2010R0479 — SK — 01.11.2014 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 479/2010

z 1. júna 2010,

ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o oznámenia členských štátov Komisii v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

(Ú. v. ES L 135, 2.6.2010, p.26)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1041/2010 zo 16. novembra 2010,

  L 299

4

17.11.2010

 M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 173/2011 z 23. februára 2011,

  L 49

16

24.2.2011

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1191/2011 z 18. novembra 2011,

  L 302

30

19.11.2011

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1333/2013 z 13. decembra 2013,

  L 335

8

14.12.2013

►M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1097/2014 zo 17. októbra 2014,

  L 300

39

18.10.2014
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 479/2010

z 1. júna 2010,

ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o oznámenia členských štátov Komisii v sektore mlieka a mliečnych výrobkovEURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) ( 1 ), a najmä na jeho článok 192 ods. 2 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 192 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje výmena akýchkoľvek informácií medzi členskými štátmi a Komisiou potrebných na uplatňovanie uvedeného nariadenia. Nariadenie Komisie (ES) č. 562/2005 ( 2 ), ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 ( 3 ), pokiaľ ide o výmeny oznamov medzi členskými štátmi a Komisiou v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

(2)

Keďže nariadenie (ES) č. 562/2005 už bolo zmenené a doplnené a ešte sú potrebné ďalšie zmeny a doplnenia, najmä pokiaľ ide o aktualizáciu odkazov na iné nariadenia, z dôvodu jasnosti je vhodné zrušiť nariadenie (ES) č. 562/2005 a nahradiť ho novým nariadením.

(3)

Vývozné náhrady a pomoc na odstredené mlieko spracované na kazeín možno poskytnúť iba na základe informácií o zmenách cien na vnútornom trhu a v medzinárodnom obchode.

(4)

Je nevyhnutné môcť porovnávať cenové výmery pre výrobky, najmä na účely výpočtu náhrad a výšky pomoci. Taktiež je nevyhnutné zvýšiť spoľahlivosť týchto cenových výmerov pomocou váženia údajov.

(5)

S cieľom zjednodušiť a znížiť administratívnu záťaž vnútroštátnych orgánov by sa mali týždenné oznámenia o cenách obmedziť na výrobky, pre ktoré sú tieto údaje potrebné na podrobné monitorovanie trhu s mliečnymi výrobkami. Mesačné oznámenia by sa mali poskytovať pre ostatné výrobky, pričom oznámenia pre výrobky, pre ktoré tieto údaje nemajú zásadný význam, by sa mali zrušiť.

(6)

Oznamovanie cien výrobkov, ktoré vyrábajú menej ako traja výrobcovia na jeden členský štát, by sa mali označiť za dôverné, používať by ich mala iba Komisia a nemali by sa oznamovať inde.

(7)

Informácie o dovoze výrobkov, pre ktoré sa požaduje dovozná licencia, majú pre lepší dohľad nad trhom s mliečnymi výrobkami zásadný význam. V súlade s článkom 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót ( 4 ), sa od 1. júla 2008 dovozné licencie požadujú iba na preferenčný dovoz.

(8)

V článku 11 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií ( 5 ), sa ustanovujú oznámenia Komisii o množstvách uvedených vo vydaných dovozných licenciách a množstvách uvedených v dovozných licenciách, ktoré sa v rámci dovozných colných kvót nevyužili alebo využili len čiastočne. Uvedené horizontálne ustanovenia sa vzťahujú na rovnaké údaje ako tie, ktoré sú momentálne stanovené článkom 7 ods. 1 a 6 nariadenia (ES) č. 562/2005. Povinnosť oznamovať tieto údaje by teda nemala byť zahrnutá do nového nariadenia.

(9)

V článku 1 ods. 2 písm. a) bode i) nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky ( 6 ), sa ustanovujú prípady a výrobky, pre ktoré je potrebné predložiť dovoznú licenciu. V časti K prílohy II k uvedenému nariadeniu sa stanovuje zoznam mliečnych výrobkov, ktoré sa dovážajú podľa preferenčných podmienok, okrem colných kvót, a ktoré podliehajú predloženiu dovoznej licencie. Komisii by sa mali predložiť oznámenia o týchto výrobkoch.

(10)

V kapitole III hlavy 2 nariadenia (ES) č. 2535/2001 sa stanovujú určité dovozné kvóty, ktoré sa majú spravovať prostredníctvom osvedčení dohody o domácom monitorovaní (inward-monitoring arrangement – IMA 1), ktoré vydávajú orgány tretích krajín. Členské štáty informujú Komisiu o množstve výrobkov, pre ktoré boli vydané dovozné licencie na základe osvedčenia IMA 1. Skúsenosti ukázali, že takéto oznamy nie sú vždy postačujúce na to, aby umožnili dôkladné sledovanie takýchto dovozov v každej fáze. Malo by sa ustanoviť oznamovanie dodatočných informácií.

(11)

Presné a pravidelné sledovanie obchodných tokov na účely posúdenia účinkov finančných náhrad vyžaduje informácie o vývozoch výrobkov, pre ktoré sú náhrady stanovené, najmä o množstvách odsúhlasených v rámci výberových konaní.

(12)

Uplatňovanie Dohody o poľnohospodárstve uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní (ďalej len „dohoda o poľnohospodárstve“) schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES ( 7 ) si vyžaduje poskytovanie širokého rozsahu podrobnejších informácií o dovozoch a vývozoch, najmä pokiaľ ide o žiadosti o licencie a spôsob, akým sú tieto licencie využívané, aby sa zabezpečil súlad so záväzkami podľa dohody o poľnohospodárstve. V záujme maximálneho využitia týchto záväzkov sú potrebné rýchle informácie o trendoch vo vývoze.

(13)

V nariadení Komisie (ES) č. 1187/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vývozné povolenia a vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky ( 8 ), sa ustanovujú osobitné pravidlá na vývoz určitých mliečnych výrobkov do Kanady, Spojených štátov a Dominikánskej republiky. Malo by sa preto ustanoviť oznamovanie príslušných informácií.

(14)

V nariadení (ES) č. 1187/2009 sa zavádzajú osobitné dojednania vzhľadom na poskytovanie náhrad za zložky, ktoré sú súčasťou spracovaného syra vyrobeného v rámci aktívneho zošľachťovacieho styku a pochádzajú z krajín EÚ. Malo by sa ustanoviť oznamovanie príslušných údajov.

(15)

Viacročné skúsenosti, ktoré Komisia získala pri spracovaní údajov, ukázali, že frekvencia niektorých oznámení by sa mohla znížiť bez toho, aby došlo k strate zásadných údajov.

(16)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:▼M5 —————

▼BKAPITOLA II

CENY

Článok 2

1.  Pokiaľ ide o ceny zo závodu uplatňované v predchádzajúcom týždni na výrobky uvedené v prílohe I.A, členské štáty oznámia Komisii najneskôr každú stredu do 12.00 hod. (bruselského času) tieto údaje:

a) ceny jednotlivých výrobkov uvedených v bodoch 1 až 6, kde produkcia v členskom štáte predstavuje aspoň 1 % z produkcie EÚ;

b) ceny syrov, ktoré predstavujú aspoň 4 % z celkovej produkcie syrov v členskom štáte.

Národná produkcia masla a produkcia masla v EÚ uvedená v bodoch 4 a 5 prílohy I.A, ktorá sa má zohľadniť na účely prvého pododseku písm. a), predstavuje celkovú produkciu oboch výrobkov uvedených v týchto bodoch.

▼M3

2.  Pokiaľ ide o ceny zo závodu uplatňované v predchádzajúcom mesiaci na výrobky uvedené v prílohe I.B, členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 15. dňa každého mesiaca tieto údaje:

▼B

a) ceny jednotlivých výrobkov, okrem syra, kde produkcia v členskom štáte predstavuje aspoň 2 % produkcie EÚ;

b) ceny syrov, podľa druhu, okrem syrov uvedených v odseku 1 písm. b), ktoré predstavujú aspoň 8 % celkovej produkcie syrov v členskom štáte.

3.  Členské štáty oznámia Komisii čo najskôr, avšak najneskôr do konca mesiaca:

a) ceny surového mlieka so skutočným obsahom tuku a bielkovín vyplatené výrobcom mlieka na ich území za dodávky v predchádzajúcom mesiaci;

b) odhadovanú cenu za dodávky v prebiehajúcom mesiaci ►M5  ————— ◄ .

▼M3

4.  Na účely odsekov 1 a 2 „cena zo závodu“ znamená cenu, za ktorú je výrobok kúpený od podniku bez daní (DPH) a ostatných nákladov (doprava, naloženie, manipulácia, skladovanie, palety, poistenie atď.).

Členské štáty zaistia, aby oznámená cena zodpovedala prevládajúcej situácii na trhu. Oznámená cena vychádza z najvhodnejšieho dostupného zdroja informácií, konkrétne z:

a) predaja, ktorý bol vyúčtovaný v referenčnom období,

a/alebo

b) zmlúv uzavretých v referenčnom období na dodávky počas nasledujúcich troch mesiacov.

▼B

Článok 3

1.  Ceny oznámené podľa článku 2 sa vyjadrujú ako vážený priemer v národnej mene za 100 kg.

2.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie reprezentatívnosti, presnosti a úplnosti ich oznamov o cenách. Na tieto účely predložia členské štáty Komisii do 15. augusta 2010 správu podľa vzoru uvedeného v prílohe II. Novú správu predložia zakaždým, keď je potrebné aktualizovať prvky z predchádzajúcej správy.

3.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že im príslušné hospodárske subjekty poskytnú požadované informácie v stanovených lehotách.

4.  Členské štáty predložia do 15. augusta 2010 Komisii tieto informácie, pričom použijú vzory uvedené v prílohách I.A a I.B:

a) v prípade, že sa oznamovaná cena týka výrobku, ktorý vyrábajú menej ako traja výrobcovia v členskom štáte, v stĺpci „poznámky“ v prílohách I.A a I.B sa uvedie slovo „dôverné“. Tieto údaje sa považujú za dôverné a použijú sa iba na účely celkového výsledku;

b) v prípade syrov reprezentatívnu jednotku balenia, pre ktorú sa cena oznamuje;

c) v prípade výrobkov iných ako syrov, ak cena zodpovedá inej jednotke balenia výrobku ako jednotka, ktorá sa uvádza v stĺpci „reprezentatívna jednotka balenia“, uvedie sa skutočná jednotka balenia výrobku, pre ktorú sa oznamuje cena, v stĺpci „poznámky“ v prílohách I.A a I.B.

Členské štáty informujú Komisiu zakaždým, keď je potrebné aktualizovať jeden z prvkov uvedených v prvom pododseku písm. a), b) a c).KAPITOLA III

OBCHODODDIEL 1

Dovoz

Článok 4

Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 10. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac množstvá mlieka a mliečnych výrobkov dovezených podľa preferenčných podmienok iných ako colných kvót tak, ako sa uvádza v ►M5  časti J ◄ časti I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 376/2008, pre ktoré boli vydané dovozné licencie, rozčlenené podľa číselných znakov KN a podľa krajiny pôvodu.

Oznámenia zahŕňajú aj nulové oznámenia.

Článok 5

Najneskôr do 31. marca oznámia členské štáty Komisii tieto údaje za predchádzajúci rok rozčlenené podľa číselných znakov KN týkajúce sa dovozných licencií vydaných na základe predloženia osvedčenia IMA 1 v súlade s hlavou 2 kapitolou III oddielom 1 nariadenia (ES) č. 2535/2001, pričom uvedú čísla osvedčení IMA 1:

a) množstvá výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príslušné osvedčenie, a dátum vydania dovozných licencií;

b) množstvá výrobkov, v prípade ktorých bola uvoľnená zábezpeka.

Oznámenia zahŕňajú aj nulové oznámenia.ODDIEL 2

Vývoz

Článok 6

1.  Členské štáty oznámia Komisii do 18.00 hod. každého pracovného dňa tieto informácie:

a) množstvá rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad na mliečne výrobky a podľa kódov miesta určenia, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licencie predložené v ten deň:

i) tak, ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. b) bode ii) nariadenia (ES) č. 376/2008, okrem tých, ktoré sa uvádzajú v článkoch 15 a 29 nariadenia (ES) č. 1187/2009;

ii) tak, ako sa uvádzajú v článku 15 nariadenia (ES) č. 1187/2009;

▼M1

b) v prípade potreby skutočnosť, že v daný deň neboli podané žiadne žiadosti okrem prípadov, keď sa na žiaden z výrobkov uvedených v časti 9 prílohy I k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3846/87 ( 9 ) nevzťahuje náhrada alebo keď sa uplatňuje nulová sadzba náhrady;

▼B

c) množstvá rozčlenené podľa žiadostí, podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad na mliečne výrobky a podľa kódov miesta určenia, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o predbežné licencie predložené v ten deň tak, ako sa uvádzajú v článku 8 nariadenia (ES) č. 1187/2009, pričom uvedú:

i) konečný termín predloženia ponúk výberového konania spolu s kópiou dokumentu, ktorým sa potvrdzuje vyhlásenie o výberovom konaní na požadované množstvá;

ii) množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o výberovom konaní;

d) množstvá rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad na mliečne výrobky a kódov miesta určenia, na ktoré boli v ten deň s konečnou platnosťou vydané alebo zamietnuté predbežné licencie tak, ako sa uvádza v článku 8 nariadenia (ES) č.1187/2009, dátum predbežnej licencie a množstvá, na ktoré sa vzťahuje;

e) v prípade potreby zrevidované množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o výberovom konaní uvedené v písmene c) tohto odseku;

f) množstvá rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad na mliečne výrobky, na ktoré sa vzťahujú licencie s náhradou vydané podľa článku 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1187/2009.

2.  Pokiaľ ide o oznámenie uvedené v odseku 1 písm. c) bode i), ak bolo predložených viac žiadostí v rovnakom výberovom konaní, stačí jedno oznámenie za každý členský štát.

Článok 7

1.  Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 16. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac tieto informácie:

▼M3

a) množstvá rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad na mliečne výrobky, podľa kódov miesta určenia a dátumu predloženia žiadosti, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licenciu zamietnuté podľa článku 10 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č.1187/2009;

b) nevyužité množstvá v rámci licencií, ktorých platnosť uplynula a boli vrátené v predchádzajúcom mesiaci a ktoré boli vydané od 1. júla bežného roka GATT, rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad na mliečne výrobky a podľa kódov miesta určenia;

▼B

c) množstvá mliečnych výrobkov, rozčlenené podľa číselných znakov KN a kódov krajiny pôvodu, na ktoré sa nevzťahuje žiadna zo situácií uvedených v článku 28 ods. 2 zmluvy a dovážajú sa s cieľom použiť ich pri výrobe výrobkov patriacich pod číselný znak KN 0406 30 , v súlade s článkom 12 ods. 5 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 ( 10 ), a ktorým bolo udelené povolenie uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 1187/2009;

d) množstvá rozčlenené podľa číselných znakov KN, pre ktoré boli vydané licencie a nepožiadalo sa o náhradu podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1187/2009.

2.  Členské štáty oznámia Komisii do 31. decembra množstvá rozčlenené podľa číselných znakov KN, pre ktoré boli vydané licencie na nasledujúci kvótový rok, v súlade s článkom 25 nariadenia (ES) č. 1187/2009.

▼M4 —————

▼BKAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

▼M5

Článok 8

1.  Oznámenia uvedené v tomto nariadení sa podávajú v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 ( 11 ).

2.  Odchylne od odseku 1 členské štáty do 31. decembra 2014 podávajú oznámenia uvedené v článkoch 2, 4 a 6 elektronicky prostredníctvom metód, ktoré im poskytne Komisia. Forma a obsah oznámení sa vymedzia na základe vzorov alebo metód, ktoré príslušným orgánom poskytne Komisia. Tieto vzory a metódy sa prispôsobia a aktualizujú po tom, ako o tom bude informovaný výbor uvedený v článku 229 nariadenia (ES) č. 1308/2013, prípadne dotknuté príslušné orgány.

▼B

Článok 9

Komisia uchová údaje, informácie a dokumenty zaslané členskými štátmi k dispozícii pre členské štáty.

Článok 10

Nariadenie (ES) č. 562/2005 sa zrušuje.

Nariadenie (ES) č. 562/2005 sa však naďalej uplatňuje na posielanie údajov, informácií a dokumentov z obdobia pred uplatňovaním tohto nariadenia.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA I.ATÝŽDENNÉ OZNÁMENIE

Článok 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 479/2010

EURÓPSKA KOMISIA – GR AGRI.C.4 – ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH VÝROBKOV

Výrobok

Číselný znak KN

Reprezentatívna jednotka balenia

Poznámky

1.  Sušená srvátka

0404 10 02

25 kg

 

2.  Sušené odstredené mlieko v súlade s požiadavkami intervenčnej kvality

0402 10 19

25 kg

 

3.  Sušené odstredené mlieko na krmivo

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4.  Sušené plnotučné mlieko

0402 21 19

25 kg

 

5.  Maslo – nesolené

0405 10 19

25 kg

 

6.  Maslo – nesolené

0405 10 11

250 g

 

7.  Maslový olej

0405 90 10

200 kg

 

8.  Čedar, obsah tuku v sušine 45 % až 50 %

0406 90 21

 (1)

 

9.  Gouda, obsah tuku v sušine 45 % až 50 %

0406 90 78

 (1)

 

10.  Eidam, obsah tuku v sušine 40 % až 45 %

0406 90 23

 (1)

 

11.  Ementál, obsah tuku v sušine 45 % až 50 %

0406 90 13

 (1)

 

(1)   V prípade syrov sa oznámenie vzťahuje na najreprezentatívnejšiu jednotku balenia.
PRÍLOHA I.BMESAČNÉ OZNÁMENIE

Článok 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 479/2010

EURÓPSKA KOMISIA – GR AGRI.C.4 – ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH VÝROBKOV

Výrobok

Číselný znak KN

Reprezentatívna jednotka balenia

Poznámky

1.  Kazeín

3501 10

25 kg (vrecia)

 

2.  Syry:

 
 
 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

(1)   V prípade syrov je predmetom oznámenia najreprezentatívnejšia jednotka balenia.

▼B
PRÍLOHA II

Prvky, ktoré sa majú uviesť v správe predloženej Komisii ( 12 )v súlade s článkom 3, pokiaľ ide o cenu surového mlieka a mliečnych výrobkov

1. Organizácia a štruktúra trhu:

Všeobecný prehľad štruktúry trhu v prípade dotknutého výrobku.

2. Definícia výrobkov:

Zloženie (obsah tuku, obsah sušiny, obsah vody v beztukovej hmote), trieda akosti, vek alebo stupeň zrelosti, podmienky obchodnej prezentácie a balenia (napríklad voľne ložený, v 25 kg vreciach), iné charakteristiky.

3. Miesto a postup zaznamenávania:

a) orgán zodpovedný za cenové štatistiky (adresa, fax, e-mail);

b) počet bodov zaznamenania a zemepisná oblasť alebo región, na ktorý sa vzťahujú ceny;

▼M3

c) metóda zisťovania: musí sa uviesť, od ktorých zainteresovaných strán (výrobcovia, prví kupujúci) pochádzajú údaje a akým spôsobom alebo metódou sa zhromaždili;

▼B

d) štatistické spracovanie cien vrátane prevodných faktorov používaných pri prevode hmotnosti výrobkov na reprezentatívnu hmotnosť podľa prílohy I.

4. Produkcia:

Ročná (odhadovaná) produkcia v členskom štáte.

5. Reprezentatívnosť:

Podiel zaznamenaného objemu (napríklad v % ročnej produkcie).

6. Ostatné príslušné aspekty
PRÍLOHA IIITABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 562/2005

Toto nariadenie

článok 1

článok 2

článok 3

článok 4

článok 5

článok 1

článok 6 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 2 ods. 3, článok 3 ods. 1

článok 6 ods. 3

článok 3 ods. 2

článok 6 ods. 4

článok 3 ods. 3

článok 6 ods. 5

článok 2 ods. 4

článok 3 ods. 4

článok 7 ods. 1

článok 7 ods. 2

článok 7 ods. 3

článok 7 ods. 4

článok 4

článok 7 ods. 5

článok 4

článok 7 ods. 6

článok 8

článok 5

článok 9 ods. 1

článok 6 ods. 1

článok 9 ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 9 ods. 3

článok 10

článok 11 písm. a)

článok 7 ods. 1 písm. a)

článok 11 písm. b)

článok 7 ods. 1 písm. b)

článok 11 písm. c)

článok 11 písm. d)

článok 7 ods. 1 písm. c)

článok 11 písm. e)

článok 7 ods. 1 písm. d)

článok 11 písm. e)

článok 7 ods. 2

článok 12

článok 13

článok 14

článok 8

článok 15

článok 9

článok 16

článok 10

článok 17

článok 11

Príloha I

príloha II

príloha III

príloha IV

príloha V

príloha VI

príloha I.A a I.B

príloha VII

príloha VIII

príloha IX

príloha X

príloha XI

Príloha XII

Príloha II

Príloha XIII

Príloha III( 1 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 11.

( 3 ) Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48.

( 4 ) Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

( 7 ) Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2009, s. 1.

( 9 ) Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1.

( 10 ) Ú. v. EÚ L 186, 17.7.2009, s. 1.

( 11 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).

( 12 ) Žiadosť sa odošle na túto adresu: Európska Komisia – GR AGRI.C.4 – Oddelenie živočíšnych výrobkov.