2009R0669 — SK — 01.07.2011 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 669/2009

z 24. júla 2009,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 194, 25.7.2009, p.11)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 212/2010 z 12. marca 2010,

  L 65

16

13.3.2010

 M2

Nariadenie Komisie EÚ č. 878/2010 zo 6. októbra 2010,

  L 264

1

7.10.2010

 M3

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1099/2010 z 26. novembra 2010,

  L 312

9

27.11.2010

 M4

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 187/2011 z 25. februára 2011,

  L 53

45

26.2.2011

►M5

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 433/2011 zo 4. mája 2011,

  L 115

5

5.5.2011
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 669/2009

z 24. júla 2009,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES

(Text s významom pre EHP)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá ( 1 ), a najmä na jeho článok 15 ods. 5 a článok 63 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín ( 2 ), a najmä na jeho článok 53 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 882/2004 sa na úrovni Spoločenstva vytvára harmonizovaný rámec všeobecných pravidiel na organizáciu úradných kontrol vrátane úradných kontrol pri dovoze potravín a krmív z tretích krajín. Okrem toho sa v ňom ustanovuje zostavenie zoznamu krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, ktoré by mali podliehať zvýšenej miere úradných kontrol v každom mieste vstupu na územia uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu (ďalej len „zoznam“). Takouto zvýšenou mierou kontrol by sa mal umožniť účinnejší boj proti známemu alebo vznikajúcemu riziku a zároveň zber presných údajov z monitorovania o výskyte a rozšírení nepriaznivých výsledkov laboratórnej analýzy.

(2)

Pri vypracúvaní zoznamu by sa mali zohľadňovať určité kritériá, ktoré by umožnili identifikáciu známeho alebo vznikajúceho rizika súvisiaceho s určitým krmivom alebo potravinou neživočíšneho pôvodu.

(3)

Do prijatia štandardizovanej metodiky a kritérií na zostavenie zoznamu by sa na účely jeho vypracovania a aktualizácie mali zohľadňovať údaje získané z oznámení prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (SRVPK) zriadeného na základe nariadenia (ES) č. 178/2002, správy Potravinového a veterinárneho úradu, správy získané od tretích krajín, výmena informácií medzi Komisiou, členskými štátmi a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a vedecké hodnotenia.

(4)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa ustanovuje, že členské štáty majú na účely organizácie zvýšenej miery kontrol určiť osobitné miesta vstupu, v ktorých sú k dispozícii vhodné kontrolné zariadenia pre rôzne typy krmív a potravín. Vzhľadom na to je vhodné stanoviť v tomto nariadení minimálne požiadavky na určené miesta vstupu v záujme zabezpečenia určitého stupňa jednotnosti, pokiaľ ide o účinnosť kontrol.

(5)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa ustanovuje, že členské štáty majú na účely organizácie zvýšenej miery kontrol od prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych podnikov, ktorí sú zodpovední za zásielky, vyžadovať, aby vopred oznamovali príchod takých zásielok a ich povahu. Vzhľadom na to by sa mal ustanoviť vzor jednotného vstupného dokladu (JVD) na dovoz krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v záujme zabezpečenia jednotného prístupu v celom Spoločenstve. JVD by sa mal predložiť colným orgánom, keď sú zásielky deklarované na prepustenie do voľného obehu.

(6)

Navyše v záujme zabezpečenia určitej miery jednotnosti na úrovni Spoločenstva, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol, je vhodné ustanoviť v tomto nariadení, že tieto kontroly by mali zahŕňať kontrolu dokladov, kontrolu totožnosti a fyzickú kontrolu.

(7)

Na to, aby sa úradné kontroly mohli organizovať vo zvýšenej miere, by mali byť k dispozícii dostatočné finančné prostriedky. Členské štáty by preto mali vyberať poplatky potrebné na pokrytie nákladov vzniknutých v dôsledku takýchto kontrol. Pri výpočte týchto poplatkov by sa malo postupovať v súlade s kritériami stanovenými v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

(8)

V rozhodnutí Komisie 2005/402/ES z 23. mája 2005 o mimoriadnych opatreniach týkajúcich sa paprík čili, výrobkov z nich, kurkumy a palmového oleja ( 3 ) sa ustanovuje, že k všetkým zásielkam týchto výrobkov sa má priložiť analytická správa, ktorou sa preukazuje, že výrobok neobsahuje žiadnu z týchto látok: Sudan I (číslo CAS 842-07-9), Sudan II (číslo CAS 3118-97-6), Sudan III (číslo CAS 85-86-9) alebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6). Od prijatia uvedených opatrení sa znížila frekvencia oznámení do SRVPK, čo svedčí o výraznom zlepšení situácie, pokiaľ ide o prítomnosť farbív Sudán v príslušných výrobkoch. Preto je vhodné zrušiť požiadavku poskytovania analytickej správy v prípade každej zásielky dovážaných výrobkov, ktorá je stanovená v rozhodnutí 2005/402/ES, a namiesto toho zaviesť jednotnú a zvýšenú mieru kontrol takýchto zásielok v mieste vstupu do Spoločenstva. Rozhodnutie 2005/402/ES by sa preto malo zrušiť.

(9)

V rozhodnutí Komisie 2006/504/ES z 12. júla 2006 o osobitných podmienkach vzťahujúcich sa na určité potraviny dovezené z určitých tretích krajín v dôsledku rizík kontaminácie týchto výrobkov aflatoxínmi ( 4 ) sa ustanovuje zvýšená frekvencia kontrol (50 % všetkých zásielok) na prítomnosť aflatoxínov v arašidoch s pôvodom z Brazílie. Od prijatia uvedených opatrení sa znížila frekvencia oznámení do SRVPK v súvislosti s aflatoxínmi v arašidoch z Brazílie. Preto je vhodné zrušiť opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2006/504, pokiaľ ide o tieto komodity, ktoré by namiesto toho mali podliehať jednotnej a zvýšenej miere kontrol v mieste vstupu do Spoločenstva. Rozhodnutie 2006/504/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Uplatňovanie minimálnych požiadaviek na určené miesta vstupu môže členským štátom spôsobovať praktické problémy. Preto by sa malo v tomto nariadení stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého možno tieto požiadavky postupne zavádzať. Vzhľadom na uvedené by malo byť príslušným orgánom členských štátov umožnené, aby počas tohto prechodného obdobia vykonávali požadované kontroly totožnosti a fyzické kontroly na iných kontrolných miestach ako určené miesta vstupu. V takýchto prípadoch by takéto kontrolné miesta mali spĺňať minimálne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na určené miesta vstupu stanovené v tomto nariadení.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES) č. 882/2004 stanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšenej miery úradných kontrol, ktoré sa majú v mieste vstupu na územia uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu uplatňovať na dovoz krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedené na zozname v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Aktualizácie prílohy I

V záujme zostavenia a pravidelných aktualizácií zoznamu v prílohe I sa zohľadňujú aspoň tieto zdroje informácií:

a) údaje získané z oznámení prijatých prostredníctvom SRVPK;

b) správy a informácie získané z činnosti Potravinového a veterinárneho úradu;

c) správy a informácie získané od tretích krajín;

d) výmena informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín;

e) vedecké posudky (v prípade potreby).

Zoznam v prílohe I sa pravidelne, najmenej raz za štvrťroka, preskúmava.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platí toto vymedzenie pojmov:

a) „jednotným vstupným dokladom (JVD)“ sa rozumie doklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe II a ktorý vypĺňa prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo jeho zástupca, ako sa uvádza v článku 6, a príslušný orgán, ktorý potvrdzuje vykonanie úradných kontrol;

b) „určeným miestom vstupu (UMV)“ sa rozumie miesto vstupu uvedené v prvej zarážke článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 do jedného z území uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu; v prípade zásielok dovážaných po mori, ktoré sa vykladajú na účely prekládky na iné plavidlo v záujme ďalšej prepravy do prístavu v inom členskom štáte, je určeným miestom vstupu tento druhý prístav;

c) „zásielkou“ sa rozumie množstvo akýchkoľvek krmív alebo potravín neživočíšneho pôvodu uvedených na zozname v prílohe I k tomuto nariadeniu, ktoré patria do tej istej triedy alebo zodpovedajú tomu istému opisu, na ktoré sa vzťahuje ten istý doklad, resp. doklady, ktoré sa prevážajú tým istým dopravným prostriedkom a pochádzajú z tej istej tretej krajiny alebo časti tejto krajiny.

Článok 4

Minimálne požiadavky na určené miesta vstupu

Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 19, v určených miestach vstupu musí byť k dispozícii aspoň:

a) dostatočný počet pracovníkov s vhodnou kvalifikáciou a skúsenosťami na vykonávanie predpísaných kontrol zásielok;

b) vhodné kancelárske priestory pre príslušný orgán na vykonávanie potrebných kontrol;

c) podrobné pokyny týkajúce sa odberu vzoriek na analýzu a zasielania takýchto vzoriek na analýzu do laboratória určeného v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 (ďalej len „určené laboratórium“);

d) zariadenia na skladovanie zásielok (a zásielok v kontajneroch) vo vhodných podmienkach počas prípadného obdobia zadržania, kým nebudú k dispozícii výsledky analýzy uvedenej v písm. c), a dostatočný počet skladovacích priestorov vrátane chladiarenských skladov v prípadoch, keď si povaha zásielky vyžaduje kontrolovanú teplotu;

e) vykladacie zariadenie a vhodné vybavenie na odber vzoriek na účely analýzy;

f) v prípade potreby možnosť vykonať vykládku a odber vzoriek na účely analýzy na zastrešenom mieste;

g) určené laboratórium, ktoré môže vykonávať analýzu, ako je uvedené v písm. c), nachádzajúce sa na mieste, do ktorého môžu byť vzorky prepravené za krátky čas.

Článok 5

Zoznam určených miest vstupu

Členské štáty vedú a na internete uverejňujú aktualizovaný zoznam určených miest vstupu pre každý výrobok uvedený v prílohe I. Členské štáty oznámia Komisii internetové adresy, na ktorých možno nájsť tieto zoznamy.

Komisia uvedie na svojej webovej stránke na informačné účely odkazy na takéto zoznamy jednotlivých štátov.

Článok 6

Oznamovanie zásielok vopred

Prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia v náležitom časovom predstihu oznamujú predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu zásielky do určeného miesta vstupu a povahu zásielky.

Na tento účel vyplnia Časť I jednotného vstupného dokladu a tento doklad predložia príslušnému orgánu na určenom mieste vstupu najmenej jeden pracovný deň pred fyzickým príchodom zásielky.

Článok 7

Jazyk jednotných vstupných dokladov

Jednotné vstupné doklady sa vyhotovujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, na území ktorého sa nachádza určené miesto vstupu.

Členský štát však môže súhlasiť s vyhotovením jednotného vstupného dokladu v inom úradnom jazyku Spoločenstva.

Článok 8

Zvýšená miera úradných kontrol na určených miestach vstupu

1.  Príslušný orgán na určenom mieste vstupu bez zbytočného odkladu vykonáva:

a) kontroly dokladov v prípade všetkých zásielok do 2 pracovných dní od momentu ich príchodu do UMV okrem prípadu, že nastanú mimoriadne a nezvratné okolnosti;

b) kontroly totožnosti a fyzické kontroly vrátane laboratórnej analýzy vo frekvenciách stanovených v prílohe I a takým spôsobom, aby prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia nemohli predvídať, či určitá konkrétna zásielka bude podrobená takýmto kontrolám; výsledky fyzických kontrol musia byť k dispozícii ihneď, ako to je technicky možné.

2.  Po ukončení kontrol uvedených v odseku 1 príslušný orgán:

a) vyplní príslušnú časť Časti II jednotného vstupného dokladu a zodpovedný úradník príslušného orgánu označí odtlačkom pečiatky a podpíše originál daného dokladu;

b) vyhotoví a uchová kópiu jednotného vstupného dokladu opatreného podpisom a odtlačkom pečiatky.

Originál jednotného vstupného dokladu sprevádza zásielku pri jej ďalšej preprave až do jej miesta určenia uvedeného v JVD.

Príslušný orgán v UMV môže povoliť ďalšiu prepravu zásielky v čase, kým ešte nie sú známe výsledky fyzických kontrol. Ak sa udelí takéto povolenie, príslušný orgán v UMV o tom informuje príslušný orgán v mieste určenia a vykonajú sa príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zásielka zostala pod nepretržitým dohľadom príslušných orgánov a aby sa zamedzilo akejkoľvek neoprávnenej manipulácii s ňou do času, kým nebudú známe výsledky fyzických kontrol.

V prípadoch, ak je zásielka prepravovaná v čase, kým ešte nie sú známe výsledky fyzických kontrol, vydá sa na tento účel overená kópia originálu JVD.

Článok 9

Osobitné okolnosti

1.  Na požiadanie dotknutého členského štátu môže Komisia povoliť príslušným orgánom určitých určených miest vstupu pôsobiacich v rámci osobitných zemepisných obmedzení, aby fyzické kontroly vykonávali v priestoroch prevádzkovateľa krmivárskeho a potravinárskeho podniku za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) nemá to nepriaznivý vplyv na účinnosť kontrol vykonávaných v UMV;

b) priestory v prípade potreby spĺňajú požiadavky uvedené v článku 4 a sú na tento účel schválené členským štátom;

c) sú zavedené vhodné opatrenia, ktorými sa zaručuje, že zásielky sú od momentu príchodu do UMV pod nepretržitým dohľadom príslušných orgánov UMV a počas všetkých kontrol s nimi nemožno neoprávnene manipulovať.

2.  Odchylne od článku 8 ods. 1 možno za mimoriadnych okolností v rozhodnutí o zaradení nového výrobku do zoznamu v prílohe I ustanoviť, že kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásielok tohto výrobku môže príslušný orgán miesta určenia uvedeného v JVD v prípade potreby vykonať v priestoroch prevádzkovateľa krmivárskeho a potravinárskeho podniku, ak sú splnené podmienky stanovené v ods. 1 písm. b) a c) a tieto podmienky:

a) ide o taký výrobok rýchlo podliehajúci skaze alebo také balenie s osobitnými vlastnosťami, že v dôsledku výkonu odberu vzoriek v UMV by nevyhnutne došlo k závažnému ohrozeniu bezpečnosti potravín alebo k poškodeniu výrobku v neprijateľnej miere;

b) príslušné orgány v UMV a príslušné orgány vykonávajúce fyzické kontroly zaviedli vhodné opatrenia v záujme spolupráce, aby sa zabezpečilo, že:

i) so zásielkou nemožno nijakým spôsobom neoprávnene manipulovať v priebehu všetkých kontrol;

ii) sú plne splnené požiadavky na podávanie správ stanovené v článku 15.

Článok 10

Prepustenie do voľného obehu

Aby bolo možné zásielku prepustiť do voľného obehu, musí prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo jeho zástupca predložiť colným orgánom po vykonaní všetkých kontrol vyžadovaných podľa článku 8 ods. 1 a po oznámení priaznivých výsledkov fyzických kontrol jednotný vstupný doklad riadne vyplnený príslušným orgánom (aj v elektronickej forme).

Článok 11

Povinnosti prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov

Ak si to vyžadujú osobitné vlastnosti zásielky, prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo jeho zástupca poskytne príslušnému orgánu k dispozícii:

a) dostatočný počet pracovníkov a logistické zariadenia na vykládku zásielky v záujme umožnenia výkonu úradných kontrol;

b) vhodné vybavenie na odber vzoriek na účely analýzy, pokiaľ ide o zvláštny druh prepravy a/alebo zvláštne druhy balenia, pokiaľ reprezentatívny odber vzoriek nemožno vykonať pomocou štandardného vybavenia na odber vzoriek.

Článok 12

Rozdelenie zásielok

Zásielky sa nerozdeľujú, kým nie sú úplne vykonané úradné kontroly v predpísanej zvýšenej miere a kým príslušný orgán nevyplní jednotný vstupný doklad, ako je uvedené v článku 8.

V prípade následného rozdelenia zásielky sa ku každej časti zásielky priloží overená kópia jednotného vstupného dokladu, ktorá ju sprevádza až do jej prepustenia do voľného obehu.

Článok 13

Nedodržiavanie ustanovení

Ak sa úradnými kontrolami zistí nedodržiavanie ustanovení, zodpovedný úradník príslušného orgánu vyplní Časť III jednotného vstupného dokladu a prijmú sa opatrenia podľa článkov 19, 20 a 21 nariadenia (ES) č. 882/2004.

Článok 14

Poplatky

1.  Členské štáty zabezpečia vyberanie poplatkov vzniknutých v súvislosti so zvýšenou mierou úradných kontrol stanovených v tomto nariadení v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 882/2004 a s kritériami ustanovenými v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

2.  Poplatky uvedené v odseku 1 platia prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov zodpovední za zásielku alebo ich zástupcovia.

Článok 15

Podávanie správ Komisii

1.  Členské štáty predkladajú Komisii správy o zásielkach na účely nepretržitého hodnotenia krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedených na zozname v prílohe I:

Táto správa sa predkladá štvrťročne do konca každého mesiaca nasledujúceho po každom štvrťroku.

2.  Správa zahŕňa tieto informácie:

a) údaje o každej zásielke vrátane:

i) veľkosti vyjadrenej čistou hmotnosťou zásielky;

ii) krajiny pôvodu každej zásielky;

b) počet zásielok, z ktorých boli odobraté vzorky na účely analýzy;

c) výsledky kontrol stanovených v článku 8 ods. 1.

3.  Komisia spracuje správy predložené podľa odseku 2 a dá ich k dispozícii členským štátom.

Článok 16

Zmena a doplnenie rozhodnutia 2006/504/ES

Rozhodnutie 2006/504/ES sa mení a dopĺňa takto:

1. v článku 1 písm. a) sa vypúšťajú body iii), iv) a v);

2. v článku 5 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza týmto:

„a) každej zásielky potravín z Brazílie“;

3. v článku 7 sa vypúšťa odsek 3.

Článok 17

Zrušenie rozhodnutia 2005/402/ES

Rozhodnutie Komisie 2005/402/ES sa zrušuje.

Článok 18

Uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 25. januára 2010.

▼M1

Článok 19

Prechodné opatrenia

1.  Ak určené miesto vstupu nie je vybavené zariadeniami požadovanými na výkon kontrol totožnosti a fyzických kontrol, ako je stanovené v článku 8 ods. 1 písm. b), môžu sa v období piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia takéto kontroly vykonávať na inom kontrolnom mieste v tom istom členskom štáte, ktoré je na ten účel schválené príslušným orgánom, pred tým, ako je tovar deklarovaný na prepustenie do voľného obehu, za predpokladu, že takéto kontrolné miesto spĺňa minimálne požiadavky ustanovené v článku 4.

2.  Členské štáty uverejnia v elektronickej forme na svojich webových stránkach zoznam kontrolných miest schválených v súlade s odsekom 1.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M5
PRÍLOHA I

A.    Krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu podliehajúce zvýšenej miere úradných kontrol na určených miestach vstupuKrmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Kód KN (1)

Krajina pôvodu

Riziko

Frekvencia fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%)

—  Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

—  1202 10 90

Argentína

aflatoxíny

10

—  Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

—  1202 20 00

—  Arašidové maslo

—  2008 11 10

—  Podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

—  Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

—  1202 10 90

Brazília

aflatoxíny

10

—  Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

—  1202 20 00

—  Arašidové maslo

—  2008 11 10

—  Podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Sušené rezance

ex19 02

Čína

hliník

10

(Potraviny)

—  Vigna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00; ex071022 00

Dominikánska republika

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na CG-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (3)

50

—  Horké tekvičky (Momordica charantia)

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Fľaškovec (Lagenaria siceraria)

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Paprika (Capsicum spp.)

—  0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

—  Baklažán

—  0709 30 00; ex071080 95

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

—  Pomaranče (čerstvé alebo sušené)

—  0805 10 20; 0805 10 80

Egypt

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na CG-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (7)

10

—  Broskyne

—  0809 30 90

—  Granátové jablká

—  ex081090 95

—  Jahody

—  0810 10 00

—  Zelená fazuľa

—  ex070820 00

(Potraviny – čerstvé ovocie a zelenina)

 

—  Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

—  1202 10 90

Ghana

aflatoxíny

50

—  Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

—  1202 20 00

—  Arašidové maslo

—  2008 11 10

(Krmivá a potraviny)

 

Listy karí (Bergera/ Murraya koenigii)

ex121190 85

India

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (5)

10

(Potraviny – čerstvé bylinky)

—  Čili paprika (Capsicum annuum), celé plody

—  ex090420 10

India

aflatoxíny

50

—  Čili paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá

—  ex090420 90

—  Výrobky z čili papriky (karí)

—  0910 91 05

—  Muškátový orech (Myristica fragrans)

—  0908 10 00

—  Muškátový kvet (Myristica fragrans)

—  0908 20 00

—  Zázvor (Zingiber officinale)

—  0910 10 00

—  Curcuma longa (kurkuma)

—  0910 30 00

(Potraviny – sušené koreniny)

 

—  Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

—  1202 10 90

India

aflatoxíny

20

—  Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

—  1202 20 00

—  Arašidové maslo

—  2008 11 10

—  Podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Čerstvý ibištek jedlý

ex070990 90

India

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (2)

10

(Potraviny)

Dyňa červená (egusi, Citrullus lanatus), semená a odvodené produkty

ex120799 97; ex110630 90; ex200899 99;

Nigéria

aflatoxíny

50

(Potraviny)

Ryža Basmati na priamu ľudskú spotrebu

ex10 06 30

Pakistan

aflatoxíny

20

(Potraviny – bielená ryža)

—  Čili paprika (Capsicum annuum), celé plody

—  ex090420 10

Peru

aflatoxíny a ochratoxín A

10

—  Čili paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá

—  ex090420 90

(Potraviny – sušené koreniny)

 

—  Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

—  1202 10 90

Južná Afrika

aflatoxíny

10

—  Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

—  1202 20 00

—  Arašidové maslo

—  2008 11 10

—  Podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

—  Čerstvá čili paprika (Capsicum spp.)

ex070960 10, ex071080 51; ex070960 99, ex071080 59

Thajsko

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (9)

10

(Potraviny)

—  Listy koriandra

—  ex070990 90

Thajsko

salmonela (6)

10

—  Bazalka (posvätná, sladká)

—  ex121190 85

—  Mäta

—  ex121190 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

—  Listy koriandra

—  ex070990 90

Thajsko

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (4)

20

—  Bazalka (posvätná, sladká)

—  ex121190 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

 

—  Vigna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00; ex071022 00

Thajsko

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (4)

50

—  Baklažán

—  0709 30 00; ex071080 95

—  Hlúbová zelenina

—  0704; ex071080 95

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

—  Sladká paprika (Capsicum annuum)

—  0709 60 10; 0710 80 51;

Turecko

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (8)

10

—  Paradajky

—  0702 00 00; 0710 80 70

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

Sušené hrozienka (plody viniča)

0806 20

Uzbekistan

ochratoxín A

50

(Potraviny)

—  Čili paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá

—  ex090420 90

Všetky tretie krajiny

farbivá Sudan

10

—  Výrobky z čili papriky (karí)

—  0910 91 05

—  Curcuma longa (kurkuma)

—  0910 30 00

(Potraviny – sušené koreniny)

 

—  Červený palmový olej

—  ex151110 90

(Potraviny)

 

(1)   V prípade, že sa majú skúmať len určité produkty patriace pod niektorý kód KN a v nomenklatúre tovaru nie je tento kód rozčlenený na ďalšie osobitné podpoložky, kód KN je označený predponou „ex“ (napríklad ex10 06 30: zahrnutá je iba ryža Basmati na priamu ľudskú spotrebu).

(2)   Najmä rezíduá: acefátu, metamidofosu, triazofosu, endosulfánu, monokrotofosu.

(3)   Najmä rezíduá: amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlórfenapyru, chlórpyrifosu, CS2 (ditiokarbamáty), diafentiurónu, diazinonu, dichlórvosu, dikofolu, dimetoátu, endosulfánu, fenamidonu, imidaklopridu, malatiónu, metamidofosu, metiokarbu, metomylu, monokrotofosu, ometoátu, oxamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu, tiaklopridu.

(4)   Najmä rezíduá: acefátu, karbarylu, karbendazimu, karbofuránu, chlórpyrifosu, chlórpyrifos-metylu, dimetoátu, etiónu, malatiónu, metalaxylu, metamidofosu, metomylu, monokrotofosu, ometoátu, profenofosu, protiofosu, chinalfosu, triadimefónu, triazofosu, dikrotofosu, EPN, triforínu.

(5)   Najmä rezíduá: acefátu, metamidofosu, triazofosu, endosulfánu, monokrotofosu.

(6)   Referenčná metóda EN/ISO 6579 alebo metóda validovaná podľa nej, ako je uvedené v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1).

(7)   Najmä rezíduá: karbendazimu, cyflutrínu, cyprodinilu, diazinónu, dimetoátu, etiónu, fenitrotiónu, fenpropatrínu, fludioxonilu, hexaflumorónu, lambda-cyhalotrínu, metiokarbu, metomylu, ometoátu, oxamylu, fentoátu, tiofanát-metylu.

(8)   Najmä rezíduá: metomylu, oxamylu, karbendazimu, klofentezínu, diafentiurónu, dimetoátu, formetanátu, malatiónu, procymidónu, tetradifonu, tiofanát-metylu.

(9)   Najmä rezíduá: karbofuránu, metomylu, ometoátu, dimetoátu, triazofosu, malatiónu, profenofosu, protiofosu, etiónu, karbendazimu, triforínu, procymidónu, formetanátu.

B.    Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy sa pod „farbivami Sudan“ rozumejú tieto chemické látky:

i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9);

ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6);

iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9);

iv) šarlátová červeň alebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).

▼B
PRÍLOHA II

JEDNOTNÝ VSTUPNÝ DOKLAD (JVD)

image

image

▼M1

Pokyny k Jednotnému vstupnému dokladu

Všeobecne

:

Jednotný vstupný doklad vyplňte veľkými písmenami. Poznámky sa vzťahujú k príslušnému číslu kolónky.

Časť I

Túto časť vypĺňa prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo ich zástupca, pokiaľ nie je uvedené inak.

Kolónka I.1

Odosielateľ: meno a úplná adresa fyzickej alebo právnickej osoby (prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku), ktorá zásielku odosiela. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

Kolónka I.2

Túto kolónku vypĺňajú príslušné orgány určeného miesta vstupu (UMV).

Kolónka I.3

Príjemca: meno a úplná adresa fyzickej alebo právnickej osoby (prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku), ktorej je zásielka určená. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

Kolónka I.4

Osoba zodpovedná za zásielku: osoba (prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo ich zástupca, alebo osoba vykonávajúca vyhlásenie v ich mene), ktorá je zodpovedná za zásielku pri jej predložení na UMV a ktorá v mene dovozcu vykonáva potrebné vyhlásenia pred príslušnými orgánmi na UMV. Doplňte meno a úplnú adresu. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

Kolónka I.5

Krajina pôvodu: tretia krajina, z ktorej komodita pochádza, v ktorej bola dopestovaná, zozbieraná alebo vyrobená.

Kolónka I.6

Krajina odoslania: tretia krajina, v ktorej bola zásielka naložená na dopravný prostriedok na účely konečnej prepravy do Únie.

Kolónka I.7

Dovozca: meno a úplná adresa. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

Kolónka I.8

Miesto určenia: adresa dodania v Únii. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

Kolónka I.9

Príchod na UMV: uveďte predpokladaný dátum príchodu zásielky na UMV.

Kolónka I.10

Doklady: uveďte dátum vydania a číslo prípadných úradných dokladov priložených k zásielke.

Kolónka I.11

Uveďte všetky údaje o privážajúcom dopravnom prostriedku: v prípade lietadiel číslo letu, v prípade plavidla názov lode, v prípade cestných vozidiel poznávaciu značku a v prípade potreby aj číslo prípojného vozidla, v prípade železničnej prepravy označenie vlaku a číslo vagónu.

Odkazy na doklady: číslo leteckého nákladného listu, nákladného listu alebo obchodné číslo v prípade železničnej prepravy alebo cestného dopravného prostriedku.

Kolónka I.12

Opis komodity: uveďte podrobný opis komodity (v prípade krmív aj ich druh).

Kolónka I.13

Komodita alebo kód HS Harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie.

Kolónka I.14

Hrubá hmotnosť: CELKOVÁ hmotnosť v kg. Rozumie sa ňou súhrnná hmotnosť výrobkov a ich bezprostredného balenia so všetkými bezprostrednými kontajnermi a obalmi, nie však prepravných kontajnerov a iného prepravného zariadenia.

Čistá hmotnosť: hmotnosť vlastného výrobku bez obalu v kg. Rozumie sa ňou hmotnosť samotných výrobkov bez ich bezprostredných kontajnerov alebo akýchkoľvek obalov.

Kolónka I.15

Počet balení.

Kolónka I.16

Teplota: označte príslušnú prepravnú/skladovaciu teplotu.

Kolónka I.17

Druh balení: uveďte druh balenia produktu.

Kolónka I.18

Komodita určená na: označte príslušnú kolónku v závislosti od toho, či je komodita určená na ľudskú spotrebu bez predchádzajúceho triedenia alebo iného fyzického ošetrenia (v tomto prípade uveďte „ľudská spotreba“), alebo je určená na ľudskú spotrebu po takom ošetrení (v tomto prípade uveďte „ďalšie spracovanie“), alebo je určená na použitie ako „krmivá“ (v tomto prípade uveďte „krmivá“).

Kolónka I.19

V prípade potreby uveďte všetky identifikačné čísla plomb a kontajnerov.

Kolónka I.20

Presun na kontrolné miesto: počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 označí UMV túto kolónku v záujme umožnenia ďalšieho presunu na iné kontrolné miesto.

Kolónka I.21

Neuplatňuje sa.

Kolónka I.22

Na dovoz: táto kolónka sa označí v prípade, že zásielka je určená na dovoz do Únie (článok 8).

Kolónka I.23

Neuplatňuje sa.

Kolónka I.24

Označte príslušný dopravný prostriedok.

Časť II

Túto časť vypĺňa príslušný orgán.

Kolónka II.1

Uveďte rovnaké referenčné číslo ako v kolónke I.2.

Kolónka II.2

V prípade potreby vyplnia colné orgány.

Kolónka II.3

Kontrola dokladov: vypĺňa sa v prípade všetkých zásielok.

Kolónka II.4

Príslušný orgán UMV uvedie, či bola zásielka vybraná na fyzické kontroly, ktoré možno počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 vykonať na inom kontrolnom mieste.

Kolónka II.5

Príslušný orgán UMV uvedie, na ktoré kontrolné miesto môže byť zásielka počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 prepravená po uspokojivej kontrole dokladov, aby sa mohla vykonať kontrola totožnosti a fyzická kontrola.

Kolónka II.6

Jasne uveďte opatrenie, ktoré sa má prijať v prípade zamietnutia zásielky z dôvodu neuspokojivého výsledku kontrol dokladov. Adresa zariadenia určenia v prípade „spätného odoslania“, „zničenia“, „transformácie“ a „použitia na iný účel“ sa musí uviesť v kolónke II.7.

Kolónka II.7

Podľa potreby uveďte číslo schválenia a adresu (alebo názov lode a prístav) v prípade všetkých miest určenia, v ktorých sa vyžaduje ďalšia kontrola zásielky, napr. na účely kolónky II.6 v prípade „spätného odoslania“, „zničenia“, „transformácie“ alebo „použitia na iný účel“.

Kolónka II.8

Tu umiestnite odtlačok úradnej pečiatky príslušného orgánu UMV.

Kolónka II.9

Podpis zodpovedného úradníka príslušného orgánu UMV.

Kolónka II.10

Neuplatňuje sa.

Kolónka II.11

Tu uvedie príslušný orgán UMV alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – príslušný orgán kontrolného miesta výsledky kontrol totožnosti.

Kolónka II.12

Tu uvedie príslušný orgán UMV alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – príslušný orgán kontrolného miesta výsledky fyzických kontrol.

Kolónka II.13

Tu uvedie príslušný orgán UMV alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – príslušný orgán kontrolného miesta výsledky laboratórnej skúšky. V tejto kolónke uveďte kategóriu látky alebo patogénu, ktorých prítomnosť sa zisťovala laboratórnou skúškou.

Kolónka II.14

Táto kolónka sa používa v prípade všetkých zásielok, ktoré sa majú prepustiť do voľného obehu v Únii.

Kolónka II.15

Neuplatňuje sa.

Kolónka II.16

Jasne uveďte opatrenie, ktoré sa má prijať v prípade zamietnutia zásielky z dôvodu neuspokojivého výsledku kontrol totožnosti alebo fyzických kontrol. Adresa zariadenia určenia v prípade „spätného odoslania“, „zničenia“, „transformácie“ a „použitia na iný účel“ sa musí uviesť v kolónke II.18.

Kolónka II.17

Dôvody zamietnutia: v prípade potreby doplňte relevantné informácie. Označte príslušnú kolónku.

Kolónka II.18

Podľa potreby uveďte číslo schválenia a adresu (alebo názov lode a prístav) v prípade všetkých miest určenia, v ktorých sa vyžaduje ďalšia kontrola zásielky, napr. na účely kolónky II.6 v prípade „spätného odoslania“, „zničenia“, „transformácie“ alebo „použitia na iný účel“.

Kolónka II.19

Táto kolónka sa použije v prípade, že pri otvorení kontajneru dôjde k zničeniu pôvodnej plomby pripojenej k zásielke. Musí sa viesť súhrnný zoznam všetkých plomb, ktoré sa na tento účel použili.

Kolónka II.20

Tu umiestnite odtlačok úradnej pečiatky príslušného orgánu UMV alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – príslušného orgánu kontrolného miesta.

Kolónka II.21

Podpis zodpovedného úradníka príslušného orgánu UMV alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – príslušného orgánu kontrolného miesta.

Časť III

Túto časť vypĺňa príslušný orgán.

Kolónka III.1

Údaje o spätnom odoslaní: príslušný orgán UMV alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – príslušný orgán kontrolného miesta uvedie použité dopravné prostriedky, ich identifikáciu, krajinu určenia a dátum spätného odoslania hneď, ako sú tieto údaje známe.

Kolónka III.2

Ďalší postup: uveďte miestnu jednotku príslušného orgánu, ktorá má prípadne vykonávať dohľad v prípade „zničenia“ alebo „transformácie“ zásielky, alebo jej „použitia na iný účel“. Tento príslušný orgán podá v tejto kolónke správu o príchode zásielky a jej zhode.

Kolónka III.3

Podpis zodpovedného úradníka príslušného orgánu UMV alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – príslušného orgánu kontrolného miesta, v prípade „spätného odoslania“. Podpis zodpovedného úradníka miestneho príslušného orgánu v prípade „zničenia“, „transformácie“ alebo „použitia na iný účel“.( 1 ) Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 135, 28.5.2005, s. 34.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 21.