2011R1333 — SK — 01.07.2013 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1333/2011

z 19. decembra 2011,

ktorým sa ustanovuje obchodná norma pre banány, pravidlá pre overovania zhody s takýmito obchodnými normami a požiadavky na oznámenia v odvetví banánov

(kodifikované znenie)

(Ú. v. ES L 336, 20.12.2011, p.23)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 565/2013 z 18. júna 2013,

  L 167

26

19.6.2013
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1333/2011

z 19. decembra 2011,

ktorým sa ustanovuje obchodná norma pre banány, pravidlá pre overovania zhody s takýmito obchodnými normami a požiadavky na oznámenia v odvetví banánov

(kodifikované znenie)EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) ( 1 ) a najmä na článok 121 písm. a) a článok 194, v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2257/94 zo 16. septembra 1994, ktorým sa ustanovuje norma kvality pre banány ( 2 ), nariadenie Komisie (ES) č. 2898/95 z 15. decembra 1995 týkajúce sa overovania zhody s normami kvality pre banány ( 3 ) a nariadenie Komisie (ES) č. 239/2007 zo 6. marca 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 404/93, pokiaľ ide o požiadavky na oznamovanie v odvetví banánov ( 4 ) bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené ( 5 ). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mali tieto nariadenia kodifikovať, tak že sa zahrnú do jednotného aktu.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 určuje ustanovenie týkajúce sa obchodných noriem pre banány. Účelom týchto noriem je zabezpečiť, aby bol trh zásobovaný výrobkami jednotnej a uspokojivej kvality, osobitne v prípade banánov zberaných v Únii, v prípade ktorých sa musí vyvinúť úsilie na zlepšenie ich kvality.

(3)

Vzhľadom na široký rozsah odrôd predávaných v Únii a v rôznych obchodných zvyklostiach, mala by sa stanoviť minimálna norma pre nezrelé zelené banány bez toho, aby bolo dotknuté neskoršie zavedenie noriem uplatňovaných na rôznych stupňoch obchodu. Znaky figových banánov a spôsob ich predaja sú také, že by nemali byť predmetom noriem Únie.

(4)

Javí sa byť vhodné - vzhľadom na sledované ciele - umožniť naďalej uplatňovať existujúce normy členských štátov dorábajúcich banány na ich vlastnú výrobu, avšak iba na stupňoch nasledujúcich po nezrelých zelených banánoch, za predpokladu, že tieto pravidlá nie sú v rozpore s normami Únie a neprekážajú voľnému pohybu banánov v Únii.

(5)

Mala by sa zohľadniť skutočnosť, že klimatické faktory spôsobujú ťažké podmienky na Madeire, Azorách, Algarve, Kréte, Lakónii a Cypre, a preto banány sa tam nevyvinú do ustanovenej minimálnej dĺžky. V takýchto prípadoch by sa takéto banány ešte mohli predávať, ale iba v II. triede.

(6)

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie jednotného uplatňovania pravidiel týkajúcich sa obchodných noriem pre banány, najmä čo sa týka kontrol zhody.

(7)

Berúc náležite do úvahy povahu veľmi rýchlo sa kaziaceho výrobku a obchodné praktiky a kontrolné postupy používané v obchode, bude ustanovené, že tieto kontroly zhody budú vykonávané v zásade na úrovni, na ktorej sa uplatňujú normy.

(8)

Výrobok, ktorý vyhovel kontrolám v tomto štádiu, sa považuje za výrobok vyhovujúci normám. Toto hodnotenie nebude mať dosah na žiadne neohlásené kontroly vykonané následne až po štádium dozrievacieho skladu.

(9)

Kontrola zhody by nemala byť systematická, ale musí byť náhodná, pri hodnotení celkovej vzorky odobratej náhodne z vybranej dávky na kontrolu, vykonaná príslušným orgánom a považovaná za reprezentatívnu pre celú dávku. Na tento účel by sa mali uplatňovať príslušné ustanovenia vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny ( 6 ).

(10)

Obchod s banánmi je predmetom veľkej konkurencie. Dotknutí obchodníci sami zaviedli prísne kontroly. Kontroly by nemali byť vykonávané na úrovni ustanovenej obchodníkmi, ktorí ponúkajú dostatočné záruky, čo sa týka zamestnancov a manipulačných priestorov, a ktorí zabezpečujú, že banány, ktoré predávajú v Únii, vyhovujú normám Únie. Takéto vyňatie by malo byť udelené členským štátom v oblasti, kde sa majú kontroly zhody zo zásady uskutočniť. Takéto vyňatia sa musia odňať, pokým sa nesplnia normy a podmienky vzťahujúce sa na toto nariadenie.

(11)

Na to, aby sa kontroly mohli vykonať, príslušní obchodníci by mali dodať príslušným orgánom informácie.

(12)

Osvedčenie zhody vydávané po ukončení kontrol by nemal predstavovať sprievodný doklad pre banány až po konečné štádium predaja na trhu, ale doklad o dôkaze zhody banánov s normami Únie až po štádium dozrievajúceho skladu v súlade s rozsahom platnosti tejto normy, ktorý sa musí predložiť na požiadanie príslušných úradov. Musí sa zdôrazniť, že banány nevyhovujúce normám ustanoveným v tomto nariadení sa nesmú predávať na spotrebu v čerstvom stave na území Únie.

(13)

Na monitorovanie fungovania trhu s banánmi je potrebné, aby Komisia dostávala informácie o produkcii a uvádzaní na trh banánov vyrobených v Únii. Je potrebné ustanoviť pravidlá vzťahujúce sa na oznamovanie takýchto informácií členskými štátmi.

(14)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:KAPITOLA 1

OBCHODNÉ NORMY

Článok 1

Obchodné normy kvality uplatniteľné na banány spadajúce pod kód KN 0803 00, s vylúčením plantejnov, figových banánov a banánov určených na spracovanie, sú uvedené v prílohe I.

Tieto obchodné normy sa uplatňujú na banány s pôvodom v tretích krajinách v štádiu prepustenia do voľného obehu, na banány s pôvodom v Únii v štádiu prvej dopravy na breh v prístave Únie a na banány dodávané čerstvé spotrebiteľovi v pestovateľských oblastiach v štádiu opustenia baliarne.

Článok 2

Obchodné normy uvedené v článku 1 sa nedotýkajú uplatňovania vnútroštátnych predpisov v neskorších štádiách predaja, ktoré:

a) nebránia voľnému pohybu banánov pochádzajúcich z tretích krajín alebo iných oblastí Únie a vyhovujú obchodným normám uvedeným v článku 1; a

b) nie sú nezlučiteľné s obchodnými normami uvedenými v článku 1.KAPITOLA 2

OVERENIE ZHODY S OBCHODNÝMI NORMAMI

Článok 3

Členské štáty vykonávajú kontroly v súlade s touto kapitolou, aby overili, že banány patriace pod kód KN 0803 00 s vylúčením plantejnov, figových banánov a banánov určených na spracovanie, vyhovujú obchodným normám uvedeným v článku 1.

Článok 4

Banány pestované v Únii, budú predmetom kontroly ich zhody s obchodnými normami uvedenými v článku 1 pred ich naložením do dopravného prostriedku na účely predaja v čerstvom stave. Takéto kontroly budú vykonávané v baliarňach.

Banány, ktoré sú predávané mimo ich pestovateľskú oblasť, budú predmetom neohlásenej kontroly vtedy, keď budú prvýkrát vyložené kdekoľvek na území Únie.

Vykonané kontroly, spomínané v prvom a druhom odseku, budú predmetom článku 9.

Článok 5

Banány dovezené z tretích krajín budú pred uvoľnením do voľného obehu v Únii predmetom kontroly ich zhody s obchodnými normami uvedených v článku 1 v členských štátoch po prvom vyložení v Únii na základe článku 9.

Článok 6

1.  Overovanie zhody bude vykonávané v súlade s článkom 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011.

2.  Pre plodiny, ktoré z technických dôvodov nemôžu byť kontrolované po prvom vyložení v Únii, kontroly môžu byť vykonané následne, najneskôr pri príchode do dozrievacích skladov, a v každom prípade, čo sa týka plodín dovezených z tretích krajín, pred uvedením do voľného obehu.

3.  Po ukončení kontroly zhody sa vystaví osvedčenie v súlade s prílohou II na plodiny, ktorých zhoda s normami bola preukázaná.

Osvedčenie o kontrole, vydané na banány pochádzajúce z tretích krajín, bude predložené colným orgánom pre uvoľnenie týchto plodín do voľného obehu v Únii.

4.  V prípade nezhody sa bude uplatňovať bod 2.7 prílohy V vykonávacieho nariadenia (ES) č. 543/2011.

5.  Tam, kde príslušný orgán neskontroloval určitý tovar, môže umiestniť úradnú pečiatku na oznámenie, uvedené v článku 7, alebo, ak tak neurobí, v prípade dovezených plodín musí patrične informovať colné orgány akýmkoľvek iným vhodným spôsobom.

6.  Obchodník musí poskytnúť všetky požadované priestory zodpovedným orgánom na vykonanie overenia podľa tejto kapitoly.

Článok 7

Obchodníci alebo ich zástupcovia, na ktorých sa nevzťahuje oslobodenie podľa článku 9, poskytne príslušnému orgánu v dostatočnom čase všetky informácie potrebné na identifikáciu dávok a podrobné informácie o mieste a dátume balenia a dopravy banánov zberaných v Únii, plánované miesto a dátum vykládky v Únii pre banány z tretích krajín alebo z pestovateľských oblastí Únie, alebo dodávok do dozrievacích skladov pre banány, ktoré nemôžu byť kontrolované, keď sú prvýkrát vykladané v Únii.

Článok 8

1.  Kontroly zhody budú vykonávať odbory alebo orgány, ktoré sú ustanovené ako príslušné národné úrady. Takéto odbory alebo orgány musia preukázať dostatočné záruky na vykonávanie takýchto kontrol, osobitne čo sa týka vybavenia, školenia a skúseností.

2.  Príslušné národné úrady môžu postúpiť zodpovednosť za vykonávanie kontroly zhody súkromným orgánom schváleným na tento účel, ktoré:

a) majú inšpektorov, ktorí absolvovali školiace kurzy uznané príslušnými vnútroštátnymi úradmi;

b) majú vybavenie a priestory potrebné na výkon kontroly zhody a na analýzy potrebné ku kontrole a

c) majú zodpovedajúce zariadenia na sprostredkovanie informácií.

3.  Príslušné vnútroštátne úrady budú pravidelne kontrolovať výkon a účinnosť kontrol zhody. Môžu odobrať povolenie, ak nájdu nezrovnalosti alebo nesprávnosti, ktoré môžu ovplyvniť správny výkon kontroly zhody, alebo keď nespĺňajú ďalej určené požiadavky.

Článok 9

1.  Obchodníci predávajúci banány zberané v Únii alebo banány dovážané z tretích krajín nepodliehajú kontrole zhody s obchodnými normami na stupni uvedenom v článku 4 a 5, ak:

a) majú zamestnancov skúsených v oblasti obchodných noriem a manipulácie a zariadenia na výkon kontroly;

b) uschovávajú záznamy z pracovných postupov, ktoré vykonávajú; a

c) preukazujú záruky, že kvalita banánov, ktoré predávajú, vyhovuje obchodným normám uvedených v článku 1.

Obchodníci vyňatí z kontroly môžu dostať osvedčenie o oslobodení v súlade so vzorom, ktorý je uvedený v prílohe III.

2.  Vyňatie z kontroly môže byť udelené na žiadosť dotknutého obchodníka kontrolným odborom alebo orgánom, ktoré sú vymenované príslušnými národnými úradmi buď v členskom štáte, v ktorej sa pestujú, v prípade banánov predávaných v pestovateľských oblastiach Únie alebo v členskom štáte, v ktorom sa vykladajú, v prípade banánov z Únie predávaných kdekoľvek na území Únie a na banány dovážané z tretích krajín. Vyňatie z kontroly môže byť udelené na obdobie najviac troch rokov a môže sa obnoviť. Takéto vyňatie sa môže uplatňovať na celom území trhu Únie na plodiny vyložené v členskom štáte, ktorý udelil vyňatie.

Tieto odbory alebo orgány môžu odobrať vyňatie, ak zistia nezrovnalosti alebo nesprávnosti, ktoré môžu ovplyvniť zhodu banánov s obchodnými normami uvedenými v článku 1 alebo kde sa podmienky určené v odseku 1 nespĺňajú. Odobratie môže byť buď dočasné alebo trvalé, v závislosti od závažnosti zistených nedostatkov.

Členské štáty zostavia zoznam obchodníkov s banánmi, vyňatých z kontroly, pridelia im registračné číslo a urobia potrebné kroky na rozšírenie týchto informácií.

3.  Príslušné odbory alebo orgány členských štátov budú pravidelne overovať kvalitu banánov predávaných obchodníkmi zmienenými v odseku 1 a zhodu s podmienkami, ktoré sú v určené v uvedenom odseku. Vyňatí obchodníci musia taktiež poskytnúť všetky potrebné zariadenia požadované na výkon takýchto overovaní.

▼M1 —————

▼B

Článok 10

Toto nariadenie sa bude uplatňovať bez vplyvu na akúkoľvek neoznámenú kontrolu na mieste, vykonanú následne, až do úrovne dozrievacieho skladu.KAPITOLA 3

OZNÁMENIA

Článok 11

1.  Členské štáty oznamujú Komisii za každé vykazované obdobie:

a) množstvo banánov vypestovaných v Únii, ktoré sa uvádzajú na trh:

i) v ich pestovateľskej oblasti;

ii) mimo ich pestovateľskej oblasti;

b) priemerné predajné ceny zelených banánov vypestovaných v Únii na miestnych trhoch, ktoré sa uvádzajú na trh v ich pestovateľskej oblasti;

c) priemerné predajné ceny zelených banánov v štádiu dodania v prvom prístave vykládky (nevyložený tovar) vzhľadom na banány vypestované v Únii, ktoré sú uvedené na trh v Únii mimo ich pestovateľskej oblasti;

d) prognózy údajov uvedených v písmenách a), b) a c) na dve za sebou nasledujúce vykazované obdobia.

2.  Ide o tieto pestovateľské oblasti:

a) Kanárske ostrovy;

b) Guadeloupe;

c) Martinik;

d) Madeira, Azory a Algarve;

e) Kréta a Lakónia;

f) Cyprus.

3.  Vykazované obdobia v kalendárnom roku sú tieto:

a) január až apríl vrátane;

b) máj až august vrátane;

c) september až december vrátane.

Oznámenia za každé vykazované obdobie sa musia vyhotoviť najneskôr do pätnástich dní druhého mesiaca nasledujúceho po vykazovanom období.

4.  Oznámenia uvedené v tejto kapitole sa podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 ( 7 ).

Článok 12

Nariadenie (ES) č. 2257/94, č. 2898/95 a č. 239/2007 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Obchodné normy pre banány

I.   DEFINÍCIA PLODINY

Táto norma sa uplatňuje na odrody banánov podskupín Musa (AAA) spp. Cavendish a Gros Michel ako aj na ich hybridy, ktoré sú uvedené v prílohe IV, ktoré sú po úprave a balení určené na dodanie v čerstvom stave spotrebiteľovi. Plantejny, banány určené na priemyselné spracovanie a figové banány nie sú zahrnuté.

II.   KVALITA

Táto norma definuje požiadavky kvality, ktoré musia spĺňať nezrelé zelené banány po úprave a balení.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s ohľadom na špeciálne ustanovenia pre jednotlivé triedy a povolené odchýlky, banány musia byť:

 zelené a nezrelé,

 neporušené,

 pevné,

 zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené tak, že sú nevhodné na konzumáciu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez chorôb a škodcov,

 prakticky bez poškodenia spôsobeného škodcami,

 s neporušenou stopkou, bez pokrivenia, bez napadnutia hubovitými chorobami alebo poškodenia po zaschnutí,

 s odstránenými piestikmi,

 bez deformácií alebo abnormálneho zakrivenia jednotlivých plodov,

 prakticky bez otlačení,

 prakticky bez poškodenia vplyvom nízkej teploty,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo cudzej chuti.

Navyše, trsy a časti trsov musia obsahovať:

 dostatočný podiel koruny normálneho vyfarbenia, zdravý a bez napadnutia hubami,

 čistý rez koruny, nie šikmý alebo vytrhnutý, bez zvyškov stopky.

Fyzický vývin a zrelosť banánov musia byť také, aby:

 vydržali prepravu a manipuláciu

 a

 dostali sa na miesto určenia vo vyhovujúcom stave tak, aby dosiahli primeraný stupeň zrelosti po dozrievaní.

B.    Klasifikácia

Banány sú zatriedené do troch tried, definovaných nižšie:

i)    „Extra“ trieda

Banány v tejto triede musia byť vynikajúcej kvality. Musia mať znaky typické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Plody musia byť bez chýb, okrem malých poškodení povrchu pokožky, ak nepresiahne viac ako 1 cm2 z celkového povrchu plodu, ktoré nesmú ovplyvňovať celkový vzhľad trsu, jeho kvalitu, trvanlivosť alebo obchodnú úpravu v obale.

ii)    I. trieda

Banány v tejto triede musia byť dobrej kvality. Musia vykazovať znaky charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Nasledujúce malé chyby plodov sú však povolené, pokiaľ neovplyvňujú celkový vzhľad jednotlivých trsov, ich kvalitu, trvanlivosť alebo obchodnú úpravu v obale:

 malé chyby tvaru,

 malé chyby pokožky, spôsobené odretím alebo malé povrchové poškodenia, ak nepresahujú viac ako 2 cm2 z celkového povrchu plodu.

Za žiadnych okolností nesmú tieto malé chyby zasahovať do dužiny plodu.

iii)    II. trieda

Do tejto triedy patria banány, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky definované vyššie.

Nasledujúce chyby plodov sú povolené, pokiaľ si plody zachovajú základné znaky kvality, trvanlivosti a obchodnej úpravy:

 chyby tvaru,

 chyby pokožky spôsobené odretím, poškrabaním alebo iným mechanickým poškodením, pokiaľ nepresahujú viac ako 4 cm2 z celkového povrchu plodu.

Za žiadnych okolností nesmú tieto chyby zasahovať do dužiny plodu.

III.   TRIEDENIE PODĽA VEĽKOSTI

Veľkosť je určená podľa:

 dĺžky konzumnej časti plodu vyjadrenej v cm a meranej pozdĺž vypuklej strany plodu od zvyšku po kvete po bázu stopky,

 hrúbky, t. j. meranej v milimetroch, hrúbka priečnej časti plodu medzi bočnou stranou a stredom, kolmo na zvislú os.

Miesto plodu, v ktorom sa meria dĺžka a hrúbka je:

 stredný plod z vonkajšej strany trsu,

 najbližší plod k reznej ploche z vonkajšej strany trsu.

Najmenšia dĺžka plodu je 14 cm a najmenšia hrúbka plodu je 27 mm.

Ako výnimka z odseku 3, banány dorábané na Madeire, Azorských ostrovoch, v oblasti Algarve, na Kréte a v oblasti Lakónia, ktoré sú v dĺžke menšie ako 14 cm, sa môžu predávať v rámci Únie, ale musia byť zaradené do II. triedy.

IV.   POVOLENÉ ODCHÝLKY

Odchýlky vzhľadom na kvalitu a veľkosť môžu byť povolené v každom obale pre plody, ktoré nevyhovujú požiadavkám označenej triedy.

A.    Odchýlka kvality

i)    „Extra“ trieda

5 % z počtu alebo hmotnosti banánov nevyhovujúcich požiadavkám Extratriedy, ale vyhovujúcich I. triede alebo, výnimočne, spadajúcich do odchýlok pre túto triedu.

ii)    I. trieda

10 % z počtu alebo hmotnosti banánov nevyhovujúcich požiadavkám I. triedy, ale vyhovujúcich II. triede alebo, výnimočne, spadajúcich do odchýlok pre túto triedu.

iii)    II. trieda

10 % z počtu alebo hmotnosti banánov nevyhovujúcich požiadavkám II. triedy, ani minimálnym požiadavkám, s výnimkou plodov napadnutých hnilobou alebo inak poškodených a nevhodných na spotrebu.

B.    Odchýlka od veľkosti

Pre všetky triedy 10 % z počtu banánov nevyhovujúcich veľkostným znakom, až do limitu 1 cm pre minimálnu dĺžku 14 cm.

V.   PREZENTÁCIA

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a musí obsahovať výlučne banány rovnakého pôvodu, odrody a/alebo obchodného typu a kvality.

Viditeľná časť obsahu každého obalu musí byť reprezentatívnou pre celkový obsah.

B.    Balenie

Banány musia byť balené tak, aby boli dostatočne chránené.

Materiály použité vo vnútri obalu musia byť nové, čisté a musia mať takú kvalitu, aby sa zabránilo akémukoľvek vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu plodiny. Používanie materiálov, najmä papiera a pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná použitím netoxického atramentu alebo lepidla.

Obaly musia byť bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok.

C.    Prezentácia

Banány musia byť upravené v zväzkoch alebo trsoch (častiach zväzkov) s najmenej štyrmi plodmi. Banány sa môžu taktiež dodávať ako samostatné plody.

Trsy s nie viac ako dvomi chýbajúcimi plodmi sú povolené, pokiaľ je stopka neodlomená, ale čisto odrezaná, bez poškodenia vedľajších plodov.

V každom rade môže byť najviac jeden trs s tromi plodmi s rovnakými znakmi ako ostatné plody v obale.

V pestovateľských oblastiach môžu byť banány predávané so stopkou.

VI.   OZNAČOVANIE

Na každom obale musia byť uvedené nasledujúce údaje na tej istej strane, čitateľne a nezmazateľne a viditeľne zvonku:

A.    IdentifikáciaBaliareň a/alebo odosielateľ right accolade

meno a adresa alebo úradne vydaná alebo uznaná zmluvná značka.

B.    Názov plodiny

 slovo „banány“, ak obsah obalu nie je zvonka viditeľný,

 názov odrody a/alebo obchodného typu.

C.    Pôvod plodiny

Krajina pôvodu a v prípade plodiny z Únie s:

 oblasť pestovania a

 (alternatívne) národný, regionálny alebo miestny názov oblasti.

D.    Obchodné údaje

 trieda,

 netto hmotnosť,

 veľkosť, vyjadrená ako minimálna dĺžka a alternatívne ako maximálna dĺžka.

E.    Úradná značka (alternatívne).
PRÍLOHA II

1. Obchodník/dovozca (1)Osvedčenie a kontroleEÚ č. …(Toto osvedčenie je vyhradne na účely kontroly odborov alebo orgánov)2. Baliareň určená na balenie (ak je iná ako obchodník/dovozca)3. Kontrolný odbor alebo orgán4. Miesto kontroly/krajina pôvodu (2)5. Oblasť alebo krajina určenia6. Označenie dopravného prostriedku7. Kontrola na mieste určenia (ak je to potrebné)7.A.VnútornýDovozVývoz8. Balenie (počet a druh)9. Druh výrobku (odroda, ak to norma vyžaduje)10. Trieda kvality11. Celková hmotnosť v kg hrubá/čistá (1)12. Vyššie uvedený kontrolný odbor alebo orgán týmto osvedčuje na základe kontroly odberom vzoriek, že vyššie uvedené tovary vyhovujú v čase kontroly platným normám kvality.Colný úrad vstup / výstup (1)Obdobie platností … dníMiesto dátum vystaveniaInšpektor(Meno tlačenými písmenami)Podpis13. Poznámky(1) Prečiarknite, čo sa nehodí(2) Ak je výrobok reexportovaný, označte jeho pôvod v kolónke č. 9Úradná pečiatka
PRÍLOHA III

Osvedčenie o oslobodení od overovania zhody podľa obchodnej normy pre banány

Obchodník, ktorému bola poskytnutá výnimka: …(meno, názov spoločnosti, adresa)Registračné číslo, vydané príslušným kontrolným odborom alebo orgánom: …Príslušný odbor alebo orgán: …(názov, adresa)Dátum vydania osvedčenia: …Obdobie platnosti osvedčenia: …Podpis a/alebo úradná pečiatka príslušného odboru alebo orgánu: …
PRÍLOHA IVZoznam hlavných skupín, podskupín a odrôd stolových banánov predávaných v Únii

Skupina

Podskupina

Hlavné odrody

(neúplný zoznam)

AA

Sweet fig

Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Dwarf Cavendish

Giant Cavendish

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel („Big Mike“)

Highgate

Hybridy

Flhorban 920

Pink fig

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Fig apple

Fig apple, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo
PRÍLOHA VZrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

nariadenie Komisie (ES) č. 2257/94

(Ú. v. ES L 245, 20.9.1994, s. 6)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1135/96

(Ú. v. ES L 150, 25.6.1996, s. 38)

len článok 1 a iba pokiaľ ide o nemecké znenie

nariadenie Komisie (ES) č. 386/97

(Ú. v. ES L 60, 1.3.1997, s. 53)

len článok 1 a iba pokiaľ ide o anglické a švédske znenie

nariadenie Komisie (ES) č. 228/2006

(Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2006, s. 7)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2898/95

(Ú. v. ES L 304, 16.12.1995, s. 17)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 465/96

(Ú. v. ES L 65, 15.3.1996, s. 5)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1135/96

(Ú. v. ES L 150, 25.6.1996, s. 38)

len článok 2 a iba pokiaľ ide o anglické znenie

nariadenie Komisie (ES) č. 386/97

(Ú. v. ES L 60, 1.3.1997, s. 53)

len článok 2 a iba pokiaľ ide o španielske znenie

nariadenie Komisie (ES) č. 239/2007

(Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2007, s. 3)

 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 557/2010

(Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2010, s. 13)

len článok 6
PRÍLOHA VITabuľka zhody

nariadenie (ES) č. 2257/94

nariadenie (ES) č. 2898/95

nariadenie (ES) č. 239/2007

toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 úvodná časť

článok 2 úvodná časť

článok 2 prvá zarážka

článok 2 písmeno a)

článok 2 druhá zarážka

článok 2 písmeno b)

článok 3

článok 13

príloha I

príloha I

príloha II

príloha IV

článok 1

článok 3

článok 2

článok 4

článok 3

článok 5

článok 4

článok 6

článok 5

článok 7

článok 6

článok 8

článok 7

článok 9

článok 8

článok 10

článok 9

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

článok 1

článok 11

článok 2

článok 3

článok 12

príloha V

príloha VI( 1 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007 s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 245, 20.9.1994, s. 6.

( 3 ) Ú. v. ES L 304, 16.12.1995, s. 17.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2007, s. 3.

( 5 ) Pozri prílohu V.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.