02013R0345 — SK — 01.03.2018 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 345/2013

zo 17. apríla 2013

o európskych fondoch rizikového kapitálu

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 115 25.4.2013, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1991 z 25. októbra 2017,

  L 293

1

10.11.2017
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 345/2013

zo 17. apríla 2013

o európskych fondoch rizikového kapitálu

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné požiadavky a podmienky na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorí chcú v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v Únii používať označenie EuVECA, čím sa prispieva k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu.

Stanovujú sa v ňom aj jednotné pravidlá týkajúce sa uvádzania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh a ich ponúkania oprávneným investorom v rámci Únie, zloženia portfólia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, oprávnených investičných nástrojov a techník, ktoré majú používať kvalifikované fondy rizikového kapitálu, ako aj organizácie, výkonu činnosti a transparentnosti správcov, ktorí uvádzajú kvalifikované fondy rizikového kapitálu na trh v rámci Únie.

Článok 2

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na správcov podnikov kolektívneho investovania podľa vymedzenia v článku 3 písm. a), ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a) nimi spravované aktíva celkovo nepresahujú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ;

b) sú usadení v Únii;

c) podliehajú povinnosti registrácie príslušnými orgánmi svojich domovských členských štátov v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ a

d) spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

▼M1

2.  Články 3 až 6, článok 12, článok 13 ods. 1 písm. c) a i), články 14a až 19, článok 20 ods. 3 druhý pododsek a články 21 a 21a tohto nariadenia sa uplatňujú na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 6 smernice 2011/61/EÚ, ktorí spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a zamýšľajú používať označenie EuVECA v súvislosti s uvedením týchto fondov na trh v Únii.

▼B

3.  Ak sú správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu externými správcami a sú registrovaní v súlade s článkom 14 tohto nariadenia, môžu navyše spravovať aj podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) za predpokladu udelenia povolenia podľa smernice 2009/65/ES.

Článok 3

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) „podnik kolektívneho investovania“ je alternatívny investičný fond (AIF) vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

b) „kvalifikovaný fond rizikového kapitálu“ je podnik kolektívneho investovania, ktorý:

i) má v úmysle investovať najmenej 70 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami, vypočítaných na základe súm, ktoré je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držanej hotovosti a ekvivalentov hotovosti, v lehote stanovenej v jeho pravidlách alebo zakladacích dokumentoch;

ii) nepoužije viac ako 30 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu na nadobudnutie iných aktív, než sú kvalifikované investície, vypočítaných na základe súm, ktoré je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držanej hotovosti a ekvivalentov hotovosti;

iii) má sídlo na území členského štát;

c) „správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu“ je právnická osoba, ktorej bežnou činnosťou je spravovanie aspoň jedného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

d) „kvalifikovaný portfóliový podnik“ je podnik, ktorý:

▼M1

i) v čase prvej investície kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu do tohto podniku spĺňa jednu z týchto podmienok:

 podnik nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v multilaterálnom obchodnom systéme v zmysle vymedzení v článku 4 ods. 1 bodoch 21 a 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ( 1 ) a zamestnáva najviac 499 zamestnancov,

 podnik je malý a stredný podnik v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 13 smernice 2014/65/EÚ, ktorý je kótovaný na rastovom trhu MSP v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 12 uvedenej smernice;

▼B

ii) sám nie je podnikom kolektívneho investovania;

iii) nie je jedným alebo viacerými z nasledujúcich subjektov:

 úverovou inštitúciou, ako je vymedzená v článku 4 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činnosti úverových inštitúcií ( 2 ),

 investičnou spoločnosťou, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2004/39/ES,

 poisťovňou, ako je vymedzená v článku 13 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ( 3 ),

 finančná holdingová spoločnosť, ako je vymedzená v článku 4 bode 19 smernice 2006/48/ES, alebo

 holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou, ako je vymedzená v článku 4 bode 20 smernice 2006/48/ES;

iv) má sídlo na území členského štátu alebo tretej krajiny za predpokladu, že táto tretia krajina:

 nie je vedená na zozname nespolupracujúcich krajín a území Finančnej akčnej skupiny na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,

 podpísala dohodu s domovským členským štátom správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa majú podiely alebo akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu uvádzať na trh, aby sa zabezpečilo, že tretia krajina bude v plnej miere dodržiavať normy stanovené v článku 26 Modelovej zmluvy OECD o zdaňovaní príjmov a majetku a zaručí účinnú výmenu informácií o daňových otázkach vrátane viacstranných dohôd o daniach;

e) „kvalifikované investície“ sú ktorékoľvek z týchto nástrojov:

i) nástroje na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, ktoré emituje:

 kvalifikovaný portfóliový podnik a ktoré kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nadobudol priamo od kvalifikovaného portfóliového podniku,

 kvalifikovaný portfóliový podnik výmenou za kapitálový cenný papier emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom, alebo

 podnik, ktorého kvalifikovaný portfóliový podnik je dcérskou spoločnosťou, v ktorej má väčšinový podiel, a ktoré kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nadobudol výmenou za nástroj na financovanie vlastného kapitálu emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom;

ii) zabezpečené alebo nezabezpečené úvery poskytnuté zo strany kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu kvalifikovanému portfóliovému podniku, v ktorom kvalifikovaný fond rizikového kapitálu už vlastní kvalifikované investície, a to za predpokladu, že na tieto úvery sa použije najviac 30 % z celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu v kvalifikovanom fonde rizikového kapitálu;

iii) akcie kvalifikovaného portfóliového podniku, ktoré nadobudol od existujúcich akcionárov tohto podniku;

iv) podiely alebo akcie jedného alebo viacerých kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu za predpokladu, že tieto kvalifikované fondy rizikového kapitálu samotné neinvestovali viac ako 10 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu fondu do kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;

f) „relevantné náklady“ sú všetky poplatky, náklady a výdavky, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a ktoré sú dohodnuté medzi správcom kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a investormi v tomto fonde;

g) „vlastný kapitál“ je vlastnícky podiel v podniku, ktorý reprezentujú akcie alebo iné formy účasti na kapitále kvalifikovaného portfóliového podniku emitované pre jeho investorov;

h) „kvázi vlastný kapitál“ je typ finančného nástroja, ktorý je kombináciou vlastného kapitálu a dlhu, v rámci ktorého je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a v rámci ktorého nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade platobnej neschopnosti;

i) „uvádzanie na trh“ je priame alebo nepriame ponúkanie podielov alebo akcií kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý spravuje správca, investorom so sídlom alebo s registrovaným sídlom v Únii alebo ich priame alebo nepriame umiestnenie u týchto investorov, a to z iniciatívy správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo v jeho mene;

j) „viazaný kapitál“ je akýkoľvek záväzok, na základe ktorého je investor povinný v lehote stanovenej v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nadobudnúť podiel v tomto fonde alebo doň uskutočniť kapitálové príspevky;

▼M1

k) „domovský členský štát“ je členský štát, v ktorom má správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu svoje registrované sídlo;

▼B

l) „hostiteľský členský štát“ je iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu uvádza na trh kvalifikované fondy rizikového kapitálu v súlade s týmto nariadením;

▼M1

m) „príslušný orgán“ je:

i) pre správcov uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia príslušný orgán uvedený v článku 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

ii) pre správcov uvedených v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia príslušný orgán uvedený v článku 7 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ;

iii) pre kvalifikované fondy rizikového kapitálu príslušný orgán členského štátu, v ktorom je kvalifikovaný fond rizikového kapitálu usadený;

▼M1

n) „príslušný orgán hostiteľského členského štátu“ je orgán iného členského štátu než domovského členského štátu, v ktorom sa kvalifikovaný fond rizikového kapitálu uvádza na trh.

▼B

Pokiaľ ide o písmeno c) prvého pododseku, ak právna forma kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu umožňuje vnútornú správu a ak riadiaci orgán fondu nevymenuje externého správcu, ako správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu sa v súlade s článkom 14 zaregistruje samotný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu. Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, ktorý je registrovaný ako interný správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, nesmie byť registrovaný ako externý správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu iných podnikov kolektívneho investovania.KAPITOLA II

PODMIENKY POUŽÍVANIA OZNAČENIA EuVECA

Článok 4

Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v tejto kapitole, sú oprávnení používať označenie EuVECA v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v rámci Únie.

Článok 5

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu zabezpečujú, aby sa pri nadobúdaní iných aktív ako kvalifikovaných investícií nepoužilo viac ako 30 % celkových kapitálových príspevkov fondu a nevyplateného viazaného kapitálu fondu na nadobudnutie takýchto aktív. Hraničná hodnota 30 % sa vypočítava na základe sumy, ktorú je možné investovať po odpočítaní všetkých relevantných nákladov. Držby hotovosti a ekvivalenty hotovosti sa na účel výpočtu tejto hraničnej hodnoty nezohľadňujú, pretože hotovosť a ekvivalenty hotovosti nie sú považované za investície.

2.  Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu nesmú na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu používať žiadnu metódu, ktorou sa zvyšuje expozícia fondu nad rámec úrovne jeho viazaného kapitálu, či už požičiavaním si hotovosti alebo cenných papierov, zapájaním sa do derivátových pozícií alebo inými prostriedkami.

3.  Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu môžu na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu len prijímať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky, pokiaľ sú takéto úvery, dlhové obligácie alebo záruky kryté nevyplatenými viazanými prostriedkami.

Článok 6

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu uvádzajú na trh podiely a akcie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a ponúkajú ich výhradne investorom, ktorí sú považovaní za profesionálnych klientov v súlade s oddielom I prílohy II k smernici 2004/39/ES alebo ktorých možno na požiadanie považovať za profesionálnych klientov v súlade s oddielom II prílohy II k smernici 2004/39/ES, alebo iným investorom, ktorí:

a) sa zaviažu investovať minimálne 100 000  EUR a

b) písomne uvedú v dokumente oddelenom od zmluvy, ktorá sa má uzavrieť so zreteľom na záväzok investovať, že sú si vedomí rizík súvisiacich s plánovaným záväzkom alebo investíciou.

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na investície vykonávané vedúcimi pracovníkmi, riaditeľmi alebo zamestnancami zapojenými do riadenia správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, pokiaľ investujú do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý spravujú.

Článok 7

Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu v súvislosti s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú:

a) konajú pri výkone svojich činností čestne, spravodlivo a s náležitými odbornými znalosťami, pozornosťou a starostlivosťou;

b) uplatňujú vhodné stratégie a postupy, aby zabránili praktikám zneužívania, o ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že ovplyvnia záujmy investorov a kvalifikované portfóliové podniky;

c) vykonávajú svoje obchodné činnosti tak, aby podporovali najlepšie záujmy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú, ich investorov a integritu trhu;

d) pri výbere a priebežnom monitorovaní investícií v kvalifikovaných portfóliových podnikoch uplatňujú vysokú mieru starostlivosti;

e) majú primerané poznatky a znalosti o kvalifikovaných portfóliových podnikoch, do ktorých investujú;

▼M1

f) pristupujú ku svojim investorom spravodlivo. Tým nie je vylúčené priaznivejšie zaobchádzanie so súkromnými investormi než s verejnými investormi za predpokladu, že takéto zaobchádzanie je zlučiteľné s pravidlami štátnej pomoci, najmä s článkom 21 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 ( 4 ), a zverejnené v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch fondu;

▼B

g) zabezpečujú, aby žiadny investor nepožíval preferenčné zaobchádzanie, pokiaľ takéto preferenčné zaobchádzanie nie je uvedené v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

Článok 8

1.  Ak správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu deleguje funkcie na tretie strany, jeho zodpovednosť voči kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu alebo jeho investorom zostane nezmenená. Správca nesmie funkcie delegovať do takej miery, aby ho v podstate nebolo možné považovať za správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a do takej miery, že sa stane len schránkovým subjektom.

2.  Akékoľvek delegovanie funkcií podľa odseku 1 nesmie narúšať účinnosť dohľadu správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a najmä nesmie správcovi brániť v tom, aby konal v najlepšom záujme investorov kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo aby bol kvalifikovaný fond rizikového kapitálu v najlepšom záujme jeho investorov spravovaný.

Článok 9

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu identifikujú konflikty záujmov a predchádzajú im a v prípade, že im nie je možné predísť, riadia ich a monitorujú a v súlade s odsekom 4 bezodkladne zverejňujú informácie o týchto konfliktoch záujmov s cieľom zabrániť, aby nepriaznivo neovplyvnili záujmy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a ich investorov, a zabezpečiť, aby sa s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú, zaobchádzalo spravodlivo.

2.  Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu identifikujú najmä tie konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi:

a) správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, osobami, ktoré skutočne vykonávajú činnosť týchto správcov, zamestnancami týchto správcov alebo akoukoľvek osobou, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda týchto správcov alebo ktorá je týmito správcami priamo alebo nepriamo ovládaná, a kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu spravovaným týmito správcami alebo investormi do týchto fondov;

b) kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu alebo jeho investormi a iným kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu spravovaným tým istým správcom, alebo jeho investormi;

c) kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu alebo jeho investormi, a podnikom kolektívneho investovania alebo PKIPCP spravovaným tým istým správcom alebo investormi v tomto podniku.

3.  Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu udržiavajú a uplatňujú účinné organizačné a administratívne opatrenia s cieľom spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2.

4.  Zverejnenie informácií o konfliktoch záujmov podľa odseku 1 sa uskutoční v prípade, že organizačné opatrenia, ktoré správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu prijme na identifikáciu konfliktov záujmov, predchádzanie týmto konfliktom, ich riadenie a monitorovanie, nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou istotou predišlo rizikám poškodenia záujmov investorov. Správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu poskytuje investorom jasné informácie o všeobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov pred tým, ako v ich mene vykoná obchod.

5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25 prijímať delegované akty, v ktorých určí:

a) druhy konfliktov záujmov uvedených v odseku 2 tohto článku;

b) kroky, ktoré správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu musia prijať, pokiaľ ide o štruktúry a organizačné a administratívne postupy, v záujme identifikácie konfliktov záujmov, predchádzania týmto konfliktom, ich riadenia, monitorovania a zverejňovania informácií o týchto konfliktoch.

Článok 10

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu musia mať vždy dostatok vlastných finančných prostriedkov a využívať primerané a vhodné ľudské a technické zdroje, ktoré sú potrebné na riadne spravovanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú.

▼M1

2.  Interne spravované kvalifikované fondy rizikového kapitálu a externí správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu musia mať počiatočný kapitál vo výške 50 000  EUR.

▼M1

3.  Vlastné zdroje musia byť vždy na úrovni aspoň jednej osminy fixných režijných nákladov vynaložených správcom v predchádzajúcom roku. Príslušný orgán domovského členského štátu môže upraviť túto požiadavku v prípade, ak došlo k významnej zmene v podnikateľskej činnosti správcu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ak správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nedokončil podnikateľskú činnosť v trvaní jedného roka, požiadavka predstavuje jednu osminu očakávaných fixných režijných nákladov v jeho podnikateľskom pláne, pokiaľ príslušný orgán domovského členského štátu nevyžaduje úpravu uvedeného plánu.

4.  Ak hodnota kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu spravovaného správcom presahuje 250 000 000  EUR, správca poskytne dodatočný objem vlastných zdrojov. Uvedený dodatočný objem sa rovná 0,02 % sumy, o ktorú celková hodnota kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu presahuje 250 000 000  EUR.

5.  Príslušný orgán domovského členského štátu môže správcovi kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu povoliť, aby neposkytol najviac 50 % z dodatočného objemu vlastných zdrojov uvedených v odseku 4, ak má uvedený správca v tej istej výške záruku od úverovej inštitúcie alebo poisťovne, ktorá má sídlo v členskom štáte alebo v tretej krajine, kde podlieha pravidlám obozretného podnikania, ktoré príslušné orgány domovského členského štátu považujú za rovnocenné s pravidlami stanovenými v práve Únie.

6.  Vlastné zdroje sa musia investovať do likvidných aktív alebo aktív ľahko zameniteľných za hotovosť v krátkej dobe a nesmú zahŕňať špekulatívne pozície.

▼B

Článok 11

1.  Pravidlá oceňovania aktív sú stanovené v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a zabezpečujú riadny a transparentný postup oceňovania.

2.  V rámci používaných postupov oceňovania sa zabezpečí, aby sa aktíva riadne oceňovali a aby sa hodnota aktív vypočítala aspoň raz ročne.

Článok 12

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu sprístupňujú príslušnému orgánu domovského členského štátu výročnú správu za každý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, ktorý spravujú, do šiestich mesiacov od konca finančného roku. V správe sa opisuje zloženie portfólia kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a činnosti vykonané za predchádzajúci rok. Sú v nej zverejnené aj zisky kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu na konci jeho existencie, a prípadne aj zisky rozdelené počas jeho existencie. Obsahuje auditovanú účtovnú závierku kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

Výročná správa sa vypracuje v súlade s existujúcimi štandardmi v oblasti podávania správ a podmienkami dohodnutými medzi správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a investormi. Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu poskytujú túto správu investorom na ich žiadosť. Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a investori sa môžu dohodnúť na vzájomnom poskytovaní ďalších informácií.

2.  Audit kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu sa vykoná najmenej raz ročne. Audit potvrdí, že finančné prostriedky a aktíva sú držané v mene kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a že správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zabezpečil a vedie príslušné záznamy a kontroly týkajúce sa používania akéhokoľvek mandátu alebo kontroly nad finančnými prostriedkami a aktívami kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a jeho investorov.

3.  Ak sa od správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vyžaduje, aby zverejnil výročnú finančnú správu v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ( 5 ), v súvislosti s kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu, informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu poskytnúť samostatne alebo v doplnkovej časti výročnej finančnej správy.

▼M1

4.  Príslušný orgán domovského členského štátu sprístupní všetky informácie, ktoré získal podľa tohto článku, príslušnému orgánu každého dotknutého kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, príslušnému orgánu každého dotknutého hostiteľského členského štátu a ESMA včas prostredníctvom postupu uvedeného v článku 22.

▼B

Článok 13

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu oznamujú svojim investorom v súvislosti s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú, jasným a zrozumiteľným spôsobom predtým, ako investori prijmú investičné rozhodnutie, tieto informácie:

a) totožnosť tohto správcu a akýchkoľvek iných poskytovateľov služieb, s ktorými má tento správca uzavretú zmluvu v súvislosti so správou kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, a opis ich povinností;

▼M1

b) výšku vlastných zdrojov, ktoré má uvedený správca k dispozícii na zachovanie primeraných ľudských a technických zdrojov potrebných na riadne spravovanie jeho kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;

▼B

c) opis investičnej stratégie a cieľov kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vrátane:

i) druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých zamýšľa investovať;

ii) akýchkoľvek iných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, do ktorých zamýšľa investovať;

iii) druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých zamýšľa investovať akýkoľvek iný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu uvedený v bode ii);

iv) nekvalifikovaných investícií, ktoré zamýšľa uskutočniť;

v) techník, ktoré zamýšľa uplatňovať, a

vi) akýchkoľvek uplatniteľných investičných obmedzení;

d) opis rizikového profilu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a akýchkoľvek rizík súvisiacich s aktívami, do ktorých môže fond investovať, alebo investičných techník, ktoré sa môžu uplatňovať;

e) opis postupu oceňovania kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a cenovej metodiky na oceňovanie aktív vrátane metód používaných na oceňovanie kvalifikovaných portfóliových podnikov;

f) opis spôsobu výpočtu odmeny správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

g) opis všetkých relevantných nákladov a ich maximálnej výšky;

h) údaje o finančných výsledkoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu v minulosti, ak sú k dispozícii;

i) služby na podporu obchodnej činnosti a ostatné podporné činnosti, ktoré správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu poskytuje alebo zaobstaráva prostredníctvom tretích strán, aby sa uľahčil rozvoj, rast alebo iný aspekt priebežných činností kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých kvalifikovaný fond rizikového kapitálu investuje, alebo v prípade, že sa tieto služby alebo činnosti neposkytujú, vysvetlenie tejto skutočnosti;

j) opis postupov, pomocou ktorých môže kvalifikovaný fond rizikového kapitálu zmeniť svoju investičnú stratégiu alebo investičnú politiku alebo obe.

2.  Všetky informácie uvedené v odseku 1 musia byť nestranné, jednoznačné a nezavádzajúce. Musia byť aktualizované a v prípade potreby musia byť predmetom pravidelného preskúmania.

3.  Ak sa od kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vyžaduje zverejňovanie prospektu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ( 6 ), alebo v súlade s vnútroštátnym právom v súvislosti s kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu, informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu poskytovať samostatne alebo ako súčasť prospektu.KAPITOLA III

DOHĽAD A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 14

1.  Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí majú v úmysle používať označenie EuVECA na uvádzanie svojich kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh, informujú o tomto svojom úmysle príslušný orgán svojho domovského členského štátu a poskytnú tieto informácie:

a) totožnosť osôb, ktoré skutočne vykonávajú činnosť spravovania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;

b) totožnosť kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorých podiely alebo akcie sa uvádzajú na trh, a ich investičné stratégie;

c) informácie o prijatých opatreniach na zabezpečenie plnenia požiadaviek kapitoly II;

d) zoznam členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zamýšľa uviesť na trh jednotlivý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu.

▼M1 —————

▼B

2.  Príslušný orgán domovského členského štátu zaregistruje správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu len v prípade, ak sú splnené tieto podmienky:

a) osoby, ktoré skutočne spravujú kvalifikované fondy rizikového kapitálu, majú dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti, aj pokiaľ ide o investičné stratégie používané správcom kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

b) informácie vyžadované podľa odseku 1 sú úplné;

c) opatrenia oznámené podľa odseku 1 písm. c) sú vhodné na účely plnenia požiadaviek kapitoly II.

▼M1 —————

▼B

3.  Registrácia podľa tohto článku je platná na celom území Únie a umožňuje správcom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu uvádzať na trh kvalifikované fondy rizikového kapitálu pod označením EuVECA, a to v rámci celej Únie.

▼M1

4.  Príslušný orgán domovského členského štátu informuje správcu uvedeného v odseku 1, či bol zaregistrovaný ako správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, najneskôr do dvoch mesiacov po tom, ako tento správca predložil všetky informácie uvedené v uvedenom odseku.

5.  Registrácia v súlade s týmto článkom je registráciou na účely článku 3 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o spravovanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

6.  Správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu uvedený v tomto článku oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu akékoľvek významné zmeny podmienok svojej prvotnej registrácie v súlade s týmto článkom pred tým, ako sa tieto zmeny vykonajú.

Ak príslušný orgán domovského členského štátu rozhodne uložiť obmedzenia alebo zamietnuť zmeny uvedené v prvom pododseku, informuje správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu do jedného mesiaca od prijatia oznámenia o uvedených zmenách. Príslušný orgán môže uvedenú lehotu predĺžiť až o jeden mesiac, ak to považuje za potrebné z dôvodu osobitných okolností prípadu, po tom, čo informuje správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. Ak počas príslušnej lehoty na posúdenie relevantný príslušný orgán nenamietne voči zmenám, zmeny sa môžu vykonať.

7.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov na spresnenie informácií, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom v žiadosti o registráciu uvedenej v odseku 1, a na spresnenie podmienok stanovených v odseku 2.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

8.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa stanovia štandardné vzory, predlohy a postupy poskytovania informácií príslušným orgánom v žiadosti o registráciu uvedenej v odseku 1, a podmienky stanovené v odseku 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

9.  ESMA organizuje a vykonáva partnerské preskúmania v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 s cieľom posilniť konzistentnosť postupov registrácie, ktoré vykonávajú príslušné orgány podľa tohto nariadenia.

Článok 14a

1.  Správcovia podnikov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 6 smernice 2011/61/EÚ, musia požiadať o registráciu kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, pre ktoré majú v úmysle používať označenie EuVECA.

2.  Žiadosť o registráciu uvedená v odseku 1 sa podáva príslušnému orgánu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a obsahuje tieto informácie:

a) pravidlá alebo zakladajúce dokumenty kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

b) informácie o totožnosti depozitára;

c) informácie uvedené v článku 14 ods. 1;

d) zoznam členských štátov, v ktorých správcovia uvedení v odseku 1 založili alebo zamýšľajú založiť kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

Na účely písmena c) prvého pododseku informácie o opatreniach prijatých na splnenie požiadaviek kapitoly II odkazujú na opatrenia prijaté na splnenie článkov 5 a 6 a článku 13 ods. 1 písm. c) a i).

3.  Ak sú príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a príslušný orgán domovského členského štátu odlišní, príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu požiada príslušný orgán domovského členského štátu o informácie, či kvalifikovaný fond rizikového kapitálu patrí do rozsahu pôsobnosti povolenia správcu na spravovanie AIF a či sú splnené podmienky stanovené v článku 14 ods. 2 písm. a).

Príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu môže tiež požiadať príslušný orgán domovského členského štátu o objasnenie a informácie, pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku 2.

Príslušný orgán domovského členského štátu poskytne odpoveď do jedného mesiaca od dátumu prijatia žiadosti, ktorú predložil príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

4.  Správcovia uvedení v odseku 1 nie sú povinní poskytnúť informácie alebo dokumenty, ktoré už poskytli podľa smernice 2011/61/EÚ.

5.  Po posúdení dokumentov prijatých v súlade s odsekom 2 a po získaní objasnenia a informácií uvedených v odseku 3 príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zaregistruje fond ako kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, ak správca uvedeného fondu spĺňa podmienky stanovené v článku 14 ods. 2.

6.  Príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu informuje správcu uvedeného v odseku 1, či bol uvedený fond zaregistrovaný ako kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, najneskôr do dvoch mesiacov po tom, ako tento správca predložil všetky dokumenty uvedené v odseku 2.

7.  Registrácia podľa tohto článku je platná na celom území Únie a umožňuje uvedenie týchto fondov na trh s označením EuVECA v celej Únii.

8.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov na spresnenie informácií, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom v súlade s odsekom 2.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

9.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa stanovia štandardné vzory, predlohy a postupy poskytovania informácií príslušným orgánom v súlade s odsekom 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

10.  ESMA organizuje a vykonáva partnerské preskúmania v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 s cieľom posilniť konzistentnosť postupov registrácie, ktoré vykonávajú príslušné orgány podľa tohto nariadenia.

Článok 14b

Členské štáty zabezpečia, aby sa akékoľvek zamietnutie registrácie správcu uvedeného v článku 14 alebo fondu uvedeného v článku 14a odôvodnilo, oznámilo správcom uvedeným v uvedených článkoch a podliehalo právu na odvolanie na vnútroštátne súdy, správne alebo iné orgány. Uvedené právo na odvolanie sa uplatňuje aj vo vzťahu k registrácii, ak nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o registrácii do dvoch mesiacov po tom, ako správca predložil všetky požadované informácie. Členské štáty môžu požadovať, aby správca pred uplatnením uvedeného práva na odvolanie vyčerpal všetky správne predbežné nápravné prostriedky stanovené vo vnútroštátnom práve.

▼B

Článok 15

Správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu informujú príslušný orgán domovského členského štátu v prípade, ak zamýšľajú uviesť na trh:

a) nový kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, alebo

b) existujúci kvalifikovaný fond rizikového kapitálu v členskom štáte, ktorý nie je uvedený v zozname uvedenom v článku 14 ods. 1 písm. d).

Článok 16

▼M1

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu ihneď oznámi príslušným orgánom hostiteľského členského štátu a ESMA každú registráciu správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo výmaz tohto správcu z registra, každé doplnenie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu do registra alebo výmaz tohto fondu z registra a každé doplnenie zoznamu členských štátov, v ktorých správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zamýšľa uvádzať tieto fondy na trh, alebo ich výmaz z uvedeného zoznamu.

Na účely prvého pododseku príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý bol zaregistrovaný v súlade s článkom 14a, ihneď oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu, príslušným orgánom hostiteľských členských štátov a ESMA akékoľvek doplnenie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu do registra alebo jeho výmaz z registra alebo akékoľvek doplnenie zoznamu členských štátov, v ktorých správca uvedeného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zamýšľa uvádzať tento fond na trh, alebo ich výmaz z uvedeného zoznamu.

2.  Príslušné orgány hostiteľských členských štátov nesmú ukladať správcom kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu žiadne požiadavky ani administratívne postupy týkajúce sa uvádzania ich kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh, ani nesmú požadovať žiadne schválenie tohto uvedenia na trh pred jeho začatím. Takéto požiadavky alebo administratívne postupy zahŕňajú poplatky a iné platby.

▼B

3.  Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov vymedzujúcich formát oznámenia podľa tohto článku.

4.  ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 16. februára 2014.

5.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v odseku 3 tohto článku v súlade s postupom stanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼M1

Článok 16a

1.  Na účely organizovania a vykonávania partnerských preskúmaní v súlade s článkom 14 ods. 9 a článkom 14a ods. 10 príslušný orgán domovského členského štátu, alebo ak je odlišný, príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zabezpečí, že konečné informácie, na základe ktorých bola povolená registrácia, ako sú stanovené v článku 14 ods. 1 a 2 a v článku 14a ods. 2, sa sprístupnia ESMA včas po registrácii. Takéto informácie sa sprístupnia prostredníctvom postupu uvedeného v článku 22.

2.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov na spresnenie informácií, ktoré sa majú sprístupniť ESMA v súlade s odsekom 1.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku vypracúva ESMA návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa stanovia štandardné vzory, predlohy a postupy poskytovania informácií ESMA v súlade s odsekom 1.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

▼M1

Článok 17

1.  ESMA vedie centrálnu databázu, ktorá je dostupná pre verejnosť na internete a ktorá obsahuje zoznam všetkých správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorí používajú označenie EuVECA, a kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, pre ktoré uvedené označenie používajú, ako aj krajín, v ktorých sa tieto fondy uvádzajú na trh.

2.  ESMA na svojom webovom sídle poskytne webové odkazy na príslušné informácie týkajúce sa tretích krajín, ktoré spĺňajú uplatniteľné požiadavky podľa článku 3 prvého odseku písm. d) bodu iv).

▼B

Článok 18

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu vykonáva dohľad nad plnením požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

▼M1

1a.  V prípade správcov uvedených v článku 2 ods. 2 je príslušný orgán domovského členského štátu zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním opatrení a nad primeranosťou opatrení a nad organizáciou správcu, aby uvedený správca mohol dodržiavať povinnosti a pravidlá, ktoré sa týkajú zakladania a fungovania všetkých kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravuje.

1b.  V prípade kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý spravuje správca uvedený v článku 2 ods. 2, je príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zodpovedný za dohľad nad dodržiavaním pravidiel stanovených v článkoch 5 a 6 a v článku 13 ods. 1 písm. c) a i) kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu. Príslušný orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu je zodpovedný aj za dohľad nad dodržiavaním povinností stanovených v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch fondu zo strany uvedeného fondu.

▼B

2.  Ak sa na základe jasných a dokázateľných dôvodov príslušný orgán hostiteľského členského štátu domnieva, že správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu porušuje toto nariadenie na jeho území, bezodkladne o tom zodpovedajúcim spôsobom informuje príslušný orgán domovského členského štátu. Príslušný orgán domovského členského štátu prijme vhodné opatrenia.

3.  Ak správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu naďalej koná spôsobom, ktorý je jasne v rozpore s týmto nariadením, a to aj napriek opatreniam príslušného orgánu domovského členského štátu alebo z dôvodu, že tento príslušný orgán neprijal v primeranej lehote opatrenia, môže príslušný orgán hostiteľského členského štátu po tom, čo informuje príslušný orgán domovského členského štátu, prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov vrátane zákazu správcovi kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu naďalej uvádzať svoje kvalifikované fondy rizikového kapitálu akýmkoľvek spôsobom na trh na území hostiteľského členského štátu.

Článok 19

Príslušné orgány musia mať v súlade s vnútroštátnym právom všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania potrebné na výkon svojich funkcií. Musia mať najmä tieto právomoci:

a) požadovať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a prijať alebo získať jeho kópiu;

b) požadovať od správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, aby im bezodkladne poskytol informácie;

c) požadovať od akejkoľvek osoby informácie súvisiace s činnosťami správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo s činnosťami kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

d) vykonávať kontroly na mieste s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho;

e) prijímať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu aj naďalej dodržiaval toto nariadenie;

f) vydať príkaz s cieľom zabezpečiť, aby správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dodržiaval toto nariadenie a aby sa zdržal opakovania akéhokoľvek konania, ktoré môže predstavovať porušenie tohto nariadenia.

▼M1

ESMA organizuje a vykonáva partnerské preskúmania v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 s cieľom posilniť konzistentnosť postupov v súvislosti s právomocami dohľadu a vyšetrovacími právomocami, ktoré vykonávajú príslušné orgány podľa tohto nariadenia.

▼B

Článok 20

1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa administratívnych sankcií a iných opatrení uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené administratívne sankcie a iné opatrenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.  Členské štáty do ►M1  2. marca 2020 ◄ oznámia Komisii a ESMA pravidlá uvedené v odseku 1. Komisii a ESMA bezodkladne oznámia ich akúkoľvek následnú zmenu a doplnenie.

▼M1

3.  Správcovia uvedení v článku 2 ods. 1 musia vždy dodržiavať toto nariadenie a zodpovedajú aj za akékoľvek porušenia tohto nariadenia vrátane akejkoľvek straty alebo škody vyplývajúcej z nedodržiavania tohto nariadenia.

Správcovia uvedení v článku 2 ods. 2 musia vždy dodržiavať smernicu 2011/61/EÚ. Sú zodpovední za zabezpečovanie dodržiavania tohto nariadenia a sú zodpovední v súlade so smernicou 2011/61/EÚ. Uvedení správcovia sú taktiež zodpovední za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z nedodržiavania tohto nariadenia.

▼B

Článok 21

▼M1

1.  Príslušný orgán, dodržujúc zásadu proporcionality, prijme prípadne primerané opatrenia uvedené v odseku 2, ak správca alebo kvalifikovaný fond rizikového kapitálu:

▼B

a) nedodržiava požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zloženie portfólia, v rozpore s článkom 5;

b) v rozpore s článkom 6 uvádza na trh podiely a akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu tak, že ich ponúka neoprávneným investorom;

▼M1

c) používa označenie EuVECA, ale nie je zaregistrovaný v súlade s článkom 14, alebo kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nie je zaregistrovaný v súlade s článkom 14a;

▼B

d) používa označenie EuVECA, keď uvádza na trh fondov, ktoré neboli založené v súlade s článkom 3 písm. b) bodom iii);

▼M1

e) získal registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami v rozpore s článkom 14 alebo článkom 14a;

▼B

f) pri výkone svojich činností nekoná čestne, spravodlivo alebo s náležitými zručnosťami, pozornosťou a starostlivosťou v rozpore s článkom 7 písm. a);

g) neuplatňuje vhodné stratégie a postupy, aby zabránil praktikám zneužívania, v rozpore s článkom 7 písm. b);

h) opakovane neplní požiadavky uvedené v článku 12, ktoré sa týkajú výročnej správy;

i) opakovane neplní povinnosť informovať investorov v súlade s článkom 13.

▼M1

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný orgán v prípade potreby:

a) prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby dotknutý správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dodržiaval články 5 a 6, článok 7 písm. a) a b), prípadne články 12 až 14a;

b) zakáže dotknutému správcovi kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu používanie označenia EuVECA a vymaže dotknutého správcu alebo dotknutý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu z registra.

3.  Príslušný orgán uvedený v odseku 1 bezodkladne informuje akýkoľvek iný relevantný príslušný orgán, príslušné orgány hostiteľských členských štátov v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) a ESMA o výmaze správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu z registra.

4.  Právo uvádzať na trh v Únii jeden alebo viaceré kvalifikované fondy rizikového kapitálu pod označením EuVECA zanikne s okamžitou platnosťou od dátumu prijatia rozhodnutia príslušného orgánu uvedeného v odseku 2 písm. b).

▼M1

5.  Príslušný orgán domovského členského štátu, prípadne hostiteľského členského štátu bezodkladne informuje ESMA, ak má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že sa správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dopustil akéhokoľvek z porušení uvedených v článku 21 ods. 1 písm. a) až i).

ESMA dodržujúc zásadu proporcionality môže vydávať odporúčania v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ktoré sú určené dotknutým príslušným orgánom, aby prijali ktorékoľvek z opatrení uvedených v odseku 2 tohto článku alebo sa zdržali prijatia takýchto opatrení.

Článok 21a

Právomoci udelené príslušným orgánom v súlade so smernicou 2011/61/EÚ vrátane právomocí súvisiacich so sankciami sa vykonávajú aj v súvislosti so správcami uvedenými v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia.

▼B

Článok 22

1.  Príslušné orgány a ESMA navzájom spolupracujú na účely vykonávania ich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2.  Príslušné orgány a ESMA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na vykonávanie ich povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, najmä na identifikáciu a nápravu porušení tohto nariadenia.

Článok 23

1.  Všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány alebo pre ESMA, ako aj audítori a odborníci poverení príslušnými orgánmi alebo ESMA, sú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo. Žiadne dôverné informácie, ktoré uvedené osoby získajú pri výkone svojich povinností, sa nesmú poskytnúť žiadnej osobe ani orgánu, s výnimkou informácií poskytovaných v súhrnnej alebo zovšeobecnenej podobe, pri ktorých nie je možné identifikovať jednotlivých správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a jednotlivé kvalifikované fondy rizikového kapitálu, a to bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo a konania podľa tohto nariadenia.

2.  Príslušným orgánom členských štátov alebo ESMA sa nesmie brániť vo výmene informácií v súlade s týmto nariadením alebo s inými právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

3.  Ak príslušné orgány alebo ESMA získajú dôverné informácie v súlade s odsekom 2, môžu ich použiť len počas výkonu svojich povinností a na účely administratívnych a súdnych konaní.

Článok 24

V prípade sporu medzi príslušnými orgánmi členských štátov týkajúceho sa posúdenia, konania alebo opomenutia jedného z príslušných orgánov v oblastiach, v ktorých toto nariadenie vyžaduje spoluprácu alebo koordináciu medzi príslušnými orgánmi z viac než jedného členského štátu, príslušné orgány sa môžu vo veci obrátiť na ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ak sa spor netýka článku 3 písm. b) bodu iii) alebo článku 3 písm. d) bodu iv) tohto nariadenia.KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 15. mája 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 26

1.  Komisia preskúma toto nariadenia v súlade s odsekom 2. Preskúmanie zahrnie všeobecný prieskum fungovania pravidiel tohto nariadenia a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní vrátane:

a) rozsahu, v ktorom správcovia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu používajú označenie EuVECA v rôznych členských štátoch, či už na domácom, alebo cezhraničnom základe;

b) geografického a odvetvového rozmiestnenia investícií uskutočnených kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu;

c) primeranosti požiadaviek na informácie podľa článku 13, najmä toho, či sú dostatočné na to, aby investorom umožnili prijať informované investičné rozhodnutie;

d) používania rôznych kvalifikovaných investícií správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a najmä toho, či je potrebné upraviť kvalifikované investície stanovené v tomto nariadení;

e) možnosti rozšíriť uvádzanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh a ponúkať ich aj maloobchodným investorom;

f) účinnosti, proporcionality a uplatňovania administratívnych sankcií a iných opatrení ustanovených členskými štátmi v súlade s týmto nariadením;

g) vplyvu tohto nariadenia na trh s rizikovým kapitálom;

h) umožnenia fondom rizikového kapitálu so sídlom v tretej krajine používať označenie EuVECA s prihliadnutím na skúsenosti s uplatňovaním odporúčania Komisie, pokiaľ ide o opatrenia zamerané na podnietenie tretích krajín, aby uplatňovali minimálne normy dobrej správy vecí verejných v daňovej oblasti;

i) vhodnosti doplnenia tohto nariadenia o depozitárny režim;

j) posúdenia všetkých prekážok, ktoré môžu brániť investíciám do fondov používajúcich označenie EuVECA vrátane vplyvu iných právnych predpisov Únie o obozretnom podnikaní na inštitucionálnych investorov.

2.  Preskúmanie uvedené v odseku 1 sa uskutoční:

a) do ►M1  2. marca 2022 ◄ , pokiaľ ide o písmená a) až g), i) a j), a

b) do 22. júla 2015, pokiaľ ide o písmeno h).

3.  V nadväznosti na preskúmanie uvedené v odseku 1 a po konzultácii s ESMA predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

▼M1

4.  Súčasne s preskúmaním v súlade s článkom 69 smernice 2011/61/EÚ, a to najmä pokiaľ ide o správcov zaregistrovaných podľa článku 3 ods. 2 písm. b) uvedenej smernice, Komisia analyzuje:

a) spravovanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a vhodnosť zavedenia zmeny právneho rámca vrátane možnosti správcovského pasu a

b) vhodnosť vymedzenia pojmu uvádzanie na trh pre kvalifikované fondy rizikového kapitálu a vplyv tohto vymedzenia a jeho odlišných výkladov na vnútroštátnej úrovni na výkon činnosti a životaschopnosť kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a na cezhraničnú distribúciu takýchto fondov.

Komisia na základe uvedeného preskúmania predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

▼B

Článok 27

1.  Do 22. júla 2017 Komisia začne preskúmanie interakcie medzi týmto nariadením a ostatnými pravidlami týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov, najmä tými, ktoré sú stanovené v smernici 2011/61/EÚ. Toto preskúmanie sa zameria na rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Zhromaždí údaje na posúdenie toho, či je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti tak, aby sa správcom fondov rizikového kapitálu spravujúcich aktíva, ktoré celkovo presahujú hraničnú hodnotu stanovenú v článku 2 ods. 1, umožnilo stať sa správcami kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu v súlade s týmto nariadením.

2.  V nadväznosti na preskúmanie uvedené v odseku 1 a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Článok 28

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 22. júla 2013 s výnimkou článku 9 ods. 5, ktorý sa uplatňuje od 15. mája 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

( 2 ) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

( 4 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).

( 5 ) Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.