02012R0531 — SK — 15.06.2017 — 003.002


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 531/2012

z 13. júna 2012

o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 172 30.6.2012, s. 10)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015,

  L 310

1

26.11.2015

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/920 zo 17. mája 2017,

  L 147

1

9.6.2017
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 531/2012

z 13. júna 2012

o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup na zabezpečenie toho, aby užívatelia verejných mobilných komunikačných sietí cestujúci v Únii neplatili neprimerane vysoké ceny za roamingové služby v rámci Únie v porovnaní s konkurenčnými vnútroštátnymi cenami pri vytváraní a prijímaní volaní, zasielaní a prijímaní SMS správ a pri využívaní dátových komunikačných služieb s prepájaním paketov, čím sa prispeje k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a zároveň sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa, posilní sa hospodárska súťaž a transparentnosť na trhu a poskytnú sa stimuly pre inovácie a možnosť voľby pre spotrebiteľov.

V tomto nariadení sa ustanovujú pravidlá umožňujúce oddelený predaj regulovaných roamingových služieb a domácich mobilných komunikačných služieb a stanovujú sa podmienky veľkoobchodného prístupu k verejným mobilným komunikačným sieťam na účely poskytovania regulovaných roamingových služieb. Ustanovujú sa ním aj prechodné pravidlá týkajúce sa poplatkov, ktoré môžu poskytovatelia roamingu účtovať za poskytovanie regulovaných roamingových služieb pre hlasové volania a SMS správy, ktoré sa vytvárajú a končia v Únii, a za poskytovanie dátových komunikačných služieb s prepájaním paketov, ktoré využívajú roamingoví zákazníci pri roamingu v mobilnej komunikačnej sieti v Únii. Nariadenie sa vzťahuje na poplatky účtované prevádzkovateľmi sietí na veľkoobchodnej úrovni, ako aj na poplatky, ktoré účtujú poskytovatelia roamingu na maloobchodnej úrovni.

2.  Oddelený predaj regulovaných roamingových služieb a domácich mobilných komunikačných služieb je potrebný prechodný krok smerujúci k zvýšeniu hospodárskej súťaže v záujme zníženia roamingových taríf pre zákazníkov s cieľom dosiahnuť vnútorný trh so službami mobilnej komunikácie a napokon, aby neexistovali rozdiely medzi vnútroštátnymi a roamingovými tarifami.

3.  Toto nariadenie ustanovuje aj pravidlá zamerané na zvýšenie prehľadnosti cien a zlepšenie poskytovania informácií o poplatkoch užívateľom roamingových služieb.

4.  Toto nariadenie je osobitným opatrením v zmysle článku 1 ods. 5 rámcovej smernice.

5.  Maximálne poplatky stanovené v tomto nariadení sú vyjadrené v eurách.

6.  Ak sú maximálne poplatky podľa článkov 7, 9 a 12 vyjadrené v menách iných ako euro, pôvodné limity podľa uvedených článkov sa v týchto menách určujú na základe referenčných výmenných kurzov uverejnených Európskou centrálnou bankou 1. mája 2012 v Úradnom vestníku Európskej únie.

Na účely následných limitov ustanovených v článku 7 ods. 2, článku 9 ods. 1 a článku 12 ods. 1 sa revidované hodnoty určujú na základe referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. mája príslušného kalendárneho roku. V prípade maximálnych poplatkov podľa článku 7 ods. 2, článku 9 ods. 1 a článku 12 ods. 1 sa limity v menách iných ako euro od roku 2015 každoročne revidujú. Ročne revidované limity v týchto menách sa uplatňujú od 1. júla s použitím referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. mája toho istého roku.

7.  Ak sú maximálne poplatky podľa článkov 8, 10 a 13 vyjadrené v menách iných ako euro, pôvodné limity podľa uvedených článkov sa v týchto menách určujú na základe priemeru referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. marca, 1. apríla a 1. mája 2012 Európskou centrálnou bankou v Úradnom vestníku Európskej únie.

Na účely následných limitov podľa článku 8 ods. 2, článku 10 ods. 2 a článku 13 ods. 2 sa revidované hodnoty určujú na základe priemeru referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. marca, 1. apríla a 1. mája príslušného kalendárneho roku. V prípade maximálnych poplatkov podľa článku 8 ods. 2, článku 10 ods. 2 a článku 13 ods. 2 sa limity v menách iných ako euro od roku 2015 každoročne revidujú. Ročne revidované limity v týchto menách sa uplatňujú od 1. júla s použitím priemeru referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. marca, 1. apríla a 1. mája toho istého roku.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 prístupovej smernice, článku 2 rámcovej smernice a v článku 2 smernice univerzálnej služby.

2.  Okrem vymedzení pojmov uvedených v odseku 1 sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

a) „poskytovateľ roamingu“ je podnik, ktorý roamingovému zákazníkovi poskytuje regulované maloobchodné roamingové služby;

b) „domáci poskytovateľ“ je podnik, ktorý roamingovému zákazníkovi poskytuje domáce mobilné komunikačné služby;

c) „alternatívny poskytovateľ roamingu“ je iný poskytovateľ roamingu než domáci poskytovateľ;

d) „domáca sieť“ je verejná komunikačná sieť, ktorá sa nachádza v členskom štáte a ktorú poskytovateľ roamingu využíva na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb roamingovému zákazníkovi;

e) „navštívená sieť“ je pozemská verejná mobilná komunikačná sieť, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom sa nachádza domáci poskytovateľ roamingového zákazníka, a ktorá roamingovému zákazníkovi umožňuje vytvárať alebo prijímať volania, zasielať alebo prijímať SMS správy alebo využívať dátovú komunikáciu s prepájaním paketov prostredníctvom dohody s prevádzkovateľom domácej siete;

f) „roaming v rámci Únie“ je používanie mobilného zariadenia roamingovým zákazníkom na vytváranie alebo prijímanie volaní v rámci Únie, na zasielanie alebo prijímanie SMS správ v rámci Únie alebo využívanie dátovej komunikácie s prepájaním paketov, keď je v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom sa nachádza sieť domáceho poskytovateľa, a to prostredníctvom dohôd medzi prevádzkovateľom domácej siete a prevádzkovateľom navštívenej siete;

g) „roamingový zákazník“ je zákazník poskytovateľa roamingu poskytujúceho regulované roamingové služby prostredníctvom pozemskej verejnej mobilnej komunikačnej siete nachádzajúcej sa v Únii, ktorému zmluva alebo dohoda s týmto poskytovateľom roamingu umožňuje roaming v rámci Únie;

h) „regulované roamingové volanie“ je volanie v rámci mobilnej hlasovej telefónnej služby vytvorené roamingovým zákazníkom, ktoré sa vytvorí v navštívenej sieti a končí vo verejnej komunikačnej sieti v Únii, alebo prijaté roamingovým zákazníkom, ktoré sa vytvorí vo verejnej komunikačnej sieti v Únii a končí v navštívenej sieti;

▼M1 —————

▼B

j) „SMS správa“ je textová správa služby krátkych správ, ktorá sa skladá prevažne z abecedných a/alebo číselných znakov, ktorú možno zasielať medzi mobilnými a/alebo pevnými telefónnymi číslami pridelenými podľa národných číslovacích plánov;

k) „regulovaná roamingová SMS správa“ je SMS správa, ktorú zaslal roamingový zákazník a ktorá sa vytvorí v navštívenej sieti a končí sa vo verejnej komunikačnej sieti v Únii, alebo je prijatá roamingovým zákazníkom a ktorá sa vytvorí vo verejnej komunikačnej sieti v Únii a končí sa v navštívenej sieti;

▼M1 —————

▼B

m) „regulovaná dátová roamingová služba“ je roamingová služba, ktorá umožňuje roamingovému zákazníkovi využívať dátovú komunikáciu s prepájaním paketov prostredníctvom jeho mobilného zariadenia v čase pripojenia k navštívenej sieti; regulovaná dátová roamingová služba nezahŕňa prenos ani príjem regulovaných roamingových volaní alebo SMS správ, ale zahŕňa prenos a príjem správ MMS;

▼M1 —————

▼B

o) „veľkoobchodný prístup k roamingu“ je priamy veľkoobchodný prístup k roamingu alebo veľkoobchodný prístup k roamingu na účely ďalšieho predaja;

p) „priamy veľkoobchodný prístup k roamingu“ je sprístupnenie prostriedkov a/alebo služieb zo strany prevádzkovateľa mobilnej siete inému podniku za stanovených podmienok tak, aby tento iný podnik poskytoval regulované roamingové služby roamingovým zákazníkom;

q) „veľkoobchodný prístup k roamingu na účely ďalšieho predaja“ je poskytnutie roamingových služieb za veľkoobchodných podmienok zo strany iného prevádzkovateľa mobilnej siete, než je prevádzkovateľ navštívenej siete inému podniku tak, aby tento iný podnik poskytoval regulované roamingové služby roamingovým zákazníkom;

▼M1

r) „domáca maloobchodná cena“ je domáci maloobchodný jednotkový poplatok poskytovateľa roamingu uplatniteľný na vytvorené volania a zaslané SMS správy (začínajúce aj ukončené v rozdielnych verejných komunikačných sieťach v rámci toho istého členského štátu) a na dáta spotrebované zákazníkom; v prípade, že žiadny špecifický domáci maloobchodný jednotkový poplatok neexistuje, za domácu maloobchodnú cenu sa považuje rovnaký mechanizmus spoplatňovania, ako mechanizmus, ktorý sa uplatňuje na zákazníka za vytvorené volania a zaslané SMS správy (začínajúce aj ukončené v rozdielnych verejných komunikačných sieťach v rámci toho istého členského štátu) a na dáta spotrebované v členskom štáte tohto zákazníka;

s) „oddelený predaj regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb“ je poskytovanie regulovaných dátových roamingových služieb poskytovaných roamingovým zákazníkom priamo v navštívenej sieti alternatívnym poskytovateľom roamingu.

▼B

Článok 3

Veľkoobchodný prístup k roamingu

1.  Prevádzkovatelia mobilných sietí vyhovejú všetkým primeraným žiadostiam o veľkoobchodný prístup k roamingu.

2.  Prevádzkovatelia mobilných sietí môžu zamietnuť žiadosti o veľkoobchodný prístup k roamingu len na základe objektívnych kritérií.

3.  Veľkoobchodný prístup k roamingu zahŕňa prístup ku všetkým sieťovým prvkom a pridruženým prostriedkom, relevantným službám, softvérovým a informačným systémom, ktoré sú potrebné na poskytovanie regulovaných roamingových služieb zákazníkom.

▼M2

4.  Pravidlá vzťahujúce sa na regulované veľkoobchodné poplatky za roaming stanovené v článkoch 7, 9 a 12 sa vzťahujú na poskytovanie prístupu ku všetkým komponentom veľkoobchodného prístupu k roamingu uvedeným v odseku 3, pokiaľ sa obe zmluvné strany veľkoobchodnej roamingovej dohody výslovne nedohodnú, že akýkoľvek priemerný veľkoobchodný roamingový poplatok vyplývajúci z uplatňovania dohody počas doby platnosti dohody nepodlieha maximálnemu regulovanému veľkoobchodnému roamingovému poplatku.

▼B

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, si prevádzkovatelia mobilných sietí v prípade veľkoobchodného prístupu k roamingu na účely ďalšieho predaja môžu účtovať spravodlivé a primerané ceny za komponenty, ktoré nie sú zahrnuté v odseku 3.

5.  Prevádzkovatelia mobilných sietí uverejnia referenčnú ponuku, pričom zohľadnia usmernenia BEREC uvedené v odseku 8, a sprístupnia ju podniku, ktorý žiada o veľkoobchodný prístup k roamingu. Prevádzkovatelia mobilných sietí poskytnú podniku, ktorý žiada o prístup, návrh zmluvy o takomto prístupe, ktorá je v súlade s týmto článkom, a to najneskôr do jedného mesiaca od prvého doručenia žiadosti prevádzkovateľovi mobilnej siete. Veľkoobchodný prístup k roamingu sa udelí v primeranej lehote neprekračujúcej tri mesiace od uzavretia zmluvy. Prevádzkovatelia mobilných sietí, ktorí dostanú žiadosť o veľkoobchodný prístup k roamingu, a podniky, ktoré o prístup žiadajú, vedú rokovania v dobrej viere.

▼M2

6.  Referenčná ponuka uvedená v odseku 5 musí byť dostatočne podrobná a musí zahŕňať všetky komponenty potrebné na veľkoobchodný prístup k roamingu, ako je uvedené v odseku 3, s uvedením opisu ponúk týkajúcich sa priameho veľkoobchodného prístupu k roamingu a veľkoobchodného prístupu k roamingu na účely ďalšieho predaja a súvisiacich podmienok.

Uvedená referenčná ponuka môže obsahovať podmienky, ktoré sú zamerané na zabránenie trvalému roamingu alebo neobvyklému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu na iné účely ako na poskytovanie regulovaných roamingových služieb zákazníkom poskytovateľov roamingu počas pravidelného cestovania zákazníkov v rámci Únie. Ak sa to uvádza v referenčnej ponuke, takéto podmienky zahŕňajú osobitné opatrenia, ktoré prevádzkovateľ navštívenej siete môže prijať s cieľom zabrániť trvalému roamingu alebo neobvyklému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu, ako aj objektívne kritériá, na základe ktorých sa môžu takéto opatrenia prijať. Takéto kritériá sa môžu týkať agregovaných informácií o roamingovej prevádzke. Nesmú sa však týkať špecifických informácií súvisiacich s prevádzkou jednotlivých zákazníkov poskytovateľa roamingu.

V referenčnej ponuke sa môže okrem iného stanoviť, že ak má prevádzkovateľ navštívenej siete opodstatnené dôvody domnievať sa, že zo strany značného podielu zákazníkov poskytovateľa roamingu dochádza k trvalému roamingu alebo k neobvyklému používaniu či zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu, môže prevádzkovateľ navštívenej siete požadovať od poskytovateľa roamingu bez toho, aby boli dotknuté požiadavky Únie a vnútroštátne požiadavky na ochranu údajov, informácie, ktoré mu umožnia určiť, či zo strany značného podielu zákazníkov poskytovateľa roamingu dochádza k trvalému roamingu alebo či sa vyskytuje neobvyklé používanie či zneužívanie veľkoobchodného prístupu k roamingu v sieti navštíveného prevádzkovateľa, ako je napríklad informácia o podiele zákazníkov, u ktorých sa dá predpokladať neobvyklé používanie či zneužívanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných za príslušné domáce maloobchodné ceny, a to na základe objektívnych ukazovateľov v súlade s podrobnými pravidlami na uplatňovanie politiky primeraného využívania prijatými podľa článku 6d.

V referenčnej ponuke sa môže stanoviť ako posledná možnosť v prípade, že použitie menej prísnych opatrení na riešenie situácie zlyhalo, možnosť ukončenia dohody o veľkoobchodnom roamingu vtedy, keď prevádzkovateľ navštívenej siete na základe objektívnych kritérií zistil, že zo strany značného podielu zákazníkov poskytovateľa roamingu dochádza k trvalému roamingu alebo neobvyklému používaniu či zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu, a aj o tom informoval prevádzkovateľa domácej siete.

Prevádzkovateľ navštívenej siete môže jednostranne ukončiť veľkoobchodnú roamingovú dohodu z dôvodov trvalého roamingu alebo neobvyklého používania či zneužívania veľkoobchodného prístupu k roamingu len na základe predchádzajúceho povolenia národného regulačného orgánu prevádzkovateľa navštívenej siete.

Národný regulačný orgán prevádzkovateľa navštívenej siete po porade s národným regulačným orgánom prevádzkovateľa domácej siete rozhodne do troch mesiacov od prijatia žiadosti prevádzkovateľa navštívenej siete o povolenie ukončiť veľkoobchodnú roamingovú dohodu o tom, či takéto povolenie udelí alebo ho zamietne a náležite o tom informuje Komisiu.

Národné regulačné orgány tak prevádzkovateľa navštívenej siete ako aj prevádzkovateľa domácej siete môžu požiadať BEREC, aby zaujal stanovisko, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať v súlade s týmto nariadením. BEREC prijme svoje stanovisko do jedného mesiaca od prijatia takejto žiadosti.

V prípade, ak bol BEREC požiadaný o zaujatie stanoviska, národný regulačný orgán prevádzkovateľa navštívenej siete počká a pred prijatím rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí povolenia ukončiť veľkoobchodnú roamingovú dohodu a pod podmienkou dodržania trojmesačnej lehoty uvedenej v šiestom pododseku, v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko BEREC.

Národný regulačný orgán prevádzkovateľa navštívenej siete zverejní informácie týkajúce sa povolení ukončiť veľkoobchodné roamingové dohody s výhradou obchodného tajomstva.

Piaty až deviaty pododsek tohto odseku sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté právomoci národného regulačného orgánu vyžadovať okamžité ukončenie porušovania povinností stanovených v tomto nariadení podľa článku 16 ods. 6 a právo prevádzkovateľa navštívenej siete na uplatňovanie primeraných opatrení na boj proti podvodom.

Ak je to nevyhnutné, národné regulačné orgány zmenia referenčné ponuky, aj pokiaľ ide o osobitné opatrenia, ktoré môže prevádzkovateľ navštívenej siete prijať s cieľom zabrániť trvalému alebo neobvyklému používaniu či zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu, a stanovia objektívne kritériá, na základe ktorých prevádzkovateľ navštívenej siete môže prijať takéto opatrenia, s cieľom splniť povinnosti vyplývajúce z tohto článku.

▼B

7.  Ak podnik, ktorý žiada o prístup, má záujem vstúpiť do obchodných rokovaní s cieľom zahrnúť aj komponenty, ktoré nie sú súčasťou referenčnej ponuky, prevádzkovatelia mobilných sietí na takéto žiadosti odpovedajú v primeranej lehote neprekračujúcej dva mesiace od ich prvého doručenia. Na účely tohto odseku sa odseky 2 a 5 neuplatňujú.

8.  S cieľom prispieť k jednotnému uplatňovaniu tohto článku BEREC do 30. septembra 2012 vypracuje po porade so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou usmernenia týkajúce sa veľkoobchodného prístupu k roamingu.

9.  Odseky 5 až 7 sa uplatňujú od 1. januára 2013.

Článok 4

▼M1

Oddelený predaj regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb

▼B

1.   ►M1  ————— ◄

Domáci poskytovatelia ani poskytovatelia roamingu nesmú brániť zákazníkom v prístupe k regulovaným dátovým roamingovým službám, ktoré poskytuje alternatívny poskytovateľ roamingu priamo na navštívenej sieti.

2.  Roamingoví zákazníci majú právo kedykoľvek prejsť k inému poskytovateľovi roamingu. Ak sa roamingový zákazník rozhodne prejsť k inému poskytovateľovi roamingu, prechod sa vykoná bez zbytočného odkladu a v každom prípade v najkratšej možnej lehote v závislosti od zvoleného technického riešenia pre zavedenie oddeleného predaja regulovaných maloobchodných roamingových služieb, ale v každom prípade najneskôr do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy s novým poskytovateľom roamingu.

3.  Prechod k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu alebo prechod medzi poskytovateľmi roamingu je pre zákazníkov bezplatný a možný v rámci každého tarifného plánu. Nie je spojený so žiadnymi účastníckymi ani dodatočnými fixnými alebo opakovanými poplatkami týkajúcimi sa iných prvkov účastníckych zmlúv ako roamingu v porovnaní s podmienkami platnými pred prechodom.

▼M1 —————

▼B

6.  Tento článok sa uplatňuje od 1. júla 2014.

Článok 5

▼M1

Vykonávanie oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb

1.  Domáci poskytovatelia splnia povinnosť týkajúcu sa oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb, ktorá sa ustanovuje v článku 4, aby roamingoví zákazníci mohli využívať samostatne regulované dátové roamingové služby. Domáci poskytovatelia vyhovejú všetkým primeraným žiadostiam o prístup k zariadeniam a súvisiacim podporným službám týkajúcim sa oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb. Prístup k uvedeným zariadeniam a podporným službám potrebným na oddelený predaj regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb vrátane využitia služieb autentifikácie užívateľov sa poskytuje bezplatne a pre roamingových zákazníkov nemá za následok žiadne priame poplatky.

2.  S cieľom zabezpečiť jednotné a súbežné vykonávanie oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb v celej Únii prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov a po porade s BEREC podrobné pravidlá týkajúce sa technického riešenia zavedenia oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2

3.  Technické riešenie zavedenia oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb musí spĺňať tieto kritériá:

▼B

a) ústretovosť voči spotrebiteľom, najmä poskytnutie možnosti spotrebiteľom jednoducho a rýchlo prejsť k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu, pričom si ponechajú svoje súčasné číslo mobilného telefónu a používajú to isté mobilné zariadenie;

b) schopnosť splniť všetky kategórie požiadaviek spotrebiteľov konkurencieschopným spôsobom, a to vrátane intenzívneho využívania dátových služieb;

c) schopnosť účinne podporovať hospodársku súťaž, a to aj pri zohľadnení možnosti prevádzkovateľov využívať svoje infraštruktúry alebo obchodné dohody;

d) nákladová efektívnosť pri zohľadnení rozdelenia nákladov medzi domácich poskytovateľov a alternatívnych poskytovateľov roamingu;

e) schopnosť účinným spôsobom plniť povinnosti uvedené v článku 4 ods. 1;

f) umožnenie maximálneho stupňa interoperability;

g) používateľská jednoduchosť, najmä pokiaľ ide o technickú manipuláciu zákazníkov s mobilným zariadením pri zmene sietí;

h) zabezpečenie toho, že sa nebráni využívaniu roamingu zákazníkmi z Únie v tretích krajinách alebo zákazníkmi z tretích krajín v Únii;

i) zabezpečenie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa ochrany súkromia, osobných údajov, bezpečnosti a integrity sietí a transparentnosti vyžadovaných v rámcovej smernici a osobitných smerniciach;

j) zohľadnenie toho, že národné regulačné orgány podporujú možnosť koncových užívateľov získať prístup k informáciám a šíriť ich alebo prevádzkovať aplikácie a služby podľa vlastného výberu v súlade s článkom 8 ods. 4 písm. g) rámcovej smernice;

k) zabezpečenie toho, aby poskytovatelia uplatňovali rovnaké podmienky za rovnakých okolností.

4.  V záujme splnenia kritérií stanovených v odseku 3 môže technické riešenie obsahovať jeden technický postup alebo v sebe spájať viacero technických postupov.

5.  Komisia v prípade potreby poverí európsky normalizačný orgán úpravou príslušných noriem, ktoré sú potrebné na harmonizované zavedenie oddeleného predaja regulovaných maloobchodných roamingových služieb.

6.  Odseky 1, 3, 4 a 5 tohto článku sa uplatňujú od 1. júla 2014.

Článok 6

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Komunikačný výbor zriadený článkom 22 rámcovej smernice. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

▼M1

Článok 6a

Zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov

S účinnosťou od 15. júna 2017 za predpokladu, že legislatívny akt, ktorý sa má prijať na základe návrhu uvedeného v článku 19 ods. 2, je v uvedený deň uplatniteľný, a s výhradou článkov 6b a 6c, poskytovatelia roamingu nesmú roamingovým zákazníkom v žiadnom členskom štáte ukladať žiadny príplatok k domácej maloobchodnej cene za akékoľvek vytvorené alebo prijaté regulované roamingové volania, akékoľvek odoslané regulované roamingové SMS správy a akékoľvek použitie regulovaných dátových roamingových služieb vrátane MMS správ, ani žiadny všeobecný poplatok za použitie koncového zariadenia alebo služby v zahraničí.

Článok 6b

Primerané využívanie

1.  Poskytovatelia roamingu môžu uplatňovať v súlade s týmto článkom a vykonávacími aktmi uvedenými v článku 6d „politiku primeraného využívania“ na spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných na platnej úrovni domácich maloobchodných cien, aby sa predišlo zneužívaniu alebo neobvyklému využívaniu regulovaných maloobchodných roamingových služieb roamingovými zákazníkmi, ako je využívanie takýchto služieb roamingovými zákazníkmi v inom členskom štáte, ako je štát ich domáceho poskytovateľa na iné účely ako pravidelné cestovanie.

Akákoľvek politika primeraného využívania umožňuje zákazníkom poskytovateľa roamingu spotrebúvať objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb za platné domáce maloobchodné ceny, ktoré sú v súlade s ich príslušnými tarifnými plánmi.

2.  Článok 6e sa uplatňuje na regulované maloobchodné roamingové služby nad rámec akýchkoľvek limitov podľa akejkoľvek politiky primeraného využívania.

Článok 6c

Udržateľnosť zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov

1.  Za osobitných a výnimočných okolností a s cieľom zabezpečiť udržateľnosť svojho domáceho modelu poplatkov, ak poskytovateľ roamingu nie je schopný pokryť svoje celkové skutočné a predpokladané náklady na poskytovanie regulovaných roamingových služieb v súlade s článkami 6a a 6b zo svojich celkových skutočných a predpokladaných príjmov z poskytovania takýchto služieb, tento poskytovateľ roamingu môže požiadať o povolenie uplatňovať príplatok. Uvedený príplatok sa uplatní len v rozsahu nevyhnutnom na náhradu nákladov na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb, pričom sa prihliada na platné maximálne veľkoobchodné poplatky.

2.  Ak sa poskytovateľ roamingu rozhodne využiť odsek 1 tohto článku, bezodkladne predloží národnému regulačnému orgánu žiadosť a poskytne mu všetky potrebné informácie v súlade s vykonávacími aktmi uvedenými v článku 6d. Každých 12 mesiacov potom poskytovateľ roamingu uvedené informácie aktualizuje a predkladá ich národnému regulačnému orgánu.

3.  Národný regulačný orgán po prijatí žiadosti podľa odseku 2 posúdi, či poskytovateľ roamingu preukázal, že nie je schopný pokryť svoje náklady v súlade s odsekom 1, následkom čoho by udržateľnosť jeho domáceho modelu poplatkov bola ohrozená. Posúdenie udržateľnosti domáceho modelu poplatkov sa zakladá na relevantných objektívnych faktoroch, špecifických pre poskytovateľa roamingu vrátane objektívnych rozdielov medzi poskytovateľmi roamingu v príslušnom členskom štáte a úrovňou domácich cien a príjmov. Národný regulačný orgán povolí príplatok, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 a tomto odseku.

4.  Národný regulačný orgán schvaľuje príplatok v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti podľa odseku 2, pokiaľ žiadosť nie je zjavne neopodstatnená alebo obsahuje nedostatočné informácie. Ak sa národný regulačný orgán domnieva, že žiadosť je zjavne neopodstatnená, alebo sa domnieva, že sa poskytli nedostatočné informácie, prijme konečné rozhodnutie v lehote ďalších dvoch mesiacov po tom, čo dal poskytovateľovi roamingu príležitosť vyjadriť sa, na základe čoho príplatok povolí, zmení alebo zamietne.

Článok 6d

Vykonávanie politiky primeraného využívania a udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov

1.  Komisia s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie článkov 6b a 6c prijme do 15. decembra 2016 po konzultácii s BEREC vykonávacie akty ustanovujúce podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, ako aj o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2

2.  Pokiaľ ide o článok 6b, pri prijímaní vykonávacích aktov ustanovujúcich podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania vezme Komisia do úvahy:

a) vývoj cien a modely spotreby v členských štátoch;

b) stupeň zbližovania úrovní domácich cien v celej Únii;

c) cestovateľské zvyklosti v Únii;

d) akékoľvek zistiteľné riziká narušenia hospodárskej súťaže a investičných stimulov na domácich a navštívených trhoch.

3.  Pokiaľ ide o článok 6c, pri prijímaní vykonávacích aktov ustanovujúcich podrobné pravidlá o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov pre poskytovateľa roamingu vychádza Komisia:

a) zo stanovenia celkových skutočných a predpokladaných nákladov na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb so zreteľom na skutočné veľkoobchodné roamingové poplatky pre nevyváženú prevádzku a primeraný podiel združených a spoločných nákladov potrebných na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb;

b) zo stanovenia celkových skutočných a predpokladaných príjmov z poskytovania regulovaných maloobchodných roamingových služieb;

c) zo spotreby regulovaných maloobchodných roamingových služieb a domácej spotreby zákazníkov poskytovateľa roamingu;

d) z úrovne hospodárskej súťaže, cien a príjmov na domácom trhu a akéhokoľvek zistiteľného rizika, že roaming na úrovni domácich maloobchodných cien by významne ovplyvnil vývoj takýchto cien.

4.  Komisia pravidelne preskúma vykonávacie akty prijaté podľa odseku 1 vzhľadom na vývoj na trhu.

5.  Národný regulačný orgán prísne monitoruje a dohliada na uplatňovanie politiky primeraného využívania a opatrení na udržateľnosť zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, pričom v čo najvyššej miere zohľadňuje príslušné objektívne faktory špecifické pre príslušný členský štát a relevantné objektívne rozdiely medzi poskytovateľmi roamingu. Bez toho, aby bol dotknutý postup stanovený v článku 6c ods. 3, národný regulačný orgán včas presadzuje požiadavky článkov 6b a 6c, ako aj vykonávacie akty prijaté podľa odseku 1 tohto článku. Národný regulačný orgán môže kedykoľvek požadovať, aby poskytovateľ roamingu zmenil alebo prestal uplatňovať príplatok, ak nie je v súlade s článkom 6b alebo 6c. Národný regulačný orgán každoročne informuje Komisiu o uplatňovaní článkov 6b a 6c a tohto článku.

Článok 6e

Poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb

1.  Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, ak poskytovateľ roamingu uplatňuje príplatok za spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb nad rámec akýchkoľvek limitov podľa politiky primeraného využívania, musí spĺňať tieto požiadavky (bez DPH):

a) akýkoľvek príplatok za uskutočnené regulované roamingové volania, odoslané regulované roamingové SMS správy a regulované dátové roamingové služby nesmie presiahnuť výšku maximálnych veľkoobchodných poplatkov ustanovených v článku 7 ods. 2 v prípade uskutočnených regulovaných roamingových volaní, článku 9 ods. 1 v prípade odoslaných regulovaných roamingových SMS správ a v článku 12 ods. 1 v prípade regulovaných dátových roamingových služieb;

b) súčet domácej maloobchodnej ceny a akéhokoľvek príplatku za uskutočnené regulované roamingové volania, odoslané regulované roamingové SMS správy alebo regulované dátové roamingové služby nesmie presiahnuť 0,19 EUR za minútu za volanie, 0,06 EUR za SMS správu a 0,20 EUR za využitý megabajt;

c) akýkoľvek príplatok za prijaté regulované roamingové volania nesmie presiahnuť vážený priemer maximálnych sadzieb za ukončenie volania v mobilných sieťach v celej Únii, stanovený v súlade s odsekom 2.

Poskytovatelia roamingu neuplatnia žiadny príplatok na prijatú regulovanú roamingovú SMS správu ani na prijatú roamingovú hlasovú správu. Tým nie sú dotknuté iné uplatniteľné poplatky, ako sú poplatky za vypočutie takýchto správ.

Poskytovatelia roamingu účtujú uskutočnené a prijaté roamingové volania na základe sekundovej tarifikácie. Poskytovatelia roamingu môžu na uskutočnené volania uplatňovať minimálny počiatočný zúčtovací čas neprekračujúci 30 sekúnd. Poskytovatelia roamingu účtujú svojim zákazníkom poplatok za poskytovanie regulovaných dátových roamingových služieb na základe prepočtu na kilobajty s výnimkou MMS správ, ktoré sa môžu účtovať na jednotkovom základe. V takomto prípade maloobchodný poplatok, ktorý poskytovateľ roamingu môže účtovať svojmu roamingovému zákazníkovi za prenos alebo príjem roamingovej MMS správy, neprekročí maximálny maloobchodný poplatok pre regulované dátové roamingové služby stanovený v prvom pododseku.

Tento odsek počas obdobia uvedeného v článku 6f ods. 1 nebráni ponukám, ktoré poskytujú roamingovým zákazníkom, na základe poplatku za deň alebo akéhokoľvek iného pevne stanoveného pravidelného poplatku, určitý objem spotreby regulovaných roamingových služieb pod podmienkou, že spotreba celého uvedeného objemu vedie k jednotkovej cene za uskutočnené a prijaté regulované roamingové volania, odoslané SMS správy a dátové roamingové služby, ktorá nepresahuje príslušnú domácu maloobchodnú cenu a maximálny príplatok, ako sa uvádza v prvom pododseku tohto odseku.

2.  Komisia do 31. decembra 2015 po konzultácii s BEREC a s výhradou druhého pododseku tohto odseku prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje vážený priemer maximálnych sadzieb za ukončenie volania v mobilnej sieti uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. c). Komisia každoročne preskúma uvedené vykonávacie akty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2.

Vážený priemer maximálnych sadzieb za ukončenie volania v mobilných sieťach sa zakladá na týchto kritériách:

a) maximálna úroveň sadzieb za ukončenie volania v mobilných sieťach, ktorá je stanovená národnými regulačnými orgánmi pre veľkoobchodné sadzby za ukončenie hlasového volania na jednotlivých mobilných sieťach v súlade s článkami 7 a 16 rámcovej smernice a článkom 13 prístupovej smernice, a

b) celkový počet účastníkov v členských štátoch.

3.  Poskytovatelia roamingu môžu ponúkať a roamingoví zákazníci si môžu zámerne vybrať inú roamingovú tarifu, než je tarifa stanovená v súlade s článkami 6a, 6b a 6c a odsekom 1 tohto článku, na základe čoho môžu roamingoví zákazníci využívať pre regulované roamingové služby inú tarifu, ako tú, ktorá by sa im pridelila v prípade absencie takejto voľby. Poskytovateľ roamingu upovedomuje uvedených roamingových zákazníkov o povahe roamingových výhod, o ktoré by takto prišli.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, poskytovatelia roamingu uplatňujú tarifu stanovenú v súlade s článkami 6a a 6b a odsekom 1 tohto článku na všetkých existujúcich a nových roamingových zákazníkov automaticky.

Každý roamingový zákazník môže kedykoľvek požiadať o prechod na tarifu alebo z tarify, ktorá je stanovená v súlade s článkami 6a, 6b, 6c a odsekom 1 tohto článku. Keď sa roamingoví zákazníci zámerne rozhodnú prejsť z tarify alebo späť na tarifu, ktorá je stanovená v súlade s článkami 6a, 6b, 6c a odsekom 1 tohto článku, každý prechod sa uskutočňuje v rámci jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, je bezplatný a nesmie byť spojený so žiadnymi podmienkami ani obmedzeniami, ktoré by sa týkali iných prvkov účastníckeho vzťahu než roamingu. Poskytovatelia roamingu môžu prechod oddialiť dovtedy, kým predchádzajúca roamingová tarifa nebude platiť určené minimálne obdobie, ktoré nepresiahne dva mesiace.

4.  Poskytovatelia roamingu zabezpečia, aby sa v zmluve, ktorá zahŕňa akýkoľvek druh regulovanej maloobchodnej roamingovej služby, upresnili hlavné charakteristické znaky príslušnej poskytovanej regulovanej maloobchodnej roamingovej služby vrátane najmä:

a) konkrétneho tarifného plánu alebo tarifných plánov a v prípade každého tarifného plánu druhy ponúkaných služieb vrátane objemov komunikácií;

b) akýchkoľvek obmedzení uložených na spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných na úrovni platnej domácej maloobchodnej ceny, najmä kvantifikovaných informácií o tom, ako sa uplatňuje akákoľvek politika primeraného využívania s odkazom na hlavné cenové, objemové alebo iné parametre príslušnej poskytovanej regulovanej maloobchodnej roamingovej služby.

Poskytovatelia roamingu uverejnia informácie uvedené v prvom pododseku.

Článok 6f

Prechodné maloobchodné príplatky za roaming

1.  Od 30. apríla 2016 do 14. júna 2017 môžu poskytovatelia roamingu za poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb uplatňovať k domácim maloobchodným cenám príplatok.

2.  Počas obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku sa článok 6e uplatňuje mutatis mutandis.

▼B

Článok 7

Veľkoobchodné poplatky za uskutočňovanie regulovaných roamingových volaní

▼M2

1.  S účinnosťou od 15. júna 2017 priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý môže prevádzkovateľ navštívenej siete účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytovanie regulovaného roamingového volania vytvoreného v tejto navštívenej sieti vrátane, okrem iného, nákladov na vytvorenie, tranzit a ukončenie volania, neprekročí ochranný limit 0,032 EUR za minútu. Uvedený maximálny veľkoobchodný poplatok bez toho, aby bol dotknutý článok 19, zostane vo výške 0,032  EUR do 30. júna 2022.

2.  Priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akúkoľvek dvojicu prevádzkovateľov a vypočíta sa za obdobie 12 mesiacov alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré môže zostávať do skončenia uplatňovania maximálneho priemerného veľkoobchodného poplatku stanoveného v odseku 1 alebo do 30. júna 2022.

▼B

3.  Priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 sa vypočíta vydelením celkového veľkoobchodného výnosu získaného za roaming celkovým počtom veľkoobchodných roamingových minút, ktoré príslušný prevádzkovateľ skutočne využil na poskytovanie veľkoobchodných roamingových volaní v Únii za príslušné obdobie a ktoré sa sčítavajú na sekundovom základe upravenom tak, aby sa zohľadnila možnosť pre prevádzkovateľa navštívenej siete uplatňovať minimálny počiatočný zúčtovací čas nepresahujúci 30 sekúnd.

▼M1 —————

▼B

Článok 9

Veľkoobchodné poplatky za regulované roamingové SMS správy

▼M2

1.  S účinnosťou od 15. júna 2017 priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytnutie regulovanej roamingovej SMS správy, ktorá sa vytvorila v tejto navštívenej sieti, nesmie prekročiť ochranný limit 0,01 EUR za SMS správu a bez toho, aby bol dotknutý článok 19, zostane vo výške 0,01 EUR do 30. júna 2022.

▼B

2.  Priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akúkoľvek dvojicu prevádzkovateľov a vypočíta sa za obdobie 12 mesiacov alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré zostáva do 30. júna 2022.

3.  Priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 sa vypočíta vydelením celkového veľkoobchodného výnosu, ktorý získa prevádzkovateľ navštívenej siete alebo prevádzkovateľ domácej siete za vytvorenie a prenos regulovaných roamingových SMS správ v Únii za príslušné obdobie, celkovým počtom takýchto SMS správ vytvorených a prenesených v mene príslušného poskytovateľa roamingu alebo prevádzkovateľa domácej siete počas tohto obdobia.

4.  Prevádzkovateľ navštívenej siete neúčtuje poskytovateľovi roamingu alebo prevádzkovateľovi domácej siete roamingového zákazníka žiadny poplatok za ukončenie regulovanej roamingovej SMS správy zaslanej roamingovému zákazníkovi pri roamingu v navštívenej sieti okrem poplatku uvedeného v odseku 1.

▼M1 —————

▼B

Článok 11

Technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS správ

Žiadny poskytovateľ roamingu, domáci poskytovateľ, prevádzkovateľ domácej siete ani prevádzkovateľ navštívenej siete nezmení technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS správ takým spôsobom, aby sa odlišovali od technických vlastností SMS správ poskytovaných na jeho domácom trhu.

Článok 12

Veľkoobchodné poplatky za regulované dátové roamingové služby

▼M2

1.  S účinnosťou od 15. júna 2017 priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb prostredníctvom tejto navštívenej siete, nesmie prekročiť ochranný limit 7,70 EUR za gigabajt prenesených dát. Uvedený maximálny veľkoobchodný poplatok sa od 1. januára 2018 zníži na 6,00 EUR za gigabajt, od 1. januára 2019 na 4,50 EUR za gigabajt, od 1. januára 2020 na 3,50 EUR za gigabajt, od 1. januára 2021 na 3 EUR za gigabajt a od 1. januára 2022 na 2,50 EUR za gigabajt. Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, ochranný limit zostane do 30. júna 2022 vo výške 2,50  EUR za gigabajt prenesených dát.

▼B

2.  Priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akúkoľvek dvojicu prevádzkovateľov a vypočíta sa za obdobie dvanástich mesiacov alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré môže zostávať do 30. júna 2022.

3.  Priemerný veľkoobchodný poplatok uvedený v odseku 1 sa vypočíta vydelením celkového veľkoobchodného výnosu, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete alebo prevádzkovateľ domácej siete získa za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb za príslušné obdobie, celkovým počtom megabajtov dát, ktoré sa pri poskytovaní týchto služieb za dané obdobie skutočne spotrebovali v prospech príslušného poskytovateľa roamingu alebo prevádzkovateľa domácej siete za dané obdobie a ktoré sa sčítajú na základe prepočtu na kilobajty.

▼M1 —————

▼B

Článok 14

Transparentnosť maloobchodných poplatkov za roamingové volania a SMS správy

1.  S cieľom upozorniť roamingových zákazníkov na skutočnosť, že na ich vytvorené alebo prijaté volanie alebo zaslanú SMS správu sa vzťahujú roamingové poplatky, každý poskytovateľ roamingu zákazníkovi pri jeho vstupe na územie iného členského štátu, než je členský štát jeho domáceho poskytovateľa, poskytuje automaticky prostredníctvom služby zasielania správ bez zbytočného odkladu a bezplatne základné personalizované cenové informácie o roamingových poplatkoch (vrátane DPH), ktoré sa uplatnia, keď tento zákazník vytvorí a prijme volanie a zašle SMS správy v navštívenom členskom štáte, okrem prípadu, keď zákazník oznámil poskytovateľovi roamingu, že túto službu nepožaduje.

▼M1

Uvedené základné personalizované cenové informácie sa uvádzajú v mene domácej faktúry poskytnutej domácim poskytovateľom zákazníka a zahŕňajú informácie o:

a) akejkoľvek politike primeraného využívania, ktorej roamingový zákazník podlieha v rámci Únie, a o príplatkoch, ktoré sa uplatňujú nad rámec akýchkoľvek limitov podľa tejto politiky primeraného využívania;

b) a o akomkoľvek príplatku uplatňovanom v súlade s článkom 6c.

▼B

Tieto informácie zahŕňajú aj bezplatné číslo uvedené v odseku 2 na získanie podrobnejších informácií a informácií o možnosti bezplatného prístupu k službám tiesňových volaní voľbou európskeho čísla tiesňového volania 112.

Pri každej správe má zákazník možnosť bezplatne a jednoduchým spôsobom oznámiť poskytovateľovi roamingu, že nepožaduje automatickú službu zasielania správ. Zákazník, ktorý oznámil, že nepožaduje automatickú službu zasielania správ, má právo kedykoľvek a bezplatne od poskytovateľa roamingu požadovať, aby mu túto službu znova poskytol.

Poskytovatelia roamingu automaticky a bezplatne poskytujú nevidiacim alebo slabozrakým zákazníkom základné personalizované cenové informácie uvedené v prvom pododseku hlasovým volaním, ak o to títo zákazníci požiadajú.

▼M1

Prvý, druhý, štvrtý a piaty pododsek, s výnimkou odkazu na politiku primeraného využívania a príplatok uplatňovaný v súlade s článkom 6c, sa uplatňujú aj na hlasové a SMS roamingové služby využívané roamingovými zákazníkmi cestujúcimi mimo Únie a poskytované poskytovateľom roamingu.

▼B

2.  Okrem ustanovení odseku 1 majú zákazníci právo bezplatne a bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú, požiadať a prijať prostredníctvom hlasového volania alebo SMS správy z mobilného telefónu podrobnejšie personalizované cenové informácie o roamingových poplatkoch v navštívenej sieti za hlasové volania a SMS správy, ako aj informácie o opatreniach v oblasti transparentnosti uplatniteľných na základe tohto nariadenia. Takáto žiadosť sa uplatňuje na bezplatnom čísle, ktoré na tento účel určí poskytovateľ roamingu. Povinnosti ustanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na zariadenia, ktoré nemajú funkciu SMS správ.

▼M1

2a.  Poskytovateľ roamingu zašle roamingovému zákazníkovi oznámenie, keď sa úplne spotrebuje platný objem v rámci primeraného využívania týkajúci sa regulovaných hlasových alebo SMS roamingových služieb alebo sa dosiahne akákoľvek prahová hodnota týkajúca sa využívania, ktorá sa uplatňuje v súlade s článkom 6c. V uvedenom oznámení sa uvedie príplatok, ktorý sa uplatní na všetku dodatočnú spotrebu roamingového zákazníka týkajúcu sa regulovaných hlasových alebo SMS roamingových služieb. Každý zákazník má právo požadovať od poskytovateľa roamingu, aby mu prestal zasielať takéto oznámenia, a má právo kedykoľvek a bezplatne poskytovateľa roamingu požiadať, aby mu túto službu znova poskytol.

▼M1

3.  Poskytovatelia roamingu poskytnú všetkým zákazníkom pri vzniku účastníckeho vzťahu úplné informácie o platných roamingových poplatkoch. Bez zbytočného odkladu poskytujú svojim roamingovým zákazníkom aj aktualizované informácie o platných roamingových poplatkoch vždy, keď v týchto poplatkoch nastane zmena.

Poskytovatelia roamingu následne zasielajú v primeraných intervaloch pripomienku všetkým zákazníkom, ktorí si zvolili inú tarifu.

▼B

4.  Poskytovatelia roamingu sprístupnia svojim zákazníkom informácie o tom, ako sa vyhnúť nevyžiadanému roamingu v pohraničných regiónoch. Poskytovatelia roamingu prijmú primerané opatrenia na ochranu svojich zákazníkov pred platením roamingových poplatkov za nevyžiadane sprístupnené roamingové služby, keď sa nachádzajú vo svojom domovskom členskom štáte.

Článok 15

Transparentnosť a ochranné mechanizmy pre maloobchodné dátové roamingové služby

1.  Poskytovatelia roamingu zabezpečia, aby ich roamingoví zákazníci boli pred uzavretím, ako aj po uzavretí zmluvy primerane informovaní o poplatkoch, ktoré sa vzťahujú na regulované dátové roamingové služby, ktoré využívajú, a to takým spôsobom, ktorý im pomôže porozumieť finančným dôsledkom takéhoto využívania a ktorý im umožní sledovať a kontrolovať svoje výdavky na regulované dátové roamingové služby v súlade s odsekmi 2 a 3.

Poskytovatelia roamingu podľa potreby informujú svojich zákazníkov pred uzavretím zmluvy a následne v pravidelných časových intervaloch o rizikách automatického a nekontrolovaného dátového roamingového pripojenia a sťahovania dát. Okrem toho poskytovatelia roamingu svojim zákazníkom bezplatne a jasným a jednoducho zrozumiteľným spôsobom oznámia, ako vypnúť tieto automatické dátové roamingové pripojenia s cieľom zabrániť nekontrolovanej spotrebe dátových roamingových služieb.

▼M1

2.  Automatická správa od poskytovateľa roamingu informuje roamingového zákazníka, že tento zákazník využíva regulované dátové roamingové služby, a poskytuje základné personalizované tarifné informácie o poplatkoch (v mene domácej faktúry, ktorú poskytuje domáci poskytovateľ zákazníka), ktoré sa vzťahujú na poskytovanie regulovaných dátových roamingových služieb tomuto roamingovému zákazníkovi v príslušnom členskom štáte, okrem prípadu, keď zákazník oznámil poskytovateľovi roamingu, že takéto informácie nepožaduje.

Uvedené základné personalizované tarifné informácie zahŕňajú informácie o:

a) akejkoľvek politike primeraného využívania, ktorej roamingový zákazník podlieha v rámci Únie, a o príplatkoch, ktoré sa uplatňujú nad rámec limitov podľa tejto politiky primeraného využívania; a

b) akomkoľvek príplatku, ktorý sa uplatňuje v súlade s článkom 6c.

Informácie sa doručujú na mobilné zariadenie roamingového zákazníka, napríklad prostredníctvom SMS správy, emailu alebo automaticky otváraného okna na mobilnom zariadení vždy, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu, než je štát jeho domáceho poskytovateľa, a začne po prvýkrát využívať dátovú roamingovú službu v danom členskom štáte. Poskytujú sa bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia, a to v momente, keď roamingový zákazník začne využívať regulovanú dátovú roamingovú službu.

Zákazník, ktorý oznámil svojmu poskytovateľovi roamingu, že nevyžaduje automatické tarifné informácie, má právo kedykoľvek a bezplatne požiadať poskytovateľa roamingu o opätovné poskytnutie tejto služby.

▼M1

2a.  Poskytovateľ roamingu zašle oznámenie, keď sa úplne spotrebuje platný objem v rámci primeraného využívania týkajúci sa regulovanej dátovej roamingovej služby alebo sa dosiahne akákoľvek prahová hodnota týkajúca sa využívania, ktorá sa uplatňuje v súlade s článkom 6c. V uvedenom oznámení sa uvedie príplatok, ktorý sa uplatní na všetku dodatočnú spotrebu roamingového zákazníka týkajúcu sa regulovaných dátových roamingových služieb. Každý zákazník má právo požadovať od poskytovateľa roamingu, aby mu prestal zasielať takéto oznámenia, a má právo kedykoľvek a bezplatne poskytovateľa roamingu požiadať, aby mu túto službu znova poskytol.

▼M1

3.  Každý poskytovateľ roamingu umožní všetkým svojim roamingovým zákazníkom, aby si vedome a bezplatne zvolili službu, ktorou sa včas poskytujú informácie o akumulovanej spotrebe vyjadrenej v objeme alebo mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi účtuje využívanie regulovaných dátových roamingových služieb a ktorá zaručuje, že bez zákazníkovho výslovného súhlasu akumulované výdavky za regulované dátové roamingové služby v priebehu určeného obdobia využívania, s výnimkou MMS správ účtovaných na jednotkovom základe, neprekročia stanovený finančný limit.

▼B

Na tento účel dá poskytovateľ roamingu k dispozícii jeden alebo viac maximálnych finančných limitov pre určené obdobie využívania za predpokladu, že zákazník je vopred informovaný o zodpovedajúcich objemových množstvách. Jeden z týchto limitov (štandardný finančný limit) sa má blížiť k sume 50 EUR neuhradených poplatkov za účtovné obdobie jeden mesiac (bez DPH), ale nesmie ju prekročiť.

Namiesto toho môže poskytovateľ roamingu ustanoviť objemové limity za predpokladu, že zákazník je vopred informovaný o zodpovedajúcich finančných sumách. Jeden z týchto limitov (štandardný objemový limit) má zodpovedať finančnej sume neprekračujúcej 50 EUR neuhradených poplatkov za účtovné obdobie jeden mesiac (bez DPH).

Okrem toho poskytovateľ roamingu môže svojim roamingovým zákazníkom ponúknuť ďalšie limity s inými, t. j. vyššími alebo nižšími maximálnymi mesačnými finančnými limitmi.

Štandardné limity uvedené v druhom a treťom pododseku sa uplatňujú na všetkých zákazníkov, ktorí si nezvolili iný limit.

Každý poskytovateľ roamingu takisto zabezpečí, aby sa na mobilné zariadenie roamingového zákazníka zaslalo príslušné oznámenie, napríklad prostredníctvom SMS správy, e-mailu alebo automaticky otváraného okna na počítači, keď dátové roamingové služby dosiahnu 80 % dohodnutého finančného alebo objemového limitu. Každý zákazník má právo požadovať od poskytovateľa roamingu, aby mu prestal zasielať tieto oznámenia, a má právo kedykoľvek a bezplatne poskytovateľa požiadať, aby mu túto službu znova poskytol.

Ak by došlo k prekročeniu finančného alebo objemového limitu iným spôsobom, zašle sa oznámenie na mobilné zariadenie roamingového zákazníka. V tomto oznámení sa uvedie, ako sa má postupovať, ak zákazník chce, aby sa mu tieto služby ďalej poskytovali, ako aj náklady spojené s každou dodatočnou jednotkou, ktorá sa spotrebuje. Ak roamingový zákazník neodpovie spôsobom vyžadovaným v prijatom oznámení, poskytovateľ roamingu ihneď prestane poskytovať a účtovať roamingovému zákazníkovi regulované dátové roamingové služby, až kým roamingový zákazník nepožiada o pokračovanie alebo obnovenie poskytovania týchto služieb.

Vždy, keď roamingový zákazník požiada o poskytovanie alebo zrušenie služby finančného alebo objemového limitu, zmena sa musí uskutočniť do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, musí byť bezplatná a nesmie byť spojená so žiadnymi podmienkami ani obmedzenia, ktoré by sa týkali iných prvkov účastníckej zmluvy.

4.  Odseky 2 a 3 sa nevzťahujú na zariadenia stroj – stroj, ktoré využívajú mobilnú dátovú komunikáciu.

5.  Poskytovatelia roamingu prijmú primerané opatrenia na ochranu svojich zákazníkov pred platením roamingových poplatkov za nevyžiadane sprístupnené roamingové služby, keď sa nachádzajú vo svojom domovskom členskom štáte. Patrí medzi ne informovanie zákazníkov o tom, ako sa môžu vyhnúť nevyžiadanému roamingu v pohraničných regiónoch.

▼M1

6.  Tento článok sa s výnimkou odseku 5, odseku 2 druhého pododseku a odseku 2a, a pokiaľ nie je v druhom a treťom pododseku tohto odseku uvedené inak, vzťahuje aj na dátové roamingové služby, ktoré využívajú roamingoví zákazníci cestujúci mimo Únie a ktoré poskytuje poskytovateľ roamingu.

▼B

Ak sa zákazník rozhodne pre službu uvedenú v prvom pododseku odseku 3, požiadavky stanovené v odseku 3 sa neuplatňujú, ak prevádzkovateľ navštívenej siete v navštívenej krajine mimo Únie poskytovateľovi roamingu neumožňuje sledovať jej využívanie zo strany zákazníka v reálnom čase.

V takom prípade sa zákazníkovi pri vstupe do takejto krajiny bez zbytočného odkladu a bezplatne SMS správou oznámi, že informácie o naakumulovanej spotrebe a záruka, že neprekročí stanovený finančný limit, nie sú k dispozícii.

Článok 16

Dohľad a presadzovanie

1.  Národné regulačné orgány monitorujú dodržiavanie tohto nariadenia na svojom území a vykonávajú nad ním dohľad.

▼M1

Národné regulačné orgány prísne monitorujú a dohliadajú na poskytovateľov roamingových služieb využívajúcich ustanovenia článkov 6b, 6c a článku 6e ods. 3

▼M2

2.  Národné regulačné orgány a v prípade potreby BEREC zverejňujú aktualizované informácie o uplatňovaní tohto nariadenia, najmä článkov 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 a 12 spôsobom, ktorý zainteresovaným stranám umožní ľahký prístup k nim.

▼B

3.  Národné regulačné orgány pri príprave preskúmania podľa článku 19 monitorujú vývoj veľkoobchodných a maloobchodných poplatkov za poskytovanie hlasových a dátových komunikačných služieb roamingovým zákazníkom vrátane služieb SMS a MMS, a to i v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Národné regulačné orgány rovnako pozorne sledujú konkrétne prípady nevyžiadaného roamingu v pohraničných regiónoch susediacich členských štátov a monitorujú, či sa spôsoby riadenia prevádzky nepoužívajú na znevýhodnenie zákazníkov.

Národné regulačné orgány monitorujú nevyžiadaný roaming, zbierajú o ňom informácie a prijímajú náležité opatrenia.

4.  Národné regulačné orgány sú oprávnené požadovať od podnikov podliehajúcich povinnostiam podľa tohto nariadenia, aby im poskytli všetky informácie týkajúce sa vykonávania a presadzovania tohto nariadenia. Tieto podniky poskytnú takéto informácie bez zbytočného odkladu na požiadanie a v súlade s lehotami a v rozsahu vyžadovanom národným regulačným orgánom.

▼M2

4a.  Ak národný regulačný orgán považuje informácie za dôverné v súlade s pravidlami Únie alebo vnútroštátnymi pravidlami o obchodnom tajomstve, Komisia, BEREC a akékoľvek iné dotknuté národné regulačné orgány takúto dôvernosť zabezpečia. Zabezpečenie dôvernosti obchodného tajomstva nesmie zabrániť včasnej výmene informácií medzi národným regulačným orgánom, Komisiou, BEREC a akýmikoľvek inými dotknutými národnými regulačnými orgánmi na účely preskúmania, monitorovania a dohľadu nad uplatňovaním tohto nariadenia.

▼B

5.  Národné regulačné orgány môžu z vlastnej iniciatívy zasiahnuť, aby zabezpečili súlad s týmto nariadením. V prípade potreby využijú predovšetkým právomoci uvedené v článku 5 prístupovej smernice, aby zabezpečili primeraný prístup a prepojenie s cieľom zaručiť prepojiteľnosť medzi koncovými bodmi a interoperabilitu roamingových služieb, napríklad ak si zákazníci nemôžu vymieňať regulované roamingové SMS správy so zákazníkmi pozemskej verejnej mobilnej komunikačnej siete v druhom členskom štáte v dôsledku toho, že neexistuje dohoda, ktorá by umožňovala doručenie týchto správ.

6.  Ak národný regulačný orgán zistí, že dochádza k porušovaniu povinností ustanovených v tomto nariadení, je oprávnený žiadať okamžité ukončenie takéhoto porušovania.

Článok 17

Riešenie sporov

1.  V prípade sporu v súvislosti s povinnosťami ustanovenými v tomto nariadení medzi podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete alebo služby v členskom štáte sa uplatňujú postupy riešenia sporov ustanovené v článkoch 20 a 21 rámcovej smernice.

▼M2

Spory medzi prevádzkovateľmi navštívenej siete a inými prevádzkovateľmi týkajúce sa sadzieb uplatňovaných na vstupné údaje potrebné na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb možno postúpiť príslušným národným regulačným orgánom podľa článku 20 alebo 21 rámcovej smernice. V takom prípade sa príslušné národné regulačné orgány môžu poradiť s BEREC vo veci opatrenia, ktoré sa má prijať v súlade s rámcovou smernicou, špecifickými smernicami alebo týmto nariadením na vyriešenie sporu. V prípade, ak bol BEREC požiadaný o zaujatie stanoviska, príslušný národný regulačný orgán alebo orgány skôr než prijmú opatrenie na vyriešenie sporu, počkajú na stanovisko BEREC.

▼B

2.  V prípade nevyriešeného sporu týkajúceho sa spotrebiteľa alebo koncového užívateľa a súvisiaceho s otázkou, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii postupy mimosúdneho riešenia sporov ustanovené v článku 34 smernice univerzálnej služby.

Článok 18

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii do 30. júna 2013 a bezodkladne jej oznámia všetky ich následné zmeny a doplnenia.

▼M1

Článok 19

Preskúmanie

1.  Komisia začne do 29. novembra 2015 preskúmanie veľkoobchodného roamingového trhu s cieľom posúdiť opatrenia potrebné na zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov do 15. júna 2017. Komisia preskúma okrem iného stupeň hospodárskej súťaže na vnútroštátnych veľkoobchodných trhoch, a predovšetkým posúdi úroveň vzniknutých veľkoobchodných nákladov a platných veľkoobchodných poplatkov a konkurenčnú situáciu prevádzkovateľov s obmedzeným geografickým rozsahom vrátane vplyvu obchodných dohôd na hospodársku súťaž, ako aj schopnosť prevádzkovateľov využívať úspory z rozsahu. Komisia posúdi aj vývoj hospodárskej súťaže na maloobchodných roamingových trhoch a akékoľvek zistiteľné riziko narušenia hospodárskej súťaže a investičných stimulov na domácich a navštívených trhoch. Pri posudzovaní opatrení potrebných na zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov Komisia zohľadní potrebu zabezpečiť, aby prevádzkovatelia navštívenej siete dokázali pokryť všetky náklady na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb vrátane združených a spoločných nákladov. Komisia zohľadní aj potrebu zabrániť trvalému roamingu alebo neobvyklému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu na iné účely, ako na poskytovanie regulovaných roamingových služieb pre zákazníkov poskytovateľov roamingu počas pravidelného cestovania týchto zákazníkov v rámci Únie.

2.  Komisia predloží do 15. júna 2016 správu Európskemu parlamentu a Rade o zisteniach preskúmania uvedeného v odseku 1.

K správe sa priloží príslušný legislatívny návrh, ktorému bude predchádzať verejná konzultácia, na účely zmeny veľkoobchodných poplatkov za regulované roamingové služby uvedené v tomto nariadení alebo prijatia iného riešenia zistených problémov na veľkoobchodnej úrovni s cieľom zrušiť do 15. júna 2017 maloobchodné roamingové príplatky.

▼M2

3.  Okrem toho Komisia do 15. decembra 2018 predloží Európskemu parlamentu a Rade priebežnú správu, v ktorej zhrnie účinky zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, pričom zohľadní všetky príslušné správy BEREC. Komisia následne po konzultácii s BEREC predloží dvojročné správy Európskemu parlamentu a Rade, v prípade potreby spolu s legislatívnym návrhom na zmenu maximálnych veľkoobchodných poplatkov za regulované roamingové služby uvedené v tomto nariadení. Prvá takáto správa sa predloží do 15. decembra 2019.

Tieto dvojročné správy okrem iného zahŕňajú posúdenie:

a) dostupnosti a kvality služieb vrátane služieb, ktoré predstavujú alternatívu k hlasovým, SMS a dátovým roamingovým službám, najmä vzhľadom na technologický vývoj;

b) stupňa hospodárskej súťaže na maloobchodných a veľkoobchodných roamingových trhoch, najmä konkurencieschopnosť menších, nezávislých alebo začínajúcich prevádzkovateľov a PMVS, vrátane vplyvu obchodných dohôd na hospodársku súťaž a stupňa prepojenia medzi prevádzkovateľmi;

c) rozsahu, v akom uplatňovanie štrukturálnych opatrení ustanovených v článkoch 3 a 4, a najmä postupu predchádzajúceho povolenia podľa článku 3 ods. 6 – na základe informácií poskytovaných národnými regulačnými orgánmi – prinieslo výsledky pri rozvoji hospodárskej súťaže na vnútornom trhu pre regulované roamingové služby;

d) vývoja dostupných maloobchodných tarifných plánov;

e) zmien v modeloch spotrebiteľských údajov tak pre domáce, ako aj roamingové služby;

f) schopnosti prevádzkovateľov domácej siete zachovať si svoj domáci model poplatkov a miery, v akej sa povoľujú výnimočné maloobchodné roamingové príplatky podľa článku 6c;

g) možnosti prevádzkovateľov navštívených sietí nahradiť si skutočne vzniknuté náklady na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb;

h) vplyvu uplatňovania politiky primeraného využívania zo strany prevádzkovateľov v súlade s článkom 6d vrátane identifikácie akýchkoľvek nezrovnalostí pri uplatňovaní a vykonávaní takejto politiky primeraného využívania.

4.  S cieľom posúdiť vývoj konkurencieschopnosti na trhoch s roamingom v rámci Únie BEREC pravidelne zbiera od národných regulačných orgánov údaje o vývoji maloobchodných a veľkoobchodných poplatkov za regulované hlasové, SMS a dátové roamingové služby vrátane veľkoobchodných poplatkov za vyváženú, prípadne nevyváženú roamingovú prevádzku. Zbiera aj údaje o veľkoobchodných roamingových dohodách, na ktoré sa nevzťahujú maximálne veľkoobchodné roamingové poplatky stanovené v článkoch 7, 9 alebo 12, a o vykonávaní zmluvných opatrení na veľkoobchodnej úrovni zameraných na zabránenie trvalému roamingu alebo neobvyklému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu k roamingu na iné účely ako na poskytovanie regulovaných roamingových služieb pre zákazníkov poskytovateľov roamingu počas pravidelného cestovania zákazníkov v rámci Únie.

Tieto údaje oznamuje Komisii minimálne dvakrát ročne. Komisia ich zverejňuje.

Na základe zozbieraných údajov BEREC pravidelne podáva správy o vývoji cenových a spotrebiteľských modelov v členských štátoch, pokiaľ ide o domáce, ako aj roamingové služby, a o vývoji skutočných veľkoobchodných roamingových sadzieb za nevyváženú prevádzku medzi poskytovateľmi roamingových služieb, ako aj o vzťahu medzi maloobchodnými cenami, veľkoobchodnými poplatkami a veľkoobchodnými nákladmi, pokiaľ ide o roamingové služby. BEREC posúdi, ako úzko tieto skutočnosti navzájom súvisia.

BEREC tiež každý rok zhromažďuje od národných regulačných orgánov informácie o transparentnosti a porovnateľnosti rôznych taríf, ktoré prevádzkovatelia ponúkajú svojim zákazníkom. Komisia tieto údaje a zistenia zverejňuje.

▼B

Článok 20

Požiadavky na oznamovanie

Členské štáty oznámia Komisii, ktoré národné regulačné orgány sú zodpovedné za vykonávanie úloh podľa tohto nariadenia.

Článok 21

Zrušovacie ustanovenie

Nariadenie (ES) č. 717/2007 sa zrušuje v súlade s prílohou I s účinnosťou od 1. júla 2012.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 22

Nadobudnutie a uplynutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a jeho ustanovenia sa uplatňujú od tohto dňa, pokiaľ nie je v určitých článkoch stanovené inak.

Účinnosť tohto nariadenia uplynie 30. júna 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA IZrušené nariadenie so zmenou a doplnením

(v zmysle článku 21)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 32).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 12).

Iba článok 1.
PRÍLOHA IITabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 717/2007

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 4 prvý pododsek prvá veta

článok 1 ods. 5

článok 1 ods. 4 prvý pododsek druhá veta

článok 1 ods. 6 prvý pododsek

článok 1 ods. 7 prvý pododsek

článok 1 ods. 4 druhý pododsek prvá veta

článok 1 ods. 6 druhý pododsek prvá veta

článok 1 ods. 7 druhý pododsek prvá veta

článok 1 ods. 4 druhý pododsek druhá veta

článok 1 ods. 6 druhý pododsek druhá a tretia veta

článok 1 ods. 7 druhý pododsek druhá a tretia veta

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2 úvodné slová

článok 2 ods. 2 úvodné slová

článok 2 ods. 2 písm. a)

článok 2 ods. 2 písm. i)

článok 2 ods. 2 písm. b)

článok 2 ods. 2 písm. a)

článok 2 ods. 2 písm. b)

článok 2 ods. 2 písm. c)

článok 2 ods. 2 písm. c)

článok 2 ods. 2 písm. d)

článok 2 ods. 2 písm. g)

článok 2 ods. 2 písm. e)

článok 2 ods. 2 písm. d)

článok 2 ods. 2 písm. f)

článok 2 ods. 2 písm. f)

článok 2 ods. 2 písm. g)

článok 2 ods. 2 písm. e)

článok 2 ods. 2 písm. h)

článok 2 ods. 2 písm. i)

článok 2 ods. 2 písm. j)

článok 2 ods. 2 písm. j)

článok 2 ods. 2 písm. k)

článok 2 ods. 2 písm. h)

článok 2 ods. 2 písm. l)

článok 2 ods. 2 písm. k)

článok 2 ods. 2 písm. m)

článok 2 ods. 2 písm. n)

článok 2 ods. 2 písm. o)

článok 2 ods. 2 písm. p)

článok 2 ods. 2 písm. q)

články 3, 4, 5 a 6

článok 3 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 7 ods. 2

článok 3 ods. 3 prvý pododsek

článok 3 ods. 3 druhý pododsek

článok 7 ods. 3

článok 4 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 8 ods. 2

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 4 ods. 3 druhý pododsek

článok 8 ods. 3

článok 4 ods. 3 tretí pododsek

článok 8 ods. 4

článok 4 ods. 4

článok 8 ods. 5

článok 4a

článok 9

článok 4b

článok 10

článok 4b ods. 7

článok 4c

článok 11

článok 12

článok 13

článok 6 ods. 1 prvý až piaty pododsek

článok 14 ods. 1 prvý až piaty pododsek

článok 14 ods. 1 šiesty pododsek

článok 6 ods. 2

článok 14 ods. 2

článok 6 ods. 3 prvý a druhý pododsek

článok 14 ods. 3 prvý a druhý pododsek

článok 14 ods. 3 tretí pododsek

článok 14 ods. 4

článok 6a

článok 15

článok 15 ods. 4

článok 15 ods. 5

článok 15 ods. 6

článok 6a ods. 4

článok 7

článok 16

článok 16 ods. 3 druhý pododsek

článok 8

článok 17

článok 9

článok 18

článok 10

článok 11 ods. 1 úvodné slová

článok 19 ods. 1 úvodné slová

článok 19 ods. 1 písm. a) a b)

článok 11 ods. 1 prvý pododsek prvá až štvrtá zarážka

článok 19 ods. 1 písm. c) až f)

článok 19 ods. 1 písm. g) a h)

článok 11 ods. 1 druhý pododsek

 

článok 19 ods. 2

článok 11 ods. 2

článok 19 ods. 3

článok 19 ods. 4

článok 12

článok 20

článok 21

článok 13

článok 22