2011O0014 — SK — 01.05.2015 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 20. septembra 2011

o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému

(prepracované znenie)

(ECB/2011/14)

(2011/817/EÚ)

(Ú. v. ES L 331, 14.12.2011, p.1)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014

L 91

3

2.4.2015