02012R0932 — SK — 09.01.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 932/2012

z 3. októbra 2012,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bubnových sušičiek pre domácnosť

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 278 12.10.2012, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2282 z 30. novembra 2016,

  L 346

51

20.12.2016
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 932/2012

z 3. októbra 2012,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bubnových sušičiek pre domácnosť

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na ekodizajn pri umiestňovaní elektrických bubnových sušičiek napájaných z elektrickej siete a bubnových sušičiek na plyn pre domácnosť a vstavaných bubnových sušičiek pre domácnosť vrátane tých, ktoré sa predávajú na použitie mimo domácnosti, na trh.

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na kombinované práčky so sušičkou pre domácnosť a odstredivky pre domácnosť.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 2 smernice 2009/125/ES uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „bubnová sušička pre domácnosť“ znamená zariadenie na sušenie textílií ich otáčaním v bubne, ktorým prechádza zohriaty vzduch, a je určené predovšetkým na neprofesionálne účely;

2. „vstavaná bubnová sušička pre domácnosť“ znamená bubnovú sušičku pre domácnosť určenú na zabudovanie do skrinky, pripraveného výklenku v stene alebo na podobné miesto a vyžadujúcu zapracovanie do nábytku;

3. „kombinovaná práčka so sušičkou pre domácnosť“ znamená práčku pre domácnosť, ktorá má funkciu odstreďovania, ako aj zariadenie na sušenie textílií zvyčajne ohrievaním alebo otáčaním v bubne;

4. „odstredivka pre domácnosť“, komerčne známa aj ako „žmýkačka“, znamená zariadenie, v ktorom sa voda z textilných výrobkov odstraňuje odstreďovaním v otáčajúcom sa bubne a vypúšťa sa prostredníctvom automatického čerpadla, určené predovšetkým na neprofesionálne účely;

5. „odvetrávacia bubnová sušička“ znamená bubnovú sušičku, ktorá nasáva čerstvý vzduch, vháňa ho medzi textílie a výsledný vlhký vzduch potom vypúšťa do miestnosti alebo do okolitého priestoru;

6. „kondenzačná bubnová sušička“ znamená bubnovú sušičku, v ktorej sa nachádza zariadenie na odstraňovanie vlhkosti zo vzduchu použitého na sušenie (buď jeho kondenzáciou alebo iným spôsobom);

7. „automatická bubnová sušička“ znamená bubnovú sušičku, ktorá pri zistení určitého obsahu vlhkosti náplne, napr. meraním vodivosti alebo teploty, vypne sušenie;

8. „neautomatická bubnová sušička“ znamená bubnovú sušičku, ktorá po uplynutí preddefinovaného času (zvyčajne sa nastavuje prostredníctvom časovača) vypne sušenie, pričom sa však sušenie dá vypnúť aj manuálne;

9. „program“ znamená sériu preddefinovaných operácií, o ktorých dodávateľ vyhlasuje, že sú vhodné na sušenie určitých druhov textílií;

10. „cyklus“ znamená úplný proces sušenia, ako je vymedzený vo zvolenom programe;

11. „čas trvania programu“ znamená čas od začatia programu do jeho ukončenia bez započítania všetkých odkladov, ktoré naprogramuje konečný používateľ;

12. „menovitá kapacita“ znamená maximálnu hmotnosť suchých textílií určitého druhu v kg, v dávkach po 0,5 kg, ktorú podľa údajov dodávateľa možno vysušiť v bubnovej sušičke pre domácnosť pri zvolenom programe, ak sa pri jej plnení postupuje podľa pokynov výrobcu;

13. „čiastočné naplnenie“ znamená polovicu menovitej kapacity bubnovej sušičky pre domácnosť pre daný program;

14. „účinnosť kondenzácie“ znamená pomer hmotnosti vlhkosti kondenzovanej v kondenzačnej bubnovej sušičke a hmotnosti vlhkosti odstránenej z náplne na konci cyklu;

15. „režim vypnutia“ znamená stav, keď je bubnová sušička pre domácnosť vypnutá pomocou ovládačov alebo spínačov na spotrebiči dostupných koncovému používateľovi a určených na to, aby nimi koncový používateľ pri bežnom používaní dosiahol najnižšiu spotrebu elektrickej energie, a ktorý môže trvať neobmedzene dlho, pričom bubnová sušička pre domácnosť je pripojená na zdroj elektrickej energie a používa sa v súlade s pokynmi výrobcu; v prípade, že k dispozícii nie sú žiadne ovládače ani spínače, „režim vypnutia“ znamená stav, do ktorého sa bubnová sušička pre domácnosť dostane vtedy, keď sa sama prepne do režimu rovnomernej spotreby elektrickej energie;

16. „režim ponechania v zapnutom stave“ znamená režim s najnižšou spotrebou elektrickej energie, ktorý môže trvať neobmedzene dlhý čas po skončení programu a vyložení bubnovej sušičky pre domácnosť bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu koncového používateľa;

17. „ekvivalentná bubnová sušička pre domácnosť“ znamená model bubnovej sušičky pre domácnosť, ktorý je umiestnený na trh s rovnakou menovitou kapacitou, technickými a výkonnostnými vlastnosťami, spotrebou energie, účinnosťou kondenzácie (pri kondenzácii), časom pre štandardný program pre bavlnu a vydávaným hlukom prenášaným vzduchom počas sušenia ako iný model bubnovej sušičky pre domácnosť, ktorý rovnaký výrobca umiestnil na trh pod iným obchodným kódovým číslom;

18. „štandardný program pre bavlnu“ znamená cyklus, v rámci ktorého sa suší bavlnená bielizeň s počiatočnou vlhkosťou náplne 60 % až dovtedy, kým zostávajúci obsah vlhkosti náplne nedosiahne 0 %.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn

Všeobecné požiadavky na ekodizajn bubnových sušičiek pre domácnosť sú stanovené v bode 1 prílohy I. Osobitné požiadavky na ekodizajn bubnových sušičiek pre domácnosť sú ustanovené v bode 2 prílohy I.

Požiadavky na ekodizajn týkajúce sa ďalších parametrov ekodizajnu uvedených v časti 1 prílohy I k smernici 2009/125/ES nie sú potrebné.

Článok 4

Posudzovanie zhody

1.  Postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 8 smernice 2009/125/ES je systém vnútornej kontroly návrhu ustanovený v prílohe IV k uvedenej smernici alebo systém riadenia ustanovený v prílohe V k uvedenej smernici.

2.  Na účely posudzovania zhody podľa článku 8 smernice 2009/125/ES technická dokumentácia obsahuje kópiu výpočtov uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Keď sa informácie uvedené v technickej dokumentácii konkrétneho modelu bubnovej sušičky pre domácnosť získali z výpočtu vychádzajúceho z technických výkresov alebo extrapoláciou inej ekvivalentnej bubnovej sušičky pre domácnosť, alebo oboma spôsobmi, musí technická dokumentácia obsahovať podrobnosti týchto výpočtov alebo extrapolácií, alebo oboch, a testov, ktoré výrobcovia vykonali na overenie presnosti týchto výpočtov. V takýchto prípadoch technická dokumentácia obsahuje aj zoznam všetkých ostatných rovnocenných modelov bubnových sušičiek pre domácnosť, kde informácie uvedené v technickej dokumentácii boli získané rovnakým spôsobom.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES vzhľadom na dodržiavanie požiadaviek ustanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu členské štáty používajú postup overovania opísaný v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Referenčné hodnoty

Orientačné referenčné hodnoty pre bubnové sušičky pre domácnosť s najlepším výkonom, ktoré sú dostupné na trhu v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sú stanovené v prílohe IV.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie vo svetle technického pokroku najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia jeho účinnosti a výsledky tohto preskúmania predloží Konzultačnému fóru pre ekodizajn. V preskúmaní sa zameria predovšetkým na tolerancie pri overovaní ustanovené v prílohe III a účinnosť odvetrávacích zariadení.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Uplatňuje sa od 1. novembra 2013.

Ale:

a) všeobecné požiadavky na ekodizajn uvedené v bodoch 1.1 a 1.2 prílohy I sa uplatňujú od 1. novembra 2014;

b) všeobecné požiadavky na ekodizajn uvedené v bode 2.2 prílohy I sa uplatňujú od 1. novembra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Požiadavky na ekodizajn

1.    Všeobecné požiadavky na ekodizajn

1.1. Na výpočet spotreby energie a iných parametrov bubnových sušičiek pre domácnosť sa používa cyklus na vysušenie bavlnenej bielizne (s obsahom počiatočnej vlhkosti náplne 60 %) do stavu, keď je obsah zostatkovej vlhkosti 0 % (ďalej len „štandardný program pre bavlnu“). Tento cyklus musí byť jasne identifikovateľný na zariadení(-iach) pre výber programov bubnovej sušičky pre domácnosť alebo na displeji bubnovej sušičky pre domácnosť, ak sa na nej nachádza, alebo na obidvoch, a musí byť označený názvom „štandardný program pre bavlnu“ alebo jednotným symbolom, alebo ich vhodnou kombináciou, a musí byť nastavený ako východiskový cyklus pre bubnové sušičky pre domácnosť s automatickou voľbou programu sušenia alebo akoukoľvek inou funkciou na automatický výber programu sušenia alebo zachovanie výberu programu. Ak ide o automatickú bubnovú sušičku, „štandardný program pre bavlnu“ je automatický.

1.2. Návod na použitie, ktorý poskytuje výrobca, musí obsahovať:

a) informácie o „štandardnom programe pre bavlnu“ a musí sa v ňom uvádzať, že tento program je vhodný na sušenie normálnej vlhkej bavlnenej bielizne a že je najúčinnejším programom pre sušenie vlhkej bavlnenej bielizne z hľadiska spotreby energie;

b) spotrebu elektrickej energie v režime vypnutia a režime ponechania v zapnutom stave;

c) orientačné informácie o čase trvania programu a spotrebe energie pri hlavných programoch sušenia pri plnom, ako aj v prípade, ak sa dá použiť, pri čiastočnom naplnení.

2.    Osobitné požiadavky na ekodizajn

Bubnové sušičky pre domácnosť musia spĺňať tieto požiadavky:

2.1. Od 1. novembra 2013:

 koeficient energetickej efektívnosti (EEI) musí byť nižší než 85,

 vážená účinnosť kondenzácie kondenzačných bubnových sušičiek pre domácnosť nesmie byť nižšia než 60 %.

2.2. Od 1. novembra 2015:

 koeficient energetickej efektívnosti (EEI) kondenzačných bubnových sušičiek pre domácnosť musí byť nižší než 76,

 vážená účinnosť kondenzácie kondenzačných bubnových sušičiek pre domácnosť nesmie byť nižšia než 70 %.

Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) a vážená účinnosť kondenzácie sa vypočítavajú podľa prílohy II.
PRÍLOHA II

Metóda výpočtu koeficientu energetickej efektívnosti a váženej účinnosti kondenzácie

1.   VÝPOČET KOEFICIENTU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Na výpočet koeficientu energetickej efektívnosti (EEI) určitého modelu bubnovej sušičky pre domácnosť sa vážená ročná spotreba energie bubnovej sušičky pre domácnosť pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení porovnáva s jej štandardnou ročnou spotrebou energie.

a) Koeficient energetickej efektívnosti (EEI) sa vypočítava a zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto takto:

image

kde:

AEC = vážená ročná spotreba energie bubnovej sušičky pre domácnosť,

SAEC = štandardná ročná spotreba energie bubnovej sušičky pre domácnosť.

b) Štandardná ročná spotreba energie (SAEC ) sa vypočítava v kWh/rok a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta takto:

 pre všetky bubnové sušičky pre domácnosť, ktoré nie sú odvetrávacie:

 
image

 pre odvetrávacie bubnové sušičky pre domácnosť:

 
image

kde:

  c je menovitá kapacita bubnovej sušičky pre domácnosť pre štandardný program pre bavlnu,

  Tt je vážený čas trvania programu pre štandardný program pre bavlnu.

c) Vážená ročná spotreba energie (AEC ) sa vypočítava v kWh/rok a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta takto:

i) 
image

kde:

Et = vážená spotreba energie v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

Po = príkon v režime vypnutia pri štandardnom programe pre bavlnu pri plnom naplnení vo wattoch (W) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

Pl = príkon v režime ponechania v zapnutom stave pri štandardnom programe pre bavlnu pri plnom naplnení vo wattoch (W) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta,

Tt = vážený čas trvania programu v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu,

160 = celkový počet cyklov sušenia za rok.

ii) Ak je bubnová sušička pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie, pričom sa bubnová sušička pre domácnosť po skončení programu automaticky prepne do režimu vypnutia, vypočítava sa vážená ročná spotreba energie (AEC ) vzhľadom na skutočný čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave, a to podľa tohto vzorca:

image

kde:

Tl = čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu.

d) Vážený čas trvania programu (Tt ) pre štandardný program pre bavlnu sa vypočítava v minútach a zaokrúhľuje na najbližšiu minútu takto:

image

kde:

Tdry = čas trvania programu pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu,

Tdry½ = čas trvania programu pre štandardný program pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu minútu.

e) Vážená spotreba energie (Et ) sa vypočítava v kWh a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta takto:

image

kde:

Edry = spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

Edry½ = spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

f) Pre bubnové sušičky na plyn pre domácnosť sa spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení vypočítava v kWh a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

image

image

kde:

Egdry = spotreba plynu štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

Egdry½ = spotreba plynu štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

Egdry,a = spotreba pomocnej elektrickej energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

Egdry½,a = spotreba pomocnej elektrickej energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh a zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

fg = 2,5.

2.   VÝPOČET VÁŽENEJ ÚČINNOSTI KONDENZÁCIE

Účinnosť kondenzácie určitého programu je pomer hmotnosti vlhkosti kondenzovanej a zachytenej v zásobníku kondenzačnej bubnovej sušičky pre domácnosť a hmotnosti vlhkosti odstránenej z náplne počas programu, ktorá predstavuje rozdiel medzi hmotnosťou vlhkej testovanej náplne pred sušením a hmotnosťou testovanej náplne po vysušení. Na výpočet váženej účinnosti kondenzácie sa používa priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom, ako aj čiastočnom naplnení.

Vážená účinnosť kondenzácie (Ct ) určitého programu sa vypočítava ako percento a zaokrúhľuje na najbližšie celé percento takto:

image

kde:

Cdry = priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení,

Cdry½ = priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení.

Priemerná účinnosť kondenzácie C sa vypočítava z účinností kondenzácie pri testovacích cykloch a vyjadruje sa v percentách:

image

kde:

  n je počet testovacích cyklov minimálne so štyrmi platnými testovacími cyklami týkajúcimi sa vybraného programu,

  j je číslo testovacieho cyklu,

  Wwj je hmotnosť vody zadržanej v kondenzačnom zásobníku počas testovacieho cyklu j,

  Wi je hmotnosť vlhkej testovacej náplne pred vysušením,

  Wf je hmotnosť testovacej náplne po vysušení.

▼M1
PRÍLOHA III

Overovanie súladu výrobku orgánmi dohľadu nad trhom

Tolerancie overovania stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú iba na overovanie nameraných parametrov orgánmi členských štátov a výrobca alebo dovozca ich nesmie použiť ako povolené tolerancie pri určovaní hodnôt v technickej dokumentácii alebo pri interpretácii týchto hodnôt s cieľom dosiahnuť súlad alebo prezentovať lepší výkon.

Pri overovaní súladu modelu výrobku s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení podľa článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v tejto prílohe, orgány členských štátov uplatňujú tento postup:

1. Orgány členských štátov overujú iba jednu jednotku modelu.

2. Model je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, ak:

a) hodnoty uvedené v technickej dokumentácii podľa bodu 2 prílohy IV k smernici 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a prípadne hodnoty používané na výpočet týchto hodnôt nie sú pre výrobcu alebo dovozcu priaznivejšie než zodpovedajúce výsledky meraní vykonaných podľa jeho písmena g) a

b) deklarované hodnoty spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení a prípadné požadované informácie o výrobku, ktoré uverejnil výrobca alebo dovozca, nezahŕňajú hodnoty, ktoré sú pre výrobcu alebo dovozcu priaznivejšie než deklarované hodnoty a

c) ak orgány členských štátov skúšajú jednotku modelu, určené hodnoty (hodnoty relevantných parametrov namerané pri testovaní, ako aj hodnoty vypočítané na základe týchto meraní) sú v súlade s príslušnou toleranciou overovania, ako sa uvádza v tabuľke 1.

3. Ak sa výsledky uvedené v bode 2 písm. a) alebo b) nedosiahnu, príslušný model a všetky modely, ktoré boli v technickej dokumentácii výrobcu alebo dovozcu uvedené ako ekvivalentné modely bubnových sušičiek pre domácnosť, nie sú v súlade s týmto nariadením.

4. Ak sa výsledok uvedený v bode 2 písm. c) nedosiahne, orgány členských štátov vyberú na preskúšanie ďalšie tri jednotky rovnakého modelu. Alternatívne možno vybrať ďalšie tri jednotky jedného alebo viacerých rôznych modelov, ktoré boli v technickej dokumentácii výrobcu alebo dovozcu uvedené ako rovnocenné modely.

5. Model je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, ak je pri týchto troch jednotkách aritmetický priemer určených hodnôt v súlade s príslušnými toleranciami overovania uvedenými v tabuľke 1.

6. Ak sa výsledok uvedený v bode 5 nedosiahne, príslušný model a všetky modely, ktoré boli v technickej dokumentácii výrobcu alebo dovozcu uvedené ako ekvivalentné modely bubnových sušičiek pre domácnosť, nie sú v súlade s týmto nariadením.

7. Orgány členských štátov poskytnú všetky relevantné informácie orgánom ostatných členských štátov a Komisii bezodkladne po prijatí rozhodnutia o nesúlade modelu podľa bodov 3 a 6.

Orgány členských štátov používajú postupy merania, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie, spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Orgány členských štátov používajú metódy merania a výpočtu stanovené v prílohe II.

Orgány členských štátov uplatňujú na účely požiadaviek uvedených v tejto prílohe iba tolerancie overovania uvedené v tabuľke 1 a používajú iba postup opísaný v bodoch 1 až 7. Neuplatňujú sa nijaké iné tolerancie, napríklad tolerancie stanovené v harmonizovaných normách alebo v ktorejkoľvek inej metóde merania.Tabuľka 1

Tolerancie overovania

Parametre

Tolerancie overovania

Vážená ročná spotreba energie (AEC )

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu AEC o viac ako 6 %.

Vážená spotreba energie (Et )

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu Et o viac ako 6 %.

Vážená účinnosť kondenzácie (Ct )

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota Ct o viac ako 6 %.

Vážený čas trvania programu (Tt )

Určené hodnoty nesmú prekročiť deklarované hodnoty Tt o viac ako 6 %.

Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia a v režime pohotovosti (Po a Pl )

Určené hodnoty spotreby elektrickej energie Po a Pl vyššie ako 1,00 W nesmú prekročiť deklarované hodnoty Po a Pl o viac ako 6 %. Určené hodnoty spotreby elektrickej energie Po a Pl nižšie alebo rovné 1,00 W nesmú prekročiť deklarované hodnoty Po a Pl o viac ako 0,10 W.

Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave (Tl )

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu Tt o viac ako 6 %.

▼B
PRÍLOHA IV

Referenčné hodnoty

V čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia je pre bubnové sušičky pre domácnosť vzhľadom na ich spotrebu energie a úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom počas sušenia pre štandardný program pre bavlnu ako najlepšia dostupná technológia na trhu určená táto technológia:

1. Odvetrávacia bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 3 kg:

a) spotreba energie: 1,89 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 247 kWh/rok ( *1 );

b) úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: 69 dB.

2. Odvetrávacia bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 5 kg:

a) spotreba energie: 2,70 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 347 kWh/rok (*1) ;

b) úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: nie je k dispozícii.

3. Odvetrávacie bubnové sušičky na plyn pre domácnosť s menovitou kapacitou 5 kg:

a) spotreba energie v plyne: 3,25 kWhGas/cyklus zodpovedá 1,3 kWh pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení. Ročná spotreba energie nie je k dispozícii;

b) emisie hluku prenášané vzduchom: nie sú k dispozícii.

4. Kondenzačná bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 5 kg:

a) spotreba energie: 3,10 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 396 kWh/rok (*1) ;

b) úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: nie je k dispozícii.

5. Odvetrávacia bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 6 kg:

a) spotreba energie: 3,84 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 487 kWh/rok (*1) ;

b) úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: 67 dB.

6. Kondenzačná bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 6 kg:

a) spotreba energie: 1,58 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 209 kWh/rok (*1) ;

b) úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: nie je k dispozícii.

7. Odvetrávacia bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 7 kg:

a) spotreba energie: 3,9 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 495 kWh/rok (*1) ;

b) úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: 65 dB.

8. Odvetrávacie bubnové sušičky na plyn pre domácnosť s menovitou kapacitou 7 kg:

a) spotreba energie v plyne: 3,4 kWhGas/cyklus zodpovedá 1,36 kWh pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení. Ročná spotreba energie nie je k dispozícii;

b) emisie hluku prenášané vzduchom: nie sú k dispozícii.

9. Kondenzačná bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 7 kg:

a) spotreba energie: 1,6 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 211 kWh/rok (*1) ;

b) úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: 65 dB.

10. Odvetrávacia bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 8 kg:

a) spotreba energie: 4,1 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 520 kWh/rok (*);

b) úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: 65 dB.

11. Kondenzačná bubnová sušička pre domácnosť s menovitou kapacitou 8 kg:

a) spotreba energie: 2,30 kWh/cyklus pre štandardný cyklus pre bavlnu pri plnom naplnení, čo zodpovedá približne 297 kWh/rok (*);

b) úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom: nie je k dispozícii.( *1 ) Vypočítané za predpokladu 160 cyklov sušenia ročne so spotrebou energie pre štandardný program pre bavlnu pri čiastočnom naplnení zodpovedajúcou 60 % spotreby energie pri plnom naplnení a s dodatočnou ročnou spotrebou energie v režimoch nízkej spotreby elektrickej energie 13,5 kWh.