02010L0013 — SK — 18.12.2018 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/13/EÚ

z 10. marca 2010

o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 095 15.4.2010, s. 1)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018,

  L 303

69

28.11.2018


Opravená a doplnená:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 263, 6.10.2010, s.  15 (2010/13/EÚ)
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/13/EÚ

z 10. marca 2010

o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

DEFINÍCIE

Článok 1

1.  Na účely tejto smernice sa uplatnia tieto definície:

▼M1

a) „audiovizuálna mediálna služba“ je:

i) služba, ako ju vymedzujú články 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pričom základný účel služby alebo jej oddeliteľnej časti je poskytovanie programov, za ktoré je redakčne zodpovedný poskytovateľ mediálnych služieb, širokej verejnosti, s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať prostredníctvom elektronických komunikačných sietí v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES; takéto audiovizuálne mediálne služby sú buď televíznym vysielaním v zmysle písmena e) tohto odseku, alebo audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie v zmysle písmena g) tohto odseku;

ii) audiovizuálny komerčný oznam;

▼M1

aa) „služba platformy na zdieľanie videí“ je služba, ako ju vymedzujú články 56 a 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pričom základný účel služby alebo jej oddeliteľnej časti alebo zásadná funkcia tejto služby je poskytovanie programov, videí vytvorených používateľmi alebo programov aj videí vytvorených používateľmi širokej verejnosti, za ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nenesie redakčnú zodpovednosť, s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať prostredníctvom elektronických komunikačných sietí v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES, a ktorých organizáciu určuje poskytovateľ platformy na zdieľanie videí, a to aj automatickými prostriedkami alebo algoritmami, najmä prostredníctvom zobrazovania, označovania a radenia;

▼M1

b) „program“ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci bez ohľadu na jeho trvanie samostatnú položku v rámci programovej skladby alebo katalógu, ktorý zostavil poskytovateľ mediálnych služieb, vrátane kinematografických dlhometrážnych filmov, videoklipov, športových podujatí, situačných komédií, dokumentárnych filmov, detských programov a pôvodných televíznych hier;

▼M1

ba) „video vytvorené používateľom“ je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci bez ohľadu na jeho trvanie samostatnú položku, ktorú vytvoril používateľ a na platformu na zdieľanie videí nahral tento používateľ alebo akýkoľvek iný používateľ;

bb) „redakčné rozhodnutie“ je rozhodnutie, ktoré sa pravidelne prijíma na účel plnenia redakčnej zodpovednosti a súvisí s každodennou prevádzkou audiovizuálnej mediálnej služby;

▼B

c) „redakčná zodpovednosť“ znamená vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich usporiadaním do chronologickej štruktúry v prípade televízneho vysielania alebo v prípade audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie do katalógu programov. Redakčná zodpovednosť nevyhnutne neznamená akúkoľvek právnu zodpovednosť podľa vnútroštátneho práva za poskytovaný obsah alebo služby;

d) „poskytovateľ mediálnych služieb“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má redakčnú zodpovednosť za výber audiovizuálneho obsahu audiovizuálnej mediálnej služby a určuje spôsob, akým je organizovaná;

▼M1

da) „poskytovateľ platformy na zdieľanie videí“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje službu platformy na zdieľanie videí;

▼B

e) „televízne vysielanie“ alebo „televízna relácia“ (t. j. lineárna audiovizuálna mediálna služba) je audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnej služby pre simultánne sledovanie programov na základe programovej štruktúry;

f) „vysielateľ“ je poskytovateľ mediálnej služby, ktorou je televízne vysielanie;

g) „audiovizuálna mediálna služba na požiadanie“ (t. j. nelineárna audiovizuálna mediálna služba) je audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnej služby na sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil, a na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom mediálnej služby;

▼M1

h) „audiovizuálne komerčné oznamy“ sú obrazy so zvukom alebo bez zvuku, ktoré sú určené na priame alebo nepriame propagovanie tovaru, služieb alebo dobrého mena fyzickej alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť. Takéto obrazy sprevádzajú program alebo video vytvorené používateľom alebo sú doň zahrnuté, a to za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie. Formy audiovizuálneho komerčného oznamu zahŕňajú okrem iného televíznu reklamu, sponzorstvo, telenákup a umiestňovanie produktov;

▼B

i) „televízna reklama“ je akákoľvek forma vysielania oznamov za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo vysielanie na účely vlastnej propagácie verejným alebo súkromným podnikom alebo fyzickou osobou v súvislosti s obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo povolaním s cieľom podporiť odbyt tovarov alebo služieb vrátane nehnuteľného majetku, práv a záväzkov za odplatu;

j) „skrytý audiovizuálny komerčný oznam“ je slovná alebo obrazová informácia o tovaroch, službách, názve, ochrannej známke alebo činnostiach výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb v programoch, ak poskytovateľ mediálnej služby má zámer takúto informáciu použiť na reklamu a mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu. Takáto informácia by sa mala považovať za zámernú najmä v prípade, ak sa vykoná za odplatu alebo za podobnú protihodnotu;

▼M1

k) „sponzorstvo“ je akýkoľvek príspevok, ktorý poskytne verejný alebo súkromný podnik alebo fyzická osoba, ktoré nie sú zapojené do poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb alebo služieb platformy na zdieľanie videí alebo do výroby audiovizuálnych diel, na financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb, služieb platformy na zdieľanie videí, videí vytvorených používateľmi alebo programov na účely podpory svojho názvu, ochrannej známky, dobrého mena, činností alebo produktov;

▼B

l) „telenákup“ je vysielanie za odplatu priamych ponúk pre verejnosť s cieľom poskytnutia tovarov alebo služieb vrátane nehnuteľného majetku, práv a záväzkov;

▼M1

m) „umiestňovanie produktov“ je každá forma audiovizuálneho komerčného oznamu pozostávajúci zo začlenenia produktu, služby či príslušnej obchodnej značky alebo zmienky o nich, aby sa zdôraznili v programe alebo videu vytvorenom používateľom za odplatu alebo za podobnú protihodnotu;

▼B

n) „európske diela“ sú:

i) diela s pôvodom v členských štátoch;

ii) diela s pôvodom v tretích európskych štátoch, ktoré sú stranou Európskeho dohovoru Rady Európy o cezhraničnej televízii a ktoré spĺňajú podmienky odseku 3;

iii) diela spoločne vyrobené v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré spĺňajú podmienky vymedzené v každej z týchto dohôd.

2.  Uplatňovanie ustanovení odseku 1 písm. n) body ii) a iii) je podmienené tým, že diela pôvodom v členských štátoch nie sú v dotknutých tretích krajinách predmetom diskriminačných opatrení.

3.  Diela uvedené v odseku 1 písm. n) bodoch i) a ii) sú diela, ktoré vyrobili hlavne autori a pracovníci, ktorí majú bydlisko v jednom alebo vo viacerých štátoch uvedených v daných ustanoveniach za predpokladu, že spĺňajú jednu z nasledujúcich troch podmienok:

i) vyrobil ich jeden alebo viacerí producenti usadení v jednom alebo vo viacerých z týchto štátov;

ii) dohľad a skutočnú kontrolu výroby diel vykonáva jeden alebo viacerí producenti usadení v jednom alebo vo viacerých týchto štátoch;

iii) príspevok koproducentov takýchto štátov prevažuje v rámci celkových spoločných koprodukčných nákladoch a koprodukcia nie je kontrolovaná jedným alebo viacerými producentmi usadenými mimo týchto štátov.

4.  Diela, ktoré nie sú európskymi dielami v zmysle odseku 1 písm. n), ale ktoré boli vyrobené v rámci dvojstranných dohôd o koprodukcii uzatvorených medzi členskými štátmi a tretími krajinami, sa považujú za európske diela za predpokladu, že koproducenti z Únie majú väčšinový podiel na celkových nákladoch na produkciu a že produkciu nekontroluje jeden alebo viacerí producenti usadení mimo územia členských štátov.KAPITOLA II

▼M1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE AUDIOVIZUÁLNE MEDIÁLNE SLUŽBY

▼B

Článok 2

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby všetky audiovizuálne mediálne služby vysielané poskytovateľmi mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje jeho právomoc, boli v súlade s pravidlami právneho systému, ktorý sa uplatňuje na audiovizuálne mediálne služby určené pre verejnosť v tomto členskom štáte.

2.  Na účely tejto smernice sa vzťahuje právomoc členského štátu na ktoréhokoľvek z nasledujúcich poskytovateľov mediálnej služby:

a) poskytovatelia usadení v tomto členskom štáte v súlade s odsekom 3;

b) poskytovatelia, na ktorých sa vzťahuje odsek 4.

3.  Na účely tejto smernice sa poskytovateľ mediálnej služby považuje za usadeného v členskom štáte v týchto prípadoch:

a) ak poskytovateľ mediálnej služby má svoje sídlo v tomto členskom štáte a redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v tomto členskom štáte;

▼M1

b) ak má poskytovateľ mediálnych služieb svoje sídlo v jednom členskom štáte, ale redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v inom členskom štáte, poskytovateľ mediálnych služieb sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, kde pôsobí podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby súvisiacej s programom. V prípade, že podstatná časť pracovníkov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby súvisiacej s programom pôsobí v každom z týchto členských štátov, poskytovateľ mediálnych služieb sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo. V prípade, že podstatná časť pracovníkov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby súvisiacej s programom nepôsobí v žiadnom z týchto členských štátov, poskytovateľ mediálnych služieb sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, kde prvýkrát začal svoju činnosť v súlade s právom tohto členského štátu, za predpokladu, že udržiava stabilné a účinné spojenie s hospodárstvom tohto členského štátu;

▼B

c) ak poskytovateľ mediálnej služby má svoje sídlo v jednom členskom štáte, ale rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v tretej krajine alebo naopak, považuje sa za usadeného v dotknutom členskom štáte za predpokladu, že podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby pôsobí v tomto členskom štáte.

4.  Poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa ustanovenia odseku 3 neuplatňujú, sa považujú za poskytovateľov, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu v týchto prípadoch:

a) využívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu (satellite up-link) umiestnené v tomto členskom štáte;

b) hoci nevyužívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu (satellite up-link) umiestnené v tomto členskom štáte, využívajú družicovú kapacitu patriacu tomuto členskému štátu.

5.  V prípade, že sa podľa odsekov 3 a 4 nedá určiť, ktorý členský štát má právomoc, je príslušným členským štátom ten štát, v ktorom je poskytovateľ mediálnej služby usadený v zmysle článkov 49 až 55 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

▼M1

5a.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnych služieb informovali príslušné národné regulačné orgány alebo subjekty o všetkých zmenách, ktoré môžu mať vplyv na určenie právomoci v súlade s odsekmi 2, 3 a 4.

5b.  Členské štáty vypracúvajú a spravujú aktualizovaný zoznam poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, a uvedú, na ktorých kritériách ustanovených v odsekoch 2 až 5 sa ich právomoc zakladá. Členské štáty uvedený zoznam vrátane všetkých jeho aktualizácií predkladajú Komisii.

Komisia zabezpečí, aby sa tieto zoznamy sprístupnili v centralizovanej databáze. V prípade nezrovnalostí v zoznamoch sa Komisia obráti na dotknuté členské štáty s cieľom nájsť riešenie. Komisia zabezpečí, aby k tejto databáze mali prístup národné regulačné orgány alebo subjekty. Komisia zverejní informácie z databázy.

5c.  Ak sa pri uplatňovaní článkov 3 alebo 4 dotknuté členské štáty nedohodnú na tom, ktorý členský štát má právomoc, bez zbytočného odkladu predložia túto záležitosť Komisii. Komisia môže požiadať skupinu európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), aby v súlade s článkom 30b ods. 3 písm. d) k záležitosti poskytla stanovisko. Skupina ERGA poskytne takéto stanovisko do 15 pracovných dní od predloženia žiadosti Komisie. Komisia zabezpečí, aby bol kontaktný výbor zriadený článkom 29 náležite informovaný.

Ak Komisia prijíma rozhodnutia podľa článku 3 ods. 2 alebo 3 alebo článku 4 ods. 5, rozhodne aj o tom, ktorý členský štát má právomoc.

▼B

6.  Táto smernica sa nevzťahuje na audiovizuálne mediálne služby určené výlučne pre príjem v tretích krajinách, ani na tie, ktoré verejnosť jedného alebo viacerých členských štátov neprijíma priamo alebo nepriamo pomocou štandardného užívateľského vybavenia.

▼M1

Článok 3

1.  Členské štáty zabezpečia voľný príjem a neobmedzia retransmisie audiovizuálnych mediálnych služieb z iných členských štátov na svoje územie z dôvodov, ktoré patria do oblastí koordinovaných touto smernicou.

2.  Členský štát sa môže dočasne odchýliť od odseku 1 tohto článku v prípade, ak audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnych služieb v právomoci iného členského štátu zjavne, závažne a hrubo porušuje článok 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 6a ods. 1 alebo ohrozuje verejné zdravie alebo preň predstavuje skutočné a závažné riziko ohrozenia.

Na odchýlku uvedenú v prvom pododseku sa vzťahujú tieto podmienky:

a) počas predchádzajúcich 12 mesiacov sa poskytovateľ mediálnych služieb už najmenej pri dvoch predchádzajúcich príležitostiach dopustil jedného alebo viacerých skutkov uvedených v prvom pododseku;

b) dotknutý členský štát písomne oznámil poskytovateľovi mediálnych služieb, členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na daného poskytovateľa, a Komisii údajné porušenia a primerané opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, ak by k takémuto porušeniu znova došlo;

c) dotknutý členský štát dodržal právo na obhajobu dotknutého poskytovateľa mediálnych služieb, a najmä dal poskytovateľovi príležitosť vyjadriť názor na údajné porušenia; a

d) konzultácie s členským štátom, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb, a s Komisiou nepriniesli urovnanie sporu zmierom do jedného mesiaca odvtedy, ako Komisia prijala oznámenie uvedené v písmene b).

Komisia do troch mesiacov od prijatia oznámenia o opatreniach prijatých dotknutým členským štátom a po tom, ako požiadala skupinu ERGA o poskytnutie stanoviska v súlade s článkom 30b ods. 3 písm. d), prijme rozhodnutie o tom, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právom Únie. Komisia zabezpečí, aby bol kontaktný výbor náležite informovaný. Ak Komisia rozhodne, že uvedené opatrenia nie sú zlučiteľné s právom Únie, požiada dotknutý členský štát, aby bezodkladne ukončil vykonávanie príslušných opatrení.

3.  Členský štát sa môže dočasne odchýliť od odseku 1 tohto článku, ak audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnych služieb v právomoci iného členského štátu zjavne, závažne a hrubo porušuje článok 6 ods. 1 písm. b) alebo ohrozuje verejnú bezpečnosť, vrátane národnej bezpečnosti a obrany štátu, alebo pre ne predstavuje skutočné a závažné riziko ohrozenia.

Na odchýlku uvedenú v prvom pododseku sa vzťahujú tieto podmienky:

a) počas predchádzajúcich 12 mesiacov došlo k skutku uvedenému v prvom pododseku najmenej raz;

a

b) dotknutý členský štát písomne oznámil poskytovateľovi mediálnych služieb, členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na daného poskytovateľa, a Komisii údajné porušenia a primerané opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, ak by k takémuto porušeniu znova došlo.

Dotknutý členský štát musí dodržať právo na obhajobu dotknutého poskytovateľa mediálnych služieb, a najmä dať poskytovateľovi príležitosť vyjadriť názor na údajné porušenia.

Komisia do troch mesiacov od prijatia oznámenia o opatreniach prijatých dotknutým členským štátom a po tom, ako požiadala skupinu ERGA o poskytnutie stanoviska v súlade s článkom 30b ods. 3 písm. d), prijme rozhodnutie o tom, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právom Únie. Komisia zabezpečí, aby bol kontaktný výbor náležite informovaný. Ak Komisia rozhodne, že uvedené opatrenia nie sú zlučiteľné s právom Únie, požiada dotknutý členský štát, aby bezodkladne ukončil vykonávanie príslušných opatrení.

4.  Odsekmi 2 a 3 nie je dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek postupu, opravného prostriedku ani sankcie za príslušné porušenia v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na dotknutého poskytovateľa mediálnych služieb.

5.  Členské štáty sa okrem toho môžu v naliehavých prípadoch najneskôr do jedného mesiaca od údajného porušenia odchýliť od podmienok ustanovených v odseku 3 písm. a) a b). Ak ide o takýto prípad, prijaté opatrenia sa čo najskôr oznámia Komisii a členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb, s uvedením dôvodov, prečo členský štát považuje prípad za naliehavý. Komisia preskúma v čo najkratšom možnom čase zlučiteľnosť oznámených opatrení s právom Únie. Ak Komisia dospeje k záveru, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Únie, požiada dotknutý členský štát, aby urýchlene ukončil vykonávanie uvedených opatrení.

6.  Ak Komisia nemá informácie potrebné na prijatie rozhodnutia podľa odseku 2 alebo 3 do jedného mesiaca od prijatia oznámenia, požiada dotknutý členský štát o všetky informácie potrebné na dané rozhodnutie. Lehota, v ktorej má Komisia rozhodnutie prijať, sa pozastaví, pokým daný členský štát neposkytne potrebné informácie. Pozastavenie lehoty však v žiadnom prípade nesmie presiahnuť jeden mesiac.

7.  Členské štáty a Komisia si pravidelne vymieňajú skúsenosti a najlepšie postupy týkajúce sa postupu ustanoveného v tomto článku v rámci kontaktného výboru a skupiny ERGA.

Článok 4

1.  Členské štáty majú naďalej možnosť požadovať od poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, aby dodržiavali podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá v oblastiach koordinovaných touto smernicou, za predpokladu, že takéto pravidlá sú v súlade s právom Únie.

2.  Ak členský štát:

a) využil možnosť podľa odseku 1 prijať podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá vo všeobecnom verejnom záujme, a

b) usúdi, že poskytovateľ mediálnych služieb, na ktorého sa vzťahuje právomoc iného členského štátu, poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu, ktorá celkom alebo z väčšej časti smeruje na jeho územie,

môže požiadať členský štát, ktorý má právomoc, aby vyriešil všetky problémy zistené v súvislosti s týmto odsekom. Oba členské štáty čestne a rýchlo spolupracujú s cieľom nájsť vzájomne uspokojivé riešenie.

Členský štát, ktorý má právomoc, po tom, čo dostane odôvodnenú žiadosť podľa prvého pododseku, požiada poskytovateľa mediálnych služieb, aby dodržal príslušné pravidlá všeobecného verejného záujmu. Členský štát, ktorý má právomoc, pravidelne informuje žiadajúci členský štát o opatreniach prijatých na riešenie zistených problémov. Členský štát, ktorý má právomoc, informuje žiadajúci členský štát a Komisiu o dosiahnutých výsledkoch do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti a v prípade, že nie je možné nájsť riešenie, vysvetlí dôvody.

Každý členský štát môže kedykoľvek vyzvať kontaktný výbor, aby vec preskúmal.

3.  Dotknutý členský štát môže prijať vhodné opatrenia voči dotknutému poskytovateľovi mediálnych služieb, ak:

a) usúdi, že výsledky dosiahnuté uplatňovaním odseku 2 nie sú uspokojivé; a

b) predloží dôkazy potvrdzujúce, že dotknutý poskytovateľ mediálnych služieb sa usadil v členskom štáte, ktorý má právomoc, s cieľom obísť prísnejšie pravidlá v oblastiach koordinovaných touto smernicou, ktoré by sa naň vzťahovali, ak by bol usadený v dotknutom členskom štáte. Takými dôkazmi sa umožní, aby sa takéto obchádzanie náležite potvrdilo, bez toho, aby bolo potrebné preukázať úmysel poskytovateľa mediálnych služieb obísť tieto prísnejšie pravidlá.

Takéto opatrenia sú objektívne nevyhnutné, uplatňované nediskriminačným spôsobom a primerané cieľom, ktoré sledujú.

4.  Členský štát môže prijať opatrenia podľa odseku 3 iba vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a) oznámil Komisii a členskému štátu, v ktorom je poskytovateľ mediálnych služieb usadený, svoj zámer prijať takéto opatrenia a zároveň uviedol dôvody pre svoj úsudok;

b) dodržal právo na obhajobu dotknutého poskytovateľa mediálnych služieb, a najmä dal danému poskytovateľovi mediálnych služieb príležitosť vyjadriť názor na údajné obchádzanie a na opatrenia, ktoré oznamujúci členský štát plánuje prijať; a

c) Komisia po tom, čo skupinu ERGA požiadala o stanovisko v súlade s článkom 30b ods. 3 písm. d), rozhodla, že opatrenia sú zlučiteľné s právom Únie, a najmä, že úsudok členského štátu, ktorý prijíma tieto opatrenia podľa odsekov 2 a 3 tohto článku, je riadne opodstatnený; Komisia zabezpečí, aby bol kontaktný výbor náležite informovaný.

5.  Komisia do troch mesiacov od prijatia oznámenia ustanoveného v odseku 4 písm. a) prijme rozhodnutie o tom, či sú tieto opatrenia zlučiteľné s právom Únie. Ak Komisia rozhodne, že uvedené opatrenia nie sú zlučiteľné s právom Únie, požiada dotknutý členský štát, aby zamýšľané opatrenia neprijal.

Ak Komisia nemá informácie potrebné na prijatie rozhodnutia podľa prvého pododseku do jedného mesiaca od prijatia oznámenia, požiada dotknutý členský štát o všetky informácie potrebné na dané rozhodnutie. Lehota, v ktorej má Komisia rozhodnutie prijať, sa pozastaví, pokým členský štát neposkytne potrebné informácie. Pozastavenie lehoty však v žiadnom prípade nesmie presiahnuť jeden mesiac.

6.  Členské štáty vhodnými prostriedkami v rámci svojho vnútroštátneho práva zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, túto smernicu účinne dodržiavali.

7.  Ak táto smernica neustanovuje inak, v plnom rozsahu sa uplatňuje smernica 2000/31/ES. Ak táto smernica neustanovuje inak, v prípade konfliktu medzi smernicou 2000/31/ES a touto smernicou, má prednosť táto smernica.

▼M1

Článok 4a

1.  Členské štáty nabádajú na využívanie koregulácie a podporu samoregulácie prostredníctvom kódexov správania prijatých na vnútroštátnej úrovni v oblastiach, ktoré sú koordinované touto smernicou, v takom rozsahu, ako to umožňujú ich právne systémy. Tieto kódexy:

a) sú také, aby boli všeobecne prijateľné pre hlavné zainteresované strany v dotknutých členských štátoch;

b) jasne a jednoznačne stanovujú svoje ciele;

c) ustanovujú pravidelné, transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie dosahovania požadovaných cieľov; a

d) ustanovujú účinné presadzovanie vrátane príslušných účinných a primeraných sankcií.

2.  Členské štáty a Komisia môžu podporiť samoreguláciu prostredníctvom kódexov správania Únie vypracovaných poskytovateľmi mediálnych služieb, poskytovateľmi platformy na zdieľanie videí alebo organizáciami, ktoré ich zastupujú, a to podľa potreby v spolupráci s inými sektormi, ako napríklad priemyslom, obchodnými, profesijnými a spotrebiteľskými združeniami alebo organizáciami. Tieto kódexy sú také, ktoré sú všeobecne prijateľné pre hlavné zainteresované strany na úrovni Únie, a sú v súlade s odsekom 1 písm. b) až d). Kódexmi správania Únie nie sú dotknuté vnútroštátne kódexy správania.

Komisia v prípade potreby v spolupráci s členskými štátmi uľahčí vypracovanie kódexov správania Únie v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality.

Signatári kódexov správania Únie predkladajú návrhy týchto kódexov a ich zmeny Komisii. Komisia konzultuje uvedené návrhy kódexov alebo ich zmeny s kontaktným výborom.

Komisia kódexy správania Únie zverejní a môže im poskytnúť primeranú publicitu.

3.  Členské štáty majú aj naďalej možnosť požadovať od poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, aby dodržiavali podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá v súlade s touto smernicou a právom Únie, a to aj v prípade, ak ich nezávislé národné regulačné orgány alebo subjekty dospeli k záveru, že sa preukázalo, že niektorý kódex správania alebo jeho časti nie sú dostatočne účinné. Členské štáty takéto pravidlá bezodkladne oznamujú Komisii.

▼BKAPITOLA III

▼M1

USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ NA AUDIOVIZUÁLNE MEDIÁLNE SLUŽBY

Článok 5

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby poskytovateľ mediálnych služieb, na ktorého sa vzťahuje jeho právomoc, umožnil prijímateľom služby ľahký, priamy a stály prístup aspoň k týmto informáciám:

a) jeho názov;

b) poštová adresa, na ktorej je usadený;

c) podrobnosti o ňom vrátane jeho adresy elektronickej pošty alebo internetovej stránky, na ktorej ho možno rýchlo priamym a účinným spôsobom kontaktovať;

d) členský štát, ktorého právomoc sa naň vzťahuje, a príslušné regulačné orgány alebo subjekty alebo orgány dohľadu.

2.  Členské štáty môžu prijať legislatívne opatrenia, v ktorých sa stanoví, aby poskytovatelia mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, sprístupnili okrem informácií uvedených v odseku 1 informácie týkajúce sa ich vlastníckej štruktúry vrátane konečných užívateľov výhod. Takéto opatrenia rešpektujú príslušné základné práva, ako napríklad súkromný a rodinný život konečných užívateľov výhod. Takéto opatrenia musia byť nevyhnutné a primerané a ich účelom musí byť napĺňanie cieľa všeobecného záujmu.

Článok 6

1.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť členských štátov rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť, členské štáty primeranými prostriedkami zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, neobsahovali žiadne:

a) podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi skupiny založené na ktoromkoľvek z dôvodov uvedených v článku 21 charty;

b) verejné podnecovanie k páchaniu trestných činov terorizmu, ako sa stanovuje v článku 5 smernice (EÚ) 2017/541.

2.  Opatrenia prijaté na účely tohto článku musia byť nevyhnutné a primerané a musia sa nimi rešpektovať práva a dodržiavať zásady zakotvené v charte.

▼M1

Článok 6a

1.  Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že audiovizuálne mediálne služby, ktoré by mohli narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých, poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje právomoc týchto členských štátov, budú sprístupnené iba takým spôsobom, ktorým sa zaistí, že ich maloletí nebudú môcť za bežných okolností počuť ani vidieť. Takéto opatrenia môžu zahŕňať výber času vysielania, nástroje na overenie veku alebo iné technické opatrenia. Takéto opatrenia musia byť primerané potenciálnemu škodlivému účinku programu.

Najškodlivejší obsah, ako je bezdôvodné násilie či pornografia, podlieha najprísnejším opatreniam.

2.  Osobné údaje maloletých, ktoré zhromaždili alebo inak získali poskytovatelia mediálnych služieb podľa odseku 1, sa nesmú spracúvať na obchodné účely, ako napríklad priamy marketing, profilovanie a reklama cielená podľa správania.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnych služieb poskytovali divákom dostatočné informácie o obsahu, ktorý by mohol narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých. Poskytovatelia mediálnych služieb používajú na tento účel systém, prostredníctvom ktorého sa popisuje potenciálne škodlivá povaha obsahu audiovizuálnej mediálnej služby.

Členské štáty na účely vykonávania tohto odseku nabádajú na využívanie koregulácie podľa článku 4a ods. 1.

4.  Komisia nabáda poskytovateľov mediálnych služieb, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa koregulačných kódexov správania. Členské štáty a Komisia môžu na účely tohto článku podporiť samoreguláciu prostredníctvom kódexov správania Únie, ako sa uvádza v článku 4a ods. 2.

▼M1

Článok 7

1.  Členské štáty bez zbytočného odkladu zabezpečia, aby sa služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, trvale a postupne sprístupňovali osobám so zdravotným postihnutím prostredníctvom primeraných opatrení.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnych služieb pravidelne predkladali národným regulačným orgánom alebo subjektom správu o vykonávaní opatrení uvedených v odseku 1. Členské štáty podajú Komisii správu o vykonávaní odseku 1 najneskôr do 19. decembra 2022 a potom každé tri roky.

3.  Členské štáty nabádajú poskytovateľov mediálnych služieb na to, aby vypracovali akčné plány v oblasti prístupnosti zamerané na trvalé a postupné sprístupňovanie ich služieb osobám so zdravotným postihnutím. Všetky takéto akčné plány sa predložia národným regulačným orgánom alebo subjektom.

4.  Každý členský štát určí jednotné online kontaktné miesto na poskytovanie informácií a podávanie sťažností týkajúcich sa všetkých záležitostí v oblasti prístupnosti uvedených v tomto článku, ktoré je ľahko prístupné a verejne dostupné, a to aj pre osoby so zdravotným postihnutím.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa núdzové informácie, vrátane verejných správ a oznámení v situáciách prírodných katastrof, ktoré sa verejnosti sprístupňujú prostredníctvom audiovizuálnych mediálnych služieb, poskytovali spôsobom, ktorý je prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím.

▼M1

Článok 7a

Členské štáty môžu prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí náležité zdôraznenie audiovizuálnych mediálnych služieb všeobecného záujmu.

Článok 7b

Členské štáty prijmú vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa audiovizuálne mediálne služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb neprekrývali na obchodné účely alebo neupravovali bez výslovného súhlasu týchto poskytovateľov.

Na účely tohto článku členské štáty určia podrobné regulačné špecifikácie vrátane výnimiek, a to najmä pokiaľ ide o ochranu legitímnych záujmov používateľov, pričom zohľadnia oprávnené záujmy poskytovateľov mediálnych služieb, ktorí sú pôvodnými poskytovateľmi audiovizuálnych mediálnych služieb.

▼B

Článok 8

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, nevysielali kinematografické diela mimo časových lehôt dohodnutých s majiteľmi práv.

▼M1

Článok 9

1.  Členské štáty zabezpečia, aby audiovizuálne komerčné oznamy poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, spĺňali tieto podmienky:

a) audiovizuálne komerčné oznamy musia byť ľahko odlíšiteľné od ostatného vysielania; skryté audiovizuálne komerčné oznamy sa zakazujú;

b) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú používať podprahové techniky;

c) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú:

i) porušovať ľudskú dôstojnosť;

ii) obsahovať ani podporovať žiadnu diskrimináciu na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, štátnej príslušnosti, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

iii) podporovať správanie poškodzujúce zdravie alebo bezpečnosť;

iv) podporovať správanie hrubo poškodzujúce ochranu životného prostredia;

d) zakazujú sa všetky formy audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sa týkajú cigariet a iných tabakových výrobkov, ako aj elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek;

e) audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov sa nesmú špecificky zameriavať na maloletých a nesmú podporovať nadmerné užívanie takýchto nápojov;

f) zakazujú sa audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa liekov a liečebných postupov, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb;

g) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú spôsobovať telesnú, duševnú alebo morálnu ujmu maloletým; preto nesmú priamo nabádať maloletých, aby si kúpili alebo prenajali nejaký produkt alebo službu, využívajúc ich neskúsenosť alebo dôverčivosť, priamo ich nabádať, aby presviedčali svojich rodičov či iné osoby, aby im ponúkaný tovar alebo služby zakúpili, zneužívať osobitnú dôveru, ktorú maloletí prechovávajú k svojim rodičom, učiteľom alebo iným osobám, ani bezdôvodne ukazovať maloletých v nebezpečných situáciách.

2.  Audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie, s výnimkou sponzorstva a umiestňovania produktov, musia spĺňať kritériá ustanovené v článku 22.

3.  Členské štáty nabádajú na využívanie koregulácie a podporu samoregulácie prostredníctvom kódexov správania, ako sa ustanovuje v článku 4a ods. 1, pokiaľ ide o nevhodné audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov. Tieto kódexy majú za cieľ účinne znižovať vystavenie maloletých audiovizuálnym komerčným oznamom týkajúce sa alkoholických nápojov.

4.  Členské štáty nabádajú na využívanie koregulácie a podporu samoregulácie prostredníctvom kódexov správania, ako sa stanovuje v článku 4a ods. 1, pokiaľ ide o nevhodné audiovizuálne komerčné oznamy, ktoré sprevádzajú detské programy alebo sa v nich uvádzajú, a týkajú sa potravín a nápojov obsahujúcich živiny a látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, najmä tuky, transmastné kyseliny, soľ alebo sodík a cukry, ktorých nadmerný príjem v celkovej strave sa neodporúča.

Tieto kódexy majú za cieľ účinne obmedziť vystavenie detí audiovizuálnym komerčným oznamom o takýchto potravinách a nápojoch. Ich cieľom je zabezpečiť, aby takéto audiovizuálne komerčné oznamy nezdôrazňovali pozitívne vlastnosti nutričných aspektov takýchto potravín a nápojov.

5.  Členské štáty a Komisia môžu podporiť samoreguláciu na účely tohto článku prostredníctvom kódexov správania Únie, ako sa uvádza v článku 4a ods. 2.

▼B

Článok 10

1.  Audiovizuálne mediálne služby alebo programy, ktoré sú sponzorované, spĺňajú tieto požiadavky:

a) ich obsah a v prípade televízneho vysielania ich chronologická štruktúra nesmú byť v žiadnom prípade ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by mal vplyv na zodpovednosť a redakčnú nezávislosť poskytovateľa mediálnej služby;

b) nesmú priamo podporovať nákup alebo prenájom tovaru alebo služieb, najmä osobitnými propagačnými odkazmi na tieto tovary alebo služby;

c) diváci musia byť jasne informovaní o existencii sponzorskej zmluvy. Sponzorované programy musia byť jasne označené názvom, logom a/alebo akýmkoľvek iným symbolom sponzora, ako napríklad odkazom na jeho výrobok (výrobky) alebo službu (služby) alebo jeho rozlišovací znak spôsobom vhodným pre programy na začiatku, počas a/alebo na konci programov.

▼M1

2.  Audiovizuálne mediálne služby alebo programy nesmú byť sponzorované podnikmi, ktorých hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet a iných tabakových výrobkov, ako aj elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek.

▼B

3.  Sponzorovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov podnikmi, ktorých činnosti zahŕňajú výrobu alebo predaj liekov a liečebné postupy, môže propagovať názov alebo dobré meno podniku, ale nesmie propagovať určité lieky alebo liečené postupy, ktoré sú dostupné iba na základe lekárskeho predpisu v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnej služby.

▼M1

4.  Spravodajské a publicistické programy nesmú byť sponzorované. Členské štáty môžu zakázať sponzorstvo detských programov. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zakázať zobrazovanie loga sponzora počas detských programov, dokumentárnych filmov a náboženských programov.

Článok 11

1.  Tento článok sa vzťahuje len na programy vyrobené po 19. decembri 2009.

2.  Umiestňovanie produktov sa povoľuje v rámci všetkých audiovizuálnych mediálnych služieb okrem spravodajských a publicistických programov, programov o spotrebiteľských záležitostiach, náboženských programov a programov pre deti.

3.  Programy, ktoré obsahujú umiestňovanie produktov, musia spĺňať tieto požiadavky:

a) ich obsah a ich zaradenie v rámci programovej skladby v prípade televízneho vysielania alebo v rámci katalógu v prípade audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie nesmú byť v žiadnom prípade ovplyvnené takým spôsobom, že by tým bola dotknutá zodpovednosť a redakčná nezávislosť poskytovateľa mediálnych služieb;

b) nepodporujú priamo nákup ani prenájom tovaru alebo služieb, najmä nie osobitnými propagačnými odkazmi na tento tovar alebo služby;

c) nepripisujú neprimeranú dôležitosť príslušnému produktu;

d) diváci musia byť jasne informovaní o existencii umiestňovania produktov prostredníctvom vhodného označenia na začiatku a na konci programu a pri pokračovaní programu po reklamnom bloku, aby sa predišlo akýmkoľvek nejasnostiam zo strany diváka.

Členské štáty nemusia uplatňovať požiadavky ustanovené v písmene d), s výnimkou programov vyrobených alebo objednaných poskytovateľom mediálnych služieb alebo spoločnosťou pridruženou k tomuto poskytovateľovi mediálnych služieb.

4.  Programy v žiadnom prípade nesmú obsahovať umiestňovanie produktov, pokiaľ ide o:

a) cigarety a iné tabakové výrobky, ako aj elektronické cigarety a plniace fľaštičky, ani umiestňovanie produktov podnikov, ktorých hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj uvedených produktov;

b) špecifické lieky alebo liečebné postupy, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb.

▼BKAPITOLA IV

▼M1 —————

▼M1

Článok 13

1.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnych služieb, ktorí poskytujú audiovizuálne mediálne služby na požiadanie a na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, zabezpečili vo svojich katalógoch minimálne 30 % podiel európskych diel a zaistili zdôraznenie týchto diel.

2.  Ak členské štáty vyžadujú, aby poskytovatelia mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, finančne prispievali na tvorbu európskych diel, a to aj prostredníctvom priamych investícií do obsahu a príspevkov do národných fondov, môžu takéto finančné príspevky, ktoré musia byť primerané a nediskriminačné, vyžadovať aj od poskytovateľov mediálnych služieb, ktorí sa zameriavajú na divákov na ich území, ale sú usadení v iných členských štátoch.

3.  V prípade uvedenom v odseku 2 sa finančný príspevok zakladá len na príjmoch získaných v členských štátoch, na ktoré sa poskytovatelia mediálnych služieb zameriavajú. Ak preto členský štát, v ktorom je poskytovateľ usadený, uloží povinnosť takéhoto finančného príspevku, vezme do úvahy aj všetky finančné príspevky uložené členskými štátmi, na ktoré sa poskytovateľ zameriava. Všetky finančné príspevky musia byť v súlade s právom Únie, najmä s pravidlami štátnej pomoci.

4.  Členské štáty podávajú Komisii správu o vykonávaní odsekov 1 a 2 do 19. decembra 2021 a potom každé dva roky.

5.  Komisia na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a na základe nezávislej štúdie podá Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní odsekov 1 a 2, pričom zohľadní vývoj trhu, technologický rozvoj a cieľ kultúrnej rozmanitosti.

6.  Povinnosť uložená podľa odseku 1 a požiadavky na poskytovateľov mediálnych služieb, ktorí sa zameriavajú na divákov v iných členských štátoch, ustanovené v odseku 2 sa nevzťahujú na poskytovateľov mediálnych služieb s nízkym obratom alebo nízkou sledovanosťou. Členské štáty môžu upustiť od uloženia takýchto povinností alebo požiadaviek, ak by vzhľadom na povahu alebo tematické zameranie audiovizuálnych mediálnych služieb boli nerealizovateľné alebo neopodstatnené.

7.  Komisia po konzultácii s kontaktným výborom vydá usmernenia týkajúce sa výpočtu podielu európskych diel uvedeného v odseku 1 a vymedzenia nízkej sledovanosti a nízkeho obratu uvedených v odseku 6.

▼BKAPITOLA V

USTANOVENIA O VÝHRADNÝCH PRÁVACH A KRÁTKOM SPRAVODAJSTVE V TELEVÍZNOM VYSIELANÍ

Článok 14

1.  Každý členský štát môže prijať opatrenia v súlade s právom Únie, aby zabezpečil, že vysielatelia, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, nebudú exkluzívne vysielať udalosti, ktoré tento členský štát považuje za udalosti veľkého významu pre spoločnosť, takým spôsobom, že pripravia podstatnú časť verejnosti v tomto členskom štáte o možnosť takéto udalosti sledovať prostredníctvom priameho prenosu alebo prostredníctvom záznamu vo voľne dostupnej televízii. V takom prípade dotknutý členský štát vypracuje zoznam stanovených vnútroštátnych alebo vonkajších udalostí, ktoré považuje za udalosti veľkého významu pre spoločnosť. Vypracuje ho zrozumiteľným a prehľadným spôsobom v dostatočnom časovom predstihu. Zároveň dotknutý členský štát určí, či by tieto udalosti mali byť dostupné prostredníctvom úplného alebo čiastočného priameho prenosu, alebo ak je to nevyhnutné alebo z objektívnych dôvodov v záujme verejnosti vhodné, vysielaním úplného alebo čiastočného záznamu.

2.  Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii prijaté opatrenia alebo opatrenia, ktoré sa prijmú podľa odseku 1. Komisia do troch mesiacov od oznámenia overí, či sú takéto opatrenia v súlade s právom Únie, a oznámi ich ostatným členským štátom. Požiada o stanovisko výbor zriadeného podľa článku 29. Prijaté opatrenia bezodkladne uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a aspoň raz do roka uverejní konsolidovaný zoznam opatrení, ktoré prijali členské štáty.

3.  Členské štáty v rámci svojich právnych predpisov vhodnými prostriedkami zabezpečia, ►C1  aby vysielatelia, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, neuplatňovali výhradné práva, ktoré si zakúpili po 30. júli 1997, takým spôsobom, ◄ aby podstatná časť verejnosti v inom členskom štáte bola pripravená o možnosť sledovať udalosti, ktoré si tento druhý členský štát vyhradil v súlade s odsekmi 1 a 2 prostredníctvom úplného alebo čiastočného priameho prenosu, alebo kde je to nevyhnutné alebo vhodné z objektívnych dôvodov v záujme verejnosti, celého alebo čiastočného záznamu na voľne dostupnej televízii, ako si tento druhý členský štát vyhradil v súlade s odsekom 1.

Článok 15

1.  Členské štáty zabezpečia, aby na účely krátkeho spravodajstva mal každý vysielateľ usadený v Únii na spravodlivom, primeranom a nediskriminujúcom základe prístup k udalostiam, ktoré vyvolávajú veľký záujem verejnosti, ktoré exkluzívne vysiela vysielateľ, na ktorého sa vzťahuje ich právomoc.

2.  Ak výhradné práva na vysielanie dotknutej udalosti veľkého záujmu pre verejnosť nadobudol iný vysielateľ usadený v rovnakom členskom štáte ako vysielateľ, ktorý sa usiluje o získanie prístupu, musí sa o prístup uchádzať u tohto vysielateľa.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa takýto prístup zaručil tým, že sa vysielateľom umožní voľne vyberať krátke sekvencie zo signálu primárneho vysielateľa, pričom prinajmenšom uvedú svoj zdroj, pokiaľ to nie je z praktických dôvodov nemožné.

4.  Ako alternatívu k odseku 3 môže členský štát zriadiť rovnocenný systém, v ktorom sa prístup na spravodlivom, primeranom a nediskriminujúcom základe dosiahne inými spôsobmi.

5.  Krátke sekvencie sa použijú výlučne na všeobecné spravodajské programy a môžu sa použiť na audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, len ak sa rovnaký program ponúka zo záznamu rovnakým poskytovateľom mediálnych služieb.

6.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 5, členské štáty v súlade s ich právnymi systémami a postupmi zabezpečia, aby sa vymedzili formy a podmienky poskytnutia takýchto krátkych sekvencií, konkrétne akéhokoľvek dojednania ohľadne náhrady, maximálnej dĺžky krátkych sekvencií a časových limitov týkajúcich sa ich vysielania. Ak sa poskytuje náhrada, táto neprevýši výšku dodatočných nákladov spôsobených zaobstaraním prístupu.KAPITOLA VI

PODPORA ROZŠIROVANIA A TVORBY TELEVÍZNYCH PROGRAMOV

Článok 16

1.  Ak je to vhodné, členské štáty zabezpečia vhodnými prostriedkami, aby prevádzkovatelia vysielania rezervovali pre európske diela väčšinový podiel svojho vysielacieho času, okrem času prideleného pre spravodajstvo, športové podujatia, reklamu, teletextové služby a televíznu ponuku tovarov. Takýto percentuálny podiel, pokiaľ ide o medzinárodné, výchovné, kultúrne estrádne záväzky prevádzkovateľa vysielania voči svojej diváckej verejnosti sa má dosiahnuť postupne na základe vhodných kritérií.

2.  V prípade, že sa percentuálny podiel ustanovený v odseku 1 nemôže dosiahnuť, nesmie byť nižší než priemer za rok 1988 v príslušnom členskom štáte.

Avšak pokiaľ ide o Grécko a Portugalsko, nahradí sa rok 1988 rokom 1990.

3.  Členské štáty predložia Komisii každé dva roky, počnúc 3. októbrom 1991, správu o uplatňovaní tohto článku a článku 17.

Uvedená správa bude obsahovať najmä štatistické vyjadrenie o dosiahnutí percentuálneho podielu, ktorý je uvedený v tomto článku a v článku 17 za každý z televíznych programov, na ktoré sa vzťahuje právomoc príslušného členského štátu, v každom prípade dôvody, pre ktoré tento podiel nebol dosiahnutý a prijaté alebo zamýšľané opatrenia na jeho dosiahnutie.

Komisia podá ostatným členským štátom a Európskemu parlamentu informáciu o správach, ku ktorým priloží, ak je to vhodné, stanovisko. Komisia zabezpečí uplatňovanie tohto článku a článku 17 v súlade s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia môže vo svojom stanovisku zohľadniť najmä pokrok, ktorý sa dosiahol vo vzťahu k predchádzajúcim rokom, podiel prvovysielaných diel v televíznom programe, najmä okolnosti nových prevádzkovateľov televízneho vysielania a špecifickú situáciu krajín s nízkou kapacitou audiovizuálnej produkcie alebo s obmedzeným jazykovým priestorom.

Článok 17

Ak je to vhodné, členské štáty vhodnými prostriedkami zabezpečia, aby prevádzkovatelia vysielania rezervovali aspoň 10 % svojho vysielacieho času, okrem času prideleného pre spravodajstvo, športové podujatia, hry, reklamu, teletextové služby a telenákup, alebo ako druhá možnosť podľa uváženia členského štátu aspoň 10 % svojho programového rozpočtu pre európske diela vytvorené producentmi, ktorí sú nezávislí od prevádzkovateľov vysielania. Tento percentuálny podiel by mal vzhľadom na informačné, výchovné, kultúrne a estrádne záväzky prevádzkovateľa vysielania voči svojim divákom dosiahnuť vzostup na základe vhodných kritérií. Musí sa dosiahnuť vzostup vybratím primeraného podielu novších diel, to znamená diel vysielaných za posledných päť rokov z ich produkcie.

Článok 18

Táto kapitola sa nevzťahuje na televízne vysielania, ktoré sú určené pre miestnych divákov a nie sú súčasťou národnej siete.KAPITOLA VII

TELEVÍZNA REKLAMA A TELENÁKUP

Článok 19

1.  Televízna reklama a telenákup sú ľahko odlíšiteľné a oddelené od redakčného obsahu. Bez toho, aby bolo dotknuté používanie nových reklamných techník, televízna reklama a telenákup sú celkom oddelené od ostatných častí programovej služby, a to vizuálnymi a/alebo akustickými a/alebo priestorovými prostriedkami.

▼M1

2.  Samostatné televízne reklamné a telenákupné spoty sú prípustné počas športových podujatí. Samostatné televízne reklamné a telenákupné spoty okrem tých, ktoré sú vo vysielaní športových podujatí, zostávajú výnimkou.

▼B

Článok 20

1.  Členské štáty zabezpečia, aby pri zaraďovaní televíznej reklamy alebo telenákupu do programov nebola pri zohľadnení prirodzených prestávok, dĺžky a povahy daného programu narušená integrita programov a neboli dotknuté práva držiteľov práv.

▼M1

2.  Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu (okrem viacdielnych sérií, seriálov a dokumentárnych programov), kinematografických diel a spravodajských programov možno prerušovať televíznou reklamou, telenákupom alebo televíznou reklamou aj telenákupom jedenkrát v každom plánovanom časovom úseku, ktorý trvá najmenej 30 minút. Vysielanie detských programov možno prerušovať televíznou reklamou jedenkrát v každom plánovanom časovom úseku, ktorý trvá najmenej 30 minút za predpokladu, že plánovaná dĺžka trvania programu presahuje 30 minút. Vysielanie telenákupu je počas detských programov zakázané. Počas bohoslužieb nie je možné zaraďovať do vysielania televíznu reklamu ani telenákup.

▼B

Článok 21

Televízna ponuka liekov, ktoré podliehajú marketingovému oprávneniu v zmysle smernice 2001/83/ES, ako aj televízna ponuka lekárskeho ošetrenia sú zakázané.

Článok 22

Televízna reklama a televízna ponuka alkoholických nápojov musí spĺňať tieto podmienky:

a) nesmie byť adresovaná osobitne maloletým osobám alebo najmä nesmie zobrazovať maloleté osoby konzumujúce takéto nápoje;

b) nesmie dávať do súvislosti konzumovanie alkoholických nápojov so zvýšeným fyzickým výkonom alebo riadením vozidla;

c) nesmie vytvárať dojem, že konzumovanie alkoholu prispieva k sociálnemu alebo sexuálnemu úspechu;

d) nesmie tvrdiť, že alkohol má liečebné vlastnosti alebo že je povzbudzujúcim prostriedkom, utišujúcim prostriedkom alebo prostriedkom na riešenie osobných konfliktov;

e) nesmie podporovať nestriedmu konzumáciu alkoholu alebo nesmie zobrazovať abstinenciu alebo striedmosť ako nedostatok;

f) nesmie klásť dôraz na vysoký obsah alkoholu ako kladnú vlastnosť nápojov.

▼M1

Článok 23

1.  Podiel televíznych reklamných spotov a telenákupných spotov v čase medzi 6.00 hod. a 18.00 hod. neprekročí 20 % tohto času. Podiel televíznych reklamných spotov a telenákupných spotov v čase medzi 18.00 hod. a 24.00 hod. nesmie prekročiť 20 % tohto času.

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na:

a) oznamy, ktoré vysielateľ odvysielal v súvislosti s vlastnými programami a vedľajšími produktmi, ktoré sú priamo odvodené z týchto programov, alebo s programami a audiovizuálnymi mediálnymi službami iných subjektov patriacich k tej istej vysielacej skupine;

b) sponzorské odkazy;

c) umiestňovanie produktov;

d) neutrálne okná medzi redakčným obsahom a televíznymi reklamnými alebo telenákupnými spotmi a medzi jednotlivými spotmi.

▼B

Článok 24

Telenákupné spoty sa jasne označujú vizuálnymi a akustickými prostriedkami a majú neprerušenú minimálnu dĺžku 15 minút.

Článok 25

Táto smernica sa uplatňuje mutatis mutandis na televízne kanály venované výlučne reklame a telenákupu, ako aj na televízne kanály venované výlučne vlastnej propagácii.

Kapitola VI, ako aj články 20 a 23 sa však na tieto televízne kanály nevzťahujú.

Článok 26

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4, môžu členské štáty s náležitým ohľadom na právo Únie ustanoviť iné podmienky, ako sú podmienky ustanovené v článku 20 ods. 2 a v článku 23, pokiaľ ide o televízne vysielanie určené výlučne pre vnútroštátne územie, ktoré verejnosť v jednom alebo vo viacerých iných členských štátoch nemôže priamo alebo nepriamo prijímať.

▼M1 —————

▼BKAPITOLA IX

PRÁVO NA ODPOVEĎ V TELEVÍZNOM VYSIELANÍ

Článok 28

1.  Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia, ktoré členské štáty prijali v rámci občianskeho, správneho alebo trestného práva, musí mať každá fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na národnosť, ktorej oprávnené záujmy, najmä česť a dobré meno, boli poškodené výrokmi o nesprávnych skutočnostiach v televíznom programe, mať právo na vyjadrenie alebo na rovnocennú nápravu. Členské štáty zabezpečia, aby sa nebránilo skutočnému výkonu práva na vyjadrenie alebo na rovnocennú nápravu ukladaním neprimeraných lehôt alebo podmienok. Vyjadrenie sa odvysiela v rámci rozumnej lehoty po doručení odôvodnenej žiadosti a v čase a spôsobom, ktoré sú primerané pre vysielanie, ktorého sa žiadosť týka.

2.  Právo na odpoveď alebo na rovnocennú nápravu bude existovať vo vzťahu ku všetkým prevádzkovateľom vysielania v rámci právomoci členského štátu.

3.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zavedenie práva na vyjadrenie alebo rovnocennú nápravu a určia postup na ich uplatnenie. Zabezpečia najmä, aby na ich uplatnenie bola stanovená dostatočná lehota a taký postup, aby právo na vyjadrenie alebo rovnocennú nápravu mohli primerane uplatniť aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v iných členských štátoch.

4.  Žiadosť na vykonanie práva na odpoveď alebo na rovnocennú nápravu sa môže zamietnuť, ak by takáto odpoveď nebola oprávnená podľa podmienok ustanovených v odseku 1, ak by obsahovala trestný čin, ak by prevádzkovateľa vysielania vystavila možnosti občianskeho súdneho konania alebo ak by prekračovala pravidlá verejnej slušnosti.

5.  Stanoví sa možno súdneho preskúmania sporov týkajúcich sa uplatnenia práva na vyjadrenie alebo na rovnocennú nápravu.

▼M1KAPITOLA IXA

USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ NA SLUŽBY PLATFORMY NA ZDIEĽANIE VIDEÍ

Článok 28a

1.  Na účely tejto smernice sa na poskytovateľa platformy na zdieľanie videí usadeného na území členského štátu v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2000/31/ES vzťahuje právomoc uvedeného členského štátu.

2.  Poskytovateľ platformy na zdieľanie videí, ktorý nie je usadený na území členského štátu podľa odseku 1, sa na účely tejto smernice považuje za usadeného na území členského štátu, ak tento poskytovateľ platformy na zdieľanie videí:

a) má materský podnik alebo dcérsky podnik, ktorý je usadený na území uvedeného členského štátu; alebo

b) je súčasťou skupiny a iný podnik tejto skupiny je usadený na území uvedeného členského štátu.

Na účely tohto článku:

a) „materský podnik“ je podnik, ktorý kontroluje jeden alebo viacero dcérskych podnikov;

b) „dcérsky podnik“ je podnik kontrolovaný materským podnikom, vrátane ktoréhokoľvek dcérskeho podniku konečného materského podniku;

c) „skupina“ je materský podnik, všetky jeho dcérske podniky a všetky ďalšie podniky, ktoré sú s nimi ekonomicky a organizačno-právne prepojené.

3.  Na účely uplatňovania odseku 2 platí, že ak sú materský podnik, dcérsky podnik alebo iné podniky skupiny usadené v rôznych členských štátoch, poskytovateľ platformy na zdieľanie videí sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, v ktorom je usadený jeho materský podnik, alebo – v prípade, že tam usadený nie je – v členskom štáte, v ktorom je usadený jeho dcérsky podnik alebo – v prípade, že tam usadený nie je – v členskom štáte, v ktorom je usadený iný podnik skupiny.

4.  Na účely uplatňovania odseku 3 sa v prípade, že existujú viaceré dcérske podniky a každý z nich je usadený v inom členskom štáte, poskytovateľ platformy na zdieľanie videí považuje za usadeného v tom členskom štáte, v ktorom jeden z dcérskych podnikov prvýkrát začal svoju činnosť, za predpokladu, že udržiava stabilné a účinné spojenie s hospodárstvom tohto členského štátu.

Ak existujú viaceré ďalšie podniky, ktoré sú súčasťou skupiny, a každý z nich je usadený v inom členskom štáte, poskytovateľ platformy na zdieľanie videí sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, v ktorom jeden z týchto podnikov prvýkrát začal svoju činnosť, za predpokladu, že udržiava stabilné a účinné spojenie s hospodárstvom tohto členského štátu.

5.  Na účely tejto smernice sa článok 3 a články 12 až 15 smernice 2000/31/ES vzťahujú na poskytovateľov platformy na zdieľanie videí, ktorí sa považujú za usadených v členskom štáte v súlade s odsekom 2 tohto článku.

6.  Členské štáty vypracúvajú a spravujú aktualizovaný zoznam poskytovateľov platformy na zdieľanie videí, ktorí sú usadení alebo sa považujú za usadených na ich území, a uvedú, na ktorých kritériách stanovených v odsekoch 1 až 4 sa zakladá ich právomoc. Členské štáty predložia uvedený zoznam vrátane všetkých jeho aktualizácií Komisii.

Komisia zabezpečí, aby sa takéto zoznamy sprístupnili v centralizovanej databáze. V prípade nezrovnalostí v zoznamoch sa Komisia obráti na dotknuté členské štáty s cieľom nájsť riešenie. Komisia zabezpečí, aby k tejto databáze mali prístup národné regulačné orgány alebo subjekty. Komisia zverejní informácie z databázy.

7.  Ak sa pri uplatňovaní tohto článku dotknuté členské štáty nedohodnú na tom, ktorý členský štát má právomoc, bez zbytočného odkladu predložia túto záležitosť Komisii. Komisia môže požiadať skupinu ERGA, aby poskytla stanovisko k záležitosti v súlade s článkom 30b ods. 3 písm. d). Skupina ERGA poskytne takéto stanovisko do 15 pracovných dní od predloženia žiadosti Komisie. Komisia zabezpečí, aby bol kontaktný výbor náležite informovaný.

Článok 28b

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 12 až 15 smernice 2000/31/ES, členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platformy na zdieľanie videí, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, prijali vhodné opatrenia na ochranu:

a) maloletých pred programami, videami vytvorenými používateľmi a audiovizuálnymi komerčnými oznamami, ktoré by mohli narušiť ich telesný, duševný alebo morálny vývin v súlade s článkom 6a ods. 1;

b) širokej verejnosti pred programami, videami vytvorenými používateľmi a audiovizuálnymi komerčnými oznamami, ktoré obsahujú podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi skupiny založené na ktoromkoľvek z dôvodov uvedených v článku 21 charty;

c) širokej verejnosti pred programami, videami vytvorenými používateľmi a audiovizuálnymi komerčnými oznamami s obsahom, ktorého šírenie predstavuje činnosť, ktorá je podľa práva Únie trestným činom, konkrétne verejné podnecovanie k páchaniu trestného činu terorizmu ustanoveného v článku 5 smernice (EÚ) 2017/541, trestné činy súvisiace s detskou pornografiou ustanovené v článku 5 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ ( 1 ) a trestné činy súvisiace s rasizmom a xenofóbiou ustanovené v článku 1 rámcového rozhodnutia Rady 2008/913/SVV.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platformy na zdieľanie videí, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, dodržiavali požiadavky ustanovené v článku 9 ods. 1, pokiaľ ide o audiovizuálne komerčné oznamy, ktorým títo poskytovatelia platformy na zdieľanie videí zabezpečujú marketing, predávajú ich alebo usporadúvajú.

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platformy na zdieľanie videí, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, prijali vhodné opatrenia v záujme dodržiavania požiadaviek ustanovených v článku 9 ods. 1, pokiaľ ide o audiovizuálne komerčné oznamy, ktorým títo poskytovatelia platformy na zdieľanie videí nezabezpečujú marketing, nepredávajú ich ani neusporadúvajú, vzhľadom na to, že platformy na zdieľanie videí nad takýmito audiovizuálnymi komerčnými oznamami uplatňujú len obmedzený dohľad.

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platformy na zdieľanie videí jasne informovali používateľov, ak programy a videá vytvorené používateľmi obsahujú audiovizuálne komerčné oznamy, ak boli takéto oznamy oznámené podľa odseku 3 tretieho pododseku písm. c) alebo ak má poskytovateľ o tejto skutočnosti vedomosť.

Členské štáty nabádajú na využívanie koregulácie a podporu samoregulácie prostredníctvom kódexov správania, ako sa ustanovuje v článku 4a ods. 1, ktorých cieľom je účinné zníženie vystavenia detí audiovizuálnym komerčným oznamom o potravinách a nápojoch obsahujúcich živiny a látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, najmä tuky, transmastné kyseliny, soľ alebo sodík a cukry, ktorých nadmerný príjem v celkovej strave sa neodporúča. Cieľom týchto kódexov je zabezpečiť, aby takéto audiovizuálne komerčné oznamy nezdôrazňovali pozitívne vlastnosti nutričných aspektov takýchto potravín a nápojov.

3.  Na účely odsekov 1 a 2 sa tieto vhodné opatrenia určia so zreteľom na povahu predmetného obsahu, poškodenie, ktoré môže spôsobiť, na vlastnosti kategórie osôb, ktoré majú byť chránené, ako aj na práva a dotknuté oprávnené záujmy vrátane záujmov poskytovateľov platformy na zdieľanie videí a používateľov, ktorí vytvorili alebo nahrali obsah, ako aj so zreteľom na všeobecný verejný záujem.

Členské štáty zabezpečia, aby všetci poskytovatelia platformy na zdieľanie videí, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, uplatňovali takéto opatrenia. Uvedené opatrenia musia byť realizovateľné a primerané vzhľadom na rozsah služby platformy na zdieľanie videí a vzhľadom na povahu poskytovanej služby. Uvedené opatrenia nesmú viesť k žiadnym kontrolným opatreniam ex ante alebo k filtrovaniu obsahu pri nahrávaní, ktoré nie sú v súlade s článkom 15 smernice 2000/31/ES. Na účely ochrany maloletých ustanovenej v odseku 1 písm. a) tohto článku podlieha najškodlivejší obsah najprísnejším opatreniam kontroly prístupu.

Uvedené opatrenia zahŕňajú v závislosti od konkrétneho prípadu:

a) zahrnutie a uplatňovanie, v podmienkach týkajúcich sa služieb platformy na zdieľanie videí, požiadaviek uvedených v odseku 1;

b) zahrnutie a uplatňovanie, v podmienkach týkajúcich sa služieb platformy na zdieľanie videí, požiadaviek ustanovených v článku 9 ods. 1 týkajúcich sa audiovizuálnych komerčných oznamov, ktorým poskytovatelia platformy na zdieľanie videí nezabezpečujú marketing, nepredávajú ich ani neusporadúvajú;

c) existenciu funkcie pre používateľov, ktorí nahrávajú videá vytvorené používateľmi, na uvedenie toho, či tieto videá obsahujú audiovizuálne komerčné oznamy, ak o tom vedia alebo ak je možné odôvodnene očakávať, že o tom vedia;

d) zriadenie a prevádzkovanie transparentných a užívateľsky ústretových mechanizmov, vďaka ktorým budú používatelia platformy na zdieľanie videí môcť dotknutým poskytovateľom platformy na zdieľanie videí nahlasovať alebo označovať obsah uvedený v odseku 1 poskytovaný na ich platforme;

e) zriadenie a prevádzkovanie systémov, prostredníctvom ktorých poskytovatelia platformy na zdieľanie videí vysvetlia používateľom platformy na zdieľanie videí, aký účinok malo nahlásenie a označenie uvedené v písmene d);

f) zriadenie a prevádzkovanie systémov na overenie veku pre používateľov platformy na zdieľanie videí v súvislosti s obsahom, ktorý by mohol narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých;

g) zriadenie a prevádzkovanie ľahko použiteľných systémov umožňujúcich používateľom platformy na zdieľanie videí hodnotiť obsah uvedený v odseku 1;

h) zabezpečenie systémov rodičovskej kontroly, ktoré sú ovládané koncovými používateľmi, v súvislosti s obsahom, ktorý by mohol narušiť telesný, duševný alebo morálny vývin maloletých;

i) zriadenie a prevádzkovanie transparentných, ľahko použiteľných a účinných postupov vybavovania a riešenia sťažností používateľov na poskytovateľa platformy na zdieľanie videí, pokiaľ ide o vykonávanie opatrení uvedených v písmenách d) až h);

j) zabezpečenie účinných opatrení a nástrojov v oblasti mediálnej gramotnosti a zvyšovanie povedomia používateľov o uvedených opatreniach a nástrojoch.

Osobné údaje maloletých, ktoré zhromaždili alebo inak získali poskytovatelia platformy na zdieľanie videí podľa písmen f) a h) tretieho pododseku, sa nesmú spracúvať na obchodné účely, napríklad na účely priameho marketingu, profilovania a reklamy cielenej podľa správania.

4.  Na účely vykonávania opatrení uvedených v odsekoch 1 a 3 tohto článku členské štáty nabádajú na používanie koregulácie podľa článku 4a ods. 1.

5.  Členské štáty zavedú potrebné mechanizmy na posúdenie vhodnosti opatrení uvedených v odseku 3 prijatých poskytovateľmi platformy na zdieľanie videí. Členské štáty poveria národné regulačné orgány alebo subjekty, aby tieto opatrenia posúdili.

6.  Členské štáty môžu poskytovateľom platformy na zdieľanie videí uložiť podrobnejšie alebo prísnejšie opatrenia ako sú opatrenia uvedené v odseku 3 tohto článku. Pri prijímaní takýchto opatrení členské štáty dodržiavajú požiadavky ustanovené uplatniteľným právom Únie, napríklad požiadavky, ktoré sú ustanovené v článkoch 12 až 15 smernice 2000/31/ES alebo v článku 25 smernice 2011/93/EÚ.

7.  Členské štáty zabezpečia mimosúdne mechanizmy nápravy na urovnávanie sporov medzi používateľmi a poskytovateľmi platformy na zdieľanie videí týkajúcich sa uplatňovania odsekov 1 a 3. Takéto mechanizmy umožnia nestranné riešenie sporov a používateľovi sa nimi neodopiera právna ochrana ustanovená vo vnútroštátnom práve.

8.  Členské štáty zabezpečia, aby používatelia mohli svoje práva v súvislosti s poskytovateľmi platformy na zdieľanie videí podľa odsekov 1 a 3 uplatniť pred súdom.

9.  Komisia nabáda poskytovateľov platformy na zdieľanie videí na vymieňanie najlepších postupov týkajúcich sa koregulačných kódexov správania, ako sa uvádza v odseku 4.

10.  Členské štáty a Komisia môžu podporiť samoreguláciu prostredníctvom kódexov správania Únie, ako sa uvádza v článku 4a ods. 2.

▼BKAPITOLA X

KONTAKTNÝ VÝBOR

Článok 29

1.  Pri Komisii sa zriaďuje Kontaktný výbor. Skladá sa zo zástupcov príslušných orgánov členských štátov. Predsedá mu zástupca Komisie a schádza sa buď na jeho podnet, alebo na základe žiadosti delegácie členského štátu.

2.  Kontaktný výbor má tieto úlohy:

a) uľahčiť účinné vykonávanie tejto smernice formou pravidelných porád o akýchkoľvek praktických problémoch vyplývajúcich z jej uplatňovania, a najmä z uplatňovania článku 2, ako aj porád o akýchkoľvek záležitostiach, o ktorých sa výmena názorov pokladá za užitočnú;

b) oznamovať z vlastného podnetu a na žiadosť Komisie stanoviská k uplatňovaniu tejto smernice členskými štátmi;

c) pôsobiť ako fórum pre výmenu názorov o tom, ktoré otázky sa majú riešiť v správach, ktoré musia členské štáty predkladať v súlade s článkom 16 ods. 3 a o ich metodike;

d) prediskutovanie výsledkov pravidelných porád, ktoré Komisia vedie so zástupcami televíznych organizácií, producentov, spotrebiteľov, výrobcov, poskytovateľov služieb a odborov a tvorivej obce;

e) uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o situácii a vývoji regulačných činností, ktoré sa týkajú audiovizuálnych mediálnych služieb, pri zohľadnení audiovizuálnej politiky Únie, ako aj príslušného vývoja v technickej oblasti;

f) preverenie akéhokoľvek vývoja, ktorý sa v tejto oblasti vyskytne, o ktorom sa akákoľvek výmena názorov javí byť užitočnou.KAPITOLA XI

▼M1

REGULAČNÉ ORGÁNY A SUBJEKTY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 30

1.  Každý členský štát určí jeden alebo viaceré národné regulačné orgány, subjekty alebo národné regulačné orgány aj subjekty. Členské štáty zabezpečia, aby boli právne oddelené od vlád a funkčne nezávislé od svojich príslušných vlád a od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného subjektu. Tým nie je dotknutá možnosť členských štátov zriadiť regulačné orgány, ktoré majú dohľad nad rôznymi sektormi.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány alebo subjekty vykonávali svoje právomoci nestranne a transparentne a v súlade s cieľmi tejto smernice, ktorými sú najmä pluralita médií, kultúrna a jazyková rozmanitosť, ochrana spotrebiteľa, prístupnosť, nediskriminácia, riadne fungovanie vnútorného trhu a podporovanie spravodlivej hospodárskej súťaže.

Národné regulačné orgány alebo subjekty nemôžu vyžadovať alebo preberať pokyny od žiadneho iného orgánu v súvislosti s vykonávaním úloh, ktorými boli poverené na základe vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonáva právo Únie. Tým nie je dotknutý dohľad nad nimi podľa vnútroštátneho ústavného práva.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby kompetencie a právomoci národných regulačných orgánov alebo subjektov, ako aj spôsoby, akými preberajú zodpovednosť, boli jasne vymedzené v právnych predpisoch.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány alebo subjekty disponovali primeranými finančnými a ľudskými zdrojmi a právomocami na presadzovanie práva, aby mohli účinne plniť svoje funkcie a prispievať k práci skupiny ERGA. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány alebo subjekty mali svoj vlastný ročný rozpočet, ktorý sa zverejní.

5.  Členské štáty v rámci svojho vnútroštátneho práva ustanovia podmienky a postupy menovania a odvolania vedúcich národných regulačných orgánov a subjektov či členov kolektívneho orgánu plniaceho túto funkciu, vrátane trvania mandátu. Tieto postupy musia byť transparentné, nediskriminačné a zaručovať požadovaný stupeň nezávislosti. Vedúci národného regulačného orgánu alebo subjektu alebo členovia kolektívneho orgánu plniaceho túto úlohu v rámci národného regulačného orgánu alebo subjektu môžu byť odvolaní z funkcie v prípade, ak prestali spĺňať podmienky požadované v súvislosti s plnením svojich povinností, ktoré sú vopred ustanovené na vnútroštátnej úrovni. Rozhodnutie o odvolaní z funkcie sa musí riadne odôvodniť, vopred sa oznámiť a zverejniť.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby na vnútroštátnej úrovni existovali účinné odvolacie mechanizmy. Odvolací orgán, ktorým môže byť súd, je nezávislý od účastníkov odvolacieho konania.

Do rozhodnutia o odvolaní zostáva rozhodnutie národného regulačného orgánu alebo subjektu v platnosti, pokiaľ sa v súlade s vnútroštátnym právom nenariadia predbežné opatrenia.

▼M1

Článok 30a

1.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány alebo subjekty prijali vhodné opatrenia na zaistenie toho, že si navzájom, ako aj Komisii poskytnú informácie potrebné na uplatňovanie tejto smernice, najmä článkov 2, 3 a 4.

2.  V súvislosti s výmenou informácií podľa odseku 1 v prípade, že národné regulačné orgány alebo subjekty dostanú od poskytovateľa mediálnych služieb, na ktorého sa vzťahuje ich právomoc, informácie o tom, že tento poskytovateľ bude poskytovať službu celkom alebo z väčšej časti zameranú na divákov v inom členskom štáte, národný regulačný orgán alebo subjekt v členskom štáte, ktorý má právomoc, informuje národný regulačný orgán alebo subjekt členského štátu, na ktorého divákov sa služby zameriavajú.

3.  Ak regulačný orgán alebo subjekt členského štátu, na ktorého územie sa zameriava poskytovateľ mediálnych služieb, na ktorého sa vzťahuje právomoc iného členského štátu, zašle žiadosť týkajúcu sa činností tohto poskytovateľa regulačnému orgánu alebo subjektu členského štátu, ktorého právomoc sa naň vzťahuje, tento druhý regulačný orgán alebo subjekt urobí všetko pre to, aby žiadosť vybavil do dvoch mesiacov bez toho, aby tým boli dotknuté prísnejšie lehoty uplatniteľné podľa tejto smernice. Regulačný orgán alebo subjekt členského štátu, na ktorého divákov sa zameriavajú služby, poskytne na požiadanie regulačnému orgánu alebo subjektu členského štátu, ktorý má právomoc, akékoľvek informácie, ktoré mu môžu pomôcť pri riešení žiadosti.

Článok 30b

1.  Týmto sa zriaďuje skupina európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA).

2.  Pozostáva zo zástupcov národných regulačných orgánov alebo subjektov v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorých primárnou zodpovednosťou je dohľad nad audiovizuálnymi mediálnymi službami, alebo v prípade absencie národného regulačného orgánu alebo subjektu z iných zástupcov vybraných podľa ich postupov. Na zasadnutiach skupiny ERGA sa zúčastňuje zástupca Komisie.

3.  Skupina ERGA plní tieto úlohy:

a) poskytuje technické odborné znalosti Komisii:

 pri jej úlohe zabezpečiť konzistentné vykonávanie tejto smernice vo všetkých členských štátoch,

 v záležitostiach týkajúcich sa audiovizuálnych mediálnych služieb v jej právomoci;

b) zabezpečuje výmenu skúseností a najlepších postupov týkajúcich sa uplatňovania regulačného rámca pre audiovizuálne mediálne služby vrátane postupov týkajúcich sa prístupnosti a mediálnej gramotnosti;

c) spolupracuje so svojimi členmi a poskytuje im informácie potrebné na uplatňovanie tejto smernice, najmä pokiaľ ide o články 3, 4 a 7;

d) na žiadosť Komisie vydáva stanoviská k technickým a faktickým aspektom otázok podľa článku 2 ods. 5c, článku 3 ods. 2 a 3, článku 4 ods. 4 písm. c) a článku 28a ods. 7.

4.  Skupina ERGA prijme svoj rokovací poriadok.

▼BKAPITOLA XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 31

V oblastiach, ktoré táto smernica nekoordinuje, ňou nie sú dotknuté práva a povinnosti členských štátov vyplývajúce z existujúcich dohovorov o telekomunikáciách alebo vysielaní.

Článok 32

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

▼M1

Článok 33

Komisia monitoruje uplatňovanie tejto smernice zo strany členských štátov.

Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru najneskôr do 19. decembra 2022 a potom každé tri roky správu o uplatňovaní tejto smernice.

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 19. decembra 2026ex post hodnotenie vplyvu tejto smernice a jej pridanej hodnoty, spolu s prípadnými návrhmi na jej revíziu.

Komisia náležite informuje kontaktný výbor a skupinu ERGA navzájom o ich práci a aktivitách.

Komisia zabezpečí, aby sa informácie získané od členských štátov o všetkých opatreniach, ktoré prijali v oblastiach koordinovaných touto smernicou, oznamovali kontaktnému výboru a skupine ERGA.

▼M1

Článok 33a

1.  Členské štáty podporujú a prijímajú opatrenia na rozvoj zručností v oblasti mediálnej gramotnosti.

2.  Členské štáty podávajú Komisii správu o vykonávaní odseku 1 do 19. decembra 2022 a potom každé tri roky.

3.  Komisia vydá po konzultácii s kontaktným výborom usmernenia týkajúce sa rozsahu týchto správ.

▼B

Článok 34

Smernica 89/552/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v časti A prílohy I, sa ruší bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v časti B prílohy I.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 35

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 36

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 34)Smernica Rady 89/552/EHS

(Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES

(Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES

(Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27).

Iba článok 1.

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 34)Smernica

Lehota na transpozíciu

89/552/EHS

3. október 1991

97/36/ES

31. december 1998

2007/65/ES

19. december 2009
PRÍLOHA IITABUĽKA ZHODY

Smernica 89/552/EHS

Táto smernica

článok 1 úvodné slová

článok 1 ods. 1 úvodné slová

článok 1 písm. a) úvodné slová

článok 1 ods. 1 písm. a) úvodné slová

článok 1 písm. a) prvá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. a) bod i)

článok 1 písm. a) druhá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. a) bod ii)

článok 1 písmená b) až m)

článok 1 ods. 1 písmená b) až m)

článok 1 písm. n) bod i) úvodné slová

článok 1 ods. 1 písm. n) úvodné slová

článok 1 písm. n) bod i) prvá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. n) bod i)

článok 1 písm. n) bod i) druhá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. n) bod ii)

článok 1 písm. n) bod i) tretia zarážka

článok 1 ods. 1 písm. n) bod iii)

článok 1 písm. n) bod i) štvrtá zarážka

článok 1 ods. 2

článok 1 písm. n) bod ii) úvodné slová

článok 1 ods. 3 úvodné slová

článok 1 písm. n) bod ii) prvá zarážka

článok 1 ods. 3 bod i)

článok 1 písm. n) bod ii) druhá zarážka

článok 1 ods. 3 bod ii)

článok 1 písm. n) bod ii) tretia zarážka

článok 1 ods. 3 bod iii)

článok 1 písm. n) bod iii)

článok 1 ods. 4

článok 2

článok 2

článok 2a ods. 1, 2 a 3

článok 3 ods. 1, 2 a 3

článok 2a ods. 4 úvodné slová

článok 3 ods. 4 úvodné slová

článok 2a ods. 4 písm. a)

článok 3 ods. 4 písm. a)

článok 2a ods. 4 písm. b) úvodné slová

článok 3 ods. 4 písm. b) úvodné slová

článok 2a ods. 4 písm. b) prvá zarážka

článok 3 ods. 4 písm. b) bod i)

článok 2a ods. 4 písm. b) druhá zarážka

článok 3 ods. 4 písm. b) bod ii)

článok 2a ods. 5 a 6

článok 3 ods. 5 a 6

článok 3

článok 4

článok 3a

článok 5

článok 3b

článok 6

článok 3c

článok 7

článok 3d

článok 8

článok 3e

článok 9

článok 3f

článok 10

článok 3g ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 3g ods. 2 prvý pododsek úvodné slová

článok 11 ods. 3 prvý pododsek úvodné slová

článok 3g ods. 2 prvý pododsek prvá zarážka

článok 11 ods. 3 prvý pododsek písm. a)

článok 3g ods. 2 prvý pododsek druhá zarážka

článok 11 ods. 3 prvý pododsek písm. b)

článok 3g ods. 2 druhý, tretí a štvrtý pododsek

článok 11 ods. 3 druhý, tretí a štvrtý pododsek

článok 3g ods. 3

článok 11 ods. 4

článok 3g ods. 4

článok 11 ods. 1

článok 3 h

článok 12

článok 3i

článok 13

článok 3j

článok 14

článok 3k

článok 15

článok 4 ods. 1, 2 a 3

článok 16 ods. 1, 2 a 3

článok 4 ods. 4

článok 5

článok 17

článok 9

článok 18

článok 10

článok 19

článok 11

článok 20

článok 14

článok 21

článok 15

článok 22

článok 18

článok 23

článok 18a

článok 24

článok 19

článok 25

článok 20

článok 26

článok 22

článok 27

článok 23

článok 28

článok 23a

článok 29

článok 23b

článok 30

článok 24

článok 31

článok 32

článok 26

článok 33

článok 34

článok 35

článok 27

článok 36

príloha I

príloha II( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).