2011R0543 — SK — 12.10.2013 — 014.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 543/2011

zo 7. júna 2011,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

(Ú. v. ES L 157, 15.6.2011, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 726/2011 z 25. júla 2011,

  L 194

25

26.7.2011

 M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 898/2011 zo 7. septembra 2011,

  L 231

11

8.9.2011

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 996/2011 zo 7. októbra 2011,

  L 264

25

8.10.2011

 M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1020/2011 zo 14. októbra 2011,

  L 270

14

15.10.2011

 M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1095/2011 z 28. októbra 2011,

  L 283

32

29.10.2011

 M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1325/2011 zo 16. decembra 2011,

  L 335

66

17.12.2011

►M7

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 72/2012 z 27. januára 2012,

  L 26

26

28.1.2012

►M8

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 302/2012 zo 4. apríla 2012,

  L 99

21

5.4.2012

 M9

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 366/2012 z 27. apríla 2012,

  L 116

10

28.4.2012

 M10

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 450/2012 z 29. mája 2012,

  L 140

53

30.5.2012

►M11

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 701/2012 z 30. júla 2012,

  L 203

60

31.7.2012

►M12

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 755/2012 zo 16. augusta 2012,

  L 223

6

21.8.2012

 M13

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 781/2012 z 28. augusta 2012,

  L 232

5

29.8.2012

 M14

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 988/2012 z 25. októbra 2012,

  L 297

9

26.10.2012

 M15

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 353/2013 z 18. apríla 2013,

  L 109

1

19.4.2013

►M16

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M17

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 565/2013 z 18. júna 2013,

  L 167

26

19.6.2013

►M18

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 594/2013 z 21. júna 2013,

  L 170

43

22.6.2013

►M19

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 956/2013 zo 4. októbra 2013,

  L 263

9

5.10.2013

►M20

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 979/2013 z 11. októbra 2013,

  L 272

35

12.10.2013


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 299, 17.11.2011, s. 13  (543/2011)
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 543/2011

zo 7. júna 2011,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleninyEURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) ( 1 ), a najmä na jeho článok 3 druhý pododsek, články 103h, 121 písm. a), 127, 134, 143 písm. b), 148, 179, 192 ods. 2, 194 a 203a ods. 8 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1234/2007 sa vytvára spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov, do ktorej patria sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny.

(2)

Vykonávacie predpisy pre sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny sú ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny ( 2 ). Uvedené nariadenie bolo viackrát zmenené a doplnené. V záujme jasnosti je vhodné zaradiť všetky vykonávacie predpisy do nového nariadenia spolu so zmenami a doplneniami, ktoré sú potrebné vzhľadom na získané skúsenosti, a zrušiť nariadenie (ES) č. 1580/2007.

(3)

Mali by sa stanoviť hospodárske roky pre výrobky v odvetví ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny. Keďže v daných sektoroch už neexistujú žiadne schémy pomoci, ktoré sa riadia cyklom zberu predmetných výrobkov, možno všetky hospodárske roky zosúladiť s kalendárnym rokom.

(4)

Článkom 113 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa Komisia oprávňuje k ustanoveniu obchodných noriem pre ovocie a zeleninu a spracované ovocie a zeleninu. Podľa článku 113a ods. 1 uvedeného nariadenia ovocie a zeleninu, ktoré sú určené na predaj spotrebiteľovi v čerstvom stave, možno predávať, len ak sú zdravé, bezchybné a predajnej kvality a ak je uvedená krajina pôvodu. S cieľom zosúladiť vykonávanie uvedeného ustanovenia je vhodné stanoviť podrobnosti a ustanoviť všeobecnú obchodnú normu pre všetko čerstvé ovocie a zeleninu.

(5)

Pre tie výrobky, pri ktorých sa zdá byť potrebné prijať normu na základe posúdenia jej významu, by sa mali prijať osobitné obchodné normy, pričom by sa malo zohľadniť najmä to, s ktorými výrobkami sa obchoduje najviac z hľadiska hodnoty na základe číselných údajov v referenčnej databáze Európskej komisie o medzinárodnom obchode, Comext.

(6)

S cieľom vyhnúť sa zbytočným prekážkam pri obchodovaní v prípade, ak pre jednotlivé výrobky treba ustanoviť osobitné obchodné normy, by tieto normy mali zodpovedať normám, ktoré schválila Európska hospodárska komisia OSN (EHK/OSN). Ak na úrovni Únie neboli prijaté žiadne osobitné obchodné normy, malo by sa vychádzať z predpokladu, výrobky spĺňajú všeobecnú obchodnú normu, pokiaľ držiteľ dokáže preukázať, že výrobky sú v súlade s akoukoľvek uplatniteľnou normou EHK/OSN.

(7)

V prípade určitých operácií, ktoré sú buď veľmi okrajové a/alebo špecifické, alebo sa uskutočňujú na začiatku distribučného reťazca, alebo v prípade sušeného ovocia a zeleniny a výrobkov určených na spracovanie by sa mali ustanoviť výnimky a oslobodenia z uplatňovania obchodných noriem. Keďže niektoré výrobky prirodzene dozrievajú a majú tendenciu kaziť sa, malo by sa v ich prípade povoliť, aby vykazovali mierny nedostatok čerstvosti a vädnutie pod podmienkou, že nepatria do „Extra“ triedy. Niektoré výrobky, ktoré normálne nie sú pri predaji neporušené, by sa mali oslobodiť od všeobecnej obchodnej normy, podľa ktorej by sa to inak vyžadovalo.

(8)

Informačné náležitosti, ktoré sa vyžadujú v obchodných normách, by mali byť zreteľne uvedené na obale a/alebo etikete. Aby sa zabránilo podvodom a zavádzaniu spotrebiteľov, mali by byť informačné náležitosti vyžadované v normách k dispozícii spotrebiteľom pred nákupom, najmä v prípade predaja na diaľku, kde sa na základe skúseností zistili riziká podvodu a obchádzanie ochrany spotrebiteľa, ktorú normy zabezpečujú.

(9)

Obaly, ktoré obsahujú rôzne druhy ovocia a zeleniny, sú na trhu čoraz bežnejšie ako odozva na požiadavky niektorých spotrebiteľov. Spravodlivé obchodovanie si vyžaduje, aby ovocie a zelenina predávané v tom istom balení boli jednotnej kvality. V prípade výrobkov, pre ktoré normy Únie neboli prijaté, to možno zabezpečiť uplatňovaním všeobecných ustanovení. Mali by sa ustanoviť požiadavky na označovanie zmesí z rôznych druhov ovocia a zeleniny v tom istom balení. Tieto požiadavky by mali byť menej prísne ako požiadavky ustanovené v obchodných normách, najmä preto, aby sa zohľadnil priestor, ktorý je k dispozícii na etikete.

(10)

S cieľom zaistiť riadne a efektívne vykonávanie kontrol by faktúry a sprievodné dokumenty iné ako pre spotrebiteľov mali obsahovať určité základné informácie zahrnuté v obchodných normách.

(11)

Na účely selektívnych kontrol založených na analýze rizika, ako je ustanovené v článku 113a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa takýchto kontrol. Mala by zdôrazniť predovšetkým úloha posúdenia rizika pri výbere výrobkov na kontrolu.

(12)

Každý členský štát by mal určiť kontrolné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol zhody v každom štádiu predaja. Jeden z týchto orgánov mal byť zodpovedný za kontakty so všetkými ostatnými určenými orgánmi a koordináciu medzi nimi.

(13)

Keďže údaje o obchodníkoch a ich základných charakteristikách predstavujú nevyhnutný nástroj analýzy členských štátov, je dôležité zriadiť v každom členskom štáte databázu obchodníkov s ovocím a zeleninou. S cieľom zaistiť, že v nej budú zahrnuté všetky subjekty obchodného reťazca a v záujme právnej istoty by sa malo prijať podrobné vymedzenie pojmu „obchodník“.

(14)

Kontroly zhody by sa mali uskutočňovať na základe výberu vzoriek a mali by sa zameriavať na obchodníkov, u ktorých je najpravdepodobnejšie, že budú mať tovar, ktorý nevyhovuje normám. Vzhľadom na charakteristiky svojich vnútroštátnych trhov by členské štáty mali ustanoviť pravidlá, na základe ktorých bude priznaná priorita kontrolám určitých kategórií obchodníkov. V záujme transparentnosti by sa uvedené pravidlá mali oznámiť Komisii.

(15)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby vývoz ovocia a zeleniny do tretích krajín vyhovoval obchodným normám a mali by potvrdiť zhodu v súlade so Ženevským protokolom o štandardizácii čerstvého ovocia a zeleniny a suchého a sušeného ovocia uzavretým v rámci EHK/OSN a systému Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu.

(16)

Dovoz ovocia a zeleniny z tretích krajín by mal byť v súlade s obchodnými normami alebo normami, ktoré sú s nimi rovnocenné. Kontroly zhody sa preto musia vykonávať predtým, ako uvedený tovar vstúpi na colné územie Únie, s výnimkou prípadov malých dávok, ktoré kontrolné orgány považujú za nízkorizikové. V určitých tretích krajinách, ktoré poskytujú uspokojivé záruky zhody, môžu kontroly pred vývozom vykonávať kontrolné orgány uvedených tretích krajín. Ak sa uplatňuje táto možnosť, členské štáty by mali pravidelne overovať účinnosť a kvalitu kontrol pred vývozom, ktoré vykonávajú kontrolné orgány tretej krajiny.

(17)

Od výrobkov určených na spracovanie sa nevyžaduje, aby sa spĺňali obchodné normy, malo by sa preto zabezpečiť, aby sa nepredávali na trhu s čerstvými výrobkami. Takéto výrobky by sa mali náležite označiť.

(18)

Ovocie a zelenina kontrolované z hľadiska zhody s obchodnými normami by sa mali podrobiť kontrolám toho istého druhu na všetkých fázach predaja. Na tento účel by sa mali uplatňovať usmernenia pre kontrolu odporúčané EHK/OSN, ktoré sú v súlade s príslušnými odporúčaniami OECD. Mali by sa však ustanoviť osobitné úpravy pre kontroly v štádiu maloobchodného predaja.

(19)

Mali by sa prijať ustanovenia o uznaní organizácií výrobcov, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré požadujú uznanie. Ak sa uznanie žiada na výrobky určené výhradne na spracovanie, malo by sa zaistiť, že sa skutočne dodajú na spracovanie.

(20)

S cieľom pomáhať pri dosahovaní cieľov schémy ovocia a zeleniny a zabezpečiť, aby organizácie výrobcov vykonávali svoju prácu účinne a udržateľným spôsobom, mali by organizácie výrobcov preukazovať čo najväčšiu stabilitu. Členstvo výrobcu v organizácii výrobcov by preto malo byť na minimálne obdobie. Možnosť ustanoviť výpovednú lehotu a dátumy, ku ktorým zrieknutie sa členstva nadobúda účinnosť, by sa mala prenechať členským štátom.

(21)

Hlavné a základné činnosti organizácie výrobcov by mali súvisieť s koncentráciou ponuky a predaja. Organizácie výrobcov by však mali byť oprávnené zapájať sa do iných činností, a to aj komerčnej povahy.

(22)

Mala by sa podporovať spolupráca medzi organizáciami výrobcov tým, že sa povolí, aby sa predaj ovocia a zeleniny, ktoré boli zakúpené výhradne od inej uznanej organizácie výrobcov, nezapočítaval do výpočtov na účely hlavnej činnosti ani iných činností. Ak je organizácia výrobcov uznaná pre výrobok, ktorý si vyžaduje technické prostriedky, mala by byť oprávnená dodávať uvedené prostriedky prostredníctvom svojich členov, prostredníctvom dcérskych spoločností alebo outsourcingu.

(23)

Organizácie výrobcov môžu mať podiely v dcérskych spoločnostiach, ktoré pomáhajú zvyšovať pridanú hodnotu výroby ich členov. Mali by sa ustanoviť pravidlá výpočtu hodnoty takejto predávanej výroby. Hlavné činnosti takýchto dcérskych spoločností by mali byť potom, ako sa umožní prechodné obdobie na prispôsobenie, rovnaké ako činnosti organizácie výrobcov.

(24)

Mali by sa ustanoviť podrobné pravidlá uznávania a fungovania združení organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov a nadnárodných združení organizácií výrobcov ustanovených v nariadení (ES) č. 1234/2007. V záujme konzistentnosti by mali čo najviac odrážať pravidlá ustanovené pre organizácie výrobcov.

(25)

S cieľom uľahčiť koncentráciu ponuky by sa malo podporovať zlučovanie existujúcich organizácií výrobcov na vytvorenie nových, tak že sa ustanovia pravidlá zlučovania operačných programov zlúčených organizácií.

(26)

Pri dodržiavaní zásad, podľa ktorých sa organizácia výrobcov musí vytvoriť na základe vlastnej iniciatívy výrobcov a musí byť nimi kontrolovaná, členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť podmienky, podľa ktorých by sa iné fyzické alebo právnické osoby prijímali za členov organizácie výrobcov a/alebo združenia organizácií výrobcov.

(27)

S cieľom zabezpečiť, aby organizácie výrobcov skutočne zastupovali minimálny počet výrobcov, by členské štáty mali prijať opatrenia, ktorými sa zaistí, že menšina členov, na ktorú môže pripadať prevažná časť výroby v organizácii výrobcov, nebude neoprávnene dominovať jej riadeniu a fungovaniu.

(28)

S cieľom zohľadniť rozdielne podmienky výroby a predaja v Únii by členské štáty mali ustanoviť určité podmienky udeľovania predbežného uznania skupinám výrobcov, ktoré predložia plán na získanie uznania.

(29)

S cieľom podporovať vytváranie stabilných organizácií výrobcov, ktoré sú schopné trvalo prispievať k dosahovaniu cieľov schémy ovocia a zeleniny, by sa predbežné uznanie malo udeľovať iba tým skupinám výrobcov, ktoré môžu preukázať, že sú schopné splniť všetky požiadavky na uznanie v stanovenej lehote.

(30)

Mali by sa prijať ustanovenia o informáciách, ktoré skupiny výrobcov musia poskytnúť v pláne na získanie uznania. Aby sa skupinám výrobcov umožnilo lepšie splniť podmienky uznania, mali by sa povoliť zmeny v plánoch na získanie uznania. Na tento účel by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorého by členské štáty mohli požadovať od skupiny výrobcov prijatie nápravného opatrenia s cieľom zabezpečiť realizáciu ich plánu.

(31)

Skupina výrobcov môže spĺňať podmienky uznania pred dokončením plánu na získanie uznania. Malo by sa ustanoviť, že takéto skupiny môžu predložiť žiadosť o uznanie spolu s návrhmi operačných programov. V záujme konzistentnosti musí udelenie takéhoto uznania skupine výrobcov znamenať ukončenie jej plánu na získanie uznania a poskytovanie pomoci by sa malo zastaviť. Aby sa zohľadnilo viacročné financovanie investícií, by však malo byť možné previesť na operačné programy investície, ktoré spĺňajú podmienky na investičnú pomoc.

(32)

Na zjednodušenie správneho uplatňovania systému pomoci na pokrytie výdavkov spojených s vytvorením a administratívnou prevádzkou skupiny výrobcov by sa mala uvedená pomoc poskytovať paušálne. Na uvedenú paušálnu pomoc by sa v záujme dodržania rozpočtových obmedzení mal uplatňovať strop. Okrem toho, vzhľadom na odlišné finančné potreby skupín výrobcov rôznych veľkostí by sa uvedený strop mal upraviť v súlade s hodnotou predajnej výroby skupín výrobcov.

(33)

V záujme konzistentnosti a bezproblémového prechodu na štatút uznanej skupiny výrobcov by sa na skupiny výrobcov mali uplatňovať rovnaké pravidlá týkajúce sa hlavných činností organizácií výrobcov a hodnoty ich predávanej výroby.

(34)

S cieľom zohľadniť finančné potreby nových skupín výrobcov a zaistiť správne uplatňovanie schémy pomoci v prípade zlučovaní, malo by sa umožniť udeľovanie pomoci skupinám výrobcov, ktoré sú výsledkom zlúčenia.

(35)

S cieľom uľahčiť využívanie schémy podpory na operačné programy by sa mala jasne vymedziť predávaná výroba organizácií výrobcov vrátane bližšieho určenia výrobkov, ktoré sa môžu zohľadniť, a fázy predaja, v ktorej sa má vypočítať hodnota výroby. Na účely kontroly a v záujme zjednodušenia je vhodné používať paušálnu sadzbu na výpočet hodnoty ovocia a zeleniny určených na spracovanie, ktorá predstavuje hodnotu základného výrobku, konkrétne ovocia a zeleniny určených na spracovanie, a činnosti, ktoré nepredstavujú samotné spracovateľské činnosti. Keďže sa objemy ovocia a zeleniny potrebné na výrobu spracovaného ovocia a zeleniny v závislosti od skupiny výrobkov výrazne líšia, mali by sa tieto rozdiely zohľadniť v uplatniteľných paušálnych sadzbách. V prípade ovocia a zeleniny určených na spracovanie, ktoré sa upravia na spracované aromatické byliny a mletú papriku, je takisto vhodné zaviesť paušálnu sadzbu na výpočet hodnoty ovocia a zeleniny určených na spracovanie, ktorá predstavuje len hodnotu základného produktu. V prípade ročných výkyvov alebo nedostatočných údajov by sa mali umožniť aj dodatočné metódy výpočtu predajnej výroby. S cieľom zabrániť zneužitiu režimu by organizácie výrobcov vo všeobecnosti nemali byť oprávnené zmeniť metodiku stanovenia referenčných období počas trvania programu.

(36)

S cieľom zaistiť bezproblémový prechod na nový systém výpočtu hodnoty predávanej výroby v prípade ovocia a zeleniny určených na spracovanie by nová metóda výpočtu nemala mať vplyv na operačné programy schválené k 20. januáru 2010, bez toho, aby bola dotknutá možnosť zmeniť a doplniť uvedené operačné programy v súlade s článkami 65 a 66 nariadenia (ES) č. 1580/2007. Z toho istého dôvodu by sa hodnota predávanej výroby za referenčné obdobie operačných programov schválených po uvedenom dátume mala počítať podľa nových pravidiel.

(37)

S cieľom zaistiť správne využívanie pomoci by sa mali ustanoviť pravidlá riadenia operačných fondov a finančných príspevkov členov, pričom by sa mala umožniť čo najväčšia pružnosť pod podmienkou, že operačný fond môžu využívať všetci výrobcovia a že sa môžu demokraticky zúčastňovať na rozhodnutiach o jeho využití.

(38)

Mali by sa prijať ustanovenia, ktorými sa by sa určil rozsah pôsobnosti a štruktúra národnej stratégie udržateľných operačných programov a vnútroštátneho rámca environmentálnych opatrení. Cieľom je optimalizácia prideľovania finančných zdrojov a zlepšenie kvality stratégie.

(39)

Aby sa umožnilo príslušným orgánom primerane posúdiť informácie a začleniť opatrenia a činnosti do programov resp. z nich vylúčiť, by sa mali ustanoviť postupy predkladania a schvaľovania operačných programov vrátane lehôt. Keďže sa programy riadia na základe ročného cyklu, malo by sa ustanoviť, že programy neschválené do určitého dátumu sa posunú o rok.

(40)

Mal by existovať postup každoročnej zmeny a doplnenia operačných programov na nasledujúci rok, aby ich bolo možné upraviť a zohľadniť v nich akékoľvek nové podmienky, ktoré nebolo možné predvídať, keď sa pôvodne predkladali. Okrem toho by malo byť možné zmeniť opatrenia a sumy operačného fondu počas každého roka realizácie programu. S cieľom zaistiť, že sa zachovávajú celkové ciele schválených programov, by všetky takéto zmeny mali podliehať určitým obmedzeniam a podmienkam, ktoré by mali vymedziť členské štáty, a medzi ktoré patrí povinné oznamovanie zmien príslušným orgánom.

(41)

Z dôvodu finančnej bezpečnosti a právnej istoty by sa mal vypracovať zoznam operácií a výdavkov, ktoré nie je možné zahrnúť do operačných programov.

(42)

V prípade investícií do samostatných podnikov, s cieľom zabrániť neoprávnenému obohacovaniu súkromného subjektu, ktorý prerušil spojenia s organizáciou počas doby čerpania investícií, mali by sa prijať ustanovenia, ktorými sa organizácii výrobcov umožní vymáhať zostatkovú hodnotu investícií bez ohľadu na to, či je vlastníkom investície člen, alebo organizácia.

(43)

V záujme správneho uplatňovania schémy pomoci by sa mali ustanoviť informácie, ktoré žiadosti o poskytnutie pomoci majú obsahovať, ako aj postupy vyplácania pomoci. S cieľom zabrániť ťažkostiam s finančnými tokmi, by organizácie výrobcov mali mať k dispozícii systém vyplácania preddavkov doplnený o primerané zábezpeky. Z podobných dôvodov by mal byť k dispozícii alternatívny systém preplácania už vynaložených výdavkov.

(44)

Výroba ovocia a zeleniny je nepredvídateľná a výrobky podliehajú skaze. Aj nie príliš veľký nadbytok na trhu môže výrazne narušiť trh. Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce sa rozsahu pôsobnosti a uplatňovania opatrení súvisiacich s krízovým riadením a predchádzaním krízam, pokiaľ ide o výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1234/2007. Uvedenými pravidlami by sa v čo najväčšom rozsahu mala umožniť pružnosť a rýchle uplatnenie v krízach, a preto by sa v nich malo umožniť, aby rozhodnutia prijímali členské štáty a samotné organizácie výrobcov. Pravidlami by sa však malo zabrániť zneužívaniu a mali by sa ustanoviť hranice používania určitých opatrení, a to aj z finančného hľadiska. Takisto by sa nimi malo zaistiť náležité dodržiavanie fytosanitárnych a environmentálnych požiadaviek.

(45)

Pokiaľ ide o stiahnutia z trhu, mali by sa prijať podrobné pravidlá, v ktorých sa zohľadní potenciálny význam uvedeného opatrenia. Mali by sa najmä vypracovať pravidlá týkajúce sa systému vyššej podpory na ovocie a zeleninu stiahnuté z trhu, ktoré dobročinné organizácie a niektoré ďalšie ustanovizne a inštitúcie distribuujú bezplatne ako humanitárnu pomoc. S cieľom uľahčiť bezplatnú distribúciu je vhodné ustanoviť možnosť umožniť dobročinným organizáciám a inštitúciám požiadať konečných príjemcov stiahnutých výrobkov v prípade, že uvedené výrobky prešli spracovaním, o symbolický príspevok. Okrem toho by sa mali stanoviť maximálne úrovne podpory na stiahnutia z trhu s cieľom zabezpečiť, aby sa nestali stálym odbytiskom výrobkov ako alternatíva k ich umiestneniu na trhu. V prípade tých výrobkov, pre ktoré sa v prílohe V k nariadeniu Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou ( 3 ) stanovili maximálne úrovne kompenzácií Únie za stiahnutie z trhu, je v tejto súvislosti vhodné naďalej používať uvedené úrovne, ktoré sa do určitej miery zvýšia, aby sa zohľadnila skutočnosť, že sa uvedené stiahnutia teraz spolufinancujú. V prípade ostatných výrobkov, pri ktorých skúsenosti ešte nepreukázali žiadne riziko nadmerných stiahnutí, je vhodné umožniť členským štátom, aby stanovili maximálne úrovne podpory. Vo všetkých prípadoch je však z podobných dôvodov vhodné stanoviť kvantitatívne obmedzenie stiahnutí na výrobok a na organizáciu výrobcov.

(46)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá týkajúce sa vnútroštátnej finančnej pomoci, ktorú členské štáty môžu poskytnúť v tých regiónoch Únie, v ktorých je organizovanosť výrobcov mimoriadne nízka, a to aj pravidlá týkajúce sa vymedzenia takej nízkej organizovanosti. Mali by sa ustanoviť postupy, ktorými Únia schvaľuje takúto vnútroštátnu pomoc aj vrátenie a výšku pomoci, ako aj miera vrátenej sumy. Uvedené postupy by mali zohľadňovať postupy, ktoré sú uplatniteľné v súčasnosti.

(47)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá, najmä procedurálne ustanovenia týkajúce sa podmienok, za ktorých sa môžu pravidlá vydané organizáciami výrobcov alebo združeniami takýchto organizácií v sektore ovocia a zeleniny rozšíriť na všetkých výrobcov usadených v konkrétnej hospodárskej oblasti. Ak sa produkty predávajú na strome, malo by sa ujasniť, ktoré pravidlá sa majú rozšíriť na výrobcov a na nákupcov.

(48)

S cieľom monitorovať dovozy jabĺk a zaistiť, aby nedošlo k nezaznamenanému výraznému zvýšeniu dovozu jabĺk v relatívne krátkom čase, bol v roku 2006 ako prechodný systém zavedený systém dovozných povolení na jablká s číselným znakom kombinovanej nomenklatúry (číselný znak KN) 0808 10 80. Medzičasom sa vyvinuli nové a presnejšie spôsoby monitorovania dovozov jabĺk, ktoré sú pre obchodníkov menej ťažkopádne ako súčasný systém povolení. Povinnosť predkladať dovozné povolenia na jablká s číselným znakom KN 0808 10 80 by sa preto mala zakrátko prestať uplatňovať.

(49)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá týkajúce sa systému vstupných cien ovocia a zeleniny. Keďže sa väčšina dotknutého ovocia a zeleniny podliehajúcich skaze dodáva formou komisionálneho predaja, vznikajú osobitné ťažkosti s určením ich hodnoty. Mali by sa ustanoviť možné metódy výpočtu vstupnej ceny, na základe ktorej sa dovážané výrobky zatrieďujú do Spoločného colného sadzobníka. Predovšetkým by sa mali stanoviť štandardné dovozné hodnoty na základe váženého priemeru priemerných cien výrobkov a v prípadoch, v ktorých nie sú pre výrobky daného pôvodu k dispozícii žiadne ceny, by sa malo prijať osobitné ustanovenie. Malo by sa ustanoviť zloženie zábezpeky za určitých okolností s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie systému.

(50)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá týkajúce sa dovozného cla, ktoré možno uložiť na niektoré výrobky dodatočne ku clu stanovenému v Spoločnom colnom sadzobníku. Dodatočné clo sa môže uložiť, ak objemy dovozu príslušných výrobkov prekračujú spúšťacie úrovne určené pre daný výrobok a obdobie uplatňovania. Tovar na ceste do Únie je oslobodený od dodatočného cla, a preto by sa mali pre takýto tovar prijať osobitné ustanovenia.

(51)

Malo by sa prijať ustanovenie o primeranom monitorovaní a hodnotení prebiehajúcich programov a schém, aby organizácie výrobcov a členské štáty mohli vyhodnotiť ich účinnosť a efektívnosť.

(52)

Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce sa druhu, formy a spôsobu oznámení, ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto nariadenia. Uvedené ustanovenia by mali zahŕňať oznámenia výrobcov a organizácií výrobcov členským štátom a oznámenia členských štátov Komisii, ako aj dôsledky vyplývajúce z neskorých alebo nepresných oznámení.

(53)

Mali by sa ustanoviť opatrenia, pokiaľ ide o kontroly potrebné na zabezpečenie riadneho uplatňovania tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 1234/2007, a primerané sankcie uplatniteľné na zistené nezrovnalosti. Uvedené opatrenia by mali zahŕňať osobitné kontroly a sankcie ustanovené na úrovni Únie, ako aj dodatočné vnútroštátne kontroly a sankcie. Kontroly a sankcie by mali byť odrádzajúce, účinné a primerané. Mali by sa ustanoviť pravidlá na riešenie prípadov zjavného omylu, vyššej moci a iných výnimočných okolností s cieľom zabezpečiť výrobcom spravodlivé zaobchádzanie. Takisto by sa mali ustanoviť pravidlá pre prípady umelo vytvorených situácií, aby sa zabránilo ťaženiu výhod z týchto situácií.

(54)

Mali by sa prijať ustanovenia, ktorými sa umožní pokračovanie bezproblémového prechodu z predchádzajúcich systémov ustanovených v nariadení (ES) č. 2200/96, nariadení Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny ( 4 ) a nariadení Rady (ES) č. 2202/96 z 28. októbra 1996, ktorým sa zavádza systém podpory spoločenstva pre výrobcov niektorých druhov citrusového ovocia ( 5 ), na nové systémy ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96 ( 6 ), a následne nariadení (ES) č. 1234/2007 a v nariadení (ES) č. 1580/2007 a následne tomto nariadení, ako aj vykonávanie prechodných pravidiel ustanovených v článku 203a nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(55)

Aby sa obmedzili účinky zrušenia systému dovozných povolení na jablká na obchodné štruktúry, článok 134 nariadenia (ES) č. 1580/2007 by sa mal naďalej uplatňovať do 31. augusta 2011.

(56)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:HLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a používanie pojmov

1.  Týmto nariadením sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny.

Hlavy II a III tohto nariadenia sa však uplatňujú len na výrobky sektora ovocia a zeleniny uvedené v článku 1 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a na takéto výrobky určené výlučne na spracovanie.

2.  Pojmy používané v nariadení (ES) č. 1234/2007 majú pri použití v tomto nariadení rovnaký význam, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

Článok 2

Hospodárske roky

Hospodárske roky v prípade ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny plynú od 1. januára do 31. decembra.HLAVA II

KLASIFIKÁCIA VÝROBKOVKAPITOLA 1

Všeobecné pravidlá

Článok 3

Obchodné normy, držitelia

1.  Požiadavky článku 113a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 predstavujú všeobecnú obchodnú normu. Údaje o všeobecnej obchodnej norme sú ustanovené v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu.

Ovocie a zelenina, na ktoré sa nevzťahuje osobitná obchodná norma, musí spĺňať všeobecnú obchodnú normu. V prípadoch, keď je držiteľ schopný preukázať, že výrobky spĺňajú všetky platné normy prijaté Európskou hospodárskou komisiou OSN (EHK/OSN), vychádza sa z predpokladu, že výrobky spĺňajú všeobecnú obchodnú normu.

2.  Osobitné obchodné normy uvedené v článku 113 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sú ustanovené v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o tieto výrobky:

a) jablká,

b) citrusové plody,

c) kivi,

d) šaláty, endívia a eskariol,

e) broskyne a nektárinky,

f) hrušky,

g) jahody,

h) zeleninová paprika,

i) stolové hrozno,

j) rajčiaky.

3.  Na účely článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 je držiteľom akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vo fyzickom vlastníctve príslušné výrobky.

Článok 4

Výnimky a oslobodenia z uplatňovania obchodných noriem

1.  Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dodržiavanie obchodných noriem nevyžaduje v prípade týchto výrobkov:

a) za predpokladu, že sú zreteľne označené textom „určené na spracovanie“ alebo „na použitie ako krmivo pre zvieratá“ alebo iným rovnocenným textom, výrobkov:

i) určených na priemyselné spracovanie alebo

ii) určených na použitie ako krmivo pre zvieratá alebo na iné nepotravinárske použitie;

b) výrobkov, ktoré výrobca v mieste svojho podniku prevedie na spotrebiteľov na ich osobnú spotrebu;

▼M18

c) výrobkov, ktoré boli uznané v rozhodnutí Komisie prijatom na žiadosť členského štátu v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 ako výrobky daného regiónu, ktoré sa predávajú prostredníctvom maloobchodného predaja daného regiónu alebo vo výnimočných a riadne zdôvodnených prípadoch daného členského štátu na uspokojenie zaužívanej tradičnej miestnej spotreby;

▼B

d) výrobkov, ktoré boli orezané alebo nakrájané a tak „pripravené na priamu konzumáciu“ alebo „pripravené na varenie“.

e) výrobkov predávaných ako jedlé klíčky po vyklíčení semien rastlín zaradené medzi ovocie a zeleninu podľa článku 1 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a časti IX prílohy I k uvedeného nariadeniu.

2.  Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dodržiavanie obchodných noriem v danej výrobnej oblasti nevyžaduje pri týchto výrobkoch:

a) výrobky, ktoré pestovateľ predáva alebo dodáva do miest úpravy a balenia alebo do skladovacích zariadení, alebo ktoré sa z jeho podniku prepravujú do takýchto miest, a

b) výrobky prepravované zo skladovacích zariadení do miest úpravy a balenia.

3.  Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 môžu členské štáty oslobodiť od osobitných obchodných noriem výrobky ponúkané na maloobchodný predaj spotrebiteľom na ich osobnú spotrebu a označené nápisom „výrobok určený na spracovanie“ alebo akýmkoľvek iným rovnocenným textom a určené na iné spracovanie ako spracovanie uvedené v odseku 1 písm. a) bode i) tohto článku.

4.  Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 členské štáty môžu oslobodiť od obchodných noriem výrobky, ktoré výrobca predáva na trhoch vyhradených len pre výrobcov v rámci danej oblasti výroby vymedzenej členskými štátmi priamo konečnému spotrebiteľovi na osobné použitie.

5.  Odchylne od čl. 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o osobitné obchodné normy, ovocie a zelenina iné ako extra triedy v štádiách nasledujúcich po odoslaní môžu vykazovať miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia a mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

6.  Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dodržiavanie všeobecných obchodných noriem nevyžaduje v prípade týchto výrobkov:

a) nepestované huby s číselným znakom KN 0709 59,

b) kapary s číselným znakom KN 0709 90 40,

c) horké mandle s číselným znakom KN 0802 11 10,

d) vylúpané mandle s číselným znakom KN 0802 12,

e) vylúpané lieskové orechy s číselným znakom KN 0802 22,

f) vylúpané vlašské orechy s číselným znakom KN 0802 32,

g) píniové oriešky s číselným znakom KN 0802 90 50,

h) pistácie s číselným znakom KN 0802 50 00,

i) makadamové orechy s číselným znakom KN 0802 60 00,

j) pekanové orechy s číselným znakom KN ex080290 20,

k) ostatné orechy s číselným znakom KN 0802 90 85,

l) sušené plantajny s číselným znakom KN 0803 00 90,

m) sušené citrusy s číselným znakom KN 0805,

n) zmesi z tropických orechov s číselným znakom KN 0813 50 31,

o) zmesi z ostatných orechov s číselným znakom KN 0813 50 39,

p) šafran s číselným znakom KN 0910 20.

7.  Príslušnému orgánu členského štátu sa predloží dôkaz o tom, že výrobky, ktoré patria do predmetu úpravy ods. 1 písm. a) a ods. 2, spĺňajú ustanovené podmienky, najmä v súvislosti s ich plánovaným použitím.

Článok 5

Informačné náležitosti

1.  Informačné náležitosti požadované podľa tejto kapitoly sú čitateľne a zreteľne uvedené na viditeľnom mieste na jednej strane obalu, buď nezmazateľne vytlačené na priamo na obale alebo na nálepke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obalu alebo je na ňom pripevnená.

2.  V prípade voľne loženého tovaru a tovaru priamo nakladaného do dopravného prostriedku sa informačné náležitosti uvedené v odseku 1 zapíšu do sprievodného dokladu alebo sa označia na lístku, ktorý sa umiestni na viditeľnom mieste v dopravnom prostriedku.

3.  V prípade zmlúv uzavretých na diaľku v zmysle článku 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES ( 7 ) si dodržiavanie obchodných noriem vyžaduje, aby informačné náležitosti boli k dispozícií pred realizáciou nákupu.

4.  Na faktúrach a sprievodných dokladoch s výnimkou potvrdenky pre spotrebiteľa sa uvádza názov a krajina pôvodu výrobkov a prípadne trieda, odroda alebo obchodný druh, ak sa to požaduje v osobitnej obchodnej norme, alebo skutočnosť, že sú určené na spracovanie.

Článok 6

Informačné náležitosti vo fáze maloobchodného predaja

1.  Vo fáze maloobchodného predaja sú informačné náležitosti vyžadované v tejto kapitole čitateľné a zreteľné. Výrobky sa môžu ponúkať na predaj, pokiaľ maloobchodný predajca vystaví v tesnej blízkosti tovaru viditeľné a čitateľné údaje uvádzajúce krajinu pôvodu a prípadne triedu a odrodu alebo obchodný druh takým spôsobom, ktorý nezavádza spotrebiteľa.

2.  V prípade výrobkov v spotrebiteľskom balení v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES ( 8 ), sa okrem všetkých informácií ustanovených v obchodných normách uvedie aj čistá hmotnosť. V prípade výrobkov, ktoré sa predávajú na kusy sa však neuplatní požiadavka uvádzať čistú hmotnosť, ak počet položiek možno zreteľne vidieť a ľahko spočítať zvonku, alebo ak je počet uvedený na označení.

Článok 7

Zmesi

1.  Predajné obaly čistej hmotnosti, ktorá nepresahuje 5 kg obsahujúce zmesi rôznych druhov ovocia a zeleniny sa povoľujú za predpokladu, že:

a) výrobky sú jednotnej kvality a každý príslušný výrobok spĺňa príslušnú osobitnú obchodnú normu, alebo všeobecnú obchodnú normu, pokiaľ pre konkrétny výrobok neexistuje osobitná obchodná norma,

b) obal je náležite označený v súlade s touto kapitolou a

c) zmes nezavádza spotrebiteľa.

2.  Požiadavky v ods. 1 písm. a) sa neuplatňujú na výrobky v zmesi, ktoré nie sú výrobkami sektora ovocia a zeleniny podľa článku 1 ods. 1 bodu i) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.  Pokiaľ ovocie a zelenina v zmesi pochádza z viacerých členských štátov alebo z tretích krajín, môžu byť celé názvy krajín pôvodu prípadne nahradené jedným z týchto označení:

a) „zmes ovocia a zeleniny z EÚ“,

b) „zmes ovocia a zeleniny z krajín mimo EÚ“,

c) „zmes ovocia a zeleniny pochádzajúca z EÚ a krajín mimo EÚ“.KAPITOLA II

Kontroly zhody s obchodnými normamiOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 8

Rozsah pôsobnosti

V tejto kapitole sa ustanovujú pravidlá kontroly zhody, čo znamená kontroly vykonávané na ovocí a zelenine vo všetkých fázach predaja s cieľom overiť, či spĺňajú obchodné normy a iné ustanovenia tejto hlavy a článkov 113 a 113a nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 9

Koordinačné orgány a kontrolné orgány

1.  Každý členský štát určí:

a) jeden príslušný orgán zodpovedný za koordináciu a kontakty v oblastiach upravených v tejto kapitole, ďalej len „koordinačný orgán“, a

b) kontrolný orgán alebo orgány zodpovedné za uplatňovanie tejto kapitoly, ďalej len „kontrolné orgány“.

Koordinačné orgány a kontrolné orgány uvedené v prvom pododseku môžu byť verejné alebo súkromné. Členské štáty sú však za ne v každom prípade zodpovedné.

2.  Členské štáty Komisii oznámia:

a) názov, poštovú a e-mailovú adresu koordinačného orgánu, ktorý určili podľa odseku 1 písm. a),

b) názov, poštovú a e-mailovú adresu kontrolných orgánov, ktoré určili podľa odseku 1 písm. b) a

c) presný opis príslušných oblastí činnosti kontrolných orgánov, ktoré určili.

3.  Koordinačným orgánom môže byť kontrolný orgán alebo jeden z kontrolných orgánov, alebo akýkoľvek iný orgán určený podľa odseku 1.

4.  Komisia verejne sprístupní zoznam koordinačných orgánov určených členskými štátmi spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

Článok 10

Databáza obchodníkov

1.  Členské štáty zostavia databázu obchodníkov s ovocím a zeleninou, v ktorej budú za podmienok ustanovených v tomto článku uvedení obchodníci zapojení do predaja ovocia a zeleniny, pre ktoré sa ustanovili normy podľa článku 113 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Členské štáty môžu na tento účel použiť akúkoľvek inú databázu alebo databázy, ktoré sa už vytvorili na iné účely.

2.  Na účel tohto nariadenia „obchodník“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá:

a) má v držbe ovocie a zeleninu, na ktoré sa vzťahujú obchodné normy, s cieľom:

i) vystaviť alebo ponúkať ich na predaj,

ii) predávať ich alebo

iii) akýmkoľvek iným spôsobom ich uvádzať na trh alebo

b) skutočne vykonáva ktorúkoľvek z činností uvedených v písm. a), pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, na ktoré sa vzťahujú obchodné normy.

Činnosti uvedené v písm. a) prvého pododseku zahŕňajú:

a) predaj na diaľku cez internet alebo iným spôsobom,

b) uvedené činnosti, ktoré fyzická alebo právnická osoba vykonáva vo svojom mene alebo v mene tretej strany, a

c) uvedené činnosti vykonané v Únii a/alebo prostredníctvom vývozu do tretích krajín a/alebo dovozu z tretích krajín.

3.  Členské štáty určia podmienky, za ktorých sa uvedení obchodníci zahrnú alebo nezahrnú do databázy:

a) obchodníci, ktorých činnosti sú oslobodené od povinnosti dodržiavať obchodné normy podľa článku 4 a

b) fyzické alebo právnické osoby, ktorých činnosti v sektore ovocia a zeleniny sú obmedzené buď na prepravu tovaru alebo na predaj v maloobchodnej fáze.

4.  V prípadoch, keď sa databáza obchodníkov skladá z viacerých rozdielnych prvkov, koordinačný orgán zabezpečí, aby databáza, jej prvky a ich aktualizácia boli jednotné. Aktualizácia databázy sa vykonáva najmä pomocou údajov získaných pri kontrolách zhody.

5.  Databáza pri každom obchodníkovi obsahuje:

a) registračné číslo, meno a adresu,

b) informácie potrebné jeho klasifikáciu do jednej z rizikových kategórií uvedených v článku 11 ods. 2, najmä jeho pozíciu v obchodnom reťazci a informácie týkajúce sa dôležitosti spoločnosti,

c) informácie týkajúce sa zistení z predchádzajúcich kontrol každého obchodníka,

d) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa považujú za potrebné na účely kontroly, ako informácie týkajúce sa existencie systému záruky kvality alebo systému samokontroly, ktorý súvisí s dodržiavaním obchodných noriem.

Aktualizácia databázy sa vykonáva najmä pomocou údajov získaných pri kontrolách zhody.

6.  Obchodníci poskytujú informácie, ktoré členské štáty považujú za potrebné na zostavenie a aktualizáciu databázy. Členské štáty určia podmienky, za ktorých obchodníci, ktorí nemajú sídlo na ich území, avšak na ňom obchodujú, budú zaradení do ich databázy.Oddiel 2

Kontroly zhody vykonávané členskými štátmi

Článok 11

Kontroly zhody

1.  Členské štáty zabezpečia selektívne a primerane časté vykonávanie kontrol zhody na základe analýzy rizík, aby sa zaistilo dodržiavanie obchodných noriem a iných ustanovení tejto hlavy a článkov 113 a 113a nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Kritériá na posúdenie rizík zahŕňajú existenciu osvedčenia o zhode, ktoré sa uvádza v článku 14 a ktoré vydal príslušný orgán tretej krajiny, kde boli kontroly zhody schválené podľa článku 15. Existencia takéhoto osvedčenia sa považuje za faktor, ktorý znižuje riziko nedodržiavania noriem.

Kritéria na posúdenie rizík môžu zahŕňať aj:

a) charakter výrobku, dobu výroby, cenu výrobku, počasie, balenie a manipuláciu, podmienky skladovania, krajinu pôvodu, spôsob prepravy alebo objem zásielky,

b) veľkosť podniku obchodníkov, ich pozíciu v obchodnom reťazci, objem alebo hodnotu výrobkov, ktoré predávajú, sortiment výrobkov, oblasť dodávky alebo druh vykonávanej podnikateľskej činnosti, ako napr. skladovanie, triedenie, balenie alebo predaj,

c) zistenia z predchádzajúcich kontrol vrátane počtu a druhu zistených nedostatkov, obvyklej kvality predávaných výrobkov, úrovne používaného technického vybavenia,

d) spoľahlivosť obchodníkových systémov zaistenia kvality alebo systémov samokontroly týkajúcich sa dodržiavania obchodných noriem,

e) miesto, kde kontrola prebieha, najmä pokiaľ ide o miesto prvého vstupu do Únie, alebo miesto, kde sa výrobky balia alebo nakladajú,

f) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu poukazovať na riziko nedodržiavania noriem.

2.  Analýza rizík je založená na informáciách uvedených v databáze obchodníkov, uvedenej v článku 10, a klasifikuje obchodníkov do rizikových kategórií.

Členské štáty vopred ustanovia:

a) kritéria posúdenia rizika nedodržiavania obchodných noriem pri zásielkach,

b) na základe analýzy rizík pre každú rizikovú kategóriu minimálny podiel obchodníkov alebo zásielok a/alebo množstiev, pri ktorých sa vykonajú kontroly zhody.

Členské štáty sa môžu na základe analýzy rizík rozhodnúť, že nevykonajú selektívne kontroly pri výrobkoch, na ktoré sa nevzťahujú osobitné obchodné normy.

3.  Pokiaľ sa pri kontrolách zistia výrazné nezrovnalosti, zvýšia členské štáty periodicitu kontrol, ktoré sa týkajú obchodníkov, výrobkov, pôvodu alebo iných parametrov.

4.  Obchodníci poskytnú kontrolným orgánom všetky informácie, ktoré tieto orgány považujú za potrebné z hľadiska organizácie a vykonávania kontrol zhody.

Článok 12

Schválení obchodníci

1.  Členské štáty môžu povoliť obchodníkom, ktorí patria do kategórie s najnižším rizikom a poskytujú osobitné záruky dodržiavania obchodných noriem, aby vo fáze odosielania na každé balenie umiestnili označenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe II, a/alebo aby podpísali osvedčenie o zhode podľa článku 14.

2.  Povolenie sa udeľuje na dobu aspoň jedného roku.

3.  Obchodníci, ktorí túto možnosť využijú:

a) majú kontrolných pracovníkov, ktorí absolvovali školenie schválené členskými štátmi,

b) majú vhodné zariadenie na prípravu a balenie výrobkov,

c) sa zaväzujú vykonávať kontrolu zhody tovaru, ktorý odosielajú, a viesť register, do ktorého zaznamenávajú všetky vykonané kontroly.

4.  Ak oprávnený obchodník už nespĺňa požiadavky na povolenie, členský štát povolenie odoberie.

5.  Bez ohľadu na odsek 1, oprávnení obchodníci môžu až do vyčerpania zásob aj naďalej používať vzory, ktoré boli ►M18  21. júna 2011 ◄ v súlade s nariadením (ES) č. 1580/2007.

Povolenia udelené obchodníkom pred ►M18  22. júnom 2011 ◄ aj naďalej platia na obdobie, na ktoré boli udelené.

Článok 13

Prijatie vyhlásení colnými orgánmi

1.  Colné orgány môžu prijať iba vývozné vyhlásenia a/alebo vyhlásenia o prepustení do voľného obehu v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahujú osobitné obchodné normy, pokiaľ:

a) je k tovaru priložené osvedčenie o zhode, alebo

b) príslušný kontrolný orgán oznámil colnému orgánu, že pre príslušné zásielky sa vydalo osvedčenie o zhode, alebo

c) príslušný kontrolný orgán oznámil colnému orgánu, že pre príslušné zásielky nevydal osvedčenie o zhode, pretože tieto zásielky sa nemusia na základe posúdenia rizík uvedeného v článku 11 ods. 1 kontrolovať.

Nie sú tým dotknuté kontroly zhody, ktoré členský štát môže vykonať podľa článku 11.

2.  Odsek 1 platí aj v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje všeobecná obchodná norma uvedená v časti A prílohy I, a výrobkov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a), pokiaľ to príslušný členský štát považuje za nevyhnutné vzhľadom na analýzu rizík uvedenú v článku 11 ods. 1.

Článok 14

Osvedčenie o zhode

1.  Osvedčenia o zhode môže vydať príslušný orgán ako potvrdenie, že príslušné výrobky spĺňajú príslušnú obchodnú normu (ďalej len „osvedčenie“). Osvedčenie na použitie zo strany príslušných orgánov v Únie je ustanovené v prílohe III.

Namiesto osvedčení vydaných príslušnými orgánmi v Únii môžu tretie krajiny uvedené v článku 15 ods. 4 použiť svoje vlastné osvedčenia pod podmienkou, že obsahujú informácie, ktoré sú minimálne rovnocenné s tými, ktoré obsahuje osvedčenie Únie. Komisia sprístupní vzory takýchto osvedčení tretích krajín spôsobom, ktorý uzná za vhodný.

2.  Tieto osvedčenia sa môžu vydávať buď v papierovom formáte s vlastnoručným podpisom alebo v overenej elektronickej forme s overeným elektronickým podpisom.

3.  Každé osvedčenie musí byť opatrené pečiatkou príslušného orgánu a podpísané osobou alebo osobami, ktoré sú na to splnomocnené.

4.  Osvedčenie musí byť vydané aspoň v jednom z úradných jazykov Únie.

5.  Každé osvedčenie musí byť označené poradovým číslom, podľa ktorého je možné ho identifikovať. Príslušný orgán si ponechá kópiu každého vydaného osvedčenia.

6.  Bez ohľadu na prvý pododsek odseku 1, členské štáty môžu až do vyčerpania zásob aj naďalej používať osvedčenia, ktoré boli 30. júna 2009 v súlade s nariadením (ES) č. 1580/2007.Oddiel 3

Kontroly zhody vykonávané tretími krajinami

Článok 15

Schvaľovanie kontrol zhôd vykonaných tretími krajinami pred dovozom do Únie

▼M18

1.  Na žiadosť tretej krajiny môže Komisia schváliť kontroly zhody s obchodnými normami v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktoré táto tretia krajina vykonáva pred dovozom do Únie.

▼B

2.  Schválenie uvedené v odseku 1 môže byť udelené tretím krajinám, ak sú v prípade výrobkov vyvážaných do Únie splnené obchodné normy Únie alebo normy, ktoré sú s nimi aspoň rovnocenné.

V tomto schválení sa uvedie oficiálny orgán v tretej krajine, ktorý zodpovedá za kontrolu uvedenú v odseku 1. Tento orgán je zodpovedný za styk s Úniou. V schválení sa uvedú aj kontrolné orgány tretej krajiny zodpovedné za samotné kontroly.

Toto schválenie sa môže vzťahovať iba na výrobky, ktoré majú pôvod v danej tretej krajine, a môže byť obmedzené na určité výrobky.

3.  Kontrolné orgány tretej krajiny sú oficiálnymi orgánmi, alebo sú oficiálne uznané orgánom uvedeným v odseku 2, ktoré poskytujú uspokojivé záruky a disponujú potrebným personálom, vybavením a priestormi potrebnými na vykonávanie kontrol v súlade s metódami uvedenými v článku 17 ods. 1 alebo v súlade s rovnocennými metódami.

4.  Tretie krajiny, ktorých kontroly zhody boli schválené podľa tohto článku, a príslušné výrobky sú uvedené v prílohe IV.

Komisia sprístupní údaje o príslušných úradných orgánoch a kontrolných orgánoch spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

Článok 16

Pozastavenie schválenia kontrol zhody

Komisia môže pozastaviť schválenie kontrol zhody, ak sa zistí, že vo výraznom počte zásielok a/alebo množstiev, tovar nezodpovedá informáciám uvedeným v osvedčeniach o zhode vystaveným kontrolnými orgánmi tretej krajiny.Oddiel 4

Kontrolné metódy

Článok 17

Kontrolné metódy

1.  Kontroly zhody ustanovené v tejto kapitole, s výnimkou kontrol v mieste maloobchodného predaja konečnému spotrebiteľovi, sa vykonávajú, ak nie je v tomto nariadení ustanovené inak, v súlade s kontrolnými metódami ustanovenými v prílohe V.

Členské štáty ustanovia osobitný program kontroly zhody v mieste maloobchodného predaja konečným spotrebiteľom.

2.  Ak inšpektori zistia, že tovar je v zhode s obchodnými normami, kontrolný orgán môže vystaviť osvedčenie o zhode, ako sa uvádza v prílohe III.

3.  Ak tovar nespĺňa normy, kontrolný orgán vystaví nález o nezhode určený na vedomie obchodníkovi alebo jeho zástupcom. Tovar, pre ktorý bol vystavený nález o nezhode, nesmie byť premiestnený bez povolenia kontrolného orgánu, ktorý vydal uvedený nález. Uvedené povolenie môže byť podmienené dodržaním podmienok určených kontrolným orgánom.

Obchodníci sa môžu rozhodnúť uviesť všetok tovar alebo určitú jeho časť do stavu zhody. Tovar uvedený do stavu zhody sa nesmie predávať predtým, ako sa príslušný kontrolný orgán všetkými vhodnými prostriedkami neuistí, že uvedený tovar je naozaj v zhode. Príslušný kontrolný orgán prípadne vystaví osvedčenie o zhode, ako sa uvádza v prílohe III, pre zásielku alebo jej časť až potom, ako bol tovar uvedený do stavu zhody.

Ak kontrolný orgán súhlasí s požiadavkou obchodníka uviesť tovar do stavu zhody v inom členskom štáte, ako v štáte, v ktorom sa vykonala kontrola, pri ktorej sa zistila nezhoda, obchodník oznámi príslušnému kontrolnému orgánu v členskom štáte určenia zásielku, ktorá nespĺňa normu. Členský štát, ktorý vydá nález o nezhode, zašle kópiu uvedeného nálezu o nezhode ostatným dotknutým členským štátom vrátane členského štátu určenia nezhodnej zásielky.

Ak nie je možné uviesť tovar do stavu zhody ani ho odoslať na krmivo pre zvieratá, priemyselné spracovanie alebo akékoľvek iné nepotravinárske použitie, kontrolný orgán môže, ak je to potrebné, požiadať obchodníkov, aby prijali primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa príslušné výrobky nepredávali.

Obchodníci dodajú všetky informácie, ktoré členské štáty považujú za potrebné na uplatňovanie tohto odseku.Oddiel 5

Oznámenia

Článok 18

Oznámenia

1.  Členský štát, v ktorom sa zistilo, že zásielka z iného členského štátu nevyhovuje obchodným normám z dôvodu chýb alebo znehodnotenia, ktoré sa mohli zistiť v čase balenia, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Komisii a členským štátom, ktorých by sa mohla týkať.

2.  Členský štát, v ktorom bolo zamietnuté uvoľnenie tovaru z tretej krajiny do voľného obehu z dôvodu nezhody s obchodnými normami, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Komisii, členským štátom, ktorých by sa mohla týkať, a príslušnej tretej krajine uvedenej v prílohe IV.

3.  Členské štáty oznámia Komisii svoje ustanovenia v oblasti systémov kontroly a analýzy rizík. Informujú Komisiu o akýchkoľvek následných zmenách a doplneniach uvedených systémov.

4.  Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom súhrnné výsledky kontrol vykonaných vo všetkých štádiách predaja v danom roku do 30. júna nasledujúceho roku.

5.  Oznámenia uvedené v odsekoch 1 až 4 sa uskutočnia prostriedkami, ktoré spresní Komisia.HLAVA III

ORGANIZÁCIE VÝROBCOVKAPITOLA I

Požiadavky a uznávanieOddiel 1

Vymedzenia pojmov

Článok 19

Vymedzenia pojmov

1.  Na účely tejto hlavy:

a) „výrobca“ je poľnohospodár podľa článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007,

b) „člen-výrobca“ je výrobca alebo družstvo výrobcov, ktorý je členom organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov,

c) „dcérska spoločnosť“ je spoločnosť, v ktorej má podiely jedna organizácia alebo viac organizácií výrobcov alebo ich združení a ktorá prispieva k plneniu cieľov organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov,

d) „nadnárodná organizácia výrobcov“ je akákoľvek organizácia, v ktorej sa minimálne jeden z podnikov výrobcov nachádza v inom členskom štáte ako v štáte, kde má organizácia svoje sídlo,

e) „nadnárodné združenie organizácií výrobcov“ je akékoľvek združenie organizácií výrobcov, v ktorom sa minimálne jedna zo združených organizácií nachádza v inom členskom štáte ako v štáte, kde má združenie sídlo,

f) „konvergenčný cieľ“ je cieľ činnosti pre najmenej rozvinuté členské štáty a regióny podľa právnych predpisov Únie, ktorými sa spravuje Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013,

g) „opatrenie“ znamená:

i) akcie zamerané na plánovanie výroby vrátane nadobudnutia hmotného majetku,

ii) akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov vrátane nadobudnutia hmotného majetku,

iii) akcie zamerané na zlepšovanie predaja vrátane nadobudnutia hmotného majetku, ako aj propagačné a komunikačné činnosti iné ako propagačné a komunikačné činnosti spadajúce do bodu vi),

iv) výskum a experimentálnu výrobu vrátane nadobudnutia hmotného majetku,

v) školiace akcie iné ako odborná príprava spadajúca do bodu vi) a akcie zamerané na podporu prístupu k poradenským službám,

vi) ktorýkoľvek zo šiestich nástrojov súvisiacich s predchádzaním krízam a s krízovým riadením uvedených v článku 103c ods. 2 prvom pododseku písmenách a) až f) nariadenia (ES) č. 1234/2007,

vii) environmentálne akcie uvedené v článku 103c ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 vrátane nadobudnutia hmotného majetku,

viii) ostatné akcie, vrátane nadobudnutia hmotného majetku, iného ako majetku spadajúceho pod body i) až iv) a vii), ktoré spĺňajú jeden cieľ alebo viac cieľov uvedených v článku 103c ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007,

h) „akcia“ je osobitná činnosť alebo nástroj zamerané na dosiahnutie konkrétneho operačného cieľa, ktorý prispieva k plneniu jedného cieľa alebo viacerých cieľov uvedeným v článku 103c ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007,

i) „vedľajší produkt“ je produkt, ktorý je výsledkom prípravy výrobku z ovocia alebo zeleniny, ktorý má kladnú ekonomickú hodnotu, ale nepredstavuje hlavný plánovaný výsledok,

j) „príprava“ znamená prípravné činnosti, ako napr. čistenie, krájanie, šúpanie, orezávanie a sušenie ovocia a zeleniny bez toho, aby z nich vzniklo spracované ovocie a zelenina,

k) „medziodvetvový základ“ uvedený v článku 103d ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 je jedna činnosť alebo viac činností uvedených v článku 123 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007, schválených členským štátom a riadených spoločne organizáciou výrobcov alebo združením organizácií výrobcov a aspoň jedným ďalším subjektom v reťazci spracovania a/alebo distribúcie potravín,

l) „základný ukazovateľ“ je akýkoľvek ukazovateľ, ktorý odráža stav alebo trend existujúci na začiatku programovacieho obdobia a môže poskytnúť informácie užitočné:

i) pri analýze začiatočnej situácie s cieľom vytýčiť národnú stratégiu pre udržateľné operačné programy alebo operačný program,

ii) ako porovnávacie kritérium, vo vzťahu ku ktorému možno hodnotiť výsledky a vplyv národnej stratégie alebo operačného programu, a/alebo

iii) pri interpretácii výsledkov a vplyvu národnej stratégie alebo operačného programu.

2.  Členské štáty na svojom území určia príslušné právne subjekty, ktoré musia spĺňať požiadavky článku 125b nariadenia (ES) č. 1234/2007 z hľadiska svojej vnútroštátnej právnej a správnej štruktúry. Členské štáty môžu prijať doplňujúce pravidlá o uznávaní organizácií výrobcov a prípadne prijmú aj ustanovenia o jasne vymedzených častiach právnych subjektov na účely uplatňovania článku 125b nariadenia (ES) č. 1234/2007.Oddiel 2

Požiadavky uplatniteľné na organizácie výrobcov

Článok 20

Rozsah výrobkov

1.  Členské štáty uznajú organizácie výrobcov podľa článku 125b nariadenia (ES) č. 1234/2007 v súvislosti s výrobkom alebo skupinou výrobkov uvedených v žiadosti o uznanie, s výhradou akéhokoľvek rozhodnutia prijatého podľa článku 125b ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia.

2.  Členské štáty uznajú organizácie výrobcov v súvislosti s výrobkom alebo skupinou výrobkov určených výhradne na spracovanie, len ak sú organizácie výrobcov schopné zabezpečiť, že sa tieto výrobky budú dodávať na spracovanie, buď prostredníctvom systému zmlúv o dodávkach, alebo inak.

Článok 21

Minimálny počet členov

Pri stanovení minimálneho počtu členov organizácie výrobcov podľa článku 125b ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 členské štáty môžu ustanoviť, že ak žiadateľ o uznanie pozostáva úplne alebo sčasti z členov, ktorí sú sami právnymi subjektmi alebo jasne vymedzenými časťami právnych subjektov zložených z výrobcov, minimálny počet výrobcov možno vypočítať na základe počtu výrobcov združených v každom z právnych subjektov alebo jasne vymedzených častiach právnych subjektov.

Článok 22

Minimálna dĺžka členstva

1.  Minimálne obdobie členstva výrobcu nesmie byť menej ako jeden rok.

2.  Výpoveď z členstva sa organizácii oznamuje písomne. Členské štáty ustanovia maximálne šesťmesačné výpovedné lehoty a dátumy, ku ktorým výpoveď nadobúda platnosť.

Článok 23

Štruktúry a činnosti organizácií výrobcov

Členské štáty zabezpečia, aby organizácie výrobcov mali k dispozícii pracovníkov, infraštruktúru a vybavenie potrebné na splnenie požiadaviek ustanovených v článku 122 ods. 1 písm. c) a v článku 125b ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a zabezpečovali svoje základné fungovanie, najmä pokiaľ ide o:

a) vedomosti o výrobe svojich členov,

b) zber, triedenie, skladovanie a balenie výroby svojich členov,

c) riadenie obchodu a rozpočtu a

d) centralizované účtovníctvo a systém fakturácie.

Článok 24

Hodnota alebo objem predajnej výroby

1.  Na účely článku 125b ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa hodnota alebo objem predajnej výroby počíta na rovnakom základe ako hodnota predávanej výroby stanovená v článkoch 50 a 51 tohto nariadenia.

2.  Ak má jeden alebo viac členov organizácie výrobcov nedostatočné údaje o predanej výrobe za predchádzajúce obdobie na účely odseku 1, hodnota ich predajnej výroby sa môže vypočítať ako priemerná hodnota ich predajnej výroby za obdobie troch rokov predchádzajúcich roku, v ktorom bola predložená žiadosť o uznanie a v ktorom členovia príslušnej organizácie výrobcov skutočne vyrábali.

Článok 25

Dodanie technických prostriedkov

Na účely článku 125b ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa organizácia výrobcov, ktorá je uznaná pre výrobok, ktorý si vyžaduje technické prostriedky, považuje za organizáciu plniacu si svoju povinnosť, ak dodáva technické prostriedky na primeranej úrovni sama, prostredníctvom svojich členov, prostredníctvom dcérskych spoločností alebo outsourcingu.

Článok 26

Hlavné činnosti organizácií výrobcov

1.  Hlavná činnosť organizácie výrobcov sa týka koncentrácie ponuky výrobkov svojich členov, na ktoré dostala uznanie, a ich umiestňovania na trhu.

2.  Organizácia výrobcov môže predávať výrobky výrobcov, ktorí nie sú členmi organizácie výrobcov ani združenia organizácií výrobcov, ak má na uvedené výrobky uznanie a pod podmienkou, že ekonomická hodnota tejto činnosti je nižšia ako hodnota jej predávanej výroby vypočítaná v súlade s článkom 50.

3.  Predaj ovocia a zeleniny, ktoré sa zakúpili priamo od inej organizácie výrobcov a predaj výrobkov, na ktoré organizácia výrobcov nemá uznanie, sa nepovažujú za časť činností organizácie výrobcov.

4.  Ak sa uplatňuje článok 50 ods. 9, ►M18  odsek 2 ◄ tohto článku sa uplatňuje mutatis mutandis na príslušné dcérske spoločnosti od 1. januára 2012.

Článok 27

Outsourcing

1.  Činnosti, v prípade ktorých členský štát môže povoliť outsourcing v súlade s článkom 125d nariadenia (ES) č. 1234/2007, môžu okrem iného zahŕňať zber, skladovanie, balenie a predaj výroby členov organizácie výrobcov.

2.  Outsourcing činnosti organizácie výrobcov znamená, že organizácia výrobcov uzatvára obchodnú dohodu o vykonaní príslušnej činnosti s iným subjektom vrátane jedného alebo viacerých z jej členov alebo dcérskej spoločnosti. Organizácia výrobcov však zostáva zodpovedná za zabezpečenie výkonu uvedenej činnosti a za kontrolu celkového riadenia a dohľad nad obchodnou dohodou o vykonaní činnosti.

Článok 28

Nadnárodné organizácie výrobcov

1.  Sídlo nadnárodnej organizácie výrobcov sa zriaďuje v členskom štáte, v ktorom má organizácia významné poľnohospodárske podniky alebo významný počet členov, a/alebo kde dosahuje podstatnú úroveň predávanej výroby.

2.  Členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo nadnárodnej organizácie výrobcov, nesie zodpovednosť za:

a) uznanie nadnárodnej organizácie výrobcov,

b) schválenie operačného programu nadnárodnej organizácie výrobcov,

c) zavedenie potrebnej administratívnej spolupráce s inými členskými štátmi, v ktorých sa nachádzajú členovia, v súvislosti so spĺňaním podmienok na získanie uznania a systémom kontrol a sankcií. Tieto iné členské štáty sú povinné poskytnúť v rozumnej lehote všetku potrebnú pomoc členskému štátu, v ktorom sa nachádza sídlo, a

d) poskytnutie všetkých príslušných dokumentov, na základe žiadosti iných členských štátov, vrátane akýchkoľvek uplatniteľných právnych predpisov dostupných pre iné členské štáty, v ktorých sa nachádzajú členovia, preložených do úradného jazyka žiadajúcich členských štátov.

Článok 29

Zlučovanie organizácií výrobcov

1.  V prípade, že sa organizácie výrobcov zlúčili, organizácia výrobcov, ktorá zlúčením vznikne, nahradí zlučujúce sa organizácie výrobcov. Nový subjekt preberá práva a povinnosti zlučujúcich sa organizácií výrobcov.

Novo zlúčený subjekt môže prevádzkovať programy paralelne a oddelene do prvého januára roka nasledujúceho po zlúčení alebo zlúčiť operačné programy od chvíle zlúčenia. Operačné programy sa zlúčia v súlade s článkami 66 a 67.

2.  Odchylne od odseku 1 druhého pododseku môžu členské štáty na základe náležite opodstatnených dôvodov oprávniť organizácie výrobcov, ktoré o to požiadajú, aby naďalej realizovali oddelené operačné programy paralelne, až kým sa prirodzene neukončia.

Článok 30

Členovia, ktorí nie sú výrobcovia

1.  Členské štáty môžu určiť, či a za akých podmienok je možné, aby bola fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je výrobcom, prijatá za člena organizácie výrobcov.

2.  Pri určovaní podmienok uvedených v odseku 1 členské štáty zabezpečia najmä dodržiavanie článku 122 ods. 1 písm. a) bodu iii) a článku 125a ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.  Fyzické alebo právnické osoby uvedené v odseku 1:

a) sa nezohľadňujú v rámci kritérií na získanie uznania,

b) nemajú priame výhody z opatrení financovaných Úniou.

Členské štáty môžu v súlade s podmienkami ustanovenými v odseku 2 obmedziť alebo zakázať právo fyzických alebo právnických osôb hlasovať pri rozhodnutiach týkajúcich sa operačných fondov.

Článok 31

Demokratická kontrola organizácií výrobcov

1.  Členské štáty prijmú všetky opatrenia, ktoré považujú za potrebné v snahe zabrániť zneužitiu právomoci alebo vplyvu jedného člena alebo viacerých členov na riadenie a činnosť organizácie výrobcov vrátane hlasovacích práv.

2.  Ak je organizácia výrobcov jasne vymedzenou časťou právneho subjektu, môžu členské štáty prijať opatrenia na obmedzenie alebo zakázanie právomocí uvedeného právneho subjektu meniť, schvaľovať alebo zamietať rozhodnutia organizácie výrobcov.Oddiel 3

Združenia organizácií výrobcov

Článok 32

Pravidlá týkajúce sa organizácií výrobcov uplatniteľné na združenia organizácií výrobcov

Na združenia organizácií výrobcov sa mutatis mutandis uplatňujú články 22, 26 ods. 3, 27 a 31. V prípade, že združenie organizácií výrobcov vykonáva činnosti súvisiace s predajom, článok 26 ods. 2 sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 33

Uznanie združení organizácií výrobcov

1.  Členské štáty môžu uznať iba združenia organizácií výrobcov podľa článku 125c nariadenia (ES) č. 1234/2007 v súvislosti s činnosťou alebo činnosťami týkajúcimi sa výrobku alebo skupiny výrobkov uvedených v žiadosti o uznanie.

2.  Združenie organizácií výrobcov môže byť uznané podľa článku 125c nariadenia (ES) č. 1234/2007 a vykonávať ktorékoľvek z činností organizácie výrobcov, aj keď predaj príslušných výrobkov naďalej vykonávajú jeho členovia.

Článok 34

Členovia združení organizácií výrobcov, ktorí nie sú organizáciami výrobcov

1.  Členské štáty môžu určiť, či a za akých podmienok je možné, aby bola fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je uznanou organizáciou výrobcov, prijatá za člena združenia organizácií výrobcov.

2.  Členovia uznaného združenia organizácií výrobcov, ktorí nie sú uznanými organizáciami výrobcov:

a) sa nezohľadňujú v rámci kritérií na získanie uznania,

b) nemajú priame výhody z opatrení financovaných Úniou.

Členské štáty môžu povoliť, obmedziť alebo zakázať právo uvedených členov hlasovať o rozhodnutiach týkajúcich sa operačných programov.

Článok 35

Nadnárodné združenia organizácií výrobcov

1.  Sídlo nadnárodného združenia organizácií výrobcov sa zriaďuje v členskom štáte, v ktorom má združenie podstatný počet členských organizácií, a/alebo kde členské organizácie dosahujú podstatnú úroveň predávanej výroby.

2.  Členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo nadnárodného združenia organizácií výrobcov, zodpovedá za:

a) uznanie združenia,

b) schválenie operačného programu združenia, ak je to potrebné,

c) zavedenie potrebnej administratívnej spolupráce s inými členskými štátmi, v ktorých sa nachádzajú združené organizácie, v súvislosti s dodržiavaním podmienok na získanie uznania a systémom kontrol a sankcií. Tieto iné členské štáty sú povinné poskytnúť potrebnú pomoc členskému štátu, v ktorom sa nachádza sídlo, a

d) poskytnutie všetkých príslušných dokumentov, na základe žiadosti iných členských štátov, vrátane akýchkoľvek uplatniteľných právnych predpisov dostupných pre iné členské štáty, v ktorých sa nachádzajú členovia, preložených do úradného jazyka žiadajúcich členských štátov.Oddiel 4

Skupiny výrobcov

Článok 36

Predkladanie plánov na získanie uznania

1.  Právny subjekt alebo jasne vymedzená časť právneho subjektu predloží plán na získanie uznania uvedený v článku 125e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má tento subjekt sídlo.

2.  Členské štáty ustanovia:

a) minimálne kritériá, ktoré právny subjekt alebo jasne vymedzená časť právneho subjektu musí splniť, aby mohla predložiť plán na získanie uznania,

b) pravidlá týkajúce sa zostavovania návrhu, obsahu a vykonávania plánov na získanie uznania,

c) obdobie, počas ktorého je bývalému členovi organizácie výrobcov zakázané stať sa členom skupiny výrobcov po odchode z organizácie výrobcov v súvislosti s výrobkami, pre ktoré bola táto organizácia výrobcov uznaná, a

d) administratívne postupy schvaľovania, monitorovania a plnenia plánov na získanie uznania, a

▼M8

e) pravidlá, ktorých cieľom je predísť tomu, aby výrobca využíval pomoc Únie pre skupiny výrobcov dlhšie ako 5 rokov.

▼B

Článok 37

Obsah plánov na získanie uznania

Návrh plánu na získanie uznania obsahuje aspoň:

a) opis začiatočnej situácie, najmä pokiaľ ide o počet členov-výrobcov, obsahujúci úplné údaje o členoch, výrobe vrátane hodnoty predávanej výroby, predaji a infraštruktúre, ktorú má skupina výrobcov k dispozícii, vrátane infraštruktúry vo vlastníctve jednotlivých členov skupiny výrobcov,

b) navrhovaný dátum začatia vykonávania plánu a jeho trvanie, ktoré nesmie byť dlhšie ako päť rokov, a

c) činnosti a investície, ktoré sa musia realizovať s cieľom dosiahnuť uznanie.

▼M8

Investície uvedené v písmene c) odseku 1 nezahŕňajú investície uvedené v prílohe Va.

▼B

Článok 38

Schvaľovanie plánov na získanie uznania

▼M8

1.  Príslušný orgán členského štátu prijme jedno z troch rozhodnutí uvedených v odseku 3 do troch mesiacov od doručenia plánu na získanie uznania, ku ktorému sú priložené všetky sprievodné doklady. Členské štáty môžu stanoviť kratšiu lehotu.

▼B

2.  Členské štáty môžu prijať dodatočné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti operácií a výdavkov v rámci plánov na získanie uznania vrátane pravidiel oprávnenosti investícií na účel dosiahnutia súladu skupín výrobcov s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov uvedenými v článku 125b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

▼M8

3.  Po kontrolách zhody uvedených v článku 111 príslušný orgán členského štátu podľa potreby:

a) predbežne prijme plán a udelí predbežné uznanie,

b) požiada o zmeny plánu, vrátane zmien týkajúcich sa jeho trvania. Členský štát posúdi najmä, či navrhované fázy nie sú neprimerane dlhé a požiada o úpravy v prípade, ak skupina výrobcov mohla splniť kritériá na získanie uznania za organizáciu výrobcov pred koncom päťročného obdobia uvedeného v článku 125e ods. 1 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007;

c) zamietne plán, a to najmä v tom prípade, keď právnické osoby alebo ich jasne vymedzené časti, ktoré žiadajú o predbežné uznanie za skupiny výrobcov, už spĺňajú kritéria na získanie uznania za organizáciu výrobcov.

Predbežné prijatie plánu môže byť podľa potreby udelené len vtedy, ak sa do plánu zapracovali zmeny požadované podľa písmena b).

▼M8

4.  Príslušný orgán členského štátu oznámi Komisii do 1. júla každého daného roka rozhodnutia o dočasnom prijatí plánov na získanie uznania a finančné dôsledky týchto plánov, pričom použije vzory stanovené v prílohe Vb.

5.  Po tom, čo sa stanovia koeficienty prideľovania uvedené v druhom pododseku článku 47 ods. 4, príslušný orgán členského štátu poskytne dotknutým skupinám výrobcov možnosť upraviť alebo stiahnuť ich plán na získanie uznania. Ak skupina výrobcov nestiahne svoj plán, príslušný orgán takýto plán definitívne prijme s výhradou takých úprav, ktoré daný príslušný orgán môže považovať za potrebné.

6.  Príslušný orgán členského štátu o rozhodnutiach uvedených v odsekoch 3 a 5 informuje právny subjekt alebo jasne vymedzenú časť právneho subjektu.

▼B

Článok 39

Vykonávanie plánov na získanie uznania

1.  Plán na získanie uznania sa vykonáva v jednoročných obdobiach so začiatkom od 1. januára. Členské štáty môžu skupinám výrobcov povoliť rozdeliť tieto jednoročné segmenty na polročné obdobia.

Prvý rok vykonávania v súlade s navrhovaným dátumom uvedeným v článku 37 písm. b) plán na získanie uznania začne:

a) 1. januára po dátume jeho prijatia príslušným orgánom členského štátu alebo

b) prvý kalendárny deň po dátume jeho prijatia.

Prvý rok vykonávania plánu na získanie uznania sa v každom prípade končí 31. decembra toho istého roku.

▼M8

2.  Členské štáty stanovia podmienky, za ktorých môžu skupiny výrobcov požiadať o zmeny plánov počas ich vykonávania. K uvedeným požiadavkám sa priložia všetky potrebné sprievodné doklady.

Členské štáty určia podmienky, za ktorých možno plány na získanie uznania meniť a dopĺňať počas jednoročného alebo polročného obdobia bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu členského štátu. Uvedené zmeny sú oprávnené na získanie pomoci, len ak ich skupina výrobcov okamžite oznámi príslušnému orgánu členského štátu.

Príslušný orgán členského štátu môže povoliť skupinám výrobcov, aby počas daného roka alebo za daný rok zvýšili celkovú sumu výdavkov stanovenú v pláne na získanie uznania o maximálne 5 % pôvodne schválenej sumy alebo aby ju znížili o maximálny percentuálny podiel, ktorý stanovia členské štáty, v oboch prípadoch za predpokladu, že sa dodržia celkové ciele plánu na získanie uznania a že celkové výdavky Únie na úrovni dotknutého členského štátu neprekročia sumu príspevku Únie prideleného danému členskému štátu v súlade s článkom 47 ods. 4

V prípade zlúčenia skupín výrobcov, ako sa uvádza v článku 48, sa 5 % limit uplatňuje na celkovú sumu výdavkov stanovenú v plánoch na získanie uznania zlučujúcich sa skupín výrobcov.

▼B

3.  Príslušný orgán členského štátu rozhodne o zmenách plánov po zvážení poskytnutých dôkazov do troch mesiacov od prijatia žiadosti o zmenu. Ak sa v tejto lehote neprijme žiadne rozhodnutie vo veci žiadosti o zmenu, žiadosť sa pokladá za zamietnutú. Členské štáty môžu stanoviť kratšiu lehotu.

Článok 40

Žiadosti o uznanie ako organizácia výrobcov

1.  Skupiny výrobcov, ktoré vykonávajú plán na získanie uznania, môžu kedykoľvek predložiť žiadosť o uznanie podľa článku 125b nariadenia (ES) č. 1234/2007. Takéto žiadosti sa v každom prípade predložia pred koncom prechodného obdobia uvedeného v článku 125e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

2.  Od dátumu podania takejto žiadosti môže predmetná skupina predložiť návrh operačného programu podľa článku 63.

Článok 41

Hlavné činnosti skupín výrobcov

1.  Hlavná činnosť skupiny výrobcov sa týka koncentrácie ponuky výrobkov svojich členov, na ktoré dostala predbežné uznanie, a ich umiestňovania na trhu.

2.  Skupina výrobcov môže predávať výrobky od výrobcov, ktorí nie sú členom skupiny výrobcov, ak má uznanie na uvedené výrobky a pod podmienkou, že ekonomická hodnota uvedenej činnosti je nižšia ako hodnota predávanej výroby vlastných členov skupiny výrobcov a členov iných skupín výrobcov.

Článok 42

Hodnota predávanej výroby

1.  Článok 50 ods. 1 až ods. 4 a ods. 7 a prvá veta odseku 6 uvedeného článku sa uplatňujú mutatis mutandis na skupiny výrobcov.

2.  Ak z dôvodov, ktoré boli riadne zdôvodnené členskému štátu a sú mimo zodpovednosti a kontroly skupiny výrobcov, dôjde k zníženiu hodnoty predávanej výroby o minimálne 35 %, celková hodnota predávanej výroby sa považuje za hodnotu predstavujúcu 65 % celkovej hodnoty deklarovanej v predchádzajúcej žiadosti alebo žiadostiach o poskytnutie pomoci za posledné jednoročné obdobie, ktorú členský štát overil, a ak v žiadostiach hodnota deklarovaná nebola, hodnoty deklarovanej na začiatku v schválenom pláne na získanie uznania.

3.  Hodnota predávanej výroby sa vypočíta na základe právnych predpisov uplatniteľných v období, za ktoré sa pomoc požaduje.

Článok 43

Financovanie plánov na získanie uznania

1.  Miery pomoci uvedené v článku 103a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa znížia o polovicu v súvislosti s predávanou výrobou, ktorá presahuje 1 000 000 EUR.

▼C1

2.  Na pomoc uvedenú v článku 103a ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vzťahuje ročný strop pre každú skupinu výrobcov vo výške 100 000 EUR.

▼B

3.  Pomoc uvedená v článku 103a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vypláca:

a) v ročných alebo polročných splátkach na konci každého jednoročného alebo polročného obdobia na vykonávanie plánu na získanie uznania, alebo

b) v splátkach pokrývajúcich časť jednoročného obdobia, ak plán začína počas jednoročného obdobia alebo ak sa uznanie získa podľa článku 125b nariadenia (ES) č. 1234/2007 pred koncom jednoročného obdobia. V uvedenom prípade sa strop uvedený v odseku 2 tohto článku úmerne zníži.

Pri výpočte splátok môžu členské štáty, ak si to vyžadujú kontroly, použiť ako základ predávanú výrobu zodpovedajúcu obdobiu inému, než je obdobie, za ktoré sa vypláca splátka. Rozdiel medzi obdobiami je kratší ako príslušné skutočné obdobie.

4.  Výmenný kurz uplatniteľný na sumy uvedené v odsekoch 1 a 2 je posledný kurz uverejnený Európskou centrálnou bankou pred prvým dňom obdobia, na ktoré je príslušná pomoc udelená.

Článok 44

Pomoc na investície vyžadované na uznanie

Investície, ktoré sú spojené s vykonávaním plánov na získanie uznania, sú uvedené v článku 37 písm. c) tohto nariadenia a na ktoré sa poskytuje pomoc podľa článku 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007, sa financujú úmerne k ich použitiu na výrobky členov skupiny výrobcov, ktorej sa udeľuje predbežné uznanie.

Investície, ktoré by mohli narušiť hospodársku súťaž pri iných hospodárskych činnostiach skupiny výrobcov, sa vylúčia z pomoci Únie.

▼M8

Investície sa môžu realizovať v jednotlivých podnikoch a/alebo priestoroch členov skupiny výrobcov pod podmienkou, že prispievajú k plneniu cieľov plánu na získanie uznania. Ak člen vystúpi zo skupiny výrobcov, členské štáty zabezpečia, aby bola investícia alebo jej zostatková hodnota vrátená v prípade, ak ešte neuplynulo obdobie amortizácie.

▼B

Článok 45

Žiadosť o poskytnutie pomoci

1.  Skupina výrobcov predloží jedinú žiadosť o poskytnutie pomoci uvedenej v článku 103a ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 do troch mesiacov od konca každého jednoročného alebo polročného obdobia uvedeného v článku 43 ods. 3 tohto nariadenia. Táto žiadosť obsahuje deklaráciu hodnoty predanej výroby za obdobie, na ktoré sa pomoc žiada.

2.  Žiadosti o poskytnutie pomoci, ktoré sa vzťahujú na polročné obdobia, sa môžu predkladať, len ak sa plán na získanie uznania rozdelí na polročné obdobia, ako sa uvádza v článku 39 ods. 1. Ku všetkým žiadostiam o poskytnutie pomoci sa priloží písomné vyhlásenie skupiny výrobcov o tom, že skupina:

a) spĺňa a bude spĺňať ustanovenia nariadenia (ES) č. 1234/2007 a tohto nariadenia a

b) nečerpala, nečerpá ani nebude čerpať výhody priamo ani nepriamo z duplicitného financovania z prostriedkov Únie alebo vnútroštátnych prostriedkov v prospech opatrení realizovaných na základe jej plánu na získanie uznania, na ktorý sa poskytuje financovanie Únie podľa tohto nariadenia.

3.  Členské štáty stanovia konečný termín vyplatenia pomoci, ktorý v žiadnom prípade nemôže byť neskôr ako šesť mesiacov od prijatia žiadosti.

Článok 46

Oprávnenosť na pomoc

Členské štáty vyhodnotia oprávnenosť skupín výrobcov získať pomoc podľa tohto nariadenia s cieľom stanoviť, či je pomoc riadne odôvodnená, pričom zohľadnia, za akých podmienok a kedy bola akákoľvek predchádzajúca štátna pomoc pridelená organizáciám výrobcov alebo skupinám, z ktorých pochádzajú členovia príslušnej skupiny výrobcov, a všetky presuny členov medzi organizáciami výrobcov a skupinami výrobcov.

▼M8

Článok 47

Príspevok Únie

1.  S výhradou odseku 4 tohto článku príspevok Únie na pomoc uvedenú v článku 103a ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 dosahuje:

a) 75 % v regiónoch oprávnených podľa konvergenčného cieľa, a

b) 50 % v ostatných regiónoch.

Členský štát môže vyplatiť svoju vnútroštátnu pomoc ako paušálnu platbu. V žiadosti o poskytnutie pomoci nie je potrebné uviesť dôkazy týkajúce sa využitia tejto pomoci.

2.  Príspevok Únie na pomoc uvedenú v článku 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007, vyjadrený vo forme kapitálového príspevku alebo ekvivalentu kapitálového príspevku, nepresiahne ako podiel oprávnených investičných nákladov:

a) 50 % v regiónoch oprávnených podľa konvergenčného cieľa, a

b) 30 % v ostatných regiónoch.

Dotknuté členské štáty sa zaväzujú prispieť aspoň 5 % oprávnených investičných nákladov.

Prijímatelia pomoci na oprávnené investičné náklady zaplatia aspoň:

a) 25 % v regiónoch oprávnených podľa konvergenčného cieľa, a

b) 45 % v ostatných regiónoch.

3.  S výhradou odseku 4 tohto článku príspevok Únie na pomoc podľa článku 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanoví pre každú skupinu výrobcov na základe hodnoty jej predanej výroby a podlieha týmto pravidlám:

a) v prípade skupín výrobcov v členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr sa počas prvých dvoch rokov vykonávania ich plánu na získanie uznania neuplatňuje žiadny strop, v treťom roku vykonávania ich plánu na získanie uznania sa uplatňuje strop vo výške 70 % hodnoty ich predanej výroby, vo štvrtom roku je tento strop 50 % a v piatom roku 20 %;

b) v prípade skupín výrobcov v najvzdialenejších regiónoch Únie uvedených v článku 349 zmluvy alebo na menších ostrovoch v Egejskom mori uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 ( 9 ) je príspevok Únie obmedzený na 25 % hodnoty predanej výroby v prvom roku vykonávania ich plánu na získanie uznania, 20 % v druhom roku, 15 % v treťom roku, 10 % vo štvrtom roku a 5 % v piatom roku.

4.  Celkové výdavky na príspevok Únie na pomoc uvedenú v článku 103a nariadenia (ES) č. 1234/2007 nesmú byť vyššie ako 10 000 000 EUR za kalendárny rok.

Na základe oznámení uvedených v článku 38 ods. 4 Komisia stanoví koeficienty prideľovania a na základe týchto koeficientov určí celkový dostupný príspevok Únie pre jednotlivé členské štáty ročne. Ak pre daný rok celková suma vyplývajúca z oznámení uvedených v článku 38 ods. 4 neprekračuje maximálnu sumu príspevku Únie, koeficient prideľovania sa stanoví na 100 %.

Príspevok Únie sa pridelí v súlade s koeficientom prideľovania uvedeným v druhom pododseku. Na plány na získanie uznania, ktoré neboli oznámené v súlade s článkom 38 ods. 4, sa nepridelí žiadny príspevok Únie.

Výmenný kurz uplatniteľný na príspevok Únie na jednotlivé členské štáty je posledný kurz, ktorý Európska centrálna banka zverejnila najbližšie pred dátumom stanoveným v článku 38 ods. 4.

▼B

Článok 48

Zlúčenia

1.  Pomoc ustanovená v článku 103a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa môže poskytnúť alebo sa môže naďalej poskytovať skupinám výrobcov, ktorým bolo udelené predbežné uznanie a ktorí sú výsledkom zlúčenia dvoch alebo viacerých skupín výrobcov, ktorým bolo udelené predbežné uznanie.

2.  Na účely výpočtu pomoci splatnej podľa odseku 1 skupina výrobcov, ktorá je výsledkom zlúčenia, nahradí zlučujúce sa skupiny.

3.  Ak sa zlúčia dve skupiny výrobcov alebo viac skupín výrobcov, nový subjekt preberá práva a povinnosti skupiny výrobcov, ktorá získala predbežné uznanie najskôr.

4.  Ak sa skupina výrobcov, ktorej bolo udelené predbežné uznanie, zlúči s uznanou organizáciou výrobcov, výsledný subjekt už nie je oprávnený na predbežné uznanie ako skupina výrobcov, ani na pomoc uvedenú v článku 103a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007. K výslednému subjektu sa bude naďalej pristupovať ako k uznanej organizácii výrobcov, ak dodržiava uplatniteľné požiadavky. V prípade potreby organizácia výrobcov požiada o zmenu svojho operačného programu a na tento účel sa uplatňuje článok 29 mutatis mutandis.

Akcie, ktoré skupiny výrobcov vykonávali pred takým zlúčením, sú však naďalej oprávnené na podporu za podmienok stanovených v pláne na získanie uznania.

Článok 49

Dôsledky uznania

1.  Pomoc ustanovená v článku 103a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 končí po udelení uznania.

2.  Ak sa predkladá operačný program podľa tohto nariadenia, predmetný členský štát zabezpečí, aby nedošlo k duplicitnému financovaniu opatrení uvedených v pláne na získanie uznania.

3.  Investície spĺňajúce podmienky pre pomoc alebo náklady uvedené v článku 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa môžu previesť na operačné programy za predpokladu, že sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

4.  Členské štáty stanovia obdobie, ktoré začína po vykonaní plánu na získanie uznania, počas ktorého je skupina výrobcov povinná získať uznanie ako organizácia výrobcov. Toto obdobie nesmie prekročiť štyri mesiace.KAPITOLA II

Operačné fondy a operačné programyOddiel 1

Hodnota predávanej výroby

Článok 50

Základ pre výpočet

1.  Hodnota predávanej výroby organizácie výrobcov sa vypočíta na základe výroby samotnej organizácie výrobcov a jej členov výrobcov a zahŕňa len produkciu toho ovocia a zeleniny, na ktoré bola organizácia výrobcov uznaná. Do hodnoty predávanej výroby možno zahrnúť ovocie a zeleninu, ktoré nemusia spĺňať obchodné normy, ak sa uvedené normy neuplatňujú podľa článku 4.

2.  Hodnota predávanej výroby zahŕňa výrobu členov, ktorí z organizácie vystúpia alebo do nej vstúpia. Členské štáty ustanovia podmienky na to, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu.

3.  Hodnota predávanej výroby nezahŕňa hodnotu spracovaného ovocia a zeleniny ani akéhokoľvek iného výrobku, ktorý nepatrí do sektora ovocia a zeleniny.

Hodnota predávanej výroby ovocia a zeleniny určených na spracovanie, ktoré organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo ich členovia-výrobcovia alebo dcérske spoločnosti uvedené v odseku 9 tohto článku buď samostatne alebo prostredníctvom outsourcingu spracovali na jeden z výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny uvedených v časti X prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 alebo akýkoľvek iný spracovaný výrobok uvedený v tomto článku a ďalej opísaný v prílohe VI k tomuto nariadeniu, sa však vypočíta ako paušálna sadzba vyjadrená ako percentuálny podiel uplatnený na fakturovanú hodnotu uvedených spracovaných výrobkov. Uvedená paušálna sadzba predstavuje:

a) 53 % v prípade ovocných štiav,

b) 73 % v prípade koncentrovaných štiav,

c) 77 % v prípade rajčinového koncentrátu,

d) 62 % v prípade mrazeného ovocia a zeleniny,

e) 48 % v prípade konzervovaného ovocia a zeleniny,

f) 70 % v prípade konzervovaných húb rodu Agaricus,

g) 81 % v prípade ovocia dočasne konzervovaného v slanom náleve,

h) 81 % v prípade sušeného ovocia,

i) 27 % v prípade ostatného spracovaného ovocia a zeleniny,

j) 12 % v prípade spracovaných aromatických bylín,

k) 41 % v prípade mletej papriky.

4.  Členské štáty môžu organizáciám výrobcov povoliť, aby zahrnuli hodnotu vedľajších produktov do hodnoty predávanej výroby.

5.  Hodnota predávanej výroby zahŕňa hodnotu výroby, ktorá sa stiahne z trhu a s ktorou sa naloží podľa ustanovení článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, odhadnutú na základe priemernej ceny uvedených výrobkov, ktoré organizácia výrobcov predávala v predchádzajúcom referenčnom období.

6.  Do hodnoty predávanej výroby sa počíta len výroba organizácie výrobcov a/alebo jej členov výrobcov, ktorú predáva uvedená organizácia výrobcov. Výroba výrobcov členov organizácie výrobcov, ktorú predáva iná organizácia výrobcov určená ich vlastnou organizáciou podľa článku 125a ods. 2 písm. b) a c) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 sa započíta do hodnoty predávanej výroby druhej organizácie výrobcov.

7.  Predávaná výroba ovocia a zeleniny sa vo fáze „odoslania z organizácie výrobcov“ prípadne fakturuje ako výrobok uvedený v časti IX prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, ktorý je pripravený a zabalený, bez:

a) DPH,

b) interných dopravných nákladov, ak sú centralizované zberné alebo baliace strediská organizácie výrobcov a miesto distribúcie organizácie výrobcov od seba značne vzdialené. Členské štáty ustanovia zníženia, ktoré sa majú uplatňovať na fakturovanú hodnotu za výrobky fakturované v rôznych fázach dodávky alebo prepravy, a vo svojich vnútroštátnych stratégiách riadne zdôvodnia, akú vzdialenosť treba považovať za značnú.

8.  Hodnotu predávanej výroby možno vypočítať aj vo fáze „odoslania zo združenia organizácie výrobcov“ na rovnakom základe, ako je uvedené v odseku 7.

9.  Hodnotu predávanej výroby možno vypočítať aj vo fáze „odoslania z dcérskej spoločnosti“ na rovnakom základe, ako sa uvádza v odseku 7, za predpokladu, že aspoň 90 % kapitálu dcérskej spoločnosti vlastnia:

a) jedna alebo viac organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov a/alebo

b) výrobcovia-členovia organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov s výhradou súhlasu členského štátu, ak sa tým prispieva k plneniu cieľov uvedených v článku 122 ods. 1 písm. c) a článku 125b ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

10.  V prípade outsourcingu sa hodnota predávanej výroby vypočíta vo fáze „odoslania z organizácie výrobcov“ a zahrnie sa do nej pridaná ekonomická hodnota činnosti, na ktorú organizácia výrobcov zadala zákazku svojim členom, tretím stranám alebo dcérskej spoločnosti inej, ako tej, ktorá je uvedená v odseku 9.

11.  Ak v dôsledku poveternostnej udalosti, chorôb zvierat alebo rastlín alebo zamorenia hmyzom, dôjde k zníženiu výroby, do hodnoty predávanej výroby sa môže zahrnúť poistné odškodnenie získané na základe uvedených dôvodov v súvislosti s opatreniami poistenia zberu, na ktoré sa vzťahuje kapitola III oddiel 6, alebo rovnocennými opatreniami riadenými organizáciou výrobcov.

Článok 51

Referenčné obdobie

1.  Ročný strop pomoci uvedený v článku 103d ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa počíta každý rok na základe hodnoty predávanej výroby počas 12 mesačného referenčného obdobia, ktoré určia členské štáty.

2.  Referenčné obdobie stanovia členské štáty pre každú organizáciu výrobcov ako:

a) 12 mesačné obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára tri roky pred rokom, na ktorý sa pomoc žiada, a skončí najneskôr 31. decembra roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa pomoc žiada, alebo

b) priemernú hodnotu troch po sebe idúcich 12 mesačných období, ktoré začnú najskôr 1. januára päť rokov pred rokom, na ktorý sa pomoc žiada, a skončia najneskôr 31. decembra roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa pomoc žiada.

3.  Dvanásťmesačné obdobie je účtovným obdobím príslušnej organizácie výrobcov.

Metodika na stanovenie referenčného obdobia sa počas operačného programu nemení okrem riadne opodstatnených situácií.

4.  Ak z dôvodov, ktoré sú mimo zodpovednosti a kontroly organizácie výrobcov, dôjde k zníženiu hodnoty výrobku o minimálne 35 %, hodnota predávanej výroby uvedeného výrobku sa považuje za hodnotu predstavujúcu 65 % jej hodnoty v predchádzajúcom referenčnom období.

Organizácia výrobcov opodstatní dôvody uvedené v prvom pododseku príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.

5.  Ak nedávno uznané organizácie výrobcov majú nedostatočné údaje o predávanej výrobe za predchádzajúce obdobia na účely uplatnenia odseku 2, môže sa za hodnotu predávanej výroby považovať hodnota predajnej výroby uvedená organizáciou výrobcov na účely uznania.

Prvý pododsek sa uplatňuje mutatis mutandis na nových členov organizácie výrobcov, ktorí do organizácie výrobcov vstupujú prvýkrát.

6.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zhromaždenie informácií o hodnote predávanej výroby tých organizácií výrobcov, ktoré nepredložili operačné programy.

7.  Odchylne od odsekov 1 a 6 sa hodnota predávanej výroby za referenčné obdobie vypočíta podľa právnych predpisov uplatniteľných v danom referenčnom období.

Hodnota predávanej výroby za obdobie do roku 2007 sa však v prípade operačných programov schválených do 20. januára 2010 vypočíta na základe právnych predpisov uplatniteľných počas referenčného obdobia, zatiaľ čo hodnota predávanej výroby za obdobie od roku 2008 sa vypočíta na základe právnych predpisov uplatniteľných v roku 2008.

Hodnota predávanej výroby za obdobie od roku 2008 sa v prípade operačných programov schválených po 20. januári 2010 vypočíta na základe právnych predpisov uplatniteľných v čase schválenia daného operačného programu.Oddiel 2

Operačné fondy

Článok 52

Správa fondov

Členské štáty zabezpečia, aby sa operačné fondy spravovali takým spôsobom, aby externí audítori mohli každoročne zisťovať, kontrolovať a potvrdzovať ich výdavky a príjmy.

Článok 53

Financovanie operačných fondov

1.  Finančné príspevky do operačného fondu uvedené v článku 103b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanoví organizácia výrobcov.

2.  Všetci výrobcovia majú možnosť využívať operačný fond a všetci výrobcovia musia mať možnosť demokraticky sa zúčastňovať na rozhodnutiach týkajúcich sa použitia operačného fondu organizácie výrobcov a finančných príspevkov do operačného fondu.

Článok 54

Oznamovanie predpokladaných súm

1.  Organizácie výrobcov najneskôr do 15. septembra oznámia svojmu členskému štátu predpokladané sumy príspevku Únie a príspevku svojich členov a samotnej organizácie výrobcov do operačných fondov na nasledujúci rok, spolu s operačnými programami alebo žiadosťami o schválenie ich zmien a doplnení.

Členské štáty môžu stanoviť neskorší dátum ako 15. september.

2.  Základom pre výpočet predpokladanej sumy operačných fondov sú operačné programy a hodnota predávanej výroby. Výpočet sa rozdelí medzi výdavky na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením a na iné opatrenia.Oddiel 3

Operačné programy

Článok 55

Národná stratégia

1.  Celková štruktúra a obsah národnej stratégie uvedenej v článku 103f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovia v súlade s usmerneniami uvedenými v prílohe VII. Môžu ju tvoriť regionálne prvky.

Národná stratégia obsahuje všetky rozhodnutia a ustanovenia, ktoré členský štát prijme pri uplatňovaní oddielov I a Ia kapitoly II hlavy II časti II nariadenia (ES) č. 1234/2007 a tejto hlavy.

2.  Národná stratégia vrátane začlenenia vnútroštátneho rámca uvedeného v článku 103f ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vypracujú predtým, ako sa v ktoromkoľvek danom roku predložia návrhy operačných programov. Vnútroštátny rámec sa začlení potom, ako sa predloží Komisii a prípadne potom, ako sa zmení a doplní v súlade s článkom 103f ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.  Analýza začiatočnej situácie tvorí súčasť procesu navrhovania národnej stratégie a za jej vykonanie zodpovedá členský štát. Určia a vyhodnotia sa ňou potreby, ktoré treba naplniť, poradie potrieb z hľadiska priorít, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom operačných programov, aby sa naplnili uvedené prioritné potreby, očakávané výsledky a kvantifikované ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v súvislosti so začiatočnou situáciou, a ustanovia sa najvhodnejšie nástroje a opatrenia na dosiahnutie uvedených cieľov.

4.  Členské štáty zabezpečia aj monitorovanie a hodnotenie národnej stratégie a jej vykonávania prostredníctvom operačných programov.

Národná stratégia sa môže meniť a dopĺňať, najmä vzhľadom na monitorovanie a hodnotenie. Tieto zmeny a doplnenia sa uskutočnia predtým, ako sa v ktoromkoľvek danom roku podajú návrhy operačných programov

5.  Členské štáty stanovia v národnej stratégií maximálne percentá z fondu, ktoré sa môžu vynaložiť na ktorékoľvek jednotlivé opatrenie a/alebo druh akcie a/alebo výdavkov, s cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi rôznymi opatreniami.

Článok 56

Vnútroštátny rámec pre environmentálne opatrenia

1.  Okrem návrhu rámca podľa článku 103f ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktorý členské štáty predložia Komisii, jej takisto oznámia všetky zmeny a doplnenia vnútroštátneho rámca, na ktorý sa uplatňuje postup stanovený v uvedenom pododseku. Komisia sprístupní vnútroštátny rámec ostatným členským štátom spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

2.  Vo vnútroštátnom rámci sa v osobitnom oddiele uvedú všeobecné požiadavky na doplnkovosť, konzistentnosť a súlad, ktoré environmentálne opatrenia zvolené na základe operačného programu spĺňajú, ako sa uvádza v článku 103f ods. 1 prvom pododseku druhej vete nariadenia (ES) č. 1234/2007. Komisia poskytne členským štátom vzor uvedeného oddielu.

Vo vnútroštátnom rámci sa ustanoví aj nevyčerpávajúci zoznam environmentálnych opatrení a ich podmienok uplatniteľných v danom členskom štáte na účely článku 103c ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Vo vnútroštátnom rámci sa pri každom environmentálnom opatrení uvedie:

a) odôvodnenie opatrenia na základe jeho vplyvu na životné prostredie a

b) vyplývajúci konkrétny záväzok alebo záväzky.

3.  Environmentálne opatrenia, ktoré sa podobajú agroenvironmentálnym záväzkom podporovaným v rámci programu rozvoja vidieka, majú rovné trvanie ako uvedené záväzky. Pokračuje sa s nimi v následnom operačnom programe, ak by trvanie podobných agroenvironmentálnych záväzkov prekročilo trvanie pôvodného operačného programu. Členské štáty však môžu povoliť kratšie trvanie environmentálnych opatrení či dokonca ich prerušenie v riadne odôvodnených prípadoch a najmä na základe výsledkov hodnotenia v polovici ich trvania, ktoré sa uvádza v článku 126 ods. 3 tohto nariadenia.

Vo vnútroštátnom rámci sa uvedie trvanie opatrení uvedených v prvom pododseku a prípadne povinnosť pokračovať v opatrení v následnom operačnom programe.

Článok 57

Doplňujúce predpisy členských štátov

Členské štáty môžu prijať predpisy, ktorými doplnia nariadenie (ES) č. 1234/2007 a toto nariadenie, pokiaľ ide o oprávnenosť opatrení, akcií alebo výdavkov v rámci operačných programov.

Článok 58

Vzťah s programami rozvoja vidieka

1.  S výhradou odseku 2 sa na akcie, ktoré spadajú do rámca opatrení ustanovených v tomto nariadení, neposkytuje žiadna podpora v rámci programu alebo programov rozvoja vidieka členského štátu schválených na základe nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 ( 10 ).

2.  V prípade, že sa v súlade s článkom 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1698/2005 výnimočne poskytla podpora na opatrenia, ktoré by boli potenciálne oprávnené na základe tohto nariadenia, členské štáty zabezpečia, aby príjemca mohol dostať podporu na danú akciu len v rámci jednej schémy.

Na tento účel členské štáty v prípade, ak zahrnú opatrenia, ktoré obsahujú takéto výnimky, do svojich programov rozvoja vidieka, zabezpečia, aby sa v národnej stratégii uvedenej v článku 55 tohto nariadenia uviedli kritériá a administratívne pravidlá, ktoré budú uplatňovať v programoch rozvoja vidieka.

3.  Kde je to relevantné a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 103a ods. 3, článku 103d ods. 1 a 3 a článku 103e nariadenia (ES) č. 1234/2007 a článku 47 tohto nariadenia, úroveň podpory na opatrenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, neprekročí úroveň uplatniteľnú na opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka.

4.  Podpora na environmentálne opatrenia, ktorá je iná ako nadobudnutie hmotného majetku, sa obmedzí na maximálne sumy stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1698/2005 v prípade agroenvironmentálnych platieb. Uvedené sumy možno vo výnimočných prípadoch zvýšiť, pričom sa zohľadnia osobitné okolnosti, ktoré treba odôvodniť v národnej stratégii uvedenej v článku 55 tohto nariadenia a v operačných programoch organizácií výrobcov. Sumy na environmentálne opatrenia možno takisto zvýšiť s cieľom podporiť akcie súvisiace s prioritami, ktoré sú uvedené v článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005.

5.  Odsek 4 sa nevzťahuje na environmentálne opatrenia, ktoré priamo alebo nepriamo nesúvisia s konkrétnou parcelou.

Článok 59

Obsah operačných programov

Operačné programy zahŕňajú:

a) opis začiatočnej situácie, podľa potreby na základe spoločných východiskových ukazovateľov uvedených v prílohe VIII,

b) ciele programu, v ktorých sa zohľadňuje perspektíva výroby a odbytiská, vysvetlenie, ako program prispieva k národnej stratégii, a potvrdenie, že program je v súlade s národnou stratégiou, a to aj pokiaľ ide o rovnováhu medzi činnosťami. Opis cieľov sa vzťahuje na ciele vymedzené v národnej stratégií a obsahuje merateľné úlohy na uľahčenie monitorovania pokroku, ktorý sa postupne dosahuje pri vykonávaní programu,

c) podrobný opis opatrení vrátane opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením, obsahujúci jednotlivé akcie, ktoré treba vykonať, a prostriedky na dosiahnutie uvedených cieľov v každom roku vykonávania programu. V tomto opise sa uvedie miera, v akej rôzne navrhované opatrenia:

i) doplňujú ostatné opatrenia a sú v súlade s nimi vrátane opatrení financovaných alebo oprávnených na podporu z iných fondov Únie, najmä na podporu na rozvoj vidieka. V tejto súvislosti sa podľa potreby špecificky uvedú opatrenia vykonané v rámci predchádzajúcich operačných programov,

ii) neprinášajú žiadne riziko duplicitného financovania z fondov Únie,

d) trvanie programu a

e) finančné aspekty, konkrétne:

i) spôsob výpočtu a úroveň finančných príspevkov,

ii) postup financovania operačného fondu,

iii) informácie potrebné na opodstatnenie rôznych úrovní príspevkov a

iv) rozpočet a časový plán vykonávania akcií na každý rok vykonávania programu.

Článok 60

Oprávnenosť akcií v rámci operačných programov

1.  Operačné programy nezahŕňajú akcie alebo výdavky uvedené v zozname v prílohe IX.

2.  Výdavky v rámci operačných programov oprávnené na podporu sa obmedzia na skutočne vzniknuté náklady. Členské štáty však môžu namiesto toho vopred a riadne odôvodneným spôsobom stanoviť štandardné paušálne sadzby v týchto prípadoch:

a) ak sú takéto štandardné paušálne sadzby uvedené v prílohe IX,

b) v prípade dodatočných externých prepravných nákladov na kilometer, ktoré sa v porovnaní s nákladmi na cestnú dopravu vynaložia pri využití železničnej a/alebo lodnej dopravy v rámci opatrenia na ochranu životného prostredia, a

c) v prípade dodatočných nákladov a ušlého zisku vyplývajúcich z environmentálnych opatrení a vypočítaných v súlade s článkom 53 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 ( 11 ).

Členské štáty prehodnotia takéto sadzby najmenej každých päť rokov.

3.  Aby bola akcia oprávnená, viac ako 50 % hodnoty dotknutých výrobkov musia predstavovať výrobky, na ktoré je organizácia výrobkov uznaná. Na to, aby ich bolo možné započítať do uvedených 50 %, musia výrobky pochádzať od členov organizácie výrobcov alebo od výrobcov-členov inej organizácie výrobcov alebo združenia organizácie výrobcov. Článok 50 sa uplatňuje mutatis mutandis na výpočet uvedenej hodnoty.

4.  Na environmentálne opatrenia s uplatňujú tieto pravidlá:

a) rôzne environmentálne opatrenia sa môžu kombinovať pod podmienkou, že sú doplnkové a zlučiteľné. Ak sa environmentálne opatrenia kombinujú, v úrovni podpory sa zohľadní osobitný ušlý zisk a dodatočné náklady spojené s kombinovaním,

b) záväzky obmedziť používanie hnojív, prípravkov na ochranu rastlín alebo iných vstupov sa akceptujú, len ak je možné posúdiť uvedené obmedzenia spôsobom, ktorý poskytuje primerané záruky dodržiavania uvedených záväzkov.

▼M12 —————

▼B

5.  Investície vrátane investícií na základe lízingových zmlúv, pri ktorých je doba splácania dlhšia ako trvanie operačného programu, sa môžu prenášať do nasledujúceho operačného programu na základe riadne opodstatnených ekonomických dôvodov, a najmä v prípadoch, keď je doba odpisovania na daňové účely dlhšia ako päť rokov.

Ak sa investície reprodukujú, zostatková hodnota reprodukovaných investícií:

a) sa pridá do operačného fondu organizácie výrobcov alebo

b) sa odpočíta od nákladov na reprodukciu.

6.  Investície alebo akcie sa môžu realizovať v individuálnych podnikoch a/alebo priestoroch členov-výrobcov organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, a to aj v prípade zadania zákazky na akciu členom organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov pod podmienkou, že prispievajú k plneniu cieľov operačného programu. Ak člen-výrobca vystúpi z organizácie výrobcov, členské štáty zabezpečia, aby investícia alebo jej zostatková hodnota bola vrátená. Za riadne odôvodnených okolností však členské štáty môžu ustanoviť, že sa od organizácie výrobcov nežiada vrátiť investíciu alebo jej zostatkovú hodnotu.

7.  Investície a akcie súvisiace s úpravou ovocia a zeleniny na spracované ovocie a zeleninu môžu byť oprávnené na podporu, ak takéto investície a akcie sledujú ciele uvedené v článku 103c ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 vrátane cieľov uvedených v článku 122 prvom odseku písm. c) uvedeného nariadenia a pod podmienkou, že sú uvedené v národnej stratégii uvedenej v článku 103f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 61

Doklady, ktoré treba predložiť

K operačným programom sa pripojí najmä:

a) dôkaz o založení operačného fondu,

b) písomný záväzok organizácie výrobcov dodržiavať nariadenie (ES) č. 1234/2007 a toto nariadenie, a

c) písomný záväzok organizácie výrobcov, že neprijala a neprijme priamo ani nepriamo žiadne iné finančné prostriedky Únie ani vnútroštátne finančné prostriedky v súvislosti s akciami oprávnenými na pomoc v rámci tohto nariadenia.

Článok 62

Operačné programy združení organizácií výrobcov

1.  Členský štát môže združeniu organizácií výrobcov povoliť, aby predložilo celý operačný program alebo časť z neho, pričom uvedený program pozostáva z akcií, ktoré dve členské organizácie výrobcov alebo viac takých organizácií uvádza vo svojich operačných programoch, ale ktoré nerealizovali.

2.  Operačné programy združení organizácií výrobcov sa preskúmajú spolu s operačnými programami členských organizácií výrobcov, a to aj pokiaľ ide o plnenie cieľov a obmedzení stanovených v článku 103c nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby:

a) akcie boli plne financované z príspevkov členov združení organizácií výrobcov, ktorí sú organizáciami výrobcov, platených z operačných fondov uvedených organizácií výrobcov. Akcie však môžu financovať členovia-výrobcovia združení organizácií výrobcov, ktorí nie sú organizáciami výrobcov podľa článku 34, vo výške, ktorá je úmerná príspevkom členských organizácií výrobcov,

b) akcie a zodpovedajúca finančná účasť sú uvedené v operačnom programe každej zúčastnenej organizácie výrobcov,

c) neexistuje riziko duplicitnej pomoci.

4.  Články 58 až 60, článok 61 písm. b) a c) a články 63 až 67 sa uplatňujú mutatis mutandis na operačné programy združení organizácií výrobcov. Rovnováha medzi činnosťami uvedená v článku 59 písm. b) sa však nevyžaduje v prípade operačných programov združení organizácií výrobcov.

Článok 63

Lehota na predkladanie

1.  Organizácie výrobcov predložia operačné programy na schválenie príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom má organizácia výrobcov sídlo, najneskôr do 15. septembra roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa majú vykonávať. Členské štáty však môžu tento dátum posunúť na neskôr.

2.  Ak právny subjekt alebo jasne vymedzená časť právneho subjektu vrátane skupiny výrobcov predloží žiadosť o uznanie za organizáciu výrobcov, môže súčasne predložiť na schválenie operačný program uvedený v odseku 1. Podmienkou schválenia operačného programu je získanie uznania najneskôr do konečného dátumu, ktorý je ustanovený v článku 64 ods. 2.

Článok 64

Rozhodnutie

1.  Príslušný orgán členského štátu podľa potreby:

a) schváli sumy operačných fondov a operačné programy, ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 1234/2007 a požiadavky tejto kapitoly,

b) schváli operačné programy pod podmienkou, že organizácia výrobcov prijme určité zmeny a doplnenia, alebo

c) zamietne operačné programy alebo ich časti.

2.  Príslušný orgán členského štátu prijme rozhodnutia o operačných programoch a operačných fondoch do 15. decembra roku, v ktorom sa predložia.

Členské štáty oznámia organizáciám výrobcov uvedené rozhodnutia do 15. decembra.

Z náležite opodstatnených dôvodov však príslušný orgán členského štátu môže prijať rozhodnutie o operačných programoch a operačných fondoch do 20. januára nasledujúceho po ich predložení. V rozhodnutí o schválení sa môže ustanoviť, že výdavky sú oprávnené od 1. januára roka nasledujúceho po predložení operačných programov a operačných fondov.

Článok 65

Zmeny a doplnenia operačných programov na nasledujúce roky

1.  Najneskôr do 15. decembra môžu organizácie výrobcov požiadať o zmeny a doplnenia operačných programov vrátane ich trvania, ktoré sa majú uplatňovať od 1. januára nasledujúceho roka.

Členské štáty však môžu posunúť dátum na podávanie žiadostí.

2.  K požiadavkám o zmeny a doplnenia sa pripoja sprievodné doklady, v ktorých sa uvedie dôvod, povaha a následky zmien.

3.  Príslušný orgán členského štátu prijme rozhodnutia o žiadostiach o zmeny a doplnenia operačných programov do 15. decembra roku podania žiadosti.

Z náležite opodstatnených dôvodov však príslušný orgán členského štátu môže prijať rozhodnutie o zmenách a doplneniach operačných programov do 20. januára nasledujúceho po roku podania žiadosti. V rozhodnutí o schválení sa môže ustanoviť, že výdavky sú oprávnené od 1. januára nasledujúceho po roku podania žiadosti.

Článok 66

Zmeny a doplnenia operačných programov počas roka

1.  Členské štáty môžu povoliť zmeny a doplnenia operačných programov počas roka za podmienok, ktoré určia.

2.  Príslušný orgán členského štátu prijme rozhodnutia o zmenách a doplneniach operačných programov, o ktoré sa žiada podľa odseku 1, do 20. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom sa o zmeny a doplnenia požiadalo.

3.  Príslušný orgán členského štátu môže povoliť organizáciám výrobcov, aby počas roka:

a) vykonávali svoje operačné programy len čiastočne,

b) zmenili obsah operačného programu,

c) zvýšili sumu operačného fondu maximálne o 25 % pôvodne schválenej sumy a znížili ju o percentuálny podiel, ktorý stanovia členské štáty, za predpokladu, že sa dodržia celkové ciele operačného programu. Členské štáty môžu tento percentuálny podiel zvýšiť v prípade zlúčenia organizácií výrobcov, ako sa uvádza v článku 29 ods. 1,

d) v prípade uplatňovania článku 93 doplnili operačný fond o vnútroštátnu finančnú pomoc.

4.  Členské štáty určia podmienky, za ktorých sa operačné programy môžu zmeniť a doplniť počas roka bez predchádzajúceho schválenia príslušným orgánom členského štátu. Takéto zmeny a doplnenia sú oprávnené na pomoc, len ak ich organizácia výrobcov bezodkladne oznámi príslušnému orgánu.

Článok 67

Forma operačných programov

1.  Operačné programy sa vykonávajú v rámci jednoročných období od 1. januára do 31. decembra.

2.  Operačné programy schválené najneskôr do 15. decembra sa vykonávajú od 1. januára nasledujúceho roka.

Vykonávanie programov schválených po 15. decembri sa posunie o jeden rok.

Ak sa uplatňuje článok 64 ods. 2 tretí pododsek alebo článok 65 ods. 3 druhý pododsek, vykonávanie operačných programov schválených v súlade s uvedenými ustanoveniami sa začne, odchylne od prvého a druhého pododseku tohto odseku, najneskôr 31. januára po ich schválení.Oddiel 4

Pomoc

Článok 68

Schválená výška pomoci

1.  V súlade s požiadavkami článku 103 g ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 členské štáty informujú organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov o schválenej výške pomoci najneskôr do 15. decembra roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa pomoc žiada.

2.  Ak sa uplatňuje článok 64 ods. 2 tretí pododsek alebo článok 65 ods. 3 druhý pododsek, členské štáty zašlú oznámenie o schválenej výške pomoci do 20. januára roku, na ktorý sa pomoc žiada.

Článok 69

Žiadosti o poskytnutie pomoci

1.  Organizácie výrobcov predložia žiadosť o poskytnutie pomoci alebo o jej vyrovnanie príslušnému orgánu členského štátu za každý operačný program, na ktorý sa pomoc žiada, do 15. februára roku nasledujúceho po roku, na ktorý sa pomoc žiada.

2.  K žiadostiam o poskytnutie pomoci sa pripoja sprievodné dokumenty, v ktorých sa uvedie:

a) požadovaná pomoc,

b) hodnota predávanej výroby,

c) finančné príspevky vybrané od svojich členov a príspevky samotnej organizácie výrobcov,

d) výdavky vzniknuté v súvislosti s operačným programom,

e) výdavky týkajúce sa predchádzania krízam a krízového riadenia rozdelené podľa akcií,

f) podiel operačného fondu vynaložený na predchádzanie krízam a krízové riadenie rozdelený podľa akcií,

g) súlad s článkom 103c ods. 2, článkom 103c ods. 3 prvým pododsekom a článkom 103d nariadenia (ES) č. 1234/2007,

h) písomný záväzok, že neprijala žiadne duplicitné finančné zdroje Únie alebo vnútroštátne finančné zdroje v súvislosti s opatreniami a/alebo operáciami oprávnenými na pomoc podľa tohto nariadenia, a

i) v prípade žiadosti o platbu, ktorá je založená na štandardnej paušálnej sadzbe uvedenej v článku 60 ods. 2, dôkaz o vykonaní príslušnej akcie.

3.  Žiadosti o poskytnutie pomoci sa môžu týkať výdavkov, ktoré boli naplánované, ale neboli vynaložené, ak sa preukáže, že:

a) príslušné akcie sa z dôvodov mimo kontroly príslušnej organizácie výrobcov nemohli vykonať do 31. decembra roka vykonávania operačného programu,

b) uvedené akcie možno vykonať do 30. apríla roku nasledujúceho po roku, na ktorý sa pomoc žiada, a

c) rovnocenný príspevok od organizácie výrobcov zostane v operačnom fonde.

Pomoc sa zaplatí a zábezpeka zložená v súlade s článkom 71 ods. 3 sa uvoľní na základe ustanoveného skutočného oprávnenia na finančnú pomoc a iba pod podmienkou, že dôkaz o vykonaní naplánovaného výdavku podľa prvého pododseku písm. b) sa poskytne do 30. apríla roku nasledujúceho po roku, na ktorý bol predmetný výdavok naplánovaný.

4.  Ak sa žiadosti predložia po dátume ustanovenom v odseku 1, pomoc sa zníži o 1 % za každý deň omeškania.

Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch môže príslušný orgán členského štátu prijať žiadosti po dátume ustanovenom v odseku 1, ak sa vykonali potrebné kontroly a dodržala sa lehota na zaplatenie ustanovená v článku 70.

5.  Združenia organizácií výrobcov môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci podľa ods. 1 v mene a na účet svojich členov, ak sú uvedení členovia organizáciami výrobcov a pod podmienkou, že sa za každého člena predložia podporné dokumenty vyžadované podľa ods. 2. Organizácie výrobcov sú konečnými príjemcami pomoci.

Článok 70

Vyplácanie pomoci

Členské štáty vyplatia pomoc do 15. októbra roku nasledujúceho po roku vykonávania programu.

▼M19

Pomoc pre programy vykonávané v roku 2012 týkajúce sa ovocia a zeleniny určených na spracovanie sa však smie vyplatiť najneskôr do 31. decembra 2013.

▼B

Článok 71

Vyplácanie preddavkov

1.  Členské štáty môžu organizáciám výrobcov povoliť, aby požiadali o vyplatenie preddavku časti pomoci zodpovedajúcej predpokladaným výdavkom vyplývajúcim z operačného programu počas troj alebo štvormesačného obdobia, ktoré začína v mesiaci, v ktorom sa žiadosť o vyplatenie preddavku podáva.

2.  Žiadosti o vyplatenie preddavku sa podávajú podľa rozhodnutia členského štátu buď každé tri mesiace v januári, apríli, júli a októbri, alebo každé štyri mesiace v januári, máji a septembri.

Celková výška preddavkov vyplatených za príslušný rok nesmie prekročiť 80 % pôvodne schválenej výšky pomoci na operačný program.

3.  Preddavky sa vyplatia s podmienkou zloženia zábezpeky zodpovedajúcej 110 % výšky preddavku v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2220/85 ( 12 ).

Členské štáty ustanovia podmienky, ktorými sa zabezpečí, aby sa finančné príspevky do operačného fondu vybrali v súlade s článkom 52 a článkom 53 tohto nariadenia a aby sa predchádzajúce vyplatené preddavky a zodpovedajúci príspevok organizácie výrobcov skutočne minuli.

4.  Žiadosti o uvoľnenie zábezpeky možno podávať počas roka vykonávania súčasného programu, pričom sa k nim pripoja príslušné podporné doklady ako faktúry a doklady preukazujúce uskutočnenie platby.

Zábezpeky sa uvoľnia do výšky 80 % zaplateného preddavku.

5.  Prvoradou požiadavkou v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85 je, aby sa vykonali činnosti stanovené v operačných programoch, pričom sa dodržia záväzky ustanovené v článku 61 písm. b) a c) tohto nariadenia.

V prípade nesplnenia prvoradej požiadavky alebo závažného nesplnenia povinností ustanovených v článku 61 písm. b) a c) zábezpeka prepadne bez toho, aby boli dotknuté ostatné sankcie a pokuty, ktoré sa uplatnia v súlade s kapitolou V oddielom 3.

V prípade nesplnenia iných požiadaviek zábezpeka prepadne pomerne k závažnosti nezrovnalosti, ktorá sa potvrdila.

6.  Členské štáty môžu stanoviť minimálnu výšku a lehoty platieb preddavkov.

Článok 72

Čiastkové platby

Členské štáty môžu organizáciám výrobcov povoliť požiadať o platbu časti pomoci zodpovedajúcej sumám, ktoré sa už v rámci operačného programu minuli.

Žiadosti sa môžu predkladať kedykoľvek, ale najviac trikrát v ktoromkoľvek danom roku. Priložia sa k nim podporné dokumenty ako faktúry a doklady preukazujúce uskutočnenie platby.

Platby týkajúce sa žiadostí o časť pomoci nesmú prekročiť 80 % časti pomoci zodpovedajúcej sumám, ktoré sa už na príslušné obdobie v rámci operačného programu minuli. Členské štáty môžu stanoviť minimálnu výšku čiastočných platieb a lehoty na podávanie žiadostí.KAPITOLA III

Predchádzanie krízam a krízové riadenieOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 73

Výber opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením

Členské štáty môžu ustanoviť, že na ich území sa neuplatňuje jedno alebo viac opatrení uvedených v článku 103c ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 74

Úvery na financovanie opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením

Úvery prijaté na financovanie opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením podľa článku 103c ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktorých doba splácania presahuje dĺžku operačného programu, sa môžu na základe riadne odôvodnených ekonomických dôvodov previesť do nasledujúceho operačného programu.Oddiel 2

Stiahnutie z trhu

Článok 75

Vymedzenie pojmu

V tomto oddiele sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa stiahnutia z trhu podľa článku 103c ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Na účely tejto kapitoly sú „výrobky stiahnuté z trhu“, „stiahnuté výrobky“ a „výrobky neumiestnené do predaja“ výrobky, ktoré sú takto stiahnuté z trhu.

Článok 76

Obchodné normy

1.  Ak pre daný výrobok existuje obchodná norma uvedená v hlave II, takýto výrobok stiahnutý z trhu spĺňa uvedenú normu s výnimkou ustanovení týkajúcich sa obchodnej úpravy a označovania výrobkov. Výrobky sa môžu stiahnuť ako celok, všetky veľkosti spolu, za predpokladu že sú splnené minimálne požiadavky pre II. triedu, najmä pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť.

Miniatúrny výrobok definovaný v príslušnej norme však spĺňa uplatniteľnú obchodnú normu vrátane ustanovení o obchodnej úprave a označovaní výrobkov.

2.  Ak pre daný výrobok neexistuje takáto obchodná norma, výrobky stiahnuté z trhu spĺňajú minimálne požiadavky ustanovené v prílohe X. Členské štáty môžu ustanoviť dodatočné pravidlá, ktorými doplnia tieto minimálne požiadavky.

Článok 77

Trojročný priemer pre stiahnutia z trhu na bezplatnú distribúciu

1.  Hranica 5 % objemu predávanej výroby uvedená v článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vypočíta na základe aritmetického priemeru celkových objemov výrobkov, pre ktoré je organizácia výrobcov uznaná a ktoré sa predávali prostredníctvom danej organizácie výrobcov počas predchádzajúcich troch rokov.

2.  V prípade organizácií výrobcov, ktoré získali uznanie len pred krátkym časom, údajmi za hospodárske roky pred uznaním sú:

a) ak organizácia bola skupinou výrobcov, rovnocenné údaje za uvedenú skupinu výrobcov v náležitých prípadoch alebo

b) objem uplatniteľný na žiadosť o uznanie.

Článok 78

Oznámenie pred stiahnutím z trhu

1.  Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov vopred oznámia prostredníctvom písomnej telekomunikačnej alebo elektronickej správy príslušným orgánom členských štátov každé stiahnutie z trhu, ktoré plánujú uskutočniť.

V takomto oznámení sa uvedie najmä zoznam výrobkov určených na intervenciu a ich hlavné vlastnosti podľa príslušných obchodných noriem, odhadované množstvo každého dotknutého výrobku, ich predpokladané miesto určenia a miesto, kde sa môže vykonať inšpekcia stiahnutých výrobkov podľa článku 108.

Oznámenia zahŕňajú osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje, že stiahnuté výrobky spĺňajú uplatniteľné obchodné normy alebo minimálne požiadavky uvedené v článku 76.

2.  Členské štáty ustanovia pre organizácie výrobcov podrobné pravidlá týkajúce sa oznámení ustanovených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o lehoty.

3.  V lehotách uvedených v odseku 2 členské štáty:

a) buď vykonajú kontrolu uvedenú v článku 108 ods. 1, na základe ktorej, ak sa nezistia žiadne nezrovnalosti, povolia stiahnutie z trhu zaznamenané pri kontrole, alebo

b) v prípade uvedenom v článku 108 ods. 3 nevykonajú kontrolu uvedenú v článku 108 ods. 1, a v tom prípade o tejto skutočnosti informujú organizáciu výrobcov prostredníctvom písomnej telekomunikačnej alebo elektronickej správy a povolia oznámené stiahnutie z trhu.

Článok 79

Podpora

1.  Podpora na stiahnutie z trhu, ktorú tvorí príspevok Únie a príspevok organizácie výrobcov, nepresahuje sumy stanovené v prílohe XI pre výrobky uvedené v predmetnej prílohe. V prípade ostatných výrobkov členské štáty stanovia maximálnu výšku podpory.

V prípade, že organizácia výrobcov dostala kompenzáciu za stiahnuté výrobky od tretích strán, podpora uvedená v prvom pododseku sa zníži o čisté príjmy, ktoré organizácie výrobcov získali za výrobky stiahnuté z trhu. Na to, aby boli príslušné výrobky oprávnené na podporu, stiahnu sa z komerčného trhu s ovocím a zeleninou.

2.  Stiahnutia z trhu v akejkoľvek organizácii výrobcov neprekročia 5 % ako podiel na objeme predávanej výroby akéhokoľvek daného výrobku. Množstvá, s ktorými sa naloží jedným zo spôsobov uvedených v článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo akýmkoľvek iným spôsobom schváleným členskými štátmi podľa článku 80 ods. 2 tohto nariadenia sa pri výpočte uvedeného podielu nezohľadňujú.

Objem predávanej výroby sa vypočíta ako priemer objemu predávanej výroby za posledné tri roky. Ak tieto informácie nie sú k dispozícii, použije sa objem predávanej výroby, na ktorý bola organizácia výrobcov uznaná.

Percentuálne hodnoty uvedené v prvom pododseku zodpovedajú ročným priemerom za trojročné obdobie s ročnou mierou prekročenia vo výške 5 percentuálnych bodov.

3.  V prípade, že sa z trhu sťahuje ovocie a zelenina, ktoré sa bezplatne distribuujú dobročinným organizáciám a inštitúciám podľa článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, finančná pomoc Únie kryje len platbu za výrobky stiahnuté z trhu v súlade s odsekom 1 tohto článku a náklady uvedené v článku 81 ods. 1 a článku 82 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 80

Miesta určenia výrobkov stiahnutých z trhu

1.  Členské štáty ustanovia povolené miesta určenia výrobkov stiahnutých z trhu. Prijmú ustanovenia s cieľom zaistiť, aby stiahnutie výrobkov ani ich miesta určenia nemali žiadny negatívny vplyv na životné prostredie ani žiadne negatívne fytosanitárne dôsledky. Náklady, ktoré organizáciám výrobcov vzniknú v dôsledku dodržiavania týchto ustanovení sú oprávnené ako časť podpory na stiahnutie z trhu v rámci operačného programu.

2.  Miesta určenia uvedené v odseku 1 zahŕňajú bezplatnú distribúciu v zmysle článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a akékoľvek iné ekvivalentné určenia schválené členskými štátmi.

▼M11

Členské štáty môžu na požiadanie dobročinným organizáciám a inštitúciám uvedeným v článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 povoliť, aby od konečných príjemcov výrobkov stiahnutých z trhu požadovali symbolický príspevok. Po získaní povolenia musia príslušné dobročinné organizácie a inštitúcie okrem plnenia povinností na základe článku 83 ods. 1 tohto nariadenia viesť finančné účtovníctvo týkajúce sa predmetných operácií.

▼B

Príjemcom bezplatnej distribúcie možno povoliť, aby spracovateľom ovocia a zeleniny zaplatili v naturáliách, ak je takáto platba len kompenzáciou za náklady na spracovanie a ak členský štát, v ktorom sa platba uskutočňuje, ustanovil pravidlá, ktorými sa zaistí, že spracované výrobky sú skutočne určené na spotrebovanie konečnými príjemcami uvedenými v druhom pododseku.

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na uľahčenie kontaktov a spolupráce medzi organizáciami výrobcov a dobročinnými organizáciami a inštitúciami uvedenými v článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktoré schválili.

3.  Dodanie výrobkov spracovateľskému priemyslu je možný. Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia s cieľom zaistiť, že nedôjde k narušeniu hospodárskej súťaže pre príslušné priemyselné odvetvia v Únii alebo dovážané výrobky ani že sa stiahnuté výrobky opätovne nedostanú na komerčný trh. Alkohol získaný z destilácie sa použije výlučne na priemyselné alebo energetické účely.

Článok 81

Dopravné náklady

1.  Dopravné náklady na bezplatnú distribúciu výrobkov stiahnutých z trhu sú oprávnené v rámci operačného programu na základe paušálnych súm stanovených podľa vzdialenosti medzi miestom stiahnutia z trhu a miestom dodania v prílohe XII.

V prípade námornej dopravy členské štáty určia vzdialenosť medzi miestom stiahnutia a miestom dodania. Kompenzácia nesmie prevyšovať náklady pozemnej dopravy po najkratšej trase medzi miestom nakládky a teoretickým miestom výstupu, ak je pozemná doprava možná. Na sumy stanovené v prílohe XII sa uplatní korekčný koeficient vo výške 0,6.

2.  Dopravné náklady sa zaplatia tej strane, ktorá skutočne znáša finančné náklady predmetnej dopravnej akcie.

Platba je podmienená predložením podporných dokumentov, ktoré potvrdzujú najmä:

a) názvy prijímajúcich organizácií,

b) množstvo dotknutých výrobkov,

c) prevzatie prijímajúcimi organizáciami a použitý dopravný prostriedok a

d) vzdialenosť medzi miestom stiahnutia z trhu a miestom dodania.

Článok 82

Náklady na triedenie a balenie

1.  Náklady na triedenie a balenie ovocia a zeleniny stiahnutých z trhu a určených na bezplatnú distribúciu sú oprávnené v rámci operačných programov v prípade výrobkov predávaných v baleniach menších ako 25 kilogramov čistej hmotnosti do výšky paušálnych súm stanovených v prílohe XIII časti A.

2.  Na obaloch výrobkov určených na bezplatnú distribúciu je zobrazený európsky znak spolu s jednou alebo viacerými označeniami stanovenými v prílohe XIII časti B.

3.  Náklady na triedenie a balenie sa zaplatia organizáciám výrobcov, ktoré uvedené činnosti vykonali.

Platba je podmienená predložením podporných dokumentov, ktoré potvrdzujú najmä:

a) názvy prijímajúcich organizácií,

b) množstvo príslušných výrobkov a

c) prevzatie prijímajúcimi organizáciami, pričom sa uvedie spôsob obchodnej úpravy.

Článok 83

Podmienky pre príjemcov stiahnutých výrobkov

1.  Príjemcovia stiahnutých výrobkov uvedení v článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa zaväzujú, že:

a) budú dodržiavať toto nariadenie,

▼M11

b) budú viesť samostatnú skladovú evidenciu na účely predmetných operácií,

▼B

c) akceptujú kontroly ustanovené v práve Únie a

d) poskytnú podporné dokumenty o konečnom mieste určenia každého z príslušných výrobkov vo forme preberacieho listu (alebo rovnocenného dokladu), ktorým sa potvrdzuje, že stiahnuté výrobky prevzala tretia strana s cieľom ich bezplatnej distribúcie.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že príjemcovia nemusia viesť evidenciu alebo účtovníctvo uvedené v prvom pododseku písm. b), ak prijímajú len malé množstvá a ak usudzujú, že riziko je malé. Takéto rozhodnutie a jeho odôvodnenie sa zaznamená.

2.  Príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu na iné miesta určenia sa zaviažu, že:

a) budú dodržiavať toto nariadenie,

b) budú viesť samostatnú skladovú evidenciu a finančné účtovníctvo pre predmetné operácie, ak členské štáty usudzujú, že je to vhodné napriek tomu, že výrobok bol pred dodaním denaturovaný,

c) akceptujú kontroly ustanovené v práve Únie a

d) v prípade výrobkov stiahnutých z trhu, ktoré sú určené na destiláciu, nepožiadajú o dodatočnú pomoc na alkohol vyrobený z príslušných výrobkov.Oddiel 3

Zelený zber a neuskutočnenie zberu

Článok 84

Vymedzenie pojmov zelený zber a neuskutočnenie zberu

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

▼M11

a) „zelený zber“ je celkový zber nezrelých nepredajných výrobkov v danej oblasti. Dotknuté výrobky nesmú byť pred zeleným zberom poškodené v dôsledku poveternostných udalostí, chorôb alebo inak;

b) „neuskutočnenie zberu“ je ukončenie prebiehajúceho pestovacieho cyklu z príslušnej oblasti, keď je výrobok dobre vyzretý a celkovo zdravý, bezchybný a predajnej kvality. Zničenie výrobkov v dôsledku poveternostnej udalosti alebo choroby sa nepovažuje za neuskutočnenie zberu.

▼B

2.  Zelený zber a neuskutočnenie zberu dopĺňajú bežné pestovateľské postupy a líšia sa od nich.

Článok 85

Podmienky uplatnenia zeleného zberu a neuskutočnenia zberu

1.  V súvislosti so zeleným zberom a neuskutočnením zberu členské štáty:

a) prijmú podrobné ustanovenia o vykonávaní týchto opatrení vrátane ustanovení o predchádzajúcich oznámeniach o neuskutočnení zberu a zelenom zbere, ich obsahu a lehotách, o sume kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť, a o uplatňovaní uvedených opatrení, ako aj o zozname výrobkov oprávnených v rámci uvedených opatrení,

b) prijmú ustanovenia s cieľom zaistiť, aby vykonávanie uvedených opatrení nemalo negatívny vplyv na životné prostredie ani negatívne fytosanitárne dôsledky,

c) overia, či sa uvedené opatrenia vykonávajú správne, a to aj pokiaľ ide o ustanovenia uvedené v písm. a) a b) a, ak to tak nie je, neschvália uplatňovanie uvedených opatrení.

2.  Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov vopred oznámia prostredníctvom písomnej telekomunikačnej alebo elektronickej správy príslušným orgánom členského štátu každý zelený zber alebo každé neuskutočnenie zberu, ktoré plánujú.

▼M11 —————

▼M11

3.  Opatrenia zeleného zberu sa neprijmú v súvislosti s ovocím a zeleninou, ktorých riadny zber už začal, a opatrenia neuskutočnenia zberu sa neprijmú, ak komerčná výroba z predmetnej oblasti už bola odobraná počas riadneho pestovacieho cyklu.

Prvý pododsek sa však neuplatňuje v prípade, ak rastliny, na ktorých rastie ovocie a zelenina, majú obdobie zberu dlhšie než jeden mesiac. V takýchto prípadoch sa sumami uvedenými v odseku 4 kompenzuje iba výroba, ktorej zber sa má vykonať do šiestich týždňov po operáciách zeleného zberu a neuskutočnenia zberu. Tieto rastliny, na ktorých rastie ovocie a zelenina, sa po uskutočnení operácie už nepoužívajú na výrobné účely.

Na účely druhého pododseku môžu členské štáty zakázať uplatnenie opatrení zeleného zberu a neuskutočnenia zberu, ak sa v prípade zeleného zberu vykonala značná časť riadneho zberu a ak sa v prípade neuskutočnenia zberu už vykonala značná časť komerčnej výroby. Členský štát, ktorý má v úmysle uplatniť toto ustanovenie, musí vo vnútroštátnej stratégii stanoviť časť, ktorú považuje za značnú.

Zelený zber a neuskutočnenie zberu sa nesmú uplatňovať naraz na ten istý výrobok a tú istú danú oblasť v žiadnom danom roku s výnimkou účelov druhého pododseku, keď sa obe operácie môžu vykonávať súčasne.

▼B

4.  Výšku kompenzácie za zelený zber a neuskutočnenie zberu, ktorá zahŕňa príspevok Únie a príspevok organizácie výrobcov, stanoví členský štát ako platbu na hektár podľa odseku 1 písm. a):

a) na úrovni, ktorá pokrýva len dodatočné náklady vzniknuté uplatnením opatrenia, pričom sa zohľadní environmentálne a fytosanitárne riadenie potrebné na splnenie ustanovení prijatých podľa odseku 1 písm. b) alebo

▼M11

b) na úrovni, ktorá pokrýva maximálne 90 % najvyššej úrovne podpory na stiahnutia z trhu, vzťahujúcej sa na stiahnutia pre iné miesta určenia ako v rámci bezplatnej distribúcie uvedenej v článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

▼BOddiel 4

Propagácia a komunikácia

Článok 86

Vykonávanie propagačných a komunikačných opatrení

1.  Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia o vykonávaní propagačných a komunikačných opatrení. Uvedenými ustanoveniami sa v prípade potreby umožní rýchle uplatnenie uvedených opatrení.

2.  Akcie v rámci propagačných a komunikačných opatrení dopĺňajú akékoľvek prebiehajúce propagačné a komunikačné akcie, ktoré nesúvisia s predchádzaním krízam a krízovému riadeniu, ktoré uplatňuje príslušná organizácia výrobcov.Oddiel 5

Odborná príprava

Článok 87

Uskutočňovanie odbornej prípravy

Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia o uskutočňovaní odbornej prípravy.Oddiel 6

Poistenie úrody

Článok 88

Cieľ akcií poistenia úrody

Akcie poistenia úrody riadi organizácia výrobcov, ktorá prispieva k ochrane príjmov výrobcov a krytiu trhových strát, ktoré vzniknú organizácii výrobcov a/alebo jej členom, ak ich postihnú prírodné katastrofy, poveternostné udalosti, prípadne choroby alebo zamorenie hmyzom.

Článok 89

Vykonávanie akcií poistenia úrody

1.  Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia o vykonávaní akcií poistenia úrody vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie toho, aby akcie poistenia úrody nenarúšali hospodársku súťaž na poistnom trhu.

2.  Členské štáty môžu udeliť dodatočné vnútroštátne finančné prostriedky na podporu akcií poistenia úrody, na ktoré sa už prispieva z operačného fondu. Celková verejná podpora na poistenie úrody však nesmie presiahnuť:

a) 80 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia platia na poistenie proti stratám zapríčineným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať ku prírodným katastrofám,

b) 50 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia platia na poistenie proti:

i) stratám uvedeným v písmene a) a proti ďalším stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami a

ii) stratám spôsobeným ochoreniami zvierat alebo rastlín alebo zamorením škodcami.

Hranica stanovená v prvom pododseku písm. b) sa uplatňuje aj v prípadoch, keď je operačný fond inak oprávnený na 60 % finančnú pomoc Únie podľa článku 103d ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.  akcie poistenia úrody nezahŕňajú poistné plnenie, ktorým sa výrobcom nahrádza viac ako 100 % utrpenej straty príjmov, so zreteľom na akúkoľvek kompenzáciu, ktorú výrobcovia získajú z iných systémov podpory týkajúcich sa poistenia rizika.

4.  Na účely tohto článku „nepriaznivá poveternostná udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe“ má rovnaký význam ako v článku 2 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 ( 13 ).Oddiel 7

Podpora na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov

Článok 90

Podmienky podpory na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov

1.  Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia týkajúce sa podpory na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov.

2.  Podpora na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov zahŕňa príspevok od Únie aj od organizácie výrobcov. Celková výška podpory na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov nepresiahne tento pomer príspevku organizácie výrobcov do spoločného fondu v prvom, druhom a treťom roku jeho činnosti:

a) 10 %, 8 % a 4 % v členských štátoch, ktoré vstúpili do Európskej únie 1. mája 2004 alebo neskôr,

b) 5 %, 4 % a 2 % v ostatných členských štátoch.

3.  Organizácia výrobcov môže dostať podporu uvedenú v odseku 2 len raz a len v rámci troch prvých rokov činnosti fondu. Ak organizácia výrobcov žiada o podporu až v druhom alebo treťom roku činnosti fondu, podpora predstavuje:

a) 8 % a 4 % v členských štátoch, ktoré vstúpili do Európskej únie 1. mája 2004 alebo neskôr,

b) 4 % a 2 % v ostatných členských štátoch.

4.  Členské štáty môžu stanoviť maximálne sumy, ktoré môže organizácia výrobcov dostať ako podporu na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov.KAPITOLA IV

Vnútroštátna finančná pomoc

▼M7

Článok 91

Stupeň organizovanosti výrobcov a vymedzenie pojmu región

1.  Na účely článku 103e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stupeň organizovanosti výrobcov v regióne členského štátu vypočíta ako hodnota produkcie ovocia a zeleniny, ktorú organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a skupiny výrobcov získali v danom regióne a predávali, vydelená celkovou hodnotou produkcie ovocia a zeleniny, ktorá sa v uvedenom regióne získala.

Hodnota produkcie ovocia a zeleniny, ktoré sa získali v príslušnom regióne a boli uvedené na trh organizáciami výrobcov, združeniami organizácií výrobcov a skupinami výrobcov, ako sa uvádza v prvom pododseku, zahŕňa iba výrobky, v prípade ktorých sa tieto organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a skupiny výrobcov organizujú. Články 42 a 50 sa uplatnia mutatis mutandis. Len výrobky organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov, skupín výrobcov a ich členov získaná v príslušnom regióne, ktoré boli uvádzané na trh organizáciami výrobcov, združeniami organizácií výrobcov a skupinami výrobcov sa zahrnú do výpočtu tejto hodnoty.

Pre výpočet celkovej hodnoty výroby ovocia a zeleniny, ktoré sa získali v príslušnom regióne, sa metodika stanovená v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 138/2004 Európskeho parlamentu a Rady ( 14 ) uplatní mutatis mutandis.

2.  Organizovanosť výrobcov v regióne členského štátu sa považuje za osobitne nízku, ak je jej priemerný stupeň vypočítaný v súlade s ustanoveniami odseku 1 za posledné tri roky, za ktoré sú k dispozícii údaje, nižší ako 20 %.

3.  Vnútroštátna finančná pomoc sa môže poskytovať iba na výrobu ovocia a zeleniny pochádzajúcu z regiónu, na ktorý sa vzťahuje tento článok.

4.  Na účely tejto kapitoly členské štáty určia regióny ako osobitnú súčasť svojich území v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, akými sú ich agronomické a hospodárske charakteristiky a ich regionálny poľnohospodársky potenciál/potenciál pestovania ovocia a zeleniny alebo ich inštitucionálna a administratívna štruktúra a pre ktoré sú k dispozícii údaje na výpočet stupňa organizovanosti v súlade s odsekom 1.

Regióny určené členským štátom na účely tejto kapitoly sa nebudú meniť aspoň počas piatich rokov, pokiaľ nebude takáto zmena objektívne odôvodnená závažnými dôvodmi, ktoré nesúvisia s výpočtom stupňa organizovanosti výrobcov v príslušnom regióne alebo v príslušných regiónoch.

▼B

Článok 92

Oprávnenie vyplatiť vnútroštátnu finančnú pomoc

1.  Členské štáty predložia Komisii žiadosť o oprávnenie udeliť vnútroštátnu finančnú pomoc podľa článku 103e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 na operačné programy, ktoré sa majú vykonať v akomkoľvek danom kalendárnom roku do 31. januára toho roka.

K žiadosti sa priložia dôkazy preukazujúce, že stupeň organizovanosti výrobcov v príslušnom regióne je mimoriadne nízky, ako je vymedzené v článku 91 tohto nariadenia, že sa pomoc poskytuje len na výrobky sektora ovocia a zeleniny vyprodukované v uvedenom regióne, ako aj podrobné údaje o príslušných organizáciách výrobcov, o výške predmetnej pomoci a podiele finančných príspevkov poskytnutých podľa článku 103b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

▼M8

2.  Komisia do troch mesiacov schváli alebo zamietne žiadosť prostredníctvom rozhodnutia. Toto obdobie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bola Komisii doručená úplná žiadosť. Ak si Komisia v priebehu tejto trojmesačnej lehoty nevyžiada dodatočné informácie, žiadosť sa považuje za úplnú.

▼B

Článok 93

Zmeny a doplnenia operačného programu

Organizácia výrobcov, ktorá chce požiadať o vnútroštátnu finančnú pomoc, v prípade potreby zmení a doplní svoj operačný program podľa článkov 65 alebo 66.

Článok 94

Žiadosť o vyplatenie vnútroštátnej finančnej pomoci

1.  Organizácie výrobcov žiadajú o vnútroštátnu finančnú pomoc a členské štáty vyplatia uvedenú pomoc v súlade s článkami 69 a 70.

2.  Členské štáty môžu prijať dodatočné pravidlá týkajúce sa vyplácania vnútroštátnej finančnej pomoci vrátane možnosti vyplatenia preddavku a čiastočných platieb.

Článok 95

Preplácanie vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou

1.  Členské štáty môžu Úniu požiadať o preplatenie schválenej vnútroštátnej finančnej pomoci, ktorá bola skutočne vyplatená organizáciám výrobcov, a to pred 1. januárom druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa program vykonával.

K žiadosti sa priložia dôkazy preukazujúce, že podmienky ustanovené v článku 103e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 boli splnené v troch z predchádzajúcich štyroch rokov, ako aj podrobné údaje o dotknutých organizáciách výrobcov, výška skutočne vyplatenej pomoci a opis operačného fondu, v ktorom sa samostatne uvedie celková suma, príspevky od Únie, členských štátov (vnútroštátna finančná pomoc) a organizácií výrobcov a ich členov.

2.  Komisia prijme rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti. Žiadosť sa zamietne, ak žiadajúci členský štát nedodržal pravidlá o oprávňovaní a preplácaní vnútroštátnej finančnej pomoci, alebo ak nedodržal pravidlá o organizáciách výrobcov, operačnom fonde a operačných programoch ustanovené v tomto nariadení alebo v nariadení (ES) č. 1234/2007.

3.  V prípade, že bolo preplatenie pomoci Úniou schválené, oprávnené náklady sa deklarujú Komisii v súlade s postupom ustanoveným v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006 ( 15 ).

4.  Podiel preplácania vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou nepresiahne 60 % vnútroštátnej finančnej pomoci poskytnutej organizácii výrobcov. ►M8  Uhradená suma nesmie prekročiť 48 % finančnej pomoci uvedenej v článku 103b ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007. ◄KAPITOLA V

Všeobecné ustanoveniaOddiel 1

Správy a oznámenia

Článok 96

Správy skupín výrobcov a organizácií výrobcov

1.  Skupiny výrobcov a organizácie výrobcov na žiadosť príslušného orgánu členského štátu poskytnú akékoľvek relevantné informácie potrebné na vypracovanie výročnej správy uvedenej v článku 97 písm. b).

2.  Organizácie výrobcov predložia výročné správy o vykonávaní operačných programov, ktoré pripoja k žiadostiam o poskytnutie pomoci.

Uvedené správy sa týkajú:

a) operačných programov vykonávaných počas predchádzajúceho roka,

b) hlavných zmien a doplnení operačných programov a

c) rozdielov medzi odhadovanou výškou pomoci a požadovanou výškou pomoci.

3.  Za každý vykonávaný operačný program sa vo výročnej správe uvedú:

a) úspechy a výsledky operačného programu založené podľa potreby na spoločných ukazovateľoch výstupov a výsledkov uvedených v prílohe VIII a prípadne na dodatočných ukazovateľoch výstupov a výsledkov uvedených v národnej stratégii a

b) súhrn hlavných problémov, ktoré nastali pri riadení programu, a všetkých opatrení prijatých na zabezpečenie kvality a účinnosti vykonávania programu.

Vo výročnej správe sa prípadne uvedie, aké účinné ochranné opatrenia sa prijali v súlade s národnou stratégiou a pri uplatnení článku 103c ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007 na ochranu životného prostredia pred možnými zvýšenými tlakmi pochádzajúcimi z investícií, ktoré sa podporujú v rámci operačného programu.

4.  Za konečný rok vykonávania operačného programu sa namiesto výročnej správy uvedenej v odseku 1 predloží záverečná správa.

V záverečných správach sa uvedie, do akej miery sa dosiahli ciele programov. Vysvetlia sa v nich zmeny v akciách a/alebo metódach a uvedú sa faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu vykonávania programov a ktoré sa posudzovali alebo sa budú posudzovať pri vypracúvaní nasledujúcich operačných programov alebo pri zmene a doplnení existujúcich operačných programov.

5.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto nariadenia, ak skupina výrobcov alebo organizácia výrobcov nezašle oznámenie členskému štátu v súlade s požiadavkami tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 1234/2007, alebo ak sa zdá, že oznámenie je nesprávne z hľadiska objektívnych faktov známych členskému štátu, členský štát pozastaví predbežné uznanie skupiny výrobcov alebo uznanie organizácie výrobcov, až kým sa oznámenie neuskutoční správne.

Členský štát zahrnie podrobnosti o takýchto prípadoch do svojej výročnej správy uvedenej v článku 97 písm. b) tohto nariadenia.

Článok 97

Oznámenia členských štátov týkajúce sa organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a skupín výrobcov

Členské štáty Komisii poskytnú tieto informácie a dokumenty:

a) do 31. januára v ktoromkoľvek danom roku celkovú výšku operačných fondov schválenú v uvedený rok na všetky operačné programy. V tomto oznámení sa uvedie celková výška operačných fondov, ako aj celková výška pomoci Únie poskytnutej do uvedených fondov. Uvedené číselné údaje sú rozdelené na sumy na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením a na iné opatrenia,

b) do 15. novembra v ktoromkoľvek danom roku výročnú správu o organizáciách výrobcov, združeniach organizácií výrobcov a skupinách výrobcov a operačných fondoch, operačných programoch a plánoch na získanie uznania, ktoré prebiehali v predchádzajúcom roku. ►M3  Výročná správa obsahuje najmä informácie stanovené v prílohe XIV a oznamuje sa v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 ( 16 ) ◄ ,

▼M8

c) do 31. januára v každom danom roku finančné sumy zodpovedajúce každému nastávajúcemu ročnému obdobiu vykonávania plánov na získanie uznania vrátane súčasného roka vykonávania. Oznámia sa schválené alebo odhadované sumy. Oznámenie musí za každú skupinu výrobcov a každé nastávajúce ročné obdobie vykonávania plánu obsahovať tieto informácie:

i) celkovú sumu za jednoročné obdobie vykonávania plánu na získanie uznania, príspevky od Únie, členských štátov a skupín výrobcov a/alebo členov skupín výrobcov,

ii) rozdelenie pomoci na pomoc podľa článku 103a ods. 1 písmena a) a písmena b) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

▼B

Článok 98

Oznámenia členských štátov týkajúce sa cien výrobcov za ovocie a zeleninu na vnútornom trhu

1.  Príslušné orgány členských štátov oznámia Komisii každú stredu do 12. hod. 00 na poludnie (bruselského času) priemernú zaznamenanú cenu ovocia a zeleniny, s ktorými sa obchoduje na reprezentatívnych trhoch uvedených v prílohe XV časti A za každý obchodný deň.

Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, na ktorú sa vzťahuje všeobecná obchodná norma, oznámia sa len ceny výrobkov, ktoré spĺňajú uvedenú normu, a ceny za výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitná obchodná norma, sa týkajú len výrobkov I. triedy.

Oznámené ceny sa týkajú výrobkov pri výstupe z miesta balenia, roztriedených, zabalených a prípadne na paletách a sú vyjadrené v eurách na 100 kilogramov čistej hmotnosti.

V prípade dostupnosti údajov členské štáty oznámia ceny zodpovedajúce druhom a odrodám výrobkov, veľkosti a/alebo obchodným úpravám uvedeným v prílohe XV časti A. Ak sa zaznamenané ceny týkajú iných druhov, odrôd, veľkostí a/alebo obchodných úprav ako tých, ktoré sú uvedené v prílohe XV časti A, príslušné orgány členského štátu informujú Komisiu o druhoch, odrodách, veľkostiach a/alebo obchodných úpravách výrobkov, ktorým ceny zodpovedajú.

2.  Členské štáty určia reprezentatívne trhy v oblasti výroby príslušného ovocia a zeleniny na základe transakcií, ktoré sa vykonali na fyzicky identifikovateľných trhoch, ako sú veľkoobchodné trhy, aukcie alebo iné fyzické miesta, kde ponuka reaguje na dopyt, alebo na základe priamych transakcií medzi výrobcami vrátane organizácií výrobcov a individuálnych nákupcov, ako sú veľkoobchodníci, obchodníci, distribučné centrá alebo iné príslušné hospodárske subjekty. Reprezentatívne trhy možno určiť aj na základe kombinácie transakcií, ktoré sa uskutočňujú na fyzicky identifikovateľných trhoch, a priamych transakcií.

3.  Príslušné orgány členských štátov môžu Komisii oznámiť ceny výrobcov za ovocie a zeleninu a iné výrobky uvedené v prílohe XV časti B na dobrovoľnej báze.

▼M8

4.  Oznámenia uvedené v odseku 3 sa uskutočňujú v súlade so vzormi, ktoré Komisia poskytla členským štátom. Tieto vzory sa neuplatňujú, pokiaľ nie je informovaný Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov.

▼BOddiel 2

Kontroly

Článok 99

Špecifický systém identifikácie

Členské štáty zabezpečia, aby sa uplatňoval špecifický systém identifikácie všetkých žiadostí o poskytnutie pomoci, ktoré predloží tá istá organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov. Táto identifikácia je zlučiteľná so systémom na zaznamenanie totožnosti uvedeným v článku 15 ods. 1 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 ( 17 ).

Článok 100

Postupy podávania žiadostí

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto nariadenia, členské štáty ustanovia vhodné postupy podávania žiadostí o poskytnutie pomoci, žiadostí o uznanie alebo o schválenie operačného programu, ako aj žiadostí o platbu.

Článok 101

Výber vzorky

V prípade, že je vhodné vykonávať kontroly výberom vzorky, členské štáty zabezpečia, aby kontroly boli vzhľadom na ich povahu a frekvenciu a na základe analýzy rizík primerané k príslušnému opatreniu.

Článok 102

Administratívne kontroly

Administratívne kontroly sa vykonávajú pri všetkých žiadostiach o poskytnutie pomoci alebo platbu a vzťahujú sa na všetky možné a vhodné prvky. V rámci uvedených postupov sa vyžaduje zaznamenávať vykonané operácie, výsledky overovania a opatrenia prijaté v prípade nezrovnalostí.

Článok 103

Kontroly na mieste

1.  Každá kontrola na mieste sa zaznamená v správe o monitoringu s cieľom umožniť preverenie podrobností vykonaných kontrol. V správe sa uvedie najmä:

a) režim pomoci a žiadosť, ktorá bola skontrolovaná,

b) prítomné osoby,

c) skontrolované akcie, opatrenia a doklady a

d) výsledky kontroly.

2.  Príjemca môže dostať možnosť správu podpísať a tak potvrdiť svoju prítomnosť pri kontrole a pridať pripomienky. Ak sa zistia nezrovnalosti, príjemca môže dostať kópiu správy o monitoringu.

3.  Kontroly na mieste je možné vopred ohlásiť za predpokladu, že sa tým neohrozí účel kontroly. Ohlásenie vopred sa obmedzí na minimálny nutný čas.

4.  Ak je to možné, kontroly na mieste ustanovené v tomto nariadení a ostatné kontroly ustanovené v práve Únie, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych dotácií, sa vykonajú súčasne.

Článok 104

Udelenie uznania a schválenie operačného programu

1.  Predtým, ako členské štáty udelia organizácii výrobcov uznanie podľa článku 125b ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, navštívia organizáciu výrobcov na mieste a overia splnenie podmienok na získanie uznania.

2.  Predtým, ako príslušný orgán členského štátu schváli operačný program podľa článku 64, všetkými vhodnými prostriedkami vrátane kontrol na mieste preverí operačný program predložený na schválenie a prípadne žiadosti o zmenu a doplnenie. Uvedené kontroly sa týkajú najmä:

a) správnosti informácií uvedených v článku 59 písm. a), b) a e), ktoré sa zahrnú do návrhu operačného programu,

b) súladu programov s článkom 103c nariadenia (ES) č. 1234/2007, ako aj s vnútroštátnym rámcom a národnou stratégiou,

c) oprávnenosti akcií a oprávnenosti navrhovaných výdavkov,

d) konzistentnosti a technickej kvality programov, správnosti odhadov a plánu pomoci a plánovania jeho vykonania. Pri kontrolách sa preverí, či sa vytýčili merateľné ciele, aby bolo možné monitorovať ich plnenie, a či sú vytýčené ciele dosiahnuteľné prostredníctvom vykonávania navrhovaných akcií, a

e) súladu operácií, na ktoré sa žiada o poskytnutie pomoci, s uplatniteľným vnútroštátnym právom a právom Únie týkajúcim sa najmä, a ak je to relevantné, verejného obstarávania a štátnej pomoci, a s inými vhodnými povinnými normami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo zakotvenými vo vnútroštátnom rámci alebo národnej stratégii.

Článok 105

Administratívne kontroly žiadostí o poskytnutie pomoci na operačné programy

1.  Predtým, ako členské štáty poskytnú pomoc, vykonajú administratívne kontroly všetkých žiadostí o poskytnutie pomoci, ktoré sa doplnia o kontroly na mieste vo vybraných vzorkách, ako sa uvádza v článku 106.

2.  Administratívne kontroly žiadostí o poskytnutie pomoci zahŕňajú najmä, a pokiaľ je to v prípade predloženej žiadosti vhodné, overenie:

a) výročnej prípadne záverečnej správy zaslanej spolu so žiadosťou o vykonanie operačného programu,

b) hodnoty predávanej výroby, príspevkov do operačného fondu a vzniknutých výdavkov,

c) dodania výrobkov a služieb a skutočného vynaloženia nárokovaných výdavkov,

d) súladu vykonaných opatrení s opatreniami zahrnutými v schválenom operačnom programe a

e) dodržiavania uložených finančných alebo iných stropov a maximálnych súm.

3.  Výdavky vzniknuté v rámci operačného programu sa doložia faktúrami a dokladmi, ako sú bankové výpisy, ktoré dokazujú, že sa platba vykonala. Ak to nie je možné, platby sa doložia dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty. Faktúry sa vystavia v mene organizácie výrobcov, združenia organizácie výrobcov alebo skupiny výrobcov, v mene dcérskej spoločnosti uvedenej v článku 50 ods. 9 alebo, s výhradou schválenia členským štátom, v mene jedného alebo viacerých jej členov výrobcov. Faktúry týkajúce sa personálnych nákladov uvedených v prílohe IX časti 2 písm. b) sa však vystavia v mene organizácie výrobcov, združenia organizácie výrobcov, skupiny výrobcov alebo dcérskej spoločnosti v situácii uvedenej v článku 50 ods. 9.

Článok 106

Kontroly na mieste týkajúce sa žiadostí o poskytnutie pomoci pre operačné programy

1.  V súvislosti s overovaním žiadosti o poskytnutie pomoci uvedenej v článku 69 ods. 1 vykonajú členské štáty kontroly na mieste v priestoroch organizácií výrobcov s cieľom uistiť sa o dodržiavaní podmienok na udelenie pomoci alebo jej zostatku na príslušný rok.

Uvedené kontroly sa týkajú najmä:

a) splnenia kritérií na získanie uznania pre príslušný rok,

b) využívania operačného fondu v danom roku vrátane výdavkov deklarovaných v žiadostiach o vyplatenie preddavku alebo o čiastočné platby, hodnoty predávanej výroby, príspevkov do operačného fondu a deklarovaných výdavkov doložených účtovnými alebo inými dokladmi,

c) kontrol druhej úrovne výdavkov na stiahnutia z trhu, zelený zber a neuskutočnenie zberu.

2.  Kontroly uvedené v odseku 1 sa každý rok týkajú podstatnej vzorky žiadostí. Uvedená vzorka predstavuje aspoň 30 % celkovej sumy žiadanej pomoci v členských štátoch, ktoré majú viac ako 10 uznaných organizácií výrobcov. V ostatných prípadoch sa uskutoční návšteva každej organizácie výrobcov aspoň raz za tri roky.

V každej organizácii výrobcov sa pred vyplatením pomoci alebo jej zostatku za posledný rok jej operačného programu vykoná aspoň jedna kontrola.

3.  Výsledky kontrol na mieste sa vyhodnotia s cieľom zistiť, či problémy, ktoré sa vyskytli, majú systematický charakter, a či teda predstavujú riziko pre podobné opatrenia, príjemcov alebo iné orgány. Na základe hodnotenia sa takisto určia príčiny takýchto situácií, prípadné ďalšie skúmanie, ktoré môže byť nutné, ako aj potrebné nápravné a preventívne opatrenia.

Ak sa na základe kontrol odhalia významné nezrovnalosti v regióne, v časti regiónu alebo v konkrétnej organizácii výrobcov, členský štát vykoná dodatočné kontroly počas príslušného roka a zvýši percentuálny podiel zodpovedajúcich žiadostí, ktoré sa musia skontrolovať v nasledujúcom roku.

4.  Členský štát na základe analýzy rizík určí, ktoré organizácie výrobcov sa majú kontrolovať.

Pri analýze rizík sa zohľadní najmä:

a) výška pomoci,

b) zistenia kontrol v predchádzajúcich rokoch,

c) prvok náhodnosti a

d) iné parametre, ktoré členské štáty určia.

Článok 107

Kontroly na mieste týkajúce sa opatrení operačných programov

1.  Členské štáty prostredníctvom kontrol na mieste týkajúcich sa opatrení operačných programov overia najmä:

a) vykonávanie akcií zakotvených v operačnom programe,

b) či je vykonanie alebo plánované vykonanie akcie v súlade s použitím opísaným v schválenom operačnom programe,

c) v prípade primeraného množstva výdavkových položiek, či povaha a načasovanie príslušných výdavkov sú v súlade s právom Únie a zodpovedajú schváleným špecifikáciám,

d) či vzniknuté výdavky možno doložiť účtovnými alebo inými dokladmi a

e) hodnotu predávanej výroby.

2.  Hodnota predávanej výroby sa overí na základe systému finančného účtovníctva, ktorý je auditovaný a certifikovaný podľa vnútroštátneho práva.

Členské štáty sa môžu na tento účel rozhodnúť, že deklarovaná hodnota predávanej výroby sa potvrdí rovnakým spôsobom ako údaje finančného účtovníctva.

Kontrola deklarovanej hodnoty predávanej výroby sa môže vykonať predtým, ako sa odovzdá príslušná žiadosť o poskytnutie pomoci. Vykoná sa najneskôr pred vyplatením pomoci.

3.  S výnimkou výnimočných prípadov kontrola na mieste zahŕňa návštevu počas realizácie akcie alebo, ak je akcia nehmotná, návštevu subjektu, ktorý akciu organizuje. Najmä akcie v individuálnych podnikoch, ktoré sú vo vzorke uvedenej v článku 106 ods. 2, sú predmetom aspoň jednej návštevy, ktorou sa má overiť ich vykonávanie.

Členské štáty sa však môžu rozhodnúť nevykonať takéto návštevy v prípade menších akcií, alebo ak usudzujú, že riziko nesplnenia podmienok na prijímanie pomoci alebo nedodržania podstaty operácie je nízke. Takéto rozhodnutie a jeho odôvodnenie sa zaznamená.

4.  Kontrola na mieste sa vzťahuje na všetky záväzky a povinnosti organizácie výrobcov alebo jej členov, ktoré možno skontrolovať v čase návštevy.

5.  Iba kontroly, ktoré spĺňajú všetky požiadavky tohto článku, možno započítať na účel dosiahnutia miery kontrol stanovenej v článku 106 ods. 2.

Článok 108

Prvostupňové kontroly operácií stiahnutia z trhu

1.  Členské štáty vykonajú v súlade s postupmi ustanovenými v hlave II kapitole II prvostupňové kontroly operácií stiahnutia výrobkov z trhu v každej organizácii výrobcov, pričom uvedené kontroly spočívajú v kontrole dokladov, kontrole totožnosti a fyzickej kontrole hmotnosti výrobkov stiahnutých z trhu, ktorá sa prípadne realizuje na náklade výberu vzorky, a kontrole dodržiavania ustanovení článku 76. Kontrola sa uskutoční po prijatí oznámenia uvedeného v článku 78 ods. 1 v lehote stanovenej v súlade s článkom 78 ods. 2.

2.  Prvostupňové kontroly ustanovené v odseku 1 sa vzťahujú na 100 % množstva výrobkov stiahnutých z trhu. Na konci kontroly sa výrobky stiahnuté z trhu, ktoré nie sú určené na bezplatnú distribúciu, denaturujú alebo dodajú spracovateľskému odvetviu pod dohľadom príslušných orgánov za podmienok ustanovených v členskom štáte podľa článku 80.

3.  Odchylne od odseku 2, ak sú výrobky určené na bezplatnú distribúciu, môžu členské štáty skontrolovať menší percentuálny podiel, ako je ustanovené v uvedenom odseku, za predpokladu, že nie je menší ako 10 % predmetných množstiev počas hospodárskeho roka ktorejkoľvek organizácie výrobcov. Kontrola sa môže uskutočniť v priestoroch organizácie výrobcov a/alebo príjemcov výrobkov. V prípade, že sa počas kontroly odhalia závažné nezrovnalosti, vykonajú príslušné orgány členského štátu dodatočné kontroly.

Článok 109

Druhostupňové kontroly operácií stiahnutia z trhu

1.  Členské štáty vykonávajú v rámci kontrol uvedených v článku 106 druhostupňové kontroly operácií stiahnutia výrobkov z trhu.

Členské štáty ustanovia kritériá analýzy a posúdenia rizika akejkoľvek organizácie výrobcov, ktorá vykonáva stiahnutie výrobkov z trhu v rozpore s právnymi predpismi. Takéto kritériá súvisia okrem iného so zisteniami predchádzajúcich prvostupňových a druhostupňových kontrol a s tým, či organizácia výrobcov má alebo nemá určitú formu postupov zabezpečenia kvality. Na základe uvedených kritérií stanovia pre každú organizáciu výrobcov minimálnu periodicitu druhostupňových kontrol.

2.  Kontroly uvedené v odseku 1 zahŕňajú kontroly na mieste v priestoroch organizácií výrobcov a príjemcov výrobkov stiahnutých z trhu s cieľom uistiť sa, či sú splnené podmienky na vyplatenie pomoci Únie. Uvedené kontroly zahŕňajú:

a) osobitnú evidenciu stavu zásob a účtovnú evidenciu, ktoré musia viesť všetky organizácie výrobcov, ktoré vykonajú jedno alebo viac stiahnutí z trhu počas príslušného hospodárskeho roka,

b) preverenie predávaných množstiev, ktoré sú deklarované v žiadostiach o poskytnutie pomoci, pričom sa skontroluje najmä evidencia stavu zásob a účtovná evidencia, faktúry a prípadne ich pravdivosť s cieľom uistiť sa, či sa vyhlásenia zhodujú s účtovnými a/alebo daňovými údajmi príslušných organizácií výrobcov,

c) kontroly správnosti vedenia účtov, najmä pravdivosti čistých príjmov, ktoré organizácie výrobcov uviedli v svojich žiadostiach o platbu, primeranosti nákladov na akékoľvek stiahnutie z trhu a správnosti uvedených súm, a

d) kontroly týkajúce sa miesta určenia výrobkov stiahnutých z trhu podľa údajov uvedených v žiadostiach o platbu a kontroly primeranej denaturácie s cieľom uistiť sa, či organizácie výrobcov a príjemcovia dodržali toto nariadenie.

3.  Kontroly uvedené v odseku 2 sa vykonajú v priestoroch dotknutých organizácií výrobcov a u príjemcov pridružených k týchto organizáciám. Každá kontrola zahŕňa vzorku predstavujúcu najmenej 5 % množstiev, ktoré organizácia výrobcov stiahla počas daného hospodárskeho roka.

4.  V osobitnej evidencii stavu zásob a účtovnej evidencii uvedených v odseku 2 písm. a) sa za každý výrobok stiahnutý z trhu uvedú presunuté, v objeme vyjadrené, množstvá:

a) výroby dodanej členmi organizácie výrobcov a členmi iných organizácií výrobcov v súlade s článkom 125a ods. 2 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1234/2007,

b) predaja organizácie výrobcov, rozdelené podľa výrobkov pripravených na trh s čerstvými výrobkami a inými druhmi výrobkov vrátane surovín na spracovanie, a

c) výrobkov stiahnutých z trhu.

5.  Kontroly týkajúce sa miesta určenia výrobkov uvedených v odseku 4 písm. c) zahŕňajú najmä:

▼M11

a) kontrolu vzorky skladovej evidencie, ktorú musia viesť príjemcovia, a finančného účtovníctva príslušných dobročinných organizácií a inštitúcií v prípade, ak sa uplatňuje článok 80 ods. 2 druhý pododsek;

▼B

b) kontroly dodržiavania príslušných požiadaviek ochrany životného prostredia.

6.  Ak sa druhostupňovými kontrolami odhalia závažné nezrovnalosti, príslušné orgány členského štátu vykonajú podrobnejšie druhostupňové kontroly za príslušný hospodársky rok a počas nasledujúceho hospodárskeho roka zvýšia periodicitu druhostupňových kontrol v priestoroch príslušných organizácií výrobcov alebo ich združení.

Článok 110

Zelený zber a neuskutočnenie zberu

1.  Predtým, ako sa uskutoční zelený zber, členské štáty overia kontrolou na mieste, či predmetné výrobky nie sú poškodené a či sa daná plocha dobre udržiavala. Po zelenom zbere členské štáty overia, či sa zber uskutočnil na celej dotknutej ploche a či boli pozbierané výrobky denaturované.

▼M11 —————

▼B

2.  Predtým, ako sa uskutoční operácia neuskutočnenia zberu, členské štáty overia kontrolou na mieste, či sa daná plocha dobre udržiavala, či sa už neuskutočnil čiastočný zber a či je výrobok dobre vyzretý a či je celkovo zdravý, bezchybný a predajnej kvality.

Členské štáty sa uistia, či je výroba denaturovaná. Ak to nie je možné, návštevou alebo návštevami na mieste počas obdobia zberu sa uistia, či sa neuskutočňuje žiaden zber.

▼M11

Ak sa uplatňuje článok 85 ods. 3 druhý pododsek, neuplatňuje sa požiadavka uvedená v prvom pododseku tohto odseku, že sa neuskutočnil čiastočný zber.

2a.  Ak sa uplatňuje článok 85 ods. 3 druhý pododsek, členské štáty zabezpečia, aby sa rastliny, na ktorých rastie ovocie a zelenina, na ktoré sa vzťahujú prijaté opatrenia neuskutočnenia zberu a zeleného zberu, nepoužívali ďalej na výrobné účely.

▼B

3.  Článok 109 ods. 1, 2, 3 a 6 sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 111

Kontroly pred schválením plánov na získanie uznania skupín výrobcov

1.  Pred schválením plánu na získanie uznania skupiny výrobcov podľa článku 125e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 členské štáty vykonajú kontrolu na mieste týkajúcu sa právneho subjektu alebo jasne vymedzenej časti právneho subjektu.

2.  Členský štát overí všetkými vhodnými prostriedkami vrátane kontroly na mieste:

a) presnosť informácií v pláne na získanie uznania,

b) ekonomickú konzistentnosť a technickú kvalitu plánu, solídnosť odhadov a plánovanie jeho uskutočnenia,

c) oprávnenosť opatrení a oprávnenosť a primeranosť navrhovaných výdavkov a

d) súlad operácií, na ktoré sa žiada o podporu, s uplatniteľnými vnútroštátnymi zákonmi a zákonmi Únie, a najmä ustanoveniami týkajúcimi sa verejného obstarávania a štátnej pomoci, a s inými vhodnými povinnými normami ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo zakotvenými vo vnútroštátnom rámci alebo národnej stratégii.

Článok 112

Kontroly žiadostí skupín výrobcov o poskytnutie pomoci

1.  Predtým, ako členské štáty poskytnú platbu, vykonajú administratívne kontroly všetkých žiadostí o poskytnutie pomoci, ktoré podali skupiny výrobcov, ako aj kontroly na mieste vo vybraných vzorkách.

2.  Po podaní žiadosti o poskytnutie pomoci uvedenej v článku 45 členské štáty vykonajú kontroly na mieste týkajúce sa skupín výrobcov s cieľom uistiť sa o dodržiavaní podmienok na udelenie pomoci na príslušný rok.

Uvedené kontroly sa týkajú najmä:

a) splnenia kritérií na získanie uznania pre príslušný rok, a

b) hodnoty predávanej výroby, ako aj vykonania opatrení zakotvených v pláne na získanie uznania a vzniknutých výdavkov.

3.  Kontroly uvedené v odseku 2 sa každý rok týkajú podstatnej vzorky žiadostí. Uvedená vzorka predstavuje aspoň 30 % celkovej sumy pomoci.

Všetky skupiny výrobcov sa skontrolujú aspoň raz za päť rokov.

▼M8

3a.  Výsledky kontrol na mieste uvedených v odseku 2 sa vyhodnotia s cieľom zistiť, či problémy, ktoré sa vyskytli, majú systémový charakter poukazujúci na pravdepodobné nezrovnalosti v súvislosti s podobnými opatreniami, príjemcami alebo subjektmi. Na základe hodnotenia sa takisto určia príčiny takýchto situácií, prípadné ďalšie skúmanie, ktoré môže byť nutné, ako aj potrebné nápravné a preventívne opatrenia.

Ak kontroly odhalia významné nezrovnalosti v regióne, v časti regiónu alebo v konkrétnej skupine výrobcov, členský štát vykoná dodatočné kontroly počas príslušného roka a zvýši percentuálny podiel príslušných žiadostí, ktoré sa musia skontrolovať v nasledujúcom roku.

3b.  Členský štát určí, ktoré skupiny výrobcov sa majú kontrolovať na mieste, na základe analýzy rizík.

Pri analýze rizík sa zohľadní najmä:

a) výška pomoci,

b) zistenia kontrol v predchádzajúcich rokoch,

c) prvok na zabezpečenie náhodnosti; a

d) ďalšie parametre, ktoré stanovia členské štáty.

▼B

4.  Články 105 a 107 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 113

Nadnárodné organizácie výrobcov a nadnárodné združenia organizácií výrobcov

1.  Členský štát, v ktorom má sídlo nadnárodná organizácia výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov, zodpovedá za celkovú organizáciu kontrol uvedenej organizácie alebo združenia, najmä pokiaľ ide o operačný program a operačný fond, a prípadne uplatní voči nim sankcie.

2.  Ostatné členské štáty povinné poskytovať administratívnu spoluprácu uvedenú v článku 28 ods. 2 písm. c) a v článku 35 ods. 2 písm. c) vykonávajú také administratívne kontroly a kontroly na mieste, aké vyžaduje členský štát uvedený v odseku 1 tohto článku, a nahlásia mu výsledky. Dodržia všetky lehoty, ktoré členský štát uvedený v odseku 1 stanovil.

3.  V súvislosti s organizáciou výrobcov, operačným programom a operačným fondom sa uplatňujú pravidlá uplatniteľné v členskom štáte uvedenom v odseku 1. V súvislosti s otázkami ochrany životného prostredia, fytosanitárnymi otázkami a v súvislosti s nakladaním s výrobkami stiahnutými z trhu sa však uplatňujú zákony členského štátu, v ktorom sa realizuje výroba.Oddiel 3

Sankcie

Článok 114

Nedodržanie kritérií na uznanie

1.  Členské štáty zrušia uznanie organizácie výrobcov, ak dôjde k podstatnému nedodržaniu kritérií, ktoré vznikne z úmyselného alebo závažne nedbanlivého konania organizácie výrobcov.

Členské štáty zrušia uznanie organizácie výrobcov najmä vtedy, ak sa nedodržanie kritérií na uznanie týka:

a) porušenia požiadaviek článku 21, 23, 26 ods. 1 a ods. 2 alebo článku 31, alebo

b) situácie, keď hodnota predávanej výroby klesne v dvoch za sebou idúcich rokoch pod hranicu stanovenú členským štátom podľa článku 125b ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Zrušenie uznania podľa tohto odseku nadobúda účinnosť odo dňa, od ktorého nie sú splnené podmienky na uznanie, s výhradou akýchkoľvek uplatniteľných horizontálnych právnych predpisov na vnútroštátnej úrovni týkajúcich sa premlčacích lehôt.

2.  Ak sa neuplatňuje odsek 1, členské štáty pozastavia uznanie organizácie výrobcov, ak došlo k závažnému, ale len dočasnému nedodržaniu kritérií.

Počas obdobia pozastavenia sa nevypláca žiadna pomoc. Pozastavenie nadobúda účinnosť odo dňa, keď sa uskutočnila kontrola, a končí v deň kontroly, ktorou sa preukáže, že príslušné kritériá sú splnené.

Doba pozastavenia neprekročí 12 mesiacov. Ak príslušné kritériá nie sú následne splnené po 12 mesiacoch, uznanie sa zruší.

Členské štáty môžu vykonať platby po lehote uvedenej v článku 70, ak je to potrebné na uplatnenie tohto odseku. Uvedené neskoršie platby však v žiadnom prípade nemožno uskutočniť po 15. októbri druhého roka nasledujúceho po roku vykonávania operačného programu.

3.  V iných prípadoch nedodržania kritérií na uznanie, v ktorých sa neuplatňujú odseky 1 a 2, zašlú členské štáty list s upozornením, v ktorom uvedú nápravné opatrenia, ktoré treba prijať. Členské štáty môžu odložiť platby pomoci, až kým sa neprijmú nápravné opatrenia.

Členské štáty môžu vykonať platby po lehote uvedenej v článku 70, ak je to potrebné na uplatnenie tohto odseku. Uvedené neskoršie platby však v žiadnom prípade nemožno uskutočniť po 15. októbri druhého roka nasledujúceho po roku vykonávania operačného programu.

Neprijatie nápravných opatrení do 12 mesiacov sa považuje za závažné nedodržanie kritérií, následkom čoho sa uplatní odsek 2.

Článok 115

Podvody

1.  Ak sa zistí, že organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov spáchali podvod v súvislosti s pomocou, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1234/2007, členské štáty, bez toho aby boli dotknuté akékoľvek iné sankcie a pokuty uplatniteľné podľa právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov:

a) zrušia uznanie organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov,

b) vylúčia predmetné akcie alebo operácie z udeľovania podpory v rámci príslušného operačného programu alebo plánu na získanie uznania a vymôžu celú sumu pomoci, ktorá sa na uvedenú operáciu už vyplatila, a

c) vylúčia organizáciu výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo skupinu výrobcov z udeľovania podpory v rámci príslušného operačného programu alebo plánu na získanie uznania počas nasledujúceho roka.

2.  Členské štáty môžu pozastaviť uznanie organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov, alebo pozastaviť platby takémuto subjektu, ak sú podozrivé zo spáchania podvodu v súvislosti s pomocou, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1234/2007.

Článok 116

Skupiny výrobcov

1.  Členské štáty uplatňujú mutatis mutandis sankcie a pokuty ustanovené v článku 114 a/alebo 117 na plány na získanie uznania.

2.  Ak skupina výrobcov nie je uznaná ako organizácia výrobcov po skončení obdobia, ktoré členský štát stanoví podľa článku 49 ods. 4, okrem odseku 1 členský štát vymôže:

a) 100 % pomoci vyplatenej skupine výrobcov, ak je nezískanie uznania výsledkom zámerného konania alebo závažnej nedbalosti skupiny výrobcov, alebo

b) 50 % pomoci vyplatenej skupine výrobcov vo všetkých ostatných prípadoch.

Článok 117

Operačný program

1.  Platby sa vypočítajú na základe toho, čo sa považuje za oprávnené.

2.  Členský štát preskúma žiadosť o poskytnutie pomoci, ktorú prijal od príjemcu, a určí sumy oprávnené na podporu. Členský štát určí:

a) sumu, ktorá by sa mala vyplatiť príjemcovi len na základe žiadosti,

b) sumu, ktorú možno vyplatiť príjemcovi po preskúmaní oprávnenosti žiadosti.

3.  Ak suma určená podľa odseku 2 písm. a) prevyšuje sumu určenú podľa odseku 2 písm. b) o viac ako 3 %, uplatní sa pokuta. Výška pokuty predstavuje rozdiel medzi sumami vypočítanými v odseku 2 písm. a) a b).

Žiadna pokuta sa však neuplatní, ak sú organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov schopné dokázať, že nie sú zodpovedné za uvedenie neoprávnenej sumy.

4.  Odseky 2 a 3 sa uplatňujú mutatis mutandis na neoprávnené výdavky zistené počas kontroly na mieste alebo následných kontrol.

5.  Ak sa hodnota predávanej výroby deklaruje a skontroluje pred žiadosťou o pomoc, uvedené a schválené hodnoty sa použijú pri určovaní súm podľa odseku 2 písm. a) a b).

Článok 118

Sankcie na základe prvostupňových kontrol týkajúcich sa stiahnutí z trhu

Ak sa na základe kontroly uvedenej v článku 108 zistia nezrovnalosti v súvislosti s obchodnými normami alebo minimálnymi požiadavkami uvedenými v článku 76, príjemca je povinný:

a) zaplatiť pokutu vo výške príspevku Únie, vypočítanú na základe množstiev výrobkov stiahnutých z trhu, ktoré nezodpovedajú obchodným normám alebo minimálnym požiadavkám, ak sú uvedené množstvá menšie ako 10 % množstiev oznámených podľa článku 78 pre príslušné stiahnutie z trhu,

b) zaplatiť pokutu vo výške dvojnásobku príspevku Únie, ak sú uvedené množstvá medzi 10 % a 25 % oznámených množstiev, alebo

c) zaplatiť pokutu vo výške príspevku Únie za celé množstvo oznámené podľa článku 78, ak uvedené množstvá presahujú 25 % oznámeného množstva.

Článok 119

Ďalšie sankcie uplatniteľné na organizácie výrobcov v súvislosti so stiahnutím z trhu

1.  Pokuty uvedené v článku 117 sa vzťahujú aj na pomoc, o ktorú sa žiadalo v súvislosti so stiahnutiami z trhu v rámci výdavkov operačného programu.

2.  Výdavky na stiahnutie z trhu sa považujú za neoprávnené, ak sa s výrobkami, ktoré neboli dané do predaja, nenaložilo tak, ako členský štát ustanovil podľa článku 80 ods. 1, alebo ak stiahnutie výrobkov z trhu alebo ich miesto určenia mali negatívny vplyv na životné prostredie alebo akékoľvek negatívne fytosanitárne dôsledky v rozpore s ustanoveniami prijatými podľa článku 80 ods. 1.

Článok 120

Sankcie uplatniteľné voči príjemcom výrobkov stiahnutých z trhu

Ak sa počas kontrol vykonaných v súlade s článkami 108 a 109 zistia nezrovnalosti, za ktoré sú zodpovední príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu, uplatnia sa tieto sankcie:

a) príjemcovia prestanú byť oprávnení získať výrobky stiahnuté z trhu a

b) príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu sú povinní splatiť hodnotu výrobkov, ktoré dostali, plus súvisiace náklady na triedenie, balenie a dopravu v súlade s pravidlami ustanovenými v členských štátoch.

Sankcia ustanovená v písm. a) nadobudne účinnosť okamžite a trvá aspoň jeden hospodársky rok. V závislosti od závažnosti nezrovnalosti sa môže predĺžiť.

Článok 121

Zelený zber a neuskutočnenie zberu

1.  Ak sa v súvislosti so zeleným zberom zistí, že organizácia výrobcov nesplnila svoje povinnosti, organizácia výrobcov zaplatí formou pokuty výšku kompenzácie v súvislosti s plochami, pri ktorých nebola povinnosť dodržaná. Nesplnenie povinností zahŕňa prípady, ak:

▼M11 —————

▼B

b) oblasť oznámená pre zelený zber nie je oprávnená na zelený zber alebo

c) v oblasti nebola pozbieraná celá úroda alebo výroba nie je denaturovaná.

2.  Ak sa v súvislosti neuskutočnením zberu zistí, že organizácia výrobcov nesplnila svoje povinnosti, organizácia výrobcov zaplatí formou pokuty výšku kompenzácie v súvislosti s plochami, pri ktorých nebola povinnosť dodržaná. Nesplnenie povinností zahŕňa prípady, ak:

a) oblasť oznámená na neuskutočnenie zberu nie je oprávnená na neuskutočnenie zberu, alebo

b) zber alebo čiastočný zber sa napriek tomu uskutočnil alebo

c) vznikol negatívny vplyv na životné prostredie alebo akékoľvek negatívne fytosanitárne dôsledky, za ktoré je organizácia výrobcov zodpovedná.

▼M11

Písmeno b) prvého pododseku tohto odseku sa neuplatňuje, ak sa uplatňuje článok 85 ods. 3 druhý pododsek.

▼B

3.  Pokuty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú ako doplnenie každej pokuty uloženej podľa článku 117.

Článok 122

Zabránenie kontrole na mieste

Žiadosť o poskytnutie pomoci sa zamietne za príslušnú časť výdavkov, ak organizácia výrobcov, člen alebo príslušný zástupca zabráni vykonaniu kontroly na mieste.

Článok 123

Vyplatenie vymoženej pomoci a pokuty

1.  Organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, skupiny výrobcov alebo iné príslušné subjekty vrátia neoprávnene vyplatenú pomoc s úrokmi a zaplatia pokuty ustanovené v tomto oddiele.

Úrok sa vypočíta:

a) na základe obdobia, ktoré prejde medzi vyplatením pomoci príjemcovi a jej vrátením,

b) so sadzbou, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a ktorá platí v deň uskutočnenia neoprávnenej platby, plus tri percentuálne body.

2.  Vymožená pomoc, úroky a uložené pokuty sa vyplatia do Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.

Článok 124

Oznamovanie nezrovnalostí

Uplatňovanie administratívnych sankcií a pokút a vymáhanie neoprávnene vyplatených súm, ako sú ustanovené v tomto oddiele, nemajú vplyv na oznamovanie nezrovnalostí Komisii podľa nariadenia Komisie č. 1848/2006 ( 18 ).Oddiel 4

Monitorovanie a hodnotenie operačných programov a národných stratégií

Článok 125

Spoločné výkonnostné ukazovatele

1.  Národné stratégie, ako aj operačné programy podliehajú monitorovaniu a hodnoteniu zameranému na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri plnení určených cieľov operačných programov, ako aj hodnoteniu efektívnosti a účinnosti v súvislosti s uvedenými cieľmi.

2.  Pokrok, efektívnosť a účinnosť sa hodnotia prostredníctvom spoločných výkonnostných ukazovateľov, ktoré sú ustanovené v prílohe VIII a týkajú sa východiskovej situácie, ako aj finančného plnenia, výstupov, výsledkov a vplyvu vykonávaných operačných programov.

3.  Ak to členský štát považuje za vhodné, v národnej stratégii sa uvedie obmedzený súbor dodatočných ukazovateľov, ktoré sa špecificky týkajú uvedenej stratégie a odzrkadľujú vnútroštátne a/alebo regionálne potreby, podmienky a ciele špecifické pre operačné programy, ktoré vykonávajú organizácie výrobcov. Ak sú dostupné, zahrnú sa aj dodatočné ukazovatele týkajúce sa environmentálnych cieľov, na ktoré sa nevzťahujú spoločné výkonnostné ukazovatele.

Článok 126

Monitorovanie a hodnotenie postupov v súvislosti s operačnými programami

1.  Organizácie výrobcov zabezpečia monitorovanie a hodnotenie svojich operačných programov, pri ktorých sa použijú príslušné ukazovatele spomedzi spoločných výkonnostných ukazovateľov uvedených v článku 125 a prípadne dodatočné ukazovatele stanovené v národnej stratégií.

Na tento účel zriadia systém zberu, zaznamenávania a uchovávania informácií, ktoré sú užitočné na zhromažďovanie uvedených ukazovateľov.

2.  Monitorovanie sa zameriava na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri plnení špecifických cieľov, ktoré sa určili pre operačný program. Vykonáva sa prostredníctvom finančných ukazovateľov, ukazovateľov výstupov a ukazovateľov výsledkov. Výsledky tohto procesu sú určené na:

a) overenie kvality vykonávania programu,

b) zistenie akejkoľvek potreby úprav alebo prehodnotenia operačného programu v záujme dosiahnutia cieľov stanovených pre program alebo zlepšenia riadenia programu vrátane jeho finančného riadenia,

c) prispenie k splneniu požiadaviek na podávanie správ o vykonávaní operačného programu.

Informácie týkajúce sa výsledkov monitorovacích činností sa zahrnú do každej výročnej správy, ako sa uvádza ►M18  v článku 96 ods. 2 ◄ , ktorú je organizácia výrobcov povinná odovzdať vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za riadenie národnej stratégie.

3.  Hodnotenie má formu samostatnej hodnotiacej správy v polovici trvania operačného programu.

Hodnotenie v polovici trvania, ktoré sa môže vykonať s pomocou špecializovaného poradenského centra, sa zameria na preskúmanie miery využitia finančných zdrojov, efektívnosti a účinnosti operačného programu a na hodnotenie pokroku dosiahnutého v súvislosti s celkovými cieľmi programu. Na tento účel sa využijú spoločné výkonnostné ukazovatele týkajúce sa východiskovej situácie, výsledkov a prípadne vplyvov.

Ak je to vhodné, do hodnotenia v polovici trvania sa zahrnie kvalitatívne hodnotenie výsledkov a vplyvu environmentálnych opatrení zameraných na:

a) zabránenie pôdnej erózii,

b) obmedzenie používania prípravkov na ochranu rastlín a/alebo lepšie hospodárenie s nimi,

c) ochranu biotopov a biodiverzity alebo

d) zachovanie krajiny.

Výsledky hodnotenia sa použijú na:

a) zlepšenie kvality operačných programov, ktoré organizácia výrobcov riadi,

b) zistenie akejkoľvek potreby zásadne zmeniť operačný program,

c) prispenie k splneniu požiadaviek na podávanie správ o vykonávaní operačných programov a

d) vyvodenie ponaučení užitočných pri zlepšovaní kvality, efektívnosti a účinnosti budúcich operačných programov, ktoré organizácia výrobcov bude riadiť.

Hodnotenie v polovici trvania sa vykoná počas vykonávania operačného programu dostatočne včas, aby sa výsledky hodnotenia mohli zohľadniť pri príprave nasledujúceho operačného programu.

Hodnotiaca správa z polovice trvania sa pripojí k zodpovedajúcej výročnej správe uvedenej v článku 96 ods. 1.

Článok 127

Postupy monitorovania a hodnotenia v súvislosti s národnou stratégiou

1.  Monitorovanie a hodnotenie národnej stratégie sa vykoná pri použití príslušných ukazovateľov spomedzi spoločných výkonnostných ukazovateľov uvedených v článku 125 a prípadne dodatočných ukazovateľov stanovených v národnej stratégii.

2.  Členské štáty zriadia systém zberu, zaznamenávania a uchovávania informácií v počítačovej forme, ktorý je primeraný na zhromažďovanie ukazovateľov uvedených v článku 125. Na tento účel vychádzajú z informácií, ktoré im odovzdala organizácia výrobcov v súvislosti s monitorovaním a hodnotením svojich operačných programov.

3.  Monitorovanie je nepretržité a zamerané na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri dosahovaní stanovených cieľov a výsledkov operačných programov. Monitorovanie sa vykonáva prostredníctvom finančných ukazovateľov, ukazovateľov výstupov a ukazovateľov výsledkov. Na tento účel sa použijú informácie uvedené vo výročných správach o dosiahnutom pokroku, ktoré organizácia výrobcov odovzdáva v súvislosti s monitorovaním svojich operačných programov. Výsledky monitorovania sa používajú na:

a) overenie kvality vykonávania operačných programov,

b) zistenie potreby úprav alebo prehodnotenia národnej stratégie v záujme dosiahnutia stanovených cieľov stratégie alebo lepšieho riadenia pri vykonávaní stratégie vrátane finančného riadenia operačných programov a

c) prispenie k splneniu požiadaviek na podávanie správ o vykonávaní národnej stratégie.

4.  Hodnotenie sa zameriava na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri plnení celkových cieľov stratégie. Vykonáva sa prostredníctvom ukazovateľov týkajúcich sa východiskovej situácie, výsledkov a prípadne vplyvu. Na tento účel sa využívajú výsledky monitorovania a hodnotenia operačných programov v polovici trvania uvedené vo výročných správach o pokroku a v záverečných správach, ktoré organizácia výrobcov odovzdáva. Výsledky hodnotenia sa používajú na:

a) zlepšenie kvality stratégie,

b) zistenie potreby zásadnej zmeny stratégie a

c) prispenie k splneniu požiadaviek na podávanie správ o vykonávaní národnej stratégie.

Uvedené hodnotenie zahŕňa hodnotenie vykonané v roku 2012, avšak včas, aby sa jeho výsledky mohli zapracovať do samostatnej hodnotiacej správy, ktorá sa pripojí k výročnej vnútroštátnej správe uvedenej v článku 97 písm. b) za ten istý rok. V správe sa preskúma miera využitia finančných zdrojov, efektívnosť a účinnosť vykonávaných operačných programov a vyhodnotia sa účinky a vplyv uvedených programov v súvislosti so stanovenými cieľmi a výsledkami stratégie a prípadne ďalšími cieľmi stanovenými v článku 103c ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Hodnotenie je zamerané na vyvodenie ponaučení užitočných na zlepšenie kvality budúcich národných stratégií, najmä na zistenie možných nedostatkov pri určovaní cieľov, výsledkov alebo opatrení oprávnených na podporu alebo potrieb definovania nových nástrojov.KAPITOLA VI

Rozšírenie pravidiel na výrobcov hospodárskej oblasti

Článok 128

Oznámenie zoznamu hospodárskych oblastí

Oznámenie zoznamu hospodárskych oblastí uvedené v článku 125f ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007 obsahuje všetky informácie potrebné na posúdenie toho, či sú splnené podmienky ustanovené v článku 125f ods. 2 prvom pododseku uvedeného nariadenia.

Článok 129

Oznámenie záväzných pravidiel; reprezentatívnosť

1.  Keď členský štát oznamuje pravidlá, ktoré stanovil ako záväzné pre určitý výrobok a hospodársku oblasť podľa článku 125 g nariadenia (ES) č. 1234/2007, zároveň Komisiu informuje o:

a) organizácii výrobcov alebo združení organizácii výrobcov, ktoré požiadali o rozšírenie pravidiel,

b) počte výrobcov, ktorí patria do uvedenej organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, a celkový počet výrobcov v príslušnej hospodárskej oblasti, pričom sa tieto informácie poskytnú v súvislosti so situáciou platnou v čase podania žiadosti o rozšírenie,

c) celkovej výrobe hospodárskej oblasti a výrobe, ktorú organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov predávali počas posledného hospodárskeho roka, za ktorý sú k dispozícii číselné údaje,

d) dni, od ktorého sa pravidlá, ktoré sa majú rozšíriť, uplatňujú na príslušnú organizáciu výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov, a

e) dni, od ktorého rozšírenie nadobudne účinnosť, a o trvaní uplatňovania rozšírenia.

2.  Na účely určenia reprezentatívnosti v zmysle článku 125f ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 členské štáty ustanovia pravidlá, ktorými vylučujú:

a) výrobcov, ktorých výroba je určená predovšetkým na priamy predaj spotrebiteľom v podniku alebo vo výrobnej oblasti,

b) priamy predaj uvedený v písmene a),

c) výrobky dodávané na spracovanie, ako sa uvádza v článku 125f ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007, okrem prípadov, keď sa predmetné pravidlá uplatňujú úplne alebo čiastočne na takéto výrobky.

Článok 130

Finančné príspevky

Ak členský štát rozhodne podľa článku 125i nariadenia (ES) č. 1234/2007, že výrobcovia, ktorí nepatria k organizácii výrobcov, sú povinní zaplatiť finančný príspevok, zašle Komisii informácie potrebné na posúdenie splnenia podmienok, ktoré sú ustanovené v uvedenom článku.

Takéto informácie obsahujú najmä základ, z ktorého sa vypočíta príspevok, jeho jednotkovú výšku, prijímateľa alebo prijímateľov a povahu rôznych nákladov uvedených v článku 125i nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 131

Rozšírenia presahujúce rámec jedného hospodárskeho roka

Ak sa rozhodne o uplatnení rozšírenia na obdobie dlhšie ako jeden hospodársky rok, členské štáty overia v súvislosti s každým hospodárskym rokom, či podmienky týkajúce sa reprezentatívnosti ustanovené v článku 125f ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sú splnené počas celého obdobia uplatňovania rozšírenia.

Ak členské štáty zistia, že podmienky už nie sú splnené, okamžite odvolajú rozšírenie s účinkom od začiatku nasledujúceho obchodného roka.

Členské štáty okamžite informujú o odvolaní Komisiu, ktorá tieto informácie zverejní spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

Článok 132

Produkty predané na strome; nákupcovia

1.  V prípadoch, ak výrobcovia, ktorí nie sú členmi organizácie výrobcov, predajú svoje produkty na strome, nákupca sa na účely dosiahnutia súladu s pravidlami uvedenými v bodoch 1 písm. e), 1 písm. f) a 3 prílohy XVIa k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 považuje za výrobcu uvedeného produktu.

2.  Dotknutý členský štát môže rozhodnúť, že pravidlá uvedené v prílohe XVIa k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, môžu byť záväzné pre nákupcov, ak títo zodpovedajú za riadenie príslušnej výroby.HLAVA IV

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMIKAPITOLA I

Dovozné clá a systém vstupných cienOddiel 1

Systém vstupných cien

Článok 133

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.  V tomto oddiele sa ustanovujú pravidlá uplatňovania článku 140a nariadenia (ES) č. 1234/2007.

2.  Na účely tohto oddielu:

a) „zásielka“ znamená tovar predložený na základe vyhlásenia o prepustení do voľného obehu, ktoré sa vzťahuje len na tovar toho istého pôvodu a patriaceho do jedného číselného znaku KN, a

b) „dovozca“ znamená deklarant v zmysle článku 4 ods. 18 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ( 19 ).

Článok 134

Oznamovanie cien a množstiev dovezených výrobkov

1.  Za každý výrobok a za obdobia stanovené v prílohe XVI časti A členské štáty oznámia Komisii do poludnia 12.00 hod. (bruselského času) nasledujúceho pracovného dňa za každý obchodný deň a každý pôvod:

▼M17

a) priemerné reprezentatívne ceny výrobkov dovezených z tretích krajín a predaných na reprezentatívnych dovozných trhoch uvedených v prílohe XVII a dôležité ceny za veľké množstvá dovezených výrobkov zaznamenané na iných trhoch, alebo v prípade, že nie sú k dispozícii žiadne ceny z reprezentatívnych trhov, dôležité ceny dovezených výrobkov zaznamenané na iných trhoch a

▼B

b) celkové množstvá týkajúce sa cien uvedených v písmene a).

Ak sú celkové množstvá uvedené v písmene b) menšie ako jedna tona, zodpovedajúce ceny sa neoznamujú Komisii.

2.  Ceny uvedené v odseku 1 písm. a) sa zaznamenajú:

a) za každý výrobok uvedený v prílohe XVI časti A,

b) za všetky odrody a veľkosti, ktoré sú k dispozícii, a

c) vo fáze dovozca/veľkoobchodník, alebo vo fáze veľkoobchodník/maloobchodník, ak ceny vo fáze dovozca/veľkoobchodník nie sú k dispozícii.

Znížia sa o tieto sumy:

a) o obchodnú maržu vo výške 15 % v predajných centrách Londýn, Miláno a Rungis a vo výške 8 % v ostatných predajných centrách a

b) o náklady na dopravu a poistenie v rámci colného územia Únie.

V prípade nákladov na prepravu a poistenie, ktoré sa majú odpočítať podľa druhého pododseku, môžu členské štáty stanoviť štandardné sumy na odpočítanie. Takéto štandardné sumy a spôsoby ich výpočtu sa bezodkladne oznámia Komisii.

3.  Ak sú ceny zaznamenané v súlade s odsekom 2 zistené vo fáze veľkoobchodník/maloobchodník, najprv sa znížia o sumu rovnú 9 %, čím sa zohľadní veľkoobchodné rozpätie, a potom o sumu rovnú 0,7245 EUR na 100 kilogramov, čím sa zohľadnia náklady na manipuláciu a trhové dane a poplatky.

4.  V prípade výrobkov uvedených v prílohe XVI časti A, na ktoré sa vzťahuje osobitná obchodná norma, sa za reprezentatívne považujú:

a) ceny výrobkov I. triedy za predpokladu, že na množstvá v uvedenej triede pripadá najmenej 50 % celkových predávaných množstiev,

b) ceny výrobkov I. triedy a navyše, v prípade, že na výrobky v uvedenej triede pripadá menej než 50 % celkových množstiev, zistené ceny výrobkov II. triedy za množstvá umožňujúce pokryť 50 % celkových predávaných množstiev,

c) zistené ceny výrobkov II. triedy v prípade, že výrobky I. triedy nie sú k dispozícii, pokiaľ sa neprijme rozhodnutie uplatniť na ne vyrovnávací koeficient, ak sa v dôsledku výrobných podmienok výrobkov príslušného pôvodu uvedené výrobky zvyčajne a tradične nepredávajú v I. triede v dôsledku ich kvalitatívnych charakteristík.

Vyrovnávací koeficient uvedený v prvom pododseku písm. c) sa uplatní na ceny po odpočítaní súm uvedených v odseku 2.

V prípade výrobkov uvedených v prílohe XVI časti A, na ktoré sa nevzťahuje osobitná obchodná norma, sa za reprezentatívne považujú ceny výrobkov, ktoré spĺňajú všeobecnú obchodnú normu.

▼M17 —————

▼B

Článok 136

Štandardné dovozné hodnoty

1.  V prípade každého výrobku a období uvedených v prílohe XVI časti A Komisia určí každý pracovný deň pre každý pôvod štandardnú dovoznú hodnotu rovnajúcu sa váženému priemeru reprezentatívnych cien uvedených v článku 134, od ktorého sa odpočíta štandardná suma 5 EUR/100 kg a valorické clá.

2.  Ak je pre výrobky a pre obdobia uplatňovania uvedené v prílohe XVI časti A stanovená štandardná dovozná hodnota v súlade s týmto oddielom, jednotková cena uvedená v článku 152 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 ( 20 ) sa neuplatňuje. Nahradí sa štandardnou dovoznou hodnotou uvedenou v odseku 1.

3.  Ak pre výrobok daného pôvodu nie je v účinnosti žiadna štandardná dovozná hodnota, uplatňuje sa priemer štandardných dovozných hodnôt platných pre uvedený výrobok.

4.  Počas období uplatňovania stanovených v prílohe XVI časti A zostanú štandardné dovozné hodnoty uplatniteľné, až kým sa nezmenia. Prestanú sa však používať, ak sa Komisii počas siedmich po sebe nasledujúcich obchodných dní neoznámi žiadna priemerná reprezentatívna cena.

Ak sa v súlade s prvým pododsekom na daný výrobok neuplatňuje žiadna štandardná dovozná hodnota, štandardná dovozná hodnota uplatniteľná na uvedený výrobok sa rovná poslednej priemernej štandardnej dovoznej hodnote.

5.  Odchylne od odseku 1, ak nie je možné vypočítať štandardnú dovoznú hodnotu, od prvého dňa období uplatňovania stanovených v prílohe XVI časti A nie je uplatniteľná žiadna štandardná dovozná hodnota.

6.  Reprezentatívne ceny v EUR sa prevedú pomocou reprezentatívneho trhového kurzu vypočítaného pre príslušný deň.

7.  Štandardné dovozné hodnoty vyjadrené v EUR Komisia zverejní spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

Článok 137

Základ pre vstupné ceny

1.  Vstupná cena, na základe ktorej sa výrobky uvedené v prílohe XVI časti A zatrieďujú do spoločného colného sadzobníka, sa podľa toho, čo si vyberie dovozca, rovná:

a) cene FOB výrobkov v krajine ich pôvodu plus náklady na poistenie a prepravu až po hranice colného územia Únie, ak uvedená cena a uvedené náklady sú známe pri podaní vyhlásenia o prepustení výrobkov do voľného obehu. Ak sú uvedené ceny vyššie o viac ako 8 % ako štandardná hodnota uplatniteľná na dotknutý výrobok v čase podania vyhlásenia o prepustení do voľného obehu, dovozca musí zložiť zábezpeku uvedenú v článku 248 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Na tento účel je suma dovozného cla, ktorú môže byť nutné za výrobky uhradiť, sumou cla, ktorú by bol dovozca zaplatil, ak by bol príslušný výrobok zatriedený na základe príslušnej štandardnej hodnoty, alebo

b) colnej hodnote vypočítanej v súlade s článkom 30 ods. 2 písm. c) nariadenia (EHS) č. 2913/92 uplatnenej len na dotknuté dovážané výrobky. V tom prípade sa clo odpočíta v súlade s ustanoveniami článku 136 ods. 1 tohto nariadenia. V tom prípade dovozca zloží zábezpeku uvedenú v článku 248 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93 rovnú výške cla, ktoré by musel zaplatiť, ak by boli výrobky zatriedené na základe štandardnej dovoznej hodnoty uplatniteľnej na príslušnú zásielku, alebo

c) štandardnej dovoznej hodnote vypočítanej v súlade s článkom 136 tohto nariadenia.

2.  Vstupná cena, na základe ktorej sa výrobky uvedené v prílohe XVI časti B zatrieďujú do spoločného colného sadzobníka, sa podľa toho, čo si vyberie dovozca, rovná:

a) cene FOB výrobkov v krajine ich pôvodu plus náklady na poistenie a prepravu až po hranice colného územia Únie, ak uvedená cena a uvedené náklady sú známe pri podaní colného vyhlásenia. Ak colné úrady usudzujú, že sa požaduje zábezpeka podľa článku 248 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, musí dovozca zložiť zábezpeku rovnú maximálnej výške cla uplatniteľného na dotknutý výrobok, alebo

b) colnej hodnote vypočítanej v súlade s článkom 30 ods. 2 písm. c) nariadenia (EHS) č. 2913/92 uplatnenej len na príslušné dovážané výrobky. V tom prípade sa clo odpočíta v súlade s ustanoveniami článku 136 ods. 1 tohto nariadenia. V tom prípade musí dovozca zložiť zábezpeku uvedenú v článku 248 nariadenia (EHS) č. 2454/93 rovnú maximálnej výške cla uplatniteľného na dotknutý výrobok.

3.  Ak sa vstupná cena vypočíta na základe ceny FOB výrobkov v krajine pôvodu, colná hodnota sa vypočíta na základe príslušného predaja za uvedenú cenu.

Ak sa vstupná cena vypočíta v súlade s jedným z postupov ustanovených v odseku 1 písm. b) alebo c) alebo v odseku 2 písm. b), colná hodnota sa vypočíta rovnakým spôsobom ako vstupná cena.

4.  Dovozca má jeden mesiac od predaja predmetných výrobkov, ale maximálne štyri mesiace odo dňa prevzatia vyhlásenia o prepustení do voľného obehu na to, aby dokázal, že zásielka bola predaná za podmienok, ktoré potvrdzujú správnosť cien uvedených v odseku 1 písm. a) alebo v odseku 2 písm. a), alebo aby určil colnú hodnotu uvedenú v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 písm. b). Nedodržanie jednej z týchto lehôt má za následok stratu zloženej zábezpeky bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 5.

Zložená zábezpeka sa uvoľní, ak bude poskytnutý dôkaz o podmienkach predaja k spokojnosti colných úradov.

Inak zábezpeka prepadá formou zaplatenia dovozných ciel.

▼M11

Aby výrobca preukázal, že zásielka bola predaná za podmienok uvedených v prvom pododseku, okrem faktúry sprístupní všetky dokumenty potrebné na vykonanie príslušných colných kontrol týkajúcich sa predaja každého výrobku z predmetnej zásielky. Vzťahuje sa to na dokumenty týkajúce sa dopravy, poistenia, manipulácie a skladovania zásielky.

Ak si obchodné normy uvedené v článku 3 vyžadujú, aby sa na obale výrobku uvádzala odroda výrobku alebo obchodný druh ovocia a zeleniny, odroda výrobku alebo obchodný druh ovocia a zeleniny, ktoré sú súčasťou zásielky, sa uvádzajú na dokumentoch súvisiacich s dopravou, faktúrach a dodacom liste.

▼B

5.  Lehotu štyroch mesiacov uvedenú v odseku 4 môžu na základe riadne odôvodnenej žiadosti dovozcu príslušné orgány členského štátu predĺžiť maximálne o tri mesiace.

6.  Ak príslušné orgány pri preverovaní zistia, že požiadavky tohto článku neboli splnené, vyberú clo v súlade s článkom 220 nariadenia (EHS) č. 2913/92. Výška cla, ktoré sa má vybrať, alebo zostatok, ktorý sa má vybrať, zahŕňa úroky od dátumu prepustenia tovaru do voľného obehu až do dátumu vybratia cla. Uplatní sa úroková sadzba, ktorá je platná na operácie vymáhania podľa vnútroštátneho práva.Oddiel 2

Dodatočné dovozné clá

Článok 138

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.  Dodatočné dovozné clo uvedené v článku 141 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, ďalej len „dodatočné clo“, sa môže uplatňovať na výrobky a počas období uvedených v prílohe XVIII za podmienok ustanovených v tomto oddiele.

2.  Spúšťacie úrovne pre dodatočné clá sú uvedené v prílohe XVIII.

Článok 139

Oznamovanie objemov

1.  Pre každý výrobok uvedený v prílohe XVIII a počas uvedených období členské štáty oznámia Komisii podrobnosti o objemoch prepustených do voľného obehu s použitím metódy dohľadu nad preferenčnými dovozmi ustanoveného v článku 308d nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Takéto oznámenie sa uskutoční najneskôr do 12.00 bruselského času každú stredu za objemy prepustené do voľného obehu počas predchádzajúceho týždňa.

2.  Vyhlásenia o prepustení výrobkov do voľného obehu, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel a ktoré môžu colné úrady prijať na žiadosť dovozcu bez toho, aby obsahovali určité údaje uvedené v prílohe 37 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93, obsahujú okrem údajov uvedených v článku 254 uvedeného nariadenia údaje o čistej hmotnosti (kg) príslušných výrobkov.

Ak sa na prepustenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel, do voľného obehu, použije postup zjednodušeného colného vyhlásenia uvedený v článku 260 nariadenia (EHS) č. 2454/93, zjednodušené colné vyhlásenia obsahujú okrem iných požiadaviek údaje o čistej hmotnosti (kg) príslušných výrobkov.

Ak sa na prepustenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel, do voľného obehu, použije postup miestneho colného vybavenia uvedený v článku 263 nariadenia (EHS) č. 2454/93, oznámenie colným úradom podľa článku 266 ods. 1 uvedeného nariadenia obsahuje všetky potrebné údaje na identifikáciu tovaru, ako aj údaje o čistej hmotnosti (kg) príslušných výrobkov.

Článok 266 ods. 2 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa neuplatňuje na dovozy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel.

Článok 140

Výber dodatočného cla

1.  Ak sa zistí, že v prípade jedného z výrobkov v jednom z období uvedených v prílohe XVIII množstvo prepustené do voľného obehu prekračuje príslušný spúšťací objem, Komisia vyberie dodatočné clo okrem prípadov, keď je nepravdepodobné, že by dovoz narušil trh Únie, alebo ak by účinky boli neprimerané vzhľadom na stanovený cieľ.

2.  Dodatočné clo sa vyberie za množstvá prepustené do voľného obehu po dátume uplatnenia uvedeného cla za predpokladu, že:

a) ich zatriedenie do colnej triedy ustanovené v súlade s článkom 137 si vyžiada uplatnenie najvyšších osobitných ciel uplatniteľných na dovozy z príslušného miesta pôvodu,

b) dovoz sa uskutoční počas obdobia uplatňovania dodatočného cla.

Článok 141

Výška dodatočného cla

Dodatočné clo uložené podľa článku 140 predstavuje jednu tretinu cla uplatniteľného na daný výrobok v súlade so Spoločným colným sadzobníkom.

V prípade dovozov, na ktoré sa uplatňuje preferenčné clo spojené s valorickým clom, sa však dodatočné clo rovná jednej tretine špecifického cla na daný výrobok, pokiaľ sa uplatňuje článok 140 ods. 2.

Článok 142

Oslobodenie od dodatočného cla

1.  Od dodatočného cla je oslobodený tento tovar:

a) tovar dovezený v rámci colných kvót uvedených v prílohe 7 k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 ( 21 ) (ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“),

b) tovar na ceste do Únie v zmysle vymedzenia pojmu v odseku 2.

2.  Tovar sa považuje za tovar na ceste do Únie, ak:

a) opustil krajinu pôvodu pred rozhodnutím o uložení dodatočného cla a

b) je prepravovaný pod hlavičkou prepravného dokladu platného z miesta naloženia v krajine pôvodu do miesta vyloženia v Únii, vystaveného pred uložením dodatočného cla.

3.  Zainteresované strany poskytnú dôkaz k spokojnosti colných úradov o tom, že požiadavky odseku 2 boli splnené.

Colné úrady však môžu tovar považovať za tovar, ktorý opustil krajinu pôvodu pred dátumom uloženia dodatočného cla, ak sa poskytne jeden z týchto dokladov:

a) v prípade námornej dopravy konosament preukazujúci, že sa tovar naložil pred uvedeným dátumom,

b) v prípade železničnej dopravy nákladný list, ktorý železničné orgány krajiny pôvodu prijali pred uvedeným dátumom,

c) v prípade cestnej dopravy prepravná zmluva (CMR) alebo iný prepravný doklad vystavený v krajine pôvodu pred uvedeným dátumom, ak sú dodržané podmienky ustanovené v dvojstranných alebo mnohostranných dohodách v súvislosti s tranzitom Únie alebo spoločným tranzitom,

d) v prípade leteckej dopravy letecký nákladný list preukazujúci, že letecká spoločnosť prijala tovar pred uvedeným dátumom.HLAVA V

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 143

Kontroly

Bez toho, aby boli dotknuté špecifické ustanovenia tohto nariadenia alebo iných právnych predpisov Únie, členské štáty zavedú kontroly a opatrenia, pokiaľ sú potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania nariadenia (ES) č. 1234/2007 a tohto nariadenia. Kontroly a opatrenia sú účinné, primerané a odradzujúce, aby poskytovali primeranú ochranu finančných záujmov Únie.

Predovšetkým zabezpečia, aby:

a) sa mohli kontrolovať všetky kritériá oprávnenosti ustanovené v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, respektíve vo vnútroštátnom rámci alebo národnej stratégii,

b) príslušné orgány členského štátu zodpovedné za výkon kontrol mali dostatočný počet primerane kvalifikovaných a skúsených pracovníkov na účinný výkon kontrol a aby

c) sa ustanovilo, že kontroly majú zabrániť neoprávnenému dvojitému financovaniu opatrení vykonávaných podľa tohto nariadenia a iných režimov Únie alebo vnútroštátnych režimov.

Článok 144

Vnútroštátne sankcie

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek sankcie ustanovené v tomto nariadení alebo v nariadení (ES) č. 1234/2007, členské štáty ustanovia uplatňovanie sankcií na vnútroštátnej úrovni v súvislosti s nezrovnalosťami, pokiaľ ide o požiadavky ustanovené v tomto nariadení a v nariadení (ES) č. 1234/2007, ktoré sú účinné, primerané a odradzujúce, aby poskytovali primeranú ochranu finančných záujmov Únie.

Článok 145

Umelo vytvorené situácie

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné opatrenia ustanovené v tomto nariadení alebo v nariadení (ES) č. 1234/2007, žiadna platba sa neuskutoční v prospech príjemcov, u ktorých sa zistí, že umelo vytvorili podmienky potrebné na získanie takýchto platieb s cieľom získať výhodu, ktorá je v rozpore s cieľmi príslušného režimu podpory.

Článok 146

Oznámenia

1.  Členské štáty určia jeden príslušný orgán alebo subjekt zodpovedný za plnenie oznamovacích povinností, pokiaľ ide o jednu alebo viaceré uvedené témy:

a) organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a skupiny výrobcov, ako je ustanovené v článku 97 tohto nariadenia,

b) ceny výrobcov za ovocie a zeleninu na vnútornom trhu, ako je ustanovené v článku 98 tohto nariadenia,

c) ceny a množstvá výrobkov dovážaných z tretích krajín a predávaných na reprezentatívnych dovozných trhoch, ako je ustanovené v článku 134 tohto nariadenia,

d) dovozné objemy prepustené do voľného obehu, ako je ustanovené v článku 139 tohto nariadenia.

2.  Členské štáty Komisii oznámia príslušný určený orgán alebo subjekt a jeho kontaktné údaje, ako aj každú zmenu týchto informácií.

Zoznam určených orgánov alebo subjektov s ich menami a adresami sa sprístupní členským štátom a verejnosti všetkými vhodnými prostriedkami pomocou informačných systémov, ktoré zaviedla Komisia, vrátane zverejnenia na internete.

▼M17

3.  Oznámenia stanovené v článku 9 ods. 2, v článku 18 ods. 3 a 4, v článku 97, v článku 128, v článku 129 ods. 1, v článku 130, v článku 131 a v tomto článku a žiadosť stanovená v článku 92 ods. 1 sa podávajú podľa nariadenia (ES) č. 792/2009.

▼B

4.  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia tohto nariadenia, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby boli schopné dodržať lehoty na odovzdávanie oznámení podľa tohto nariadenia.

5.  Ak členský štát nevykoná oznámenie, ako sa požaduje podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 1234/2007, alebo ak sa oznámenie javí nesprávne z hľadiska objektívnych skutočností, o ktorých Komisia vie, Komisia môže pozastaviť časť mesačných platieb alebo všetky mesačné platby uvedené v článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 ( 22 ) v súvislosti so sektorom ovocia a zeleniny až do správneho vykonania oznámenia.

Článok 147

Zrejmé chyby

Akékoľvek oznámenie, požiadavka alebo žiadosť podané členskému štátu podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 1234/2007 vrátane žiadosti o poskytnutie pomoci možno upraviť kedykoľvek po ich podaní v prípadoch zrejmých chýb, ktoré príslušný orgán členského štátu zistí.

Článok 148

Vyššia moc a mimoriadne okolnosti

Ak sa má podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 1234/2007 uložiť sankcia alebo pokuta alebo sa má zrušiť výhoda alebo uznanie, sankcia ani pokuta sa neuloží ani zrušenie nevykoná v prípadoch vyššej moci alebo mimoriadnych okolností v zmysle článku 31 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Prípad vyššej moci sa však oznámi príslušnému orgánu členského štátu spolu s príslušnými dôkazmi k spokojnosti tohto orgánu do desiatich pracovných dní od dátumu, ku ktorému je to príslušná osoba schopná vykonať.

Článok 149

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 sa zrušuje.

Článok 134 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa však naďalej uplatňuje do 31. augusta 2011.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenia a prípadne znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XIX.

Článok 150

Prechodné ustanovenia

1.  Operačné programy, na ktoré sa vzťahujú výhody článku 203a ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, môžu pokračovať do konca za predpokladu, že sú v súlade s pravidlami uplatniteľnými pred 1. januárom 2008.

2.  Na účely článku 203a ods. 6 nariadenia (ES) č. 1234/2007, pravidlá týkajúce sa minimálnych vlastností surovín dodávaných na spracovanie a minimálnych požiadaviek na kvalitu hotových výrobkov, ktoré zostávajú uplatniteľné v súvislosti so surovinami zberanými na území členských štátov, ktoré využívajú prechodné opatrenie uvedené v predmetnom článku, okrem akýchkoľvek príslušných obchodných noriem uvedených v hlave II tohto nariadenia, sú pravidlá uvedené v nariadeniach Komisie uvedených v prílohe XX.

3.  Plány na získanie uznania akceptované podľa nariadenia (ES) č. 2200/96, pri ktorých sa naďalej využívajú výhody z akceptovania v súlade s článkom 203a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 pre skupiny výrobcov, ktoré nie sú z členských štátov, ktoré vstúpili do Európskej únie 1. mája 2004 alebo po tomto dátume ani nie sú z najvzdialenejších regiónov Únie, ako sa uvádza v článku 349 Zmluvy alebo z menších ostrovov v Egejskom mori, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 ( 23 ), sa financujú podľa sadzieb stanovených v článku 103a ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Plány na získanie uznania akceptované podľa nariadenia (ES) č. 2200/96, pri ktorých sa využívali výhody z článku 14 ods. 7 uvedeného nariadenia a naďalej sa využívajú výhody z akceptovania podľa článku 203a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, sa financujú podľa sadzieb stanovených v článku 103a ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

4.  Členské štáty prípadne pozmenia svoje národné stratégie najneskôr do 15. septembra 2011 s cieľom:

a) riadne zdôvodniť, aká vzdialenosť sa považuje za značnú podľa článku 50 ods. 7 písm. b),

b) stanoviť maximálny podiel ročných výdavkov v rámci operačného programu, ktorý sa má vynaložiť na akcie súvisiace s environmentálnym obalovým hospodárstvom podľa článku 60 ods. 4 druhého pododseku.

5.  Operačné programy, ktoré boli schválené pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, môžu pokračovať do konca bez toho, aby bolo dodržané maximálne percento ustanovené článkom 60 ods. 4 druhého pododseku.

Článok 151

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

OBCHODNÉ NORMY UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

ČASŤ A

Všeobecná obchodná norma

1.    Minimálne požiadavky na kvalitu

S výnimkou povolených odchýlok sú výrobky:

 neporušené,

 zdravé; vylúčené sú výrobky napadnuté hnilobou alebo inak poškodené tak, že nie sú vhodné na spotrebu,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov,

 prakticky bez poškodení spôsobených škodcami, ktorí ovplyvňujú dužinu,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Výrobky musia byť v takom stave, ktorý im umožňuje:

 znášať prepravu a manipuláciu,

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

2.    Minimálne požiadavky na zrelosť

Výrobky musia byť dostatočne vyvinuté, ale nie nadmerne, a ovocie musí vykazovať uspokojujúcu zrelosť a nesmie byť prezrelé.

Vývoj a stav zrelosti výrobkov musí byť taký, aby im umožnil pokračovať v procese zrenia a dosiahnuť uspokojivý stupeň zrelosti.

3.    Odchýlka

V každej zásielke sa povoľuje odchýlka desať percent z počtu alebo hmotnosti výrobkov, ktoré nespĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

▼M18

4.    Označovanie

A.    Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek),

 iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaju. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Pôvod

Úplný názov krajiny pôvodu ( 24 ). V prípade výrobkov pochádzajúcich z členského štátu sa názov uvedie v jazyku krajiny pôvodu alebo v akomkoľvek inom jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov v krajine určenia. V prípade ostatných výrobkov sa názov uvedie v jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov v krajine určenia.

▼B

ČASŤ B

Osobitné obchodné normy

ČASŤ 1:    OBCHODNÁ NORMA PRE JABLKÁ

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na jablká odrôd (kultivary) vypestovaných z Malus domestica Borkh., dodávané spotrebiteľovi v čerstvom stave, jablká určené na priemyselné spracovanie nie sú predmetom tejto normy.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu jabĺk po úprave a balení.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, jablká musia byť:

 neporušené,

 zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 bez závažnej sklovitosti s výnimkou jabĺk Fuji a ich mutantov,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav jabĺk musí byť taký, aby im umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Požiadavky na zrelosť

Jablká musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť.

Vývoj a stav zrelosti jabĺk musí byť taký, aby im umožnil pokračovať v procese zrenia a dosiahnuť požadovaný stupeň zrelosti v závislosti od vlastností danej odrody.

S cieľom overiť minimálne požiadavky na zrelosť možno zvážiť viaceré parametre (napr. morfologický aspekt, chuť, pevnosť a refraktometrický index).

C.    Zatriedenie

Jablká sú zaradené do troch tried vymedzených ďalej.

i)    „Extra“ trieda

Jablká v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia mať všetky znaky danej odrody ( 25 ) a mať neporušenú stopku.

Jablká musia mať toto minimálne charakteristické vyfarbenie povrchu, typické pre odrodu:

 3/4 celkového povrchu červeného vyfarbenia vo farebnej skupine A,

 1/2 celkového povrchu zmiešaného červeného vyfarbenia vo farebnej skupine B,

 1/3 celkového povrchu jemne červeného vyfarbenia, červeného líčka alebo pruhovaného vo farebnej skupine C.

Dužina musí byť úplne zdravá.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení:

 veľmi malé chyby pokožky,

 veľmi jemná hrdzavitosť ( 26 ), ako:

 

 hnedé škvrny, ktoré nemôžu presahovať mimo stopkovej jamky a nemôžu byť drsné a/alebo

 jemné izolované stopy hrdzavitosti.

ii)    I. trieda

Jablká v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia mať všetky znaky danej odrody ( 27 ).

Jablká musia vykazovať tieto minimálne plochy vyfarbenia povrchu podľa odrodových znakov:

 1/2 celkového povrchu červeného vyfarbenia vo farebnej skupine A,

 1/3 celkového povrchu zmiešaného červeného vyfarbenia vo farebnej skupine B,

 1/10 celkového povrchu jemne červeného vyfarbenia, červeného líčka alebo pruhovaného vo farebnej skupine C.

Dužina musí byť úplne zdravá.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru,

 malá chyba vývinu,

 malá chyba vyfarbenia,

 mierne otlačenie nepresahujúce 1 cm2 celkového povrchu a s nezmenenou farbou,

 malé chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

 

 2 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

 1 cm2 celkového povrchu pri iných chybách, s výnimkou chrastavitosti (Venturia inaequalis), ktorá nesmie presahovať 0,25 cm2 celkového povrchu,

 jemná hrdzavitosť ( 28 ), ako:

 

 hnedé škvrny, ktoré môžu jemne presahovať zo stopkovej jamky alebo kališnej jamky, ale nemôžu byť drsné, a/alebo

 tenká sieťovitá hrdzavitosť, ktorá nepresahuje 1/5 celkového povrchu plodu a výrazne nekontrastuje s celkovým vyfarbením plodu, a/alebo

 hustá hrdzavitosť nepresahujúca 1/20 celkového povrchu plodu, pričom tenká sieťovitá hrdzavitosť a hustá hrdzavitosť spolu nesmú presiahnuť 1/5 celkového povrchu plodu.

 Stopka môže chýbať, ak je zlom čistý a priľahlá pokožka nie je poškodená.

iii)    II. trieda

Táto trieda zahŕňa jablká, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené ďalej.

Dužina nesmie vykazovať väčšie chyby.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si jablká zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 chyby vývinu,

 chyby vyfarbenia,

 mierne otlačenie, ktoré nepresahuje 1,5 cm2 povrchu a môže mať mierne zmenenú farbu,

 chyby pokožky, ktoré nesmú presiahnuť:

 

 4 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

 2,5 cm2 celkového povrchu pri iných chybách, s výnimkou chrastavitosti (Venturia inaequalis), ktorá spolu nesmie presahovať 1 cm2 celkového povrchu,

 jemná hrdzavitosť ( 29 ), ako:

 

 hnedé škvrny, ktoré môžu presahovať zo stopkovej jamky alebo kališnej jamky a môžu byť mierne drsné, a/alebo

 tenká sieťovitá hrdzavitosť, ktorá nepresahuje 1/2 celkového povrchu plodu a výrazne nekontrastuje s celkovým vyfarbením plodu, a/alebo

 hustá hrdzavitosť nepresahujúca 1/3 celkového povrchu plodu, pričom

 tenká sieťovitá hrdzavitosť a hustá hrdzavitosť spolu nemôžu presiahnuť 1/2 celkového povrchu plodu.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje buď podľa maximálneho priečneho priemeru alebo podľa hmotnosti.

Minimálna veľkosť je 60 mm, ak sa určuje veľkosť podľa priemeru alebo 90 g, ak sa určuje veľkosť podľa hmotnosti. Plody menšej veľkosti sú povolené iba v prípade, že dosahujú hodnotu stupňov Brix rovnú alebo väčšiu ako 10,5° Brix a veľkosť nie je menšia ako 50 mm resp. 70 g.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nepresahuje:

a) pri plodoch triedených podľa priečneho priemeru:

 5 mm v prípade plodov „Extra“ triedy a plodov I. a II. triedy balené v radoch a vrstvách. Pri jablkách odrôd Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger však môže rozdiel v priemere dosiahnuť 10 mm a

 10 mm v prípade voľne balených plodov I. triedy vo vreckách alebo maloobchodných baleniach. Pri jablkách odrôd Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger môže rozdiel v priemere dosiahnuť 20 mm alebo

b) pri plodoch triedených podľa hmotnosti:

 V prípade jabĺk „Extra“ triedy a I. a II. triedy balených v radoch a vrstvách:

 Rozsah (g)

Rozdiel hmotnosti (g)

70-90

15 g

91-135

20 g

136-200

30 g

201-300

40 g

> 300

50 g

 V prípade plodov I. triedy balených vo vreckách alebo maloobchodných baleniach:

 Rozsah (g)

Jednotnosť (g)

70-135

35

136-300

70

> 300

100

Pri voľne balených jablkách II. triedy vo vreckách alebo maloobchodných baleniach nie sú žiadne požiadavky na jednotnú veľkosť.

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Na všetkých stupňoch obchodu sú pre každú dávku povolené odchýlky v kvalite a veľkosti plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent z počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percent.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent z počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo plody napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent z počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent z počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti. Táto odchýlka nemôže byť rozšírená, tak, aby zahŕňala produkty s veľkosťou:

 5 mm alebo viac pod minimálny priemer,

 10 g alebo viac pod minimálnu hmotnosť.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať len jablká rovnakého pôvodu, odrody, kvality a veľkosti (ak sú triedené podľa veľkosti) a v tom istom štádiu zrelosti.

V prípade „Extra“ triedy sa jednotnosť vzťahuje aj na vyfarbenie.

V spotrebiteľskom obale však môže byť zabalená zmes jabĺk zreteľne odlišných odrôd, pokiaľ sú jednotné z hľadiska kvality a jednotlivé odrody sú jednotné z hľadiska pôvodu.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Jablká musia byť balené tak, aby boli plody náležite chránené. Predovšetkým spotrebiteľské obaly s čistou hmotnosťou nad 3 kg sú dostatočne pevné, aby sa zaistila náležitá ochrana produktov.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľné uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých obaloch okrem spotrebiteľských obalov úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek);

 iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaju. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

▼M18

B    Druh produktu

 „Jablká“ ak obsah nie je viditeľný zvonku.

 Názov odrody. V prípade zmesi jabĺk zreteľne odlišných odrôd, názvy jednotlivých odrôd.

 Názov odrody možno nahradiť synonymom. Názov mutanta alebo obchodný názov ( 30 ) sa môže uviesť len na doplnenie názvu odrody alebo jeho synonyma.

▼B

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 31 ) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi zreteľne odlišných odrôd jabĺk rôzneho pôvodu sa vedľa názvu príslušnej odrody uvedie každá krajina pôvodu.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda

 Veľkosť, alebo v prípade plodov balených v radoch a vrstvách, počet kusov.

Ak ide o rozlíšenie podľa veľkosti, treba uviesť:

a) v prípade plodov, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na jednotnosť, minimálny a maximálny priemer alebo minimálna a maximálna hmotnosť,

b) v prípade plodov, na ktoré sa požiadavka na jednotnosť nevzťahuje, priemer alebo hmotnosť najmenšieho plodu v balení, za ktorým sa uvedie „a viac“ alebo rovnocenný výraz alebo prípadne priemer alebo hmotnosť najväčšieho plodu v balení.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

▼M18

Plody odrôd, ktoré nie sú súčasťou tohto zoznamu, sa musia zatriediť podľa ich odrodových charakteristík.Odrody

Mutant

Synonymá

Skupina sfarbenia

Hrdzavitosť

African Red

 
 

B

 

Akane

 

Tohoku 3, Primerouge

B

 

Alborz Seedling

 
 

C

 

Aldas

 
 

B

 

Alice

 
 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

C

 

Alro

 
 

B

 

Alwa

 
 

B

 

Amasya

 
 

B

 

Angold

 
 

C

 

Antej

 

Antei

B

 

Apollo

 

Beauty of Blackmoor

C

 

Arkcharm

 

Arkansas č. 18, A 18

C

 

Arlet

 
 

B

R

Aroma

 
 

C

 

Mutanty odrody Aroma, napr.

 

C

 

Amorosa

 

C

 

Auksis

 
 

B

 

Beacon

 
 

A

 

Belfort

 

Pella

B

 

Belle de Boskoop

 
 
 

R

Mutanty odrody Belle de Boskoop, napr.

 
 

R

Boskoop rouge

Red Boskoop

Roter Boskoop

 

R

Belle fleur double

 
 
 
 

Belorrusskoje Maļinovoje

 

Belorusskoe Malinovoe, Byelorusskoe Malinovoe

B

 

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

C

 

Mutanty odrody Berlepsch, napr.

 

C

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

C

 

Blushed Golden

 
 
 
 

Bogatir

 

Bogatyr

 
 

Bohemia

 
 

B

 

Braeburn

 
 

B

 

Mutanty odrody Braeburn, napr.

 

B

 

Hidala

 

B

 

Joburn

 

B

 

Lochbuie Red Braeburn

 

B

 

Mahana Red

 

B

 

Mariri Red

 

B

 

Redfield

 

B

 

Royal Braeburn

 

B

 

Bramley's Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 
 

Brettacher Sämling

 
 
 
 

Calville Groupe des

 
 
 
 

Cardinal

 
 

B

 

Carola

 

Kalco

C

 

Caudle

 
 

B

 

Charden

 
 
 
 

Charles Ross

 
 
 
 

Civni

 
 

B

 

Coop 38

 
 
 
 

Coromandel Red

 

Corodel

A

 

Cortland

 
 

B

 

Cox's Orange Pippin

 

Cox orange

C

R

Mutanty odrody Cox's Orange Pippin, napr.

 

C

R

Cherry Cox

 

C

R

Crimson Bramley

 
 
 
 

Cripps Pink

 
 

C

 

Mutanty odrody Cripps Pink, napr.

 

C

 

Pink Rose

 

C

 

Rosy Glow

 

C

 

Ruby Pink

 

C

 

Cripps Red

 
 

(1)

 

Dalinbel

 
 

B

R

Delblush

 
 
 
 

Delcorf

 
 

C

 

Mutanty odrody Delcorf, napr.

 

C

 

Dalili

 

C

 

Monidel

 

C

 

Delgollune

 
 

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

B

 

Deljeni

 
 
 
 

Delikates

 
 

B

 

Delor

 
 

C

 

Discovery

 
 

C

 

Doč Melbi

 

Doch Melbi

C

 

Dunn's Seedling

 
 
 

R

Dykmanns Zoet

 
 

C

 

Egremont Russet

 
 
 

R

Elan

 
 
 
 

Elise

 

Red Delight

A

 

Ellison's orange

 

Ellison

C

 

Elstar

 
 

C

 

Mutanty odrody Elstar, napr.

 

C

 

Bel-El

 

C

 

Daliest

 

C

 

Daliter

 

C

 

Elshof

 

C

 

Elstar Armhold

 

C

 

Elstar Reinhardt

 

C

 

Goedhof

 

C

 

Red Elstar

 

C

 

Valstar

 

C

 

Empire

 
 

A

 

Falstaff

 
 

C

 

Fiesta

 

Red Pippin

C

 

Florina

 
 

B

 

Forele

 
 

B

 

Fortune

 
 
 

R

Fuji

 
 

B

 

Mutanty odrody Fiji, napr.

 

B

 

Fuji Brak

 

B

 

Gala

 
 

C

 

Mutanty odrody Gala, napr.

 

C

 

Annaglo

 

C

 

Baigent

 

C

 

Galaxy

 

C

 

Mitchgla

 

C

 

Obrogala

 

C

 

Regala

 

C

 

Regal Prince

 

C

 

Tenroy

 

C

 

Garcia

 
 
 
 

Gloster

 
 

B

 

Goldbohemia

 
 
 
 

Golden Delicious

 
 
 
 

Mutanty odrody Golden Delicious, napr.

 
 
 

Golden Russet

 
 
 

R

Goldstar

 
 
 
 

Granny Smith

 
 
 
 

Gradigold

 
 
 
 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 
 

Mutanty odrody Gravensteiner, napr.

 
 
 

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

 
 

Greensleeves

 
 
 
 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

R

Mutanty odrody Holsteiner Cox, napr.

 
 

R

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

 

R

Honeycrisp

 
 

C

 

Honeygold

 
 
 
 

Horneburger

 
 
 
 

Howgate Wonder

 

Manga

 
 

Idared

 
 

B

 

Iedzēnu

 
 

B

 

Ilga

 
 

B

 

Ingrid Marie

 
 

B

R

Iron

 
 

C

 

Isbranica

 

Izbranica

C

 

Jacob Fisher

 
 
 
 

Jacques Lebel

 
 
 
 

Jamba

 
 

C

 

James Grieve

 
 
 
 

Mutanty odrody James Grieve, napr.

 
 
 

James Grieve rouge

Red James Grieve

 
 

Jarka

 
 

C

 

Jerseymac

 
 

B

 

Jester

 
 
 
 

Jonagold

 
 

C

 

Mutanty odrody Jonagold, napr.

 

C

 

Crowngold

 

C

 

Daligo

 

C

 

Daliguy

Jonasty

C

 

Dalijean

Jonamel

C

 

Decosta

 

C

 

Jomar

 

C

 

Jomured

Van de Poel

C

 

Jonabel

 

C

 

Jonabres

 

C

 

Jonagold Boerekamp

 

C

 

Jonagold 2000

Excel

C

 

Jonagored Supra

 

C

 

Jonaveld

 

C

 

King Jonagold

 

C

 

New Jonagold

Fukushima

C

 

Novajo

Veulemanns

C

 

Primo

 

C

 

Red Jonaprince

 

C

 

Romagold

Surkijn

C

 

Rubinstar

 

C

 

Schneica

Jonica

C

 

Wilmuta

 

C

 

Jonalord

 
 

C

 

Jonathan

 
 

B

 

Julia

 
 

B

 

Jupiter

 
 
 
 

Karmijn de Sonnaville

 
 

C

R

Katja

 

Katy

B

 

Kent

 
 
 

R

Kidd's orange red

 
 

C

R

Kim

 
 

B

 

Koit

 
 

C

 

Koričnoje Novoje

 

Korichnoe Novoe, Korichnevoe Novoe

C

 

Kovaļenkovskoje

 
 

B

 

Krameri Tuvioun

 
 

B

 

Kulikovskoje

 
 

B

 

Lady Williams

 
 

B

 

Lane's Prince Albert

 
 
 
 

Laxton's Superb

 
 

C

R

Ligol

 
 

B

 

Lobo

 
 

B

 

Lodel

 
 

A

 

Lord Lambourne

 
 

C

 

Maigold

 
 

B

 

McIntosh

 
 

B

 

Meelis

 
 

B

 

Melba

 
 

C

 

Melodie

 
 

B

 

Melrose

 
 

C

 

Meridian

 
 

C

 

Moonglo

 
 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

B

 

Mountain Cove

 
 
 
 

Mutsu

 

Crispin

 
 

Noris

 
 

B

 

Normanda

 
 

C

 

Nueva Europa

 
 

C

 

Nueva Orleans

 
 

B

 

Odin

 
 

B

 

Ontario

 
 

B

 

Orlik

 
 

B

 

Orlovskoje Polosatoje

 
 

C

 

Ozark Gold

 
 
 
 

Paula Red

 
 

B

 

Pero de Cirio

 
 
 
 

Piglos

 
 

B

 

Pikant

 
 

B

 

Pikkolo

 
 

C

 

Pilot

 
 

C

 

Pimona

 
 

C

 

Pinova

 
 

C

 

Pirella

 
 

B

 

Piros

 
 

C

 

Prima

 
 

B

 

Rafzubin

 
 

C

 

Mutanty odrody Rafzubin, napr.

 

C

 

Rafzubex

 

C

 

Rajka

 
 

B

 

Rambour d'hiver

 
 
 
 

Rambour Franc

 
 

B

 

Reanda

 
 

B

 

Rebella

 
 

C

 

Red Delicious

 
 

A

 

Mutanty odrody Red Delicious, napr.

 

A

 

Campsur

 

A

 

Erovan

 

A

 

Fortuna Delicious

 

A

 

Otago

 

A

 

Red King

 

A

 

Red Spur

 

A

 

Red York

 

A

 

Richared

 

A

 

Royal Red

 

A

 

Shotwell Delicious

 

A

 

Stark Delicious

 

A

 

Starking

 

A

 

Starkrimson

 

A

 

Starkspur

 

A

 

Topred

 

A

 

Trumdor

 

A

 

Well Spur

 

A

 

Red Dougherty

 
 

A

 

Redkroft

 
 

A

 

Regal

 
 

A

 

Regina

 
 

B

 

Reglindis

 
 

C

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

C

 

Reineta Encarnada

 
 

B

 

Reinette Rouge du Canada

 
 

B

 

Reinette d'Orléans

 
 
 
 

Reinette Blanche du Canada

 

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

 

R

Reinette de France

 
 
 
 

Reinette de Landsberg

 
 
 
 

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette

 

R

Relinda

 
 

C

 

Remo

 
 

B

 

Renora

 
 

B

 

Resi

 
 

B

 

Resista

 
 
 
 

Retina

 
 

B

 

Rewena

 
 

B

 

Roja de Benejama

 

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome

B

 

Mutanty odrody Rome Beauty, napr.

 

B

 

Red Rome

 

B

 

Rosana

 
 

B

 

Royal Beauty

 
 

A

 

Rubin (Czech cultivar)

 
 

C

 

Rubin (Kazahstan cultivar)

 
 

B

 

Rubinola

 
 

B

 

Rudens Svītrainais

 

Osennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, Streifling, Streifling Herbst, Sügisjoonik, Syysjuovikas a mnohé ďalšie

C

 

Saltanat

 
 

B

 

Sciearly

 
 

A

 

Scifresh

 
 

B

 

Sciglo

 
 

A

 

Sciray

 

GS48

A

 

Scired

 
 

A

R

Sciros

 
 

A

 

Selena

 
 

B

 

Shampion

 
 

B

 

Sidrunkollane Talioun

 
 
 
 

Sinap Orlovskij

 
 
 
 

Snygold

 

Earlygold

 
 

Sommerregent

 
 

C

 

Spartan

 
 

A

 

Splendour

 
 

A

 

St. Edmunds Pippin

 
 
 

R

Stark's Earliest

 
 

C

 

Štaris

 

Staris

A

 

Sturmer Pippin

 
 
 

R

Summerred

 
 

B

 

Sügisdessert

 
 

C

 

Sunrise

 
 

A

 

Sunset

 
 
 

R

Suntan

 
 
 

R

Sweet Caroline

 
 

C

 

Talvenauding

 
 

B

R

Tellisaare

 
 

B

 

Tiina

 

Tina

C

 

Topaz

 
 

B

 

Tydeman's Early Worcester

 

Tydeman's Early

B

 

Veteran

 
 

B

 

Vista Bella

 

Bellavista

B

 

Wealthy

 
 

B

 

Worcester Pearmain

 
 

B

 

York

 
 

B

 

Zailijskoje

 

Zailiyskoe

B

 

Žigulovskoje

 

Zhigulovskoe

C

 

(1)   Minimálne 20 % v I. a II. triede.

▼B

ČASŤ 2:    OBCHODNÁ NORMA PRE CITRUSOVÉ OVOCIE

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na tieto odrody (kultivary) ovocia, klasifikované ako „citrusové ovocie“, dodávané spotrebiteľovi v čerstvom stave, pričom sa nevzťahuje na citrusové ovocie určené na priemyselné spracovanie:

 citróny odrôd pestovaných z druhu Citrus limon (L.) Burm. f.,

 mandarínky (Citrus reticulata Blanco) vrátane satsumasov (Citrus unshiu Marcow), klementínok (Citrus clementina hort. ex Tanaka), obyčajných mandarínok (Citrus deliciosa Ten.) a tangerínok (Citrus tangerina Tan.) pestovaných z týchto druhov a ich hybridov,

 pomaranče odrôd pestovaných z druhu Citrus sinensis (L.) Osbeck

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom normy je vymedziť požiadavky na kvalitu citrusového ovocia po úprave a balení.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre jednotlivé triedy a povolené odchýlky, citrusové plody musia byť:

 neporušené,

 bez otlačenia a/alebo nadmerných zacelených vonkajších rezov,

 zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 bez známok vysýchania a dehydratácie,

 bez poškodení spôsobených nízkou teplotou alebo mrazom,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav citrusových plodov musia byť také, aby im umožnili:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Požiadavky na zrelosť

Citrusové plody musia dosiahnuť primeraný stupeň vývinu a zrelosti, pričom sa venuje pozornosť kritériám charakteristickým pre odrodu, čas zberu a oblasť pestovania.

Zrelosť citrusových plodov sa vymedzuje pre každý druh týmito parametrami:

 minimálny obsah šťavy,

▼M18 —————

▼B

 minimálny pomer obsah cukru/obsah kyselín ( 32 )

 vyfarbenie.

Stupeň vyfarbenia je taký, že na konci normálneho vývinu dosiahnu citrusové plody farbu charakteristickú pre odrodu na mieste určenia. 

Minimálny obsah šťavy

(v percentách)

►M18  Minimálny obsah cukru

(°Brix) ◄

Minimálny pomer cukor/obsah kyselín

Sfarbenie

Citróny

20

 
 

Musí byť charakteristické pre danú odrodu. Ovocie so zeleným (ale nie tmavozeleným) sfarbením je povolené, ak spĺňa minimálne požiadavky na obsah šťavy.

Satsumasy, klementínky, iné odrody mandarínok a ich hybridov

Satsumasy

33

 

6.5:1

Musí byť typické pre odrodu najmenej na jednej tretine povrchu plodu.

Klementínky

40

 

7.0:1

Iné odrody mandarínok a ich hybridov

33

 

7.5:1 (1)

 

Pomaranče

Krvavé pomaranče

30

 

6.5:1

Musí byť charakteristické pre danú odrodu. Plody so svetlozeleným sfarbením nepresahujúcim pätinu celkového povrchu plodu sa však povoľujú pod podmienkou, že spĺňajú požiadavky na minimálny obsah šťavy.

Povoľujú sa pomaranče pestované v oblastiach s vysokými teplotami a v podmienkach relatívne vysokej vlhkosti počas obdobia vývinu plodu, ktorých zelené sfarbenie presahuje pätinu povrchu, pokiaľ spĺňajú požiadavky na minimálny obsah šťavy.

skupina Navel

33

 

6.5:1

Iné odrody

35

 

6.5:1

Mosambi, Sathgudi a Pacitan s viac ako pätinou zeleného sfarbenia

33

 
 

Iné odrody s viac ako pätinou zeleného sfarbenia

45

 
 

(1)   Pri odrodách mandora a mineola je minimálny pomer obsahu cukru/obsahu kyselín 6.0:1 do konca hospodárskeho roku, ktorý sa začína 1. januára 2023.

▼B

Citrusové plody, ktoré spĺňajú tieto požiadavky na zrelosť, môžu byť ošetrené procesom „odzeleňovania“. Toto ošetrenie je povolené, iba ak sa nezmenia prirodzené organoleptické vlastnosti.

C.    Zatriedenie

Citrusové plody sú zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Citrusové plody v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

ii)    I. trieda

Citrusové plody v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru,

 malé chyby vyfarbenia vrátane slabých popálenín slnečným žiarením,

 malé chyby pokožky pod podmienkou, že dužina nie je poškodená,

 malé chyby pokožky spôsobené pri raste plodu, ako je striebritosť, hrdzavitosť alebo poškodenie spôsobené škodcami,

 malé zacelené poranenia spôsobené mechanickým poškodením, ako je poškodenie ľadovcom, odreniny alebo poškodenie pri manipulácii,

 malé a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade všetkých plodov v skupine mandarínok.

iii)    II. trieda

Táto trieda zahŕňa citrusové plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej časti.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si citrusové plody zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 chyby vyfarbenia vrátane popálenín slnečným žiarením,

 chyby pokožky pod podmienkou, že dužina nie je poškodená,

 chyby pokožky spôsobené pri raste plodu, ako je striebritosť, hrdzavitosť alebo poškodenie spôsobené škodcami,

 zacelené poranenia spôsobené mechanickým poškodením, ako je poškodenie ľadovcom, odreniny alebo poškodenie pri manipulácii,

 zacelené povrchové zmeny pokožky,

 zhrubnutá pokožka,

 malé a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade pomarančov a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade všetkých plodov v skupine mandarínok.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priemeru v stredovej časti plodu alebo počtu.

A.    Minimálna veľkosť

Uplatňujú sa tieto minimálne veľkosti:Ovocie

Priemer (v mm)

Citróny

45

Satsumasy, iné odrody mandarínok a ich hybridov

45

Klementínky

35

Pomaranče

53

B.    Jednotnosť

Veľkosť citrusových plodov možno určiť podľa jednej z týchto možností:

a) Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom obale nepresiahne:

 10 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na obale) < 60 mm

 15 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na obale) ≥ 60 mm ale < 80 mm

 20 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na obale) ≥ 80 mm ale < 110 mm

 pri plodoch s priemerom ≥ 110 mm sa rozdiel v priemere neobmedzuje.

b) Ak sa použijú kódy veľkosti, musia sa dodržať kódy a rozsahy v tejto tabuľke: 

Kód veľkosti

Priemer (v mm)

Citróny

0

79 - 90

1

72 - 83

2

68 - 78

3

63 - 72

4

58 - 67

5

53 - 62

6

48 - 57

7

45 - 52

Satsumasy, klementínky a iné odrody mandarínok a ich hybridov

1 - XXX

78 a viac

1 - XX

67 - 78

1 alebo 1-X

63 - 74

2

58 - 69

3

54 - 64

4

50 - 60

5

46 - 56

(1)

43 - 52

7

41 - 48

8

39 - 46

9

37 - 44

10

35 - 42

Pomaranče

0

92 – 110

1

87 – 100

2

84 – 96

3

81 – 92

4

77 – 88

5

73 – 84

6

70 – 80

7

67 – 76

8

64 – 73

9

62 – 70

10

60 – 68

11

58 – 66

12

56 – 63

13

53 – 60

(1)   Veľkosti menšie ako 45 mm sa vzťahujú len na klementínky.

Pokiaľ nie je stanovené inak, jednotnosť vo veľkosti sa dosahuje na základe uvedených stupníc veľkostí, takto:

V prípade ovocia vo veľkoobjemových obaloch a ovocia v maloobchodných obaloch s čistou hmotnosťou 5 kg, maximálny rozdiel nesmie presiahnuť rozsah, ktorý sa získa zoskupením troch za sebou idúcich veľkostí v stupnici veľkostí.

c) V prípade plodov, pri ktorých sa veľkosť určuje podľa počtu, by mal rozdiel vo veľkosti zodpovedať ustanoveniam v písmene a).

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti citrusových plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percent.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti citrusových plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo plody napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti citrusových plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent, pokiaľ ide o počet alebo hmotnosť citrusových plodov zodpovedajúcich veľkosti bezprostredne nad a/alebo pod veľkosťou (alebo veľkosťami, v prípade kombinácie troch rôznych veľkostí), ktorá je uvedená na obale.

V každom prípade odchýlka 10 % platí len pre plody, ktoré nie sú menšie ako tieto minimálne hodnoty:Ovocie

Priemer (v mm)

Citróny

43

Satsumasy, iné odrody mandarínok a ich hybridov

43

Klementínky

34

Pomaranče

50

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba citrusové plody rovnakého pôvodu, odrody alebo obchodného typu, kvality a veľkosti, a viditeľne rovnakého stupňa zrelosti a vývoja.

Navyše, pri „Extra“ triede sa vyžaduje jednotnosť vyfarbenia.

V maloobchodnom obale však môže byť zabalená zmes citrusových plodov zreteľne odlišných druhov, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každý príslušný druh rovnakej odrody alebo obchodného typu a pôvodu.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Citrusové plody musia byť balené tak, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Ak sú plody balené jednotlivo, musí sa použiť papier, ktorý je tenký, nový a bez zápachu ( 33 ).

Použitie akejkoľvek látky, ktorá môže mať za následok zmenu prirodzených vlastností citrusových plodov, osobitne ich chute alebo vône ( 34 ), je zakázané.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky. Obchodná úprava s krátkymi (nie drevnatými) konárikmi s niekoľkými zelenými listami priliehajúcimi k plodu je však povolená.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľné uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri každom obale okrem spotrebiteľských obalov úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v úzkom spojení so slovami „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocennými skratkami);

 iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v úzkom spojení so slovami „Balené pre:“ alebo rovnocenným údajom. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 Bežný názov druhu, ak plod nie je vidno zvonku.

 Názov odrody v prípade pomarančov.

 V prípade skupiny mandarínok:

 

 Satsumasy: „Satsumasy“, za čím možno uviesť odrodu

 Klementínky: „Klementínky“, za čím možno uviesť odrodu a podľa vhodnosti buď „bez semien“ v prípade bezsemenných klementínok (žiadne semená) a klementínok (1 až 10 semien), alebo „so semenami“ v prípade klementínok s viac ako 10 semenami

 Iné mandarínky a ich hybridy: názov odrody.

 „Zmes citrusových plodov“ alebo ekvivalentný výraz a bežné názvy jednotlivých druhov v prípade zmesi citrusového ovocia zreteľne odlišných druhov.

 „Bez semien“ (nepovinný údaj) ( 35 ).

C.    Pôvod produktu

 Krajina pôvodu ( 36 ) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

 V prípade zmesi zreteľne odlišných druhov citrusového ovocia rôzneho pôvodu sa vedľa názvu príslušného druhu uvedie každá krajina pôvodu.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 Veľkosť vyjadrená ako:

 

 Minimálne a maximálne veľkosti (v mm) alebo

▼M18

 Kód(-y) veľkosti, za ktorými sa môže uviesť minimálna a maximálna veľkosť alebo počèt.

▼B

 Údaj o konzervačnej látke alebo iných chemických látkach použitých v pozberovej fáze v prípade, že boli použité.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú maloobchodné obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 3:    OBCHODNÁ NORMA PRE PLODY KIVI

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa uplatňuje na plody kivi (známych tiež ako Actinidia) odrôd (kultivarov) vyšľachtených z Actinidia Chinensis Planch. a z Actinidia deliciosa (A. Chev.), C. F. Liang a A.R. Ferguson, určené na dodanie spotrebiteľom v čerstvom stave s výnimkou kivi, ktoré sú určené na priemyselné spracovanie.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu kivi po úprave a balení.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, plody kivi musia byť:

 neporušené (ale bez stopky),

 zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 primerane pevné, nie mäkké, zvraštené ani príliš vodnaté,

 dobre tvarované, dvojité alebo viacforemné plody sú vylúčené,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav plodov kivi musí byť taký, aby im umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Minimálne požiadavky na zrelosť

Plody kivi musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť.

Na splnenie týchto požiadaviek musia mať plody pri balení dosiahnutý stupeň zrelosti aspoň 6,2° Brix alebo priemerný obsah sušiny 15 %, čo umožní dosiahnuť hodnotu 9,5° Brix pri vstupe do distribučného reťazca.

C.    Zatriedenie

Kivi sú zaradené do týchto troch vymedzených tried.

i)    „Extra“ trieda

Kivi v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Plody musia byť pevné s úplne zdravou dužinou.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad plodu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

Pomer minimálneho a maximálneho priemeru plodu, ktorý sa meria v mieste najväčšieho priečneho prierezu, musí byť minimálne 0,8.

ii)    I. trieda

Kivi v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Plody musia byť pevné s úplne zdravou dužinou.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malé chyby tvaru (avšak bez vypuklín alebo deformácií),

 malé chyby sfarbenia,

 malé chyby šupky, pokiaľ celková postihnutá plocha nepresahuje 1 cm2,

 malé „Haywardove švy“ v pozdĺžnej línii a bez zdurenia.

Pomer minimálneho a maximálneho priemeru plodu, ktorý sa meria v mieste najväčšieho priečneho prierezu, musí byť minimálne 0,7.

iii)    II. trieda

Táto trieda zahŕňa kivi, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej časti.

Plod musí byť dostatočne pevný a dužina nesmie preukazovať žiadne vážne poškodenia.

Tieto chyby možno povoliť za predpokladu, že si kivi zachovávajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 chyby sfarbenia,

 chyby šupky ako malé zacelené trhliny alebo poškriabané či odreté tkanivo pod podmienkou, že celková postihnutá plocha nepresahuje 2 cm2,

 viac výrazných „Haywardových švov“ s ľahkým zdurením,

 mierne otlačenie.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa hmotnosti plodu.

Minimálna hmotnosť je 90 g v „Extra“ triede, 70 g v I. triede a 65 g v II. triede.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom obale nepresiahne:

 10 g pri plodoch s hmotnosťou do 85 g,

 15 g pri plodoch s hmotnosťou medzi 85 g a 120 g,

 20 g pri plodoch s hmotnosťou medzi 120 g a 150 g,

 40 g pri plodoch s hmotnosťou 150 g alebo viac.

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percent.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

Plody kivi však nesmú vážiť menej ako 85 g v „Extra“ triede, 67 g v I. triede a 62 g v II. triede.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať len plody kivi rovnakého pôvodu, odrody, kvality a veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Plody kivi musia byť balené tak, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri každom obale okrem spotrebiteľských obalov úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v úzkom spojení so slovami „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocennými skratkami);

 iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v úzkom spojení so slovami „Balené pre:“ alebo rovnocenným údajom. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Kivi“ a/alebo „Actinídia“, ak obsah nie je viditeľný zvonku.

 názov odrody (nepovinný údaj).

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 37 ) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 Veľkosť vyjadrená prostredníctvom minimálnej a maximálnej hmotnosti plodov.

 Počet kusov (nepovinný údaj).

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na jednotlivých obaloch nemusia byť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú maloobchodné obaly, zreteľne viditeľné z vonkajšej strany a na každom sú uvedené tieto podrobné údaje. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 4:    OBCHODNÁ NORMA PRE ŠALÁTY, ENDÍVIU A ESKARIOL

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na:

 odrody (kultivary) šalátu:

 

  Lactuca sativa L. var. capitata L. (hlávkový šalát, vrátane krehkého a „ľadového“ šalátu),

  Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. (rímsky šalát),

 Lactuca sativa L. var. crispa L. (šalát listový),

 krížencov týchto odrôd a

 odrody (kultivary) kučeravej endívie, vyšľachtené z druhu Cichorium endivia L. var. crispum Lam. a

 odrody (kultivary) eskariolu, vyšľachtené z druhu Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.

dodávané spotrebiteľovi v čerstvom stave.

Táto norma sa nevzťahuje na produkty určené na priemyselné spracovanie, produkty upravené ako jednotlivé listy, šaláty s koreňovým obalom alebo šaláty v kvetináčoch.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu výrobkov po úprave a balení.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok, musia byť produkty:

 neporušené,

 zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté a orezané, t. j. prakticky bez znečistenia zeminou alebo iným pestovateľským substrátom a v podstate bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 čerstvého vzhľadu,

 prakticky bez škodcov,

 prakticky bez poškodení spôsobených škodcami,

 nezvädnuté,

 nevybehnuté,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

V prípade šalátu sa povoľuje červenkasté sfarbenie spôsobené nižšími teplotami pri raste, ak podstatne neovplyvňuje vzhľad produktu.

Korene musia byť čisto odrezané tesne pod spodnými listami.

Produkty musia byť normálne vyvinuté. Vývin a stav produktu musia byť také, aby mu umožnili:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Zatriedenie

Produkty sa zaraďujú do týchto dvoch vymedzených tried:

i)    I. trieda

Produkty v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Produkty musia byť takisto:

 dobre tvarované,

 pevné, pri zohľadnení spôsobu pestovania a druhu plodiny,

 bez poškodení alebo kazov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú konzumovateľnosť,

 bez poškodenia spôsobeného mrazom.

Hlávkový šalát musí mať celistvé, dobre vyvinuté srdiečko. Rýchlený hlávkový šalát však môže mať malé srdiečko.

Rímsky šalát musí mať srdiečko, ktoré môže byť malé.

Kučeravá endívia a eskariol musia mať srdiečkovú časť žltej farby.

ii)    II. trieda

Do tejto triedy patria produkty, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do I. triedy, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v predchádzajúcej časti.

Produkty musia byť:

 dostatočne dobre tvarované,

 bez poškodení alebo kazov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú konzumovateľnosť.

Tieto chyby možno povoliť za predpokladu, že si produkty zachovávajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 slabá zmena farby,

 malé poškodenia spôsobené škodcami.

Hlávkový šalát musí mať srdiečko, ktoré môže byť malé. V prípade rýchleného hlávkového šalátu je však povolená neprítomnosť srdiečka.

Rímsky šalát nemusí mať srdiečko.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa hmotnosti jedného kusu.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nepresiahne:

a)   Šalát

 40 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu menej ako 150 g,

 100 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu medzi 150 a 300 g,

 150 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu medzi 300 až 450 g,

 300 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu viac ako 450 g.

b)   Kučeravá endívia a eskariol

 300 g.

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

ii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a musí obsahovať len produkty rovnakého pôvodu, odrody alebo obchodného typu, kvality a veľkosti.

V obale však môže byť zabalená zmes šalátov a/alebo endívií či eskariolov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farby, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každá odroda, obchodný typ a/alebo farba rovnakého pôvodu.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Produkty musia zabalené takým spôsobom, aby boli náležite chránené. Musia byť primerane zabalené so zreteľom na veľkosť a druh obalu, bez prázdnych miest alebo stlačených plodov.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri každom obale okrem spotrebiteľských obalov úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v úzkom spojení so slovami „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocennými skratkami);

 iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v úzkom spojení so slovami „Balené pre:“ alebo rovnocenným údajom. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „šalát“, „šalát hlávkový“, „batavia“, „krehký šalát (ľadový)“, „rímsky šalát“, „listový šalát“ (prípadne „Oak leaves“, „lollo bionda“, „lollo rossa“), „endivia“, „eskariol“ alebo iný zodpovedajúci názov, pokiaľ nie je obsah balenia viditeľný zvonku.

 „little gem“ alebo prípadne rovnocenný názov.

 označenie „rýchlený“ alebo prípadne rovnocenný názov.

 názov odrody (nepovinný údaj).

 „zmes šalátov“ alebo rovnocenný názov v prípade zmesi šalátov a/alebo endívií či eskariolov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farieb. Ak produkt nie je zvonku viditeľný, musia sa uviesť odrody, obchodné typy a/alebo farby a množstvo každého produktu v obale.

C.    Pôvod produktu

 Krajina pôvodu ( 38 ) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

 V prípade zmesi šalátov a/alebo endívií či eskariolov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farieb rôzneho pôvodu je údaj o každej krajine pôvodu uvedený vedľa názvu príslušnej odrody, príslušného obchodného typu a/alebo príslušnej farby.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda

 Veľkosť vyjadrená prostredníctvom minimálnej hmotnosti na kus alebo počtom kusov.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom obale tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto balenia prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 5:    OBCHODNÁ NORMA PRE BROSKYNE A NEKTÁRINKY

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na broskyne a nektárinky odrôd (kultivarov) vypestovaných z Prunus persica Sieb. a Zucc. dodávané spotrebiteľom v čerstvom stave, pričom sa nevzťahuje na broskyne a nektárinky určené na priemyselné spracovanie.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu broskýň a nektáriniek po úprave a balení.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, broskyne a nektárinky musia byť:

 neporušené,

 zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 bez oddelenej dužiny v stopkovej jamke,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

 Vývoj a stav broskýň a nektáriniek musí byť taký, aby im umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Požiadavky na zrelosť

Plody musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť. Minimálny refraktometrický index dužiny by mal dosahovať aspoň 8° Brix.

C.    Zatriedenie

Broskyne a nektárinky sú zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Broskyne a nektárinky v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Dužina musí byť úplne zdravá.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

ii)    I. trieda

Broskyne a nektárinky v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu. Dužina musí byť úplne zdravá.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa ►M18  tieto chyby pokožky ◄ :

 malá chyba tvaru,

 malá chyba vývinu,

 malé chyby vyfarbenia,

 mierne známky otlačenia nepresahujúce 1 cm2 celkovej plochy povrchu

 malé chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

 

 1,5 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

 1 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách.

iii)    II. trieda

Do tejto triedy patria broskyne a nektárinky, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú ďalej uvedené minimálne požiadavky.

Dužina nesmie vykazovať väčšie chyby. Povolené sú ►M18  tieto chyby ◄ za predpokladu, že si broskyne a nektárinky zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 chyby vývinu vrátane oddelenej kôstky pod podmienkou, že je plod zatvorený a dužina zdravá,

 chyby vyfarbenia,

 otlačenie, ktoré môže mať mierne zmenenú farbu a nepresahuje 2 cm2 celkového povrchu

 chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery

 

 2,5 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

 2 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje buď podľa maximálneho priečneho priemeru, podľa hmotnosti alebo podľa počtu.

Minimálna veľkosť je:

 56 mm alebo 85 g v „Extra“ triede,

 51 mm alebo 65 g v I. a II. triede ►M18  ————— ◄ .

Plody s veľkosťou menšou ako 56 mm alebo 85 g sa však nepredávajú v období od 1. júla do 31. októbra (na severnej pologuli) a od 1. januára do 30. apríla (na južnej pologuli).

V prípade II. triedy sú nepovinné nasledujúce ustanovenia.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nepresiahne:

a) Pri určovaní veľkosti plodu podľa priemeru:

 5 mm pri plodoch menších ako 70 mm,

 10 mm pri plodoch merajúcich 70 mm a viac.

b) Pri určovaní veľkosti podľa hmotnosti:

 30 g pri plodoch vážiacich menej ako 180 g,

 80 g pri plodoch vážiacich 180 g a viac.

c) V prípade plodov, pri ktorých sa veľkosť určuje podľa počtu, by mal rozdiel vo veľkosti zodpovedať ustanoveniam v písmene a) alebo b).

Ak sa uplatňujú kódy veľkostí, musia sa dodržiavať kódy veľkostí uvedené v tejto tabuľke. 

kód

priemer alebo

hmotnosť

od

do

od

do

(mm)

(mm)

(g)

(g)

1

D

51

56

65

85

2

C

56

61

85

105

3

B

61

67

105

135

4

A

67

73

135

180

5

AA

73

80

180

220

6

AAA

80

90

220

300

7

AAAA

> 90

> 300

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky na uvedenú triedu.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percent.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach (ak je veľkosť určená): je povolená celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba broskyne alebo nektárinky rovnakého pôvodu, odrody, kvality, stupňa zrelosti a veľkosti (ak je veľkosť určená), a v prípade „Extra“ triedy musí byť obsah jednotný aj pokiaľ ide o vyfarbenie.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Broskyne alebo nektárinky musia byť balené tak, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na jednej strane, vyznačené čitateľne a nezmazateľne a viditeľné zvonku uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých obaloch okrem spotrebiteľských obalov úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v úzkom spojení so slovami „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocennými skratkami);

 iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v úzkom spojení so slovami „Balené pre:“ alebo ekvivalentným údajom. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Broskyne“ alebo „nektárinky“, ak obsah nie je viditeľný zvonku.

 Farba dužiny.

 Názov odrody (nepovinný údaj).

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 39 ) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 Veľkosť (ak je veľkosť určená) ako minimálny a maximálny priemer (v mm) alebo minimálna a maximálna hmotnosť (v g) alebo ako kód veľkosti.

 Počet kusov (nepovinný údaj).

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 6:    OBCHODNÁ NORMA PRE HRUŠKY

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na hrušky odrôd (kultivary) vypestovaných z Pyrus communis L. určené na dodávku spotrebiteľom v čerstvom stave, pričom hrušky na priemyselné spracovanie sú vylúčené.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu hrušiek po úprave a balení.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok, musia byť hrušky:

 neporušené

 zdravé, produkty napadnuté hnilobou alebo poškodené do takej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sa vylučujú

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok

 prakticky bez škodcov

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav hrušiek musí byť taký, aby im umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Požiadavky na zrelosť

Vývoj a stav zrelosti hrušiek musí byť taký, aby im umožnil pokračovať v procese zrenia a dosiahnuť požadovaný stupeň zrelosti v závislosti od vlastností danej odrody.

C.    Zatriedenie

Hrušky sa zaraďujú do týchto troch vymedzených tried kvality:

i)    „Extra“ trieda

Hrušky v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu ( 40 ).

Dužina musí byť úplne zdravá a pokožka musí byť bez vystupujúcej hrdzavitosti.

Nesmú mať chyby s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad plodu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

Stopka musí byť neporušená.

Hrušky nesmú byť kamienkovité.

ii)    I. trieda

Hrušky v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu ( 41 ).

Dužina musí byť úplne zdravá.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru

 malá chyba vývinu

 malé chyby vyfarbenia

 veľmi mierna vystupujúca hrdzavitosť

 malé chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

 

 2 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

 1 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách s výnimkou chrastavitosti (Venturia pirina a V. inaequalis), ktoré spolu nesmú presiahnuť 0.25 cm2 celkovej plochy.

 mierne otlačenie s plochou maximálne 1 cm2.

Stopka môže byť mierne poškodená.

Hrušky nesmú byť kamienkovité.

iii)    II. trieda

Do tejto triedy patria hrušky, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú ďalej uvedené minimálne požiadavky.

Dužina nesmie vykazovať väčšie chyby.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si hrušky zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru

 chyby vývinu

 chyby vyfarbenia

 mierna vystupujúca hrdzavitosť

 chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

 

 4 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru

 2,5 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách s výnimkou chrastavitosti (Venturia pirina a V. inaequalis), ktoré spolu nesmú presiahnuť 1 cm2 celkovej plochy.

 mierne otlačenie s plochou maximálne 2 cm2.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priečneho priemeru alebo podľa hmotnosti.

Minimálna veľkosť je:

a) Pri určovaní veľkosti plodu podľa priemeru: 

„Extra“

I. trieda

II. trieda

Veľkoplodé odrody

60 mm

55 mm

55 mm

Iné odrody

55 mm

50 mm

45 mm

b) Pri určovaní veľkosti podľa hmotnosti: 

„Extra“

I. trieda

II. trieda

Veľkoplodé odrody

130 g

110 g

110 g

Iné odrody

110 g

100 g

75 g

Letné hrušky uvedené v dodatku k tejto norme nemusia spĺňať minimálnu veľkosť.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom obale nepresiahne:

a) Pri určovaní veľkosti produktu podľa priemeru:

 5 mm v prípade produktov „Extra“ triedy a plodov I. a II. triedy balených v radoch a vrstvách

 10 mm v prípade voľne balených plodov I. triedy vo vreckách alebo spotrebiteľských obaloch.

b) Pri určovaní veľkosti podľa hmotnosti:

 v prípade produktov „Extra“ triedy a I. a II. triedy balených v radoch a vrstvách:

 Rozsah (g)

Rozdiel hmotnosti (g)

75 - 100

15

100 – 200

35

200-250

50

> 250

80

 v prípade ovocia I. triedy voľne baleného vo vreckách alebo spotrebiteľských obaloch:

 Rozsah (g)

Rozdiel hmotnosti (g)

75 - 100

25

100 – 200

50

> 200

100

Pri voľne balenom ovocí II. triedy vo vreckách alebo spotrebiteľských obaloch nie sú žiadne obmedzenia týkajúce sa jednotnej veľkosti.

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti hrušiek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percent.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti hrušiek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti hrušiek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti hrušiek, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti, s maximálnym rozdielom:

 o 5 mm pod minimálnym priemerom

 o 10 g pod minimálnou hmotnosťou.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a musí obsahovať len hrušky rovnakého pôvodu, odrody, kvality a veľkosti (ak je určená veľkosť) a v tom istom štádiu zrelosti.

V prípade „Extra“ triedy sa jednotnosť vzťahuje aj na vyfarbenie.

V spotrebiteľskom obale však môže byť zabalená zmes hrušiek zreteľne odlišných odrôd, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každá príslušná odroda rovnakého pôvodu.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Hrušky sa musia baliť takým spôsobom, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľné uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri každom obale okrem spotrebiteľských obaloví úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v úzkom spojení so slovami „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocennými skratkami);

 iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v úzkom spojení so slovami „Balené pre:“ alebo rovnocenným údajom. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

▼M18

B.    Druh produktu

 „Hrušky“, ak obsah obalu nie je viditeľný zvonku.

 Názov odrody. V prípade zmesi hrušiek zreteľne odlišných odrôd, názvy týchto odlišných odrôd.

 Názov odrody možno nahradiť synonymom. Obchodný názov ( 42 ) sa môže uviesť len na doplnenie názvu odrody alebo jeho synonyma.

▼B

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 43 ) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta. V prípade zmesi zreteľne odlišných odrôd hrušiek rôzneho pôvodu sa vedľa názvu príslušnej odrody uvedie každá krajina pôvodu.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 Veľkosť, alebo v prípade plodov balených v radoch a vrstvách, počet kusov.

 Ak ide o rozlíšenie podľa veľkosti, treba uviesť:

 

a) v prípade plodov, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na jednotnosť, minimálny a maximálny priemer alebo minimálne a maximálne hmotnosti,

b) v prípade plodov, na ktoré sa požiadavka na jednotnosť nevzťahuje, priemer alebo hmotnosť najmenšieho plodu v balení, za ktorým sa uvedie „a viac“ alebo rovnocenný výraz alebo prípadne priemer alebo hmotnosť najväčšieho plodu v obale.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

V

=

veľkoplodá odroda

LH

=

Letné hrušky, v prípade ktorých sa nevyžaduje minimálna veľkosť.

Maloplodé a iné odrody, ktoré nie sú zahrnuté do tohto zoznamu, možno predávať, pokiaľ spĺňajú požiadavky na veľkosť uplatniteľné na iné odrody, ako sa uvádza v oddiele III normy.

▼M18

Niektoré odrody uvedené v tomto zozname možno predávať pod názvami, pre ktoré sa v jednej alebo viacerých krajinách požaduje udelenie ochrannej známky alebo sa v nich na ne takáto ochranná známka vzťahuje. Účelom prvého a druhého stĺpca ďalej uvedenej tabuľky nie je uvádzať takéto obchodné názvy. Údaje o známych ochranných známkach, ktoré boli zahrnuté do tretieho stĺpca, sú len informatívne.

▼BOdroda

Synonymá

►M18  Ochranné známky ◄

Veľkosť

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

V

Abugo o Siete en Boca

 
 

LH

Akça

 
 

LH

Alka

 
 

V

Alsa

 
 

V

Amfora

 
 

V

Alexandrine Douillard

 
 

V

Bambinella

 
 

LH

Bergamotten

 
 

LH

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

V

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander

 

V

Beurré Clairgeau

 
 

V

Beurré d’Arenberg

Hardenpont

 

V

Beurré Giffard

 
 

LH

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

LH

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

LH

Carusella

 
 

LH

Castell

Castell de Verano

 

LH

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

LH

Comice rouge

 
 

V

Concorde

 
 

V

Condoula

 
 

LH

Coscia

Ercolini

 

LH

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

V

D’Anjou

 
 

V

Dita

 
 

V

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

LH

Doyenné d’hiver

Winterdechant

 

V

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

V

Erika

 
 

V

Etrusca

 
 

LH

Flamingo

 
 

V

Forelle

 
 

V

Général Leclerc

 

Amber Grace™

V

Gentile

 
 

LH

Golden Russet Bosc

 
 

V

Grand champion

 
 

V

Harrow Delight

 
 

V

Jeanne d’Arc

 
 

V

Joséphine

 
 

V

Kieffer

 
 

V

Klapa Mīlule

 
 

V

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

LH

Lombacad

 

Cascade ®

V

Moscatella

 
 

LH

Mramornaja

 
 

V

Mustafabey

 
 

LH

Packham’s Triumph

Williams d’Automne

 

V

Passe Crassane

Passa Crassana

 

V

Perita de San Juan

 
 

LH

Pérola

 
 

LH

Pitmaston

Williams Duchesse

 

V

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

LH

Président Drouard

 
 

V

Rosemarie

 
 

V

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

LH

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

LH

Suvenirs

 
 

V

Taylors Gold

 
 

V

Triomphe de Vienne

 
 

V

Vasarine Sviestine

 
 

V

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

V

ČASŤ 7:    OBCHODNÁ NORMA PRE JAHODY

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na jahody odrôd (kultivary) vypestovaných z druhu Fragaria L., dodávané spotrebiteľom v čerstvom stave, pričom jahody na priemyselné spracovanie sú vylúčené.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu jahôd po úprave a balení.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok, jahody musia byť:

 neporušené, nepoškodené,

 zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 čerstvého vzhľadu, ale nie umyté,

 prakticky bez škodcov,

 prakticky bez poškodení spôsobených škodcami,

 s kalichom (okrem lesných jahôd); kalich a stopka (ak sa na plode nachádzajú) musia byť čerstvé a zelené,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Jahody musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť. Vývin a stav musí byť taký, aby im umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Zatriedenie

Jahody sú zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Jahody v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Musia mať lesklý vzhľad v závislosti od vlastností odrody.

Musia byť bez zeminy.

Nesmú vykazovať chyby s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení.

ii)    I. trieda

Jahody v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru,

 prítomnosť malého bieleho fľaku nepresahujúceho jednu desatinu celkovej plochy povrchu plodu,

 malé povrchové známky otlačenia.

Musia byť prakticky bez zeminy.

iii)    II. trieda

Do tejto triedy patria jahody, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v predchádzajúcej časti.

Povoliť možno tieto chyby za predpokladu, že si jahody zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 biely fľak nepresahujúci jednu pätinu celkovej plochy povrchu plodu,

 mierna suchá známka po otlačení, ktorá sa pravdepodobne nerozšíri,

 malé stopy zeminy.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priečneho priemeru.

Minimálna veľkosť je:

 25 mm v „Extra“ triede,

 18 mm v I. a II. triede.

Pri lesných jahodách nie je stanovená žiadna minimálna veľkosť.

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti jahôd, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percent.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti jahôd, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 2 percentá.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti jahôd, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti jahôd, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnej veľkosti.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba jahody rovnakého pôvodu, odrody a kvality.

Jahody v „Extra“ triede musia byť, s výnimkou lesných jahôd, obzvlášť jednotné a pravidelné, pokiaľ ide o stupeň zrelosti, farbu a veľkosť. Jahody v I. triede môžu byť menej jednotné, pokiaľ ide o veľkosť.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Jahody musia byť balené tak, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri každom obale okrem spotrebiteľských obalov úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v úzkom spojení so slovami „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocennými skratkami);

 iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v úzkom spojení so slovami „Balené pre:“ alebo rovnocenným údajom. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Jahody“, ak obsah obalu nie je viditeľný zvonku.

 Názov odrody (nepovinný údaj).

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 44 ) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 8:    OBCHODNÁ NORMA PRE ZELENINOVÚ PAPRIKU

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na zeleninovú papriku odrôd ( 45 ) (kultivarov) vypestovaných z Capsicum annuum L. dodávané spotrebiteľom v čerstvom stave, pričom sa nevzťahuje na papriku určenú na priemyselné spracovanie.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu zeleninovej papriky po úprave a balení.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok musí zeleninová paprika byť:

 neporušená,

 zdravá, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čistá, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 čerstvého vzhľadu,

 pevná,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 bez poškodení spôsobených nízkou teplotou alebo mrazom,

 so stopkou, stopka musí byť čisto odrezaná a kalich neporušený,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav zeleninovej papriky musí byť taký, aby umožňoval:

 vydržať prepravu a manipuláciu, a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Zatriedenie

Zeleninová paprika sa zaraďuje do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Zeleninová paprika v tejto triede musí mať dobrú kvalitu. Musí byť charakteristická pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Nesmie mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

ii)    I. trieda

Zeleninová paprika v tejto triede musí mať dobrú kvalitu. Musí byť charakteristická pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru

 mierna striebritosť alebo poškodenie spôsobené strapkou, ktoré nepokrýva viac ako 1/3 celkovej plochy povrchu

 malé chyby pokožky, ako:

 

 priehlbiny, škrabance, popálenie slnečným žiarením, známky otlačenia nepokrývajúce celkovo viac ako 2 cm v prípade chýb podlhovastého tvaru a 1 cm2 v prípade ostatných chýb, alebo

 suché praskliny na povrchu celkovo pokrývajúce najviac 1/8 celkovej plochy povrchu

 mierne poškodená stopka.

iii)    II. trieda

Do tejto triedy patrí zeleninová paprika, ktorá nespĺňa požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňa uvedené minimálne požiadavky.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si zeleninová paprika zachová svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 striebritosť alebo poškodenie spôsobené strapkou, ktoré nepokrýva viac ako 2/3 celkovej plochy povrchu

 chyby pokožky, ako:

 

 priehlbiny, škrabance, popálenie slnečným žiarením a zacelené poranenia, ktoré celkovo nepokrývajú viac ako 4 cm v prípade chýb podlhovastého tvaru a 2,5 cm2 celkovej plochy v prípade ostatných chýb, alebo

 suché praskliny na povrchu celkovo pokrývajúce najviac 1/4 celkovej plochy povrchu

 jazva po zraste kvetných lístkov a poškodenie s rozmermi najviac 1 cm2

 zvraštenie nepresahujúce 1/3 povrchu

 poškodená stopka a kalich pod podmienkou, že dužina naokolo je neporušená.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priečneho priemeru alebo podľa hmotnosti. Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom obale nepresiahne:

a) Pri určovaní veľkosti zeleninovej papriky podľa priemeru:

 20 mm.

b) Pri určovaní veľkosti zeleninovej papriky podľa hmotnosti:

 30 g, ak najväčší kus váži 180 g alebo menej,

 40 g, ak najmenší kus váži viac ako 180 g.

Podlhovasté plody by mali mať dostatočne jednotnú dĺžku.

Jednotná dĺžka nie je povinná v II. triede.

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti zeleninovej papriky, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percent.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti zeleninovej papriky, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti zeleninovej papriky, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach (ak je veľkosť určená): je povolená celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti zeleninovej papriky, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba zeleninovú papriku toho istého pôvodu, odrody alebo obchodného typu, kvality, veľkosti (ak je veľkosť určená) a v prípade „Extra“ triedy a I. triedy, viditeľne rovnakého stupňa zrelosti a vyfarbenia.

V obale však môže byť zabalená zmes paprík zreteľne odlišných obchodných typov a/alebo farieb, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každý príslušný obchodný typ a/alebo farba rovnakého pôvodu.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Zeleninová paprika musí byť balená tak, aby boli produkty náležité chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých obaloch, okrem spotrebiteľských obalov, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v úzkom spojení so slovami „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocennými skratkami),

 iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v úzkom spojení so slovami „Balené pre:“ alebo rovnocenným údajom. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Zeleninová paprika“, pokiaľ obsah nie je viditeľný zvonku.

 „Zmes zeleninovej papriky“ alebo rovnocenný názov v prípade zmesi paprík zreteľne odlišných obchodných typov a/alebo farby. Ak produkt nie je zvonku viditeľný, musia sa uviesť obchodné typy a/alebo farby a množstvo každého produktu v obale.

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 46 ) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi paprík zreteľne odlišných obchodných typov a/alebo farieb rôzneho pôvodu je údaj o každej krajine pôvodu uvedený vedľa názvu dotyčného obchodného typu a/alebo dotyčnej farby.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 Veľkosť (ak je veľkosť určená) vyjadrená ako minimálne a maximálne priemery alebo minimálne a maximálne hmotnosti.

 Počet kusov (nepovinný údaj).

 „Štipľavá“ alebo prípadne ekvivalentný názov.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 9:    OBCHODNÁ NORMA PRE STOLOVÉ HROZNO

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na odrody (kultivary) stolového hrozna vyšľachtené z Vitis vinifera L. a určené na dodanie spotrebiteľom v čerstvom stave, s výnimkou stolového hrozna určeného na priemyselné spracovanie.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu stolového hrozna po úprave a balení.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok, strapce a bobule musia byť:

 zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov,

 prakticky bez poškodení spôsobených škodcami,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Okrem toho bobule musia byť:

 neporušené,

 dobre tvarované,

 normálne vyvinuté.

Pigmentácia spôsobená slnečným svitom nie je chybou.

Vývin a stav stolového hrozna musí byť taký, aby mu umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Požiadavky na zrelosť

Šťava z plodov musí mať refraktometrický index minimálne:

 12° Brix pri odrodách Alphonse Lavalleé, Cardinal a Victoria,

 13° Brix pri všetkých ostatných odrodách so semenami,

 14° Brix pri všetkých odrodách bez semien.

Okrem toho všetky odrody musia mať uspokojivé úrovne pomerov obsah cukru/obsah kyselín.

C.    Zatriedenie

Stolové hrozno je zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Stolové hrozno v tejto triede musí mať vynikajúcu kvalitu. Musí byť charakteristické pre danú odrodu v závislosti od pestovateľskej oblasti. Bobule musia byť pevné, pevne uchytené a rovnomerne usporiadané na strapci a mať prakticky neporušený povlak.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení.

ii)    I. trieda

Stolové hrozno v tejto triede musí mať dobrú kvalitu. Musí byť typické pre danú odrodu v závislosti od pestovateľskej oblasti. Bobule musia byť pevné, pevne uchytené na strapci a mať pokiaľ možno neporušený povlak. Nemusia byť však na strapci rozmiestnené tak rovnomerne ako v „Extra“ triede.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru,

 malé chyby vyfarbenia,

 veľmi mierne popálenie slnkom, ale len na pokožke.

iii)    II. trieda

Do tejto triedy patrí stolové hrozno, ktoré nespĺňa požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňa ďalej uvedené minimálne požiadavky.

Strapce môžu mať nepatrné chyby tvaru, vývinu a vyfarbenia pod podmienkou, že sa tým nezhoršujú základné vlastnosti odrody v závislosti od pestovateľskej oblasti hrozna.

Bobule musia byť dostatočne pevné a dostatočne pevne uchytené na strapci a pokiaľ je to možné, ešte s povlakom. Nemusia byť na strapci rozmiestnené tak rovnomerne, ako je to v I. triede.

Povoliť možno tieto chyby za predpokladu, že si stolové hrozno zachová svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 chyby vyfarbenia,

 nepatrné popálenie slnkom, ale len na pokožke,

 mierne otlačenie,

 nepatrné chyby pokožky.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa hmotnosti strapca.

Minimálna hmotnosť strapca je 75 g. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na obaly určené na individuálne porcie.

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa hmotnosti strapcov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percent.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa hmotnosti strapcov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa hmotnosti strapcov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent podľa hmotnosti strapcov, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti. V každom spotrebiteľskom obale je povolený jeden strapec vážiaci menej ako 75 g na účel vyrovnania hmotnosti pod podmienkou, že strapec spĺňa všetky ostatné požiadavky uvedenej triedy.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a musí obsahovať iba strapce toho istého pôvodu, odrody, kvality a stupňa zrelosti.

V prípade „Extra“ triedy musia mať strapce približne jednotnú veľkosť a vyfarbenie.

V obale však môže byť zabalená zmes stolového hrozna zreteľne odlišných odrôd, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každá príslušná odroda rovnakého pôvodu.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Stolové hrozno musí byť balené takým spôsobom, aby boli produkty náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera a nálepiek, na ktorých sú uvedené obchodné údaje, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxickým atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky, na stopke strapca však možno ako formu osobitnej obchodnej úpravy ponechať časť výhonku dlhého najviac 5 cm.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri každom obale okrem spotrebiteľských obalov úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v úzkom spojení so slovami „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocennými skratkami);

 iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v úzkom spojení so slovami „Balené pre:“ alebo rovnocenným údajom. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Stolové hrozno“, ak obsah nie je viditeľný zvonku.

 Názov odrody. V prípade zmesi stolového hrozna zreteľne odlišných odrôd, názvy týchto odlišných odrôd.

C.    Pôvod produktu

 Krajina pôvodu ( 47 ) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

 V prípade zmesi zreteľne odlišných odrôd stolového hrozna rôzneho pôvodu sa vedľa názvu príslušnej odrody uvedie každá krajina pôvodu.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 prípadne „Strapec pod 75 g určený na individuálnu porciu“.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

▼M18 —————

▼B

ČASŤ 10:    OBCHODNÁ NORMA PRE RAJČIAKY

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na rajčiaky odrôd (kultivary) vypestovaných z Solanum lycopersicum L., dodávané spotrebiteľovi v čerstvom stave, pričom rajčiaky na priemyselné spracovanie sú vylúčené.

Rajčiaky možno zaradiť do štyroch obchodných typov:

 „okrúhle“,

 „rebrovité“,

 „podlhovasté“ alebo „predĺžené“,

 „cherry“ rajčiaky (vrátane „kokteilových“ rajčiakov).

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu rajčiakov po úprave a balení.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach kvality, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, musia byť rajčiaky:

 neporušené,

 zdravé, produkty napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 čerstvého vzhľadu,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

V prípade rajčiakov v strapcoch musia byť stopky čerstvé, zdravé, čisté a bez listov a akýchkoľvek viditeľných cudzích látok.

Vývin a stav rajčiakov musí byť taký, aby im umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Zatriedenie

Rajčiaky sa zaraďujú do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Rajčiaky v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť pevné a mať charakteristické vlastnosti odrody a/alebo obchodného typu.

Ich vyfarbenie musí byť v závislosti od ich stupňa zrelosti také, aby sa splnili požiadavky stanovené v treťom odseku uvedeného písmena A.

Nesmú mať zelené fľaky ani iné chyby s výnimkou veľmi malých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktov, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

ii)    I. trieda

Rajčiaky v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť dostatočne pevné a mať charakteristické vlastnosti odrody a/alebo obchodného typu.

Nesmú mať praskliny a viditeľné zelené fľaky. Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru a vývinu,

 malé chyby vyfarbenia,

 malé chyby pokožky,

 veľmi malé otlačenia.

„Rebrovité“ rajčiaky môžu okrem toho mať:

 zacelené praskliny nie dlhšie ako 1 cm,

 výrastky, nie však nadmerné,

 malý pupok, nie však korkovitý,

 skorkovatenie miesta zrastu kvetných lístkov do 1 cm2,

 jemnú podlhovastú jazvu po zraste kvetu (ako švík), ale nie dlhšiu ako dve tretiny najväčšieho priemeru plodu.

iii)    II. trieda

Táto trieda zahŕňa rajčiaky, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú uvedené ďalej minimálne požiadavky.

Musia byť dostatočne pevné (ale môžu byť menej pevné ako v I. triede) a nesmú mať nezacelené praskliny.

Povoliť možno tieto chyby pod podmienkou, že si rajčiaky zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru a vývinu,

 chyby vyfarbenia,

 chyby pokožky alebo otlačenia, pokiaľ plod nie je vážne poškodený,

 zacelené praskliny nie dlhšie ako 3 cm pri okrúhlych, rebrovitých alebo podlhovastých rajčiakoch.

„Rebrovité“ rajčiaky môžu okrem toho mať:

 väčšie výrastky, než je povolené v I. triede, ale bez deformácií,

 pupok,

 skorkovatenie miesta zrastu kvetných lístkov do 2 cm2,

 jemnú podlhovastú jazvu po zraste kvetných lístkov (ako švík).

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priečneho priemeru, podľa hmotnosti alebo podľa počtu.

Nasledujúce ustanovenia sa neuplatňujú na rajčiaky v strapcoch a na cherry rajčiaky a pre II. triedu sú nepovinné.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nepresiahne:

a) Pri určovaní veľkosti rajčiakov podľa priemeru:

 10 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na balení) menší ako 50 mm,

 15 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na balení) 50 mm a viac, ale menší ako 70 mm,

 20 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na balení) 70 mm a viac, ale menší ako 100 mm,

 pri plodoch s priemerom 100 mm a viac sa rozdiel v priemere neobmedzuje.

Ak sa použijú kódy veľkostí, musia sa dodržať kódy a rozsahy v tejto tabuľke:Kód veľkosti

Priemer (v mm)

0

≤ 20

1

> 20 ≤ 25

2

> 25 ≤ 30

3

> 30 ≤ 35

4

> 35 ≤ 40

5

> 40 ≤ 47

6

> 47 ≤ 57

7

> 57 ≤ 67

8

> 67 ≤ 82

9

> 82 ≤ 102

10

> 102

b) Pri rajčiakoch, ktorých veľkosť sa určuje podľa hmotnosti alebo počtu, by mal rozdiel vo veľkosti zodpovedať rozdielu uvedenému v písmene a).

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti rajčiakov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percent.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti rajčiakov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento. V prípade rajčiakov na strapcoch je povolených 5 percent z počtu alebo hmotnosti rajčiakov oddelených od stopky.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti rajčiakov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou. V prípade rajčiakov na strapcoch je povolených 10 percent z počtu alebo hmotnosti rajčiakov oddelených od stopky.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti rajčiakov, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba rajčiaky rovnakého pôvodu, odrody, alebo obchodného typu, kvality a veľkosti (ak je veľkosť určená).

Rajčiaky v „Extra“ triede a v I. triede musia mať v podstate jednotnú zrelosť a vyfarbenie. Okrem toho dĺžka „podlhovastých“ rajčiakov musí byť dostatočne jednotná.

V obale však môže byť zabalená zmes rajčiakov zreteľne odlišných farieb, odrôd a/alebo obchodných typov, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každá farba, odroda a/alebo príslušný obchodný typ rovnakého pôvodu.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Rajčiaky musia byť balené takým spôsobom, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo nálepiek, na ktorých sú uvedené obchodné údaje, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na jednej strane, vyznačené čitateľne a nezmazateľne a viditeľné zvonku uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri každom obale okrem spotrebiteľských obalov úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v úzkom spojení so slovami „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocennými skratkami);

 iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v úzkom spojení so slovami „Balené pre:“ alebo rovnocenným údajom. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Rajčiaky“ alebo „rajčiaky na strapcoch“ a obchodný typ, pokiaľ nie je obsah zvonka viditeľný. Tieto údaje musia byť uvedené vždy pri „cherry“ (alebo „kokteilových“) rajčiakoch bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú na strapcoch.

 „Zmes rajčiakov“ alebo rovnocenné označenie v prípade zmesi rajčiakov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farieb. Ak produkt nie je zvonku viditeľný, musia sa uviesť farby, odrody alebo obchodné typy a množstvo každého produktu v obale.

 Názov odrody (nepovinný údaj).

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 48 ) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi rajčiakov zreteľne odlišných farieb, odrôd a/alebo obchodných typov rajčiakov rôzneho pôvodu je údaj o každej krajine pôvodu uvedený vedľa názvu príslušnej farby, odrody a/alebo príslušného obchodného typu.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 Veľkosť (ak je veľkosť určená), vyjadrená ako minimálne a maximálne priemery.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.
PRÍLOHA II

VZOR UVEDENÝ V ČLÁNKU 12 ODS. 1

Obchodná norma Európskej únie pre čerstvé ovocie a zeleninuČ. (schváleného obchodníka)(Členský štát)
PRÍLOHA III

OSVEDČENIE O ZHODE S OBCHODNÝMI NORMAMI EURÓPSKEJ ÚNIE PRE ČERSTVÉ OVOCIE A ZELENINU UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 12, 13 A 14

1. ObchodníkOsvedčenie o zhode s obchodnými normami Európskej únie pre čerstvé ovocie a zeleninuČ. …(Použitie tohto osvedčenia je vyhradené pre inšpekčné orgány)2. Baliareň uvedená na balení (ak sa líši od obchodníka)3. Inšpekčný orgán4. Miesto inšpekcie / krajina pôvodu (1)5. Región alebo krajina určenia6. Identifikátor dopravného prostriedku7.internýdovozvývoz8. Balenia (počet a druh)––9. Druh výrobku (odroda, ak sa ustanovuje v norme)10. Trieda kvality11. Celková čistá hmotnosť v kg12. Uvedená zásielka spĺňa v čase vydania osvedčenia platné obchodné normy Európskej únie.Určený colný úrad …Miesto vydaniaPlatné do (dátum): …Inšpektor (meno tlačenými písmenami):Podpis …Pečiatka príslušného orgánu13. Pripomienky(1) Ak sa tovar reexportuje, uveďte jeho pôvod v políčku 9.

▼M18
PRÍLOHA IVTRETIE KRAJINY, KTORÝCH KONTROLY ZHODY BOLI SCHVÁLENÉ PODĽA ČLÁNKU 15 A PRÍSLUŠNÉ VÝROBKY

Krajina

Produkty

Švajčiarsko

čerstvé ovocie a zelenina iné ako citrusové plody

Maroko

čerstvé ovocie a zelenina

Južná Afrika

čerstvé ovocie a zelenina

Izrael (1)

čerstvé ovocie a zelenina

India

čerstvé ovocie a zelenina

Nový Zéland

jablká, hrušky a kivi

Senegal

čerstvé ovocie a zelenina

Keňa

čerstvé ovocie a zelenina

Turecko

čerstvé ovocie a zelenina

(1)   Schválenie Komisie na základe článku 15 sa udeľuje ovociu a zelenine s pôvodom na území Izraelského štátu s výnimkou území pod izraelskou správou od júna 1967, konkrétne bez Golanských výšin, pásma Gazy, východného Jeruzalema a zvyšku Predjordánska.

▼B
PRÍLOHA V

KONTROLNÉ METÓDY UVEDENÉ V ČLÁNKU 17 ODS. 1

Tieto kontrolné metódy sú založené na ustanoveniach príručky na vykonávanie kontroly kvality čerstvého ovocia a zeleniny, ktorá bola prijatá systémom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu.

1.   VYMEDZENIA POJMOV

1.1.    Balenie

Jednotlivo zabalená časť dávky vrátane obsahu. Balenie je koncipované na uľahčenie manipulácie a prepravy určitého množstva maloobchodných balení alebo výrobkov voľne uložených alebo usporiadaných s cieľom zabrániť poškodeniu pri fyzickej manipulácii a preprave. Balenie môže predstavovať maloobchodné balenie. Cestné, železničné, lodné a letecké kontajnery sa nepovažujú za balenia.

1.2.    Maloobchodné balenie

Jednotlivo zabalená časť dávky vrátane obsahu. Balenie maloobchodných balení je koncipované tak, aby vytvorilo predajnú jednotku pre konečného užívateľa alebo spotrebiteľa v mieste nákupu.

1.3.    Spotrebiteľské balenia

Spotrebiteľské balenia sú maloobchodné balenia, ktoré úplne alebo iba čiastočne zabaľujú potraviny, ale takým spôsobom, aby sa obsah nedal zmeniť bez otvorenia alebo výmeny balenia. Ochranné fólie na zabalenie jednotlivých produktov sa nepovažujú za spotrebiteľské balenia.

1.4.    Zásielka

Množstvo produktov, ktoré má daný obchodník predať, zistené v čase kontroly a vymedzené v doklade. Zásielka môže pozostávať z jedného alebo viacerých druhov produktov, môže obsahovať jednu alebo viaceré dávky čerstvého, suchého alebo sušeného ovocia a zeleniny.

1.5.    Dávka

Množstvo produktov, ktoré sa v čase kontroly na jednom mieste vyznačuje rovnakými vlastnosťami, pokiaľ ide o:

 baliareň a/alebo distribútora,

 krajinu pôvodu,

 druh produktu,

 triedu produktu,

 veľkosť (ak sú produkty triedené podľa veľkosti),

 odrodu alebo obchodný typ (podľa príslušných ustanovení normy),

 druh balenia a obchodnú úpravu.

Ak je však počas kontroly zhody zásielky vymedzenej v bode 1.4 ťažké rozlíšiť jednotlivé dávky a/alebo nie je možné prezentovať jednotlivé dávky, môže sa so všetkými dávkami konkrétnej zásielky zaobchádzať ako s jednou dávkou, ak sú podobné, pokiaľ ide o druh produktu, odosielateľa, krajinu pôvodu, triedu a odrodu alebo obchodný typ, ak je to ustanovené v príslušnej obchodnej norme.

1.6.    Výber vzorky

Hromadné vzorky dočasne odobraté z dávky počas kontroly zhody.

1.7.    Primárna vzorka

Balenia vybraté náhodne z dávky v prípade balených produktov alebo pri voľne uložených produktoch (naložených priamo do dopravného prostriedku alebo jeho oddielu), množstvo vybraté náhodne z určitého miesta v dávke.

1.8.    Objemová vzorka

Viacero primárnych vzoriek, ktoré majú byť pre dávku reprezentatívne, aby celkové množstvo postačovalo na vyhodnotenie dávky z hľadiska všetkých kritérií.

1.9.    Sekundárna vzorka

Rovnocenné množstvo produktov odobratých náhodne z primárnej vzorky.

V prípade balených orechov má sekundárna vzorka hmotnosť od 300 g do 1 kg. Ak primárnu vzorku tvoria balenia obsahujúce maloobchodné balenia, odoberie sa ako sekundárna vzorka jedno alebo viac maloobchodných balení, ktorých celková hmotnosť je aspoň 300 g.

V prípade iných balených produktov obsahuje sekundárna vzorka 30 jednotiek v prípade, že čistá hmotnosť balenia je najviac 25 kg a balenie neobsahuje žiadne maloobchodné balenia. V niektorých prípadoch to znamená, že sa musí skontrolovať celý obsah balenia, pokiaľ primárna vzorka neobsahuje viac ako 30 jednotiek.

1.10.    Zložená vzorka (iba suché a sušené produkty)

Zložená vzorka je zmes s hmotnosťou najmenej 3 kg zložená zo všetkých sekundárnych vzoriek odobratých z objemovej vzorky. Produkty v zloženej vzorke sú rovnomerne zastúpené.

1.11.    Redukovaná vzorka

Množstvo výrobkov odobratých náhodne z objemovej alebo zloženej vzorky, ktorého veľkosť je obmedzená na minimálne potrebné množstvo, ale dostatočná na vyhodnotenie určitých konkrétnych kritérií.

Ak by boli produkty v dôsledku kontrolnej metódy zničené, veľkosť redukovanej vzorky nepresiahne 10 % z objemovej vzorky alebo v prípade orechov v škrupine 100 orechov odobratých zo zloženej vzorky. V prípade malých suchých alebo sušených produktov (t.j. 100 g obsahuje viac ako 100 kusov) nepresahuje redukovaná vzorka hmotnosť 300 g.

Na vyhodnotenie kritérií týkajúcich sa stupňa vývinu a/alebo zrelosti sa vzorky zostavia podľa objektívnych metód uvedených v Usmernení o objektívnych skúškach na určenie kvality ovocia a zeleniny a suchých a sušených produktov.

Z objemovej alebo zloženej vzorky sa môže odobrať niekoľko redukovaných vzoriek na účel kontroly zhody dávky s rôznymi kritériami.

2.   VYKONÁVANIE KONTROLY ZHODY

2.1.    Všeobecná poznámka

Kontrola zhody sa vykoná tak, že sa posúdia vzorky odobraté náhodne z rôznych miest v dávke, ktorá sa má skontrolovať. Kontrola je založená na predpoklade, že kvalita vzorky je reprezentatívna pre kvalitu dávky.

2.2.    Miesto kontroly

Kontrolu zhody možno vykonať počas balenia, na mieste odoslania, počas prepravy, na mieste prijatia, na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni.

V prípadoch, keď kontrolný orgán nevykoná kontrolu zhody vo svojich vlastných priestoroch, poskytne priestory na vykonanie kontroly zhody držiteľ.

2.3.    Identifikácia dávok a/alebo nadobudnutie všeobecného dojmu o zásielke

Identifikácia dávok sa vykoná na základe ich označenia alebo iných kritérií, napríklad údajov ustanovených v smernici Rady 89/396/EHS ( 49 ). V prípade zásielok, ktoré pozostávajú z viacerých dávok, je nutné, aby inšpektor nadobudol všeobecný dojem o zásielke na základe sprievodných dokladov alebo vyhlásení týkajúcich sa zásielok. Inšpektor potom určí, do akej miery sú prezentované dávky v súlade s informáciami uvedenými v dokladoch.

Ak má byť produkt naložený alebo bol naložený na dopravný prostriedok, na identifikáciu zásielky sa použije poznávacia značka tohto dopravného prostriedku.

2.4.    Prezentácia produktov

O tom, ktoré balenia sa budú kontrolovať, rozhodne inšpektor. Prezentáciu vykoná hospodársky subjekt, pričom bude zahŕňať prezentáciu objemovej vzorky ako aj poskytnutie všetkých údajov, ktoré sú potrebné na identifikáciu zásielky alebo dávky.

Ak sa vyžadujú redukované alebo sekundárne vzorky, tieto určí inšpektor z objemovej vzorky.

2.5.    Fyzická kontrola

 posúdenie balenia a obchodnej úpravy:

 Balenie vrátane materiálu použitého na balenie sa otestuje z hľadiska vhodnosti a čistoty na základe ustanovení príslušnej obchodnej normy. Tento test sa vykoná na základe primárnych vzoriek v prípade balených produktoch a vo všetkých ostatných prípadoch na základe dopravného prostriedku. Ak sú povolené iba určité druhy balení alebo obchodnej úpravy, inšpektor skontroluje, či sú sa používajú.

 Overovanie označenia:

 Inšpektor skontroluje, či je produkt označený v súlade s príslušnou obchodnou normou. Zahŕňa to kontrolu presnosti označenia a/alebo rozsah akýchkoľvek požadovaných zmien a doplnení.

 V prípade balených produktov sa táto kontrola vykoná na základe primárnych vzoriek, vo všetkých ostatných prípadoch na základe dokumentov priložených k paletám alebo na základe dopravného prostriedku.

 Ovocie a zelenina jednotlivo balené v plastovej fólii sa nepovažujú za potraviny v spotrebiteľskom balení v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES a nemusia sa nutne označovať v súlade s obchodnými normami. V takých prípadoch sa plastové balenia môžu považovať za jednoduchú ochranu krehkých výrobkov.

 Overovanie toho, či produkt spĺňa stanovené požiadavky:

 Inšpektor určí veľkosť objemovej vzorky tak, aby mohol posúdiť dávku. Inšpektor vyberie náhodným spôsobom balenia na kontrolu alebo v prípade voľne uložených produktov miesta v dávke, z ktorých sa jednotlivé vzorky odoberú.

 Treba venovať pozornosť tomu, aby sa pri odoberaní vzoriek nepoškodila kvalita produktov.

 Poškodené balenia sa nepoužijú ako súčasť objemovej vzorky. Oddelia sa a prípadne môžu byť predmetom samostatného vyšetrovania a správy.

 Objemová vzorka obsahuje tieto minimálne množstvá v prípade, že sa dávka vyhlási za nevyhovujúcu alebo je treba preveriť riziko, že produkty nespĺňajú obchodnú normu:

 Balené produkty

Počet balení v dávke

Počet balení na odber (primárne vzorky)

Do 100

5

Od 101 do 300

7

Od 301 do 500

9

Od 501 do 1 000

10

Viac ako 1 000

15 (minimálne)

 Voľne uložené produkty

(nakladané priamo do dopravného prostriedku alebo jeho oddielu)

Množstvo dávky v kg alebo počet zväzkov v dávke

Množstvo primárnych vzoriek v kg alebo počet zväzkov

Do 200

10

Od 201 do 500

20

Od 501 do 1 000

30

Od 1 001 do 5 000

60

Viac ako 5 000

100 (minimálne)

 V prípade objemného ovocia alebo zeleniny (viac ako 2 kg na kus) primárne vzorky pozostávajú minimálne z piatich kusov. V prípade dávok obsahujúcich menej ako päť balení alebo vážiacich menej ako desať kg sa kontroluje celá dávka.

 Ak inšpektor po kontrole zistí, že nie je možné dospieť k rozhodnutiu, môže sa vykonať ďalšia kontrola a celkový výsledok sa vyjadrí ako priemer týchto dvoch kontrol.

2.6.    Kontrola produktov

V prípade balených produktov sa na kontrolu celkového vzhľadu produktu, jeho obchodnej úpravy, čistoty balenia a označovania použijú primárne vzorky. Vo všetkých ostatných prípadoch sa tieto kontroly vykonajú na základe dávky alebo dopravného prostriedku.

Na účely kontroly zhody sa produkty úplne vyberú z balenia. Inšpektor nemusí toto opatrenie dodržať iba v prípade, keď je vzorkovanie založené na zložených vzorkách.

Kontrola jednotnosti, minimálnych požiadaviek, tried kvality a veľkosti sa vykoná na základe objemovej alebo zloženej vzorky, pričom sa zohľadnia informačné brožúry zverejnené systémom OECD na uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu.

Ak sa zistia chyby, inšpektor určí príslušné percento produktov, ktoré nie sú v súlade s normou, a vyjadrí ho buď počtom alebo hmotnostne.

Vonkajšie chyby sa kontrolujú na základe objemovej alebo zloženej vzorky. Určité kritériá, pokiaľ ide o stupeň vývinu a/alebo zrelosti alebo prítomnosti alebo neprítomnosti vnútorných chýb, sa môžu skontrolovať na základe redukovaných vzoriek. Kontrola na základe redukovanej vzorky sa týka najmä kontrol, v dôsledku ktorých dochádza k zničeniu obchodnej hodnoty produktov.

Kritériá týkajúce sa stupňa vývinu a/alebo zrelosti sa preveria pomocou nástrojov a metód ustanovených na tento účel v príslušnej obchodnej norme alebo v súlade s Usmerneniami o objektívnych skúškach na určenie kvality ovocia a zeleniny a suchých a sušených plodín.

2.7.    Správa o výsledkoch kontroly

Doklady uvedené v článku 14 sa vystavia v prípade potreby.

Ak sa zistia chyby, ktoré majú za následok nedodržanie noriem, obchodník alebo jeho zástupca je písomne informovaný o týchto chybách a ich percentuálnom podiele, ako aj o dôvodoch nedodržania noriem. Pokiaľ je možné dosiahnuť zhodu výrobku s normou zmenou v označení, oznámi sa to obchodníkovi alebo jeho zástupcovi.

Pokiaľ sa zistia chyby produktu, uvedie sa zistené percento, ktoré nie je v súlade s normou.

2.8.    Pokles hodnoty v dôsledku kontroly zhody

Po kontrole zhody sa objemová alebo zložená vzorka dáva k dispozícii hospodárskemu subjektu alebo jeho zástupcovi.

Kontrolný orgán nie je povinný vrátiť späť prvky objemovej alebo zloženej vzorky zničené počas kontroly zhody.

▼M8
PRÍLOHA Va

NEOPRÁVNENÉ INVESTÍCIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 37 ODS. 2

1. Investície do dopravných prostriedkov, ktoré skupina výrobcov plánuje používať na uvádzanie na trh alebo distribúciu s výnimkou:

a) investícií do prostriedkov vnútornej dopravy; skupina výrobcov pri nákupe príslušnému členskému štátu riadne odôvodní, že sa investície použijú výhradne na internú dopravu,

b) dodatočných zariadení nákladných vozidiel pre chladiarenskú prepravu alebo prepravu s kontrolovanou atmosférou.

2. Nákup nezastavanej pôdy v hodnote viac ako 10 % všetkých oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu okrem prípadu, ak je nákup nevyhnutný na uskutočnenie investície, ktorá je súčasťou plánu na získanie uznania.

3. Zariadenia z druhej ruky, ktoré sa nakúpili s pomocou Únie alebo s vnútroštátnou pomocou v predchádzajúcich siedmich rokoch.

4. Nájom, ak príslušný orgán členského štátu neakceptuje nájom ako ekonomicky odôvodnenú alternatívu k nákupu.

5. Nákup nehnuteľností, ktoré boli kúpené s pomocou Únie alebo s vnútroštátnou pomocou v predchádzajúcich desiatich rokoch.

6. Investície do akcií.

7. Investície alebo podobné druhy činností realizované mimo podnikov a/alebo priestorov skupiny výrobcov alebo jej členov.
PRÍLOHA Vb

Vzory oznámení na jednotlivé skupiny výrobcov podľa článku 38 ods. 4

Oznámenie v súlade s článkom 38 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011Členský štát:Celkový počet skupín výrobcov (SV) navrhovaných na uznanie:Mena:Vnútroštátna menaDátum:ID (ak už bolo pridelené)NázovPočet členovRoky prechodného obdobiaRoky vykonávaniaPomoc na podporu vytvorenia a zjednodušenie administratívnych činností. Článok 103a ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č.1234/2007Pomoc na pokrytie časti investícií. Článok 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č.1234/2007Hodnota predanej výroby(článok 42 nar. 543/2011)Príspevok Únie spoluPríspevok ČŠ spoluSpolu SVSpoluPríspevok ÚniePríspevok členského štátuVýdavky spoluPríspevok ÚniePríspevok členského štátuPríspevok skupiny výrobcov a členov skupiny výrobcov(1) = (2) + (3)(2)(3)(4) = (5) + (6) + (7)(5)(6)(7)(8)(9) = (2) + (5)(10) = (3) + (6)(11) = (1) + (4)1/5201…2/5201…3/5201…4/5201…5/5201…SpoluZa každú skupinu výrobcov (SV) sa vypĺňa osobitná Excel tabuľka. Oznámenie v súlade s článkom 38 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011Členský štát:Celkový počet SV navrhovaných na uznanie:Mena:Vnútroštátna menaDátum:Počet SV navrhovaných na uznanieRokyPomoc na podporu vytvorenia a zjednodušenie administratívnych činností. Článok 103a ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007Pomoc na pokrytie časti investícií. Článok 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007Hodnota predanej výroby(článok 42 nar. 543/2011)Príspevok Únie spoluPríspevok ČŠ spoluSpolu SVSpoluPríspevok ÚniePríspevok členského štátuVýdavky spoluPríspevok ÚniePríspevok členského štátuPríspevok skupín výrobcov a členov skupín výrobcov(1) = (2) + (3)(2)(3)(4) = (5) + (6) + (7)(5)(6)(7)(8)(9) = (2) + (5)(10) = (3) + (6)(11) = (1) + (4)201…201…201…201…201…201…SpoluTáto tabuľka Excel sa týka všetkých skupín výrobcov navrhovaných na uznanie za jednotlivé členské štáty.

▼B
PRÍLOHA VISPRACOVANÉ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 50 ODS. 3

Kategória

Číselný znak KN

Opis tovaru

Ovocné šťavy

ex20 09

Šťavy ovocné okrem hroznovej šťavy a hroznového muštu podpoložiek 2009 61 a 2009 69, banánovej šťavy podpoložky ex20 09 80 a koncentrovaných štiav, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá.

Koncentrované ovocné šťavy sú ovocné šťavy patriace do položky ex20 09, ktoré sa získavajú fyzickým odstránením minimálne 50 % obsahu vody a ktoré sa balia do balení s netto obsahom minimálne 200 kg.

Rajčinový koncentrát

ex200290 31

ex200290 91

Rajčinový koncentrát s obsahom sušiny minimálne 28 % v bezprostrednom obale s netto obsahom minimálne 200 kg.

Mrazené ovocie a zelenina

ex07 10

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená, okrem kukurice cukrovej podpoložky 0710 40 00, olív podpoložky 0710 80 10 a plodov rodu Capsicum alebo Pimenta podpoložky 0710 80 59.

ex08 11

Ovocie a orechy, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá, okrem mrazených banánov podpoložky ex081190 95.

ex20 04

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006, okrem kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) podpoložky ex200490 10, olív podpoložky ex200490 30 a zemiakov pripravených alebo konzervovaných vo forme múky, krupice alebo vločiek podpoložky 2004 10 91.

Konzervované ovocie a zelenina

ex20 01

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej, okrem:

— plodov rodu Capsicum, iných ako sladké papriky alebo pimentos podpoložky 2001 90 20

— kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) podpoložky 2001 90 30

— yamov, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich 5 % hmotnosti alebo viac škrobu podpoložky 2001 90 40

— palmových jadier podpoložky 2001 90 60

— olív podpoložky 2001 90 65

— listov viniča, chmeľových výhonkov a iných podobných jedlých častí rastlín patriacich do podpoložky ex200190 97.

ex20 02

Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem rajčinového koncentrátu podpoložiek ex200290 31 a ex200290 91 opísaného vyššie.

ex20 05

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006, okrem olív podpoložky 2005 70, kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) podpoložky 2005 80 00 a plodov rodu Capsicum, iných ako sladká paprika alebo pimentos podpoložky 2005 99 10 a zemiakov pripravených alebo konzervovaných vo forme múky, krupice alebo vločiek podpoložky 2005 20 10.

ex20 08

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak pripravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, okrem:

— arašidového masla podpoložky 2008 11 10

— ostatných orechov, inak pripravených alebo konzervovaných, tiež obsahujúcich pridaný cukor alebo iné sladidlá, inde nešpecifikovaných alebo nezahrnutých, podpoložky ex20 08 19

— palmových jadier podpoložky 2008 91 00

— kukurice podpoložky 2008 99 85

— yamov, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich 5 % hmotnosti alebo viac škrobu podpoložky 2008 99 91

— listov viniča, chmeľových výhonkov a iných podobných jedlých častí rastlín patriacich do podpoložky ex200899 99

— zmesí banánov, inak pripravených alebo konzervovaných, podpoložiek ex200892 59, ex200892 78, ex200892 93 a ex200892 98

— banánov, inak pripravených alebo konzervovaných, podpoložiek ex200899 49, ex200899 67 a ex200899 99.

Konzervované huby

2003 10

Huby rodu Agaricus, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej.

Ovocie dočasne konzervované v slanom náleve

ex08 12

Ovocie a orechy dočasne konzervované v slanom náleve, ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, okrem dočasne konzervovaných banánov patriacich do podpoložky ex081290 98.

Sušené ovocie

ex08 13

Ovocie, sušené, iné ako ovocie položiek 0801 až 0806.

0804 20 90

Sušené figy.

0806 20

Sušené hrozno.

ex20 08 19

Ostatné orechy, inak pripravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, okrem tropických orechov a ich zmesí.

Ostatné spracované ovocie a zelenina

 

Spracované ovocie a zelenina uvedené v časti X prílohy 1 k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, iné ako výrobky uvedené vo vyššie spomenutých kategóriách.

Spracované aromatické byliny

ex09 10

Sušený tymian.

ex12 11

Bazalka, medovka, mäta, pamajorán obyčajný (oregano), rozmarín, šalvia, sušené, tiež krájané, drvené alebo mleté.

Mletá paprika

ex09 04

Paprika rodu Piper, sušené alebo drvené alebo mleté plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta okrem sladkých paprík patriacich do podpoložky 0904 20 10.
PRÍLOHA VII

ŠTRUKTÚRA A OBSAH NÁRODNEJ STRATÉGIE PRE UDRŽATEĽNÉ OPERAČNÉ PROGRAMY UVEDENÉ V ČLÁNKU 55 ODS. 1

1.   Trvanie národnej stratégie

Určí ho členský štát.

2.

Analýza situácie z hľadiska silných a slabých stránok a potenciálu rozvoja, stratégia zvolená na ich splnenie a odôvodnenie zvolených priorít, ako sa uvádza v článku 103f ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

2.1.   Analýza situácie

Opíšte súčasnú situáciu sektora ovocia a zeleniny pomocou kvantifikovaných údajov, charakterizujte silné a slabé stránky, nerovnosti, potreby a nedostatky a potenciál rozvoja na základe príslušných spoločných východiskových ukazovateľov vymedzených v prílohe VIII a iných relevantných doplňujúcich ukazovateľov. Tento opis sa týka aspoň:

 výsledkov v sektore ovocia a zeleniny vrátane hlavných trendov: silné a slabé stránky sektora, a to aj z hľadiska konkurencieschopnosti, a potenciál rozvoja organizácií výrobcov,

 vplyvu výroby ovocia a zeleniny na životné prostredie (dôsledky/tlaky a výhody) vrátane hlavných trendov.

2.2.   Stratégia zvolená na riešenie silných a slabých stránok

Opíšte hlavné oblasti, v ktorých by intervencia mala podľa očakávania priniesť maximálnu pridanú hodnotu:

 relevantnosť vytýčených cieľov operačných programov a súvisiacich očakávaných výsledkov, ako aj stanovených cieľov, pokiaľ ide o (prioritné) potreby, a miera, v akej ich možno realisticky dosiahnuť,

 vnútorná previazanosť stratégie a existencia vzájomne sa podporujúcich interakcií a absencia možných konfliktov a protirečení medzi operačnými cieľmi jednotlivých vybraných akcií,

 doplnkovosť a konzistentnosť vybraných akcií a doplnkovosť a konzistentnosť s ďalšími vnútroštátnymi alebo regionálnymi akciami a najmä s činnosťami podporovanými prostredníctvom fondov Únie, a najmä s opatreniami rozvoja vidieka,

 očakávané výsledky a vplyv vo vzťahu k východiskovej situácii, a ich prínos k plneniu cieľov Únie.

2.3.   Vplyv predchádzajúcich operačných programov (ak sú dostupné)

Opíšte podľa potreby vplyv operačných programov vykonávaných v poslednom období. Uveďte zhrnutie dostupných výsledkov.

3.

Ciele operačných programov a nástrojov, ukazovatele výkonu uvedené v článku 103f ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Opíšte druhy vybraných akcií ako oprávnených na podporu (nevyčerpávajúci zoznam) a uveďte sledované ciele, overiteľné ciele a ukazovatele, ktoré umožňujú posúdiť pokrok pri plnení cieľov, ako aj efektívnosť a účinnosť.

3.1.   Požiadavky týkajúce sa všetkých alebo viacerých druhov akcií

Kritériá a administratívne pravidlá, ktoré boli prijaté s cieľom zaistiť, aby niektoré akcie vybrané ako oprávnené na podporu neboli podporované aj ďalšími príslušnými nástrojmi spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä prostredníctvom podpory rozvoja vidieka.

Zavedená účinná ochrana životného prostredia podľa článku 103c ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007 pred možným zvýšeným zaťažením spôsobeným investíciami, ktoré sa podporujú v rámci operačných programov, a kritériá oprávnenosti, ktoré sa schválili na základe článku 103f ods. 1 uvedeného nariadenia s cieľom zaistiť, aby investície do jednotlivých podnikov, ktoré sa podporujú v rámci operačných programov, zodpovedali cieľom stanoveným v článku 191 zmluvy a v šiestom environmentálnom akčnom programe Spoločenstva.

3.2.   Osobitné informácie požadované pri druhoch akcií (vypĺňajú sa len pre vybrané druhy akcií)

V prípade plánovaných akcií sa vyžadujú tieto osobitné informácie:

3.2.1.   Akcie zamerané na plánovanie výroby (nevyčerpávajúci zoznam)

3.2.1.1.   Nadobudnutie hmotného majetku

 druhy investícií oprávnené na podporu (vrátane príslušného druhu hmotného majetku),

 ďalšie formy obstarávania oprávneného na podporu, napr. nájom, lízing (vrátane príslušného druhu hmotného majetku),

 údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.1.2.   Ostatné akcie

 opis druhov akcií oprávnených na podporu,

 údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.2.   Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov (nevyčerpávajúci zoznam)

3.2.2.1.   Nadobudnutie hmotného majetku

 druhy investícií oprávnené na podporu (vrátane príslušného druhu hmotného majetku),

 ďalšie formy obstarávania oprávneného na podporu, napr. nájom, lízing (vrátane príslušného druhu hmotného majetku),

 údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.2.2.   Ostatné akcie

 opis druhov akcií oprávnených na podporu,

 údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.3.   Akcie zamerané na zlepšovanie predaja (nevyčerpávajúci zoznam)

3.2.3.1.   Nadobudnutie hmotného majetku

 druhy investícií oprávnené na podporu (vrátane príslušného druhu hmotného majetku),

 ďalšie formy obstarávania oprávneného na podporu, napr. nájom, lízing (vrátane príslušného druhu hmotného majetku),

 údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.3.2.   Ďalšie druhy akcií vrátane propagačných a komunikačných činností iných ako v súvislosti s predchádzaním krízam a krízovým riadením

 opis druhov akcií oprávnených na podporu,

 údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.4.   Výskum a experimentálna výroba (nevyčerpávajúci zoznam)

3.2.4.1.   Nadobudnutie hmotného majetku

 druhy investícií oprávnené na podporu (vrátane príslušného druhu hmotného majetku),

 ďalšie formy obstarávania oprávneného na podporu, napr. nájom, lízing (vrátane príslušného druhu hmotného majetku),

 údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.4.2.   Ďalšie druhy akcií

 opis druhov akcií oprávnených na podporu,

 údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.5.   Druhy vzdelávacích akcií (iné ako v súvislosti s predchádzaním krízam a krízovým riadením) a akcie zamerané na podporu prístupu k poradenským službám (nevyčerpávajúci zoznam)

 opis druhov akcií oprávnených na podporu (vrátane druhov odbornej prípravy a/alebo záležitostí patriacich do rámca poradenských služieb),

 údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.6.   Predchádzanie krízam a krízové riadenie

 opis druhov akcií oprávnených na podporu,

 údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.7.   Druhy environmentálnych akcií (nevyčerpávajúci zoznam)

 potvrdenie, že environmentálne akcie vybrané ako oprávnené na podporu sú v súlade s požiadavkami ustanovenými v článku 103c ods. 3 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007,

 potvrdenie, že podpora na oprávnené environmentálne akcie je v súlade s požiadavkami ustanovenými v článku 103c ods. 3 štvrtom pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.2.7.1.   Nadobudnutie hmotného majetku

 druhy investícií oprávnené na podporu (vrátane príslušného druhu hmotného majetku),

 ďalšie formy obstarávania oprávneného na podporu, napr. nájom, lízing (vrátane príslušného druhu hmotného majetku),

 podrobné údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.7.2.   Ďalšie druhy akcií

 zoznam environmentálnych akcií oprávnených na podporu,

 opis druhov akcií oprávnených na podporu vrátane osobitného záväzku alebo záväzkov, ktoré z nich vyplývajú, ich zdôvodnenie na základe očakávaného environmentálneho vplyvu v súvislosti s potrebami a prioritami ochrany životného prostredia,

 výška podpory, ak sa uplatňuje,

 kritériá prijaté na výpočet úrovní podpory.

3.2.8.   Ďalšie druhy akcií (nevyčerpávajúci zoznam)

3.2.8.1.   Nadobudnutie hmotného majetku

 druhy investícií oprávnené na podporu (vrátane príslušného druhu hmotného majetku),

 ďalšie formy obstarávania oprávneného na podporu, napr. nájom, lízing (vrátane príslušného druhu hmotného majetku),

 údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.8.2.   Ostatné akcie

 opis ďalších druhov akcií oprávnených na podporu,

 údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

4.

Vymenovanie príslušných orgánov a zodpovedných inštitúcií

Vymenovanie vnútroštátneho orgánu zodpovedného za riadenie, monitorovanie a hodnotenie národnej stratégie členským štátom.

5.

Opis systémov monitorovania a hodnotenia

Tieto systémy sa vytvoria na základe zoznamu spoločných výkonnostných ukazovateľov uvedených v prílohe VIII. V prípadoch, keď sa to považuje za vhodné, sa v národnej stratégii ustanovia doplňujúce ukazovatele odrážajúce vnútroštátne a/alebo regionálne potreby, podmienky a ciele špecifické pre vnútroštátne operačné programy.

5.1.

Posúdenie operačných programov a oznamovacie povinností organizácií výrobcov uvedené v článku 103f ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Opíšte požiadavky a postupy monitorovania a hodnotenia v súvislosti s operačnými programami vrátane povinností organizácií výrobcov podávať správy.

5.2.

Monitorovanie a hodnotenie národnej stratégie

Opíšte požiadavky a postupy monitorovania a hodnotenia v súvislosti s národnou stratégiou.
PRÍLOHA VIII

Zoznam spoločných výkonnostných ukazovateľov uvedených v článkoch 59 písm. a), 96 ods. 3 písm. a) a 125 ods. 2

Systém spoločných výkonnostných ukazovateľov týkajúcich sa akcií, ktoré realizujú organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a ich členovia v rámci operačného programu, nezachytáva bezpodmienečne všetky faktory, ktoré môžu zasahovať a ovplyvňovať výstupy, výsledky a vplyv operačného programu. V tejto súvislosti by sa mali informácie, ktoré poskytujú spoločné výkonnostné ukazovatele, vykladať v zmysle kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií týkajúcich sa ostatných kľúčových faktorov, ktoré prispievajú k úspešnosti alebo zlyhaniu realizácie programu.

1.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO PLNENIA (UKAZOVATELE VSTUPOV) (ROČNÉ)Opatrenie

Druh akcie

Ukazovatele vstupov (ročné)

Akcie zamerané na plánovanie výroby

a)  Nákup hmotného majetku

b)  Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)  Ostatné akcie

Výdavky (v EUR)

Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov

a)  Nákup hmotného majetku

b)  Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)  Ostatné akcie

Výdavky (v EUR)

Akcie zamerané na zlepšovanie predaja

a)  Nákup hmotného majetku

b)  Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)  Propagačné a komunikačné činnosti (iné ako súvisiace s predchádzaním krízam a riadením kríz)

d)  Ostatné akcie

Výdavky (v EUR)

Výskum vrátane experimentálnej výroby

a)  Nákup hmotného majetku

b)  Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)  Ostatné akcie

Výdavky (v EUR)

Vzdelávacie opatrenia (iné ako súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením) a/alebo opatrenia zamerané na podporu prístupu k poradenským službám

Podľa hlavnej riešenej oblasti:

a)  Ekologická výroba

b)  Integrovaná výroba alebo integrovaná ochrana proti škodcom

c)  Ďalšie environmentálne oblasti

d)  Vysledovateľnosť

e)  Kvalita výrobkov vrátane rezíduí pesticídov

f)  Ďalšie oblasti

Výdavky (v EUR)

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

a)  stiahnutie z trhu,

b)  zelený zber alebo neuskutočnenie zberu ovocia a zeleniny,

c)  propagačné a komunikačné činnosti,

d)  vzdelávacie opatrenia,

e)  poistenie úrody,

f)  podpora na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov.

Výdavky (v EUR)

Environmentálne akcie

a)  Nákup hmotného majetku

b)  Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)  Ostatné akcie:

(1)  Výroba

i)  Ekologická výroba

ii)  Integrovaná výroba

iii)  Lepšie využívanie vody a/alebo hospodárenie s vodou vrátane úspory vody a odvodnenia

iv)  Akcie na ochranu pôdy (napr. metódy práce na zabránenie erózii pôdy alebo jej zmenšenie, zelená pokrývka, pôdoochranné poľnohospodárstvo, nastielanie)

v)  Akcie na vytváranie alebo zachovanie biotopov priaznivých pre biodiverzitu (napr. mokradí) alebo zachovanie krajiny vrátane ochrany historických prvkov (napr. kamenných múrov, terás, hájikov)

vi)  Akcie napomáhajúce úsporám energie

vii)  Akcie týkajúce sa zníženia tvorby odpadu a zlepšenia odpadového hospodárstva

viii)  Ostatné akcie

(2)  Doprava

(3)  Predaj

Výdavky (v EUR)

Ostatné akcie

a)  Nákup hmotného majetku

b)  Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)  Ostatné akcie

Výdavky (v EUR)

2.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VÝSTUPOV (ROČNÉ)Opatrenie

Druh akcie

Ukazovatele výstupov (ročné)

Akcie zamerané na plánovanie výroby

a)  Nákup hmotného majetku

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Celková hodnota investícií (v EUR) (1)

b)  Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách

c)  Ostatné akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov

a)  Nákup hmotného majetku

Počet podnikov zúčastnených na akciách.

Celková hodnota investícií (v EUR) (1)

b)  Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách

c)  Ostatné akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Akcie zamerané na zlepšovanie predaja

a)  Nákup hmotného majetku

Počet podnikov zúčastnených na akciách.

Celková hodnota investícií (v EUR) (1)

b)  Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách

c)  Propagačné a komunikačné činnosti (iné ako súvisiace s prechádzaním krízam a riadením kríz)

Počet vykonaných akcií (2)

d)  Ostatné akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Výskum a experimentálna výroba

a)  Nákup hmotného majetku

Počet podnikov zúčastnených na akciách.

Celková hodnota investícií (v EUR) (1)

b)  Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách

c)  Ostatné akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách (3)

Príslušný počet hektárov (4)

Vzdelávacie opatrenia (iné ako súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením) a/alebo opatrenia zamerané na podporu prístupu k poradenským službám

Podľa hlavnej riešenej oblasti:

Počet dní odborného vzdelávania, ktoré účastníci absolvovali

a)  Ekologická výroba

b)  Integrovaná výroba alebo integrovaná ochrana proti škodcom

c)  Ďalšie environmentálne oblasti

d)  Vysledovateľnosť

e)  Kvalita výrobkov vrátane rezíduí pesticídov

f)  Ďalšie oblasti

Počet podnikov, ktoré využívajú poradenské služby (5)

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

a)  stiahnutie z trhu,

Celkový objem stiahnutých výrobkov (6)

b)  zelený zber alebo neuskutočnenie zberu ovocia a zeleniny,

Príslušný počet hektárov (7)

c)  propagačné a komunikačné činnosti,

Počet vykonaných akcií (2)

d)  vzdelávacie opatrenia,

Počet dní odborného vzdelávania, ktoré účastníci absolvovali

e)  poistenie úrody,

Počet podnikov zúčastnených na akciách

f)  podpora na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov.

Počet vykonaných akcií (8)

Environmentálne akcie

a)  Nákup hmotného majetku (9)

Počet podnikov zúčastnených na akciách.

Celková hodnota investícií (v EUR) (2)

b)  Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu (10)

Počet podnikov zúčastnených na akciách

c)  Ostatné akcie

(1)  Výroba

i)  Ekologická výroba

ii)  Integrovaná výroba

iii)  Lepšie využívanie vody a/alebo hospodárenie s vodou vrátane úspory vody a odvodnenia

iv)  Akcie na ochranu pôdy (napr. metódy práce na zabránenie erózii pôdy alebo jej zmenšenie, zelená pokrývka, pôdoochranné poľnohospodárstvo, nastielanie)

v)  Akcie na vytváranie alebo zachovanie biotopov priaznivých pre biodiverzitu (napr. mokradí) alebo zachovanie krajiny, vrátane ochrany historických prvkov (napr. kamenných múrov, terás, hájikov)

vi)  Akcie napomáhajúce úsporám energie

vii)  Akcie týkajúce sa zníženia tvorby odpadu a zlepšenia odpadového hospodárstva

viii)  Ostatné akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách.

Príslušný počet hektárov

(2)  Doprava

(3)  Predaj

Objem príslušnej predávanej výroby

Ostatné akcie

a)  Nákup hmotného majetku

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Celková hodnota investícií (v EUR) (1)

b)  Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách

c)  Ostatné akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách

(1)   Vyplní sa iba za rok, v ktorom sa investícia realizovala.

(2)   Každý deň propagačnej kampane sa považuje za jednu akciu.

(3)   Iba v prípade akcií týkajúcich sa experimentálnej výroby na parcelách patriacich členským podnikom.

(4)   Iba v prípade akcií týkajúcich sa experimentálnej výroby na parcelách patriacich členským podnikom a/alebo organizácii výrobcov.

(5)   Bez ohľadu na zdroj poradenstva (t. j. prostredníctvom poradenských služieb, ktoré poskytuje organizácia výrobcov alebo externý poskytovateľ služieb) a záležitosť, v ktorej sa poradenstvo poskytlo.

(6)   Akcie súvisiace so zriadením rôznych spoločných fondov sa považujú za rozdielne akcie.

(7)   Vrátane nevýrobných investícií spojených so splnením záväzkov prijatých v rámci iných environmentálnych akcií.

(8)   Vrátane iných foriem nadobudnutia hmotného majetku spojených so splnením záväzkov prijatých v rámci iných environmentálnych akcií.

(9)   Including non-productive investments linked to the achievement of commitments undertaken under other environmental actions.

(10)   Including other forms of acquisitions of fixed assets linked to the achievement of commitments undertaken under other environmental actions.

3.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VÝSLEDKOV

Poznámka: Ukazovatele výsledkov sa oznamujú až po vyhodnotení výsledkov.Opatrenie

Ukazovatele výsledkov (merné jednotky)

Akcie zamerané na plánovanie výroby

Zmena celkového objemu predávanej výroby (tony)

Zmena jednotkovej hodnoty predávanej výroby (EUR/kg)

Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov

Zmena objemu predávanej výroby, ktorá spĺňa požiadavky osobitnej „schémy kvality“ (tony) (1)

Zmena jednotkovej hodnoty predávanej výroby (EUR/kg)

Odhadovaný vplyv na výrobné náklady (EUR/kg)

Akcie zamerané na zlepšovanie predaja

Zmena celkového objemu predávanej výroby (tony)

Zmena jednotkovej hodnoty predávanej výroby (EUR/kg)

Výskum a experimentálna výroba

Počet nových techník, postupov a/alebo výrobkov prijatých od začatia operačného programu

Vzdelávacie opatrenia (iné ako súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením) a/alebo opatrenia zamerané na podporu prístupu k poradenským službám

Počet osôb, ktoré skončili celú vzdelávaciu činnosť/program

Počet podnikov, ktoré využívajú poradenské služby

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

a)  stiahnutie z trhu

Celkový objem výroby, ktorý sa stiahol z trhu (tony)

b)  zelený zber alebo neuskutočnenie zberu ovocia a zeleniny

Celková plocha, ktorej sa týka zelený zber alebo neuskutočnenie zberu (ha)

c)  propagácia a komunikácia

Odhadovaná zmena objemu predávanej výroby v prípade výrobkov, ktoré sú predmetom propagačných/komunikačných činností (tony)

d)  vzdelávacie opatrenia

Počet osôb, ktoré skončili celú vzdelávaciu činnosť/program

e)  poistenie úrody

Celková hodnota poisteného rizika (EUR)

f)  podpora na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov

Celková hodnota zriadeného spoločného fondu (EUR)

Environmentálne akcie

a)  Nákup hmotného majetku (2)

Odhadovaná zmena ročnej spotreby minerálnych hnojív/hektár, podľa druhu hnojiva (N a P2O3) (tony/ha)

Odhadovaná zmena ročnej spotreby vody/hektár (m3/ha)

Odhadovaná zmena ročnej spotreby energie podľa druhu zdroja energie alebo druhu paliva (litre/m3/kWh na tonu predávanej výroby)

b)  Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu (3)

c)  Ostatné akcie

(1)  Výroba

Odhadovaná zmena ročného objemu vzniknutého odpadu (tony na tonu predávanej výroby)

Odhadovaná zmena používania obalov za rok (tony na tonu predávanej výroby)

(2)  Doprava

Odhadovaná zmena ročnej spotreby energie podľa druhu zdroja energie alebo druhu paliva (litre/m3/kWh na tonu predávanej výroby)

(3)  Predaj

Odhadovaná zmena ročného objemu vzniknutého odpadu (tony na tonu predávanej výroby)

Odhadovaná zmena používania obalov za rok (tony na tonu predávanej výroby)

Ostatné akcie

Zmena celkového objemu predávanej výroby (tony)

Zmena jednotkovej hodnoty predávanej výroby (EUR/kg)

Odhadovaný vplyv na výrobné náklady (EUR/kg)

(1)   Požiadavky „kvality“ tu predstavujú súbor podrobných povinností týkajúcich sa výrobných metód, a) ktorých dodržiavanie overuje nezávislý kontrolný orgán a b) ktoré vedú ku konečnému výrobku, ktorého kvalita i) výrazne prevyšuje štandardné komerčné normy, pokiaľ ide o verejné zdravie, zdravie rastlín alebo environmentálne normy a ii) zodpovedá súčasným a predvídateľným trhovým príležitostiam. Navrhuje sa, aby medzi hlavné druhy „systémov kvality“ patrili: a) certifikovaná ekologická výroba, b) chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu, c) certifikovaná integrovaná výroba, d) súkromné certifikované systémy kvality výrobkov.

(2)   Vrátane nevýrobných investícií spojených so splnením záväzkov prijatých v rámci iných environmentálnych akcií.

(3)   Vrátane iných foriem nadobudnutia hmotného majetku spojených so splnením záväzkov prijatých v rámci iných environmentálnych akcií.

Poznámky: odkazy na zmeny predstavujú situáciu existujúcu na začiatku programu.

4.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VPLYVU

Poznámka: Ukazovatele vplyvu sa oznamujú iba po posúdení vplyvu.Opatrenie

Celkové ciele

Ukazovatele vplyvu (merné jednotky)

Akcie zamerané na plánovanie výroby

Zlepšovanie konkurencieschopnosti

Zvyšovanie atraktívnosti členstva v organizácii výrobcov

Odhadovaná zmena celkovej hodnoty predávanej výroby (EUR)

Zmena celkového počtu výrobcov ovocia a zeleniny, ktorí sú aktívnymi členmi (1) príslušnej OV/ZOV (počet)

Zmena celkovej plochy využívanej na výrobu ovocia a zeleniny pestovaných členmi príslušnej OV/ZOV (ha)

Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov

Akcie zamerané na zlepšovanie predaja

Výskum a experimentálna výroba

Vzdelávacie opatrenia (iné ako súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením) a/alebo opatrenia zamerané na podporu prístupu k poradenským službám

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

Environmentálne akcie

Zachovanie a ochrana životného prostredia

 

—  Pôda

nedefinované

—  Kvalita vody

Odhadovaná zmena celkovej spotreby minerálnych hnojív podľa druhu hnojiva (N a P2O3) (tony)

—  Udržateľné využívanie vodných zdrojov

Odhadovaná zmena celkovej spotreby vody (m3)

—  Biotopy a biodiverzita

nedefinované

—  Krajina

nedefinované

—  Zmiernenie klimatických zmien

Odhadovaná zmena celkovej spotreby energie podľa druhu zdroja energie alebo druhu paliva (litre/m3/kWh)

—  Zníženie množstva odpadov

Odhadovaná zmena celkového objemu vzniknutého odpadu (tony)

Odhadovaná zmena používania obalov (tony)

Ostatné akcie

Zlepšovanie konkurencieschopnosti

Zvyšovanie atraktívnosti členstva v organizácii výrobcov

Odhadovaná zmena celkovej hodnoty predávanej výroby (EUR)

Zmena celkového počtu výrobcov ovocia a zeleniny, ktorí sú aktívnymi členmi (1) príslušnej OV/ZOV (počet)

Zmena celkovej plochy využívanej na výrobu ovocia a zeleniny pestovaných členmi príslušnej OV/ZOV (ha)

(1)   Aktívni členovia sú členovia, ktorí dodávajú výrobky OV/ZOV.

Poznámky: odkazy na zmeny predstavujú situáciu existujúcu na začiatku programu.

5.   SPOLOČNÉ VÝCHODISKOVÉ UKAZOVATELE

Poznámka: Východiskové ukazovatele sú potrebné pri analýze situácie na začiatku programovacieho obdobia. Niektoré spoločné východiskové ukazovatele majú význam len pre jednotlivé operačné programy na úrovni organizácií výrobcov (napr. objem výroby predávanej za menej ako 80 % priemernej ceny, ktorú OV/ZOV dostáva). Iné spoločné východiskové ukazovatele majú význam aj pre národné stratégie na úrovni členských štátov (napr. celková hodnota predávanej výroby).

Ako všeobecné pravidlo platí, že východiskové ukazovatele sa počítajú ako priemery za tri roky. Ak údaje nie sú dostupné, mali by sa vypočítať aspoň na základe údajov za jeden rok.Ciele

Východiskové ukazovatele týkajúce sa cieľov

Ukazovateľ

Vymedzenie (a merné jednotky)

Celkové ciele

Zlepšovanie konkurencieschopnosti

Celková hodnota predávanej výroby

Celková hodnota predávanej výroby organizácie výrobcov (OV)/združenia organizácií výrobcov (ZOV) (EUR)

Zvyšovanie atraktívnosti členstva v organizácii výrobcov

Počet výrobcov ovocia a zeleniny, ktorí sú aktívnymi členmi príslušnej OV/ZOV

Počet výrobcov ovocia a zeleniny, ktorí sú aktívnymi členmi (1) OV/ZOV

Celková plocha, na ktorej členovia príslušnej OV/príslušného ZOV pestujú ovocie a zeleninu

Celková plocha, na ktorej členovia OV/ZOV pestujú ovocie a zeleninu (ha)

Zachovanie a ochrana životného prostredia

nedefinované

 

Konkrétne ciele

Podpora koncentrácie ponuky

Celkový objem predávanej výroby

Celkový objem predávanej výroby OV/ZOV (tony)

Podpora výrobkov vyrábaných členmi pri umiestňovaní na trhu

Zabezpečenie toho, aby sa výroba prispôsobila dopytu z hľadiska kvality a množstva

Objem predávanej výroby, ktorá spĺňa požiadavky osobitnej „schémy kvality“ (2) podľa hlavných druhov príslušných „schém kvality“ (tony)

Optimalizácia výrobných nákladov

nedefinované

 

Zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov

Priemerná jednotková hodnota predávanej výroby

Celková hodnota predávanej výroby / Celkový objem predávanej výroby (EUR/kg)

Stabilizácia cien výrobcov

nedefinované

 

Podpora znalostí a zlepšovanie ľudského potenciálu

Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na odborných školeniach

Počet osôb, ktoré skončili celú vzdelávaciu činnosť/program počas posledných troch rokov (počet)

 

Počet podnikov, ktoré využívajú poradenské služby

Počet podnikov, členov OV/ZOV, ktoré využívajú poradenské služby (počet)

Rozvoj technickej a ekonomickej výkonnosti a podpora inovácie

nedefinované

 

Konkrétne ciele v oblasti ochrany životného prostredia

Prispievanie k ochrane pôdy

Plocha ohrozená pôdnou eróziou s opatreniami proti erózii

Plocha, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina, ohrozená pôdnou eróziou (3) a na ktorej sa vykonávajú protierózne opatrenia (ha)

Prispievanie k zachovaniu a zlepšovaniu kvality vody

Plocha so zníženým využívaním hnojív/lepším hospodárením s hnojivami

Plocha, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina, so zníženým využívaním hnojív/lepším hospodárením s hnojivami (ha)

Prispievanie k udržateľnému využívaniu vodných zdrojov

Plocha, na ktorej sa uplatňujú opatrenia na úsporu vody

Plocha, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina, na ktorej sa uplatňujú opatrenia na úsporu vody (ha)

Prispievanie k ochrane biotopov a biodiverzity

Ekologická výroba

Plocha, na ktorej sa vykonáva ekologická výroba ovocia a/alebo zeleniny (ha)

Integrovaná výroba

Plocha, na ktorej sa vykonáva integrovaná výroba ovocia a/alebo zeleniny (ha)

Ostatné akcie, ktoré prispievajú k ochrane biotopov a biodiverzity

Plocha, na ktorú sa vzťahujú ostatné akcie, ktoré prispievajú k ochrane biotopov a biodiverzity (ha)

Prispievanie k ochrane krajiny

nedefinované

 

Prispievanie k zmierňovaniu klimatických zmien - výroba

Vykurovanie skleníkov - energetická efektívnosť

Odhadovaná ročná spotreba energie na vykurovanie skleníkov podľa druhu zdrojov energie (litre/m3/kWh na tonu predávanej výroby)

Prispievanie k zmierňovaniu klimatických zmien - doprava

Prispievanie k zachovaniu a zlepšovaniu kvality vzduchu - doprava

Doprava - energetická efektívnosť

Odhadovaná ročná spotreba energie na účely internej dopravy (4) podľa druhu paliva (litre/m(4)/kWh na tonu predávanej výroby)

Znižovanie objemu vzniknutého odpadu

nedefinované

 

(1)   Aktívni členovia sú členovia, ktorí dodávajú výrobky OV/ZOV.

(2)   Požiadavky „kvality“ tu predstavujú súbor podrobných povinností týkajúcich sa výrobných metód, a) ktorých dodržiavanie overuje nezávislý kontrolný orgán a b) ktoré vedú ku konečnému výrobku, ktorého kvalita i) výrazne prevyšuje štandardné komerčné normy, pokiaľ ide o verejné zdravie, zdravie rastlín alebo environmentálne normy a ii) zodpovedá súčasným a predvídateľným trhovým príležitostiam. Hlavné druhy „schém kvality“ sa vzťahujú na: a) certifikovanú ekologickú výrobu, b) chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu, c) certifikovanú integrovanú výrobu, d) súkromné certifikované systémy kvality výrobkov.

(3)   „Ohrozená pôdnou eróziou“ znamená akýkoľvek zvažujúci sa pozemok so sklonom viac ako 10 % bez ohľadu na to, či sa na ňom vykonali opatrenia proti erózii (napr. pôdny kryt, striedanie plodín atď.). Ak sú príslušné informácie k dispozícii, členský štát môže namiesto toho použiť túto definíciu: „Ohrozená pôdnou eróziou“ znamená akýkoľvek pozemok s predpokladaným úbytkom pôdy vyšším ako miera prirodzenej tvorby pôdy bez ohľadu, či sa na ňom vykonali opatrenia proti erózii (napr. pôdny kryt, striedanie plodín atď.).

(4)   Interná doprava sa vzťahuje na prepravu výrobkov z členského podniku určených na dodanie OV/ZOV.

Poznámky: OV je organizácia výrobcov, ZOV je združenie organizácie výrobcov.
PRÍLOHA IX

ZOZNAM AKCIÍ A NÁKLADOV, KTORÉ NIE SÚ OPRÁVNENÉ V RÁMCI OPERAČNÝCH PROGRAMOV A SÚ UVEDENÉ V ČLÁNKU 60 ODS. 1

1. Všeobecné výrobné náklady, a najmä výrobky na ochranu rastlín vrátane materiálov integrovanej ochrany, hnojív a ostatných vstupov, náklady na obaly, skladovanie, balenie, aj ako súčasť nových postupov, náklady na obaly, náklady na zber alebo prepravu (internú alebo externú), prevádzkové náklady (najmä na elektrickú energiu, palivo a údržbu), okrem:

 osobitných nákladov na opatrenia zamerané na zlepšenie kvality. Náklady na mycélium (aj s osvedčením), semená a netrvalé rastliny nie sú v žiadnom prípade oprávnené,

 osobitných nákladov na biologické prostriedky na ochranu rastlín (ako sú feromóny a predátori) bez ohľadu na to, či sa používajú v ekologickej, integrovanej alebo klasickej výrobe,

 osobitných nákladov na dopravu, triedenie a balenie v súvislosti s bezplatnou distribúciou, uvedené v článkoch 81 a 82,

▼M12

 osobitných nákladov na environmentálne opatrenia uvedené v článku 103c ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Náklady súvisiace s používaním obalov a obalovým hospodárstvom nie sú v žiadnom prípade oprávnené,

▼B

 osobitných nákladov ma ekologickú, integrovanú alebo experimentálnu výrobu vrátane osobitných nákladov na ekologické semená a sadenice. Príslušný orgán členského štátu ustanoví kritériá oprávnenosti na experimentálny výrobu, v ktorej sa zohľadňujú nové postupy alebo koncepty a s tým spojené riziko,

 osobitných nákladov na zabezpečenie monitorovania dodržiavania noriem podľa hlavy II tohto nariadenia, dodržiavania pravidiel zdravia rastlín a maximálnych úrovní rezíduí.

Osobitné náklady sú dodatočné náklady vypočítané ako rozdiel medzi bežnými nákladmi a skutočne vynaloženými nákladmi.

Pre každú kategóriu oprávnených uvedených osobitných nákladov môžu členské štáty s cieľom vypočítať dodatočné náklady v porovnaní s bežnými nákladmi riadne opodstatneným spôsobom stanoviť štandardné paušálne sadzby.

2. Administratívne a personálne náklady s výnimkou výdavkov týkajúcich sa implementácie operačných fondov a operačných programov, medzi ktoré patria:

a) režijné náklady výslovne spojené s operačným fondom alebo operačným programom vrátane správnych a personálnych nákladov, správ a hodnotiacich štúdií a nákladov na vedenie a správu účtov, prostredníctvom platby štandardnej paušálnej sadzby vo výške maximálne 2 % z operačného fondu schváleného v súlade s článkom 64 a maximálne 180 000 EUR, v ktorých je zahrnutý príspevok EÚ aj príspevok organizácie výrobcov.

V prípade operačných programov, ktoré uznané združenia organizácií výrobcov predkladajú, režijné náklady sa vypočítajú ako súčet režijných nákladov každej organizácie výrobcov, ako je ustanovené v prvom odseku, ale obmedzia sa na maximum 1 250 000 EUR za združenie organizácií výrobcov.

Členské štáty môžu obmedziť financovanie na skutočné náklady, pričom by v tom prípade mali vymedziť oprávnené náklady.

b) personálne náklady vrátane poplatkov spojených so mzdami a platbami, ak obidve znáša a fakturuje organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo dcérske spoločnosti uvedené v článku 50 ods. 9 v dôsledku opatrení:

i) na zlepšenie alebo udržanie vysokej úrovne kvality alebo ochrany životného prostredia,

ii) na zlepšenie úrovne predaja.

Zavedenie týchto opatrení v podstate zahŕňa využitie kvalifikovaného personálu. Ak organizácia výrobcov v takom prípade použije svojich vlastných zamestnancov alebo členov výrobcov, dokumentuje sa odpracovaný čas.

Ak členský štát chce poskytnúť alternatívnu možnosť k všetkým uvedeným oprávneným personálnym nákladom, aby sa obmedzilo financovanie reálnych nákladov, stanoví vopred a riadne oprávneným spôsobom štandardné paušálne sumy do výšky najviac 20 % schváleného operačného fondu. Toto percento je možné zvýšiť v náležite opodstatnených prípadoch.

Aby organizácie výrobcov mohli požadovať tieto štandardné paušálne sadzby, musia predložiť dôkaz o vykonaní činnosti k spokojnosti členského štátu.

c) právne a administratívne náklady v prípade zlučovania organizácií výrobcov alebo ich nadobudnutia, ako aj právne a administratívne náklady súvisiace s vytvorením nadnárodných organizácií výrobcov alebo nadnárodných združení organizácií výrobcov, realizačné štúdie a návrhy objednané organizáciami výrobcov v tejto súvislosti.

3. Príjmové alebo cenové dodatky mimo predchádzania krízam a krízového riadenia.

4. Náklady na poistenie mimo opatrení poistenia úrody uvedených v hlave III kapitole III oddiele 6.

5. Preplácanie úverov prijatých na operáciu vykonávanú pred začatím operačného programu inú ako operácie uvedené v článku 48 ods. 4, 49 ods. 3 a 74.

6. Nákup nezastavanej pôdy v hodnote viac ako 10 % všetkých oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu, s výnimkou prípadu, ak je nákup potrebný na realizáciu investície, ktorá je súčasťou operačného programu, vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch možno stanoviť vyššie percento pre operácie týkajúce sa ochrany životného prostredia.

7. Náklady na zasadnutia a vzdelávacie programy s výnimkou nákladov, ktoré sa týkajú operačného programu vrátane denných diét, dopravných nákladov a nákladov na ubytovanie, na paušálnom základe, ak sa uplatňuje.

8. Operácie alebo náklady súvisiace s množstvami, ktoré vyrobili členovia organizácie výrobcov mimo Únie.

9. Operácie, ktoré by mohli narušiť hospodársku súťaž pri iných hospodárskych činnostiach organizácie výrobcov.

10. Zariadenia z druhej ruky, ktoré sa nakúpili s podporou Únie alebo vnútroštátnou podporou v predchádzajúcich siedmich rokoch.

11. Investície do dopravných prostriedkov, ktoré organizácia výrobcov plánuje používať na predaj alebo distribúciu s výnimkou:

a) investícií do prostriedkov vnútornej dopravy, organizácia výrobcov pri nákupe príslušnému členskému štátu riadne odôvodní, že sa investície použijú výhradne na internú dopravu,

b) dodatočných zariadení vozidiel pre chladiarenskú prepravu alebo prepravu s kontrolovanou atmosférou.

12. Nájom ako alternatíva k nákupu, s výnimkou nájmu, ktorý je ekonomicky oprávnený k spokojnosti členského štátu.

13. Prevádzkové náklady na prenajatý tovar.

14. Výdavky spojené s lízingovými zmluvami (dane, úroky, poistné náklady atď.) a prevádzkové náklady okrem:

a) samotného lízingu v rámci limitov čistej trhovej hodnoty položky a v rámci podmienok ustanovených v článku 55 ods. 1 prvom pododseku písm. b) nariadenia (ES) č. 1974/2006,

b) lízingu na zariadenie z druhej ruky, na ktoré sa v predchádzajúcich siedmich rokoch nezískala podpora Únie ani vnútroštátna podpora.

15. Propagácia jednotlivých obchodných označení alebo označení obsahujúcich zemepisné údaje okrem:

 ochranných/obchodných známok organizácie výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo dcérskych spoločností v situácii uvedenej v článku 50 ods. 9,

 všeobecnej propagácie a propagácie značiek kvality,

 nákladov na propagačnú tlač na obaloch alebo na štítky v rámci ktorejkoľvek z predchádzajúcich zarážok za podmienky, že je to ustanovené v operačnom programe

Zemepisné názvy sú povolené iba:

a) ak ide o chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie patriace do predmetu úpravy nariadenia Rady (EHS) č. 510/2006 ( 50 ), alebo

b) ak sú tieto zemepisné názvy vo všetkých prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje ustanovenie písmena a), druhoradé vo vzťahu k základnej výpovedi propagácie.

Propagačný materiál na všeobecnú propagáciu a propagáciu značiek kvality obsahuje znak Európskej únie (iba v prípade vizuálnych médií) a obsahuje tento text: „Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskej únie“. Organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a dcérske spoločnosti nachádzajúce sa v situácii uvedenej v článku 50 ods. 9 pri propagovaní svojich ochranných/obchodných známok nepoužívajú znak Európskej únie.

16. Subdodávateľské alebo outsourcingové zmluvy týkajúce sa operácií alebo výdavkov uvedených v tomto zozname ako neoprávnené na podporu.

17. DPH okrem nenávratnej DPH, ako sa uvádza v článku 71 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

18. Akékoľvek vnútroštátne alebo regionálne daňové poplatky.

19. Úroky z dlhov, okrem prípadu, keď sa príspevok poskytuje v inej forme ako nenávratná priama pomoc.

20. Nákup nehnuteľností, ktoré boli kúpené s podporou Únie alebo vnútroštátnou podporou v predchádzajúcich desiatich rokoch.

21. Investície do akcií spoločností, ak tieto investície predstavujú finančné investície s výnimkou investícií, ktoré priamo prispievajú k dosiahnutiu cieľov operačného programu.

22. Náklady vzniknuté iným stranám ako organizácia výrobcov alebo jej členovia a združenia organizácií výrobcov a ich členovia alebo dcérske spoločnosti v situácii uvedenej v článku 50 ods. 9.

23. Investície alebo podobné druhy akcií, ktoré sa nerealizujú v podnikoch a/alebo priestoroch organizácie výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo ich členov - výrobcov alebo dcérskej spoločnosti v situácii uvedenej v článku 50 ods. 9.

24. Opatrenia, na ktoré organizácia výrobcov zadala zákazku subdodávateľom mimo Únie.
PRÍLOHA X

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA STIAHNUTIE VÝROBKOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 76 ODS. 2 Z TRHU

1. Výrobky sú:

 celé,

 zdravé; vylúčené sú výrobky napadnuté hnilobou alebo inak poškodené tak, že nie sú vhodné na spotrebu,

 čisté, prakticky bez viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov a poškodenia spôsobeného škodcami,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzej chuti a/alebo zápachu.

2. Výrobky musia byť dostatočne vyvinuté a zrelé v závislosti od druhu.

3. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

▼M11
PRÍLOHA XIMaximálna výška podpory na stiahnutie z trhu uvedené v článku 79 ods. 1

Výrobok

Maximálna podpora (EUR/100 kg)

Bezplatná distribúcia

Iné miesta určenia

Karfiol

15,69

10,52

Rajčiaky (1. jún – 31. október)

7,25

7,25

Rajčiaky (1. november – 31. máj)

27,45

18,30

Jablká

16,98

13,22

Hrozno

39,16

26,11

Marhule

40,58

27,05

Nektárinky

26,90

26,90

Broskyne

26,90

26,90

Hrušky

23,85

15,90

Baklažány

22,78

15,19

Melóny

31,37

20,91

Dyne červené

8,85

6,00

Pomaranče

21,00

21,00

Mandarínky

19,50

19,50

Klementínky

22,16

19,50

Satsumasy

19,50

19,50

Citróny

23,99

19,50

▼B
PRÍLOHA XIIDOPRAVNÉ NÁKLADY V RÁMCI BEZPLATNEJ DISTRIBÚCIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 81 ODS. 1

Vzdialenosť medzi miestom stiahnutia z trhu a miestom dodania

Dopravné náklady (EUR/t) (1)

Menej ako 25 km

18,2

Od 25 km do 200 km

41,4

Od 200 km do 350 km

54,3

Od 350 km do 500 km

72,6

Od 500 km do 750 km

95,3

750 km alebo viac

108,3

(1)   Príplatok za dopravu v chladiarenských vozidlách: 8,5 EUR/t.
PRÍLOHA XIII

ČASŤ A

NÁKLADY NA TRIEDENIE A BALENIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 82 ODS. 1Výrobok

Náklady na triedenie a balenie (EUR/t)

Jablká

187,7

Hrušky

159,6

Pomaranče

240,8

Klementínky

296,6

Broskyne

175,1

Nektárinky

205,8

Dyne červené

167,0

Karfiol

169,1

Ostatné výrobky

201,1

ČASŤ B

VETA NA OBALOCH VÝROBKOV UVEDENÁ V ČLÁNKU 82 ODS. 2

 Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) № )

 Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) no ]

 Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) č. ]

 Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) nr. )

 Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) Nr. )

 Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) nr ]

 Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ]

 Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) No )

 Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d’exécution (UE) no ]

▼M16

 Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) br.)

▼B

 Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) n. ]

 Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) Nr. ]

 Produktas skirtas nemokamai distribucijai [įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. ]

 Ingyenes szétosztásra szánt termék (/EU végrehajtási rendelet)

 Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta’ implimentazzjoni (UE) nru. ]

 Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringserordening (EU) nr. )

 Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr ]

 Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) n.o ]

 Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. ]

 Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) č. ]

 Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) št. ]

 Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o )

 Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) nr )
PRÍLOHA XIV

Informácie, ktoré je potrebné zahrnúť do výročnej správy členských štátov, ako sa uvádza v článku 97 písm. b)

Všetky informácie sú informácie, ktoré sa týkajú roka, za ktorý sa správa podáva. Patria medzi ne informácie o výdavkoch zaplatených po skončení roka, za ktorý sa správa podáva. Zahŕňajú informácie o vykonaných kontrolách a uplatnených sankciách v danom roku, vrátane kontrol vykonaných a sankcií uplatnených po skončení uvedeného roka. Informácie (ktoré sa počas roka menia) sú informácie platné k 31. decembru roku, za ktorý sa správa podáva.

ČASŤ A —    INFORMÁCIE NA RIADENIE TRHU

1.   Administratívne informácie

a) Vnútroštátne právne predpisy prijaté s cieľom vykonávať hlavu I kapitolu IV oddiel IVa a časť II hlavu II kapitolu II oddiel IA nariadenia (ES) č. 1234/2007 vrátane národnej stratégie udržateľných operačných programov uplatniteľnej na operačné programy realizované v roka, za ktorý sa podáva správa.

▼M3 —————

▼B

c) Informácie o organizáciách výrobcov, združeniach organizácií výrobcov a skupinách výrobcov:

 kódové číslo,

 názov a kontaktné údaje,

 dátum uznania (predbežného uznania v prípade skupín výrobcov),

 všetky zapojené právnické subjekty alebo jasne vymedzené časti právnických subjektov a všetky zapojené dcérske spoločnosti,

 počet členov (rozdelený medzi výrobcov a nevýrobcov) ako aj zmeny členstva počas roka,

 plocha, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina (celková plocha a plocha rozdelená podľa hlavných plodín), sortiment výrobkov a opis predaných konečných výrobkov (s uvedením ich hmotnosti a hodnôt podľa hlavných zdrojov), ako aj hlavné určenia výrobkov rozdelených podľa hodnoty (s podrobnými informáciami o výrobkoch predávaných pre trh s čerstvými výrobkami, výrobkami predanými na spracovanie a výrobkami, ktoré boli stiahnuté z trhu),

 zmeny v štruktúrach počas roka, najmä: novo uznané alebo vytvorené orgány, zrušenia a pozastavenia uznaní, zlúčenia spolu s dátumami týchto udalostí.

d) Informácie o medziodvetvových organizáciách:

 názov organizácie a kontaktné údaje,

 dátum uznania,

 sortiment výrobkov.

2.   Informácie týkajúce sa výdavkov

a) Organizácie výrobcov. Finančné údaje na každého príjemcu (organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov):

 operačný fond: celková suma, príspevky od Únie, členského štátu (vnútroštátna pomoc) a organizácie výrobcov a členov,

 opis úrovne finančnej pomoci Únie podľa článku 103d nariadenia (ES) č. 1234/2007,

 finančné údaje operačného programu rozdelené podľa organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov,

 hodnota predávanej výroby: hodnota spolu a rozdelená medzi jednotlivé právnické subjekty, ktoré tvoria organizáciu výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov,

 výdavky na operačný program rozdelené podľa opatrení a druhov akcií vybraných ako oprávnené na podporu,

 informácie o objeme stiahnutých výrobkov rozdelené podľa výrobkov a mesiacov a medzi celkovými objemami stiahnutými z trhu a objemami, ktoré sa stiahli z trhu na bezplatnú distribúciu, vyjadrenými v tonách,

 zoznam schválených orgánov na účely článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

b) Skupiny výrobcov. Finančné údaje na každého príjemcu:

 celková suma, príspevky od Únie, členského štátu, skupiny výrobcov a členov,

 príspevok členského štátu s uvedením medzisúčtov za skupiny výrobcov v prvom, druhom, treťom, štvrtom a piatom roku prechodného obdobia,

 výdavky na investície požadované na získanie uznania podľa článku 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozdelené podľa príspevkov od Únie, členského štátu a skupiny výrobcov,

 hodnota predávanej výroby s medzisúčtami za skupiny plodín v prvom, druhom, treťom, štvrtom a piatom roku prechodného obdobia.

3.

Informácie o vykonávaní národnej stratégie:

 súhrnný opis pokroku dosiahnutého pri vykonávaní operačných programov s rozdelením podľa všetkých druhov opatrení podľa článku 19 ods. 1 písm. g). Tento opis je založený na finančných a spoločných ukazovateľoch výstupov a výsledkov a zhŕňa informácie z výročných správ o pokroku, ktoré organizácie výrobcov odovzdávajú v súvislosti s operačnými programami,

 ak členský štát uplatňuje článok 182 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1234/2007, opíše sa príslušná štátna pomoc,

 zhrnutie výsledkov hodnotení operačných programov v polovici trvania, ktoré organizácie výrobcov odovzdávajú vrátane prípadných kvalitatívnych hodnotení výsledkov a vplyvu environmentálnych akcií zameraných na zabránenie pôdnej erózii, obmedzenie používania výrobkov na ochranu rastlín a/alebo lepšie hospodárenie s nimi, ochranu biotopov a biodiverzity alebo zachovanie krajiny,

 zhrnutie väčších problémov, ktoré nastali pri vykonávaní a riadení národnej stratégie a akéhokoľvek prijatého opatrenia, a prípadne aj uvedenie toho, či sa národná stratégia aktualizovala, a dôvodu aktualizácie. Kópia aktualizovanej stratégie sa pripojí k výročnej správe,

 zhrnutie analýz vykonaných podľa článku 110 ods. 1 druhého pododseku.

V roku 2012 sa do výročnej správy zahrnie aj hodnotiaca správa za rok 2012 uvedená v článku 127 ods. 4 druhom pododseku.

4.

Zoznam schválených prvých spracovateľov a odberateľov s rozdelením podľa výrobkov v prípade členských štátov, ktoré využívajú prechodné opatrenie uvedené v článku 203a ods. 6 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

ČASŤ B —    INFORMÁCIE NA VYROVNANIE ÚČTOV

5.

Informácie o kontrolách a sankciách:

 kontroly vykonané členským štátom: údaje o navštívených orgánoch a dátumoch návštevy,

 miery kontroly,

 výsledky kontrol,

 uplatnené sankcie.
PRÍLOHA XV

ČASŤ A

Oznamovanie cien uvedené v článku 98 ods. 1Výrobok

Druh/odroda

Obchodná úprava/veľkosť

Reprezentatívne trhy

Rajčiaky

okrúhle

veľkosť 57-100 mm, voľne ložené v baleniach s hmotnosťou okolo 5-6 kg

Flanders (BE)

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Almeria (ES)

Granada (ES)

Tenerife (ES)

Murcia (ES)

Rhône-Méditerranée (FR)

Bretagne (FR)

Budapest (HU)

Lecce (IT)

Vittoria (IT)

Westland (NL)

Kalisko-pleszewski (PL)

Algarve (PT)

Galați (RO)

strapce

voľne ložené v baleniach s hmotnosťou okolo 3-6 kg

cherry

tácne s hmotnosťou okolo 250-500 g

 
 

Marhule

všetky druhy a odrody

veľkosť 45-50 mm

tácne alebo balenia s hmotnosťou okolo 6-10 kg

Sofia (BG)

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Murcia (ES)

Valencia (ES)

Rhône-Méditerranée (FR)

Budapest (HU)

Napoli (IT)

Bologna (IT)

Nektárinky

biela dužina

veľkosť A/B

tácne alebo balenia s hmotnosťou okolo 6-10 kg

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Lleida (ES)

Zaragoza (ES)

Rhône-Méditerranée (FR)

Ravenna (IT)

Forli (IT)

Metaponoto (IT)

žltá dužina

veľkosť A/B

tácne alebo balenia s hmotnosťou okolo 6-10 kg

Broskyne

biela dužina

veľkosť A/B

tácne alebo balenia s hmotnosťou okolo 6-10 kg

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Lleida (ES)

Murcia (ES)

Huesca (ES)

Rhône-Méditerranée (FR)

Budapest (HU)

Caserta (IT)

Forli (IT)

Cova da Beira (PT)

žltá dužina

veľkosť A/B

tácne alebo balenia s hmotnosťou okolo 6-10 kg

Stolové hrozno

Muscatel

tácne alebo balenia s hmotnosťou 1 kg

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Alicante (ES)

Murcia (ES)

Rhône-Méditerranée (FR)

Sud-Ouest (FR)

Budapest (HU)

Bari (IT)

Taranto (IT)

Catania (IT)

Algarve (PT)

Chasselas

Alphonse Lavallée

Italia

Black magic

Red Globe

Victoria

Seedless (Sugarone/Thomson)

Hrušky

Blanquilla

veľkosť 55/60, balenia s hmotnosťou okolo 5-10 kg

Flanders (BE)

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Lleida (ES)

Zaragoza (ES)

Val de Loire — Centre (FR)

Budapest (HU)

Ferrara (IT)

Modena (IT)

Geldermalsen (NL)

Grójecko-warecki (PL)

Oeste (PT)

Conference

veľkosť 60/65+, balenia s hmotnosťou okolo 5-10 kg

Williams

veľkosť 65+/75+, balenia s hmotnosťou okolo 5-10 kg

Rocha

Abbé Fétel

veľkosť 70/75, balenia s hmotnosťou okolo 5-10 kg

Kaiser

Doyenné du Comice

veľkosť 75/90, balenia s hmotnosťou okolo 5-10 kg

Jablká

Golden delicious

veľkosť 70/80, balenia s hmotnosťou okolo 5-20 kg

Gleisdorf (AT)

Flanders (BE)

Praha (CZ)

Niedersachsen (DE)

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Lleida (ES)

Rhône-Méditerranée (FR)

Val de Loire — Centre (FR)

Braeburn

Jonagold (or Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny smith

Red delicious a iné červené odrody

Boskoop

Gala

veľkosť 65/70, balenia s hmotnosťou okolo 5-20 kg

Sud-Ouest (FR)

Budapest (HU)

Trento (IT)

Bolzano (IT)

Geldermalsen (NL)

Grójecko-warecki (PL)

Lubelsko-sandomierski (PL)

Oeste (PT)

Mureș (RO)

Elstar

Cox orange

Satsumasy

všetky odrody

veľkosti 1-X - 2, balenia s hmotnosťou okolo 10-20 kg

Valencia (ES)

Citróny

všetky odrody

veľkosti 3-4, balenia s hmotnosťou okolo 10 kg

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Alicante (ES)

Murcia (ES)

Catania (IT)

Siracusa (IT)

Klementínky

všetky odrody

veľkosti 1-X - 3, balenia s hmotnosťou okolo 5-15 kg

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Castellon (ES)

Valencia (ES)

Corigliano (IT)

Catania (IT)

Mandarínky

všetky odrody

veľkosti 1 - 2, balenia s hmotnosťou okolo 8-10 kg

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Castellon (ES)

Valencia (ES)

Palermo (IT)

Siracusa (IT)

Algarve (PT)

Pomaranče

Salustiana

veľkosť 6-9, balenia s hmotnosťou okolo 10-20 kg

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Alicante (ES)

Valencia (ES)

Sevilla (ES)

Catania (IT)

Siracusa (IT)

Algarve (PT)

Navelinas

Navelate

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Cukety

všetky odrody

veľkosť 14-21 voľne uložené v balení

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Almeria (ES)

Rhône-Méditerranée (FR)

Bari (IT)

Latina (IT)

Barendrecht (NL)

Čerešne

všetky sladké odrody

veľkosti 22 a viac voľne uložené v balení

Sofia (BG)

Praha (CZ)

Rheinland-Pfalz (DE)

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Zaragoza (ES)

Rhône-Méditerranée (FR)

Budapest (HU)

Bari (IT)

Grójecko-warecki (PL)

Cova da Beira (PT)

Iași (RO)

Uhorky šalátové

hladké odrody

veľkosti 350-500 g usporiadané v balení

Sofia (BG)

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Almeria (ES)

Val de Loire — Centre (FR)

Budapest (HU)

Bari (IT)

Vittoria (IT)

Barendrecht (NL)

Kalisko-pleszewski (PL)

Cesnak

biely

veľkosť 50-80 mm, balenia s hmotnosťou okolo 2-5 kg

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Cuenca (ES)

Cordoba (ES)

Sud-Ouest (FR)

Budapest (HU)

Rovigo (IT)

fialový

Slivky

ringloty

veľkosť 35 mm a viac

Sofia (BG)

Baden-Würtemberg (DE)

Murcia (ES)

Sud-Ouest (FR)

Budapest (HU)

Modena (IT)

Grójecko-warecki (PL)

Argeș (RO)

Caraș-Severin (RO)

európske slivky

(President, Stanley, Čačanska, atď.)

veľkosť 35 mm a viac

Santa Rosa

veľkosť 40 mm a viac

japonské slivky (Golden Japan, atď.)

veľkosť 40 mm a viac

Sladká paprika

zelená hranatá

veľkosť 70 mm a viac

Sofia (BG)

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Almeria (ES)

Murcia (ES)

Budapest (HU)

Brindisi (IT)

Vittoria (IT)

Westland (NL)

Oeste (PT)

farebná (červená, žltá atď.) hranatá

biela

veľkosť 50 mm a viac

zelená podlhovastá

veľkosť 40 mm a viac

Šalát

ľadový

veľkosť 400 g a viac, balenia 8 - 12

Nordrhein-Westfalen (DE)

Athens (EL)

Thessaloniki (EL)

Almeria (ES)

Murcia (ES)

Rhône-Méditerranée (FR)

Bari (IT)

Grubbenvorst (NL)

Oeste (PT)

London (UK)

Iné odrody hlávkového šalátu (vrátane batavie)

veľkosť 400 g a viac, balenia 8 - 12

Jahody

všetky odrody

balenia 250 / 500 g

Flanders (BE)

Nordrhein-Westfalen (DE)

Huelva (ES)

Sud-Ouest (FR)

Salerno (IT)

Barendrecht (NL)

Płocki (PL)

Algarve (PT)

London (UK)

pestované huby

zatvorené

stredne veľké (30-65 mm)

La Rioja (ES)

Val de Loire – Centre (FR)

Dublin (IE)

Budapest (HU)

Barendrecht (NL)

Poznański (PL)

London (UK)

Kivi

Hayward

veľkosti 105-125 g, balenia s hmotnosťou okolo 3-10 kg

Athens (EL)

Sud-Ouest (FR)

Latina (IT)

Cuneo (IT)

Verona (IT)

Grande Porto (PT)

ČASŤ B

Zoznam ovocia a zeleniny a iných výrobkov uvedených v článku 98 ods. 3

 karfiol,

 špargľa,

 baklažán,

 avokádo,

 mrkva,

 cibuľa,

 fazuľa,

 pór,

 dyne červené,

 melóny,

 lieskové orechy,

 višne,

 kapusta,

 zemiaky.
PRÍLOHA XVI

SYSTÉM VSTUPNÝCH CIEN UVEDENÝ V ODDIELE 1 KAPITOLE I HLAVE IV

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry sa opis výrobkov považuje len za orientačný. Rozsah pôsobnosti opatrení ustanovených v oddiele 1 kapitole I hlave IV je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich podobe v čase prijatia najnovšej zmeny a doplnenia tohto nariadenia. Ak sa pred číselným znakom KN nachádza výraz „ex“, rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je určený rozsahom pôsobnosti číselného znaku KN, ako aj opisom výrobkov a zodpovedajúcim obdobím uplatňovania.ČASŤ A

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie uplatňovania

ex070200 00

Rajčiaky

od 1. januára do 31. decembra

ex070700 05

Uhorky šalátové (1)

od 1. januára do 31. decembra

ex070990 80

Artičoky

od 1. novembra do 30. júna

0709 90 70

Cukety

od 1. januára do 31. decembra

ex080510 20

Sladké pomaranče, čerstvé

od 1. decembra do 31. mája

ex080520 10

Klementínky

od 1. novembra do konca februára

ex080520 30

ex080520 50

ex080520 70

ex080520 90

Mandarínky (vrátane tangerínok a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. novembra do konca februára

ex080550 10

Citróny (Citrus limon, Citrus limonum)

od 1. júna do 31. mája

ex080610 10

Stolové hrozno

od 21. júla do 20. novembra

ex080810 80

Jablká

od 1. júla do 30. júna

ex080820 50

Hrušky

od 1. júla do 30. apríla

ex080910 00

Marhule

od 1. júna do 31. júla

ex080920 95

Čerešne, okrem višní

od 21. mája do 10. augusta

ex080930 10

ex080930 90

Broskyne, vrátane nektáriniek

od 11. júna do 30. septembra

ex080940 05

Slivky

od 11. júna do 30. septembra

(1)   Iné ako uhorky uvedené v časti B tejto prílohy.ČASŤ B

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie uplatňovania

ex070700 05

Uhorky šalátové určené na spracovanie

od 1. mája do 31. októbra

ex080920 05

Višne (Prunus cerasus)

od 21. mája do 10. augusta
PRÍLOHA XVIIREPREZENTATÍVNE TRHY UVEDENÉ V ČLÁNKU 134 ODS. 1 PÍSM. a)

Členský(-é) štát(-y)

Reprezentatívne trhy

Belgicko a Luxembursko

Brusel

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Dánsko

Kodaň

Nemecko

Hamburg, Mníchov, Frankfurt, Kolín, Berlín

Estónsko

Tallin

Írsko

Dublin

Grécko

Atény, Solún

Španielsko

Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia

Francúzsko

Paríž – Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse

▼M16

Chorvátsko

Záhreb

▼B

Taliansko

Miláno

Cyprus

Nikózia

Lotyšsko

Riga

Litva

Vilňus

Maďarsko

Budapešť

Malta

Attard

Holandsko

Rotterdam

Rakúsko

Viedeň – Inzersdorf

Poľsko

Ożarów Mazowiecki – Bronisze, Poznaň

Portugalsko

Lisabon, Porto

Rumunsko

Bukurešť, Constanza

Slovinsko

Ľubľana

Slovensko

Bratislava

Fínsko

Helsinki

Švédsko

Helsingborg, Štokholm

Spojené kráľovstvo

Londýn

▼M20
PRÍLOHA XVIII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA I ODDIEL 2

Znenie opisu tovaru nemá vplyv na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia tohto nariadenia.Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie uplatňovania

Spúšťacie úrovne (v tonách)

78.0015

0702 00 00

rajčiaky

od 1. októbra do 31. mája

462 389

78.0020

od 1. júna do 30. septembra

30 766

78.0065

0707 00 05

uhorky šalátové

od 1. mája do 31. októbra

13 080

78.0075

od 1. novembra do 30. apríla

15 100

78.0085

0709 91 00

artičoky

od 1. novembra do 30. júna

12 663

78.0100

0709 93 10

cukety

od 1. januára do 31. decembra

112 241

78.0110

0805 10 20

pomaranče

od 1. decembra do 31. mája

252 542

78.0120

0805 20 10

klementínky

od 1. novembra do konca februára

82 192

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

mandarínky (vrátane tangeríniek a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. novembra do konca februára

81 570

78.0155

0805 50 10

citróny

od 1. júna do 31. decembra

310 090

78.0160

od 1. januára do 31. mája

51 670

78.0170

0806 10 10

stolové hrozno

od 21. júla do 20. novembra

124 303

78.0175

0808 10 80

jablká

od 1. januára do 31. augusta

553 379

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

72 914

78.0220

0808 30 90

hrušky

od 1. januára do 30. apríla

183 233

78.0235

od 1. júla do 31. decembra

25 489

78.0250

0809 10 00

marhule

od 1. júna do 31. júla

4 930

78.0265

0809 29 00

čerešne okrem višní

od 21. mája do 10. augusta

33 967

78.0270

0809 30

broskyne vrátane nektáriniek

od 11. júna do 30. septembra

2 712

78.0280

0809 40 05

slivky

od 11. júna do 30. septembra

10 441

▼B
PRÍLOHA XIXTABUĽKA ZHODY UVEDENÁ V ČLÁNKU 149

Nariadenie (ES) č. 1580/2007

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 2a

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Článok 10

Článok 10

Článok 11

Článok 11

Článok 12

Článok 12

Článok 13

Článok 12a

Článok 14

Článok 13

Článok 15

Článok 14

Článok 15

Článok 16

Článok 16

Článok 17

Článok 18

Článok 19

Článok 20

Článok 17

Článok 20a

Článok 18

Článok 21

Článok 19

Článok 22

Článok 20

Článok 23

Článok 21

Článok 24

Článok 22

Článok 25

Článok 23

Článok 26

Článok 24

Článok 27

Článok 25

Článok 28

Článok 26

Článok 29

Článok 27

Článok 30

Článok 28

Článok 31

Článok 29

Článok 32

Článok 30

Článok 33

Článok 31

Článok 34

Článok 33

Článok 35

Článok 36

Článok 34

Článok 37

Článok 35

Článok 38

Článok 36

Článok 39

Článok 37

Článok 40

Článok 38

Článok 41

Článok 39

Článok 42

Článok 40

Článok 43

Článok 41

Článok 44

Článok 42

Článok 45

Článok 43

Článok 46

Článok 44

Článok 47

Článok 45

Článok 48

Článok 46

Článok 49

Článok 47

Článok 50

Článok 48

Článok 51

Článok 49

Článok 52

Článok 50

Článok 53

Článok 51

Článok 54

Článok 52

Článok 55

Článok 53

Článok 56

Článok 54

Článok 57

Článok 55

Článok 58

Článok 56

Článok 59

Článok 57

Článok 60

Článok 58

Článok 61

Článok 59-60

Článok 62

Článok 61

Článok 63

Článok 62

Článok 64

Článok 63

Článok 65

Článok 64

Článok 66

Článok 65

Článok 67

Článok 66

Článok 68

Článok 67

Článok 69

Článok 68

Článok 70

Článok 69

Článok 71

Článok 70

Článok 72

Článok 71

Článok 73

Článok 72

Článok 74

Článok 73

Článok 75

Článok 74

Článok 76

Článok 75

Článok 77

Článok 76

Článok 78

Článok 77

Článok 79

Článok 78

Článok 80

Článok 79

Článok 81

Článok 80

Článok 82

Článok 81

Článok 83

Článok 82

Článok 84

Článok 83

Článok 85

Článok 84

Článok 86

Článok 85

Článok 87

Článok 86

Článok 88

Článok 87

Článok 89

Článok 88

Článok 90

Článok 89

Článok 91

Článok 90

Článok 92

Článok 93

Článok 91

Článok 94

Článok 92

Článok 94a

Článok 93

Článok 95

Článok 94

Článok 96

Článok 95 ods. 4

Článok 97

Článok 95

Článok 98

Článok 96

Článok 99

Článok 97

Článok 100

Článok 99

Článok 101

Článok 100

Článok 102

Článok 101

Článok 103

Článok 102

Článok 104

Článok 103

Článok 105

Článok 104

Článok 106

Článok 105 ods. 1

Článok 107

Článok 105 ods. 2 a 3

Článok 108

Článok 106

Článok 109

Článok 107

Článok 110

Článok 108

Článok 111

Článok 109

Článok 112

Článok 110

Článok 113

Článok 111

Článok 114

Článok 112

Článok 115

Článok 113

Článok 116

Článok 114

Článok 117

Článok 115

Článok 118

Článok 116

Článok 119

Článok 117

Článok 120

Článok 118

Článok 121

Článok 119

Článok 122

Článok 120

Článok 123

Článok 121