02011D0172 — SK — 23.03.2017 — 007.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE RADY 2011/172/SZBP

z 21. marca 2011

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte

(Ú. v. ES L 076 22.3.2011, s. 63)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE RADY 2012/159/SZBP z 19. marca 2012,

  L 80

18

20.3.2012

►M2

ROZHODNUTIE RADY 2012/723/SZBP z 26. novembra 2012,

  L 327

44

27.11.2012

 M3

ROZHODNUTIE RADY 2013/144/SZBP z 21. marca 2013,

  L 82

54

22.3.2013

 M4

ROZHODNUTIE RADY 2014/153/SZBP z 20. marca 2014,

  L 85

9

21.3.2014

 M5

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/486 z 20. marca 2015,

  L 77

16

21.3.2015

 M6

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/411 z 18. marca 2016,

  L 74

40

19.3.2016

►M7

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/496 z 21. marca 2017,

  L 76

22

22.3.2017

►M8

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/498 z 21. marca 2017,

  L 76

33

22.3.2017
▼B

ROZHODNUTIE RADY 2011/172/SZBP

z 21. marca 2011

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v EgypteČlánok 1

1.  Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, ktoré boli označené za osoby zodpovedné za spreneveru egyptských štátnych finančných prostriedkov, a s nimi spriazneným fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré sa uvádzajú v prílohe, alebo sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou.

2.  Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe, a to ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.  Príslušný orgán členského štátu môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, potom ako rozhodol, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a) nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb fyzických osôb uvedených v prílohe a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b) určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c) určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo

d) nevyhnutné na mimoriadne výdavky za predpokladu, že príslušný orgán najmenej dva týždne pred udelením povolenia oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by malo byť osobitné povolenie udelené.

Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto odseku.

▼M2

4.  Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) na uvedené finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie, ktoré bolo vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v odseku 1 do prílohy, alebo súdne alebo správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom alebo po ňom;

b) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zaistených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c) rozhodnutie nie je v prospech fyzickej ani právnickej osoby, subjektu ani orgánu, ktoré sú uvedené v prílohe, a

d) uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto odseku.

▼B

5.  Odsek 1 nebráni tomu, aby fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán zaradené do zoznamu uskutočnili platbu splatnú na základe zmluvy uzavretej pred dátumom, kedy boli takáto osoba, subjekt alebo orgán zaradené do prílohy, pod podmienkou, že dotknutý členský štát rozhodol, že príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sú uvedené v odseku 1.

▼M2

6.  Odsek 2 sa neuplatňuje, ak sa na zmrazené účty pripisujú:

a) úroky alebo iné výnosy z týchto účtov, alebo

b) platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, ku ktorému tieto účty začali podliehať opatreniam ustanoveným v odsekoch 1a 2, alebo

c) platby splatné na základe súdnych, správnych alebo arbitrážnych rozhodnutí vydaných v Únii alebo vykonateľných v dotknutom členskom štáte,

za predpokladu, že sa na všetky takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahujú opatrenia ustanovené v odseku 1.

▼B

Článok 2

1.  Rada na návrh členského štátu alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku rozhodne o vytvorení zoznamu uvedeného v prílohe a o jeho zmene a doplnení.

2.  Rada dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu oznámi rozhodnutie uvedené v odseku 1 vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť sa.

3.  Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma rozhodnutie uvedené v odseku 1 a dotknutú osobu, subjekt alebo orgán príslušne informuje.

Článok 3

1.  V prílohe sa uvádzajú dôvody zaradenia fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 1 ods. 1 do zoznamu.

2.  Okrem toho sa v prílohe pokiaľ možno uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov a orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania.

Článok 4

Na dosiahnutie čo najväčšieho účinku opatrení uvedených v článku 1 ods. 1 a 2 Únia vyzýva tretie štáty, aby prijali reštriktívne opatrenia podobné tým, ktoré sú ustanovené v tomto rozhodnutí.

▼M1

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

▼M7

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 22. marca 2018.

▼M1

Toto rozhodnutie podlieha neustálej revízii. Obnovuje sa alebo sa mení a dopĺňa podľa potreby, ak Rada nepovažuje jeho ciele za splnené.

▼B
PRÍLOHAZoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 1

 

Meno

(a prípadné prezývky)

Identifikačné údaje

Dôvody zaradenia na zoznam

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Bývalý prezident Egyptskej arabskej republiky

Dátum nar.: 4.5.1928

muž

Osoba, proti ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

2.

Suzanne Saleh Thabet

Manželka Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka, bývalého prezidenta Egyptskej arabskej republiky

Dátum nar.: 28.2.1941

žena

Osoba, proti ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Syn Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka, bývalého prezidenta Egyptskej arabskej republiky

Dátum nar.: 26.11.1960

muž

Osoba, proti ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Manželka Alau Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka, syna bývalého prezidenta Egyptskej arabskej republiky

Dátum nar.: 5.10.1971

žena

Osoba, proti ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Syn Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka, bývalého prezidenta Egyptskej arabskej republiky

Dátum nar.: 28.12.1963

muž

Osoba, proti ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Manželka Gamala Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka, syna bývalého prezidenta Egyptskej arabskej republiky

Dátum nar.: 13.10.1982

žena

Osoba, proti ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Bývalý poslanec parlamentu

Dátum nar.: 12. 1. 1959

muž

Osoba, voči ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Manželka Ahmeda Abdelaziza Ezza

Dátum nar.: 31.1.1963

žena

Osoba, voči ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

▼B

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Manželka Ahmeda Abdelaziza Ezza

Dátum nar.: 25. 5. 1959

žena

Osoba, voči ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Manželka Ahmeda Abdelaziza Ezza

Dátum nar.: 9. 10. 1969

žena

Osoba, voči ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Bývalý minister bytovej výstavby, verejných služieb a mestského rozvoja

Dátum nar.: 16. 5. 1945

muž

Osoba, voči ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Manželka Ahmeda Alaeldina Amina Abdelmaksouda Elmaghrabyho

Dátum nar.: 3. 6. 1956

žena

Osoba, voči ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Bývalý minister cestovného ruchu

Dátum nar.: 20. 2. 1959

muž

Osoba, voči ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Bývalý minister vnútra

Dátum nar.: 1. 3. 1938

muž

Osoba, voči ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Manželka Habiba Ibrahima Eladliho

Dátum nar.: 23. 1. 1963

žena

Osoba, voči ktorej vedú egyptské orgány na základe Dohovoru OSN proti korupcii súdne konanie v súvislosti so zneužitím štátnych finančných prostriedkov