2011R1169 — SK — 19.02.2014 — 002.007


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1169/2011

z 25. októbra 2011

o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 304 22.11.2011, s. 18)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1155/2013 z 21. augusta 2013,

  L 306

7

16.11.2013

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 78/2014 z 22. novembra 2013,

  L 27

7

30.1.2014


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 163, 15.6.2013, s.  32 (1169/2011)

 C2

Korigendum, Ú. v. ES L 030, 6.2.2015, s.  42 (č. 1169/2011)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 266, 30.9.2016, s.  7 (1169/2011)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1169/2011

z 25. októbra 2011

o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa poskytuje základ zaistenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa vo vzťahu k informáciám o potravinách, pričom sa zohľadňujú rozdiely vo vnímaní spotrebiteľov a ich informačných potrieb a zároveň sa zabezpečuje hladké fungovanie vnútorného trhu.

2.  Týmto nariadením sa ustanovujú všeobecné zásady, požiadavky a zodpovednosti, ktoré sa vzťahujú na informácie o potravinách, a najmä označovanie potravín. Ustanovujú sa ním prostriedky, ktoré zaručujú právo spotrebiteľov na informácie, a postupy poskytovania informácií o potravinách so zreteľom na potrebu zabezpečiť dostatočne pružné reagovanie na budúci vývoj a nové požiadavky na informácie.

3.  Toto nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na všetkých stupňoch potravinového reťazca, kde sa ich činnosti týkajú poskytovania informácií o potravinách spotrebiteľom. Vzťahuje sa na všetky potraviny určené konečnému spotrebiteľovi vrátane potravín dodávaných zariadeniami spoločného stravovania a potravín určených na zásobovanie zariadení spoločného stravovania.

Toto nariadenie sa vzťahuje na stravovacie služby poskytované dopravnými podnikmi, ak sa miesto odchodu nachádza na území členských štátov, na ktoré sa vzťahujú zmluvy.

4.  Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na označovanie ustanovené v osobitných predpisoch Únie uplatniteľných na konkrétne potraviny.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) vymedzenia pojmov „potraviny“, „potravinové právo“, „potravinársky podnik“, „prevádzkovateľ potravinárskeho podniku“, „maloobchod“, „umiestnenie na trhu“ a „konečný spotrebiteľ“ v článku 2 a v článku 3 bodoch 1, 2, 3, 7, 8 a 18 nariadenia (ES) č. 178/2002;

b) vymedzenia pojmov „spracovanie“, „nespracované produkty“ a „spracované výrobky“ v článku 2 ods. 1 písm. m), n) a o) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín ( 1 );

c) vymedzenie pojmu „potravinársky enzým“ v článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch ( 2 );

d) vymedzenia pojmov „prídavná látka v potravinách“, „technologická pomocná látka“ a „nosiče“ v článku 3 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách ( 3 ) a v bode 5 prílohy I k uvedenému nariadeniu;

e) vymedzenie pojmu „aróma“ v článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách ( 4 );

f) vymedzenia pojmov „mäso“, „mechanicky separované mäso“, „mäsové prípravky“, „  produkty rybolovu ◄ “ a „mäsové výrobky“ v bodoch 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 a 7.1 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu ( 5 );

g) vymedzenie pojmu „reklama“ v článku 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame ( 6 );

2.  Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

a) „informácie o potravinách“ sú informácie o potravine sprístupnené konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom etikety, iného sprievodného materiálu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami vrátane nástrojov modernej technológie alebo verbálnej komunikácie;

b) „potravinové informačné právo“ sú predpisy Únie, ktoré sa vzťahujú na informácie o potravinách, a najmä na označovanie, vrátane pravidiel všeobecnej povahy, ktoré sa uplatňujú na všetky potraviny za určitých okolností alebo na určité kategórie potravín, a pravidiel, ktoré sa uplatňujú len na špecifické potraviny;

c) „povinné informácie o potravinách“ sú údaje, ktorých poskytovanie konečnému spotrebiteľovi sa vyžaduje v predpisoch Únie;

d) „zariadenie spoločného stravovania“ je akékoľvek zariadenie (vrátane vozidla alebo stánku s pevným stanovišťom alebo pojazdného stánku), ako sú reštaurácie, závodné jedálne, školské jedálne, nemocnice a keteringové spoločnosti, v ktorých sa v pracovnom čase pripravuje jedlo, aby bolo vhodné na priamu spotrebu konečným spotrebiteľom;

e) „balená potravina“ je akákoľvek jednotlivá položka určená na prezentáciu ako taká pre konečného spotrebiteľa a pre zariadenia spoločného stravovania, ktorá pozostáva z potraviny a obalu, do ktorého bola vložená predtým, ako bola ponúknutá na predaj, a ktorý obaľuje potravinu úplne alebo čiastočne, ale v každom prípade takým spôsobom, že obsah nemôže byť zmenený bez otvorenia alebo pozmenenia obalu; „balená potravina“ nie je potravina balená v priestoroch predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo balená na priamy predaj;

f) „zložka“ je akákoľvek látka alebo výrobok vrátane aróm, prídavných látok v potravinách a potravinárskych enzýmov a akákoľvek iná súčasť zloženej zložky, ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave potraviny a ktorá sa nachádza v konečnom výrobku dokonca aj v pozmenenom stave; za zložky sa nepovažujú rezíduá;

g) „miesto pôvodu“ je akékoľvek miesto, o ktorom sa uvádza, že z neho potravina pochádza, a nie je to „krajina pôvodu“, ako sa určuje v súlade s článkami 23 až 26 nariadenia (EHS) č. 2913/92; meno, obchodné meno alebo adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku na etikete nepredstavuje v zmysle tohto nariadenia označenie krajiny pôvodu ani miesto pôvodu potraviny;

h) „zložená zložka“ je zložka, ktorá je zložená z viac ako jednej zložky;

i) „etiketa“ je akákoľvek visačka, značka, známka, obrázkový alebo iný opisný materiál napísaný, vytlačený, šablónou natlačený, vyznačený, vyrazený alebo natlačený na obal alebo nádobu potravín alebo k nemu pripojený;

j) „označenie“ sú akékoľvek slová, údaje, ochranné známky, obchodná značka, zobrazenia alebo symboly, ktoré sa týkajú potraviny a sú umiestnené na akomkoľvek obale, dokumente, oznámení, etikete, krúžku alebo prstenci, ktoré sprevádzajú takúto potravinu alebo sa jej týkajú;

k) „zorné pole“ sú všetky plochy balenia, ktoré sú čitateľné z jedného uhla pohľadu;

l) „hlavné zorné pole“ je zorné pole obalu, ktoré spotrebiteľ pri nákupe s najväčšou pravdepodobnosťou uvidí ako prvé a ktoré mu umožní okamžite identifikovať výrobok z hľadiska jeho charakteru a vlastností a tiež obchodnej značky, ak ju výrobok má; ak má balenie niekoľko rovnakých hlavných zorných polí, hlavné zorné pole je to, ktoré určí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku;

m) „čitateľnosť“ je vonkajší vzhľad informácie, prostredníctvom ktorého je informácia vizuálne zrozumiteľná pre širokú verejnosť a ktorý je okrem iného určený veľkosťou písma, medzerami medzi písmenami, riadkovaním, hrúbkou písma, typom farby, typom písma, pomerom medzi šírkou a výškou písmen, povrchom materiálu a výrazným kontrastom medzi písmom a pozadím;

n) „názov podľa právnych predpisov“ je názov potraviny ustanovený v príslušných predpisoch Únie alebo ak takéto predpisy Únie neexistujú, je to názov ustanovený v zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach platných v členskom štáte, v ktorom sa potravina predáva konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniam spoločného stravovania;

o) „zaužívaný názov“ je názov, ktorý používajú ako názov potraviny spotrebitelia v členskom štáte, v ktorom sa potravina predáva, bez toho, aby ho bolo treba vysvetľovať;

p) „opisný názov“ je názov obsahujúci opis potraviny, a ak je to potrebné z hľadiska jej použitia, ktorý je spotrebiteľom dostatočne zrozumiteľný na určenie skutočnej povahy potraviny a jej odlíšenie od ostatných výrobkov, s ktorými by ju bolo možné zameniť;

q) „základná zložka“ je zložka alebo zložky potraviny, ktorá predstavuje viac ako 50 % tejto potraviny alebo ktorú spotrebiteľ zvyčajne spája s názvom potraviny a v prípade ktorej sa vo väčšine prípadov vyžaduje kvantitatívne označenie;

r) „dátum minimálnej trvanlivosti potraviny“ je dátum, do ktorého si potravina, ak je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastnosti;

s) „živina“ znamená bielkovinu, sacharid, tuk, vlákninu, sodík, vitamíny a minerálne látky, ktoré sú uvedené v časti A bode 1 prílohy XIII k tomuto nariadeniu, a látky, ktoré patria do jednej z týchto kategórií alebo sú zložkami jednej z týchto kategórií;

t)   umelo vyrobený nanomateriál ◄ “ je akýkoľvek úmyselne vyrobený materiál, ktorý má jeden alebo viac rozmerov rádovo 100 nm alebo menej alebo je zložený z oddelených funkčných častí vnútri alebo na povrchu, z ktorých mnohé majú jeden alebo viac rozmerov rádovo 100 nm alebo menej, vrátane štruktúr, aglomerátov alebo agregátov, ktoré majú veľkosť rádovo nad 100 nm, ale si zachovávajú vlastnosti, ktoré sú typické pre nanorozmery.

Vlastnosti, ktoré sú typické pre nanorozmery, zahŕňajú:

i) vlastnosti súvisiace s veľkým špecifickým povrchom príslušných materiálov a/alebo

ii) špecifické fyzikálno-chemické vlastnosti, ktoré sa líšia od vlastností rovnakého materiálu v inej forme ako v nanoforme;

u) „prostriedky komunikácie na diaľku“ sú akékoľvek prostriedky, ktoré možno bez súčasnej fyzickej prítomnosti dodávateľa a spotrebiteľa použiť s cieľom uzavretia zmluvy medzi týmito stranami.

3.  Na účely tohto nariadenia krajina pôvodu potraviny odkazuje na pôvod potraviny, ako sa určuje v súlade s článkami 23 až 26 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

4.  Uplatňujú sa aj osobitné vymedzenia pojmov uvedené v prílohe I.KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ ZÁSADY TÝKAJÚCE SA INFORMÁCIÍ O POTRAVINÁCH

Článok 3

Všeobecné ciele

1.  Poskytovaním informácií o potravinách sa sleduje cieľ vysokej úrovne ochrany zdravia a záujmov spotrebiteľov tak, že sa konečným spotrebiteľom poskytuje základ na rozhodovanie o výbere na základe informácií a na bezpečné používanie potravín najmä so zreteľom na zdravotné, hospodárske, environmentálne, sociálne a etické aspekty.

2.  Cieľom potravinového informačného práva je dosiahnuť v Únii voľný pohyb legálne  vyrábaných a na trh umiestnených potravín ◄ , v príslušných prípadoch so zreteľom na potrebu chrániť legitímne záujmy výrobcov a propagovať výrobu kvalitných výrobkov.

3.  Keď sa potravinovým informačným právom stanovia nové požiadavky, poskytne sa prechodné obdobie po nadobudnutí účinnosti nových požiadaviek okrem riadne odôvodnených prípadov. Počas uvedeného prechodného obdobia potraviny s etiketami, ktoré nevyhovujú novým požiadavkám, možno umiestňovať na trh a pokračovať v predaji týchto potravín, ktoré boli umiestnené na trh pred koncom prechodného obdobia, až do vyčerpania zásob.

4.  Počas prípravy, hodnotenia a revízie potravinového informačného práva sa budú uskutočňovať otvorené a transparentné konzultácie s verejnosťou vrátane zainteresovaných strán priamo alebo prostredníctvom zastupujúcich orgánov s výnimkou prípadov, keď to neumožňuje naliehavosť záležitosti.

Článok 4

Zásady, ktoré sa vzťahujú na povinné informácie o potravinách

1.  Ak si potravinové informačné právo vyžaduje povinné informácie o potravinách, týka sa to informácií, ktoré patria najmä do jednej z týchto kategórií:

a) informácie o totožnosti a zložení, vlastnostiach alebo iných charakteristikách potraviny;

b) informácie o ochrane zdravia spotrebiteľov a bezpečnom používaní potraviny. To sa týka najmä informácií o:

i) charakteristických znakoch zloženia, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie určitých skupín spotrebiteľov;

ii) trvanlivosti, skladovaní a bezpečnom použití;

iii) vplyve na zdravie vrátane rizík a dôsledkov súvisiacich so škodlivou a rizikovou konzumáciou potraviny;

c) informácie o výživových vlastnostiach, aby sa spotrebitelia vrátane osôb s osobitnými stravovacími požiadavkami mohli rozhodovať o výbere na základe informácií.

2.  Pri zvažovaní potreby povinných informácií o potravinách, a aby sa umožnilo spotrebiteľovi rozhodovať sa o výbere na základe informácií, sa berie do úvahy široko rozšírená potreba väčšiny spotrebiteľov dostávať určité informácie, ktorým prikladajú veľký význam, alebo akýkoľvek všeobecne prijatý prínos pre spotrebiteľa.

Článok 5

Konzultácia s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín

Akékoľvek opatrenie Únie v oblasti potravinového informačného práva, ktoré môže mať vplyv na verejné zdravie, sa prijíma po konzultácii s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE O POTRAVINÁCH A ZODPOVEDNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV POTRAVINÁRSKYCH PODNIKOV

Článok 6

Základná požiadavka

Akúkoľvek potravinu určenú na dodanie konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniam spoločného stravovania musia sprevádzať informácie o potravine v súlade s týmto nariadením.

Článok 7

Čestné informačné postupy

1.  Informácie o potravinách nesmú uvádzať do omylu, najmä:

a) ak ide o vlastnosti potraviny a hlavne jej charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo produkcie;

b) pripisovaním takých účinkov alebo vlastností potravine, aké nemá;

c) poukazovaním na to, že potravina má osobitné vlastnosti, aj keď v skutočnosti majú takéto vlastnosti všetky podobné potraviny, najmä konkrétnym zdôrazňovaním prítomnosti alebo neprítomnosti určitých zložiek a/alebo živín;

d) poukazovaním na prítomnosť konkrétnej potraviny alebo zložky na základe vzhľadu, opisu alebo zobrazení, hoci v skutočnosti prirodzene prítomná zložka alebo bežne používaná zložka v tejto potravine sa nahradila inou zložkou.

2.  Informácie o potravinách musia byť presné, jasné a ľahko zrozumiteľné pre spotrebiteľa.

3.  Okrem výnimiek ustanovených v práve Únie uplatniteľnom na prírodné minerálne vody a potraviny určené na osobitné výživové účely nesmú informácie o potravinách pripisovať žiadnej potravine takú vlastnosť, že pomáha predchádzať určitej chorobe, liečiť ju alebo vyliečiť, ani sa odvolávať na takéto vlastnosti.

4.  Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na:

a) reklamu;

b) prezentáciu potravín, najmä ich tvar, vzhľad alebo obal, použité obalové materiály, spôsob, akým sú upravené, a prostredie, kde sú vystavené.

Článok 8

Zodpovednosť

1.  Za informácie o potravine je zodpovedný ten prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, pod ktorého menom alebo obchodným menom sa potravina umiestňuje na trh, alebo ak tento prevádzkovateľ nie je usadený v Únii, dovozca na trh Únie.

2.  Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zodpovedný za informácie o potravine zabezpečí prítomnosť a presnosť informácií o potravine v súlade s uplatniteľným potravinovým informačným právom a požiadavkami príslušných vnútroštátnych predpisov.

3.  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí neovplyvňujú informácie o potravinách, nedodávajú potraviny, o ktorých vedia, alebo na základe informácií, ktoré majú ako odborníci, predpokladajú, že nie sú v súlade s uplatniteľným potravinovým informačným právom či s príslušnými vnútroštátnymi predpismi.

4.  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojej podnikateľskej činnosti  nesmú meniť informácie sprevádzajúce potravinu ◄ , ak by takáto zmena uviedla konečného spotrebiteľa do omylu alebo inak znížila úroveň ochrany spotrebiteľa a možnosti konečného spotrebiteľa rozhodovať sa o výbere na základe informácií.  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú zodpovední za všetky vykonané zmeny informácií sprevádzajúcich potravinu ◄ .

5.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 až 4, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojej podnikateľskej činnosti musia zabezpečiť plnenie požiadaviek potravinového informačného práva a príslušných vnútroštátnych predpisov, ktoré sú relevantné pre ich činnosti, a overia, či sú takéto požiadavky splnené.

6.  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojej podnikateľskej činnosti zabezpečia, aby sa informácie o nebalených potravinách určených konečnému spotrebiteľovi alebo na zásobovanie zariadení spoločného stravovania zasielali prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku, ktorý potraviny dostáva, aby mohol v prípade potreby poskytnúť konečnému spotrebiteľovi povinné informácie o potravinách.

7.  V nasledujúcich prípadoch prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v rámci svojej podnikateľskej činnosti zabezpečia, aby sa povinné údaje vyžadované podľa článkov 9 a 10 objavili na balení alebo na pripojenej etikete, alebo v obchodných dokladoch k potravinám, ak možno zaručiť, že takéto doklady buď sprevádzajú potraviny, ktorých sa týkajú, alebo boli zaslané vopred alebo zároveň s dodávkou:

a) ak sú balené potraviny určené konečnému spotrebiteľovi, ale  umiestnené na trh ◄ v etape pred predajom konečnému spotrebiteľovi, a ak táto etapa nezahŕňa predaj zariadeniu spoločného stravovania;

b) ak sú balené potraviny určené na zásobovanie zariadení spoločného stravovania na prípravu, spracovanie, delenie alebo porciovanie.

Bez ohľadu na prvý pododsek prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, aby sa údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a), f), g) a h) uvádzali aj na vonkajšom obale, v ktorom sa balené potraviny prezentujú pri  umiestnení na ◄ trh.

8.  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí dodávajú iným prevádzkovateľom potravinárskych podnikov potraviny, ktoré nie sú určené konečnému spotrebiteľovi ani zariadeniam spoločného stravovania, zabezpečia, aby sa týmto iným prevádzkovateľom potravinárskych podnikov poskytli dostatočné informácie, aby mohli v prípade potreby splniť povinnosti, ktoré im vyplývajú z odseku 2.KAPITOLA IV

POVINNÉ INFORMÁCIE O POTRAVINÁCHODDIEL 1

Obsah a prezentácia

Článok 9

Zoznam povinných údajov

1.  V súlade s článkami 10 až 35 a okrem výnimiek obsiahnutých v tejto kapitole je povinné uvádzať tieto údaje:

a) názov potraviny;

b) zoznam zložiek;

c) akúkoľvek zložku alebo technologickú pomocnú látku uvedenú v prílohe II alebo akúkoľvek zložku alebo technologickú pomocnú látku odvodenú z látky alebo výrobku uvedeného v prílohe II, ktorá spôsobuje alergie alebo neznášanlivosť a ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave potraviny, pričom sa nachádza aj v konečnom výrobku, aj keď v pozmenenom stave;

d) množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek;

e) netto množstvo potraviny;

f) dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby;

g) všetky osobitné podmienky skladovania a/alebo podmienky použitia;

h) meno alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku uvedeného v článku 8 ods. 1;

i) krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, ak sú ustanovené v článku 26;

j) návod na použitie, ak by bez poskytnutia takéhoto návodu bolo ťažké potravinu správne použiť;

k) ak ide o nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu, skutočný obsah alkoholu v objemových percentách;

l)   výživové údaje ◄ .

2.  Údaje uvedené v odseku 1 sa uvedú slovami a číslami. Bez toho, aby bol dotknutý článok 35, môžu byť navyše vyjadrené prostredníctvom piktogramov alebo symbolov.

3.  Ak Komisia prijme delegované a vykonávacie akty uvedené v tomto článku, údaje uvedené v odseku 1 môžu byť prípadne vyjadrené prostredníctvom piktogramov alebo symbolov namiesto slov alebo čísel.

S cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli využívať ďalšie spôsoby vyjadrenia povinných informácií o potravinách, než sú slová a čísla, a za predpokladu, že sa zaistí rovnaká úroveň informovania ako pomocou slov a čísel, môže Komisia s prihliadnutím na dôkazy o jednotnom chápaní spotrebiteľmi stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51 kritériá, na základe ktorých možno vyjadriť jeden alebo viacero údajov uvedených v odseku 1 prostredníctvom piktogramov alebo symbolov namiesto slov alebo čísel.

4.  Na účely zabezpečenia jednotného vykonávania odseku 3 tohto článku môže Komisia prijať vykonávacie akty týkajúce sa spôsobov uplatňovania kritérií vymedzených v súlade s odsekom 3 s cieľom vyjadriť jeden alebo viac údajov prostredníctvom piktogramov a symbolov namiesto slov a čísel. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.

Článok 10

Dodatočné povinné údaje pre osobitné druhy alebo kategórie potravín

1.  Okrem údajov uvedených v článku 9 ods. 1 sú v prílohe III ustanovené dodatočné povinné údaje pre osobitné druhy alebo kategórie potravín.

2.  S cieľom zabezpečiť informovanie spotrebiteľov v súvislosti s osobitnými druhmi alebo kategóriami potravín a zohľadniť technický pokrok, vedecký vývoj, ochranu zdravia spotrebiteľov alebo bezpečné používanie potraviny môže Komisia zmeniť a doplniť prílohu III prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51.

Ak sa to v prípade rizika pre zdravie spotrebiteľov vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 52.

Článok 11

Hmotnosť a rozmery

Článok 9 sa nedotýka presnejších predpisov Únie týkajúcich sa hmotností a rozmerov.

Článok 12

Dostupnosť a umiestnenie povinných informácií o potravinách

1.  Povinné informácie o potravinách musia byť v súlade s týmto nariadením v prípade všetkých potravín k dispozícii a ľahko prístupné.

2.  Ak ide o balené potraviny, povinné informácie o potravinách musia byť uvedené priamo na balení alebo na pripojenej etikete.

3.  S cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli získavať povinné informácie o potravinách iným spôsobom, ktorý je lepšie prispôsobený určitým povinným údajom, a za predpokladu, že je zaistená rovnaká úroveň informovania ako prostredníctvom balenia alebo etikety, môže Komisia s prihliadnutím na dôkazy o jednotnom chápaní spotrebiteľmi a o rozsiahlom využívaní uvedených spôsobov spotrebiteľmi stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51 kritériá, na základe ktorých možno vyjadriť určité povinné údaje iným spôsobom ako na balení alebo na etikete.

4.  Na účely zabezpečenia jednotného vykonávania odseku 3 tohto článku môže Komisia prijať vykonávacie akty týkajúce sa spôsobov uplatňovania kritérií uvedených v odseku 3 s cieľom vyjadriť určité povinné údaje inými spôsobmi než na balení alebo etikete. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.

5.  Ak ide o nebalené potraviny, uplatňujú sa ustanovenia článku 44.

Článok 13

Prezentácia povinných údajov

1.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne opatrenia prijaté podľa článku 44 ods. 2, povinné údaje o potravinách sa uvádzajú na nápadnom mieste, tak aby boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné a v prípade potreby nezmazateľné. Žiadnym spôsobom ich nemožno skrývať, zakrývať, odvádzať od nich pozornosť ani ich nemožno narušiť iným textom alebo obrázkami či iným rušivým materiálom.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné predpisy Únie uplatniteľné na konkrétne potraviny, ak sú uvedené na balení alebo na pripojenej etikete, povinné údaje uvedené v článku 9 ods. 1 musia byť vytlačené na balení alebo na etikete tak, aby bola zaistená jednoznačná čitateľnosť, písmom takej veľkosti, že stredná výška písma vymedzená v prílohe IV je väčšia alebo sa rovná 1,2 mm.

3.  Ak ide o obaly alebo nádoby, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 80 cm2, je stredná výška písma uvedená v odseku 2 väčšia alebo sa rovná 0,9 mm.

4.  Na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51 zmluvy ustanoví pravidlá čitateľnosti.

Na tie isté účely, ako sú uvedené v prvom pododseku, môže Komisia pre určité druhy alebo kategórie potravín prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51 rozšíriť požiadavky podľa odseku 5 tohto článku o ďalšie povinné údaje.

5.  Údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a), e) a k) musia byť uvedené v jednom zornom poli.

6.  Odsek 5 tohto článku sa neuplatňuje v prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 a 2.

Článok 14

Predaj na diaľku

1.  Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na informácie ustanovené v článku 9, ak ide o balené potraviny ponúkané na predaj prostriedkami komunikácie na diaľku:

a) povinné informácie o potravinách okrem údajov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. f) sú k dispozícii pred uskutočnením kúpy a uvádzajú sa v materiáloch podporujúcich predaj na diaľku alebo sa poskytujú inými vhodnými prostriedkami, ktoré jasne určí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku. Ak sa použijú iné vhodné prostriedky, povinné informácie o potravinách sa poskytujú bez toho, aby prevádzkovateľ potravinárskeho podniku účtoval spotrebiteľovi dodatočné náklady;

b) všetky povinné údaje musia byť k dispozícii pri dodaní.

2.  Ak ide o nebalené potraviny ponúkané na predaj prostriedkami komunikácie na diaľku,  musia byť údaje požadované podľa článku 44 uvedené v súlade s odsekom 1 tohto článku ◄ .

3.  Odsek 1 písm. a) sa neuplatňuje na potraviny, ktoré sa ponúkajú na predaj prostredníctvom predajných automatov alebo automatizovaných obchodných priestorov.

Článok 15

Jazykové požiadavky

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 3, povinné informácie o potravinách sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov v členských štátoch, v ktorých sa potraviny  umiestňujú na trh ◄ .

2.  Na svojom území môžu členské štáty, kde sa potravina  umiestňuje na trh ◄ , ustanoviť, aby sa takéto údaje poskytovali v jednom alebo viacerých jazykoch, ktoré si môžu určiť spomedzi úradných jazykov Únie.

3.  Odseky 1 a 2 nebránia tomu, aby sa údaje uvádzali v niekoľkých jazykoch.

Článok 16

Vynechanie určitých povinných údajov

1.  Ak ide o sklené fľaše určené na opätovné použitie, ktoré sú nezmazateľne označené a z toho dôvodu nemajú žiadnu etiketu, krúžok ani prstenec, povinné sú iba údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a), c), e), f) a l).

2.  Ak ide o obaly alebo nádoby, ktorých najväčšia plocha má veľkosť menšiu ako 10 cm2, sú na balení alebo na etikete povinné iba údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a), c), e) a f). Údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) sa uvádzajú iným spôsobom alebo sa spotrebiteľovi sprístupnia na požiadanie.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté iné predpisy Únie vyžadujúce povinné  výživové údaje ◄ , označenie uvedené v článku 9 ods. 1 písm. l) nie je povinné, ak ide o potraviny uvedené v prílohe V.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté iné predpisy Únie vyžadujúce uvedenie zoznamu zložiek alebo povinné  výživové údaje ◄ , nie sú údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) a l) povinné pre nápoje, ktoré obsahujú viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu.

Do 13. decembra 2014 Komisia vypracuje správu o uplatňovaní článku 18 a článku 30 ods. 1 na výrobky uvedené v tomto odseku, v ktorej sa bude zaoberať aj tým, či by sa v budúcnosti mala vzťahovať na alkoholické nápoje najmä povinnosť poskytovať informácie o energetickej hodnote, a dôvodmi prípadných výnimiek, pričom zohľadní potrebu zabezpečenia súladu s inými relevantnými politikami Únie. V tejto súvislosti Komisia zváži, či je potrebné navrhnúť vymedzenie pojmu tzv. alkoholických limonád.

K tejto správe Komisia v prípade potreby pripojí legislatívny návrh, v ktorom sa určia pravidlá týkajúce sa zoznamu zložiek alebo  povinných výživových údajov ◄ týchto výrobkov.ODDIEL 2

Podrobné ustanovenia o povinných údajoch

Článok 17

Názov potraviny

1.  Názov potraviny je jej názov podľa právnych predpisov. Ak takýto názov neexistuje, názov potraviny je jej zaužívaný názov, alebo ak neexistuje zaužívaný názov alebo sa zaužívaný názov nepoužíva, uvádza sa opisný názov potraviny.

2.  V členskom štáte, v ktorom sa výrobok  umiestňuje na trh ◄ , sa povoľuje používať názov potraviny, pod ktorým sa výrobok legálne vyrába a  umiestňuje na trh ◄ v členskom štáte, kde sa vyrába. Avšak v prípade, ak by uplatnenie ostatných ustanovení tohto nariadenia, najmä ustanovení článku 9, neumožňovalo spotrebiteľom v členskom štáte, kde sa výrobok  umiestňuje na trh ◄ , rozpoznať skutočný charakter potraviny a odlíšiť ju od potravín, s ktorými by si ju bolo možné zameniť, názov potraviny sa doplní o ďalšie opisné informácie, ktoré sa uvádzajú v blízkosti názvu potraviny.

3.  Vo výnimočných prípadoch sa názov potraviny v členskom štáte, kde sa vyrába, nepoužíva v členskom štáte, kde sa  umiestňuje na trh ◄ , ak je potravina, ktorú označuje v členskom štáte, kde sa vyrába, taká odlišná, čo sa týka zloženia alebo výroby, od potraviny známej pod týmto názvom v členskom štáte, kde sa  umiestňuje na trh ◄ , že odsek 2 nie je postačujúci v členskom štáte, kde sa  umiestňuje na trh ◄ , na poskytnutie správnej informácie spotrebiteľovi.

4.  Názov potraviny nesmie byť nahradený žiadnym názvom chráneným ako duševné vlastníctvo, obchodnou značkou ani vymysleným názvom.

5.  Osobitné ustanovenia o názve potraviny a o údajoch, ktoré ho sprevádzajú, sú ustanovené v prílohe VI.

Článok 18

Zoznam zložiek

1.  Zoznam zložiek sa uvádza pod alebo za vhodným nadpisom,  ktorý pozostáva zo slova „zloženie“ ◄ alebo toto slovo obsahuje. Zahŕňa všetky zložky potraviny v zostupnom poradí podľa hmotnosti, ako sú zaznamenané v čase ich použitia pri výrobe potraviny.

2.  Zložky sa označia ich špecifickým názvom, kde je to vhodné, v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 17 a v prílohe VI.

3.  Všetky zložky prítomné vo forme  umelo vyrobených nanomateriálov ◄ sa musia jasne uviesť v zozname zložiek. Za názvy týchto zložiek sa musí uviesť slovo „nano“ v zátvorkách.

4.  Technické pravidlá uplatňovania odsekov 1 a 2 tohto článku sú ustanovené v prílohe VII.

5.  Na účely dosiahnutia cieľov tohto nariadenia Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51 upraví a prispôsobí definíciu  umelo vyrobených nanomateriálov ◄ uvedenú v článku 2 ods. 2 písm. t) technickému a vedeckému pokroku alebo definíciám dohodnutým na medzinárodnej úrovni.

Článok 19

Vynechanie zoznamu zložiek

1.  Zoznam zložiek sa nemusí uvádzať, ak ide o tieto potraviny:

a) čerstvé ovocie a zeleninu vrátane zemiakov, ktoré neboli šúpané, krájané ani podobne upravené;

b) vodu sýtenú oxidom uhličitým, ktorej opis uvádza, že bola sýtená;

c) kvasné octy získané výlučne z jediného základného produktu za predpokladu, že sa nepridala žiadna iná zložka;

d) syr, maslo, fermentované mlieko a smotanu, do ktorých nebola pridaná žiadna iná zložka okrem mliečnych zložiek, potravinových enzýmov a kultúr mikroorganizmov, ktoré sú nevyhnutné na výrobu, alebo v prípade iného než čerstvého syra a taveného syra okrem soli, ktorá je potrebná na jeho výrobu;

e) potraviny pozostávajúce z jedinej zložky, kde:

i) názov potraviny je rovnaký ako názov zložky alebo

ii) názov potraviny umožňuje jasnú identifikáciu charakteru zložky.

2.  S cieľom zohľadniť význam zoznamu zložiek pre spotrebiteľa môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov pre určité druhy alebo kategórie potravín vo výnimočných prípadoch v súlade s článkom 51 doplniť odsek 1 tohto článku za predpokladu, že takéto vynechanie nespôsobí, že koneční spotrebitelia alebo zariadenia spoločného stravovania nebudú adekvátne informovaní.

Článok 20

Vynechanie zložiek potravín zo zoznamu zložiek

Bez toho, aby bol dotknutý článok 21, nemusí zoznam zložiek obsahovať tieto zložky potraviny:

a) časti zložky, ktoré sa počas výrobného procesu dočasne oddelili  neskôr znovu pridali do potraviny v množstve neprekračujúcom ich pôvodné podiely ◄ ;

b) prídavné látky v potravinách a potravinárske enzýmy:

i) ktoré sa nachádzajú v danej potravine iba na základe skutočnosti, že ich obsahovala jedna alebo viaceré zložky tejto potraviny v súlade so zásadou prenosu uvedenou v článku 18 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1333/2008, za predpokladu, že v konečnom výrobku nemajú žiadnu technologickú funkciu, alebo

ii) ktoré sa používajú ako pomocné látky pri spracovaní;

c) nosiče a látky, ktoré nie sú prídavnými látkami v potravinách, ale používajú sa rovnako a na rovnaký účel ako nosiče, a ktoré sa používajú len v nevyhnutnom množstve;

d) látky, ktoré nie sú prídavnými látkami v potravinách, ale používajú sa rovnako a na rovnaký účel ako technologické pomocné látky a nachádzajú sa v konečnom výrobku, aj keď v pozmenenej forme;

e) voda:

i) ak sa voda používa počas výrobného procesu výhradne s cieľom obnovenia zložky použitej v zahustenej alebo dehydrovanej forme alebo

ii) ak je kvapalným médiom, ktoré sa zvyčajne nekonzumuje.

Článok 21

Označovanie určitých látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť

1.  Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá prijaté podľa článku 44 ods. 2, údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. c) spĺňajú tieto požiadavky:

a) uvádzajú sa v zozname zložiek v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 18 ods. 1 s presným odkazom na názov látky alebo výrobku, ktoré sa uvádzajú v prílohe II, a

b) názov látky alebo výrobku zo zoznamu v prílohe II sa zdôrazní prostredníctvom sadzby, ktorá ich jasne odlíši od zvyšnej časti zoznamu zložiek, napríklad prostredníctvom písma, štýlu alebo farby pozadia.

Ak zoznam zložiek neexistuje, údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. c) zahŕňajú slovo „obsahuje“, po ktorom nasleduje názov látky alebo výrobku, ktoré sa uvádzajú v prílohe II.

Ak viaceré zložky alebo technologické pomocné látky potraviny pochádzajú z jedinej látky alebo výrobku, ktoré sa uvádzajú v prílohe II, na označení to musí byť jasne uvedené pre každú dotknutú zložku alebo technologickú pomocnú látku.

Údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. c) sa nemusia uvádzať, ak názov potraviny jasne odkazuje na dotknutú látku alebo výrobok.

2.  S cieľom zabezpečiť lepšiu informovanosť spotrebiteľov a zohľadniť najnovší vedecký pokrok a technické znalosti Komisia systematicky skúma a v prípade potreby aktualizuje zoznam uvedený v prílohe II prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51.

Ak sa to v prípade vzniku rizika pre zdravie spotrebiteľov vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 52.

Článok 22

Uvádzanie množstva zložiek

1.  Uvádzanie množstva zložky alebo kategórie zložiek použitých na výrobu alebo prípravu potraviny sa vyžaduje, ak sa daná zložka alebo kategória zložiek:

a) vyskytuje v názve potraviny alebo ju spotrebiteľ zvyčajne spája s týmto názvom;

b) na označení zdôrazní slovami, obrázkami alebo graficky alebo

c) je nevyhnutná pre charakteristiku potraviny a na jej odlíšenie od výrobkov, s ktorými by sa pre svoj názov alebo vzhľad mohla zameniť.

2.  Technické pravidlá uplatňovania odseku 1 vrátane osobitných prípadov, v ktorých sa množstvo určitých zložiek nemusí uvádzať, sú ustanovené v prílohe VIII.

Článok 23

Netto množstvo

1.  Netto množstvo potraviny sa podľa potreby vyjadruje v litroch, centilitroch, mililitroch, kilogramoch alebo gramoch:

a) v objemových jednotkách, ak ide o kvapaliny;

b) v hmotnostných jednotkách, ak ide o ostatné výrobky.

2.  S cieľom zabezpečiť, aby spotrebiteľ lepšie pochopil informácie o potravinách na označení, môže Komisia v súlade s článkom 51 prostredníctvom delegovaných aktov ustanoviť pre určité potraviny spôsob vyjadrenia netto množstva iným spôsobom, ako je spôsob uvedený v odseku 1 tohto článku.

3.  Technické pravidlá uplatňovania odseku 1 vrátane osobitných prípadov, v ktorých sa netto množstvo nemusí uvádzať, sú ustanovené v prílohe IX.

Článok 24

Dátum minimálnej trvanlivosti, dátum spotreby a dátum zmrazenia

1.  Ak ide o potraviny, ktoré z mikrobiologického hľadiska rýchlo podliehajú skaze a z tohto dôvodu môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, dátum minimálnej trvanlivosti sa nahrádza dátumom spotreby. Po uplynutí dátumu spotreby sa potravina považuje za nebezpečnú v súlade s článkom 14 ods. 2 až 5 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2.  Príslušný dátum sa uvádza v súlade s prílohou X.

3.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie spôsobu uvádzania dátumu minimálnej trvanlivosti, ktorý je uvedený v prílohe X bode 1 písm. c), môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá na tento účel. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.

Článok 25

Podmienky skladovania alebo podmienky spotreby

1.  V prípade, že potraviny si vyžadujú osobitné podmienky skladovania a/alebo podmienky použitia, tieto podmienky sa uvedú.

2.  S cieľom umožniť primerané skladovanie alebo spotrebu potravín po otvorení balenia sa prípadne uvedú podmienky skladovania a/alebo lehota na spotrebu.

Článok 26

Krajina pôvodu alebo miesto pôvodu

1.  Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na označovanie ustanovené v osobitných predpisoch Únie, konkrétne v nariadení Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín ( 7 ) a v nariadení Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ( 8 ).

2.  Označenie krajiny pôvodu alebo miesto pôvodu sa povinne uvádza:

a) ak by ich neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny, najmä ak by z informácií sprevádzajúcich potravinu alebo z celej etikety inak vyplývalo, že potravina má inú krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu;

b) ak ide o mäso, ktoré patrí pod kódy kombinovanej nomenklatúry (KN) uvedené v prílohe XI. Uplatňovanie tohto písmena podlieha prijatiu vykonávacích aktov uvedených v odseku 8.

3.  Ak sa krajina pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny uvádza a ak nie je taká istá ako krajina pôvodu alebo miesto pôvodu jej základnej zložky:

a) uvedie sa aj krajina pôvodu alebo miesto pôvodu príslušnej základnej zložky alebo

b) sa uvedie, že krajina pôvodu alebo miesto pôvodu základnej zložky je iné ako krajina pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny.

Uplatňovanie tohto odseku podlieha prijatiu vykonávacích aktov uvedených v odseku 8.

4.  Komisia predloží do piatich rokov od dátumu začiatku uplatňovania odseku 2 písm. b) Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej zhodnotí povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu výrobkov uvedených v uvedenom písmene.

5.  Komisia predloží do 13. decembra 2014 Európskemu parlamentu a Rade správy o povinnom označovaní krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu týchto potravín:

a) iné druhy mäsa ako hovädzie mäso a tie, ktoré sú uvedené v odseku 2 písm. b);

b) mlieko;

c) mlieko, ktoré sa používa ako zložka v mliečnych výrobkoch;

d) nespracované potraviny;

e) jednozložkové výrobky;

f) zložky, ktoré predstavujú viac ako 50 % danej potraviny.

6.  Komisia predloží do 13. decembra 2013 Európskemu parlamentu a Rade správu o povinnom označovaní krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade mäsa, ktoré sa použije ako zložka.

7.  V správach uvedených v odsekoch 5 a 6 sa zohľadní potreba spotrebiteľa byť informovaný, uskutočniteľnosť poskytovania povinného označovania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu a analýza nákladov a prínosov zavedenia takýchto opatrení vrátane právnych vplyvov na vnútorný trh a vplyvu na medzinárodný obchod.

Komisia môže k týmto správam pripojiť návrhy na úpravu príslušných predpisov Únie.

8.  Komisia po hodnotení vplyvu prijme do 13. decembra 2013 vykonávacie akty týkajúce sa uplatňovania odseku 2 písm. b) tohto článku a uplatňovania odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.

9.  V prípade potravín uvedených v odseku 2 písm. b), odseku 5 písm. a) a odseku 6 sa v správach a hodnoteniach vplyvu podľa tohto článku preskúmajú okrem iného možné spôsoby vyjadrenia krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu týchto potravín, najmä s ohľadom na každý z týchto rozhodujúcich bodov v živote zvieraťa:

a) miesto narodenia;

b) miesto chovu;

c) miesto zabitia.

Článok 27

Návod na použitie

1.  Návod na použitie potraviny musí byť uvedený tak, aby umožňoval vhodné použitie potraviny.

2.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania odseku 1 pre určité potraviny. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.

Článok 28

Obsah alkoholu

1.  Pravidlá týkajúce sa uvádzania obsahu alkoholu v objemových percentách sú v prípade výrobkov klasifikovaných v rámci KN pod kódom 2204 tie, ktoré sú ustanovené v osobitných predpisoch Únie uplatniteľných na tieto výrobky.

2.  Skutočný obsah alkoholu v objemových percentách nápojov obsahujúcich viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa uvádza v súlade s prílohou XII.ODDIEL 3

 Výživové údaje ◄

Článok 29

Vzťah s inými právnymi predpismi

1.  Tento oddiel sa nevzťahuje na potraviny v rozsahu pôsobnosti týchto právnych predpisov:

a) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov ( 9 );

b) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a  umiestnení na trh ◄ prírodných minerálnych vôd ( 10 ).

2.  Tento oddiel sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES zo 6. mája 2009 o potravinách na osobitné výživové účely ( 11 ) a osobitné smernice uvedené v článku 4 ods. 1 uvedenej smernice.

Článok 30

Obsah

1.  Povinné  výživové údaje ◄ obsahujú tieto údaje:

a) energetickú hodnotu a

b) množstvo tuku, nasýtených mastných kyselín, sacharidov, cukrov, bielkovín a soli.

V prípade potreby sa môže v tesnej blízkosti  výživových údajov ◄ uviesť tvrdenie, že obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka.

2.  Obsah  povinných výživových údajov ◄ uvedeného v odseku 1 sa môže doplniť o uvedenie množstva jednej alebo viacerých z týchto látok:

a) mononenasýtené mastné kyseliny;

b) polynenasýtené mastné kyseliny;

c) alkoholické cukry (polyoly);

d) škrob;

e) vláknina,

f) ktorýkoľvek z vitamínov alebo ktorákoľvek z minerálnych látok uvedených v prílohe XIII časti A bode 1 a prítomných vo významných množstvách, ako je vymedzené v prílohe XIII časti A bode 2.

3.  Ak sa na označení balených potravín uvádzajú povinné  výživové údaje ◄ uvedené v odseku 1, môžu sa na ňom opakovať tieto informácie:

a) energetická hodnota alebo

b) energetická hodnota spolu s množstvami tuku, nasýtených mastných kyselín, cukrov a soli.

4.  Odchylne od článku 36 ods. 1, ak sa na označení výrobkov uvedených v článku 16 ods. 4 uvádzajú  výživové údaje ◄ , stačí, keď sa v ňom uvedie len energetická hodnota.

5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 44, a odchylne od článku 36 ods. 1, ak sa na označení výrobkov uvedených v článku 44 ods. 1 uvádza  výživové údaje ◄ , stačí, keď sa v ňom uvedie len:

a) energetická hodnota alebo

b) energetická hodnota spolu s množstvami tukov, nasýtených mastných kyselín, cukrov a soli.

6.  S cieľom zohľadniť význam údajov uvedených v odsekoch 2 až 5 tohto článku pre informovanosť spotrebiteľa môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51 zmeniť a doplniť zoznamy v odsekoch 2 až 5 tohto článku tým, že doplní alebo vypustí údaje.

7.  Komisia s ohľadom na vedecké dôkazy a skúsenosti získané v jednotlivých členských štátoch predloží do 13. decembra 2014 správu o prítomnosti transmastných kyselín v potravinách a celkovo v strave obyvateľstva Únie. Účelom správy je posúdiť vplyv primeraných prostriedkov, ktoré by mohli umožniť spotrebiteľom rozhodovať sa pre zdravšie potraviny a celkovo zdravšiu stravu alebo by mohli podporovať poskytovanie zdravších potravín spotrebiteľom, čo okrem iného znamená, že spotrebiteľom sa poskytnú informácie o transmastných kyselinách alebo obmedzeniach týkajúcich sa ich použitia. V prípade potreby Komisia pripojí k tejto správe legislatívny návrh.

Článok 31

Výpočet

1.  Energetická hodnota sa vypočítava pomocou konverzných koeficientov uvedených v prílohe XIV.

2.  Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51 prijať konverzné koeficienty pre vitamíny a minerálne látky uvedené v prílohe XIII časti A bode 1 na presnejší výpočet obsahu takýchto vitamínov a minerálnych látok v potravinách. Konverzné koeficienty sa doplnia do prílohy XIV.

3.  Energetická hodnota a množstvá živín uvedené v článku 30 ods. 1 až 5 musia zodpovedať hodnotám potravín pri predaji.

V príslušných prípadoch sa informácie môžu týkať potraviny po príprave, ak je uvedený dostatočne podrobný návod na prípravu a informácie sa týkajú potraviny pripravenej na konzumáciu.

4.  Uvádzané hodnoty sú v jednotlivých prípadoch priemerné hodnoty založené na:

a) analýze potraviny výrobcom;

b) výpočte zo známych alebo skutočných priemerných hodnôt použitých zložiek alebo

c) výpočte vychádzajúcom zo všeobecne ustanovených a akceptovaných údajov.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá jednotného vykonávania tohto odseku, pokiaľ ide o presnosť uvádzaných hodnôt, ako napríklad rozdiely medzi uvádzanými hodnotami a hodnotami ustanovenými v priebehu úradných kontrol. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.

Článok 32

Vyjadrenie na 100 g alebo 100 ml

1.  Energetická hodnota a množstvo živín uvedené v článku 30 ods. 1 až 5 sa vyjadrujú v merných jednotkách uvedených v prílohe XV.

2.  Energetická hodnota a množstvo živín uvedené v článku 30 ods. 1 až 5 sa vyjadrujú na 100 g alebo na 100 ml.

3.  Ak sa uvádza množstvo vitamínov a minerálnych látok, vyjadrí sa okrem formy vyjadrenia uvedenej v odseku 2 aj ako percentuálny podiel referenčných príjmov uvedených v prílohe XIII časti A bode 1 vo vzťahu k vyjadreniu na 100 g alebo na 100 ml.

4.  Okrem formy vyjadrenia uvedenej v odseku 2 tohto článku sa energetická hodnota a množstvo živín uvedené v článku 30 ods. 1, 3, 4 a 5 môžu vyjadriť, ak je to vhodné, ako percentuálny podiel referenčných príjmov uvedených v prílohe XIII časti B vo vzťahu k vyjadreniu na 100 g alebo na 100 ml.

5.  Ak sa uvedú informácie podľa odseku 4, v ich tesnej blízkosti sa uvedie toto dodatočné oznámenie: „Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal)“.

Článok 33

Vyjadrenie na jednu porciu alebo  konzumnú jednotku ◄

1.  Energetická hodnota a množstvo živín uvedené v článku 30 ods. 1 až 5 sa môžu v týchto prípadoch vyjadriť na jednu porciu a/alebo na  konzumnú jednotku ◄ , ktorú spotrebiteľ ľahko spozná, ak je množstvo porcie alebo  konzumnej jednotky ◄ uvedené na etikete a ak je počet porcií alebo stravných jednotiek v balení uvedený:

a) dodatočne k forme vyjadrenia na 100 g alebo na 100 ml uvedenej v článku 32 ods. 2;

b) dodatočne k forme vyjadrenia na 100 g alebo na 100 ml uvedenej v článku 32 ods. 3, pokiaľ ide o množstvo vitamínov a minerálnych látok;

c) dodatočne k forme vyjadrenia na 100 g alebo na 100 ml uvedenej v článku 32 ods. 4 alebo namiesto nej.

2.  Odchylne od článku 32 ods. 2 v prípadoch uvedených v článku 30 ods. 3 písm. b) sa môže množstvo živín a/alebo percentuálny podiel referenčných príjmov uvedených v prílohe XIII časti B vyjadriť len na jednu porciu alebo  konzumnú jednotku ◄ .

Ak sú množstvá živín vyjadrené iba na jednu porciu alebo  konzumnú jednotku ◄ v súlade s prvým pododsekom, energetická hodnota sa vyjadrí na 100 g alebo na 100 ml a na jednu porciu alebo  konzumnú jednotku ◄ .

3.  Odchylne od článku 32 ods. 2 v prípadoch uvedených v článku 30 ods. 5 sa môže energetická hodnota a množstvo živín a/alebo percentuálny podiel referenčných príjmov uvedených v prílohe XIII časti B vyjadriť len na jednu porciu alebo  konzumnú jednotku ◄ .

4.    Porcia alebo konzumná jednotka sa uvádza ◄ v tesnej blízkosti  výživových údajov ◄ .

5.  S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie vyjadrovania  výživových údajov ◄ na jednu porciu alebo  konzumnú jednotku ◄ a zabezpečiť jednotný základ porovnania pre spotrebiteľa Komisia vzhľadom na skutočné správanie spotrebiteľov v oblasti spotreby, ako aj stravovacie odporúčania prijme prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa vyjadrovania hodnôt na jednu porciu alebo  konzumnú jednotku ◄ pre určité kategórie potravín. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.

Článok 34

Prezentácia

1.  Údaje uvedené v článku 30 ods. 1 a 2 sa nachádzajú v jednom zornom poli. Prezentujú sa spolu v zrozumiteľnej podobe, a ak je to vhodné, v poradí ustanovenom v prílohe XV.

2.  Údaje uvedené v článku 30 ods. 1 a 2 sa prezentujú v podobe tabuľky s číslami pod sebou, ak to priestor dovoľuje. Ak to priestor nedovoľuje, údaje sa uvádzajú v riadkoch.

3.  Údaje uvedené v článku 30 ods. 3 sa uvádzajú:

a) v hlavnom zornom poli a

b) prostredníctvom veľkosti písma v súlade s článkom 13 ods. 2.

Údaje uvedené v článku 30 ods. 3 sa môžu uvádzať v inej podobe, než aká je uvedená v odseku 2 tohto článku.

4.  Údaje uvedené v článku 30 ods. 4 a 5 sa môžu uvádzať v inej podobe, než aká je uvedená v odseku 2 tohto článku.

5.  Ak je energetická hodnota alebo množstvo živín vo výrobku zanedbateľné, informácie o týchto prvkoch možno nahradiť tvrdením, ako napríklad „obsahuje zanedbateľné množstvá…“, ktoré sa uvádza v tesnej blízkosti  výživových údajov ◄ , ak je uvedené.

S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto odseku môže Komisia prijať vykonávacie akty týkajúce sa energetickej hodnoty a množstva živín uvedených v článku 30 ods. 1 až 5, ktoré sa môžu považovať za zanedbateľné. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.

6.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie spôsobu prezentácie  výživových údajov ◄ vo formátoch, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 4 tohto článku, môže Komisia v tejto súvislosti prijať vykonávacie akty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.

Článok 35

Ďalšie formy vyjadrenia a prezentácie

1.  Okrem foriem vyjadrenia uvedených v článku 32 ods. 2 a 4 a v článku 33 a prezentácie uvedenej v článku 34 ods. 2 možno energetickú hodnotu a množstvo živín uvedené v článku 30 ods. 1 až 5 uvádzať inými formami vyjadrenia a/alebo prezentovať s použitím grafických zobrazení alebo symbolov, ktoré sa doplnia k slovám alebo číslam, za predpokladu, že sú splnené tieto požiadavky:

a) vychádzajú z dôkladného a nezávislého spotrebiteľského prieskumu a neuvádzajú spotrebiteľa do omylu, ako je uvedené v článku 7;

b) ich vytvorenie je výsledkom konzultácií so širokou škálou skupín zúčastnených strán;

c) ich cieľom je uľahčiť spotrebiteľovi pochopenie prínosu alebo významu potraviny z hľadiska energetickej a výživovej hodnoty stravy;

d) existuje vedecky odôvodnený dôkaz o tom, že priemerný spotrebiteľ týmto formám vyjadrenia alebo prezentácie rozumie;

e) ak ide o iné formy vyjadrenia, tieto formy vychádzajú buď z harmonizovaných referenčných príjmov stanovených v prílohe XIII, alebo ak tieto neexistujú, zo všeobecne prijatého vedeckého odporúčania týkajúceho sa príjmu energie alebo živín;

f) sú objektívne a nediskriminačné a

g) ich uplatňovanie nespôsobuje prekážky voľnému pohybu tovaru.

2.  Členské štáty môžu prevádzkovateľom potravinárskych podnikov odporučiť používanie jednej alebo viacerých ďalších foriem vyjadrenia alebo prezentácie  výživových údajov ◄ , ktoré podľa ich názoru najlepšie spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. a) až g). Členské štáty poskytnú Komisii údaje o takýchto ďalších formách vyjadrenia a prezentácie.

3.  Členské štáty zabezpečia náležité monitorovanie ďalších foriem vyjadrenia alebo prezentácie  výživových údajov ◄ , ktoré sa vyskytujú na trhu na ich území.

Na uľahčenie monitorovania používania takýchto ďalších foriem vyjadrenia alebo prezentácie môžu členské štáty vyžadovať od prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí umiestňujú na trh na ich území potraviny označené takýmito informáciami, aby príslušnému orgánu oznámili použitie ďalších foriem vyjadrenia alebo prezentácie a poskytli im príslušné odôvodnenia týkajúce sa plnenia požiadaviek uvedených v odseku 1 písm. a) až g). V takýchto prípadoch sa môže vyžadovať, aby informovali aj o tom, keď sa takéto ďalšie formy vyjadrenia alebo prezentácie prestanú používať.

4.  Komisia podporuje a organizuje výmenu informácií medzi členskými štátmi, ňou a zainteresovanými stranami o záležitostiach týkajúcich sa používania všetkých ďalších foriem vyjadrenia alebo prezentácie  výživových údajov ◄ .

5.  Na základe získaných skúseností Komisia predloží do 13. decembra 2017 Európskemu parlamentu a Rade správu o používaní ďalších foriem vyjadrenia a prezentácie, o ich účinku na vnútorný trh a o vhodnosti ďalšej harmonizácie týchto foriem vyjadrenia a prezentácie. Členské štáty poskytnú Komisii na tento účel príslušné informácie týkajúce sa použitia takýchto ďalších foriem vyjadrenia a prezentácie na trhu na ich území. Komisia môže k tejto správe pripojiť návrhy na úpravu príslušných predpisov Únie.

6.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa vykonávania odsekov 1, 3 a 4 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.KAPITOLA V

NEPOVINNÉ INFORMÁCIE O POTRAVINÁCH

Článok 36

Uplatniteľné požiadavky

1.  Ak sa informácie o potravinách uvedené v článkoch 9 a 10 poskytujú na dobrovoľnom základe, tieto informácie musia spĺňať požiadavky ustanovené v kapitole IV oddieloch 2 a 3.

2.  Informácie o potravinách poskytnuté na dobrovoľnom základe musia spĺňať tieto požiadavky:

a) neuvádzajú spotrebiteľa do omylu, ako je uvedené v článku 7;

b) nie sú nejednoznačné ani mätúce pre spotrebiteľa a

c) podľa potreby sú založené na relevantných vedeckých údajoch.

3.  Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa uplatňovania požiadaviek uvedených v odseku 2 tohto článku pre tieto nepovinné informácie o potravinách:

a) informácie o možnej a neúmyselnej prítomnosti látok v potravinách alebo výrobkoch, ktoré môžu spôsobiť alergie alebo neznášanlivosti;

b) informácie týkajúce sa vhodnosti potravín pre vegetariánov alebo vegánov;

c) uvádzanie referenčných príjmov pre osobitné skupiny obyvateľstva okrem referenčných príjmov stanovených v prílohe XIII a

▼M1

d) informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách.

▼B

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.

4.  S cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia boli náležite informovaní v prípade, že nepovinné informácie o potravinách poskytujú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov na odlišnom základe, ktorý by mohol uviesť spotrebiteľa do omylu alebo ho zmiasť, môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51 ustanoviť aj ďalšie prípady poskytovania nepovinných informácií o potravinách okrem prípadov uvedených v odseku 3 tohto článku.

Článok 37

Prezentácia

Nepovinné informácie o potravinách sa nesmú zobrazovať na úkor priestoru, ktorý je k dispozícii pre povinné informácie o potravinách.KAPITOLA VI

VNÚTROŠTÁTNE OPATRENIA

Článok 38

Vnútroštátne opatrenia

1.  Ak ide o otázky, ktoré sa týmto nariadením konkrétne harmonizujú, členské štáty nemôžu prijímať ani si zachovať vnútroštátne opatrenia, ak to nepovoľuje právo Únie. Tieto vnútroštátne opatrenia nesmú vytvárať prekážky voľnému pohybu tovaru ani diskrimináciu, pokiaľ ide o potraviny z iných členských štátov.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 39, členské štáty môžu prijímať vnútroštátne opatrenia v súvislosti s otázkami, ktoré sa v tomto nariadení konkrétne neharmonizujú, za predpokladu, že sa nimi nezakazuje voľný pohyb tovaru, ktorý je v súlade s týmto nariadením, ani sa mu nebráni a neobmedzuje sa.

Článok 39

Vnútroštátne opatrenia o ďalších povinných údajoch

1.  Okrem povinných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 a v článku 10 môžu členské štáty v súlade s postupom uvedeným v článku 45 prijať v prípade, že ide o osobitné druhy alebo kategórie potravín, opatrenia, ktoré vyžadujú ďalšie povinné údaje, ktoré sú opodstatnené na základe aspoň jedného z týchto dôvodov:

a) ochrana verejného zdravia;

b) ochrana spotrebiteľov;

c) predchádzanie podvodom;

d) ochrana priemyselných a obchodných vlastníckych práv, označenia miesta pôvodu, registrovaného označenia pôvodu a predchádzanie nekalej súťaži.

2.  Podľa odseku 1 môžu členské štáty zaviesť opatrenia týkajúce sa povinného uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu potravín, len ak je dokázané prepojenie medzi určitými vlastnosťami potraviny a jej pôvodom alebo miestom pôvodu. Členské štáty pri oznamovaní takýchto opatrení Komisii poskytnú dôkaz, že väčšina spotrebiteľov prikladá poskytovaniu týchto informácií veľký význam.

Článok 40

Mlieko a mliečne výrobky

Členské štáty môžu prijať opatrenia odchylné od článku 9 ods. 1 a článku 10 ods. 1, ak ide o mlieko a mliečne výrobky dodávané v sklených fľašiach určených na opakované použitie.

Znenie týchto opatrení bezodkladne oznámia Komisii.

Článok 41

Alkoholické nápoje

Pokiaľ sa neprijmú predpisy Únie uvedené v článku 16 ods. 4, môžu členské štáty zachovať vnútroštátne opatrenia týkajúce sa zoznamu zložiek, ak ide o nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu.

Článok 42

Vyjadrenie netto množstva

Ak neexistujú ustanovenia Únie uvedené v článku 23 ods. 2, ktoré sa týkajú vyjadrenia netto množstva pre určité potraviny iným spôsobom, ako je spôsob uvedený v článku 23 ods. 1, členské štáty môžu zachovať svoje vnútroštátne opatrenia prijaté pred 12 decembra 2011.

Členské štáty informujú do 13. decembra 2014 Komisiu o takýchto opatreniach. Komisia na ne upozorní ostatné členské štáty.

Článok 43

Dobrovoľné uvádzanie referenčných príjmov pre osobitné skupiny obyvateľstva

Členské štáty môžu až do prijatia ustanovení Únie uvedených v článku 36 ods. 3 písm. c) prijať vnútroštátne opatrenia týkajúce sa dobrovoľného uvádzania referenčných príjmov pre osobitné skupiny obyvateľstva.

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o znení týchto opatrení.

Článok 44

Vnútroštátne opatrenia pre nebalené potraviny

1.  Ak sa potraviny ponúkajú na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniam spoločného stravovania bez balenia alebo ak sú potraviny zabalené v priestoroch predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo sú balené na priamy predaj:

a) poskytnutie údajov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c) je povinné;

b) poskytnutie iných údajov uvedených v článkoch 9 a 10 nie je povinné, ak členské štáty neprijmú vnútroštátne opatrenia, podľa ktorých sa vyžaduje poskytnutie niektorých alebo všetkých týchto údajov alebo prvkov týchto údajov.

2.  Členské štáty môžu prijať vnútroštátne opatrenia týkajúce sa spôsobu, akým sa majú údaje alebo prvky týchto údajov uvedené v odseku 1 dávať k dispozícii, a v prípade potreby pravidlá týkajúce sa ich formy vyjadrenia a prezentácie.

3.  Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie opatrení uvedených v odseku 1 písm. b) a v odseku 2.

Článok 45

Oznamovací postup

1.  Ak sa odkazuje na tento článok, členský štát, ktorý považuje za potrebné prijať nové právne predpisy v oblasti informácií o potravinách, plánované opatrenia vopred oznámi Komisii a ostatným členským štátom a uvedie dôvody, ktoré ich opodstatňujú.

2.  Komisia konzultuje so Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadeným článkom 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002, ak takúto konzultáciu považuje za užitočnú alebo ak o to požiada členský štát. V tomto prípade Komisia zabezpečí, aby bol tento proces transparentný pre všetky zúčastnené strany.

3.  Členský štát, ktorý považuje za potrebné prijať nové právne predpisy v oblasti informácií o potravinách, môže prijať plánované opatrenia až po troch mesiacoch od oznámenia uvedeného v odseku 1 za predpokladu, že od Komisie nedostal negatívne stanovisko.

4.  Ak je stanovisko Komisie negatívne, začne Komisia pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku postup preskúmania uvedený v článku 48 ods. 2 s cieľom zistiť, či sa plánované opatrenia môžu vykonávať po uskutočnení vhodných úprav, ak je to potrebné.

5.  Na opatrenia, na ktoré sa vzťahuje oznamovací postup uvedený v tomto článku, sa neuplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti ( 12 ).KAPITOLA VII

VYKONÁVANIE, ZMENY A DOPLNENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 46

Zmeny a doplnenia príloh

S cieľom zohľadniť technický pokrok, vedecký vývoj, zdravie spotrebiteľov alebo potrebu spotrebiteľov mať k dispozícii informácie a s výhradou článku 10 ods. 2 a článku 21 ods. 2 týkajúcich sa zmien a doplnení príloh II a III môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51 zmeniť a doplniť prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 47

Prechodné obdobie pre vykonávacie opatrenia alebo delegované akty a dátum ich uplatňovania

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, Komisia pri vykonávaní právomocí, ktoré sa jej udeľujú týmto nariadením na prijatie opatrení prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2 alebo prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51:

a) ustanoví primerané prechodné obdobie na uplatňovanie nových opatrení, počas ktorého potraviny s etiketami, ktoré nie sú v súlade s týmito novými opatreniami, možno umiestňovať na trh a po ktorom možno zásoby potravín, ktoré sa umiestnili na trh pred koncom tohto prechodného obdobia, naďalej predávať, pokiaľ sa nevyčerpajú, a

b) zabezpečí, aby sa tieto opatrenia uplatňovali v každom kalendárnom roku od 1. apríla.

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje v naliehavých prípadoch, keď je účelom opatrení uvedených v uvedenom odseku ochrana ľudského zdravia.

Článok 48

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 49

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1924/2006

V článku 7 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa prvý a druhý odsek nahrádzajú takto:

 Označovanie výživovej hodnoty ◄ výrobkov, na ktoré sa vzťahuje výživové a/alebo zdravotné tvrdenie, je povinné s výnimkou všeobecnej reklamy. Informácie, ktoré sa majú poskytovať, pozostávajú z informácií uvedených v článku 30 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom ( 13 ). Ak sa uvádza výživové a/alebo zdravotné tvrdenie pre živinu uvedenú v článku 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, množstvo tejto živiny sa označuje v súlade s článkami 31 až 34 uvedeného nariadenia.

Množstvá látok, na ktoré sa vzťahuje výživové alebo zdravotné tvrdenie a ktoré sa neuvádzajú na  označovaní výživovej hodnoty ◄ , sa uvádzajú v rovnakom zornom poli ako  označovanie výživovej hodnoty ◄ a vyjadrujú v súlade s článkami 31, 32 a 33 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011. Merné jednotky, ktoré sa používajú na vyjadrenie množstva látky, zodpovedajú jednotlivým príslušným látkam.

Článok 50

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1925/2006

V článku 7 nariadenia (ES) č. 1925/2006 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.    Označovanie výživovej hodnoty ◄ výrobkov, do ktorých boli pridané vitamíny a minerálne látky a na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, je povinné. Informácia, ktorá sa má poskytnúť, pozostáva z informácie uvedenej v článku 30 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom ( 14 ) a z informácií o celkových množstvách vitamínov a minerálnych látok pridaných do potraviny.

Článok 51

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 2, článku 12 ods. 3, článku 13 ods. 4, článku 18 ods. 5, článku 19 ods. 2, článku 21 ods. 2, článku 23 ods. 2, článku 30 ods. 6, článku 31 ods. 2, článku 36 ods. 4 a článku 46 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 12. decembra 2011. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 2, článku 12 ods. 3, článku 13 ods. 4, článku 18 ods. 5, článku 19 ods. 2, článku 21 ods. 2, článku 23 ods. 2, článku 30 ods. 6, článku 31 ods. 2, článku 36 ods. 4 a článku 46 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedenej právomoci. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 3, článku 10 ods. 2, článku 12 ods. 3, článku 13 ods. 4, článku 18 ods. 5, článku 19 ods. 2, článku 21 ods. 2, článku 23 ods. 2, článku 30 ods. 6, článku 31 ods. 2, článku 36 ods. 4 a článku 46 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 52

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 51 ods. 5. V takom prípade Komisia po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt bez odkladu zruší.

Článok 53

Zrušovacie ustanovenie

1.  Smernice 87/250/EHS, 90/496/EHS, 1999/10/ES, 2000/13/ES, 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie (ES) č. 608/2004 sa zrušujú s účinnosťou od 13. decembra 2014.

2.  Odkazy na zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 54

Prechodné opatrenia

1.  Potraviny umiestnené na trh alebo označené pred 13. decembra 2014, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, sa môžu  umiestňovať na trh ◄ až do vyčerpania zásob.

Potraviny umiestnené na trh alebo označené pred 13. decembrom 2016 ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v článku 9 ods. 1 písm. l), sa môžu  umiestňovať na trh ◄ až do vyčerpania zásob.

Potraviny umiestnené na trh alebo označené pred 1. januárom 2014, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v prílohe VI časti B, sa môžu  umiestňovať na trh ◄ až do vyčerpania zásob.

2.  V čase od 13. decembra 2014 do 13. decembra 2016, keď sa  výživové údaje ◄ poskytujú dobrovoľne, musí byť toto označenie v súlade s článkami 30 až 35.

3.  Odchylne od smernice 90/496/EHS, článku 7 nariadenia (ES) č. 1924/2006 a článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1925/2006 sa potraviny označené v súlade s článkami 30 až 35 tohto nariadenia môžu umiestniť na trh pred 13. decembrom 2014.

Odchylne od nariadenia Komisie (ES) č. 1162/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 ( 15 ), potraviny umiestnené na trh v súlade s časťou B prílohy VI k tomuto nariadeniu môžu byť  umiestnené na trh ◄ pred 1. januárom 2014.

Článok 55

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 13. decembra 2014 s výnimkou článku 9 ods. 1 písm. l), ktoré sa uplatňuje od 13. decembra 2016, a prílohy VI časti B, ktorá sa uplatňuje od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

OSOBITNÉ VYMEDZENIE POJMOV

uvedené v článku 2 ods. 4

1.   „Výživovými údajmi“ alebo „označovaním výživovej hodnoty“ sa rozumejú informácie ◄ udávajúce:

a) energetickú hodnotu alebo

b) energetickú hodnotu a jednu alebo viac výlučne z týchto živín:

 tuky (nasýtené mastné kyseliny, mononenasýtené mastné kyseliny, polynenasýtené mastné kyseliny),

 sacharidy [cukry, alkoholické cukry (polyoly), škrob],

 soľ,

 vlákninu,

 bielkoviny,

 ktorýkoľvek z vitamínov alebo ktorúkoľvek z minerálnych látok uvedených v prílohe XIII časti A bode 1 a prítomných vo významných množstvách definovaných v prílohe XIII časti A bode 2;

2. „tuky“ sú všetky lipidy vrátane fosfolipidov;

3. „nasýtené mastné kyseliny“ sú mastné kyseliny bez dvojitej väzby;

4. „transmastné kyseliny“ sú mastné kyseliny najmenej s jednou nekonjugovanou (t. j. prerušenou aspoň jednou metylénovou skupinou) dvojitou väzbou uhlík-uhlík v transkonfigurácii;

5. „mononenasýtené mastné kyseliny“ sú mastné kyseliny s jednou cis-dvojitou väzbou;

6. „polynenasýtené mastné kyseliny“ sú mastné kyseliny s dvomi alebo viacerými cis, cis-metylén prerušenými dvojitými väzbami;

7. „sacharidy“ sú všetky sacharidy, ktoré sú ľudským organizmom metabolizované, vrátane alkoholických cukrov (polyolov);

8. „cukry“ sú všetky monosacharidy a disacharidy prítomné v potravinách okrem alkoholických cukrov (polyolov);

9. „alkoholické cukry (polyoly)“ sú alkoholy obsahujúce viac ako dve hydroxylové skupiny;

10. „bielkoviny“ znamenajú obsah bielkovín vypočítaný pomocou vzorca: bielkoviny = celkové množstvo dusíka stanovené Kjeldahlovou metódou × 6,25;

11. „soľ“ znamená obsah ekvivalentu soli vypočítaný pomocou vzorca: soľ = sodík × 2,5;

12. „vláknina“ sú polysacharidy s tromi alebo viacerými monomérnymi jednotkami, ktoré sa v ľudskom tenkom čreve ani netrávia, ani nevstrebávajú a ktoré patria do týchto kategórií:

 jedlé polysacharidy, ktoré sa prirodzene vyskytujú v konzumovaných potravinách,

 jedlé polysacharidy, ktoré sa získavajú z potravinových surovín fyzikálnymi, enzymatickými alebo chemickými metódami a ktoré majú priaznivý fyziologický účinok dokázaný všeobecne akceptovanými vedeckými dôkazmi,

 jedlé syntetické polysacharidy, ktoré majú priaznivý fyziologický účinok dokázaný všeobecne akceptovanými vedeckými dôkazmi;

13. „priemerná hodnota“ je hodnota, ktorá najlepšie vyjadruje množstvo určitej živiny obsiahnuté v danej potravine a odráža prípustné sezónne výkyvy, spotrebiteľské návyky a ďalšie faktory, ktoré môžu spôsobiť kolísanie skutočných hodnôt.
PRÍLOHA II

LÁTKY ALEBO VÝROBKY SPÔSOBUJÚCE ALERGIE ALEBO NEZNÁŠANLIVOSŤ

▼M2

1. Obilniny obsahujúce glutén (lepok), konkrétne: pšenica (napr. pšenica špaldová a pšenica khorasan), raž, jačmeň, ovos alebo ich hybridné odrody a výrobky z nich okrem:

a) glukózových sirupov na báze pšenice vrátane dextrózy ( 16 );

b) maltodextrínov na báze pšenice (16) ;

c) glukózových sirupov na báze raže;

d) obilnín použitých pri výrobe alkoholických destilátov vrátane etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu.

2. Kôrovce a výrobky z kôrovcov.

3. Vajcia a výrobky z vajec.

4. Ryby a výrobky z rýb okrem:

a) rybacej želatíny používanej ako nosič vitamínov alebo karoténových prípravkov;

b) rybacej želatíny alebo rybacieho gleja používaných ako prostriedky na čírenie piva a vína.

5. Arašidy a výrobky z arašidov.

6. Sójové bôby a výrobky zo sójových bôbov okrem:

a) úplne rafinovaného sójového oleja a tuku (16) ;

b) zmesí prírodných tokoferolov (E 306), prírodného D-alfa tokoferolu, prírodného D-alfa-tokoferolacetátu, prírodného D-alfa-tokoferolsukcinátu sójového pôvodu;

c) rastlinných olejov vyrobených z fytosterolov a esterov fytosterolov zo sójových bôbov;

d) rastlinného stanolesteru vyrobeného z rastlinných olejových sterolov zo sójových bôbov.

7. Mlieko a mliečne výrobky (vrátane laktózy) okrem:

a) srvátky použitej na výrobu alkoholických destilátov vrátane etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu;

b) laktitolu.

8. Orechy, konkrétne mandle (Amygdalus communis L.), lieskové oriešky (Corylus avellana), vlašské orechy (Juglans regia), kešu oriešky (Anacardium occidentale), pekanové orechy [Carya illinoinensis (Wangenh.) Koch], brazílske orechy (Bertholletia excelsa), pistáciové oriešky (Pistacia vera), makadamové orechy a queenslandské orechy (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich okrem orechov používaných na výrobu alkoholických destilátov vrátane etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu.

9. Zeler a výrobky zo zeleru.

10. Horčica a výrobky z horčice.

11. Sezamové semeno a výrobky zo sezamových semien.

12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l z hľadiska celkového obsahu SO2, ktoré sa majú počítať pri výrobkoch určených na priamu konzumáciu alebo po obnovení podľa pokynov výrobcov.

13. Vlčí bôb a výrobky z vlčieho bôbu.

14. Mäkkýše a výrobky z mäkkýšov.
PRÍLOHA IIIPOTRAVINY, KTORÝCH OZNAČENIE MUSÍ OBSAHOVAŤ JEDEN ALEBO NIEKOĽKO ĎALŠÍCH ÚDAJOV

DRUH ALEBO KATEGÓRIA POTRAVÍN

ÚDAJE

1.  Potraviny balené v prítomnosti určitých plynov

1.1.  Potraviny, ktorých trvanlivosť bola predĺžená  pomocou baliacich plynov ◄ povolených podľa nariadenia (ES) č. 1333/2008.

„Balené v ochrannej atmosfére“.

2.  Potraviny obsahujúce sladidlá

2.1.  Potraviny obsahujúce sladidlo alebo sladidlá povolené podľa nariadenia (ES) č. 1333/2008.

V názve potraviny sa uvedie tvrdenie „obsahuje sladidlo (sladidlá)“.

2.2.  Potraviny obsahujúce pridaný cukor alebo cukry a sladidlo alebo sladidlá povolené podľa nariadenia (ES) č. 1333/2008.

V názve potraviny sa uvedie tvrdenie „obsahuje cukor (cukry) a sladidlo (sladidlá)“.

2.3.  Potraviny obsahujúce aspartám/soli aspartámu-acesulfámu povolené podľa nariadenia (ES) č. 1333/2008.

„Obsahuje aspartám (zdroj fenylalanínu)“ sa uvedie na etikete v prípade, ak aspartám/soli aspartámu-acesulfámu sú uvedené v zozname zložiek len vo forme odkazu na číslo E.

„Obsahuje zdroj fenylalanínu“ sa uvedie na etikete v prípade, ak aspartám/soli aspartámu-acesulfámu sú uvedené v zozname zložiek pod svojím konkrétnym názvom.

2.4.  Potraviny obsahujúce viac ako 10 % pridaných alkoholických cukrov (polyolov) povolených podľa nariadenia (ES) č. 1333/2008.

„Nadmerná spotreba môže mať laxatívne účinky.“

3.  Potraviny obsahujúce kyselinu glycyrizínovú alebo jej amónnu soľ

3.1.  Cukrovinky alebo nápoje obsahujúce kyselinu glycyrizínovú alebo jej amónnu soľ v dôsledku pridania samotných týchto látok alebo sladkého drievka Glycyrrhiza glabra (sladovka hladkoplodá), a to v koncentrácii 100 mg/kg alebo 10 mg/l alebo vyššej.

Bezprostredne za zoznamom zložiek sa uvedie tvrdenie: „Obsahuje sladké drievko“, pokiaľ pojem „sladké drievko“ už nie je uvedený v zozname zložiek alebo v názve potraviny. Ak nie je uvedený zoznam zložiek, tvrdenie sa uvedie vedľa názvu potraviny.

3.2.  Cukrovinky obsahujúce kyselinu glycyrizínovú alebo jej amónnu soľ v dôsledku pridania samotných týchto látok alebo sladkého drievka Glycyrrhiza glabra (sladovka hladkoplodá), a to v koncentrácii 4 g/kg alebo vyššej.

Bezprostredne za zoznamom zložiek sa uvedie tvrdenie: „Obsahuje sladké drievko – ľudia s vysokým krvným tlakom by sa mali vyhýbať nadmernej konzumácii.“ Ak nie je uvedený zoznam zložiek, tvrdenie sa uvedie v blízkosti názvu potraviny.

3.3.  Nápoje obsahujúce kyselinu glycyrizínovú alebo jej amónnu soľ v dôsledku pridania samotných týchto látok alebo sladkého drievka Glycyrrhiza glabra (sladovka hladkoplodá), a to v koncentrácii 50 mg/l alebo vyššej alebo v koncentrácii 300 mg/l alebo vyššej v prípade nápojov obsahujúcich viac ako 1,2 % objemového percenta alkoholu (1).

Bezprostredne za zoznamom zložiek je pridaná informácia: „Obsahuje sladké drievko – ľudia s vysokým krvným tlakom by sa mali vyhýbať nadmernej konzumácii.“ Ak nie je uvedený zoznam zložiek, tvrdenie sa uvedie vedľa názvu potraviny.

4.  Nápoje s vysokým obsahom kofeínu alebo potraviny s prídavkom kofeínu

4.1.  Nápoje okrem nápojov na báze kávy, čaju alebo kávového či čajového extraktu, ak názov potraviny obsahuje termín „káva“ alebo „čaj“, ktoré:

— sú určené na konzumáciu bez zmeny a obsahujú kofeín z akéhokoľvek zdroja v množstve viac ako 150 mg/l alebo

— sú v koncentrovanej alebo sušenej podobe a po obnovení obsahujú kofeín z akéhokoľvek zdroja v množstve viac ako 150 mg/l.

„Vysoký obsah kofeínu. Neodporúča sa deťom ani tehotným a dojčiacim ženám“ v rovnakom zornom poli ako názov nápoja, za ktorým nasleduje údaj o obsahu kofeínu vyjadrený v mg/100 ml a uvedený v zátvorke, ktorý je v súlade s článkom 13 ods. 1 tohto nariadenia.

4.2.  Iné potraviny než nápoje, do ktorých sa pridáva kofeín na fyziologické účely.

„Obsahuje kofeín. Neodporúča sa deťom ani tehotným ženám“ v rovnakom zornom poli ako názov potraviny, za ktorým nasleduje údaj o obsahu kofeínu vyjadrený v mg/100 g/ml a uvedený v zátvorke, ktorý je v súlade s článkom 13 ods. 1 tohto nariadenia.  V prípade výživových doplnkov ◄ sa obsah kofeínu vyjadrí na dávku, ako sa odporúča podľa dennej spotreby na označení.

5.  Potraviny s prídavkom fytosterolov, esterov fytosterolov, fytostanolov alebo esterov fytostanolov

5.1.  Potraviny alebo zložky potravín s prídavkom fytosterolov, esterov fytosterolov, fytostanolov alebo esterov fytostanolov.

1.  „S prídavkom rastlinných sterolov“ alebo „s prídavkom rastlinných stanolov“ v rovnakom zornom poli ako názov potraviny; 2.  množstvo pridaných fytosterolov, esterov fytosterolov, fytostanolov alebo esterov fytostanolov (vyjadrené v % alebo v g voľných rastlinných sterolov/rastlinných stanolov na 100 g alebo 100 ml potraviny) sa uvedie v zozname zložiek; ►M2   3.  tvrdenie, že výrobok nie je určený pre ľudí, ktorí si nemusia kontrolovať hladinu cholesterolu v krvi;  ◄ 4.  tvrdenie, že pacienti, ktorí užívajú lieky na zníženie hladiny cholesterolu, by mali výrobok konzumovať len pod dohľadom lekára; 5.  ľahko viditeľné tvrdenie, že potravina nie je z hľadiska výživy vhodná pre tehotné ani dojčiace ženy a deti mladšie ako päť rokov; 6.  rada, že potravina sa má používať ako súčasť vyváženej a pestrej stravy vrátane pravidelnej konzumácie ovocia a zeleniny, ktorá pomáha udržiavať hladinu karotenoidov; 7.  v rovnakom zornom poli ako tvrdenie vyžadované podľa bodu 3 sa uvedie tvrdenie, že sa treba vyhýbať konzumácii viac ako 3 g pridaných rastlinných sterolov/rastlinných stanolov denne; 8.  definícia porcie danej potraviny alebo zložky potraviny (podľa možnosti v g alebo ml) s údajom o množstve rastlinných sterolov/rastlinných stanolov, ktoré obsahuje každá porcia.

6.  Mrazené mäso, mrazené mäsové prípravky a mrazené nespracované  produkty rybolovu ◄

6.1.  Mrazené mäso, mrazené mäsové prípravky a mrazené nespracované  produkty rybolovu ◄ .

Dátum zmrazenia alebo dátum prvého zmrazenia v prípadoch, v ktorých bol výrobok zmrazený viac ako raz v súlade s prílohou X bodom 3.

(1)   Táto hladina sa vzťahuje na výrobky pripravené na priamu konzumáciu alebo po úprave podľa pokynov výrobcov.
PRÍLOHA IV

VYMEDZENIE STREDNEJ VÝŠKY PÍSMA

Stredná výška písma

image

Vysvetlivky1

Akcentová čiara

2

Horná čiara

3

Stredná čiara

4

Účiarie (základná doťažnica)

5

Dolná čiara

6

Stredná výška písma

7

Veľkosť písma
PRÍLOHA V

POTRAVINY VYŇATÉ Z POŽIADAVKY NA POVINNÉ  VÝŽIVOVÉ ÚDAJE ◄

1. Nespracované produkty, ktoré pozostávajú z jedinej zložky alebo kategórie zložiek;

2. spracované výrobky, ktoré boli spracované len zrením a ktoré pozostávajú z jedinej zložky alebo kategórie zložiek;

3. vody určené na ľudské spotrebu vrátane vôd, v ktorých sú jedinými pridanými zložkami oxid uhličitý a/alebo arómy;

4. byliny, koreniny alebo ich zmesi;

5. soľ a náhrady soli;

6. stolové sladidlá;

7. výrobky, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES z 22. februára 1999 o kávových extraktoch a čakankových extraktoch ( 17 ), celé alebo mleté kávové zrná a celé alebo mleté kávové zrná bez kofeínu;

8. bylinné a ovocné odvary, čaj, čaj bez kofeínu, instantný alebo rozpustný čaj alebo čajový extrakt, instantný alebo rozpustný čaj bez kofeínu alebo instantný či rozpustný čajový extrakt bez kofeínu, ktoré neobsahujú iné pridané zložky ako arómy, ktoré nemenia výživovú hodnotu čaju;

9. kvasné octy a octové náhrady vrátane tých, v ktorých sú jedinými pridanými zložkami arómy;

10. arómy;

11. prídavné látky v potravinách;

12. technologické pomocné látky;

13. potravinárske enzýmy;

14. želatína;

15. želírovacie zmesi;

16. droždie;

17. žuvačky;

18. potraviny v obaloch alebo nádobách, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 25 cm2;

19.   potraviny vrátane remeselne vyrábaných potravín, ◄ ktoré výrobca malých množstiev výrobkov priamo dodáva konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným zariadeniam priamo dodávajúcim konečnému spotrebiteľovi.
PRÍLOHA VI

NÁZOV POTRAVINY A OSOBITNÉ SPRIEVODNÉ ÚDAJE

ČASŤ A —   POVINNÉ SPRIEVODNÉ ÚDAJE NÁZVU POTRAVINY

1. Názov potraviny obsahuje alebo je doplnený o sprievodné údaje týkajúce sa fyzikálneho stavu potraviny alebo jej špecifickej úpravy  (napríklad práškový, opakovane zmrazený, zbavený vody vymrazením, hlbokozmrazený, zahustený, údený) ◄ vždy, ak by vynechanie takýchto informácií mohlo uviesť kupujúceho do omylu.

2. Ak ide o potraviny, ktoré boli pred predajom zmrazené a ktoré sa predávajú rozmrazené, ich názov musí sprevádzať označenie „rozmrazené“.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na:

a) zložky prítomné v konečnom výrobku;

b) potraviny, pri ktorých je zmrazenie technologicky nevyhnutným krokom v procese výroby;

c) potraviny, ktorých rozmrazenie nemá žiadny negatívny vplyv na ich bezpečnosť alebo kvalitu.

Tento bod sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý bod 1.

3. Potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením musia mať jedno z týchto označení:

„ožiarené“ alebo „ošetrené ionizujúcim žiarením“ a iné označenia uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/2/ES z 22. februára 1999 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravín a prídavných látok do potravín upravovaných ionizujúcim žiarením ( 18 ).

4. Ak ide o potraviny, v ktorých je zložka alebo prísada, ktorých bežné použitie alebo prirodzenú prítomnosť spotrebitelia očakávajú a ktorá bola nahradená inou zložkou alebo prísadou, zložka alebo prísada, ktorá sa použila ako čiastočná alebo celková náhrada,  sa jasne uvedie na označení v zozname zložiek a okrem toho aj: ◄

a) v blízkosti názvu výrobku a

b) s použitím veľkosti písma, ktorého stredná výška predstavuje najmenej 75 % strednej výšky názvu výrobku, pričom veľkosť tohto písma nemôže byť menšia ako minimálna veľkosť písma stanovená v článku 13 ods. 2 tohto nariadenia.

▼C3

5. Ak mäsové výrobky, mäsové prípravky a produkty rybolovu obsahujú pridané bielkoviny odlišného živočíšneho pôvodu, vrátane hydrolyzovaných bielkovín, musí názov potraviny obsahovať údaj o prítomnosti týchto bielkovín a o ich pôvode.

6. V prípade mäsových výrobkov a mäsových prípravkov, ktoré vyzerajú ako rez, kus, plátok, porcia mäsa alebo telo zvieraťa, musí názov potraviny obsahovať údaj o prítomnosti pridanej vody, ak pridaná voda predstavuje viac ako 5 % hmotnosti hotového výrobku. Rovnaké pravidlá sa uplatňujú aj na produkty rybolovu a upravené produkty rybolovu, ktoré vyzerajú ako rez, kus, plátok, porcia, fileta alebo celý produkt rybolovu.

7. Mäsové výrobky, mäsové prípravky a produkty rybolovu, ktoré môžu vzbudzovať dojem, že sú vyrobené z celistvého kusa mäsa alebo ryby, ale v skutočnosti pozostávajú z rôznych kusov spojených navzájom inými zložkami vrátane prídavných látok, potravinárskych enzýmov alebo inými prostriedkami, musia byť označené týmito údajmi:

v bulharčine

:

„формовано месо“ a „формована риба“;

v španielčine

:

„elaborado a partir de piezas de carne“ a „elaborado a partir de piezas de pescado“;

v češtine

:

„ze spojovaných kousků masa“ a „ze spojovaných kousků rybího masa“;

v dánčine

:

„Sammensat af stykker af kød“ a „Sammensat af stykker af fisk“;

v nemčine

:

„aus Fleischstücken zusammengefügt“ a „aus Fischstücken zusammengefügt“;

v estónčine

:

„liidetud liha“ a „liidetud kala“;

v gréčtine

:

„μορφοποιημένο κρέας“ a „μορφοποιημένο ψάρι“;

v angličtine

:

„formed meat“ a „formed fish“;

vo francúzštine

:

„viande reconstituée“ a „poisson reconstitué“;

v írčine

:

„píosaí feola ceangailte“ a „píosaí éisc ceangailte“;

v taliančine

:

„carne ricomposta“ a „pesce ricomposto“;

v lotyštine

:

„formēta gaļa“ a „formēta zivs“;

v litovčine

:

„sudarytas (-a) iš mėsos gabalų“ a „sudarytas (-a) iš žuvies gabalų“;

v maďarčine

:

„darabokból újraformázott hús“ a „darabokból újraformázott hal“;

v maltčine

:

„laħam rikostitwit“ a „ħut rikostitwit“;

v holandčine

:

„samengesteld uit stukjes vlees“ a „samengesteld uit stukjes vis“;

v poľštine

:

„z połączonych kawałków mięsa“ a „z połączonych kawałków ryby“;

v portugalčine

:

„carne reconstituída“ a „peixe reconstituído“;

v rumunčine

:

„carne formată“ a „carne de pește formată“;

v slovenčine

:

„zo spájaných kúskov mäsa“ a „zo spájaných kúskov ryby“;

▼B

v slovinčine

:

„sestavljeno, iz koščkov oblikovano meso“ a „sestavljene, iz koščkov oblikovane ribe“;

vo fínčine

:

„paloista yhdistetty liha“ a „paloista yhdistetty kala“;

vo švédčine

:

„sammanfogade bitar av kött“ a „sammanfogade bitar av fisk“.

ČASŤ B —   OSOBITNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA „MLETÉHO MÄSA“

1. Kritériá zloženia kontrolované na základe denného priemeru: 

Obsah tuku

Pomer kolagén/mäsové bielkoviny (1)

—  chudé mleté mäso

≤ 7 %

≤ 12 %

—  mleté hovädzie mäso

≤ 20 %

≤ 15 %

—  mleté mäso s obsahom bravčového mäsa

≤ 30 %

≤ 18 %

—  mleté mäso z ostatných druhov zvierat

≤ 25 %

≤ 15 %

(1)   Pomer kolagén/mäsové bielkoviny sa vyjadruje ako percentuálny podiel kolagénu v mäsových bielkovinách. Obsah kolagénu znamená obsah hydroxyprolínu vynásobený koeficientom 8.

2. Okrem požiadaviek ustanovených v oddiele V kapitole IV prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa na označení uvádzajú tieto vyjadrenia:

 „percentuálny podiel obsahu tuku menej ako…“,

 „pomer kolagén/mäsové bielkoviny menej ako…“.

3. Členské štáty môžu povoliť umiestnenie mletého mäsa na svojom vnútroštátnom trhu, ktoré nevyhovuje kritériám ustanoveným v bode 1 tejto časti, pod vnútroštátnou značkou, ktorú si nemožno zameniť so značkami uvedenými v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 853/2004.

ČASŤ C —   OSOBITNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA ČRIEV NA VÝROBU ÚDENÍN

Ak črevá na výrobu údenín nie sú jedlé, musí to byť uvedené.
PRÍLOHA VII

UVÁDZANIE A OZNAČOVANIE ZLOŽIEK

ČASŤ A —   OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA UVÁDZANIA ZLOŽIEK V ZOSTUPNOM PORADÍ PODĽA HMOTNOSTIKategória zložiek

Ustanovenie týkajúce sa uvádzania na základe hmotnosti

1.  Pridaná voda a prchavé výrobky

Uvádzajú sa v poradí podľa hmotnosti v konečnom výrobku. Množstvo vody pridanej ako zložka do potraviny sa vypočíta odpočítaním celkového množstva ostatných použitých zložiek od celkového množstva konečného výrobku. Toto množstvo nie je nutné zohľadniť, ak nepresahuje 5 hmotnostných percent konečného výrobku. Táto výnimka sa nevzťahuje na mäso, mäsové prípravky, nespracované  produkty rybolovu ◄ a nespracované lastúrniky.

2.  Zložky používané v zahustenej alebo dehydrovanej podobe a obnovené počas výroby

Môžu sa uvádzať v poradí podľa hmotnosti, aká bola zaznamenaná pred zahustením alebo dehydratáciou.

3.  Zložky použité v zahustených alebo dehydrovaných potravinách, ktoré sú určené na obnovenie pridaním vody

Môžu byť vymenované v poradí na základe pomeru v rozriedenom výrobku za predpokladu, že zoznam zložiek je doplnený o výraz „zložky rozriedeného výrobku“ alebo „zložky výrobku pripraveného na použitie“.

4.  Ovocie, zelenina alebo huby používané v zmesi ako zložky potraviny, pričom žiadny druh významne neprevláda z hľadiska hmotnosti a ich pomer sa môže meniť.

Môžu sa uvádzať spolu v zozname zložiek pod označením „ovocie“, „zelenina“ alebo „huby“, doplnené slovami „v rôznych pomeroch“, za ktorým bezprostredne nasleduje zoznam prítomných druhov ovocia, zeleniny alebo húb. V týchto prípadoch sa zmes zaraďuje do zoznamu zložiek v súlade s článkom 18 ods. 1 na základe celkovej hmotnosti ovocia, zeleniny alebo húb.

5.  Zmesi korenín alebo bylín, kde žiadny druh významne neprevláda, čo sa týka pomeru hmotností.

Môžu sa uvádzať v rôznom poradí za predpokladu, že takýto zoznam zložiek je doplnený vyjadrením „v rôznom pomere“.

6.  Zložky, ktoré tvoria menej ako 2 % konečného výrobku.

Môžu sa uvádzať v rôznom poradí po ostatných zložkách.

7.  Zložky, ktoré sú podobné alebo navzájom zameniteľné a môžu sa použiť pri výrobe alebo príprave potraviny bez toho, aby sa zmenilo jej zloženie, charakter alebo vnímaná hodnota, pokiaľ tvoria menej ako 2 % konečného výrobku.

Môžu sa uvádzať v zozname zložiek prostredníctvom tvrdenia „obsahuje … a/alebo …“, ak je v konečnom výrobku prítomná aspoň jedna z najviac dvoch zložiek. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prídavné látky v potravinách ani zložky uvedené v časti C tejto prílohy, ani na látky alebo výrobky uvedené v prílohe II, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť.

8.  Rafinované oleje rastlinného pôvodu

Môžu sa uvádzať spolu v zozname zložiek pod označením „rastlinné oleje“, okamžite doplnené zoznamom označujúcim osobitný rastlinný pôvod, pričom môže nasledovať označenie „v rôznych pomeroch“. Ak sa uvádzajú spolu, rastlinné oleje sa zaraďujú do zoznamu zložiek v súlade s článkom 18 ods. 1 na základe celkovej hmotnosti prítomných rastlinných olejov.

Výraz „úplne hydrogenovaný“ alebo „čiastočne hydrogenovaný“ sa musí podľa potreby uvádzať spolu s označením hydrogenovaného oleja.

9.  Rafinované tuky rastlinného pôvodu

Môžu sa uvádzať spolu v zozname zložiek pod označením „rastlinné tuky“, okamžite doplnené zoznamom označujúcim osobitný rastlinný pôvod, pričom môže nasledovať označenie „v rôznych pomeroch“. Ak sa uvádzajú spolu, rastlinné tuky sa zaraďujú do zoznamu zložiek v súlade s článkom 18 ods. 1 na základe celkovej hmotnosti prítomných rastlinných tukov.

Výraz „úplne hydrogenovaný“ alebo „čiastočne hydrogenovaný“ sa musí podľa potreby uvádzať spolu s označením hydrogenovaného tuku.

ČASŤ B —   OZNAČOVANIE URČITÝCH ZLOŽIEK NÁZVOM KATEGÓRIE NAMIESTO ŠPECIFICKÉHO NÁZVU

Bez toho, aby bol dotknutý článok 21, zložky, ktoré patria do jednej z kategórií potravín uvedených nižšie a sú zložkami inej potraviny, sa môžu označovať názvom danej kategórie namiesto svojho špecifického názvu.Definícia kategórie potravín

Označenie

1.  Rafinované oleje živočíšneho pôvodu

„Olej“ buď spolu s prívlastkom „živočíšny“, alebo označením špecifického živočíšneho pôvodu.

Výraz „úplne hydrogenovaný“ alebo „čiastočne hydrogenovaný“ sa musí podľa potreby uvádzať spolu s označením hydrogenovaného oleja.

2.  Rafinované tuky živočíšneho pôvodu

„Tuk“ buď spolu s prívlastkom „živočíšny“, alebo označením špecifického živočíšneho pôvodu.

Výraz „úplne hydrogenovaný“ alebo „čiastočne hydrogenovaný“ sa musí podľa potreby uvádzať spolu s označením hydrogenovaného tuku.

3.  Zmesi múk získané z dvoch alebo viacerých druhov obilia

„Múka“, za tým nasleduje zoznam druhov obilia, z ktorých sa získala, v zostupnom poradí podľa hmotnosti.

4.  Škroby a škroby modifikované fyzikálnym spôsobom alebo enzýmami

„Škrob“.

5.  Všetky druhy rýb, ak sú ryby zložkou inej potraviny a ak sa názov a prezentácia tejto potraviny nevzťahuje na konkrétny druh rýb

„Ryba“.

6.  Všetky druhy syra, ak syr alebo zmes syrov tvorí zložku inej potraviny a ak sa názov a prezentácia tejto potraviny nevzťahuje na konkrétny druh syra

„Syr“.

7.  Všetky koreniny v množstve nepresahujúcom 2 hmotnostné percentá potraviny

„Koreniny“ alebo „zmes korenín“.

8.  Všetky byliny alebo časti bylín v množstve nepresahujúcom 2 hmotnostné percentá potraviny

„Byliny“ alebo „zmes bylín“.

9.  Všetky druhy gumových prípravkov, ktoré sa používajú ako základ výroby žuvačiek

„Gumová báza“.

10.  Všetky druhy rozdrobených pečených obilných výrobkov

„Strúhanka“ alebo „sucháre“, ako je vhodné.

11.  Všetky druhy sacharózy

„Cukor“.

12.  Bezvodná dextróza alebo monohydrát dextrózy

„Dextróza“.

13.  Glukózový sirup a bezvodý glukózový sirup

„Glukózový sirup“.

14.  Všetky druhy mliečnych bielkovín (kazeíny, kazeináty a srvátkové bielkoviny) a ich zmesi

„Mliečne bielkoviny“.

15.  Lisované, vytlačené alebo rafinované kakaové maslo

„Kakaové maslo“.

16.  Všetky druhy vína zahrnuté v prílohe XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 (1)

„Víno“.

17.  Kostrové svalstvo (2) cicavcov a vtáčích druhov uznaných za vhodné na ľudskú spotrebu,  s prirodzene vrasteným alebo prirasteným tkanivom ◄ , ak celkový obsah tuku a spojivového tkaniva nepresahuje nižšie uvedené hodnoty a ak mäso tvorí zložku inej potraviny. Maximálny obsah tuku a spojivového tkaniva v zložkách označených pojmom „… mäso“Druh

Obsah tuku

Pomer kolagén/mäsové bielkoviny (1)

—  Cicavce (okrem králikov a ošípaných) a zmesi druhov, v ktorých prevládajú cicavce

25 %

25 %

—  Ošípané

30 %

25 %

—  Vtáky a králiky

15 %

10 %

(1)   Pomer kolagén/mäsové bielkoviny sa vyjadruje ako percentuálny podiel kolagénu v mäsových bielkovinách. Obsah kolagénu znamená obsah hydroxyprolínu vynásobený koeficientom 8.

Ak sú tieto maximálne limity prekročené, ale všetky ostatné kritériá pojmu „mäsa“ sú splnené, obsah „… mäsa“ sa príslušne upraví smerom nadol a v zozname zložiek musí byť okrem pojmu „… mäso“ uvedená aj prítomnosť tuku a/alebo spojivového tkaniva.

Toto vymedzenie pojmu sa netýka výrobkov, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie pojmu „mechanicky separované mäso“.

„… mäso“ a názvy druhov zvierat (3), z ktorých pochádza.

18.  Všetky druhy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie pojmu „mechanicky separované mäso“

„Mechanicky separované mäso“ a názvy (3) druhov zvierat, z ktorých pochádza.

(1)   Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)   Súčasťou kostrových svalov je bránica a žuvacie svaly, pričom k nim nepatrí srdce, jazyk, svaly hlavy (okrem žuvacích), svaly zápästia, chodidla a chvosta.

(3)   Pri označovaní v angličtine možno toto označenie nahradiť druhovým názvom zložky pre daný druh zvierat.

ČASŤ C —   OZNAČOVANIE URČITÝCH ZLOŽIEK NÁZVOM ICH KATEGÓRIE, PO KTOROM NASLEDUJE ICH ŠPECIFICKÝ NÁZOV ALEBO ČÍSLO E

Bez toho, aby bol dotknutý článok 21, prídavné látky v potravinách a potravinárske enzýmy okrem prídavných látok v potravinách a potravinárskych enzýmov vymedzených v článku 20 písm. b), ktoré patria do jednej z kategórií uvedených v tejto časti, musia byť označené názvom tejto kategórie, za ktorým nasleduje ich špecifický názov alebo číslo E. Ak zložka patrí do viac než jednej kategórie, uvádza sa kategória príslušná pre základnú funkciu danej potraviny.

Kyselina

Regulátor kyslosti

 Protihrudkujúca látka ◄

 Protipeniaca látka ◄

Antioxidant

Objemové činidlo

Farbivo

Emulgátor

 Emulgačné (taviace) soli ( 19 ) ◄

Stužovadlo

Stimulátor/zvýrazňovač chuti

Múku upravujúca látka

Penotvorná látka

Želírujúca látka

Povlaková látka (poleva, leštiaca látka)

Zvlhčovadlo

Modifikovaný škrob ( 20 )

Konzervačná látka

Hnací plyn

Kypriaca látka

Komplexotvorné látky (sekvestranty)

Stabilizátor

Sladidlo

Zahusťovadlo

ČASŤ D —   OZNAČENIE ARÓM V ZOZNAME ZLOŽIEK

1. Arómy sa označujú buď výrazmi:

 „arómy“ alebo špecifickejším názvom alebo opisom arómy, ak aromatická zložka obsahuje arómy, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. b), c), d), e), f), g) a h) nariadenia (ES) č. 1334/2008,

 „dymové arómy“ alebo „dymové arómy vyrobené z potravín, kategórie potravín alebo zdrojov potravín“ (napr. dymová aróma vyrobená z buku), ak aromatická zložka obsahuje arómy, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1334/2008, a dodáva potravine dymovú arómu.

2. Výraz „prírodná“ pre opis aróm sa použije v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1334/2008.

3. Chinín a/alebo kofeín používaný ako aróma na výrobu alebo prípravu potraviny sa uvádza názvom v zozname zložiek bezprostredne za pojmom „aróma(-y)“.

ČASŤ E —   OZNAČOVANIE ZLOŽENÝCH ZLOŽIEK

1.   Zloženú zložku možno uvádzať v zozname zložiek podľa jej celkovej hmotnosti pod svojím označením, ak je to ustanovené právnym predpisom alebo zaužívané, za ktorým bezprostredne nasleduje zoznam jej zložiek. ◄

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 21, zoznam zložiek v zložených zložkách nie je povinný:

a) ak je zloženie zloženej zložky vymedzené v existujúcich predpisoch Únie a ak zložená zložka tvorí menej ako 2 % konečného výrobku; toto ustanovenie sa však nevzťahuje na prídavné látky v potravinách podliehajúce ustanoveniam článku 20 písm. a) až d);

b) ak ide o zložené zložky pozostávajúce zo zmesí korenín a/alebo bylín, ktoré tvoria menej ako 2 % konečného výrobku, okrem prídavných látok v potravinách podliehajúcich ustanoveniam článku 20 písm. a) až d) alebo

c) ak je zložená zložka potravinou, pre ktorú sa podľa predpisov Únie nemusí zoznam zložiek uvádzať.
PRÍLOHA VIII

UVÁDZANIE MNOŽSTVA ZLOŽIEK

1. Uvádzanie množstva sa nevyžaduje:

a) pri zložke alebo kategórii zložiek:

i)   ktorej netto hmotnosť pevného podielu sa uvádza v ◄ súlade s bodom 5 prílohy IX;

ii) ktorej množstvo sa musí uvádzať na označení už na základe predpisov Únie;

iii) ktorá sa používa v malých množstvách na účely dodania arómy alebo

iv) ktorá,  ak je aj uvedená v názve potraviny, neovplyvňuje výber spotrebiteľa v krajine, kde sa umiestňuje na trh, pretože odchýlka od množstva nie je významná ◄ pre charakteristiku potraviny ani pre jej odlíšenie od podobných potravín;

b) ak osobitné predpisy Únie presne ustanovujú presné množstvo zložky alebo kategórie zložiek bez potreby ich uvedenia na označení alebo

c) ak ide o prípady uvedené v prílohe VII časti A bodoch 4 a 5.

2. Písmená a) a b) článku 22 ods. 1 sa neuplatňujú, ak ide o:

a) akúkoľvek zložku alebo kategóriu zložiek spadajúcich pod označenie „obsahuje sladidlá“ alebo „obsahuje cukry a sladidlá“, ak sa toto označenie nachádza pri názve potraviny podľa prílohy III, alebo

b) akýkoľvek pridaný vitamín a minerálnu látku, ak sa na túto látku vzťahujú  výživové údaje ◄ .

3. Uvedenie množstva zložky alebo kategórie zložiek sa:

a) vyjadruje ako percentuálny podiel zodpovedajúci množstvu zložky alebo zložiek v čase jej/ich použitia a

b) uvádza buď v názve potraviny alebo bezprostredne pri ňom, alebo v zozname zložiek v spojení s danou zložkou alebo kategóriou zložiek.

4. Odchylne od bodu 3:

a) ak ide o potraviny, ktoré v dôsledku tepelnej úpravy alebo inej úpravy stratili vlhkosť, množstvo vyjadrené v percentách zodpovedá takému množstvu použitých zložiek, ktoré sa vzťahuje na konečný výrobok, ak množstvo alebo celkové množstvo všetkých zložiek uvedených na označení nepresahuje 100 %, keď sa množstvo uvádza hmotnosťou zložiek, ktorá sa použije na prípravu 100 g konečného výrobku;

b) sa množstvo prchavých zložiek uvádza na základe ich hmotnostného zastúpenia v konečnom výrobku;

c) množstvo zložiek použitých v zahustenej alebo dehydrovanej podobe, ktoré sa počas výroby obnovujú, sa môže uvádzať na základe ich hmotnostného zastúpenia stanoveného pred ich zahustením alebo dehydratáciou;

d) ak ide o zahustené alebo dehydrované potraviny určené na obnovenie pridaním vody, môže sa množstvo zložiek uvádzať na základe ich hmotnostného zastúpenia v obnovenom výrobku.
PRÍLOHA IX

 OZNAČOVANIE NETTO MNOŽSTVA ◄

1.   Označovanie netto množstva nie je ◄ povinné, ak ide o potraviny:

a) ktoré podliehajú výrazným stratám objemu  alebo hmotnosti ◄ a predávajú sa na kusy alebo sa vážia v prítomnosti kupujúceho;

b) ktorých netto množstvo je menšie než 5 g alebo 5 ml; toto ustanovenie sa však nevzťahuje na koreniny a byliny, alebo

c) ktoré sa bežne predávajú po kusoch, za predpokladu, že počet položiek sa dá zvonku zreteľne vidieť a jednoducho spočítať, pričom v opačnom prípade sa netto množstvo uvádza na označení.

2. Ak sa na základe predpisov Únie alebo ak takéto predpisy neexistujú, na základe vnútroštátnych predpisov musí uvádzať určitý typ množstva (ako napríklad nominálne množstvo, minimálne množstvo, priemerné množstvo), na účely tohto nariadenia sa toto množstvo považuje za netto množstvo.

3. Ak balená položka pozostáva z dvoch alebo viacerých jednotlivo zabalených položiek obsahujúcich rovnaké množstvo rovnakého výrobku, ako netto množstvo sa uvedie netto množstvo, ktoré obsahuje každé jednotlivé balenie, a celkový počet takýchto balení. Uvádzanie týchto údajov však nie je povinné, ak sa dá celkový počet jednotlivých balení zvonku zreteľne vidieť a spočítať, ak sa aspoň  jedno označovanie netto množstva v každom ◄ jednotlivom balení dá zreteľne vidieť zvonku.

4. Ak balená položka pozostáva z dvoch alebo viacerých jednotlivých balení, ktoré sa nepovažujú za predajné jednotky, ako netto množstvo sa uvádza celkové netto množstvo a celkový počet jednotlivých balení.

5. Ak ide o potravinu v pevnom stave, ktorá je prítomná v kvapalnom médiu,  uvádza sa aj netto hmotnosť pevného podielu potraviny bez tohto média. ◄ Ak ide o glazúrovanú potravinu, uvádza sa jej netto hmotnosť bez glazúry.

Na účely tohto bodu „kvapalné médium“ znamená nasledujúce výrobky s možným výskytom v podobe zmesí a tiež v mrazenom  alebo hlbokozmrazenom stave za predpokladu, že kvapalina je len prídavok k základným zložkám prípravku, a teda nie je rozhodujúcim činiteľom pre kúpu: voda, vodné roztoky solí, nálev, vodné roztoky ◄ potravinárskych kyselín, ocot, vodné roztoky cukrov, vodné roztoky iných sladidiel, ovocné alebo zeleninové šťavy, ak ide o ovocie alebo zeleninu.
PRÍLOHA X

DÁTUM MINIMÁLNEJ TRVANLIVOSTI, DÁTUM SPOTREBY A DÁTUM ZMRAZENIA

1. Dátum minimálnej trvanlivosti sa uvádza takto:

a) dátum sa uvádza za slovami:

 „Minimálna trvanlivosť do …“, ak sa v dátume uvádza deň,

 „Minimálna trvanlivosť do konca …“ v ostatných prípadoch;

b) za slovami uvedenými v písmene a) nasleduje:

 buď samotný dátum, alebo

 odkaz na to, kde je na označení tento dátum uvedený.

Ak je to potrebné, za týmito údajmi  sa musia uviesť podmienky skladovania, ktoré sa musia dodržať ◄ , ak sa má výrobok uchovať počas určeného obdobia;

c) dátum pozostáva z dňa, mesiaca a prípadne roka v tomto poradí a v nekódovanej podobe.

Ak však ide o potraviny:

 ktoré sa neuchovávajú viac ako tri mesiace, stačí uviesť deň a mesiac,

 ktoré sa uchovávajú viac ako tri, ale nie viac ako 18 mesiacov, stačí uviesť mesiac a rok,

 ktoré sa uchovávajú dlhšie ako 18 mesiacov, stačí uviesť rok;

d) s výhradou predpisov Únie, ktorými sa ukladajú iné typy uvádzania dátumu, sa uvedenie dátumu minimálnej trvanlivosti nevyžaduje, ak ide o:

 čerstvé ovocie a zeleninu vrátane zemiakov, ktoré neboli šúpané, krájané ani podobne upravené; táto výnimka sa nevzťahuje na naklíčené semená a podobné výrobky, ako sú napríklad klíčky strukovín,

 vína, likérové vína, šumivé vína, aromatizované vína a podobné výrobky z iného ovocia ako hrozno a nápoje, ktoré patria pod kód KN 2206 00 a ktoré sa získavajú z hrozna alebo hroznového muštu,

 nápoje obsahujúce 10 a viac objemových percent alkoholu,

 pekárske a cukrárske výrobky, ktoré sa na základe charakteru svojho obsahu bežne spotrebujú do 24 hodín od výroby,

   ocot, ◄

 kuchynská soľ,

 cukor v pevnom stave,

 cukrovinky pozostávajúce takmer výlučne z ochutených a/alebo prifarbených cukrov,

 žuvačky a podobné výrobky určené na žuvanie.

2. Dátum spotreby sa uvádza takto:

a) pred samotným dátumom sa uvedú slová „spotrebujte do …“;

b) za slovami uvedenými v písmene a) nasleduje:

 buď samotný dátum, alebo

 odkaz na to, kde je na označení tento dátum uvedený.

Za týmito údajmi nasleduje opis podmienok skladovania, ktoré je nutné dodržať;

c) dátum pozostáva z dňa, mesiaca a prípadne roka v tomto poradí a v nekódovanej podobe;

d) dátum spotreby sa uvádza na každej balenej porcii.

3. Dátum zmrazenia alebo dátum prvého zmrazenia uvedený v prílohe III bode 6 sa uvádza takto:

a) pred samotným dátumom sa uvádza „zmrazené …“;

b) za slovami uvedenými v písmene a) nasleduje:

 samotný dátum alebo

 odkaz na to, kde je na označení tento dátum uvedený;

c) dátum pozostáva z dňa, mesiaca a roka v tomto poradí a v nekódovanej podobe.
PRÍLOHA XIDRUHY MÄSA, PRE KTORÉ JE UVEDENIE KRAJINY PÔVODU ALEBO MIESTA PÔVODU POVINNÉ

Kódy KN

(kombinovaná nomenklatúra 2010)

Opis

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

ex  02 07

Mäso z hydiny položky 0105 , čerstvé, chladené alebo mrazené
PRÍLOHA XII

OBJEMOVÁ KONCENTRÁCIA ALKOHOLU

Skutočný obsah alkoholu v objemových percentách v nápojoch obsahujúcich viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu sa uvádza číselným údajom, ktorý nemá viac ako jedno desatinné miesto. Za ním nasleduje symbol „% obj.“ a pred ním môže byť uvedené slovo „alkohol“ alebo skratka „alk.“.

Obsah alkoholu sa určuje pri 20 °C.

Kladné a záporné odchýlky povolené pri uvádzaní obsahu alkoholu v objemových percentách a vyjadrené v absolútnych hodnotách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Uplatňujú sa bez toho, aby boli dotknuté odchýlky odvodené z metódy analýzy používanej na určenie obsahu alkoholu.Opis nápoja

Kladná alebo záporná odchýlka

1.  Pivá kódu KN 2203 00 s obsahom alkoholu najviac 5,5 % obj.; nešumivé nápoje kódu KN 2206 00 získané z hrozna

0,5 % obj.

2.  Pivá s obsahom alkoholu viac ako 5,5 % obj.; šumivé nápoje kódu KN 2206 00 získané z hrozna, jablčné mušty, hruškové mušty, ovocné vína a podobné nápoje získané z ovocia okrem hrozna, či už perlivé, alebo neperlivé, alebo šumivé, alebo nešumivé; medovina

1 % obj.

3.  Nápoje obsahujúce macerované ovocie alebo časti rastlín

1,5 % obj.

4.  Všetky ostatné nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu

0,3 % obj.
PRÍLOHA XIII

REFERENČNÉ PRÍJMY

ČASŤ A –   DENNÉ REFERENČNÉ PRÍJMY VITAMÍNOV A MINERÁLNYCH LÁTOK (DOSPELÍ)

1.   Vitamíny a minerálne látky, ktoré možno uvádzať, a ich referenčné výživové hodnoty (NRV)Vitamín A (μg)

800

Vitamín D (μg)

5

Vitamín E (mg)

12

Vitamín K (μg)

75

Vitamín C (mg)

80

Vitamín B1 (mg)

1,1

Vitamín B2 (mg)

1,4

Niacín (mg)

16

Vitamín B6 (mg)

1,4

Kyselina listová (μg)

200

Vitamín B12 (μg)

2,5

Biotín (μg)

50

Kyselina pantotenová (mg)

6

Draslík (mg)

2 000

Chlorid (mg)

800

Vápnik (mg)

800

Fosfor (mg)

700

Horčík (mg)

375

Železo (mg)

14

Zinok (mg)

10

Meď (mg)

1

Mangán (mg)

2

Fluorid (mg)

3,5

Selén (μg)

55

Chróm (μg)

40

Molybdén (μg)

50

Jód (μg)

150

2.   Významné množstvo vitamínov a minerálnych látok

Pri rozhodovaní o tom, čo predstavuje významné množstvo, by sa spravidla mali vziať do úvahy tieto hodnoty:

 15 % referenčných výživových hodnôt uvedených v bode 1 obsiahnutých v 100 g alebo 100 ml, ak ide o iné výrobky ako nápoje,

 7,5 % referenčných výživových hodnôt uvedených v bode 1 obsiahnutých v 100 ml, ak ide o nápoje, alebo

 15 % referenčných výživových hodnôt uvedených v bode 1 na porciu, ak balenie obsahuje len jednu porciu.

ČASŤ B –   REFERENČNÉ PRÍJMY ENERGIE A VYBRANÝCH ŽIVÍN OKREM VITAMÍNOV A MINERÁLNYCH LÁTOK (DOSPELÍ)Energia alebo živina

Referenčný príjem

 Energia ◄

8 400 kJ/2 000 kcal

 Celkové množstvo tuku ◄

70 g

Nasýtené mastné kyseliny

20 g

Sacharidy

260 g

Cukry

90 g

Bielkoviny

50 g

Soľ

6 g
PRÍLOHA XIV

KONVERZNÉ KOEFICIENTY

KONVERZNÉ KOEFICIENTY NA VÝPOČET ENERGETICKEJ HODNOTY

Uvádzaná energetická hodnota sa vypočítava pomocou týchto konverzných koeficientov:—  sacharidy [s výnimkou alkoholických cukrov (polyolov)]

17 kJ/g – 4 kcal/g

—  alkoholické cukry (polyoly)

10 kJ/g – 2,4 kcal/g

—  bielkoviny

17 kJ/g – 4 kcal/g

—  tuky

37 kJ/g – 9 kcal/g

—  salatrimy

25 kJ/g – 6 kcal/g

—  alkohol (etanol)

29 kJ/g – 7 kcal/g

—  organické kyseliny

13 kJ/g – 3 kcal/g

—  vláknina

8 kJ/g – 2 kcal/g

—  erytritol

0 kJ/g – 0 kcal/g
PRÍLOHA XV

VYJADRENIE A PREZENTÁCIA  VÝŽIVOVÝCH ÚDAJOV ◄

Na vyjadrenie energetickej hodnoty sa  vo výživových údajoch ◄ používajú merné jednotky [kilojouly (kJ) a kilokalórie (kcal)] a na vyjadrenie hmotnosti [gramy (g), miligramy (mg) alebo mikrogramy (μg)] a poradie uvedenia informácií je v prípade potreby takéto: Energia ◄

kJ/kcal

tuky

g

z toho:

—  nasýtené mastné kyseliny

g

—  mononenasýtené mastné kyseliny

g

—  polynenasýtené mastné kyseliny

g

sacharidy

g

z toho:

—  cukry

g

—  alkoholické cukry (polyoly)

g

—  škrob

g

vláknina

g

bielkoviny

g

soľ

g

vitamíny a minerálne látky

jednotky uvedené prílohe XIII časti A bode 1( 1 ) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

( 9 ) Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.

( 10 ) Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45.

( 11 ) Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 21.

( 12 ) Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

( 13 ) Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.“.

( 14 ) Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.“.

( 15 ) Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 10.

( 16 ) A výrobkov z nich, pokiaľ proces, ktorým prechádzajú,  nezvyšuje úroveň alergénnosti ◄ podľa hodnotenia úradu pre príslušný výrobok, z ktorého pochádzajú.

( 17 ) Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 26.

( 18 ) Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 16.

( 19 ) Len ak ide o tavené syry a výrobky na báze tavených syrov.

( 20 ) Špecifický názov alebo číslo E sa nemusí uvádzať.