2013D0488 — SK — 26.04.2014 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE RADY

z 23. septembra 2013

o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ

(2013/488/EÚ)

(Ú. v. ES L 274, 15.10.2013, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014,

  L 125

72

26.4.2014
▼B

ROZHODNUTIE RADY

z 23. septembra 2013

o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ

(2013/488/EÚ)RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 240 ods. 3,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady ( 1 ), a najmä na jeho článok 24,

keďže:

(1)

S cieľom rozvíjať aktivity Rady vo všetkých oblastiach, ktoré si vyžadujú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami, je vhodné ustanoviť komplexný bezpečnostný systém na ochranu utajovaných skutočností vzťahujúci sa na Radu, jej generálny sekretariát a členské štáty.

(2)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať, keď Rada, jej prípravné orgány a Generálny sekretariát Rady (GSR) manipulujú s utajovanými skutočnosťami EÚ.

(3)

Členské štáty by v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi a v rozsahu potrebnom pre fungovanie Rady mali dodržiavať toto rozhodnutie, keď ich príslušné orgány, personál alebo dodávatelia manipulujú s utajovanými skutočnosťami EÚ, aby sa každému poskytlo ubezpečenie o tom, že pre utajované skutočnosti EÚ je zabezpečená rovnaká úroveň ochrany.

(4)

Rada, Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) sa zaviazali, že budú uplatňovať rovnaké bezpečnostné normy na ochranu utajovaných skutočností EÚ.

(5)

Rada vyzdvihuje význam vhodného zapojenia Európskeho parlamentu a ostatných inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie do uplatňovania zásad, noriem a predpisov týkajúcich sa ochrany utajovaných skutočností, ktoré sú potrebné na ochranu záujmov Únie a jej členských štátov.

(6)

Rada by mala stanoviť vhodný rámec na prípadnú výmenu utajovaných skutočností EÚ, ktoré uchováva Rada, s ostatnými inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie v súlade s týmito rozhodnutím a platnými medziinštitucionálnymi dojednaniami.

(7)

Orgány a agentúry Únie zriadené na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ), Europol a Eurojust by mali v rámci svojej vnútornej organizácie uplatňovať základné zásady a minimálne normy ustanovené v tomto rozhodnutí na ochranu utajovaných skutočností EÚ, ak sa to ustanovuje v akte, ktorým sa zriaďujú.

(8)

Na operácie krízového riadenia vykonávané na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ a na ich personál by sa mali uplatňovať bezpečnostné predpisy, ktoré Rada prijala na ochranu utajovaných skutočností EÚ, ak sa to ustanovuje v akte Rady, ktorým sa zriaďujú.

(9)

Osobitní zástupcovia EÚ a členovia ich tímov by mali uplatňovať bezpečnostné predpisy, ktoré Rada prijala na ochranu utajovaných skutočností EÚ, ak sa to ustanovuje v príslušnom akte Rady.

(10)

Toto rozhodnutie sa prijíma bez toho, aby boli dotknuté články 15 a 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a nástroje, ktorými sa vykonávajú.

(11)

Toto rozhodnutie sa prijíma bez toho, aby boli dotknuté existujúce postupy uplatňované v členských štátoch na informovanie národných parlamentov o činnostiach Únie.

(12)

S cieľom zabezpečiť včasné uplatňovanie bezpečnostných predpisov na ochranu utajovaných skutočností EÚ v súvislosti s pristúpením Chorvátskej republiky k Európskej únii, by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:Článok 1

Cieľ, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.  Týmto rozhodnutím sa ustanovujú základné zásady a minimálne normy bezpečnosti na ochranu utajovaných skutočností EÚ.

2.  Tieto základné zásady a minimálne normy sa vzťahujú na Radu a GSR a členské štáty ich dodržiavajú v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi, aby sa každému poskytlo ubezpečenie o tom, že pre utajované skutočnosti EÚ je zabezpečená rovnaká úroveň ochrany.

3.  Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v dodatku A.

Článok 2

Vymedzenie utajovanej skutočnosti EÚ, stupne utajenia a označenia

1.  „Utajovaná skutočnosť EÚ“ je každá informácia alebo vec označená stupňom utajenia EÚ, neoprávnená manipulácia s ktorou by mohla v rôznej miere poškodiť záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých členských štátov.

2.  Utajované skutočnosti EÚ sa utajujú na jednom z týchto stupňov:

a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: informácia alebo vec, neoprávnená manipulácia s ktorou by mohla mimoriadne vážne poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov;

b) SECRET UE/EU SECRET: informácia alebo vec, neoprávnená manipulácia s ktorou by mohla vážne poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov;

c) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informácia alebo vec, neoprávnená manipulácia s ktorou by mohla poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov;

d) RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informácia alebo vec, neoprávnená manipulácia s ktorou by mohla byť nevýhodná pre záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov.

3.  Utajované skutočnosti EÚ sa označujú stupňami utajenia uvedenými v odseku 2. Okrem toho môžu byť označené aj označeniami, ktoré určujú príslušnú oblasť činnosti, identifikujú pôvodcu, obmedzujú distribúciu, obmedzujú použitie alebo stanovujú rozsah možnej prístupnosti.

Článok 3

Riadenie utajovania

1.  Príslušné orgány zabezpečujú, že utajovaná skutočnosť EÚ je náležite utajovaná, jasne označená ako utajovaná skutočnosť a že podlieha príslušnému stupňu utajenia, len pokiaľ je to nevyhnutné.

2.  Stupeň utajenia utajovanej skutočnosti EÚ sa neznižuje, nezrušuje, ani sa nijaké označenia uvedené v článku 2 ods. 3 neupravujú ani neodstraňujú bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu.

3.  Rada schváli bezpečnostnú politiku pre oblasť vytvárania utajovaných skutočností EÚ, ktorá obsahuje praktické usmernenia pre určovanie stupňa utajenia.

Článok 4

Ochrana utajovaných skutočností

1.  Utajované skutočnosti EÚ sa chránia v súlade s týmto rozhodnutím.

2.  Držiteľ každej položky utajovanej skutočnosti EÚ je zodpovedný za jej ochranu v súlade s týmto rozhodnutím.

3.  Keď členské štáty poskytnú štruktúram alebo sieťam Únie utajované skutočnosti, ktoré sú označené národným označením stupňa utajenia, Rada a GSR ich chránia v súlade s požiadavkami uplatňovanými na utajované skutočnosti EÚ s rovnocenným stupňom utajenia stanoveným podľa ekvivalenčnej tabuľky stupňov utajenia, ktorá sa uvádza v dodatku B.

4.  Súbor utajovaných skutočností EÚ si môže vyžadovať ochranu na úrovni, ktorá zodpovedá vyššiemu stupňu utajenia, ako je stupeň utajenia jeho jednotlivých častí.

Článok 5

Riadenie bezpečnostných rizík

1.  Riadenie rizík týkajúcich sa utajovaných skutočností EÚ sa uskutočňuje ako proces. Tento proces sa zameriava na určenie známych bezpečnostných rizík, stanovenie bezpečnostných opatrení na zníženie týchto rizík na prijateľnú úroveň v súlade so základnými zásadami a minimálnymi normami stanovenými v tomto rozhodnutí a na uplatňovanie týchto opatrení v súlade s koncepciou hĺbkovej ochrany, ako sa vymedzuje v dodatku A. Účinnosť týchto opatrení sa neustále vyhodnocuje.

2.  Bezpečnostné opatrenia na ochranu utajovaných skutočností EÚ počas celého ich životného cyklu zodpovedajú najmä ich stupňu utajenia, podobe a množstvu informácií alebo vecí, miestu, kde sa nachádzajú zariadenia, v ktorých sa utajované skutočnosti EÚ uchovávajú, a ich konštrukcii, stanovenej lokálnej úrovni ohrozenia škodlivými a/alebo trestnými činnosťami vrátane špionáže, sabotáže a terorizmu.

3.  V núdzových plánoch sa prihliada na potrebu chrániť utajované skutočnosti EÚ počas výnimočných situácií s cieľom predísť neoprávnenému prístupu k nim, neoprávnenej manipulácii s nimi alebo strate ich integrity alebo dostupnosti.

4.  Preventívne a nápravné opatrenia zamerané na minimalizáciu dôsledkov významného zlyhania alebo významných incidentov pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami EÚ a ich uchovávaní sú uvedené v plánoch na zabezpečenie kontinuity činností.

Článok 6

Vykonávanie tohto rozhodnutia

1.  V prípade potreby Rada na základe odporúčania Bezpečnostného výboru schvaľuje bezpečnostné politiky, ktorými sa stanovujú opatrenia na vykonanie tohto rozhodnutia.

2.  Bezpečnostný výbor môže na svojej úrovni odsúhlasiť bezpečnostné usmernenia, ktorými sa dopĺňa alebo podporuje toto rozhodnutie a všetky bezpečnostné politiky schválené Radou.

Článok 7

Personálna bezpečnosť

1.  Personálna bezpečnosť je uplatňovanie opatrení na zabezpečenie toho, že prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ sa udeľuje len osobám, ktoré:

 majú potrebu poznať (zásada „need-to-know“),

 boli v prípade potreby bezpečnostne preverené pre príslušný stupeň a

 boli poučené o svojich povinnostiach.

2.  Stanovia sa postupy na vykonanie previerky personálnej bezpečnosti, ktorou sa určuje, či osoba pri zohľadnení jej lojality, dôveryhodnosti a spoľahlivosti môže byť oprávnená na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ.

3.  Všetky osoby pracujúce v GSR, ktoré na plnenie svojich úloh potrebujú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším alebo potrebujú s nimi manipulovať, musia byť pred udelením prístupu k takýmto utajovaným skutočnostiam EÚ bezpečnostne preverené pre príslušný stupeň. Prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ do príslušného stupňa utajenia a do stanoveného dátumu musí týmto osobám povoliť menovací orgán GSR.

4.  Členovia personálu členských štátov uvedení v článku 15 ods. 3, ktorí môžu potrebovať na plnenie svojich úloh prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, musia byť pred udelením prístupu k takýmto utajovaným skutočnostiam EÚ bezpečnostne preverení pre príslušný stupeň alebo musia mať iné náležité oprávnenie, ktoré vyplýva z povahy ich funkcie, v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi.

5.  Všetky osoby sú pred udelením prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ a pravidelne po ňom poučené o povinnostiach chrániť utajované skutočnosti EÚ podľa tohto rozhodnutia a tieto povinnosti akceptujú.

6.  Vykonávacie ustanovenia k tomuto článku sa uvádzajú v prílohe I.

Článok 8

Fyzická bezpečnosť

1.  Fyzická bezpečnosť je uplatňovanie fyzických a technických ochranných opatrení na zamedzenie neoprávneného prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ.

2.  Opatrenia fyzickej bezpečnosti sa vytvárajú na zabránenie utajenému alebo násilnému vstupu narušiteľa, odradenie od neoprávnených činností, ich zamedzenie a odhalenie a na umožnenie rozdelenia pracovníkov na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ podľa zásady „need-to-know“. Tieto opatrenia sa určujú na základe procesu riadenia rizík.

3.  Opatrenia fyzickej bezpečnosti sa zavedú vo všetkých objektoch, budovách, kanceláriách, miestnostiach a iných priestoroch, v ktorých sa manipuluje s utajovanými skutočnosťami EÚ alebo sa takéto utajované skutočnosti uchovávajú, vrátane priestorov, v ktorých sú umiestnené komunikačné a informačné systémy vymedzené v článku 10 ods. 2

4.  Priestory, v ktorých sa uchovávajú utajované skutočnosti EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, sa zriaďujú ako zabezpečené priestory podľa prílohy II a schvaľuje ich príslušný bezpečnostný orgán.

5.  Na ochranu utajovaných skutočností EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším sa používajú iba schválené zariadenia a prostriedky.

6.  Vykonávacie ustanovenia k tomuto článku sa uvádzajú v prílohe II.

Článok 9

Správa utajovaných skutočností

1.  Správa utajovaných skutočností znamená uplatňovanie administratívnych opatrení pri riadení utajovaných skutočností EÚ počas ich životného cyklu s cieľom doplniť opatrenia ustanovené v článkoch 7, 8 a 10, a tým pomôcť pri odradení od úmyselného alebo náhodného vyzradenia alebo straty takýchto utajovaných skutočností a pri zistení tohto vyzradenia alebo straty. Takéto opatrenia sa týkajú najmä vytvárania, evidencie, rozmnožovania, prekladu, zníženia stupňa utajenia, zrušenia utajenia, prenášania a ničenia utajovaných skutočností EÚ.

2.  Pred poskytnutím utajovaných skutočností so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším a po ich prijatí sa utajované skutočnosti evidujú na bezpečnostné účely. Príslušné orgány v GSR a členských štátoch zriaďujú na tento účel systém registrov. Utajované skutočnosti so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sa evidujú v osobitných registroch.

3.  Útvary a objekty, v ktorých sa s utajovanými skutočnosťami EÚ manipuluje a v ktorých sa tieto utajované skutočnosti uchovávajú, podliehajú pravidelným inšpekciám, ktoré vykonáva príslušný bezpečnostný orgán.

4.  Utajované skutočnosti EÚ sa prenášajú medzi útvarmi alebo objektmi mimo fyzicky chránených priestorov takto:

a) vo všeobecnosti sa utajované skutočnosti EÚ prenášajú elektronickými prostriedkami, ktoré sú chránené kryptografickými produktmi schválenými v súlade s článkom 10 ods. 6;

b) keď sa prostriedky uvedené v písmene a) nepoužívajú, utajované skutočnosti EÚ sa prenášajú buď:

i) na elektronických médiách (napr. USB kľúčoch, CD, pevných diskoch), ktoré sú chránené kryptografickými produktmi schválenými v súlade s článkom 10 ods. 6, alebo

ii) vo všetkých ostatných prípadoch podľa pokynov príslušného bezpečnostného orgánu a v súlade s príslušnými ochrannými opatreniami ustanovenými v prílohe III.

5.  Vykonávacie ustanovenia k tomuto článku sa uvádzajú v prílohách III a IV.

Článok 10

Ochrana utajovaných skutočností EÚ, s ktorými sa manipuluje v komunikačných a informačných systémoch

1.  Informačná bezpečnosť (IA – Information Assurance) v oblasti komunikačných a informačných systémov je presvedčenie, že takéto systémy ochránia informácie, s ktorými sa v nich manipuluje, a budú fungovať vtedy a tak, ako majú, pod dohľadom oprávnených používateľov. Efektívna IA zabezpečuje primeranú úroveň dôvernosti, integrity, dostupnosti, nespochybniteľnosti a hodnovernosti. IA sa zakladá na procese riadenia rizík.

2.  Komunikačný a informačný systém (CIS – Communication and Information System) je každý systém, ktorý umožňuje manipuláciu s informáciami v elektronickej podobe. CIS zahŕňa všetky prostriedky potrebné na jeho prevádzku vrátane infraštruktúry, organizácie, ľudských a informačných zdrojov. Toto rozhodnutie sa uplatňuje na CIS, ktorým sa manipuluje s utajovanými skutočnosťami EÚ.

3.  Prostredníctvom CIS sa s utajovanými skutočnosťami EÚ manipuluje v súlade s koncepciou IA.

4.  Všetky CIS podliehajú certifikácii. Cieľom certifikácie je dosiahnuť uistenie o tom, že sa zaviedli všetky vhodné bezpečnostné opatrenia a že sa dosiahla dostatočná úroveň ochrany utajovaných skutočností EÚ a CIS v súlade s týmto rozhodnutím. V potvrdení o certifikácii sa stanoví najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa môže v CIS manipulovať, ako aj príslušné podmienky a požiadavky.

5.  Vykonávajú sa bezpečnostné opatrenia na ochranu utajovaných skutočností so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a vyšším pri manipulácii v CIS proti vyzradeniu takýchto informácií prostredníctvom neúmyselného elektromagnetického vyžarovania („bezpečnostné opatrenia TEMPEST“). Takéto bezpečnostné opatrenia sú primerané rizikám zneužitia a stupňu utajenia daných utajovaných skutočností.

6.  Ak ochranu utajovaných skutočností EÚ zabezpečujú kryptografické produkty, tieto produkty sa schvaľujú takto:

a) dôvernosť utajovaných skutočností so stupňom utajenia SECRET UE/EU SECRET a vyšším sa chráni kryptografickými produktmi schválenými Radou ako kryptografickým schvaľovacím orgánom (CAA – Crypto Approval Authority) na základe odporúčania Bezpečnostného výboru;

b) dôvernosť utajovaných skutočností so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo RESTREINT UE/EU RESTRICTED sa chráni kryptografickými produktmi schválenými generálnym tajomníkom Rady (ďalej len „generálny tajomník“) ako CAA na základe odporúčania Bezpečnostného výboru.

Bez ohľadu na písmeno b) sa dôvernosť utajovaných skutočností EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo RESTREINT UE/EU RESTRICTED môže chrániť kryptografickými produktmi schválenými CAA členského štátu.

7.  Počas prenosu utajovaných skutočností EÚ elektronickými prostriedkami sa použijú schválené kryptografické produkty. Bez ohľadu na túto požiadavky možno v núdzových situáciách alebo pri špecifických technických konfiguráciách uvedených v prílohe IV použiť špecifické postupy.

8.  Príslušné orgány GSR a členských štátov zriadia na účely informačnej bezpečnosti tieto orgány:

a) orgán pre IA (IAA – Information Assurance Authority);

b) orgán pre TEMPEST (TA – TEMPTEST Authority);

c) kryptografický schvaľujúci orgán (CAA – Crypto Approval Authority);

d) kryptografický distribučný orgán (CDA – Crypto Distribution Authority).

9.  Pre každý systém zriadia príslušné orgány GSR a členských štátov:

a) orgán bezpečnostnej certifikácie (SAA – Security Accreditation Authority);

b) operačný orgán pre IA.

10.  Vykonávacie ustanovenia k tomuto článku sa uvádzajú v prílohe IV.

Článok 11

Priemyselná bezpečnosť

1.  Priemyselná bezpečnosť je uplatňovanie opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností EÚ zo strany dodávateľov alebo subdodávateľov počas rokovaní pred uzavretím zmluvy a počas celého životného cyklu utajovanej zmluvy. Takéto zmluvy nezahŕňajú prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.

2.  GSR môže priemyselným alebo iným subjektom so sídlom v členskom štáte alebo v treťom štáte, ktorý uzavrel dohodu alebo administratívne dojednanie v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. a) alebo b), zmluvou zveriť vykonanie úloh, ktoré zahŕňajú alebo si vyžadujú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo manipuláciu s nimi, alebo ich uchovávanie uvedenými subjektmi.

3.  GSR ako obstarávateľ zabezpečuje, že pri uzatváraní utajovaných zmlúv priemyselným alebo iným subjektom sú splnené minimálne normy priemyselnej bezpečnosti stanovené v tomto rozhodnutí a uvedené v zmluve.

4.  Národný bezpečnostný orgán (NSA – National Security Authority), určený bezpečnostný orgán (DSA – Designated Security Authority) alebo akýkoľvek iný príslušný orgán každého členského štátu zabezpečuje v rámci možností, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov, že dodávatelia a subdodávatelia so sídlom na jeho území prijmú všetky vhodné opatrenia na ochranu utajovaných skutočností EÚ pri rokovaní o zmluve alebo pri plnení utajovanej zmluvy.

5.  NSA, DSA alebo akýkoľvek iný príslušný orgán každého členského štátu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi zabezpečí, aby dodávatelia a subdodávatelia so sídlom v príslušnom členskom štáte, ktorí sú zapojení do utajovaných zmlúv alebo subdodávateľských zmlúv, v dôsledku čoho potrebujú pri plnení týchto zmlúv alebo počas fázy pred uzavretím zmluvy prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET v rámci svojich zariadení, boli držiteľmi previerky bezpečnosti zariadenia (FSC – Facility Security Clearance) pre požadovaný stupeň utajenia.

6.  Príslušný NSA, DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán udeľuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi a minimálnymi bezpečnostnými normami ustanovenými v prílohe I personálu dodávateľa alebo subdodávateľa, ktorý v rámci plnenia utajovanej zmluvy potrebuje prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET, previerku personálnej bezpečnosti (PSC – Personnel Security Clearance).

7.  Vykonávacie ustanovenia k tomuto článku sa uvádzajú v prílohe V.

Článok 12

Výmena utajovaných skutočností EÚ

1.  Rada stanoví podmienky, za ktorých môže utajované skutočnosti EÚ, ktoré uchováva, poskytovať ostatným inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram Únie. Na tento účel možno vytvoriť vhodný rámec, a to napríklad uzavretím medziinštitucionálnych dohôd alebo iných dojednaní, ak sú na tento účel potrebné.

2.  Každý takýto rámec zabezpečuje, že utajovaným skutočnostiam EÚ sa poskytuje ochrana, ktorá je primeraná ich stupňu utajenia a v súlade so základnými zásadami a minimálnymi normami rovnocennými s tými, ktoré sú stanovené v tomto rozhodnutí.

Článok 13

Výmena utajovaných skutočností s tretími štátmi a medzinárodnými organizáciami

1.  Ak Rada rozhodne o potrebe výmeny utajovaných skutočností EÚ s tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou, vytvorí sa na tento účel príslušný rámec.

2.  Na účely vytvorenia takéhoto rámca a vymedzenia recipročných pravidiel o ochrane vymieňaných utajovaných skutočností:

a) Únia uzatvorí dohody o bezpečnostných postupoch pri výmene a na ochranu utajovaných skutočností (ďalej len „dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností“) s tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, alebo

b) generálny tajomník môže v súlade s bodom 17 prílohy VI uzatvoriť správne dojednania v mene GSR, pokiaľ stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa majú poskytnúť, spravidla nebýva vyšší ako RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

3.  Dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností alebo správne dojednania uvedené v odseku 2 obsahujú ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje, že tretie štáty alebo medzinárodné organizácie, ktoré prijmú utajované skutočnosti EÚ, chránia takéto utajované skutočnosti na úrovni, ktorá zodpovedá ich stupňu utajenia, a v súlade s minimálnymi normami, ktoré nie sú menej prísne, ako normy ustanovené v tomto rozhodnutí.

4.  Rozhodnutie o poskytnutí utajovaných skutočností, ktorých pôvodcom je Rada, tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii prijíma pre každý jednotlivý prípad Rada na základe charakteru a obsahu týchto utajovaných skutočností, príjemcovej potreby poznať a miery výhod, ktoré z toho pre Úniu vyplývajú. Ak Rada nie je pôvodcom utajovaných skutočností, ktoré sa majú poskytnúť, GSR najprv získa od ich pôvodcu písomný súhlas na poskytnutie. Ak nie je možné pôvodcu zistiť, prevezme zodpovednosť pôvodcu Rada.

5.  Dohodnú sa hodnotiace návštevy, ktorých cieľom je stanoviť účinnosť bezpečnostných opatrení uplatňovaných v treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii na ochranu utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa poskytli alebo vymenili.

6.  Vykonávacie ustanovenia k tomuto článku sa uvádzajú v prílohe VI.

Článok 14

Narušenie bezpečnosti a vyzradenie utajovaných skutočností EÚ

1.  Narušenie bezpečnosti nastáva v dôsledku konania alebo opomenutia zo strany osoby, ktoré je v rozpore s bezpečnostnými predpismi ustanovenými v tomto rozhodnutí.

2.  Vyzradenie utajovaných skutočností EÚ nastáva, keď k nim v dôsledku narušenia bezpečnosti úplne alebo čiastočne získali prístup neoprávnené osoby.

3.  Každé narušenie alebo podozrenie z narušenia bezpečnosti utajovaných skutočností EÚ sa ihneď oznamuje príslušnému bezpečnostnému orgánu.

4.  Keď sa zistí vyzradenie alebo strata utajovaných skutočností EÚ alebo keď existuje dostatočný dôvod domnievať sa, že k vyzradeniu alebo strate došlo, NSA alebo iný príslušný orgán prijme všetky vhodné opatrenia podľa príslušných zákonov a iných právnych predpisov, aby:

a) informoval pôvodcu;

b) zabezpečil, že na účely zistenia skutočností prípad vyšetria členovia personálu, ktorých sa narušenie bezpečnosti netýka bezprostredne;

c) vyhodnotil možné poškodenie záujmov Únie alebo členských štátov;

d) prijal vhodné opatrenia na predchádzanie opätovnému výskytu a

e) informoval príslušné orgány o prijatých opatreniach.

5.  Každá osoba, ktorá je zodpovedná za porušenie bezpečnostných predpisov ustanovených v tomto rozhodnutí, môže byť disciplinárne stíhaná podľa príslušných pravidiel a predpisov. Každá osoba, ktorá je zodpovedná za vyzradenie alebo stratu utajovaných skutočností EÚ, podlieha disciplinárnemu a/alebo súdnemu konaniu podľa príslušných zákonov, pravidiel a iných právnych predpisov.

Článok 15

Zodpovednosť za vykonávanie

1.  Rada prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie celkovej jednotnosti uplatňovania tohto rozhodnutia.

2.  Generálny tajomník prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa toto rozhodnutie uplatňovalo pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami EÚ alebo akýmikoľvek inými utajovanými skutočnosťami alebo pri ich uchovávaní v objektoch používaných Radou a v rámci GSR a pri manipulácii s týmito utajovanými skutočnosťami zo strany úradníkov a iných zamestnancov GSR, vyslaných pracovníkov na GSR, ako aj dodávateľov GSR.

3.  Členské štáty prijímajú všetky vhodné opatrenia v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi, aby pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami EÚ a ich uchovávaní dodržiavali toto rozhodnutie tieto osoby:

a) personál stálych zastupiteľstiev členských štátov pri Európskej únii, ako aj národní delegáti, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach Rady alebo jej prípravných orgánov alebo na iných činnostiach Rady;

b) ostatný personál verejnej správy členských štátov vrátane personálu, ktorý bol vyslaný, aby vo verejnej správe pracoval, bez ohľadu na to, či pracuje na území členského štátu alebo v zahraničí;

c) iné osoby v členských štátoch, ktoré majú náležité povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ na základe povahy svojich úloh a

d) dodávatelia členských štátov na území členských štátov aj v zahraničí.

Článok 16

Organizácia bezpečnosti v Rade

1.  V rámci svojej úlohy pri zabezpečovaní celkovej jednotnosti uplatňovania tohto rozhodnutia Rada schvaľuje:

a) dohody uvedené v článku 13 ods. 2 písm. a);

b) rozhodnutia, ktorými sa povoľuje poskytnutie utajovaných skutočností EÚ alebo ktorými sa vyjadruje súhlas s poskytnutím utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa v Rade vytvorili alebo ktoré Rada uchováva, tretím štátom a medzinárodným organizáciám, v súlade so zásadou súhlasu pôvodcu;

c) ročný program hodnotiacich návštev, ktorý odporúča Bezpečnostný výbor, na vykonanie návštev s cieľom zhodnotiť útvary a objekty členských štátov, orgánov, agentúr a subjektov Únie, ktoré uplatňujú toto rozhodnutie alebo jeho zásady, a na vykonanie hodnotiacich návštev v tretích štátoch a medzinárodných organizáciách s cieľom posúdiť účinnosť opatrení prijatých na ochranu utajovaných skutočností EÚ a

d) bezpečnostné politiky v zmysle článku 6 ods. 1.

2.  Bezpečnostným orgánom GSR je generálny tajomník. Generálny tajomník v tejto funkcii:

a) vykonáva a preveruje bezpečnostnú politiku Rady;

b) koordinuje všetky bezpečnostné veci týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností súvisiacich s činnosťou Rady s NSA členských štátov;

c) udeľuje úradníkom GSR, iným zamestnancom GSR a vyslaným národným expertom povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším v zmysle článku 7 ods. 3;

d) podľa potreby nariaďuje vyšetrovanie každého skutočného vyzradenia alebo straty utajovaných skutočností, ktoré Rada uchováva alebo ktoré sa v Rade vytvorili, alebo podozrenia z takéhoto vyzradenia alebo straty a predkladá príslušným bezpečnostným orgánom žiadosť o spoluprácu pri takomto vyšetrovaní;

e) vykonáva pravidelné inšpekcie bezpečnostných mechanizmov ochrany utajovaných skutočností v objektoch GSR;

f) vykonáva pravidelné návštevy s cieľom zhodnotiť bezpečnostné mechanizmy ochrany utajovaných skutočností EÚ v orgánoch, agentúrach a subjektoch Únie, ktoré uplatňujú toto rozhodnutie alebo jeho zásady;

g) vykonáva v spolupráci s dotknutým NSA a po dohode s ním pravidelné hodnotenia bezpečnostných mechanizmov ochrany utajovaných skutočností EÚ v útvaroch a objektoch členských štátov;

h) zabezpečuje, aby sa bezpečnostné opatrenia podľa potreby koordinovali s príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za ochranu utajovaných skutočností, a prípadne tretích štátov alebo medzinárodných organizácií, okrem iného v súvislosti s povahou ohrození bezpečnosti utajovaných skutočností EÚ a prostriedkami ochrany proti nim a

i) uzatvára správne dojednania v zmysle článku 13 ods. 2 písm. b).

Pri plnení týchto úloh je generálnemu tajomníkovi k dispozícii Bezpečnostný úrad GSR.

3.  Na účely vykonávania článku 15 ods. 3 by členské štáty mali:

a) určiť NSA podľa zoznamu v dodatku C zodpovedný za bezpečnostné mechanizmy ochrany utajovaných skutočností EÚ, aby sa zabezpečilo, že:

i) utajované skutočnosti EÚ, ktoré uchovávajú akékoľvek ministerstvá, orgány alebo agentúry bez ohľadu na to, či sú verejné alebo súkromné, doma alebo v zahraničí, sú chránené v súlade s týmto rozhodnutím;

ii) bezpečnostné mechanizmy na ochranu utajovaných skutočností EÚ sa podrobujú pravidelnej inšpekcii alebo hodnoteniu;

iii) všetky osoby, ktoré sú zamestnané vo verejnej správe alebo u dodávateľa a ktorým sa môže udeliť prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, sú náležite bezpečnostne preverené alebo na základe svojich úloh získali iné náležité povolenie v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi;

iv) vytvoria sa potrebné bezpečnostné programy na minimalizáciu rizika vyzradenia alebo straty utajovaných skutočností EÚ;

v) bezpečnostné záležitosti týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností EÚ sa koordinujú s ostatnými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vrátane orgánov uvedených v tomto rozhodnutí a

vi) odpovedá sa na opodstatnené žiadosti o bezpečnostnú previerku predovšetkým od ktorýchkoľvek orgánov, agentúr, subjektov, operácií Únie zriadených na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ a osobitných zástupcov EÚ (OZEÚ) a ich tímov, ktoré uplatňujú toto rozhodnutie alebo jeho zásady;

b) zabezpečiť, aby ich príslušné orgány poskytovali svojej vláde a prostredníctvom nej Rade informácie a rady o povahe ohrození bezpečnosti utajovaných skutočností EÚ a o prostriedkoch ochrany pred nimi.

Článok 17

Bezpečnostný výbor

1.  Týmto sa zriaďuje Bezpečnostný výbor. Bezpečnostný výbor vykonáva preskúmanie a hodnotenie každej bezpečnostnej záležitosti, ktorá je v rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia, a podľa potreby poskytuje Rade odporúčania.

2.  Bezpečnostný výbor sa skladá zo zástupcov NSA členských štátov a na jeho zasadnutiach je prítomný zástupca Komisie a ESVČ. Výboru predsedá generálny tajomník alebo ním určený zástupca. Bezpečnostný výbor zasadá podľa pokynov Rady alebo na žiadosť generálneho tajomníka alebo NSA.

Na zasadnutia môžu byť prizvaní zástupcovia orgánov, agentúr a subjektov Únie, ktoré uplatňujú toto rozhodnutie alebo jeho zásady, keď sa rokuje o otázkach, ktoré sa ich týkajú.

3.  Bezpečnostný výbor organizuje svoju činnosť tak, aby mohol poskytovať odporúčania ku konkrétnym oblastiam bezpečnosti. Vytvorí odbornú podskupinu pre otázky IA a podľa potreby iné odborné podskupiny. Stanoví mandát pre tieto odborné podskupiny, ktoré mu odovzdávajú správy o svojej činnosti a v prípade potreby akékoľvek odporúčania pre Radu.

Článok 18

Nahradenie predchádzajúceho rozhodnutia

1.  Týmto rozhodnutím sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2011/292/EÚ ( 2 ).

2.  Všetky utajované skutočnosti EÚ utajované v súlade s rozhodnutím Rady 2001/264/ES ( 3 ) a rozhodnutím 2011/292/EÚ sú naďalej chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto rozhodnutia.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
PRÍLOHY

PRÍLOHA I

Personálna bezpečnosť

PRÍLOHA II

Fyzická bezpečnosť

PRÍLOHA III

Správa utajovaných skutočností

PRÍLOHA IV

Ochrana utajovaných skutočností EÚ, s ktorými sa manipuluje v CIS

PRÍLOHA V

Priemyselná bezpečnosť

PRÍLOHA VI

Výmena utajovaných skutočností s tretími štátmi a medzinárodnými organizáciami
PRÍLOHA I

PERSONÁLNA BEZPEČNOSŤ

I.   ÚVOD

1. V tejto prílohe sa uvádzajú vykonávacie ustanovenia k článku 7. Stanovujú sa v nej kritériá, na základe ktorých sa určuje, či osobe pri zohľadnení jej lojality, dôveryhodnosti a spoľahlivosti možno povoliť prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, a vyšetrovacie a správne postupy, ktoré sa majú v tejto súvislosti dodržiavať.

II.   UDELENIE PRÍSTUPU K UTAJOVANÝM SKUTOČNOSTIAM EÚ

2. Osobe sa udelí prístup k utajovaným skutočnostiam len potom, ako:

a) sa určila jej potreba poznať;

b) bola poučená o bezpečnostných pravidlách a postupoch ochrany utajovaných skutočností EÚ a akceptovala svoje povinnosti v súvislosti s ochranou takýchto utajovaných skutočností a

c) v prípade utajovaných skutočností so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším:

 udelilo sa jej PSC pre príslušný stupeň alebo sa jej v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi na základe jej úloh udelilo iné náležité povolenie, alebo

 v prípade úradníkov GSR, iných zamestnancov GSR alebo vyslaných národných expertov jej povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ do príslušného stupňa utajenia a do stanoveného dátumu udelil menovací orgán GSR v súlade s bodmi 16 až 25 tejto prílohy.

3. Každý členský štát a GSR určia v rámci svojich štruktúr pozície, ktoré si vyžadujú prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, a ktoré si teda vyžadujú bezpečnostnú previerku pre príslušný stupeň.

III.   POŽIADAVKY NA PREVIERKU PERSONÁLNEJ BEZPEČNOSTI

4. NSA alebo iné príslušné vnútroštátne orgány sú na základe doručenej a riadne autorizovanej žiadosti zodpovedné za zabezpečenie vykonávania bezpečnostných vyšetrovaní svojich štátnych príslušníkov, ktorí potrebujú prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším. Normy vykonania týchto vyšetrovaní sú stanovené vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi na účely vydania PSC alebo na účely poskytnutia ubezpečenia jednotlivcovi, že sa mu prípadne udelí povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ.

5. Ak má príslušná osoba bydlisko na území iného členského štátu alebo tretieho štátu, príslušné vnútroštátne orgány spolupracujú v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi s príslušným orgánom štátu bydliska. Členské štáty si v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi pri vykonávaní bezpečnostných vyšetrovaní navzájom pomáhajú.

6. Ak to vnútroštátne zákony a iné právne predpisy umožňujú, NSA alebo iné príslušné vnútroštátne orgány môžu vykonávať vyšetrovania cudzích štátnych príslušníkov, ktorí potrebujú prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším. Normy vykonania týchto vyšetrovaní sú v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi.

Kritériá bezpečnostného vyšetrovania

7. Skutočnosť, či je osoba lojálna, dôveryhodná a spoľahlivá na účely bezpečnostného preverenia na prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, sa stanovuje prostredníctvom bezpečnostného vyšetrovania. Príslušný vnútroštátny orgán uskutoční na základe zistení z tohto bezpečnostného vyšetrovania celkové vyhodnotenie. Prostredníctvom hlavných kritérií, ktoré sa na tento účel uplatňujú, sa v rozsahu, v ktorom to umožňujú vnútroštátne zákony a iné právne predpisy, sa okrem iného preveruje, či osoba:

a) spáchala alebo sa pokúsila spáchať čin špionáže, terorizmu, sabotáže, vlastizrady alebo podnecovania k vzbure, alebo zosnovala takýto čin, pomáhala niekomu pri takomto čine, alebo navádzala na spáchanie takéhoto činu;

b) stýka sa alebo sa stýkala s osobami vykonávajúcimi špionážne, teroristické, sabotážne činnosti alebo osobami, ktoré boli odôvodnene podozrivé z takýchto činností, alebo so zástupcami organizácií alebo cudzích štátov vrátane zahraničných spravodajských služieb, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť Únie a/alebo členských štátov, pokiaľ tento styk nebol povolený v rámci výkonu služobných povinností;

c) je alebo bola členom akejkoľvek organizácie, ktorá sa násilným, podvratným alebo iným nezákonným spôsobom pokúša okrem iného zvrhnúť vládu členského štátu, zmeniť ústavný poriadok členského štátu alebo zmeniť formu alebo politiky svojej vlády;

d) podporuje alebo podporovala organizáciu opísanú v písmene c), alebo udržiava alebo udržiavala úzky styk s členmi takýchto organizácií;

e) úmyselne zadržala významné informácie alebo skreslila alebo falšovala takéto informácie, a to najmä bezpečnostného charakteru, alebo úmyselne klamala pri vypĺňaní osobného bezpečnostného dotazníka alebo počas bezpečnostného pohovoru;

f) bola usvedčená z trestného činu alebo činov;

g) má záznam o závislosti na alkohole, užívaní drog a/alebo zneužívaní liekov;

h) vykonáva alebo vykonala skutky, ktoré môžu viesť k riziku vystavenia vydieraniu alebo nátlaku;

i) skutkom alebo slovami preukázala nečestnosť, nelojálnosť, nespoľahlivosť alebo nedôveryhodnosť;

j) vážne alebo opakovane porušila bezpečnostné predpisy alebo sa úspešne alebo neúspešne pokúsila o nepovolenú činnosť v súvislosti s komunikačnými a informačnými systémami a

k) môže byť vystavená nátlaku (napr. na základe toho, že má jednu alebo viacero štátnych príslušností iných štátov ako členských štátov EÚ, alebo prostredníctvom príbuzných alebo blízkych osôb, ktoré môžu byť zraniteľné zo strany zahraničných spravodajských služieb, teroristických skupín alebo iných podvratných organizácií, alebo osôb, ktorých zámery môžu ohrozovať bezpečnostné záujmy Únie a/alebo členských štátov).

8. Keď je to vhodné, pri bezpečnostnom vyšetrovaní sa môže v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi prihliadať aj na finančnú situáciu a zdravotný stav osoby.

9. Keď je to vhodné, pri bezpečnostnom vyšetrovaní sa môže v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi prihliadať aj na konanie a okolnosti manžela/manželky, druha/družky alebo blízkeho rodinného príslušníka.

Vyšetrovacie požiadavky na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ

Prvé udelenie bezpečnostnej previerky

10. Prvá bezpečnostná previerka na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET sa zakladá na bezpečnostnom vyšetrovaní, ktoré pokrýva najmenej posledných päť rokov alebo obdobie od dosiahnutia veku 18 rokov do súčasnosti podľa toho, ktoré z týchto období je kratšie a zahŕňa:

a) vyplnenie vnútroštátneho osobného bezpečnostného dotazníka pre stupeň utajenia utajovaných skutočností, ku ktorým daná osoba potrebuje prístup; dotazník sa po vyplnení zasiela príslušnému bezpečnostnému orgánu;

b) overenie totožnosti/občianstva/štátnej príslušnosti – overí sa dátum a miesto narodenia osoby a jej totožnosť. Určí sa predchádzajúce a súčasné občianstvo a/alebo štátna príslušnosť osoby, čo zahŕňa vyhodnotenie rizika akéhokoľvek nátlaku zo strany zahraničných zdrojov, napríklad z dôvodu predchádzajúceho miesta bydliska alebo predchádzajúcich stykov a

c) preskúmanie národných a miestnych záznamov – preskúmajú sa vnútroštátne bezpečnostné a centrálne trestné záznamy, ak existujú, a/alebo iné porovnateľné štátne alebo policajné záznamy. Preveria sa záznamy orgánov presadzovania práva príslušných podľa miesta bydliska alebo zamestnania osoby.

11. Prvá bezpečnostná previerka na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sa zakladá na bezpečnostnom vyšetrovaní, ktoré pokrýva najmenej posledných 10 rokov alebo obdobie od dosiahnutia veku 18 rokov do súčasnosti podľa toho, ktoré z týchto období je kratšie. Ak sa uskutočňujú pohovory v zmysle písmena e), vyšetrovanie pokrýva minimálne posledných 7 rokov alebo obdobie od dosiahnutia veku 18 rokov do súčasnosti podľa toho, ktoré z týchto období je kratšie. Okrem kritérií uvedených v bode 7 sa pred udelením PSC pre stupeň utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET vyšetria v rozsahu, ktorý umožňujú vnútroštátne zákony a iné právne predpisy, ďalej uvádzané prvky; možno ich vyšetriť aj pred udelením PSC pre stupeň utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET, ak sa to vyžaduje vo vnútroštátnych zákonoch a iných právnych predpisoch:

a) finančná situácia – získajú sa informácie o finančnej situácii osoby s cieľom vyhodnotiť riziká súvisiace so zahraničným alebo domácim nátlakom z dôvodu finančných ťažkostí alebo s cieľom odhaliť nevysvetliteľné bohatstvo;

b) vzdelanie – získajú sa informácie na účely overenia vzdelania osoby na školách, univerzitách a iných vzdelávacích zariadeniach, ktoré navštevovala po veku 18 rokov alebo počas iného obdobia, ktoré vyšetrujúci orgán považuje za vhodné;

c) zamestnanie – získajú sa informácie o súčasnom a predchádzajúcom zamestnaní s odkazom na zdroje, ako je záznam o zamestnaní a hodnotiace správy zamestnanca, a na zamestnávateľov alebo vedúcich pracovníkov;

d) vojenská služba – preverí sa služba osoby v ozbrojených silách (ak sa na osobu vzťahuje) a typ prepustenia a

e) pohovory – s osobou sa uskutoční pohovor alebo pohovory, pokiaľ sa ustanovujú vo vnútroštátnom práve a pokiaľ ich toto právo pripúšťa. Pohovory sa uskutočňujú aj s inými osobami, ktoré môžu poskytnúť nezaujaté hodnotenie o minulosti, aktivitách, lojalite, dôveryhodnosti a spoľahlivosti danej osoby. Pokiaľ je zaužívanou vnútroštátnou praxou požiadať skúmanú osobu o uvedenie osôb, ktoré môžu poskytnúť referencie, uskutoční sa pohovor aj s týmito osobami, pokiaľ neexistujú náležité dôvody to neurobiť.

12. V súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi sa môže v prípade potreby uskutočniť dodatočné vyšetrovanie zamerané na získanie všetkých dôležitých dostupných informácií o osobe a na preukázanie alebo vyvrátenie negatívnych informácií.

Predĺženie platnosti bezpečnostnej previerky

13. Po prvom udelení bezpečnostnej previerky a za predpokladu, že osoba neprerušila svoju službu vo verejnej správe alebo v GSR a naďalej potrebuje prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, sa táto bezpečnostná previerka preskúma na účely predĺženia v lehotách, ktoré neprekračujú 5 rokov v prípade previerky pre stupeň utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET a 10 rokov v prípade previerky pre stupeň utajenia SECRET UE/EU SECRET a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, ktoré začínajú plynúť od oznámenia výsledku posledného bezpečnostného vyšetrovania, o ktoré sa tieto previerky opierajú. Vo všetkých bezpečnostných vyšetrovaniach na účely predĺženia platnosti bezpečnostnej previerky sa vyhodnocuje obdobie, ktoré uplynulo od predchádzajúceho vyšetrovania.

14. Na účely predĺženia platnosti bezpečnostných previerok sa vyšetrujú prvky uvedené v bodoch 10 a 11.

15. Žiadosti o predĺženie platnosti sa podávajú včas tak, aby sa zohľadnil čas potrebný na vykonanie bezpečnostných vyšetrovaní. V prípade, že bola príslušnému NSA alebo inému príslušnému vnútroštátnemu orgánu doručená príslušná žiadosť o predĺženie a zodpovedajúci osobný bezpečnostný dotazník pred tým, ako uplynie platnosť bezpečnostnej previerky, ale potrebné bezpečnostné vyšetrovanie sa ešte neukončilo, príslušný vnútroštátny orgán môže predĺžiť obdobie platnosti existujúcej bezpečnostnej previerky o obdobie až do 12 mesiacov, ak to umožňujú vnútroštátne zákony a iné právne predpisy. Ak sa ku koncu tohto 12-mesačného obdobia bezpečnostné vyšetrovanie ešte stále neukončilo, osobe sa pridelia úlohy, ktoré si nevyžadujú bezpečnostnú previerku.

Postupy povoľovania v GSR

16. V prípade úradníkov a iných zamestnancov GSR zasiela vyplnený osobný bezpečnostný dotazník národnému bezpečnostnému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, bezpečnostný orgán GSR, ktorý požiada o vykonanie bezpečnostného vyšetrovania pre stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ku ktorým bude táto osoba požadovať prístup.

17. Ak GSR zistí o osobe, ktorá požiadala o vydanie bezpečnostnej previerky na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, relevantné informácie z hľadiska bezpečnostného vyšetrovania, oznámi túto skutočnosť v súlade s príslušnými pravidlami a predpismi príslušnému NSA.

18. Po ukončení bezpečnostného vyšetrovania príslušný NSA oznámi bezpečnostnému orgánu GSR výsledok tohto vyšetrovania, a to v príslušnom formáte pre korešpondenciu, ktorý stanovil Bezpečnostný výbor.

a) Keď je výsledkom bezpečnostného vyšetrovania ubezpečenie, že nie je známe nič, čo by spochybňovalo lojalitu, dôveryhodnosť a spoľahlivosť osoby, menovací orgán GSR môže udeliť tejto dotknutej osobe povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ do príslušného stupňa utajenia do stanoveného dátumu.

b) Keď výsledkom bezpečnostného vyšetrovania nie je takéto ubezpečenie, menovací orgán GSR informuje dotknutú osobu, ktorá môže požiadať menovací orgán o pohovor. Menovací orgán GSR môže požiadať príslušný NSA o ďalšie prípadné podrobnosti, ktoré môže na základe vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov poskytnúť. Ak sa tento výsledok potvrdí, povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ sa neudelí.

19. Na bezpečnostné vyšetrovanie a získané výsledky sa vzťahujú príslušné zákony a iné právne predpisy, ktoré sú platné v dotknutom členskom štáte, vrátane tých, ktoré sa týkajú odvolania. Proti rozhodnutiam menovacieho orgánu GSR možno podať odvolanie v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovenými v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ( 4 ) (ďalej len „služobný poriadok a podmienky zamestnávania“).

20. Národní experti vyslaní pracovať v GSR na pozícii, ktorá si vyžaduje prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a vyšším, predložia bezpečnostnému orgánu GSR pred začatím vykonávania funkcie platné osvedčenie o bezpečnostnej previerke osoby (Personnel Security Clearance Certificate – PSCC) na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ, na základe ktorého vydá menovací orgán povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ.

21. GSR akceptuje povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ udelené ktoroukoľvek inou inštitúciou, orgánom alebo agentúrou Únie za predpokladu, že zostáva platné. Povolenie bude platné pre každú funkciu, ktorú dotknutá osoba vykonáva v GSR. Inštitúcia, orgán alebo agentúra EÚ, v ktorej sa osoba zamestná, oznámi príslušnému NSA zmenu zamestnávateľa.

22. Ak sa obdobie služby osoby nezačne do 12 mesiacov od oznámenia výsledku bezpečnostného vyšetrovania menovaciemu orgánu GSR alebo ak sa služba osoby preruší na obdobie 12 mesiacov, počas ktorých táto osoba nie je zamestnaná v GSR ani na pozícii vo verejnej správe členského štátu, platnosť a náležitosť tohto výsledku sa overí u príslušného NSA.

23. Ak sa GSR oboznámi s informáciami týkajúcimi sa bezpečnostných rizík, ktoré predstavuje osoba, ktorá má povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, GSR konajúci v súlade s príslušnými pravidlami a predpismi to oznámi príslušnému NSA a prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ môže pozastaviť alebo môže povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ odňať.

24. Ak NSA informuje GSR o odňatí ubezpečenia udeleného v súlade s bodom 18 písm. a) osobe, ktorá má povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, menovací orgán GSR môže požiadať o akékoľvek podrobnosti, ktoré NSA môže na základe vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov poskytnúť. Ak sa negatívne informácie potvrdia, povolenie sa odníme a osobe sa zruší možnosť prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ a preradí sa z pozícií, kde takáto možnosť prístupu existuje alebo kde by táto osoba mohla predstavovať bezpečnostné riziko.

25. Každé rozhodnutie o odňatí alebo pozastavení povolenia úradníka alebo iného zamestnanca GSR na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ a, ak je to vhodné, jeho dôvody sa oznámia dotknutej osobe, ktorá môže požiadať o pohovor s menovacím orgánom. Na informácie, ktoré poskytuje NSA, sa vzťahujú príslušné zákony a iné právne predpisy, ktoré sú platné v dotknutom členskom štáte, vrátane tých, ktoré sa týkajú odvolania. Proti rozhodnutiam menovacieho orgánu GSR možno podať odvolanie v súlade so služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania.

Záznamy o bezpečnostných previerkach a povoleniach

26. Záznamy o PSC a povoleniach udelených na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a vyšším uchovávajú členské štáty (záznamy o PSC) a GSR (záznamy o povoleniach). Tieto záznamy obsahujú aspoň stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ku ktorým sa osobe môže udeliť prístup, dátum udelenia bezpečnostnej previerky a obdobie jej platnosti.

27. Príslušný bezpečnostný orgán môže vydať PSCC osvedčenie o bezpečnostnej previerke osoby (PSCC), v ktorom sa uvádza stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ku ktorým sa môže osobe udeliť prístup (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšší), dátum platnosti príslušnej PSC na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ a dátum ukončenia platnosti samotného certifikátu.

Výnimky z požiadavky na PSC

28. Prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ v členských štátoch zo strany osôb, ktoré majú náležité povolenie na základe povahy svojej funkcie, sa stanovuje na základe vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov; takéto osoby sú poučené o bezpečnostných povinnostiach v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností EÚ.

IV.   BEZPEČNOSTNÉ VZDELÁVANIE A INFORMOVANOSŤ

29. Každá osoba, ktorej sa udelila bezpečnostná previerka, písomne potvrdí, že porozumela svojim povinnostiam týkajúcim sa ochrany utajovaných skutočností EÚ a následkom v prípade ich vyzradenia. Záznam o takomto písomnom potvrdení uchováva členský štát, resp. GSR.

30. Každá osoba, ktorá má povolený prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo od ktorej sa vyžaduje, aby s nimi manipulovala, je na začiatku informovaná a ďalej pravidelne poučovaná o ohrozeniach a je povinná bezodkladne oznámiť príslušným bezpečnostným orgánom všetky kontakty alebo aktivity, ktoré považuje za podozrivé a neobvyklé.

31. Každá osoba, ktorá ukončila zamestnanie vyžadujúce si prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, je poučená o svojich povinnostiach naďalej chrániť utajované skutočnosti EÚ, čo potvrdí písomne, ak je to potrebné.

V.   OSOBITNÉ OKOLNOSTI

32. Ak to umožňujú vnútroštátne zákony a iné právne predpisy, bezpečnostná previerka, ktorú príslušný vnútroštátny orgán členského štátu udelil na účely prístupu k vnútroštátnym utajovaným skutočnostiam, môže na čas, kým sa neudelí PSC na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, úradníkom členského štátu umožniť prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ do rovnocenného stupňa utajenia stanoveného podľa ekvivalenčnej tabuľky uvedenej v dodatku B, ak je tento dočasný prístup potrebný z hľadiska záujmov Únie. V prípade, že vnútroštátne zákony a iné právne predpisy takýto dočasný prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ neumožňujú, NSA o tom informujú Bezpečnostný výbor.

33. V naliehavých prípadoch, ktoré sú náležite odôvodnené záujmami útvaru, môže menovací orgán GSR po porade s NSA členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, do ukončenia úplného bezpečnostného vyšetrovania a na základe predbežných preverení slúžiacich na overenie, či nie sú známe negatívne skutočnosti, udeliť dočasné povolenie úradníkom a iným zamestnancom GSR na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ pre konkrétnu úlohu. Takéto dočasné povolenie je platné počas obdobia, ktoré nepresahuje 6 mesiacov, a nemôže sa ním povoliť prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Každá osoba, ktorej sa udelilo dočasné povolenie, písomne potvrdí, že porozumela svojim povinnostiam týkajúcim sa ochrany utajovaných skutočností EÚ a následkom v prípade ich vyzradenia. Záznam o takomto písomnom potvrdení uchováva GSR.

34. Ak má byť osoba pridelená na pozíciu, ktorá si vyžaduje bezpečnostnú previerku pre stupeň utajenia, ktorý je o jeden stupeň vyšší ako stupeň utajenia, ktorého je osoba v súčasnosti držiteľom, táto osoba sa dočasne na túto pozíciu môže prideliť, ak:

a) naliehavú potrebu prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ s vyšším stupňom utajenia písomne odôvodní nadriadená osoba tejto osoby;

b) prístup sa obmedzí na konkrétne položky utajovaných skutočností EÚ, ktoré sú užitočné z hľadiska pridelenia;

c) osoba je držiteľom platného PSC alebo povolenia na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ;

d) začal sa postup na získanie povolenia pre stupeň utajenia, ktorý si daná pozícia vyžaduje;

e) príslušný orgán vykonal kontroly dostatočne preukazujúce, že táto osoba vážne alebo opakovane neporušila bezpečnostné predpisy;

f) toto pridelenie osoby schváli príslušný orgán a

g) záznam o výnimke vrátane uvedenia utajovaných skutočností, ku ktorým bol schválený prístup, sa uchováva v príslušnom registri alebo podriadenom registri.

35. Uvedený postup sa používa v prípade jednorazového prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ so stupňom utajenia o jeden stupeň vyšším ako stupeň, pre ktorý bola osoba bezpečnostne preverená. Tento postup sa nevyužíva opakovane.

36. Za veľmi výnimočných okolností, napr. pri misiách v nepriateľskom prostredí alebo počas obdobia rastúceho medzinárodného napätia, keď si to vyžadujú núdzové opatrenia, predovšetkým na účely záchrany životov, môžu členské štáty a generálny tajomník alebo jeho zástupca udeliť, ak je to možné písomne, prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET osobám, ktoré nie sú držiteľmi potrebnej bezpečnostnej previerky pod podmienkou, že takéto povolenie je absolútne nevyhnutné a neexistujú nijaké odôvodnené pochybnosti o lojalite, dôveryhodnosti a spoľahlivosti dotknutej osoby. O takomto povolení sa uchováva záznam s uvedením utajovaných skutočností, ku ktorým bol schválený prístup.

37. V prípade utajovaných skutočností so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sa povolenie takéhoto núdzového prístupu obmedzuje na štátnych príslušníkov Únie, ktorým bol udelený prístup k utajovaným skutočnostiam, ktorých stupeň utajenia na vnútroštátnej úrovni je rovnocenný stupňu utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET alebo SECRET UE/EU SECRET.

38. V prípade uplatnenia postupu stanoveného v bodoch 36 a 37 sa o tejto skutočnosti informuje Bezpečnostný výbor.

39. Ak vnútroštátne zákony a iné právne predpisy členských štátov ustanovujú v súvislosti s dočasným povolením, dočasným pridelením, jednorazovým prístupom alebo núdzovým prístupom osôb k utajovaným skutočnostiam prísnejšie pravidlá, postupy ustanovené v tomto oddiele sa vykonávajú v rámci akýchkoľvek obmedzení stanovených v príslušných vnútroštátnych zákonoch a iných právnych predpisoch.

40. Bezpečnostnému výboru sa zasiela výročná správa o využívaní postupov uvedených v tomto oddiele.

VI.   ÚČASŤ NA ZASADNUTIACH V RADE

41. S výhradou bodu 28 osoby poverené, aby sa zúčastňovali na zasadnutiach Rady alebo jej prípravných orgánov, na ktorých sa rokuje o utajovaných skutočnostiach so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, sa môžu na týchto zasadnutiach zúčastňovať, len ak sa potvrdil stav ich bezpečnostnej previerky. Za delegátov zasielajú PSCC alebo iné doklady o bezpečnostnej previerke Bezpečnostnému úradu GSR príslušné orgány, alebo vo výnimočných prípadoch ich predkladá dotknutý delegát. V prípade potreby sa môže použiť súhrnný zoznam mien, ktorý poskytuje príslušný doklad o bezpečnostnej previerke.

42. Ak sa PSC na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ z bezpečnostných dôvodov odňala osobe, ktorej povinnosti si vyžadujú jej účasť na zasadnutiach Rady alebo jej prípravných orgánov, príslušný orgán o tom informuje GSR.

VII.   PRÍPADNÝ PRÍSTUP K UTAJOVANÝM SKUTOČNOSTIAM EÚ

43. Kuriéri, príslušníci bezpečnostnej služby a sprievodu sú bezpečnostne preverení pre príslušný stupeň utajenia alebo vyšetrení iným vhodným spôsobom v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi, poučení o bezpečnostných postupoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ a informovaní o svojich povinnostiach v súvislosti s ochranou takýchto utajovaných skutočností, ktoré sú im zverené.
PRÍLOHA II

FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ

I.   ÚVOD

1. V tejto prílohe sa uvádzajú vykonávacie ustanovenia k článku 8. Stanovujú sa v nej minimálne požiadavky fyzickej ochrany objektov, budov, kancelárií, miestností a iných priestorov, v ktorých sa manipuluje s utajovanými skutočnosťami EÚ a v ktorých sa utajované skutočnosti EÚ uchovávajú, ako aj priestorov, v ktorých sa nachádzajú CIS.

2. Na zabránenie neoprávnenému prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ sa vytvoria opatrenia fyzickej bezpečnosti, ktorými sa:

a) zabezpečí, že s utajovanými skutočnosťami EÚ sa manipuluje vhodným spôsobom a že sú utajované skutočnosti EÚ vhodným spôsobom uchovávané;

b) umožní rozdelenie pracovníkov, pokiaľ ide o prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, na základe ich potreby poznať, a ak je to vhodné, na základe ich bezpečnostnej previerky;

c) odradí od neoprávnených činností, zabráni sa takýmto činnostiam a takéto činnosti sa zistia a

d) zabráni utajenému alebo násilnému vstupu narušiteľa alebo sa takýto vstup oddiali.

II.   POŽIADAVKY A OPATRENIA FYZICKEJ BEZPEČNOSTI

3. Opatrenia fyzickej bezpečnosti sa zvolia na základe posúdenia ohrozenia, ktoré vykonajú príslušné orgány. Na zabezpečenie úrovne fyzickej ochrany zodpovedajúcej vyhodnotenému riziku uplatňujú GSR a členské štáty vo svojich objektoch proces riadenia rizík na ochranu utajovaných skutočností EÚ. V procese riadenia rizík sa zohľadnia všetky relevantné faktory, a najmä:

a) stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ;

b) forma uchovávaných utajovaných skutočností EÚ a ich množstvo s prihliadnutím na skutočnosť, že veľké množstvo alebo spojenie utajovaných skutočností EÚ si môžu vyžadovať uplatňovanie prísnejších ochranných opatrení;

c) okolité prostredie a konštrukcia budov alebo priestorov, v ktorých sa utajované skutočnosti EÚ nachádzajú a

d) vyhodnotené ohrozenie zo strany spravodajských služieb, ktoré sa zameriavajú na EÚ alebo členské štáty, a zo strany sabotážnych, teroristických, podvratných alebo iných trestných činností.

4. Príslušný bezpečnostný orgán určuje na základe koncepcie hĺbkovej ochrany vhodnú kombináciu opatrení fyzickej bezpečnosti, ktoré sa uplatnia. Môže medzi ne patriť jedno alebo viaceré z týchto kritérií:

a) obvodová bariéra: fyzická bariéra chrániaca hranicu priestoru, ktorý si vyžaduje ochranu;

b) detekčné systémy proti narušeniu (IDS – Intrusion Detection System): IDS sa môžu použiť s cieľom zvýšiť úroveň bezpečnosti, ktorú zabezpečuje obvodová bariéra, alebo sa môže použiť v miestnostiach a budovách namiesto bezpečnostného personálu alebo na jeho doplnenie;

c) kontrola vstupu: môže sa vykonávať kontrola vstupu do celého objektu, budovy alebo budov v rámci objektu alebo do priestorov alebo miestností v rámci budovy. Kontrola vstupu sa môže vykonávať elektronickými alebo elektromechanickými prostriedkami, môže ju vykonávať bezpečnostný personál a/alebo pracovník na recepcii alebo sa môže vykonávať akýmikoľvek inými fyzickými prostriedkami;

d) bezpečnostný personál: vyškolený, kontrolovaný a v prípade potreby náležite bezpečnostne preverený bezpečnostný personál sa môže zamestnávať aj na odradenie osôb plánujúcich utajené narušenie;

e) uzatvorený televízny okruh (CCTV – Closed Circuit Television): na preverenie incidentov a poplachov z IDS vo veľkých objektoch alebo na perimetroch môže bezpečnostný personál využívať CCTV;

f) bezpečnostné osvetlenie: na odradenie potenciálneho narušiteľa a na zabezpečenie osvetlenia potrebného na účinný priamy dohľad zo strany bezpečnostného personálu alebo nepriamy dohľad prostredníctvom systému CCTV sa môže používať bezpečnostné osvetlenie a

g) akýkoľvek iný vhodný fyzický prostriedok určený na odradenie alebo zistenie nepovoleného vstupu alebo na zabránenie strate alebo poškodeniu utajovaných skutočností EÚ.

5. Príslušný orgán môže byť oprávnený vykonávať pri vstupe a výstupe prehliadky, ktorých cieľom je odradiť od nepovoleného prinesenia vecí alebo nepovoleného odnesenia utajovaných skutočností EÚ z objektu alebo budov.

6. Ak existuje riziko nahliadnutia do utajovaných skutočností EÚ, aj keď len náhodného, musia sa prijať primerané opatrenia na zabránenie tomuto riziku.

7. V prípade nových zariadení sa požiadavky fyzickej bezpečnosti a ich funkčné špecifikácie definujú vo fáze plánovania a projektovania zariadení. V prípade existujúcich zariadení sa požiadavky fyzickej bezpečnosti uplatňujú v čo najväčšom rozsahu.

III.   ZARIADENIA NA FYZICKÚ OCHRANU UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ

8. Pri obstarávaní technických zariadení na fyzickú ochranu utajovaných skutočností EÚ (napríklad bezpečnostných úschovných objektov, skartovacích strojov, zámok do dverí, elektronických systémov na kontrolu vstupu, IDS, poplachových systémov) príslušný bezpečnostný orgán zabezpečuje, že toto zariadenie spĺňa schválené technické normy a minimálne požiadavky.

9. Technické špecifikácie zariadení na fyzickú ochranu utajovaných skutočností EÚ sa ustanovia v bezpečnostných usmerneniach, ktoré schváli Bezpečnostný výbor.

10. Bezpečnostné systémy podliehajú pravidelnej inšpekcii a na zariadeniach sa vykonáva pravidelná údržba. Pri údržbových prácach sa prihliada na výsledok inšpekcií, aby sa zabezpečilo, že zariadenie naďalej funguje optimálnym spôsobom.

11. Pri každej inšpekcii sa opätovne posudzuje účinnosť jednotlivých bezpečnostných opatrení a celého bezpečnostného systému.

IV.   FYZICKY CHRÁNENÉ PRIESTORY

12. Na účely fyzickej ochrany utajovaných skutočností EÚ sa zriadia dva typy fyzicky chránených priestorov alebo im rovnocenných priestorov na vnútroštátnej úrovni:

a) administratívne zóny a

b) zabezpečené priestory (vrátane technicky zabezpečených priestorov).

Všetky odkazy na administratívne zóny a zabezpečené priestory vrátane technicky zabezpečených priestorov v tomto rozhodnutí sa vzťahujú aj na rovnocenné priestory na vnútroštátnej úrovni.

13. Príslušný bezpečnostný orgán ustanoví, že priestor spĺňa požiadavky na označenie ako administratívna zóna, zabezpečený priestor alebo technicky zabezpečený priestor.

14. Pokiaľ ide o administratívne zóny:

a) stanoví sa viditeľne vymedzený perimeter, ktorý umožňuje kontrolu osôb a v prípade možnosti aj vozidiel;

b) prístup bez sprievodu sa udeľuje len tým osobám, ktorým príslušný orgán udelil náležité povolenie a

c) všetky ostatné osoby majú nepretržitý sprievod alebo podliehajú rovnocenným kontrolám.

15. Pokiaľ ide o zabezpečené priestory:

a) stanoví sa viditeľne vymedzený a chránený perimeter, pričom každý vstup doň a východ z neho sa kontroluje pomocou preukazu alebo personálneho identifikačného systému;

b) prístup bez sprievodu sa udeľuje len bezpečnostne prevereným osobám, ktorým sa udelilo osobitné povolenie na vstup do priestoru vzhľadom na ich potrebu poznať a

c) všetky ostatné osoby majú nepretržitý sprievod alebo podliehajú rovnocenným kontrolám.

16. Ak vstup do zabezpečeného priestoru predstavuje zo všetkých praktických hľadísk priamy prístup k utajovaným skutočnostiam, ktoré obsahuje, uplatňujú sa tieto dodatočné požiadavky:

a) jasne sa označuje najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, ktoré sa bežne v tomto priestore nachádzajú;

b) od všetkých návštevníkov sa na vstup do tohto priestoru vyžaduje osobitné povolenie, musia mať nepretržitý sprievod a byť náležite bezpečnostne preverení, pokiaľ sa nezabezpečí, že nie je možný prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ.

17. Zabezpečené priestory chránené proti aktívnemu odpočúvaniu sú ustanovené za technicky zabezpečené priestory. Uplatňujú sa tieto dodatočné požiadavky:

a) takéto priestory sú vybavené systémom IDS, uzamknuté, keď sa v nich nikto nenachádza, a strážené, keď je v nich niekto prítomný. Všetky kľúče sa kontrolujú v súlade s časťou VI;

b) všetky osoby a veci vstupujúce do týchto priestorov sa kontrolujú;

c) v takýchto priestoroch sa pravidelne vykonáva fyzická a/alebo technická kontrola podľa požiadaviek príslušného bezpečnostného orgánu. Takéto kontroly sa musia vykonávať aj po každom neoprávnenom vstupe alebo podozrení na takýto vstup a

d) nesmú sa v nich nachádzať nijaké nepovolené komunikačné linky, nepovolené telefóny či iné nepovolené komunikačné prostriedky a elektrické alebo elektronické vybavenie.

18. Bez ohľadu na bod 17 písm. d) v prípade, že sa ohrozenie utajovaných skutočností EÚ vyhodnotí ako vysoké, skontroluje príslušný bezpečnostný orgán všetky komunikačné prostriedky a elektrické alebo elektronické vybavenie predtým, ako sa použijú v priestoroch, kde sa konajú zasadnutia alebo kde sa pracuje s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia SECRET UE/EU SECRET a vyšším, aby sa zaistilo, že sa týmito zariadeniami neúmyselne alebo neoprávnene neprenesú za perimeter príslušného zabezpečeného priestoru žiadne zrozumiteľné informácie.

19. V zabezpečených priestoroch, v ktorých nevykonáva službukonajúci personál službu 24 hodín denne, sa podľa potreby vykonávajú kontroly na konci bežného pracovného času a v náhodných intervaloch mimo bežných pracovných hodín, pokiaľ nie je nainštalovaný systém IDS.

20. V prípade stretnutia s cieľom prerokovať utajované skutočnosti alebo na iné podobné účely sa zabezpečené priestory a technicky zabezpečené priestory môžu dočasne zriadiť v rámci administratívnej zóny.

21. Pre každý zabezpečený priestor sa vypracujú operačné bezpečnostné postupy, v ktorých sa stanoví:

a) stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, s ktorými sa môže manipulovať alebo ktoré sa môžu uchovávať v tomto priestore;

b) opatrenia dohľadu a ochrany, ktoré sa musia uplatňovať;

c) osoby oprávnené na vstup do tohto priestoru bez sprievodu vzhľadom na ich potrebu poznať a bezpečnostnú previerku;

d) v prípade potreby postupy týkajúce sa sprievodu alebo ochrany utajovaných skutočností EÚ pri povoľovaní vstupu akýchkoľvek iných osôb do tohto priestoru a

e) akékoľvek ďalšie príslušné opatrenia a postupy.

22. V zabezpečených priestoroch sa vybudujú komorové trezory. Steny, podlahy, stropy, okná a uzamykateľné dvere musia byť schválené príslušným bezpečnostným orgánom a musia poskytovať ochranu, ktorá je rovnocenná ochrane poskytovanej bezpečnostnými úschovnými objektmi schválenými na uchovávanie utajovaných skutočností EÚ s rovnakým stupňom utajenia.

V.   FYZICKÉ OCHRANNÉ OPATRENIA PRE MANIPULÁCIU S UTAJOVANÝMI SKUTOČNOSŤAMI EÚ A ICH UCHOVÁVANIE

23. S utajovanými skutočnosťami EÚ so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED sa môže manipulovať:

a) v zabezpečenom priestore;

b) v administratívnej zóne za predpokladu, že utajované skutočnosti EÚ sú chránené pred prístupom zo strany neoprávnených osôb, alebo

c) mimo zabezpečeného priestoru alebo administratívnej zóny za predpokladu, že držiteľ prenáša tieto utajované skutočnosti EÚ v súlade s bodmi 28 až 41 prílohy III a zaviazal sa dodržiavať kompenzačné opatrenia ustanovené v bezpečnostných pokynoch, ktoré vydal príslušný bezpečnostný orgán, aby sa zabezpečilo, že utajované skutočnosti EÚ sú chránené pred prístupom neoprávnených osôb.

24. Utajované skutočnosti EÚ so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED sa uchovávajú vo vhodnom uzamknutom kancelárskom nábytku v administratívnej zóne alebo zabezpečenom priestore. Dočasne je možné ich uchovávať mimo zabezpečeného priestoru alebo administratívnej zóny za predpokladu, že držiteľ týchto utajovaných skutočností sa zaviazal dodržiavať kompenzačné opatrenia ustanovené v bezpečnostných pokynoch, ktoré vydal príslušný bezpečnostný orgán.

25. S utajovanými skutočnosťami EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET sa môže manipulovať:

a) v zabezpečenom priestore;

b) v administratívnej zóne za predpokladu, že utajované skutočnosti EÚ sú chránené pred prístupom zo strany neoprávnených osôb, alebo

c) mimo zabezpečeného priestoru alebo administratívnej zóny za predpokladu, že držiteľ týchto utajovaných skutočností:

i) prenáša tieto utajované skutočnosti EÚ v súlade s bodmi 28 až 41 prílohy III;

ii) sa zaviazal dodržiavať kompenzačné opatrenia ustanovené v bezpečnostných pokynoch, ktoré vydal príslušný bezpečnostný orgán, aby sa zabezpečilo, že utajované skutočnosti EÚ sú chránené pred prístupom neoprávnených osôb;

iii) má utajované skutočnosti EÚ vždy pod osobnou kontrolou a

iv) v prípade dokumentov v papierovej podobe túto skutočnosť oznámil príslušnému registru.

26. Utajované skutočnosti EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET sa v zabezpečenom priestore uchovávajú buď v bezpečnostnom úschovnom objekte alebo v komorovom trezore.

27. S utajovanými skutočnosťami EÚ so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sa manipuluje v zabezpečenom priestore.

28. Utajované skutočnosti EÚ so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sa uchovávajú v zabezpečenom priestore, pričom musí byť splnená jedna z týchto podmienok:

a) uchovávajú sa v bezpečnostnom úschovnom objekte v súlade s bodom 8 a uplatňuje sa aspoň jeden z týchto dodatočných kontrolných mechanizmov:

i) nepretržitá ochrana alebo kontroly vykonávané preverenými bezpečnostnými pracovníkmi alebo službukonajúcim personálom;

ii) schválený IDS v kombinácii so zásahovým bezpečnostným personálom;

b) uchovávajú sa v komorovom trezore vybavenom systémom IDS v kombinácii so zásahovým bezpečnostným personálom.

29. Pravidlá, ktorými sa spravuje prenos utajovaných skutočností EÚ mimo fyzicky chránených priestorov, sú stanovené v prílohe III.

VI.   KONTROLA KĽÚČOV A KOMBINÁCIÍ POUŽÍVANÝCH NA OCHRANU UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ

30. Príslušný bezpečnostný orgán definuje postupy pre správu kľúčov a nastavení kombinácií na prístup do kancelárií, miestností, komorových trezorov a bezpečnostných úschovných objektov. Tieto postupy chránia proti neoprávnenému prístupu.

31. Nastavenia kombinácií do pamäte ukladá čo najmenší možný počet osôb, ktoré ich potrebujú. Nastavenia kombinácií do bezpečnostných úschovných objektov a komorových trezorov, v ktorých sa uchovávajú utajované skutočnosti EÚ, sa menia:

a) pri príjme nového úschovného objektu;

b) vždy, keď nastane zmena personálu, ktorý kombináciu pozná;

c) vždy, keď došlo k vyzradeniu alebo existuje podozrenie vyzradenia;

d) vždy po vykonaní údržby alebo opravy zámku a

e) minimálne každých 12 mesiacov.
PRÍLOHA III

SPRÁVA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

I.   ÚVOD

1. V tejto prílohe sa uvádzajú vykonávacie ustanovenia k článku 9. Stanovujú sa v nej administratívne opatrenia pre kontrolu utajovaných skutočností EÚ počas ich životného cyklu, ktorých cieľom je pomôcť pri odradení od úmyselného alebo náhodného vyzradenia alebo straty takýchto utajovaných skutočností a zistení tohto vyzradenia alebo straty.

II.   SPRÁVA UTAJOVANIA

Stupne utajenia a ich označenie

2. Skutočnosti sa utajujú, ak je to potrebné na ochranu ich dôvernosti.

3. Zodpovednosť za určenie stupňa utajenia v súlade s príslušnými usmerneniami pre utajovanie a za prvú distribúciu utajovanej skutočnosti EÚ nesie jej pôvodca.

4. Stupeň utajenia utajovanej skutočnosti EÚ sa stanovuje podľa článku 2 ods. 2 na základe bezpečnostnej politiky, ktorá sa schváli v súlade s článkom 3 ods. 3.

5. Stupeň utajenia sa uvádza jasne a správne bez ohľadu na to, či má utajovaná skutočnosť EÚ písomnú, ústnu, elektronickú, či inú podobu.

6. Jednotlivé časti daného dokumentu (napr. stránky, odseky, oddiely, doplnky, dodatky, pripojenia a prílohy) si môžu vyžadovať rôzny stupeň utajenia a podľa toho sa aj označujú, a to aj keď sa uchovávajú v elektronickej podobe.

7. Celkový stupeň utajenia dokumentu alebo spisu zodpovedá minimálne najvyššiemu stupňu utajenia jeho jednotlivej časti. Keď sa spájajú utajované skutočnosti z rôznych zdrojov, konečný produkt sa preskúma s cieľom určiť celkový stupeň utajenia, pretože si môže vyžadovať vyšší stupeň utajenia ako jeho jednotlivé časti.

8. Dokumenty, ktoré obsahujú časti podliehajúce rozdielnym stupňom utajenia, sa v maximálnej možnej miere usporadúvajú tak, aby sa časti s iným stupňom utajenia dali ľahko identifikovať a v prípade potreby oddeliť.

9. Stupeň utajenia listu alebo sprievodného listu obsahujúceho prílohy zodpovedá najvyššiemu stupňu utajenia príloh. Pôvodca príslušným označením jednoznačne uvedie stupeň jeho utajenia bez príloh, napríklad:

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

Bez prílohy (príloh) RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Označenia

10. Okrem niektorého z označení stupňa utajenia podľa článku 2 ods. 2, môžu mať utajované skutočnosti EÚ aj doplňujúce označenie, napríklad:

a) identifikačný znak, ktorým sa označuje pôvodca;

b) upozornenia, kódové slová alebo akronymy, ktorými sa označuje oblasť činnosti, ktorej sa dokument týka, osobitná distribúcia na základe potreby poznať alebo obmedzenie použitia;

c) označenia prístupnosti, alebo

d) prípadne dátum alebo konkrétnu udalosť, keď sa môže znížiť stupeň utajenia alebo utajenie zrušiť.

Skrátené označenia stupňov utajenia

11. Na označenie stupňa utajenia jednotlivých odsekov textu sa môžu používať štandardné skrátené označenia stupňov utajenia. Skratky nenahrádzajú plné označenia stupňov utajenia.

12. Na označenie stupňa utajenia oddielov alebo častí textu, ktoré sú kratšie ako jedna strana, možno v utajených dokumentoch EÚ používať tieto štandardné skratky:TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TS-UE/EU-TS

SECRET UE/EU SECRET

S-UE/EU-S

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

C-UE/EU-C

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

R-UE/EU-R

Vytvorenie utajovaných skutočností EÚ

13. Pri vytvorení utajovaného dokumentu EÚ:

a) každá strana sa zreteľne označí stupňom utajenia;

b) každá strana sa očísluje;

c) dokument má priradené referenčné číslo a predmet, ktoré samy osebe nie sú utajovanou skutočnosťou, pokiaľ nie sú ako utajované skutočnosti označené;

d) dokument má dátum a

e) na každej strane dokumentov so stupňom utajenia SECRET UE/EU SECRET alebo vyšším sa uvádza číslo vyhotovenia, pokiaľ sa dokumenty distribuujú vo viacerých vyhotoveniach.

14. Ak na utajovanú skutočnosť EÚ nie je možné uplatniť bod 13, prijmú sa iné primerané opatrenia v súlade s bezpečnostnými usmerneniami podľa článku 6 ods. 2.

Zníženie stupňa utajenia a zrušenie utajenia utajovanej skutočnosti EÚ

15. Ak je to možné, a predovšetkým v prípade utajovaných skutočností so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED pôvodca v čase vytvorenia utajovanej skutočnosti EÚ uvedie, či je možné znížiť jej stupeň utajenia alebo utajenie zrušiť k určitému dátumu alebo po istej udalosti.

16. GSR vykonáva pravidelné posúdenie utajovaných skutočností EÚ, ktorých je držiteľom, aby stanovil, či je naďalej potrebný daný stupeň utajenia. GSR zriadi systém, ktorým minimálne každých päť rokov posudzuje stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktorých je pôvodcom. Takéto posúdenie nie je potrebné, keď pôvodca hneď na začiatku uviedol, že sa stupeň utajenia danej utajovanej skutočnosti automaticky zníži alebo sa utajenie zruší, a utajovaná skutočnosť bola príslušne označená.

III.   EVIDENCIA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ NA BEZPEČNOSTNÉ ÚČELY

17. Pre každú organizačnú jednotku GSR a verejnej správy členských štátov, ktorá manipuluje s utajovanými skutočnosťami EÚ, sa určí príslušný register, aby sa zabezpečila manipulácia s utajovanými skutočnosťami EÚ v súlade s týmto rozhodnutím. Registre sa zriadia ako zabezpečené priestory podľa prílohy II.

18. Na účely tohto rozhodnutia znamená evidencia na bezpečnostné účely (ďalej len „evidencia“) uplatňovanie postupov, ktorými sa zaznamenáva životný cyklus veci vrátane jej distribúcie a zničenia.

19. Všetky veci so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a vyšším sa evidujú v určených registroch, keď sa doručia alebo keď opúšťajú organizačnú jednotku.

20. Centrálny register v rámci GSR vedie evidenciu o všetkých utajovaných skutočnostiach, ktoré Rada a GSR poskytujú tretím štátom a medzinárodným organizáciám, ako aj o všetkých utajovaných skutočnostiach, ktoré od tretích štátov alebo medzinárodných organizácií prijímajú.

21. V prípade CIS sa evidenčné postupy môžu vykonávať v rámci samotného CIS.

22. Rada schvaľuje bezpečnostnú politiku pre oblasť evidencie utajovaných skutočností EÚ na bezpečnostné účely.

Registre TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

23. V členských štátoch a GSR sa určí register plniaci úlohu centrálneho orgánu na prijímanie a odosielanie utajovaných skutočností so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. V prípade potreby sa môžu zriadiť podriadené registre, aby s týmito utajovanými skutočnosťami manipulovali na účely evidencie.

24. Tieto podriadené registre nesmú priamo odosielať dokumenty so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET iným podriadeným registrom toho istého centrálneho registra TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET alebo navonok, pokiaľ to uvedený centrálny register výslovne písomne neschváli.

IV.   ROZMNOŽOVANIE A PREKLAD UTAJOVANÝCH DOKUMENTOV EÚ

25. Dokumenty so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sa nesmú rozmnožovať alebo prekladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu.

26. Keď pôvodca dokumentov so stupňom utajenia SECRET UE/EU SECRET alebo nižším neuviedol nijakú výhradu týkajúcu sa rozmnožovania alebo prekladu, takéto dokumenty sa môžu na základe pokynu držiteľa rozmnožovať alebo prekladať.

27. Bezpečnostné opatrenia uplatniteľné na pôvodný dokument sa uplatňujú aj na kópie a preklady.

V.   PRENOS UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ FYZICKÝMI PROSTRIEDKAMI

28. Na prenos utajovaných skutočností EÚ fyzickými prostriedkami sa vzťahujú ochranné opatrenia uvedené v bodoch 30 až 41. Bez ohľadu na článok 9 ods. 4 pri prenose utajovaných skutočností EÚ na elektronických médiách možno ochranné opatrenia uvedené ďalej doplniť podľa pokynov príslušného bezpečnostného orgánu o primerané technické protiopatrenia s cieľom minimalizovať riziko straty alebo vyzradenia.

29. Príslušné bezpečnostné orgány v GSR a členských štátoch vydávajú pokyny, ktoré sa týkajú prenosu utajovaných skutočností EÚ fyzickými prostriedkami, v súlade s týmto rozhodnutím.

Prenos v rámci budovy alebo samostatnej skupiny budov

30. Utajovaná skutočnosť EÚ prenášaná v rámci budovy alebo samostatnej skupiny budov sa prenáša zakrytá tak, aby nebolo možné zahliadnuť jej obsah.

31. Utajované skutočnosti so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sa v rámci budovy alebo samostatnej skupiny budov prenášajú v zabezpečenej obálke, na ktorej je uvedené len meno adresáta.

V rámci Únie

32. Utajovaná skutočnosť EÚ prenášaná fyzickými prostriedkami medzi budovami alebo objektmi v rámci Únie sa musí zabaliť tak, aby sa ochránila pred neoprávnenou manipuláciou.

33. Prenos utajovaných skutočností so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET alebo nižším fyzickými prostriedkami v rámci Únie sa uskutočňuje takto:

a) podľa potreby vojenským, vládnym alebo diplomatickým kuriérom;

b) ručne pod podmienkou, že:

i) utajovaná skutočnosť EÚ neopustí držbu prenášajúceho, pokiaľ sa neuchováva v súlade s požiadavkami vymedzenými v prílohe II;

ii) utajovaná skutočnosť EÚ sa počas cesty neotvorí ani sa s ňou nebude nikto oboznamovať na verejných miestach;

iii) osoby sú poučené o svojej bezpečnostnej zodpovednosti a

iv) osobám sa v prípade potreby poskytne kuriérske osvedčenie;

c) poštovou službou alebo komerčnou kuriérskou službou pod podmienkou, že:

i) príslušný NSA ich schválil v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi a

ii) uplatňujú sa primerané ochranné opatrenia v súlade s minimálnymi požiadavkami, ktoré sa stanovia v bezpečnostných usmerneniach podľa článku 6 ods. 2.

V prípade prenosu fyzickými prostriedkami z jedného členského štátu do iného sa ustanovenia písmena c) vzťahujú len na utajované skutočnosti do stupňa utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.

34. Utajované skutočnosti so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED sa môžu prenášať aj poštovou alebo komerčnou kuriérskou službou. Na prenos takýchto informácií sa nevyžaduje kuriérske osvedčenie.

35. Veci so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET (napr. zariadenia alebo stroje), ktoré nemožno prenášať spôsobom uvedeným v bode 33, sa prepravujú ako náklad obchodnými dopravnými spoločnosťami v súlade s prílohou V.

36. Prenos utajovaných skutočností so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET fyzickými prostriedkami medzi budovami alebo objektmi v rámci Únie sa uskutočňuje vojenským, vládnym alebo prípadne diplomatickým kuriérom.

Prenos z Únie na územie tretieho štátu

37. Utajovaná skutočnosť EÚ prenášaná z Únie na územie tretieho štátu sa zabalí tak, aby sa ochránila pred neoprávnenou manipuláciou.

38. Prenos utajovaných skutočností so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET fyzickými prostriedkami z Únie na územie tretieho štátu sa uskutočňuje takto:

a) vojenským alebo diplomatickým kuriérom;

b) ručne pod podmienkou, že:

i) sa na obale nachádza úradná pečať alebo je utajovaná skutočnosť zabalená tak, že je zrejmé, že ide o úradnú zásielku, ktorá nepodlieha colnej ani bezpečnostnej kontrole;

ii) osoby majú kuriérske osvedčenie, v ktorom je zásielka uvedená a ktorým sa oprávňujú na jej prenos;

iii) utajovaná skutočnosť EÚ neopustí držbu prenášajúceho, pokiaľ sa neuchováva v súlade s požiadavkami vymedzenými v prílohe II;

iv) utajovaná skutočnosť EÚ sa počas cesty neotvorí ani sa s ňou nebude nikto oboznamovať na verejných miestach a

v) osoby sú poučené o svojej bezpečnostnej zodpovednosti.

39. Prenos informácií so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET, ktoré Únia sprístupní tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii, sa uskutočňuje v súlade s príslušnými ustanoveniami dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností alebo administratívneho dojednania podľa článku 13 ods. 2 písm. a) alebo b).

40. Utajované skutočnosti so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED sa môžu prenášať aj poštovou alebo komerčnou kuriérskou službou.

41. Prenos utajovaných skutočností so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET fyzickými prostriedkami z Únie na územie tretieho štátu sa uskutočňuje vojenským alebo diplomatickým kuriérom.

VI.   NIČENIE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ

42. Utajované dokumenty EÚ, ktoré už nie sú potrebné, sa môžu zničiť bez toho, aby boli dotknuté príslušné pravidlá a predpisy týkajúce sa archivácie.

43. Príslušný register ničí dokumenty, ktoré sa musia evidovať v súlade s článkom 9 ods. 2, na základe pokynu držiteľa alebo príslušného orgánu. Denníky a ostatné evidenčné záznamy sa príslušným spôsobom aktualizujú.

44. Pokiaľ ide o utajované dokumenty so stupňom utajenia SECRET UE/EU SECRET alebo TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, ničenie sa vykonáva za prítomnosti svedka, ktorý je preverený minimálne pre stupeň utajenia dokumentu, ktorý sa ničí.

45. Pracovník registra a v prípade potreby aj svedok, ak sa vyžaduje jeho prítomnosť, podpíšu protokol o zničení, ktorý sa archivuje v registri. Register uchováva protokoly o zničení dokumentov so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET po dobu najmenej 10 rokov a dokumentov so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET po dobu najmenej päť rokov.

46. Utajované dokumenty vrátane dokumentov so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED sa ničia metódami, ktoré spĺňajú príslušné normy Únie alebo rovnocenné normy alebo ktoré boli schválené členskými štátmi podľa národných technických noriem, aby sa zabránilo celkovej alebo čiastočnej rekonštrukcii dokumentu.

47. Médiá na elektronické uchovávanie používané na uchovávanie utajovaných skutočností EÚ sa ničia v súlade s bodom 37 prílohy IV.

48. V prípade núdzovej situácie, ak hrozí bezprostredné riziko neoprávnenej manipulácie, držiteľ utajované skutočnosti EÚ zničí takým spôsobom, aby ich nebolo možné obnoviť ani v celku ani čiastočne. Pôvodca a register pôvodu sa informujú o núdzovom zničení evidovaných utajovaných skutočností EÚ.

VII.   HODNOTIACE NÁVŠTEVY

49. Pojmom „hodnotiaca návšteva“ sa ďalej označujú:

a) inšpekcie alebo hodnotiace návštevy v zmysle článku 9 ods. 3 a článku 16 ods. 2 písm. e), f) a g), alebo

b) hodnotiaca návšteva v zmysle článku 13 ods. 5,

ktorých cieľom je posúdiť účinnosť opatrení prijatých na ochranu utajovaných skutočností EÚ.

50. Hodnotiace návštevy sa okrem iného vykonávajú na to, aby sa:

a) zabezpečilo dodržiavanie minimálnych noriem ochrany utajovaných skutočností EÚ ustanovených v tomto rozhodnutí;

b) zdôraznil význam bezpečnosti a účinného riadenia rizík u preverovaných subjektov;

c) odporučili protiopatrenia na zníženie konkrétnych následkov v prípade, že dôjde k strate dôvernosti, integrity alebo dostupnosti utajovaných skutočností a

d) posilnili priebežné bezpečnostné vzdelávacie a informačné programy bezpečnostných orgánov.

51. Rada pred koncom každého kalendárneho roka prijme program hodnotiacej návštevy uvedený v článku 16 ods. 1 písm. c) na nasledujúci rok. Konkrétne dátumy každej hodnotiacej návštevy sa stanovia po dohode s dotknutou orgánom alebo agentúrou Únie, členským štátom, tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou.

Vykonávanie hodnotiacich návštev

52. Hodnotiace návštevy sa vykonávajú s cieľom skontrolovať všetky príslušné pravidlá, predpisy a postupy navštíveného subjektu a overiť, či sú postupy subjektu v súlade so základnými zásadami a minimálnymi normami ustanovenými v tomto rozhodnutí a v ustanoveniach, ktorými sa spravuje výmena utajovaných skutočností s týmto subjektom.

53. Hodnotiace návštevy sa vykonávajú v dvoch etapách. Pred samotnou návštevou sa usporiada prípravné zasadnutie, v prípade potreby aj za účasti dotknutého subjektu. Po tomto prípravnom zasadnutí vytvorí hodnotiaci tím po dohode s príslušným subjektom podrobný program hodnotiacej návštevy, ktorý zahŕňa všetky bezpečnostné oblasti. Hodnotiaci tím by mal mať prístup na všetky miesta, kde sa manipuluje s utajovanými skutočnosťami EÚ, najmä do registrov a k prístupovým bodom do CIS.

54. Hodnotiace návštevy verejnej správy členských štátov, tretích štátov a medzinárodných organizácií sa vykonávajú v plnej spolupráci s úradníkmi navštíveného subjektu, tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie.

55. Hodnotiace návštevy orgánov, agentúr a subjektov Únie, ktoré uplatňujú toto rozhodnutie alebo jeho zásady, sa vykonávajú s pomocou expertov z NSA, na ktorého území sa orgán alebo agentúra nachádza.

56. V prípade hodnotiacich návštev v orgánoch, agentúrach a subjektoch Únie, ktoré uplatňujú toto rozhodnutie alebo jeho zásady, a v tretích štátoch a medzinárodných organizáciách sa v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré schváli Bezpečnostný výbor, môže vyžiadať pomoc a príspevky odborníkov NSA.

Správy

57. Na konci hodnotiacej návštevy sa navštívenému subjektu predkladajú hlavné závery a odporúčania. Neskôr sa pripraví správa o hodnotiacej návšteve. Ak sa navrhli nápravné opatrenia alebo odporúčania, do správy by sa mali na odôvodnenie záverov zahrnúť dostatočne podrobné informácie. Správa sa zasiela príslušnému orgánu navštíveného subjektu.

58. V prípade hodnotiacich návštev verejnej správy členských štátov:

a) návrh hodnotiacej správy sa zašle dotknutému NSA, ktorý skontroluje, či je obsahovo správna a neobsahuje nijaké skutočnosti so stupňom utajenia vyšším ako RESTREINT UE/EU RESTRICTED a

b) pokiaľ dotknutý NSA členského štátu nepožiada o pozastavenie všeobecnej distribúcie, zašlú sa hodnotiace správy Bezpečnostnému výboru. Správa sa utajuje na stupni utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Bezpečnostný orgán GSR (Bezpečnostný úrad) zodpovedá za vypracovanie pravidelnej správy, v ktorej sa vyzdvihnú skúsenosti získané počas hodnotiacich návštev v členských štátoch v konkrétnom období a ktorú preskúma Bezpečnostný výbor.

59. V prípade hodnotiacich návštev v tretích štátoch a medzinárodných organizáciách sa správa zasiela Bezpečnostnému výboru. Táto správa sa utajuje minimálne na stupni utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Každé nápravné opatrenie sa preverí počas nasledujúcej návštevy a podá sa o ňom správa Bezpečnostnému výboru.

60. V prípade hodnotiacich návštev v orgánoch, agentúrach a subjektoch Únie, ktoré uplatňujú toto rozhodnutie alebo jeho zásady, sa správy o hodnotiacich návštevách zasielajú Bezpečnostnému výboru. Návrh správy o hodnotiacej návšteve sa zasiela dotknutej agentúre alebo orgánu, ktoré skontrolujú, či je obsahovo správna a neobsahuje skutočnosti so stupňom utajenia vyšším ako RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Každé nápravné opatrenie sa preverí počas nasledujúcej návštevy a podá sa o ňom správa Bezpečnostnému výboru.

61. Bezpečnostný orgán GSR vykonáva na účely ustanovené v bode 50 pravidelné inšpekcie organizačných jednotiek GSR.

Kontrolný zoznam

62. Bezpečnostný orgán GSR (Bezpečnostný úrad) vypracuje a aktualizuje kontrolný zoznam obsahujúci body, ktoré je potrebné skontrolovať počas hodnotiacej návštevy. Tento kontrolný zoznam sa zasiela Bezpečnostnému výboru.

63. Informácie potrebné na vyplnenie kontrolného zoznamu sa získavajú predovšetkým počas návštevy od vedúcich bezpečnostných pracovníkov subjektu, v ktorom sa vykonáva inšpekcia. Po vyplnení podrobnými odpoveďami sa kontrolný zoznam po dohode so subjektom, v ktorom sa vykonáva inšpekcia, utajuje. Netvorí súčasť inšpekčnej správy.
PRÍLOHA IV

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ, S KTORÝMI SA MANIPULUJE V CIS

I.   ÚVOD

1. V tejto prílohe sa uvádzajú vykonávacie ustanovenia k článku 10.

2. Na účely bezpečnosti a správneho fungovania operácií v CIS sú dôležité tieto vlastnosti a pojmy IA:

hodnovernosť

:

záruka, že informácie sú pravé a pochádzajú zo zdrojov bona fide;

dostupnosť

:

vlastnosť charakterizovaná prístupnosťou informácií a ich použiteľnosťou na požiadanie oprávneného subjektu;

dôvernosť

:

vlastnosť, ktorá znamená, že informácie sa nesprístupnia neoprávneným osobám, subjektom či procesom;

integrita

:

vlastnosť charakterizovaná zabezpečením presnosti a úplnosti informácií a majetku;

nespochybniteľnosť

:

schopnosť preukázať, že sa činnosť alebo udalosť uskutočnila, takže túto činnosť alebo udalosť nie je možné následne poprieť.

II.   ZÁSADY INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

3. Ustanovenia uvedené nižšie predstavujú základ bezpečnosti každého CIS, v ktorom sa manipuluje s utajovanými skutočnosťami EÚ. Podrobné požiadavky, ktorými sa vykonávajú tieto ustanovenia, sa vymedzia v bezpečnostných politikách a bezpečnostných usmerneniach pre IA.

Riadenie bezpečnostných rizík

4. Riadenie bezpečnostných rizík tvorí neoddeliteľnú súčasť činností pri definovaní, rozvíjaní, prevádzke a údržbe CIS. Riadenie rizík (hodnotenie, zabezpečenie, akceptácia, oznamovanie) spoločne vykonávajú ako nepretržitý proces zástupcovia vlastníkov systému, projektových orgánov, operačných orgánov a orgánov schvaľujúcich bezpečnosť, ktoré uplatňujú overený, transparentný a plne pochopiteľný proces vyhodnotenia rizík. Na začiatku procesu riadenia rizík sa jednoznačne vymedzí rozsah CIS a jeho majetku.

5. Príslušné orgány preskúmajú potenciálne hrozby pre CIS a zabezpečujú aktualizované a presné posúdenie hrozieb, ktoré zohľadňuje aktuálne operačné prostredie. Nepretržite aktualizujú svoje poznatky o slabinách a pravidelne preverujú posúdenie slabín s cieľom reagovať na meniace sa prostredie v oblasti informačných technológií (IT).

6. Cieľom zabezpečenia sa proti bezpečnostným rizikám je uplatňovať súbor bezpečnostných opatrení, čím sa zabezpečí rovnováha medzi požiadavkami používateľov, nákladmi a zvyškovým bezpečnostným rizikom.

7. Špecifické požiadavky, rozsah a miera podrobnosti stanovená príslušným SAA na certifikáciu CIS zodpovedajú vyhodnotenému riziku, pričom sa zohľadňujú všetky relevantné faktory vrátane stupňa utajenia utajovaných skutočností EÚ, s ktorými sa v CIS manipuluje. Certifikácia zahŕňa formálne vyhlásenie o zvyškovom riziku a akceptáciu zvyškového rizika zo strany zodpovedného orgánu.

Bezpečnosť počas celého životného cyklu CIS

8. Zaistenie bezpečnosti predstavuje požiadavku, ktorá musí byť splnená počas celého životného cyklu CIS od jeho spustenia do prevádzky po vyradenie.

9. Pre každú fázu životného cyklu sa stanoví úloha a interakcia každého účastníka podieľajúceho sa na činnosti CIS, pokiaľ ide o jeho bezpečnosť.

10. Každý CIS vrátane technických a iných bezpečnostných opatrení podlieha počas certifikácie bezpečnostnému testovaniu, ktorého cieľom je zaručiť, že sa dosiahla náležitá úroveň bezpečnosti, a overiť, že je správne implementovaný, integrovaný a konfigurovaný.

11. Počas prevádzky a údržby CIS, ako aj v prípade vzniku výnimočných okolností sa pravidelne vykonávajú bezpečnostné hodnotenia, inšpekcie a previerky.

12. Vývoj bezpečnostnej dokumentácie pre CIS počas jeho životného cyklu je neoddeliteľnou súčasťou procesu riadenia zmien a konfigurácií.

Najlepšie postupy

13. GSR a členské štáty spolupracujú na vypracovaní najlepších postupov na ochranu utajovaných skutočností EÚ, s ktorými sa manipuluje v CIS. Usmerneniami pre najlepšie postupy sa vymedzujú technické, fyzické, organizačné a procesné bezpečnostné opatrenia pre CIS s overenou účinnosťou proti daným ohrozeniam a slabinám.

14. Pri ochrane utajovaných skutočností EÚ, s ktorými sa manipuluje v CIS, sa využívajú skúsenosti, ktoré získali subjekty zabezpečujúce IA v Únii i mimo nej.

15. Šírenie a následné zavedenie najlepších postupov pomáhajú dosiahnuť rovnocennú úroveň bezpečnosti rôznych CIS, ktoré prevádzkujú GSR a členské štáty, ktoré manipulujú s utajovanými skutočnosťami EÚ.

Hĺbková ochrana

16. Na zníženie rizika pre CIS sa zavádza škála technických a iných bezpečnostných opatrení, ktoré sa organizujú do viacerých vrstiev. Tieto opatrenia zahŕňajú:

a)

odradenie : bezpečnostné opatrenia zamerané na odradenie protivníka od plánovania útoku na CIS;

b)

predchádzanie : bezpečnostné opatrenia zamerané na zabránenie alebo zastavenie útoku na CIS;

c)

detekciu : bezpečnostné opatrenia zamerané na zistenie výskytu útoku na CIS;

d)

odolnosť : bezpečnostné opatrenia zamerané na obmedzenie následkov útoku na minimálny súbor informácií alebo majetku KIS a zabránenie ďalším škodám a

e)

obnovu : bezpečnostné opatrenia zamerané na znovunastolenie bezpečnej situácie CIS.

Stupeň prísnosti takýchto bezpečnostných opatrení sa stanovuje na základe vyhodnotenia rizika.

17. NSA alebo iný príslušný orgán zabezpečí, aby:

a) sa spôsobilosti kybernetickej ochrany uplatňovali v reakcii na hrozby, ktoré môžu prekročiť organizačné a štátne hranice a

b) aby sa koordinovali reakcie a vymieňali informácie o týchto hrozbách, incidentoch a súvisiacich rizikách (spôsobilosť núdzovej reakcie v súvislosti s počítačmi).

Zásada minimality a najnižších práv

18. S cieľom vyhnúť sa zbytočnému riziku sa implementujú len základné funkcie, prostriedky a služby potrebné na splnenie operačných požiadaviek.

19. Aby sa obmedzili akékoľvek škody vyplývajúce z porúch, omylov alebo neoprávneného využívania zdrojov CIS, majú používatelia CIS a automatizovaných procesov len taký prístup, práva alebo oprávnenia, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh.

20. Postupy na účely evidencie, ktoré vykonáva CIS, sa v prípade potreby preveria v rámci certifikačného postupu.

Informovanosť o informačnej bezpečnosti

21. Prvou obrannou líniou bezpečnosti CIS je informovanosť o rizikách a dostupných bezpečnostných opatreniach. Najmä všetci členovia personálu, ktorí prichádzajú do kontaktu s CIS počas jeho životného cyklu, majú byť poučení:

a) o tom, že bezpečnostné zlyhanie môže závažne poškodiť CIS;

b) o potenciálnych škodách pre iné strany, ktoré vyplývajú zo vzájomného prepojenia a vzájomnej závislosti a

c) o svojej osobnej zodpovednosti za bezpečnosť CIS, ktorá sa odvíja od ich úloh v rámci systémov a procesov.

22. Na zabezpečenie pochopenia bezpečnostných povinností sa povinne vykonáva informačno-bezpečnostné vzdelávanie a odborná príprava pre dotknutý personál, ako aj vyšších riadiacich pracovníkov a používateľov CIS.

Hodnotenie a schvaľovanie bezpečnostných produktov IT

23. Požadovaná úroveň spoľahlivosti bezpečnostných opatrení, vymedzená ako úroveň bezpečnosti, sa stanovuje na základe procesu riadenia rizík a v súlade s príslušnými bezpečnostnými politikami a bezpečnostnými usmerneniami.

24. Táto úroveň bezpečnosti sa preverí pomocou medzinárodne uznávaných alebo vnútroštátne schválených postupov a metodík. Tie predovšetkým zahŕňajú hodnotenie, kontroly a audit.

25. Kryptografické produkty na ochranu utajovaných skutočností EÚ vyhodnotí a schváli vnútroštátny CAA členského štátu.

26. Predtým, ako sa v súlade s článkom 10 ods. 6 tieto kryptografické produkty odporučia na schválenie Rade alebo generálnemu tajomníkovi, prejdú úspešným hodnotením druhou stranou, ktoré vykoná náležite kvalifikovaný orgán (AQUA – Appropriately Qualified Authority) členského štátu, ktorý nebol zapojený do projektu ani výroby tohto zariadenia. Podrobnosť hodnotenia druhou stranou závisí od predpokladaného najvyššieho stupňa utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa majú týmito produktmi chrániť. Rada schváli bezpečnostnú politiku pre oblasť hodnotenia a schvaľovania kryptografických produktov.

27. Ak si to vyžadujú osobitné operačné okolnosti, môže Rada, prípadne generálny tajomník na základe odporúčania Bezpečnostného výboru upustiť od požiadaviek uvedených v bodoch 25 alebo 26 tejto prílohy a udeliť v súlade s postupom podľa článku 10 ods. 6 dočasné schválenie na určité obdobie.

28. Rada, konajúc na základe odporúčania Bezpečnostného výboru, môže akceptovať postup hodnotenia, výberu a schvaľovania kryptografických produktov tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie a v súlade s tým považovať takéto kryptografické produkty za schválené na ochranu utajovaných skutočností EÚ poskytnutých tomuto tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii.

29. AQUA je CAA členského štátu certifikovaný na základe kritérií stanovených Radou na vykonanie druhého hodnotenia kryptografických produktov na ochranu utajovaných skutočností EÚ.

30. Rada schvaľuje bezpečnostnú politiku pre oblasť kvalifikovania a schvaľovania nekryptografických bezpečnostných produktov IT.

Prenos v zabezpečených priestoroch a administratívnych zónach

31. Bez ohľadu na ustanovenia tohto rozhodnutia sa pri prenose utajovaných skutočností EÚ, ktorý sa uskutočňuje len v rámci zabezpečených priestorov alebo administratívnych zón, môže používať nešifrovaný prenos alebo šifrovanie na nižšej úrovni, ak to umožňuje výsledok procesu riadenia rizík a ak to schválil SAA.

Bezpečné prepojenie CIS

32. Na účely tohto rozhodnutia znamená prepojenie priame spojenie dvoch alebo viacerých systémov IT na účely spoločného využívania údajov a iných informačných zdrojov (napr. komunikačných), ktoré môže byť jednosmerné alebo viacsmerné.

33. CIS pristupuje ku každému pripojenému systému IT ako k nedôveryhodnému a na kontrolu výmeny utajovaných skutočností uplatňuje ochranné opatrenia.

34. Všetky prepojenia CIS s iným systémom IT spĺňajú tieto základné požiadavky:

a) funkčné alebo prevádzkové požiadavky takýchto prepojení stanovujú a schvaľujú príslušné orgány;

b) prepojenie podlieha procesu riadenia rizík a certifikácii a musí ho schváliť príslušný SAA a

c) na perimetri všetkých CIS sa zavedie obvodová ochrana (BPS – Boundary Protection Services).

35. Certifikovaný CIS nesmie mať nijaké prepojenie s nechránenou alebo verejnou sieťou okrem prípadu, ak má CIS schválenú ochranu BPS nainštalovanú na tento účel na rozhraní medzi týmto CIS a nechránenou alebo verejnou sieťou. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa takéhoto prepojenia prehodnocuje príslušný IAA a schvaľuje príslušný SAA.

Keď sa nechránená alebo verejná sieť používa výhradne ako nosič dát, ktoré sú šifrované kryptografickým produktom schváleným v súlade s článkom 10, toto spojenie sa nepovažuje za prepojenie.

36. Priame alebo kaskádové prepojenie CIS certifikovaného na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET s nechránenou alebo verejnou sieťou je zakázané.

Elektronické médiá na uchovávanie

37. Elektronické médiá na uchovávanie sa zničia v súlade s postupom schváleným príslušným bezpečnostným orgánom.

38. Elektronické médiá na uchovávanie možno opätovne používať a ich stupeň utajenia znížiť alebo zrušiť v súlade s bezpečnostnými usmerneniami ustanoveným v súlade s článkom 6 ods. 2.

Núdzové situácie

39. Bez ohľadu na ustanovenia tohto rozhodnutia sa môžu v núdzových situáciách, ako napríklad pri bezprostredne hroziacej kríze alebo počas krízy, pri konflikte, vo vojnovom stave alebo pri výnimočných operačných okolnostiach, uplatňovať osobitné postupy uvedené nižšie.

40. Utajované skutočnosti EÚ sa môžu so súhlasom príslušného orgánu prenášať šifrované kryptografickými produktmi, ktoré boli schválené pre nižší stupeň utajenia, alebo nešifrované, pokiaľ by akékoľvek zdržanie spôsobilo škody, ktoré jednoznačne prevyšujú škodu spôsobenú neoprávnenou manipuláciou s utajovanou vecou, a ak

a) odosielateľ a príjemca nemajú požadované šifrovacie zariadenie alebo nemajú nijaké šifrovacie zariadenie a

b) utajovanú vec nie je možné včas doručiť inými prostriedkami.

41. Utajované skutočnosti prenášané za okolností uvedených v bode 39 nesmú mať žiadne označenia alebo odkazy, ktorými by sa odlišovali od neutajovanej skutočnosti alebo skutočnosti, ktorá sa môže chrániť dostupným kryptografickým produktom. Príjemcovia sa o stupni utajenia skutočnosti bezodkladne informujú iným spôsobom.

42. V prípade uplatnenia ustanovení bodu 39 sa následne zasiela správa príslušnému orgánu a Bezpečnostnému výboru.

III.   FUNKCIE A ORGÁNY INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

43. V členských štátoch a GSR sa zriadia nižšie uvedené funkcie v oblasti IA. Tieto funkcie nemusia byť združené v jedinej organizačnej jednotke. Majú samostatné mandáty. Tieto funkcie a s nimi spojené povinnosti sa však môžu spojiť alebo zlúčiť do jednej organizačnej jednotky alebo rozdeliť do rôznych organizačných jednotiek pod podmienkou, že nedochádza ku vnútornému konfliktu záujmov alebo úloh.

Orgán pre informačnú bezpečnosť

44. IAA zodpovedá za:

a) vypracúvanie bezpečnostných politík a bezpečnostných usmernení v oblasti IA a monitorovanie ich účinnosti a vhodnosti;

b) ochranu a správu technických informácií týkajúcich sa kryptografických produktov;

c) zabezpečenie toho, že zvolené opatrenia IA na ochranu utajovaných skutočností EÚ spĺňajú príslušné politiky, ktorými sa spravuje ich vhodnosť a výber;

d) zabezpečenie toho, že kryptografické produkty sa vyberajú v súlade s politikami, ktorými sa spravuje ich vhodnosť a výber;

e) koordináciu odbornej prípravy a informovania o IA;

f) konzultácie s poskytovateľom systému, bezpečnostnými subjektmi a zástupcami používateľov o bezpečnostných politikách a bezpečnostných usmerneniach pre IA a

g) zabezpečenie toho, že v odbornej podskupine Bezpečnostného výboru pre otázky IA sú kvalifikovaní odborníci.

Orgán pre TEMPEST

45. Orgán pre TEMPEST (TA – TEMPEST Authority) zodpovedá za zabezpečenie súladu CIS s politikami a usmerneniami TEMPEST-u. Schvaľuje protiopatrenia TEMPEST-u pre zariadenia a produkty na ochranu utajovaných skutočností EÚ pre určený stupeň utajenia v danom operačnom prostredí.

Kryptografický schvaľovací orgán

46. Kryptografický schvaľovací orgán (CAA – Crypto Approval Authority) zabezpečuje, že kryptografické produkty sú v súlade s národnou kryptografickou politikou, resp. kryptografickou politikou Rady. Schvaľuje kryptografické produkty na ochranu utajovaných skutočností EÚ pre určený stupeň utajenia v danom operačnom prostredí. Pokiaľ ide o členské štáty, CAA je okrem toho zodpovedný za posudzovanie kryptografických produktov.

Kryptografický distribučný orgán

47. Kryptografický distribučný orgán (CDA) zodpovedá za:

a) správu a evidenciu kryptografických materiálov EÚ;

b) zabezpečenie, že sa uplatňujú vhodné postupy a kanály vytvorené na vedenie evidencie, bezpečnú manipuláciu, uchovávanie a distribúciu všetkých kryptografických materiálov EÚ a

c) zabezpečenie postúpenia kryptografického materiálu EÚ osobe alebo od osoby a službe alebo od služby, ktorá ho používa.

Orgán bezpečnostnej certifikácie

48. SAA každého systému zodpovedá za:

a) zabezpečenie toho, že CIS spĺňa príslušné bezpečnostné politiky a bezpečnostné usmernenia, vydávanie potvrdenia o schválení CIS na účely manipulácie s utajovanými skutočnosťami EÚ do stanovenej úrovne utajenia v danom operačnom prostredí, stanovenie podmienok certifikácie a kritérií, za ktorých sa vyžaduje opätovné schválenie;

b) ustanovenie postupu bezpečnostnej certifikácie v súlade s príslušnými politikami a jednoznačné stanovenie podmienok pre schválenie CIS v jeho právomoci;

c) vymedzenie stratégie bezpečnostnej certifikácie, v ktorej sa stanoví úroveň podrobnosti týkajúca sa certifikácie zodpovedajúca požadovanej úrovni bezpečnosti;

d) preverovanie a schvaľovanie dokumentácie týkajúcej sa bezpečnosti, ktorá zahŕňa vyhlásenia o riadení rizík a o zvyškovom riziku, vyhlásenia o bezpečnostných požiadavkách špecifických pre systém (SSRS – System-Specific Security Requirement Statement), dokumentáciu overenia realizácie bezpečnosti a operačné bezpečnostné postupy (SecOPs – Security Operating Procedures), a zabezpečenie toho, že táto dokumentácia je v súlade s bezpečnostnými predpismi a politikami Rady;

e) kontrolu zavedenia bezpečnostných opatrení vzťahujúcich sa na CIS, pričom vykonáva bezpečnostné hodnotenia, inšpekcie alebo previerky alebo pomáha pri nich;

f) stanovovanie bezpečnostných požiadaviek (napríklad pre stupne previerky personálnej bezpečnosti) pre citlivé pozície vzhľadom na CIS;

g) potvrdenie výberu schválených kryptografických produktov a produktov TEMPEST, ktoré sa majú použiť na dosiahnutie bezpečnosti CIS;

h) schvaľovanie, prípadne účasť na spoločnom schválení pripojenia CIS k inému CIS a

i) konzultáciu o riadení bezpečnostných rizík, najmä zvyškového rizika, a podmienkach vydania potvrdenia o schválení s poskytovateľom systému, bezpečnostnými subjektmi a zástupcami používateľov.

49. SAA GSR zodpovedá za certifikáciu všetkých CIS v rámci pôsobnosti GSR.

50. Príslušný SAA členského štátu zodpovedá za certifikáciu CIS a jeho komponentov, ktoré sa používajú v rámci pôsobnosti členského štátu.

51. Spoločná komisia pre bezpečnostnú certifikáciu (SAB – Security Accreditation Board) je zodpovedná za certifikáciu CIS, ktoré patria zároveň do pôsobnosti SAA GSR aj SAA členských štátov. Skladá sa zo zástupcu SAA každého členského štátu a na jej zasadnutiach je prítomný zástupca SAA Komisie. Iné subjekty s uzlami v CIS sa prizývajú na zasadnutie, keď sa rokuje o danom systéme.

Predsedom SAB je zástupca SAA GSR. SAB sa uznáša konsenzom zástupcov SAA inštitúcií, členských štátov a iných subjektov s uzlami v danom CIS. Podáva pravidelné správy o svojej činnosti Bezpečnostnému výboru a rovnako mu oznamuje všetky vydané potvrdenia o certifikácii.

Operačný orgán pre informačnú bezpečnosť

52. Operačný orgán pre IA každého systému zodpovedá za:

a) vytváranie v rámci procesu certifikácie CIS bezpečnostnej dokumentácie v súlade s bezpečnostnými politikami a bezpečnostnými usmerneniami, najmä SSRS vrátane vyhlásenia o zvyškovom riziku, postupoch SecOPs a šifrovacej stratégii;

b) účasť na výbere a testovaní technických bezpečnostných opatrení, zariadení a softvéru špecifických pre daný systém a dohľad nad ich zavádzaním a zabezpečenie ich bezpečnej inštalácie, konfigurácie a údržby v súlade s príslušnou bezpečnostnou dokumentáciou;

c) účasť na výbere bezpečnostných opatrení a zariadení TEMPEST, pokiaľ sa požadujú v SSRS, a v spolupráci s TA zabezpečenie ich bezpečnej inštalácie a údržby;

d) monitorovanie vykonávania a uplatňovania postupov SecOPs a v prípade potreby za prenesenie povinností týkajúcich sa operačnej bezpečnosti na majiteľa systému;

e) správu kryptografických produktov a manipuláciu s nimi, zabezpečenie úschovy kryptografických a kontrolovaných položiek, a ak sa to požaduje, zabezpečenie generovania kryptografických premenných parametrov;

f) vykonávanie bezpečnostných analytických previerok a testov najmä s cieľom pripraviť príslušné správy o rizikách v zmysle požiadaviek SAA;

g) poskytovanie odbornej prípravy o IA pre daný CIS a

h) zavádzanie a fungovanie bezpečnostných opatrení špecifických pre CIS.
PRÍLOHA V

PRIEMYSELNÁ BEZPEČNOSŤ

I.   ÚVOD

1. V tejto prílohe sa uvádzajú vykonávacie ustanovenia k článku 11. Obsahuje všeobecné bezpečnostné ustanovenia uplatniteľné na priemyselné alebo iné subjekty počas rokovaní pred uzavretím zmluvy a počas celého životného cyklu utajovanej zmluvy s GSR.

2. Rada schvaľuje usmernenia pre oblasť priemyselnej bezpečnosti, v ktorých uvádza predovšetkým podrobné požiadavky týkajúce sa FSC, bezpečnostných doložiek (SAL – Security Aspects Letter), návštev a prenosu utajovaných skutočností EÚ.

II.   BEZPEČNOSTNÉ PRVKY V UTAJOVANEJ ZMLUVE

Usmernenia pre určovanie stupňa utajenia (SCG – Security Classification Guide)

3. Pred začatím výberového konania alebo uzavretím utajovanej zmluvy určí GSR ako verejný obstarávateľ stupeň utajenia všetkých utajovaných skutočností, ktoré sa majú poskytnúť predkladateľom ponuky a dodávateľom, ako aj stupeň utajenia všetkých utajovaných skutočností, ktoré dodávateľ vytvorí. GSR na tento účel pripraví SCG, ktoré sa budú uplatňovať pri plnení zmluvy.

4. Pri určovaní stupňa utajenia rôznych prvkov utajenej zmluvy sa uplatňujú tieto zásady:

a) GSR pri príprave SCG zohľadňuje všetky príslušné bezpečnostné hľadiská vrátane stupňa utajenia, ktorý utajovanej skutočnosti, poskytnutej a schválenej na použitie v súvislosti so zmluvou, určil jej pôvodca;

b) celkový stupeň utajenia zmluvy nesmie byť nižší ako najvyšší stupeň utajenia ktoréhokoľvek z jej prvkov a

c) ak je to relevantné, v prípade akejkoľvek zmeny, pokiaľ ide o stupeň utajenia utajovaných skutočností, ktoré dodávatelia vytvorili alebo ktoré sa im poskytli počas plnenia zmluvy, alebo v prípade následných zmien v SCG, GSR sa spojí s NSA/DSA členských štátov alebo s akýmkoľvek iným dotknutým príslušným bezpečnostným orgánom.

Bezpečnostná doložka (SAL)

5. Bezpečnostné požiadavky špecifické pre zmluvu sa opíšu v SAL. Ak je to vhodné, SAL obsahuje SCG a tvorí neoddeliteľnú súčasť utajovanej zmluvy alebo subdodávateľskej zmluvy.

6. SAL obsahuje ustanovenia, podľa ktorých musí dodávateľ a/alebo subdodávateľ dodržiavať minimálne normy ustanovené v tomto rozhodnutí. Nedodržanie týchto minimálnych noriem sa môže považovať za dostatočný dôvod na vypovedanie zmluvy.

Bezpečnostné pokyny pre program/projekt (PSI)

7. V závislosti od rozsahu programov alebo projektov, ktorých súčasťou je prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo manipulácia s nimi alebo ich uchovávanie, verejný obstarávateľ určený na riadenie programu alebo projektu môže pripraviť špecifické bezpečnostné pokyny pre program/projekt (PSI – Programme/Project Security Instructions). PSI musí schváliť NSA/DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán členských štátov zapojený do PSI a môžu obsahovať dodatočné bezpečnostné požiadavky.

III.   PREVIERKA BEZPEČNOSTI ZARIADENIA (FSC)

8. NSA alebo DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán členského štátu udelí FSC, aby v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi preukázal, že priemyselný alebo iný subjekt je schopný vo svojich zariadeniach chrániť utajované skutočnosti EÚ na príslušnom stupni utajenia (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET). Skôr, ako sa dodávateľovi alebo subdodávateľovi, alebo potenciálnemu dodávateľovi alebo subdodávateľovi poskytne alebo udelí prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, FSC sa predloží GSR ako verejnému obstarávateľovi.

9. Príslušný NSA alebo DSA pri vydávaní FSC aspoň:

a) zhodnotí integritu priemyselného alebo iného subjektu;

b) zhodnotí vlastníctvo, kontrolu alebo možný nenáležitý vplyv, ktorý možno považovať za bezpečnostné riziko;

c) overí, že priemyselný alebo akýkoľvek iný subjekt v zariadení zaviedol bezpečnostný systém, ktorý zahŕňa všetky príslušné bezpečnostné opatrenia potrebné na ochranu informácií alebo vecí so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET v súlade s požiadavkami ustanovenými v tomto rozhodnutí;

d) overí, či sa status personálnej bezpečnosti vedenia, majiteľov a zamestnancov, ktorí potrebujú prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET, stanovil v súlade s požiadavkami ustanovenými v tomto rozhodnutí a

e) overí, či priemyselný alebo akýkoľvek iný subjekt vymenoval úradníka pre bezpečnosť zariadenia, ktorý zodpovedá vedeniu za dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek v rámci tohto subjektu.

10. V prípade potreby GSR ako verejný obstarávateľ oznámi príslušnému NSA/DSA alebo akémukoľvek inému príslušnému bezpečnostnému orgánu, že FSC je potrebné počas fázy pred uzavretím zmluvy alebo na účely plnenia zmluvy. FSC alebo PSC sa vyžaduje počas fázy pred uzavretím zmluvy, ak sa počas predkladania ponúk musia poskytnúť utajované skutočnosti so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET.

11. Verejný obstarávateľ neuzavrie utajovanú zmluvu s predkladateľom ponuky, ktorého uprednostňuje, kým mu NSA/DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán členského štátu, v ktorom má dotknutý dodávateľ alebo subdodávateľ sídlo, nepotvrdí, že príslušné FSC bolo v potrebných prípadoch vydané.

12. Príslušný NSA/DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán, ktorý vydal FSC, oznamuje GSR ako verejnému obstarávateľovi všetky zmeny, ktoré majú vplyv na FSC. V prípade subdodávateľskej zmluvy sa NSA/DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán informuje zodpovedajúcim spôsobom.

13. Odňatie FSC príslušným NSA/DSA alebo akýmkoľvek iným príslušným bezpečnostným orgánom predstavuje pre GSR ako verejného obstarávateľa dostatočný dôvod na vypovedanie utajovanej zmluvy alebo na vylúčenie účastníka zo súťaže.

IV.   UTAJOVANÉ ZMLUVY A SUBDODÁVATEĽSKÉ ZMLUVY

14. V prípade, že sa utajované skutočnosti EÚ predkladateľovi ponuky poskytujú počas fázy pred uzavretím zmluvy, výzva obsahuje ustanovenie, že predkladateľ ponuky, ktorý nepredloží ponuku alebo nie je vybratý, je povinný v stanovenej lehote vrátiť všetky utajované dokumenty.

15. Po uzavretí utajovanej zmluvy alebo subdodávateľskej zmluvy GSR ako verejný obstarávateľ oznámi NSA/DSA alebo akémukoľvek inému príslušnému bezpečnostnému orgánu daného dodávateľa alebo subdodávateľa bezpečnostné ustanovenia utajovanej zmluvy.

16. Keď sa takéto zmluvy vypovedajú, GSR ako verejný obstarávateľ (a/alebo NSA/DSA alebo prípadne akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán v prípade subdodávateľskej zmluvy) to bezodkladne oznámi NSA/DSA alebo akémukoľvek inému príslušnému bezpečnostnému orgánu členského štátu, v ktorom má dodávateľ alebo subdodávateľ sídlo.

17. Od dodávateľov alebo subdodávateľov sa spravidla požaduje, aby po ukončení utajovanej zmluvy alebo subdodávateľskej zmluvy vrátili verejnému obstarávateľovi všetky utajované skutočnosti EÚ, ktorých sú držiteľmi.

18. V SAL sa ustanovia osobitné ustanovenia týkajúce sa manipulácie s utajovanými skutočnosťami EÚ počas plnenia zmluvy alebo po jej ukončení.

19. Ak sa dodávateľovi alebo subdodávateľovi povolí, aby si ponechal utajované skutočnosti EÚ po ukončení zmluvy, dodávateľ alebo subdodávateľ musí naďalej spĺňať minimálne normy uvedené v tomto rozhodnutí a chrániť dôvernosť utajovaných skutočností EÚ.

20. Podmienky, za ktorých môže dodávateľ uzatvárať subdodávateľské zmluvy, sa musia vymedziť vo výzve na predkladanie ponúk a v zmluve.

21. Dodávateľ musí získať povolenie od GSR ako verejného obstarávateľa skôr, ako zadá niektorú z častí utajovanej zmluvy subdodávateľom. S priemyselnými alebo inými subjektmi so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ a neuzavrel s Úniou dohodu o bezpečnosti utajovaných skutočností, sa nesmie uzavrieť žiadna subdodávateľská zmluva.

22. Dodávateľ je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby boli všetky subdodávateľské činnosti realizované v súlade s minimálnymi normami stanovenými v tomto rozhodnutí, a nesmie poskytnúť utajované skutočnosti EÚ subdodávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu verejného obstarávateľa.

23. Pokiaľ ide o utajované skutočnosti EÚ, ktoré vytvoril alebo s ktorými manipuluje dodávateľ alebo subdodávateľ, práva pôvodcu vykonáva verejný obstarávateľ.

V.   NÁVŠTEVY VYKONÁVANÉ V SÚVISLOSTI S UTAJOVANÝMI ZMLUVAMI

24. Ak GSR, personál dodávateľov alebo subdodávateľov potrebujú na účely plnenia utajovanej zmluvy prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET v objektoch druhej strany, spoločne organizujú návštevy svojich objektov v spolupráci s NSA/DSA alebo akýmkoľvek iným dotknutým príslušným bezpečnostným orgánom. V súvislosti so špecifickými projektmi však NSA/DSA môžu súhlasiť aj s postupom, pri ktorom sa takéto návštevy môžu organizovať priamo.

25. Všetci návštevníci sú držiteľmi príslušných PSC a majú potrebu poznať na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ, ktoré sa týkajú zmluvy s GSR.

26. Návštevníkom sa udelí prístup len k utajovaným skutočnostiam EÚ, ktoré sa týkajú účelu návštevy.

VI.   PRENOS UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ

27. Pokiaľ ide o prenos utajovaných skutočností EÚ elektronickými prostriedkami, uplatňujú sa príslušné ustanovenia článku 10 a prílohy IV.

28. Pokiaľ ide o prenos utajovaných skutočností EÚ fyzickými prostriedkami, uplatňujú sa príslušné ustanovenia prílohy III v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi.

29. Pri určovaní bezpečnostných mechanizmov pre prepravu utajovaných vecí ako nákladu sa uplatňujú tieto zásady:

a) bezpečnosť sa zaisťuje počas všetkých etáp prepravy z miesta pôvodu do miesta konečného určenia;

b) úroveň ochrany zásielky sa určuje podľa stupňa utajenia veci s najvyšším stupňom utajenia, ktorá sa v nej nachádza;

c) pre spoločnosti poskytujúce prepravu sa musí získať FSC príslušného stupňa. V takýchto prípadoch je personál, ktorý so zásielkou manipuluje, bezpečnostne preverený v súlade s prílohou I;

d) pred každou cezhraničnou prepravou veci so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET odosielateľ vypracuje plán prepravy, ktorý schvália NSA/DSA alebo akýkoľvek iný dotknutý príslušný bezpečnostný orgán;

e) cesty sa vykonávajú priamo z miesta pôvodu do miesta určenia a uskutočňujú sa v čo najkratšom čase, aký umožňujú okolnosti a

f) ak je to možné, trasy ciest by mali prechádzať len cez územia členských štátov. Cesty cez štáty, ktoré nie sú členskými štátmi by sa mali realizovať len v prípade, ak ich povolia NSA/DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán štátov odosielateľa aj príjemcu.

VII.   POSTÚPENIE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ DODÁVATEĽOM, KTORÍ SA NACHÁDZAJÚ V TRETÍCH ŠTÁTOCH

30. Postúpenie utajovaných skutočností EÚ dodávateľom a subdodávateľom, ktorí sa nachádzajú v tretích štátoch, sa uskutočňuje v súlade s bezpečnostnými opatreniami dohodnutými medzi GSR ako verejným obstarávateľom a NSA/DSA dotknutého tretieho štátu, v ktorom má dodávateľ sídlo.

VIII.   UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI SO STUPŇOM UTAJENIA RESTREINT UE/EU RESTRICTED

31. GSR ako verejný obstarávateľ je podľa potreby v spolupráci s NSA/DSA členského štátu a na základe zmluvných ustanovení oprávnený vykonávať inšpekcie zariadení dodávateľa/subdodávateľa s cieľom preveriť, či sa uplatňujú príslušné bezpečnostné opatrenia potrebné na ochranu utajovaných skutočností EÚ so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ako sa to požaduje v zmluve.

32. GSC ako verejný obstarávateľ informuje NSA/DSA alebo akékoľvek iné príslušné bezpečnostné orgány o zmluvách alebo subdodávateľských zmluvách, ktoré obsahujú utajované skutočnosti so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED, v takom rozsahu, ako to ukladajú vnútroštátne zákony a iné právne predpisy.

33. FSC ani PSC pre dodávateľov alebo subdodávateľov a ich personál sa nevyžaduje pre zmluvy GSR, ktoré obsahujú utajované skutočnosti so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

34. Bez ohľadu na akékoľvek požiadavky ustanovené vo vnútroštátnych zákonoch a iných právnych predpisoch, ktoré sa týkajú FSC alebo PSC, GSR ako verejný obstarávateľ preskúma odpovede na výzvy na predloženie ponuky, ktoré sa týkajú zmlúv, v rámci ktorých je potrebný prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

35. Podmienky, za ktorých môže dodávateľ uzatvárať subdodávateľské zmluvy, sú v súlade s bodom 21.

36. Ak sa v rámci zmluvy manipuluje s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED v CIS, ktorý prevádzkuje dodávateľ, GSR ako verejný obstarávateľ zabezpečí, aby sa v zmluve alebo subdodávateľskej zmluve uviedli potrebné technické a administratívne požiadavky týkajúce sa certifikácie CIS zodpovedajúce vyhodnotenému riziku, pričom sa zohľadnia všetky relevantné faktory. Rozsah certifikácie takého CIS dohodnú verejný obstarávateľ a príslušný NSA/DSA.
PRÍLOHA VI

VÝMENA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ S TRETÍMI ŠTÁTMI A MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI

I.   ÚVOD

1. V tejto prílohe sa uvádzajú vykonávacie ustanovenia k článku 13.

II.   RÁMCE VÝMENY UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

2. Ak Rada rozhodne o dlhodobej potrebe výmeny utajovaných skutočností:

 uzavrie sa dohoda o bezpečnosti utajovaných skutočností, alebo

 uzavrie sa správne dojednanie

v súlade s článkom 13 ods. 2 a oddielmi III a IV a na základe odporúčania Bezpečnostného výboru.

3. Ak sa majú utajované skutočnosti EÚ vytvorené na účely operácie SBOP poskytnúť tretím štátom alebo medzinárodnými organizáciám, ktoré sa zúčastňujú na tejto operácii a keď neexistuje ani jeden z rámcov uvedených v bode 2, výmena utajovaných skutočností EÚ s prispievajúcim tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou sa v súlade s oddielom V spravuje:

 rámcovou dohodou o účasti, alebo

 dohodou o účasti ad hoc, alebo

 v prípade, že ani jedna z týchto dohôd neexistuje, správnym dojednaním ad hoc.

4. Ak neexistuje ani jeden z rámcov uvedených v bodoch 2 a 3 a ak sa prijalo rozhodnutie o výnimočnom poskytnutí utajovaných skutočností EÚ tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii ad hoc v súlade s oddielom VI, vyžiada sa písomné ubezpečenie, v ktorom sa dotknutý tretí štát alebo medzinárodná organizácia zaviažu, že budú chrániť všetky utajované skutočnosti EÚ, ktoré sa im poskytnú, v súlade s základnými zásadami a minimálnymi normami stanovenými v tomto rozhodnutí.

III.   DOHODY O BEZPEČNOSTI UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

5. V dohodách o bezpečnosti utajovaných skutočností sa ustanovujú základné zásady a minimálne normy, ktorými sa riadi výmena utajovaných skutočností medzi EÚ a tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou.

6. V dohodách o bezpečnosti utajovaných skutočností sa ustanovujú technické vykonávacie dojednania, ktoré sa dohodnú medzi príslušnými bezpečnostnými orgánmi dotknutých inštitúcií a orgánov EÚ a príslušným bezpečnostným orgánom dotknutého tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie V týchto dojednaniach sa prihliada na úroveň ochrany zabezpečenú uplatňovanými bezpečnostnými predpismi a zavedenými bezpečnostnými štruktúrami a postupmi v dotknutom treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii. Schvaľuje ich Bezpečnostný výbor.

7. Žiadne utajované skutočnosti EÚ sa podľa dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností nesmú vymieňať elektronickými prostriedkami, pokiaľ sa to výslovne neustanoví v dohode alebo zodpovedajúcich technických vykonávacích dojednaniach.

8. Keď Rada uzavrie dohodu o bezpečnosti utajovaných skutočností, pre každú stranu sa určí register, ktorý je hlavným vstupným a výstupným bodom na výmenu utajovaných skutočností.

9. Na účely posúdenia účinnosti bezpečnostných predpisov, štruktúr a postupov v dotknutom treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii sa po vzájomnej dohode s dotknutým tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou uskutočňujú hodnotiace návštevy. Tieto hodnotiace návštevy sa vykonávajú podľa príslušných ustanovení prílohy III a počas nich sa posudzuje:

a) regulačný rámec uplatniteľný na ochranu utajovaných skutočností;

b) všetky osobitné charakteristiky bezpečnostnej politiky a spôsobu organizácie bezpečnosti v treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii, ktoré môžu mať vplyv na stupeň utajovaných skutočností, ktoré sa môžu vymieňať;

c) uplatňované bezpečnostné opatrenia a postupy a

d) postupy bezpečnostnej previerky pre stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa majú poskytovať.

10. Tím, ktorý v mene Únie uskutočňuje hodnotiacu návštevu, posúdi, či bezpečnostné predpisy a postupy v danom treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii sú vhodné na účely ochrany utajovaných skutočností EÚ s daným stupňom utajenia.

11. Zistenia z takýchto návštev sa uvádzajú v správe, na základe ktorej Bezpečnostný výbor stanoví najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa môžu s dotknutou treťou stranou vymieňať v papierovej podobe, a ak je to vhodné, elektronickými prostriedkami, ako aj akékoľvek osobitné podmienky pre výmenu utajovaných skutočností s touto stranou.

12. Predtým, ako Bezpečnostný výbor schváli vykonávacie dojednania, vynaloží sa maximálne úsilie na to, aby sa s cieľom určiť charakter a účinnosť uplatňovaného bezpečnostného systému vykonala plnohodnotná bezpečnostná hodnotiaca návšteva daného tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie. V prípade, že to nie je možné, však Bezpečnostný úrad GSR poskytne Bezpečnostnému výboru čo najúplnejšiu správu, opierajúcu sa o informácie, ktoré má k dispozícii, v ktorej ho informuje o uplatniteľných bezpečnostných predpisoch a spôsobe organizácie bezpečnosti v dotknutom treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii.

13. Skôr, ako sa utajované skutočnosti EÚ skutočne poskytnú príslušnému tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii, zašle sa Bezpečnostnému výboru správa o hodnotiacej návšteve alebo, ak takáto správa neexistuje, správa uvedená v bode 12, ktorú výbor musí považovať za uspokojivú.

14. Príslušné bezpečnostné orgány inštitúcií a orgánov Únie oznámia tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii dátum, od ktorého Únia môže poskytovať utajované skutočnosti EÚ na základe dohody, ako aj najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré je možné vymieňať si v papierovej podobe alebo elektronickými prostriedkami.

15. Nadväzujúce hodnotiace návštevy sa vykonávajú podľa potreby, a predovšetkým ak:

a) je potrebné zvýšiť stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré je možné poskytovať;

b) sa Únii oznámili zásadné zmeny v bezpečnostných mechanizmoch tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie, ktoré by mohli mať vplyv na to, ako chráni utajované skutočnosti EÚ, alebo

c) došlo k závažnému incidentu, pri ktorom sa neoprávnene manipulovalo s utajovanými skutočnosťami EÚ.

16. Po nadobudnutí platnosti dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností a začatí výmeny utajovaných skutočností s dotknutým tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou môže Bezpečnostný výbor rozhodnúť o zmene najvyššieho stupňa utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa môžu v papierovej podobe alebo elektronickými prostriedkami vymieňať, a to najmä na základe ktorejkoľvek následnej hodnotiacej návštevy.

IV.   SPRÁVNE DOJEDNANIA

17. V prípade dlhodobej potreby výmeny utajovaných skutočností s tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou so stupňom utajenia spravidla nie vyšším ako RESTREINT UE/EU RESTRICTED a v prípade, že Bezpečnostný výbor stanovil, že daná strana nemá dostatočne rozvinutý bezpečnostný systém na to, aby sa s ňou mohla uzavrieť dohoda o bezpečnosti utajovaných skutočností, môže generálny tajomník na základe súhlasu Rady uzavrieť v mene GSR s príslušnými orgánmi daného tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie správne dojednanie.

18. Ak je z naliehavých operačných dôvodov potrebné urýchlene ustanoviť rámec pre výmenu utajovaných skutočností, Rada môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť, že sa správne dojednanie uzatvorí na účely výmeny utajovaných skutočností s vyšším stupňom utajenia.

19. Správne dojednania majú spravidla formu výmeny listov.

20. Skôr, ako sa utajované skutočnosti EÚ skutočne poskytnú príslušnému tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii, je potrebné vykonať hodnotiacu návštevu uvedenú v bode 9 a zaslať príslušnú správu Bezpečnostnému výboru alebo, ak takáto správa neexistuje, správu uvedenú v bode 12, ktorú výbor musí považovať za uspokojivú.

21. Elektronickými prostriedkami sa neuskutočňuje nijaká výmena utajovaných skutočností EÚ na základe správneho dojednania, pokiaľ sa to v dojednaní výslovne neustanoví.

V.   VÝMENA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ V KONTEXTE OPERÁCIÍ SBOP

22. Účasť tretích štátov a medzinárodných organizácií na operáciách SBOP sa spravuje rámcovými dohodami o účasti. Tieto dohody obsahujú ustanovenia o poskytovaní utajovaných skutočností EÚ vytvorených na účely operácií SBOP prispievajúcim tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám. Najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa môžu vymieňať, je RESTREINT UE/EU RESTRICTED pre civilné operácie SBOP a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pre vojenské operácie SBOP, pokiaľ sa v rozhodnutí, ktorým sa daná operácia SBOP zriaďuje, neustanoví inak.

23. Dohody o účasti ad hoc uzatvorené na účely konkrétnej operácie SBOP obsahujú ustanovenia o poskytovaní utajovaných skutočností EÚ vytvorených na účely tejto operácie prispievajúcemu tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii. Najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa môžu vymieňať, je RESTREINT UE/EU RESTRICTED pre civilné operácie SBOP a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pre vojenské operácie SBOP, pokiaľ sa v rozhodnutí, ktorým sa daná operácia SBOP zriaďuje, neustanoví inak.

24. Ak dohoda o bezpečnosti utajovaných skutočností neexistuje a kým sa uzatvorí dohoda o účasti, spravuje sa poskytovanie utajovaných skutočností EÚ vytvorených na účely operácie tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii, ktoré sa zúčastňujú na operácii, správnym dojednaním, ktoré uzatvorí vysoký predstaviteľ, alebo podlieha rozhodnutiu o ad hoc poskytovaní v súlade s oddielom VI. Utajované skutočnosti EÚ sa podľa takéhoto dojednania vymieňajú, len ak sa stále predpokladá účasť tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie. Najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa môžu vymieňať, je RESTREINT UE/EU RESTRICTED pre civilné operácie SBOP a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pre vojenské operácie SBOP, pokiaľ sa v rozhodnutí, ktorým sa daná operácia SBOP zriaďuje, neustanoví inak.

25. V ustanoveniach o utajovaných skutočnostiach, ktoré sa vkladajú do rámcových dohôd o účasti, dohôd o účasti ad hoc a správnych dojednaní ad hoc uvedených v bodoch 22 až 24, sa ustanovuje, že dotknutý tretí štát alebo medzinárodná organizácia zabezpečia, že ich personál vyslaný do akejkoľvek operácie bude chrániť utajované skutočnosti EÚ v súlade s bezpečnostnými predpismi Rady a ďalšími pokynmi, ktoré vydajú príslušné orgány vrátane velenia operácie.

26. Ak sa neskôr medzi EÚ a prispievajúcim tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou uzavrie dohoda o bezpečnosti utajovaných skutočností, táto dohoda má prednosť pred ustanoveniami o výmene utajovaných skutočností akejkoľvek rámcovej dohody o účasti, dohody o účasti ad hoc alebo správneho dojednania ad hoc, pokiaľ ide o výmenu utajovaných skutočností EÚ a manipuláciu s nimi.

27. Na základe rámcovej dohody o účasti, dohody o účasti ad hoc alebo správneho dojednania ad hoc s tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou nie je povolená nijaká výmena utajovaných skutočností EÚ elektronickými prostriedkami, pokiaľ sa to v dotknutej dohode alebo dojednaní výslovne neustanoví.

28. Utajované skutočnosti EÚ vytvorené na účely operácie SBOP sa môžu sprístupniť personálu vyslanému v rámci danej operácie tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami v súlade s bodmi 22 až 27. Pri povoľovaní prístupu takéhoto personálu k utajovaným skutočnostiam EÚ v objektoch alebo CIS operácie SBOP sa musia uplatňovať opatrenia (vrátane zaznamenávania sprístupnených utajovaných skutočností EÚ) s cieľom znížiť riziko straty alebo vyzradenia. Takéto opatrenia sa stanovia v príslušných plánovacích dokumentoch alebo dokumentoch misie.

29. Ak dohoda o bezpečnosti utajovaných skutočností neexistuje, v prípade osobitnej a bezprostrednej operačnej potreby sa poskytovanie utajovaných skutočností EÚ hostiteľskému štátu, na ktorého území sa operácia SBOP vykonáva, môže spravovať správnym dojednaním, ktoré uzatvorí vysoký predstaviteľ. Táto možnosť sa musí ustanoviť v rozhodnutí, ktorým sa táto operácia SBOP zriaďuje. Utajované skutočnosti EÚ poskytnuté za týchto okolností, sa obmedzujú iba na tie skutočnosti, ktoré sa vytvorili na účely operácie SBOP a ich stupeň utajenia nie je vyšší ako RESTREINT UE/EU RESTRICTED, pokiaľ sa v rozhodnutí o zriadení operácie SBOP nestanovuje vyšší stupeň utajenia. Na základe takéhoto správneho dojednania sa od hostiteľského štátu požaduje, aby sa zaviazal chrániť utajované skutočnosti EÚ v súlade s minimálnymi normami, ktoré nie sú menej prísne ako minimálne normy stanovené v tomto rozhodnutí.

30. Ak dohoda o bezpečnosti utajovaných skutočností neexistuje, môže sa poskytovanie utajovaných skutočností EÚ dotknutým tretím štátom a medzinárodným organizáciám, ktoré sa nezúčastňujú na operácii SBOP, spravovať administratívnym dojednaním, ktoré uzatvorí vysoký predstaviteľ. Podľa potreby sa táto možnosť, ako aj s ňou súvisiace podmienky ustanovia v rozhodnutí, ktorým sa operácia SBOP zriaďuje. Za takýchto okolností sa poskytujú len tie utajované skutočnosti EÚ, ktoré sú vytvorené na účely operácie SPOB a ktorých stupeň utajenia nie je vyšší ako RESTREINT UE/EU RESTRICTED, pokiaľ sa v rozhodnutí, ktorým sa operácia SBOP zriaďuje, nestanovuje vyšší stupeň utajenia. Na základe takéhoto správneho dojednania sa od daného tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie požaduje, aby sa zaviazali chrániť utajované skutočnosti EÚ v súlade s minimálnymi normami, ktoré nie sú menej prísne ako minimálne normy stanovené v tomto rozhodnutí.

31. Pred začatím vykonávania ustanovení o poskytovaní utajovaných skutočností EÚ na základe bodov 22, 23 a 24 sa nevyžadujú nijaké vykonávacie dojednania ani hodnotiace návštevy.

VI.   VÝNIMOČNÉ POSKYTNUTIE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ AD HOC

32. V prípade, keď neexistuje nijaký rámec v zmysle oddielov III až V a keď Rada alebo jeden z jej prípravných orgánov rozhodnú o výnimočnej potrebe poskytnutia utajovaných skutočností EÚ tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii, GSR:

a) v možnej miere overí u bezpečnostných orgánov dotknutého tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie, že jeho alebo jej bezpečnostné predpisy, štruktúry a postupy zaručujú ochranu poskytnutých utajovaných skutočností EÚ, ktorá zodpovedá normám, ktoré nie sú menej prísne ako normy stanovené v tomto rozhodnutí a

b) vyzve Bezpečnostný výbor, aby na základe informácii, ktoré sú k dispozícii, vydal odporúčanie, pokiaľ ide o dôveryhodnosť, ktorú možno prikladať týmto bezpečnostným predpisom, štruktúram a postupom v treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii, ktorému alebo ktorej sa majú utajované skutočnosti EÚ poskytnúť.

33. Ak Bezpečnostný výbor vydá v súvislosti s poskytnutím utajovaných skutočností EÚ kladné odporúčanie, záležitosť sa postúpi Výboru stálych predstaviteľov (Coreper), ktorý prijme rozhodnutie o ich poskytnutí.

34. Ak Bezpečnostný výbor vydá v súvislosti s poskytnutím utajovaných skutočností EÚ záporné odporúčanie:

a) pri záležitostiach týkajúcich sa SZBP/SBOP prerokuje vec Politický a bezpečnostný výbor, ktorý poskytne odporúčanie na rozhodnutie Coreper-u;

b) pri ostatných záležitostiach vec prerokuje Coreper, ktorý prijme rozhodnutie.

35. V prípade potreby a pod podmienkou predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu môže Coreper rozhodnúť o tom, že sa môže poskytnúť len časť utajovaných skutočností, alebo že sa tieto utajované skutočnosti môžu poskytnúť len v prípade, že sa najprv zníži alebo zruší stupeň ich utajenia, alebo že sa utajované skutočnosti, ktoré sa majú poskytnúť, pripravia bez toho, aby sa odkazovalo na zdroj alebo pôvodný stupeň utajenia EÚ.

36. Po rozhodnutí o poskytnutí utajovanej skutočnosti EÚ postúpi GSR dotknutý dokument, na ktorom sa uvedie označenie prístupnosti tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie, ktorým sa poskytuje. Pred vlastným poskytnutím alebo pri ňom sa dotknutá tretia strana písomne zaviaže, že bude utajované skutočnosti EÚ, s ktorými sa oboznámi, chrániť v súlade so základnými zásadami a minimálnymi normami stanovenými v tomto rozhodnutí.

VII.   PRÁVOMOC POSKYTOVAŤ UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI EÚ TRETÍM ŠTÁTOM ALEBO MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM

37. V prípade, keď na výmenu utajovaných skutočností s tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou existuje rámec podľa bodu 2, prijme Rada rozhodnutie, ktorým generálnemu tajomníkovi udelí právomoc poskytovať utajované skutočnosti EÚ v súlade so zásadou súhlasu pôvodcu danému tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii. Generálny tajomník môže takúto právomoc delegovať na vyšších úradníkov GSR.

38. Ak v súlade s bodom 2 prvou zarážkou existuje dohoda o bezpečnosti utajovaných skutočností, môže Rada prijať rozhodnutie, ktorým vysokému predstaviteľovi udelí právomoc poskytovať utajované skutočnosti EÚ z oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktoré sa vytvorili v Rade, potom ako k tomu dá súhlas pôvodca akejkoľvek zdrojovej veci, ktorá je ich súčasťou, dotknutému tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii. Vysoký predstaviteľ môže takúto právomoc delegovať na vyšších úradníkov ESVČ alebo na OZEÚ.

39. V prípade, keď na výmenu utajovaných skutočností s tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou existuje rámec v súlade s bodom 2 alebo bodom 3, má právomoc poskytovať utajované skutočnosti EÚ v súlade s rozhodnutím, ktorým sa operácia SBOP zriaďuje, a v súlade so zásadou súhlasu pôvodcu vysoký predstaviteľ. Vysoký predstaviteľ môže delegovať takúto právomoc na vyšších úradníkov ESVČ, na veliteľov operácie, ozbrojených síl alebo misie EÚ alebo na vedúceho misie EÚ.
Dodatky

Dodatok A

Vymedzenie pojmov

Dodatok B

Ekvivalenčná tabuľka stupňov utajenia

Dodatok C

Zoznam národných bezpečnostných orgánov (NSA)

Dodatok D

Zoznam skratiek
Dodatok A

VYMEDZENIE POJMOV

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

„certifikácia“ je proces, ktorý vedie k formálnemu vyhláseniu orgánu bezpečnostnej certifikácie (SAA), že za predpokladu, že sa zaviedol schválený súbor technických, fyzických, organizačných a procesných bezpečnostných opatrení, je systém v konkrétnom bezpečnostnom režime vo svojom operačnom prostredí a na prijateľnej úrovni rizika schválený na činnosť s definovaným stupňom utajenia;

„majetok“ je všetko, čo má pre organizáciu, jej činnosť a existenciu hodnotu, vrátane informačných zdrojov, ktoré slúžia na podporu plnenia jej úloh;

„povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ“ je rozhodnutie menovacieho orgánu GSR prijaté na základe ubezpečenia udeleného príslušným orgánom členského štátu o tom, že sa úradníkovi GSR, inému zamestnancovi GSR alebo vyslanému národnému expertovi môže v prípade, ak sa určila jeho potreba poznať a bol náležitým spôsobom poučený o svojich povinnostiach, udeliť prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ až do určeného stupňa utajenia (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyššieho) a až do určeného dňa;

„životný cyklus CIS“ je celkové trvanie existencie CIS, ktoré zahŕňa prvotný zámer, koncept, plánovanie, analýzu požiadaviek, projektovanie, vývoj, testovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzku, údržbu a vyradenie;

„utajovaná zmluva“ je zmluva medzi GSR a dodávateľom o dodaní tovaru, vykonaní prác alebo poskytnutí služieb, ktorej plnenie si vyžaduje alebo zahŕňa prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo ich vytvorenie;

„utajovaná subdodávateľská zmluva“ je zmluva medzi dodávateľom GSR a iným dodávateľom (t. j. subdodávateľom) o dodaní tovaru, vykonaní prác alebo poskytnutí služieb, ktorej plnenie si vyžaduje alebo zahŕňa prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo ich vytvorenie;

„komunikačný a informačný systém“ („CIS“) – pozri článok 10 ods. 2;

„dodávateľ“ je fyzická alebo právnická osoba právne spôsobilá uzatvárať zmluvy;

„kryptografický materiál“ sú kryptografické algoritmy, kryptografický hardvér a softvérové moduly a produkty vrátane údajov o ich implementácii a príslušnej dokumentácie a kryptografické kľúče;

„kryptografický produkt“ je produkt, ktorého primárnou a hlavnou funkciou je poskytovať bezpečnostné služby (dôvernosť, integritu, dostupnosť, hodnovernosť a nespochybniteľnosť) prostredníctvom jedného alebo viacerých kryptografických mechanizmov;

„operácia SBOP“ je vojenská alebo civilná operácia krízového riadenia na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ;

„zrušenie utajenia“ je odstránenie akéhokoľvek stupňa utajenia;

„hĺbková ochrana“ je uplatňovanie škály bezpečnostných opatrení, ktoré sa organizujú do viacerých vrstiev;

„určený bezpečnostný orgán“ (DSA) je orgán podliehajúci národnému bezpečnostnému orgánu (NSA) členského štátu, ktorý je zodpovedný za informovanie priemyselných alebo iných subjektov o vnútroštátnej politike vo všetkých záležitostiach priemyselnej bezpečnosti a za usmerňovanie a podporu pri jej vykonávaní. Funkcie DSA môže vykonávať NSA alebo akýkoľvek iný príslušný orgán;

„dokument“ je každá zaznamenaná informácia bez ohľadu na jej fyzickú podobu alebo vlastnosti;

„zníženie stupňa utajenia“ je zníženie stupňa utajenia;

„utajovaná skutočnosť EÚ“ – pozri článok 2 ods. 1;

„previerka bezpečnosti zariadenia“ (FSC) je správne rozhodnutie NSA alebo DSA, že z hľadiska bezpečnosti poskytuje zariadenie primeranú ochranu utajovaných skutočností EÚ pre určený stupeň utajenia;

„manipulácia“ s utajovanými skutočnosťami EÚ je akýkoľvek úkon v súvislosti s utajovanými skutočnosťami EÚ, ktorý sa môže vykonať počas ich životného cyklu. Patrí sem vytváranie, spracúvanie, prenos, zníženie stupňa utajenia, zrušenie utajenia a zničenie. V súvislosti s CIS sem patrí aj zhromažďovanie, zobrazovanie, prenášanie a uchovávanie;

„držiteľ“ je riadne oprávnená osoba, u ktorej sa zistila potreba poznať a ktorá má v držbe položku utajovaných skutočností EÚ, a preto zodpovedá za jej ochranu;

„priemyselný a iný subjekt“ je subjekt, ktorý dodáva tovar, vykonáva práce alebo poskytuje služby; môže to byť subjekt pôsobiaci v oblasti priemyslu, obchodu, služieb, vedy, výskumu, vzdelávania alebo rozvoja alebo samostatne zárobkovo činná osoba;

„priemyselná bezpečnosť“ – pozri článok 11 ods. 1;

„informačná bezpečnosť“ – pozri článok 10 ods. 1;

„prepojenie“ pozri prílohu IV bod 32;

„správa utajovaných skutočností“ – pozri článok 9 ods. 1;

„vec“ je každý dokument, nosič dát alebo prístroj či zariadenie vyrobené alebo v procese výroby;

„pôvodca“ je inštitúcia, orgán alebo agentúra Únie, členský štát, tretí štát alebo medzinárodná organizácia, v ktorej právomoci sa utajované skutočnosti vytvorili a/alebo zaviedli do štruktúr Únie;

„personálna bezpečnosť“ – pozri článok 7 ods. 1;

„previerka personálnej bezpečnosti“ (PSC) je vyhlásenie príslušného orgánu členského štátu, ktoré sa vydáva na ukončeného bezpečnostného vyšetrovania vykonaného príslušnými orgánmi členského štátu a ktorým sa potvrdzuje, že sa osobe môže do určeného dňa udeliť prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ do určeného stupňa utajenia (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyššieho);

„certifikát o previerke personálnej bezpečnosti“ (PSCC) je certifikát vydaný príslušným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že osoba je bezpečnostne preverená a je držiteľom platného certifikátu o bezpečnostnej previerke alebo povolenia od menovacieho orgánu na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, a v ktorom sa uvádza stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ku ktorým sa môže tejto osobe udeliť prístup (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšší), dátum platnosti príslušnej PSC a dátum skončenia platnosti samotného certifikátu;

„fyzická bezpečnosť“ – pozri článok 8 ods. 1;

„bezpečnostný pokyn pre program/projekt“ (PSI) je zoznam bezpečnostných postupov, ktoré sa uplatňujú v rámci konkrétneho programu/projektu s cieľom štandardizovať bezpečnostné postupy. Počas trvania programu/projektu sa môže revidovať;

„registrácia“ – pozri prílohu III ods. 18;

„zvyškové riziko“ je riziko, ktoré zostáva po uplatnení bezpečnostných opatrení, vzhľadom na to, že nie je zabezpečená ochrana proti všetkým ohrozeniam a nie je možné odstrániť všetky slabiny;

„riziko“ je možnosť, že dané ohrozenie využije vnútorné a vonkajšie slabiny organizácie alebo niektorého zo systémov, ktorý táto organizácia používa, a tým spôsobí organizácii a jej hmotnému alebo nehmotnému majetku škodu. Meria sa kombináciou pravdepodobnosti, že sa ohrozenia naplnia, a ich následkov;

 „akceptácia rizika“ je rozhodnutie po zabezpečení sa proti rizikám znášať ďalšiu existenciu zvyškového rizika,

 „vyhodnotenie rizika“ pozostáva z určenia ohrození a slabín a vykonania príslušnej analýzy rizík, t. j. analýzy ich pravdepodobnosti a následkov,

 „oznamovanie rizika“ pozostáva z budovania informovanosti o rizikách medzi používateľskými komunitami CIS, informovania schvaľovacích orgánov o týchto rizikách a podávania správ o nich operačným orgánom,

 „zabezpečenie sa proti riziku“ pozostáva zo zmiernenia, odstránenia alebo zmenšenia rizika (prostredníctvom vhodnej kombinácie technických, fyzických, organizačných a procesných opatrení), prenosu rizika alebo jeho monitorovania;

„bezpečnostná doložka“ (SAL) je súbor osobitných zmluvných podmienok vydaných verejným obstarávateľom, v ktorom sa stanovujú bezpečnostné požiadavky alebo prvky zmluvy vyžadujúce si bezpečnostnú ochranu a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť každej utajovanej zmluvy, ktorá si vyžaduje prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo v rámci ktorej sa takéto utajované skutočnosti tvoria;

„usmernenia pre určovanie stupňa utajenia“ (SCG) je dokument, v ktorom sa opisujú prvky programu alebo zmluvy, ktoré sa utajujú, s uvedením uplatniteľných bezpečnostných stupňov utajenia. SCG sa môžu v priebehu existencie programu alebo zmluvy rozšíriť a stupeň utajenia prvkov utajovaných skutočností sa môže zmeniť alebo znížiť; ak SCG existujú, tvoria súčasť doložky SAL;

„bezpečnostné vyšetrovanie“ sú vyšetrovacie postupy vykonávané v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi príslušným orgánom členského štátu s cieľom získať ubezpečenie, že nie je známe nič, čo by bránilo udeliť tejto osobe PSC alebo povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ do určeného stupňa utajenia (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyššieho);

„bezpečnostný režim prevádzky“ je vymedzenie podmienok, za ktorých CIS vykonáva činnosť, na základe stupňa utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa v ňom manipuluje, a úrovní preverenia, formálnych schválení prístupu a potreby jeho používateľov poznať. Pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami a ich prenose existujú štyri bezpečnostné režimy: vyhradený režim, režim vysokej bezpečnosti, režim kompartmentácie a viacúrovňový režim:

 „vyhradený režim“ je režim prevádzky, v ktorom sú všetky osoby s prístupom do CIS preverené pre najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa v CIS manipuluje, a so všeobecnou potrebou poznať všetky utajované skutočnosti, s ktorými sa v CIS manipuluje,

 „režim vysokej bezpečnosti“ je režim prevádzky, v ktorom sú všetky osoby s prístupom do CIS preverené pre najvyšší stupeň utajenia skutočností, s ktorými sa v CIS manipuluje, ale nie všetky osoby s prístupom do CIS majú všeobecnú potrebu poznať utajované skutočnosti, s ktorými sa v CIS manipuluje; prístup k informáciám môže udeliť jednotlivec,

 „režim kompartmentácie“ je režim prevádzky, v ktorom sú všetky osoby s prístupom do CIS preverené pre najvyšší stupeň utajenia skutočností, s ktorými sa v CIS manipuluje, ale nie všetky osoby s prístupom do CIS majú formálne povolenie na prístup ku všetkým utajovaným skutočnostiam, s ktorými sa v CIS manipuluje; formálne povolenie znamená, že na rozdiel od udeľovania prístupu na základe úvahy jednotlivca existuje formálna ústredná správa kontroly prístupu,

 „viacúrovňový bezpečnostný režim prevádzky“ je režim prevádzky, v ktorom sú nie všetky osoby s prístupom do CIS preverené pre najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa v CIS manipuluje, a nie všetky osoby s prístupom do CIS majú všeobecnú potrebu poznať utajované skutočnosti, s ktorými sa v rámci tohto CIS manipuluje;

„proces riadenia bezpečnostných rizík“ je celkový proces zameraný na určenie, kontrolu a minimalizáciu neistých udalostí, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť organizácie alebo akéhokoľvek systému, ktorý používa. Zahŕňa všetky činnosti vzťahujúce sa na riziká vrátane ich vyhodnocovania, zabezpečenia sa proti nim, akceptácie a oznamovania;

„TEMPEST“ je vyšetrovanie, skúmanie a kontrola elektromagnetického žiarenia predstavujúceho ohrozenie a opatrenia na jeho potlačenie;

„ohrozenie“ je potenciálna príčina neželaného incidentu, ktorého výsledkom môže byť poškodenie organizácie alebo akéhokoľvek systému, ktorý používa; takéto ohrozenia môžu byť náhodné alebo úmyselné (so zlým úmyslom) a sú charakterizované svojimi prvkami hrozby, potenciálnymi cieľmi a metódami útoku;

„slabina“ je slabá stránka akejkoľvek povahy, ktorú môže zneužiť jedno alebo viacero ohrození. Slabinu môže predstavovať opomenutie alebo sa môže týkať nedostatočnosti kontroly z hľadiska jej intenzity, úplnosti alebo súdržnosti a môže byť technického, procesného, fyzického, organizačného alebo operačného charakteru.

▼M1
Dodatok B

EKVIVALENČNÁ TABUĽKA STUPŇOV UTAJENIA

EU | TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET | SECRET UE/EU SECRET | CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL | RESTREINT UE/EU RESTRICTED |

Belgicko | Très Secret (Loi 11.12.1998) Zeer Geheim (Wet 11.12.1998) | Secret (Loi 11.12.1998) Geheim (Wet 11.12.1998) | Confidentiel (Loi 11.12.1998) Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998) | poznámka ( 5 ) |

Bulharsko | Cтpoгo ceкретно | Ceкретно | Поверително | За служебно ползване |

Česká republika | Přísně tajné | Tajné | Důvěrné | Vyhrazené |

Dánsko | YDERST HEMMELIGT | HEMMELIGT | FORTROLIGT | TIL TJENESTEBRUG |

Nemecko | STRENG GEHEIM | GEHEIM | VS ( 6 )— VERTRAULICH | VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH |

Estónsko | Täiesti salajane | Salajane | Konfidentsiaalne | Piiratud |

Írsko | Top Secret | Secret | Confidential | Restricted |

Grécko | Άκρως Απόρρητο Abr: ΑΑΠ | Απόρρητο Abr: (ΑΠ) | Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) | Περιορισμένης Χρήσης Abr: (ΠΧ) |

Španielsko | SECRETO | RESERVADO | CONFIDENCIAL | DIFUSIÓN LIMITADA |

Francúzsko | Très Secret Défense | Secret Défense | Confidentiel Défense | poznámka ( 7 ) |

Chorvátsko/VRLO TAJNO/TAJNO/POVJERLJIVO/OGRANIČENO

Taliansko | Segretissimo | Segreto | Riservatissimo | Riservato |

Cyprus | Άκρως Απόρρητο Αbr: (ΑΑΠ) | Απόρρητο Αbr: (ΑΠ) | Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) | Περιορισμένης Χρήσης Αbr: (ΠΧ) |

Lotyšsko | Sevišķi slepeni | Slepeni | Konfidenciāli | Dienesta vajadzībām |

Litva | Visiškai slaptai | Slaptai | Konfidencialiai | Riboto naudojimo |

Luxembursko | Très Secret Lux | Secret Lux | Confidentiel Lux | Restreint Lux |

Maďarsko | Szigorúan titkos! | Titkos! | Bizalmas! | Korlátozott terjesztésű! |

Malta | L-Ogħla Segretezza | Sigriet | Kunfidenzjali | Ristrett |

Top Secret | Secret | Confidential | Restricted ( 8 )

Holandsko | Stg. ZEER GEHEIM | Stg. GEHEIM | Stg. CONFIDENTIEEL | Dep. VERTROUWELIJK |

Rakúsko | Streng Geheim | Geheim | Vertraulich | Eingeschränkt |

Poľsko | Ściśle tajne | Tajne | Poufne | Zastrzeżone |

Portugalsko | Muito Secreto | Secreto | Confidencial | Reservado |

Rumunsko | Strict secret de importanță deosebită | Strict secret | Secret | Secret de serviciu |

Slovinsko | STROGO TAJNO | TAJNO | ZAUPNO | INTERNO

Slovensko | Prísne tajné | Tajné | Dôverné | Vyhradené |

Fínsko | ERITTÄIN SALAINEN YTTERST HEMLIG | SALAINEN HEMLIG | LUOTTAMUKSELLINEN KONFIDENTIELL | KÄYTTÖ RAJOITETTU BEGRÄNSAD TILLGÅNG |

Švédsko ( 9 ) | HEMLIG/TOP SECRET HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET | HEMLIG/SECRET HEMLIG | HEMLIG/CONFIDENTIAL HEMLIG | HEMLIG/RESTRICTED HEMLIG |

Spojené kráľovstvo | UK TOP SECRET | UK SECRET | poznámka ( 10 ) | UK OFFICIAL-SENSITIVE

▼B
Dodatok C

ZOZNAM NÁRODNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ORGÁNOV (NSA)BELGICKO

Autorité nationale de SécuritéSPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement15, rue des Petits Carmes1000 BruxellesTel. sekretariát: +32 25014542Fax: +32 25014596E-mail: nvo-ans@diplobel.fed.be

ESTÓNSKO

National Security Authority DepartmentEstonian Ministry of DefenceSakala 115094 TallinnTel.: +372 7170019, +372 7170117Fax: +372 7170213E-mail: nsa@mod.gov.ee

BULHARSKO

State Commission on Information Security90 Cherkovna Str.1505 SofiaTel.: +359 29333600Fax: +359 29873750E-mail: dksi@government.bgWebová stránka: www.dksi.bg

ÍRSKO

National Security AuthorityDepartment of Foreign Affairs76 – 78 Harcourt StreetDublin 2Tel.: +353 14780822Fax: +353 14082959

ČESKÁ REPUBLIKA

Národní bezpečnostní úřad(National Security Authority)Na Popelce 2/16150 06 Praha 56Tel.: +420 257283335Fax: +420 257283110E-mail: czech.nsa@nbu.czWebová stránka: www.nbu.cz

GRÉCKO

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)Διεύθυνση Ασφαλείας και ΑντιπληροφοριώνΣΤΓ 1020 -Χολαργός (Αθήνα)ΕλλάδαΤηλέφωνα: +30 2106572045 (ώρες γραφείου)+30/210/657 20 09 (ώρες γραφείου)Φαξ: +30 2106536279+30 2106577612Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)Counter Intelligence and Security Directorate (NSA)227-231 HOLARGOSSTG 1020 ATHENSTel.: +30 2106572045+30 2106572009Fax: +30 2106536279+30 2106577612

DÁNSKO

Politiets Efterretningstjeneste(Danish Security Intelligence Service)Klausdalsbrovej 12860 SøborgTel.: +45 33148888Fax: +45 33430190Forsvarets Efterretningstjeneste(Danish Defence Intelligence Service)Kastellet 302100 Copenhagen ØTel.: +45 33325566Fax: +45 33931320

ŠPANIELSKO

Autoridad Nacional de SeguridadOficina Nacional de SeguridadAvenida Padre Huidobro s/n28023 MadridTel.: +34 913725000Fax: +34 913725808E-mail: nsa-sp@areatec.com

NEMECKO

Bundesministerium des InnernReferat ÖS III 3Alt-Moabit 101 D11014 BerlinTel.: +49 30186810Fax: +49 30186811441E-mail: oesIII3@bmi.bund.de

FRANCÚZSKO

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationaleSous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD)51 Boulevard de la Tour-Maubourg75700 Paris 07 SPTel.: +33 171758177Fax: +33 171758200

CHORVÁTSKO

Office of the National Security CouncilCroatian NSAJurjevska 3410000 ZagrebChorvátskoTel.: +385 14681222Fax: +385 14686049www.uvns.hr

LUXEMBURSKO

Autorité nationale de SécuritéBoîte postale 23791023 LuxembourgTel.: +352 24782210 central+352 24782253 directFax: +352 24782243

TALIANSKO

Presidenza del Consiglio dei MinistriD.I.S. – U.C.Se.Via di Santa Susanna, 1500187 RomaTel.: +39 0661174266Fax: +39 064885273

MAĎARSKO

Nemzeti Biztonsági Felügyelet(National Security Authority of Hungary)H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/BTel.: +36 (1) 7952303Fax: +36 (1) 7950344Poštová adresa:H-1357 Budapest, PO Box 2E-mail: nbf@nbf.huWebová stránka: www.nbf.hu

CYPRUS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥΕθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)Υπουργείο ΆμυναςΛεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 41432 Λευκωσία, ΚύπροςΤηλέφωνα: +357 22807569, +357 22807643, +357 22807764Τηλεομοιότυπο: +357 22302351Ministry of DefenceMinister’s Military StaffNational Security Authority (NSA)4 Emanuel Roidi street1432 NicosiaTel.: +357 22807569, +357 22807643, +357 22807764Fax: +357 22302351E-mail: cynsa@mod.gov.cy

MALTA

Ministry for Home Affairs and National SecurityP.O.Box 146MT-VallettaTel.: +356 21249844Fax: +356 25695321

LOTYŠSKO

National Security AuthorityConstitution Protection Bureau of the Republic of LatviaP.O. Box 286LV-1001 RigaTel.: +371 67025418Fax: +371 67025454E-mail: ndi@sab.gov.lv

HOLANDSKO

Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesPostbus 200102500 EA Den HaagTel.: +31 703204400Fax: +31 703200733Ministerie van DefensieBeveiligingsautoriteitPostbus 207012500 ES Den HaagTel.: +31 703187060Fax: +31 703187522

LITVA

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija(The Commission for Secrets Protection Coordination of the Republic of LithuaniaNational Security Authority)Gedimino 40/1LT-01110 VilniusTel.: +370 706 66701, +370 706 66702Fax: +370 706 66700E-mail: nsa@vsd.lt

RAKÚSKO

InformationssicherheitskommissionBundeskanzleramtBallhausplatz 21014 WienTel.: +43 1531152594Fax: +43 1531152615E-mail: ISK@bka.gv.at

POĽSKO

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW(Internal Security Agency)2A Rakowiecka St.00-993 WarszawaTel.: +48 225857360Fax: +48 225858509E-mail: nsa@abw.gov.plWebová stránka: www.abw.gov.pl

SLOVENSKO

Národný bezpečnostný úrad(National Security Authority)Budatínska 30P.O. Box 16850 07 BratislavaTel.: +421 268692314Fax: +421 263824005Webová stránka: www.nbusr.sk

PORTUGALSKO

Presidência do Conselho de MinistrosAutoridade Nacional de SegurançaRua da Junqueira, 691300-342 LisboaTel.: +351 213031710Fax: +351 213031711

FÍNSKO

National Security AuthorityMinistry for Foreign Affairs P.O.P.O. Box 453FI-00023 GovernmentTel. 1: +358 16055890Fax: +358 916055140E-mail: NSA@formin.fi

RUMUNSKO

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat(Romanian NSA – ORNISSNational Registry Office for Classified Information)Str. Mureș nr. 4, sector 1012275 BucureștiTel.: +40 212245830Fax: +40 212240714E-mail: nsa.romania@nsa.roWebová stránka: www.orniss.ro

ŠVÉDSKO

Utrikesdepartementet(Ministry for Foreign Affairs)UD-RSS-103 39 StockholmTel.: +46 84051000Fax: +46 87231176E-mail: ud-nsa@foreign.ministry.se

SLOVINSKO

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkovGregorčičeva 271000 LjubljanaTel.: +386 14781390Fax: +386 14781399E-mail: gp.uvtp@gov.si

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

UK National Security AuthorityRoom 335, 3rd Floor70 WhitehallLondonSW1A 2ASTel. 1: +44 2072765645Tel. 2: +44 2072765497Fax: +44 2072765651E-mail: UK-NSA@cabinet-office.x.gsi.gov.uk
Dodatok DZOZNAM SKRATIEK

Akronym

Význam

AQUA

Náležite kvalifikovaný orgán (Appropriately Qualified Authority)

BPS

Obvodová ochrana (Boundary Protection Services)

CAA

Kryptografický schvaľovací orgán (Crypto Approval Authority)

CCTV

Uzatvorený televízny okruh (Closed Circuit Television)

CDA

Kryptografický distribučný orgán (Crypto Distribution Authority)

SZBP

spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

CIS

Komunikačný a informačný systém (Communication and Information System)

Coreper

Výbor stálych predstaviteľov (Comité des représentants permanents)

SBOP

spoločná bezpečnostná a obranná politika

DSA

Určený bezpečnostný orgán (Designated Security Authority)

ECSD

Riaditeľstvo Európskej komisie pre bezpečnosť (European Commission Security Directorate)

EUCI

utajované skutočnosti EÚ (EU Classified Information)

OZEÚ

osobitný zástupca EÚ

FSC

Previerka bezpečnosti zariadenia (Facility Security Clearance)

GSR

Generálny sekretariát Rady

IA

Informačná bezpečnosť (Information Assurance)

IAA

Orgán pre informačnú bezpečnosť (Information Assurance Authority)

IDS

Detekčné systémy proti narušeniu (Intrusion Detection System)

IT

Informačné technológie

NSA

Národný bezpečnostný orgán (National Security Authority)

PSC

Previerka personálnej bezpečnosti (Personnel Security Clearance)

PSCC

Certifikát o previerke personálnej bezpečnosti (Personnel Security Clearance Certificate)

PSI

Bezpečnostné pokyny pre program/projekt (Programme/Project Security Instructions)

SAA

Orgán bezpečnostnej certifikácie (Security Accreditation Authority)

SAB

Komisia pre bezpečnostnú certifikáciu (Security Accreditation Board)

SAL

Bezpečnostná doložka (Security Aspects Letter)

SecOPs

Operačné bezpečnostné postupy (Security Operating Procedures)

SCG

Usmernenia pre určovanie stupňa utajenia (Security Classification Guide)

SSRS

Bezpečnostné požiadavky špecifické pre systém (System-Specific Security Requirement Statement)

TA

Orgán pre TEMPEST (TEMPEST Authority)( 1 ) Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35.

( 2 ) Rozhodnutie Rady 2011/292/EÚ z 31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17).

( 3 ) Rozhodnutie Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúce bezpečnostné nariadenia Rady (Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1).

( 4 ) Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a zavádzajú osobitné opatrenia dočasne aplikovateľné na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

( 5 ) Označenie „Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding‘ nie je v Belgicku stupňom utajenia. Belgicko manipuluje s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED‘ a chráni ich spôsobom, ktorý nie je menej prísny, ako si vyžadujú normy a postupy uvedené v bezpečnostných predpisoch Rady Európskej únie.

( 6 ) Nemecko: VS = Verschlusssache.

( 7 ) Francúzsko vo svojom vnútroštátnom systéme nepoužíva stupeň utajenia „RESTREINT‘. Francúzsko manipuluje s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED‘ a chráni ich spôsobom, ktorý nie je menej prísny, ako si vyžadujú normy a postupy uvedené v bezpečnostných predpisoch Rady Európskej únie.

( 8 ) Maltské a anglické označenia pre Maltu sa môžu zamieňať.

( 9 ) Švédsko: označenia stupňa utajenia v hornom riadku používajú orgány obrany a označenie v dolnom riadku ostatné orgány.

( 10 ) Spojené kráľovstvo už vo svojom vnútroštátnom systéme nepoužíva stupeň utajenia „UK CONFIDENTIAL‘. Spojené kráľovstvo manipuluje s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL‘ a chráni ich v súlade s ochrannými bezpečnostnými požiadavkami pre stupeň utajenia „UK SECRET‘.