02012O0027 — SK — 17.11.2019 — 007.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 5. decembra 2012

o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)

(prepracované znenie)

(ECB/2012/27)

(2013/47/EÚ)

(Ú. v. ES L 030 30.1.2013, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 26. septembra 2013,

  L 333

82

12.12.2013

►M2

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 5. júna 2014,

  L 168

120

7.6.2014

►M3

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/930 z 2. apríla 2015,

  L 155

38

19.6.2015

►M4

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/579 zo 16. marca 2016,

  L 99

21

15.4.2016

►M5

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/2082 z 22. septembra 2017,

  L 295

97

14.11.2017

►M6

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/1626 z 3. augusta 2018,

  L 280

40

9.11.2018

►M7

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/1849 zo 4. októbra 2019,

  L 283

64

5.11.2019
▼B

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 5. decembra 2012

o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)

(prepracované znenie)

(ECB/2012/27)

(2013/47/EÚ)ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

▼M6

1.  TARGET2 umožňuje hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase v eurách s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky v rámci účtov platobného modulu (PM), T2S účelových peňažných účtov (T2S Dedicated Cash Accounts – T2S DCA) na účely obchodov s cennými papiermi a TIPS účelových peňažných účtov (TIPS Dedicated Cash Accounts – TIPS DCA) na účely okamžitých platieb. TARGET2 je vytvorený a funguje na základe jednotnej spoločnej platformy, cez ktorú sa technicky rovnakým spôsobom zadávajú a spracúvajú platobné príkazy a nakoniec aj prijímajú platby. Pokiaľ ide o technické vedenie T2S DCA na T2S, TARGET2 je po technickej stránke vytvorený a funguje na základe platformy T2S. Pokiaľ ide o technické vedenie TIPS DCA, TARGET2 je po technickej stránke vytvorený a funguje na základe platformy TIPS.

▼B

2.  TARGET2 predstavuje z právneho hľadiska množinu RTGS systémov.

▼M4

Článok 1a

Transakcie v TARGET2

Národné centrálne banky používajú účty v TARGET2 vždy na tieto transakcie:

a) operácie menovej politiky na otvorenom trhu v zmysle usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) ( 1 );

b) vyrovnanie transakcií s pridruženými systémami;

c) platby medzi úverovými inštitúciami.

▼B

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

1. „jednotnou spoločnou platformou (SSP)“ sa rozumie infraštruktúra jednotnej technickej platformy, ktorú zabezpečujú národné centrálne banky poskytujúce SSP;

2. „systémom, ktorý je súčasťou TARGET2“ sa rozumie ktorýkoľvek z RTGS systémov centrálnych bánk Eurosystému, ktorý je súčasťou TARGET2;

3. „centrálnou bankou (CB)“ sa rozumie centrálna banka Eurosystému a/alebo pripojená národná centrálna banka;

4. „národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP“ sa rozumejú Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d’Italia ako centrálne banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú SSP v prospech Eurosystému;

▼M1

5.  ►M3  poskytovateľom sieťových služieb v TARGET2 ◄ “ sa rozumie poskytovateľ pripojený prostredníctvom počítačovej siete na účely zadávania platobných správ v TARGET2. Pripojenia prostredníctvom počítačovej siete sa poskytujú prostredníctvom služby SWIFT a na účely internej komunikácie v rámci Eurosystému tiež prostredníctvom služby CoreNet;

▼M6

6. „účastníkom“ [alebo „priamym účastníkom“] sa rozumie subjekt, ktorý je majiteľom aspoň jedného PM účtu (majiteľ PM účtu) a/alebo jedného T2S účelového peňažného účtu (majiteľ T2S DCA) a/alebo jedného TIPS DCA (majiteľ TIPS DCA) v CB Eurosystému;

▼B

7. „CB Eurosystému“ sa rozumie ECB alebo NCB eurozóny;

8. „platobným modulom (PM)“ sa rozumie SSP modul, v rámci ktorého sa na PM účtoch zúčtovávajú platby ►M3  majiteľov PM účtov ◄ ;

9. „PM účtom“ sa rozumie účet, ktorého majiteľmi sú ►M3  majitelia PM účtov ◄ v PM vedený CB Eurosystému a ktorý je pre ►M3  majiteľov PM účtov ◄ potrebný na:

a) zadávanie platobných príkazov alebo prijímanie platieb prostredníctvom TARGET2 a

b) vyrovnanie takýchto platieb s touto CB Eurosystému;

10. „NCB eurozóny“ sa rozumie národná centrálna banka (NCB) členského štátu, ktorého menou je euro;

11. „identifikačným kódom spoločnosti (BIC)“ sa rozumie kód vymedzený normou ISO č. 9362;

12. „adresovateľným držiteľom BIC“ sa rozumie subjekt, ktorý:

a) je držiteľom BIC;

b) nie je uznaný ako nepriamy účastník;

c) je korešpondentom alebo klientom majiteľa PM účtu alebo pobočkou majiteľa PM účtu alebo nepriameho účastníka a je schopný zadávať platobné príkazy do systému, ktorý je súčasťou TARGET2, a z tohto systému prijímať platby prostredníctvom majiteľa PM účtu;

▼M6

13. „nepriamym účastníkom“ sa rozumie úverová inštitúcia usadená v Európskej únii alebo v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ktorá uzavrela dohodu s majiteľom PM účtu o zadávaní platobných príkazov a prijímaní platieb prostredníctvom tohto majiteľa PM účtu a ktorá bola za nepriameho účastníka uznaná systémom, ktorý je súčasťou TARGET2;

▼B

14. „pobočkou“ sa rozumie pobočka v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 17 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

▼M6

15. „pracovným dňom“ alebo „pracovným dňom TARGET2“ sa rozumie akýkoľvek deň, keď je TARGET2 otvorený pre vyrovnanie platobných príkazov, ako je ustanovené v dodatku V k prílohe II, v dodatku V k prílohe IIa a v dodatku III k prílohe IIb;

▼B

16. „certifikačnými orgánmi“ sa rozumie jedna alebo viacero národných centrálnych bánk, ktoré Rada guvernérov poverila vydávaním, správou, rušením a obnovovaním elektronických certifikátov v mene Eurosystému;

17. „elektronickými certifikátmi“ alebo „certifikátmi“ sa rozumejú elektronické súbory vydané certifikačnými orgánmi, ktoré spájajú verejný kľúč s určitou totožnosťou a ktoré slúžia na overenie, či verejný kľúč patrí určitej osobe, overenie totožnosti držiteľa, kontrolu podpisu tejto osoby alebo kódovanie správy adresovanej tejto osobe. Certifikáty sa uchovávajú na hmotnom nosiči, napríklad na smart karte alebo USB kľúči a odkazmi na certifikáty sa rozumejú zároveň aj odkazy na takéto hmotné nosiče. Certifikáty majú rozhodujúci význam v procese overovania totožnosti ►M3  majiteľov PM účtov ◄ , ktorí si zvolili prístup do TARGET2 prostredníctvom internetu a ktorí posielajú platobné správy alebo kontrolné správy;

18. „držiteľom certifikátu“ sa rozumie určitá osoba označená menom, ktorú ►M3  majitelia PM účtov určili ◄ a poverili ako osobu oprávnenú na prístup k účtu ►M3  majiteľov PM účtov ◄ v TARGET2 prostredníctvom internetu. Žiadosti ►M3  majiteľov PM účtov ◄ o certifikáty overujú národné centrálne banky daných ►M3  majiteľov PM účtov ◄ a posielajú ich certifikačným orgánom, ktoré vydávajú certifikáty spájajúce verejný kľúč s údajmi, ktoré identifikujú ►M3  majiteľov PM účtov ◄ ;

19. „pripojenou CB“ sa rozumie NCB, ktorá nie je NCB eurozóny a ktorá je pripojená k TARGET2 na základe osobitnej dohody;

20. „skupinou AL“ sa rozumie skupina zložená z členov skupiny zoskupenej likvidity (AL), ktorí využívajú AL režim;

21. „členom skupiny AL“sa rozumejú ►M3  majitelia PM účtov ◄ , ktorí spĺňajú podmienky na používanie AL režimu a uzavreli dohodu AL;

22. „dohodou AL“ sa rozumie mnohostranná dohoda o zoskupenej likvidite uzavretá všetkými členmi skupiny AL a ich príslušnými národnými centrálnymi bankami AL na účely režimu AL;

23. „NCB AL“ sa rozumie NCB eurozóny, ktorá je stranou dohody AL a koná ako zmluvná strana pre členov skupiny AL zúčastňujúcich sa v jej systéme, ktorý je súčasťou TARGET2;

24. „režimom AL“ sa rozumie zoskupovanie dostupnej likvidity na PM účtoch;

▼M6

25. „dostupnou likviditou“ sa rozumie kreditný zostatok na účte účastníka a, ak to možno uplatniť, akákoľvek vnútrodenná úverová linka poskytnutá na PM účet príslušnou NCB eurozóny vo vzťahu k takémuto účtu, ktorá sa však ešte nečerpala alebo, ak to možno uplatniť, bola znížená o sumu akýchkoľvek spracovaných rezervácií likvidity na PM účte alebo o sumu blokovania peňažných prostriedkov na T2S DCA;

▼B

26. „vnútrodenným úverom“ sa rozumie úver poskytovaný na obdobie kratšie ako jeden pracovný deň;

27. „manažérom skupiny AL“ sa rozumie člen skupiny AL vymenovaný ostatnými členmi skupiny AL na riadenie likvidity, ktorá je dostupná v rámci skupiny AL počas pracovného dňa;

28. „jednodňovou refinančnou sadzbou“ sa rozumie úroková miera uplatňovaná na jednodňové refinančné obchody;

29. „jednodňovým refinančným obchodom“ sa rozumie stály obchod Eurosystému, ktorý môžu zmluvné strany využívať na prijímanie jednodňových úverov z NCB pri vopred stanovenej jednodňovej refinančnej sadzbe;

30. „zúčtovacou bankou“ sa rozumejú ►M3  majitelia PM účtov ◄ , ktorých PM účet alebo podúčet sa používa na vyrovnanie platobných pokynov zadaných pridruženým systémom prostredníctvom ASI;

▼M6

31. „pridruženým systémom“ sa rozumie systém spravovaný subjektom usadeným v Únii alebo v EHP, ktorý podlieha dohľadu príslušného orgánu a spĺňa požiadavky v oblasti dohľadu, ktoré sa týkajú umiestnenia infraštruktúr na poskytovanie služieb v eurách, tak ako sa tieto požiadavky priebežne menia a uverejňujú na internetovej stránke ECB ( 2 ), a v ktorom sa vymieňajú a/alebo zúčtovávajú či zaznamenávajú platby a/alebo finančné nástroje s a) vyrovnaním peňažných záväzkov v TARGET2 a/alebo b) krytím peňažnými prostriedkami držanými v TARGET2, a to v súlade s týmto usmernením a dvojstrannými dojednaniami medzi pridruženým systémom a príslušnou CB Eurosystému;

▼B

32. „rozhraním pridruženého systému (ASI)“ sa rozumie technické zariadenie, ktoré umožňuje pridruženému systému využívať rozsah osobitných, vopred vymedzených služieb na zadanie a vyrovnanie platobných pokynov pridruženého systému; môže byť tiež NCB eurozóny použité na vyrovnanie hotovostných operácií, ktoré sú výsledkom vkladov v hotovosti a výberov týchto vkladov;

▼M6

33. „platcom“ sa okrem použitia tohto pojmu v článku 23 rozumie účastník TARGET2, na ťarchu PM účtu, T2S DCA alebo TIPS DCA ktorého sa zaúčtuje určitá suma ako výsledok vyrovnania platobného príkazu;

34. „príjemcom platby“ sa okrem použitia tohto pojmu v článku 23 rozumie účastník TARGET2, v prospech PM účtu, T2S DCA alebo TIPS DCA ktorého sa pripíše určitá suma ako výsledok vyrovnania platobného príkazu;

35. „harmonizovanými podmienkami“ sa rozumejú podmienky ustanovené v prílohách II, IIa, IIb alebo V;

▼B

36. „základnými službami TARGET2“ sa rozumie spracovanie platobných príkazov v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, vyrovnanie transakcií súvisiacich s pridruženým systémom a prvky združovania likvidity;

▼M6

37. „domácim účtom“ sa rozumie účet, ktorý NCB eurozóny otvorí mimo PM pre úverovú inštitúciu usadenú v Únii alebo v EHP;

▼M3 —————

▼B

39. „riadiacou NCB“ sa rozumie NCB AL systému, ktorý je súčasťou TARGET2, ktorého účastníkom je manažér skupiny AL;

40. pod „skutočnosťou, ktorá zakladá uplatnenie nároku“ sa rozumie so zreteľom na člena skupiny AL:

a) akýkoľvek prípad neplnenia uvedený v článku 34 ods. 1 prílohy II;

b) akýkoľvek iný prípad neplnenia alebo skutočnosť uvedená v článku 34 ods. 2 prílohy II, s ktorými a s ohľadom na závažnosť prípadu neplnenia takejto skutočnosti CB rozhodla, že by sa malo vykonať záložné právo v súlade s článkom 25b prílohy II, mal by sa uplatniť nárok z kolaterálu v súlade s článkom 25c prílohy II alebo by sa malo uskutočniť započítanie pohľadávok v súlade s článkom 26 prílohy II;

c) akékoľvek rozhodnutie o pozastavení alebo ukončení prístupu k vnútrodennému úveru;

41. „rozhraním účastníka (PI)“ sa rozumie technické zariadenie, ktoré umožňuje priamym účastníkom zadať a zúčtovať platobné príkazy prostredníctvom služieb ponúkaných v PM;

42. „prístupom prostredníctvom internetu“ sa rozumie skutočnosť, že ►M3  majitelia PM účtov ◄ si zvolili PM účet, ku ktorému je prístup možný len prostredníctvom internetu, a že ►M3  majitelia PM účtov ◄ zadávajú platobné správy alebo kontrolné správy v TARGET2 prostredníctvom internetu;

43. „konkurzným konaním“ sa rozumie konkurzné konanie v zmysle článku 2 písm. j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov ( 3 );

▼M7

44. „informačným a kontrolným modulom (Information and Control Module – ICM)“ sa rozumie SSP modul, ktorý umožňuje majiteľom PM účtu získavať informácie online a poskytuje im možnosť zadávať príkazy na prevod likvidity, riadiť likviditu a, ak to možno uplatniť, iniciovať v prípade núdzovej prevádzky zálohové platobné príkazy alebo platobné príkazy do núdzového riešenia;

▼M6

45. „koordinátorom TARGET2“ sa rozumie osoba vymenovaná ECB na zabezpečenie každodenného prevádzkového riadenia TARGET2, na riadenie a koordinovanie aktivít v prípade nepredvídanej situácie a na koordináciu šírenia informácií majiteľom PM účtov a majiteľom TIPS DCA;

▼B

46. „manažérom pre vyrovnanie TARGET2“ sa rozumie osoba vymenovaná CB Eurosystému na monitorovanie operácií jej systému, ktorý je súčasťou TARGET2;

▼M6

47. „krízovým manažérom TARGET2“ sa rozumie osoba vymenovaná CB Eurosystému na riešenie zlyhania SSP a/alebo platformy TIPS a/alebo nepredvídaných vonkajších udalostí v mene tejto CB Eurosystému;

48. „technickou nefunkčnosťou TARGET2“ sa rozumejú akékoľvek ťažkosti, poruchy alebo zlyhania technickej infraštruktúry a/alebo počítačových systémov používaných príslušným systémom, ktorý je súčasťou TARGET2, vrátane SSP alebo platformy T2S, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá znemožňuje vykonávať a dokončiť spracovanie platieb v príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, v ten istý pracovný deň;

49. „nevyrovnaným platobným príkazom“ sa rozumie platobný príkaz s výnimkou príkazu na okamžitú platbu, kladnej odpovede na storno a príkazu na prevod likvidity z TIPS DCA na PM, ktorý nie je vyrovnaný v ten istý pracovný deň, keď je prijatý;

▼B

50. „vyrovnaním medzi systémami“ sa rozumie vyrovnanie pokynov na inkaso v reálnom čase, na základe ktorých sa uskutočňujú platby medzi zúčtovacou bankou jedného pridruženého systému, ktorý používa zúčtovací postup č. 6, a zúčtovacou bankou iného pridruženého systému, ktorý používa zúčtovací postup č. 6 upravený v prílohe IV;

51. „hotovostným vyrovnaním“ sa rozumie vyrovnanie bankoviek a mincí;

▼M1

52. službou „CoreNet“ sa rozumie interná sieťová služba Eurosystému, ktorú poskytuje ECB a ktorú centrálne banky Eurosystému používajú ako núdzovú sieť pre prístup k SSP v prípade, že služba SWIFT nie je dostupná a ako alternatívu k službe SWIFT na prístup k CRSS;

53. „systém zákazníckych služieb (Customer-related services system, CRSS)“ poskytuje centrálnym bankám Eurosystému základné a voliteľné služby, t. j. služby archivácie, voliteľné fakturačné služby, voliteľné služby otázok a hlásení a voliteľné služby v oblasti vzťahov s klientmi;

▼M2

54. „jednodňovou sterilizačnou operáciou“ sa rozumie stála operácia Eurosystému, ktorú môžu zmluvné strany využívať na uskutočnenie jednodňových vkladov v NCB s vopred stanovenou vkladovou sadzbou;

55. „úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie“ sa rozumie úroková sadzba uplatniteľná na jednodňové sterilizačné operácie;

▼M3

56. „operáciami T2S“ sa rozumejú harmonizované a štandardizované služby spojené s vyrovnaním formou dodania oproti platbe poskytované v integrovanom technickom prostredí s cezhraničnými možnosťami prostredníctvom platformy T2S;

57. „TARGET2-Securities (T2S)“ alebo „platformou T2S“ sa rozumie súbor prvkov hardvéru, softvéru a ostatných prvkov technickej infraštruktúry, prostredníctvom ktorého Eurosystém poskytuje služby centrálnym depozitárom cenných papierov (CDCP) a centrálnym bankám Eurosystému, ktoré umožňujú základné a nestranné vyrovnanie transakcií s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky formou dodania oproti platbe bez ohľadu na hranice;

58. „poskytovateľom sieťových služieb na T2S“ sa rozumie podnik, ktorý uzavrel licenčnú zmluvu s Eurosystémom na poskytovanie služieb pripojenia v rámci T2S;

▼M6

59. „T2S účelovým peňažným účtom (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA)“ sa rozumie účet majiteľa T2S DCA, ktorý bol otvorený v rámci TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a používa sa na hotovostné platby súvisiace s vyrovnaním obchodov s cennými papiermi v T2S;

60. „harmonizovanými podmienkami otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA) v rámci TARGET2“ sa rozumejú podmienky ustanovené v prílohe IIa;

▼M3

61. „podmienkami operácií autokolateralizácie“ sa rozumejú podmienky ustanovené v prílohe IIIa;

▼M6

62. „platobným príkazom“ sa rozumie prevodný príkaz na úhradu, príkaz na prevod likvidity, príkaz na inkaso, príkaz na prevod likvidity z PM na T2S DCA, príkaz na prevod likvidity z T2S DCA na PM, príkaz na prevod likvidity z T2S DCA na T2S DCA, príkaz na prevod likvidity za PM na TIPS DCA, príkaz na prevod likvidity z TIPS DCA na PM, príkaz na okamžitú platbu alebo kladná odpoveď na storno;

63. „príkazom na prevod likvidity z T2S DCA na PM“ sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z T2S DCA na PM účet;

64. „príkazom na prevod likvidity z PM na T2S DCA“ sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z PM účtu na T2S DCA;

65. „príkazom na prevod likvidity z T2S DCA na T2S DCA“ sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov a) z T2S DCA na T2S DCA prepojený s tým istým hlavným PM účtom; b) z T2S DCA na T2S DCA, ktorého majiteľom je tá istá právnická osoba alebo c) z T2S DCA na T2S DCA, ak majiteľom jedného alebo obidvoch účtov je centrálna banka;

66. „hlavným PM účtom“ sa rozumie PM účet, s ktorým je prepojený T2S DCA a na ktorý sa na konci dňa automaticky vráti akýkoľvek zvyšný zostatok;

▼M3

67. „hrubým vyrovnaním platieb v reálnom čase“ sa rozumie spracovanie a vyrovnanie platobných príkazov podľa jednotlivých transakcií v reálnom čase;

68. „prevodným príkazom na úhradu“ sa rozumie pokyn platiteľa na sprístupnenie peňažných prostriedkov príjemcovi platby prostredníctvom zaúčtovania na PM účet;

69. „účastníkom TARGET2“ sa rozumie akýkoľvek účastník v ktoromkoľvek systéme, ktorý je súčasťou TARGET2;

▼M6

70. „autokolateralizáciou“ sa rozumie vnútrodenný úver poskytovaný národnou centrálnou bankou (NCB) eurozóny v peniazoch centrálnej banky, ktorý sa používa vtedy, keď majiteľ T2S DCA nemá dostatok peňažných prostriedkov na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi, pričom takýto vnútrodenný úver je zabezpečený buď kupovanými cennými papiermi (collateral on flow), alebo cennými papiermi, ktoré vlastní majiteľ T2S DCA v prospech NCB eurozóny (collateral on stock);

▼M3

71. „príkazom na prevod likvidity“ sa rozumie platobný príkaz, ktorého hlavným účelom je prevod likvidity medzi rôznymi účtami toho istého účastníka alebo v rámci CAI skupiny alebo skupiny AL;

72. „úverovou inštitúciou“ sa rozumie buď: a) úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 4 ) [a v prípade potreby vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ ( 5 )], ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu, alebo b) iná úverová inštitúcia v zmysle článku 123 ods. 2 zmluvy, ktorá podlieha kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušným orgánom;

73. „príkazom na inkaso“ sa rozumie príkaz príjemcu platby zadaný jeho centrálnej banke, na základe ktorého centrálna banka platiteľa zaúčtuje na ťarchu účtu platiteľa sumu určenú v príkaze na základe povolenia na inkaso;

▼M5

74. „záručnými fondmi“ sa rozumejú peňažné prostriedky poskytnuté účastníkmi pridruženého systému, ktoré sa majú použiť, ak jeden alebo viacerí účastníci nesplnia svoje platobné záväzky v pridruženom systéme, a to z akéhokoľvek dôvodu;

▼M6

75. „službou vyrovnania okamžitých platieb TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement) sa rozumie vyrovnanie príkazov na okamžitú platbu v peniazoch centrálnej banky v platforme TIPS;

76. „platformou TIPS“ sa rozumie infraštruktúra jednotnej technickej platformy, ktorú zabezpečujú národné centrálne banky poskytujúce platformu TIPS;

77. „národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi platformu TIPS“ sa rozumejú Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia ako centrálne banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú platformu TIPS v prospech Eurosystému;

78. „poskytovateľom sieťových služieb TIPS“ sa rozumie podnik, ktorý: a) splnil všetky nevyhnutné podmienky na pripojenie sa do platformy TIPS a vytvoril technické pripojenie k tejto platforme v súlade s pravidlami a postupmi ustanovenými v dodatku V k prílohe IIb a b) podpísal podmienky hostingu pre pripojenie k TIPS, ktoré sú dostupné na internetovej stránke ECB;

79. „TIPS účelovým peňažným účtom (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA)“ sa rozumie účet majiteľa TIPS DCA, ktorý bol otvorený v rámci TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a používa sa na poskytovanie okamžitých platobných služieb svojim zákazníkom;

80. „harmonizovanými podmienkami otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu v rámci TARGET2“ sa rozumejú podmienky ustanovené v prílohe IIb;

81. „príkazom na okamžitú platbu“ sa v súlade so systémom okamžitých úhrad SEPA (SCT Inst) Európskej platobnej rady rozumie platobný pokyn, ktorý možno vykonať 24 hodín denne v ktorýkoľvek kalendárny deň v roku s okamžitým alebo takmer okamžitým spracovaním a oznámením platiteľovi;

82. „žiadosťou o storno“ sa v súlade so systémom SCT Inst rozumie správa od majiteľa TIPS DCA, ktorou sa požaduje vrátenie sumy vyrovnaného príkazu na okamžitú platbu;

83. „kladnou odpoveďou na storno“ sa v súlade so systémom SCT Inst rozumie platobný príkaz iniciovaný príjemcom žiadosti o storno v reakcii na žiadosť o storno a v prospech odosielateľa tejto žiadosti o storno;

84. „príkazom na prevod likvidity z PM na TIPS DCA“ sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z PM účtu na TIPS DCA;

85. „príkazom na prevod likvidity z TIPS DCA na PM“ sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z TIPS DCA na PM účet;

▼M7

86. „núdzovým riešením (Contingency Solution)“ sa rozumie funkcia SSP, ktorá spracúva veľmi kritické a kritické platby v prípade núdzovej prevádzky.

▼B

Článok 3

Systémy, ktoré sú súčasťou TARGET2

1.  Každá CB Eurosystému prevádzkuje vlastný systém, ktorý je súčasťou TARGET2.

2.  Každý systém, ktorý je súčasťou TARGET2, je systémom takto určeným na základe príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 98/26/ES.

3.  V názvoch systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, sa uvedie len „TARGET2“ a názov alebo skratka príslušnej CB Eurosystému alebo členského štátu takejto CB Eurosystému. Systém ECB, ktorý je súčasťou TARGET2, sa nazýva TARGET2-ECB.

Článok 4

Pripojenie národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou nie je euro

Národné centrálne banky členských štátov, ktorým menou nie je euro, sa môžu pripojiť k TARGET2 len vtedy, keď uzavrú dohodu s centrálnymi bankami Eurosystému. Takáto dohoda ustanoví, že pripojené národné centrálne banky budú dodržiavať toto usmernenie s výhradou prípadných vzájomne dohodnutých špecifikácií a úprav.

Článok 5

Transakcie v rámci ESCB

Transakcie v rámci Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) sa spracúvajú prostredníctvom TARGET2 s výnimkou platieb, ktoré sa na základe dvojstranných alebo viacstranných dohôd centrálnych bánk spracúvajú podľa potreby prostredníctvom korešpondentských účtov.

Článok 6

Vyrovnanie v rámci Eurosystému

1.  Každé vyrovnanie platieb medzi účastníkmi rôznych systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, vedie automaticky k vzniku záväzku v rámci Eurosystému na strane CB Eurosystému, ktorá je CB platcu voči CB Eurosystému, ktorá je CB príjemcu platby.

2.  Všetky záväzky v rámci Eurosystému, ktoré vzniknú podľa odseku 1, sa automaticky spočítajú a tvoria súčasť jedného záväzku vo vzťahu ku každej CB Eurosystému. Pri každom vyrovnaní platby medzi účastníkmi rôznych systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, sa tento jeden záväzok príslušnej CB Eurosystému primerane upraví. Na konci pracovného dňa sa na každý takýto jeden záväzok uplatňuje postup viacstranného nettingu, ktorého výsledkom je záväzok alebo pohľadávka každej NCB eurozóny voči ECB, v súlade s dohodou medzi centrálnymi bankami Eurosystému.

3.  Každá NCB eurozóny vedie účet na účely zaznamenania svojich záväzkov alebo pohľadávok voči ECB, ktoré sú výsledkom vyrovnania platieb medzi systémami, ktoré sú súčasťou TARGET2.

▼M6

3a.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, akékoľvek vyrovnanie príkazov na okamžitú platbu medzi účastníkmi rôznych systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, vedie automaticky k vzniku iba jednej pohľadávky alebo jedného záväzku každej centrálnej banky Eurosystému voči ECB. Pohľadávka alebo záväzok každej centrálnej banky Eurosystému voči ECB, ktoré sa použijú na účely vykazovania na konci každého pracovného dňa, sa upravujú každodenne s použitím zmeny v zostatkoch na konci dňa na všetkých TIPS DCA v účtovníctve príslušnej centrálnej banky Eurosystému.

▼B

4.  ECB vedie vo svojom účtovníctve účet pre každú NCB eurozóny s cieľom zachytiť príslušný záväzok alebo pohľadávku NCB eurozóny voči ECB ku koncu dňa.ODDIEL II

RIADENIE

▼M4

Článok 7

Úrovne riadenia

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), je riadenie TARGET2 založené na systéme trojstupňového riadenia. ►M6  Úlohy, ktoré sú zverené Rade guvernérov (úroveň 1), orgánu pre technické a prevádzkové riadenie na úrovni 2 a národným centrálnym bankám poskytujúcim SSP a národným centrálnym bankám poskytujúcim platformu TIPS (úroveň 3), sú ustanovené v prílohe I. ◄

2.  Rada guvernérov je zodpovedná za riadenie, správu a kontrolu TARGET2. Úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 1, patria do výlučnej právomoci Rady guvernérov. ►M6  ————— ◄

3.  V súlade s článkom 12.1 tretím odsekom štatútu ESCB a vo všeobecnom rámci vymedzenom Radou guvernérov sú centrálne banky Eurosystému zodpovedné za úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 2. Rada guvernérov zriadi orgán na úrovni 2 a centrálne banky Eurosystému mu zveria niektoré úlohy súvisiace s technickým a prevádzkovým riadením TARGET2.

4.  Centrálne banky Eurosystému si upravia svoje vzájomné vzťahy uzavretím príslušných dohôd.

▼M6

5.  V súlade s článkom 12.1 tretím pododsekom štatútu ESCB a vo všeobecnom rámci vymedzenom Radou guvernérov sú národné centrálne banky poskytujúce SSP a národné centrálne banky poskytujúce platformu TIPS zodpovedné za úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 3.

6.  Národné centrálne banky poskytujúce SSP a národné centrálne banky poskytujúce platformu TIPS uzatvoria dohody s centrálnymi bankami Eurosystému o službách, ktoré majú poskytovať národné centrálne banky poskytujúce SSP a platformu TIPS. Takéto dohody zahŕňajú podľa potreby aj pripojené národné centrálne banky.

7.  Eurosystém ako poskytovateľ služieb T2S a centrálne banky Eurosystému ako prevádzkovatelia svojich príslušných národných systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, uzatvoria dohodu upravujúcu služby, ktoré má Eurosystém poskytovať týmto centrálnym bankám v súvislosti s vedením T2S DCA. Takéto dohody v prípade potreby uzatvoria aj pripojené národné centrálne banky.

▼BODDIEL III

PREVÁDZKA TARGET2

Článok 8

▼M6

Harmonizované podmienky otvorenia a vedenia PM účtu, T2S DCA alebo TIPS DCA v rámci TARGET2

▼B

1.   ►M4  Každá NCB eurozóny prijme opatrenia na vykonanie harmonizovaných podmienok otvorenia a vedenia PM účtu v rámci TARGET2, ako sú ustanovené v prílohe II. ◄ Tieto opatrenia upravujú výlučne vzťah medzi príslušnou NCB eurozóny a jej ►M3  majiteľmi PM účtov ◄ , pokiaľ ide o spracovanie platieb v PM. Prístup k PM účtu je možný buď prostredníctvom internetu, alebo prostredníctvom ►M3  poskytovateľa sieťových služieb v TARGET2 ◄ . Tieto dva spôsoby prístupu k PM účtu sa navzájom vylučujú, hoci sa ►M3  majitelia PM účtov ◄ môžu rozhodnúť, že budú mať jeden alebo viacero PM účtov, pričom prístup ku každému z nich bude možný buď prostredníctvom internetu, alebo ►M3  poskytovateľa sieťových služieb v TARGET2 ◄ .

▼M6

1a.  Každá NCB eurozóny prijme opatrenia na vykonanie harmonizovaných podmienok otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu v rámci TARGET2, ktoré sú ustanovené v prílohe IIa. Tieto opatrenia upravujú výlučne vzťah medzi príslušnou NCB eurozóny a jej majiteľom T2S DCA, pokiaľ ide o otvorenie a vedenie T2S DCA.

▼M6

1b.  Každá NCB eurozóny prijme opatrenia na vykonanie harmonizovaných podmienok otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu v rámci TARGET2, ktoré sú ustanovené v prílohe IIb. Tieto opatrenia upravujú výlučne vzťah medzi príslušnou NCB eurozóny a jej majiteľom TIPS DCA, pokiaľ ide o otvorenie a vedenie TIPS DCA.

▼M6

2.  ECB prijme podmienky TARGET2-ECB implementáciou i) harmonizovaných podmienok otvorenia a vedenia PM účtu v rámci TARGET2, ktoré sú ustanovené v prílohe II, ii) harmonizovaných podmienok otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu v rámci TARGET2, ktoré sú ustanovené v prílohe IIa, a iii) harmonizovaných podmienok otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu v rámci TARGET2, ktoré sú ustanovené v prílohe IIb, s výnimkou, že TARGET2-ECB poskytuje služby klíringu a vyrovnania len organizáciám vykonávajúcim klíring a vyrovnanie vrátane subjektov usadených mimo EHP za predpokladu, že tieto podliehajú dohľadu príslušného orgánu a ich prístup do TARGET2-ECB bol schválený Radou guvernérov.

▼B

3.  Opatrenia prijaté centrálnymi bankami Eurosystému, ktorými sa implementujú harmonizované podmienky, sa zverejnia.

4.  Centrálne banky Eurosystému môžu požiadať o výnimky z harmonizovaných podmienok na základe obmedzení, ktoré vyplývajú z vnútroštátneho práva. Rada guvernérov posúdi jednotlivo takéto žiadosti a v odôvodnených prípadoch udelí výnimky.

▼M6

5.  S výhradou príslušnej menovej dohody môže ECB stanoviť náležité podmienky účasti v TARGET2, vrátane poskytovania služieb vyrovnania v peniazoch centrálnej banky pre operácie T2S a pre službu TIPS, pre subjekty uvedené v článku 4 ods. 2 písm. e) prílohy II, v článku 5 ods. 2 písm. e) prílohy IIa a v článku 5 ods. 2 písm. e) prílohy IIb.

6.  Centrálne banky Eurosystému neumožnia subjektu, aby sa stal nepriamym účastníkom v PM alebo bol zaregistrovaný ako adresovateľný držiteľ BIC v ich systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, ak tento subjekt koná prostredníctvom majiteľov PM účtov, ktorým je NCB členského štátu, ale nie je CB Eurosystému ani pripojenou NCB.

▼B

Článok 9

Stanovenie cien

1.  Centrálne banky Eurosystému zabezpečia, aby:

▼M6

a) poplatky za základné služby TARGET2 poskytované ich nepriamym účastníkom v PM a adresovateľným držiteľom BIC, ktorí sú spôsobilí zúčastniť sa v TARGET2 ako nepriami účastníci v PM, boli vyššie než poplatky pre majiteľov PM účtov uvedené v odseku 1 písm. a) dodatku VI k prílohe II;

▼M4 —————

▼B

d) sa ceny za všetky nasledujúce operácie a transakcie nestanovili podľa rozpisu poplatkov uvedeného v dodatku VI k prílohe II:

i) prevody likvidity z domácich účtov a spracované na domácich účtoch;

ii) operácie týkajúce sa správy povinných minimálnych rezerv a automatických operácií;

iii) hotovostné transakcie zúčtovávané na domácich účtoch.

▼M3 —————

▼B

Článok 10

Opatrenia na združovanie likvidity

1.  NCB AL si vymenia všetky informácie potrebné na výkon ich povinností a záväzkov podľa dohody AL. NCB AL bezodkladne upovedomia riadiacu NCB o každej skutočnosti, ktorá zakladá uplatnenie nároku, o ktorej sa dozvedeli, a ktorá sa týka skupiny AL alebo niektorého z jej členov vrátane jeho ústredí a pobočiek.

2.  Riadiaca NCB, ktorá bola upovedomená o tom, že nastala skutočnosť zakladajúca uplatnenie nároku, dá v súlade s dohodou AL príslušným NCB AL pokyny o postupe pri uplatňovaní nároku vo vzťahu ku skupine AL alebo jej príslušnému členovi. NCB AL sú zodpovedné za uplatnenie práv vyplývajúcich z dohody AL a nástrojov, ktorými sa implementuje príloha II. Riadiaca NCB je zodpovedná za výpočty a pokyny týkajúce sa rozdelenia pohľadávok.

3.  Ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, a vnútrodenný úver poskytnutý niektorému členovi skupiny AL nebol úplne splatený, NCB AL uplatňuje v súlade s pokynmi riadiacej NCB práva, ktoré má vo vzťahu k členom svojej príslušnej skupiny AL, vrátane príslušného záložného práva, práva vyplývajúceho zo započítania, konečného čistého vyrovnania alebo iného relevantného ustanovenia nástroja, ktorým sa implementuje príloha II, s cieľom dosiahnuť úplné a včasné splatenie pohľadávok tejto NCB AL voči príslušným členom skupiny AL podľa dohody AL. Príslušná NCB AL uplatňuje tieto pohľadávky pred uplatnením všetkých ostatných pohľadávok, ktoré má voči členom jej príslušnej skupiny AL.

4.  Všetky platby prijaté v súvislosti so splácaním pohľadávky podľa dohody AL ako reakcia na uplatňovania nároku sa postúpia NCB AL, ktoré členom príslušnej skupiny AL poskytli vnútrodenný úver. Tieto platby sa rozdeľujú medzi NCB AL pomerne podľa výšky vnútrodenného úveru, ktorý členovia skupiny AL nesplatili svojim príslušným NCB AL.

5.  Každá NCB AL, ktorá zamýšľa uplatňovať nárok na náhradu škody, ktorú by mali znášať všetky NCB AL, pošle riadiacej NCB dokument, v ktorom uvedie dôvody nároku. Riadiaca NCB postúpi takúto žiadosť príslušným NCB AL a vypočíta náhrady, ktoré sú rovnakým dielom povinné splatiť všetky tieto NCB AL.

Článok 11

▼M5

Úročenie záručných fondov

▼M5 —————

▼M5

2.  Záručné fondy sa úročia úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie.

▼B

Článok 12

▼M3

Vnútrodenný úver – autokolateralizácia

▼B

1.  Národné centrálne banky eurozóny môžu poskytnúť vnútrodenný úver za predpokladu, že tak urobia v súlade s opatreniami implementujúcimi pravidlá o poskytnutí vnútrodenného úveru, ktoré sú ustanovené v prílohe III. Vnútrodenný úver sa neposkytne ►M3  majiteľom PM účtov ◄ , ktorým bol prístup k operáciám menovej politiky Eurosystému ako zmluvnej strane pozastavený alebo ukončený.

2.  Kritériá prípustnosti pre poskytnutie vnútrodenného úveru zmluvných strán ECB sú vymedzené v rozhodnutí ECB/2007/7 z 24. júla 2007 o podmienkach TARGET2-ECB ( 6 ). Vnútrodenný úver, ktorý poskytne ECB, sa obmedzí na predmetný deň a nemožno ho predĺžiť na jednodňový úver.

▼M6

3.  Na základe žiadosti účastníka s prístupom k vnútrodennému úveru národné centrálne banky eurozóny poskytujú na T2S DCA možnosť autokolateralizácie za predpokladu, že je to v súlade s podmienkami operácií autokolateralizácie, ktoré sú ustanovené v prílohe IIIa.

▼B

Článok 13

Pridružené systémy

▼M6

1.  Centrálne banky Eurosystému poskytujú pridruženým systémom služby prevodu peňažných prostriedkov v peniazoch centrálnej banky v PM prístupnom prostredníctvom poskytovateľa sieťových služieb v TARGET2. Takéto služby sa spravujú dvojstrannými dojednaniami medzi centrálnymi bankami Eurosystému a príslušnými pridruženými systémami.

▼B

2.  Dvojstranné dojednania s pridruženými systémami, ktoré používajú ASI, musia byť v súlade s prílohou IV. Centrálne banky Eurosystému navyše zabezpečia, aby sa v takýchto dvojstranných dojednaniach primerane uplatňovali tieto ustanovenia prílohy II:

 článok 8 ods. 1 (technické a právne požiadavky),

 článok 8 ods. 2 až 5 (konanie o žiadosti) s tou výnimkou, že pridružený systém je povinný namiesto kritérií prístupu podľa článku 4 splniť kritériá prístupu uvedené vo vymedzení pojmu „pridružený systém“, ktorý je ustanovený v článku 1 prílohy II,

 harmonogram prevádzky v dodatku V,

 článok 11 (požiadavky na spoluprácu a výmenu informácií) s výnimkou odseku 8,

 články 27 a 28 (obnova prevádzky a núdzová prevádzka a požiadavky na bezpečnosť),

 článok 31 (zodpovednosť),

 článok 32 (pravidlá dokazovania),

 články 33 a 34 (trvanie účasti, ukončenie účasti a pozastavenie účasti) s výnimkou článku 34 ods. 1 písm. b),

 článok 35 (uzavretie PM účtov), ak ho možno uplatniť,

 článok 38 (povinnosť zachovávať mlčanlivosť),

 článok 39 (požiadavky Únie na ochranu údajov, predchádzanie praniu špinavých peňazí a súvisiace otázky),

 článok 40 (požiadavky na oznámenia),

 článok 41 (zmluvný vzťah s ►M3  poskytovateľom sieťových služieb v TARGET2 ◄ ),

 článok 44 (pravidlá týkajúce sa rozhodného práva, jurisdikcie a miesta plnenia).

3.  Dvojstranné dojednania s pridruženými systémami, ktoré používajú PI, musia byť v súlade s:

a) prílohou II s výnimkou hlavy V a dodatkov VI a VII a

b) článkom 18 prílohy IV.

4.  Odlišne od odseku 3 musia byť dvojstranné dojednania s pridruženými systémami, ktoré používajú PI, ale zúčtovávajú len platby v prospech svojich klientov, v súlade s:

a) prílohou II s výnimkou hlavy V, článku 36 a dodatkov VI a VII a

b) článkom 18 prílohy IV.

Článok 14

Financovanie a metodika nákladov

▼M6

1.  Rada guvernérov ustanoví pravidlá, ktoré sa uplatňujú na financovanie SSP a platformy TIPS. Prebytok alebo schodok, ktorý vznikne v dôsledku fungovania SSP alebo platformy TIPS, sa medzi národné centrálne banky eurozóny rozdelí podľa kľúča na upisovanie základného imania ECB v súlade s článkom 29 štatútu ESCB.

▼B

2.  Rada guvernérov stanoví pre základné služby TARGET2 spoločnú metodiku nákladov a cenovú štruktúru.

▼M6

Článok 15

Bezpečnostné ustanovenia

1.  Rada guvernérov podrobne upraví bezpečnostnú politiku a bezpečnostné požiadavky a kontroly pre SSP a platformu TIPS. Rada guvernérov tiež podrobne upraví zásady, ktoré sa uplatňujú na bezpečnosť certifikátov používaných na prístup k SSP prostredníctvom internetu.

2.  Centrálne banky Eurosystému dodržiavajú opatrenia uvedené v odseku 1 a zabezpečia, aby ich dodržiavali SSP a platforma TIPS.

3.  Záležitosti týkajúce sa súladu s požiadavkami na bezpečnosť informácií, pokiaľ ide o T2S DCA, sa riadia usmernením ECB/2012/13 ( 7 ).

▼B

Článok 16

Pravidlá auditu

Audit sa uskutočňuje v súlade so zásadami a dojednaniami ustanovenými v Pravidlách ESCB pre vykonávanie auditu, ktoré prijala Rada guvernérov.

Článok 17

Povinnosti v prípade pozastavenia alebo ukončenia účasti

1.  Centrálne banky Eurosystému okamžite bez predchádzajúceho upozornenia pozastavia alebo ukončia účasť účastníka v príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, ak:

a) sa voči účastníkovi začalo konkurzné konanie alebo

b) účastník prestal spĺňať kritériá prístupu pre účasť v príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2.

2.  Ak CB Eurosystému pozastaví alebo ukončí účasť účastníka v TARGET2 podľa odseku 1 alebo z dôvodov obozretnosti podľa článku 19, oznámi to bezodkladne všetkým ostatným CB Eurosystému, pričom poskytne nasledujúce údaje:

a) názov účastníka, kód peňažnej finančnej inštitúcie a BIC;

▼M6

aa) BIC akýchkoľvek PM účtov prepojených s T2S DCA alebo TIPS DCA účastníka;

▼B

b) informácie, na ktorých NCB eurozóny založila svoje rozhodnutie, vrátane informácií alebo stanoviska získaného od príslušného orgánu dohľadu;

c) prijaté opatrenie a navrhovaný časový rámec jeho uplatnenia.

Každá CB Eurosystému na žiadosť inej CB Eurosystému poskytne informácie týkajúce sa takéhoto účastníka vrátane informácií týkajúcich sa platieb jemu určených.

3.  CB Eurosystému, ktorá podľa odseku 1 pozastavila alebo ukončila účasť účastníka vo svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, berie na seba zodpovednosť voči ostatným CB Eurosystému, ak:

a) následne povolí vyrovnanie platobných príkazov adresovaných účastníkom, ktorých účasť bola pozastavená alebo ukončená, alebo

b) si neplní povinnosti uvedené v odsekoch 1 a 2.

▼M6

3a.  CB Eurosystému, ktorá podľa odseku 1 písm. a) pozastavila účasť majiteľa PM účtu alebo T2S DCA vo svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, spracuje platby od tohto účastníka iba na základe pokynov jeho zástupcov, vrátane zástupcov vymenovaných príslušným orgánom alebo súdom, ako je napríklad konkurzný správca, alebo na základe vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, ktoré obsahuje pokyny, ako majú byť platby spracované. CB Eurosystému, ktorá podľa odseku 1 písm. a) pozastavila účasť majiteľa TIPS DCA vo svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, odmietne všetky svoje odchádzajúce platobné príkazy.

▼M5

4.  Povinnosti CB Eurosystému uvedené v odsekoch 1 až 3a sa uplatňujú aj v prípade pozastavenia alebo ukončenia používania ASI pridruženými systémami.

▼M6

Článok 18

Postup pri zamietnutí žiadosti o účasť v TARGET2 z dôvodov obozretnosti

Ak CB Eurosystému zamietne podľa článku 8 ods. 4 písm. c) prílohy II alebo podľa článku 6 ods. 4 písm. c) prílohy IIa alebo podľa článku 6 ods. 4 písm. c) prílohy IIb z dôvodu obozretnosti žiadosť o pripojenie sa do TARGET2, táto CB Eurosystému okamžite informuje o takomto zamietnutí ECB.

▼B

Článok 19

▼M6

Postup pri pozastavení, obmedzení alebo ukončení účasti v TARGET2 a prístupu k vnútrodennému úveru a k autokolateralizácii z dôvodov obozretnosti

1.  Ak NCB eurozóny z dôvodov obozretnosti pozastaví, obmedzí alebo ukončí prístup účastníka k vnútrodennému úveru podľa odseku 12 písm. d) prílohy III alebo k autokolateralizácii podľa odseku 10 písm. d) prílohy IIIa alebo ak CB Eurosystému pozastaví alebo ukončí účasť účastníka v TARGET2 podľa článku 34 ods. 2 písm. e) prílohy II, podľa článku 24 ods. 2 písm. e) prílohy IIa alebo podľa článku 26 ods. 2 písm. e) prílohy IIb, rozhodnutie, pokiaľ je to možné, nadobudne účinnosť v rovnaký čas vo všetkých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

▼B

2.  NCB eurozóny poskytne bezodkladne príslušným orgánom dohľadu v členskom štáte NCB eurozóny informácie podľa článku 17 ods. 2 so žiadosťou, aby sa orgány dohľadu delili o informácie s orgánmi dohľadu v iných členských štátoch, v ktorých má účastník dcérsku spoločnosť alebo pobočku. Berúc do úvahy rozhodnutie podľa odseku 1, ostatné NCB eurozóny prijmú primerané opatrenia a bezodkladne o nich informujú ECB.

3.  Výkonná rada ECB môže navrhnúť Rade guvernérov, aby prijala rozhodnutie na zabezpečenie jednotného uplatňovania opatrení prijatých podľa odsekov 1 a 2.

4.  NCB eurozóny členských štátov, v ktorých sa má rozhodnutie vykonať, informujú účastníka o rozhodnutí a prijmú všetky potrebné vykonávacie opatrenia.

Článok 20

Postup pri spolupráci CB Eurosystému v súvislosti s administratívnymi alebo reštriktívnymi opatreniami

▼M6

V súvislosti s implementáciou článku 39 ods. 3 prílohy II, článku 28 ods. 3 prílohy IIa a článku 30 ods. 3 prílohy IIb:

a) každá CB Eurosystému bezodkladne poskytne všetky informácie, ktoré dostane v súvislosti s navrhovaným platobným príkazom, všetkým CB, ktorých sa to môže potenciálne týkať, s výnimkou platobných príkazov týkajúcich sa prevodu likvidity medzi rôznymi účtami toho istého účastníka;

▼B

b) každá CB Eurosystému, ktorá príjme od účastníka dôkazy o oznámení príslušnému orgánu alebo o súhlase príslušného orgánu, bezodkladne poskytne tieto dôkazy každej inej CB, ktorá vystupuje ako poskytovateľ platobných služieb platcu alebo príjemcu platby;

▼M6

c) CB Eurosystému, ktorá vystupuje ako poskytovateľ platobných služieb platcu, potom bezodkladne informuje platcu, že môže zadať príslušný platobný príkaz do TARGET2.

▼B

Článok 21

Obnova prevádzky

▼M6

1.  Ak udalosti uvedené v článku 27 prílohy II alebo v článku 17 prílohy IIa ovplyvňujú prevádzku iných služieb TARGET2 ako PM a ICM a T2S DCA, dotknutá CB Eurosystému monitoruje a riadi takéto udalosti tak, aby sa predišlo narušeniu hladkého fungovania TARGET2.

▼B

2.  V prípade, že nastane udalosť, ktorá ovplyvní bežnú prevádzku PM a/alebo ICM, dotknutá CB Eurosystému o tom bezodkladne upovedomí koordinátora TARGET2, ktorý spoločne s manažérom pre vyrovnanie dotknutej CB Eurosystému rozhodne o ďalších krokoch, ktoré sa majú uskutočniť. Manažéri pre vyrovnanie TARGET2 sa dohodnú na tom, aké informácie by sa mali poskytnúť účastníkom TARGET2.

▼M3

3.  Centrálne banky Eurosystému oznámia zlyhanie účastníka koordinátorovi TARGET2, ak by takéto zlyhanie mohlo ovplyvniť prevádzku platformy T2S, vyrovnanie v pridružených systémoch alebo spôsobiť systémové riziko. Uzavretie TARGET2 zvyčajne nemožno odložiť z dôvodu zlyhania účastníka.

▼B

4.  Zlyhanie, ktoré má vplyv na pridružený systém, oznámi na informačné účely CB Eurosystému koordinátorovi TARGET2. Koordinátor TARGET2 iniciuje telekonferenciu TARGET2 manažérov pre vyrovnanie, ak má zlyhanie nevyhnutný systémový dosah, najmä ak je cezhraničnej povahy.

5.  Ak došlo k zlyhaniu, ktoré má vplyv na pridružený systém, možno za výnimočných okolností pristúpiť k neskoršiemu uzavretiu SSP. Žiadosť o neskoršie uzavretie SSP zašle CB Eurosystému krízovým manažérom TARGET2.

▼M7

6.  Centrálne banky Eurosystému sa pripoja k núdzovému riešeniu.

▼B

Článok 22

Postup pri pohľadávkach v systéme náhrady škody v rámci TARGET2

▼M3

1.  Postup na dosiahnutie náhrady škody ustanovený v dodatku II k prílohe II alebo v dodatku II k prílohe IIa sa riadi v súlade s týmto článkom, ak Rada guvernérov nerozhodne inak.

▼M6

2.  CB majiteľa PM účtu a majiteľa T2S DCA, ktorý požiada o náhradu škody, predbežne posúdi žiadosť o náhradu škody a komunikuje s majiteľom PM účtu a majiteľom T2S DCA o tomto posúdení. S takouto CB spolupracujú iné dotknuté CB, ak je to potrebné na posúdenie nároku. Príslušná CB informuje ECB a všetky ostatné dotknuté CB hneď, ako sa dozvie o nároku.

▼B

3.   ►M6  CB majiteľa PM účtu a majiteľa T2S DCA, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody, v lehote deviatich týždňov od technickej nefunkčnosti TARGET2: ◄

a) pripraví správu o predbežnom posúdení, ktorá obsahuje posúdenie prijatých nárokov na náhradu škody, a

b) predloží správu o predbežnom posúdení ECB a všetkým ostatným dotknutým CB.

▼M6

4.  Rada guvernérov vykoná do piatich týždňov od prijatia správy o predbežnom posúdení záverečné posúdenie všetkých prijatých nárokov na náhradu škody a rozhodne o ponukách na náhradu škody, ktoré sa predložia dotknutým majiteľom PM účtu a majiteľom T2S DCA. Do piatich pracovných dní od ukončenia záverečného posúdenia oznámi ECB výsledok záverečného posúdenia dotknutým CB. Tieto CB pošlú bezodkladne majiteľom PM účtu a majiteľom T2S DCA informácie o výsledku záverečného posúdenia a prípadne o podrobnostiach ponúk na náhradu škody spolu s formulárom predstavujúcim akceptačný list.

▼M3

5.  Do dvoch týždňov od uplynutia lehoty uvedenej v poslednej vete článku 4 písm. d) dodatku II k prílohe II alebo v poslednej vete článku 4 písm. d) dodatku II k prílohe IIa CB oznámi ECB a všetkým ostatným dotknutým centrálnym bankám, ktoré návrhy na náhradu škody boli prijaté a ktoré boli odmietnuté.

▼M6

6.  CB informujú ECB o každom nároku predloženom ich majiteľmi PM účtu a majiteľmi T2S DCA týmto CB, ktorý je mimo systému náhrady škody v rámci TARGET2, ale ktorý sa týka technickej nefunkčnosti TARGET2.

▼B

Článok 23

Postup pri stratách spôsobených technickou nefunkčnosťou TARGET2

1.  V prípade technickej nefunkčnosti TARGET2:

a) Na strane platcu každá CB, v ktorej má platca vklad, má výhody v podobe určitého finančného zisku, ktorý predstavuje rozdiel medzi úrokovou sadzbou pre hlavné refinančné operácie Eurosystému a úrokovou sadzbou z vkladov, ktorý sa uplatňuje na mierny nárast použitia jednodňových sterilizačných obchodov za obdobie technickej nefunkčnosti TARGET2 a do výšky nevyrovnaných platobných príkazov. Ak platcovi zostanú neúročené prebytočné zdroje, finančný zisk sa rovná úrokovej sadzbe pre hlavné refinančné operácie Eurosystému, ktoré sa uplatňujú na sumu neúročených prebytočných zdrojov za obdobie technickej nefunkčnosti TARGET2 a do výšky nevyrovnaných platobných príkazov.

b) Na strane príjemcu platby CB, od ktorej si príjemca platby požičal s použitím jednodňových refinančných obchodov, má určitý finančný zisk, ktorý sa rovná rozdielu medzi úrokovou sadzbou pre jednodňové refinančné obchody a úrokovou sadzbou pre hlavné refinančné operácie Eurosystému, ktorý sa uplatňuje na mierny nárast použitia jednodňových refinančných obchodov za obdobie technickej nefunkčnosti TARGET2 a do výšky nevyrovnaných platobných príkazov.

2.  Finančný zisk ECB predstavujú:

a) zárobky v súvislosti s pripojenými NCB, ktoré vyplývajú z rôzneho úročenia zostatkov na konci dňa týchto pripojených NCB vo vzťahu k ECB, a

b) hodnotu sankčného úroku, ktorý ECB prijme od pripojených NCB vždy, keď niektorá z týchto pripojených NCB uloží sankciu účastníkovi pre nesplatenie vnútrodenného úveru včas, ako je to uvedené v dohode medzi CB Eurosystému a pripojenými NCB.

3.  CB združia finančný zisk uvedený v odsekoch 1 a 2 a táto suma sa použije na vyplatenie tých CB, ktoré mali náklady spojené s náhradou škody pre účastníkov. Zostávajúci finančný zisk alebo náklady, ktoré vzniknú CB pri vyplácaní náhrady škody svojim účastníkom, sa rozdelia medzi CB Eurosystému na základe kľúča na upisovanie kapitálu ECB.

Článok 24

Práva týkajúce sa zabezpečenia vo vzťahu k peňažným prostriedkom na podúčtoch a zábezpeka v rámci Eurosystému

1.  Na účely vyrovnania platobných pokynov týkajúcich sa pridruženého systému každá CB Eurosystému, ktorá otvorila podúčty pre svojich ►M3  majiteľov PM účtov ◄ , zabezpečí, aby zostatky na týchto podúčtoch (vrátane zvýšenia alebo zníženia zmrazeného zostatku v dôsledku pripísania platieb z vyrovnania medzi systémami v prospech podúčtu alebo ich zaúčtovania na jeho ťarchu alebo v dôsledku prevodov likvidity v prospech podúčtu), ktoré sú zmrazené počas cyklu spracovania pridruženého systému, sa mohli použiť na vyrovnanie platobných pokynov týkajúcich sa pridruženého systému. Platí to bez ohľadu na akékoľvek konkurzné konania týkajúce sa príslušných ►M3  majiteľov PM účtov ◄ a bez ohľadu na akékoľvek uplatnenie nároku týkajúce sa podúčtu takýchto ►M3  majiteľov PM účtov ◄ .

2.  Vždy pri prevode likvidity na podúčet ►M3  majiteľov PM účtov ◄ , a ak CB Eurosystému nie je CB pridruženého systému, takáto CB Eurosystému potvrdí (prostredníctvom správy „začiatok cyklu“) príslušnému pridruženému systému zmrazenie zostatkov na podúčte, a tým, že tak urobí, zaručuje CB pridruženého systému platbu do výšky tohto zostatku. Toto potvrdenie zmrazenia pridruženému systému predstavuje právne záväzný prejav vôle CB pridruženého systému, že zaručuje pridruženému systému platbu do výšky zmrazeného zostatku. Potvrdením zvýšenia alebo zníženia zmrazeného zostatku pri pripísaní platieb z vyrovnania medzi systémami v prospech podúčtu alebo ich zaúčtovania na jeho ťarchu alebo pri prevode likvidity v prospech podúčtu, tak CB Eurosystému, ktoré nie je CB pridruženého systému, ako aj CB pridruženého systému deklarujú zvýšenie alebo zníženie zábezpeky vo výške platby. Obe zábezpeky sú neodvolateľné, nepodmienené a splatné na prvé požiadanie Takéto zábezpeky a zmrazenie zostatkov sa skončia oznámením pridruženého systému, že vyrovnanie bolo dokončené (prostredníctvom správy „koniec cyklu“).ODDIEL IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Riešenie sporov a rozhodné právo

1.  V prípade sporu medzi centrálnymi bankami Eurosystému v súvislosti s týmto usmernením sa dotknuté strany pokúsia vyriešiť spor v súlade s Memorandom o porozumení o postupe pri riešení sporov v rámci ESCB.

2.  Ak nemožno spor týkajúci sa rozdelenia úloh medzi úroveň 2 a úroveň 3 vyriešiť dohodou medzi dotknutými stranami, rozhodne o tomto spore odchylne od odseku 1 Rada guvernérov.

3.  V prípade, ak ide o druh sporu, ktorý je uvedený v odseku 1, práva a povinnosti dotknutých strán sa v prvom rade určia na základe pravidiel a postupov ustanovených v tomto usmernení. Pri sporoch týkajúcich sa platieb medzi systémami, ktoré sú súčasťou TARGET2, je doplnkovým zdrojom právo členského štátu, v ktorom je sídlo centrálnej banky Eurosystému príjemcu platby, za predpokladu, že uvedené právo nie je v rozpore s týmto usmernením.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto usmernenie nadobúda účinnosť 7. decembra 2012. Uplatňuje sa od 1. januára 2013 v súlade s prechodnými ustanoveniami uvedenými v článku 27.

2.  Usmernenie ECB/2007/2 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2013.

3.  Odkazy na zrušené usmernenie sa považujú za odkazy na toto usmernenie v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

▼M6

Článok 27

Iné ustanovenia

Účty otvorené NCB eurozóny mimo PM, mimo platformy T2S a mimo platformy TIPS pre úverové inštitúcie a pridružené systémy sa spravujú pravidlami takejto NCB eurozóny s výhradou ustanovení tohto usmernenia, ktoré sa vzťahujú na domáce účty, a iných rozhodnutí Rady guvernérov. Účty otvorené NCB eurozóny mimo PM, mimo platformy T2S a mimo platformy TIPS pre iné subjekty ako sú úverové inštitúcie a pridružené systémy sa spravujú pravidlami takejto NCB eurozóny.

▼B

Článok 28

Adresáti, implementačné opatrenia a výročné správy

1.  Toto usmernenie sa uplatňuje na všetky centrálne banky Eurosystému.

2.  NCB eurozóny zašlú ECB do 20. decembra 2012 opatrenia, ktoré zamýšľajú prijať na dosiahnutie súladu s článkom 39 prílohy II, s dodatkom VI k prílohe II, s bodom 9 písm. a) a bodom 12 písm. a) bodom v) a bodom 13 prílohy III, s bodom 18 podbodom 1 písm. c) bodom ii) prílohy IV a s dodatkom IIA k prílohe V tohto usmernenia.

3.  ECB pripravuje výročné správy o celkovom fungovaní TARGET2 na preskúmanie Rade guvernérov.

▼M6
PRÍLOHA I

SYSTÉM RIADENIA TARGET2Úroveň 1 – Rada guvernérov

Úroveň 2 – orgán pre technické a prevádzkové riadenie

Úroveň 3 – národné centrálne banky poskytujúce SSP a platforma TIPS poskytujúca SSP

0.  Všeobecné ustanovenia

Úroveň 1 má právomoc rozhodovať s konečnou platnosťou o domácich a cezhraničných otázkach TARGET2 a je zodpovedná za zabezpečenie plnenia verejnej funkcie TARGET2

Úroveň 2 uskutočňuje úlohy súvisiace s technickým a prevádzkovým riadením TARGET2

Úroveň 3 prijíma rozhodnutia o dennom fungovaní Jednotnej spoločnej platformy (SSP) a platformy TIPS na základe úrovne služieb, ktoré sú vymedzené v dohodách uvedených v článku 7 ods. 6 tohto usmernenia

1.  Politika v oblasti nákladov a cien

— rozhodovanie o spoločnej metodike nákladov

— rozhodovanie o jednotnej cenovej štruktúre

— rozhodovanie o cenách doplnkových služieb a/alebo modulov

(nevzťahuje sa)

2.  Úroveň služieb

— rozhodovanie o základných službách

— rozhodovanie o doplnkových službách a/alebo moduloch

— poskytovanie vstupov podľa požiadaviek úrovne 1/úrovne 2

3.  Riadenie rizík

— rozhodovanie o všeobecnom rámci riadenia rizík a akceptovaní zostávajúcich rizík

— samotné vykonávanie riadenia rizík

— analyzovanie rizík a ich následné sledovanie

— poskytovanie informácií potrebných pre analýzy rizík podľa požiadaviek úrovne 1/úrovne 2

4.  Riadenie a financovanie

— vymedzenie pravidiel vlastníctva, rozhodovania a financovania SSP a platformy TIPS

— vytvorenie právneho rámca Európskeho systému centrálnych bánk pre TARGET2 a zabezpečenie jeho zodpovedajúcej implementácie

— vypracovanie pravidiel o riadení a financovaní, o ktorých rozhodla úroveň 1

— zostavenie rozpočtu, jeho schválenie a plnenie

— kontrola aplikácie

— zoskupenie peňažných prostriedkov a kompenzácia služieb

— poskytovanie údajov o výdavkoch za poskytovanie služieb úrovni 2

5.  Vývoj

— uskutočnenie konzultácií s úrovňou 2 o umiestnení SSP a platformy TIPS

— schvaľovanie celkového plánu projektu

— rozhodovanie o prvotnej podobe a vývoji SSP a platformy TIPS

— rozhodovanie o otázke, či vytvoriť úplne novú platformu v porovnaní s jej vytvorením na základe existujúcej platformy

— rozhodovanie o výbere prevádzkovateľa SSP a prevádzkovateľa platformy TIPS

— uzavretie úrovne služieb SSP a platformy TIPS po dohode s úrovňou 3

— rozhodovanie o umiestnení SSP a platformy TIPS po porade s úrovňou 1

— schvaľovanie metodiky pre proces špecifikácie a výstupov úrovne 3, ktoré sa považujú za vhodné, na účely špecifikácie a následného testovania a akceptovania výrobku (najmä všeobecné a podrobné užívateľské špecifikácie)

— vypracovanie plánu projektu podľa jednotlivých etáp

— zhodnotenie a akceptovanie výstupov

— vypracovanie skúšobných scenárov

— koordinácia testov centrálnych bánk a užívateľov v úzkej spolupráci s úrovňou 3

— navrhnutie prvotnej podoby SSP a platformy TIPS

— navrhnutie riešenia otázky, či vytvoriť úplne novú platformu, alebo ju vytvoriť na základe existujúcej platformy

— navrhnutie umiestnenia SSP a platformy TIPS

— vypracovanie všeobecných a podrobných funkčných špecifikácií (interné podrobné funkčné špecifikácie a užívateľské podrobné funkčné špecifikácie)

— vypracovanie podrobných technických špecifikácií

— poskytovanie úvodného a priebežného vstupu k plánovaniu a kontrole projektu podľa jednotlivých etáp

— technická a prevádzková podpora pre testovanie (testovanie SSP a platformy TIPS, vstup k scenárom, ktoré súvisia so SSP, a k scenárom, ktoré súvisia s platformou TIPS, podpora centrálnych bánk Eurosystému pri ich testovaní SSP a platformy TIPS)

6.  Implementácia a prechod

— rozhodovanie o stratégii prechodu

— príprava a koordinácia prechodu na SSP a platformu TIPS v úzkej spolupráci s úrovňou 3

— poskytovanie vstupu k otázkam týkajúcim sa prechodu v súlade s požiadavkami úrovne 2

— vykonávanie činností, ktoré súvisia s prechodom na SSP a platformu TIPS; dodatočná podpora pre pristupujúce národné centrálne banky

7.  Prevádzka

— riadenie závažných krízových situácií

— udeľovanie povolení na vznik a prevádzku simulátora TARGET2

— určenie certifikačných orgánov na udeľovanie certifikátov na prístup prostredníctvom internetu

— podrobná úprava bezpečnostných politík, požiadaviek a kontrol pre SSP a pre platformu TIPS

— podrobná úprava zásad, ktoré sa uplatňujú na bezpečnosť certifikátov používaných na prístup prostredníctvom internetu

— udržiavanie kontaktov s užívateľmi na európskej úrovni (s výhradou výlučnej zodpovednosti centrálnych bánk Eurosystému za obchodné vzťahy s ich klientmi) a monitorovanie dennej užívateľskej činnosti z obchodného hľadiska (úloha centrálnych bánk Eurosystému)

— monitorovanie obchodného vývoja

— rozpočtovanie, financovanie, fakturácia (úloha CB Eurosystému) a iné administratívne úlohy

— riadenie systému na základe dohody uvedenej v článku 7 ods. 6 tohto usmernenia.

▼B
PRÍLOHA II

▼M3

HARMONIZOVANÉ PODMIENKY OTVORENIA A VEDENIA PM ÚČTU V RÁMCI TARGET2

▼BHLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto harmonizovaných podmienok (ďalej len „podmienky“) sa uplatňujú nasledujúce pojmy:

▼M6

 „adresovateľným držiteľom BIC“ (addressable BIC holder) sa rozumie subjekt, ktorý: a) je držiteľom identifikačného kódu spoločnosti (BIC); b) nie je uznaný ako nepriamy účastník v PM; a c) je korešpondentom alebo klientom majiteľa PM účtu alebo pobočkou priameho alebo nepriameho účastníka v PM a je schopný zadávať platobné príkazy do systému, ktorý je súčasťou TARGET2, a z tohto systému prijímať platby prostredníctvom majiteľa PM účtu,

▼B

 „CAI režimom“ (CAI mode) sa rozumie poskytovanie konsolidovanej informácie o skupine PM účtov prostredníctvom ICM,

 „CAI skupinou“ (CAI group) sa rozumie skupina zložená z ►M3  majiteľov PM účtov ◄ , ktorí využívajú CAI režim,

 „CB Eurosystému“ (Eurosystem CB) sa rozumie ECB alebo NCB eurozóny,

 „centrálnymi bankami (CB)“ [central banks (CBs)] sa rozumejú centrálne banky Eurosystému a pripojené národné centrálne banky,

 „členom skupiny AL“ (AL group member) sa rozumejú ►M3  majitelia PM účtov ◄ , ktorí uzavreli dohodu AL,

▼M6

 „domácim účtom“ sa rozumie účet, ktorý NCB eurozóny otvorí mimo PM pre úverovú inštitúciu usadenú v Únii alebo v EHP;

 „dostupnou likviditou“ sa rozumie kreditný zostatok na PM účte účastníka a, ak to možno uplatniť, akákoľvek vnútrodenná úverová linka poskytnutá príslušnou NCB eurozóny vo vzťahu k takémuto účtu, ktorá sa však ešte nečerpala alebo, ak to možno uplatniť, bola znížená o sumu akýchkoľvek spracovaných rezervácií likvidity na PM účte,

▼B

 „formulárom pre zber statických údajov“ (static data collection form) sa rozumie formulár vytvorený [vložiť názov CB] na účely registrácie žiadateľov o služby TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a na účely registrácie akýchkoľvek zmien, ktoré súvisia s poskytovaním takýchto služieb,

▼M6

 „harmonizovanými podmienkami otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu v rámci TARGET2“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) sa rozumejú podmienky ustanovené v prílohe IIb,

▼B

 „identifikačným kódom spoločnosti (BIC)“ [Business Identifier Code (BIC)] sa rozumie kód vymedzený normou ISO č. 9362,

▼M7

 „informačným a kontrolným modulom (Information and Control Module – ICM)“ sa rozumie SSP modul, ktorý umožňuje majiteľom PM účtu získavať informácie online a poskytuje im možnosť zadávať príkazy na prevod likvidity, riadiť likviditu a, ak to možno uplatniť, iniciovať v prípade núdzovej prevádzky zálohové platobné príkazy alebo platobné príkazy do núdzového riešenia,

▼M6

 „investičnou spoločnosťou“ (investment firm) sa rozumie investičná spoločnosť v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 4 ods. 1 bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ( 8 )], s výnimkou inštitúcií uvedených v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ], za predpokladu, že predmetná investičná spoločnosť je:

 

a) povolená a dohliadaná príslušným orgánom, ktorý bol za takýto orgán určený podľa smernice 2014/65/EÚ; a

b) oprávnená uskutočňovať činnosti uvedené v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú položky 2, 3, 6 a 7 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ],

▼B

 „jednodňovou refinančnou sadzbou“ (marginal lending rate) sa rozumie úroková miera uplatňovaná na jednodňové refinančné obchody,

 „jednodňovým refinančným obchodom“ (marginal lending facility) sa rozumie stály obchod Eurosystému, ktorý môžu zmluvné strany využívať na prijímanie jednodňových úverov z CB Eurosystému pri vopred stanovenej jednodňovej refinančnej sadzbe,

▼M2

 „jednodňovou sterilizačnou operáciou“ sa rozumie stála operácia Eurosystému, ktorú môžu zmluvné strany využívať na uskutočnenie jednodňových vkladov v NCB s vopred stanovenou vkladovou sadzbou,

▼B

 „jednotnou spoločnou platformou (SSP)“ [Single Shared Platform (SSP)] sa rozumie infraštruktúra jednotnej technickej platformy, ktorú zabezpečujú národné centrálne banky poskytujúce SSP,

▼M6

 „kladnou odpoveďou na storno“ (positive recall answer) sa v súlade so systémom SCT Inst rozumie platobný príkaz iniciovaný príjemcom žiadosti o storno v reakcii na žiadosť o storno a v prospech odosielateľa tejto žiadosti o storno,

▼M7

 „núdzovým riešením (Contingency Solution)“ sa rozumie funkcia SSP, ktorá spracúva veľmi kritické a kritické platby v prípade núdzovej prevádzky,

▼B

 „konkurzným konaním“ (insolvency proceedings) sa rozumie konkurzné konanie v zmysle článku 2 písm. j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov ( 9 ),

 „manažérom CAI skupiny“ (CAI group manager) sa rozumie člen CAI skupiny vymenovaný ostatnými členmi CAI skupiny na monitorovanie a distribúciu likvidity, ktorá je dostupná v rámci CAI skupiny počas pracovného dňa,

 „manažérom skupiny AL“ (AL group manager) sa rozumie člen skupiny AL vymenovaný ostatnými členmi skupiny AL na riadenie likvidity, ktorá je dostupná v rámci skupiny AL počas pracovného dňa,

▼M7 —————

▼B

 „multiadresným prístupom“ (multi-addressee access) sa rozumie možnosť, na základe ktorej môžu pobočky alebo úverové inštitúcie ►M6  usadené v Únii alebo v EHP ◄ vstupovať do príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, zadávaním platobných príkazov a/alebo prijímaním platieb priamo zo systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo do tohto systému; táto možnosť oprávňuje uvedené subjekty zadávať ich platobné príkazy prostredníctvom PM účtu ►M3  majiteľov PM účtov ◄ bez zásahu týchto ►M3  majiteľov PM účtov ◄ ,

▼M6

 „národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi platformu TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) sa rozumejú: Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia ako centrálne banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú platformu TIPS v prospech Eurosystému,

▼B

 „národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP“ (SSP-providing NCBs) sa rozumejú: Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d’Italia ako národné centrálne banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú SSP v prospech Eurosystému,

 „nepriamym účastníkom“ (indirect participant) sa rozumie úverová inštitúcia usadená v ►M6  Únii alebo EHP ◄ , ktorá uzavrela dohodu s ►M3  majiteľmi PM účtov ◄ o zadávaní platobných príkazov a prijímaní platieb prostredníctvom PM účtu týchto ►M3  majiteľov PM účtov ◄ a ktorá bola za nepriameho účastníka uznaná systémom, ktorý je súčasťou TARGET2,

 „nevyrovnaným platobným príkazom“ (non-settled payment order) sa rozumie platobný príkaz, ktorý nie je vyrovnaný v ten istý pracovný deň, keď je prijatý,

 „platcom“ (payer) sa okrem použitia tohto pojmu v článku 39 tejto prílohy rozumie účastník TARGET2, na ťarchu PM účtu ktorého sa zaúčtuje určitá suma ako výsledok vyrovnania platobného príkazu,

▼M6

 „platformou TIPS“ (TIPS Platform) sa rozumie infraštruktúra jednotnej technickej platformy, ktorú zabezpečujú národné centrálne banky poskytujúce platformu TIPS,

▼M6

 „platobným príkazom“ (payment order) sa rozumie prevodný príkaz na úhradu, príkaz na prevod likvidity, príkaz na inkaso, príkaz na prevod likvidity z PM na T2S DCA alebo príkaz na prevod likvidity z PM na TIPS DCA,

▼B

 „PM účtom“ (PM account) sa rozumie účet, ktorého majiteľom je účastník TARGET2 v PM vedený CB a ktorý je pre účastníka TARGET2 potrebný na:

 

a) zadávanie platobných príkazov alebo prijímanie platieb prostredníctvom TARGET2 a

b) vyrovnanie takýchto platieb s touto CB,

▼M3

 „pobočkou“ (branch) sa rozumie pobočka v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 17 nariadenia (EÚ) č. 575/2013,

▼B

 „podrobnými funkčnými užívateľskými špecifikáciami (UDFS)“ [User Detailed Functional Specifications (UDFS)] sa rozumie najnovšia verzia UDFS, ktorá je technickou dokumentáciou obsahujúcou podrobnosti o spôsoboch interakcie účastníka a TARGET2,

▼M6

 „poskytovateľom sieťových služieb TIPS“ (TIPS network service provider) sa rozumie podnik, ktorý: a) splnil všetky nevyhnutné podmienky na pripojenie sa do platformy TIPS a vytvoril technické pripojenie k tejto platforme v súlade s pravidlami a postupmi ustanovenými v dodatku V k prílohe IIb k usmerneniu ECB/2012/27; a b) podpísal podmienky hostingu pre pripojenie k TIPS, ktoré sú dostupné na internetovej stránke ECB,

▼B

  ►M3  poskytovateľom sieťových služieb v TARGET2 ◄ “ (network service provider) sa rozumie podnik poverený Radou guvernérov ECB poskytovať pripojenia prostredníctvom počítačovej siete na účely zadávania platobných správ v TARGET2,

▼M4

 „povolením na inkaso“ sa rozumie všeobecný pokyn platcu jeho CB oprávňujúci a zaväzujúci túto CB zúčtovať určitú sumu na ťarchu účtu platcu na základe príkazu na inkaso zo strany príjemcu platby,

▼B

 „pozastavením“ (suspension) vo vzťahu k účastníkovi sa rozumie dočasné zmrazenie práv a povinností účastníka na dobu určenú [vložiť názov CB],

▼M6

 „pracovným dňom“ (business day) alebo „pracovným dňom TARGET2“ (TARGET2 business day) sa rozumie akýkoľvek deň, keď je TARGET2 otvorený pre vyrovnanie platobných príkazov, ako je ustanovené v dodatku V,

▼M6

 „prepojeným PM účtom“ (linked PM account) sa rozumie PM účet, s ktorým je prepojený TIPS DCA na účely riadenia likvidity a platieb poplatkov TIPS,

▼B

 „prevodným príkazom na úhradu“ (credit transfer order) sa rozumie pokyn platcu na sprístupnenie peňažných prostriedkov príjemcovi platby prostredníctvom zaúčtovania na PM účet,

▼M6

 „pridruženým systémom“ (ancillary system) sa rozumie systém spravovaný subjektom usadeným v Európskej únii alebo v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ktorý podlieha dohľadu príslušného orgánu a spĺňa požiadavky v oblasti dohľadu, ktoré sa týkajú umiestnenia infraštruktúr na poskytovanie služieb v eurách, tak ako sa tieto požiadavky priebežne menia a uverejňujú na internetových stránkach ECB ( 10 ), a v ktorom sa vymieňajú a/alebo zúčtovávajú či zaznamenávajú platby a/alebo finančné nástroje, pričom a) peňažné záväzky sa vyrovnávajú v TARGET2 a/alebo b) peňažné prostriedky sú držané v TARGET2 v súlade s usmernením ECB/2012/27 ( 11 ) a dvojstrannými dojednaniami medzi pridruženým systémom a príslušnou CB Eurosystému,

▼M6

 „príkazom na okamžitú platbu“ (instant payment order) sa v súlade so systémom okamžitých úhrad SEPA (SCT Inst) Európskej platobnej rady rozumie platobný pokyn, ktorý možno vykonať 24 hodín denne v ktorýkoľvek kalendárny deň v roku s okamžitým alebo takmer okamžitým spracovaním a oznámením platiteľovi,s

 „príkazom na prevod likvidity z PM na TIPS DCA“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z PM účtu na TIPS DCA,

 „príkazom na prevod likvidity z TIPS DCA na PM“ sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z TIPS DCA na PM účet;

▼B

 „pripojenou CB“ (connected CB) sa rozumie národná centrálna banka (NCB), ktorá nie je CB Eurosystému a ktorá je pripojená k TARGET2 na základe osobitnej dohody,

 „príjemcom platby“ (payee) sa okrem použitia tohto pojmu v článku 39 tejto prílohy rozumie účastník TARGET2, v prospech PM účtu ktorého sa pripíše určitá suma ako výsledok vyrovnania platobného príkazu,

 „príkazom na inkaso“ (direct debit instruction) sa rozumie príkaz príjemcu platby zadaný jeho CB, na základe ktorého CB platcu zaúčtuje na ťarchu účtu platcu sumu určenú v príkaze na základe povolenia na inkaso,

▼M6

 „T2S účelovým peňažným účtom (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA)“ sa rozumie účet majiteľa T2S DCA, ktorý bol otvorený v rámci TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a používa sa na hotovostné platby súvisiace s vyrovnaním obchodov s cennými papiermi v T2S,

▼B

 „príkazom na prevod likvidity“ (liquidity transfer order) sa rozumie platobný príkaz, ktorého hlavným účelom je prevod likvidity medzi rôznymi účtami toho istého účastníka alebo v rámci CAI skupiny, alebo skupiny AL,

▼M3

 „hlavným PM účtom“ (main PM account) sa rozumie PM účet, s ktorým je prepojený ►M6  T2S DCA ◄ a na ktorý sa na konci dňa musí automaticky vrátiť akýkoľvek zvyšný zostatok z  ►M6  T2S DCA ◄ ,

▼M3

 „prípadom neplnenia“ (event of default) sa rozumie hroziaca alebo existujúca skutočnosť, ktorej výskyt môže ohroziť plnenie záväzkov zo strany účastníka podľa týchto podmienok alebo akýchkoľvek iných pravidiel, ktoré sa uplatňujú na vzťah medzi týmto účastníkom a [vložiť názov CB] alebo ktoroukoľvek inou CB, vrátane:

 

a) prípadu, keď účastník prestal spĺňať kritériá prístupu ustanovené v článku 4 alebo požiadavky ustanovené v článku 8 ods. 1 písm. a) bode i);

b) prípadu, keď sa voči účastníkovi začalo konkurzné konanie;

c) prípadu podania návrhu týkajúceho sa ktoréhokoľvek z opatrení uvedených v písmene b);

d) prípadu, keď účastník vydá písomné vyhlásenie o svojej neschopnosti splácať všetky dlhy alebo ich časť alebo plniť svoje záväzky vyplývajúce z vnútrodenného úveru;

e) prípadu uzavretia dobrovoľnej všeobecnej dohody alebo dojednania účastníka so svojimi veriteľmi;

f) prípadu platobnej neschopnosti účastníka alebo ak účastník nie je schopný splácať svoje dlhy alebo ak ho za takého považuje jeho CB;

▼M6

g) v prípade, ak je kreditný zostatok na PM účte, T2S DCA alebo TIPS DCA účastníka, alebo všetky aktíva účastníka alebo ich podstatná časť predmetom príkazu na zmrazenie, zabavenie alebo zaistenie alebo predmetom akéhokoľvek iného konania, ktorého účelom je ochrana verejného záujmu alebo ochrana práv veriteľov účastníka;

▼M3

h) prípadu, ak bola účastníkovi pozastavená účasť v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 a/alebo v pridruženom systéme, alebo ak bola účasť účastníka v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 a/alebo v pridruženom systéme, ukončená;

i) prípadu, ak akékoľvek podstatné uistenia alebo iné predzmluvné vyhlásenia urobené účastníkom alebo o ktorých sa predpokladá, že boli urobené účastníkom podľa rozhodného práva, sú nesprávne alebo nepravdivé;

j) prípadu postúpenia všetkých aktív účastníka alebo ich podstatnej časti,

▼B

 „režimom AL“ (AL mode) sa rozumie zoskupovanie dostupnej likvidity na PM účtoch,

 „riadiacou NCB“ (managing NCB) sa rozumie NCB AL systému, ktorý je súčasťou TARGET2, ktorého účastníkom je manažér skupiny AL,

 „skupinou“ (group) sa rozumie:

 

a) zoskupenie úverových inštitúcií zahrnutých v konsolidovaných finančných výkazoch materskej spoločnosti, ak je materská spoločnosť povinná predkladať konsolidované finančné výkazy podľa Medzinárodných účtovných štandardov 27 (IAS 27) prijatých podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2238/2004 ( 12 ), a pozostáva buď: i) z materskej spoločnosti a jednej alebo viacerých dcérskych spoločností, alebo ii) z dvoch alebo viacerých dcérskych spoločností materskej spoločnosti, alebo

b) zoskupenie úverových inštitúcií, ako je uvedené v písmene a) bodoch i) alebo ii), ak materská spoločnosť nepredkladá konsolidované finančné výkazy v súlade s IAS 27, ale môže spĺňať kritériá vymedzené v IAS 27 pre zahrnutie do konsolidovaných finančných výkazov s výhradou overenia CB ►M3  majiteľov PM účtov ◄ alebo v prípade člena skupiny AL riadiacej NCB;

c) dvojstranná alebo mnohostranná sieť úverových inštitúcií, ktorá je: i) organizovaná prostredníctvom právneho rámca, ktorý určuje pridruženie úverovej inštitúcie k takejto sieti, alebo ii) charakteristická samostatne vytvoreným mechanizmom spolupráce (presadzovanie, podpora a zastupovanie obchodných záujmov svojich členov) a/alebo hospodárskou solidaritou, ktorá prekračuje rámec štandardnej spolupráce bežnej medzi úverovými inštitúciami, ak takáto spolupráca a solidarita je povolená internými predpismi alebo stanovami úverových inštitúcií alebo ustanovená na základe osobitných dohôd,

 a v každom prípade uvedenom v písmene c) považovaná za subjekt tvoriaci skupinu na základe žiadosti schválenej Radou guvernérov ECB,

 „skupinou AL“ (AL group) sa rozumie skupina zložená z členov skupiny AL, ktorí využívajú režim AL,

 „skutočnosťou, ktorá zakladá uplatnenie nároku“ (enforcement event) sa rozumie so zreteľom na člena skupiny AL: a) akýkoľvek prípad neplnenia uvedený v článku 34 ods. 1; b) akýkoľvek iný prípad neplnenia alebo skutočnosť uvedená v článku 34 ods. 2, v súvislosti s ktorými sa s ohľadom na závažnosť prípadu neplnenia alebo takejto skutočnosti [vložiť názov CB] rozhodla, že [vložiť, ak je uplatniteľné: [by sa malo vykonať záložné právo v súlade s článkom 25b] [by sa mal uplatniť nárok z kolaterálu v súlade s článkom 25c] a by sa malo uskutočniť započítanie pohľadávok v súlade s článkom 26, alebo c) rozhodnutie o pozastavení alebo ukončení prístupu k vnútrodennému úveru,

▼M6

 „službou vyrovnania okamžitých platieb TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) sa rozumie vyrovnanie príkazov na okamžitú platbu v peniazoch centrálnej banky v platforme TIPS,

▼M6

 „správou vysielanou ICM“ (ICM broadcast message) sa rozumie informácia súčasne sprístupnená všetkým alebo vybranej skupine majiteľov PM účtov prostredníctvom ICM,

▼B

 „stanoviskom k spôsobilosti“ (capacity opinion) sa rozumie špecifické stanovisko týkajúce sa účastníka, ktoré obsahuje zhodnotenie jeho právnej spôsobilosti prijať a plniť svoje záväzky podľa týchto podmienok,

 „subjektom verejného sektora“ (public sector body) sa rozumie subjekt, ktorý je súčasťou „verejného sektora“ vymedzeného v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazov uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy ( 13 ),

 „systémom, ktorý je súčasťou TARGET2“ (TARGET2 component system) sa rozumie ktorýkoľvek zo systémov hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (RTGS) centrálnych bánk, ktorý je súčasťou TARGET2,

 „TARGET2“ (TARGET2) sa rozumie celok pozostávajúci zo všetkých systémov centrálnych bánk, ktoré sú súčasťou TARGET2,

 „TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]“ (TARGET2-[insert CB/country reference]) sa rozumie systém, ktorý je súčasťou TARGET2 [vložiť názov CB],

▼M6

 „príkazom na prevod likvidity z PM na T2S DCA“ (PM to T2S DCA liquidity transfer order) sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z PM účtu na T2S DCA,

▼B

 „technickou nefunkčnosťou TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) sa rozumejú akékoľvek ťažkosti, poruchy alebo zlyhania technickej infraštruktúry a/alebo počítačových systémov používaných TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá znemožňuje vykonávať a dokončiť ►M6  spracovanie platieb v TARGET2- [vložiť odkaz na CB/krajinu] v ten istý pracovný deň ◄ ,

▼M6

 „TIPS účelovým peňažným účtom (TIPS DCA)“ [TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)] sa rozumie účet majiteľa TIPS DCA, ktorý bol otvorený v rámci TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a používa sa na poskytovanie okamžitých platobných služieb svojim zákazníkom,

▼M6

 „účastníkom“ [alebo „priamym účastníkom“] (participant or direct participant) sa rozumie subjekt, ktorý je majiteľom aspoň jedného PM účtu (majiteľ PM účtu) a/alebo jedného T2S účelového peňažného účtu (majiteľ T2S DCA) a/alebo jedného TIPS účelového peňažného účtu (majiteľ TIPS DCA) v CB Eurosystému,

▼B

 „účastníkom TARGET2“ (TARGET2 participant) sa rozumie akýkoľvek účastník v ktoromkoľvek systéme, ktorý je súčasťou TARGET2,

 „účastníkom zadávajúcim príkaz“ (instructing participant) sa rozumie účastník TARGET2, ktorý inicioval platobný príkaz,

▼M2

 „úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie“ sa rozumie úroková sadzba uplatniteľná na jednodňové sterilizačné operácie,

▼M3

 „úverovou inštitúciou“ (credit institution) sa rozumie buď: a) úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 [a v prípade potreby vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ], ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu, alebo b) iná úverová inštitúcia v zmysle článku 123 ods. 2 zmluvy, ktorá podlieha kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušným orgánom,

▼B

 „vstupnou dispozíciou“ (entry disposition) sa rozumie štádium spracovania platieb, počas ktorého sa TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] snaží zúčtovať platobný príkaz, ktorý bol prijatý podľa článku 14, prostredníctvom špecifických postupov, ako je uvedené v článku 20,

 „vnútrodenným úverom“ (intraday credit) sa rozumie úver poskytovaný na obdobie kratšie ako jeden pracovný deň,

▼M6

 „žiadosťou o storno“ (recall request) sa v súlade so systémom SCT Inst rozumie správa od majiteľa TIPS DCA, ktorou sa požaduje vrátenie sumy vyrovnaného príkazu na okamžitú platbu.

▼M3

Článok 1a

Rozsah pôsobnosti

Týmito podmienkami sa upravuje vzťah medzi príslušnou NCB eurozóny a majiteľom jej PM účtu, pokiaľ ide o otvorenie a vedenie PM účtu.

▼B

Článok 2

Dodatky

1.  Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok sú aj nasledujúce dodatky:

Dodatok I: Technické špecifikácie na spracúvanie platobných príkazov

Dodatok II: Systém náhrady škody v rámci TARGET2

Dodatok III: Podmienky pre stanoviská k spôsobilosti a národné stanoviská

Dodatok IV: Obnova prevádzky a núdzová prevádzka

Dodatok V: Harmonogram prevádzky

Dodatok VI: Rozpis poplatkov a fakturácia

Dodatok VII: Dohoda o zoskupenej likvidite

2.  V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nesúladu medzi obsahom niektorého z dodatkov a obsahom niektorého iného ustanovenia týchto podmienok sa prednostne použijú tieto iné ustanovenia podmienok.

▼M6

Článok 3

Všeobecný opis TARGET2

1.  TARGET2 umožňuje hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase v eurách s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky v rámci PM účtov, T2S DCA na účely obchodov s cennými papiermi a TIPS DCA na účely okamžitých platieb.

2.  V TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa spracúvajú tieto transakcie:

a) transakcie, ktoré priamo vyplývajú z operácií menovej politiky Eurosystému alebo ktoré sa vykonávajú v súvislosti s uvedenými operáciami;

b) vyrovnanie eurovej časti devízových operácií týkajúcich sa Eurosystému;

c) vyrovnanie prevodov v eurách, ktoré vyplývajú z transakcií v cezhraničných veľkoobjemových nettingových platobných systémoch;

d) vyrovnanie prevodov v eurách, ktoré vyplývajú z transakcií v eurách v retailových platobných systémoch systémového významu;

e) vyrovnanie peňažnej časti transakcií s cennými papiermi;

f) príkazy na prevod likvidity z T2S DCA na T2S DCA, príkazy na prevod likvidity z T2S DCA na PM a príkazy na prevod likvidity z PM na T2S DCA;

fa) príkazy na okamžitú platbu;

fb) kladné odpovede na storno;

fc) príkazy na prevod likvidity z TIPS DCA na PM, príkazy na prevod likvidity z PM na TIPS DCA; a

g) akékoľvek iné transakcie v eurách určené účastníkom TARGET2.

3.  TARGET2 umožňuje v rámci PM účtov, T2S DCA a TIPS DCA hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase v eurách s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky. TARGET2 je vytvorený a funguje na základe jednotnej spoločnej platformy, cez ktorú sa technicky rovnakým spôsobom zadávajú a spracúvajú platobné príkazy a nakoniec aj prijímajú platby. Pokiaľ ide o technické vedenie T2S DCA, TARGET2 je po technickej stránke vytvorený a funguje na základe platformy T2S. Pokiaľ ide o technické vedenie TIPS DCA, TARGET2 je po technickej stránke vytvorený a funguje na základe platformy TIPS.

4.  [Vložiť názov CB] je poskytovateľom služieb podľa týchto podmienok. Konanie národných centrálnych bánk poskytujúcich SSP a ich opomenutie konať sa považuje za konanie a opomenutie konať [vložiť názov CB], za ktoré na seba berie zodpovednosť v súlade s nižšie uvedeným článkom 31. Účasť podľa týchto podmienok nezakladá zmluvný vzťah medzi majiteľmi PM účtov a národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP, ak akákoľvek z týchto bánk koná z uvedeného titulu. Pokyny, správy alebo informácie, ktoré majitelia PM účtov dostanú od SSP alebo pošle SSP, týkajúce sa služieb poskytovaných podľa týchto podmienok, sa považujú za prijaté alebo poslané [vložiť názov CB].

5.  TARGET2 predstavuje z právneho hľadiska množinu platobných systémov zloženú zo všetkých systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2 a sú označené ako „systémy“ podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 98/26/ES. TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] je označený ako „systém“ podľa [vložiť príslušné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 98/26/ES].

6.  Účasť v TARGET2 sa uskutočňuje prostredníctvom účasti v systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti majiteľov PM účtov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a [vložiť názov CB]. Pravidlá týkajúce sa spracúvania platobných príkazov podľa týchto podmienok (hlava IV a dodatok I) sa vzťahujú na všetky zadané platobné príkazy alebo platby prijaté ktorýmkoľvek majiteľom PM účtu.

▼BHLAVA II

ÚČASŤ

Článok 4

Kritériá prístupu

1.  Tieto typy subjektov sú oprávnené na priamu účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]:

▼M6

a) úverové inštitúcie usadené v Únii alebo v EHP vrátane tých, ktoré konajú prostredníctvom pobočky usadenej v Únii alebo v EHP;

b) úverové inštitúcie usadené mimo EHP za predpokladu, že konajú prostredníctvom pobočky usadenej v Únii alebo v EHP;

▼B

c) národné centrálne banky členských štátov a ECB

za predpokladu, že voči subjektom uvedeným v písmenách a) a b) neboli Radou Európskej únie ani členskými štátmi prijaté reštriktívne opatrenia podľa článku 65 ods. 1 písm. b), článku 75 alebo článku 215 zmluvy, ktorých uplatňovanie podľa názoru [odkaz na CB/krajinu], o ktorom bola ECB informovaná, nie je zlučiteľné s plynulým fungovaním TARGET2.

2.  [Vložiť názov CB] môže na základe vlastného uváženia uznať za priamych účastníkov tiež tieto subjekty:

▼M7

a) pokladničné správy ústredných alebo regionálnych vlád členských štátov;

▼B

b) subjekty verejného sektora členských štátov, ktoré sú oprávnené viesť účty pre klientov;

▼M7

c)

 

i) investičné spoločnosti usadené v Únii alebo v EHP vrátane tých, ktoré konajú prostredníctvom pobočky usadenej v Únii alebo v EHP a

ii) investičné spoločnosti usadené mimo EHP za predpokladu, že konajú prostredníctvom pobočky usadenej Únii alebo v EHP;

▼M6

d) subjekty, ktoré spravujú pridružené systémy a ktoré konajú v tomto postavení a;

▼B

e) úverové inštitúcie alebo akékoľvek subjekty typov, ktoré sú vymenované v písmenách a) až d), v oboch prípadoch, ak sú usadené v krajine, s ktorou Únia uzavrela menovú dohodu umožňujúcu takýmto subjektom prístup do platobných systémov v Únii, podliehajúc podmienkam ustanoveným v tejto menovej dohode, a za predpokladu, že príslušný právny rámec, ktorý sa uplatňuje v danej krajine, zodpovedá príslušnej legislatíve Únie.

3.  Inštitúcie elektronických peňazí v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES ( 14 )] nie sú oprávnené zúčastňovať sa na TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

Článok 5

Priami účastníci

1.  Priami účastníci v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] musia spĺňať požiadavky ustanovené v článku 8 ods. 1 a 2. Musia mať aspoň jeden PM účet v [vložiť názov CB].

2.   ►M3  Majitelia PM účtov ◄ môžu určiť adresovateľných držiteľov BIC bez ohľadu na miesto ich usadenia.

▼M6

3.  Majitelia PM účtov môžu určiť subjekty za nepriamych účastníkov v PM za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v článku 6.

▼B

4.  Multiadresný prístup prostredníctvom pobočiek možno poskytnúť takto:

a) Úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) alebo b), ktorá bola uznaná za ►M3  majiteľov PM účtov ◄ , môže udeliť prístup k svojmu PM účtu jednej alebo viacerým svojim pobočkám usadeným v ►M6  Únii alebo EHP ◄ , aby priamo zadávali platobné príkazy a/alebo prijímali platby, za predpokladu, že [vložiť názov CB] bola zodpovedajúcim spôsobom informovaná.

b) Ak bola pobočka úverovej inštitúcie uznaná za ►M3  majiteľov PM účtov ◄ , ostatné pobočky toho istého právneho subjektu a/alebo jeho ústredie, v oboch prípadoch za predpokladu, že sú usadené v ►M6  Únii alebo EHP ◄ , môžu mať prístup k PM účtu tejto pobočky za predpokladu, že informovali [vložiť názov CB].

Článok 6

Nepriami účastníci

1.  Úverové inštitúcie usadené v ►M6  Únii alebo EHP ◄ môžu uzavrieť zmluvu s jednými ►M3  majiteľmi PM účtov ◄ , ktorí sú buď úverovou inštitúciou v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) alebo b), alebo CB, s cieľom zadávať platobné príkazy a/alebo prijímať platby a ich vyrovnania prostredníctvom PM účtu týchto ►M3  majiteľov PM účtov ◄ . TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] uzná nepriamych účastníkov formou registrácie takejto nepriamej účasti v adresári TARGET2, ktorý je uvedený v článku 9.

2.  Ak ►M3  majitelia PM účtov ◄ , ktorí sú úverovou inštitúciou v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) alebo b), a nepriamy účastník patria do rovnakej skupiny, ►M3  majitelia PM účtov ◄ môžu výslovne splnomocniť nepriameho účastníka na priame používanie PM účtu ►M3  majiteľov PM účtov ◄ , aby zadával platobné príkazy a/alebo prijímal platby formou multiadresného prístupu v rámci skupiny.

Článok 7

Zodpovednosť ►M3  majiteľov PM účtov ◄

1.  S cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek pochybnostiam sa platobné príkazy zadané nepriamym účastníkom alebo platby ním prijaté podľa článku 6, ako aj pobočkami podľa článku 5 ods. 4 považujú za zadané alebo prijaté samotnými ►M3  majiteľmi PM účtov ◄ .

2.   ►M3  Majitelia PM účtov ◄ sú viazaní takýmito platobnými príkazmi bez ohľadu na ich obsah alebo akýkoľvek nesúlad so zmluvnými alebo inými dojednaniami medzi týmto ►M3  majiteľmi PM účtov ◄ a ktorýmkoľvek zo subjektov uvedených v odseku 1.

▼M6

3.  Pre majiteľa PM účtu, ktorý súhlasí s tým, aby bol jeho PM účet označený za hlavný PM účet, sú záväzné všetky faktúry súvisiace s otvorením a vedením každého T2S DCA prepojeného s PM účtom, ako sa ustanovuje v dodatku VI k tejto prílohe, a to bez ohľadu na obsah zmluvných alebo iných dojednaní medzi týmto majiteľom PM účtu a majiteľom T2S DCA alebo na nedodržiavanie týchto dojednaní.

▼M3

4.  Ako sa ustanovuje v dodatku VI k tejto prílohe, pre majiteľa hlavného PM účtu sú záväzné všetky faktúry za prepojenie s každým ►M6  T2S DCA ◄ účtom, s ktorým je PM účet prepojený.

▼M4

5.  Majiteľ PM účtu, ktorý je aj majiteľom ►M6  T2S DCA ◄ účtu používaného na autokolateralizáciu, je zodpovedný za úhradu všetkých sankčných poplatkov uložených v súlade s bodom 9 písm. d) prílohy IIIa.

▼M6

6.  Pre majiteľa PM účtu, ktorý súhlasí s tým, aby bol jeho PM účet označený za prepojený PM účet, sú záväzné všetky faktúry súvisiace s otvorením a vedením každého TIPS DCA prepojeného s PM účtom, ako sa ustanovuje v dodatku VI k tejto prílohe, a to bez ohľadu na obsah zmluvných alebo iných dojednaní medzi týmto majiteľom PM účtu a majiteľom TIPS DCA alebo na nedodržiavanie týchto dojednaní. Prepojený PM účet môže byť prepojený s maximálne 10 TIPS DCA.

7.  Majiteľ prepojeného PM účtu má prehľad o likvidite dostupnej na TIPS DCA, ktoré sú prepojené s uvedeným PM účet, a zabezpečí, aby si majitelia TIPS DCA boli vedomí svojej zodpovednosti za riadenie tejto likvidity.

▼B

Článok 8

Konanie o žiadosti

1.  Na pripojenie sa do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] žiadajúci účastníci musia:

a) spĺňať tieto technické požiadavky:

i) nainštalovať, spravovať, prevádzkovať a monitorovať, ako aj zaistiť bezpečnosť IT infraštruktúry na pripojenie sa do ►M6  the SSP ◄ a zadávanie platobných príkazov do tohto systému. Do vykonávania týchto činností môžu žiadajúci účastníci zapojiť tretie osoby, ale ich zodpovednosť zostáva výlučná. Žiadajúci účastníci najmä uzavrú dohodu s ►M3  poskytovateľom sieťových služieb v TARGET2 ◄ , aby získali potrebné pripojenie a vstupy v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v dodatku I, a

ii) vykonať testy požadované [vložiť názov CB] a

b) spĺňať tieto právne požiadavky:

i) predložiť stanovisko k spôsobilosti vo forme uvedenej v dodatku III, pokiaľ [vložiť názov CB] neprijala už v inej súvislosti informácie a vyjadrenia, ktoré sa majú poskytnúť v takomto stanovisku k spôsobilosti, a

▼M7

ii) v prípade subjektov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a v článku 4 ods. 2 písm. c) bode ii) predložiť národné stanovisko vo forme uvedenej v dodatku III, pokiaľ [vložiť názov CB] neprijala už v inej súvislosti informácie a vyjadrenia, ktoré sa majú poskytnúť v takomto národnom stanovisku.

▼B

2.  Žiadatelia podávajú žiadosť písomne [vložiť názov CB], pričom pripoja aspoň tieto dokumenty/informácie:

a) vyplnené formuláre pre zber statických údajov, ktoré poskytuje [vložiť názov CB];

b) stanovisko k spôsobilosti, ak ho požaduje [vložiť názov CB], a

c) národné stanovisko, ak ho požaduje [vložiť názov CB].

3.  [Vložiť názov CB] môže tiež požadovať dodatočnú informáciu, ktorú považuje za potrebnú na rozhodnutie o žiadosti.

4.  [Vložiť názov CB] zamietne žiadosť, ak:

a) nie sú splnené kritériá prístupu uvedené v článku 4;

b) najmenej jedno kritérium pre účasť uvedené v odseku 1 nie je splnené a/alebo

c) na základe posúdenia [vložiť názov CB] by takáto účasť ohrozila celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo ktoréhokoľvek systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo by ohrozila plnenie úloh [vložiť názov CB], ako sú uvedené v [odkaz na príslušné vnútroštátne právo] a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo ak takáto účasť predstavuje riziko z dôvodov obozretnosti.

5.  [vložiť názov CB] oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia [vložiť názov CB]. Ak [vložiť názov CB] požaduje dodatočné informácie podľa odseku 3, rozhodnutie sa oznámi do jedného mesiaca od prijatia takýchto informácií [vložiť názov CB] od žiadateľa. Každé zamietavé rozhodnutie musí obsahovať dôvody zamietnutia.

Článok 9

Adresár TARGET2

1.  Adresár TARGET2 je databázou bankových identifikačných kódov, ktorá sa používa na nasmerovanie platobných príkazov určených:

a)  ►M3  majiteľom PM účtov ◄ a ich pobočkám s multiadresným prístupom;

b) nepriamym účastníkom TARGET2 vrátane tých s multiadresným prístupom a

c) adresovateľným držiteľom BIC TARGET2.

Aktualizuje sa týždenne.

2.  Pokiaľ sa zo strany ►M3  majiteľov PM účtov ◄ nepožaduje niečo iné, jeho bankové identifikačné kódy sa uverejňujú v adresári TARGET2.

3.  Adresár TARGET2 môžu ►M3  majitelia PM účtov ◄ distribuovať len svojim pobočkám a subjektom s multiadresným prístupom.

4.  Subjekty uvedené v odseku 1 písm. b) a c) používajú svoje BIC len vo vzťahu k jedným ►M3  majiteľom PM účtov ◄ .

5.   ►M3  Majitelia PM účtov ◄ súhlasia s tým, aby [vložiť názov CB] a ostatné CB mohli zverejniť názvy a bankové identifikačné kódy ►M3  majiteľov PM účtov ◄ . Navyše možno zverejniť názvy a bankové identifikačné kódy nepriamych účastníkov registrovaných ►M3  majiteľmi PM účtov ◄ , pričom ►M3  majitelia PM účtov ◄ zabezpečia súhlas nepriamych účastníkov so zverejnením.HLAVA III

POVINNOSTI STRÁN

Článok 10

Povinnosti [vložiť názov CB] a účastníkov

1.  [Vložiť názov CB] ponúka služby uvedené v hlave IV. Pokiaľ nie je v týchto podmienkach ustanovené alebo právnym poriadkom požadované inak, [vložiť názov CB] použije v rámci svojej právomoci všetky primerané prostriedky na plnenie povinností podľa týchto podmienok bez toho, aby zaručovala výsledok.

2.  Účastníci platia [vložiť názov CB] poplatky stanovené v dodatku VI.

3.  Účastníci zabezpečia, aby boli počas pracovných dní pripojení do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v súlade s harmonogramom prevádzky uvedeným v dodatku V.

4.  Účastník vyhlasuje a ručí [vložiť názov CB], že plnením svojich povinností podľa týchto podmienok neporušuje žiadny zákon, iný právny predpis ani interný predpis, ktorý sa na neho vzťahuje, ani žiadnu dohodu, ktorou je viazaný.

Článok 11

Spolupráca a výmena informácií

1.  Pri plnení svojich povinností a využívaní svojich práv podľa týchto podmienok [vložiť názov CB] a účastníci navzájom úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]. Poskytujú si navzájom všetky informácie alebo dokumenty, ktoré súvisia s plnením ich povinností a výkonom ich práv podľa týchto podmienok bez toho, aby bola dotknutá povinnosť dodržiavať bankové tajomstvo.

2.  [Vložiť názov CB] vytvorí a udržiava oddelenie systémovej podpory na pomoc účastníkom pri riešení ťažkostí, ktoré vzniknú v súvislosti s operáciami so systémom.

3.   ►M6  Aktualizované informácie o prevádzkovom stave SSP sú prístupné v informačnom systéme TARGET2 (T2IS) na osobitnej internetovej stránke v rámci internetových stránok ECB. ◄ T2IS možno použiť na získanie informácií o akejkoľvek skutočnosti ovplyvňujúcej bežnú prevádzku TARGET2.

4.  [Vložiť názov CB] môže účastníkom odosielať správy buď prostredníctvom komunikácie cez ICM, alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného komunikačného prostriedku.

▼M6

4a.  Majiteľ prepojeného PM účtu je zodpovedný za včasné informovanie majiteľov TIPS DCA o všetkých významných správach vysielaných ICM, vrátane tých, ktoré súvisia s pozastavením alebo ukončením účasti majiteľa TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

▼B

5.  Účastníci sú zodpovední za včasnú aktualizáciu existujúcich formulárov pre zber statických údajov a za dodanie nových formulárov pre zber statických údajov [vložiť názov CB]. Účastníci sú zodpovední za overenie presnosti tých informácií, ktoré sa ich týkajú a ktoré [vložiť názov CB] vkladá do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

6.  [Vložiť názov CB] sa považuje za oprávnenú oznamovať národným centrálnym bankám poskytujúcim SSP akékoľvek informácie týkajúce sa účastníkov, ktoré môžu národné centrálne banky poskytujúce SSP potrebovať pri plnení ich funkcie správcov služieb v súlade s dohodou uzavretou s ►M3  poskytovateľom sieťových služieb v TARGET2 ◄ .

7.  Účastníci informujú [vložiť názov CB] o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa ich právnej spôsobilosti alebo príslušných legislatívnych zmenách ovplyvňujúcich otázky upravené národným stanoviskom, ktoré sa ich týkajú.

8.  Účastníci informujú [vložiť názov CB] o:

a) každom novom nepriamom účastníkovi, adresovateľnom držiteľovi BIC alebo subjekte s multiadresným prístupom, ktorého zaregistrujú, a

b) akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa subjektov vymenovaných v písmene a).

▼M7

9.  Účastníci bezodkladne informujú [vložiť názov CB], ak sa vyskytne prípad neplnenia, ktorý sa na nich vzťahuje, alebo ak sa na nich vzťahujú opatrenia na predchádzanie kríze alebo opatreniam krízového riadenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ ( 15 ) alebo akékoľvek iné porovnateľné platné právne predpisy.

▼BHLAVA IV

VEDENIE PM ÚČTOV A SPRACOVANIE PLATOBNÝCH PRÍKAZOV

Článok 12

Otvorenie a vedenie PM účtov

1.  [Vložiť názov CB] otvorí a vedie pre každého účastníka najmenej jeden PM účet. Na žiadosť účastníka konajúceho ako zúčtovacia banka otvorí [vložiť názov CB] jeden alebo viac podúčtov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] s cieľom použiť ich na vyčlenenie likvidity.

2.  [V prípade potreby vložiť: Na PM účtoch nie je dovolený žiadny debetný zostatok.]

3.  [V prípade potreby vložiť: Na začiatku a konci pracovného dňa musí byť na PM účtoch nulový zostatok. Má sa za to, že účastníci dali pokyn [vložiť názov CB] na prevod akéhokoľvek zostatku na konci pracovného dňa na účet určený účastníkom.]

4.  [V prípade potreby vložiť: Na začiatku nasledujúceho pracovného dňa sa takýto zostatok vráti na PM účet účastníka.]

▼M2

5.  PM účty a ich podúčty sa úročia percentom nula alebo úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie podľa toho, ktorá z týchto sadzieb je nižšia, pokiaľ sa nepoužívajú na udržiavanie povinných minimálnych rezerv. V takom prípade sú výpočet a platba za udržiavanie povinných minimálnych rezerv vo forme odmeny upravené nariadením Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou ( 16 ), a nariadením Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) ( 17 ).

▼B

6.  PM účet môže byť okrem vyrovnania platobných príkazov v platobnom module použitý tiež na vyrovnanie platobných príkazov z domácich účtov a na domáce účty v súlade s pravidlami ustanovenými [vložiť názov CB].

7.  Účastníci používajú ICM na získanie informácií o stave svojej likvidity. [vložiť názov CB] poskytne denné výpisy z účtov ktorémukoľvek účastníkovi, ktorý o takúto službu požiada.

Článok 13

Druhy platobných príkazov

▼M3

Na účely TARGET2 sa rozlišujú tieto platobné príkazy:

a) prevodné príkazy na úhradu;

b) príkazy na inkaso vykonané na základe povolenia na inkaso;

▼M6

c) príkazy na prevod likvidity;

d) príkazy na prevod likvidity z PM na T2S DCA a

▼M6

e) príkazy na prevod likvidity z PM na TIPS DCA.

▼B

Článok 14

Prijatie a odmietnutie platobných príkazov

1.  Platobné príkazy zadané účastníkmi sa považujú za prijaté [vložiť názov CB], ak:

a) platobná správa je v súlade s pravidlami stanovenými ►M3  poskytovateľom sieťových služieb v TARGET2 ◄ ;

b) platobná správa je v súlade s pravidlami a podmienkami TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] pre formátovanie a prešla kontrolou dvojitého zadania uvedenou v dodatku I a

c) bol doručený výslovný súhlas CB účastníka, ktorého účasť bola pozastavená, v prípadoch, ak bola platcovi alebo príjemcovi platby pozastavená účasť.

2.  [Vložiť názov CB] okamžite odmietne akýkoľvek platobný príkaz, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 1. [vložiť názov CB] informuje účastníka o akomkoľvek odmietnutí platobného príkazu, ako je uvedené v dodatku I.

▼M6

3.  SSP pripája svoju časovú pečiatku pre spracovanie platobných príkazov v postupnosti, v akej ich prijíma.

▼B

Článok 15

Pravidlá stanovenia priority

1.  Účastníci, ktorí zadávajú platobný príkaz, označia každý platobný príkaz ako jeden z nasledujúcich:

a) bežný platobný príkaz (prioritná trieda 2);

b) naliehavý platobný príkaz (prioritná trieda 1);

c) veľmi naliehavý platobný príkaz (prioritná trieda 0).

Ak nie je na platobnom príkaze označená priorita, považuje sa za bežný platobný príkaz.

▼M6

2.  Platobný príkaz môže byť za veľmi naliehavý označený len:

a) centrálnymi bankami; a

b) účastníkmi, v prípade platieb do CLS Bank International a platieb z CLS Bank International s výnimkou platieb súvisiacich so službou CLS CCP a službou CLSNow, ako aj v prípade prevodov likvidity v súvislosti s vyrovnaním pridruženým systémom s použitím ASI.

Všetky platobné pokyny zadané pridruženým systémom prostredníctvom ASI na zaúčtovanie na ťarchu PM účtov alebo na pripísanie v prospech PM účtov účastníkov, a všetky zadané príkazy na prevod likvidity z PM na T2S DCA a všetky zadané príkaz na prevod likvidity z PM na TIPS DCA sa považujú za veľmi naliehavé platobné príkazy.

▼B

3.  Príkazy na prevod likvidity zadané prostredníctvom ICM sú naliehavými platobnými príkazmi.

4.  V prípade naliehavých platobných príkazov a bežných platobných príkazov môže platca zmeniť prioritu prostredníctvom ICM s okamžitou účinnosťou. Prioritu veľmi naliehavej platby nemožno zmeniť.

Článok 16

Limity pre použitie likvidity

1.  Účastník môže obmedziť použitie dostupnej likvidity na platobné príkazy vo vzťahu k iným účastníkom TARGET2 okrem ktorejkoľvek z centrálnych bánk stanovením bilaterálnych alebo multilaterálnych limitov. Takéto limity môžu byť stanovené len vo vzťahu k bežným platobným príkazom.

2.  Limity môžu byť stanovené len v rámci skupiny AL alebo v súvislosti so skupinou AL ako celkom. Limity nesmú byť stanovené ani vo vzťahu k jednotlivému PM účtu člena skupiny AL, ani vo vzťahu medzi jednotlivými členmi skupiny AL navzájom.

3.  Stanovením bilaterálneho limitu dá účastník pokyn [vložiť názov CB], aby sa nezúčtoval prijatý platobný príkaz v prípade, ak by výška jeho odchádzajúcich bežných platobných príkazov na PM účet iného účastníka TARGET2, znížená o výšku všetkých prichádzajúcich naliehavých platieb a bežných platieb z PM účtu takéhoto účastníka TARGET2, prekročila takýto bilaterálny limit.

4.  Účastník môže stanoviť multilaterálny limit pre akýkoľvek vzťah, ktorý nepodlieha bilaterálnemu limitu. Multilaterálny limit môže byť stanovený iba v prípade, ak účastník stanovil aspoň jeden bilaterálny limit. Ak účastník stanoví multilaterálny limit, dá pokyn [vložiť názov CB], aby sa nezúčtoval prijatý platobný príkaz v prípade, ak by výška jeho odchádzajúcich bežných platobných príkazov na všetky PM účty účastníkov TARGET2, vo vzťahu ku ktorým nebol stanovený žiadny bilaterálny limit, znížená o výšku všetkých prichádzajúcich naliehavých a bežných platieb z takýchto PM účtov, prekročila tento multilaterálny limit.

5.  Minimálna výška akéhokoľvek limitu je 1 milión EUR. K bilaterálnemu alebo multilaterálnemu limitu s nulovou hodnotou sa pristupuje tak, akoby nebol stanovený žiadny limit. Limity medzi nulou a 1 miliónom EUR nemožno stanoviť.

6.  Limity môžu byť zmenené v reálnom čase s okamžitou účinnosťou alebo s účinnosťou od nasledujúceho pracovného dňa prostredníctvom ICM. Ak je limit zmenený na nulu, nemožno ho opätovne zmeniť v ten istý pracovný deň. Nový bilaterálny alebo multilaterálny limit možno stanoviť iba s účinnosťou od nasledujúceho pracovného dňa.

Článok 17

Rezervovanie likvidity

1.  Účastníci si môžu rezervovať likviditu pre veľmi naliehavé platobné príkazy a naliehavé platobné príkazy prostredníctvom ICM.

2.  Manažér skupiny AL môže rezervovať likviditu iba pre skupinu AL ako celok. Likvidita nesmie byť rezervovaná pre jednotlivé účty v rámci skupiny AL.

3.  Požiadaním o rezervovanie určitej výšky likvidity pre veľmi naliehavé platobné príkazy dá účastník pokyn [vložiť názov CB], aby zúčtovala naliehavé platobné príkazy a bežné platobné príkazy iba v prípade, ak je k dispozícii dostupná likvidita po odpočítaní sumy rezervovanej pre veľmi naliehavé platobné príkazy.

4.  Požiadaním o rezervovanie určitej výšky likvidity pre naliehavé platobné príkazy dá účastník pokyn [vložiť názov CB], aby zúčtovala bežné platobné príkazy iba v prípade, ak je k dispozícii dostupná likvidita po odpočítaní sumy rezervovanej pre naliehavé platobné príkazy a veľmi naliehavé platobné príkazy.

5.  Po prijatí žiadosti o rezervovanie likvidity [vložiť názov CB] overí, či je výška likvidity na PM účte účastníka dostatočná na rezervovanie likvidity. V prípade, ak to tak nie je, rezervuje sa iba likvidita, ktorá je dostupná na PM účte. Zvyšok požadovaného rezervovania likvidity sa rezervuje, ak bude k dispozícii dodatočná likvidita.

6.  Úroveň rezervovania likvidity môže byť zmenená. Prostredníctvom ICM môžu účastníci požiadať o rezervovanie nových súm s okamžitou účinnosťou alebo s účinnosťou od nasledujúceho pracovného dňa.

Článok 17a

Trvalé pokyny na rezervovanie likvidity a vyčlenenie likvidity

1.  Účastníci si môžu prostredníctvom ICM vopred stanoviť východiskovú sumu likvidity pre veľmi naliehavé platobné príkazy a naliehavé platobné príkazy. Takýto trvalý pokyn alebo jeho zmena sú účinné od nasledujúceho pracovného dňa.

2.  Účastníci si môžu prostredníctvom ICM vopred stanoviť východiskovú sumu likvidity vyčlenenú na vyrovnanie pridruženým systémom. Takýto trvalý pokyn alebo jeho zmena sú účinné od nasledujúceho pracovného dňa. Má sa za to, že účastníci dali pokyn [vložiť názov CB] na vyčlenenie likvidity v ich mene, ak to príslušný pridružený systém požaduje.

Článok 18

Vopred stanovené časy vyrovnania

1.  Účastníci, ktorí zadávajú platobný príkaz, môžu vopred stanoviť čas vyrovnania platobných príkazov v priebehu pracovného dňa pomocou indikátora najskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu alebo indikátora najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu.

2.  V prípade použitia indikátora najskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu je prijatý platobný príkaz uložený a až v uvedenom čase zaradený do vstupnej dispozície.

3.  V prípade použitia indikátora najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu sa prijatý platobný príkaz vráti ako nevyrovnaný, ak nemôže byť vyrovnaný do uvedeného času zaúčtovania na ťarchu účtu. Účastníkovi, ktorý zadáva platobný príkaz, sa pošle automatické oznámenie prostredníctvom ICM 15 minút pred stanoveným časom zaúčtovania na ťarchu účtu. Účastník, ktorý zadáva platobný príkaz, môže tiež použiť indikátor najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu iba ako varovný indikátor. V takýchto prípadoch sa príslušný platobný príkaz nevráti.

4.  Účastník, ktorý zadáva platobný príkaz, môže zmeniť indikátor najskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu alebo indikátor najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu prostredníctvom ICM.

5.  Ďalšie technické detaily sú uvedené v dodatku I.

Článok 19

Vopred zadané platobné príkazy

1.  Platobné príkazy môžu byť zadané najviac päť pracovných dní pred stanoveným dátumom vyrovnania (uložené platobné príkazy).

2.  Uložené platobné príkazy sú prijaté a zaradené do vstupnej dispozície k dátumu uvedenému účastníkom, ktorý zadal platobný príkaz na začiatku denného spracúvania, ako je uvedené v dodatku V. Platobné príkazy sa zaradia pred platobné príkazy rovnakej priority.

3.  Článok 15 ods. 3, článok 22 ods. 2 a článok 29 ods. 1 písm. a) sa primerane vzťahujú na uložené platobné príkazy.

Článok 20

Vyrovnanie platobných príkazov vo vstupnej dispozícii

1.  Pokiaľ účastníci, ktorí zadali platobné príkazy, neoznačili čas vyrovnania spôsobom uvedeným v článku 18, prijaté platobné príkazy sa zúčtujú ihneď alebo najneskôr do konca pracovného dňa, keď boli prijaté, za predpokladu, že sú na PM účte platcu k dispozícii dostatočné peňažné prostriedky, berúc do úvahy limity likvidity a rezervovanie likvidity uvedené v článkoch 16 a 17.

2.  Financovanie môže byť poskytnuté z:

a) dostupnej likvidity na PM účte alebo

b) prichádzajúcich platieb od iných účastníkov TARGET2, ktoré podliehajú príslušným optimalizačným postupom.

3.  Pre veľmi naliehavé platobné príkazy sa uplatňuje princíp „first in, first out“ (FIFO). To znamená, že veľmi naliehavé platobné príkazy sa zúčtujú v chronologickom poradí. Naliehavé platobné príkazy a bežné platobné príkazy sa nezúčtujú až dovtedy, kým sú v čakacom rade veľmi naliehavé platobné príkazy.

4.  Pre naliehavé platobné príkazy sa tiež uplatňuje princíp FIFO. Bežné platobné príkazy sa nezúčtujú, ak sú v čakacom rade naliehavé platobné príkazy a veľmi naliehavé platobné príkazy.

5.  Odchylne od odsekov 3 a 4 môžu byť platobné príkazy nižšej priority (alebo rovnakej priority, avšak prijaté neskôr) vyrovnané pred platobnými príkazmi vyššej priority (alebo rovnakej priority, ktoré boli prijaté skôr), ak by sa platobné príkazy nižšej priority vzájomne započítali s platbami, ktoré majú byť prijaté, a výsledkom by bolo zvýšenie likvidity platcu.

6.  Bežné platobné príkazy sa zúčtujú tak, že sa princíp FIFO obíde. To znamená, že môžu byť vyrovnané okamžite (nezávisle od iných bežných platobných príkazov v čakacom rade, ktoré boli prijaté skôr), a preto môžu porušiť princíp FIFO za predpokladu, že je k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov.

7.  Ďalšie podrobnosti vyrovnania platobných príkazov vo vstupnej dispozícii sú uvedené v dodatku I.

Článok 21

Vyrovnanie a vrátenie platobných príkazov v čakacom rade

1.  Platobné príkazy, ktoré nie sú vyrovnané okamžite vo vstupnej dispozícii, sa zaradia do čakacích radov podľa priority, ktorá im bola priradená príslušným účastníkom, ako je uvedené v článku 15.

2.  Na účely optimalizácie vyrovnania platobných príkazov v čakacom rade môže [vložiť názov CB] použiť optimalizačné postupy uvedené v dodatku I.

3.  S výnimkou veľmi naliehavých platobných príkazov môže platca zmeniť pozíciu platobných príkazov v čakacom rade, t. j. zmeniť poradie, prostredníctvom ICM. Platobné príkazy môžu byť presunuté buď na začiatok, alebo na koniec príslušného čakacieho radu s okamžitou účinnosťou kedykoľvek v priebehu denného spracúvania, ako je uvedené v dodatku V.

4.  Na žiadosť platcu môže [vložiť názov CB] alebo CB manažéra skupiny AL v prípade skupiny AL rozhodnúť o zmene pozície veľmi naliehavého platobného príkazu (s výnimkou veľmi naliehavých platobných príkazov súvisiacich so zúčtovacími postupmi č. 5 a č. 6) za predpokladu, že takáto zmena neovplyvní plynulé vyrovnanie pridruženými systémami v TARGET2 alebo iným spôsobom nevyvolá vznik systémového rizika.

5.  V prípade, ak je nedostatok likvidity, príkazy na prevod likvidity zadané v ICM sa okamžite vrátia. Ostatné platobné príkazy sa vrátia ako nevyrovnané, ak nemôžu byť vyrovnané do času uzávierky určenej pre príslušný typ správy, ako je uvedené v dodatku V.

Článok 22

Prijatie platobných príkazov systémom a ich neodvolateľnosť

1.  Na účely článku 3 ods. 1 prvej vety smernice 98/26/ES a [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva tento článok smernice 98/26/ES] sa platobné príkazy považujú za prijaté TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] momentom zaúčtovania na ťarchu príslušného PM účtu účastníka.

2.  Platobné príkazy môžu byť odvolané, až kým nie sú prijaté TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v súlade s odsekom 1. Platobné príkazy, ktoré sú zahrnuté do algoritmu, ako je uvedené v dodatku I, nemôžu byť odvolané, kým algoritmus prebieha.HLAVA V

ZDRUŽOVANIE LIKVIDITY

Článok 23

Režimy združovania likvidity

[vložiť názov CB] ponúka (CAI) režim konsolidovaných informácií o účtoch a (AL) režim zoskupenej likvidity.

Článok 24

Režim konsolidovaných informácií o účtoch

1.  CAI režim môže používať:

a) úverová inštitúcia a/alebo jej pobočky (bez ohľadu na to, či sa tieto subjekty zúčastňujú na tom istom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2) za predpokladu, že dotknuté subjekty majú niekoľko PM účtov označených rôznymi bankovými identifikačnými kódmi, alebo

b) dve alebo viac úverových inštitúcií, ktoré patria do tej istej skupiny, a/alebo ich pobočky, z ktorých každá má jeden alebo viac PM účtov označených rôznymi bankovými identifikačnými kódmi.

2.  

a) V CAI režime sa každému členovi CAI skupiny a ich príslušným centrálnym bankám poskytuje zoznam PM účtov členov skupiny a tieto doplňujúce informácie, ktoré sú konsolidované na úrovni CAI skupiny:

i) vnútrodenné úverové linky (ak to možno uplatniť);

ii) zostatky vrátane zostatkov na podúčtoch;

iii) obrat;

iv) vyrovnané platby;

v) platobné príkazy v čakacom rade.

b) Manažér CAI skupiny a príslušná CB majú prístup k informáciám o každej vyššie uvedenej položke pri všetkých PM účtoch CAI skupiny.

c) Informácie uvedené v tomto odseku sa poskytujú prostredníctvom ICM.

3.  Manažér CAI skupiny je oprávnený prostredníctvom ICM iniciovať prevody likvidity medzi PM účtami vrátane ich podúčtov, ktoré patria do tej istej CAI skupiny.

4.  CAI skupina môže tiež zahŕňať PM účty, ktoré sú zahrnuté v skupine AL. V takom prípade sú všetky PM účty skupiny AL súčasťou CAI skupiny.

5.  Ak sú dva alebo viac PM účtov súčasťou skupiny AL a zároveň CAI skupiny (v ktorej sú ďalšie PM účty), vo vzťahoch v rámci skupiny AL majú prednosť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na skupinu AL.

6.  CAI skupina, ktorá zahŕňa PM účty skupiny AL, môže vymenovať manažéra CAI skupiny, ktorý je inou osobou ako manažér skupiny AL.

7.  Postup na získanie povolenia na používanie režimu AL, ktorý je ustanovený v článku 25 ods. 4 a 5, sa primerane uplatňuje aj na postup na získanie povolenia na používanie CAI režimu. Manažér CAI skupiny nezasiela riadiacej CB vyhotovenú dohodu o CAI režime.

Článok 25

Režim zoskupenej likvidity

1.  Režim AL môže používať:

a) úverová inštitúcia a/alebo jej pobočky (bez ohľadu na to, či sa tieto subjekty zúčastňujú na tom istom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2) za predpokladu, že dotknuté subjekty sú usadené v eurozóne a majú niekoľko PM účtov označených rôznymi bankovými identifikačnými kódmi;

b) pobočky úverovej inštitúcie usadenej mimo eurozóny, ktoré sú usadené v eurozóne (bez ohľadu na to, či sa takéto pobočky zúčastňujú na tom istom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2), za predpokladu, že tieto pobočky majú niekoľko PM účtov označených rôznymi bankovými identifikačnými kódmi, alebo

c) dve alebo viaceré úverové inštitúcie uvedené v písmene a) a/alebo pobočky uvedené v písmene b), ktoré patria do tej istej skupiny.

V každom prípade uvedenom v písmenách a) až c) platí tiež podmienka, aby dotknuté subjekty uzavreli dojednania o vnútrodenných úveroch s príslušnou NCB eurozóny.

2.  V režime AL sa na účely kontroly, či je platobný príkaz dostatočne krytý, zoskupuje dostupná likvidita na PM účtoch všetkých členov skupiny AL. Bez ohľadu na uvedené sa dvojstranný vzťah medzi členom skupiny AL a jeho NCB AL, ktorý sa týka PM účtu, naďalej spravuje dojednaniami príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, s výhradou úprav ustanovených v dohode AL. Vnútrodenný úver poskytnutý ktorémukoľvek členovi skupiny AL na jeho PM účet možno pokryť dostupnou likviditou na iných PM účtoch tohto člena skupiny AL alebo na PM účtoch iných členov skupiny AL v tej istej alebo v inej NCB AL.

3.  Aby mohol ►M3  majiteľ PM účtov ◄ alebo viacerí ►M3  majitelia PM účtov ◄ , ktorý(-í) spĺňa(-jú) kritériá uvedené v odseku 1, používať režim AL, uzavrie dohodu AL s [vložiť názov CB] a v prípade potreby s inými centrálnymi bankami systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2 a na ktorých sa iní členovia skupiny AL zúčastňujú. ►M3  Majitelia PM účtov ◄ môžu v súvislosti s konkrétnym PM účtom uzavrieť len jednu dohodu AL. Dohoda AL musí byť v súlade s príslušným vzorom v dodatku VII.

4.  Každá skupina AL vymenuje manažéra skupiny AL. V prípade, ak má skupina AL len jedného ►M3  majiteľa PM účtov ◄ , tento vystupuje ako manažér skupiny AL. Manažér skupiny AL zašle riadiacej NCB písomnú žiadosť na používanie režimu AL (ktorá obsahuje formulár pre zber statických údajov poskytnutý [vložiť názov CB]) spolu s dohodou AL vyhotovenou na základe vzoru poskytnutého riadiacou NCB. Zostávajúci členovia skupiny AL zašlú písomné žiadosti (s formulármi pre zber statických údajov poskytnutými [vložiť názov CB]) svojim príslušným národným centrálnym bankám AL. Riadiaca NCB môže požiadať o akékoľvek dodatočné informácie alebo dokumenty, ktoré považuje za potrebné na to, aby rozhodla o žiadosti. Riadiaca NCB môže navyše po dohode s ostatnými národnými centrálnymi bankami AL požadovať vloženie ďalších ustanovení do dohody AL, ktoré považuje za potrebné na zabezpečenie riadneho a včasného plnenia existujúcich a/alebo budúcich záväzkov všetkých členov skupiny AL voči ktorejkoľvek NCB AL.

5.  Riadiaca NCB overí, či žiadatelia spĺňajú požiadavky na vytvorenie skupiny AL a či bola dohoda AL riadne vyhotovená. Riadiaca NCB sa môže na tieto účely obrátiť na ostatné národné centrálne banky AL. Rozhodnutie riadiacej NCB sa zašle v písomnej podobe manažérovi skupiny AL do jedného mesiaca od prijatia žiadosti uvedenej v odseku 4 riadiacou NCB alebo ak si riadiaca NCB vyžiada dodatočné informácie, do jedného mesiaca od prijatia takýchto informácií riadiacou NCB. Každé zamietavé rozhodnutie musí obsahovať dôvody zamietnutia.

6.  Členovia skupiny AL majú automaticky prístup k CAI režimu.

7.  V skupine AL sa informácie poskytujú a všetky interaktívne kontrolné opatrenia uskutočňujú prostredníctvom ICM.

[v prípade potreby vložiť:]

Článok 25a

Záložné právo/uplatnenie nároku

1.  Súčasné a budúce nároky [vložiť názov CB] vyplývajúce z právneho vzťahu medzi členom skupiny AL a [vložiť názov CB], ktoré sú zabezpečené [vložiť zodpovedajúci pojem: záložné právo/osobitný druh záložného práva – „floating charge“] podľa článku 36 ods. 1 a 2 týchto podmienok, zahŕňajú nároky [vložiť názov CB] voči takémuto členovi skupiny AL, ktoré vyplývajú z dohody AL, ktorej sú obaja zmluvnými stranami.

2.  [vložiť v prípade potreby, ak to požaduje právo príslušnej jurisdikcie: Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia dohody AL, existencia takéhoto záložného práva nebráni ►M3  majiteľom PM účtov ◄ zaobchádzať s hotovosťou uloženou na jeho PM účtoch počas pracovného dňa.]

3.  [vložiť v prípade potreby a ak to požaduje právo príslušnej jurisdikcie: Osobitná doložka o vyhradení hotovosti: Člen skupiny AL vyhradí hotovosť na jeho PM účte na splnenie všetkých jeho záväzkov vyplývajúcich z [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky].]

[vložiť v prípade potreby a ak to požaduje právo príslušnej jurisdikcie:

Článok 25b

Výkon záložného práva

Ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, má [vložiť názov CB] neobmedzené právo na výkon záložného práva bez predchádzajúceho oznámenia. [vložiť v prípade potreby, ak to požaduje príslušný právny poriadok: v súlade s [vložiť ustanovenia príslušného vnútroštátneho práva, ktorými sa spravuje výkon záložného práva].]

[vložiť v prípade potreby a ak to požaduje právo príslušnej jurisdikcie:]

Článok 25c

Uplatnenie nároku z kolaterálu

Ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, [vložiť názov CB] má právo na uplatnenie nároku z kolaterálu podľa článku 36.]

Článok 26

Započítanie pohľadávok podľa článku 36 ods. 4 a 5

Ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, akákoľvek pohľadávka [vložiť názov CB] voči tomuto členovi skupiny AL sa stane automaticky a okamžite splatnou a podlieha článku 36 ods. 4 a 5 týchto podmienok.HLAVA VI

POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OTÁZKY SÚVISIACE S NÚDZOVOU PREVÁDZKOU

▼M7

Článok 27

Obnova prevádzky a núdzová prevádzka

1.  V prípade nepredvídanej vonkajšej udalosti alebo akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá má vplyv na prevádzku SSP, sa uplatňujú postupy uvedené v dodatku IV, ktoré súvisia s obnovou prevádzky a núdzovou prevádzkou.

2.  Ak sa vyskytne udalosť uvedená v odseku 1, Eurosystém poskytuje núdzové riešenie. Pripojenie sa do núdzového riešenia a jeho používanie je povinné pre účastníkov, ktorých [vložiť názov CB] považuje za dôležitých v tomto ohľade. Ostatní účastníci sa môžu pripojiť do núdzového riešenia na vlastnú žiadosť.

▼B

Článok 28

Požiadavky na bezpečnosť

1.  Účastníci implementujú primerané bezpečnostné kontrolné mechanizmy na ochranu ich systémov pred neoprávneným prístupom a použitím. Účastníci sú výlučne zodpovední za primeranú ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti ich systémov.

2.  Účastníci oznamujú [vložiť názov CB] každú udalosť ohrozujúcu bezpečnosť v ich technickej infraštruktúre a podľa potreby udalosti ohrozujúce bezpečnosť, ktoré nastanú v technickej infraštruktúre poskytovateľov, ktorí sú tretími osobami. [vložiť názov CB] môže požadovať ďalšie informácie o udalosti, a ak je to potrebné, požadovať, aby účastník prijal opatrenia potrebné na zabránenie opätovného výskytu takejto udalosti.

▼M7

3.  [vložiť názov CB] môže stanoviť ďalšie bezpečnostné požiadavky, najmä s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť alebo predchádzanie podvodom, pre všetkých účastníkov a/alebo účastníkov, ktorých považuje za dôležitých v tomto ohľade.

▼M7

4.  Účastníci poskytnú [vložiť názov CB] ich vlastnú certifikáciu pre TARGET2 a potvrdenie o splnení požiadaviek poskytovateľa sieťových služieb TARGET2 na bezpečnosť koncového bodu. Ak účastníci nespĺňajú tieto požiadavky na bezpečnosť, predložia dokument, v ktorom uvedú alternatívne zmierňujúce opatrenia, ktoré sú pre [vložiť názov CB] dostatočné.

5.  Účastníci, ktorí v súlade s článkom 5 ods. 2, 3 a 4 umožňujú tretím osobám prístup k ich PM účtom, sú povinní prijať opatrenia vo vzťahu k riziku vyplývajúcemu z umožnenia takéhoto prístupu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami ustanovenými v odsekoch 1 až 4. Vo vlastnej certifikácii podľa odseku 4 sa uvedie, že účastník ukladá splnenie požiadaviek poskytovateľa sieťových služieb TARGET2 na bezpečnosť koncového bodu tretím osobám, ktoré majú prístup k PM účtu tohto účastníka.

▼BHLAVA VII

INFORMAČNÝ A KONTROLNÝ MODUL

Článok 29

Používanie ICM

1.  ICM:

a) umožňuje účastníkom prístup k informáciám, ktoré sa týkajú ich účtov, a riadenie likvidity;

▼M6

b) môže sa použiť na iniciovanie príkazov na prevod likvidity, príkazov na prevod likvidity z TIPS DCA na PM, príkazov na prevod likvidity z PM na TIPS DCA, príkazov na prevod likvidity z PM na T2S DCA a, ak sa ICM používa v kombinácii so službami s pridanou hodnotou pre T2S, príkazov na prevod likvidity z T2S DCA na PM; a

▼M7

c) umožňuje účastníkom iniciovať zálohové platby na redistribúciu likvidity a zálohové núdzové platby alebo platobné príkazy do núdzového riešenia, ak zlyhá platobná infraštruktúra účastníka.

▼B

2.  Ďalšie technické detaily, ktoré sa týkajú ICM, sú uvedené v dodatku I.HLAVA VIII

NÁHRADA ŠKODY, ZODPOVEDNOSŤ A DÔKAZY

Článok 30

Systém náhrady škody

Ak platobný príkaz nemôže byť z dôvodu technickej nefunkčnosti TARGET2 vyrovnaný v ten istý pracovný deň, keď bol prijatý, [vložiť názov CB] ponúkne dotknutým priamym účastníkom náhradu škody v súlade s osobitným postupom ustanoveným v dodatku II.

Článok 31

Zodpovednosť

1.  [vložiť názov CB] a účastníci sú pri plnení povinností podľa týchto podmienok viazaní všeobecnou povinnosťou vzájomnej náležitej starostlivosti.

2.  [vložiť názov CB] je voči svojim účastníkom zodpovedná v prípadoch podvodu (vrátane úmyselného konania) alebo hrubej nedbanlivosti za všetky straty, ktoré vyplývajú z prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]. V prípadoch bežnej nedbanlivosti je zodpovednosť [vložiť názov CB] obmedzená na priame straty účastníka, t. j. hodnotu predmetnej transakcie a/alebo stratu na úrokoch s vylúčením akejkoľvek následnej straty.

3.  [vložiť názov CB] nie je zodpovedná za straty vyplývajúce z nefunkčnosti alebo zlyhania technickej infraštruktúry (vrátane počítačovej infraštruktúry [vložiť názov CB], programov, údajov, aplikácií alebo sietí), ak takáto nefunkčnosť alebo zlyhanie nastane napriek tomu, že [vložiť názov CB] prijala opatrenia, ktoré sú odôvodnene potrebné na ochranu takejto infraštruktúry proti nefunkčnosti alebo zlyhaniu a na odstránenie dôsledkov takejto nefunkčnosti alebo zlyhania (vrátane iniciovania a dokončenia postupov uvedených v dodatku IV, ktoré súvisia s obnovou prevádzky a núdzovou prevádzkou).

4.  [vložiť názov CB] nie je zodpovedná:

a) v rozsahu, v akom stratu spôsobí účastník, alebo

b) ak strata vyplýva z vonkajšej udalosti, ktorá je mimo rozumnej kontroly [vložiť názov CB] (vyššia moc).

▼M6

5.  Bez ohľadu na [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 ( 18 ) sa odseky 1 až 4 uplatňujú v takom rozsahu, v akom možno zodpovednosť [vložiť názov CB] vylúčiť.

▼B

6.  [vložiť názov CB] a účastníci prijmú všetky odôvodnené a uskutočniteľné opatrenia na zníženie škôd alebo strát uvedených v tomto článku.

7.  [vložiť názov CB] môže pri plnení všetkých alebo niektorých svojich povinností podľa týchto podmienok splnomocniť tretie osoby, aby konali v jej mene, najmä prevádzkovateľov telekomunikácií alebo iných sietí alebo iné subjekty, ak je to potrebné, na splnenie povinností [vložiť názov CB] alebo ak je to bežnou praxou. Povinnosť [vložiť názov CB] je obmedzená na náležitý výber a splnomocnenie takejto tretej osoby a zodpovednosť [vložiť názov CB] je tomu primerane obmedzená. Na účely tohto odseku sa národné centrálne banky poskytujúce SSP nepovažujú za tretie osoby.

Článok 32

Dôkazy

1.  Ak nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, všetky platobné správy a správy týkajúce sa spracovania platieb v súvislosti s TARGET2, ako sú potvrdenia o debetoch alebo kreditoch alebo správy o stave účtu medzi [vložiť názov CB] a účastníkmi, sa posielajú prostredníctvom ►M3  poskytovateľa sieťových služieb v TARGET2 ◄ .

2.  Elektronické alebo písomné záznamy správ uchovávané [vložiť názov CB] alebo ►M3  poskytovateľom sieťových služieb v TARGET2 ◄ sa považujú za dôkaz uskutočnenia platieb spracovaných [vložiť názov CB]. Uložená alebo vytlačená verzia pôvodnej správy ►M3  poskytovateľa sieťových služieb v TARGET2 ◄ sa považuje za dôkaz bez ohľadu na formu pôvodnej správy.

3.  Ak zlyhá spojenie účastníka s ►M3  poskytovateľom sieťových služieb v TARGET2 ◄ , účastník použije alternatívne prostriedky na prenos správ, ktoré sú ustanovené v dodatku IV. V takýchto prípadoch má uložená alebo vytlačená verzia správy, ktorá je vyhotovená [vložiť názov CB], tú istú dôkaznú hodnotu ako pôvodná správa bez ohľadu na jej formu.

4.  [Vložiť názov CB] uchováva úplné záznamy platobných príkazov zadaných účastníkmi a platieb prijatých účastníkmi počas obdobia [vložiť obdobie vyžadované príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi], počínajúc momentom, keď sú takéto platobné príkazy zadané a platby prijaté, za predpokladu, že sa tieto záznamy v prípade každého účastníka v TARGET2, ktorý je pozorne sledovaný v súvislosti s reštriktívnymi opatreniami prijatými Radou Európskej únie alebo členskými štátmi, vzťahujú na obdobie najmenej piatich rokov alebo ak to vyžadujú osobitné predpisy, na dlhšie obdobie.

5.  Účtovné knihy a záznamy (či v papierovej podobe, na mikrofilme, mikrofiši, elektronickom alebo magnetickom zázname, v akejkoľvek inej forme schopnej mechanickej reprodukcie alebo v inej podobe) [vložiť názov CB] sa považujú za dôkazné prostriedky na preukázanie záväzkov účastníkov a na preukázanie akýchkoľvek skutočností a udalostí, o ktoré sa strana opiera.HLAVA IX

UKONČENIE ÚČASTI A ZRUŠENIE ÚČTOV

Článok 33

Trvanie účasti a jej bežné ukončenie

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 34, účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] je na dobu neurčitú.

2.  Účastník môže ukončiť svoju účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] kedykoľvek výpoveďou s výpovednou dobou 14 pracovných dní, ak si s [vložiť názov CB] nedohodne kratšiu výpovednú dobu.

3.  [vložiť názov CB] môže ukončiť účasť účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] kedykoľvek výpoveďou s výpovednou dobou 3 mesiace, ak si s predmetným účastníkom nedohodne inú výpovednú dobu.

4.  V prípade ukončenia účasti zostávajú povinnosti týkajúce sa zachovávania mlčanlivosti, ktoré sú uvedené v článku 38, v platnosti počas obdobia piatich rokov odo dňa ukončenia účasti.

5.  V prípade ukončenia účasti sa PM účty dotknutého účastníka uzavrú v súlade s článkom 35.

Článok 34

Pozastavenie účasti a mimoriadne ukončenie účasti

1.  Účasť ►M3  majiteľov PM účtov ◄ v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa bez predchádzajúceho oznámenia okamžite ukončí alebo pozastaví, ak nastane jeden z týchto prípadov neplnenia:

a) začatie konkurzného konania a/alebo

b)  ►M3  majitelia PM účtov ◄ prestali spĺňať kritériá prístupu, ktoré sú ustanovené v článku 4.

▼M6

Na účely tohto odseku sa prijatie opatrení na predchádzanie kríze alebo opatrení krízového riadenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ ( 19 ) voči majiteľovi PM účtu automaticky nepovažuje za začatie konkurzného konania.

▼B

2.  [vložiť názov CB] môže bez predchádzajúceho oznámenia ukončiť alebo pozastaviť účasť ►M3  majiteľov PM účtov ◄ v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], ak:

a) nastane jeden alebo viac prípadov neplnenia (iných ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1);

b)  ►M3  majitelia Pm účtov ◄ podstatným spôsobom porušili ustanovenia týchto podmienok;

c)  ►M3  majitelia PM účtov ◄ nesplnili podstatnú povinnosť voči [vložiť názov CB];

d)  ►M3  majitelia PM účtov ◄ boli vylúčení alebo ich členstvo v TARGET2 CUG zaniklo iným spôsobom;

e) nastane iná skutočnosť, ktorá súvisí s ►M3  majiteľmi PM účtov ◄ a na základe posúdenia [vložiť názov CB] by mohla ohroziť celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo ktoréhokoľvek iného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo ktorá by mohla ohroziť uskutočňovanie úloh [vložiť názov CB] uvedených v [odkaz na príslušné vnútroštátne právo] a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo ak takáto skutočnosť predstavuje riziko z dôvodov obozretnosti, a/alebo

f) NCB pozastaví alebo ukončí prístup ►M3  majiteľov PM účtov ◄ k vnútrodennému úveru podľa odseku 12 prílohy III.

3.  [vložiť názov CB] vezme pri výkone svojej diskrečnej právomoci podľa odseku 2 okrem iného do úvahy závažnosť prípadu neplnenia alebo skutočností uvedených v písmenách a) až c).

4.  

►M4  a) V prípade, že [vložiť názov CB] pozastaví alebo ukončí účasť majiteľa PM účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] podľa odseku 1 alebo 2, [vložiť názov CB] bezodkladne informuje o takomto pozastavení alebo ukončení účasti tohto majiteľa PM účtu ostatné centrálne banky a majiteľov PM účtov a  ►M6  majiteľov T2S DCA ◄ vo všetkých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2 prostredníctvom správy vysielanej ICM. Takáto správa sa považuje za vyslanú centrálnou bankou majiteľa PM účtu a majiteľa ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ , ktorý správu prijme. ◄

▼M4 —————

▼B

c) Ak ►M3  majitelia PM účtov ◄ prijali takúto správu vysielanú ICM, považujú sa za informovaných o ukončení/pozastavení účasti ►M3  majiteľov PM účtov ◄ v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. ►M3  Majitelia PM účtov ◄ znášajú všetky straty vyplývajúce zo zadania platobného príkazu v prospech ►M3  majiteľov PM účtov ◄ , ktorým bola pozastavená účasť alebo ktorých účasť bola ukončená, ak bol takýto platobný príkaz zadaný do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] po prijatí správy vysielanej ICM.

5.  V prípade ukončenia účasti ►M3  majiteľov PM účtov ◄ neprijme TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] od takýchto ►M3  majiteľov PM účtov ◄ nové platobné príkazy. Platobné príkazy v čakacom rade, uložené platobné príkazy alebo nové platobné príkazy v prospech takýchto ►M3  majiteľov PM účtov ◄ sa vrátia.

▼M5

6.  Ak bola účasť majiteľovi PM účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] pozastavená z iných dôvodov ako sú uvedené v odseku 1 písm. a), všetky prichádzajúce platby a odchádzajúce platobné príkazy sa uložia a do vstupnej dispozície sa zaradia až po ich výslovnom prijatí CB majiteľa PM účtu, ktorého účasť bola pozastavená.

▼M5

7.  Ak bola majiteľovi PM účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] účasť pozastavená podľa odseku 1 písm. a), akékoľvek odchádzajúce platobné príkazy od tohto majiteľa PM účtu sa spracujú iba na základe pokynov jeho zástupcov, vrátane zástupcov vymenovaných príslušným orgánom alebo súdom, ako je napríklad konkurzný správca majiteľa PM účtu, alebo na základe vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, ktoré obsahuje pokyny, ako majú byť platby spracované. Všetky prichádzajúce platby sa spracujú v súlade s odsekom 6.

▼B

Článok 35

Uzavretie PM účtov

1.  Účastníci môžu uzavrieť svoje PM účty kedykoľvek za predpokladu, že dajú [vložiť názov CB] výpoveď s výpovednou dobou 14 pracovných dní.

2.  V prípade ukončenia účasti podľa článku 33 alebo 34 uzavrie [vložiť názov CB] PM účty dotknutého účastníka po:

a) vyrovnaní alebo vrátení platobných príkazov v čakacom rade a

b) využití záložného práva a práva na započítanie podľa článku 36.HLAVA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Záložné právo [vložiť názov CB] a jej právo na započítanie

1.  [v prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] má záložné právo na súčasné a budúce kreditné zostatky účastníka na jeho PM účtoch na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok, ktoré vyplývajú z právneho vzťahu medzi týmito stranami.]

1a.  [v prípade potreby vložiť: Súčasné a budúce pohľadávky účastníka voči [vložiť názov CB], ktoré vyplývajú z kreditného zostatku na PM účte, sa na [vložiť názov CB] prevedú ako kolaterál, t. j. ako fiduciárny prevod, na súčasné a budúce pohľadávky [vložiť názov CB] voči účastníkovi, ktoré vyplývajú z [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce tieto podmienky]. Takýto kolaterál sa zriadi samotným pripísaním peňažných prostriedkov v prospech PM účtu účastníka.]

1b.  [v prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] má osobitný druh záložného práva (floating charge) na súčasné a budúce kreditné zostatky účastníka na jeho PM účtoch na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok, ktoré vyplývajú z právneho vzťahu medzi týmito stranami.]

2.  [v prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] patrí právo uvedené v odseku 1 aj v prípade, ak sú pohľadávky len podmienené alebo ešte nie sú splatné.]

3.  [v prípade potreby vložiť: Účastník, ktorý koná ako majiteľ PM účtu, týmto potvrdzuje zriadenie záložného práva v prospech [vložiť názov CB], v ktorej bol tento účet otvorený; toto potvrdenie predstavuje poskytnutie založených aktív [vložiť názov CB], ako je to upravené podľa [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] práva. Všetky sumy zaplatené na PM účet, ktorého zostatok je predmetom záložného práva, sa samotným prevodom stávajú neodvolateľne predmetom záložného práva bez akéhokoľvek obmedzenia ako zabezpečenie vo forme kolaterálu s cieľom riadneho výkonu zabezpečených záväzkov.]

4.  Ak sa vyskytne:

a) prípad neplnenia uvedený v článku 34 ods. 1 alebo

b) akýkoľvek iný prípad neplnenia alebo skutočnosť uvedená v článku 34 ods. 2, ktoré viedli k ukončeniu alebo pozastaveniu účasti účastníka bez ohľadu na začatie konkurzného konania voči účastníkovi a bez ohľadu na akékoľvek postúpenie, súdne alebo iné zabavenie alebo iné zaobchádzanie s právami účastníka alebo vo vzťahu k nim automaticky a bezodkladne stanú splatnými bez predchádzajúceho oznámenia a bez toho, aby bol na tento účel potrebný predchádzajúci súhlas akéhokoľvek orgánu. Vzájomné záväzky účastníka a [vložiť názov CB] sa navyše automaticky vzájomne započítajú a tá strana, ktorá dlhuje vyššiu sumu, zaplatí druhej strane rozdiel.

5.  [vložiť názov CB] oznámi účastníkovi započítanie podľa odseku 4 ihneď po jeho uskutočnení.

6.  [vložiť názov CB] môže bez predchádzajúceho oznámenia zaúčtovať na ťarchu ktoréhokoľvek PM účet účastníka akúkoľvek sumu, ktorú účastník dlhuje [vložiť názov CB], na základe právneho vzťahu medzi účastníkom a [vložiť názov CB].

Článok 37

Práva týkajúce sa zabezpečenia vo vzťahu k peňažným prostriedkom na podúčtoch

1.  [vložiť názov CB] má [vložiť odkaz na spôsob zabezpečenia podľa platného právneho systému] na zostatok na podúčte účastníka, ktorý bol otvorený na vyrovnanie platobných pokynov týkajúcich sa pridruženého systému medzi príslušným pridruženým systémom a jeho CB. Takýto zostatok je zabezpečený záväzkom účastníka, ktorý je uvedený v odseku 7 vo vzťahu k [vložiť odkaz na CB] v súvislosti s takýmto vyrovnaním.

2.  [vložiť názov CB] zmrazí zostatok na podúčte účastníka na základe oznámenia pridruženého systému (prostredníctvom správy „začiatok cyklu“). [vložiť názov CB] potom zvýši alebo zníži zmrazený zostatok pripísaním platieb z vyrovnania medzi systémami v prospech podúčtu alebo ich zaúčtovaním na jeho ťarchu alebo pripísaním prevedenej likvidity v prospech podúčtu, ak to prichádza do úvahy. Takéto zmrazenie sa ukončí na základe oznámenia pridruženého systému (prostredníctvom správy „koniec cyklu“).

3.  Potvrdením zmrazenia zostatku na podúčte účastníka [vložiť názov CB] ručí pridruženému systému vo forme platby až do výšky tohto konkrétneho zostatku. Potvrdením zvýšenia alebo zníženia zmrazeného zostatku po pripísaní platieb z vyrovnania medzi systémami v prospech podúčtu alebo ich zaúčtovaní na jeho ťarchu alebo pripísaní prevedenej likvidity v prospech podúčtu, ak to prichádza do úvahy, sa zábezpeka automaticky zvýši alebo zníži o hodnotu platby. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené zvýšenie alebo zníženie zábezpeky, je zábezpeka neodvolateľná, nepodmienená a splatná na prvé požiadanie. Ak [vložiť názov CB] nie je CB pridruženého systému, má sa za to, že [vložiť názov CB] dostala príkaz vyplatiť vyššie uvedenú zábezpeku CB pridruženého systému.

4.  V prípade, že voči účastníkovi nie je vedené žiadne konkurzné konanie, platobné pokyny súvisiace s pridruženým systémom na vyrovnanie záväzkov, ktoré vyplývajú účastníkovi z vyrovnania, sa zúčtovávajú bez využitia zábezpeky a bez uplatnenia práva zo zábezpeky na zostatok na podúčte účastníka.

5.  V prípade platobnej neschopnosti účastníka je platobný pokyn súvisiaci s pridruženým systémom na vyrovnanie záväzkov, ktoré vyplývajú účastníkovi z vyrovnania, prvým požiadaním na vyplatenie zábezpeky; zaúčtovanie sumy uvedenej v príkaze na ťarchu podúčtu účastníka (a pripísanie tejto sumy v prospech technického účtu pridruženého systému) preto zahŕňa tak splnenie záväzku vyplývajúceho zo zábezpeky zo strany [vložiť názov CB], ako aj výkon práv vyplývajúcich z kolaterálu vo vzťahu k zostatku na podúčte účastníka.

6.  Zábezpeka zanikne na základe oznámenia pridruženého systému, že vyrovnanie bolo ukončené (prostredníctvom správy „koniec cyklu“).

7.  Účastník je povinný nahradiť [vložiť názov CB] akúkoľvek platbu vykonanú touto centrálnou bankou na základe takejto zábezpeky.

Článok 38

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

▼M4

1.  [vložiť názov CB] zachováva povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k všetkým citlivým alebo tajným informáciám vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na platby, technické alebo organizačné informácie týkajúce sa účastníka, účastníkov z tej istej skupiny alebo klientov účastníka, okrem prípadov, keď účastník alebo jeho klient dali písomný súhlas na zverejnenie [vložiť túto vetu, ak ju možno podľa vnútroštátneho práva použiť: alebo je takéto zverejnenie povolené, alebo sa vyžaduje podľa [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] práva].

▼M6

1a.  Odchylne od odseku 1 účastník súhlasí, že informácie o opatreniach prijatých podľa článku 34 sa nepovažujú za dôverné.

▼M5

2.  Odchylne od odseku 1 účastník súhlasí, že [vložiť názov CB] môže poskytnúť informácie o platbách, technické alebo organizačné informácie týkajúce sa účastníka, účastníkov z tej istej skupiny alebo klientov účastníka, ktoré získala v rámci prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], a) ostatným centrálnym bankám alebo tretím osobám, ktoré sú zapojené do prevádzky TARGET2- [vložiť odkaz na CB/krajinu], v rozsahu potrebnom na účinné fungovanie TARGET2 alebo na monitorovanie expozície účastníka alebo jeho skupiny, b) ostatným centrálnym bankám na účely vykonania analýz potrebných pre trhové operácie, úlohy menovej politiky, finančnú stabilitu alebo finančnú integráciu, alebo ►M7  c) orgánom členských štátov a Únie, vrátane centrálnych bánk, vykonávajúcim dohľad a zodpovedným za riešenie krízových situácií v rozsahu potrebnom pre výkon ich verejných úloh, a za predpokladu, že akékoľvek poskytnutie informácií nie je v rozpore s rozhodným právom. ◄ [Vložiť názov CB] nie je zodpovedná za finančné a obchodné dôsledky takéhoto poskytnutia informácií.

3.  Odchylne od odseku 1 a za predpokladu, že to neumožní, či už priamo, alebo nepriamo, identifikovať účastníka alebo klientov účastníka, môže [vložiť názov CB] použiť, poskytnúť alebo zverejniť platobné informácie týkajúce sa účastníka alebo jeho klientov na štatistické, historické, vedecké alebo iné účely pri výkone jej verejných funkcií alebo funkcií iných subjektov verejného sektora, ktorým sa informácie poskytujú.

▼B

4.  Informácie, ktoré sa týkajú prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a ku ktorým bol účastníkom umožnený prístup, možno použiť len na účely ustanovené v týchto podmienkach. Pokiaľ [vložiť názov CB] nedala svoj výslovný písomný súhlas na zverejnenie informácií, účastníci zachovávajú vo vzťahu k takýmto informáciám povinnosť mlčanlivosti. Účastníci zabezpečia, aby tretie osoby, ktorým externe zadávajú alebo ktorých poverujú či zaväzujú na základe zmluvy ako subdodávateľov plnením úloh, ktoré majú alebo môžu mať dosah na plnenie ich povinností podľa týchto podmienok, boli viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť uvedenou v tomto článku.

5.  [vložiť názov CB] je na účely vyrovnania platobných príkazov oprávnená spracovať a postúpiť potrebné údaje ►M3  poskytovateľovi sieťových služieb v TARGET2 ◄ .

Článok 39

Ochrana údajov, predchádzanie praniu špinavých peňazí, administratívne alebo reštriktívne opatrenia a súvisiace otázky

1.  Predpokladá sa, že účastníci sú si vedomí všetkých povinností, ktoré sa na nich vzťahujú v súvislosti s právnymi predpismi o ochrane údajov, o predchádzaní praniu špinavých peňazí, financovaní terorizmu, o činnostiach v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a vývoji nosičov jadrových zbraní, a tieto povinnosti si plnia, najmä pokiaľ ide o implementáciu zodpovedajúcich opatrení týkajúcich sa platieb zaúčtovaných na ťarchu alebo pripísaných v prospech ich PM účtov. Účastníci sa tiež oboznámia s politikou obnovenia údajov ►M3  poskytovateľa sieťových služieb v TARGET2 ◄ pred tým, ako uzavrú zmluvný vzťah s ►M3  poskytovateľom sieťových služieb v TARGET2 ◄ .

2.  Predpokladá sa, že účastníci splnomocnili [vložiť názov CB] na prijímanie informácií, ktoré sa ich týkajú, od finančných orgánov a orgánov dohľadu alebo od podnikateľských subjektov, tak vnútroštátnych, ako aj zahraničných, ak sú takéto informácie potrebné pre účasť účastníka v TARGET2-[vložiť názov CB/krajiny].

3.  Ak účastníci konajú ako poskytovatelia platobných služieb platcu alebo príjemcu platby, musia spĺňať všetky požiadavky vyplývajúce z administratívnych alebo reštriktívnych opatrení, ktoré im boli uložené podľa článku 75 alebo 215 zmluvy, vrátane tých, ktoré sa týkajú oznámenia a/alebo získania súhlasu od príslušného orgánu v súvislosti so spracúvaním transakcií. Navyše:

a) ak je [vložiť názov CB] poskytovateľom platobných služieb účastníka, ktorý je platcom:

i) účastník urobí požadované oznámenie alebo získa súhlas v mene centrálnej banky, ktorá je primárne povinná urobiť oznámenie alebo získať súhlas, a poskytne [vložiť názov CB] dôkazy o uskutočnení oznámenia alebo o získaní súhlasu;

▼M6

ii) účastník nezadá do TARGET2 platobný príkaz na prevod peňažných prostriedkov na účet iného subjektu, než je účastník, skôr, než dostane potvrdenie od [vložiť názov CB], že poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby urobil požadované oznámenie alebo získal súhlas, alebo bolo oznámenie urobené alebo súhlas získaný v jeho mene;

▼B

b) ak je [vložiť názov CB] poskytovateľom platobných služieb účastníka, ktorý je príjemcom platby, účastník urobí vyžadované oznámenie alebo získa súhlas v mene centrálnej banky, ktorá je primárne povinná urobiť oznámenie alebo získať súhlas, a poskytne [vložiť názov CB] dôkazy o uskutočnení oznámenia alebo o získaní súhlasu.

Na účely tohto odseku majú pojmy „poskytovateľ platobných služieb“, „platca“ a „príjemca platby“ význam, aký im pripisujú príslušné administratívne alebo reštriktívne opatrenia.

Článok 40

Požiadavky na oznámenia

1.  Ak nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, posielajú sa všetky oznámenia, ktoré sa požadujú alebo sú povolené podľa týchto podmienok, doporučenou poštou, faxom alebo iným spôsobom v písomnej podobe alebo overenou správou prostredníctvom ►M3  poskytovateľa sieťových služieb v TARGET2 ◄ . Oznámenia [vložiť názov CB] sa posielajú vedúcemu [vložiť oddelenie platobných systémov alebo príslušný odbor CB] [vložiť názov CB], [vložiť príslušnú adresu CB] alebo na [vložiť BIC adresu CB]. Oznámenia účastníkovi sa posielajú na adresu, faxové číslo alebo jeho BIC adresu, ktoré účastník môže podľa potreby oznamovať [vložiť názov CB].

2.  Na preukázanie skutočnosti, že oznámenie bolo odoslané, stačí preukázať, že oznámenie bolo doručené na príslušnú adresu alebo že na obálke obsahujúcej takéto oznámenie bola riadne uvedená adresa a oznámenie bolo riadne odoslané.

3.  Všetky oznámenia sa posielajú v [vložiť príslušný štátny jazyk a/alebo „anglickom jazyku“].

4.  Účastníci sú viazaní všetkými formulármi a dokumentmi [vložiť názov CB], ktoré vyplnili a/alebo podpísali, vrátane formulárov pre zber statických údajov, ale aj inými formulármi, ako je uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a), ako aj informáciami poskytnutými podľa článku 11 ods. 5, ktoré boli predložené v súlade s odsekmi 1 a 2 a ktoré [vložiť názov CB] odôvodnene považuje za prijaté od účastníkov, ich zamestnancov alebo zástupcov.

Článok 41

Zmluvný vzťah s ►M3  poskytovateľom sieťových služieb v TARGET2 ◄

1.  Na účely týchto podmienok je ►M3  poskytovateľom sieťových služieb v TARGET2 ◄ SWIFT. Každý účastník uzavrie so SWIFT osobitnú dohodu o službách poskytovaných SWIFT v súvislosti s používaním TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] zo strany účastníka. Právny vzťah medzi účastníkom a SWIFT sa spravuje výlučne podmienkami SWIFT.

2.  Každý účastník sa tiež zúčastňuje TARGET2 CUG, ako je to stanovené národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP, ktoré konajú ako správca služieb SWIFT pre SSP. Prijatie účastníka do TARGET2 CUG a jeho vylúčenie sa stávajú účinnými oznámením SWIFT zo strany správcu služieb SWIFT.

3.  Účastníci dodržiavajú profil služieb SWIFT TARGET2 (TARGET2 SWIFT Service Profile) sprístupnený [vložiť názov CB].

4.  Služby, ktoré má SWIFT poskytovať, nie sú súčasťou služieb, ktoré poskytuje [vložiť názov CB] v súvislosti s TARGET2.

5.  [vložiť názov CB] nie je ako poskytovateľ služieb SWIFT zodpovedná za konania, omyly alebo opomenutia SWIFT (vrátane riaditeľov, zamestnancov a subdodávateľov) ani za konania, omyly alebo opomenutia prevádzkovateľov siete vybratých účastníkmi na získanie prístupu k sieti SWIFT.

Článok 42

Postup pri zmenách a doplneniach podmienok

[vložiť názov CB] môže kedykoľvek jednostranne zmeniť a doplniť tieto podmienky ►M6  vrátane dodatkov ◄ . Zmeny a doplnenia týchto podmienok ►M6  vrátane dodatkov ◄ sa oznámia prostredníctvom [vložiť príslušné oznamovacie prostriedky]. Zmeny a doplnenia sa považujú za prijaté okrem prípadov, keď účastník proti tomu výslovne namieta, do 14 dní odo dňa, keď bol o takýchto zmenách a doplneniach informovaný. V prípade, že má účastník námietky voči zmene a doplneniu, [vložiť názov CB] je oprávnená bezodkladne ukončiť účasť účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a uzavrieť všetky jeho PM účty.

Článok 43

Práva tretích osôb

1.  Všetky práva, oprávnené záujmy, povinnosti, zodpovednosť a nároky vyplývajúce z týchto podmienok alebo týkajúce sa týchto podmienok nemôžu účastníci v prospech tretích osôb previesť, zriadiť záložné právo alebo postúpiť bez písomného súhlasu [vložiť názov CB].

2.  Tieto podmienky nevytvárajú žiadne práva v prospech akéhokoľvek iného subjektu ani povinnosti vo vzťahu k akémukoľvek inému subjektu okrem [vložiť názov CB] a účastníkov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

Článok 44

Rozhodné právo, jurisdikcia a miesto plnenia

1.  Dvojstranný vzťah medzi [vložiť názov CB] a účastníkmi v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa spravuje [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] právom.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Súdneho dvora Európskej únie, patria všetky spory vyplývajúce zo záležitostí, ktoré súvisia so vzťahom uvedeným v odseku 1, do výlučnej právomoci príslušných súdov v [vložiť miesto, kde je sídlo CB].

3.  Miestom plnenia, ktoré sa týka právneho vzťahu medzi [vložiť odkaz na CB] a účastníkmi, je [vložiť miesto, kde je sídlo CB].

Článok 45

Oddeliteľnosť

Ak je niektoré z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť všetkých ostatných ustanovení týchto podmienok.

Článok 46

Nadobudnutie účinnosti a záväznosť

1.  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť [vložiť príslušný dátum].

▼M3

2.  [Vložiť, ak to podľa príslušného vnútroštátneho práva prichádza do úvahy: Žiadosťou o PM účet v rámci TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] žiadajúci účastníci automaticky súhlasia, aby tieto podmienky upravovali vzťahy medzi nimi a vzťahy medzi nimi a [vložiť názov CB].]

▼B
Dodatok I

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE NA SPRACÚVANIE PLATOBNÝCH PRÍKAZOV

Okrem pravidiel stanovených v harmonizovaných podmienkach sa na spracovanie platobných príkazov vzťahujú tieto pravidlá:

1.    Technické požiadavky na účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] týkajúce sa infraštruktúry, siete a formátov

1. TARGET2 používa na výmenu správ služby SWIFT. Každý účastník preto potrebuje pripojenie do zabezpečenej IP siete (Secure IP Network) SWIFT. PM účet každého účastníka je označený osemmiestnym alebo jedenásťmiestnym SWIFT BIC. Pred účasťou v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] musí navyše každý účastník úspešne prejsť niekoľkými skúškami na preukázanie jeho technickej a prevádzkovej spôsobilosti.

2. Na zadanie platobných príkazov a výmenu platobných správ v PM sa použije služba SWIFTNet FIN Y-copy. Na tento účel sa zriadi príslušná uzavretá skupina užívateľov (Closed User Group – CUG) SWIFT. Platobné príkazy v rámci takejto TARGET2 CUG sú adresované priamo prijímajúcemu účastníkovi TARGET2 uvedením BIC do záhlavia správy SWIFTNet FIN.

3. Pre informačné a kontrolné služby sa môžu použiť tieto služby SWIFTNet:

a) SWIFTNet InterAct;

b) SWIFTNet FileAct a/alebo

c) SWIFTNet Browse.

4. Bezpečnosť správ zasielaných medzi účastníkmi sa výlučne zabezpečí prostredníctvom služby SWIFT infraštruktúra verejných kľúčov (Public Key Infrastructur – PKI). Informácie o službe PKI sú dostupné v dokumentácii poskytnutej zo strany SWIFT.

5. Služba „riadenie dvojstranných vzťahov“ poskytovaná SWIFT aplikáciou riadenia vzťahov (Relationship Management Application – RMA) sa použije len na centrálny cieľový BIC SSP, a nie na platobné správy medzi účastníkmi TARGET2.

2.    Druhy platobných správ

1. Spracúvajú sa tieto typy správ SWIFTNet FIN:Typ správy

Typ použitia

Opis

MT 103

povinné

klientská platba

MT 103+

povinné

klientská platba (automatické spracovanie)

MT 202

povinné

medzibanková platba

▼M7

MT 202COV

Povinné

Krycia platba

▼B

MT 204

voliteľné

inkaso

MT 011

voliteľné

oznámenie o doručení

MT 012

voliteľné

oznámenie odosielateľovi

MT 019

povinné

oznámenie o zrušení

MT 900

voliteľné

potvrdenie o zaúčtovaní na ťarchu účtu/zmena úverovej linky

MT 910

voliteľné

potvrdenie o pripísaní v prospech účtu/zmena úverovej linky

MT 940/950

voliteľné

správa – výpis z účtu (klienta)

MT 011, MT 012 a MT 019 sú systémové správy SWIFT.

2. Pri registrácii do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] oznámia priami účastníci, ktoré typy voliteľných správ budú používať, s výnimkou správ MT 011 a MT 012, vo vzťahu ku ktorým priami účastníci podľa potreby rozhodnú, či ich prijať s odkazom na špecifické správy.

3. Účastníci dodržujú štruktúru správ SWIFT a špecifikáciu polí, ako sú vymedzené v dokumentácii SWIFT, a na základe obmedzení ustanovených pre TARGET2, ako je uvedené v kapitole 9.1.2.2 Podrobných funkčných užívateľských špecifikácií (User Detailed Functional Specifications – UDFS), knihe 1.

4. Obsah polí sa potvrdí na úrovni TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v súlade s požiadavkami UDFS. Účastníci sa môžu navzájom dohodnúť na špecifických pravidlách týkajúcich sa obsahu polí. V TARGET2-[vložiť odkaz na krajinu/CB] však nie sú žiadne špecifické kontroly plnenia týchto pravidiel účastníkmi.

5. Správy MT 202COV sa používajú na uskutočnenie krycích platieb, t. j. platieb uskutočnených korešpondenčnými bankami na vybavenie (krytie) správ o úhrade, ktoré sú zadané banke klienta inými, priamejšími spôsobmi. Údaje o klientovi obsiahnuté v MT 202COV nebudú zobrazené v ICM.

3.    Kontrola dvojitého zadania

1. Všetky platobné príkazy prechádzajú kontrolou dvojitého zadania, ktorej účelom je odmietnutie platobných príkazov, ktoré boli zadané omylom viackrát.

2. Kontrolujú sa tieto polia jednotlivých typov správ SWIFT:Podrobné údaje

Časť správy SWIFT

Pole

Odosielateľ

Základné záhlavie

Adresa LT

Typ správy

Záhlavie aplikácie

Typ správy

Adresát

Záhlavie aplikácie

Adresa určenia

Referenčné číslo transakcie (TRN)

Text

: 20

Súvisiace informácie

Text

: 21

Deň valuty

Text

: 32

Suma

Text

: 32

3. V prípade, ak všetky polia uvedené v pododseku 2, ktoré sa týkajú novozadaných platobných príkazov, sú rovnaké ako tie, ktoré sa týkajú už prijatého platobného príkazu, novozadaný platobný príkaz sa vráti.

4.    Kódy chýb

V prípade, ak je platobný príkaz odmietnutý, účastník, ktorý ho zadal, dostane prostredníctvom ICM oznámenie o zrušení (MT 019), ktoré obsahuje dôvody odmietnutia vyjadrené použitím kódov chýb. Kódy chýb sú vymedzené v kapitole 9.4.2 UDFS.

5.    Vopred stanovené časy vyrovnania

1. Kód „/FROTIME/“ sa použije pre platobné príkazy používajúce indikátor najskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu.

2. Pre platobné príkazy používajúce indikátor najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu sú k dispozícii dve možnosti:

a) kód „/REJTIME/“: v prípade, ak platobný príkaz nemôže byť vyrovnaný do času stanoveného na zaúčtovanie na ťarchu účtu, platobný príkaz sa odmietne;

b) kód „/TILTIME/“: v prípade, ak platobný príkaz nemôže byť vyrovnaný do času stanoveného na zaúčtovanie na ťarchu účtu, platobný príkaz sa nevráti, ale zostane zaradený v príslušnom čakacom rade.

Pri oboch možnostiach v prípade, ak platobný príkaz s indikátorom najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu nie je vyrovnaný 15 minút pred časom v ňom stanoveným, oznámenie sa automaticky zašle prostredníctvom ICM.

3. Ak sa použije kód „/CLSTIME/“, s platbou sa naloží rovnako ako s platobným príkazom uvedeným v pododseku 2 písm. b).

6.    Vyrovnanie platobných príkazov vo vstupnej dispozícii

1. Kontroly možnosti započítania, prípadne rozšírené kontroly možnosti započítania (oba pojmy sú vymedzené v odsekoch 2 a 3) sa vykonávajú na platobných príkazoch zaradených do vstupnej dispozície na účely rýchleho hrubého vyrovnania platobných príkazov s využitím minimálnej likvidity.

2. Kontrola možnosti započítania určí, či platobné príkazy príjemcu platby, ktoré sú v čakacom rade pred veľmi naliehavými platobnými príkazmi, alebo ak to nemožno použiť, naliehavými platobnými príkazmi, možno započítať voči platobnému príkazu platcu (ďalej len „platobné príkazy s možnosťou započítania“). V prípade, ak platobný príkaz s možnosťou započítania neposkytuje dostatok peňažných prostriedkov vzhľadom na príslušný platobný príkaz platcu vo vstupnej pozícii, určí sa, či je dostatok dostupnej likvidity na PM účte platcu.

3. V prípade, ak sa kontrola možnosti započítania neuskutoční, [vložiť názov CB] môže uplatniť rozšírenú kontrolu možnosti započítania. Rozšírená kontrola možnosti započítania určí, či sú platobné príkazy s možnosťou započítania k dispozícii v akomkoľvek čakacom rade príjemcu platby bez ohľadu na ich zaradenie do čakacieho radu. V prípade, ak sú v čakacom rade príjemcu platby platobné príkazy s vyššou prioritou určené iným účastníkom TARGET2, princíp FIFO môže byť porušený iba v prípade, ak by vyrovnanie takéhoto započítateľného platobného príkazu viedlo k zvýšeniu likvidity príjemcu platby.

7.    Vyrovnanie platobných príkazov v čakacom rade

1. Spôsob spracovania platobných príkazov v čakacích radoch závisí od prioritnej triedy, ktorú im určil zadávajúci účastník.

2. Platobné príkazy v čakacích radoch veľmi naliehavých platobných príkazov a naliehavých platobných príkazov sú vyrovnané formou kontrol možností započítania podľa odseku 6, pričom sa začína s platobným príkazom na začiatku čakacieho radu v prípadoch zvýšenej likvidity alebo intervencie na úrovni čakacieho radu (zmena pozície v čakacom rade, čas vyrovnania alebo priorita, alebo odvolanie platobného príkazu).

3. Platobné príkazy v bežnom čakacom rade sa zúčtovávajú priebežne vrátane všetkých veľmi naliehavých platobných príkazov a naliehavých platobných príkazov, ktoré ešte neboli vyrovnané. Používajú sa rôzne optimalizačné mechanizmy (algoritmy). Ak je algoritmus úspešný, zaradené platobné príkazy sa zúčtujú, ak algoritmus zlyhá, zaradené platobné príkazy zostávajú v čakacom rade. Na započítanie tokov platieb sa použijú tri algoritmy (č. 1 až č. 3). Prostredníctvom algoritmu č. 4 je k dispozícii zúčtovací postup č. 5 (ako je vymedzený v kapitole 2.8.1 UDFS) na vyrovnanie platobných pokynov pridružených systémov. Na účely optimalizácie vyrovnania veľmi naliehavých transakcií v pridružených systémoch na podúčtoch účastníka sa použije osobitný algoritmus (algoritmus č. 5).

a) Podľa algoritmu č. 1 („všetko alebo nič“) [vložiť názov CB] pre každý vzťah, pre ktorý bol stanovený bilaterálny limit, a tiež pre celkové množstvo vzťahov, pre ktoré bol stanovený mnohostranný limit:

i) vypočíta súhrnný stav likvidity každého PM účtu účastníka TARGET2 tak, že zistí, či súčet všetkých odchádzajúcich a prichádzajúcich platobných príkazov čakajúcich v čakacom rade je záporný alebo kladný, a ak je záporný, skontroluje, či prevyšuje účastníkovu dostupnú likviditu (súhrnný stav likvidity vytvorí „celkový stav likvidity“), a

ii) skontroluje, či sú dodržané limity a rezervácie stanovené každým účastníkom TARGET2 vo vzťahu ku každému príslušnému PM účtu.

V prípade, ak je výsledok týchto výpočtov a kontrol kladný pre každý PM účet, [vložiť názov CB] a iné dotknuté centrálne banky zúčtujú súčasne všetky platby na PM účtoch dotknutých účastníkov TARGET2.

b) Podľa algoritmu č. 2 („čiastkový“) [vložiť názov CB]:

i) vypočíta a skontroluje stav likvidity, limity a rezervácie likvidity každého príslušného PM účtu tak ako podľa algoritmu č. 1, a

ii) ak je celkový stav likvidity jedného alebo viacerých príslušných PM účtov záporný, vyraďuje jednotlivé platobné príkazy, až kým je celkový stav likvidity každého príslušného PM účtu kladný.

[vložiť názov CB] a iné dotknuté centrálne banky potom za predpokladu, že je k dispozícii dostatok prostriedkov, zúčtujú súčasne všetky zostávajúce platby (okrem vyradených platobných príkazov) na PM účtoch príslušných účastníkov TARGET2.

Pri vyraďovaní platobných príkazov začne [vložiť názov CB] od PM účtu účastníka TARGET2 s najvyšším záporným celkovým stavom likvidity a od platobného príkazcu na konci čakacieho radu s najnižšou prioritou. Vyraďovací proces sa spustí len na krátky čas, ktorý podľa vlastného uváženia určí [vložiť názov CB].

c) Podľa algoritmu č. 3 („viacnásobný“) [vložiť názov CB]:

i) porovná dvojice PM účtov účastníkov TARGET2 na účely určenia možnosti vyrovnania platobných príkazov v čakacom rade s dostupnou likviditou dvoch dotknutých PM účtov účastníkov TARGET2 a v rámci nimi stanovených limitov (začínajúc dvojicou PM účtov s najmenším rozdielom medzi vzájomnými platobnými príkazmi) a dotknuté CB zaúčtujú tieto platby súčasne na PM účty dvoch účastníkov TARGET2, a

ii) ak v prípade dvojice PM účtov podľa bodu i) likvidita nie je dostatočná na krytie bilaterálnej pozície, vyraďuje jednotlivé platobné príkazy, až kým nie je likvidita dostatočná. V takomto prípade zúčtujú dotknuté centrálne banky zostávajúce platby okrem vyradených platieb súčasne na PM účtoch dvoch účastníkov TARGET2.

Po vykonaní kontrol uvedených v bodoch i) a ii) [vložiť názov CB] skontroluje multilaterálne zúčtovacie pozície (medzi PM účtom účastníka a inými PM účtami účastníkov TARGET2, pre ktorých bol stanovený multilaterálny limit). Na tieto účely sa primerane použije postup uvedený v bodoch i) a ii).

d) Podľa algoritmu č. 4 („čiastkový a pridružený systém vyrovnania“) [vložiť názov CB] postupuje rovnakým spôsobom ako pri algoritme č. 2, avšak bez vyraďovania platobných príkazov týkajúcich sa vyrovnania pridružených systémov (ktoré zúčtováva súčasne medzi viacerými stranami).

e) Podľa algoritmu č. 5 („pridružený systém vyrovnania prostredníctvom podúčtov“) [vložiť názov CB] postupuje rovnako ako pri algoritme č. 1 s prihliadnutím na rozdiel, že [vložiť názov CB] algoritmus č. 5 začne prostredníctvom ASI a skontroluje len to, či je na podúčtoch účastníkov dostatok prostriedkov. Navyše nemusí brať do úvahy žiadne limity a rezervácie likvidity. Algoritmus č. 5 prebieha tiež počas nočného vyrovnania.

4. Platobné príkazy, ktoré sú zaradené do vstupnej dispozície po začiatku ktoréhokoľvek z algoritmov č. 1 až 4, môžu byť napriek tomu okamžite vyrovnané vo vstupnej dispozícii v prípade, ak pozície a limity príslušných PM účtov účastníkov TARGET2 sú zlučiteľné tak s vyrovnaním týchto platobných príkazov, ako aj s vyrovnaním platobných príkazov v prebiehajúcom optimalizačnom postupe. Dva algoritmy však nemôžu prebiehať súčasne.

5. Počas denného spracovania prebiehajú algoritmy postupne. Pokiaľ nie je potrebné vykonať simultánne multilaterálne vyrovnanie pridruženého systému, postupnosť je takáto:

a) algoritmus č. 1;

b) ak algoritmus č. 1 zlyhá, následne algoritmus č. 2;

c) ak algoritmus č. 2 zlyhá, následne algoritmus č. 3, alebo ak je algoritmus č. 2 úspešný, opakuje sa algoritmus č. 1.

Pokiaľ je potrebné vykonať simultánne multilaterálne vyrovnanie („postup č. 5“) pridruženého systému, prebieha algoritmus č. 4.

6. S cieľom zabezpečiť minimálny časový odstup medzi dvoma prebiehajúcimi algoritmami, algoritmy prebiehajú flexibilne tak, že sa vopred stanoví časové obdobie medzi spustením jednotlivých algoritmov. Časová postupnosť sa kontroluje automaticky. Manuálne zásahy sú možné.

7. Platobnému príkazu nemožno zmeniť poradie (zmena pozície v čakacom rade) a ani ho nemožno odvolať, ak je predmetom prebiehajúceho algoritmu. Požiadavky na zmenu poradia alebo odvolanie platobného príkazu sa zaradia do čakacieho radu až do ukončenia algoritmu. Ak je príslušný platobný príkaz vyrovnaný počas prebiehajúceho algoritmu, akákoľvek požiadavka na zmenu poradia alebo odvolanie sa odmietne. Ak platobný príkaz nie je vyrovnaný, požiadavky účastníka sa zohľadnia okamžite.

8.    Používanie ICM

1. ICM možno použiť na získavanie informácií a riadenie likvidity. Technickou komunikačnou sieťou na výmenu informácií a spustenie kontrolných opatrení je IP bezpečnostná sieť SWIFT (Secure IP Network – SIPN).

2. S výnimkou uložených platobných príkazov a statických údajov sú prostredníctvom ICM k dispozícii iba údaje týkajúce sa bežného pracovného dňa. Stránky sú dostupné iba v anglickom jazyku.

3. Informácie sa poskytujú v „pull“ režime (stiahnutie informácie na základe iniciatívy účastníka), čo znamená, že každý účastník musí o poskytnutie informácie požiadať.

4. Pre použitie ICM sú k dispozícii tieto režimy:

a) režim „od aplikácie k aplikácii“ (A2A)

V A2A sa informácie a správy prenášajú medzi PM a vnútornou aplikáciou účastníka. Účastník musí preto zabezpečiť dostupnosť vhodnej aplikácie na výmenu XML správ (žiadosti a odpovede) s ICM prostredníctvom štandardizovaného rozhrania. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Užívateľskej príručke ICM a knihe 4 UDFS.

b) režim „od užívateľa k aplikácii“ (U2A)

U2A umožňuje priamu komunikáciu medzi účastníkom a ICM. Informácia sa zobrazuje v prehliadači spustenom na počítačovom systéme (SWIFT Alliance WebStation alebo iné rozhranie podľa požiadavky SWIFT). Pre umožnenie U2A prístupu musí IT infraštruktúra podporovať cookies a JavaScript. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Užívateľskej príručke ICM.

5. Na umožnenie prístupu do ICM cez U2A musí mať každý účastník aspoň jednu SWIFT Alliance WebStation alebo iné rozhranie podľa požiadaviek SWIFT.

6. Prístupové práva do ICM sa udelia použitím „Role Based Access Control“ SWIFT. SWIFT služba „Non Repudiation of Emission“ (NRE), ktorá môže byť použitá účastníkmi, umožňuje príjemcovi XML správy preukázať, že takáto správa nebola zmenená.

7. Ak má účastník technické problémy a nemôže zadať žiadny platobný príkaz, môže prostredníctvom ICM vytvoriť vopred naformátované zálohové platby na redistribúciu likvidity a zálohové núdzové platby. [vložiť názov CB] vytvorí takúto funkciu na základe žiadosti účastníka.

8. Účastníci môžu tiež použiť ICM na prevod likvidity:

a) [vložiť v prípade potreby] z ich PM účtu na ich účet mimo PM;

b) medzi PM účtom a podúčtami účastníka; a

▼M6

c) z PM účtu na technický účet vedený v pridruženom systéme, ktorý používa zúčtovací postup č. 6 v reálnom čase;

d) prostredníctvom príkazu na prevod likvidity z PM na T2S DCA alebo, keď sa ICM používa v kombinácii so službami s pridanou hodnotou pre T2S, prostredníctvom príkazu na prevod likvidity z T2S DCA na PM; a

▼M6

e) prostredníctvom príkazu na prevod likvidity z PM na TIPS DCA alebo prostredníctvom príkazu na prevod likvidity z TIPS DCA na PM.

▼B

9.    Užívateľská príručka UDFS a ICM

Ďalšie podrobnosti a príklady vysvetľujúce vyššie uvedené pravidlá sa nachádzajú v UDFS a v Užívateľskej príručke ICM v znení prípadných neskorších zmien a doplnení uverejnených na internetovej stránke [vložiť názov CB] a internetovej stránke ECB v anglickom jazyku.
Dodatok II

SYSTÉM NÁHRADY ŠKODY V RÁMCI TARGET2

1.    Všeobecné zásady

a) V prípade technickej nefunkčnosti TARGET2 môžu priami účastníci predložiť žiadosti o náhradu škody v súlade so systémom náhrady škody v rámci TARGET2, ktorý je ustanovený v tomto dodatku.

b) Ak Rada guvernérov ECB nerozhodne inak, systém náhrady škody v rámci TARGET2 sa neuplatňuje v prípade, ak technická nefunkčnosť TARGET2 vznikla v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré nemožno rozumne pripísať príslušným centrálnym bankám, alebo v dôsledku konania alebo opomenutia tretích osôb.

c) Náhrada škody podľa systému náhrady škody v rámci TARGET2 je jediným postupom na dosiahnutie náhrady škody v prípade technickej nefunkčnosti TARGET2. Účastníci však môžu na uplatnenie náhrady škody využiť iné právne prostriedky. Ak účastník prijme ponuku na náhradu škody podľa systému náhrady škody v rámci TARGET2, znamená to, že neodvolateľne súhlasí, že sa vzdáva všetkých nárokov týkajúcich sa platobných príkazov, v súvislosti s ktorými prijíma náhradu škody (vrátane akýchkoľvek nárokov na následné škody) voči ktorejkoľvek CB a jeho prijatie platby príslušnej náhrady škody predstavuje úplné a konečné uspokojenie všetkých takýchto nárokov. Účastník odškodní dotknuté centrálne banky do výšky sumy získanej podľa systému náhrady škody v rámci TARGET2 za akékoľvek následné nároky vznesené akýmkoľvek iným účastníkom alebo akoukoľvek treťou osobou v súvislosti s príslušným platobným príkazom alebo platbou.

d) Predloženie ponuky na náhradu škody neznamená uznanie zodpovednosti [vložiť názov CB] alebo inej CB za technickú nefunkčnosť TARGET2.

2.    Podmienky pre ponuky na náhradu škody

a) Platca môže požiadať o správny poplatok a náhradu úrokov, ak v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2 platobný príkaz nebol vyrovnaný v pracovný deň, keď bol prijatý.

b) Príjemca platby môže požiadať o správny poplatok, ak z dôvodu technickej nefunkčnosti TARGET2 nedostal platbu, ktorú očakával v určitý pracovný deň. Príjemca platby môže taktiež požiadať o náhradu úrokov v prípade splnenia jednej alebo viacerých nasledujúcich podmienok:

i) v prípade účastníkov, ktorí majú prístup k jednodňovému refinančnému obchodu: z dôvodu technickej nefunkčnosti TARGET2 príjemca platby využil jednodňový refinančný obchod, a/alebo

ii) v prípade všetkých účastníkov: nebolo technicky možné využiť peňažný trh alebo také refinancovanie nebolo možné z iných objektívnych dôvodov.

3.    Výpočet náhrady škody

a) So zreteľom na ponuku na náhradu škody pre platcu:

i) je správny poplatok 50 EUR za prvý nevyrovnaný platobný príkaz, 25 EUR za každý z nasledujúcich štyroch takýchto platobných príkazov a 12,50 EUR za každý ďalší takýto platobný príkaz. Správny poplatok sa vypočíta osobitne vo vzťahu ku každému príjemcovi platby;

▼M4

ii) náhrada úrokov sa určí pomocou referenčnej sadzby, ktorá sa stanoví každý deň. Táto referenčná sadzba je sadzba EONIA (euro overnight index average) alebo jednodňová refinančná sadzba, podľa toho, ktorá z nich je nižšia. Referenčná sadzba sa použije na sumu z platobného príkazu, ktorý nebol vyrovnaný v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2 za každý deň, počínajúc dňom skutočného alebo v prípade platobných príkazov uvedených v bode 2 písm. b) bode ii) zamýšľaného zadania platobného príkazu do dňa, keď bol alebo mohol byť platobný príkaz úspešne vyrovnaný. Výška náhrady škody sa zníži alebo prípadne zvýši o akékoľvek úroky alebo poplatky z uložených peňažných prostriedkov v Eurosystéme, ktoré boli k dispozícii v dôsledku nevyrovnania platobných príkazov; a

▼B

iii) náhrada úrokov sa nevyplatí v prípade, ak sú peňažné prostriedky, ktoré sú k dispozícii z nevyrovnaných platobných príkazov, umiestnené na trhu alebo použité na splnenie požiadaviek na povinné minimálne rezervy.

b) So zreteľom na ponuku na náhradu škody pre príjemcu platby:

i) je správny poplatok 50 EUR za prvý nevyrovnaný platobný príkaz, 25 EUR za každý z nasledujúcich štyroch takýchto platobných príkazov a 12,50 EUR za každý ďalší takýto platobný príkaz. Správny poplatok sa vypočíta osobitne vo vzťahu ku každému platcovi;

ii) spôsob stanovený v písmene a) bode ii) pre výpočet náhrady úrokov sa použije okrem prípadu, ak sa miera náhrady úrokov rovná rozdielu medzi jednodňovou refinančnou sadzbou a referenčnou sadzbou, pričom náhrada úrokov sa vypočíta zo sumy, ktorá bola použitá pri jednodňovom refinančnom obchode, ktorý nastal v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2.

4.    Procesné pravidlá

a) Žiadosť o náhradu škody sa predloží na formulári, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke [vložiť názov CB] v anglickom jazyku (pozri [vložiť odkaz na internetovú stránku CB]). Platcovia predložia formulár žiadosti zvlášť pre každého príjemcu platby a príjemcovia platby predložia formulár žiadosti zvlášť pre každého platcu. Na preukázanie informácií uvedených vo formulári žiadosti sa poskytnú ďalšie informácie a dokumenty, ktoré sú dostatočné na tento účel. V súvislosti s konkrétnou platbou alebo platobným príkazom možno predložiť iba jednu žiadosť.

b) Účastníci predkladajú formuláre žiadostí [vložiť názov CB] do štyroch týždňov od výskytu technickej nefunkčnosti TARGET2. Akékoľvek dodatočné informácie a dôkazy požadované [vložiť názov CB] sa poskytnú do dvoch týždňov od ich vyžiadania.

c) [Vložiť názov CB] posúdi žiadosti a postúpi ich ECB. Ak Rada guvernérov ECB nerozhodne inak a neoznámi to účastníkom, všetky prijaté žiadosti sa posúdia najneskôr do 14 týždňov od výskytu technickej nefunkčnosti TARGET2.

d) [Vložiť názov CB] oznámi výsledok posúdenia, ktoré je uvedené v písmene c), príslušným účastníkom. Ak je súčasťou posúdenia ponuka na náhradu škody, dotknutí účastníci túto ponuku do štyroch týždňov od jej oznámenia buď prijmú, alebo odmietnu, a to pre každú platbu alebo platobný príkaz uvedený v jednotlivých žiadostiach, podpísaním štandardného akceptačného listu (vo forme dostupnej na internetovej stránke [vložiť názov CB] (pozri [vložiť odkaz na internetovú stránku CB]). Ak sa takýto list nedoručí [vložiť názov CB] do štyroch týždňov, považuje sa to za odmietnutie ponuky na náhradu škody dotknutými účastníkmi.

e) [Vložiť názov CB] vyplatí náhradu škody po prijatí akceptačného listu o odškodnení od účastníka. Platby náhrady škody sa neúročia.
Dodatok III

PODMIENKY PRE STANOVISKÁ K SPÔSOBILOSTI A NÁRODNÉ STANOVISKÁ

Podmienky pre stanoviská k spôsobilosti pre účastníkov v TARGET2

[vložiť názov CB]

[adresa]

Účasť v [názov systému]

[miesto]

[dátum]

Vážená pani alebo pán,

boli sme požiadaní ako [interní alebo externí] právni poradcovia [uviesť názov účastníka alebo pobočku účastníka] o vypracovanie tohto stanoviska s ohľadom na otázky, ktoré vyplývajú z práva [jurisdikcia, pod ktorú účastník patrí – ďalej len „jurisdikcia“], v súvislosti s účasťou [uveď názov účastníka] (ďalej len „účastník“) v [názov súčasti systému TARGET2] (ďalej len „systém“).

Toto stanovisko sa zameriava na právo [jurisdikcia] v znení, ktoré je platné k dátumu jeho vypracovania. Podkladom na vypracovanie tohto stanoviska nebolo posúdenie práva inej jurisdikcie, a preto v tomto ohľade nevyjadrujeme ani nevyvodzujeme žiadne závery. Každé z nižšie uvedených vyjadrení a stanovísk má rovnakú váhu a platnosť podľa práva [jurisdikcia] bez ohľadu na to, či účastník pri zadávaní platobných príkazov alebo prijímaní platieb koná prostredníctvom svojho ústredia, alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých pobočiek usadených v rámci alebo mimo [jurisdikcia].

I.   POSUDZOVANÉ DOKUMENTY

Na účely tohto stanoviska sme posúdili:

1. overenú kópiu [uviesť príslušné ustanovujúce dokumenty] účastníka, ktorý je/ktoré sú platné k tomuto dátumu;

2. [v prípade potreby] výpis z [uviesť príslušný obchodný register] a [v prípade potreby] [register úverových inštitúcií alebo podobný register];

3. [v potrebnom rozsahu] kópiu účastníkovej licencie alebo iný dôkaz o oprávnení poskytovať bankové, investičné, finančné prevody alebo iné finančné služby v rámci [jurisdikcia];

4. [v prípade potreby] kópiu rozhodnutia prijatého predstavenstvom alebo príslušným riadiacim orgánom účastníka [uviesť dátum] [uviesť rok], ktoré preukazuje súhlas účastníka s dodržiavaním nižšie vymedzených systémových dokumentov a

5. [uviesť všetky splnomocnenia a iné dokumenty predstavujúce alebo preukazujúce potrebnú právomoc osoby alebo osôb podpisovať príslušné systémové dokumenty (ako sú vymedzené nižšie) v mene účastníka]

a všetky ostatné dokumenty týkajúce sa zriadenia, právomocí a oprávnení účastníka, ktoré sú potrebné alebo vhodné na vypracovanie tohto stanoviska (ďalej len „dokumenty účastníka“).

Na účely tohto stanoviska sme tiež posúdili:

1. [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce ►M3  Harmonizované podmienky otvorenia a vedenia PM účtu v rámci TARGET2 ◄ ] pre systém z [vložiť dátum] (ďalej len „pravidlá“) a

2. […].

[Pravidlá] a […] sú ďalej uvedené len ako „systémové dokumenty“ (a spolu s dokumentmi účastníka len ako „dokumenty“).

II.   PREDPOKLADANÉ SKUTOČNOSTI

Vo vzťahu k dokumentom na účely tohto stanoviska predpokladáme, že:

1. systémové dokumenty, ktoré nám boli poskytnuté, sú originály alebo overené kópie;

2. podmienky systémových dokumentov a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sú platné a právne záväzné podľa práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým, ako je v nich uvedené, sa spravujú, a výber práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým sa majú systémové dokumenty spravovať, je uznaný právom [vložiť odkaz na členský štát systému];

3. dokumenty účastníka sú vyhotovené v medziach spôsobilosti a právomoci príslušných strán a boli právoplatne schválené, prijaté alebo vykonané a v prípade potreby príslušnými stranami doručené a

4. dokumenty účastníka sú záväzné voči stranám, ktorým sú určené, a nedošlo k žiadnemu porušeniu ich podmienok.

III.   STANOVISKO TÝKAJÚCE SA ÚČASTNÍKA

A. Účastník je právnická osoba, ktorá je riadne usadená a zapísaná alebo inak riadne zriadená alebo registrovaná podľa práva [jurisdikcia].

B. Účastník má všetky právomoci potrebné na výkon a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo systémových dokumentov, ktorých je stranou.

C. Prijatie alebo výkon a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo systémových dokumentov, ktorých je účastník stranou, nebude zo strany účastníka v nijakom rozpore s ustanoveniami zákonov alebo iných právnych predpisov [jurisdikcia], ktoré sa vzťahujú na účastníka alebo na dokumenty účastníka.

D. Od účastníka sa nevyžadujú žiadne ďalšie povolenia, schválenia, súhlasy, evidencie, registrácie, notárske osvedčenia ani iné potvrdenia zo strany súdu alebo vládneho orgánu, justičného orgánu alebo orgánu verejnej moci, ktorý je pre tieto veci príslušný v [jurisdikcia] v súvislosti s prijatím, platnosťou alebo vynútiteľnosťou akýchkoľvek systémových dokumentov alebo výkonom práv či plnením povinností uvedených ďalej.

E. Účastník prijal všetky potrebné opatrenia a kroky týkajúce sa spoločnosti, ktoré sa vyžadujú podľa práva [jurisdikcia], aby zabezpečil, že jeho povinnosti vyplývajúce zo systémových dokumentov sú právneho charakteru, platné a záväzné.

Toto stanovisko je vypracované k dátumu, ktorý je v ňom uvedený, a v danom čase je určené výlučne [vložiť názov CB] a [účastník]. Žiadna iná osoba, ako sú určení adresáti a ich právni zástupcovia, sa nemôže odvolávať na toto stanovisko a ani jeho obsah nemožno sprístupniť iným ako týmto osobám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu s výnimkou Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk (a [národná centrálna banka/príslušné regulačné orgány] [jurisdikcia]).

S úctou

[podpis]

Podmienky pre národné stanoviská pre účastníkov v TARGET2 mimo EHP

[vložiť názov CB]

[adresa]

[názov systému]

[miesto] [dátum]

Vážená pani alebo pán,

boli sme požiadaní ako [externí] právni poradcovia [uviesť názov účastníka alebo pobočku účastníka] („účastník“) o vypracovanie tohto stanoviska podľa práva [jurisdikcia, v ktorej je účastník usadený, ďalej len „jurisdikcia“] s ohľadom na otázky, ktoré vyplývajú z práva [jurisdikcia] v súvislosti s účasťou účastníka v systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 (ďalej len „systém“). V stanovisku uvedené odkazy na právo [jurisdikcia] zahŕňajú všetky platné právne predpisy [jurisdikcia]. Vyjadrujeme stanovisko podľa práva [jurisdikcia] s osobitným zreteľom na účastníka, ktorý je usadený mimo [členský štát systému], v súvislosti s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z účasti na systéme, tak ako sú uvedené v nižšie vymedzených systémových dokumentoch.

Toto stanovisko sa zameriava na právo [jurisdikcia] v znení, ktoré je platné k dátumu jeho vypracovania. Podkladom na vypracovanie tohto stanoviska nebolo posúdenie práva inej jurisdikcie, a preto v tomto ohľade nevyjadrujeme ani nevyvodzujeme žiadne závery. Predpokladáme, že v práve inej jurisdikcie nie je nič, čo by mohlo ovplyvniť toto stanovisko.

1.   POSUDZOVANÉ DOKUMENTY

Na účely tohto stanoviska sme posúdili nižšie uvedené dokumenty a iné dokumenty, ktoré sme považovali za potrebné alebo vhodné:

1. [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce ►M3  Harmonizované podmienky otvorenia a vedenia PM účtu v rámci TARGET2 ◄ ] pre systém z [vložiť dátum] (ďalej len „pravidlá“) a

2. všetky ostatné dokumenty, ktoré upravujú systém a/alebo vzťah medzi účastníkom a inými účastníkmi v systéme a medzi účastníkmi v systéme a [vložiť názov CB].

Pravidlá a […] sú ďalej uvedené len ako „systémové dokumenty“.

2.   PREDPOKLADANÉ SKUTOČNOSTI

Vo vzťahu k systémovým dokumentom na účely tohto stanoviska predpokladáme, že:

1. systémové dokumenty sú vyhotovené v medziach spôsobilosti a právomoci príslušných strán a boli právoplatne schválené, prijaté alebo vykonané a v prípade potreby príslušnými stranami doručené a

2. podmienky systémových dokumentov a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sú platné a právne záväzné podľa práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým, ako je v nich uvedené, sa spravujú, a výber práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým sa majú systémové dokumenty spravovať, je uznaný právom [vložiť odkaz na členský štát systému];

3. účastníci v systéme, prostredníctvom ktorého sa zasielajú platobné príkazy alebo prijímajú platby alebo prostredníctvom ktorého sa vykonávajú alebo plnia všetky práva alebo povinnosti vyplývajúce zo systémových dokumentov, majú povolenie na poskytovanie služieb v oblasti prevodu peňažných prostriedkov vo všetkých príslušných jurisdikciách a

4. dokumenty, ktoré nám boli predložené v kópii alebo ako vzor, zodpovedajú originálom.

3.   STANOVISKO

Na základe už uvedených skutočností a v každom prípade s prihliadnutím na ďalej uvedené body zastávame stanovisko, že:

3.1.    Právne aspekty špecifické pre danú krajinu [v potrebnom rozsahu]

Tieto charakteristické znaky legislatívy [jurisdikcia] sú v súlade a v žiadnom prípade nerušia povinnosti účastníka vyplývajúce zo systémových dokumentov: [zoznam právnych aspektov špecifických pre danú krajinu].

▼M7

3.2.    Všeobecné otázky týkajúce sa konkurzu a krízového riadenia

3.2.a. Druhy konkurzného konania a krízového riadenia

Druhy konkurzného konania (vrátane vyrovnania a reštrukturalizácie) – ktoré na účely tohto stanoviska zahŕňa všetky konania voči aktívam účastníka alebo voči ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže mať v [jurisdikcia] – ktoré môžu byť voči účastníkovi vedené v [jurisdikcia], sú len tieto: [zoznam konaní v pôvodnom jazyku a anglický preklad] (ďalej spoločne len „konkurzné konanie“).

Okrem konkurzného konania môže byť v [jurisdikcia] voči účastníkovi, akýmkoľvek jeho aktívam alebo ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže mať v [jurisdikcia], vedené [zoznam uplatniteľného moratória, nútenej správy alebo akéhokoľvek iného konania, v dôsledku ktorého môže dôjsť k pozastaveniu platieb od účastníka a/alebo účastníkovi alebo môžu byť uložené obmedzenia v súvislosti s takýmito platbami alebo podobné konania, vrátane opatrení na predchádzanie kríze a opatrení krízového riadenia, ktoré sú rovnocenné s opatreniami vymedzenými v smernici 2014/59/EÚ v pôvodnom jazyku a anglickom preklade] (ďalej spoločne len „konanie“).

3.2.b.  Konkurzné zmluvy

[jurisdikcia] alebo niektoré správne celky v rámci [jurisdikcia], ako je uvedené, je/sú stranou týchto konkurzných zmlúv: [v prípade potreby uviesť tie, ktoré majú alebo môžu mať dosah na toto stanovisko].

▼B

3.3.    Vykonateľnosť systémových dokumentov

S prihliadnutím na ďalej uvedené body budú všetky ustanovenia systémových dokumentov záväzné a vykonateľné v súlade s ich podmienkami podľa práva [jurisdikcia], najmä v prípade začatia akéhokoľvek konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi.

Predovšetkým zastávame názor, že:

3.3.a.    Spracúvanie platobných príkazov

Ustanovenia [zoznam oddielov] pravidiel o spracúvaní platobných príkazov sú platné a vykonateľné. Najmä všetky platobné príkazy spracúvané podľa takýchto oddielov budú platné, záväzné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia]. Ustanovenie pravidiel, ktoré stanovuje presný moment, keď sa platobný príkaz zadaný účastníkom do systému stáva vykonateľným a neodvolateľným ([doplniť oddiel pravidiel]), je platné, záväzné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.3.b.    Oprávnenie [vložiť názov CB] na vykonávanie jej funkcií

Začatie konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi neovplyvní postavenie a právomoci [vložiť názov CB], ktoré vyplývajú zo systémových dokumentov. [Uveďte [v potrebnom rozsahu], že: rovnaké stanovisko sa vzťahuje tiež na ktorýkoľvek subjekt poskytujúci účastníkom služby, ktoré sú priamo a nevyhnutne požadované pre účasť v systéme (napr. ►M3  poskytovateľ sieťových služieb v TARGET2 ◄ )].

3.3.c.    Opatrenia na nápravu v prípade neplnenia

[Ak sa to vzťahuje na účastníka, ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel o predčasnej splatnosti ešte nesplatných pohľadávok, o započítavaní pohľadávok s cieľom použitia vkladov účastníka, o vymáhaní záložného práva, o pozastavení a ukončení účasti, o pohľadávkach z titulu úrokov z omeškania a o vypovedaní dohôd a transakcií ([vložiť iné príslušné ustanovenia pravidiel alebo systémových dokumentov]) sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].]

3.3.d.    Pozastavenie a ukončenie účasti

Ak sa to vzťahuje na účastníka, ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel (o pozastavení a ukončení účasti účastníka v systéme v prípade začatia konkurzného konania alebo konania, alebo iných prípadov neplnenia, ako sú vymedzené v systémových dokumentoch, alebo ak účastník predstavuje akékoľvek systémové riziko alebo má vážne prevádzkové problémy) sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.3.e.    Sankcie

Ak sa to vzťahuje na účastníka, ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel o sankciách ukladaných účastníkovi, ktorý nie je schopný splatiť vnútrodenný úver alebo jednodňový úver načas, ak je to uplatniteľné, sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.3.f.    Postúpenie práv a povinností

Účastník nemôže svoje práva a povinnosti postúpiť, zmeniť ani iným spôsobom previesť na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu [vložiť názov CB].

3.3.g.    Výber rozhodného práva a jurisdikcia

Ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel, a najmä tie o rozhodnom práve, o riešení sporov, o príslušnosti súdov a o priebehu konania, sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.4.    Odporovateľnosť právnych úkonov

Zastávame názor, že žiadna povinnosť, ktorá vyplýva zo systémových dokumentov, jej plnenie alebo súlad s ňou pred začatím akéhokoľvek konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi nesmie byť v takomto konaní vyňatá ako odporovateľný právny úkon, odporovateľná transakcia alebo vyňatá iným spôsobom podľa práva [jurisdikcia].

Predovšetkým a bez toho, aby bol dotknutý vyššie uvedený názor, vyjadrujeme toto stanovisko s ohľadom na platobné príkazy zadané ktorýmkoľvek účastníkom v systéme. Zastávame najmä názor, že ustanovenia [zoznam oddielov] pravidiel o vykonateľnosti a neodvolateľnosti platobných príkazov budú platné a vykonateľné a že platobný príkaz zadaný ktorýmkoľvek účastníkom a spracovaný podľa [zoznam oddielov] pravidiel nesmie byť vyňatý v akomkoľvek konkurznom konaní ani konaní ako odporovateľný právny úkon, odporovateľná transakcia alebo vyňatý iným spôsobom podľa práva [jurisdikcia].

3.5.    Zabavenie

Ak veriteľ účastníka požiada súd alebo vládny orgán, justičný orgán alebo iný orgán verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia] na vydanie príkazu na zabavenie (vrátane príkazu na zmrazenie, príkazu na zaistenie alebo akéhokoľvek iného verejnoprávneho alebo súkromnoprávneho konania, ktoré je určené na ochranu verejných záujmov alebo práv veriteľov účastníka) – ďalej len „zabavenie“ – podľa práva [jurisdikcia], zastávame názor, že [vložiť analýzu a úvahy].

3.6.    Kolaterál [v prípade potreby]

3.6.a.    Postúpenie práv alebo vklad aktív na účely kolaterálu, záložné právo a/alebo repoobchod

Postúpenia na účely kolaterálu sú platné a vymáhateľné podľa práva (jurisdikcia). Osobitne vznik a výkon záložného práva alebo repoobchodu podľa [vložiť odkaz na príslušné dojednanie s CB] budú platné a vymáhateľné podľa práva (jurisdikcia).

3.6.b.    Prednostné právo postupníkov, záložných veriteľov alebo kupujúcich pri repoobchodoch voči ostatným, ktorí si uplatňujú nárok

V prípade konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi budú mať práva a povinnosti postúpené na účely kolaterálu alebo založené účastníkom v prospech [vložiť odkaz na CB] alebo iných účastníkov v systéme prednosť pri platbách pred nárokmi všetkých ostatných veriteľov účastníka a nebudú podliehať prednostnému právu ani prednostným veriteľom.

3.6.c.    Uplatnenie nárokov zo zabezpečenia

Aj v prípade konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi budú mať ostatní účastníci v systéme a [vložiť názov CB] ako [postupníci, záložní veritelia alebo kupujúci pri repoobchodoch, podľa toho, čo možno uplatniť] stále možnosť vymáhať a zhromažďovať práva alebo aktíva účastníka prostredníctvom konania [vložiť názov CB] podľa pravidiel.

3.6.d.    Forma a požiadavky na registráciu

V prípade práv alebo aktív účastníka nie sú stanovené žiadne formálne požiadavky na postúpenie na účely kolaterálu alebo pre vznik a vymáhanie záložného práva alebo repoobchodu a na [postúpenie na účely kolaterálu, zálohu alebo repoobchodov, podľa toho, čo možno uplatniť] alebo akýchkoľvek náležitostí takéhoto [postúpenia, zálohu alebo repoobchodu, podľa toho, čo možno uplatniť] nie je potrebná registrácia ani evidencia na ktoromkoľvek súde alebo vládnom orgáne, justičnom orgáne alebo inom orgáne verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia].

3.7.    Pobočky [v potrebnom rozsahu]

3.7.a.    Stanovisko sa vzťahuje na konanie prostredníctvom pobočiek

Každé z vyššie uvedených vyjadrení a stanovísk týkajúcich sa účastníka má rovnakú váhu a platnosť podľa práva [jurisdikcia] bez ohľadu na to, či účastník koná prostredníctvom jednej alebo viacerých svojich pobočiek usadených mimo [jurisdikcia].

3.7.b.    Súlad s právom

Výkon a plnenie práv a povinností podľa systémových dokumentov ani zadanie, prenos alebo prijatie platobných príkazov pobočkou účastníka nebudú v žiadnom ohľade porušovaním práva [jurisdikcia].

3.7.c.    Požadované povolenia

Výkon a plnenie práv a povinností podľa systémových dokumentov ani zadanie, prenos alebo prijatie platobných príkazov pobočkou účastníka si nebudú vyžadovať žiadne ďalšie povolenia, schválenia, súhlasy, evidencie, registrácie, notárske osvedčenia ani iné potvrdenia zo strany súdu alebo vládneho orgánu, justičného orgánu alebo orgánu verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia].

Toto stanovisko je vypracované k dátumu, ktorý je v ňom uvedený, a v danom čase je určené výlučne [vložiť názov CB] a [účastníci]. Žiadna iná osoba, ako sú určení adresáti a ich právni zástupcovia, sa nemôže odvolávať na toto stanovisko a ani jeho obsah nemožno sprístupniť iným ako týmto osobám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu s výnimkou Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk [a [národná centrálna banka/príslušné regulačné orgány] [jurisdikcia]].

S úctou

[podpis]
Dodatok IV

OBNOVA PREVÁDZKY A NÚDZOVÁ PREVÁDZKA

1.    Všeobecné ustanovenia

a) Tento dodatok ustanovuje dojednania medzi [vložiť názov CB] a účastníkmi alebo pridruženými systémami, ak zlyhá jedna alebo viac zložiek SSP alebo telekomunikačná sieť alebo sú ovplyvnené nepredvídanou vonkajšou udalosťou, alebo ak takéto zlyhanie ovplyvňuje ktoréhokoľvek účastníka alebo pridružený systém.

b) Všetky odkazy na konkrétne časy uvedené v tomto dodatku sú odkazmi na miestny čas v sídle ECB, t. j. stredoeurópsky čas [ďalej len „SEČ“ ( 20 )].

2.    Opatrenia na zabezpečenie obnovy prevádzky a núdzovej prevádzky

a) V prípade nepredvídanej vonkajšej udalosti a/alebo zlyhania SSP alebo telekomunikačnej siete, ktoré majú vplyv na bežnú prevádzku TARGET2, je [vložiť názov CB] oprávnená prijať opatrenia na zabezpečenie obnovy prevádzky a núdzovej prevádzky.

b) V TARGET2 sú k dispozícii tieto hlavné opatrenia na zabezpečenie obnovy prevádzky a núdzovej prevádzky:

i) premiestnenie prevádzky SSP na iné miesto;

ii) zmena prevádzkových hodín SSP a

iii) začatie núdzového spracúvania veľmi kritických a kritických platieb vymedzených v bode 6 písm. c) a d).

c) Pokiaľ ide o opatrenia na zabezpečenie obnovy prevádzky a núdzovej prevádzky, je v plnej miere na [vložiť názov CB], aby zvážila, či a aké opatrenia prijme na vyrovnanie platobných príkazov.

3.    Oznamovanie udalostí

a) Informácia o zlyhaní SSP a/alebo nepredvídanej vonkajšej udalosti sa účastníkom oznamuje prostredníctvom vnútroštátnych komunikačných kanálov, ICM a T2IS. Účastníkom sa oznamujú najmä tieto informácie:

i) opis udalosti;

ii) predpokladané oneskorenie v zúčtovávaní (ak je známe);

iii) informácie o už prijatých opatreniach a

iv) odporúčania pre účastníkov.

b) [Vložiť názov CB] môže účastníkom navyše oznámiť výskyt akejkoľvek inej existujúcej alebo predpokladanej skutočnosti, ktorá by mohla ovplyvniť bežnú prevádzku TARGET2.

4.    Premiestnenie prevádzky SSP na iné miesto

a) V prípade, ak nastane ktorákoľvek zo skutočností uvedená v bode 2 písm. a), možno prevádzku SSP premiestniť na iné miesto v tom istom alebo v inom regióne.

▼M4

b) V prípade, že sa prevádzka SSP alebo platforma T2S premiestni z jedného regiónu (región 1) do iného regiónu (región 2), účastníci vyvinú maximálne úsilie na obnovenie svojich pozícií k okamihu, keď došlo k zlyhaniu alebo k nepredvídaným vonkajším udalostiam, a poskytnú [vložiť názov CB] všetky informácie, ktoré sú významné v tomto ohľade.

▼M4

c) Ak sa ►M6  príkaz na prevod likvidity z PM na T2S DCA ◄ zaúčtuje na ťarchu PM účtu účastníka v SSP v regióne 1, ale po obnovení pozícií sa neukáže ako zaúčtovaný v SSP v regióne 2, CB zodpovedná za účastníka zaúčtuje príslušnú sumu na ťarchu PM účtu účastníka v regióne 2, aby vrátila zostatok na PM účte účastníka na úroveň, na ktorej bol pred premiestnením.

▼B

5.    Zmena prevádzkových hodín

a) Denné spracovanie môže byť predĺžené a začiatok nového pracovného dňa môže byť posunutý. Počas predĺžených prevádzkových hodín TARGET2 sa platobné príkazy spracúvajú v súlade s [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky] s výhradou zmien uvedených v tomto dodatku.

b) Denné spracovanie môže byť predĺžené a jeho ukončenie tým posunuté, ak k zlyhaniu SSP došlo počas dňa, ale bolo odstránené do 18.00 hod. Ukončenie môže byť za bežných okolností posunuté najviac o dve hodiny a táto skutočnosť sa účastníkom oznámi čo najskôr. Ak sa takéto posunutie ukončenia oznámi pred 16.50 hod., musí sa medzi ukončením zúčtovávania klientskych a medzibankových platobných príkazov zachovať minimálna jednohodinová lehota. Keď sa už posunutie ukončenia oznámi, nemožno takéto rozhodnutie odvolať.

c) Ukončenie bude posunuté v prípadoch, keď k zlyhaniu SSP dôjde pred 18.00 hod. a nebude do 18.00 hod. odstránené. [vložiť názov CB] bezodkladne oznámi účastníkom posunutie ukončenia.

d) Po opätovnom obnovení činnosti SSP sa uskutočnia tieto kroky:

i) [Vložiť názov CB] sa snaží do jednej hodiny zúčtovať všetky platby v čakacom rade; tento čas sa skráti na 30 minút v prípade, ak k zlyhaniu SSP dôjde o 17.30 hod. alebo neskôr (v prípadoch, ak zlyhanie SSP pretrvávalo o 18.00 hod.).

ii) Konečné zostatky účastníkov sa uzatvoria do jednej hodiny; tento čas sa skráti na 30 minút v prípade, ak k zlyhaniu SSP dôjde o 17.30 hod. alebo neskôr v prípadoch, ak zlyhanie SSP pretrvávalo o 18.00 hod.

iii) V čase ukončenia vyrovnania medzibankových platieb sa uskutočnia záverečné postupy denného spracovania vrátane vyrovnania automatických operácií (standing facilities) s Eurosystémom.

e) Pridružené systémy, ktoré si vyžadujú likviditu skoro ráno, musia mať vytvorené prostriedky na zvládnutie prípadov, keď denné spracovanie nemožno začať načas kvôli zlyhaniu SSP počas predchádzajúceho dňa.

6.    Núdzová prevádzka

▼M7

a) Ak to [vložiť názov CB] považuje za potrebné, spustí núdzové spracúvanie platobných príkazov s použitím núdzového riešenia SSP. V takých prípadoch sa účastníkom a pridruženým systémom poskytujú služby len v minimálnom rozsahu. [Vložiť názov CB] oznámi účastníkom a pridruženým systémom začiatok núdzovej prevádzky akýmikoľvek dostupnými komunikačnými prostriedkami.

b) Počas núdzovej prevádzky platobné príkazy zadávajú účastníci a schvaľuje ich [vložiť názov CB]. Okrem toho môžu pridružené systémy predložiť súbory obsahujúce platobné pokyny, ktoré môže [vložiť názov CB] vložiť do núdzového riešenia.

▼B

c) Tieto platby sa považujú za „veľmi kritické“ a [vložiť názov CB] vyvinie maximálne úsilie na ich spracovanie v núdzovej prevádzke:

▼M6

i) platby týkajúce sa CLS Bank International s výnimkou platieb súvisiacich so službou CLS CCP a službou CLSNow;

▼B

ii) vyrovnanie na konci dňa EURO1;

iii) výzvy na dodanie likvidity pre centrálne protistrany.

▼M7

d) Platby potrebné na odstránenie systémového rizika sa považujú za „kritické“ a [vložiť názov CB] môže rozhodnúť, že pristúpi k ich núdzovému spracovaniu.

e) Účastníci zadávajú platobné príkazy na účely núdzovej prevádzky priamo do núdzového riešenia a informácie sa príjemcom platieb poskytujú prostredníctvom [vložiť komunikačné prostriedky]. Pridružené systémy predkladajú [vložiť názov CB] súbory, ktoré obsahujú platobné pokyny, a oprávnenie pre [vložiť názov CB] na ich vloženie do núdzového riešenia. Výnimočne môže [vložiť názov CB] tiež manuálne zadávať platby v mene účastníkov. Informácie o zostatkoch na účtoch a o zápisoch týkajúcich sa zaúčtovania na ťarchu účtu a pripísania v prospech účtu možno získať prostredníctvom [vložiť názov CB].

▼B

f) Platobné príkazy, ktoré už boli zadané do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], ale sú v čakacom rade, môžu tiež podliehať núdzovej prevádzke. V takých prípadoch sa [vložiť názov CB] usiluje o to, aby neprichádzalo k dvojitému spracovaniu platobných príkazov, ale riziko takéhoto dvojitého spracovania, ak nastane, znášajú účastníci.

g) Pre spracúvanie platobných príkazov v núdzovej prevádzke účastníci zabezpečia dodatočný kolaterál. Prichádzajúce núdzové platby možno počas núdzovej prevádzky použiť s cieľom financovať odchádzajúce núdzové platby. Na účely núdzovej prevádzky [vložiť názov CB] neberie do úvahy dostupnú likviditu účastníkov.

7.    Zlyhania spojené s účastníkmi alebo pridruženými systémami

▼M7

a) V prípade, ak má účastník problém, ktorý mu bráni vo vyrovnaní platieb v TARGET2, je zodpovedný za to, aby sa tento problém odstránil. Účastník môže využiť najmä interné riešenia alebo funkciu ICM, t. j. zálohové platby na redistribúciu likvidity a zálohové núdzové platby (napr. CLS, EURO1).

▼B

b) Ak sa účastník rozhodne využiť na zálohové platby na redistribúciu likvidity funkciu ICM, [vložiť názov CB] otvorí, ak o to účastník požiada, túto funkciu prostredníctvom ICM. [Vložiť názov CB] zašle na žiadosť účastníka správu cez ICM s cieľom oznámiť ostatným účastníkom využitie zálohových platieb na redistribúciu likvidity účastníkom. Účastník je zodpovedný za zaslanie takýchto zálohových platieb na redistribúciu likvidity výlučne ostatným účastníkom, s ktorými uzavrel dvojstrannú dohodu o používaní takýchto platieb, a za všetky ďalšie kroky, ktoré súvisia s takýmito platbami.

c) Ak účastník vyčerpá všetky možnosti podľa písmena a) alebo ak nie sú účinné, môže požiadať o podporu [vložiť názov CB].

d) V prípade, ak má zlyhanie vplyv na pridružený systém, je zodpovednosťou tohto pridruženého systému, aby takéto zlyhanie odstránil. [Vložiť názov CB] môže konať v mene pridruženého systému, ak o to pridružený systém požiada. [Vložiť názov CB] sa na základe vlastného uváženia rozhodne, akú podporu poskytne pridruženému systému, vrátane nočnej prevádzky pridruženého systému. Možno prijať tieto núdzové opatrenia:

i) pridružený systém dá pokyn na hladké platby, t. j. platby, ktoré nie sú spojené s podkladovou transakciou, prostredníctvom rozhrania účastníka;

ii) [Vložiť názov CB] vytvorí a/alebo spracúva pokyny alebo súbory XML v mene pridruženého systému a/alebo

iii) [Vložiť názov CB] uskutoční hladké platby v mene pridruženého systému.

e) Podrobné núdzové opatrenia v súvislosti s pridruženými systémami sú uvedené v dvojstranných dojednaniach medzi [vložiť názov CB] a príslušným pridruženým systémom.

8.    Iné ustanovenia

a) Ak nie sú v dôsledku výskytu skutočností uvedených v bode 3 písm. a) k dispozícii určité údaje, [vložiť názov CB] je oprávnená začať alebo pokračovať v spracúvaní platobných príkazov a/alebo v prevádzke TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] na základe posledných dostupných údajov podľa rozhodnutia [vložiť názov CB]. Ak o to [vložiť názov CB] požiada, účastníci a pridružené systémy opätovne predložia svoje správy FileAct/Interact alebo urobia iný úkon, ktorý [vložiť názov CB] považuje za vhodný.

▼M5

b) V prípade zlyhania [vložiť názov CB] môžu vykonávať niektoré alebo všetky jej technické funkcie v súvislosti s TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] iné centrálne banky Eurosystému alebo ►M6  prevádzkový tím SSP ◄ .

▼M4

c) [Vložiť názov CB] môže požadovať, aby sa účastníci zúčastňovali na pravidelných alebo príležitostných skúškach opatrení pre prípad obnovy prevádzky alebo núdzovej prevádzky, školeniach alebo iných preventívnych opatreniach, ktoré [vložiť názov CB] považuje za potrebné. Všetky náklady, ktoré účastníci vynaložili v dôsledku takýchto skúšok alebo iných opatrení, znášajú výhradne títo účastníci.

▼B
Dodatok V

HARMONOGRAM PREVÁDZKY

1. Pracovnými dňami TARGET2 sú všetky dni okrem soboty, nedele, Nového roku, Veľkého piatku a Veľkonočného pondelka (podľa kalendára platného v sídle ECB), 1. mája, prvého sviatku vianočného a druhého sviatku vianočného.

2. Referenčným časom pre systém je miestny čas v sídle ECB, t. j. SEČ.

3. Bežný pracovný deň sa začína večer predchádzajúceho pracovného dňa a prevádzka má tento harmonogram:

▼M6Čas

Opis

6.45-7.00

Čas na prípravu dennej prevádzky (1)

7.00-18.00

Denné spracovanie

17.00

Ukončenie vyrovnania klientskych platieb, t. j. platieb, pri ktorých príkazca a/alebo príjemca platby nie je priamym ani nepriamym účastníkom, ako to možno v systéme identifikovať použitím správy MT 103 alebo MT 103+

18.00

Ukončenie vyrovnania medzibankových platieb, t. j. iných platieb ako klientskych platieb

Ukončenie vyrovnania prevodov likvidity medzi TARGET2 a TIPS

Krátko po 18.00

Dokončenie posledných algoritmov v TARGET2

Po ukončení posledných algoritmov

TARGET2 pošle správu TIPS na iniciovanie zmeny pracovného dňa v TIPS

Krátko po ukončení posledných algoritmov

Súbory na konci dňa (hlavná účtovná kniha) prijaté od TIPS

18.00-18.45 (2)

Záverečné postupy denného spracovania

18.15 (2)

Všeobecný čas ukončenia využitia automatických operácií („standing facilities“)

(krátko po) 18.30 (3)

Údaje pre aktualizáciu účtovných systémov sú sprístupnené centrálnym bankám

18.45-19.30 (3)

Začiatočné postupy denného spracovania (nový pracovný deň)

19.00 (3) -19.30 (2)

Poskytnutie likvidity na PM účet

19.30 (3)

Správa „začiatok postupu“ a vyrovnanie trvalých príkazov na prevod likvidity z PM účtov na podúčty/technický účet (vyrovnanie súvisiace s pridruženým systémom)

Začiatok prevodov likvidity medzi TARGET2 a TIPS

19.30 (3)-22.00

Uskutočnenie dodatočných prevodov likvidity prostredníctvom ICM pre zúčtovací postup č. 6 v reálnom čase, uskutočnenie dodatočných prevodov likvidity prostredníctvom ICM predtým, ako pridružený systém pošle správu „začiatok cyklu“ pre zúčtovací postup č. 6 s rozhraním; vyrovnanie nočnej prevádzky pridruženého systému (len pre zúčtovací postup č. 6 v reálnom čase a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním)

22.00-1.00

Technická údržba

1.00-7.00

Vyrovnanie nočnej prevádzky pridruženého systému (len pre zúčtovací postup č. 6 v reálnom čase a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním)

Prevody likvidity medzi TARGET2 a TIPS

(1)   „Dennou prevádzkou“ sa rozumie denné spracovanie a záverečné postupy denného spracovania.

(2)   Posledný deň obdobia na udržiavanie povinných minimálnych rezerv v Eurosystéme sa končí o 15 minút neskôr.

(3)   Posledný deň obdobia na udržiavanie povinných minimálnych rezerv v Eurosystéme sa začína o 15 minút neskôr.

▼B

4. Pre prevody likvidity je ICM k dispozícii od 19.30 hod. ( 21 ) do 18.00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkou technickej údržby, ktorá prebieha od 22.00 hod. do 1.00 hod.

5. Prevádzkové hodiny sa môžu zmeniť v prípade, ak sú v súlade s odsekom 5 dodatku IV prijaté opatrenia na obnovu prevádzky.

▼M6

6. Aktualizované informácie o prevádzkovom stave SSP sú prístupné v informačnom systéme TARGET2 (T2IS) na osobitnej internetovej stránke v rámci internetových stránok ECB. Informácie o prevádzkovom stave SSP v T2IS a na internetovej stránke ECB sa aktualizujú iba počas bežnej prevádzkovej doby.

▼M3
Dodatok VI

SADZOBNÍK POPLATKOV A FAKTURÁCIA

Poplatky pre priamych účastníkov

1. Mesačný poplatok za spracovanie platobných príkazov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] je pre priamych účastníkov v závislosti od možnosti, ktorú si priamy účastník vybral, buď:

a) 150 EUR za PM účet plus paušálny poplatok vo výške 0,80 EUR za transakciu (debetný zápis) alebo

b) 1 875  EUR za PM účet plus poplatok za transakciu (debetný zápis), ktorý je založený na objeme transakcií (počet spracovaných položiek) a určený mesačne takto:Pásmo

Od

Do

Cena

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

nad 100 000

0,125 EUR

Za prevody likvidity medzi PM účtom účastníka a jeho podúčtami sa neúčtuje poplatok.

▼M6

Za príkazy na prevod likvidity z PM na T2S DCA alebo z PM na TIPS DCA odoslané z PM účtu účastníka a príkazy na prevod likvidity z T2S DCA na PM alebo príkazy na prevod likvidity z TIPS DCA na PM prijaté na PM účte účastníka sa účtuje poplatok podľa písmena a) alebo b), podľa toho, ktorý bol zvolený pre daný PM účet.

▼M3

2. Mesačný poplatok pre multiadresný prístup je 80 EUR za každú 8-miestnu BIC adresu, ktorá je iná ako adresa BIC účtu priameho účastníka.

3. Pre priamych účastníkov, ktorí si neželajú, aby bol BIC ich účtu uverejnený v adresári TARGET2, sa účtuje dodatočný mesačný poplatok vo výške 30 EUR za účet.

4. Mesačný poplatok za každú registráciu nepriameho účastníka priamym účastníkom v adresári TARGET2 je 20 EUR.

5. Jednorazový poplatok za každú registráciu adresovateľného držiteľa BIC v adresári TARGET2, pokiaľ ide o pobočky priamych a nepriamych účastníkov, pobočky korešpondentov a adresovateľných držiteľov BIC, ktorí sú členmi tej istej skupiny v zmysle článku 1, je 5 EUR.

6. Mesačný poplatok za každú registráciu adresovateľného držiteľa BIC v adresári TARGET2 ako korešpondenta je 5 EUR.

7. Mesačný poplatok pre priamych účastníkov, ktorí si v rámci TARGET2 predplatili služby s pridanou hodnotou pre T2S, je 50 EUR pre tých účastníkov, ktorí si zvolili možnosť a) uvedenú v odseku 1, a 625 EUR pre tých účastníkov, ktorí si zvolili možnosť b) uvedenú v odseku 1.

Poplatky za združovanie likvidity

8. Pre CAI režim je mesačný poplatok 100 EUR za každý účet, ktorý je súčasťou skupiny.

9. Pre režim AL je mesačný poplatok 200 EUR za každý účet, ktorý je súčasťou skupiny AL. Ak skupina AL používa CAI režim, za tie účty, ktoré nie sú súčasťou režimu AL, sa platí CAI mesačný poplatok vo výške 100 EUR za účet.

10. Na všetky platby účastníkov v skupine sa tak pre režim AL, ako aj pre CAI režim uplatňuje zostupná transakčná poplatková schéma stanovená v tabuľke uvedenej v bode 1 písm. b), ako keby boli tieto platby zasielané z účtu jedného účastníka.

11. Mesačný poplatok 1 875  EUR, ktorý je uvedený v bode 1 písm. b), platí príslušný manažér skupiny a mesačný poplatok 150 EUR uvedený v bode 1 písm. a) platia ostatní členovia skupiny. Mesačný poplatok 1 875  EUR sa platí len raz, ak je skupina AL súčasťou CAI skupiny a manažérom skupiny AL je manažér CAI skupiny. Ak je skupina AL súčasťou CAI skupiny a manažér CAI skupiny je iná osoba ako manažér skupiny AL, potom manažér CAI skupiny zaplatí dodatočný mesačný poplatok 1 875  EUR. V takých prípadoch sa faktúra za celkové poplatky za všetky účty v CAI skupine (vrátane účtov skupiny AL) zašle manažérovi CAI skupiny.

Poplatky pre majiteľov hlavných PM účtov

12. Okrem poplatkov stanovených v tomto dodatku sa majiteľom hlavných PM účtov účtuje mesačný poplatok 250 EUR za každý prepojený ►M6  T2S DCA ◄ účet.

13. Majiteľom hlavných PM účtov sa za služby T2S spojené s jedným alebo viacerými prepojenými ►M6  T2S DCA ◄ účtami účtujú ďalej uvedené poplatky. Tieto položky sa fakturujú osobitne.Tarifné položky

Cena

Vysvetlenie

Služby vyrovnania

▼M7

príkazy na prevod likvidity z T2S DCA na T2S DCA

14,1 eurocenta

za prevod

Pohyb v rámci zostatku (t. j. blokovanie, odblokovanie, rezervácia likvidity atď.)

9,4 eurocenta

za transakciu

▼M3

Informačné služby

Správy A2A

0,4 eurocenta

za obchodnú položku v každej vygenerovanej správe A2A

Vyhľadávania A2A

0,7 eurocenta

za vyhľadávanú obchodnú položku v každom vygenerovanom vyhľadávaní A2A

Vyhľadávania U2A

10 eurocentov

za použitú funkciu vyhľadávania

▼M6

Stiahnuté vyhľadávania U2A

0,7 eurocenta

za vyhľadávanú obchodnú položku v každom vygenerovanom a stiahnutom vyhľadávaní U2A

▼M3

Správy zhrnuté do súboru

0,4 eurocenta

za správu v súbore

Prenosy

1,2 eurocenta

za prenos

▼M6

Poplatky pre majiteľov prepojených PM účtov

13a. Majiteľovi prepojeného PM účtu sa za službu TIPS spojenú s TIPS DCA prepojenými s uvedeným PM účtom účtujú ďalej uvedené poplatky.Tarifné položky

Cena

Vysvetlenie

Služby vyrovnania

Príkaz na okamžitú platbu

0,20 eurocenta

Účtuje sa tiež za nevyrovnané transakcie

Žiadosť o storno

0,00

 

Zamietavá odpoveď na storno

0,00

 

Kladná odpoveď na storno

0,20 eurocenta

Účtuje sa tiež majiteľovi prepojeného PM účtu spojeného s TIPS DCA, v prospech ktorého sa vykonáva zaúčtovanie (tiež pre nevyrovnané transakcie)

13b. Prvých desať miliónov príkazov na okamžitú platbu a kladných odpovedí na storno prijatých platformou TIPS do konca roka 2019 je bezplatných. Za akékoľvek ďalšie príkazy na okamžitú platbu a kladné odpovede na storno prijaté platformou TIPS do konca roka 2019 účtuje [vložiť názov centrálnej banky] majiteľom prepojeného PM účtu poplatky v nasledujúcom roku.

▼M3

Fakturácia

▼M5

14. V prípade priamych účastníkov sa uplatňujú tieto pravidlá fakturácie. Najneskôr v deviaty pracovný deň nasledujúceho mesiaca sa príslušné faktúry za predchádzajúci mesiac s uvedením poplatkov, ktoré je potrebné zaplatiť, doručia priamemu účastníkovi (manažérovi skupiny AL alebo CAI skupiny v prípade, ak sa používa režim AL alebo CAI režim). ►M6  Platby sa uhradia najneskôr v štrnásty pracovný deň daného mesiaca na účet, ktorý uvedie [vložiť názov centrálnej banky] alebo sa zaúčtujú na ťarchu účtu, ktorý uvedie majiteľ PM účtu ◄ .

▼B
Dodatok VII

DOHODA O ZOSKUPENEJ LIKVIDITE – VARIANT A

Vzor pre použitie režimu AL viac ako jednou úverovou inštitúciouČlánok 1

Účinnosť tejto dohody

Táto dohoda a jej prípadné zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť len vtedy, keď riadiaca NCB písomne potvrdí, po prijatí všetkých informácií a dokumentov, ktoré považuje za vhodné, že táto dohoda alebo jej zmeny a doplnenia sú v súlade s požiadavkami ustanovenými v príslušných podmienkach účasti v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

Článok 2

Spoločný záujem členov skupiny AL a národných centrálnych bánk AL

1.  Členovia skupiny AL výslovne vyhlasujú a potvrdzujú, že uzavretie tejto dohody slúži ich spoločným ekonomickým, sociálnym a finančným záujmom, keďže platobné príkazy všetkých členov skupiny AL možno zúčtovať v ich príslušných systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, až do sumy zodpovedajúcej dostupnej likvidite na všetkých PM účtoch členov skupiny AL, čím sa vyrovnáva dostupná likvidita v iných systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

2.  AL národné centrálne banky majú spoločný záujem na poskytovaní vnútrodenného úveru členom skupiny AL, pretože sa tým podporuje celková výkonnosť vyrovnania platieb v TARGET2. Vnútrodenný úver je zabezpečený v súlade s článkom 18 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, keďže debetný zostatok, ktorý vznikne vykonaním platobného príkazu, je krytý dostupnou likviditou na PM účtoch ostatných členov skupiny AL vedených v ich príslušných národných centrálnych bankách AL a tieto sú zabezpečené na plnenie záväzkov ktoréhokoľvek člena skupiny AL voči národným centrálnym bankám AL.

Článok 3

Práva a povinnosti členov skupiny AL

1.  Členovia skupiny AL zodpovedajú všetkým národným centrálnym bankám AL spoločne a nerozdielne za všetky pohľadávky, ktoré vznikli v dôsledku vyrovnania platobného príkazu ktoréhokoľvek člena skupiny AL v ich príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Členovia skupiny AL nemôžu svoju zodpovednosť voči národným centrálnym bankám AL v súvislosti so súhrnom všetkých uvedených záväzkov vylúčiť odvolaním sa na dojednania o rozdelení zodpovednosti v rámci skupiny.

2.  Celková hodnota všetkých platobných príkazov vyrovnaných členmi skupiny AL na ich PM účtoch nesmie nikdy presiahnuť zoskupenú sumu dostupnej likvidity na všetkých takýchto PM účtoch.

3.  Členovia skupiny AL sú oprávnení na použitie CAI režimu, ktorý je uvedený v [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky].

4.  Členovia skupiny AL medzi sebou uzatvoria vnútornú dohodu, ktorá okrem iného obsahuje:

a) pravidlá vnútorného usporiadania skupiny AL;

b) podmienky, za akých má manažér skupiny AL oznamovaciu povinnosť voči členom skupiny AL;

c) náklady na AL režim (vrátane ich rozdelenia medzi členov skupiny AL) a

d) poplatky, ktoré členovia skupiny AL platia medzi sebou ako odmenu za služby podľa dohody AL, a pravidlá na vypočítanie finančnej odplaty.

S výnimkou písmena d) sa členovia skupiny AL môžu rozhodnúť, či vnútornú dohodu alebo jej časti sprístupnia národným centrálnym bankám AL. Členovia skupiny AL sprístupnia národným centrálnym bankám AL informácie uvedené v písmene d).

Článok 4

Práva a povinnosti národných centrálnych bánk AL

1.  Ak člen skupiny AL zadá do svojho príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, platobný príkaz v sume prevyšujúcej dostupnú likviditu na PM účte tohto člena skupiny AL, jeho príslušná NCB AL poskytne vnútrodenný úver, ktorý je zabezpečený dostupnou likviditou na iných PM účtoch člena skupiny AL vedených v jeho príslušnej NCB AL alebo na PM účtoch ostatných členov skupiny AL vedených v ich príslušných národných centrálnych bankách AL. Takýto vnútrodenný úver sa spravuje pravidlami, ktoré sa uplatňujú na poskytovanie vnútrodenných úverov takouto NCB AL.

2.  Platobné príkazy zadané ktorýmkoľvek členom skupiny AL, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k prekročeniu dostupnej likvidity na všetkých PM účtoch členov skupiny AL, sa umiestnia do čakacieho radu, až kým nebude k dispozícii dostatočná likvidita.

3.  Okrem prípadu, keď sa voči jednému alebo viacerým členom skupiny AL začalo konkurzné konanie, môže NCB AL žiadať od každého člena skupiny AL úplné splnenie všetkých záväzkov, ktoré vznikli v dôsledku vyrovnania platobných príkazov ktoréhokoľvek člena skupiny AL v jeho príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2.

Článok 5

Vymenovanie a úloha manažéra skupiny AL

1.  Členovia skupiny AL týmto vymenúvajú [uviesť účastníka vymenovaného za manažéra skupiny AL], ktorý je kontaktným bodom pre všetky administratívne záležitosti týkajúce sa skupiny AL.

2.  Všetci členovia skupiny AL poskytujú svojej príslušnej NCB AL, ako aj manažérovi skupiny AL akékoľvek informácie, ktoré môžu mať vplyv na platnosť, vykonateľnosť a implementáciu tejto dohody, vrátane akýchkoľvek zmien alebo ukončení väzieb medzi členmi skupiny AL potrebných na to, aby skupina spĺňala vymedzenie pojmu skupiny, ktorý je ustanovený v [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia v opatreniach implementujúcich harmonizované podmienky], výskyt akýchkoľvek prípadov neplnenia v zmysle [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky] alebo akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže mať vplyv na platnosť a/alebo vykonateľnosť [vložiť odkaz na ustanovenia o záložnom práve, konečnom čistom vyrovnaní alebo iné príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky].

3.  Manažér skupiny AL bezodkladne oznámi riadiacej NCB akékoľvek informácie uvedené v odseku 2, ktoré sa týkajú jeho alebo iného člena skupiny AL.

4.  Manažér skupiny AL je zodpovedný za vnútrodenné monitorovanie dostupnej likvidity v rámci skupiny AL.

5.  Manažér skupiny AL je splnomocnený na úkony vo vzťahu k PM účtom členov skupiny AL, a najmä zastupuje členov skupiny AL pri týchto operáciách:

a) akékoľvek operácie ICM týkajúce sa PM účtov členov skupiny AL vrátane zmeny priority platobného príkazu, odvolania platobného príkazu, zmeny času vyrovnania, prevodov likvidity (vrátane prevodov z podúčtov a na podúčty), zmeny poradia transakcií v čakacom rade, rezervovanie likvidity týkajúce sa skupiny AL a stanovenie a zmeny limitov týkajúce sa skupiny AL;

b) všetky transakcie na konci dňa týkajúce sa likvidity medzi PM účtami členov skupiny AL, ktoré zabezpečujú, že zostatky na PM účtoch členov skupiny AL sú vyrovnané tak, aby žiadny z týchto účtov nemal na konci dňa debetný zostatok, alebo ak to možno uplatniť, debetný zostatok nezabezpečený akceptovateľným kolaterálom (v prípade takéhoto postupu ďalej len „vyrovnávanie“);

c) všeobecné pokyny, na základe ktorých sa uskutočňuje automatické vyrovnávanie, t. j. vymedzenie poradia PM účtov členov skupiny AL s dostupnou likviditou, na ťarchu ktorých sa vykonáva zaúčtovanie počas vyrovnávania;

d) v prípade, ak manažér skupiny AL nedal žiadny výslovný pokyn, ako je uvedené v písmenách b) a c), uskutoční sa automatické vyrovnávanie, počnúc PM účtom s najvyšším kreditným zostatkom voči PM účtu s najvyšším debetným zostatkom.

Rovnaké kritériá, ako sú vymedzené v písmenách c) a d), sa použijú, ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, ako je vymedzené v [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky].

6.  Členovia skupiny AL sa výslovne vzdávajú svojich práv, ktoré by im mohli byť vo vzťahu k manažérovi skupiny AL priznané podľa [vložiť v prípade potreby odkaz na príslušné ustanovenie vnútroštátneho práva] a ktoré vyplývajú z postavenia tohto manažéra ako majiteľa PM účtu a člena skupiny AL a zároveň z jeho postavenia ako manažéra skupiny AL.

Článok 6

Úloha riadiacej NCB

1.  Riadiaca NCB je kontaktným bodom pre všetky administratívne záležitosti týkajúce sa skupiny AL.

2.  Všetky národné centrálne banky AL poskytujú bezodkladne riadiacej NCB akékoľvek informácie týkajúce sa ich príslušných členov skupiny AL, ktoré môžu mať vplyv na platnosť, vykonateľnosť a implementáciu tejto dohody, vrátane akýchkoľvek zmien alebo ukončení väzieb medzi členmi skupiny AL potrebných na to, aby skupina spĺňala vymedzenie pojmu skupiny, výskyt akýchkoľvek prípadov neplnenia v zmysle [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky] alebo skutočností, ktoré môžu mať vplyv na platnosť a/alebo vykonateľnosť [vložiť odkaz na ustanovenia o záložnom práve, konečnom čistom vyrovnaní alebo iné príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky].

3.  Riadiaca NCB má prístup k všetkým relevantným informáciám o všetkých PM účtoch členov skupiny AL vrátane informácií o úverových linkách, zostatkoch, celkovom obrate, vyrovnaných platbách, platbách v čakacom rade, ako aj k informáciám o limitoch a rezervovaní likvidity členov skupiny AL.

Článok 7

Doba trvania a ukončenie tejto dohody

1.  Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.  Každý z členov skupiny AL môže jednostranne ukončiť svoju účasť na tejto dohode za predpokladu, že to vo forme výpovede s výpovednou dobou 14 pracovných dní písomne oznámi NCB AL, v ktorej systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, je účastníkom, a riadiacej NCB. Riadiaca NCB potvrdí tomuto členovi skupiny AL dátum ukončenia jeho účasti na dohode AL a oznámi tento dátum všetkým národným centrálnym bankám AL, ktoré zodpovedajúcim spôsobom informujú svojich členov skupiny AL. Ak bol tento člen skupiny AL manažérom skupiny AL, zostávajúci členovia skupiny AL bezodkladne vymenujú nového manažéra skupiny AL.

3.  Táto dohoda alebo prípadne účasť ktoréhokoľvek člena skupiny AL na tejto dohode sa automaticky ukončí bez predchádzajúceho oznámenia a s okamžitou účinnosťou, ak nastane jedna alebo viacero týchto skutočností:

a) zmena alebo ukončenie väzieb medzi všetkými členmi skupiny AL potrebných na to, aby skupina spĺňala vymedzenie pojmu skupiny, ako je ustanovené v [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky], alebo ktoré majú vplyv na jedného alebo viacerých členov skupiny AL, a/alebo

b) akékoľvek iné požiadavky na používanie režimu AL, ako sú uvedené v [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky], prestali spĺňať všetci členovia skupiny AL alebo jeden alebo viacerí členovia skupiny AL.

4.  Bez ohľadu na výskyt ktorejkoľvek zo skutočností uvedených v odseku 3 zostáva platobný príkaz, ktorý už bol zadaný ktorýmkoľvek členom skupiny AL do príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, platným a vykonateľným vo vzťahu k všetkým členom skupiny AL a k národným centrálnym bankám AL. [v prípade potreby vložiť: Navyše [vložiť odkaz na dojednania o záložnom práve a/alebo konečnom čistom vyrovnaní alebo iné príslušné dojednania o zárukách] zostávajú v platnosti po ukončení tejto dohody, až kým členovia skupiny AL úplne nevyrovnajú všetky debetné zostatky na PM účtoch, ktorých likvidita bola zoskupená.]

5.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, môže riadiaca NCB po dohode s príslušnou NCB AL kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia a s okamžitou účinnosťou účasť ktoréhokoľvek člena skupiny AL na tejto dohode, ak tento člen skupiny AL porušil niektoré z ustanovení tejto dohody. Takéto rozhodnutia sa zasielajú písomne všetkým členom skupiny AL s uvedením odôvodnenia. Ak sa účasť ukončí týmto spôsobom, členovia skupiny AL, ktorých účasť na tejto dohode nebola ukončená, sú oprávnení ukončiť svoju účasť na tejto dohode výpoveďou s výpovednou dobou päť pracovných dní za predpokladu, že to písomne oznámia riadiacej NCB a príslušnej AL NCB. Ak sa ukončí účasť manažéra skupiny AL, zostávajúci členovia skupiny AL bezodkladne vymenujú nového manažéra skupiny AL.

6.  Riadiaca NCB môže po dohode s ostatnými národnými centrálnymi bankami AL ukončiť túto dohodu bez predchádzajúceho oznámenia a s okamžitou účinnosťou, ak by jej zachovanie ohrozovalo celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2 alebo by ohrozovalo plnenie úloh AL národných centrálnych bánk podľa Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Každé takéto rozhodnutie sa písomne zašle členom skupiny AL s odôvodnením takéhoto rozhodnutia.

7.  Táto dohoda zostáva v platnosti, pokiaľ sú jej zmluvnými stranami aspoň dvaja členovia skupiny AL.

Článok 8

Postup pri zmenách a doplneniach dohody

Zmena a doplnenie tejto dohody vrátane rozšírenia skupiny AL o ďalších účastníkov je platná a vykonateľná, iba ak s ňou v písomnej podobe výslovne súhlasili všetky strany.

Článok 9

Rozhodné právo

Táto dohoda sa spravuje, vykladá a implementuje v súlade s [vložiť odkaz na právo, ktorým sa spravuje PM účet manažéra skupiny AL vedený v riadiacej NCB]. Tým nie je dotknutý:

a) vzťah medzi členom skupiny AL a jeho príslušnou NCB AL, ktorý sa spravuje právom príslušnej NCB AL a

b) práva a povinnosti medzi AL národnými centrálnymi bankami, ktoré sa spravujú právom NCB AL, ktorá vedie PM účet člena skupiny AL, ktorého dostupná likvidita je použitá ako kolaterál.

Článok 10

Uplatňovanie [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky]

1.  Všetky otázky, ktoré táto dohoda výslovne neupravuje, sa vo vzťahu k členom skupiny AL a ich príslušným národným centrálnym bankám AL spravujú príslušnými ustanoveniami [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky].

2.  [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky] a táto dohoda sa považujú za súčasť toho istého zmluvného vzťahu.

Vypracované v toľkých vyhotoveniach, koľko je zmluvných strán, […dátum…]

DOHODA O ZOSKUPENEJ LIKVIDITE – VARIANT B

Vzor pre použitie režimu AL jednou úverovou inštitúciouČlánok 1

Účinnosť tejto dohody

Táto dohoda a jej prípadné zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť len vtedy, keď riadiaca NCB písomne potvrdí, po prijatí všetkých informácií a dokumentov, ktoré považuje za vhodné, že táto dohoda alebo jej zmeny a doplnenia sú v súlade s požiadavkami ustanovenými v príslušných podmienkach účasti v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

Článok 2

Spoločný záujem členov AL národných centrálnych bánk

Národné centrálne banky AL majú spoločný záujem na poskytovaní vnútrodenného úveru členom skupiny AL, pretože sa tým podporuje celková výkonnosť vyrovnania platieb v TARGET2. Vnútrodenný úver je zabezpečený v súlade s článkom 18 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, keďže debetný zostatok, ktorý vznikne vykonaním platobného príkazu, je krytý dostupnou likviditou na PM účtoch členov skupiny AL vedených v ich príslušných národných centrálnych bankách AL a tieto sú zabezpečené na plnenie záväzkov ktoréhokoľvek člena skupiny AL voči národným centrálnym bankám AL.

Článok 3

Práva a povinnosti členov skupiny AL

1.  Členovia skupiny AL zodpovedajú všetkým národným centrálnym bankám AL za všetky pohľadávky, ktoré vznikli v dôsledku vyrovnania platobných príkazov ktoréhokoľvek člena skupiny AL v ich príslušných systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

2.  Celková hodnota všetkých platobných príkazov vyrovnaných členmi skupiny AL na ich PM účtoch nesmie nikdy presiahnuť zoskupenú sumu dostupnej likvidity na všetkých takýchto PM účtoch.

3.  Členovia skupiny AL sú oprávnení na použitie režimu konsolidovaných informácií o účtoch (CAI), ktorý je uvedený v [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky].

Článok 4

Práva a povinnosti národných centrálnych bánk AL

1.  Ak člen skupiny AL zadá do systému, ktorý je súčasťou TARGET2, platobný príkaz v sume prevyšujúcej dostupnú likviditu na PM účte tohto člena skupiny AL, príslušná NCB AL poskytne vnútrodenný úver, ktorý je zabezpečený dostupnou likviditou na ostatných PM účtoch člena skupiny AL vedených v jeho príslušných NCB AL alebo na PM účtoch ostatných členov skupiny AL vedených v ich príslušných národných centrálnych bankách AL. Takýto vnútrodenný úver sa spravuje pravidlami, ktoré sa uplatňujú na poskytovanie vnútrodenných úverov takýmito AL národnými centrálnymi bankami.

2.  Platobné príkazy zadané členmi skupiny AL, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k prekročeniu dostupnej likvidity na všetkých PM účtoch členov skupiny AL, sa umiestnia do čakacieho radu, až kým nebude k dispozícii dostatočná likvidita.

3.  Každá AL NCB môže žiadať od členov skupiny AL úplné splnenie všetkých záväzkov, ktoré vznikli v dôsledku vyrovnania platobných príkazov členov skupiny AL v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2 a v ktorých majú vedené PM účty.

Článok 5

Vymenovanie a úloha manažéra skupiny AL

1.  Členovia skupiny AL týmto vymenúvajú manažéra skupiny AL [uviesť účastníka vymenovaného za manažéra skupiny AL], ktorý je kontaktným bodom pre všetky administratívne záležitosti týkajúce sa skupiny AL.

2.  Členovia skupiny AL poskytujú príslušným národným centrálnym bankám AL akékoľvek informácie, ktoré môžu mať vplyv na platnosť, vykonateľnosť a implementáciu tejto dohody, vrátane výskytu akýchkoľvek prípadov neplnenia v zmysle [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky] alebo akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže mať vplyv na platnosť a/alebo vykonateľnosť [vložiť odkaz na ustanovenia o záložnom práve, konečnom čistom vyrovnaní alebo iné príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky].

3.  Manažér skupiny AL bezodkladne oznámi riadiacej NCB akékoľvek informácie uvedené v odseku 2.

4.  Manažér skupiny AL je zodpovedný za vnútrodenné monitorovanie dostupnej likvidity v rámci skupiny AL.

5.  Manažér skupiny AL je splnomocnený na úkony vo vzťahu k všetkým PM účtom členov skupiny AL a uskutočňuje najmä tieto operácie:

a) akékoľvek operácie ICM týkajúce sa PM účtov členov skupiny AL vrátane zmeny priority platobného príkazu, odvolania platobného príkazu, zmeny času vyrovnania, prevodov likvidity (vrátane prevodov z podúčtov a na podúčty), zmeny poradia transakcií v čakacom rade, rezervovanie likvidity týkajúce sa skupiny AL a stanovenie a zmeny limitov týkajúce sa skupiny AL;

b) všetky transakcie na konci dňa týkajúce sa likvidity medzi PM účtami členov skupiny AL, ktoré zabezpečujú, aby zostatky na PM účtoch členov skupiny AL boli vyrovnané tak, aby žiadny z týchto účtov nemal na konci dňa debetný zostatok, alebo ak to možno uplatniť, debetný zostatok nezabezpečený akceptovateľným kolaterálom (v prípade takéhoto postupu ďalej len „vyrovnávanie“);

c) všeobecné pokyny, na základe ktorých sa uskutočňuje automatické vyrovnávanie, t. j. vymedzenie poradia PM účtov členov skupiny AL s dostupnou likviditou, na ťarchu ktorých sa vykonáva zaúčtovanie počas vyrovnávania;

d) v prípade, ak manažér skupiny AL nedal žiadny výslovný pokyn, ako je uvedené v písmenách b) a c), uskutoční sa automatické vyrovnávanie počnúc PM účtom s najvyšším kreditným zostatkom voči PM účtu s najvyšším debetným zostatkom.

Rovnaké kritériá, ako sú vymedzené v písmenách c) a d), sa použijú, ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, ako je vymedzené v [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky].

Článok 6

Úloha riadiacej NCB

1.  Riadiaca NCB je kontaktným bodom pre všetky administratívne záležitosti týkajúce sa skupiny AL.

2.  Všetky národné centrálne banky AL poskytujú bezodkladne riadiacej NCB akékoľvek informácie týkajúce sa člena skupiny AL, ktoré môžu mať vplyv na platnosť, vykonateľnosť a implementáciu tejto dohody, vrátane výskytu akýchkoľvek prípadov neplnenia v zmysle [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky] alebo skutočností, ktoré môžu mať vplyv na platnosť a/alebo vykonateľnosť [vložiť odkaz na ustanovenia o záložnom práve, konečnom čistom vyrovnaní alebo iné príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky].

3.  Riadiaca NCB má prístup k všetkým relevantným informáciám o všetkých PM účtoch členov skupiny AL vrátane informácií o úverových linkách, zostatkoch, celkovom obrate, vyrovnaných platbách, platbách v čakacom rade, ako aj k informáciám o limitoch a rezervovaní likvidity členov skupiny AL.

Článok 7

Doba trvania a ukončenie tejto dohody

1.  Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.  Každý z členov skupiny AL môže jednostranne ukončiť svoju účasť na tejto dohode za predpokladu, že to vo forme výpovede s výpovednou dobou 14 pracovných dní písomne oznámi NCB AL, v ktorej systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, je účastníkom, a riadiacej NCB. Riadiaca NCB potvrdí členovi skupiny AL dátum ukončenia jeho účasti na dohode AL a oznámi tento dátum všetkým národným centrálnym bankám AL, ktoré zodpovedajúcim spôsobom informujú svojich členov skupiny AL. Ak bol tento člen skupiny AL manažérom skupiny AL, zostávajúci členovia skupiny AL bezodkladne vymenujú nového manažéra skupiny AL.

3.  Táto dohoda sa automaticky ukončí bez predchádzajúceho oznámenia a s okamžitou účinnosťou, ak sa požiadavky na používanie režimu AL, ako sú uvedené v [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky], prestali spĺňať.

4.  Bez ohľadu na výskyt skutočnosti uvedenej v odseku 3 zostáva platobný príkaz, ktorý už bol zadaný členom skupiny AL do príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, platným a vykonateľným vo vzťahu k všetkým členom skupiny AL a k národným centrálnym bankám AL. [v prípade potreby vložiť: Navyše [vložiť odkaz na dojednania o záložnom práve a/alebo konečnom čistom vyrovnaní alebo iné príslušné dojednania o zárukách] zostávajú v platnosti po ukončení tejto dohody, až kým členovia skupiny AL úplne nevyrovnajú všetky debetné zostatky na PM účtoch, ktorých likvidita bola zoskupená.]

5.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, môže riadiaca NCB po dohode s AL národnými centrálnymi bankami kedykoľvek ukončiť túto dohodu, ak ktorýkoľvek člen skupiny AL porušil niektoré z ustanovení tejto dohody. Takéto rozhodnutia sa zasielajú písomne všetkým členom skupiny AL s uvedením odôvodnenia.

6.  Riadiaca NCB môže po dohode s ostatnými národnými centrálnymi bankami AL ukončiť túto dohodu, ak by jej zachovanie ohrozovalo celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2 alebo by ohrozovalo plnenie úloh národných centrálnych bánk AL podľa Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Každé rozhodnutie ukončiť túto dohodu sa písomne zašle členom skupiny AL s odôvodnením takéhoto rozhodnutia.

Článok 8

Postup pri zmenách a doplneniach dohody

Akákoľvek zmena a doplnenie tejto dohody vrátane rozšírenia skupiny AL o ďalších účastníkov je platná a vykonateľná, iba ak s ňou v písomnej podobe výslovne súhlasili všetky strany.

Článok 9

Rozhodné právo

Táto dohoda sa spravuje, vykladá a implementuje v súlade s [vložiť odkaz na právo, ktorým sa spravuje PM účet manažéra skupiny AL]. Tým nie je dotknutý:

a) vzťah medzi členmi skupiny AL a ich príslušnými národnými centrálnymi bankami AL, ktorý sa spravuje právom príslušnej NCB AL a

b) práva a povinnosti medzi národnými centrálnymi bankami AL, ktoré sa spravujú právom NCB AL, ktorá vedie PM účet, ktorého dostupná likvidita je použitá ako kolaterál.

Článok 10

Uplatňovanie [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky]

1.  Všetky otázky, ktoré táto dohoda výslovne neupravuje, sa vo vzťahu ku každému z PM účtov členov skupiny AL spravujú príslušnými ustanoveniami [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky].

2.  [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky] a táto dohoda sa považujú za súčasť toho istého zmluvného vzťahu.

Vypracované v toľkých vyhotoveniach, koľko je zmluvných strán, […dátum…]

▼M3
PRÍLOHA IIA

▼M6

HARMONIZOVANÉ PODMIENKY OTVORENIA A VEDENIA T2S ÚČELOVÉHO PEŇAŽNÉHO ÚČTU (T2S DCA) V RÁMCI TARGET2

▼M3

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto harmonizovaných podmienok (ďalej len „podmienky“) sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

▼M4

 „autokolateralizáciou“ sa rozumie vnútrodenný úver poskytovaný národnou centrálnou bankou (NCB) eurozóny v peniazoch centrálnej banky, ktorý sa používa vtedy, keď ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu nemá dostatok peňažných prostriedkov na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi, pričom takýto vnútrodenný úver je zabezpečený buď kupovanými cennými papiermi (collateral on flow), alebo cennými papiermi, ktoré už vlastní ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu (collateral on stock). Autokolateralizačná transakcia sa skladá z dvoch odlišných transakcií, jednou je poskytnutie autokolateralizácie a druhou je jej splatenie. Môže zahŕňať aj tretiu transakciu pre prípadné premiestnenie kolaterálu. Na účely článku 16 všetky tri transakcie vstupujú do systému a stávajú sa neodvolateľnými v rovnakom momente ako transakcia spočívajúca v poskytnutí autokolateralizácie,

▼M3

  ►M6  „T2S účelovým peňažným účtom (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA)“ sa rozumie účet majiteľa T2S DCA, ktorý bol otvorený v rámci TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a používa sa na hotovostné platby súvisiace s vyrovnaním obchodov s cennými papiermi v T2S, ◄

 „okamžitým príkazom na prevod likvidity“ (immediate liquidity transfer order) sa rozumie pokyn uskutočniť prevod likvidity z DCA na PM, ►M6  príkaz na prevod likvidity z PM na T2S DCA ◄ alebo ►M6  príkaz na prevod likvidity z T2S DCA na T2S DCA ◄ v reálnom čase po prijatí uvedeného pokynu,

 „vopred stanoveným príkazom na prevod likvidity“ (predefined liquidity transfer order) sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z ►M6  T2S DCA ◄ účtu na PM účet, ktorý sa má vykonať len raz v stanovenom čase alebo pri stanovenej udalosti,

 „vyrovnaním likvidity“ (liquidity adjustment) sa rozumie povolenie, ktoré na základe riadne zdokumentovaného osobitného zmluvného dojednania zaregistrovaného v rámci statických údajov poskytuje ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu svojmu zúčastnenému CDCP alebo [vložiť názov CB], aby sa mohli začať prevody likvidity medzi ►M6  T2S DCA ◄ účtom a PM účtom alebo medzi dvomi ►M6  T2S DCA ◄ účtami,

  ►M6  príkaz na prevod likvidity z T2S DCA na PM ◄ “ (DCA to PM liquidity transfer order) sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z ►M6  T2S DCA ◄ účtu na PM účet,

  ►M6  príkaz na prevod likvidity z PM na T2S DCA ◄ “ (PM to DCA liquidity transfer order) sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z PM účtu na ►M6  T2S DCA ◄ účet,

  ►M6  príkaz na prevod likvidity z T2S DCA na T2S DCA ◄ “ (DCA to DCA liquidity transfer order) sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov i) z ►M6  T2S DCA ◄ účtu na ►M6  T2S DCA ◄ účet prepojený s tým istým hlavným PM účtom alebo ii) z ►M6  T2S DCA ◄ účtu na ►M6  T2S DCA ◄ účet, ktorého majiteľom je tá istá právnická osoba,

▼M4

 „hlavným PM účtom“ (main PM account) sa rozumie PM účet, s ktorým je prepojený ►M6  T2S DCA ◄ účet a na ktorý sa na konci dňa automaticky vráti akýkoľvek zvyšný zostatok,

▼M3

 „trvalým príkazom na prevod likvidity“ (standing liquidity transfer order) sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažnej hotovosti alebo „celej peňažnej hotovosti“ dostupnej na ►M6  T2S DCA ◄ účte v T2S z DCA účtu na PM účet, ktorý sa má vykonávať opakovane v stanovenom čase alebo pri stanovenej udalosti počas cyklu spracovania v T2S dovtedy, kým sa tento príkaz nezruší alebo kým neuplynie obdobie jeho platnosti,

 „statickými údajmi“ (Static Data) sa rozumie súbor obchodných informácií o ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu alebo centrálnej banke v rámci T2S, ktorých vlastníkom je tento ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu alebo táto centrálna banka a ktoré T2S požaduje na spracovanie údajov o transakciách týkajúcich sa tohto ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu alebo tejto centrálnej banky,

 „identifikačným kódom spoločnosti (BIC)“ [Business Identifier Code (BIC)] sa rozumie kód vymedzený normou ISO č. 9362,

 „ISO kódom krajiny“ (ISO country code) sa rozumie kód vymedzený normou ISO č. 3166-1,

  ►M6  „pracovným dňom TARGET2“ (TARGET2 business day) sa rozumie akýkoľvek deň, keď je TARGET2 otvorený pre vyrovnanie platobných príkazov, ako je ustanovené v dodatku V, ◄

 „stanoviskom k spôsobilosti“ (capacity opinion) sa rozumie špecifické stanovisko týkajúce sa účastníka, ktoré obsahuje zhodnotenie jeho právnej spôsobilosti prijať a plniť svoje záväzky podľa týchto podmienok,

 „centrálnymi bankami“ [central banks (CBs)] sa rozumejú centrálne banky Eurosystému a pripojené národné centrálne banky,

 „pripojenou NCB“ (connected NCB) sa rozumie NCB, ktorá nie je CB Eurosystému a ktorá je pripojená k TARGET2 na základe osobitnej dohody,

 „úverovou inštitúciou“ (credit institution) sa rozumie buď: a) úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 [a v prípade potreby vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ], ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu, alebo b) iná úverová inštitúcia v zmysle článku 123 ods. 2 zmluvy, ktorá podlieha kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušným orgánom,

 „NCB eurozóny“ (euro area NCB) sa rozumie NCB členského štátu, ktorého menou je euro,

 „CB Eurosystému“ (Eurosystem CB) sa rozumie Európska centrálna banka (ECB) alebo NCB eurozóny,

 „prípadom neplnenia“ (event of default) sa rozumie hroziaca alebo existujúca skutočnosť, ktorej výskyt môže ohroziť plnenie záväzkov zo strany účastníka podľa týchto podmienok alebo akýchkoľvek iných pravidiel, ktoré sa uplatňujú na vzťah medzi týmto účastníkom a [vložiť názov CB] alebo ktoroukoľvek inou CB, vrátane:

 

a) prípadu, keď účastník prestal spĺňať kritériá prístupu ustanovené v článku 5 alebo požiadavky ustanovené v článku 6 ods. 1 písm. a) bode i);

b) prípadu, keď sa voči účastníkovi začalo konkurzné konanie;

c) prípadu podania návrhu týkajúceho sa ktoréhokoľvek z opatrení uvedených v písmene b);

d) prípadu, keď účastník vydá písomné vyhlásenie o svojej neschopnosti splácať všetky dlhy alebo ich časť alebo plniť svoje záväzky vyplývajúce z vnútrodenného úveru;

e) prípadu uzavretia dobrovoľnej všeobecnej dohody alebo dojednania účastníka so svojimi veriteľmi;

f) prípadu platobnej neschopnosti účastníka alebo ak účastník nie je schopný splácať svoje dlhy alebo ak ho za takého považuje jeho CB;

▼M6

g) prípadu, ak je kreditný zostatok na PM účte, T2S DCA alebo TIPS DCA účastníka, alebo všetky aktíva účastníka alebo ich podstatná časť predmetom príkazu na zmrazenie, zabavenie alebo zaistenie alebo predmetom akéhokoľvek iného konania, ktorého účelom je ochrana verejného záujmu alebo ochrana práv veriteľov účastníka;

▼M3

h) prípadu, ak bola účastníkovi pozastavená účasť v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 a/alebo v pridruženom systéme, alebo ak bola účasť účastníka v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 a/alebo v pridruženom systéme, ukončená;

i) prípadu, ak akékoľvek podstatné uistenia alebo iné predzmluvné vyhlásenia urobené účastníkom alebo o ktorých sa predpokladá, že boli urobené účastníkom podľa rozhodného práva, sú nesprávne alebo nepravdivé;

j) prípadu postúpenia všetkých aktív účastníka alebo ich podstatnej časti,

 „konkurzným konaním“ (insolvency proceedings) sa rozumie konkurzné konanie v zmysle článku 2 písm. j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES ( 24 ),

 „poskytovateľom sieťových služieb v TARGET2“ (TARGET2 network service provider) sa rozumie poskytovateľ pripojenia prostredníctvom počítačovej siete poverený Radou guvernérov ECB na účely zadávania platobných správ v TARGET2,

 „poskytovateľom sieťových služieb na T2S“ (T2S network service provider) sa rozumie podnik, ktorý uzavrel licenčnú zmluvu s Eurosystémom na poskytovanie služieb pripojenia v rámci T2S,

 „príjemcom platby“ (payee) sa okrem použitia tohto pojmu v článku 28 týchto podmienok rozumie účastník TARGET2, v prospech ►M6  T2S DCA ◄ účtu ktorého sa pripíše určitá suma ako výsledok vyrovnania platobného príkazu,

 „platcom“ (payer) sa okrem použitia tohto pojmu v článku 28 týchto podmienok rozumie účastník TARGET2, na ťarchu ►M6  T2S DCA ◄ účtu ktorého sa zaúčtuje určitá suma ako výsledok vyrovnania platobného príkazu,

 „platobným príkazom“ (payment order) sa rozumie ►M6  príkaz na prevod likvidity z T2S DCA na PM ◄ , ►M6  príkaz na prevod likvidity z PM na T2S DCA ◄ alebo ►M6  príkaz na prevod likvidity z T2S DCA na T2S DCA ◄ ,

 „platobným modulom (PM)“ [Payments Module (PM)] sa rozumie SSP modul, v rámci ktorého sa na PM účtoch zúčtovávajú platby účastníkov TARGET2,

 „PM účtom“ (PM account) sa rozumie účet, ktorého majiteľom je účastník TARGET2 v PM vedený CB Eurosystému a ktorý je pre účastníka TARGET2 potrebný na:

 

a) zadávanie platobných príkazov alebo prijímanie platieb prostredníctvom TARGET2 a

b) vyrovnanie takýchto platieb s touto CB Eurosystému,

 „jednotnou spoločnou platformou (SSP)“ [Single Shared Platform (SSP)] sa rozumie infraštruktúra jednotnej technickej platformy, ktorú zabezpečujú národné centrálne banky poskytujúce SSP,

 „TARGET2-Securities (T2S)“ alebo „platformou T2S“ [TARGET2-Securities (T2S) or T2S Platform] sa rozumie súbor prvkov hardvéru, softvéru a ostatných prvkov technickej infraštruktúry, prostredníctvom ktorého Eurosystém poskytuje služby zúčastneným centrálnym depozitárom cenných papierov a centrálnym bankám Eurosystému, ktoré umožňujú základné a nestranné vyrovnanie transakcií s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky formou dodania oproti platbe bez ohľadu na hranice,

 „národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP“ (SSP-providing NCBs) sa rozumejú: Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d'Italia ako centrálne banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú SSP v prospech Eurosystému,

 „štyrmi centrálnymi bankami“ (4CBs) sa rozumejú: Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia a Banco de España ako centrálne banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú platformu T2S v prospech Eurosystému,

 „formulárom pre zber statických údajov“ (static data collection form) sa rozumie formulár vytvorený [vložiť názov CB] na účely registrácie žiadateľov o služby TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a na účely registrácie akýchkoľvek zmien, ktoré súvisia s poskytovaním takýchto služieb,

 „pozastavením“ (suspension) sa rozumie dočasné zmrazenie práv a povinností účastníka na dobu určenú [vložiť názov CB],

 „T2S GUI“ (T2S GUI) sa rozumie modul na platforme T2S, ktorý umožňuje ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtov získavať informácie online a poskytuje im možnosť zadávať platobné príkazy,

 „TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]“ (TARGET2-[insert CB/country reference]) sa rozumie systém, ktorý je súčasťou TARGET2 [vložiť názov CB],

 „TARGET2“ (TARGET2) sa rozumie celok pozostávajúci zo všetkých systémov centrálnych bánk, ktoré sú súčasťou TARGET2,

 „systémom, ktorý je súčasťou TARGET2“ (TARGET2 component system) sa rozumie ktorýkoľvek zo systémov hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (RTGS) centrálnych bánk, ktorý je súčasťou TARGET2,

 „účastníkom TARGET2“ (TARGET2 participant) sa rozumie akýkoľvek účastník v ktoromkoľvek systéme, ktorý je súčasťou TARGET2,

  ►M6  „účastníkom“ alebo „priamym účastníkom“ (participant or direct participant) sa rozumie subjekt, ktorý je majiteľom aspoň jedného PM účtu (majiteľ PM účtu) a/alebo jedného T2S účelového peňažného účtu (majiteľ T2S DCA účtu) a/alebo jedného TIPS účelového peňažného účtu (majiteľ TIPS DCA účtu) v CB Eurosystému, ◄

 „technickou nefunkčnosťou TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) sa rozumejú akékoľvek ťažkosti, poruchy alebo zlyhania technickej infraštruktúry a/alebo počítačových systémov používaných TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] vrátane SSP alebo platformy T2S alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá znemožňuje vykonávať a dokončiť ►M6  spracovanie platieb v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v ten istý pracovný deň ◄ ,

 „dostupnou likviditou“ (available liquidity) sa rozumie kreditný zostatok na ►M6  T2S DCA ◄ účte znížený o sumu akýchkoľvek spracovaných rezervácií likvidity alebo o sumu blokovania peňažných prostriedkov,

 „zúčastneným centrálnym depozitárom cenných papierov“ alebo „zúčastneným CDCP“(participating Central Securities Depository or participating CSD) sa rozumie CDCP, ktorý podpísal rámcovú dohodu o T2S,

 „A2A“ alebo spojením „od aplikácie k aplikácii“ (A2A or application-to-application) sa rozumie režim pripojenia, ktorý ►M6  majiteľovi T2S DCA ◄ účtu umožňuje výmenu informácií so softvérovou aplikáciou platformy T2S,

 „U2A“ alebo spojením „od užívateľa k aplikácii“ (U2A or user-to-application) sa rozumie režim pripojenia, ktorý ►M6  majiteľovi T2S DCA ◄ účtu umožňuje výmenu informácií so softvérovými aplikáciami na platforme T2S prostredníctvom grafického užívateľského rozhrania,

 „rozlišovacím názvom T2S“ alebo „T2S DN“ (T2S Distinguished Name or T2S DN) sa rozumie sieťová adresa platformy T2S, ktorá musí byť uvedená vo všetkých správach určených pre daný systém,

 „pobočkou“ (branch) sa rozumie pobočka v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 17 nariadenia (EÚ) č. 575/2013,

 „nevyrovnaným platobným príkazom“ (non-settled payment order) sa rozumie platobný príkaz, ktorý nie je vyrovnaný v ten istý pracovný deň, keď je prijatý,

 „hrubým vyrovnaním platieb v reálnom čase“ (real-time gross settlement) sa rozumie spracovanie a vyrovnanie platobných príkazov podľa jednotlivých transakcií v reálnom čase,

▼M7

 „informačným a kontrolným modulom (Information and Control Module – ICM)“ sa rozumie SSP modul, ktorý umožňuje majiteľom PM účtu získavať informácie online a poskytuje im možnosť zadávať príkazy na prevod likvidity, riadiť likviditu a, ak to možno uplatniť, iniciovať v prípade núdzovej prevádzky zálohové platobné príkazy alebo platobné príkazy do núdzového riešenia,

▼M6

 „správou vysielanou ICM“ (ICM broadcast message) sa rozumie informácia súčasne sprístupnená všetkým alebo vybranej skupine majiteľov PM účtov prostredníctvom ICM,

 „službou vyrovnania okamžitých platieb TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) sa rozumie vyrovnanie príkazov na okamžitú platbu v peniazoch centrálnej banky v platforme TIPS,

 „platformou TIPS“ (TIPS Platform) sa rozumie infraštruktúra jednotnej technickej platformy, ktorú zabezpečujú národné centrálne banky poskytujúce platformu TIPS,

 „národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi platformu TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) sa rozumejú: Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia ako centrálne banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú platformu TIPS v prospech Eurosystému,

 „TIPS účelovým peňažným účtom (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA)“ sa rozumie účet majiteľa TIPS DCA, ktorý bol otvorený v rámci TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a používa sa na poskytovanie okamžitých platobných služieb svojim zákazníkom,

 „príkazom na okamžitú platbu“ (instant payment order) sa v súlade so systémom okamžitých úhrad SEPA (SCT Inst) Európskej platobnej rady rozumie platobný pokyn, ktorý možno vykonať 24 hodín denne v ktorýkoľvek kalendárny deň v roku s okamžitým alebo takmer okamžitým spracovaním a oznámením platiteľovi,

 „žiadosťou o storno“ (recall request) sa v súlade so systémom SCT Inst rozumie správa od majiteľa TIPS DCA, ktorou sa požaduje vrátenie sumy vyrovnaného príkazu na okamžitú platbu,

 „kladnou odpoveďou na storno“ (positive recall answer) sa v súlade so systémom SCT Inst rozumie platobný príkaz zadaný príjemcom žiadosti o storno v odpovedi na túto žiadosť v prospech odosielateľa žiadosti o storno,

 „príkazom na prevod likvidity z PM na TIPS DCA“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z PM účtu na TIPS DCA,

 „príkazom na prevod likvidity z TIPS DCA na PM“ sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z TIPS DCA na PM účet,

▼M7

 „investičnou spoločnosťou“ (investment firm) sa rozumie investičná spoločnosť v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 4 ods. 1 bod 1 smernice 2014/65/EÚ], s výnimkou inštitúcií uvedených v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ], za predpokladu, že predmetná investičná spoločnosť je:

 

a) povolená a dohliadaná príslušným orgánom, ktorý bol za takýto orgán určený podľa smernice 2014/65/EÚ a

b) oprávnená uskutočňovať činnosti uvedené v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú položky 2, 3, 6 a 7 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ],

 „núdzovým riešením (Contingency Solution)“ sa rozumie funkcia SSP, ktorá spracúva veľmi kritické a kritické platby v prípade núdzovej prevádzky.

▼M3

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Týmito podmienkami sa upravuje vzťah medzi príslušnou NCB eurozóny a ►M6  majiteľom jej T2S DCA ◄ účtu, pokiaľ ide o otvorenie a vedenie ►M6  T2S DCA ◄ účtu.

Článok 3

Dodatky

1.  Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok sú nasledujúce dodatky:

Dodatok I

:

Parametre ►M6  T2S účelových peňažných účtov ◄ – technické špecifikácie;

Dodatok II

:

Systém náhrady škody v rámci TARGET2, pokiaľ ide o otvorenie a vedenie ►M6  T2S DCA ◄ účtu;

Dodatok III

:

Náležitosti stanovísk k spôsobilosti a národných stanovísk;

Dodatok IV

:

Kontinuita prevádzky a núdzová prevádzka;

Dodatok V

:

Harmonogram prevádzky;

Dodatok VI

:

Sadzobník poplatkov.

2.  V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nesúladu medzi obsahom niektorého z dodatkov a inými ustanoveniami týchto podmienok sa prednostne použijú tieto iné ustanovenia podmienok.

▼M6

Článok 4

Všeobecný opis TARGET2

1.  TARGET2 umožňuje hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase v eurách s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky v rámci PM účtov, T2S DCA na účely obchodov s cennými papiermi a TIPS DCA na účely okamžitých platieb.

2.  V TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa spracúvajú tieto transakcie:

a) transakcie, ktoré priamo vyplývajú z operácií menovej politiky Eurosystému alebo ktoré sa vykonávajú v súvislosti s uvedenými operáciami;

b) vyrovnanie eurovej časti devízových operácií týkajúcich sa Eurosystému;

c) vyrovnanie prevodov v eurách, ktoré vyplývajú z transakcií v cezhraničných veľkoobjemových nettingových platobných systémoch;

d) vyrovnanie prevodov v eurách, ktoré vyplývajú z transakcií v eurách v retailových platobných systémoch systémového významu;

e) vyrovnanie peňažnej časti transakcií s cennými papiermi;

f) príkazy na prevod likvidity z T2S DCA na T2S DCA, príkazy na prevod likvidity z T2S DCA na PM a príkazy na prevod likvidity z PM na T2S DCA;

fa) príkazy na okamžitú platbu;

fb) kladné odpovede na storno;

fc) príkazy na prevod likvidity z TIPS DCA na PM, príkazy na prevod likvidity z PM na TIPS DCA; a

g) akékoľvek transakcie v eurách určené účastníkom TARGET2.

3.  TARGET2 umožňuje v rámci PM účtov, T2S DCA a TIPS DCA hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase v eurách s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky. TARGET2 je vytvorený a funguje na základe jednotnej spoločnej platformy, cez ktorú sa technicky rovnakým spôsobom zadávajú a spracúvajú platobné príkazy a nakoniec aj prijímajú platby. Pokiaľ ide o technické vedenie T2S účelových peňažných účtov, TARGET2 je po technickej stránke vytvorený a funguje na základe platformy T2S. Pokiaľ ide o technické vedenie TIPS DCA, TARGET2 je po technickej stránke vytvorený a funguje na základe platformy TIPS. [Vložiť názov CB] je poskytovateľom služieb podľa týchto podmienok. Konanie národných centrálnych bánk poskytujúcich SSP a štyroch centrálnych bánk a ich opomenutie konať sa považuje za konanie a opomenutie konať [vložiť názov CB], za ktoré táto banka na seba berie zodpovednosť v súlade s nižšie uvedeným článkom 21. Účasť podľa týchto podmienok nezakladá zmluvný vzťah medzi majiteľmi T2S DCA a národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP alebo štyrmi centrálnymi bankami, ak niektorá z týchto bánk koná z uvedeného titulu. Pokyny, správy alebo informácie, ktoré majiteľ T2S DCA dostane z SSP alebo platformy T2S, alebo ktoré pošle do SSP alebo platformy T2S, a ktoré sa týkajú služieb poskytovaných podľa týchto podmienok, sa považujú za prijaté alebo poslané [vložiť názov CB].

4.  TARGET2 predstavuje z právneho hľadiska množinu platobných systémov zloženú zo všetkých systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2 a sú označené ako „systémy“ podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 98/26/ES. TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] je označený ako „systém“ podľa [vložiť príslušné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 98/26/ES].

5.  Účasť v TARGET2 sa uskutočňuje prostredníctvom účasti v systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti majiteľov T2S DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a [vložiť názov CB]. Pravidlá týkajúce sa spracúvania platobných príkazov podľa týchto podmienok (hlava IV a dodatok I) sa vzťahujú na všetky zadané platobné príkazy alebo platby prijaté ktorýmkoľvek majiteľom T2S DCA.

▼M3

HLAVA II

ÚČASŤ

Článok 5

Kritériá prístupu

1.  Tieto typy subjektov sú oprávnené stať sa na požiadanie ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]:

▼M6

a) úverové inštitúcie usadené v Únii alebo v EHP vrátane tých, ktoré konajú prostredníctvom pobočky usadenej v Únii alebo v EHP;

b) úverové inštitúcie usadené mimo EHP za predpokladu, že konajú prostredníctvom pobočky usadenej Únii alebo v EHP;

▼M3

c) národné centrálne banky členských štátov a ECB;

za predpokladu, že voči subjektom uvedeným v písmenách a) a b) neboli Radou Európskej únie ani členskými štátmi prijaté reštriktívne opatrenia podľa článku 65 ods. 1 písm. b), článku 75 alebo článku 215 zmluvy, ktorých uplatňovanie podľa názoru [odkaz na CB/krajinu], o ktorom bola ECB informovaná, nie je zlučiteľné s plynulým fungovaním TARGET2.

2.  [Vložiť názov CB] môže na základe vlastného uváženia uznať za ►M6  majiteľov T2S DCA ◄ účtov aj tieto subjekty:

▼M7

a) pokladničné správy ústredných alebo regionálnych vlád členských štátov;

▼M3

b) subjekty verejného sektora členských štátov, ktoré sú oprávnené viesť účty pre klientov;

▼M7

c)

 

i) investičné spoločnosti usadené v Únii alebo v EHP vrátane tých, ktoré konajú prostredníctvom pobočky usadenej v Únii alebo v EHP a

ii) investičné spoločnosti usadené mimo EHP za predpokladu, že konajú prostredníctvom pobočky usadenej Únii alebo v EHP;

▼M3

d) subjekty, ktoré spravujú pridružené systémy a ktoré konajú v tomto postavení, a

e) úverové inštitúcie alebo akékoľvek subjekty typov, ktoré sú vymenované v písmenách a) až d), v oboch prípadoch, ak sú usadené v krajine, s ktorou Únia uzavrela menovú dohodu umožňujúcu takýmto subjektom prístup do platobných systémov v Únii, podliehajúc podmienkam ustanoveným v tejto menovej dohode, a za predpokladu, že príslušný právny rámec, ktorý sa uplatňuje v danej krajine, zodpovedá príslušnej legislatíve Únie.

3.  Inštitúcie elektronických peňazí v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES ( 25 )] nie sú oprávnené zúčastňovať sa na TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

Článok 6

Konanie o žiadosti

1.  Na to, aby [vložiť názov CB] mohla otvoriť ►M6  T2S DCA ◄ účet pre určitý subjekt, musí tento subjekt spĺňať kritériá prístupu uvedené v ustanoveniach [vložiť názov CB], ktorými sa vykonáva článok 5, a musí:

a) spĺňať tieto technické požiadavky:

i) nainštalovať, spravovať, prevádzkovať a monitorovať, ako aj zaistiť bezpečnosť IT infraštruktúry potrebnej na technické pripojenie sa na SSP a/alebo platformu T2S a zadávanie platobných príkazov do tejto platformy. Do vykonávania týchto činností môžu žiadajúci účastníci zapojiť tretie osoby, ale ich zodpovednosť zostáva výlučná. Pri priamom pripájaní na platformu T2S žiadajúci ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov predovšetkým uzavrú dohodu s poskytovateľom sieťových služieb na T2S, aby získali potrebné pripojenie a prístupy v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v dodatku I, a

ii) vykonať certifikačné testovanie a získať povolenie požadované [vložiť názov CB] a

b) spĺňať tieto právne požiadavky:

i) predložiť stanovisko k spôsobilosti vo forme uvedenej v dodatku III, pokiaľ [vložiť názov CB] nezískala už v inej súvislosti informácie a vyjadrenia, ktoré sa majú poskytnúť v takomto stanovisku k spôsobilosti, a

▼M7

ii) v prípade úverových inštitúcií alebo investičných spoločností usadených mimo EHP, ktoré konajú prostredníctvom pobočky zriadenej v Únii alebo v EHP, predložiť národné stanovisko vo forme uvedenej v dodatku III, pokiaľ [vložiť názov CB] nezískala už v inej súvislosti informácie a vyjadrenia, ktoré sa majú poskytnúť v takomto národnom stanovisku.

▼M3

2.  Subjekty, ktoré si chcú otvoriť ►M6  T2S DCA ◄ účet, podávajú žiadosť písomne [vložiť názov CB], pričom pripoja aspoň tieto dokumenty/informácie:

a) vyplnené formuláre pre zber statických údajov, ktoré poskytuje [vložiť názov CB];

b) stanovisko k spôsobilosti, ak ho požaduje [vložiť názov CB], a

c) národné stanovisko, ak ho požaduje [vložiť názov CB].

▼M6

3.  [Vložiť názov CB] môže tiež požadovať dodatočné informácie, ktoré považuje za potrebné na rozhodnutie o žiadosti o otvorenie T2S DCA.

▼M3

4.  [Vložiť názov CB] zamietne žiadosť o otvorenie ►M6  T2S DCA ◄ účtu, ak:

a) nie sú splnené kritériá prístupu uvedené v článku 5;

b) najmenej jedno kritérium pre účasť uvedené v odseku 1 nie je splnené a/alebo

c) na základe posúdenia [vložiť názov CB] by otvorenie ►M6  T2S DCA ◄ účtu ohrozilo celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo ktoréhokoľvek systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo by ohrozilo plnenie úloh [vložiť názov CB], ako sú uvedené v [odkaz na príslušné vnútroštátne právo] a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo ak toto otvorenie predstavuje riziko z dôvodu obozretnosti.

▼M6

5.  [Vložiť názov CB] oznámi žiadateľovi o otvorenie T2S DCA svoje rozhodnutie o žiadosti o otvorenie T2S DCA do jedného mesiaca od jej prijatia [vložiť názov CB]. Ak [vložiť názov CB] požaduje dodatočné informácie podľa odseku 3, rozhodnutie sa oznámi do jedného mesiaca od prijatia takýchto informácií [vložiť názov CB] od žiadateľa o otvorenie T2S DCA. Každé zamietavé rozhodnutie musí obsahovať dôvody zamietnutia.

▼M3

Článok 7

►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov

►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] musia spĺňať požiadavky ustanovené v článku 6. Musia mať aspoň jeden ►M6  T2S DCA ◄ účet v [vložiť názov CB].

Článok 8

Prepojenie medzi účtami cenných papierov a ►M6  T2S DCA ◄ účtami

1.   ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu môže požiadať [vložiť názov CB] o prepojenie svojho ►M6  T2S DCA ◄ účtu s jedným alebo viacerými účtami cenných papierov, ktoré vlastní vo svojom mene alebo v mene svojich klientov, ktorí vlastnia účty cenných papierov v jednom alebo viacerých zúčastnených centrálnych depozitároch cenných papierov.

2.   ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov, ktorí prepájajú svoj ►M6  T2S DCA ◄ účet s jedným alebo viacerými účtami cenných papierov v mene klientov, ako sa ustanovuje v odseku 1, sú zodpovední za zostavenie a vedenie zoznamu prepojených účtov cenných papierov a v prípade potreby za nastavenie funkcie kolateralizácie klienta.

3.  Má sa za to, že na základe žiadosti uvedenej v odseku 1 ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu poskytol mandát CDCP, v ktorom sú takéto prepojené účty cenných papierov vedené, na pripísanie súm vyplývajúcich z transakcií s cennými papiermi, ktoré prebiehajú na týchto účtoch cenných papierov, na ťarchu ►M6  T2S DCA ◄ účtu.

4.  Odsek 3 sa uplatňuje bez ohľadu na všetky dohody, ktoré uzavrel ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu s CDCP a/alebo majiteľmi účtov cenných papierov.

HLAVA III

POVINNOSTI STRÁN

Článok 9

Povinnosti [vložiť názov CB] a ►M6  majiteľov T2S DCA ◄ účtov

1.  [Vložiť názov CB] na žiadosť ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu otvorí a vedie [jeden alebo viac] ►M6  T2S DCA ◄ účtov denominovaných v eurách. Pokiaľ nie je v týchto podmienkach ustanovené alebo právnym poriadkom požadované inak, [vložiť názov CB] použije v rámci svojej právomoci všetky primerané prostriedky na plnenie povinností podľa týchto podmienok bez toho, aby zaručovala výsledok.

2.  Poplatky za služby súvisiace s ►M6  T2S DCA ◄ účtom sú stanovené v dodatku VI. Za platenie týchto poplatkov je zodpovedný majiteľ hlavného PM účtu, s ktorým je ►M6  T2S DCA ◄ účet prepojený.

3.   ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov zabezpečia, aby boli počas pracovných dní pripojení do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v súlade s harmonogramom prevádzky uvedeným v dodatku V.

4.   ►M6  Majiteľ T2S DCA ◄ účtu vyhlasuje a ručí [vložiť názov CB], že plnením svojich povinností podľa týchto podmienok neporušuje žiadny zákon, iný právny predpis ani interný predpis, ktorý sa na neho vzťahuje, ani žiadnu dohodu, ktorou je viazaný.

5.   ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov zabezpečia náležité spravovanie likvidity na ►M6  T2S DCA ◄ účte počas dňa. Táto povinnosť zahŕňa okrem iného získavanie pravidelných informácií o stave ich likvidity. [Vložiť názov CB] poskytne denné výpisy z účtov ►M6  majiteľovi T2S DCA ◄ účtu, ktorý o takúto službu na platforme T2S požiada, za predpokladu, že je tento ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu pripojený na platformu T2S prostredníctvom poskytovateľa sieťových služieb na T2S.

Článok 10

Spolupráca a výmena informácií

1.  Pri plnení svojich povinností a využívaní svojich práv podľa týchto podmienok [vložiť názov CB] a ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov navzájom úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]. Poskytujú si navzájom všetky informácie alebo dokumenty relevantné na plnenie ich povinností a výkon ich práv podľa týchto podmienok bez toho, aby bola dotknutá povinnosť dodržiavať bankové tajomstvo.

2.  [Vložiť názov CB] vytvorí a udržiava oddelenie systémovej podpory na pomoc ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtov pri riešení ťažkostí, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkovaním systému.

▼M6

3.  Aktuálne informácie o prevádzkovom stave platformy SSP a platformy T2S sú prístupné v informačnom systéme TARGET2 (T2IS), resp. v informačnom systéme TARGET2-Securities na osobitnej internetovej stránke v rámci internetových stránok ECB. T2IS a informačný systém TARGET2-Securities možno použiť na získanie informácií o akejkoľvek skutočnosti ovplyvňujúcej bežnú prevádzku jednotlivých platforiem.

▼M3

4.  [Vložiť názov CB] môže ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtov odosielať správy buď prostredníctvom vysielaných správ, alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného komunikačného prostriedku. Pokiaľ ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov vlastnia aj PM účet, môžu zbierať informácie prostredníctvom ICM. V opačnom prípade ich zbierajú prostredníctvom T2S GUI.

5.   ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov sú zodpovední za včasnú aktualizáciu existujúcich formulárov pre zber statických údajov a za dodanie nových formulárov pre zber statických údajov [vložiť názov CB]. ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov sú zodpovední za overenie presnosti tých informácií, ktoré sa ich týkajú a ktoré [vložiť názov CB] vkladá do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

6.  [Vložiť názov CB] sa považuje za oprávnenú oznamovať národným centrálnym bankám poskytujúcim SSP alebo štyrom centrálnym bankám akékoľvek informácie týkajúce sa ►M6  majiteľov T2S DCA ◄ účtov, ktoré môžu národné centrálne banky poskytujúce SSP alebo štyri centrálne banky potrebovať pri plnení ich funkcie správcov služieb v súlade s dohodou uzavretou s poskytovateľom sieťových služieb v TARGET2 a/alebo s poskytovateľom sieťových služieb na T2S.

7.   ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov informujú [vložiť názov CB] o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa ich právnej spôsobilosti alebo príslušných legislatívnych zmenách ovplyvňujúcich otázky upravené národným stanoviskom, ktoré sa ich týkajú.

8.   ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov informujú [vložiť názov CB] o:

a) každom novom majiteľovi účtu cenných papierov prepojeného s ►M6  T2S DCA ◄ účtom podľa článku 8 ods. 1, ktorého prijmú, a

b) akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa majiteľov účtov cenných papierov, ktorí sa uvádzajú v písmene a).

▼M7

9.  Majitelia T2S DCA bezodkladne informujú [vložiť názov CB], ak sa vyskytne prípad neplnenia, ktorý sa na nich vzťahuje, alebo ak sa na nich vzťahujú opatrenia na predchádzanie kríze alebo opatreniam krízového riadenia v zmysle smernice 2014/59/EÚ alebo akékoľvek iné porovnateľné platné právne predpisy.

▼M3

Článok 11

Určenie, pozastavenie alebo zrušenie hlavného PM účtu

1.   ►M6  Majiteľ T2S DCA ◄ účtu určí hlavný PM účet, s ktorým je ►M6  T2S DCA ◄ účet prepojený. Hlavný PM účet môže byť vedený v rámci iného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, než je systém [vložiť názov CB] a môže patriť inej právnickej osobe, ako je ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu.

2.  Účastníka, ktorý využíva prístup prostredníctvom internetu, nemožno určiť za majiteľa hlavného PM účtu.

3.  Ak sú majiteľ hlavného PM účtu a ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu rôzne právnické osoby a v prípade, že sa účasť tohto určeného majiteľa hlavného PM účtu pozastaví alebo ukončí, [vložiť názov CB] a ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu prijmú všetky odôvodnené a uskutočniteľné opatrenia na zníženie škôd alebo strát. ►M6  Majiteľ T2S DCA ◄ účtu bez zbytočného odkladu prijme všetky potrebné kroky na určenie nového hlavného PM účtu, ktorý bude následne zodpovedať za všetky neuhradené faktúry. Odo dňa pozastavenia alebo ukončenia účasti majiteľa hlavného PM účtu až do určenia nového majiteľa hlavného PM účtu sa všetky peňažné prostriedky, ktoré ku koncu dňa ostávajú na ►M6  T2S DCA ◄ účte, presúvajú na účet [vložiť názov CB]. Tieto peňažné prostriedky budú úročené v súlade s podmienkami [vložiť odkaz na opatrenia, ktorými sa vykonáva článok 12 ods. 5 harmonizovaných podmienok otvorenia a vedenia PM účtu v rámci TARGET2], ktoré sa priebežne aktualizujú.

4.  [Vložiť názov CB] nenesie zodpovednosť za žiadne straty, ktoré ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu utrpel v dôsledku pozastavenia alebo ukončenia účasti majiteľa hlavného PM účtu.

HLAVA IV

OTVORENIE A VEDENIE ►M6  T2S DCA ◄ ÚČTU A SPRACOVANIE OPERÁCIÍ

Článok 12

Otvorenie a vedenie ►M6  T2S DCA ◄ účtu

1.  [Vložiť názov CB] otvorí a vedie pre každého ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu najmenej jeden ►M6  T2S DCA ◄ účet. ►M6  T2S DCA ◄ účet sa identifikuje ►M6  podľa jedinečného čísla účtu, ktoré sa skladá z maximálne 34 znakov ◄ , ktoré bude mať takúto štruktúru. 

Názov

Formát

Obsah

Časť A

typ účtu

presne 1 znak

„C“ ako peňažný účet (cash account)

kód krajiny centrálnej banky

presne 2 znaky

ISO kód krajiny 3166-1

menový kód

presne 3 znaky

EUR

Časť B

majiteľ účtu

presne 11 znakov

kód BIC

Časť C

čiastková klasifikácia účtu

do 17 znakov

ľubovoľný (alfanumerický) text, ktorý uvedie ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu

2.  Na ►M6  T2S DCA ◄ účtoch nie je dovolený žiadny debetný zostatok.

3.  Na ►M6  T2S DCA ◄ účte nesmú byť vedené žiadne peňažné prostriedky cez noc. Na začiatku a konci pracovného dňa musí byť na ►M6  T2S DCA ◄ účtoch nulový zostatok. Má sa za to, že ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov dali pokyn [vložiť názov CB] na prevod akéhokoľvek zvyšného zostatku na konci pracovného dňa, ako sa vymedzuje v dodatku V, na hlavný PM účet uvedený v článku 11 ods. 1.

4.   ►M6  T2S DCA ◄ účet sa využíva len v období od začiatku dňa na T2S do konca dňa na T2S, ako sa vymedzujú v podrobných funkčných užívateľských špecifikáciách (User Detailed Functional Specifications – UDFS) pre T2S.

5.   ►M6  T2S DCA ◄ účty sa neúročia.

Článok 13

Operácie, ktoré možno vykonávať prostredníctvom ►M6  T2S DCA ◄ účtu

Pokiaľ ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu určí jeden alebo viac potrebných účtov cenných papierov, môže vo svojom mene alebo v mene svojich klientov vykonávať prostredníctvom ►M6  T2S DCA ◄ účtu tieto operácie:

a)  ►M6  príkaz na prevod likvidity z T2S DCA na PM ◄ ;

b)  ►M6  príkaz na prevod likvidity z T2S DCA na T2S DCA ◄ ;

c) vyrovnanie hotovostných príkazov z platformy T2S a

d) hotovostné prevody medzi ►M6  T2S DCA ◄ a ►M6  T2S DCA ◄ [vložiť názov CB] v osobitnom kontexte uvedenom v odsekoch 8 a 9 prílohy IIIa.

Článok 14

Prijatie a odmietnutie platobných príkazov

1.  Platobné príkazy zadané ►M6  majiteľmi T2S DCA ◄ účtov sa považujú za prijaté [vložiť názov CB], ak:

a) platobná správa je v súlade s pravidlami stanovenými poskytovateľom sieťových služieb na T2S;

b) platobná správa je v súlade s pravidlami a podmienkami TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] pre formátovanie a prešla kontrolou dvojitého zadania uvedenou v dodatku I a

c) v prípadoch, ak bola platcovi alebo príjemcovi platby pozastavená účasť, bol doručený výslovný súhlas CB účastníka, ktorého účasť bola pozastavená.

2.  [Vložiť názov CB] okamžite odmietne akýkoľvek platobný príkaz, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 1. [Vložiť názov CB] informuje ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu o akomkoľvek odmietnutí platobného príkazu, ako je uvedené v dodatku I.

▼M6

3.  Platforma T2S pripája svoju časovú pečiatku pre spracovanie platobných príkazov v postupnosti, v akej ich prijíma.

▼M3

Článok 15

Rezervovanie a blokovanie likvidity

1.  Účastníci môžu rezervovať alebo blokovať likviditu na svojich ►M6  T2S DCA ◄ účtoch. Tento postup nepredstavuje záruku na vyrovnanie voči žiadnej tretej osobe.

2.  Na základe žiadosti o rezervovanie alebo blokovanie likvidity dáva účastník pokyn [vložiť názov CB], aby znížila dostupnú likviditu o danú sumu.

3.  Žiadosť o rezervovanie je pokyn, na základe ktorého dochádza k spracovaniu rezervácie v prípade, ak sa dostupná likvidita rovná rezervovanej sume, alebo ak je vyššia ako táto suma. Ak je dostupná likvidita nižšia, rezervuje sa a deficit sa môže vyrovnať prostredníctvom prichádzajúcej likvidity, kým nebude k dispozícii plná výška rezervácie.

4.  Žiadosť o blokovanie je pokyn, na základe ktorého dochádza k spracovaniu žiadosti o blokovanie v prípade, ak sa dostupná likvidita rovná blokovanej sume, alebo ak je vyššia ako táto suma. Ak je dostupná likvidita nižšia, nedochádza k blokovaniu žiadnej sumy a žiadosť o blokovanie sa opätovne predloží až vtedy, keď sa prostredníctvom dostupnej likvidity bude môcť pokryť žiadosť o blokovanie v plnej výške.

5.  Účastník môže kedykoľvek počas pracovného dňa, v ktorom bola žiadosť o rezervovanie alebo blokovanie likvidity spracovaná, dať pokyn [vložiť názov CB], aby zrušila toto rezervovanie alebo blokovanie. Čiastočné zrušenie nie je povolené.

6.  Platnosť všetkých žiadostí o rezervovanie alebo blokovanie likvidity podľa tohto článku uplynie na konci pracovného dňa.

Článok 16

Moment vstupu, moment neodvolateľnosti

1.  Na účely prvej vety článku 3 ods. 1 a článku 5 smernice 98/26/ES a [vložiť ustanovenie vnútroštátnych právnych predpisov, ktorým sa vykonávajú tieto články smernice 98/26/ES] sa má za to, že ►M6  príkaz na prevod likvidity z T2S DCA na T2S DCA ◄ alebo ►M6  príkaz na prevod likvidity z T2S DCA na PM ◄ vstupujú do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a stávajú sa neodvolateľnými v momente zaúčtovania na ťarchu príslušného ►M6  T2S DCA ◄ účtu majiteľa tohto účtu. ►M6  príkaz na prevod likvidity z PM na T2S DCA ◄ sa spravujú harmonizovanými podmienkami otvorenia a vedenia PM účtu v rámci TARGET2 platnými pre systém, ktorý je súčasťou TARGET2 a z ktorého tieto príkazy pochádzajú.

▼M6

2.  Na účely prvej vety článku 3 ods. 1 a článku 5 smernice 98/26/ES a [vložiť ustanovenie vnútroštátnych právnych predpisov, ktorým sa vykonávajú tieto články smernice 98/26/ES] a pre všetky transakcie, ktoré sa vyrovnávajú na T2S DCA, platia tieto pravidlá.

a) V prípade všetkých transakcií vyrovnávaných na T2S DCA účtoch, ktoré sú predmetom párovania dvoch samostatných prevodných príkazov, sa má za to, že takéto prevodné príkazy vstupujú do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v momente, keď ich platforma T2S vyhlási za zlučiteľné s technickými pravidlami T2S, a stávajú sa neodvolateľnými v momente, keď príslušná transakcia získa status „spárovaná“ na platforme T2S; alebo

b) Odchylne od písmena a) v prípade transakcií zahŕňajúcich jeden zúčastnený CDCP so samostatným komponentom párovania, keď sa prevodné príkazy posielajú priamo tomuto zúčastnenému CDCP, aby sa mohli spárovať v rámci jeho samostatného komponentu párovania, sa má za to, že takéto prevodné príkazy vstupujú do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v momente, keď ich tento zúčastnený CDCP vyhlási za zlučiteľné s technickými pravidlami T2S, a stávajú sa neodvolateľnými v momente, keď príslušná transakcia získa status „spárovaná“ na platforme T2S. Zoznam centrálnych depozitárov cenných papierov, na ktoré sa vzťahuje toto písmeno b), je uvedený na internetovej stránke ECB.

▼M6 —————

▼M3

HLAVA V

POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ, OTÁZKY SÚVISIACE S NÚDZOVOU PREVÁDZKOU A UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIA

Článok 17

Kontinuita prevádzky a núdzová prevádzka

V prípade mimoriadnej vonkajšej udalosti alebo akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá má vplyv na transakcie na ►M6  T2S DCA ◄ účtoch, sa uplatňujú postupy uvedené v dodatku IV, ktoré súvisia s kontinuitou prevádzky a núdzovou prevádzkou.

Článok 18

Požiadavky na bezpečnosť

1.   ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov implementujú primerané bezpečnostné kontrolné mechanizmy na ochranu ich systémov pred neoprávneným prístupom a použitím. ►M6  Majitelia T2S DCA sú výlučne zodpovední za primeranú ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti svojich systémov. ◄

2.   ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov oznamujú [vložiť názov CB] každú udalosť, ktorá sa týka bezpečnosti a ktorá nastane v ich technickej infraštruktúre, a podľa potreby udalosti, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ktoré nastanú v technickej infraštruktúre poskytovateľov, ktorí sú tretími osobami. ►M6  [Vložiť názov CB] môže požadovať ďalšie informácie o udalosti, a ak je to potrebné, požadovať, aby majitelia T2S DCA prijali opatrenia potrebné na zabránenie opätovného výskytu takejto udalosti. ◄

▼M7

3.  [vložiť názov CB] môže stanoviť ďalšie bezpečnostné požiadavky, najmä s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť alebo predchádzanie podvodom, pre všetkých majiteľov T2S DCA a/alebo majiteľov T2S DCA, ktorých považuje za dôležitých v tomto ohľade.

▼M3

Článok 19

Užívateľské rozhrania

1.   ►M6  Majiteľ T2S DCA ◄ účtu alebo majiteľ hlavného PM účtu, ktorý koná v jeho mene, používa na prístup k tomuto ►M6  T2S DCA ◄ účtu jeden alebo oba z týchto prostriedkov:

a) priame pripojenie na platformu T2S v režime U2A alebo A2A, alebo

b)  ►M6  ICM ◄ v kombinácii so službami s pridanou hodnotou pre T2S v rámci TARGET2.

2.  Priame pripojenie na platformu T2S umožňuje ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtov:

a) získať prístup k informáciám, ktoré sa týkajú ich účtov, a v prípade potreby ich meniť;

b) riadiť likviditu a iniciovať príkazy na prevod likvidity z ►M6  T2S DCA ◄ účtov.

3.   ►M6  ICM ◄ v kombinácii so službami s pridanou hodnotou pre T2S v rámci TARGET2 umožňuje majiteľom hlavných PM účtov:

a) získať prístup k informáciám, ktoré sa týkajú ich účtov;

b) riadiť likviditu a iniciovať príkazy na prevod likvidity na ►M6  T2S DCA ◄ účty a z ►M6  T2S DCA ◄ účtov.

Ďalšie technické detaily, ktoré sa týkajú ►M6  ICM ◄ , sú uvedené v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva dodatok I k prílohe II tohto usmernenia].

HLAVA VI

NÁHRADA ŠKODY, ZODPOVEDNOSŤ A DÔKAZY

Článok 20

Systém náhrady škody

Ak peňažné prostriedky ostanú na ►M6  T2S DCA ◄ účte cez noc z dôvodu technickej nefunkčnosti SSP alebo platformy T2S, [vložiť názov CB] ponúkne dotknutým účastníkom náhradu škody v súlade s osobitným postupom ustanoveným v dodatku II.

Článok 21

Zodpovednosť

1.  [Vložiť názov CB] a ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov sú pri plnení povinností podľa týchto podmienok viazaní všeobecnou povinnosťou vzájomnej náležitej starostlivosti.

2.  [Vložiť názov CB] je voči svojim ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtov zodpovedná v prípadoch podvodu (vrátane úmyselného konania) alebo hrubej nedbanlivosti za všetky straty, ktoré vyplývajú z prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]. V prípadoch bežnej nedbanlivosti je zodpovednosť [vložiť názov CB] obmedzená na priame straty ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, t. j. hodnotu predmetnej transakcie a/alebo stratu na úrokoch s vylúčením akejkoľvek následnej straty.

3.  [Vložiť názov CB] nie je zodpovedná za straty vyplývajúce z nefunkčnosti alebo zlyhania technickej infraštruktúry (vrátane počítačovej infraštruktúry, programov, údajov, aplikácií alebo sietí [vložiť názov CB]), ak takáto nefunkčnosť alebo zlyhanie nastane napriek tomu, že [vložiť názov CB] prijala opatrenia, ktoré sú odôvodnene potrebné na ochranu takejto infraštruktúry proti nefunkčnosti alebo zlyhaniu a na odstránenie dôsledkov takejto nefunkčnosti alebo zlyhania (vrátane iniciovania a dokončenia postupov uvedených v dodatku IV, ktoré súvisia s kontinuitou prevádzky a núdzovou prevádzkou).

4.  [Vložiť názov CB] nie je zodpovedná:

a) v rozsahu, v akom stratu spôsobí ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu, alebo

b) za stratu, ktorá vznikla v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré [vložiť názov CB] nemohla rozumne ovplyvniť (vyššia moc).

▼M6

5.  Bez ohľadu na [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica (EÚ) 2015/2366] sa odseky 1 až 4 uplatňujú v takom rozsahu, v akom možno zodpovednosť [vložiť názov CB] vylúčiť.

▼M3

6.  [Vložiť názov CB] a ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov prijmú všetky odôvodnené a uskutočniteľné opatrenia na zníženie škôd alebo strát uvedených v tomto článku.

7.  [Vložiť názov CB] môže pri plnení niektorých alebo všetkých svojich povinností podľa týchto podmienok splnomocniť tretie osoby, aby konali v jej mene, najmä poskytovateľov telekomunikačných a iných sieťových služieb alebo iné subjekty, ak je to potrebné na splnenie povinností [vložiť názov CB] alebo ak je to v súlade s obchodnými zvyklosťami. Povinnosť [vložiť názov CB] je obmedzená na náležitý výber a splnomocnenie takejto tretej osoby a zodpovednosť [vložiť názov CB] je zodpovedajúcim spôsobom obmedzená. Na účely tohto odseku sa národné centrálne banky poskytujúce SSP a štyri centrálne banky nepovažujú za tretie osoby.

Článok 22

Dôkazy

1.  Ak nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, všetky platobné správy a správy týkajúce sa spracovania platieb v súvislosti s ►M6  T2S DCA ◄ účtami, ako sú potvrdenia o debetoch alebo kreditoch alebo výpisy z účtu medzi [vložiť názov CB] a ►M6  majiteľmi T2S DCA ◄ účtov, sa posielajú prostredníctvom poskytovateľa sieťových služieb na T2S.

2.  Elektronické alebo písomné záznamy správ uchovávané [vložiť názov CB] alebo poskytovateľom sieťových služieb na T2S sa považujú za dôkaz uskutočnenia platieb spracovaných [vložiť názov CB]. Uložená alebo vytlačená verzia pôvodnej správy poskytovateľa sieťových služieb na T2S sa považuje za dôkaz bez ohľadu na formu pôvodnej správy.

3.  Ak zlyhá spojenie ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu s poskytovateľom sieťových služieb na T2S, ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu použije alternatívne prostriedky na prenos správ, ktoré boli dohodnuté s [vložiť názov CB]. V takýchto prípadoch má uložená alebo vytlačená verzia správy, ktorá je vyhotovená [vložiť názov CB], tú istú dôkaznú silu ako pôvodná správa bez ohľadu na jej formu.

4.  [Vložiť názov CB] vedie úplné záznamy platobných príkazov zadaných ►M6  majiteľmi T2S DCA ◄ účtov a platieb prijatých ►M6  majiteľmi T2S DCA ◄ účtov počas obdobia [vložiť obdobie vyžadované príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi], počínajúc momentom, keď sú takéto platobné príkazy zadané a platby prijaté, za predpokladu, že sa tieto úplné záznamy v prípade každého ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu v TARGET2, ktorý je nepretržite sledovaný na základe reštriktívnych opatrení prijatých Radou Európskej únie alebo členskými štátmi, vzťahujú na obdobie najmenej piatich rokov alebo ak to vyžadujú osobitné predpisy, na dlhšie obdobie.

5.  Účtovné knihy a záznamy [vložiť názov CB] (či v papierovej podobe, na mikrofilme, mikrofiši, elektronickom alebo magnetickom zázname, v akejkoľvek inej forme schopnej mechanickej reprodukcie alebo v inej podobe) sa považujú za dôkazné prostriedky na preukázanie záväzkov ►M6  majiteľov T2S DCA ◄ účtov a na preukázanie akýchkoľvek skutočností a udalostí, o ktoré sa strana opiera.

HLAVA VII

ZRUŠENIE A UZAVRETIE ►M6  T2S DCA ◄ ÚČTOV

Článok 23

Trvanie a riadne zrušenie ►M6  T2S DCA ◄ účtov

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 24, sa ►M6  T2S DCA ◄ účet v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] otvára na dobu neurčitú.

2.   ►M6  Majiteľ T2S DCA ◄ účtu môže zrušiť svoj ►M6  T2S DCA ◄ účet v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] kedykoľvek výpoveďou s výpovednou lehotou 14 pracovných dní, ak si s [vložiť názov CB] nedohodne kratšiu výpovednú lehotu.

3.  [Vložiť názov CB] môže zrušiť ►M6  T2S DCA ◄ účet majiteľa tohto účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] kedykoľvek výpoveďou s výpovednou lehotou 3 mesiace, ak si s týmto majiteľom ►M6  T2S DCA ◄ účtu nedohodne inú výpovednú lehotu.

4.  V prípade zrušenia ►M6  T2S DCA ◄ účtu zostáva povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa článku 27 v platnosti počas obdobia piatich rokov odo dňa zrušenia.

5.  V prípade zrušenia ►M6  T2S DCA ◄ účtu sa tento účet uzavrie v súlade s článkom 25.

Článok 24

Pozastavenie účasti a mimoriadne ukončenie účasti

1.  Účasť ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa bez predchádzajúceho oznámenia okamžite ukončí alebo pozastaví, ak nastane jeden z týchto prípadov neplnenia:

a) začatie konkurzného konania a/alebo

b)  ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu prestal spĺňať kritériá prístupu, ktoré sú ustanovené v článku 5.

▼M6

Na účely tohto odseku sa prijatie opatrení na predchádzanie kríze alebo opatrení krízového riadenia v zmysle smernice 2014/59/EÚ voči majiteľovi T2S DCA účtu automaticky nepovažuje za začatie konkurzného konania.

▼M3

2.  [Vložiť názov CB] môže bez predchádzajúceho oznámenia ukončiť alebo pozastaviť účasť ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], ak:

a) nastane jeden alebo viac prípadov neplnenia (iných ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1);

b)  ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu podstatným spôsobom porušil ustanovenia týchto podmienok;

c)  ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu nesplnil podstatnú povinnosť voči [vložiť názov CB];

d)  ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu bol vylúčený alebo jeho členstvo v uzavretej skupine užívateľov T2S (Closed Group of Users – CGU) zaniklo iným spôsobom, a/alebo

e) nastane akákoľvek iná udalosť, ktorá súvisí s ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtu a ktorá by podľa posúdenia [vložiť názov CB] mohla ohroziť celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo ktoréhokoľvek iného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo ktorá by mohla ohroziť uskutočňovanie úloh [vložiť názov CB] uvedených v [odkaz na príslušné vnútroštátne právo] a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo ak takáto udalosť predstavuje riziko z dôvodu obozretnosti.

3.  [Vložiť názov CB] vezme pri výkone svojej diskrečnej právomoci podľa odseku 2 okrem iného do úvahy závažnosť prípadu neplnenia alebo udalostí uvedených v písmenách a) až c).

4.  

►M4  a) V prípade, že [vložiť názov CB] pozastaví alebo ukončí účasť ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] podľa odseku 1 alebo 2, [vložiť názov CB] bezodkladne informuje o takomto pozastavení alebo ukončení účasti tohto ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, ostatné centrálne banky a  ►M6  majiteľov T2S DCA ◄ a PM účtov vo všetkých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2 prostredníctvom správy vysielanej ICM. Takáto správa sa považuje za vyslanú centrálnou bankou ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu a majiteľa PM účtu, ktorý správu prijme. ◄

▼M4 —————

▼M3

c) Ak účastníci prijali takúto správu vysielanú ICM (v prípade majiteľov PM účtov) alebo správu vysielanú prostredníctvom T2S (v prípade ►M6  majiteľov T2S DCA ◄ účtov), považujú sa za informovaných o ukončení/pozastavení účasti ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Účastníci znášajú všetky straty vyplývajúce zo zadania platobného príkazu v prospech účastníkov, ktorým bola pozastavená účasť alebo ktorých účasť bola ukončená, ak bol takýto platobný príkaz zadaný do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] po prijatí správy vysielanej ICM alebo správy vysielanej prostredníctvom T2S v závislosti od toho, ktorú technickú možnosť uvedenú v článku 19 ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu používa.

5.  V prípade ukončenia účasti ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu neprijme TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] žiadne nové platobné príkazy určené tomuto ►M6  majiteľovi T2S DCA ◄ účtu alebo prichádzajúce od tohto ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu.

▼M5

6.  Ak bola účasť ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] pozastavená z iných dôvodov ako sú uvedené v odseku 1 písm. a), všetky prichádzajúce a odchádzajúce platobné príkazy sa predložia na vyrovnanie až po ich výslovnom prijatí CB ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, ktorého účasť bola pozastavená.

▼M5

7.  Ak bola účasť ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] pozastavená na základe odseku 1 písm. a), akékoľvek platobné príkazy od ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu sa spracujú iba na základe pokynov jeho zástupcov, vrátane zástupcov vymenovaných príslušným orgánom alebo súdom, ako je napríklad konkurzný správca ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, alebo na základe vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, ktoré obsahuje pokyny, ako majú byť platby spracované. Všetky prichádzajúce platby sa spracujú v súlade s odsekom 6.

▼M3

Článok 25

Uzavretie ►M6  T2S DCA ◄ účtov

1.   ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov môžu požiadať [vložiť názov CB] o uzavretie ich ►M6  T2S DCA ◄ účtov kedykoľvek za predpokladu, že dajú [vložiť názov CB] výpoveď s výpovednou lehotou 14 pracovných dní.

2.  V prípade ukončenia účasti podľa článku 23 alebo 24 uzavrie [vložiť názov CB] ►M6  T2S DCA ◄ účet dotknutého majiteľa tohto účtu po vyrovnaní alebo vrátení všetkých nevyrovnaných platobných príkazov a využití svojho záložného práva a práva na započítanie podľa článku 26.

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Záložné právo [vložiť názov CB] a jej právo na započítanie

1.  [V prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] má záložné právo na súčasné a budúce kreditné zostatky ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu na jeho ►M6  T2S DCA ◄ účtoch na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok, ktoré vyplývajú z právneho vzťahu medzi týmito stranami.]

1a. [V prípade potreby vložiť: Súčasné a budúce pohľadávky ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu voči [vložiť názov CB], ktoré vyplývajú z kreditného zostatku na ►M6  T2S DCA ◄ účte, sa prevedú na [vložiť názov CB] ako kolaterál, t. j. ako fiduciárny prevod, na súčasné a budúce pohľadávky [vložiť názov CB] voči účastníkovi, ktoré vyplývajú z [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce tieto podmienky]. Takýto kolaterál sa zriadi samotným pripísaním peňažných prostriedkov v prospech ►M6  T2S DCA ◄ účtu majiteľa tohto účtu.]

1b. [V prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] má osobitný druh záložného práva (floating charge) na súčasné a budúce kreditné zostatky ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu na jeho ►M6  T2S DCA ◄ účtoch na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok, ktoré vyplývajú z právneho vzťahu medzi týmito stranami.]

2.  [V prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] patrí právo uvedené v odseku 1 aj v prípade, ak sú jej pohľadávky len podmienené alebo ešte nie sú splatné.]

3.  [V prípade potreby vložiť: Účastník, ktorý koná ako ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu, týmto potvrdzuje zriadenie záložného práva v prospech [vložiť názov CB], v ktorej bol tento účet otvorený; toto potvrdenie predstavuje poskytnutie založených aktív [vložiť názov CB], ako je to upravené podľa [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] práva. Všetky sumy zaplatené na ►M6  T2S DCA ◄ účet, ktorého zostatok je predmetom záložného práva, sa samotným zaplatením stávajú neodvolateľne predmetom záložného práva bez akéhokoľvek obmedzenia ako zabezpečenie úplného splnenia zabezpečených záväzkov.]

4.  Ak sa vyskytne:

a) prípad neplnenia uvedený v článku 24 ods. 1 alebo

b) akýkoľvek iný prípad neplnenia alebo udalosť uvedená v článku 24 ods. 2, ktoré viedli k ukončeniu alebo pozastaveniu účasti ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu bez ohľadu na začatie konkurzného konania voči ►M6  majiteľovi T2S DCA ◄ účtu a bez ohľadu na akékoľvek postúpenie, súdne alebo iné zabavenie alebo iné nakladanie s právami ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu alebo vo vzťahu k nim;

všetky záväzky ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu sa automaticky a bezodkladne stanú splatnými bez predchádzajúceho oznámenia a bez toho, aby bol na tento účel potrebný predchádzajúci súhlas akéhokoľvek orgánu. Vzájomné pohľadávky ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu a [vložiť názov CB] sa navyše automaticky vzájomne započítajú a tá strana, ktorá dlhuje vyššiu sumu, zaplatí druhej strane rozdiel.

5.  [Vložiť názov CB] oznámi ►M6  majiteľovi T2S DCA ◄ účtu započítanie podľa odseku 4 ihneď po jeho uskutočnení.

6.  [Vložiť názov CB] môže bez predchádzajúceho oznámenia zaúčtovať na ťarchu ktoréhokoľvek ►M6  T2S DCA ◄ účtu majiteľa tohto účtu akúkoľvek sumu, ktorú ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu dlhuje [vložiť názov CB], na základe právneho vzťahu medzi ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtu a [vložiť názov CB].

Článok 27

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

1.  [Vložiť názov CB] zachováva mlčanlivosť o všetkých citlivých alebo tajných informáciách vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na platby, technických alebo organizačných informácií týkajúcich sa ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu alebo jeho klientov, okrem prípadov, keď ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu alebo jeho klient dali písomný súhlas na ich zverejnenie [vložiť túto vetu, ak ju možno podľa vnútroštátneho práva použiť: alebo je takéto zverejnenie povolené, alebo sa vyžaduje podľa [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] práva].

▼M6

1a.  Odchylne od odseku 1 majiteľ T2S DCA súhlasí, že informácie o akýchkoľvek opatreniach prijatých podľa článku 24 sa nepovažujú za dôverné.

▼M5

2.  Odchylne od odseku 1 ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu súhlasí, že [vložiť názov CB] môže poskytnúť informácie o  ►M6  platbách ◄ , technické alebo organizačné informácie týkajúce sa ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, iných ►M6  T2S DCA ◄ účtov, ktoré vlastnia ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov z tej istej skupiny, alebo klientov ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, ktoré získala v rámci prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a) ostatným centrálnym bankám alebo tretím osobám, ktoré sú zapojené do prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], v rozsahu potrebnom na účinné fungovanie TARGET2 alebo monitorovanie expozície ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu alebo jeho skupiny; b) ostatným centrálnym bankám na účely vykonania analýz potrebných pre trhové operácie, úlohy menovej politiky, finančnú stabilitu alebo finančnú integráciu; alebo ►M7  c) orgánom členských štátov a Únie, vrátane centrálnych bánk, vykonávajúcim dohľad a zodpovedným za riešenie krízových situácií v rozsahu potrebnom pre výkon ich verejných úloh, a za predpokladu, že akékoľvek poskytnutie informácií nie je v rozpore s rozhodným právom. ◄ [Vložiť názov CB] nie je zodpovedná za finančné a obchodné dôsledky takéhoto poskytnutia informácií.

3.  Odchylne od odseku 1 a za predpokladu, že to neumožní, či už priamo, alebo nepriamo, identifikovať ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu alebo jeho klientov, môže [vložiť názov CB] použiť, poskytnúť alebo zverejniť platobné informácie týkajúce sa ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu alebo jeho klientov na štatistické, historické, vedecké alebo iné účely pri výkone jej verejných funkcií alebo funkcií iných subjektov verejného sektora, ktorým sa informácie poskytujú.

▼M3

4.  Informácie, ktoré sa týkajú prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a ku ktorým získali ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov prístup, možno použiť len na účely ustanovené v týchto podmienkach. Pokiaľ [vložiť názov CB] nedala svoj výslovný písomný súhlas na zverejnenie informácií, ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov zachovávajú o takýchto informáciách mlčanlivosť. ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov zabezpečia, aby tretie osoby, ktorým externe zadávajú úlohy alebo ktorých poverujú či zaväzujú na základe zmluvy ako subdodávateľov plnením úloh, ktoré majú alebo môžu mať dosah na plnenie ich povinností podľa týchto podmienok, boli viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť uvedenou v tomto článku.

5.  [Vložiť názov CB] je na účely vyrovnania platobných príkazov oprávnená spracovať a postúpiť potrebné údaje poskytovateľovi sieťových služieb na T2S.

Článok 28

Ochrana údajov, predchádzanie praniu špinavých peňazí, administratívne alebo reštriktívne opatrenia a súvisiace otázky

1.  Predpokladá sa, že ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov sú si vedomí všetkých povinností, ktoré sa na nich vzťahujú v súvislosti s právnymi predpismi o ochrane údajov, o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaní terorizmu, o činnostiach citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a vývoji nosičov jadrových zbraní, a tieto povinnosti si plnia, najmä pokiaľ ide o implementáciu vhodných opatrení týkajúcich sa ►M6  platieb ◄ zaúčtovaných na ťarchu alebo pripísaných v prospech ich ►M6  T2S DCA ◄ účtov. Predtým, ako ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov vstúpia do zmluvného vzťahu s poskytovateľom sieťových služieb na T2S, oboznámia sa s jeho politikou získavania údajov.

2.  Predpokladá sa, že ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov splnomocnili [vložiť názov CB] na získavanie informácií, ktoré sa ich týkajú, od finančných orgánov a orgánov dohľadu alebo od odvetvových orgánov, tak vnútroštátnych, ako aj zahraničných, ak sú takéto informácie potrebné pre účasť ►M6  majiteľov T2S DCA ◄ účtov v TARGET2-[vložiť názov CB/krajiny].

3.  Ak ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov konajú ako poskytovatelia platobných služieb platcu alebo príjemcu platby, musia spĺňať všetky požiadavky vyplývajúce z administratívnych alebo reštriktívnych opatrení, ktoré im boli uložené podľa článku 75 alebo 215 zmluvy, vrátane tých, ktoré sa týkajú oznámenia a/alebo získania súhlasu od príslušného orgánu v súvislosti so spracúvaním transakcií. Navyše:

a) ak je [vložiť názov CB] poskytovateľom platobných služieb ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, ktorý je platcom:

i)  ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu urobí požadované oznámenie alebo získa súhlas v mene centrálnej banky, ktorá je primárne povinná urobiť oznámenie alebo získať súhlas, a poskytne [vložiť názov CB] dôkazy o uskutočnení oznámenia alebo o získaní súhlasu;

▼M6

ii) majiteľ T2S DCA nezadá do TARGET2 žiadny príkaz na prevod likvidity z T2S DCA na PM ani príkaz na prevod likvidity z T2S DCA na T2S DCA, s výnimkou takýchto príkazov na prevod likvidity medzi rôznymi účtami toho istého majiteľa T2S DCA, skôr, než dostane potvrdenie od [vložiť názov CB], že poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby urobil požadované oznámenie alebo získal súhlas, alebo bolo oznámenie urobené alebo súhlas získaný v jeho mene;

▼M3

b) ak je [vložiť názov CB] poskytovateľom platobných služieb ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, ktorý je príjemcom platby, ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu urobí vyžadované oznámenie alebo získa súhlas v mene centrálnej banky, ktorá je primárne povinná urobiť oznámenie alebo získať súhlas, a poskytne [vložiť názov CB] dôkazy o uskutočnení oznámenia alebo o získaní súhlasu.

Na účely tohto odseku majú pojmy „poskytovateľ platobných služieb“, „platca“ a „príjemca platby“ význam, aký im pripisujú príslušné administratívne alebo reštriktívne opatrenia.

Článok 29

Oznámenia

1.  Ak nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, posielajú sa všetky oznámenia, ktoré sa požadujú alebo sú povolené podľa týchto podmienok, doporučenou poštou, faxom alebo iným spôsobom v písomnej forme alebo formou overenej správy prostredníctvom poskytovateľa sieťových služieb na T2S. Oznámenia adresované [vložiť názov CB] sa posielajú vedúcemu [vložiť oddelenie platobných systémov alebo príslušný odbor CB] [vložiť názov CB], [vložiť príslušnú adresu CB] alebo na [vložiť BIC adresu CB]. Oznámenia adresované ►M6  majiteľovi T2S DCA ◄ účtu sa posielajú na adresu, faxové číslo alebo jeho BIC adresu, ktoré ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu môže podľa potreby oznamovať [vložiť názov CB].

2.  Na preukázanie skutočnosti, že oznámenie bolo odoslané, stačí preukázať, že oznámenie bolo doručené na príslušnú adresu alebo že na obálke obsahujúcej takéto oznámenie bola riadne uvedená adresa a oznámenie bolo riadne odoslané.

3.  Všetky oznámenia sú vyhotovené v [vložiť príslušný štátny jazyk a/alebo „anglickom jazyku“].

4.   ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov sú viazaní všetkými formulármi a dokumentmi [vložiť názov CB], ktoré vyplnili a/alebo podpísali, vrátane formulárov pre zber statických údajov, ako je uvedené v článku 6 ods. 2 písm. a), ako aj informáciami poskytnutými podľa článku 10 ods. 5, ktoré boli predložené v súlade s odsekmi 1 a 2 a ktoré [vložiť názov CB] odôvodnene považuje za prijaté od ►M6  majiteľov T2S DCA ◄ účtov, ich zamestnancov alebo zástupcov.

Článok 30

Zmluvný vzťah s poskytovateľom sieťových služieb na T2S

1.  Každý ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu môže uzavrieť s poskytovateľom sieťových služieb na T2S osobitnú dohodu o službách, ktoré sa majú poskytnúť v súvislosti s používaním ►M6  T2S DCA ◄ účtu zo strany majiteľa tohto účtu. Právny vzťah medzi ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtu a poskytovateľom sieťových služieb na T2S sa spravuje výlučne podmienkami ich osobitnej dohody.

2.  Služby, ktoré má poskytovateľ sieťových služieb na T2S poskytovať, nie sú súčasťou služieb, ktoré sa majú poskytnúť [vložiť názov CB] v súvislosti s TARGET2.

3.  [Vložiť názov CB] nie je zodpovedná za konania, omyly alebo opomenutia poskytovateľa sieťových služieb na T2S (vrátane jeho riaditeľov, zamestnancov a subdodávateľov) ani za konania, omyly alebo opomenutia tretích osôb vybratých ►M6  majiteľmi T2S DCA ◄ účtov na získanie prístupu k sieti poskytovateľa sieťových služieb na T2S.

Článok 31

Postup pri zmenách podmienok

[Vložiť názov CB] môže kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto podmienky vrátane ich dodatkov. Zmeny týchto podmienok vrátane ich dodatkov sa oznámia prostredníctvom [vložiť príslušné oznamovacie prostriedky]. Zmeny sa považujú za prijaté, ibaže ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu vznesie proti nim výslovnú námietku do 14 dní odo dňa, keď bol o takýchto zmenách informovaný. V prípade, že ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu vznesie voči zmene námietku, [vložiť názov CB] je oprávnená bezodkladne zrušiť a uzavrieť jeho ►M6  T2S DCA ◄ účet v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

Článok 32

Práva tretích osôb

1.  Práva, oprávnené záujmy, povinnosti, zodpovednosť a nároky vyplývajúce z týchto podmienok alebo týkajúce sa týchto podmienok nemôžu ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov v prospech tretích osôb previesť, zriadiť záložné právo alebo postúpiť bez písomného súhlasu [vložiť názov CB].

2.  Tieto podmienky zakladajú práva a povinnosti len [vložiť názov CB] a ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

Článok 33

Rozhodné právo, jurisdikcia a miesto plnenia

1.  Dvojstranný vzťah medzi [vložiť názov CB] a ►M6  majiteľmi T2S DCA ◄ účtov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa spravuje [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] právom.

2.  Bez toho, aby boli dotknutá právomoc Súdneho dvora Európskej únie, patria všetky spory vyplývajúce zo záležitostí, ktoré súvisia so vzťahom uvedeným v odseku 1, do výlučnej právomoci príslušných súdov v [vložiť miesto, kde je sídlo CB].

3.  V právnych vzťahoch medzi [vložiť odkaz na CB] a ►M6  majiteľmi T2S DCA ◄ účtov je miestom plnenia [vložiť miesto, kde je sídlo CB].

Článok 34

Oddeliteľnosť

Ak je niektoré z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť všetkých ostatných ustanovení týchto podmienok.

Článok 35

Nadobudnutie účinnosti a záväznosť

1.  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť [vložiť príslušný dátum].

2.  [Vložiť, ak to podľa príslušného vnútroštátneho práva prichádza do úvahy: Žiadosťou o ►M6  T2S DCA ◄ účet v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] žiadajúce subjekty automaticky súhlasia, aby tieto podmienky upravovali vzťahy medzi nimi a vzťahy medzi nimi a [vložiť názov CB].]
Dodatok I

▼M6

PARAMETRE T2S ÚČELOVÝCH PEŇAŽNÝCH ÚČTOV – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

▼M3

Okrem uvedených podmienok sa na interakciu s platformou T2S vzťahujú tieto pravidlá:

1.    Technické požiadavky na účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] týkajúce sa infraštruktúry, siete a formátov

(1) T2S používa na výmenu správ služby poskytovateľa sieťových služieb na T2S. Každý ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu, ktorý používa priame pripojenie, musí mať pripojenie aspoň do jednej zabezpečenej IP siete poskytovateľa sieťových služieb na T2S.

(2) Pred účasťou v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] musí každý ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu úspešne absolvovať niekoľko skúšok na preukázanie svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti.

(3) Na zadávanie príkazov na prevod likvidity na ►M6  T2S DCA ◄ účte sa využívajú služby poskytovateľov sieťových služieb na T2S. Príkazy na prevod likvidity sú adresované priamo na T2S DN a musia obsahovať tieto informácie:

a) v prípade prevodov likvidity medzi dvomi ►M6  T2S DCA ◄ účtami jedinečné tridsaťštyrimiestne čísla účtov odosielajúceho aj prijímajúceho ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu alebo

b) v prípade prevodov likvidity z ►M6  T2S DCA ◄ účtu na PM účet jedinečné tridsaťštyrimiestne číslo účtu odosielajúceho ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu a číslo účtu prijímajúceho majiteľa PM účtu.

(4) Na výmenu informácií s platformou T2S sa môže použiť buď režim A2A, alebo režim U2A: Bezpečnosť výmeny správ medzi ►M6  T2S DCA ◄ účtom a platformou T2S sa zabezpečí prostredníctvom služby infraštruktúra verejných kľúčov (Public Key Infrastructure – PKI), ktorú ponúka poskytovateľ sieťových služieb na T2S. Informácie o službe PKI sú dostupné v dokumentácii poskytnutej týmto poskytovateľom sieťových služieb na T2S.

(5)  ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov dodržujú štruktúru správ a špecifikácie polí podľa normy ISO20022. Všetky správy obsahujú hlavičku obchodnej aplikácie (Business Application Header – BAH). Štruktúra správ, špecifikácie polí a hlavičky obchodnej aplikácie sú vymedzené v dokumentácii ISO, v rámci obmedzení ustanovených pre T2S uvedených v kapitole 3.3.3 Riadenie na základe peňažných tokov (Cash Management – camt) T2S UDFS.

(6) Obsah polí sa potvrdí na úrovni platformy T2S v súlade s požiadavkami T2S UDFS.

2.    Typy správ

V závislosti od predplatenia sa spracúvajú tieto typy systémových správ:Typ správy

Opis

(camt.003)

GetAccount

(camt.004)

ReturnAccount

(camt.005)

GetTransaction

(camt.006)

ReturnTransaction

(camt.009)

GetLimit

(camt.010)

ReturnLimit

(camt.011)

ModifyLimit

(camt.012)

DeleteLimit

(camt.018)

GetBusinessDayInformation

(camt.019)

ReturnBusinessDayInformation

(camt.024)

ModifyStandingOrder

(camt.025)

Receipt

(camt.050)

LiquidityCreditTransfer

(camt.051)

LiquidityDebitTransfer

(camt.052)

BankToCustomerAccountReport

(camt.053)

BankToCustomerStatement

(camt.054)

BankToCustomerDebitCreditNotification

(camt.064)

LimitUtilisationJournalQuery

(camt.065)

LimitUtilisationJournalReport

camt.066)

IntraBalanceMovementInstruction

(camt.067)

IntraBalanceMovementStatusAdvice

(camt.068)

IntraBalanceMovementConfirmation

(camt.069)

GetStandingOrder

(camt.070)

ReturnStandingOrder

(camt.071)

DeleteStandingOrder

(camt.072)

IntraBalanceMovementModificationRequest

(camt.073)

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

(camt.074)

IntraBalanceMovementCancellationRequest

(camt.075)

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

(camt.078)

IntraBalanceMovementQuery

(camt.079)

IntraBalanceMovementQueryResponse

(camt.080)

IntraBalanceModificationQuery

(camt.081)

IntraBalanceModificationReport

(camt.082)

IntraBalanceCancellationQuery

(camt.083)

IntraBalanceCancellationReport

(camt.084)

IntraBalanceMovementPostingReport

(camt.085)

IntraBalanceMovementPendingReport

3.    Kontrola dvojitého zadania

(1) Všetky príkazy na prevod likvidity prechádzajú kontrolou dvojitého zadania, ktorej účelom je odmietnutie príkazov na prevod likvidity, ktoré boli zadané viackrát.

(2) Kontrolujú sa tieto parametre:

 odkaz na príkaz (End to End Id),

 debetný a kreditný účet ( ►M6  T2S DCA ◄ účet alebo PM účet) a

 poukázaná suma.

(3) V prípade, ak sú všetky polia opísané v bode 2, ktoré sa uvádzajú na novozadanom príkaze na prevod likvidity, rovnaké ako tie, ktoré sa uvádzajú na príkaze na prevod likvidity, ktorý už bol prijatý, ale ešte nebol vyrovnaný, alebo na príkaze na prevod likvidity, ktorý bol vyrovnaný v posledných troch pracovných dňoch, novozadaný príkaz na prevod likvidity sa odmietne.

4.    Kódy chýb

V prípade, ak je príkaz na prevod likvidity odmietnutý z dôvodu nedodržania polí uvedených v odseku 3 bode 2, ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu dostane správu o stave [camt.025], ako sa uvádza v kapitole 4.1 T2S UDFS.

5.    Spustenie vyrovnania

(1) V prípade okamžitých príkazov na prevod likvidity sa nevyžaduje žiadna špecifická značka vo formáte XML.

(2) Vopred stanovené príkazy na prevod likvidity a trvalé príkazy na prevod likvidity môžu byť spustené v stanovenom čase alebo pri stanovenej udalosti v deň vyrovnania:

 v prípade vyrovnania v stanovenom čase sa používa značka vo formáte XML „Time(/ExctnTp/Tm/)“,

 v prípade vyrovnania pri výskyte stanovenej udalosti sa používa značka vo formáte XML „(EventType/ExctnTp/Evt/)“.

(3) Obdobie platnosti trvalých príkazov na prevod likvidity sa stanovuje na základe týchto značiek vo formáte XML: „FromDate/VldtyPrd/FrDt/“ a „ToDate/VldtyPrd/ToDt/“.

6.    Vyrovnanie príkazov na prevod likvidity

Príkazy na prevod likvidity sa opätovne nespracovávajú, nezaraďujú sa do čakacieho radu, ani sa nezapočítavajú.

Rôzne statusy, ktoré platia pre príkazy na prevod likvidity, sa uvádzajú v kapitole 1.6.4 T2S UDFS.

7.    Používanie režimu U2A a režimu A2A

(1) Režimy U2A a A2A možno použiť na získavanie informácií a riadenie likvidity. Základnými technickými komunikačnými sieťami na výmenu informácií a spustenie kontrolných opatrení sú siete poskytovateľov sieťových služieb na T2S. ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov môžu použiť tieto režimy:

a) režim „od aplikácie k aplikácii“ (A2A)

V A2A sa informácie a správy prenášajú medzi platformou T2S a vnútornou aplikáciou ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu. ►M6  Majiteľ T2S DCA ◄ účtu musí preto zabezpečiť dostupnosť vhodnej aplikácie na výmenu XML správ (žiadosti a odpovede).

b) režim „od užívateľa k aplikácii“ (U2A)

U2A umožňuje priamu komunikáciu medzi ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtu a T2S GUI. Informácia sa zobrazuje v prehliadači spustenom v počítačovom systéme. Pre umožnenie U2A prístupu musí IT infraštruktúra podporovať cookies a JavaScript. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v užívateľskej príručke T2S.

(2) V režime U2A sa dajú prehliadať statické údaje. Stránky sú dostupné iba v anglickom jazyku.

(3) Informácie sa poskytujú v „pull“ režime (stiahnutie informácie na základe iniciatívy účastníka), čo znamená, že každý ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu musí o poskytnutie informácie požiadať.

(4) Prístupové práva do režimov U2A a A2A sa udelia použitím T2S GUI.

(5) Prostredníctvom označenia nespochybniteľnosti pôvodu „Non Repudiation of Origin (NRO)“ môže príjemca správy preukázať, že takáto správa bola vydaná a nebola zmenená.

(6) Ak má ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu technické problémy a nemôže zadať žiadny príkaz na prevod likvidity, môže sa obrátiť na svoju centrálnu banku, ktorá sa bude v maximálnej miere snažiť konať v jeho mene.

8.    Príslušná dokumentácia

Ďalšie podrobnosti a príklady vysvetľujúce vyššie uvedené pravidlá sa nachádzajú v T2S UDFS a v užívateľskej príručke T2S, ktoré sa priebežne menia a uverejňujú na internetovej stránke ECB v anglickom jazyku.
Dodatok II

SYSTÉM NÁHRADY ŠKODY V RÁMCI TARGET2, POKIAĽ IDE O OTVORENIE A VEDENIE ►M6  T2S DCA ◄ ÚČTU

1.    Všeobecné zásady

a) V prípade technickej nefunkčnosti TARGET2 môžu ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov predložiť žiadosti o náhradu škody v súlade so systémom náhrady škody v rámci TARGET2, ktorý je ustanovený v tomto dodatku.

b) Ak Rada guvernérov ECB nerozhodne inak, systém náhrady škody v rámci TARGET2 sa neuplatňuje v prípade, ak technická nefunkčnosť TARGET2 vznikla v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré príslušné centrálne banky nemôžu rozumne ovládať, alebo v dôsledku konania alebo opomenutia tretích osôb.

c) Náhrada škody podľa systému náhrady škody v rámci TARGET2 je jedinou formou náhrady škody v prípade technickej nefunkčnosti TARGET2. ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov sa však môžu domáhať náhrady škody aj pomocou iných právnych prostriedkov. Ak ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu prijme návrh na náhradu škody podľa systému náhrady škody v rámci TARGET2, znamená to, že neodvolateľne súhlasí, že sa vzdáva všetkých nárokov týkajúcich sa platobných príkazov, v súvislosti s ktorými prijíma náhradu škody (vrátane akýchkoľvek nárokov na náhradu následných škôd) voči ktorejkoľvek CB a jeho prijatie platby príslušnej náhrady škody predstavuje úplné a konečné uspokojenie všetkých takýchto nárokov. ►M6  Majiteľ T2S DCA ◄ účtu odškodní dotknuté centrálne banky maximálne do výšky sumy získanej podľa systému náhrady škody v rámci TARGET2 za akékoľvek ďalšie nároky vznesené akýmkoľvek iným účastníkom alebo akoukoľvek treťou osobou v súvislosti s príslušným platobným príkazom alebo príslušnou platbou.

d) Predloženie návrhu na náhradu škody neznamená uznanie zodpovednosti [vložiť názov CB] alebo inej CB za technickú nefunkčnosť TARGET2.

2.    Podmienky pre návrhy na náhradu škody

a) Platca môže požiadať o správny poplatok a náhradu úrokov, ak v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2 príkaz na prevod likvidity nebol vyrovnaný v pracovný deň, keď bol prijatý.

b) Príjemca platby môže požiadať o správny poplatok, ak z dôvodu technickej nefunkčnosti TARGET2 nedostal platbu, ktorú očakával v určitý pracovný deň. Príjemca platby môže taktiež požiadať o náhradu úrokov, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

i) v prípade účastníkov, ktorí majú prístup k jednodňovým refinančným operáciám: z dôvodu technickej nefunkčnosti TARGET2 príjemca platby využil jednodňovú refinančnú operáciu, a/alebo

ii) v prípade všetkých účastníkov: nebolo technicky možné využiť peňažný trh alebo také refinancovanie nebolo možné z iných objektívne dostatočných dôvodov.

3.    Výpočet náhrady škody

a) So zreteľom na návrh na náhradu škody pre platcu:

i) je správny poplatok 50 EUR za prvý nevyrovnaný platobný príkaz, 25 EUR za každý z nasledujúcich štyroch takýchto platobných príkazov a 12,50 EUR za každý ďalší takýto platobný príkaz. Správny poplatok sa vypočíta osobitne vo vzťahu ku každému príjemcovi platby;

▼M4

ii) náhrada úrokov sa určí pomocou referenčnej sadzby, ktorá sa stanoví každý deň. Táto referenčná sadzba je sadzba EONIA (euro overnight index average) alebo jednodňová refinančná sadzba, podľa toho, ktorá z nich je nižšia. Referenčná sadzba sa použije na sumu z platobného príkazu, ktorý nebol vyrovnaný v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2 za každý deň, počínajúc dňom skutočného alebo v prípade platobných príkazov uvedených v bode 2 písm. b) bode ii) zamýšľaného zadania platobného príkazu do dňa, keď bol alebo mohol byť platobný príkaz úspešne vyrovnaný. Výška náhrady škody sa zníži alebo prípadne zvýši o akékoľvek úroky alebo poplatky z uložených peňažných prostriedkov v Eurosystéme, ktoré boli k dispozícii v dôsledku nevyrovnania platobných príkazov; a

▼M3

iii) náhrada úrokov sa nevyplatí v prípade, ak sú peňažné prostriedky, ktoré sú k dispozícii v dôsledku nevyrovnania platobných príkazov, umiestnené na trhu alebo použité na splnenie požiadaviek na povinné minimálne rezervy.

b) So zreteľom na návrh na náhradu škody pre príjemcu platby:

i) je správny poplatok 50 EUR za prvý nevyrovnaný platobný príkaz, 25 EUR za každý z nasledujúcich štyroch takýchto platobných príkazov a 12,50 EUR za každý ďalší takýto platobný príkaz. Správny poplatok sa vypočíta osobitne vo vzťahu ku každému platcovi;

ii) spôsob stanovený v písmene a) bode ii) pre výpočet náhrady úrokov sa použije okrem prípadu, ak sa miera náhrady úrokov rovná rozdielu medzi jednodňovou refinančnou sadzbou a referenčnou sadzbou, pričom náhrada úrokov sa vypočíta zo sumy, ktorá bola použitá pri jednodňovej refinančnej operácii, ktorá nastala v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2.

4.    Procesné pravidlá

a) Žiadosť o náhradu škody sa podáva na formulári, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke [vložiť názov CB] v anglickom jazyku (pozri [vložiť odkaz na internetovú stránku CB]). Platcovia podávajú formulár žiadosti zvlášť pre každého príjemcu platby a príjemcovia platby podávajú formulár žiadosti zvlášť pre každého platcu. Na podporu tvrdení uvedených vo formulári žiadosti sa poskytnú ďalšie informácie a dokumenty, ktoré sú na tento účel dostatočné. V súvislosti s konkrétnou platbou alebo platobným príkazom možno predložiť iba jednu žiadosť.

b)  ►M6  Majitelia T2S DCA ◄ účtov podávajú formuláre žiadostí [vložiť názov CB] do štyroch týždňov od výskytu technickej nefunkčnosti TARGET2. Dodatočné informácie a dôkazy požadované [vložiť názov CB] sa poskytnú do dvoch týždňov od ich vyžiadania.

c) [Vložiť názov CB] posúdi žiadosti a postúpi ich ECB. Ak Rada guvernérov ECB nerozhodne inak a neoznámi to ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtov, všetky prijaté žiadosti sa posúdia najneskôr do 14 týždňov od výskytu technickej nefunkčnosti TARGET2.

d) [Vložiť názov CB] oznámi výsledok posúdenia, ktoré je uvedené v písmene c), príslušným ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtu. Ak je súčasťou posúdenia návrh na náhradu škody, dotknutí ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov tento návrh do štyroch týždňov od jeho oznámenia buď prijmú, alebo odmietnu, a to pre každú platbu alebo platobný príkaz uvedený v jednotlivých žiadostiach, podpísaním štandardného akceptačného listu (vo forme dostupnej na internetovej stránke [vložiť názov CB] (pozri [vložiť odkaz na internetovú stránku CB]). Ak sa takýto list nedoručí [vložiť názov CB] do štyroch týždňov, považuje sa to za odmietnutie návrhu na náhradu škody dotknutými ►M6  majiteľmi T2S DCA ◄ účtov.

e) [Vložiť názov CB] vyplatí náhradu škody po prijatí akceptačného listu o odškodnení od ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu. Platby náhrady škody sa neúročia.
Dodatok III

NÁLEŽITOSTI STANOVÍSK K SPÔSOBILOSTI A NÁRODNÝCH STANOVÍSK

NÁLEžITOSTI STANOVÍSK K SPÔSOBILOSTI PRE ►M6  MAJITEľOV T2S DCA ◄ ÚČTOV V TARGET2

[vložiť názov CB]

[adresa]

Účasť v [názov systému]

[miesto]

[dátum]

Vážený pán/Vážená pani,

boli sme požiadaní ako [interní alebo externí] právni poradcovia [uviesť názov ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu alebo pobočku ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu] o vypracovanie tohto stanoviska s ohľadom na otázky, ktoré vyplývajú z práva [jurisdikcia, v ktorej je ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu usadený – ďalej len „jurisdikcia“], v súvislosti s účasťou [uveď názov ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu] (ďalej len „ ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu“) v [názov systému, ktorý je súčasťou TARGET2] (ďalej len „systém“).

Toto stanovisko vychádza z právnych predpisov [jurisdikcia] v znení, ktoré je platné k dátumu jeho vypracovania. Podkladom na vypracovanie tohto stanoviska nebolo posúdenie právnych predpisov inej jurisdikcie, a preto v tomto ohľade nevyjadrujeme ani nevyvodzujeme žiadne závery. Každé z nižšie uvedených vyjadrení a stanovísk má rovnakú váhu a platnosť podľa právnych predpisov [jurisdikcia] bez ohľadu na to, či ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu pri zadávaní príkazov na prevod likvidity alebo prijímaní prevodov likvidity koná prostredníctvom svojho ústredia, alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých pobočiek zriadených v rámci alebo mimo [jurisdikcia].

I.   POSUDZOVANÉ DOKUMENTY

Na účely tohto stanoviska sme posúdili:

(1) overenú kópiu [uviesť príslušné ustanovujúce dokumenty] ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, ktorý je/ktoré sú platné k tomuto dátumu;

(2) [v prípade potreby] výpis z [uviesť príslušný obchodný register] a [v prípade potreby] [register úverových inštitúcií alebo podobný register];

(3) [v potrebnom rozsahu] kópiu licencie ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu alebo iný dôkaz o oprávnení poskytovať bankové alebo investičné služby, služby prevodu peňažných prostriedkov alebo iné finančné služby v rámci [jurisdikcia];

(4) [v prípade potreby] kópiu rozhodnutia prijatého predstavenstvom alebo príslušným riadiacim orgánom ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu [uviesť dátum] [uviesť rok], ktoré preukazuje súhlas ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu s dodržiavaním nižšie vymedzených systémových dokumentov a

(5) [uviesť všetky splnomocnenia a iné dokumenty zakladajúce alebo preukazujúce potrebnú právomoc osoby alebo osôb podpisovať príslušné systémové dokumenty (ako sú vymedzené nižšie) v mene ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu]

a všetky ostatné dokumenty týkajúce sa zriadenia, právomocí a oprávnení ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, ktoré sú potrebné alebo vhodné na vypracovanie tohto stanoviska (ďalej len „dokumenty ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu“).

Na účely tohto stanoviska sme tiež posúdili:

(1) [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v rámci TARGET2] pre systém z [vložiť dátum] (ďalej len „pravidlá“) a

(2) […].

Pravidlá a […] sa ďalej označujú len ako „systémové dokumenty“ (a spolu s dokumentmi ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu len ako „dokumenty“).

II.   PREDPOKLADANÉ SKUTOČNOSTI

Vo vzťahu k dokumentom na účely tohto stanoviska predpokladáme, že:

(1) systémové dokumenty, ktoré nám boli poskytnuté, sú originály alebo overené kópie;

(2) podmienky uvedené v systémových dokumentoch a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sú platné a právne záväzné podľa práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým, ako je v nich uvedené, sa spravujú, a voľba práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým sa majú systémové dokumenty spravovať, je uznaný právom [vložiť odkaz na členský štát systému];

(3) dokumenty ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu sú vyhotovené v medziach spôsobilosti a právomoci príslušných strán a boli právoplatne schválené, prijaté alebo podpísané a v prípade potreby príslušnými stranami doručené a

(4) dokumenty ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu sú záväzné pre strany, ktorým sú určené, a nedošlo k žiadnemu porušeniu ich podmienok.

III.   STANOVISKÁ TÝKAJÚCE SA ►M6  MAJITEĽA T2S DCA ◄ ÚČTU

A.  ►M6  Majiteľ T2S DCA ◄ účtu je spoločnosť, ktorá je riadne založená a zapísaná alebo inak riadne zriadená alebo registrovaná podľa práva [jurisdikcia].

B.  ►M6  Majiteľ T2S DCA ◄ účtu má všetky právomoci potrebné na výkon práv a plnenie povinností vyplývajúcich zo systémových dokumentov, ktorých je zmluvnou stranou.

C. Prijatie alebo výkon práv a plnenie povinností vyplývajúcich zo systémových dokumentov, ktorých je ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu stranou, nebude zo strany ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu v nijakom rozpore s ustanoveniami zákonov alebo iných právnych predpisov [jurisdikcia], ktoré sa vzťahujú na ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu alebo na dokumenty ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu.

D. Od ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu sa nevyžadujú žiadne ďalšie povolenia, schválenia, súhlasy, evidencie, registrácie, notárske osvedčenia ani iné potvrdenia zo strany súdu alebo vládneho orgánu, justičného orgánu alebo orgánu verejnej moci, ktorý je pre tieto veci príslušný v [jurisdikcia] v súvislosti s prijatím, platnosťou alebo vynútiteľnosťou akýchkoľvek systémových dokumentov alebo výkonom práv či plnením povinností uvedených ďalej.

E.  ►M6  Majiteľ T2S DCA ◄ účtu prijal všetky potrebné opatrenia a kroky týkajúce sa spoločnosti, ktoré sa vyžadujú podľa práva [jurisdikcia], aby zabezpečil, že jeho povinnosti vyplývajúce zo systémových dokumentov sú zákonné, platné a záväzné.

Toto stanovisko je vypracované k dátumu, ktorý je v ňom uvedený, je určené výlučne [vložiť názov CB] a [ ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu]. Žiadna iná osoba, ako sú určení adresáti a ich právni zástupcovia, sa nemôže odvolávať na toto stanovisko a ani jeho obsah nemožno sprístupniť iným ako týmto osobám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu s výnimkou Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk (a [národná centrálna banka/príslušné regulačné orgány] [jurisdikcia]).

S úctou,

[podpis]

NÁLEŽITOSTI NÁRODNÝCH STANOVÍSK PRE ►M6  MAJITEĽOV T2S DCA ◄ ÚČTOV V TARGET2 MIMO EHP

[vložiť názov CB]

[adresa]

[názov systému]

[miesto]

[dátum]

Vážený pán/Vážená pani,

boli sme požiadaní ako [externí] právni poradcovia [uviesť názov ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu alebo pobočku ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu] („ ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu“) o vypracovanie tohto stanoviska podľa práva [jurisdikcia, v ktorej je ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu usadený, ďalej len „jurisdikcia“] s ohľadom na otázky, ktoré vyplývajú z práva [jurisdikcia] v súvislosti s účasťou ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu v systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 (ďalej len „systém“). V stanovisku uvedené odkazy na právne predpisy [jurisdikcia] zahŕňajú všetky uplatniteľné právne normy [jurisdikcia]. Vyjadrujeme stanovisko podľa práva [jurisdikcia] s osobitným zreteľom na ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, ktorý je usadený mimo [vložiť odkaz na členský štát systému], v súvislosti s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z účasti na systéme, tak ako sú uvedené v nižšie vymedzených systémových dokumentoch.

Toto stanovisko vychádza z právnych predpisov [jurisdikcia] v znení, ktoré je platné k dátumu jeho vypracovania. Podkladom na vypracovanie tohto stanoviska nebolo posúdenie právnych predpisov inej jurisdikcie, a preto v tomto ohľade nevyjadrujeme ani nevyvodzujeme žiadne závery. Predpokladáme, že v právnom poriadku inej jurisdikcie nie je nič, čo by mohlo ovplyvniť toto stanovisko.

1.   POSUDZOVANÉ DOKUMENTY

Na účely tohto stanoviska sme posúdili nižšie uvedené dokumenty a iné dokumenty, ktoré sme považovali za potrebné alebo vhodné:

(1) [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v rámci TARGET2] pre systém z [vložiť dátum] (ďalej len „pravidlá“) a

(2) všetky ostatné dokumenty, ktoré upravujú systém a/alebo vzťah medzi ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtu a inými účastníkmi systému a medzi účastníkmi systému a [vložiť názov CB].

Pravidlá a […] sa ďalej označujú len ako „systémové dokumenty“.

2.   PREDPOKLADANÉ SKUTOČNOSTI

Vo vzťahu k systémovým dokumentom na účely tohto stanoviska predpokladáme, že:

(1) systémové dokumenty sú vyhotovené v medziach spôsobilosti a právomoci príslušných strán a boli právoplatne schválené, prijaté alebo podpísané a v prípade potreby príslušnými stranami doručené a

(2) podmienky uvedené v systémových dokumentoch a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sú platné a právne záväzné podľa práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým, ako je v nich uvedené, sa spravujú, a voľba práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým sa majú systémové dokumenty spravovať, je uznaný právom [vložiť odkaz na členský štát systému];

(3) dokumenty, ktoré nám boli predložené v kópii alebo ako vzor, zodpovedajú originálom.

3.   STANOVISKO

Na základe už uvedených skutočností a v každom prípade s prihliadnutím na ďalej uvedené body zastávame stanovisko, že:

3.1.    Právne aspekty špecifické pre danú krajinu [v potrebnom rozsahu]

Tieto charakteristické znaky legislatívy [jurisdikcia] sú v súlade a v žiadnom prípade nerušia povinnosti ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu vyplývajúce zo systémových dokumentov: [zoznam právnych aspektov špecifických pre danú krajinu].

▼M7

3.2.    Všeobecné otázky týkajúce sa konkurzu a krízového riadenia

3.2.a.  Druhy konkurzného konania a krízového riadenia

Druhy konkurzného konania (vrátane vyrovnania a reštrukturalizácie) – ktoré na účely tohto stanoviska zahŕňa všetky konania voči aktívam majiteľa T2S DCA alebo voči ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže mať v [jurisdikcia] – ktoré môžu byť voči majiteľovi T2S DCA vedené v [jurisdikcia], sú len tieto: [zoznam konaní v pôvodnom jazyku a anglický preklad] (ďalej spoločne len „konkurzné konanie“).

Okrem konkurzného konania môže byť v [jurisdikcia] voči majiteľovi T2S DCA, akýmkoľvek jeho aktívam alebo ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže mať v [jurisdikcia], vedené [zoznam uplatniteľného moratória, nútenej správy alebo akéhokoľvek iného konania, v dôsledku ktorého môže dôjsť k pozastaveniu platobných príkazov od majiteľa T2S DCA a/alebo majiteľovi T2S DCA alebo môžu byť uložené obmedzenia v súvislosti s takýmito platobnými príkazmi alebo podobné konania, vrátane opatrení na predchádzanie kríze a opatrení krízového riadenia, ktoré sú rovnocenné s opatreniami vymedzenými v smernici 2014/59/EÚ v pôvodnom jazyku a anglickom preklade] (ďalej spoločne len „konanie“).

3.2.b.  Konkurzné zmluvy

[jurisdikcia] alebo niektoré správne celky v rámci [jurisdikcia], ako je uvedené, je/sú stranou týchto konkurzných zmlúv: [v prípade potreby uviesť tie, ktoré majú alebo môžu mať dosah na toto stanovisko].

▼M3

3.3.    Vykonateľnosť systémových dokumentov

S prihliadnutím na ďalej uvedené body budú všetky ustanovenia systémových dokumentov záväzné a vykonateľné v súlade s ich podmienkami podľa práva [jurisdikcia], najmä v prípade začatia konkurzného konania alebo konania voči ►M6  majiteľovi T2S DCA ◄ účtu.

Predovšetkým zastávame názor, že:

3.3.a.    Spracúvanie príkazov na prevod likvidity

Ustanovenia [zoznam oddielov] pravidiel o spracúvaní príkazov na prevod likvidity sú platné a vykonateľné. Najmä všetky príkazy na prevod likvidity spracúvané podľa týchto oddielov budú platné, záväzné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia]. Ustanovenie pravidiel, ktoré stanovuje presný moment, keď sa príkaz na prevod likvidity stáva vykonateľným a neodvolateľným ([doplniť oddiel pravidiel]), je platné, záväzné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.3.b.    Oprávnenie [vložiť názov CB] na vykonávanie jej funkcií

Začatie konkurzného konania alebo konania voči ►M6  majiteľovi T2S DCA ◄ účtu neovplyvní oprávnenia a právomoci [vložiť názov CB], ktoré vyplývajú zo systémových dokumentov. [Uveďte [v potrebnom rozsahu], že: rovnaké stanovisko sa vzťahuje tiež na ktorýkoľvek subjekt poskytujúci ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtov služby, ktoré sú priamo a nevyhnutne požadované pre účasť v systéme (napr. poskytovatelia sieťových služieb)].

3.3.c.    Opatrenia na nápravu v prípade neplnenia

[Ak sa to vzťahuje na ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel o predčasnej splatnosti ešte nesplatných pohľadávok, o započítavaní pohľadávok s cieľom použitia vkladov ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, o vymáhaní záložného práva, o pozastavení a ukončení účasti, o pohľadávkach z titulu úrokov z omeškania a o vypovedaní dohôd a transakcií ([vložiť iné príslušné ustanovenia pravidiel alebo systémových dokumentov]) sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].]

3.3.d.    Pozastavenie a ukončenie účasti

Ak sa to vzťahuje na ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu, ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel (o pozastavení a ukončení účasti ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu v systéme v prípade začatia konkurzného konania alebo konania, alebo iných prípadov neplnenia, ako sú vymedzené v systémových dokumentoch, alebo ak ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu predstavuje akékoľvek systémové riziko alebo má vážne prevádzkové problémy) sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.3.e.    Postúpenie práv a povinností

►M6  Majiteľ T2S DCA ◄ účtu nemôže svoje práva a povinnosti postúpiť, zmeniť ani iným spôsobom previesť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu [vložiť názov CB].

3.3.f.    Voľba rozhodného práva a súdna právomoc

Ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel, a najmä tie o rozhodnom práve, o riešení sporov, o príslušnosti súdov a o doručovaní, sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.4.    Odporovateľnosť právnych úkonov

Zastávame názor, že žiadny záväzok, ktorý vyplýva zo systémových dokumentov, jeho plnenie alebo súlad s ním pred začatím konkurzného konania alebo konania voči ►M6  majiteľovi T2S DCA ◄ účtu nemožno v takomto konaní vyňať ako odporovateľný právny úkon, odporovateľnú transakciu alebo vyňať iným spôsobom podľa práva [jurisdikcia].

Predovšetkým a bez toho, aby bol dotknutý vyššie uvedený názor, vyjadrujeme toto stanovisko s ohľadom na prevodné príkazy zadané ktorýmkoľvek účastníkom v systéme. Zastávame najmä názor, že ustanovenia [zoznam oddielov] pravidiel o vykonateľnosti a neodvolateľnosti prevodných príkazov budú platné a vykonateľné a že prevodný príkaz zadaný účastníkom a spracovaný podľa [zoznam oddielov] pravidiel nesmie byť vyňatý v akomkoľvek konkurznom konaní ani konaní ako odporovateľný právny úkon, odporovateľná transakcia alebo vyňatý iným spôsobom podľa práva [jurisdikcia].

3.5.    Zabavenie

Ak veriteľ ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu požiada súd alebo vládny orgán, justičný orgán alebo iný orgán verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia] na vydanie príkazu na zabavenie (vrátane príkazu na zmrazenie, príkazu na zaistenie alebo začatie iného verejnoprávneho alebo súkromnoprávneho konania, ktorého účelom je ochrana verejných záujmov alebo práv veriteľov ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu) – ďalej len „zabavenie“ – podľa práva [jurisdikcia], zastávame názor, že [vložiť analýzu a úvahy].

3.6.    Kolaterál [v prípade potreby]

3.6.a.    Postúpenie práv alebo poskytnutie aktív na účely kolaterálu, záložné právo a/alebo repoobchod

Postúpenia na účely kolaterálu sú platné a vymáhateľné podľa práva [jurisdikcia]. Osobitne vznik a výkon záložného práva alebo repoobchodu podľa [vložiť odkaz na príslušné dojednanie s CB] budú platné a vymáhateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.6.b.    Prednostné právo postupníkov, záložných veriteľov alebo kupujúcich pri repoobchodoch voči ostatným, ktorí si uplatňujú nárok

V prípade konkurzného konania alebo konania voči ►M6  majiteľovi T2S DCA ◄ účtu budú mať práva a aktíva postúpené na účely kolaterálu alebo založené ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtu v prospech [vložiť odkaz na CB] alebo iných účastníkov systému prednosť pri platbách pred pohľadávkami všetkých ostatných veriteľov ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu a nebudú podliehať prednostnému právu ani nárokom prednostných veriteľov.

3.6.c.    Uplatnenie nárokov zo zabezpečenia

Aj v prípade konkurzného konania alebo konania voči ►M6  majiteľovi T2S DCA ◄ účtu budú mať ostatní účastníci systému a [vložiť názov CB] ako [postupníci, záložní veritelia alebo kupujúci pri repoobchodoch, podľa toho, čo možno uplatniť] stále možnosť vymáhať práva alebo realizovať aktíva ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu prostredníctvom úkonu [vložiť názov CB] podľa pravidiel.

3.6.d.    Forma a požiadavky na registráciu

V prípade práv alebo aktív ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu nie sú stanovené žiadne formálne požiadavky na postúpenie na účely kolaterálu alebo pre vznik a vymáhanie záložného práva alebo repoobchodu a [postúpenie na účely kolaterálu, záloh alebo repoobchod, podľa toho, čo možno uplatniť] alebo náležitosti takéhoto [postúpenia, zálohu alebo repoobchodu, podľa toho, čo možno uplatniť] nie je potrebné registrovať ani evidovať na žiadnom súde alebo vládnom orgáne, justičnom orgáne alebo inom orgáne verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia].

3.7.    Pobočky [v potrebnom rozsahu]

3.7.a.    Stanovisko sa vzťahuje na konanie prostredníctvom pobočiek

Každé z vyššie uvedených vyjadrení a stanovísk týkajúcich sa ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu má rovnakú váhu a platnosť podľa práva [jurisdikcia] bez ohľadu na to, či ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu koná prostredníctvom jednej alebo viacerých svojich pobočiek zriadených mimo [jurisdikcia].

3.7.b.    Súlad s právom

Výkon práv a plnenie povinností podľa systémových dokumentov ani zadanie, prenos alebo prijatie platobných príkazov pobočkou ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu nebudú v žiadnom ohľade porušovaním práva [jurisdikcia].

3.7.c.    Požadované povolenia

Výkon práv a plnenie povinností podľa systémových dokumentov ani zadanie, prenos alebo prijatie platobných príkazov pobočkou ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu si nebudú vyžadovať žiadne ďalšie povolenia, schválenia, súhlasy, evidencie, registrácie, notárske osvedčenia ani iné potvrdenia zo strany súdu alebo vládneho orgánu, justičného orgánu alebo orgánu verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia].

Toto stanovisko je vypracované k dátumu, ktorý je v ňom uvedený, je určené výlučne [vložiť názov CB] a [ ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu]. Žiadna iná osoba, ako sú určení adresáti a ich právni zástupcovia, sa nemôže odvolávať na toto stanovisko a ani jeho obsah nemožno sprístupniť iným ako týmto osobám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu s výnimkou Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk [a [národná centrálna banka/príslušné regulačné orgány] [jurisdikcia]].

S úctou,

[podpis]
Dodatok IV

KONTINUITA PREVÁDZKY A NÚDZOVÁ PREVÁDZKA

1.    Všeobecné ustanovenia

a) Tento dodatok ustanovuje dojednania medzi [vložiť názov CB] a ►M6  majiteľmi T2S DCA ◄ účtov, ak zlyhá jedna alebo viac zložiek TARGET2 alebo poskytovateľ sieťových služieb alebo sú ovplyvnené mimoriadnou vonkajšou udalosťou, alebo ak takéto zlyhanie ovplyvňuje ktoréhokoľvek ►M6  majiteľa T2S DCA ◄ účtu.

b) Všetky odkazy na konkrétne časy uvedené v tomto dodatku sú odkazmi na miestny čas v sídle ECB, t. j. stredoeurópsky čas [SEČ ( 26 )].

2.    Opatrenia na zabezpečenie kontinuity prevádzky

a) V prípade mimoriadnej vonkajšej udalosti a/alebo zlyhania SSP, platformy T2S alebo poskytovateľa sieťových služieb, ktoré majú vplyv na bežnú prevádzku TARGET2, je [vložiť názov CB] oprávnená prijať opatrenia na zabezpečenie kontinuity prevádzky.

b) Pre SSP sú k dispozícii tieto hlavné opatrenia na zabezpečenie kontinuity prevádzky a núdzovej prevádzky:

i) premiestnenie prevádzky SSP na iné miesto;

ii) zmena prevádzkových hodín SSP a

iii) začatie núdzového spracúvania veľmi kritických a kritických platobných príkazov vymedzených v odseku 6 písm. c) a d) dodatku IV k prílohe II.

c) Pre platformu T2S sú k dispozícii tieto hlavné opatrenia na zabezpečenie kontinuity prevádzky a núdzovej prevádzky:

i) premiestnenie prevádzky platformy T2S na iné miesto;

ii) zmena harmonogramu udalostí počas dňa vyrovnania na T2S.

d) Pokiaľ ide o opatrenia na zabezpečenie kontinuity prevádzky, je v plnej miere na [vložiť názov CB], aby zvážila, aké opatrenia prijme.

3.    Oznamovanie udalostí

a) Zlyhanie TARGET2 a/alebo mimoriadna vonkajšia udalosť sa ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtov oznamuje prostredníctvom vnútroštátnych komunikačných kanálov, ICM, T2S GUI a informačného systému T2S, ako sa vymedzuje v T2S UDFS. ►M6  Majiteľom T2S DCA ◄ účtov sa oznamujú najmä tieto informácie:

i) opis udalosti;

ii) predpokladané oneskorenie v zúčtovávaní (ak je známe);

iii) informácie o už prijatých opatreniach.

b) [Vložiť názov CB] môže ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtov navyše oznámiť výskyt akejkoľvek inej existujúcej alebo predpokladanej udalosti, ktorá by mohla ovplyvniť bežnú prevádzku TARGET2.

4.    Premiestnenie prevádzky SSP a/alebo platformy T2S na iné miesto

a) V prípade, ak nastane ktorákoľvek z udalostí uvedených v bode 2 písm. a), možno prevádzku SSP a/alebo platformu T2S premiestniť na iné miesto v tom istom alebo v inom regióne.

b) V prípade, ak sa prevádzka platformy T2S premiestni do iného regiónu, ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov i) sa zdržia odosielania nových pokynov na platformu T2S a ii) na žiadosť [vložiť názov CB] vyrovnajú svoje pozície a nanovo zadajú všetky pokyny, ktoré boli identifikované ako stratené a ktoré boli zadané maximálne päť minút predtým, ako došlo k zlyhaniu alebo k mimoriadnej vonkajšej udalosti, a poskytnú [vložiť názov CB] všetky informácie, ktoré sú v tomto ohľade relevantné.

5.    Zmena prevádzkových hodín

a) Denné spracovanie v TARGET2 môže byť predĺžené a začiatok nového pracovného dňa môže byť posunutý. Počas predĺžených prevádzkových hodín TARGET2 sa platobné príkazy spracúvajú v súlade s týmto dodatkom.

b) Denné spracovanie v TARGET2 môže byť predĺžené a jeho uzávierka tým posunutá, ak k zlyhaniu platformy T2S alebo SSP došlo počas dňa a toto zlyhanie bolo odstránené do 18.00 hod. Uzávierka môže byť za bežných okolností posunutá najviac o dve hodiny a táto skutočnosť sa ►M6  majiteľom T2S DCA ◄ účtov oznámi čo najskôr. Keď sa už posunutie uzávierky oznámi, nemožno takéto rozhodnutie odvolať.

6.    Zlyhania spojené s ►M6  majiteľmi T2S DCA ◄ účtov

a) V prípade, ak má ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu problém, ktorý mu bráni vo vyrovnaní platobných príkazov v TARGET2 [vložiť odkaz na CB/krajinu], je zodpovedný za to, aby sa tento problém odstránil.

b) V prípade, ak ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu neočakávane zadá nezvyčajne vysoký počet správ, ktoré ohrozujú stabilitu platformy T2S, a ak od takéhoto správania na žiadosť [vložiť názov CB] okamžite neupustí, [vložiť názov CB] môže zablokovať všetky ďalšie správy z platformy T2S, ktoré tento ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu zadá.

7.    Iné ustanovenia

a) V prípade zlyhania [vložiť názov CB] môžu niektoré alebo všetky jej technické funkcie v súvislosti s TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] vykonávať iné centrálne banky Eurosystému.

▼M4

b) [Vložiť názov CB] môže požadovať, aby sa ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov zúčastňovali na pravidelných alebo príležitostných skúškach opatrení pre prípad obnovy prevádzky alebo núdzovej prevádzky, školeniach alebo iných preventívnych opatreniach, ktoré [vložiť názov CB] považuje za potrebné. Všetky náklady, ktoré ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov vynaložili v dôsledku takýchto skúšok alebo iných opatrení, znášajú výhradne ►M6  majitelia T2S DCA ◄ účtov.

▼M3
Dodatok V

HARMONOGRAM PREVÁDZKY

1. Pracovnými dňami TARGET2 sú všetky dni okrem soboty, nedele, Nového roku, Veľkého piatku a Veľkonočného pondelka (podľa kalendára platného v sídle ECB), 1. mája, 25. decembra a 26. decembra.

2. Referenčným časom pre systém je miestny čas v sídle ECB, t. j. SEČ ( 27 )

3. Bežný pracovný deň sa začína večer predchádzajúceho pracovného dňa a riadi sa harmonogramom ustanoveným v súbore dokumentov, ktoré vymedzujú oblasť pôsobnosti T2S.

4. Platforma T2S je pre režimy U2A a A2A dostupná počas celého dňa vyrovnania s výnimkou obdobia technickej údržby, ktoré prebieha od 03.00 hod. do 05.00 hod. Počas obdobia technickej údržby budú správy odoslané prostredníctvom režimu A2A v čakacom rade. Predkladanie správ prostredníctvom režimu U2A nebude možné.

5. Prevádzkové hodiny sa môžu zmeniť v prípade prijatia opatrení na zabezpečenie kontinuity prevádzky v súlade s odsekom 2 dodatku IV.

6. Prehľad prevádzkových hodín a významných prevádzkových udalostí počas dňa je znázornený v tejto tabuľke:Harmonogram SSP

Harmonogram T2S

(platný pre ►M6  T2S DCA ◄ účty)

Čas

Opis

Čas

Opis

18.45 – 19.00 (1)

Začiatok denného spracovania

(odosielanie súborov GL krátko po 18.45 hod.)

18.45 – 20.00

Začiatok dňa:

— zmena dátumu prevádzkovej udalosti,

— konečný termín na prijatie údajov zadávaných z CMS (19.00 hod.),

— príprava nočného vyrovnania.

19.00 – 19.30 (1)

Nočné vyrovnanie: poskytnutie likvidity z SF na HAM a PM; z HAM na PM a z PM na ►M6  T2S DCA ◄ .

20.00 – 03.00

Nočné vyrovnanie:

— prvý cyklus nočného vyrovnania,

— posledný cyklus nočného vyrovnania (sekvencia X zahŕňa čiastočné vyrovnanie nevyrovnaných platobných pokynov, ktoré sú akceptovateľné na čiastočné vyrovnanie a ktoré neboli vyrovnané z dôvodu nedostatku cenných papierov; sekvencia Y zahŕňa vyplatenie viacerých poskytovateľov likvidity na konci cyklu).

19.30 (1) – 22.00

Nočné vyrovnanie (NTS1):

— správa o začiatku postupov,

— vyčlenenie likvidity na základe trvalých príkazov na nočné spracovanie (postup vyrovnania súvisiaceho s pridruženým systémom č. 6 a T2S).

 

22.00 – 01.00

Čas na technickú údržbu (2)

03.00 – 05.00

Čas na technickú údržbu (3)

►M6  01.00 – 07.00 ◄

Nočné spracovanie (postup vyrovnania súvisiaceho s pridruženým systémom č. 6 a T2S)

05.00 – 18.00

Vyrovnanie v priebehu dňa/v reálnom čase (4):

— príprava vyrovnania v reálnom čase (4),

— čas na čiastočné vyrovnanie o 14.00 hod. a 15.45 hod. (5) (po dobu 15 min.),

— 16.00: ukončenie dodania oproti platbe,

— 16.30: automatická úhrada v rámci autokolateralizácie, po ktorej nasleduje voliteľná akumulácia hotovosti (cash sweep),

— 17.40: ukončenie dvojstranne dohodnutých operácií správy pokladnice (bilaterally agreed treasury management operations – BATM) a ukončenie operácií centrálnej banky (OCB),

— 17.45: ukončenie prichádzajúcich prevodov likvidity.

— Automatická akumulácia hotovosti po 17.45 hod.

— 18.00: ukončenie FOP.

06.45 – 07.00

Čas na prípravu dennej prevádzky

 

 

07.00 – 18.00

Denná prevádzka:

— 17.00: ukončenie vyrovnania platieb klientov,

— 17.45: ukončenie vyrovnania prevodov likvidity na ►M6  T2S DCA ◄ účty,

— 18.00: ukončenie vyrovnania medzibankových platieb a prevodov likvidity prichádzajúcich z ►M6  T2S DCA ◄ účtov.

 

 

18.00 – 18.45

— 18.15 (1): ukončenie využitia automatických operácií

— Údaje pre aktualizáciu účtovného systému sú sprístupnené centrálnym bankám, krátko po 18.30 hod.

— 18.40 (1): ukončenie využitia jednodňových refinančných operácií (len národné centrálne banky)

— Koniec denného spracovania

18.00 – 18.45

— koniec spracovania vyrovnania na T2S,

— recyklácia a odstránenie,

— podanie správ a vyhlásení na konci dňa.

Poznámky k tabuľke:

(1) V posledný deň udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv sa predĺži o 15 minút.

(2) Cez víkend a sviatky trvá čas na technickú údržbu celý víkend alebo sviatok, t. j. od piatku 22.00 hod. do pondelka 1.00 hod. alebo v prípade sviatku od 22.00 hod. posledného pracovného dňa do 1.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa.

(3) Cez víkend a sviatky trvá čas na technickú údržbu celý víkend alebo sviatok, t. j. od soboty 3.00 hod. do pondelka 5.00 hod. alebo v prípade sviatku od 3.00 hod. daného dňa do 5.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa.

(4) Príprava vyrovnania v reálnom čase a vyrovnanie v reálnom čase sa môžu začať pred začatím údržby, ak posledný cyklus nočného vyrovnania končí pred 3.00 hod.

(5) Čas na čiastočné vyrovnanie trvá vždy 15 minút. Čiastočné vyrovnanie sa vzťahuje na nevyrovnané platobné pokyny, ktoré sú akceptovateľné na čiastočné vyrovnanie a ktoré neboli vyrovnané z dôvodu nedostatku cenných papierov.

▼M6

7. Aktuálne informácie o prevádzkovom stave platformy SSP a platformy T2S sú prístupné v informačnom systéme TARGET2 (T2IS), resp. v informačnom systéme TARGET2-Securities na osobitnej internetovej stránke v rámci internetových stránok ECB. Informácie o prevádzkovom stave SSP a na platforme T2S v T2IS, v informačnom systéme TARGET2-Securities a na internetovej stránke ECB sa aktualizujú iba počas bežnej prevádzkovej doby.

▼M4
Dodatok VI

ROZPIS POPLATKOV

Poplatky za služby T2S

Majiteľom hlavných PM účtov sa za služby T2S spojené s  ►M6  T2S DCA ◄ účtami účtujú tieto poplatky:Tarifné položky

Cena

Vysvetlenie

Služby vyrovnania

▼M7

Príkazy na prevod likvidity z T2S DCA na T2S DCA

14,1 eurocenta

za prevod

Pohyb v rámci zostatku (t. j. blokovanie, odblokovanie, rezervácia likvidity atď.)

9,4 eurocenta

za transakciu

▼M4

Informačné služby

Správy A2A

0,4 eurocenta

za obchodnú položku v každej vygenerovanej správe A2A

Vyhľadávania A2A

0,7 eurocenta

za vyhľadávanú obchodnú položku v každom vygenerovanom vyhľadávaní A2A

Vyhľadávania U2A

10 eurocentov

za použitú funkciu vyhľadávania

Stiahnuté vyhľadávania U2A

0,7 eurocenta

za vyhľadávanú obchodnú položku v každom vygenerovanom a stiahnutom vyhľadávaní U2A

Správy zhrnuté do súboru

0,4 eurocenta

za správu v súbore

Prenosy

1,2 eurocenta

za prenos

▼M6
PRÍLOHA IIB

HARMONIZOVANÉ PODMIENKY OTVORENIA A VEDENIA TIPS ÚČELOVÉHO PEŇAŽNÉHO ÚČTU (TIPS DCA) V RÁMCI TARGET2HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto harmonizovaných podmienok (ďalej len „podmienky“) sa uplatňujú nasledujúce pojmy:

 „pridruženým systémom“ (ancillary system) sa rozumie systém spravovaný subjektom usadeným v Európskej únii alebo Európskom hospodárskom priestore (EHP), ktorý podlieha dohľadu príslušného orgánu a spĺňa požiadavky v oblasti dohľadu, ktoré sa týkajú umiestnenia infraštruktúr na poskytovanie služieb v eurách, tak ako sa tieto požiadavky priebežne menia a uverejňujú na internetových stránkach ECB ( 28 ), a v ktorom sa vymieňajú a/alebo zúčtovávajú či zaznamenávajú platby a/alebo finančné nástroje, pričom a) peňažné záväzky sa vyrovnávajú v TARGET2 a/alebo b) peňažné prostriedky sú držané v TARGET2 v súlade s usmernením ECB/2012/27 a dvojstrannými dojednaniami medzi pridruženým systémom a príslušnou CB Eurosystému,

 „oprávneným užívateľom účtu“ (authorised account user) sa rozumie subjekt, ktorý: a) je držiteľom identifikačného kódu spoločnosti (BIC); b) je ako taký registrovaný majiteľom TIPS DCA; a c) je adresovateľný prostredníctvom platformy TIPS na vyrovnanie okamžitých platieb,

 „identifikačným kódom spoločnosti (BIC)“ [Business Identifier Code (BIC)] sa rozumie kód vymedzený normou ISO č. 9362,

 „pobočkou“ (branch) sa rozumie pobočka v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 17 nariadenia (EÚ) č. 575/2013,

 „pracovným dňom“ (business day) alebo „pracovným dňom TARGET2“ (TARGET2 business day) sa rozumie akýkoľvek deň, keď je TARGET2 otvorený pre vyrovnanie platobných príkazov, ako je ustanovené v dodatku III,

 „stanoviskom k spôsobilosti“ (capacity opinion) sa rozumie špecifické stanovisko týkajúce sa účastníka, ktoré obsahuje zhodnotenie jeho právnej spôsobilosti prijať a plniť svoje záväzky podľa týchto podmienok,

 „centrálnymi bankami“ [central banks (CBs)] sa rozumejú centrálne banky Eurosystému a pripojené národné centrálne banky,

 „kreditným informatívnym zostatkom (credit memorandum balance – CMB)“ sa rozumie limit stanovený majiteľom TIPS DCA na použitie likvidity na TIPS DCA určitou dostupnou stranou,

 „pripojenou národnou centrálnou bankou“ (connected NCB) sa rozumie národná centrálna banka (NCB), ktorá nie je CB Eurosystému a ktorá je pripojená k TARGET2 na základe osobitnej dohody,

 „úverovou inštitúciou“ (credit institution) sa rozumie buď: a) úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 [a v prípade potreby vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ], ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu, alebo b) iná úverová inštitúcia v zmysle článku 123 ods. 2 zmluvy, ktorá podlieha kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušným orgánom,

 „jednodňovou sterilizačnou operáciou“ (deposit facility) sa rozumie stála operácia Eurosystému, ktorú môžu zmluvné strany využívať na uskutočnenie jednodňových vkladov v NCB s vopred stanovenou vkladovou sadzbou,

 „úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie“ (deposit facility rate) sa rozumie úroková sadzba uplatniteľná na jednodňové sterilizačné operácie,

 „TIPS účelovým peňažným účtom (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA)“ sa rozumie účet majiteľa TIPS DCA, ktorý bol otvorený v rámci TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a používa sa na poskytovanie okamžitých platobných služieb svojim zákazníkom,

 „T2S účelovým peňažným účtom (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA)“ sa rozumie účet majiteľa T2S DCA, ktorý bol otvorený v rámci TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a používa sa na hotovostné platby súvisiace s vyrovnaním obchodov s cennými papiermi v T2S;

 „NCB eurozóny“ (euro area NCB) sa rozumie NCB členského štátu, ktorého menou je euro,

 „CB Eurosystému“ (Eurosystem CB) sa rozumie Európska centrálna banka (ECB) alebo NCB eurozóny,

 „prípadom neplnenia“ (event of default) sa rozumie hroziaca alebo existujúca skutočnosť, ktorej výskyt môže ohroziť plnenie záväzkov zo strany účastníka podľa týchto podmienok alebo akýchkoľvek iných pravidiel, ktoré sa uplatňujú na vzťah medzi týmto účastníkom a [vložiť názov CB] alebo ktoroukoľvek inou CB, vrátane:

 

a) prípadu, keď účastník prestal spĺňať kritériá prístupu ustanovené v článku 5 alebo požiadavky ustanovené v článku 6 ods. 1 písm. a) bode i) alebo v článku 6 ods. 1 písm. b) bode iii);

b) prípadu, keď sa voči účastníkovi začalo konkurzné konanie;

c) prípadu podania návrhu týkajúceho sa ktoréhokoľvek z opatrení uvedených v písmene b);

d) prípadu, keď účastník vydá písomné vyhlásenie o svojej neschopnosti splácať všetky dlhy alebo ich časť alebo plniť svoje záväzky vyplývajúce z vnútrodenného úveru;

e) prípadu uzavretia dobrovoľnej všeobecnej dohody alebo dojednania účastníka so svojimi veriteľmi;

f) prípadu platobnej neschopnosti účastníka alebo ak účastník nie je schopný splácať svoje dlhy alebo ak ho za takého považuje jeho CB;

g) prípadu, ak je kreditný zostatok na TIPS DCA, PM účte alebo T2S DCA účastníka, alebo všetky aktíva účastníka alebo ich podstatná časť predmetom príkazu na zmrazenie, zabavenie alebo zaistenie alebo predmetom akéhokoľvek iného konania, ktorého účelom je ochrana verejného záujmu alebo ochrana práv veriteľov účastníka;

h) prípadu, ak bola účastníkovi pozastavená účasť v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 a/alebo v pridruženom systéme, alebo ak bola účasť účastníka v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 a/alebo v pridruženom systéme, ukončená;

i) prípadu, ak akékoľvek podstatné uistenia alebo iné predzmluvné vyhlásenia urobené účastníkom alebo o ktorých sa predpokladá, že boli urobené účastníkom podľa rozhodného práva, sú nesprávne alebo nepravdivé;

j) prípadu postúpenia všetkých aktív účastníka alebo ich podstatnej časti,

 „informačným a kontrolným modulom (Information and Control Module – ICM)“ sa rozumie SSP modul, ktorý umožňuje majiteľom TIPS DCA, ktorí sú zároveň majiteľmi prepojeného PM účtu získavať informácie online a poskytuje im možnosť zadávať príkazy na prevod likvidity z PM na TIPS DCA a príkazy na prevod likvidity z TIPS DCA na PM a riadiť likviditu,

 „TIPS GUI“ (TIPS GUI) sa rozumie modul na platforme TIPS, ktorý umožňuje majiteľom TIPS DCA získavať informácie online a poskytuje im možnosť zadávať príkazy na prevod likvidity z TIPS DCA na PM,

 „správou vysielanou ICM“ (ICM broadcast message) sa rozumie informácia súčasne sprístupnená všetkým alebo vybranej skupine majiteľov PM účtov prostredníctvom ICM,

 „dostupnou stranou (reachable party)“ je subjekt, ktorý: a) je držiteľom BIC; b) je určený ako dostupná strana majiteľom TIPS DCA; c) je korešpondentom, klientom alebo pobočkou majiteľa TIPS DCA a d) je adresovateľný prostredníctvom platformy TIPS a je schopný zadávať platobné príkazy a prijímať platobné príkazy buď prostredníctvom majiteľa TIPS DCA alebo priamo, ak mu to povolil majiteľ TIPS DCA,

 „stranou, ktorá zadáva platobný príkaz (instructing party)“ sa rozumie subjekt, ktorý bol určený za stranu, ktorá zadáva platobný príkaz, majiteľom TIPS DCA, a ktorý môže v mene majiteľa TIPS DCA alebo dostupnej strany majiteľa TIPS DCA posielať platobné príkazy na platformu TIPS a/alebo prijímať platobné príkazy z platformy TIPS,

 „konkurzným konaním“ (insolvency proceedings) sa rozumie konkurzné konanie v zmysle článku 2 písm. j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES ( 29 ),

 „investičnou spoločnosťou“ (investment firm) sa rozumie investičná spoločnosť v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 4 ods. 1 bod 1 smernice 2014/65/EÚ], s výnimkou inštitúcií uvedených v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ, za predpokladu, že predmetná investičná spoločnosť je:

 

a) povolená a dohliadaná príslušným orgánom, ktorý bol za takýto orgán určený podľa smernice 2014/65/EÚ a

b) oprávnená uskutočňovať činnosti uvedené v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú položky 2, 3, 6 a 7 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ],

 „príkazom na prevod likvidity z PM na TIPS DCA“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z PM účtu na TIPS DCA,

 „príkazom na prevod likvidity z TIPS DCA na PM (TIPS DCA to PM liquidity transfer order)“ sa rozumie pokyn na prevod určitej sumy peňažných prostriedkov z TIPS DCA na PM účet,

 „jednodňovým refinančným obchodom“ (marginal lending facility) sa rozumie stály obchod Eurosystému, ktorý môžu zmluvné strany využívať na prijímanie jednodňových úverov z CB Eurosystému pri vopred stanovenej jednodňovej refinančnej sadzbe,

 „prepojeným PM účtom“ (linked PM account) sa rozumie PM účet, s ktorým je prepojený TIPS DCA na účely riadenia likvidity a platieb poplatkov TIPS,

 „poskytovateľom sieťových služieb TIPS“ (TIPS network service provider) sa rozumie podnik, ktorý: a) splnil všetky nevyhnutné podmienky na pripojenie sa do platformy TIPS a vytvoril technické pripojenie k tejto platforme v súlade s pravidlami a postupmi ustanovenými a uvedenými v dodatku V; a b) podpísal podmienky hostingu pre pripojenie k TIPS, ktoré sú dostupné na internetovej stránke ECB,

 „účastníkom“ alebo „priamym účastníkom“ (participant or direct participant) sa rozumie subjekt, ktorý je majiteľom aspoň jedného TIPS DCA (majiteľ TIPS DCA) a/alebo aspoň jedného PM účtu (majiteľ PM účtu) a/alebo jedného T2S DCA (majiteľ T2S DCA) v CB Eurosystému,

 „príjemcom platby“ (payee) sa okrem použitia tohto pojmu v článku 30 tejto prílohy rozumie majiteľ TIPS DCA, v prospech TIPS DCA ktorého sa pripíše určitá suma ako výsledok vyrovnania platobného príkazu,

 „platcom“ (payer) sa okrem použitia tohto pojmu v článku 30 tejto prílohy rozumie majiteľ TIPS DCA, na ťarchu TIPS DCA ktorého sa zaúčtuje určitá suma ako výsledok vyrovnania platobného príkazu,

 „platobným príkazom (payment order)“ sa okrem použitia tohto pojmu v článkoch 16 až 18 tejto prílohy rozumie príkaz na okamžitú platbu, kladná odpoveď na storno, príkaz na prevod likvidity z PM na TIPS DCA alebo príkaz na prevod likvidity z TIPS DCA na PM,

 „príkazom na okamžitú platbu“ (instant payment order) sa v súlade so systémom okamžitých úhrad SEPA (SCT Inst) Európskej platobnej rady rozumie platobný pokyn, ktorý možno vykonať 24 hodín denne v ktorýkoľvek kalendárny deň v roku s okamžitým alebo takmer okamžitým spracovaním a oznámením platiteľovi,

 „žiadosťou o storno“ (recall request) sa v súlade so systémom SCT Inst rozumie správa od majiteľa TIPS DCA, ktorou sa požaduje vrátenie sumy vyrovnaného príkazu na okamžitú platbu,

 „kladnou odpoveďou na storno (positive recall answer)“ sa v súlade so systémom SCT Inst rozumie platobný príkaz iniciovaný príjemcom žiadosti o storno v reakcii na žiadosť o storno v prospech odosielateľa tejto žiadosti o storno,

 „subjektom verejného sektora (public sector body)“ sa rozumie subjekt, ktorý je súčasťou „verejného sektora“, ako je vymedzený v článku 3 nariadenia (ES) č. 3603/93,

 „jednotnou spoločnou platformou (SSP)“ [Single Shared Platform (SSP)] sa rozumie infraštruktúra jednotnej technickej platformy, ktorú zabezpečujú národné centrálne banky poskytujúce SSP,

 „platformou TIPS“ (TIPS Platform) sa rozumie infraštruktúra jednotnej technickej platformy, ktorú zabezpečujú národné centrálne banky poskytujúce platformu TIPS,

 „národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP“ (SSP-providing NCBs) sa rozumejú: Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d'Italia ako národné centrálne banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú SSP v prospech Eurosystému,

 „národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi platformu TIPS (TIPS Platform-providing NCBs)“ sa rozumejú: Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia ako centrálne banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú platformu TIPS v prospech Eurosystému,

 „službou vyrovnania okamžitých platieb TARGET (TIPS) (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)“ sa rozumie vyrovnanie príkazov na okamžitú platbu v peniazoch centrálnej banky v platforme TIPS,

 „formulárom pre zber statických údajov“ (static data collection form) sa rozumie formulár vytvorený [vložiť názov CB] na účely registrácie žiadateľov o otvorenie TIPS DCA pre služby TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a na účely registrácie akýchkoľvek zmien, ktoré súvisia s poskytovaním takýchto služieb,

 „pozastavením“ (suspension) vo vzťahu k účastníkovi sa rozumie dočasné zmrazenie práv a povinností účastníka na dobu určenú [vložiť názov CB],

 „TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]“ (TARGET2-[insert CB/country reference]) sa rozumie systém, ktorý je súčasťou TARGET2 [vložiť názov CB],

 „TARGET2“ (TARGET2) sa rozumie celok pozostávajúci zo všetkých systémov centrálnych bánk, ktoré sú súčasťou TARGET2,

 „systémom, ktorý je súčasťou TARGET2“ (TARGET2 component system) sa rozumie ktorýkoľvek zo systémov hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (RTGS) centrálnych bánk, ktorý je súčasťou TARGET2,

 „účastníkom TARGET2“ (TARGET2 participant) sa rozumie akýkoľvek účastník v ktoromkoľvek systéme, ktorý je súčasťou TARGET2,

 „technickou nefunkčnosťou TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) sa rozumejú akékoľvek ťažkosti, poruchy alebo zlyhania technickej infraštruktúry a/alebo počítačových systémov používaných TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá znemožňuje vykonávať platby v TARGET2- [vložiť odkaz na CB/krajinu] v ten istý deň,

 „rozlišovacím názvom TIPS“ alebo „TIPS DN“ (TIPS Distinguished Name or TIPS DN) sa rozumie sieťová adresa platformy TIPS, ktorá musí byť uvedená vo všetkých správach určených pre daný systém,

 „podrobnými funkčnými užívateľskými špecifikáciami (UDFS)“ [User Detailed Functional Specifications (UDFS)] sa rozumie najnovšia verzia UDFS, ktorá je technickou dokumentáciou obsahujúcou podrobnosti o spôsoboch interakcie majiteľa TIPS DCA a TARGET2,

 „domácim účtom (Home Account)“ sa rozumie účet, ktorý NCB eurozóny otvorí mimo PM pre úverovú inštitúciu usadenú v Únii alebo v EHP.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Týmito podmienkami sa upravuje vzťah medzi príslušnou NCB eurozóny a majiteľom jej TIPS DCA, pokiaľ ide o otvorenie a vedenie TIPS DCA.

Článok 3

Dodatky

1.  Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok sú aj nasledujúce dodatky:

Dodatok I: Parametre TIPS DCA – technické špecifikácie

Dodatok II: Náležitosti stanovísk k spôsobilosti a národných stanovísk

Dodatok III: Harmonogram prevádzky

Dodatok IV: Sadzobník poplatkov

Dodatok V: Technické požiadavky pripojenia k TIPS

2.  V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nesúladu medzi obsahom niektorého z dodatkov a obsahom niektorého iného ustanovenia týchto podmienok sa prednostne použijú tieto iné ustanovenia podmienok.

Článok 4

Všeobecný opis TARGET2

1.  TARGET2 umožňuje hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase v eurách s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky v rámci PM účtov, T2S DCA na účely obchodov s cennými papiermi a TIPS DCA na účely okamžitých platieb.

2.  V TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa spracúvajú tieto transakcie:

a) transakcie, ktoré priamo vyplývajú z operácií menovej politiky Eurosystému alebo ktoré sa vykonávajú v súvislosti s uvedenými operáciami;

b) vyrovnanie eurovej časti devízových operácií týkajúcich sa Eurosystému;

c) vyrovnanie prevodov v eurách, ktoré vyplývajú z transakcií v cezhraničných veľkoobjemových nettingových platobných systémoch;

d) vyrovnanie prevodov v eurách, ktoré vyplývajú z transakcií v eurách v retailových platobných systémoch systémového významu;

e) vyrovnanie peňažnej časti transakcií s cennými papiermi;

f) príkazy na prevod likvidity z T2S DCA na T2S DCA, príkazy na prevod likvidity z T2S DCA na PM a príkazy na prevod likvidity z PM na T2S DCA;

g) príkazy na okamžitú platbu;

h) kladné odpovede na storno;

i) príkazy na prevod likvidity z TIPS DCA na PM, príkazy na prevod likvidity z PM na TIPS DCA; a

j) akékoľvek iné platobné príkazy v eurách určené účastníkom TARGET2.

3.  TARGET2 umožňuje v rámci PM účtov, T2S DCA a TIPS DCA hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase v eurách s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky. TARGET2 je vytvorený a funguje na základe jednotnej spoločnej platformy, cez ktorú sa technicky rovnakým spôsobom zadávajú a spracúvajú platobné príkazy a nakoniec aj prijímajú platby. Pokiaľ ide o technické vedenie TIPS DCA, TARGET2 je po technickej stránke vytvorený a funguje na základe platformy TIPS. Pokiaľ ide o technické vedenie T2S účelových peňažných účtov, TARGET2 je po technickej stránke vytvorený a funguje na základe platformy T2S.

4.  [Vložiť názov CB] je poskytovateľom služieb podľa týchto podmienok. Konanie národných centrálnych bánk poskytujúcich platformu TIPS a ich opomenutie konať sa považuje za konanie a opomenutie konať [vložiť názov CB], za ktoré na seba berie zodpovednosť v súlade s článkom 23 tejto prílohy. Účasť podľa týchto podmienok nezakladá zmluvný vzťah medzi majiteľmi TIPS DCA a národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi platformu TIPS, ak tieto banky konajú z uvedeného titulu. Pokyny, správy alebo informácie, ktoré majiteľ TIPS DCA dostane z SSP alebo platformy TIPS, alebo pošle na SSP alebo platformu TIPS, a ktoré sa týkajú služieb poskytovaných podľa týchto podmienok, sa považujú za prijaté alebo poslané [vložiť názov CB].

5.  TARGET2 predstavuje z právneho hľadiska množinu platobných systémov zloženú zo všetkých systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2 a sú označené ako „systémy“ podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 98/26/ES. TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] je označený ako „systém“ podľa [vložiť príslušné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 98/26/ES].

6.  Účasť v TARGET2 sa uskutočňuje prostredníctvom účasti v systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti majiteľov TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a [vložiť názov CB]. Pravidlá týkajúce sa spracúvania platobných príkazov podľa týchto podmienok (hlava IV tejto prílohy a dodatok I) sa vzťahujú na všetky zadané platobné príkazy alebo platby prijaté ktorýmkoľvek majiteľom TIPS DCA.HLAVA II

ÚČASŤ

Článok 5

Kritériá prístupu

1.  Tieto typy subjektov sú oprávnené stať sa na požiadanie majiteľom TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]:

a) úverové inštitúcie usadené v Únii alebo EHP vrátane tých, ktoré konajú prostredníctvom pobočky zriadenej v Únii alebo v EHP;

b) úverové inštitúcie usadené mimo EHP za predpokladu, že konajú prostredníctvom pobočky zriadenej v EHP;

c) národné centrálne banky členských štátov a ECB;

za predpokladu, že voči subjektom uvedeným v písmenách a) a b) neboli Radou Európskej únie ani členskými štátmi prijaté reštriktívne opatrenia podľa článku 65 ods. 1 písm. b), článku 75 alebo článku 215 zmluvy, ktorých uplatňovanie podľa názoru [odkaz na CB/krajinu], o ktorom bola ECB informovaná, nie je zlučiteľné s plynulým fungovaním TARGET2.

2.  [Vložiť názov CB] môže na základe vlastného uváženia uznať za majiteľov DCA účtov aj tieto subjekty:

▼M7

a) pokladničné správy ústredných alebo regionálnych vlád členských štátov;

▼M6

b) subjekty verejného sektora členských štátov, ktoré sú oprávnené viesť účty pre klientov;

▼M7

c)

 

i) investičné spoločnosti usadené v Únii alebo v EHP vrátane tých, ktoré konajú prostredníctvom pobočky usadenej v Únii alebo v EHP a

ii) investičné spoločnosti usadené mimo EHP za predpokladu, že konajú prostredníctvom pobočky usadenej Únii alebo v EHP;

▼M6

d) subjekty, ktoré spravujú pridružené systémy a ktoré konajú v tomto postavení, a

e) úverové inštitúcie alebo akékoľvek subjekty typov, ktoré sú vymenované v písmenách a) až d), v oboch prípadoch, ak sú usadené v krajine, s ktorou Únia uzavrela menovú dohodu umožňujúcu takýmto subjektom prístup do platobných systémov v Únii, podliehajúc podmienkam ustanoveným v tejto menovej dohode, a za predpokladu, že príslušný právny rámec, ktorý sa uplatňuje v danej krajine, zodpovedá príslušnej legislatíve Únie.

3.  Inštitúcie elektronických peňazí v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES ( 30 )] nie sú oprávnené zúčastňovať sa na TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

Článok 6

Konanie o žiadosti

1.  Na to, aby [vložiť názov CB] mohla otvoriť TIPS DCA pre určitý subjekt, musí tento subjekt spĺňať kritériá prístupu uvedené v ustanoveniach [vložiť názov CB], ktorými sa vykonáva článok 5, a musí:

a) spĺňať tieto technické požiadavky:

i) nainštalovať, spravovať, prevádzkovať a monitorovať, ako aj zaistiť bezpečnosť IT infraštruktúry na pripojenie sa do platformy TIPS a zadávanie platobných príkazov do tohto systému. Do vykonávania týchto činností môžu žiadatelia o otvorenie TIPS DCA, zapojiť tretie osoby, ale ich zodpovednosť zostáva výlučná. Žiadateľ o otvorenie TIPS DCA, najmä uzavrie dohodu s jedným poskytovateľom alebo s viacerými poskytovateľmi sieťových služieb TIPS, aby získal potrebné pripojenie a vstupy v súlade s technickými špecifikáciami a požiadavkami uvedenými v dodatkoch I a V; a

ii) vykonať testy požadované [vložiť názov CB]; a

b) spĺňať tieto právne požiadavky:

i) predložiť stanovisko k spôsobilosti vo forme uvedenej v dodatku II, pokiaľ [vložiť názov CB] nezískala už v inej súvislosti informácie a vyjadrenia, ktoré sa majú poskytnúť v takomto stanovisku k spôsobilosti;

▼M7

ii) v prípade úverových inštitúcií alebo investičných spoločností usadených mimo EHP, ktoré konajú prostredníctvom pobočky zriadenej v Únii alebo v EHP, predložiť národné stanovisko vo forme uvedenej v dodatku II, pokiaľ [vložiť názov CB] nezískala už v inej súvislosti informácie a vyjadrenia, ktoré sa majú poskytnúť v takomto národnom stanovisku; a

▼M6

iii) uplatňuje systém SCT Inst podpísaním dohody o uplatňovaní systému okamžitých úhrad SEPA.

2.  Subjekty, ktoré si chcú otvoriť TIPS DCA, podávajú žiadosť písomne [vložiť názov CB], pričom pripoja aspoň tieto dokumenty/informácie:

a) vyplnené formuláre pre zber statických údajov, ktoré poskytuje [vložiť názov CB];

b) stanovisko k spôsobilosti, ak ho požaduje [vložiť názov CB];

c) národné stanovisko, ak ho požaduje [vložiť názov CB]; a

d) dôkazy o uplatňovaní systému SCT Inst.

3.  [Vložiť názov CB] môže tiež požadovať dodatočné informácie, ktoré považuje za potrebné na rozhodnutie o žiadosti o otvorenie TIPS DCA.

4.  [Vložiť názov CB] zamietne žiadosť o otvorenie TIPS DCA účtu, ak:

a) nie sú splnené kritériá prístupu uvedené v článku 5;

b) najmenej jedno kritérium pre účasť uvedené v odseku 1 nie je splnené a/alebo

c) na základe posúdenia [vložiť názov CB] by otvorenie TIPS DCA ohrozilo celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo ktoréhokoľvek systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo by ohrozilo plnenie úloh [vložiť názov CB], ako sú uvedené v [odkaz na príslušné vnútroštátne právo] a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo ak toto otvorenie predstavuje riziko z dôvodu obozretnosti.

5.  [Vložiť názov CB] oznámi žiadateľovi o otvorenie TIPS DCA svoje rozhodnutie o žiadosti o otvorenie TIPS DCA do jedného mesiaca od jej prijatia [vložiť názov CB]. Ak [vložiť názov CB] požaduje dodatočné informácie podľa odseku 3, rozhodnutie sa oznámi do jedného mesiaca od prijatia takýchto informácií [vložiť názov CB] od žiadateľa o otvorenie TIPS DCA. Každé zamietavé rozhodnutie musí obsahovať dôvody zamietnutia.

Článok 7

Majitelia TIPS DCA

1.  Majitelia TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] musia spĺňať požiadavky ustanovené v článku 6. Musia mať aspoň jeden TIPS DCA v [vložiť názov CB].

2.  Za účelom posielania správ do platformy TIPS môžu mať majitelia TIPS DCA prístup k platforme TIPS:

a) priamo a/alebo

b) prostredníctvom jednej alebo viacerých strán, ktoré zadávajú platobný príkaz.

Pre oba tieto spôsoby prístupu použije majiteľ TIPS DCA jeden alebo viac TIPS DN.

3.  Za účelom prijímania správ z platformy TIPS majú majitelia TIPS DCA prístup k platforme TIPS:

a) priamo alebo

b) prostredníctvom jednej strany, ktorá zadáva platobný príkaz.

Pre oba tieto spôsoby prístupu použije majiteľ TIPS DCA jeden TIPS DN na prijímanie príkazov na okamžitú platbu.

4.  Ak sa majiteľ TIPS DCA rozhodne vstúpiť do interakcie s platformou TIPS prostredníctvom strany, ktorá zadáva platobný príkaz, ako je uvedené v odsekoch 2 a 3, správy prijaté alebo poslané prostredníctvom strany, ktorá zadáva platobný príkaz, sa považujú za prijaté od majiteľa TIPS DCA alebo odoslané majiteľovi TIPS DCA. Majiteľ TIPS DCA je viazaný takýmito úkonmi bez ohľadu na ich obsah alebo akýkoľvek nesúlad so zmluvnými alebo inými dojednaniami medzi týmto majiteľom TIPS DCA a ktoroukoľvek určenou stranou, ktorá zadáva platobný príkaz.

Článok 8

Dostupné strany

1.  Majitelia TIPS DCA môžu určiť jednu alebo viaceré dostupné strany. Dostupné strany musia uplatňovať systém SCT Inst a podpísať dohodu o uplatňovaní systému okamžitých úhrad SEPA.

2.  Majitelia TIPS DCA preukážu [vložiť názov CB], že každá určená dostupná strana uplatňuje systém SCT Inst.

3.  Majiteľ TIPS DCA informuje [vložiť názov CB], ak akákoľvek určená dostupná strana už neuplatňuje systém SCT Inst, a bez zbytočného odkladu príjme opatrenia s cieľom zabrániť takejto dostupnej strane v prístupe k TIPS DCA.

4.  Majiteľ TIPS DCA môže pre svoje určené dostupné strany určiť jednu alebo viaceré strany, ktoré zadávajú platobný príkaz.

5.  Ak majiteľ TIPS DCA určí jednu alebo viaceré dostupné strany a/alebo jednu alebo viaceré strany, ktoré zadávajú platobný príkaz, v súlade s odsekom 1 alebo 4, správy prijaté od týchto dostupných strán alebo prípadne prostredníctvom týchto strán, ktoré zadávajú platobné príkazy, sa považujú za prijaté od majiteľa TIPS DCA. Podobne správy poslané týmto dostupným stranám alebo prípadne prostredníctvom týchto strán, ktoré zadávajú platobné príkazy, sa považujú za poslané majiteľovi TIPS DCA. Majiteľ TIPS DCA je viazaný takýmito úkonmi bez ohľadu na ich obsah alebo akýkoľvek nesúlad so zmluvnými alebo inými dojednaniami medzi týmto majiteľom TIPS DCA a ktorýmkoľvek zo subjektov uvedených v odsekoch 1 a 4.

Článok 9

Poskytovatelia sieťových služieb TIPS

1.  Účastníci použijú jedného alebo viacerých poskytovateľov sieťových služieb TIPS na výmenu správ s platformou TIPS a na tento účel uzatvoria s uvedenými poskytovateľmi osobitnú dohodu.

2.  Zoznam poskytovateľov sieťových služieb TIPS, ktorý sa priebežne mení, je dostupný na internetovej stránke ECB. Tento zoznam slúži len na informačné účely. V prípade, že poskytovateľ sieťových služieb TIPS je vyčiarknutý zo zoznamu poskytovateľov sieťových služieb TIPS, [vložiť názov CB] informuje zodpovedajúcim spôsobom majiteľov TIPS DCA, ktorí používajú dotknutého poskytovateľa sieťových služieb.

3.  [Vložiť názov CB] nie je zodpovedná za konania, omyly alebo opomenutia poskytovateľa sieťových služieb TIPS (vrátane riaditeľov, zamestnancov a subdodávateľov) ako poskytovateľa sieťových služieb TIPS, ani za konania, omyly alebo opomenutia poskytovateľa sieťových služieb TIPS vybratého účastníkmi na získanie prístupu k platforme TIPS. [Vložiť názov CB] nie je zodpovedná ani za akúkoľvek stratu alebo škodu v dôsledku toho, že poskytovateľ sieťových služieb TIPS prestal poskytovať pripojenie do platformy TIPS, či už z dôvodu nesplnenia požiadaviek pripojenia zo strany poskytovateľa sieťových služieb TIPS ustanovených a uvedených v dodatku V, alebo z dôvodu ukončenia podmienok alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

Článok 10

Sponzorstvo poskytovateľov sieťových služieb

1.  Ak má majiteľ TIPS DCA v záujme využiť služby poskytovateľa sieťových služieb, ktorý sa nenachádza na zozname poskytovateľov sieťových služieb TIPS v zmysle článku 9 ods. 2, môže majiteľ TIPS DCA požiadať [vložiť názov CB] o iniciovanie procesu posúdenia, či poskytovateľ sieťových služieb môže pôsobiť ako poskytovateľ sieťových služieb TIPS.

2.  Poskytovateľ sieťových služieb môže pôsobiť ako poskytovateľ sieťových služieb TIPS v prípade, že úspešne absolvoval posúdenie uskutočnené v súlade s pravidlami a postupom ustanovenými v dodatku V a po podpísaní podmienok hostingu pre pripojenie k TIPS, ktoré sa podľa potreby menia a uverejňujú na internetovej stránke ECB.

3.  [Vložiť názov CB] informuje majiteľa TIPS DCA o výsledku posúdenia uvedeného v odsekoch 1 a 2 do 120 kalendárnych dní od dátumu prijatia žiadosti. V prípade odmietnutia poskytovateľa sieťových služieb [vložiť názov CB] informuje majiteľa TIPS DCA o dôvodoch odmietnutia.

4.  Žiadosti uvedené v odseku 1 možno predkladať [vložiť názov CB] od 1. júna 2019.

Článok 11

Adresár TIPS

1.  Adresár TIPS je zoznam majiteľov TIPS DCA a dostupných strán.

Aktualizuje sa denne.

2.  Majitelia TIPS DCA môžu distribuovať adresár TIPS svojim pobočkám, určeným dostupným stranám a ich stranám, ktoré zadávajú platobné príkazy. Dostupné strany môžu distribuovať adresár TIPS len svojim pobočkám.

3.  Osobitný BIC sa v adresári TIPS môže objaviť iba raz.

4.  Majitelia TIPS DCA súhlasia s tým, aby [vložiť názov CB] a ostatné CB mohli zverejniť ich názvy a ich BIC. [Vložiť názov CB] a ostatné centrálne banky môžu okrem toho zverejniť mená a BIC dostupných strán určených majiteľmi TIPS DCA a majitelia TIPS DCA zabezpečia, aby dostupné strany súhlasili s takýmto zverejnením.HLAVA III

POVINNOSTI STRÁN

Článok 12

Povinnosti [vložiť názov CB] a majiteľov TIPS DCA

1.  [Vložiť názov CB] na žiadosť majiteľa TIPS DCA otvorí a vedie [jeden alebo viac] TIPS DCA denominovaných v eurách. Pokiaľ nie je v týchto podmienkach ustanovené alebo právnym poriadkom požadované inak, [vložiť názov CB] použije v rámci svojej právomoci všetky primerané prostriedky na plnenie povinností podľa týchto podmienok bez toho, aby zaručovala výsledok.

2.  Opatrenia prijaté dostupnými stranami a stranami, ktoré zadávajú platobné príkazy, sa považujú za opatrenia majiteľa TIPS DCA, a to aj na účely smernice 98/26/ES.

3.  Majiteľ TIPS DCA zaregistruje seba a svoje dostupné strany ako oprávnených užívateľov účtu na účely vyrovnania. Na tento účel iba zaregistruje svoj vlastný BIC a/alebo BIC dostupnej strany.

4.  Poplatky za služby súvisiace s TIPS DCA sú stanovené v dodatku IV. Za platenie týchto poplatkov je zodpovedný majiteľ prepojeného PM účtu.

5.  Majitelia TIPS DCA zabezpečia, aby boli vždy pripojení k platforme TIPS prostredníctvom TIPS DN, ktorý používajú na účel prijímania správ podľa článku 7 ods. 3

6.  Majitelia TIPS DCA, ktorí určili dostupnú stranu, zabezpečia, aby táto dostupná strana bola vždy pripojená k platforme TIPS prostredníctvom TIPS DN, ktorý sa používa na účel prijímania správ podľa článku 8.

7.  Majiteľ TIPS DCA vyhlasuje a ručí [vložiť názov CB], že plnením svojich povinností podľa týchto podmienok neporušuje žiadny zákon, iný právny predpis ani interný predpis, ktorý sa na neho vzťahuje, ani žiadnu dohodu, ktorou je viazaný.

8.  Majitelia TIPS DCA zabezpečia náležité spravovanie likvidity na TIPS DCA. Táto povinnosť zahŕňa okrem iného získavanie pravidelných informácií o stave ich likvidity. [Vložiť názov CB] poskytne denné výpisy z účtov ktorémukoľvek majiteľovi TIPS DCA, ktorý o takúto službu požiada v platforme TIPS. Denné výpisy sa poskytujú pre každý pracovný deň TARGET2.

9.  Majitelia TIPS DCA sú vo vlastnom záujme a na základe osobitnej dohody so svojím poskytovateľom sieťových služieb TIPS povinní monitorovať, či ich poskytovateľ sieťových služieb TIPS naďalej poskytuje aktívne pripojenie k platforme TIPS a či si udržiava svoje postavenie poskytovateľa sieťových služieb TIPS. Toto pripojenie musí byť v súlade s podmienkami ustanovenými v požiadavkách pripojenia ustanovených a uvedených v dodatku V.

Článok 13

Určenie, pozastavenie alebo zrušenie prepojeného PM účtu

1.  Majiteľ TIPS DCA určí prepojený PM účet. Prepojený PM účet môže byť vedený v rámci iného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, než je systém TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a môže patriť inej právnickej osobe, ako je majiteľ TIPS DCA. Prepojený PM účet môže byť prepojený s maximálne 10 TIPS DCA.

2.  Majiteľa PM účtu, ktorý využíva prístup prostredníctvom internetu, nemožno určiť za majiteľa prepojeného PM účtu.

3.  Ak sú majiteľ prepojeného PM účtu a majiteľ TIPS DCA rôzne právnické osoby a účasť tohto prepojeného PM účtu sa pozastaví alebo ukončí, [vložiť názov CB] a majiteľ TIPS DCA prijmú všetky odôvodnené a uskutočniteľné opatrenia na zníženie škôd alebo strát. Majiteľ TIPS DCA bez zbytočného odkladu prijme všetky potrebné kroky na určenie nového prepojeného PM účtu, ktorý bude následne zodpovedať za všetky neuhradené faktúry.

4.  [Vložiť názov CB] nenesie zodpovednosť za žiadne straty, ktoré majiteľ TIPS DCA utrpel v dôsledku pozastavenia alebo ukončenia účasti majiteľa prepojeného PM účtu.

Článok 14

Spolupráca a výmena informácií

1.  Pri plnení svojich povinností a využívaní svojich práv podľa týchto podmienok [vložiť názov CB] a majitelia TIPS DCA navzájom úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]. Poskytujú si navzájom všetky informácie alebo dokumenty, ktoré súvisia s plnením ich povinností a výkonom ich práv podľa týchto podmienok bez toho, aby bola dotknutá povinnosť dodržiavať bankové tajomstvo.

2.  [Vložiť názov CB] vytvorí a udržiava oddelenie systémovej podpory na pomoc majiteľom TIPS DCA pri riešení ťažkostí, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkovaním systému.

3.  Aktuálne informácie o prevádzkovom stave platformy TIPS a SSP sú prístupné v informačnom systéme TARGET2 (T2IS) a v informačnom systéme TIPS na osobitnej internetovej stránke v rámci internetových stránok ECB. T2IS a informačný systém TIPS možno použiť na získanie informácií o akejkoľvek skutočnosti ovplyvňujúcej bežnú prevádzku SSP a platformy TIPS.

4.  [Vložiť názov CB] môže majiteľom TIPS DCA odosielať správy buď prostredníctvom správ vysielaných ICM, ak sú majiteľmi PM účtu, alebo inak akýmkoľvek iným spôsobom.

5.  Majitelia TIPS DCA sú zodpovední za včasnú aktualizáciu existujúcich formulárov pre zber statických údajov a za dodanie nových formulárov pre zber statických údajov [vložiť názov CB]. Majitelia TIPS DCA sú zodpovední za overenie presnosti tých informácií, ktoré sa ich týkajú a ktoré [vložiť názov CB] vkladá do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

6.  Majitelia TIPS DCA informujú [vložiť názov CB] o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa ich právnej spôsobilosti alebo príslušných legislatívnych zmenách ovplyvňujúcich otázky upravené národným stanoviskom, ktoré sa ich týkajú. Majitelia TIPS DCA takisto informujú [vložiť názov CB], ak už viac nespĺňajú požiadavky pre uplatňovanie systému SCT Inst.

7.  Majitelia TIPS DCA informujú [vložiť názov CB] o každej novej dostupnej strane, ktorú zaregistrujú, ako aj o zmenách súvisiacich s takýmito zaregistrovanými dostupnými stranami.

▼M7

8.  Majitelia TIPS DCA bezodkladne informujú [vložiť názov CB], ak sa vyskytne prípad neplnenia, ktorý sa na nich vzťahuje, alebo ak sa na nich vzťahujú opatrenia na predchádzanie kríze alebo opatreniam krízového riadenia v zmysle smernice 2014/59/EÚ alebo akékoľvek iné porovnateľné platné právne predpisy.

▼M6HLAVA IV

VEDENIE TIPS DCA A SPRACOVANIE PLATOBNÝCH PRÍKAZOV

Článok 15

Otvorenie a vedenie TIPS DCA

1.  [Vložiť názov CB] otvorí a vedie pre každého majiteľa TIPS DCA najmenej jeden TIPS DCA. TIPS DCA sa identifikuje podľa jedinečného čísla účtu, ktoré sa skladá z maximálne 34 znakov a ktoré bude mať takúto štruktúru. 

Názov

Formát

Obsah

Časť A

typ účtu

presne 1 znak

„I“ pre účet pre okamžité platby

kód krajiny centrálnej banky

presne 2 znaky

ISO kód krajiny 3166-1

menový kód

presne 3 znaky

EUR

Časť B

majiteľ účtu

presne 11 znakov

BIC

Časť C

čiastková klasifikácia účtu

do 17 znakov

ľubovoľný (alfanumerický) text, ktorý uvedie majiteľ TIPS DCA

2.  Na TIPS DCA nie je dovolený žiadny debetný zostatok.

3.  Na účely výpočtu povinných minimálnych rezerv, úročenia jednodňových zostatkov a automatickej žiadosti o jednodňový refinančný obchod prepojí majiteľ TIPS DCA svoj TIPS DCA s [vložiť názov PM účtu/domáceho účtu, podľa toho, čo možno uplatniť], ktorý vlastní v [vložiť názov CB].

4.  Ak majiteľ TIPS DCA vlastní svoje povinné minimálne rezervy priamo, akýkoľvek zostatok na konci dňa na jeho TIPS DCA zaznamenaný v súlade s dodatkom III sa zohľadní na účely jeho povinných minimálnych rezerv. Ak majiteľ TIPS DCA vlastní svoje povinné minimálne rezervy nepriamo, jeho TIPS DCA nemôže byť prepojený s PM účtom alebo iným účtom jeho sprostredkovateľa, pretože ak sú povinné minimálne rezervy vlastnené nepriamo, účty majiteľa TIPS DCA sa nemôžu agregovať s účtami sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého majiteľ TIPS DCA spĺňa požiadavky na povinné minimálne rezervy.

5.  TIPS DCA sa úročia percentom nula alebo úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie podľa toho, ktorá z týchto sadzieb je nižšia, pokiaľ sa nepoužívajú na udržiavanie povinných minimálnych rezerv. V takom prípade sú výpočet a platba za udržiavanie povinných minimálnych rezerv vo forme odmeny upravené nariadením (ES) č. 2531/98 a nariadením (ES) č. 1745/2003.

Článok 16

Druhy platobných príkazov pre TIPS DCA

Na účely služby TIPS sa rozlišujú tieto platobné príkazy:

a) príkazy na okamžitú platbu;

b) kladné odpovede na storno a

c) príkazy na prevod likvidity z TIPS DCA na PM.

Článok 17

Prijatie a odmietnutie platobných príkazov

1.  Platobné príkazy v zmysle článku 16 a zadané majiteľmi TIPS DCA sa považujú za prijaté [vložiť názov CB], ak:

a) platobná správa bola doručená do platformy TIPS prostredníctvom príslušného poskytovateľa sieťových služieb TIPS a

b) platobná správa je v súlade s pravidlami a podmienkami TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] pre formátovanie a prešla kontrolou dvojitého zadania uvedenou v dodatku I.

2.  [Vložiť názov CB] okamžite odmietne akýkoľvek platobný príkaz, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 1. [Vložiť názov CB] informuje majiteľov TIPS DCA o akomkoľvek odmietnutí platobného príkazu, ako je uvedené v dodatku I. S cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek pochybnostiam, ak bol platobný príkaz zadaný prostredníctvom strany, ktorá zadáva platobný príkaz, alebo prostredníctvom dostupnej strany v mene majiteľa TIPS DCA, odmietnutie dostane strana, ktorá zadáva platobný príkaz alebo dostupná strana.

Článok 18

Spracovanie platobných príkazov na TIPS DCA

1.  Platforma TIPS pripája svoju časovú pečiatku pre spracovanie platobných príkazov v postupnosti, v akej ich prijíma.

2.  Všetky platobné príkazy zadané do TARGET2 [vložiť názov CB] sa spracúvajú na princípe „first in, first out“ bez uprednostnenia alebo zmeny poradia.

3.  Po prijatí príkazu na okamžitú platbu podľa článku 17 TARGET2 [vložiť názov CB] skontroluje, či sú na TIPS DCA platiteľa k dispozícii dostatočné peňažné prostriedky.

a) Ak dostatočné peňažné prostriedky nie sú k dispozícii, príkaz na okamžitú platbu sa odmietne;

b) Ak sú k dispozícii dostatočné peňažné prostriedky, zodpovedajúca suma sa rezervuje, kým sa čaká na odpoveď príjemcu platby. V prípade prijatia zo strany príjemcu platby, sa príkaz na okamžitú platbu vyrovná a rezervácia zodpovedajúcej sumy sa automaticky zruší. V prípade odmietnutia zo strany príjemcu platby alebo v prípade neposkytnutia včasnej odpovede v zmysle systému SCT Inst sa príkaz na okamžitú platbu zruší a automaticky sa zruší rezervácia zodpovedajúcej sumy.

4.  Peňažné prostriedky, ktoré boli rezervované v súlade s odsekom 3 písm. b), nebudú k dispozícii na vyrovnanie následných platobných príkazov. Na účely článku 15 ods. 4 a 5 sa rezervované peňažné prostriedky započítavajú do plnenia povinných minimálnych rezerv a úročenia jednodňového zostatku majiteľa TIPS DCA.

5.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 písm. b), TARGET2 [vložiť názov CB] odmietne príkazy na okamžitú platbu, ak suma príkazu na okamžitú platbu presiahne stanovený CMB.

6.  Po prijatí príkazu na prevod likvidity z TIPS DCA na PM podľa článku 17 TARGET2 [vložiť názov CB] skontroluje, či sú na TIPS DCA platiteľa k dispozícii dostatočné peňažné prostriedky. Ak dostatočné peňažné prostriedky nie sú k dispozícii, príkaz na prevod likvidity sa odmietne. Ak dostatočné peňažné prostriedky sú k dispozícii, príkaz na prevod likvidity sa okamžite vyrovná.

7.  Po prijatí kladnej odpovede na storno podľa článku 17 TARGET2 [vložiť názov CB] skontroluje, či sú k dispozícii dostatočné peňažné prostriedky na TIPS DCA, na ťarchu ktorého sa vykonáva zaúčtovanie. Ak dostatočné peňažné prostriedky nie sú k dispozícii, kladná odpoveď na storno sa odmietne. Ak dostatočné peňažné prostriedky sú k dispozícii, kladná odpoveď na storno sa okamžite vyrovná.

8.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 7, TARGET2 [vložiť názov CB] odmietne kladné odpovede na storno, ak suma kladnej odpovede na storno presiahne stanovený CMB.

Článok 19

Žiadosť o storno

1.  Majiteľ TIPS DCA môže podať žiadosť o storno.

2.  Žiadosť o storno sa postúpi príjemcovi platby vyrovnaného príkazu na okamžitú platbu, ktorý môže odpovedať kladne formou kladnej odpovede na storno alebo záporne formou zamietavej odpovede na storno.

Článok 20

Moment vstupu, moment neodvolateľnosti

1.  Na účely prvej vety článku 3 ods. 1 a článku 5 smernice 98/26/ES a [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorým sa vykonávajú tieto články smernice 98/26/ES]:

a) príkazy na okamžitú platbu sa považujú za prijaté TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a neodvolateľné v momente rezervovania príslušných peňažných prostriedkov majiteľa TIPS DCA na jeho TIPS DCA;

b) príkazy na prevod likvidity z TIPS DCA na PM a kladné odpovede na storno sa považujú za prijaté TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a neodvolateľné v momente zaúčtovania na ťarchu príslušného TIPS DCA.

2.  Príkazy na prevod likvidity z PM na TIPS DCA sa spravujú harmonizovanými podmienkami otvorenia a vedenia PM účtu v rámci TARGET2 [ako sa uvádza v prílohe II k usmerneniu ECB/2012/27] platnými pre systém, ktorý je súčasťou TARGET2 a z ktorého tieto príkazy pochádzajú.HLAVA V

POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ, OBNOVA PREVÁDZKY A UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

Článok 21

Požiadavky na bezpečnosť a obnova prevádzky

1.  Majitelia TIPS DCA implementujú primerané bezpečnostné kontrolné mechanizmy na ochranu ich systémov pred neoprávneným prístupom a použitím. Majitelia TIPS DCA sú výlučne zodpovední za primeranú ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti ich systémov.

2.  Majitelia TIPS DCA oznamujú [vložiť názov CB] každú udalosť, ktorá sa týka bezpečnosti a ktorá nastane v ich technickej infraštruktúre, a podľa potreby udalosti, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ktoré nastanú v technickej infraštruktúre poskytovateľov, ktorí sú tretími osobami. [Vložiť názov CB] môže požadovať ďalšie informácie o udalosti a požadovať, aby majitelia TIPS DCA prijali opatrenia potrebné na zabránenie opätovného výskytu takejto udalosti.

3.  V prípade, ak má majiteľ TIPS DCA problém, ktorý mu bráni vo vyrovnaní príkazov na okamžitú platbu a kladných odpovedí na storno v TARGET2 [vložiť odkaz na CB/krajinu], je zodpovedný za to, aby sa tento problém odstránil.

4.  V prípade, ak majiteľ TIPS DCA neočakávane zadá nezvyčajne vysoký počet správ, ktoré ohrozujú stabilitu platformy TIPS, a ak od takéhoto správania na žiadosť [vložiť názov CB] okamžite neupustí, [vložiť názov CB] môže zablokovať všetky ďalšie správy z platformy TIPS, ktoré tento majiteľ TIPS DCA zadá.

▼M7

5.  [Vložiť názov CB] môže stanoviť ďalšie bezpečnostné požiadavky, s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť alebo predchádzanie podvodom, pre všetkých majiteľov TIPS DCA.

▼M7

6.  Majitelia TIPS DCA, ktorí využívajú strany, ktoré zadávajú platobný príkaz v súlade s článkom 7 ods. 2 a 3, alebo ktorí umožňujú prístup k svojmu TIPS DCA, ako je ustanovené v článku 8 ods. 1, sa považujú za subjekty, ktoré prijali opatrenia vo vzťahu k riziku vyplývajúcemu z takéhoto používania alebo prístupu v súlade s dodatočnými bezpečnostnými požiadavkami, ktoré im boli uložené.

▼M6

Článok 22

Užívateľské rozhrania

1.  Majiteľ TIPS DCA alebo majiteľ prepojeného PM účtu, ktorý koná v jeho mene, používa na prístup k tomuto TIPS DCA jeden alebo oba z týchto prostriedkov:

a) priame pripojenie na platformu TIPS v režime U2A alebo A2A, alebo

b) prvky ICM pre riadenie likvidity pre službu TIPS.

2.  Priame pripojenie na platformu TIPS umožňuje majiteľom TIPS DCA:

a) prístup k informáciám, ktoré sa týkajú ich účtov, a správu CMB;

b) zadávať príkazy na prevod likvidity z TIPS DCA na PM; a

c) spravovať určité statické údaje.

3.  Prvky ICM pre riadenie likvidity pre službu TIPS umožňujú majiteľovi prepojeného PM účtu:

a) prístup k informáciám o zostatku na TIPS DCA;

b) riadiť likviditu a iniciovať príkazy na prevod likvidity na TIPS DCA a z TIPS DCA.

Ďalšie technické detaily, ktoré sa týkajú užívateľských rozhraní, sú uvedené v dodatku I.

Pokiaľ ide o ICM, ďalšie technické detaily sú uvedené v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva dodatok I k prílohe II tohto usmernenia].HLAVA VI

ZODPOVEDNOSŤ A DÔKAZY

Článok 23

Zodpovednosť

1.  [Vložiť názov CB] a majitelia TIPS DCA sú pri plnení povinností podľa týchto podmienok viazaní všeobecnou povinnosťou vzájomnej náležitej starostlivosti.

2.  [Vložiť názov CB] je voči svojim majiteľom TIPS DCA zodpovedná v prípadoch podvodu (vrátane úmyselného konania) alebo hrubej nedbanlivosti za všetky straty, ktoré vyplývajú z prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]. V prípadoch bežnej nedbanlivosti je zodpovednosť [vložiť názov CB] obmedzená na priame straty majiteľa TIPS DCA, t. j. hodnotu predmetnej transakcie a/alebo stratu na úrokoch s vylúčením akejkoľvek následnej straty.

3.  [Vložiť názov CB] nie je zodpovedná za straty vyplývajúce z nefunkčnosti alebo zlyhania technickej infraštruktúry (vrátane počítačovej infraštruktúry, programov, údajov, aplikácií alebo sietí [vložiť názov CB]), ak takáto nefunkčnosť alebo zlyhanie nastane napriek tomu, že [vložiť názov CB] prijala opatrenia, ktoré sú odôvodnene potrebné na ochranu takejto infraštruktúry proti nefunkčnosti alebo zlyhaniu a na odstránenie dôsledkov takejto nefunkčnosti alebo zlyhania.

4.  [vložiť názov CB] nie je zodpovedná:

a) v rozsahu, v akom stratu spôsobí majiteľ TIPS DCA, alebo

b) za stratu, ktorá vznikla v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré [vložiť názov CB] nemohla rozumne ovplyvniť (vyššia moc).

5.  Bez ohľadu na [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica (EÚ) 2015/2366] sa odseky 1 až 4 uplatňujú v takom rozsahu, v akom možno zodpovednosť [vložiť názov CB] vylúčiť.

6.  [Vložiť názov CB] a majitelia TIPS DCA prijmú všetky odôvodnené a uskutočniteľné opatrenia na zníženie škôd alebo strát uvedených v tomto článku.

7.  [vložiť názov CB] môže pri plnení všetkých alebo niektorých svojich povinností podľa týchto podmienok splnomocniť tretie osoby, aby konali v jej mene, najmä prevádzkovateľov telekomunikácií alebo iných sietí alebo iné subjekty, ak je to potrebné, na splnenie povinností [vložiť názov CB] alebo ak je to bežnou praxou. Povinnosť [vložiť názov CB] je obmedzená na náležitý výber a splnomocnenie takejto tretej osoby a zodpovednosť [vložiť názov CB] je tomu primerane obmedzená. Na účely tohto odseku sa národné centrálne banky poskytujúce SSP a národné centrálne banky poskytujúce platformu TIPS nepovažujú za tretie osoby.

Článok 24

Dôkazy

1.  Ak nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, všetky platobné správy a správy týkajúce sa spracovania platieb v súvislosti s TIPS DCA, ako sú potvrdenia o debetoch alebo kreditoch alebo výpisy z účtu medzi [vložiť názov CB] a majiteľmi TIPS DCA, sa posielajú prostredníctvom poskytovateľa sieťových služieb TIPS.

2.  Elektronické alebo písomné záznamy správ uchovávané [vložiť názov CB] alebo poskytovateľom sieťových služieb TIPS sa považujú za dôkaz uskutočnenia platieb spracovaných [vložiť názov CB]. Uložená alebo vytlačená verzia pôvodnej správy poskytovateľa sieťových služieb TIPS sa považuje za dôkaz bez ohľadu na formu pôvodnej správy.

3.  [Vložiť názov CB] vedie úplné záznamy platobných príkazov zadaných majiteľmi TIPS DCA a platieb prijatých majiteľmi TIPS DCA počas obdobia [vložiť obdobie vyžadované príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi], počínajúc momentom, keď sú takéto platobné príkazy zadané a platby prijaté, za predpokladu, že sa tieto úplné záznamy v prípade každého majiteľa TIPS DCA v TARGET2, ktorý je nepretržite sledovaný na základe reštriktívnych opatrení prijatých Radou Európskej únie alebo členskými štátmi, vzťahujú na obdobie najmenej piatich rokov alebo ak to vyžadujú osobitné predpisy, na dlhšie obdobie.

4.  Účtovné knihy a záznamy [vložiť názov CB] (či v papierovej podobe, na mikrofilme, mikrofiši, elektronickom alebo magnetickom zázname, v akejkoľvek inej forme schopnej mechanickej reprodukcie alebo v inej podobe) sa považujú za dôkazné prostriedky na preukázanie záväzkov majiteľov TIPS DCA a na preukázanie akýchkoľvek skutočností a udalostí, o ktoré sa strana opiera.HLAVA VII

ZRUŠENIE A UZAVRETIE TIPS DCA

Článok 25

Trvanie a riadne zrušenie TIPS DCA

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 26, sa TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] otvára na dobu neurčitú.

2.  Majiteľ TIPS DCA môže zrušiť svoj TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] kedykoľvek výpoveďou s výpovednou lehotou 14 pracovných dní, ak si s [vložiť názov CB] nedohodne kratšiu výpovednú lehotu.

3.  [Vložiť názov CB] môže zrušiť TIPS DCA účet majiteľa tohto TIPS DCA účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] kedykoľvek výpoveďou s výpovednou lehotou 3 mesiace, ak si s týmto majiteľom TIPS DCA účtu nedohodne inú výpovednú lehotu.

4.  V prípade zrušenia TIPS DCA zostáva povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa článku 29 v platnosti počas obdobia piatich rokov odo dňa zrušenia.

5.  V prípade zrušenia TIPS DCA sa tento účet uzavrie v súlade s článkom 27.

Článok 26

Pozastavenie účasti a mimoriadne ukončenie účasti

1.  Účasť majiteľa TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa bez predchádzajúceho oznámenia okamžite ukončí alebo pozastaví, ak nastane jeden z týchto prípadov neplnenia:

a) začatie konkurzného konania a/alebo

b) majiteľ TIPS DCA prestal spĺňať kritériá prístupu, ktoré sú ustanovené v článku 5.

Na účely tohto odseku sa prijatie opatrení na predchádzanie kríze alebo opatrení krízového riadenia v zmysle smernice 2014/59/EÚ voči majiteľovi TIPS DCA automaticky nepovažuje za začatie konkurzného konania.

2.  [Vložiť názov CB] môže bez predchádzajúceho oznámenia ukončiť alebo pozastaviť účasť majiteľa TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], ak:

a) nastane jeden alebo viac prípadov neplnenia (iných ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1);

b) majiteľ TIPS DCA podstatným spôsobom porušil ustanovenia týchto podmienok;

c) majiteľ TIPS DCA nesplnil podstatnú povinnosť voči [vložiť názov CB];

d) majiteľ TIPS DCA už nemá platnú zmluvu s poskytovateľom sieťových služieb TIPS, aby získal potrebné pripojenie k platforme TIPS;

e) nastane iná skutočnosť, ktorá súvisí s majiteľmi TIPS DCA a na základe posúdenia [vložiť názov CB] by mohla ohroziť celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo ktoréhokoľvek iného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo ktorá by mohla ohroziť uskutočňovanie úloh [vložiť názov CB] uvedených v [odkaz na príslušné vnútroštátne právo] a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo ak takáto skutočnosť predstavuje riziko z dôvodov obozretnosti.

3.  [Vložiť názov CB] vezme pri výkone svojej diskrečnej právomoci podľa odseku 2 okrem iného do úvahy závažnosť prípadu neplnenia alebo udalostí uvedených v bode 2 písmenách a) až c).

▼M7

4.  V prípade, že [vložiť názov CB] pozastaví alebo ukončí účasť majiteľa TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] podľa odseku 1 alebo 2, [vložiť názov CB] bezodkladne informuje o takomto pozastavení alebo ukončení účasti ostatné centrálne banky a majiteľov PM účtov vo všetkých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2 prostredníctvom správy vysielanej ICM. Takáto správa sa považuje za vyslanú centrálnou bankou majiteľa PM účtu, ktorý správu prijme.

Majitelia prepojeného PM účtu sú zodpovední za to, že majiteľov prepojených TIPS DCA informujú o pozastavení alebo ukončení účasti majiteľa TIPS DCA v TARGET-2 [vložiť odkaz na CB/krajinu].

V prípade, že k pozastaveniu alebo ukončeniu účasti majiteľa TIPS DCA v TARGET2- [vložiť odkaz na CB/krajinu] dôjde počas technickej údržby, správa vysielaná ICM sa pošle po začiatku denného spracúvania v nasledujúci pracovný deň TARGET2.

▼M6

5.  V prípade ukončenia účasti majiteľa TIPS DCA neprijme TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] žiadne nové platobné príkazy určené tomuto majiteľovi TIPS DCA alebo prichádzajúce od tohto majiteľa TIPS DCA.

6.  Ak bola účasť majiteľovi TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] pozastavená z iných dôvodov ako z tých, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a), centrálna banka majiteľa TIPS DCA, ktorého účasť bola pozastavená buď:

a) odmietne všetky jeho prichádzajúce platobné príkazy;

b) odmietne všetky jeho odchádzajúce platobné príkazy alebo

c) odmietne jeho prichádzajúce, ako aj odchádzajúce platobné príkazy.

7.  Ak bola účasť majiteľovi TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] pozastavená z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), centrálna banka majiteľa TIPS DCA, ktorého účasť bola pozastavená, odmietne všetky prichádzajúce a odchádzajúce platobné príkazy.

8.  [Vložiť názov CB] spracuje príkazy na okamžitú platbu majiteľa TIPS DCA, ktorého účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] bola pozastavená alebo ukončená podľa odseku 1 alebo 2, a v súvislosti s ktorým [vložiť odkaz na CB/krajinu] rezervovala peňažné prostriedky na TIPS DCA podľa článku 18 ods. 3 písm. b) pred pozastavením alebo ukončením účasti.

Článok 27

Uzavretie TIPS DCA

1.  Majitelia TIPS DCA môžu požiadať [vložiť názov CB] o uzavretie ich TIPS DCA kedykoľvek za predpokladu, že dajú [vložiť názov CB] výpoveď s výpovednou lehotou 14 pracovných dní.

2.  V prípade ukončenia účasti podľa článku 25 alebo 26 uzavrie [vložiť názov CB] TIPS DCA dotknutých majiteľov TIPS DCA po:

a) vyrovnaní akéhokoľvek príkazu na okamžitú platbu prijatého príjemcom platby, pre ktorý už boli rezervované peňažné prostriedky a

b) využití záložného práva a práva na započítanie podľa článku 28.HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Záložné právo [vložiť názov CB] a jej právo na započítanie

1.  [v prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] má záložné právo na súčasné a budúce kreditné zostatky majiteľa TIPS DCA na jeho TIPS DCA na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok, ktoré vyplývajú z právneho vzťahu medzi týmito stranami.]

2.  [v prípade potreby vložiť: Súčasné a budúce pohľadávky majiteľa TIPS DCA voči [vložiť názov CB], ktoré vyplývajú z kreditného zostatku na TIPS DCA, sa prevedú na [vložiť názov CB] ako kolaterál, t. j. ako fiduciárny prevod, na súčasné a budúce pohľadávky [vložiť názov CB] voči majiteľovi TIPS DCA, ktoré vyplývajú z [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce tieto podmienky]. Takýto kolaterál sa zriadi samotným pripísaním peňažných prostriedkov v prospech TIPS DCA majiteľa TIPS DCA.]

3.  [v prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] má osobitný druh záložného práva (floating charge) na súčasné a budúce kreditné zostatky majiteľa TIPS DCA na jeho TIPS DCA na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok, ktoré vyplývajú z právneho vzťahu medzi týmito stranami.]

4.  [v prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] patrí právo uvedené v odseku 1 aj v prípade, ak sú jej pohľadávky len podmienené alebo ešte nie sú splatné.]

5.  [v prípade potreby vložiť: Účastník, ktorý koná ako držiteľ/majiteľ TIPS DCA, týmto potvrdzuje zriadenie záložného práva v prospech [vložiť názov CB], u ktorej bol TIPS DCA otvorený; toto potvrdenie predstavuje poskytnutie založených aktív [vložiť názov CB], ako je to upravené podľa [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] práva. Všetky sumy zaplatené na TIPS DCA, ktorého zostatok je predmetom záložného práva, sa samotným prevodom stávajú neodvolateľne predmetom záložného práva bez akéhokoľvek obmedzenia ako zabezpečenie vo forme kolaterálu s cieľom riadneho výkonu zabezpečených záväzkov.

6.  Ak sa vyskytne:

a) prípad neplnenia uvedený v článku 26 ods. 1 alebo

b) akýkoľvek iný prípad neplnenia alebo skutočnosť uvedená v článku 26 ods. 2, ktoré viedli k ukončeniu alebo pozastaveniu účasti majiteľa TIPS DCA bez ohľadu na začatie konkurzného konania voči majiteľovi TPS DCA a bez ohľadu na akékoľvek postúpenie, súdne alebo iné zabavenie alebo iné zaobchádzanie s právami majiteľa TIPS DCA alebo vo vzťahu k nim;

stanú sa všetky povinnosti majiteľa TIPS DCA automaticky a bezodkladne splatnými bez predchádzajúceho oznámenia a bez toho, aby bol na tento účel potrebný predchádzajúci súhlas akéhokoľvek orgánu. Vzájomné pohľadávky majiteľa TIPS DCA a [vložiť názov CB] sa navyše automaticky vzájomne započítajú a tá strana, ktorá dlhuje vyššiu sumu, zaplatí druhej strane rozdiel.

7.  [Vložiť názov CB] oznámi majiteľovi TIPS DCA započítanie podľa odseku 6 ihneď po jeho uskutočnení.

8.  [Vložiť názov CB] môže bez predchádzajúceho oznámenia zaúčtovať na ťarchu ktoréhokoľvek TIPS DCA majiteľa TIPS DCA akúkoľvek sumu, ktorú majiteľ TIPS DCA dlhuje [vložiť názov CB], na základe právneho vzťahu medzi majiteľom TIPS DCA a [vložiť názov CB].

Článok 29

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

1.  [Vložiť názov CB] zachováva mlčanlivosť o všetkých citlivých alebo tajných informáciách vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na platby, technických alebo organizačných informácií týkajúcich sa majiteľa TIPS DCA, majiteľov TIPS DCA z tej istej skupiny alebo jeho klientov, okrem prípadov, keď majiteľ TIPS DCA alebo jeho klient dali písomný súhlas na ich zverejnenie [vložiť túto vetu, ak ju možno podľa vnútroštátneho práva použiť: alebo je takéto zverejnenie povolené, alebo sa vyžaduje podľa [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] práva].

2.  Odchylne od odseku 1 majiteľ TIPS DCA súhlasí, že informácie o akýchkoľvek opatreniach prijatých podľa článku 26 sa nepovažujú za dôverné.

3.  Odchylne od odseku 1 majiteľ TIPS DCA súhlasí, že [vložiť názov CB] môže poskytnúť informácie o platbách, technické alebo organizačné informácie týkajúce sa majiteľa TIPS DCA, majiteľov TIPS DCA z tej istej skupiny alebo ich klientov, ktoré získala v rámci prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]:

a) ostatným centrálnym bankám alebo tretím osobám, ktoré sú zapojené do prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], v rozsahu potrebnom na účinné fungovanie TARGET2 alebo monitorovanie expozície majiteľa TIPS DCA alebo jeho skupiny;

b) ostatným centrálnym bankám na účely vykonania analýzy potrebných pre trhové operácie, úlohy menovej politiky, finančnú stabilitu alebo finančnú integráciu; alebo

▼M7

c) orgánom členských štátov a Únie, vrátane centrálnych bánk, vykonávajúcim dohľad a zodpovedným za riešenie krízových situácií v rozsahu potrebnom pre výkon ich verejných úloh, a za predpokladu, že akékoľvek poskytnutie informácií nie je v rozpore s rozhodným právom.

▼M6

[Vložiť názov CB] nie je zodpovedná za finančné a obchodné dôsledky takéhoto poskytnutia informácií.

4.  Odchylne od odseku 1 a za predpokladu, že to neumožní, či už priamo, alebo nepriamo, identifikovať majiteľa TIPS DCA alebo jeho klientov, môže [vložiť názov CB] použiť, poskytnúť alebo zverejniť platobné informácie týkajúce sa majiteľa TIPS DCA alebo jeho klientov na štatistické, historické, vedecké alebo iné účely pri výkone jej verejných funkcií alebo funkcií iných subjektov verejného sektora, ktorým sa informácie poskytujú.

5.  Informácie, ktoré sa týkajú prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a ku ktorým získali majitelia TIPS DCA prístup, možno použiť len na účely ustanovené v týchto podmienkach. Pokiaľ [vložiť názov CB] nedala svoj výslovný písomný súhlas na zverejnenie informácií, majitelia TIPS DCA zachovávajú o takýchto informáciách mlčanlivosť. Majitelia TIPS DCA zabezpečia, aby tretie osoby, ktorým externe zadávajú úlohy alebo ktorých poverujú či zaväzujú na základe zmluvy ako subdodávateľov plnením úloh, ktoré majú alebo môžu mať dosah na plnenie ich povinností podľa týchto podmienok, boli viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť uvedenou v tomto článku.

6.  [Vložiť názov CB] je na účely vyrovnania platobných príkazov oprávnená spracovať a postúpiť potrebné údaje akémukoľvek poskytovateľovi sieťových služieb TIPS.

Článok 30

Ochrana údajov, predchádzanie praniu špinavých peňazí, administratívne alebo reštriktívne opatrenia a súvisiace otázky

1.  Predpokladá sa, že majitelia TIPS DCA sú si vedomí všetkých povinností, ktoré sa na nich vzťahujú v súvislosti s právnymi predpismi o ochrane údajov, o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaní terorizmu, o činnostiach citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a vývoji nosičov jadrových zbraní, a tieto povinnosti si plnia, najmä pokiaľ ide o implementáciu vhodných opatrení týkajúcich sa platieb zaúčtovaných na ťarchu alebo pripísaných v prospech ich TIPS DCA. Majitelia TIPS DCA sa tiež oboznámia s politikou obnovenia údajov nimi zvoleného poskytovateľa sieťových služieb TIPS pred tým, ako uzavrú zmluvný vzťah s poskytovateľom sieťových služieb TIPS.

2.  Predpokladá sa, že majitelia TIPS DCA splnomocnili [vložiť názov CB] na získavanie informácií, ktoré sa ich týkajú, od finančných orgánov a orgánov dohľadu alebo od odvetvových orgánov, tak vnútroštátnych, ako aj zahraničných, ak sú takéto informácie potrebné pre účasť majiteľov TIPS DCA v TARGET2-[vložiť názov CB/krajiny].

3.  Ak majitelia TIPS DCA konajú ako poskytovatelia platobných služieb platcu alebo príjemcu platby, musia spĺňať všetky požiadavky vyplývajúce z administratívnych alebo reštriktívnych opatrení, ktoré im boli uložené podľa článku 75 alebo 215 zmluvy, vrátane tých, ktoré sa týkajú oznámenia a/alebo získania súhlasu od príslušného orgánu v súvislosti so spracúvaním transakcií. Navyše:

a) ak je [vložiť názov CB] poskytovateľom platobných služieb majiteľa TIPS DCA, ktorý je platcom:

i) majiteľ TIPS DCA urobí požadované oznámenie alebo získa súhlas v mene centrálnej banky, ktorá je primárne povinná urobiť oznámenie alebo získať súhlas, a poskytne [vložiť názov CB] dôkazy o uskutočnení oznámenia alebo o získaní súhlasu;

ii) majiteľ TIPS DCA nezadá do TARGET2 žiadny platobný príkaz s výnimkou platobných príkazov týkajúcich sa prevodu likvidity medzi rôznymi účtami toho istého majiteľa TIPS DCA skôr, než dostane potvrdenie od [vložiť názov CB], že poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby urobil požadované oznámenie alebo získal súhlas, alebo bolo oznámenie urobené alebo súhlas získaný v jeho mene;

b) ak je [vložiť názov CB] poskytovateľom platobných služieb majiteľa TIPS DCA, ktorý je príjemcom platby, majiteľ TIPS DCA urobí vyžadované oznámenie alebo získa súhlas v mene centrálnej banky, ktorá je primárne povinná urobiť oznámenie alebo získať súhlas, a poskytne [vložiť názov CB] dôkazy o uskutočnení oznámenia alebo o získaní súhlasu.

Na účely tohto odseku majú pojmy „poskytovateľ platobných služieb“, „platca“ a „príjemca platby“ význam, aký im pripisujú príslušné administratívne alebo reštriktívne opatrenia.

Článok 31

Požiadavky na oznámenia

1.  Ak nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, posielajú sa všetky oznámenia, ktoré sa požadujú alebo sú povolené podľa týchto podmienok, doporučenou poštou, faxom alebo iným spôsobom v písomnej podobe. Oznámenia [vložiť názov CB] sa posielajú vedúcemu [vložiť oddelenie platobných systémov alebo príslušný odbor CB] [vložiť názov CB], [vložiť príslušnú adresu CB] alebo na [vložiť BIC adresu CB]. Oznámenia adresované majiteľovi TIPS DCA sa posielajú na adresu, faxové číslo alebo jeho BIC adresu, ktoré majiteľ TIPS DCA môže podľa potreby oznamovať [vložiť názov CB].

2.  Na preukázanie skutočnosti, že oznámenie bolo odoslané, stačí preukázať, že oznámenie bolo doručené na príslušnú adresu alebo že na obálke obsahujúcej takéto oznámenie bola riadne uvedená adresa a oznámenie bolo riadne odoslané.

3.  Všetky oznámenia sa posielajú v [vložiť príslušný štátny jazyk a/alebo „anglickom jazyku“].

4.  Majitelia TIPS DCA sú viazaní všetkými formulármi a dokumentmi [vložiť názov CB], ktoré vyplnili a/alebo podpísali, vrátane formulárov pre zber statických údajov, ako je uvedené v článku 6 ods. 2 písm. a), ako aj informáciami poskytnutými podľa článku 14 ods. 5, ktoré boli predložené v súlade s odsekmi 1 a 2 a ktoré [vložiť názov CB] odôvodnene považuje za prijaté od majiteľov TIPS DCA, ich zamestnancov alebo zástupcov.

Článok 32

Postup pri zmenách a doplneniach podmienok

[Vložiť názov CB] môže kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto podmienky vrátane dodatkov. Zmeny týchto podmienok vrátane dodatkov sa oznámia prostredníctvom [vložiť príslušné oznamovacie prostriedky]. Zmeny sa považujú za prijaté okrem prípadov, keď majiteľ TIPS DCA proti tomu výslovne namieta, do 14 dní odo dňa, keď bol o takýchto zmenách informovaný. V prípade, že má majiteľ TIPS DCA námietky voči zmene, [vložiť názov CB] je oprávnená bezodkladne zrušiť a uzavrieť TIPS DCA majiteľa TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

Článok 33

Práva tretích osôb

1.  Práva, oprávnené záujmy, povinnosti, zodpovednosť a nároky vyplývajúce z týchto podmienok alebo týkajúce sa týchto podmienok nemôžu majitelia TIPS DCA v prospech tretích osôb previesť, zriadiť záložné právo alebo postúpiť bez písomného súhlasu [vložiť názov CB].

2.  Tieto podmienky nevytvárajú žiadne práva v prospech akéhokoľvek iného subjektu ani povinnosti vo vzťahu k akémukoľvek inému subjektu okrem [vložiť názov CB] a majiteľov TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

Článok 34

Rozhodné právo, jurisdikcia a miesto plnenia

1.  Dvojstranný vzťah medzi [vložiť názov CB] a majiteľmi TIPS DCA v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa spravuje [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] právom.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Súdneho dvora Európskej únie, patria všetky spory vyplývajúce zo záležitostí, ktoré súvisia so vzťahom uvedeným v odseku 1, do výlučnej právomoci príslušných súdov v [vložiť miesto, kde je sídlo CB].

3.  Miestom plnenia, ktoré sa týka právneho vzťahu medzi [vložiť odkaz na CB] a majiteľmi TIPS DCA, je [vložiť miesto, kde je sídlo CB].

Článok 35

Oddeliteľnosť

Ak je niektoré z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť všetkých ostatných ustanovení týchto podmienok.

Článok 36

Nadobudnutie účinnosti a záväznosť

1.  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť [vložiť príslušný dátum].

2.  [vložiť ak je to podľa príslušných vnútroštátnych predpisov prichádza do úvahy: Žiadosťou o TIPS DCA v rámci TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] žiadatelia o otvorenie TIPS DCA automaticky súhlasia, aby tieto podmienky upravovali vzťahy medzi nimi a vzťahy medzi nimi a [vložiť názov CB].]
Dodatok I

PARAMETRE TIPS DCA – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Okrem uvedených podmienok sa na interakciu s platformou TIPS vzťahujú tieto pravidlá:

1.    Technické požiadavky na účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] týkajúce sa infraštruktúry, siete a formátov

(1) Majiteľ TIPS DCA použije na výmenu správ služby aspoň jedného poskytovateľa sieťových služieb TIPS.

(2) Majiteľ TIPS DCA určí TIPS DN na prijímanie správ významných pre majiteľa TIPS DCA, ako napríklad v súvislosti so správami, ako aj upozornení na minimálnu alebo maximálnu hranicu. Tento TIPS DN sa môže líšiť od TIPS DN, ktorý sa používa na výmenu okamžitých platobných príkazov.

(3) Pred umožnením účasti v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] musí každý majiteľ TIPS DCA úspešne absolvovať niekoľko testov na preukázanie jeho technickej a prevádzkovej spôsobilosti.

(4) Na zadanie príkazov na prevod likvidity z TIPS DCA na PM sa použijú služby poskytovateľa sieťových služieb TIPS alebo ICM. Príkazy na prevod likvidity zahŕňajú okrem iného jedinečné tridsaťštyrimiestne číslo účtu majiteľa TIPS DCA, ktorý je odosielateľom a BIC PM účtu príjemcu.

(5) Na výmenu informácií s platformou TIPS sa môže použiť buď režim A2A alebo režim U2A. Bezpečnosť výmeny správ medzi TIPS DCA a platformou TIPS sa zabezpečí prostredníctvom služby infraštruktúra verejných kľúčov (Public Key Infrastructure – PKI), ktorú ponúka vybraný poskytovateľ sieťových služieb na T2S. Informácie o službe PKI sú dostupné v dokumentácii poskytnutej týmto poskytovateľom sieťových služieb TIPS.

(6) Na výmenu informácií so zložkou spoločného riadenia referenčných údajov sa použije režim U2A. Zložka spoločného riadenia referenčných údajov umožňuje užívateľom nastaviť, vytvoriť a spravovať referenčné údaje potrebné v rámci služby TIPS.

(7) Majitelia TIPS DCA dodržujú štruktúru správ a špecifikácie polí podľa normy ISO20022. Štruktúra správ a špecifikácie polí sú uvedené v kapitole 3.3.2 TIPS UDFS.

(8) Obsah polí sa na úrovni platformy TIPS overí v súlade s požiadavkami TIPS UDFS.

2.    Typy správ

V závislosti od predplatenia sa spracúvajú tieto typy systémových správ:Typ správy

Názov správy

Pacs.002

FIToFIPayment Status Report

Pacs.004

PaymentReturn

Pacs.008

FIToFICustomerCreditTransfer

Pacs.028

FIToFIPaymentStatusRequest

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.011

ModifyLimit

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

acmt.010

AccountRequestAcknowledgement

acmt.011

AccountRequestRejection

acmt.015

AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

reda.016

PartyStatusAdviceV01

reda.022

PartyModificationRequestV01

3.    Kontrola dvojitého zadania

Všetky platobné príkazy prechádzajú kontrolou dvojitého zadania, ktorej účelom je odmietnutie platobných príkazov, ktoré boli zadané viackrát.

4.    Kódy chýb

V prípade, ak sú príkaz na okamžitú platbu alebo kladná odpoveď na storno odmietnuté z akéhokoľvek dôvodu, majiteľ TIPS DCA dostane správu o stave platby [pacs.002], ako sa uvádza v kapitole 4.2 TIPS UDFS. V prípade, ak je príkaz na prevod likvidity odmietnutý z akéhokoľvek dôvodu, majiteľ TIPS DCA dostane správu o odmietnutí [camt.025], ako sa uvádza v kapitole 1.6 TIPS UDFS.

5.    Vyrovnanie príkazov na prevod likvidity

Príkazy na prevod likvidity sa opätovne nespracovávajú, nezaraďujú sa do čakacieho radu, ani sa nezapočítavajú. Rôzne statusy, ktoré platia pre príkazy na prevod likvidity, sa uvádzajú v kapitole 1.4.2. TIPS UDFS.

6.    Používanie režimu U2A a režimu A2A

(1) Režimy U2A a A2A možno použiť na získavanie informácií a riadenie likvidity. Základnými technickými komunikačnými sieťami na výmenu informácií a spustenie kontrolných opatrení sú siete poskytovateľov sieťových služieb TIPS. Majitelia TIPS DCA môžu použiť tieto režimy:

a) režim „od aplikácie k aplikácii“ (A2A)

V A2A sa informácie a správy prenášajú medzi platformou TIPS a vnútornou aplikáciou majiteľa TIPS DCA. Majiteľ TIPS DCA musí preto zabezpečiť dostupnosť vhodnej aplikácie na výmenu XML správ (žiadosti a odpovede).

b) režim „od užívateľa k aplikácii“ (U2A)

U2A umožňuje priamu komunikáciu medzi majiteľom TIPS DCA a TIPS GUI. Informácia sa zobrazuje v prehliadači spustenom v počítačovom systéme. Pre umožnenie U2A prístupu musí IT infraštruktúra podporovať cookies a JavaScript. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v užívateľskej príručke TIPS.

(2) Prostredníctvom označenia nespochybniteľnosti pôvodu „Non Repudiation of Origin (NRO)“ môže príjemca správy preukázať, že takáto správa bola vydaná a nebola zmenená.

(3) Ak má majiteľ TIPS DCA technické problémy a nemôže zadať príkaz na prevod likvidity z TIPS DCA na PM účet, môže sa obrátiť na svoju centrálnu banku, ktorá sa bude v maximálnej miere snažiť konať v jeho mene.

7.    Príslušná dokumentácia

Ďalšie podrobnosti a príklady vysvetľujúce vyššie uvedené pravidlá sa nachádzajú v užívateľských príručkách a UDFS, ktoré sa týkajú TIPS a ktoré sa priebežne menia a uverejňujú na internetovej stránke ECB v anglickom jazyku.
Dodatok II

NÁLEŽITOSTI STANOVÍSK K SPÔSOBILOSTI A NÁRODNÝCH STANOVÍSK

NÁLEŽITOSTI STANOVÍSK K SPÔSOBILOSTI PRE MAJITEĽOV TIPS DCA V TARGET2

[vložiť názov CB]

[adresa]

Účasť v [názov systému]

[miesto]

[dátum]

Vážený pán/Vážená pani,

boli sme požiadaní ako [interní alebo externí] právni poradcovia [uviesť názov majiteľa TIPS DCA alebo pobočku majiteľa TIPS DCA] o vypracovanie tohto stanoviska s ohľadom na otázky, ktoré vyplývajú z práva [jurisdikcia, v ktorej je majiteľ TIPS DCA usadený – ďalej len „jurisdikcia“], v súvislosti s účasťou [uveď názov majiteľa TIPS DCA] (ďalej len „majiteľ TIPS DCA“) v [názov systému, ktorý je súčasťou TARGET2] (ďalej len „systém“).

Toto stanovisko vychádza z právnych predpisov [jurisdikcia] v znení, ktoré je platné k dátumu jeho vypracovania. Podkladom na vypracovanie tohto stanoviska posúdenie právnych predpisov inej jurisdikcie, a preto v tomto ohľade nevyjadrujeme ani nevyvodzujeme žiadne závery. Každé z nižšie uvedených vyjadrení a stanovísk má rovnakú váhu a platnosť podľa právnych predpisov [jurisdikcia] bez ohľadu na to, či majiteľ TIPS DCA pri zadávaní príkazov na prevod likvidity alebo prijímaní prevodov likvidity koná prostredníctvom svojho ústredia, alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých pobočiek zriadených v rámci alebo mimo [jurisdikcia].

I.    Posudzované dokumenty

Na účely tohto stanoviska sme posúdili:

(1) overenú kópiu [uviesť príslušné ustanovujúce dokumenty] majiteľa TIPS DCA, ktorý je/ktoré sú platné k tomuto dátumu;

(2) [v prípade potreby] výpis z [uviesť príslušný obchodný register] a [v prípade potreby] [register úverových inštitúcií alebo podobný register];

(3) [v potrebnom rozsahu] kópiu licencie majiteľa TIPS DCA alebo iný dôkaz o oprávnení poskytovať bankové alebo investičné služby, služby prevodu peňažných prostriedkov alebo iné finančné služby v rámci [jurisdikcia];

(4) [v prípade potreby] kópiu rozhodnutia prijatého predstavenstvom alebo príslušným riadiacim orgánom majiteľa TIPS DCA [uviesť dátum] [uviesť rok], ktoré preukazuje súhlas majiteľa TIPS DCA s uplatňovaním nižšie vymedzených systémových dokumentov a

(5) [uviesť všetky splnomocnenia a iné dokumenty zakladajúce alebo preukazujúce potrebnú právomoc osoby alebo osôb podpisovať príslušné systémové dokumenty (ako sú vymedzené nižšie) v mene majiteľa TIPS DCA];

a všetky ostatné dokumenty týkajúce sa zriadenia, právomocí a oprávnení majiteľa TIPS DCA, ktoré sú potrebné alebo vhodné na vypracovanie tohto stanoviska (ďalej len „dokumenty majiteľa TIPS DCA“).

Na účely tohto stanoviska sme tiež posúdili:

(1) [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu v rámci TARGET2] pre systém z [vložiť dátum] (ďalej len „pravidlá“) a

(2) […].

Pravidlá a […] sa ďalej označujú len ako „systémové dokumenty“ (a spolu s dokumentmi majiteľa TIPS DCA len ako „dokumenty“).

II.    Predpokladané skutočnosti

Vo vzťahu k dokumentom na účely tohto stanoviska predpokladáme, že:

(1) systémové dokumenty, ktoré nám boli poskytnuté, sú originály alebo overené kópie;

(2) podmienky uvedené v systémových dokumentoch a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sú platné a právne záväzné podľa práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým, ako je v nich uvedené, sa spravujú, a voľba práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým sa majú systémové dokumenty spravovať, je uznaný právom [vložiť odkaz na členský štát systému];

(3) dokumenty majiteľa TIPS DCA sú vyhotovené v medziach spôsobilosti a právomoci príslušných strán a boli právoplatne schválené, prijaté alebo podpísané a v prípade potreby príslušnými stranami doručené a

(4) dokumenty majiteľa TIPS DCA sú záväzné pre strany, ktorým sú určené, a nedošlo k žiadnemu porušeniu ich podmienok.

III.    Stanoviská týkajúce sa majiteľa TIPS DCA

A. Majiteľ TIPS DCA je spoločnosť, ktorá je riadne založená a zapísaná alebo inak riadne zriadená alebo registrovaná podľa práva [jurisdikcia].

B. Majiteľ TIPS DCA účtu má všetky právomoci potrebné na výkon práv a plnenie povinností vyplývajúcich zo systémových dokumentov, ktorých je zmluvnou stranou.

C. Prijatie alebo výkon práv a plnenie povinností vyplývajúcich zo systémových dokumentov, ktorých je majiteľ TIPS DCA stranou, nebude zo strany majiteľa TIPS DCA v nijakom rozpore s ustanoveniami zákonov alebo iných právnych predpisov [jurisdikcia], ktoré sa vzťahujú na majiteľa TIPS DCA alebo na dokumenty majiteľa TIPS DCA.

D. Od majiteľa TIPS DCA sa nevyžadujú žiadne ďalšie povolenia, schválenia, súhlasy, evidencie, registrácie, notárske osvedčenia ani iné potvrdenia zo strany súdu alebo vládneho orgánu, justičného orgánu alebo orgánu verejnej moci, ktorý je pre tieto veci príslušný v [jurisdikcia] v súvislosti s prijatím, platnosťou alebo vynútiteľnosťou akýchkoľvek systémových dokumentov alebo výkonom práv či plnením povinností uvedených ďalej.

E. Majiteľ TIPS DCA prijal všetky potrebné opatrenia a kroky týkajúce sa spoločnosti, ktoré sa vyžadujú podľa práva [jurisdikcia], aby zabezpečil, že jeho povinnosti vyplývajúce zo systémových dokumentov sú zákonné, platné a záväzné.

Toto stanovisko je vypracované k dátumu, ktorý je v ňom uvedený, je určené výlučne [vložiť názov CB] a [majiteľ TIPS DCA]. Žiadna iná osoba, ako sú určení adresáti a ich právni zástupcovia, sa nemôže odvolávať na toto stanovisko a ani jeho obsah nemožno sprístupniť iným ako týmto osobám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu s výnimkou Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk (a [národná centrálna banka/príslušné regulačné orgány] [jurisdikcia]).

S úctou,

[podpis]

NÁLEŽITOSTI NÁRODNÝCH STANOVÍSK PRE MAJITEĽOV TIPS DCA V TARGET2 MIMO EHP

[vložiť názov CB]

[adresa]

[názov systému]

[miesto]

[dátum]

Vážený pán/Vážená pani,

boli sme požiadaní ako [externí] právni poradcovia [uviesť názov majiteľa TIPS DCA alebo pobočku majiteľa TIPS DCA] („majiteľ TIPS DCA“) o vypracovanie tohto stanoviska podľa práva [jurisdikcia, v ktorej je majiteľ TIPS DCA usadený, ďalej len „jurisdikcia“] s ohľadom na otázky, ktoré vyplývajú z práva [jurisdikcia] v súvislosti s účasťou majiteľa TIPS DCA v systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 (ďalej len „systém“). V stanovisku uvedené odkazy na právo [jurisdikcia] zahŕňajú všetky platné právne predpisy [jurisdikcia]. Vyjadrujeme stanovisko podľa práva [jurisdikcia] s osobitným zreteľom na majiteľa TIPS DCA, ktorý je usadený mimo [vložiť odkaz na členský štát systému], v súvislosti s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z účasti na systéme, tak ako sú uvedené v nižšie vymedzených systémových dokumentoch.

Toto stanovisko vychádza z právnych predpisov [jurisdikcia] v znení, ktoré je platné k dátumu jeho vypracovania. Podkladom na vypracovanie tohto stanoviska nebolo posúdenie práva inej jurisdikcie, a preto v tomto ohľade nevyjadrujeme ani nevyvodzujeme žiadne závery. Predpokladáme, že v práve inej jurisdikcie nie je nič, čo by mohlo ovplyvniť toto stanovisko.

1.    Posudzované dokumenty

Na účely tohto stanoviska sme posúdili nižšie uvedené dokumenty a iné dokumenty, ktoré sme považovali za potrebné alebo vhodné:

(1) [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu v rámci TARGET2] pre systém z [vložiť dátum] (ďalej len „pravidlá“) a

(2) všetky ostatné dokumenty, ktoré upravujú systém a/alebo vzťah medzi majiteľom TIPS DCA a inými účastníkmi systému a medzi účastníkmi systému a [vložiť názov CB].

Pravidlá a […] sú ďalej uvedené len ako „systémové dokumenty“.

2.    Predpokladané skutočnosti

Vo vzťahu k systémovým dokumentom na účely tohto stanoviska predpokladáme, že:

(1) systémové dokumenty sú vyhotovené v medziach spôsobilosti a právomoci príslušných strán a boli právoplatne schválené, prijaté alebo podpísané a v prípade potreby príslušnými stranami doručené;

(2) podmienky uvedené v systémových dokumentoch a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sú platné a právne záväzné podľa práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým, ako je v nich uvedené, sa spravujú, a voľba práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým sa majú systémové dokumenty spravovať, je uznaný právom [vložiť odkaz na členský štát systému];

(3) dokumenty, ktoré nám boli predložené v kópii alebo ako vzor, zodpovedajú originálom.

3.    Stanovisko

Na základe už uvedených skutočností a v každom prípade s prihliadnutím na ďalej uvedené body zastávame stanovisko, že:

3.1.    Právne aspekty špecifické pre danú krajinu [v potrebnom rozsahu]

Tieto charakteristické znaky legislatívy [jurisdikcia] sú v súlade a v žiadnom prípade nerušia povinnosti majiteľa TIPS DCA vyplývajúce zo systémových dokumentov: [zoznam právnych aspektov špecifických pre danú krajinu].

▼M7

3.2.    Všeobecné otázky týkajúce sa konkurzu a krízového riadenia

3.2.a.  Druhy konkurzného konania a krízového riadenia

Druhy konkurzného konania (vrátane vyrovnania a reštrukturalizácie) – ktoré na účely tohto stanoviska zahŕňa všetky konania voči aktívam majiteľa TIPS DCA alebo voči ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže mať v [jurisdikcia] – ktoré môžu byť voči majiteľovi TIPS DCA vedené v [jurisdikcia], sú len tieto: [zoznam konaní v pôvodnom jazyku a anglický preklad] (ďalej spoločne len „konkurzné konanie“).

Okrem konkurzného konania môže byť v [jurisdikcia] voči majiteľovi TIPS DCA, akýmkoľvek jeho aktívam alebo ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže mať v [jurisdikcia], vedené [zoznam uplatniteľného moratória, nútenej správy alebo akéhokoľvek iného konania, v dôsledku ktorého môže dôjsť k pozastaveniu platobných príkazov od majiteľa TIPS DCA a/alebo majiteľovi TIPS DCA alebo môžu byť uložené obmedzenia v súvislosti s takýmito platobnými príkazmi alebo podobné konania, vrátane opatrení na predchádzanie kríze a opatrení krízového riadenia, ktoré sú rovnocenné s opatreniami vymedzenými v smernici 2014/59/EÚ v pôvodnom jazyku a anglickom preklade] (ďalej spoločne len „konanie“).

3.2.b.  Konkurzné zmluvy

[jurisdikcia] alebo niektoré správne celky v rámci [jurisdikcia], ako je uvedené, je/sú stranou týchto konkurzných zmlúv: [v prípade potreby uviesť tie, ktoré majú alebo môžu mať dosah na toto stanovisko].

▼M6

3.3.    Vykonateľnosť systémových dokumentov

S prihliadnutím na ďalej uvedené body budú všetky ustanovenia systémových dokumentov záväzné a vykonateľné v súlade s ich podmienkami podľa práva [jurisdikcia], najmä v prípade začatia konkurzného konania alebo konania voči majiteľovi TIPS DCA.

Predovšetkým zastávame názor, že:

3.3.a.    Spracúvanie platobných príkazov

Ustanovenia [zoznam oddielov] pravidiel o spracúvaní platobných príkazov sú platné a vykonateľné. Najmä všetky platobné príkazy spracúvané podľa takýchto oddielov budú platné, záväzné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia]. Ustanovenie pravidiel, ktoré stanovuje presný moment, keď sa platobné príkazy stávajú vykonateľnými a neodvolateľnými ([doplniť oddiel pravidiel]), je platné, záväzné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.3.b.    Oprávnenie [vložiť názov CB] na vykonávanie jej funkcií

Začatie konkurzného konania alebo konania voči majiteľovi TIPS DCA neovplyvní oprávnenia a právomoci [vložiť názov CB], ktoré vyplývajú zo systémových dokumentov. [Uveďte [v potrebnom rozsahu], že: rovnaké stanovisko sa vzťahuje tiež na ktorýkoľvek subjekt poskytujúci majiteľom TIPS DCA služby, ktoré sú priamo a nevyhnutne požadované pre účasť v systéme (napr. poskytovatelia sieťových služieb TIPS)].

3.3.c.    Opatrenia na nápravu v prípade neplnenia

[Ak sa to vzťahuje na majiteľa TIPS DCA, ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel o predčasnej splatnosti ešte nesplatných pohľadávok, o započítavaní pohľadávok s cieľom použitia vkladov majiteľa TIPS DCA, o vymáhaní záložného práva, o pozastavení a ukončení účasti, o pohľadávkach z titulu úrokov z omeškania a o vypovedaní dohôd a transakcií ([vložiť iné príslušné ustanovenia pravidiel alebo systémových dokumentov]) sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].]

3.3.d.    Pozastavenie a ukončenie účasti

Ak sa to vzťahuje na majiteľa TIPS DCA, ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel (o pozastavení a ukončení účasti majiteľa TIPS DCA v systéme v prípade začatia konkurzného konania alebo konania, alebo iných prípadov neplnenia, ako sú vymedzené v systémových dokumentoch, alebo ak majiteľ TIPS DCA predstavuje akékoľvek systémové riziko alebo má vážne prevádzkové problémy) sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.3.e.    Postúpenie práv a povinností

Majiteľ TIPS DCA nemôže svoje práva a povinnosti postúpiť, zmeniť ani iným spôsobom previesť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu [vložiť názov CB].

3.3.f.    Výber rozhodného práva a jurisdikcia

Ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel, a najmä tie o rozhodnom práve, o riešení sporov, o príslušnosti súdov a o priebehu konania, sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.4.    Odporovateľnosť právnych úkonov

Zastávame názor, že žiadny záväzok, ktorý vyplýva zo systémových dokumentov, jeho plnenie alebo súlad s ním pred začatím konkurzného konania alebo konania voči majiteľovi TIPS DCA nemožno v takomto konaní vyňať ako odporovateľný právny úkon, odporovateľnú transakciu alebo vyňať iným spôsobom podľa práva [jurisdikcia].

Predovšetkým a bez toho, aby bol dotknutý vyššie uvedený názor, vyjadrujeme toto stanovisko s ohľadom na prevodné príkazy zadané ktorýmkoľvek účastníkom v systéme. Zastávame najmä názor, že ustanovenia [zoznam oddielov] pravidiel o vykonateľnosti a neodvolateľnosti prevodných príkazov budú platné a vykonateľné a že prevodný príkaz zadaný účastníkom a spracovaný podľa [zoznam oddielov] pravidiel nesmie byť vyňatý v akomkoľvek konkurznom konaní ani konaní ako odporovateľný právny úkon, odporovateľná transakcia alebo vyňatý iným spôsobom podľa práva [jurisdikcia].

3.5.    Zabavenie

Ak veriteľ majiteľa TIPS DCA účtu požiada súd alebo vládny orgán, justičný orgán alebo iný orgán verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia] na vydanie príkazu na zabavenie (vrátane príkazu na zmrazenie, príkazu na zaistenie alebo začatie iného verejnoprávneho alebo súkromnoprávneho konania, ktorého účelom je ochrana verejných záujmov alebo práv veriteľov majiteľa TIPS DCA) – ďalej len „zabavenie“ – podľa práva [jurisdikcia], zastávame názor, že [vložiť analýzu a úvahy].

3.6.    Kolaterál [v prípade potreby]

3.6.a.    Postúpenie práv alebo vklad aktív na účely kolaterálu, záložné právo a/alebo repoobchod

Postúpenia na účely kolaterálu sú platné a vymáhateľné podľa práva (jurisdikcia). Osobitne vznik a výkon záložného práva alebo repoobchodu podľa [vložiť odkaz na príslušné dojednanie s CB] budú platné a vymáhateľné podľa práva (jurisdikcia).

3.6.b.    Prednostné právo postupníkov, záložných veriteľov alebo kupujúcich pri repoobchodoch voči ostatným, ktorí si uplatňujú nárok

V prípade konkurzného konania alebo konania voči majiteľovi TIPS DCA budú mať práva a aktíva postúpené na účely kolaterálu alebo založené majiteľom TIPS DCA v prospech [vložiť odkaz na CB] alebo iných účastníkov systému prednosť pri platbách pred nárokmi všetkých ostatných veriteľov majiteľa TIPS DCA a nebudú podliehať prednostnému právu ani prednostným veriteľom.

3.6.c.    Uplatnenie nárokov zo zabezpečenia

Aj v prípade konkurzného konania alebo konania voči majiteľovi TIPS DCA budú mať ostatní účastníci systému a [vložiť názov CB] ako [postupníci, záložní veritelia alebo kupujúci pri repoobchodoch, podľa toho, čo možno uplatniť] stále možnosť vymáhať práva alebo realizovať aktíva majiteľa TIPS DCA prostredníctvom úkonu [vložiť názov CB] podľa pravidiel.

3.6.d.    Forma a požiadavky na registráciu

V prípade práv alebo aktív majiteľa TIPS DCA nie sú stanovené žiadne formálne požiadavky na postúpenie na účely kolaterálu alebo pre vznik a vymáhanie záložného práva alebo repoobchodu a [postúpenie na účely kolaterálu, záloh alebo repoobchod, podľa toho, čo možno uplatniť] alebo náležitosti takéhoto [postúpenia, zálohu alebo repoobchodu, podľa toho, čo možno uplatniť] nie je potrebné registrovať ani evidovať na žiadnom súde alebo vládnom orgáne, justičnom orgáne alebo inom orgáne verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia].

3.7.    Pobočky [v potrebnom rozsahu]

3.7.a.    Stanovisko sa vzťahuje na konanie prostredníctvom pobočiek

Každé z vyššie uvedených vyjadrení a stanovísk týkajúcich sa majiteľa TIPS DCA má rovnakú váhu a platnosť podľa práva [jurisdikcia] bez ohľadu na to, či majiteľ TIPS DCA koná prostredníctvom jednej alebo viacerých svojich pobočiek usadených mimo [jurisdikcia].

3.7.b.    Súlad s právom

Výkon práv a plnenie povinností podľa systémových dokumentov ani zadanie, prenos alebo prijatie platobných príkazov pobočkou majiteľa TIPS DCA nebudú v žiadnom ohľade porušovaním práva [jurisdikcia].

3.7.c.    Požadované povolenia

Výkon práv a plnenie povinností podľa systémových dokumentov ani zadanie, prenos alebo prijatie platobných príkazov pobočkou majiteľa TIPS DCA účtu si nebudú vyžadovať žiadne ďalšie povolenia, schválenia, súhlasy, evidencie, registrácie, notárske osvedčenia ani iné potvrdenia zo strany súdu alebo vládneho orgánu, justičného orgánu alebo orgánu verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia].

Toto stanovisko je vypracované k dátumu, ktorý je v ňom uvedený, je určené výlučne [vložiť názov CB] a [majiteľ TIPS DCA]. Žiadna iná osoba, ako sú určení adresáti a ich právni zástupcovia, sa nemôže odvolávať na toto stanovisko a ani jeho obsah nemožno sprístupniť iným ako týmto osobám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu s výnimkou Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk [a [národná centrálna banka/príslušné regulačné orgány] [jurisdikcia]).

S úctou

[podpis]
Dodatok III

HARMONOGRAM PREVÁDZKY

1. Platforma TIPS je prevádzkovaná a dostupná v režimoch U2A a A2A 24 hodín denne každý deň v roku.

2. Po dokončení posledných algoritmov v TARGET2 sa do platformy TIPS pošle správa a následne sa začne zmena pracovného dňa. Po začatí nového pracovného dňa pošle platforma TIPS záznam o zostatkoch na TIPS DCA do SSP na základe ich stavu existujúceho v čase zmeny pracovného dňa.

3. Prevádzkovými dňami SSP sú všetky dni okrem soboty, nedele, Nového roku, Veľkého piatku a Veľkonočného pondelka (podľa kalendára platného v sídle ECB), 1. mája, 25. decembra a 26. decembra.

4. Referenčným časom pre systém je miestny čas v sídle ECB, t. j. SEČ ( 31 ).

5. Prevádzkové hodiny sa môžu zmeniť v prípade prijatia opatrení na zabezpečenie kontinuity prevádzky.

6. Prehľad prevádzkových hodín a významných prevádzkových udalostí počas dňa je znázornený v tejto tabuľke. Vyrovnanie príkazov na okamžitú platbu pokračuje nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Prevod likvidity sa môže uskutočniť kedykoľvek s výnimkou časových pásiem, ktoré sú stanovené v tabuľke:Harmonogram SSP

Harmonogram TIPS

(platný pre TIPS DCA)

Čas

Opis

Čas

Opis

6.45-7.00

Čas na prípravu dennej prevádzky (1)

 

 

7.00-18.00

Denné spracovanie

 

 

17.00

Ukončenie vyrovnania klientskych platieb

 

 

18.00

Ukončenie vyrovnania medzibankových platieb

Ukončenie vyrovnania prevodov likvidity (2)

18.00

Ukončenie vyrovnania prevodov likvidity (2)

krátko po 18.00

Dokončenie posledných algoritmov

 

 

Po ukončení posledných algoritmov

Poslať správu TIPS s cieľom informovať, že sa môže uskutočniť zmena pracovného dňa

Po prijatí správy z SSP

- Zmena pracovného dňa v TIPS – Prehľad zostatkov na TIPS DCA a vytvorenie súborov na konci dňa (hlavná účtovná kniha)

18.00-18.45 (3)

Záverečné postupy denného spracovania

 

 

18.15 (3)

Všeobecný čas ukončenia využitia automatických operácií („standing facilities“)

 

 

(krátko po) 18.30 (4)

Údaje pre aktualizáciu účtovných systémov sú sprístupnené centrálnym bankám

 

 

18.45-19.30 (4)

Začiatočné postupy denného spracovania (nový pracovný deň)

 

 

19.00 (4) -19.30 (3)

Poskytnutie likvidity na PM účet

 

 

19.30 (3)

Správa „začiatok postupu“ a vyrovnanie trvalých príkazov na prevod likvidity z PM účtov na podúčty/technický účet (vyrovnanie súvisiace s pridruženým systémom) & Začiatok prevodov likvidity medzi TARGET2 a TIPS

19.30

Začiatok prevodov likvidity medzi TARGET2 a TIPS

19.30 (4) -22.00

Uskutočnenie dodatočných prevodov likvidity prostredníctvom ICM pre zúčtovací postup č. 6 v reálnom čase, uskutočnenie dodatočných prevodov likvidity prostredníctvom ICM predtým, ako pridružený systém pošle správu „začiatok cyklu“ pre zúčtovací postup č. 6 s rozhraním; vyrovnanie nočnej prevádzky pridruženého systému (len pre zúčtovací postup č. 6 v reálnom čase a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním)

 

 

22.00-1.00

Technická údržba (5)

22.00-1.00

Prevody likvidity nie sú možné, keďže SSP je uzavretá

1.00-7.00

Vyrovnanie nočnej prevádzky pridruženého systému (len pre zúčtovací postup č. 6 v reálnom čase a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním)

Prevody likvidity medzi TARGET2 a TIPS

 

 

(1)   „Dennou prevádzkou“ sa rozumie denné spracovanie a záverečné postupy denného spracovania.

(2)   Prevody likvidity vložené do systému pred ukončením vyrovnania budú spracované.

(3)   Posledný deň obdobia na udržiavanie povinných minimálnych rezerv v Eurosystéme sa končí o 15 minút neskôr.

(4)   Posledný deň obdobia na udržiavanie povinných minimálnych rezerv v Eurosystéme sa začína o 15 minút neskôr.

(5)   Cez víkend a sviatky trvá čas na technickú údržbu celý víkend alebo sviatok, t. j. od piatku 22.00 hod. do pondelka 1.00 hod. alebo v prípade sviatku od 22.00 hod. posledného pracovného dňa do 1.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa.

7. Aktuálne informácie o prevádzkovom stave platformy SSP a platformy TIPS sú prístupné v informačnom systéme TARGET2 (T2IS) a v informačnom systéme TIPS na osobitnej internetovej stránke v rámci internetových stránok ECB. Informácie o prevádzkovom stave platformy SSP a platformy TIPS v T2IS a na internetovej stránke ECB sa aktualizujú iba počas bežnej prevádzkovej doby.
Dodatok IV

SADZOBNÍK POPLATKOV

Poplatky za služby TIPS

1. Majiteľom prepojených PM účtov sa za služby TIPS spojené s DCA účtami účtujú tieto poplatky:Tarifné položky

Cena

Vysvetlenie

Služby vyrovnania

Príkaz na okamžitú platbu

0,20 eurocenta

Účtuje sa tiež za nevyrovnané transakcie

Žiadosť o storno

0,00

 

Zamietavá odpoveď na storno

0,00

 

Kladná odpoveď na storno

0,20 eurocenta

Účtuje sa tiež majiteľovi prepojeného PM účtu spojeného s TIPS DCA, v prospech ktorého sa vykonáva zaúčtovanie (tiež pre nevyrovnané transakcie)

2. Prvých desať miliónov príkazov na okamžitú platbu a kladných odpovedí na storno prijatých platformou TIPS do konca roka 2019 je bezplatných. Za akékoľvek ďalšie príkazy na okamžitú platbu a kladné odpovede na storno prijaté platformou TIPS do konca roka 2019 účtuje [vložiť názov centrálnej banky] majiteľom prepojeného PM účtu poplatky v nasledujúcom roku.

3. Za príkazy na prevod likvidity z PM na TIPS DCA odoslané z PM účtu účastníka a príkazy na prevod likvidity z TIPS DCA na PM prijaté na PM účte účastníka sa účtuje poplatok majiteľovi prepojeného PM účtu v súlade s dodatkom VI k prílohe II.
Dodatok V

TECHNICKÉ POŽIADAVKY PRIPOJENIA K TIPS

SLUŽBY POSKYTOVATEĽA SIEŤOVÝCH SLUŽIEB TIPS

Všeobecný opis služby

1. Poskytovateľ sieťových služieb TIPS pripojí majiteľa TIPS DCA a/alebo jeho dostupnú stranu do platformy TIPS a poskytuje služby bezpečnej výmeny správ na základe uzavretej skupiny užívateľov (CGU) a PKI, ako aj služby podpory a riadenia incidentov.

2. Všetky služby, ktoré poskytovateľ sieťových služieb TIPS poskytuje majiteľom TIPS DCA, sa poskytujú na základe osobitnej dohody uzavretej medzi nimi a v súlade s podrobnými požiadavkami pre poskytovateľov sieťových služieb uvedenými v dokumentácii týkajúcej sa pripojenia v aktuálnom znení (ďalej len „dokumentácia týkajúca sa pripojenia“). Dokumentácia týkajúca sa pripojenia je dostupná na internetovej stránke ECB a pozostáva z: a) dokumentu s názvom „Connectivity – technical requirements“ a týchto jeho príloh: „MEPT Message Exchange Processing for TIPS“ a „NSP Compliance Check Procedure“ a b) podmienok hostingu pre pripojenie k TIPS. Majitelia TIPS DCA sa vyzývajú, aby zahrnuli dokumentáciu týkajúcu sa pripojenia do dohody s poskytovateľom sieťových služieb TIPS.

3. Aby poskytovateľ sieťových služieb mohol uzatvoriť dohodu s majiteľom TIPS DCA ako poskytovateľ sieťových služieb TIPS, vykoná sa kontrola súladu poskytovateľa sieťových služieb s cieľom zabezpečiť, aby takýto poskytovateľ z technického hľadiska spĺňal požiadavky uvedené v dokumente „Connectivity – technical requirements“. Táto kontrola v prvom rade zahŕňa hodnotenie technickej ponuky poskytovateľa sieťových služieb. Ak je toto hodnotenie kladné, uskutoční sa druhá fáza kontroly súladu, ktorá zahŕňa niekoľko testov týkajúcich sa technického riešenia poskytovateľa sieťových služieb. Kontrola súladu je podrobnejšie opísaná v dokumente „NSP Compliance Check Procedure“ uvedenom v odseku 2.

4. Ak poskytovateľ sieťových služieb úspešne absolvuje kontrolu súladu, podpíše podmienky hostingu pre pripojenie k TIPS s Banca d'Italia. Takéhoto poskytovateľa sieťových služieb môže potom využívať každý majiteľ TIPS DCA na základe osobitnej dohody uzavretej medzi uvedeným poskytovateľom a majiteľom TIPS DCA a ich názvy sa uverejnia na internetovej stránke ECB iba na informačné účely. Kontrola súladu podľa odseku 3 sa uskutoční do 120 kalendárnych dní od dátumu, kedy bol majiteľ TIPS DCA oficiálne informovaný o začatí uvedeného postupu.

5. Ak poskytovateľ sieťových služieb úspešne neabsolvuje akúkoľvek fázu kontroly súladu podľa odseku 3, [vložiť názov CB] informuje majiteľa TIPS DCA, na žiadosť ktorého bolo začaté hodnotenie podľa odseku 3, o odmietnutí a jeho odôvodnení.

6. Majitelia TIPS DCA sú vo vlastnom záujme a na základe osobitnej dohody so svojím poskytovateľom sieťových služieb TIPS povinní monitorovať, či služby pripojenia, ktoré má poskytovať poskytovateľ sieťových služieb TIPS, spĺňajú všetky technické a prevádzkové požiadavky uvedené v odseku 2 v čase vykonávania kontroly súladu, ako aj počas celého obdobia, počas ktorého sú majitelia TIPS DCA pripojení k platforme TIPS.

7. Národné centrálne banky poskytujúce platformu TIPS uskutočňujú monitorovanie dodržiavania technických a prevádzkových požiadaviek poskytovateľom sieťových služieb TIPS výlučne s cieľom ochrany integrity platformy TIPS, a bez toho, aby bolo dotknuté monitorovanie uskutočňované majiteľom TIPS DCA v súlade s odsekom 6.

8. Poskytovateľ sieťových služieb TIPS môže byť odpojený od platformy TIPS, ak prestane spĺňať podmienky uvedené v dokumentácii týkajúcej sa pripojenia podľa odseku 2, alebo ak sú podmienky hostingu pre pripojenie k TIPS zrušené z akéhokoľvek dôvodu, ako je ustanovené v uvedených podmienkach. Ak dôjde k ukončeniu pripojenia poskytovateľa sieťových služieb TIPS k platforme TIPS, bude tento poskytovateľ vymazaný zo zoznamu poskytovateľov sieťových služieb TIPS.

▼B
PRÍLOHA III

POSKYTOVANIE VNÚTRODENNÉHO ÚVERU

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy:

1. „úverovou inštitúciou“ sa rozumie buď: a) úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 [a v prípade potreby vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ], ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu, alebo b) iná úverová inštitúcia v zmysle článku 123 ods. 2 zmluvy, ktorá podlieha kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušným orgánom;

2. „jednodňovým refinančným obchodom“ sa rozumie stály obchod Eurosystému, ktorý môžu zmluvné strany využívať na prijímanie jednodňových úverov z NCB pri vopred stanovenej jednodňovej refinančnej sadzbe;

3. „jednodňovou refinančnou sadzbou“ sa rozumie úroková miera uplatňovaná na jednodňové refinančné obchody;

4. „pobočkou“ sa rozumie pobočka v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 17 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

5. „subjektom verejného sektora“ sa rozumie subjekt, ktorý je súčasťou „verejného sektora“ vymedzeného v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazov uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy ( 32 );

▼M6

6. „investičnou spoločnosťou“ sa rozumie investičná spoločnosť v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 4 ods. 1 bod 1 smernice 2014/65/EÚ], s výnimkou inštitúcií uvedených v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ, za predpokladu, že predmetná investičná spoločnosť je: a) povolená a dohliadaná príslušným orgánom, ktorý bol za takýto orgán určený podľa smernice 2014/65/EÚ, a b) oprávnená uskutočňovať činnosti uvedené v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú položky 2, 3, 6 a 7 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ];

▼M4

7. „úzkymi väzbami“ sa rozumejú úzke väzby v zmysle článku 138 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60);

▼B

8. „konkurzným konaním“ sa rozumie konkurzné konanie v zmysle článku 2 písm. j) smernice 98/26/ES;

9. „prípadom neplnenia“ sa rozumie hroziaca alebo existujúca skutočnosť, ktorej výskyt môže ohroziť plnenie záväzkov zo strany subjektu podľa vnútroštátnej právnej úpravy implementujúcej toto usmernenie alebo akýchkoľvek iných pravidiel (vrátane tých, ktoré Rada guvernérov bližšie určila vo vzťahu k operáciám menovej politiky Eurosystému), ktoré sa uplatňujú na vzťah medzi týmto subjektom a ktoroukoľvek z centrálnych bánk Eurosystému, vrátane:

▼M6

a) prípadu, keď subjekt prestal spĺňať kritériá prístupu a/alebo technické požiadavky ustanovené v prílohe II, a ak je to uplatniteľné, v prílohe V, alebo v prílohe IIa alebo v prílohe IIb, alebo kde bol prístup subjektu k operáciám menovej politiky Eurosystému ako zmluvnej strane pozastavený alebo ukončený;

▼B

b) prípadu, keď sa voči subjektu začalo konkurzné konanie;

c) prípadu podania návrhu týkajúceho sa ktoréhokoľvek z opatrení uvedených v písmene b);

d) prípadu, keď subjekt vydá písomné vyhlásenie o svojej neschopnosti splácať všetky dlhy alebo ich časť alebo plniť svoje záväzky vyplývajúce z vnútrodenného úveru;

e) prípadu uzavretia dobrovoľnej všeobecnej dohody alebo dojednania subjektu so svojimi veriteľmi;

f) prípadu, keď je subjekt skutočne alebo podľa názoru príslušnej NCB eurozóny platobne neschopný alebo nie je schopný splácať svoje dlhy;

g) prípadu, ak je kreditný zostatok na ►M6  PM účte, T2S DCA alebo TIPS DCA ◄ subjektu, alebo všetky aktíva subjektu alebo ich podstatná časť predmetom príkazu na zmrazenie, zabavenie alebo zaistenie alebo predmetom akéhokoľvek iného konania, ktorého účelom je ochrana verejného záujmu alebo ochrana práv veriteľov subjektu;

h) prípadu, ak bola subjektu pozastavená účasť v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, a/alebo v pridruženom systéme alebo ak bola účasť subjektu v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, a/alebo v pridruženom systéme ukončená;

i) prípadu, ak akékoľvek podstatné uistenia alebo iné predzmluvné vyhlásenia urobené subjektom alebo o ktorých sa predpokladá, že boli urobené subjektom podľa rozhodného práva, sú nesprávne alebo nepravdivé, alebo

j) prípadu postúpenia všetkých aktív subjektu alebo ich podstatnej časti;

▼M6

10. „T2S účelovým peňažným účtom (T2S DCA)“ sa rozumie účet majiteľa T2S DCA, ktorý bol otvorený v rámci TARGET2 a používa sa na hotovostné platby súvisiace s vyrovnaním obchodov s cennými papiermi v T2S;

11. „TIPS účelovým peňažným účtom (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA)“ sa rozumie účet majiteľa TIPS DCA, ktorý bol otvorený v rámci TARGET2 a používa sa na poskytovanie okamžitých platobných služieb svojim zákazníkom.

▼B

Oprávnené subjekty

▼M4

1.  ►M6  Každá NCB eurozóny poskytne vnútrodenný úver úverovým inštitúciám usadeným v Únii alebo v EHP, ktoré sú oprávnenými zmluvnými stranami pre operácie menovej politiky Eurosystému, majú prístup k jednodňovým refinančným obchodom a majú účet vedený v príslušnej NCB eurozóny, a to aj v prípade, ak tieto úverové inštitúcie konajú prostredníctvom pobočky zriadenej v Únii alebo v EHP vrátane pobočiek zriadených v Únii alebo v EHP tých úverových inštitúcií, ktoré sú usadené mimo EHP, za predpokladu, že tieto pobočky sú zriadené v rovnakej krajine ako príslušná NCB eurozóny. ◄ Subjektom, ktoré podliehajú reštriktívnym opatreniam, ktoré prijala Rada Európskej únie alebo členské štáty podľa článku 65 ods. 1 písm. b), článkov 75 alebo 215 zmluvy, ktorých uplatňovanie podľa názoru [odkaz na CB/krajinu], o ktorom bola ECB informovaná, nie je zlučiteľné s plynulým fungovaním TARGET2, sa nemôže poskytnúť žiadny vnútrodenný úver.

2. Vnútrodenný úver sa môže poskytnúť aj týmto subjektom:

a) vypúšťa sa;

▼M6

b) úverovým inštitúciám usadeným v Únii alebo v EHP, ktoré nie sú oprávnenými zmluvnými stranami pre operácie menovej politiky Eurosystému a/alebo nemajú prístup k jednodňovým refinančným obchodom, a to aj v prípade, ak tieto úverové inštitúcie konajú prostredníctvom pobočky zriadenej v Únii alebo v EHP, vrátane pobočiek zriadených v Únii alebo v EHP tých úverových inštitúcií, ktoré sú usadené mimo EHP;

▼M7

c) pokladničným správam ústredných alebo regionálnych vlád členských štátov a subjektom verejného sektora členských štátov, ktoré sú oprávnené viesť účty pre klientov;

▼M4

d) investičným spoločnostiam usadeným v  ►M6  Únii alebo EHP ◄ za predpokladu, že uzavreli dojednanie so zmluvnou stranou menovej politiky Eurosystému s cieľom zabezpečiť, že na konci príslušného dňa sa pokryjú všetky pretrvávajúce debetné pozície, a

e) iným subjektom, ako sú tie, ktoré sú uvedené pod písmenom b), ktoré spravujú pridružené systémy a ktoré konajú v tomto postavení, za predpokladu, že dojednania pre poskytovanie vnútrodenného úveru takýmto subjektom sa predtým predložia Rade guvernérov a sú ňou schválené,

za predpokladu, že v prípadoch uvedených pod písmenami b) až e) je subjekt prijímajúci vnútrodenný úver usadený v rovnakej jurisdikcii ako NCB poskytujúca vnútrodenný úver.

Na všetky jednodňové úvery poskytnuté oprávneným centrálnym zmluvným stranám sa vzťahujú podmienky tejto prílohy (vrátane ustanovení týkajúcich sa akceptovateľného kolaterálu).

Sankcie stanovené v bodoch 10 a 11 sa uplatnia v prípadoch, keď oprávnené centrálne zmluvné strany nesplatia jednodňový úver, ktorý im poskytla ich národná centrálna banka.

3. V prípade subjektov uvedených v bode 2 písm. b) až e) a v súlade s článkom 19 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) sa vnútrodenný úver obmedzí na predmetný deň a nie je možné jeho predĺženie na jednodňový úver.

Odchylne od tohto ustanovenia môže Rada guvernérov na základe vopred prijatého odôvodneného rozhodnutia umožniť prístup k jednodňovým refinančným operáciám pre určité oprávnené centrálne zmluvné strany v rámci článku 139 ods. 2 písm. c) zmluvy v spojení s článkami 18 a 42 štatútu ESCB a článkom 1 ods. 1 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60). Takýmito oprávnenými centrálnymi zmluvnými stranami sú tie, ktoré v danom čase:

a) sú oprávnenými subjektmi v zmysle odseku 2 písm. e), ak takéto oprávnené subjekty sú zároveň oprávnené konať ako centrálne zmluvné strany v súlade s platnými predpismi Únie alebo vnútroštátnymi predpismi;

b) sú usadené v eurozóne;

c) podliehajú dohľadu a/alebo dozoru vykonávanému príslušnými orgánmi;

▼M6

d) sú v súlade s požiadavkami dozoru nad umiestňovaním infraštruktúr ponúkajúcich služby v eurách, ktoré sa podľa potreby menia a uverejňujú na internetových stránkach ECB ( 33 );

▼M4

e) majú účty v platobnom module (PM) TARGET2;

f) majú prístup k vnútrodennému úveru.

▼B

Akceptovateľný kolaterál

▼M4

4. Vnútrodenný úver musí byť založený na akceptovateľnom kolaterále a poskytuje sa prostredníctvom zabezpečených vnútrodenných prečerpaní účtu a/alebo vnútrodenných obchodov spätného odkúpenia v súlade s dodatočnými minimálnymi spoločnými kritériami (vrátane prípadov neplnenia uvedených v týchto kritériách, ako aj nimi spôsobených dôsledkov) stanovenými Radou guvernérov s ohľadom na operácie menovej politiky Eurosystému. Akceptovateľný kolaterál sa skladá z tých istých aktív, ako sú akceptovateľné pre použitie v operáciách menovej politiky Eurosystému, a podlieha tým istým pravidlám oceňovania a kontroly rizika, ktoré sú ustanovené v štvrtej časti usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60).

Vnútrodenný úver sa poskytne až vtedy, keď akceptovateľné aktíva poskytnuté ako kolaterál boli už prevedené, alebo sa už stali predmetom záložného práva. Na tento účel zmluvné strany vopred uložia alebo založia akceptovateľné aktíva v príslušnej NCB alebo vyrovnajú akceptovateľné aktíva v príslušnej NCB formou dodania oproti platbe.

5. Dlhové nástroje, ktoré vydal alebo za ktoré sa zaručil subjekt alebo ktorákoľvek iná tretia osoba, s ktorou má účastník úzke väzby, možno prijať ako akceptovateľný kolaterál v situáciách ustanovených v štvrtej časti usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60).

▼M6

5a. Použitie neakceptovateľného kolaterálu môže viesť k uplatneniu sankcií v súlade s piatou časťou usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60).

▼B

6. Rada guvernérov môže na základe návrhu príslušnej NCB eurozóny udeliť výnimku pokladničným správam uvedeným v bode 2 písm. c) z povinnosti zabezpečiť zodpovedajúci kolaterál pred získaním vnútrodenného úveru.

Postup pri poskytovaní úveru

7. Prístup k vnútrodennému úveru možno udeliť len počas pracovných dní.

8. Vnútrodenný úver sa poskytuje bez úrokov.

▼M6

9. Nesplatenie vnútrodenného úveru subjektom uvedeným v bode 1 na konci dňa sa automaticky považuje za žiadosť takéhoto subjektu o využitie jednodňového refinančného obchodu. Ak je subjekt uvedený v odseku 1 majiteľom TIPS DCA, akýkoľvek zostatok na konci dňa na jeho TIPS DCA zaznamenaný v súlade s dodatkom III k prílohe IIb k tomuto usmerneniu sa zohľadní na účely výpočtu sumy, v ktorej uvedený subjekt využije automatický jednodňový refinančný obchod. Dôsledkom však nie je ekvivalentné uvoľnenie aktív vopred uložených ako kolaterál pre nesplatený vnútrodenný úver.

▼B

10. Nesplatenie vnútrodenného úveru subjektom uvedeným v bode 2 písm. b), d) alebo e) na konci dňa z akéhokoľvek dôvodu zakladá pre tento subjekt zodpovednosť za zaplatenie týchto pokút:

a) ak má predmetný subjekt debetný zostatok na svojom účte na konci dňa po prvýkrát počas akéhokoľvek dvanásťmesačného obdobia, potom sa tomuto subjektu uloží pokuta vo forme úroku vypočítaného vo výške piatich percentuálnych bodov nad jednodňovou refinančnou sadzbou zo sumy takéhoto debetného zostatku;

b) ak má predmetný subjekt debetný zostatok na svojom účte na konci dňa najmenej po druhýkrát počas rovnakého dvanásťmesačného obdobia, potom sa pokuta vo forme úroku uvedeného v písmene a) zvýši o ďalších 2,5 percentuálneho bodu zakaždým, keď sa takáto debetná pozícia vyskytne počas uvedeného dvanásťmesačného obdobia.

11. Rada guvernérov môže rozhodnúť, že odpustí alebo zníži pokuty uložené podľa bodu 10, ak je debetný zostatok predmetného subjektu na konci dňa spôsobený udalosťou vyššej moci a/alebo technickou nefunkčnosťou TARGET2, tak ako je vymedzená v prílohe II.

Pozastavenie, obmedzenie alebo ukončenie vnútrodenného úveru

12.

 

a) Národné centrálne banky eurozóny pozastavia alebo ukončia prístup k vnútrodennému úveru, ak sa vyskytne niektorý z týchto prípadov neplnenia:

i) účet subjektu v NCB eurozóny je pozastavený alebo uzavretý;

ii) dotknutý subjekt prestane spĺňať niektorú z podmienok ustanovených v tejto prílohe pre poskytovanie vnútrodenného úveru;

iii) príslušný súdny alebo iný orgán vydal rozhodnutie, ktorým sa vo vzťahu k subjektu začalo likvidačné konanie alebo ktorým sa ustanovil likvidátor alebo úradník, ktorého postavenie je porovnateľné s postavením likvidátora, alebo ktorým sa začalo akékoľvek iné porovnateľné konanie;

iv) subjekt má zmrazené prostriedky a/alebo voči nemu Únia prijala iné opatrenia obmedzujúce schopnosť subjektu použiť vlastné prostriedky;

v) prístup subjektu k operáciám menovej politiky Eurosystému ako zmluvnej strane bol pozastavený alebo ukončený.

b) Národné centrálne banky eurozóny môžu pozastaviť alebo ukončiť prístup k vnútrodennému úveru, ak niektorá NCB pozastaví alebo ukončí účasť účastníka v TARGET2 podľa článku 34 ods. 2 písm. b) až e) prílohy II alebo ak nastane jeden alebo niekoľko prípadov neplnenia [iných ako tých, ktoré sú uvedené v článku 34 ods. 2 písm. a)].

▼M4

c) Ak Eurosystém rozhodne o pozastavení, obmedzení alebo zrušení prístupu zmluvných strán k nástrojom menovej politiky z dôvodov obozretnosti alebo z iných dôvodov podľa článku 158 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60), národné centrálne banky eurozóny takéto rozhodnutie implementujú vo vzťahu k prístupu k vnútrodennému úveru v súlade so zmluvnými dojednaniami alebo predpismi, ktorými sa príslušné národné centrálne banky riadia.

▼B

d) Národné centrálne banky eurozóny môžu rozhodnúť o pozastavení, obmedzení alebo ukončení prístupu účastníka k vnútrodennému úveru, ak sa účastník považuje za účastníka, ktorý predstavuje riziko z dôvodov obozretnosti. Takéto prípady NCB eurozóny ihneď písomne oznámi ECB, ostatným národným centrálnym bankám eurozóny a pripojeným národným centrálnym bankám. Rada guvernérov v prípade potreby rozhodne o jednotnej implementácii opatrení prijatých vo všetkých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

13. Ak sa NCB eurozóny rozhodne pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť prístup zmluvnej strany menovej politiky Eurosystému k vnútrodennému úveru v súlade s odsekom 12 písm. d) tejto prílohy, takéto rozhodnutie nenadobudne účinnosť, pokiaľ ho neschváli ECB.

14. Odchylne od odseku 13 môže NCB eurozóny za naliehavých okolností pozastaviť prístup zmluvnej strany menovej politiky Eurosystému k vnútrodennému úveru s okamžitou účinnosťou. V takých prípadoch dotknutá NCB eurozóny túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi ECB. ECB má právomoc zmeniť rozhodnutie NCB eurozóny. Ak však ECB nezašle NCB eurozóny oznámenie o takomto zmenenom rozhodnutí do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa ECB doručilo oznámenie, má sa za to, že ECB rozhodnutie NCB eurozóny schválila.

▼M3
PRÍLOHA IIIA

PODMIENKY OPERÁCIÍ AUTOKOLATERALIZÁCIE

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy:

▼M4

(1) „autokolateralizáciou“ sa rozumie vnútrodenný úver poskytovaný národnou centrálnou bankou (NCB) eurozóny v peniazoch centrálnej banky, ktorý sa používa vtedy, keď ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu nemá dostatok peňažných prostriedkov na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi, pričom takýto vnútrodenný úver je zabezpečený buď kupovanými cennými papiermi (collateral on flow), alebo cennými papiermi, ktoré už vlastní ►M6  majiteľ T2S DCA ◄ účtu (collateral on stock). Autokolateralizačná transakcia sa skladá z dvoch odlišných transakcií, jednou je poskytnutie autokolateralizácie a druhou je jej splatenie. Môže zahŕňať aj tretiu transakciu pre prípadné premiestnenie kolaterálu. Na účely článku 16 prílohy IIa všetky tri transakcie vstupujú do systému a stávajú sa neodvolateľnými v rovnakom momente ako transakcia spočívajúca v poskytnutí autokolateralizácie;

▼M3

(2) „dostupnou likviditou“ sa rozumie kreditný zostatok na ►M6  T2S DCA ◄ účte znížený o sumu akýchkoľvek spracovaných rezervácií likvidity alebo o sumu blokovania peňažných prostriedkov;

▼M6

(3) „T2S účelovým peňažným účtom (T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA)“ sa rozumie účet majiteľa T2S DCA, ktorý bol otvorený v rámci TARGET2 a používa sa na hotovostné platby súvisiace s vyrovnaním obchodov s cennými papiermi v T2S;

▼M3

(4) „úverovou inštitúciou“ sa rozumie buď: a) úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 [a v prípade potreby vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ], ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu, alebo b) iná úverová inštitúcia v zmysle článku 123 ods. 2 zmluvy, ktorá podlieha kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušným orgánom;

(5) „pobočkou“ sa rozumie pobočka v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 17 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

▼M4

(6) „úzkymi väzbami“ sa rozumejú úzke väzby v zmysle článku 138 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60);

▼M3

(7) „konkurzným konaním“ sa rozumie konkurzné konanie v zmysle článku 2 písm. j) smernice 98/26/ES;

(8) „prípadom neplnenia“ sa rozumie hroziaca alebo existujúca skutočnosť, ktorej výskyt môže ohroziť plnenie záväzkov zo strany subjektu podľa [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce ►M6  harmonizované podmienky otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu v rámci TARGET2 ◄ a ustanovenia tejto prílohy IIIa] alebo akýchkoľvek iných pravidiel (vrátane tých, ktoré Rada guvernérov bližšie určila vo vzťahu k operáciám menovej politiky Eurosystému), ktoré sa uplatňujú na vzťah medzi týmto subjektom a ktoroukoľvek z centrálnych bánk Eurosystému, vrátane:

▼M6

a) prípadu, keď subjekt prestal spĺňať kritériá prístupu a/alebo technické požiadavky ustanovené v [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky otvorenia a vedenia PM účtu v rámci TARGET2 a, ak je to uplatniteľné, na prílohu V, alebo harmonizované podmienky otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu v rámci TARGET2 alebo harmonizované podmienky otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu v rámci TARGET2], alebo kde bol prístup subjektu k operáciám menovej politiky Eurosystému ako zmluvnej strane pozastavený alebo ukončený;

▼M3

b) prípadu, keď sa voči subjektu začalo konkurzné konanie;

c) prípadu podania návrhu týkajúceho sa ktoréhokoľvek z opatrení uvedených v písmene b);

d) prípadu, keď subjekt vydá písomné vyhlásenie o svojej neschopnosti splácať všetky dlhy alebo ich časť alebo plniť svoje záväzky vyplývajúce z vnútrodenného úveru;

e) prípadu uzavretia dobrovoľnej všeobecnej dohody alebo dojednania subjektu so svojimi veriteľmi;

f) prípadu, keď je subjekt skutočne alebo podľa názoru [vložiť názov CB] platobne neschopný alebo nie je schopný splácať svoje dlhy;

▼M6

g) prípadu, ak je kreditný zostatok na PM účte, T2S DCA alebo TIPS DCA subjektu, alebo všetky aktíva subjektu alebo ich podstatná časť predmetom príkazu na zmrazenie, zabavenie alebo zaistenie alebo predmetom akéhokoľvek iného konania, ktorého účelom je ochrana verejného záujmu alebo ochrana práv veriteľov subjektu;

▼M3

h) prípadu, ak bola subjektu pozastavená účasť v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, a/alebo v pridruženom systéme alebo ak bola účasť subjektu v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, a/alebo v pridruženom systéme ukončená;

i) prípadu, ak akékoľvek podstatné uistenia alebo iné predzmluvné vyhlásenia urobené subjektom alebo o ktorých sa predpokladá, že boli urobené subjektom podľa rozhodného práva, sú nesprávne alebo nepravdivé, alebo

j) prípadu postúpenia všetkých aktív subjektu alebo ich podstatnej časti;

▼M6

(9) „TIPS účelovým peňažným účtom (TIPS Dedicated Cash Account – TIPS DCA)“ sa rozumie účet majiteľa TIPS DCA, ktorý bol otvorený v rámci TARGET2 a používa sa na poskytovanie okamžitých platobných služieb svojim zákazníkom;

▼M3

Oprávnené subjekty

1. Bez ohľadu na odsek 13 [vložiť názov CB] od ►M4  18. septembra ◄ 2017 a na požiadanie ponúka operácie autokolateralizácie subjektom, ktorým poskytuje vnútrodenný úver v súlade s prílohou III, pod podmienkou, že tieto subjekty majú ►M6  T2S DCA ◄ účet aj PM účet vedený v [vložiť názov CB] a že nepodliehajú reštriktívnym opatreniam, ktoré prijala Rada Európskej únie alebo členské štáty podľa článku 65 ods. 1 písm. b), článkov 75 alebo 215 zmluvy, [ktorých uplatňovanie podľa názoru [odkaz na CB/krajinu], o ktorom bola ECB informovaná, nie je zlučiteľné s plynulým fungovaním TARGET2].

2. Autokolateralizácia sa obmedzuje len na vnútrodenný úver. Rozšírenie na jednodňový úver nie je možné.

Akceptovateľný kolaterál

▼M4

3. Autokolateralizácia musí byť založená na akcep