2009R1060 — SK — 23.05.2014 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1060/2009

zo 16. septembra 2009

o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 302, 17.11.2009, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2011 z 11. mája 2011,

  L 145

30

31.5.2011

 M2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ Text s významom pre EHP z 8. júna 2011

  L 174

1

1.7.2011

►M3

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013,

  L 146

1

31.5.2013

►M4

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014,

  L 153

1

22.5.2014


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 350, 29.12.2009, s. 59  (1060/2009)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1060/2009

zo 16. septembra 2009

o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky ( 2 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 3 ),

keďže:

(1)

Ratingové agentúry zohrávajú významnú úlohu na globálnych trhoch s cennými papiermi a bankových trhoch, lebo ich úverové ratingy používajú investori, vypožičiavatelia a vlády v rámci prijímania informovaných investičných a finančných rozhodnutí. Úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, poisťovacie podniky, zaisťovne, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia môžu tieto úverové ratingy používať ako referenciu na výpočet svojich kapitálových požiadaviek na účely platobnej schopnosti alebo na výpočet rizík svojej investičnej činnosti. Úverové ratingy majú následne výrazný vplyv na fungovanie trhov a na presvedčenie a dôveru investorov a spotrebiteľov. Preto je dôležité, aby sa ratingové činnosti vykonávali v súlade so zásadami integrity, transparentnosti, zodpovednosti a dobrého riadenia s cieľom zabezpečiť, aby boli výsledné úverové ratingy používané v Spoločenstve nestranné, objektívne a primeranej kvality.

(2)

V súčasnosti má väčšina ratingových agentúr svoje ústredie mimo Spoločenstva. Väčšina členských štátov nereguluje činnosti ratingových agentúr ani podmienky vydávania úverových ratingov. Napriek ich veľkému významu pre fungovanie finančných trhov podliehajú ratingové agentúry právnym predpisom Spoločenstva len v obmedzených oblastiach, menovite smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom ( 4 ). Okrem toho sa na ratingové agentúry vzťahuje aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií ( 5 ) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií ( 6 ). Preto je dôležité ustanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia, že všetky úverové ratingy, ktoré vydávajú ratingové agentúry zaregistrované v Spoločenstve, sú primerane kvalitné a vydávané ratingovými agentúrami podľa prísnych požiadaviek. Komisia bude pokračovať v spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi, aby zabezpečila konvergenciu pravidiel, ktoré sa uplatňujú na ratingové agentúry. Malo by byť možné vyňať určité centrálne banky, ktoré vydávajú úverové ratingy, z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia za predpokladu, že spĺňajú príslušné uplatniteľné podmienky, ktoré zabezpečujú nestrannosť a integritu ich ratingových činností a ktoré sú rovnako prísne ako požiadavky stanovené v tomto nariadení.

(3)

Toto nariadenie by nemalo vytvárať všeobecnú povinnosť, aby finančné nástroje alebo finančné záväzky podliehali ratingom podľa tohto nariadenia. Najmä by nemalo zaväzovať podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) definované v smernici Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) ( 7 ) alebo inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia ( 8 ), aby investovali iba do finančných nástrojov, ktoré majú rating podľa tohto nariadenia.

(4)

Toto nariadenie by v žiadnom prípade nemali vytvárať všeobecnú povinnosť pre finančné inštitúcie alebo investorov, aby investovali len do cenných papierov, ktorých prospekt bol zverejnený podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ( 9 ) a nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy ( 10 ) a ktoré podliehajú ratingom podľa tohto nariadenia. Toto nariadenie by okrem toho nemalo vyžadovať od emitentov alebo ponúkajúcich alebo osôb žiadajúcich o povolenie na obchodovanie na regulovanom trhu, aby získali úverové ratingy pre cenné papiere, ktoré podliehajú povinnosti zverejniť prospekt podľa smernice 2003/71/ES a nariadenia (ES) č. 809/2004.

(5)

Akýkoľvek prospekt zverejňovaný podľa smernice 2003/71/ES a nariadenia (ES) č. 809/2004 by mal obsahovať zreteľné a neprehliadnuteľné informácie o tom, či úverový rating pre príslušné cenné papiere vydala ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením. Žiadne z ustanovení tohto nariadenia by však nemalo brániť osobám zodpovedným za zverejňovanie prospektu podľa smernice 2003/71/ES a nariadenia (ES) č. 809/2004 v tom, aby do prospektu zahrnuli vecné informácie vrátane úverových ratingov vydaných v tretích krajinách a súvisiacich informácií.

(6)

Ratingové agentúry by mali vydávať úverové ratingy a vykonávať ratingové činnosti; ratingové agentúry by tiež mali mať možnosť na profesionálnom základe vykonávať doplnkové činnosti. Vykonávanie doplnkových činností by nemalo ohroziť nestrannosť a integritu ratingových činností ratingových agentúr.

(7)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami zaregistrovanými v Spoločenstve. Hlavným cieľom tohto nariadenia je chrániť stabilitu finančných trhov a investorov. Úverové bodovanie, systémy úverového bodovania a podobné hodnotenia týkajúce sa povinností spotrebiteľa a obchodných alebo odvetvových vzťahov by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(8)

Ratingové agentúry by na dobrovoľnom základe mali uplatňovať Kódex základov správania pre ratingové agentúry, ktorý vydala Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (kódex IOSCO). V roku 2006 Komisia v oznámení o ratingových agentúrach ( 11 ) vyzvala Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR), zriadený rozhodnutím Komisie 2009/77/ES ( 12 ), aby monitoroval dodržiavanie kódexu IOSCO a každoročne o tom podával správu Komisii.

(9)

Európska rada 13. a 14. marca 2008 schválila súbor záverov, ktoré reagujú na hlavné slabiny zistené vo finančnom systéme. Jedným z cieľov bolo zlepšiť fungovanie trhov a stimulačných štruktúr vrátane úlohy ratingových agentúr.

(10)

Usudzuje sa, že ratingové agentúry na jednej strane vo svojich úverových ratingoch nezareagovali dostatočne včas na zhoršujúce sa trhové podmienky a na druhej strane neupravili dostatočne včas svoje úverové ratingy po prehĺbení krízy na trhu. Toto zlyhanie môžu najlepšie napraviť opatrenia vzťahujúce sa na konflikty záujmov, kvalitu úverových ratingov, transparentnosť ratingových agentúr, ich vnútorné riadenie a dohľad nad činnosťami ratingových agentúr. Používatelia úverových ratingov by sa nemali slepo spoliehať na úverové ratingy, ale by mali maximálne starostlivo vykonávať vlastnú analýzu, a ak sa spoliehajú na tieto úverové ratingy, vždy postupovať s primeranou náležitou odbornou starostlivosťou (due diligence).

(11)

Je potrebné ustanoviť spoločný rámec na zlepšenie kvality úverových ratingov, najmä kvality úverových ratingov, ktoré používajú príslušné finančné inštitúcie a osoby podliehajúce harmonizovaným pravidlám Spoločenstva. V prípade neexistencie takéhoto spoločného rámca existuje riziko, že členské štáty budú na vnútroštátnej úrovni prijímať odchylné opatrenia, čo by malo priame negatívne dôsledky a vytváralo prekážky pre riadne fungovanie vnútorného trhu, keďže ratingové agentúry vydávajúce úverové ratingy pre finančné inštitúcie v Spoločenstve, by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym pravidlám. Okrem toho by odchylné požiadavky na kvalitu úverových ratingov mohli viesť k rôznym úrovniam ochrany investorov a spotrebiteľov. Používatelia by mali mať aj možnosť porovnať úverové ratingy vydávané v Spoločenstve s úverovými ratingmi, ktoré sa vydávajú na medzinárodnej úrovni.

(12)

Toto nariadenie by nemalo ovplyvňovať používanie úverových ratingov inými osobami ako tými, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.

(13)

Je žiaduce ustanoviť, aby sa úverové ratingy vydávané v tretích krajinách mohli používať na regulačné účely v Spoločenstve za predpokladu, že spĺňajú požiadavky, ktoré sú rovnako prísne ako požiadavky stanovené v tomto nariadení. Týmto nariadením sa zavádza režim potvrdzovania, ktorý umožní ratingovým agentúram so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaným v súlade s jeho ustanoveniami potvrdzovať úverové ratingy vydávané v tretích krajinách. Pri potvrdzovaní úverových ratingov vydávaných v tretích krajinách by ratingové agentúry mali stanoviť a priebežne monitorovať, či ratingové činnosti, ktorých výsledkom je vydanie takéhoto úverového ratingu, spĺňajú požiadavky na vydávanie úverových ratingov, ktoré sú rovnako prísne a ktoré vedú k dosiahnutiu rovnakého cieľa a praktických účinkov ako požiadavky ustanovené v tomto nariadení.

(14)

S cieľom reagovať na obavy, že neexistencia sídla v Spoločenstve by mohla byť vážnou prekážkou účinného dohľadu v najlepšom záujme finančných trhov v Spoločenstve, by sa takýto režim potvrdzovania mal zaviesť pre ratingové agentúry, ktoré sú prepojené alebo úzko spolupracujú s ratingovými agentúrami sídliacimi v Spoločenstve. Môže však byť potrebné, aby sa požiadavka fyzickej prítomnosti v Spoločenstve v niektorých prípadoch upravila, najmä v súvislosti s menšími ratingovými agentúrami z tretích krajín, ktoré nemajú zastúpenie ani pobočku v Spoločenstve. V prípade menších ratingových agentúr by sa preto mal zaviesť osobitný režim certifikácie za predpokladu, že tieto agentúry nie sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov v jednom alebo viacerých členských štátoch.

(15)

Certifikácia by sa mala umožniť po tom, ako Komisia stanoví, či je právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny rovnocenný s požiadavkami tohto nariadenia. Stanovený mechanizmus zisťovania rovnocennosti by nemal automaticky poskytovať prístup do Spoločenstva, ale kvalifikovaným ratingovým agentúram z tretích krajín by mal umožňovať, aby boli posudzované na základe každého jednotlivého prípadu a aby sa im poskytla výnimka z niektorých organizačných požiadaviek na ratingové agentúry pôsobiace v Spoločenstve, a to aj požiadavky fyzickej prítomnosti v Spoločenstve.

(16)

V nariadení by sa mala tiež ustanoviť požiadavka, aby ratingová agentúra tretej krajiny spĺňala kritériá, ktoré sú všeobecnými predpokladmi integrity ratingových činností, ktoré táto ratingová agentúra vykonáva, a to s cieľom predchádzať zasahovaniu do obsahu úverových ratingov zo strany príslušných orgánov a ďalších verejných orgánov tejto tretej krajiny a umožňovať primeranú politiku v oblasti konfliktov záujmov, rotáciu ratingových analytikov a pravidelné a priebežné zverejňovanie informácií.

(17)

Ďalším dôležitým predpokladom pre fungujúci režim potvrdzovania a systém zisťovania rovnocennosti je existencia riadnych dohovorov o spolupráci medzi príslušnými orgánmi domovských členských štátov a príslušnými orgánmi zodpovednými za ratingové agentúry tretích krajín.

(18)

Ratingová agentúra, ktorá potvrdila úverové ratingy vydané v tretej krajine, by mala byť plne a bezpodmienečne zodpovedná za tieto potvrdené úverové ratingy a za splnenie príslušných podmienok uvedených v tomto nariadení.

(19)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na úverové ratingy, ktoré ratingová agentúra vydáva na základe individuálnej objednávky a poskytuje výlučne osobe, ktorá si ich objednala, a ktoré nie sú určené na zverejnenie alebo distribúciu na základe predplatného.

(20)

Investičný prieskum, investičné odporúčania a iné stanoviská týkajúce sa hodnoty alebo ceny finančného nástroja alebo finančného záväzku by sa nemali považovať za úverové ratingy.

(21)

Nevyžiadaný úverový rating, konkrétne úverový rating, ktorého vydanie nie je iniciované na žiadosť emitenta alebo hodnoteného subjektu by sa mal jasne identifikovať ako nevyžiadaný a vhodným spôsobom by sa mal odlíšiť od vyžiadaných úverových ratingov.

(22)

Na to, aby sa ratingové agentúry vyhýbali prípadným konfliktom záujmu, sústreďujú sa v rámci svojej odbornej činnosti na vydávanie úverových ratingov. Ratingová agentúra by nemala mať dovolené poskytovať konzultačné alebo poradenské služby. Ratingová agentúra by najmä nemala robiť návrhy alebo vydávať odporúčania, pokiaľ ide o návrh štruktúrovaného finančného nástroja. Ratingové agentúry by však mali mať možnosť poskytovať doplnkové služby tam, kde nevznikajú možné konflikty záujmov s vydávaním úverových ratingov.

(23)

Ratingové agentúry by mali používať ratingové metodiky, ktoré sú prísne, systematické a kontinuálne a ktoré podliehajú validácii aj na základe primeraných historických skúseností a spätného testovania. Táto požiadavka by však v žiadnom prípade nemala poskytovať príslušným orgánom a členským štátom dôvody na to, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík. Podobne požiadavka, aby ratingové agentúry revidovali úverové ratingy minimálne raz ročne, by nemala zbaviť ratingové agentúry povinnosti nepretržite úverové ratingy monitorovať a podľa potreby ich revidovať. Tieto požiadavky by sa nemali uplatňovať takým spôsobom, aby bránili vstupu nových ratingových agentúr na trh.

(24)

S cieľom vyhýbať sa ratingovým kompromisom by úverové ratingy mali byť dobre podložené a riadne odôvodnené.

(25)

Ratingové agentúry by mali zverejňovať informácie o metodikách, modeloch a kľúčových ratingových východiskách, ktoré používajú vo svojich ratingových činnostiach. Úroveň podrobnosti zverejňovania informácií týkajúcich sa modelov by mala byť taká, aby poskytovala primerané informácie používateľom úverových ratingov na účely vykonávania ich vlastnej hĺbkovej analýzy pri posudzovaní, či sa na tieto úverové ratingy majú alebo nemajú spoliehať. Zverejňovanie informácií týkajúcich sa modelov by však malo byť také, aby neodhaľovalo citlivé obchodné informácie alebo aby závažným spôsobom nebránilo inovácii.

(26)

Ratingové agentúry by si mali vytvoriť vhodné vnútorné opatrenia a postupy pre zamestnancov a iné osoby zapojené do procesu udeľovania úverového ratingu, aby zabránili konfliktu záujmov, identifikovali, eliminovali alebo riadili a zverejňovali všetky konflikty záujmov a v každom momente zabezpečovali kvalitu, integritu a dôslednosť procesu udeľovania a revidovania úverového ratingu. Medzi takéto opatrenia a postupy by mal patriť najmä mechanizmus vnútornej kontroly a funkcia dodržiavania súladu.

(27)

Ratingové agentúry by sa mali vyhýbať situáciám, v ktorých dochádza ku konfliktom záujmov, a tieto konflikty, keď sú nevyhnutné, primerane riadiť, aby sa zabezpečila ich nestrannosť. Ratingové agentúry by mali včas zverejňovať konflikty záujmov. Mali by viesť aj evidenciu všetkých vážnych hrozieb pre nestrannosť ratingovej agentúry a jej zamestnancov a iných osôb zapojených do procesu udeľovania úverového ratingu, ako aj ochranných opatrení uplatňovaných na zmiernenie týchto hrozieb.

(28)

Ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr by mala vykonávať opatrenia na zabezpečenie riadnej správy a riadenia spoločnosti. Ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr by pri určovaní opatrení na zabezpečenie riadnej správy a riadenia spoločnosti mala zohľadňovať potrebu zabezpečiť, aby ňou vydávané ratingy boli nestranné, objektívne a mali primeranú kvalitu.

(29)

V snahe zabezpečiť nestrannosť procesu udeľovania úverového ratingu od obchodných záujmov ratingovej agentúry ako obchodnej spoločnosti by ratingové agentúry mali zabezpečiť, aby aspoň jedna tretina členov, ale najmenej dvaja členovia správnej alebo dozornej rady boli nezávislí spôsobom zhodným s bodom 13 v oddiele III odporúčania Komisie 2005/162/ES z 15. februára 2005 o úlohe riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností s nevýkonnými alebo dozornými oprávneniami a o výboroch vrcholového (dozorného) orgánu ( 13 ). Okrem toho je potrebné, aby väčšina vrcholového manažmentu vrátane všetkých nestranných členov správnej alebo dozornej rady mala dostatočné znalosti a skúsenosti z príslušných oblastí finančných služieb. Pracovník pre dodržiavanie súladu by mal podávať pravidelné správy o plnení svojich povinností vrcholovému manažmentu a nezávislým členom správnej alebo dozornej rady.

(30)

V snahe predísť konfliktom záujmov by odmeňovanie nestranných členov správnej alebo dozornej rady nemalo závisieť od hospodárskych výsledkov ratingovej agentúry.

(31)

Ratingová agentúra by mala na svoje úverové ratingové činnosti prideliť dostatočný počet zamestnancov s primeranými vedomosťami a skúsenosťami. Konkrétne by ratingová agentúra mala zabezpečiť, aby sa na vydávanie, monitorovanie a aktualizáciu úverových ratingov pridelili dostatočné ľudské a finančné zdroje.

(32)

S cieľom zohľadniť osobitné podmienky ratingových agentúr, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, by príslušné orgány v prípade, že sú tieto ratingové agentúry schopné preukázať, že spĺňajú osobitné podmienky, mali mať možnosť oslobodiť takéto ratingové agentúry od niektorých povinností ustanovených v tomto nariadení v súvislosti s úlohou nezávislých členov rady, funkciou dodržiavania súladu a rotačným mechanizmom. Príslušné orgány by predovšetkým mali preskúmať, či veľkosť ratingovej agentúry bola určená takým spôsobom, aby sa ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr vyhla dodržiavaniu požiadaviek uvedených v tomto nariadení. Uplatňovanie tejto výnimky zo strany príslušných orgánov členských štátov by sa malo uskutočňovať takým spôsobom, aby sa zabránilo riziku fragmentácie vnútorného trhu a aby sa zaručilo jednotné uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva.

(33)

Dlhodobé vzťahy s tými istými hodnotenými subjektmi alebo ich spriaznenými tretími stranami by mohli narušiť nestrannosť ratingových analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy. Preto by títo analytici a tieto osoby mali podliehať vhodnému mechanizmu rotácie, ktorým by sa zabezpečovala postupná zmena v analytických tímoch a ratingových výboroch.

(34)

Ratingové agentúry by mali zabezpečiť, aby sa metodiky, modely a kľúčové ratingové predpoklady, ako sú matematické alebo korelačné predpoklady, používané na určovanie ratingu riadne udržiavali, aktualizovali a pravidelne komplexne revidovali a aby sa ich popisy zverejňovali tak, aby bola možná komplexná revízia. V prípadoch, keď nedostatok spoľahlivých údajov alebo zložitosť štruktúry nového typu finančného nástroja, najmä štruktúrovaných finančných nástrojov, nastoľuje vážne otázky, či môže ratingová agentúra vypracovať dôveryhodný úverový rating, by ratingová agentúra nemala vydať úverový rating alebo stiahnuť existujúci úverový rating. Zmeny v kvalite dostupných informácií, na základe ktorých sa monitoruje existujúci úverový rating, by sa mali uverejniť spolu s touto revíziou a prípadne s vykonanou úpravou úverového ratingu.

(35)

Na zabezpečenie kvality úverových ratingov by mala ratingová agentúra prijímať opatrenia, aby informácie, ktoré používa na prideľovanie úverového ratingu, boli spoľahlivé. Na tento účel môže ratingová agentúra okrem iného predpokladať, že sa môže spoľahnúť na nezávisle auditované finančné výkazy a zverejnené údaje, overenie renomovanými zložkami tretích strán, preskúmanie náhodne vybraných prijatých informácií ratingovou agentúrou, alebo na zmluvné ustanovenia jasne určujúce zodpovednosť za hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany, ak sú informácie poskytnuté podľa zmluvy vedome významne nesprávne alebo zavádzajúce, alebo ak hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany nekonajú s primeranou náležitou odbornou starostlivosťou (due diligence), pokiaľ ide o presnosť informácií podľa definície v zmluvných podmienkach.

(36)

Týmto nariadením nie je dotknutá povinnosť ratingových agentúr chrániť právo na súkromie fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( 14 ).

(37)

Je potrebné, aby ratingové agentúry vytvorili riadne postupy pre pravidelné revízie metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov, ktoré používa ratingová agentúra, aby náležite odzrkadľovali meniace sa podmienky na trhoch s podkladovými aktívami. S cieľom zabezpečiť transparentnosť by sa všetky zásadné úpravy metodík a praktík, postupov a procesov ratingových agentúr mali zverejňovať pred ich nadobudnutím účinnosti, pokiaľ si extrémne trhové podmienky nevyžiadajú okamžitú zmenu úverového ratingu.

(38)

Ratingová agentúra by mala uvádzať upozornenie na akékoľvek príslušné riziko vrátane analýzy citlivosti príslušných predpokladov. V tejto analýze by sa malo vysvetliť, ako môžu rôzne smery trhového vývoja, na základe ktorých sa posúvajú parametre zabudované v modeli, ovplyvniť zmeny úverových ratingov (napríklad volatilita). Ratingová agentúra by mala zabezpečiť, aby boli informácie o historických štandardných mierach jej ratingových kategórií overiteľné a merateľné a aby poskytovali dostatočný základ pre záujemcov na pochopenie historického dodržiavania každej ratingovej kategórie a či a ako sa ratingové kategórie menili. Ak povaha úverového ratingu alebo iné okolnosti spôsobia, že historická štandardná miera je nevhodná, štatisticky neplatná alebo inak môže zavádzať používateľov úverového ratingu, ratingová agentúra by mala poskytnúť vhodné vysvetlenie. Tieto informácie by mali byť podľa možnosti porovnateľné so všetkými existujúcimi odvetvovými vzormi, aby pomohli investorom porovnať výkonnosť ratingových agentúr.

(39)

S cieľom posilniť transparentnosť úverových ratingov a prispieť k ochrane investorov by CESR mal viesť centrálny register, v ktorom by sa mali uchovávať informácie o výkonoch ratingových agentúr v minulosti a informácie o úverových ratingoch vydaných v minulosti. Ratingové agentúry by mali do tohto registra poskytovať informácie v štandardizovanej forme. CESR by mal tieto informácie sprístupňovať verejnosti a mal by každoročne uverejňovať zhrnutie obsahujúce informácie o hlavných udalostiach.

(40)

Za určitých okolností môžu mať štruktúrované finančné nástroje účinky, ktoré sa odlišujú od tradičných korporátnych dlhových nástrojov. Pre investorov môže byť zavádzajúce uplatňovať rovnaké ratingové kategórie na oba druhy nástrojov bez ďalšieho vysvetlenia. Ratingové agentúry majú zohrávať významnú úlohu v zvyšovaní informovanosti používateľov úverových ratingov o špecifikách štruktúrovaných finančných produktov vo vzťahu k tradičným. Ratingové agentúry by preto mali jasne odlišovať ratingové kategórie používané pri ratingu štruktúrovaných finančných nástrojov na jednej strane od ratingových kategórií používaných v prípade iných finančných nástrojov alebo finančných záväzkov na druhej strane tým, že k ratingovej kategórii pridajú zodpovedajúci symbol.

(41)

Ratingové agentúry by mali prijímať opatrenia, aby sa nedostali do situácií, v ktorých emitenti vyžadujú predbežné ratingové hodnotenie daného štruktúrovaného finančného nástroja od viacerých ratingových agentúr, aby našli tú, ktorá pre navrhovanú štruktúru ponúka najlepší rating. Aj emitenti by sa mali vyhýbať používaniu takýchto postupov.

(42)

Ratingová agentúra by mala viesť evidenciu metodiky pre úverové ratingy a pravidelne aktualizovať jej zmeny, ako aj evidenciu podstatných prvkov dialógu medzi ratingovým analytikom a hodnoteným subjektom alebo jeho spriaznenými tretími stranami.

(43)

V snahe zabezpečiť vysokú úroveň dôvery investorov a spotrebiteľov vo vnútorný trh by ratingové agentúry, ktoré vydávajú úverové ratingy v Spoločenstve, mali podliehať registrácii. Takáto registrácia je hlavným predpokladom na to, aby ratingové agentúry vydávali úverové ratingy určené na použitie na regulačné účely v Spoločenstve. Preto je potrebné ustanoviť harmonizované podmienky a postupy na udeľovanie, pozastavovanie a odobratie tejto registrácie.

(44)

Týmto nariadením by sa nemal nahradiť ustanovený proces uznávania externých ratingových agentúr (External Credit Assessment Institutions – ECAI) v súlade so smernicou 2006/48/ES. ECAI, ktoré sú už v Spoločenstve uznané, by mali požiadať o registráciu v súlade s týmto nariadením.

(45)

Ratingová agentúra zaregistrovaná príslušným orgánom daného členského štátu by mala mať povolené vydávať úverové ratingy v celom Spoločenstve. Preto je nevyhnutné zaviesť jednotný registračný postup pre každú ratingovú agentúru, ktorá je platná v celom Spoločenstve. Registrácia ratingovej agentúry by mala nadobudnúť účinnosť vtedy, keď nadobudne účinnosť rozhodnutie o registrácii vydané príslušným orgánom domovského členského štátu podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.

(46)

Na predkladanie žiadostí o registráciu treba zriadiť jediný vstupný bod. CESR by mal dostávať žiadosti o registráciu a efektívne informovať príslušné orgány vo všetkých členských štátoch. CESR by mal tiež poskytovať odporúčanie príslušnému orgánu domovského členského štátu v súvislosti s kompletnosťou žiadosti. Preskúmanie žiadostí o registráciu by mal vykonať na vnútroštátnej úrovni príslušný kompetentný orgán. Na to, aby sa príslušné orgány mohli efektívne zaoberať ratingovými agentúrami, by tieto orgány mali vytvoriť operačnú sieť (kolégiá) podporovanú efektívnou infraštruktúrou informačných technológií. CESR by mal zriadiť podvýbor špecializovaný na oblasť úverových ratingov každej z tried aktív, ktorú hodnotia ratingové agentúry.

(47)

Niektoré ratingové agentúry sa skladajú z niekoľkých právnych subjektov, ktoré spolu tvoria skupinu ratingových agentúr. Pri registrácii každej z ratingových agentúr, ktoré sú súčasťou takejto skupiny, by mali príslušné orgány dotknutých členských štátov koordinovať preskúmanie žiadostí, ktoré predložia ratingové agentúry patriace do tej istej skupiny, ako aj rozhodovanie týkajúce sa schválenia registrácie. Malo by sa však umožniť odmietnuť registráciu ratingovej agentúry v rámci skupiny ratingových agentúr, ak takáto ratingová agentúra nespĺňa požiadavky na registráciu, zatiaľ čo ostatní členovia takejto skupiny spĺňajú všetky požiadavky na registráciu podľa tohto nariadenia. Keďže kolégiu by nemala byť zverená právomoc vydávať právne záväzné rozhodnutia, každý príslušný orgán domovských členských štátov členov skupiny ratingových agentúr by mal v súvislosti s ratingovou agentúrou so sídlom na území dotknutého členského štátu vydať samostatné rozhodnutie.

(48)

Kolégium príslušných orgánov by malo predstavovať efektívnu platformu na výmenu informácií v oblasti dohľadu medzi príslušnými orgánmi, koordináciu ich činností a opatrení dohľadu potrebných na výkon účinného dohľadu nad ratingovými agentúrami. Kolégium príslušných orgánov by malo najmä uľahčovať monitorovanie plnenia podmienok v oblasti potvrdzovania úverových ratingov vydávaných v tretích krajinách, certifikácie, zmlúv o outsourcingu, ako aj oslobodzovania ratingových agentúr od povinností podľa tohto nariadenia. Činnosti kolégia príslušných orgánov by mali prispievať k harmonizovanému uplatňovaniu pravidiel podľa tohto nariadenia a k zjednocovaniu postupov v oblasti dohľadu.

(49)

S cieľom zlepšiť praktickú koordináciu činností kolégia by si členovia kolégia mali z vlastných radov vybrať sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ by mal predsedať zasadnutiam kolégia, písomne pre kolégium ustanoviť mechanizmy koordinácie a koordinovať jeho opatrenia. Počas procesu registrácie by mal sprostredkovateľ posudzovať potrebu predĺžiť lehotu preskúmania žiadostí, koordinovať toto preskúmanie a nadväzovať kontakt s CESR.

(50)

Komisia zriadila v novembri 2008 skupinu na vysokej úrovni, ktorá preskúma budúcnosť európskej štruktúry dohľadu v oblasti finančných služieb vrátane úlohy CESR.

(51)

Súčasná štruktúra dohľadu by sa nemala považovať za dlhodobé riešenie pre dohľad nad ratingovými agentúrami. Kolégiá príslušných orgánov, ktoré by mali zracionalizovať spoluprácu pri činnostiach dohľadu a konvergenciu v tejto oblasti v Spoločenstve, sú významným krokom vpred, ale nemôžu nahradiť všetky výhody konsolidovanejšieho dohľadu nad odvetvím úverového ratingu. Kríza na medzinárodných finančných trhoch jasne ukázala, že je vhodné lepšie preskúmať potrebu rozsiahlych reforiem regulačného modelu a modelu dohľadu nad finančným odvetvím v Spoločenstve. S cieľom dosiahnuť potrebnú úroveň konvergencie a spolupráce v oblasti dohľadu v Spoločenstve a podporiť stabilitu finančného systému sú naliehavo potrebné ďalšie rozsiahle reformy regulačného modelu a modelu dohľadu nad finančným odvetvím v Spoločenstve, ktoré by mala urýchlene predložiť Komisia, pričom primerane zohľadní závery prezentované 25. februára 2009 skupinou odborníkov, ktorú viedol Jacques de Larosière. Komisia by mala čo najskôr, v každom prípade však do 1. júla 2010, podať správu Európskemu parlamentu, Rade a iným dotknutým inštitúciám o všetkých zisteniach v tejto súvislosti a mala by prípadne predložiť legislatívny návrh, ktorý bude potrebný na riešenie zistených nedostatkov týkajúcich sa mechanizmov koordinácie a spolupráce v oblasti dohľadu.

(52)

Za významné zmeny podmienok prvotnej registrácie ratingovej agentúry by sa mali považovať okrem iného aj podstatné zmeny v režime potvrdzovania ratingov, mechanizmy outsourcingu, ako aj otváranie a zatváranie pobočiek.

(53)

Dohľad nad ratingovou agentúrou by mal vykonávať príslušný orgán domovského členského štátu v spolupráci s príslušnými orgánmi ostatných dotknutých členských štátov za účasti príslušného kolégia a za primeranej účasti CESR.

(54)

Schopnosť príslušného orgánu domovského členského štátu a ďalších členov príslušného kolégia posudzovať a monitorovať, či ratingová agentúra spĺňa povinnosti ustanovené v tomto nariadení, by nemala byť obmedzená žiadnymi mechanizmami outsourcingu, do ktorých sa zapojila táto ratingová agentúra. Zodpovednosť ratingovej agentúry za dodržiavanie všetkých svojich povinností podľa tohto nariadenia zostáva v prípade využitia mechanizmov outsourcingu zachovaná.

(55)

V snahe zachovať vysokú úroveň dôvery investorov a spotrebiteľov a umožniť nepretržitý dohľad nad úverovými ratingmi vydanými v Spoločenstve by sa od ratingových agentúr, ktorých ústredia sa nachádzajú mimo Spoločenstva, malo požadovať vytvorenie dcérskej spoločnosti v Spoločenstve, aby sa umožnil efektívny dohľad nad ich činnosťami v Spoločenstve a efektívne využívanie režimu potvrdzovania ratingov. Mal by sa tiež podporovať príchod nových aktérov na trh s ratingovými agentúrami.

(56)

Príslušné orgány by mali mať možnosť využívať právomoci vymedzené v tomto nariadení vo vzťahu k ratingovým agentúram, osobám zapojeným do činnosti ratingových agentúr, hodnoteným subjektom a spriazneným tretím stranám, tretím stranám, ktoré pre ratingové agentúry externe vykonávajú určité funkcie alebo činnosti, ako aj iným osobám, ktoré sú iným spôsobom spriaznené alebo spojené s ratingovými agentúrami alebo ratingovými činnosťami. Takýmito osobami by okrem iného mali byť akcionári alebo členovia dozornej alebo správnej rady ratingových agentúr a hodnotených subjektov.

(57)

Ustanoveniami tohto nariadenia, ktoré sa týkajú poplatkov za výkon dohľadu, by nemali byť dotknuté príslušné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich poplatky za výkon dohľadu alebo podobné poplatky.

(58)

Vhodné je vytvoriť mechanizmus na zabezpečenie efektívneho presadzovania tohto nariadenia. Príslušné orgány členských štátov by mali mať k dispozícii nevyhnutné prostriedky, ktorými sa zabezpečí, že ratingy vydávané v Spoločenstve sa vydávajú v súlade s týmto nariadením. Využívanie týchto opatrení v oblasti dohľadu by sa malo vždy koordinovať s príslušným kolégiom. Opatrenia ako odobratie registrácie alebo pozastavenie používania úverových ratingov na regulačné účely by sa mali uplatňovať vtedy, keď sa považujú za primerané vzhľadom na závažnosť porušenia povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia. Pri výkone ich právomocí v oblasti dohľadu by príslušné orgány mali primerane zohľadňovať záujmy investorov a stabilitu trhu. Keďže v procese vydávania úverových ratingov by sa mala zachovať nezávislosť ratingovej agentúry, príslušné orgány ani členské štáty by nemali zasahovať, pokiaľ ide o podstatu úverových ratingov a metodík, ktorými ratingová agentúra určuje úverové ratingy, aby sa zabránilo ratingovým kompromisom. V prípade, že ratingová agentúra je vystavená tlaku, mala by upovedomiť Komisiu a CESR. Komisia by mala na základe každého jednotlivého prípadu posúdiť, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia proti danému členskému štátu z dôvodu nesplnenia povinností podľa tohto nariadenia.

(59)

Je žiaduce zabezpečiť, aby sa rozhodovanie uvedené v tomto nariadení zakladalo na úzkej spolupráci príslušných orgánov členských štátov a prijímanie rozhodnutí o registrácii by sa malo preto zakladať na dohode. To je nevyhnutným predpokladom efektívneho procesu registrácie a výkonu dohľadu. Rozhodovanie by malo byť účinné, rýchle a založené na vzájomnej dohode.

(60)

V záujme efektívnosti dohľadu a zabránenia duplicite úloh by príslušné orgány členských štátov mali spolupracovať.

(61)

Je tiež dôležité zabezpečovať výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad ratingovými agentúrami podľa tohto nariadenia a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad finančnými inštitúciami v zmysle tohto nariadenia, najmä medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad obozretným podnikaním alebo za finančnú stabilitu v členských štátoch.

(62)

Príslušné orgány členských štátov, ktoré nie sú príslušnými orgánmi domovského členského štátu, by mali mať možnosť zasiahnuť a prijať vhodné opatrenia v oblasti dohľadu po tom, ako informujú CESR a príslušný orgán domovského členského štátu a poradia sa s príslušným kolégiom, ak zistili, že registrovaná ratingová agentúra, ktorej ratingy sa používajú na ich území, porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia.

(63)

Ak sa v súvislosti s registráciou, jej certifikáciou alebo odobratím, prijatím opatrení v oblasti dohľadu alebo výkonom právomocí v oblasti dohľadu neustanovuje v tomto nariadení osobitný postup, mali by sa uplatňovať vnútroštátne právne predpisy upravujúce takéto postupy vrátane jazykových režimov, služobného tajomstva a zákonných profesionálnych výsad, pričom práva ratingových agentúr a iných osôb vyplývajúce z týchto právnych predpisov by nemali byť dotknuté.

(64)

Je potrebné zlepšiť konvergenciu právomocí, ktoré majú príslušné orgány k dispozícii, aby sa dosiahla rovnaká intenzita presadzovania práva na celom vnútornom trhu.

(65)

CESR by mal zabezpečiť jednotnosť v uplatňovaní tohto nariadenia. Mal by zlepšiť a uľahčiť spoluprácu a koordináciu príslušných orgánov v činnostiach dohľadu a podľa potreby vydávať usmernenia. Preto by CESR mal ustanoviť mechanizmy mediácie a odbornej revízie, aby sa uľahčil jednotný prístup príslušných orgánov.

(66)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá pre postihy uplatniteľné na porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Postihy by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce a mali by sa vzťahovať minimálne na prípady hrubého profesionálneho pochybenia a nedostatočne náležitej odbornej starostlivosti (due diligence). Členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť správne a trestné sankcie. CESR by mal stanoviť usmernenia o konvergencii postupov týkajúcich sa takýchto postihov.

(67)

Akákoľvek výmena alebo prenos informácií medzi príslušnými orgánmi, inými úradmi, orgánmi alebo osobami by mala byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov ustanovených v smernici 95/46/ES.

(68)

Toto nariadenie by malo ustanoviť aj pravidlá výmeny informácií s príslušnými orgánmi v tretích krajinách, a to najmä s tými, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad ratingovými agentúrami zapojenými do potvrdzovania ratingov a certifikácie.

(69)

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva, by sa každá žaloba proti ratingovým agentúram v súvislosti s akýmkoľvek porušením ustanovení tohto nariadenia mala predložiť v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa občianskych žalôb.

(70)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 15 ).

(71)

Komisia by pri zohľadnení medzinárodného vývoja mala byť predovšetkým splnomocnená meniť a dopĺňať prílohu I a II, v ktorej sa ustanovujú osobitné kritériá pre hodnotenie ratingovej agentúry z hľadiska dodržiavania jej povinností v zmysle vnútornej organizácie, prevádzkových mechanizmov, pravidiel pre zamestnancov, prezentácie úverových ratingov a zverejňovania informácií, ako aj definovať alebo meniť a dopĺňať kritériá na stanovenie rovnocennosti ustanovení tohto nariadenia s právnym rámcom tretích krajín v oblasti regulácie a dohľadu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(72)

S cieľom zohľadniť ďalší vývoj na finančných trhoch by Komisia mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, v ktorej zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia, najmä regulačnú spoľahlivosť úverových ratingov, ako aj primeranosť odmeny, ktorú úverová ratingová agentúra dostane od hodnoteného subjektu. Komisia by mala na základe tohto hodnotenia predložiť príslušné legislatívne návrhy.

(73)

Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť aj správu, v ktorej zhodnotí stimuly pre emitentov, aby časť svojich ratingov získavali od ratingových agentúr usadených v Spoločenstve, možné alternatívy k modelu „emitent platí“ vrátane vytvorenia verejnej ratingovej agentúry Spoločenstva, ako aj konvergenciu vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa porušenia ustanovení tohto nariadenia. Komisia by mala na základe tohto hodnotenia predložiť príslušné legislatívne návrhy.

(74)

Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť aj správu, v ktorej zhodnotí vývoj rámca pre reguláciu a dohľad nad ratingovými agentúrami v tretích krajinách, ako aj vplyv tohto vývoja a prechodných ustanovení uvedených v tomto nariadení na stabilitu finančných trhov v Spoločenstve.

(75)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a investorov ustanovením spoločného rámca so zreteľom na kvalitu úverových ratingov, ktoré sa vydávajú na vnútornom trhu, nemožno dostatočne dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov z dôvodu nedostatočných vnútroštátnych právnych predpisov a vzhľadom na skutočnosť, že väčšina existujúcich ratingových agentúr sídli mimo Spoločenstva, a preto ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

▼M3

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zavádza spoločný regulačný prístup na zvýšenie integrity, transparentnosti, zodpovednosti, dobrého riadenia a nezávislosti ratingových činností, čo prispieva ku kvalite úverových ratingov vydávaných v Únii a k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu pri súčasnom dosahovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a investorov. Stanovujú sa v ňom podmienky vydávania úverových ratingov a pravidlá organizácie a vykonávania činnosti ratingových agentúr vrátane ich akcionárov a členov, aby sa podporila nezávislosť ratingových agentúr, aby nedochádzalo ku konfliktom záujmov a aby sa rozšírila ochrana spotrebiteľov a investorov.

V tomto nariadení sa takisto stanovujú povinnosti pre emitentov, pôvodcov a sponzorov so sídlom v Únii týkajúce sa štruktúrovaných finančných nástrojov.

▼B

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na úverové ratingy, ktoré sú vydávané ratingovými agentúrami zaregistrovanými v ►M3  Únii ◄ a ktoré sú zverejňované alebo distribuované na základe predplatného.

2.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a) súkromné úverové ratingy vypracované na základe individuálnej objednávky a poskytnuté výlučne osobe, ktorá si ich objednala, pričom nie sú určené na zverejnenie alebo distribúciu na základe predplatného;

b) úverové bodovanie, systémy úverového bodovania alebo podobné hodnotenia týkajúce sa záväzkov spotrebiteľa, obchodných alebo odvetvových vzťahov;

c) úverové ratingy vypracované agentúrami na podporu exportu v súlade s bodom 1.3 časti 1 prílohy VI k smernici 2006/48/ES alebo

d) úverové ratingy, ktoré vypracovali centrálne banky a ktoré:

i) nie sú platené hodnoteným subjektom;

ii) nie sú zverejňované;

iii) sú vydávané v súlade so zásadami, normami a postupmi, ktoré zabezpečujú primeranú integritu a nestrannosť ratingových činností v zmysle tohto nariadenia, a

iv) sa nevzťahujú na finančné nástroje vydané (emitované) členskými štátmi, v ktorých sa dané centrálne banky nachádzajú.

▼M4 —————

▼B

4.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie písmena d) odseku 2 môže Komisia na žiadosť členského štátu a v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 38 ods. 3 a kritériami uvedenými v písmene d) odseku 2 tohto článku prijať rozhodnutie o tom, že centrálna banka patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného písmena a že jej úverové ratingy sú z tohto dôvodu vyňaté z uplatňovania tohto nariadenia.

Komisia na svojej internetovej stránke uverejní zoznam centrálnych bánk, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti písmena d) odseku 2 tohto článku.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

a) „úverový rating“ znamená názor týkajúci sa úverovej bonity subjektu, dlhového alebo finančného záväzku, dlhových cenných papierov, prioritných akcií a iných finančných nástrojov, alebo emitenta takého dlhového alebo finančného záväzku, dlhových cenných papierov, prioritných akcií alebo iného finančného nástroja vydaný s použitím ustanoveného a definovaného klasifikačného systému ratingových kategórií;

b) „ratingová agentúra“ znamená právnickú osobu, ktorej predmet činnosti zahŕňa vydávanie úverových ratingov na profesionálnom základe;

c) „domovský členský štát“ znamená členský štát, v ktorom má ratingová agentúra svoje registrované sídlo;

d) „ratingový analytik“ znamená osobu, ktorá vykonáva analytické funkcie potrebné na vydanie úverového ratingu;

e) „hlavný ratingový analytik“ znamená osobu, ktorá v prvom rade zodpovedá za vypracovanie úverového ratingu alebo za komunikáciu s emitentom v súvislosti s konkrétnym úverovým ratingom alebo všeobecne v súvislosti s úverovými ratingmi finančných nástrojov tohto emitenta a podľa potreby za prípravu odporúčaní pre ratingový výbor, ktoré sa týkajú tohto ratingu;

f) „hodnotený subjekt“ znamená právnickú osobu, ktorej úverová bonita sa explicitne alebo implicitne hodnotí v úverovom ratingu, či už si tento úverový rating vyžiadala alebo nie, alebo či poskytla na tento úverový rating informácie alebo nie;

▼M3

g) „regulačné účely“ znamenajú využívanie úverových ratingov na konkrétny účel dodržiavania práva Únie alebo práva Únie v zmysle jeho uplatnenia vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov;

▼B

h) „ratingová kategória“ znamená ratingový symbol, ako je písmeno alebo číselný symbol, ku ktorému môžu byť pridané identifikačné znaky, používaný v úverovom ratingu na pomerné vyjadrenie rizika na rozlíšenie rôznych rizikových charakteristík druhov hodnotených subjektov, emitentov a finančných nástrojov alebo iných aktív;

i) „spriaznená tretia strana“ znamená pôvodcu, organizátora, sponzora, poskytovateľa služieb alebo akúkoľvek inú stranu, ktorá spolupracuje s ratingovou agentúrou v mene hodnoteného subjektu, vrátane každej osoby priamo alebo nepriamo prepojenej s hodnoteným subjektom prostredníctvom kontroly;

j) „kontrola“ znamená vzťah medzi materským podnikom a dcérskou spoločnosťou vymedzený v článku 1 smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach ( 16 ) alebo úzke prepojenie medzi akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou a podnikom;

k) „finančný nástroj“ znamená ktorýkoľvek z nástrojov uvedených v oddiele C prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi ( 17 );

l) „štruktúrovaný finančný nástroj“ znamená finančný nástroj alebo iné aktívum, ktoré je výsledkom sekuritizačnej transakcie alebo schémy uvedenej v bode 36 článku 4 smernice 2006/48/ES;

m) „skupina ratingových agentúr“ znamená skupinu podnikov so sídlom v ►M3  Únii ◄ , ktorá pozostáva z materského podniku a jeho dcérskych spoločností v zmysle článkov 1 a 2 smernice 83/349/EHS, ako aj podnikov vzájomne prepojených vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS, a ktorej predmet činnosti zahŕňa vydávanie úverových ratingov. Na účely článku 4 ods. 3 písm. a) zahŕňa skupina ratingových agentúr aj ratingové agentúry so sídlom v tretích krajinách;

n) „vrcholový manažment“ znamená osobu alebo osoby, ktoré skutočne riadia obchodnú činnosť ratingovej agentúry, a člena alebo členov jej správnej alebo dozornej rady;

o) „ratingové činnosti“ znamenajú analýzu údajov a informácií a hodnotenie, schvaľovanie, vydávanie a revidovanie úverových ratingov;

▼M1

p) „príslušné orgány“ znamenajú orgány určené každým členským štátom v súlade s článkom 22;

▼M3

pa) „úverová inštitúcia“ znamená úverovú inštitúciu, ako je vymedzená v článku 4 bode 1 smernice 2006/48/ES;

pb) „investičná firma“ znamená investičnú spoločnosť, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2004/39/ES;

pc) „poisťovňa“ znamená poisťovňu, ako je vymedzená v článku 13 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ( 18 );

pd) „zaisťovňa“ znamená zaisťovňu, ako je vymedzená v článku 13 bode 4 smernice 2009/138/ES;

pe) „inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia“ znamená inštitúciu zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ako je vymedzená v článku 6 písm. a) smernice 2003/41/ES;

pf) „správcovská spoločnosť“ znamená správcovskú spoločnosť, ako je vymedzená v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) ( 19 );

pg) „investičná spoločnosť“ znamená investičnú spoločnosť s povolením v súlade so smernicou 2009/65/ES;

ph) „správca alternatívneho investičného fondu“ znamená správcu AIF, ako je vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov ( 20 );

pi) „centrálna protistrana“ znamená centrálnu protistranu, ako je vymedzená v článku 2 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov ( 21 ), ktorá má povolenie v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia;

pj) „prospekt“ znamená prospekt uverejnený podľa smernice 2003/71/ES a nariadenia (ES) č. 809/2004;

▼M3

q) „odvetvové právne predpisy“ znamenajú legislatívne akty Únie uvedené v písmenách pa) až pj);

r) „príslušné odvetvové orgány“ znamenajú príslušné vnútroštátne orgány určené podľa príslušných odvetvových právnych predpisov pre dohľad nad úverovými inštitúciami, investičnými firmami, poisťovňami, zaisťovňami, inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, správcovskými spoločnosťami, investičnými spoločnosťami, správcami alternatívneho investičného fondu, centrálnymi protistranami a prospektami;

▼M3

s) „emitent“ znamená emitenta, ako je vymedzený v článku 2 ods. 1 písm. h) smernice 2003/71/ES;

t) „pôvodca“ znamená originátora, ako je vymedzený v článku 4 bode 41 smernice 2006/48/ES;

u) „sponzor“ znamená sponzora, ako je vymedzený v článku 4 bode 42 smernice 2006/48/ES;

v) „rating štátu“ znamená:

i) úverový rating, v ktorom je hodnoteným subjektom štát alebo regionálny či miestny orgán štátnej správy;

ii) úverový rating, v ktorom je emitentom dlhového alebo finančného záväzku, dlhových cenných papierov alebo iných finančných nástrojov štát alebo regionálny či miestny orgán štátnej správy alebo osobitný účelový subjekt štátu alebo regionálneho či miestneho orgánu;

iii) úverový rating, v prípade ktorého je emitentom medzinárodná finančná inštitúcia zriadená dvoma alebo viacerými štátmi, ktorej cieľom je mobilizácia finančných prostriedkov a poskytovanie finančnej pomoci v prospech členov tejto medzinárodnej finančnej inštitúcie, ktorí majú vážne finančné ťažkosti alebo im takéto ťažkosti hrozia;

w) „ratingový výhľad“ znamená stanovisko k pravdepodobnému krátkodobému smerovaniu úverového ratingu, strednodobému smerovaniu úverového ratingu alebo krátkodobému aj strednodobému smerovaniu úverového ratingu;

x) „nevyžiadaný úverový rating“ a „nevyžiadaný rating štátu“ znamená úverový rating alebo rating štátu, ktorý ratingová agentúra pridelí inak než na žiadosť;

y) „úverové bodovanie“ znamená mieru úverovej bonity odvodenú od zhrnutia a vyjadrenia údajov len na základe vopred stanoveného štatistického systému alebo modelu bez akéhokoľvek dodatočného podstatného analytického vkladu ratingového analytika pre konkrétny rating;

z) „regulovaný trh“ znamená regulovaný trh, ako je vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES a zriadený v Únii;

aa) „resekuritizácia“ znamená resekuritizáciu, ako je vymedzená v článku 4 bode 40a smernice 2006/48/ES.

▼B

2.  Na účely písmena a) odseku 1 sa za úverové ratingy nepovažujú:

a) odporúčania v zmysle článku 1 ods. 3 smernice Komisie 2003/125/ES ( 22 );

b) investičný prieskum v zmysle článku 24 ods. 1 smernice 2006/73/ES ( 23 ) a iné formy všeobecného odporúčania, ako napríklad „kúpiť“, „predať“ alebo „držať“, týkajúce sa transakcií s finančnými nástrojmi alebo finančných záväzkov, alebo

c) stanoviská týkajúce sa hodnoty finančného nástroja alebo finančného záväzku.

▼M3

3.  Na účely tohto nariadenia pojem „akcionár“ zahŕňa tiež konečného vlastníka, ako je vymedzený v článku 3 bode 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ( 24 ).

▼B

Článok 4

Použitie úverových ratingov

▼M3

1.  Úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, zaisťovne, inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti, správcovia alternatívneho investičného fondu a centrálne protistrany môžu na regulačné účely používať úverové ratingy, len ak sú vydané ratingovými agentúrami so sídlom v Únii, ktoré sú registrované v súlade s týmto nariadením.

Ak prospekt obsahuje odkaz na úverový rating alebo úverové ratingy, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o povolenie na obchodovanie na regulovanom trhu zabezpečí, aby tento prospekt obsahoval aj zreteľné a neprehliadnuteľné informácie o tom, či tieto úverové ratingy vydala ratingová agentúra so sídlom v Únii a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením.

▼B

2.  Ratingová agentúra so sídlom v ►M3  Únii ◄ a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením sa považuje za ratingovú agentúru, ktorá vydala úverový rating, ak bol úverový rating zverejnený na internetovej stránke tejto ratingovej agentúry alebo iným spôsobom, alebo bol distribuovaný na základe predplatného a prezentovaný a zverejnený v súlade s povinnosťami ustanovenými v článku 10, pričom sa jasne uvádza, že úverový rating je potvrdený v súlade s odsekom 3 tohto článku.

3.  Ratingová agentúra so sídlom v ►M3  Únii ◄ a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením môže potvrdzovať úverový rating vydaný v tretej krajine, iba ak ratingové činnosti, ktorých výsledkom je vydávanie takýchto úverových ratingov, sú v súlade s týmito podmienkami:

a) ratingové činnosti, ktorých výsledkom je vydanie úverového ratingu, ktorý sa má potvrdiť, vykonáva čiastočne alebo v celom rozsahu potvrdzujúca ratingová agentúra alebo ratingové agentúry, ktoré patria do rovnakej skupiny;

▼M3

b) ratingová agentúra overila a je schopná Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) (ESMA), zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ( 25 ), priebežne preukazovať, že ratingová agentúra tretej krajiny pri uskutočňovaní ratingových činností, ktorých výsledkom je vydanie úverového ratingu, ktorý sa má potvrdiť, spĺňa požiadavky, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky stanovené v článkoch 6 až 12 a prílohe I s výnimkou článkov 6a, 6b, 8a, 8b, 8c a 11a, bodu 3 písm. ba) a bodov 3a a 3b oddielu B prílohy I;

▼M1

c) nie je obmedzená schopnosť ESMA posudzovať a monitorovať, či ratingová agentúra so sídlom v tretej krajine spĺňa požiadavky uvedené v písmene b);

d) ratingová agentúra na požiadanie sprístupní ESMA všetky informácie potrebné na to, aby sa mu umožnilo priebežne vykonávať dohľad nad dodržiavaním požiadaviek tohto nariadenia;

▼B

e) existuje objektívny dôvod na to, aby bol úverový rating vypracovaný v tretej krajine;

f) ratingová agentúra so sídlom v tretej krajine má povolenie alebo je zaregistrovaná a podlieha dohľadu v tejto krajine;

g) regulačný režim v uvedenej tretej krajine zabraňuje príslušným orgánom a ďalším verejným orgánom tejto tretej krajiny, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík, a

▼M1

h) existuje primeraná dohoda o spolupráci medzi ESMA a príslušným orgánom dohľadu ratingovej agentúry z tretej krajiny. ESMA zabezpečí, že sa v takýchto dohodách o spolupráci uvedie aspoň:

i) mechanizmus výmeny informácií medzi ESMA a príslušným orgánom dohľadu ratingovej agentúry z tretej krajiny a

ii) postupy týkajúce sa koordinácie činností v oblasti dohľadu s cieľom umožniť ESMA monitorovať ratingové činnosti, ktorých výsledkom je priebežné vydávanie potvrdených úverových ratingov.

▼B

4.  Úverový rating potvrdený v súlade s odsekom 3 sa považuje za úverový rating vydaný ratingovou agentúrou so sídlom v ►M3  Únii ◄ a zaregistrovanou v súlade s týmto nariadením.

Ratingová agentúra so sídlom v ►M3  Únii ◄ a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením nesmie použiť potvrdenie so zámerom vyhnúť sa požiadavkám stanoveným v tomto nariadení.

5.  Ratingová agentúra, ktorá potvrdila úverové ratingy vydané v tretích krajinách v súlade s odsekom 3, zostáva plne zodpovedná za takýto úverový rating, ako aj za splnenie podmienok stanovených v tomto odseku.

6.  Ak Komisia v súlade s článkom 5 ods. 6 uznala, že právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny je rovnocenný s požiadavkami tohto nariadenia a že mechanizmy spolupráce uvedené v článku 5 ods. 7 sú funkčné, ratingová agentúra potvrdzujúca úverové ratingy vydané v tejto tretej krajine už nebude povinná v prípade potreby overovať alebo preukazovať, že podmienka stanovená v písmene g) odseku 3 tohto článku je splnená.

Článok 5

Rovnocennosť a certifikácia na základe rovnocennosti

1.  Úverové ratingy, ktoré sa týkajú subjektov so sídlom v tretích krajinách alebo finančných nástrojov vydaných v tretích krajinách a ktoré vydala ratingová agentúra so sídlom v tretej krajine, sa môžu v ►M3  Únii ◄ používať podľa článku 4 ods. 1 bez toho, aby boli potvrdené v súlade s článkom 4 ods. 3, za predpokladu, že:

a) ratingová agentúra má povolenie alebo je zaregistrovaná a podlieha kontrole v tejto tretej krajine;

b) Komisia prijala rozhodnutie o rovnocennosti v súlade s odsekom 6 tohto článku, pričom uznala, že právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny je rovnocenný s požiadavkami tohto nariadenia;

c) dohovory o spolupráci uvedené v odseku 7 tohto článku sú funkčné;

d) úverové ratingy vydané ratingovou agentúrou a ratingové činnosti tejto agentúry nie sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov v jednom alebo viacerých členských štátoch a

e) ratingová agentúra je certifikovaná v súlade s odsekom 2 tohto článku.

▼M1

2.  Ratingová agentúra uvedená v odseku 1 môže požiadať o certifikáciu. Táto žiadosť sa predloží ESMA v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 15.

3.  ESMA preskúma žiadosť o certifikáciu a rozhodne o nej v súlade s postupom uvedeným v článku 16. Rozhodnutie o certifikácii sa zakladá na kritériách ustanovených v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku.

▼B

Rozhodnutie o certifikácii sa oznamuje a zverejňuje v súlade s článkom 18.

▼M1

4.  Ratingová agentúra uvedená v odseku 1 môže takisto požiadať o oslobodenie:

a) na základe okolností každého jednotlivého prípadu od povinnosti dodržiavať niektoré alebo všetky požiadavky stanovené v prílohe I oddiele A a v článku 7 ods. 4, ak je táto ratingová agentúra schopná preukázať, že požiadavky nie sú primerané vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť jej činnosti, ako aj povahu a rozsah jej vydávania úverových ratingov;

b) od požiadavky fyzickej prítomnosti v Únii, ak by takáto požiadavka bola príliš zaťažujúca a neprimeraná vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť jej činnosti, ako aj povahu a rozsah jej vydávania úverových ratingov.

Ratingová agentúra predkladá žiadosť o výnimku podľa prvého pododseku písm. a) alebo b) spolu so žiadosťou o certifikáciu. ESMA pri posudzovaní takejto žiadosti zohľadňuje veľkosť ratingovej agentúry uvedenej v odseku 1 so zreteľom na povahu, rozsah a komplexnosť jej činnosti, ako aj povahu a rozsah jej vydávania úverových ratingov, ako aj vplyv úverových ratingov vydávaných touto ratingovou agentúrou na finančnú stabilitu a integritu finančných trhov v jednom alebo viacerých členských štátoch. Na základe tohto posúdenia môže ESMA udeliť takúto výnimku ratingovej agentúre uvedenej v odseku 1.

▼M1 —————

▼B

6.  Komisia môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 38 ods. 3 prijať rozhodnutie o rovnocennosti, v ktorom uvedie, že právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny zabezpečuje, že ratingové agentúry, ktoré majú povolenie alebo sú zaregistrované v tejto tretej krajine, spĺňajú právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi z tohto nariadenia a ktoré podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v tejto tretej krajine.

Právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny možno považovať za rovnocenný s týmto nariadením, ak spĺňa aspoň tieto podmienky:

a) ratingové agentúry v tejto tretej krajine podliehajú povoľovaniu alebo registrácii a sú predmetom priebežného účinného dohľadu a presadzovania;

▼M3

b) ratingové agentúry v tejto tretej krajine podliehajú právne záväzným pravidlám, ktoré sú rovnocenné s pravidlami stanovenými v článkoch 6 až 12 a prílohe I s výnimkou článkov 6a, 6b, 8a, 8b, 8c a 11a, bodu 3 písm. ba) a bodov 3a a 3b oddielu B prílohy I; a

▼B

c) regulačný režim v tejto tretej krajine zabraňuje orgánom dohľadu a ďalším verejným orgánom tejto tretej krajiny, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík.

▼M1

S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a a za podmienok uvedených v článkoch 38b a 38c opatrenia na ďalšie spresnenie alebo zmenu a doplnenie kritérií ustanovených v druhom pododseku písm. a), b) a c) tohto odseku.

7.  ESMA vypracuje dohody o spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu z tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu sa považuje za rovnocenný s týmto nariadením, v súlade s odsekom 6. V týchto dohodách sa stanoví aspoň:

a) mechanizmus výmeny informácií medzi ESMA a príslušnými orgánmi dohľadu z dotknutých tretích krajín a

b) postupy týkajúce sa koordinácie činností dohľadu.

▼M3

8.  Články 20, 23b a 24 sa uplatňujú na ratingové agentúry certifikované v súlade s článkom 5 ods. 3 a na úverové ratingy, ktoré vydávajú.

▼M3

Článok 5a

Nadmerné spoliehanie sa finančných inštitúcií na úverové ratingy

1.  Subjekty uvedené v článku 4 ods. 1 prvom pododseku si vypracujú vlastné posúdenie kreditného rizika a nespoliehajú sa výhradne alebo mechanicky na úverové ratingy pri posudzovaní úverovej bonity subjektu alebo finančného nástroja.

2.  Príslušné odvetvové orgány, ktoré zodpovedajú za dohľad nad subjektmi uvedenými v článku 4 ods. 1 prvom pododseku s ohľadom na povahu, rozsah a komplexnosť ich činností monitorujú primeranosť ich postupov pri posudzovaní kreditného rizika, posúdia používanie zmluvných odkazov na úverové ratingy a prípadne ich podporia, aby zmiernili vplyv takýchto odkazov s cieľom znížiť výhradné a mechanické spoliehanie na úverové ratingy v súlade s osobitnými odvetvovými právnymi predpismi.

Článok 5b

Spoliehanie sa európskych orgánov dohľadu a Európskeho výboru pre systémové riziká na úverové ratingy

1.  Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (EBA), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 ( 26 ), Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (EIOPA), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 ( 27 ), a ESMA vo svojich usmerneniach, odporúčaniach a návrhoch technických predpisov nesmú odkazovať na úverové ratingy v prípadoch, keby takéto odkazy prípadne mohli vyvolať výhradné alebo mechanické spoliehanie sa príslušných orgánov, príslušných odvetvových orgánov, subjektov uvedených v článku 4 ods. 1 prvom pododseku alebo iných účastníkov finančného trhu na úverové ratingy. EBA, EIOPA a ESMA zodpovedajúcim spôsobom do 31. decembra 2013 preskúmajú a podľa potreby odstránia všetky takéto odkazy na úverové ratingy v existujúcich usmerneniach a odporúčaniach.

2.  Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká ( 28 ) vo svojich upozorneniach a odporúčaniach nesmie odkazovať na úverové ratingy v prípadoch, keby takéto odkazy prípadne mohli vyvolať výhradné alebo mechanické spoliehanie sa na úverové ratingy.

Článok 5c

Nadmerné spoliehanie sa na úverové ratingy v práve Únie

Komisia bez toho, aby bolo dotknuté jej právo na iniciatívu, naďalej skúma, či odkazy na úverové ratingy v práve Únie vyvolávajú alebo môžu vyvolať výhradné alebo mechanické spoliehanie sa na úverové ratingy zo strany príslušných orgánov, príslušných odvetvových orgánov, subjektov uvedených v článku 4 ods. 1 prvom pododseku alebo iných účastníkov finančného trhu, s cieľom vypustiť všetky odkazy na úverové ratingy v práve Únie na regulačné účely do 1. januára 2020 za predpokladu, že boli identifikované a uplatnené primerané alternatívy k posúdeniu kreditného rizika.

▼BHLAVA II

VYDÁVANIE ÚVEROVÝCH RATINGOV

Článok 6

Nezávislosť a vyhýbanie sa konfliktom záujmov

▼M3

1.  Ratingová agentúra prijme všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vydávanie úverových ratingov alebo ratingových výhľadov neovplyvňovali žiadne existujúce alebo potenciálne konflikty záujmov alebo obchodný vzťah, ktorého účastníkom je ratingová agentúra vydávajúca úverový rating alebo ratingový výhľad, jej akcionári, manažéri, ratingoví analytici, zamestnanci alebo akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby ratingová agentúra využíva alebo ktoré sú pod kontrolou ratingovej agentúry, alebo akákoľvek osoba priamo alebo nepriamo prepojená s ratingovou agentúrou prostredníctvom kontroly.

▼B

2.  Na zabezpečenie súladu s odsekom 1 dodržiava ratingová agentúra požiadavky vymedzené v oddieloch A a B prílohy I.

▼M3

3.  Na základe žiadosti ratingovej agentúry môže ESMA oslobodiť ratingovú agentúru od povinnosti dodržiavať požiadavky prílohy I oddielu A bodov 2, 5, 6 a 9 a článku 7 ods. 4, ak je ratingová agentúra schopná preukázať, že tieto požiadavky nie sú primerané vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť jej činnosti, ako aj povahu a rozsah jej vydávania úverových ratingov a že:

▼B

a) ratingová agentúra má menej než 50 zamestnancov;

b) ratingová agentúra zaviedla opatrenia a postupy, najmä mechanizmus vnútornej kontroly, mechanizmy predkladania správ a opatrenia na zabezpečenie nezávislosti ratingových analytikov a osôb schvaľujúcich úverové ratingy, ktoré zabezpečujú skutočný súlad s cieľmi tohto nariadenia, a

c) veľkosť ratingovej agentúry nie je určená takým spôsobom, aby sa ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr vyhla dodržiavaniu požiadaviek tohto nariadenia.

▼M1

V prípade skupiny ratingových agentúr ESMA zabezpečí, aby minimálne jedna ratingová agentúra zo skupiny nebola oslobodená od povinnosti dodržiavať požiadavky prílohy I oddielu A bodov 2, 5 a 6 a článok 7 ods. 4.

▼M3

4.  Ratingové agentúry vytvárajú, udržiavajú, presadzujú a dokumentujú účinnú štruktúru internej kontroly, ktorou sa upravuje vykonávanie politík a postupov na predchádzanie a znižovanie rizika možných konfliktov záujmov a na zaistenie nezávislosti úverových ratingov, ratingových analytikov a ratingových tímov v súvislosti s akcionármi, správnymi a riadiacimi orgánmi a predajnými a marketingovými činnosťami. Ratingové agentúry zavedú štandardné operačné postupy týkajúce sa riadenia spoločnosti, organizácie a riadenia konfliktov záujmov. Pravidelne monitorujú a skúmajú tieto štandardné operačné postupy s cieľom zhodnotiť ich účinnosť a posúdiť, či by sa mali aktualizovať.

Článok 6a

Konflikty záujmov týkajúce sa investícií v ratingových agentúrach

1.  Akcionárovi alebo členovi ratingovej agentúry, ktorý drží minimálne 5 % kapitálu alebo hlasovacích práv v uvedenej ratingovej agentúre alebo v spoločnosti, ktorá môže vykonávať kontrolu alebo dominantný vplyv nad uvedenou ratingovou agentúrou, sa zakáže:

a) držať 5 % alebo vyšší podiel na kapitále v inej ratingovej agentúre;

b) mať právo či právomoc vykonávať 5 % alebo viac hlasovacích práv v inej ratingovej agentúre;

c) mať právo či právomoc vymenúvať alebo odvolávať členov správnej alebo dozornej rady inej ratingovej agentúry;

d) byť členom správnej alebo dozornej rady inej ratingovej agentúry;

e) vykonávať či mať právomoc vykonávať kontrolu alebo dominantný vplyv nad inou ratingovou agentúrou.

Zákaz uvedený v písmene a) prvého pododseku sa netýka podielov v diverzifikovaných systémoch kolektívneho investovania vrátane spravovaných fondov, ako sú dôchodkové fondy alebo fondy životného poistenia, pod podmienkou, že akcionár alebo člen ratingovej agentúry na základe podielu v takých systémoch nezískal také postavenie, ktoré by mu umožnilo vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť týchto systémov.

2.  Tento článok sa netýka investícií v iných ratingových agentúrach, ktoré patria do tej istej skupiny ratingových agentúr.

Článok 6b

Maximálna dĺžka trvania zmluvného vzťahu s ratingovou agentúrou

1.  Ak ratingová agentúra uzatvorila zmluvu o vydávaní úverových ratingov resekuritizácií, nesmie vydávať úverové ratingy nových resekuritizácií s podkladovými aktívami od toho istého pôvodcu počas obdobia dlhšieho než štyri roky.

2.  Ak ratingová agentúra uzatvorí zmluvu o hodnotení resekuritizácií, požiada emitenta, aby:

a) určil počet ratingových agentúr, ktoré majú zmluvný vzťah na vydávanie úverových ratingov resekuritizácií s podkladovými aktívami od toho istého pôvodcu;

b) vypočítal percentuálny podiel z celkového počtu otvorených hodnotených resekuritizácií s podkladovými aktívami od toho istého pôvodcu, pre ktoré každá ratingová agentúra vydá úverové ratingy.

Pokiaľ minimálne štyri ratingové agentúry zhodnotia viac než 10 % z celkového počtu otvorených hodnotených resekuritizácií, obmedzenia stanovené v odseku 1 sa neuplatňujú.

Výnimka stanovená v druhom pododseku sa naďalej uplatňuje minimálne dovtedy, kým ratingová agentúra neuzatvorí novú zmluvu na hodnotenie resekuritizácií s podkladovými aktívami od toho istého pôvodcu. Pokiaľ kritériá stanovené v druhom pododseku nie sú pri uzatvorení takejto zmluvy splnené, obdobie uvedené v odseku 1 sa vypočíta od dátumu uzavretia novej zmluvy.

3.  Od uplynutia platnosti zmluvy podľa odseku 1 ratingová agentúra neuzatvorí novú zmluvu na vydávanie úverových ratingov resekuritizácií s podkladovými aktívami od toho istého pôvodcu počas obdobia rovnajúceho sa trvaniu zmluvy, ktorej platnosť uplynula, ale nepresahujúceho štyri roky.

Prvý pododsek sa takisto týka:

a) ratingovej agentúry patriacej do tej istej skupiny ratingových agentúr ako ratingová agentúra uvedená v odseku 1;

b) ratingovej agentúry, ktorá je akcionárom alebo členom ratingovej agentúry uvedenej v odseku 1;

c) ratingovej agentúry, v ktorej je ratingová agentúra uvedená v odseku 1 akcionárom alebo členom.

4.  Bez ohľadu na odsek 1, pokiaľ sa úverový rating resekuritizácie vydá pred koncom maximálneho obdobia trvania zmluvného vzťahu uvedeného v odseku 1, ratingová agentúra môže na základe žiadosti naďalej monitorovať a aktualizovať tieto úverové ratingy počas obdobia trvania resekuritizácie.

5.  Tento článok sa neuplatňuje na ratingové agentúry, ktoré majú menej než 50 zamestnancov na skupinovej úrovni zapojených do poskytovania ratingových služieb, alebo ktoré majú ročný obrat vytvorený z ratingových činností menší než 10 miliónov EUR na skupinovej úrovni.

6.  Pokiaľ ratingová agentúra uzatvorí zmluvu na vydávanie úverových ratingov resekuritizácií pred 20. júnom 2013, obdobie uvedené v odseku 1 sa vypočíta od tohto dátumu.

▼B

Článok 7

Ratingoví analytici, zamestnanci a iné osoby zapojené do vydávania úverových ratingov

1.  Ratingová agentúra zabezpečuje, aby ratingoví analytici, jej zamestnanci, ako aj akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby ratingová agentúra využíva alebo ktoré sú pod jej kontrolou a ktorá je priamo zapojená do ratingových činností, mali primerané znalosti a skúsenosti na vykonávanie pridelených úloh.

2.  Ratingová agentúra zabezpečuje, aby osoby uvedené v odseku 1 nemohli iniciovať ani sa zúčastňovať na rokovaniach o honorároch alebo platbách s akýmkoľvek hodnoteným subjektom, spriaznenou treťou stranou alebo akoukoľvek osobou priamo alebo nepriamo prepojenou s hodnoteným subjektom prostredníctvom kontroly.

3.  Ratingová agentúra zabezpečuje, aby osoby uvedené v odseku 1 spĺňali požiadavky vymedzené v oddiele C prílohy I.

4.  Ratingová agentúra ustanoví vhodný mechanizmus postupnej rotácie ratingových analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy, v zmysle oddielu C prílohy I. Takýto mechanizmus rotácie sa vykonáva na etapy a skôr na základe výmeny jednotlivcov ako celého tímu.

▼M3

5.  Odmeňovanie a hodnotenie výkonnosti zamestnancov zapojených do ratingových činností alebo ratingových výhľadov, ako aj osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy alebo ratingové výhľady, nie je podmienené výškou tržieb, ktoré ratingová agentúra dostáva od hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán.

▼B

Článok 8

Metodiky, modely a kľúčové ratingové východiská

1.  Ratingová agentúra zverejňuje metodiky, modely a kľúčové ratingové východiská, ktoré používa pri svojich ratingových činnostiach podľa bodu 5 časti I oddielu E prílohy I.

▼M3

2.  Ratingová agentúra prijíma, uplatňuje a presadzuje vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby úverové ratingy a ratingové výhľady, ktoré vydáva, vychádzali z dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré má k dispozícii a ktoré sú podľa platných ratingových metodík relevantné pre jej analýzu. Prijme všetky potrebné opatrenia, aby informácie, ktoré používa pri prideľovaní úverových ratingov a ratingových výhľadov, boli dostatočne kvalitné a zo spoľahlivých zdrojov. Pri vydávaní úverových ratingov a ratingových výhľadov ratingová agentúra uvedie, že úverový rating je jej stanoviskom a malo by sa naň spoliehať iba v obmedzenej miere.

2a.  Zmeny v úverových ratingoch sa vydávajú v súlade so zverejnenými ratingovými metodikami ratingovej agentúry.

▼B

3.  Ratingová agentúra musí používať ratingové metodiky, ktoré sú prísne, systematické a kontinuálne a ktoré podliehajú overovaniu na základe historických skúseností vrátane spätného testovania.

4.  Ak úverová agentúra používa existujúci úverový rating, ktorý vypracovala iná ratingová agentúra so zreteľom na podkladové aktíva alebo štruktúrované finančné nástroje, nesmie odmietnuť vydať úverový rating pre subjekt alebo finančný nástroj z dôvodu, že určitú časť subjektu alebo finančného nástroja predtým hodnotila iná ratingová agentúra.

Ratingová agentúra zaznamenáva všetky prípady, v ktorých sa vo svojom procese ratingu úverov odchýli od existujúcich úverových ratingov vypracovaných inou ratingovou agentúrou so zreteľom na podkladové aktíva alebo štruktúrované finančné nástroje a poskytne odôvodnenie pre takéto odlišné posúdenie.

5.  Ratingová agentúra monitoruje úverové ratingy a priebežne svoje úverové ratingy a metodiky reviduje minimálne raz ročne, najmä v prípade, keď nastanú podstatné zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na úverový rating. Ratingová agentúra ustanoví vnútorné mechanizmy na monitorovanie vplyvu zmien makroekonomických podmienok alebo podmienok na finančných trhoch na úverové ratingy.

▼M3

Ratingy štátov sa preskúmavajú minimálne každých šesť mesiacov.

5a.  Ratingová agentúra, ktorá má v úmysle podstatne zmeniť ratingové metodiky, modely alebo kľúčové ratingové východiská alebo použiť nové ratingové metodiky, modely alebo kľúčové ratingové východiská, ktoré by mohli mať vplyv na úverový rating, zverejní navrhované podstatné zmeny alebo navrhované nové ratingové metodiky na svojej internetovej stránke a vyzve zúčastnené strany, aby v lehote jedného mesiaca predložili pripomienky, spolu s podrobným vysvetlením dôvodov a dôsledkov navrhovaných podstatných zmien alebo navrhovaných nových ratingových metodík.

▼M3

6.  Keď sa v súlade s článkom 14 ods. 3 zmenia ratingové metodiky, modely alebo kľúčové ratingové východiská používané pri ratingových činnostiach, ratingová agentúra:

▼B

a) okamžite zverejní pravdepodobný rozsah ovplyvnených úverových ratingov pomocou rovnakých komunikačných prostriedkov, aké sa použili na distribúciu ovplyvnených úverových ratingov;

▼M3

aa) ihneď informuje ESMA a zverejní na svojej internetovej stránke výsledky konzultácií a nové ratingové metodiky spolu s ich podrobným vysvetlením, ako aj dátum začiatku ich uplatňovania;

ab) okamžite na svojej internetovej stránke zverejní odpovede na konzultácie uvedené v odseku 5a okrem prípadov, v ktorých si respondent konzultácie vyžaduje dôvernosť informácií;

▼B

b) čo najskôr, najneskôr však do šesť mesiacov od zmeny, zreviduje ovplyvnené úverové ratingy a medzitým tieto ratingy zaradí na pozorovanie a

c) prehodnotí všetky úverové ratingy, ktoré vychádzajú z týchto metodík, modelov alebo kľúčových ratingových východísk, ak na základe revízie celkový spoločný účinok zmien tieto úverové ratingy ovplyvňuje.

▼M3

7.  Ak ratingová agentúra zistí chyby vo svojich ratingových metodikách alebo ich uplatňovaní, ihneď:

a) oznámi tieto chyby ESMA a všetkým dotknutým hodnoteným subjektom a vysvetlí dôsledky pre svoje ratingy vrátane potreby preskúmať vydané ratingy;

b) pokiaľ chyby majú dopad na jej úverové ratingy, zverejní tieto chyby na svojej internetovej stránke;

c) opraví tieto chyby v ratingových metodikách a

d) uplatní opatrenia uvedené v odseku 6 písm. a), b) a c).

Článok 8a

Ratingy štátov

1.  Ratingy štátov sa vydávajú spôsobom, ktorý je zárukou, že boli analyzované individuálne špecifiká konkrétneho členského štátu. Zakazuje sa vydávať oznámenie o revízii príslušnej skupiny krajín, ak nie je doplnené správami o jednotlivých krajinách. Takéto správy sa sprístupnia verejnosti.

2.  Verejné oznámenia iné než úverové ratingy, ratingové výhľady alebo sprievodné tlačové oznámenia alebo správy uvedené v prílohe I oddiele D časti I bode 5, ktoré sa týkajú možných zmien ratingov štátov, nie sú založené na informáciách v dispozičnej sfére hodnoteného subjektu, ktoré boli zverejnené bez súhlasu hodnoteného subjektu, pokiaľ nie sú dostupné zo všeobecne prístupných zdrojov alebo pokiaľ existujú oprávnené dôvody na to, aby hodnotený subjekt neudelil súhlas so zverejnením informácií.

3.  Ratingová agentúra s ohľadom na článok 8 ods. 5 druhý pododsek zverejní na svojej internetovej stránke a každoročne predloží orgánu ESMA v súlade s prílohou I oddielom D časťou III bodom 3 na konci decembra kalendár na nasledujúcich 12 mesiacov, pričom stanoví maximálne tri dátumy na zverejnenie nevyžiadaných ratingov štátov a súvisiacich ratingových výhľadov a dátumy na zverejnenie vyžiadaných ratingov štátov a súvisiacich ratingových výhľadov. Tieto dátumy sa stanovia na piatok.

4.  Odchýlenie sa pri zverejnení ratingov štátov alebo súvisiacich ratingových výhľadov od kalendára je možné, iba pokiaľ je to potrebné na to, aby ratingová agentúra splnila svoje povinnosti podľa článku 8 ods. 2, článku 10 ods. 1 a článku 11 ods. 1, a sprevádza ho podrobné objasnenie dôvodov odchýlenia sa od oznámeného kalendára.

Článok 8b

Informácie o štruktúrovaných finančných nástrojoch

1.  Emitent, pôvodca a sponzor štruktúrovaného finančného nástroja usadení v Únii spoločne uverejnia na internetovej stránke zriadenej ESMA podľa odseku 4 informácie o úverovej kvalite a výsledkoch podkladových aktív štruktúrovaných finančných nástrojov, o štruktúre sekuritizačných transakcií, o peňažných tokoch a o kolaterále podporujúcom sekuritizačnú expozíciu, ako aj všetky informácie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie súhrnných a dobre informovaných stresových testov hodnoty peňažných tokov a kolaterálu podporujúcich podkladové expozície.

2.  Povinnosť uverejniť informácie podľa odseku 1 sa netýka takého uverejnenia, ktoré by porušilo vnútroštátne právo alebo právo Únie upravujúce ochranu dôvernosti zdrojov informácií alebo spracovanie osobných údajov.

3.  ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť:

a) informácie, ktoré osoby uvedené v odseku 1 musia uverejniť s cieľom splniť povinnosti vyplývajúce z odseku 1 v súlade s odsekom 2;

b) frekvenciu aktualizovania informácií uvedených v písmene a);

c) predloženie informácií uvedených v písmene a) prostredníctvom štandardizovaného vzoru na zverejnenie.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 21. júna 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.  ESMA zriadi internetovú stránku na zverejnenie informácií o štruktúrovaných finančných nástrojoch, ako sa uvádza v odseku 1.

Článok 8c

Dvojitý úverový rating štruktúrovaných finančných nástrojov

1.  Ak má emitent alebo spriaznená tretia strana v úmysle vyžiadať si úverový rating štruktúrovaného finančného nástroja, poverí minimálne dve ratingové agentúry, aby predložili úverové ratingy nezávisle od seba.

2.  Emitent alebo spriaznená tretia strana uvedená v odseku 1 zabezpečia, aby poverené ratingové agentúry spĺňali tieto podmienky:

a) nepatria do tej istej skupiny ratingových agentúr;

b) nie sú akcionárom alebo členom ktorejkoľvek z ostatných ratingových agentúr;

c) nemajú právo ani právomoc vykonávať hlasovacie práva v ktorejkoľvek z ostatných ratingových agentúr;

d) nemajú právo ani právomoc vymenúvať alebo odvolávať členov správnej alebo dozornej rady ktorejkoľvek z ostatných ratingových agentúr;

e) nikto z členov ich správnej alebo dozornej rady nesmie byť členom správnej alebo dozornej rady ktorejkoľvek z ostatných ratingových agentúr;

f) nevykonávajú alebo nemajú právomoc vykonávať kontrolu alebo dominantný vplyv nad ktoroukoľvek z ostatných ratingových agentúr.

Článok 8d

Využívanie viacerých ratingových agentúr

1.  Pokiaľ majú emitent alebo spriaznená tretia strana v úmysle poveriť aspoň dve ratingové agentúry vydaním úverového ratingu tej istej emisie alebo subjektu, emitent alebo spriaznená tretia strana zvážia poverenie aspoň jednej ratingovej agentúry, ktorá nemá viac než 10 % celkový podiel na trhu a ktorú môže emitent alebo spriaznená tretia strana vyhodnotiť ako schopnú ohodnotiť príslušnú emisiu alebo subjekt za predpokladu, že na základe zoznamu ESMA uvedeného v odseku 2 je na hodnotenie osobitnej emisie alebo subjektu k dispozícii ratingová agentúra. Pokiaľ emitent alebo spriaznená tretia strana nepoverí aspoň jednu ratingovú agentúru, ktorá nemá viac než 10 % celkový podiel na trhu, zaznamená sa to.

2.  S cieľom uľahčiť hodnotenie emitentovi alebo spriaznenej tretej strane podľa odseku 1 zverejní ESMA na svojej internetovej stránke každoročne zoznam registrovaných ratingových agentúr, pričom uvedie ich celkový podiel na trhu a druhy vydávaných úverových ratingov, ktoré môže emitent použiť ako východisko pre svoje hodnotenie.

3.  Na účely tohto článku sa celkový podiel na trhu meria na základe ročného obratu vytvoreného z ratingových činností a pomocných služieb na skupinovej úrovni.

▼M1

Článok 9

Outsourcing

Outsourcing dôležitých prevádzkových funkcií sa nesmie uskutočniť spôsobom, ktorým by sa podstatne narušila kvalita vnútornej kontroly ratingovej agentúry a schopnosť ESMA dohliadať na plnenie povinností ratingovou agentúrou podľa tohto nariadenia.

▼B

Článok 10

Zverejňovanie a prezentácia úverových ratingov

▼M3

1.  Ratingová agentúra zverejní neselektívne a včas každý úverový rating alebo ratingový výhľad, ako aj každé rozhodnutie nepokračovať v úverovom ratingu. V prípade rozhodnutia nepokračovať v úverovom ratingu musia zverejnené informácie obsahovať úplné dôvody pre toto rozhodnutie.

Prvý pododsek sa týka aj úverových ratingov distribuovaných na základe predplatného.

2.  Ratingové agentúry zabezpečia, aby sa úverové ratingy a ratingové výhľady predkladali a spracúvali v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe I oddiele D, a nezverejnia iné faktory než tie, ktoré súvisia s úverovými ratingami.

2a.  Úverové ratingy, ratingové výhľady a súvisiace informácie sa až do ich zverejnenia považujú v súlade so smernicou 2003/6/ES za dôverné informácie, ako sú vymedzené v uvedenej smernici.

Článok 6 ods. 3 uvedenej smernice sa uplatňuje mutatis mutandis na ratingové agentúry, pokiaľ ide o ich povinnosť zachovávať dôvernosť informácií a ich povinnosť mať zoznam osôb, ktoré majú prístup k ich úverovým ratingom, ratingovým výhľadom alebo súvisiacim informáciám pred ich zverejnením.

Zoznam osôb, ktorým sa úverové ratingy, ratingové výhľady a súvisiace informácie oznamujú ešte pred zverejnením, sa obmedzí iba na osoby identifikované každým hodnoteným subjektom na tento účel.

▼B

3.  Keď ratingová agentúra vydá úverové ratingy pre štruktúrované finančné nástroje, zabezpečí, aby ratingové kategórie, ktoré sú priradené štruktúrovaným finančným nástrojom, boli jasne odlíšené použitím dodatočného symbolu, ktorý ich odlišuje od ratingových kategórií používaných pre akékoľvek iné subjekty, finančné nástroje alebo finančné záväzky.

4.  Ratingová agentúra zverejňuje svoje opatrenia a postupy týkajúce sa nevyžiadaných úverových ratingov.

▼M3

5.  Keď ratingová agentúra vydá nevyžiadaný úverový rating, zreteľne sa v ňom uvedie, pričom sa použije jasne odlíšiteľný iný farebný kód pre túto kategóriu ratingu, či sa hodnotený subjekt alebo spriaznená tretia strana zúčastnila na procese úverového ratingu a či mala ratingová agentúra prístup k účtom, vedeniu a iným príslušným interným dokumentom hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.

▼B

Nevyžiadané úverové ratingy sa musia ako nevyžiadané označiť.

▼M1

6.  Ratingová agentúra nesmie používať názov ESMA ani názov akéhokoľvek príslušného orgánu spôsobom, ktorý by naznačoval alebo na základe ktorého by sa mohlo predpokladať potvrdenie alebo schválenie úverových ratingov alebo akýchkoľvek ratingových činností ratingovej agentúry zo strany ESMA alebo akéhokoľvek príslušného orgánu.

▼B

Článok 11

Všeobecné a pravidelné zverejňovanie informácií

1.  Ratingová agentúra zverejňuje všetky informácie o záležitostiach vymedzených v časti I oddiele E prílohy I a okamžite ich aktualizuje.

▼M3

2.  Registrovaná alebo certifikovaná ratingová agentúra sprístupňuje v centrálnom registri zriadenom ESMA informácie o svojich historických výkonnostných parametroch vrátane početnosti zmien v ratingoch, a informácie o úverových ratingoch vydaných v minulosti a o ich zmenách. Takáto ratingová agentúra poskytuje do tohto registra informácie v štandardizovanej podobe stanovenej ESMA. ESMA tieto informácie sprístupňuje verejnosti a každoročne uverejňuje zhrnutie obsahujúce informácie o hlavných udalostiach.

▼M1

3.  Ratingová agentúra každoročne do 31. marca poskytuje ESMA informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe I oddiele E časti II bode 2.

▼B

Článok 12

Správa o transparentnosti

Ratingová agentúra každoročne uverejňuje správu o transparentnosti, ktorá obsahuje informácie o záležitostiach vymedzených v časti III oddiele E prílohy I. Ratingová agentúra uverejňuje svoju správu o transparentnosti najneskôr tri mesiace od konca každého finančného roka a zabezpečí, aby zostala k dispozícii na internetovej stránke agentúry minimálne päť rokov.

Článok 13

Poplatky za zverejňovanie informácií

Ratingová agentúra neúčtuje poplatok za informácie poskytované v súlade s článkami 8 až 12.HLAVA III

DOHĽAD NAD RATINGOVÝMI ČINNOSŤAMIKAPITOLA I

Registračný postup

Článok 14

Požiadavka na registráciu

1.  Ratingová agentúra požiada o registráciu na účely článku 2 ods. 1, ak je právnickou osobou so sídlom v ►M3  Únii ◄ .

▼M1

2.  Registrácia je účinná na celom území Únie, keď rozhodnutie o registrácii ratingovej agentúry prijaté ESMA v zmysle článku 16 ods. 3 alebo článku 17 ods. 3 nadobudne účinnosť.

▼B

3.  Registrovaná ratingová agentúra vždy dodržiava podmienky prvotnej registrácie.

▼M1

Ratingová agentúra bez zbytočného odkladu informuje ESMA o všetkých podstatných zmenách podmienok prvotnej registrácie vrátane každého otvorenia alebo zatvorenia pobočky v rámci Únie.

▼M3

Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, ratingová agentúra oznámi ESMA zamýšľané podstatné zmeny ratingových metodík, modelov alebo kľúčových ratingových východísk alebo navrhované nové ratingové metodiky, modely alebo kľúčové ratingové východiská, keď ratingová agentúra na svojej internetovej stránke v súlade s článkom 8 ods. 5a uverejní navrhované zmeny alebo navrhované nové ratingové metodiky. Po uplynutí obdobia na konzultácie ratingová agentúra oznámi ESMA všetky zmeny vyplývajúce z konzultácií.

▼M1

4.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 alebo 17, ESMA pri zohľadnení ustanovení článkov 4 a 6 zaregistruje ratingovú agentúru, ak na základe posúdenia žiadosti dospeje k záveru, že táto ratingová agentúra spĺňa podmienky na vydávanie úverových ratingov stanovené v tomto nariadení.

5.  ESMA nepodmieňuje registráciu žiadnymi požiadavkami, ktoré nie sú uvedené v tomto nariadení.

Článok 15

Žiadosť o registráciu

1.  Ratingová agentúra predloží ESMA žiadosť o registráciu. Žiadosť obsahuje informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe II.

2.  Ak o registráciu požiada skupina ratingových agentúr, členovia skupiny poveria jedného z nich, aby predložil ESMA všetky žiadosti v mene skupiny. Poverená ratingová agentúra poskytne informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe II za každého člena skupiny.

3.  Ratingová agentúra predloží svoju žiadosť v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Na každú ďalšiu komunikáciu medzi ESMA a ratingovými agentúrami a ich zamestnancami sa primerane uplatňujú ustanovenia nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve ( 29 ).

4.  ESMA posúdi do 20 pracovných dní od prijatia žiadosti, či je žiadosť úplná. Ak žiadosť nie je úplná, ESMA stanoví lehotu, v ktorej musí ratingová agentúra poskytnúť doplňujúce informácie.

Po tom, ako ESMA posúdi, či je žiadosť úplná, zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje ratingovú agentúru.

Článok 16

Preskúmanie žiadosti ratingovej agentúry o registráciu zo strany ESMA

1.  ESMA do 45 pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 15 ods. 4 druhom pododseku preskúma žiadosť o registráciu ratingovej agentúry na základe toho, či ratingová agentúra spĺňa podmienky uvedené v tomto nariadení.

2.  ESMA môže predĺžiť lehotu na preskúmanie o 15 pracovných dní, najmä ak ratingová agentúra:

a) predpokladá potvrdenie úverových ratingov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3;

b) predpokladá využitie outsourcingu alebo

c) požaduje oslobodenie od povinností v súlade s článkom 6 ods. 3.

3.  ESMA do 45 pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 15 ods. 4 druhom pododseku alebo do 60 pracovných dní od uvedeného oznámenia, ak sa uplatňuje odsek 2 tohto článku, prijme plne odôvodnené rozhodnutie o registrácii alebo jej zamietnutí.

4.  Rozhodnutie, ktoré ESMA prijme podľa odseku 3, nadobúda účinnosť piatym pracovným dňom po jeho prijatí.

Článok 17

Preskúmanie žiadostí skupiny ratingových agentúr o registráciu zo strany ESMA

1.  ESMA do 55 pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 15 ods. 4 druhom pododseku preskúma žiadosti o registráciu skupiny ratingových agentúr na základe toho, či tieto ratingové agentúry spĺňajú podmienky uvedené v tomto nariadení.

2.  ESMA môže predĺžiť lehotu na preskúmanie o 15 pracovných dní, najmä ak niektorá ratingová agentúra v skupine:

a) predpokladá potvrdenie úverových ratingov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3;

b) predpokladá využitie outsourcingu alebo

c) požaduje oslobodenie od povinností v súlade s článkom 6 ods. 3.

3.  ESMA do 55 pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 15 ods. 4 druhom pododseku alebo do 70 pracovných dní od uvedeného oznámenia, ak sa uplatňuje odsek 2 tohto článku, prijme jednotlivé plne odôvodnené rozhodnutie o registrácii alebo jej zamietnutí pre každú ratingovú agentúru v skupine.

4.  Rozhodnutie, ktoré ESMA prijme podľa odseku 3, nadobúda účinnosť piatym pracovným dňom po jeho prijatí.

Článok 18

Oznámenie rozhodnutia o registrácii, zamietnutí registrácie alebo o odobraní registrácie a uverejňovanie zoznamu registrovaných ratingových agentúr

1.  ESMA do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia podľa článku 16, 17 alebo 20 oznámi svoje rozhodnutie dotknutej ratingovej agentúre. Ak ESMA odmietne ratingovú agentúru zaregistrovať alebo jej odoberie registráciu, vo svojom rozhodnutí musí uviesť úplné dôvody svojho rozhodnutia.

▼M3

2.  ESMA oznámi Komisii, EBA, EIOPA, príslušným orgánom a príslušným odvetvovým orgánom každé rozhodnutie prijaté podľa článku 16, 17 alebo 20.

▼M1

3.  ESMA uverejní na svojej internetovej stránke zoznam ratingových agentúr zaregistrovaných v súlade s týmto nariadením. Tento zoznam sa musí aktualizovať do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia podľa článku 16, 17 alebo 20. Komisia uverejní aktualizovaný zoznam v Úradnom vestníku Európskej únie do 30 dní po aktualizácii.

Článok 19

Poplatky za registráciu a dohľad

▼M3

1.  ESMA účtuje ratingovým agentúram poplatok v súlade s týmto nariadením a nariadením Komisie uvedeným v odseku 2. Tento poplatok v plnom rozsahu pokrýva náklady ESMA potrebné na registráciu ratingových agentúr, ich certifikáciu a dohľad nad nimi, ako aj na úhradu nákladov, ktoré môžu príslušným orgánom vzniknúť pri výkone ich práce podľa tohto nariadenia, najmä v dôsledku delegovania úloh v súlade s článkom 30.

▼M1

2.  Komisia prijme nariadenie o poplatkoch. V uvedenom nariadení sa stanovia najmä druhy poplatkov a za čo sa tieto poplatky hradia, výška poplatkov, spôsob ich úhrady a spôsob, akým ESMA uhradí príslušným orgánom náklady, ktoré im môžu vzniknúť pri výkone ich práce podľa tohto nariadenia, a to najmä v dôsledku delegovania úloh v súlade s článkom 30.

Výška poplatku účtovaná ratingovej agentúre pokrýva všetky administratívne náklady a je primeraná obratu dotknutej ratingovej agentúry.

Komisia prijme nariadenie o poplatkoch uvedené v prvom pododseku prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkom 38a a za podmienok uvedených v článkoch 38b a 38c.

Článok 20

Odobranie registrácie

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 24, ESMA odoberie ratingovej agentúre registráciu, ak ratingová agentúra:

a) výslovne odvolá registráciu alebo za predchádzajúcich šesť mesiacov neposkytla úverové ratingy;

b) získala registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmkoľvek iným nezákonným spôsobom alebo

c) už nespĺňa podmienky, za akých bola zaregistrovaná.

2.  Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa používajú úverové ratingy vydané dotknutou ratingovou agentúrou a ktorý sa domnieva, že jedna z podmienok uvedených v odseku 1 bola splnená, môže požiadať ESMA, aby preskúmal, či sú splnené podmienky na odobranie registrácie dotknutej ratingovej agentúry. Ak sa ESMA rozhodne neodobrať registráciu dotknutej ratingovej agentúry, uvedie úplné dôvody.

3.  Rozhodnutie o odobraní registrácie nadobúda okamžitú účinnosť v celej Únii s výhradou prechodného obdobia na používanie úverových ratingov uvedeného v článku 24 ods. 4.KAPITOLA II

Dohľad vykonávaný zo strany ESMA

Článok 21

ESMA

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 25a, ESMA zabezpečí, aby sa uplatňovalo toto nariadenie.

2.  ESMA v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vydáva a aktualizuje usmernenia pre spoluprácu medzi ESMA, príslušnými orgánmi a príslušnými odvetvovými orgánmi na účely tohto nariadenia a na účely príslušných odvetvových právnych predpisov vrátane postupov a podrobných podmienok delegovania úloh.

3.  ESMA v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 v spolupráci s EBA a EIOPA vydá a aktualizuje usmernenia o uplatňovaní režimu schvaľovania v zmysle článku 4 ods. 3 tohto nariadenia do 7. júna 2011.

▼M3

4.  ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na spresnenie:

▼M1

a) informácií, ktoré má ratingová agentúra predložiť vo svojej žiadosti o registráciu, vymedzených v prílohe II;

b) informácií, ktoré musí ratingová agentúra poskytnúť v súvislosti so žiadosťou o certifikáciu a s posúdením jej systémovej dôležitosti v súvislosti s finančnou stabilitou alebo integritou finančných trhov podľa článku 5;

c) predkladania informácií vrátane štruktúry, formátu, metódy a obdobia informovania, ktoré ratingové agentúry uverejňujú v súlade s článkom 11 ods. 2 a prílohou I oddielom E časťou II bodom 1;

d) posudzovania súladu ratingových metodík s požiadavkami stanovenými v článku 8 ods. 3;

▼M3

e) obsahu a formátu pravidelných správ s údajmi o ratingoch, ktoré sa požadujú od registrovaných a certifikovaných ratingových agentúr na účely stáleho dohľadu zo strany ESMA.

▼M3

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 21. júna 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4a.  ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na spresnenie:

a) obsahu a predkladania informácií vrátane štruktúry, formátu, metódy a načasovania informácií, ktoré ratingové agentúry majú poskytnúť ESMA v súlade s článkom 11a ods. 1, a

b) obsahu a formátu pravidelného podávania správ o poplatkoch účtovaných ratingovými agentúrami na účely stáleho dohľadu zo strany ESMA.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 21. júna 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4b.  ESMA podá správu o možnosti vytvorenia jedného alebo viacerých mapovaní úverových ratingov predložených v súlade s článkom 11a ods. 1 a predloží túto správu Komisii do 21. júna 2015. V správe sa posúdi najmä:

a) možnosť, náklady a prínosy vytvorenia jedného alebo viacerých mapovaní;

b) ako možno vytvoriť jedno alebo viacero mapovaní bez nesprávneho výkladu úverových ratingov vzhľadom na rôzne ratingové metodiky;

c) možný vplyv mapovaní na dosiaľ vypracované regulačné technické predpisy vo vzťahu k článku 21 ods. 4a písm. a) a b).

ESMA uskutoční konzultácie s EBA a EIOPA v súvislosti s písmenami a) a b) prvého pododseku.

▼M3

5.  ESMA uverejní výročnú správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto správa musí obsahovať najmä posúdenie vykonávania prílohy I ratingovými agentúrami zaregistrovanými podľa tohto nariadenia a posúdenie uplatňovania mechanizmu potvrdzovania uvedeného v článku 4 ods. 3.

▼M1

6.  ESMA každoročne predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o opatreniach dohľadu prijatých a sankciách uložených zo strany ESMA podľa tohto nariadenia vrátane pokút a pravidelných platieb penále.

7.  ESMA pri plnení svojich úloh spolupracuje s EBA a EIOPA a konzultuje s EBA a EIOPA pred vydaním a aktualizáciou usmernení a predložením návrhu regulačných technických predpisov uvedených v odsekoch 2, 3 a 4.

▼B

Článok 22

Príslušné orgány

1.  Na účel tohto nariadenia určí každý členský štát príslušný orgán do 7. júna 2010.

2.  Príslušné orgány musia na uplatňovanie tohto nariadenia disponovať dostatočným počtom zamestnancov a dostatočnými odbornými znalosťami.

▼M1

Článok 22

▼M3

Preskúmanie plnenia požiadaviek týkajúcich sa metodiky

▼M1

1.  Pri vykonávaní svojho stáleho dohľadu nad ratingovými agentúrami registrovanými podľa tohto nariadenia ESMA pravidelne preskúma dodržiavanie článku 8 ods. 3.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 23, ESMA v rámci preskúmania uvedeného v odseku 1 tiež:

a) overuje vykonávanie spätného testovania ratingovými agentúrami;

b) analyzuje výsledky tohto spätného testovania a

c) overuje, či ratingové agentúry majú procesy na zohľadnenie výsledkov spätného testovania do ich ratingových metodík.

▼M1

Článok 23

Nezasahovanie do obsahu ratingov ani do metodík

Pri vykonávaní svojich povinností podľa tohto nariadenia ESMA, Komisia ani verejné orgány členského štátu nezasahujú do obsahu úverových ratingov ani do metodík.

Článok 23a

Vykonávanie právomocí uvedených v článkoch 23b až 23d

Právomoci udelené ESMA alebo ktorémukoľvek úradníkovi ESMA, alebo iným osobám povereným ESMA článkami 23b až 23d sa nesmú použiť na vyžiadanie si sprístupnenia informácií alebo dokumentov, ktoré sú predmetom právnej ochrany.

Článok 23b

Žiadosti o informácie

1.  ESMA si môže od ratingových agentúr, osôb zapojených do ratingových činností, hodnotených subjektov a spriaznených tretích strán, tretích strán, ktoré pre ratingové agentúry vykonávajú prevádzkové funkcie alebo činnosti, ako aj osôb inak úzko a podstatne spriaznených alebo spojených s ratingovými agentúrami alebo ratingovými činnosťami prostredníctvom jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutia vyžiadať, aby poskytli všetky informácie, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho povinností podľa tohto nariadenia.

2.  Pri zasielaní jednoduchej žiadosti o informácie podľa odseku 1 ESMA:

a) uvedie odkaz na tento článok ako právny základ žiadosti;

b) uvedie dôvod žiadosti;

c) uvedie, o ktoré informácie žiada;

d) stanoví lehotu na poskytnutie informácií;

e) informuje osobu, od ktorej požaduje informácie, že nie je povinná tieto informácie poskytnúť, ale že odpoveď na žiadosť o informácie nesmie byť nesprávna ani zavádzajúca;

f) upozorní na pokutu ustanovenú v článku 36a v spojení s prílohou III oddielom II bodom 7 za poskytnutie nesprávnych alebo zavádzajúcich odpovedí na otázky.

3.  ESMA pri žiadosti o poskytnutie informácií podľa odseku 1 na základe rozhodnutia:

a) uvedie odkaz na tento článok ako právny základ žiadosti;

b) uvedie dôvod žiadosti;

c) uvedie, o ktoré informácie žiada;

d) stanoví lehotu na poskytnutie informácií;

e) upozorní na pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b za poskytnutie neúplných požadovaných informácií;

f) upozorní na pokutu ustanovenú v článku 36a v spojení s prílohou III oddielom II bodom 7 za poskytnutie nesprávnych alebo zavádzajúcich odpovedí na otázky a

g) upozorní na právo odvolať sa voči rozhodnutiu pred odvolacou radou a požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom Európskej únie v súlade s článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.  Požadované informácie poskytujú osoby uvedené v odseku 1 alebo ich zástupcovia a v prípade právnických osôb alebo združení, ktoré nemajú právnu subjektivitu, osoby oprávnené na ich zastupovanie na základe zákona alebo ich zakladajúcich listín. V mene svojich klientov môžu poskytovať informácie riadne splnomocnení právnici. Za poskytnutie neúplných, nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií však ostávajú plne zodpovední klienti.

5.  ESMA bezodkladne zašle kópiu jednoduchej žiadosti alebo svojho rozhodnutia príslušnému orgánu členského štátu, kde majú osoby uvedené v odseku 1, ktorých sa žiadosť o informácie týka, bydlisko alebo kde sú usadené.

Článok 23c

Všeobecné vyšetrovania

1.  ESMA môže s cieľom plniť svoje povinnosti podľa tohto nariadenia vykonávať všetky potrebné vyšetrovania osôb uvedených v článku 23b ods. 1. Úradníci a iné osoby poverené ESMA sú na tento účel oprávnení:

a) preskúmať všetky záznamy, údaje, postupy a iné materiály vzťahujúce sa na výkon jeho úloh bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené;

b) robiť alebo získavať overené kópie alebo výpisy z týchto záznamov, údajov, postupov a iných materiálov;

c) predvolať a požiadať ktorúkoľvek z osôb uvedených v článku 23b ods. 1 alebo jej zástupcov alebo zamestnancov, aby podali ústne alebo písomné vysvetlenie skutočností alebo dokumentov týkajúcich sa predmetu a dôvodu kontroly, a zaznamenať odpovede;

d) vypočuť inú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá s týmto vypočutím súhlasí, s cieľom zhromaždiť informácie týkajúce sa predmetu vyšetrovania;

e) žiadať záznamy telefonickej a dátovej prevádzky.

2.  Úradníci a iné osoby poverené ESMA na účely vyšetrovania uvedeného v odseku 1 vykonávajú svoje právomoci na základe písomného splnomocnenia, v ktorom je vymedzený predmet a dôvod vyšetrovania. V uvedenom splnomocnení sa tiež upozorní na pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b v prípade, že osoby uvedené v článku 23b ods. 1 neposkytnú alebo poskytnú neúplné požadované záznamy, údaje, postupy alebo iné materiály alebo odpovede na otázky, a na pokuty ustanovené v článku 36a v spojení s prílohou III oddielom II bodom 8, ak osoby uvedené v článku 23b ods. 1 poskytnú nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky.

3.  Osoby uvedené v článku 23b ods. 1 sú povinné podrobiť sa vyšetrovaniam, ktoré sa začali na základe rozhodnutia ESMA. V rozhodnutí sa uvádza predmet a dôvod vyšetrovania, pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b, opravné prostriedky dostupné na základe nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ako aj právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom Európskej únie.

4.  ESMA informuje príslušný orgán členského štátu, kde sa má vyšetrovanie vykonať, o vyšetrovaní a o totožnosti poverených osôb, a to v primeranom čase pred jeho vykonaním. Úradníci dotknutého príslušného orgánu pomáhajú na žiadosť ESMA týmto povereným osobám pri plnení ich povinností. Úradníci dotknutého príslušného orgánu sa môžu zúčastniť na vyšetrovaní aj na požiadanie.

5.  Ak si žiadosť o záznamy o telefonickej alebo dátovej prevádzke v zmysle odseku 1 písm. e) vyžaduje podľa vnútroštátnych predpisov povolenie súdneho orgánu, požiada sa o takéto povolenie. O takéto povolenie možno požiadať aj ako o predbežné opatrenie.

6.  Ak sa požiada o povolenie uvedené v odseku 5, vnútroštátny súdny orgán skontroluje, či je rozhodnutie ESMA pravé a či predpokladané donucovacie opatrenia nie sú so zreteľom na predmet vyšetrovania svojvoľné alebo neprimerané. Pri kontrole primeranosti donucovacích opatrení môže vnútroštátny súdny orgán požiadať ESMA o podrobné vysvetlenia, a to najmä dôvodov, na základe ktorých má ESMA podozrenie, že nastalo porušenie tohto nariadenia, ako aj závažnosti údajného porušenia a povahy účasti osoby, na ktorú sa vzťahujú donucovacie opatrenia. Vnútroštátny súdny orgán však nemôže skúmať potrebu vyšetrovania ani požadovať informácie obsiahnuté v dokumentácii ESMA. Zákonnosť rozhodnutia ESMA podlieha iba preskúmaniu Súdneho dvora Európskej únie na základe postupu stanoveného nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 23d

Kontroly na mieste

1.  ESMA môže s cieľom plniť svoje povinnosti podľa tohto nariadenia vykonávať všetky potrebné kontroly na mieste v podnikateľských priestoroch právnických osôb uvedených v článku 23b ods. 1. Ak je to nevyhnutné pre náležité a účinné vykonanie kontrol, môže ESMA vykonať kontroly na mieste bez predchádzajúceho ohlásenia.

2.  Úradníci a iné osoby poverené ESMA vykonaním kontroly na mieste môžu vstúpiť do všetkých podnikateľských priestorov a na pozemky právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o vyšetrovaní prijaté ESMA, a majú všetky právomoci uvedené v článku 23c ods. 1. Majú takisto právomoc zapečatiť podnikateľské priestory a účtovné knihy alebo záznamy na obdobie potrebné na vykonanie kontroly a v potrebnom rozsahu.

3.  Úradníci a iné osoby poverené ESMA na vykonanie kontroly na mieste vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia, v ktorom je vymedzený predmet a dôvod kontroly a upozorňuje sa v ňom na pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b v prípade, že sa dotknuté osoby nepodrobia kontrole. ESMA informuje o kontrole v primeranom čase pred jej vykonaním príslušný orgán členského štátu, kde sa má kontrola vykonať.

4.  Osoby uvedené v článku 23b ods. 1 sú povinné podrobiť sa kontrolám na mieste nariadeným na základe rozhodnutia ESMA. V rozhodnutí sa uvádza predmet a dôvod kontroly, stanoví sa v ňom dátum jej začatia a upozorní sa na pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b, opravné prostriedky dostupné na základe nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ako aj na právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom Európskej únie. ESMA prijme takéto rozhodnutia po konzultácii s príslušným orgánom členského štátu, kde sa má kontrola vykonať.

5.  Na žiadosť ESMA úradníci príslušného orgánu členského štátu, kde sa má kontrola vykonať, ako aj osoby poverené alebo vymenované týmto orgánom aktívne pomáhajú úradníkom a ostatným osobám povereným ESMA. Na tento účel disponujú právomocami vymedzenými v odseku 2. Úradníci príslušného orgánu dotknutého členského štátu sa tiež môžu na požiadanie zúčastniť na kontrolách na mieste.

6.  ESMA môže takisto požiadať príslušné orgány, aby vykonali konkrétne vyšetrovacie úlohy a kontroly na mieste, ako sa ustanovuje v tomto článku a článku 23c ods. 1 v jeho mene. Príslušné orgány majú na tento účel rovnaké právomoci ako ESMA, ako je stanovené v tomto článku a v článku 23c ods. 1.

7.  Keď úradníci a iné sprevádzajúce osoby poverené ESMA zistia, že sa osoba bráni vykonaniu kontroly nariadenej podľa tohto článku, príslušný orgán dotknutého členského štátu im poskytne potrebnú pomoc a prípadne požiada o asistenciu políciu alebo rovnocenný orgán presadzovania práva s cieľom umožniť vykonať kontrolu na mieste.

8.  Ak si kontrola na mieste ustanovená v odseku 1 alebo asistencia ustanovená v odseku 7 vyžaduje podľa vnútroštátnych predpisov povolenie súdneho orgánu, požiada sa o takéto povolenie. O takéto povolenie možno požiadať aj ako o predbežné opatrenie.

9.  Keď sa žiada o povolenie uvedené v odseku 8, vnútroštátny súdny orgán skontroluje, či je rozhodnutie ESMA pravé a či plánované donucovacie opatrenia nie sú so zreteľom na predmet kontroly svojvoľné alebo neprimerané. Pri kontrole primeranosti donucovacích opatrení môže vnútroštátny súdny orgán požiadať ESMA o podrobné vysvetlenia, a to najmä dôvodov, na základe ktorých má ESMA podozrenie, že nastalo porušenie tohto nariadenia, a závažnosti údajného porušenia a povahy účasti osoby, na ktorú sa vzťahujú donucovacie opatrenia. Vnútroštátny súdny orgán však nemôže skúmať potrebu kontroly ani požadovať informácie obsiahnuté v dokumentácii ESMA. Zákonnosť rozhodnutia ESMA podlieha iba preskúmaniu Súdneho dvora Európskej únie na základe postupu uvedeného v nariadení (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 23e

Procesné pravidlá týkajúce sa opatrení dohľadu a ukladania pokút

1.  Keď pri výkone svojich povinností podľa tohto nariadenia ESMA zistí, že existujú závažné náznaky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať jedno porušenie alebo viacero porušení uvedených v prílohe III, vymenuje nezávislého vyšetrujúceho úradníka v rámci ESMA, ktorý záležitosť vyšetrí. Vyšetrujúci úradník sa nesmie podieľať a ani sa nesmel podieľať na priamom alebo nepriamom dohľade nad dotknutou ratingovou agentúrou či na jej registrácii a svoje funkcie vykonáva nezávisle od rady orgánov dohľadu ESMA.

2.  Vyšetrujúci úradník vyšetrí údajné porušenia, pričom prihliada na pripomienky predložené osobami, voči ktorým sa vyšetrovanie vedie, a rade orgánov dohľadu ESMA predloží úplný spis so svojimi zisteniami.

Na účely plnenia svojich úloh môže vyšetrujúci úradník uplatňovať právomoc žiadať informácie v súlade s článkom 23b a vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste v súlade s článkami 23c a 23d. Pri uplatňovaní týchto právomocí postupuje vyšetrujúci úradník v súlade s článkom 23a.

Vyšetrujúci úradník má pri plnení svojich úloh prístup k všetkým dokumentom a informáciám zhromaždeným ESMA počas činností dohľadu.

3.  Po ukončení vyšetrovania a pred predložením spisu so svojimi zisteniami rade orgánov dohľadu ESMA dá vyšetrujúci úradník osobám, voči ktorým sa vyšetrovanie vedie, príležitosť, aby boli vypočuté vo veciach, ktoré sa vyšetrujú. Vyšetrujúci úradník zakladá svoje zistenia len na skutočnostiach, ku ktorým sa osoby, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, mohli vyjadriť.

Počas vyšetrovania podľa tohto článku sa plne dodržiava právo dotknutých osôb na obhajobu.

4.  Vyšetrujúci úradník oznamuje osobám, voči ktorým sa vyšetrovanie vedie, skutočnosť, že predložil spis so svojimi zisteniami rade orgánov dohľadu ESMA. Osoby, voči ktorým sa vyšetrovanie vedie, majú právo na prístup k spisu s výhradou oprávnených záujmov iných osôb týkajúcich sa ochrany ich obchodného tajomstva. Právo prístupu k spisu sa nevzťahuje na dôverné informácie týkajúce sa tretích strán.

5.  Na základe spisu obsahujúceho zistenia vyšetrujúceho úradníka a po vypočutí osôb, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, v zmysle článkov 25 a 36c v prípade, že o to dotknuté osoby požiadali, rada orgánov dohľadu ESMA rozhodne, či sa osoby, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, dopustili jedného porušenia alebo viacerých porušení uvedených v prílohe III, a v takom prípade prijme opatrenie dohľadu v súlade s článkom 24 a uloží pokutu v súlade s článkom 36a.

6.  Vyšetrujúci úradník sa nezúčastňuje na rokovaní rady orgánov dohľadu ESMA ani iným spôsobom nezasahuje do jej rozhodovacieho procesu.

7.  Komisia prijme ďalšie procesné pravidlá na účely výkonu právomoci ukladať pokuty alebo pravidelné platby penále, ktoré budú obsahovať aj ustanovenia o práve na obhajobu, dočasné ustanovenia a výber pokút a pravidelných platieb penále, a prijme podrobné pravidlá o premlčacích lehotách na ukladanie a vymáhanie sankcií.

Pravidlá uvedené v prvom pododseku sa prijmú prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a a za podmienok uvedených v článkoch 38b a 38c.

8.  Ak ESMA pri výkone svojich povinností podľa tohto nariadenia zistí, že existujú závažné náznaky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať trestné činy, postúpi tieto záležitosti príslušným vnútroštátnym orgánom na trestné stíhanie. ESMA okrem toho neuloží pokuty ani pravidelné platby penále v prípade, keď predchádzajúce oslobodenie alebo odsúdenie na základe rovnakých skutočností alebo skutočností, ktoré sú vo svojej podstate rovnaké, nadobudlo povahu rozhodnutej veci (res judicata) v trestnom konaní podľa vnútroštátneho práva.

Článok 24

Opatrenia dohľadu ESMA

1.  Ak v súlade s článkom 23e ods. 5 rada orgánov dohľadu ESMA zistí, že sa ratingová agentúra dopustila jedného z porušení uvedených v prílohe III, prijme jedno alebo viacero z týchto rozhodnutí:

a) odoberie ratingovej agentúre registráciu;

b) dočasne zakáže ratingovej agentúre vydávať úverové ratingy s účinnosťou v celej Únii, pokým neprestane s porušovaním;

c) pozastaví používanie úverových ratingov, ktoré vydala táto ratingová agentúra, na regulačné účely s účinnosťou v celej Únii, pokým neprestane s porušovaním;

d) požiada ratingovú agentúru, aby prestala s porušovaním;

e) vydá verejné oznamy.

2.  Rada orgánov dohľadu ESMA pri prijímaní rozhodnutí uvedených v odseku 1 prihliada na povahu a závažnosť porušenia, pričom zohľadňuje tieto kritériá:

a) trvanie a opakovaný výskyt porušenia;

b) či porušenie odhalilo závažné alebo systémové nedostatky v podnikových postupoch alebo v jeho systémoch riadenia, alebo vnútorných kontrolách;

c) či sa uľahčilo alebo umožnilo spáchanie finančného trestného činu alebo či tento trestný čin možno inak pripísať porušeniu;

d) či bolo porušenie spáchané úmyselne alebo z nedbanlivosti.

3.  Pred prijatím rozhodnutí uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) rada orgánov dohľadu ESMA o nich informuje EBA a EIOPA.

4.  Po prijatí rozhodnutí uvedených v odseku 1 písm. a) a c) sa úverové ratingy môžu naďalej používať na regulačné účely počas obdobia, ktoré nie je dlhšie ako:

a) desať pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia ESMA podľa odseku 5, ak existujú úverové ratingy rovnakého finančného nástroja alebo subjektu, ktoré vydali iné ratingové agentúry registrované podľa tohto nariadenia, alebo

b) tri mesiace odo dňa zverejnenia rozhodnutia ESMA podľa odseku 5, ak neexistujú úverové ratingy rovnakého finančného nástroja alebo subjektu, ktoré vydali iné ratingové agentúry registrované podľa tohto nariadenia.

Za výnimočných okolností súvisiacich s možnosťou narušenia trhu alebo finančnou nestabilitou môže rada orgánov dohľadu ESMA okrem iného aj na základe žiadosti EBA alebo EIOPA predĺžiť obdobie uvedené v prvom pododseku písm. b) o tri mesiace.

5.  Rada orgánov dohľadu ESMA bez zbytočného odkladu oznamuje každé rozhodnutie prijaté podľa odseku 1 dotknutej ratingovej agentúre, ako aj príslušným orgánom a príslušným odvetvovým orgánom, Komisii, EBA a EIOPA. Každé takéto rozhodnutie zverejní na svojej internetovej stránke do 10 pracovných dní odo dňa jeho prijatia.

Rada orgánov dohľadu ESMA pri zverejňovaní svojho rozhodnutia v zmysle prvého pododseku taktiež zverejní právo dotknutej ratingovej agentúry odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu a prípadne aj skutočnosť, že takéto odvolanie bolo podané, pričom uvedie, že odvolanie nemá odkladný účinok, a rovnako oznámi možnosť odvolacej rady pozastaviť uplatňovanie napadnutého rozhodnutia v súlade s článkom 60 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 25

Vypočutie dotknutých osôb

1.  Rada orgánov dohľadu ESMA pred prijatím každého rozhodnutia podľa článku 24 ods. 1 umožní osobám, voči ktorým sa vedie konanie, aby boli vypočuté s ohľadom na zistenia ESMA. Rada orgánov dohľadu ESMA zakladá svoje rozhodnutia len na zisteniach, ku ktorým sa osoby, voči ktorým sa vedie konanie, mali možnosť sa vyjadriť.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak je potrebné prijať naliehavé opatrenie s cieľom zabrániť značnému a okamžitému poškodeniu finančného systému. V takom prípade môže rada orgánov dohľadu ESMA prijať dočasné rozhodnutie a dotknutým osobám umožní, aby boli vypočuté čo najskôr po prijatí rozhodnutia.

2.  Právo na obhajobu osôb, voči ktorým sa vedie konanie, sa počas konania plne rešpektuje. Tieto osoby majú právo na prístup k dokumentácii ESMA s výhradou oprávnených záujmov iných osôb pri ochrane ich obchodného tajomstva. Právo prístupu k dokumentácii sa nevzťahuje na dôverné informácie.

▼M3

Článok 25a

Príslušné odvetvové orgány zodpovedné za dohľad nad uplatňovaním článku 4 ods. 1 a článkov 5a, 8b, 8c a 8d a za ich presadzovanie

Príslušné odvetvové orgány sú zodpovedné za dohľad nad uplatňovaním článku 4 ods. 1 a článkov 5a, 8b, 8c a 8d a ich presadzovanie v súlade s príslušnými odvetvovými právnymi predpismi.

▼M1KAPITOLA III

Spolupráca medzi ESMA, príslušnými orgánmi a príslušnými odvetvovými orgánmi

Článok 26

Povinnosť spolupráce

Ak je to potrebné na účely tohto nariadenia a na účely príslušných odvetvových právnych predpisov, ESMA, EBA, EIOPA, príslušné orgány a príslušné odvetvové orgány navzájom spolupracujú.

Článok 27

Výmena informácií

1.  ESMA, príslušné orgány a príslušné odvetvové orgány si navzájom bez zbytočného odkladu poskytujú informácie požadované na účely plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia a podľa príslušných odvetvových právnych predpisov.

2.  ESMA môže zasielať dôverné informácie určené na plnenie ich úloh centrálnym bankám, Európskemu systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banke ako menovým inštitúciám, Európskemu výboru pre systémové riziká a prípadne aj iným verejným orgánom zodpovedným za dohľad nad platobnými systémami a systémami vyrovnania. Podobne sa týmto orgánom alebo subjektom nesmie brániť v tom, aby oznamovali ESMA informácie, ktoré môže ESMA potrebovať na vykonávanie svojich povinností podľa tohto nariadenia.

▼M1 —————

▼M1

Článok 30

Delegovanie úloh z ESMA na príslušné orgány

1.  V prípade, že je to potrebné na náležité plnenie úlohy dohľadu, môže ESMA delegovať konkrétne úlohy dohľadu na príslušný orgán členského štátu v súlade s usmerneniami, ktoré ESMA vydal podľa článku 21 ods. 2. Medzi tieto konkrétne úlohy dohľadu môže patriť najmä právomoc žiadať o informácie v súlade s článkom 23b a vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste v súlade s článkom 23d ods. 6.

2.  Pred delegovaním úlohy ESMA konzultuje s dotknutým príslušným orgánom. Takéto konzultácie sa týkajú:

a) rozsahu úlohy, ktorá sa má delegovať;

b) časového plánu na vykonanie úlohy, ktorá sa má delegovať, a

c) prenosu potrebných informácií od ESMA a pre ESMA.

3.  ESMA uhradí príslušnému orgánu náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku plnenia delegovaných úloh, a to v súlade s nariadením o poplatkoch, ktoré prijme Komisia v súlade s článkom 19 ods. 2.

4.  Delegovanie uvedené v odseku 1 preskúma ESMA v primeraných intervaloch. Delegovanie úloh možno kedykoľvek odvolať.

Delegovanie úloh nemá vplyv na zodpovednosť ESMA a neobmedzuje jeho schopnosť vykonávať delegovanú činnosť a dohliadať na ňu. Povinnosti dohľadu v zmysle tohto nariadenia vrátane rozhodnutí o registrácii, konečného hodnotenia a rozhodnutia o následných opatreniach v súvislosti s porušovaním sa nesmú delegovať.

Článok 31

Oznámenia a žiadosti príslušných orgánov o pozastavenie

1.  Ak príslušný orgán členského štátu zistí, že sa na jeho území alebo na území iného členského štátu vykonávajú alebo vykonávali skutky, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, oznámi túto skutočnosť čo najkonkrétnejším spôsobom ESMA. Ak sa príslušný orgán domnieva, že je to vhodné na účely vyšetrovania, môže príslušný orgán navrhnúť ESMA, aby zvážil potrebu použitia právomocí uvedených v článkoch 23b a 23c voči ratingovej agentúre, ktorá sa na týchto skutkoch podieľa.

ESMA prijme náležité opatrenie. Informuje oznamujúci príslušný orgán o výsledku, a pokiaľ je to možné, aj o každom podstatnom priebežnom vývoji.

2.  Bez toho, aby bola dotknutá oznamovacia povinnosť uvedená v odseku 1, ak sa oznamujúci príslušný orgán členského štátu domnieva, že registrovaná ratingová agentúra, ktorej úverové ratingy sa používajú na území tohto členského štátu, porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia a tieto porušenia sú dostatočne závažné a pretrvávajúce, aby mali značný vplyv na ochranu investorov alebo na stabilitu finančného systému v tomto členskom štáte, môže oznamujúci príslušný orgán požiadať ESMA, aby pozastavil používanie úverových ratingov dotknutej ratingovej agentúry na regulačné účely finančnými inštitúciami a inými subjektmi uvedenými v článku 4 ods. 1. Oznamujúci príslušný orgán predloží ESMA úplné zdôvodnenie svojej žiadosti.

Ak ESMA považuje žiadosť za neopodstatnenú, informuje o tom písomne a s uvedením dôvodov oznamujúci príslušný orgán. Ak ESMA považuje žiadosť za opodstatnenú, prijme primerané opatrenia na vyriešenie tohto problému.

Článok 32

Služobné tajomstvo

1.  Na ESMA, príslušné orgány a všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre ESMA, pre príslušné orgány alebo akúkoľvek inú osobu, na ktorú ESMA delegoval úlohy, vrátane zmluvných audítorov a expertov ESMA, sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo. Informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, sa nesmú poskytnúť inej osobe ani orgánu s výnimkou prípadov, keď je takéto poskytnutie potrebné pre súdne konanie.

2.  Všetky informácie, ktoré podľa tohto nariadenia získava ESMA, príslušné orgány, príslušné odvetvové orgány alebo iné orgány a subjekty uvedené v článku 27 ods. 2 alebo ktoré si medzi sebou vymieňajú, sa považujú za dôverné s výnimkou prípadov, keď ESMA alebo dotknutý príslušný orgán alebo iný orgán alebo subjekt uvedie v čase oznámenia, že táto informácia môže byť zverejnená, alebo keď je takéto zverejnenie potrebné pre súdne konanie.

▼M1 —————

▼BKAPITOLA IV

Spolupráca s tretími krajinami

▼M1

Článok 34

Dohoda o výmene informácií

ESMA môže uzavrieť dohody o spolupráci týkajúce sa výmeny informácií s orgánmi dohľadu tretích krajín len vtedy, ak zverejňované informácie podliehajú zárukám týkajúcim sa služobného tajomstva, ktoré sú minimálne rovnocenné so zárukami uvedenými v článku 32.

Takáto výmena informácií musí byť určená na plnenie úloh ESMA alebo týchto orgánov dohľadu.

Pokiaľ ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny, ESMA uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov ( 30 ).

Článok 35

Zverejňovanie informácií z tretích krajín

ESMA môže zverejniť informácie prijaté od orgánov dohľadu tretích krajín len vtedy, ak ESMA alebo príslušný orgán získal výslovný súhlas orgánu dohľadu, ktorý informácie zaslal, pričom, ak je to vhodné, sa tieto informácie zverejňujú výlučne na účely, na ktoré dal tento orgán dohľadu svoj súhlas, alebo ak je zverejnenie potrebné pre súdne konanie.

▼M3HLAVA IIIa

OBČIANSKOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ RATINGOVÝCH AGENTÚR

Článok 35a

Občianskoprávna zodpovednosť

1.  Ak sa ratingová agentúra úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti dopustí niektorého porušenia uvedeného v prílohe III a ovplyvní úverový rating, investor alebo emitent môžu od tejto ratingovej agentúry požadovať náhradu škody, ktorá im bola spôsobená týmto porušením.

Investor môže požadovať náhradu škody podľa tohto článku, ak zistí, že sa v súlade s článkom 5a ods. 1 alebo inak s náležitou starostlivosťou odôvodnene spoliehal na úverový rating pri rozhodnutí investovať do finančného nástroja, na ktorý sa tento úverový rating vzťahuje, držať tento nástroj alebo sa ho zbaviť.

Emitent môže požadovať náhradu škody podľa tohto článku, ak zistí, že sa naň alebo na jeho finančné nástroje vzťahuje tento úverový rating a že porušenie nebolo spôsobené zavádzaním a nepresnými informáciami, ktoré poskytol emitent ratingovej agentúre, či už priamo alebo prostredníctvom verejne dostupných informácií.

2.  Zodpovednosť za poskytnutie presných a podrobných informácií o tom, že ratingová agentúra sa dopustila porušenia tohto nariadenia a že uvedené porušenie ovplyvnilo vydaný úverový rating, nesie investor alebo emitent.

To, čo sú presné a podrobné informácie, posúdi príslušný vnútroštátny súd s ohľadom na to, že investor alebo emitent nemusí mať prístup k informáciám, ktoré sú výlučne v dispozičnej sfére ratingovej agentúry.

3.  Občianskoprávnu zodpovednosť ratingových agentúr v zmysle odseku 1 možno vopred obmedziť iba v prípade, ak je toto obmedzenie:

a) odôvodnené a primerané, a

b) je povolené rozhodným vnútroštátnym právom v súlade s odsekom 4.

Obmedzenie, ktoré nie je v súlade s prvým pododsekom, alebo vylúčenie občianskoprávnej zodpovednosti, nemá žiadny právny účinok.

4.  Pojmy, ako sú „škoda“, „úmysel“, „hrubá nedbanlivosť“, „odôvodnené spoliehanie sa“, „náležitá starostlivosť“, „vplyv“, „odôvodnený“ a „primeraný“, ktoré sa uvádzajú v tomto článku, ale nie sú definované, sa vykladajú a uplatňujú v súlade s rozhodným vnútroštátnym právom určeným príslušnými pravidlami medzinárodného práva súkromného. Záležitosti týkajúce sa občianskoprávnej zodpovednosti ratingovej agentúry, ktoré toto nariadenie neupravuje, sa riadia rozhodným vnútroštátnym právom určeným príslušnými pravidlami medzinárodného práva súkromného. Súd, ktorý je príslušný rozhodnúť o nároku na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti, ktorý predložil investor alebo emitent, sa určí na základe príslušných pravidiel medzinárodného práva súkromného.

5.  Týmto článkom sa nevylučujú ďalšie nároky na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti podľa vnútroštátneho práva.

6.  Právo na nápravu stanovené v tomto článku nebráni ESMA v tom, aby v plnej miere vykonával svoje právomoci uvedené v článku 36a.

▼BHLAVA IV

SANKCIE, POSTUP VÝBORU, PREDKLADANIE SPRÁV A PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAKAPITOLA I

▼M1

Sankcie, pokuty, pravidelné platby penále, postup výboru, delegované právomoci a predkladanie správ.

▼B

Článok 36

Sankcie

▼M1

Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie uplatniteľné na porušenia článku 4 ods. 1 a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušný odvetvový orgán zverejnil každú sankciu, ktorá bola uložená za porušenie článku 4 ods. 1, pokiaľ by takéto zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy ani nespôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám.

▼B

Členské štáty oznámia pravidlá uvedené v prvom pododseku Komisii do 7. decembra 2010. Bezodkladne informujú Komisiu o akýchkoľvek následných zmenách a doplneniach, ktoré ich ovplyvňujú.

▼M1

Článok 36a

Pokuty

1.  Keď v súlade s článkom 23e ods. 5 rada orgánov dohľadu ESMA zistí, že sa ratingová agentúra úmyselne alebo z nedbanlivosti dopustila jedného z porušení uvedených v prílohe III, prijme rozhodnutie o uložení pokuty v súlade s odsekom 2.

Porušenie, ktorého sa dopustila ratingová agentúra, sa považuje za úmyselné, ak ESMA zistí objektívne faktory, ktoré preukazujú, že ratingová agentúra alebo jej vrcholový manažment konali úmyselne s cieľom vykonať porušenie.

2.  Základná výška pokút uvedených v odseku 1 sa nachádza v rámci týchto hraníc:

▼M3

a) za porušenia uvedené v prílohe III oddiele I bodoch 1 až 5, 11 až 15, 19, 20, 23, 26a až 26d, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 a 55 až 62 sú pokuty vo výške minimálne 500 000 EUR a maximálne 750 000 EUR;

b) za porušenia uvedené v prílohe III oddiele I bodoch 6, 7 8, 16, 17, 18, 21, 22, 22a, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37 až 40, 42, 42a, 42b, 45 až 49a, 52, 53 a 54 sú pokuty vo výške minimálne 300 000 EUR a maximálne 450 000 EUR;

▼M1

c) za porušenia uvedené v prílohe III oddiele I bodoch 9, 10, 26, 36, 44 a 53 sú pokuty vo výške minimálne 100 000 EUR a maximálne 200 000 EUR;

▼M3

d) za porušenia uvedené v prílohe III oddiele II bodoch 1, 6, 7, 8 a 9 sú pokuty vo výške minimálne 50 000 EUR a maximálne 150 000 EUR;

e) za porušenia uvedené v prílohe III oddiele II bodoch 2, 3a až 5 sú pokuty vo výške minimálne 25 000 EUR a maximálne 75 000 EUR;

▼M1

f) za porušenia uvedené v prílohe III oddiele II bode 3 sú pokuty vo výške minimálne 10 000 EUR a maximálne 50 000 EUR;

g) za porušenia uvedené v prílohe III oddiele III bodoch 1 až 3 a 11 sú pokuty vo výške minimálne 150 000 EUR a maximálne 300 000 EUR;

▼M3

h) za porušenia uvedené v prílohe III oddiele I bode 20a, prílohe III oddiele III bodoch 4 až 4c, 6, 8 a 10 sú pokuty vo výške minimálne 90 000 EUR a maximálne 200 000 EUR;

▼M1

i) za porušenia uvedené v prílohe III oddiele III bodoch 5, 7 a 9 sú pokuty vo výške minimálne 40 000 EUR a maximálne 100 000 EUR.

Pri rozhodovaní sa o tom, či by sa základná výška pokuty mala stanoviť pri dolnej alebo hornej hranici alebo v strednej úrovni limitu uvedeného v prvom pododseku, ESMA prihliada na ročný obrat počas predchádzajúceho obchodného roku dotknutej ratingovej agentúry. Základná výška je na dolnej hranici limitu v prípade ratingových agentúr, ktorých ročný obrat je nižší ako 10 miliónov EUR, strednej úrovni limitu v prípade ratingových agentúr, ktorých ročný obrat je medzi 10 a 50 miliónmi EUR, a na hornej hranici limitu v prípade ratingových agentúr, ktorých ročný obrat je vyšší ako 50 miliónov EUR.

3.  Základné výšky vymedzené v rámci limitov ustanovených v odseku 2 sa v prípade potreby upravujú s prihliadnutím na priťažujúce alebo poľahčujúce faktory v súlade s príslušnými koeficientmi stanovenými v prílohe IV.

Príslušný priťažujúci koeficient sa uplatňuje jeden za druhým na základnú výšku. Ak sa uplatňuje viac ako jeden priťažujúci koeficient, rozdiel medzi základnou výškou a sumou, ktorá je výsledkom uplatňovania každého jednotlivého priťažujúceho koeficientu, sa pripočíta k základnej výške.

Príslušný poľahčujúci koeficient sa uplatňuje jeden za druhým na základnú výšku. Ak sa uplatňuje viac ako jeden poľahčujúci koeficient, rozdiel medzi základnou výškou a sumou, ktorá je výsledkom uplatňovania každého jednotlivého poľahčujúceho koeficientu, sa odčíta od základnej výšky.

4.  Bez ohľadu na odseky 2 a 3 pokuta nebude vyššia ako 20 % ročného obratu dotknutej ratingovej agentúry za predchádzajúci obchodný rok, a ak ratingová agentúra mala z porušenia priamy alebo nepriamy finančný prospech, bude sa pokuta rovnať minimálne výške tohto finančného prospechu.

V prípade, že konanie alebo opomenutie ratingovej agentúry predstavuje viac ako jedno porušenie uvedené v prílohe III, uplatňuje sa len vyššia pokuta vypočítaná podľa odsekov 2 a 3 vzťahujúca sa na jedno z týchto porušení.

Článok 36b

Pravidelné platby penále

1.  Rada orgánov dohľadu ESMA ukladá prostredníctvom rozhodnutia pravidelné platby penále s cieľom donútiť:

a) ratingovú agentúru, aby v súlade s rozhodnutím prijatým podľa článku 24 ods. 1 písm. d) ukončila porušovanie;

b) osobu uvedenú v článku 23b ods. 1, aby poskytla úplné informácie, ktoré boli vyžiadané rozhodnutím podľa článku 23b;

c) osobu uvedenú v článku 23b ods. 1, aby sa podrobila vyšetrovaniu, a najmä aby poskytla úplné záznamy, údaje, postupy alebo akékoľvek iné požadované materiály a doplnila a opravila ostatné informácie poskytnuté pri vyšetrovaní, ktoré sa začalo na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 23c;

d) osobu uvedenú v článku 23b ods. 1, aby sa podrobila kontrole na mieste nariadenej rozhodnutím prijatým podľa článku 23d.

2.  Pravidelné platby penále musia byť účinné a primerané. Pravidelná platba penále sa uloží za každý deň, až dokiaľ dotknutá ratingová agentúra alebo osoba nesplní príslušné rozhodnutie uvedené v odseku 1.

3.  Bez ohľadu na odsek 2 je výška pravidelných platieb penále 3 % priemerného denného obratu v predchádzajúcom obchodnom roku alebo v prípade fyzických osôb 2 % priemerného denného príjmu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Vypočíta sa od dátumu uvedeného v rozhodnutí, ktorým sa pravidelná platba penále ukladá.

4.  Pravidelná platba penále sa môže uložiť na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov po oznámení rozhodnutia prijatého ESMA.

Článok 36c

Vypočutie osôb, voči ktorým sa vedie konanie

1.  Rada orgánov dohľadu ESMA pred prijatím každého rozhodnutia, ktorým sa ukladá pokuta a/alebo pravidelná platba penále podľa článku 36a alebo článku 36b ods. 1 písm. a) až d), umožní osobám, voči ktorým sa vedie konanie, aby boli vypočuté s ohľadom na zistenia ESMA. Rada orgánov dohľadu ESMA zakladá svoje rozhodnutia len na zisteniach, ku ktorým sa osoby, voči ktorým sa vedie konanie, mali možnosť vyjadriť.

2.  Právo na obhajobu osôb, voči ktorým sa vedie konanie, sa počas konania plne rešpektuje. Tieto osoby majú právo na prístup k dokumentácii ESMA s výhradou oprávnených záujmov iných osôb pri ochrane ich obchodného tajomstva. Právo prístupu k dokumentácii sa nevzťahuje na dôverné informácie a interné prípravné dokumenty ESMA.

Článok 36d

Zverejňovanie, povaha, vykonávanie a odvádzanie pokút a pravidelných platieb penále

1.  ESMA zverejňuje všetky pokuty a pravidelné platby penále, ktoré boli uložené podľa článkov 36a a 36b, pokiaľ by ich zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy ani nespôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám.

2.  Pokuty a pravidelné platby penále uložené podľa článkov 36a a 36b sú administratívnej povahy.

3.  Pokuty a pravidelné platby penále uložené podľa článkov 36a a 36b sú vykonateľné.

Výkon sa riadi platnými predpismi o občianskom konaní toho štátu, na ktorého území sa uskutočňuje. Príkaz na ich výkon pripája k rozhodnutiu orgán poverený na tento účel vládou každého členského štátu, ktorý nevykoná nijaký iný úkon, len overí pravosť rozhodnutia, a oznamuje sa ESMA a Súdnemu dvoru Európskej únie.

Ak sa na žiadosť dotknutej strany splnili tieto formálne náležitosti, táto dotknutá strana môže v súlade s vnútroštátnym právom pristúpiť k výkonu tým, že predloží vec priamo príslušnému orgánu.

Výkon rozhodnutia sa môže pozastaviť len rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie. Súdy dotknutého členského štátu však majú právomoc v súvislosti so sťažnosťami, že sa rozhodnutie vykonáva protiprávnym spôsobom.

4.  Pokuty a pravidelné platby penále sa odvádzajú do všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Článok 36e

Preskúmanie Súdnym dvorom Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie má neobmedzenú právomoc preskúmať rozhodnutia, na základe ktorých ESMA uložil pokutu alebo pravidelné platby penále. Môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť uloženú pokutu alebo pravidelné platby penále.

▼M1

Článok 37

Zmeny a doplnenia príloh

S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch vrátane medzinárodného vývoja, a to najmä vo vzťahu k novým finančným nástrojom, môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a a za podmienok uvedených v článkoch 38b a 38c prijať opatrenia s cieľom zmeniť a doplniť prílohy s výnimkou prílohy III.

▼B

Článok 38

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere ustanovený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES ( 31 ).

▼M1 —————

▼B

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

▼M1

Článok 38a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 6 treťom pododseku, článku 19 ods. 2, článku 23e ods. 7 a článku 37 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 1 júna 2011. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 38b neodvolajú.

2.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.  Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 38b a 38c.

Článok 38b

Odvolanie delegovania právomoci

1.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 6 treťom pododseku, článku 19 ods. 2, článku 23e ods. 7 a článku 37 kedykoľvek odvolať.

2.  Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.

3.  Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 38c

Námietky voči delegovaným aktom

1.  Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

2.  Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.  Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku v lehote uvedenej v odseku 1. V súlade s článkom 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

▼B

Článok 39

Správy

▼M3 —————

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M3

4.  Komisia po obdržaní technického poradenstva od ESMA preskúma situáciu na trhu s úverovými ratingami, pokiaľ ide o štruktúrované finančné nástroje, konkrétne trh s úverovými ratingami pre resekuritizácie. Komisia po tomto preskúmaní do 1. júla 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej bude prípadne pripojený legislatívny návrh a v ktorej sa posúdi najmä:

a) dostupnosť dostatočného výberu s cieľom splniť požiadavky stanovené v článkoch 6b a 8c;

b) či je vhodné skrátiť alebo predĺžiť maximálnu dobu trvania zmluvného vzťahu uvedenú v článku 6b ods. 1 a minimálnu dobu, ktorá musí uplynúť pred tým, než môže ratingová agentúra opätovne uzatvoriť zmluvu s emitentom alebo spriaznenou treťou stranou na vydávanie úverových ratingov resekuritizácií, ako je uvedené v článku 6b ods. 3;

c) či je vhodné zmeniť výnimku uvedenú v článku 6b ods. 2 druhom pododseku.

5.  Komisia po obdržaní technického poradenstva od ESMA preskúma situáciu na trhu s úverovými ratingami. Po tomto preskúmaní Komisia do 1. januára 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej bude prípadne pripojený legislatívny návrh a v ktorej sa posúdi najmä:

a) či je potrebné rozšíriť rozsah povinností uvedených v článku 8b s cieľom zahrnúť ostatné finančné úverové produkty;

b) či požiadavky uvedené v článkoch 6, 6a a 7 dostatočne zmiernili konflikty záujmov;

c) či by sa mal rozsah mechanizmu rotácie uvedeného v článku 6b rozšíriť na iné triedy aktív a či je vhodné použiť diferencované dĺžky dôb pre jednotlivé triedy aktív;

d) vhodnosť existujúcich a alternatívnych modelov odmeňovania;

e) či je potrebné zaviesť iné opatrenia na posilnenie hospodárskej súťaže na trhu s úverovými ratingami;

f) vhodnosť dodatočných iniciatív na podporu hospodárskej súťaže na trhu s úverovými ratingami v kontexte rozvoja štruktúry odvetvia;

g) či je potrebné navrhnúť opatrenia na riešenie nadmerného zmluvného spoliehania sa na úverové ratingy;

h) úrovne koncentrácie trhu, riziká vyplývajúce z vysokej koncentrácie a vplyv na celkovú stabilitu finančného odvetvia.

6.  Komisia minimálne raz za rok informuje Európsky parlament a Radu o akýchkoľvek nových rozhodnutiach o rovnocennosti v zmysle článku 5 ods. 6, ktoré boli prijaté počas obdobia, za ktoré sa podáva správa.

▼M3

Článok 39a

Zamestnanci a zdroje ESMA

ESMA posúdi do 21. júna 2014 svoje personálne potreby a potreby týkajúce sa zdrojov, ktoré vyplývajú z prevzatia jeho právomocí a úloh v súlade s týmto nariadením, a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

▼M3

Článok 39b

Povinnosti týkajúce sa podávania správ

1.  Komisia do 31. decembra 2015 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o:

a) krokoch, ktoré boli prijaté v súvislosti s vypustením odkazov na úverové ratingy, ktoré vyvolávajú alebo môžu vyvolať výhradné alebo mechanické spoliehanie sa na tieto ratingy a

b) alternatívnych nástrojoch, ktoré investorom umožňujú vypracovať svoje vlastné posúdenie kreditného rizika emitentov a finančných nástrojov,

s cieľom vypustiť všetky odkazy na úverové ratingy v práve Únie na regulačné účely do 1. januára 2020 za predpokladu, že boli identifikované a uplatnené primerané alternatívy. ESMA poskytne Komisii v rámci tohto odseku technické poradenstvo.

2.  Vzhľadom na situáciu na trhu Komisia do 31. decembra 2014 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vhodnosti vypracovania európskeho posúdenia úverovej bonity pre štátny dlh.

Vzhľadom na závery správy uvedenej v prvom pododseku a situáciu na trhu Komisia do 31. decembra 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vhodnosti a uskutočniteľnosti podpory európskej ratingovej agentúry špecializovanej na posúdenie úverovej bonity štátneho dlhu členských štátov, a/alebo európskej ratingovej nadácie pre všetky ostatné úverové ratingy.

3.  Komisia do 31. decembra 2013 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu týkajúcu sa uskutočniteľnosti siete menších ratingových agentúr s cieľom posilniť hospodársku súťaž na trhu. V tejto správe sa zhodnotí finančná a nefinančná podpora pre vytvorenie takejto siete s ohľadom na možné konflikty záujmov vyplývajúce z takéhoto verejného financovania. Vzhľadom na závery tejto správy a v nadväznosti na technické poradenstvo ESMA môže Komisia opätovne zhodnotiť a navrhnúť zmenu článku 8d.

▼BKAPITOLA II

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 40

Prechodné ustanovenie

Ratingové agentúry, ktoré pôsobili v Spoločenstve pred 7. júnom 2010 („existujúce ratingové agentúry“) a ktoré majú v úmysle požiadať o registráciu podľa tohto nariadenia, prijmú všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie jeho ustanovení do 7. septembra 2010.

Ratingové agentúry predložia svoje žiadosti o registráciu najskôr 7. júna 2010. Existujúce ratingové agentúry predložia svoje žiadosti o registráciu do 7. septembra 2010.

▼M1

Existujúce ratingové agentúry môžu pokračovať vo vydávaní úverových ratingov, ktoré môžu finančné inštitúcie a iné subjekty uvedené v článku 4 ods. 1 používať na regulačné účely, pokiaľ nebola zamietnutá registrácia. V prípade zamietnutia registrácie sa uplatňuje článok 24 ods. 4 a 5.

▼M1

Článok 40a

Prechodné opatrenia týkajúce sa ESMA

1.  Všetky právomoci a povinnosti spojené s činnosťou dohľadu a presadzovania v oblasti ratingových agentúr, ktoré boli udelené príslušným orgánom bez ohľadu na to, či konali ako príslušné orgány domovského členského štátu, alebo nie, a kolégiám, ktoré sa zriadili, zaniknú 1. júla 2011.

Žiadosť o registráciu, ktorá bola príslušným orgánom domovského členského štátu alebo príslušným kolégiom prijatá do 7. septembra 2010, sa však nepostupuje ESMA a rozhodnutie o registrácii alebo zamietnutí registrácie prijmú tieto orgány a príslušné kolégium.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 druhý pododsek, všetku dokumentáciu a pracovné dokumenty súvisiace s činnosťou v oblasti dohľadu a presadzovania v oblasti ratingových agentúr vrátane prebiehajúcich preskúmaní a činností v oblasti presadzovania alebo ich overené kópie preberie ESMA v deň uvedený v odseku 1.

3.  Príslušné orgány a kolégiá uvedené v odseku 1 zabezpečia, aby sa všetky existujúce záznamy a pracovné dokumenty alebo ich overené kópie odovzdali ESMA čím skôr, najneskôr však do 1. júla 2011. Tieto príslušné orgány a kolégiá poskytnú ESMA aj všetku potrebnú pomoc a poradenstvo s cieľom uľahčiť účinný a efektívny prechod a prevzatie činnosti dohľadu a presadzovania v oblasti ratingových agentúr.

4.  ESMA koná ako právny nástupca príslušných orgánov a kolégií uvedených v odseku 1 vo všetkých správnych alebo súdnych konaniach, ktoré vyplývajú z činnosti v oblasti dohľadu a presadzovania vykonávanej týmito príslušnými orgánmi alebo kolégiami v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

5.  Každá registrácia ratingovej agentúry v súlade s hlavou III kapitolou I, ktorú vykoná príslušný orgán uvedený v odseku 1 tohto článku, zostáva po presune právomocí na ESMA platná.

6.  ESMA uskutoční do 1. júla 2014 v rámci svojho stáleho dohľadu aspoň jedno overenie všetkých ratingových agentúr, ktoré patria do jeho pôsobnosti v oblasti dohľadu.

▼B

Článok 41

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia jeho účinnosti. Avšak:

 článok 4 ods. 1 sa uplatňuje od 7. decembra 2010 a

 článok 4 ods. 3 písm. f), g) a h) sa uplatňuje od 7. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

NESTRANNOSŤ A PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM ZÁUJMOV

Oddiel A

Organizačné požiadavky

1.

Ratingová agentúra má správnu alebo dozornú radu. Jej vrcholový manažment zabezpečuje:

a) nezávislosť ratingových činností vrátane nezávislosti od akýchkoľvek politických a hospodárskych vplyvov alebo obmedzení;

b) správnu identifikáciu, riadenie a zverejňovanie konfliktov záujmov;

c) dodržiavanie ostatných požiadaviek tohto nariadenia ratingovou agentúrou.

2.

Ratingová agentúra je organizovaná spôsobom, ktorý zabezpečuje, že jej obchodný záujem nenarúša nestrannosť alebo presnosť ratingových činností.

Vrcholový manažment ratingovej agentúry musí mať dobrú povesť a dostatočné znalosti a skúsenosti a zabezpečovať zdravé a obozretné riadenie ratingovej agentúry.

Aspoň jedna tretina, ale nie menej ako dvaja z členov správnej alebo dozornej rady ratingovej agentúry musia byť nezávislí členovia, ktorí sa nepodieľajú na ratingových činnostiach.

Odmeňovanie nezávislých členov správnej alebo dozornej rady nie je viazané na hospodársky výsledok ratingovej agentúry a je stanovené tak, aby sa ním zabezpečovala nestrannosť ich rozhodnutí. Funkčné obdobie nezávislých členov správnej alebo dozornej rady je vopred dohodnuté určité obdobie nie dlhšie ako päť rokov a nie je obnoviteľné. Nezávislých členov správnej alebo dozornej rady je možné odvolať z funkcie iba v prípade pochybenia alebo nedostatočnej profesionálnej výkonnosti.

Väčšina členov správnej alebo dozornej rady vrátane jej nezávislých členov musí mať dostatočné znalosti a skúsenosti v oblasti finančných služieb. Ak ratingová agentúra vydáva úverové ratingy štruktúrovaných finančných nástrojov, najmenej jeden z nezávislých členov a jeden ďalší člen rady musí mať hĺbkové znalosti a skúsenosti na vyššej úrovni trhov so štruktúrovanými finančnými nástrojmi.

Okrem celkovej zodpovednosti rady majú nezávislí členovia správnej alebo dozornej rady konkrétnu úlohu monitorovať:

a) vývoj politiky ratingovej agentúry a metodík, ktoré ratingová agentúra používa pri svojich ratingových činnostiach;

b) účinnosť systému vnútornej kontroly kvality ratingovej agentúry vo vzťahu k ratingovým činnostiam;

c) účinnosť opatrení a postupov ustanovených na zabezpečenie zisťovania, odstraňovania alebo riadenia a zverejňovania akýchkoľvek konfliktov záujmov a

d) procesy zabezpečenia dodržiavania súladu a procesy vnútornej správy vrátane účinnosti revíznej funkcie uvedenej v bode 9 tohto oddielu.

▼M1

Stanoviská nezávislých členov správnej alebo dozornej rady vydané k záležitostiam uvedeným v písmenách a) až d) sa pravidelne predkladajú rade a na požiadanie sa poskytujú ESMA.

▼B

3.

Ratingová agentúra si ustanovuje vhodné politiky a postupy na zabezpečenie dodržiavania svojich povinností v zmysle tohto nariadenia.

4.

Ratingová agentúra má správne administratívne a účtovné postupy, mechanizmy vnútornej kontroly, účinné postupy hodnotenia rizika a účinné kontrolné a ochranné mechanizmy systémov spracovania informácií.

Vytvoria sa mechanizmy vnútornej kontroly na zabezpečenie dodržiavania rozhodnutí a postupov na všetkých úrovniach ratingovej agentúry.

Ratingová agentúra vykonáva a zachováva postupy rozhodovania, ako aj organizačnú štruktúru, v ktorej sú jasne a zdokumentovaným spôsobom špecifikované hierarchické štruktúry a pridelené funkcie a zodpovednosti.

5.

Ratingová agentúra vytvorí a zachováva stálu a účinnú funkciu dodržiavania súladu (compliance function), ktorá sa vykonáva nezávisle. Účelom funkcie dodržiavania súladu je monitorovanie dodržiavania povinností ratingovej agentúry podľa tohto nariadenia zo strany ratingovej agentúry a jej zamestnancov a podávanie správ o tomto dodržiavaní. K funkcii dodržiavania súladu patria tieto úlohy:

a) monitorovať a pravidelne hodnotiť primeranosť a účinnosť opatrení a postupov prijatých v súlade s bodom 3 a opatrení prijatých na riešenie akýchkoľvek nedostatkov pri dodržiavaní povinností ratingovej agentúry;

b) radiť a pomáhať manažérom, ratingovým analytikom, zamestnancom, ako aj iným fyzickým osobám, ktorých služby využíva alebo kontroluje ratingová agentúra, alebo iným osobám, ktoré sú priamo alebo nepriamo s ňou prepojené prostredníctvom kontroly a ktoré sú zodpovedné za vykonávanie ratingových činností, pri dodržiavaní povinností ratingovej agentúry podľa tohto nariadenia.

6.

Aby sa povinnosti vyplývajúce z funkcie dodržiavania súladu mohli plniť náležite a nezávisle, ratingová agentúra zabezpečuje, že sú splnené tieto podmienky:

a) funkcia dodržiavania súladu má potrebnú autoritu, zdroje, odbornosť a prístup ku všetkým dôležitým informáciám;

b) je vymenovaný pracovník pre dodržiavanie súladu, ktorý je zodpovedný za plnenie funkcie dodržiavania súladu a akékoľvek podávanie správ, pokiaľ ide o dodržiavanie súladu v zmysle bodu 3;

c) manažéri, ratingoví analytici, zamestnanci a akékoľvek iné fyzické osoby, ktorých služby využíva alebo kontroluje ratingová agentúra, alebo iné osoby, ktoré sú priamo alebo nepriamo s ňou prepojené prostredníctvom kontroly a ktoré sa podieľajú na vykonávaní funkcie dodržiavania súladu, sa nesmú podieľať na vykonávaní ratingových činností, ktoré monitorujú;

d) odmeňovanie pracovníka pre dodržiavanie súladu nie je viazané na výkonnosť ratingovej agentúry a je organizované tak, aby sa ním zabezpečovala nezávislosť jeho úsudku.

Pracovník pre dodržiavanie súladu zabezpečí, aby sa riadne zistili a odstránili akékoľvek konflikty záujmov vo vzťahu k osobám, ktorých služby sa využívajú v prospech funkcie dodržiavania súladu.

Pracovník pre dodržiavanie súladu podáva pravidelné správy o plnení svojich povinností vrcholovému manažmentu a nezávislým členom správnej alebo dozornej rady.

7.

Ratingová agentúra si ustanovuje vhodné a účinné organizačné a administratívne mechanizmy na zabránenie, zisťovanie, odstraňovanie alebo riadenie a zverejňovanie akýchkoľvek konfliktov záujmov uvedených v bode 1 oddielu B. Vedie evidenciu všetkých závažných hrozieb pre nezávislosť ratingových činností vrátane ohrození porušenia pravidiel o ratingových analytikoch uvedených v oddiele C, ako aj opatrení použitých na zmiernenie týchto hrozieb.

8.

Ratingová agentúra uplatňuje vhodné systémy, zdroje a postupy na zabezpečenie kontinuity a regulárnosti pri výkone svojich ratingových činností.

9.

Ratingová agentúra si zriaďuje revíznu funkciu zodpovednú za periodické revidovanie metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov, ako napríklad matematických alebo korelačných predpokladov a všetkých významných zmien v nich alebo ich modifikácií, ako aj vhodnosti týchto metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov v prípade ich použitia alebo navrhnutia ich použitia na hodnotenie nových finančných nástrojov.

Táto revízna funkcia musí byť nezávislá od obchodných útvarov, ktoré sú zodpovedné za ratingové činnosti, a podlieha členom správnej alebo dozornej rady uvedeným v bode 2 tohto oddielu.

10.

Ratingová agentúra monitoruje a hodnotí primeranosť a účinnosť svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a mechanizmov zriadených v súlade s týmto nariadením a prijíma vhodné opatrenia na riešenie všetkých nedostatkov.

Oddiel B

Prevádzkové požiadavky

▼M3

1.

Ratingová agentúra identifikuje, odstraňuje alebo riadi a zverejňuje jasne a zreteľne všetky skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu mať vplyv na analýzy a úsudky jej ratingových analytikov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb, ktorých služby ratingová agentúra využíva alebo kontroluje, a ktoré sa priamo podieľajú na ratingových činnostiach, a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy a ratingové výhľady.

▼B

2.

Ratingová agentúra zverejňuje názvy hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán, od ktorých získava viac ako 5 % svojho ročného príjmu.

3.

▼M3

Ratingová agentúra nevydá úverový rating alebo ratingový výhľad za žiadnej z nasledujúcich okolností, alebo v prípade, keď úverový rating alebo ratingový výhľad existuje, ihneď oznámi, že tento úverový rating alebo ratingový výhľad bol potenciálne ovplyvnený týmito okolnosťami:

▼B

a) ratingová agentúra alebo osoby uvedené v bode 1 priamo alebo nepriamo vlastnia finančné nástroje hodnoteného subjektu alebo akejkoľvek inej spriaznenej tretej strany alebo majú akýkoľvek iný priamy alebo nepriamy vlastnícky podiel v tomto subjekte alebo strane okrem podielov v diverzifikovaných schémach kolektívneho investovania alebo riadených fondoch vrátane dôchodkových fondov a životného poistenia;

▼M3

aa) akcionár alebo člen ratingovej agentúry, ktorý drží 10 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach v danej ratingovej agentúre, alebo je inak v pozícii, ktorá mu umožňuje vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť ratingovej agentúry, drží 10 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany alebo má iný vlastnícky podiel v tomto hodnotenom subjekte alebo tretej strane okrem podielov v diverzifikovaných systémoch kolektívneho investovania a riadených fondoch, ako sú dôchodkové fondy alebo fondy životného poistenia, ktoré mu neposkytujú také postavenie, aby mohol vykonávať významný vplyv na obchodnú činnosť daného systému;

▼B

b) úverový rating sa vydáva so zreteľom na hodnotený subjekt alebo akúkoľvek tretiu stranu priamo alebo nepriamo prepojenú s ratingovou agentúrou prostredníctvom kontroly;

▼M3

ba) úverový rating sa vydáva so zreteľom na hodnotený subjekt alebo spriaznenú tretiu stranu, ktorá drží 10 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach v danej ratingovej agentúre;

▼B

c) osoba uvedená v bode 1 je členom správnej alebo dozornej rady hodnoteného subjektu alebo akejkoľvek spriaznenej tretej strany, alebo

▼M3

ca) akcionár alebo člen ratingovej agentúry, ktorý drží 10 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach v danej ratingovej agentúre, alebo je iným spôsobom v pozícii, ktorá mu umožňuje vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť ratingovej agentúry, je členom správnej alebo dozornej rady hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany;

▼B

d) ratingový analytik, ktorý sa zúčastnil na určovaní úverového ratingu, alebo osoba, ktorá schválila úverový rating, mali akýkoľvek vzťah s posudzovaným subjektom alebo s akoukoľvek jeho treťou stranou, ktorý môže potenciálne spôsobiť konflikt záujmov.

▼M3

Ratingová agentúra takisto okamžite posúdi, či existujú dôvody na prehodnotenie alebo stiahnutie existujúceho úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.

▼M3

3a.

Ratingová agentúra zverejnení, že existujúci úverový rating alebo ratingový výhľad je potenciálne ovplyvnený jednou z týchto okolností:

a) akcionár alebo člen ratingovej agentúry, ktorý drží 5 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach v danej ratingovej agentúre, alebo je inak v pozícii, ktorá mu umožňuje vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť ratingovej agentúry, drží 5 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany, alebo má iný vlastnícky podiel v tomto hodnotenom subjekte alebo tretej strane. Nepatria sem držby podielov v diverzifikovaných systémoch kolektívneho investovania a riadených fondoch, ako sú dôchodkové fondy alebo fondy životného poistenia, ktoré mu neposkytujú také postavenie, aby mohol vykonávať významný vplyv na podnikateľské činnosti systému;

b) akcionár alebo člen ratingovej agentúry, ktorý drží 5 % alebo väčší podiel na kapitále alebo hlasovacích právach v tejto ratingovej agentúre, alebo je inak v pozícii, ktorá mu umožňuje vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť ratingovej agentúry, je členom správnej alebo dozornej rady hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.

3b.

Za predpokladu, že informácie sú ratingovej agentúre známe alebo by jej mali byť známe, povinnosti uvedené v bode 3 písm. aa), ba) a ca) a bode 3a sa takisto vzťahujú na:

a) nepriamych akcionárov, na ktorých sa vzťahuje článok 10 smernice 2004/109/ES a

b) spoločnosti, ktoré priamo či nepriamo vykonávajú kontrolu alebo dominantný vplyv nad ratingovou agentúrou, a na ktoré sa vzťahuje článok 10 smernice 2004/109/ES.

3c.

Ratingová agentúra zaisťuje, že poplatky, ktoré účtuje svojim klientom za vypracovanie úverového ratingu a doplnkové služby, nie sú diskriminačné a vychádzajú zo skutočných nákladov. Poplatky účtované za ratingové služby nesmú závisieť od úrovne úverového ratingu vydaného ratingovou agentúrou ani od žiadneho iného výsledku vykonanej práce.

4.

▼M3

Ani ratingová agentúra ani osoba, ktorá priamo alebo nepriamo drží aspoň 5 % podiel na kapitále alebo hlasovacích právach v danej ratingovej agentúre alebo je inak v pozícii, ktorá jej umožňuje vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť ratingovej agentúry, neposkytuje hodnotenému subjektu alebo spriaznenej tretej strane konzultačné alebo poradenské služby týkajúce sa podnikovej alebo právnej štruktúry, aktív, pasív alebo činností tohto hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.

▼B

Ratingová agentúra môže poskytovať služby, ktoré nie sú vydávaním úverových ratingov („doplnkové služby“). Doplnkové služby nie sú súčasťou ratingových činností; zahŕňajú trhové prognózy, odhady hospodárskych trendov, cenové analýzy a iné všeobecné analýzy dát, ako aj súvisiace distribučné služby.

Ratingová agentúra zabezpečí, aby poskytovanie doplnkových služieb nepredstavovalo konflikt záujmov s jej ratingovými činnosťami, a v konečných správach o ratingu uvedie všetky doplnkové služby poskytnuté hodnotenému subjektu a akýmkoľvek spriazneným tretím stranám.

5.

Ratingová agentúra zabezpečuje, aby ratingoví analytici alebo osoby, ktoré schvaľujú ratingy, nevypracúvali návrhy alebo odporúčania, či už formálne alebo neformálne, pokiaľ ide o návrh štruktúrovaných finančných nástrojov, u ktorých sa od ratingovej agentúry očakáva vydanie úverového ratingu.

6.

Ratingová agentúra navrhuje svoje oznamovacie a komunikačné kanály tak, aby zabezpečila nezávislosť osôb uvedených v bode 1 od ostatných činností ratingovej agentúry vykonávaných na komerčnom základe.

7.

Ratingová agentúra zabezpečí vedenie zodpovedajúcich záznamov o svojej ratingovej činnosti a prípadne aj súvisiace záznamy z auditov. Tieto záznamy zahŕňajú:

▼M3

a) pre každé rozhodnutie o úverovom ratingu a ratingovom výhľade totožnosť ratingových analytikov zúčastňujúcich sa na určovaní úverového ratingu alebo ratingového výhľadu, totožnosť osôb, ktoré úverový rating alebo ratingový výhľad schválili, informáciu o tom, či bol úverový rating vyžiadaný alebo nie, a dátum uskutočnenia úverového ratingu;

▼B

b) účtovné záznamy týkajúce sa poplatkov prijatých od akéhokoľvek hodnoteného subjektu, spriaznenej tretej strany akýchkoľvek používateľov ratingov;

c) účtovné záznamy za každého upisovateľa k úverovým ratingom alebo súvisiacim službám;

▼M3

d) záznamy dokumentujúce zavedené postupy a ratingové metodiky použité ratingovou agentúrou na stanovenie úverových ratingov a ratingových výhľadov;

e) vnútorné záznamy a súbory vrátane neverejných informácií a pracovných záznamov, ktoré boli použité ako základ pre akékoľvek prijaté rozhodnutie o úverovom ratingu a ratingovom výhľade;

▼B

f) správy o analýze úveru, správy o hodnotení úveru, správy o súkromných úverových ratingoch a vnútorné záznamy vrátane neverejných informácií a pracovných záznamov, ktoré boli použité ako základ pre posudky uvedené v týchto správach;

g) záznamy postupov a opatrení uplatnených ratingovou agentúrou v záujme plnenia tohto nariadenia a

h) kópie vnútornej a vonkajšej komunikácie vrátane elektronickej komunikácie prijatej a odoslanej ratingovou agentúrou a jej zamestnancami, ktorá sa týka ratingových činností.

▼M1

8.

Evidencia a záznamy z auditov uvedené v bode 7 sa archivujú v priestoroch registrovanej ratingovej agentúry najmenej päť rokov a na požiadanie sa poskytujú ESMA.

▼B

Ak sa registrácia ratingovej agentúry zruší, záznamy sa archivujú počas dodatočného obdobia najmenej troch rokov.

9.

Záznamy, v ktorých sa vymedzujú príslušné práva a povinnosti ratingovej agentúry a hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán podľa dohody o poskytovaní služieb úverového ratingu, sa archivujú minimálne počas trvania tohto zmluvného vzťahu s týmto hodnoteným subjektom alebo jeho spriaznenými tretími stranami.

Oddiel C

Pravidlá týkajúce sa ratingových analytikov a iných osôb priamo zapojených do ratingových činností

1.

Ratingoví analytici a zamestnanci ratingovej agentúry, ako aj iné fyzické osoby, ktorých služby ratingová agentúra využíva alebo kontroluje a ktoré sa priamo podieľajú na ratingových činnostiach, ako aj osoby s nimi úzko prepojené, ktoré sú vymenované v článku 1 ods. 2 smernice 2004/72/ES ( 32 ), nesmú kupovať, predávať ani sa podieľať na žiadnej transakcii s akýmkoľvek finančným nástrojom, ktorý vydal, zaručil alebo inak podporil ktorýkoľvek hodnotený subjekt v ich oblasti primárnej analytickej zodpovednosti okrem podielov v systémoch diverzifikovaného kolektívneho investovania alebo v riadených fondoch vrátane dôchodkových fondov a životného poistenia.

2.

▼M3

Žiadna osoba uvedená v bode 1 sa nesmie podieľať na stanovovaní úverového ratingu alebo ratingového výhľadu ktoréhokoľvek konkrétneho hodnoteného subjektu ani uvedené stanovovanie inak ovplyvňovať, ak táto osoba:

▼B

a) vlastní finančné nástroje hodnoteného subjektu iné ako podiely v systémoch diverzifikovaného kolektívneho investovania;

b) vlastní finančné nástroje akéhokoľvek subjektu spriazneného s hodnoteným subjektom, ktorých vlastníctvo môže spôsobiť konflikt záujmov alebo sa môže všeobecne vnímať ako príčina konfliktu záujmov, okrem podielov v systémoch diverzifikovaného kolektívneho investovania;

c) bola v ostatnej dobe zamestnaná u hodnoteného subjektu alebo s ním mala obchodný alebo akýkoľvek iný vzťah, ktorý môže spôsobiť konflikt záujmov alebo sa môže všeobecne vnímať ako príčina konfliktu záujmov.

3.

Ratingové agentúry zabezpečia, aby osoby uvedené v bode 1:

a) prijali všetky primerané opatrenia na ochranu majetku a záznamov, ktoré sú v držbe ratingovej agentúry, pred spreneverením, odcudzením alebo zneužitím, pričom zohľadňujú povahu, rozsah a komplexnosť svojej obchodnej činnosti a povahu a rozsah svojich ratingových činností;

▼M3

b) nezverejňovali žiadne informácie o úverových ratingoch, možných budúcich úverových ratingoch alebo ratingových výhľadoch ratingovej agentúry okrem ich poskytnutia hodnotenému subjektu alebo spriaznenej tretej strane;

▼B

c) nezdieľali dôverné informácie zverené ratingovej agentúre s ratingovými analytikmi a zamestnancami akejkoľvek osoby, ktorá s ňou je priamo alebo nepriamo prepojená prostredníctvom kontroly, ani s nijakými inými fyzickými osobami, ktorých služby využíva alebo kontroluje akákoľvek osoba, ktorá s ňou je priamo alebo nepriamo spojená prostredníctvom kontroly ►C1  a ktorá sa priamo nepodieľa na ratingových činnostiach, a ◄

d) nepoužívali ani nezdieľali dôverné informácie na účel obchodovania s finančnými nástrojmi, ani na žiadny iný účel okrem vykonávania ratingových činností.

4.

Osoby uvedené v bode 1 si od nikoho, s kým ratingová agentúra obchoduje, nevyžiadajú ani od neho neprijmú peniaze, dary ani služby.

5.

Ak sa osoba uvedená v odseku 1 domnieva, že akákoľvek iná takáto osoba konala spôsobom, ktorý je podľa jej názoru nezákonný, túto informáciu bezodkladne oznámi pracovníkovi pre dodržiavanie súladu, čo nemá negatívne následky pre oznamujúcu osobu.

6.

Ak ratingový analytik ukončí svoj pracovný pomer a zamestná sa u hodnoteného subjektu, do ktorého úverového ratingu bol zapojený, alebo vo finančnej firme, s ktorou prichádzal do styku v rámci svojich povinností v ratingovej agentúre, ratingová agentúra preskúma príslušnú prácu ratingového analytika za dva roky pred jeho odchodom.

▼M3

7.

Osoba uvedená v bode 1 nesmie prijať kľúčovú riadiacu funkciu u hodnoteného subjektu ani u spriaznenej tretej strany počas šiestich mesiacov od vydania úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.

8.

Na účely článku 7 ods. 4:

a) ratingové agentúry zabezpečia, aby sa vedúci ratingoví analytici nepodieľali na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany počas obdobia, ktoré je dlhšie než štyri roky;

b) ratingové agentúry iné ako agentúry poverené emitentom alebo spriaznenou treťou stranou a všetky ratingové agentúry vydávajúce ratingy štátov zabezpečia, že:

i) ratingoví analytici sa nebudú podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany počas obdobia, ktoré je dlhšie než päť rokov;

ii) osoby, ktoré schvaľujú úverové ratingy, sa nebudú podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany počas obdobia, ktoré je dlhšie než sedem rokov.

Osoby uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku sa nesmú podieľať na ratingových činnostiach týkajúcich sa hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany uvedených v týchto písmenách počas dvoch rokov od skončenia období stanovených v uvedených písmenách.

▼B

Oddiel D

▼M3

Pravidlá prezentácie úverových ratingov a ratingových výhľadov

▼B

I.   Všeobecné povinnosti

▼M3

1.

Ratingová agentúra zabezpečí, aby sa v úverovom ratingu a ratingovom výhľade jasne a zreteľne uvádzalo meno a pracovné zaradenie vedúceho ratingového analytika v danej ratingovej činnosti a meno a zaradenie osoby, ktorá nesie hlavnú zodpovednosť za schválenie úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.

▼B

2.

Ratingová agentúra minimálne zabezpečí, aby:

▼M3

a) boli uvedené všetky významné zdroje vrátane hodnoteného subjektu alebo prípadne spriaznenej tretej strany použité na vypracovanie úverového ratingu alebo ratingového výhľadu spolu s informáciou, či bol úverový rating alebo ratingový výhľad oznámený tomuto hodnotenému subjektu alebo spriaznenej tretej strane a či bol zmenený po tomto oznámení pred jeho vydaním;

▼B

b) bola jasne uvedená základná metodika alebo verzia metodiky, ktorá sa použila na stanovenie úverového ratingu, s odkazom na jej komplexný opis; ak je úverový rating založený na viac ako jednej metodike alebo ak sa odkazom len na základnú metodiku môže spôsobiť, že investori prehliadnu iné dôležité aspekty úverového ratingu vrátane akýchkoľvek významných úprav a odchýlok, ratingová agentúra vysvetlí túto skutočnosť v úverovom ratingu a uvedie, ako boli tieto rôzne metodiky alebo tieto iné aspekty zohľadnené v úverovom ratingu;

c) bol vysvetlený význam každej ratingovej kategórie a definícia zlyhania alebo obnovenia a každé vhodné upozornenie na riziko vrátane analýzy citlivosti príslušných hlavných ratingových predpokladov, napríklad matematických alebo korelačných predpokladov, spolu s úverovými ratingmi najhorších scenárov, ako aj úverovými ratingmi najlepších scenárov;

▼M3

d) bol jasne a zreteľne uvedený dátum, keď bol úverový rating prvýkrát uvoľnený na distribúciu a keď bol naposledy aktualizovaný vrátane ratingových výhľadov;

e) bola uvedená informácia, či sa úverový rating týka novo vydaného finančného nástroja a či ratingová agentúra hodnotí tento finančný nástroj prvýkrát, a

f) v prípade ratingového výhľadu je uvedený časový horizont, v ktorom sa očakáva zmena úverového ratingu.

Pri zverejňovaní úverových ratingov alebo ratingových výhľadov ratingové agentúry zahrnú odkaz na historické miery zlyhania zverejnené orgánom ESMA v centrálnom registri v súlade s článkom 11 ods. 2 spolu s dôvodovou správou o význame týchto mier zlyhania.

▼M3

2a.

Ratingová agentúra zverejní spolu s ratingovými metodikami, modelmi a kľúčovými ratingovými východiskami aj usmernenie, v ktorom vysvetlí východiská, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metodikami použitými pri úverových ratingoch vrátane simulácií stresových scenárov vykonaných ratingovou agentúrou pri vypracúvaní úverových ratingov, ratingových informácií o analýze peňažných tokov, ktorú vykonala alebo na ktorú sa spolieha, a podľa potreby uvedie aj každú očakávanú zmenu úverového ratingu. Toto usmernenie musí byť jasné a ľahko zrozumiteľné.

▼M3

3.

Ratingová agentúra informuje hodnotený subjekt v pracovnom čase hodnoteného subjektu a minimálne celý pracovný deň pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. Uvedené informácie zahŕňajú základné východiská úverového ratingu alebo ratingového výhľadu s cieľom poskytnúť hodnotenému subjektu príležitosť, aby ratingovú agentúru upozornil na prípadné vecné chyby.

4.

Ratingová agentúra pri zverejňovaní úverových ratingov alebo ratingových výhľadov jasne a zreteľne uvádza všetky vlastnosti a obmedzenia úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. Ratingová agentúra pri zverejnení každého úverového ratingu alebo ratingového výhľadu najmä zreteľne uvedie, či považuje kvalitu dostupných informácií o hodnotenom subjekte za uspokojivú a do akej miery overila informácie, ktoré jej poskytol hodnotený subjekt alebo spriaznená tretia strana. Ak sa úverový rating alebo ratingový výhľad týka druhu subjektu alebo finančného nástroja, pre ktorý sú historické údaje obmedzené, ratingová agentúra na zreteľnom mieste vysvetlí takéto obmedzenia.

▼B

Ak v dôsledku nedostatku spoľahlivých údajov alebo zložitosti štruktúry nového druhu finančného nástroja alebo neuspokojivej kvality dostupných informácií vznikajú závažné otázky o tom, či ratingová agentúra môže poskytnúť dôveryhodný úverový rating, ratingová agentúra úverový rating nevydá alebo existujúci rating stiahne.

5.

▼M3

Pri oznamovaní úverového ratingu alebo ratingového výhľadu ratingová agentúra vo svojich tlačových oznámeniach alebo správach vysvetlí kľúčové podkladové prvky úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.

▼B

Ak by informácie ustanovené v bodoch 1, 2 a 4 boli neprimerané, pokiaľ ide o dĺžku zverejňovanej správy, v samotnej správe stačí objasniť a uviesť zreteľný odkaz na miesto, kde sú takéto zverejnené informácie priamo a ľahko prístupné vrátane priameho webového odkazu na zverejnené údaje na príslušnej internetovej stránke ratingovej agentúry.

▼M3

6.

Ratingová agentúra na svojej internetovej stránke priebežne zverejňuje a oznamuje ESMA informácie o všetkých subjektoch alebo dlhových nástrojoch, ktoré jej boli predložené na úvodné preskúmanie alebo predbežný rating. Takéto zverejnenie sa uskutoční nezávisle od toho, či emitenti uzavreli s ratingovou agentúrou zmluvu o konečnom ratingu.

▼B

II.   Dodatočné povinnosti v súvislosti s úverovými ratingmi štruktúrovaných finančných nástrojov

1.

Ak ratingová agentúra hodnotí štruktúrovaný finančný nástroj, v úverovom ratingu uvedie všetky informácie o analýze strát a peňažných tokov, ktorú urobila, alebo na ktorú sa spolieha, ako aj akúkoľvek očakávanú zmenu úverového ratingu.

2.

Ratingová agentúra uvedie, na akej úrovni vykonala hodnotenia, pokiaľ ide o postupy v rámci náležitej odbornej starostlivosti (due diligence) vykonané na úrovni podkladových finančných nástrojov alebo iných aktív štruktúrovaných finančných nástrojov. Ratingová agentúra zverejní, či vykonala nejaké hodnotenie takýchto postupov náležitej odbornej starostlivosti (due diligence), alebo či sa spoľahla na hodnotenie tretej strany, a uvedie, aký vplyv má výsledok takéhoto hodnotenia na úverový rating.

▼M3 —————

▼M3

III.   Dodatočné povinnosti týkajúce sa ratingov štátov

1. Ak ratingová agentúra vydá rating štátu alebo súvisiaci ratingový výhľad, zároveň vydá aj podrobnú výskumnú správu vysvetľujúcu všetky východiská, parametre, obmedzenia a neistoty, ako aj všetky ostatné informácie zohľadnené pri stanovení daného ratingu štátu alebo ratingového výhľadu. Táto správa musí byť verejne dostupná, jasná a ľahko zrozumiteľná.

2. Verejne dostupná výskumná správa sprevádzajúca zmenu v porovnaní s predchádzajúcim ratingom štátu alebo súvisiacim ratingovým výhľadom zahŕňa aspoň nasledujúce:

a) podrobné hodnotenie zmien kvantitatívnych východísk vysvetľujúce dôvody zmeny ratingu a ich relatívny význam. Podrobné hodnotenie by malo zahŕňať opis tohto: príjem na osobu, rast HDP, infláciu, fiškálne saldo, vonkajšie saldo, vonkajší dlh, ukazovateľ hospodárskeho rozvoja, ukazovateľ zlyhania a všetky ďalšie zohľadnené relevantné faktory. Uvedené skutočnosti by mal dopĺňať relatívny význam jednotlivých faktorov;

b) podrobné hodnotenie zmien kvalitatívnych východísk vysvetľujúce dôvody zmeny ratingu a ich relatívny význam;

c) podrobný opis rizík, obmedzení a neistôt týkajúcich sa zmeny ratingu a

d) súhrn zápisníc zo zasadnutí ratingového výboru, ktorý rozhodol o zmene ratingu.

3. Bez toho, aby bol dotknutý bod 3 časti I oddielu D prílohy I, keď ratingová agentúra vydá ratingy štátov alebo súvisiace ratingové výhľady, zverejní ich v súlade s článkom 8a až po skončení pracovných hodín regulovaných trhov a minimálne jednu hodinu pred ich otvorením.

4. Bez toho, aby bol dotknutý bod 5 časti I oddielu D prílohy I, v súlade s ktorým má ratingová agentúra pri oznamovaní úverového ratingu vo svojich tlačových oznámeniach alebo správach objasniť kľúčové podkladové prvky úverového ratingu, a i keď vnútroštátne politiky môžu slúžiť ako podkladový prvok ratingu štátu, politické odporúčania, predpisy alebo usmernenia pre hodnotené subjekty vrátane štátov alebo ich regionálnych alebo miestnych orgánov nie sú súčasťou ratingov štátov ani ratingových výhľadov.

▼B

Oddiel E

Zverejňovanie

I.   Všeobecné zverejňovanie

Ratingová agentúra vo všeobecnosti zverejňuje skutočnosť, že je zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením, a tieto informácie:

1.

akékoľvek skutočné a potenciálne konflikty záujmov uvedené v bode 1 oddielu B;

2.

zoznam jej doplnkových služieb;

▼M3

3.

politiku ratingovej agentúry, pokiaľ ide o uverejňovanie úverových ratingov a iných súvisiacich oznámení vrátane ratingových výhľadov;

▼B

4.

všeobecnú povahu svojich mechanizmov odmeňovania;

5.

metodiky a opisy modelov a kľúčových ratingových predpokladov, napríklad matematických alebo korelačných predpokladov používaných pri jej ratingových činnostiach, ako aj ich významné zmeny;

6.

každú významnú zmenu svojich systémov, zdrojov alebo postupov a

7.

ak je to náležité, svoj kódex správania.

II.   Periodické zverejňovanie

Ratingová agentúra periodicky zverejňuje tieto informácie:

1.

každých šesť mesiacov údaje o historických mierach zlyhania pre jej ratingové kategórie podľa hlavných geografických oblastí emitentov a informáciu, či sa za ten čas miery zlyhania pre tieto kategórie zmenili;

▼M1

2.

každoročne tieto informácie:

▼M3

a) zoznam poplatkov účtovaných jednotlivým klientom za individuálne úverové ratingy a doplnkové služby;

aa) svoju cenovú politiku vrátane štruktúry poplatkov a kritérií tvorby cien týkajúcich sa úverových ratingov pre rôzne triedy aktív;

▼M1

b) zoznam tých klientov ratingovej agentúry, ktorých príspevok k miere rastu príjmov ratingovej agentúry v predchádzajúcom finančnom roku presiahol mieru rastu celkových príjmov ratingovej agentúry v danom roku o viac ako 1,5-násobok. Každý takýto klient sa zahrnie do tohto zoznamu len vtedy, ak v danom roku predstavoval na globálnej úrovni viac ako 0,25 % celkových svetových príjmov ratingovej agentúry, a

c) zoznam úverových ratingov vydaných v priebehu roka, v ktorom je vyjadrený podiel nevyžiadaných úverových ratingov.

▼B

Na účely tohto bodu znamená „klient“ subjekt, jeho dcérske spoločnosti a pridružené subjekty, v ktorých tento subjekt vlastní podiel väčší ako 20 %, ako aj všetky ostatné subjekty, s ktorými v mene klienta rokoval o tom, ako by mal byť emitovaný dlhový nástroj štruktúrovaný, a kde bol priamo alebo nepriamo ratingovej agentúre zaplatený poplatok za rating tejto emisie dlhového nástroja.

III.   Správa o transparentnosti

Ratingová agentúra každoročne sprístupňuje tieto informácie:

1.

podrobné informácie o právnej štruktúre a vlastníctve ratingovej agentúry vrátane informácií o podieloch v zmysle článkov 9 a 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ( 33 );

2.

opis mechanizmu vnútornej kontroly, ktorým sa zabezpečuje kvalita jej ratingových činností;

▼M3

3.

štatistiku prideľovania jej zamestnancov na nové úverové ratingy, revízie úverových ratingov, hodnotenie metodík alebo modelov a štatistiku týkajúcu sa vrcholového manažmentu, a prideľovania zamestnancov na ratingové činnosti z hľadiska jednotlivých tried aktív (podnikové – štruktúrované financie – štátne);

▼B

4.

opis jej politiky evidencie;

5.

výsledok každoročného interného preskúmania jej funkcie dodržiavania nestrannosti;

6.

opis jej politiky rotácie manažmentu a ratingových analytikov;

▼M3

7.

finančné informácie o tržbách ratingovej agentúry vrátane celkového obratu, rozdelené na poplatky za úverové ratingy a doplnkové služby s komplexným opisom každej z nich vrátane tržieb vytvorených z doplnkových služieb poskytnutých klientom ratingových služieb a prideľovania poplatkov k úverovým ratingom jednotlivých tried aktív; informácie o celkovom obrate takisto zahŕňajú zemepisné rozdelenie obratu na tržby vytvorené v Únii a celosvetové tržby;

▼B

8.

vyhlásenie o správe a riadení podniku v zmysle článku 46a ods. 1 smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností ( 34 ). Na účely tohto vyhlásenia ratingová agentúra poskytne informácie uvedené v článku 46a ods. 1 písm. d) uvedenej smernice bez ohľadu na to, či podlieha smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie ( 35 ).
PRÍLOHA II

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V ŽIADOSTI O REGISTRÁCIU

1.

úplný názov ratingovej agentúry, adresa registrovaného sídla v rámci ►M3  Únie ◄ ;

2.

meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby a pracovníka pre dodržiavanie súladu;

3.

právna forma;

4.

trieda úverových ratingov, pre ktoré žiada ratingová agentúra o svoju registráciu;

5.

vlastnícka štruktúra;

6.

organizačná štruktúra a správa a riadenie ratingovej agentúry;

7.

finančné zdroje na vykonávanie ratingových činností;

8.

zamestnanci ratingovej agentúry a ich odborné spôsobilosti;

9.

informácie o dcérskych spoločnostiach úverovej agentúry;

10.

opis postupov a metodík používaných na vydávanie a revíziu úverových ratingov;

11.

politiky a postupy identifikácie, riadenia a zverejňovania akýchkoľvek konfliktov záujmov;

12.

informácie o ratingových analytikoch;

13.

mechanizmy odmeňovania a hodnotenia výkonu zamestnancov;

14.

iné služby ako ratingové činnosti, ktoré má ratingová agentúra v úmysle poskytovať;

15.

program prevádzkovej činnosti vrátane údajov o tom, kde sa očakáva vykonávanie hlavných podnikateľských činností, o pobočkách, ktoré sa majú zriadiť, a vymedzenie typu predpokladanej podnikateľskej činnosti;

16.

dokumenty a podrobné informácie týkajúce sa očakávaného používania potvrdzovania;

17.

dokumenty a podrobné informácie týkajúce sa očakávaných dohôd o outsourcingu vrátane informácií o subjektoch, ktoré budú outsourcing poskytovať.

▼M1
PRÍLOHA III

Zoznam porušení uvedených v článku 24 ods. 1 a článku 36a ods. 1

I.    Porušenia týkajúce sa konfliktov záujmov, organizačných alebo prevádzkových požiadaviek

1. Ratingová agentúra porušuje článok 4 ods. 3 tým, že schváli úverový rating vydaný v tretej krajine, pričom nedodrží podmienky stanovené v uvedenom odseku, pokiaľ si ratingová agentúra nemohla byť vedomá príčiny tohto porušenia alebo je príčina tohto porušenia mimo jej kontroly.

2. Ratingová agentúra porušuje článok 4 ods. 4 druhý pododsek tým, že použije schválenie úverového ratingu vydaného v tretej krajine s úmyslom vyhnúť sa splneniu požiadaviek tohto nariadenia.

3. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 1 tým, že nezriadi správnu alebo dozornú radu.

4. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 prvým odsekom tým, že nezabezpečí, aby jej obchodný záujem nenarúšal nestrannosť alebo presnosť ratingových činností.

5. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 druhým odsekom tým, že vymenuje vrcholový manažment, ktorý nemá dobrú povesť, dostatočné znalosti alebo skúsenosti alebo ktorý nezabezpečuje zdravé a obozretné riadenie ratingovej agentúry.

6. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 tretím odsekom tým, že nevymenuje požadovaný počet nezávislých členov svojej správnej alebo dozornej rady.

7. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 štvrtým odsekom tým, že stanoví systém odmeňovania nezávislých členov svojej správnej alebo dozornej rady, ktorý je naviazaný na hospodársky výsledok ratingovej agentúry alebo nie je nastavený tak, aby bola zabezpečená nestrannosť ich úsudku, alebo stanoví funkčné obdobie nezávislých členov svojej správnej alebo dozornej rady na viac ako päť rokov alebo na obnoviteľné funkčné obdobie, alebo odvolaním nezávislého člena správnej alebo dozornej rady inak ako v prípade pochybenia alebo nedostatočného profesionálneho výkonu.

8. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 piatym odsekom tým, že vymenuje členov správnej alebo dozornej rady, ktorí nemajú dostatočné znalosti v oblasti finančných služieb, alebo ak ratingová agentúra vydáva úverové ratingy štruktúrovaných finančných nástrojov a nevymenuje minimálne jedného nezávislého člena a jedného ďalšieho člena rady, ktorý má rozsiahle znalosti a skúsenosti na vrcholovej úrovni s trhmi so štruktúrovanými finančnými nástrojmi.

9. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 šiestym odsekom tým, že nezabezpečí, aby nezávislí členovia správnej alebo dozornej rady vykonávali úlohy monitorovania akýchkoľvek záležitostí uvedených v šiestom odseku uvedeného bodu.

10. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 siedmym odsekom tým, že nezabezpečí, aby nezávislí členovia správnej alebo dozornej rady pravidelne predkladali tejto rade svoje stanoviská k záležitostiam uvedeným v šiestom odseku uvedeného bodu alebo na požiadanie poskytovali uvedené stanoviská ESMA.

11. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 3 tým, že neustanoví vhodné politiky alebo postupy na zabezpečenie dodržiavania svojich povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia.

12. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 4 tým, že nemá správne administratívne alebo účtovné postupy, mechanizmy vnútornej kontroly, účinné postupy hodnotenia rizika alebo účinné kontrolné alebo ochranné mechanizmy systémov spracovania informácií, alebo tým, že nevykonáva alebo nezachováva rozhodovacie postupy alebo organizačné štruktúry, ako sa vyžaduje v uvedenom bode.

13. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 5 tým, že nevytvorí alebo nezachováva stálu a účinnú funkciu dodržiavania súladu (compliance function), ktorá sa vykonáva nezávisle.

14. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 6 prvým odsekom tým, že nezabezpečí splnenie podmienok, ktoré umožňujú, aby sa povinnosti vyplývajúce z funkcie dodržiavania súladu plnili náležite a nezávisle, ako sa stanovuje v prvom odseku uvedeného bodu.

15. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 7 tým, že nestanoví vhodné a účinné organizačné alebo administratívne mechanizmy na zabránenie, zisťovanie, odstraňovanie alebo riadenie a zverejňovanie akýchkoľvek konfliktov záujmov uvedených v prílohe I oddiele B bode 1, alebo tým, že nevedie evidenciu všetkých závažných hrozieb pre nezávislosť ratingových činností vrátane tých, ktoré sa týkajú pravidiel o ratingových analytikoch uvedených v prílohe I oddiele C, ako aj ochranných opatrení použitých na zmiernenie týchto hrozieb.

16. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 8 tým, že neuplatňuje vhodné systémy, zdroje alebo postupy na zabezpečenie kontinuity a regulárnosti pri výkone svojich ratingových činností.

17. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 9 tým, že nezriadi revíznu funkciu, ktorá:

a) je zodpovedná za periodické revidovanie jej metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov alebo ich akýchkoľvek významných zmien alebo úprav, alebo vhodnosti týchto metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov, ak sa používajú alebo sú určené na posúdenie nových finančných nástrojov;

b) je nezávislá od obchodných útvarov, ktoré sú zodpovedné za ratingové činnosti, alebo

c) podáva správy členom správnej alebo dozornej rady.

18. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 10 tým, že nemonitoruje alebo nehodnotí primeranosť a účinnosť svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a mechanizmov zriadených v súlade s týmto nariadením alebo neprijíma vhodné opatrenia na riešenie všetkých nedostatkov.

▼M3

19. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 1 tým, že neidentifikuje, neodstraňuje alebo neriadi a nezverejňuje jasne alebo zreteľne všetky skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu mať vplyv na analýzy alebo úsudky jej ratingových analytikov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb, ktorých služby ratingová agentúra využíva alebo kontroluje a ktoré sa priamo podieľajú na ratingových činnostiach, alebo osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy a ratingové výhľady.

20. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 3 prvým odsekom tým, že vydá úverový rating alebo ratingový výhľad za okolností stanovených v prvom odseku uvedeného bodu, alebo v prípade, že úverový rating alebo ratingový výhľad existuje, ihneď neoznámi, že tento úverový rating alebo ratingový výhľad je potenciálne ovplyvnený týmito okolnosťami.

20a. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 3a tým, že nezverejní, že existujúci úverový rating alebo ratingový výhľad je potenciálne ovplyvnený niektorou zo skutočností uvedených v písmenách a) a b) uvedeného bodu.

21. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 3 druhým odsekom tým, že ihneď neposúdi, či existujú dôvody na prehodnotenie alebo stiahnutie existujúceho úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.

22. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 4 prvým odsekom tým, že vydáva ratingy subjektom, v ktorých ona sama alebo akákoľvek osoba, ktorá priamo alebo nepriamo drží aspoň 5 % kapitálu alebo hlasovacích práv v danej ratingovej agentúre alebo iným spôsobom má také postavenie, ktoré jej umožňuje vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť ratingovej agentúry, poskytuje tomuto hodnotenému subjektu alebo spriaznenej tretej strane konzultačné alebo poradenské služby týkajúce sa podnikovej alebo právnej štruktúry, aktív, pasív alebo činností tohto hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.

▼M3

22a. Ratingová agentúra porušuje článok 6a ods. 1 tým, že niektorý jej akcionár alebo člen, ktorý drží aspoň 5 % kapitálu alebo hlasovacích práv v danej ratingovej agentúre alebo v spoločnosti, ktorá môže vykonávať kontrolu alebo dominantný vplyv nad danou ratingovou agentúrou, porušuje niektorý zo zákazov stanovených v písmenách a) až e) uvedeného odseku, s výnimkou zákazu stanoveného v písmene a) v prípade podielov v diverzifikovaných systémoch kolektívneho investovania vrátane spravovaných fondov, ako sú dôchodkové fondy alebo fondy životného poistenia, pod podmienkou, že akcionár alebo člen ratingovej agentúry na základe podielu v takých systémoch nezískal také postavenie, ktoré by mu umožnilo vykonávať významný vplyv na podnikateľskú činnosť týchto systémov.

▼M1

23. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 4 tretím odsekom, prvou časťou tým, že nezabezpečí, aby poskytovanie doplnkových služieb nepredstavovalo konflikt záujmov s jej ratingovými činnosťami.

24. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 5 tým, že nezabezpečí, aby ratingoví analytici alebo osoby, ktoré schvaľujú ratingy, nevypracúvali návrhy alebo odporúčania, pokiaľ ide o návrh štruktúrovaných finančných nástrojov, v ktorých prípade sa od ratingovej agentúry očakáva vydanie úverového ratingu.

25. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 6 tým, že nenavrhne svoje oznamovacie alebo komunikačné kanály tak, aby zabezpečila nezávislosť osôb uvedených v oddiele B bode 1 od ostatných činností ratingovej agentúry vykonávaných na komerčnom základe.

26. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 8 druhým odsekom tým, že nearchivuje záznamy počas minimálne troch rokov po odobraní jej registrácie.

▼M3

26a. Ratingová agentúra, ktorá uzatvorila zmluvu o vydávaní úverových ratingov resekuritizácií, porušuje článok 6b ods. 1 tým, že vydá úverové ratingy nových resekuritizácií s podkladovými aktívami od rovnakého pôvodcu počas obdobia dlhšieho než štyri roky.

26b. Ratingová agentúra, ktorá uzatvorila zmluvu o vydávaní úverových ratingov resekuritizácií, porušuje článok 6b ods. 3 tým, že uzavrie novú zmluvu o vydávaní úverových ratingov resekuritizácií s podkladovými aktívami od rovnakého pôvodcu počas obdobia rovnajúceho sa dobe trvania platnosti zmluvy, ktorej uplynula platnosť, uvedeného v článku 6b ods. 1 a 2, ale nepresahujúceho štyri roky.

▼M1

27. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 1 tým, že nezabezpečí, aby ratingoví analytici, jej zamestnanci alebo akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby ratingová agentúra využíva alebo ktorá je pod jej kontrolou a ktorí sú priamo zapojení do ratingových činností, mali primerané znalosti a skúsenosti na vykonávanie pridelených úloh.

28. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 2 tým, že nezabezpečí, aby osoby uvedené v článku 7 ods. 1 neiniciovali rokovania či sa nezúčastňovali na rokovaniach o poplatkoch alebo platbách s akýmkoľvek hodnoteným subjektom, spriaznenou treťou stranou alebo akoukoľvek osobou priamo alebo nepriamo prepojenou s hodnoteným subjektom prostredníctvom kontroly.

29. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 3 písm. a) tým, že nezabezpečí, aby osoby uvedené v bode 1 uvedeného oddielu prijali všetky primerané opatrenia na ochranu majetku alebo záznamov, ktoré sú v držbe ratingovej agentúry, pred spreneverou, odcudzením alebo zneužitím, pričom sa zohľadní povaha, rozsah a komplexnosť jej obchodnej činnosti a povaha a rozsah jej ratingových činností.

30. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 5 tým, že spôsobí negatívne následky osobe uvedenej v bode 1 uvedeného oddielu, keď táto osoba oznámi informácie pracovníkovi pre dodržiavanie súladu o tom, že iná osoba uvedená v bode 1 uvedeného oddielu konala spôsobom, ktorý je podľa jej názoru nezákonný.

31. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 6 tým, že nepreskúma príslušnú prácu ratingového analytika za dva roky pred jeho odchodom, ak tento ratingový analytik ukončí svoj pracovný pomer a zamestná sa v hodnotenom subjekte, do ktorého ratingu bol zapojený, alebo vo finančnej spoločnosti, s ktorou prichádzal do styku v rámci svojich povinností v ratingovej agentúre.

32. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 1 tým, že nezabezpečí, že osoba uvedená v uvedenom bode nekupuje, nepredáva ani sa nepodieľa na transakcii s akýmkoľvek finančným nástrojom uvedeným v uvedenom bode.

▼M3

33. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 2 tým, že nezabezpečí, aby sa osoba uvedená v bode 1 uvedeného oddielu nepodieľala na stanovovaní úverového ratingu alebo ratingového výhľadu ani inak neovplyvňovala toto stanovenie, ako je uvedené v bode 2 uvedeného oddielu.

▼M1

34. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 3 písm. b), c) a d) tým, že nezabezpečí, aby osoba uvedená v bode 1 uvedeného oddielu nezverejnila, nepoužila ani nezdieľala informácie, ako je uvedené v uvedených písmenách.

35. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 4 tým, že nezabezpečí, aby si osoba uvedená v bode 1 uvedeného oddielu nevyžiadala ani neprijala peniaze, dary ani služby od nikoho, s kým ratingová agentúra obchoduje.

▼M3

36. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 7 tým, že nezabezpečí, aby osoba uvedená v bode 1 uvedeného oddielu neprijala kľúčovú riadiacu funkciu u hodnoteného subjektu ani u spriaznenej tretej strany počas šiestich mesiacov od vydania úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.

▼M1

37. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 4 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 8 prvým odsekom písm. a) tým, že nezabezpečí, aby sa vedúci ratingový analytik nepodieľal na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán počas obdobia, ktoré je dlhšie ako štyri roky.

▼M3

38. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 4 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 8 prvým odsekom písm. b) bodom i) tým, že nezabezpečí, aby sa v prípadoch, keď vydáva nevyžiadané úverové ratingy alebo ratingy štátov, ratingový analytik nepodieľal na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany počas obdobia dlhšieho než päť rokov.

39. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 4 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 8 prvým odsekom písm. b) bodom ii) tým, že nezabezpečí, aby sa v prípadoch, keď vydáva nevyžiadané úverové ratingy alebo ratingy štátov, osoba schvaľujúca úverové ratingy nepodieľala na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany počas obdobia dlhšieho než sedem rokov.

40. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 4 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 8 druhým odsekom tým, že nezabezpečí, aby sa osoba uvedená v písmenách a) a b) prvého odseku uvedeného bodu nepodieľala na ratingových činnostiach týkajúcich sa hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany uvedených v uvedených písmenách počas dvoch rokov od konca období stanovených v uvedených písmenách.

▼M1

41. Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 5 tým, že zavedie odmeňovanie alebo hodnotenie výkonov podmienené výškou príjmov, ktoré má ratingová agentúra od hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán.

▼M3

42. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 2 tým, že neprijme, nevykonáva alebo nepresadzuje vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby úverové ratingy a ratingové výhľady, ktoré vydáva, vychádzali z dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré má k dispozícii a ktoré sú v súlade s príslušnými ratingovými metodikami relevantné pre jej analýzu.

▼M3

42a. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 2 tým, že používa informácie, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 8 ods. 2.

42b. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 2a tým, že vydá zmeny úverových ratingov, ktoré nie sú v súlade s jej zverejnenými ratingovými metodikami.

▼M1

43. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 3 tým, že nepoužíva ratingové metodiky, ktoré sú prísne, systematické a kontinuálne a ktoré podliehajú overovaniu na základe historických skúseností, vrátane spätného testovania.

44. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 4 prvý pododsek tým, že odmietne vydať úverový rating pre subjekt alebo finančný nástroj z toho dôvodu, že určitú časť subjektu alebo finančného nástroja predtým hodnotila iná ratingová agentúra.

45. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 4 druhý pododsek tým, že nezaznamená všetky prípady, v ktorých sa vo svojom procese udeľovania úverového ratingu odchýli od existujúcich úverových ratingov vypracovaných inou ratingovou agentúrou so zreteľom na podkladové aktíva alebo štruktúrované finančné nástroje, alebo tým, že neposkytne odôvodnenie pre takéto odlišné posúdenie.

▼M3

46. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 5 prvý pododsek prvú vetu tým, že nemonitoruje svoje úverové ratingy iné ako ratingy štátov alebo priebežne či minimálne raz ročne nereviduje svoje úverové ratingy iné ako ratingy štátov alebo ratingové metodiky.

▼M3

46a. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 5 druhý pododsek v spojení s článkom 8 ods. 5 prvým pododsekom prvou vetou tým, že nemonitoruje svoje ratingy štátov alebo ich priebežne či minimálne každých šesť mesiacov nereviduje.

▼M1

47. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 5 druhú vetu tým, že neustanoví vnútorné mechanizmy na monitorovanie vplyvu zmien makroekonomických podmienok alebo podmienok na finančných trhoch na úverové ratingy.

48. Ak sa zmenia metodiky, modely alebo kľúčové ratingové predpoklady používané pri ratingových činnostiach, ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 6 písm. b) tým, že nezreviduje ovplyvnené úverové ratingy v súlade s uvedeným písmenom, alebo tým, že medzitým tieto ratingy nezaradí na pozorovanie.

49. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 6 písm. c) tým, že neprehodnotí úverový rating založený na metodikách, modeloch alebo kľúčových ratingových predpokladoch, ktoré sa zmenili, ak celkový spoločný účinok týchto zmien ovplyvňuje tento úverový rating.

▼M3

49a. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 6 písm. c) v spojení s článkom 8 ods. 7 písm. c) tým, že neprehodnotí úverový rating v prípadoch, keď daný úverový rating ovplyvnili chyby v ratingových metodikách alebo chyby pri ich uplatňovaní.

▼M1

50. Ratingová agentúra porušuje článok 9 tým, že využíva outsourcing dôležitých prevádzkových funkcií spôsobom, ktorým sa podstatne narušuje kvalita vnútornej kontroly ratingovej agentúry alebo schopnosť ESMA dohliadať na plnenie povinností ratingovej agentúry podľa tohto nariadenia.

51. Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom D časťou I bodom 4 druhým odsekom tým, že vydá úverový rating alebo nestiahne existujúci rating, ak v dôsledku nedostatku spoľahlivých údajov alebo zložitosti štruktúry nového druhu finančného nástroja alebo neuspokojivej kvality dostupných informácií vznikajú závažné otázky o tom, či ratingová agentúra môže poskytnúť dôveryhodný úverový rating.

52. Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 6 tým, že použije názov ESMA alebo akéhokoľvek príslušného orgánu takým spôsobom, ktorý by naznačoval alebo predpokladal potvrdenie alebo schválenie úverových ratingov alebo akýchkoľvek ratingových činností ratingovej agentúry týmto orgánom.

53. Ratingová agentúra porušuje článok 13 tým, že účtuje poplatok za informácie poskytované v súlade s článkami 8 až 12.

54. Ak je ratingová agentúra právnickou osobou so sídlom v Únii, porušuje článok 14 ods. 1 tým, že nepožiada o registráciu na účely článku 2 ods. 1.

▼M3

55. Ratingová agentúra porušuje článok 8a ods. 3 tým, že na svojej internetovej stránke neuverejní alebo každoročne nepredloží ESMA v súlade s prílohou I oddielom D časťou III bodom 3 na konci decembra kalendár na nasledujúcich 12 mesiacov, v ktorom stanoví maximálne tri dátumy, ktoré pripadajú na piatok, na zverejnenie nevyžiadaných ratingov štátov a súvisiacich ratingových výhľadov, a dátumy, ktoré pripadajú na piatok, na zverejnenie vyžiadaných ratingov štátov a súvisiacich ratingových výhľadov.

56. Ratingová agentúra porušuje článok 8a ods. 4 tým, že sa odchýli od oznámeného kalendára, ak to nie je potrebné na plnenie jej povinností podľa článku 8 ods. 2, článku 10 ods. 1 alebo článku 11 ods. 1, alebo tým, že neposkytne podrobné vysvetlenie dôvodov na odchýlenie sa od oznámeného kalendára.

57. Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom D časťou III bodom 3 tým, že zverejní rating štátu alebo súvisiaci ratingový výhľad počas pracovných hodín regulovaných trhov alebo menej než jednu hodinu pred ich otvorením.

58. Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom D časťou III bodom 4 tým, že zahrnie politické odporúčania, predpisy alebo usmernenia pre hodnotené subjekty vrátane štátov alebo ich regionálnych alebo miestnych orgánov do ratingu štátu alebo súvisiaceho ratingového výhľadu.

59. Ratingová agentúra porušuje článok 8a ods. 2 tým, že vo svojich verejných oznámeniach týkajúcich sa zmien v ratingoch štátov, ktoré nie sú úverovými ratingami, ratingovými výhľadmi ani sprievodnými tlačovými oznámeniami, ako sa uvádza v prílohe I oddiele D časti I bode 5, vychádza z informácií v dispozičnej sfére hodnoteného subjektu, ak takéto informácie boli zverejnené bez súhlasu hodnoteného subjektu, pokiaľ nie sú dostupné z verejne prístupných zdrojov alebo pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na to, aby hodnotený subjekt nedal súhlas so zverejnením informácií.

60. Ratingová agentúra porušuje článok 8a ods. 1 tým, že pri oznamovaní revízie danej skupiny krajín nevydá samostatné verejne dostupné správy o krajinách.

61. Ratingová agentúra porušuje prílohu I oddiel D časť III bod 1 tým, že vydá rating štátu alebo súvisiaci ratingový výhľad bez toho, aby zároveň vydala podrobnú výskumnú správu objasňujúcu všetky východiská, parametre, obmedzenia a neistoty a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa zohľadnili pri stanovovaní tohto ratingu štátu alebo ratingového výhľadu, alebo tým, že túto správu nesprístupní verejnosti a že nebude jasná a ľahko zrozumiteľná.

62. Ratingová agentúra porušuje prílohu I oddiel D časť III bod 2 tým, že nevydá verejne dostupnú výskumnú správu, ktorá sprevádza zmenu v porovnaní s predchádzajúcim ratingom štátu alebo súvisiacim ratingovým výhľadom, alebo tým, že do tejto správy nezahrnie aspoň informácie uvedené v prílohe I oddiele D časti III bode 2 písm. a) až d).

▼M1

II.    Porušenia týkajúce sa prekážok súvisiacich s činnosťami v oblasti dohľadu

1. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 7 tým, že nezaistí záznamy alebo záznamy z auditov jej ratingových činností požadované na základe uvedených ustanovení.

2. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 8 prvým odsekom tým, že nevedie záznamy alebo záznamy z auditov uvedené v bode 7 uvedeného oddielu vo svojich priestoroch najmenej päť rokov, alebo ak tieto záznamy alebo záznamy z auditov nesprístupní na požiadanie ESMA.

3. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 9 tým, že nearchivuje záznamy, v ktorých sa vymedzujú príslušné práva a povinnosti ratingovej agentúry alebo hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán podľa dohody o poskytovaní ratingových služieb počas trvania tohto vzťahu s týmto hodnoteným subjektom alebo jeho spriaznenou treťou stranou.

▼M3

3a. Ratingová agentúra porušuje článok 14 ods. 3 tretí pododsek tým, že neoznámi ESMA zamýšľané podstatné zmeny existujúcich ratingových metodík, modelov alebo kľúčových ratingových východísk alebo navrhnuté nové ratingové metodiky, modely alebo kľúčové ratingové východiská, keď na svojej internetovej stránke v súlade s článkom 8 ods. 5a uverejní ratingové metodiky.

3b. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 5a prvý pododsek tým, že na svojej internetovej stránke neuverejní navrhované nové ratingové metodiky alebo navrhované podstatné zmeny ratingových metodík, ktoré by mohli ovplyvniť úverový rating, spolu s objasnením dôvodov zmien a dôsledkov týchto zmien.

3c. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 7 písm. a) tým, že neoznámi ESMA zistené chyby vo svojich ratingových metodikách alebo pri ich uplatňovaní, alebo nevysvetlí ich vplyv na svoje úverové ratingy vrátane potreby preskúmania svojich vydaných úverových ratingov.

▼M1

4. Ratingová agentúra porušuje článok 11 ods. 2 tým, že nesprístupní požadované informácie alebo tieto informácie neposkytne v požadovanom formáte, ako je uvedené v uvedenom odseku.

▼M3

4a. Ratingová agentúra porušuje článok 11a ods. 1 tým, že nesprístupní požadované informácie alebo tieto informácie neposkytne v požadovanom formáte, ako sa uvádza v uvedenom odseku.

▼M1

5. Ratingová agentúra porušuje článok 11 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom E časťou I bodom 2 tým, že neposkytne ESMA zoznam svojich doplnkových služieb.

6. Ratingová agentúra porušuje článok 14 ods. 3 druhý pododsek tým, že neoznámi ESMA všetky podstatné zmeny podmienok prvotnej registrácie v súlade s uvedeným pododsekom.

▼M3

7. Ratingová agentúra porušuje článok 23b ods. 1 tým, že v odpovedi na rozhodnutie požadujúce informácie podľa článku 23b ods. 3 neposkytne informácie alebo tým, že v odpovedi na bežnú žiadosť o informácie alebo na rozhodnutie poskytne nesprávne alebo zavádzajúce informácie.

8. Ratingová agentúra porušuje článok 23c ods. 1 písm. c) tým, že neposkytne vysvetlenie alebo poskytne nesprávne alebo zavádzajúce vysvetlenie skutočností alebo dokumentov, ktoré sa týkajú predmetu a dôvodu kontroly.

▼M1

III.    Porušenia týkajúce sa ustanovení o zverejňovaní

1. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 2 tým, že nezverejní názvy hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán, od ktorých získava viac ako 5 % svojho ročného príjmu.

2. Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 4 tretím odsekom druhou časťou tým, že v konečnej správe o ratingu neuvedie doplnkovú službu poskytnutú hodnotenému subjektu alebo akejkoľvek spriaznenej tretej strane.

3. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 1 tým, že nezverejní metodiky, modely alebo kľúčové ratingové predpoklady, ktoré používa pri svojich ratingových činnostiach, podľa prílohy I oddielu E časti I bodu 5.

4. Ak sa zmenili metodiky, modely alebo kľúčové ratingové predpoklady používané pri ratingových činnostiach, ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 6 písm. a) tým, že bezodkladne nezverejní pravdepodobný rozsah ovplyvnených úverových ratingov alebo ho zverejní a nepoužije tie isté komunikačné prostriedky, ktoré sa používajú na distribúciu ovplyvnených úverových ratingov.

▼M3

4a. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 6 písm. a. a.) tým, že keď zamýšľa použiť nové ratingové metodiky, okamžite neinformuje ESMA alebo nezverejní na svojej internetovej stránke výsledky konzultácií a tieto nové ratingové metodiky spolu s ich podrobným vysvetlením, a dátum začiatku ich uplatňovania.

4b. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 7 písm. a) tým, že neoznámi dotknutým hodnoteným subjektom zistené chyby vo svojich ratingových metodikách alebo pri ich uplatňovaní, alebo neobjasní vplyv na svoje úverové ratingy vrátane potreby preskúmať svoje vydané úverové ratingy.

4c. Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 7 písm. b) tým, že nezverejní na svojej internetovej stránke zistené chyby vo svojich ratingových metodikách alebo pri ich uplatňovaní, ak takéto chyby majú dopad na jej úverové ratingy.

▼M1

5. Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 1 tým, že nezverejní rozhodnutie nepokračovať v úverovom ratingu na nevýberovom základe alebo včas vrátane úplných dôvodov pre toto rozhodnutie.

▼M3

6. Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom D časťou I bodom 1 alebo 2, bodom 4 prvým odsekom alebo bodmi 5 alebo 6 alebo prílohou I oddielom D časťami II alebo III tým, že pri prezentácii úverového ratingu alebo ratingového výhľadu neposkytne informácie požadované uvedenými ustanoveniami.

7. Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom D časťou I bodom 3 tým, že neinformuje hodnotený subjekt v pracovnom čase hodnoteného subjektu a minimálne celý pracovný deň pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu.

▼M1

8. Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 3 tým, že nezabezpečí, aby ratingové kategórie, ktoré sú priradené štruktúrovaným finančným nástrojom, boli jasne odlíšené použitím dodatočného symbolu, ktorý ich odlišuje od ratingových kategórií používaných pre akékoľvek iné subjekty, finančné nástroje alebo finančné záväzky.

9. Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 4 tým, že nezverejní svoje opatrenia alebo postupy týkajúce sa nevyžiadaných úverových ratingov.

10. Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 5 tým, že neposkytne informácie požadované na základe uvedeného odseku, keď vydá nevyžiadaný úverový rating alebo neoznačí nevyžiadaný úverový rating ako taký.

11. Ratingová agentúra porušuje článok 11 ods. 1 tým, že nezverejní všetky informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe I oddiele E časti I alebo ich bezodkladne neaktualizuje.
PRÍLOHA IV

Zoznam koeficientov súvisiacich s priťažujúcimi a poľahčujúcimi faktormi na účely uplatnenia článku 36a ods. 3

Uvedené koeficienty sú uplatniteľné kumulatívnym spôsobom na základné výšky pokút uvedených v článku 36a ods. 2 na základe každého z týchto priťažujúcich alebo poľahčujúcich faktorov:

I.    Korekčné koeficienty súvisiace s priťažujúcimi faktormi

1. Ak bolo porušenie spáchané opakovane, za každý prípad opakovaného porušenia sa uplatňuje dodatočný koeficient 1,1.

2. Ak bolo porušenie páchané počas obdobia dlhšieho ako šesť mesiacov, uplatňuje sa koeficient 1,5.

3. Ak sa porušením zistili systémové nedostatky v organizácii ratingovej agentúry, najmä v jej postupoch, v systémoch riadenia alebo vo vnútorných kontrolách, uplatňuje sa koeficient 2,2.

4. Ak malo porušenie negatívny vplyv na kvalitu ratingov vydaných dotknutou ratingovou agentúrou, uplatňuje sa koeficient 1,5.

5. Ak bolo porušenie spáchané úmyselne, uplatňuje sa koeficient 2.

6. Ak sa od zistenia porušenia neprijalo nápravné opatrenie, uplatňuje sa koeficient 1,7.

7. Ak vrcholový manažment ratingovej agentúry nespolupracoval s ESMA pri vyšetrovaní, uplatňuje sa koeficient 1,5.

II.    Korekčné koeficienty súvisiace s poľahčujúcimi faktormi

1. Ak sa porušenie týka niektorého z porušení uvedených v prílohe III oddiele II alebo III a bolo páchané počas obdobia kratšieho ako 10 pracovných dní, uplatňuje sa koeficient 0,9.

2. Ak vrcholový manažment ratingovej agentúry môže preukázať, že prijal všetky opatrenia potrebné na zabránenie tomuto porušeniu, uplatňuje sa koeficient 0,7.

3. Ak ratingová agentúra urýchlene, účinne a plne upozornila ESMA na porušenie, uplatňuje sa koeficient 0,4.

4. Ak ratingová agentúra dobrovoľne prijala opatrenia, aby zabezpečila, že sa v budúcnosti podobné porušenie nemôže spáchať, uplatňuje sa koeficient 0,6.( 1 ) Stanovisko z 13. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

( 2 ) Ú. v. EÚ C 115, 20.5.2009, s. 1.

( 3 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. júla 2009.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

( 7 ) Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica nahradená s účinnosťou od 1. júla 2011 smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (pozri stranu 32 tohto úradného vestníka).

( 8 ) Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10.

( 9 ) Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

( 10 ) Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 1.

( 11 ) Ú. v. EÚ C 59, 11.3.2006, s. 2.

( 12 ) Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 18.

( 13 ) Ú. v. EÚ L 52, 25.2.2005, s. 51.

( 14 ) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 15 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 16 ) Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

( 17 ) Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

( 18 ) Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

( 19 ) Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

( 20 ) Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.

( 21 ) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

( 22 ) Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 73.

( 23 ) Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26).

( 24 ) Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

( 25 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

( 26 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

( 27 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

( 28 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.

( 29 ) Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.

( 30 ) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 31 ) Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45.

( 32 ) Smernica Komisie 2004/72/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o prijatú trhovú prax, vymedzenie dôvernej informácie vo vzťahu k derivátom komodít, vypracovanie zoznamov zasvätených osôb, oznamovanie operácií manažérov a ohlasovanie podozrivých operácií (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 70).

( 33 ) Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

( 34 ) Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.

( 35 ) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.