2009R1120 — SK — 01.01.2012 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1120/2009

z 29. októbra 2009,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

(Ú. v. ES L 316, 2.12.2009, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 730/2010 z 13. augusta 2010,

  L 214

1

14.8.2010

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 331/2011 zo 6. apríla 2011,

  L 93

16

7.4.2011

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1126/2011 zo 7. novembra 2011,

  L 289

24

8.11.2011
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1120/2009

z 29. októbra 2009,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárovKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 ( 1 ), a najmä na jeho články 36, 39 ods. 2, 41 ods. 4, 43 ods. 3, 57 ods. 2, 68 ods. 7, 69 ods. 6 prvý pododsek bod a) a ods. 7 štvrtý pododsek, článok 71 ods. 6 druhý pododsek a ods. 10, článok 142 písm. c), d), f), g), h) a q), články 147 a 148,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 795/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov ( 2 ), sa podstatne zmenilo a doplnilo. Následne sa prijalo nariadenie Komisie (ES) č. 639/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o osobitnú podporu ( 3 ). Keďže sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 795/2004, je v záujme jasnosti vhodné, aby sa nariadenia (ES) č. 795/2004 a (ES) č. 639/2009 zlúčili do jedného nariadenia, ktoré by obsahovalo podrobné pravidlá na vykonávanie hlavy III nariadenia (ES) č. 73/2009.

(2)

V záujme právnej istoty a jasnosti je vhodné zaviesť určité definície. Pokiaľ ide o mladinu s krátkodobým striedaním, je vhodné umožniť členským štátom určiť vhodné odrody podľa ich klimatickej a pôdnej primeranosti v rámci územia.

(3)

V článku 28 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa stanovujú minimálne požiadavky, ktoré je potrebné dodržiavať. Uplatňovanie článku 28 ods. 1 prvého pododseku písm. b) však nie je vhodné pre poľnohospodárov, ktorí dostávajú priame platby v rámci určitých režimov viazanej podpory, avšak nemajú žiadne hektáre. Režim viazanej podpory predstavujú svojou povahou prémie v sektoroch ovčieho a kozieho mäsa uvedené v hlave IV kapitole 1 oddiele 10 uvedeného nariadenia alebo platby na hovädzie a teľacie mäso uvedené v hlave IV kapitole 1 oddiele 11 uvedeného nariadenia. Takíto poľnohospodári sa nachádzajú v rovnakej situácii ako poľnohospodári, ktorí sú držiteľmi osobitných nárokov na platbu a s cieľom zabezpečenia úplnej účinnosti týchto režimov by sa preto s nimi malo na účely článku 28 ods. 1 uvedeného nariadenia zaobchádzať rovnakým spôsobom ako s poľnohospodármi, ktorí sú držiteľmi osobitných nárokov na platbu.

(4)

V záujme zjednodušenia výpočtu jednotkovej hodnoty nárokov na platbu by sa mali ustanoviť jednoznačné pravidlá, pokiaľ ide o zaokrúhľovanie číselných hodnôt a možnosť rozdelenia existujúcich nárokov na platbu v prípade, že veľkosť parcely, ktorá sa nahlasuje alebo prenáša spolu s nárokom, predstavuje len určitý zlomok hektára, ako aj pravidlá, ktoré by pokrývali zlúčenie nárokov a zlomkov.

(5)

V článku 51 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa umožňuje odklad začlenenia ovocia a zeleniny do režimu jednotnej platby. Príslušné pravidlá umožňujú ustanovenie odkladu. Konkrétne tretí pododsek uvedeného ustanovenia umožňuje členským štátom revíziu rozhodnutia prijatého podľa článku 68b nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 ( 4 ) s cieľom zabezpečiť rýchlejšiu integráciu do režimu jednotnej platby. Avšak podľa článku 38 nariadenia (ES) č. 73/2009, aby článok 51 ods. 1 tretí pododsek uvedeného nariadenia nadobudol účinnosť, je potrebné, aby sa príslušné oblasti stali oprávnenými oblasťami podľa režimu jednotnej platby. Členským štátom by sa teda mala umožniť revízia rozhodnutia prijatého podľa druhého odseku článku 51 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(6)

Mali by sa ustanoviť osobitné ustanovenia riadenia národnej rezervy.

(7)

V článku 41 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovujú alternatívne prípady priznania nárokov na platbu z národnej rezervy. Je vhodné, aby sa ustanovili pravidlá na výpočet počtu a hodnoty nárokov na platbu, ktoré sa takto priznajú. V záujme toho, aby členské štáty, ktoré majú najlepšie predpoklady vyhodnotiť situáciu každého poľnohospodára žiadajúceho o takéto opatrenia, mohli konať pružnejšie, počet nárokov, ktoré sa priznajú, by nemal byť väčší ako počet nahlásených hektárov a ich hodnota by nemala byť vyššia ako čiastka, ktorú príslušný členský štát určí na základe objektívnych kritérií.

(8)

Za určitých okolností by poľnohospodári mohli mať viac nárokov na platbu ako pôdy, na ktorú sa vzťahujú, a to vzhľadom na uplynutie nájmu, vrátane prípadov spoločného využívania kŕmnej plochy. Preto sa zdá byť vhodné, aby sa ustanovil mechanizmus, ktorým by sa zabezpečila podpora takéhoto poľnohospodára tým, že sa táto podpora sústredí na zvyšné použiteľné hektáre. S cieľom vyhnúť sa zneužívaniu tohto mechanizmu by sa mali ustanoviť podmienky prístupu.

(9)

V súlade s nariadením (ES) č. 73/2009 sa národná rezerva dopĺňa prostredníctvom nevyužitých nárokov, prípadne na dobrovoľnom základe, odvodom z predaja nárokov na platby alebo odvodom z predaja, ktorý sa uskutoční pred určitým dňom, ktorý určia členské štáty po tom, čo sa uskutoční ďalšie oddelenie pomoci. Preto je potrebné, aby sa určil deň, po ktorom sa nevyužité nároky vrátia do národnej rezervy.

(10)

V prípade, že sa uplatní odvod z predaja nárokov na platbu, mali by sa určiť a diferencovať maximálne percentuálne hodnoty a kritériá ich uplatňovania, berúc pritom do úvahy typ prevodu a nároku na platbu, ktorý sa prevádza. Také odvody by však nemali viesť k podstatným prekážkam alebo zákazom prevodu nárokov na platbu. V prípade regionálneho uplatňovania hybridného modelu by takýto odvod nemal ovplyvniť základnú regionálnu hodnotu nárokov na platby, ale iba čiastky spojené s historickými odkazmi.

(11)

V záujme zjednodušeného administratívneho spravovania národnej rezervy je vhodné, aby sa ustanovilo jej spravovanie na regionálnej úrovni okrem prípadov, ktoré sa uvádzajú v článku 41 ods. 2, prípadne v článku 41 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009, v prípade, že sú členské štáty povinné priznať nároky na platbu.

(12)

V článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa stanovuje, že podpora podľa režimu jednotnej platby je dostupná poľnohospodárom pridelením alebo prevodom nárokov na platbu. V záujme toho, aby sa zmeny v právnom štatúte hospodárstva nemohli využívať na obchádzanie platných predpisov o bežnom prevode hospodárstva spojeného s príslušnými čiastkami, mali by sa uplatňovať podmienky týkajúce sa predpokladaného dedičstva alebo skutočného dedičstva, zlúčenia a rozdelenia.

(13)

V článku 62 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovuje, že poľnohospodár v novom členskom štáte, ktorý zaviedol režim jednotnej platby, môže svoje nároky na platbu bez pôdy previesť až po tom, ako v zmysle článku 34 uvedeného nariadenia počas aspoň jedného kalendárneho roka využije aspoň 80 % svojich nárokov na platbu. V záujme toho, aby sa vzali do úvahy prevody pôdy, ktoré sa uskutočnia ešte skôr, ako sa začne uplatňovať režim jednotnej platby, prevod celého hospodárstva alebo jeho časti spolu s budúcimi nárokmi na platbu možno odôvodnene považovať za platný prevod nárokov na platbu spolu s pôdou v zmysle článku 43 uvedeného nariadenia, s výhradou určitých podmienok, najmä že predávajúci by mal požiadať o určenie nárokov na platbu, pokiaľ sa v uvedenom nariadení ustanovuje, že na režime sa môžu zúčastňovať len tí, ktorí v príslušnom období získali priamu platbu.

(14)

V článku 41 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa Komisii povoľuje, aby definovala osobitné situácie, na základe ktorých vznikne nárok na priznanie príslušných čiastok určitým poľnohospodárom nachádzajúcim sa v situácii, ktorá im úplne alebo čiastočne zabránila, aby v príslušnom období poberali priame platby. Preto je vhodné, aby sa tieto osobitné situácie ustanovením určitých pravidiel vymenovali a tak sa zabránilo kumulovaniu príjmu z rôznych priznaných nárokov na platbu pre toho istého poľnohospodára, čo neovplyvní možnosti Komisie tieto situácie prípadne doplniť ďalšími prípadmi. Členským štátom by sa okrem toho malo umožniť, aby určili príslušnú čiastku, ktorá sa prideľuje.

(15)

Ak členský štát v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo obvyklou zavedenou praxou do definície dlhodobého prenájmu zahrnie aj prenájom na 5 rokov, je vhodné, aby sa členskému štátu povolilo uplatňovať toto kratšie obdobie.

(16)

V prípadoch, keď určitý poľnohospodár odíde do dôchodku alebo zomrie a ustanoví, aby sa jeho hospodárstvo čiastočne alebo úplne previedlo na niektorého rodinného príslušníka či dediča, ktorý hodlá v poľnohospodárskej činnosti na tomto hospodárstve pokračovať, je vhodné, aby sa zabezpečilo, že čiastočný alebo úplný prevod hospodárstva sa uskutoční bez zábran, a to najmä v prípade, že pôda, ktorá je predmetom prevodu, sa v príslušnom období tretej osobe prenajala bez toho, aby sa vopred ustanovila možnosť, že dedič bude pokračovať v poľnohospodárskej činnosti.

(17)

Nároky by sa mali priznať aj poľnohospodárom, ktorí uskutočnili investície vedúce k potenciálnemu zvýšeniu čiastky priamych platieb, ktoré by sa im mali prideliť, keby sa nezaviedol režim jednotnej platby alebo keby sa v príslušnom sektore neuskutočnilo oddelenie pomoci. Osobitné pravidlá by sa mali ustanoviť na výpočet nárokov na platby v prípade, že určitý poľnohospodár už vlastní nároky na platbu alebo nemá žiadne hektáre. Za tých istých okolností poľnohospodári, ktorí kúpili alebo prenajali pôdu alebo sa zúčastnili na štátnych programoch prechodu na inú produkciu, na ktorú sa v príslušnom období v rámci režimu jednotnej platby mohla poskytnúť priama platba, by zostali bez nároku na platbu, aj keď nadobudli pôdu alebo sa zúčastnili na takýchto programoch so zámerom vykonávať poľnohospodársku činnosť, za ktorú by sa v budúcnosti ešte mohli poskytovať určité priame platby. Preto je vhodné, aby sa v takýchto prípadoch ustanovilo priznanie nárokov na platbu.

(18)

V rámci dobrej správy režimu je vhodné ustanoviť pravidlá, ktoré by pokryli prevody a umožnili zmeny v nárokoch na platbu, najmä umožnili zlúčenie zlomkových častí.

(19)

V článku 43 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovuje, že členský štát môže rozhodnúť, že sa platobné nároky môžu previesť alebo využiť len v rámci jedného a toho istého regiónu. Aby sa predišlo praktickým problémom, mali by sa ustanoviť osobitné predpisy pre hospodárstva, ktoré sa nachádzajú v dvoch alebo vo viacerých regiónoch.

(20)

V článku 39 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa za určitých podmienok povoľuje pestovanie konope. Je potrebné vypracovať zoznam oprávnených odrôd a súčasne ustanoviť ich osvedčovanie.

(21)

Osobitné pravidlá by sa mali ustanoviť pre výpočet dobytčej jednotky v súvislosti s určovaním osobitných nárokov, pričom sa vychádza z platnej konverznej tabuľky, ktorá sa ustanovuje v sektore hovädzieho, teľacieho, ovčieho a kozieho mäsa.

(22)

Ak sa členský štát rozhodne, že využije možnosť regionalizácie režimu jednotnej platby, mali by sa prijať osobitné ustanovenia, aby sa zjednodušil výpočet príslušnej regionálnej čiastky určenej pre hospodárstva, ktoré sa nachádzajú medzi dvoma alebo viacerými regiónmi, a aby sa zabezpečilo, že táto regionálna čiastka sa v prvom roku uplatňovania režimu prizná v celej výške. Niektoré ustanovenia, ktoré sa prijímajú týmto nariadením, a to najmä tie, ktoré sa týkajú vytvorenia národnej rezervy, počiatočného priznania nárokov na platbu a prevodu nárokov na platbu, by sa mali upraviť, aby sa mohli uplatňovať v rámci regionálneho modelu.

(23)

Mal by sa vytvoriť spoločný rámec osobitných riešení určitých situácií, ktoré vzniknú ďalším oddelením.

(24)

V hlave III kapitole 5 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovuje osobitná podpora, ktorá sa má poskytnúť poľnohospodárom. Mali by sa ustanoviť podrobné pravidlá na vykonávanie tejto kapitoly.

(25)

V súlade s článkom 68 ods. 6 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa vyžaduje, aby sa osobitná podpora podľa daného článku poskytovala v súlade s ostatnými podpornými opatreniami Spoločenstva alebo opatreniami financovanými zo štátnej pomoci. Na účely správneho riadenia režimov by sa podobné opatrenia nemali financovať dvakrát, v rámci osobitnej podpory aj v rámci ostatných režimov pomoci Spoločenstva. Vďaka rôznym možnostiam na vykonanie osobitnej podpory by sa mala zodpovednosť za zaistenie súladu, v závislosti od rozhodnutia, ktoré prijmú členské štáty na vykonanie opatrení osobitnej podpory v rámci ustanovenom nariadením (ES) č. 73/2009 a v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto nariadení, ponechať členským štátom.

(26)

Vzhľadom na to, že poľnohospodári by mali vždy dodržiavať právne požiadavky, osobitná podpora by nemala slúžiť na ich plnenie.

(27)

Podľa článku 68 ods. 1 písm. a) bodu i) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa osobitná podpora môže poskytnúť na osobitné typy hospodárenia, ktoré sú dôležité na ochranu alebo zlepšenie životného prostredia. Aby sa zachovala voľnosť v rozhodovaní členských štátov pri súčasnom zabezpečení dôsledného riadenia opatrení, mali by členské štáty niesť zodpovednosť za vymedzenie osobitných typov hospodárenia, pričom by sa však opatreniami mali zabezpečiť nezanedbateľné a merateľné environmentálne prínosy.

(28)

Podľa článku 68 ods. 1 písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa osobitná podpora môže poskytnúť na zlepšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov. S cieľom pomôcť členským štátom by sa mal ustanoviť indikatívny zoznam podmienok, ktoré sa majú dodržať.

(29)

Podľa článku 68 ods. 1 písm. a) bodu iii) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa osobitná podpora môže poskytnúť na zlepšenie uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh, ak sa na ne vzťahuje článok 68 ods. 2 písm. c) daného nariadenia, v ktorom sa vyžaduje, aby podpora spĺňala kritériá ustanovené v článkoch 2 až 5 nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách ( 5 ). Mal by sa spresniť obsah oprávnených opatrení, ako aj uplatniteľných ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 501/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách ( 6 ).

(30)

Podľa článku 68 ods. 1 písm. a) bodu iv) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa osobitná podpora môže poskytnúť na uplatňovanie prísnejších noriem týkajúcich sa životných podmienok zvierat. Aby sa dosiahli prísnejšie normy týkajúce sa životných podmienok zvierat, mala by sa členským štátom udeliť zodpovednosť za zriadenie systému na posúdenie plánov žiadateľa, ktoré majú za cieľ riešiť rôzne aspekty životných podmienok zvierat.

(31)

Podľa článku 68 ods. 1 písm. a) bodu v) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa osobitná podpora môže poskytnúť na osobitné poľnohospodárske činnosti, ktoré majú ďalší agroenvironmentálny prínos. Podľa článku 68 ods. 2 písm. a) sa osobitná podpora môže poskytnúť predovšetkým, ak ju schválila Komisia. Malo by sa teda prijať ustanovenie na spresnenie podrobného rámca, ktorý musia členské štáty splniť pri stanovovaní kritérií oprávnenosti na podporu. Rovnako by sa malo ustanoviť zriadenie postupu notifikácie, posudzovania a schvaľovania opatrenia Komisiou.

(32)

Podľa článku 68 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa osobitná podpora môže poskytnúť na riešenie špecifických nevýhod, ktoré postihujú poľnohospodárov v špecifických sektoroch v hospodársky alebo environmentálne citlivých oblastiach, alebo na hospodársky citlivé typy hospodárenia v rovnakých sektoroch. Aby sa zachoval rozsah právomoci členských štátov pri súčasnom zabezpečení dôsledného riadenia opatrení, malo by sa prijať ustanovenie, na základe ktorého sa im udelí zodpovednosť za vymedzenie oblastí a/alebo typov hospodárenia oprávnených na podporu a za stanovenie príslušnej úrovne. S cieľom vyhnúť sa narušeniam trhu by sa však platby nemali zakladať na fluktuácii trhových cien alebo by nemali zodpovedať systému deficitných platieb, v rámci ktorého členský štát vypláca poľnohospodárom domácu podporu na základe rozdielu medzi cieľovou cenou a domácou trhovou cenou.

(33)

Podľa článku 68 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa osobitná podpora môže poskytnúť v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú programy reštrukturalizácie a/alebo rozvoja s cieľom zabezpečiť sa proti opusteniu pôdy a/alebo riešiť špecifické nevýhody pre poľnohospodárov v týchto oblastiach. Malo by sa ustanoviť pridelenie platobných nárokov a výpočet zvýšenia ich hodnoty, najmä pokiaľ ide o stanovenie referenčných súm na oprávneného poľnohospodára, ako aj pokiaľ ide o kontrolu programov členskými štátmi, ktoré by v záujme koherencie mali dodržiavať ustanovenia na pridelenie súm z národnej rezervy.

(34)

Podľa článku 68 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa osobitná podpora môže poskytnúť formou príspevkov na poistné na poistenie úrody, zvierat a rastlín. Mal by sa zriadiť minimálny rámec, v rámci ktorého by mali členské štáty ustanoviť pravidlá v súlade s ich vnútroštátnymi zákonmi s vymedzením spôsobu, ako sa finančný príspevok na poistné na poistenie úrody, zvierat a rastlín prideľuje, aby sa zaistilo, že sa príspevky udržiavajú na príslušnej úrovni a záujmy spoločenstva poľnohospodárov sú chránené.

(35)

V článku 68 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovuje značné množstvo podrobností o ustanovení osobitnej podpory určenej na kompenzáciu pre poľnohospodárov za niektoré hospodárske straty v prípade choroby zvierat alebo rastlín a environmentálnych nehôd prostredníctvom finančných príspevkov do vzájomných fondov. Mal by sa zriadiť minimálny rámec, v ktorom členské štáty stanovia pravidlá v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, a vymedziť spôsob, akým sa bude do vzájomných fondov prispievať, aby sa zaistilo, že sa finančné príspevky udržiavajú na príslušnej úrovni a záujmy spoločenstva poľnohospodárov sú chránené.

(36)

Sumy uvedené v článku 69 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 má v súlade s odsekom 7 uvedeného článku vypočítať Komisia. Pre každý členský štát by sa teda mali stanoviť príslušné sumy, ako aj podmienky, ktoré má Komisia uplatniť pri revízii týchto súm.

(37)

V článku 46 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovuje, že členské štáty tieto regióny určia na základe objektívnych kritérií, a v článku 47 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že členské štáty môžu pristúpiť k regionalizácii režimu jednotnej platby v riadne odôvodnených prípadoch a v súlade s objektívnymi kritériami. Preto je vhodné, aby sa ustanovila povinnosť oznámiť všetky potrebné údaje a informácie pred príslušnými lehotami.

(38)

Dátumy oznámenia Komisii by sa mali stanoviť pre prípady, v ktorých sa členské štáty rozhodnú uplatňovať ktorúkoľvek z možností stanovených v článku 28 ods. 1 a 2, článku 38, článku 41 ods. 2 až 5, článku 45 ods. 1 a 3, článku 46 ods. 1 a 3, článku 47 ods. 1 až 4, článku 49, článku 51 ods. 1, článku 67 ods. 1, článkoch 68 až 72 a článku 136 nariadenia (ES) č. 73/2009.

(39)

S cieľom vyhodnotiť uplatňovanie režimu jednotnej platby je vhodné, aby sa v súvislosti s výmenou informácií medzi Komisiou a členskými štátmi určili podrobné pravidlá a lehoty a aby sa Komisii poskytli informácie o plochách, na ktoré sa pomoc vyplatí na celoštátnej, prípadne regionálnej úrovni.

(40)

Nariadenia (ES) č. 795/2004 a (ES) č. 639/2009 by sa preto mali zrušiť.

(41)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné predpisy na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia (ES) č. 73/2009.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely hlavy III nariadenia (ES) č. 73/2009 a na účely tohto nariadenia sa použijú tieto vymedzenia pojmov:

a) „orná pôda“ je pôda obrábaná na pestovanie plodín alebo udržiavaná v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 73/2009, bez ohľadu na to, či ide o pôdu v skleníkoch, alebo pod trvalými alebo mobilnými krytmi;

b) „trváce plodiny“ sú plodiny, ktoré sa pestujú mimo osevného postupu okrem trvalých pasienkov, ktoré zaberajú pôdu počas piatich rokov alebo dlhšie a opakovane produkujú úrodu, vrátane škôlok a mladiny s krátkodobým striedaním;

c) „trvalý pasienok“ je pôda, ktorá sa minimálne päť rokov používa na pestovanie bylinných kŕmnych plodín prirodzene (samoosiate) alebo prostredníctvom kultivácie (sejba) a nie je zahrnutá v systéme hospodárstva na striedanie plodín, okrem pôdy vyňatej podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2078/92 ( 7 ), pôdy vyňatej podľa článkov 22, 23 a 24 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 ( 8 ) a pôdy vyňatej podľa článku 39 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 ( 9 ); a v tejto súvislosti„trávy alebo iné bylinné kŕmne plodiny“ sú všetky bylinné rastliny, ktoré zvyčajne rastú na prirodzených pasienkoch alebo sú zahrnuté v zmesiach osiva pre pasienky alebo lúky v členských štátoch (aj nevyužívaných na spásanie zvieratami). Členské štáty môžu zahrnúť plodiny pestované na ornej pôde uvedené v prílohe I;

d) „lúka“ je orná pôda, ktorá sa používa na produkciu trávy (zasiatej alebo prirodzene rastúcej); na účely článku 49 nariadenia (ES) č. 73/2009 pasienky zahŕňajú trvalé pasienky;

e) „predaj“ je predaj alebo akýkoľvek iný konečný prevod vlastníctva pôdy alebo nárokov na platbu; nezahŕňa predaj pôdy v prípade, že sa prevádza na verejné orgány a/alebo používa vo verejnom záujme, pričom prevod sa v oboch prípadoch uskutočňuje na iné ako poľnohospodárske účely;

f) „prenájom“ je prenájom alebo podobné typy dočasných transakcií;

g) „prevod, predaj alebo prenájom nároku na platbu spolu s pôdou“ je bez toho, aby bol dotknutý článok 27 ods. 1 tohto nariadenia, predaj alebo prenájom nárokov na platbu spolu s predajom, resp. prenájmom na rovnaké časové obdobie príslušného oprávneného počtu hektárov v zmysle článku 34 nariadenia (ES) č. 73/2009, vo vlastníctve prevádzajúceho. Prevod všetkých osobitných nárokov v zmysle článku 44 nariadenia (ES) č. 73/2009 vo vlastníctve poľnohospodára sa považuje za prevod nároku na platbu spolu s pôdou;

h) „zlúčenie“ je zlúčenie dvoch alebo viacerých samostatných poľnohospodárskych subjektov v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 do jedného nového poľnohospodárskeho subjektu v zmysle uvedeného článku, nad ktorým si z hľadiska riadenia, zisku a finančných rizík ponechávajú kontrolu poľnohospodári, ktorí pôvodne hospodárstvo alebo hospodárstva riadili;

i) „rozdelenie“ je:

i) rozdelenie jedného poľnohospodára v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 aspoň na dva samostatné poľnohospodárske subjekty v zmysle uvedeného článku, z ktorých aspoň nad jedným si z hľadiska riadenia, zisku a finančných rizík ponecháva kontrolu aspoň jedna z právnických alebo fyzických osôb, ktoré pôvodne hospodárstvo riadili, alebo

ii) rozdelenie jedného poľnohospodára v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 aspoň na jeden samostatný poľnohospodársky subjekt v zmysle uvedeného článku 2 písm. a), pričom nad zvyšným poľnohospodárskym subjektom si ponecháva kontrolu z hľadiska riadenia, zisku a finančných rizík poľnohospodár, ktorý pôvodne hospodárstvo riadil;

j) „produkčná jednotka“ je aspoň jedna plocha, za ktorú vzniká v príslušnom referenčnom období nárok na priame platby, vrátane plochy osiatej krmovinami alebo aspoň jedno zviera, za ktoré by v referenčnom období vznikol nárok na priame platby, prípadne spojené s príslušným nárokom na prémiu;

k) „plocha krmovín“ je plocha hospodárstva, ktorá sa v priebehu celého kalendárneho roku využívala na chov zvierat, vrátane plôch v spoločnom užívaní a plôch so zmiešanými kultúrami; zahrnuté nie sú:

 budovy, lesy, rybníky, cesty,

 plochy používané pre iné plodiny, pre ktoré možno poskytnúť podporu Spoločenstva, pre trvalé kultúry či záhradnícke plodiny,

 plochy, na ktoré sa vzťahuje režim podpory pre poľnohospodárov produkujúcich niektoré plodiny na ornej pôde a ktoré sa využívajú v rámci režimu podpory pre sušená krmivá alebo ktoré sú predmetom vnútroštátneho programu vyňatia z produkcie;

l) na účely článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 „poľnohospodári, ktorí začínajú poľnohospodársku činnosť“ sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré počas obdobia 5 rokov predo dňom začatia novej poľnohospodárskej činnosti vo svojom mene a na vlastné riziko nevykonávali žiadnu poľnohospodársku činnosť alebo ktoré nemali kontrolu nad právnickou osobou vykonávajúcou poľnohospodársku činnosť.

V prípade právnickej osoby fyzická osoba, ktorá má kontrolu nad právnickou osobou, nesmela vo vlastnom mene a na vlastné riziko vykonávať žiadnu poľnohospodársku činnosť ani nesmela mať kontrolu nad právnickou osobou vykonávajúcou určitú poľnohospodársku činnosť aspoň počas obdobia 5 rokov pred dňom začatia poľnohospodárskej činnosti touto právnickou osobou;

m) „škôlky“ sú škôlky uvedené v bode G/5 prílohy I k rozhodnutiu Komisie 2000/115/ES ( 10 );

n) „mladina s krátkodobým striedaním“ sú oblasti, na ktorých sa pestujú tie druhy stromov s číselným kódom KN 0602 90 41, ktoré pozostávajú z drevnatých rastlín, viacročných plodín, podpníkov alebo poplazov zostávajúcich po zbere úrody v zemi, s novými výhonkami, ktoré vyrastú v nasledujúcej sezóne a ktoré sú začlenené do zoznamu druhov, ktoré sú vhodné na využívanie ako mladina s krátkodobým striedaním, spolu s ich maximálnym zberným cyklom, ktorý majú členské štáty vypracovať od roku 2010;

o) „osobitné podporné opatrenia“ sú opatrenia, ktorými sa vykonáva osobitná podpora ustanovená v článku 68 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009;

p) „ostatné podporné nástroje Spoločenstva“ sú:

i) opatrenia ustanovené v nariadeniach Rady (ES) č. 1698/2005, (ES) č. 509/2006 ( 11 ), (ES) č. 510/2006 ( 12 ), (ES) č. 834/2007 ( 13 ), (ES) č. 1234/2007 ( 14 ) a (ES) č. 3/2008 a

ii) opatrenia financované Európskym poľnohospodárskym záručným fondom podľa článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 ( 15 ) vrátane opatrení týkajúcich sa zdravia zvierat a rastlín.HLAVA II

VYKONÁVANIEKAPITOLA 1

Všeobecné ustanoveniaOddiel 1

Aktivácia nárokov a oprávnenosť pôdy

Článok 3

Dedičstvo a predpokladané dedičstvo

1.  V prípadoch, v ktorých by dedičstvo alebo predpokladané dedičstvo ovplyvnilo pridelenie nárokov na platby, poľnohospodár, ktorý nadobudne hospodárstvo alebo jeho časť, požaduje, aby sa vypočítali nároky na platbu pre hospodárstvo alebo jeho časť, vo svojom mene.

Referenčná čiastka sa stanoví na základe zdedených produkčných jednotiek.

2.  V prípadoch, v ktorých predpokladané dedičstvo možno odvolať, sa určenému dedičovi účasť na režime jednotnej platby povolí len jeden raz, a to do dňa určeného na predloženie žiadosti o platbu v rámci režimu jednotnej platby.

Dedenie zo zmluvy o prenájme alebo dedičstvo, alebo predpokladané dedičstvo po poľnohospodárovi, ktorý je fyzickou osobou a ktorý bol v príslušnom referenčnom období nájomcom určitého hospodárstva alebo jeho časti, za ktoré by vznikli nároky na platbu alebo zvýšenie hodnoty nárokov na platbu, sa považuje za zdedené hospodárstvo.

3.  V prípadoch, v ktorých poľnohospodár uvedený v odseku 1 už má oprávnenie na platobné nároky alebo zvýšenie hodnoty nárokov na platbu, referenčná čiastka sa stanoví na základe sumy príslušných čiastok súvisiacich s pôvodným hospodárstvom a zdedenými produkčnými jednotkami v uvedenom poradí.

4.  Na účely tohto nariadenia sa použijú definície „dedičstvo“ a „predpokladané dedičstvo“, ktoré sa nachádzajú vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Článok 4

Zmeny v právnom štatúte a názve

V prípade zmien v právnom štatúte alebo názve sa poľnohospodár na režime jednotnej platby zúčastňuje za tých istých podmienok ako poľnohospodár, ktorý hospodárstvo pôvodne riadil, a to v rámci limitu nárokov na platbu, ktoré sa pôvodnému hospodárstvu priznali, alebo v prípade pridelenia nárokov alebo zvýšenia hodnoty nárokov na platbu v rámci limitov uplatniteľných na pridelenie, pokiaľ ide o pôvodné hospodárstvo.

V prípade zmien v právnom štatúte právnickej osoby alebo zmeny z fyzickej osoby na právnickú, poľnohospodárom, ktorý riadi nové hospodárstvo, je poľnohospodár, ktorý mal kontrolu nad pôvodným hospodárstvom, pokiaľ ide o jeho riadenie, zisk a finančné riziká.

Článok 5

Zlúčenia a rozdelenia

V prípade, v ktorom zlúčenie alebo rozdelenie ovplyvní pridelenie nárokov na platby alebo zvýši hodnotu nárokov na platbu, poľnohospodár/poľnohospodári, ktorý/ktorí riadi/riadia nové hospodárstvo/hospodárstva má/majú prístup k režimu jednotnej platby za rovnakých podmienok ako poľnohospodár/poľnohospodári, ktorý/ktorí riadil/riadili pôvodné hospodárstvo/hospodárstva.

Referenčná čiastka sa stanoví na základe produkčných jednotiek súvisiacich s pôvodným hospodárstvom/hospodárstvami.

Článok 6

Minimálne požiadavky

Na účely článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa poľnohospodári, ktorí dostávajú prémiu v sektoroch ovčieho a kozieho mäsa uvedenú v hlave IV kapitole 1 oddiele 10 uvedeného nariadenia alebo platby na hovädzie a teľacie mäso uvedené v hlave IV kapitole 1 oddiele 11 uvedeného nariadenia, ktorí majú menej hektárov, ako je hranica určená členským štátom, považujú za poľnohospodárov, ktorí vlastnia osobitné nároky uvedené v článku 44 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Článok 7

Výpočet jednotkovej hodnoty nárokov na platbu

1.  Nároky na platbu sa vypočítavajú na tri desatinné miesta a zaokrúhľujú hore alebo dolu na najbližšie druhé desatinné miesto. V prípade, že vypočítaný výsledok predstavuje presnú polovicu, suma sa zaokrúhľuje na najbližšie druhé desatinné miesto.

2.  V prípade, že veľkosť parcely, ktorá sa prevádza spolu s nárokom v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 73/2009, predstavuje zlomok hektára, poľnohospodár môže previesť príslušný nárok spolu s pôdou v hodnote, ktorá sa vypočíta v rozsahu tohto zlomku. Zvyšná časť nároku zostane poľnohospodárovi k dispozícii v hodnote, ktorá sa vypočíta zodpovedajúcim spôsobom.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 43 ods. 2 uvedeného nariadenia, ak poľnohospodár prevedie zlomok nároku bez pôdy, hodnota oboch zlomkov sa vypočíta úmerne.

3.  Členské štáty môžu upraviť nároky na platbu zlúčením zlomkov nárokov rovnakého typu, ktoré vlastní jeden poľnohospodár. Odsek 1 sa uplatňuje na výsledky takýchto zlúčení.

Článok 8

Nahlasovanie a využívanie nárokov na platbu

1.  Platobné nároky je možné nahlásiť na platbu len raz za rok poľnohospodárom, ktorý ich vlastní, najneskôr do dátumu na podanie jednotnej žiadosti v súlade s článkom 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 ( 16 ).

Ak však poľnohospodár využíva možnosť zmeniť a doplniť jednotnú žiadosť v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia, môže tiež nahlásiť platobné nároky, ktoré vlastní do dátumu jeho oznámenia zmien a doplnení príslušnému orgánu za predpokladu, že príslušné platobné nároky nie sú nahlásené iným poľnohospodárom vzhľadom na ten istý rok.

Ak poľnohospodár získa príslušné platobné nároky prevodom od iného poľnohospodára a ak tento iný poľnohospodár už nahlásil uvedené platobné nároky, dodatočné vyhlásenie uvedených platobných nárokov je prijateľné len vtedy, ak prevádzajúci už informoval príslušný orgán o prevode v súlade s článkom 12 tohto nariadenia a stiahne uvedené platobné nároky z jeho jednotnej žiadosti v lehote ustanovenej v článku 14 nariadenia (ES) č. 1122/2009.

2.  V prípade, že poľnohospodár aj po nahlásení parciel súvisiacich s jeho celkovými dostupnými nárokmi na platbu podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 stále vlastní parcelu, ktorá predstavuje zlomok hektára, môže nahlásiť ďalší celkový nárok na platbu, ktorý oprávňuje získať platbu vypočítanú pro rata k veľkosti parcely. Platobný nárok sa však bude považovať za úplne využitý na účely článku 42 uvedeného nariadenia.

Článok 9

Prevažne poľnohospodárske využitie

Na účely článku 34 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009, ak sa poľnohospodárska oblasť hospodárstva využíva aj na nepoľnohospodársku činnosť, takáto oblasť sa považuje za oblasť na prevažne poľnohospodárske využitie v prípade, že sa poľnohospodárska činnosť môže vykonávať bez významných obmedzení spôsobených intenzitou, povahou, trvaním a načasovaním nepoľnohospodárskej činnosti.

Členské štáty stanovia kritériá na vykonávanie prvého odseku na ich území.Oddiel 2

Osobitné kritériá oprávnenosti

▼M2

Článok 10

Pestovanie konope

Na účely článku 39 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa nároky za plochy osiate konope vyplatia pod podmienkou, že sa použije osivo odrôd uvedených v Spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín 15. marca roku, za ktorý sa platba poskytuje, a ktoré sa uverejnia v súlade s článkom 17 smernice Rady 2002/53/ES ( 17 ). Avšak plochy osiate odrodou Finola sú oprávnené na priame platby iba vo Fínsku a plochy osiate odrodou Tiborszállási sú oprávnené na priame platby iba v Maďarsku. Osivo sa certifikuje v súlade so smernicou Rady 2002/57/ES ( 18 ).

▼B

Článok 11

Odklad začlenenia ovocia a zeleniny do režimu jednotnej platby

1.  Členské štáty, ktoré využili jednu z možností stanovených v článku 51 ods. 1 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009, môžu do 31. decembra 2010 na oprávnených hektároch umožniť pestovanie sekundárnych plodín počas maximálneho obdobia troch mesiacov so začiatkom každý rok 15. augusta alebo od dátumu stanoveného v prílohe II, pokiaľ ide o príslušné členské štáty a regióny.

2.  V prípade, že členský štát využil jednu z možností stanovených v článku 51 ods. 1 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009, môže v prípade potreby prehodnotiť svoje rozhodnutie prijaté podľa článku 51 nariadenia druhého pododseku (ES) č. 1782/2003 do dvoch týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.Oddiel 3

Prevod nárokov na platby

Článok 12

Prevod nárokov na platby

1.  Nároky na platbu možno počas roka previesť kedykoľvek.

2.  Prevádzajúci oznámi prevod príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom bude prevod pôsobiť, v lehote, ktorú určí príslušný členský štát.

3.  Členský štát môže žiadať, aby prevádzajúci oznámil prevod príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom bude prevod pôsobiť, v lehote, ktorú ustanoví uvedený členský štát, nie však skôr než šesť týždňov pred uskutočnením prevodu a s prihliadnutím na posledný dátum na podanie žiadosti na základe režimu jednotnej platby. Prevod sa uskutočňuje tak, ako je to uvedené v oznámení, ak príslušný orgán nenamieta voči prevodu a neoznámi to v uvedenej lehote prevádzajúcemu.

Príslušný orgán môže namietať voči prevodu len vtedy, ak prevod nie je v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 73/2009 a tohto nariadenia.

4.  Na účely článku 62 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa percento nárokov na platbu, ktoré poľnohospodár využil, s výnimkou platobných nárokov predaných spolu s pôdou, vypočíta na základe počtu platobných nárokov, ktoré mu boli pridelené v prvom roku uplatňovania režimu jednotnej platby, tieto nároky musí využiť počas jedného kalendárneho roka.

Článok 13

Regionálne obmedzenie

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 50 ods. 1 a článok 62 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009, v prípade, že členský štát využije možnosť ustanovenú v článku 43 ods. 1 treťom pododseku uvedeného nariadenia, členské štáty na vhodnej územnej úrovni a na základe objektívnych kritérií definujú región tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže.

2.  Členský štát vymedzí región, ktorý sa uvádza v odseku 1, najneskôr jeden mesiac pred dátumom, ktorý určí členský štát podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 73/2009 v prvom roku uplatňovania možnosti ustanovenej v článku 43 ods. 1 treťom pododseku uvedeného nariadenia.

Poľnohospodár, ktorého hospodárstvo sa nachádza v príslušnom regióne, nesmie svoje nároky na platbu, zodpovedajúce počtu hektárov, ktoré nahlási v prvom roku uplatňovania možnosti ustanovenej v článku 46 ods. 1 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo ktoré nahlási v prvom roku uplatňovania možnosti ustanovenej v článku 43 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009, previesť ani použiť mimo tohto regiónu.

Poľnohospodár, ktorého hospodárstvo sa čiastočne nachádza v príslušnom regióne, nesmie svoje nároky na platbu, zodpovedajúce počtu hektárov nachádzajúcich sa v tejto oblasti, ktoré nahlási v prvom roku uplatňovania uvedenej možnosti, previesť ani použiť mimo tohto regiónu.

3.  Obmedzenie prevodu nárokov na platbu podľa článku 43 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009 sa nevzťahuje na nároky na platbu získané na základe dedičstva alebo predpokladaného dedičstva bez zodpovedajúceho počtu hektárov, na ktoré možno podporu poskytnúť.Oddiel 4

Osobitné nároky

Článok 14

Výpočet dobytčích jednotiek na osobitné nároky

1.  Na účely článku 44 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa za poľnohospodársku činnosť vykonávanú v referenčnom období, vyjadrenú v dobytčích jednotkách (DJ), považuje činnosť, ktorá sa vypočítala v súlade s článkom 30 nariadenia (ES) č. 795/2004.

2.  Na účely článku 65 nariadenia (ES) č. 73/2009 a výpočtu poľnohospodárskej činnosti vykonanej počas uplatňovania článkov 67 a 68 nariadenia (ES) č. 1782/2003, vyjadrenej v dobytčích jednotkách stanovených v článku 44 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009, sa na priemerný počet zvierat, na ktoré sa vzťahuje priama platba uvedená v článkoch 67 a 68 nariadenia (ES) č. 1782/2003 počas príslušného referenčného obdobia uplatňuje táto konverzná tabuľka:Dobytok samčieho pohlavia a jalovice od 24 mesiacov, dojčiace kravy, dojnice

1,0 DJ

Dobytok samčieho pohlavia a jalovice od 6 do 24 mesiacov

0,6 DJ

Dobytok samčieho a samičieho pohlavia do 6 mesiacov

0,2 DJ

Ovce

0,15 DJ

Kozy

0,15 DJ

V prípade prémie za usmrtenie, ak nie sú dostupné potrebné údaje týkajúce sa veku zvierat, členský štát môže previesť býky, voly, kravy a jalovice na DJ s využitím koeficientu 0,7 a teľatá s využitím koeficientu 0,25.

Ak to isté zviera využíva niekoľko prémií, platným koeficientom bude priemer koeficientov platných pre rôzne prémie.

3.  Počet DJ uvedený v odsekoch 1 a 2 sa vypočíta pro rata k nárokom na platbu, pre ktoré poľnohospodár nemá hektáre v roku integrácie režimu viazanej podpory do režimu jednotnej platby alebo implementácie režimu jednotnej platby, pre ktorý poľnohospodár požaduje pridelenie nárokov, ktoré sú predmetom osobitných podmienok. Uplatňuje sa od nárokov na platbu s najnižšou hodnotou.

Táto žiadosť sa podá iba v prvom roku integrácie režimu viazanej podpory do režimu jednotnej platby alebo implementácie režimu jednotnej platby. Členský štát určí dátum na predloženie žiadosti. Žiadosť sa môže obnoviť v ďalších rokoch pre ten istý počet osobitných nárokov uvedených v článku 44 nariadenia (ES) č. 73/2009 v predchádzajúcom roku alebo v prípade prevodu niektorého z týchto nárokov na platbu, alebo v prípade nahlásenia niektorých z týchto nárokov na platbu s príslušným počtom hektárov pre zostávajúce nároky na platbu.

V týchto prípadoch sa počet DJ prepočíta pro rata na zostávajúce nároky na platbu, pre ktoré žiadajú poľnohospodári uplatnenie osobitných podmienok.

Pre nároky na platbu, ktoré už boli nahlásené s ekvivalentným počtom hektárov, alebo boli prevedené, nie je možné zaviesť žiadnu požiadavku na opakované určenie špeciálnej podmienky uvedené v článku 44 nariadenia (ES) č. 73/2009, a to bez toho, aby bol dotknutý článok 44 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009.

4.  V záujme toho, aby sa skontrolovalo, či sa dodržiava minimálna poľnohospodárska činnosť vyjadrená v DJ, použijú členské štáty konverznú tabuľku stanovenú v odseku 2 a určia počet zvierat pomocou jednej z týchto metód:

a) členské štáty každého producenta požiadajú, aby ešte pred dátumom, ktorý určí členský štát, najneskôr však v deň platby podľa registra poľnohospodárskych podnikov, nahlásil počet DJ a/alebo

b) členské štáty použijú na určenie počtu DJ digitalizovanú databázu vytvorenú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ( 19 ) pod podmienkou, že táto databáza poskytuje k spokojnosti príslušného členského štátu primerané záruky, pokiaľ ide o presnosť údajov, ktoré obsahuje na účely režimu jednotnej platby.

5.  Platí, že požiadavka minimálnej poľnohospodárskej činnosti sa dodržiava, keď počet DJ dosiahne za určité obdobie alebo k určitým dňom, ktoré určia členské štáty, 50 %. Do úvahy sa berú všetky zvieratá, ktoré sa predajú alebo zabijú počas príslušného kalendárneho roka.

6.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na uplatňovanie článku 30 nariadenia (ES) č. 73/2009 v prípade producentov, ktorí prostredníctvom neobvykle vysokých počtov DJ počas časti roka umelo vytvárajú podmienky, ktoré si vyžadujú dodržiavanie minimálnej poľnohospodárskej činnosti.KAPITOLA 2

Národná rezervaOddiel 1

Vrátenie do národnej rezervy

Článok 15

Nevyužité nároky na platbu

1.  Okrem prípadov vyššej moci alebo mimoriadnych okolností by sa nevyužité nároky na platby mali vrátiť do národnej rezervy nasledujúci deň po poslednom dni úpravy žiadosti podľa režimu jednotnej platby v kalendárnom roku, v ktorom uplynie lehota uvedená v článku 28 ods. 3 a článku 42 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Nárok na platbu sa považuje za nevyužitý, ak sa počas obdobia uvedeného v prvom pododseku neposkytla žiadna platba pre tento nárok. Nároky na platbu, ktoré sú predmetom žiadosti, a súvisiaca oblasť určená v zmysle článku 2 bodu 23 nariadenia (ES) č. 1122/2009 sa považujú za využité.

Keď plocha určená na účely režimu jednotnej platby je menšia ako nahlásená plocha, uplatnia sa tieto body, aby sa určilo, či sa nároky na platbu majú vrátiť do národnej rezervy v súlade s článkom 42 nariadenia 73/2009:

a) vezme sa do úvahy určená plocha od nárokov na platbu najvyššej hodnoty;

b) nároky na platbu s najvyššou hodnotou sa najprv priradia k uvedenej ploche, následne sa priradia nároky na platbu nižšej hodnoty.

2.  Poľnohospodári sa môžu dobrovoľne vzdať svojich nárokov na platbu v prospech národnej rezervy.

Článok 16

Odvod z predaja nárokov na platbu

1.  V prípade, že určitý členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 43 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009, členský štát sa môže rozhodnúť, že do národnej rezervy vráti:

a) v prípade predaja nárokov na platbu bez pôdy až do 30 % z hodnoty každého nároku na platbu alebo ekvivalentnú čiastku vyjadrenú počtom nárokov na platbu. Počas prvých troch rokov uplatňovania režimu jednotnej platby sa môže percento 30 % nahradiť 50 % a/alebo

b) v prípade predaja nárokov na platbu spolu s pôdou až do 10 % z hodnoty každého nároku na platbu alebo ekvivalentnú čiastku vyjadrenú počtom nárokov na platbu a/alebo

c) v prípade predaja nárokov na platbu spolu s celým hospodárstvom až do 5 % z hodnoty každého nároku na platbu a/alebo ekvivalentnú čiastku vyjadrenú počtom nárokov na platbu.

V prípade, že sa nároky na platbu spolu s pôdou alebo bez nej predajú poľnohospodárovi, ktorý začína s poľnohospodárskou činnosťou, a v prípade skutočného alebo predpokladaného zdedenia nárokov na platbu sa žiadny odvod neuplatňuje.

2.  Pri určovaní percenta uvedeného v odseku 1 môže členský štát v ktoromkoľvek z prípadov uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) toto percento podľa objektívnych kritérií diferencovať tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže.

3.  V prípade, že sa členský štát, ktorý regionalizoval režim jednotnej platby v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo využil možnosť ustanovenú v článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009, rozhodne využiť možnosť ustanovenú v článku 43 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009, percentá zníženia ustanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa uplatňujú po tom, čo sa z hodnoty nárokov na platbu odpočíta oslobodená čiastka rovnajúca sa regionálnej jednotkovej hodnote, ktorá sa vypočíta v súlade s článkom 59 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo článkom 46 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 73/2009.Oddiel 2

Pridelenie nárokov na platbu z národnej rezervy

Článok 17

Určenie nárokov na platbu

1.  V prípade, že členský štát využije možnosti ustanovené v článku 41 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 73/2009, poľnohospodári môžu v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto oddiele a na základe objektívnych kritérií, ktoré určí príslušný členský štát, získať nároky na platby z národnej rezervy.

2.  V prípade, že o priznanie nároku na platbu z národnej rezervy požiada poľnohospodár, ktorý nevlastní žiadny nárok na platbu, nemôže jednorazovo získať väčší počet nárokov na platbu, ako je počet hektárov, ktoré má (vo vlastníctve alebo v prenájme).

3.  V prípade, že o priznanie nárokov na platbu z národnej rezervy požiada poľnohospodár, ktorý už vlastní nároky na platbu, nemôže získať väčší počet nárokov na platbu, ako je počet hektárov v jeho držbe, na ktoré nevlastní žiadny nárok na platbu.

Jednotková hodnota každého nároku na platbu, ktorý poľnohospodár už vlastní, sa môže zvýšiť.

4.  Hodnota každého nároku na platbu, ktorá sa získa v súlade s odsekom 2 alebo 3, s výnimkou odseku 3 druhého pododseku, sa vypočíta tak, že príslušná čiastka, ktorú členský štát určí podľa objektívnych kritérií, a tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, sa vydelí počtom nárokov, ktoré sa majú prideliť.

Článok 18

Uplatňovanie článku 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 v prípade menšieho počtu hektárov ako nárokov na platbu

1.  V prípade, že členský štát využije možnosť ustanovenú v článku 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009, na požiadanie a v súlade s týmto článkom môže v príslušných oblastiach priznať nároky na platbu poľnohospodárom, ktorí nahlasujú menej hektárov, ako je počet zodpovedajúci nárokom na platbu, ktoré sa priznali v súlade s článkami 43 a 59 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

V takom prípade poľnohospodár do národnej rezervy vráti celý nárok na platbu, ktorý vlastní alebo ktorý by sa mu priznal, s výnimkou nárokov na platbu, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky uvedené v článku 44 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Na účely tohto článku „nároky na platbu“ znamenajú len nároky na platbu pridelené členským štátom v prvom roku uplatňovania režimu jednotnej platby vrátane ktoréhokoľvek roku integrácie viazanej podpory.

2.  Počet nárokov na platbu pridelených z národnej rezervy sa rovná počtu hektárov, ktoré poľnohospodár nahlásil v roku, keď podával žiadosť.

3.  Jednotková hodnota nárokov na platby pridelené z národnej rezervy sa vypočíta vydelením referenčnej čiastky poľnohospodára počtom hektárov, ktoré nahlásil.

4.  Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú na poľnohospodára, ktorý nahlásil menej ako 50 % celkového počtu hektárov, ktoré má (vo vlastníctve alebo v prenájme) počas referenčného obdobia.

5.  Na účely odsekov 1, 2 a 3 sa hektáre prevedené predajom alebo prenájmom a nenahradené príslušným počtom hektárov začlenia do počtu hektárov, ktoré poľnohospodár nahlási.

6.  Príslušný poľnohospodár nahlasuje všetky hektáre, ktoré má v čase žiadosti.

Článok 19

Všeobecné ustanovenia pre poľnohospodárov v osobitnej situácii

1.  Na účely článku 41 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú „poľnohospodári v osobitnej situácii“ poľnohospodári, ktorí sa uvádzajú v článkoch 20 až 23 tohto nariadenia.

2.  V prípadoch, v ktorých poľnohospodár v osobitnej situácii spĺňa podmienku, aby sa naň vzťahovali aspoň dva z článkov 20, 21 a 22, získa počet nárokov na platbu stanovený v súlade s článkom 17 ods. 2 a 3, pričom ich hodnota je najvyššou, akú môže získať na základe uplatnenia každého z článkov, v prípade ktorých spĺňa podmienky.

V prípade, že poľnohospodár tiež využíva výhody pridelenia nárokov podľa ►M1  článku 17 ◄ , celkový počet nárokov, ktoré sa majú prideliť, nepresiahne počet určený v súlade s uvedeným článkom.

3.  V prípadoch, v ktorých uplynie platnosť prenájmu uvedeného v článkoch 20 a 22 po poslednom dni určenom na predloženie žiadosti v rámci režimu jednotnej platby v prvom roku jeho uplatňovania, príslušný poľnohospodár môže požiadať, aby sa po skončení platnosti prenájmu do dňa, ktorý určí príslušný členský štát, najneskôr však v posledný deň nasledujúceho roku, ktorý je určený na zmeny a doplnenia žiadosti o podporu, určili jeho nároky na platbu.

4.  V prípade, že v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo zavedenou zvyčajnou praxou definícia dlhodobého prenájmu zahŕňa aj prenájom na päť rokov, členské štáty sa môžu rozhodnúť, že na tento prenájom sa uplatnia články 20, 21 a 22.

Článok 20

Prevod prenajatej pôdy

1.  Poľnohospodár, ktorý na základe prevodu, predajom alebo prenájmom na šesť alebo viac rokov, bezplatne alebo za symbolickú cenu alebo v dôsledku skutočného alebo predpokladaného dedičstva získal určité hospodárstvo alebo jeho časť, ktorá bola v príslušnom období prenajatá tretej osobe, od poľnohospodára, ktorý odišiel do dôchodku, ukončiac poľnohospodársku činnosť, alebo zomrel pred dátumom určeným na predloženie žiadosti v rámci režimu jednotnej platby v prvom roku jeho uplatňovania, môže získať nároky na platbu, ktoré sa vypočítajú tak, že príslušná čiastka určená členským štátom na základe objektívnych kritérií tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, sa vydelí počtom hektárov, ktorý nesmie byť väčší, ako je počet hektárov hospodárstva alebo jeho časti, ktorú získal.

2.  Poľnohospodári, ktorí sa uvádzajú v odseku 1, sú všetci tí, ktorí môžu získať hospodárstvo alebo jeho časť, ako sa uvádza v odseku 1, v dôsledku skutočného alebo predpokladaného dedičstva.

Článok 21

Investície

1.  Členské štáty môžu zvýšiť hodnotu alebo prideliť nároky na platbu poľnohospodárom, ktorí investovali do sektora, ktorý je predmetom integrácie do režimu jednotnej platby podľa hlavy III kapitoly 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 podľa objektívnych kritérií a tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže.

Pri stanovovaní kritérií uvedených v prvom pododseku členské štáty zohľadnia referenčné obdobie a/alebo ďalšie kritériá používané na integráciu v príslušnom sektore.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje mutatis mutandis v prípade ukončenia uplatňovania režimu jednotnej platby podľa článku 122 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Článok 22

Prenájom a odkúpenie pôdy

1.  Poľnohospodár, ktorý medzi skončením príslušného obdobia na zavedenie režimu jednotnej platby a 15. májom 2004, pokiaľ ide o zavedenie režimu jednotnej platby pred rokom 2009, alebo pred 31. januárom 2009 v prípade uplatňovania hlavy III kapitoly 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 prenajal na šesť alebo viac rokov hospodárstvo alebo jeho časť, ktorého podmienky prenájmu nemožno prispôsobiť, môže získať nároky na platbu vypočítané tak, že príslušná čiastka, ktorú členský štát určí podľa objektívnych kritérií a tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, sa vydelí počtom hektárov, ktorý nepresahuje počet prenajatých hektárov.

Pri stanovovaní kritérií uvedených v prvom odseku členské štáty zohľadnia najmä situácie, keď majú poľnohospodári k dispozícii iba prenajaté hektáre.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje na poľnohospodárov, ktorí v súvislosti so zavedením režimu jednotnej platby pred rokom 2009 kúpili buď v referenčnom období na zavedenie, alebo pred 15. májom 2004, alebo v prípade uplatňovania hlavy III kapitoly 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 pred 31. januárom 2009 hospodárstvo alebo jeho časť, ktorého pôda bola prenajímaná počas referenčného obdobia, a ktorí začínajú alebo rozširujú svoju poľnohospodársku činnosť v rámci jedného roka po uplynutí prenájmu.

Na účely prvého pododseku „pôda v prenájme“ znamená pôdu, ktorá bola v čase kúpy alebo po nej predmetom prenájmu, ktorý nebol nikdy obnovený, okrem obnovenia vyplývajúceho z právnej povinnosti.

Článok 23

Správne úkony a rozhodnutia súdu

Ak by mal poľnohospodár právo prijať nároky na platbu alebo zvýšenie hodnoty existujúcich nárokov na základe definitívneho rozhodnutia súdu alebo na základe definitívneho správneho úkonu príslušného orgánu členského štátu, poľnohospodár dostane počet a hodnotu nárokov na platbu určenú v danom rozhodnutí alebo úkone v deň, ktorý určí členský štát, najneskôr však v deň predloženia žiadosti v rámci režimu jednotnej platby po dátume vydania daného rozhodnutia alebo úkonu a berúc do úvahy uplatňovanie článku 34 a/alebo 35 nariadenia (ES) č. 73/2009.Oddiel 3

Regionálna správa

Článok 24

Regionálne rezervy

1.  Členské štáty môžu národnú rezervu spravovať na regionálnej úrovni.

V takomto prípade členské štáty pridelia, buď celkom, alebo čiastočne, počty dostupné na národnej úrovni na základe objektívnych kritérií, tak aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže.

2.  O čiastkach, ktoré sa pridelia na každej regionálnej úrovni, platí, že ich možno prideľovať len v rámci dotknutej oblasti, okrem prípadov, ktoré sa uvádzajú v článku 41 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo v súlade s rozhodnutím členského štátu v prípade, že sa uplatní článok 41 ods. 2 uvedeného nariadenia.HLAVA III

PRIDELENIE NÁROKOV NA PLATBUKAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 25

Žiadosti

1.  Hodnota a počet, prípadne zvýšenie nárokov na platby, ktoré sú pridelené na základe žiadosti poľnohospodára, môžu byť dočasné. Konečná hodnota a počet sa určia najneskôr do 1. apríla roku, ktorý nasleduje po prvom roku uplatňovania režimu jednotnej platby alebo integrácie viazanej podpory, po tom, čo sa vykoná príslušná kontrola podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 73/2009.

2.  Poľnohospodári môžu predložiť žiadosti podľa režimu jednotnej platby, ktoré sú predmetom konečného určenia nárokov, na základe dočasných nárokov alebo v prípade, že členský štát využije možnosť ustanovenú v článkoch 26 a 27 na základe nárokov získaných na základe súkromnozmluvných ustanovení uvedených v daných článkoch.

3.  Žiadateľ k spokojnosti príslušného členského štátu preukáže, že ku dňu predloženia žiadosti o nároky na platbu je poľnohospodárom v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009.

4.  Členský štát sa môže rozhodnúť, že vytvorí minimálnu veľkosť na jedno hospodárstvo vzhľadom na poľnohospodársku výmeru, na ktorú možno požadovať nároky na platbu. Minimálna veľkosť však nesmie byť väčšia, ako sú limity stanovené v súlade s článkom 28 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009.

Minimálna veľkosť sa nestanoví na určenie osobitných nárokov uvedených v článku 60 alebo 65 nariadenia (ES) č. 73/2009 podľa ustanovení článku 28 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Článok 26

Súkromnozmluvné ustanovenie v prípade predaja

1.  V prípade, že sa v kúpno-predajnej zmluve, ktorá sa uzavrie alebo zmení najneskôr do dátumu predloženia žiadosti na pridelenie nárokov na platbu, buď v prvom roku uplatňovania režimu jednotnej platby, alebo v roku integrácie viazanej podpory, ustanovuje, že celé hospodárstvo alebo jeho časť sa v celosti alebo čiastočne predáva spolu s nárokmi na platbu alebo zvýšením hodnoty nárokov na platbu, ktoré sa majú prideliť vzhľadom na hektáre hospodárstva alebo jeho časti, ktorá sa prevádza, môžu členské štáty považovať kúpno-predajnú zmluvu za prevod nárokov na platbu s pôdou.

2.  Predávajúci požiada o pridelenie alebo zvýšenie nárokov na platbu, pričom k svojej žiadosti priloží kópiu kúpno-predajnej zmluvy a uvedie produkčné jednotky a počet hektárov, za ktoré hodlá previesť nároky na platbu.

3.  Členský štát môže kupujúcemu povoliť, aby v zastúpení predávajúceho a s jeho výslovným povolením požiadal o pridelenie nárokov na platbu. V takomto prípade členský štát overí, či predávajúci v deň prevodu spĺňa podmienky oprávnenosti, a najmä podmienku stanovenú v článku 25 ods. 3. Kupujúci požiada o platbu v rámci režimu jednotnej platby, pričom k svojej žiadosti priloží kópiu kúpno-predajnej zmluvy.

4.  Členský štát môže požadovať, aby sa žiadosti kupujúceho a predávajúceho predložili spolu alebo aby druhá žiadosť obsahovala odkaz na prvú.

Článok 27

Súkromnozmluvné ustanovenie v prípade prenájmu

1.  Ustanovenie v zmluve o prenájme týkajúce sa prevodu určitého počtu nárokov, ktorý nie je vyšší ako počet prenajatých hektárov, sa považuje za prenájom nárokov na platbu spolu s pôdou v zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 v prípade, že:

a) poľnohospodár prenajme inému poľnohospodárovi svoje hospodárstvo alebo jeho časť najneskôr v deň určený na predloženie žiadosti v rámci režimu jednotnej platby v prvom roku jeho uplatňovania alebo v roku integrácie viazanej podpory;

b) platnosť zmluvy o prenájme sa skončí až po poslednom dni určenom na predloženie žiadosti v rámci režimu jednotnej platby a

c) poľnohospodár sa rozhodne, že svoje nároky na platbu prenajme poľnohospodárovi, ktorému prenajal hospodárstvo alebo jeho časť.

2.  Prenajímateľ požiada o pridelenie alebo zvýšenie nárokov na platbu, pričom k žiadosti pripojí kópiu zmluvy o prenájme a uvedie počet hektárov, na ktoré hodlá prenajať nároky na platbu.

3.  Nájomca požiada o platbu v rámci režimu jednotnej platby, pričom k svojej žiadosti priloží kópiu zmluvy o prenájme.

4.  Členský štát môže požadovať, aby sa žiadosti prenajímateľa a nájomcu predložili spoločne alebo aby druhá žiadosť obsahovala odkaz na prvú.KAPITOLA 2

Vykonávanie režimu jednotnej platby v nových členských štátoch, ktoré uplatňovali režim jednotnej platby na plochu

Článok 28

Všeobecné ustanovenia

1.  Pokiaľ nie je inak ustanovené v tejto kapitole, toto nariadenie sa uplatňuje na nové členské štáty, ktoré uplatňovali režim jednotnej platby na plochu.

2.  Akýkoľvek odkaz na článok 41 nariadenia (ES) č. 73/2009 v tomto nariadení sa vykladá ako odkaz na článok 57 uvedeného nariadenia.

3.  Na účely článku 57 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 môžu nové členské štáty stanoviť reprezentatívne obdobie, ktoré predchádza prvému roku uplatňovania režimu jednotnej platby.

4.  Akékoľvek odkazy na „referenčné obdobie“ v tomto nariadení sa vykladajú ako odkazy na prvý rok uplatňovania režimu jednotnej platby alebo na referenčné obdobie stanovené v článku 59 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Článok 29

Počiatočné pridelenie nárokov na platbu

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 59 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009, na účely článku 59 ods. 2 uvedeného nariadenia nové členské štáty určia počet oprávnených hektárov stanovených v uvedených odsekoch na základe počtu hektárov, ktoré sa na účel nárokov na platbu nahlásia v prvom roku uplatňovania režimu jednotnej platby.

2.  Odchylne od odseku 1 môžu nové členské štáty určiť počet oprávnených hektárov uvedených v článku 59 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 na základe počtu hektárov, ktoré sa nahlásia v roku pred prvým rokom uplatňovania režimu jednotnej platby.

V prípade, že je počet oprávnených hektárov, ktoré poľnohospodári nahlásia v prvom roku uplatňovania režimu jednotnej platby, nižší ako počet oprávnených hektárov určených v súlade s prvým pododsekom, môže nový členský štát čiastky zodpovedajúce hektárom, ktoré sa nenahlásia, čiastočne alebo úplne prerozdeliť ako dodatok ku každému nároku na platbu, ktorý sa pridelí v prvom roku uplatňovania režimu jednotnej platby. Dodatok sa vypočíta vydelením čiastky súvisiacej s počtom pridelených nárokov na platbu.

3.  V prípade, že členský štát využije možnosť ustanovenú v článku 59 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009, môže od začiatku kalendárneho roku pred prvým rokom uplatňovania režimu jednotnej platby pristúpiť k identifikácii oprávnených poľnohospodárov a k dočasnému určeniu počtu hektárov stanoveného v uvedenom odseku a k predbežnému overovaniu podmienok uvedených v článku 25 ods. 3 tohto nariadenia.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 61 nariadenia (ES) č. 73/2009, hodnota nárokov sa vypočíta vydelením čiastky uvedenej v článku 59 ods. 1 uvedeného nariadenia celkovým počtom nárokov pridelených podľa tohto odseku.

4.  Dočasné nároky sa poľnohospodárovi oznámia aspoň mesiac pred konečným termínom na predkladanie žiadostí stanoveným v súlade s článkom 56 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Na účely výpočtu poľnohospodárskej činnosti vyjadrenej v dobytčích jednotkách (DJ) stanovených v článku 44 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa počet zvierat, ktoré poľnohospodár má v období stanovenom členským štátom, prevedie na DJ podľa konverznej tabuľky ustanovenej v článku 14 ods. 2. Na účely kontroly minimálnej poľnohospodárskej činnosti v nových členských štátoch podľa článku 44 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa uplatňuje článok 14 ods. 4, 5 a 6.KAPITOLA 3

Integrácia viazanej podporyOddiel 1

Integrácia sektora ovocia a zeleniny do režimu jednotnej platby

Článok 30

Všeobecné pravidlá

1.  Na účely stanovenia čiastky a určenia nárokov na platbu v rámci integrácie sektora ovocia a zeleniny do režimu jednotnej platby sa uplatňuje oddiel A prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 73/2009, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 31 tohto nariadenia, a v prípade, ak členský štát využil možnosť ustanovenú v článku 59 nariadenia (ES) č. 1782/2003, ustanovenia v článku 32 tohto nariadenia.

2.  Prípadne sa článok 40 nariadenia (ES) č. 73/2009 uplatňuje na hodnotu všetkých nárokov na platbu existujúcich pred integráciou podpory pre ovocie a zeleninu, ako aj na referenčné čiastky vypočítané na podporu ovocia a zeleniny.

3.  Na účely tohto nariadenia v súvislosti so sektorom ovocia a zeleniny bude prvým rokom uplatňovania režimu jednotnej platby rok stanovenia čiastok a oprávnených hektárov členským štátom, ako je uvedené v oddiele A prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 73/2009, pričom sa bude brať do úvahy nepovinné prechodné obdobie troch rokov uvedené v druhom pododseku bodu 2 uvedeného oddielu.

Článok 31

Osobitné pravidlá

1.  V prípade, ak poľnohospodár do posledného dňa určeného na predloženie žiadosti o stanovenie nárokov na platbu nevlastní nároky na platbu alebo vlastní osobitné nároky, získa nároky na platbu vypočítané v súlade s oddielom A prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 73/2009 pre ovocie a zeleninu.

Prvý pododsek sa uplatňuje aj vtedy, keď si poľnohospodár prenajal nároky na platbu medzi prvým rokom uplatňovania režimu jednotnej platby a rokom integrácie sektora ovocia a zeleniny.

2.  Ak sa nároky na platbu poľnohospodárovi pridelili alebo ich odkúpil alebo dostal do posledného dňa určeného na predloženie žiadosti o stanovenie nárokov na platbu, hodnota a počet jeho nárokov na platbu sa prepočíta takto:

a) počet nárokov na platbu zodpovedá počtu nárokov na platbu, ktoré vlastní, zvýšenému o počet hektárov stanovený v súlade s bodom 3 oddielu A prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 73/2009 pre ovocie a zeleninu, konzumné zemiaky a škôlky;

b) hodnota sa vypočíta tak, že sa súčet hodnoty nárokov na platbu, ktoré vlastní, a referenčnej čiastky vypočítanej podľa bodu 2 oddielu A prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 73/2009 pre ovocie a zeleninu vydelí číslom určeným v súlade s písmenom a) tohto odseku.

Osobitné nároky sa vo výpočte uvedenom v tomto pododseku neberú do úvahy.

3.  Nároky na platbu prenajaté pred dňom určeným na predloženie žiadosti podľa režimu jednotnej platby sa vezmú do úvahy vo výpočte uvedenom v odseku 2. Nároky na platbu prenajaté prostredníctvom zmluvného ustanovenia, ako je uvedené v článku 27, sa však vezmú do úvahy vo výpočte uvedenom v odseku 2 tohto článku iba vtedy, ak sa podmienky prenájmu môžu upraviť.

Článok 32

Regionálne vykonávanie

1.  V prípade, že členské štáty využili možnosť ustanovenú v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, poľnohospodári získajú počet nárokov na platbu, ktorý sa rovná počtu nových oprávnených hektárov, pokiaľ ide o sektor ovocia a zeleniny, konzumných zemiakov a škôlok nahlásených v jednej žiadosti v roku 2008.

Hodnota nárokov na platbu sa vypočíta na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

2.  Odchylne od odseku 1 prvého pododseku môžu členské štáty stanoviť dodatočný počet nárokov na jedného poľnohospodára na základe objektívnych kritérií v súlade s oddielom A prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 73/2009 pre ovocie a zeleninu, konzumné zemiaky a škôlky.Oddiel 2

VínoPododdiel 1

Prevod podporných programov na pomoc odvetviu vinohradníctva a vinárstva do režimu jednotnej platby

Článok 33

Všeobecné pravidlá

1.  Na účely stanovenia čiastky a určenia nárokov na platbu v rámci prevodu podporných programov na pomoc odvetviu vinohradníctva a vinárstva do režimu jednotnej platby sa uplatňuje oddiel C prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 73/2009, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 34 tohto nariadenia, a v prípade, ak členský štát využil možnosť ustanovenú v článku 59 alebo 71f nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo článku 47 alebo 58 nariadenia (ES) č. 73/2009, ustanovenia v článku 35 tohto nariadenia.

2.  Členský štát môže pristúpiť k identifikácii oprávnených poľnohospodárov od 1. januára 2009, pokiaľ ide o pridelenie nárokov na platby vyplývajúcich z prevodu podporných programov na pomoc odvetviu vinohradníctva a vinárstva do režimu jednotnej platby.

3.  Na účely článku 18 tohto nariadenia v súvislosti so sektorom vinohradníctva a vinárstva bude prvým rokom uplatňovania režimu jednotnej platby rok stanovenia čiastok a oprávnených hektárov členským štátom, ako je uvedené v oddiele C prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 73/2009.

Článok 34

Osobitné pravidlá

1.  V prípade, ak poľnohospodár do posledného dňa určeného na predloženie žiadosti o stanovenie nárokov na platbu nevlastní nároky na platbu alebo vlastní iba osobitné nároky, získa nároky na platbu vypočítané v súlade s oddielom C prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 73/2009 pre vinohradníctvo a vinárstvo.

Prvý pododsek sa uplatňuje aj vtedy, keď si poľnohospodár prenajal nároky na platbu medzi prvým rokom uplatňovania režimu jednotnej platby a rokom prevodu podporných programov.

2.  Ak sa nároky na platbu poľnohospodárovi pridelili alebo ich odkúpil alebo dostal do posledného dňa určeného na predloženie žiadosti o stanovenie nárokov na platbu určeného v súlade s týmto nariadením, hodnota a počet jeho nárokov na platbu sa prepočíta takto:

a) počet nárokov na platbu zodpovedá počtu nárokov na platbu, ktoré vlastní, zvýšenému o počet hektárov stanovených v súlade s oddielom C prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 73/2009;

b) hodnota sa vypočíta tak, že sa súčet hodnoty nárokov na platbu, ktoré vlastní, a referenčnej sumy vypočítanej podľa oddielu C prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 73/2009 vydelí číslom určeným v súlade s písmenom a) tohto odseku.

Osobitné nároky sa vo výpočte uvedenom v tomto pododseku neberú do úvahy.

3.  Nároky na platbu prenajaté pred dňom určeným na predloženie žiadosti podľa režimu jednotnej platby stanovené v súlade s týmto nariadením sa vezmú do úvahy vo výpočte uvedenom v odseku 2.

Článok 35

Regionálne vykonávanie

1.  V prípade, že členský štát využil možnosť ustanovenú v článku 59 alebo 71f nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo článku 47 alebo 58 nariadenia (ES) č. 73/2009, získajú poľnohospodári počet nárokov na platbu, ktorý sa rovná počtu nových oprávnených hektárov vinohradov nahlásených v jednej žiadosti v roku 2009.

Hodnota nárokov na platbu sa vypočíta na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty stanoviť počet nárokov na jedného poľnohospodára na základe objektívnych kritérií v súlade s oddielom C prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 73/2009.Pododdiel 2

Vyklčovanie

Článok 36

Regionálny priemer

Na účely určenia hodnoty nárokov na platbu pri uplatňovaní oddielu B prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 73/2009 stanovia členské štáty na vhodnej územnej úrovni regionálny priemer. Určí sa ku dňu, ktorý ustanoví členský štát. Každoročne ho možno revidovať. Vychádza z hodnoty nárokov na platbu, ktoré sa priznajú poľnohospodárom v príslušnej oblasti. Nediferencuje sa podľa sektora produkcie.HLAVA IV

OSOBITNÁ PODPORAKAPITOLA 1

Všeobecné pravidlá

Článok 37

Oprávnenosť na osobitné podporné opatrenia

1.  Členské štáty ustanovia kritériá oprávnenosti na osobitné podporné opatrenia v súlade s rámcom ustanoveným v nariadení (ES) č. 73/2009 a s podmienkami ustanovenými v tejto hlave.

2.  Členské štáty vykonávajú túto hlavu, a najmä odsek 1, v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, aby zabezpečili rovnaký prístup k všetkým poľnohospodárom a aby sa zabránilo narušeniam trhu a hospodárskej súťaže.

Článok 38

Súlad a kumulovanie podpory

1.  Členské štáty zaistia súlad medzi:

a) osobitnými podpornými opatreniami a opatreniami vykonávanými v rámci ostatných nástrojov Spoločenstva;

b) inými osobitnými podpornými opatreniami;

c) osobitnými podpornými opatreniami a opatreniami financovanými zo štátnej pomoci.

Členské štáty predovšetkým zaistia, aby osobitné podporné opatrenia nenarúšali riadne fungovanie opatrení vykonávaných v rámci ostatných podporných nástrojov Spoločenstva alebo opatrení financovaných zo štátnej pomoci.

2.  V prípadoch, keď sa môže poskytnúť osobitné podporné opatrenie aj v rámci opatrenia vykonávaného v rámci ostatných podporných nástrojov Spoločenstva alebo iného osobitného podporného opatrenia, členské štáty zaistia, aby poľnohospodár získal podporu na danú činnosť len v rámci jedného takéhoto opatrenia.

Článok 39

Podmienky pre podporné opatrenia

1.  Osobitnými podpornými opatreniami sa nekompenzujú náklady spojené s dodržiavaním povinných záväzkov, a najmä štatutárnych požiadaviek na riadenie a noriem na dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav ustanovených v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 73/2009 alebo iných požiadaviek uvedených v článku 39 ods. 3 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1698/2005.

2.  Osobitnými podpornými opatreniami sa nesmú financovať dane.

3.  Členské štáty zaistia, aby sa dali osobitné podporné opatrenia, ktoré vykonávajú, overiť a kontrolovať.KAPITOLA 2

Osobitné pravidlá

Článok 40

Osobitné typy hospodárenia, ktoré sú dôležité na ochranu alebo zlepšenie životného prostredia

Členské štáty vymedzia osobitné typy hospodárenia, ktoré sú dôležité na ochranu alebo zlepšenie životného prostredia, na ktoré sa poskytuje ročná dodatočná platba ustanovená v článku 68 ods. 1 písm. a) bode i) nariadenia (ES) č. 73/2009. Týmito osobitnými typmi hospodárenia sa má dosiahnuť nezanedbateľný a merateľný environmentálny prínos.

Článok 41

Zlepšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov

Ročná dodatočná platba na zlepšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov ustanovená v článku 68 ods. 1 písm. a) bode ii) nariadenia (ES) č. 73/2009 môže poľnohospodárom pomôcť najmä:

a) spĺňať podmienky potrebné na vstup do systémov kvality potravín Spoločenstva podľa právnych predpisov uvedených v článku 68 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 a v nariadeniach Komisie (ES) č. 1898/2006 ( 20 ), (ES) č. 1216/2007 ( 21 ), (ES) č. 889/2008 ( 22 ) a (ES) č. 114/2009 ( 23 ) alebo

b) zapojiť sa do súkromných alebo vnútroštátnych certifikačným schém kvality potravín.

Ak sa na účely písmena b) prvého odseku udelia osobitné podporné opatrenia, požiadavky článku 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 ( 24 ) sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 42

Zlepšenie uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh

1.  Ročná dodatočná platba pre poľnohospodárov na zlepšenie uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh ustanovená v článku 68 ods. 1 písm. a) bode iii) nariadenia (ES) č. 73/2009 pomôže poľnohospodárom zlepšiť uvádzanie ich poľnohospodárskych výrobkov na trh tým, že sa zaistí lepšie informovanie o kvalite alebo vlastnostiach výrobkov alebo ich výrobných metódach a/alebo ich propagácia.

2.  Články 4, 5 a 6 a prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 501/2008 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 43

Uplatňovanie prísnejších noriem týkajúcich sa životných podmienok zvierat

1.  Pri stanovovaní podmienok oprávnenosti na osobitnú podporu pre poľnohospodárov, ktorí uplatňujú prísnejšie normy týkajúce sa životných podmienok zvierat ustanovené v článku 68 ods. 1 písm. a) bode iv) nariadenia (ES) č. 73/2009 členské štáty zohľadnia, kde je to vhodné:

a) typ hospodárenia;

b) veľkosť poľnohospodárskeho podniku podľa hustoty a počtu zvierat a pracovnej sily a

c) uplatniteľný systém poľnohospodárskeho riadenia.

2.  Prísnejšie normy týkajúce sa životných podmienok zvierat sú tie, ktoré presahujú minimálne požiadavky ustanovené v uplatniteľných právnych predpisoch Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisoch, najmä v právnych aktoch uvedených v bode C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 73/2009. Tieto postupy môžu zahŕňať zvýšené normy uvedené v článku 27 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1974/2006.

Článok 44

Osobitné poľnohospodárske činnosti, ktoré majú ďalší agroenvironmentálny prínos

1.  Pri stanovovaní podmienok oprávnenosti na osobitnú podporu pre poľnohospodárov vykonávajúcich osobitné poľnohospodárske činnosti, ktoré majú ďalší agroenvironmentálny prínos, ustanovené v článku 68 ods. 1 písm. a) bode v) nariadenia (ES) č. 73/2009, zohľadňujú členské štáty predovšetkým:

a) environmentálne ciele v regióne, v ktorom sa má opatrenie uplatňovať, a

b) akúkoľvek podporu poskytnutú už v rámci ostatných podporných nástrojov Spoločenstva alebo v rámci iných osobitných podporných opatrení alebo opatrení financovaných zo štátnej pomoci.

2.  Článok 27 ods. 2 až 6, ods. 8, ods. 9 a ods. 13, články 48 a 53 nariadenia (ES) č. 1974/2006 sa uplatňujú mutatis mutandis na podporu pre poľnohospodárov vykonávajúcich osobitné poľnohospodárske činnosti, ktoré majú ďalší agroenvironmentálny prínos.

3.  Komisia posúdi súlad navrhnutých osobitných podporných opatrení pre poľnohospodárov vykonávajúcich osobitné poľnohospodárske činnosti, ktoré majú ďalší agroenvironmentálny prínos, ktoré jej oznámia členské štáty, s nariadením (ES) č. 73/2009 a s týmto nariadením.

Ak sa Komisia domnieva, že navrhnuté opatrenia sú v súlade s danými predpismi, schváli tieto opatrenia podľa článku 68 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 73/2009 do štyroch mesiacov od prijatia informácie poskytnutej v súlade s článkom 50 ods. 3 tohto nariadenia.

Ak sa Komisia domnieva, že navrhnuté opatrenia nie sú v súlade s danými predpismi, vyžaduje od členských štátov, aby navrhnuté opatrenia náležite upravili a oznámili jej ich. Ak sa domnieva, že opatrenia boli náležite upravené, opatrenia schváli.

Článok 45

Špecifické nevýhody, ktoré postihujú poľnohospodárov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, hovädzieho a teľacieho mäsa, ovčieho a kozieho mäsa a ryže

1.  Pri stanovovaní podmienok oprávnenosti na osobitnú podporu s cieľom kompenzovať špecifické nevýhody, ktoré postihujú poľnohospodárov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, hovädzieho a teľacieho mäsa, ovčieho a kozieho mäsa a ryže v hospodársky alebo environmentálne citlivých oblastiach, alebo na hospodársky citlivé typy hospodárenia v rovnakých sektoroch podľa článku 68 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009, členské štáty vymedzia hospodársky a/alebo environmentálne citlivé oblasti a/alebo hospodársky citlivé typy hospodárenia oprávnené na podporu so zreteľom najmä na príslušné výrobné štruktúry a podmienky.

2.  Osobitná podpora sa nesmie zakladať na fluktuácii trhových cien ani nesmie zodpovedať systému deficitných platieb.

Článok 46

Oblasti podliehajúce programom reštrukturalizácie a/alebo rozvoja

1.  Podmienkami oprávnenosti na osobitné podporné opatrenia v oblastiach podliehajúcich programom reštrukturalizácie a/alebo rozvoja s cieľom zabezpečiť sa proti opusteniu pôdy a/alebo riešiť špecifické nevýhody pre poľnohospodárov v týchto oblastiach ustanovené v článku 68 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009 sa predovšetkým:

a) určuje, ako sa majú stanoviť individuálne referenčné sumy pre oprávnených poľnohospodárov a

b) stanovujú programy reštrukturalizácie a/alebo rozvoja a/alebo podmienky na ich schválenie.

2.  Ak poľnohospodár, ktorý nevlastní žiadny nárok na platbu, požiada o podporu uvedenú v odseku 1, nemôže získať viac nárokov na platbu, ako je počet hektárov pôdy v jeho držbe (vo vlastníctve alebo prenájme) v danom čase.

Ak poľnohospodár, ktorý vlastní nárok na platbu, požiada o podporu uvedenú v odseku 1, nemôže získať viac nárokov na platbu, ako je počet hektárov pôdy v jeho držbe, pre ktoré nevlastní žiadny nárok na platbu.

Jednotková hodnota každého nároku na platbu, ktorý poľnohospodár už vlastní, sa môže zvýšiť.

Hodnota každého nároku na platbu získaného v súlade s týmto odsekom, okrem tretieho pododseku, sa vypočíta vydelením individuálnej referenčnej sumy, ktorú stanovil členský štát, počtom nárokov uvedených v druhom pododseku.

3.  Zvýšenie sumy na hektár v rámci režimu jednotnej platby na plochu uvedenej v článku 131 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa stanoví vydelením referenčnej sumy poľnohospodára počtom oprávnených hektárov, ktoré nahlasuje v žiadosti o platbu v rámci režimu jednotnej platby na plochu.

4.  Členské štáty zaistia, že sa špecifické nevýhody pre poľnohospodárov, ktorých sa týkajú programy reštrukturalizácie a/alebo rozvoja, na ktoré sa udeľuje osobitná podpora, nekompenzujú podľa žiadneho iného opatrenia týchto programov na ten istý účel.

Článok 47

Poistenie úrody, zvierat a rastlín

1.  Členské štáty ustanovia podmienky pre zmluvy, ktoré majú byť oprávnené na osobitnú podporu prostredníctvom príspevkov na poistné na poistenie úrody, zvierat a rastlín, ako to je uvedené v článku 68 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 73/2009.

2.  V zmluvách sa stanoví:

a) poistenie proti konkrétnym rizikám;

b) konkrétne poistené hospodárske straty a

c) zaplatené poistné vrátane daní.

3.  Zmluvy sa môžu vzťahovať na maximálne na ročnú výrobu. Ak sa podmienky zmluvy týkajú častí dvoch kalendárnych rokov, členské štáty zaistia, aby sa kompenzácia v súvislosti s tou istou zmluvou nevyplatila dvakrát.

4.  Členské štáty prijmú pravidlá, ktoré sa majú použiť na stanovenie výpočtu na zničenie priemernej ročnej produkcie poľnohospodára, v súlade s článkom 70 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009.

5.  Poľnohospodár informuje každý rok členské štáty o čísle svojej poistnej zmluvy a poskytuje kópiu zmluvy a doklad o zaplatení poistného.

Článok 48

Vzájomné fondy pre choroby zvierat a rastlín a environmentálne nehody

1.  Pravidlá vymedzené členskými štátmi v súlade s článkom 71 ods. 9 nariadenia (ES) č. 73/2009 pre vzájomné fondy oprávnené na finančné príspevky pre choroby zvierat a rastlín a environmentálne nehody, ako sú uvedené v článku 68 ods. 1 písm. e) daného nariadenia, obsahujú predovšetkým:

a) podmienky na financovanie vzájomného fondu;

b) ohniská choroby zvierat alebo rastlín alebo environmentálne nehody, prípadne vrátane geografického rozsahu, v dôsledku ktorých možno poľnohospodárom vyplatiť kompenzáciu;

c) kritériá na posúdenie, či daná udalosť môže viesť k právu na vyplatenie kompenzácie poľnohospodárom;

d) metódy na výpočet dodatočných nákladov, ktoré predstavujú hospodárske straty podľa článku 71 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009;

e) výpočet administratívnych nákladov uvedených v článku 71 ods. 6 nariadenia (ES) č. 73/2009;

f) akékoľvek obmedzenia nákladov, ktoré sú oprávnené na finančný príspevok uplatnený podľa článku 71 ods. 7 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009;

g) postup akreditácie daného vzájomného fondu podľa vnútroštátnych právnych predpisov;

h) procesné pravidlá a

i) audity vykonané v súvislosti s overovaním dodržiavania súladu a zúčtovaním, ktorým sa má vzájomný fond podrobiť po akreditácii.

2.  V prípadoch, keď je zdroj finančnej kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť zo vzájomného fondu, komerčným úverom, je jeho minimálne trvanie 1 rok a maximálne trvanie je 5 rokov.

3.  Členské štáty zaistia, že ich spoločenstvá poľnohospodárov sú oboznámené so:

a) všetkými akreditovanými vzájomnými fondmi;

b) podmienkami na vstup do konkrétneho fondu a

c) podmienkami financovania vzájomných fondov.

Článok 49

Finančné ustanovenia pre osobitné podporné opatrenia

1.  Sumy uvedené v článku 69 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

2.  Na účely článku 69 ods. 7 štvrtého pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009 môžu členské štáty do 1. augusta ktoréhokoľvek kalendárneho roku od roku 2010 požiadať o revíziu súm uvedených v odseku 1 tohto článku, ak sa suma vyplývajúca z uplatňovania výpočtu stanoveného v článku 69 ods. 7 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009 na príslušný finančný rok líši viac ako o 20 % od sumy stanovenej v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Akákoľvek revidovaná suma stanovená Komisiou sa uplatňuje od kalendárneho roku nasledujúceho po roku danej žiadosti.HLAVA V

OZNÁMENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAKAPITOLA 1

Oznámenia

Článok 50

Oznamovanie rozhodnutí

1.  V prípade, že členský štát využije možnosť ustanovenú v článkoch 28 ods. 1 a 2, článku 38, článku 41 ods. 2 až 5, článku 45 ods. 1 a 3, článku 46 ods. 1 a 3, článku 47 ods. 1 až 4, článkoch 48, 49, článku 51 ods. 1 a článku 67 nariadenia (ES) č. 73/2009 a článku 11 ods. 2 tohto nariadenia, oznámi Komisii podrobnosti svojho rozhodnutia, zdôvodnenie a objektívne kritériá, na základe ktorých sa rozhodol uplatňovať príslušnú zvolenú možnosť:

a) pokiaľ ide o rozhodnutia uplatňované na rok 2010, do dvoch týždňov od:

i) dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo

ii) dátumu prijatia rozhodnutia, ak je tento dátum neskorší ako nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia, a

b) do 1. augusta 2010 v ostatných prípadoch.

Ak členský štát prijme nové rozhodnutie týkajúce sa využitia možností ustanovených v článku 41 ods. 2 až 5 nariadenia (ES) č. 73/2009, oznámi Komisii podrobnosti prijatého rozhodnutia a zdôvodnenie a objektívne kritériá, na základe ktorých sa rozhodol uplatňovať príslušnú zvolenú možnosť, do dvoch týždňov od dátumu prijatia rozhodnutia.

2.  V prípade, že má členský štát v úmysle ukončiť žiadosť o režim jednotnej platby na plochu v súlade s článkom 122 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009, oznámi Komisii najneskôr do 1. augusta roku pred prvým rokom uplatňovania režimu jednotnej platby podrobnosti o vykonávaní režimu jednotnej platby vrátane možností podľa článku 55 ods. 3, článku 57 ods. 3 až 6, článku 59 ods. 3 a článku 61 uvedeného nariadenia, ako aj cieľové kritériá, na základe ktorých prijal tieto rozhodnutia.

3.  Členské štáty informujú Komisiu o osobitných podporných opatreniach, ktoré zamýšľajú uplatňovať, do 1. augusta roku pred prvým rokom uplatňovania daného opatrenia.

Informácie obsahujú údaje v súlade s časťou A prílohy IV okrem osobitných podporných opatrení na osobitné poľnohospodárske činnosti, ktoré majú ďalší agroenvironmentálny prínos, v prípade ktorých sa informácie poskytujú v súlade s časťou B uvedenej prílohy.

Článok 51

Štatistika a správy

Členské štáty oznámia Komisii nasledujúce informácie elektronickou cestou prostredníctvom formulára, ktorý im sprístupní Komisia:

1. najneskôr do 1. septembra príslušného roku:

a) celkový počet žiadostí predložených v rámci režimu jednotnej platby na prebiehajúci rok spolu s príslušným celkovým počtom nárokov na platbu a celkovým počtom príslušných oprávnených hektárov; tieto údaje sa rozčlenia podľa regiónov v prípade regionálneho vykonávania režimu jednotnej platby. Prvý rok uplatňovania režimu jednotnej platby budú informácie vychádzať z predbežných nárokov na platbu;

b) v prípade uplatňovania opatrení podľa článku 68 nariadenia (ES) č. 73/2009 oznámia členské štáty celkovú výšku podpory požadovanej na prebiehajúci rok pre každé opatrenie, prípadne pre príslušné odvetvia;

2. najneskôr do 1. mája nasledujúceho roka pre prvý rok uplatňovania režimu jednotnej platby rovnaké informácie, ako sú uvedené v bode 1 písm. a), ale založené na konečných nárokoch na platbu;

3. najneskôr do 15. septembra nasledujúceho roku:

a) celkovú hodnotu existujúcich nárokov na platbu aktivovaných alebo neaktivovaných v danom roku a počet hektárov potrebných na aktiváciu. Informácie sa rozčlenia podľa typu nárokov a regiónov v prípade regionálneho vykonávania režimu jednotnej platby;

b) definitívne údaje o celkovom počte žiadostí v rámci režimu jednotnej platby prijatých za predchádzajúci rok a zodpovedajúcu celkovú vyplatenú sumu po prípadnom uplatnení opatrení uvedených v článkoch 7, 9, článku 11 ods. 1 a 2, článkoch 21, 22 a 23 nariadenia (ES) č. 73/2009, ako aj celkovú sumu prostriedkov zostávajúcich v národnej rezerve k 31. decembru predchádzajúceho roka a počet príslušných oprávnených hektárov; tieto údaje sa prípadne rozčlenia podľa regiónov v prípade regionálneho vykonávania režimu jednotnej platby;

c) pokiaľ ide o článok 68 nariadenia (ES) č. 73/2009 na predchádzajúci rok, celkový počet príjemcov a výšku platieb, ktorá bola vyplatená na každé opatrenie a prípadne pre každé príslušné odvetvie, a

d) ročnú správu o vykonávaní článku 71 nariadenia (ES) č. 73/2009, ktorú majú členské štáty poslať Komisii a ktorá má obsahovať informácie uvedené v prílohe V k tomuto nariadeniu;

4. najneskôr do 1. októbra 2012 správu o osobitných podporných opatreniach vykonaných v rokoch 2009, 2010 a 2011, vplyv týchto opatrení na ich ciele a akékoľvek problémy, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní.KAPITOLA 2

Záverečné ustanovenia

Článok 52

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 795/2004 a (ES) č. 639/2009 sa zrušujú.

Naďalej sa však uplatňujú v súvislosti so žiadosťami o podporu týkajúcimi sa prémiových období, ktoré sa začali pred 1. januárom 2010.

Článok 53

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010 okrem článku 11 ods. 2 a článku 50 ods. 1 písm. a), ktoré sa uplatňujú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Zoznam plodín na ornej pôde uvedených v článku 2 písm. c)Číselný kód

KN a opis

I.  OBILNINY

1001 10 00

Pšenica tvrdá

1001 90

Ostatná pšenica a súraž okrem pšenice tvrdej

1002 00 00

Raž

1003 00

Jačmeň

1004 00 00

Ovos

1005

Kukurica

1007 00

Cirok

1008

Pohánka, proso a lesknica kanárska; ostatné obilniny

0709 90 60

Kukurica cukrová

II.  OLEJNINY

1201 00

Sójové bôby

ex12 05 00

Repkové semená

ex120600 10

Slnečnicové semená

III.  BIELKOVINOVÉ PLODINY

0713 10

Hrach

0713 50

Konský bôb

ex120929 50

Vlčí bôb

IV.  ĽAN

ex12 04 00

Ľanové semená (Linum usitatissimum L.)

ex530110 00

Ľan, surový alebo máčaný, pestovaný na vlákno (Linum usitatissimum L.)

V.  KONOPE

ex530210 00

Konope, surové alebo máčané, pestované na vlákno (Cannabis sativa L.)
PRÍLOHA II

Dátumy uvedené v článku 11 ods. 1Členský štát a regióny

Dátum

Španielsko: Castilla-la-Mancha

1. jún

Španielsko: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, la Rioja, Comunidad Valenciana

1. júl

Španielsko: Andalucía

1. september

Španielsko: Extremadura

15. september

Španielsko: Navarra

15. august

Francúzsko: Aquitaine, Midi-Pyrénées a Languedoc-Roussillon

1. júl

Francúzsko: Alsace, Auvergne, Burgundy, Brittany, Centre, Champagne-Ardenne, Corsica, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Lower Normandy, Upper Normandy, Loire Region (okrem departmánov Loire-Atlantique a Vendée), Picardy, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur a Rhône-Alpes

15. júl

Francúzsko: departmány Loire-Atlantique a Vendée

15. október

Rakúsko

30. jún
PRÍLOHA III

Sumy uvedené v článku 49 ods. 1, vypočítané podľa článku 69 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009(v miliónoch EUR)

Belgicko

8,6

▼M3

Dánsko

23,25

▼B

Nemecko

42,6

Írsko

23,9

Grécko

74,3

Španielsko

144,4

Francúzsko

97,4

Taliansko

144,9

Luxembursko

0,8

Malta

0,1

Holandsko

31,7

Rakúsko

11,9

Portugalsko

21,7

▼M3

Fínsko

6,19

Slovinsko

3,52

▼B

Švédsko

13,9

Spojené kráľovstvo

42,8
PRÍLOHA IV

Obsah informácií, ktoré sa majú podľa článku 50 ods. 3 predkladať Komisii

ČASŤ A

V prípade všetkých osobitných opatrení okrem opatrení na osobitné poľnohospodárske činnosti, ktoré majú ďalší agroenvironmentálny prínos, informácie obsahujú:

a) názov každého opatrenia s odkazom na príslušné ustanovenia článku 68 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009;

b) opis každého opatrenia s uvedením minimálne:

i) príslušných sektorov;

ii) trvania opatrenia;

iii) cieľov opatrenia;

iv) uplatniteľných podmienok oprávnenosti;

v) indikatívnej úrovne podpory na opatrenie;

vi) celkovej sumy stanovenej na opatrenie;

vii) informácií potrebných na stanovenie príslušných rozpočtových stropov a

viii) zdroja finančných prostriedkov na dané opatrenie;

c) akékoľvek existujúce opatrenia uplatnené v rámci iných režimov pomoci Spoločenstva alebo v rámci opatrení financovaných zo štátnej pomoci v rovnakej oblasti alebo sektore, ako je osobitné podporné opatrenie, a prípadne vymedzenie rozdielu medzi nimi;

d) ak je to vhodné, opis:

i) osobitných typov hospodárenia, ktoré sú dôležité na ochranu alebo zlepšenie životného prostredia uvedených v článku 68 ods. 1 písm. a) bode i) nariadenia (ES) č. 73/2009;

ii) prísnejších noriem týkajúcich sa životných podmienok zvierat uvedených v článku 68 ods. 1 písm. a) bode iv) nariadenia (ES) č. 73/2009;

iii) hospodársky alebo environmentálne citlivých oblastí a/alebo hospodársky citlivých typov hospodárenia uvedených v článku 68 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009, ako aj súčasné úrovne výroby uvedené v článku 68 ods. 3 daného nariadenia;

iv) programov reštrukturalizácie a/alebo rozvoja uvedených v článku 68 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009.

ČASŤ B

V prípade opatrení na osobitné poľnohospodárske činnosti, ktoré majú ďalší agroenvironmentálny prínos, informácie obsahujú:

a) názov opatrenia;

b) geografickú oblasť, na ktorú sa opatrenie vzťahuje;

c) opis navrhnutého opatrenia a očakávaný vplyv na životné prostredie v súvislosti s environmentálnymi potrebami a prioritami, ako aj osobitné overiteľné ciele;

d) odôvodnenie pre intervenciu, rozsah a činnosti, ukazovatele, kvantifikované ciele a prípadne príjemcov;

e) kritériá a administratívne pravidlá, aby sa zaistilo, že činnosti nie sú podporované inými režimami pomoci Spoločenstva;

f) dôkaz podľa článku 48 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1974/2006, ktorý umožňuje Komisii skontrolovať dôslednosť a vierohodnosť výpočtov;

g) podrobný opis vykonávania minimálnych požiadaviek na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iných relevantných povinných požiadaviek uvedených v bode 5.3.2.1 časti A prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1974/2006 na vnútroštátnej úrovni;

h) opis metodiky a agronomických predpokladov a parametrov [vrátane opisu východiskových požiadaviek uvedených v článku 39 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktoré sú relevantné pre každý konkrétny druh záväzku] používaných ako referenčný bod pre výpočty odôvodňujúce: a) dodatočné náklady a b) ušlé príjmy vyplývajúce z prijatého záväzku. Ak je to relevantné, touto metodikou sa zohľadní pomoc poskytnutá na základe nariadenia (ES) č. 73/2009, ak je to vhodné, metóda prepočítavania používaná pre iné jednotky v súlade s článkom 27 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1974/2006;

i) sumy podpory;

j) ak je to vhodné, informácie uvedené v piatej a šiestej zarážke bodu 5.3.2.1.4 časti A prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1974/2006.
PRÍLOHA V

Obsah informácií, ktoré sa majú zahrnúť do výročnej správy o vzájomných fondoch, ako sa uvádza v článku 51 ods. 3 písm. d)

Tieto informácie zahŕňajú:

a) zoznam akreditovaných vzájomných fondov a počet pridružených poľnohospodárov na fond;

b) ak je to vhodné, administratívne náklady vynaložené na zriadenie nových vzájomných fondov;

c) zdroj financovania podľa článku 69 ods. 6 písm. a) alebo písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009, a ak je to vhodné, sumu uplatnenej lineárnej redukcie, ako aj príslušné platby;

d) typy kompenzovaných hospodárskych strát podľa akreditovaných fondov a podľa príčiny, ako sa to uvádza v článku 71 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009;

e) pri každom akreditovanom fonde počet poľnohospodárov, ktorí získali kompenzáciu, podľa typu hospodárskych strát a podľa príčiny, ako sa to uvádza v článku 71 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009;

f) náklady na každý akreditovaný fond podľa typu hospodárskej straty;

g) percentuálny podiel a sumu vyplatenú každým fondom na finančný príspevok uvedený v článku 71 ods. 7 nariadenia (ES) č. 73/2009 a

h) akúkoľvek skúsenosť nadobudnutú pri vykonávaní osobitného podporného opatrenia o vzájomných fondoch.( 1 ) Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 1.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 17.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 147, 6.6.2008, s. 3.

( 7 ) Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 85.

( 8 ) Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

( 9 ) Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

( 10 ) Ú. v. ES L 38, 12.2.2000, s. 1.

( 11 ) Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

( 12 ) Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

( 13 ) Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

( 14 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 15 ) Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

( 16 ) Pozri stranu 65 tohto úradného vestníka.

( 17 ) Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1.

( 18 ) Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.

( 19 ) Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

( 20 ) Ú. v. EÚ L 369, 23.12.2006, s. 1.

( 21 ) Ú. v. EÚ L 275, 19.10.2007, s. 3.

( 22 ) Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1.

( 23 ) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2009, s. 26.

( 24 ) Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15.