2010D0412 — SK — 13.07.2010 — 000.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE RADY

z 13. júla 2010

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu

(2010/412/EÚ)

(Ú. v. ES L 195, 27.7.2010, p.3)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 202, 4.8.2010, s. 16  (412/2010)
▼B

ROZHODNUTIE RADY

z 13. júla 2010

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu

(2010/412/EÚ)RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2, v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rozhodnutím z 11. mája 2010 Rada poverila Komisiu, aby v mene Európskej únie začala rokovania medzi Úniou a Spojenými štátmi americkými o sprístupnení údajov obsiahnutých vo finančných správach Ministerstvu financií Spojených štátov amerických s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu terorizmu a bojovať proti nemu.

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady 2010/411/EÚ z 28. júna 2010 ( 1 ) bola Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (ďalej len „dohoda“) podpísaná 28. júna 2010 s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(3)

Dohoda by sa mala uzavrieť.

(4)

Dohoda rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým Chartou základných práv Európskej únie, a to najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života uznané v jej článku 7, právo na ochranu súkromných údajov uznané v jej článku 8 a právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces uznané v jej článku 47. Dohoda by sa mala uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(5)

V súlade s článkom 3 Protokolu 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska vo vzťahu k priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo oznámilo želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska vo vzťahu k priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Írsko bez toho, aby bol dotknutý článok 4 tohto protokolu, nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (ďalej len „dohoda“) ( 2 ).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Komisia sa vyzýva, aby najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti dohody predložila Európskemu parlamentu a Rade právny a technický rámec pre extrakciu údajov na území EÚ.

Komisia sa vyzýva, aby do troch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody predložila správu o pokroku vo vývoji rovnocenného systému EÚ v súvislosti s článkom 11 dohody.

Ak do piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody nebude zavedený rovnocenný systém EÚ, Únia zváži, či obnoví dohodu v súlade s jej článkom 21 ods. 2.

Článok 3

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) pristúpiť v mene Únie k výmene schvaľovacích listín stanovených v článku 23 dohody s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že bude touto dohodou viazaná.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.( 1 ►C1  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka. ◄

( 2 ) Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti dohody v Úradnom vestníku Európskej únie.