02009R0906 — SK — 14.04.2020 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 906/2009

z 28. septembra 2009

o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciá)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 256 29.9.2009, s. 31)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 697/2014 z 24. júna 2014,

  L 184

3

25.6.2014

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/436 z 24. marca 2020,

  L 90

1

25.3.2020
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 906/2009

z 28. septembra 2009

o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciá)

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje len na konzorciá, ktoré poskytujú služby medzinárodnej linkovej námornej dopravy z alebo do jedného alebo viacerých prístavov Spoločenstva.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú nasledujúce vymedzenia pojmov:

1. 

„konzorcium“ znamená dohodu alebo súbor vzájomne prepojených dohôd medzi dvoma alebo viacerými dopravcami prevádzkujúcimi plavidlá a poskytujúcimi služby medzinárodnej linkovej námornej dopravy určené výhradne na prepravu nákladu vo vzťahu k jednému alebo viacerým obchodným odvetviam, pričom predmetom týchto dohôd je založiť spoluprácu spočívajúcu v spoločnom prevádzkovaní služieb námornej dopravy a skvalitniť služby, ktoré by pri neexistencii konzorcia ponúkal každý jeho člen individuálne, s cieľom racionalizovať svoju prevádzku prostredníctvom technických, prevádzkových a/alebo obchodných dojednaní;

2. 

„linková námorná doprava“ znamená pravidelnú prepravu tovaru na konkrétnej trase alebo trasách medzi prístavmi, ktorá sa uskutočňuje v súlade s časovým rozvrhom a vopred zverejnenými plavebnými dátumami a ktorá je za odplatu dostupná, a to aj príležitostne, všetkým užívateľom dopravy;

3. 

„užívateľ dopravy“ znamená akýkoľvek podnik (napríklad odosielateľa, príjemcu alebo zástupcu odosielateľa), ktorý vstúpil alebo prejavil úmysel vstúpiť s členom konzorcia do zmluvného vzťahu na účely dopravy tovaru;

4. 

„vznik služby“ znamená dátum, keď vypláva prvé plavidlo poskytujúce túto službu.KAPITOLA II

VÝNIMKY

Článok 3

Vyňaté dohody

V súlade s článkom 81 ods. 3 Zmluvy o ES a s prihliadnutím na podmienky ustanovené v tomto nariadení sa týmto vyhlasuje, že článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES sa neuplatňuje na tieto činnosti konzorcia:

1. 

spoločné prevádzkovanie služieb linkovej námornej dopravy zahŕňajúce ktorúkoľvek z týchto činností:

a) 

koordináciu a/alebo spoločné stanovovanie časových rozvrhov plavieb a určovanie prístavov, kde linka zastavuje;

b) 

výmenu, predaj alebo vzájomné prenajímanie priestoru alebo boxov na plavidlách;

c) 

spoločné využívanie plavidiel a/alebo prístavných zariadení;

d) 

používanie jednej alebo viacerých spoločných prevádzkových kancelárií;

e) 

poskytovanie kontajnerov, šasi a iných zariadení a/alebo zmlúv o prenájme, lízingu alebo kúpe takýchto zariadení;

2. 

prispôsobovanie kapacity podľa výkyvov dopytu a ponuky;

3. 

spoločné prevádzkovanie alebo využívanie prístavných terminálov a súvisiacich služieb (napríklad preprava člnovými kontajnermi alebo služby nakládky/vykládky);

4. 

akúkoľvek inú činnosť pridruženú k činnostiam uvedeným v bodoch 1, 2 a 3, ktorá je nevyhnutná na ich vykonávanie, napríklad:

a) 

používanie počítačového systému na výmenu údajov;

b) 

povinnosť členov konzorcia používať na príslušnom trhu alebo trhoch plavidlá pridelené konzorciu a zdržať sa prenájmu priestoru na plavidlách patriacich tretím stranám;

c) 

povinnosť členov konzorcia, že bez predchádzajúceho súhlasu ostatných členov konzorcia nepridelia ani neprenajmú priestor iným dopravcom prevádzkujúcim plavidlá na príslušnom trhu alebo trhoch.

Článok 4

Závažné obmedzenia

Výnimka ustanovená v článku 3 sa neuplatňuje na konzorcium, ktoré má priamo alebo nepriamo, oddelene alebo v kombinácii s inými faktormi pod kontrolou zmluvných strán za cieľ:

1. 

stanovovať ceny pri predaji služieb linkovej námornej dopravy tretím stranám;

2. 

obmedzovať kapacitu alebo predaj s výnimkou prispôsobovania kapacity uvedeného v článku 3 bode 2;

3. 

rozdeľovať trhy alebo zákazníkov.KAPITOLA III

PODMIENKY UPLATNENIA VÝNIMKY

Článok 5

Podmienky týkajúce sa trhového podielu

1.  Aby sa na konzorcium vzťahovala výnimka ustanovená v článku 3, spoločný trhový podiel členov konzorcia na relevantnom trhu, na ktorom konzorcium prevádzkuje svoju činnosť, prepočítaný vo vzťahu k celkovému objemu prepraveného tovaru (v nákladných tonách alebo jednotkách TEU), nepresahuje 30 %.

2.  Na účely určenia trhového podielu člena konzorcia sa berie do úvahy celkový objem tovaru prepraveného týmto členom na relevantnom trhu, a to bez ohľadu na to, či sa tento objem prepraví:

a) 

v rámci príslušného konzorcia;

b) 

v rámci iného konzorcia, ktorého je tento člen zmluvnou stranou, alebo

c) 

mimo konzorcia na plavidlách vlastných alebo patriacich tretej strane.

3.  Výnimka ustanovená v článku 3 sa naďalej uplatňuje aj v prípade, ak sa trhový podiel uvedený v odseku 1 tohto článku počas obdobia ktorýchkoľvek dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov presiahne najviac o jednu desatinu.

4.  Ak sa presiahne niektorý z limitov uvedených v odsekoch 1 a 3 tohto článku, výnimka ustanovená v článku 3 sa naďalej uplatňuje počas obdobia šiestich mesiacov nasledujúcich po uplynutí kalendárneho roku, počas ktorého sa limit presiahol. Toto obdobie sa predĺži na 12 mesiacov, ak k presiahnutiu došlo v dôsledku toho, že trh opustil dopravca, ktorý nie je členom konzorcia.

Článok 6

Ďalšie podmienky

Aby sa na konzorcium vzťahovala výnimka ustanovená v článku 3, konzorcium musí svojim členom priznať právo vystúpiť z neho bez finančných či iných postihov, medzi ktoré môže patriť najmä povinnosť prerušiť všetky prepravné činnosti na relevantnom trhu alebo trhoch, a to bez ohľadu na to, či s ňou je, alebo nie je spojená podmienka, že túto činnosť možno po uplynutí určitého obdobia obnoviť. Uplatňovanie tohto práva podlieha výpovednej lehote, ktorej maximálna dĺžka je šesť mesiacov. Konzorcium však môže požadovať, že výpoveď sa môže podať až po uplynutí počiatočnej lehoty v trvaní maximálne 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti dohody alebo od začatia služby, ak nastal neskôr.

V prípade silne integrovaného konzorcia možno maximálnu dĺžku výpovednej lehoty predĺžiť na 12 mesiacov a konzorcium môže požadovať, že takúto výpovednú lehotu možno poskytnúť až po uplynutí počiatočnej lehoty v trvaní maximálne 36 mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti dohody alebo od dátumu vzniku služby, ak nastal neskôr.KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. apríla 2010.

▼M2

Uplatňuje sa do 25. apríla 2024.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.