02012R0206 — SK — 09.01.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 206/2012

zo 6. marca 2012,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 072 10.3.2012, s. 7)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2282 z 30. novembra 2016,

  L 346

51

20.12.2016
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 206/2012

zo 6. marca 2012,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.  V tomto nariadení sa ustanovujú požiadavky na ekodizajn na umiestňovanie klimatizátorov napájaných z elektrickej siete s menovitým výkonom ≤ 12 kW pri chladení, alebo vykurovaní, ak výrobok nemá funkciu chladenia, na trh a na umiestňovanie pohodových ventilátorov s príkonom elektrického ventilátora ≤ 125 W na trh.

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a) spotrebiče, pri ktorých sa používajú neelektrické zdroje energie;

b) klimatizátory, pri ktorých sa na strane kondenzátora alebo výparníka alebo v obidvoch z nich nepoužíva vzduch ako prostriedok na prenos tepla.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES.

Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „klimatizátor“ je prístroj schopný chladiť alebo ohrievať vzduch vo vnútri alebo oboje, pričom využíva parný kompresný cyklus využívajúci kompresor s elektrickým pohonom, vrátane klimatizátorov, ktoré poskytujú ďalšie funkcie, ako je odvlhčovanie, čistenie vzduchu, vetranie alebo dodatočné ohrievanie vzduchu prostredníctvom elektrického odporového vykurovania, ako aj spotrebičov, v ktorých sa môže používať voda (buď kondenzovaná voda, ktorá sa vytvára na výparníku, alebo zvonku pridávaná voda) na vyparovanie na kondenzátore za predpokladu, že tento prístroj je schopný fungovať aj bez použitia dodatočnej vody len pri použití vzduchu;

2. „dvojkanálový klimatizátor“ je klimatizátor, v ktorom sa počas chladenia alebo vykurovania prívod vzduchu do kondenzátora (alebo výparníka) jednotky zabezpečuje z vonkajšieho prostredia prostredníctvom kanála a vzduch sa do vonkajšieho prostredia vyfukuje druhým kanálom, a ktorý je celý umiestnený pri stene v priestore, ktorý sa má chladiť alebo vykurovať;

3. „jednokanálový klimatizátor“ je klimatizátor, v ktorom sa počas chladenia alebo vykurovania prívod vzduchu do kondenzátora (alebo výparníka) zabezpečuje z priestoru, ktorý obsahuje jednotku, a vzduch sa vyfukuje mimo tohto priestoru;

4. „menovitý výkon“ (Prated) znamená chladiaci alebo vykurovací výkon parného kompresného cyklu jednotky za normalizovaných menovitých podmienok;

5. „pohodový ventilátor“ je spotrebič navrhnutý predovšetkým na vytvorenie pohybu vzduchu okolo ľudského tela alebo jeho časti na schladenie osoby vrátane pohodových ventilátorov, ktoré môžu vykonávať dodatočné funkcie, ako je napríklad osvetlenie;

6. „príkon ventilátora“ (PF) znamená elektrický príkon pohodového ventilátora vo wattoch, ktorý pracuje pri deklarovanom maximálnom prietoku ventilátora meranom pri zapnutom oscilačnom mechanizme (ak/keď je to vhodné).

Dodatočné vymedzenia pojmov na účely príloh sú uvedené v prílohe I.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn a časový harmonogram

1.  Požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov sa vymedzujú v prílohe I.

2.  Každá požiadavka na ekodizajn sa uplatňuje v súlade s týmto časovým harmonogramom:

Od 1. januára 2013:

jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory spĺňajú požiadavky uvedené v bode 2a prílohy I.

Od 1. januára 2013:

a) klimatizátory, s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov, spĺňajú požiadavky uvedené v bode 2b a bodoch 3a, 3b, 3c prílohy I;

b) jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory spĺňajú požiadavky uvedené v bodoch 3a, 3b, 3d prílohy I;

c) pohodové ventilátory spĺňajú požiadavky uvedené v bodoch 3a, 3b, 3e prílohy I.

Od 1. januára 2014:

a) klimatizátory spĺňajú požiadavky na ekodizajn uvedené v bode 2c prílohy I;

b) jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory spĺňajú požiadavky uvedené v bode 2d prílohy I.

3.  Súlad s požiadavkami na ekodizajn sa meria a vypočítava v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe II.

Článok 4

Posudzovanie zhody

1.  Postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 8 smernice 2009/125/ES je systém vnútornej kontroly projektu ustanovený v prílohe IV k uvedenej smernici alebo systém riadenia ustanovený v prílohe V k uvedenej smernici.

2.  Na účely posudzovania zhody podľa článku 8 smernice 2009/125/ES technická dokumentácia obsahuje výsledky výpočtu ustanoveného v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty uplatňujú postup overovania opísaný v prílohe III k tomuto nariadeniu v rámci dohľadu nad trhom podľa článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES na účely overovania zhody s požiadavkami uvedenými v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Referenčné hodnoty

Orientačné referenčné hodnoty pre klimatizátory s najlepším výkonom, ktoré sú dostupné na trhu v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sú ustanovené v prílohe IV.

Článok 7

Revízia

Komisia preskúma toto nariadenie z hľadiska technologického pokroku a výsledky tohto preskúmania predloží Konzultačnému fóru pre ekodizajn najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Pri preskúmaní sa predovšetkým posúdia požiadavky na účinnosť a hladinu akustického výkonu s cieľom podporiť používanie chladív s nízkym potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) a rozsah pôsobnosti nariadenia vzhľadom na klimatizátory a možné zmeny trhových podielov rôznych druhov spotrebičov vrátane klimatizátorov s menovitým výstupným výkonom vyšším ako 12 kW. Pri preskúmaní sa posúdi aj vhodnosť požiadaviek na pohotovostný režim a režim vypnutia, metódy sezónnych výpočtov a meraní vrátane zohľadnenia vývoja možnej metódy sezónnych výpočtov a meraní pre všetky klimatizátory v rozsahu chladiacej sezóny a vykurovacej sezóny.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Požiadavky na ekodizajn

1.   VYMEDZENIA POJMOV UPLATNITEĽNÉ NA ÚČELY PRÍLOH

1. „Reverzibilné klimatizátory“ sú klimatizátory, ktoré dokážu chladiť aj vykurovať.

2. „Normalizované menovité podmienky“ znamenajú kombináciu vnútorných (Tin) a vonkajších teplôt (Tj), ktorá opisuje prevádzkové podmienky, pri ktorých sa stanoví hladina akustického výkonu, menovitý výkon, menovitý prietok vzduchu, menovitý chladiaci súčiniteľ (EERrated) a/alebo menovitý vykurovací súčiniteľ (COPrated) podľa tabuľky 2 v prílohe II.

3. „Vnútorná teplota“ (Tin) znamená vnútornú teplotu vzduchu nameranú suchým teplomerom [v °C] (s príslušnou vlhkosťou uvedenou na základe zodpovedajúcej teploty vlhkého teplomera).

4. „Vonkajšia teplota“ (Tj) znamená vonkajšiu teplotu vzduchu nameranú suchým teplomerom [v °C] (s príslušnou vlhkosťou uvedenou na základe zodpovedajúcej teploty vlhkého teplomera).

5. „Menovitý chladiaci súčiniteľ“ (EER rated ) znamená deklarovaný chladiaci výkon [kW] vydelený menovitým chladiacim príkonom [kW] jednotky pri chladení za normalizovaných menovitých podmienok.

6. „Menovitý vykurovací súčiniteľ“ (COP rated ) znamená deklarovaný vykurovací výkon [kW] vydelený menovitým vykurovacím príkonom [kW] jednotky pri vykurovaní za normalizovaných menovitých podmienok.

7. „Potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu“ (GWP) znamená meranie odhadu toho, ako 1 kg chladiva použitého v parnom kompresnom cykle prispeje ku globálnemu otepľovaniu v časovom horizonte 100 rokov, pričom tento odhad je vyjadrený v kilogramoch ekvivalentov CO2.

Zohľadnia sa hodnoty GWP stanovené v prílohe 1 k nariadeniu (ES) č. 842/2006.

V prípade fluórovaných chladív sa použijú hodnoty GWP uverejnené v Tretej hodnotiacej správe (Third Assessment Report – TAR) prijatej Medzivládnym panelom zaoberajúcim sa zmenou klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change) ( 1 ) (hodnoty GWP od IPCC na obdobie 100 rokov z roku 2001).

V prípade nefluórovaných plynov sa použijú hodnoty GWP uverejnené v prvom hodnotení IPCC ( 2 ) na obdobie 100 rokov.

Hodnoty GWP pre zmesi chladív vychádzajú zo vzorca uvedeného v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 842/2006.

V prípade chladív, ktoré sa nenachádzajú v uvedených referenčných dokumentoch, sa ako referenčný dokument použije správa IPCC UNEP 2010 report on Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps z februára 2011 alebo jej aktuálnejšia verzia;

8. „Režim vypnutia“ je stav, v ktorom je klimatizátor alebo pohodový ventilátor zapojený do sieťového zdroja a neposkytuje žiadnu funkciu. Za režim vypnutia sa považuje aj stav, kedy sa poskytuje iba údaj o stave režimu vypnutia, ako aj stav, kedy sa poskytujú iba funkcie určené na zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES ( 3 ).

9. „Pohotovostný režim“ znamená stav, keď je zariadenie (klimatizátor alebo pohodový ventilátor) zapojený do sieťového zdroja, závisí od energetického vstupu zo sieťového zdroja, aby plnilo svoj účel, a poskytuje iba tieto funkcie, ktoré môžu pretrvávať neurčitý čas: funkciu opätovnej aktivácie alebo funkciu opätovnej aktivácie a iba indikáciu zapnutej funkcie opätovnej aktivácie a/alebo funkciu zobrazenia informácií alebo stavu;

10. „Funkcia opätovnej aktivácie“ je funkcia uľahčujúca aktiváciu ostatných režimov vrátane aktívneho režimu prostredníctvom diaľkového prepínača vrátane diaľkového ovládača, vnútorného snímača a časovača na stav, v ktorom sú možné dodatočné funkcie vrátane hlavnej funkcie.

11. „Zobrazenie informácií alebo stavu“ znamená nepretržitú funkciu poskytovania informácií alebo uvádzania stavu zariadenia na displeji vrátane hodín.

12. „Hladina akustického výkonu“ znamená úroveň akustického výkonu váženú stupnicou A [dB(A)] vo vnútri a/alebo vonku meranú za normalizovaných menovitých podmienok pri chladení (alebo vykurovaní, ak výrobok nemá funkciu chladenia).

13. „Referenčné konštrukčné podmienky“ znamenajú kombináciu požiadaviek na referenčnú výpočtovú teplotu, maximálnu bivalentnú teplotu a maximálnu hraničnú prevádzkovú teplotu, podľa tabuľky 3 v prílohe II.

14. „Referenčná výpočtová teplota“ je vonkajšia teplota [°C] pri chladení (Tdesignc) alebo vykurovaní (Tdesignh), ako sa opisuje v tabuľke 3 v prílohe II, pri ktorej sa pomer čiastočného zaťaženia rovná 1 a ktorá sa mení podľa určenej chladiacej alebo vykurovacej sezóny.

15. „Pomer čiastočného zaťaženia“ (pl(Tj)) znamená vonkajšiu teplotu mínus 16 °C vydelenú referenčnou výpočtovou teplotou mínus 16 °C buď pre chladenie alebo vykurovanie.

16. „Sezóna“ znamená jeden zo štyroch súborov prevádzkových podmienok (dostupné sú štyri sezóny: jedna chladiaca sezóna, tri vykurovacie sezóny: priemerná/chladnejšia/teplejšia), pri ktorom sa pre jednotlivé štatistické teplotné intervaly opisuje kombinácia vonkajších teplôt a počet hodín, počas ktorých sa tieto teploty vyskytujú počas sezóny, pre ktorú je jednotka deklarovaná za jednotku spĺňajúcu účel.

17. „Štatistický teplotný interval (bin)“ (s indexom j) znamená kombináciu vonkajšej teploty (Tj) a počtu hodín v príslušnom štatistickom intervale (hj), ako sa uvádza v tabuľke 1 v prílohe II.

18. „Počet hodín v príslušnom štatistickom teplotnom intervale“ predstavujú počet hodín v danej sezóne (hj), kedy sa vonkajšia teplota vyskytuje v príslušnom štatistickom teplotnom intervale, ako sa uvádza v tabuľke 1 v prílohe II.

19. „Sezónny hladiaci súčiniteľ“ (SEER) je celkový súčiniteľ jednotky reprezentatívny pre celú chladiacu sezónu vypočítaný ako referenčná ročná potreba chladenia vydelená ročnou spotrebou elektrickej energie pri chladení.

20. „Referenčná ročná potreba chladenia“ (QC) znamená referenčnú potrebu chladenia [kWh/rok], ktorá sa má použiť ako základ pre výpočet SEER, a vypočíta sa ako súčin projektovaného chladiaceho zaťaženia (Pdesignc) a ekvivalentu počtu hodín v aktívnom režime chladenia (HCE).

21. „Ekvivalentný počet hodín v aktívnom režime chladenia“ (HCE) znamená predpokladaný počet hodín za rok [h/rok], počas ktorých jednotka musí zabezpečovať projektované chladiace zaťaženie (Pdesignc) na účel uspokojenia referenčnej ročnej potreby chladenia, ako sa uvádza v tabuľke 4 v prílohe II.

22. „Ročná spotreba elektrickej energie pri chladení“ (QCE) znamená spotrebu elektrickej energie [kWh/rok] potrebnú na uspokojenie referenčnej ročnej potreby chladenia a vypočíta sa ako referenčná ročná potreba chladenia vydelená sezónnym chladiacim súčiniteľom v aktívnom režime (SEERon) a spotrebou elektrickej energie jednotky v režime vypnutia termostatu, pohotovostnom režime, režime vypnutia a v režime ohrevu kľukovej skrine počas chladiacej sezóny.

23. „Sezónny chladiaci súčiniteľ v aktívnom režime“ (SEERon) znamená priemerný chladiaci súčiniteľ jednotky v aktívnom režime pre funkciu chladenia, získaný z čiastočného zaťaženia a chladiacich súčiniteľov pre jednotlivé štatistické teplotné intervaly (EERbin(Tj)) a je vážený počtom hodín v príslušnom štatistickom intervale, počas ktorých sa vyskytujú podmienky stanovené pre jednotlivé štatistické teplotné intervaly.

24. „Čiastočné zaťaženie“ znamená chladiace (Pc(Tj)) alebo vykurovacie zaťaženie (Ph(Tj)) [kW] pri konkrétnej vonkajšej teplote Tj vypočítané ako projektované zaťaženie vynásobené pomerom čiastočného zaťaženia.

25. „Chladiaci súčiniteľ podľa štatistického teplotného intervalu“ (EERbin(Tj)) znamená chladiaci súčiniteľ špecifický pre každý štatistický teplotný interval j s vonkajšou teplotou Tj počas sezóny odvodený od čiastočného zaťaženia, deklarovaného výkonu a deklarovaného chladiaceho súčiniteľa (EERd(Tj)) pre konkrétne štatistické teplotné intervaly (j) a pre ostatné štatistické teplotné intervaly sa vypočíta prostredníctvom inter-/extrapolácie a v prípade potreby sa upraví o súčiniteľ straty účinnosti.

26. „Sezónny vykurovací súčiniteľ“ (SCOP) je celkový vykurovací súčiniteľ jednotky reprezentatívny pre celú určenú vykurovaciu sezónu (hodnota SCOP sa vzťahuje na určenú vykurovaciu sezónu) vypočítaný ako referenčná ročná potreba vykurovania vydelená ročnou spotrebou elektrickej energie pri vykurovaní;

27. „Referenčná ročná potreba vykurovania“ (QH) znamená referenčnú potrebu vykurovania [kWh/rok] vzťahujúcu sa na určenú vykurovaciu sezónu, ktorá sa má použiť ako základ pre výpočet SCOP, a vypočíta sa ako súčin projektovaného vykurovacieho zaťaženia (Pdesignh) a sezónneho ekvivalentu počtu hodín v aktívnom režime vykurovania (HHE).

28. „Ekvivalentný počet hodín v aktívnom režime vykurovania“(HHE) znamená predpokladaný počet hodín za rok [h/rok], počas ktorých jednotka musí zabezpečovať projektované vykurovacie zaťaženie (Pdesignh) na účel uspokojenia referenčnej ročnej potreby vykurovania, ako sa uvádza v tabuľke 4 v prílohe II.

29. „Ročná spotreba elektrickej energie pri vykurovaní“ (QHE) znamená spotrebu elektrickej energie [kWh/rok] potrebnú na uspokojenie referenčnej ročnej potreby vykurovania, ktorá sa vzťahuje na určenú vykurovaciu sezónu a vypočíta sa ako referenčná ročná potreba vykurovania vydelená sezónnym vykurovacím súčiniteľom v aktívnom režime (SCOPon) a spotrebou elektrickej energie jednotky v režime vypnutia termostatu, pohotovostnom režime, režime vypnutia a v režime ohrevu kľukovej skrine počas vykurovacej sezóny.

30. „Sezónny vykurovací súčiniteľ v aktívnom režime“ (SCOPon) znamená priemerný vykurovací súčiniteľ jednotky v aktívnom režime pre určenú vykurovaciu sezónu získaný na základe čiastočného zaťaženia, elektrického výkonu záložného vykurovacieho telesa (ak sa požaduje) a vykurovacích súčiniteľov podľa štatistického teplotného intervalu (COPbin(Tj) a je vážený hodinami, počas ktorých sa vyskytujú podmienky stanovené pre jednotlivé štatistické teplotné intervaly.

31. „Elektrický výkon záložného vykurovacieho telesa“ (elbu(Tj)) je vykurovací výkon [kW] skutočného alebo predpokladaného elektrického záložného vykurovacieho telesa s COP rovnajúcim sa 1, ktorý dopĺňa deklarovaný vykurovací výkon (Pdh(Tj)) s cieľom dosiahnuť čiastočné vykurovacie zaťaženie(Ph(Tj)) v prípade, že je (Pdh(Tj)) nižšie ako (Ph(Tj)) pri vonkajšej teplote (Tj).

32. „Vykurovací súčiniteľ podľa štatistického teplotného intervalu“ (COPbin(Tj)) znamená vykurovací súčiniteľ špecifický pre každý štatistický teplotný interval j s vonkajšou teplotou Tj počas sezóny odvodený od čiastočného zaťaženia, deklarovaného výkonu a deklarovaného vykurovacieho súčiniteľa (COPd(Tj)) pre konkrétny štatistický teplotný interval (j), pre ostatné štatistické teplotné intervaly sa vypočíta prostredníctvom inter-/extrapolácie a v prípade potreby sa upraví o súčiniteľ straty účinnosti.

33. „Deklarovaný výkon“ [kW] je výkon parného kompresného cyklu jednotky pri chladení (Pdc(Tj)) alebo vykurovaní (Pdh(Tj)), ktorý sa vzťahuje na vonkajšiu teplotu Tj a vnútornú teplotu (Tin), podľa deklarácie výrobcu.

34. „Prevádzková hodnota“ (SV) [(m3/min)/W] znamená v prípade pohodových ventilátorov pomer maximálneho prietoku ventilátora [m3/min] a príkonu ventilátora [W].

35. „Regulácia výkonu“ znamená schopnosť jednotky meniť výkon zmenou volumetrického prietoku. Jednotky sa majú označovať ako „fixné“, ak jednotka nemôže zmeniť svoj volumetrický prietok, „nastaviteľné“, ak sa volumetrický prietok mení alebo strieda v sériách pozostávajúcich z nie viac ako dvoch krokov alebo „variabilné“, ak sa volumetrický prietok mení alebo strieda v sériách pozostávajúcich z troch alebo viacerých krokov.

36. „Funkcia“ znamená údaj, či je jednotka schopná chladenia vnútorného vzduchu, ohrievania vnútorného vzduchu alebo obidvoch z nich.

37. „Projektované zaťaženie“ znamená deklarované chladiace zaťaženie (Pdesignc) a/alebo deklarované vykurovacie zaťaženie (Pdesignh) [kW] pri referenčnej výpočtovej teplote, kedy sa

v režime chladenia Pdesignc rovná deklarovanému chladiacemu výkonu pri Tj rovnej Tdesignc;

v režime vykurovania Pdesignh rovná čiastočnému zaťaženiu pri Tj rovnej Tdesignh.

38. „Deklarovaný chladiaci súčiniteľ“ (EERd(Tj)) znamená chladiaci súčiniteľ pri obmedzenom počte konkrétnych štatistických teplotných intervalov (j) s vonkajšou teplotou (Tj), podľa deklarácie výrobcu.

39. „Deklarovaný vykurovací súčiniteľ“ (COPd(Tj)) znamená vykurovací súčiniteľ pri obmedzenom počte konkrétnych štatistických teplotných intervalov (j) s vonkajšou teplotou (Tj), podľa deklarácie výrobcu.

40. „Bivalentná teplota“ (Tbiv) znamená vonkajšiu teplotu (Tj) [°C], ktorú deklaroval výrobca pre vykurovanie, pri ktorej sa deklarovaný výkon rovná čiastočnému zaťaženiu a pod hodnotu ktorej sa musí deklarovaný výkon doplniť o elektrický výkon záložného vykurovacieho telesa, aby sa dosiahlo čiastočné vykurovacie zaťaženie.

41. „Hraničná prevádzková teplota“ (Tol) znamená vonkajšiu teplotu [°C], ktorú deklaroval výrobca pre vykurovanie, pod hodnotu ktorej klimatizátor nie je schopný zabezpečiť vykurovací výkon. Pod touto teplotou sa deklarovaný výkon rovná nule.

42. „Výkon v rámci cyklického intervalu“ [kW] je (časovo vážený) priemer deklarovaného výkonu počas intervalu cyklického testu pri chladení (Pcycc) alebo vykurovaní (Pcych).

43. „Chladiaci súčiniteľ v rámci cyklického intervalu“ (EERcyc) je priemerný chladiaci súčiniteľ počas intervalu cyklického testu (kompresor sa zapína a vypína) vypočítaný ako integrovaný chladiaci výkon počas intervalu [kWh] vydelený integrovaným elektrickým príkonom počas rovnakého intervalu [kWh].

44. „Vykurovací súčiniteľ v rámci cyklického intervalu“ (COPcyc) je priemerný vykurovací súčiniteľ počas intervalu cyklického testu (kompresor sa zapína a vypína) vypočítaný ako integrovaný vykurovací výkon počas intervalu [kWh] vydelený integrovaným elektrickým príkonom počas rovnakého intervalu [kWh].

45. „Súčiniteľ straty účinnosti“ je miera straty účinnosti v dôsledku cyklu (kompresor sa v aktívnom režime zapína a vypína) stanovená pre chladenie (Cdc), vykurovanie (Cdh) alebo zvolená ako predvolená hodnota 0,25.

46. „Aktívny režim“ znamená režim zodpovedajúci počtu hodín s chladiacim alebo vykurovacím zaťažením v rámci budovy, kedy je aktivovaná funkcia chladenia alebo vykurovania jednotky. Tento stav môže zahŕňať cyklus zapnutia/vypnutia jednotky s cieľom dosiahnuť alebo udržať požadovanú teplotu vnútorného vzduchu.

47. „Režim vypnutia termostatu“ znamená režim zodpovedajúci počtu hodín bez chladiaceho alebo vykurovacieho zaťaženia, kedy je funkcia chladenia alebo vykurovania jednotky zapnutá, ale jednotka nie je v prevádzke, lebo nie je žiadne chladiace alebo vykurovacie zaťaženia. Tento stav preto súvisí s vonkajšími teplotami, a nie s vnútornými zaťaženiami. Za vypnutie termostatu sa nepovažuje cyklus zapnutia/vypnutia v aktívnom režime.

48. „Režim ohrevu kľukovej skrine“ znamená stav, kedy jednotka aktivuje vykurovacie teleso, aby sa zabránilo úniku chladiva do kompresora s cieľom obmedziť koncentráciu chladiva v oleji pri spustení kompresora.

49. „Spotreba energie v režime vypnutia termostatu“ (PTO) znamená spotrebu energie jednotky [kW] v režime vypnutia termostatu.

50. „Spotreba energie v pohotovostnom režime“ (PSB) znamená spotrebu energie jednotky [kW] v pohotovostnom režime.

51. „Spotreba energie v režime vypnutia“ (POFF) znamená spotrebu energie jednotky [kW] v režime vypnutia.

52. „Spotreba energie v režime ohrevu kľukovej skrine“ (PCK) znamená spotrebu energie jednotky [kW] v režime ohrevu kľukovej skrine.

53. „Počet prevádzkových hodín v režime vypnutia termostatu“ (HTO) znamená ročný počet hodín [h/rok], kedy sa jednotka považuje za prevádzkovanú v režime vypnutia termostatu, pričom príslušná hodnota závisí od určenej sezóny a funkcie.

54. „Počet prevádzkových hodín v pohotovostnom režime“ (HSB) znamená ročný počet hodín [h/rok], kedy sa jednotka považuje za prevádzkovanú v pohotovostnom režime, pričom príslušná hodnota závisí od určenej sezóny a funkcie.

55. „Počet prevádzkových hodín v režime vypnutia“ (HOFF) znamená ročný počet hodín [h/rok], kedy sa jednotka považuje za prevádzkovanú v režime vypnutia, pričom príslušná hodnota závisí od určenej sezóny a funkcie.

56. „Počet prevádzkových hodín v režime ohrevu kľukovej skrine“ (HCK) znamená ročný počet hodín [h/rok], kedy sa jednotka považuje za prevádzkovanú v režime ohrevu kľukovej skrine, pričom príslušná hodnota závisí od určenej sezóny a funkcie.

57. „Nominálny prietok vzduchu“ znamená prietok vzduchu [m3/h] meraný pri výstupe vzduchu z vnútorných a/alebo vonkajších jednotiek (v prípade potreby) klimatizátorov za normalizovaných menovitých podmienok pri chladení (alebo vykurovaní, ak výrobok nemá funkciu chladenia).

58. „Menovitý chladiaci príkon“ (PEER) znamená elektrický príkon [kW] jednotky, keď zabezpečuje chladenie za normalizovaných menovitých podmienok.

59. „Menovitý vykurovací príkon“ (PCOP) znamená elektrický príkon [kW] jednotky, keď zabezpečuje vykurovanie za normalizovaných menovitých podmienok.

60. „Spotreba elektrickej energie jednokanálových a dvojkanálových zariadení“ (QSD alebo QDD) znamená spotrebu elektrickej energie jednokanálových alebo dvojkanálových klimatizátorov v režime chladenia a/alebo vykurovania (podľa toho, čo sa používa) [jednokanálové zariadenia v kWh/h, dvojkanálové zariadenia v kWh/rok].

61. „Pomer výkonu“ znamená pomer celkového deklarovaného chladiaceho (vykurovacieho) výkonu všetkých prevádzkových vnútorných jednotiek k deklarovanému chladiacemu (vykurovaciemu) výkonu vonkajšej jednotky za normalizovaných menovitých podmienok.

62. „Maximálny prietok ventilátora“ (F) znamená prietok vzduchu pohodového ventilátora pri jeho maximálnom nastavení [m3/min] meraný na výstupe ventilátora pri vypnutom oscilačnom mechanizme (v prípade potreby).

63. „Oscilačný mechanizmus“ znamená schopnosť pohodového ventilátora automaticky zmeniť smer prietoku vzduchu pri prevádzke ventilátora.

64. „Hladina akustického výkonu ventilátora“ znamená hladinu akustického výkonu pohodového ventilátora váženú stupnicou A, keď sa poskytuje maximálny prietok ventilátora, meranú na strane výstupu.

65. „Počet hodín v aktívnom režime ventilátora“ (HCE) znamená počet hodín [h/rok], počas ktorých sa predpokladá, že pohodový ventilátor poskytuje maximálny prietok ventilátora, ako sa uvádza v tabuľke 4 v prílohe II.

2.   POŽIADAVKY NA MINIMÁLNU ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ, MAXIMÁLNU SPOTREBU ENERGIE V REŽIME VYPNUTIA A POHOTOVOSTNOM REŽIME A NA MAXIMÁLNU HLADINU AKUSTICKÉHO VÝKONU

a) Jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory musia od 1. januára 2013 spĺňať požiadavky uvedené v tabuľkách č. 1, 2 a 3 vypočítané v súlade s prílohou II. Jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory a pohodové ventilátory musia spĺňať požiadavky na pohotovostný režim a režim vypnutia uvedené v tabuľke č. 2. Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť a maximálnu hladinu akustického výkonu sa vzťahujú na normalizované menovité podmienky uvedené v tabuľke č. 2 v prílohe II.Tabuľka 1

Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť

 

Dvojkanálové klimatizátory

Jednokanálové klimatizátory

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Ak je GWP chladiva > 150

2,40

2,36

2,40

1,80

Ak je GWP chladiva < 150

2,16

2,12

2,16

1,62Tabuľka 2

Požiadavky na maximálnu spotrebu energie v režime vypnutia a v pohotovostnom režime vzťahujúce sa na jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory a pohodové ventilátory

Režim vypnutia

Spotreba energie zariadenia v akomkoľvek stave v rámci režimu vypnutia nepresiahne 1,00 W.

Pohotovostný režim

Spotreba energie zariadenia, ktoré vždy zabezpečuje len funkciu opätovnej aktivácie alebo poskytuje iba funkciu opätovnej aktivácie a len zobrazenie zapnutej funkcie opätovnej aktivácie nesmie presiahnuť 1,00 W.

Spotreba energie zariadenia, ktoré vždy poskytuje len zobrazenie informácií alebo stavu alebo poskytuje iba kombináciu funkcie opätovnej aktivácie a zobrazenie informácií alebo stavu nesmie presiahnuť 2,00 W.

Dostupnosť pohotovostného režimu a/alebo režimu vypnutia

Zariadenie, okrem prípadov, keď je to neprimerané na plánované používanie, umožňuje režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim a/alebo iný stav, v ktorom nie sú prekročené požiadavky na vyhovujúcu spotrebu energie pre režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim, keď je zariadenie pripojené k sieťovému zdroju.

Tabuľka 3

Požiadavky na maximálnu hladinu akustického výkonu

Vnútorná hladina akustického výkonu v dB(A)

65

b) Klimatizátory s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov musia od 1. januára 2013 spĺňať požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť a maximálnu hladinu akustického výkonu uvedené tabuľkách č. 4 a 5 vypočítané v súlade s prílohou II. V požiadavkách na energetickú účinnosť sa zohľadňujú referenčné konštrukčné podmienky uvedené v tabuľke č. 3 v prílohe II, pričom sa v prípade potreby použije „priemerná“ vykurovacia sezóna. Požiadavky na akustický výkon sa vzťahujú na normalizované menovité podmienky uvedené v tabuľke č. 2 v prílohe II.Tabuľka 4

Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť

 

SEER

SCOP

(Priemerná vykurovacia sezóna)

Ak je GWP chladiva > 150

3,60

3,40

Ak je GWP chladiva < 150

3,24

3,06Tabuľka 5

Požiadavky na maximálnu hladinu akustického výkonu

Menovitý výkon ≤ 6 kW

6 < menovitý výkon ≤12 kW

Vnútorná hladina akustického výkonu v dB(A)

Vonkajšia hladina akustického výkonu v dB(A)

Vnútorná hladina akustického výkonu v dB(A)

Vonkajšia hladina akustického výkonu v dB(A)

60

65

65

70

c) Klimatizátory musia od 1. januára 2014 spĺňať požiadavky uvedené v tabuľke vypočítané v súlade s prílohou II. V požiadavkách na energetickú účinnosť klimatizátorov s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa zohľadňujú referenčné konštrukčné podmienky uvedené v tabuľke č. 3 v prílohe II, pričom sa v prípade potreby použije „priemerná“ vykurovacia sezóna. Požiadavky na energetickú účinnosť v prípade jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa vzťahujú na normalizované menovité podmienky uvedené v tabuľke č. 2 v prílohe II.Tabuľka 6

Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť

 

Klimatizátory s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov

Dvojkanálové klimatizátory

Jednokanálové klimatizátory

SEER

SCOP

(vykurovacia sezóna: priemerná)

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Ak je GWP chladiva > 150 pre < 6 kW

4,60

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Ak je GWP chladiva ≤ 150 pre < 6 kW

4,14

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

Ak je GWP chladiva > 150 pre 6 – 12kW

4,30

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Ak je GWP chladiva ≤ 150 pre 6 – 12kW

3,87

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

d) Jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory musia od 1. januára 2014 spĺňať požiadavky uvedené v tabuľke č. 7 vypočítané v súlade s prílohou II.Tabuľka 7

Požiadavky na maximálnu spotrebu energie v režime vypnutia a v pohotovostnom režime

Režim vypnutia

Spotreba energie zariadenia v akomkoľvek stave v rámci režimu vypnutia nepresiahne 0,50 W.

Pohotovostný režim

Spotreba energie zariadenia, ktoré vždy zabezpečuje len funkciu opätovnej aktivácie alebo poskytuje iba funkciu opätovnej aktivácie a len zobrazenie zapnutej funkcie opätovnej aktivácie nesmie presiahnuť 0,50 W.

Spotreba energie zariadenia, ktoré vždy poskytuje len zobrazenie informácií alebo stavu alebo poskytuje iba kombináciu funkcie opätovnej aktivácie a zobrazenie informácií alebo stavu nesmie presiahnuť 1,00.

Dostupnosť pohotovostného režimu a/alebo režimu vypnutia

Zariadenie, okrem prípadov, keď je to neprimerané na plánované používanie, umožňuje režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim a/alebo iný stav, v ktorom nie sú prekročené požiadavky na vyhovujúcu spotrebu energie pre režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim, keď je zariadenie pripojené k sieťovému zdroju.

Riadenie výkonu

Keď zariadenie neposkytuje hlavnú funkciu, alebo keď od jeho funkcií nezávisí iný výrobok (výrobky) využívajúci(-e) energiu, zariadenie, okrem prípadov, keď je to neprimerané na plánované používanie, umožňuje funkciu riadenia výkonu alebo podobnú funkciu, ktorá v čo najkratšom čase primeranom na účely zamýšľaného používania zariadenie automaticky prepne do:

— pohotovostného režimu alebo

— režimu vypnutia alebo

— iného stavu, v ktorom nie sú prekročené platné požiadavky na spotrebu energie pre režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim, keď je zariadenie pripojené k sieťovému zdroju. Funkcia riadenia výkonu sa aktivuje pred dodaním.

3.   POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE O VÝROBKU

a) Od 1. januára 2013 musia byť v prípade klimatizátorov a pohodových ventilátorov poskytnuté informácie vymedzené v nasledujúcich bodoch a vypočítané v súlade s prílohou II:

i) v technickej dokumentácii výrobku;

ii) na voľne prístupných webových stránkach výrobcov klimatizátorov a pohodových ventilátorov.

b) Výrobca klimatizátorov a pohodových ventilátorov poskytne laboratóriám, ktoré vykonávajú kontroly v rámci dohľadu nad trhom, na požiadanie potrebné informácie o nastaveniach jednotky, ktoré sa uplatňujú na stanovenie deklarovaných výkonov, hodnôt SEER/EER, SCOP/COP a prevádzkových hodnôt a poskytne kontaktné údaje na získanie takýchto informácií.

c) Požiadavky na informácie v prípade klimatizátorov s výnimkou dvojkanálových a jednokanálových klimatizátorov:Tabuľka 1

Požiadavky na informácie (1)

(počet desatinných miest v políčku naznačuje presnosť nahlásených údajov)

Funkcia (uveďte, ak sa používa)

Ak funkcia zahŕňa vykurovanie: Uveďte vykurovaciu sezónu, na ktorú sa informácie vzťahujú. Uvedené hodnoty by sa mali vzťahovať naraz len na jednu vykurovaciu sezónu. Uveďte aspoň „priemernú“ vykurovaciu sezónu.

chladenie

Á/N

Priemerná

(povinná informácia)

Á/N

vykurovanie

Á/N

Teplejšia

(ak je určená)

Á/N

 

Chladnejšia

(ak je určená)

Á/N

Položka

symbol

hodnota

jednotka

Položka

symbol

hodnota

jednotka

Projektované zaťaženie

Sezónna účinnosť

chladenie

Pdesignc

x,x

kW

chladenie

SEER

x,x

vykurovanie / priemerná

Pdesignh

x,x

kW

vykurovanie / priemerná

SCOP/A

x,x

vykurovanie / teplejšia

Pdesignh

x,x

kW

vykurovanie / teplejšia

SCOP/W

x,x

vykurovanie / chladnejšia

Pdesignh

x,x

kW

vykurovanie / chladnejšia

SCOP/C

x,x

Deklarovaný chladiaci výkon (1) pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote Tj

Deklarovaný chladiaci súčiniteľ (1) pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote Tj

Tj = 35 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 35 °C

EERd

x,x

Tj = 30 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 30 °C

EERd

x,x

Tj = 25 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 25 °C

EERd

x,x

Tj = 20 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 20 °C

EERd

x,x

Deklarovaný vykurovací výkon (1) /Priemerná sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote Tj

Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (1) /Priemerná sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalentná teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalentná teplota

COPd

x,x

Tj = hraničná prevádzková teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = hraničná prevádzková teplota

COPd

x,x

Deklarovaný vykurovací výkon (1)/Teplejšia sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote Tj

Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (1)/Teplejšia sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote Tj

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalentná teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalentná teplota

COPd

x,x

Tj = hraničná prevádzková teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = hraničná prevádzková teplota

COPd

x,x

Deklarovaný vykurovací výkon (1)/Chladnejšia sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote Tj

Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (1)/Chladnejšia sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalentná teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalentná teplota

COPd

x,x

Tj = hraničná prevádzková teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = hraničná prevádzková teplota

COPd

x,x

Tj = – 15 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 15 °C

COPd

x,x

Bivalentná teplota

Hraničná prevádzková teplota

vykurovanie / priemerná

Tbiv

x

°C

vykurovanie / priemerná

Tol

x

°C

vykurovanie / teplejšia

Tbiv

x

°C

vykurovanie / teplejšia

Tol

x

°C

vykurovanie / chladnejšia

Tbiv

x

°C

vykurovanie / chladnejšia

Tol

x

°C

Výkon v rámci cyklického intervalu

Súčiniteľ v rámci cyklického intervalu

pri chladení

Pcycc

x,x

kW

pri chladení

EERcyc

x,x

pri vykurovaní

Pcych

x,x

kW

pri vykurovaní

COPcyc

x,x

Súčiniteľ straty účinnosti pri chladení (2)

Cdc

x,x

Súčiniteľ straty účinnosti pri vykurovaní (2)

Cdh

x,x

Elektrický príkon v iných režimoch ako „aktívny režim“

Ročná spotreba elektrickej energie

režim vypnutia

POFF

x,x

kW

chladenie

QCE

x

kWh/rok

pohotovostný režim

PSB

x,x

kW

vykurovanie / priemerná

QHE

x

kWh/rok

režim vypnutia termostatu

PTO

x,x

kW

vykurovanie / teplejšia

QHE

x

kWh/rok

režim ohrevu kľukovej skrine

PCK

x,x

kW

vykurovanie / chladnejšia

QHE

x

kWh/rok

Regulácia výkonu (označte jednu z troch možností)

Iné položky

fixná

Á/N

Hladina akustického výkonu (vnútorná/vonkajšia)

LWA

x,x / x,x

dB(A)

nastaviteľná

Á/N

Potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu

GWP

x

kgCO2 eq.

variabilná

Á/N

Menovitý prietok vzduchu (vnútorný/vonkajší)

x / x

m3/h

Kontaktné údaje na získanie ďalších informácií

Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.

(1)   V prípade viacnásobne delených zariadení sa údaje poskytnú za kombinácie s pomerom výkonu rovnajúcim sa 1.

(*1)   V prípade jednotiek s nastaviteľným výkonom sa v každom políčku v časti „Deklarovaný výkon jednotky“ a „Deklarovaný EER/COP“ jednotky uvedú dve hodnoty oddelené lomkou („/“).

(*2)   Ak sa zvolí predvolená hodnota Cd = 0,25, potom sa cyklické testy (výsledky z nich) nepožadujú. Inak sa požadujú hodnoty cyklických testov pri vykurovaní alebo chladení.

Keďže je to dôležité z hľadiska funkcií, výrobca poskytne informácie požadované v tabuľke 1 v technickej dokumentácii výrobku. V prípade jednotiek s reguláciou výkonu s označením „nastaviteľné“ sa v každom políčku pod označením „Deklarovaný výkon“ uvedú najvyššie a najnižšie hodnoty, označené ako „hi/lo“ oddelené lomkou („/“).

d) Požiadavky na informácie v prípade jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov.

Jednokanálové klimatizátory sa označia ako „lokálne klimatizátory“ na balení, v dokumentácii k výrobku a na akomkoľvek reklamnom materiáli, či už v elektronickej alebo papierovej forme.

Výrobca poskytne informácie podrobne uvedené v tabuľke:Tabuľka 2

Požiadavky na informácie

Informácie na identifikáciu modelu(-ov), na ktorý(-é) sa informácie vzťahujú

[vyplňte v prípade potreby]

Opis

Symbol

Hodnota

Jednotka

Menovitý chladiaci výkon

Prated chladenia

[x,x]

kW

Menovitý vykurovací výkon

Prated vykurovania

[x,x]

kW

Menovitý chladiaci príkon

PEER

[x,x]

kW

Menovitý vykurovací príkon

PCOP

[x,x]

kW

Menovitý chladiaci súčiniteľ

EERd

[x,x]

Menovitý vykurovací súčiniteľ

COPd

[x,x]

Spotreba energie v režime vypnutia termostatu

PTO

[x,x]

W

Spotreba energie v pohotovostnom režime

PSB

[x,x]

W

Spotreba elektrickej energie jednokanálových/dvojkanálových spotrebičov

(uveďte osobitne pre chladenie a vykurovanie)

DD: QDD

DD: [x]

DD: kWh/rok

SD: QSD

SD: [x,x]

SD: kWh/h

Hladina akustického výkonu

LWA

[x]

dB(A)

Potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu

GWP

[x]

kgCO2 eq.

Kontaktné údaje na získanie ďalších informácií

Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.

e) Požiadavky na informácie týkajúce sa pohodových ventilátorov.

Výrobca poskytne informácie podrobne uvedené v tabuľke:Tabuľka 3

Požiadavky na informácie

Informácie na identifikáciu modelu(-ov), na ktorý(-é) sa informácie vzťahujú

[vyplňte v prípade potreby]

Opis

Symbol

Hodnota

Jednotka

Maximálny prietok ventilátora

F

[x,x]

m3/min

Príkon ventilátora

P

[x,x]

W

Prevádzková hodnota

SV

[x,x]

(m3/min)/W

Spotreba energie v pohotovostnom režime

PSB

[x,x]

W

Hladina akustického výkonu ventilátora

LWA

[x]

dB (A)

Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu

c

[x,x]

m/s

Norma merania pre prevádzkovú hodnotu

[tu uveďte odkaz na použitú normu merania]

Kontaktné údaje na získanie ďalších informácií

Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.
PRÍLOHA II

Merania a výpočty

1. Na účely zhody a overovania zhody s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú použitím harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo použitím iných spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy, a ktorých výsledky sa považujú za výsledky s nízkou neistotou. Musia spĺňať všetky tieto technické parametre.

2. Pri stanovení sezónnej spotreby energie a účinnosti pre sezónny chladiaci súčiniteľ (SEER) a sezónny vykurovaní súčiniteľ (SCOP) sa zohľadňujú:

a) európske chladiace a vykurovacie sezóny vymedzené v tabuľke 1;

b) referenčné konštrukčné podmienky vymedzené v tabuľke 3;

c) spotreba elektrickej energie vo všetkých príslušných režimoch prevádzky pri použití časových období vymedzených v tabuľke 4;

d) vplyvy straty energetickej účinnosti spôsobené cyklom zapínania a vypínania (v prípade potreby) v závislosti od druhu regulácie chladiaceho a/alebo vykurovacieho výkonu;

e) korekcie sezónnych vykurovacích súčiniteľov za podmienok, keď vykurovací výkon nemôže dosiahnuť vykurovacie zaťaženie;

f) podiel záložného ohrievača (v prípade potreby) pri výpočte sezónnej účinnosti jednotky v režime vykurovania.

3. Ak sa informácie týkajúce sa konkrétneho modelu, ktorý je kombináciou vnútorných a vonkajších jednotiek, získali výpočtom na základe projektu a/alebo extrapoláciou z iných kombinácií, dokumentácia by mala obsahovať podrobnosti o takýchto výpočtoch a/alebo extrapoláciách a testoch vykonaných na overenie presnosti vykonaných výpočtov (vrátane podrobných údajov o matematickom modeli na výpočet výsledkov takýchto kombinácií alebo meraní vykonaných na overenie tohto modelu).

4. Menovitý chladiaci súčiniteľ (EERrated), a ak sa uplatňuje menovitý vykurovací súčiniteľ (COPrated), jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa stanoví za normalizovaných menovitých podmienok vymedzených v tabuľke 2 ďalej uvedenej prílohy.

5. Pri výpočte sezónnej spotreby elektrickej energie pri chladení (a/alebo vykurovaní) sa zohľadňuje spotreba elektrickej energie všetkých príslušných režimov prevádzky podľa ďalej uvedenej tabuľky 3, pričom sa používa počet prevádzkových hodín podľa ďalej uvedenej tabuľky 4.

6. Účinnosť pohodových ventilátorov sa stanoví na základe nominálneho prietoku vzduchu jednotky vydeleného nominálnym elektrickým príkonom jednotky.

Tabuľka 1

Štatistické teplotné intervaly v rámci chladiacej sezóny a vykurovacej sezóny (j = index štatistických teplotných intervalov, Tj = vonkajšia teplota, hj = počet hodín za rok podľa jednotlivých štatistických teplotných intervalov), kde „db“ = teplota suchého teplomeruCHLADIACA SEZÓNA

j

#

Tj

°C

db

hj

h/rok

1

17

205

2

18

227

3

19

225

4

20

225

5

21

216

6

22

215

7

23

218

8

24

197

9

25

178

10

26

158

11

27

137

12

28

109

13

29

88

14

30

63

15

31

39

16

32

31

17

33

24

18

34

17

19

35

13

20

36

9

21

37

4

22

38

3

23

39

1

24

40

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet hodín spolu

2 602VYKUROVACIA SEZÓNA

j

#

Tj

°C

db

hj

h/rok

Priemerná

Teplejšia

Chladnejšia

1 až 8

– 30 až – 23

0

0

0

9

-22

0

0

1

10

-21

0

0

6

11

-20

0

0

13

12

-19

0

0

17

13

-18

0

0

19

14

-17

0

0

26

15

-16

0

0

39

16

-15

0

0

41

17

-14

0

0

35

18

-13

0

0

52

19

-12

0

0

37

20

-11

0

0

41

21

-10

1

0

43

22

-9

25

0

54

23

-8

23

0

90

24

-7

24

0

125

25

-6

27

0

169

26

-5

68

0

195

27

-4

91

0

278

28

-3

89

0

306

29

-2

165

0

454

30

-1

173

0

385

31

0

240

0

490

32

1

280

0

533

33

2

320

3

380

34

3

357

22

228

35

4

356

63

261

36

5

303

63

279

37

6

330

175

229

38

7

326

162

269

39

8

348

259

233

40

9

335

360

230

41

10

315

428

243

42

11

215

430

191

43

12

169

503

146

44

13

151

444

150

45

14

105

384

97

46

15

74

294

61

Počet hodín spolu

4 910

3 590

6 446Tabuľka 2

Normalizované menovité podmienky, teplota „suchého teplomeru“

(teplota „vlhkého teplomeru“ uvedená v zátvorkách)

Spotrebič

Funkcia

Vnútorná teplota vzduchu

(°C)

Vonkajšia teplota vzduchu

(°C)

klimatizátory s výnimkou jednokanálových klimatizátorov

chladenie

27 (19)

35 (24)

vykurovanie

20 (max. 15)

7(6)

jednokanálové klimatizátory

chladenie

35 (24)

35 (24) (1)

vykurovanie

20 (12)

20 (12) (1)

(*1)   V prípade jednokanálových klimatizátorov sa do kondenzátora (výparníka) pri chladení (vykurovaní) nedodáva vonkajší, ale vnútorný vzduch.Tabuľka 3

Referenčné konštrukčné podmienky, teplota „suchého teplomeru“

(teplota „vlhkého teplomeru“ uvedená v zátvorkách)

Funkcia/sezóna

Vnútorná teplota vzduchu

(°C)

Vonkajšia teplota vzduchu

(°C)

Bivalentná teplota

(°C)

Hraničná prevádzková teplota

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

chladenie

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

ne

neuvádza sa

vykurovanie/priemerná

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

max. 2

max. – 7

vykurovanie/teplejšia

Tdesignh = 2 (1)

max. 7

max. 2

vykurovanie/ chladnejšia

Tdesignh = – 22 (– 23)

max. – 7

max. – 15Tabuľka 4

Počet prevádzkových hodín podľa typu spotrebiča a funkčného režimu, ktoré sa majú používať pri výpočte spotreby elektrickej energie

Typ spotrebiča/funkcia

(v prípade potreby)

Jednotka

Vykurovacia sezóna

Režim zapnutia

Režim vypnutia termostatu

Pohotovostný režim

Režim vypnutia

Režim ohrevu kľukovej skrine

 

 

 

chladenie: HCE

vykurovanie: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Klimatizátory s výnimkou jednokanálových klimatizátorov

Režim chladenia, ak spotrebič poskytuje iba chladenie

h/rok

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Režim chladenia a vykurovania, ak spotrebič poskytuje obidva režimy

Režim chladenia

h/rok

 

350

221

2 142

0

2 672

Režim vykurovania

h/rok

Priemerná

1 400

179

0

0

179

Teplejšia

1 400

755

0

0

755

Chladnejšia

2 100

131

0

0

131

Režim vykurovania, ak spotrebič poskytuje iba vykurovanie

h/rok

Priemerná

1 400

179

0

3 672

3 851

Teplejšia

1 400

755

0

4 345

4 476

Chladnejšia

2 100

131

0

2 189

2 944

Dvojkanálové klimatizátory

Režim chladenia, ak spotrebič poskytuje iba chladenie

h/60 min.

 

1

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Režim chladenia a vykurovania, ak spotrebič poskytuje obidva režimy

Režim chladenia

h/60 min.

 

1

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Režim vykurovania

h/60 min.

 

1

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Režim vykurovania, ak spotrebič poskytuje iba vykurovanie

h/60 min.

 

1

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Jednokanálové klimatizátory

Režim chladenia

h/60 min.

 

1

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Režim vykurovania

h/60 min.

 

1

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

▼M1
PRÍLOHA III

Overovanie súladu výrobku orgánmi dohľadu nad trhom

Tolerancie overovania stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú iba na overovanie nameraných parametrov orgánmi členských štátov a výrobca alebo dovozca ich nesmie použiť ako povolené tolerancie pri určovaní hodnôt v technickej dokumentácii alebo pri interpretácii týchto hodnôt s cieľom dosiahnuť súlad alebo prezentovať lepší výkon.

Pri overovaní súladu modelu výrobku s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení podľa článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v tejto prílohe, orgány členských štátov uplatňujú tento postup:

1. Orgány členských štátov overujú iba jednu jednotku modelu.

2. Model je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, ak:

a) hodnoty uvedené v technickej dokumentácii podľa bodu 2 prílohy IV k smernici 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a prípadne hodnoty používané na výpočet týchto hodnôt nie sú pre výrobcu alebo dovozcu priaznivejšie než zodpovedajúce výsledky meraní vykonaných podľa jeho písmena g) a

b) deklarované hodnoty spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení a prípadné požadované informácie o výrobku, ktoré uverejnil výrobca alebo dovozca, nezahŕňajú hodnoty, ktoré sú pre výrobcu alebo dovozcu priaznivejšie než deklarované hodnoty a

c) ak orgány členských štátov skúšajú jednotku modelu, určené hodnoty (hodnoty relevantných parametrov namerané pri testovaní, ako aj hodnoty vypočítané na základe týchto meraní) sú v súlade s príslušnou toleranciou overovania, ako sa uvádza v tabuľke 1.

3. Ak sa výsledky uvedené v bode 2 písm. a) alebo b) nedosiahnu, model nie je v súlade s týmto nariadením.

4. Ak sa výsledok uvedený v bode 2 písm. c) nedosiahne, orgány členských štátov vyberú na preskúšanie ďalšie tri jednotky rovnakého modelu.

5. Model je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, ak je pri týchto troch jednotkách aritmetický priemer určených hodnôt v súlade s príslušnými toleranciami overovania uvedenými v tabuľke 1.

6. Ak sa výsledok uvedený v bode 5 nedosiahne, model nie je v súlade s týmto nariadením.

7. Orgány členských štátov poskytnú všetky relevantné informácie orgánom ostatných členských štátov a Komisii bezodkladne po prijatí rozhodnutia o nesúlade modelu podľa bodov 3 a 6.

Orgány členských štátov používajú metódy merania a výpočtu stanovené v prílohe II.

Orgány členských štátov uplatňujú na účely požiadaviek uvedených v tejto prílohe iba tolerancie overovania uvedené v tabuľke 1 a používajú iba postup opísaný v bodoch 1 až 7. Neuplatňujú sa nijaké iné tolerancie, napríklad tolerancie stanovené v harmonizovaných normách alebo v ktorejkoľvek inej metóde merania.Tabuľka 1

Tolerancie overovania

Parametre

Tolerancie overovania

Sezónny chladiaci súčiniteľ (SEER)

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota o viac ako 8 %.

Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP)

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota o viac ako 8 %.

Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu o viac ako 10 %.

Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu o viac ako 10 %.

Chladiaci súčiniteľ(EERrated )

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota o viac ako 10 %.

Vykurovací súčiniteľ (COPrated )

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota o viac ako 10 %.

Hladina akustického výkonu

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu o viac ako 2 dB(A).

▼B
PRÍLOHA IV

Referenčné hodnoty

Najlepšie technológie dostupné na trhu v prípade klimatizátorov z hľadiska ich energetického výkonu boli v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia tieto:Referenčné hodnoty pre klimatizátory

Klimatizátory s výnimkou dvojkanálových a jednokanálových klimatizátorov

Dvojkanálové klimatizátory

Jednokanálové klimatizátory

SEER

SCOP

EER

COP

EER

COP

8,50

5,10

3,00  (1)

3,15

3,15  (1)

2,60

(*1)   Na základe účinnosti jednokanálových klimatizátorov chladených odparovaním.

Referenčná hodnota pre hladinu GWP chladiva použitého v klimatizátore je GWP ≤ 20.( 1 ) IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Zmena klímy – tretie hodnotenie IPCC z roku 2001: Správa Medzivládneho panelu zaoberajúceho sa zmenou klímy): http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

( 2 ) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 24.