2011D0523 — SK — 28.02.2012 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE RADY

z 2. septembra 2011,

ktorým sa čiastočne pozastavuje vykonávanie Dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sýrskou arabskou republikou

(2011/523/EÚ)

(Ú. v. ES L 228, 3.9.2011, p.19)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTIE RADY 2012/123/SZBP z 27. februára 2012,

  L 54

18

28.2.2012
▼B

ROZHODNUTIE RADY

z 2. septembra 2011,

ktorým sa čiastočne pozastavuje vykonávanie Dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sýrskou arabskou republikou

(2011/523/EÚ)RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dňa 18. januára 1977 Európske hospodárske spoločenstvo a Sýrska arabská republika uzavreli dohodu o spolupráci ( 1 ) („dohoda o spolupráci“) na podporu celkovej spolupráce s cieľom posilniť vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami.

(2)

Dohoda o spolupráci je založená na spoločnom želaní udržať a posilniť svoje priateľské vzťahy v súlade s princípmi charty OSN.

(3)

Podľa článku 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii Únia vo vzťahoch so zvyškom sveta prispieva k mieru, bezpečnosti a ochrane ľudských práv, ako aj k prísnemu dodržiavaniu a rozvoju medzinárodného práva, najmä k dodržiavaniu zásad Charty Organizácie Spojených národov.

(4)

Podľa článku 21 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii činnosť Únie na medzinárodnej scéne sa spravuje zásadami, ktoré sa uplatnili pri jej založení, rozvoji a rozšírení a ktoré hodlá podporovať vo zvyšku sveta: demokracia, právny štát, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd, zachovávanie ľudskej dôstojnosti, rovnosť a solidarita a dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva.

(5)

Od marca 2011 narastajú protesty proti zneužívaniu moci sýrskymi úradníkmi na pozadí rastúcej ekonomickej a politickej nespokojnosti. Mierne protesty v okrajových regiónoch sa rozrástli do celoštátneho povstania. Sýrske orgány reagovali a naďalej reagujú mimoriadne násilným spôsobom prostredníctvom streľby do pokojne demonštrujúcich občanov.

(6)

Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva predložila 18. augusta 2011 vyhlásenie o „Situácii ľudských práv v Sýrskej arabskej republike“ na sedemnástom zvláštnom zasadaní Rady OSN pre ľudské práva. V tejto správe pripomenula, že v správe vyšetrovacej misie v Sýrii z 18. augusta, ktorá bola vykonaná na základe požiadavky Rady pre ľudské práva, bolo konštatované rozšírené alebo systematické porušovanie ľudských práv sýrskymi bezpečnostnými zložkami a vojenskými silami, ktoré zahŕňa vraždy, násilné únosy, mučenie, obmedzenie slobody a perzekúciu. Vysoká komisárka sa domnievala, že rozsah a povaha týchto činov môže predstavovať zločiny proti ľudskosti a vyzvala členov Bezpečnostnej rady, aby zvážili predloženie súčasnej situácie v Sýrii Medzinárodnému trestnému súdu.

(7)

V rovnaký deň Únia odsúdila brutálnu kampaň vedenú Bašírom Al-Asadom a jeho režimom proti vlastnému obyvateľstvu, ktorá viedla k zabitiu alebo zraneniu mnohých sýrskych obyvateľov. Únia opakovane zdôraznila, že surové represie musia byť zastavené, musia byť prepustení zadržaní protestujúci, musí byť umožnený voľný prístup medzinárodným humanitárnym organizáciám a organizáciám pôsobiacim v oblasti ľudských práv a médiám, a musí byť začatý skutočný a inkluzívny dialóg na národnej úrovni. Sýrsky režim však naďalej odmieta výzvy zo strany Únie a širšieho medzinárodného spoločenstva.

(8)

Rada OSN pre ľudské práva prijala 23. augusta 2011 rezolúciu o závažnom porušovaní ľudských práv v Sýrskej arabskej republike, v ktorej rozhodne odsúdila pokračujúce závažné porušovanie ľudských práv sýrskymi orgánmi, zopakovala výzvu sýrskym orgánom, aby plnili záväzky vyplývajúcej z medzinárodného práva, zdôraznila potrebu medzinárodného, transparentného, nezávislého a rýchleho vyšetrenia údajných porušení medzinárodného práva vrátane činov, ktoré môžu predstavovať zločiny proti ľudskosti a patrične potrestali osoby, ktoré za tieto činy zodpovedajú. Preto rozhodla o vyslaní nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie do Sýrie, ktorej cieľom bude prešetriť porušenia medzinárodného práva v oblasti ľudských práv v Sýrii.

(9)

Podľa preambuly Dohody o spolupráci obe zmluvné strany prostredníctvom uzavretia tejto dohody vyjadrujú spoločné želanie udržať a posilniť priateľské vzťahy v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov. V súčasnej situácii je Únia presvedčená, že sú v Sýrii jasne porušované zásady Charty Organizácie Spojených národov, ktoré predstavujú základ spolupráce Sýrie a Únie.

(10)

Vzhľadom na extrémnu závažnosť porušenia záväzkov zo strany Sýrie v rozpore so všeobecným medzinárodnym právom a zásadami Charty Organizácie Spojených národov sa Únia rozhodla prijať dodatočné reštriktívne opatrenia voči režimu v Sýrii.

(11)

V tejto súvislosti by sa vykonávanie dohody o spolupráci malo čiastočne pozastaviť až do doby, kým sýrske orgány ukončia systematické porušovanie ľudských práv a bude možné sa domnievať, že spĺňajú zásady všeobecného medzinárodného práva a zásady, ktoré tvoria základ dohody o spolupráci.

(12)

Vzhľadom na to, že pozastavenie by malo byť zacielené len na sýrske štátne orgány a nie na občanov Sýrie, je potrebné obmedziť jeho rozsah. Keďže v súčasnosti ropa a ropné produkty pre sýrsky režim predstavujú najväčšie zisky, a tým tiež podporujú represívne politiky, malo by sa pozastavenie Dohody o spolupráci obmedziť na ropu a ropné produkty,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:Článok 1

Platnosť článkov 12, 14 a 15 Dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sýrskou arabskou republikou sa pozastavuje, pokiaľ ide o opatrenia uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa oznámi Sýrskej arabskej republike.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
PRÍLOHA

Zoznam opatrení uvedených v článku 1

1) Dovoz ropy a ropných produktov do Únie, ak

a) pochádzajú zo Sýrie; alebo

b) boli vyvezené zo Sýrie.

2) Nákup ropy alebo ropných produktov, ktoré sa nachádzajú v Sýrii alebo pochádzajú zo Sýrie.

3) Preprava ropy alebo ropných produktov, ak pochádzajú zo Sýrie alebo boli vyvezené zo Sýrie do inej krajiny.

4) Priame alebo nepriame poskytovanie financovania alebo finančnej pomoci vrátane finančných derivátov, ako aj poistenia a zaistenia v súvislosti s bodmi 1), 2) a 3).

5) Vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie zákazov ustanovených v odseku 1), 2), 3) alebo 4).

▼M1

6) Predaj, dodávky, prevod alebo vývoz zlata, drahých kovov a diamantov, ako sú uvedené ďalej, priamo alebo nepriamo bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii alebo nie, sýrskej vláde, sýrskym verejným orgánom, podnikom a agentúram, Sýrskej centrálnej banke, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu konajúcim v ich mene alebo na ich pokyn, či akémukoľvek subjektu alebo orgánu v ich vlastníctve alebo pod ich kontrolou.

7) Nákup, dovoz alebo preprava, priamo alebo nepriamo, zlata, drahých kovov a diamantov, ako sú uvedené ďalej, bez ohľadu na to, či majú pôvod v Sýrii alebo nie, od sýrskej vlády, sýrskych verejných orgánov, podnikov a agentúr, Sýrskej centrálnej banky a akejkoľvek osoby, subjektu alebo orgánu konajúcich v ich mene alebo na ich pokyn, či od akéhokoľvek subjektu alebo orgánu v ich vlastníctve alebo pod ich kontrolou, ako aj

8) priame alebo nepriame poskytovanie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb, financovania alebo finančnej pomoci v súvislosti s tovarom uvedeným v bodoch 6 a 7 sýrskej vláde, sýrskym verejným orgánom, podnikom a agentúram, Sýrskej centrálnej banke a akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu konajúcim v ich mene alebo na ich pokyn, či akémukoľvek subjektu alebo orgánu v ich vlastníctve alebo pod ich kontrolou.

Zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v tejto prílohe zahŕňajú tieto položky:Kód HS

Opis

7102

Diamanty, tiež opracované, ale nemontované ani nezasadené.

7106

Striebro (vrátane striebra plátovaného zlatom alebo platinou), netepané alebo vo forme polotovaru, alebo vo forme prachu.

7108

Zlato (vrátane zlata plátovaného platinou), netepané alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu.

7109

Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, ale nespracované viac ako na polotovar.

7110

Platina, netepaná alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu.

7111

Základné kovy, striebro alebo zlato, plátované platinou, ale nespracované viac ako na polotovar.

7112

Odpad a zvyšky drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi; ostatný odpad a zvyšky obsahujúce drahé kovy alebo zlúčeniny drahých kovov, druhov používaných hlavne na rekuperáciu drahých kovov.( 1 ) Ú.v. ES L 269, 27.9.1978, s. 2.