2009R0607 — SK — 03.07.2012 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 607/2009

z 14. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

(Ú. v. ES L 193, 24.7.2009, p.60)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 401/2010 zo 7. mája 2010,

  L 117

13

11.5.2010

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 538/2011 z 1. júna 2011,

  L 147

6

2.6.2011

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 670/2011 z 12. júla 2011,

  L 183

6

13.7.2011

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 428/2012 z 22. mája 2012,

  L 132

10

23.5.2012

►M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 579/2012 z 29. júna 2012,

  L 171

4

30.6.2012


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 248, 22.9.2010, s. 67  (401/2010)
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 607/2009

z 14. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkovKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 ( 1 ), a najmä na jeho články 52, 56, 63 a článok 126 písm. a),

keďže:

(1)

V kapitole IV hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovujú všeobecné pravidlá ochrany označení pôvodu a zemepisných označení určitých vinárskych výrobkov.

(2)

S cieľom zabezpečiť, aby označenia pôvodu a zemepisné označenia registrované na úrovni Spoločenstva spĺňali podmienky ustanovené v nariadení (ES) č. 479/2008, by vnútroštátne orgány príslušného členského štátu mali preskúmať žiadosti v kontexte predbežného vnútroštátneho námietkového konania. Mali by sa vykonať následné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby žiadosti spĺňali podmienky ustanovené týmto nariadením, aby bol postup jednotný vo všetkých členských štátoch a registrácie označení pôvodu a zemepisných označení nespôsobili ujmu tretím stranám. Preto by sa mali zaviesť podrobné vykonávacie predpisy týkajúce sa postupov pri podávaní žiadostí, preskúmavaní žiadostí, námietkovom konaní a zrušení v súvislosti s označeniami pôvodu a zemepisnými označeniami určitých vinárskych výrobkov.

(3)

Mali by sa vymedziť podmienky, za ktorých môže fyzická alebo právnická osoba požiadať o registráciu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať vymedzeniu príslušnej oblasti, pričom by sa mala zohľadniť výrobná oblasť a vlastnosti výrobku. Každý výrobca usadený vo vymedzenej zemepisnej oblasti by mal mať možnosť používať registrovaný názov za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v špecifikácii výrobku. Vymedzenie oblasti by malo byť podrobné, presné a jednoznačné, aby sa výrobcovia, príslušné orgány a kontrolné orgány mohli uistiť, či sa operácie vykonávajú v rámci vymedzenej zemepisnej oblasti.

(4)

Mali by sa zaviesť osobitné pravidlá týkajúce sa registrácie označení pôvodu a zemepisných označení.

(5)

Obmedzenie balenia vinárskeho výrobku s označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo operácií spojených s obchodnou úpravou výrobku na vymedzenú zemepisnú oblasť predstavuje obmedzenie voľného pohybu tovaru a slobody poskytovať služby. Na základe judikatúry Súdneho dvora sa takéto obmedzenia môžu zaviesť iba ak sú nevyhnutné, primerané a vhodné na ochranu dobrej povesti označenia pôvodu alebo zemepisného označenia. Každé obmedzenie by malo byť náležite opodstatnené z hľadiska voľného pohybu tovaru a slobody poskytovať služby.

(6)

Mali by sa prijať ustanovenia v súvislosti s podmienkou, ktorá sa týka výroby vo vymedzenej oblasti. V Spoločenstve naozaj existuje obmedzený počet odchýlok.

(7)

Mali by sa vymedziť aj údaje dokazujúce súvislosť s vlastnosťami zemepisnej oblasti a ich vplyvom na konečný výrobok.

(8)

Záznam v registri označení pôvodu a zemepisných označení Spoločenstva by mal poskytnúť informácie aj všetkým zúčastneným na obchode a spotrebiteľom. S cieľom zabezpečiť, aby bol prístupný pre všetkých, mal by byť dostupný elektronicky.

(9)

S cieľom zachovať osobité vlastnosti vín s chráneným označením pôvodu a zemepisným označením a dosiahnuť aproximáciu právnych predpisov členských štátov tak, aby sa v rámci hospodárskej súťaže v Spoločenstve vytvorili rovnaké podmienky, by sa mal ustanoviť právny rámec Spoločenstva upravujúci kontroly takýchto vín, s ktorým musia byť osobitné ustanovenia prijaté členskými štátmi v súlade. Takéto kontroly by mali umožniť zlepšenie vysledovateľnosti týchto výrobkov a špecifikáciu hľadísk, ktorým sa kontroly musia venovať. V snahe zamedziť narušeniu hospodárskej súťaže by nezávislé orgány mali vykonávať kontroly priebežne.

(10)

S cieľom zabezpečiť vykonávanie nariadenia (ES) č. 479/2008 konzistentným spôsobom by sa mali pripraviť vzory žiadostí, námietok, zmien a doplnení a zrušení.

(11)

V kapitole V hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovujú všeobecné pravidlá používania chránených tradičných pojmov v súvislosti s určitými vinárskymi výrobkami.

(12)

Používanie, právna regulácia a ochrana určitých pojmov (iných ako označení pôvodu a zemepisných označení) využívaných na opis vinárskych výrobkov je v Spoločenstve dlhoročnou praxou. Tieto tradičné pojmy evokujú v mysli spotrebiteľov spôsob výroby alebo dozrievania alebo kvalitu, farbu alebo druh miesta, alebo konkrétnu udalosť súvisiacu s históriou vína. Aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž a zabránilo sa zavádzaniu spotrebiteľov, mal by sa ustanoviť spoločný rámec v súvislosti s vymedzovaním, uznávaním, ochranou a používaním týchto tradičných pojmov.

(13)

Používanie tradičných pojmov na výrobkoch tretích krajín je povolené za predpokladu, že spĺňajú tie isté alebo ekvivalentné podmienky, ako sú podmienky, ktoré členské štáty vyžadujú s cieľom zabezpečiť, aby nedošlo k zavádzaniu spotrebiteľov. Navyše, keďže viaceré tretie krajiny nemajú takú istú úroveň ústredných pravidiel, akú má právny systém Spoločenstva, mali by sa ustanoviť určité požiadavky pre „zastupiteľské profesijné organizácie“ tretích krajín, aby sa zabezpečili rovnaké záruky, ako sú záruky ustanovené v pravidlách Spoločenstva.

(14)

V kapitole VI hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovujú všeobecné pravidlá označovania a obchodnej úpravy určitých vinárskych výrobkov.

(15)

Určité pravidlá pre označovanie potravín sa ustanovujú v prvej smernici Rady 89/104/EHS ( 2 ), smernici Rady 89/396/EHS zo 14. júna 1989 o identifikácii alebo rozlíšení druhu, ku ktorému potraviny patria ( 3 ), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES ( 4 ) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov ( 5 ). Tieto pravidlá sa uplatňujú aj na vinárske výrobky, s výnimkou prípadov, keď sú výslovne vyňaté príslušnými smernicami.

(16)

Nariadením (ES) č. 479/2008 sa harmonizuje označovanie všetkých vinárskych výrobkov a umožňuje sa používanie iných pojmov, ako sú pojmy, na ktoré sa právne predpisy Spoločenstva výslovne vzťahujú, a to za predpokladu, že sú presné.

(17)

Nariadením (ES) č. 479/2008 sa ustanovujú podmienky, ktoré sa majú určiť v súvislosti s používaním určitých pojmov, ktorými sa označuje okrem iného proveniencia, fľašovateľ, výrobca, dovozca atď. Pre niektoré z týchto pojmov sú potrebné pravidlá Spoločenstva, aby mohol vnútorný trh hladko fungovať. Takéto pravidlá by sa vo všeobecnosti mali zakladať na existujúcich ustanoveniach. Pokiaľ ide o ostatné pojmy, členské štáty by mali pre víno vyrábané na ich území ustanoviť pravidlá, ktoré by mali byť v súlade s právom Spoločenstva, aby bolo možné prijať takéto pravidlá čo najbližšie k výrobcovi. Pri tom všetkom by sa mala zaistiť transparentnosť týchto pravidiel.

(18)

Na pomoc spotrebiteľom by sa určité povinné informácie mali zoskupiť do jedného vizuálneho poľa na nádobe, mali by sa stanoviť tolerančné limity pre označenie skutočného obsahu alkoholu a mal by sa zohľadniť špecifický charakter príslušných výrobkov.

(19)

Ukázalo sa, že existujúce pravidlá používania označení alebo značiek na etikete, ktorými sa identifikuje výrobná dávka, do ktorej potraviny patria, sú užitočné, a preto by sa mali zachovať.

(20)

Pojmy týkajúce sa ekologickej výroby hrozna sa riadia výlučne nariadením Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov ( 6 ) a uplatňujú sa na všetky vinárske výrobky.

(21)

Naďalej by mal platiť zákaz používania olovených záklopiek na zakrytie uzáverov nádob obsahujúcich výrobky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 479/2008, a to s cieľom vyhnúť sa, po prvé, akémukoľvek riziku kontaminácie, predovšetkým náhodným kontaktom s týmito záklopkami, a po druhé, znečisteniu životného prostredia odpadom obsahujúcim olovo z týchto záklopiek.

(22)

V záujme vysledovateľnosti výrobku a transparentnosti by sa mali zaviesť nové pravidlá „označovania proveniencie“.

(23)

Používanie označení týkajúcich sa odrôd viniča a ročníka vín bez označenia pôvodu a zemepisného označenia si vyžaduje osobitné vykonávacie predpisy.

(24)

Používanie určitých druhov fliaš pre určité výrobky je dlho zavedenou praxou v Spoločenstve a tretích krajinách. Tieto fľaše vyvolávajú v mysliach spotrebiteľov dojem určitých vlastností alebo určitého pôvodu výrobkov v dôsledku ich dlhodobého používania. Preto by sa takéto druhy fliaš mali používať výhradne na príslušné vína.

(25)

Pravidlá označovania vinárskych výrobkov z tretích krajín, ktoré sú v obehu na trhu Spoločenstva, by sa takisto mali čo najviac harmonizovať s prístupom ustanoveným pre vinárske výrobky Spoločenstva s cieľom zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov a nekalej súťaži výrobcov. Treba však zohľadňovať rozdiely vo výrobných podmienkach, vinárskych tradíciách a právnych predpisoch v tretích krajinách.

(26)

Vzhľadom na rozdiely medzi výrobkami, ktorých sa týka toto nariadenie, ich trhmi a očakávaniami spotrebiteľov by sa pravidlá mali diferencovať podľa príslušných výrobkov, najmä pokiaľ ide o určité nepovinné údaje používané pri vínach bez chráneného označenia pôvodu a zemepisného označenia, ktoré majú napriek tomu vyznačené názvy odrôd viniča a ročník zberu, ak spĺňajú podmienky certifikačnej akreditácie (takzvané „odrodové vína“). Preto, aby sa v rámci kategórie vín bez CHOP/CHZO rozlišovalo medzi tými, ktoré patria do podkategórie „odrodových vín“, a tými, ktoré nevyužívajú túto otvorenosť, mali by sa zaviesť osobitné pravidlá používania nepovinných údajov pre vína s chráneným označením pôvodu a zemepisným označením na jednej strane a pre vína bez chráneného označenia pôvodu a zemepisného označenia na druhej strane, pričom by sa pamätalo na to, že do tejto kategórie patria aj „odrodové vína“.

(27)

Mali by sa prijať opatrenia, ktorými sa uľahčí prechod z predchádzajúcich právnych predpisov v sektore vinárstva na toto nariadenie [najmä z nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom ( 7 )], s cieľom vyhnúť sa zbytočnému zaťaženiu hospodárskych subjektov. Aby mali hospodárske subjekty usadené v Spoločenstve a v tretích krajinách možnosť splniť požiadavky na označovanie, malo by sa povoliť prechodné adaptačné obdobie. Preto by sa mali prijať ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa výrobky označené v súlade s existujúcimi pravidlami mohli ďalej predávať počas prechodného obdobia.

(28)

Z dôvodu administratívnej záťaže nedokážu určité členské štáty zaviesť zákony, nariadenia alebo správne ustanovenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s článkom 38 nariadenia (ES) č. 479/2008 do 1. augusta 2009. S cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty a príslušné orgány neboli znevýhodnené touto lehotou, by sa malo povoliť prechodné obdobie a mali by sa zaviesť prechodné ustanovenia.

(29)

Ustanovenia tohto nariadenia by sa nemali dotýkať žiadnych osobitných pravidiel dojednaných na základe dohôd s tretími krajinami, ktoré sú uzatvorené podľa postupu ustanoveného v článku 133 zmluvy.

(30)

Nové podrobné pravidlá vykonávania kapitol IV, V a VI hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008 by mali nahradiť existujúci právny predpis, vykonávajúce nariadenie (ES) č. 1493/1999. Nariadenie Komisie (ES) č. 1607/2000 z 24. júla 2000 ustanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia (ES) č.1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, najmä hlavy týkajúcej sa akostných vín vyrábaných v určitých regiónoch ( 8 ) a nariadenie Komisie (ES) č. 753/2002 z 29. apríla 2002, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o popis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých vinárskych výrobkov ( 9 ), by sa preto mali zrušiť.

(31)

Článkom 128 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa zrušujú existujúce právne predpisy Rady v sektore vinohradníctva a vinárstva vrátane tých, ktoré sa zaoberajú aspektmi, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. S cieľom predísť akýmkoľvek obchodným ťažkostiam, umožniť hospodárskym subjektom hladký prechod a poskytnúť členským štátom primerané obdobie na prijatie množstva vykonávacích opatrení je potrebné zaviesť prechodné obdobia.

(32)

Podrobné pravidlá ustanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať od rovnakého dátumu, ako sa uplatňujú kapitoly IV, V a VI hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008.

(33)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide najmä o:

a) ustanovenia, ktoré obsahuje kapitola IV uvedenej hlavy a ktoré súvisia s chránenými označeniami pôvodu a zemepisnými označeniami výrobkov uvedených v článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008;

b) ustanovenia, ktoré obsahuje kapitola V uvedenej hlavy a ktoré sa týkajú tradičných pojmov v súvislosti s výrobkami uvedenými v článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008;

c) ustanovenia, ktoré obsahuje kapitola VI uvedenej hlavy a ktoré sa týkajú označovania a obchodnej úpravy určitých vinárskych výrobkov.KAPITOLA II

CHRÁNENÉ OZNAČENIA PÔVODU A ZEMEPISNÉ OZNAČENIAODDIEL 1

Žiadosť o ochranu

Článok 2

Žiadateľ

1.  Žiadateľom v zmysle článku 37 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 môže byť jednotlivý výrobca, ak sa preukáže, že:

a) príslušná osoba je jediným výrobcom vo vymedzenej zemepisnej oblasti a

b) v prípade, že príslušná vymedzená zemepisná oblasť je obklopená oblasťami s označeniami pôvodu alebo zemepisnými označeniami, táto príslušná oblasť sa vyznačuje vlastnosťami, ktoré sa podstatne odlišujú od vlastností okolitých vymedzených oblastí, alebo sa vlastnosti výrobku odlišujú od vlastností výrobkov získaných v okolitých vymedzených oblastiach.

2.  Členský štát alebo tretia krajina alebo ich príslušné orgány nie sú žiadateľmi v zmysle článku 37 nariadenia (ES) č. 479/2008.

▼M3

Článok 3

Žiadosť o ochranu

Žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pozostáva z dokumentov vyžadovaných podľa článkov 118c a 118d nariadenia (ES) č. 1234/2007, špecifikácie výrobku a jednotného dokumentu.

Žiadosť a jednotný dokument sa odovzdajú Komisii v súlade s článkom 70a ods. 1 tohto nariadenia.

▼B

Článok 4

Názov

1.  Názov, ktorý má byť chránený, sa registruje iba v jazyku alebo jazykoch, ktoré sa používajú na opis príslušného výrobku vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

2.  Názov sa zaregistruje v tvare (tvaroch) s pôvodným pravopisom.

Článok 5

Vymedzenie zemepisnej oblasti

Oblasť sa vymedzí podrobne, presne a jednoznačne.

Článok 6

Výroba vo vymedzenej zemepisnej oblasti

1.  Na účely uplatňovania článku 34 ods. 1 písm. a) bodu iii) a písm. b) bodu iii) nariadenia (ES) č. 479/2008 a tohto článku sa „výroba“ vzťahuje na všetky operácie od zberu hrozna až po ukončenie procesu výroby vína s výnimkou akýchkoľvek následných procesov.

2.  V prípade výrobkov s chráneným zemepisným označením má hrozno, ktorého až 15 % môže mať pôvod na území mimo vymedzenej zemepisnej oblasti, ako sa ustanovuje v článku 34 ods. 1 písm. b) bode ii) nariadenia (ES) č. 479/2008, pôvod v príslušnom členskom štáte alebo príslušnej tretej krajine, v ktorých sa vymedzená oblasť nachádza.

3.  Odchylne od článku 34 ods. 1 písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa príloha III časť B odsek 3 k nariadeniu Komisie (ES) č. 606/2009 ( 10 ) o enologických postupoch a obmedzeniach uplatňuje.

4.  Odchylne od článku 34 ods. 1) písm. a) bodu iii) a článku 34 ods. 1) písm. b) bodu iii) nariadenia (ES) č. 479/2008 a pod podmienkou, že sa tak ustanovuje v špecifikácii výrobku, sa z výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením môže vyrobiť víno buď:

a) v oblasti v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti, alebo

b) v oblasti, ktorá sa v súlade s vnútroštátnymi pravidlami nachádza na území rovnakej správnej jednotky alebo susednej správnej jednotky, alebo

c) v prípade cezhraničného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, alebo ak existuje dohoda o kontrolných opatreniach medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, z výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením sa môže vyrobiť víno v oblasti, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti.

Odchylne od článku 34 ods. 1) písm. b) bodu iii) nariadenia (ES) č. 479/2008 a pod podmienkou, že sa tak ustanovuje v špecifikácii výrobku, sa z výrobku s chráneným zemepisným označením môže do 31. decembra 2012 naďalej vyrábať víno aj na územiach, ktoré nie sú v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti.

Odchylne od článku 34 ods. 1) písm. a) bodu iii) nariadenia (ES) č. 479/2008 a pod podmienkou, že sa tak ustanovuje v špecifikácii výrobku, sa z výrobku môže vyrábať šumivé víno alebo perlivé víno s chráneným označením pôvodu na území, ktoré neleží v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti, ak sa tento postup používal pred 1. marcom 1986.

Článok 7

Súvislosť

1.  Údajmi potvrdzujúcimi zemepisnú súvislosť uvedenými v článku 35 ods. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa vysvetľuje, do akej miery vlastnosti vymedzenej zemepisnej oblasti ovplyvňujú konečný výrobok.

V prípade žiadostí, ktoré sa týkajú rôznych kategórií vinárskych výrobkov, sa údaje potvrdzujúce súvislosť preukazujú osobitne pre každý príslušný vinársky výrobok.

2.  Pokiaľ ide o označenie pôvodu, špecifikácia výrobku obsahuje:

a) podrobné údaje o zemepisnej oblasti, a najmä o prírodných a ľudských činiteľoch, ktoré sú rozhodujúce pre zemepisnú súvislosť;

b) podrobné údaje o kvalite alebo vlastnostiach výrobku, ktoré v podstatnej miere alebo výlučne súvisia so zemepisným prostredím;

c) opis príčinného vzťahu medzi údajmi podľa písmena a) a údajmi podľa písmena b).

3.  Pokiaľ ide o zemepisné označenie, špecifikácia výrobku obsahuje:

a) podrobné údaje o zemepisnej oblasti, ktoré sú rozhodujúce pre zemepisnú súvislosť;

b) podrobné údaje o kvalite, dobrej povesti alebo iných charakteristických vlastnostiach výrobku, ktoré možno pripísať uvedenému zemepisnému pôvodu;

c) opis príčinného vzťahu medzi údajmi podľa písmena a) a údajmi podľa písmena b).

4.  V špecifikácii výrobku sa pri zemepisnom označení uvádza, či sa zakladá na špecifickej kvalite, dobrej povesti alebo na iných vlastnostiach, ktoré sa môžu dať do súvisu s jeho zemepisným pôvodom.

Článok 8

Balenie vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Ak sa v špecifikácii výrobku uvádza, že balenie výrobku sa musí uskutočniť v rámci vymedzenej zemepisnej oblasti alebo oblasti v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti, v súlade s požiadavkou uvedenou v článku 35 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa v súvislosti s príslušným výrobkom uvedie zdôvodnenie tejto požiadavky.ODDIEL 2

Postup Komisie pri preskúmavaní

▼M3

Článok 9

Podanie žiadosti

1.  Dátumom podania žiadosti Komisii je dátum, keď Komisia žiadosť prijala.

2.  Komisia potvrdí prijatie žiadosti príslušným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine a žiadosti pridelí číslo spisu.

Na potvrdení o prijatí sa uvádzajú prinajmenšom tieto údaje:

a) číslo spisu;

b) názov, ktorý sa má zaregistrovať;

c) dátum prijatia žiadosti.

▼B

Článok 10

Podanie cezhraničnej žiadosti

1.  V prípade cezhraničnej požiadavky môže spoločnú žiadosť v súvislosti s názvom označujúcim cezhraničnú zemepisnú oblasť podať viac ako jedna skupina výrobcov zastupujúcich túto oblasť.

2.  Ak ide len o členské štáty, uplatňuje sa predbežný vnútroštátny postup podľa článku 38 nariadenia (ES) č. 479/2008 vo všetkých príslušných členských štátoch.

Na účely uplatňovania článku 38 ods. 5 nariadenia (ES) č. 479/2008 zašle jeden členský štát v mene ostatných cezhraničnú žiadosť Komisii, pričom priloží splnomocnenie všetkých ostatných príslušných členských štátov, ktorým tieto členské štáty splnomocňujú daný členský štát, ktorý žiadosť zasiela, aby konal v ich mene.

3.  Ak sa cezhraničná žiadosť týka iba tretích krajín, takúto žiadosť zašle Komisii buď jedna zo skupín žiadateľov v mene ostatných alebo jedna z tretích krajín v mene ostatných a takáto žiadosť obsahuje:

a) prvky dokazujúce, že podmienky ustanovené v článkoch 34 a 35 nariadenia (ES) č. 479/2008 sú splnené;

b) dôkaz o ochrane v príslušných tretích krajinách a

c) splnomocnenie uvedené v odseku 2 od všetkých ostatných príslušných tretích krajín.

4.  Ak sa cezhraničná žiadosť týka aspoň jedného členského štátu a aspoň jednej tretej krajiny, predbežný vnútroštátny postup uvedený v článku 38 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa uplatňuje vo všetkých príslušných členských štátoch. Žiadosť Komisii zašle jeden z členských štátov alebo jedna z tretích krajín alebo jedna zo skupín žiadateľov z tretích krajín a táto žiadosť obsahuje:

a) prvky dokazujúce, že podmienky ustanovené v článkoch 34 a 35 nariadenia (ES) č. 479/2008 sú splnené;

b) dôkaz o ochrane v príslušných tretích krajinách a

c) splnomocnenie uvedené v odseku 2 od všetkých ostatných príslušných členských štátov alebo tretích krajín.

5.  Členský štát, tretia krajina alebo skupina výrobcov usadených v tretích krajinách, ktoré pošlú Komisii cezhraničnú žiadosť uvedenú v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku, sa stávajú príjemcami každého oznámenia alebo rozhodnutia, ktoré Komisia vydá.

▼M3

Článok 11

Prípustnosť žiadosti

1.  Žiadosť je prípustná, ak je jednotný dokument riadne vyplnený a pripojené sú podporné dokumenty. Jednotný dokument sa považuje za riadne vyplnený, keď sú vyplnené všetky povinné rubriky, tak ako sa uvádza v informačných systémoch podľa článku 70a.

V takom prípade sa žiadosť považuje za prípustnú k dátumu, keď Komisia žiadosť prijala. Táto skutočnosť sa oznámi žiadateľovi.

Tento dátum sa uverejní.

2.  Ak žiadosť nie je riadne vyplnená alebo je vyplnená iba čiastočne, alebo ak podporné dokumenty uvedené v odseku 1 neboli odovzdané súčasne so žiadosťou, alebo ak určité podporné dokumenty chýbajú, žiadosť je neprípustná.

3.  V prípade neprípustnosti žiadosti sú o dôvodoch neprípustnosti informované príslušné orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine, pričom sa im oznámi, že musia predložiť novú, riadne vyplnenú žiadosť.

▼B

Článok 12

Preskúmanie podmienok platnosti

▼M3

1.  Ak žiadosť posúdená ako prípustná nespĺňa požiadavky ustanovené v článkoch 118b a 118c nariadenia (ES) č. 1234/2007, Komisia oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine dôvody zamietnutia a určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako dva mesiace, na stiahnutie alebo zmenu a doplnenie žiadosti, alebo predloženie pripomienok.

▼B

2.  Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine v určenej lehote neodstráni prekážky registrácie, Komisia zamietne žiadosť v súlade s článkom 39 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008.

3.  Komisia prijíma každé rozhodnutie o zamietnutí príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia na základe dokumentov a informácií, ktoré má k dispozícii. Toto rozhodnutie o zamietnutí sa oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.ODDIEL 3

Námietkové konania

Článok 13

Vnútroštátne námietkové konanie v prípade cezhraničných žiadostí

Na účely článku 38 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008, ak sa cezhraničná žiadosť týka iba členských štátov alebo aspoň jedného členského štátu a aspoň jednej tretej krajiny, námietkové konanie sa uplatňuje vo všetkých príslušných členských štátoch.

▼M3

Článok 14

Podávanie námietok v rámci konania Spoločenstva

1.  Námietky uvedené v článku 118h nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa podávajú v súlade s článkom 70a ods. 1 tohto nariadenia. Dátumom podania námietky Komisii je dátum, keď Komisia námietku prijala. Tento dátum sa oznámi orgánom a osobám, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.  Komisia potvrdí prijatie námietky a námietke pridelí číslo spisu.

Potvrdenie o prijatí obsahuje prinajmenšom tieto údaje:

a) číslo spisu;

b) dátum prijatia námietky.

▼B

Článok 15

Prípustnosť v rámci konania Spoločenstva

1.  Na účely rozhodnutia o prípustnosti námietky v súlade s článkom 40 nariadenia (ES) č. 479/2008 Komisia overí, či sa v námietke uvádzajú nárokované skoršie práva a dôvody námietky a či Komisia túto námietku dostala v určenej lehote.

2.  Ak sa námietka zakladá na existencii dobrej povesti a všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky v súlade s článkom 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008, k námietke sa pripája dôkaz o prihlásení, registrácii alebo používaní tejto skoršej ochrannej známky, ako je potvrdenie o registrácii alebo dôkaz o jej používaní, a dôkaz o jej dobrej povesti a všeobecnej známosti.

3.  Každá náležite odôvodnená námietka obsahuje podrobné údaje o faktoch, dôkazoch a pripomienkach predložených na podporu námietky spolu s príslušnými podpornými dokumentmi.

Informácie a dôkazy, ktoré sa majú predložiť na potvrdenie používania skoršej ochrannej známky, obsahujú podrobné údaje o lokalite, trvaní, rozsahu a povahe používania skoršej ochrannej známky a o jej dobrej povesti a všeobecnej známosti.

4.  Ak podrobné údaje o nárokovaných skorších právach, dôvodoch, faktoch, dôkazoch alebo pripomienkach alebo podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 až 3 neboli predložené súčasne s námietkou, alebo ak určité podporné dokumenty chýbajú, Komisia o tom informuje oponenta a požiada ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote dvoch mesiacov. Ak oponent nedostatky neodstráni do uplynutia lehoty, Komisia námietku zamietne ako neprípustnú. Rozhodnutie o neprípustnosti sa oznámi namietajúcej strane a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

5.  Námietka, ktorá sa posúdi ako prípustná, sa oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

Článok 16

Preskúmanie námietky v rámci konania Spoločenstva

1.  Ak Komisia nezamietne námietku v súlade s článkom 15 ods. 4, oznámi túto námietku orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine a vyzve ho, aby predložil pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu vydania takéhoto oznámenia. Všetky pripomienky, ktoré Komisia dostane v rámci tohto dvojmesačného obdobia, sa oznámia namietajúcej strane.

V priebehu preskúmania námietky vyzve Komisia strany, aby, ak je to vhodné, v lehote dvoch mesiacov od dátumu vydania takejto výzvy predložili pripomienky k oznámeniam prijatým od ostatných strán.

2.  Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine alebo namietajúca strana v rámci reakcie neodovzdajú žiadne pripomienky, alebo nedodržia určené lehoty, Komisia vydá rozhodnutie o námietke.

3.  Komisia prijíma každé rozhodnutie o zamietnutí alebo zaregistrovaní príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii. Toto rozhodnutie o zamietnutí sa oznámi namietajúcej strane a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

4.  V prípade viacerých namietajúcich strán nemusí byť po predbežnom preskúmaní jednej alebo viacerých takýchto námietok možné schváliť žiadosť o registráciu; v takýchto prípadoch Komisia môže zastaviť ostatné námietkové konania. Komisia informuje ostatné namietajúce strany o všetkých rozhodnutiach, ktoré sa prijali v priebehu konania a ktoré sa ich týkajú.

Ak sa žiadosť zamietne, námietkové konania, ktoré boli zastavené, sa považujú za uzavreté a príslušné namietajúce strany sa o tom náležite upovedomia.ODDIEL 4

Ochrana

Článok 17

Rozhodnutie o ochrane

1.  Pokiaľ sa žiadosti o ochranu označení pôvodu alebo zemepisných označení nezamietnu podľa článkov 11, 12, 16 a 28, Komisia rozhodne o ochrane označení pôvodu alebo zemepisných označení.

2.  Rozhodnutia o ochrane prijaté podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

▼M3

Článok 18

Register

1.  Komisia vytvorila a spravuje „register chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení“ (ďalej len „register“), ako sa ustanovuje v článku 118n nariadenia (ES) č. 1234/2007. Tento register je vytvorený v elektronickej databáze „E-Bacchus“ na základe rozhodnutí priznávajúcich ochranu príslušným názvom.

2.  Označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, ktoré bolo akceptované, sa zapíše do registra.

V prípade názvov zaregistrovaných podľa článku 118s ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 Komisia zapíše do registra údaje ustanovené v odseku 3 tohto článku.

3.  Komisia zapisuje do registra tieto údaje:

a) chránené označenie;

b) číslo spisu;

c) záznam o skutočnosti, že názov je chránený ako zemepisné označenie alebo ako označenie pôvodu;

d) názov krajiny alebo krajín pôvodu;

e) dátum registrácie;

f) odkaz na právny nástroj na ochranu názvu;

g) odkaz na jednotný dokument.

4.  Register sa verejne sprístupní.

▼B

Článok 19

Ochrana

1.  Ochrana označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa uplatňuje od dátumu zápisu do registra.

2.  V prípade nezákonného používania chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia prijmú príslušné orgány členských štátov z vlastnej iniciatívy, v súlade s článkom 45 ods. 4 nariadenia (ES) č. 479/2008, alebo na žiadosť jednej zo strán kroky nevyhnutné na zastavenie takéhoto nezákonného používania s cieľom zabrániť uvádzaniu takýchto výrobkov na trh a ich vývozu.

3.  Ochrana označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa uplatňuje na celé pomenovanie vrátane prvkov, ktoré ho tvoria, ak sú samy osebe príznačné. Nepríznačný alebo všeobecný prvok chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia nie je chránený.ODDIEL 5

Zmeny a doplnenia a zrušenie

Článok 20

Zmena a doplnenie špecifikácie výrobku alebo jednotného dokumentu

▼M3

1.  Žiadosť o schválenie zmien a doplnení špecifikácie výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením, ktorú žiadateľ predloží, ako sa uvádza v článku 118e nariadenia (ES) č. 1234/2007, sa predkladá podľa článku 70a ods. 1 tohto nariadenia.

2.  Žiadosť o schválenie zmien a doplnení špecifikácie podľa článku 118q ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 je prípustná, ak informácie požadované podľa článku 118c ods. 2 uvedeného nariadenia a riadne vyplnená žiadosť boli predložené Komisii.

3.  Na účely uplatňovania článku 118q ods. 2 prvej vety nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa články 9 až 18 tohto nariadenia uplatňujú mutatis mutandis.

▼B

4.  Zmena a doplnenie sa považujú za menej významné, ak:

a) sa netýkajú základných vlastností výrobku;

b) nemenia príslušnú súvislosť;

c) nezahŕňajú zmenu názvu alebo ktorejkoľvek časti názvu výrobku;

d) neovplyvňujú vymedzenú zemepisnú oblasť;

e) nemajú za následok žiadne ďalšie obmedzenia uvádzania výrobku na trh.

5.  Ak žiadosť o schválenie zmien a doplnení špecifikácie výrobku predkladá iný ako pôvodný žiadateľ, Komisia oznámi túto žiadosť pôvodnému žiadateľovi.

6.  Ak Komisia rozhodne, že akceptuje zmenu a doplnenie špecifikácie výrobku, ktoré ovplyvňujú alebo zahŕňajú zmenu a doplnenie informácií zaznamenaných v registri, potom z registra vymaže pôvodné údaje a zapíše doň nové údaje s účinnosťou od dátum, od ktorého príslušné rozhodnutie nadobúda účinnosť.

▼M3

Článok 21

Podanie žiadosti o zrušenie

1.  Žiadosť o zrušenie podaná podľa článku 118r nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa predkladá v súlade s článkom 70a ods. 1 tohto nariadenia. Dátumom podania žiadosti o zrušenie Komisii je dátum, keď Komisia žiadosť prijala. Tento dátum sa uverejní.

2.  Komisia potvrdí prijatie žiadosti a žiadosti pridelí číslo spisu.

Potvrdenie o prijatí obsahuje prinajmenšom tieto údaje:

a) číslo spisu;

b) dátum prijatia žiadosti.

3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak zrušenie iniciuje Komisia.

▼B

Článok 22

Prípustnosť

1.  Na účely rozhodnutia o prípustnosti žiadosti o zrušenie v súlade s článkom 50 nariadenia (ES) č. 479/2008 Komisia overí, či sa v žiadosti:

a) uvádza oprávnený záujem, dôvody a odôvodnenie autora žiadosti o zrušenie;

b) vysvetľuje dôvod zrušenia a

c) odkazuje na vyjadrenie členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej má autor žiadosti o zrušenie pobyt alebo sídlo, pričom toto vyjadrenie podporuje žiadosť o zrušenie.

2.  Každá žiadosť o zrušenie obsahuje podrobné údaje o faktoch, dôkazoch a pripomienkach predložených na podporu zrušenia spolu s rozhodujúcimi podpornými dokumentmi.

3.  Ak podrobné informácie o dôvodoch, faktoch, dôkazoch a pripomienkach alebo podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 neboli predložené súčasne so žiadosťou o zrušenie, Komisia o tom informuje autora žiadosti o zrušenie a požiada ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote dvoch mesiacov. Ak oponent nedostatky neodstráni do uplynutia lehoty, Komisia námietku zamietne ako neprípustnú. Rozhodnutie o neprípustnosti sa oznámi autorovi žiadosti o zrušenie a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo autorovi žiadosti o zrušenie usadenému v príslušnej tretej krajine.

4.  Každá žiadosť o zrušenie, ktorá sa posúdi ako prípustná, ako aj postup Komisie vo veci zrušenia z vlastnej iniciatívy sa oznámia orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľom usadeným v tretej krajine, ktorých označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa toto zrušenie týka.

▼M3

5.  Oznámenia Komisii uvedené v odseku 3 sa podávajú podľa článku 70a ods. 1.

▼B

Článok 23

Preskúmanie zrušenia

1.  Ak Komisia nezamietne žiadosť o zrušenie v súlade s článkom 22 ods. 3, oznámi toto zrušenie orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo dotknutým výrobcom usadeným v príslušnej tretej krajine a vyzve ich, aby k spisu predložili pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu vydania takéhoto oznámenia. Všetky pripomienky, ktoré Komisia dostane v rámci tohto dvojmesačného obdobia, sa v prípade potreby oznámia autorovi žiadosti o zrušenie.

V priebehu preskúmania zrušenia vyzve Komisia strany, aby, ak je to vhodné, v lehote dvoch mesiacov od dátumu vydania takejto výzvy predložili pripomienky k oznámeniam prijatým od ostatných strán.

▼M3

Oznámenia Komisii uvedené v prvom a druhom pododseku sa podávajú podľa článku 70a ods. 1.

▼B

2.  Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine alebo autor žiadosti o zrušenie v rámci reakcie neodovzdá žiadne pripomienky, alebo nedodrží určené lehoty, Komisia rozhodne o zrušení.

3.  Komisia prijíma každé rozhodnutie o zrušení príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii. Komisia posúdi, či v prípade vinárskeho výrobku, na ktorý sa vzťahuje chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, už nie je možné naďalej dodržiavať súlad so špecifikáciou výrobku alebo či už nie je možné takýto súlad zaručiť, najmä ak už nie sú splnené podmienky ustanovené v článku 35 nariadenia (ES) č. 479/2008, alebo ak v blízkej budúcnosti ich už nie je možné naďalej plniť.

Toto rozhodnutie o zrušení sa oznámi autorovi žiadosti o zrušenie a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

4.  V prípade viacerých žiadostí o zrušenie nemusí byť po predbežnom preskúmaní jednej alebo viacerých takýchto žiadostí o zrušenie možné schváliť pokračovanie ochrany označenia pôvodu alebo zemepisného označenia; v takýchto prípadoch môže Komisia zastaviť ostatné postupy zrušenia. V takomto prípade Komisia informuje ostatných autorov žiadostí o zrušenie o všetkých rozhodnutiach, ktoré sa prijali v priebehu postupu a ktoré sa ich týkajú.

Ak sa chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie zruší, postupy zrušenia, ktoré boli zastavené, sa považujú za uzavreté a príslušní autori žiadosti o zrušenie sa o tom náležite upovedomia.

5.  Keď zrušenie nadobudne účinnosť, Komisia vymaže názov z registra.ODDIEL 6

Kontroly

▼M1

Článok 24

Oznamovanie hospodárskych subjektov

Každý hospodársky subjekt, ktorý sa chce podieľať na výrobe alebo balení výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením v plnej miere alebo čiastočne, sa oznámi príslušnému kontrolnému orgánu uvedenému v článku 118o nariadenia (ES) č. 1234/2007.

▼B

Článok 25

Každoročné overovanie

1.  Každoročné overovanie, ktoré vykonáva príslušný kontrolný orgán uvedený v článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008, pozostáva:

a) z organoleptických a analytických skúšok výrobkov, na ktoré sa vzťahuje označenie pôvodu;

b) buď iba z analytických skúšok alebo z organoleptických aj analytických skúšok výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zemepisné označenie a,

c) z kontroly podmienok ustanovených v špecifikácii výrobku.

▼M1

Každoročné overovanie sa realizuje v členskom štáte, v ktorom sa uskutočnila výroba v súlade so špecifikáciou výrobku, a vykonáva sa buď:

a) náhodnými kontrolami na základe analýzy rizika alebo

b) odoberaním vzoriek alebo

c) systematicky alebo

d) kombináciou ktorýchkoľvek uvedených spôsobov.

▼B

V prípade náhodných kontrol vyberú členské štáty minimálny počet hospodárskych subjektov, ktoré sa podrobia týmto kontrolám.

V prípade odberania vzoriek členské štáty zabezpečia, aby kontroly svojím počtom, povahou a frekvenciou boli reprezentatívne pre celú príslušnú vymedzenú zemepisnú oblasť a zodpovedali objemu vinárskych výrobkov uvedených na trh alebo uskladnených so zámerom ich neskoršieho uvedenia na trh.

▼M1 —————

▼B

2.  Skúšky uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b) sa vykonávajú na anonymných vzorkách, preukazuje sa nimi, že skúšaný výrobok spĺňa vlastnosti a kvality opísané v špecifikácii výrobku pre príslušné označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, a uskutočňujú sa v ktorejkoľvek fáze výrobného procesu dokonca aj vrátane fázy balenia alebo neskôr. Každá odobratá vzorka je reprezentatívna pre príslušné vína, ktoré hospodársky subjekt má.

3.  Na účely kontroly súladu so špecifikáciou výrobku uvedenej v odseku 1 prvom pododseku písm. c) kontrolný orgán kontroluje:

a) priestory hospodárskych subjektov, pričom kontroluje, či hospodárske subjekty skutočne dokážu splniť podmienky ustanovené v špecifikácii výrobku a

b) výrobky v ktorejkoľvek fáze výrobného procesu vrátane fázy balenia na základe inšpekčného plánu, ktorý vopred pripraví kontrolný orgán a o ktorom sú hospodárske subjekty informované, pričom kontrola sa vzťahuje na každú fázu výroby príslušného výrobku.

4.  Každoročným overovaním sa zabezpečuje, aby sa v súvislosti s výrobkom nemohlo používať chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, pokiaľ:

▼M1

a) sa výsledkami skúšok uvedených v odseku 1 pododseku 1 písm. a) a b) a v odseku 2 nedokáže, že príslušný výrobok spĺňa podmienky v špecifikácii a má všetky náležité vlastnosti príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia;

▼B

b) nie sú splnené ostatné podmienky uvedené v špecifikácii výrobku v súlade s postupmi ustanovenými v odseku 3.

5.  Každý výrobok, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené v tomto článku, je možné uviesť na trh, ale bez príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, a to za predpokladu, že ostatné zákonné požiadavky sú splnené.

6.  V prípade chráneného cezhraničného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia je možné, aby overenie vykonal kontrolný orgán ktoréhokoľvek z členských štátov, ktorých sa toto označenie pôvodu alebo zemepisné označenie týka.

7.  V prípade, že každoročné overovanie sa vykonáva vo fáze balenia výrobku na území členského štátu, ktorý nie je členským štátom, v ktorom sa uskutočnila výroba, uplatňuje sa článok 84 nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 ( 11 ).

8.  Odseky 1 až 7 sa uplatňujú na vína, ktoré majú označenie pôvodu alebo zemepisné označenie a ktorých príslušné označenie pôvodu alebo zemepisné označenie spĺňa požiadavky uvedené v článku 38 ods. 5 nariadenia (ES) č. 479/2008.

Článok 26

Analytické a organoleptické skúšky

Analytické a organoleptické skúšky uvedené v písmenách a) a b) prvom pododseku odseku 1 článku 25 pozostávajú:

a) z analýzy príslušného vína, pri ktorej sa merajú tieto charakteristické vlastnosti:

i) určené na základe fyzikálnej a chemickej analýzy:

 celkový a skutočný obsah alkoholu,

 celkový obsah cukrov vyjadrený ako fruktóza a glukóza (vrátane sacharózy v prípade perlivých a šumivých vín),

 celkový obsah kyselín,

 obsah prchavých kyselín,

 celkový obsah oxidu siričitého;

ii) určené na základe doplňujúcej analýzy:

 oxid uhličitý (perlivé a šumivé vína, pretlak v baroch pri 20 °C),

 všetky ďalšie charakteristické vlastnosti ustanovené v právnych predpisoch členských štátov alebo príslušných špecifikáciách výrobkov s chráneným označením pôvodu a zemepisným označením;

b) z organoleptickej skúšky, ktorá zahŕňa vzhľad, vôňu a chuť.

Článok 27

Kontroly výrobkov s pôvodom v tretích krajinách

Ak vína tretej krajiny využívajú ochranu chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, príslušná tretia krajina pošle Komisii na jej požiadanie informácie o príslušných orgánoch uvedených v článku 48 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 a o hľadiskách, ktorých sa kontrola týka, ako aj dôkaz o tom, že príslušné víno spĺňa podmienky príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.ODDIEL 7

Konverzia na zemepisné označenie

Článok 28

Žiadosť

1.  Orgán členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine môžu požiadať o konverziu chráneného označenia pôvodu na chránené zemepisné označenie, ak už nie je možné naďalej dodržiavať súlad so špecifikáciou výrobku s chráneným označením pôvodu, alebo ak takýto súlad už nie je možné zaručiť.

▼M3

Žiadosť sa podáva podľa článku 70a ods. 1. Dátumom podania žiadosti o konverziu Komisii je dátum, keď Komisia žiadosť prijala.

▼B

2.  Ak žiadosť o konverziu na zemepisné označenie nespĺňa požiadavky ustanovené v článkoch 34 a 35 nariadenia (ES) č. 479/2008, Komisia oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine dôvody zamietnutia a vyzve ho na zrušenie alebo zmenu a doplnenie žiadosti, alebo na predloženie pripomienok v lehote dvoch mesiacov.

3.  Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine v určenej lehote neodstráni prekážky konverzie na zemepisné označenie, Komisia žiadosť zamietne.

4.  Komisia prijíma každé rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o konverziu na základe dokumentov a informácií, ktoré má k dispozícii. Toto rozhodnutie o zamietnutí sa oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

5.  Článok 40 a článok 49 ods.1 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa neuplatňujú.KAPITOLA III

TRADIČNÉ POJMYODDIEL 1

Uplatňovanie

Článok 29

Žiadatelia

1.  Príslušné orgány členských štátov alebo tretích krajín alebo zastupiteľské profesijné organizácie usadené v tretích krajinách môžu Komisii podať žiadosť o ochranu tradičných pojmov v zmysle článku 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008.

2.  „Zastupiteľská profesijná organizácia“ je akákoľvek organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov, ktoré prijali rovnaké pravidlá, pôsobia v danej oblasti alebo vo viacerých oblastiach označenia pôvodu alebo zemepisného označenia vína, ak sú členmi tohto združenia najmenej dve tretiny výrobcov v týchto oblastiach označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, v ktorých táto organizácia alebo toto združenie pôsobia, a ak na ne pripadajú najmenej dve tretiny výroby týchto oblastí. Zastupiteľská profesijná organizácia môže podať žiadosť iba o ochranu vín, ktoré vyrába.

▼M3

Článok 30

Žiadosť o ochranu

1.  Žiadosť o ochranu tradičného pojmu podávajú príslušné orgány členských štátov alebo tretích krajín alebo zastupiteľské profesijné organizácie podľa článku 70a ods. 1. Pripájajú sa k nej právne predpisy členského štátu alebo pravidlá uplatniteľné na výrobcov vína v tretích krajinách, upravujúce používanie príslušného pojmu a odkaz na tieto právne predpisy alebo pravidlá.

2.  V prípade žiadosti podanej zastupiteľskou profesijnou organizáciou usadenou v tretej krajine žiadateľ oznámi Komisii údaje o zastupiteľskej profesijnej organizácii a jej členoch podľa článku 70a ods. 1. Komisia tieto informácie uverejní.

▼B

Článok 31

Jazyk

1.  Pojem, ktorý má byť chránený, sa uvádza buď:

a) v úradnom jazyku (úradných jazykoch), regionálnom jazyku (regionálnych jazykoch) členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej má tento pojem pôvod, alebo

b) v jazyku, ktorý sa používa v súvislosti s týmto pojmom pri obchodovaní.

Pojmom používaným v určitom jazyku sa odkazuje na konkrétne výrobky uvedené v článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008.

2.  Pojem sa zaregistruje v tvare (tvaroch)s pôvodným pravopisom.

▼M2

Článok 32

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na tradičné pojmy tretích krajín

1.  Vymedzenie tradičných pojmov ustanovené v článku 118u ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa uplatňuje mutatis mutandis na pojmy tradične používané v tretích krajinách na označenie vinárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú zemepisné označenia alebo označenia pôvodu podľa právnych predpisov týchto tretích krajín.

2.  Na etiketách vín s pôvodom v tretích krajinách, na ktorých sa nachádzajú iné tradičné označenia ako tradičné pojmy uvedené v elektronickej databáze E-Bacchus, sa tieto tradičné označenia môžu používať v súlade s pravidlami uplatniteľnými v príslušných tretích krajinách vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií.

▼BODDIEL 2

Postup preskúmania

▼M3

Článok 33

Predloženie žiadosti

1.  Dátumom podania žiadosti Komisii je dátum, keď Komisia žiadosť prijala.

2.  Komisia potvrdí prijatie žiadosti orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine a žiadosti pridelí číslo spisu.

Potvrdenie o prijatí obsahuje prinajmenšom tieto údaje:

a) číslo spisu;

b) tradičný pojem;

c) dátum prijatia žiadosti.

Článok 34

Prípustnosť

1.  Žiadosť je prípustná, ak je formulár žiadosti riadne vyplnený a ak je k žiadosti pripojená požadovaná dokumentácia podľa ustanovení článku 30. Formulár žiadosti sa považuje za riadne vyplnený, ak sú vyplnené všetky povinné rubriky podľa informačných systémov uvedených v článku 70a.

V takom prípade sa žiadosť považuje za prípustnú k dátumu jej prijatia Komisiou. Oznámi sa to žiadateľovi.

Tento dátum sa uverejní.

2.  Ak formulár žiadosti nie je riadne vyplnený alebo je vyplnený iba čiastočne, alebo ak dokumenty uvedené v odseku 1 neboli odovzdané súčasne so žiadosťou, alebo ak niektoré dokumenty chýbajú, žiadosť je neprípustná.

3.  V prípade neprípustnosti sú o dôvodoch neprípustnosti informované príslušné orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine, pričom sa im oznámi, že musia predložiť novú, riadne vyplnenú žiadosť.

▼B

Článok 35

Podmienky platnosti

1.  Uznanie tradičného pojmu sa akceptuje, ak:

a) tento pojem spĺňa vymedzenie ustanovené v článku 54 ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia (ES) č. 479/2008 a podmienky ustanovené v článku 31 tohto nariadenia;

b) tento pojem pozostáva výlučne buď:

i) z názvu tradične používaného pri obchodovaní na veľkej časti územia Spoločenstva alebo príslušnej tretej krajiny s cieľom rozlíšiť osobitné kategórie vinárskych výrobkov uvedené v článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 alebo

ii) z všeobecne známeho názvu tradične používaného pri obchodovaní aspoň na území príslušného členského štátu alebo tretej krajiny s cieľom rozlíšiť osobitné kategórie vinárskych výrobkov uvedené v článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008;

c) tento pojem:

i) nie je druhový;

ii) je vymedzený a upravený v právnych predpisoch členského štátu alebo

iii) podlieha podmienkam používania ustanoveným v pravidlách uplatniteľných na výrobcov vína v príslušnej tretej krajine vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií.

2.  Na účely odseku 1 písm. b) sa pod tradičným používaním rozumie:

a) aspoň päť rokov v prípade pojmov zaregistrovaných v jazyku alebo jazykoch uvedených v článku 31 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia;

b) aspoň 15 rokov v prípade pojmov zaregistrovaných v jazyku uvedenom v článku 31 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

3.  Na účely odseku 1 písm. c) bodu i) sa pod „druhovým“ rozumie taký tradičný pojem, bez ohľadu na to, či sa vzťahuje na osobitný výrobný postup alebo spôsob dozrievania, alebo kvalitu, farbu, druh miesta, alebo konkrétnu udalosť súvisiacu s históriou vinárskeho výrobku, ktorý sa v Spoločenstve stal bežným názvom daného vinárskeho výrobku.

4.  Podmienka uvedená v odseku 1 písm. b) tohto článku sa neuplatňuje na tradičné pojmy uvedené v článku 54 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008.

Článok 36

Dôvody zamietnutia

1.  Ak žiadosť o tradičný pojem nespĺňa vymedzenie ustanovené v článku 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 a požiadavky ustanovené v článkoch 31 a 35, Komisia oznámi žiadateľovi dôvody zamietnutia a určí lehotu dvoch mesiacov od dátumu vydania tohto oznámenia na zrušenie alebo zmenu a doplnenie žiadosti alebo na predloženie pripomienok.

Komisia rozhodne o ochrane na základe informácií, ktoré má k dispozícii.

2.  Ak žiadateľ neodstráni prekážky v lehote uvedenej v odseku 1, Komisia žiadosť zamietne. Komisia prijíma každé rozhodnutie o zamietnutí príslušného tradičného pojmu na základe dokumentov a informácií, ktoré má k dispozícii. Takéto rozhodnutie o zamietnutí sa oznámi žiadateľovi.ODDIEL 3

Námietkové konania

Článok 37

Podávanie námietok

1.  Do dvoch mesiacov od dátumu uverejnenia ustanoveného v prvom pododseku článku 33 môže ktorýkoľvek členský štát alebo tretia krajina alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, vzniesť námietku proti navrhovanému uznaniu podaním námietky.

▼M3

2.  Námietka sa podáva podľa článku 70a ods. 1. Dátumom podania námietky Komisii je dátum, keď Komisia námietku prijala.

3.  Komisia potvrdí prijatie námietky a pridelí námietke číslo spisu.

Potvrdenie o prijatí obsahuje prinajmenšom tieto údaje:

a) číslo spisu;

b) dátum prijatia námietky.

▼B

Článok 38

Prípustnosť

1.  Na účely rozhodnutia o prípustnosti námietky Komisia overí, či sa v námietke uvádzajú nárokované skoršie práva a dôvody námietky a či Komisia túto námietku dostala v lehote ustanovenej v prvom odseku článku 37.

2.  Ak sa námietka zakladá na existencii dobrej povesti a všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky v súlade s článkom 41 ods. 2, k námietke sa pripojí dôkaz o prihlásení, registrácii alebo používaní tejto skoršej ochrannej známky, napríklad potvrdenie o jej registrácii alebo dôkaz o jej dobrej povesti a všeobecnej známosti.

3.  Každá náležite odôvodnená námietka obsahuje podrobné údaje o faktoch, dôkazoch a pripomienkach predložených na podporu námietky spolu s príslušnými podpornými dokumentmi.

Informácie a dôkazy, ktoré sa majú predložiť na potvrdenie používania skoršej ochrannej známky, obsahujú podrobné údaje o lokalite, trvaní, rozsahu a povahe používania skoršej ochrannej známky a o jej dobrej povesti a všeobecnej známosti.

4.  Ak sa podrobné údaje o nárokovaných skorších právach, dôvodoch, faktoch, dôkazoch alebo pripomienkach alebo podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 až 3 nepredložili súčasne s námietkou, alebo ak určité podporné dokumenty chýbajú, Komisia o tom informuje oponenta a požiada ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote dvoch mesiacov. Ak oponent nedostatky neodstráni do uplynutia lehoty, Komisia námietku zamietne ako neprípustnú. Rozhodnutie o neprípustnosti sa oznámi namietajúcej strane a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo zastupiteľskej profesijnej organizácii usadenej v príslušnej tretej krajine.

5.  Každá námietka, ktorá sa posúdi ako prípustná, sa oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo zastupiteľskej profesijnej organizácii v príslušnej tretej krajine.

Článok 39

Preskúmanie námietky

1.  Ak Komisia nezamietne námietku v súlade s článkom 38 ods. 4, oznámi túto námietku orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo zastupiteľskej profesijnej organizácii usadenej v príslušnej tretej krajine a vyzve ich, aby do dvoch mesiacov od dátumu vydania takéhoto oznámenia predložili pripomienky. Všetky pripomienky, ktoré Komisia dostane v rámci tohto dvojmesačného obdobia, sa oznámia namietajúcej strane.

V priebehu preskúmania námietky Komisia vyzve strany, aby, ak je to vhodné, v lehote dvoch mesiacov od dátumu vydania takejto výzvy predložili pripomienky k oznámeniam prijatým od ostatných strán.

2.  Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo zastupiteľská profesijná organizácia usadená v príslušnej tretej krajine alebo namietajúca strana nepredloží v rámci reakcie žiadne pripomienky, alebo nedodrží určené lehoty, Komisia vydá rozhodnutie o námietke.

3.  Komisia prijíma každé rozhodnutie o zamietnutí alebo uznaní príslušného tradičného pojmu na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii. Komisia posúdi, či nie sú splnené podmienky uvedené v článku 40 ods. 1 alebo v článku 41 ods. 3 alebo v článku 42. Toto rozhodnutie o zamietnutí sa oznámi namietajúcej strane a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo zastupiteľskej profesijnej organizácii usadenej v príslušnej tretej krajine.

4.  V prípade viacerých námietok nemusí byť po predbežnom preskúmaní jednej alebo viacerých takýchto námietok možné schváliť žiadosť o uznanie; v takýchto prípadoch Komisia môže zastaviť ostatné námietkové konania. Komisia informuje ostatné namietajúce strany o všetkých rozhodnutiach, ktoré sa prijali v priebehu konania a ktoré sa ich týkajú.

Ak sa žiadosť zamietne, námietkové konania, ktoré boli zastavené, sa považujú za uzavreté a príslušné namietajúce strany sa o tom náležite upovedomia.ODDIEL 4

Ochrana

▼M3

Článok 40

Všeobecná ochrana

1.  Ak tradičný pojem, pre ktorý sa žiada ochrana, spĺňa podmienky ustanovené v článku 118k ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a v článkoch 31 a 35 tohto nariadenia a nezamietne sa podľa článkov 36, 38 a 39 tohto nariadenia, tento tradičný pojem je uvedený a vymedzený v elektronickej databáze „E-Bacchus“ podľa článku 118k ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 na základe informácií poskytnutých Komisii v súlade s článkom 70a ods. 1 tohto nariadenia s uvedením týchto údajov:

a) jazyk uvedený v článku 31 ods. 1;

b) kategória alebo kategórie vinárskeho výrobku, na ktorý sa vzťahuje ochrana;

c) odkaz na vnútroštátne právne predpisy členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej je tradičný pojem vymedzený a právne upravený, alebo odkaz na pravidlá uplatniteľné na výrobcov vína v tretích krajinách vrátane tých, ktoré uplatňujú zastupiteľské profesijné organizácie v prípade chýbajúcich vnútroštátnych právnych predpisov v týchto tretích krajinách;

d) zhrnutie vymedzenia pojmu alebo podmienok používania;

e) názov krajiny alebo krajín pôvodu;

f) dátum zápisu do elektronickej databázy „E-Bacchus“.

2.  Tradičné pojmy uvedené v elektronickej databáze „E-Bacchus“ sú chránené iba v tom jazyku a pre tie kategórie vinárskych výrobkov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti, a to pred:

a) akýmkoľvek zneužitím, dokonca aj keď je k chránenému pojmu pripojený výraz ako „štýl“, „typ“, „metóda“, „ako sa vyrába v“, „imitácia“, „aróma“, „ako“ a podobne;

b) akýmkoľvek ďalším falošným alebo zavádzajúcim označením, pokiaľ ide o povahu, charakteristické alebo základné vlastnosti výrobku na vnútornom alebo vonkajšom obale, reklamnom materiáli alebo akomkoľvek inom dokumente, ktorý s ním súvisí;

c) akýmkoľvek ďalším postupom, pri ktorom hrozí zavádzanie spotrebiteľa, a najmä vytvorenie dojmu, že takéto víno spĺňa podmienky chráneného tradičného pojmu.

3.  Tradičné pojmy uvedené v elektronickej databáze „E-Bacchus“ sa uverejnia.

▼B

Článok 41

Vzťah k ochranným známkam

▼M2

1.  Ak je tradičný pojem chránený podľa tohto nariadenia, registrácia ochrannej známky, ktorej použitie by bolo v rozpore s článkom 40 ods. 2, sa posúdi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES ( 12 ) alebo s nariadením Rady (ES) č. 207/2009 ( 13 ).

Ochranné známky registrované v rozpore s prvým pododsekom sa vyhlásia za neplatné na základe žiadosti v súlade s uplatniteľnými postupmi ustanovenými v smernici 2008/95/ES alebo nariadení (ES) č. 207/2009.

▼B

2.  Ochranná známka, ktorej používanie zodpovedá jednej zo situácií uvedených v článku 40 tohto nariadenia a o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zaregistrovaná alebo zaužívaná, ak túto možnosť ustanovujú príslušné právne predpisy, na území Spoločenstva pred 4. májom 2002 lebo pred dňom predlženia žiadosti o ochranu tradičného pojmu Komisii, sa môže naďalej používať a obnovovať napriek ochrane tradičného pojmu.

V takýchto prípadoch sa povolí používanie tradičného pojmu popri príslušnej ochrannej známke.

3.  Názov nie je chránený ako tradičný pojem, ak vzhľadom na povesť a všeobecnú známosť ochrannej známky môže takáto ochrana spôsobiť zavádzanie spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočnú identitu, povahu, charakteristické vlastnosti alebo kvalitu vína.

Článok 42

Homonymá

▼M2

1.  Pojem, v súvislosti s ktorého ochranou bola podaná žiadosť a ktorý je úplne alebo čiastočne homonymný s iným tradičným pojmom, ktorý je už chránený podľa tejto kapitoly, je chránený s náležitým ohľadom na miestne a tradičné použitie a riziko zámeny.

Homonymný pojem, ktorý zavádza spotrebiteľov, pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo skutočný pôvod výrobkov, sa nezaregistruje, ani keď je tento pojem presný.

▼M3

Homonymný chránený pojem sa používa pod podmienkou, že v praxi možno dostatočne rozlíšiť homonymum, ktoré je chránené dodatočne, od tradičného pojmu, ktorý je už uvedený v elektronickej databáze „E-Bacchus“, so zreteľom na potrebu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s dotknutými výrobcami a nezavádzať spotrebiteľa.

▼B

2.  Odsek 1 sa uplatňuje mutatis mutandis, pokiaľ ide o tradičné pojmy chránené pred 1. augustom 2009, ktoré sú čiastočne homonymné s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo názvom odrody viniča alebo jeho synonymom uvedeným v prílohe XV.

▼M2

Článok 42a

Úprava

Žiadateľ, ako sa uvádza v článku 29, môže požiadať o schválenie úpravy tradičného pojmu, uvedeného jazyka, dotknutého vína alebo dotknutých vín alebo zhrnutia vymedzenia pojmu alebo podmienok používania dotknutého tradičného pojmu.

Na žiadosti o úpravu sa články 33 až 39 uplatňujú mutatis mutandis.

▼B

Článok 43

Presadzovanie ochrany

Na účely uplatňovania článku 55 nariadenia (ES) č. 479/2008 v prípade nezákonného používania chránených tradičných pojmov prijmú príslušné vnútroštátne orgány z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jednej zo strán všetky potrebné opatrenia, aby zastavili uvádzanie príslušných výrobkov na trh vrátane ich vývozu.ODDIEL 5

Postup zrušenia

Článok 44

Dôvody zrušenia

Dôvodom zrušenia tradičného pojmu je fakt, že príslušný pojem už nespĺňa vymedzenie ustanovené v článku 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 alebo požiadavky ustanovené v článkoch 31, 35, článku 40 ods. 2, článku 41 ods. 3 alebo článku 42.

▼M3

Článok 45

Podanie žiadosti o zrušenie

1.  Náležite odôvodnenú žiadosť o zrušenie môže Komisii podať členský štát, tretia krajina alebo fyzická alebo právnická osoba s oprávneným záujmom v súlade s článkom 70a ods. 1. Dátumom podania žiadosti Komisii je dátum, keď Komisia žiadosť prijala. Tento dátum sa uverejní.

2.  Komisia potvrdí prijatie žiadosti a žiadosti pridelí číslo spisu.

Potvrdenie o prijatí obsahuje prinajmenšom tieto údaje:

a) číslo spisu;

b) dátum prijatia žiadosti.

3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak žiadosť iniciuje Komisia.

▼B

Článok 46

Prípustnosť

1.  Na účely rozhodnutia o prípustnosti žiadosti o zrušenie Komisia overí, či sa v žiadosti:

a) uvádza oprávnený záujem autora žiadosti o zrušenie;

b) uvádzajú dôvody zrušenia a

c) odkazuje na vyjadrenie členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej má autor žiadosti pobyt alebo sídlo, a či sa v tomto vyjadrení vysvetľuje oprávnený záujem, dôvody a odôvodnenie autora žiadosti o zrušenie.

2.  Každá žiadosť o zrušenie obsahuje podrobné údaje o faktoch, dôkazoch a pripomienkach predložených na podporu zrušenia spolu s rozhodujúcimi podpornými dokumentmi.

3.  Ak podrobné informácie o dôvodoch, faktoch, dôkazoch a pripomienkach alebo podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 neboli predložené súčasne so žiadosťou o zrušenie, Komisia o tom informuje autora žiadosti o zrušenie a požiada ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote dvoch mesiacov. Ak oponent nedostatky neodstráni do uplynutia lehoty, Komisia námietku zamietne ako neprípustnú. Rozhodnutie o neprípustnosti sa oznámi autorovi žiadosti o zrušenie a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo autorovi žiadosti o zrušenie usadenému v príslušnej tretej krajine.

4.  Každá žiadosť o zrušenie, ktorá sa posúdi ako prípustná, vrátane postupu Komisie vo veci zrušenia z vlastnej iniciatívy sa oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo autorovi žiadosti o zrušenie usadenému v tretej krajine, ktorých tradičného pojmu sa toto zrušenie týka.

Článok 47

Preskúmanie zrušenia

1.  Ak Komisia nezamietne žiadosť o zrušenie v súlade s článkom 46 ods. 3, oznámi túto žiadosť o zrušenie orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine a vyzve ich, aby k spisu predložili pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu vydania takéhoto oznámenia. Všetky pripomienky, ktoré Komisia dostane v rámci tohto dvojmesačného obdobia, sa oznámia autorovi žiadosti o zrušenie.

V priebehu preskúmania zrušenia vyzve Komisia strany, aby, ak je to vhodné, v lehote dvoch mesiacov od dátumu vydania takejto výzvy predložili pripomienky k oznámeniam prijatým od ostatných strán.

2.  Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine alebo autor žiadosti o zrušenie nepredloží v rámci reakcie žiadne pripomienky, alebo nedodrží určené lehoty, Komisia vydá rozhodnutie o zrušení.

3.  Komisia prijíma každé rozhodnutie o zrušení príslušného tradičného pojmu na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii. Komisia posúdi, či už nie sú splnené podmienky uvedené v článku 44.

Toto rozhodnutie o zrušení sa oznámi autorovi žiadosti o zrušenie a príslušným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny.

4.  V prípade viacerých žiadostí o zrušenie nemusí byť po predbežnom preskúmaní jednej alebo viacerých takýchto žiadostí o zrušenie možné schváliť pokračovanie ochrany tradičného pojmu; v takýchto prípadoch môže Komisia zastaviť ostatné postupy zrušenia. V takom prípade Komisia informuje ostatných autorov žiadostí o zrušenie o všetkých rozhodnutiach, ktoré sa prijali v priebehu postupu a ktoré sa ich týkajú.

Ak sa tradičný pojem zruší, postupy zrušenia, ktoré boli zastavené, sa považujú za uzavreté a príslušní autori žiadosti o zrušenie sa o tom náležite upovedomia.

▼M3

5.  Ak zrušenie nadobudne účinnosť, Komisia odstráni príslušný názov zo zoznamu uvedeného v elektronickej databáze „E-Bacchus“.

▼BODDIEL 6

Existujúce chránené tradičné pojmy

Článok 48

Existujúce chránené tradičné pojmy

Tradičné pojmy, ktoré sú chránené v súlade s článkami 24, 28 a 29 nariadenia (ES) č. 753/2002, sú automaticky chránené podľa tohto nariadenia pod podmienkou, že:

a) Komisii bolo do 1. mája 2009 predložené zhrnutie vymedzenia pojmu alebo podmienok používania;

b) členské štáty alebo tretie krajiny neprestali ochraňovať určité tradičné pojmy.KAPITOLA IV

OZNAČOVANIE ETIKETOU A OBCHODNÁ ÚPRAVA

Článok 49

Spoločné pravidlo pre všetky údaje etikety

Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, etikety výrobkov uvedených v odsekoch 1 až 11, 13, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 (ďalej len „výrobkov“) nie je možné doplniť o žiadne údaje, okrem údajov ustanovených v článku 58 a upravených v článku 59 ods. 1 a článku 60 ods. 1 uvedeného nariadenia, pokiaľ nespĺňajú požiadavky článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 2000/13/ES.ODDIEL 1

Povinné údaje

Článok 50

Zobrazenie povinných údajov

1.  Povinné údaje uvedené v článku 58 nariadenia (ES) č. 479/2008 a povinné údaje uvedené v jeho článku 59 sa na nádobe zobrazujú v rovnakom zornom poli takým spôsobom, aby boli súčasne čitateľné bez potreby otáčať príslušnou nádobou.

Povinné údaje o čísle dávky a povinné údaje uvedené v článku 51 a článku 56 ods. 4 tohto nariadenia sa však môžu zobrazovať mimo zorného poľa, v ktorom sú zobrazené ostatné povinné údaje.

2.  Povinné údaje uvedené v odseku 1 a povinné údaje uplatniteľné na základe právnych nástrojov uvedených v článku 58 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa zobrazujú nezmazateľnými písmenami a sú odlíšiteľné od okolitého textu alebo grafickej úpravy.

▼M5

Článok 51

Uplatňovanie niektorých horizontálnych pravidiel

1.  Výrazy týkajúce sa siričitanov, mlieka a mliečnych výrobkov a vajec a výrobkov z vajec, ktoré sa musia používať na účely uvádzania zložiek podľa článku 6 ods. 3a smernice 2000/13/ES, sú uvedené v prílohe X časti A.

2.  Výrazy uvedené v odseku 1 môže dopĺňať v závislosti od daného prípadu jeden z piktogramov uvedených v prílohe X časti B.

▼B

Článok 52

Uvádzanie na trh a vývoz

1.  Výrobky, ktorých etiketa alebo obchodná úprava nezodpovedajú príslušným podmienkam ustanoveným v tomto nariadení, sa nemôžu uvádzať na trh v Spoločenstve, ani vyvážať.

2.  Odchylne od kapitol V a VI nariadenia (ES) č. 479/2008, ak sú príslušné výrobky určené na vývoz, môžu členské štáty povoliť, aby sa údaje v rozpore s pravidlami označovania etiketami ustanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva mohli uvádzať na etiketách vín určených na vývoz, ak sa vyžadujú podľa právnych predpisov príslušnej tretej krajiny. Tieto údaje sa môžu uvádzať v iných ako úradných jazykoch Spoločenstva.

Článok 53

Zákaz záklopiek alebo fólií obsahujúcich olovo

Na uzávery výrobkov uvedených v článku 49 sa neumiestňujú záklopky ani fólie, ktoré obsahujú olovo.

Článok 54

Skutočný obsah alkoholu

1.  Skutočný obsah alkoholu v objemových percentách, ako sa uvádza v článku 59 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 479/2008, sa vyjadruje v celých percentách alebo zaokrúhlený na päť desatín percenta.

Za číslom nasleduje „obj. %“ a pred ním sa môže uvádzať „skutočný obsah alkoholu“, „skutočný alkohol“ alebo skratka „alk.“.

Bez toho, aby boli dotknuté tolerancie stanovené pre použité referenčné analytické metódy, sa uvedený obsah alkoholu nemôže líšiť od obsahu alkoholu zisteného na základe analýzy o viac ako 0,5 obj. %. Bez toho, aby boli dotknuté tolerancie stanovené pre použité referenčné analytické metódy, sa však obsah alkoholu výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením, ktoré boli skladované vo fľašiach viac ako tri roky, šumivých vín, akostných šumivých vín, sýtených šumivých vín, perlivých vín, sýtených perlivých vín, likérových vín a vín z prezretého hrozna nemôže líšiť od obsahu alkoholu zisteného na základe analýzy o viac ako 0,8 obj. %.

2.  Skutočný obsah alkoholu sa na etikete uvádza pomocou znakov, ktoré sú aspoň 5 mm vysoké, ak je menovitý objem väčší ako 100 cl, aspoň 3 mm vysoké, ak sa rovná alebo je menší ako 100 cl, ale väčší ako 20 cl, a 2 mm vysoké, ak je to 20 cl alebo menej.

▼M2

3.  V prípade čiastočne prekvaseného hroznového muštu alebo ešte kvasiaceho mladého vína sa na etikete uvádza skutočný a/alebo celkový obsah alkoholu v objemových percentách. Pri uvádzaní celkového obsahu alkoholu v objemových percentách sa na etikete za číslom uvádza „obj. %“ (% vol) a pred ním sa môžu uvádzať slová „celkový obsah alkoholu“ alebo „celkový alkohol“.

▼B

Článok 55

Označenie proveniencie

1.  Označenie proveniencie podľa článku 59 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa uvádza takto:

a) v prípade vín uvedených v odsekoch 1, 2, 3, 7 až 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 bez chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia jednou z týchto možností:

i) slovami „víno z (…)“, „vyrobené v (…)“, alebo „výrobok z (…)“, alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi a dopĺňa sa názvom členského štátu alebo tretej krajiny, na území ktorých sa uskutočnil zber hrozna a vyrobilo víno z tohto hrozna;

V prípade cezhraničného vína vyrobeného z určitých odrôd viniča, ako sa uvádza v článku 60 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 479/2008, sa môže uviesť iba názov jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín.

ii) buď slovami „víno z Európskeho spoločenstva“, alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi, alebo výrazom „zmes vín z rôznych krajín Európskeho spoločenstva“ v prípade vína, ktoré vzniklo sceľovaním vín s pôvodom vo viacerých členských štátoch, alebo

slovami „zmes vín z rôznych krajín mimo Európskeho spoločenstva“ alebo „zmes vín z (…)“, kde sa uvádzajú názvy príslušných tretích krajín v prípade, že víno vzniklo sceľovaním vín s pôvodom vo viacerých tretích krajinách;

iii) buď slovami „víno z Európskeho spoločenstva“, alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi, alebo „víno vyrobené v (…) z hrozna zo zberu v (…)“, dopĺňa sa názvami príslušných členských štátov v prípade vín vyrobených v jednom členskom štáte z hrozna zo zberu v inom členskom štáte, alebo

slovami „víno vyrobené v (…) z hrozna zo zberu v (…)“, kde sa uvádzajú názvy príslušných tretích krajín, v prípade, že príslušné vína sú vyrobené v jednej tretej krajine z hrozna zo zberu v inej tretej krajine.

b) v prípade vín uvedených v odsekoch 4, 5 a 6 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 bez chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia jednou z týchto možností:

i) slovami „víno z (…)“, „vyrobené v (…)“, „výrobok z (…)“, alebo „sekt z (…)“, alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi a dopĺňa sa názvom členského štátu alebo tretej krajiny, na ktorých území sa uskutočnil zber hrozna a vyrobilo víno z tohto hrozna;

ii) slovami „vyrobené v (…)“, alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi a dopĺňa sa názvom členského štátu, v ktorom sa uskutočnilo druhotné kvasenie.

c) v prípade vín s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením slovami „víno z (…)“, „vyrobené v (…)“ alebo „výrobok z (…)“, alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi a dopĺňa sa názvom členského štátu alebo tretej krajiny, na ktorých území sa uskutočnil zber hrozna a vyrobilo víno z tohto hrozna.

V prípade cezhraničného chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa uvádza názov iba jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín.

Týmto odsekom nie sú dotknuté články 56 a 67.

2.  Označenie proveniencie uvedené v článku 59 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa na etiketách hroznového muštu, kvasiaceho hroznového muštu, zahusteného hroznového muštu alebo ešte kvasiaceho mladého vína uvádza takto:

a) mušt z (…)“ alebo „mušt vyrobený v (…)“ alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi a dopĺňa sa názvom členského štátu, samostatnej krajiny, ktorá tvorí súčasť členského štátu, v ktorých sa výrobok vyrába;

b) zmes vyrobená z produktu dvoch alebo viacerých krajín Európskeho spoločenstva“ v prípade rezania výrobkov vyrobených v dvoch alebo viacerých členských štátoch;

c) mušt vyrobený v (…) z hrozna zo zberu v (…)“ v prípade hroznového muštu, ktorý nebol vyrobený v tom istom členskom štáte, v ktorom sa uskutočnil zber použitého hrozna.

3.  V prípade Spojeného kráľovstva sa môže názov členského štátu nahradiť názvom samostatnej krajiny, ktorá tvorí súčasť Spojeného kráľovstva.

Článok 56

Označenie fľašovateľa, výrobcu, dovozcu a predajcu

1.  Na účely uplatňovania článku 59 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (ES) č. 479/2008 a tohto článku:

▼M1

a) fľašovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, so sídlom v Európskej únii a ktoré plnia do fliaš alebo si dávajú plniť do fliaš vo vlastnom mene;

▼B

b) plnenie do fliaš“ je umiestňovanie príslušného výrobku do nádob s kapacitou najviac 60 litrov s cieľom následného predaja;

c) výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktoré samy alebo v mene ktorých sa vykonáva spracovanie hrozna, hroznových muštov a vína na šumivé vína, sýtené šumivé vína, akostné šumivé vína alebo akostné aromatické šumivé vína;

d) dovozca“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb usadených v Spoločenstve, ktoré preberajú zodpovednosť za uvádzanie tovaru, ktorý v zmysle článku 4 ods. 8 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ( 14 ) nie je tovarom Spoločenstva, do obehu;

e) predajca“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, na ktoré sa nevzťahuje vymedzenie pojmu výrobca a ktoré nakupujú a následne uvádzajú šumivé vína, sýtené šumivé víno, akostné šumivé víno alebo akostné aromatické šumivé vína do obehu;

▼M1

f) adresa“ je označenie miesta v správnej oblasti a členskom štáte alebo tretej krajine, kde sa nachádza sídlo fľašovateľa, výrobcu, predajcu alebo dovozcu.

▼B

2.  Názov a adresa fľašovateľa sa dopĺňa buď:

a) slovami „fľašovateľ“ alebo „do fliaš plní (…)“, alebo

b) pojmami, ktorých podmienky použitia vymedzujú členské štáty, v ktorých sa uskutočňuje plnenie vín s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením do fliaš:

i) vo vinárskom podniku výrobcu alebo

ii) v priestoroch skupiny výrobcov alebo

iii) v podniku, ktorý sa nachádza vo vymedzenej zemepisnej oblasti alebo v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej zemepisnej oblasti.

V prípade zmluvného plnenia do fliaš sa označenie fľašovateľa dopĺňa slovami „plnené do fliaš pre (…)“ alebo, ak sa uvádza meno a adresa osoby, ktorá vykonala plnenie do fliaš v mene tretej strany, slovami „do fliaš plní (…) pre (…)“.

Ak sa plnenie do fliaš vykonáva na inom mieste ako v podniku fľašovateľa, k údajom uvedeným v tomto odseku sa pripojí odkaz na presne vymedzené miesto, na ktorom sa táto operácia vykonala, a ak sa vykonala v inom členskom štáte, názov toho štátu. ►M2   Tieto požiadavky sa neuplatňujú, ak sa plnenie do fliaš vykonáva na mieste v bezprostrednej blízkosti fľašovateľa. ◄

V prípade nádob iných ako fliaš sa uvádzajú slová „baliareň“ a „balí (…)“ namiesto slov „fľašovateľ“ a „do fliaš plní (…)“ v uvedenom poradí s výnimkou prípadov, keď samotný použitý jazyk nevyjadruje takýto rozdiel.

▼M2

3.  Názov a adresa výrobcu alebo predajcu sa dopĺňa slovami „výrobca“ alebo „vyrába“ a „predajca“ alebo „predáva“ alebo ekvivalentnými výrazmi.

Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že:

a) uvádzanie výrobcu je povinné;

b) umožnia nahradiť slová „výrobca“ alebo „vyrába“ slovami „spracovateľ“ resp. „spracúva“.

▼B

4.  Pred názvom a adresou dovozcu sa uvádzajú slová „dovozca“ alebo „dováža (…)“.

5.  Označenia uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 je možné zoskupiť, ak sa týkajú jednej fyzickej alebo právnickej osoby.

Jedno z týchto označení je možné nahradiť kódom, ktorý určí členský štát, v ktorom má fľašovateľ, výrobca, dovozca alebo predajca sídlo. Tento kód sa dopĺňa odkazom na príslušný členský štát. Na etikete príslušného výrobku sa takisto uvádza názov a adresa ďalšej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je zapojená do komerčnej distribúcie a ktorá je iná ako fľašovateľ, výrobca, dovozca alebo predajca označený kódom.

6.  Ak meno alebo adresa fľašovateľa, výrobcu, dovozcu alebo predajcu pozostáva z chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia alebo takéto označenie obsahuje, táto skutočnosť sa uvádza na etikete:

a) písmom, ktoré môže mať najviac polovičnú veľkosť písma použitého buď na chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie alebo na označenie kategórie príslušného vinárskeho výrobku, alebo

b) použitím kódu, ako sa ustanovuje v druhom pododseku odseku 5.

Členské štáty môžu rozhodnúť, ktorá možnosť sa vzťahuje na výrobky vyrobené na ich území.

Článok 57

Označenie vinárskeho podniku

1.  Pojmy označujúce vinársky podnik uvedené v prílohe XIII iné ako označenie názvu fľašovateľa, výrobcu alebo predajcu sú vyhradené pre vína s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením pod podmienkou, že:

a) víno sa vyrába výlučne z hrozna zo zberu vo vinohradoch, ktoré využíva tento vinársky podnik;

b) výroba vína sa vykonáva výlučne v tomto vinárskom podniku;

c) členské štáty upravujú používanie svojich príslušných pojmov uvedených v prílohe XIII. Tretie krajiny ustanovujú pravidlá používania uplatniteľné na ich príslušné pojmy uvedené v prílohe XIII vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií.

2.  Názov vinárskeho podniku môžu používať iné hospodárske subjekty zapojené do uvádzania výrobku na trh iba vtedy, ak s takýmto používaním súhlasí príslušný vinársky podnik.

Článok 58

Označenie obsahu cukru

1.  Pojmy uvedené v časti A prílohy XIV k tomuto nariadeniu, ktoré označujú obsah cukru sa uvádzajú na etikete výrobkov ustanovených v článku 59 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 479/2008.

2.  Ak je na základe obsahu cukru výrobkov vyjadreného ako fruktóza a glukóza (vrátane sacharózy) opodstatnené použitie dvoch pojmov uvedených v časti A prílohy XIV, vyberie sa iba jeden z týchto pojmov.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté podmienky používania opísané v časti A prílohy XIV, obsah cukru sa nesmie líšiť o viac ako 3 gramy na liter od údaja uvedeného na etikete výrobku.

Článok 59

Odchýlky

V súlade s článkom 59 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa pod podmienkou, že táto možnosť sa upravuje v právnych predpisoch členského štátu alebo v pravidlách uplatniteľných v dotknutej tretej krajine vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií, môžu pojmy „chránené označenie pôvodu“ vynechať v prípade vín, ktoré majú tieto chránené označenia pôvodu:a)  Cyprus:

Κουμανδαρία (Commandaria);

b)  Grécko:

Σάμος (Samos);

c)  Španielsko:

Cava,

Jerez, Xérès alebo Sherry,

Manzanilla;

d)  Francúzsko:

Champagne;

e)  Taliansko:

Asti,

Marsala,

Franciacorta;

f)  Portugalsko:

Madeira alebo Madère,

Port alebo Porto.

Článok 60

Osobitné pravidlá pre sýtené šumivé víno, sýtené perlivé víno a akostné šumivé víno

1.  Pojmy „sýtené šumivé víno“ a „sýtené perlivé víno“ uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 sa dopĺňajú slovami „vyrobené pridaním oxidu uhličitého“ alebo „vyrobené pridaním anhydridu kyseliny uhličitej“ uvedenými písmom rovnakého typu a veľkosti s výnimkou prípadov, keď samotný použitý jazyk naznačuje pridanie oxidu uhličitého.

Slová „vyrobené pridaním oxidu uhličitého“ alebo „vyrobené pridaním anhydridu kyseliny uhličitej“ sa uvádzajú aj v prípade, že sa uplatňuje článok 59 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008.

2.  V prípade akostných šumivých vín sa môže vynechať odkaz na kategóriu vinárskeho výrobku, ak etikety týchto vín obsahujú pojem „sekt“.ODDIEL 2

Nepovinné údaje

Článok 61

Ročník

1.  Ročník uvedený v článku 60 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa môže uvádzať na etiketách výrobkov, ako sa uvádza v článku 49, za predpokladu, že najmenej 85 % hrozna, ktoré sa použilo na výrobu príslušných výrobkov, pochádza zo zberu uskutočneného v príslušnom roku. Toto pravidlo sa nevzťahuje na:

a) akékoľvek množstvo výrobkov použitých na úpravu obsahu zvyškového cukru ako „expedičný likér“ alebo „tirážny likér“, alebo

b) akékoľvek množstvo výrobku, ako sa uvádza v písmenách e) a f) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008;

2.  V prípade výrobkov tradične vyrábaných z hrozna z januárového alebo februárového zberu sa ako ročník na etikete vín uvádza predchádzajúci kalendárny rok.

3.  Výrobky bez chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia takisto spĺňajú požiadavky ustanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku a v článku 63.

Článok 62

Názov odrody viniča

1.  Názvy odrôd viniča alebo ich synonymá uvedené v článku 60 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008 použitých na výrobu výrobkov, ako sa uvádza v článku 49 tohto nariadenia, sa môžu uvádzať na etiketách príslušných výrobkov, ak sú splnené podmienky ustanovené v písmenách a) a b) tohto článku.

a) V prípade vín vyrobených v Európskom spoločenstve sú názvy odrôd viniča alebo ich synonymá tie, ktoré sa uvádzajú v klasifikácii odrôd viniča uvedenej v článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008.

V prípade členských štátov, ktoré sú oslobodené od povinnosti klasifikácie, ako sa ustanovuje v článku 24 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008, sú názvy odrôd viniča alebo ich synonymá uvedené v Medzinárodnom zozname odrôd viniča a ich synoným, ktorý vedie Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV).

b) V prípade vín s pôvodom v tretích krajinách sú podmienky používania názvov odrôd viniča alebo ich synoným v súlade s pravidlami uplatniteľnými na výrobcov vína v príslušnej tretej krajine vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií a tieto názvy odrôd viniča alebo ich synonymá sa uvádzajú najmenej v jednom z týchto zoznamov:

i) v zozname Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV);

ii) v zozname Únie na ochranu odrôd rastlín (UPOV);

iii) v zozname Medzinárodnej rady pre genetické zdroje rastlín (IBPGR).

c) V prípade výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo so zemepisným označením tretej krajiny sa môžu uvádzať názvy odrôd viniča alebo ich synonymá:

i) ak sa uvádza iba jedna odroda viniča alebo jej synonymum, najmenej 85 % výrobkov sa vyrobilo z uvedenej odrody, pričom sa toto pravidlo nevzťahuje na:

 akékoľvek množstvo výrobkov použitých na úpravu obsahu zvyškového cukru ako „expedičný likér“ alebo „tirážny likér“ alebo

 akékoľvek množstvo výrobku, ako sa uvádza v písmenách e) a f) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008;

ii) ak sa uvádzajú dve alebo viac odrôd viniča alebo ich synonymá, 100 % príslušných výrobkov sa vyrobilo z uvedených odrôd, pričom sa toto pravidlo nevzťahuje na:

 akékoľvek množstvo výrobkov použitých na úpravu obsahu zvyškového cukru ako „expedičný likér“ alebo „tirážny likér“ alebo

 akékoľvek množstvo výrobku, ako sa uvádza v písmenách e) a f) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

V prípade uvedenom v bode ii) sa odrody viniča musia uvádzať písmom rovnakej veľkosti v zostupnom poradí podľa použitého množstva.

d) V prípade výrobkov bez chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa názvy odrôd viniča alebo ich synonymá môžu uvádzať, ak sú splnené požiadavky ustanovené v písmenách a) alebo b) a v písmene c) odseku 1 a v článku 63.

2.  V prípade šumivých vín a akostných šumivých vín sa môžu názvy odrôd viniča používané na doplnenie opisu výrobku, konkrétne „pinot blanc“, „pinot noir“, „pinot meunier“ alebo „pinot gris“ a ekvivalentné názvy v ostatných jazykoch Spoločenstva nahradiť synonymom „pinot“.

3.  Odchylne od článku 42 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa názvy odrôd viniča a ich synonymá uvedené v časti A prílohy XV k tomuto nariadeniu, ktoré pozostávajú z chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, alebo takéto označenie obsahujú, môžu uvádzať na etikete výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo zemepisným označením tretej krajiny iba vtedy, ak boli schválené podľa pravidiel Spoločenstva, ktoré boli v platnosti 11. mája 2002 alebo v deň pristúpenia členských štátov, podľa toho, ktorý dátum je neskorší.

4.  Názvy odrôd viniča a ich synonymá uvedené v časti B prílohy XV k tomuto nariadeniu, ktoré čiastočne obsahujú chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie a priamo odkazujú na zemepisný prvok príslušného chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, sa môžu uvádzať na etikete výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo zemepisným označením tretej krajiny.

Článok 63

Osobitné pravidlá pre odrody viniča a ročníky v prípade vín bez chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

▼M3

1.  Členské štáty určia príslušný orgán alebo orgány zodpovedné za zabezpečovanie certifikácie, ako sa ustanovuje v článku 118z ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 v súlade s kritériami ustanovenými v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ( 15 ).

Každý členský štát poskytne Komisii do 1. októbra 2011 v súlade s článkom 70a ods. 1 tohto nariadenia tieto informácie, ako aj ich prípadné zmeny a doplnenia:

a) názov, adresu a kontaktné miesta vrátane elektronických adries príslušného orgánu alebo orgánov zodpovedných za uplatňovania tohto článku;

b) prípadne názov, adresu a kontaktné miesta vrátane elektronických adries všetkých organizácií, ktoré príslušný orgán poveril zodpovednosťou za uplatňovanie tohto článku;

c) opatrenia, ktoré prijal na vykonávanie tohto článku, ak tieto ustanovenia predstavujú osobitný záujem pre spoluprácu medzi členskými štátmi uvedenú v nariadení (ES) č. 555/2008;

d) odrody viniča, na ktoré sa uplatňuje článok 118z ods. 2 a článok 120a nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Komisia zostaví a bude aktualizovať zoznam názvov a adries príslušných orgánov a poverených organizácií, ako aj schválených odrôd viniča na základe informácií oznámených členskými štátmi. Komisia tento zoznam uverejní.

▼B

2.  Certifikáciu vína v ktorejkoľvek fáze výroby aj počas adjustáže vína zabezpečuje buď:

a) príslušný orgán alebo orgány uvedené v odseku 1, alebo

b) jeden kontrolný orgán alebo viaceré kontrolné orgány v zmysle bodu 5 druhého pododseku článku 2 nariadenia (ES) č. 882/2004, ktoré pôsobia ako certifikačný orgán pre produkty v súlade s kritériami ustanovenými v článku 5 uvedeného nariadenia.

Orgán alebo orgány uvedené v odseku 1 poskytujú primerané záruky objektivity a nestrannosti a majú k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich úloh.

Certifikačné orgány uvedené v písmene b) prvého pododseku spĺňajú európsku normu EN 45011 alebo ISO/IEC pokyn 65 (Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy výrobkov) a od 1. mája 2010 sú v súlade s nimi akreditované.

▼M1

Náklady na certifikáciu znášajú hospodárske subjekty, ktoré sa jej podrobujú, okrem prípadov, v ktorých členské štáty rozhodnú inak.

▼B

3.  Postupom certifikácie ustanovený v článku 60 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa zabezpečujú správne dôkazy na potvrdenie pravosti odrôd viniča alebo ročníka uvedeného na etikete príslušného vína.

Členské štáty výroby okrem toho môžu rozhodnúť o vykonaní:

a) organoleptickej skúšky vína v súvislosti s vôňou a chuťou s cieľom overiť na anonymných vzorkách, či základné charakteristické vlastnosti vína zodpovedajú použitej(-ým) odrode(-ám) viniča;

b) analytickej skúšky v prípade vína vyrobeného z jednej odrody viniča.

Postup certifikácie vykonávajú príslušné orgány alebo kontrolné orgány, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 2, v členskom štáte, v ktorom sa uskutočnila výroba.

Certifikácia sa uskutočňuje buď:

a) náhodnými kontrolami na základe analýzy rizika;

b) odoberaním vzoriek, alebo

c) systematicky.

Ak sa vykonávajú náhodné kontroly, zakladajú sa na pláne kontrol, ktorý vopred vypracujú príslušné orgány a ktorý zahŕňa rôzne fázy výroby výrobku. Hospodárske subjekty sú s týmto plánom kontrol oboznámené. Členské štáty náhodne vyberú minimálny počet hospodárskych subjektov, ktorí sa tejto kontrole podrobia.

V prípade odberania vzoriek členské štáty zabezpečia, aby kontroly svojím počtom, povahou a frekvenciou boli reprezentatívne pre celé ich územie a zodpovedali objemu vinárskych výrobkov uvedených na trh alebo uskladnených so zámerom ich neskoršieho uvedenia na trh.

Náhodné kontroly sa môžu kombinovať s odoberaním vzoriek.

4.  Pokiaľ ide o článok 60 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008, členské štáty výroby zabezpečia, aby výrobcovia príslušných vín boli schválení členským štátom, v ktorom sa uskutočňuje výroba.

5.  Pokiaľ ide o kontrolu vrátane vysledovateľnosti, členské štáty výroby zabezpečia, aby sa hlava V nariadenia (ES) č. 555/2008 a nariadenie (ES) č. 606/2009 uplatňovali.

6.  V prípade cezhraničného vína uvedeného v článku 60 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 479/2008 môže certifikáciu vykonať jeden z ktorýchkoľvek orgánov príslušných členských štátov.

7.  V prípade vín vyrobených v súlade s článkom 60 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 môžu členské štáty rozhodnúť o používaní pojmu „odrodové víno“ doplneného názvom(-ami):

a) príslušných členských štátov;

b) odrody alebo odrôd viniča.

V prípade vín bez chráneného označenia pôvodu, chráneného zemepisného označenia alebo zemepisného označenia vyrobených v tretích krajinách, na etiketách ktorých sa uvádza názov jedného alebo viacerých odrôd viniča alebo ročník, sa tretie krajiny môžu rozhodnúť použiť pojem „odrodové víno“ doplnený názvom príslušnej tretej krajiny/názvami príslušných tretích krajín.

V prípade uvedenia názvu členských štátov alebo tretích krajín sa článok 55 tohto nariadenia neuplatňuje.

▼M1

V prípade Spojeného kráľovstva sa môže názov členského štátu nahradiť názvom samostatnej krajiny, ktorá tvorí súčasť Spojeného kráľovstva.

▼B

8.  Odseky 1 až 6 sa uplatňujú v prípade výrobkov vyrobených z hrozna zo zberu od roku 2009 vrátane.

Článok 64

Označenie obsahu cukru

1.  Pokiaľ sa v článku 58 tohto nariadenia neustanovuje inak, obsah cukru vyjadrený ako obsah fruktózy a glukózy, ako sa ustanovuje v časti B prílohy XIV k tomuto nariadeniu, sa môže uvádzať na etikete výrobkov v súlade s článkom 60 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 479/2008.

2.  Ak je na základe obsahu cukru výrobkov opodstatnené použitie dvoch pojmov uvedených v časti B prílohy XIV k tomuto nariadeniu, vyberie sa iba jeden z týchto pojmov.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté podmienky používania opísané v časti B prílohy XIV k tomuto nariadeniu, sa obsah cukru nemôže líšiť od údaja uvedeného na etikete výrobku o viac ako 1 gram na liter.

▼M1

4.  Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade výrobkov uvedených v odsekoch 3, 8 a 9 prílohy XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 za predpokladu, že podmienky používania označenia obsahu cukru upravujú členské štáty alebo sa upravujú v pravidlách uplatniteľných v príslušnej tretej krajine vrátane, v prípade tretích krajín, pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií.

▼B

Článok 65

Označenie symbolov Spoločenstva

1.  Symboly Spoločenstva uvedené v článku 60 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa môžu uvádzať na etiketách vín tak, ako sa ustanovuje v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1898/2006 ( 16 ). Napriek článku 59 sa v rámci symbolov môžu označenia „CHRÁNENÉ OZNAČENIE PÔVODU“ a „CHRÁNENÉ ZEMEPISNÉ OZNAČENIE“ nahradiť ekvivalentnými výrazmi v inom úradnom jazyku Spoločenstva, ako sa ustanovuje v uvedenej prílohe.

2.  Ak sa symboly Spoločenstva alebo označenia uvedené v článku 60 ods. 1) písm. e) nariadenia (ES) č. 479/2008 uvádzajú na etikete výrobku, je k nim pripojené príslušné chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie.

Článok 66

Pojmy označujúce určité výrobné metódy

1.  V súlade s článkom 60 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 479/2008 vína uvádzané na trh v Spoločenstve môžu mať označenia odkazujúce na určité výrobné metódy, okrem iného na tie, ktoré sa ustanovujú v odsekoch 2, 3, 4, 5 a 6 tohto článku.

2.  Označenia uvedené v prílohe XVI sú jediné pojmy, ktoré sa môžu použiť na opis vína s chránenými označeniami pôvodu alebo zemepisnými označeniami alebo so zemepisným označením tretej krajiny a ktorého kvasenie, školenie alebo dozrievanie prebiehalo v drevenej nádobe. Členské štáty a tretie krajiny však v prípade takýchto vín môžu zaviesť iné označenia ekvivalentné s označeniami ustanovenými v prílohe XVI.

Použitie niektorého z označení uvedených v prvom pododseku sa povoľuje v prípade, že víno dozrievalo v nádobe z dreva v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi, a to aj vtedy, ak proces dozrievania neskôr pokračoval v inom type nádoby.

Označenia uvedené v prvom pododseku sa nemôžu použiť na opis vína, pri výrobe ktorého sa použili kúsky dubového dreva, a to ani v prípade, že sa pritom použila aj nádoba(-y) z dreva.

3.  Výraz „vykvasené vo fľaši“ sa môže použiť iba na opis šumivých vín s chránenými označeniami pôvodu alebo zemepisným označením tretej krajiny alebo akostné šumivé vína za predpokladu, že:

a) šumivosť výrobku sa dosiahla druhotným alkoholovým kvasením vo fľaši;

b) dĺžka výrobného procesu vrátane dozrievania v podniku, v ktorom bol výrobok vyrobený, ktorá sa počíta od začiatku procesu kvasenia určeného na dosiahnutie šumivosti cuvée, nie je kratšia ako 9 mesiacov;

c) proces kvasenia určeného na dosiahnutie šumivosti cuvée a obdobie kontaktu cuvée s kvasničnými kalmi trvali najmenej 90 dní a

d) výrobok bol oddelený od kvasničných kalov filtráciou prostredníctvom transverznej metódy alebo degoržovaním.

4.  Výrazy „vykvasené vo fľaši tradičnou metódou“ alebo „tradičná metóda“ alebo „klasická metóda“ alebo „klasická tradičná metóda“ sa môžu používať iba na opis šumivých vín s chránenými označeniami pôvodu alebo zemepisným označením tretej krajiny alebo akostných šumivých vín za predpokladu, že:

a) šumivosť výrobku sa dosiahla druhotným alkoholovým kvasením vo fľaši;

b) výrobok bol bez prerušenia v kontakte s kvasničnými kalmi aspoň 9 mesiacov v rovnakom podniku od chvíle zostavenia cuvée;

c) výrobok bol oddelený od kvasničných kalov degoržovaním.

5.  Výraz „Crémant“ sa môže používať iba na označenie bielych alebo ružových („rosé“) akostných šumivých vín s chránenými označeniami pôvodu alebo zemepisným označením tretej krajiny za predpokladu, že:

a) zber hrozna je manuálny;

b) víno je vyrobené z muštu získaného vylisovaním celého alebo odstopkovaného hrozna. Množstvo získaného muštu neprekračuje 100 litrov na každých 150 kg hrozna;

c) maximálny obsah oxidu siričitého nepresahuje 150 mg/l;

d) obsah cukru je nižší ako 50 g/l;

e) víno spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 4 a

f) bez toho, aby bol dotknutý článok 67, sa výraz „Crémant“ uvádza na etiketách akostných šumivých vín spolu s názvom zemepisnej jednotky príslušnej vymedzenej oblasti chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia príslušnej tretej krajiny.

Písmená a) a f) sa neuplatňujú na výrobcov, ktorí vlastnia ochranné známky obsahujúce výraz „crémant“, ktoré boli zaregistrované pred 1. marcom 1986.

6.  Odkazy na ekologickú výrobu hrozna sa upravujú nariadením Rady (ES) č. 834/2007 ( 17 ).

Článok 67

Názov menšej alebo väčšej zemepisnej jednotky ako je základná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia a odkazy na zemepisnú oblasť

1.  Pokiaľ ide o článok 60 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 479/2008 a bez toho, aby boli dotknuté články 55 a 56 tohto nariadenia, názov zemepisnej jednotky a odkazy na zemepisnú oblasť sa môžu uvádzať iba na etiketách vín s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo so zemepisným označením tretej krajiny.

 

Na účely použitia názvu menšej zemepisnej jednotky ako základná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa príslušná oblasť zemepisnej jednotky náležite vymedzí. Členské štáty môžu zaviesť pravidlá týkajúce sa používania týchto zemepisných jednotiek. Najmenej 85 % hrozna, z ktorého sa víno vyrobilo, má pôvod v uvedenej menšej zemepisnej jednotke. Toto pravidlo sa nevzťahuje na:

a) žiadne množstvo výrobkov použitých na úpravu obsahu zvyškového cukru ako „expedičný likér“ alebo „tirážny likér“ ani

b) žiadne množstvo výrobku, ako sa uvádza v písmenách e) a f) bodu 3 prílohy XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

Ostatných 15 % hrozna má pôvod vo vyhradenej zemepisnej oblasti príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

 ◄

Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že v prípade registrovaných ochranných známok alebo ochranných známok zaužívaných pred 11. májom 2002, ktoré obsahujú názov menšej zemepisnej jednotky ako základná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia a odkazy na zemepisnú oblasť príslušného členského štátu alebo pozostávajú z uvedeného názvu nebudú uplatňovať požiadavky ustanovené v tretej a štvrtej vete prvého pododseku.

3.  Názov menšej alebo väčšej zemepisnej jednotky ako je základná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia alebo odkazy na zemepisnú oblasť pozostávajú:

a) z lokality alebo skupiny lokalít;

b) z miestnej administratívnej oblasti alebo jej časti;

c) z vinohradníckeho rajóna alebo jeho časti;

d) zo správnej oblasti.ODDIEL 3

Pravidlá pre určité špecifické tvary a uzávery fliaš a doplňujúce predpisy ustanovené vyrábajúcimi členskými štátmi

Článok 68

Podmienky používania určitých špecifických tvarov fliaš

Na zaradenie do zoznamu špecifických typov fliaš uvedeného v prílohe XVII musí typ fľaše spĺňať tieto požiadavky:

a) posledných 25 rokov sa výhradne, skutočne a tradične používal na víno s konkrétnym chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením a

b) jeho používanie evokuje u spotrebiteľov víno s konkrétnym chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením.

V prílohe XVII sa uvádzajú podmienky upravujúce používanie uznaných špecifických typov fliaš.

▼M2

Článok 69

Pravidlá obchodnej úpravy určitých výrobkov

1.  Šumivé víno, akostné šumivé víno a akostné aromatické šumivé víno vyrábané v Európskej únii sa uvádza na trh alebo vyváža v sklenených fľašiach na „šumivé víno“ uzavretých:

a) v prípade fliaš s nominálnym objemom viac ako 0,20 litra: zátkou hubovitého tvaru z korku alebo iného materiálu, ktorý môže prísť do styku s potravinami, prichytenou agrafou, prípadne zakrytou diskom a obalenou fóliou, ktorá zakrýva celú zátku a celé hrdlo fľaše alebo jeho časť;

b) v prípade fliaš s nominálnym objemom najviac 0,20 litra: akýmkoľvek iným vhodným uzáverom.

Iné výrobky vyrábané v Únii sa neuvádzajú na trh ani nevyvážajú v sklenených fľašiach na „šumivé víno“ ani s uzáverom, ako sa uvádza v prvom pododseku písm. a).

2.  Odchylne od odseku 1 druhého pododseku môžu členské štáty rozhodnúť, že na trh sa môžu uvádzať alebo vyvážať v sklenených fľašiach na „šumivé víno“ a/alebo s uzáverom, ako sa uvádza v odseku 1 prvom pododseku písm. a), tieto výrobky:

a) výrobky, ktoré sa tradične plnia do takýchto fliaš a ktoré:

i) sa uvádzajú v článku 113d ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007;

ii) sa uvádzajú v odsekoch 7, 8 a 9 prílohy XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007;

iii) sa uvádzajú v nariadení Rady (EHS) č. 1601/1991 ( 18 ) alebo

iv) majú skutočný obsah alkoholu najviac 1,2 obj. %;

b) výrobky iné ako výrobky uvádzané v písmene a) za predpokladu, že nezavádzajú spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočnú povahu výrobku.

▼B

Článok 70

Doplňujúce predpisy ustanovené vyrábajúcimi členskými štátmi v súvislosti s označovaním etiketami a obchodnou úpravou

1.  Vyrábajúce členské štáty môžu v prípade vín s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením, ktoré sa vyrábajú na ich území, a v súvislosti s používaním údajov uvedených v článkoch 61, 62 a 64 až 67 predpísať povinnosť, zakázať alebo obmedziť používanie týchto údajov tak, že prostredníctvom príslušných špecifikácií týchto vín zavedú prísnejšie podmienky, ako sú podmienky ustanovené v tejto kapitole.

2.  Pokiaľ ide o vína bez chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ktoré sa vyrábajú na ich území, tieto členské štáty môžu ustanoviť údaje uvedené v článkoch 64 a 66 za povinné.

3.  Členské štáty môžu na účely kontroly rozhodnúť, že v prípade vín vyrábaných na ich území vymedzia a upravia aj iné údaje, ako sú údaje uvedené v článku 59 ods. 1 a článku 60 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008.

4.  Členské štáty môžu na účely kontroly rozhodnúť, že predpíšu uplatniteľnosť článkov 58, 59 a 60 nariadenia (ES) č. 479/2008 v prípade vín plnených do fliaš na ich území, ktoré sa však ešte neuviedli na trh ani nevyviezli.KAPITOLA V

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

▼M3

Článok 70a

Postup uplatniteľný na oznamovanie medzi Komisiou, členskými štátmi, tretími krajinami a ostatnými subjektmi

1.  Ak sa odkazuje na tento odsek, dokumenty a informácie potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia sa odovzdávajú Komisii podľa tohto postupu:

a) príslušným orgánom členských štátov prostredníctvom informačného systému, ktorý sprístupnila Komisia v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 792/2009;

b) príslušným orgánom a zastupiteľským profesijným organizáciám tretích krajín, ako aj fyzickým a právnickým osobám s oprávneným záujmom konať v zmysle tohto nariadenia elektronicky prostredníctvom postupov a formulárov, ktoré Komisia poskytla a sprístupnila za podmienok stanovených v prílohe XVIII k tomuto nariadeniu.

Oznámenie sa však môže uskutočniť aj v papierovej podobe prostredníctvom uvedených formulárov.

Podanie žiadosti a obsah oznámení sú v závislosti od konkrétneho prípadu v zodpovednosti príslušných orgánov určených tretími krajinami, zastupiteľskými profesijnými organizáciami alebo fyzickými a právnickými osobami v konaní.

2.  Oznamovanie a poskytovanie informácií Komisiou orgánom a osobám, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, prípadne verejnosti sa uskutočňuje prostredníctvom informačných systémov vytvorených Komisiou.

Orgány a osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa môžu obrátiť na Komisiu podľa prílohy XIX so žiadosťou o informácie o praktických postupoch uplatniteľných na prístup k informačným systémom, oznámeniam a poskytovaniu informácií.

3.  Článok 5 ods. 2 a články 6, 7 a 8 nariadenia (ES) č. 792/2009 sa uplatňujú mutatis mutandis na oznámenia a poskytovanie informácií uvedené v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 tohto článku.

4.  Na účely uplatňovania odseku 1 písm. b) správcovia informačných systémov Komisie prideľujú prístupové práva k informačným systémom príslušným orgánom a zastupiteľským profesijným organizáciám tretích krajín, ako aj fyzickým a právnickým osobám s oprávneným záujmom konať v zmysle tohto nariadenia.

Správcovia informačných systémov Komisie overujú prístupové práva podľa konkrétneho prípadu na základe:

a) informácií týkajúcich sa príslušných orgánov určených tretími krajinami vrátane kontaktných miest a elektronických adries, ktoré Komisia získala v rámci medzinárodných dohôd alebo ktoré boli Komisii poskytnuté v súlade s týmito dohodami;

b) úradnej žiadosti tretej krajiny, v ktorej sú uvedené presné údaje o orgánoch poverených predkladaním dokumentov a poskytovaním informácií potrebných na účely uplatňovania odseku 1 písm. b), ako aj kontaktné miesta a elektronické adresy týchto orgánov;

c) žiadosti zastupiteľskej profesijnej organizácie v tretej krajine alebo fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá preukáže svoju totožnosť, svoj oprávnený záujem konať a svoju elektronickú adresu.

Overené prístupové práva aktivujú správcovia informačných systémov v Komisii.

Článok 70b

Oznamovanie a poskytovanie informácií týkajúcich sa orgánov zodpovedných za posudzovanie žiadostí na národnej úrovni

1.  Členské štáty oznámia Komisii do 1. októbra 2011 podľa článku 70a ods. 1 názov, adresu a kontaktné miesta vrátane elektronických adries, orgánu alebo orgánov zodpovedných za uplatňovanie článku 118f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007, ako aj ich prípadné zmeny a doplnenia.

2.  Komisia vypracúva a aktualizuje zoznam názvov a adries príslušných orgánov členských štátov alebo tretích krajín na základe informácií poskytnutých členskými štátmi podľa odseku 1 alebo tretími krajinami podľa medzinárodných dohôd uzavretých s Úniou. Komisia tento zoznam uverejní.

▼M3

Článok 71

Názvy vín chránené podľa nariadenia (ES) č. 1493/1999

1.  Členské štáty odovzdávajú dokumenty uvedené v článku 118s ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (ďalej len „spis“) a zmeny a doplnenia špecifikácií uvedené v článku 73 ods. 1 písm. c) a d) a ods. 2 tohto nariadenia podľa článku 70a ods. 1 tohto nariadenia podľa týchto pravidiel a postupov:

a) Komisia potvrdí prijatie spisu a zmien a doplnení spôsobom uvedeným v článku 9 tohto nariadenia;

b) spis alebo zmeny a doplnenia sa považujú za prípustné k dátumu ich prijatia Komisiou za podmienok stanovených v článku 11 tohto nariadenia, pokiaľ ich Komisia dostala najneskôr 31. decembra 2011;

c) Komisia potvrdí zápis daného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia s prípadnými zmenami a doplneniami do registra podľa článku 18 tohto nariadenia a pridelí mu číslo spisu;

d) Komisia posúdi platnosť spisu so zreteľom na zmeny a doplnenia, ak boli doručené v lehotách ustanovených v článku 12 ods. 1 tohto nariadenia.

2.  Komisia môže prijať rozhodnutie o zrušení príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v súlade s článkom 118s ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 na základe dokumentov, ktoré má k dispozícii podľa článku 118s ods. 2 uvedeného nariadenia.

▼M2

3.  Pokiaľ ide o prenos technickej dokumentácie, ako sa uvádza v článku 118s ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, odchylne od článku 2 ods. 2 tohto nariadenia sa na účely uplatňovania článku 118c ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia môžu za žiadateľov považovať príslušné orgány členských štátov.

▼B

Článok 72

Dočasné označovanie etiketami

1.  Odchylne od článku 65 tohto nariadenia sa vína s označením pôvodu alebo zemepisným označením, ktorých príslušné označenie pôvodu alebo zemepisné označenie spĺňa požiadavky uvedené v článku 38 ods. 5 nariadenia (ES) č. 479/2008, označujú etiketami v súlade s predpismi ustanovenými v kapitole IV tohto nariadenia.

2.  Ak Komisia rozhodne, že neprizná ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 479/2008, vína označené v súlade s odsekom 1 tohto článku sa stiahnu z trhu alebo sa označia novými etiketami v súlade s kapitolou IV tohto nariadenia.

▼M3

Článok 73

Prechodné ustanovenia

1.  Postup ustanovený v článku 118s nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa uplatňuje v týchto prípadoch:

a) pre každý názov vína predložený členskému štátu ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, ktorý členský štát schválil pred 1. augustom 2009;

b) pre každý názov vína predložený členskému štátu ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie pred 1. augustom 2009, ktorý členský štát schválil a odovzdal Komisii pred 31. decembrom 2011;

c) pre každú zmenu a doplnenie špecifikácie predloženú členskému štátu pred 1. augustom 2009, ktorú členský štát odovzdal Komisii pred 31. decembrom 2011;

d) pre každú menej významnú zmenu a doplnenie špecifikácie predloženú členskému štátu po 1. auguste 2009, ktorú členský štát odovzdal Komisii pred 31. decembrom 2011.

2.  Postup ustanovený v článku 118q nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa neuplatňuje na zmeny a doplnenia špecifikácie predložené členskému štátu po 1. auguste 2009, ktoré členský štát odovzdal Komisii pred 30. júnom 2014, pokiaľ je predmetom týchto zmien a doplnení výlučne uvedenie špecifikácie predloženej Komisii podľa článku 118s ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 do súladu s článkom 118c nariadenia (ES) č. 1234/2007 a týmto nariadením.

3.  Vína uvedené na trh alebo označené etiketou pred 31. decembrom 2010, ktoré spĺňajú príslušné ustanovenia uplatniteľné pred 1. augustom 2009, sa môžu uvádzať na trh do vyčerpania zásob.

▼B

Článok 74

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 1607/2000 a (ES) č. 753/2002 sa týmto zrušujú.

Článok 75

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M3 —————

▼M5
PRÍLOHA X

ČASŤ A

Výrazy uvedené v článku 51 ods. 1Jazyk

Výrazy týkajúce sa siričitanov

Výrazy týkajúce sa vajec a výrobkov z vajec

Výrazy týkajúce sa mlieka a výrobkov z mlieka

bulharsky

„сулфити“ alebo „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ alebo „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ alebo „млечен протеин“

španielsky

«sulfitos» alebo «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» alebo «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» alebo «proteína de leche»

česky

„siřičitany“ alebo „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ alebo „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ alebo „mléčná bílkovina“

dánsky

»sulfitter« alebo »svovldioxid«.

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, alebo »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« alebo »mælkeprotein«,

nemecky

„Sulfite“ alebo „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ alebo „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ alebo „Milchprotein“

estónsky

„sulfitid” alebo „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” alebo „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” alebo „piimaproteiin”

grécky

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» alebo «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» alebo «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» alebo «πρωτεΐνη γάλακτος»

anglicky

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ alebo ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ alebo ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ alebo ‘milk protein’

francúzsky

«sulfites» alebo «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» alebo «albumine de l'œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» alebo «protéine du lait»

taliansky

«solfiti», alebo «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» alebo «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» alebo «proteina del latte»

lotyšsky

“sulfīti” alebo “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” alebo “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” alebo “piena olbaltumviela”

litovsky

„sulfitai“ alebo „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ alebo „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ alebo „pieno baltymai“

maďarsky

„szulfitok” alebo „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” alebo „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” alebo „tejfehérje”

maltsky

“sulfiti”, alebo “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” alebo “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” alebo “proteina tal-ħalib”

holandsky

„sulfieten” alebo „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” alebo „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” alebo „melkproteïnen”

poľsky

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” alebo „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” alebo „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” alebo „białko mleka”

portugalsky

«sulfitos» alebo «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» alebo «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» alebo «proteína de leite»

rumunsky

„sulfiți” alebo „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” alebo „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” alebo „proteine din lapte”

slovensky

„siričitany“ alebo „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ alebo „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ alebo „mliečna bielkovina“

slovinsky

„sulfiti“ alebo „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ alebo „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ alebo „mlečne beljakovine“

fínsky

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” alebo ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” alebo ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” alebo ”maitoproteiinia”

švédsky

”sulfiter” alebo ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” alebo ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” alebo ”mjölkprotein”

ČASŤ B

Piktogramy uvedené v článku 51 ods. 2image

image

image

image

▼M3 —————

▼B
PRÍLOHA XIII

POJMY OZNAČUJÚCE VINÁRSKY PODNIKČlenské štáty alebo tretie krajiny

Pojmy

Rakúsko

Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

Česká republika

Sklep, vinařský dům, vinařství

Nemecko

Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

Francúzsko

Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Grécko

Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Aμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)), Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

Taliansko

abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Cyprus

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

Portugalsko

Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Slovensko

Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť

Slovinsko

Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet
PRÍLOHA XIV

OZNAČENIE OBSAHU CUKRUPojmy

Podmienky používania

ČASŤ A –  Zoznam pojmov, ktoré sa majú používať pri šumivom víne, sýtenom šumivom víne, akostnom šumivom víne alebo akostnom aromatickom šumivom víne

brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

Ak je obsah cukru menší ako 3 gramy na liter; tieto výrazy môžu byť použité iba pre výrobky, do ktorých po druhotnom kvasení nebol pridaný žiaden cukor.

extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют

Ak je obsah cukru od 0 do 6 gramov na liter.

brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют

Ak je obsah cukru nižší ako 12 gramov na liter.

extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør

Ak je obsah cukru od 12 do 17 gramov na liter.

sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо

Ak je obsah cukru od 17 do 32 gramov na liter.

demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо

Ak je obsah cukru od 32 do 50 gramov na liter.

doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais

Ak je obsah cukru vyšší ako 50 gramov na liter.

ČASŤ B –  Zoznam pojmov, ktoré sa majú používať pre výrobky iné, ako sú uvedené v časti A

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva

Ak obsah cukru nie je vyšší ako:

— 4 gramov na liter alebo

— 9 gramov na liter, ak celkový obsah kyselín vyjadrený v gramoch kyseliny vínnej na liter nie je o viac ako 2 gramov nižší ako obsah zvyškového cukru.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt

Ak je obsah cukru vyšší ako vyššie stanovené maximum, ale nie je vyšší ako:

— 12 gramov na liter alebo

— 18 gramov na liter, ak celkový obsah kyselín vyjadrený v gramoch kyseliny vínnej na liter nie je o viac ako 10 gramov nižší ako obsah zvyškového cukru.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött

Ak je obsah cukru vyšší ako vyššie stanovené maximum, ale nie je vyšší ako 45 gramov na liter.

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött.

Ak je obsah cukru najmenej 45 gramov na liter.

▼M1
PRÍLOHA XV

ZOZNAM ODRÔD VINIČA A ICH SYNONÝM, KTORÉ SA MÔŽU UVÁDZAŤ NA ETIKETÁCH VÍNČASŤ A:  Zoznam odrôd viniča a ich synoným, ktoré sa môžu uvádzať na etiketách vín v súlade s článkom 62 ods. 3

 

Názov chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia

Názov odrody alebo jeho synonymá

Krajiny, ktoré môžu používať názov odrody alebo niektoré z jeho synoným (1)

1

Alba (IT)

Albarossa

Taliansko°

2

Alicante (ES)

Alicante Bouschet

Grécko°, Taliansko°, Portugalsko°, Alžírsko°, Tunisko°, Spojené štáty°, Cyprus°, Južná Afrika

N.B.: Názov „Alicante“ sa na označenie vína nesmie používať samostatne.

3

Alicante Branco

Portugalsko°

4

Alicante Henri Bouschet

Francúzsko°, Srbsko a Čierna Hora (6)

5

Alicante

Taliansko°

6

Alikant Buse

Srbsko a Čierna Hora (4)

7

Avola (IT)

Nero d'Avola

Taliansko

8

Bohotin (RO)

Busuioacă de Bohotin

Rumunsko

9

Borba (PT)

Borba

Španielsko°

10

Bourgogne (FR)

Blauburgunder

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (13-20-30), Rakúsko (18-20), Kanada (20-30), Čile (20-30), Taliansko (20-30), Švajčiarsko

11

Blauer Burgunder

Rakúsko (10-13), Srbsko a Čierna Hora (17-30)

12

Blauer Frühburgunder

Nemecko (24)

13

Blauer Spätburgunder

Nemecko (30), Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (10-20-30), Rakúsko (10-11), Bulharsko (30), Kanada (10-30), Čile (10-30), Rumunsko (30), Taliansko (10-30)

14

Burgund Mare

Rumunsko (35, 27, 39, 41)

15

Burgundac beli

Srbsko a Čierna Hora (34)

16

Burgundac Crni

Chorvátsko°

17

Burgundac crni

Srbsko a Čierna Hora (11-30)

18

Burgundac sivi

Chorvátsko°, Srbsko a Čierna Hora°

19

Burgundec bel

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko°

20

Burgundec crn

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (10-13-30)

21

Burgundec siv

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko°

22

Early Burgundy

Spojené štáty°

23

Fehér Burgundi, Burgundi

Maďarsko (31)

24

Frühburgunder

Nemecko (12), Holandsko°

25

Grauburgunder

Nemecko, Bulharsko, Maďarsko°, Rumunsko (26)

26

Grauer Burgunder

Kanada, Rumunsko (25), Nemecko, Rakúsko

27

Grossburgunder

Rumunsko (37, 14, 40, 42)

28

Kisburgundi kék

Maďarsko (30)

29

Nagyburgundi

Maďarsko°

30

Spätburgunder

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (10-13-20), Srbsko a Čierna Hora (11-17), Bulharsko (13), Kanada (10-13), Čile, Maďarsko (29), Moldavsko°, Rumunsko (13), Taliansko (10-13), Spojené kráľovstvo, Nemecko (13)

31

Weißburgunder

Južná Afrika (33), Kanada, Čile (32), Maďarsko (23), Nemecko (32, 33), Rakúsko (32), Spojené kráľovstvo°, Taliansko

32

Weißer Burgunder

Nemecko (31, 33), Rakúsko (31), Čile (31), Slovinsko, Taliansko

33

Weissburgunder

Južná Afrika (31), Nemecko (31, 32), Spojené kráľovstvo, Taliansko, Švajčiarsko°

34

Weisser Burgunder

Srbsko a Čierna Hora (15)

35

Calabria (IT)

Calabrese

Taliansko

36

Cotnari (RO)

Grasă de Cotnari

Rumunsko

37

Franken (DE)

Blaufränkisch

Česká republika (39), Rakúsko°, Nemecko, Slovinsko (Modra frankinja, Frankinja), Maďarsko, Rumunsko (14, 27, 39, 41)

38

Frâncușă

Rumunsko

39

Frankovka

Česká republika (37), Slovensko (40), Rumunsko (14, 27, 38, 41)

40

Frankovka modrá

Slovensko (39)

41

Kékfrankos

Maďarsko, Rumunsko (37, 14, 27, 39)

42

Friuli (IT)

Friulano

Taliansko

43

Graciosa (PT)

Graciosa

Portugalsko°

44

Мелник (BU)

Melnik

Мелник

Melnik

Bulharsko

45

Montepulciano (IT)

Montepulciano

Taliansko°

46

Moravské (CZ)

Cabernet Moravia

Česká republika°

47

Moravia dulce

Španielsko°

48

Moravia agria

Španielsko°

49

Muškát moravský

Česká republika°, Slovensko

50

Odobești (RO)

Galbenă de Odobești

Rumunsko

51

Porto (PT)

Portoghese

Taliansko°

52

Rioja (ES)

Torrontés riojano

Argentína°

53

Sardegna (IT)

Barbera Sarda

Taliansko

54

Sciacca (IT)

Sciaccarello

FrancúzskoČASŤ B:  Zoznam odrôd viniča a ich synoným, ktoré sa môžu uvádzať na etiketách vín v súlade s článkom 62 ods. 4

 

Názov chráneného označenie pôvodu alebo zemepisného označenia

Názov odrody alebo jeho synonymá

Krajiny, ktoré môžu používať názov odrody alebo niektoré z jeho synoným (1)

1

Mount Athos – Agioritikos (GR)

Agiorgitiko

Grécko°, Cyprus°

2

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico

Taliansko°, Grécko°, Malta°, Spojené štáty

3

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianicone

Taliansko°

4

Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

5

Ansonica Costa dell'Argentario (IT)

Ansonica

Taliansko, Austrália

6

Conca de Barbera (ES)

Barbera Bianca

Taliansko°

7

Barbera

Južná Afrika°, Argentína°, Austrália°, Chorvátsko°, Mexiko°, Slovinsko°, Uruguaj°, Spojené štáty°, Grécko°, Taliansko°, Malta°

8

Barbera Sarda

Taliansko°

9

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco

Taliansko°

10

Brachetto d'Acqui (IT)

Brachetto

Taliansko, Austrália

11

Etyek-Buda (HU)

Budai

Maďarsko°

12

Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese

Taliansko, Austrália

13

Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell'Alto Monferrato (IT)

Cortese

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

14

Duna (HU)

Duna gyöngye

Maďarsko

15

Dunajskostredský (SK)

Dunaj

Slovensko

16

Côte de Duras (FR)

Durasa

Taliansko

17

Korinthos-Korinthiakos (GR)

Corinto Nero

Taliansko°

18

Korinthiaki

Grécko°

19

Fiano di Avellino (IT)

Fiano

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

20

Fortana del Taro (IT)

Fortana

Taliansko, Austrália

21

Freisa d'Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

22

Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco

Taliansko, Austrália

23

Grignolino d'Asti (IT)

Grignolino del Monferrato Casalese (IT)

Grignolino

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

24

Izsáki Arany Sárfehér (HU)

Izsáki Sárfehér

Maďarsko

25

Lacrima di Morro d'Alba (IT)

Lacrima

Taliansko, Austrália

26

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco grasparossa

Taliansko

27

Lambrusco

Taliansko, Austrália (2), Spojené štáty

28

Lambrusco di Sorbara (IT)

29

Lambrusco Mantovano (IT)

30

Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT)

31

Lambrusco Salamino

Taliansko

32

Colli Maceratesi

Maceratino

Taliansko, Austrália

33

Nebbiolo d'Alba (IT)

Nebbiolo

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

34

Colli Orientali del Friuli Picolit (IT)

Picolit

Taliansko

35

Pikolit

Slovinsko

36

Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT)

Pignoletto

Taliansko, Austrália

37

Primitivo di Manduria

Primitivo

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

38

Rheingau (DE)

Rajnai rizling

Maďarsko (41)

39

Rheinhessen (DE)

Rajnski rizling

Srbsko a Čierna Hora (40-41-46)

40

Renski rizling

Srbsko a Čierna Hora (39-43-46), Slovinsko° (45)

41

Rheinriesling

Bulharsko°, Rakúsko, Nemecko (43), Maďarsko (38), Česká republika (49), Taliansko (43), Grécko, Portugalsko, Slovinsko

42

Rhine Riesling

Južná Afrika°, Austrália°, Čile (44), Moldavsko°, Nový Zéland°, Cyprus, Maďarsko°

43

Riesling renano

Nemecko (41), Srbsko a Čierna Hora (39-40-46), Taliansko (41)

44

Riesling Renano

Čile (42), Malta°

45

Radgonska ranina

Slovinsko

46

Rizling rajnski

Srbsko a Čierna Hora (39-40-43)

47

Rizling Rajnski

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko°, Chorvátsko°

48

Rizling rýnsky

Slovensko°

49

Ryzlink rýnský

Česká republika (41)

50

Rossese di Dolceacqua (IT)

Rossese

Taliansko, Austrália

51

Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

52

Štajerska Slovenija (SV)

Štajerska belina

Slovinsko

53

Teroldego Rotaliano (IT)

Teroldego

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

54

Vinho Verde (PT)

Verdea

Taliansko°

55

Verdeca

Taliansko

56

Verdese

Taliansko°

57

Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT)

Verdicchio di Matelica (IT)

Verdicchio

Taliansko, Austrália

▼M4

58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Taliansko, Austrália, Spojené štáty americké

▼M1

59

Vernaccia di San Gimignano (IT)

Vernaccia di Oristano (IT)

Vernaccia di Serrapetrona (IT)

Vernaccia

Taliansko, Austrália

60

Zala (HU)

Zalagyöngye

Maďarsko

(1)   Pre príslušné štáty platia odchýlky ustanovené v tejto prílohe len vtedy, ak ide o vína, ktoré majú chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie a vyrábajú sa z príslušných odrôd.

(2)   Použitie povolené v súlade s ustanoveniami článku 22 ods. 4 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou o obchode s vínom z 1. decembra 2008 (Ú. v. L 28, 30.1.2009, s. 3).

▼B
PRÍLOHA XVI

Označenia, ktoré sa môžu uvádzať na etiketách vín podľa článku 66 ods. 2kvasené v barikovom sude

školené v barikovom sude

zrejúce v barikovom sude

[…]-kvasené v sude

[uveďte druh dreva]

[…]-školené v sude

[uveďte druh dreva]

[…]-zrejúce v sude

[uveďte druh dreva]

kvasené v sude

školené v sude

zrejúce v sude
PRÍLOHA XVII

VYHRADENIE URČITÝCH DRUHOV FLIAŠ

1.   „Flûte d'Alsace“:

a) typ: sklenená fľaša pozostávajúca z rovného valcovitého tela s dlhým hrdlom, približne s týmito rozmermi:

 celková výška / priemer dna fľaše = 5:1,

 výška valcovitého tela = celková výška / 3;

b) vína, pre ktoré je vyhradený tento druh fľaše, pokiaľ ide o vína vyrobené z hrozna zozbieraného na francúzskom území, sú vína s nasledovnými označeniami pôvodu:

 „Alsace“ alebo „vin d'Alsace“, „Alsace Grand Cru“,

 „Crépy“,

 „Château-Grillet“,

 „Côtes de Provence“, červené a rosé,

 „Cassis“,

 „Jurançon“, „Jurançon sec“,

 „Béarn“, „Béarn-Bellocq“, rosé,

 „Tavel“, rosé.

Avšak obmedzenie používania fliaš tohto druhu sa vzťahuje iba na vína vyrobené z hrozna zozbieraného na francúzskom území.

2.   „Bocksbeutel“ alebo „Cantil“:

a) typ: sklenená fľaša s krátkym hrdlom a vypuklým bruškom, no ploského tvaru; podstava a prierez fľaše v rovine najväčšej vypuklosti sú elipsovitého tvaru:

 pomer medzi dlhou a krátkou osou elipsovitého prierezu = 2: 1,

 pomer medzi výškou vypuklého trupu a výškou valcovitého hrdla fľaše = 2,5: 1;

b) vína, pre ktoré je vyhradený tento typ fľaše:

i) nemecké vína s označeniami pôvodu:

 Franken,

 Baden:

 

 s pôvodom v Taubertal a Schüpfergrund,

 s pôvodom v týchto častiach miestnej administratívnej oblasti Baden-Baden: Neuweier, Steinbach, Umweg a Varnhalt;

ii) talianske vína s označeniami pôvodu:

 Santa Maddalena (St. Magdalener),

 Valle Isarco (Eisacktaler), vyrobené z odrôd Sylvaner a Müller-Thurgau,

 Terlaner, vyrobené z odrody Pinot bianco,

 Bozner Leiten,

 Alto Adige (Südtiroler), vyrobené z odrôd Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) a Moscato rosa (Rosenmuskateller),

 Greco di Bianco,

 Trentino, vyrobené z odrody Moscato;

iii) grécke vína:

 Agioritiko,

 Rombola Kephalonias,

 vína z ostrova Kefalonia,

 vína z ostrova Paros,

 vína s chráneným zemepisným označením z Peloponézu;

iv) portugalské vína:

 vína rosé a vína s označením pôvodu a zemepisným označením, o ktorých možno dokázať, že boli oprávnene a tradične prezentované vo fľašiach typu „cantil“ skôr, než boli klasifikované ako vína s určením pôvodu a zemepisným určením.

3.   „Clavelin“:

a) typ: sklenená fľaša s krátkym hrdlom a objemom 0,62 litra, valcovitého tvaru tela so „širokými ramenami“, čím fľaša dostáva zavalitý vzhľad, približne týchto rozmerov:

 celková výška / priemer podstavy fľaše = 2,75,

 výška valcovitej časti = celková výška / 2;

b) vína, pre ktoré je vyhradený tento typ fľaše:

 Francúzske vína s chránenými označeniami pôvodu:

 Côte du Jura,

 Arbois,

 L'Etoile,

 Château Chalon.

4.   „Tokaj“:

a) typ: plochá fľaša s dlhým hrdlom z bezfarebného skla valcovitého tvaru s týmito rozmermi:

 výška valcovitého tela / celková výška = 1: 2,7,

 celková výška / priemer dna fľaše = 1: 3,6,

 objem: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml alebo 187,5 ml (v prípade vývozu do tretej krajiny),

 na fľaši môže byť umiestnená pečať z rovnakého materiálu, označujúca vinohradnícku oblasť alebo výrobcu.

b) vína, pre ktoré je vyhradený tento typ fľaše:

maďarské a slovenské vína s chránenými označeniami pôvodu:

▼M1

 Tokaj,

 Vinohradnícka oblasť Tokaj;

▼B

doplnené niektorým z nasledovných tradičných pojmov:

 aszú / výber,

 aszúeszencia / výberová esencia,

 eszencia / esencia,

 máslas / mášláš,

 fordítás / forditáš,

 szamorodni / samorodné.

Avšak obmedzenie používania fliaš tohto druhu sa vzťahuje iba na vína vyrobené z hrozna zozbieraného na maďarskom a slovenskom území.

▼M3
PRÍLOHA XVIII

Prístup k elektronickým postupom a formulárom uvedeným v článku 70a ods. 1 písm. b)

Elektronické postupy a formuláre uvedené v článku 70a ods. 1 písm. b) sú voľne prístupné v elektronickej databáze „E-Bacchus“ vypracovanej Komisiou prostredníctvom jej informačných systémov:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/.
PRÍLOHA XIX

Praktické postupy týkajúce sa oznamovania a poskytovania informácií uvedených v článku 70a ods. 2

S cieľom získať informácie o praktických postupoch uplatniteľných na prístup k informačným systémom, oznámeniam a poskytovaniu informácií sa orgány a osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, môžu obrátiť na Komisiu na tejto adrese:

Funkčná schránka: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu.( 1 ) Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 21.

( 4 ) Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 17.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

( 7 ) Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

( 8 ) Ú. v. ES L 185, 25.7.2000, s. 17.

( 9 ) Ú. v. ES L 118, 4.5.2002, s. 1.

( 10 ) Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

( 11 ) Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1.

( 12 ) Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 25.

( 13 ) Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1.

( 14 ) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

( 15 ) Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

( 16 ) Ú. v. EÚ L 369, 23.12.2006, s. 1.

( 17 ) Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

( 18 ) Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1.

( 19 ) Pre príslušné štáty platia odchýlky ustanovené v tejto prílohe len vtedy, ak ide o vína, ktoré majú chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie a vyrábajú sa z príslušných odrôd.

( 20 ) Použitie povolené v súlade s ustanoveniami článku 22 ods. 4 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou o obchode s vínom z 1. decembra 2008 (Ú. v. L 28, 30.1.2009, s. 3).