02012L0019 — SK — 04.07.2018 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EÚ

zo 4. júla 2012

o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 197 24.7.2012, s. 38)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/849 Text s významom pre EHP z 30. mája 2018,

  L 150

93

14.6.2018
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EÚ

zo 4. júla 2012

o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy

V tejto smernici sa ustanovujú opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí predchádzaním alebo znižovaním nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu z elektrických a elektronických zariadení (ďalej len „OEEZ“) a nakladania s ním a znižovaním celkových vplyvov využívania zdrojov a zefektívňovaním takéhoto využitia v súlade s článkami 1 a 4 smernice 2008/98/ES, čím sa prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa vzťahuje na elektrické a elektronické zaradenia (EEZ) takto:

a) od 13. augusta 2012 do 14. augusta 2018 (prechodné obdobie), s výhradou odseku 3, na EEZ, ktoré patria do kategórií stanovených v prílohe I. Príloha II obsahuje orientačný zoznam EEZ, ktoré patria do kategórií stanovených v prílohe I;

b) od 15. augusta 2018 s výhradou odsekov 3 a 4 na všetky EEZ. Všetky EEZ sa klasifikujú do kategórií stanovených v prílohe III. Príloha IV obsahuje neúplný zoznam EEZ, ktoré patria do kategórií stanovených v prílohe III (otvorený rozsah).

2.  Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté požiadavky právnych predpisov Únie vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia a na chemické látky, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry ( 1 ), ako aj požiadavky osobitných právnych predpisov Únie o odpadovom hospodárstve alebo o dizajne výrobkov.

3.  Táto smernica sa neuplatňuje na žiadne z týchto EEZ:

a) zariadenia, ktoré sú potrebné na ochranu dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti členských štátov vrátane zbraní, munície a vojenského materiálu určeného na osobitné vojenské účely;

b) zariadenia osobitne navrhnuté a nainštalované ako súčasť iného typu zariadenia, ktoré je vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo doň nepatrí, ktoré môžu plniť svoju funkciu len v prípade, ak sú súčasťou takéhoto zariadenia;

c) žiarovky.

4.  Okrem zariadení uvedených v odseku 3 sa táto smernica od 15. augusta 2018 neuplatňuje na tieto EEZ:

a) zariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru;

b) veľké stacionárne priemyselné náradia;

c) veľké pevné inštalácie s výnimkou zariadení, ktoré nie je osobitne navrhnuté a namontované ako súčasť uvedených inštalácií;

d) osobné alebo nákladné dopravné prostriedky s výnimkou elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené;

e) necestné pojazdné stroje sprístupnené výlučne na profesionálne používanie;

f) zariadenia osobitne navrhnuté výlučne na účely výskumu a vývoja, sprístupnené len medzi podnikmi;

g) zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ak sa očakáva, že tieto pomôcky budú infekčné pred koncom životného cyklu, a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky.

5.  Komisia najneskôr do 14. augusta 2015 preskúma rozsah pôsobnosti tejto smernice stanovený v odseku 1 písm. b) vrátane parametrov, na základe ktorých sa rozlišuje medzi veľkými a malými zariadeniami v prílohe III, a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade. K správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „elektrické a elektronické zariadenia“ alebo „EEZ“ sú zariadenia, ktoré na svoju riadnu činnosť potrebujú elektrické prúdy alebo elektromagnetické polia, a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takýchto prúdov a polí, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia najviac 1 000 voltov pre striedavý prúd a 1 500 voltov pre jednosmerný prúd;

b) „veľké stacionárne priemyselné náradia“ sú veľké zostavy strojov, zariadení a/alebo súčiastok, ktoré spoločne fungujú na špecifické použitie, natrvalo ich na určenom mieste nainštalovali a odinštalovali odborníci a používajú a udržiavajú ich odborníci v rámci priemyselnej výrobnej prevádzky alebo výskumnej a vývojovej inštitúcie;

c) „veľká pevná inštalácia“ je rozsiahla kombinácia niekoľkých typov prístrojov a prípadne iných zariadení, ktoré:

i) zostavili, nainštalovali a odinštalovali odborníci;

ii) sú určené na stále používanie ako súčasť budovy alebo konštrukcie na vopred stanovenom a vyhradenom mieste a

iii) ktoré je možné nahradiť len rovnakým osobitne navrhnutým zariadením;

d) „necestné pojazdné stroje“ sú strojové zariadenia s palubným zdrojom energie, ktorých prevádzka si pri práci vyžaduje pohybovanie alebo nepretržitý či takmer nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných umiestnení;

e) „odpad z elektrických a elektronických zariadení“ alebo „OEEZ“ sú elektrické alebo elektronické zariadenia, ktoré sú odpadom v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2008/98/ES vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou výrobku v čase, keď sa vyraďuje;

f) „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane predaja prostriedkami komunikácie na diaľku v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku ( 2 ):

i) je usadená v členskom štáte a vyrába EEZ pod svojím menom alebo ochrannou známkou, alebo si dá EEZ navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou na území tohto členského štátu;

ii) je usadená v členskom štáte a na území tohto členského štátu opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou zariadenia vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý opätovne predáva, sa nepovažuje za „výrobcu“, ak sa na zariadení nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v bode i);

iii) je usadená v členskom štáte a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh tohto členského štátu EEZ z tretej krajiny alebo iného členského štátu, alebo

iv) predáva v členskom štáte EEZ prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku priamo súkromným domácnostiam alebo iným užívateľom ako súkromným domácnostiam a je usadená v inom členskom štáte alebo v tretej krajine.

Za „výrobcu“ sa nepovažuje ten, kto poskytuje financovanie výlučne na základe alebo v rámci zmluvy o financovaní, pokiaľ nevystupuje aj ako výrobca v zmysle bodov i) až iv);

g) „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje EEZ na trhu. Toto vymedzenie pojmu nebráni tomu, aby bol distribútor zároveň výrobcom v zmysle písmena f);

h) „OEEZ zo súkromných domácností“ je OEEZ, ktorý pochádza zo súkromných domácností a OEEZ, ktorý pochádza z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný odpadu pochádzajúcemu zo súkromných domácností. Odpad z EEZ, ktoré pravdepodobne budú používať súkromné domácnosti a iní používatelia ako súkromné domácnosti, sa v každom prípade považuje za OEEZ zo súkromných domácností;

i) „zmluva o financovaní“ je každá zmluva o pôžičke, leasingu, prenájme alebo o predaji na splátky, alebo dohoda týkajúca sa akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu na to, či podmienky takejto zmluvy alebo dohody alebo dodatočnej zmluvy alebo dodatočnej dohody stanovujú, že sa uskutoční alebo môže uskutočniť prevod vlastníctva takéhoto zariadenia;

j) „sprístupnenie na trhu“ je dodanie výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu členského štátu v rámci obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne;

k) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu v členskom štáte v rámci podnikateľskej činnosti;

l) „odstránenie“ je manuálne, mechanické, chemické alebo metalurgické zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že nebezpečné látky, zmesi a súčiastky je možné v rámci procesu spracovania kontrolovať ako identifikovateľný prúd alebo identifikovateľnú súčasť prúdu. Látka, zmes alebo súčiastka je identifikovateľná, ak je možné jej monitorovanie s cieľom overiť, či je spracovanie bezpečné z hľadiska životného prostredia;

m) „zdravotnícka pomôcka“ je zdravotnícka pomôcka alebo príslušenstvo v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) alebo b) smernice Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach ( 3 ), ktoré sú EEZ;

n) „diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro“ je diagnostická pomôcka in vitro alebo doplnok v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) alebo c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro ( 4 ), ktoré sú EEZ;

o) „aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka“ je aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka v zmysle článku 1 ods. 2 písm. c) smernice Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach ( 5 ), ktorá je EEZ.

2.  Okrem toho sa uplatňuje vymedzenie pojmov „nebezpečný odpad“, „zber“, „separovaný zber“, „predchádzanie vzniku“, „opätovné použitie“„spracovanie“, „zhodnocovanie“, „príprava na opätovné použitie“, „recyklácia“ a „zneškodňovanie“ ustanovené v článku 3 smernice 2008/98/ES.

Článok 4

Dizajn výrobku

Členské štáty bez toho, aby boli dotknuté požiadavky právnych predpisov Únie v oblasti riadneho fungovania vnútorného trhu a dizajnu výrobkov vrátane smernice 2009/125/ES, podporia spoluprácu medzi výrobcami a recyklačnými zariadeniami a opatrenia na presadzovanie dizajnu a výroby EEZ, a to najmä v záujme uľahčenia opätovného použitia, demontáže a zhodnocovania OEEZ, ich súčiastok a materiálov. Členské štáty prijmú v tejto súvislosti príslušné opatrenia, aby sa uplatňovali požiadavky na ekodizajn uľahčujúce opätovné použitie a spracovanie OEEZ ustanovené v rámci smernice 2009/125/ES a aby výrobcovia nebránili opätovnému použitiu OEEZ tým, že použijú špecifické dizajnové prvky alebo výrobné postupy, pokiaľ takéto špecifické dizajnové prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody, napríklad vo vzťahu k ochrane životného prostredia a/alebo k požiadavkám na bezpečnosť.

Článok 5

Separovaný zber

1.  Členské štáty prijmú príslušné opatrenia na minimalizáciu zneškodňovania OEEZ vo forme netriedeného komunálneho odpadu, na zabezpečenie správneho spracovania všetkého vyzbieraného OEEZ a na dosiahnutie vysokého podielu separovaného zberu OEEZ, a to najmä a prioritne v prípade zariadení na tepelnú výmenu, ktoré obsahujú látky poškodzujúce ozón a fluórované skleníkové plyny, žiariviek obsahujúcich ortuť, fotovoltických panelov a malých zariadení uvedených v kategóriách 5 a 6 v prílohe III.

2.  Pokiaľ ide o OEEZ zo súkromných domácností, členské štáty zabezpečia, aby:

a) sa stanovili systémy povoľujúce konečným držiteľom a distribútorom odovzdať takýto odpad prinajmenšom bezplatne. Členské štáty zabezpečia dostupnosť a prístupnosť potrebných zberných zariadení, pričom sa zohľadní najmä hustota obyvateľstva;

b) pri dodávke nového výrobku boli distribútori zodpovední za zabezpečenie toho, že sa im takýto odpad môže odovzdať prinajmenšom bezplatne na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je zariadenie rovnakého druhu a spĺňa rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie. Členské štáty sa môžu odkloniť od tohto ustanovenia, ak zabezpečia, že odovzdanie OEEZ sa tým nestane pre konečného držiteľa zložitejšie a zostane pre konečného držiteľa bezplatné. Členské štáty, ktoré využijú toto ustanovenie, to oznámia Komisii;

c) distribútori ponúkali koncovým používateľom zber veľmi malého OEEZ (s vonkajšími rozmermi najviac 25 cm) v maloobchodných predajniach, ktorých predajná plocha venovaná EEZ je aspoň 400 m2, alebo v ich bezprostrednej blízkosti bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si EEZ rovnakého typu, ak z posúdenia nevyplynie, že existujúce alternatívne zberné systémy sú pravdepodobne účinné aspoň v tej istej miere. Tieto posúdenia sú prístupné verejnosti. Vyzbieraný OEZZ sa riadne spracuje v súlade s článkom 8;

d) bez toho, aby boli dotknuté písmená a), b) a c), sa výrobcom povolilo vytvoriť a prevádzkovať individuálne a/alebo kolektívne systémy na odovzdávanie OEEZ zo súkromných domácností za predpokladu, že sú v súlade s cieľmi tejto smernice;

e) so zreteľom na vnútroštátne normy a normy Únie týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti mohol byť OEEZ, ktorý z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu, pri odovzdávaní podľa písmena a), b) a c) odmietnutý. Členské štáty prijmú osobitné opatrenia pre takýto OEEZ.

Členské štáty môžu ustanoviť osobitné opatrenia na odovzdávanie OEEZ podľa písmen a), b) a c) v prípadoch, keď zariadenie neobsahuje základné súčiastky OEEZ alebo ak obsahuje iný odpad ako OEEZ.

3.  Členské štáty môžu určiť subjekty, ktorým sa povoľuje zber OEEZ zo súkromných domácností, ako sa uvádza v odseku 2.

4.  Členské štáty môžu požadovať, aby sa OEEZ uložený v zbernom zariadení, ako sa uvádza v odsekoch 2 a 3, odovzdal výrobcom alebo tretím stranám konajúcim v ich mene alebo sa odovzdal na účely prípravy na opätovné použitie určeným zariadeniam alebo podnikom.

5.  V prípade iného OEEZ, ako je OEEZ zo súkromných domácností, a bez toho, aby bol dotknutý článok 13, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene zaistili zber takéhoto odpadu.

Článok 6

Zneškodňovanie a preprava vyzbieraného OEEZ

1.  Členské štáty zakážu zneškodňovanie separovane vyzbieraného OEEZ, ktorý ešte nebol spracovaný podľa článku 8.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa zber a preprava separovane vyzbieraného OEEZ uskutočnili spôsobom, ktorý umožňuje optimálne podmienky pre prípravu na opätovné použitie, recykláciu a izolovanie nebezpečných látok.

V záujme čo najlepšej prípravy na opätovné použitie členské štáty presadzujú, aby zberné systémy alebo zberné zariadenia podľa možnosti pred každou ďalšou prepravou zabezpečili v zberniach oddelenie OEEZ, ktorý sa má pripraviť na opätovné použitie, od ostatného separovane vyzbieraného OEEZ, a to najmä udelením vstupu zamestnancom centier pre opätovné použitie.

Článok 7

Podiel zberu

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1, každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady zodpovednosti výrobcu a na základe toho každoročné dosahovanie minimálneho podielu zberu. Od 2016 predstavuje minimálny podiel zberu 45 %, pričom tento podiel sa vypočítava na základe celkovej hmotnosti OEEZ vyzbieraného v súlade s článkami 5 a 6 v danom roku v danom členskom štáte a vyjadruje ako percentuálny podiel priemernej hmotnosti EEZ uvedených na trh v troch predchádzajúcich rokoch v danom členskom štáte. Členské štáty zabezpečia, aby sa v období od 2016 do 2019 postupne zvyšoval objem vyzbieraného OEEZ, pokiaľ už nebol dosiahnutý podiel zberu stanovený v druhom pododseku.

Od 2019 predstavuje minimálny podiel zberu, ktorý sa má každoročne dosiahnuť, 65 % priemernej hmotnosti EEZ uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch v dotknutom členskom štáte alebo 85 % OEEZ vyprodukovaného na území uvedeného členského štátu.

Do 31. decembra 2015 sa naďalej uplatňuje podiel separovaného zberu OEEZ zo súkromných domácností priemerne aspoň 4 kilogramy na obyvateľa na rok alebo vo výške rovnajúcej sa hmotnosti OEEZ, ktorý sa vyzbieral v uvedenom členskom štáte v priemere v predchádzajúcich troch rokoch, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Členské štáty môžu stanoviť ambicióznejšie podiely separovaného zberu OEEZ a v tom prípade oznámia túto skutočnosť Komisii.

2.  S cieľom zistiť, či sa dosiahol minimálny podiel zberu, členské štáty zabezpečia, že sa informácie o OEEZ vyzbieranom separovane podľa článku 5 zašlú členským štátom bezplatne, a to vrátane minimálne informácií o OEEZ, ktorý bol:

a) prijatý zbernými alebo spracovateľskými zariadeniami;

b) prijatý distribútormi;

c) separovane vyzbieraný výrobcami alebo tretími osobami v mene výrobcov.

3.  Odchylne od odseku 1, Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko sa môžu z dôvodu nedostatku potrebnej infraštruktúry a nízkej úrovne spotreby EEZ rozhodnúť, že:

a) od 14. augusta 2016 dosiahnu podiel zberu, ktorý je nižší ako 45 %, ale vyšší ako 40 % priemernej hmotnosti EEZ uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch, a

b) odložia dosiahnutie podielu zberu uvedeného v druhom pododseku odseku 1 na termín podľa vlastného výberu, najneskôr však do 14. augusta 2021.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty stanovujúce nevyhnutné prechodné úpravy s cieľom vyriešiť ťažkosti, ktorým čelia členské štáty pri dodržiavaní požiadaviek uvedených v odseku 1.

5.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku Komisia prijme do 14. augusta 2015 vykonávacie akty, ktorými ustanoví spoločnú metodiku na výpočet hmotnosti EEZ uvádzaných na vnútroštátny trh a spoločnú metodiku na výpočet množstva OEEZ vyprodukovaného na jednotku hmotnosti v každom členskom štáte. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

6.  Komisia do 14. augusta 2015 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o prehodnotení lehôt súvisiacich s podielmi zberu uvedenými v odseku 1 a o možnosti stanoviť individuálne podiely zberu pre jednu alebo viacero kategórií stanovených v prílohe III, najmä pokiaľ ide o zariadenia na tepelnú výmenu, fotovoltické panely, malé zariadenia, malé IT a telekomunikačné zariadenia a lampy obsahujúce ortuť. V prípade potreby sa k správe pripojí legislatívny návrh.

7.  Ak sa Komisia na základe štúdie vplyvu domnieva, že treba zrevidovať podiel zberu založený na vyprodukovanom OEEZ, predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh.

Článok 8

Riadne spracovanie

1.  Členské štáty zabezpečia, aby procesom riadneho spracovania prešiel všetok separovane vyzbieraný OEEZ.

2.  Náležité spracovanie, iné ako príprava na opätovné použitie, a činnosti zhodnocovania alebo recyklácie zahŕňajú minimálne odstránenie všetkých kvapalín a selektívne spracovanie v súlade s prílohou VII.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene vytvorili systémy na zabezpečenie zhodnocovania OEEZ za použitia najlepších dostupných techník. Systémy môžu výrobcovia vytvoriť individuálne alebo kolektívne. Členské štáty zabezpečia, aby každé zariadenie alebo podnik vykonávajúci zber alebo spracovateľské činnosti skladoval OEEZ a zaobchádzal s ním v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v prílohe VIII.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty týkajúce sa zmien a doplnení prílohy VII, aby sa zaviedli iné spracovateľské technológie zabezpečujúce minimálne rovnakú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

Komisia prednostne vyhodnotí, či sa majú zmeniť a doplniť údaje týkajúce sa dosiek s plošnými spojmi mobilných telefónov a obrazoviek z tekutých kryštálov. Komisia je vyzvaná, aby vyhodnotila, či sú potrebné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k prílohe VII v záujme zohľadnenia nanomateriálov obsiahnutých v EEZ.

5.  V záujme ochrany životného prostredia môžu členské štáty stanoviť normy minimálnej kvality pre spracovanie vyzbieraného OEEZ.

Členské štáty, ktoré si zvolia takéto normy kvality, to oznámia Komisii, ktorá tieto normy uverejní.

Komisia najneskôr do 14. februára 2013 požiada európske organizácie pre normalizáciu, aby vypracovali európske normy pre spracovanie OEEZ vrátane zhodnocovania, recyklácie a prípravy na opätovné použitie. Tieto normy zohľadnia súčasný stav v oblasti technológií.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví normy minimálnej kvality založené najmä na normách vypracovaných európskymi organizáciami pre normalizáciu. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

Odkaz na normy prijaté Komisiou sa uverejní.

6.  Členské štáty podporia zariadenia alebo podniky, ktoré vykonávajú spracovateľské činnosti, aby zaviedli certifikované systémy environmentálneho manažmentu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) ( 6 ).

Článok 9

Povolenia

1.  Členské štáty zabezpečia, aby každé zariadenie alebo podnik vykonávajúci spracovateľské činnosti získal v súlade s článkom 23 smernice 2008/98/ES od príslušných orgánov povolenie.

2.  Výnimky z požiadaviek na získanie povolenia, podmienok udeľovania výnimiek a registrácie musia byť v súlade s článkami 24, 25 a 26 smernice 2008/98/ES.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby povolenie alebo registrácia podľa odsekov 1 a 2 zahŕňali všetky podmienky, ktoré sú potrebné pre súlad s požiadavkami článku 8 ods. 2, 3 a 5 a pre dosiahnutie cieľov zhodnocovania uvedených v článku 11.

Článok 10

Preprava OEEZ

1.  Spracovateľské činnosti sa môžu tiež vykonávať mimo príslušného členského štátu alebo Únie za predpokladu, že preprava OEEZ je v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 a nariadením Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice ( 7 ).

2.  OEEZ vyvážaný z Únie sa započítava do plnenia povinností a cieľov stanovených v článku 11 tejto smernice, len ak vývozca v súlade s nariadeniami (ES) č. 1013/2006 a (ES) č. 1418/2007 môže preukázať, že spracovanie sa vykonalo za podmienok, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami tejto smernice.

3.  Komisia najneskôr do 14. februára 2014 prijme v súlade s článkom 20 delegované akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá doplňujúce pravidlá uvedené v odseku 2 tohto článku, najmä kritériá pre posúdenie rovnocenných podmienok.

Článok 11

Ciele týkajúce sa zhodnocovania

1.  Vzhľadom na všetok OEEZ, ktorý sa vyzbieral separovane v súlade s článkom 5 a zaslal na spracovanie v súlade s článkami 8, 9 a 10, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia plnili minimálne ciele stanovené v prílohe V.

2.  Dosiahnutie cieľov sa vypočíta pre každú kategóriu ako podiel hmotnosti OEEZ, ktorý po riadnom spracovaní v súlade s článkom 8 ods. 2, pokiaľ ide o zhodnocovanie alebo recykláciu, vstúpi do zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu/prípravu na opätovné použitie, na hmotnosti všetkého separovane vyzbieraného OEEZ pre danú kategóriu a vyjadruje sa v percentách.

Predbežné činnosti vrátane triedenia a uloženia pred zhodnocovaním sa nezapočítavajú do dosahovania týchto cieľov.

3.  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto článku môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví dodatočné pravidlá metód výpočtu, pokiaľ ide o uplatňovanie minimálnych cieľov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby na účely výpočtu týchto cieľov výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene uchovávali záznamy o hmotnosti OEEZ, jeho súčiastkach, materiáloch alebo látkach pri výstupe (výstup) zo zberného zariadenia, vstupe (vstup) do spracovateľských zariadení a výstupe (výstup) z nich a pri vstupe (vstup) do zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu/prípravu na opätovné použitie.

Členské štáty tiež zabezpečia, aby sa na účely odseku 6 uchovávali záznamy o hmotnosti výrobkov a materiálov pri výstupe (výstup) zo zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu/prípravu na opätovné použitie.

5.  Členské štáty podporia vývoj nových technológií na zhodnocovanie, recykláciu a spracovanie.

6.  Na základe správy Komisie, ku ktorej je v prípade potreby priložený legislatívny návrh, Európsky parlament a Rada prehodnotia do 14. augusta 2016 ciele týkajúce sa zhodnocovania uvedené v časti 3 prílohy V, preskúmajú možnosť stanovenia samostatných cieľov, pokiaľ ide o OEEZ, ktorý sa má pripraviť na opätovné použitie, a prehodnotia metódu výpočtu uvedenú v odseku 2 s cieľom analyzovať možnosť stanovenia cieľov na základe výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom (výstup) zhodnocovania, recyklácie a prípravy na opätovné použitie.

Článok 12

Financovanie vzťahujúce sa na OEEZ zo súkromných domácností

1.  Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia financovali aspoň zber, spracovanie, zhodnocovanie a environmentálne šetrné zneškodňovanie OEEZ zo súkromných domácností odovzdaného do zberných zariadení zriadených podľa článku 5 ods. 2.

2.  Členské štáty môžu podľa potreby podnecovať výrobcov, aby financovali aj náklady, ktoré vznikajú zberným zariadeniam v súvislosti so zberom OEEZ zo súkromných domácností.

3.  Pokiaľ ide o výrobky uvedené na trh po 13. auguste 2005, každý výrobca je zodpovedný za financovanie činností uvedených v odseku 1, ktoré sa týkajú odpadu z jeho vlastných výrobkov. Výrobca si môže zvoliť, či si túto svoju povinnosť splní individuálne, alebo sa zapojí do kolektívneho systému.

Členské štáty zabezpečia, aby každý výrobca pri uvedení výrobku na trh poskytol záruku, z ktorej vyplýva, že nakladanie so všetkým OEEZ bude finančne zabezpečené a že výrobcovia zreteľne označia svoje výrobky v súlade s článkom 15 ods. 2. Táto záruka zabezpečí, aby boli činnosti uvedené v odseku 1, ktoré sa týkajú tohto výrobku, finančne zabezpečené. Záruka môže byť vo forme účasti výrobcu v príslušných systémoch na financovanie nakladania s OEEZ, recyklačného poistenia alebo zablokovaného bankového účtu.

4.  Zodpovednosť za financovanie nákladov na nakladanie s OEEZ z výrobkov, ktoré boli uvedené na trh 13. augusta 2005 alebo pred 13. augustom 2005 (ďalej len „historický odpad“), znáša jeden alebo viacero systémov, do ktorých prispejú proporcionálne, napr. v pomere k ich podielu na trhu podľa druhu zariadenia, všetci výrobcovia nachádzajúci sa na trhu, keď vzniknú príslušné náklady.

5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa vytvorili vhodné mechanizmy alebo postupy na vrátenie príspevkov výrobcom v prípadoch, keď sa EEZ prepravujú na účely ich uvedenia na trh mimo územia dotknutého členského štátu. Takéto mechanizmy alebo postupy môžu vytvoriť výrobcovia alebo tretie strany konajúce v mene výrobcov.

6.  Komisia sa vyzýva, aby do 14. augusta 2015 vypracovala správu o možnosti stanovenia kritérií na začlenenie skutočných nákladov na konci životnosti výrobkov do financovania nakladania s OEEZ výrobcami a aby v prípade potreby predložila Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh.

Článok 13

Financovanie vzťahujúce sa na OEEZ od iných užívateľov ako súkromných domácností

1.  Členské štáty zabezpečia, aby financovanie nákladov na zber, spracovanie, zhodnocovanie a environmentálne šetrné zneškodňovanie OEEZ od iných užívateľov ako súkromných domácností z výrobkov uvedených na trh po 13. auguste 2005 zabezpečovali výrobcovia.

Pokiaľ ide o historický odpad, ktorý sa nahrádza novými rovnocennými výrobkami alebo novými výrobkami plniacimi tie isté funkcie, financovanie nákladov zabezpečujú výrobcovia týchto výrobkov, keď ich dodávajú. Členské štáty môžu alternatívne ustanoviť, aby iní užívatelia ako súkromné domácnosti boli tiež čiastočne alebo celkom zodpovední za toto financovanie.

Financovanie nákladov na iný historický odpad zabezpečia iní užívatelia ako súkromné domácnosti.

2.  Výrobcovia a iní užívatelia ako súkromné domácnosti môžu bez toho, aby bola dotknutá táto smernica, uzavrieť dohody ustanovujúce iné metódy financovania.

Článok 14

Informácie pre užívateľov

1.  Členské štáty môžu od výrobcov vyžadovať, aby kupujúcim pri predaji nových výrobkov poskytovali informácie o nákladoch na zber, spracovanie a zneškodňovanie environmentálne šetrným spôsobom. Uvedené náklady nesmú presiahnuť najlepší odhad skutočných nákladov.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa užívateľom EEZ v súkromných domácnostiach poskytli potrebné informácie o:

a) požiadavke nezneškodňovať OEEZ ako netriedený komunálny odpad a zbierať takýto OEEZ separovane;

b) systémoch na odovzdanie a zber, ktoré sú im dostupné, podporujúc koordináciu informácií o dostupných zberných miestach bez ohľadu na výrobcov alebo iné subjekty, ktoré ich zriadili;

c) úlohe, ktorú zohrávajú pri prispievaní k opätovného použitiu, recyklácii a iným formám zhodnocovania OEEZ;

d) potenciálnych účinkoch na životné prostredie a zdravie ľudí ako dôsledku prítomnosti nebezpečných látok v EEZ;

e) význame symbolu uvedeného v prílohe IX.

3.  Členské štáty prijmú príslušné opatrenia na to, aby sa spotrebitelia zúčastnili na zbere OEEZ, a podnietia ich, aby uľahčili proces opätovného používania, spracovania a zhodnocovania.

4.  S cieľom minimalizovať zneškodňovanie OEEZ ako netriedeného komunálneho odpadu a uľahčiť jeho separovaný zber zabezpečia členské štáty, aby výrobcovia vhodne označovali EEZ uvedené na trh – podľa možnosti v súlade s európskou normou EN 50419 ( 8 ) – príslušným symbolom, ktorý je uvedený v prílohe IX. Vo výnimočných prípadoch, ak je to potrebné kvôli veľkosti alebo funkcii výrobku, sa symbol vytlačí na balenie, návod na použitie a na záručný list EEZ.

5.  Členské štáty môžu požadovať, aby výrobcovia a/alebo distribútori poskytli niektoré alebo všetky informácie uvedené v odsekoch 2, 3 a 4, napr. v návodoch na použitie, v mieste predaja alebo prostredníctvom kampaní na zvyšovanie informovanosti verejnosti.

Článok 15

Informácie pre spracovateľské zariadenia

1.  Na uľahčenie prípravy na opätovné použitie a správneho a environmentálne šetrného spracovania OEEZ vrátane údržby, modernizácie, renovácie a recyklácie prijmú členské štáty potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby výrobcovia do jedného roku po uvedení zariadenia na trh bezplatne poskytli informácie o príprave na opätovné použitie a spracovanie pre každý druh nového EEZ, ktoré sa po prvýkrát uvádza na trh Únie. V týchto informáciách sa uvedie, pokiaľ to potrebujú strediská, ktoré pripravujú opätovné použitie a spracovanie, a zariadenia na recykláciu na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tejto smernice, aké rôzne súčiastky a materiály sa v EEZ nachádzajú, ako aj umiestnenie nebezpečných látok a zmesí v EEZ. Výrobcovia EEZ ich poskytnú strediskám, ktoré pripravujú opätovné použitie a spracovanie, a zariadeniam na recykláciu vo forme manuálov alebo prostredníctvom elektronických médií (napr. CD-ROM, online služby).

2.  Aby bolo možné s určitosťou stanoviť dátum, kedy bolo EEZ uvedené na trh, členské štáty zabezpečia, aby značka na EEZ obsahovala informáciu, že EEZ bolo uvedené na trh po 13. auguste 2005. Na tento účel sa podľa možnosti uplatňuje európska norma EN 50419.

Článok 16

Registrácia, poskytovanie informácií a podávanie správ

1.  Členské štáty zostavujú v súlade s odsekom 2 register výrobcov vrátane výrobcov dodávajúcich EEZ prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku. Tento register slúži na monitorovanie plnenia požiadaviek tejto smernice.

Výrobcovia dodávajúci EEZ prostredníctvom komunikácie na diaľku vymedzení v článku 3 ods. 1 písm. f) bode iv) sa zaregistrujú v členskom štáte, do ktorého predávajú. Takýto výrobcovia sa zaregistrujú prostredníctvom svojich splnomocnených zástupcov, ako sa uvádza v článku 17 ods. 2, pokiaľ nie sú zaregistrovaní v členskom štáte, do ktorého predávajú.

2.  Členské štáty zabezpečia aby:

a) bol každý výrobca alebo každý splnomocnený zástupca, ak bol vymenovaný podľa článku 17, náležite zaregistrovaný a mohol do ich vnútroštátneho registra vkladať online všetky príslušné informácie o činnostiach daného výrobcu v danom členskom štáte;

b) každý výrobca alebo každý splnomocnený zástupca, ak bol vymenovaný podľa článku 17, pri registrácii poskytol informácie stanovené v časti A prílohy X a zaviazal sa, že ich podľa potreby zaktualizuje;

c) každý výrobca alebo každý splnomocnený zástupca, ak bol vymenovaný podľa článku 17, poskytol informácie stanovené v časti B prílohy X;

d) sa na internetových stránkach vnútroštátnych registrov uvádzali odkazy na iné vnútroštátne registre s cieľom uľahčiť vo všetkých členských štátoch registráciu výrobcov alebo na registráciu splnomocnených zástupcov, ak bol vymenovaní podľa článku 17.

3.  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto článku Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví formát pre registráciu a podávanie správ, ako aj interval podávania správ do registra. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

4.  Členské štáty zhromaždia informácie vrátane spoľahlivých odhadov na ročnom základe o množstve a kategóriách EEZ, ktoré boli v rámci členských štátov uvedené na trh, zozbierané všetkými spôsobmi, pripravené na opätovné použitie, recyklované a zhodnotené, a o vyvezenom separovane vyzbieranom OEEZ podľa hmotnosti.

▼M1 —————

▼M1

6.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní odseku 4 za každý kalendárny rok.

Údaje nahlasujú elektronicky do 18 mesiacov od konca sledovaného roka, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 9.

Prvé sledované obdobie sa začína v prvom celom kalendárnom roku po prijatí vykonávacieho aktu, v ktorom sa stanovuje formát nahlasovania údajov v súlade s odsekom 9, a uvádzajú sa v ňom údaje za uvedené sledované obdobie.

7.  K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s odsekom 6, sa pripojí správa o kontrole kvality.

8.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s odsekom 6 a uverejní správu o výsledkoch svojho preskúmania. V správe sa posúdi systém zberu údajov, zdroje údajov a metodika použitá v členských štátoch, ako aj úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a konzistentnosť údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva po prvom nahlasovaní údajov členskými štátmi a následne každé štyri roky.

9.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát nahlasovania údajov uvedený v odseku 6 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

Článok 16a

Stimuly pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva

S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty môžu využiť hospodárske nástroje a ďalšie opatrenia na stimulovanie uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva, ako napríklad nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES alebo iné vhodné nástroje a opatrenia.

▼B

Článok 17

Splnomocnený zástupca

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby výrobca vymedzený v článku 3 ods. 1 písm. f) bodoch i) až iii), ktorý je usadený v inom členskom štáte, mohol vymenovať na základe výnimky z článku 3 ods. 1 písm. f) bodov i) až iii) právnickú alebo fyzickú osobu usadenú na jeho území za splnomocneného zástupcu zodpovedného za plnenie povinností uvedeného výrobcu podľa tejto smernice na ich území.

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby výrobca vymedzený v článku 3 ods. 1 písm. f) bode iv), ktorý je usadený na jeho území a predáva EEZ do iného členského štátu, v ktorom nie je usadený, vymenoval v tomto členskom štáte splnomocneného zástupcu za osobu zodpovednú za plnenie povinností tohto výrobcu podľa tejto smernice na území tohto členského štátu.

3.  Splnomocnený zástupca sa vymenúva prostredníctvom písomného splnomocnenia.

Článok 18

Administratívna spolupráca a výmena informácií

S cieľom uľahčiť riadne vykonávanie tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby orgány zodpovedné za vykonávanie tejto smernice vzájomne spolupracovali, a to najmä na vytvorení vhodného toku informácií s cieľom zabezpečiť, aby výrobcovia dodržiavali ustanovenia tejto smernice a podľa potreby si vzájomne, ako aj Komisii, poskytovali informácie. Administratívna spolupráca a výmena informácií, najmä medzi vnútroštátnymi registrami, zahŕňa elektronické komunikačné prostriedky.

Spolupráca zahŕňa okrem iného umožnenie prístupu k príslušným dokumentom a informáciám vrátane výsledkov akýchkoľvek kontrol, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia právnych predpisov o ochrane údajov platných v členskom štáte orgánu požiadaného o spoluprácu.

Článok 19

Prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku

▼M1

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijímať delegované akty týkajúce sa zmien potrebných na prispôsobenie príloh IV, VII, VIII a IX k tejto smernici vedeckému a technickému pokroku. Komisia prijme samostatný delegovaný akt pre každú prílohu, ktorá sa má zmeniť. Pri zmene prílohy VII k tejto smernici sa zohľadnia výnimky udelené na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ ( 9 ).

▼B

Pred zmenou a doplnením príloh sa Komisia okrem iného poradí s výrobcami EEZ, subjektmi vykonávajúcimi recykláciu, subjektmi vykonávajúcimi spracovanie, environmentálnymi organizáciami a zamestnaneckými a spotrebiteľskými združeniami.

Článok 20

Vykonávanie delegovania právomocí

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 10 ods. 3 a článku 19 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 13. augusta 2012. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 10 ods. 3 a článku 19 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 4, článku 8 ods. 4, článku 10 ods. 3 a článku 19 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 21

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 39 smernice 2008/98/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 22

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách za porušovanie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do 14. februára 2014 a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich týkajú.

Článok 23

Inšpekcie a monitorovanie

1.  Členské štáty vykonávajú vhodné inšpekcie a monitorovanie s cieľom overiť riadne vykonávanie tejto smernice.

Tieto inšpekcie sa vzťahujú aspoň na:

a) informácie podané v rámci registra výrobcov;

b) prepravu, najmä na vývoz OEEZ mimo Únie v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 a nariadením (ES) č. 1418/2007 a

c) na prevádzku v spracovateľských zariadeniach v súlade so smernicou 2008/98/ES a prílohou VII k tejto smernici.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa preprava použitých EEZ, pri ktorých je podozrenie, že ide o OEEZ, vykonávala v súlade s minimálnymi požiadavkami uvedenými v prílohe VI a príslušne túto prepravu monitorujú.

3.  Náklady na príslušné analýzy a inšpekcie vrátane nákladov na uskladnenie, pokiaľ ide o použité EEZ, pri ktorých je podozrenie, že ide o OEEZ, sa môžu účtovať výrobcom, tretím stranám konajúcim v ich mene alebo iným osobám, ktoré zabezpečujú prepravu použitých EEZ, pri ktorých je podozrenie, že ide o OEEZ.

4.  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto článku a prílohy VI Komisia môže prijať vykonávacie akty ustanovujúce dodatočné pravidlá týkajúce sa inšpekcií a monitorovania, a najmä jednotné podmienky vykonávania prílohy VI bodu 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

Článok 24

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 14. februára 2014. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a formulácii vyhlásenia upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.  Za predpokladu, že sa dosiahnu ciele ustanovené v tejto smernici, členské štáty môžu transponovať ustanovenia uvedené v článku 8 ods. 6, článku 14 ods. 2 a článku 15 prostredníctvom dohôd medzi príslušnými orgánmi a príslušnými hospodárskymi odvetviami. Takéto dohody musia spĺňať tieto požiadavky:

a) dohody musia byť vymáhateľné;

b) dohody musia obsahovať ciele s príslušnými termínmi;

c) dohody sa uverejnia vo vnútroštátnom úradnom vestníku alebo úradnom dokumente, ktorý je rovnako prístupný verejnosti, a odošlú sa Komisii;

d) dosiahnuté výsledky sa musia pravidelne monitorovať, hlásiť príslušným orgánom a Komisii a sprístupňovať verejnosti v súlade s podmienkami uvedenými v dohode;

e) príslušné orgány zabezpečia, aby sa skúmal pokrok dosiahnutý na základe dohody;

f) v prípade nesúladu s dohodou musia členské štáty vykonávať príslušné ustanovenia tejto smernice pomocou zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení.

Článok 25

Zrušenie

Smernica 2002/96/ES, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v časti A prílohy XI, sa zrušuje s účinnosťou od 15. februára 2014 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc uvedených v časti B prílohy XI do vnútroštátneho práva a na ich uplatňovanie.

Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XII.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 27

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

Kategórie EEZ, na ktoré sa táto smernica vzťahuje počas prechodného obdobia uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. a)

1. Veľké domáce spotrebiče

2. Malé domáce spotrebiče

3. IT a telekomunikačné zariadenia

4. Spotrebná elektronika a fotovoltické panely

5. Osvetľovacie telesá

6. Elektrické a elektronické náradie (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných náradí)

7. Hračky, zariadenia určené na rekreačné a športové účely

8. Zdravotnícke pomôcky (s výnimkou implantovaných a infikovaných výrobkov)

9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu

10. Predajné automaty
PRÍLOHA II

Orientačný zoznam EEZ, ktoré patria do kategórií prílohy I

1.   VEĽKÉ DOMÁCE SPOTREBIČE

Veľké chladiarenské spotrebiče

Chladničky

Mrazničky

Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín

Práčky

Sušičky

Umývačky riadu

Veľké sporáky a rúry na pečenie

Elektrické sporáky

Elektrické varné dosky

Mikrovlnné rúry

Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín

Elektrické spotrebiče na vykurovanie

Elektrické radiátory

Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie

Elektrické ventilátory

Klimatizačné zariadenia

Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu

2.   MALÉ DOMÁCE SPOTREBIČE

Vysávače

Čističe kobercov

Iné spotrebiče na čistenie

Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, pletenie, tkanie a iné spracovanie textilu

Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo

Hriankovače

Fritézy

Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov

Elektrické nože

Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo

Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času

Váhy

3.   IT A TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA

Centralizované spracovanie údajov:

Servery

Minipočítače

Tlačiarne

Osobné počítače:

Osobné počítače (vrátane CPU, myši, obrazovky a klávesnice)

Laptopy (vrátane CPU, myši, obrazovky a klávesnice)

Notebooky

Elektronické diáre

Tlačiarne

Kopírovacie zariadenia

Elektrické a elektronické písacie stroje

Vreckové a stolové kalkulačky

a iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo sprostredkovanie informácií elektronickými prostriedkami

Užívateľské terminály a systémy

Fax

Telex

Telefóny

Telefónne automaty

Bezdrôtové telefóny

Mobilné telefóny

Záznamníky

a iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií

4.   SPOTREBNÁ ELEKTRONIKA A FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Rozhlasové prijímače

Televízne prijímače

Videokamery

Videorekordéry

Hi-fi zariadenia

Zosilňovače zvuku

Hudobné nástroje

a iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo iných technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií

Fotovoltaické panely

5.   OSVETĽOVACIE TELESÁ

Svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach

Lineárne žiarivky

Kompaktné žiarivky

Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami

Nízkotlakové sodíkové výbojky

Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek

6.   ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ NÁRADIE (S VÝNIMKOU VEĽKÝCH STACIONÁRNYCH PRIEMYSELNÝCH NÁRADÍ)

Vŕtačky

Pílky

Šijacie stroje

Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov

Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely

Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely

Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie tekutých alebo plynných látok inými prostriedkami

Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti

7.   HRAČKY, ZARIADENIA URČENÉ NA REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ ÚČELY

Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh

Konzoly na videohry

Videohry

Počítače pre bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.

Športové zariadenia s elektrickými alebo elektronickými súčiastkami

Hracie automaty

8.   ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY (S VÝNIMKOU VŠETKÝCH IMPLANTOVANÝCH A INFIKOVANÝCH VÝROBKOV)

Zariadenia na rádioterapiu

Kardiologické prístroje

Prístroje na dialýzu

Dýchacie prístroje

Prístroje využívané v nukleárnej medicíne

Laboratórne zariadenia na diagnostiku in vitro

Analyzátory

Mrazničky

Prístroje na fertilizačné testy

Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia

9.   PRÍSTROJE NA MONITOROVANIE A KONTROLU

Dymové hlásiče

Tepelné regulátory

Termostaty

Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia

Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných inštaláciách (napr. ovládacie panely)

10.   PREDAJNÉ AUTOMATY

Predajné automaty na teplé nápoje

Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky

Predajné automaty na tuhé výrobky

Automaty na výdaj peňazí

Všetky prístroje na automatický výdaj všetkých druhov výrobkov
PRÍLOHA III

KATEGÓRIE EEZ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TÁTO SMERNICA

1. Zariadenia na tepelnú výmenu

2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

3. Svietidlá

4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen:

domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.

5. Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm) vrátane, ale nielen:

domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6.

6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm)
PRÍLOHA IV

Neúplný zoznam EEZ, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe III

1.   Zariadenia na tepelnú výmenu

Chladničky, mrazničky, zariadenia s automatickým výdajom studených výrobkov, klimatizačné zariadenia, odvlhčovacie zariadenia, tepelné čerpadlá, radiátory obsahujúce olej a iné zariadenia na tepelnú výmenu, ktoré na tepelnú výmenu používajú iné kvapaliny ako vodu.

2.   Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

Obrazovky, televízory, LCD fotografické rámy, monitory, laptopy, notebooky.

3.   Svetelné zdroje

Lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, žiarivky, vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami, nízkotlakové sodíkové výbojky, LED.

4.   Veľké zariadenia

Práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky, elektrické rúry, elektrické varné dosky, svietidlá, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobné zariadenia (s výnimkou píšťalových organov v kostoloch), zariadenia na pletenie a tkanie, veľké počítače (mainframe), veľké tlačiarne, kopírovacie zariadenia, veľké hracie automaty, veľké zdravotnícke pomôcky, veľké prístroje na monitorovanie a kontrolu, veľké spotrebiče, ktoré automaticky vydávajú výrobky a peniaze, fotovoltické panely.

5.   Malé zariadenia

Vysávače, čističe kobercov, šijacie stroje, svietidlá, mikrovlnné rúry, ventilačné zariadenia, žehličky, hriankovače, elektrické nože, elektrické varné kanvice, hodiny a hodinky, elektrické holiace strojčeky, váhy, spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo, kalkulačky, rádiové súpravy, videokamery, videorekordéry, hi-fi súpravy, hudobné nástroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, elektrické a elektronické hračky, zariadenia na športové účely, počítače pre bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď., dymové hlásiče, tepelné regulátory, termostaty, malé elektrické a elektronické nástroje, malé zdravotnícke pomôcky, malé prístroje na monitorovanie a kontrolu, malé spotrebiče, ktoré automaticky vydávajú výrobky, malé zariadenia s integrovanými fotovoltickými panelmi.

6.   Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm)

Mobilné telefóny, GPS, vreckové kalkulačky, smerovače, osobné počítače, tlačiarne, telefóny.
PRÍLOHA V

MINIMÁLNE CIELE PRE ZHODNOCOVANIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 11

Časť 1:   Minimálne ciele platné podľa kategórie od 13. augusta 2012 do 14. augusta 2015, ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe I:

a) v prípade OEEZ, ktoré patria do kategórie 1 alebo 10 prílohy I,

 sa zhodnocuje 80 % a

 75 % sa recykluje;

b) v prípade OEEZ, ktoré patria do kategórie 3 alebo 4 prílohy I,

 sa zhodnocuje 75 % a

 65 % sa recykluje;

c) v prípade OEEZ, ktoré patria do kategórie 2, 5, 6, 7, 8 alebo 9 prílohy I,

 sa zhodnocuje 70 % a

 50 % sa recykluje;

d) v prípade plynových výbojok sa recykluje 80 %.

Časť 2:   Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2015 do 14. augusta 2018 ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe I:

a) v prípade OEEZ, ktoré patria do kategórie 1 alebo 10 prílohy I,

 sa zhodnocuje 85 % a

 80 % sa pripravuje na opätovné použitie a recykluje;

b) v prípade OEEZ, ktoré patria do kategórie 3 alebo 4 prílohy I,

 sa zhodnocuje 80 % a

 70 % sa pripravuje na opätovné použitie a recykluje;

c) v prípade OEEZ, ktoré patria do kategórie 2, 5, 6, 7, 8 alebo 9 prílohy I,

 sa zhodnocuje 75 % a

 55 % sa pripravuje na opätovné použitie a recykluje;

d) v prípade plynových výbojok sa recykluje 80 %.

Časť 3:   Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2018 ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe III:

a) v prípade OEEZ, ktoré patria do kategórie 1 alebo 4 prílohy III,

 sa zhodnocuje 85 % a

 80 % sa pripravuje na opätovné použitie a recykluje;

b) v prípade OEEZ, ktoré patria do kategórie 2 prílohy III,

 sa zhodnocuje 80 % a

 70 % sa pripravuje na opätovné použitie a recykluje;

c) v prípade OEEZ, ktoré patria do kategórie 5 alebo 6 prílohy III,

 sa zhodnocuje 75 % a

 55 % sa pripravuje na opätovné použitie a recykluje;

d) v prípade OEEZ, ktoré patria do kategórie 3 prílohy III, sa recykluje 80 %.
PRÍLOHA VI

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PREPRAVU

1. V záujme odlíšenia EEZ od OEEZ v prípade, ak držiteľ predmetu tvrdí, že plánuje alebo uskutočňuje prepravu použitých EEZ, a nie OEEZ, členské štáty od držiteľa vyžadujú, aby na podloženie svojho tvrdenia poskytol:

a) kópiu faktúry a zmluvy o predaji a/alebo prevode vlastníctva EEZ, v ktorej sa uvádza, že zariadenia sú určené na priame opätovné použitie a sú plne funkčné;

b) dôkaz o hodnotení alebo testovaní v podobe kópie záznamov (osvedčenie o testovaní, potvrdenie o funkčnosti) v prípade každej položky v rámci zásielky, ako aj protokol obsahujúci všetky informácie o záznamoch podľa bodu 3;

c) vyhlásenie držiteľa zabezpečujúceho prepravu EEZ, v ktorom uvádza, že žiadny z materiálov alebo zariadení v rámci zásielky nie je odpadom podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 smernice 2008/98/ES a

d) vhodnú ochranu pred poškodením počas prepravy, nakladania a vykládky, najmä prostredníctvom dostatočného obalu a riadneho uloženia nákladu.

2. Odchylne od uvedeného sa bod 1 písm. a) a b) a bod 3 neuplatňujú, ak existuje dokumentácia, ktorá jednoznačne preukazuje, že preprava sa uskutočňuje v rámci dohody o preprave medzi podnikmi a že:

a) EEZ sa posielajú späť výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene ako chybné na opravu v záruke s úmyslom ich opätovného použitia, alebo

b) použité EEZ na profesionálne použitie sa posielajú výrobcovi, tretej strane konajúcej v jeho mene alebo do zariadenia tretej strany v krajinách, na ktoré sa uplatňuje rozhodnutie Rady OECD K(2001)107 v konečnom znení, ktoré sa týka revízie rozhodnutia K(92)39 v konečnom znení o riadení pohybov odpadov určených na činnosti zhodnotenia cez štátne hranice, na modernizáciu alebo opravu na základe platnej zmluvy s úmyslom ich opätovného použitia, alebo

c) chybné použité EEZ na profesionálne použitie, ako napríklad zdravotnícke pomôcky alebo ich časti, sa posielajú výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene na analýzu základnej príčiny na základe platnej zmluvy v prípadoch, že takúto analýzu môže vykonať len výrobca alebo tretie strany, ktoré konajú v jeho mene.

3. S cieľom preukázať, že zasielané položky tvoria použité EEZ, a nie OEEZ, členské štáty vyžadujú, aby sa v prípade použitých EEZ vykonali tieto kroky v rámci testovania a uchovávania záznamov:

Krok 1: Testovanie

a) Testuje sa funkčnosť a hodnotí sa prítomnosť nebezpečných látok. Testy, ktoré sa majú vykonať, závisia od typu EEZ. V prípade väčšiny použitých EEZ postačuje test funkčnosti hlavných funkcií.

b) Zaznamenajú sa výsledky hodnotenia a testovania.

Krok 2: Záznam

a) Záznam sa umiestni bezpečne, ale nie natrvalo buď na samotné EEZ (ak nie je zabalené), alebo na obal, aby sa dal záznam prečítať aj bez odbalenia zariadenia.

b) Záznam obsahuje tieto informácie:

 názov položky (názov zariadenia, ak je uvedené v prílohe II alebo v prílohe IV, a kategória, ako je ustanovená v prílohe I alebo v prílohe III),

 v príslušných prípadoch identifikačné číslo položky (číslo typu),

 rok výroby (ak je známy),

 názov a adresu spoločnosti zodpovednej za potvrdenie funkčnosti,

 výsledky testov podľa kroku 1 (vrátane dátumu testu funkčnosti),

 druhy vykonaných testov.

4. Okrem dokumentácie požadovanej v bodoch 1, 2 a 3 každý náklad (napr. prepravný kontajner, nákladné auto) použitých EEZ sprevádza:

a) príslušný prepravný doklad, napr. dokument o CMR alebo nákladný list;

b) vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti.

5. V prípade neposkytnutia dôkazu, že predmet je použitým EEZ, a nie OEEZ, prostredníctvom príslušnej dokumentácie požadovanej v bodoch 1, 2, 3 a 4 a v prípade nezabezpečenia vhodnej ochrany proti poškodeniu počas prepravy, nakladania a vykládky, najmä vo forme dostatočného balenia a riadneho uloženia nákladu, čo je povinnosťou držiteľa, ktorý zabezpečuje prepravu, orgány členských štátov považujú túto položku za OEEZ a predpokladajú, že náklad predstavuje nezákonnú zásielku. Za takýchto okolností sa s nákladom bude zaobchádzať podľa článkov 24 a 25 nariadenia (ES) č. 1013/2006.
PRÍLOHA VII

Selektívne spracovanie materiálov a súčiastok z odpadu z elektrických a elektronických zariadení uvedené v článku 8 ods. 2

1. Minimálne tieto látky, zmesi a súčiastky sa musia odstrániť zo všetkého OEEZ zozbieraného separovane:

 polychlórované bifenyly (PCB) obsahujúce kondenzátory v súlade so smernicou Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) ( 10 ),

 súčiastky obsahujúce ortuť, ako sú spínače alebo lampy na podsvietenie,

 batérie,

 dosky s plošnými spojmi mobilných telefónov všeobecne a iných prístrojov, ak je povrch dosky s plošnými spojmi väčší ako 10 cm2,

 kazety s tonerom, kvapalné a husté, ako aj farebné tonery,

 plasty obsahujúce brómované samozhasínacie prísady,

 azbestový odpad a súčiastky obsahujúce azbest,

 katódové trubice,

 úplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky (CFC), neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky (HCFC) alebo neúplne halogénované fluórované uhľovodíky (HFC), uhľovodíky (HC),

 lynové výbojky,

 obrazovky s tekutými kryštálmi (v prípade potreby spolu s ich krytmi) s plochou väčšou ako 100 cm2 a obrazovky podsvietené plynovými výbojkami,

 vonkajšie elektrické káble,

 súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna, ako je uvedené v smernici Komisie 97/69/ES z 5. decembra 1997, ktorou sa po dvadsiaty tretíkrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok ( 11 ),

 súčiastky obsahujúce rádioaktívne látky s výnimkou súčiastok, ktoré sú pod hraničnými hodnotami stanovenými v článku 3 a v prílohe I k smernici Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia ( 12 ),

 elektrolytické kondenzátory obsahujúce problematické látky (výška > 25 mm, priemer > 25 mm alebo proporcionálne podobný objem).

Tieto látky, zmesi a súčiastky sa zneškodňujú alebo zhodnocujú v súlade so smernicou 2008/98/ES.

2. Tieto súčiastky z OEEZ zbieraného separovane sa musia spracovať, ako je uvedené:

 katódové trubice: fluorescenčný náter sa musí odstrániť,

 zariadenia obsahujúce také plyny, ktoré poškodzujú ozón alebo majú potenciál globálneho otepľovania (GWP) nad 15, napríklad tie, ktoré sa nachádzajú v penách alebo v chladiarenských obvodoch: tieto plyny sa musia riadne odstrániť a spracovať. Plyny poškodzujúce ozón sa musia spracovať v súlade s nariadením (ES) č. 1005/2009,

 plynové výbojky: ortuť sa odstráni.

3. Pri zohľadnení environmentálnych záujmov a potreby prípravy na opätovné použitie a recyklácie sa body 1 a 2 uplatnia takým spôsobom, aby sa nebránilo environmentálne šetrnej príprave na opätovné použitie a recyklácii súčiastok alebo celých spotrebičov.
PRÍLOHA VIII

TECHNICKÉ POŽIADAVKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 8 ODS. 3

1. Miesta na skladovanie (vrátane dočasného skladovania) OEEZ pred jeho spracovaním [bez toho, aby boli dotknuté požiadavky smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov ( 13 )]:

 vhodné oblasti s nepriepustným povrchom, ktoré majú k dispozícii zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín a podľa potreby odlučovacie zariadenia a odmasťovacie prostriedky,

 vhodné oblasti s krytom odolným proti vplyvom počasia.

2. Miesta na spracovanie OEEZ:

 váhy na meranie hmotnosti spracovaného odpadu,

 vhodné oblasti s nepriepustným povrchom a vodotesným krytom, ktoré majú k dispozícii zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín a podľa potreby odlučovacie zariadenia a odmasťovacie prostriedky,

 vhodné uskladnenie rozobratých náhradných dielov,

 vhodné nádoby na uskladnenie batérií, kondenzátorov obsahujúcich PCB/PCT a iného nebezpečného odpadu, akým je rádioaktívny odpad,

 zariadenia na spracovanie vody v súlade s predpismi na ochranu zdravia a životného prostredia.
PRÍLOHA IX

SYMBOL NA OZNAČENIE EEZ

Symbol, ktorý označuje separovaný zber EEZ, pozostáva z preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach, ako je uvedené nižšie. Symbol musí byť vytlačený zreteľne, čitateľne a nezmazateľne.

image
PRÍLOHA X

INFORMÁCIE NA ÚČELY REGISTRÁCIE A PODÁVANIA SPRÁV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 16

A.    Informácie, ktoré sa majú predložiť pri registrácii:

1. Meno a adresa výrobcu alebo splnomocneného zástupcu, ak bol vymenovaný podľa článku 17 (PSČ a mesto, názov a číslo ulice, krajina, číslo telefónu a faxu, e-mail, ako aj kontaktná osoba). V prípade splnomocneného zástupcu vymedzeného v článku 17 aj kontaktné údaje výrobcu, ktorého zastupuje.

2. Národný identifikačný kód výrobcu vrátane európskeho daňového čísla alebo národného daňového čísla výrobcu.

3. Kategória EEZ, ako je ustanovená v prílohe I alebo III.

4. Typ EEZ (domáci spotrebič alebo iné zariadenie).

5. Značka EEZ.

6. Informácie o tom, ako si výrobca plní svoje povinnosti: individuálne alebo v rámci kolektívneho systému, ako aj informácie o finančnej záruke.

7. Použitý spôsob predaja (napr. predaj na diaľku).

8. Vyhlásenie, že poskytnuté informácie sú pravdivé.

B.    Informácie, ktoré sa majú predložiť na účely podávania správ:

1. Národný identifikačný kód výrobcu.

2. Vykazované obdobie.

3. Kategória EEZ, ako je ustanovená v prílohe I alebo III.

4. Množstvo EEZ, ktoré sa uviedlo na vnútroštátny trh, podľa hmotnosti.

5. Množstvo, podľa hmotnosti, odpadu z EEZ, ktorý sa separovane vyzbieral, recykloval (vrátane prípravy na opätovné použitie), zhodnotil a zneškodnil v členskom štáte alebo prepravil v rámci Únie alebo vyviezol mimo nej.

Poznámka: informácie uvedené v bodoch 4 a 5 sa musia uviesť podľa jednotlivých kategórií.
PRÍLOHA XI

ČASŤ AZrušená smernica s jej neskoršími zmenami a doplneniami

(v zmysle článku 25)

Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

(Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES

(Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 106)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/34/ES

(Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 65)

ČASŤ BZoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 25)

Smernica

Lehota na transpozíciu

2002/96/ES

13. august 2004

2003/108/ES

13. august 2004

2008/34/ES
PRÍLOHA XIITABUĽKA ZHODY

Smernica 2002/96/ES

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 3 písm. a)

článok 2 ods. 1 (čiastočne)

článok 2 ods. 3 písm. b)

príloha IB bod 5 posledná položka

článok 2 ods. 3 písm. c)

príloha IB bod 8

článok 2 ods. 4 písm. g)

článok 2 ods. 4 písm. a) až f) a článok 2 ods. 5

článok 3 písm. a)

článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 3 ods. 1 písm. b) až d)

článok 3 písm. b)

článok 3 ods. 1 písm. e)

článok 3 písm. c) až h)

článok 3 ods. 2

článok 3 písm. i)

článok 3 ods. 1 písm. f)

článok 3 písm. j)

článok 3 ods. 1 písm. g)

článok 3 písm. k)

článok 3 ods. 1 písm. h)

článok 3 písm. l)

článok 3 písm. m)

článok 3 ods. 1 písm. i)

článok 3 ods. 1 písm. j) až o)

článok 4

článok 4

článok 5 ods. 1 až 2

článok 5 ods. 1 až 2

článok 5 ods. 3 až 4

článok 5 ods. 3

článok 5 ods. 5

článok 6 ods. 1

článok 5 ods. 4

článok 6 ods. 2

článok 5 ods. 5

článok 7 ods. 1 a 2

článok 8 ods. 1

článok 6 ods. 1 prvý a druhý pododsek a ods. 3

článok 8 ods. 2, 3 a 4

príloha II bod 4

článok 8 ods. 4 druhý pododsek prvá veta

článok 6 ods. 1 tretí pododsek

článok 8 ods. 5

článok 6 ods. 6

článok 8 ods. 6

článok 6 ods. 2

článok 9 ods. 1 a 2

článok 6 ods. 4

článok 9 ods. 3

článok 6 ods. 5

článok 10 ods. 1 a 2

článok 10 ods. 3

článok 7 ods. 1

článok 7 ods. 2

článok 11 ods. 1 a príloha V

článok 11 ods. 2

článok 11 ods. 3

článok 7 ods. 3 prvý pododsek

článok 11 ods. 4

článok 7 ods. 3 druhý pododsek

článok 7 ods. 4

článok 7 ods. 5

článok 11 ods. 5

článok 11 ods. 6

článok 8 ods. 1

článok 12 ods. 1

článok 12 ods. 2

článok 8 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 12 ods. 3

článok 8 ods. 2 tretí pododsek

článok 14 ods. 1 čiastočne

článok 8 ods. 3 prvý pododsek

článok 12 ods. 4

článok 12 ods. 5

článok 8 ods. 3 druhý pododsek

článok 14 ods. 1 čiastočne

článok 8 ods. 4

článok 9 ods. 1 prvý pododsek

článok 13 ods. 1 prvý pododsek

článok 9 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 1 tretí pododsek

článok 13 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 1 štvrtý pododsek

článok 13 ods. 1 tretí pododsek

článok 9 ods. 2

článok 13 ods. 2

článok 10 ods. 1

článok 14 ods. 2

článok 10 ods. 2

článok 14 ods. 3

článok 10 ods. 3

článok 14 ods. 4

článok 10 ods. 4

článok 14 ods. 5

článok 11

článok 15

článok 12 ods. 1 čiastočne

článok 16 ods. 1 až 3

článok 12 ods. 1 prvý pododsek čiastočne

článok 16 ods. 4

článok 12 ods. 1 druhý pododsek

článok 16 ods. 1 a 2 a článok 17 ods. 2 a ods. 3

článok 12 ods. 1 tretí pododsek

článok 16 ods. 3 a 5

článok 17 ods. 1

článok 12 ods. 1 štvrtý pododsek

článok 18

článok 12 ods. 2

článok 16 ods. 5

článok 13

článok 19

článok 20

článok 14

článok 21

článok 15

článok 22

článok 16

článok 23 ods. 1

článok 23 ods. 2 až 4

článok 17 ods. 1 až 3

článok 24 ods. 1 až 3

článok 17 ods. 4

článok 7 ods. 3

článok 17 ods. 5

článok 7 ods. 4 až 7, článok 11 ods. 6 a článok 12 ods. 6

článok 25

článok 18

článok 26

článok 19

článok 27

príloha IA

príloha I

príloha IB

príloha II

prílohy III, IV a VI

prílohy II až IV

prílohy VII až IX

prílohy X a XI

príloha XII( 1 ) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19.

( 3 ) Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1.

( 4 ) Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1.

( 5 ) Ú. v. ES L 189, 20.7.1990, s. 17.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6.

( 8 ) Prijatá Európskym výborom pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) v marci 2006.

( 9 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/ES z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88).

( 10 ) Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31.

( 11 ) Ú. v. ES L 343, 13.12.1997, s. 19.

( 12 ) Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.

( 13 ) Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.