02012R0432 — SK — 17.05.2021 — 010.002


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

►C1  NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 432/2012

zo 16. mája 2012,

ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí ◄

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 136 25.5.2012, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 536/2013 z 11. júna 2013,

  L 160

4

12.6.2013

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 851/2013 z 3. septembra 2013,

  L 235

3

4.9.2013

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1018/2013 z 23. októbra 2013,

  L 282

43

24.10.2013

►M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 40/2014 zo 17. januára 2014,

  L 14

8

18.1.2014

 M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 274/2014 zo 14. marca 2014,

  L 83

1

20.3.2014

►M6

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/7 zo 6. januára 2015,

  L 3

3

7.1.2015

►M7

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/539 z 31. marca 2015,

  L 88

7

1.4.2015

►M8

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2314 zo 7. decembra 2015,

  L 328

46

12.12.2015

►M9

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/854 z 30. mája 2016,

  L 142

5

31.5.2016

►M10

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1413 z 24. augusta 2016,

  L 230

8

25.8.2016

►M11

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/672 zo 7. apríla 2017,

  L 97

24

8.4.2017

►M12

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/676 z 10. apríla 2017,

  L 98

1

11.4.2017

 M13

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1407 z 1. augusta 2017,

  L 201

1

2.8.2017

►M14

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/686 z 23. apríla 2021,

  L 143

8

27.4.2021


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 229, 24.8.2012, s.  26 (432/2012)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 329, 14.11.2014, s.  81 (č. 851/2013)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 266, 13.10.2022, s.  22 (č. 432/2012)
▼B

▼C1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 432/2012

zo 16. mája 2012,

ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

▼B

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Povolené zdravotné tvrdenia

1.  
Zoznam zdravotných tvrdení, ktoré možno uvádzať na potravinách podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006, je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.
2.  
Zdravotné tvrdenia uvedené v odseku 1 možno uvádzať na potravinách v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

▼C1Zoznam povolených zdravotných tvrdení

Živina, látka, potravina alebo kategória potravín

Tvrdenie

Podmienky použitia tvrdenia

Podmienky a/alebo obmedzenia používania potraviny a/alebo doplňujúce informácie alebo varovanie

Číslo Vestníka EFSA (EFSA Journal)

Číslo príslušnej položky v konsolidovanom zozname predloženom úradu EFSA na účely posúdenia

Aktívne uhlie

Aktívne uhlie prispieva k zníženiu nadmernej plynatosti po jedle.

►C3  Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 1 g aktívneho uhlia na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri užití 1 g minimálne 30 minút pred jedlom a 1 g krátko po jedle. ◄

 

2011;9(4):2049

1938

▼M1

ALFA-cyklodextrín

Konzumácia alfa-cyklodextrínu ako súčasti jedla obsahujúceho škrob prispieva k zníženiu nárastu glukózy v krvi po tomto jedle

Toto tvrdenie sa môže použiť v prípade potraviny, ktorá obsahuje minimálne 5 g alfa-cyklodextrínu na 50 g škrobu v kvantifikovanej porcii ako súčasť daného jedla. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii alfa-cyklodextrínu ako súčasti takéhoto jedla.

 

2012;10(6):2713

2926

▼C1

Arabinoxylán vyrobený zo pšeničného endospermu

Konzumácia arabinoxylánu ako súčasti jedla prispieva k zníženiu nárastu glukózy v krvi po tomto jedle.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 8 g vlákniny bohatej na arabinoxylán (AX) vyrobený zo pšeničného endospermu (najmenej 60 hmotnostných percent AX) na 100 g využiteľných sacharidov v kvantifikovanej porcii ako súčasti jedla. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii vlákniny bohatej na arabinoxylán (AX) ako súčasti jedla.

 

2011;9(6):2205

830

Betaglukány

Betaglukány prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 1 g betaglukánov z ovsa, ovsených otrúb, jačmeňa, jačmenných otrúb alebo zo zmesí týchto zdrojov na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g betaglukánov z ovsa, ovsených otrúb, jačmeňa, jačmenných otrúb alebo zmesí týchto betaglukánov.

 

2009;7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Betaglukány z ovsa a jačmeňa

Konzumácia betaglukánov z ovsa alebo jačmeňa ako súčasti jedla prispieva k zníženiu nárastu glukózy v krvi po tomto jedle.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 4 g betaglukánov z ovsa alebo jačmeňa na každých 30 g využiteľných sacharidov v kvantifikovanej porcii ako súčasti jedla. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii betaglukánov z ovsa alebo jačmeňa ako súčasti jedla.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betaín

Betaín prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje aspoň 500 mg betaínu na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 1,5 g betaínu.

Pri použití tohto tvrdenia musí byť spotrebiteľ informovaný o tom, že denný príjem prevyšujúci 4 g môže výrazne zvýšiť hladinu cholesterolu v krvi.

2011;9(4):2052

4325

Bielkoviny

Bielkoviny prispievajú k rastu svalovej hmoty.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom bielkovín, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ BIELKOVÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Bielkoviny

Bielkoviny prispievajú k udržaniu svalovej hmoty.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom bielkovín, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ BIELKOVÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Bielkoviny

Bielkoviny prispievajú k udržaniu zdravých kostí.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom bielkovín, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ BIELKOVÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Biotín

Biotín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1209

114, 117

Biotín

Biotín prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1209

116

Biotín

Biotín prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotín

Biotín prispieva k správnej funkcii psychiky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotín

Biotín prispieva k udržaniu zdravých vlasov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotín

Biotín prispieva k zachovaniu zdravých slizníc.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1209

115

Biotín

Biotín prispieva k udržaniu zdravej pokožky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Draslík

Draslík prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom draslíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(2):1469

386

Draslík

Draslík prispieva k správnemu fungovaniu svalov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom draslíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(2):1469

320

Draslík

Draslík prispieva k udržaniu normálneho krvného tlaku.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom draslíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(2):1469

321

Enzým laktáza

Enzým laktáza zlepšuje trávenie laktózy v prípade osôb, ktoré majú ťažkosti s trávením laktózy.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade výživových doplnkov s dávkou najmenej 4 500 FCC (Food Chemicals Codex) jednotiek s návodom pre cieľovú populáciu, aby ich užívala s každým jedlom, ktoré obsahuje laktózu.

Cieľovú populáciu je potrebné informovať aj o tom, že znášanlivosť laktózy je premenlivá a že by si mala vyžiadať informácie o úlohe tejto látky vo svojej strave.

2009;7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Fluorid

Fluorid prispieva k udržaniu mineralizácie zubov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fluoridu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238

Folát

Folát prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1213

2882

Folát

Folát prispieva k správnej syntéze aminokyselín.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folát

Folát prispieva k správnej tvorbe krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1213

79

Folát

Folát prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2009;7(9):1213

80

Folát

Folát prispieva k správnej funkcii psychiky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folát

Folát prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1213

91

Folát

Folát prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folát

Folát zohráva úlohu v procese delenia buniek.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom folátu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fosfor

Fosfor prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fosforu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1219

329, 373

Fosfor

Fosfor prispieva k správnemu fungovaniu bunkových membrán.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fosforu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1219

328

Fosfor

Fosfor prispieva k udržaniu zdravých kostí.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fosforu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1219

324, 327

Fosfor

Fosfor prispieva k udržaniu zdravých zubov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom fosforu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1219

324, 327

▼M1

Fruktóza

Konzumácia potravín s obsahom fruktózy vedie k nižšiemu nárastu glukózy v krvi v porovnaní s potravinami s obsahom sacharózy alebo glukózy

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, glukóza a/alebo sacharóza by sa v potravinách alebo nápojoch sladených cukrom mala nahradiť fruktózou, aby zníženie obsahu glukózy a/alebo sacharózy v týchto potravinách alebo nápojoch bolo minimálne 30 %.

 

2011; 9(6):2223

558

▼C1

Glukomanan

(konjac mannan)

Glukomanan prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečuje denný príjem 4 g glukomananu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 4 g glukomananu.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny – odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2009;7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glukomanan

(konjac mannan)

Glukomanan prispieva v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou k zníženiu telesnej hmotnosti.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 1 g glukomananu na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g glukomananu v troch 1 g dávkach spolu s 1 – 2 pohármi vody pred jedlom a v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní alebo v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny – odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725

Guarová guma

Guarová guma prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zaisťuje denný príjem 10 g guarovej gumy. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 10 g guarovej gumy.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny – odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(2):1464

808

Horčík

Horčík prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Horčík

Horčík prispieva k rovnováhe elektrolytov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1216

238

Horčík

Horčík prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1216

240, 247, 248

Horčík

Horčík prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1216

242

Horčík

Horčík prispieva k správnemu fungovaniu svalov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Horčík

Horčík prispieva k normálnej syntéze bielkovín.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1216

364

Horčík

Horčík prispieva k správnej funkcii psychiky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Horčík

Horčík prispieva k udržaniu zdravých kostí.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1216

239

Horčík

Horčík prispieva k udržaniu zdravých zubov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1216

239

Horčík

Horčík zohráva úlohu v procese delenia buniek.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1216

365

Hydroxypropyl metylcelulóza

(HPMC)

Konzumácia hydroxypropyl metylcelulózy s jedlom prispieva k obmedzeniu zvýšenia glukózy v krvi po tomto jedle.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 4 g HPMC na kvantifikovanú porciu ako súčasť jedla. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii 4 g HPMC ako súčasti jedla.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny – odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(10):1739

814

Hydroxypropyl metylcelulóza

(HPMC)

Hydroxypropyl metylcelulóza prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zaisťuje denný príjem 5 g HPMC. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 5 g HPMC.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny – odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(10):1739

815

Chitosan

Chitosan prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečí denný príjem 3 g chitosanu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g chitosanu.

 

2011;9(6):2214

4663

Chlorid

Chlorid prispieva k správnemu tráveniu produkovaním kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom chloridu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Tvrdenie sa nemôže používať v prípade chloridu, ktorého zdrojom je chlorid sodný.

2010;8(10):1764

326

Cholín

Cholín prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 82,5 mg cholínu na 100 g alebo 100 ml alebo na jednu porciu potraviny.

 

2011;9(4):2056

3090

Cholín

Cholín prispieva k správnej látkovej premene lipidov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 82,5 mg cholínu na 100 g alebo 100 ml alebo na jednu porciu potraviny.

 

2011;9(4):2056

3186

Cholín

Cholín prispieva k udržaniu normálnej funkcie pečene.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 82,5 mg cholínu na 100 g alebo 100 ml alebo na jednu porciu potraviny.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Chróm

Chróm prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom trojmocného chrómu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Chróm

Chróm prispieva k udržaniu normálnej hladiny glukózy v krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom trojmocného chrómu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Jód

Jód prispieva k správnej kognitívnej funkcii.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jód

Jód prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jód

Jód prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jód

Jód prispieva k udržaniu zdravej pokožky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1214

370

Jód

Jód prispieva k správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy a k správnemu fungovaniu štítnej žľazy.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

▼M7

Kakaové flavanoly

Kakaové flavanoly pomáhajú udržiavať elasticitu krvných ciev, a tým prispievajú k normálnemu krvnému obehu (*5) (*6).

Spotrebiteľovi sa poskytne informácia o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 200 mg kakaových flavanolov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade kakaových nápojov (s kakaovým práškom) alebo horkej čokolády, ktoré poskytujú denný príjem minimálne 200 mg kakaových flavanolov so stupňom polymerizácie 1 – 10 (*6).

Tvrdenie sa môže používať len v prípade kapsúl alebo tabliet obsahujúcich kakaový extrakt s vysokým obsahom flavanolov, ktoré poskytujú denný príjem minimálne 200 mg kakaových flavanolov so stupňom polymerizácie 1 – 10 (*6).

2012;10(7):2809 (*6)

2014;12(5):3654 (*6)

▼C1

Kreatín

Kreatín zvyšuje fyzickú výkonnosť v priebehu krátkodobých po sebe nasledujúcich dávok veľmi intenzívneho cvičenia.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečuje denný príjem 3 g kreatínu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g kreatínu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potravín určených pre dospelých, ktorí vykonávajú veľmi intenzívne cvičenie.

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

▼M11

Kreatín

Denná konzumácia kreatínu môže posilniť účinok silového tréningu na svalovú silu u dospelých vo veku nad 55 rokov.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že:

— tvrdenie je určené pre dospelých vo veku nad 55 rokov, ktorí pravidelne vykonávajú silový tréning,

— priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g kreatínu v spojení so silovým tréningom, ktorý umožňuje postupne zvyšovať záťaž a ktorý by sa mal vykonávať aspoň trikrát týždenne počas niekoľkých týždňov s intenzitou najmenej 65 % – 75 % maximálnej záťaže na jedno opakovanie (*10).

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potravín určených pre dospelých vo veku nad 55 rokov, ktorí pravidelne vykonávajú silový tréning.

2016 14(2):4400

 

▼C1

Kyselina α-linolénová

(ALA)

ALA prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom ALA, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 2 g ALA.

 

2009;7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Kyselina dokozahexaénová

(DHA)

DHA prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 40 mg DHA na 100 g a na 100 kcal. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Kyselina dokozahexaénová

(DHA)

DHA prispieva k udržaniu dobrého zraku.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 40 mg DHA na 100 g a na 100 kcal. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

▼M1

Kyselina dokozahexaénová

(DHA)

DHA prispieva k udržovaniu normálnej hladiny triglyceridov v krvi

Toto tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá poskytuje denný príjem 2 g DHA a ktorá obsahuje DHA v kombinácii s kyselinou eikozapentaénovou (EPA). Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dostaví pri dennom príjme 2 g DHA. Ak sa tvrdenie používa v prípade výživových doplnkov a/alebo obohatených (fortifikovaných) potravín, spotrebitelia musia byť taktiež informovaní o tom, aby neprekročili doplnkový denný príjem 5 g kombinácie EPA a DHA.

Toto tvrdenie sa nesmie používať v prípade potravín určených pre deti.

2010; 8(10):1734

533, 691, 3150

Kyselina dokozahexaénová a kyselina eikozapentaénová

(DHA/EPA)

DHA a EPA prispievajú k udržiavaniu normálneho krvného tlaku

Toto tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá poskytuje denný príjem 3 g EPA a DHA. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dostaví pri dennom príjme 3 g EPA a DHA. Ak sa tvrdenie používa v prípade výživových doplnkov a/alebo obohatených (fortifikovaných) potravín, spotrebitelia musia byť taktiež informovaní o tom, aby neprekročili doplnkový denný príjem 5 g kombinácie EPA a DHA.

Toto tvrdenie sa nesmie používať v prípade potravín určených pre deti.

2009; 7(9):1263

2010; 8(10):1796

502, 506, 516, 703, 1317, 1324

Kyselina dokozahexaénová a kyselina eikozapentaénová

(DHA/EPA)

DHA a EPA prispievajú k udržiavaniu normálnej hladiny triglyceridov v krvi

Toto tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá poskytuje denný príjem 2 g EPA a DHA. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dostaví pri dennom príjme 2 g EPA a DHA. Ak sa tvrdenie používa v prípade výživových doplnkov a/alebo obohatených (fortifikovaných) potravín, spotrebitelia musia byť taktiež informovaní o tom, aby neprekročili doplnkový denný príjem 5 g kombinácie EPA a DHA.

Toto tvrdenie sa nesmie používať v prípade potravín určených pre deti.

2009; 7(9):1263

2010; 8(10):1796

506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325

▼C1

Kyselina eikozapentaénová a kyselina dokozahexaénová

(EPA/DHA)

EPA a DHA prispievajú k správnej funkcii srdca.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom EPA a DHA, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELÍN uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Kyselina linolová

Kyselina linolová prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 1,5 g kyseliny linolovej (LA) na 100 g a na 100 kcal.

Spotrebiteľ by mal byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 10 g LA.

 

2009;7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Kyselina olejová

Náhrada nasýtených tukov nenasýtenými tukmi v strave prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi. Kyselina olejová je nenasýtený tuk.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM NENASÝTENÉHO TUKU uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Kyselina pantoténová

Kyselina pantoténová prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny pantoténovej, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Kyselina pantoténová

Kyselina pantoténová prispieva k správnej syntéze a látkovej premene steroidných hormónov, vitamínu D a niektorých neurotransmiterov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny pantoténovej, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1218

181

Kyselina pantoténová

Kyselina pantoténová prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny pantoténovej, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Kyselina pantoténová

Kyselina pantoténová prispieva k zdravej duševnej výkonnosti.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny pantoténovej, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

▼M2

Kyslý nealkoholický nápoj s upraveným zložením s:

— menej ako 1 g fermentovateľného uhľohydrátu na 100 ml (cukry a iné uhľohydráty okrem polyolov),

— vápnik v rozpätí od 0,3 do 0,8 mol na mol okysľovadla,

— hodnoty pH od 3,7 do 4,0.

Náhrada kyslých nápojov s obsahom cukru ako napr. sladených nealkoholických nápojov (obyčajne s obsahom cukru 8 až 12g/100 ml) nápojmi s upraveným zložením pomáha zachovať mineralizáciu zubov (*3)

Aby mohlo byť na potravine uvedené toto tvrdenie, musia kyslé nápoje s upraveným zložením spĺňať opis potraviny, na ktorú sa tvrdenie vzťahuje

2010;8(12):1884

▼M12

Laktitol

Laktitol prispieva k normálnej funkcii čriev zvýšením frekvencie stolice

Tvrdenie sa môže používať len v prípade výživových doplnkov, ktoré obsahujú 10 g laktitolu v jednej dennej kvantifikovanej dávke. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii 10 g laktitolu v jednej dennej dávke.

Toto tvrdenie sa nesmie používať v prípade potravín určených pre deti.

2015;13(10):4252

 

▼C1

Laktulóza

Laktulóza prispieva k urýchleniu prechodu črevným traktom.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 10 g laktulózy v jednej kvantifikovanej porcii. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri 10 g laktulózy v jednej porcii za deň.

 

2010;8(10):1806

807

Mangán

Mangán prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom mangánu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangán

Mangán prispieva k udržaniu zdravých kostí.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom mangánu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1217

310

Mangán

Mangán prispieva k normálnej tvorbe spojivového tkaniva.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom mangánu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Mangán

Mangán prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom mangánu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1217

309

Mäso alebo ryby

Mäso alebo ryby prispievajú k lepšiemu vstrebávaniu železa, keď sa konzumujú spolu s ďalšími potravinami, ktoré obsahujú železo.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje najmenej 50 g mäsa alebo ryby v jednej kvantifikovanej porcii. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii 50 g mäsa alebo ryby spolu s potravinou (potravinami), ktoré obsahujú železo.

 

2011;9(4):2040

1223

Meď

Meď prispieva k udržaniu zdravých spojivových tkanív.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1211

265, 271, 1722

Meď

Meď prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Meď

Meď prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Meď

Meď prispieva k zdravej pigmentácii vlasov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1211

268, 1724

Meď

Meď prispieva k správnemu prenosu železa v tele.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1211

269, 270, 1727

Meď

Meď prispieva k zdravej pigmentácii pokožky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1211

268, 1724

Meď

Meď prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Meď

Meď prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom medi, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1211

263, 1726

Melatonín

Melatonín prispieva k zmierneniu subjektívnych pocitov únavy po dlhej ceste lietadlom do iného časového pásma (jet lag).

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje aspoň 0,5 mg melatonínu na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri príjme minimálne 0,5 mg tesne pred časom spania prvý deň cesty a niekoľko nasledujúcich dní po príchode na miesto určenia.

 

2010;8(2):1467

1953

Melatonín

Melatonín prispieva k skráteniu času potrebného na zaspanie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 1 mg melatonínu na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii 1 mg melatonínu tesne pred spaním.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molybdén

Molybdén prispieva k správnej látkovej premene sírnych aminokyselín.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom molybdénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(červená fermentovaná ryža)

Monacolin K z červenej fermentovanej ryže prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zaisťuje denný príjem 10 mg monacolinu K z červenej fermentovanej ryže. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 10 mg monacolinu K z potravín z červenej fermentovanej ryže.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Mononenasýtené a/alebo polynenasýtené mastné kyseliny

Náhrada nasýtených tukov nenasýtenými tukmi v strave prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi [MUFA a PUFA sú nenasýtené tuky].

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM NENASÝTENÉHO TUKU uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Náhrady cukru, t. j. intenzívne sladidlá:

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, izomalt, erytritol, sukralóza a polydextróza; D-tagatóza a izomaltulóza

Konzumácia potravín/nápojov obsahujúcich <názov náhrady cukru> namiesto cukru (*1) vyvoláva menší vzostup hladiny glukózy v krvi po ich konzumácii v porovnaní s potravinami/nápojmi, ktoré obsahujú cukor.

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, cukry v potravinách alebo nápojoch by mali byť nahradené náhradami cukru, t. j. intenzívnymi sladidlami xylitolom, sorbitolom, mannitolom, maltitolom, laktitolom, izomaltom, erytritolom, sukralózou alebo polydextrózou, alebo ich kombináciou tak, aby potraviny alebo nápoje obsahovali množstvo cukrov znížené najmenej o hodnotu uvedenú v tvrdení SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

D-tagatóza a izomaltulóza by sa mali nahradiť ekvivalentnými množstvami iných cukrov v rovnakom pomere, ako je pomer uvedený v tvrdení SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Náhrady cukru, t. j. intenzívne sladidlá:

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, izomalt, erytritol, sukralóza a polydextróza; D-tagatóza a izomaltulóza

Konzumácia potravín/nápojov obsahujúcich <názov náhrady cukru> namiesto cukru (*2) prispieva k udržaniu mineralizácie zubov.

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, cukry v potravinách alebo nápojoch (ktoré znižujú pH plaku pod 5,7), by mali byť nahradené náhradami cukru, t. j. intenzívnymi sladidlami xylitolom, sorbitolom, mannitolom, maltitolom, laktitolom, izomaltom, erytritolom, sukralózou alebo polydextrózou, alebo ich kombináciou v takých množstvách, aby konzumácia týchto potravín alebo nápojov neznižovala pH plaku pod 5,7 počas a do 30 minút po ich konzumácii.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

▼M10

Náhrada za dávku jedla na účely regulácie telesnej hmotnosti

Použitie náhrady za dávku jedla namiesto jedného z hlavných denných jedál v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou prispieva k udržaniu telesnej hmotnosti po jej znížení.

Aby mohlo byť na potravine uvedené toto tvrdenie, potravina by mala spĺňať tieto požiadavky:

1.  Energetická hodnota

Energetická hodnota nesmie byť nižšia ako 200 kcal (840 kJ) a nesmie presiahnuť 250 kcal (1 046 kJ) na dávku jedla (*8).

2.  Obsah tuku a zloženie

Energia pochádzajúca z tuku nesmie presiahnuť 30 % celkovej využiteľnej energetickej hodnoty výrobku.

Množstvo kyseliny linolovej (vo forme glyceridov) nesmie byť menšie ako 1 g.

3.  Obsah bielkoviny a zloženie

Bielkovina obsiahnutá v potravinách nesmie tvoriť menej ako 25 % a viac ako 50 % celkovej energetickej hodnoty výrobku.

Chemický index bielkoviny sa musí rovnať indexu stanovenému Svetovou zdravotníckou organizáciou v Požiadavkách na energiu a bielkovinu. Správa zo spoločného zasadania WHO/FAO/UNU. Ženeva: Svetová zdravotnícka organizácia, 1985 (séria technických správ WHO, 724):Požiadavky na aminokyseliny (g/100 g bielkoviny)

cystín + metionín

1,7

histidín

1,6

izoleucín

1,3

leucín

1,9

lyzín

1,6

fenylalanín + tyrozín

1,9

treonín

0,9

tryptofán

0,5

valín

1,3

„Chemický index“ je najnižší pomer medzi množstvom každej esenciálnej aminokyseliny testovanej bielkoviny a množstvom každej zodpovedajúcej aminokyseliny referenčnej bielkoviny.

Ak je chemický index nižší ako 100 % referenčnej bielkoviny, primerane sa zvýšia minimálne množstvá bielkoviny. V každom prípade sa chemický index bielkoviny musí prinajmenšom rovnať 80 % chemického indexu referenčnej bielkoviny.

V každom prípade je pridávanie aminokyselín povolené výlučne na účely zlepšenia výživovej hodnoty bielkovín a iba v pomeroch potrebných na tento účel.

4.  Vitamíny a minerálne látky

Potraviny musia poskytovať minimálne 30 % množstva referenčných výživových hodnôt vitamínov a minerálnych látok na dávku jedla, stanovených v prílohe XIII k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011. Táto požiadavka sa nevzťahuje na fluorid, chróm, chlorid a molybdén. Množstvo sodíka na dávku jedla, ktoré poskytuje potravina, musí byť najmenej 172,5 mg. Množstvo draslíka na dávku jedla, ktoré poskytuje potravina, musí byť najmenej 500 mg (*9).

Aby mohlo byť na potravine uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľovi sa musia poskytnúť informácie o dôležitosti primeraného denného príjmu tekutín a o skutočnosti, že výrobky sú vhodné na zamýšľané použitie len ako súčasť diéty so zníženou energetickou hodnotou a že nevyhnutnou súčasťou takejto diéty by mali byť aj ďalšie potraviny.

Na dosiahnutie tvrdeného účinku by sa mala namiesto jedného hlavného jedla denne použiť jedna náhrada za dávku jedla.

(2010); 8(2):1466

(2015); 13(11):4287

1418

Náhrada za dávku jedla na účely regulácie hmotnosti

Použitie náhrady za dávku jedla namiesto dvoch hlavných denných jedál v rámci diéty so zníženou energetickou hodnotou prispieva k zníženiu telesnej hmotnosti.

Aby mohlo byť na potravine uvedené toto tvrdenie, potravina by mala spĺňať tieto požiadavky:

1.  Energetická hodnota

Energetická hodnota nesmie byť nižšia ako 200 kcal (840 kJ) a nesmie presiahnuť 250 kcal (1 046 kJ) na dávku jedla (*8).

2.  Obsah tuku a zloženie

Energia pochádzajúca z tuku nesmie presiahnuť 30 % celkovej využiteľnej energetickej hodnoty výrobku.

Obsah kyseliny linolovej (vo forme glyceridov) nesmie byť nižší ako 1 g.

3.  Obsah bielkoviny a zloženie

Bielkovina obsiahnutá v potravinách nesmie tvoriť menej ako 25 % a viac ako 50 % celkovej energetickej hodnoty výrobku.

Chemický index bielkoviny sa musí rovnať indexu stanovenému Svetovou zdravotníckou organizáciou v Požiadavkách na energiu a bielkovinu. Správa zo spoločného zasadania WHO/FAO/UNU. Ženeva: Svetová zdravotnícka organizácia, 1985 (séria technických správ WHO, 724):Vzor požiadaviek na aminokyseliny (g/100 g bielkoviny)

cystín + metionín

1,7

histidín

1,6

izoleucín

1,3

leucín

1,9

lyzín

1,6

fenylalanín + tyrozín

1,9

treonín

0,9

tryptofán

0,5

valín

1,3

„Chemický index“ je najnižší pomer medzi množstvom každej esenciálnej aminokyseliny testovanej bielkoviny a množstvom každej zodpovedajúcej aminokyseliny referenčnej bielkoviny.

Ak je chemický index nižší ako 100 % referenčnej bielkoviny, primerane sa musia zvýšiť minimálne hladiny bielkoviny. V každom prípade sa chemický index bielkoviny musí prinajmenšom rovnať 80 % indexu referenčnej bielkoviny.

V každom prípade je pridávanie aminokyselín povolené výlučne na účely zlepšenia nutričnej hodnoty bielkovín a iba v pomeroch potrebných na tento účel.

4.  Vitamíny a minerálne látky

Potravina musí poskytovať minimálne 30 % množstiev referenčných výživových hodnôt vitamínov a minerálnych látok na dávku jedla, stanovených v prílohe XIII k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011. Táto požiadavka sa nevzťahuje na fluorid, chróm, chlorid a molybdén. Množstvo sodíka na dávku jedla, ktoré poskytuje potravina, musí byť najmenej 172,5 mg. Množstvo draslíka na dávku jedla, ktoré poskytuje potravina, musí byť najmenej 500 mg (*9).

Aby mohlo byť na potravine uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľovi sa musia poskytnúť informácie o dôležitosti primeraného denného príjmu tekutín a o skutočnosti, že výrobky sú vhodné na zamýšľané použitie len ako súčasť diéty so zníženou energetickou hodnotou a že nevyhnutnou súčasťou takejto diéty by mali byť aj ďalšie potraviny.

Na dosiahnutie tvrdeného účinku by sa mali namiesto dvoch hlavných jedál denne použiť náhrady za dávku. jedla.

(2010); 8(2):1466

(2015); 13(11):4287

1417

▼M9

Nefermentovateľné sacharidy

Konzumácia potravín alebo nápojov obsahujúcich <názvy všetkých použitých nefermentovateľných sacharidov> namiesto fermentovateľných sacharidov prispieva k udržaniu mineralizácie zubov.

Aby sa mohlo uviesť toto tvrdenie, fermentovateľné sacharidy (1**) by sa mali v potravinách alebo nápojoch nahradiť nefermentovateľnými sacharidmi (2***) v takých množstvách, aby konzumácia týchto potravín alebo nápojov neznížila pH plaku pod 5,7 počas konzumácie a do 30 minút po nej.

(1**)  Fermentovateľné sacharidy sú definované ako sacharidy alebo zmesi sacharidov, tak ako sú konzumované v potravinách alebo nápojoch, ktoré znižujú pH plaku pod 5,7 (stanovené in vivo alebo in situ telemetrickými testami pH plaku) prostredníctvom bakteriálnej fermentácie počas konzumácie a do 30 minút po nej.

(2***)  Nefermentovateľné sacharidy sú definované ako sacharidy alebo zmesi sacharidov, tak ako sú konzumované v potravinách alebo nápojoch, ktoré neznižujú pH plaku (stanovené in vivo alebo in situ telemetrickými testami pH plaku) pod konzervatívnu hodnotu 5,7 prostredníctvom bakteriálnej fermentácie počas konzumácie a do 30 minút po nej.

 

2013;11(7):3329

 

Nestráviteľné sacharidy

Konzumácia potravín alebo nápojov obsahujúcich <názvy všetkých použitých nestráviteľných sacharidov> namiesto cukrov vedie k nižšiemu nárastu glukózy v krvi po ich konzumácii v porovnaní s potravinami alebo nápojmi obsahujúcimi cukor.

Aby sa mohlo uviesť toto tvrdenie, mali by sa cukry v potravinách a nápojoch nahradiť nestráviteľnými sacharidmi, ktoré sa netrávia ani nevstrebávajú v tenkom čreve, tak aby potraviny alebo nápoje obsahovali množstvá cukrov znížené najmenej o množstvo uvedené v tvrdení SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY] uvedeným v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2014;12(1):3513

2014;12(10):3838

2014;12(10):3839

 

▼C1

Niacín

Niacín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacín

Niacín prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1224

44, 53

Niacín

Niacín prispieva k správnej funkcii psychiky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacín

Niacín prispieva k zachovaniu zdravých slizníc.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1224

45, 52, 4700

Niacín

Niacín prispieva k udržaniu zdravej pokožky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacín

Niacín prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom niacínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Pektíny

Pektíny prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zaisťuje denný príjem 6 g pektínov. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 6 g pektínov.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny – odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pektíny

Konzumácia pektínov s jedlom prispieva k zníženiu nárastu glukózy v krvi po tomto jedle.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá obsahuje 10 g pektínov na kvantifikovanú porciu. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii 10 g pektínov ako súčasti jedla.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenia – pre ľudí s problémami pri prehĺtaní a v prípade požitia s nedostatočným množstvom tekutiny – odporúčanie užívať s veľkým množstvom vody, aby sa látka dostala do žalúdka.

2010;8(10):1747

786

Polyfenoly v olivovom oleji

Polyfenoly prítomné v olivovom oleji prispievajú k ochrane krvných lipidov (LDL) pred oxidačným stresom.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade olivového oleja, ktorý obsahuje najmenej 5 mg hydroxytyrozolu a jeho derivátov (napr. komplex oleuropeín a tyrozol) na 20 g olivového oleja. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 20 g olivového oleja.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Potraviny s nízkym alebo zníženým obsahom nasýtených mastných kyselín

Zníženie spotreby nasýtených tukov prispieva k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má aspoň nízky obsah nasýtených mastných kyselín, ako sa uvádza v tvrdení S NÍZKYM OBSAHOM NASÝTENÝCH TUKOV, alebo znížený obsah nasýtených mastných kyselín, ako sa uvádza v tvrdení SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Potraviny s nízkym alebo so zníženým obsahom sodíka

Zníženie spotreby sodíka prispieva k udržaniu normálneho krvného tlaku.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má aspoň nízky obsah sodíka/soli, ako sa uvádza v tvrdení S NÍZKYM OBSAHOM SODÍKA/SOLI, alebo znížený obsah sodíka/soli, ako sa uvádza v tvrdení SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM [NÁZOV ŽIVINY] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

▼M8

Prírodný inulín z čakanky

Inulín z čakanky prispieva k normálnej funkcii čriev zvýšením frekvencie stolice (*7)

Spotrebiteľovi sa poskytne informácia o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 12 g inulínu z čakanky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečí denný príjem najmenej 12 g prírodného inulínu z čakanky, teda nefrakcionovanej zmesi monosacharidov (< 10 %), disacharidov, inulínových fruktánov a inulínu získaného z čakanky so stredným stupňom polymerizácie ≥ 9.

 

2015;13(1):3951

 

▼C1

Rastlinné steroly a rastlinné stanoly

Rastlinné steroly/stanoly prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme najmenej 0,8 g rastlinných sterolov/stanolov.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Rezistentný škrob

Nahradenie stráviteľného škrobu v jedle rezistentným škrobom prispieva k zníženiu nárastu glukózy v krvi po tomto jedle.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, v ktorej bol stráviteľný škrob nahradený rezistentným škrobom, takže konečný obsah rezistentného škrobu predstavuje najmenej 14 % celkového škrobu.

 

2011;9(4):2024

681

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k zachovaniu zdravých slizníc.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k udržaniu zdravých červených krviniek.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k udržaniu zdravej pokožky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k udržaniu dobrého zraku.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k správnej látkovej premene železa.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavín

(vitamín B2)

Riboflavín prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom riboflavínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Roztoky elektrolytov so sacharidmi

Roztoky elektrolytov so sacharidmi prispievajú k udržaniu vytrvalostnej výkonnosti počas dlhšieho vytrvalostného cvičenia.

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, roztoky elektrolytov so sacharidmi by mali obsahovať 80 – 350 kcal/l zo sacharidov a najmenej 75 % energie by malo pochádzať zo sacharidov, ktoré vyvolávajú vysokú glykemickú reakciu, ako napríklad glukóza, polyméry glukózy a sacharóza. Tieto nápoje by mali okrem toho obsahovať od 20 mmol/l (460 mg/l) do 50 mmol/l (1,150 mg/l) sodíka a osmolalita nápojov by mala byť v rozsahu od 200 do 330 mOsm/kg vody.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Roztoky elektrolytov so sacharidmi

Roztoky elektrolytov so sacharidmi podporujú absorpciu vody počas telesného cvičenia.

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, roztoky elektrolytov so sacharidmi by mali obsahovať 80 – 350 kcal/l zo sacharidov a najmenej 75 % energie by malo pochádzať zo sacharidov, ktoré vyvolávajú vysokú glykemickú reakciu, ako napríklad glukóza, polyméry glukózy a sacharóza. Tieto nápoje by mali okrem toho obsahovať od 20 mmol/l (460 mg/l) do 50 mmol/l (1,150 mg/l) sodíka a osmolalita nápojov by mala byť v rozsahu od 200 do 330 mOsm/kg vody.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

▼M14

Sacharidové roztoky

Sacharidové roztoky prispievajú k zlepšeniu fyzického výkonu počas vysokointenzívneho a dlhodobého fyzického cvičenia u trénovaných dospelých osôb.

Tvrdenie sa môže použiť len v prípade sacharidových roztokov, ktoré podľa pokynov na používanie poskytujú od 30 g do 90 g sacharidov za hodinu, pričom predmetné sacharidy sú glukóza, sacharóza, fruktóza a/alebo maltodextríny, a to za týchto podmienok:

a)  fruktóza (z fruktózy a/alebo zo sacharózy) by nemala predstavovať viac ako 1/3 celkových sacharidov a

b)  glukóza (z glukózy, sacharózy a/alebo maltodextrínov) by nemala prekročiť 60 g/h.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne len v prípade trénovaných dospelých osôb, ktoré vykonávajú vysokointenzívne (aspoň 65 % VO2max) a dlhodobé (najmenej 60 minút) fyzické cvičenie.

Tvrdenie sa môže použiť len v prípade potravín určených pre trénované dospelé osoby, ktoré vykonávajú vysokointenzívne a dlhodobé fyzické cvičenie.

(2018) 16(3):5191

 

▼M3

Sacharidy

Sacharidy prispievajú k udržovaniu normálnej funkcie mozgu

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dostaví pri dennom príjme 130 g sacharidov zo všetkých zdrojov.

Tvrdenie sa môže použiť v prípade potravín, ktoré obsahujú minimálne 20 g sacharidov, ktoré sa u ľudí metabolizujú, s výnimkou polyolov, na kvantifikovanú porciu a ktoré sú v súlade s výživovým tvrdením S NÍZKYM OBSAHOM CUKRU alebo BEZ PRÍDAVKU CUKRU, ako je uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Toto tvrdenie sa nesmie používať v prípade potravín, ktoré sú na 100 % zložené z cukrov.

2011;9(6):2226

603,653

▼M6

Sacharidy

Sacharidy prispievajú k obnove normálnej funkcie svalov (kontrakcii) po mimoriadne intenzívnom a/alebo dlhodobom fyzickom cvičení, ktoré spôsobuje únavu svalov a vyčerpanie glykogénových zásob v kostrovej svalovine.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potravín zabezpečujúcich prísun sacharidov, ktoré ľudské telo dokáže metabolizovať (okrem polyolov).

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri konzumácii sacharidov zo všetkých zdrojov, pri celkovom príjme 4 g/kg telesnej hmotnosti a v dávkach podaných v priebehu prvých 4 hodín a najneskôr 6 hodín po mimoriadne intenzívnom a/alebo dlhodobom fyzickom cvičení, ktoré spôsobuje únavu svalov a vyčerpanie glykogénových zásob v kostrovej svalovine.

Toto tvrdenie sa môže používať len v prípade potravín určených pre dospelých, ktorí absolvovali mimoriadne intenzívne a/alebo dlhodobé fyzické cvičenie spôsobujúce únavu svalov a vyčerpanie glykogénových zásob v kostrovej svalovine.

2013;11(10):3409

 

▼C1

Selén

Selén prispieva k správnej spermatogenéze.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1220

396

Selén

Selén prispieva k udržaniu zdravých vlasov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selén

Selén prispieva k udržaniu zdravých nechtov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selén

Selén prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Selén

Selén prispieva k správnemu fungovaniu štítnej žľazy.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009;7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Selén

Selén prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

▼M1

Sušené slivky z odrôd „slivky domácej“ (Prunus domestica L.)

Sušené slivky prispievajú prispieva k správnej funkcii čriev

Toto tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá poskytuje denný príjem 100 g sušených sliviek. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dostaví pri dennom príjme 100 g sušených sliviek.

 

2012;10(6):2712

1164

▼M2

►C2  Pomaly stráviteľný škrob ◄

►C2  Konzumácia výrobkov s vysokým obsahom pomaly stráviteľného škrobu (SDS) zvyšuje koncentráciu glukózy v krvi po jedle v menšej miere ako výrobky s nízkym obsahom SDS (*4)  ◄

►C2  Tvrdenie sa môže použiť na potravine len v prípade, že sa najmenej 60 % celkovej energie získa zo stráviteľných uhľohydrátov a najmenej 55 % týchto uhľohydrátov tvorí stráviteľný škrob, z ktorého najmenej 40 % je pomaly stráviteľný škrob ◄

2011;9(7):2292

▼C1

Tiamín

Tiamín prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom tiamínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1222

21, 24, 28

Tiamín

Tiamín prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom tiamínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1222

22, 27

Tiamín

Tiamín prispieva k správnej funkcii psychiky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom tiamínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamín

Tiamín prispieva k správnej funkcii srdca.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom tiamínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1222

20

Vápnik

Vápnik prispieva k normálnej zrážanlivosti krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1210

230, 236

Vápnik

Vápnik prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1210

234

Vápnik

Vápnik prispieva k normálnemu fungovaniu svalov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1210

226, 230, 235

Vápnik

Vápnik prispieva k správnej neurotransmisii.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1210

227, 230, 235

Vápnik

Vápnik prispieva k správnemu fungovaniu tráviacich enzýmov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1210

355

Vápnik

Vápnik zohráva úlohu v procese delenia a špecializácie buniek.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Vápnik

Vápnik je potrebný na udržanie zdravých kostí.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1210

2009;7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Vápnik

Vápnik je potrebný na udržanie zdravých zubov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vápnika, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Vitamín A

Vitamín A prispieva k správnej látkovej premene železa.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1221

206

Vitamín A

Vitamín A prispieva k zachovaniu zdravých slizníc.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamín A

Vitamín A prispieva k udržaniu zdravej pokožky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamín A

Vitamín A prispieva k udržaniu dobrého zraku.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamín A

Vitamín A prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamín A

Vitamín A zohráva úlohu v procese špecializácie buniek.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu A, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1221

14

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1223

99, 190

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnej funkcii psychiky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnej tvorbe červených krviniek.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1223

92, 101

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1223

107

Vitamín B12

Vitamín B12 prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Vitamín B12

Vitamín B12 zohráva úlohu v procese delenia buniek.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej syntéze cysteínu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1225

66

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej látkovej premene homocysteínu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k normálnej látkovej premene bielkovín a glykogénu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1225

65, 70, 71

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej funkcii psychiky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnej tvorbe červených krviniek.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1225

67, 72, 186

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1225

68

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamín B6

Vitamín B6 prispieva k regulácii hormonálnej činnosti.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1225

69

Vitamín C

Vitamín C prispieva k udržaniu správneho fungovania imunitného systému počas intenzívnej telesnej námahy a po nej.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zabezpečuje denný príjem 200 mg vitamínu C. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 200 mg navyše k odporúčanému dennému príjmu vitamínu C.

 

2009;7(9):1226

144

Vitamín C

Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1226

130, 131, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii kostí.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1226

131, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii chrupaviek.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1226

131, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii ďasien.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1226

131, 136, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii pokožky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1226

131, 137, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii zubov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1226

131, 149

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1226

133

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnej funkcii psychiky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamín C

Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamín C

Vitamín C prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamín C

Vitamín C prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamín C

Vitamín C prispieva k regenerácii redukovanej formy vitamínu E.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamín C

Vitamín C zvyšuje vstrebávanie železa.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1226

132, 147

Vitamín D

Vitamín D prispieva k správnemu vstrebávaniu/využitiu vápnika a fosforu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1227

152, 157, 215

Vitamín D

Vitamín D prispieva k normálnej hladine vápnika v krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamín D

Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamín D

Vitamín D prispieva k udržaniu správneho fungovania svalov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(2):1468

155

Vitamín D

Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých zubov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1227

151, 158

Vitamín D

Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(2):1468

154, 159

Vitamín D

Vitamín D zohráva úlohu v procese delenia buniek.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1227

153

Vitamín E

Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu E, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamín K

Vitamín K prispieva k správnej zrážanlivosti krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu K, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7 (9):1228

124, 126

Vitamín K

Vitamín K prispieva k udržaniu zdravých kostí.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom vitamínu K, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

▼M4

Vláknina z cukrovej repy

Vláknina z cukrovej repy prispieva k zväčšeniu objemu stolice

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny s vysokým obsahom tejto vlákniny v zmysle tvrdenia S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY, ktoré je zaradené do prílohy k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(12):2468

 

▼C1

Vláknina z jačmenného zrna

Vláknina z jačmenného zrna prispieva k zväčšeniu objemu stolice.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Vláknina z ovseného zrna

Vláknina z ovseného zrna prispieva k zväčšeniu objemu stolice.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

Vláknina z pšeničných otrúb

Vláknina z pšeničných otrúb prispieva k urýchleniu prechodu črevným traktom.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že uvedený účinok sa dosiahne pri dennom príjme najmenej 10 g vlákniny z pšeničných otrúb.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Vláknina z pšeničných otrúb

Vláknina z pšeničných otrúb prispieva k zväčšeniu objemu stolice.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Vlašské orechy

Vlašské orechy prispievajú k zlepšeniu pružnosti krvných ciev.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá zaisťuje denný príjem 30 g vlašských orechov. Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 30 g vlašských orechov.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Voda

Voda prispieva k udržaniu normálnych telesných a kognitívnych funkcií.

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že na dosiahnutie uvedeného účinku by mal denný príjem predstavovať najmenej 2 litre vody zo všetkých zdrojov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade vody, ktorá spĺňa požiadavky smernice 2009/54/ES a/alebo 98/83/ES.

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Voda

Voda prispieva k udržaniu správnej regulácie telesnej teploty.

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že na dosiahnutie uvedeného účinku by mal denný príjem predstavovať najmenej 2 litre vody zo všetkých zdrojov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade vody, ktorá spĺňa požiadavky smernice 2009/54/ES a/alebo 98/83/ES.

2011;9(4):2075

1208

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene kyselín a zásad.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1229

360

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene sacharidov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Zinok

Zinok prispieva k správnej kognitívnej funkcii.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1229

296

Zinok

Zinok prispieva k správnej syntéze DNA.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Zinok

Zinok prispieva k plodnosti a správnej reprodukčnej funkcii.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1229

297, 300

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene makronutrientov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene mastných kyselín.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1229

302

Zinok

Zinok prispieva k správnej látkovej premene vitamínu A.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1229

361

Zinok

Zinok prispieva k správnej syntéze bielkovín.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu zdravých kostí.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1229

295, 1756

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu zdravých vlasov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu zdravých nechtov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu zdravej pokožky.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

301

Zinok

Zinok prispieva k udržaniu dobrého zraku.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1229

361

Zinok

Zinok prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1229

291, 1757

Zinok

Zinok prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1229

294, 1758

Zinok

Zinok zohráva úlohu v procese delenia buniek.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom zinku, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1229

292, 293, 1759

Železo

Železo prispieva k správnej kognitívnej funkcii.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1215

253

Železo

Železo prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Železo

Železo prispieva k správnej tvorbe červených krviniek a hemoglobínu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Železo

Železo prispieva k správnemu prenosu kyslíka v tele.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Železo

Železo prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1215

252, 259

Železo

Železo prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Železo

Železo zohráva úlohu v procese delenia buniek.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ [NÁZOV VITAMÍNU/VITAMÍNOV] A/ALEBO ZDROJ [NÁZOV MINERÁLU/MINERÁLOV] uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2009;7(9):1215

368

Žitná vláknina

Žitná vláknina prispieva k správnej funkcii čriev.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá má vysoký obsah vlákniny, ako sa uvádza v tvrdení S VYSOKÝM OBSAHOM VLÁKNINY uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

Živé jogurtové kultúry

Živé kultúry v jogurte alebo kyslomliečnych výrobkoch zlepšujú trávenie laktózy v prípade osôb, ktoré majú ťažkosti s trávením laktózy.

Aby mohlo byť na nich uvedené toto tvrdenie, jogurt alebo kyslomliečne výrobky by mali obsahovať najmenej 108 jednotiek, ktoré tvoria kolónie (CFU) živých zákvasových mikroorganizmov (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus) na gram.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Žuvačka bez obsahu cukru

Žuvačka bez obsahu cukru prispieva k udržaniu mineralizácie zubov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade žuvačiek, ktoré spĺňajú podmienky používania výživového tvrdenia BEZ OBSAHU CUKRU uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri žuvaní v trvaní najmenej 20 minút po jedle alebo pití.

 

2009;7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Žuvačka bez obsahu cukru

Žuvačka bez obsahu cukru prispieva k neutralizácii kyselín spôsobujúcich zubný povlak.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade žuvačiek, ktoré spĺňajú podmienky používania výživového tvrdenia BEZ OBSAHU CUKRU uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri žuvaní v trvaní najmenej 20 minút po jedle alebo pití.

 

2009;7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Žuvačka bez obsahu cukru

Žuvačka bez obsahu cukru prispieva k zmierneniu pocitu sucha v ústach.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade žuvačiek, ktoré spĺňajú podmienky používania výživového tvrdenia BEZ OBSAHU CUKRU uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri používaní žuvačky vždy vtedy, keď sa dostaví pocit sucha v ústach.

 

2009;7(9):1271

1240

Žuvačka bez obsahu cukru s karbamidom

Žuvačka bez obsahu cukru s karbamidom neutralizuje kyseliny spôsobujúce zubný povlak účinnejšie než žuvačky bez obsahu cukru bez karbamidu.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade žuvačiek, ktoré spĺňajú podmienky používania výživového tvrdenia BEZ OBSAHU CUKRU uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Aby mohlo byť uvedené toto tvrdenie, každý kus žuvačky bez obsahu cukru by mal obsahovať najmenej 20 mg karbamidu. Spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že žuvačka by sa mala po jedle alebo pití žuvať najmenej 20 minút.

 

2011;9(4):2071

1153

(*1)   

V prípade D-tagatózy a izomaltulózy má text znieť „iných cukrov“.

(*2)   

V prípade D-tagatózy a izomaltulózy má text znieť „iných cukrov“.

►M2  (*3)   

Povolené dňa 24. septembra 2013 s obmedzením použitia na spoločnosť GlaxoSmithKline Services Unlimited a jej pobočky, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Spojené kráľovstvo, na obdobie piatich rokov.

(*4)   

Povolené dňa 24. septembra 2013 s obmedzením použitia na spoločnosť Mondelēz International group, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, Spojené štáty americké, na obdobie piatich rokov.

 ◄
►M7  (*5)   

Tvrdenie povolené 24. septembra 2013 obmedzené na používanie spoločnosťou Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgicko na obdobie piatich rokov.

(*6)   

Tvrdenie povolené 21. apríla 2015 obmedzené na používanie spoločnosťou Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgicko na obdobie piatich rokov.

 ◄
►M8  (*7)   

Povolené dňa 1. januára 2016 s obmedzením použitia na spoločnosť BENEO-Orafti S.A., Rue L. Maréchal 1, B-4360 Oreye, Belgicko, na obdobie piatich rokov.

 ◄
►M10  (*8)   

Od 21. júla 2016 do 14. septembra 2019 energetická hodnota potravín nesmie byť nižšia ako 200 kcal (840 kJ) a nesmie presiahnuť 400 kcal (1 680 kJ).

(*9)   

Od 21. júla 2016 do 14. septembra 2019 musí potravina poskytovať minimálne 30 % množstva vitamínov a minerálnych látok stanoveného v tabuľke na dávku jedla:vitamín A

(μg RE)

700

vitamín D

(μg)

5

vitamín E

(mg)

10

vitamín C

(mg)

45

tiamín

(mg)

1,1

riboflavín

(mg)

1,6

niacín

(mg-NE)

18

vitamín B6

(mg)

1,5

folát

(μg)

200

vitamín B12

(μg)

1,4

biotín

(μg)

15

kyselina pantoténová

(mg)

3

vápnik

(mg)

700

fosfor

(mg)

550

železo

(mg)

16

zinok

(mg)

9,5

meď

(mg)

1,1

jód

(μg)

130

selén

(μg)

55

sodík

(mg)

575

horčík

(mg)

150

mangán

(mg)

1


Od 21. júla 2016 do 14. septembra 2019 musí množstvo draslíka, ktoré poskytuje potravina, dosahovať najmenej 500 mg na dávku jedla.

 ◄
►M11  (*10)   

Maximálna záťaž na opakovanie je maximálna hmotnosť alebo maximálna sila, ktorú môže jednotlivec vyvinúť pri jednom zdvihu.

 ◄