02012R0360 — SK — 03.11.2020 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 360/2012

z 25. apríla 2012

o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 114 26.4.2012, s. 8)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1923 zo 7. decembra 2018,

  L 313

2

10.12.2018

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1474 z 13. októbra 2020,

  L 337

1

14.10.2020
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 360/2012

z 25. apríla 2012

o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.  
Toto nariadenie sa uplatňuje na pomoc v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle článku 106 ods. 2 zmluvy.
2.  

Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a) 

pomoc v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybného hospodárstva a akvakultúry, vymedzených v nariadení Rady (ES) č. 104/2000 ( 1 );

b) 

pomoc poskytnutú podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych produktov;

c) 

pomoc poskytovanú podnikom zaoberajúcim sa spracovaním a marketingom poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:

i) 

ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva týchto produktov kúpených od prvovýrobcu alebo umiestnených na trhu príslušnými podnikmi,

ii) 

ak je pomoc podmienená tým, že je čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;

d) 

pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne na pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, zriadením a prevádzkovaním distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;

e) 

pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným;

f) 

pomoc v prospech podnikov pôsobiacich v uhoľnom sektore, ako je vymedzená v rozhodnutí Rady 2010/787/EÚ ( 2 );

g) 

pomoc v prospech podnikov vykonávajúcich nákladnú prepravu v prenájme alebo za úhradu;

h) 

pomoc v prospech podnikov v ťažkostiach.

Ak podniky pôsobia v sektoroch uvedených v bodoch a), b), c) alebo g) prvého pododseku, ako aj v sektoroch, ktoré nie sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, potom sa toto nariadenie vzťahuje len na pomoc v týchto ďalších sektoroch alebo na tieto činnosti za podmienky, že členské štáty zabezpečia, aby činnosti patriace do vylúčených sektorov neparticipovali na pomoci de minimis podľa tohto nariadenia, a to primeranými opatreniami, ako je oddelenie činností alebo odlíšenie nákladov.

▼M2

2a.  
Odchylne od odseku 2 písm. h) sa toto nariadenie uplatňuje na podniky, ktoré k 31. decembru 2019 neboli v ťažkostiach, ale v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2021 sa stali podnikmi v ťažkostiach.

▼B

3.  

Na účely tohto nariadenia:

a) 

„poľnohospodárske produkty“ sú produkty vymenované v prílohe I k zmluve, s výnimkou produktov rybolovu;

b) 

„spracovanie poľnohospodárskych produktov“ je akékoľvek pôsobenie na poľnohospodársky produkt, výsledkom ktorého je takisto poľnohospodársky produkt, s výnimkou poľnohospodárskych činností potrebných na prípravu živočíšneho alebo rastlinného produktu na prvý predaj;

c) 

„marketing poľnohospodárskych produktov“ je prechovávanie alebo vystavovanie produktu v záujme jeho predaja, ponúkanie produktu na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob uvádzania produktu na trh, s výnimkou prvého predaja zo strany prvovýrobcu obchodníkom alebo spracovateľom a akákoľvek činnosť, ktorou sa produkt pripravuje na prvý predaj; ak prvovýrobca predáva produkt konečnému spotrebiteľovi, považuje sa to za marketing v prípade, že sa predaj uskutočňuje v osobitných priestoroch vyhradených na tento účel.

Článok 2

Pomoc de minimis

1.  
Pomoc v prospech podnikov na poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu sa považuje za pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá článku 107 ods. 1 zmluvy, a preto sa vyníma z notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky ustanovené v odsekoch 2 až 8 tohto článku.
2.  
Celková suma pomoci de minimis udelená akémukoľvek podniku poskytujúcemu služby všeobecného hospodárskeho záujmu nesmie prekročiť 500 000  EUR v priebehu troch fiškálnych rokov.

Tento strop by sa mal uplatňovať bez ohľadu na formu pomoci de minimis, ako aj nezávisle od toho, či je pomoc poskytnutá členským štátom financovaná úplne alebo čiastočne zo zdrojov Únie. Obdobie, ktoré sa má zohľadniť, sa určí podľa fiškálnych rokov, ktoré daný podnik používa v príslušnom členskom štáte.

3.  
Strop uvedený v odseku 2 sa vyjadrí ako hotovostný grant. Všetky použité čísla sú hrubé sumy, to znamená pred zdanením alebo bez zníženia o ďalšie poplatky. Ak sa pomoc poskytuje inou formou než formou grantu, výška pomoci sa rovná ekvivalentu hrubého grantu pomoci.

Hodnota pomoci splatnej v niekoľkých splátkach sa diskontuje v okamihu, keď je poskytnutá. Ako úroková sadzba na diskontné účely sa použije diskontná sadzba uplatniteľná v čase poskytnutia grantu.

4.  

Toto nariadenie sa uplatňuje iba na pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu pomoci bez toho, aby bolo potrebné vykonať posúdenie rizika („transparentná pomoc“). Konkrétne:

a) 

pomoc skladajúca sa z pôžičiek sa považuje za transparentnú pomoc de minimis, ak bol ekvivalent hrubého grantu vypočítaný na základe referenčných sadzieb platných v čase poskytnutia grantu;

b) 

pomoc skladajúca sa z kapitálových injekcií sa nepovažuje za transparentnú pomoc de minimis s výnimkou prípadu, keď celková výška verejných injekcií nepresahuje strop de minimis;

c) 

pomoc skladajúca sa z opatrení rizikového kapitálu sa nepovažuje za transparentnú pomoc de minimis s výnimkou prípadu, keď príslušná schéma rizikového kapitálu poskytuje jednotlivým cieľovým podnikom kapitál iba do výšky stropu de minimis;

d) 

individuálna pomoc poskytnutá v rámci záručnej schémy podnikom, ktoré nie sú podnikmi v ťažkostiach, sa považuje za transparentnú pomoc de minimis, ak garantovaná časť príslušnej poskytnutej pôžičky v rámci tejto schémy nepresahuje 3 750 000  EUR na podnik. Ak záručná časť príslušnej základnej pôžičky tvorí len určitú pomernú časť tohto stropu, ekvivalent hrubého grantu tejto záruky sa považuje za ekvivalent zodpovedajúci tej istej pomernej časti stropu vymedzeného v odseku 2. Výška záruky nesmie presiahnuť 80 % príslušnej pôžičky. Záručné schémy sa takisto považujú za transparentné, ak:

i) 

pred realizáciou schémy bola metodika na výpočet ekvivalentu hrubého grantu záruk schválená po jej notifikácii Komisii podľa nariadenia prijatého Komisiou v oblasti štátnej pomoci, a

ii) 

schválená metodika sa výslovne týka druhu záruk a typu súvisiacich transakcií v kontexte uplatňovania tohto nariadenia.

5.  
Ak celková výška pomoci de minimis v prospech podniku poskytujúceho služby všeobecného hospodárskeho záujmu presahuje strop stanovený v odseku 2, toto nariadenie sa na túto sumu pomoci neuplatňuje, a to ani na tú jej časť, ktorá strop nepresahuje. V takom prípade si nemožno nárokovať výhody tohto nariadenia na predmetné opatrenie pomoci.
6.  
Pomoc de minimis sa nemôže kumulovať so štátnou pomocou na rovnaké oprávnené výdavky, ak by takáto kumulácia viedla k intenzite pomoci, ktorá by prekračovala intenzitu pomoci stanovenú v závislosti od osobitných okolností jednotlivých prípadov v nariadení alebo rozhodnutí o skupinovej výnimke prijatých Komisiou.
7.  
Pomoc de minimis podľa tohto nariadenia sa môže kumulovať s pomocou de minimis podľa iných predpisov o pomoci de minimis až do stropu stanoveného v odseku 2.
8.  
Pomoc de minimis v rámci tohto nariadenia sa však nesmie kumulovať so žiadnou náhradou súvisiacou s tou istou službou všeobecného hospodárskeho záujmu bez ohľadu na to, či predstavuje štátnu pomoc alebo nie.

Článok 3

Monitorovanie

1.  
Ak členský štát mieni poskytnúť určitému podniku pomoc de minimis podľa tohto nariadenia, písomne informuje tento podnik o predpokladanej výške pomoci vyjadrenej ako ekvivalent hrubého grantu, o službe všeobecného hospodárskeho záujmu, na ktorú sa pomoc udeľuje a o tom, že ide o pomoc de minimis, pričom výslovne uvedie odkaz na toto nariadenie, jeho presný názov a údaje o jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak sa pomoc de minimis podľa tohto nariadenia poskytuje rôznym podnikom na základe určitej schémy a v rámci tejto schémy sa týmto podnikom poskytujú rôzne sumy individuálnej pomoci, príslušný členský štát sa môže rozhodnúť, že si splní uvedenú povinnosť informovaním podnikov o pevne stanovenej sume zodpovedajúcej maximálnej výške pomoci, ktorá sa má poskytnúť v rámci tejto schémy. V takom prípade sa prostredníctvom tejto pevne stanovenej sumy zisťuje, či sa dodržal strop uvedený v článku 2 ods. 2. Pred poskytnutím pomoci by mali členské štáty takisto získať v písomnej alebo elektronickej forme vyhlásenie od príslušného podniku o akejkoľvek inej pomoci de minimis prijatej na základe tohto nariadenia alebo na základe iných predpisov o pomoci de minimis počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka.

Členský štát poskytne novú pomoc de minimis podľa tohto nariadenia až po tom, ako si overí, že táto nezvýši celkový objem pomoci de minimis pridelený podniku poskytujúcemu služby všeobecného hospodárskeho záujmu podľa tohto nariadenia nad úroveň stropu uvedeného v článku 2 ods. 2, a že sa dodržiavajú kumulačné pravidlá uvedené v článku 2 ods. 6, 7 a 8.

2.  
Ak členský štát zaviedol centrálnu evidenciu pomoci de minimis obsahujúcu úplné informácie o každej pomoci de minimis podnikom poskytujúcim služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorú poskytol akýkoľvek orgán v rámci daného členského štátu, požiadavka v prvom pododseku odseku 1 sa prestáva uplatňovať od okamihu, odkedy táto evidencia pokrýva obdobie troch rokov.
3.  
Členské štáty zaznamenávajú a zhromažďujú všetky informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia. Tieto záznamy obsahujú všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia podmienok tohto nariadenia. Záznamy týkajúce sa individuálnej pomoci de minimis sa uchovajú po dobu 10 fiškálnych rokov od dátumu jej poskytnutia. Záznamy týkajúce sa schémy pomoci de minimis sa uchovajú po dobu 10 rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná individuálna pomoc v rámci takejto schémy. Na písomnú žiadosť predloží príslušný členský štát Komisii do 20 pracovných dní alebo v rámci dlhšej lehoty uvedenej v žiadosti všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na posúdenie, či boli dodržané podmienky tohto nariadenia, najmä celková výška pomoci de minimis, ktorú podnik prijal v súlade s týmto nariadením alebo inými predpismi o pomoci de minimis.

Článok 4

Prechodné ustanovenia

Toto nariadenie sa uplatňuje na pomoc de minimis poskytnutú na služby všeobecného verejného záujmu pred nadobudnutím jeho účinnosti v prípade, ak takáto pomoc spĺňa podmienky ustanovené v článkoch 1 a 2. Každá pomoc na poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorá nespĺňa tieto podmienky, sa posudzuje v súlade s príslušnými rozhodnutiami, rámcami, usmerneniami, oznámeniami a upozorneniami.

Po ukončení obdobia platnosti tohto nariadenia sa každá pomoc de minimis, ktorá spĺňa podmienky tohto nariadenia, bude môcť naďalej platne implementovať počas obdobia nasledujúcich šiestich mesiacov.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a obdobie platnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

▼M2

Uplatňuje sa do 31. decembra 2023.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 24.