02013R0148 — SK — 01.11.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 148/2013

z 19. decembra 2012,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy o minimálnej úrovni údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 052 23.2.2013, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/104 z 19. októbra 2016,

  L 17

1

21.1.2017
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 148/2013

z 19. decembra 2012,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy o minimálnej úrovni údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Podrobnosti ohlásení podľa článku 9 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012

1.  Ohlásenia archívu obchodných údajov zahŕňajú:

a) údaje stanovené v tabuľke 1 prílohy, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa protistrán zmluvy;

b) informácie stanovené v tabuľke 2 prílohy, ktorá obsahuje podrobnosti súvisiace so zmluvou o derivátoch uzavretou medzi dvoma protistranami.

▼M1

2.  Údaje a informácie uvedené v odseku 1 sa ohlasujú v jednej správe.

Odchylne od prvého pododseku sa údaje a informácie uvedené v odseku 1 ohlasujú v samostatných správach, ak sú splnené tieto podmienky:

a) zmluva o derivátoch pozostáva z kombinácie zmlúv o derivátoch;

b) kolónky v tabuľkách prílohy neumožňujú účinné ohlasovanie údajov a informácií zmluvy o derivátoch, ako je uvedené v písmene a).

Protistrany zmluvy o derivátoch zloženej z kombinácie zmlúv o derivátoch sa dohodnú pred termínom ohlasovania na počte samostatných správ, ktoré sa majú zaslať archívu obchodných údajov v súvislosti s uvedenou zmluvou o derivátoch.

Ohlasujúca zmluvná strana musí uviesť do súvislosti samostatné správy identifikačným kódom, ktorý je špecifický na úrovni protistrany v rámci skupiny správ o transakciách v súlade s kolónkou 14 v tabuľke 2 prílohy.

▼B

3.  Ak sa jedno ohlásenie podá v mene oboch protistrán, obsahuje informácie stanovené v tabuľke 1 prílohy vo vzťahu ku každej z protistrán. Informácie stanovené v tabuľke 2 prílohy sa predkladajú len raz.

4.  Ak sa jedno ohlásenie podá v mene oboch protistrán, táto skutočnosť sa v ňom uvedie, ako sa stanovuje v kolónke 9 tabuľky 1 prílohy.

5.  Ak jedna protistrana ohlási podrobnosti zmluvy archívu obchodných údajov v mene druhej protistrany alebo tretia strana ohlási zmluvu archívu obchodných údajov v mene jednej alebo oboch protistrán, ohlásené podrobnosti zahŕňajú úplný súbor údajov, ktoré by sa ohlásili, ak by zmluvy ohlásila archívu obchodných údajov každá protistrana samostatne.

6.  Ak zmluva o derivátoch obsahuje znaky, ktoré sú typické pre viac ako jedno podkladové aktívum, ako sa bližšie určuje v tabuľke 2 prílohy, v ohlásení sa uvádza trieda aktív, ktorej sa zmluva na základe dohody protistrán predtým, než sa ohlásenie odošle archívu obchodných údajov, najviac podobá.

▼M1

Článok 2

Zúčtované obchody

1.  Ak zmluvu o derivátoch, ktorej údaje už boli ohlásené podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, následne zúčtuje centrálna protistrana, táto zmluva sa ohlasuje ako ukončená, čo sa uvedie v kolónke 93 v tabuľke 2 prílohy (druh opatrenia „predčasné ukončenie“), a oznámia sa nové zmluvy vyplývajúce zo zúčtovania.

2.  Ak sa zmluva uzatvorí na mieste obchodovania a je zúčtovaná v ten istý deň, ohlasujú sa len zmluvy vyplývajúce zo zúčtovania.

Článok 3

Ohlasovanie expozícií

1.  Údaje o kolateráli vyžadované v súlade s tabuľkou 1 prílohy zahŕňajú všetky poskytnuté a prijaté kolaterály v súlade s kolónkami 21 až 35 tabuľky 1 prílohy.

2.  Ak protistrana neposkytuje zabezpečenie kolaterálom na úrovni transakcií, protistrany ohlasujú archívu obchodných údajov kolaterál poskytnutý a prijatý na portfóliovom základe v súlade s kolónkami 21 až 35 v tabuľke 1 prílohy.

3.  Ak je kolaterál týkajúci sa zmluvy ohlásený na portfóliovom základe, ohlasujúca protistrana ohlasuje archívu obchodných údajov kód identifikujúci portfólio týkajúce sa ohlásenej zmluvy v súlade s kolónkou 23 v tabuľke 1 prílohy.

4.  Od iných nefinančných protistrán ako tých, ktoré sú uvedené v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, sa nevyžaduje ohlasovanie kolaterálu, oceňovanie zmlúv trhovými cenami alebo oceňovanie na základe modelu podľa tabuľky 1 prílohy tohto nariadenia.

5.  V prípade zmlúv zúčtovaných centrálnou protistranou zmluvná protistrana ohlasuje ocenenie zmluvy poskytnuté centrálnou protistranou v súlade s kolónkami 17 až 20 tabuľky 1 prílohy.

6.  V prípade zmlúv nezúčtovaných centrálnou protistranou zmluvná protistrana ohlasuje podľa kolóniek 17 až 20 v tabuľke 1 prílohy k tomuto nariadeniu ocenenie zmluvy vykonané v súlade s metodikou definovanou v medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva 13 Oceňovanie reálnou hodnotou a prijatých Úniou a uvedené v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 1126/2008 ( 1 ).

▼M1

Článok 3a

Pomyselná hodnota

1.  Pomyselná hodnota zmluvy o derivátoch uvedená v kolónke 20 v tabuľke 2 prílohy sa stanovuje takto:

a) v prípade swapov, futures a forwardov obchodovaných v menových jednotkách sa použije referenčná čiastka, pomocou ktorej sa určujú zmluvné platby na trhoch s derivátmi;

b) v prípade opcií sa táto vypočíta pomocou realizačnej ceny;

c) v prípade finančných rozdielových zmlúv a zmlúv o derivátoch týkajúcich sa komodít určených v jednotkách, ako sú barely alebo tony, sa použije čiastka vyplývajúca z množstva za príslušnú cenu stanovenú v zmluve;

d) v prípade zmlúv o derivátoch, keď je pomyselná hodnota vypočítaná na základe ceny podkladového aktíva a táto cena je k dispozícii len v čase vyrovnania, sa použije cena podkladového aktíva na konci dňa k dátumu uzatvorenia zmluvy.

2.  V úvodnej správe zmluvy o derivátoch, ktorej pomyselná hodnota sa v priebehu času mení, sa stanoví pomyselná hodnota použiteľná v deň uzavretia zmluvy o deriváte.

▼M1

Článok 4

Denník ohlasovania

Zmeny údajov zaregistrovaných v archívoch obchodných údajov sa zaznamenávajú v denníku, v ktorom sa identifikuje osoba alebo osoby, ktoré o danú zmenu požiadali, prípadne vrátane samotného archívu obchodných údajov, určí sa dôvod alebo dôvody takejto zmeny, uvedie sa dátum a časová pečiatka a jasný opis zmien vrátane starého a nového obsahu príslušných údajov, ako sa stanovuje v kolónke 93 tabuľky 2 prílohy.

▼B

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA

Informácie, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajovTabuľka 1

Údaje týkajúce sa protistrany

 

Kolónka

Informácie, ktoré sa majú ohlasovať

 

Zmluvné strany

 

1

Časová pečiatka ohlásenia

Dátum a čas ohlásenia archívu obchodných údajov.

2

ID ohlasujúcej protistrany

Jedinečný kód identifikujúci ohlasujúcu protistranu zmluvy

3

Typ ID druhej protistrany

Typ kódu používaného na identifikáciu druhej protistrany.

4

ID druhej protistrany

Jedinečný kód identifikujúci druhú protistranu zmluvy.

Táto kolónka sa vypĺňa z pohľadu ohlasujúcej protistrany. V prípade jednotlivca sa dôsledne používa kód klienta.

5

Krajina druhej protistrany

Kód krajiny, v ktorej sa nachádza registrované sídlo druhej protistrany, alebo krajiny trvalého pobytu v prípade, že druhá protistrana je fyzickou osobou.

6

Podnikový sektor ohlasujúcej protistrany.

Povaha obchodných činností ohlasujúcej protistrany

Ak je ohlasujúca protistrana finančnou protistranou, táto kolónka obsahuje všetky potrebné kódy zahrnuté do taxonómie pre finančné protistrany a platiace pre danú protistranu.

Ak je ohlasujúca protistrana nefinančnou protistranou, táto kolónka obsahuje všetky potrebné kódy zahrnuté v taxonómii pre nefinančné protistrany a platiace pre danú protistranu.

Ak sa uvádza viac ako jedna činnosť, kódy sa vypĺňajú v poradí relatívnej dôležitosti zodpovedajúcich činností.

7

Povaha činností ohlasujúcej protistrany.

Uveďte, či je ohlasujúca protistrana centrálnou protistranou, finančnou alebo nefinančnou protistranou alebo iný typ protistrany v súlade s článkom 1 ods. 5 alebo článkom 2 ods. 1, 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (1).

8

ID makléra

V prípade, že maklér koná ako sprostredkovateľ pre ohlasujúcu protistranu bez toho, aby sa sám stal protistranou, ohlasujúca protistrana identifikuje tohto makléra pomocou jedinečného kódu.

9

ID ohlasujúceho subjektu

V prípade, ak ohlasujúca protistrana delegovala predkladanie ohlásenia na tretiu stranu alebo na druhú protistranu, tento subjekt sa musí identifikovať v tejto kolónke pomocou jedinečného kódu.

V opačnom prípade sa táto kolónka ponechá prázdna.

10

ID zúčtovacieho člena

Ak sa derivátová zmluva zúčtuje a ohlasujúca protistrana sama nie je zúčtovacím členom, zúčtovací člen, prostredníctvom ktorého sa derivátová zmluva zúčtuje, sa identifikuje v tejto kolónke pomocou jedinečného kódu.

11

Typ ID príjemcu

Typ kódu používaného na identifikáciu príjemcu.

12

ID príjemcu

Strana, na ktorú sa vzťahujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Ak sa transakcia vykoná prostredníctvom štruktúry, ako napríklad trust alebo fond, ktorá zastupuje viacerých príjemcov, príjemca sa identifikuje ako uvedená štruktúra.

Ak príjemca podľa zmluvy nie je protistranou tejto zmluvy, ohlasujúca protistrana musí identifikovať tohto príjemcu pomocou jedinečného kódu, alebo v prípade jednotlivcov dôsledne pomocou kódu klienta, ako im ich pridelil právny subjekt, ktorý používa jednotlivec.

13

Postavenie pri obchodovaní

Uvádza, či ohlasujúca protistrana uzavrela zmluvu ako konajúca na vlastný účet (vo svojom mene alebo v mene klienta) alebo ako agent na účet klienta alebo v mene klienta.

14

Strana protistrany

Uvádza, či ohlasujúca protistrana je kupujúci alebo predávajúci.

15

Priame prepojenie na obchodnú činnosť alebo podnikové financovanie

Informácie o tom, či je zmluva objektívne merateľná ako priamo prepojená na obchodnú činnosť alebo podnikové financovanie ohlasujúcej protistrany, ako sa uvádza v článku 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Táto kolónka sa ponechá prázdna v prípade, ak je ohlasujúca protistrana finančnou protistranou, ako sa uvádza v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

16

Zúčtovacia prahová hodnota

Informácie o tom, či je ohlasujúca protistrana nad zúčtovacou prahovou hodnotou, ako sa uvádza v článku 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Táto kolónka sa ponechá prázdna v prípade, ak je ohlasujúca protistrana finančnou protistranou, ako sa uvádza v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

17

Hodnota zmluvy

Ocenenie zmluvy trhovými cenami alebo ocenenie na základe modelu, ak sa uplatňuje, podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Na zúčtovaný obchod sa má použiť ocenenie centrálnej protistrany.

18

Mena, v akej sa udáva hodnota

Mena použitá na ocenenie zmluvy.

19

Časová pečiatka ocenenia

Dátum a čas posledného ocenenia Pri oceňovaní podľa trhovej hodnoty sa ohlasuje dátum a čas uverejnenia referenčných cien.

20

Typ ocenenia

Uveďte, či sa ocenenie uskutočnilo na základe trhových cien, alebo na základe modelu, alebo ho poskytla centrálna protistrana.

21

Zabezpečenie kolaterálom

Uveďte, či medzi protistranami existuje dohoda o kolateráli.

22

Portfólio kolaterálu

Uveďte, či sa zabezpečenie kolaterálom uskutočnilo na portfóliovom základe.

Portfólio je kolaterál vypočítaný na základe čistých pozícií vyplývajúcich zo súboru zmlúv, a nie podľa jednotlivých obchodov.

23

Kód portfólia kolaterálu

Ak sa kolaterál ohlasuje na portfóliovom základe, na identifikáciu portfólia by sa mal použiť jedinečný kód, ktorý určila ohlasujúca protistrana.

24

Poskytnutá počiatočná marža

Hodnota počiatočnej marže, ktorú ohlasujúca protistrana poskytla druhej protistrane.

Ak sa počiatočná marža poskytne na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkové hodnoty počiatočnej marže poskytnutej pre portfólio.

25

Mena poskytnutej počiatočnej marže

Uveďte menu poskytnutej počiatočnej marže.

26

Poskytnutá variačná marža

Hodnota variačnej marže vrátane hotovostného vyrovnania, ktorú ohlasujúca protistrana poskytla druhej protistrane.

Ak sa variačná marža poskytne na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkovú hodnotu variačnej marže poskytnutej pre portfólio.

27

Mena poskytnutej variačnej marže

Uveďte menu poskytnutej variačnej marže.

28

Prijatá počiatočná marža

Hodnota počiatočnej marže, ktorú ohlasujúca protistrana prijala od druhej protistrany.

Ak sa počiatočná marža prijme na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkovú hodnotu počiatočnej marže prijatej pre portfólio.

29

Mena prijatej počiatočnej marže

Uveďte menu prijatej počiatočnej marže.

30

Prijatá variačná marža

Hodnota variačnej marže vrátane hotovostného vyrovnania, ktorú ohlasujúca protistrana prijala od druhej protistrany.

Ak sa variačná marža prijme na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkovú hodnotu variačnej marže prijatej pre portfólio.

31

Mena prijatej variačnej marže

Uveďte menu prijatej variačnej marže.

32

Poskytnutý nadmerný kolaterál

Hodnota poskytnutého kolaterálu nad rámec požadovaného kolaterálu.

33

Mena poskytnutého nadmerného kolaterálu

Uveďte menu poskytnutého nadmerného kolaterálu.

34

Prijatý nadmerný kolaterál

Hodnota prijatého kolaterálu presahujúca požadovaný rámec. Kolaterál

35

Mena prijatého nadmerného kolaterálu

Uveďte menu prijatého nadmerného kolaterálu.

(1)   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).Tabuľka 2

Všeobecné údaje

 

Kolónka

Informácie, ktoré sa majú ohlasovať

Uplatňované typy zmlúv o derivátoch

 

Oddiel 2a – Typ zmluvy

 

Všetky zmluvy

1

Typ zmluvy

Každá ohlásená zmluva sa klasifikuje podľa svojho typu.

 

2

Trieda aktív

Každá ohlásená zmluva sa klasifikuje podľa triedy aktív, na ktorej sa zakladá.

 

 

Oddiel 2b – Informácie o zmluve

 

Všetky zmluvy

3

Typ klasifikácie produktu

Typ príslušnej klasifikácie produktu.

 

4

Klasifikácia produktu

Pri výrobkoch identifikovaných pomocou medzinárodných identifikačných čísel cenných papierov (ISIN) alebo alternatívneho identifikátora nástroja (AII) musí byť uvedená klasifikácia finančných nástrojov (CFI).

Pri výrobkoch, pre ktoré nie sú k dispozícii ISIN alebo AII, musí byť uvedený schválený jedinečný identifikátor produktu (UPI). Kým nie je schválený UPI, tieto výrobky musia byť označené kódom CFI.

 

5

Typ identifikácie produktu

Typ relevantnej identifikácie produktu.

 

6

Identifikácia produktu

Produkt sa identifikuje pomocou ISIN alebo AII. AII sa používa, ak je produkt obchodovaný na obchodnom mieste klasifikovanom ako AII v registri uverejnenom na webovej lokalite ESMA a zriadený na základe informácií poskytnutých príslušnými orgánmi podľa článku 13 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006 (1).

AII sa používajú len do dňa začiatku uplatňovania delegovaného aktu prijatého Komisiou podľa článku 27 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (2).

 

7

Typ identifikácie podkladového aktíva

Typ relevantného identifikátora podkladového aktíva.

 

8

Identifikácia podkladového aktíva

Priame podkladové aktívum sa identifikuje použitím jedinečného identifikátora pre toto podkladové aktívum na základe jeho typu.

AII sa používajú len do dňa začiatku uplatňovania delegovaného aktu prijatého Komisiou podľa článku 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Pri swapoch na kreditné zlyhanie by sa mal uviesť kód ISIN referenčného záväzku.

V prípade košov pozostávajúcich okrem iného z finančných nástrojov obchodovaných na obchodnom mieste sa uvádzajú len finančné nástroje obchodované na obchodnom mieste.

 

9

Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota

Mena pomyselnej hodnoty.

V prípade zmluvy o úrokových alebo menových derivátoch to bude mena pomyselnej hodnoty časti 1.

 

10

Mena 2, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota

Iná mena pomyselnej hodnoty.

V prípade zmluvy o úrokových alebo menových derivátoch to bude mena pomyselnej hodnoty časti 2.

 

11

Mena dodania

Mena, ktorá sa má dodať.

 

 

Oddiel 2c – Podrobnosti o transakcii

 

Všetky zmluvy

12

ID obchodu

Kým nie je k dispozícii UTI, jedinečné ID obchodu dohodnuté s druhou protistranou.

 

13

Poradové číslo ohlasovania

Jedinečné číslo pre skupinu ohlásení, ktoré sa týkajú rovnakého plnenia zmluvy o deriváte.

 

14

ID komplexnej obchodnej zložky

Interný identifikátor ohlasujúcej spoločnosti na identifikáciu a prepojenie všetkých ohlásení týkajúcich sa tej istej zmluvy o derivátoch pozostávajúcej z kombinácie zmlúv o derivátoch. Kód musí byť jedinečný na úrovni protistrany v rámci skupiny správ o transakciách vyplývajúcich zo zmluvy o derivátoch.

Kolónka uplatniteľná len vtedy, ak spoločnosť plní zmluvu o derivátoch zloženú z dvoch alebo viacerých zmlúv o derivátoch a táto zmluva nemôže byť primerane ohlásená v jednej správe.

 

15

Miesto vykonania

Miesto vykonania zmluvy o deriváte sa identifikuje pomocou jedinečného kódu pre toto miesto.

Ak bola zmluva uzavretá na mimoburzovom trhu a príslušný nástroj prijatý na obchodovanie alebo obchodovaný na obchodnom mieste, použije sa kód MIC „XOFF“.

Ak bola zmluva uzavretá na mimoburzovom trhu a príslušný nástroj nie je prijatý na obchodovanie alebo obchodovaný na obchodnom mieste, použije sa kód MIC „XXXX“.

 

16

Kompresia

Uveďte, či zmluva vyplýva z kompresie, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 bod 47 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

 

17

Cena/sadzba

Cena podľa derivátu nezahŕňajúca, kde je to použiteľné, provízie a vzniknutý úrok.

 

18

Označenie ceny

Spôsob, akým je vyjadrená cena.

 

19

Mena ceny

Mena, v ktorej je cena/sadzba vyjadrená.

 

20

Pomyselná hodnota

Referenčná suma, z ktorej sú stanovené zmluvné platby. V prípade čiastočných ukončení zmlúv, amortizácií a v prípade zmlúv, kde sa pomyselná hodnota vzhľadom na charakteristické vlastnosti zmluvy časom mení, odzrkadľuje zvyšnú pomyselnú hodnotu po tejto zmene.

 

21

Cenový multiplikátor

Počet podielov finančného nástroja, ktoré sú obsiahnuté v obchodovanom balíku, napríklad počet derivátov, ktoré predstavuje jedna zmluva.

 

22

Počet/množstvo

Počet zmlúv zahrnutých do ohlásenia.

V prípade stávok na rozpätie (spread bets) sa množstvo uvedie ako peňažná hodnota stavená na bod cenovej zmeny podkladového finančného nástroja.

 

23

Platba vopred

Suma každej platby vopred, ktorú protistrana uskutočnila alebo prijala.

 

24

Typ dodania

Uvádza, či bola zmluva vyrovnaná fyzicky alebo v hotovosti.

 

25

Časová pečiatka vykonania

Dátum a čas, kedy bola transakcia vykonaná.

 

26

Dátum účinnosti

Dátum, kedy zmluvné povinnosti nadobúdajú účinnosť.

 

27

Dátum splatnosti

Pôvodný dátum uplynutia platnosti ohlásenej zmluvy.

Predčasné ukončenie sa v tejto kolónke neohlasuje.

 

28

Dátum ukončenia

Dátum ukončenia v prípade predčasného ukončenia ohlásenej zmluvy.

 

29

Dátum vyrovnania

Dátum vyrovnania podkladového aktíva.

V prípade viacerých dátumov vyrovnania sa môžu použiť ďalšie kolónky.

 

30

Typ rámcovej dohody

Odkaz na názov príslušnej rámcovej dohody, ak sa používa pre ohlásenú zmluvu (napr. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement alebo akékoľvek miestne rámcové dohody).

 

31

Verzia rámcovej dohody

Odkaz na rok verzie rámcovej dohody použitej pre ohlásený obchod, ak sa uplatňuje (napr. 1992, 2002 atď.).

 

 

Oddiel 2d – Zmierňovanie rizika/Ohlasovanie

 

Všetky zmluvy

32

Časová pečiatka potvrdenia

Dátum a čas potvrdenia ako sa uvádza v článku 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 149/2013 (3).

 

33

Spôsob potvrdenia

Uveďte, či bola zmluva potvrdená elektronicky, či bola potvrdená neelektronicky, alebo zostáva nepotvrdená.

 

 

Oddiel 2e – Zúčtovanie

 

Všetky zmluvy

34

Zúčtovacia povinnosť

Uveďte, či ohlásená zmluva patrí do určitej triedy OTC derivátov, ktorá bola označená za triedu podliehajúcu zúčtovacej povinnosti, a či obidve protistrany zmluvy podliehajú zúčtovacej povinnosti podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 od času vykonania finančnej zmluvy.

 

35

Zúčtované

Uvádza, či sa zúčtovanie uskutočnilo.

 

36

Časová pečiatka zúčtovania

Čas a dátum, kedy sa zúčtovanie uskutočnilo.

 

37

Centrálna protistrana

V prípade zmluvy, ktorá sa zúčtovala, jedinečný kód centrálnej protistrany, ktorá zmluvu zúčtovala.

 

38

V rámci skupiny

Uvádza, či sa zmluva uzatvorila ako transakcia v rámci skupiny podľa vymedzenia v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

 

 

Oddiel 2f – Úrokové sadzby

 

Úrokové deriváty

39

Fixná sadzba časti 1

Uveďte použitú fixnú sadzbu časti 1, ak sa uplatňuje.

 

40

Fixná sadzba časti 2

Uveďte použitú fixnú sadzbu časti 2, ak sa uplatňuje.

 

41

Počet dní fixnej sadzby časti 1

Skutočný počet dní v príslušnom výpočtovom období fixnej sadzby časti 1, ak sa uplatňuje.

 

42

Počet dní fixnej sadzby časti 2

Skutočný počet dní v príslušnom výpočtovom období fixnej sadzby časti 2, ak sa uplatňuje.

 

43

Frekvencia platby fixnej sadzby časti 1 – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce frekvenciu platieb fixnej sadzby časti 1, ak sa uplatňuje.

 

44

Frekvencia platby fixnej sadzby časti 1 – multiplikátor

Multiplikátor časového obdobia opisujúci frekvenciu platieb fixnej sadzby časti 1, ak sa uplatňuje.

 

45

Frekvencia platby fixnej sadzby časti 2 – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce frekvenciu platieb fixnej sadzby časti 2, ak sa uplatňuje.

 

46

Frekvencia platby fixnej sadzby časti 2 – multiplikátor

Multiplikátor časového obdobia opisujúci frekvenciu platieb fixnej sadzby časti 2, ak sa uplatňuje.

 

47

Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 1 – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce frekvenciu platieb pohyblivej sadzby časti 1, ak sa uplatňuje.

 

48

Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor

Multiplikátor časového obdobia opisujúci frekvenciu platieb pohyblivej sadzby časti 1, ak sa uplatňuje.

 

49

Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 2 – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce frekvenciu platieb pohyblivej sadzby časti 2, ak sa uplatňuje.

 

50

Frekvencia platby pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor

Multiplikátor časového obdobia opisujúci frekvenciu platieb pohyblivej sadzby časti 2, ak sa uplatňuje.

 

51

Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 1 – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce frekvenciu znovunastavení pohyblivej sadzby časti 1, ak sa uplatňuje.

 

52

Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor

Multiplikátor časového obdobia opisujúci frekvenciu znovunastavení pohyblivej sadzby časti 1, ak sa uplatňuje.

 

53

Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 2 – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce frekvenciu znovunastavení pohyblivej sadzby časti 2, ak sa uplatňuje.

 

54

Frekvencia znovunastavenia pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor

Multiplikátor časového obdobia opisujúci frekvenciu znovunastavení pohyblivej sadzby časti 2, ak sa uplatňuje.

 

55

Pohyblivá sadzba časti 1

Uvádzajú sa použité úrokové sadzby, ktoré sa znovunastavujú v predurčených intervaloch odkazom na trhovú referenčnú sadzbu, ak sa uplatňuje.

 

56

Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1 – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1.

 

57

Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1 – multiplikátor

Multiplikátor opisujúci referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 1.

 

58

Pohyblivá sadzba časti 2

Uvádzajú sa použité úrokové sadzby, ktoré sa znovunastavujú v predurčených intervaloch odkazom na trhovú referenčnú sadzbu, ak sa uplatňuje.

 

59

Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2 – časové obdobie

Časové obdobie opisujúce referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2.

 

60

Referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2 – multiplikátor

Multiplikátor opisujúci referenčné obdobie pohyblivej sadzby časti 2.

 

 

Oddiel 2g – Devízy

 

Menové deriváty

61

Mena dodania 2

Krížová mena, ak sa odlišuje od meny dodania.

 

62

Výmenný kurz 1

Výmenný kurz k dátumu a času, kedy bola zmluva uzavretá. Vyjadrí sa ako cena základnej meny v kótovanej mene.

 

63

Forwardový výmenný kurz

Forwardový výmenný kurz, ako sa dohodlo medzi protistranami v zmluvnej dohode.Vyjadruje sa ako cena základnej meny v kótovanej mene.

 

64

Základ prepočtu

Základ výmenného kurzu.

 

 

Oddiel 2 h – Komodity a emisné kvóty

 

Komoditné deriváty a deriváty na emisné kvóty

 

Všeobecné súvislosti

 

 

65

Podkladová komodita

Uveďte typ komodity, ktorá je podkladovým aktívom zmluvy.

 

66

Podrobnosti o komodite

Podrobnosti o príslušnej komodite nad rámec informácií uvedených v kolónke 65.

 

 

Energetika

Kolónky 67 – 77 sa uplatňujú len na zmluvy o derivátoch týkajúce sa zemného plynu a elektriny dodávaných v Únii.

 

67

Miesto alebo zóna dodávky

Miesto (miesta) dodania trhovej oblasti (trhových oblastí).

 

68

Bod prepojenia

Určenie hranice (hraníc) alebo hraničného miesta (hraničných miest) zmluvy o preprave.

 

69

Typ odberu

Identifikácia profilu dodávky.

 

 

Opakujúci sa oddiel kolóniek 70 – 77

 

 

70

Intervaly dodávky pri odbere

Časový interval pre každý blok hodín alebo profil.

 

71

Dátum a čas začiatku dodania

Dátum a čas začiatku dodania.

 

72

Dátum a čas ukončenia dodania

Dátum a čas ukončenia dodania.

 

73

Trvanie

Trvanie obdobia dodania.

 

74

Dni v týždni

Dni dodania v týždni.

 

75

Kapacita dodania

Kapacita dodania pre každý časový interval uvedený v kolónke 70.

 

76

Množstvová jednotka

Denné alebo hodinové množstvo v MWh alebo kWh/d, ktoré zodpovedá podkladovej komodite.

 

77

Cena za množstvo za časový interval

Ak sa uplatňuje, cena za množstvo za časový interval dodania.

 

 

Oddiel 2i – Opcie

 

Zmluvy, ktoré obsahujú opciu

78

Druh opcie

Údaj o tom, či je derivátový kontrakt kúpnou opciou (právo na nákup konkrétneho podkladového aktíva) alebo predajnou opciou (právo na predaj konkrétneho podkladového aktíva), alebo či sa v čase vykonania nedá určiť, či ide o kúpnu alebo predajnú opciu.

— V prípade swapcií platí:

— „Predajná opcia“ – ak ide o tzv. receiver swapciu, pri ktorej má kupujúci právo vstúpiť do swapu ako príjemca pevnej úrokovej sadzby.

— „Kúpna opcia“ – ak ide o tzv. payer swapciu, pri ktorej má kupujúci právo vstúpiť do swapu ako platca pevnej úrokovej sadzby.

— V prípade maximálnych a minimálnych limitov platí:

— „Predajná opcia“ – ak ide o minimálny limit.

— „Kúpna opcia“ – ak ide o maximálny limit.

 

79

Forma uplatnenia opcie

Uvádza, či sa opcia môže vykonať len k pevnému dátumu (európska a ázijská forma), k rôznym vopred stanoveným dátumom (bermudská forma) alebo kedykoľvek počas trvania zmluvy (americká forma).

 

80

Realizačná cena (horná/spodná sadzba)

Realizačná cena opcie.

 

81

Označenie realizačnej ceny

Spôsob, akým je vyjadrená realizačná cena.

 

82

Dátum splatnosti podkladového aktíva

V prípade swapcií dátum splatnosti podkladového swapu.

 

 

Oddiel 2j– kreditné deriváty

 

 

83

Nadriadenosť

Informácie o nadriadenosti v prípade zmluvy na index alebo na jediný subjekt.

 

84

Referenčný subjekt

Identifikácia podkladového referenčného subjektu.

 

85

Frekvencia platby

Frekvencia platby úrokovej sadzby alebo kupónu.

 

86

Základ pre výpočet

Základ pre výpočet úrokovej sadzby.

 

87

Séria

Sériové číslo zloženia indexu, ak sa uplatňuje.

 

88

Verzia

Nová verzia sérií sa vydá, ak jedna zo zložiek zlyhá a index sa musí znovu vážiť, aby sa zohľadnil nový počet celkových zložiek v rámci indexu.

 

89

Indexový koeficient

Koeficient sa uplatňuje na pomyselnú hodnotu (kolónka 20) s cieľom prispôsobiť ho všetkým predchádzajúcim kreditným udalostiam v tej indexovej sérii.

Hodnota sa pohybuje medzi 0 a 100.

 

90

Tranža

Informácia o tom, či je zmluva o derivátoch rozdelená do tranží.

 

91

Bod pripojenia

Bod, pri ktorom sa straty v skupine pripoja k osobitnej tranži.

 

92

Bod odpojenia

Bod, pri prekročení ktorého straty neovplyvňujú konkrétnu tranžu.

 

 

Oddiel 2k – Zmeny zmluvy

 

 

93

Typ akcie

Informácie o tom, či ohlásenie obsahuje:

— zmluvu o derivátoch, ktorá sa ohlasuje po prvýkrát, pričom v takomto prípade sa označí ako „nová“;

— zmenu podmienok alebo údajov predtým ohlásenej zmluvy o derivátoch, ale nie opravu ohlásenia, pričom v takomto prípade sa označí ako „upraviť“; Zahŕňa to aktualizáciu predchádzajúcej správy s uvedením pozície s cieľom zohľadniť nové obchody zahrnuté do tejto pozície;

— zrušenie nesprávne predloženej správy v prípade zmluvy, ktorá nebola nikdy realizovaná alebo nepodliehala požiadavkám na ohlasovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ale bola omylom ohlásená archívu obchodných údajov, pričom v takomto prípade sa označí ako „chyba“;

— predčasné zrušenie existujúcej zmluvy, pričom v takomto prípade sa označí ako „predčasné ukončenie“;

— predtým predložená správa obsahuje chybné dátové polia, pričom v takomto prípade sa správa, v ktorej sa opravujú chybné dátové polia predchádzajúcej správy, označí ako „oprava“;

— kompresiu ohlásenej zmluvy, pričom v takomto prípade sa označí ako „kompresia“;

— aktualizáciu ocenenia zmluvy alebo kolaterálu, pričom v takomto prípade sa označí ako „aktualizácia ocenenia“;

— zmluvu o derivátoch, ktorá má byť ohlásená ako nový obchod a takisto je zahrnutá do osobitnej správy o pozícii v ten istý deň, pričom v takomto prípade sa označí ako „prvok pozície“. Táto hodnota bude zodpovedať ohláseniu nového obchodu, po čom bude nasledovať aktualizácia tohto ohlásenia, pričom obchod bude označený ako komprimovaný.

 

94

Úroveň

Údaj o tom, či sa správa podáva na úrovni obchodu alebo na úrovni pozície.

Správu na úrovni pozície možno použiť len ako doplnok k správe na úrovni obchodu, aby sa nahlásili udalosti po obchodovaní, a len ak jednotlivé obchody v zastupiteľných produktoch boli nahradené pozíciou.

 

(1)   Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1).

(2)   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)   Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 149/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov, zúčtovacej povinnosti, verejného archívu, prístupu k miestu obchodovania, nefinančných protistrán, postupov zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 11).( 1 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).