02012L0030 — SK — 20.07.2017 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/30/EÚ

z 25. októbra 2012

o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 315, 14.11.2012, p.74)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017

L 169

46

30.6.2017