02013R0346 — SK — 01.03.2018 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 346/2013

zo 17. apríla 2013

o európskych fondoch sociálneho podnikania

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 115 25.4.2013, s. 18)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1991 z 25. októbra 2017,

  L 293

1

10.11.2017
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 346/2013

zo 17. apríla 2013

o európskych fondoch sociálneho podnikania

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné požiadavky a podmienky na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorí chcú v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh v Únii používať označenie EuSEF, čím sa prispieva k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu.

Stanovujú sa v ňom aj jednotné pravidlá týkajúce sa uvádzania kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh a ich ponúkania oprávneným investorom v rámci Únie, zloženia portfólia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, oprávnených investičných nástrojov a techník, ktoré majú používať fondy sociálneho podnikania, ako aj organizácie, výkonu činnosti a transparentnosti správcov, ktorí uvádzajú kvalifikované fondy sociálneho podnikania na trh v rámci Únie.

Článok 2

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na správcov podnikov kolektívneho investovania podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. a), ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a) nimi spravované aktíva celkovo nepresahujú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ,

b) sú usadení v Únii,

c) podliehajú povinnosti registrácie príslušnými orgánmi vo svojich domovských členských štátoch v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ a

d) spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania.

▼M1

2.  Články 3 až 6, články 10 a 13, článok 14 ods. 1 písm. d), e) a f), články 15a až 20, článok 21 ods. 3 druhý pododsek a články 22 a 22a tohto nariadenia sa uplatňujú na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 6 smernice 2011/61/EÚ, ktorí spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a zamýšľajú používať označenie EuSEF v súvislosti s uvedením týchto fondov na trh v Únii.

▼B

3.  Ak sú správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania externými správcami a sú registrovaní v súlade s článkom 15 tohto nariadenia, môžu navyše spravovať aj podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) za predpokladu udelenia povolenia podľa smernice 2009/65/ES.

Článok 3

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „podnik kolektívneho investovania“ je alternatívny investičný fond (AIF) vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

b) „kvalifikovaný fond sociálneho podnikania“ je podnik kolektívneho investovania, ktorý:

i) má v úmysle investovať najmenej 70 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami, vypočítaných na základe súm, ktoré je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držanej hotovosti, a ekvivalentov hotovosti, a to v lehote stanovenej v jeho pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch;

ii) nepoužije viac ako 30 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu na nadobudnutie iných aktív, ako sú kvalifikované investície, vypočítaných na základe súm, ktoré je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držanej hotovosti, a ekvivalentov hotovosti;

iii) má sídlo na území členského štátu;

c) „správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania“ je právnická osoba, ktorej bežnou činnosťou je spravovanie aspoň jedného kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania;

d) „kvalifikovaný portfóliový podnik“ je podnik, ktorý:

i) v čase investície kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v multilaterálnom obchodnom systéme (MTF), ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bodoch 14 a 15 smernice 2004/39/ES;

▼M1

ii) si za svoj prvotný cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami alebo akýmikoľvek inými pravidlami či zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje podnik, ak tento podnik:

 poskytuje služby alebo tovar s prínosom v sociálnej oblasti,

 používa metódu produkcie tovaru alebo služieb, ktorá predstavuje jeho sociálny cieľ, alebo

 poskytuje finančnú podporu výlučne sociálnym podnikom vymedzeným v prvých dvoch zarážkach;

▼B

iii) používa svoje zisky predovšetkým na dosiahnutie svojho prvotného sociálneho cieľa v súlade so svojimi stanovami, alebo akýmikoľvek inými pravidlami, alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje podnik a s vopred určenými postupmi a pravidlami, ktoré určujú okolnosti, za ktorých sa rozdeľujú zisky akcionárom a vlastníkom, a to s cieľom zabezpečiť, aby žiadne rozdeľovanie zisku neohrozilo prvotný cieľ podniku;

iv) je spravovaný zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné činnosti;

v) má sídlo na území členského štátu alebo tretej krajiny za predpokladu, že táto tretia krajina:

 nie je vedená na zozname nespolupracujúcich krajín a území Finančnej akčnej skupiny na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,

 podpísala dohodu s domovským členským štátom správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa majú podielové listy alebo akcie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania uvádzať na trh, aby sa zabezpečilo, že tretia krajina bude v plnej miere dodržiavať normy stanovené v článku 26 Modelovej zmluvy OECD o zdaňovaní príjmov a majetku a zaručí účinnú výmenu informácií o daňových otázkach vrátane akýchkoľvek viacstranných dohôd o daniach;

e) „kvalifikované investície“ sú ktorékoľvek z týchto nástrojov:

i) nástroje na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, ktoré emituje:

 kvalifikovaný portfóliový podnik a ktoré kvalifikovaný fond sociálneho podniku nadobudol priamo od kvalifikovaného portfóliového podniku,

 kvalifikovaný portfóliový podnik výmenou za kapitálový cenný papier emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom, alebo

 podnik, ktorého kvalifikovaný portfóliový podnik je dcérskou spoločnosťou, v ktorej má väčšinový podiel a ktoré kvalifikovaný fond sociálneho podnikania nadobudol výmenou za nástroj na financovanie vlastného kapitálu, emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom;

ii) sekuritizované a nesekuritizované dlhové nástroje emitované kvalifikovaným portfóliovým podnikom;

iii) podiely alebo akcie jedného alebo viacerých kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania za predpokladu, že tieto kvalifikované fondy sociálneho podnikania samy neinvestovali viac ako 10 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania;

iv) zabezpečené alebo nezabezpečené úvery, ktoré kvalifikovaný fond sociálneho podnikania poskytol kvalifikovanému portfóliovému podniku;

v) akýkoľvek iný druh účasti v kvalifikovanom portfóliovom podniku;

f) „relevantné náklady“ sú všetky poplatky, náklady a výdavky, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a ktoré sú dohodnuté medzi správcom kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a investormi v tomto fonde;

g) „vlastný kapitál“ je vlastnícky podiel v podniku, ktorý reprezentujú akcie alebo iné formy účasti na kapitále kvalifikovaného portfóliového podniku emitované pre jeho investorov;

h) „kvázi vlastný kapitál“ je typ finančného nástroja, ktorý je kombináciou vlastného kapitálu a dlhu, v rámci ktorého je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a v rámci ktorého nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade platobnej neschopnosti;

i) „uvádzanie na trh“ je priame alebo nepriame ponúkanie podielov alebo akcií kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktoré spravuje správca investorom so sídlom alebo registrovaným sídlom v Únii alebo ich priame alebo nepriame umiestnenie u týchto investorov, a to z iniciatívy správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania alebo v jeho mene;

j) „viazaný kapitál“ je akýkoľvek záväzok, na základe ktorého je investor povinný v lehote stanovenej v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania nadobudnúť podiel v kvalifikovanom fonde sociálneho podnikania alebo doň uskutočniť kapitálové príspevky;

▼M1

k) „domovský členský štát“ je členský štát, v ktorom má správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania svoje registrované sídlo;

▼B

l) „hostiteľský členský štát“ je iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania uvádza na trh kvalifikované fondy sociálneho podnikania v súlade s týmto nariadením;

▼M1

m) „príslušný orgán“ je:

i) v prípade správcov uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia príslušný orgán uvedený v článku 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

ii) v prípade správcov uvedených v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia príslušný orgán uvedený v článku 7 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ;

iii) v prípade kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania príslušný orgán členského štátu, v ktorom je kvalifikovaný fond sociálneho podnikania usadený;

▼M1

n) „príslušný orgán hostiteľského členského štátu“ je orgán iného členského štátu než domovského členského štátu, v ktorom je kvalifikovaný fond sociálneho podnikania uvádzaný na trh.

▼B

Pokiaľ ide o písmeno c) prvého pododseku, ak právna forma kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania umožňuje internú správu a ak riadiaci orgán fondu nevymenuje externého správcu, ako správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania sa v súlade s článkom 15 zaregistruje samotný kvalifikovaný fond sociálneho podnikania. Kvalifikovaný fond sociálneho podnikania, ktorý je registrovaný ako interný správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, nesmie byť registrovaný ako externý správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania iných podnikov kolektívneho investovania.

2.  Komisia je v súlade s článkom 26 splnomocnená prijímať delegované akty, v ktorých určí druhy služieb alebo tovaru a metódy produkcie služieb alebo tovaru, ktoré predstavujú sociálny cieľ uvedený v tomto článku ods. 1 písm. d) bode ii), s prihliadnutím na rôzne druhy kvalifikovaných portfóliových podnikov, a tie okolnosti, keď sa zisky môžu rozdeľovať vlastníkom a investorom.KAPITOLA II

PODMIENKY POUŽÍVANIA OZNAČENIA EuSEF

Článok 4

Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v tejto kapitole, sú oprávnení používať označenie EuSEF v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh v rámci Únie.

Článok 5

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania zabezpečujú, aby sa pri nadobúdaní iných aktív ako kvalifikovaných investícií nepoužilo viac ako 30 % celkových kapitálových príspevkov kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a nevyplateného viazaného kapitálu na nadobudnutie takýchto aktív. Hraničná hodnota 30 % sa vypočítava na základe sumy, ktorú je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov. Držby hotovosti a ekvivalenty hotovosti sa na účely výpočtu tejto hraničnej hodnoty nezohľadňujú, pretože hotovosť a ekvivalenty hotovosti sa nepovažujú za investície.

2.  Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania nesmú na úrovni kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania používať žiadnu metódu, ktorou sa zvyšuje expozícia fondu nad rámec úrovne jeho viazaného kapitálu, či už požičiavaním si hotovosti alebo cenných papierov, zapájaním sa do derivátových pozícií, alebo inými prostriedkami

3.  Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania môžu na úrovni kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania len prijímať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky, pokiaľ sú takéto úvery, dlhové obligácie alebo záruky kryté nevyplatenými viazanými prostriedkami.

Článok 6

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania uvádzajú na trh podiely a akcie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a ponúkajú ich výhradne investorom, ktorí sa považujú za profesionálnych klientov v súlade s oddielom I prílohy II k smernici 2004/39/ES, alebo ktorých možno na požiadanie považovať za profesionálnych klientov v súlade s oddielom II prílohy II k smernici 2004/39/ES, alebo iným investorom, ktorí:

a) sa zaviažu investovať minimálne 100 000  EUR a

b) písomne uvedú v dokumente oddelenom od zmluvy, ktorá sa má uzavrieť so zreteľom na záväzok investovať, že sú si vedomí rizík súvisiacich s plánovaným záväzkom.

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na investície vykonávané vedúcimi pracovníkmi, riaditeľmi alebo zamestnancami zapojenými do riadenia správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, pokiaľ investujú do kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktoré spravujú.

Článok 7

Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania v súvislosti s kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania, ktoré spravujú:

a) konajú pri výkone svojich činností čestne, spravodlivo a s náležitými odbornými znalosťami, pozornosťou a starostlivosťou;

b) uplatňujú vhodné stratégie a postupy, aby zabránili praktikám zneužívania, o ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že ovplyvnia záujmy investorov a kvalifikované portfóliové podniky;

c) vykonávajú svoje obchodné činnosti tak, aby podporovali pozitívny sociálny vplyv kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých investovali, najlepšie záujmy kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktoré spravujú, ich investorov a integritu trhu;

d) pri výbere a priebežnom monitorovaní investícií v kvalifikovaných portfóliových podnikoch a ich pozitívneho sociálneho vplyvu uplatňujú vysokú mieru starostlivosti;

e) majú primerané poznatky a znalosti o kvalifikovaných portfóliových podnikoch, do ktorých investujú;

f) pristupujú ku všetkým investorom spravodlivo;

g) zabezpečujú, aby žiadny investor nepožíval preferenčné zaobchádzanie, pokiaľ takéto preferenčné zaobchádzanie nie je uvedené v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania.

Článok 8

1.  Ak správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania deleguje funkcie na tretie strany, jeho zodpovednosť voči kvalifikovanému fondu sociálneho podnikania alebo jeho investorom zostane nezmenená. Správca nesmie funkcie delegovať do takej miery, aby ho v podstate nebolo možné považovať za správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a do takej miery, že sa stane len schránkovým subjektom.

2.  Akékoľvek delegovanie funkcií podľa odseku 1 nesmie narúšať účinnosť dohľadu správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, a najmä nesmie správcovi kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania brániť v tom, aby konal v najlepšom záujme investorov kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, alebo aby bol kvalifikovaný fond sociálneho podnikania v najlepšom záujme jeho investorov spravovaný.

Článok 9

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania identifikujú konflikty záujmov a predchádzajú im a v prípade, že im nie je možné predísť, riadia ich a monitorujú a v súlade s odsekom 4 bezodkladne zverejňujú informácie o týchto konfliktoch záujmov s cieľom zabrániť, aby nepriaznivo neovplyvnili záujmy kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a ich investorov a zabezpečiť, aby sa s kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania, ktoré spravujú, zaobchádzalo spravodlivo.

2.  Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania identifikujú najmä tie konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi:

a) správcami kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, osobami, ktoré skutočne vykonávajú činnosť týchto správcov, zamestnancami alebo akoukoľvek osobou, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda týchto správcov, alebo ktorá je týmito správcami priamo alebo nepriamo ovládaná, a kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania spravovaným týmito správcami alebo investormi do tohto fondu;

b) kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania alebo jeho investormi a iným kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania spravovaným tým istým správcom alebo jeho investormi;

c) kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania alebo jeho investormi a podnikom kolektívneho investovania alebo PKIPCP spravovaným tým istým správcom alebo jeho investormi.

3.  Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania udržiavajú a uplatňujú účinné organizačné a administratívne opatrenia s cieľom spĺňať požiadavky stanovené v odseku 1 a 2.

4.  Zverejnenie informácií o konfliktoch záujmov podľa odseku 1 sa uskutoční v prípade, že organizačné opatrenia, ktoré správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania prijme na identifikáciu konfliktov záujmov, predchádzanie týmto konfliktom, ich riadenie a monitorovanie nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou istotou predišlo rizikám poškodenia záujmov investorov. Správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania poskytuje investorom jasné informácie o všeobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov predtým, ako vykoná obchod v ich mene.

5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty, v ktorých určí:

a) druhy konfliktov záujmov uvedených v odseku 2 tohto článku;

b) kroky, ktoré správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania musia prijať, pokiaľ ide o štruktúry a organizačné a administratívne postupy, v záujme identifikácie konfliktov záujmov, predchádzania týmto konfliktom, ich riadenia, monitorovania a zverejňovania informácií o týchto konfliktoch.

Článok 10

1.  Správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania uplatňujú v prípade každého kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktorý spravujú, postupy na meranie rozsahu, do akého kvalifikované portfóliové podniky, do ktorých kvalifikovaný fond sociálneho podnikania investuje, dosahujú pozitívne sociálne vplyvy, ku ktorým sa zaviazali. Správcovia zabezpečujú, aby boli tieto postupy jasné a transparentné a zahŕňali ukazovatele, ktoré by sa v závislosti od sociálneho cieľa a povahy kvalifikovaného portfóliového podniku mohli týkať jednej alebo viacerých týchto oblastí:

a) zamestnanosť a pracovné trhy;

b) normy a práva súvisiace s kvalitou pracovných miest;

c) sociálne začlenenie a ochrana osobitných skupín;

d) rovnosť zaobchádzania, príležitostí a nediskriminácia;

e) verejné zdravie a bezpečnosť;

f) prístup k systému sociálnej ochrany a k systémom zdravotníctva a vzdelávania, ako aj vplyv na tieto systémy.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty, v ktorých uvedie podrobné informácie o postupoch uvedených v odseku 1 tohto článku, pokiaľ ide o rôzne kvalifikované portfóliové podniky.

Článok 11

1.  Správcovia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania musia mať vždy dostatok vlastného kapitálu a využívať primerané a vhodné ľudské a technické zdroje, ktoré sú potrebné na riadne spravovanie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktorý spravujú.

▼M1

2.  Interne spravované kvalifikované fondy sociálneho podnikania a externí správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania musia mať počiatočný kapitál vo výške 50 000  EUR.

▼M1

3.  Vlastné zdroje musia byť vždy na úrovni aspoň jednej osminy fixných režijných nákladov vynaložených správcom v predchádzajúcom roku. Príslušný orgán domovského členského štátu môže upraviť túto požiadavku v prípade, ak došlo k významnej zmene v podnikateľskej činnosti správcu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ak správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania nedokončil podnikateľskú činnosť v trvaní jedného roka, požiadavka predstavuje jednu osminu očakávaných fixných režijných nákladov v jeho podnikateľskom pláne, pokiaľ príslušný orgán domovského členského štátu nevyžaduje úpravu uvedeného plánu.

4.  Ak hodnota kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania spravovaných správcom presahuje 250 000 000  EUR, správca poskytne dodatočný objem vlastných zdrojov. Uvedený dodatočný objem sa rovná 0,02 % sumy, o ktorú celková hodnota kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania presahuje 250 000 000  EUR.

5.  Príslušný orgán domovského členského štátu môže správcovi kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania povoliť, aby neposkytol najviac 50 % z dodatočného objemu vlastných zdrojov uvedených v odseku 4, ak má v tej istej výške záruku od úverovej inštitúcie alebo poisťovne, ktorá má sídlo v členskom štáte alebo v tretej krajine, kde podlieha pravidlám obozretného podnikania, ktoré príslušný orgán domovského členského štátu považuje za rovnocenné s pravidlami stanovenými v práve Únie.

6.  Vlastné zdroje sa musia investovať do likvidných aktív alebo aktív ľahko zameniteľných za hotovosť v krátkej dobe a nesmú zahŕňať špekulatívne pozície.

▼B

Článok 12

1.  Pravidlá oceňovania aktív sú stanovené v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a zabezpečujú riadny a transparentný postup oceňovania.

2.  V rámci používaných postupov oceňovania sa zabezpečí, aby sa aktíva riadne oceňovali a hodnota aktív sa vypočítala aspoň raz ročne.

3.  V záujme zaručenia konzistentnosti pri oceňovaní kvalifikovaných portfóliových podnikov ESMA vypracuje usmernenia, v ktorých stanoví všeobecné zásady zaobchádzania s investíciami v takýchto podnikoch, pričom zohľadní ich prvotný cieľ, ktorým je dosiahnutie merateľných pozitívnych sociálnych vplyvov, ako aj to, či svoje zisky využívajú predovšetkým na dosiahnutie týchto vplyvov.

Článok 13

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania sprístupňujú príslušnému orgánu domovského členského štátu výročnú správu za každý spravovaný kvalifikovaný fond sociálneho podnikania najneskôr do šiestich mesiacov od konca finančného roka. V správe sa opisuje zloženie portfólia kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a činnosti vykonané za predchádzajúci rok. Sú v nej zverejnené aj zisky nadobudnuté kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania na konci jeho existencie a prípadne aj zisky rozdelené počas jeho existencie. Obsahuje auditovanú účtovnú závierku kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania. Výročná správa sa vypracuje v súlade s existujúcimi štandardmi v oblasti podávania správ a podmienkami dohodnutými medzi správcami kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a investormi. Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania poskytujú túto správu investorom na ich žiadosť. Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a investori sa môžu dohodnúť na vzájomnom poskytovaní ďalších informácií.

2.  Výročná správa obsahuje aspoň:

a) prípadné údaje o celkových sociálnych vplyvoch, ktoré sa dosiahli investičnou politikou a o metóde použitej na meranie týchto vplyvov;

b) výkaz o akýchkoľvek odpredajoch, ktoré sa uskutočnili v súvislosti s kvalifikovanými portfóliovými podnikmi;

c) opis toho, či sa odpredaje súvisiace s inými aktívami kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktoré nie sú investované do kvalifikovaných portfóliových podnikov, uskutočnili na základe kritérií uvedených v článku 14 ods. 1 písm. f);

d) zhrnutie činností uvedených v článku 14 ods. 1 písm. l), ktoré vykonal správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania v súvislosti s kvalifikovanými portfóliovými podnikmi;

▼M1

e) informácie o povahe, hodnote a účele iných investícií, ako sú kvalifikované investície uvedené v článku 5 ods. 1;

▼M1

f) opis toho, ako sa zohľadňujú riziká pre životné prostredie a klímu v investičnom prístupe kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania.

▼B

3.  Audit kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania sa vykonáva najmenej raz ročne. Audit potvrdí, že finančné prostriedky a aktíva sú držané v mene kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a že správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zabezpečuje a vedie príslušné záznamy a kontroly týkajúce sa používania akéhokoľvek mandátu alebo kontroly nad finančnými prostriedkami a aktívami kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a jeho investorov.

4.  Ak sa od správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania vyžaduje, aby zverejnil výročnú finančnú správu v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ( 1 ) v súvislosti s kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania, informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa môžu poskytnúť samostatne alebo v doplnkovej časti výročnej finančnej správy.

▼M1

5.  Príslušný orgán domovského členského štátu sprístupní všetky informácie, ktoré získal podľa tohto článku, príslušnému orgánu každého dotknutého kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, príslušnému orgánu každého dotknutého hostiteľského členského štátu a ESMA včas prostredníctvom postupu uvedeného v článku 23.

▼B

Článok 14

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania oznamujú svojim investorom v súvislosti s kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania, ktorý spravujú, jasným a zrozumiteľným spôsobom predtým, ako investori prijmú investičné rozhodnutie, tieto informácie:

a) totožnosť správcu a akýchkoľvek iných poskytovateľov služieb, s ktorými má uvedený správca uzavretú zmluvu v súvislosti so správou fondov a opis ich povinností;

▼M1

b) výšku vlastných zdrojov, ktoré má uvedený správca k dispozícii na zachovanie primeraných ľudských a technických zdrojov potrebných na riadne spravovanie jeho kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania;

▼B

c) opis investičnej stratégie a cieľov kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania vrátane:

i) druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých zamýšľa investovať;

ii) akýchkoľvek iných kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, do ktorých zamýšľa investovať;

iii) druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých zamýšľa investovať iný kvalifikovaný fond sociálneho podnikania uvedený v bode ii);

iv) nekvalifikovaných investícií, ktoré zamýšľa uskutočniť;

v) techník, ktoré zamýšľa uplatňovať a

vi) akýchkoľvek uplatniteľných investičných obmedzení;

d) pozitívny sociálny vplyv, ktorý je cieľom investičnej politiky kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania vrátane prípadných prognóz týchto vplyvov, ktoré možno primerane očakávať, a informácie o výkonnosti v tejto oblasti v minulosti;

e) metodiky, ktoré sa majú používať na meranie sociálnych vplyvov;

f) opis iných aktív, ako sú kvalifikované portfóliové podniky a postup a kritériá, ktoré sa používajú na výber týchto aktív okrem prípadu, keď ide o hotovosť alebo ekvivalenty hotovosti;

g) opis rizikového profilu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a akýchkoľvek rizík súvisiacich s aktívami, do ktorých môže fond investovať alebo investičných techník, ktoré sa môžu uplatňovať;

h) opis postupu oceňovania kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a cenovej metodiky oceňovania aktív vrátane metód používaných na oceňovanie kvalifikovaných portfóliových podnikov;

i) opis spôsobu výpočtu odmeny správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania;

j) opis všetkých relevantných nákladov a ich maximálnej výšky;

k) údaje o finančných výsledkoch kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania v minulosti, ak sú k dispozícii;

l) služby na podporu obchodnej činnosti a ostatné podporné činnosti, ktoré správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania poskytuje alebo zaobstaráva prostredníctvom tretích strán, aby sa uľahčil rozvoj, rast alebo iný aspekt priebežných činností kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých kvalifikovaný fond sociálneho podnikania investuje, alebo v prípade, že sa tieto služby alebo činnosti neposkytujú, vysvetlenie tejto skutočnosti;

m) opis postupov, pomocou ktorých môže kvalifikovaný fond sociálneho podnikania zmeniť svoju investičnú stratégiu alebo investičnú politiku, alebo obe.

2.  Všetky informácie uvedené v odseku 1 musia byť nestranné, jednoznačné a nezavádzajúce. Musia byť aktualizované a v prípade potreby musia byť predmetom pravidelného preskúmania.

3.  Ak sa od správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania vyžaduje zverejňovanie prospektu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ( 2 ), alebo v súlade s vnútroštátnym právom v súvislosti s kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania, informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu poskytovať samostatne alebo ako súčasť prospektu.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty, v ktorých určí:

a) obsah informácií uvedených v odseku 1 písm. c) až f) a písm. l) tohto článku;

b) spôsob, ako informácie uvedené v odseku 1 písm. c) až f) a l) tohto článku možno prezentovať jednotne, aby sa zabezpečila čo najvyššia úroveň porovnateľnosti.KAPITOLA III

DOHĽAD A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 15

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorí majú v úmysle používať označenie EuSEF na uvádzanie svojich kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh, informujú o tomto úmysle príslušný orgán svojho domovského členského štátu a poskytnú tieto informácie:

a) totožnosť osôb, ktoré skutočne vykonávajú činnosť spravovania kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania;

b) totožnosť kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorých podiely alebo akcie sa uvádzajú na trh a ich investičné stratégie;

c) informácie o prijatých opatreniach na zabezpečenie plnenia požiadaviek kapitoly II;

d) zoznam členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zamýšľa uviesť na trh jednotlivý kvalifikovaný fond sociálneho podnikania.

▼M1 —————

▼B

2.  Príslušný orgán domovského členského štátu zaregistruje správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania len v prípade, ak sa splnili tieto podmienky:

a) osoby, ktoré skutočne spravujú kvalifikované fondy sociálneho podnikania, majú dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti, aj pokiaľ ide o investičné stratégie používané správcom kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania;

b) informácie vyžadované podľa odseku 1 sú úplné;

c) opatrenia oznámené podľa odseku 1 písm. c) sú vhodné na účely plnenia požiadaviek kapitoly II.

▼M1 —————

▼B

3.  Registrácia podľa tohto článku je platná na celom území Únie a umožňuje správcom kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania uvádzať na trh kvalifikované fondy sociálneho podnikania pod označením EuSEF, a to v rámci celej Únie.

▼M1

4.  Príslušný orgán domovského členského štátu informuje správcu uvedeného v odseku 1, či bol zaregistrovaný ako správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, najneskôr do dvoch mesiacov po tom, ako tento správca predložil všetky informácie uvedené v uvedenom odseku.

5.  Registrácia v súlade s týmto článkom je registráciou na účely článku 3 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o spravovanie kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania.

6.  Správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania uvedený v tomto článku oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu akékoľvek významné zmeny podmienok svojej prvotnej registrácie v súlade s týmto článkom pred tým, ako sa tieto zmeny vykonajú.

Ak príslušný orgán domovského členského štátu rozhodne uložiť obmedzenia alebo zamietnuť zmeny uvedené v prvom pododseku, informuje správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania do jedného mesiaca od prijatia oznámenia uvedených zmien. Príslušný orgán môže uvedenú lehotu predĺžiť až o jeden mesiac, ak to považuje za potrebné z dôvodu osobitných okolností prípadu a po tom, čo informuje správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania. Ak počas príslušnej lehoty na posúdenie relevantný príslušný orgán nenamietne voči zmenám, zmeny sa môžu vykonať.

7.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov na spresnenie informácií, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom v žiadosti o registráciu uvedenej v odseku 1, a na spresnenie podmienok stanovených v odseku 2.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

8.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa stanovia štandardné vzory, predlohy a postupy poskytovania informácií príslušným orgánom v žiadosti o registráciu uvedenej v odseku 1, a podmienky stanovené v odseku 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

9.  ESMA organizuje a vykonáva partnerské preskúmania v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 s cieľom posilniť konzistentnosť postupov registrácie, ktoré vykonávajú príslušné orgány podľa tohto nariadenia.

Článok 15a

1.  Správcovia podnikov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 6 smernice 2011/61/EÚ, musia požiadať o registráciu kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, pre ktoré majú v úmysle používať označenie EuSEF.

2.  Žiadosť o registráciu uvedená v odseku 1 sa podáva príslušnému orgánu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a obsahuje tieto informácie:

a) pravidlá alebo zakladajúce dokumenty kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania;

b) informácie o totožnosti depozitára;

c) informácie uvedené v článku 15 ods. 1;

d) zoznam členských štátov, v ktorých správcovia uvedení v odseku 1 založili alebo zamýšľajú založiť kvalifikované fondy sociálneho podnikania.

Na účely písmena c) prvého pododseku informácie o opatreniach prijatých na splnenie požiadaviek kapitoly II odkazujú na opatrenia prijaté na splnenie článkov 5, 6 a 10, článku 13 ods. 2 a článku 14 ods. 1 písm. d), e) a f).

3.  Ak sú príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a príslušný orgán domovského členského štátu odlišní, príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania požiada príslušný orgán domovského členského štátu o informácie, či kvalifikovaný fond sociálneho podnikania patrí do rozsahu pôsobnosti povolenia správcu na spravovanie AIF a či sú splnené podmienky stanovené v článku 15 ods. 2 písm. a).

Príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania môže tiež požiadať príslušný orgán domovského členského štátu o objasnenie a informácie, pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku 2.

Príslušný orgán domovského členského štátu poskytne odpoveď do jedného mesiaca od dátumu prijatia žiadosti, ktorú predložil príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania.

4.  Správcovia uvedení v odseku 1 nie sú povinní poskytnúť informácie alebo dokumenty, ktoré už poskytli podľa smernice 2011/61/EÚ.

5.  Po posúdení dokumentov prijatých v súlade s odsekom 2 a získaní objasnenia a informácií uvedených v odseku 3 príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zaregistruje fond ako kvalifikovaný fond sociálneho podnikania, ak správca uvedeného fondu spĺňa podmienky stanovené v článku 15 ods. 2.

6.  Príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania informuje správcu uvedeného v odseku 1 o tom, či bol uvedený fond zaregistrovaný ako kvalifikovaný fond sociálneho podnikania, najneskôr do dvoch mesiacov po tom, ako tento správca predložil všetky dokumenty uvedené v odseku 2.

7.  Registrácia podľa tohto článku je platná na celom území Únie a umožňuje uvedenie týchto fondov na trh s označením EuSEF v celej Únii.

8.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov na spresnenie informácií, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom v súlade s odsekom 2.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

9.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa stanovia štandardné vzory, predlohy a postupy poskytovania informácií príslušným orgánom v súlade s odsekom 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

10.  ESMA organizuje a vykonáva partnerské preskúmania v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 s cieľom posilniť konzistentnosť postupov registrácie, ktoré vykonávajú príslušné orgány podľa tohto nariadenia.

Článok 15b

Členské štáty zabezpečia, aby sa akékoľvek zamietnutie registrácie správcu uvedeného v článku 15 alebo fondu uvedeného v článku 15a odôvodnilo, oznámilo správcom uvedeným v uvedených článkoch a podliehalo právu na odvolanie na vnútroštátne súdy, správne alebo iné orgány. Uvedené právo na odvolanie sa uplatňuje aj vo vzťahu k registrácii, ak nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o registrácii do dvoch mesiacov po tom, ako správca predložil všetky požadované informácie. Členské štáty môžu požadovať, aby správca pred uplatnením uvedeného práva na odvolanie vyčerpal všetky správne predbežné nápravné prostriedky stanovené vo vnútroštátnom práve.

▼B

Článok 16

Správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania informujú príslušný orgán domovského členského štátu v prípade, ak zamýšľajú uviesť na trh:

a) nový kvalifikovaný fond sociálneho podnikania, alebo

b) existujúci kvalifikovaný fond sociálneho podnikania v členskom štáte, ktorý nie je uvedený v zozname uvedenom v článku 15 ods. 1 písm. d).

Článok 17

▼M1

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu ihneď oznámi príslušným orgánom hostiteľského členského štátu a ESMA každú registráciu alebo výmaz správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania z registra, akékoľvek doplnenie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania do registra alebo jeho výmaz z registra a akékoľvek doplnenie zoznamu členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zamýšľa uvádzať tieto fondy na trh, alebo ich výmaz z uvedeného zoznamu.

Na účely prvého pododseku príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktorý bol zaregistrovaný v súlade s článkom 15a, ihneď oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu, príslušným orgánom hostiteľských členských štátov a ESMA akékoľvek doplnenie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania do registra alebo jeho výmaz z registra, alebo akékoľvek doplnenie zoznamu členských štátov, v ktorých správca dotknutého kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zamýšľa uvádzať tento fond na trh, alebo ich výmaz z uvedeného zoznamu.

2.  Príslušné orgány hostiteľských členských štátov nesmú ukladať správcom kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania žiadne požiadavky ani administratívne postupy týkajúce sa uvádzania ich kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh, ani nesmú požadovať žiadne schválenie tohto uvedenia na trh pred jeho začatím. Takéto požiadavky alebo administratívne postupy zahŕňajú poplatky a iné platby.

▼B

3.  Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov vymedzujúcich formát oznámenia podľa tohto článku.

4.  ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 16. februára 2014.

5.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v odseku 3 v súlade s postupom stanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼M1

Článok 17a

1.  Na účely organizovania a vykonávania partnerských preskúmaní v súlade s článkom 15 ods. 9 a článkom 15a ods. 10 príslušný orgán domovského členského štátu, alebo ak je odlišný, príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zabezpečí, že konečné informácie, na základe ktorých bola povolená registrácia, ako sú stanovené v článku 15 ods. 1 a 2 a v článku 15a ods. 2, sa sprístupnia ESMA včas po registrácii. Takéto informácie sa sprístupnia prostredníctvom postupu uvedeného v článku 23.

2.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov na spresnenie informácií, ktoré sa majú sprístupniť ESMA v súlade s odsekom 1.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku vypracúva ESMA návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa stanovia štandardné vzory, predlohy a postupy poskytovania informácií ESMA v súlade s odsekom 1.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

▼M1

Článok 18

1.  ESMA vedie centrálnu databázu, ktorá je dostupná pre verejnosť na internete a ktorá obsahuje zoznam všetkých správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktorí používajú označenie EuSEF, a kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, pre ktoré uvedené označenie používajú, ako aj krajín, v ktorých sa tieto fondy uvádzajú na trh.

2.  ESMA na svojom webovom sídle poskytne webové odkazy na príslušné informácie týkajúce sa tretích krajín, ktoré spĺňajú uplatniteľné požiadavky podľa článku 3 ods. 1 prvého pododseku písm. d) bodu v).

▼B

Článok 19

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu vykonáva dohľad nad plnením požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

▼M1

1a.  V prípade správcov uvedených v článku 2 ods. 2 je príslušný orgán domovského členského štátu zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním opatrení a nad primeranosťou opatrení a nad organizáciou správcu, aby uvedený správca mohol dodržiavať povinnosti a pravidlá, ktoré sa týkajú zakladania a fungovania všetkých kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania, ktoré spravuje.

1b.  V prípade kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, ktorý spravuje správca uvedený v článku 2 ods. 2, príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania je zodpovedný za dohľad nad dodržiavaním pravidiel stanovených v článkoch 5 a 6 a v článku 14 ods. 1 písm. c) a i) kvalifikovaným fondom sociálneho podnikania. Príslušný orgán kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania je zodpovedný aj za dohľad nad dodržiavaním povinností stanovených v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch fondu zo strany uvedeného fondu.

▼B

2.  Ak sa na základe jasných a dokázateľných dôvodov príslušný orgán hostiteľského členského štátu domnieva, že správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania porušuje toto nariadenie na jeho území, bezodkladne o tom zodpovedajúcim spôsobom informuje príslušný orgán domovského členského štátu. Príslušný orgán domovského členského štátu prijme vhodné opatrenia.

3.  Ak správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania naďalej koná spôsobom, ktorý je jasne v rozpore s týmto nariadením, a to aj napriek opatreniam príslušného orgánu domovského členského štátu alebo pretože príslušný orgán domovského členského štátu neprijal v primeranej lehote opatrenia, môže príslušný orgán hostiteľského členského štátu po tom, čo informuje príslušný orgán domovského členského štátu, prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov vrátane zákazu dotknutému správcovi kvalifikovaného fondu sociálneho naďalej uvádzať kvalifikované fondy sociálneho podnikania na trh na území hostiteľského členského štátu.

Článok 20

Príslušné orgány musia mať v súlade s vnútroštátnym právom všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania potrebné na výkon svojich funkcií. Musia mať najmä tieto právomoci:

a) požadovať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a prijať alebo získať jeho kópiu;

b) požadovať od správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania, aby im bezodkladne poskytol informácie;

c) požadovať od akejkoľvek osoby informácie súvisiace s činnosťami správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania alebo s činnosťami kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania;

d) vykonávať kontroly na mieste s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho;

e) prijímať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania aj naďalej dodržiaval toto nariadenie;

f) vydať príkaz s cieľom zabezpečiť, aby správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania dodržiaval toto nariadenie a zdržal sa opakovania akéhokoľvek konania, ktoré môže predstavovať porušenie tohto nariadenia.

▼M1

ESMA organizuje a vykonáva partnerské preskúmania v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 s cieľom posilniť konzistentnosť postupov v súvislosti s právomocami dohľadu a vyšetrovacími právomocami, ktoré vykonávajú príslušné orgány podľa tohto nariadenia.

▼B

Článok 21

1.  Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa administratívnych sankcií a iných opatrení uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené administratívne sankcie a iné opatrenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.  Členské štáty do ►M1  2. marca 2020 ◄ oznámia Komisii a ESMA pravidlá uvedené v odseku 1. Komisii a ESMA bezodkladne oznámia ich akúkoľvek následnú zmenu a doplnenie.

▼M1

3.  Správcovia uvedení v článku 2 ods. 1 musia vždy dodržiavať toto nariadenie a zodpovedajú aj za akékoľvek porušenia tohto nariadenia vrátane akejkoľvek straty alebo škody vyplývajúcej z nedodržiavania tohto nariadenia.

Správcovia uvedení v článku 2 ods. 2 musia vždy dodržiavať smernicu 2011/61/EÚ. Sú zodpovední za zabezpečovanie dodržiavania tohto nariadenia a sú zodpovední v súlade so smernicou 2011/61/EÚ. Uvedení správcovia sú taktiež zodpovední za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z nedodržiavania tohto nariadenia.

▼B

Článok 22

▼M1

1.  Príslušný orgán, dodržujúc zásadu proporcionality, prijme prípadne primerané opatrenia uvedené v odseku 2, ak správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania:

▼B

a) nedodržiava požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zloženie portfólia v rozpore s článkom 5;

b) v rozpore s článkom 6 uvádza na trh podiely a akcie kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania tak, že ich ponúka neoprávneným investorom;

▼M1

c) používa označenie EuSEF, ale nie je zaregistrovaný v súlade s článkom 15, alebo kvalifikovaný fond sociálneho podnikania nie je zaregistrovaný v súlade s článkom 15a;

▼B

d) používa označenie EuSEF, keď uvádza na trh fondy, ktoré neboli založené v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) bodom iii);

▼M1

e) získal registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami v rozpore s článkom 15 alebo článkom 15a;

▼B

f) pri výkone svojich činností nekoná čestne, spravodlivo alebo s náležitými zručnosťami, pozornosťou a starostlivosťou v rozpore s článkom 7 písm. a);

g) neuplatňuje vhodné stratégie a postupy, aby zabránil praktikám zneužívania v rozpore s článkom 7 písm. b);

h) opakovane neplní požiadavky uvedené v článku 13, ktoré sa týkajú výročnej správy;

i) opakovane neplní povinnosť informovať investorov v súlade s článkom 14.

▼M1

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný orgán v prípade potreby:

a) prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby dotknutý správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania dodržiaval články 5 a 6, článok 7 písm. a) a b) prípadne články 13 až 15a;

b) zakáže dotknutému správcovi kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania používanie označenia EuSEF a vymaže dotknutého správcu alebo dotknutý kvalifikovaný fond sociálneho podnikania z registra.

3.  Príslušný orgán uvedený v odseku 1 bezodkladne informuje akýkoľvek iný relevantný príslušný orgán, príslušné orgány hostiteľských členských štátov v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. d) a ESMA o výmaze správcu kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania alebo kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania z registra.

4.  Právo uvádzať na trh v Únii jeden alebo viaceré kvalifikované fondy sociálneho podnikania pod označením EuSEF zanikne s okamžitou platnosťou od dátumu prijatia rozhodnutia príslušného orgánu uvedeného v odseku 2 písm. b).

▼M1

5.  Príslušný orgán domovského členského štátu prípadne hostiteľského členského štátu bezodkladne informuje ESMA, ak má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že sa správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania dopustil akéhokoľvek z porušení uvedených v odseku 1 písm. a) až i).

ESMA dodržujúc zásadu proporcionality môže vydávať odporúčania v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ktoré sú určené dotknutým príslušným orgánom, aby prijali ktorékoľvek z opatrení uvedených v odseku 2 tohto článku alebo sa zdržali prijatia takýchto opatrení.

Článok 22a

Právomoci udelené príslušným orgánom v súlade so smernicou 2011/61/EÚ vrátane právomocí súvisiacich so sankciami sa vykonávajú aj v súvislosti so správcami uvedenými v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia.

▼B

Článok 23

1.  Príslušné orgány a ESMA navzájom spolupracujú na účely vykonávania ich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2.  Príslušné orgány a ESMA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na plnenie ich povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, najmä na identifikáciu a nápravu porušení tohto nariadenia.

Článok 24

1.  Všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány alebo pre ESMA, ako aj audítori a odborníci poverení príslušnými orgánmi alebo ESMA, sú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo. Žiadne dôverné informácie, ktoré uvedené osoby získajú pri výkone svojich povinností, sa nesmú poskytnúť žiadnej osobe ani orgánu, s výnimkou informácií poskytovaných v súhrnnej alebo zovšeobecnenej podobe, pri ktorých nie je možné identifikovať jednotlivých správcov kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania a jednotlivé kvalifikované fondy sociálneho podnikania, a to bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo a konania podľa tohto nariadenia.

2.  Príslušným orgánom členských štátov alebo ESMA sa nesmie brániť vo výmene informácií v súlade s týmto nariadením alebo s inými právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a kvalifikované fondy sociálneho podnikania.

3.  Ak príslušné orgány alebo ESMA získajú dôverné informácie v súlade s odsekom 2, môžu ich použiť len počas výkonu svojich povinností a na účely administratívnych a súdnych konaní.

Článok 25

V prípade sporu medzi príslušnými orgánmi členských štátov týkajúceho sa posúdenia, konania alebo opomenutia jedného z príslušných orgánov v oblastiach, v ktorých toto nariadenie vyžaduje spoluprácu alebo koordináciu medzi príslušnými orgánmi z viac ako jedného členského štátu, príslušné orgány sa môžu vo veci obrátiť na ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ak sa spor netýka článku 3 ods. 1 písm. b) bodu i) alebo článku 3 ods. 1 písm. d) bodu i) tohto nariadenia.KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 2, článku 9 ods. 5, článku 10 ods. 2 a v článku 14 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 15. mája 2013 Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 2, článku 9 ods. 5, článku 10 ods. 2 a v článku 14 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2, článku 9 ods. 5, článku 10 ods. 2 alebo článku 14 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 27

1.  Komisia preskúma toto nariadenie v súlade s odsekom 2. Preskúmanie zahrnie všeobecný prieskum fungovania pravidiel tohto nariadenia a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní vrátane:

a) rozsahu, v ktorom správcovia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania používajú označenie EuSEF v rôznych členských štátoch, či už na domácom, alebo cezhraničnom základe;

b) geografického a odvetvového rozmiestnenia investícií uskutočnených kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania;

c) primeranosti požiadaviek na informácie podľa článku 14, najmä toho, či sú dostatočné na to, aby investorom umožnili prijať informované investičné rozhodnutie;

d) používania rôznych kvalifikovaných investícií kvalifikovanými fondmi sociálneho podnikania a aký to má vplyv na rozvoj sociálnych podnikov v rámci Únie;

e) vhodnosti vytvorenia európskej značky pre sociálne podniky;

f) umožnenia fondom sociálneho podnikania so sídlom v tretej krajine používať označenie EuSEF s prihliadnutím na skúsenosti s uplatňovaním odporúčania Komisie, pokiaľ ide o opatrenia zamerané na podnietenie tretích krajín, aby uplatňovali minimálne normy dobrej správy vecí verejných v daňovej oblasti;

g) praktického uplatňovania kritérií na identifikáciu kvalifikovaných portfóliových podnikov a jeho vplyvu na rozvoj sociálnych podnikov v rámci Únie a ich pozitívneho sociálneho vplyvu;

h) analýzy postupov uplatňovaných správcami kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania s cieľom zmerať pozitívny sociálny vplyv dosiahnutý kvalifikovanými portfóliovými podnikmi uvedenými v článku 10 a posúdenia realizovateľnosti zavedenia harmonizovaných noriem na meranie sociálneho vplyvu na úrovni Únie spôsobom, ktorý je v súlade so sociálnou politikou Únie;

i) možnosti rozšíriť uvádzanie kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania na trh a ponúkať ich aj maloobchodným investorom;

j) vhodnosti zahrnutia kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania medzi nástroje, ktoré sú oprávnené byť investičnými aktívami podľa smernice 2009/65/ES;

k) vhodnosti doplnenia tohto nariadenia o depozitárny režim;

l) preskúmania možných daňových prekážok pre fondy sociálneho podnikania a posúdenia prípadných daňových stimulov zameraných na podporu sociálneho podnikania v Únii;

m) posúdenia všetkých prekážok, ktoré môžu brániť investíciám do fondov používajúcich označenie EuSEF, vrátane vplyvu iných právnych predpisov Únie o obozretnom podnikaní na inštitucionálnych investorov.

2.  Preskúmanie uvedené v odseku 1 sa uskutoční:

a) do ►M1  2. marca 2022 ◄ , pokiaľ ide o písmená a) až e) a g) až m), a

b) do 22. júla 2015, pokiaľ ide o písmeno f).

3.  V nadväznosti na preskúmanie uvedené v odseku 1 a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

▼M1

4.  Súčasne s preskúmaním v súlade s článkom 69 smernice 2011/61/EÚ, a to najmä pokiaľ ide o správcov zaregistrovaných podľa článku 3 ods. 2 písm. b) uvedenej smernice, Komisia analyzuje:

a) spravovanie kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a vhodnosť zavedenia zmeny právneho rámca vrátane možnosti správcovského pasu a

b) vhodnosť vymedzenia pojmu uvádzanie na trh pre kvalifikované fondy sociálneho podnikania a vplyv tohto vymedzenia a jeho odlišných výkladov na vnútroštátnej úrovni na výkon činnosti a životaschopnosť kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania a na cezhraničnú distribúciu takýchto fondov.

Komisia na základe uvedeného preskúmania predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

▼B

Článok 28

1.  Do 22. júla 2017 Komisia začne preskúmanie interakcie medzi týmto nariadením a ostatnými pravidlami týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov, najmä tými, ktoré sú stanovené v smernici 2011/61/EÚ. Toto preskúmanie sa zameria na rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Zhromaždí údaje na posúdenie toho, či je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti tak, aby sa správcom kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania spravujúcich aktíva, ktoré celkovo presahujú hraničnú hodnotu stanovenú v článku 2 ods. 1, umožnilo stať sa správcami kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania v súlade s týmto nariadením.

2.  V nadväznosti na preskúmanie uvedené v odseku 1 a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Článok 29

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 22. júla 2013 s výnimkou článku 3 ods. 2, článku 9 ods. 5, článku 10 ods. 2 a článku 14 ods. 4, ktoré sa uplatňujú od 15. mája 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.