2011R0408 — SK — 17.12.2014 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 408/2011

z 27. apríla 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o formát na zasielanie údajov

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 108, 28.4.2011, p.21)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1264/2014 z 26. novembra 2014,

  L 341

6

27.11.2014
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 408/2011

z 27. apríla 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o formát na zasielanie údajov

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov ( 1 ), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1185/2009 sa vytvára nový rámec pre tvorbu porovnateľnej európskej štatistiky o predaji a využívaní pesticídov.

(2)

V súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1185/2009 majú členské štáty zasielať štatistické údaje v elektronickej podobe v súlade s vhodným technickým formátom, ktorý prijme Komisia.

(3)

V záujme zabezpečenia dôvernosti bude do zasielaného súboru doplnený príznak označujúci, či sú, alebo nie sú zasielané informácie o danej látke, chemickej triede, kategórii produktu alebo hlavnej skupine dôverné.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:▼M1

Článok 1

Členské štáty zasielajú štatistické údaje o pesticídoch uvedené v prílohe I a II k nariadeniu (ES) č. 1185/2009, pričom použijú definície štruktúry údajov podľa SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). Údaje sa poskytujú Komisii (Eurostatu) prostredníctvom služieb jednotného kontaktného miesta alebo sa sprístupnia Komisii (Eurostatu) na vyhľadávanie v elektronickej forme.

Článok 2

Údaje o uvádzaní pesticídov na trh sa Komisii (Eurostatu) poskytujú v štruktúre stanovenej v prílohe I.

Údaje o poľnohospodárskom využívaní pesticídov sa Komisii (Eurostatu) poskytujú v štruktúre stanovenej v prílohe II.

▼B

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA I

Štruktúra štatistických údajov o uvádzaní pesticídov na trh

Zasielané súbory majú túto štruktúru údajov:Číslo

Kolónka

Poznámky

1

Krajina

napr. Francúzsko

2

Rok

referenčný rok príslušných údajov (napr. 2010)

3

Hlavná skupina

kódy uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1185/2009

4

Kategórie prípravkov

 

5

Chemická trieda

 

6

Účinná látka

 

7

Hodnota sledovaného údaja (predané množstvo)

v kilogramoch látky

8

Pri poliach číslo 3, 4, 5 a 6 sa uvádza značka dôvernosti

značka
PRÍLOHA II

Štruktúra štatistických údajov o poľnohospodárskom využívaní pesticídov

Zasielané súbory majú túto štruktúru údajov:Číslo

Kolónka

Poznámky

1

Krajina

napr. Francúzsko

2

Rok

referenčný rok príslušných údajov (napr. 2010)

3

Plodina

členenie na jednotlivé plodiny

4

Účinná látka

kódy uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1185/2009

5

Hodnota sledovaného údaja: množstvo látky použité na plodinu

v kilogramoch látok

6

Hodnota sledovaného údaja: pestovateľská plocha plodiny, na ktorej sa táto látka použila

v hektároch

7

Značka dôvernosti

značka( 1 ) Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 1.