02010R1016 — SK — 09.01.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1016/2010

z 10. novembra 2010,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 293 11.11.2010, s. 31)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2282 z 30. novembra 2016,

  L 346

51

20.12.2016
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1016/2010

z 10. novembra 2010,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na ekodizajn pri umiestňovaní elektrických umývačiek riadu pre domácnosť napájaných z elektrickej siete a elektrických umývačiek riadu pre domácnosť napájaných z elektrickej siete, ktoré môžu byť napájané aj batériami, vrátane tých, ktoré sa predávajú na použitie mimo domácností, a vstavaných umývačiek do domácností na trh.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 2 smernice 2009/125/ES sa na účely tohto nariadenia uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „umývačka riadu pre domácnosť“ znamená zariadenie na čistenie, oplachovanie a sušenie riadu, skla, príborov a kuchárskych potrieb chemickými, mechanickými, tepelnými a elektrickými prostriedkami, ktoré je určené predovšetkým na neprofesionálne účely;

2. „vstavaná umývačka riadu pre domácnosť“ znamená umývačku riadu pre domácnosť určenú na vstavanie do skrinky, pripraveného výklenku v stene alebo na podobné miesto a vyžaduje konečnú úpravu;

3. „jedálenská súprava“ znamená definovanú súpravu keramického riadu, skla a príboru určenú na použitie jednou osobou;

4. „menovitá kapacita“ znamená maximálny počet jedálenských súprav, ktorý možno spolu so servírovacím náčiním podľa údajov dodávateľa ošetriť v umývačke riadu pre domácnosť pri zvolenom programe, ak sa pri nakladaní do umývačky riadu pre domácnosť postupuje podľa pokynov výrobcu;

5. „program“ znamená sériu preddefinovaných operácií, o ktorých výrobca tvrdí, že sú vhodné pre osobitné úrovne znečistenia alebo typy jedálenských súprav naložených do umývačky riadu, alebo oboje, a ktoré spoločne tvoria úplný cyklus;

6. „čas trvania programu“ znamená čas od začatia programu do jeho ukončenia s výnimkou odloženia spustenia naprogramovaného používateľom;

7. „cyklus“ znamená úplný proces vyčistenia, opláchnutia a usušenia určený pre zvolený program;

8. „režim vypnutia“ znamená stav, v ktorom je umývačka riadu pre domácnosť vypnutá pomocou ovládačov alebo spínačov na spotrebiči dostupných konečnému používateľovi a určených na to, aby nimi konečný používateľ pri bežnom používaní dosiahol najnižšiu spotrebu elektrickej energie, a tento stav môže trvať neobmedzene dlhý čas, pričom umývačka riadu pre domácnosť je pripojená k zdroju energie a používa sa v súlade s pokynmi výrobcu; v prípade, že k dispozícii nie sú žiadne ovládače ani spínač, „režim vypnutia“ znamená stav, do ktorého sa umývačka riadu pre domácnosť dostane vtedy, keď sa sama prepne do režimu rovnomernej spotreby elektrickej energie;

9. „režim ponechania v zapnutom stave“ znamená režim s najnižšou spotrebou elektrickej energie, ktorý môže trvať neobmedzene dlhý čas po ukončení programu a vyložení súprav z umývačky riadu bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu konečného používateľa;

10. „ekvivalentná umývačka riadu“ znamená model umývačky riadu pre domácnosť, ktorý je umiestnený na trhu s rovnakou menovitou kapacitou, technickými a výkonnostnými vlastnosťami, spotrebou energie a vody a úrovňami vydávaného hluku prenášaného vzduchom ako iný model umývačky riadu pre domácnosť, ktorú rovnaký výrobca umiestnil na trh pod iným obchodným kódovým číslom.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn

Všeobecné požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť sú ustanovené v prílohe I bode 1.

Osobitné požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť sú ustanovené v prílohe I bode 2.

Článok 4

Posudzovanie zhody

1.  Postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 8 smernice 2009/125/ES je systém vnútornej kontroly návrhu ustanovený v prílohe IV k uvedenej smernici alebo systém riadenia ustanovený v prílohe V k uvedenej smernici.

2.  Na účely posudzovania zhody podľa článku 8 smernice 2009/125/ES technická dokumentácia obsahuje výsledky výpočtu ustanoveného v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Keď sa informácie uvedené v technickej dokumentácii konkrétneho modelu umývačky riadu pre domácnosť získali z výpočtov vychádzajúcich z technických výkresov alebo extrapoláciou inej ekvivalentnej umývačky riadu pre domácnosť, alebo oboma spôsobmi, musí technická dokumentácia obsahovať podrobnosti takýchto výpočtov alebo extrapolácií, alebo oboch a testov, ktoré výrobcovia vykonali na overenie presnosti týchto výpočtov. V takýchto prípadoch technická dokumentácia obsahuje aj zoznam všetkých ostatných ekvivalentných umývačiek riadu pre domácnosť, pri ktorých sa informácie uvedené v technickej dokumentácii získali na rovnakom základe.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES vzhľadom na dodržiavanie požiadaviek ustanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu členské štáty používajú postup overovania opísaný v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Referenčné hodnoty

Orientačné referenčné hodnoty pre umývačky riadu pre domácnosť s najlepším výkonom, ktoré sú dostupné na trhu v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sú stanovené v prílohe IV.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie z hľadiska technického pokroku najneskôr do štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti a výsledky tohto preskúmania predloží Konzultačnému fóru pre ekodizajn. V preskúmaní sa zameria predovšetkým na tolerancie pri overovaní ustanovené v prílohe III, možnosti ustanovenia požiadaviek vzhľadom na spotrebu vody umývačiek riadu pre domácnosť a potenciál prívodu teplej vody.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Uplatňuje sa od 1. decembra 2011.

Požiadavky na ekodizajn uvedené v ďalšej časti sa však uplatňujú v súlade s týmto harmonogramom:

a) Všeobecné požiadavky na ekodizajn ustanovené v prílohe I bode 1 podbode 1 platia od 1. decembra 2012.

b) Všeobecné požiadavky na ekodizajn ustanovené v prílohe I bode 1 podbode 2 platia od 1. júna 2012.

c) Osobitné požiadavky na ekodizajn ustanovené v prílohe I bode 2 podbode 2 platia od 1. decembra 2013.

d) Osobitné požiadavky na ekodizajn ustanovené v prílohe I bode 2 podbode 3 platia od 1. decembra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Požiadavky na ekodizajn

1.   VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA EKODIZAJN

1. Na výpočet spotreby energie a ďalších parametrov umývačiek riadu pre domácnosť sa použije cyklus na umývanie normálne znečisteného stolového riadu (ďalej len „štandardný umývací cyklus“). Tento cyklus musí byť jasne identifikovateľný na zariadení pre výber programov umývačky riadu pre domácnosť alebo na displeji umývačky riadu pre domácnosť, ak sa na nej nachádza, alebo na obidvoch, a musí byť označený názvom „štandardný program“ a musí byť nastavený ako východiskový cyklus pre umývačky riadu pre domácnosť s automatickou voľbou programu alebo akoukoľvek inou funkciou na automatický výber umývacieho programu alebo zachovanie výberu programu.

2. Návod na použitie, ktorý poskytuje výrobca, musí obsahovať tieto informácie:

a) štandardný umývací cyklus označený ako „štandardný program“, pričom sa uvedie, že tento program je vhodný na umývanie normálne znečisteného stolového riadu a že je to najúspornejší program z hľadiska jeho kombinovanej spotreby energie a vody pre daný typ stolového riadu;

b) spotreba energie v režime vypnutia a režime ponechania v zapnutom stave;

c) orientačné informácie o čase trvania programu, spotrebe energie a vody pri hlavných umývacích programoch.

2.   OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA EKODIZAJN

Umývačky riadu pre domácnosť musia spĺňať tieto požiadavky:

1. Od 1. decembra 2011:

a) pre všetky umývačky riadu pre domácnosť okrem umývačiek riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou 10 jedálenských súprav a so šírkou maximálne 45 cm je koeficient energetickej účinnosti (EEI) menší ako 71;

b) pre všetky umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou 10 jedálenských súprav a so šírkou maximálne 45 cm je koeficient energetickej účinnosti (EEI) menší ako 80;

c) pre všetky umývačky riadu pre domácnosť je koeficient čistiacej účinnosti (IC ) väčší ako 1,12.

2. Od 1. decembra 2013:

a) pre všetky umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou 11 alebo viac jedálenských súprav a umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou 10 jedálenských súprav a so šírkou maximálne 45 cm je koeficient energetickej účinnosti (EEI) menší ako 63;

b) pre všetky umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou 10 jedálenských súprav a so šírkou maximálne 45 cm je koeficient energetickej účinnosti (EEI) menší ako 71;

c) pre umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou 8 alebo viac jedálenských súprav je koeficient sušiacej účinnosti (ID ) väčší ako 1,08;

d) pre umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou maximálne 7 jedálenských súprav je koeficient sušiacej účinnosti (ID ) väčší ako 0,86.

3. Od 1. decembra 2016:

a) pre všetky umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou 8 a 9 jedálenských súprav a umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou 10 jedálenských súprav a so šírkou maximálne 45 cm je koeficient energetickej účinnosti (EEI) menší ako 63.

Koeficient energetickej účinnosti (EEI), koeficient čistiacej účinnosti (IC ) a koeficient sušiacej účinnosti (ID ) umývačiek riadu pre domácnosť sa vypočítavajú v súlade s prílohou II.
PRÍLOHA II

Metóda na výpočet koeficientu energetickej účinnosti, koeficientu čistiacej účinnosti a koeficientu sušiacej účinnosti

1.   VÝPOČET KOEFICIENTU ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

Pri výpočte koeficientu energetickej účinnosti (EEI) modelu umývačky riadu pre domácnosť sa porovnáva ročná spotreba energie umývačky riadu pre domácnosť s jej štandardnou ročnou spotrebou energie.

a) Koeficient energetickej účinnosti (EEI) sa vypočítava takto a zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto:

image

kde:

AEC

=

ročná spotreba energie umývačky riadu pre domácnosť;

SAEC

=

štandardná ročná spotreba energie umývačky riadu pre domácnosť.

b) Ročná spotreba energie (AEc ) sa vypočítava v kWh/rok takto a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

i) 
image

kde:

Et

=

spotreba energie pri štandardnom cykle vyjadrená v kWh a zaokrúhlená na tri desatinné miesta;

Pl

=

príkon v režime ponechania v zapnutom stave pri štandardnom umývacom cykle vyjadrený vo wattoch (W) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta;

Po

=

príkon v režime vypnutia pri štandardnom umývacom cykle vyjadrený vo wattoch (W) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta;

Tt

=

čas trvania programu pri štandardnom umývacom cykle vyjadrený v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu celú minútu.

ii) Ak je umývačka riadu pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie, pričom sa po skončení programu automaticky prepne do režimu vypnutia, hodnota AEC sa vypočítava vzhľadom na skutočný čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave, a to podľa tohto vzorca:

image

kde:

Tl

=

nameraný čas trvania štandardného umývacieho cyklu v režime ponechania v zapnutom stave vyjadrený v minútach a zaokrúhlený na najbližšiu celú minútu;

280

=

celkový počet štandardných umývacích cyklov za rok.

c) Štandardná ročná spotreba energie SAEC sa vypočítava v kWh/rok takto a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

i) pre umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou ps ≥ 10 a šírkou > 50 cm:

image

ii) pre umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou ps ≤ 9 a umývačky riadu pre domácnosť s menovitou kapacitou ps > 9 a šírkou ≤ 50 cm:

image

kde:

ps

=

počet jedálenských súprav.

2.   VÝPOČET KOEFICIENTU ČISTIACEJ ÚČINNOSTI

Na výpočet koeficientu čistiacej účinnosti (IC ) modelu umývačky riadu pre domácnosť sa čistiaca účinnosť danej umývačky riadu pre domácnosť porovnáva s čistiacou účinnosťou referenčnej umývačky riadu, pričom táto referenčná umývačka riadu má vlastnosti uvedené v rámci všeobecne uznávaných najmodernejších metód merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

a) Koeficient čistiacej účinnosti (IC ) sa vypočítava takto a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

image

IC = exp(lnIC )

kde:

CT,i

=

čistiaca účinnosť testovanej umývačky riadu pre domácnosť pri jednom testovacom cykle (i);

CR,i

=

čistiaca účinnosť referenčnej umývačky riadu pre domácnosť pri jednom testovacom cykle (i);

n

=

počet testovacích cyklov, n ≥ 5.

b) Čistiaca účinnosť (C) je priemernou mierou znečistenia každého predmetu naloženého do umývačky riadu po dokončení štandardného umývacieho cyklu. Miera znečistenia sa vypočítava spôsobom uvedeným v tabuľke 1:Tabuľka 1

Počet malých čiastočiek znečistenia v podobe bodiek (n)

Celková znečistená plocha (AS ) v mm2

Miera znečistenia

n = 0

AS = 0

5 (najvyššia účinnosť)

0 < n ≤ 4

0 < AS ≤ 4

4

4 < n ≤ 10

0 < AS ≤ 4

3

10 < n

4 < AS ≤ 50

2

Neuplatňuje sa

50 < AS ≤ 200

1

Neuplatňuje sa

200 < AS

0 (najnižšia účinnosť)

3.   VÝPOČET KOEFICIENTU SUŠIACEJ ÚČINNOSTI

Na výpočet koeficientu sušiacej účinnosti (ID ) modelu umývačky riadu pre domácnosť sa sušiaca účinnosť danej umývačky riadu pre domácnosť porovnáva so sušiacou účinnosťou referenčnej umývačky riadu, pričom táto referenčná umývačka riadu má vlastnosti uvedené v rámci všeobecne uznávaných najmodernejších metód merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

a) Koeficient sušiacej účinnosti (ID ) sa vypočítava takto a zaokrúhľuje na dve desatinné miesta:

image

ID = exp(lnID )

kde:

DT,i

=

sušiaca účinnosť testovanej umývačky riadu pre domácnosť pri jednom testovacom cykle (i);

DR,i

=

sušiaca účinnosť referenčnej umývačky riadu pri jednom testovacom cykle (i);

n

=

počet testovacích cyklov, n ≥ 5.

b) Sušiaca účinnosť (D) je priemernou mierou vlhkosti každého predmetu naloženého do umývačky riadu po dokončení štandardného umývacieho cyklu. Miera vlhkosti sa vypočítava spôsobom uvedeným v tabuľke 2:Tabuľka 2

Počet stôp vody (WT ) alebo vlhkých pásikov (WT )

Celková vlhká plocha (Aw) v mm2

Miera vlhkosti

WT = 0 a WS = 0

Neuplatňuje sa

2 (najvyššia účinnosť)

1 < WT ≤ 2 alebo W S = 1

Aw < 50

1

2 < WT alebo W S = 2

alebo W S = 1 a W T = 1

Aw > 50

0 (najnižšia účinnosť)

▼M1
PRÍLOHA III

Overovanie súladu výrobku orgánmi dohľadu nad trhom

Tolerancie overovania stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú iba na overovanie nameraných parametrov orgánmi členských štátov a výrobca alebo dovozca ich nesmie použiť ako povolené tolerancie pri určovaní hodnôt v technickej dokumentácii alebo pri interpretácii týchto hodnôt s cieľom dosiahnuť súlad alebo prezentovať lepší výkon.

Pri overovaní súladu modelu výrobku s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení podľa článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v tejto prílohe, orgány členských štátov uplatňujú tento postup:

1. Orgány členských štátov overujú iba jednu jednotku modelu.

2. Model je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, ak:

a) hodnoty uvedené v technickej dokumentácii podľa bodu 2 prílohy IV k smernici 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a prípadne hodnoty používané na výpočet týchto hodnôt nie sú pre výrobcu alebo dovozcu priaznivejšie než zodpovedajúce výsledky meraní vykonaných podľa jeho písmena g) a

b) deklarované hodnoty spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení a prípadné požadované informácie o výrobku, ktoré uverejnil výrobca alebo dovozca, nezahŕňajú hodnoty, ktoré sú pre výrobcu alebo dovozcu priaznivejšie než deklarované hodnoty a

c) ak orgány členských štátov skúšajú jednotku modelu, určené hodnoty (hodnoty relevantných parametrov namerané pri testovaní, ako aj hodnoty vypočítané na základe týchto meraní) sú v súlade s príslušnou toleranciou overovania, ako sa uvádza v tabuľke 1.

3. Ak sa výsledky uvedené v bode 2 písm. a) alebo b) nedosiahnu, príslušný model a všetky modely, ktoré boli v technickej dokumentácii výrobcu alebo dovozcu uvedené ako ekvivalentné modely umývačiek riadu pre domácnosť, nie sú v súlade s týmto nariadením.

4. Ak sa výsledok uvedený v bode 2 písm. c) nedosiahne, orgány členských štátov vyberú na preskúšanie ďalšie tri jednotky rovnakého modelu. Alternatívne možno vybrať ďalšie tri jednotky jedného alebo viacerých rôznych modelov, ktoré boli v technickej dokumentácii výrobcu alebo dovozcu uvedené ako rovnocenné modely.

5. Model je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, ak je pri týchto troch jednotkách aritmetický priemer určených hodnôt v súlade s príslušnými toleranciami overovania uvedenými v tabuľke 1.

6. Ak sa výsledok uvedený v bode 5 nedosiahne, príslušný model a všetky modely, ktoré boli v technickej dokumentácii výrobcu alebo dovozcu uvedené ako ekvivalentné modely umývačiek riadu pre domácnosť, nie sú v súlade s týmto nariadením.

7. Orgány členských štátov poskytnú všetky relevantné informácie orgánom ostatných členských štátov a Komisii bezodkladne po prijatí rozhodnutia o nesúlade modelu podľa bodov 3 a 6.

Orgány členských štátov používajú postupy merania, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie, spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Orgány členských štátov používajú metódy merania a výpočtu stanovené v prílohe II.

Orgány členských štátov uplatňujú na účely požiadaviek uvedených v tejto prílohe iba tolerancie overovania uvedené v tabuľke 1 a používajú iba postup opísaný v bodoch 1 až 7. Neuplatňujú sa nijaké iné tolerancie, napríklad tolerancie stanovené v harmonizovaných normách alebo v ktorejkoľvek inej metóde merania.Tabuľka 1

Tolerancie overovania

Parametre

Tolerancie overovania

Ročná spotreba energie (AEC )

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu AEC o viac ako 10 %.

Koeficient čistiacej účinnosti (IC )

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota IC o viac ako 10 %.

Koeficient sušiacej účinnosti (ID )

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota ID o viac ako 19 %.

Spotreba energie (Et )

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu Et o viac ako 10 %. V prípade, keď treba vybrať ďalšie tri jednotky, aritmetický priemer určených hodnôt týchto troch jednotiek nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu Et o viac ako 6 %.

Čas trvania programu (Tt )

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarované hodnoty Tt o viac ako 10 %.

Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia a v režime ponechania v zapnutom stave (Po Pl )

Určené hodnoty spotreby elektrickej energie Po Pl vyššie ako 1,00 W nesmú prekročiť deklarované hodnoty Po Pl o viac ako 10 %. Určené hodnoty spotreby elektrickej energie Po Pl nižšie alebo rovné 1,00 W nesmú prekročiť deklarované hodnoty Po Pl o viac ako 0,10 W.

Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave (Tl )

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu Tt o viac ako 10 %.

▼B
PRÍLOHA IV

Referenčné hodnoty

V čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia je najlepšia dostupná technológia na trhu pre umývačky riadu pre domácnosť, pokiaľ ide o ich energetickú účinnosť, spotrebu energie a vody, čistiacu a sušiacu účinnosť a úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom, určená takto:

1. Umývačky riadu pre domácnosť pre 15 jedálenských súprav (vstavaný model):

a)

spotreba energie : 0,88 kWh/cyklus, čo zodpovedá celkovej ročnej spotrebe energie na úrovni 268,9 kWh/rok, z čoho 246,4 kWh/rok pripadá na 280 umývacích cyklov a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotrebou energie;

b)

spotreba vody : 10 litrov/cyklus, čo zodpovedá hodnote 2 800 litrov/rok na 280 cyklov;

c)

koeficient čistiacej účinnosti : IC > 1,12;

d)

koeficient sušiacej účinnosti : ID > 1,08;

e)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom : 45 dB(A) re 1pW.

2. Umývačky riadu pre domácnosť pre 14 jedálenských súprav (model určený pod dosku pracovného stola):

a)

spotreba energie : 0,83 kWh/cyklus, čo zodpovedá celkovej ročnej spotrebe energie na úrovni 244,9 kWh/rok, z čoho 232,4 kWh/rok pripadá na 280 umývacích cyklov a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotrebou energie;

b)

spotreba vody : 10 litrov/cyklus, čo zodpovedá hodnote 2 800 litrov/rok na 280 cyklov;

c)

koeficient čistiacej účinnosti : IC > 1,12;

d)

koeficient sušiacej účinnosti : ID > 1,08;

e)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom : 41 dB(A) re 1pW.

3. Umývačky riadu pre domácnosť pre 13 jedálenských súprav (model určený pod dosku pracovného stola):

a)

spotreba energie : 0,83 kWh/cyklus, čo zodpovedá celkovej ročnej spotrebe energie na úrovni 244,9 kWh/rok, z čoho 232,4 kWh/rok pripadá na 280 umývacích cyklov a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotrebou energie;

b)

spotreba vody : 10 litrov/cyklus, čo zodpovedá hodnote 2 800 litrov/rok na 280 cyklov;

c)

koeficient čistiacej účinnosti : IC > 1,12;

d)

koeficient sušiacej účinnosti : ID > 1,08;

e)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom : 42 dB(A) re 1pW.

4. Umývačky riadu pre domácnosť pre 12 jedálenských súprav (voľne stojaci model):

a)

spotreba energie : 0,950 kWh/cyklus, čo zodpovedá celkovej ročnej spotrebe energie na úrovni 278,5 kWh/rok, z čoho 266 kWh/rok pripadá na 280 umývacích cyklov a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotrebou energie;

b)

spotreba vody : 9 litrov/cyklus, čo zodpovedá hodnote 2 520 litrov/rok na 280 cyklov;

c)

koeficient čistiacej účinnosti : IC > 1,12;

d)

koeficient sušiacej účinnosti : ID > 1,08;

e)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom : 41 dB(A) re 1pW.

5. Umývačky riadu pre domácnosť pre 9 jedálenských súprav (vstavaný model):

a)

spotreba energie : 0,800 kWh/cyklus, čo zodpovedá celkovej ročnej spotrebe energie na úrovni 236,5 kWh/rok, z čoho 224 kWh/rok pripadá na 280 umývacích cyklov a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotrebou energie;

b)

spotreba vody : 9 litrov/cyklus, čo zodpovedá hodnote 2 520 litrov/rok na 280 cyklov;

c)

koeficient čistiacej účinnosti : IC > 1,12;

d)

koeficient sušiacej účinnosti : ID > 1,08;

e)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom : 44 dB(A) re 1pW.

6. Umývačky riadu pre domácnosť pre 6 jedálenských súprav (vstavaný model):

a)

spotreba energie : 0,63 kWh/cyklus, čo zodpovedá celkovej ročnej spotrebe energie na úrovni 208,5 kWh/rok, z čoho 196 kWh/rok pripadá na 280 umývacích cyklov a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotrebou energie;

b)

spotreba vody : 7 litrov/cyklus, čo zodpovedá hodnote 1 960 litrov/rok na 280 cyklov;

c)

koeficient čistiacej účinnosti : IC > 1,12;

d)

koeficient sušiacej účinnosti : 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom : 45 dB(A) re 1pW.

7. Umývačky riadu pre domácnosť pre 4 jedálenské súpravy (voľne stojaci model):

a)

spotreba energie : 0,51 kWh/cyklus, čo zodpovedá celkovej ročnej spotrebe energie na úrovni 155,3 kWh/rok, z čoho 142,8 kWh/rok pripadá na 280 umývacích cyklov a 12,5 kWh/rok na režimy s nízkou spotrebou energie;

b)

spotreba vody : 9,5 litrov/cyklus, čo zodpovedá hodnote 2 660 litrov/rok na 280 cyklov;

c)

koeficient čistiacej účinnosti : IC > 1,12;

d)

koeficient sušiacej účinnosti : 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom : 53 dB(A) re 1pW.