2011R1233 — SK — 22.08.2013 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1233/2011

zo 16. novembra 2011

o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES

(Ú. v. ES L 326, 8.12.2011, p.45)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 727/2013 zo 14. marca 2013,

  L 207

1

2.8.2013
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1233/2011

zo 16. novembra 2011

o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ESEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom ( 1 ),

keďže:

(1)

Exportno-úverové agentúry prispievajú k rozvoju svetového obchodu, keďže podporujú vývoz a investície spoločností tým, že dopĺňajú financovanie a poistenie zo strany súkromného sektora. Únia je jednou zo zmluvných strán dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch (ďalej len „dohoda“) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“). Dohoda, ktorú uzavreli jej účastníci, stanovuje finančné podmienky, ktoré môžu exportno-úverové agentúry ponúkať s cieľom podporiť vytvorenie rovnakých podmienok pre štátom podporované vývozné úvery.

(2)

Na základe rozhodnutia Rady 2001/76/ES z 22. decembra 2000, ktorým sa nahrádza rozhodnutie zo 4. apríla 1978 o uplatňovaní niektorých usmernení v oblasti štátom podporovaných exportných úverov ( 2 ), a rozhodnutia Rady 2001/77/ES z 22. decembra 2000 o uplatňovaní zásad rámcovej dohody o financovaní projektu v oblasti úradne podporovaných exportných úverov ( 3 ) sa v Únii uplatňujú usmernenia obsiahnuté v dohode a osobitné pravidlá pre projektové financovanie.

(3)

Dohoda prostredníctvom činnosti exportno-úverových agentúr nepriamo podporuje voľný a spravodlivý obchod a investície spoločností, ktoré by inak mali obmedzenejší prístup k úverovým nástrojom poskytovaným súkromným sektorom.

(4)

Členské štáty by pri zriaďovaní, navrhovaní a vykonávaní svojich vnútroštátnych systémov vývozných úverov a pri vykonávaní dohľadu nad činnosťami v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov mali postupovať v súlade so všeobecnými právnymi predpismi Únie v oblasti vonkajšej činnosti, napríklad pokiaľ ide o upevňovanie demokracie, dodržiavanie ľudských práv, súdržnosť rozvojových politík a boj proti klimatickým zmenám.

(5)

Účastníci dohody sú zapojení do nepretržitého procesu, ktorého cieľom je minimalizovať narušenie trhu a vytvoriť rovnaké podmienky, na základe ktorých bude poistné účtované exportno-úverovými agentúrami založené na riziku, pričom by malo byť primerané s ohľadom na krytie dlhodobých prevádzkových nákladov a strát a v súlade s požiadavkami Svetovej obchodnej organizácie. Aby bolo možné tento cieľ splniť, systémy vývozných úverov fungujú transparentne a agentúry o tom zodpovedajúcim spôsobom podávajú správy OECD.

(6)

Správne zacielené vývozné úvery poskytované exportno-úverovými agentúrami môžu zlepšiť možnosti prístupu spoločností z Únie vrátane malých a stredných podnikov (MSP) na trh.

(7)

Účastníci dohody a členské štáty Únie sa dohodli na tom, že zverejnia určité informácie týkajúce sa vývozných úverov v súlade s pravidlami OECD a Únie pre transparentnosť, aby prispeli k vytvoreniu rovnakých podmienok pre účastníkov dohody a členské štáty.

(8)

Únia vykonáva opatrenia v oblasti transparentnosti a podávania správ, tak ako sú uvedené v prílohe I.

(9)

So zreteľom na vyostrujúcu sa hospodársku súťaž na svetových trhoch a s cieľom zabrániť konkurenčnému znevýhodneniu spoločností z Únie by Komisia mala vzhľadom na oprávnenie rokovať, ktoré jej udelili členské štáty, podporiť úsilie OECD osloviť strany, ktoré nie sú účastníkmi dohody. Komisia by mala využiť dvojstranné a viacstranné rokovania s cieľom zaviesť celosvetové normy pre štátom podporované vývozné úvery. Celosvetové normy v tejto oblasti sú nevyhnutným predpokladom rovnakých podmienok v rámci svetového obchodu.

(10)

Napriek tomu, že krajiny OECD sa riadia dohodou, krajiny, ktoré nie sú členmi OECD, nie sú účastníkmi dohody, a to by mohlo viesť ku konkurenčnému zvýhodneniu vývozcov z týchto krajín. Tieto krajiny sa preto vyzývajú, aby uplatňovali dohodu s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky aj na globálnej úrovni.

(11)

So zreteľom na lepšiu regulačnú politiku Únie, ktorej cieľom je zjednodušiť a zlepšiť existujúce právne predpisy, sa Komisia a členské štáty vo svojich budúcich preskúmaniach dohody podľa potreby zamerajú na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikov a vnútroštátnych správnych orgánov vrátane exportno-úverových agentúr.

(12)

Účastníci dohody sa rozhodli zmeniť, doplniť a racionalizovať dohodu. Zmeny, na ktorých sa dohodli, sa týkajú zjednodušenia používania z hľadiska používateľov, zvýšenia miery ucelenosti, pokiaľ ide o príslušné medzinárodné záväzky, a dosiahnutia väčšej transparentnosti najmä s ohľadom na krajiny, ktoré nie sú účastníkmi dohody. Okrem toho účastníci dohody súhlasili s tým, aby boli do textu dohody zaradené pravidlá projektového financovania, ktoré boli zavedené rozhodnutím 2001/77/ES, a pravidlá vývozných úverov pre lode, ktoré boli zavedené rozhodnutím Rady 2002/634/ES ( 4 ), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/76/ES.

(13)

Rozhodnutie 2001/76/ES v znení zmien a doplnení by preto malo byť zrušené a nahradené týmto nariadením s konsolidovaným a revidovaným znením dohody v jeho prílohe a rozhodnutie 2001/77/ES by malo byť zrušené.

(14)

S cieľom plynule a urýchlene začleniť zmeny a doplnenia usmernení stanovených v dohode, tak ako sa na nich dohodli účastníci dohody, do právnych predpisov Únie by Komisia mala prijať delegované akty s cieľom zmeniť a doplniť v prípade potreby prílohu II. Komisii by sa preto mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia usmernení, tak ako sa na nich dohodli účastníci dohody. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:Článok 1

Uplatňovanie dohody

Usmernenia obsiahnuté v Dohode o štátom podporovaných vývozných úveroch (ďalej len „dohoda“) sa uplatňujú v Únii. Text dohody je pripojený k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Delegovanie právomoci

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 3 s cieľom zmeniť a doplniť prílohu II ako dôsledok zmien a doplnení usmernení, na ktorých sa dohodli účastníci dohody.

Ak sa to v prípade zmien a doplnení prílohy II v dôsledku zmien a doplnení usmernení, na ktorých sa dohodli účastníci dohody, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 4.

Článok 3

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 9. decembra 2011.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedenej právomoci. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 4

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môže vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 5

Transparentnosť a predkladanie správ

Opatrenia v oblasti transparentnosti a predkladania správ, ktoré sa majú v Únii uplatňovať, sú uvedené v prílohe I.

Článok 6

Zrušenie

Rozhodnutia 2001/76/ES a 2001/77/ES sa týmto zrušujú.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

1. Bez toho, aby boli dotknuté výhradné práva inštitúcií členských štátov, ktoré vykonávajú dohľad nad vnútroštátnymi programami pre vývozné úvery, každý členský štát predloží Komisii výročnú správu o činnosti s cieľom zvýšiť transparentnosť na úrovni Únie. Členské štáty predkladajú v súlade so svojím vnútroštátnym právnym rámcom správy o aktívach a pasívach, vyplatených poistných plneniach a vymožených čiastkach, nových záväzkoch, poistnej angažovanosti a poistných sadzbách. V prípade, ak je možné, že podmienené záväzky vyplývajú zo štátom podporovaných vývozných úverov, tieto činnosti sa vykazujú v rámci výročnej správy o činnosti.

2. Vo výročnej správe o činnosti členské štáty uvedú, ako sa riziká v oblasti životného prostredia, s ktorými môžu byť spojené ďalšie významné riziká, zohľadňujú v činnosti exportno-úverových agentúr v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov.

3. Na základe týchto informácií vypracuje Komisia pre Európsky parlament výročnú správu, v ktorej zhodnotí plnenie cieľov a záväzkov Únie exportno-úverovými agentúrami.

4. Ak má Komisia oprávnenie rokovať na rozličných fórach medzinárodnej spolupráce, v súlade so svojimi právomocami predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o uskutočnených rokovaniach s cieľom zaviesť globálne normy v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov.

Prvým obdobím, o ktorom sa v rámci pôsobnosti tohto nariadenia vypracuje správa, je rok 2011.

▼M1
PRÍLOHA II

OBSAH

KAPITOLA I –

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.

ÚČEL

2.

ŠTATÚT

3.

ÚČASŤ

4.

INFORMÁCIE DOSTUPNÉ PRE NEÚČASTNÍKOV

5.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

6.

SEKTOROVÉ DOHOVORY

7.

PROJEKTOVÉ FINANCOVANIE

8.

ODSTÚPENIE

9.

MONITOROVANIE

KAPITOLA II –

FINANČNÉ PODMIENKY PRE VÝVOZNÉ ÚVERY

10.

PLATBA V HOTOVOSTI, MAXIMÁLNA ŠTÁTNA PODPORA A MIESTNE NÁKLADY

11.

KATEGORIZÁCIA KRAJÍN NA ÚČELY MAXIMÁLNEJ LEHOTY SPLATNOSTI

12.

MAXIMÁLNE LEHOTY SPLATNOSTI

13.

LEHOTY SPLATNOSTI PRE ELEKTRÁRNE INÉ AKO JADROVÉ ELEKTRÁRNE

14.

SPLÁCANIE ISTINY A PLATBA ÚROKOV

15.

ÚROKOVÉ SADZBY, POISTNÉ SADZBY A INÉ POPLATKY

16.

DOBA PLATNOSTI VÝVOZNÝCH ÚVEROV

17.

OPATRENIA NA ZABRÁNENIE STRATÁM ALEBO NA ICH MINIMALIZÁCIU

18.

VYROVNANIE

19.

MINIMÁLNE FIXNÉ ÚROKOVÉ SADZBY PRI ŠTÁTNEJ FINANČNEJ PODPORE

20.

STANOVENIE SADZIEB CIRR

21.

PLATNOSŤ SADZIEB CIRR

22.

UPLATŇOVANIE SADZIEB CIRR

23.

POISTNÉ ZA ÚVEROVÉ RIZIKO

24.

MINIMÁLNE POISTNÉ SADZBY ZA ÚVEROVÉ RIZIKO

25.

KATEGORIZÁCIA KRAJÍN PODĽA RIZIKA

26.

POSÚDENIE RIZIKA SUVERÉNNEHO DLŽNÍKA

27.

KATEGORIZÁCIA PODĽA RIZIKA KUPUJÚCEHO

28.

KATEGORIZÁCIA MNOHOSTRANNÝCH A REGIONÁLNYCH INŠTITÚCIÍ

29.

PERCENTO A KVALITA POISTNÉHO KRYTIA ŠTÁTOM PODPOROVANÝCH VÝVOZNÝCH ÚVEROV

30.

METÓDY ZMIERNENIA RIZIKA KRAJINY

31.

ZNÍŽENIE ÚVEROVÉHO RIZIKA KUPUJÚCEHO

32.

PREHODNOCOVANIE PLATNOSTI MINIMÁLNYCH POISTNÝCH SADZIEB ZA ÚVEROVÉ RIZIKO

KAPITOLA III –

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VIAZANEJ POMOCI

33.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

34.

FORMY VIAZANEJ POMOCI

35.

ZDRUŽENÉ FINANCOVANIE

36.

OPRÁVNENOSŤ KRAJINY NA VIAZANÚ POMOC

37.

OPRÁVNENOSŤ PROJEKTOV

38.

MINIMÁLNA ÚROVEŇ ZVÝHODNENIA

39.

VÝNIMKY Z PRAVIDIEL OPRÁVNENOSTI KRAJINY ALEBO PROJEKTU NA VIAZANÚ POMOC

40.

VÝPOČET ÚROVNE ZVÝHODNENIA V RÁMCI VIAZANEJ POMOCI

41.

OBDOBIE PLATNOSTI VIAZANEJ POMOCI

42.

VYROVNANIE

KAPITOLA IV –

POSTUPY

ODDIEL 1 –

SPOLOČNÉ POSTUPY PRI VÝVOZNÝCH ÚVEROCH A POMOCI V OBLASTI OBCHODU

43.

OZNÁMENIA

44.

INFORMÁCIE O ŠTÁTNEJ PODPORE

45.

POSTUPY VYROVNANIA

46.

OSOBITNÉ KONZULTÁCIE

ODDIEL 2 –

POSTUPY PRI VÝVOZNÝCH ÚVEROCH

47.

OZNÁMENIE VOPRED S PREROKOVANÍM

48.

OZNÁMENIE VOPRED

ODDIEL 3 –

POSTUPY PRI POMOCI V OBLASTI OBCHODU

49.

OZNÁMENIE VOPRED

50.

OKAMŽITÉ OZNÁMENIE

ODDIEL 4 –

KONZULTAČNÉ POSTUPY PRI VIAZANEJ POMOCI

51.

ÚČEL KONZULTÁCIÍ

52.

ROZSAH KONZULTÁCIÍ A ICH ČASOVÝ RÁMEC

53.

VÝSLEDOK KONZULTÁCIÍ

ODDIEL 5 –

VÝMENA INFORMÁCIÍ O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH A POMOCI V OBLASTI OBCHODU

54.

KONTAKTNÉ MIESTA

55.

ROZSAH ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE

56.

ROZSAH ODPOVEDÍ

57.

OSOBNÉ KONZULTÁCIE

58.

POSTUPY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM SPOLOČNÉHO STANOVISKA A FORMA SPOLOČNÉHO STANOVISKA

59.

ODPOVEDE NA NÁVRHY NA SPOLOČNÉ STANOVISKO

60.

PRIJATIE SPOLOČNÉHO STANOVISKA

61.

NEDOSIAHNUTIE DOHODY O SPOLOČNOM STANOVISKU

62.

NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI SPOLOČNÉHO STANOVISKA

63.

DOBA PLATNOSTI SPOLOČNÉHO STANOVISKA

ODDIEL 6 –

VYKONÁVACIE USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAMOVANIA MINIMÁLNYCH ÚROKOVÝCH SADZIEB (CIRR)

64.

OZNAMOVANIE MINIMÁLNYCH ÚROKOVÝCH SADZIEB

65.

NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI ÚROKOVÝCH SADZIEB

66.

OKAMŽITÉ ZMENY ÚROKOVÝCH SADZIEB

ODDIEL 7 –

PREHODNOCOVANIE

67.

PRAVIDELNÉ PREHODNOCOVANIE DOHODY

68.

PREHODNOCOVANIE MINIMÁLNYCH ÚROKOVÝCH SADZIEB

69.

PREHODNOCOVANIE MINIMÁLNYCH POISTNÝCH SADZIEB A SÚVISIACE OTÁZKY

PRÍLOHA I –

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH NA LODE

PRÍLOHA II –

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH NA JADROVÉ ELEKTRÁRNE

PRÍLOHA III –

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH NA CIVILNÉ LIETADLÁ

PRÍLOHA IV –

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH NA PROJEKTY V OBLASTI OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE, ZMIERŇOVANIA ZMENY KLÍMY A VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

PRÍLOHA V –

INFORMÁCIE UVÁDZANÉ V OZNÁMENIACH

PRÍLOHA IV –

VÝPOČET MINIMÁLNYCH POISTNÝCH SADZIEB

PRÍLOHA VII –

KRITÉRIÁ A PODMIENKY UPLATŇOVANIA ZÁRUKY SPLATENIA TREŤOU STRANOU A KATEGORIZÁCIE MNOHOSTRANNÝCH ALEBO REGIONÁLNYCH INŠTITÚCIÍ

PRÍLOHA VIII –

KRITÉRIÁ A PODMIENKY UPLATŇOVANIA METÓD ZMIERNENIA RIZIKA KRAJINY A ZNÍŽENIA ÚVEROVÉHO RIZIKA KUPUJÚCEHO

PRÍLOHA IX –

ZOZNAM KRITÉRIÍ NA POSÚDENIE KVALITY Z HĽADISKA ROZVOJA

PRÍLOHA X –

PODMIENKY UPLATNITEĽNÉ NA OPERÁCIE PROJEKTOVÉHO FINANCOVANIA

PRÍLOHA XI –

ZOZNAM VYMEDZENÍ POJMOV

PRÍLOHA XII –

KVALITATÍVNE OPISY KATEGÓRIÍ RIZIKA KUPUJÚCEHO

PRÍLOHA XIII –

TRHOVÉ REFERENCIE V PRÍPADE OPERÁCIÍ V KRAJINÁCH KATEGÓRIE NULA

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.   ÚČEL

a) Hlavným cieľom dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch, ktorá sa v tomto dokumente uvádza len ako „dohoda“, je poskytnúť rámec pre riadne využívanie štátom podporovaných vývozných úverov.

b) Účelom tejto dohody je podporovať rovnaké podmienky pre spravodlivú hospodársku súťaž medzi všetkými hospodárskymi subjektmi v oblasti štátnej podpory, v zmysle definície v článku 5 písm. a), s cieľom podporiť hospodársku súťaž medzi vývozcami na základe kvality a ceny vyvážaného tovaru a služieb, a nie na základe najvýhodnejších štátom podporovaných finančných podmienok.

2.   ŠTATÚT

Táto dohoda vypracovaná v rámci OECD pôvodne nadobudla platnosť v apríli 1978 a jej trvanie nie je časovo obmedzené. Predstavuje džentlmenskú dohodu medzi účastníkmi; nepredstavuje akt OECD ( 5 ), hoci sekretariát OECD (ďalej len „sekretariát“) jej poskytuje administratívnu podporu.

3.   ÚČASŤ

Účastníkmi dohody v súčasnosti sú: Austrália, Kanada, Európska únia, Japonsko, Kórea, Nový Zéland, Nórsko, Švajčiarsko a Spojené štáty. Súčasní účastníci môžu vyzvať ďalších členov OECD, ako aj nečlenské štáty OECD, aby sa stali účastníkmi dohody.

4.   INFORMÁCIE DOSTUPNÉ PRE NEÚČASTNÍKOV

a) Účastníci sa zaväzujú, že budú poskytovať neúčastníkom informácie o oznámeniach o štátnej podpore, ako je stanovená v článku 5 písm. a).

b) Účastník na základe reciprocity odpovie na žiadosť neúčastníka, ktorý je jeho konkurentom, týkajúcu sa finančných podmienok štátnej podpory tak, ako by odpovedal na žiadosť účastníka.

5.   ROZSAH PÔSOBNOSTI

Dohoda sa uplatňuje na všetku štátnu podporu poskytovanú vládou alebo v mene vlády na vývoz tovaru a/alebo služieb vrátane finančných lízingov s obdobím splatnosti dva roky alebo viac.

a) Štátna podpora sa môže poskytovať v rôznych formách:

1) záruka na vývozný úver alebo poistenie vývozného úveru (čisté krytie),

2) štátna finančná podpora:

 priamy úver/financovanie a refinancovanie alebo

 podpora úrokovej sadzby,

3) akákoľvek kombinácia uvedených foriem.

b) Dohoda sa uplatňuje na viazanú pomoc; postupy uvedené v kapitole IV sa uplatňujú aj na neviazanú pomoc v oblasti obchodu.

c) Dohoda sa neuplatňuje na vývoz vojenských zariadení a poľnohospodárskych komodít.

d) Štátna podpora sa neposkytuje, ak existujú jasné dôkazy, že zmluva bola uzatvorená s kupujúcim v krajine, ktorá nie je konečným miestom určenia tovaru, najmä s cieľom získať priaznivejšie podmienky splácania.

6.   SEKTOROVÉ DOHOVORY

a) Súčasťou dohody sú tieto sektorové dohovory:

 lode (príloha I),

 jadrové elektrárne (príloha II),

 civilné lietadlá (príloha III),

 projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a vodného hospodárstva (príloha IV).

b) Účastník sektorového dohovoru môže uplatniť jeho ustanovenia na štátnu podporu vývozu tovaru a/alebo služieb, na ktorú sa vzťahuje daný sektorový dohovor. Ak sektorový dohovor nezahŕňa ustanovenie zodpovedajúce ustanoveniu tejto dohody, účastník sektorového dohovoru uplatní ustanovenie dohody.

7.   PROJEKTOVÉ FINANCOVANIE

a) V prípade operácií, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v dodatku 1 k prílohe X, môžu účastníci uplatniť pri vývoze tovaru a/alebo služieb podmienky uvedené v prílohe X.

b) Písmeno a) sa vzťahuje na vývoz tovaru a služieb, na ktoré sa vzťahuje sektorový dohovor o vývozných úveroch na jadrové elektrárne a sektorový dohovor o vývozných úveroch na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a vodného hospodárstva.

c) Písmeno a) sa nevzťahuje na vývoz tovaru a služieb, na ktoré sa vzťahuje sektorový dohovor o vývozných úveroch na civilné lietadlá alebo sektorový dohovor o vývozných úveroch na lode.

8.   ODSTÚPENIE

Účastník môže od dohody odstúpiť tak, že o tejto skutočnosti písomne informuje sekretariát elektronickou formou, napr. cez online informačný systém OECD (On-line Information System – OLIS). Odstúpenie nadobúda účinnosť 180 kalendárnych dní od prijatia oznámenia sekretariátom.

9.   MONITOROVANIE

Vykonávanie dohody monitoruje sekretariát.

KAPITOLA II

FINANČNÉ PODMIENKY PRE VÝVOZNÉ ÚVERY

Finančné podmienky pre vývozné úvery zahŕňajú všetky ustanovenia uvedené v tejto kapitole, ktoré sa vykladajú vo vzájomnom spojení.

Dohoda stanovuje obmedzenia v súvislosti s podmienkami pre vývozné úvery, ktoré môžu byť podporované štátom. Účastníci uznávajú, že na niektoré obchodné alebo priemyselné sektory sa zvyčajne uplatňujú reštriktívnejšie finančné podmienky ako podmienky stanovené v dohode. Účastníci naďalej dodržiavajú takéto zvyčajné finančné podmienky, najmä zásadu, že lehota splácania neprekročí obdobie životnosti tovaru.

10.   PLATBA V HOTOVOSTI, MAXIMÁLNA ŠTÁTNA PODPORA A MIESTNE NÁKLADY

a) Účastníci vyžadujú od kupujúcich tovaru a služieb, na ktoré sa poskytuje štátna podpora, aby uhradili platbu v hotovosti vo výške minimálne 15 % hodnoty vývoznej zmluvy v deň alebo pred dňom začatia čerpania úveru, ako je vymedzené v prílohe XI. Pri stanovení výšky platby v hotovosti sa hodnota vývoznej zmluvy môže proporcionálne znížiť, ak daná operácia obsahuje tovar a služby z tretej krajiny, ktoré nie sú podporované štátom. Financovanie/poistenie 100 % poistného je prípustné. Poistné môže a nemusí byť zahrnuté do hodnoty vývoznej zmluvy. Zadržané platby uskutočnené po dni začatia čerpania úveru sa v tejto súvislosti nepovažujú za platby v hotovosti.

b) Štátna podpora v prípade takýchto platieb v hotovosti môže mať len formu poistenia alebo záruky bežných predúverových rizík.

c) Ak nie je stanovené inak v písmenách b) a d), účastníci neposkytnú štátnu podporu prevyšujúcu 85 % hodnoty vývoznej zmluvy vrátane dodávok tovaru a služieb z tretích krajín, ale bez miestnych nákladov.

d) Účastníci môžu poskytnúť štátnu podporu na miestne náklady, ak:

1) štátna podpora poskytnutá na miestne náklady neprekročí 30 % hodnoty vývoznej zmluvy,

2) nie je poskytnutá za priaznivejších/menej reštriktívnych podmienok, ako sú podmienky dohodnuté pre súvisiace vývozy,

3) štátna podpora na miestne náklady prekročí 15 % hodnoty vývoznej zmluvy, takáto štátna podpora musí byť vopred oznámená v súlade s článkom 48 s uvedením povahy miestnych nákladov, na ktoré sa podpora vzťahuje.

11.   KATEGORIZÁCIA KRAJÍN NA ÚČELY MAXIMÁLNEJ LEHOTY SPLATNOSTI

a) Do kategórie I patria krajiny OECD s vysokými príjmami ( 6 ). Všetky ostatné krajiny sú v kategórii II.

b) Pri kategorizácii krajín sa uplatňujú nasledujúce kritériá a postupy:

1) Kategorizácia na účely dohody závisí od výšky HND na obyvateľa vypočítanej Svetovou bankou na účely jej kategorizácie krajín, ktorým sa poskytujú úvery.

2) V prípade, že Svetová banka nemá dostatok informácií na to, aby uverejnila údaje o výške HND na obyvateľa, bude požiadaná, aby urobila odhad, či výška HND príslušnej krajiny na obyvateľa presahuje alebo nepresahuje stanovenú hranicu. Daná krajina bude do príslušnej kategórie zaradená na základe tohto odhadu, pokiaľ sa účastníci nerozhodnú inak.

3) Ak sa krajina preraďuje do inej kategórie v súlade s článkom 11 písm. a), preradenie do inej kategórie nadobúda účinnosť dva týždne po tom, čo sekretariát oznámil všetkým účastníkom závery získané na základe uvedených údajov od Svetovej banky.

4) V prípade, že Svetová banka reviduje číselné údaje, takéto revízie sa na účely dohody nezohľadňujú. Kategorizácia krajiny sa však môže zmeniť na základe spoločného stanoviska a účastníci môžu priaznivo zohľadniť zmenu kategorizácie zapríčinenú chybami a opomenutím v číselných údajoch, ktoré boli zistené v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dané číselné údaje sekretariát po prvýkrát oznámil.

c) Krajina bude do inej kategórie zaradená len vtedy, ak sa jej kategória podľa Svetovej banky za dva po sebe nasledujúce roky nezmenila.

12.   MAXIMÁLNE LEHOTY SPLATNOSTI

Bez toho, aby bol dotknutý článok 13, maximálne lehoty splatnosti sa líšia v závislosti od zaradenia krajiny určenia do príslušnej kategórie podľa kritérií uvedených v článku 11.

a) Pre krajiny zaradené do kategórie I je maximálna lehota splatnosti päť rokov s možnosťou schválenia lehoty osem a pol roka v prípade, že sa dodržia postupy oznamovania vopred stanovené v článku 48.

b) Pre krajiny zaradené do kategórie II je maximálna lehota splatnosti desať rokov.

c) V prípade zmluvy s viac ako jednou krajinou určenia by sa účastníci mali usilovať nájsť spoločné stanovisko v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 58 až 63 s cieľom dosiahnuť dohodu o primeraných podmienkach.

13.   LEHOTY SPLATNOSTI PRE ELEKTRÁRNE INÉ AKO JADROVÉ ELEKTRÁRNE

a) Pre elektrárne iné ako jadrové elektrárne je maximálna lehota splatnosti 12 rokov. Ak účastník zamýšľa poskytnúť podporu pri lehote splatnosti dlhšej, ako sa ustanovuje v článku 12, túto skutočnosť oznamuje vopred v súlade s postupom ustanoveným v článku 48.

b) Elektrárne iné ako jadrové elektrárne sú plnohodnotné elektrárne alebo ich časti, ktoré sú poháňané inou ako jadrovou energiou. Zahŕňajú všetky komponenty, zariadenie, materiál a služby (vrátane odbornej prípravy zamestnancov), ktoré sú priamo potrebné na vybudovanie takýchto elektrární a na ich uvedenie do prevádzky. Nespadajú tu však položky, za ktoré obyčajne zodpovedá kupujúci, predovšetkým náklady súvisiace s technickou prípravou pozemku, s cestami, stavbárskym mestečkom, silnoprúdovým vedením, vonkajšou rozvodňou a dodávkou vody, ktoré sa nachádzajú za hranicami areálu elektrárne, ani náklady súvisiace s procesom úradného schvaľovania (napr. územné rozhodnutie, stavebné povolenie, povolenie na zásielku paliva) v krajine kupujúceho, okrem:

1) prípadov, že kupujúci vonkajšej rozvodne je totožný s kupujúcim elektrárne, maximálna lehota splatnosti pre pôvodnú vonkajšiu rozvodňu je rovnaká ako v prípade inej ako jadrovej elektrárne (t. j. 12 rokov) a

2) maximálna lehota splatnosti pre rozvodne, transformátory a prenosové vedenia s minimálnym limitom napätia 100 kV je rovnaká ako v prípade inej ako jadrovej elektrárne.

14.   SPLÁCANIE ISTINY A PLATBA ÚROKOV

a) Suma istiny vývozného úveru sa spláca v rovnakých splátkach.

b) Istina sa spláca a úroky sa platia v nie kratších intervaloch ako šesť mesiacov a prvá splátka istiny a platba úrokov sa uskutočnia najneskôr šesť mesiacov po dni začatia čerpania úveru.

c) V prípade vývozných úverov poskytnutých na podporu lízingovej operácie sa namiesto rovnakých splátok istiny, ako je stanovené v písmene a), môžu uplatňovať rovnaké kombinované splátky istiny a úrokov.

d) Vo výnimočnom a riadne odôvodnenom prípade sa vývozné úvery môžu poskytovať za iných podmienok, ako sú podmienky uvedené v písmenách a) až c). Poskytovanie takejto podpory je podmienené časovou nerovnováhou medzi dostupnosťou prostriedkov pre dlžníka a profilom dlhovej služby dostupným podľa harmonogramu splácania v rovnakých polročných splátkach, pričom musia byť splnené nasledujúce kritériá:

1) Žiadna jednotlivá splátka istiny alebo skupina splátok istiny za šesťmesačné obdobie neprekročí 25 % sumy istiny úveru.

2) Istina sa spláca minimálne každých 12 mesiacov. Prvá splátka istiny sa vykoná najneskôr 12 mesiacov po dni začatia čerpania úveru a 12 mesiacov po dni začatia čerpania úveru musia byť splatené najmenej 2 % sumy istiny úveru.

3) Úroky sa platia minimálne každých 12 mesiacov a prvá platba úrokov sa vykoná najneskôr šesť mesiacov po dni začatia čerpania úveru.

4) Maximálna vážená priemerná doba splácania nesmie prekročiť:

 v prípade operácií, v ktorých je kupujúcim štát (alebo ak záruku splácania poskytuje štát), štyri a pol roka v prípade operácií v krajinách kategórie I a päť a štvrť roka pre krajiny kategórie II,

 v prípade operácií, v ktorých nie je kupujúcim štát (a záruku splácania neposkytuje štát), päť rokov pre krajiny kategórie I a šesť rokov pre krajiny kategórie II,

 bez ohľadu na ustanovenia uvedené v predchádzajúcich dvoch zarážkach, v prípade operácií, pri ktorých sa poskytuje podpora pre elektrárne iné ako jadrové elektrárne podľa článku 13, šesť a štvrť roka.

5) Účastník zašle v súlade s článkom 48 oznámenie vopred, v ktorom vysvetlí dôvod, prečo neposkytol podporu v súlade s písmenami a) až c).

e) Úroky dlžné po dni začatia čerpania úveru nie sú predmetom kapitalizácie.

15.   ÚROKOVÉ SADZBY, POISTNÉ SADZBY A INÉ POPLATKY

a) Úrok sa netýka:

1) akejkoľvek platby vo forme poistného alebo iného poplatku za poistenie alebo zaručenie dodávateľského úveru alebo finančného úveru,

2) akejkoľvek platby formou bankových poplatkov alebo provízií v súvislosti s vývozným úverom, okrem ročných alebo polročných bankových poplatkov, ktoré sú splatné počas celej lehoty splácania a

3) zrážkových daní vyrubovaných dovážajúcou krajinou.

c) Ak sa poskytuje štátna podpora prostredníctvom priamych úverov/financovania alebo refinancovania, poistné sa môže buď pripočítať k nominálnej hodnote úrokovej sadzby, alebo môže byť samostatným poplatkom; obidve zložky je potrebné účastníkom špecifikovať oddelene.

16.   DOBA PLATNOSTI VÝVOZNÝCH ÚVEROV

Finančné podmienky pre jednotlivé vývozné úvery alebo úverové linky, okrem doby platnosti obchodných referenčných úrokových sadzieb (Commercial Interest Reference Rates – CIRR) uvedenej v článku 21, sa nestanovujú na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov pred konečným záväzkom.

17.   OPATRENIA NA ZABRÁNENIE STRATÁM ALEBO NA ICH MINIMALIZÁCIU

Dohoda nebráni, aby orgány pre vývozné úvery alebo finančné inštitúcie schválili priaznivejšie podmienky ako tie, ktoré sú stanovené v dohode, ak tak urobia po uzatvorení zmluvy (keď zmluva o vývoznom úvere a pripojené dokumenty už nadobudli účinnosť) a ak cieľom týchto opatrení je výlučne zabrániť stratám alebo minimalizovať straty spôsobené udalosťami, ktoré by mohli mať za následok nesplatenie úveru alebo vznik škôd.

18.   VYROVNANIE

Vzhľadom na medzinárodné záväzky účastníka a v súlade s účelom dohody sa môže účastník v súlade s postupmi uvedenými v článku 45 vyrovnať finančným podmienkam ponúkaným účastníkom alebo neúčastníkom. Finančné podmienky poskytnuté v súlade s týmto článkom sa považujú za také, ktoré sú v súlade s ustanoveniami kapitoly I, II, prípadne aj príloh I, II, III, IV a X.

19.   MINIMÁLNE FIXNÉ ÚROKOVÉ SADZBY PRI ŠTÁTNEJ FINANČNEJ PODPORE

a) Účastníci, ktorí poskytujú štátnu finančnú podporu pre úvery s fixnou úrokovou sadzbou, uplatňujú ako minimálne úrokové sadzby príslušné obchodné referenčné úrokové sadzby (CIRR). Sadzby CIRR sú úrokové sadzby stanovené podľa nasledujúcich zásad:

1) Sadzby CIRR by mali predstavovať konečné úrokové sadzby pre komerčné úvery na domácom trhu príslušnej meny,

2) sadzby CIRR by mali v čo najväčšej možnej miere zodpovedať sadzbe pre prvotriednych domácich dlžníkov,

3) sadzby CIRR by mali byť založené na nákladoch financovania pri fixnej úrokovej sadzbe,

4) sadzby CIRR by nemali narušiť podmienky domácej hospodárskej súťaže a

5) sadzby CIRR by mali v čo najväčšej možnej miere zodpovedať sadzbe pre prvotriednych zahraničných dlžníkov.

b) Poskytnutie štátnej finančnej podpory nesmie sčasti ani v plnej miere vyrovnávať ani kompenzovať primerané poistné za úverové riziko, ktoré sa účtuje za riziko nesplatenia úveru podľa ustanovení článku 23.

20.   STANOVENIE SADZIEB CIRR

a) Každý z účastníkov, ktorý má v úmysle stanoviť sadzby CIRR, si najprv vyberie pre svoju národnú menu jeden z nasledujúcich dvoch systémov základnej sadzby:

1) výnosy trojročných štátnych dlhopisov pre lehoty splatnosti do piatich rokov vrátane; výnosy päťročných štátnych dlhopisov pre lehoty splatnosti nad päť rokov a do osem a pol roka vrátane a výnosy sedemročných štátnych dlhopisov pre lehoty splatnosti nad osem a pol roka alebo

2) výnosy päťročných štátnych dlhopisov pre všetky lehoty splatnosti.

Výnimky z príslušného systému základnej sadzby schvaľujú účastníci.

b) Sadzby CIRR sa stanovujú s fixnou maržou 100 bázických bodov nad základnú sadzbu každého z účastníkov, ak sa účastníci nedohodnú inak.

c) Ostatní účastníci použijú sadzbu CIRR stanovenú pre konkrétnu menu, ak sa rozhodnú pre financovanie v tej mene.

d) Účastník môže zmeniť svoj systém základnej sadzby za predpokladu, že o tejto skutočnosti informuje účastníkov šesť mesiacov vopred a po konzultácii s nimi.

e) Účastník alebo neúčastník môže požiadať, aby sa sadzby CIRR stanovili pre menu neúčastníka. Po konzultácii so zainteresovaným neúčastníkom môžu účastník alebo sekretariát v mene tohto neúčastníka podať návrh na stanovenie sadzieb CIRR v príslušnej mene s uplatnením postupov dosiahnutia spoločného stanoviska v súlade s článkami 58 až 63.

21.   PLATNOSŤ SADZIEB CIRR

Úroková sadzba uplatňovaná na určitú operáciu sa stanovuje na obdobie nepresahujúce 120 dní. K príslušnej sadzbe CIRR sa pripočítava marža 20 bázických bodov, ak sa podmienky poskytnutia štátnej finančnej podpory pevne stanovia pred dátumom uzavretia zmluvy.

22.   UPLATŇOVANIE SADZIEB CIRR

a) V prípade, že sa štátna finančná podpora poskytuje pre úvery s pohyblivou úrokovou sadzbou, banky ani iné finančné inštitúcie nesmú počas doby trvania úveru ponúknuť možnosť výberu medzi sadzbou CIRR (v čase uzatvárania pôvodnej zmluvy) a krátkodobou trhovou úrokovou sadzbou, podľa toho, ktorá je nižšia.

b) V prípade dobrovoľného predčasného splatenia úveru alebo akejkoľvek jeho časti dlžník nahradí štátnej inštitúcii poskytujúcej finančnú podporu všetky náklady a straty, ktoré jej vzniknú v dôsledku takéhoto predčasného splatenia vrátane nákladov súvisiacich s nahradením tej časti toku hotovosti s fixnou úrokovou sadzbou, ktorá bola prerušená predčasným splatením.

23.   POISTNÉ ZA ÚVEROVÉ RIZIKO

Účastníci okrem úrokov účtujú poistné na krytie rizika nesplatenia vývozných úverov. Poistné sadzby účtované účastníkmi sa určujú v závislosti od rizika, konvergujú a musia byť primerané vzhľadom na pokrytie dlhodobých prevádzkových nákladov a strát.

24.   MINIMÁLNE POISTNÉ SADZBY ZA ÚVEROVÉ RIZIKO

Účastníci účtujú sadzbu, ktorá nie je nižšia ako uplatniteľná minimálna poistná sadzba (MPR) za úverové riziko.

a) Uplatniteľná sadzba MPR sa stanovuje podľa týchto faktorov:

 uplatniteľná kategorizácia krajín podľa rizika,

 dĺžka trvania rizika (t. j. horizont rizika, čiže HOR),

 zvolená kategória rizika kupujúceho pre dlžníka,

 percento krytia politického a obchodného rizika a kvalita poskytovaného produktu štátom podporovaného vývozného úveru,

 akákoľvek uplatnená metóda zmiernenia rizika krajiny a

 akékoľvek uplatnené zníženie úverového rizika kupujúceho.

b) Sadzby MPR sú vyjadrené v percentách z hodnoty istiny úveru tak, ako keby sa poistné vyberalo v plnej výške ku dňu prvého čerpania úveru. Vysvetlenie spôsobu výpočtu sadzieb MPR vrátane matematického vzorca sa uvádza v prílohe VI.

c) V prípade operácií zahŕňajúcich dlžníkov z krajín kategórie 0 neboli stanovené žiadne sadzby MPR. Poistné sadzby, ktorými účastníci spoplatňujú takéto operácie, sa určia v každom prípade individuálne. V záujme zabezpečenia toho, aby poistné sadzby účtované za operácie zahŕňajúce dlžníkov z krajín kategórie 0 neboli nižšie ako sadzby na súkromnom trhu, účastníci sú povinní dodržiavať nasledujúci postup:

 Po zohľadnení dostupnosti informácií o trhu a vlastností príslušnej operácie účastníci stanovia poistnú sadzbu, ktorá sa má uplatňovať, a to formou porovnania s jednou alebo viacerými referenčnými sadzbami na trhu, ktoré sú uvedené v prílohe XIII, pričom vyberú referenčnú sadzbu, ktorú pre danú operáciu považujú za najvhodnejšiu.

 Bez ohľadu na predchádzajúci odsek platí, že ak relevantnosť informácií o trhu je obmedzená z dôvodu likvidity alebo z iných dôvodov, alebo ak ide o operáciu malého objemu (hodnota úveru do 10 miliónov SDR), účastníci účtujú minimálne takú sadzbu MPR, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii rizika kupujúceho v krajine z kategórie rizika 1.

 V súlade s článkom 48 písm. a) účastníci dočasne ( 7 ) vopred oznámia každú operáciu s dlžníkom/ručiteľom z krajiny kategórie 0, kde hodnota úveru presahuje 10 miliónov SDR.

d) Pre krajiny kategórie 7 s „najvyšším rizikom“ sa budú v zásade uplatňovať poistné sadzby, ktoré sú vyššie ako sadzby MPR stanovené pre túto kategóriu. Tieto poistné sadzby stanoví účastník poskytujúci štátnu podporu.

e) Pri výpočte sadzby MPR pre určitú operáciu sa uplatňuje kategorizácia rizika krajiny podľa kategorizácie krajiny dlžníka a kategorizácia rizika kupujúceho podľa kategorizácie dlžníka, okrem prípadov keď:

 tretia strana, ktorá je úveru schopná vzhľadom na objem zaručeného dlhu, poskytne zábezpeku vo forme neodvolateľnej, bezpodmienečnej, právoplatnej a vymáhateľnej záruky splatnej na požiadanie pre celý záväzok splatenia dlhu na celú dobu trvania úveru ( 8 ) alebo 4.

 ako dlžník alebo ručiteľ pre operáciu vystupuje mnohostranná alebo regionálna inštitúcia uvedená v článku 28 –, v takom prípade môže byť uplatnenou kategorizáciou rizika krajiny a rizika kupujúceho kategorizácia konkrétnej zúčastnenej mnohostrannej alebo regionálnej inštitúcie.

f) Kritériá a podmienky týkajúce sa uplatňovania záruky tretej strany v súlade so situáciami uvedenými v prvej a druhej zarážke článku 24 písm. e), sú uvedené v prílohe VII.

g) Zásada horizontu rizika (HOR), ktorá sa používa pri výpočte sadzby MPR, vychádza zo súčtu polovice doby čerpania úveru a celej doby splácania a predpokladá zvyčajný profil splácania vývozného úveru, t. j. splácanie istiny a vzniknutých úrokov v rovnakých polročných splátkach počnúc šesť mesiacov po dni začatia čerpania úveru. V prípade vývozných úverov s neštandardným profilom splácania sa ekvivalentná doba splácania (vyjadrené v rovnakých polročných splátkach) vypočíta podľa tohto vzorca:

image

.

h) Účastník, ktorý sa rozhodne uplatniť sadzbu MPR týkajúcu sa ručiteľa z tretej strany so sídlom v inej krajine, než je krajina dlžníka, túto skutočnosť vopred oznámi v súlade s článkom 47 písm. V prípade záruky z tretej strany sa uplatniteľná kategorizácia krajín podľa rizika a kategorizácia podľa rizika kupujúceho musia týkať rovnakého subjektu, čiže dlžníka alebo ručiteľa.

25.   KATEGORIZÁCIA KRAJÍN PODĽA RIZIKA

Krajiny sa kategorizujú podľa pravdepodobnosti, či budú splácať svoje zahraničné dlhy (t. j. úverové riziko krajiny).

a) Piatimi prvkami úverového rizika krajiny sú:

 všeobecné moratórium na platby nariadené vládou dlžníka/ručiteľa alebo tým orgánom krajiny, prostredníctvom ktorej sa splácanie realizuje,

 politické udalosti a/alebo hospodárske ťažkosti vznikajúce mimo krajiny oznamujúceho účastníka alebo legislatívne/administratívne opatrenia prijaté mimo krajiny oznamujúceho účastníka, ktoré znemožňujú prevod finančných prostriedkov vyplatených v súvislosti s úverom alebo ho odďaľujú,

 právne ustanovenia prijaté v krajine dlžníka/ručiteľa, podľa ktorých splátky uskutočnené v miestnej mene predstavujú právoplatné vyrovnanie dlhu bez ohľadu na skutočnosť, že v dôsledku kolísania výmenných kurzov takéto splátky pri konverzii na menu úveru nepokrývajú sumu dlhu k dátumu prevodu finančných prostriedkov,

 akékoľvek iné opatrenie alebo rozhodnutie vlády cudzej krajiny, ktoré bráni splácaniu úveru, a

 prípady vyššej moci, ktoré nastanú mimo krajiny oznamujúceho účastníka, napr. vojna (vrátane občianskej vojny), vyvlastnenie, revolúcia, vzbura, občianske nepokoje, cyklóny, záplavy, zemetrasenia, erupcie, prílivové vlny a jadrové havárie.

b) Krajiny sú zatriedené do jednej z ôsmich kategórií rizika krajiny (0 – 7). Sadzby MPR sú stanovené pre kategórie 1 až 7, ale nie pre kategóriu 0, keďže úroveň rizika krajiny sa pre krajiny v tejto kategórii považuje za zanedbateľnú. Úverové riziko spojené s operáciami v krajinách kategórie 0 súvisí prevažne s rizikom dlžníka/ručiteľa.

c) Krajiny OECD s vysokými príjmami ( 9 ) a krajiny eurozóny sa zaraďujú do kategórie 0.

 Na účely sadzieb MPR akákoľvek krajina OECD alebo eurozóny zaradená do kategórie 0 na základe vysokých príjmov zostane zatriedená do kategórie 0, kým neklesne pod hraničnú hodnotu HND znamenajúcu vysoké príjmy dva roky za sebou; vtedy je potrebné prehodnotiť kategorizáciu krajiny podľa článku 25 písm. d) až f).

 Akákoľvek krajina OECD alebo eurozóny, ktorá prekročí hraničnú hodnotu znamenajúcu vysoké príjmy dva roky za sebou, sa podľa definície zatriedi do kategórie 0. Toto zatriedenie nadobudne účinnosť okamžite, keď sekretariát oznámi štatút krajiny stanovený Svetovou bankou.

 Do kategórie 0 môžu byť zaradené aj ďalšie krajiny, u ktorých sa predpokladá podobná úroveň rizika.

d) Všetky krajiny ( 10 ), ktoré nespadajú do kategórie 0 v súlade s písm. c), sa kategorizujú prostredníctvom metodiky kategorizácie krajín podľa rizika, ktorú tvorí:

 Model hodnotenia rizika krajiny (ďalej len „model“), na základe ktorého sa vytvára kvantitatívne hodnotenie úverového rizika krajiny, ktoré sa pre každú krajinu zakladá na troch skupinách ukazovateľov rizika: skúsenosti účastníkov s platobnou schopnosťou krajiny, finančná situácia a hospodárska situácia. Metodiku modelu tvoria rôzne kroky vrátane hodnotenia troch skupín ukazovateľov rizika a kombinácie a flexibilného váženie skupín ukazovateľov rizika.

 Kvalitatívne hodnotenie výsledkov modelu, ktoré sa posudzuje v závislosti od jednotlivých krajín s cieľom integrovať politické riziko a/alebo ďalšie rizikové faktory, ktoré neboli v plnej miere ani sčasti zohľadnené v modeli. Prípadne môže byť kvantitatívne hodnotenie podľa modelu upravené tak, aby odrážalo konečné hodnotenie úverového rizika krajiny.

e) Kategorizácia krajín podľa rizika sa pravidelne monitoruje a skúma najmenej raz ročne a sekretariát bezodkladne oznamuje zmeny vyplývajúce z uplatnenia metodiky kategorizácie krajín podľa rizika. Ak je krajina preradená do nižšej alebo vyššej kategórie rizika krajiny, účastníci do piatich pracovných dní od oznámenia preradenia sekretariátom účtujú poistné sadzby na úrovni sadzieb MPR alebo vyššie, a to v závislosti od, novej kategórie rizika krajiny.

f) Kategorizácie krajín podľa rizika zverejňuje sekretariát.

26.   POSÚDENIE RIZIKA SUVERÉNNEHO DLŽNÍKA

a) V prípade všetkých krajín zatriedených prostredníctvom metodiky kategorizácie krajín podľa rizika v súlade s článkom 25 písm. d) sa posudzuje riziko suverénneho dlžníka s cieľom výnimočne zistiť suverénnych dlžníkov:

 ktorí nie sú dlžníkom s najnižším rizikom v krajine a

 ktorých úverové riziko je podstatne vyššie než riziko krajiny.

b) Zisťovanie suverénnych dlžníkov spĺňajúcich kritériá uvedené v článku 26 písm. a) prebieha v súlade s metodikou hodnotenia rizika suverénneho dlžníka, ktorú vypracovali a odsúhlasili účastníci.

c) Zoznam zistených suverénnych dlžníkov, ktorí spĺňajú kritériá uvedené v článku 26 písm. a), sa pravidelne monitoruje a skúma najmenej raz ročne a sekretariát bezodkladne oznamuje zmeny vyplývajúce z uplatnenia metodiky hodnotenia rizika suverénneho dlžníka.

d) Zoznam suverénnych dlžníkov zistených podľa článku 26 písm. b) zverejňuje sekretariát.

27.   KATEGORIZÁCIA PODĽA RIZIKA KUPUJÚCEHO

Dlžníci, prípadne ručitelia v krajinách zaradených do kategórií rizika krajiny 1 – 7 sa zatrieďujú do jednej z kategórií rizika kupujúceho, ktoré boli vytvorené v súvislosti s krajinou dlžníka/ručiteľa ( 11 ). Matica kategórií rizika kupujúceho, do ktorých sa dlžníci a ručitelia kategorizujú, je uvedená v prílohe VI. Kvalitatívne opisy kategórií rizika kupujúceho sú uvedené v prílohe XII. 7

a) Kategorizácia rizika kupujúceho vychádza z ratingu prednostných nezaručených úverov dlžníka/ručiteľa stanoveného účastníkom.

b) Bez ohľadu na článok 27 písm. a) sa operácie podporované v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe X k tejto dohode (projektové financovanie) a operácie s hodnotou úveru do piatich miliónov SDR môžu kategorizovať na základe operácie, t. j. po uplatnení zníženia úverového rizika kupujúceho, na takéto operácie, a to bez ohľadu na ich kategorizáciu, sa však nesmie uplatniť žiadna zľava za základe zníženia úverového rizika kupujúceho.

c) Suverénni dlžníci a ručitelia sú zaradení do kategórie rizika kupujúceho SOV/CC0.

d) Iní než suverénni dlžníci a ručitelia môžu byť výnimočne zaradení do kategórie rizika kupujúceho SOV+ (lepší ako suverénny dlžník) ( 12 ), ak:

 akreditovaná ratingová agentúra ( 13 ) pridelila dlžníkovi/ručiteľovi devízový rating, ktorý je lepší ako devízový rating (udelený rovnakou ratingovou agentúrou) príslušného suverénneho dlžníka, alebo

 dlžník/ručiteľ má sídlo v krajine, ktorej riziko suverénneho dlžníka je podľa zistení podstatne vyššie ako riziko krajiny.

e) Účastníci zašlú oznámenie vopred podľa článku 48 písm. a) k operáciám:

 s iným než suverénnym dlžníkom/ručiteľom, pri ktorých sa uplatňuje nižšia prirážka ako v kategórii rizika kupujúceho CC1, čiže CC0 alebo SOV+,

 s iným než suverénnym dlžníkom/ručiteľom ( 14 ).

f) V prípade súťaže o konkrétnu operáciu, kde súťažiaci účastníci zaradili dlžníka/ručiteľa do rôznych kategórií rizika kupujúceho, sa súťažiaci účastníci usilujú dosiahnuť spoločnú kategorizáciu rizika kupujúceho. Ak sa nedosiahne dohoda o spoločnej kategorizácii, účastník (účastníci), ktorý zaradil dlžníka/ručiteľa do vyššej kategórie rizika kupujúceho môže uplatniť nižšiu kategóriu rizika kupujúceho.

28.   KATEGORIZÁCIA MNOHOSTRANNÝCH A REGIONÁLNYCH INŠTITÚCIÍ

Mnohostranné a regionálne inštitúcie sa zaraďujú do jednej z ôsmich kategórií rizika krajiny (0 – 7) ( 15 ) a táto kategorizácia sa podľa potreby prehodnocuje. Uplatňované kategorizácie zverejňuje sekretariát.

29.   PERCENTO A KVALITA POISTNÉHO KRYTIA ŠTÁTOM PODPOROVANÝCH VÝVOZNÝCH ÚVEROV

Sadzby MPR sú diferencované s cieľom zohľadniť rozdielnu kvalitu produktov vývozných úverov a rozdielne percento poistného krytia poskytované účastníkmi, tak ako sú stanovené v prílohe VI. Táto diferenciácia sa zakladá na postavení vývozcu (t. j. s cieľom neutralizovať vplyv kvalitatívnej rozdielnosti produktov poskytovaných vývozcovi/finančnej inštitúcii na hospodársku súťaž).

a) Kvalita produktu vývozného úveru závisí od toho, či je príslušným produktom poistenie, záruka alebo priamy úver/financovanie, a v prípade produktov poistenia od skutočnosti, či poistné krytie úrokov počas čakacej doby na poistné plnenie (t. j. doby medzi dňom splatnosti platby dlžníkom a dňom, keď je poistiteľ povinný odškodniť vývozcu/finančnú inštitúciu) sa poskytuje bez príplatku na poistnom.

b) Všetky súčasné produkty vývozných úverov, ktoré poskytujú účastníci, sa zaradia do jednej z troch kategórií produktov:

 podštandardný produkt, t. j. poistenie bez krytia úrokov počas čakacej doby na poistné plnenie a poistenie s krytím úrokov počas čakacej doby na poistné plnenie s príslušným príplatkom na poistnom,

 štandardný produkt, t. j. poistenie s krytím úrokov počas čakacej doby na poistné plnenie bez príslušného príplatku na poistnom a priamy úver/priame financovanie a

 nadštandardný produkt, t. j. záruky.

30.   METÓDY ZMIERNENIA RIZIKA KRAJINY

a) Účastníci môžu uplatniť nasledujúce metódy zmiernenia rizika krajiny, ktorých konkrétne použitie je stanovené v prílohe VIII:

 štruktúra budúcich tokov v zahraničí v spojení s viazaným účtom v zahraničí,

 financovanie v miestnej mene.

b) Účastník, ktorý uplatňuje sadzbu MPR vyjadrujúcu zmiernenie rizika krajiny, túto skutočnosť vopred oznámi podľa článku 47 písm. a).

31.   ZNÍŽENIE ÚVEROVÉHO RIZIKA KUPUJÚCEHO

a) Účastníci môžu uplatniť nasledujúce druhy zníženia úverového rizika kupujúceho (buyer risk credit enhancements – BRCE), ktoré umožňujú uplatniť faktor zníženia úverového rizika (Credit Enhancement Factor – CEF) vyšší ako 0:

 postúpenie zmluvných výnosov alebo pohľadávok,

 zábezpeka na základe aktív,

 zábezpeka dlhodobým majetkom,

 viazaný účet.

b) Definícia BRCE a maximálne hodnoty faktora CEF sú uvedené v prílohe VIII.

c) BRCE sa môže použiť samostatne alebo v kombinácii za nasledujúcich obmedzení:

 Maximálny faktor CEF, ktorý možno dosiahnuť prostredníctvom BRCE, je 0,35.

 „Zábezpeka na základe aktív“ a „zábezpeka dlhodobým majetkom“ sa nesmú použiť spoločne v rámci jednej operácie.

 BRCE nemožno použiť v prípade vylepšenia príslušnej kategorizácie podľa rizika krajiny pomocou „štruktúry budúcich tokov v zahraničí v spojení s viazaným účtom v zahraničí.

d) Účastníci zašlú oznámenie vopred podľa článku 48 písm. a) k operáciám s iným než suverénnym dlžníkom/ručiteľom, ktorý má úver nad 5 miliónov SDR, kde BRCE vedie k použitiu faktora CEF vyššieho ako 0.

32.   PREHODNOCOVANIE PLATNOSTI MINIMÁLNYCH POISTNÝCH SADZIEB ZA ÚVEROVÉ RIZIKO

a) Na posúdenie primeranosti sadzieb MPR a na ich prípadnú úpravu smerom nahor alebo nadol sa paralelne používajú nástroje spätnej väzby poistného (Premium Feedback Tools – PFT) s cieľom pravidelne monitorovať a upravovať sadzby MPR.

b) Nástrojmi PFT sa posudzuje primeranosť sadzieb MPR z hľadiska vlastnej skúsenosti inštitúcií poskytujúcich štátom podporované vývozné úvery, ako aj z hľadiska informácií zo súkromného trhu o oceňovaní úverového rizika.

c) Komplexné prehodnotenie všetkých aspektov pravidiel dohody týkajúcich sa poistných sadzieb sa uskutoční najneskôr do 31. decembra 2015.

KAPITOLA III

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VIAZANEJ POMOCI

33.   VŠEOBECNÉ ZÁSADY

a) Účastníci sa dohodli na komplementárnych politikách pre vývozné úvery a viazanú pomoc. Politiky vývozných úverov by mali byť založené na otvorenej hospodárskej súťaži a voľnom pôsobení trhových síl. Politiky viazanej pomoci by mali poskytovať potrebné vonkajšie zdroje krajinám, sektorom alebo projektom, ktoré majú len malý alebo žiadny prístup k trhovému financovaniu. Politiky viazanej pomoci by mali zabezpečovať najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, minimalizovať narúšanie obchodu a podporovať efektívne využívanie týchto zdrojov z hľadiska rozvoja..

b) Ustanovenia dohody týkajúce sa viazanej pomoci sa neuplatňujú na programy pomoci mnohostranných alebo regionálnych inštitúcií.

c) Tieto zásady nemajú vplyv na stanoviská Výboru pre rozvojovú pomoc (Development Aid Committee – DAC) týkajúce sa kvality viazanej alebo neviazanej pomoci.

d) Účastník môže požiadať o doplňujúce informácie o stave viazanosti akejkoľvek formy pomoci. Ak existujú pochybnosti, či určitý postup financovania spadá do rámca definície viazanej pomoci stanovenej v prílohe XI, darcovská krajina predloží dôkazy na podporu akéhokoľvek tvrdenia, že pomoc je v skutočnosti „neviazaná“ v súlade s definíciou v prílohe XI.

34.   FORMY VIAZANEJ POMOCI

Viazaná pomoc môže mať formu:

a) úverov v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (Official Development Assistance – ODA), ako sú vymedzené v „Hlavných zásadách Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) pre združené financovanie a viazanú a čiastočne neviazanú oficiálnu rozvojovú pomoc (1987)“,

b) grantov v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), ako sú vymedzené v „Hlavných zásadách Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) pre združené financovanie a viazanú a čiastočne neviazanú oficiálnu rozvojovú pomoc (1987)“ a

c) iných oficiálnych tokov (Other Official Flows – OOF), ktoré zahŕňajú granty a úvery, ale vylučujú štátom podporované vývozné úvery, ktoré sú v súlade s dohodou, alebo

d) združeného financovania, napr. spojenia de jure alebo de facto, ktoré je pod kontrolou darcu, veriteľa alebo dlžníka a ktoré zahŕňa dva alebo viaceré predchádzajúce a/alebo nasledujúce komponenty financovania:

1) vývozný úver, ktorý je podporovaný štátom prostredníctvom priamych úverov/financovania, refinancovania, podpory úrokovej sadzby, záruky alebo poistenia, na ktoré sa vzťahuje dohoda, a

2) iné finančné prostriedky za trhových alebo takmer trhových podmienok, alebo platby v hotovosti zo strany kupujúceho.

35.   ZDRUŽENÉ FINANCOVANIE

a) Združené financovanie môže mať rôzne formy vrátane zmiešaných úverov, zmiešaného financovania, spoločného financovania, paralelného financovania alebo jednorazových integrovaných operácií. Ich hlavnými črtami je, že obsahujú:

 prvok zvýhodnenia, ktorý je de jure alebo de facto spojený s nezvýhodneným prvkom,

 buď časť finančného balíka alebo celý finančný balík, ktorý je v podstate viazanou pomocou a

 zvýhodnené finančné prostriedky, ktoré sú dostupné len vtedy, ak príjemca súhlasí so spojeným nezvýhodneným prvkom.

b) Združenie alebo spojenie de facto určujú také činitele ako:

 existencia neoficiálneho dohovoru medzi orgánmi príjemcu a darcu,

 zámer darcu uľahčiť prijateľnosť finančného balíka prostredníctvom použitia oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA),

 účinná viazanosť celého finančného balíka na obstarávanie v darcovskej krajine,

 štatút viazanosti oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) a spôsoby obstarávania alebo zadávania zákazky v súvislosti s každou finančnou operáciou alebo

 akýkoľvek iný postup stanovený Výborom pre rozvojovú pomoc (DAC) alebo účastníkmi, v ktorom existuje faktické spojenie medzi dvoma alebo viacerými komponentmi financovania.

c) Nasledujúce postupy nevylučujú združené financovanie alebo spojenie „de facto“:

 rozdelenie zmluvy na samostatné oznámenia jednotlivých zložiek zmluvy,

 rozdelenie zmlúv financovaných vo viacerých štádiách,

 neoznámenie vzájomne prepojených častí zmluvy a/alebo

 neoznámenie z dôvodu, že časť finančného balíka nie je viazaná.

36.   OPRÁVNENOSŤ KRAJINY NA VIAZANÚ POMOC

a) Viazaná pomoc sa neposkytuje krajinám, ktorých HND na obyvateľa podľa údajov Svetovej banky prevyšuje horný limit pre krajiny s nižšími strednými príjmami. Svetová banka túto hraničnú hodnotu každoročne prepočítava ( 16 ). Krajina bude do inej kategórie zaradená len vtedy, ak sa jej kategória podľa Svetovej banky za dva po sebe nasledujúce roky nezmenila.

b) Pri kategorizácii krajín sa uplatňujú nasledujúce kritériá a postupy:

1) Kategorizácia na účely dohody závisí od výšky HND na obyvateľa vypočítanej Svetovou bankou na účely jej kategorizácie krajín, ktorým sa poskytujú úvery; túto kategorizáciu zverejňuje sekretariát.

2) V prípade, že Svetová banka nemá dostatok informácií na to, aby uverejnila údaje o výške HND na obyvateľa, bude požiadaná o odhad, či výška HND príslušnej krajiny na obyvateľa presahuje alebo nepresahuje stanovenú hranicu. Daná krajina bude do príslušnej kategórie zaradená na základe tohto odhadu, pokiaľ sa účastníci nerozhodnú inak.

3) Ak sa oprávnenosť krajiny na poskytovanie viazanej pomoci zmení v súlade s článkom 36 písm. a), potom jej preradenie do inej kategórie nadobúda účinnosť dva týždne po tom, čo sekretariát všetkým účastníkom oznámil závery získané na základe uvedených údajov od Svetovej banky.. Pred dátumom nadobudnutia účinnosti preradenia do inej kategórie sa nemôže oznamovať žiadne financovanie v rámci viazanej pomoci pre krajinu, ktorá bola zaradená do kategórie krajín oprávnených na poskytovanie viazanej pomoci; po tomto dátume nemôže byť oznámené žiadne financovanie v rámci viazanej pomoci pre krajinu, ktorá bola preradená do vyššej kategórie, s výnimkou jednotlivých operácií krytých v rámci skôr dohodnutých úverových liniek, ktoré možno oznamovať až do uplynutia doby platnosti úverovej linky (maximálne jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti preradenia).

4) V prípade, že Svetová banka reviduje číselné údaje, takéto revízie sa na účely dohody nezohľadňujú. Kategorizácia krajiny sa však môže zmeniť na základe spoločného stanoviska v súlade s príslušnými postupmi stanovenými v článkoch 58 až 63 a účastníci môžu priaznivo zohľadniť zmenu zapríčinenú chybami a opomenutiami v číselných údajoch, ktoré boli zistené v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dané číselné údaje sekretariát prvýkrát oznámil,

37.   OPRÁVNENOSŤ PROJEKTOV

a) Viazaná pomoc sa neposkytuje na verejné alebo súkromné projekty, ktoré by mali byť za normálnych okolností komerčne životaschopné, ak by boli financované za trhových podmienok alebo za podmienok dohody.

b) Kľúčovými kritériami oprávnenosti na túto pomoc sú tieto skutočnosti:

 projekt nie je finančne životaschopný, t. j. projekt nie je pri primeraných cenách určených podľa trhových zásad schopný vytvárať dostatočný peňažný tok na pokrytie prevádzkových nákladov projektu a použitého kapitálu, t. j. prvé kľúčové kritérium alebo

 na základe konzultácie s ostatnými účastníkmi možno primerane predpokladať, že je nepravdepodobné, aby mohol byť projekt financovaný na základe trhových podmienok alebo podmienok dohody, t. j. druhé kľúčové kritérium. V prípade projektov s objemom viac ako 50 miliónov SDR sa pri zvažovaní vhodnosti takejto pomoci osobitne zohľadní očakávaná dostupnosť financovania za trhových podmienok alebo za podmienok dohody.

c) Účelom kľúčových kritérií uvedených v písmene b) je určiť, ako by sa pri hodnotení projektu malo stanoviť, či má byť financovaný formou takejto pomoci alebo vývoznými úvermi za trhových podmienok alebo za podmienok dohody. Očakáva sa, že na základe konzultačného procesu stanoveného v článkoch 54 až 56 sa podarí časom zhromaždiť súbor skúseností, vďaka ktorým budú subjekty poskytujúce vývozné úvery, ako aj subjekty poskytujúce pomoc schopné vopred presnejšie vymedziť kritériá na rozlíšenie oboch kategórií projektov.

38.   MINIMÁLNA ÚROVEŇ ZVÝHODNENIA

Účastníci neposkytnú viazanú pomoc, ktorá má úroveň zvýhodnenia nižšiu ako 35 %, alebo 50 % v prípade, že prijímajúca krajina je najmenej rozvinutá krajina (LDC – Least Developed Country), okrem prípadov uvedených nižšie, ktoré sú tiež oslobodené od postupov oznamovania uvedených v článku 50 písm. a):

a) technická pomoc: viazaná pomoc, pri ktorej zložka oficiálnej rozvojovej pomoci pozostáva iba z technickej spolupráce, ktorá predstavuje menej ako 3 % celkovej hodnoty operácie alebo jeden milión zvláštnych práv čerpania (SDR), podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, a

b) malé projekty: kapitálové projekty s objemom menej ako jeden milión SDR, ktoré sú v plnej výške hradené z grantov rozvojovej pomoci.

39.   VÝNIMKY Z PRAVIDIEL OPRÁVNENOSTI KRAJINY ALEBO PROJEKTU NA VIAZANÚ POMOC

a) Ustanovenia článkov 36 a 37 sa nevzťahujú na viazanú pomoc, ak úroveň zvýhodnenia je 80 % alebo viac s výnimkou viazanej pomoci, ktorá tvorí súčasť balíka združeného financovania uvedeného v článku 35.

b) Ustanovenia článku 37 sa nevzťahujú na viazanú pomoc, ktorej hodnota je menšia ako dva milióny SDR, s výnimkou viazanej pomoci, ktorá tvorí súčasť balíka združeného financovania uvedeného v článku 35.

c) Viazaná pomoc pre najmenej rozvinuté krajiny vymedzené Organizáciou Spojených národov nepodlieha ustanoveniam článkov 36 a 37.

d) Účastníci priaznivo posúdia urýchlenie postupov viazania pomoci v prípade mimoriadnych okolností:

 jadrová alebo veľká priemyselná havária, ktorá spôsobí vážne cezhraničné znečistenie, pričom každý dotknutý účastník má v úmysle poskytnúť viazanú pomoc na odstránenie alebo zmiernenie jej dôsledkov alebo

 existencia významného rizika, že k takejto havárii môže dôjsť, pričom každý potenciálne dotknutý účastník má v úmysle poskytnúť viazanú pomoc s cieľom odvrátiť takúto haváriu.

e) Bez ohľadu na články 36 a 37 účastník môže výnimočne poskytnúť podporu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 postup dosiahnutia spoločného stanoviska vymedzený v prílohe XI a uvedený v článkoch 58 až 63 alebo

 opodstatnenie dôvodov pre poskytnutie pomoci prostredníctvom podpory podstatnej časti účastníkov v súlade s článkom 51 a 52 alebo

 list zaslaný generálnemu tajomníkovi OECD v súlade s postupmi ustanovenými v článku 53, pričom účastníci predpokladajú, že k tomu dôjde vo výnimočných a zriedkavých prípadoch.

40.   VÝPOČET ÚROVNE ZVÝHODNENIA V RÁMCI VIAZANEJ POMOCI

Úroveň zvýhodnenia viazanej pomoci sa vypočítava na základe tej istej metódy, ktorú používa Výbor pre rozvojovú pomoc na výpočet grantového prvku, s tým rozdielom, že:

a) Diskontná sadzba používaná na výpočet úrovne zvýhodnenia úveru v danej mene, t. j. diferencovaná diskontná sadzba (Differentiated Discount Rate – DDR) podlieha každoročnej k 15. januáru zmene a počíta sa takto:

 priemer sadzieb CIRR + marža

 Marža (M) závisí od lehôt splatnosti (repayment terms – R) takto:

 R

M

menej ako 15 rokov

0,75

od 15 rokov do 20 rokov, ale nie vrátane

1,00

od 20 rokov do 30 rokov, ale nie vrátane

1,15

Od 30 rokov

1,25

 pre všetky meny sa priemerná sadzba CIRR vypočítava na základe priemeru mesačných sadzieb CIRR platných počas šesťmesačného obdobia od 15. augusta predchádzajúceho roku do 14. februára bežného roka. Vypočítaná sadzba vrátane marže sa zaokrúhľuje na najbližších desať bázických bodov. Ak existuje pre danú menu viac ako jedna sadzba CIRR, na tento výpočet sa používa sadzba CIRR pre najdlhšiu lehotu splatnosti, tak ako je stanovená v článku 20 písm. a).

b) Základným dátumom na výpočet úrovne zvýhodnenia je deň začatia čerpania úveru stanovený v prílohe XI.

c) Na účel výpočtu celkovej úrovne zvýhodnenia balíka združeného financovania sa úrovne zvýhodnenia v rámci nasledujúcich úverov, finančných prostriedkov a platieb považujú za nulové:

 vývozné úvery, ktoré sú v súlade s dohodou,

 iné finančné prostriedky poskytované na základe trhových alebo takmer trhových sadzieb,

 iné verejné finančné prostriedky s úrovňou zvýhodnenia nižšou ako je minimálna povolená úroveň podľa článku 38, s výnimkou prípadov vyrovnania a

 platba v hotovosti vykonaná kupujúcim.

Platby vykonané v deň začatia alebo pred dňom začatia čerpania úveru, ktoré sa nepovažujú za platby v hotovosti, sa zahŕňajú do výpočtu úrovne zvýhodnenia.

d) Diskontná sadzba pri vyrovnaní: pri vyrovnaní pomoci sa „identickým vyrovnaním“ rozumie vyrovnanie s identickou úrovňou zvýhodnenia, ktorá je prepočítaná s diskontnou sadzbou platnou v deň vyrovnania.

e) Miestne náklady a obstarávanie z tretej krajiny sa zahrňujú do výpočtu úrovne zvýhodnenia len vtedy, ak sú financované darcovskou krajinou.

f) Celková úroveň zvýhodnenia balíka združeného financovania sa určuje tak, že sa nominálna hodnota každej zložky balíka vynásobí príslušnou úrovňou zvýhodnenia každej zložky, výsledky sa spočítajú a táto celková suma sa vydelí súhrnnou nominálnou hodnotou zložiek.

g) g) Diskontnou sadzbou pre daný úver v rámci pomoci je sadzba platná v čase oznámenia. V prípadoch okamžitého oznámenia je však diskontnou sadzbou sadzba platná v čase stanovenia podmienok poskytnutia úveru v rámci pomoci. Zmena diskontnej sadzby počas obdobia trvania úveru nemá vplyv na úroveň jeho zvýhodnenia.

h) h) Ak pred uzatvorením zmluvy dôjde k zmene meny, oznámenie sa reviduje. Diskontnou sadzbou používanou na výpočet úrovne zvýhodnenia bude sadzba platná v deň revízie. Revízia nie je potrebná, ak je v pôvodnom oznámení uvedená alternatívna mena a všetky informácie potrebné na výpočet úrovne zvýhodnenia.

i) i) Bez ohľadu na písmeno g) je diskontnou sadzbou používanou na výpočet úrovne zvýhodnenia jednotlivých operácií začatých v súvislosti s úverovou linkou poskytnutou v rámci pomoci sadzba, ktorá bola pôvodne oznámená pre úverovú linku.

41.   OBDOBIE PLATNOSTI VIAZANEJ POMOCI

a) Účastníci stanovujú podmienky viazanej pomoci, bez ohľadu na to, či sa táto pomoc týka financovania jednotlivých operácií, protokolu o pomoci, úverovej linky v rámci pomoci alebo podobnej dohody, maximálne na dva roky. V prípade protokolu o pomoci, úverovej linky v rámci pomoci alebo podobnej dohody sa obdobie platnosti začína v deň ich podpísania, pričom sa táto skutočnosť oznamuje v súlade s článkom 50. Predĺženie úverovej linky sa oznamuje tak, ako keby to bola nová operácia, pričom sa uvedie poznámka, že ide o predĺženie a že sa úverová linka obnovuje za podmienok povolených v čase oznámenia predĺženia. V prípade jednotlivých operácií vrátane operácií oznámených na základe protokolu o pomoci, úverovej linky v rámci pomoci alebo podobnej dohody sa obdobie platnosti začína v deň oznámenia záväzku v súlade s článkom 49 alebo 50.

b) Ak krajina nemá po prvýkrát oprávnenosť na 17 ročné úvery Svetovej banky, platnosť oznámených existujúcich a nových protokolov o viazanej pomoci a úverových liniek sa obmedzuje na jeden rok po dni potenciálneho preradenia do inej kategórie v súlade s postupmi stanovenými v článku 36 písm. b).

c) Obnovenie takýchto protokolov a úverových liniek je možné len za podmienok, ktoré sú v súlade s ustanoveniami článkov 36 a 37 dohody a nasleduje po:

 preradení krajín do inej kategórie a

 zmene v ustanoveniach dohody.

Za týchto okolností sa môžu zachovať existujúce podmienky bez ohľadu na zmenu diskontnej sadzby stanovenej v článku 40.

42.   VYROVNANIE

Vzhľadom na medzinárodné záväzky účastníka a v súlade s účelom dohody sa môže účastník v súlade s postupmi uvedenými v článku 45 vyrovnať finančným podmienkam ponúkaným účastníkom alebo neúčastníkom.

KAPITOLA IV

POSTUPY

ODDIEL 1

Spoločné postupy pri vývozných úveroch a pomoci v oblasti obchodu

43.   OZNÁMENIA

Oznámenia požadované na základe ustanovení dohody sa zasielajú v súlade s prílohou V, pričom obsahujú informácie uvedené v tejto prílohe a ich kópia sa zasiela sekretariátu.

44.   INFORMÁCIE O ŠTÁTNEJ PODPORE

a) Hneď, ako sa účastník zaviaže poskytnúť štátnu podporu, ktorú oznámil v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 47 až 50, náležite o tejto skutočnosti informuje všetkých ostatných účastníkov, pričom na príslušnom formulári 1C v rámci Systému podávania správ veriteľmi (Creditor Reporting System – CRS) uvedie referenčné číslo oznámenia.

b) Pri výmene informácií v súlade s článkami 55 až 57 účastník informuje ostatných účastníkov o podmienkach, ktoré plánuje poskytnúť pri podpore konkrétnej operácie, a môže požiadať o podobné informácie od ostatných účastníkov.

45.   POSTUPY VYROVNANIA

a) Pred vyrovnaním sa finančným podmienkam, ktoré údajne ponúka účastník alebo neúčastník podľa článkov 18 a 42, vynaloží účastník maximálne úsilie, vrátane osobných konzultácií uvedených v článku 57, aby overil, či sú tieto podmienky podporované štátom, pričom koná v súlade s týmito pravidlami:

1) Účastník oznámi všetkým ostatným účastníkom podmienky, ktoré chce podporovať, pričom sa riadi rovnakými postupmi oznamovania, aké sa vyžadujú v prípade podmienok, ktorým sa vyrovnal. V prípade vyrovnávania sa podmienkam neúčastníka sa vyrovnávajúci účastník riadi rovnakými postupmi oznamovania, aké by sa vyžadovali, keby podmienky, ktorým sa vyrovnáva, ponúkol účastník.

2) Ak by sa bez ohľadu na bod 1 v rámci príslušného postupu oznamovania vyžadovalo, aby vyrovnávajúci účastník odložil svoj záväzok až do uplynutia konečnej lehoty na predkladanie ponúk, vyrovnávajúci účastník čo najskôr zašle oznámenie o svojom zámere vykonať vyrovnanie.

3) Ak navrhujúci účastník čiastočne alebo úplne upustí od svojho úmyslu podporovať oznámené podmienky, okamžite o tejto skutočnosti informuje účastníkov.

b) Účastník, ktorý má v úmysle poskytnúť rovnaké finančné podmienky, ako sú podmienky oznámené podľa článkov 47 a 48, môže tak urobiť po uplynutí čakacej lehoty, ktorá je v nich stanovená. Účastník oznámi svoj úmysel čo najskôr.

46.   OSOBITNÉ KONZULTÁCIE

a) Účastník, ktorý má oprávnené dôvody domnievať sa, že finančné podmienky ponúknuté iným účastníkom (navrhujúci účastník) sú výhodnejšie ako podmienky stanovené v dohode, informuje o tejto skutočnosti sekretariát; sekretariát tieto informácie okamžite zverejní.

b) Navrhujúci účastník vyjasní finančné podmienky svojej ponuky do dvoch pracovných dní odo dňa, keď sekretariát tieto informácie zverejnil.

c) Po vyjasnení navrhujúcim účastníkom môže ktorýkoľvek účastník požiadať sekretariát, aby do piatich pracovných dní zorganizoval osobitné konzultačné stretnutie účastníkov na prerokovanie danej záležitosti.

d) Finančné podmienky, pre ktoré sa poskytuje štátna podpora, nadobudnú účinnosť až po prijatí záverov z tohto osobitného konzultačného stretnutia účastníkov.

ODDIEL 2

Postupy pri vývozných úveroch

47.   OZNÁMENIE VOPRED S PREROKOVANÍM

a) Účastník zašle oznámenie všetkým ostatným účastníkom najmenej desať kalendárnych dní pred prijatím akéhokoľvek záväzku v súlade s prílohou V k dohode, ak:

 uplatniteľná kategorizácia rizika krajiny a kategória rizika kupujúceho, podľa ktorých sa počíta sadzba MPR, je kategorizácia ručiteľa z tretej strany so sídlom mimo krajiny dlžníka [t. j. určená podľa prvej zarážky článku 24 písm. e)] alebo

 sa použiteľná sadzba MPR znížila prostredníctvom metódy zmiernenia rizika krajiny uvedenej v článku 30.

b) Ak počas tohto obdobia požiada ktorýkoľvek ďalší účastník o prerokovanie, navrhujúci účastník počká ďalších desať kalendárnych dní.

c) Účastník informuje všetkých ostatných účastníkov o svojom konečnom rozhodnutí, ktoré prijal po prerokovaní, s cieľom uľahčiť preskúmanie súhrnu skúseností v súlade s článkom 69. Účastníci vedú evidenciu o svojich skúsenostiach s poistnými sadzbami oznámenými v súlade s písmenom a).

48.   OZNÁMENIE VOPRED

a) Účastník v súlade s prílohou V k dohode zašle oznámenie všetkým ostatným účastníkom najmenej desať kalendárnych dní pred prijatím záväzku, ak má v úmysle:

1) podporiť lehotu splatnosti dlhšiu ako päť rokov pre krajinu kategórie I,

2) poskytnúť podporu v súlade s článkom 10 písm. d) bodom 3),

3) poskytnúť podporu v súlade s článkom 13 písm. a),

4) poskytnúť podporu v súlade s článkom 14 písm. d),

5) poskytnúť podporu pre operáciu s dlžníkom/ručiteľom z krajiny kategórie 0, ktorej hodnota úveru je nad 10 miliónov SDR ( 17 ),

6) uplatniť poistnú sadzbu v súlade s druhou zarážkou článku 24 písm. e), kde sa uplatniteľná kategorizácia rizika krajiny a kategória rizika kupujúceho, podľa ktorých sa počíta sadzba MPR, určila za účasti zaradenej mnohostrannej alebo regionálnej inštitúcie vystupujúcej ako dlžník alebo ručiteľ,

7) uplatniť poistnú sadzbu v súlade s článkom 27 písm. e), kde zvolená kategória rizika kupujúceho, podľa ktorej sa počíta sadzba MPR operácie:

 s iným než suverénnym dlžníkom/ručiteľom, je nižšia ako CC1 (t. j. CC0 alebo SOV+),

 s iným než suverénnym dlžníkom/ručiteľom, ktorý má úver nad 5 miliónov SDR, je lepšia ako rating akreditovanej ratingovej agentúry,

8) uplatniť poistnú sadzbu v súlade s článkom 31 písm. a), kde zníženie úverového rizika kupujúceho vedie k uplatneniu faktora CEF vyššieho ako 0.

b) Ak navrhujúci účastník čiastočne alebo úplne upustí od svojho úmyslu podporovať takúto operáciu, okamžite o tejto skutočnosti informuje všetkých ostatných účastníkov.

ODDIEL 3

Postupy pri pomoci v oblasti obchodu

49.   OZNÁMENIE VOPRED

a) Účastník vopred zašle oznámenie, ak má v úmysle poskytnúť štátnu podporu pre:

 neviazanú pomoc v oblasti obchodu s hodnotou 2 milióny SDR alebo viac a s úrovňou zvýhodnenia menšou ako 80 %,

 neviazanú pomoc v oblasti obchodu s hodnotou menšou ako 2 milióny SDR a s grantovým prvkom (podľa vymedzenia DAC) menším ako 50 %,

 viazanú pomoc v oblasti obchodu s hodnotou 2 milióny SDR alebo viac a s úrovňou zvýhodnenia menšou ako 80 % alebo

 viazanú pomoc v oblasti obchodu s hodnotou menšou ako 2 milióny SDR a úrovňou zvýhodnenia menej ako 50 %, okrem prípadov uvedených v článku 38 písm. a) a b),

 viazanú pomoc v súlade s článkom 39 písm. d).

b) Oznámenie vopred sa zasiela najneskôr 30 pracovných dní pred uplynutím konečnej lehoty na predkladanie ponúk alebo pred prijatím záväzku, podľa toho, čo nastane skôr.

c) Ak navrhujúci účastník čiastočne alebo úplne upustí od svojho úmyslu podporovať oznámené podmienky, okamžite o tejto skutočnosti informuje všetkých ostatných účastníkov.

d) Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na viazanú pomoc, ktorá tvorí súčasť balíka združeného financovania, ako je uvedené v článku 35.

50.   OKAMŽITÉ OZNÁMENIE

a) Účastník okamžite informuje všetkých ostatných účastníkov, t. j. do dvoch pracovných dní od prijatia záväzku, ak poskytuje štátnu podporu pre viazanú pomoc v hodnote:

 2 milióny SDR alebo viac a s úrovňou zvýhodnenia 80 % alebo viac, alebo

 Menšou ako 2 milióny SDR a s úrovňou zvýhodnenia 50 % alebo viac, okrem prípadov uvedených v článku 38 písm. a) a b).

b) Účastník tiež okamžite informuje všetkých ostatných účastníkov, ak sa podpíše protokol o pomoci, úverová linka alebo podobná dohoda.

c) Oznámenie vopred sa nevyžaduje, ak má účastník v úmysle vyrovnať sa finančným podmienkam, na ktoré sa vzťahovalo okamžité oznámenie.

ODDIEL 4

Konzultačné postupy pri viazanej pomoci

51.   ÚČEL KONZULTÁCIÍ

a) Účastník, ktorý má záujem o objasnenie možnej obchodnej motivácie viazanej pomoci, môže požiadať o dodanie úplného kvalitatívneho hodnotenia pomoci (podrobne pozri v prílohe IX).

b) Okrem toho môže účastník požadovať konzultácie s inými účastníkmi v súlade s článkom 52. Tieto konzultácie zahŕňajú osobné konzultácie ustanovené v článku 57 a ich cieľom je prerokovať:

 Predovšetkým to, či je daná pomoc v súlade s požiadavkami článkov 36 a 37, a

 ak je to potrebné aj to, či je daná pomoc oprávnená, a to aj v prípade, že nie je v súlade s požiadavkami článkov 36 a 37.

52.   ROZSAH KONZULTÁCIÍ A ICH ČASOVÝ RÁMEC

a) Počas konzultácií môže účastník okrem iných údajov požadovať tieto informácie:

 posúdenie podrobnej štúdie uskutočniteľnosti/hodnotenia projektu,

 či existuje konkurenčná ponuka s financovaním bez zvýhodnenia alebo financovaním pomoci,

 očakávaný príjem alebo úspora cudzej meny v rámci projektu,

 či existuje spolupráca s mnohostrannými organizáciami, napríklad so Svetovou bankou,

 či sa uskutočnila medzinárodná verejná súťaž (International Competitive Bidding – IBC), najmä či dodávateľ z darcovskej krajiny predložil najvýhodnejšiu ponuku,

 vplyv na životné prostredie,

 aká je účasť súkromného sektoru a

 kedy boli oznámené úvery so zvýhodnením alebo úvery poskytnuté v rámci pomoci (napr. šesť mesiacov pred uplynutím konečnej lehoty na predkladanie ponúk alebo pred prijatím záväzku).

b) Po ukončení konzultácii oznámi sekretariát všetkým účastníkom zistenia týkajúce sa oboch otázok uvedených v článku 51, a to najmenej desať pracovných dní pred uplynutím konečnej lehoty na predkladanie ponúk alebo pred prijatím záväzku, podľa toho, čo nastane skôr. Ak strany zapojené do konzultácií nedosiahnu vzájomnú dohodu, sekretariát vyzve ostatných účastníkov, aby do piatich pracovných dní predložili svoje stanoviská. Sekretariát poskytne tieto stanoviská oznamujúcemu účastníkovi, ktorý by mal opätovne prehodnotiť ďalší postup, ak sa zdá, že daná pomoc nezískala jednoznačnú podporu.

53.   VÝSLEDOK KONZULTÁCIÍ

a) Darca, ktorý má v úmysle v projekte pokračovať napriek tomu, že nezískal jednoznačnú podporu, vopred oznámi ostatným účastníkom svoj zámer, a to najneskôr do 60 kalendárnych dní po ukončení konzultácií, t. j. po tom, čo bolo schválené konečné rozhodnutie predsedu. Darca zašle generálnemu tajomníkovi OECD list, v ktorom ho informuje o výsledkoch konzultácií a v ktorom zároveň objasní aké nadradené národné záujmy nesúvisiace s obchodom si vyžadujú poskytnutie takejto pomoci. Účastníci očakávajú, že k tomu dôjde len vo výnimočných a zriedkavých prípadoch..

b) Darca okamžite oznámi účastníkom, že generálnemu tajomníkovi OECD zaslal list, pričom kópiu tohto listu pripojí k oznámeniu. Darca ani žiadny iný účastník neprijme záväzok týkajúci sa viazanej pomoci skôr ako desať pracovných dní od odoslania tohto oznámenia účastníkom. V prípade projektov, pri ktorých sa počas konzultačného procesu zistili konkurenčné obchodné ponuky, sa uvedená lehota desiatich pracovných dní predlžuje na 15 dní.

c) Sekretariát monitoruje priebeh a výsledky konzultácií.

ODDIEL 5

Výmena informácií o vývozných úveroch a pomoci v oblasti obchodu

54.   KONTAKTNÉ MIESTA

Akákoľvek komunikácia prebieha medzi určenými kontaktnými miestami v každej krajine elektronickou formou, napr. prostredníctvom systému OLIS, a je považovaná za dôvernú.

55.   ROZSAH ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE

a) Účastník si môže od iného účastníka vyžiadať jeho stanovisko k tretej krajine, inštitúcii v tretej krajine alebo k určitému spôsobu obchodovania.

b) Účastník, ktorý dostane žiadosť o štátnu podporu, môže žiadať informácie od iného účastníka, pričom uvedie, aké najvýhodnejšie úverové podmienky by bol žiadajúci účastník ochotný poskytnúť.

c) Ak sa žiadosť o informácie posiela viac ako jednému účastníkovi, musí obsahovať zoznam adresátov.

d) Kópia všetkých žiadostí o informácie sa zasiela sekretariátu.

56.   ROZSAH ODPOVEDÍ

a) Účastník, ktorému je adresovaná žiadosť o informácie, odpovie do siedmich kalendárnych dní a poskytne čo najviac informácií. V odpovedi poskytne čo najpresnejší obsah rozhodnutí, ktoré pravdepodobne prijme. V prípade potreby zašle čo najskôr úplné znenie svojej odpovede. Kópie odpovede zašle aj ostatným adresátom žiadosti o informácie a sekretariátu.

b) Ak sa odpoveď na žiadosť o informácie stane následne neplatnou, a to napríklad z dôvodu, že:

 bola predložená, zmenená alebo stiahnutá žiadosť o podporu alebo

 sa zvažujú iné podmienky,

okamžite sa zašle nová odpoveď a jej kópia sa zašle všetkým ostatným adresátom žiadosti o informácie a sekretariátu.

57.   OSOBNÉ KONZULTÁCIE

a) Účastník odsúhlasí žiadosti o osobné konzultácie do desiatich pracovných dní.

b) Žiadosť o osobné konzultácie sa oznámi účastníkom a neúčastníkom. Konzultácie sa uskutočnia čo najskôr po uplynutí lehoty desiatich pracovných dní.

c) Predseda koordinuje so sekretariátom akékoľvek nasledujúce potrebné kroky, napríklad spoločné stanovisko. Sekretariát okamžite zverejní výsledok konzultácií.

58.   POSTUPY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM SPOLOČNÉHO STANOVISKA A FORMA SPOLOČNÉHO STANOVISKA

a) Návrhy na spoločné stanovisko sa posielajú len na sekretariát. Návrh na spoločné stanovisko sa posiela všetkým účastníkom, a ak ide o viazanú pomoc, posiela sekretariát takýto návrh na všetky kontaktné miesta Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC). V registri spoločných stanovísk na výveske OLIS sa neuvádza, od ktorého účastníka pochádza. Sekretariát to však môže účastníkovi alebo členovi DAC na požiadanie ústne oznámiť. Sekretariát vedie evidenciu týchto žiadostí.

b) V návrhu na spoločné stanovisko je uvedený dátum a má túto formu:

 referenčné číslo, za ktorým nasleduje označenie „Spoločné stanovisko“,

 názov dovážajúcej krajiny a meno kupujúceho,

 názov a čo najpresnejší opis projektu umožňujúci jeho jasnú identifikáciu,

 podmienky, ktoré predpokladá navrhujúca krajina,

 návrh na spoločné stanovisko,

 štátna príslušnosť a mená predkladateľov známych konkurenčných ponúk,

 konečná lehota na predkladanie obchodných a finančných ponúk a číslo verejnej súťaže, ak je známe a

 ďalšie relevantné informácie vrátane dôvodov na predloženie návrhu na spoločné stanovisko, dostupnosti projektových štúdií a/alebo mimoriadnych okolností.

c) Návrh na spoločné stanovisko vypracovaný v súlade s článkom 36 písm. b) bodom 4 sa zasiela na sekretariát a kópie sa zasielajú ostatným účastníkom. Účastník predkladajúci návrh na spoločné stanovisko poskytne podrobné vysvetlenie dôvodov, prečo by podľa jeho názoru zaradenie danej krajiny do určitej kategórie malo byť odlišné od zaradenia určeného podľa postupu uvedeného v článku 36 písm. b).

d) Sekretariát zverejní odsúhlasené spoločné stanoviská.

59.   ODPOVEDE NA NÁVRHY NA SPOLOČNÉ STANOVISKO

a) Odpovede sa posielajú do 20 kalendárnych dní, odporúča sa však, aby účastníci odpovedali na návrh na spoločné stanovisko čo najskôr.

b) Odpoveďou môže byť žiadosť o ďalšie informácie, prijatie, odmietnutie, návrh úpravy spoločného stanoviska alebo alternatívny návrh na spoločné stanovisko.

c) Ak účastník oznámi, že nezaujme žiadne stanovisko, pretože sa na neho vo veci pomoci projektu neobrátil ani vývozca, ani orgány prijímajúcej krajiny, považuje sa to za prijatie návrhu na spoločné stanovisko.

60.   PRIJATIE SPOLOČNÉHO STANOVISKA

a) Po uplynutí lehoty 20 kalendárnych dní informuje sekretariát všetkých účastníkov o stave návrhu na spoločné stanovisko. Ak spoločné stanovisko neprijali všetci účastníci, avšak žiaden účastník ho neodmietol, návrh zostáva otvorený ďalších osem kalendárnych dní.

b) Po uplynutí tejto dodatočnej lehoty sa má za to, že účastník, ktorý návrh na spoločné stanovisko výslovne neodmietol, tento návrh prijal. Ktorýkoľvek účastník vrátane navrhujúceho účastníka však môže spoločné stanovisko prijať len s podmienkou, že ho výslovne prijme jeden alebo viacerí účastníci.

c) Ak účastník neprijme jeden alebo viac prvkov spoločného stanoviska, má sa za to, že prijíma všetky ostatné prvky spoločného stanoviska. Predpokladá sa, že toto čiastočné prijatie môže viesť ostatných účastníkov k zmene postoja k navrhovanému spoločnému stanovisku. Všetci účastníci môžu voľne ponúknuť podmienky, na ktoré sa spoločné stanovisko nevzťahuje, alebo sa týmto podmienkam vyrovnať.

d) Spoločné stanovisko, ktoré nebolo prijaté, sa môže prehodnotiť na základe postupov stanovených v článkoch 58 a 59. Za týchto okolností účastníci nie sú viazaní svojím pôvodným rozhodnutím.

61.   NEDOSIAHNUTIE DOHODY O SPOLOČNOM STANOVISKU

Ak sa navrhujúci účastník a účastník, ktorý navrhol úpravu spoločného stanoviska alebo alternatívny návrhu, nemôžu dohodnúť na spoločnom stanovisku v dodatočnej lehote ôsmich kalendárnych dní, táto lehota sa po ich vzájomnom súhlase môže predĺžiť. Sekretariát o každom takomto predĺžení lehoty informuje všetkých účastníkov.

62.   NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI SPOLOČNÉHO STANOVISKA

Sekretariát informuje všetkých účastníkov buď o tom, že spoločné stanovisko nadobudne účinnosť, alebo o tom, že bolo zamietnuté. Spoločné stanovisko nadobudne účinnosť tretím kalendárnym dňom po tomto oznámení. Sekretariát vedie v systéme OLIS priebežne aktualizovaný zoznam všetkých spoločných stanovísk, ktoré boli schválené alebo o ktorých sa ešte nerozhodlo.

63.   DOBA PLATNOSTI SPOLOČNÉHO STANOVISKA

a) Prijaté spoločné stanovisko platí dva roky od nadobudnutia účinnosti, ak sekretariát nedostane oznámenie, že už nie je aktuálne a že takýto názor majú všetci účastníci. Spoločné stanovisko zostáva v platnosti počas ďalších dvoch rokov, ak niektorý z účastníkov požiada o predĺženie do 14 kalendárnych dní od pôvodného dňa uplynutia platnosti. Ďalšie predĺženia je možné schváliť prostredníctvom toho istého postupu. Spoločné stanovisko prijaté v súlade s článkom 36 písm. b) bodom 4 je platné, kým nie sú k dispozícii údaje Svetovej banky na nasledujúci rok.

b) Sekretariát monitoruje stav spoločných stanovísk a poskytuje účastníkom zodpovedajúce informácie pomocou zoznamu pod názvom „Stav platných spoločných stanovísk“, ktorý sa vedie v systéme OLIS. To znamená, že sekretariát okrem iného:

 dopĺňa zoznam o nové spoločné stanoviská, ktoré prijali účastníci,

 aktualizuje deň uplynutia platnosti v prípade, ak niektorý účastník požiada o predĺženie platnosti,

 odstraňuje spoločné stanoviská, ktorých platnosť uplynula, a

 každý štvrťrok vydáva zoznam spoločných stanovísk, ktorých platnosť má uplynúť v nasledujúcom štvrťroku.

ODDIEL 6

Vykonávacie ustanovenia týkajúce sa oznamovania minimálnych úrokových sadzieb (CIRR)

64.   OZNAMOVANIE MINIMÁLNYCH ÚROKOVÝCH SADZIEB

a) Sadzby CIRR pre jednotlivé meny, ktoré sa určujú podľa ustanovení článku 20, sa posielajú elektronickou formou najmenej raz mesačne sekretariátu, ktorý ich rozosiela všetkým účastníkom.

b) Takéto oznámenie sa doručí sekretariátu najneskôr päť dní po skončení každého mesiaca, ktorého sa dané informácie týkajú. Sekretariát potom okamžite informuje všetkých účastníkov o uplatňovaných sadzbách a zverejní ich.

65.   NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI ÚROKOVÝCH SADZIEB

Akékoľvek zmeny úrokových sadzieb nadobúdajú účinnosť pätnásty deň po skončení každého mesiaca.

66.   OKAMŽITÉ ZMENY ÚROKOVÝCH SADZIEB

V prípade, že si vývoj na trhu vyžiada oznámenie úpravy sadzby CIRR v priebehu mesiaca, upravená sadzba nadobúda účinnosť desať dní po doručení tohto oznámenia sekretariátu.

ODDIEL 7

Prehodnocovanie

67.   PRAVIDELNÉ PREHODNOCOVANIE DOHODY

a) Účastníci pravidelne prehodnocujú fungovanie dohody. V rámci tohto prehodnocovania účastníci skúmajú okrem iného postupy súvisiace s oznamovaním, uplatňovanie a fungovanie systému diferencovanej diskontnej sadzby (DDR), pravidlá a postupy súvisiace s viazanou pomocou, otázky súvisiace s vyrovnávaním, predchádzajúce záväzky a možnosti rozšírenia počtu účastníkov dohody

b) Pri tomto prehodnocovaní sa vychádza z informácií poskytnutých účastníkmi na základe ich skúseností a z návrhov účastníkov na zlepšenie fungovania a účinnosti dohody. Účastníci zohľadňujú ciele dohody a existujúcu ekonomickú a menovú situáciu. Informácie a návrhy, ktoré chcú účastníci poskytnúť v súvislosti s týmto prehodnocovaním, musia byť sekretariátu doručené najneskôr 45 kalendárnych dní pred dňom prehodnocovania.

68.   PREHODNOCOVANIE MINIMÁLNYCH ÚROKOVÝCH SADZIEB

a) Účastníci pravidelne prehodnocujú systém určovania sadzieb CIRR s cieľom zabezpečiť, aby oznamované sadzby odrážali existujúce trhové podmienky a spĺňali ciele, ktorých dosiahnutie sa stanovením týchto sadzieb sledovalo. Toto prehodnocovanie sa týka aj marže, ktorá sa pripočítava pri uplatňovaní týchto sadzieb.

b) Účastník môže podať predsedovi účastníkov odôvodnenú žiadosť o mimoriadne prehodnotenie v prípade, ak tento účastník zastáva názor, že sadzba CIRR pre jednu alebo viac ako jednu menu už neodráža existujúce trhové podmienky.

69.   PREHODNOCOVANIE MINIMÁLNYCH POISTNÝCH SADZIEB A SÚVISIACE OTÁZKY

Účastníci pravidelne monitorujú a prehodnocujú všetky aspekty pravidiel a postupov týkajúcich sa poistného. Toto prehodnocovanie sa týka:

a) metodiky kategorizácie krajín podľa rizika a metodiky posudzovania rizika suverénneho dlžníka s cieľom posúdiť ich opodstatnenosť na základe skúseností,

b) výšky sadzieb MPR s cieľom zabezpečiť, aby boli aj naďalej presným meradlom úverového rizika, pri zohľadnení vlastných skúseností inštitúcií poskytujúcich štátom podporované vývozne úvery, ako aj informácií zo súkromného trhu o oceňovaní úverového rizika,

c) diferenciácie sadzieb MPR, ktoré zohľadňujú rozdielnu kvalitu produktov v oblasti vývozných úverov a percenta poskytovaného krytia, a

d) súboru skúseností týkajúcich sa zmierňovania rizika krajiny a zníženia úverového rizika kupujúceho a ďalšej opodstatnenosti a primeranosti ich osobitného vplyvu na sadzby MPR.
PRÍLOHA I

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH NA LODE

KAPITOLA I

Rozsah pôsobnosti sektorového dohovoru

1.   ÚČASŤ

Účastníci sektorového dohovoru sú: Austrália, Európska únia, Japonsko, Kórea, Nový Zéland a Nórsko.

2.   ROZSAH PÔSOBNOSTI

Tento sektorový dohovor, ktorý dopĺňa dohodu, stanovuje osobitné usmernenia pre štátom podporované vývozné úvery týkajúce sa vývozných zmlúv na:

a) akékoľvek nové námorné plavidlo s tonážou 100 BRT a viac používané na dopravu tovaru alebo osôb, alebo na výkon špecializovanej služby (napríklad rybárske lode, lode na spracovanie rýb, ľadoborce a bagrovacie lode, ktoré majú na základe svojho stáleho pohonu a riadenia všetky vlastnosti vlastnej spôsobilosti k plavbe na šírom mori), remorkéry s výkonom 365 kW a viac a nedokončené trupy plavidiel, ktoré sú plavby schopné a pojazdné. Tento sektorový dohovor sa nevzťahuje na vojenské plavidlá. Dohovor sa nevzťahuje ani na plávajúce doky a mobilné jednotky používané mimo pobrežia, ak by však vznikli problémy v spojitosti s vývoznými úvermi na tieto zariadenia, účastníci sektorového dohovoru (ďalej len „účastníci”) môžu po zohľadnení opodstatnených žiadostí účastníkov rozhodnúť, že sa na ne dohovor bude vzťahovať,

b) akúkoľvek prestavbu lode. Prestavba lode znamená akúkoľvek prestavbu námorných plavidiel s tonážou viac ako 1 000 BRT pod podmienkou, že v dôsledku prestavby sa radikálne zmení druh prepravovaného lodného nákladu, trup lode a pohonný systém.

c) 

1) Hoci plavidlá typu vznášadiel nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto sektorového dohovoru, účastníci smú poskytovať vývozné úvery na vznášadlá za rovnakých podmienok, aké sú stanovené v tomto sektorovom dohovore. Zaväzujú sa, že túto možnosť budú uplatňovať zriedkavo a neposkytovať takéto úverové podmienky pre vznášadlá v prípadoch, v ktorých sa zistí, že za podmienok tohto sektorového dohovoru neexistuje žiadna hospodárska súťaž.

2) V tomto sektorovom dohovore je pojem „vznášadlo“ definovaný takto: obojživelné vozidlo s viac ako 100 tonami, ktoré je navrhnuté tak, aby bolo v plnej miere nadnášané vzduchom vyháňaným z vozidla a vytvárajúcim pretlak udržiavaný v priestore ohraničenom pružným plášťom okolo okraja vozidla a zemským alebo vodným povrchom pod vozidlom, a ktoré je možné poháňať a riadiť vrtuľami alebo vzduchom privádzaným potrubím od dúchadiel alebo podobných zariadení.

3) Má sa za to, že poskytovanie vývozných úverov za podmienok rovnocenných podmienkam stanoveným v tomto sektorovom dohovore by malo byť obmedzené na tie vznášadlá, ktoré sa používajú na námorných trasách a nie na pozemných trasách, okrem príjazdových trás k zariadeniam terminálov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti najviac jedného kilometra od vody.

KAPITOLA II

Ustanovenia týkajúce sa vývozných úverov a viazanej pomoci

3.   MAXIMÁLNA LEHOTA SPLATNOSTI

Maximálna lehota splatnosti bez ohľadu na kategorizáciu krajiny je 12 rokov po dodávke.

4.   PLATBA V HOTOVOSTI

Účastníci požadujú pri dodávke platbu v hotovosti v minimálnej výške 20 % zmluvnej ceny.

5.   SPLÁCANIE ISTINY A PLATBA ÚROKOV

a) Suma istiny vývozného úveru sa spláca v rovnakých splátkach v pravidelných intervaloch, ktoré sú zvyčajne šesť mesiacov a maximálne 12 mesiacov.

b) Úroky sa platia minimálne každých šesť mesiacov a prvá platba úrokov sa vykoná najneskôr šesť mesiacov po dni začatia čerpania úveru.

c) V prípade vývozných úverov poskytnutých na podporu lízingovej operácie sa namiesto rovnakých splátok istiny, ako sú stanovené v písmene a), môžu uplatňovať rovnaké kombinované splátky istiny a úrokov.

d) Úroky dlžné po dni začatia čerpania úveru sa nekapitalizujú.

e) Účastník tohto sektorového dohovoru, ktorý má v úmysle poskytnúť podporu pre platbu úrokov za iných podmienok ako podmienky uvedené v písmene b), zašle oznámenie vopred najmenej desať kalendárnych dní pred prijatím akéhokoľvek záväzku v súlade s prílohou V k dohode.

6.   MINIMÁLNA POISTNÉ SADZBY

Ustanovenia dohody o referenčných minimálnych poistných sadzbách sa neuplatnia, kým tieto ustanovenia nepreskúmajú účastníci tohto sektorového dohovoru.

7.   PROJEKTOVÉ FINANCOVANIE

Ustanovenia článku 7 a prílohy X k dohode sa neuplatnia, kým tieto ustanovenia nepreskúmajú účastníci tohto sektorového dohovoru.

8.   POMOC

Každý účastník, ktorý chce poskytnúť pomoc, musí okrem dodržiavania ustanovení dohody potvrdiť, že daná loď sa v priebehu lehoty splatnosti nevyužíva na základe verejnej registrácie a že bola poskytnutá príslušná záruka, že konečný vlastník má sídlo v krajine príjemcu, že nie je nefunkčnou dcérskou spoločnosťou zahraničnej spoločnosti a že sa zaviazal, že nepredá túto loď bez súhlasu vlády.

KAPITOLA III

Postupy

9.   OZNAMOVANIE

Na účel transparentnosti každý účastník okrem ustanovení dohody a systému hlásení veriteľov IBRD/Berne Union/OECD (IBRD/Berne Union/OECD Creditor Reporting System) poskytuje každoročne informácie o svojom systéme poskytovania štátnej podpory a o prostriedkoch vykonávania tohto sektorového dohovoru vrátane platných schém.

10.   PREHODNOCOVANIE

a) Tento sektorový dohovor sa prehodnocuje každoročne alebo na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka v rámci pracovnej skupiny OECD pre lodiarsky priemysel a pre účastníkov dohody sa vypracováva správa.

b) Na uľahčenie nadväznosti a súladu medzi dohodou a týmto sektorovým dohovorom a pri zohľadnení povahy lodiarskeho priemyslu účastníci tohto sektorového dohovoru a dohody budú podľa potreby konzultovať a koordinovať svoje činnosti.

c) Keď účastníci dohody rozhodnú o jej zmene, účastníci tohto sektorového dohovoru (ďalej len „účastníci“) toto rozhodnutie preskúmajú a posúdia jeho závažnosť pre tento sektorový dohovor. Až do ukončenia tohto posudzovania sa tieto zmeny a doplnenia dohody neuplatňujú na tento sektorový dohovor. V prípade, že účastníci môžu prijať tieto zmeny a doplnenia dohody, túto skutočnosť oznámia písomne účastníkom dohody. V prípade, že účastníci tieto zmeny a doplnenia dohody nemôžu prijať, pokiaľ ide o ich uplatnenie v lodiarskom priemysle, informujú účastníkov dohody o svojich námietkach a vedú s nimi konzultácie s cieľom dospieť k riešeniu problémov. V prípade, že sa medzi týmito dvomi skupinami nedosiahne dohoda, názory účastníkov, pokiaľ ide o uplatnenie týchto zmien a doplnení v lodiarskom priemysle, majú prednosť.
Dodatok

Záväzky na budúcu prácu

Okrem uplatňovania ustanovení kapitoly „Budúca práca“ dohody sa účastníci tohto sektorového dohovoru dohodli, že:

a) vypracujú orientačný zoznam typov lodí, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za obchodne neživotaschopné, so zreteľom na ustanovenia týkajúce sa viazanej pomoci ustanovené v dohode,

b) posúdia ustanovenia dohody, ktoré sa týkajú referenčných minimálnych poistných sadzieb, s cieľom začleniť ich do tohto sektorového dohovoru,

c) na základe vývoja príslušných medzinárodných rokovaní prediskutujú zaradenie iných ustanovení o minimálnych úrokových sadzbách vrátane osobitných sadzieb CIRR a pohyblivých sadzieb,

d) posúdia, či sa na tento sektorový dohovor vzťahujú ustanovenia dohody týkajúce sa projektového financovania,

e) prediskutujú, či je možné uplatniť:

 dátum prvej splátky istiny,

 princíp váženej priemernej doby splácania

v súvislosti so splátkovým profilom uvedeným v článku 5 tohto sektorového dohovoru.
PRÍLOHA II

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH NA JADROVÉ ELEKTRÁRNE

KAPITOLA I

Rozsah pôsobnosti sektorového dohovoru

1.   ROZSAH PÔSOBNOSTI

a) Tento sektorový dohovor obsahuje ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na štátom podporované vývozné úvery týkajúce sa zmlúv:

1) o vývoze plnohodnotných jadrových elektrární alebo ich častí, ktoré zahŕňajú všetky komponenty, zariadenie, materiál a služby vrátane odbornej prípravy zamestnancov, ktoré sú priamo potrebné na vybudovanie takýchto jadrových elektrární a na ich uvedenie do prevádzky,

2) o modernizácii jestvujúcich jadrových elektrární v prípadoch, ak možno predpokladať, že celková hodnota modernizácie bude najmenej 80 milión SDR a ekonomická životnosť elektrárne sa predĺži najmenej o poskytnuté obdobie splácania. Ak ktorékoľvek z týchto kritérií nie sú splnené, platia podmienky dohody,

3) o dodávkach jadrového paliva a jeho obohacovaní,

4) o zabezpečení nakladania s vyhoreným palivom.

b) Tento sektorový dohovor sa nevzťahuje na:

1) položky nachádzajúce sa za hranicami areálu jadrovej elektrárne, za ktoré obyčajne zodpovedá kupujúci, predovšetkým na náklady súvisiace s technickou prípravou pozemku, s cestami, stavbárskym mestečkom, silnoprúdovým vedením, vonkajšou rozvodňou ( 18 ) a dodávkou vody, ani na náklady súvisiace s procesom úradného schvaľovania (napr. územné rozhodnutie, stavebné povolenie, povolenie na zásielku paliva) v krajine kupujúceho),

2) rozvodne, transformátory a prenosové vedenia nachádzajúce sa za hranicami areálu jadrovej elektrárne,

3) štátnu podporu poskytovanú na vyradenie jadrovej elektrárne z prevádzky.

KAPITOLA II

Ustanovenia týkajúce sa vývozných úverov a pomoci v oblasti obchodu

2.   MAXIMÁLNE LEHOTY SPLATNOSTI

a) Maximálna lehota splatnosti tovarov a služieb uvedených v ustanoveniach článku 1 písm. a) bodoch 1 a 2 je 18 rokov.

b) Maximálna lehota splatnosti pre počiatočnú zásielku paliva je štyri roky od dodania. Maximálna lehota splatnosti pre následné zásielky jadrového paliva je dva roky od dodania.

c) Maximálna lehota splatnosti pre likvidáciu vyhoreného paliva je dva roky.

d) Maximálna lehota splatnosti pre obohacovanie paliva a nakladanie s vyhoreným palivom je päť rokov.

3.   SPLÁCANIE ISTINY A PLATBA ÚROKOV

a) Účastníci uplatňujú profil splácania istiny a platby úrokov, ako je určený v nasledujúcom bode 1 alebo 2:

1) Istina sa spláca v rovnakých splátkach.

2) Istina sa spláca spoločne s platbami úrokov v rovnakých splátkach.

b) Istina sa spláca a úroky sa platia v nie kratších intervaloch ako šesť mesiacov a prvá splátka istiny a platba úrokov sa uskutočnia najneskôr šesť mesiacov po dni začatia čerpania úveru.

c) Vo výnimočnom a riadne odôvodnenom prípade sa štátna podpora na tovary a služby uvedené v článku 1 písm. a) bodoch 1 a 2 tohto dohovoru môže poskytovať za iných podmienok, ako sú podmienky uvedené v písmenách a) až b). Poskytovanie takejto podpory je podmienené časovou nerovnováhou medzi dostupnosťou prostriedkov pre dlžníka a profilom dlhovej služby dostupným podľa harmonogramu splácania v rovnakých polročných splátkach, pričom musia byť splnené nasledujúce kritériá:

1) Maximálna lehota splatnosti je 15 rokov.

2) Žiadna jednotlivá splátka istiny alebo skupina splátok istiny za šesťmesačné obdobie neprekročí 25 % sumy istiny úveru.

3) Istina sa spláca minimálne každých 12 mesiacov. Prvá splátka istiny sa vykoná najneskôr 12 mesiacov po dni začatia čerpania úveru a 12 mesiacov po dni začatia čerpania úveru musia byť splatené najmenej 2 % sumy istiny úveru.

4) Úroky sa platia minimálne každých 12 mesiacov a prvá platba úrokov sa vykoná najneskôr šesť mesiacov po dni začatia čerpania úveru.

5) Maximálna vážená priemerná doba splácania nesmie prekročiť deväť rokov.

d) Úroky dlžné po dni začatia čerpania úveru nie sú predmetom kapitalizácie.

4.   STANOVENIE SADZIEB CIRR

Sadzby CIRR uplatňované na štátnu finančnú podporu poskytnutú v súlade s ustanoveniami tohto sektorového dohovoru sa stanovujú pomocou nasledujúcich základných sadzieb a marží:Lehota splatnosti

(v rokoch)

Nové jadrové elektrárne (1)

Všetky ostatné zmluvy (2)

Základná sadzba

(štátne dlhopisy)

Marža

(bázické body)

Základná sadzba

(štátne dlhopisy)

Marža

(bázické body)

< 11

Príslušná sadzba CIRR v súlade s článkom 20 dohody.

11 až 12

7 rokov

100

7 rokov

100

13

8 rokov

120

7 rokov

120

14

9 rokov

120

8 rokov

120

15

9 rokov

120

8 rokov

120

16

10 rokov

125

9 rokov

120

17

10 rokov

130

9 rokov

120

18

10 rokov

130

10 rokov

120

(1)   Odkaz na článok 1 písm. a) bod 1).

(2)   Odkaz na článok 1 písm. a) bod 2 až 4.

5.   OPRÁVNENÉ MENY

Na štátnu finančnú podporu sú oprávnené meny, ktoré sú voľne zameniteľné a ku ktorým existujú dostupné údaje potrebné na stanovenie minimálnych úrokových sadzieb uvedených v článku 4 a článku 20 dohody pre lehotu splatnosti menej ako 11 rokov.

6.   ŠTÁTNA PODPORA NA JADROVÉ PALIVO A SLUŽBY SÚVISIACE S JADROVÝM PALIVOM

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 7, účastníci neposkytujú bezplatné jadrové palivo ani služby.

7.   POMOC

Účastníci neposkytujú pomoc.

KAPITOLA III

Postupy

8.   OZNÁMENIE VOPRED

a) Účastník v súlade s článkom 48 dohody zašle oznámenie vopred najmenej desať kalendárnych dní pred prijatím akéhokoľvek záväzku, ak má v úmysle poskytnúť podporu v súlade s ustanoveniami tohto sektorového dohovoru.

b) Ak oznamujúci účastník má v úmysle poskytnúť podporu s lehotou splatnosti nad 15 rokov a/alebo v súlade s článkom 3 písm. c), počká ďalších desať kalendárnych dní, ak počas pôvodných desiatich kalendárnych dní iný účastník požiadal o rokovanie.

c) Účastník informuje všetkých ostatných účastníkov o svojom konečnom rozhodnutí po rokovaní s cieľom uľahčiť preskúmanie súhrnu skúseností.

KAPITOLA IV

Prehodnocovanie

9.   BUDÚCA PRÁCA

Účastníci sa dohodli, že do konca roka 2009 preskúmajú nasledujúce otázky:

a) režim minimálnej pohyblivej úrokovej sadzby,

b) maximálna výška štátnej podpory na miestne náklady.

10.   PREHODNOCOVANIE A MONITOROVANIE

Účastníci pravidelne prehodnotia ustanovenia sektorového dohovoru, a to najneskôr do konca roku 2013, t. j. štvrtého kalendárneho roka nasledujúceho po dni nadobudnutia účinnosti tohto sektorového dohovoru.
PRÍLOHA III

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH NA CIVILNÉ LIETADLÁ

ČASŤ 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.   ÚČEL

a) Účelom tohto sektorového dohovoru je poskytnúť rámec pre predvídateľné, jednotné a transparentné využívanie štátom podporovaných vývozných úverov na predaj alebo prenájom lietadiel a iných tovarov a služieb uvedených v článku 4 písm. a). Účelom sektorového dohovoru je podporovať rovnaké podmienky pre takéto vývozné úvery s cieľom podporiť hospodársku súťaž medzi vývozcami na základe kvality a ceny vyvážaného tovaru a služieb, a nie na základe najvýhodnejších štátom podporovaných finančných podmienok.

b) V tomto sektorovom dohovore sú stanovené najpriaznivejšie podmienky, za ktorých možno poskytnúť štátom podporované vývozné úvery.

c) Na účely dosiahnutia tohto cieľa má sektorový dohovor dosiahnuť rovnovážny stav, ktorý na všetkých trhoch:

1) vyrovnáva podmienky hospodárskej súťaže medzi účastníkmi v oblasti financovania,

2) neutralizuje štátnu podporu medzi účastníkmi, ktorá pôsobí ako faktor pri výbere medzi konkurenčnými tovarmi a službami uvedenými v článku 4 písm. a), a

3) zamedzuje narušeniu hospodárskej súťaže medzi účastníkmi tohto sektorového dohovoru a inými zdrojmi financovania.

d) Účastníci tohto sektorového dohovoru (účastníci), uznávajú, že ustanovenia zahrnuté v tomto sektorovom dohovore boli vypracované výhradne na účely tohto sektorového dohovoru a že nemajú vplyv na ostatné časti Dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch (dohody) a ich vývoj.

2.   ŠTATÚT

Tento sektorový dohovor predstavuje džentlmenskú dohodu medzi jeho účastníkmi a tvorí prílohu III k dohode. Je neoddeliteľnou súčasťou dohody a nahrádza sektorový dohovor, ktorý nadobudol účinnosť v júli 2007.

3.   ÚČASTNÍCI

Účastníkmi v súčasnosti sú: Austrália, Brazília, Kanada, Európska únia, Japonsko, Kórea, Nový Zéland, Nórsko, Švajčiarsko a Spojené štáty. Neúčastník sa môže stať účastníkom v súlade s postupmi uvedenými v prílohe I.

4.   ROZSAH PÔSOBNOSTI

a) Tento sektorový dohovor sa uplatňuje na všetku štátnu podporu poskytovanú vládou alebo v mene vlády s obdobím splatnosti dva roky alebo viac na vývoz tohto tovaru a služieb:

1) nové civilné lietadlá a v nich nainštalované motory vrátane zariadenia dodaného kupujúcim,

2) použité, prestavané a renovované civilné lietadlá a v nich nainštalované motory, v každom prípade vrátane zariadenia dodaného kupujúcim,

3) náhradné motory,

4) náhradné diely na civilné lietadlá a motory,

5) zmluvy o zabezpečení údržby a servisu civilných lietadiel a motorov,

6) prestavba na nákladné lietadlo, významné úpravy a renovácia civilných lietadiel,

7) motorové zostavy.

b) Štátna podpora sa môže poskytovať v rôznych formách:

1) záruka na vývozný úver alebo poistenie vývozného úveru (čisté krytie),

2) štátna finančná podpora:

 priamy úver/financovanie a refinancovanie alebo

 podpora úrokovej sadzby,

3) akákoľvek kombinácia uvedených foriem.

c) Tento sektorový dohovor sa nevzťahuje na štátnu podporu:

1) vývozu nových alebo použitých vojenských lietadiel a súvisiacich tovarov a služieb uvedených v článku 4 písm. a) vrátane prípadov, keď sa používajú na vojenské účely.

2) na nové alebo použité letecké simulátory.

5.   INFORMÁCIE DOSTUPNÉ PRE NEÚČASTNÍKOV

Účastník na základe reciprocity odpovie na žiadosť neúčastníka, ktorý je jeho konkurentom, týkajúcu sa finančných podmienok štátnej podpory tak, ako by odpovedal na žiadosť účastníka.

6.   POMOC

Účastníci neposkytujú pomoc prostredníctvom postupu dosiahnutia spoločného stanoviska s výnimkou humanitárnych účelov.

7.   OPATRENIA NA ZABRÁNENIE STRATÁM ALEBO NA ICH MINIMALIZÁCIU

Sektorový dohovor nebráni účastníkom, aby schválili priaznivejšie podmienky ako tie, ktoré sú stanovené v tomto sektorovom dohovore, ak tak urobia potom, keď zmluva o vývoznom úvere a pripojené dokumenty už nadobudli účinnosť, a ak cieľom týchto opatrení je výlučne zabrániť stratám alebo minimalizovať straty spôsobené udalosťami, ktoré by mohli mať za následok nesplatenie úveru alebo vznik škôd. Účastník do 20 pracovných dní od uzavretia dohody medzi účastníkom a kupujúcim/dlžníkom informuje všetkých ostatných účastníkov a sekretariát OECD (sekretariát) o zmene finančných podmienok. Toto oznámenie obsahuje informácie o nových finančných podmienkach vrátane ich odôvodnenia, pričom na jeho vypracovanie sa použije formulár uvedený v dodatku IV.

ČASŤ 2

NOVÉ LIETADLÁ

KAPITOLA I

Rozsah pôsobnosti

8.   NOVÉ LIETADLÁ

a) Na účely tohto sektorového dohovoru nové lietadlo je:

1) lietadlo vrátane zariadenia dodaného kupujúcim a motorov nainštalovaných v tomto lietadle, ktoré sú vo vlastníctve výrobcu a neboli dodané ani v minulosti použité na určený účel prepravy cestujúcich a/alebo nákladu a

2) náhradné motory a náhradné diely, ak sa považujú za súčasť pôvodnej objednávky na lietadlo v súlade s ustanoveniami článku 20 písm. a).

b) Bez ohľadu na ustanovenia uvedené v písm. a) tohto článku môže účastník poskytnúť podporu na základe podmienok vzťahujúcich sa na nové lietadlá pri operáciách, v prípade ktorých boli po predchádzajúcom upovedomení účastníka zavedené dočasné finančné opatrenia z dôvodu, oneskorenia poskytnutia štátnej podpory. Toto oneskorenie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov. V takom prípade sú lehota splatnosti a dátum konečného splatenia rovnaké, ako keby sa na predaj alebo prenájom lietadla poskytla štátna podpora odo dňa pôvodného dodania lietadla.

KAPITOLA II

Finančné podmienky

Finančné podmienky pre vývozné úvery zahŕňajú všetky ustanovenia uvedené v tejto kapitole, ktoré sa vykladajú vo vzájomnom spojení.

9.   OPRÁVNENÉ MENY

Meny oprávnené na štátnu finančnú podporu sú euro, japonský jen, britská libra, americký dolár a iné voľne zameniteľné meny, ku ktorým existujú dostupné údaje potrebné na stanovenie minimálnych úrokových sadzieb uvedených v dodatku III.

10.   PLATBA V HOTOVOSTI A MAXIMÁLNA ŠTÁTNA PODPORA

a) V prípade transakcií s kupujúcimi/dlžníkmi zaradenými do kategórie rizika 1 (podľa tabuľky 1 v dodatku II) účastníci:

1) vyžadujú platbu v hotovosti vo výške minimálne 20 % čistej ceny lietadla v deň alebo pred dňom začatia čerpania úveru,

2) neposkytujú štátnu podporu prevyšujúcu 80 % čistej ceny lietadla.

b) V prípade transakcií s kupujúcimi/dlžníkmi zaradenými do kategórií rizika 2 až 8 (podľa tabuľky 1 v dodatku II) účastníci:

1) vyžadujú platbu v hotovosti vo výške minimálne 15 % čistej ceny lietadla v deň alebo pred dňom začatia čerpania úveru,

2) neposkytujú štátnu podporu prevyšujúcu 85 % čistej ceny lietadla.

c) Účastník, ktorý uplatňuje článok 8 písm. b) zníži maximálnu výšku štátnej podpory o sumu splátok istiny, ktoré sa považujú za splatné odo dňa začatia čerpania úveru, s cieľom zabezpečiť, aby v čase čerpania bola nesplatená suma rovnaká ako v prípade, keby sa štátom podporovaný vývozný úver poskytol v čase dodania. V takom prípade musí účastník pred dodaním dostať žiadosť o štátnu podporu.

11.   MINIMÁLNE POISTNÉ SADZBY

a) Účastníci poskytujúci štátnu podporu budú za sumu štátom podporovaného úveru účtovať prinajmenšom minimálnu poistnú sadzbu stanovenú podľa dodatku II.

b) Pokiaľ to bude potrebné, účastníci uplatnia odsúhlasený model konverzie poistnej sadzby na účely konverzie medzi ročným rozpätím vypočítaným pre neuhradenú sumu štátnej podpory a jednotlivými vopred uhradenými platbami poistného vypočítanými pre pôvodnú sumu štátnej podpory.

12.   MAXIMÁLNA LEHOTA SPLATNOSTI

a) Maximálna lehota splatnosti pre všetky nové lietadlá je 12 rokov.

b) Vo výnimočných prípadoch a na základe oznámenia vopred sa môže povoliť maximálna lehota splatnosti až 15 rokov. V takom prípade sa na minimálne poistné sadzby vypočítané podľa dodatku II uplatní prirážka vo výške 35 %.

c) Lehota splatnosti štátom podporovaného vývozného úveru sa nesmie predĺžiť prostredníctvom spoločného požívania práv k zábezpeke s komerčnými veriteľmi na princípe pari passu.

13.   SPLÁCANIE ISTINY A PLATBA ÚROKOV

a) Účastníci používajú profil splácania istiny a platby úrokov, ako je určený v nasledujúcom bode 1 alebo 2.

1) Istina sa spláca spoločne s platbami úrokov v rovnakých splátkach:

 Splátky sa platia minimálne každé tri mesiace a prvá splátka sa vykoná najneskôr tri mesiace po dni začatia čerpania úveru.

 Na základe oznámenia vopred sa splátky prípadne platia každých šesť mesiacov a prvá splátka sa vykoná najneskôr šesť mesiacov po dni začatia čerpania úveru. V takom prípade sa na minimálne poistné sadzby vypočítané podľa dodatku II uplatní prirážka vo výške 15 %.

 V prípade operácie s pohyblivou úrokovou sadzbou sa profil umorovania istiny nastaví na celé obdobie, a to dva pracovné dni pred dátumom čerpania, na základe aktuálnej pohyblivej alebo swapovej sadzby.

2) Istina sa spláca v rovnakých splátkach s úrokmi z klesajúcich zostatkov:

 Splátky sa platia minimálne každé tri mesiace a prvá splátka sa vykoná najneskôr tri mesiace po dni začatia čerpania úveru.

 Na základe oznámenia vopred sa splátky prípadne platia každých šesť mesiacov a prvá splátka sa vykoná najneskôr šesť mesiacov po dni začatia čerpania úveru. V takom prípade sa na minimálne poistné sadzby vypočítané podľa dodatku II uplatní prirážka vo výške 15 %.

b) Bez ohľadu na písm. a) a na základe oznámenia vopred možno splácanie istiny štruktúrovať tak, aby k určitému dátumu zahŕňalo záverečnú platbu všetkých nesplatených súm. V takom prípade bude splácanie istiny pred záverečnou platbou štruktúrované tak, ako sa uvádza v písm. a), na základe obdobia umorovania, ktoré nesmie byť dlhšie ako maximálna lehota splatnosti povolená pre tovary a služby, na ktoré sa vťahuje podpora.

c) Bez ohľadu na písm. a) môže byť splácanie istiny štruktúrované za podmienok, ktoré sú menej výhodné pre dlžníka.

d) Úroky dlžné po dni začatia čerpania úveru nie sú predmetom kapitalizácie.

14.   MINIMÁLNE ÚROKOVÉ SADZBY

a) Účastníci poskytujúci štátnu finančnú podporu uplatňujú minimálnu pohyblivú úrokovú sadzbu alebo minimálnu fixnú úrokovú sadzbu v súlade s ustanoveniami dodatku III.

b) V prípade prúdových lietadiel s čistou cenou najmenej 35 miliónov USD sa štátna finančná podpora na základe sadzieb CIRR poskytuje iba vo výnimočnej situácii. Účastník, ktorý plánuje poskytnúť takúto podporu, zašle oznámenie všetkým ostatným účastníkom najmenej 20 kalendárnych dní pred prijatím akéhokoľvek konečného záväzku, pričom uvedie totožnosť dlžníka.

c) Úroková sadzba nezahŕňa žiadnu platbu formou poistného uvedeného v článku 11 ani formou poplatkov uvedených v článku 16.

15.   PODPORA ÚROKOVEJ SADZBY

Účastníci poskytujúci podporu úrokovej sadzby sa riadia finančnými podmienkami tohto sektorového dohovoru a vyžadujú, aby akákoľvek banka alebo iná finančná inštitúcia, ktorá je zapojená do operácie zahŕňajúcej podporu úrokov, sa takejto operácie zúčastňovala iba za podmienok, ktoré sú vo všetkých ohľadoch v súlade s finančnými podmienkami tohto sektorového dohovoru.

16.   POPLATKY

a) S prihliadnutím na limity obdobia fixácie poistného účastníci poskytujúci štátnu podporu formou čistého krytia účtujú poplatok za fixáciu poistného na nečerpanú časť štátnej podpory počas obdobia fixácie poistného takto:

1) za prvý polrok obdobia fixácie – nula bázických bodov ročne,

2) za druhý polrok obdobia fixácie – 12,5 bázických bodov ročne,

3) za tretí a posledný polrok obdobia fixácie – 25 bázických bodov ročne.

b) Účastníci poskytujúci štátnu pomoc vo forme priameho úveru/financovania účtujú nasledujúce poplatky:

1) Poplatok za vybavenie/štruktúrovanie – 25 bázických bodov z vyplatenej sumy splatnej v čase každého čerpania.

2) Poplatok za záväzok a poplatok za fixáciu poistného: 20 bázických bodov ročne z nečerpanej časti štátom podporovaného vývozného úveru, ktorý sa má čerpať, počas trvania obdobia fixácie prirážky. Tento poplatok je splatný dodatočne,

3) Správny poplatok – päť bázických bodov ročne zo sumy nesplatenej štátnej podpory. Tento poplatok je splatný dodatočne. Účastníci sa prípadne môžu rozhodnúť, že tento poplatok sa bude hradiť vopred z vyplatenej sumy pri každom čerpaní v súlade s ustanoveniami článku 11 písm. b).

17.   SPOLUFINANCOVANIE

Bez ohľadu na články 14 a 16 platí, že v prípade spolufinancovania, keď sa štátna podpora poskytuje formou priameho úveru a čistého krytia a keď čisté krytie predstavuje najmenej 35 % zo sumy zahŕňajúcej štátnu podporu, musí účastník poskytujúci priamy úver uplatniť rovnaké finančné podmienky vrátane poplatkov, ako sú podmienky, ktoré poskytla finančná inštitúcia v rámci čistého krytia, aby medzi poskytovateľom čistého krytia a priamym veriteľom vznikla rovnocennosť z hľadiska všetkých zahrnutých nákladov. V danej situácii účastník poskytujúci takúto podporu oznámi finančné podmienky podpory vrátane poplatkov, a to na základe formulára uvedeného v dodatku IV.

ČASŤ 3

POUŽITÉ LIETADLÁ, NÁHRADNÉ MOTORY, NÁHRADNÉ DIELY A ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ ÚDRŽBY A SERVISU

KAPITOLA I

Rozsah pôsobnosti

18.   POUŽITÉ LIETADLÁ A INÉ TOVARY A SLUŽBY

Táto časť sektorového dohovoru sa vzťahuje na použité lietadlá a náhradné motory, náhradné diely, prestavby na nákladné lietadlo, významné úpravy, renováciu a zmluvy o zabezpečení údržby a servisu v súvislosti s novými aj použitými lietadlami, ako aj na motorové zostavy.

KAPITOLA II

Finančné podmienky

S výnimkou maximálnej lehoty splatnosti sa použijú finančné podmienky v súlade s ustanoveniami uvedenými v časti 2 tohto sektorového dohovoru.

19.   PREDAJ POUŽITÝCH LIETADIEL

Maximálna lehota splatnosti pre použité lietadlá sa stanovuje podľa veku lietadla, ako sa uvádza nižšie:Vek lietadla

(roky)

Operácia krytá aktívom alebo kde dlžníkom je štát

Operácia bez krytia aktívom alebo kde dlžníkom nie je štát

1

10

8,5

2

9

7,5

3

8

6,5

4

7

6

5 – 8

6

5,5

Viac ako 8

5

5

20.   NÁHRADNÉ MOTORY A NÁHRADNÉ DIELY

a) Pri kúpe alebo objednávke v súvislosti s motormi, ktoré sa majú nainštalovať na nové lietadlo, je možné poskytnúť štátnu podporu na náhradné motory za rovnakých podmienok ako v prípade lietadla.

b) Pri kúpe s novým lietadlom je možné poskytnúť štátnu podporu na náhradné diely za rovnakých podmienok ako v prípade lietadla, t. j. maximálne do výšky 5 % z čistej ceny nového lietadla a nainštalovaných motorov. Nasledujúci článok 20 písm. d) sa vzťahuje na štátnu podporu na náhradné diely nad rámec tohto 5 % limitu.

c) Ak sa náhradné motory nekupujú s novým lietadlom, maximálna lehota splatnosti je osem rokov. V prípade náhradných motorov s jednotkovou hodnotou 10 miliónov USD alebo viac je lehota splatnosti 10 rokov, pokiaľ operácia spĺňa všetky požiadavky podľa článku 19 dodatku II.

d) Ak sa s novým lietadlom nekupujú náhradné diely, maximálna lehota splatnosti je:

1) päť rokov v prípade zákazky v hodnote 5 miliónov USD alebo viac,

2) dva roky v prípade zákazky v hodnote do 5 miliónov USD.

21.   ZMLUVY O PRESTAVBE NA NÁKLADNÉ LIETADLO/VÝZNAMNÝCH ÚPRAVÁCH/RENOVÁCIÁCH

Účastníci môžu ponúkať štátnu podporu s lehotou splatnosti do:

a) päť rokov v prípade zákazky v hodnote 5 miliónov USD alebo viac,

b) dva roky v prípade zákazky v hodnote do 5 miliónov USD.

22.   ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ ÚDRŽBY A SERVISU

Účastníci môžu ponúkať štátnu podporu s lehotou splatnosti do troch rokov.

23.   MOTOROVÉ ZOSTAVY

Účastníci môžu ponúkať štátnu podporu s lehotou splatnosti do piatich rokov.

ČASŤ 4

POSTUPY NA ZABEZPEČENIE TRANSPARENTNOSTI

Akákoľvek komunikácia prebieha medzi určenými kontaktnými miestami v každej účastníckej krajine elektronickou formou, napr. prostredníctvom systému OLIS. Všetci účastníci považujú všetky informácie poskytnuté podľa tejto časti sektorového dohovoru za dôverné, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Oddiel 1

Požiadavky týkajúce sa informácií

24.   INFORMÁCIE O ŠTÁTNEJ PODPORE

a) Účastník do jedného mesiaca od dátumu konečného záväzku predloží všetkým ostatným účastníkom informácie požadované v dodatku IV, pričom ich kópiu predloží sekretariátu.

b) Informácie týkajúce sa rozpätia pri čistom krytí sa predložia sekretariátu najneskôr päť dní po konci každého mesiaca, aby bolo možné stanoviť referenčné rozpätie v súlade s článkom 8 písm. b) dodatku III.

Oddiel 2

Výmena informácií

25.   ŽIADOSTI O INFORMÁCIE

a) Účastník môže požiadať iného účastníka o informácie týkajúce sa použitia štátom podporovaných vývozných úverov na predaj alebo prenájom lietadiel, na ktoré sa vzťahuje tento sektorový dohovor.

b) Účastník, ktorý dostane žiadosť o štátnu podporu, môže žiadať informácie od iného účastníka, pričom uvedie, aké najvýhodnejšie úverové podmienky by bol žiadajúci účastník ochotný poskytnúť.

c) Účastník, ktorému je adresovaná žiadosť o informácie, odpovie do siedmich kalendárnych dní a poskytne čo najviac informácií. V odpovedi poskytne čo najpresnejší obsah rozhodnutí, ktoré pravdepodobne prijme. V prípade potreby zašle čo najskôr úplné znenie svojej odpovede.

d) Kópie všetkých žiadostí o informácie a odpovede sa posielajú sekretariátu.

26.   OSOBNÉ KONZULTÁCIE

a) V konkurenčnej situácii môže účastník požiadať o osobné konzultácie s jedným alebo viacerými účastníkmi.

b) Každý účastník odsúhlasí takéto žiadosti do desiatich pracovných dní.

c) Konzultácie sa uskutočnia čo najskôr po uplynutí lehoty desiatich pracovných dní.

d) Predseda koordinuje so sekretariátom akékoľvek nasledujúce potrebné kroky. Sekretariát okamžite sprístupní výsledok konzultácií všetkým účastníkom.

27.   OSOBITNÉ KONZULTÁCIE

a) Účastník (navrhujúci účastník), ktorý má oprávnené dôvody domnievať sa, že finančné podmienky ponúknuté iným účastníkom (reagujúcim účastník) sú výhodnejšie ako podmienky stanovené v sektorovom dohovore, informuje o tejto skutočnosti sekretariát. Sekretariát tieto informácie okamžite sprístupní reagujúcemu účastníkovi.

b) Reagujúci účastník vyjasní finančné podmienky posudzovanej štátnej podpory do piatich pracovných dní odo dňa, keď sekretariát tieto informácie zverejnil.

c) Po vyjasnení zo strany reagujúceho účastníka môže navrhujúci účastník požiadať sekretariát, aby do piatich pracovných dní zorganizoval osobitné konzultácie s reagujúcim účastníkom na prerokovanie danej záležitosti.

d) Pred prijatím ďalších krokov v danej operácii počká reagujúci účastník na výsledok konzultácií, o ktorom sa rozhodne v deň ich konania.

Oddiel 3

Spoločné stanovisko

28.   POSTUPY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM SPOLOČNÉHO STANOVISKA A FORMA SPOLOČNÉHO STANOVISKA

a) Návrhy na spoločné stanovisko sa posielajú len na sekretariát. V registri spoločných stanovísk v systéme OLIS sa neuvádza, od ktorého účastníka pochádza. Sekretariát to však môže účastníkovi na požiadanie ústne oznámiť. Sekretariát vedie evidenciu týchto žiadostí.

b) V návrhu na spoločné stanovisko je uvedený dátum a má túto formu:

1) referenčné číslo, za ktorým nasleduje označenie „Spoločné stanovisko“

2) názov dovážajúcej krajiny a meno kupujúceho/dlžníka,

3) názov a čo najpresnejší opis operácie umožňujúci jej jasnú identifikáciu,

4) návrh na spoločné stanovisko s najvýhodnejšími podmienkami podpory,

5) štátna príslušnosť a mená predkladateľov známych konkurenčných ponúk,

6) konečná lehota na predkladanie ponúk a číslo verejnej súťaže, ak je známe,

7) ďalšie relevantné informácie vrátane dôvodov na predloženie návrhu na spoločné stanovisko, resp. mimoriadnych okolností.

29.   ODPOVEDE NA NÁVRHY NA SPOLOČNÉ STANOVISKO

a) Odpovede sa posielajú do 20 kalendárnych dní, odporúča sa však, aby účastníci odpovedali na návrh na spoločné stanovisko čo najskôr.

b) Odpoveďou môže byť prijatie, odmietnutie, žiadosť o ďalšie informácie, návrh úpravy spoločného stanoviska alebo alternatívny návrh na spoločné stanovisko.

c) Ak účastník nereaguje alebo oznámi, že nezaujme žiadne stanovisko, považuje sa to za prijatie návrhu na spoločné stanovisko.

30.   PRIJATIE SPOLOČNÉHO STANOVISKA

a) Po uplynutí lehoty 20 kalendárnych dní informuje sekretariát všetkých účastníkov o stave návrhu na spoločné stanovisko. Ak spoločné stanovisko neprijali všetci účastníci, avšak žiaden účastník ho neodmietol, návrh zostáva otvorený ďalších osem kalendárnych dní.

b) Po uplynutí tejto dodatočnej lehoty sa má za to, že účastník, ktorý návrh na spoločné stanovisko výslovne neodmietol, tento návrh prijal. Ktorýkoľvek účastník vrátane navrhujúceho účastníka však môže spoločné stanovisko prijať len s podmienkou, že ho výslovne prijme jeden alebo viacerí účastníci.

c) Ak účastník neprijme jeden alebo viac prvkov spoločného stanoviska, má sa za to, že prijíma všetky ostatné prvky spoločného stanoviska.

31.   NEDOSIAHNUTIE DOHODY O SPOLOČNOM STANOVISKU

a) Ak sa navrhujúci účastník a účastník, ktorý navrhol úpravu spoločného stanoviska alebo alternatívny návrh, nemôžu dohodnúť na spoločnom stanovisku v dodatočnej lehote ôsmich kalendárnych dní uvedenej v článku 30, táto lehota sa po ich vzájomnom súhlase môže predĺžiť. Sekretariát o každom takomto predĺžení lehoty informuje všetkých účastníkov.

b) Spoločné stanovisko, ktoré nebolo prijaté, sa môže opätovne preskúmať na základe postupov stanovených v článkoch 28 a 30. Za týchto okolností účastníci nie sú viazaní svojím pôvodným rozhodnutím.

32.   NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI SPOLOČNÉHO STANOVISKA

Sekretariát informuje všetkých účastníkov buď o tom, že spoločné stanovisko nadobudne účinnosť, alebo o tom, že bolo zamietnuté. Prijaté spoločné stanovisko nadobudne účinnosť tretím kalendárnym dňom po tomto oznámení.

33.   DOBA PLATNOSTI SPOLOČNÉHO STANOVISKA

a) Pokiaľ sa nedohodne inak, prijaté spoločné stanovisko platí dva roky od nadobudnutia účinnosti, ak sekretariát nedostane oznámenie, že už nie je aktuálne a že všetci účastníci prijímajú danú situáciu.

b) Spoločné stanovisko zostáva v platnosti počas ďalších dvoch rokov, ak niektorý z účastníkov požiada o predĺženie do 14 kalendárnych dní od pôvodného dňa uplynutia platnosti a ak proti takémuto predĺženiu neboli vznesené žiadne námietky Ďalšie predĺženia je možné schváliť prostredníctvom takého istého postupu.

c) Sekretariát monitoruje stav spoločných stanovísk a poskytuje účastníkom zodpovedajúce informácie pomocou zoznamu pod názvom „Stav platných spoločných stanovísk“, ktorý sa vedie v systéme OLIS. Každý štvrťrok vydáva okrem iného zoznam spoločných stanovísk, ktorých platnosť sa má skončiť v nasledujúcom štvrťroku.

d) Sekretariát na žiadosť neúčastníka, ktorý je výrobcom konkurenčného lietadla, sprístupní platné spoločné stanovisko danému neúčastníkovi.

Oddiel 4

Vyrovnanie

34.   VYROVNANIE

a) Vzhľadom na svoje medzinárodné záväzky sa môže účastník vyrovnať finančným podmienkam štátnej podpory ponúknutým neúčastníkom.

b) V prípade vyrovnávania sa nezhodným podmienkam ponúknutým neúčastníkom:

1) vyrovnávajúci účastník vynaloží všetko úsilie na overenie takýchto podmienok,

2) vyrovnávajúci účastník informuje sekretariát a všetkých ostatných účastníkov o povahe a výsledku tohto úsilia, ako aj o podmienkach, ktoré plánuje podporiť, a to najmenej desať kalendárnych dní pred prijatím akéhokoľvek záväzku,

3) ak konkurujúci účastník požiada počas tejto lehoty desiatich kalendárnych dní o diskusiu, vyrovnávajúci účastník počká s prijatím akéhokoľvek záväzku v súvislosti s takýmito podmienkami ešte ďalších desať kalendárnych dní.

c) Ak vyrovnávajúci účastník pozmení svoj úmysel alebo upustí od svojho úmyslu poskytnúť podporu za oznámených podmienok, okamžite o tejto skutočnosti náležite informuje všetkých ostatných účastníkov.

ČASŤ 5

MONITOROVANIE A P REHODNOCOVANIE

35.   MONITOROVANIE

a) Vykonávanie sektorového dohovoru monitoruje sekretariát, ktorý o tom raz ročne podá správu účastníkom.

b) Každá operácia, ktorá sa považuje za oprávnenú v zmysle článku 39 písm. a), sa oznamuje v súlade s ustanoveniami článku 24 písm.) a dodatku IV.

c) Každá operácia, ktorá sa považuje za oprávnenú v zmysle článku 39 písm. b), sa oznamuje v súlade s ustanoveniami článku 24 písm.) a dodatku IV a okrem toho:

1) oznamujúci účastník uvedie vzťah medzi operáciou a prechodným zoznamom,

2) prechodné zoznamy sa monitorujú polročne. Sekretariát sa v súvislosti s tým stretne s každým účastníkom, aby:

 sledoval počet pevných objednávok zapísaných v prechodných zoznamoch, ktoré boli dodané,

 aktualizoval harmonogram plnení operácií zapísaných v prechodných zoznamoch na nasledujúci rok,

 určil objednávky zapísané v prechodných zoznamoch, ktoré neboli alebo nebudú z akéhokoľvek dôvodu dodané kupujúcemu uvedenému v týchto prechodných zoznamoch. Každá takáto objednávka sa z prechodného zoznamu vymaže a v žiadnom prípade sa nesmie znovu zadeliť inému kupujúcemu.

36.   PREHODNOCOVANIE

Účastníci prehodnocujú postupy a ustanovenia tohto sektorového dohovoru na základe kritérií a v lehotách uvedených v písm. a) a b) nižšie:

a) Účastníci sa zaväzujú prehodnocovať tento sektorový dohovor takto:

1) v štvrtom kalendárnom roku nasledujúcom po dni nadobudnutia účinnosti tohto sektorového dohovoru a potom pravidelne, v každom prípade na základe oznámenia podaného sekretariátom s trojmesačným predstihom,

2) na žiadosť účastníka po riadnej konzultácii, pokiaľ sekretariát podal oznámenie v trojmesačnom predstihu a žiadajúci účastník predloží písomné vysvetlenie dôvodov a cieľov prehodnotenia, ako aj zhrnutie konzultácií predchádzajúcich tejto požiadavke.

3) Spôsoby aktualizácie minimálnych poistných sadzieb sa uvádzajú v dodatku II a spôsoby aktualizácie minimálnych úrokových sadzieb sa uvádzajú v dodatku III.

4) Poplatky stanovené v článku 16 sú súčasťou prehodnocovania.

b) Pri prehodnocovaní uvedenom v písmene a) bode 1 sa posudzuje:

1) do akej miery bol dosiahnutý účel tohto sektorového dohovoru stanovený v článku 1, a prípadné ďalšie otázky, ktoré si niektorý z účastníkov želá predložiť na prerokovanie,

2) v súvislosti s prvkami písmena b) bodu 1, či sú opodstatnené zmeny niektorého aspektu tohto sektorového dohovoru.

c) Vzhľadom na význam procesu prehodnocovania a s cieľom zabezpečiť, že podmienky sektorového dohovoru i naďalej spĺňajú potreby účastníkov, si každý účastník vyhradzuje právo odstúpiť od tohto sektorového dohovoru v súlade s ďalej uvedeným článkom 40.

37.   BUDÚCA PRÁCA

Pozornosť sa bude venovať nasledujúcim aspektom:

a) preskúmanie konania účastníkov pri poskytovaní štátnej podpory pred dňom začatia čerpania úveru,

b) ustanovenia týkajúce sa nepriamych úverov,

c) predĺženie maximálnych lehôt splatnosti podľa článku 19 na použité lietadlá, ktoré pred predajom prešli rozsiahlou renováciou,

d) predĺženie maximálnych lehôt splatnosti podľa článku 21 na zmluvy vyššej hodnoty,

e) ustanovenia týkajúce sa „renovácie“ (článok 21) a „servisu“ (článok 22),

f) proces oprávnenosti na základe dohovoru z Kapského mesta,

g) definícia „zainteresovaného účastníka“.

ČASŤ 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

38.   NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI

Tento sektorový dohovor nadobúda účinnosť 1. februára 2011.

39.   PRECHODNÉ OPATRENIA

Bez ohľadu na článok 38 môžu účastníci poskytovať štátnu podporu za nasledujúcich podmienok:

a) Účastníci môžu poskytovať štátnu podporu za podmienok stanovených v sektorovom dohovore o lietadlách platnom k 1. júlu 2007 (tzv. ASU 2007), ak sú splnené tieto podmienky:

1) Tovary a služby sú predmetom pevne stanovenej zmluvy uzavretej najneskôr 31. decembra 2010.

2) Tovary a služby sú fyzicky dodané najneskôr 31. decembra 2012 v prípade lietadiel kategórie 1 podľa dohovoru ASU 2007 a 31. decembra 2013 v prípade lietadiel kategórie 2 a 3 podľa dohovoru ASU 2007.

3) Za každý oznámený konečný záväzok sa účtuje poplatok vo výške 20 bázických bodov ročne, a to odo dňa konečného záväzku alebo od 31. januára 2011 (lietadlá kategórie 1 podľa dohovoru ASU 2007)/30. júna 2011 (lietadlá kategórie 2 a 3 podľa dohovoru ASU 2007) podľa toho, ktorý dátum nastane skôr, a to až do dodania lietadla. Tento poplatok nahrádza poplatky stanovené v článku 17 písm. a) a b) bode 2 dohovoru ASU 2007. Poplatok sa účtuje ako doplnok k účtovanej minimálnej poistnej sadzbe.

b) Účastníci môžu poskytovať štátnu podporu za podmienok platných pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto sektorového dohovoru, ak sú splnené tieto podmienky:

1) Tovary a služby sú predmetom pevne stanovenej zmluvy uzavretej najneskôr 31. decembra 2010.

2) Takáto štátna podpora je obmedzená na dodávku 69 lietadiel kategórie 1 podľa dohovoru ASU 2007 na jedného účastníka a 92 lietadiel kategórie 2 podľa dohovoru ASU 2007 na jedného účastníka.

3) Aby bolo možné využiť podmienky stanovené v tomto odseku, lietadlá uvedené v písm. b) bode 2 musia byť zapísané v zoznamoch (ďalej len „prechodných zoznamoch“), o ktorých účastníci informujú sekretariát pred nadobudnutím účinnosti tohto sektorového dohovoru. Tieto prechodné zoznamy obsahujú:

 modely a čísla predmetných lietadiel,

 predbežné dátumy dodania,

 údaje o kupujúcich,

 uplatňovaný režim (sektorový dohovor o lietadlách platný pred dohovorom ASU 2007, alebo dohovor ASU 2007).

4) Informácie podľa prvej, druhej a štvrtej zarážky sa poskytnú všetkým účastníkom, informácie podľa tretej zarážky spravuje výhradne sekretariát a predseda.

5) V prípade každého lietadla uvedeného v prechodných zoznamoch:

 Ak sa štátna podpora poskytne na základe sektorového dohovoru o lietadlách platného pred dohovorom ASU 2007, poplatok vo výške 35 bázických bodov ročne sa účtuje odo dňa konečného záväzku alebo od 31. marca 2011, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr, a to až do dodania lietadla. Okrem toho sa účtuje minimálna poistná sadzba v minimálnej výške 3 % a je splatná vopred.

 Ak sa štátna podpora poskytne na základe dohovoru ASU 2007, poplatok vo výške 20 bázických bodov ročne sa účtuje odo dňa konečného záväzku alebo od 30. júna 2011, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr, a to až do dodania lietadla.

 Poplatok uvedený v oboch zarážkach nahrádza poplatky stanovené v článku 17 písm. a) a písm. b) bode 2 dohovoru ASU 2007. Poplatok sa účtuje ako doplnok účtovanej minimálnej poistnej sadzbe.

6) Účastníci môžu poskytovať štátom podporované vývozné úvery za podmienok uvedených v sektorovom dohovore o lietadlách platnom pred dohovorom ASU 2007 iba pri dodávkach lietadiel, ktoré podľa plánu prebehnú do 31. decembra 2010, v súlade s pevne stanovenými zmluvami uzavretými najneskôr 30. apríla 2007, ktoré boli oznámené sekretariátu najneskôr 30. júna 2007.

c) Uplatňovanie tohto článku sa monitoruje v súlade s článkom 35 písm. b) a c).

40.   ODSTÚPENIE

Účastník môže od tohto sektorového dohovoru odstúpiť tak, že o tejto skutočnosti písomne informuje sekretariát elektronickou formou, napr. cez systém OLIS. Odstúpenie nadobúda účinnosť šesť mesiacov od prijatia oznámenia sekretariátom. Odstúpenie nemá vplyv na dohody o jednotlivých operáciách dosiahnuté pred dátumom nadobudnutia účinnosti odstúpenia.
Dodatok I

Účasť na sektorovom dohovore o lietadlách

1. Účastníci vyzývajú neúčastníkov, ktorí rozvíjajú kapacity na výrobu civilných lietadiel, aby uplatňovali pravidlá tohto sektorového dohovoru. Účastníci v tejto súvislosti vyzývajú neúčastníkov, aby nadviazali dialóg o podmienkach pristúpenia k dohovoru ASU.

2. Sekretariát by mal zabezpečiť, aby neúčastník, ktorý má záujem o účasť na tomto sektorovom dohovore, dostal úplné informácie o podmienkach týkajúcich sa pristúpenia k sektorovému dohovoru.

3. Účastníci následne vyzvú neúčastníka, aby sa zapojil do činností súvisiacich s plnením tohto sektorového dohovoru a aby sa zúčastňoval príslušných zasadnutí ako pozorovateľ. Toto pozvanie platí maximálne dva roky a môže sa jedenkrát predĺžiť o ďalšie dva roky. V priebehu tohto obdobia je neúčastník vyzvaný, aby predložil analýzu svojho systému vývozných úverov, a to najmä v súvislosti s vývozom civilných lietadiel.

4. Na konci tohto obdobia neúčastník uvedie, či sa chce stať účastníkom tohto sektorového dohovoru a riadiť sa jeho pravidlami. V prípade súhlasu sa bude neúčastník každoročne podieľať na nákladoch spojených s uplatňovaním tohto sektorového dohovoru.

5. Zainteresovaný neúčastník sa považuje za účastníka po uplynutí 30 pracovných dní od vyjadrenia súhlasu uvedeného v článku 4 tohto dodatku.
Dodatok II

Minimálne poistné sadzby

V tomto dodatku sú stanovené postupy, podľa ktorých sa oceňuje štátna podpora operácie spadajúcej do rozsahu pôsobnosti tohto sektorového dohovoru. V oddiele 1 sú stanovené postupy kategorizácie rizika, v oddiele 2 sú stanovené minimálne poistné sadzby, ktoré sa majú účtovať v prípade nových a použitých lietadiel a v oddiele 3 sú stanovené minimálne poistné sadzby, ktoré sa majú účtovať v prípade náhradných motorov, náhradných dielov, prestavby na nákladné lietadlo/významných úprav/renovácií, zmlúv o zabezpečení údržby a servisu a v prípade motorových zostáv.

ODDIEL 1

Postupy kategorizácie rizika

1. Účastníci sa dohodli na zozname kategórií rizika (zoznam) kupujúcich/dlžníkov. Takáto kategorizácia rizík vychádza z ratingu prednostných nezaručených úverov kupujúceho/dlžníka vypracovaného na základe spoločnej ratingovej stupnice porovnateľnej s tou, akú používajú ratingové agentúry CRA).

2. Kategorizáciu rizika pripravia odborníci menovaní účastníkmi podľa rizikových kategórií uvedených v tabuľke 1 tohto dodatku.

3. Zoznam je záväzný v každej fáze operácie (napr. kampaň a dodávka) s výhradou ustanovení článku 15 tohto dodatku.

I.   VYTVORENIE ZOZNAMU KATEGÓRIÍ RIZIKA

4. Účastníci zoznam vypracujú a odsúhlasia pred nadobudnutím účinnosti tohto sektorového dohovoru. Zoznam vedie sekretariát, ktorý ho sprístupňuje všetkým účastníkom pričom zabezpečuje jeho dôverný charakter.

5. Sekretariát môže na požiadanie informovať neúčastníka, ktorý sa venuje výrobe lietadiel, o kategórii rizika kupujúceho/dlžníka pričom zabezpečí dôverný charakter týchto informácií. V takom prípade sekretariát informuje všetkých účastníkov o tejto žiadosti. Neúčastník môže kedykoľvek navrhnúť sekretariátu doplnenie zoznamu. Neúčastník, ktorý navrhne doplnenie zoznamu, sa môže zúčastniť postupu kategorizácie rizík tak, ako keby bol zainteresovaný účastník.

II.   AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU KATEGÓRIÍ RIZIKA

6. S výhradou ustanovení článku 15 tohto dodatku sa zoznam môže aktualizovať ad hoc v prípade, že účastník akoukoľvek formou prejaví svoj úmysel použiť inú kategorizáciu rizika, než sa uvádza v zozname, prípadne že účastník potrebuje kategorizáciu rizika kupujúceho/dlžníka, ktorý ešte nie je na zozname ( 19 ) ( 20 ).

7. Každý účastník pred použitím alternatívnej alebo novej kategorizácie rizika pošle sekretariátu žiadosť o aktualizáciu zoznamu na základe alternatívnej alebo novej kategorizácie rizika. Sekretariát rozošle túto žiadosť všetkým účastníkom do dvoch pracovných dní, pričom neuvedie totožnosť účastníka, ktorý podal žiadosť.

8. Zainteresovaní účastníci môžu odsúhlasiť alebo napadnúť navrhovanú zmenu zoznamu počas desiatich ( 21 ) pracovných dní. Nereagovanie v uvedenej lehote sa považuje za súhlas s návrhom. Ak sa po uplynutí desaťdňovej lehoty nevznesie žiadna námietka voči návrhu, navrhovaná zmena zoznamu sa považuje za schválenú. Sekretariát príslušne upraví zoznam a do piatich pracovných dní pošle správu prostredníctvom systému OLIS. Zrevidovaný zoznam je záväzný odo dňa odoslania danej správy.

III.   RIEŠENIE V PRÍPADE NEDOSIAHNUTIA ZHODY

9. V prípade námietok k navrhovanej kategorizácii rizika zainteresovaní účastníci vynaložia na odbornej úrovni maximálne úsilie o dosiahnutie zhody v kategorizácii rizika počas ďalšej lehoty desiatich pracovných dní po oznámení nesúhlasu. Je potrebné preskúmať všetky prostriedky riešenia nezhôd, v prípade potreby aj s pomocou sekretariátu (napr. konferenčné hovory alebo osobné konzultácie). Ak sa zainteresovaní účastníci dohodnú na kategorizácii rizika v rámci tejto lehoty desiatich pracovných dní, informujú sekretariát o výsledku, na základe čoho sekretariát príslušne aktualizuje zoznam a v nasledujúcich piatich pracovných dňoch pošle správu prostredníctvom systému OLIS. Upravený zoznam je záväzný odo dňa odoslania tejto správy.

10. Ak sa nezhodu nepodarí vyriešiť medzi odborníkmi do desiatich pracovných dní, záležitosť bude postúpená účastníkom, aby rozhodli o správnej kategorizácii rizika, a to v lehote maximálne piatich pracovných dní.

11. Ak nedôjde ku konečnej dohode, účastník sa môže obrátiť na ratingovú agentúru, aby určila kategorizáciu rizika kupujúceho/dlžníka. Predseda v takých prípadoch do desiatich pracovných dní pošle oznámenie kupujúcemu/dlžníkovi v mene účastníkov. Toto oznámenie musí obsahovať referenčné podmienky konzultácii na posúdenie rizika, ako boli dohodnuté medzi účastníkmi. Výsledná kategorizácia rizika sa zapíše do zoznamu a bude záväzná hneď po odoslaní správy zo sekretariátu prostredníctvom systému OLIS o dokončení aktualizácie do piatich pracovných dní.

12. Ak nie je dohodnuté inak, náklady súvisiace s konzultáciou s ratingovou agentúrou hradí zainteresovaný kupujúci/dlžník.

13. Počas postupov uvedených v článkoch 9 až 11 tohto dodatku sa i naďalej uplatňuje tá kategorizácia rizika, ktorá je v danom okamihu v platnosti (ak je k dispozícii na zozname).

IV.   DOBA PLATNOSTI KATEGORIZÁCIE

14. Platná kategorizácia rizika je prevažujúca kategória rizika zapísaná v zozname, ktorý vedie sekretariát. Odhady a záväzky týkajúce sa poistných sadzieb sa riadia výlučne touto kategorizáciou rizika.

15. Kategorizácia rizika má obdobie platnosti maximálne dvanásť mesiacov odo dňa, keď ju sekretariát zapísal do zoznamu pre potreby účastníkov pri uvádzaní odhadov a konečných záväzkov týkajúcich sa poistných sadzieb. Obdobie platnosti pre konkrétnu operáciu sa môže predĺžiť o ďalších 18 mesiacov, keď dôjde k prijatiu záväzku alebo konečnému záväzku a účtujú sa poplatky za fixáciu poistného. V prípade podstatných zmien v rizikovom profile kupujúceho/dlžníka, napríklad pri zmene ratingu vydaného ratingovou agentúrou, sa kategorizácia rizika môže prehodnotiť počas 12-mesačného obdobia platnosti.

16. Pokiaľ niektorý účastník nepožiada o aktualizáciu najmenej 20 pracovných dní pred koncom príslušného obdobia platnosti kategorizácie rizika, sekretariát takúto kategorizáciu rizika vymaže z nasledujúceho aktualizovaného zoznamu. Sekretariát rozošle túto žiadosť o aktualizáciu všetkým účastníkom do dvoch pracovných dní, pričom neuvedie totožnosť účastníka, ktorý podal žiadosť, a uplatní postupy stanovené v článkoch 9 až 11 tohto dodatku.

V.   ŽIADOSŤ O KATEGORIZÁCIU KUPUJÚCEHO/DLŽNÍKA

17. Ak kupujúci/dlžník požiada vo fáze kampane o orientačné uvedenie kategorizácie svojho rizika a ak ešte nie je uvedený v zozname, môže na vlastné náklady požiadať ratingovú agentúru o orientačnú kategorizáciu rizika. Táto kategorizácia rizika sa nezahrnie do zoznamu, ale účastníci ju môžu použiť ako východisko pre svoje vlastné posúdenie rizika.

ODDIEL 2

Minimálne poistné sadzby v prípade nových a použitých lietadiel

I.   STANOVENIE MINIMÁLNYCH POISTNÝCH SADZIEB

18. V článkoch 19 až 58 tohto dodatku sú stanovené minimálne poistné sadzby zodpovedajúce kategorizácii rizika kupujúceho/dlžníka (alebo, ak ide o iný subjekt, primárneho zdroja splácania operácie).

19. Účastníci môžu poskytovať štátnu podporu pri minimálnej poistnej sadzbe alebo vyššej sadzbe, pokiaľ sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) operácia je krytá aktívom, pričom spĺňa všetky nasledujúce kritériá:

1) prednostné záložné právo na lietadlá a motory alebo v súvislosti s nimi,

2) v prípade nájomnej štruktúry postúpenie a/alebo prednostné záložné právo v súvislosti so splátkami nájomného,

3) krížové zlyhanie (cross default) a vzájomná zábezpeka (cross collateralization) všetkých lietadiel a motorov, ktoré sú v legálnom vlastníctve a užívacom práve rovnakých strán v rámci navrhovaného financovania, pokiaľ je to možné podľa platného právneho režimu.

b) Operácia je štruktúrovaná tak, aby zahŕňala minimálne tie faktory zmierňujúce riziko, ako sú uvedené v tabuľke č. 1:Tabuľka 1

Faktory zmierňujúce riziko

Kategória rizika podľa ASU

Hodnotenie rizika

Faktory zmierňujúce riziko

A+B

Z toho minimálne A

Z toho minimálne B

1

AAA až BBB-

0

0

0

2

BB+ a BB

0

0

0

3

BB-

1

1

0

4

B+

2

1

 

5

B

2

1

 

6

B-

3

2

 

7

CCC

4

3

 

8

CC až C

4

3

 

20. Na účely článku 19 tohto dodatku platí, že:

a) účastníci si môžu vybrať z nasledujúcich faktorov zmierňujúcich riziko:

Faktory zmierňujúce riziko „A“:

1) Znížená sadzba zálohovej platby: každé zníženie sadzby zálohovej platby uvedenej v článku 10 písm. a) a písm. b) tohto sektorového dohovoru o päť percentuálnych bodov zodpovedá jednému faktoru zmierňujúcemu riziko „A“. V tomto prípade účastník neposkytne v žiadnej forme štátnu podporu presahujúcu zníženú sadzbu zálohovej platby.

2) Lineárne umorovanie: splátka istiny v rovnakých splátkach zodpovedá jednému faktoru zmierňujúcemu riziko.

3) Skrátená lehota splatnosti: lehota splatnosti nepresahujúca desať rokov zodpovedá jednému faktoru zmierňujúcemu riziko.

Faktory zmierňujúce riziko „B“:

1) Zloženie zábezpeky: každé zloženie zábezpeky vo výške jednej štvrťročnej splátky istiny a úrokov zodpovedá jednému faktoru zmierňujúcemu riziko. Zábezpeka môže byť zložená v hotovosti alebo formou záložného akreditívu.

2) Platby za nájom vopred: platby za nájom vo výške jednej štvrťročnej splátky istiny a úrokov sa platia jeden štvrťrok vopred pred každým dátumom splatnosti.

3) Rezervy na údržbu vo forme a výške zodpovedajúcej osvedčeným postupom na trhu.

b) Na základe oznámenia vopred možno jeden faktor zmierňujúci riziko „A“ nahradiť prirážkou vo výške 15 % k príslušnej minimálnej poistnej sadzbe.

21. V súlade s článkom 11 tohto sektorového dohovoru sa uplatňované minimálne poistné sadzby skladajú z minimálnych sadzieb na základe rizika (risk-based rates – RBR), ku ktorým sa pripočíta prirážka podľa trhu (maket reflective surcharge – MRS) v súlade s článkami 22 až 34.

22. Od nadobudnutia účinnosti tohto sektorového dohovoru sa uplatňujú nasledujúce sadzby RBR.Tabuľka 2

Sadzby na základe rizika

Kategória rizika podľa ASU

Rozpätie (bázické body)

Zálohovo (%)

1

89

5,00

2

98

5,50

3

116

6,50

4

133

7,50

5

151

8,50

6

168

9,50

7

185

10,50

8

194

11,00

23. Sadzby RBR sa každoročne upravujú na základe 4-ročného kĺzavého priemeru ročnej hodnoty straty v prípade zlyhania (Loss Given Default – LGD) podľa agentúry Moody’s. Príslušná hodnota LGD pre potreby tejto úpravy vychádza z prednostných zabezpečených bankových úverov so záložným právom registrovaným ako prvým v poradí a vypočíta sa nasledujúcim spôsobomTabuľka 3

Mapovanie hodnoty LGD

4-ročnej kĺzavý priemer

Odhadovaná hodnota LGD

≥ 45 %

25 %

≥ 35 % < 45 %

23 %

≥ 30 % < 35 %

21 %

< 30 %

19 %

24. Korekčný faktor sadzby RBR sa určí takto:

image

25. Na účely úpravy sadzby RBR sa korekčný faktor sadzby RBR vynásobí sadzbami RBR uvedenými v tabuľke 2.

26. Prvá úprava prebehne v prvom štvrťroku 2012 a výsledné sadzby RBR začnú platiť od 15. apríla 2012.

27. Sadzby RBR vyplývajúce z následných úprav budú platiť od 15. apríla každého nasledujúceho roka. Po stanovení sadzieb RBR vyplývajúcich z ročnej úpravy sekretariát okamžite informuje všetkých účastníkov o uplatňovaných sadzbách a tieto sadzby zverejní.

28. Ku každej kategórii rizika sa vypočíta prirážka podľa trhu nasledujúcim spôsobom:

image

,

kde:

B je kombinačný koeficient pohybujúci sa v rozmedzí 0,7 až 0,35 v závislosti od kategórie rizika podľa tabuľky 4.

MCS je 90-dňový kĺzavý priemer mediánu úverového rozpätia (Median Credit Spreads – MCS) agentúry Moody‘s s priemernou dobou splatnosti sedem rokov.

29. Ak kategórie rizika zahŕňajú viac ako jedno hodnotenie rizika, stanoví sa priemerná hodnota rozpätia. V kategórii rizika 1 sa použije rozpätie BBB-.

30. Rozpätie MCS sa diskontuje o 50 % aby sa zohľadnilo zabezpečenie aktívom. Diskontované rozpätie MCS sa potom upraví o kombinačný faktor, ktorý sa v súlade s tabuľkou 4 pohybuje v rozmedzí 70 % až 35 %, a uplatní sa na rozdiel medzi diskontovaným rozpätím MCS a sadzbami RBR. Ak je výsledkom kombinácie záporné rozpätie, neodpočítava sa.Tabuľka 4

Kombinačné faktory

Hodnotenie rizika

Kategória rizika podľa ASU

Kombinačný faktor (%)

AAA

 

70

AA

 

70

A

 

70

BBB+

 

70

BBB

 

70

BBB-

 

70

BB+

2

65

BB

2

65

BB-

3

50

B+

4

45

B

5

40

B-

6

35

CCC

7

35

CC

8

35

C

8

35

31. Prirážka podľa trhu (MRS) sa aktualizuje štvrťročne nasledujúcim spôsobom:

Prvá aktualizácia sa vykoná v prvom štvrťroku 2011 a výsledné rozpätie MCS sa začne uplatňovať od 15. apríla 2011. Avšak do 15. apríla 2012 sa výsledok aktualizácie prirážky MRS uplatňovanej v prípade kategórie rizika 1 začne uplatňovať iba vtedy, ak povedie k zvýšeniu tejto prirážky.

Následné aktualizácie sa vykonajú v druhom, treťom a štvrtom štvrťroku 2011 (a následne po tomto termíne) a výsledné rozpätie MCS sa začne uplatňovať od 15. júla 2011, 15. októbra 2011 a 15. januára 2012 a následne po týchto dátumoch.

Sekretariát po každej aktualizácii okamžite informuje všetkých účastníkov o uplatňovaných prirážkach MRS a výsledných minimálnych sadzbách, pričom tieto informácie zverejní pred dátumom nadobudnutia účinnosti týchto sadzieb.

32. Prirážka MRS sa použije iba vtedy, ak ide o kladnú hodnotu a presahuje 25 bázických bodov.

33. Zvýšenie minimálnych poistných sadzieb vyplývajúce z aktualizácie prirážky MRS neprekročí 10 % minimálnych sadzieb z predchádzajúceho štvrťroku. Minimálne poistné sadzby (ktoré vyplývajú zo sčítania sadzieb na základe rizika a prirážky podľa trhu) neprekročia sadzby na základe rizika o viac ako 100 %.

34-1. Na stanovenie minimálnych poistných sadzieb (MPR) sa uplatní tento vzorec:

image

Kde:

 RTAS znamená prirážku za úpravu lehoty splatnosti stanovenú v článku 12 písm. b) tohto sektorového dohovoru.

 RFAS znamená prirážku za úpravu intervalu splátok stanoveného v článku 13 písm. a) bodoch 1 a 2 tohto sektorového dohovoru.

 RMRS znamená prirážku za náhradu faktora zmierňujúceho riziko stanovenú v článku 20 písm. b) tohto dodatku.

 CTCD znamená zníženie podľa dohovoru z Kapského Mesta stanovené v článku 36 tohto dodatku.

 NABS znamená prirážku za chýbajúce krytie aktívom stanovenú v článku 55 písm. a) bode 4, článku 55 písm. b) a článku 57 písm. b) tohto dodatku.

 CICD znamená zníženie za podmienečné poistné krytie stanovené v článku 54 písm. a) tohto dodatku.

Poistné sa môže vyplatiť zálohovo (vopred) alebo splácať počas životnosti nástroja ako ročné rozpätie vyjadrené v bázických bodoch.. Vopred uhradené platby poistného a rozpätie sa vypočítajú pomocou modelu konverzie poistnej sadzby (premium rate conversion model – PCM) tak, aby poistné účtované za danú operáciu bolo rovnaké z hľadiska čistej aktuálnej hodnoty (NPV) bez ohľadu na to, či sa uhrádza platbou vopred alebo prostredníctvom rozpätia. V prípade operácií, pri ktorých sa pred začiatkom poistného krytia dohodli alebo určili podmienky, ktoré zahŕňajú skrátenie váženej priemernej doby splácania úveru, je možné uplatniť vopred uhradenú platbu (vypočítanú pomocou modelu PCM), ktorá z hľadiska výsledného poistného zodpovedá poistnému, ktoré je v NPV splatné v rámci rozpätia.

34-2. Minimálne poistné sadzby uplatniteľné k pôvodnému dňu nadobudnutia účinnosti tohto sektorového dohovoru (1. február 2011) sú uvedené v tabuľke 5.Tabuľka 5

Minimálne poistné sadzby

(lehota splatnosti 12 rokov, operácie kryté aktívami)

Kategória rizika

Kategorizácia rizika

Minimálne poistné sadzby

Ročne rozpätie (bázické body)

Zálohovo (%)

1

AAA až BBB-

137

7,72

2

BB+ a BB

184

10,44

3

BB-

194

11,03

4

B+

208

11,85

5

B

234

13,38

6

B-

236

13,50

7

CCC

252

14,45

8

CC až C

257

14,74

II.   ZNÍŽENIE MINIMÁLNEHO POISTNÉHO

35. S výhradou ustanovení článku 36 tohto dodatku sa povoľuje zníženie minimálnych poistných sadzieb stanovených v súlade s uvedeným pododdielom I, ak:

a) operácia krytá aktívom sa týka leteckého objektu v zmysle protokolu z Kapského Mesta týkajúceho sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia,

b) prevádzkovateľ leteckého objektu (a dlžník/kupujúci, ak ide o iný subjekt, alebo prenajímateľ, pokiaľ je to podľa názoru účastníka, ktorý poskytuje štátnu podporu, opodstatnené štruktúrou operácie) sa nachádza v štáte, ktorý v čase čerpania v súvislosti s leteckým objektom figuruje na zozname štátov, ktoré sú oprávnené na zníženie minimálnych poistných sadzieb (tzv. zoznam z Kapského Mesta), prípadne, v územnej jednotke tohto štátu, ktorá je oprávnená podľa článku 38 tohto dodatku, a

c) operácia sa týka leteckého objektu zapísaného v medzinárodnom registri zriadenom podľa dohovoru z Kapského Mesta a jeho leteckého protokolu (dohovor z Kapského Mesta alebo CTC).

36. Zníženie minimálnych poistných sadzieb stanovených v súlade s uvedeným pododdielom I nepresiahne 10 % príslušnej minimálnej poistnej sadzby.

37. Štát môže byť zahrnutý do zoznamu z Kapského mesta, ak:

a) je zmluvnou stranou dohovoru z Kapského Mesta,

b) poskytol vyhlásenia o oprávnenosti uvedené v prílohe I k tomuto dodatku a

c) vo svojich právnych predpisoch a nariadeniach uplatňuje dohovor z Kapského Mesta vrátane vyhlásení o oprávnenosti v súlade s požiadavkami, a to tak, aby záväzky vyplývajúce z dohovoru z Kapského Mesta boli riadne premietnuté do vnútroštátneho práva.

38. Územná jednotka je oprávnená podľa článku 35 tohto dodatku, ak:

a) ide o územnú jednotku, na ktorú sa vzťahuje dohovor z Kapského Mesta,

b) ide o územnú jednotku, na ktorú sa vzťahujú vyhlásenia o oprávnenosti uvedené v prílohe I k tomuto dodatku a

c) sa v jej právnych predpisoch a nariadeniach uplatňuje dohovor z Kapského Mesta vrátane vyhlásení o oprávnenosti v súlade s požiadavkami, a to tak, aby záväzky vyplývajúce z dohovoru z Kapského Mesta boli riadne premietnuté do vnútroštátneho práva.

39. Účastníci pred nadobudnutím účinnosti tohto sektorového dohovoru poskytnú pôvodne schválený zoznam z Kapského Mesta sekretariátu. Zoznam z Kapského Mesta sa aktualizuje v súlade s článkami 40 až 52 tohto dodatku.

40. Každý účastník alebo neúčastník, ktorý poskytuje štátnu podporu na lietadlá, môže navrhnúť sekretariátu, aby do zoznamu z Kapského Mesta pridal nejaký štát. Takýto návrh musí v súvislosti s daným štátom obsahovať:

a) všetky relevantné informácie týkajúce sa dňa uloženia ratifikačných alebo prístupových listín k dohovoru z Kapského Mesta u depozitára;

b) kópiu vyhlásení poskytnutých daným štátom, ktorý sa má podľa návrhu zapísať do zoznamu z Kapského Mesta;

c) všetky relevantné informácie týkajúce sa dňa nadobudnutia účinnosti dohovoru z Kapského Mesta a vyhlásení o oprávnenosti;

d) analýzu opatrení, ktoré prijal štát, ktorý sa podľa návrhu má zapísať do zoznamu z Kapského Mesta v záujme uplatňovania dohovoru z Kapského mesta vrátane vyhlásení o oprávnenosti v právnych predpisoch a nariadeniach tohto štátu v súlade s požiadavkami, a to tak, aby záväzky vyplývajúce z dohovoru z Kapského Mesta boli riadne premietnuté do vnútroštátneho práva;

e) riadne vyplnený dotazník, ktorého znenie je priložené v prílohe 2 k tomuto dodatku (tzv. dotazník CTC), vyplnený minimálne jednou právnickou kanceláriou oprávnenou poskytovať právne poradenstvo vo vzťahu k príslušnej jurisdikcii štátu, ktorý sa má podľa návrhu zapísať do zoznamu z Kapského Mesta. Vo vyplnenom dotazníku CTC sa musia uviesť tieto skutočnosti:

(i) meno (mená) a úradná adresa (adresy) právnickej kancelárie (kancelárií), ktorá vypĺňa dotazník,

(ii) príslušné skúsenosti právnickej kancelárie, ktoré by mohli zahŕňať skúsenosti v oblasti legislatívnych a ústavných postupov, ktoré sa týkajú vykonávania medzinárodných zmlúv v štáte, ako aj konkrétne skúsenosti s problematikou CTC vrátane akýchkoľvek skúseností s poradenstvom pre vládu pri vykonávaní a presadzovaní dohovoru z Kapského Mesta alebo poradenstvom pre súkromný sektor, prípadne pri vymáhaní práv veriteľov v štáte, ktorý sa má podľa návrhu zapísať do zoznamu z Kapského Mesta,

(iii) či je právnická kancelária zapojená alebo má v úmysle zapojiť sa do operácií, v ktorých možno využiť zníženie minimálnych poistných sadzieb, ak sa navrhovaný štát zapíše do zoznamu CTC ( 22 ) a

(iv) dátum vyplnenia dotazníka CTC.

41. Sekretariát do piatich pracovných dní pošle správu prostredníctvom systému OLIS, ktorá obsahuje daný návrh.

42. Každý účastník alebo neúčastník, ktorý poskytuje štátnu podporu na lietadlá, môže navrhnúť vypustenie štátu zo zoznamu z Kapského Mesta, ak sa domnieva, že daný štát prijal opatrenia, ktoré sú v rozpore so záväzkami tohto štátu vyplývajúcimi z dohovoru z Kapského Mesta alebo nepodnikol opatrenia požadované týmto dohovorom. V návrhu na vypustenie zo zoznamu z Kapského Mesta účastník alebo neúčastník uvedie úplný opis okolností, ktoré viedli k návrhu na vypustenie, ako sú napríklad opatrenia v rozpore s jeho záväzkami vyplývajúcimi z dohovoru z Kapského Mesta alebo akékoľvek nedodržanie alebo nevykonanie právnych predpisov požadovaných na základe záväzkov tohto štátu vyplývajúcich z dohovoru z Kapského Mesta. Účastník alebo neúčastník, ktorý podá návrh na vypustenie zo zoznamu z Kapského Mesta, predloží všetky dostupné podklady a sekretariát do piatich pracovných dní pošle správu prostredníctvom systému OLIS, ktorá obsahuje daný návrh.

43. Každý účastník alebo neúčastník, ktorý poskytuje štátnu podporu na lietadlá, môže navrhnúť opätovné zapísanie štátu, ktorý bol v minulosti vypustený zo zoznamu z Kapského Mesta, pokiaľ je tento opätovný zápis odôvodnený následnými nápravnými opatreniami alebo udalosťami. K návrhu musí byť priložený opis okolností, ktoré viedli k vypusteniu štátu, ako aj správa o následných nápravných opatreniach na podporu opätovného zápisu. Sekretariát do piatich pracovných dní pošle správu prostredníctvom systému OLIS, ktorá obsahuje daný návrh.

44. Účastníci môžu návrh podaný podľa článkov 40 až 43 tohto dodatku odsúhlasiť alebo vzniesť proti nemu námietky, a to do 20 pracovných dní odo dňa podania návrhu (tzv. prvá lehota).

45. Ak sa po uplynutí prvej lehoty nevznesie žiadna námietka voči návrhu, navrhovaná aktualizácia zoznamu z Kapského Mesta sa považuje za schválenú všetkými účastníkmi. Sekretariát príslušne upraví zoznam z Kapského Mesta a do piatich pracovných dní pošle správu prostredníctvom systému OLIS. Aktualizovaný zoznam z Kapského Mesta nadobúda účinnosť v deň odoslania tejto správy.

46. V prípade vznesenia námietok proti navrhovanej aktualizácii zoznamu z Kapského Mesta namietajúci účastník alebo účastníci v priebehu prvej lehoty poskytnú písomné vysvetlenie východísk námietky. Po tom, ako sekretariát OECD rozpošle danú písomnú námietku všetkým účastníkom, účastníci vyvinú maximálne úsilie, aby v priebehu ďalších desiatich pracovných dní (tzv. druhá lehota) dospeli k dohode.

47. Účastníci informujú sekretariát o výsledku svojho rokovania. Ak sa dohoda dosiahne v rámci druhej lehoty, sekretariát podľa potreby príslušne aktualizuje zoznam z Kapského Mesta a v nasledujúcich piatich pracovných dňoch pošle správu prostredníctvom systému OLIS. Aktualizovaný zoznam z Kapského Mesta nadobúda účinnosť v deň odoslania tejto správy.

48. Ak sa dohoda počas druhej lehoty nedosiahne, predseda účastníkov tohto sektorového dohovoru (ďalej len „predseda“) vynaloží maximálne úsilie na podporu konsenzu medzi účastníkmi, a to do dvadsiatich pracovných dní (tzv. tretia lehota) bezprostredne nasledujúcich po druhej lehote. Ak sa konsenzus nedosiahne ani po uplynutí tretej lehoty, konečné rozhodnutie sa dosiahne prostredníctvom nasledujúcich postupov:

a) Predseda poskytne písomné odporúčanie v súvislosti s navrhovanou aktualizáciou zoznamu z Kapského Mesta. Vo svojom odporúčaní zohľadní väčšinový názor vyplývajúci z názorov, ktoré otvorene vyjadrili prinajmenšom tí účastníci, ktorí poskytujú štátnu podporu na vývozy lietadiel. Ak neexistuje väčšinový názor, predseda prijme odporúčanie výhradne na základe názorov vyjadrených účastníkmi a písomne uvedie východiská svojho odporúčania a prípade uvedie aj kritériá oprávnenosti, ktoré neboli splnené.

b) V odporúčaní predsedu sa nezverejňujú žiadne informácie týkajúce sa názorov alebo stanovísk účastníkov, ktoré vyjadrili v súvislosti s postupom stanoveným v článkoch 40 až 49 tohto dodatku.

c) Účastníci príjmu odporúčanie predsedu.

49. Ak po predložení návrhu podľa článku 40 účastníci alebo predseda stanovia, že štát nie je oprávnený na zapísanie do zoznamu z Kapského Mesta, účastník alebo neúčastník môže predložiť ďalší návrh so žiadosťou, aby účastníci znovu posúdili oprávnenosť daného štátu. Navrhujúci účastník alebo neúčastník predloží dôvody, ktoré opodstatňovali neuznanie oprávnenosti. Navrhujúci účastník alebo neúčastník zároveň zabezpečí a poskytne aktualizovaný dotazník CTC. Tento nový návrh podlieha postupu stanovenému v článkoch 44 až 50.

50. V prípade akejkoľvek zmeny v zozname oprávnených krajín podľa postupov stanovených v článku 48 tohto dodatku sekretariát do piatich pracovných dní od tejto zmeny vydá správu prostredníctvom systému OLIS obsahujúcu aktualizovaný zoznam z Kapského Mesta. Aktualizovaný zoznam z Kapského Mesta nadobúda účinnosť v deň odoslania tejto správy.

51. Zapísanie štátu do zoznamu z Kapského mesta, jeho vypustenie alebo opätovné zapísanie po vyplatení prostriedkov v súvislosti s lietadlami nemá vplyv na sadzby MPR stanovené pre takéto lietadlá.

52. V súvislosti s postupom stanoveným v článkoch 40 až 50 tohto dodatku účastníci nezverejnia žiadne informácie týkajúce sa vyjadrených názorov alebo stanovísk.

53. Účastníci monitorujú vykonávanie článkov 40 až 52 tohto dodatku. V prvej polovici roka 2012 a potom každoročne, alebo na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka, ich vykonávanie prehodnotia.

54. Príslušné minimálne poistné sadzby možno upraviť takto:

a) Zníženie o päť bázických bodov (ročné rozpätie) alebo 0,29 % (zálohovo) na príslušné minimálne poistné sadzby je možné uplatniť v prípade štátom podporovaných operácií vo forme podmienečného poistného krytia.

b) Minimálne poistné sadzby sa uplatnia na sumu istiny, na ktorú sa vzťahuje krytie.

III.   OPERÁCIE BEZ KRYTIA AKTÍVAMI

55. Bez ohľadu na ustanovenia článku 19 písm. a) tohto dodatku môžu účastníci poskytovať štátom podporované vývozné úvery na operácie bez krytia aktívami, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

a) V prípade operácií s nesuverénnym dlžníkom:

1) maximálna hodnota vývoznej zmluvy, na ktorú sa poskytuje štátna podpora, je 15 miliónov USD,

2) maximálna lehota splatnosti je 10 rokov,

3) žiadna tretia strana nemá záložné právo na financované aktíva a

4) na minimálne poistné sadzby stanovené v súlade s uvedeným pododdielom I sa uplatňuje minimálna prirážka vo výške 30 %.

b) V prípade operácií so suverénnym dlžníkom alebo operácií krytých neodvolateľnou a bezpodmienečnou štátnou zárukou sa na minimálne poistné sadzby stanovené v súlade s uvedeným pododdielom I uplatňuje minimálna prirážka podľa tabuľky 6.Tabuľka 6

Kategória rizika

Prirážka (%)

1

0

2

0

3

0

4

10

5

15

6

15

7

25

8

25

56. Ustanovenia článkov 35 až 51 tohto dodatku sa nevzťahujú na štátom podporované vývozné úvery poskytované podľa článku 55 tohto dodatku.

ODDIEL 3

Minimálne poistné sadzby pre tovary a služby iné ako použité lietadlá podľa časti 3 tohto sektorového dohovoru

57. Pri poskytovaní štátnej podpory na všetky tovary a služby iné ako použité lietadlá podľa časti 3 tohto sektorového dohovoru sa uplatňujú nasledujúce minimálne poistné sadzby:

a) V prípade operácií krytých aktívami sa minimálne poistné sadzby rovnajú prevažujúcemu minimálnemu rozpätiu stanovenému v súlade s pododdielom I a v prípade čistého krytia sa na základe modelu konverzie a príslušnej doby splatnosti prevedú na zálohové poplatky.

b) V prípade operácií bez krytia aktívami sa minimálne poistné sadzby rovnajú prevažujúcemu minimálnemu rozpätiu stanovenému v súlade s pododdielom I, ku ktorému sa pripočíta prirážka vo výške 30 %, a v prípade čistého krytia sa na základe modelu konverzie a príslušnej doby splatnosti prevedú na zálohové poplatky.

58. Ustanovenia článkov 35 až 54 tohto dodatku sa vzťahujú na štátnu podporu na všetky tovary a služby iné ako použité lietadlá podľa časti 3 tohto sektorového dohovoru.
Príloha 1

Vyhlásenia o oprávnenosti

1. Na účely oddielu 2 dodatku II sa pod pojmom „vyhlásenia o oprávnenosti“ a pod všetkými ostatnými odkazmi v sektorovom dohovore na tento pojem rozumie, že zmluvná strana dohovoru z Kapského Mesta (zmluvná strana):

a) poskytla vyhlásenia uvedené v článku 2 tejto prílohy a

b) neposkytla vyhlásenia uvedené v článku 3 tejto prílohy.

2. Vyhlásenia na účely článku 1 písm. a) tejto prílohy sú:

a) Insolventnosť: Zmluvný štát vyhlasuje, že v plnom rozsahu uplatní alternatívu A v zmysle článku XI leteckého protokolu pre všetky typy insolvenčného konania a že čakacia lehota na účely článku XI ods. 3 danej alternatívy nepresiahne 60 kalendárnych dní.

b) Vymazanie z registra: Zmluvný štát vyhlasuje, že bude uplatňovať článok XIII leteckého protokolu.

c) Voľba práva: Zmluvný štát vyhlasuje, že bude uplatňovať článok VIII leteckého protokolu

a aspoň jedno z nasledujúcich vyhlásení (optimálne obe):

d) Spôsob uplatňovania opravných prostriedkov: Zmluvný štát vyhlasuje v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru, že ktorýkoľvek opravný prostriedok, ktorý má veriteľ k dispozícii podľa ktoréhokoľvek ustanovenia tohto dohovoru a ktorý v ňom nie je výslovne uvedený ako opravný prostriedok vyžadujúci súdne podanie, možno uplatňovať bez povolenia súdu [odporúča sa (ale nevyžaduje) vložiť slová „bez súdneho konania a“ pred slová „povolenia súdu“].

e) Včasné opravné prostriedky: Zmluvný štát vyhlasuje, že bude v plnom rozsahu uplatňovať článok X leteckého protokolu (hoci sa nevyžaduje uplatňovanie doložky 5, ktorá sa podporuje) a že počet pracovných dní použitých na účely lehoty stanovenej v článku X ods. 2 leteckého protokolu:

1) v prípade opravných prostriedkov uvedených v článku 13 ods. 1 písm. a), b) a c) dohovoru (ochrana leteckých objektov a ich hodnoty, držba leteckých objektov, kontrola nad leteckými objektmi alebo úschova leteckých objektov a imobilizácia leteckých objektov) je maximálne lehota zodpovedajúca desiatim kalendárnym dňom a

2) v prípade opravných prostriedkov uvedených v článku 13 ods. 1 písm. d) a e) dohovoru (prenájom alebo správa leteckých objektov a príjem z týchto činností a predaj leteckého vybavenia a použitie výnosov z jeho predaja) je maximálne lehota zodpovedajúca 30 kalendárnym dňom.

3. Vyhlásenia uvedené v článku 1 písm. b) tejto prílohy sú:

a) Predbežné opatrenia do vydania konečného rozhodnutia: Zmluvný štát neposkytne vyhlásenie podľa článku 55 dohovoru, ktorým upustí od článku 13 alebo článku 43 dohovoru, avšak za predpokladu, že zmluvný štát poskytol vyhlásenia stanovené v článku 2 písm. d) tejto prílohy, poskytnutie vyhlásenia podľa článku 55 dohovoru nebráni v uplatnení zníženia v zmysle dohovoru z Kapského Mesta.

b) Rímsky dohovor: Zmluvný štát neposkytne vyhlásenie podľa článku XXXII leteckého protokolu, ktorým odstúpi od článku XXIV leteckého protokolu.

c) Opravný prostriedok týkajúci sa nájmu: Zmluvný štát neposkytne vyhlásenie podľa článku 54 ods. 1 dohovoru, ktorým zabráni využiť nájom ako opravný prostriedok.

4. V súvislosti s článkom XI leteckého protokolu platí, že v prípade členských štátov Európskej únie sa vyhlásenia o oprávnenosti stanovené v článku 2 písm. a) tejto prílohy považujú za poskytnuté členským štátom na účely tejto prílohy, ak došlo k zmene a doplneniu vnútroštátnych právnych predpisov tohto členského štátu tak, aby zohľadňovali podmienky alternatívy A podľa článku XI leteckého protokolu (s maximálnou čakacou lehotou 60 kalendárnych dní). Pokiaľ ide o vyhlásenie o oprávnenosti stanovené v článku 2 písm. c) a e) tejto prílohy, považujú sa za splnené na účely tohto sektorového dohovoru, ak právne predpisy Európskej únie alebo príslušných členských štátov sú v podstate podobné predpisom stanoveným v týchto článkoch prílohy. V prípade článku 2 písm. c) tejto prílohy sa dohodlo, že právne predpisy Európskej únie (nariadenie ES č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky) sú v podstate podobné článku VIII leteckého protokolu.
Príloha 2

Dotazník k dohovoru z Kapského Mesta

I.   PREDBEŽNÉ INFORMÁCIE

Uveďte nasledujúce informácie:

1. názov a úplná adresa právnickej kancelárie, ktorá vypĺňa dotazník,

2. príslušné skúsenosti právnickej kancelárie, ktoré by mohli zahŕňať skúsenosti v oblasti legislatívnych a ústavných postupov, ktoré sa týkajú vykonávania medzinárodných zmlúv v štáte, ako aj konkrétne skúsenosti s problematikou CTC vrátane akýchkoľvek skúseností s poradenstvom pre vládu pri vykonávaní a presadzovaní dohovoru z Kapského Mesta alebo poradenstvom pre súkromný sektor, prípadne pri vymáhaní práv veriteľov v štáte, ktorý sa má podľa návrhu zapísať do zoznamu z Kapského Mesta,

3. či je právnická kancelária zapojená alebo má v úmysle zapojiť sa do operácií, v ktorých možno využiť zníženie minimálnych poistných sadzieb, ak sa navrhovaný štát zapíše do zoznamu CTC, ( 23 )

4. dátum vyplnenia tohto dotazníka.

II.   OTÁZKY

1.    Vyhlásenia o oprávnenosti

1.1 Poskytol štát ( 24 ) každé vyhlásenie o oprávnenosti v súlade s požiadavkami prílohy 1 k dodatku II Sektorového dohovoru o vývozných úveroch na civilné lietadlá („ASU“) (každé sa označuje ako „vyhlásenie o oprávnenosti“)? Najmä v prípade vyhlásení týkajúcich sa spôsobu uplatňovania opravných prostriedkov [článok 2 písm. d)] a včasných opravných prostriedkov [článok 2 písm. e)] uveďte, či sa poskytuje jedno vyhlásenie alebo obe.

1.2 Opíšte, čím sa poskytnuté vyhlásenia prípadne líšia od požiadaviek uvedených v otázke 1.1.

1.3 Potvrďte, že štát neposkytol žiadne vyhlásenia uvedené v článku 3 prílohy 1 k dodatku II dohovoru ASU.

2.    Ratifikácia

1.1 Ratifikoval, prijal alebo schválil štát dohovor z Kapského Mesta a letecký protokol („dohovor“) alebo k nim pristúpil? Mohli by ste uviesť dátum ratifikácie/pristúpenia a stručne opísať proces, ako štát pristúpil k dohovoru alebo ho ratifikoval?

1.2 Sú dohovor a poskytnuté vyhlásenia o oprávnenosti („VO“) právne záväzné na celom území štátu bez akéhokoľvek ďalšieho právneho aktu, vykonávacích predpisov alebo schválenia iného právneho predpisu alebo nariadenia?

1.3 Ak áno, stručne vysvetlite proces, ktorým dohovor a VO nadobúdajú právnu záväznosť.

3.    Účinok vnútroštátneho a miestneho práva

1.1 Opíšte vykonávacie právne predpisy a nariadenia v súvislosti s dohovorom a každým VO, ktoré štát poskytol a prípadne uveďte ich zoznam.

1.2 Mal by dohovor a poskytnuté VO tak, ako sú prenesené do vnútroštátneho práva ( 25 ) („dohovor a VO“), rušiaci účinok alebo prednostný účinok v súvislosti s prípadným protichodným vnútroštátnym právnym predpisom, nariadením, príkazom, súdnym precedensom alebo regulačnou praxou? Ak áno, opíšte proces, ktorým sa to deje ( 26 ), a ak nie, uveďte podrobnosti.

1.3 Existujú nejaké medzery vo vykonávaní dohovoru a VO? Ak áno, opíšte ich. ( 27 )

4.    Súdne a správne rozhodnutia

1.1. Opíšte všetky záležitosti vrátane súdnej, regulačnej alebo správnej praxe, ktoré by mohli viesť k tomu, že súdy, úrady alebo správne orgány nezabezpečia úplnú platnosť a účinnosť tohto dohovoru a VO. ( 28 ) ( 29 )

1.2. Máte poznatky o tom, či veriteľ na základe dohovoru podal podnet na súdne alebo správne konanie vo veci vymáhania ? Ak áno, uveďte podrobnosti a uveďte, či bolo úspešné.

1.3. Máte poznatky o tom, či po ratifikácii/vykonávaní dohovoru súdy v danom štáte odmietli v nejakom prípade vynútiť úverové záväzky dlžníka alebo ručiteľa v danom štáte v rozpore s dohovorom a VO?

1.4. Máte vedomosť o nejakých iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na to, že by súdy a správne orgány mohli konať v súlade s týmto dohovorom a VO? Ak áno, uveďte podrobnosti.
Dodatok III

Minimálne úrokové sadzby

Poskytnutie štátnej finančnej podpory nesmie sčasti ani v plnej miere vyrovnávať ani kompenzovať primeranú poistnú sadzbu, ktorá sa účtuje za riziko nesplatenia úveru podľa ustanovení dodatku II.

1.   MINIMÁLNA POHYBLIVÁ ÚROKOVÁ SADBA

a) Minimálna pohyblivá úroková sadzba je EURIBOR, sadzba Bill Bank Swap Rate, t. j. BBSY, prípadne úroková sadzba na londýnskom medzibankovom trhu, t. j. LIBOR, ako ich určí britské združenie bankárov British Bankers’ Association (BBA), pričom mena a splatnosť zodpovedajú intervalu splátok úrokov za štátom podporený vývozný úver, ku ktorému sa pripočíta referenčné rozpätie podľa článku 8 tohto dodatku.

b) Mechanizmus nastavenia pohyblivej úrokovej sadzby sa líši v závislosti od zvoleného profilu splácania:

1) ak sú splátky istiny a platby úrokov spojené do rovnakých splátok, na výpočet celého harmonogramu splátok sa použije sadzba EURIBOR/BBSY/LIBOR platná dva pracovné dni pred dátumom čerpania úveru podľa príslušnej meny a intervalu splátok tak, ako keby išlo o fixnú sadzbu. Potom sa stanoví harmonogram splácania istiny a prvá platba úrokov. Druhá a následná platba úrokov sa vypočíta na základe príslušnej sadzby EURIBOR/BBSY/LIBOR platnej dva pracovné dni pred predchádzajúcim dňom splatnosti k pôvodne určenému zostatku nesplatenej istiny,

2) ak sa istina spláca v rovnakých splátkach, na výpočet nasledujúcej platby úroku k nesplatenému zostatku istiny sa použije sadzba EURIBOR/BBSY/LIBOR podľa príslušnej meny a intervalu splátok platná dva pracovné dni pred dátumom čerpania úveru a pred každým dátumom splatnosti.

c) Ak sa štátna finančná podpora poskytuje na úvery s pohyblivou úrokovou sadzbou, kupujúci/dlžník má možnosť prejsť z pohyblivej sadzby na fixnú sadzbu, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

1) táto možnosť je obmedzená len na prechod na swapové sadzby,

2) možnosť prechodu sa uskutoční na požiadanie, a to iba raz, pričom musí byť riadne oznámená s odkazom na oznamovací formulár, ktorý bol pôvodne zaslaný sekretariátu podľa článku 24 tohto dohovoru.

2.   MINIMÁLNA FIXNÁ ÚROKOVÁ SADZBA

Minimálna fixná úroková sadzba je buď:

a) swapová sadzba pre príslušnú menu štátom podporovaného vývozného úveru so splatnosťou podľa tabuľky 7 v prípadoch, keď umorovanie úveru prebieha rovnakými splátkami istiny alebo rovnakými splátkami istiny a úrokov. Keď splátky istiny nie sú štruktúrované podľa článku 13 písm. a) tohto sektorového dohovoru, uplatnenou lehotou splatnosti swapovej sadzby bude sadzba pre dve najbližšie dostupné ročné obdobia interpolovaná na váženú priemernú dobu splácania úveru. Úroková sadzba sa stanovuje dva pracovné dni pred každým dátumom čerpania,Tabuľka 7

Lehota splatnosti úveru

Lehota splatnosti swapovej sadzby

Do 3 rokov

2 roky

Do 5 rokov

3 roky

Do 7 rokov

4 roky

Do 9 rokov

5 rokov

Do 10 rokov

6 rokov

Do 12 rokov

7 rokov

Do 15 rokov

9 rokov

ALEBO

b) obchodná referenčná úroková sadzba (CIRR) stanovená v súlade s ustanoveniami uvedenými v článkoch 3 až 7 tohto dodatku, ku ktorej sa v oboch prípadoch pripočíta referenčné rozpätie vypočítané v súlade s článkom 8 tohto dodatku.

3.   STANOVENIE SADZIEB CIRR

a) Sadzba CIRR sa stanovuje pre každú oprávnenú menu uvedenú v článku 9 tohto sektorového dohovoru, a to pripočítaním fixnej marže 120 bázických bodov k jednému z troch nasledujúcich výnosov (základné sadzby):

1) výnosy päťročných štátnych dlhopisov pre lehoty splatnosti do deviatich rokov vrátane,

2) výnosy sedemročných štátnych dlhopisov pre lehoty splatnosti nad deväť rokov a do 12 rokov vrátane alebo

3) výnosy deväťročných štátnych dlhopisov pre lehoty splatnosti nad 12 rokov a do 15 rokov vrátane.

b) Sadzba CIRR sa počíta mesačne na základe údajov z predchádzajúceho mesiaca a oznamuje sa sekretariátu najneskôr päť dní po skončení každého mesiaca. Sekretariát potom okamžite informuje všetkých účastníkov o uplatňovaných sadzbách a zverejní ich. Sadzby CIRR nadobúdajú účinnosť 15. deň každého mesiaca.

c) Účastník alebo neúčastník môže požiadať, aby sa sadzby CIRR stanovili pre menu neúčastníka. Po konzultácii s neúčastníkom môžu účastník alebo sekretariát v mene tohto neúčastníka podať návrh na stanovenie sadzieb CIRR v príslušnej mene s uplatnením postupov dosiahnutia spoločného stanoviska uvedených v článkoch 28 až 33 tohto sektorového dohovoru.

4.   OBDOBIE PLATNOSTI SADZBY CIRR

a) Fixácia sadzby CIRR: sadzba CIRR uplatňovaná na operáciu sa fixuje na obdobie maximálne šesť mesiacov od jej voľby (dátumu uzavretia vývoznej zmluvy alebo akýkoľvek nasledujúci dátum uplatňovania) do dátumu uzavretia úverovej zmluvy. Ak sa úverová zmluva nepodpíše v rámci tejto lehoty a, sadzba CIRR sa upraví na ďalších šesť mesiacov, nová sadzba CIRR sa stanoví v sadzbe prevažujúcej v deň úpravy.

b) Po dni uzavretia úverovej zmluvy sa sadzba CIRR použije na obdobia čerpania, ktoré nepresahujú šesť mesiacov. Po prvom šesťmesačnom období čerpania sa sadzba CIRR upraví na ďalších šesť mesiacov. Novou sadzbou CIRR bude sadzba prevažujúca v prvý deň nového šesťmesačného obdobia, pričom nesmie byť nižšia ako pôvodne zvolená sadzba CIRR (tento postup sa zopakuje pre každé nasledujúce šesťmesačné obdobie čerpania).

5.   UPLATNENIE MINIMÁLNYCH ÚROKOVÝCH SADZIEB

V rámci ustanovení úverovej zmluvy dlžník nemá možnosť prejsť zo štátom podporovaného financovania s pohyblivou sadzbou na financovanie s vopred určenou sadzbou CIRR, ani možnosť vybrať si medzi vopred zvolenou sadzbou CIRR a krátkodobou trhovou sadzbou platnou k akémukoľvek dátumu splatnosti úroku počas doby splácania úveru.

6.   PREDČASNÉ SPLATENIE SADZBY CIRR

V prípade dobrovoľného predčasného splatenia úveru alebo akejkoľvek jeho časti alebo v prípade zmeny sadzby CIRR uplatňovanej na základe úverovej zmluvy na pohyblivú sadzbu alebo swapovú sadzbu, dlžník nahradí inštitúcii poskytujúcej finančnú podporu všetky náklady a straty, ktoré jej vzniknú v dôsledku takéhoto predčasného splatenia vrátane nákladov štátnej inštitúcie súvisiacich s nahradením tej časti toku hotovosti s fixnou úrokovou sadzbou, ktorá bola prerušená predčasným splatením.

7.   OKAMŽITÉ ZMENY ÚROKOVÝCH SADZIEB

V prípade, že si vývoj na trhu vyžiada oznámenie úpravy sadzby CIRR v priebehu mesiaca, upravená sadzba nadobúda účinnosť desať dní po doručení tohto oznámenia sekretariátu.

8.   REFERENČNÉ ROZPÄTIE

a) Referenčné rozpätie sa počíta mesačne na základe údajov oznámených sekretariátu v súlade s článkom 24 písm. b) tohto sektorového dohovoru a nadobúda účinnosť v 15. deň každého mesiaca. Vypočítané referenčné rozpätie sekretariát oznámi účastníkom a zverejní ho.

b) Referenčné rozpätie je sadzba zodpovedajúca priemeru najnižších 50 % z rozpätí sadzieb LIBOR alebo SWAP účtovaných na operácie počas troch celých kalendárnych mesiacov pred dňom účinnosti uvedeným v písm. a), pričom spĺňa nasledujúce podmienky:

1) operácie so 100 % bezpodmienečnou zárukou denominované v USD,

2) štátna podpora poskytovaná v súvislosti s lietadlami s hodnotou 35 miliónov USD alebo viac (alebo jej ekvivalent v inej oprávnenej mene) a

3) operácie budú oznámené k dňu čerpania úveru. V prípade, že v rámci jedného bankového mandátu dôjde k niekoľkým čerpaniam s rovnakým rozpätím, oznamuje sa len čerpanie týkajúce sa prvého lietadla.

c) Referenčné rozpätie sa hneď po nadobudnutí účinnosti použije na všetku štátnu finančnú podporu poskytnutú počas nasledujúceho mesačného obdobia, až kým sekretariát uvedeným postupom neupraví referenčné rozpätie.

d) Účastníci monitorujú referenčné rozpätie a prehodnocujú mechanizmus jeho stanovenia šesť a dvanásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto sektorového dohovoru a potom každoročne alebo na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka.
Dodatok IV

Oznamovací formulár

a)    Základné informácie

1. Oznamujúca krajina

2. Dátum oznámenia

3. Názov oznamujúceho orgánu/agentúry

4. Identifikačné číslo

b)    Informácie o kupujúcom/dlžníkovi/ručiteľovi

5. Meno a krajina kupujúceho

6. Meno a krajina dlžníka

7. Meno a krajina ručiteľa

8. Postavenie kupujúceho/dlžníka/ručiteľa, napr. suverénny dlžník, súkromná banka, iný súkromný subjekt

9. Kategorizácia rizika kupujúceho/dlžníka/ručiteľa

c)    Finančné podmienky

10. V akej forme sa poskytuje štátna podpora, napr. čisté krytie, štátna finančná podpora

11. Ak sa poskytuje štátna finančná podpora, ide o priamy úver/refinancovanie/podporu úrokovej sadzby

12. Opis podporovanej operácie vrátane uvedenia výrobcu, modelu lietadla a počtu lietadiel, údaj o tom, či operácia spadá do rámca prechodných opatrení stanovených v článku 39 písm. a) alebo b) tohto dohovoru

13. Dátum konečného záväzku

14. Mena úveru

15. Suma úveru podľa nasledujúcej stupnice v miliónoch USD:Kategória

Suma úveru

I

0 – 200

II

200 – 400

III

400 – 600

IV

600 – 900

V

900 – 1 200

VI

1 200 – 1 500

VII

1 500 – 2 000 (1)

(1)    Uveďte počet násobkov sumy 300 miliónov USD nad úrovňou 2 000 miliónov USD.

16. Percento štátnej podpory

17. Lehota splatnosti

18. Profil splácania a interval splátok – v príslušných prípadoch vrátane váženej priemernej doby splácania

19. Obdobie odo dňa začatia čerpania úveru do prvej splátky istiny

20. Úrokové sadzby:

 použitá minimálna úroková sadzba,

 použité referenčné rozpätie.

21. Celková poistná sadzba účtovaná formou:

 zálohových poplatkov (v percentách sumy úveru) alebo

 rozpätia (bázické body ročne nad použitou úrokovou sadzbou),

 v prípade potreby uveďte samostatne 15 % prirážku uplatňovanú v súlade s dodatkom II článkom 20 písm. b).

22. V prípade priameho úveru/financovania poplatky účtované formou:

 poplatku za vybavenie/štruktúrovanie,

 poplatku za záväzok/poplatku za fixáciu poistného,

 správneho poplatku.

23. Obdobie fixácie poistného

24. V prípade čistého krytia poplatky za fixáciu poistného

25. Podmienky štruktúrovania operácie: použité faktory zmierňujúce riziko/prirážka k poistnému

26. V prípade potreby údaj o vplyve dohovoru z Kapského Mesta na použitú poistnú sadzbu
Dodatok V

Zoznam vymedzení pojmov

Rovnocennosť z hľadiska všetkých zahrnutých nákladov : čistá súčasná hodnota poistných sadzieb, úrokových sadzieb, nákladov a poplatkov účtovaných za priamy úver ako percento sumy priameho úveru zodpovedá čistej súčasnej hodnote súčtu poistných sadzieb, úrokových sadzieb, nákladov a poplatkov účtovaných v rámci čistého krytia ako percento sumy úveru v rámci čistého krytia.

Kryté aktívom : operácia spĺňajúca podmienky stanovené v článku 19 písm. a) dodatku II.

Kupujúci/dlžník : zahŕňa (ale nielen) podnikateľské subjekty, ako napríklad letecké spoločnosti a prenajímateľov, ako aj štátne subjekty (alebo ak ide o iný subjekt, primárny zdroj splácania operácie).

Zariadenia dodané kupujúcim : zariadenia dodané kupujúcim a začlenené do lietadla pri výrobe/renovácii alebo pred dodávkou, o čom svedčí spísaná zmluva o predaji od výrobcu.

Dohovor z Kapského Mesta : znamená Dohovor z Kapského Mesta o medzinárodných zaisťovacích právach na hnuteľné vybavenie a jeho protokol týkajúci sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia.

Prestavba na nákladné lietadlo : náklady spojené s prestavbou lietadla určeného na prepravu cestujúcich na komerčné nákladné lietadlo.

Záväzok : vyhlásenie v ľubovoľnej forme, ktorým sa prijímajúcej krajine, kupujúcemu, dlžníkovi, vývozcovi alebo finančnej inštitúcii oznamuje ochota alebo úmysel poskytnúť štátnu podporu. Zahŕňa okrem iných listy o oprávnenosti, obchodné listy.

Spoločné stanovisko : dohoda účastníkov na konkrétnych finančných podmienkach štátnej podpory v konkrétnej operácie alebo za osobitných okolností. Takéto spoločné stanovisko má prednosť pred príslušnými ustanoveniami tohto sektorového dohovoru iba v súvislosti s operáciou alebo okolnosťami uvedenými v spoločnom stanovisku.

Podmienečné poistné krytie : štátna podpora, z ktorej sa v prípade neuhradenia vymedzených rizík poskytne príjemcovi po určitej čakacej lehote náhrada škody. Príjemca nemá v priebehu čakacej lehoty nárok na platbu od účastníka. Platba v rámci podmienečného poistného krytia je podmienená platnosťou a výnimkami podkladovej dokumentácie a príslušnej operácie.

Kategorizácia krajín podľa rizika : prevažujúca kategorizácia krajín podľa rizika vytvorená účastníkmi dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch, ako je zverejnená na webovej stránke OECD.

Ratingová agentúra : jedna z medzinárodne renomovaných ratingových agentúr alebo akákoľvek iná ratingová agentúra prijateľná pre účastníkov.

Motorové zostavy : súprava dielov použitá na zlepšenie spoľahlivosti, odolnosti a/alebo získanie letového výkonu prostredníctvom zavedenia technológií.

Vývozný úver : opatrenie týkajúce sa poistenia, záruky alebo financovania, ktoré umožňuje zahraničnému kupujúcemu, ktorý kupuje vyvážané tovary a/alebo služby, odložiť na určitý čas platbu. Vývozný úver môže mať formu dodávateľského úveru poskytnutého vývozcom, alebo odberateľského úveru, ktorý kupujúcemu (alebo jeho banke).poskytne banka vývozcu alebo iná finančná inštitúcia.

Konečný záväzok : konečný záväzok vzniká vtedy, ak sa účastník na základe recipročnej dohody alebo jednostranného aktu zaviaže k presným a úplným finančným podmienkam..

Pevne stanovená zmluva : dohoda medzi výrobcom a osobou preberajúcou dodávku lietadiel alebo motorov v pozícii kupujúceho, alebo v súvislosti s dohodou o predaji a spätnom prenájme v pozícii nájomcu v rámci nájmu na obdobie najmenej piatich rokov, v ktorej sa ustanovuje záväzný záväzok (okrem záväzkov týkajúcich sa nevyužitých opcií), pričom na neplnenie zmluvy sa vzťahuje právna zodpovednosť.

Zainteresovaný účastník : účastník, ktorý (i) poskytuje štátnu podporu na drak lietadla alebo letecké motory, vyrobené čiastočne alebo úplne na jeho území, (ii) má podstatný obchodný záujem o predmetného kupujúceho/dlžníka alebo skúsenosti s ním alebo (iii) dostal od výrobcu/vývozcu žiadosť o poskytnutie štátnej podpory predmetnému kupujúcemu/dlžníkovi.

Podpora úrokovej sadzby : môže mať formu dohody medzi vládou alebo inštitúciou konajúcou pre vládu alebo v mene vlády na jednej strane a bankami alebo inými finančnými inštitúciami na strane druhej, ktorá umožňuje poskytnúť financovania vývozu pri fixnej sadzbe na úrovni minimálnej fixnej úrokovej sadzby alebo nad touto úrovňou.

Významná úprava/renovácia : činnosti zamerané na rekonfiguráciu alebo modernizáciu lietadla na prepravu cestujúcich alebo nákladného lietadla.

Čistá cena : cena za položku fakturovanú jej výrobcom alebo dodávateľom po zohľadnení všetkých zliav z ceny a iných hotovostných úverov, mínus všetky ostatné úvery alebo koncesie akéhokoľvek druhu, ktoré s ňou súvisia alebo sa dajú pomerne prideliť, ako sa uvádza v záväznom vyhlásení výrobcu lietadla a výrobcu motorov – vyhlásenie výrobcu motorov sa vyžaduje iba vtedy, ak je relevantné v závislosti od formy kúpnej zmluvy – resp. poskytovateľa služieb, podložené dokumentáciou, ktorú poskytovateľ štátnej podpory potrebuje na potvrdenie čistej ceny. Čistá cena nezahŕňa žiadne dovozné clá a dane (napr. DPH).

Nové lietadlo : pozri článok 8 písm. a) tohto sektorového dohovoru.

Nekryté aktívom : operácia, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v článku19 písm. a) dodatku II.

Operácia, kde dlžníkom nie je štát : operácia, ktorá nespĺňa opis uvedený v článku 49 písm. b) dodatku II.

Obdobie fixácie poistnej sadzby : podľa článku 35 písm. b) dodatku II obdobie, počas ktorého sa zachová poistná sadzba ponúknutá na operáciu. Nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov odo dňa prijatia konečného záväzku.

Model konverzie poistnej sadzby : model, ktorý odsúhlasili účastníci a ktorý bol účastníkom sprístupnený, ktorý sa na účely tohto sektorového dohovoru používa na konverziu vopred uhradených platieb poistného na rozpätie a naopak, a v ktorom sa používa úroková sadzba a diskontná sadzba v hodnote 4,6 %. Účastníci túto sadzbu pravidelne prehodnocujú.

Oznámenie vopred : oznámenie podané prostredníctvom oznamovacieho formulára uvedeného v prílohe IV najmenej desať kalendárnych dní pred prijatím akéhokoľvek záväzku.

Čisté krytie : štátna podpora poskytovaná vládou alebo v mene vlády len formou záruky alebo poistenia na vývozný úver, t. j. nie je spojená so štátnou podporou financovania.

Lehota splatnosti : lehota, ktorá začína plynúť v deň začatia čerpania úveru a končí sa k zmluvnému dátumu konečnej splátky istiny.

Operácia, kde dlžníkom je štát : operácia, ktorá spĺňa opis uvedený v článku 55 písm. b) dodatku II.

Deň začatia čerpania úveru : v prípade predaja lietadiel vrátane vrtuľníkov, náhradných motorov a dielov najneskôr skutočný dátum, keď kupujúci preberie fyzické vlastníctvo tovarov, alebo vážený priemerný dátum, keď kupujúci preberie fyzické vlastníctvo tovarov. V prípade služieb je posledným dňom začatia čerpania úveru dátum predloženia faktúr klientovi alebo prijatia služieb klientom.

Swapová sadzba : fixná sadzba rovnajúca sa polročnej sadzbe na zámenu dlhu s pohyblivou sadzbou na dlh s fixnou sadzbou (strana ponuky), ktorú zverejní akýkoľvek nezávislý poskytovateľ trhových indexov, napr. Telerate, Bloomberg, Reuters alebo ekvivalentný subjekt o 11.00 hod. newyorského času dva pracovné dni pred dátumom čerpania úveru.

Vážená priemerná doba splácania : čas, ktorý je potrebný na splatenie polovice istiny úveru. Vypočíta sa ako času (v rokoch) medzi dňom začatia čerpania úveru a jednotlivými splátkami istiny, vážený podielom istiny splatenej ku každému dátumu splatnosti.
PRÍLOHA IV

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH NA PROJEKTY V OBLASTI OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE, ZMIERŇOVANIA ZMENY KLÍMY A VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Účelom tohto sektorového dohovoru je poskytnúť primerané finančné podmienky v prípade projektov vo vybraných odvetviach, ktoré sú aj v rámci medzinárodných iniciatív označené za projekty významne prispievajúce k zmierňovaniu zmeny klímy, ako napríklad projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie, zníženie emisií skleníkových plynov a vysokú energetickú účinnosť, ako aj na projekty v oblasti vodného hospodárstva. Účastníci tohto sektorového dohovoru sa dohodli, že finančné podmienky sektorového dohovoru dopĺňajúce túto dohodu sa musia uplatňovať spôsobom, ktorý je v súlade s účelom dohody.

KAPITOLA I

Rozsah pôsobnosti sektorového dohovoru

1.   ROZSAH UPLATŇOVANIA PRI PROJEKTOCH V SEKTOROCH OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE OPRÁVNENÝCH PODĽA DODATKU I

a) Týmto sektorovým dohovorom sa stanovujú finančné podmienky, ktoré sa vzťahujú na štátom podporované vývozné úvery týkajúce sa zmlúv v oprávnených odvetviach uvedených v dodatku I k tomuto sektorovému dohovoru:

1) o vývoze plnohodnotných elektrární využívajúcich obnoviteľné zdroje energie alebo ich častí, ktoré zahŕňajú všetky komponenty, zariadenia, materiály a služby (vrátane odbornej prípravy zamestnancov), ktoré sú priamo potrebné na vybudovanie takýchto elektrární a na ich uvedenie do prevádzky,

2) o modernizácii existujúcich elektrární využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v prípadoch, ak možno predpokladať, že ekonomická životnosť elektrárne sa predĺži najmenej o poskytnuté obdobie splácania. Ak toto kritérium nie je splnené, platia podmienky dohody.

b) Tento sektorový dohovor sa nevzťahuje na položky nachádzajúce sa za hranicami areálu elektrárne, za ktoré obyčajne zodpovedá kupujúci, predovšetkým na rozvody vody, ktoré nie sú priamo napojené na elektráreň, náklady súvisiace s technickou prípravou pozemku, s cestami, stavbárskym mestečkom, silnoprúdovým vedením a vonkajšou rozvodňou, ani na náklady súvisiace s procesom úradného schvaľovania (napr. územné rozhodnutie a stavebné povolenie) v krajine kupujúceho, okrem týchto prípadov:

1) kupujúci vonkajšej rozvodne je totožný s kupujúcim elektrárne a zmluva je uzatvorená v súvislosti s pôvodnou vonkajšou rozvodňou tejto elektrárne, podmienky týkajúce sa pôvodnej vonkajšej rozvodne nesmú byť priaznivejšie ako podmienky týkajúce sa elektrárne využívajúcej obnoviteľné zdroje energie,

2) podmienky týkajúce sa rozvodní, transformátorov a prenosových vedení s minimálnym limitom napätia 60 kV, ktoré sa nachádzajú za hranicami areálu elektrárne využívajúcej obnoviteľné zdroje energie, nesmú byť priaznivejšie ako podmienky týkajúce sa elektrárne využívajúcej obnoviteľné zdroje energie.

2.   ROZSAH UPLATŇOVANIA PRI PROJEKTOCH V SEKTOROCH ZAMERANÝCH NA ZMIERŇOVANIE ZMENY KLÍMY OPRÁVNENÝCH PODĽA DODATKU II

a) Tento sektorový dohovor stanovuje finančné podmienky, ktoré sa vzťahujú na štátom podporované vývozné úvery týkajúce sa zmlúv v odvetví uvedenom v dodatku II k tomuto sektorovému dohovoru. Tento zoznam sektorov a v prípade potreby aj príslušné technologicky neutrálneho kritériá výkonnosti používané na určenie oprávnenosti projektu sa môžu v priebehu času upraviť v súlade s ustanoveniami o prehodnocovaní uvedenými v článku 11 tohto sektorového dohovoru.

b) Tieto zmluvy sa týkajú vývozu kompletných projektov alebo ich častí, ktoré zahŕňajú všetky komponenty, zariadenia, materiály a služby (vrátane odbornej prípravy zamestnancov), ktoré sú priamo potrebné na zhotovenie identifikovateľných projektov a na ich uvedenie do prevádzky, pod podmienkou, že:

1) výsledkom projektu by mali byť nízke až nulové emisie uhlíka alebo ekvivalent CO2 a/alebo vysoká energetická účinnosť,

2) projekt by mal byť navrhnutý tak, aby spĺňal minimálne výkonnostné normy uvedené v dodatku II,

3) stanovené podmienky sa rozšíria len na riešenie konkrétneho finančného znevýhodnenia, ku ktorému počas projektu dôjde, pričom vychádzajú z individuálnych finančných potrieb a konkrétnych trhových podmienok každého projektu.

3.   ROZSAH PÔSOBNOSTI PRI PROJEKTOCH V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Tento sektorový dohovor stanovuje finančné podmienky, ktoré sa vzťahujú na štátom podporované vývozné úvery týkajúce sa zmlúv o vývoze kompletných projektov alebo ich častí súvisiacich s dodávkami vody určenej na ľudskú spotrebu a s čistením odpadových vôd:

a) infraštruktúra na dodávku pitnej vody do obcí, vrátane domácností a malých podnikov, t. j. čistenie vody na účely získavania pitnej vody a distribučná sieť (vrátane kontroly úniku vody),

b) zariadenia na zber a čistenie odpadových vôd, t. j. zber a čistenie odpadových vôd a splaškov z domácností a priemyslu vrátane procesov na opätovné použitie alebo recykláciu vody a na spracovanie kalov, ktoré priamo súvisia s týmito činnosťami,

c) modernizácia týchto zariadení v prípadoch, ak možno predpokladať, že ekonomická životnosť zariadenia sa predĺži najmenej o poskytnuté obdobie splácania. Ak toto kritérium nie je splnené, platia ustanovenia dohody.

KAPITOLA II

Ustanovenia týkajúce sa vývozných úverov

4.   MAXIMÁLNE LEHOTY SPLATNOSTI

a) Maximálna lehota splatnosti štátom podporovaných vývozných úverov v súvislosti so zmluvami v sektoroch uvedených v dodatku I a s projektmi v oblasti vodného hospodárstva definovanými v článku 3 tohto sektorového dohovoru je 18 rokov.

b) V prípade štátom podporovaných vývozných úverov týkajúcich sa zmlúv s hodnotou aspoň 10 miliónov SDR v kategóriách projektov uvedených v dodatku II sa maximálna lehota splatnosti stanovuje takto:

1) pre zmluvy v kategórii projektov A: 18 rokov,

2) pre zmluvy v kategórii projektov B a kategórii projektov C: 15 rokov.

c) V prípade štátom podporovaných vývozných úverov týkajúcich sa zmlúv s hodnotou do 10 miliónov SDR v kategóriách projektov uvedených v dodatku II sa maximálna lehota splatnosti stanovuje takto:

1) Pre krajiny zaradené do kategórie I podľa definície článku 11 dohody je maximálna lehota splatnosti päť rokov s možnosťou schválenia lehoty osem a pol roka v prípade, ak sa dodržia postupy oznámenia vopred stanovené v článku 9 tohto sektorového dohovoru.

2) Pre krajiny zaradené do kategórie II je maximálna lehota splatnosti desať rokov.

3) V prípade iných ako jadrových elektrární podľa definície v článku 13 dohody je bez ohľadu na ustanovenia bodov 1 a 2 maximálna lehota splatnosti 12 rokov.

5.   SPLÁCANIE ISTINY A PLATBA ÚROKOV

a) Účastníci uplatňujú profil splácania istiny a platby úrokov, ako je určený v nasledujúcom bode 1 alebo 2:

1) Istina sa spláca v rovnakých splátkach.

2) Istina sa spláca spoločne s platbami úrokov v rovnakých splátkach.

b) Istina sa spláca a úroky sa platia v nie kratších intervaloch ako šesť mesiacov a prvá splátka istiny a platba úrokov sa uskutočnia najneskôr šesť mesiacov po dni začatia čerpania úveru.

c) Vo výnimočnom a riadne odôvodnenom prípade sa štátna podpora môže poskytovať za iných podmienok, ako sú podmienky uvedené v písmenách a) a b). Poskytovanie takejto podpory je podmienené časovou nerovnováhou medzi dostupnosťou prostriedkov pre dlžníka a profilom dlhovej služby dostupným podľa harmonogramu splácania v rovnakých polročných splátkach, pričom musia byť splnené nasledujúce kritériá:

1) Žiadna jednotlivá splátka istiny alebo skupina splátok istiny za šesťmesačné obdobie neprekročí 25 % sumy istiny úveru

2) Istina sa spláca minimálne každých 12 mesiacov. Prvá splátka sa vykoná najneskôr 18 mesiacov po dni začatia čerpania úveru a 18 mesiacov po dni začatia čerpania úveru musia byť splatené najmenej 2 % sumy istiny úveru.

3) Úroky sa platia minimálne každých 12 mesiacov a prvá platba úrokov sa vykoná najneskôr šesť mesiacov po dni začatia čerpania úveru.

4) Maximálna vážená priemerná doba splácania nesmie prekročiť 60 % maximálnej dostupnej lehoty splácania.

d) Úroky dlžné po dni začatia čerpania úveru nie sú predmetom kapitalizácie.

6.   MINIMÁLNE ÚROKOVÉ SADZBY

Účastník, ktorý poskytuje štátnu finančnú podporu na úvery s fixnou úrokovou sadzbou uplatní nasledujúce minimálne úrokové sadzby:Lehota splatnosti

(v rokoch)

Štandardné minimálne úrokové sadzby

Minimálne úrokové sadzby na projekty s dlhodobou výstavbou, t. j.:

— projekty novej veľkej vodne elektrárne

— kategória projektov A podľa dodatku II

Štátne dlhopisy

(roky)

Rozpätie

(bázické body)

Štátne dlhopisy

(roky)

Rozpätie

(bázické body)

< 11

Príslušná sadzba CIRR v súlade s článkom 20 dohody

11 až 12

7

100

7

100

13

7

120

8

120

14

8

120

9

120

15

8

120

9

120

16

9

120

10

125

17

9

120

10

130

18

10

120

10

130

7.   OPRÁVNENÉ MENY

Na štátnu finančnú podporu sú oprávnené meny, ktoré sú voľne zameniteľné a ku ktorým existujú dostupné údaje potrebné na stanovenie minimálnych úrokových sadzieb uvedených v článku 6 tohto sektorového dohovoru a článku 20 dohody pre lehoty splatnosti menej ako 11 rokov.

8.   MIESTNE NÁKLADY

a) V prípade štátom podporovaných vývozných úverov týkajúcich sa zmlúv s hodnotou aspoň 10 miliónov SDR neprekročí štátna podpora poskytnutá na miestne náklady 30 % hodnoty vývoznej zmluvy.

b) V prípade štátom podporovaných vývozných úverov týkajúcich sa zmlúv s hodnotou do 10 miliónov SDR:

1) v sektoroch uvedených v dodatku I štátna podpora poskytnutá na miestne náklady neprekročí 45 % hodnoty vývoznej zmluvy;

2) v sektoroch uvedených v dodatku II a pri projektoch v oblasti vodného hospodárstva definovaných v článku 3 tohto sektorového dohovoru štátna podpora poskytnutá na miestne náklady neprekročí 30 % hodnoty vývoznej zmluvy.

c) Ak štátna podpora na miestne náklady prekročí 15 % hodnoty vývoznej zmluvy, takáto štátna podpora je vopred oznámená v súlade s článkom 9 tohto sektorového dohovoru s uvedením povahy miestnych nákladov, na ktoré sa podpora vzťahuje.

KAPITOLA III

Postupy

9.   OZNÁMENIE VOPRED

a) Účastník v súlade s článkom 48 dohody zašle oznámenie vopred najmenej desať kalendárnych dní pred prijatím akéhokoľvek záväzku, ak má v úmysle poskytnúť podporu v súlade s ustanoveniami tohto sektorového dohovoru.

b) V prípade projektov, ktoré spadajú do kategórií projektov uvedených v dodatku II k tomuto sektorovému dohovoru, oznámenie obsahuje presný opis projektu s cieľom preukázať, ako projekt spĺňa kritériá podpory stanovené v článku 2 písm. b) tohto sektorového dohovoru.

c) Ak má oznamujúci účastník v úmysle poskytnúť podporu s lehotou splatnosti nad 15 rokov a/alebo v súlade s článkom 5 písm. c) sektorového dohovoru, počká ďalších desať kalendárnych dní, ak počas pôvodných desiatich kalendárnych dní iný účastník požiadal o rokovanie.

d) Účastník informuje všetkých ostatných účastníkov o svojom konečnom rozhodnutí po rokovaní s cieľom uľahčiť preskúmanie súhrnu skúseností.

KAPITOLA IV

Monitorovanie a prehodnocovanie

10.   BUDÚCA PRÁCA

Účastníci sa dohodli, že do 12 mesiacov od prijatia tohto sektorového dohovoru preskúmajú nasledujúce otázky:

a) Poistné za riziko upravené podľa lehoty splatnosti;

b) sektory a technológie relevantné z hľadiska adaptácie na zmenu klímy;

c) podmienky pre elektrárne na fosílne palivá s nízkymi emisiami/vysokou energetickou účinnosťou vrátane definície pripravenosti na technológiu CCS;

d) budovy s nulovou čistou spotrebou energie;

e) inteligentné sústavy;

f) projekty zamerané na palivové články.

11.   MONITOROVANIE A PREHODNOCOVANIE

a) Sekretariát každoročne podáva správu o vykonávaní tohto sektorového dohovoru.

b) Účastníci pravidelne prehodnocujú rozsah pôsobnosti tohto sektorového dohovoru a jeho ostatné ustanovenia, a to najneskôr do konca roku 2013.

c) Dodatok II sa v pravidelných intervaloch prehodnocuje, a to aj na žiadosť účastníka, s cieľom posúdiť, či sa do dodatku nemá pridať alebo či sa z neho nemá vypustiť niektorá kategória a/alebo typ projektu, prípadne či sa nemá zmeniť niektorá prahová hodnota. Návrhy na nové kategórie a/alebo typy projektov musia byť podložené informáciami o tom, ako by projekty v rámci danej kategórie/typu spĺňali kritériá stanovené v článku 2 písm. b) tohto sektorového dohovoru, a musia sa riadiť metodikou stanovenou v dodatku III.
Dodatok I

Sektory obnoviteľných zdrojov energie

Finančné podmienky stanovené v tomto sektorovom dohovore sú oprávnené využívať nasledujúce sektory obnoviteľných zdrojov energie za predpokladu, že sa ich vplyvu venuje pozornosť v súlade s odporúčaním z roku 2012 o spoločných prístupoch k štátom podporovaným vývozným úverom a environmentálnej a sociálnej hĺbkovej analýze ( 30 ) [ktoré následne zmenili a doplnili členovia pracovnej skupiny OECD pre vývozné úvery a úverové záruky (ECG) a ktoré odsúhlasila Rada OECD]:

a) veterná energia ( 31 );

b) geotermálna energia;

c) energia morských prílivov a prílivových prúdov;

d) energia morských vĺn;

e) osmotická energia;

f) fotovoltická slnečná energia;

g) slnečná tepelná energia;

h) tepelná energia oceánu;

i) bioenergia: všetok trvalo udržateľný skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, energia z bioplynu alebo palivo pochádzajúce z inštalácií na energiu z biomasy. „Biomasa“ znamená biologicky rozložiteľnú zložku produktov, odpadu a zvyškov z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a súvisiacich odvetví, ako aj biologicky rozložiteľnú zložku priemyselného a mestského odpadu;

j) vodná energia;

k) energetická účinnosť v projektoch z oblasti obnoviteľných zdrojov.
Príloha IISektory zamerané na zmierňovanie zmeny klímy

Kategória Projektu

Vymedzenie pojmu

Odôvodnenie

Použité normy

Lehota Splatnosti

Projekt Kategórie A:  Zachytávanie a ukladanie uhlíka

TYP 1:Elektrárne na fosílne palivá s operatívnym zachytávaním a ukladaním (CCS)

Proces zahŕňajúci oddelenie toku CO2 z emisií vyprodukovaných zo zdrojov generujúcich energiu z fosílnych zdrojov, prepravu na miesto uloženia, na účely environmentálne bezpečného a trvalého geologického ukladania CO2.

Dosiahnuť nízke úrovne emisií uhlíka z energetických zdrojov z fosílnych palív.

Uhlíková náročnosť dosahuje úroveň rovnajúcu sa alebo menšiu ako 350 metrických ton CO2 za GWh odvetrávaných do atmosféry (1);

alebo

V prípade všetkých projektov, miera zachytávania a ukladania, ktorá by znížila emisie uhlíka elektrárne o 65 % alebo viac,

alebo

miera zachytávania musí byť aspoň 85 % CO2 vypúšťaného zo zariadenia uvedeného v žiadosti o štátom podporované vývozné úvery. Hodnota 85 % platí pri bežných prevádzkových podmienkach.

18 rokov

TYP 2:Projekty CCS ako také

Proces zahŕňajúci oddelenie CO2 z priemyselných alebo energetických zdrojov, prepravu na miesto uloženia, na účely environmentálne bezpečného a trvalého geologického ukladania CO2.

Podstatne zníženie emisií uhlíka z existujúcich zdrojov.

V prípade všetkých projektov, miera zachytávania a ukladania, ktorá by znížila emisie uhlíka z priemyslu alebo energetiky o 65 % alebo viac,

alebo

miera zachytávania musí byť aspoň 85 % CO2 vypúšťaného zo zariadenia uvedeného v žiadosti o štátom podporované vývozné úvery. Hodnota 85 % platí pri bežných prevádzkových podmienkach.

18 rokov

Projekt Kategórie B:  Náhrada Fosílnych Palív

TYP 1:Odpad energiou

Jednotka určená na vytváranie energie tepelným spracovaním (vrátane splyňovania) zmiešaného prúdu tuhého odpadu.

Kompenzovať emisie skleníkových plynov pochádzajúcich z použitia konvenčnej energie a znížiť budúce emisie Skleníkových plynov, ako napr. metánu, ktoré by obvykle vzišli z odpadu.

V prípade parného cyklu, účinnosť konverzie energie z kotla (alebo parného generátora) najmenej 75 % na základe spodnej výhrevnosti (LHV) (2).

V prípade splyňovania účinnosť splynovača minimálne 65 % LHV (3).

15 rokov

TYP 2:Hybridné elektrárne

Elektráreň, ktorá generuje elektrickú energiu zo zdroja obnoviteľnej energie aj zdroja fosílneho paliva.

Na splnenie požiadavky dostupnosti elektrárne je potrebný zdroj fosílneho paliva na obdobia, keď energia z obnoviteľných zdrojov energie nie je k dispozícii alebo nepostačuje. Zdroj fosílneho paliva umožňuje využívať obnoviteľnú energiu v hybridných elektrárňach, čím sa dosiahne významné zníženie emisií uhlíka v porovnaní so štandardnou elektrárňou na fosílne palivá.

Model 1:Dva samostatné výrobné zdroje: jeden z energie z obnoviteľného zdroja a jeden z fosílnych palív.Projekt musí byť navrhnutý tak, aby minimálne 50 % projektovaného celkového ročného energetického výkonu pochádzalo z obnoviteľného zdroja energie.Model 2:Jeden výrobný zdroj s využitím kombinácie obnoviteľného a fosílneho paliva. Projekt musí byť navrhnutý tak, aby minimálne 75 % vyprodukovanej užitočnej energie pochádzalo z obnoviteľného zdroja.

15 rokov

Projekt Kategórie C:  Energetická Účinnosť

TYP 1:Projekty kombinovanej výroby tepla a/alebo energie

Súbežná výroba rôznych foriem energie (elektrickej, mechanickej a tepelnej) v jednom integrovanom systéme.

Výstup z kogeneračného závodu zahŕňa elektrickú alebo mechanickú energiu a teplo pre komerčné priemyselné použitie a/alebo požitie v domácnostiach.

Až dve tretiny primárnej energie použitej na výrobu elektriny v konvenčných teplárňach sa stratí vo forme tepla. Kombinovaná výroba tepla a energie (kogenerácia) teda môže predstavovať účinnú možnosť zmiernenia emisií skleníkových plynov. Kogenerácia je možná so všetkými tepelnými zariadeniami a palivami (vrátane biomasy a slnečnej tepelnej energie) z parných kondenzačných elektrární s výkonom niekoľko kW až 1 000 MW (4).

Celková účinnosť minimálne 75 % na základe spodnej výhrevnosti (LHV) (5).

15 rokov

TYP 2:Diaľkové vykurovanie a/alebo chladenie

Sieť, ktorá prenáša/rozvádza tepelnú energiu z jednotky vyrábajúcej energiu na koncové použitie.

Zlepšiť účinnosť vykurovania na diaľku budovaním sietí rozvodov na paru a/alebo teplú vodu so značnou tepelnou účinnosťou, a to minimalizovaním strát z potrubí a meničov, ako aj zvýšením miery využitia odpadového tepla.

Diaľkové chladenie je integratívna technológia, ktorá môže významne prispieť k znižovaniu emisií oxidu uhličitého a znečistenia ovzdušia a k zvýšeniu energetickej bezpečnosti, napr. nahradením individuálnych klimatizačných zariadení.

Tepelná vodivosť diaľkových rozvodov maximálne 80 % príslušnej tepelnej vodivosti vyžadovanej podľa európskej normy EN253:2009 (prehodnotí sa po aktualizácii normy).

15 rokov

(1)   V prípade elektrárne spaľujúcej zemný plyn sa očakáva dosiahnutie podstatne nižšej uhlíkovej náročnosti.

(2)   

image

.

(3)   

image

.

(4)   Štvrtá hodnotiaca správa panelu IPCC: Zmena klímy 2007, http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch4s4-3-5.html

(5)   Celková systémová účinnosť (/o) kogeneračného systému je súčet čistého užitočného energetického výkonu (WE) a čistých užitočných tepelných výstupov (ΣQTH) vydelený celkovým vstupom paliva (QPALIVO), ako je vyjadrené v nasledujúcej rovnici:

image
Dodatok III

Metodika používaná na určenie oprávnenosti sektorov, na ktoré sa vzťahuje článok 2 tohto sektorového dohovoru

Účastníci pri návrhu o zaradenie kategórie alebo typu projektu do dodatku II k tomuto sektorovému dohovoru poskytnú podrobný opis navrhovanej kategórie alebo typu projektu a informácie o tom, ako tieto projekty spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 písm. b) sektorového dohovoru. Tieto informácie zahŕňajú:

a) hodnotenie priameho prínosu kategórie alebo typu projektu na zmiernenie zmeny klímy vrátane porovnania výkonnosti sektora na základe merateľných údajov o emisiách uhlíka alebo ekvivalentu CO2 a/alebo z hľadiska vysokej energetickej účinnosti s konvenčnými a novšími technologickými postupmi aplikovanými v praxi. Toto porovnanie je vo všetkých prípadoch založené na kvantitatívnych mierach, napríklad na znížení emisií na jednotku produkcie;

b) opis technických a výkonnostných noriem v sektore, ktorého sa týka navrhovaná kategóriu alebo typ projektu vrátane informácií o všetkých relevantných, existujúcich najlepších dostupných technikách (Best Available Techniques – BAT). Tento opis v prípade potreby zahŕňa vysvetlenie, ako táto technológia zlepšuje existujúce BAT;

c) opis finančných prekážok v navrhovanej kategórii alebo type projektov vrátane akýchkoľvek finančných potrieb a podmienok na trhu a určenie, ktoré ustanovenia v rámci tohto sektorového dohovoru podľa očakávaní umožnia ďalšiu realizáciu takýchto projektov.
Dodatok IV

Zoznam vymedzení pojmov

Najlepšie dostupné techniky :

podľa definície zo smernice EÚ č. 96/61/ES (článok 2.11) „najlepšie dostupné techniky“ znamenajú najefektívnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností a metód ich prevádzkovania, ktorý naznačuje praktickú vhodnosť jednotlivých techník byť základom pre stanovenie limitných hodnôt emisií, navrhnutých s cieľom prevencie a ak to nie je možné, zníženie emisií a dopadu na životné prostredie ako celok:

a) „techniky“ zahŕňajú ako použitú technológiu, tak aj spôsob, ktorým je zariadenie navrhnuté, postavené, udržiavané, prevádzkované a odstavené;

b) „dostupné“ znamená techniky vyvinuté do takej miery, ktorá dovoľuje ich použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, berúc do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, či sú techniky používané, alebo vyrábané v členskom štáte, ktorého sa to týka, pokiaľ sú za rozumných podmienok dostupné prevádzkovateľovi;

c) „najlepšie“ znamená techniky, ktoré sú najúčinnejšie na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku.

Skleníkové plyny : skleníkové plyny podľa definície zahŕňajú oxid uhličitý, metán, oxid dusný, fluórované uhľovodíky, fluórované uhľovodíky a fluorid sírový.

Projekt veľkej vodnej elektrárne : podľa definície Medzinárodnej komisie pre veľké priehrady (ICOLD). Komisia ICOLD definuje veľkú priehradu ako priehradu s výškou 15 m alebo viac od základov. Priehrady s výškou od 5 do 15 m a s objemom rezervoára viac ako 3 milióny m3 sú tiež klasifikované ako veľké priehrady.
PRÍLOHA V

INFORMÁCIE UVÁDZANÉ V OZNÁMENIACH

Informácie v oddiele I nižšie sa uvádzajú vo všetkých oznámeniach, ktoré sa podávajú podľa tejto dohody (vrátane jej príloh). V prípade osobitných druhov oznámení sa podľa potreby poskytujú aj informácie uvedené v oddiele II.

I.   INFORMÁCIE UVÁDZANÉ VO VŠETKÝCH OZNÁMENIACH

a)    Základné informácie

1. Oznamujúca krajina

2. Dátum oznámenia

3. Názov oznamujúceho orgánu/agentúry

4. Referenčné číslo

5. Pôvodné oznámenie alebo revízia predchádzajúceho oznámenia (prípadne číslo revízie)

6. Číslo tranže (v prípade vhodnosti)

7. Referenčné číslo úverovej linky (v prípade vhodnosti)

8. Článok(-ky) dohody, podľa ktorých sa oznámenie podáva

9. Referenčné číslo oznámenia, ktoré sa vyrovnáva (v prípade vhodnosti)

10. Opis podpory, ktorá sa vyrovnáva (v prípade vhodnosti)

11. Krajina určenia

b)    Informácie o kupujúcom/dlžníkovi/ručiteľovi

12. Krajina kupujúceho

13. Meno kupujúceho

14. Sídlo kupujúceho

15. Štatút kupujúceho

16. Krajina dlžníka (pokiaľ sa líši od kupujúceho)

17. Meno dlžníka (pokiaľ sa líši od kupujúceho)

18. Sídlo dlžníka (pokiaľ sa líši od kupujúceho)

19. Štatút dlžníka (pokiaľ sa líši od kupujúceho)

20. Krajina ručiteľa (v prípade vhodnosti)

21. Meno ručiteľa (v prípade vhodnosti)

22. Sídlo ručiteľa (v prípade vhodnosti)

23. Štatút ručiteľa (v prípade vhodnosti)

c)    Informácie o vyvážanom tovare a/alebo službách a o projekte

24. Opis vyvážaného tovaru a/alebo služieb

25. Opis projektu (v prípade vhodnosti)

26. Miesto realizácie projektu (v prípade vhodnosti)

27. Dátum uzavretia verejného obstarávania (v prípade vhodnosti)

28. Dátum skončenia platnosti úverovej linky (v prípade vhodnosti)

29. Hodnota zmluvy(-úv), na ktorú(-é) sa poskytla podpora; buď skutočná hodnota (pri všetkých úverových linkách a operáciách projektového financovania, alebo dobrovoľne pri akejkoľvek jednotlivej operácii) alebo v súlade s nasledujúcou stupnicou v miliónoch SDR:Kategória

Od

Do

I:

0

1

II:

1

2

III:

2

3

IV:

3

5

V:

5

7

VI:

7

10

VII:

10

20

VIII:

20

40

IX:

40

80

X:

80

120

XI:

120

160

XII:

160

200

XIII:

200

240

XIV:

240

280

XV:

280

 (1)

(1)    Uveďte počet násobkov sumy 40 miliónov SDR nad úrovňou 280 miliónov SDR, napr. suma 410 miliónov SDR by sa označila ako kategória XV+3.

30. Mena zmluvy(-úv)

d)    Finančné podmienky štátnej podpory vývozných úverov

31. Hodnota úveru; skutočná hodnota pri oznámeniach o úverových linkách a operáciách projektového financovania, alebo dobrovoľne pri akejkoľvek jednotlivej operácii, alebo podľa stupnice SDR

32. Mena úveru

33. Platba v hotovosti (percento celkovej hodnoty zmlúv, na ktoré sa poskytla podpora)

34. Miestne náklady (percento celkovej hodnoty zmlúv, na ktoré sa poskytla podpora)

35. Deň začatia čerpania úveru a odkaz na príslušné písmeno článku 10

36. Dĺžka obdobia splácania

37. Základná úroková sadzba

38. Úroková sadzba alebo rozpätie

II.   ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ SA PODĽA VHODNOSTI POSKYTUJÚ V OZNÁMENIACH PODÁVANÝCH PODĽA KONKRÉTNYCH USTANOVENÍ

a)    Dohoda, článok 14 písm. d) bod 5

1. Profil splácania

2. Interval splátok

3. Obdobie odo dňa začatia čerpania úveru do prvej splátky istiny

4. Suma kapitalizovaných úrokov pred dňom začatia čerpania úveru

5. Vážená priemerná doba splácania

6. Vysvetlenie dôvodu, prečo sa podpora neposkytuje podľa článku 14 písm. a) až c).

b)    Dohoda, články 24, 27, 30 a 31

1. Kategorizácia krajiny dlžníka podľa rizika krajiny

2. Zvolená kategória rizika kupujúceho pre dlžníka

3. Dĺžka obdobia čerpania úveru

4. Percento krytia politického rizika (rizika krajiny)

5. Percento krytia obchodného rizika (rizika kupujúceho)

6. Kvalita krytia (t. j. podštandardná, štandardná, nadštandardná)

7. Sadzba MPR na základe kategorizácie krajiny dlžníka podľa rizika krajiny, ak nie je prítomná záruka tretej strany, účasť mnohostrannej/regionálnej inštitúcie, zmiernenie rizika a/alebo zníženie rizika kupujúceho

8. Uplatniteľná sadzba MPR

9. Skutočná účtovaná poistná sadzba (vyjadrená vo forme MPR ako percento istiny)

c)    Dohoda, článok 24 písm. c) tretia zarážka

1. Použitá referenčná sadzba (referenčné sadzby) (pozri prílohu XIII)

d)    Dohoda, článok 24 písm. e) prvá zarážka

1. Kategorizácia krajiny ručiteľa podľa rizika krajiny

2. Zvolená kategorizácia rizika kupujúceho pre ručiteľa

3. Potvrdenie, že všetky kritériá uvedené v prílohe VII boli splnené

4. Percento celkovej sumy v riziku (t. j. istiny a úrokov), ktoré je kryté zárukou (t. j. celková alebo čiastočná suma)

5. Potvrdenie, či existuje akýkoľvek finančný vzťah medzi ručiteľom a dlžníkom

6. V prípade, že existuje vzťah medzi ručiteľom a dlžníkom:

 druh vzťahu (napr. materská spoločnosť – dcérska spoločnosť, dcérska spoločnosť – materská spoločnosť, spoločné vlastníctvo)

 potvrdenie, že ručiteľ je právne a finančne nezávislý a môže splniť platobný záväzok dlžníka

 Potvrdenie, že ručiteľ nebude dotknutý udalosťami, právnymi predpismi alebo zásahom štátneho orgánu v krajine dlžníka

e)    Dohoda, článok 27 písm. e)

1. Zvolená kategória rizika kupujúceho pre dlžníka

2. Devízový rating pridelený akreditovanou ratingovou agentúrou

3. Zdôvodnenie, prečo je kategória rizika kupujúceho lepšia ako rating akreditovanej ratingovej agentúry

f)    Dohoda, článok 30

1. Použitá metóda zmiernenia rizika krajiny

2. Potvrdenie, že kritériá uvedené v prílohe VIII boli splnené

3. V prípade metódy 1 uplatniteľná kategorizácia krajín podľa rizika vyplývajúca z použitia danej metódy

4. V prípade metódy 2:

 použitá miestna mena

 hodnota použitého financovania v miestnej mene

g)    Dohoda, článok 31

1. Použité zníženie (zníženia) BRCE

2. Faktor CEF použitý na každé zníženie úverového rizika

3. Celkový faktor CEF, ktorý sa použije

h)    Dohoda, články 49 a 50

1. Forma viazanej pomoci (t. j. rozvojová pomoc, zmiešaný úver alebo združené financovanie)

2. Celková úroveň zvýhodnenia pri financovaní viazanej a čiastočne neviazanej pomoci, vypočítaná podľa článku 40

3. Sadzba DDR použitá na výpočet zvýhodnenia

4. Zaobchádzanie s platbami v hotovosti pri výpočte úrovne zvýhodnenia

5. Obmedzenia použitia úverových liniek

i)    Príloha II, článok 8

1. Presný opis vývoznej zmluvy, t. j. nová jadrová elektráreň, modernizácia jestvujúcej jadrovej elektrárne, dodávky jadrového paliva a jeho obohacovania alebo zabezpečenie nakladania s vyhoreným palivom

2. Splácanie istiny a platba úrokov podľa: článku 3) písm. a) bodu 1, článku 3 písm. a) bodu 2 alebo článku 3 písm. c) prílohy II.

3. Ak sa štátna podpora poskytuje podľa článku 3 písm. c) prílohy II, uveďte tieto informácie:

 Profil splácania

 Interval splátok

 Obdobie odo dňa začatia čerpania úveru do prvej splátky istiny

 Suma kapitalizovaných úrokov pred dňom začatia čerpania úveru

 Vážená priemerná doba splácania

 Vysvetlenie dôvodu, prečo sa podpora neposkytuje podľa článku 3 písm. a) a b)

4. Minimálna úroková sadzba použitá podľa článku 4 prílohy II

j)    Príloha IV, článok 9

1. Presný opis projektu:

 nové elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje energie a vodu alebo modernizácia jestvujúcich elektrární využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a vodu vrátane konkrétneho sektora, ako sa uvádza v dodatku I k prílohe IV, alebo

 v prípade projektu vodnej elektrárne údaj, či ide o projekt novej veľkej vodnej elektrárne (ako sa vymedzuje v dodatku IV k prílohe IV), alebo

 v prípade projektov, ktoré spadajú do kategórií projektov uvedených v dodatku II k prílohe IV, preukázanie, ako projekt spĺňa kritériá podpory stanovené v článku 2 písm. b) prílohy IV.

2. Profil splácania istiny a platby úrokov podľa: článku 5) písm. a) bodu 1, článku 5 písm. a) bodu 2 alebo článku 5 písm. c) prílohy IV.

3. Ak sa štátna podpora poskytuje podľa článku 5 písm. c) prílohy IV, uveďte tieto informácie:

 Profil splácania

 Interval splátok

 Obdobie odo dňa začatia čerpania úveru do prvej splátky istiny

 Suma kapitalizovaných úrokov pred dňom začatia čerpania úveru

 Vážená priemerná doba splácania

 Vysvetlenie dôvodu, prečo sa podpora neposkytuje podľa článku 5 písm. a) a b)

4. Minimálna úroková sadzba použitá podľa článku 6 prílohy IV

k)    Príloha X, článok 5

1. Vysvetlenie, prečo sa poskytujú finančné podmienky projektu

2. Hodnota zmluvy, vo vzťahu k zákazke na kľúč, častiam subdodávok atď.

3. Presný opis projektu

4. Druh krytia poskytnutého pred dňom začatia čerpania úveru

5. Percento krytia politického rizika pred dňom začatia čerpania úveru

6. Percento krytia obchodného rizika pred dňom začatia čerpania úveru

7. Druh krytia poskytnutého po dni začatia čerpania úveru

8. Percento krytia politického rizika po dni začatia čerpania úveru

9. Percento krytia obchodného rizika po dni začatia čerpania úveru

10. Obdobie výstavby (v prípade vhodnosti)

11. Dĺžka obdobia čerpania úveru

12. Vážená priemerná doba splácania

13. Profil splácania

14. Interval splátok

15. Obdobie odo dňa začatia čerpania úveru do prvej splátky istiny

16. Percento istiny splatené do polovice úveru

17. Suma kapitalizovaných úrokov pred dňom začatia čerpania úveru

18. Iné poplatky, ktoré prijala agentúra pre vývozné úvery (ECA), napr. poplatky za záväzok (dobrovoľné, okrem operácií s kupujúcimi z krajiny OECD s vysokými príjmami)

19. Poistná sadzba (dobrovoľné, okrem projektov v krajinách OECD s vysokými príjmami)

20. Potvrdenie (a v prípade potreby vysvetlenie), že operácia obsahuje/charakterizuje ju:

 financovanie konkrétneho hospodárskeho subjektu, pri ktorom veriteľ považuje peňažné toky a zisky tohto hospodárskeho subjekty za zdroj finančných prostriedkov, z ktorého sa splatí úver, a aktíva tohto hospodárskeho subjektu za kolaterál úveru,

 financovanie vývoznej operácie (právne a ekonomicky) nezávislou projektovou spoločnosťou, napríklad spoločnosťou na zvláštny účel, pokiaľ ide o investičné projekty prinášajúce vlastné výnosy,

 primerané rozdelenie rizika medzi partnermi projektu, napr. súkromní akcionári alebo úveru schopní verejní akcionári, vývozcovia, veritelia, odberatelia tovaru, vrátane primeraného základného imania,

 peňažný tok projektu behom celého obdobia splácania je dostatočný, aby pokryl prevádzkové náklady a dlhovú službu pre vonkajšie zdroje,

 prednostné odpočítanie prevádzkových nákladov a dlhovej služby od výnosov projektu,

 kupujúci/dlžník iný ako štátny orgán, bez akejkoľvek záruky splácania poskytnutej štátnym orgánom,

 zabezpečenie výnosov/aktív projektu na základe aktív, napr. postúpenie práv, zábezpeka, účty výnosov,

 obmedzený alebo žiadny postih akcionárov súkromného sektora sponzorujúcich projekt po jeho ukončení.

l)    Príloha X, článok 5 pre projekty v krajinách OECD s vysokými príjmami

1. Celková suma syndikovaného dlhu za projekt vrátane štátnych a súkromných veriteľov

2. Celková suma syndikovaného dlhu od súkromných veriteľov

3. Percento syndikovaného dlhu poskytnutého účastníkmi

4. Potvrdenie, že:

 v súvislosti s účasťou na syndikovanom úvere so súkromnými finančnými inštitúciami, ktoré nevyužívajú štátnu podporu vývozných úverov, účastník je menšinovým partnerom s rovnocenným postavením s ostatnými počas celého obdobia splatnosti úveru,

 poistná sadzba oznámená v písm. k) bode 19 nie je nižšia ako dostupné financovanie zo súkromného trhu a je porovnateľná so zodpovedajúcimi sadzbami účtovanými inými súkromnými finančnými inštitúciami, ktoré sa zúčastňujú na syndikovaní.
PRÍLOHA VI

VÝPOČET MINIMÁLNYCH POISTNÝCH SADZIEB

Vzorec na výpočet sadzby MPR

Vzorec na výpočet uplatniteľnej sadzby MPR pre vývozný úver zahŕňajúci dlžníka/ručiteľa v krajine zaradenej do kategórie rizika krajiny 1 – 7 je:

image

kde:

ai = koeficient rizika krajiny v kategórii rizika krajiny i (i = 1 – 7)

cin = koeficient rizika kupujúceho v kategórii kupujúceho n (n = SOV+, SOV/CCO, CC1 – CC5) v kategórii rizika krajiny i (i = 1 – 7)

bi = konštanta pre kategóriu rizika krajiny i (i = 1 – 7)

HOR = horizont rizika

PCC = percento krytia obchodného rizika (rizika kupujúceho)

PCP = percento krytia politického rizika (rizika krajiny)

CEF = faktor zníženia úverového rizika

QPFi = faktor kvality produktu v kategórii rizika krajiny i (i = 1 – 7)

PCFi = faktor percenta krytia v kategórii rizika krajiny i (i = 1 – 7)

BTSF = faktor hodnotenia „lepší ako suverénny dlžník“

LCF = faktor miestnej meny

Uplatniteľná kategorizácia krajín podľa rizika

Uplatniteľná kategorizácia krajín podľa rizika sa určí podľa článku 24 písm. e), čím sa následne stanoví koeficient rizika krajiny (ai) a konštanta (bi), ktoré sa získajú z nasledujúcej tabuľky: 

1

2

3

4

5

6

7

a

0,090

0,200

0,350

0,550

0,740

0,900

1,100

b

0,350

0,350

0,350

0,350

0,750

1,200

1,800

Voľba správnej kategórie rizika kupujúceho

Správna kategória rizika kupujúceho sa zvolí z nasledujúcej tabuľky, ktorá poskytuje stanovené kombinácie kategórií rizika krajiny a kupujúceho i dohodnutú zhodu medzi kategóriami rizika kupujúceho CC1 – CC5 a klasifikáciami akreditovaných ratingových agentúr. Vypracovali sa kvalitatívne opisy každej kategórie rizika kupujúceho (SOV+ až CC5), čo uľahčuje kategorizáciu dlžníkov (a ručiteľov). Tieto opisy sú uvedené v prílohe XII.Kategória rizika krajiny

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

CC1 AAA až AA-

CC1 A+ až A-

CC1 BBB+ až BBB-

CC1 BB+ až BB

CC1 BB-

CC1 B+

CC1 B

CC2 A+ až A-

CC2 BBB+ až BBB-

CC2 BB+ až BB

CC2 BB-

CC2 B+

CC2 B

CC2 B- alebo horšie

CC3 BBB+ až BBB-

CC3 BB+ až BB

CC3 BB-

CC3 B+

CC3 B

CC3 B- alebo horšie

 

CC4 BB+ až BB

CC4 BB-

CC4 B+

CC4 B

CC4 B- alebo horšie

 
 

CC5 BB- alebo horšie

CC5 B+ alebo horšie

CC5 B alebo horšie

CC5 B- alebo horšie

 
 
 

Zvolená kategória rizika kupujúceho v kombinácii s príslušnou kategóriou rizika krajiny určuje koeficient rizika kupujúceho (cin), ktorý sa získa z nasledujúcej tabuľky:Kategória rizika kupujúceho

Kategória rizika krajiny

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

SOV/CC0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CC1

0,110

0,120

0,110

0,100

0,100

0,100

0,125

CC2

0,200

0,212

0,223

0,234

0,246

0,258

0,271

CC3

0,270

0,320

0,320

0,350

0,380

0,480

neuplatňuje sa

CC4

0,405

0,459

0,495

0,540

0,621

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

CC5

0,630

0,675

0,720

0,810

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Horizont rizika (HOR)

Horizont rizika (HOR) sa vypočíta takto:

Pre štandardné profily splácania (t. j. rovnaké polročné splátky istiny):

image

Pre neštandardné profily splácania:

image

Mernou jednotkou času v uvedených vzorcoch sú roky.

Percento krytia obchodného rizika (rizika kupujúceho) (PCC) a politického rizika (rizika krajiny (PCP)

Percento krytia (PCC a PCP) sa vo vzorci na výpočet sadzby MPR vyjadruje ako desatinné číslo (t. j. 95 % sa vyjadruje ako 0,95).

Zníženie úverového rizika kupujúceho

Hodnota faktora zníženia úverového rizika (CEF) je 0 pre všetky operácie, ktoré nie sú predmetom znižovania úverového rizika kupujúceho. Hodnota CEF pre operácie, ktoré sú predmetom zníženia úverového rizika kupujúceho, sa stanoví podľa prílohy VIII (s výhradou obmedzení stanovených v článku 31 písm. c) dohody) a nesmie presiahnuť hodnotu 0,35.

Faktor kvality produktu (QPF)

Faktor (QPF) sa získa z nasledujúcej tabuľky:Kvalita produktu

Kategória rizika krajiny

1

2

3

4

5

6

7

Podštandardný

0,9965

0,9935

0,9850

0,9825

0,9825

0,9800

0,9800

Štandardný

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Nadštandardný

1,0035

1,0065

1,0150

1,0175

1,0175

1,0200

1,0200

Faktor percenta krytia (PCF)

Faktor PCF sa stanoví takto:

Pre (max(PCC, PCP) ≤ 0,95, PCF = 1)

Pre (max(PCC, PCP) > 0,95,

image

Koeficient percenta krytia sa získa z nasledujúcej tabuľky:Kategória rizika krajiny

 

1

2

3

4

5

6

7

Koeficient percenta krytia

0,00000

0,00337

0,00489

0,01639

0,03657

0,05878

0,08598

Faktor hodnotenia „lepší ako suverénny dlžník“ (BTSF)

Ak je dlžník zaradený do kategórie rizika kupujúceho „lepší ako suverénny dlžník“ (SOV+), BTSF = 0,9, inak BTSF = 1.

Faktor miestnej meny (LCF)

Pri operáciách s využitím zmiernenia rizika krajiny formou miestnej meny nesmie byť hodnota faktora LCF vyššia ako 0,2. Hodnota LCF pre všetky ostatné operácie je 0.
PRÍLOHA VII

KRITÉRIÁ A PODMIENKY UPLATŇOVANIA ZÁRUKY SPLATENIA TREŤOU STRANOU A KATEGORIZÁCIE MNOHOSTRANNÝCH ALEBO REGIONÁLNYCH INŠTITÚCIÍ

ÚČEL

Táto príloha stanovuje kritériá a podmienky, ktoré upravujú uplatňovanie záruk splatenia treťou stranou vrátane záruky splatenia kategorizovanou mnohostrannou alebo regionálnou inštitúciou v súlade s článkom 24 písm. e) dohody. Zároveň poskytuje kritériá, podľa ktorých je potrebné posudzovať mnohostranné alebo regionálne inštitúcie s cieľom určiť, či sa inštitúcia má kategorizovať v súvislosti s článkom 28 dohody.

UPLATŇOVANIE

Prípad 1:    Záruka na celú sumu v riziku

Ak sa zabezpečenie vo forme záruky splatenia poskytuje subjektom na celú sumu v riziku (t. j. istinu a úroky), uplatniteľnou kategorizáciou rizika krajiny a kategorizáciou rizika kupujúceho môže byť kategorizácia ručiteľa, ak sú splnené tieto kritériá:

 záruka sa vzťahuje na celú dĺžku trvania úveru,

 záruka je neodvolateľná, bezpodmienečná a dostupná na požiadanie,

 záruka je právoplatná a možno ju vymáhať v jurisdikcii krajiny ručiteľa,

 ručiteľ je úveru schopný vzhľadom na objem zaručeného dlhu,

 na ručiteľa sa vzťahujú predpisy o menovej regulácii a prevodoch krajiny, v ktorej má sídlo.

V prípade kategorizovaných mnohostranných alebo regionálnych inštitúcií, ktoré konajú ako ručitelia, platia nasledujúce kritériá:

 záruka sa vzťahuje na celú dĺžku trvania úveru,

 záruka je neodvolateľná, bezpodmienečná a dostupná na požiadanie,

 ručiteľ je právne zodpovedný za celú sumu úveru,

 splátky sa realizujú priamo v prospech veriteľa.

Ak je ručiteľom dcérska spoločnosť/materská spoločnosť subjektu, pre ktorý sa poskytuje záruka, účastníci v závislosti od prípadu určia, či: (1) pri zohľadnení vzťahu medzi dcérskou spoločnosťou a materskou spoločnosťou a úrovne právnej zodpovednosti materskej spoločnosti je dcérska spoločnosť/materská spoločnosť právne a finančne nezávislá a môže splniť svoje platobné záväzky, (2) dcérska spoločnosť/materská spoločnosť by mohli byť dotknuté miestnymi udalosťami/právnymi predpismi alebo zásahom štátneho orgánu a či (3) v prípade neschopnosti splácať by ústredie spoločnosti uznalo svoju zodpovednosť za platobné záväzky.

Prípad 2:    Záruka na obmedzenú sumu

Ak sa zabezpečenie vo forme záruky splatenia poskytuje subjektom na obmedzenú sumu v riziku (t. j. istinu a úroky), uplatniteľnou kategorizáciou rizika krajiny a kategorizáciou rizika kupujúceho môže byť kategorizácia ručiteľa pre tú časť úveru, na ktorú sa vzťahuje záruka, ak sú splnené všetky ďalšie kritériá uvedené pre prípad 1.

Na nezaručenú časť je uplatniteľnou kategorizáciou rizika krajiny a kategorizáciou rizika kupujúceho príslušná kategorizácia dlžníka.

Kategorizácia mnohostranných alebo regionálnych inštitúcií

Mnohostranné a regionálne inštitúcie sú oprávnené na kategorizáciu, ak daná inštitúcia vo všeobecnosti nepodlieha predpisom o menovej regulácii a prevodoch krajiny, v ktorej má sídlo. Tieto inštitúcie sa zaraďujú do kategórií rizika krajiny 0 až 7 v závislosti od prípadu podľa hodnotenia rizika každej z nich a po zohľadnení, či:

 inštitúcia je právne a finančne nezávislá,

 na všetky aktíva inštitúcie sa vzťahuje ochrana pred znárodnením alebo skonfiškovaním,

 inštitúcia požíva úplnú slobodu prevodu a konverzie finančných prostriedkov,

 inštitúcia nie je vystavená zásahom vlády v krajine, v ktorej má sídlo,

 inštitúcia má daňovú imunitu a

 existuje povinnosť všetkých jej členských krajín vložiť dodatočný kapitál na splnenie záväzkov inštitúcie.

Pri tomto hodnotení by sa mali zohľadniť aj minulé skúsenosti s platením v situáciách, keď neschopnosť splácať úver nastane v dôsledku úverového rizika buď v krajine, kde sa nachádza jej sídlo, alebo v krajine dlžníka; a všetky ďalšie faktory, ktoré sa môžu považovať za vhodné v procese hodnotenia.

Zoznam kategorizovaných mnohostranných a regionálnych inštitúcií nie je uzatvorený a účastník môže navrhnúť inštitúciu na preskúmanie podľa uvedených kritérií. Účastníci zverejnia kategorizáciu mnohostranných a regionálnych inštitúcií.
PRÍLOHA VIII

KRITÉRIÁ A PODMIENKY UPLATŇOVANIA METÓD ZMIERNENIA RIZIKA KRAJINY A ZNÍŽENIA ÚVEROVÉHO RIZIKA KUPUJÚCEHO

ÚČEL

V tejto prílohe sa uvádzajú údaje o metódach zmiernenia rizika krajiny uvedených v článku 30 písm. a) dohody a metódach zníženia úverového rizika kupujúceho uvedených v článku 31 písm. a) dohody. Tieto údaje sa týkajú kritérií, podmienok a konkrétnych okolností, ktoré sa vzťahujú na ich používanie, ako aj na ich vplyv na sadzbu MPR.

METÓDY ZMIERNENIA RIZIKA KRAJINY

1.    Štruktúra budúcich tokov v zahraničí v spojení s viazaným účtom v zahraničí

Vymedzenie:

Písomný doklad, napríklad listina, akt alebo zmluva o postúpení alebo správe majetku, zapečatený a odovzdaný tretej strane (t. j. osobe, ktorá nie je stranou príslušného nástroja), ktorý má táto tretia strana držať až do splnenia určitých podmienok, a potom ho má odovzdať inej strane, čím nadobudne účinnosť. Ak sa splnia nasledujúce kritériá, s prihliadnutím na ďalšie vymenované faktory, táto metóda môže zmenšiť alebo odstrániť riziká prevodu, najmä v kategóriách krajín s vyšším rizikom.

Kritériá:

Viazaný účet sa týka projektov s devízovými príjmami a toky na viazanom účte vytvára buď projekt samotný, a/alebo iné vývozné pohľadávky v zahraničí.

Viazaný účet sa vedie v zahraničí, t. j. nachádza sa mimo krajiny projektu, kde sú riziká prevodu alebo iné riziká krajiny veľmi obmedzené (t. j. v krajine zaradenej do kategórie 0).

Viazaný účet je zriadený v prvotriednej banke, ktorá nie je priamo ani nepriamo kontrolovaná záujmami dlžníka, ani krajinou dlžníka.

Financovanie účtu je zaistené dlhodobými alebo inými vhodnými zmluvami.

Kombinácia zdrojov príjmov (t. j. vytvárané projektom samotným, a/alebo inými zdrojmi) dlžníka, ktoré pretekajú cez účet, sú denominované v tvrdej mene a možno primerane očakávať, že spolu budú dostatočné na krytie dlhovej služby počas celého trvania úveru, a pochádzajú od jedného alebo viacerých úveru schopných zahraničných klientov so sídlom v krajinách s lepším rizikom ako krajina, kde sa nachádza projekt (t. j. zvyčajne v krajinách zaradených do kategórie 0).

Dlžník vydá zahraničným klientom neodvolateľný pokyn, aby úhradu vykonávali priamo v prospech účtu (t. j. platby nie sú zasielané prostredníctvom účtu kontrolovaného dlžníkom alebo prostredníctvom jeho krajiny).

Finančné prostriedky, ktoré sa majú viesť na účte, zodpovedajú najmenej šiestim mesiacom dlhovej služby. Ak sa v rámci finančnej štruktúry projektu uplatňujú pružné lehoty splácania, na

účte sa musí viesť suma zodpovedajúca skutočnej šesťmesačnej dlhovej službe za týchto pružných podmienok; táto suma sa môže časom meniť v závislosti od profilu dlhovej služby.

 Dlžník má obmedzený prístup k účtu (t. j. až po zaplatení dlhovej služby v rámci úveru).

 Príjmy uložené na účte sa počas celého obdobia trvania úveru postupujú veriteľovi ako priamemu príjemcovi..

 Na zriadenie účtu boli vydané všetky zákonom vyžadované povolenia miestnych a akýchkoľvek iných príslušných orgánov.

 Viazaný účet a zmluvné dojednania nesmú byť podmienečné a/alebo zrušiteľné a/alebo časovo obmedzené.

Ďalšie faktory, ktoré je potrebné zohľadniť:

Táto metóda sa uplatňuje s individuálnym posudzovaním uvedených charakteristík v každom jednotlivom prípade, a okrem iného s prihliadnutím na:

 krajinu, dlžníka (t. j. buď verejný alebo súkromný), sektor, citlivosť príslušných komodít alebo služieb vrátane ich dostupnosti po celé obdobie trvania úveru, klientov,

 právne štruktúry, napr. či mechanizmus je dostatočne odolný voči vplyvu dlžníka alebo jeho krajiny,

 mieru, v akej je táto metóda vystavená zásahu, obnove alebo zrušeniu vládou,

 či účet bude dostatočne chránený proti rizikám súvisiacim s projektom,

 sumu, ktorá bude prichádzať na účet, a na mechanizmus udržiavania primeranej rezervy,

 situáciu vo vzťahu k Parížskemu klubu (napr. možná výnimka),

 možný účinok iných rizík krajiny ako riziko prevodu,

 ochranu proti rizikám krajiny, v ktorej je účet zriadený,

 kontrakty s klientmi vrátane ich povahy a trvania a

 celkovú sumu očakávaných devízových príjmov v súvislosti s celkovou sumou úveru.

Vplyv na sadzbu MPR

Uplatnenie tejto metódy zmiernenia rizika krajiny môže viesť k zlepšeniu použiteľnej kategorizácie rizika krajiny o jednu kategóriu pre danú operáciu s výnimkou operácií v kategórii rizika krajiny 1.

2.    Financovanie v miestnej mene

Vymedzenie:

Zmluva a financovanie dohodnuté v zameniteľných a dostupných miestnych (nie tvrdých) menách financované z miestnych zdrojov, čím sa vylučuje alebo obmedzuje riziko prevodu. Primárny záväzok dlžníka v miestnej mene nebude v zásade dotknutý, ak sa naplnia prvé dve úverové riziká krajiny.

Kritériá:

 Záväzky agentúry pre vývozné úvery a poistné plnenie alebo platby v prospech priameho veriteľa sú vyjadrené/sa vykonávajú v miestnej mene.

 Agentúra pre vývozné úvery zvyčajne nie je vystavená riziku prevodu.

 Za normálnych okolností sa nebude vyžadovať, aby sa vklady v miestnej mene zamenili na tvrdú menu.

 Splátky dlžníka v jeho vlastnej mene a v jeho krajine predstavujú právoplatné plnenie úverového záväzku.

 Ak príjmy dlžníka sú v miestnej mene, dlžník je chránený proti negatívnemu vývoju menového kurzu.

 Predpisy o prevode uplatniteľné v krajine dlžníka by nemali mať vplyv na povinnosti dlžníka týkajúce sa splátok, ktoré zostanú v miestnej mene.

Ďalšie faktory, ktoré je potrebné zohľadniť:

Táto metóda sa uplatňuje selektívne v súvislosti so zameniteľnými a prevoditeľnými menami, ak príslušné hospodárstvo je zdravé. Agentúra pre vývozné úvery účastníka by mala byť schopná plniť svoje záväzky týkajúce sa úhrady poistného plnenia vyjadreného vo svojej miestnej mene v prípade, že sa miestna mena stane „neprevoditeľnou“ alebo „nezameniteľnou“ po tom, čo agentúra pre vývozné úvery prevezme zodpovednosť za daný záväzok. (Priamy veriteľ však bude tomuto riziku vystavený.)

Vplyv na sadzbu MPR

Použitie tejto metódy zmiernenia rizika môže viesť k zníženiu časti sadzby MPR súvisiacej s úverovým rizikom krajiny (t. j. faktor miestnej meny [LCF] s hodnotou maximálne 0,2) maximálne o 20 %.

ZNÍŽENIE ÚVEROVÉHO RIZIKA KUPUJÚCEHO

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené definície metód zníženia úverového rizika kupujúceho, ktoré možno použiť, ako aj ich maximálny vplyv na platné MPR prostredníctvom faktora CEF vo vzorci MPR.Zníženie úverového rizika

Definícia

Maximálny faktor CEF

Postúpenie zmluvných výnosov alebo pohľadávok

Ak má dlžník zmluvy so silnými, zahraničnými alebo miestnymi odberateľmi, právne vymáhateľné postúpenie zmluvy poskytuje právo vymáhať zmluvy dlžníka a/alebo prijať rozhodnutia na základe významných zmlúv namiesto dlžníka v prípade neschopnosti splácať úver. Priama dohoda s treťou osobou v operácii (miestnym štátnym úradom v prípade operácie z oblasti baníctva alebo energetiky) umožňuje veriteľom obrátiť sa na štát s cieľom domáhať sa opravných prostriedkov za vyvlastnenie alebo iné porušenie zmluvných záväzkov súvisiacich s operáciou.

Existujúca spoločnosť pôsobiaca na náročnom trhu alebo v náročnom sektore môže mať pohľadávky spojené s predajom produkcie v spoločnosti alebo spoločnostiach so sídlom v stabilnejšom prostredí. Pohľadávky by všeobecne boli v tvrdej mene, ale nemusia byť predmetom konkrétneho zmluvného vzťahu. Postúpenie týchto pohľadávok by mohlo poskytnúť zábezpeku na základe aktív v účtovníctve dlžníka, čím veriteľ získava preferenčné zaobchádzanie v prípade peňažného toku vytvoreného dlžníkom.

0,10

Zábezpeka na základe aktív

Kontrola nad aktívami prostredníctvom: (1) hypotéky na veľmi hnuteľný a cenný majetok a (2) majetku, ktorý sám osebe predstavuje hodnotu.

Zábezpeka na základe aktív je zábezpeka, ktorú možno pomerne ľahko spätne získať, napr. rušeň, zdravotnícke zariadenie alebo stavebné stroje. Pri oceňovaní takejto zábezpeky by mala agentúra ECA zohľadniť jednoduchosť opätovného nadobudnutia z právneho hľadiska. Inak povedané, hodnota je vyššia, keď sú aktíva zabezpečené v rámci stanoveného právneho režimu, zatiaľ čo hodnota je nižšia, keď je schopnosť opätovne nadobudnúť dané aktívum z právneho hľadiska sporná. Presnú hodnotu zábezpeky na základe aktív určuje trh, pričom relevantný „trh“ je rozsiahlejší než miestny trh, pretože aktívum sa môže premiestniť do inej jurisdikcie. POZNÁMKA: Použitie zníženia úverového rizika pomocou zábezpeky na základe aktív sa vzťahuje na riziko kupujúceho, keď je zábezpeka na základe aktív v internej držbe v rámci krajiny, v ktorej sa nachádza miesto uskutočnenia operácie.

0,25

Zábezpeka dlhodobým majetkom

Zábezpeka dlhodobým majetkom je obvykle časť vybavenia, ktoré vymedzuje jeho fyzická prítomnosť, napr. turbína alebo výrobné strojové zariadenie integrované do výrobnej linky. Účelom zábezpeky dlhodobým majetkom je zabezpečiť agentúre ECA väčší vplyv pri využívaní majetku s cieľom kompenzovať straty v prípade nesplácania. Hodnota zábezpeky dlhodobým majetkom sa líši v závislosti od ekonomických, právnych, trhových a iných faktorov.

0,15

Viazaný účet

Viazané účty sú rezervné účty na dlhovú službu alebo iné formy hotovostných účtov ,ktoré pre veriteľov drží ako zábezpeku strana, ktorá je mimo kontroly kupujúceho/dlžníka a ktorá s ním nemá žiadne spoločné vlastníctvo. Viazaná suma musí byť uložená alebo vopred viazaná. Hodnota takéhoto zabezpečenia je takmer vždy 100 % nominálnej sumy na týchto hotovostných účtoch. Umožňuje väčšiu kontrolu nad použitím hotovosti a zaručuje obsluhu dlhu pred voliteľnými výdavkami. POZNÁMKA: Použitie zníženia úverového rizika pomocou viazaného účtu sa vzťahuje na riziko kupujúceho, keď je viazaný účet v internej držbe v rámci krajiny, v ktorej sa nachádza miesto uskutočnenia operácie. Peňažná zábezpeka výrazne znižuje riziko nesplácania krytých splátok.

viazaná suma ako % úveru maximálne do 0,10
PRÍLOHA IX

ZOZNAM KRITÉRIÍ NA POSÚDENIE KVALITY Z HĽADISKA ROZVOJA

Zoznam kritérií na posúdenie kvality projektov financovaných z pomoci z hľadiska rozvoja

V posledných rokoch vypracoval Výbor pre rozvojovú pomoc (DAC) mnoho kritérií s cieľom zabezpečiť, aby projekty v rozvojových krajinách financované úplne alebo čiastočne v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (Official Development Assistance – ODA) prispievali k rozvoju. Tieto kritériá sú v podstate obsiahnuté v:

 Zásadách Výboru pre rozvojovú pomoc na posudzovanie projektov, 1988,

 Hlavných zásadách Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) pre združené financovanie a viazanú a čiastočne neviazanú oficiálnu rozvojovú pomoc, 1987 a

 Správnych postupoch obstarávania v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci, 1986.

SÚLAD PROJEKTU S CELKOVÝMI INVESTIČNÝMI PRIORITAMI PRIJÍMAJÚCEJ KRAJINY (VÝBER PROJEKTU)

Je projekt súčasťou programov investícií a verejných výdavkov, ktoré už schválili ústredné finančné a plánovacie orgány prijímajúcej krajiny?

(Uveďte úradný dokument, v ktorom sa spomína daný projekt, napr. program verejných investícií prijímajúcej krajiny).

Podieľa sa na financovaní projektu medzinárodná inštitúcia pre financovanie rozvoja?

Existujú dôkazy, že projekt bol posúdený a odmietnutý medzinárodnou inštitúciou pre financovanie rozvoja alebo iným členom Výboru pre rozvojovú pomoc na základe nízkej priority pre rozvoj?

Pokiaľ ide o projekt súkromného sektoru, schválila ho vláda prijímajúcej krajiny?

Vzťahuje sa na projekt medzivládna dohoda, ktorá ustanovuje širší rozsah činností pomoci darcovskej krajiny v prijímajúcej krajine?

PRÍPRAVA A POSUDZOVANIE PROJEKTOV

Bol projekt pripravený, vypracovaný a posúdený podľa súboru noriem a kritérií, ktoré sú v zásade v súlade so zásadami pre posudzovanie projektov (Principles for Project Appraisal – PPA) Výboru pre rozvojovú pomoc? Príslušné zásady sa týkajú posudzovania projektov na základe:

a) ekonomických aspektov (odseky 30 až 38 PPA),

b) technických aspektov (odsek 22 PPA),

c) finančných aspektov (odseky 23 až 29 PPA).

V prípade projektu vytvárajúceho zisk, najmä ak z neho vyplýva produkcia pre voľný trh, preniesol sa prvok zvýhodnenia obsiahnutý vo finančnej pomoci na konečného užívateľa finančných prostriedkov? (odsek 25 PPA).

a) inštitucionálne posúdenie (odseky 40 až 44 PPA);

b) sociálna a distribučná analýza (odseky 47 až 57 PPA);

c) posúdenie z hľadiska vplyvov na životné prostredie (odseky 55 až 57 PPA).

POSTUPY OBSTARÁVANIA

Ktorý z nasledujúcich spôsobov verejného obstarávania sa bude používať? (Pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, pozri zásady uvedené v Správnych postupoch obstarávania v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci.)

a) Medzinárodná verejná súťaž (zásada obstarávania III a jej príloha 2: Minimálne podmienky na účinnú medzinárodnú verejnú súťaž)

b) Vnútroštátna verejná súťaž (zásada obstarávania IV)

c) Neformálna súťaž alebo priame rokovacie konanie (zásady obstarávania V A alebo B).

Predpokladá sa kontrola ceny a kvality dodávok (odsek 63 PPA)?
PRÍLOHA X

PODMIENKY UPLATNITEĽNÉ NA OPERÁCIE PROJEKTOVÉHO FINANCOVANIA

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

1.   ROZSAH PÔSOBNOSTI

a) Táto príloha stanovuje podmienky, ktoré účastníci môžu podporiť, pokiaľ ide o operácie projektového financovania, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti uvedené v dodatku 1.

b) Ak táto príloha neobsahuje zodpovedajúce ustanovenie, uplatňujú sa podmienky dohody.

KAPITOLA II

Finančné podmienky ( 32 )

2.   MAXIMÁLNE LEHOTY SPLATNOSTI

Maximálna lehota splatnosti je 14 rokov.

3.   SPLÁCANIE ISTINY A PLATBA ÚROKOV

Suma istiny vývozného úveru sa môže splácať v nerovnakých splátkach a istina a úroky sa môžu splácať menej často ako v polročných splátkach, ak sú splnené tieto podmienky:

a) Žiadna jednotlivá splátka istiny alebo skupina splátok istiny za šesťmesačné obdobie neprekročí 25 % sumy istiny úveru.

b) Prvá splátka istiny sa vykoná najneskôr 24 mesiacov po dni začatia čerpania úveru a najmenej 2 % sumy istiny úveru sa splatia 24 mesiacov po dni začatia čerpania úveru.

c) Úroky sa platia minimálne každých 12 mesiacov a prvá platba úrokov sa vykoná najneskôr šesť mesiacov po dni začatia čerpania úveru.

d) Vážená priemerná doba splácania neprekročí sedem a štvrť roka.

e) Účastník zašle oznámenie vopred podľa článku 5 tejto prílohy.

4.   MINIMÁLNE FIXNÉ ÚROKOVÉ SADZBY

Ak účastníci poskytujú štátnu podporu financovania na úvery s fixnou úrokovou sadzbou:

a) pokiaľ ide o lehoty splácania do a vrátane 12 rokov, účastníci uplatňujú príslušné obchodné referenčné úrokové sadzby (Commercial Interest Reference Rates – CIRR) v súlade s článkom 20 dohody,

b) pokiaľ ide o lehoty splácania dlhšie ako 12 rokov, na všetky meny sa uplatňuje prirážka 20 bázických bodov k CIRR.

KAPITOLA III

Postupy

5.   OZNÁMENIE VOPRED V SÚVISLOSTI S OPERÁCIAMI PROJEKTOVÉHO FINANCOVANIA

Účastník oznámi všetkým účastníkom úmysel poskytnúť podporu v súlade s podmienkami tejto prílohy najmenej desať kalendárnych dní pred prijatím záväzku. Oznámenie sa zasiela v súlade s prílohou V dohody. Ak ktorýkoľvek účastník požiada o vysvetlenie v súvislosti s podmienkami podporovanými počas tohto obdobia, oznamujúci účastník počká pred prijatím akéhokoľvek záväzku ďalších desať kalendárnych dní.
Dodatok I

Kritériá oprávnenosti v prípade operácií projektového financovania

I.   ZÁKLADNÉ KRITÉRIÁ

Operácia obsahuje/je charakterizovaná nasledovným:

a) financovanie konkrétneho hospodárskeho subjektu, pri ktorom veriteľ považuje peňažné toky a zisky tohto hospodárskeho subjekty za zdroj finančných prostriedkov, z ktorého sa splatí úver, a aktíva tohto hospodárskeho subjektu za kolaterál úveru;

b) financovanie vývoznej operácie (právne a ekonomicky) nezávislou projektovou spoločnosťou, napríklad spoločnosťou na zvláštny účel, pokiaľ ide o investičné projekty prinášajúce vlastné výnosy;

c) primerané rozdelenie rizika medzi partnermi projektu, napr. súkromní akcionári alebo úveru schopní verejní akcionári, vývozcovia, veritelia, odberatelia tovaru, vrátane primeraného základného imania;

d) peňažný tok projektu behom celého obdobia splácania je dostatočný, aby pokryl prevádzkové náklady a dlhovú službu pre vonkajšie zdroje;

e) prednostné odpočítanie prevádzkových nákladov a dlhovej služby od výnosov projektu;

f) kupujúci/dlžník iný ako štátny orgán, bez akejkoľvek záruky splácania poskytnutej štátnym orgánom (okrem záruky na plnenie zmluvy, napríklad dohody o odbere tovaru);

g) zabezpečenie výnosov/aktív projektu na základe aktív, napr. postúpenie práv, zábezpeka, účty výnosov;

h) obmedzený alebo žiadny postih akcionárov súkromného sektora sponzorujúcich projekt po jeho ukončení.

II.   DODATOČNÉ KRITÉRIÁ V PRÍPADE OPERÁCIÍ PROJEKTOVÉHO FINANCOVANIA V KRAJINÁCH OECD S VYSOKÝMI PRÍJMAMI

Operácia obsahuje/je charakterizovaná nasledovným:

a) účasť na syndikovaní úveru so súkromnými finančnými inštitúciami, ktoré nevyužívajú štátom podporované vývozné úvery, pričom:

1) účastník je menšinovým partnerom s rovnocenným postavením s ostatnými počas celého obdobia splatnosti úveru a

2) štátom podporovaný vývozný úver poskytovaný účastníkmi obsahuje menej ako 50 % syndikovania,

b) poistné sadzby pre akúkoľvek štátnu podporu nie sú nižšie ako dostupné financovanie zo súkromného trhu a sú porovnateľné so zodpovedajúcimi sadzbami účtovanými inými súkromnými finančnými inštitúciami, ktoré sa zúčastňujú na syndikovaní.
PRÍLOHA XI

ZOZNAM VYMEDZENÍ POJMOV

Na účel tejto dohody:

a)

Záväzok : vyhlásenie v ľubovoľnej forme, ktorým sa prijímajúcej krajine, kupujúcemu, dlžníkovi, vývozcovi alebo finančnej inštitúcii oznamuje ochota alebo úmysel poskytnúť štátnu podporu.

b)

Spoločné stanovisko : dohovor účastníkov o súhlase s konkrétnymi podmienkami poskytnutia štátnej podpory v konkrétnej operácii alebo za osobitných okolností. Pravidlá dohodnutého spoločného stanoviska sú nadradené pravidlám dohody len v súvislosti s operáciou alebo okolnosťami uvedenými v príslušnom spoločnom stanovisku.

c)

Úroveň zvýhodnenia viazanej pomoci : v prípade grantov je úroveň zvýhodnenia 100 %. V prípade úverov sa úroveň zvýhodnenia rovná rozdielu medzi nominálnou hodnotou úveru a diskontovanou skutočnou hodnotou budúcich splátok dlhovej služby, ktoré má vykonať dlžník. Tento rozdiel sa vyjadruje ako percento nominálnej hodnoty úveru.

d)

Vyradenie z prevádzky : zatvorenie alebo demontáž jadrovej elektrárne.

e)

Hodnota vývoznej zmluvy : celková suma, ktorú má zaplatiť odberateľ alebo ktorá sa má zaplatiť v mene odberateľa za vyvážaný tovar a/alebo za vyvážané služby, t. j. bez miestnych nákladov, ako sú vymedzené nižšie. V prípade lízingu sa nezahŕňa tá časť lízingovej platby, ktorá zodpovedá úroku.

f)

Konečný záväzok : pre vývoznú úverovú operáciu (buď vo forme jednotlivej operácie alebo úverovej linky) sa konečný záväzok dosiahne, ak sa účastník zaviaže k presným a úplným finančným podmienkam buď na základe recipročnej dohody alebo jednostranným aktom.

g)

Počiatočná zásielka paliva : počiatočná zásielka paliva sa obmedzuje na pôvodne inštalované atómové jadro plus dve následné nové zásielky, ktoré spolu tvoria maximálne dve tretiny atómového jadra.

h)

Podpora úrokovej sadzby : dohoda medzi vládou a bankami alebo inými finančnými inštitúciami, ktorá umožňuje poskytovanie financovania vývozu pri fixnej sadzbe na úrovni sadzby CIRR alebo nad ňou.

i)

Úverová linka : rámec v akejkoľvek podobe pre exportné úvery, ktorý zahŕňa sériu operácií, ktoré môžu alebo nemusia súvisieť s určitým projektom.

j)

Miestne náklady : výdavky na tovar a služby v krajine kupujúceho, ktoré sú potrebné buď na plnenie zmluvy vývozcu alebo na realizáciu projektu, ktorého súčasťou je zmluva vývozcu. Medzi ne nepatrí provízia pre obchodného zástupcu vývozcu v krajine kupujúceho.

k)

Čisté krytie : štátna podpora poskytovaná vládou alebo v mene vlády len formou záruky alebo poistenia na vývozný úver, t. j. nie je spojená so štátnou podporou financovania.

l)

Lehota splácania : lehota začínajúca v deň začatia čerpania úveru, ako je vymedzený v tejto prílohe, a končiaca k zmluvnému dátumu konečnej splátky istiny.

m)

Deň začatia čerpania úveru :

1)  Časti alebo komponenty (medziprodukty) vrátane súvisiacich služieb: v prípade častí alebo komponentov deň začatia čerpania úveru nie je neskorší ako skutočný dátum prebratia tovaru alebo vážený priemerný dátum prebratia tovaru (vrátane služieb, ak je to vhodné) kupujúcim, alebo v prípade služieb dátum predloženia faktúr klientovi alebo prevzatia služieb klientom.

2)  Kvázi investičný tovar vrátane súvisiacich služieb – stroje alebo zariadenia vo všeobecnosti relatívne nízkej jednotkovej hodnoty určené na použitie v priemyselnom procese alebo na výrobné alebo obchodné využitie: v prípade kvázi investičného tovaru deň začatia čerpania úveru nie je neskorší ako skutočný dátum prebratia tovaru alebo vážený priemerný dátum prebratia tovaru kupujúcim, alebo ak vývozca má zodpovednosť za uvedenie do prevádzky, najneskorším dňom začatia čerpania úveru je deň uvedenia do prevádzky, respektíve v prípade služieb dátum predloženia faktúr klientovi alebo prevzatia služieb klientom. V prípade zákazky na poskytnutie služieb, pri ktorej má dodávateľ zodpovednosť za uvedenie do prevádzky, najneskorším dňom začatia čerpania úveru je deň uvedenia do prevádzky.

3) Investičný tovar a projektové služby – stroje alebo zariadenia vysokej hodnoty určené na využitie v priemyselnom procese alebo na výrobné alebo obchodné využitie:

V prípade zmluvy na predaj investičného tovaru, ktorý sa skladá z jednotlivých položiek použiteľných samostatne je najneskorším dňom začatia čerpania úveru skutočný dátum, keď kupujúci nadobudne fyzické vlastníctvo tovaru, alebo vážený priemerný dátum, keď kupujúci nadobudne fyzické vlastníctvo tovaru.

V prípade zmluvy na predaj investičných zariadení pre kompletné prevádzky alebo závody, pri ktorej dodávateľ nemá zodpovednosť za uvedenie do prevádzky, najneskorším dňom začatia čerpania úveru je dátum, keď kupujúci nadobudne fyzické vlastníctvo celého zariadenia (bez náhradných dielov) dodaného v rámci zmluvy.

Ak vývozca má zodpovednosť za uvedenie do prevádzky, najneskorší deň začatia čerpania úveru je deň uvedenia do prevádzky.

V prípade služieb je najneskorším dňom začatia čerpania úveru dátum predloženia faktúr klientovi alebo prevzatie služieb klientom. V prípade zákazky na poskytnutie služieb, pri ktorej má dodávateľ zodpovednosť za uvedenie do prevádzky, najneskorším dňom začatia čerpania úveru je deň uvedenia do prevádzky.

4)  Kompletné prevádzky alebo továrne – kompletné výrobné jednotky vysokej hodnoty, ktoré vyžadujú používanie investičného tovaru:

V prípade zmluvy na predaj investičných zariadení pre kompletné prevádzky alebo závody, pri ktorej dodávateľ nemá zodpovednosť za uvedenie do prevádzky, najneskorším dňom začatia čerpania úveru je deň, keď kupujúci nadobudne fyzické vlastníctvo celého zariadenia (bez náhradných dielov) dodaného v rámci zmluvy.

V prípade stavebných zmlúv, pri ktorých dodávateľ nemá zodpovednosť za uvedenie do prevádzky, najneskorší deň začatia čerpania úveru je deň, keď sa stavba dokončí.

V prípade akejkoľvek zmluvy, pri ktorej má dodávateľ zmluvnú zodpovednosť za uvedenie do prevádzky, najneskorší deň začatia čerpania úveru je deň, keď dokončil inštaláciu alebo výstavbu a predbežné skúšky pripravenosti na prevádzku. To sa uplatňuje bez ohľadu na to, či odovzdanie kupujúcemu prebieha v tom čase v súlade s podmienkami zmluvy, ako aj bez ohľadu na akýkoľvek záväzok, ktorý dodávateľ môže mať, napríklad na zaručenie účinného fungovania alebo odbornej prípravy miestnych pracovníkov.

Ak sa zmluva týka osobitnej realizácie jednotlivých častí projektu, najneskorším dňom začatia čerpania úveru je deň začatia čerpania úveru pre každú osobitnú časť, alebo priemerný deň týchto dní začatia čerpania, respektíve ak dodávateľ nemá zmluvu na celý projekt, ale na jeho podstatnú časť, dňom začatia čerpania úveru môže byť deň príslušný pre projekt ako celok.

V prípade služieb najneskorší deň začatia čerpania úveru je deň predloženia faktúr klientovi alebo prevzatia služieb klientom. V prípade zákazky na poskytnutie služieb, pri ktorej má dodávateľ zodpovednosť za uvedenie do prevádzky, najneskorším dňom začatia čerpania úveru je deň uvedenia do prevádzky.

n)

Viazaná pomoc :

pomoc, ktorá je v podstate (de facto alebo de jure) viazaná na obstaranie tovaru a/alebo služieb z darcovskej krajiny a/alebo obmedzeného počtu krajín; zahŕňa úvery, granty alebo balíky združeného financovania s úrovňou zvýhodnenia vyššou ako nula percent.

Toto vymedzenie sa uplatňuje bez ohľadu na to, či ide o „viazanie“ na základe formálnej dohody, alebo na základe akéhokoľvek iného neformálneho dojednania medzi prijímajúcou krajinou a darcovskou krajinou, alebo či príslušný balík zahŕňa formy uvedené v článku 31 dohody, ktoré nie sú voľne a v plnej miere dostupné na financovanie obstarávania z prijímajúcej krajiny, z takmer všetkých ďalších rozvojových krajín a z účastníckych krajín, alebo či toto viazanie zahŕňa postupy, ktoré Výbor pre rozvojovú pomoc alebo účastníci považujú za rovnocenné takémuto viazaniu.

o)

Neviazaná pomoc : pomoc, ktorá zahŕňa úvery alebo granty, ktorých výnosy sú v plnej miere a voľne dostupné na financovanie obstarávania z akejkoľvek krajiny.

p)

Vážená priemerná doba splácania : čas, ktorý je potrebný na splatenie polovice istiny úveru. Vypočíta sa ako čas (v rokoch) medzi dňom začatia čerpania úveru a jednotlivými splátkami istiny, vážený podielom istiny splatenej ku každému dátumu splatnosti.
PRÍLOHA XII

KVALITATÍVNE OPISY KATEGÓRIÍ RIZIKA KUPUJÚCEHO

Lepší ako suverénny dlžník (SOV+)

Ide o mimoriadnu kategorizáciu. Subjekt, ktorý dosiahne túto kategorizáciu, má mimoriadne silný úverový profil a možno očakávať, že svoje platobné záväzky bude plniť aj v období ťažkostí so štátnym dlhom, dokonca aj v prípade zlyhania. Medzinárodné ratingové agentúry vydávajú pravidelné správy s hodnotiacimi rebríčkami firiem a protistrán, ktoré prevyšujú hodnotenie suverénneho dlžníka ohľadom zahraničnej meny. S výnimkou prípadov, keď je riziko suverénneho dlžníka zistené podľa metodiky posudzovania suverénnych rizík výrazne vyššie ako riziko krajiny, účastníci navrhujúci kategorizáciu subjektu v kategórii „lepší ako suverénny dlžník“ podporia svoje odporúčanie odkazom na hodnotenia v kategórii „lepší ako suverénny dlžník“. Zaradenie subjektu do kategórie „lepší ako suverénny dlžník“ predpokladá, že subjekt vykazuje niekoľko, resp. obvykle väčšinu nasledujúcich vlastností alebo ich ekvivalentov:

 silný úverový profil,

 podstatné devízové príjmy vzhľadom na jeho menové dlhové zaťaženie,

 výrobné zariadenia a schopnosť generovať hotovosť z dcérskych spoločností alebo prevádzok v zahraničí, a to najmä tých so sídlom v štátoch s vysokým hodnotením, t. j. nadnárodné podniky,

 zahraničný vlastník alebo strategický partner, na ktorého sa možno spoľahnúť ako na zdroj finančnej pomoci v prípade neexistencie formálnej záruky,

 história preferenčného zaobchádzania so subjektom zo strany štátu vrátane oslobodenia od obmedzení týkajúcich sa zameniteľnosti a prevoditeľnosti a požiadaviek na odovzdávanie výnosov z vývozu, a priaznivé daňové zaobchádzanie,

 prisľúbené úverové linky z vysoko hodnotených medzinárodných bánk, najmä úverové linky bez klauzuly o podstatnej negatívnej zmene (material adverse change – MAC), ktorá umožňuje bankám stiahnuť prisľúbené nástroje v prípade štátnej krízy alebo iných rizikových udalostí, a

 aktíva držané v zahraničí, najmä likvidné aktíva, často v dôsledku pravidiel, ktoré vývozcom umožňujú zachytiť a viesť peňažné zostatky v zahraničí, ktoré sú k dispozícii pre dlhovú službu.

Kategória rizika kupujúceho SOV+ sa obvykle nevzťahuje na:

 subjekty a podniky vo verejnom vlastníctve, subsuverénnych dlžníkov, ako sú rezortné ministerstvá, regionálne samosprávy atď.,

 finančné inštitúcie so sídlom v jurisdikcii suverénneho dlžníka a

 subjekty, ktoré na domácom trhu predávajú primárne v miestnej mene.

Suverénny dlžník (SOV)

Suverénni dlžníci/ručitelia sú subjekty, ktoré majú výslovný zákonný mandát vstupovať do záväzku splatenia dlhu v mene suverénneho štátu, obvykle ministerstva financií alebo centrálnej banky. ( 33 ) Riziko sa označuje za riziko suverénneho dlžníka, keď:

 dlžník/ručiteľ je zo zákona oprávnený vstúpiť do záväzku splatenia dlhu v mene štátu a tým požíva spoľahlivosť a dôveryhodnosť štátu, a

 v prípade zmeny harmonogramu splácania dlhu, na ktorý sa vzťahuje riziko suverénneho dlžníka, by sa predmetný dlh zahrnul do povinností v rámci zmeny harmonogramu splácania a platobných povinností nadobudnutých štátom na základe zmeny harmonogramu splácania.

Ekvivalent suverénneho dlžníka (CC0): Mimoriadne dobrá úverová kvalita

Kategória „ekvivalent suverénneho dlžníka“ zahŕňa dva základné typy dlžníkov/ručiteľov:

 verejné subjekty, keď sa hĺbkovou analýzou zistí, že kupujúci má implicitnú plnú spoľahlivosť a dôveryhodnosť/podporu štátu alebo že pravdepodobnosť štátnej likvidity a podpory platobnej schopnosti je veľmi vysoká, a to vo vzťahu k vyhliadkam na opätovné nadobudnutie, ako aj na riziko nesplácania. Verejné subjekty iné ako štát ekvivalentné suverénnemu dlžníkovu by zahŕňali aj štátom vlastnené spoločnosti s monopolným alebo takmer monopolným postavením pri činnostiach v danom sektore (napr. energetika, ropa, plyn),

 korporátne subjekty s mimoriadne silným úverovým profilom, ktoré vykazujú také črty z hľadiska vyhliadok na platobnú neschopnosť a opätovné nadobudnutie, z ktorých vyplýva, že riziko možno považovať za ekvivalentné suverénnemu dlžníkovi. Kandidátmi by mohli byť silné popredné korporácie alebo veľmi významné banky s vysokou pravdepodobnosťou suverénnej likvidity a podpory platobnej schopnosti.

Mimoriadne dobrá úverová kvalita znamená, že riziko prerušenia splácania je podľa predpokladov zanedbateľné a že subjekt má mimoriadne silnú schopnosť splácania a nie je pravdepodobné, že predvídateľné udalosti túto schopnosť ovplyvnia. Úverová kvalita sa obvykle prejavuje v kombinácii niektorých nasledujúcich, ak nie všetkých vlastností označujúcich činnosť subjektu a jeho finančný profil:

 mimoriadne dobré až veľmi dobré generovanie hotovosti a príjmov,

 mimoriadne dobré až veľmi dobré úrovne likvidity,

 mimoriadne nízky až veľmi nízky pákový efekt,

 vynikajúci až veľmi silný obchodný profil s osvedčenými a veľmi silnými manažérskymi schopnosťami.

Subjekt sa vyznačuje aj vysokou kvalitou zverejňovania finančných informácií a údajov o vlastníctve, pokiaľ nie je vysoká pravdepodobnosť podpory z materskej spoločnosti (alebo štátu) s kategorizáciou rizika kupujúceho, ktorá je rovnaká alebo lepšia ako kategorizácia zodpovedajúca riziku tohto kupujúceho.

V závislosti od kategorizácie krajiny, v ktorej má dlžník/ručiteľ sídlo, je pravdepodobné, že akreditované ratingové agentúry by dlžníka/ručiteľa zaradeného do kategórie rizika kupujúceho CC0 ohodnotili hodnotením AAA (krajina kategórie 1) až B (krajina kategórie 7).

Veľmi dobrá úverová kvalita (CC1)

Pravdepodobnosť prerušenia platieb je nízka alebo veľmi nízka. Dlžník/ručiteľ má veľmi silnú schopnosť splácania a nie je pravdepodobné, že predvídateľné udalosti túto schopnosť ovplyvnia. Dlžník/ručiteľ je obmedzene alebo veľmi obmedzene citlivý na nepriaznivé účinky meniacich sa okolností a hospodárskych podmienok. Úverová kvalita sa obvykle prejavuje v kombinácii niektorých nasledujúcich, ak nie všetkých vlastností označujúcich činnosť a finančný profil:

 veľmi dobré až dobré generovanie hotovosti a príjmov,

 veľmi dobré až dobré úrovne likvidity,

 veľmi nízky až nízky pákový efekt,

 veľmi silný obchodný profil s osvedčenými manažérskymi schopnosťami a veľmi silný obchodný profil.

Subjekt sa vyznačuje aj vysokou kvalitou zverejňovania finančných informácií a údajov o vlastníctve, pokiaľ nie je vysoká pravdepodobnosť podpory z materskej spoločnosti (alebo štátu) s kategorizáciou rizika kupujúceho, ktorá je rovnaká alebo lepšia ako kategorizácia zodpovedajúca riziku tohto kupujúceho.

V závislosti od kategorizácie krajiny, v ktorej má dlžník/ručiteľ sídlo, je pravdepodobné, že akreditované ratingové agentúry by dlžníka/ručiteľa zaradeného do kategórie rizika kupujúceho CC1 ohodnotili hodnotením AAA (krajina kategórie 1) až B (krajina kategórie 7).

Dobrá až stredne dobrá úverová kvalita, nadpriemerná (CC2)

Pravdepodobnosť prerušenia platieb je nízka. Dlžník/ručiteľ má dobrú až stredne dobrú schopnosť splácania a nie je pravdepodobné, že predvídateľné udalosti túto schopnosť ovplyvnia. Dlžník/ručiteľ je obmedzene citlivý na nepriaznivé účinky meniacich sa okolností a hospodárskych podmienok. Úverová kvalita sa obvykle prejavuje v kombinácii niektorých nasledujúcich, ak nie všetkých vlastností označujúcich činnosť a finančný profil:

 dobré až stredne dobré generovanie hotovosti a príjmov,

 dobré až stredne dobré úrovne likvidity,

 nízky až stredne nízky pákový efekt,

 stredne silný obchodný profil s osvedčenými manažérskymi schopnosťami a veľmi silný obchodný profil.

Subjekt sa vyznačuje aj vysokou kvalitou zverejňovania finančných informácií a údajov o vlastníctve, pokiaľ nie je vysoká pravdepodobnosť podpory z materskej spoločnosti (alebo štátu) s kategorizáciou rizika kupujúceho, ktorá je rovnaká alebo lepšia ako kategorizácia zodpovedajúca riziku tohto kupujúceho.

V závislosti od kategorizácie krajiny, v ktorej má dlžník/ručiteľ sídlo, je pravdepodobné, že akreditované ratingové agentúry by dlžníka/ručiteľa zaradeného do kategórie rizika kupujúceho CC2 ohodnotili hodnotením A+ (krajina kategórie 1) až B- alebo horšie (krajina kategórie 7).

Stredná úverová kvalita, priemerná (CC3)

Pravdepodobnosť prerušenia platieb je stredná alebo stredne nízka. Dlžník/ručiteľ má strednú až stredne dobrú schopnosť splácania. Existuje možnosť vzniku úverového rizika, keď dlžník/ručiteľ čelí významnej trvajúcej neistote alebo je vystavený nepriaznivým obchodným, finančným alebo ekonomickým podmienkam, ktoré by mohli viesť k nedostatočnej schopnosti platiť včas. Môže však mať obchodné alebo finančné alternatívy, ktoré mu umožnia plniť finančné záväzky. Úverová kvalita sa obvykle prejavuje v kombinácii niektorých nasledujúcich, ak nie všetkých vlastností označujúcich činnosť a finančný profil:

 stredne dobré až stredné generovanie hotovosti a príjmov,

 stredne dobré až stredné úrovne likvidity,

 stredne nízky až stredný pákový efekt,

 stredný obchodný profil s osvedčenými manažérskymi schopnosťami.

Subjekt sa vyznačuje aj primeranou kvalitou zverejňovania finančných informácií a údajov o vlastníctve, pokiaľ nie je vysoká pravdepodobnosť podpory z materskej spoločnosti (alebo štátu) s kategorizáciou rizika kupujúceho, ktorá je rovnaká alebo lepšia ako kategorizácia zodpovedajúca riziku tohto kupujúceho.

V závislosti od kategorizácie krajiny, v ktorej má dlžník/ručiteľ sídlo, je pravdepodobné, že akreditované ratingové agentúry by dlžníka/ručiteľa zaradeného do kategórie rizika kupujúceho CC3 ohodnotili hodnotením BBB+ (krajina kategórie 1) až B- alebo horšie (krajina kategórie 6).

Stredne slabá úverová kvalita, podpriemerná (CC4)

Pravdepodobnosť prerušenia platieb je stredne slabá. Dlžník/ručiteľ má strednú až stredne slabú schopnosť splácania. Existuje možnosť vzniku úverového rizika, keď dlžník/ručiteľ čelí významnej trvajúcej neistote alebo je vystavený nepriaznivým obchodným, finančným alebo ekonomickým podmienkam, ktoré by mohli viesť k nedostatočnej schopnosti platiť včas. Môže však mať obchodné alebo finančné alternatívy, ktoré mu umožnia plniť finančné záväzky. Úverová kvalita sa obvykle prejavuje v kombinácii niektorých nasledujúcich, ak nie všetkých vlastností označujúcich činnosť a finančný profil:

 stredné až stredne slabé generovanie hotovosti a príjmov,

 stredné až stredne slabé úrovne likvidity,

 stredný až stredne vysoký pákový efekt,

 stredne slabý obchodný profil s obmedzenou históriou manažérskych schopností.

Subjekt sa vyznačuje aj primeranou kvalitou zverejňovania finančných informácií a údajov o vlastníctve, pokiaľ nie je vysoká pravdepodobnosť podpory z materskej spoločnosti (alebo štátu) s kategorizáciou rizika kupujúceho, ktorá je rovnaká alebo lepšia ako kategorizácia zodpovedajúca riziku tohto kupujúceho.

V závislosti od kategorizácie krajiny, v ktorej má dlžník/ručiteľ sídlo, je pravdepodobné, že akreditované ratingové agentúry by dlžníka/ručiteľa zaradeného do kategórie rizika kupujúceho CC4 ohodnotili hodnotením BB+ (krajina kategórie 1) až B- alebo horšie (krajina kategórie 5).

Slabá úverová kvalita (CC5)

Pravdepodobnosť prerušenia platieb je vysoká až veľmi vysoká. Dlžník/ručiteľ má stredne slabú až slabú schopnosť splácania. Dlžník/ručiteľ je momentálne schopný splácať, ale ostáva mu len obmedzené bezpečné rozpätie. Je však pravdepodobnosť vzniku platobných ťažkostí, pretože schopnosť platiť ďalej závisí od udržateľného priaznivého obchodného a ekonomického prostredia. Nepriaznivé obchodné, finančné alebo ekonomické podmienky pravdepodobne zhoršia schopnosť alebo ochotu splácať. Úverová kvalita sa obvykle prejavuje v kombinácii niektorých nasledujúcich, ak nie všetkých vlastností označujúcich činnosť a finančný profil:

 stredné slabé až slabé až veľmi slabé generovanie hotovosti a príjmov,

 stredne slabé až slabé úrovne likvidity,

 stredne vysoký až vysoký pákový efekt,

 slabý obchodný profil s obmedzenou alebo žiadnou históriou manažérskych schopností.

Subjekt sa vyznačuje aj slabou kvalitou zverejňovania finančných informácií a údajov o vlastníctve, pokiaľ nie je vysoká pravdepodobnosť podpory z materskej spoločnosti (alebo štátu) s kategorizáciou rizika kupujúceho, ktorá je rovnaká alebo lepšia ako kategorizácia zodpovedajúca riziku tohto kupujúceho.

V závislosti od kategorizácie krajiny, v ktorej má dlžník/ručiteľ sídlo, je pravdepodobné, že akreditované ratingové agentúry by dlžníka/ručiteľa zaradeného do kategórie rizika kupujúceho CC5 ohodnotili hodnotením BB- (krajina kategórie 1) až B- alebo horšie (krajina kategórie 4).
PRÍLOHA XIII

TRHOVÉ REFERENCIE V PRÍPADE OPERÁCIÍ V KRAJINÁCH KATEGÓRIE NULA

Nekrytá časť vývozných úverov alebo časť syndikovaného úveru krytá inak ako agentúrou ECA

Cena, ktorú uviedli súkromné banky/inštitúcie v súvislosti s nekrytou časťou predmetného vývozného úveru (alebo niekedy ako časť syndikovaného úveru krytého inak ako agentúrou ECA) môže predstavovať najlepší ekvivalent krytia agentúrou ECA. Ceny týchto nekrytých častí alebo častí bez krytia by sa mali používať len vtedy, ak sú poskytnuté na základe obchodných podmienok (napr. tým by sa vylúčili časti financované medzinárodnými finančnými inštitúciami).

Konkrétne menované podnikové dlhopisy

Podnikové dlhopisy vyjadrujú úverové riziko konkrétneho mena. Pri párovaní z hľadiska vlastností zmlúv s agentúrou ECA, napr. z hľadiska lehoty splatnosti, meny a prípadných znížení úverového rizika, je potrebné postupovať opatrne. Ak sa použijú primárne podnikové dlhopisov (t. j. kompletný výnos pri emisii) alebo sekundárne podnikové dlhopisy (t. j. spread podľa opcie (OAS) na príslušnej krivke, ktorou je obvykle relevantná krivka menového swapu), v prvom rade by sa mali použiť dlhopisy dlžníka. Ak nie sú k dispozícii, je potrebné použiť primárne alebo sekundárne podnikové dlhopisy porovnateľných dlžníkov a k porovnateľným operáciám.

Konkrétne menované swapy na úverové zlyhanie

Swapy na úverové zlyhanie (CDS) sú formou ochrany pred nesplácaním. Spread CDS je suma, ktorú kupujúci swapu CDS vyplatí za obdobie ako percento z nominálnej hodnoty istiny. Zvyčajne sa vyjadruje v bázických bodoch. Kupujúci swapu CDS si kupuje poistenie proti zlyhaniu tým, že počas životnosti swapu alebo do vzniku úverovej udalosti platí splátky predávajúcemu swapu CDS. V prvom rade by sa mala použiť krivka CDS pre dlžníka. Ak nie je k dispozícii, treba použiť krivky CDS pre porovnateľných dlžníkov a porovnateľné operácie.

Indexované swapy na úverové zlyhanie

Indexovaný swap na úverové zlyhanie je kompilácia registrovaných swapov CDS pre sektor priemyslu alebo jeho časť alebo určitú geografickú oblasť. Takto skompilovaný spread CDS vyjadruje úverové riziko určitého segmentu trhu, ktorý index zachytáva. Najväčší význam môže mať prípadoch, keď nie sú k dispozícii žiadne konkrétne menované swapy CDS alebo keď trh konkrétne menovaného nástroja CD nie je likvidný.

Úverové referencie

Referencie k primárnym úverom (t. j. ocenenie pri vydaní) alebo referencie k sekundárnym úverom (t. j. aktuálny výnos z úveru, ktorý očakáva finančná inštitúcia kupujúca úver od inej finančnej inštitúcie). V prípade referencie k primárnym úverom musia byť známe všetky poplatky, aby bolo možné vypočítať kompletný výnos. Ak sa použijú úverové referencie, v prvom rade by sa mali použiť referencie pre dlžníka. Ak nie sú k dispozícii, je potrebné použiť referencie pre porovnateľných dlžníkov a porovnateľné operácie.

Krivky referenčného trhu

Krivky referenčného trhu vyjadrujú úverové riziko celého sektoru alebo kategórie kupujúcich. Tieto informácie o trhu môžu mať význam vtedy, ak nie sú k dispozícii konkrétne údaje. Všeobecne platí, že kvalita informácií, ktorá je vlastná pre tieto trhy, závisí od ich likvidity. V každom prípade sa treba zamerať na trhové

nástroje, ktoré sa čo najviac približujú vlastnostiam zmlúv s agentúrou ECA, napr. z hľadiska dátumu, úverového ratingu, splatnosti a meny.

Vážený priemer nákladov na zdroje financovania (Weighted Average Cost of Financing Resources – WACFR)

Údaj WACFR sa môže odhadnúť z účtovnej závierky kupujúceho. Pri použití tejto metódy je potrebné dbať na to, aby priemerné náklady na finančné zdroje spoločnosti vyjadrovali skutočné podmienky, za ktorých sa financovanie poskytlo.( 1 ) Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. novembra 2011.

( 2 ) Ú. v. ES L 32, 2.2.2001, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 32, 2.2.2001, s. 55.

( 4 ) Ú. v. ES L 206, 3.8.2002, s. 16.

( 5 ) V zmysle definície v článku 5 Dohovoru OECD.

( 6 ) Definované ročne Svetovou bankou podľa HND na obyvateľa.

( 7 ) Požiadavka predbežného oznámenia, stanovená v tretej zarážke článku 24 písm. c) sa od 31. decembra 2012 prestane uplatňovať.

( 8 ) V prípade záruky tretej strany sa účastník môže rozhodnúť použiť kategorizáciu rizika krajiny podľa krajiny, v ktorej má sídlo ručiteľ, a kategorizáciu rizika kupujúceho podľa ručiteľa.

( 9 ) Podľa definície v poznámke pod čiarou 2.

( 10 ) Na administratívne účely sa niektoré krajiny, ktoré zvyčajne nedostávajú štátom podporované vývozné úvery, nemusia kategorizovať. V prípade nekategorizovaných krajín môžu účastníci uplatňovať takú kategorizáciu podľa rizika krajiny, ktorú považujú za vhodnú.

( 11 ) Pravidlá týkajúce sa kategorizácie kupujúcich sa majú chápať ako stanovenie najpriaznivejšej kategorizácie, ktorú možno použiť, napr. suverénny kupujúci môže byť zaradený do kategórie s nepriaznivejším rizikom kupujúceho.

( 12 ) Sadzby MPR v prípade kategórie rizika kupujúceho SOV+ (lepší ako suverénny dlžník) sú o 10 % nižšie ako sadzby MPR v prípade kategórie rizika kupujúceho CC0 (suverénny dlžník).

( 13 ) Zoznam týchto akreditovaných ratingových agentúr zostaví a vedie sekretariát.

( 14 ) Ak iného než suverénneho dlžníka ohodnotí viacero akreditovaných ratingových agentúr, oznámenie sa vyžaduje len vtedy, keď je rating rizika kupujúceho priaznivejší ako najpriaznivejšie ratingy agentúr.

( 15 ) S ohľadom na riziko kupujúceho sa kategorizované mnohostranné a regionálne inštitúcie zaraďujú do kategórie rizika kupujúceho SOV/CC0.

( 16 ) Na základe ročného preskúmania kategorizácie krajín Svetovou bankou sa na účely oprávnenosti viazanej pomoci používa hraničná hodnota hrubého národného dôchodku (HND) na obyvateľa. Táto hraničná hodnota sa uvádza na webovej stránke OECD (www.oecd.org/echanges/xcred).

( 17 ) Požiadavka oznámenia vopred, stanovená v tretej zarážke článku 24 písm. c) sa od 31. decembra 2012 prestane uplatňovať.

( 18 ) V prípade, že kupujúci vonkajšej rozvodne je totožný s kupujúcim elektrárne a zmluva je uzatvorená v súvislosti s pôvodnou vonkajšou rozvodňou tejto elektrárne, však nesmú byť podmienky týkajúce sa pôvodnej vonkajšej rozvodne priaznivejšie ako podmienky týkajúce sa jadrovej elektrárne.

( 19 ) Ak navrhované hodnotenie rizika kupujúceho/dlžníka prevyšuje hodnotenie rizika hostiteľského suverénneho dlžníka, poskytne sa vysvetlenie.

( 20 ) V prípade operácií s hodnotou vývoznej zmluvy do 5 miliónov USD účastník, ktorý sa nechce riadiť postupom kategorizácie rizika uvedeným v článkoch 6 až 8 tohto dodatku, použije kategorizáciu rizika 8 pre kupujúceho/dlžníka, ktorý je predmetom operácie, a operáciu oznámi v súlade s článkom 24 písm. a) tohto sektorového dohovoru.

( 21 ) V prípade operácií s hodnotou vývoznej zmluvy do 5 miliónov USD sa uplatňuje lehota piatich pracovných dní.

( 22 ) Spolu s informáciami o akomkoľvek takomto zapojení (s náležitým dodržaním povinnosti zachovávať dôverný charakter informácií).

( 23 ) Spolu s informáciami o akomkoľvek takomto zapojení (s náležitým dodržaním povinnosti zachovávať dôverný charakter informácií).

( 24 ) Na účely tohto dotazníka je „štát“ krajina, ktorá je navrhnutá na zapísanie do zoznamu z dohovoru z Kapského Mesta v zmysle dodatku II oddielu 2, II dohovoru ASU. V prípade potreby sa tieto otázky zodpovedajú aj v súvislosti s právnymi predpismi danej „územné jednotky“ štátu, v ktorej sa nachádza príslušný prevádzkovateľ lietadla [alebo iný príslušný orgán, ako je stanovené v článku 35 písm. b) dodatku II], a „vnútroštátne právne predpisy“ sa vykladajú tak, že zahŕňajú odkaz na príslušné miestne právne predpisy.

( 25 ) Na účely tohto dotazníka sa pojmom „vnútroštátne právne predpisy“ označujú všetky vnútroštátne právne predpisy štátu, okrem iného aj ústava a jej dodatky, a všetky spolkové, štátne a miestne predpisy alebo nariadenia.

( 26 ) Napríklad, že (i) zmluvy majú prednosť pred inými právnymi predpismi podľa ústavného alebo podobného rámcového zákona v štáte X, alebo (ii) legislatívna úprava je nutná v štáte X a bola výslovne prijatá stanovením prednosti Dohovoru z Kapského Mesta a/alebo nahradením iného právneho predpisu, alebo (iii) Dohovor z Kapského Mesta alebo jeho vykonávacie predpisy (a) sú konkrétnejšie než ostatné právne predpisy (lex specialis derogat legi generali), a/alebo (b) neskoršieho dáta než takéto iné právne predpisy (lex posterior derogat legi priori), a teda v dôsledku skutočnosti (a) a/alebo (b) majú prednosť pred takýmito inými právnymi predpismi.

( 27 ) Existuje napríklad nejaký dôvod, prečo by práva a opravné prostriedky poskytnuté veriteľovi na základe dohovoru vrátane tých, ktoré sa poskytujú v zmysle VO, neboli (a) uznané za účinné alebo (b) neboli postačujúce samy osebe na to, aby štát mohol právoplatne uplatňovať tieto práva a opravné prostriedky?

( 28 ) Príkladom správneho konania na účely tejto otázky môže byť neschopnosť štátu zaviesť postupy alebo zdroje, ktoré by zabezpečili účinnosť ustanovenia dohovoru alebo vyhlásenia o oprávnenosti. Ako ďalší príklad možno uviesť neschopnosť štátu zaviesť vhodné postupy vedenia registra lietadiel na účely evidencie IDERA.

( 29 ) V analýze uveďte akékoľvek precedensy/rozhodnutia týkajúce sa uznávania práv veriteľov vrátane exportných úverových agentúr, ak je to relevantné.

( 30 ) Predpokladá sa, že toto odporúčanie z roku 2012 sa rovnako uplatňuje aj na projekty, ktoré nie sú oprávnené na využitie týchto finančných podmienok.

( 31 ) Maximálna lehota splatnosti pre zdvižné vŕtacie súpravy používané pri inštalácii veterných turbín je 12 rokov.

( 32

( 33 ) Najčastejšie by išlo o riziko centrálnej banky alebo ministerstva financií. V prípade subjektov ústrednej vlády okrem ministerstva financií sa podnikne hĺbková analýza s cieľom overiť, či subjekt požíva spoľahlivosť a dôveryhodnosť štátu.