02013R0612 — SK — 13.02.2023 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 612/2013

z 25. júna 2013

o fungovaní registra hospodárskych subjektov a daňových skladov, súvisiacich štatistikách a podávaní správ podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní

(Ú. v. ES L 173 26.6.2013, s. 9)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/272 z 19. februára 2015,

  L 47

10

20.2.2015

 M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/504 zo 7. marca 2018,

  L 86

32

28.3.2018

 M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2221 z 12. decembra 2019,

  L 333

47

27.12.2019

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2449 z 13. decembra 2022,

  L 320

12

14.12.2022
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 612/2013

z 25. júna 2013

o fungovaní registra hospodárskych subjektov a daňových skladov, súvisiacich štatistikách a podávaní správ podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daníČlánok 1

Správy vymieňané prostredníctvom počítačového systému, ktorý sa vzťahuje na vnútroštátne a centrálne registre

1.  
Štruktúra a obsah správ súvisiacich s registráciou hospodárskych subjektov a daňových skladov vo vnútroštátnych registroch a v centrálnom registri sú v súlade s prílohou I.

Uvedené správy sa vymieňajú prostredníctvom počítačového systému.

2.  

Správy uvedené v odseku 1 sa vymieňajú na tieto účely:

a) 

oznámenie o zmenách vo vnútroštátnych registroch zasielané do centrálneho registra ústrednými styčnými úradmi pre spotrebné dane a styčnými oddeleniami;

b) 

oznámenie o zmenách v centrálnom registri zaslané do vnútroštátnych registrov;

c) 

žiadosti od ústredných styčných úradov pre spotrebné dane a styčných oddelení o údaje týkajúce sa zmien v centrálnom registri;

d) 

žiadosti od ústredných styčných úradov pre spotrebné dane a styčných oddelení o štatistické informácie vypísané z centrálneho registra;

e) 

zaslanie štatistických informácií vypísaných z centrálneho registra Komisiou členským štátom.

▼M4

3.  
Ak sa na vyplnenie určitých údajových polí v správach uvedených v odseku 1 vyžadujú kódy, použijú sa kódy uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu alebo v prílohe II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/1636 ( 1 ).

▼B

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„záznam“ je zápis vo vnútroštátnom registri alebo centrálnom registri uvedenom v článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 389/2012;

2. 

„zmena“ je vytvorenie, aktualizácia alebo zrušenie platnosti záznamu;

3. 

„dátum aktivácie“ je dátum v zázname, ktorý stanovil zodpovedný členský štát a od ktorého je záznam dostupný na používanie v rámci elektronického overovania vo všetkých členských štátoch a od ktorého sú údaje vypísané z neho dostupné pre hospodárske subjekty na účely konzultácie.

Článok 3

Zasielanie zmien do centrálneho registra prostredníctvom ústredných styčných úradov pre spotrebné dane a styčných oddelení

1.  
Všetky ústredné styčné úrady pre spotrebné dane alebo styčné oddelenia určené v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 389/2012 sú zodpovedné za zasielanie zmien vo svojom vnútroštátnom registri do centrálneho registra a za uplatňovanie zmien vo svojom vnútroštátnom registri, ktoré boli zaslané z centrálneho registra alebo ktoré boli vyhľadané z centrálneho registra, alebo ktoré boli zaslané aj vyhľadané.
2.  
Komisia zostaví a vedie zoznam zodpovedných ústredných styčných úradov pre spotrebné dane alebo styčných oddelení na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a tento zoznam sprístupní členským štátom.
3.  
Každý ústredný styčný úrad pre spotrebné dane alebo styčné oddelenie zasiela oznámenia o akýchkoľvek zmenách vo svojom vnútroštátnom registri do centrálneho registra najneskôr v deň aktivácie zmeny. Na účel oznámenia zmien vo vnútroštátnych registroch sa použije správa Operácie v registri hospodárskych subjektov stanovená v tabuľke 2 prílohy I.

Článok 4

Údržba centrálneho registra a zasielanie zmien do vnútroštátnych registrov

1.  
Komisia po prijatí správy Operácie v registri hospodárskych subjektov od ústredného styčného úradu pre spotrebné dane alebo styčného oddelenia, ktorá obsahuje oznámenie o zmene vo vnútroštátnom registri, overí, či je štruktúra a obsah správy v súlade s tabuľkou 2 prílohy I.
2.  

Ak je štruktúra a obsah správy uvedenej v odseku 1 v súlade s tabuľkou 2 prílohy I, vykonajú sa tieto opatrenia:

a) 

Komisia bezodkladne zaznamená zmenu v centrálnom registri;

b) 

každému členskému štátu, ktorého ústredný styčný úrad pre spotrebné dane alebo styčné oddelenie je registrované na prijímanie oznámení o zmenách pomocou správy „Operácie v registri hospodárskych subjektov“ stanovenej v tabuľke 2 prílohy I, sa zasiela oznámenie.

3.  
Ak štruktúra alebo obsah správy Operácie v registri hospodárskych subjektov uvedenej v odseku 1 nie je v súlade s tabuľkou 2 prílohy I, Komisia vráti oznámenie ústrednému styčnému úradu pre spotrebné dane alebo styčnému oddeleniu, ktoré oznámenie zaslalo, a to prostredníctvom správy Zamietnutie aktualizácie hospodárskych subjektov stanovenej v tabuľke 3 prílohy I s kódom dôvodu, ktorým sa spresňuje dôvod zamietnutia.
4.  
Po prijatí správy Zamietnutie aktualizácie hospodárskych subjektov ústredný styčný úrad pre spotrebné dane alebo styčné oddelenie bezodkladne vykoná všetky potrebné nápravné opatrenia a opätovne predloží oznámenie.
5.  
Ústredný styčný úrad pre spotrebné dane alebo styčné oddelenie každého členského štátu, ktoré nie je registrované na prijímanie oznámení o zmenách, Komisiu požiada o výpis zmien uplatnených v centrálnom registri aspoň dvakrát denne prostredníctvom správy Bežná žiadosť stanovenej v tabuľke 1 prílohy I.

Článok 5

Zápis zmien do vnútroštátnych registrov

1.  
Ústredný styčný úrad pre spotrebné dane alebo styčné oddelenie každého členského štátu zapisuje do svojho vnútroštátneho registra zmeny prijaté z centrálneho registra aspoň dvakrát denne.
2.  
Zmeny uvedené v odseku 1 sú k dispozícii na konzultáciu pre ústredný styčný úrad pre spotrebné dane alebo styčné oddelenie ihneď po ich zapísaní do vnútroštátneho registra a sú dostupné na používanie pri elektronickom overovaní od dátumu aktivácie zmeny.

Článok 6

Konzultácia centrálneho registra hospodárskymi subjektmi

1.  
Komisia aspoň dvakrát denne vypracuje výpis všetkých aktívnych záznamov z centrálneho registra. Pri príprave uvedeného výpisu odstráni akékoľvek záznamy, ktoré nie sú k dispozícii na verejné konzultácie. Komisia takisto z akýchkoľvek zvyšných záznamov odstráni všetky údaje o každom druhu hospodárskeho subjektu alebo jeho priestoroch, ktoré nezodpovedajú opisom údajov vypísaných zo záznamov stanovených v písm. a), b) a c) odseku 3.
2.  
Hospodárske subjekty môžu Komisiu požiadať o vypísané údaje týkajúce sa záznamu predložením jedinečného čísla pre spotrebnú daň uvedeného v článku 19 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 389/2012.
3.  

Ak predložené jedinečné číslo pre spotrebnú daň zodpovedá číslu pre spotrebnú daň, ktoré sa nachádza vo výpise z centrálneho registra, údaje vypísané z registra sa vrátia hospodárskemu subjektu, ktorý predložil žiadosť, v týchto prípadoch:

a) 

▼M4

ak predložené jedinečné číslo pre spotrebnú daň zodpovedá záznamu oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu, registrovaného príjemcu, registrovaného odosielateľa, certifikovaného príjemcu alebo certifikovaného odosielateľa, výpis musí obsahovať ktorýkoľvek z týchto údajov:

▼B

i) 

textový opis kódu druhu subjektu (skupina údajov 2 e uvedená v tabuľke 2 prílohy I);

ii) 

aspoň jeden kód kategórie výrobku podliehajúceho spotrebnej dani (skupina údajov 2.4 a v správe Operácie v registri hospodárskych subjektov) alebo aspoň jeden kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani (skupina údajov 2.5 a uvedená v tabuľke 2 prílohy I);

iii) 

kombinácia skupín údajov 2.4 a a 2.5 a, ktorá je v súlade s pravidlami uvedenými v opise stanovenom v tabuľke 2 prílohy I;

▼M4

iv) 

informácie o kóde úlohy subjektu, z ktorých vyplýva, či registrovaný príjemca alebo oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu má v súlade s článkom 16 ods. 4 smernice Rady (EÚ) 2020/262 ( 2 ) povolenie na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do miesta priamej dodávky (skupina údajov 2.3 uvedená v tabuľke 2 prílohy I);

▼B

b) 

ak predložené jedinečné číslo pre spotrebnú daň zodpovedá záznamu daňového skladu, vo výpise sa uvedie ktorýkoľvek z týchto údajov:

i) 

aspoň jeden kód kategórie výrobku podliehajúceho spotrebnej dani (skupina údajov 3.4 a uvedená v tabuľke 2 prílohy I);

ii) 

aspoň jeden kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani (skupina údajov 3.5 a uvedená v tabuľke 2 prílohy I);

iii) 

kombinácia skupín údajov 3.4 a a 3.5 a, ktorá je v súlade s pravidlami uvedenými v opise stanovenom v tabuľke 2 prílohy I;

c) 

►M4  ak predložené jedinečné číslo pre spotrebnú daň zodpovedá registrovanému príjemcovi alebo certifikovanému príjemcovi, alebo certifikovanému odosielateľovi, na ktorého sa vzťahuje článok 19 ods. 2 písm. h), l) a m) nariadenia (EÚ) č. 389/2012, výpis musí okrem údajov uvedených v písmene a) tohto odseku obsahovať aj tieto informácie: ◄

i) 

dátum uplynutia platnosti povolenia (skupina údajov 4 c uvedená v tabuľke 2 prílohy I);

ii) 

či sa povolenie môže použiť na viac ako jednu prepravu (skupina údajov 4 d uvedená v tabuľke 2 prílohy I);

iii) 

aspoň jeden súbor údajov o dočasnom povolení (skupina údajov 4.3 uvedená v tabuľke 2 prílohy I).

4.  
Ak medzi predloženým jedinečným číslom pre spotrebnú daň a výpisom z centrálneho registra neexistuje zhoda, hospodársky subjekt, ktorý predložil žiadosť, musí byť informovaný.
5.  
Ak hospodársky subjekt tvrdí, že záznam súvisiaci z jeho povolením chýba alebo je nesprávny, Komisia ho na požiadanie informuje, akým spôsobom treba požiadať o opravu záznamu, a poskytne kontaktné údaje ústredného styčného úradu pre spotrebné dane alebo styčného oddelenia zodpovedného členského štátu.

Článok 7

Štatistické informácie a správy

1.  

Štatistické informácie, ktoré má Komisia vypisovať z centrálneho registra v súlade s článkom 34 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 389/2012, sú:

a) 

počet záznamov o aktívnych a neaktívnych hospodárskych subjektoch;

b) 

počet povolení s blížiacim sa uplynutím platnosti, ktorý predstavuje celkový počet povolení, ktorých platnosť uplynie v nasledujúcom mesiaci alebo nasledujúcom štvrťroku;

c) 

druhy hospodárskych subjektov, počet hospodárskych subjektov podľa druhu a počet daňových skladov;

d) 

počet oprávnených hospodárskych subjektov podľa výrobku a kategórie výrobku;

e) 

počet zmien v povoleniach pre spotrebnú daň.

Komisia na základe štatistických informácií uvedených v prvom pododseku vypracuje mesačnú správu pre členské štáty.

2.  
Akýkoľvek ústredný styčný úrad pre spotrebnú daň alebo styčné oddelenie môže Komisiu požiadať o vypracovanie osobitnej štatistickej správy o centrálnom registri. Uvedená žiadosť sa predloží prostredníctvom správy Bežná žiadosť uvedenej v tabuľke 1 prílohy I. Komisia odpovie prostredníctvom správy Štatistiky SEED uvedenej v tabuľke 4 prílohy I.

Článok 8

Lehota na spracovanie oznámení o zmenách vo vnútroštátnom registri a bežných žiadostí

1.  
Komisia do dvoch hodín od prijatia oznámenia o zmene vo vnútroštátnom registri spracuje uvedené oznámenie v súlade s článkom 4.
2.  
Komisia do dvoch hodín od prijatia správy „Bežná žiadosť“ uvedenej v tabuľke 1 prílohy I poskytne dožadujúcemu ústrednému styčnému úradu pre spotrebnú daň alebo styčnému oddeleniu požadované informácie.

Článok 9

Dostupnosť

Centrálny register a vnútroštátne registre musia byť stále dostupné.

Článok 10

Obmedzenie povinností vykonávania služieb

Povinnosti vykonávania služieb Komisie a členských štátov stanovené v článkoch 8 a 9 sa neuplatňujú za týchto riadne odôvodnených okolností:

a) 

centrálny register alebo vnútroštátny register je nedostupný z dôvodu poruchy hardvéru alebo telekomunikačnej poruchy;

b) 

vyskytnú sa problémy so sieťou, ktoré Komisia ani príslušný členský štát nemá pod priamou kontrolou;

c) 

vyššia moc;

d) 

naplánovaná údržba oznámená aspoň štyridsaťosem hodín pred plánovaným začiatkom údržby.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 8, 9 a 10 sa uplatňujú od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

VYSVETLIVKY K ELEKTRONICKÝM SPRÁVAM POUŽÍVANÝM NA ÚDRŽBU REGISTRA HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

1. Údajové prvky elektronických správ používaných na účel počítačového systému sú štruktúrované v skupinách údajov a prípadne v podskupinách údajov. Podrobnosti týkajúce sa údajových prvkov a ich použitia sú uvedené v tabuľkách v tejto prílohe, pričom:

a) 

v stĺpci A sa uvádza číselný kód (číslo) označujúci každú skupinu údajov a podskupinu údajov; každá podskupina je označená poradovým číslom (pod)skupiny údajov, ktorej je súčasťou (napríklad: ak je číslo skupiny údajov 1, jedna podskupina údajov tejto skupiny je označená ako 1.1 a jedna podskupina tejto podskupiny je označená ako 1.1.1);

b) 

v stĺpci B sa uvádza abecedný kód (písmeno) označujúci každý údajový prvok v (pod)skupine údajov;

c) 

v stĺpci C je uvedená (pod)skupina alebo údajový prvok;

d) 

v stĺpci D sa uvádza každá (pod)skupina údajov alebo údajový prvok s hodnotou, ktorou sa označuje, či vloženie príslušných údajov je:

i) 

„R“ (požadované), čo znamená, že údaje musia byť poskytnuté. Ak je (pod)skupina údajov „O“ (voliteľná) alebo „C“ (podmienená), údajové prvky v rámci uvedenej skupiny môžu byť stále „R“ (požadované) v prípade, že príslušné orgány členského štátu rozhodli, že údaje v tejto (pod)skupine musia byť vyplnené alebo ak platí podmienka;

ii) 

„O“ (voliteľné), čo znamená, že vloženie údajov je voliteľné pre osobu predkladajúcu správu (odosielateľa alebo príjemcu) okrem prípadu, ak členský štát stanovil, že údaje sú požadované v súlade s možnosťou uvedenou v stĺpci E v prípade niektorých z voliteľných (pod)skupín údajov alebo údajových prvkov;

iii) 

„C“ (podmienené), čo znamená, že používanie (pod)skupiny údajov alebo údajových prvkov závisí od iných (pod)skupín údajov alebo údajových prvkov v tej istej správe;

iv) 

„D“ (závislé), čo znamená, že používanie (pod)skupiny údajov alebo údajových prvkov závisí od podmienky, ktorú nemôže počítačový systém skontrolovať, ako sa stanovuje v stĺpcoch E a F;

e) 

v stĺpci E sa uvádzajú podmienky pre údaje, ktorých vloženie je podmienené, spresňuje sa prípadné použitie voliteľných a závislých údajov a uvádza sa, ktoré údaje musia príslušné orgány poskytnúť;

f) 

v stĺpci F sa v prípade potreby uvádzajú vysvetlenia týkajúce sa vyplnenia správy;

g) 

v stĺpci G sa uvádza:

i) 

pre niektoré (pod)skupiny údajov číslo, za ktorým nasleduje znak „x“, ktorým sa vyjadruje, koľkokrát môže byť (pod)skupina údajov opakovaná v správe (predvolená hodnota = 1);

ii) 

pre každý údajový prvok, okrem údajových prvkov vyjadrujúcich čas alebo dátum alebo obe, charakteristika, ktorou sa určuje druh údaja a dĺžka údaja. Kódy pre druhy údajov sú:

— 
a abecedný,
— 
n číselný,
— 
an alfanumerický.

Číslo nasledujúce za kódom označuje prípustnú dĺžku údaja pre príslušný údajový prvok. Voliteľné dve bodky pred ukazovateľom dĺžky znamenajú, že údaj nemá pevnú dĺžku, ale môže mať maximálny počet číslic, ktorý sa spresňuje ukazovateľom dĺžky. Čiarka v dĺžke údaja znamená, že údaj môže mať desatinné čísla, číslicou pred čiarkou sa stanovuje celková dĺžka atribútu a číslicou za čiarkou sa stanovuje maximálny počet číslic za desatinnou čiarkou;

iii) 

pre údajové prvky označujúce čas alebo dátum alebo obe výraz „dátum“, „čas“ alebo „dátumČas“ znamená, že musí byť uvedený dátum, čas alebo dátum a čas podľa normy ISO 8601 pre zápis dátumu a času;

2. V tabuľkách v tejto prílohe sa používajú tieto skratky:

a)

e-AD : elektronický administratívny dokument;

▼M4

aa)

e-SAD : elektronický zjednodušený administratívny dokument;

▼B

b)

ARC : administratívny referenčný kód;

c)

SEED : Systém výmeny údajov o spotrebnej dani (elektronická databáza uvedená v článku 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 389/2012);

d)

Číselný znak KN : číselný znak kombinovanej nomenklatúry.

3. V tabuľkách v tejto prílohe sa používajú tieto vymedzenia pojmov:

a) 

„dátum začiatku“ je „dátum začiatku povolenia“ alebo „dátum začiatku platnosti“;

b) 

„dátum ukončenia“ je „dátum ukončenia povolenia“ alebo „dátum ukončenia platnosti“;

▼M4

c) 

„dátum začatia povolenia“ je dátum, od ktorého je hospodársky subjekt zodpovedným členským štátom oprávnený vyrábať, uschovávať, odosielať alebo prijímať tovar podliehajúci spotrebnej dani v zmysle kapitoly IV a kapitoly V oddielu 2 smernice (EÚ) 2020/262;

▼B

d) 

„dátum ukončenia povolenia“ je dátum, od ktorého hospodársky subjekt už nie je oprávnený zodpovedným členským štátom;

▼M4

e) 

„dátum začiatku platnosti“ je dátum, od ktorého boli priestory hospodárskeho subjektu zodpovedným členským štátom vyhlásené za miesto oprávnené vyrábať, odosielať alebo prijímať tovar podliehajúci spotrebnej dani v zmysle kapitoly IV a kapitoly V oddielu 2 smernice (EÚ) 2020/262;

▼B

f) 

„dátum ukončenia platnosti“ je dátum, od ktorého prestávajú byť priestory hospodárskeho subjektu platné.

▼M4Tabuľka 1

Bežná žiadosť

(podľa článku 4 ods. 5, článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh žiadosti

R

 

Možné hodnoty sú:

1 = (vyhradené)

2 = Žiadosť o referenčné údaje

3 = (vyhradené)

4 = (vyhradené)

5 = Žiadosť o resynchronizáciu registra hospodárskych subjektov

6 = Žiadosť o vyhľadanie zoznamu e-AD/e-SAD

7 = Žiadosť o štatistiky SEED

8 = Žiadosť o vyhľadanie zoznamu e-AD

9 = Žiadosť o vyhľadanie zoznamu e-SAD

n1

 

b

Názov správy žiadosti

C

— „R“ ak <Druh žiadosti> je „2“

— v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

Možné hodnoty sú:

„C_COD_DAT“ = spoločný zoznam kódov

„C_PAR_DAT“ = spoločné systémové parametre

„ALL“ = pre úplnú štruktúru

a..9

 

c

Dožadujúci úrad

R

 

[pozri Zoznam kódov 4 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

an8

 

d

Korelačný identifikátor žiadosti

C

— „R“, ak <Druh žiadosti> je „2“, „5“, „6“, „7“, „8“ alebo „9“

— v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

Hodnota <Korelačného identifikátora žiadosti> je jedinečná v každom členskom štáte.

an..44

 

e

Dátum začiatku

C

Pre 1 ef:

— „R“ ak <Druh žiadosti> je „2“ alebo „5“

— v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

dátum

 

f

Dátum ukončenia

C

 

dátum

 

g

Jednotný dátum

C

— „R“ ak <Druh žiadosti> je „2“ alebo „5“

— v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

— (pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

dátum

2

ŽIADOSŤ O ZOZNAM E-AD/E-SAD

C

— „R“, ak <Druh žiadosti> je „6“, „8“ alebo „9“

— v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

a2

2.1

ATRIBÚT ŽIADOSTI_HLAVNÉ KRITÉRIUM

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu hlavného kritéria

R

 

Možné hodnoty sú:

1 = ARC

2 = Obchodný názov výrobku

3 = Kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani na prepravu

4 = (vyhradené)

5 = (vyhradené)

6 = (vyhradené)

7 = (vyhradené)

8 = Mesto príjemcu

9 = Mesto odosielateľa

10 = Mesto ručiteľa

11 = (vyhradené)

12 = Mesto miesta dodávky

13 = Mesto daňového skladu odoslania

14 = Mesto dopravcu

15 = Číselný znak KN výrobku

16 = Dátum faktúry

17 = Registračné číslo príjemcu pre spotrebnú daň

18 = Registračné číslo odosielateľa pre spotrebnú daň

19 = Registračné číslo ručiteľa pre spotrebnú daň

20 = (vyhradené)

21 = (vyhradené)

22 = Registračné číslo daňového skladu miesta určenia pre spotrebnú daň

23 = Registračné číslo daňového skladu odoslania pre spotrebnú daň

24 = (vyhradené)

25 = Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

26 = Čas trvania prepravy

27 = Členský štát určenia

28 = Členský štát odoslania

29 = Meno príjemcu

30 = Meno odosielateľa

31 = Meno ručiteľa

32 = (vyhradené)

33 = Názov miesta dodávky

34 = Názov daňového skladu odoslania

35 = Názov dopravcu

36 = Číslo faktúry

37 = Poštové smerovacie číslo príjemcu

38 = Poštové smerovacie číslo odosielateľa

39 = Poštové smerovacie číslo ručiteľa

40 = (vyhradené)

41 = Poštové smerovacie číslo miesta dodávky

42 = Poštové smerovacie číslo daňového skladu odoslania

43 = Poštové smerovacie číslo dopravcu

44 = Množstvo tovaru (v obsahu e-AD/e-SAD)

45 = Miestne referenčné číslo, ktoré je sériovým číslom, ktoré pridelil odosielateľ

46 = Druh dopravy

47 = (vyhradené)

48 = (vyhradené)

49 = Identifikačné číslo pre DPH príjemcu

50 = (vyhradené)

51 = Identifikačné číslo pre DPH dopravcu

52 = Zmena miesta určenia (poradové číslo ≥ 2)

n..2

2.1.1

ATRIBÚT ŽIADOSTI_HLAVNÁ HODNOTA

O

 

 

99x

 

a

Hodnota

R

 

Ak <Kód druhu hlavného kritéria> je „46“ (Druh dopravy), použije sa existujúci <Kód druhu dopravy> v zozname <DRUHY DOPRAVY>

an..255

3

ŽIADOSŤ O ŠTAT.

C

— „R“ ak <Druh žiadosti> je „7“

— v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

Druh štatistiky

R

 

Možné hodnoty sú:

1 = Aktívne/neaktívne a vymazané hospodárske subjekty

2 = Blížiace sa uplynutia platnosti

3 = Hospodárske subjekty podľa druhu a daňové sklady

4 = Činnosť súvisiaca so spotrebnou daňou

5 = Zmeny povolení pre spotrebnú daň

n1

3.1

Kód ZOZNAMU ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

R

 

 

99x

 

a

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

a2

4

ŠTAT._OBDOBIE

C

— „R“ ak <Druh žiadosti> je „7“

— v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

Rok

R

 

 

n4

 

b

Polrok

C

Pre 4 b, cd:

Tieto tri údajové polia sú voliteľné a výlučné:

— <Polrok>

— <Štvrťrok>

— <Mesiac>

t. j., ak je uvedené jedno z týchto údajových polí, ostatné dve údajové polia sa neuplatňujú

Možné hodnoty sú:

1 = Prvý polrok

2 = Druhý polrok

n1

 

c

Štvrťrok

C

Možné hodnoty sú:

1 = Prvý štvrťrok

2 = Druhý štvrťrok

3 = Tretí štvrťrok

4 = Štvrtý štvrťrok

n1

 

d

Mesiac

C

Možné hodnoty sú:

1 = Január

2 = Február

3 = Marec

4 = Apríl

5 = Máj

6 = Jún

7 = Júl

8 = August

9 = September

10 = Október

11 = November

12 = December

n..2

5

REF._ŽIADOSŤ

C

— „R“ ak <Druh žiadosti> je „2“

— v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1a)

 

 

 

a

Ukazovateľ spoločných kritérií posudzovania rizík

O

 

Možné hodnoty sú:

0 = Nie alebo Nepravdivé

1 = Áno alebo Pravdivé

n1

5.1

Kód ZOZNAMU KÓDOV

O

 

 

99x

 

a

Vyžiadaný zoznam kódov

O

 

Možné hodnoty sú:

1 = Merné jednotky

2 = Druhy udalostí

3 = Druhy dôkazu

4 = (vyhradené)

5 = (vyhradené)

6 = Jazykové kódy

7 = Vnútroštátne správy

8 = Kódy krajín

9 = Kódy obalov

10 = Dôvody nevyhovujúceho prijatia alebo správy o kontrole

11 = Dôvody prerušenia

12 = (vyhradené)

13 = Druhy dopravy

14 = Dopravné jednotky

15 = Vinohradnícke oblasti

16 = Kódy procesu pri spracovaní vína

17 = Kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

18 = Výrobky podliehajúce spotrebnej dani

19 = Číselné znaky KN

20 = Prípady, keď číselný znak KN zodpovedá výrobku podliehajúcemu spotrebnej dani

21 = Dôvody zrušenia

22 = Dôvody upozornenia alebo zamietnutia e-AD/e-SAD

23 = Vysvetlenie oneskorenia

24 = (vyhradené)

25 = Osoby predkladajúce udalosť

26 = Dôvody odmietnutia

27 = Dôvody oneskorenia výsledku

28 = Opatrenia týkajúce sa žiadosti

29 = Dôvody žiadosti

30 = (vyhradené)

31 = (vyhradené)

32 = (vyhradené)

33 = (vyhradené)

34 = Dôvody nemožnosti opatrení administratívnej spolupráce

35 = (vyhradené)

36 = Druh dokumentu

37 = (vyhradené)

38 = (vyhradené)

39 = Dôvody žiadosti o ručné uzavretie

40 = Dôvody zamietnutia ručného uzavretia

41 = Vnútroštátna správa – stupeň Plato

n..2Tabuľka 2

Operácie v registri hospodárskych subjektov

(podľa článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 a ods. 3 a článku 6 ods. 3)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh správy

R

 

Možné hodnoty sú:

—1 = Aktualizácia hospodárskych subjektov (oznámenie o zmenách CD/RD)

—2 = Šírenie aktualizácií hospodárskych subjektov

—3 = Vyhľadávanie hospodárskych subjektov

—4 = Výpis hospodárskych subjektov

n1

 

b

Korelačný identifikátor žiadosti

C

— „R“ ak <Druh správy> je „3“ alebo „4“

— v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh správy v kolónke 1a)

Hodnota <Korelačného identifikátora žiadosti> je jedinečná v každom členskom štáte

an..44

2

POVOLENIE ÚČASTNÍKA

O

 

 

999999x

 

a

Číslo účastníka pre spotrebnú daň

R

 

(Pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II <Číslo účastníka pre spotrebnú daň> musí byť jedinečné v zozname <POVOLENIE ÚČASTNÍKA>).

an13

 

b

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

c

Dátum začiatku povolenia

R

 

 

dátum

 

d

Dátum ukončenia povolenia

O

 

 

dátum

 

e

Kód druhu subjektu

R

 

Možné hodnoty sú:

1 = Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu

2 = Registrovaný príjemca

3 = Registrovaný odosielateľ

4 = Certifikovaný odosielateľ

5 = Certifikovaný príjemca

Hodnota údajovej položky <Kód druhu subjektu> nemôže byť zmenená po vytvorení POVOLENIA ÚČASTNÍKA

n1

 

f

Evidenčné číslo úradu pre spotrebné dane

R

 

[pozri Zoznam kódov 4 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

an8

 

g

Globálny identifikátor účastníka pre spotrebnú daň

O

 

(pozri Zoznam kódov 4 v prílohe II)

an22

2.1

OPATRENIE

R

 

 

 

 

a

Operácia

R

 

Možné hodnoty sú:

—C = Vytvoriť

—U = Aktualizovať

—I = Zrušiť platnosť

—D = Vymazať

V prípade operácie D (Vymazať) je operácia <Dátum aktivácie> (pozri <Dátum aktivácie> v kolónke 4.1b) aktuálny dátum žiadosti o vymazanie

a1

 

b

Dátum aktivácie

R

 

 

dátum

 

c

Zodpovedný správca údajov

O

 

 

an..35

2.2

MENO A ADRESA

R

 

 

99x

 

a

Názov

R

 

 

an..182

 

b

Jazykový kód

R

 

[pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

a2

2.2.1

ADRESA

R

 

 

 

 

a

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

b

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

c

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

d

Mesto

R

 

 

an..50

 

e

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

a2

2.3

Kód ÚLOHY SUBJEKTU

O

 

 

9x

 

a

Kód úlohy subjektu

R

 

Možné hodnoty sú:

—1 = Môže vykonávať priamu dodávku

—2 = Môže nechať polia miesta určenia prázdne v súlade s článkom 22 smernice (EÚ) 2020/262.

Prepojenia <Druh subjektu/kód úlohy subjektu> sú:

n1

DRUH SUBJEKTU/ÚLOHA SUBJEKTU

POVOL. PREV. DAŇ. SKLADU

REGISTROVANÝ PRÍJEMCA

REGISTROVANÝ ODOSIELATEĽ

Môže priamo dodávať

X

X

 

Môže nechať polia miesta určenia prázdne v súlade s článkom 22 smernice (EÚ) 2020/262

X

 

X

2.4

Kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI

C

Musí sa uviesť aspoň jedna zo skupín údajov <kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI> alebo <kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI>

 

999x

 

a

Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

R

 

(pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II)

<Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani> musí byť jedinečný v zozname <Kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI> v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA> alebo <DAŇOVÉHO SKLADU>

a1

2.5

Kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

C

Musí sa uviesť aspoň jedna zo skupín údajov <kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI> alebo <kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI>

 

999x

 

a

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 10prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

<Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani> <Kódu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani> sa nesmie vyskytnúť v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA> alebo <DAŇOVÉHO SKLADU>

<Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani> musí byť jedinečný v zozname <Kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI> v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA>, <DAŇOVÉHO SKLADU> alebo <DOČASNÉHO POVOLENIA>

<Kód výrobku podliehajúci spotrebnej dani> S600 sa vzťahuje len na certifikovaných odosielateľov a certifikovaných príjemcov (pozri kolónku 2e) podľa článku 27 ods. 1 písm. a) smernice Rady 92/83/EHS

an..4

2.6

(POUŽÍVANIE) DAŇOVÉHO SKLADU

C

— „R“, ak <Kód druhu subjektu> je „Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“

— v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Kód druhu subjektu v kolónke 2e)

 

99x

 

a

Referenčné údaje daňového skladu

R

 

(pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II)

„Referenčné údaje daňového skladu“ sú jeden z <DAŇOVÝCH SKLADOV. Referenčné údaje daňového skladu> tak, aby existovala aspoň jedna aktívna verzia s intervalom platnosti pretínajúcim sa s intervalom platnosti <POVOLENIA ÚČASTNÍKA> aspoň jeden deň po dátume aktivácie účastníka.

<Referenčné údaje daňového skladu> musia byť jedinečné v zozname <DAŇOVÝCH SKLADOV>.

an13

3

DAŇOVÝ SKLAD

O

 

 

999999x

 

a

Referenčné údaje daňového skladu

R

 

(pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II)

<Referenčné údaje daňového skladu> musia byť jedinečné v zozname <DAŇOVÝCH SKLADOV>.

„Referenčné údaje daňového skladu“ sú rovnaké ako jeden z <(POUŽÍVANÝCH) DAŇOVÝCH SKLADOV. Referenčné údaje daňového skladu> v rámci jednej alebo viacerých skupín údajov <POVOLENÍ ÚČASTNÍKA> druhu „Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“ spĺňajúce takisto pravidlo 204

an13

 

b

Dátum začiatku platnosti

R

 

 

dátum

 

c

Dátum ukončenia platnosti

O

 

 

dátum

 

d

Evidenčné číslo úradu pre spotrebné dane

R

 

[pozri Zoznam kódov 4 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

an8

3.1

OPATRENIE

R

 

 

 

 

a

Operácia

R

 

Možné hodnoty sú:

—C = Vytvoriť

—U = Aktualizovať

—I = Zrušiť platnosť

—D = Vymazať

V prípade operácie D (Vymazať) je operácia <Dátum aktivácie> (pozri <Dátum aktivácie> v kolónke 4.1b) aktuálny dátum žiadosti o vymazanie

a1

 

b

Dátum aktivácie

R

 

 

dátum

 

c

Zodpovedný správca údajov

O

 

 

an..35

3.2

MENO A ADRESA

R

 

 

99x

 

a

Názov

R

 

 

an..182

 

b

Jazykový kód

R

 

[pozri Zoznam kódov 1prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

a2

3.2.1

ADRESA

R

 

 

 

 

a

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

b

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

c

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

d

Mesto

R

 

 

an..50

 

e

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

a2

3.4

Kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI

C

Musí sa uviesť aspoň jedna zo skupín údajov <kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI> alebo <kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI>

 

999x

 

a

Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

R

 

(pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II)

<Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani> musí byť jedinečný v zozname <Kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI> v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA> alebo <DAŇOVÉHO SKLADU>

an1

3.5

Kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

C

Musí sa uviesť aspoň jedna zo skupín údajov <kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI> alebo <kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI>

 

999x

 

a

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 10 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

<Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani> <Kódu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani> sa nesmie vyskytnúť v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA> alebo <DAŇOVÉHO SKLADU>

<Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani> musí byť jedinečný v zozname <Kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI> v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA>, <DAŇOVÉHO SKLADU> alebo <DOČASNÉHO POVOLENIA>

an..4

4

DOČASNÉ POVOLENIE

O

 

 

999999x

 

a

Referenčné údaje dočasného povolenia

R

 

(pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II)

an13

 

a1

Kód druhu subjektu

R

 

Možné hodnoty sú:

—1 = Dočasne registrovaný príjemca

—2 = Dočasne certifikovaný odosielateľ

—3 = Dočasne certifikovaný príjemca

n1

 

b

Referenčné číslo úradu vydania

R

 

[pozri Zoznam kódov 4 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

an8

 

c

Dátum uplynutia platnosti

R

 

 

dátum

 

d

Ukazovateľ opätovne použiteľného dočasného povolenia

R

 

Možné hodnoty sú:

—0 = Nie alebo Nepravdivé

—1 = Áno alebo Pravdivé

n1

 

e

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

f

Dátum začiatku povolenia

R

 

 

dátum

 

g

Ukazovateľ drobného výrobcu vína

O

 

Možné hodnoty sú:

—0 = Nie alebo Nepravdivé

—1 = Áno alebo Pravdivé

n1

4.1

OPATRENIE

R

 

 

 

 

a

Operácia

R

 

Možné hodnoty sú:

—C = Vytvoriť

—U = Aktualizovať

—I = Zrušiť platnosť

—D = Vymazať

V prípade operácie D (Vymazať) je operácia <Dátum aktivácie> (pozri <Dátum aktivácie> v kolónke 4.1b) aktuálny dátum žiadosti o vymazanie

a1

 

b

Dátum aktivácie

R

 

 

dátum

 

c

Zodpovedný správca údajov

O

 

 

an..35

4.2

Účastník spojený s dočasným povolením

D

— „O“ pre povolenia dočasne certifikovaného príjemcu, ktoré majú byť spojené s povolením dočasne certifikovaného odosielateľa

— v ostatných prípadoch „R“

 

 

 

a

Číslo účastníka pre spotrebnú daň

C

— „R“, ak <Dočasné povolenie – ukazovateľ drobného výrobcu vína> nie je uvedený alebo ak je Nepravdivý?

— v ostatných prípadoch „O“

Existujúci identifikátor <Číslo účastníka pre spotrebnú daň> v súbore <POVOLENIE ÚČASTNÍKA>

<Kód druhu subjektu> uvedeného <ÚČASTNÍKA> musí byť:

— „Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“ ALEBO „registrovaný odosielateľ“ pre Povolenia <Dočasne registrovaného príjemcu>, ALEBO

— „Certifikovaný odosielateľ“ pre povolenia <Dočasne certifikovaného príjemcu>, ALEBO

— „Certifikovaný príjemca“ pre Povolenia <Dočasne certifikovaného odosielateľa>.

Okrem toho musí byť členský štát <POVOLENIA ÚČASTNÍKA> iný ako členský štát, pre ktorý je registrované <DOČASNÉ POVOLENIE>.

ALEBO

Existujúci identifikátor <Číslo účastníka pre spotrebnú daň> v súbore <DOČASNÉ POVOLENIE>

<Kód druhu subjektu> uvedeného <ÚČASTNÍKA> musí byť:

— „Dočasne certifikovaný odosielateľ“ pre povolenia <Dočasne certifikovaného príjemcu> ALEBO

— „Dočasne certifikovaný príjemca“ pre povolenia <Dočasne certifikovaného odosielateľa>.

Okrem toho musí byť členský štát, na ktorý sa viaže <DOČASNÉ POVOLENIE >, iný ako členský štát, pre ktorý je registrované <DOČASNÉ POVOLENIE>.

an13

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

[pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

a2

4.3

ÚDAJE O DOČASNOM POVOLENÍ

R

 

 

999x

 

a

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 10 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

<Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani> musí byť jedinečný v zozname <Kód VÝROBKU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI> v rámci toho istého <POVOLENIA ÚČASTNÍKA>, <DAŇOVÉHO SKLADU> alebo <DOČASNÉHO POVOLENIA>

<Kód výrobku podliehajúci spotrebnej dani> S600 sa vzťahuje len na certifikovaných odosielateľov a certifikovaných príjemcov (pozri kolónku 4a1) podľa článku 27 ods. 1 písm. a) smernice Rady 92/83/EHS

Ak <Dočasné povolenie – drobný výrobca vína> je uvedené a ak je odpoveď Pravdivé, TAK <Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani> musí byť buď:

— „W200“ ALEBO

— „W300“

an..4

 

b

Množstvo

R

 

 

n..15,3

4.4

MENO A ADRESA

R

 

 

99x

 

a

Názov

R

 

 

an..182

 

b

Jazykový kód

R

 

[pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

a2

4.4.1

ADRESA

R

 

 

 

 

a

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

b

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

c

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

d

Mesto

R

 

 

an..50

 

e

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

a2Tabuľka 3

Odmietnutie aktualizácie hospodárskych subjektov

(podľa článku 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

Predkladanie správy o operáciách v registri hospodárskych subjektov

R

 

podrobnosti pozri v tabuľke 2

 

2

ZAMIETNUTIE

R

 

 

9999x

 

a

Dátum a čas zamietnutia

R

 

 

dátumČas

 

b

Kód dôvodu zamietnutia

R

 

Možné hodnoty sú:

—0 = Iný

—8 = Povolenie účastníka už existuje (vytvorenie)

—9 = Daňový sklad už existuje (vytvorenie)

—10 = Dočasné povolenie už existuje (vytvorenie)

—11 = Povolenie účastníka nebolo nájdené (aktualizácia/vymazanie)

—12 = Daňový sklad nebol nájdený (aktualizácia/vymazanie)

—13 = Dočasné povolenie nebolo nájdené (aktualizácia/vymazanie)

—26 = Zistený duplikát

—27 = Nesúlad medzi číslom pre spotrebnú daň a úradom pre spotrebnú daň

—41 = Daňový sklad môže používať len prevádzkovateľ daňového skladu

—42 = Nesprávne referenčné číslo daňového skladu

—43 = Chýbajúci oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu odkazujúci na daňový sklad

—44 = Číslo účastníka pre spotrebnú daň chýba

—45 = Nesprávna hodnota pre kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

—46 = Krajina dočasného povolenia a deklarovaného odosielateľa/príjemcu sú rovnaké

—112 = Nesprávna hodnota (kódu)

—115 = Nie je podporované v tejto pozícii

n..2Tabuľka 4

Štatistiky SEED

(podľa článku 7 ods. 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Korelačný identifikátor žiadosti

R

 

Hodnota <Korelačného identifikátora žiadosti> je jedinečná v každom členskom štáte.

an..44

2

ŠTAT._OBDOBIE

R

 

 

 

 

a

Rok

R

 

 

n4

 

b

Polrok

C

Pre 2 b, cd:

Tieto tri údajové polia sú voliteľné a výlučné:

— <Polrok>

— <Štvrťrok>

— <Mesiac>

t. j., ak je uvedené jedno z týchto údajových polí, ostatné dve údajové polia sa neuplatňujú

Možné hodnoty sú:

—1 = Prvý polrok

—2 = Druhý polrok

n1

 

c

Štvrťrok

C

Možné hodnoty sú:

—1 = Prvý štvrťrok

—2 = Druhý štvrťrok

—3 = Tretí štvrťrok

—4 = Štvrtý štvrťrok

n1

 

d

Mesiac

C

Možné hodnoty sú:

—1 = Január

—2 = Február

—3 = Marec

—4 = Apríl

—5 = Máj

—6 = Jún

—7 = Júl

—8 = August

—9 = September

—10 = Október

—11 = November

—12 = December

n..2

3

ŠTAT._PRE_ČLENSKÝ ŠTÁT

O

 

 

99x

 

a

Kód členského štátu

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

a2

 

b

Počet aktívnych hospodárskych subjektov

O

 

 

n..15

 

c

Počet neaktívnych hospodárskych subjektov

O

 

 

n..15

 

d

Počet blížiacich sa uplynutí platnosti

O

 

 

n..15

 

e

Počet daňových skladov

O

 

 

n..15

 

f

Počet zmien týkajúcich sa povolenia pre spotrebnú daň

O

 

 

n..15

 

h

Počet vymazaných hospodárskych subjektov

O

 

 

n..15

3.1

DRUH_SUBJEKTU

O

 

 

9x

 

a

Kód druhu subjektu

R

 

Možné hodnoty sú:

—1 = Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu

—2 = Registrovaný príjemca

—3 = Registrovaný odosielateľ

—4 = Certifikovaný odosielateľ

—5 = Certifikovaný príjemca

n1

 

b

Počet hospodárskych subjektov

R

 

 

n..15

3.2

KATEGÓRIA_VÝROBKU_PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI_ČINNOSŤ

O

 

 

9x

 

a

Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

R

 

(pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II)

a1

 

b

Počet hospodárskych subjektov

R

 

 

n..15

3.3

VÝROBOK_PODLIEHAJÚCI SPOTREBNEJ DANI_ČINNOSŤ

O

 

 

9999x

 

a

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 10 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

an..4

 

b

Počet hospodárskych subjektov

R

 

 

n..15

4

ŠTAT._VŠETKY_ČLENSKÉ ŠTÁTY

O

 

 

 

 

a

Celkový počet aktívnych hospodárskych subjektov

O

 

 

n..15

 

b

Celkový počet neaktívnych hospodárskych subjektov

O

 

 

n..15

 

c

Celkový počet blížiacich sa uplynutí platnosti

O

 

 

n..15

 

d

Celkový počet daňových skladov

O

 

 

n..15

 

e

Celkový počet zmien týkajúcich sa povolení pre spotrebnú daň

O

 

 

n..15

 

f

Celkový počet vymazaných hospodárskych subjektov

O

 

 

n..15

4.1

DRUH_SUBJEKTU_ VŠETKY_ČLENSKÉ ŠTÁTY

O

 

 

9x

 

a

Kód druhu subjektu

R

 

Možné hodnoty sú:

—1 = Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu

—2 = Registrovaný príjemca

—3 = Registrovaný odosielateľ

—4 = Certifikovaný odosielateľ

—5 = Certifikovaný príjemca

n1

 

b

Celkový počet hospodárskych subjektov

R

 

 

n..15

4.2

KATEGÓRIA_VÝROBKU_PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI_ČINNOSŤ_VŠETKY_ČLENSKÉ ŠTÁTY

O

 

 

9x

 

a

Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

R

 

(pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II)

a1

 

b

Celkový počet hospodárskych subjektov

R

 

 

n..15

4.3

VÝROBOK_PODLIEHAJÚCI SPOTREBNEJ DANI_ČINNOSŤ_VŠETKY_ ČLENSKÉ ŠTÁTY

O

 

 

9999x

 

a

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 10 v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636]

an..4

 

b

Celkový počet hospodárskych subjektov

R

 

 

n..15

▼B
PRÍLOHA II

ZOZNAM KÓDOVZoznam kódov 1: Číslo účastníka pre spotrebnú daň/odkaz na daňový sklad

Pole

Obsah

Druh poľa

Príklady

1

Identifikačný kód členského štátu, v ktorom je hospodársky subjekt alebo daňový sklad registrovaný

abecedné 2

PL

2

Vnútroštátne pridelený jedinečný kód

alfanumerické 11

2005764CL78

▼M4

Pole 1 sa vypĺňa zo zoznamu <KÓDOV KRAJÍN> [bod 3 v Zozname kódov, príloha II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636).

▼B

Pole 2 musí byť vyplnené jedinečným identifikačným číslom registrovaného subjektu pre spotrebnú daň (oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný príjemca a registrovaný odosielateľ) alebo pre daňový sklad. Za spôsob, akým sa táto hodnota prideľuje, sú zodpovedné orgány členských štátov, ale každý registrovaný subjekt pre spotrebnú daň (oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný príjemca a registrovaný odosielateľ) a každý daňový sklad musí mať jedinečné číslo pre spotrebnú daň.Zoznam kódov 2: Odkaz na dočasné povolenie

Pole

Obsah

Druh poľa

Príklady

1

Identifikačný kód členského štátu, v ktorom je hospodársky subjekt alebo daňový sklad registrovaný

abecedné 2

PL

2

Vnútroštátne pridelený jedinečný kód

alfanumerické 11

2005764CL78

Odkaz na dočasné povolenie má rovnakú štruktúru ako číslo účastníka pre spotrebnú daň/odkaz na daňový sklad

▼M4

Pole 1 sa vypĺňa zo zoznamu <KÓDOV KRAJÍN> [bod 3 v Zozname kódov, príloha II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636).

▼B

Pole 2 musí byť vyplnené jedinečným identifikačným číslom registrovaného subjektu pre spotrebnú daň (oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný príjemca a registrovaný odosielateľ) alebo pre daňový sklad. Za spôsob, akým sa táto hodnota prideľuje, sú zodpovedné orgány členských štátov, ale každý registrovaný subjekt pre spotrebnú daň (oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný príjemca a registrovaný odosielateľ) a každý daňový sklad musí mať jedinečné číslo pre spotrebnú daň.Zoznam kódov 3: Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

Kód kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

Opis

T

Tabakové výrobky

B

Pivo

W

Víno a kvasené nápoje iné ako víno a pivo

I

Medziprodukty

S

Etylalkohol a destiláty

E

Energetické výrobky

▼M4Zoznam kódov 4: Globálny identifikátor účastníka pre spotrebnú daň

Pole

Obsah

Druh poľa

Príklad

1

Identifikačný kód vnútroštátnej správy, v ktorej je hospodársky subjekt alebo daňový sklad registrovaný

alfabetické 2

PL

2

Jedinečný kód pridelený na vnútroštátnej úrovni

alfanumerické 20

2005764CL78232ERW123

Pole 1 sa vypĺňa zo zoznamu <KÓDOV KRAJÍN> [bod 3 v Zozname kódov, príloha II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/1636).

Pole 2 musí byť vyplnené jedinečným identifikátorom, ktorý umožní prepojenie rôznych druhov povolení (oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný príjemca, registrovaný odosielateľ, certifikovaný odosielateľ a certifikovaný príjemca) jedného hospodárskeho subjektu podliehajúceho spotrebnej dani.( 1 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1636 z 5. júla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Rady (EÚ) 2020/262 stanovením štruktúry a obsahu dokumentov, ktoré sa vymieňajú v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, a stanovením prahu pre straty z dôvodu povahy tovaru (Ú. v. EÚ L 247, 23.9.2022, s. 2).

( 2 ) Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020, s. 4).