2012R0080 — SK — 11.03.2013 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 80/2012

z 31. januára 2012

stanovujúce zoznam biologických alebo chemických látok upravených v článku 53 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

(kodifikované znenie)

(Ú. v. ES L 029, 1.2.2012, p.33)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 197/2013 zo 7. marca 2013,

  L 65

15

8.3.2013
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 80/2012

z 31. januára 2012

stanovujúce zoznam biologických alebo chemických látok upravených v článku 53 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

(kodifikované znenie)EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla ( 1 ),

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2288/83 z 29. júla 1983 stanovujúce zoznam biologických alebo chemických látok upravených v článku 60 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 ustanovujúceho systém spoločenstva pre oslobodenie od cla ( 2 ) bolo opakovane ( 3 ) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Článok 53 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1186/2009 upravuje priznanie oslobodenia od dovozného cla na biologické alebo chemické látky dovážané výhradne na neobchodné účely verejnými inštitúciami alebo ich organizačnými zložkami alebo oficiálne schválenými súkromnými inštitúciami, ktorých hlavným predmetom činnosti je vzdelávanie alebo vedecký výskum. Takéto priznanie oslobodenia od dovozného cla je však obmedzené na biologické alebo chemické látky, ktorých ekvivalenty sa nevyrábajú na colnom území Únie a ktoré sú uvedené v zozname vytvorenom v súlade s postupom uvedeným v článku 247a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva ( 4 ).

(3)

Podľa informácií získaných od členských štátov žiadne ekvivalenty biologických alebo chemických látok uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu sa nevyrábajú na colnom území Únie.

(4)

Opatrenia upravené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Zoznam biologických alebo chemických látok, ktorým môže byť priznané oslobodenie od dovozného cla podľa článku 53 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1186/2009 ustanovuje príloha I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (EHS) č. 2288/83 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA IČíslo CUS

Kód KN (1)

Opis tovaru

 

ex284590 90

Hélium-3

 

ex284590 90

(Kyslík-18) Voda

▼M1

 

ex284990 90

Prášok titán karbidu kremíka s čistotou 99 % hmotnosti alebo viac

▼B

0020273-3

ex290129 00

3-Metylpent-1-én

0020274-4

ex290129 00

4-Metylpent-1-én

0020275-5

ex290129 00

2-Metylpent-2-én

0020276-6

ex290129 00

3-Metylpent-2-én

0020277-7

ex290129 00

4-Metylpent-2-én

0025634-8

ex290219 00

P-Menta-1 (7), 2-dién beta-Felandrén

0014769-3

ex290399 90

4,4′-Dibrómbifenyl

0017305-7

ex290410 00

Etyl metánsulfónan

▼M1 —————

▼B

0020641-7

ex292690 95

1-Naftonitril

0020642-8

ex292690 95

2-Naftonitril

▼M1

 

ex293499 90

Oligoméry morfolinofosforodiamidátu (morfolínové oligonukleotidy)

▼B

0022830-8

ex293621 00

Acetát retinylu

0045091-9

ex320412 00

Sulforodamín G (C.I. Acid Red 50)

0021887-1

ex350790 90

Fosfoglukomutáza

(1)   Ak je pred číselným znakom KN uvedené ‚ex‘, preferenčný režim sa stanovuje použitím číselného znaku KN spolu s príslušným opisom.
PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2288/83

(Ú. v. ES L 220, 11.8.1983, s. 13).

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1798/84

(Ú. v. ES L 168, 28.6.1984, s. 22).

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2340/86

(Ú. v. ES L 203, 26.7.1986, s. 15).

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3692/87

(Ú. v. ES L 347, 11.12.1987, s. 16).

Nariadenie Komisie (EHS) č. 213/89

(Ú. v. ES L 25, 28.1.1989, s. 70).
PRÍLOHA IIITABUĽKA ZHODY

Nariadenie (EHS) č. 2288/83

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

príloha

príloha I

príloha II

príloha III( 1 ) Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 23.

( 2 ) Ú. v. ES L 220, 11.8.1983, s. 13.

( 3 ) Pozri prílohu II.

( 4 ) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.