2010R1093 — SK — 19.08.2014 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1093/2010

z 24. novembra 2010,

ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES

(Ú. v. ES L 331, 15.12.2010, p.12)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1022/2013 z 22. októbra 2013,

  L 287

5

29.10.2013

►M2

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/17/EÚ Text s významom pre EHP zo 4. februára 2014

  L 60

34

28.2.2014

►M3

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/59/EÚ Text s významom pre EHP z 15. mája 2014,

  L 173

190

12.6.2014

►M4

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014,

  L 225

1

30.7.2014
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1093/2010

z 24. novembra 2010,

ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ESEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom ( 3 ),

keďže:

(1)

Finančná kríza v rokoch 2007 a 2008 odhalila vo finančnom dohľade závažné nedostatky, a to tak v konkrétnych prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako celkom. Modely dohľadu na vnútroštátnom základe zaostávajú za finančnou globalizáciou a integrovanou a vzájomne prepojenou realitou dnešných európskych finančných trhov, v rámci ktorých mnohé finančné inštitúcie podnikajú cezhranične. Kríza odhalila nedostatky v spolupráci, koordinácii, konzistentnom uplatňovaní práva Únie a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

(2)

Európsky parlament pred a počas finančnej krízy vyzval na prehĺbenie integrácie európskeho dohľadu, aby sa zabezpečili skutočne rovnaké podmienky pre všetky zúčastnené strany na úrovni Únie a aby sa zohľadnila prehlbujúca sa integrácia finančných trhov v Únii (vo svojom uznesení z 13. apríla 2000 o oznámení Komisie o realizácii rámca pre finančné trhy: akčný plán ( 4 ), z 21. novembra 2002 o pravidlách prudenciálneho dohľadu v Európskej únii ( 5 ), z 11. júla 2007 o politike finančných služieb (2005 – 2010) – Biela kniha ( 6 ), z 23. septembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o zaisťovacích fondoch a private equity ( 7 ), z 9. októbra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o nadviazaní na Lamfalussyho proces: systém dohľadu v budúcnosti ( 8 ), z 22. apríla 2009 o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ( 9 ) a z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach ( 10 )).

(3)

V novembri 2008 Komisia poverila skupinu expertov na vysokej úrovni vedenú Jacquesom de Larosièrom, aby vypracovala odporúčania na posilnenie ustanovení o európskom dohľade s cieľom lepšie chrániť občanov a obnoviť dôveru vo finančný systém. Vo svojej záverečnej správe predloženej 25. februára 2009 (de Larosièrova správa) skupina expertov na vysokej úrovni odporučila posilniť rámec dohľadu s cieľom znížiť riziko a silu finančných kríz v budúcnosti. Odporučila tiež reformy štruktúry dohľadu finančného sektora v Únii. Skupina takisto konštatovala, že by sa mal vytvoriť Európsky systém orgánov finančného dohľadu, ktorý by zahŕňal tri európske orgány dohľadu, jeden pre sektor bankovníctva, jeden pre sektor cenných papierov a jeden pre sektor poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov, a odporučila vytvorenie Európskej rady pre systémové riziká. V správe sa predstavili reformy, ktoré boli podľa expertov potrebné a na ktorých by sa malo začať bezodkladne pracovať.

(4)

Komisia vo svojom oznámení zo 4. marca 2009 nazvanom Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe navrhla predložiť návrh právnych predpisov, na základe ktorých sa vytvorí Európsky systém orgánov finančného dohľadu a Európsky výbor pre systémové riziká. Vo svojom oznámení z 27. mája 2009 nazvanom Európsky finančný dohľad poskytla viac informácií o možnej štruktúre takéhoto nového rámca dohľadu, odzrkadľujúc hlavné myšlienky de Larosièrovej správy.

(5)

Európska rada vo svojich záveroch z 19. júna 2009 potvrdila, že by sa mal vytvoriť Európsky systém orgánov finančného dohľadu, ktorý bude zahŕňať tri nové európske orgány dohľadu. Systém by sa mal zameriavať na zvýšenie kvality a konzistentnosti vnútroštátneho dohľadu, posilnenie dohľadu nad cezhraničnými skupinami a vytvorenie jednotného európskeho súboru pravidiel platných pre všetky finančné inštitúcie na vnútornom trhu. Európska rada zdôraznila, že európske orgány dohľadu by mali mať aj právomoci v oblasti dohľadu nad úverovými ratingovými agentúrami a vyzvala Komisiu, aby pripravila konkrétne návrhy týkajúce sa toho, ako by európsky systém orgánov finančného dohľadu mohol zohrávať silnú úlohu v krízových situáciách, pričom zdôraznila, že rozhodnutia prijaté európskymi orgánmi dohľadu by nemali zasahovať do fiškálnych zodpovedností členských štátov.

(6)

Európska rada sa 17. júna 2010 dohodla, že „členské štáty by mali zaviesť systémy odvodov a daní pre finančné inštitúcie, aby sa zabezpečilo spravodlivé rozloženie nákladov a aby sa zaviedli stimuly na obmedzenie systémových rizík. Takéto odvody alebo dane by mali byť súčasťou dôveryhodného rámca pre riešenie problémov. Je naliehavo potrebné, aby sa ďalej pracovalo na ich hlavných prvkoch, a mali by sa starostlivo posúdiť otázky rovnakých podmienok a kumulatívne vplyvy rozličných regulačných opatrení“.

(7)

Z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy vznikli reálne a závažné riziká v oblasti stability finančného systému a fungovania vnútorného trhu. Opätovné nastolenie a udržanie stabilného a spoľahlivého finančného systému je absolútnym predpokladom pre zachovanie dôvery a jednotnosti na vnútornom trhu, a tým pre zachovanie a zlepšenie podmienok pre vytvorenie úplne integrovaného a fungujúceho vnútorného trhu v oblasti finančných služieb. Okrem toho pevnejší a integrovanejší trh ponúka lepšie príležitosti na financovanie a rozloženie rizika, a tým pomáha zlepšovať schopnosť hospodárstiev tlmiť nárazy.

(8)

Únia dosiahla limity toho, čo sa môže urobiť pri súčasnom postavení Výborov európskych orgánov dohľadu. Únia nemôže zostať v situácii, v ktorej neexistuje mechanizmus na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne orgány dohľadu dospeli k najlepším možným rozhodnutiam v oblasti dohľadu nad cezhraničnými finančnými inštitúciami, keď neexistuje dostatočná spolupráca a výmena informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, keď si spoločná akcia vnútroštátnych orgánov vyžaduje zložité úpravy s cieľom zohľadniť rôznorodé požiadavky v oblasti regulácie a dohľadu, keď sú vnútroštátne riešenia najčastejšie jedinou realizovateľnou možnosťou v reakcii na problémy na úrovni Únie a keď existujú rozdielne výklady toho istého právneho textu. Európsky systém finančného dohľadu (ďalej len „ESFS“) by sa mal navrhnúť s cieľom prekonať tieto nedostatky a zabezpečiť systém, ktorý je v súlade s cieľom stabilného a jednotného finančného trhu Únie pre finančné služby spojením vnútroštátnych orgánov dohľadu do silnej siete Únie.

(9)

ESFS by mal byť integrovanou sieťou vnútroštátnych orgánov dohľadu a orgánov dohľadu Únie, pričom každodenný dohľad sa ponecháva na vnútroštátnu úroveň. Mala by sa dosiahnuť aj väčšia harmonizácia a jednotné uplatňovanie pravidiel pre finančné inštitúcie a trhy v celej Únii. Okrem Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (ďalej len „orgán pre bankovníctvo“) by sa mal zriadiť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), ako aj Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu (ďalej len „spoločný výbor“). Súčasťou ESFS na účely vykonávania úloh vymedzených v tomto nariadení a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1092/2010 ( 11 ) by mal byť Európsky výbor pre systémové riziká (ďalej len „ESRB“).

(10)

Európske orgány dohľadu (ďalej spoločne len „ESA“) by mali nahradiť Výbor európskych orgánov bankového dohľadu zriadený rozhodnutím Komisie 2009/78/ES ( 12 ), Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov zriadený rozhodnutím Komisie 2009/79/ES ( 13 ) a Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov zriadený rozhodnutím Komisie 2009/77/ES ( 14 ) a mali by prebrať všetky úlohy a právomoci týchto výborov vrátane v prípade potreby aj pokračovania prebiehajúcich prác a projektov. Rozsah pôsobnosti činnosti každého európskeho orgánu dohľadu by sa mal jasne vymedziť. ESA by sa mali zodpovedať Európskemu parlamentu a Rade. Ak sa táto zodpovednosť bude týkať medzisektorových záležitostí, ktoré sa koordinovali prostredníctvom spoločného výboru, za túto koordináciu by mali byť prostredníctvom spoločného výboru zodpovedné ESA.

(11)

Orgán pre bankovníctvo by mal konať s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, najmä prostredníctvom zaistenia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu so zreteľom na rôzne záujmy jednotlivých členských štátov a rozličnú povahu finančných inštitúcií. Orgán pre bankovníctvo by mal chrániť verejné hodnoty ako sú stabilita finančného systému, transparentnosť trhov a finančných produktov a ochrana vkladateľov a investorov. Orgán pre bankovníctvo by mal takisto predchádzať regulačnej arbitráži a zaručiť rovnaké pravidlá pre všetkých a posilňovať medzinárodnú koordináciu v oblasti dohľadu v prospech hospodárstva vo všeobecnosti vrátane finančných inštitúcii a ostatných zainteresovaných strán, spotrebiteľov a zamestnancov. Medzi jeho úlohy by malo patriť aj presadzovanie konvergencie dohľadu a poskytovanie poradenstva inštitúciám Únie v oblasti regulácie bankovníctva, platieb a elektronických peňazí, ako aj dohľadu nad nimi, a tiež v súvisiacich otázkach správy a riadenia podnikov, auditu a finančného výkazníctva. Orgánu pre bankovníctvo by sa mala zveriť aj určitá zodpovednosť za existujúce a nové finančné aktivity.

(12)

Orgánu pre bankovníctvo by sa tiež malo umožniť dočasne zakázať alebo obmedziť určité druhy finančných aktivít, ktoré ohrozujú riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti, a to prípadoch, ktoré sú vymedzené v legislatívnych aktoch Únie uvedených v tomto nariadení a za podmienok, ktoré sú v nich stanovené. Ak je žiaduce vydať dočasný zákaz v prípade krízovej situácie, orgán pre bankovníctvo by tak mal urobiť v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a za podmienok, ktoré sú v ňom uvedené. Ak má dočasný zákaz alebo obmedzenie určitých finančných aktivít medzisektorové dôsledky, malo by sa v sektorových právnych predpisoch ustanoviť, že orgán pre bankovníctvo by mal v relevantných prípadoch konzultovať a koordinovať svoje kroky s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy), a to prostredníctvom spoločného výboru.

(13)

Orgán pre bankovníctvo by mal náležite zohľadniť vplyv svojich činností na hospodársku súťaž a inovácie v rámci vnútorného trhu, na globálnu konkurencieschopnosť Únie, finančné začlenenie sa a na novú stratégiu Únie pre pracovné príležitosti a rast.

(14)

Orgán pre bankovníctvo by mal mať právnu subjektivitu, ako aj finančnú a administratívnu nezávislosť, aby mohol plniť svoje ciele.

(15)

Vychádzajúc z práce medzinárodných orgánov, systémové riziko by sa malo vymedziť ako riziko narušenia vo finančnom systéme s možnými závažnými negatívnymi dôsledkami pre vnútorný trh a reálne hospodárstvo. Všetky typy finančných sprostredkovateľov, trhov a infraštruktúr môžu byť do určitej miery systémovo dôležité.

(16)

Cezhraničné riziko zahŕňa riziko spôsobené hospodárskymi nerovnováhami alebo finančnými zlyhaniami v celej Únii alebo jej častiach, ktoré môžu mať vážne negatívne dôsledky na transakcie medzi hospodárskymi subjektmi z dvoch alebo viacerých členských štátov, na fungovanie vnútorného trhu alebo na verejné financie Únie alebo ktoréhokoľvek jej členského štátu.

(17)

Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 2. mája 2006 vo veci C-217/04 (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Európsky parlament a Rada Európskej únie) konštatoval, že „znenie článku 95 ES [v súčasnosti článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)] nedovoľuje prijať záver, že adresátmi opatrení prijatých zákonodarcom Spoločenstva na základe tohto ustanovenia môžu byť len členské štáty. Na základe posúdenia zákonodarcom Spoločenstva sa totiž môže zdať, že je potrebné vytvoriť orgán Spoločenstva, ktorého úlohou bude prispievať k uskutočňovaniu procesu harmonizácie v prípadoch, v ktorých sa na uľahčenie jednotného vykonávania a uplatňovania aktov prijatých na základe tohto ustanovenia zdá byť vhodné prijať nezáväzné sprievodné a rámcové opatrenia ( 15 ).“Účel a úlohy orgánu pre bankovníctvo, ktorými sú pomáhať príslušným vnútroštátnym orgánom dohľadu pri konzistentnom výklade a uplatňovaní pravidiel Únie a prispievať k finančnej stabilite potrebnej pre finančnú integráciu, úzko súvisia s cieľmi acquis Únie týkajúcich sa vnútorného trhu s finančnými službami. Orgán pre bankovníctvo by sa mal preto zriadiť na základe článku 114 ZFEÚ.

(18)

Úlohy príslušných orgánov členských štátov vrátane vzájomnej spolupráce a spolupráce s Komisiou sa ustanovujú týmito legislatívnymi aktmi: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií ( 16 ), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií ( 17 ) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov ( 18 ).

(19)

Medzi existujúce právne predpisy Únie, ktorými sa reguluje oblasť, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, patria aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte ( 19 ), smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami a zaisťovňami v skupine poisťovní alebo zaisťovní ( 20 ), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ( 21 ), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva ( 22 ), a príslušné časti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ( 23 ), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku ( 24 ) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu ( 25 ).

(20)

Je vhodné, aby orgán pre bankovníctvo propagoval konzistentný prístup v oblasti ochrany vkladov s cieľom zabezpečiť vhodné podmienky a spravodlivé zaobchádzanie s vkladateľmi v celej Únii. Keďže systémy ochrany vkladov podliehajú dohľadu v členských štátoch viac ako regulačnému dohľadu, orgán pre bankovníctvo by mal mať možnosť vykonávať svoje právomoci na základe tohto nariadenia v súvislosti so samotnými systémami ochrany vkladov a ich prevádzkovateľmi.

(21)

V súlade s Vyhlásením (č. 39) k článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) pripojeným k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu, je na vypracovanie regulačných technických predpisov potrebná pomoc spočívajúca v technických odborných znalostiach vo forme, ktorá je osobitná pre oblasť finančných služieb. Je potrebné, aby sa orgánu pre bankovníctvo umožnilo poskytnúť tieto odborné znalosti aj pokiaľ ide o predpisy alebo časti predpisov, ktoré nevychádzajú z návrhu technického predpisu, ktorý vypracoval orgán pre bankovníctvo.

(22)

Je potrebné zaviesť účinný nástroj na vytvorenie harmonizovaných regulačných technických predpisov pre finančné služby s cieľom zaistiť rovnaké podmienky a primeranú ochranu vkladateľov, investorov a spotrebiteľov v celej Únii, a to aj prostredníctvom jednotného súboru pravidiel. Je účinné a vhodné poveriť orgán pre bankovníctvo ako orgán s vysoko špecializovanými odbornými znalosťami v oblastiach vymedzených právom Únie vypracovaním návrhu regulačných technických predpisov, ktoré nezahŕňajú politické rozhodnutia.

(23)

Komisia by mala schváliť tieto návrhy regulačných technických predpisov prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ, aby mali právne záväzný účinok. Mali by podliehať zmene a doplneniu iba vo veľmi obmedzených a výnimočných prípadoch, keďže orgán pre bankovníctvo je v úzkom kontakte s finančnými trhmi a najlepšie pozná ich každodenné fungovanie. Návrhy regulačných technických predpisov by mali podliehať zmene a doplneniu v prípade, ak by boli nezlučiteľné s právom Únie, nerešpektovali by zásadu proporcionality alebo by boli v protiklade so základnými zásadami vnútorného trhu pre finančné služby uvedenými v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa finančných služieb. Komisia by nemala meniť obsah návrhov regulačných technických predpisov vypracovaných orgánom pre bankovníctvo bez predchádzajúcej koordinácie s ním. S cieľom zaistiť hladký a zrýchlený proces prijatia pre tieto predpisy by sa Komisii mala stanoviť lehota na prijatie rozhodnutia o schválení návrhov regulačných technických predpisov.

(24)

Vzhľadom na technické odborné znalosti orgánu pre bankovníctvo v oblastiach, kde by sa mali vypracúvať regulačné technické predpisy, by sa mal brať do úvahy deklarovaný zámer Komisie opierať sa spravidla o návrh regulačných technických predpisov, ktorý mu predloží orgán pre bankovníctvo, s cieľom prijať zodpovedajúce delegované akty. V prípade, že orgán pre bankovníctvo nepredloží návrh regulačného technického predpisu v lehote, ktorá sa určila v príslušnom legislatívnom akte, by sa však malo zabezpečiť, aby sa skutočne dosiahol výsledok výkonu delegovaných právomocí a zachovala sa efektívnosť rozhodovacieho procesu. Preto by sa v týchto prípadoch mala Komisia splnomocniť na prijatie regulačných technických predpisov, aj keď neexistuje návrh vypracovaný orgánom pre bankovníctvo.

(25)

Komisia by sa tiež mala splnomocniť na prijatie vykonávacích technických predpisov prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ.

(26)

V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú regulačné alebo vykonávacie technické predpisy, by mal mať orgán pre bankovníctvo právomoc vydávať usmernenia a odporúčania týkajúce sa uplatňovania práva Únie. S cieľom zaručiť transparentnosť a posilniť dodržiavanie týchto usmernení a odporúčaní vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by mal mať orgán pre bankovníctvo možnosť zverejniť dôvody nedodržania týchto usmernení a odporúčaní zo strany vnútroštátnych orgánov dohľadu.

(27)

Zaistenie správneho a úplného uplatňovania práva Únie je základným predpokladom pre integritu, transparentnosť, účinnosť a riadne fungovanie finančných trhov, stabilitu finančných systémov a pre neutrálne podmienky hospodárskej súťaže pre finančné inštitúcie v Únii. Mal by sa preto vytvoriť mechanizmus, ktorým by orgán pre bankovníctvo riešil prípady neuplatňovania alebo nesprávneho uplatňovania práva Únie vedúceho k jeho porušeniu. Tento mechanizmus by sa mal vzťahovať na oblasti, v ktorých sa na základe práva Únie vymedzujú jasné a nepodmienečné povinnosti.

(28)

S cieľom umožniť primeranú reakciu na prípady nesprávneho alebo nedostatočného uplatňovania práva Únie by sa mal uplatňovať mechanizmus, ktorý sa skladá z troch krokov. Najprv by sa mal orgán pre bankovníctvo splnomocniť na preskúmanie údajného nesprávneho alebo nedostatočného uplatňovania povinností vyplývajúcich z práva Únie vnútroštátnymi orgánmi pri vykonávaní dohľadu, za ktorým by nasledovalo odporúčanie. Ak príslušný vnútroštátny orgán toto odporúčanie nesplní, Komisia by mala mať právomoc vydať formálne stanovisko, v ktorom zohľadní odporúčanie orgánu pre bankovníctvo a požiada príslušný orgán, aby prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s právom Únie.

(29)

Napokon, s cieľom prekonať výnimočné situácie spojené s pretrvávajúcou nečinnosťou daného príslušného orgánu, by mal mať orgán pre bankovníctvo ako poslednú možnosť právomoc prijať rozhodnutia adresované jednotlivým finančným inštitúciám. Táto právomoc by mala byť obmedzená na mimoriadne okolnosti, za ktorých príslušný orgán nedodržiava formálne stanovisko, ktoré je mu adresované, a za ktorých je právo Únie priamo uplatniteľné na finančné inštitúcie na základe existujúcich alebo budúcich nariadení Únie.

(30)

Vážne ohrozenia riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability finančného systému Únie si vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na úrovni Únie. Orgán pre bankovníctvo by mal byť preto schopný požadovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na odstránenie krízovej situácie. Právomoc rozhodnúť o existencii krízovej situácie by sa mala zveriť Rade na žiadosť ktoréhokoľvek z ESA, Komisie alebo ESRB.

(31)

Orgán pre bankovníctvo by mal mať možnosť požadovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na odstránenie krízovej situácie. Opatreniami, ktoré v tejto súvislosti prijme orgán pre bankovníctvo, by nemali byť dotknuté právomoci Komisie iniciovať podľa článku 258 ZFEÚ konanie vo veci porušenia predpisov proti členskému štátu dotknutého orgánu dohľadu za to, že neprijal takéto opatrenia, ani práva Komisie prijať za daných okolností prechodné opatrenia v súlade s rokovacím poriadkom Súdneho dvora Európskej únie. Taktiež by nimi nemala byť dotknutá žiadna zodpovednosť, ktorá môže vyplynúť danému členskému štátu v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie v prípade, ak jeho orgány dohľadu neprijmú opatrenia, ktoré vyžaduje orgán pre bankovníctvo.

(32)

S cieľom zaistiť účinný a efektívny dohľad a vyvážené zváženie stanovísk príslušných orgánov v rôznych členských štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť schopný urovnať cezhraničné spory medzi týmito príslušnými orgánmi so záväzným účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na zmierenie, počas ktorej môžu príslušné orgány dosiahnuť dohodu. Do právomoci orgánu pre bankovníctvo by mali patriť spory týkajúce sa procesnej alebo obsahovej stránky konania alebo nekonania príslušného vnútroštátneho orgánu v prípadoch uvedených v právne záväzných aktoch Únie uvedených v tomto nariadení. V takejto situácii by mal byť jeden z dotknutých orgánov dohľadu oprávnený predložiť záležitosť orgánu pre bankovníctvo, ktorý by mal konať v súlade s týmto nariadením. Orgán pre bankovníctvo by mal mať právomoc žiadať od dotknutých príslušných orgánov, aby vykonali konkrétne kroky alebo aby sa zdržali konania s cieľom urovnať túto záležitosť a zabezpečiť dodržiavanie práva Únie, pričom táto žiadosť má pre dotknuté príslušné orgány záväzný charakter. Keď príslušný orgán nedodrží rozhodnutie o urovnaní, ktoré mu bolo určené, orgán pre bankovníctvo by mal mať právomoc prijať rozhodnutia určené priamo finančným inštitúciám v oblastiach práva Únie, ktoré sa na ne priamo vzťahuje. Právomoc prijať takéto rozhodnutie by sa mala uplatňovať len ako posledná možnosť a len na zabezpečenie správneho a jednotného uplatňovania práva Únie. V prípadoch, keď príslušné právne predpisy Únie dávajú príslušným orgánom členských štátov priestor na uváženie, nemôžu rozhodnutia prijaté orgánom pre bankovníctvo nahrádzať uplatňovanie tohto práva na uváženie v súlade s právom Únie.

(33)

Kríza preukázala, že súčasný systém spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktorých právomoci sú obmedzené na jednotlivé členské štáty, je nedostatočný, pokiaľ ide o finančné inštitúcie pôsobiace cezhranične.

(34)

Skupina expertov, ktorú zriadili členské štáty, aby preskúmala príčiny krízy a vypracovala návrhy na zlepšenie regulácie finančného sektora a dohľadu nad ním, potvrdila, že súčasné opatrenia nie sú dobrým základom pre budúcu reguláciu dohľad nad cezhraničnými finančnými inštitúciami v rámci Únie.

(35)

Ako sa uvádza v de Larosièrovej správe, „v zásade máme dve možnosti: prvú, ktorou sú riešenia ‚každý sám za seba‘ (‚chacun pour soi‘) a ‚zbedač svojho suseda‘ (‚beggar-thy-neighbour‘), alebo druhú, ktorou je posilnená, pragmatická a citlivá európska spolupráca v prospech všetkých s cieľom zachovať otvorené svetové hospodárstvo. Táto druhá možnosť bude nepochybne ekonomicky prínosná.“

(36)

Kolégiá orgánov dohľadu zohrávajú významnú úlohu pri účinnom, efektívnom a konzistentnom dohľade nad finančnými inštitúciami, ktoré vykonávajú činnosť cezhranične. Orgán pre bankovníctvo by mal prispievať k podpore a monitorovaniu účinného, efektívneho a konzistentného fungovania kolégií orgánov dohľadu a byť z tohto hľadiska vedúcim prvkom pri zabezpečovaní jednotného a súdržného fungovania kolégií orgánov dohľadu pre cezhraničné finančné inštitúcie v rámci Únie. Preto by orgán pre bankovníctvo mal mať plné práva účasti v kolégiách orgánov dohľadu s cieľom zjednodušiť fungovanie procesu výmeny informácií v kolégiách orgánov dohľadu a podporiť konvergenciu a konzistentnosť v kolégiách pri uplatňovaní práva Únie. Ako sa uvádza v de Larosièrovej správe, „musí sa predchádzať narušeniam hospodárskej súťaže a regulačnej arbitráži, ktoré vyplývajú z rozdielnych postupov vykonávania dohľadu, pretože majú potenciál oslabiť finančnú stabilitu, okrem iného podporovaním presunu finančných aktivít do krajín s menej prísnym dohľadom. Systém vykonávania dohľadu musí byť vnímaný ako spravodlivý a vyvážený“.

(37)

Konvergencia je potrebná v oblastiach predchádzania krízam, ich riadenia a riešenia vrátane mechanizmov financovania s cieľom zabezpečiť, aby finančný systém vlastnými zdrojmi pokrýval náklady a aby boli orgány verejnej moci schopné riešiť problémy zlyhávajúcich finančných inštitúcií a zároveň minimalizovali vplyv zlyhaní na finančný systém, spoliehanie sa na finančné prostriedky daňových poplatníkov pri záchrane bánk, ako aj používanie zdrojov verejného sektora, aby obmedzili škody v oblasti hospodárstva a koordinovali uplatňovanie vnútroštátnych opatrení na riešenie problémov. V tejto súvislosti je nevyhnutné vypracovať spoločný súbor pravidiel týkajúci sa úplného súboru nástrojov na predchádzanie zlyhaniu bánk a jeho riešenie s cieľom zaoberať sa najmä krízou veľkých, cezhraničných alebo vzájomne prepojených inštitúcií, pričom by sa mala posúdiť potreba udelenia dodatočných náležitých právomocí orgánu pre bankovníctvo, ako aj spôsob, akým by banky a sporiteľne mohli uprednostniť ochranu sporiteľov.

(38)

V rámci súčasného preskúmania smernice 94/19/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov ( 26 ) sa konštatovalo, že Komisia má v úmysle venovať osobitnú pozornosť potrebe zabezpečenia ďalšej harmonizácie v celej Únii. Na vedomie sa vzal aj zámer Komisie preskúmať v sektore poisťovníctva možnosť zavedenia pravidiel Únie na ochranu poistencov v prípade zlyhania poisťovne. ESA by v týchto oblastiach mali zohrávať dôležitú úlohu a mali by sa im udeliť náležité právomoci týkajúce sa európskej sústavy systémov ochrany.

(39)

Delegovanie úloh a zodpovedností môže byť užitočný nástroj pre fungovanie siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť duplicitu úloh dohľadu, podporiť spoluprácu, a tým zjednodušiť proces dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na finančné inštitúcie. Týmto nariadením by sa preto mal zaistiť jasný právny základ pre takéto delegovanie. Členské štáty by mali mať pri rešpektovaní všeobecného pravidla, že delegovanie by malo byť povolené, možnosť zaviesť osobitné podmienky delegovania zodpovedností, napríklad v súvislosti s informovaním o spôsobe delegovania a jeho oznamovaním. Delegovanie úloh znamená, že úlohy vykonáva orgán pre bankovníctvo alebo vnútroštátny orgán dohľadu iný ako zodpovedný orgán, pričom zodpovednosť za rozhodnutia týkajúce sa dohľadu zostáva na delegujúcom orgáne. Delegovaním zodpovedností by orgán pre bankovníctvo alebo vnútroštátny orgán dohľadu (splnomocnenec) mal mať v určitej záležitosti týkajúcej sa dohľadu možnosť rozhodnúť vo vlastnom mene namiesto delegujúceho orgánu. Delegovanie by sa malo riadiť zásadou pridelenia kompetencie v oblasti dohľadu orgánu dohľadu, ktorý má najlepšie predpoklady na to, aby prijal v danej veci opatrenia. Prerozdelenie kompetencií by bolo vhodné napríklad z dôvodu úspory z rozsahu alebo pôsobnosti, súladu pri dohľade nad skupinou a optimálneho využívania technických odborných znalostí medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Ak sú rozhodnutia splnomocnenca v rámci rozsahu pôsobnosti delegovania, mal by ich delegujúci orgán, ako aj iné príslušné orgány uznávať ako rozhodujúce. V príslušných právnych predpisoch Únie sa môžu ďalej spresniť zásady pre prerozdelenie kompetencií na základe dohody. Orgán pre bankovníctvo by mal všetkými vhodnými prostriedkami uľahčovať a monitorovať dohody o delegovaní medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Mal by byť vopred informovaný o plánovaných dohodách o delegovaní, aby v prípade potreby mohol vyjadriť svoje stanovisko. Uverejňovanie takýchto dohôd by sa malo centralizovať s cieľom zaistiť včasné, transparentné a ľahko dostupné informácie o dohodách pre všetky dotknuté strany. Mal by identifikovať a šíriť osvedčené postupy týkajúce sa delegovania a dohôd o delegovaní.

(40)

Orgán pre bankovníctvo by mal aktívne podporovať konvergenciu dohľadu v celej Únii s cieľom zaviesť spoločnú kultúru dohľadu.

(41)

Vzájomné hodnotenia sú účinným a efektívnym nástrojom na posilnenie konzistentnosti v rámci siete orgánov finančného dohľadu. Orgán pre bankovníctvo by mal preto vypracovať metodický rámec pre takéto hodnotenia a pravidelne ich vykonávať. Hodnotenia by sa mali zameriavať nielen na konvergenciu postupov vykonávania dohľadu, ale aj na schopnosť orgánov dohľadu dosiahnuť vysokú kvalitu výsledkov dohľadu, ako aj nezávislosť príslušných orgánov. Výsledky vzájomných hodnotení by sa mali zverejniť so súhlasom príslušného orgánu, ktorý je predmetom hodnotenia. Identifikovať a zverejniť by sa mali aj osvedčené postupy.

(42)

Orgán pre bankovníctvo by mal aktívne podporovať koordinovanú reakciu dohľadu Únie, najmä aby sa zabezpečilo riadne fungovanie a integrita finančných trhov a stabilita finančného systému v Únii. Dodatočne k jeho právomociam týkajúcim sa opatrení v krízových situáciách by sa mu mala preto zveriť funkcia všeobecnej koordinácie v rámci systému ESFS. Bezproblémový tok všetkých dôležitých informácií medzi príslušnými orgánmi by mal predstavovať osobitné zameranie opatrení orgánu pre bankovníctvo.

(43)

S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je potrebné v prvom štádiu identifikovať trendy, potenciálne riziká a slabé miesta vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne, cezhranične a v rámci sektorov. Orgán pre bankovníctvo by mal monitorovať a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej pôsobnosti a v prípade potreby informovať Európsky parlament, Radu, Komisiu, ostatné európske orgány dohľadu a ESRB na pravidelnom a v prípade potreby ad hoc základe. Orgán pre bankovníctvo by mal v spolupráci s ESRB iniciovať a koordinovať záťažové testy v rámci Únie s cieľom posúdiť reakcie finančných inštitúcií na nepriaznivý vývoj na trhu, pričom zabezpečí, aby sa na vnútroštátnej úrovni pri takýchto testoch uplatnila čo najkonzistentnejšia metodika. S cieľom riadne vykonávať svoje funkcie by mal orgán pre bankovníctvo vykonávať hospodársku analýzu trhov a vplyvu potenciálneho vývoja na trhu.

(44)

Vzhľadom na globalizáciu finančných služieb a väčšiu dôležitosť medzinárodných predpisov by mal orgán pre bankovníctvo podporovať dialóg a spoluprácu s orgánmi dohľadu mimo Únie. Mal by mať právomoc rozvíjať kontakty a uzatvárať administratívne dohody s orgánmi dohľadu a správnymi orgánmi tretích krajín a s medzinárodnými organizáciami, a to pri plnom rešpektovaní existujúcich úloh a príslušných právomocí členských štátov a inštitúcií Únie. Možnosť účasti na práci orgánu pre bankovníctvo by mala byť otvorená krajinám, ktoré uzatvorili dohody s Úniou, na základe čoho prijali a uplatňujú právo Únie, pričom orgán pre bankovníctvo by mal mať možnosť spolupracovať s tretími krajinami uplatňujúcimi právne predpisy, ktoré sa uznali za rovnocenné právnym predpisom Únie.

(45)

Orgán pre bankovníctvo by mal slúžiť ako nezávislý poradný orgán Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v oblasti svojej pôsobnosti. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci dotknutých príslušných orgánov, by mal byť orgán pre bankovníctvo schopný poskytovať stanoviská k prudenciálnemu posudzovaniu fúzií a nadobudnutí majetkových podielov na základe smernice 2006/48/ES v znení smernice 2007/44/ES ( 27 ) v prípadoch, keď sa podľa tejto smernice požaduje konzultácia medzi príslušnými orgánmi z dvoch alebo viacerých členských štátov.

(46)

Orgán pre bankovníctvo by mal na účel účinného vykonávania svojich povinností mať právo požadovať všetky potrebné informácie. S cieľom zabrániť duplicite povinností finančných inštitúcií podávať správy, tieto informácie by mali zvyčajne poskytovať vnútroštátne orgány dohľadu, ktoré sú najbližšie k finančným trhom a inštitúciám, a mali by zohľadňovať už existujúce štatistiky. Orgán pre bankovníctvo by však mal mať ako posledné východisko možnosť predložiť plne opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť o informácie priamo finančnej inštitúcii, ak príslušný vnútroštátny orgán neposkytol alebo nemôže poskytnúť takéto informácie včas. Orgány členských štátov by mali byť povinné pomáhať orgánu pre bankovníctvo pri presadzovaní takýchto priamych žiadostí. V tejto súvislosti je nevyhnutné pracovať na spoločných formátoch podávania správ. Opatreniami zameranými na zber informácií by nemal byť dotknutý právny rámec Európskeho štatistického systému a Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky. Týmto nariadením by preto nemalo byť dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike ( 28 ) ani nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou ( 29 ).

(47)

Úzka spolupráca medzi orgánom pre bankovníctvo a ESRB je nevyhnutná na zabezpečenie úplnej účinnosti fungovania ESRB a dodržiavania jeho varovaní a odporúčaní. Orgán pre bankovníctvo a ESRB by sa mali navzájom deliť o všetky príslušné informácie. Údaje týkajúce sa jednotlivých podnikov by sa mali poskytovať iba na základe odôvodnenej žiadosti. Po prijatí varovaní alebo odporúčaní adresovaných ESRB orgánu pre bankovníctvo alebo vnútroštátnemu orgánu dohľadu by mal orgán pre bankovníctvo podľa potreby zabezpečiť ďalšie opatrenia.

(48)

Orgán pre bankovníctvo by mal konzultovať so zainteresovanými stranami regulačné alebo vykonávacie technické predpisy, usmernenia a odporúčania a poskytovať im primeranú možnosť podávať pripomienky k navrhovaným opatreniam. Orgán pre bankovníctvo by mal pred prijatím návrhu regulačných alebo vykonávacích technických predpisov, usmernení a odporúčaní vypracovať štúdiu vplyvu. Z dôvodov efektívnosti by sa na tento účel mala využívať Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve, v ktorej by boli vyváženým spôsobom zastúpené úverové a investičné inštitúcie Únie (zastupujúce finančné inštitúcie a podniky rôznych modelov a veľkostí, podľa potreby vrátane inštitucionálnych investorov a iných finančných inštitúcií, ktoré samé využívajú finančné služby), malé a stredné podniky (MSP), odborové organizácie, akademická obec, spotrebitelia a ostatní retailoví užívatelia bankových služieb. Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve by mala pôsobiť ako prepojenie s ostatnými skupinami používateľov v oblasti finančných služieb zriadených Komisiou alebo na základe právnych predpisov Únie.

(49)

Členovia Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve, ktorí zastupujú neziskové organizácie alebo akademickú obec, by mali dostať primeranú náhradu, aby sa osobám, ktoré nie sú dostatočne financované a nie sú ani zástupcami odvetví, umožnilo plne sa zúčastniť na diskusii o finančnej regulácii.

(50)

Členské štáty majú hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie koordinovaného krízového riadenia a za zachovanie finančnej stability v krízových situáciách, najmä pokiaľ ide o stabilizáciu a riešenie problémov jednotlivých zlyhávajúcich finančných inštitúcií. Rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo v krízovej situácii alebo prípady urovnania, ktoré majú vplyv na stabilitu finančnej inštitúcie, by nemali zasahovať do fiškálnych zodpovedností členských štátov. Mal by sa vytvoriť mechanizmus, ktorým by členské štáty mohli nástojiť na tejto ochrane a prípadne predložiť vec na rozhodnutie Rade. Tento ochranný mechanizmus by sa však nemal zneužívať, a to najmä v súvislosti s rozhodnutím orgánu pre bankovníctvo, ktoré nemá významné alebo podstatné rozpočtové dôsledky, ako je obmedzenie príjmu súvisiace s dočasným zákazom konkrétnych aktivít alebo výrobkov na účely ochrany spotrebiteľa. Pri prijímaní rozhodnutí v rámci ochranného mechanizmu by mala Rada hlasovať v súlade so zásadou, že každý členský štát má jeden hlas. Je vhodné zveriť úlohu v tejto veci Rade vzhľadom na osobitné zodpovednosti členských štátov v tejto súvislosti. Vzhľadom na citlivosť tejto otázky by sa mali prijať prísne opatrenia na zabezpečenie dôvernosti.

(51)

Orgán pre bankovníctvo by mal byť pri rozhodovaní viazaný pravidlami Únie a všeobecnými zásadami týkajúcimi sa riadneho postupu a transparentnosti. Právo na vypočutie adresátov rozhodnutí orgánu pre bankovníctvo by sa malo v plnom rozsahu dodržiavať. Akty orgánu pre bankovníctvo by mali byť neoddeliteľnou súčasťou práva Únie.

(52)

Rada orgánov dohľadu zložená z najvyšších predstaviteľov relevantných príslušných orgánov v každom členskom štáte pod vedením predsedu orgánu pre bankovníctvo by mala byť hlavným rozhodovacím orgánom orgánu pre bankovníctvo. Zástupcovia Komisie, ESRB, Európskej centrálnej banky a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) by sa mali zúčastňovať ako pozorovatelia. Členovia rady orgánov dohľadu by mali konať nezávisle a výhradne v záujme Únie.

(53)

Vo všeobecnosti by rada orgánov dohľadu mala prijímať rozhodnutia jednoduchou väčšinou v súlade so zásadou, podľa ktorej má každý člen jeden hlas. V prípade aktov všeobecnej povahy vrátane tých, ktoré sa týkajú regulačných a vykonávacích technických predpisov, usmernení a odporúčaní, v prípade rozpočtových záležitostí, ako aj v prípade žiadosti členského štátu o opätovné posúdenie rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo dočasne zakázať alebo obmedziť určité finančné aktivity je však vhodné uplatňovať pravidlá kvalifikovanej väčšiny, ako sa ustanovujú v článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a v Protokole (č. 36) o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie. Prípady týkajúce sa urovnávania sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by mala preskúmať vyhradená objektívna porota zložená z členov, ktorí nie sú zástupcami príslušných orgánov, ktoré sú stranami sporu, ani nie sú do sporu nijako zainteresovaní, ani priamo prepojení s dotknutými príslušnými orgánmi. Zloženie poroty by malo byť vhodne vyvážené. Rozhodnutie poroty by mala schváliť rada orgánov dohľadu jednoduchou väčšinou v súlade so zásadou, že každý člen má jeden hlas. Pokiaľ však ide o rozhodnutia prijímané orgánom konsolidovaného dohľadu, rozhodnutie navrhnuté porotou by mohli zamietnuť členovia, ktorí vytvoria blokujúcu menšinu hlasov v zmysle článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článku 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach.

(54)

Riadiaca rada zložená z predsedu orgánu pre bankovníctvo, zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu a Komisie by mala zaisťovať, aby orgán pre bankovníctvo plnil svoje poslanie a vykonával úlohy, ktoré sú mu pridelené. Riadiacej rade by sa mali zveriť potrebné právomoci, okrem iného navrhovať ročný a viacročný pracovný program, vykonávať niektoré rozpočtové právomoci, prijímať strategický plán personálnej politiky orgánu pre bankovníctvo, prijímať osobitné opatrenia týkajúce sa práv prístupu k dokumentom a navrhovať výročnú správu.

(55)

Orgán pre bankovníctvo by mal zastupovať predseda na plný úväzok vymenovaný radou orgánov dohľadu na základe zásluh, kvalifikácie, znalostí finančných inštitúcií a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom a reguláciou, a to prostredníctvom otvoreného výberového konania, ktoré organizuje a riadi rada orgánov dohľadu s pomocou Komisie. Na určenie prvého predsedu orgánu pre bankovníctvo by mala Komisia vypracovať okrem iného užší zoznam kandidátov podľa zásluh, schopností, poznatkov o finančných inštitúciách a trhoch a skúseností relevantných pre finančný dohľad a reguláciu. Pokiaľ ide o nasledujúce vymenovania, v správe, ktorá sa pripraví podľa tohto nariadenia, sa preskúma možnosť mať k dispozícii užší zoznam vypracovaný Komisiou. Európsky parlament by mal byť oprávnený po vypočutí vybranej osoby namietať voči jej vymenovaniu, a to pred tým, ako sa ujme svojej funkcie, a do jedného mesiaca po tom, čo ju rada orgánov dohľadu vybrala.

(56)

Riadením orgánu pre bankovníctvo by mal byť poverený výkonný riaditeľ, ktorý by mal mať právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady orgánov dohľadu a riadiacej rady bez hlasovacieho práva.

(57)

S cieľom zaistiť konzistentnosť činností ESA medzi jednotlivými sektormi by tieto orgány mali úzko spolupracovať prostredníctvom spoločného výboru a v prípade potreby dosiahnuť spoločné stanoviská. Spoločný výbor by mal koordinovať funkcie ESA vo vzťahu k finančným konglomerátom a ostatným medzisektorovým záležitostiam. V prípade potreby by sa aj akty patriace do oblasti pôsobnosti Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) mali prijímať súbežne s dotknutými európskymi orgánmi dohľadu. Spoločnému výboru by mali na princípe rotácie na 12-mesačné obdobie predsedať predsedovia ESA. Predseda spoločného výboru by mal byť podpredsedom ESRB. Spoločný výbor by mal mať lojálny personál poskytnutý z ESA, aby sa umožnila neformálna výmena informácií a rozvoj spoločnej kultúry dohľadu vo všetkých ESA.

(58)

Je potrebné zaistiť, aby strany, ktorých sa týkajú rozhodnutia prijaté orgánom pre bankovníctvo, mohli použiť vhodné opravné prostriedky. S cieľom účinnej ochrany práv zainteresovaných strán a z dôvodu zjednodušenia postupu by sa malo zainteresovaným stranám v prípade, že orgán pre bankovníctvo má rozhodovacie právomoci, udeliť právo podať odvolanie odvolacej rade. Z dôvodov účinnosti a konzistentnosti by odvolacia rada mala byť spoločným subjektom pre ESA, nezávislým od ich administratívnych a regulačných štruktúr. Rozhodnutia odvolacej rady by mali podliehať odvolaniu na Súdny dvor Európskej únie.

(59)

S cieľom zaručiť úplnú autonómiu a nezávislosť orgánu pre bankovníctvo by mal orgán pre bankovníctvo dostať samostatný rozpočet s príjmami najmä z povinných príspevkov vnútroštátnych orgánov dohľadu a všeobecného rozpočtu Európskej únie. Financovanie orgánu pre bankovníctvo z prostriedkov Únie podlieha dohode s rozpočtovým orgánom v súlade s bodom 47 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení ( 30 ). Mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtovných výkazov by mal vykonávať Dvor audítorov. Celkový rozpočet podlieha postupu udelenia absolutória.

(60)

Na orgán pre bankovníctvo by sa malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym orgánom pre boj proti podvodom (OLAF) ( 31 ). Orgán pre bankovníctvo by mal takisto pristúpiť k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskeho orgánu pre boj proti podvodom (OLAF) ( 32 ).

(61)

S cieľom zaistiť otvorené a transparentné podmienky zamestnávania a rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami by sa na zamestnancov orgánu pre bankovníctvo mal uplatňovať Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ( 33 ).

(62)

Je nevyhnutné, aby sa chránilo obchodné tajomstvo a iné dôverné informácie. Dôvernosť informácií sprístupnených orgánu pre bankovníctvo a vymieňaných v rámci siete by mala podliehať prísnym a účinným pravidlám dôvernosti.

(63)

Na spracovanie osobných údajov na účely tohto nariadenia sa plne uplatňujú smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( 34 ) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov ( 35 ).

(64)

S cieľom zaistiť transparentnú činnosť orgánu pre bankovníctvo by sa na tento orgán malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ( 36 ).

(65)

Tretím krajinám by sa mala umožniť účasť na práci orgánu pre bankovníctvo v súlade s príslušnými dohodami, ktoré uzatvorí Únia.

(66)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zlepšenie fungovania vnútorného trhu prostredníctvom zaistenia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne prudenciálnej regulácie a dohľadu, ochrany vkladateľov a investorov, ochrany integrity, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov, udržania stability finančného systému a posilnenia medzinárodnej koordinácie dohľadu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, a preto ich možno z dôvodu rozsahu opatrenia lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako sa ustanovuje v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec potrebný na dosiahnutie týchto cieľov.

(67)

Orgán pre bankovníctvo by mal prevziať všetky súčasné úlohy a právomoci Výboru európskych orgánov bankového dohľadu; rozhodnutie Komisie 2009/78/ES by sa preto malo zrušiť ku dňu zriadenia orgánu pre bankovníctvo a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 716/2009/ES zo 16. septembra 2009, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva určený na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu ( 37 ), by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Vzhľadom na existujúce štruktúry a činnosti Výboru európskych orgánov bankového dohľadu je dôležité zabezpečiť pri stanovovaní vhodných prechodných opatrení veľmi úzku spoluprácu medzi Výborom európskych orgánov bankového dohľadu a Komisiou, pričom je potrebné zaistiť, aby obdobie, počas ktorého Komisia zodpovedá za administratívne zavedenie a úvodné administratívne fungovanie orgánu pre bankovníctvo, bolo čo najkratšie.

(68)

Je vhodné určiť lehotu na uplatnenie tohto nariadenia s cieľom zaistiť, aby bol orgán pre bankovníctvo náležité pripravený na začatie prevádzky a zabezpečiť bezproblémový presun z Výboru európskych orgánov bankového dohľadu. Orgán pre bankovníctvo by mal byť náležite financovaný. 40 % jeho finančných prostriedkov by malo aspoň zo začiatku pochádzať z finančných prostriedkov Únie a 60 % z príspevkov členských štátov, ktoré by sa stanovili na základe váhy hlasov ustanovenej v článku 3 ods. 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach.

(69)

Na to, aby sa mohol tento orgán zriadiť 1. januára 2011, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

ZRIADENIE A PRÁVNE POSTAVENIE

Článok 1

Zriadenie a predmet činnosti

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (ďalej len „orgán pre bankovníctvo“).

▼M1

2.  Orgán pre bankovníctvo koná v rámci právomocí udelených týmto nariadením a v rozsahu pôsobnosti smernice 94/19/ES, smernice 2002/87/ES, nariadenia (ES) č. 1781/2006, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti ( 38 ), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami ( 39 ) a v rozsahu, v ktorom sa tieto akty vzťahujú na úverové a finančné inštitúcie a príslušné orgány, ktoré nad nimi vykonávajú dohľad, v rozsahu pôsobnosti príslušných častí smernice 2002/65/ES, smernice 2005/60/ES, smernice 2007/64/ES a smernice 2009/110/ES vrátane všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z týchto aktov a všetkých ostatných právne záväzných aktov Únie, ktorými sa zverujú úlohy orgánu pre bankovníctvo. Orgán pre bankovníctvo koná tiež v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013 ( 40 ).

▼B

3.  Orgán pre bankovníctvo koná aj v oblasti činností úverových inštitúcií, finančných konglomerátov, investičných spoločností, platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa priamo nevzťahujú akty uvedené v odseku 2, a to aj v záležitostiach správy a riadenia podnikov, auditov a finančného výkazníctva, ak sú tieto činnosti orgánu pre bankovníctvo potrebné na zabezpečenie účinného a konzistentného uplatňovania týchto aktov.

4.  Ustanoveniami tohto nariadenia nie sú dotknuté právomoci Komisie, najmä na základe článku 258 ZFEÚ s cieľom zaručiť súlad s právom Únie.

5.  Cieľom orgánu pre bankovníctvo je chrániť verejný záujem prispievaním ku krátkodobej, strednodobej a dlhodobej stabilite a efektívnosti finančného systému pre hospodárstvo Únie, občanov a podnikateľské subjekty. Orgán pre bankovníctvo prispieva k:

a) zlepšeniu fungovania vnútorného trhu vrátane predovšetkým riadnej, účinnej a konzistentnej úrovne regulácie a dohľadu;

b) zaisteniu integrity, transparentnosti, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov;

c) posilneniu medzinárodnej koordinácie dohľadu;

d) predchádzaniu regulačnej arbitráži a presadzovaniu rovnakých podmienok hospodárskej súťaže;

e) zabezpečeniu, aby úverové a iné riziká podliehali náležitej regulácii a dohľadu, a

f) zvyšovaniu ochrany zákazníkov.

▼M1

Na tieto účely orgán pre bankovníctvo prispieva k dôslednému, účinnému a efektívnemu uplatňovaniu aktov uvedených v odseku 2, podporuje zbližovanie dohľadu, poskytuje stanoviská Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a vypracúva ekonomické analýzy trhov v záujme presadzovania dosiahnutia svojho cieľa.

▼B

Orgán pre bankovníctvo pri výkone úloh, ktorými bol na základe tohto nariadenia poverený, venuje osobitnú pozornosť systémovým rizikám, ktoré predstavujú finančné inštitúcie, ktorých zlyhanie môže narušiť fungovanie finančného systému alebo reálneho hospodárstva.

▼M1

Orgán pre bankovníctvo koná pri vykonávaní svojich úloh nezávisle, objektívne a nediskriminačným spôsobom v záujme Únie ako celku.

▼B

Článok 2

Európsky systém finančného dohľadu

1.  Orgán pre bankovníctvo je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS). Hlavným cieľom ESFS je zabezpečiť, aby sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančný sektor, náležite uplatňovali s cieľom chrániť finančnú stabilitu a zabezpečiť dôveru vo finančný systém ako celok a dostatočnú ochranu pre užívateľov v oblasti finančných služieb.

2.  ESFS tvoria:

a) Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) na účely vykonávania úloh vymedzených v nariadení (EÚ) č. 1092/2010 a v tomto nariadení;

b) orgán pre bankovníctvo;

c) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 ( 41 );

d) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ( 42 );

e) Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu (ďalej len „spoločný výbor“) na účely vykonávania úloh vymedzených v článkoch 54 až 57 tohto nariadenia, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010;

▼M1

f) príslušné orgány alebo orgány dohľadu vymedzené v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, vrátane Európskej centrálnej banky v súvislosti s úlohami, ktorými bola poverená podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

3.  Orgán pre bankovníctvo pravidelne a úzko spolupracuje s ESRB, ako aj s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) prostredníctvom spoločného výboru a zabezpečuje medzisektorovú konzistentnosť práce a dosahovanie spoločných stanovísk v oblasti dohľadu nad finančnými konglomerátmi a k ostatným medzisektorovým záležitostiam.

4.  Podľa zásady lojálnej spolupráce uvedenej v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii zúčastnené strany ESFS spolupracujú na základe vzájomnej dôvery a plného vzájomného rešpektu najmä na tom, aby medzi sebou zabezpečili tok náležitých a spoľahlivých informácií.

5.  Orgány dohľadu, ktoré sú zúčastnenými stranami ESFS, sú povinné vykonávať dohľad nad finančnými inštitúciami vykonávajúcimi činnosť v Únii v súlade s aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2.

▼M1

Článok 3

Zodpovednosť orgánov

Orgány uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) až d) sa zodpovedajú Európskemu parlamentu a Rade. Európska centrálna banka sa v súvislosti s úlohami v oblasti dohľadu, ktorými bola poverená podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 zodpovedá Európskemu parlamentu a Rade v súlade s uvedeným nariadením.

▼B

Článok 4

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „finančné inštitúcie“ znamenajú „úverové inštitúcie“ vymedzené v článku 4 ods. 1 smernice 2006/48/ES, „investičné spoločnosti“ vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2006/49/ES a „finančné konglomeráty“ vymedzené v článku 2 ods. 14 smernice 2002/87/ES, avšak v súvislosti so smernicou 2005/60/ES „finančné inštitúcie“ znamenajú úverové inštitúcie a finančné inštitúcie vymedzené v článku 3 ods. 1 a 2 uvedenej smernice;

▼M4

2. „príslušné orgány“ znamenajú:

i) príslušné orgány vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 40 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vrátane Európskej centrálnej banky v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa úloh, ktorými bola poverená podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, v smernici 2007/64/ES a uvedené v smernici 2009/110/ES;

ii) v súvislosti so smernicami 2002/65/ES a 2005/60/ES orgány príslušné zabezpečovať dodržiavanie požiadaviek uvedených smerníc zo strany úverových a finančných inštitúcií;

iii) v súvislosti so systémami ochrany vkladov subjekty, ktoré spravujú systémy ochrany vkladov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ ( 43 ), alebo v prípade, ak prevádzku systému ochrany vkladov spravuje súkromná spoločnosť, orgán verejnej moci, ktorý vykonáva dohľad nad týmito systémami podľa uvedenej smernice; a

iv) v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ ( 44 ) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 ( 45 ), orgány pre riešenie krízových situácií vymedzené v článku 3 smernice 2014/59/EÚ, Jednotná rada pre riešenie krízových situácií zriadená nariadením (EÚ) č. 806/2014 a Rada a Komisia pri vykonávaní opatrení podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 806/2014, s výnimkou prípadov, keď vykonávajú diskrečné právomoci alebo prijímajú politické rozhodnutia.

▼B

Článok 5

Právne postavenie

1.  Orgán pre bankovníctvo je orgánom Únie s právnou subjektivitou.

2.  V každom členskom štáte požíva orgán pre bankovníctvo najširšiu právnu spôsobilosť na právne úkony zverenú právnickým osobám na základe vnútroštátneho práva. Môže predovšetkým nadobúdať alebo disponovať s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a byť stranou v právnych konaniach.

3.  Orgán pre bankovníctvo zastupuje jeho predseda.

Článok 6

Zloženie

Orgán pre bankovníctvo má toto zloženie:

1. rada orgánov dohľadu, ktorá vykonáva úlohy ustanovené v článku 43;

2. riadiaca rada, ktorá vykonáva úlohy ustanovené v článku 47;

3. predseda, ktorý vykonáva úlohy ustanovené v článku 48;

4. výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva úlohy ustanovené v článku 53;

5. odvolacia rada, ktorá vykonáva úlohy ustanovené v článku 60.

Článok 7

Sídlo

Orgán pre bankovníctvo má sídlo v Londýne.KAPITOLA II

ÚLOHY A PRÁVOMOCI ORGÁNU PRE BANKOVNÍCTVO

Článok 8

Úlohy a právomoci orgánu pre bankovníctvo

1.  Orgán pre bankovníctvo má tieto úlohy:

▼M1

a) prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných noriem a postupov pre reguláciu a dohľad, najmä poskytovaním stanovísk inštitúciám Únie a vypracúvaním usmernení, odporúčaní, návrhov regulačných a vykonávacích technických noriem a ďalších opatrení, ktoré vychádzajú z legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2;

aa) vypracovať príručku európskeho dohľadu nad finančnými inštitúciami pre celú Úniu a aktualizovať ju s prihliadnutím, okrem iného, na meniace sa obchodné postupy a obchodné modely finančných inštitúcií, ktorá určuje najlepšie postupy dohľadu v oblasti metodík a procesov;

▼B

b) prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov Únie, najmä podieľaním sa na spoločnej kultúre dohľadu, zaistením konzistentného, účinného a efektívneho uplatňovania aktov uvedených v článku 1 ods. 2, predchádzaním regulačnej arbitráži, zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, zabezpečovaním účinného a konzistentného dohľadu nad finančnými inštitúciami a súdržného fungovania kolégií orgánov dohľadu a prijímaním opatrení okrem iného v krízových situáciách;

▼M1

c) uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi príslušnými orgánmi;

▼B

d) úzko spolupracovať s ESRB, najmä poskytovaním informácií ESRB potrebných na dosiahnutie jeho úloh a zabezpečovaním náležitého dodržiavania varovaní a odporúčaní ESRB;

e) organizovať a vykonávať analýzy vzájomného hodnotenia príslušných orgánov vrátane vydávania usmernení a odporúčaní a identifikovania osvedčených postupov s cieľom posilniť konzistentnosť výsledkov dohľadu;

f) monitorovať a hodnotiť vývoj na trhu v oblasti svojej pôsobnosti, v relevantných prípadoch aj trendy v oblasti úverov najmä pre domácnosti a MSP;

g) vykonávať ekonomické analýzy trhov s cieľom informovať o plnení funkcií orgánu pre bankovníctvo;

h) zvyšovať ochranu vkladateľov a investorov;

▼M1

i) presadzovať jednotné a súdržné pôsobenie kolégií orgánov dohľadu, monitorovanie, hodnotenie a meranie systémového rizika, vypracúvanie a koordináciu plánov na ozdravenie a riešenie problémov, zabezpečovanie vysokej úrovne ochrany vkladateľov a investorov v celej Únii, ako aj vývoj metód na riešenie problémov zlyhávajúcich finančných inštitúcií a posudzovanie potreby vhodných finančných nástrojov s cieľom posilniť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi zapojenými do krízového manažmentu, pokiaľ ide o cezhraničné inštitúcie, ktoré môžu predstavovať systémové riziko, a to v súlade s článkami 21 až 26;

▼B

j) plniť všetky ostatné osobitné úlohy uvedené v tomto nariadení alebo v iných legislatívnych aktoch;

k) na svojej internetovej stránke uverejňovať a pravidelne aktualizovať informácie zo svojej oblasti činnosti, predovšetkým v rámci oblasti svojej pôsobnosti, o registrovaných finančných inštitúciách s cieľom zabezpečiť, aby mala verejnosť ľahký prístup k informáciám.

▼M1 —————

▼M1

1a.  Pri vykonávaní svojich úloh v súlade s nariadením orgán pre bankovníctvo:

a) využíva plné právomoci, ktoré má k dispozícii; a

b) s náležitým zreteľom na cieľ zaistiť bezpečnosť a zdravie úverových inštitúcií, plne zohľadňuje rôzne typy, obchodné modely a veľkosť úverových inštitúcií.

▼B

2.  Orgán pre bankovníctvo by mal mať na vykonanie úloh uvedených v odseku 1 právomoci ustanovené v tomto nariadení, najmä:

a) vypracovať návrh regulačných technických predpisov v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 10;

b) vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 15;

c) vydávať usmernenia a odporúčania, ako sa ustanovuje v článku 16;

d) vydávať odporúčania v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 17 ods. 3;

e) prijímať individuálne rozhodnutia určené príslušným orgánom v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 18 ods. 3 a článku 19 ods. 3;

f) v prípadoch, ktoré sa týkajú priamo uplatniteľného práva Únie, prijímať individuálne rozhodnutia určené finančným inštitúciám v konkrétnych prípadoch uvedených v článku 17 ods. 6, článku 18 ods. 4 a článku 19 ods. 4;

g) vydávať stanoviská pre Európsky parlament, Radu alebo Komisiu, ako sa ustanovuje v článku 34;

h) zhromažďovať nevyhnutné informácie o finančných inštitúciách, ako sa stanovuje v článku 35;

i) vytvoriť spoločné metodiky na posudzovanie vplyvu vlastností produktov a distribučných procesov na finančnú situáciu inštitúcií a na ochranu spotrebiteľov;

j) poskytovať centrálne prístupnú databázu registrovaných finančných inštitúcií vo svojej oblasti pôsobnosti, ak sa to uvádza v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

▼M1

2a.  Orgán pre bankovníctvo pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1 a pri výkone právomocí uvedených v odseku 2 náležite zohľadňuje zásady lepšej tvorby práva vrátane výsledkov analýzy nákladov a prínosov získaných v súlade s týmto nariadením.

▼B

Článok 9

Úlohy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a finančných aktivít

1.  Orgán pre bankovníctvo prevezme vedúcu úlohu pri podpore transparentnosti, jednoduchosti a spravodlivosti na trhu so spotrebiteľskými finančnými produktmi alebo službami v rámci vnútorného trhu, a to aj prostredníctvom:

a) zhromažďovania informácií o spotrebiteľských trendoch, ich analýzy a podávania správ;

b) skúmania a koordinácie finančnej gramotnosti a vzdelávacích iniciatív zo strany príslušných orgánov;

c) rozvoja noriem odborného vzdelávania pre túto oblasť priemyslu a

d) prispievania k rozvoju spoločných pravidiel zverejňovania informácií.

2.  Orgán pre bankovníctvo monitoruje nové a existujúce finančné aktivity a môže prijať usmernenia a odporúčania s cieľom podporovať istotu a spoľahlivosť trhov a konvergenciu regulačných postupov.

3.  Orgán pre bankovníctvo môže takisto vydať varovania, ak finančné aktivity predstavujú vážne ohrozenie cieľov stanovených v článku 1 ods. 5.

▼M1

4.  Orgán pre bankovníctvo zriadi ako svoju nedeliteľnú súčasť výbor pre finančné inovácie, ktorý bude združovať všetky príslušné relevantné orgány dohľadu s cieľom dosiahnuť koordinovaný prístup pri regulácii a dohľade v prípade nových alebo inovatívnych finančných činností a poskytovať orgánu pre bankovníctvo poradenstvo, ktoré má predkladať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

▼B

5.  Orgán pre bankovníctvo môže dočasne zakázať alebo obmedziť určité finančné aktivity, ktoré ohrozujú riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti, a to prípadoch, ktoré sú vymedzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 a za podmienok, ktoré sú v nich stanovené, alebo v prípadoch, keď je to žiaduce z dôvodu krízovej situácie v súlade s podmienkami stanovenými v článku 18 a podľa týchto podmienok.

Orgán pre bankovníctvo preskúmava rozhodnutie uvedené v prvom pododseku v náležitých lehotách a minimálne každé tri mesiace. V prípade, že sa po uvedenej trojmesačnej lehote rozhodnutie neobnoví, automaticky stráca účinnosť.

Členský štát môže požiadať orgán pre bankovníctvo, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. V takom prípade orgán pre bankovníctvo v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 druhom pododseku rozhodne o tom, či bude na svojom rozhodnutí trvať.

▼M1

Orgán pre bankovníctvo môže takisto posúdiť potrebu zakázať alebo obmedziť určité druhy finančných aktivít a v prípade potreby takéhoto zákazu alebo obmedzenia o tom informuje Komisiu a príslušné orgány s cieľom uľahčiť prijatie akéhokoľvek takéhoto zákazu alebo obmedzenia.

▼B

Článok 10

Regulačné technické predpisy

1.  Ak Európsky parlament a Rada delegujú na Komisiu právomoc prijímať regulačné technické predpisy prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ, aby sa zabezpečila konzistentná harmonizácia v oblastiach, ktoré sú konkrétne vymedzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, môže orgán pre bankovníctvo vypracovať návrh regulačných technických predpisov. Orgán pre bankovníctvo predkladá svoj návrh predpisov na schválenie Komisii.

Regulačné technické predpisy sú technické, nezahŕňajú strategické ani politické rozhodnutia a ich obsah je obmedzený legislatívnymi aktmi, z ktorých vychádzajú.

Pred ich predložením Komisii vykoná orgán pre bankovníctvo otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu regulačných technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Orgán pre bankovníctvo tiež požiada o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve uvedenú v článku 37.

Ak orgán pre bankovníctvo predloží návrh regulačného technického predpisu, Komisia ho bezodkladne zašle Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu regulačného technického predpisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže schváliť návrh regulačných technických predpisov iba čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie.

Ak má Komisia v úmysle návrh regulačného technického predpisu neschváliť alebo ho schváliť iba sčasti alebo so zmenami a doplneniami, zašle návrh regulačného technického predpisu spolu s vysvetlením, prečo ho neschvaľuje, alebo prípadne s odôvodnením jeho zmien a doplnení späť orgánu pre bankovníctvo. Orgán pre bankovníctvo môže návrh regulačného technického predpisu do šiestich týždňov zmeniť a doplniť na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Komisie a opätovne ho predložiť Komisii vo forme formálneho stanoviska. Orgán pre bankovníctvo zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán pre bankovníctvo v šesťtýždňovej lehote zmenený a doplnený návrh regulačného technického predpisu nepredložil alebo predložil návrh regulačného technického predpisu, ktorý nie je zmenený a doplnený v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Komisie, môže Komisia prijať regulačný technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné, alebo ho zamietnuť.

Komisia nemôže meniť obsah návrhu regulačných technických predpisov vypracovaného orgánom pre bankovníctvo bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

2.  Ak orgán pre bankovníctvo nepredložil návrh regulačného technického predpisu v lehote stanovenej v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, môže Komisia o takýto návrh požiadať v novej lehote.

3.  Len ak orgán pre bankovníctvo nepredloží návrh regulačného technického predpisu Komisii v lehotách v súlade s odsekom 2, môže Komisia prijať regulačný technický predpis prostredníctvom delegovaného aktu bez návrhu od orgánu pre bankovníctvo.

Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu regulačných technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Komisia tiež požiada o stanovisko alebo radu Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve uvedenú v článku 37.

Komisia bezodkladne zašle návrh regulačného technického predpisu Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia zašle svoj návrh regulačného technického predpisu orgánu pre bankovníctvo. Orgán pre bankovníctvo môže návrh regulačného technického predpisu v lehote šiestich týždňov zmeniť a doplniť a predložiť ho vo forme formálneho stanoviska Komisii. Orgán pre bankovníctvo zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán pre bankovníctvo v šesťtýždňovej lehote uvedenej v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh regulačného technického predpisu, môže Komisia regulačný technický predpis prijať.

Ak orgán pre bankovníctvo zmenený a doplnený návrh regulačného technického predpisu v šesťtýždňovej lehote predložil, Komisia môže zmeniť a doplniť návrh regulačných technických predpisov na základe zmien a doplnení navrhovaných orgánom pre bankovníctvo alebo prijať regulačný technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné. Komisia nemôže meniť obsah návrhu regulačného technického predpisu vypracovaného orgánom pre bankovníctvo bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

4.  Regulačné technické predpisy sa prijmú prostredníctvom nariadení alebo rozhodnutí. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich stanovený.

Článok 11

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v článku 10 sa udeľuje Komisii na obdobie štyroch rokov od 16. decembra 2010. Komisia predloží najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia správu týkajúcu sa delegovaných právomocí. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 14 neodvolajú.

2.  Komisia oznamuje regulačný technický predpis Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jej prijatí.

3.  Právomoc prijímať regulačné technické predpisy udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 12 až 14.

Článok 12

Odvolanie delegovania právomoci

1.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 10 kedykoľvek odvolať.

2.  Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.

3.  Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť regulačných technických predpisov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 13

Námietky voči regulačným technickým predpisom

1.  Európsky parlament alebo Rada môžu voči regulačnému technickému predpisu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov od dátumu oznámenia regulačného technického predpisu prijatého Komisiou. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

▼M2

Ak Komisia prijme regulačný technický predpis, ktorý je totožný s návrhom regulačného technického predpisu predloženým orgánom pre bankovníctvo, je lehota, počas ktorej môže Európsky parlament a Rada vzniesť námietku, jeden mesiac od dátumu oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o pôvodnú lehotu jedného mesiaca a môže sa predĺžiť ešte na ďalšie obdobie jedného mesiaca.

▼B

2.  Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 nevznesú Európsky parlament ani Rada voči regulačnému technickému predpisu námietku, uverejní sa tento predpis v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v nej stanovený.

Regulačný technický predpis sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.  Regulačný technický predpis nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku v lehote uvedenej v odseku 1. V súlade s článkom 296 ZFEÚ inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči regulačnému technickému predpisu, uvedie dôvody jej vznesenia.

Článok 14

Neschválenie alebo zmena a doplnenie návrhu regulačných technických predpisov

1.  V prípade, že Komisia neschváli návrh regulačného technického predpisu alebo ho zmení a doplní v súlade s článkom 10, informuje orgán pre bankovníctvo, Európsky parlament a Radu, pričom uvedie dôvody svojho konania.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu podľa potreby v lehote jedného mesiaca od oznámenia uvedeného v odseku 1 vyzvať zodpovedného komisára, aby spolu s predsedom orgánu pre bankovníctvo na ad hoc schôdzi príslušného výboru Európskeho parlamentu alebo Rady predložili a vysvetlili vzájomné rozdiely.

Článok 15

Vykonávacie technické predpisy

1.  Orgán pre bankovníctvo môže prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ vypracovať vykonávacie technické predpisy v oblastiach, ktoré sú konkrétne vymedzené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 Vykonávacie technické predpisy majú technický charakter, nevyplývajú z nich strategické rozhodnutia ani politické rozhodnutia a ich obsah má určovať podmienky uplatňovania predmetných aktov. Orgán pre bankovníctvo predkladá návrh vykonávacích technických predpisov na schválenie Komisii.

Pred predložením návrhu vykonávacích technických predpisov Komisii vykoná orgán pre bankovníctvo otvorené verejné konzultácie a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýza nie sú neprimerané vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu vykonávacích technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Orgán pre bankovníctvo tiež požiada o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve uvedenú v článku 37.

Ak orgán pre bankovníctvo predloží návrh vykonávacieho technického predpisu, Komisia ho bezodkladne zašle Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia do troch mesiacov od prijatia návrhu vykonávacieho technického predpisu rozhodne, či ho schváli. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac. Komisia môže schváliť návrh vykonávacieho technického predpisu iba čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú záujmy Únie.

Ak má Komisia v úmysle návrh vykonávacieho technického predpisu neschváliť alebo ho schváliť iba čiastočne alebo so zmenami a doplneniami, zašle ho spolu s vysvetlením, prečo ho nechce schváliť, alebo prípadne s odôvodnením jeho zmien a doplnení, späť orgánu pre bankovníctvo. Orgán pre bankovníctvo môže návrh vykonávacieho technického predpisu do šiestich týždňov zmeniť a doplniť na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Komisie a opätovne ho predložiť Komisii vo forme formálneho stanoviska. Orgán pre bankovníctvo zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán pre bankovníctvo v šesťtýždňovej lehote uvedenej v piatom pododseku zmenený a doplnený návrh vykonávacieho technického predpisu nepredložil alebo predložil návrh vykonávacieho technického predpisu, ktorý nie je zmenený a doplnený v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Komisie, môže Komisia prijať vykonávací technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné, alebo ho zamietnuť.

Komisia nesmie meniť obsah návrhu vykonávacieho technického predpisu vypracovaného orgánom pre bankovníctvo bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

2.  V prípade, keď orgán pre bankovníctvo nepredložil návrh vykonávacieho technického predpisu v lehote stanovenej v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, môže Komisia o takýto návrh požiadať v novej lehote.

3.  Len ak orgán pre bankovníctvo nepredložil Komisii návrh vykonávacieho technického predpisu v lehote v súlade s odsekom 2, môže Komisia prijať vykonávací technický predpis prostredníctvom vykonávacieho aktu bez návrhu od orgánu pre bankovníctvo.

Komisia vykoná otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov a analyzuje možné súvisiace náklady a prínosy, pokiaľ tieto konzultácie a analýzy nie sú neprimerané vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu vykonávacích technických predpisov alebo vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť danej veci. Komisia tiež požiada o stanovisko alebo radu Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve uvedenú v článku 37.

Komisia bezodkladne zašle návrh vykonávacieho technického predpisu Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia takisto zašle návrh vykonávacieho technického predpisu orgánu pre bankovníctvo. Orgán pre bankovníctvo môže návrh vykonávacieho technického predpisu v šesťtýždňovej lehote zmeniť a doplniť a predložiť ho vo forme formálneho stanoviska Komisii. Orgán pre bankovníctvo zašle kópiu svojho formálneho stanoviska Európskemu parlamentu a Rade.

Ak orgán pre bankovníctvo v šesťtýždňovej lehote uvedenej v štvrtom pododseku nepredložil zmenený a doplnený návrh vykonávacieho technického predpisu, môže Komisia vykonávací technický predpis prijať.

Ak orgán pre bankovníctvo zmenený a doplnený návrh vykonávacieho technického predpisu v uvedenej šesťtýždňovej lehote predložil, Komisia môže zmeniť a doplniť návrh vykonávacieho technického predpisu na základe navrhovaných zmien a doplnení od orgánu pre bankovníctvo alebo prijať vykonávací technický predpis so zmenami a doplneniami, ktoré považuje za relevantné.

Komisia nesmie meniť obsah návrhu vykonávacích technických predpisov vypracovaných orgánom pre bankovníctvo bez predchádzajúcej koordinácie s ním v súlade s týmto článkom.

4.  Vykonávacie technické predpisy sa prijmú prostredníctvom nariadení alebo rozhodnutí. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je v nich stanovený.

Článok 16

Usmernenia a odporúčania

1.  Orgán pre bankovníctvo vydáva usmernenia a odporúčania určené príslušným orgánom alebo finančným inštitúciám s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Únie.

2.  Orgán pre bankovníctvo v náležitých prípadoch organizuje otvorené verejné konzultácie o týchto usmerneniach a odporúčaniach a vykonáva analýzu súvisiacich potenciálnych nákladov a prínosov. Tieto konzultácie a analýzy sú primerané rozsahu pôsobnosti, povahe a dosahu usmernení alebo odporúčaní. Orgán pre bankovníctvo prípade potreby tiež požiada o stanovisko alebo radu Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve uvedenú v článku 37.

3.  Príslušné orgány a finančné inštitúcie vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.

Do dvoch mesiacov od vydania usmernenia alebo odporúčania každý príslušný orgán potvrdí, či toto usmernenie alebo odporúčanie dodržal alebo má v úmysle dodržať. Ak ho príslušný orgán nedodržal ani ho nemá v úmysle dodržať, informuje o tom orgán pre bankovníctvo a uvedie dôvody.

Orgán pre bankovníctvo skutočnosť, že príslušný orgán nedodržal ani nemá v úmysle dodržať príslušné usmernenie alebo odporúčanie, uverejní. Orgán pre bankovníctvo sa môže tiež v individuálnych prípadoch rozhodnúť uverejniť dôvody nedodržania uvedeného usmernenia alebo odporúčania uvedené príslušným orgánom. Príslušný orgán je o tomto uverejnení vopred informovaný.

Ak to uvedené usmernenie alebo odporúčanie vyžaduje, podávajú finančné inštitúcie jasnú a podrobnú správu o tom, či ho dodržiavajú.

4.  Orgán pre bankovníctvo vo svojej správe uvedenej v článku 43 ods. 5 informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu o vydaných usmerneniach a odporúčaniach a uvedie príslušné orgány, ktoré ich nedodržiavajú, ako aj spôsoby, akými orgán pre bankovníctvo plánuje zabezpečiť, aby dotknutý príslušný orgán jeho odporúčania a usmernenia v budúcnosti dodržiaval.

Článok 17

Porušenie práva Únie

1.  Ak príslušný orgán neuplatňuje akty uvedené v článku 1 ods. 2 alebo ak ich uplatňuje spôsobom, ktorý sa javí ako porušenie práva Únie vrátane regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov stanovených v súlade s článkami 10 až 15, najmä ak nezaistí, aby finančná inštitúcia spĺňala požiadavky ustanovené v týchto aktoch, orgán pre bankovníctvo koná v súlade s právomocami uvedenými v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

2.  Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve alebo z vlastného podnetu a po informovaní dotknutého príslušného orgánu môže orgán pre bankovníctvo preskúmať údajné porušenie alebo neuplatňovanie práva Únie.

▼M2

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 35, príslušný orgán bezodkladne poskytne orgánu pre bankovníctvo všetky informácie, ktoré orgán pre bankovníctvo považuje za potrebné pre svoje vyšetrovanie, a to aj vrátane toho, ako sa akty uvedené v článku 1 ods. 2 uplatňujú v súlade s právom Únie.

▼B

3.  Orgán pre bankovníctvo môže najneskôr do dvoch mesiacov od začatia vyšetrovania adresovať dotknutému príslušnému orgánu odporúčanie, v ktorom uvedie opatrenia potrebné na dodržanie práva Únie.

Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od prijatia odporúčania informuje orgán pre bankovníctvo o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať na zaistenie dodržiavania práva Únie.

4.  Ak príslušný orgán nedodržal právo Únie v lehote jedného mesiaca od prijatia odporúčania orgánu pre bankovníctvo, Komisia môže na základe informácií orgánu pre bankovníctvo alebo z vlastného podnetu vydať formálne stanovisko, ktorým príslušný orgán vyzve, aby prijal opatrenia potrebné na dodržiavanie práva Únie. Vo formálnom stanovisku Komisia zohľadní odporúčanie orgánu pre bankovníctvo.

Komisia vydá takéto formálne stanovisko najneskôr do troch mesiacov od prijatia odporúčania. Komisia môže túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac.

Orgán pre bankovníctvo a príslušné orgány poskytnú Komisii všetky potrebné informácie.

5.  Príslušný orgán do desiatich pracovných dní od doručenia formálneho stanoviska uvedeného v odseku 4 informuje Komisiu a orgán pre bankovníctvo o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať, aby formálnemu stanovisku vyhovel.

6.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nevyhovie formálnemu stanovisku uvedenému v odseku 4 v lehote v ňom uvedenej a ak je to potrebné na včasnú nápravu nedodržiavania predpisov s cieľom zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne podmienky hospodárskej súťaže na trhu alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu finančného systému, orgán pre bankovníctvo môže v prípade, že sú príslušné požiadavky aktov uvedených v článku 1 ods. 2 priamo uplatniteľné na finančné inštitúcie, prijať individuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom sa požadujú opatrenia potrebné na dodržanie jej povinností vyplývajúcich z práva Únie vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.

Rozhodnutie orgánu pre bankovníctvo musí byť v súlade s formálnym stanoviskom, ktoré vydala Komisia podľa odseku 4.

7.  Rozhodnutia prijaté na základe odseku 6 majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné orgány prijali v rovnakej veci.

Pri prijímaní opatrení súvisiacich so záležitosťami, ktoré sú predmetom formálneho stanoviska podľa odseku 4 alebo rozhodnutia podľa odseku 6, zabezpečujú príslušné orgány súlad s príslušným formálnym stanoviskom, resp. rozhodnutím.

8.  V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán pre bankovníctvo uvedie, ktoré príslušné orgány a finančné inštitúcie nesplnili formálne stanoviská alebo rozhodnutia uvedené v odsekoch 4 a 6 tohto článku.

Článok 18

Opatrenia v krízových situáciách

▼M1

1.  V prípade nepriaznivého vývoja, ktorý môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti, orgán pre bankovníctvo aktívne podporuje a v prípade potreby koordinuje všetky opatrenia, ktoré prijmú relevantné príslušné orgány dohľadu.

Na účely plnenia tejto podpornej a koordinačnej úlohy relevantné príslušné orgány dohľadu v plnej miere informujú orgán pre bankovníctvo o všetkých relevantných zmenách a pozývajú ho, aby sa ako pozorovateľ zúčastnil na každom relevantnom zhromaždení.

▼B

2.  Rada môže na základe žiadosti orgánu pre bankovníctvo, Komisie alebo ESRB a po porade s Komisiou a ESRB a vo vhodných prípadoch aj s ESA prijať rozhodnutie určené orgánu pre bankovníctvo, v ktorom na účely tohto nariadenia určí existenciu krízovej situácie. Rada preskúmava toto rozhodnutie v náležitých intervaloch a minimálne raz za mesiac. V prípade, že sa rozhodnutie po jednom mesiaci neobnoví, automaticky stráca účinnosť. Rada môže kedykoľvek vyhlásiť ukončenie krízovej situácie.

Ak sa ESRB alebo orgán pre bankovníctvo domnieva, že môže dôjsť k vzniku krízovej situácie, vydá dôverné odporúčanie určené Rade a poskytne jej posúdenie situácie. Rada následne posúdi, či je potrebné zvolať zasadnutie. V tomto procese sa musí zabezpečiť, aby sa náležitá pozornosť venovala zachovávaniu dôvernosti.

Ak Rada rozhodne o existencii krízovej situácie, primeraným spôsobom a bezodkladne o tom informuje Európsky parlament a Komisiu.

▼M1

3.  Ak Rada prijala rozhodnutie podľa odseku 2 a ak je vo výnimočnej situácii potrebná koordinovaná reakcia príslušných orgánov s cieľom reagovať na nepriaznivý vývoj, ktorý môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti, orgán pre bankovníctvo môže prijať individuálne rozhodnutia, ktorými príslušné orgány požiada, aby prijali potrebné opatrenia v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2 na riešenie takéhoto vývoja a zaistili, aby finančné inštitúcie a príslušné orgány plnili požiadavky stanovené v uvedených právnych predpisoch.

▼B

4.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu pre bankovníctvo uvedené v odseku 3 v lehote uvedenej v tomto rozhodnutí, orgán pre bankovníctvo môže v prípade, že sú príslušné požiadavky stanovené v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 vrátane regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov prijatých v súlade s uvedenými aktmi priamo uplatniteľné na finančné inštitúcie, prijať individuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom sa požadujú potrebné opatrenia na dodržanie jeho povinností vyplývajúcich z týchto právnych predpisov, vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti. Toto sa uplatňuje len v situáciách, keď príslušný orgán neuplatňuje legislatívne akty uvedené v článku 1 ods. 2 vrátane regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov prijatých v súlade s uvedenými aktmi, alebo ich uplatňuje spôsobom, ktorý je zjavným porušením týchto aktov, a keď je naliehavá náprava potrebná na obnovenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability celého finančného systému v Únii alebo jeho časti.

5.  Rozhodnutia prijaté na základe odseku 4 majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné orgány prijali v rovnakej veci.

Všetky opatrenia príslušných orgánov súvisiace so záležitosťami, ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odsekov 3 alebo 4, musia byť v súlade s týmito rozhodnutiami.

Článok 19

Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi v cezhraničných situáciách

▼M1

1.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 17, ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom opatrenia alebo nečinnosťou iného príslušného orgánu v prípadoch stanovených v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2, orgán pre bankovníctvo môže na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých príslušných orgánov pomôcť príslušným orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v odsekoch 2 až 4 tohto článku.

▼B

V prípadoch stanovených v právnych predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2 a ak na základe objektívnych kritérií možno konštatovať, že medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov došlo k nezhode, orgán pre bankovníctvo môže z vlastného podnetu týmto orgánom pomôcť dosiahnuť dohodu v súlade s postupom ustanoveným v odsekoch 2 až 4.

2.  Orgán pre bankovníctvo stanoví lehoty na zmierenie medzi príslušnými orgánmi, pričom zohľadní všetky príslušné lehoty vymedzené v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2, ako aj zložitosť a naliehavosť veci. V tomto štádiu orgán pre bankovníctvo zohrá úlohu sprostredkovateľa.

3.  Ak počas lehoty na zmierenie uvedenej v odseku 2 dotknuté príslušné orgány nedosiahnu dohodu, orgán pre bankovníctvo môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 treťom a štvrtom pododseku prijať rozhodnutie, ktorým požiada dotknuté príslušné orgány, aby prijali konkrétne opatrenia so záväzným účinkom na dotknuté príslušné orgány alebo sa zdržali konania s cieľom urovnať záležitosť, aby sa zabezpečil súlad s právom Únie.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu pre bankovníctvo a tým nezabezpečí, aby finančná inštitúcia spĺňala požiadavky, ktoré sa na ňu priamo vzťahujú v zmysle aktov uvedených v článku 1 ods. 2, orgán pre bankovníctvo môže prijať individuálne rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, v ktorom ju požiada o potrebné opatrenia na dodržiavanie jej povinností vyplývajúcich z práva Únie, vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.

5.  Rozhodnutia prijaté na základe odseku 4 majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné orgány prijali v rovnakej veci. Všetky opatrenia príslušných orgánov súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odsekov 3 alebo 4, musia byť v súlade s týmito rozhodnutiami.

6.  V správe uvedenej v článku 50 ods. 2 predseda orgánu pre bankovníctvo vymedzí povahu a typ sporov medzi príslušnými orgánmi, dosiahnuté dohody a rozhodnutia prijaté na urovnanie týchto sporov.

Článok 20

Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi v rôznych sektoroch

Spoločný výbor urovnáva v súlade s postupom stanoveným v článkoch 19 a 56 spory medzi jednotlivými sektormi, ktoré môžu vzniknúť medzi príslušnými orgánmi vymedzenými v článku 4 bode 2 tohto nariadenia, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼M1

Článok 20a

Jednotnosť postupu preskúmania orgánmi dohľadu

Orgán pre bankovníctvo presadzuje v rozsahu svojich právomocí jednotnosť postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu v súlade so smernicou 2013/36/EÚ s cieľom zabezpečiť vysoký štandard dohľadu v Únii.

▼B

Článok 21

Kolégiá orgánov dohľadu

▼M1

1.  Orgán pre bankovníctvo presadzuje v rozsahu svojich právomocí podporu a monitorovanie účinného, efektívneho a jednotného pôsobenia kolégií orgánov dohľadu uvedených v nariadení (EÚ) č. 575/2013 a smernici 2013/36/EÚ a posilňuje jednotné uplatňovanie práva Únie kolégiami orgánov dohľadu. S cieľom zbližovať najlepšie postupy dohľadu orgán pre bankovníctvo podporuje spoločné plány dohľadu a spoločné kontroly, pričom pracovníci orgánu pre bankovníctvo sa môžu zúčastňovať sa na činnostiach kolégií orgánov dohľadu, a to vrátane kontrol na mieste, ktoré spoločne vykonávajú dva alebo viaceré príslušné orgány.

2.  Orgán pre bankovníctvo má vedúcu úlohu pri zabezpečovaní jednotného fungovania kolégia orgánov dohľadu nad cezhraničnými inštitúciami v Únii, pričom prihliada na systémové riziko, ktoré predstavujú finančné inštitúcie uvedené článku 23, a v prípade potreby zvolá schôdzu kolégia.

▼B

Na účel tohto odseku a odseku 1 tohto článku sa orgán pre bankovníctvo považuje za „príslušný orgán“ v zmysle príslušných právnych predpisov.

Orgán pre bankovníctvo môže:

a) zhromažďovať a vymieňať si v spolupráci s príslušnými orgánmi všetky príslušné informácie s cieľom uľahčiť prácu kolégia a vytvoriť a spravovať centrálny systém na sprístupnenie týchto informácií príslušným orgánom v kolégiu;

b) iniciovať a koordinovať záťažové testy v celej Únii v súlade s článkom 32 s cieľom posúdiť odolnosť finančných inštitúcií, a najmä systémového rizika, ktoré predstavujú finančné inštitúcie v zmysle článku 23, voči nepriaznivému vývoju na trhu a posudzovať potenciál systémového rizika zvyšovať sa v záťažových situáciách, pričom zabezpečí, aby sa na vnútroštátnej úrovni pri takýchto testoch uplatnila konzistentná metodika, a v prípade potreby zasiela príslušnému orgánu odporúčanie na nápravu problémov, ktoré sa pri záťažových testoch identifikovali;

c) podporovať efektívne a účinné vykonávanie činností dohľadu vrátane hodnotenia rizík, ktorým sú alebo by mohli byť vystavené finančné inštitúcie, určených na základe procesu hodnotenia vykonávaného orgánmi dohľadu alebo v záťažových situáciách;

d) v súlade s úlohami a právomocami ustanovenými v tomto nariadení dozerať na úlohy vykonávané príslušnými orgánmi a

e) požadovať od kolégia ďalšie rokovania vo všetkých prípadoch, keď sa domnieva, že by rozhodnutie znamenalo nesprávne uplatňovanie práva Únie alebo by neprispelo k dosahovaniu cieľa zjednotiť postupy dohľadu. Od orgánu konsolidovaného dohľadu môže tiež požadovať naplánovanie zasadnutia kolégia alebo vloženie bodu do programu zasadnutia.

3.  Orgán pre bankovníctvo môže vypracovať návrh regulačného a vykonávacieho technického predpisu, ktorými sa zabezpečia jednotné podmienky uplatňovania ustanovení týkajúcich sa fungovania kolégií orgánov dohľadu, a vydávať usmernenia a odporúčania prijaté na základe článku 16 s cieľom podporovať konvergenciu vykonávania dohľadu a osvedčených postupov prijatých kolégiami orgánov dohľadu.

4.  Orgán pre bankovníctvo má úlohu právne záväznej mediácie na riešenie sporov medzi príslušnými orgánmi v súlade s postupom stanoveným v článku 19. Orgán pre bankovníctvo môže v súlade s článkom 19 prijať v oblasti dohľadu rozhodnutia priamo uplatniteľné na dotknutú inštitúciu.

Článok 22

Všeobecné ustanovenia

1.  Orgán pre bankovníctvo náležite prihliada k systémovému riziku, ako je vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1092/2010 Rieši riziko narušenia finančných služieb, ktoré:

a) je spôsobené poškodením celého finančného systému alebo jeho časti a

b) môže mať závažné negatívne dôsledky pre vnútorný trh a reálne hospodárstvo.

Orgán pre bankovníctvo náležite prihliada k monitorovaniu a posúdeniu systémového rizika, ktoré vypracoval ESRB a orgán pre bankovníctvo, a reaguje na upozornenia a odporúčania ESRB v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.

▼M1

1a.  Najmenej raz ročne orgán pre bankovníctvo zváži, či je vhodné uskutočniť v rámci celej Únie posúdenia odolnosti finančných inštitúcií v súlade s článkom 32, a informuje o svojich záveroch Európsky parlament, Radu a Komisiu. V prípade, že sú vypracované takéto posúdenia v rámci celej Únie a orgán pre bankovníctvo to považuje za vhodné zverejní výsledky každej hodnotenej finančnej inštitúcie.

▼B

2.  Orgán pre bankovníctvo v spolupráci s ESRB vypracuje spoločný súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov (prehľad rizík) s cieľom identifikovať a merať systémové riziko.

Orgán pre bankovníctvo vypracuje aj náležitý režim záťažového testovania s cieľom pomôcť pri identifikácii tých inštitúcií, ktoré môžu predstavovať systémové riziko. Tieto inštitúcie podliehajú posilnenému dohľadu a v prípade potreby postupom ozdravenia a riešenia problémov uvedeným v článku 25.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté akty uvedené v článku 1 ods. 2, orgán pre bankovníctvo podľa potreby vypracuje dodatočné usmernenia a odporúčania pre finančné inštitúcie, aby sa zohľadnilo systémové riziko, ktoré predstavujú.

Orgán pre bankovníctvo zabezpečuje, že pri vypracúvaní návrhu regulačných a vykonávacích technických predpisov v oblastiach stanovených v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 sa prihliada na systémové riziko, ktoré predstavujú finančné inštitúcie.

4.  Na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov, Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie, alebo z vlastného podnetu môže orgán pre bankovníctvo preskúmať konkrétny typ finančnej inštitúcie, typ produktu alebo typ činnosti s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre stabilitu finančného systému a dotknutým príslušným orgánom môže predložiť odporúčania na opatrenia.

Na tento účel môže orgán pre bankovníctvo využiť právomoci, ktoré sú mu udelené podľa tohto nariadenia vrátane článku 35.

5.  Spoločný výbor zabezpečuje celkovú a medzisektorovú koordináciu činností, ktoré sa vykonávajú na základe tohto článku.

Článok 23

Identifikácia a meranie systémového rizika

1.  Orgán pre bankovníctvo po porade s ESRB vypracuje kritériá na identifikáciu a meranie systémového rizika a náležitý režim záťažového testovania, ktorý zahŕňa posúdenie potenciálu systémového rizika, ktoré predstavujú finančné inštitúcie, a ktoré sa môže zvyšovať v záťažových situáciách. Tie finančné inštitúcie, ktoré môžu predstavovať systémové riziko, podliehajú posilnenému dohľadu a v prípade potreby postupom ozdravenia a riešenia problémov uvedeným v článku 25.

2.  Pri vypracúvaní kritérií na identifikáciu a meranie systémového rizika, ktoré predstavujú finančné inštitúcie, orgán pre bankovníctvo plne prihliada k relevantným medzinárodným prístupom vrátane tých, ktoré stanovili Rada finančnej stability, Medzinárodný menový fond a Banka pre medzinárodné zúčtovanie.

Článok 24

Stála schopnosť reagovať na systémové riziká

1.  Orgán pre bankovníctvo zabezpečuje, že má nepretržite k dispozícii špecializované kapacity na účinnú reakciu v prípade výskytu systémových rizík v zmysle článkov 22 a 23, najmä so zreteľom na inštitúcie, ktoré predstavujú systémové riziko.

2.  Orgán pre bankovníctvo plní úlohy, ktoré mu boli zverené v tomto nariadení a v právnych predpisoch uvedených v článku 1 ods. 2 a prispieva k zabezpečovaniu jednotného a koordinovaného krízového riadenia a režimu riešenia krízových situácií v Únii.

Článok 25

Postupy ozdravenia a riešenia problémov

▼M1

1.  Orgán pre bankovníctvo prispieva k rozvoju a koordinácii účinných, jednotných a aktualizovaných plánov na ozdravenie a riešenie problémov finančných inštitúcií a aktívne sa na nich podieľa. Orgán pre bankovníctvo pomáha v prípadoch, keď je to stanovené v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2, vypracovať postupy uplatňované v krízových situáciách a preventívne opatrenia na účely minimalizácie systémového vplyvu prípadného zlyhania.

▼M4

1a.  Orgán pre bankovníctvo môže organizovať a vykonávať vzájomné hodnotenia výmeny informácií a spoločných aktivít Jednotnej rady uvedených v nariadení (EÚ) č. 806/2014 a vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových situácií v členských štátoch nezúčastnených na jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií pri riešení krízových situácií cezhraničných skupín v záujme posilnenia účinnosti a konzistentnosti výsledkov. Orgán pre bankovníctvo na tieto účely vypracuje metódy, aby umožnil objektívne posúdenie a porovnanie.

▼B

2.  Orgán pre bankovníctvo môže určiť osvedčené postupy zamerané na uľahčenie riešenia problémov zlyhávajúcich inštitúcií a najmä cezhraničných skupín, a to spôsobom, ktorým sa zabráni šíreniu škodlivého vplyvu, pričom zabezpečí dostupnosť vhodných nástrojov vrátane dostatočných zdrojov, a umožní, aby sa riešenie problémov inštitúcie alebo skupiny uskutočnilo včas a riadnym a nákladovo efektívnym spôsobom.

3.  Orgán pre bankovníctvo môže vypracovať regulačné a vykonávacie technické predpisy, ako sa stanovuje v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 15.

Článok 26

Európska sústava systémov na ochranu vkladov

1.  Orgán pre bankovníctvo prispieva k posilneniu európskej sústavy vnútroštátnych systémov na ochranu vkladov konajúc podľa právomocí, ktoré mu boli zverené podľa tohto nariadenia na zabezpečenie správneho uplatňovania smernice 94/19/ES s cieľom zabezpečiť, aby boli vnútroštátne systémy na ochranu vkladov dostatočne financované príspevkami finančných inštitúcií vrátane finančných inštitúcií usadenými a prijímajúcimi vklady v Únii ale s hlavným sídlom mimo Únie v zmysle smernice 94/19/ES, a poskytovať vysokú úroveň ochrany vkladateľov v harmonizovanom rámci v celej Únii, so zachovaním stabilizačnej a záručnej úlohy systémov vzájomnej záruky, pod podmienkou, že sú v súlade s právnymi predpismi Únie.

2.  Článok 16 týkajúci sa právomocí orgánu pre bankovníctvo prijímať usmernenia a odporúčania sa uplatňuje na systémy na ochranu vkladov.

3.  Orgán pre bankovníctvo môže vypracovať regulačné a vykonávacie technické predpisy, ako sa stanovuje v legislatívnych aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 15.

4.  Preskúmaním tohto nariadenia ustanoveným v článku 81 sa preskúma najmä konvergencia európskej sústavy vnútroštátnych systémov ochrany vkladov.

Článok 27

Európsky systém riešenia problémov bánk a mechanizmy financovania

1.  Orgán pre bankovníctvo prispieva k vypracovaniu metód na riešenie problémov zlyhávajúcich finančných inštitúcií, najmä tých, ktoré môžu predstavovať systémové riziko, a to spôsobom, ktorým sa zabráni šíreniu škodlivého vplyvu a umožní včasné a riadne utlmenie činnosti, v prípade potreby vrátane jednotného a robustného mechanizmu financovania.

▼M1

2.  Orgán pre bankovníctvo poskytne svoje posúdenie potreby systému jednotných, robustných a dôveryhodných mechanizmov financovania s vhodnými finančnými nástrojmi prepojenými so súborom koordinovaných vnútroštátnych mechanizmov krízového riadenia.

▼B

Orgán pre bankovníctvo prispieva k práci zameranej na otázky týkajúce sa vhodných podmienok a na kumulatívny vplyv akýchkoľvek systémov odvodov a príspevkov týkajúcich sa finančných inštitúcií, ktoré sa môžu zaviesť s cieľom zabezpečiť spravodlivé rozloženie zaťaženia a vytvorenie stimulov na obmedzenie systémových rizík ako súčasti jednotného a dôveryhodného rámca pre riešenie problémov.

Preskúmaním tohto nariadenia ustanoveným v článku 81 sa preskúma najmä možné posilnenie úlohy orgánu pre bankovníctvo v rámci predchádzania krízam, ich riadenia a riešenia, a v prípade potreby vytvorenie európskeho záchranného fondu.

Článok 28

Delegovanie úloh a zodpovedností

1.  Príslušné orgány môžu so súhlasom splnomocneného orgánu delegovať úlohy a zodpovednosti na orgán pre bankovníctvo alebo iný príslušný orgán za podmienok stanovených v tomto článku. Členské štáty môžu v súvislosti s delegovaním zodpovedností stanoviť osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť predtým, ako ich príslušné orgány uzavrú takéto dohody o delegovaní, a môžu obmedziť rozsah delegovania na mieru potrebnú na účinný dohľad nad cezhraničnými finančnými inštitúciami alebo skupinami.

2.  Orgán pre bankovníctvo podnecuje a uľahčuje delegovanie úloh a zodpovedností medzi príslušnými orgánmi určením tých úloh a zodpovedností, ktoré sa môžu delegovať alebo spoločne vykonávať, a presadzovaním osvedčených postupov.

3.  Výsledkom delegovania zodpovedností je prerozdelenie kompetencií stanovených v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 Postupy, presadzovanie a administratívne a justičné preskúmanie v súvislosti s delegovanými zodpovednosťami upravuje právo splnomocneného orgánu.

4.  Príslušné orgány informujú orgán pre bankovníctvo o dohodách o delegovaní, ktoré plánujú uzavrieť. Dohody nadobudnú platnosť najskôr jeden mesiac po informovaní orgánu pre bankovníctvo.

Orgán pre bankovníctvo môže predložiť stanovisko k plánovanej dohode do jedného mesiaca po tom, ako bol informovaný.

Orgán pre bankovníctvo vhodnými prostriedkami uverejní všetky dohody o delegovaní, ktoré uzatvorili príslušné orgány, s cieľom zabezpečiť, aby všetky dotknuté strany boli riadne informované.

Článok 29

Spoločná kultúra dohľadu

1.  Orgán pre bankovníctvo zohráva aktívnu úlohu pri budovaní spoločnej kultúry dohľadu v Únii a konzistentného vykonávania dohľadu, ako aj pri zabezpečovaní jednotných postupov a zosúladených prístupov v celej Únii. Orgán pre bankovníctvo vykonáva aspoň tieto činnosti:

a) poskytuje stanoviská príslušným orgánom;

b) podporuje účinnú dvojstrannú a viacstrannú výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi pri plnom dodržaní uplatniteľných ustanovení týkajúcich sa dôvernosti a ochrany údajov ustanovených v príslušných právnych predpisoch Únie;

c) prispieva k vypracovaniu vysokokvalitných a jednotných predpisov dohľadu vrátane predpisov pre výkazníctvo a medzinárodných účtovných štandardov v súlade s článkom 1 ods. 3;

d) preskúmava uplatňovanie príslušných regulačných a vykonávacích technických predpisov prijatých Komisiou, usmernení a odporúčaní vydaných orgánom pre bankovníctvo a v prípade potreby navrhuje zmeny a doplnenia a

e) navrhuje sektorové a medzisektorové školiace programy, uľahčuje výmeny zamestnancov a podnecuje príslušné orgány, aby zintenzívnili využívanie schém dočasného preloženia zamestnancov a ostatných nástrojov.

2.  Orgán pre bankovníctvo môže v prípade potreby vypracovať nové praktické nástroje a prostriedky konvergencie na podporu spoločných prístupov a postupov v oblasti dohľadu.

▼M1

Na účely vybudovania spoločnej kultúry dohľadu orgán pre bankovníctvo vypracúva príručku európskeho dohľadu nad finančnými inštitúciami pre celú Úniu a aktualizuje ju s prihliadnutím, okrem iného, na meniace sa obchodné postupy a obchodné modely finančných inštitúcií. V príručke európskeho dohľadu sú určené najlepšie postupy dohľadu v oblasti metodík a procesov.

▼B

Článok 30

Vzájomné hodnotenie príslušných orgánov

1.  Orgán pre bankovníctvo pravidelne organizuje a vykonáva vzájomné hodnotenia niektorých alebo všetkých činností príslušných orgánov s cieľom ďalej zvýšiť konzistentnosť výsledkov dohľadu. Orgán pre bankovníctvo na tento účel vypracuje metódy s cieľom umožniť objektívne posúdenie a porovnanie medzi preskúmavanými orgánmi. Pri vykonávaní vzájomných hodnotení sa zohľadňujú existujúce informácie a hodnotenia, ktoré sú už v súvislosti s dotknutým príslušným orgánom k dispozícii.

2.  Vzájomné hodnotenie zahŕňa, ale neobmedzuje sa len na hodnotenie:

a) primeranosti inštitucionálnych dojednaní a zdrojov príslušného orgánu s osobitným zreteľom na účinné uplatňovanie regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov uvedených v článkoch 10 až 15 a v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2 a schopnosti reagovať na vývoj na trhu;

b) stupňa konvergencie dosiahnutého pri uplatňovaní právnych predpisov Únie a pri postupoch v oblasti dohľadu vrátane regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov, usmernení a odporúčaní prijatých na základe článkov 10 až 16 a v rozsahu, v ktorom postupy dohľadu dosahujú ciele ustanovené v práve Únie;

c) najlepších postupov vypracovaných niektorými príslušnými orgánmi, ktorých prijatie môže byť prínosom pre iné príslušné orgány;

d) účinnosti a stupňa konvergencie dosiahnutej v súvislosti s presadzovaním ustanovení prijatých v rámci vykonávania práva Únie vrátane správnych opatrení a sankcií prijatých voči zodpovedným osobám v prípadoch nedodržania týchto ustanovení.

▼M1

3.  Na základe vzájomného hodnotenia môže orgán pre bankovníctvo vydať podľa článku 16 usmernenia a odporúčania. Príslušné orgány sa v súlade s článkom 16 ods. 3 usilujú postupovať podľa uvedených usmernení a odporúčaní. Pri vypracúvaní návrhov regulačných technických alebo vykonávacích technických predpisov v súlade s článkami 10 až 15 orgán pre bankovníctvo zohľadní výsledok vzájomného hodnotenia spolu so všetkými ďalšími informáciami, ktoré získal pri vykonávaní svojich úloh, s cieľom zabezpečiť zbližovanie noriem a postupov najvyššej kvality.

3a.  Orgán pre bankovníctvo predloží svoje stanovisko Komisii vždy, keď sa na základe vzájomného hodnotenia alebo akýchkoľvek iných informácií, ktoré orgán pre bankovníctvo získal pri vykonávaní svojich úloh, ukáže, že na zabezpečenie ďalšej harmonizácie prudenciálnych pravidiel je potrebná legislatívna iniciatíva.

▼B

4.  Orgán pre bankovníctvo zverejní osvedčené postupy, ktoré je možné stanoviť na základe týchto vzájomných hodnotení. Okrem toho možno zverejniť všetky ďalšie výsledky vzájomných hodnotení, ak s tým súhlasí príslušný orgán, ktorý je predmetom vzájomného hodnotenia.

Článok 31

Koordinačná funkcia

Orgán pre bankovníctvo plní všeobecnú koordinačnú úlohu medzi príslušnými orgánmi, a to najmä v prípadoch, keď by nepriaznivý vývoj mohol potenciálne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému v Únii.

Orgán pre bankovníctvo podporuje koordinovanú reakciu Únie, okrem iného prostredníctvom:

a) uľahčenia výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi;

▼M1

b) stanovenia rozsahu a prípadne overenia spoľahlivosti informácií, ktoré by sa mali poskytnúť všetkým dotknutým príslušným orgánom;

▼B

c) bez toho, aby bol dotknutý článok 19, vykonávania nezáväznej mediácie na žiadosť príslušných orgánov alebo z vlastného podnetu;

▼M1

d) bezodkladného oznámenia prípadných krízových situácií ESRB, Rade a Komisii;

e) prijímania všetkých náležitých opatrení v prípade vývoja, ktorý by mohol ohroziť fungovanie finančných trhov, s cieľom koordinovať činnosti relevantných príslušných orgánov;

f) centralizovania informácií prijatých od príslušných orgánov v súlade s článkami 21 a 35 v dôsledku povinností inštitúcií podávať správy o regulácii. Orgán pre bankovníctvo zdieľa tieto informácie s ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi.

▼B

Článok 32

Posúdenie vývoja na trhu

1.  Orgán pre bankovníctvo monitoruje a posudzuje vývoj trhu v oblasti svojej pôsobnosti a v prípade potreby informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), ESRB, Európsky parlament, Radu a Komisiu o príslušných mikroprudenciálnych trendoch, možných rizikách a slabých miestach. Orgán pre bankovníctvo zahrnie do svojich hodnotení hospodársku analýzu trhov, na ktorých finančné inštitúcie pôsobia, a hodnotenie vplyvu, ktorý na tieto inštitúcie bude mať možný vývoj trhu.

▼M1

2.  Orgán pre bankovníctvo v spolupráci s ESRB iniciuje a koordinuje posudzovanie odolnosti finančných inštitúcií so zreteľom na nepriaznivý vývoj na trhu v rámci celej Únie. Na tento účel vypracuje:

a) spoločné metodiky posudzovania vplyvu hospodárskych scenárov na finančnú pozíciu inštitúcie;

b) spoločné prístupy k oznamovaniu výsledkov týchto posúdení odolnosti finančných inštitúcií;

c) spoločné metodiky posúdenia vplyvu konkrétnych produktov alebo distribučných procesov na určitú inštitúciu a

d) spoločné metodiky pre hodnotenie aktív, pokiaľ sú potrebné na účely záťažového testovania.

▼B

3.  Bez toho, aby boli dotknuté úlohy ESRB uvedené v nariadení (EÚ) č. 1092/2010, orgán pre bankovníctvo aspoň raz ročne a v prípade potreby aj častejšie poskytne Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a ESRB posúdenia vývoja, možných rizík a slabých miest v oblasti svojej pôsobnosti.

Orgán pre bankovníctvo do týchto posúdení začlení klasifikáciu hlavných rizík a slabých miest a v prípade potreby odporučí preventívne alebo nápravné opatrenia.

▼M1

3a.  Na účely vykonania posudzovaní odolnosti finančných inštitúcií v rámci celej Únie podľa tohto článku, môže orgán pre bankovníctvo v súlade s článkom 35 a za podmienok v ňom stanovených požadovať informácie priamo od týchto finančných inštitúcií. Môže tiež žiadať, aby príslušné orgány vykonali osobitné preskúmania. Môže požiadať príslušné orgány, aby vykonali kontroly na mieste a môže sa zúčastniť na takýchto kontrolách na mieste v súlade s článkom 21 a za podmienok v ňom stanovených, s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a spoľahlivosť metód, postupov a výsledkov.

3b.  Orgán pre bankovníctvo môže žiadať, aby príslušné orgány vyžadovali, aby finančné inštitúcie podrobili nezávislému auditu informácie, ktoré musia poskytovať podľa odseku 3a.

▼B

4.  Orgán pre bankovníctvo zabezpečí primerané pokrytie medzisektorového vývoja, rizík a slabých miest na základe úzkej spolupráce s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) prostredníctvom spoločného výboru.

Článok 33

Medzinárodné vzťahy

1.  Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov a inštitúcií Únie, orgán pre bankovníctvo môže nadviazať kontakty a uzavrieť administratívne dohody s orgánmi dohľadu, medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi tretích krajín. Tieto dohody nevytvárajú pre Úniu a jej členské štáty právne záväzky ani nebránia členským štátom a ich príslušným orgánom uzatvárať bilaterálne alebo multilaterálne dohody s tretími krajinami.

2.  Orgán pre bankovníctvo pomáha pri príprave rozhodnutí o rovnocennosti týkajúcich sa systémov dohľadu v tretích krajinách v súlade s aktmi uvedenými v článku 1 ods. 2.

3.  V správe uvedenej v článku 43 ods. 5 orgán pre bankovníctvo uvedie administratívne dohody, ktoré boli dosiahnuté s medzinárodnými organizáciami alebo správnymi orgánmi tretích krajín, a pomoc poskytovanú pri príprave rozhodnutí o rovnocennosti.

Článok 34

Ostatné úlohy

1.  Orgán pre bankovníctvo môže na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie alebo z vlastného podnetu poskytnúť Európskemu parlamentu, Rade a Komisii stanoviská ku všetkým záležitostiam týkajúcim sa jeho oblasti pôsobnosti.

2.  Orgán pre bankovníctvo môže vzhľadom na prudenciálne posúdenia fúzií a nadobudnutí majetkových podielov v rozsahu pôsobnosti smernice 2006/48/ES v znení smernice 2007/44/ES, ktoré podľa uvedenej smernice vyžadujú konzultáciu medzi príslušnými orgánmi z dvoch alebo viacerých členských štátov, na základe žiadosti jedného z dotknutých príslušných orgánov vydať a uverejniť stanovisko k prudenciálnemu posúdeniu, pokiaľ sa netýka kritérií uvedených v článku 19a ods. 1 písm. e) smernice 2006/48/ES. Toto stanovisko sa vydá bezodkladne a v každom prípade pred uplynutím lehoty na posúdenie v súlade so smernicou 2006/48/ES v znení smernice 2007/44/ES. Na oblasti, v súvislosti s ktorými môže orgán pre bankovníctvo vydať stanovisko, sa vzťahuje článok 35.

Článok 35

Zhromažďovanie informácií

▼M1

1.  Príslušné orgány poskytnú orgánu pre bankovníctvo na jeho žiadosť všetky potrebné informácie v stanovených formátoch s cieľom plniť úlohy, ktoré mu boli udelené týmto nariadením, za predpokladu, že majú zákonný prístup k príslušným informáciám. Tieto informácie musia byť presné, celistvé, úplné a aktuálne.

2.  Orgán pre bankovníctvo môže tiež požadovať poskytovanie informácií v opakujúcich sa intervaloch a v stanovených formátoch alebo porovnateľných šablónach, ktoré schváli. Pokiaľ je to možné, v týchto žiadostiach sa používajú spoločné formáty výkazov.

3.  Na riadne odôvodnenú žiadosť príslušného orgánu orgán poskytne akékoľvek informácie, ktoré príslušný orgán potrebuje na plnenie svojich úloh, v súlade s povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo stanovenou v odvetvových právnych predpisoch a v článku 70 tohto nariadenia.

▼B

4.  Pred vyžiadaním informácií v súlade s týmto článkom a s cieľom zamedziť zdvojeniu povinnosti podávať správy orgán pre bankovníctvo zohľadní všetky príslušné existujúce štatistiky vypracované a rozširované Európskym štatistickým systémom a Európskym systémom centrálnych bánk.

5.  Ak informácie nie sú k dispozícii alebo ich príslušné orgány neposkytli včas, orgán pre bankovníctvo môže adresovať náležite opodstatnenú a odôvodnenú žiadosť iným orgánom dohľadu, ministerstvu zodpovednému za financie, ak toto ministerstvo disponuje prudenciálnymi informáciami, vnútroštátnej centrálnej banke alebo štatistickému úradu dotknutého členského štátu.

▼M1

6.  Ak úplné alebo presné informácie nie sú k dispozícii alebo neboli poskytnuté včas podľa odseku 1 alebo 5, orgán pre bankovníctvo môže prostredníctvom riadne opodstatnenej alebo odôvodnenej žiadosti požadovať informácie priamo od:

a) príslušných finančných inštitúcií;

b) holdingových spoločností alebo pobočiek príslušnej finančnej inštitúcie;

c) neregulovaných prevádzkových subjektov v rámci finančnej skupiny alebo konglomerátu, ktoré sú významné pre finančné činnosti príslušných finančných inštitúcií.

Adresáti takejto žiadosti okamžite a bez zbytočného odkladu poskytnú orgánu pre bankovníctvo jasné, presné a úplné informácie.

▼B

Orgán pre bankovníctvo informuje relevantné príslušné orgány o žiadostiach v súlade s týmto odsekom a odsekom 5.

Príslušné orgány pomáhajú orgánu pre bankovníctvo na jeho žiadosť pri zhromažďovaní takýchto informácií.

7.  Orgán pre bankovníctvo môže používať dôverné informácie, ktoré dostane podľa tohto článku, iba na účely plnenia povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia.

▼M1

7a.  V prípade, že adresáti žiadosti podľa odseku 6 neposkytnú jasné, presné a úplné informácie, orgán pre bankovníctvo informuje Európsku centrálnu banku, ak je to vhodné, a príslušné orgány v dotknutých členských štátoch, ktoré v súlade s vnútroštátnym právom spolupracujú s orgánom pre bankovníctvo s cieľom zabezpečiť úplný prístup k informáciám a ku všetkým pôvodným dokumentom, knihám alebo záznamom, ku ktorým majú adresáti zákonný prístup, na účely overenia informácií.

▼B

Článok 36

Vzťah s ESRB

1.  Orgán pre bankovníctvo úzko a pravidelne spolupracuje s ESRB.

2.  Orgán pre bankovníctvo poskytuje ESRB pravidelne a včas informácie potrebné na dosiahnutie jeho úloh. Všetky údaje potrebné na dosiahnutie jeho úloh, ktoré nie sú v súhrnnej alebo zovšeobecnenej forme, sa poskytnú ERSB bezodkladne na základe odôvodnenej žiadosti, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010. Orgán pre bankovníctvo v spolupráci s ESRB zavedie náležité vnútorné postupy prenosu dôverných informácií, najmä informácií o jednotlivých finančných inštitúciách.

3.  Orgán pre bankovníctvo v súlade s odsekmi 4 a 5 zabezpečí náležité dodržiavanie varovaní a odporúčaní ESRB uvedených v článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.

4.  Po prijatí varovania alebo odporúčania ESRB určeného orgánu pre bankovníctvo orgán pre bankovníctvo bezodkladne zvolá zasadnutie rady orgánov dohľadu a posúdi vplyv takéhoto varovania alebo odporúčania na plnenie jeho úloh.

Rozhodne príslušným rozhodovacím postupom o akýchkoľvek opatreniach, ktoré sa majú prijať v súlade s právomocami, ktoré mu boli zverené na základe tohto nariadenia, s cieľom vyriešiť záležitosti uvedené vo varovaniach a odporúčaniach.

▼M1

Ak orgán pre bankovníctvo v súvislosti s odporúčaním ďalej nekoná, objasní Rade a ESRB dôvody svojej nečinnosti. ESRB informuje o tom Európsky parlament v súlade s článkom 19 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.

▼B

5.  Po prijatí varovania alebo odporúčania ESRB určeného príslušnému vnútroštátnemu orgánu dohľadu orgán pre bankovníctvo v prípade potreby využije právomoci, ktoré mu boli zverené na základe tohto nariadenia, aby zaistil včasné dodržiavanie.

Ak adresát plánuje nedodržať odporúčanie ESRB, informuje o dôvodoch nečinnosti radu orgánov dohľadu a prerokuje ich s ňou.

▼M1

V prípade, ak príslušný orgán v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 oznámi Rade a ESRB činnosti vykonané v reakcii na odporúčania ESRB, náležite zohľadní stanoviská rady orgánov dohľadu, a informuje taktiež Komisiu.

▼B

6.  Orgán pre bankovníctvo pri plnení svojich úloh uvedených v tomto nariadení v najvyššej miere zohľadňuje varovania a odporúčania ESRB.

Článok 37

Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve

1.  S cieľom pomôcť uľahčiť konzultácie so zainteresovanými stranami v oblastiach významných pre plnenie úloh orgánu pre bankovníctvo sa vytvorí Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve. So Skupinou zainteresovaných strán v bankovníctve sa konzultuje o opatreniach prijatých v súlade s článkami 10 až 15 týkajúcimi sa regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov a, pokiaľ sa tieto opatrenia netýkajú jednotlivých finančných inštitúcií, v súlade s článkom 16 týkajúcim sa usmernení a odporúčaní. Ak sa kroky budú musieť prijať bezodkladne a konzultácie nebudú možné, Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve musí byť čo najskôr informovaná.

▼M1

Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve sa stretáva z vlastného podnetu, keď to považuje za nevyhnutné, a v každom prípade aspoň štyrikrát ročne.

▼B

2.  Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve sa skladá z 30 členov, ktorí predstavujú vyvážené zastúpenie úverových inštitúcií a investičných spoločností pôsobiacich v Únii, zástupcov ich zamestnancov, ako aj spotrebiteľov, používateľov bankových služieb a zástupcov MSP. Najmenej piati členovia budú nezávislí renomovaní akademickí pracovníci. Desať členov zastupuje finančné inštitúcie a z nich traja zastupujú družstevné banky a sporiteľne.

3.  Členov Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve menuje rada orgánov dohľadu na základe návrhov príslušných zainteresovaných strán. Rada orgánov dohľadu pri svojom rozhodovaní v možnom rozsahu zaistí primeranú geografickú a rodovú rovnováhu a zastúpenie zainteresovaných strán z celej Únie.

▼M1

4.  Orgán poskytne všetky potrebné informácie, ktoré sú predmetom služobného tajomstva, ako sa uvádza v článku 70, a zabezpečí primeranú administratívnu podporu skupine zainteresovaných strán v bankovníctve. Primeraná náhrada sa poskytne tým členom skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve, ktorí zastupujú neziskové organizácie, okrem zástupcov zastupujúcich odvetvie. Výška tejto náhrady zodpovedá minimálne sadzbám náhrad platných pre úradníkov v súlade s hlavou V, kapitolou 1, oddielom 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovených v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ( 46 ) (Služobný poriadok). Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve môže vytvoriť pracovné skupiny pre technické otázky. Členovia skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve pôsobia počas obdobia dva a pol roka, po ktorého uplynutí sa uskutoční nové výberové konanie.

▼B

Členovia Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve môžu pôsobiť dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

5.  Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve predloží stanoviská a rady orgánu pre bankovníctvo k otázkam týkajúcim sa úloh orgánu pre bankovníctvo s osobitným zameraním na úlohy stanovené v článkoch 10 až 16, 29, 30 a 32.

6.  Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve prijme svoj rokovací poriadok dvojtretinovou väčšinou svojich členov.

7.  Orgán pre bankovníctvo uverejní stanoviská a rady Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve a výsledky jej konzultácií.

Článok 38

Bezpečnostná doložka

1.  Orgán pre bankovníctvo zabezpečí, aby žiadne rozhodnutie prijaté na základe článku 18 alebo 19 nezasahovalo akýmkoľvek spôsobom do fiškálnych zodpovedností členských štátov.

2.  Ak sa členský štát domnieva, že rozhodnutie prijaté na základe článku 19 ods. 3 zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností, môže oznámiť orgánu pre bankovníctvo a Komisii do dvoch týždňov po oznámení rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo príslušnému orgánu, že príslušný orgán nebude rozhodnutie vykonávať.

Členský štát vo svojom oznámení jasne a konkrétne vysvetlí, prečo a ako rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností.

V prípade takéhoto oznámenia sa vykonávanie rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo pozastaví.

V lehote jedného mesiaca od oznámenia členského štátu orgán pre bankovníctvo informuje členský štát o tom, či rozhodnutie ponechá alebo či ho zmení a doplní alebo zruší. Ak sa rozhodnutie ponechá alebo zmení a doplní, orgán pre bankovníctvo o ňom vyhlási, že nemá vplyv na fiškálne zodpovednosti.

Ak orgán pre bankovníctvo svoje rozhodnutie ponechá, Rada na niektorom zo svojich zasadnutí najneskôr do dvoch mesiacov po tom, ako orgán pre bankovníctvo informoval členský štát v zmysle štvrtého pododseku, prijme väčšinou odovzdaných hlasov rozhodnutie, či sa rozhodnutie orgánu pre bankovníctvo ponechá.

Ak Rada po uvážení danej záležitosti neprijme rozhodnutie o ponechaní rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo podľa piateho pododseku, rozhodnutie orgánu pre bankovníctvo sa zruší.

3.  Ak sa členský štát domnieva, že rozhodnutie prijaté na základe článku 18 ods. 3 zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností, môže oznámiť orgánu pre bankovníctvo, Komisii a Rade do troch pracovných dní po oznámení rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo príslušnému orgánu, že príslušný orgán nebude rozhodnutie vykonávať.

Členský štát vo svojom oznámení jasne a konkrétne vysvetlí, prečo a ako rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností.

V prípade takéhoto oznámenia sa vykonávanie rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo pozastaví.

Rada do desiatich pracovných dní zvolá zasadnutie a jednoduchou väčšinou svojich členov prijme rozhodnutie o tom, či sa rozhodnutie orgánu pre bankovníctvo zruší.

Ak Rada po uvážení danej záležitosti neprijme rozhodnutie o zrušení rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo podľa štvrtého pododseku, pozastavenie rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo sa zruší.

4.  Ak Rada v súlade s odsekom 3 prijala rozhodnutie nezrušiť rozhodnutie orgánu pre bankovníctvo prijaté na základe článku 18 ods. 3 a dotknutý členský štát sa naďalej domnieva, že rozhodnutie orgánu pre bankovníctvo zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností, tento členský štát to môže oznámiť Komisii a orgánu pre bankovníctvo a požiadať Radu o opätovné preskúmanie danej záležitosti. Dotknutý členský štát jasne uvedie dôvody svojho nesúhlasu s rozhodnutím Rady.

Rada v lehote štyroch týždňov po oznámení uvedenom v prvom pododseku svoje pôvodné rozhodnutie potvrdí alebo v súlade s odsekom 3 prijme nové rozhodnutie.

Rada môže lehotu štyroch týždňov, ak si to vyžadujú osobitné okolnosti prípadu, predĺžiť o ďalšie štyri týždne.

5.  Akékoľvek zneužitie tohto článku, najmä v súvislosti s rozhodnutím orgánu pre bankovníctvo, ktoré nemá významné alebo podstatné fiškálne dôsledky, sa zakazuje ako nezlúčiteľné s vnútorným trhom.

Článok 39

Rozhodovacie postupy

1.  Pred prijatím rozhodnutí ustanovených v tomto nariadení orgán pre bankovníctvo informuje každého menovaného adresáta o svojom zámere prijať rozhodnutie, pričom stanoví lehotu, v ktorej adresát môže vyjadriť svoje stanovisko k záležitosti a v plnej miere zohľadniť jej naliehavosť, zložitosť a prípadné následky. To primerane platí vo vzťahu k odporúčaniam uvedeným v článku 17 ods. 3.

2.  V rozhodnutiach orgánu pre bankovníctvo sa uvedú dôvody, z ktorých sa vychádza.

3.  Adresáti rozhodnutí orgánu pre bankovníctvo sú informovaní o zákonných opravných prostriedkoch dostupných na základe tohto nariadenia.

4.  Ak orgán pre bankovníctvo prijal rozhodnutie podľa článku 18 ods. 3 alebo 4, preskúmava toto rozhodnutie v primeraných intervaloch.

5.  Rozhodnutia, ktoré orgán pre bankovníctvo prijme podľa článkov 17, 18 alebo 19, sa uverejnia a uvedie sa v nich totožnosť dotknutého príslušného orgánu alebo finančnej inštitúcie a hlavný obsah rozhodnutia, pokiaľ takéto zverejnenie nie je v rozpore s oprávnenými záujmami finančných inštitúcií na ochranu ich obchodného tajomstva alebo by mohlo vážne ohroziť správne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému Únie alebo jeho časti.KAPITOLA III

ORGANIZÁCIAODDIEL 1

Rada orgánov dohľadu

Článok 40

Zloženie

1.  Rada orgánov dohľadu sa skladá z:

a) nehlasujúceho predsedu;

b) najvyšších predstaviteľov vnútroštátnych orgánov verejnej moci príslušných vykonávať dohľad nad úverovými inštitúciami v týchto členských štátoch, ktorí sa osobne stretnú aspoň dvakrát ročne;

c) jedného nehlasujúceho zástupcu Komisie;

▼M1

d) jeden zástupca menovaný radou pre dohľad Európskej centrálnej banky, ktorý nemá hlasovacie právo;

▼B

e) jedného nehlasujúceho zástupcu ESRB;

f) jedného nehlasujúceho zástupcu každého z dvoch ďalších európskych orgánov dohľadu.

2.  Rada orgánov dohľadu zvoláva pravidelne aspoň dvakrát do roka zasadnutia so Skupinou zainteresovaných strán v bankovníctve.

3.  Každý príslušný orgán zodpovedá za menovanie vlastného náhradníka na vysokej úrovni, ktorý môže nahradiť člena rady orgánov dohľadu uvedeného v odseku 1 písm. b) v prípade, že sa táto osoba nemôže zúčastniť.

4.  Ak orgán uvedený v odseku 1 písm. b) nie je centrálna banka, člen rady orgánov dohľadu uvedený v odseku 1 písm. b) môže prizvať nehlasujúceho zástupcu centrálnej banky členského štátu.

▼M1

4a.  V diskusiách, ktoré sa netýkajú jednotlivých finančných inštitúcií, ako je stanovené v článku 44 ods. 4, môže zástupcu menovaného radou pre dohľad Európskej centrálnej banky sprevádzať zástupca Európskej centrálnej banky s odbornými znalosťami o úlohách centrálneho bankovníctva.

▼B

5.  V členskom štáte, v ktorom je viac ako jeden orgán zodpovedný za vykonávanie dohľadu, sa tieto orgány dohodnú na spoločnom zástupcovi. Keď však otázka, o ktorej má rokovať rada orgánov dohľadu, nepatrí do právomoci orgánu členského štátu, ktorý zastupuje člen uvedený v odseku 1 písm. b), tento člen môže prizvať nehlasujúceho zástupcu príslušného orgánu členského štátu.

6.  Na účely konania v rozsahu pôsobnosti smernice 94/19/ES sprevádza člena rady orgánov dohľadu uvedeného v odseku 1 písm. b) v prípade potreby zástupca príslušných orgánov, ktoré spravujú systémy ochrany vkladov v každom členskom štáte a ktorý nemá hlasovacie právo.

▼M3

Na účely konania v rozsahu pôsobnosti smernice 2014/59/EÚsprevádza člena rady orgánov dohľadu podľa odseku 1 písm. b) v prípade potreby zástupca orgánu pre riešenie krízových situácií v každom členskom štáte, ktorý nemá hlasovacie práva.

▼M4

Na účely konania v rámci rozsahu pôsobnosti smernice 2014/59/EÚ sa predseda Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zúčastňuje na činnostiach rady orgánov dohľadu ako pozorovateľ.

▼B

7.  Rada orgánov dohľadu môže rozhodnúť o pripustení pozorovateľov.

Výkonný riaditeľ sa môže zúčastniť na zasadnutiach rady orgánov dohľadu bez hlasovacieho práva.

Článok 41

Vnútorné výbory a poroty

1.  Rada orgánov dohľadu môže zriadiť vnútorné výbory alebo poroty pre osobitné úlohy pridelené rade orgánov dohľadu a môže ustanoviť delegovanie niektorých jasne vymedzených úloh a rozhodnutí na vnútorné výbory a poroty, riadiaca rada alebo predsedu.

▼M1

1a.  Na účely článku 17 rada orgánov dohľadu zvolá nezávislú porotu pozostávajúcu z predsedu rady orgánov dohľadu a ďalších šiestich členov, ktorí nie sú zástupcami príslušných orgánov, ktoré údajne porušili právo Únie, a ktorí nie sú nijako zainteresovaní do tejto záležitosti ani priamo napojení na dotknuté príslušné orgány.

Každý člen poroty má jeden hlas.

Rozhodnutie poroty je prijaté, ak aspoň štyria členovia hlasujú za.

2.  Na účely článku 19 rada orgánov dohľadu zvolá nezávislú porotu pozostávajúcu z predsedu rady orgánov dohľadu a ďalších šiestich členov, ktorí nie sú zástupcami príslušných orgánov, ktoré sú stranami sporu, a nie sú nijako zainteresovaní do sporu ani priamo napojení na dotknuté príslušné orgány.

Každý člen poroty má jeden hlas.

Rozhodnutie poroty je prijaté, ak aspoň štyria členovia hlasujú za.

3.  Poroty uvedené v tomto článku navrhujú rozhodnutia podľa článku 17 alebo článku 19 na konečné prijatie radou orgánov dohľadu.

4.  Rada orgánov dohľadu prijme rokovací poriadok porôt uvedených v tomto článku.

▼B

Článok 42

Nezávislosť

Pri vykonávaní úloh zverených na základe tohto nariadenia predseda a hlasujúci členovia rady orgánov dohľadu konajú nezávisle a objektívne a výhradne v záujme Únie ako celku a nepožadujú ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády členského štátu alebo od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov rady orgánov dohľadu pri plnení ich povinností.

▼M1

Prvý a druhý odsek sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté úlohy, ktorými bola Európska centrálna banka poverená podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

▼B

Článok 43

Úlohy

1.  Rada orgánov dohľadu usmerňuje prácu orgánu pre bankovníctvo a je poverená prijímaním rozhodnutí uvedených v kapitole II.

2.  Rada orgánov dohľadu prijíma stanoviská, odporúčania a rozhodnutia a vydáva rady uvedené v kapitole II.

3.  Rada orgánov dohľadu menuje predsedu.

4.  Rada orgánov dohľadu prijme pred 30. septembrom každého roku na základe návrhu riadiacej rady pracovný program orgánu pre bankovníctvo na nasledujúci rok a predloží ho na vedomie Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Pracovný program sa prijme bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup a uverejní sa.

5.  Na základe návrhu riadiacej rady prijme rada orgánov dohľadu výročnú správu o činnosti orgánu pre bankovníctvo vrátane výkonu povinností predsedu na základe návrhu správy podľa článku 53 ods. 7 a každoročne do 15. júna predloží túto správu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Správa sa uverejní.

6.  Rada orgánov dohľadu prijíma viacročný pracovný program orgánu pre bankovníctvo a predkladá ho na vedomie Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Viacročný pracovný program sa prijme bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup a uverejní sa.

7.  Rada orgánov dohľadu prijíma rozpočet v súlade s článkom 63.

8.  Rada orgánov dohľadu vykonáva disciplinárnu právomoc nad predsedom a výkonným riaditeľom a môže ich odvolať z funkcie v súlade s článkom 48 ods. 5 alebo článkom 51 ods. 5.

Článok 44

Rozhodovanie

▼M1

1.  Rozhodnutia rady orgánov dohľadu sa prijímajú jednoduchou väčšinou jej členov. Každý člen má jeden hlas.

Pokiaľ ide akty uvedené v článkoch 10 až 16 a opatrenia a rozhodnutia prijímané podľa článku 9 ods. 5 tretieho pododseku a kapitoly VI a odchylne od prvého pododseku tohto odseku, rada orgánov dohľadu prijíma rozhodnutia na základe kvalifikovanej väčšiny svojich členov, ako sa vymedzuje v článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a v článku 3 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, ktorá zahŕňa aspoň jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov členských štátov, ktoré sú zúčastnenými členskými štátmi v zmysle článku 2 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 (ďalej len „zúčastnené členské štáty“) a jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov členských štátov, ktoré nie sú zúčastnenými členskými štátmi v zmysle článku 2 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 (ďalej len „nezúčastnené členské štáty“).

Pokiaľ ide o rozhodnutia v súlade s článkami 17 a 19, rozhodnutie navrhnuté porotou sa prijme jednoduchou väčšinou členov rady orgánov dohľadu s hlasovacím právom, ktorá by mala zahŕňať jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov zúčastnených členských štátov a jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov nezúčastnených členských štátov.

Odchylne od tretieho pododseku sa odo dňa, keď sa počet členov s hlasovacím právom z príslušných orgánov nezúčastnených členských štátov zníži na štyroch alebo menej, rozhodnutie navrhnuté porotou sa prijme jednoduchou väčšinou členov rady orgánov dohľadu s hlasovacím právom, ktorá zahŕňa aspoň jeden hlas členov z príslušných orgánov nezúčastnených členských štátov.

Každý člen s hlasovacím právom má jeden hlas.

So zreteľom na zloženie poroty v súlade s článkom 41 ods. 2 sa rada orgánov dohľadu usiluje o dosiahnutie konsenzu. V prípade nedosiahnutia konsenzu sa rozhodnutia rady orgánov dohľadu prijímajú na základe trojštvrtinovej väčšiny jej členov s hlasovacím právom. Každý člen s hlasovacím právom má jeden hlas.

Pokiaľ ide o rozhodnutia prijaté podľa článku 18 ods. 3 a 4 a odchylne od prvého pododseku tohto odseku, rada orgánov dohľadu prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom, ktorá by mala zahŕňať jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov zúčastnených členských štátov a jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov nezúčastnených členských štátov.

▼B

2.  Zasadnutia rady orgánov dohľadu zvoláva predseda z vlastného podnetu alebo na žiadosť jednej tretiny jej členov a vedie ich predseda.

3.  Rada orgánov dohľadu prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.

▼M1

4.  Nehlasujúci členovia a pozorovatelia s výnimkou predsedu, výkonného riaditeľa a zástupcu Európskej centrálnej banky menovaného jej radou pre dohľad sa nezúčastňujú na rozhovoroch rady orgánov dohľadu o jednotlivých finančných inštitúciách, ak nie je ustanovené inak v článku 75 ods. 3 alebo v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.

▼M1

4a.  Predseda orgánu pre bankovníctvo môže kedykoľvek vyzvať na hlasovanie. Bez ohľadu na uvedenú právomoc a účinnosť postupov rozhodovania orgánu pre bankovníctvo sa rada orgánov dohľadu orgánu pre bankovníctvo snaží dosiahnuť konsenzus pri prijímaní svojich rozhodnutí.

▼BODDIEL 2

Riadiaca rada

Článok 45

Zloženie

1.  Riadiaca rada sa skladá z predsedu a šiestich ďalších členov rady orgánov dohľadu zvolených hlasujúcimi členmi a z hlasujúcich členov rady orgánov dohľadu.

S výnimkou predsedu má každý člen riadiacej rady zástupcu, ktorý ho môže zastúpiť, ak sa člen riadiacej rady nemôže zúčastniť.

▼M1

Funkčné obdobie členov volených radou orgánov dohľadu je dva a pol roka. Toto obdobie sa môže raz predĺžiť. Zloženie riadiacej rady je vyvážené a proporčné a odráža Úniu ako celok. Riadiaca rada zahŕňa aspoň dvoch zástupcov z nezúčastnených členských štátov. Mandáty sa prekrývajú a uplatňuje sa vhodný systém rotácie.

▼B

2.  Rozhodnutia riadiacej rady sa prijímajú na základe väčšiny prítomných členov. Každý člen má jeden hlas.

Výkonný riaditeľ a zástupca Komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastňujú na zasadnutiach riadiacej rady.

Zástupca Komisie má právo hlasovať o záležitostiach uvedených v článku 63.

Riadiaca rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.

3.  Zasadnutia riadiacej rady zvoláva predseda z vlastného podnetu alebo na žiadosť aspoň tretiny jeho členov a vedie ich predseda.

Riadiaca rada sa schádza vždy pred zasadnutím rady orgánov dohľadu a tak často, ako to riadiaca rada považuje za potrebné. Riadiaca rada zasadá aspoň päťkrát ročne.

4.  Členom riadiacej rady môžu podľa rokovacieho poriadku pomáhať poradcovia alebo experti. Nehlasujúci členovia s výnimkou výkonného riaditeľa sa nezúčastňujú na žiadnych rokovaniach riadiacej rady o jednotlivých finančných inštitúciách.

Článok 46

Nezávislosť

Členovia riadiacej rady konajú nezávisle a objektívne a výhradne v záujme Únie ako celku a nepožadujú ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády členského štátu alebo od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Ani členské štáty, inštitúcie alebo orgány Únie, ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať členov riadiacej rady pri výkone ich úloh.

Článok 47

Úlohy

1.  Riadiaca rada zaistí, aby orgán pre bankovníctvo plnil svoje poslanie a vykonával úlohy, ktoré mu boli pridelené v súlade s týmto nariadením.

2.  Riadiaca rada navrhuje na schválenie rade orgánov dohľadu ročný a viacročný pracovný program.

3.  Riadiaca rada vykonáva svoje rozpočtové právomoci v súlade s článkami 63 a 64.

▼M1

4.  Riadiaca rada prijme plán politiky zamestnanosti orgánu pre bankovníctvo a podľa článku 68 ods. 2 potrebné vykonávacie opatrenia týkajúce sa služobného poriadku.

▼B

5.  Riadiaca rada prijme osobitné ustanovenia týkajúce sa práva prístupu k dokumentom orgánu pre bankovníctvo v súlade s článkom 72.

6.  Riadiaca rada na základe návrhu správy uvedeného v článku 53 ods. 7 predkladá návrh výročnej správy o činnostiach orgánu pre bankovníctvo, ako aj o povinnostiach predsedu, na schválenie rade orgánov dohľadu.

7.  Riadiaca rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.

8.  Riadiaca rada menuje a odvoláva členov odvolacej rady v súlade s článkom 58 ods. 3 a 5.ODDIEL 3

Predseda

Článok 48

Menovanie a úlohy

1.  Orgán pre bankovníctvo zastupuje predseda, ktorým je nezávislý odborník zamestnaný na plný úväzok.

Predseda je zodpovedný za prípravu práce rady orgánov dohľadu a predsedá zasadnutiam rady orgánov dohľadu a riadiacej rady.

2.  Predsedu menuje rada orgánov dohľadu na základe zásluh, kvalifikácie, znalosti finančných inštitúcií a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom a reguláciou prostredníctvom otvoreného výberového konania.

Európsky parlament môže potom, čo vypočul kandidáta, ktorého vybrala rada orgánov dohľadu, namietať voči vymenovaniu tejto osoby, a to pred tým, ako sa ujme svojej funkcie, a do jedného mesiaca po tom, čo ho vybrala rada orgánov dohľadu.

Rada orgánov dohľadu zvolí zo svojich členov aj náhradníka, ktorý zastáva funkciu predsedu v jeho neprítomnosti. Tento náhradník nesmie byť zvolený spomedzi členov riadiacej rady.

3.  Funkčné obdobie predsedu je päť rokov a môže sa raz predĺžiť.

4.  V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich skončeniu päťročného funkčného obdobia predsedu rada orgánov dohľadu posúdi:

a) výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia;

b) povinnosti a požiadavky orgánu pre bankovníctvo v nasledujúcich rokoch.

Rada orgánov dohľadu môže na základe hodnotenia raz predĺžiť funkčné obdobie predsedu, čo však podlieha potvrdeniu Európskym parlamentom.

5.  Predsedu môže odvolať z funkcie len Európsky parlament po rozhodnutí rady orgánov dohľadu.

Predseda nesmie rade orgánov dohľadu brániť v prediskutovaní záležitostí týkajúcich sa predsedu, najmä pokiaľ ide o potrebu jeho odvolania, a nezúčastňuje sa na rokovaniach týkajúcich sa takýchto záležitostí.

Článok 49

Nezávislosť

Bez toho, aby bola dotknutá úloha rady orgánov dohľadu v súvislosti s úlohami predsedu, predseda nepožaduje ani neprijíma pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády členského štátu alebo od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Členské štáty, inštitúcie a orgány Únie ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať predsedu pri výkone jeho úloh.

V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 68 je predseda po ukončení služobného pomeru naďalej viazaný povinnosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie určitých funkcií alebo výhod.

▼M1

Článok 49a

Výdavky

Predseda zverejňuje informácie o stretnutiach a prijatých daroch. Výdavky sa verejne evidujú v súlade so Služobným poriadkom.

▼B

Článok 50

Podávanie správ

1.  Európsky parlament a Rada môžu predsedu alebo jeho náhradníka vyzvať, aby predložil vyhlásenie, pričom v plnom rozsahu zachovávajú jeho nezávislosť. Predseda predkladá vyhlásenie pred Európskym parlamentom a odpovedá na všetky otázky kladené jeho poslancami vždy, keď je o to požiadaný.

2.  Predseda na požiadanie a aspoň 15 dní pred podaním vyhlásenia uvedeného v odseku 1 predkladá Európskemu parlamentu správu v písomnej forme týkajúcu sa hlavných činností orgánu pre bankovníctvo.

3.  Okrem informácií uvedených v článkoch 11 až 18 a článkoch 20 a 33 správa obsahuje aj všetky relevantné informácie, ktoré ad hoc požaduje Európsky parlament.ODDIEL 4

Výkonný riaditeľ

Článok 51

Menovanie

1.  Orgán pre bankovníctvo riadi výkonný riaditeľ, ktorým je nezávislý odborník na plný úväzok.

2.  Výkonného riaditeľa vymenuje po potvrdení Európskym parlamentom rada orgánov dohľadu na základe zásluh, kvalifikácie, znalosti finančných inštitúcií a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom, reguláciou a manažérskymi skúsenosťami prostredníctvom otvoreného výberového konania.

3.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov a môže sa raz predĺžiť.

4.  V priebehu deviatich mesiacov predchádzajúcich ukončeniu funkčného obdobia výkonného riaditeľa rada orgánov dohľadu zhodnotí najmä:

a) výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob ich dosiahnutia;

b) povinnosti a požiadavky orgánu pre bankovníctvo v nasledujúcich rokoch.

Rada orgánov dohľadu na základe hodnotenia uvedeného v prvom pododseku môže raz predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa.

5.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie iba na základe rozhodnutia rady orgánov dohľadu.

Článok 52

Nezávislosť

Bez toho, aby bola dotknutá úloha riadiacej rady a rady orgánov dohľadu v súvislosti s úlohami výkonného riaditeľa, výkonný riaditeľ nepožaduje ani neprijíma pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od vlády členského štátu alebo od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Členské štáty, inštitúcie ani orgány Únie ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať výkonného riaditeľa pri plnení jeho úloh.

V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 68 je výkonný riaditeľ po ukončení služobného pomeru naďalej viazaný povinnosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie určitých funkcií alebo výhod.

▼M1

Článok 52a

Výdavky

Výkonný riaditeľ zverejňuje informácie o stretnutiach a prijatých daroch. Výdavky sa verejne evidujú v súlade so služobným poriadkom.

▼B

Článok 53

Úlohy

1.  Výkonný riaditeľ je poverený riadením orgánu pre bankovníctvo a pripravuje prácu riadiacej rady.

2.  Výkonný riaditeľ zodpovedá za implementáciu ročného pracovného programu orgánu pre bankovníctvo pod vedením rady orgánov dohľadu a pod kontrolou riadiacej rady.

3.  Výkonný riaditeľ prijíma potrebné opatrenia, a to prijatie vnútorných administratívnych pokynov a uverejňovanie oznámení s cieľom zabezpečiť fungovanie orgánu pre bankovníctvo v súlade s týmto nariadením.

4.  Výkonný riaditeľ vypracuje viacročný pracovný program, ako sa uvádza v článku 47 ods. 2.

5.  Výkonný riaditeľ každý rok do 30. júna pripraví pracovný program orgánu pre bankovníctvo na nasledujúci rok, ako sa uvádza v článku 47 ods. 2.

6.  Výkonný riaditeľ zostaví predbežný návrh rozpočtu orgánu pre bankovníctvo podľa článku 63 a plní rozpočet orgánu pre bankovníctvo podľa článku 64.

7.  Výkonný riaditeľ každý rok pripraví návrh správy s oddielom týkajúcim sa činností orgánu pre bankovníctvo v oblasti regulácie a dohľadu a oddielom týkajúcim sa finančných a administratívnych záležitostí.

8.  Výkonný riaditeľ vykonáva vo vzťahu k zamestnancom orgánu pre bankovníctvo právomoci ustanovené v článku 68 a riadi záležitosti týkajúce sa zamestnancov.KAPITOLA IV

SPOLOČNÉ SUBJEKTY EURÓPSKYCH ORGÁNOV DOHĽADUODDIEL 1

Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu

Článok 54

Zriadenie

1.  Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu.

2.  Spoločný výbor slúži ako fórum, na ktorom orgán pre bankovníctvo pravidelne a úzko spolupracuje a zaisťuje medzisektorovú konzistentnosť s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy), najmä pokiaľ ide o:

 finančné konglomeráty,

 účtovníctvo a audit,

 mikroprudenciálne analýzy medzisektorového vývoja, rizík a slabých miest finančnej stability,

 retailové investičné produkty,

 opatrenia v boji proti praniu špinavých peňazí a

 výmenu informácií s ESRB a prehlbovanie vzťahu medzi ESRB a ESA.

3.  Spoločný výbor má k dispozícii osobitný personál, ktorý poskytnú ESA konajúce ako sekretariát. Orgán pre bankovníctvo prispieva primeranými zdrojmi k administratívnym výdavkom a výdavkom na infraštruktúru a prevádzku.

4.  Ak finančná inštitúcia vykonáva činnosť v rôznych sektoroch, spoločný výbor rieši spory v súlade s článkom 56.

Článok 55

Zloženie

1.  Spoločný výbor sa skladá z predsedov ESA a v prípade potreby z predsedu každého podvýboru zriadeného podľa článku 57.

2.  Výkonný riaditeľ, zástupca Komisie a ESRB sa ako pozorovatelia pozývajú na zasadnutia spoločného výboru, ako aj podvýborov uvedených v článku 57.

3.  Predseda spoločného výboru je menovaný na princípe ročnej rotácie z predsedov ESA. Predseda spoločného výboru je podpredsedom ESRB.

4.  Spoločný výbor prijme a uverejní svoj rokovací poriadok. V rokovacom poriadku sa môžu uviesť ďalší účastníci zasadnutí spoločného výboru.

Spoločný výbor sa stretáva aspoň raz za dva mesiace.

Článok 56

Spoločné stanoviská a spoločné akty

Orgán pre bankovníctvo v rozsahu svojich úloh uvedených v kapitole II, a najmä vzhľadom na vykonávanie smernice 2002/87/ES, dosiahne v prípade potreby spoločné stanoviská s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy).

Akty podľa článkov 10 až 15, 17, 18 alebo 19 tohto nariadenia v súvislosti s uplatňovaním smernice 2002/87/ES a všetkých ostatných aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré takisto spadajú do rozsahu pôsobnosti Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), prijíma podľa potreby súčasne orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

Článok 57

Podvýbory

1.  Na účely článku 56 sa zriadi podvýbor spoločného výboru pre finančné konglomeráty.

2.  Podvýbor sa skladá z jednotlivcov uvedených v článku 55 ods. 1 a jedného zástupcu na vysokej úrovni zo súčasných zamestnancov daného príslušného orgánu z každého členského štátu.

3.  Podvýbor si spomedzi svojich členov zvolí predsedu, ktorý je súčasne členom spoločného výboru.

4.  Spoločný výbor môže zriadiť ďalšie podvýbory.ODDIEL 2

Odvolacia rada

Článok 58

Zloženie a fungovanie

1.  Odvolacia rada je spoločným subjektom ESA.

2.  Odvolacia rada sa skladá zo šiestich členov a šiestich náhradníkov, ktorými sú jednotlivci s vysokým renomé, preukázanými náležitými vedomosťami a odbornými skúsenosťami vrátane skúseností z oblasti dohľadu na dostatočne vysokej úrovni v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, dôchodkového poistenia zamestnancov, trhov s cennými papiermi alebo iných finančných služieb, s výnimkou súčasných zamestnancov príslušných orgánov alebo iných vnútroštátnych inštitúcií alebo inštitúcií Únie zapojených do činností orgánu pre bankovníctvo. Odvolacia rada má dostatočné znalosti v oblasti práva, aby mohla poskytovať odborné právne poradenstvo o zákonnosti vykonávania právomocí orgánu pre bankovníctvo.

Odvolacia rada určí svojho predsedu.

3.  Dvoch členov odvolacej rady a dvoch náhradníkov menuje riadiaca rada orgánu pre bankovníctvo z užšieho zoznamu navrhnutého Komisiou na základe verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie a po porade s radou orgánov dohľadu.

Ostatní členovia sú menovaní v súlade s nariadením (EÚ) č. 1094/2010 a nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

4.  Funkčné obdobie členov odvolacej rady je päť rokov. Toto obdobie sa môže raz predĺžiť.

5.  Člen odvolacej rady, ktorého menovala riadiaca rada orgánu pre bankovníctvo, nemôže byť odvolaný počas funkčného obdobia, pokiaľ nebol uznaný vinným zo závažného pochybenia a riadiaca rada o tom rozhodlo po porade s radou orgánov dohľadu.

6.  Rozhodnutia odvolacej rady sa prijímajú na základe väčšiny aspoň štyroch z jej šiestich členov. Keď rozhodnutie, ktoré je predmetom odvolania, patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, táto rozhodujúca väčšina zahŕňa aspoň jedného z dvoch členov odvolacej rady, ktorých vymenoval orgán pre bankovníctvo.

7.  Odvolaciu radu zvoláva v prípade potreby jej predseda.

8.  ESA poskytnú odvolacej rade prostredníctvom spoločného výboru náležitú prevádzkovú a administratívnu podporu.

Článok 59

Nezávislosť a nestrannosť

1.  Členovia odvolacej rady sú nezávislí pri prijímaní svojich rozhodnutí. Nie sú viazaní žiadnymi pokynmi. Nemôžu vykonávať ďalšie úlohy v orgáne pre bankovníctvo, jeho riadiacej rade alebo rade orgánov dohľadu.

2.  Členovia odvolacej rady sa nemôžu zúčastňovať na odvolacích konaniach, ak na nich majú akýkoľvek osobný záujem, alebo ak boli v minulosti zapojení do konania ako zástupcovia jednej zo strán, alebo ak sa podieľali na rozhodnutí, ktoré je predmetom odvolania.

3.  Ak sa člen odvolacej rady z jedného z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu domnieva, že iný člen odvolacej rady by sa nemal zúčastniť na ktoromkoľvek z odvolacích konaní, zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje odvolaciu radu.

4.  Každá strana odvolacieho konania môže namietať proti účasti člena odvolacej rady z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v odsekoch 1 a 2 alebo pri podozrení zo zaujatosti.

Námietka sa nemôže zakladať na štátnej príslušnosti členov a nie je prípustná ani v prípade, ak strana odvolacieho konania, hoci si bola vedomá dôvodov na podanie námietky, napriek tomu vykonala procesný úkon iný ako podanie námietky proti zloženiu odvolacej rady.

5.  Odvolacia rada rozhodne o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 bez účasti dotknutého člena.

Na účely prijatia takéhoto rozhodnutia nahradí príslušného člena odvolacej rady jeho náhradník. Pokiaľ sa samotný náhradník nachádza v podobnej situácii, predseda orgánu pre bankovníctvo navrhne náhradu z dostupných náhradníkov.

6.  Členovia odvolacej rady sa zaväzujú konať nezávisle a vo verejnom záujme.

Na tento účel vydajú vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o záujmoch, pričom uvedú, že neexistujú záujmy, ktoré by sa mohli považovať za poškodzujúce ich nezávislosť alebo akékoľvek iné priame alebo nepriame záujmy, ktoré sa by sa mohli považovať za poškodzujúce ich nezávislosť.

Tieto vyhlásenia sa vydajú každý rok v písomnej forme a zverejnia sa.KAPITOLA V

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Článok 60

Odvolania

1.  Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane príslušných orgánov sa môže odvolať proti rozhodnutiu orgánu pre bankovníctvo uvedenému v článkoch 17, 18 a 19 a akémukoľvek inému rozhodnutiu, ktoré prijal orgán pre bankovníctvo podľa aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré je určené tejto osobe, alebo proti rozhodnutiu, ktoré je, hoci vo forme rozhodnutia určenému inej osobe, v priamom a individuálnom záujme danej osoby.

2.  Odvolanie spolu s odôvodnením sa predkladá orgánu pre bankovníctvo písomne do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia dotknutej osobe alebo, ak oznámenie neexistuje, odo dňa, keď orgán pre bankovníctvo svoje rozhodnutie uverejnil.

Odvolacia rada rozhodne o odvolaní do dvoch mesiacov po predložení odvolania.

3.  Odvolanie predložené podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

Odvolacia rada však môže pozastaviť uplatňovanie sporného rozhodnutia, ak sa domnieva, že si to okolnosti vyžadujú.

4.  Ak je odvolanie prípustné, odvolacia rada preskúma, či je náležite odôvodnené. Odvolacia rada vyzve strany odvolacieho konania, aby v rámci stanovených lehôt predložili pripomienky k jej vlastným oznámeniam alebo k oznámeniam iných strán odvolacieho konania. Strany odvolacieho konania majú právo na ústnu prezentáciu.

5.  Odvolacia rada môže potvrdiť rozhodnutie, ktoré prijal príslušný orgán orgánu pre bankovníctvo, alebo prípad postúpiť príslušnému orgánu v rámci orgánu pre bankovníctvo. Uvedený orgán je viazaný rozhodnutím odvolacej rady a tento orgán prijme v súvislosti s dotknutým prípadom zmenené a doplnené rozhodnutie.

6.  Odvolacia rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok.

7.  Rozhodnutia, ktoré prijala odvolacia rada, sa odôvodnia a orgán pre bankovníctvo ich uverejní.

Článok 61

Žaloba podaná na Súdny dvor Európskej únie

1.  Proti rozhodnutiu odvolacej rady alebo rozhodnutiu orgánu pre bankovníctvo v prípadoch, keď neexistuje právo odvolať sa na odvolaciu radu, možno podať žalobu na Súdny dvor Európskej únie v súlade s článkom 263 ZFEÚ.

2.  Členské štáty a inštitúcie Únie, ako aj každá fyzická alebo právnická osoba môžu v súlade s článkom 263 ZFEÚ podať na Súdny dvor Európskej únie odvolanie proti rozhodnutiam orgánu pre bankovníctvo.

3.  V prípade, že orgán pre bankovníctvo má povinnosť konať a neprijme rozhodnutie, môže sa Súdnemu dvoru Európskej únie podať žaloba pre nečinnosť v súlade s článkom 265 ZFEÚ.

4.  Od orgánu pre bankovníctvo sa vyžaduje, aby prijal potrebné opatrenia na dodržanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie.KAPITOLA VI

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 62

Rozpočet orgánu pre bankovníctvo

1.  Príjmy orgánu pre bankovníctvo, ktorý je európskym orgánom v súlade s článkom 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev ( 47 ) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), sa skladajú najmä z akejkoľvek kombinácie týchto zdrojov:

a) povinných príspevkov vnútroštátnych orgánov verejnej moci zodpovedných za dohľad nad finančnými inštitúciami, pričom príspevky sa určia podľa vzorca na základe váhy hlasov stanoveného v článku 3 ods. 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach. Na účely tohto článku sa článok 3 ods. 3 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach naďalej uplatňuje aj po termíne 31. októbra 2014, ktorý je v uvedenom článku stanovený;

b) dotácie Únie zaúčtovanej do všeobecného rozpočtu Európskej únie (oddiel týkajúci sa Komisie);

c) všetkých poplatkov zaplatených orgánu pre bankovníctvo v prípadoch uvedených v príslušných nástrojoch práva Únie.

2.  Medzi výdavky orgánu pre bankovníctvo patria aspoň výdavky na zamestnancov, odmeny, infraštruktúru, odbornú prípravu a administratívne a prevádzkové výdavky.

3.  Príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

4.  Odhady všetkých príjmov a výdavkov orgánu pre bankovníctvo sa pripravujú pre každý rozpočtový rok zodpovedajúci kalendárnemu roku a predkladajú sa v rozpočte orgánu pre bankovníctvo.

Článok 63

Zostavenie rozpočtu

1.  Výkonný riaditeľ do 15. februára každého roka vypracuje návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov na nasledujúci rozpočtový rok a predloží ho spolu s plánom stavu zamestnancov predloží riadiacej rade a rade orgánov dohľadu. Rada orgánov dohľadu každý rok na základe návrhu výkazu, ktorý zostavil výkonný riaditeľ a schválila riadiaca rada, vypracuje výkaz odhadov príjmov a výdavkov orgánu pre bankovníctvo na nasledujúci rozpočtový rok. Tento výkaz odhadov vrátane návrhu plánu stavu zamestnancov predloží rada orgánov dohľadu Komisii do 31. marca. Pred prijatím výkazu odhadov musí návrh vypracovaný výkonným riaditeľom schváliť riadiaca rada.

2.  Výkaz odhadov predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade (ďalej spoločne len „rozpočtový orgán“) spolu s návrhom rozpočtu Európskej únie.

3.  Komisia na základe výkazu odhadov zapracuje do návrhu rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na plán stavu zamestnancov a výšku dotácie, ktorá sa má účtovať zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s článkami 313 a 314 ZFEÚ.

4.  Rozpočtový orgán prijme plán stavu zamestnancov pre orgán pre bankovníctvo. Rozpočtový orgán schváli rozpočtové prostriedky na dotáciu orgánu pre bankovníctvo.

5.  Rozpočet orgánu pre bankovníctvo prijme rada orgánov dohľadu. Stane sa konečným po záverečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie. V prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

6.  Riadiaca rada bezodkladne oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer vykonať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať významný finančný vplyv na financovanie jeho rozpočtu, najmä každý projekt týkajúci sa majetku, ako je prenájom alebo kúpa budov. Informuje o ňom Komisiu. Ak niektorá pobočka rozpočtového orgánu plánuje vydať stanovisko, v lehote dvoch týždňov od prijatia informácií o projekte oznámi orgánu pre bankovníctvo svoj zámer vydať takéto stanovisko. Ak orgán pre bankovníctvo nedostane odpoveď, môže pokračovať v plánovanej operácii.

▼M1 —————

▼B

Článok 64

Plnenie a kontrola rozpočtu

1.  Výkonný riaditeľ koná ako schvaľujúci úradník a plní rozpočet orgánu pre bankovníctvo.

2.  Do 1. marca po ukončení každého rozpočtového roku účtovník orgánu pre bankovníctvo predloží účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov predbežné účtovné výkazy spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení počas rozpočtového roku. Účtovník orgánu pre bankovníctvo pošle správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení aj členom rady orgánov dohľadu, Európskemu parlamentu a Rade do 31. marca nasledujúceho roku.

Účtovník Komisie následne skonsoliduje predbežné účty inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.  Výkonný riaditeľ po tom, ako dostane pripomienky Dvora audítorov k predbežným účtovným výkazom orgánu pre bankovníctvo v súlade s článkom 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách, konajúc na vlastnú zodpovednosť zostaví účtovnú závierku orgánu pre bankovníctvo a predloží ju na posúdenie riadiacej rade.

4.  Riadiaca rada predloží stanovisko k účtovnej závierke orgánu pre bankovníctvo.

5.  Výkonný riaditeľ predloží túto účtovnú závierku spolu so stanoviskom riadiacej rady do 1. júla po ukončení rozpočtového roku členom rady orgánov dohľadu, Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

6.  Účtovná závierka sa uverejní.

7.  Výkonný riaditeľ pošle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 30. septembra. Kópiu tejto odpovede pošle aj riadiacej rade a Komisii.

8.  Výkonný riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na požiadanie a podľa ustanovenia v článku 146 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách všetky informácie potrebné pre bezproblémové uplatnenie postupu udeľovania absolutória na daný rozpočtový rok.

9.  Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny pred 15. májom roku N + 2 udelí orgánu pre bankovníctvo absolutórium za plnenie rozpočtu vrátane príjmov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a od príslušných orgánov za rozpočtový rok N.

Článok 65

Finančné pravidlá

Finančné pravidlá uplatniteľné na orgán pre bankovníctvo prijme riadiaca rada po porade s Komisiou. Tieto pravidlá sa nemôžu odchyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev ( 48 ), pokiaľ si to nevyžadujú osobitné prevádzkové potreby pre fungovanie orgánu pre bankovníctvo a iba s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

Článok 66

Opatrenia proti podvodom

1.  Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam sa na orgán pre bankovníctvo bez obmedzenia uplatňuje nariadenie (ES) č. 1073/1999.

2.  Orgán pre bankovníctvo pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní vykonávaných OLAF-om, a bezodkladne prijme náležité ustanovenia pre všetkých zamestnancov orgánu pre bankovníctvo.

3.  V rozhodnutiach a dohodách o financovaní a z nich vyplývajúcich vykonávacích nástrojoch sa výslovne ustanovuje, že Dvor audítorov a OLAF môžu v prípade potreby vykonať kontroly na mieste u príjemcov peňažných prostriedkov vyplatených orgánom pre bankovníctvo, ako aj zamestnancov zodpovedných za prideľovanie týchto finančných prostriedkov.KAPITOLA VII

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 67

Výsady a imunity

Na orgán pre bankovníctvo a jeho zamestnancov sa uplatňuje Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie pripojený k Zmluve o Európskej únii a k ZFEÚ.

Článok 68

Zamestnanci

1.  Na zamestnancov orgánu pre bankovníctvo vrátane jeho výkonného riaditeľa a predsedu sa uplatňuje služobný poriadok, podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov a pravidlá prijaté spoločne s inštitúciami Únie na účel ich uplatňovania.

2.  Riadiaca rada po dohode s Komisiou prijme potrebné vykonávacie opatrenia v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 110 služobného poriadku.

3.  Orgán pre bankovníctvo vo vzťahu ku všetkým svojim zamestnancom vykonáva právomoci zverené menovaciemu orgánu na základe služobného poriadku a orgánu oprávnenému na uzatváranie zmlúv podľa podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

4.  Riadiaca rada prijme ustanovenia s cieľom umožniť dočasné vyslanie vnútroštátnych expertov z členských štátov do orgánu pre bankovníctvo.

Článok 69

Zodpovednosť orgánu pre bankovníctvo

1.  Orgán pre bankovníctvo v prípade nezmluvnej zodpovednosti nahradí v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov všetky škody, ktoré spôsobil alebo ktoré spôsobili jeho zamestnanci pri plnení svojich povinností. Súdny dvor Európskej únie má jurisdikciu pre každý spor týkajúci sa nápravy takejto škody.

2.  Osobná finančná zodpovednosť a disciplinárna zodpovednosť zamestnancov orgánu pre bankovníctvo voči orgánu pre bankovníctvo sa riadi príslušnými ustanoveniami uplatňovanými na zamestnancov orgánu pre bankovníctvo.

Článok 70

Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo

1.  Členovia rady orgánov dohľadu a riadiacej rady, výkonný riaditeľ a zamestnanci orgánu pre bankovníctvo vrátane úradníkov vyslaných členskými štátmi na dočasnom základe a všetky ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pre orgán pre bankovníctvo na zmluvnom základe, podliehajú požiadavkám zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 339 ZFEÚ a príslušných ustanovení v právnych predpisoch Únie aj v prípade skončenia ich funkčných povinností.

Uplatňuje sa na nich článok 16 služobného poriadku.

V súlade so služobným poriadkom je zamestnanec po ukončení služobného pomeru naďalej viazaný povinnosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie určitých funkcií alebo výhod.

Členské štáty, inštitúcie alebo orgány Únie ani žiadne iné verejné či súkromné subjekty sa nesnažia ovplyvňovať zamestnancov orgánu pre bankovníctvo pri plnení ich úloh.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo, žiadne dôverné informácie, ktoré dostanú osoby uvedené v odseku 1 pri plnení svojich povinností, nemôžu byť prezradené inej osobe alebo orgánu, s výnimkou informácií v súhrnnej alebo zovšeobecnej forme, aby jednotlivé finančné inštitúcie nebolo možné identifikovať.

Okrem toho, povinnosti na základe odseku 1 a prvého pododseku tohto odseku nebránia orgánu pre bankovníctvo a vnútroštátnym orgánom dohľadu použiť informácie na presadzovanie aktov uvedených v článku 1 ods. 2, a najmä pri právnych konaniach na prijatie rozhodnutí.

3.  Odseky 1 a 2 nebránia orgánu pre bankovníctvo vymieňať si informácie s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v súlade s týmto nariadením a ostatnými právnymi predpismi Únie uplatňovanými na finančné inštitúcie.

Tieto informácie podliehajú podmienkam zachovávania služobného tajomstva uvedeným v odsekoch 1 a 2. Orgán pre bankovníctvo v rokovacom poriadku stanoví praktické ustanovenia pre vykonávanie pravidiel zachovávania dôvernosti uvedených v odsekoch 1 a 2.

4.  Orgán pre bankovníctvo uplatňuje rozhodnutie Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok ( 49 ).

Článok 71

Ochrana údajov

Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa smernice 95/46/ES alebo povinností orgánu pre bankovníctvo týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 pri plnení svojich povinností.

Článok 72

Prístup k dokumentom

1.  Na dokumenty, ktoré sú v držbe orgánu pre bankovníctvo, sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

2.  Riadiaca rada prijme do 31. mája 2011 praktické opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.  Rozhodnutia, ktoré orgán pre bankovníctvo prijal na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001, môžu byť podľa potreby predmetom sťažnosti podanej ombudsmanovi alebo konania pred Súdnym dvorom Európskej únie po odvolaní predloženom odvolacej rade v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 228 a 263 ZFEÚ.

Článok 73

Opatrenia týkajúce sa jazykov

1.  Na orgán pre bankovníctvo sa uplatňuje nariadenie Rady č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve ( 50 ).

2.  Riadiaca rada rozhodne o vnútornom jazykovom režime orgánu pre bankovníctvo.

3.  Prekladateľské služby potrebné pre fungovanie orgánu pre bankovníctvo poskytne Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 74

Dohoda o ústredí

Potrebné ustanovenia týkajúce sa ubytovania, ktoré sa má zabezpečiť pre orgán pre bankovníctvo v členskom štáte, v ktorom sa nachádza jeho sídlo, a zariadenia, ktoré má dať tento členský štát k dispozícii, ako aj osobitné pravidlá uplatňované v tomto členskom štáte na výkonného riaditeľa, členov riadiacej rady, zamestnancov orgánu pre bankovníctvo a ich rodinných príslušníkov sa ustanovujú v dohode o ústredí medzi orgánom pre bankovníctvo a daným členským štátom uzatvorenej po získaní súhlasu riadiacej rady.

Členský štát poskytne najlepšie možné podmienky na zaistenie riadneho fungovania orgánu pre bankovníctvo vrátane viacjazyčného európsky orientovaného vzdelávania a vhodných dopravných spojení.

Článok 75

Účasť tretích krajín

1.  Na práci orgánu pre bankovníctvo sa môžu zúčastniť aj tretie krajiny, ktoré uzatvorili dohody s Úniou, čím prijali právne predpisy Únie v oblastiach pôsobnosti orgánu pre bankovníctvo uvedené v článku 1 ods. 2 a uplatňujú ich.

2.  Orgán pre bankovníctvo môže spolupracovať s krajinami uvedenými v odseku 1, ktoré uplatňujú právne predpisy uznané za rovnocenné v oblastiach pôsobnosti orgánu pre bankovníctvo a uvedené v článku 1 ods. 2, ako sa ustanovuje v medzinárodných dohodách uzatvorených Úniou v súlade s článkom 216 ZFEÚ.

3.  Na základe príslušných ustanovení dohôd uvedených v odsekoch 1 a 2 sa musia prijať opatrenia, ktorými sa špecifikuje najmä charakter, rozsah a procedurálne aspekty zapojenia týchto krajín uvedených v odseku 1 do práce orgánu pre bankovníctvo vrátane ustanovení týkajúcich sa finančných príspevkov a zamestnancov. Môžu sa v nich ustanoviť podmienky pre zastúpenie v postavení pozorovateľa v rade orgánov dohľadu, ale musí sa zaistiť, že tieto krajiny sa nezúčastnia na rozhovoroch týkajúcich sa jednotlivých finančných inštitúcií, s výnimkou prípadov, keď existuje priamy záujem.KAPITOLA VIII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 76

Prípravné opatrenia

1.  Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a pred zriadením orgánu pre bankovníctvo CEBS úzko spolupracuje s Komisiou na príprave nahradenia CEBS orgánom pre bankovníctvo.

2.  Po zriadení orgánu pre bankovníctvo Komisia zodpovedá za administratívne zriadenie a počiatočnú administratívnu prevádzku orgánu pre bankovníctvo, až kým orgán pre bankovníctvo nevymenuje výkonného riaditeľa.

Komisia môže na tento účel až do času, keď výkonný riaditeľ prevezme svoje povinnosti na základe vymenovania radou orgánov dohľadu v súlade článkom 51, dočasne poveriť jedného úradníka, aby plnil funkcie výkonného riaditeľa. Toto obdobie je obmedzené na čas potrebný na vymenovanie výkonného riaditeľa orgánu pre bankovníctvo.

Dočasný výkonný riaditeľ môže schvaľovať všetky platby, na ktoré sa vzťahujú úvery poskytnuté v rozpočte orgánu pre bankovníctvo, pokiaľ sú schválené riadiacou radou, a môže uzatvárať zmluvy vrátane pracovných zmlúv na základe prijatia plánu stavu zamestnancov.

3.  Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté právomoci rady orgánov dohľadu a riadiacej rady.

4.  Orgán pre bankovníctvo sa považuje za právneho nástupcu CEBS. Ku dňu zriadenia orgánu pre bankovníctvo sa všetky aktíva a pasíva a všetky neuzavreté činnosti CEBS automaticky prevedú na orgán pre bankovníctvo. CEBS zostaví výkaz poskytujúci obraz o konečnom stave jeho aktív a pasív ku dňu uvedeného prevodu. Tento výkaz preveria a schvália CEBS a Komisia.

Článok 77

Prechodné ustanovenia týkajúce sa zamestnancov

1.  Odchylne od článku 68 všetky pracovné zmluvy a dohody o vyslaní, ktoré uzatvoril CEBS alebo jeho sekretariát a ktoré sú platné 1. januára 2011, sú platné do dátumu uplynutia ich platnosti. Nemôžu sa predĺžiť.

2.  Všetkým zamestnancom, ktorí majú zmluvy uvedené v odseku 1, sa ponúkne možnosť uzatvoriť dočasnú pracovnú zmluvu podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov na rôznych stupňoch, ako sa vymedzujú v pláne stavu zamestnancov.

Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa vykoná interný výber obmedzený na zamestnancov, ktorí majú zmluvy s CEBS alebo jeho sekretariátom. Výber vykoná orgán oprávnený na uzatváranie zmlúv s cieľom skontrolovať schopnosť, účinnosť a bezúhonnosť osôb, ktoré sa majú prijať. Pri internom výberovom konaní sa v plnej miere zohľadnia zručnosti a skúsenosti preukázané pri výkone úloh jednotlivcom pred jeho prijatím.

3.  V závislosti od druhu a stupňa funkcie, ktorú majú vykonávať, sa úspešným kandidátom ponúkne dočasná pracovná zmluva v trvaní zodpovedajúcom aspoň času zostávajúcemu na základe predchádzajúcej zmluvy.

4.  Príslušné vnútroštátne predpisy týkajúce sa pracovných zmlúv a iné príslušné nástroje sa naďalej uplatňujú na zamestnancov s predchádzajúcimi zmluvami, ktorí sa rozhodli nepožiadať o dočasné pracovné zmluvy alebo ktorým neboli ponúknuté dočasné pracovné zmluvy v súlade s odsekom 2.

Článok 78

Vnútroštátne ustanovenia

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 79

Zmeny a doplnenia

Rozhodnutie č. 716/2009/ES sa týmto mení a dopĺňa tak, že CEBS sa vypúšťa zo zoznamu príjemcov uvedeného v oddiele B prílohy k uvedenému rozhodnutiu.

Článok 80

Zrušenie

Rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, ktorým sa zriaďuje CEBS, sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2011.

Článok 81

Preskúmanie

1.  Komisia do 2. januára 2014 a následne každé tri roky uverejní všeobecnú správu o skúsenostiach získaných v dôsledku fungovania orgánu pre bankovníctvo a postupov ustanovených v tomto nariadení. V tejto správe sa okrem iného vyhodnotí:

a) konvergencia postupov dohľadu dosiahnutá príslušnými orgánmi;

i) konvergencia v oblasti funkčnej nezávislosti príslušných orgánov a v oblasti noriem, ktoré sú rovnocenné správe podniku;

ii) nestrannosť, objektívnosť a autonómnosť orgánu pre bankovníctvo;

b) fungovanie kolégií orgánov dohľadu;

c) pokrok dosiahnutý v rámci konvergencie v oblastiach predchádzania krízam, krízového riadenia a riešenia kríz, ako aj mechanizmov financovania Únie;

d) úloha orgánu pre bankovníctvo, pokiaľ ide o systémové riziko;

e) uplatňovanie bezpečnostnej doložky ustanovenej v článku 38;

f) uplatňovanie záväznej mediácie ustanovenej v článku 19;

g) postup výberu a menovania predsedu orgánu pre bankovníctvo, pri zvážení ďalšieho použitia užšieho zoznamu, ktorý vypracuje Komisia.

2.  V správe uvedenej v odseku 1 sa ďalej preskúma, či:

a) je vhodné pokračovať v oddelenom dohľade nad bankovníctvom, poisťovníctvom, dôchodkovým poistením zamestnancov, cennými papiermi a finančnými trhmi;

b) je vhodné vykonávať obozretný dohľad a kontrolu obchodnej činnosti oddelene alebo prostredníctvom toho istého orgánu dohľadu;

c) je vhodné zjednodušiť a posilniť štruktúru ESFS s cieľom zvýšiť súdržnosť medzi makroúrovňou a mikroúrovňou a medzi ESA;

d) je vývoj ESFS v súlade s vývojom vo svete;

e) sú rozmanitosť a excelentnosť v rámci ESFS na dostatočnej úrovni;

f) je zodpovednosť a transparentnosť v súvislosti s požiadavkami na zverejňovanie informácií primeraná;

g) sú zdroje orgánu pre bankovníctvo primerané na plnenie jeho povinností;

h) je vhodné zachovať sídlo orgánu pre bankovníctvo alebo premiestniť ESA na jedno miesto, aby sa medzi nimi zabezpečila lepšia koordinácia.

▼M1

3.  Pokiaľ ide o otázku priameho dohľadu nad inštitúciami alebo infraštruktúrami s celoeurópskym dosahom a s prihliadnutím na trhový vývoj, stabilitu vnútorného trhu a súdržnosť Únie ako celku, Komisia vypracuje ročnú hodnotiacu správu týkajúcu sa vhodnosti poverenia orgánu pre bankovníctvo ďalším dohľadom v tejto oblasti.

▼B

4.  Správa a prípadne všetky sprievodné návrhy sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

▼M1

Článok 81a

Preskúmanie pravidiel hlasovania

Od dátumu, ku ktorému počet nezúčastnených členských štátov dosiahne štyri, Komisia preskúma pravidlá hlasovania opísané v článkoch 41 a 44 a podá o nich správu Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade, pričom zohľadní akékoľvek skúsenosti získané uplatňovaním tohto nariadenia.

▼B

Článok 82

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2011 s výnimkou článku 76 a článku 77 ods. 1 a 2, ktoré sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Orgán pre bankovníctvo sa zriadi 1. januára 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. EÚ C 13, 20.1.2010, s. 1.

( 2 ) Stanovisko z 22. januára 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

( 3 ) Pozícia Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. novembra 2010.

( 4 ) Ú. v. ES C 40, 7.2.2001, s. 453.

( 5 ) Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 394.

( 6 ) Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 392.

( 7 ) Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 26.

( 8 ) Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 48.

( 9 ) Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 214.

( 10 ) Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 292.

( 11 ) Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

( 12 ) Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 23.

( 13 ) Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 28.

( 14 ) Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 18.

( 15 ) Zb. 2006, s. I-03771, bod 44.

( 16 ) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

( 17 ) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

( 18 ) Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5.

( 19 ) Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1.

( 20 ) Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 1.

( 21 ) Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1.

( 22 ) Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7.

( 23 ) Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

( 24 ) Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16.

( 25 ) Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.

( 26 ) Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22.

( 27 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).

( 28 ) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

( 29 ) Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

( 30 ) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

( 31 ) Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

( 32 ) Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

( 33 ) Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

( 34 ) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 35 ) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 36 ) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

( 37 ) Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 8.

( 38 ) Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

( 39 ) Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338.

( 40 ) Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

( 41 ) Pozri stranu 48 tohto úradného vestníka.

( 42 ) Pozri stranu 84 tohto úradného vestníka.

( 43 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149).

( 44 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

( 45 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1).

( 46 ) Ú. v. ES 56, 4.3.1968, s. 1.

( 47 ) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

( 48 ) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

( 49 ) Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.

( 50 ) Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.