2012R0792 — SK — 05.02.2015 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 792/2012

z 23. augusta 2012,

ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006

(Ú. v. ES L 242, 7.9.2012, p.13)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/57 z 15. januára 2015,

  L 10

19

16.1.2015


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 252, 24.9.2013, s. 51 (792/2012)
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 792/2012

z 23. augusta 2012,

ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ( 1 ), a najmä na jeho článok 19 ods. 1,

keďže:

(1)

Je potrebné prijať ustanovenia na vykonávanie nariadenia (ES) č. 338/97 a na zabezpečenie úplného súladu s ustanoveniami Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ďalej len „dohovor“.

(2)

Na zabezpečenie jednotného vykonávania nariadenia (ES) č. 338/97 a nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ( 2 ), je potrebné ustanoviť vzory, ktorým musia zodpovedať povolenia, potvrdenia a iné doklady stanovené v uvedených nariadeniach.

(3)

Na 15. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v Dauhe (Katar) od 13. do 25. marca 2010, bolo upravených viacero uznesení okrem iného v súvislosti s harmonizáciou povolení a potvrdení a so zmenami kódov pôvodu. Je preto nevyhnutné zohľadniť tieto uznesenia a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť vzory. Zmeny sú potrebné aj preto, aby tieto dokumenty boli zrozumiteľnejšie pre používateľov a vnútroštátne správne orgány.

(4)

Jednotné podmienky na používanie týchto formulárov preto treba vymedziť prostredníctvom vzorov, pokynov a vysvetliviek, ktoré sa majú používať v spojení s nariadením (ES) č. 865/2006.

(5)

Tieto jednotné podmienky by sa mali prijať v súlade s postupom preskúmania stanoveným v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú realizáciu vykonávacích právomocí Komisie ( 3 ). Je preto potrebné, aby sa začlenili do vykonávacieho nariadenia, ktoré sa líši od nariadenia (ES) č. 865/2006.

(6)

Nariadenie (ES) č. 865/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Všeobecné ustanovenie

Vzory a technické špecifikácie formulárov povolení, potvrdení a ostatných dokladov stanovených v nariadení (ES) č. 338/97 a nariadení (ES) č. 865/2006 sú opísané v tomto nariadení. Vzory a technické špecifikácie sú určené pre tieto doklady:

1. povolenia na dovoz;

2. povolenia na vývoz;

3. potvrdenia na opätovný vývoz;

4. potvrdenia o osobnom vlastníctve;

5. potvrdenia o zbierkach vzoriek;

▼M1

5a. potvrdenia o hudobných nástrojoch;

▼B

6. oznámenia o dovoze;

7. potvrdenia o putovnej výstave;

▼M1

8. dodatkové listy pre potvrdenia o osobnom vlastníctve, pre potvrdenia o putovnej výstave a pre potvrdenia o hudobných nástrojoch;

▼B

9. potvrdenia stanovené v článku 5 ods. 2 písm. b), ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 338/97 a v článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 písm. b) uvedeného nariadenia;

10. štítky uvedené v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 338/97.

Článok 2

Formuláre

▼M1

1.  Formuláre povolení na dovoz, povolení na vývoz, potvrdení na opätovný vývoz, potvrdení o osobnom vlastníctve, potvrdení o zbierke vzoriek, potvrdení o hudobných nástrojoch a žiadostí o vydanie týchto dokladov sú v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I s výnimkou priestoru vyhradeného na vnútroštátne účely.

▼B

2.  Formuláre oznámení o dovoze sú v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II s výnimkou priestoru vyhradeného na vnútroštátne účely. Môžu obsahovať sériové číslo.

3.  Formuláre potvrdení o putovnej výstave a žiadostí o takéto doklady sú v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III s výnimkou priestoru vyhradeného na vnútroštátne účely.

4.  Formuláre dodatkových listov pre potvrdenia o osobnom vlastníctve a pre potvrdenia o putovnej výstave sú v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IV.

5.  Formuláre potvrdení stanovených v článku 5 ods. 2 písm. b), ods. 3 a ods. 4 nariadenia (ES) č. 338/97 a v článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 písm. b) uvedeného nariadenia a žiadostí o takéto potvrdenia sú v súlade so vzorom uvedeným v prílohe V k tomuto nariadeniu s výnimkou priestoru vyhradeného na vnútroštátne účely.

Členské štáty však môžu stanoviť, že kolónky 18 a 19 môžu namiesto predtlačeného textu obsahovať len príslušné potvrdenie a/alebo povolenie.

6.  Formulár štítkov uvedených v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 338/97 je v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Technické špecifikácie formulárov

1.  Papier používaný na tlač formulárov uvedených v článku 2 neobsahuje drevovinu, je upravený na účely písania a váži minimálne 55 g/m2.

2.  Formuláre uvedené v článku 2 ods. 1 až 5 majú rozmery 210 × 297 mm (A4) s maximálnou prípustnou odchýlkou plus 8 mm a mínus 18 mm dĺžky.

3.  Papier používaný na tlač formulárov uvedených v článku 2 ods. 1 má tieto farby:

a) formulár 1 (originál): biela so šedým gilošovým vzorom na pozadí prednej strany, aby bolo možné odhaliť akékoľvek falšovanie, či už mechanickým alebo chemickým spôsobom;

b) formulár 2 (kópia pre držiteľa): žltá;

c) formulár 3 (kópia pre krajinu vývozu alebo opätovného vývozu v prípade povolenia na dovoz alebo kópia, ktorú má colný úrad vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu v prípade povolenia na vývoz alebo potvrdenia o opätovnom vývoze): bledozelená;

d) formulár 4 (kópia pre vydávajúci výkonný orgán): ružová;

e) formulár 5 (žiadosť): biela.

4.  Papier používaný na tlač formulárov uvedených v článku 2 ods. 2 má tieto farby:

a) formulár 1 (originál): biela;

b) formulár 2 (kópia pre dovozcu): žltá.

5.  Papier používaný na tlač formulárov uvedených v článku 2 ods. 3 a 5 má tieto farby:

a) formulár 1 (originál): žltá so šedým gilošovým vzorom na pozadí prednej strany, aby bolo možné odhaliť akékoľvek falšovanie, či už mechanickým alebo chemickým spôsobom;

b) formulár 2 (kópia pre vydávajúci výkonný orgán): ružová;

c) formulár 3 (žiadosť): biela.

6.  Papier, na ktorom sú vytlačené dodatkové listy uvedené v článku 2 ods. 4 a štítky uvedené v článku 2 ods. 6, je bielej farby.

7.  Formuláre uvedené v článku 2 sa tlačia a vypĺňajú v jednom z úradných jazykov Únie, ako určia výkonné orgány jednotlivých členských štátov. Ak je to potrebné, obsahujú preklad do jedného z úradných jazykov dohovoru.

8.  Za tlač formulárov uvedených v článku 2 sú zodpovedné členské štáty, v prípade formulárov uvedených v článku 2 ods. 1 až 5 môžu byť tieto súčasťou automatizovaného postupu vydávania povolení/potvrdení.

Článok 4

Nariadenie (ES) č. 865/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1. Články 2 a 3 sa vypúšťajú.

2. Prílohy I až VI sa vypúšťajú.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 27. septembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

image

Pokyny a vysvetlivky

▼M1

1. Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji celý názov alebo celé meno a adresa zákonného vlastníka. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji, ak žiadateľ nie je zákonným vlastníkom, by sa vo formulári mal uviesť celý názov alebo celé meno a adresa vlastníka, ako aj žiadateľa a orgánu vydávajúcemu relevantné povolenie by sa mala predložiť kópia nájomnej zmluvy medzi vlastníkom a žiadateľom.

2. Obdobie platnosti povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz nesmie presiahnuť šesť mesiacov a povolenia na dovoz 12 mesiacov. Obdobie platnosti potvrdenia o osobnom vlastníctve a potvrdenia o hudobnom nástroji nesmie presiahnuť tri roky. Po poslednom dni platnosti je tento doklad neplatný a originál a všetky kópie musí držiteľ bezodkladne vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu. Povolenie na dovoz je neplatné, ak bol na (opätovný) vývoz použitý zodpovedajúci doklad CITES z krajiny (opätovného) vývozu po poslednom dni jeho platnosti alebo ak dátum dovozu do Únie je neskorší ako šesť mesiacov od dátumu jeho vydania.

3. Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.

5. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.

▼B

6. Pre živé exempláre druhov uvedených v prílohe A, ktoré neboli narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované, môže vydávajúci orgán určiť miesto, kde majú byť držané, tým, že v tejto kolónke uvedie príslušné údaje. Každé premiestnenie si potom vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného výkonného orgánu s výnimkou naliehavého veterinárneho ošetrenia a za predpokladu, že exempláre sú vrátené späť priamo na povolené miesto.

▼M1

8. Opis musí byť čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji by opis nástroja mal umožniť príslušnému orgánu overiť, či potvrdenie zodpovedá dovážanému alebo vyvážanému exempláru, pričom by mal tento opis obsahovať také prvky ako meno alebo názov výrobcu, sériové číslo alebo iný prostriedok identifikácie, napríklad fotografie.

▼B

9/10. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

11. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

12. Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

13. Na označenie pôvodu použite jeden z týchto kódov:

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre živočíchov chovaných v kontrolovanom prostredí, ktoré boli odobrané z voľnej prírody ako vajíčka alebo mláďatá v prípadoch, keď je veľmi málo pravdepodobné, že by sa inak dožili dospelého veku

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely v zariadeniach uvedených v registri sekretariátu dohovoru CITES v súlade s rezolúciou konferencie CITES č. 12.10 (Rev. CoP15) a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy narodené v zajatí, ktoré však nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

I

zhabané, prepadnuté alebo zaistené exempláre ( 4 )

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (4) 

U

neznámy pôvod (musí byť odôvodnený)

▼M1

X

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu

▼B

14. Na označenie účelu, na ktorý sa majú exempláre (opätovne) vyviezť/doviezť, použite jeden z týchto kódov:

B

chov v zajatí alebo umelé pestovanie

E

vzdelávanie

G

botanické záhrady

H

poľovnícke trofeje

L

vynucovanie právnych predpisov (súdne a forenzné účely)

M

medicínsky účel (vrátane biologicko-medicínskeho výskumu)

N

opätovná introdukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P

osobný účel

▼M1

Q

putovné výstavy (zbierka vzoriek, cirkus, zverinec, výstava rastlín, orchester alebo muzeálna výstava, ktoré vystavujú na verejnosti na komerčné účely)

▼B

S

vedecký účel

T

komerčný účel

Z

zoologické záhrady

15 až 17. Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu Únie vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa musí uviesť len názov členského štátu pôvodu.

18 až 20. V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajina posledného opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli exempláre dovezené pred opätovným vývozom z Únie. V prípade povolenia na dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej majú byť exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať podrobné údaje o príslušnom potvrdení na opätovný vývoz.

21. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

23 až 25. Len na úradné účely.

26. V prípade potreby musí dovozca/(opätovný) vývozca alebo jeho zástupca uviesť číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu.

27. Vypĺňa colný úrad v mieste vstupu do Únie alebo príslušný colný úrad (opätovného) vývozu podľa toho, či ide o dovoz alebo (opätovný) vývoz. V prípade dovozu sa originál (formulár 1) musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a kópia pre držiteľa (formulár 2) dovozcovi. V prípade (opätovného) vývozu sa kópia, ktorú colný úrad vráti vydávajúcemu orgánu (formulár 3), musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a originál (formulár 1) spolu s kópiou pre držiteľa (formulár 2) sa musia vrátiť (opätovnému) vývozcovi.

image ►(2) C1   ►(2) C1  

Pokyny a vysvetlivky

▼M1

1. Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji celý názov alebo celé meno a adresa zákonného vlastníka. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji, ak žiadateľ nie je zákonným vlastníkom, by sa vo formulári mal uviesť celý názov alebo celé meno a adresa vlastníka, ako aj žiadateľa a orgánu vydávajúcemu relevantné povolenie by sa mala predložiť kópia nájomnej zmluvy medzi vlastníkom a žiadateľom.

2. Obdobie platnosti povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz nesmie presiahnuť šesť mesiacov a povolenia na dovoz 12 mesiacov. Obdobie platnosti potvrdenia o osobnom vlastníctve a potvrdenia o hudobnom nástroji nesmie presiahnuť tri roky. Po poslednom dni platnosti je tento doklad neplatný a originál a všetky kópie musí držiteľ bezodkladne vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu. Povolenie na dovoz je neplatné, ak bol na (opätovný) vývoz použitý zodpovedajúci doklad CITES z krajiny (opätovného) vývozu po poslednom dni jeho platnosti alebo ak dátum dovozu do Únie je neskorší ako šesť mesiacov od dátumu jeho vydania.

3. Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.

5. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.

▼B

6. Pre živé exempláre druhov uvedených v prílohe A, ktoré neboli narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované, môže vydávajúci orgán určiť miesto, kde majú byť držané, tým, že v tejto kolónke uvedie príslušné údaje. Každé premiestnenie si potom vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného výkonného orgánu s výnimkou naliehavého veterinárneho ošetrenia a za predpokladu, že exempláre sú vrátené späť priamo na povolené miesto.

▼M1

8. Opis musí byť čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji by opis nástroja mal umožniť príslušnému orgánu overiť, či potvrdenie zodpovedá dovážanému alebo vyvážanému exempláru, pričom by mal tento opis obsahovať také prvky ako meno alebo názov výrobcu, sériové číslo alebo iný prostriedok identifikácie, napríklad fotografie.

▼B

9/10. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

11. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

12. Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

13. Na označenie pôvodu použite jeden z týchto kódov:

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre živočíchov chovaných v kontrolovanom prostredí, ktoré boli odobrané z voľnej prírody ako vajíčka alebo mláďatá v prípadoch, keď je veľmi málo pravdepodobné, že by sa inak dožili dospelého veku

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely v zariadeniach uvedených v registri sekretariátu dohovoru CITES v súlade s rezolúciou konferencie CITES č. 12.10 (Rev. CoP15) a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy narodené v zajatí, ktoré však nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

I

zhabané, prepadnuté alebo zaistené exempláre ( 5 )

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (5) 

U

neznámy pôvod (musí byť odôvodnený)

▼M1

X

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu

▼B

14. Na označenie účelu, na ktorý sa majú exempláre (opätovne) vyviezť/doviezť, použite jeden z týchto kódov:

B

chov v zajatí alebo umelé pestovanie

E

vzdelávanie

G

botanické záhrady

H

poľovnícke trofeje

L

vynucovanie právnych predpisov (súdne a forenzné účely)

M

medicínsky účel (vrátane biologicko-medicínskeho výskumu)

N

opätovná introdukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P

osobný účel

▼M1

Q

putovné výstavy (zbierka vzoriek, cirkus, zverinec, výstava rastlín, orchester alebo muzeálna výstava, ktoré vystavujú na verejnosti na komerčné účely)

▼B

S

vedecký účel

T

komerčný účel

Z

zoologické záhrady

15 až 17. Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu Únie vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa musí uviesť len názov členského štátu pôvodu.

18 až 20. V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajina posledného opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli exempláre dovezené pred opätovným vývozom z Únie. V prípade povolenia na dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej majú byť exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať podrobné údaje o príslušnom potvrdení na opätovný vývoz.

21. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

23 až 25. Len na úradné účely.

26. V prípade potreby musí dovozca/(opätovný) vývozca alebo jeho zástupca uviesť číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu.

27. Vypĺňa colný úrad v mieste vstupu do Únie alebo príslušný colný úrad (opätovného) vývozu podľa toho, či ide o dovoz alebo (opätovný) vývoz. V prípade dovozu sa originál (formulár 1) musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a kópia pre držiteľa (formulár 2) dovozcovi. V prípade (opätovného) vývozu sa kópia, ktorú colný úrad vráti vydávajúcemu orgánu (formulár 3), musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a originál (formulár 1) spolu s kópiou pre držiteľa (formulár 2) sa musia vrátiť (opätovnému) vývozcovi.

image ►(1) C1  

Pokyny a vysvetlivky

▼M1

1. Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji celý názov alebo celé meno a adresa zákonného vlastníka. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji, ak žiadateľ nie je zákonným vlastníkom, by sa vo formulári mal uviesť celý názov alebo celé meno a adresa vlastníka, ako aj žiadateľa a orgánu vydávajúcemu relevantné povolenie by sa mala predložiť kópia nájomnej zmluvy medzi vlastníkom a žiadateľom.

2. Obdobie platnosti povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz nesmie presiahnuť šesť mesiacov a povolenia na dovoz 12 mesiacov. Obdobie platnosti potvrdenia o osobnom vlastníctve a potvrdenia o hudobnom nástroji nesmie presiahnuť tri roky. Po poslednom dni platnosti je tento doklad neplatný a originál a všetky kópie musí držiteľ bezodkladne vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu. Povolenie na dovoz je neplatné, ak bol na (opätovný) vývoz použitý zodpovedajúci doklad CITES z krajiny (opätovného) vývozu po poslednom dni jeho platnosti alebo ak dátum dovozu do Únie je neskorší ako šesť mesiacov od dátumu jeho vydania.

3. Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.

5. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.

▼B

6. Pre živé exempláre druhov uvedených v prílohe A, ktoré neboli narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované, môže vydávajúci orgán určiť miesto, kde majú byť držané, tým, že v tejto kolónke uvedie príslušné údaje. Každé premiestnenie si potom vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného výkonného orgánu s výnimkou naliehavého veterinárneho ošetrenia za predpokladu, že exempláre sú vrátené späť priamo na povolené miesto.

▼M1

8. Opis musí byť čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji by opis nástroja mal umožniť príslušnému orgánu overiť, či potvrdenie zodpovedá dovážanému alebo vyvážanému exempláru, pričom by mal tento opis obsahovať také prvky ako meno alebo názov výrobcu, sériové číslo alebo iný prostriedok identifikácie, napríklad fotografie.

▼B

9/10. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

11. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

12. Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

13. Na označenie pôvodu použite jeden z týchto kódov:

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre živočíchov chovaných v kontrolovanom prostredí, ktoré boli odobrané z voľnej prírody ako vajíčka alebo mláďatá v prípadoch, keď je veľmi málo pravdepodobné, že by sa inak dožili dospelého veku

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely v zariadeniach uvedených v registri sekretariátu dohovoru CITES v súlade s rezolúciou konferencie CITES č. 12.10 (Rev. CoP15) a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy narodené v zajatí, ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty.

I

zhabané, prepadnuté alebo zaistené exempláre ( 6 )

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (6) 

U

neznámy pôvod (musí byť odôvodnený)

▼M1

X

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu

▼B

14. Na označenie účelu, na ktorý sa majú exempláre (opätovne) vyviezť/doviezť, použite jeden z týchto kódov:

B

chov v zajatí alebo umelé pestovanie

E

vzdelávanie

G

botanické záhrady

H

poľovnícke trofeje

L

vynucovanie právnych predpisov (súdne a forenzné účely)

M

medicínsky účel (vrátane biologicko-medicínskeho výskumu)

N

opätovná introdukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P

osobný účel

▼M1

Q

putovné výstavy (zbierka vzoriek, cirkus, zverinec, výstava rastlín, orchester alebo muzeálna výstava, ktoré vystavujú na verejnosti na komerčné účely)

▼B

S

vedecký účel

T

komerčný účel

Z

zoologické záhrady

15 až 17. Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu Únie vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa musí uviesť len názov členského štátu pôvodu.

18 až 20. V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajina posledného opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli exempláre dovezené pred opätovným vývozom z Únie. V prípade povolenia na dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej majú byť exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať podrobné údaje o príslušnom potvrdení na opätovný vývoz.

21. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

23 až 25. Len na úradné účely.

26. V prípade potreby musí dovozca/(opätovný) vývozca alebo jeho zástupca uviesť číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu.

27. Vypĺňa colný úrad v mieste vstupu do Únie alebo príslušný colný úrad (opätovného) vývozu podľa toho, či ide o dovoz alebo (opätovný) vývoz. V prípade dovozu sa originál (formulár 1) musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a kópia pre držiteľa (formulár 2) dovozcovi. V prípade (opätovného) vývozu sa kópia, ktorú colný úrad vráti vydávajúcemu orgánu (formulár 3), musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a originál (formulár 1) spolu s kópiou pre držiteľa (formulár 2) sa musia vrátiť (opätovnému) vývozcovi.

image ►(3) C1   ►(3) C1   ►(3) C1  

image ►(3) C1   ►(3) C1   ►(3) C1  

Pokyny a vysvetlivky

▼M1

1. Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji celý názov alebo celé meno a adresa zákonného vlastníka. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji, ak žiadateľ nie je zákonným vlastníkom, by sa vo formulári mal uviesť celý názov alebo celé meno a adresa vlastníka, ako aj žiadateľa a orgánu vydávajúcemu relevantné povolenie by sa mala predložiť kópia nájomnej zmluvy medzi vlastníkom a žiadateľom.

▼B

2. Neuplatňuje sa.

▼M1

3. Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.

5. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.

▼B

6. Vyplniť vo formulári žiadosti len v prípade živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A, ktoré neboli narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

▼M1

8. Opis musí byť čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji by opis nástroja mal umožniť príslušnému orgánu overiť, či potvrdenie zodpovedá dovážanému alebo vyvážanému exempláru, pričom by mal tento opis obsahovať také prvky ako meno alebo názov výrobcu, sériové číslo alebo iný prostriedok identifikácie, napríklad fotografie.

▼B

9/10. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

11. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

12. Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu podania žiadosti uvedený.

13. Na označenie pôvodu použite jeden z týchto kódov:

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre živočíchov chovaných v kontrolovanom prostredí, ktoré boli odobrané z voľnej prírody ako vajíčka alebo mláďatá v prípadoch, keď je veľmi málo pravdepodobné, že by sa inak dožili dospelého veku

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely v zariadeniach uvedených v registri sekretariátu dohovoru CITES v súlade s rezolúciou konferencie CITES č. 12.10 (Rev. CoP15) a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy narodené v zajatí, ktoré však nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty.

I

zhabané, prepadnuté alebo zaistené exempláre ( 7 )

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (7) 

U

neznámy pôvod (musí byť odôvodnený)

▼M1

X

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu

▼B

14. Na označenie účelu, na ktorý sa majú exempláre (opätovne) vyviezť/doviezť, použite jeden z týchto kódov:

B

chov v zajatí alebo umelé pestovanie

E

vzdelávanie

G

botanické záhrady

H

poľovnícke trofeje

L

vynucovanie právnych predpisov (súdne a forenzné účely)

M

medicínsky účel (vrátane biologicko-medicínskeho výskumu)

N

opätovná introdukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P

osobný účel

▼M1

Q

putovné výstavy (zbierka vzoriek, cirkus, zverinec, výstava rastlín, orchester alebo muzeálna výstava, ktoré vystavujú na verejnosti na komerčné účely)

▼B

S

vedecký účel

T

komerčný účel

Z

zoologické záhrady

15 až 17. Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu Únie vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa musí uviesť len názov členského štátu pôvodu.

18 až 20. V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajina posledného opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli exempláre dovezené pred opätovným vývozom z Únie. V prípade povolenia na dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej majú byť exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať podrobné údaje o príslušnom potvrdení na opätovný vývoz.

21. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

23. Uveďte podľa možnosti čo najviac podrobných údajov a odôvodnite neuvedenie vyššie požadovaných informácií.
PRÍLOHA II

image

Pokyny a vysvetlivky

1. Uveďte presný názov alebo meno a adresu dovozcu alebo splnomocneného zástupcu.

4. Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

5. Vypĺňa sa len v tom prípade, ak krajina, z ktorej sa exempláre dovážajú, nie je totožná s krajinou pôvodu.

6. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší.

9. Vedecký názov musí byť názov uvedený v prílohách C alebo D k nariadeniu (ES) č. 338/97.

10. Pre druhy uvedené v prílohe III CITES uveďte III.

12. Uveďte písmeno (C alebo D) prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97, v ktorej sú druhy uvedené.

13. Dovozca musí colnému úradu v mieste vstupu do Únie predložiť podpísaný originál (formulár 1) a „kópiu pre dovozcu“ (formulár 2), ak sa to vyžaduje spolu s dokladmi z krajiny (opätovného) vývozu pre druhy z prílohy III CITES.

14. Colný úrad zašle originál (formulár 1) potvrdený odtlačkom pečiatky výkonnému orgánu svojej krajiny a vráti „kópiu pre dovozcu“ (formulár 2) potvrdenú odtlačkom pečiatky dovozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.

image

Pokyny a vysvetlivky

1. Uveďte presný názov alebo meno a adresu dovozcu alebo splnomocneného zástupcu.

4. Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

5. Vypĺňa sa len v tom prípade, ak krajina, z ktorej sa exempláre dovážajú, nie je totožná s krajinou pôvodu.

6. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší.

9. Vedecký názov musí byť názov uvedený v prílohách C alebo D k nariadeniu (ES) č. 338/97.

10. Pre druhy uvedené v prílohe III CITES uveďte III.

12. Uveďte písmeno (C alebo D) prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97, v ktorej sú druhy uvedené.

13. Dovozca musí colnému úradu v mieste vstupu do Únie predložiť podpísaný originál (formulár 1) a „kópiu pre dovozcu“ (formulár 2), ak sa to vyžaduje spolu s dokladmi z krajiny (opätovného) vývozu pre druhy z prílohy III CITES.

14. Colný úrad zašle originál (formulár 1) potvrdený odtlačkom pečiatky výkonnému orgánu svojej krajiny a vráti „kópiu pre dovozcu“ (formulár 2) potvrdenú odtlačkom pečiatky dovozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.
PRÍLOHA III

image

Pokyny a vysvetlivky

1. Jedinečné číslo pridelené vydávajúcim výkonným orgánom.

2. Obdobie platnosti dokladu nesmie presiahnuť tri roky od dátumu vydania. V prípade, že putovná výstava pochádza z tretej krajiny, dátum ukončenia platnosti nesmie byť neskorší ako dátum uvedený na rovnocennom potvrdení z dotknutej krajiny.

3. Uveďte meno, priezvisko, trvalé bydlisko a štát vlastníka exempláru, na ktorý sa vzťahuje potvrdenie. V prípade, že chýba podpis vlastníka, je potvrdenie neplatné.

4. Názov, adresa a štát vydávajúceho výkonného orgánu sú na formulári predtlačené.

5. Text v tejto kolónke je predtlačený, aby sa uviedla platnosť potvrdenia na viacnásobný prechod exempláru s výstavou cez hranice výlučne na výstavné účely, aby sa umožnilo vystavovanie exemplárov na verejnosti v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 a objasnilo sa, že potvrdenie sa nemá odobrať, ale má ostať s exemplárom (u vlastníka). Táto kolónka sa tiež môže použiť na zdôvodnenie niektorých chýbajúcich informácií.

6. Text v tejto kolónke je predtlačený, aby sa uviedlo, že prechod cez hranice je povolený do ktorejkoľvek krajiny, ktorá akceptuje toto potvrdenie ako predmet vnútroštátnych právnych predpisov.

7. Text v tejto kolónke je predtlačený kódom Q pre cirkusy a putovné výstavy.

8. Ak sa to vyžaduje, uveďte číslo bezpečnostnej známky nalepenej v kolónke 19.

9. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

10. Opíšte čo možno najpresnejšie exemplár, na ktorý sa potvrdenie vzťahuje, vrátane identifikačného označenia (visačky, krúžky, jedinečné označenie atď.) dostačujúceho na to, aby orgány krajiny, do ktorej výstava prichádza, overili, že potvrdenie sa vzťahuje na daný exemplár. Ak je to možné, mali by sa uviesť pohlavie a vek exempláru v čase vydania potvrdenia.

11. Uveďte celkový počet exemplárov. V prípade živých živočíchov je to zvyčajne jeden exemplár. Ak je exemplárov viac, uveďte „pozri priložený inventárny list“.

12. Uveďte číslo prílohy dohovoru (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia alebo potvrdenia uvedený.

13. Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia alebo potvrdenia uvedený.

14. Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov. Toto potvrdenie sa nesmie použiť v prípade exemplárov s kódom pôvodu W, R, F alebo U, ak exempláre neboli nadobudnuté v Únii alebo dovezené do Únie predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených v prílohách I, II alebo III k dohovoru alebo v prílohe C k nariadeniu (EHS) č. 3626/82 alebo v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 338/97, a použije sa pre ne tiež kód O.

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre živočíchov chovaných v kontrolovanom prostredí, ktoré boli odobrané z voľnej prírody ako vajíčka alebo mláďatá v prípadoch, keď je veľmi málo pravdepodobné, že by sa inak dožili dospelého veku

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy narodené v zajatí, ktoré však nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty.

U

neznámy pôvod (musí byť odôvodnený)

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (možno použiť spolu s ktorýmkoľvek iným kódom).

▼M1

X

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu

▼B

15/16. Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónka 16 musí obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu Únie vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa musí uviesť len názov členského štátu pôvodu.

17. Táto kolónka musí obsahovať evidenčné číslo výstavy.

18. Uveďte dátum nadobudnutia iba pri exemplároch, ktoré boli nadobudnuté v Únii alebo dovezené do Únie predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených v prílohách I, II alebo III dohovoru alebo v prílohe C k nariadeniu (EHS) č. 3626/82 alebo v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

19. Vyplní úradník, ktorý vydáva potvrdenie. Potvrdenie môže vydať iba výkonný orgán krajiny, z ktorej výstava pochádza, a len ak majiteľ výstavy zaevidoval u daného výkonného orgánu všetky podrobnosti o exemplári. V prípade výstavy pochádzajúcej z tretej krajiny môže potvrdenie vydať len výkonný orgán krajiny prvého určenia. Meno vydávajúceho úradníka musí byť uvedené v plnom znení. Odtlačok pečiatky, podpis, a ak sa to vyžaduje, číslo bezpečnostnej známky musia byť zreteľné a čitateľné.

20. Táto kolónka sa môže použiť na uvedenie odkazov na vnútroštátne právne predpisy alebo na uvedenie dodatočných osobitných podmienok, ktoré uložil vydávajúci výkonný orgán v súvislosti s prechodom cez hranice.

21. Text tejto kolónky je predtlačený, aby sa uviedol odkaz na priložený dodatkový list, v ktorom budú uvedené všetky prechody cez hranice.

Tento doklad sa po uplynutí jeho platnosti musí s výhradou bodu 5 vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu.

Držiteľ alebo jeho splnomocnený zástupca odovzdá originál tohto potvrdenia (formulár 1) – a ak sa to vyžaduje, potvrdenie o putovnej výstave vydané treťou krajinou – na účely overenia a predloží sprievodný dodatkový list alebo (ak bolo potvrdenie vydané na základe rovnocenného potvrdenia z tretej krajiny) dva dodatkové listy a ich kópie colnému úradu, ktorý bol určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97. Colný úrad vráti po vyplnení dodatkového listu (dodatkových listov) originál tohto potvrdenia (formulár 1), originál potvrdenia vydaného treťou krajinou (ak sa to vyžaduje) – a dodatkový list (dodatkové listy) – držiteľovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi a postúpi potvrdenú kópiu dodatkového listu potvrdenia vydaného výkonným orgánom členského štátu príslušnému výkonnému orgánu v súlade s článkom 45 nariadenia (ES) č. 865/2006.

image

image ►(1) C1  

Pokyny a vysvetlivky

3. Uveďte meno, priezvisko, trvalé bydlisko a štát vlastníka exempláru, na ktorý sa vzťahuje potvrdenie (nie jeho zástupcu). V prípade, že chýba podpis vlastníka, je potvrdenie neplatné.

8. Ak sa to vyžaduje, uveďte číslo bezpečnostnej známky nalepenej v kolónke 19.

9. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

10. Opíšte čo možno najpresnejšie exemplár, na ktorý sa potvrdenie vzťahuje, vrátane identifikačného označenia (visačky, krúžky, jedinečné označenie atď.) dostačujúceho na to, aby orgány krajiny, do ktorej výstava prichádza, overili, že potvrdenie sa vzťahuje na daný exemplár. Ak je to možné, mali by sa uviesť pohlavie a vek exempláru v čase vydania potvrdenia.

11. Uveďte celkový počet exemplárov. V prípade živých živočíchov je to zvyčajne jeden exemplár. Ak je exemplárov viac, uveďte „pozri priložený inventárny list“.

12. Uveďte číslo prílohy k dohovoru (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu podania žiadosti uvedený.

13. Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu podania žiadosti uvedený.

14. Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov. Toto potvrdenie sa nesmie použiť v prípade exemplárov s kódom pôvodu W, R, F alebo U, ak exempláre neboli nadobudnuté v Únii alebo dovezené do Únie predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených v prílohách I, II alebo III k dohovoru alebo v prílohe C k nariadeniu (EHS) č. 3626/82 alebo v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 338/97, a použije sa pre ne tiež kód O.

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre živočíchov chovaných v kontrolovanom prostredí, ktoré boli odobrané z voľnej prírody ako vajíčka alebo mláďatá v prípadoch, keď je veľmi málo pravdepodobné, že by sa inak dožili dospelého veku

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy narodené v zajatí, ktoré však nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty.

U

neznámy pôvod (musí byť odôvodnený)

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (možno použiť spolu s ktorýmkoľvek iným kódom).

▼M1

X

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu

▼B

15/16. Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina (t. j. krajina mimo EÚ), kolónka 16 musí obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu Únie vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa musí uviesť len názov členského štátu pôvodu.

17. Táto kolónka musí obsahovať evidenčné číslo výstavy.

18. Uveďte dátum nadobudnutia iba pri exemplároch, ktoré boli nadobudnuté v Únii alebo dovezené do Únie predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených v prílohách I, II alebo III dohovoru alebo v prílohe C k nariadeniu (EHS) č. 3626/82 alebo v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

19. Uveďte podľa možnosti čo najviac podrobných údajov a odôvodnite neuvedenie požadovaných informácií.
PRÍLOHA IV

image

►(1) M1  
PRÍLOHA V

image ►(4) C1   ►(4) C1   ►(4) C1   ►(4) C1  

Pokyny a vysvetlivky

1. Presný názov alebo meno a adresa držiteľa potvrdenia, nie jeho zástupcu.

2. Vypĺňať len v prípade, ak povolenie na dovoz pre príslušné exempláre stanovuje miesto, kde sa majú tieto exempláre držať, alebo ak sa vyžaduje, aby exempláre, ktoré boli nadobudnuté z voľnej prírody v členskom štáte, boli držané na schválenej adrese.

Každé premiestnenie z uvedeného miesta si potom vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného výkonného orgánu s výnimkou naliehavého veterinárneho ošetrenia pod podmienkou, že exempláre sú vrátené späť priamo na povolené miesto (pozri kolónku 19).

4. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

5/6. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

7. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

8. Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

9. Na označenie pôvodu použite jeden z týchto kódov:

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre živočíchov chovaných v kontrolovanom prostredí, ktoré boli odobrané z voľnej prírody ako vajíčka alebo mláďatá v prípadoch, keď je veľmi málo pravdepodobné, že by sa inak dožili dospelého veku

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely v zariadeniach uvedených v registri sekretariátu dohovoru CITES v súlade s rezolúciou konferencie CITES č. 12.10 (Rev. CoP15) a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy narodené v zajatí, ktoré však nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty.

I

zhabané, prepadnuté alebo zaistené exempláre ( 8 )

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (8) 

U

neznámy pôvod (musí byť odôvodnený)

▼M1

X

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu

▼B

10 až 12. Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

13 až 15. Členský štát dovozu je tam, kde je to aktuálne, členský štát, ktorý vydal povolenie na dovoz príslušných exemplárov.

16. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

image ►(4) C1   ►(4) C1   ►(4) C1   ►(4) C1   image ►(6) C1   ►(6) C1   ►(6) C1   ►(6) C1   ►(6) C1   ►(6) C1  

Pokyny a vysvetlivky

1. Presný názov alebo meno a adresa žiadateľa o potvrdenie, nie jeho zástupcu.

2. Vyplniť vo formulári žiadosti len v prípade živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A, ktoré neboli narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

4. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

5/6. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

7. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu podania žiadosti uvedený.

8. Uveďte písmeno prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu podania žiadosti uvedený.

9. Na označenie pôvodu použite jeden z týchto kódov:

W

exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R

exempláre živočíchov chovaných v kontrolovanom prostredí, ktoré boli odobrané z voľnej prírody ako vajíčka alebo mláďatá v prípadoch, keď je veľmi málo pravdepodobné, že by sa inak dožili dospelého veku

D

živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely v zariadeniach uvedených v registri sekretariátu dohovoru CITES v súlade s rezolúciou konferencie CITES č. 12.10 (Rev. CoP15) a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

A

rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

C

živočíchy odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty

F

živočíchy narodené v zajatí, ktoré však nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty.

I

zhabané, prepadnuté alebo zaistené exempláre ( 9 )

O

exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru (9) 

U

neznámy pôvod (musí byť odôvodnený)

▼M1

X

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu

▼B

10 až 12. Krajina pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

13 až 15. Členský štát dovozu je tam, kde je to aktuálne členský štát, ktorý vydal povolenie na dovoz príslušných exemplárov.

16. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

18. Uveďte podľa možnosti čo najviac podrobných údajov a odôvodnite neuvedenie požadovaných informácií.
PRÍLOHA VI

image

►(1) C1  ( 1 ) Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

( 4 ) Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

( 5 ) Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

( 6 ) Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

( 7 ) Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

( 8 ) Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

( 9 ) Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.