02009R0207 — SK — 23.03.2016 — 002.010


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

▼C3

NARIADENIE RADY (ES) č. 207/2009

z 26. februára 2009

o ►M1  ochrannej známke Európskej únie ◄

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

▼B

(Ú. v. ES L 078 24.3.2009, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015,

  L 341

21

24.12.2015


Zmenené a doplnené:

►A1

ZMLUVAMEDZI O PRISTÚPENÍ CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY K EURÓPSKEJ ÚNII

  L 112

21

24.4.2012


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 071, 16.3.2016, s.  322 (2015/2424)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 267, 30.9.2016, s.  1 (2015/2424)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 158, 21.6.2017, s.  52 (207/2009)
▼B

▼C3

NARIADENIE RADY (ES) č. 207/2009

z 26. februára 2009

o ►M1  ochrannej známke Európskej únie ◄

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

▼M1

Ochranná známka Európskej únie

▼C3

1.  Ochranná známka pre tovary alebo služby, ktorá je zapísaná v súlade s podmienkami uvedenými v tomto nariadení a spôsobom v ňom ustanoveným, sa nazýva „ ►M1  ochranná známka Európskej únie (ďalej len ‚ochranná známka EÚ‘) ◄ “.

2.   ►M1  Ochranná známka Európskej únie ◄ má jednotný charakter. Má rovnaké účinky v celej ►M1  Únii ◄ : môže byť zapísaná, prevedená, možno sa jej vzdať, alebo môže byť predmetom rozhodnutia o zrušení práv majiteľa alebo môže byť vyhlásená za neplatnú a jej používanie môže byť zakázané len na území celej ►M1  Únie ◄ . Táto zásada platí, pokiaľ v tomto nariadení nie je uvedené inak.

▼M1

Článok 2

Úrad

1.  Zriaďuje sa Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „úrad“).

2.  Všetky odkazy v právnych predpisoch Únie na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) sa považujú za odkazy na úrad.

▼C3

Článok 3

Spôsobilosť na právne úkony

Na účely vykonávania tohto nariadenia sa spoločnosti a iné právne subjekty považujú za právnické osoby vtedy, ak podľa práva, ktorým sa spravujú, majú spôsobilosť vo vlastnom mene mať práva a povinnosti každého druhu, uzatvárať zmluvy alebo vykonávať iné právne úkony a mať procesnú spôsobilosť.HLAVA II

PRÁVO VZŤAHUJÚCE SA NA OCHRANNÉ ZNÁMKYODDIEL 1

Definícia ►M1  ochrannej zmámky EÚ ◄ a nadobudnutie ►M1  ochrannej zmámky EÚ ◄

Článok 4

Označenia, z ktorých môže ►M1  ochranná známka EÚ ◄ pozostávať

►M1  Ochrannou známkou EÚ ◄ môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno znázorniť graficky, najmä slová vrátane osobných mien, vzory, písmená, číslovky, tvar výrobku alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.

Článok 5

Osoby, ktoré môžu byť majiteľmi ►M1  ochranných známok EÚ ◄

Majiteľom ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ môže byť každá fyzická alebo právnická osoba vrátane subjektov verejného práva.

Článok 6

Spôsoby nadobudnutia ►M1  ochrannej známky EÚ ◄

►M1  Ochranná známka EÚ ◄ sa nadobúda zápisom.

Článok 7

Absolútne dôvody zamietnutia

1.  Do registra sa nezapíšu:

a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo údaje, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb;

d) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zachovávaných a zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach;

▼M1

e) označenia, ktoré sú tvorené výlučne týmito prvkami:

i) tvar alebo iná vlastnosť, ktoré vyplývajú z povahy samotného tovaru;

ii) tvar alebo iná vlastnosť tovaru, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku;

iii) tvar alebo iná vlastnosť, ktoré dodávajú tovaru podstatnú hodnotu;

▼C3

f) ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi;

g) ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť, napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb;

h) ochranné známky, ktoré neschválili príslušné orgány a ktoré majú byť zamietnuté na základe článku 6 ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (ďalej len „Parížsky dohovor“);

i) ochranné známky, ktorých súčasťou sú iné znaky, emblémy alebo erby ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6 ter Parížskeho dohovoru a ktoré sú predmetom mimoriadneho verejného záujmu, pokiaľ nebol daný súhlas príslušných orgánov na ich zápis;

▼M1

j) ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát a ktorými sa ustanovuje ochrana označení pôvodu a zemepisných označení;

k) ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia a ktorými sa ustanovuje ochrana tradičných označení vín;

▼M1

l) ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia a ktorými sa ustanovuje ochrana zaručených tradičných špecialít;

m) ochranné známky, ktoré pozostávajú zo staršieho názvu odrody rastlín zapísaného v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom, alebo medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát, ktorými sa ustanovuje ochrana práv k odrodám rastlín, alebo ho vo svojich podstatných prvkoch reprodukujú, a ktoré sa týkajú odrôd rastlín rovnakého alebo úzko príbuzného druhu.

▼C3

2.  Odsek 1 sa uplatňuje bez ohľadu na to, že dôvody zamietnutia existujú iba v časti ►M1  Únie ◄ .

3.  Odsek 1 písm. b), c) a d) sa neuplatňujú, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú predmetom prihlášky, v dôsledku jej používania.

Článok 8

Relatívne dôvody zamietnutia

1.  Na základe námietky majiteľa staršej ochrannej známky sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše:

a) ak je zhodná so staršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, ktoré sú predmetom prihlášky, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je staršia ochranná známka chránená;

b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

2.  Na účely odseku 1 sa pod pojmom „staršie ochranné známky“ rozumie:

a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , berúc do úvahy prípadne právo prednosti uplatnené na podporu týchto ochranných známok:

i)  ►M1  ochranné známky EÚ ◄ ;

ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte alebo v prípade Belgicka, Holandska alebo Luxemburska na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo;

iii) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte;

iv) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v ►M1  Únii ◄ ;

b) prihlášky ►M1  ochranných známok EÚ ◄ uvedené v písmene a) s výhradou ich zápisu;

c) ochranné známky, ktoré k dátumu podania prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ alebo prípadne k dátumu uplatnenia práva prednosti vo vzťahu k prihláške ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ sú v niektorom členskom štáte v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru „všeobecne známe“.

3.  Na základe námietok majiteľa ochrannej známky sa ochranná známka nezapíše, ak obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky požiada o jej zápis vo vlastnom mene bez súhlasu majiteľa, pokiaľ takýto obchodný zástupca alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.

4.  Na základe námietok majiteľa nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah, sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, pokiaľ podľa právnych predpisov ►M1  Únie ◄ alebo práva členského štátu, ktorým sa spravuje dané označenie:

a) práva k takémuto označeniu boli nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného na podporu prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ ;

b) takéto označenie udeľuje jeho majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.

▼M1

4a.  Na základe námietok akejkoľvek osoby, ktorá je podľa príslušného práva oprávnená uplatňovať práva vyplývajúce z označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, ak a v rozsahu, v akom podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva, ktorými sa ustanovuje ochrana označení pôvodu alebo zemepisných označení:

i) už bola pred podaním prihlášky ochrannej známky EÚ alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného pre prihlášku podaná žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva, a to s výhradou jeho následného zápisu;

ii) takýmto označením pôvodu alebo zemepisným označením sa priznáva právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.

▼M1

5.  Na základe námietok majiteľa staršej zapísanej ochrannej známky v zmysle odseku 2 sa ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, ak je zhodná so staršou ochrannou známkou alebo jej podobná bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška, zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ak v prípade staršej ochrannej známky EÚ má ochranná známka dobré meno v Únii alebo v prípade staršej národnej ochrannej známky má ochranná známka dobré meno v dotknutom členskom štáte a ak by používanie ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.

▼C3ODDIEL 2

Účinky ►M1  ochranných známok EÚ ◄

▼M1

Článok 9

Práva z ochrannej známky EÚ

1.  Zápisom ochrannej známky EÚ nadobúda majiteľ výlučné práva k nej.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ, má majiteľ uvedenej ochrannej známky EÚ právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami akékoľvek označenie, ak:

a) označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná;

b) označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo je jej podobné a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, alebo sú im podobné, pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

c) označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo je jej podobné bez ohľadu na to, či sa používa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, ktoré im sú podobné alebo ktoré im nie sú podobné, ak má ochranná známka EÚ v Únii dobré meno a ak používanie uvedeného označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky EÚ alebo im je na ujmu.

3.  Podľa odseku 2 možno zakázať najmä:

a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

b) ponúkať takto označené tovary, uvádzať ich na trh alebo ich na tieto účely skladovať, alebo ponúkať či poskytovať takto označené služby;

c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

d) používať označenie ako obchodný názov, názov spoločnosti alebo ako súčasť obchodného názvu alebo názvu spoločnosti;

e) používať označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame;

f) používať označenie v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES ( 1 ).

4.  Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté predo dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ, má majiteľ uvedenej ochrannej známky EÚ tiež právo zabrániť všetkým tretím osobám v preprave tovaru v obchodnom styku do Únie bez toho, aby tam bol prepustený do voľného obehu, ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou EÚ zapísanou v súvislosti s takýmto tovarom alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto ochrannej známky.

Právo majiteľa ochrannej známky EÚ podľa prvého pododseku zanikne, ak počas konania o určenie, či došlo k porušeniu práv z ochrannej známky EÚ, ktoré sa začalo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 ( 2 ) o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, deklarant alebo držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ ochrannej známky EÚ nemá právo zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia.

▼M1

Článok 9a

Právo zakázať prípravné úkony vo vzťahu k použitiu obalu alebo iných prostriedkov

Ak existuje nebezpečenstvo, že by sa obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky, alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré sa umiestňuje známka, mohli použiť v súvislosti s tovarmi alebo so službami a takéto použitie by predstavovalo porušenie práv majiteľa ochrannej známky EÚ podľa článku 9 ods. 2 a 3, majiteľ uvedenej ochrannej známky má právo zakázať tieto úkony, ak sa vykonávajú v obchodnom styku:

a) umiestniť označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo je jej podobné, na obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky, alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno známku umiestniť;

b) ponúkať alebo uvádzať na trh obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky, alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno známku umiestniť, alebo ich na tieto účely skladovať alebo dovážať či vyvážať.

Článok 9b

Dátum, od ktorého sa uplatňujú práva voči tretím osobám

1.  Práva z ochrannej známky EÚ možno voči tretím osobám uplatniť odo dňa zverejnenia zápisu ochrannej známky.

2.  Primeranú náhradu škody možno požadovať za činnosti uskutočnené po dátume zverejnenia prihlášky ochrannej známky EÚ, ak by takéto činnosti po zverejnení zápisu ochrannej známky boli na základe tohto zverejnenia zakázané.

3.  Súd, ktorý vo veci koná, nesmie rozhodnúť vo veci samej až dovtedy, kým sa zápis nezverejní.

▼C3

Článok 10

Reprodukcia ►M1  ochranných známok EÚ ◄ v slovníkoch

Ak reprodukcia ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ v slovníku, v encyklopédii alebo v podobnom náučnom diele bude vzbudzovať dojem, že vytvára druhový názov tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, vydavateľ diela na žiadosť majiteľa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ zabezpečí, aby reprodukcia ochrannej známky bola najneskôr v nasledujúcom vydaní publikácie doplnená údajom, že ide o zapísanú ochrannú známku.

Článok 11

Zákaz používania ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ zapísanej na meno obchodného zástupcu alebo zástupcu

Ak je ►M1  ochranná známka EÚ ◄ zapísaná na meno obchodného zástupcu alebo zástupcu osoby, ktorá je majiteľom takejto ochrannej známky, bez súhlasu majiteľa, je tento majiteľ oprávnený brániť používaniu svojej známky svojím obchodným zástupcom alebo zástupcom, ak takéto používanie nepovolil, pokiaľ obchodný zástupca alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.

▼M1

Článok 12

Obmedzenie účinkov ochrannej známky EÚ

1.  Ochranná známka EÚ neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku:

a) meno alebo adresu tretej osoby, ak je touto treťou osobou fyzická osoba;

b) označenia alebo údaje, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré sa týkajú druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovaru alebo poskytnutia služby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

c) ochrannú známku EÚ na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky, najmä ak je používanie uvedenej ochrannej známky potrebné na označenie zamýšľaného účelu tovaru alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje len v prípade, ak je používanie treťou osobou v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

▼C3

Článok 13

Vyčerpanie práv z ►M1  ochrannej známky EÚ ◄

▼M1

1.  Ochranná známka EÚ neoprávňuje majiteľa zakázať jej používanie pre tovary, ktoré boli uvedené na trh v Európskom hospodárskom priestore pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.

▼C3

2.  Odsek 1 sa neuplatní, ak existujú oprávnené dôvody, aby majiteľ zabránil ďalšej komercializácii tovarov, obzvlášť tam, kde sa stav tovarov zmenil alebo zhoršil po ich uvedení na trh.

▼M1

Článok 13a

Právo zásahu majiteľa neskoršej zapísanej ochrannej známky ako obhajoba v konaní o porušení práv

1.  V konaniach o porušení práv nemá majiteľ ochrannej známky EÚ právo zakázať používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky EÚ, ak by táto neskoršia ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú podľa článku 53 ods. 1, 3 alebo 4, článku 54 ods. 1 alebo 2 alebo článku 57 ods. 2 tohto nariadenia.

2.  V konaniach o porušení práv nemá majiteľ ochrannej známky EÚ právo zakázať používanie neskoršej zapísanej národnej ochrannej známky, ak by táto neskoršia zapísaná národná ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú podľa článku 8 alebo článku 9 ods. 1 alebo 2 alebo článku 46 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 ( 3 ).

3.  Ak majiteľ ochrannej známky EÚ nemá právo zakázať používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky podľa odseku 1 alebo 2, majiteľ tejto neskoršej zapísanej ochrannej známky nemá právo zakázať používanie uvedenej staršej ochrannej známky EÚ v konaniach o porušení práv.

▼C3

Článok 14

Doplnkové uplatnenie vnútroštátneho práva týkajúceho sa porušenia práv

1.  Účinky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ sa spravujú výlučne ustanoveniami tohto nariadenia. V iných ohľadoch sa porušenie práv z ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ spravuje vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia práv z národnej ochrannej známky v súlade s ustanoveniami hlavy X.

2.  Toto nariadenie nebráni podaniu žalôb týkajúcich sa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ na základe vnútroštátneho práva členských štátov týkajúceho sa najmä občiansko-právnej zodpovednosti a nekalej súťaže.

3.  Uplatniteľné procesné pravidlá sa stanovia v súlade s ustanoveniami hlavy X.ODDIEL 3

Používanie ►M1  ochranných známok EÚ ◄

Článok 15

Používanie ►M1  ochranných známok EÚ ◄

1.  Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ►M1  ochrannú známku EÚ ◄ v ►M1  Únii ◄ v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ►M1  ochranná známka EÚ ◄ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

▼M1

Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

a) používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;

b) umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.

▼C3

2.  Používanie ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.ODDIEL 4

►M1  Ochranné známky EÚ ◄ ako predmety vlastníctva

Článok 16

Zaobchádzanie s ►M1  ochrannými známkami EÚ ◄ ako s národnými ochrannými známkami

▼M1

1.  Pokiaľ nie je v článkoch 17 až 24 stanovené inak, s ochrannou známkou EÚ ako s predmetom vlastníctva sa zaobchádza v jej celistvosti a na celom území Únie ako s národnou ochrannou známkou zapísanou v členskom štáte, v ktorom podľa registra:

▼C3

a) má majiteľ svoje sídlo alebo svoje bydlisko k príslušnému dátumu;

b) tam, kde neplatí písmeno a), má majiteľ k príslušnému dátumu podnik.

2.  V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, členským štátom uvedeným v tom odseku je ten členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo úradu.

3.  Ak sa v registri ►M1  ochranných známok EÚ ◄ uvádzajú ako spolumajitelia dve alebo viaceré osoby, odsek 1 sa uplatní na spolumajiteľa uvedeného ako prvého; ak to nebude možné, tak sa uplatní na nasledujúcich spolumajiteľov v takom poradí, v akom sú uvedení. Tam, kde odsek 1 neplatí pre žiadneho zo spolumajiteľov, uplatní sa odsek 2.

Článok 17

Prevod

1.   ►M1  Ochranná známka EÚ ◄ môže byť prevedená nezávisle od prevodu podniku na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

2.  Prevod celého podniku zahŕňa prevod ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ okrem prípadov, keď v súlade s právom, ktorým sa prevod spravuje, existuje opačná dohoda alebo keď to jasne vyplýva z okolností. Toto ustanovenie sa vzťahuje na zmluvný záväzok previesť podnik.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, prevod ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ sa uskutoční písomne a vyžaduje si podpisy zmluvných strán s výnimkou prípadov, keď k tomu dôjde na základe vynesenia rozsudku; v opačnom prípade je prevod neplatný.

4.  Ak je z prevodných dokumentov jasné, že prevod ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ bude s najväčšou pravdepodobnosťou zavádzať verejnosť, pokiaľ ide o charakter, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, úrad prevod nezapíše dovtedy, kým právny nástupca nebude súhlasiť so zúžením zápisu ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ pre tovary alebo služby, pre ktoré nebude klamlivá.

5.  Na žiadosť jednej zo strán sa prevod zapíše do registra a zverejní sa.

▼C2

5b.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a) podrobnosti, ktoré má obsahovať žiadosť o zápis prevodu;

b) druh dokumentácie, ktorá sa vyžaduje na preukázanie prevodu s ohľadom na dohody zapísaného majiteľa a právneho nástupcu;

c) podrobnú úpravu postupu pri vybavovaní žiadostí o čiastočné prevody, aby sa zabezpečilo, že tovary a služby v zostávajúcom zápise a v novom zápise sa nebudú prekrývať a že sa pre nový zápis vytvorí samostatný spis vrátane nového čísla zápisu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3

6.  Kým sa prevod nezapíše do registra, právny nástupca si nemôže uplatňovať práva vyplývajúce zo zápisu ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ .

7.  Ak treba voči úradu dodržať lehoty, právny nástupca môže voči úradu urobiť určité vyhlásenia, len čo úrad prijal žiadosť o zápis prevodu.

8.  Všetky dokumenty, ktoré sa musia doručiť majiteľovi ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ v súlade s článkom 79, sú adresované osobe zapísanej ako majiteľ.

Článok 18

Prevod ochrannej známky zapísanej na meno obchodného zástupcu

Ak je ►M1  ochranná známka EÚ ◄ zapísaná na meno obchodného zástupcu alebo zástupcu osoby, ktorá je majiteľom takejto ochrannej známky, bez súhlasu majiteľa, tento majiteľ je oprávnený požadovať prevod uvedeného zápisu vo svoj prospech, pokiaľ takýto obchodný zástupca alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.

Článok 19

Vecné práva

1.   ►M1  Ochranná známka EÚ ◄ sa môže nezávisle od podniku poskytnúť ako záloh alebo byť predmetom vecných práv.

2.  Na žiadosť jednej zo strán sa práva uvedené v odseku 1 zapíšu do registra a zverejnia sa.

Článok 20

Exekúcia

1.   ►M1  Ochranná známka EÚ ◄ môže byť predmetom exekúcie.

2.  Pokiaľ ide o postup exekúcie ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , súdy a orgány členských štátov určených v súlade s článkom 16 majú výlučnú právomoc.

3.  Na žiadosť jednej zo strán sa exekúcia zapíše do registra a zverejní sa.

Článok 21

Insolvenčné konanie

1.  Jediným insolvenčným konaním, do ktorého môže byť zahrnutá ►M1  ochranná známka EÚ ◄ , je insolvenčné konanie začaté v členskom štáte, na ktorého území má dlžník centrum svojich hlavných záujmov.

Keď je však dlžníkom poisťovňa alebo úverová inštitúcia, ako sú definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní ( 4 ) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií ( 5 ), jediným insolvenčným konaním, do ktorého môže byť zahrnutá ►M1  ochranná známka EÚ ◄ , je insolvenčné konanie začaté v členskom štáte, v ktorom bolo poisťovni alebo úverovej inštitúcii udelené povolenie.

2.  V prípade spolumajiteľstva ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ sa odsek 1 vzťahuje na podiel spolumajiteľa.

3.  Ak je ►M1  ochranná známka EÚ ◄ zahrnutá do insolvenčného konania, na požiadanie príslušného vnútroštátneho orgánu sa o tejto skutočnosti urobí záznam v registri a zverejní sa vo Vestníku ►M1  ochranných známok EÚ ◄ , ktorý je uvedený v článku 89.

Článok 22

Licencie

1.  Na ►M1  ochrannú známku EÚ ◄ možno udeliť licenciu na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, a pre celú ►M1  Úniu ◄ alebo len pre časť ►M1  Únie ◄ . Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

2.  Majiteľ ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ môže uplatniť svoje práva z tejto ochrannej známky voči držiteľovi licencie, ktorý porušil akékoľvek ustanovenie licenčnej zmluvy, pokiaľ ide o:

a) jej trvanie;

b) formu, v akej možno ochrannú známku používať;

c) rozsah tovarov alebo služieb, na ktoré sa licencia poskytuje;

d) územie, na ktorom možno používať ochrannú známku, alebo

e) kvalitu tovarov, ktoré držiteľ licencie vyrobil, alebo kvalitu služieb, ktoré držiteľ licencie poskytol.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia licenčnej zmluvy, držiteľ licencie môže začať konanie o porušení ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ iba vtedy, ak k tomu dá súhlas jej majiteľ. Držiteľ výlučnej licencie však môže takéto konanie začať vtedy, ak majiteľ ochrannej známky po formálnom upozornení nezačne sám takéto konanie o porušení práv v príslušnej lehote.

4.  S cieľom získať kompenzácie za utrpené škody držiteľ licencie je oprávnený vstúpiť do konania o porušení práv, ktoré začal majiteľ ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ .

5.  Na žiadosť jednej zo strán sa udelenie licencie alebo prevod licencie, pokiaľ ide o ►M1  ochrannú známku EÚ ◄ , zapíše do registra a zverejní sa.

Článok 23

Účinky voči tretím osobám

1.  Právne úkony uvedené v článkoch 17, 19 a 22, týkajúce sa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , majú účinky voči tretím osobám vo všetkých členských štátoch až po zapísaní do registra. Pred týmto zápisom však bude mať takýto úkon účinky voči tretím osobám, ktoré nadobudli práva na ochrannú známku po dátume tohto úkonu, ale ktoré vedeli o takomto úkone k dátumu nadobudnutia práv.

2.  Odsek 1 sa neuplatní v prípade osoby, ktorá nadobudne ►M1  ochrannú známku EÚ ◄ alebo právo týkajúce sa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ prevodom celého podniku alebo akoukoľvek univerzálnou sukcesiou.

3.  Účinky právnych úkonov uvedených v článku 20 voči tretím osobám sa riadia právom členského štátu stanoveného v súlade s článkom 16.

4.  Pokiaľ spoločné pravidlá pre členské štáty v oblasti konkurzného konania nenadobudnú účinnosť, účinky voči tretím účastníkom konkurzného konania alebo podobných konaní sa riadia právom toho členského štátu, v ktorom sa takéto konania začali ako prvé v zmysle vnútroštátneho práva alebo dohovorov platných pre túto oblasť.

Článok 24

Prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ ako predmetu vlastníctva

Na prihlášku ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ sa uplatnia články 16 až 23.HLAVA III

PRIHLÁŠKA ►M1  OCHRANNEJ ZNÁMKY EÚ ◄ODDIEL 1

Podanie prihlášky a náležitosti, ktoré musí spĺňať

▼M1

Článok 25

Podanie prihlášky

1.  Prihláška ochrannej známky EÚ sa podáva úradu.

2.  Úrad vydá prihlasovateľovi bezodkladne potvrdenie, v ktorom sa uvedie aspoň číslo spisu, vyjadrenie, opis alebo iná identifikácia známky, charakter a počet dokumentov a dátum ich prijatia. Toto potvrdenie možno vydať elektronickými prostriedkami.

▼C3

Článok 26

Náležitosti, ktoré musí prihláška spĺňať

1.  Prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ obsahuje:

a) žiadosť o zápis ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ ;

b) údaje identifikujúce prihlasovateľa;

c) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada;

d) vyobrazenie ochrannej známky.

▼M1

2.  Prihláška ochrannej známky EÚ je podmienená úhradou prihlasovacieho poplatku pokrývajúceho jednu triedu tovarov alebo služieb a prípadne jedného alebo viacerých poplatkov za každú ďalšiu triedu tovarov alebo služieb nad jednu triedu a prípadného poplatku za rešerš.

▼C3

3.  Prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ musí spĺňať podmienky uvedené vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 162 ods. 1 (ďalej len „vykonávacie nariadenie“).

▼M1

4.  Komisia prijme vykonávacie akty upravujúce podrobnosti, ktoré má prihláška obsahovať. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼M1

Článok 27

Deň podania

Dňom podania prihlášky ochrannej známky EÚ je deň, keď prihlasovateľ podá na úrad dokumenty obsahujúce informácie uvedené v článku 26 ods. 1, za podmienky, že do jedného mesiaca od predloženia uvedených dokumentov uhradí prihlasovací poplatok.

Článok 28

Označovanie a triedenie tovarov a služieb

1.  Tovary a služby, pre ktoré sa žiada o zápis ochrannej známky, sa zatrieďujú v súlade so systémom triedenia stanoveným Niceskou dohodou z 15. júna 1957 o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok (ďalej len „triedenie podľa Niceskej dohody“).

2.  Tovary a služby, pre ktoré sa žiada o ochranu ochrannej známky, identifikuje prihlasovateľ dostatočne jasne a presne, aby príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožnil určiť rozsah zamýšľanej ochrany len na tomto základe.

3.  Na účely odseku 2 možno použiť všeobecné označenia zahrnuté v názvoch tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody alebo iné všeobecné pojmy za predpokladu, že spĺňajú požadované normy jasnosti a presnosti stanovené v tomto článku.

4.  Úrad zamietne prihlášku v súvislosti s označeniami alebo pojmami, ktoré sú nejasné alebo nepresné, ak prihlasovateľ nenavrhne prijateľné znenie v lehote stanovenej na tento účel úradom.

5.  Používanie všeobecných pojmov vrátane všeobecných označení názvov tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody sa vykladá tak, že zahŕňa všetky tovary alebo služby zahrnuté v doslovnom význame označenia alebo pojmu. Používanie takýchto pojmov alebo označení sa nevykladá tak, že zahŕňa nárok na tovary alebo služby, ktoré sa nemôžu takto chápať.

6.  Keď prihlasovateľ žiada o zápis viac než jednej triedy, zoskupí tovary a služby podľa tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody, pričom pred každou skupinou uvedie číslo triedy, do ktorej daná skupina tovarov alebo služieb patrí, a skupiny uvedie v poradí tried.

7.  Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne podobné z toho dôvodu, že sú uvedené v tej istej triede v rámci triedenia podľa Niceskej dohody. Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne nepodobné z toho dôvodu, že sú uvedené v rôznych triedach v rámci triedenia podľa Niceskej dohody.

8.  Majitelia ochranných známok EÚ, o ktorých zápis sa požiadalo pred 22. júnom 2012 a ktoré sú zapísané vo vzťahu k celému názvu triedy podľa Niceskej dohody, môžu vyhlásiť, že ich zámerom v deň podania bolo získať ochranu v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú mimo rámca tovarov alebo služieb zahrnutých v doslovnom význame názvu danej triedy, za predpokladu, že takto označené tovary alebo služby sú zahrnuté do abecedného zoznamu pre danú triedu vo vydaní triedenia podľa Niceskej dohody platného v deň podania.

Vyhlásenie sa podáva na úrad do 24. septembra 2016 a jasne, presne a konkrétne sa v ňom uvádzajú tovary a služby, na ktoré sa pôvodne vzťahoval zámer majiteľa, okrem tovarov a služieb jednoznačne zahrnutých v doslovnom význame označení zahrnutých v názve triedy. Úrad prijme primerané opatrenia na zodpovedajúcu zmenu údajov zapísaných v registri. Možnosťou urobiť vyhlásenie podľa prvého pododseku tohto odseku nie je dotknuté uplatňovanie článku 15, článku 42 ods. 2, článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 57 ods. 2.

Platí, že ochranné známky EÚ, pre ktoré nebolo v lehote uvedenej v druhom pododseku podané vyhlásenie, sa od uplynutia tejto lehoty vzťahujú len na tovary alebo služby jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame označení zahrnutých v názve príslušnej triedy.

9.  Ak sa menia údaje zapísané v registri, výlučné práva priznané ochrannej známke EÚ podľa článku 9 nebránia tretej osobe v tom, aby naďalej používala ochrannú známku vo vzťahu k tovarom alebo službám, pokiaľ používanie ochrannej známky pre tieto tovary alebo služby:

a) sa začalo pred zmenou údajov zapísaných v registri a

b) neporušilo práva majiteľa založené na doslovnom význame zápisu tovarov a služieb v tom čase v registri.

Zmena zoznamu tovarov alebo služieb zapísaných v registri navyše nedáva majiteľovi ochrannej známky EÚ právo podať námietky proti neskoršej ochrannej známke ani požiadať o jej vyhlásenie za neplatnú, pokiaľ:

a) sa neskoršia ochranná známka buď používala, alebo bola podaná prihláška na jej zápis pre tovary alebo služby ešte pred zmenou údajov zapísaných v registri a

b) pri používaní ochrannej známky vo vzťahu k týmto tovarom alebo službám nedošlo k porušeniu alebo ani by nebolo došlo k porušeniu práv majiteľa založených na doslovnom význame zápisu tovarov a služieb v tom čase v registri.

▼C3ODDIEL 2

Prednosť

Článok 29

Právo prednosti

1.  Osoba, ktorá riadne podala prihlášku ochrannej známky v štáte alebo pre ktorýkoľvek štát, ktorý je zmluvným štátom Parížskeho dohovoru alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, alebo jej právny nástupca požíva na účely podania prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ pre tú istú ochrannú známku, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré sa prihláška podala, alebo ktoré sú v nich obsiahnuté, právo prednosti počas obdobia šiestich mesiacov od dátumu podania prvej prihlášky.

2.  Každé podanie, ktoré je rovnocenné s riadnym národným podaním na základe vnútroštátneho práva štátu, v ktorom bolo vykonané, alebo na základe bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd, sa považuje za podanie, ktoré zakladá právo prednosti.

3.  Pod riadnym národným podaním sa rozumie akékoľvek podanie, ktoré je dostačujúce na stanovenie dňa, keď bola prihláška podaná, bez ohľadu na jej výsledok.

4.  Následná prihláška ochrannej známky, ktorá bola predmetom skoršej prvej prihlášky pre rovnaké tovary alebo služby a ktorá bola podaná v tom istom štáte alebo pre ten istý štát, sa považuje za prvú prihlášku na účely stanovenia práva prednosti za predpokladu, že ku dňu podania následnej prihlášky bude skoršia prihláška vzatá späť, zastavená alebo zamietnutá bez toho, aby bola prístupná na nahliadnutie verejnosti, a bez toho, aby ponechávala akékoľvek doteraz neuplatnené práva a dosiaľ sa nepoužila na uplatnenie práva prednosti. Skoršia prihláška nemôže byť v takom prípade základom uplatňovania práva prednosti.

5.  Ak sa prvá prihláška podala v štáte, ktorý nie je zmluvným štátom Parížskeho dohovoru alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, odseky 1 až 4 sa uplatnia iba do takej miery, do akej tento štát podľa zverejnených zistení priznáva na základe prvého podania prihlášky uskutočneného na úrade a podliehajúc rovnocenným podmienkam stanoveným v tomto nariadení právo prednosti s rovnocenným účinkom.

▼M1

Článok 30

Uplatnenie práva prednosti

2.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví druh dokumentov, ktoré sa majú predložiť na uplatnenie práva prednosti skoršej prihlášky podľa odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3

Článok 31

Účinok práva prednosti

Právo prednosti má ten účinok, že na účely stanovenia, ktoré práva majú prednosť, sa deň vzniku práva prednosti považuje za deň podania prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ .

Článok 32

Rovnocennosť podania v rámci ►M1  EÚ ◄ s národným podaním

Prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , ktorej bol priznaný deň podania, je v členských štátoch rovnocenná s riadnym národným podaním, prípadne s prihliadnutím na právo prednosti uplatnené pre prihlášku ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ .ODDIEL 3

Výstavná priorita

Článok 33

Výstavná priorita

1.  Ak prihlasovateľ ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ vystavil tovary alebo služby označené prihlasovanou známkou na oficiálnej alebo oficiálne uznávanej medzinárodnej výstave, ktorá spĺňa podmienky Dohovoru o medzinárodných výstavách podpísaného v Paríži 22. novembra 1928 a naposledy revidovaného 30. novembra 1972, môže si, ak podá prihlášku v lehote šiestich mesiacov od prvého vystavenia tovarov alebo služieb označených prihlasovanou známkou, uplatniť právo prednosti, počnúc týmto dňom v zmysle článku 31.

2.  Prihlasovateľ, ktorý si mieni uplatňovať právo prednosti na základe odseku 1, musí predložiť dôkazy o vystavení tovarov alebo služieb označených prihlasovanou známkou za podmienok uvedených vo vykonávacom nariadení.

3.  Výstavná priorita udelená v členskom štáte alebo v tretej krajine nepredlžuje obdobie priority uvedené v článku 29.

▼M1

4.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí druh dôkazov a podrobnosti o týchto dôkazoch, ktoré sa majú predložiť pri uplatnení výstavnej priority podľa odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3ODDIEL 4

Uplatnenie seniority národnej ochrannej známky

Článok 34

Uplatnenie seniority národnej ochrannej známky

1.  Majiteľ staršej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte, vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu, alebo zapísanej podľa medzinárodných dohôd s účinkom v danom členskom štáte, ktorý požiada o zápis zhodnej ochrannej známky ako je ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná staršia ochranná známka, alebo ktoré sú v nich obsiahnuté, si môže uplatniť pre ►M1  ochrannú známku EÚ ◄ senioritu staršej ochrannej známky v členskom štáte, v ktorom alebo pre ktorý bola zapísaná.

2.  Jediným účinkom seniority podľa tohto nariadenia je skutočnosť, že ak sa majiteľ ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ vzdá staršej ochrannej známky alebo dovolí, aby ochranná známka zanikla, považuje sa za majiteľa, ktorý má naďalej rovnaké práva, aké by bol mal, keby staršia ochranná známka bola naďalej zapísaná.

▼M1

3.  Uplatnená seniorita pre ochrannú známku EÚ zanikne, keď je staršia ochranná známka, ktorej seniorita sa uplatňuje, vyhlásená za neplatnú alebo zrušená. Keď je staršia ochranná známka zrušená, seniorita zanikne za predpokladu, že zrušenie nadobudne účinnosť pred dňom podania alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ.

▼M1

5.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí druh dokumentácie, ktorú má prihlasovateľ predložiť na preukázanie seniority národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky zapísanej podľa medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte podľa odseku 1a tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3

Článok 35

Uplatnenie seniority po zápise ►M1  ochrannej známky EÚ ◄

1.  Majiteľ ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , ktorý je majiteľom staršej zhodnej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte, vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu alebo staršej zhodnej medzinárodnej ochrannej známky platnej v členskom štáte, pre tovary alebo služby, ktoré sú rovnaké s tovarmi a službami, pre ktoré bola staršia ochranná známka zapísaná alebo v nich obsiahnutá, môže uplatniť senioritu pre staršiu ochrannú známku vo vzťahu k členskému štátu, v ktorom alebo pre ktorý bola zapísaná.

2.  Uplatní sa článok 34 ods. 2 a 3.HLAVA IV

KONANIE O ZÁPISEODDIEL 1

Prieskum prihlášky

Článok 36

Prieskum náležitostí podania

1.  Úrad preskúma, či:

a) prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ spĺňa podmienky na priznanie dňa podania v súlade s článkom 27;

b) prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení a podmienky stanovené vo vykonávacom nariadení;

c) boli prípadné poplatky za triedy uhradené v určenej lehote.

2.  Ak prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, úrad vyzve prihlasovateľa, aby v určenej lehote odstránil nedostatky alebo zaplatil poplatok.

3.  Ak sa odstránenie nedostatkov alebo zaplatenie poplatku stanovené na základe odseku 1 písm. a) neuskutoční, s prihláškou sa nezaobchádza ako s prihláškou ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ . Ak prihlasovateľ splní požiadavku úradu, úrad prizná za deň podania prihlášky deň odstránenia stanovených nedostatkov alebo zaplatenia poplatku.

4.  Ak nedostatky stanovené na základe odseku 1 písm. b) nie sú odstránené v určenej lehote, úrad prihlášku zamietne.

5.  Ak poplatok stanovený na základe odseku 1 písm. c) nie je zaplatený v určenej lehote, prihláška sa považuje za vzatú späť, pokiaľ nebude jasné, na ktoré triedy tovarov alebo služieb sa vzťahuje uhradená suma.

6.  Nesplnenie požiadaviek týkajúcich sa uplatňovania práva prednosti má za následok stratu práva prednosti pre prihlášku.

7.  Nesplnenie požiadaviek týkajúcich sa uplatnenia seniority národnej ochrannej známky má za následok stratu takéhoto práva pre prihlášku.

Článok 37

Prieskum z hľadiska absolútnych dôvodov zamietnutia

1.  Ak je na základe článku 7 ochranná známka nespôsobilá na zápis pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , prihláška sa pre tieto tovary alebo služby zamietne.

▼M1 —————

▼C3

3.  Prihláška sa nemôže zamietnuť skôr, ako sa prihlasovateľovi poskytne možnosť vziať späť alebo zmeniť prihlášku, alebo predložiť svoje vyjadrenie.ODDIEL 2

Rešerš

▼M1

Článok 38

Rešeršná správa

1.  Úrad na žiadosť prihlasovateľa ochrannej známky EÚ pri podaní prihlášky vypracuje rešeršnú správu Európskej únie (ďalej len „rešeršná správa EÚ“), v ktorej uvedie tie zistené staršie ochranné známky EÚ alebo prihlášky ochranných známok EÚ, ktorých sa možno na základe článku 8 dovolávať proti zápisu ochrannej známky EÚ, o ktorý sa žiada.

2.  Ak v čase podania prihlášky ochrannej známky EÚ prihlasovateľ požiada o vypracovanie rešeršnej správy centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov a ak sa v rámci lehoty na zaplatenie poplatku za podanie zaplatil aj príslušný poplatok za rešerš, úrad kópiu prihlášky ochrannej známky EÚ bezodkladne zašle centrálnemu úradu priemyselného vlastníctva každého členského štátu, ktorý informoval úrad o svojom rozhodnutí vykonávať v súvislosti s prihláškami ochranných známok EÚ rešerš vo svojom registri ochranných známok.

3.  Každý z centrálnych úradov priemyselného vlastníctva členských štátov uvedených v odseku 2 tohto článku zašle rešeršnú správu, v ktorej buď uvedie akékoľvek zistené staršie národné ochranné známky, prihlášky národných ochranných známok alebo ochranné známky zapísané podľa medzinárodných dohôd, ktoré majú účinok v dotknutom členskom štáte alebo členských štátoch, a ktorých sa možno na základe článku 8 dovolávať proti zápisu ochrannej známky EÚ, o ktorý sa žiada, alebo sa v nej uvedie, že rešeršou sa nezistili žiadne takéto práva.

4.  Úrad po porade so správnou radou ustanovenou článkom 124 (ďalej len „správna rada“) stanoví obsah a podrobnú úpravu pre rešeršné správy.

5.  Úrad zaplatí každému centrálnemu úradu priemyselného vlastníctva sumu za každú rešeršnú správu poskytnutú týmto úradom podľa odseku 3. Výšku tejto sumy, ktorá je rovnaká pre každý úrad, stanoví rozpočtový výbor rozhodnutím prijatým trojštvrtinovou väčšinou zástupcov členských štátov.

6.  Úrad zašle prihlasovateľovi ochrannej známky EÚ vyžiadanú rešeršnú správu EÚ a akékoľvek vyžiadané národné rešeršné správy, ktoré mu boli doručené.

7.  Pri zverejnení prihlášky ochrannej známky EÚ úrad informuje majiteľov prípadných starších ochranných známok EÚ alebo prihlasovateľov ochranných známok EÚ uvedených v rešeršnej správe EÚ o zverejnení prihlášky ochrannej známky EÚ. To platí bez ohľadu na to, či prihlasovateľ žiadal, aby sa mu rešeršná správa EÚ zaslala, ibaže by majiteľ staršieho zápisu alebo prihlášky požiadal, aby sa mu oznámenie nezasielalo.

▼C3ODDIEL 3

Zverejnenie prihlášky

Článok 39

Zverejnenie prihlášky

▼M1

1.  Ak sú splnené podmienky, ktoré prihláška ochrannej známky EÚ musí spĺňať, prihláška sa zverejní na účely článku 41 v rozsahu, v akom nebola zamietnutá podľa článku 37.

▼C3

2.  Ak sa po zverejnení prihláška zamietne podľa článku 37, rozhodnutie o jej zamietnutí sa zverejní, keď nadobudne právoplatnosť.

▼M1

5.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví údaje, ktoré má obsahovať zverejnená prihláška. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3ODDIEL 4

Pripomienky tretích osôb a námietky

▼M1

Článok 40

Pripomienky tretích osôb

1.  Každá fyzická alebo právnická osoba a každá skupina alebo subjekt zastupujúci výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov môže úradu predložiť písomné pripomienky, pričom vysvetlí, z akých dôvodov podľa článkov 5 a 7 by sa ochranná známka z úradnej moci nemala zapísať.

Osoby a skupiny alebo subjekty uvedené v prvom pododseku nemajú postavenie účastníkov konania pred úradom.

2.  Pripomienky tretích osôb sa predkladajú pred uplynutím lehoty na podávanie námietok alebo v prípade, že proti ochrannej známke bola podaná námietka, pred prijatím právoplatného rozhodnutia o námietke.

3.  Predložením pripomienok uvedeným v odseku 1 nie je dotknuté právo úradu v prípade potreby kedykoľvek pred zápisom na vlastný podnet obnoviť preskúmanie absolútnych dôvodov.

4.  Pripomienky uvedené v odseku 1 sa oznámia prihlasovateľovi, ktorý sa k nim môže vyjadriť.

▼C3

Článok 41

Námietky

1.  V lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ môžu podať námietky proti zápisu ochrannej známky z dôvodov, pre ktoré ju nemožno zapísať podľa článku 8:

a) majitelia starších ochranných známok uvedených v článku 8 ods. 2, ako aj držitelia licencií splnomocnení majiteľmi takýchto ochranných známok, pokiaľ ide o článok 8 ods. 1 a 5;

b) majitelia ochranných známok uvedených v článku 8 ods. 3;

c) majitelia starších ochranných známok alebo označení uvedených v článku 8 ods. 4 a osoby splnomocnené na základe príslušného vnútroštátneho práva vykonávať tieto práva;

▼M1

d) osoby oprávnené podľa príslušných právnych predpisov Únie alebo medzinárodného práva uplatňovať práva uvedené v článku 8 ods. 4a.

▼C3

2.  Vzhľadom na podmienky uvedené v odseku 1 sa námietky proti zápisu ochrannej známky môžu podať aj v prípade zverejnenia zmenenej prihlášky v súlade s článkom 43 ods. 2 druhou vetou.

▼M1

3.  Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za riadne podané až po zaplatení poplatku za podanie námietok.

▼M1

4.  V lehote, ktorú stanoví úrad, môže namietateľ predložiť na podporu svojho prípadu skutočnosti, dôkazy a tvrdenia.

▼C3

Článok 42

Preskúmanie námietok

1.  Pri preskúmavaní námietok úrad vyzve účastníkov konania tak často, ako to bude potrebné, aby v lehote stanovenej úradom predložili vyjadrenia k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotný úrad.

▼M1

2.  Ak o to prihlasovateľ požiada, majiteľ staršej ochrannej známky EÚ, ktorý podal námietky, predloží dôkaz o tom, že počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich dňu podania alebo dňu práva prednosti prihlášky ochrannej známky EÚ sa staršia ochranná známka EÚ v Únii skutočne používala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že staršia ochranná známka EÚ bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Ak sa takýto dôkaz nepredloží, námietky sa zamietnu. Ak sa staršia ochranná známka EÚ používala iba vo vzťahu k časti tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietok za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.

▼C3

3.  Odsek 2 sa vzťahuje na staršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a), pričom používanie v ►M1  Únii ◄ sa nahrádza používaním v tom členskom štáte, v ktorom je staršia ochranná známka chránená.

4.  Úrad môže, ak to považuje za vhodné, vyzvať účastníkov konania, aby uzavreli zmier.

5.  Ak preskúmanie námietok odhalí, že ochranná známka nemôže byť zapísaná pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré sa podala prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , prihláška sa pre tieto tovary a služby zamietne. V opačnom prípade sa námietky zamietnu.

6.  Rozhodnutie o zamietnutí prihlášky sa zverejní až vtedy, keď nadobudne právoplatnosť.

▼M1

Článok 42a

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, v ktorých určí podrobnosti postupu pri podávaní a skúmaní námietok podľa článkov 41 a 42.

▼C3ODDIEL 5

Späťvzatie, zúženie, zmeny a rozdelenie prihlášky

Článok 43

Späťvzatie, zúženie a zmeny prihlášky

1.  Prihlasovateľ môže kedykoľvek vziať späť svoju prihlášku ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ alebo zúžiť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v tejto prihláške. Ak už bola prihláška zverejnená, zverejní sa aj späťvzatie alebo zúženie.

2.  Inak môže byť prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ zmenená na žiadosť prihlasovateľa iba na účely opravy mena a adresy žiadateľa, chýb v znení alebo v prepise alebo zjavných chýb za predpokladu, že takáto oprava nezmení podstatne ochrannú známku ani nerozšíri zoznam tovarov alebo služieb. Ak takéto zmeny ovplyvnia vyobrazenie ochrannej známky alebo zoznam tovarov alebo služieb a uskutočnia sa až po zverejnení prihlášky, prihláška ochrannej známky sa zverejní v upravenej podobe.

▼M1

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, v ktorých určí podrobnosti postupu pri zmene prihlášky.

▼C3

Článok 44

Rozdelenie prihlášky

1.  Prihlasovateľ môže rozdeliť prihlášku, ak vyhlási, že niektoré tovary alebo služby zahrnuté v pôvodnej prihláške budú predmetom jednej alebo viacerých rozdelených prihlášok. Tovary alebo služby v rozdelenej prihláške sa nesmú prekrývať s tovarmi alebo službami, ktoré zostávajú v pôvodnej prihláške, ani s tými, ktoré sú zahrnuté do iných rozdelených prihlášok.

2.  Vyhlásenie o rozdelení nie je prípustné:

a) ak v prípade podania námietok proti pôvodnej prihláške takáto rozdelená prihláška zavádza rozdelenie medzi tovarmi alebo službami, proti ktorým námietka smeruje, pokiaľ sa rozhodnutie námietkového oddelenia nestane konečným alebo pokiaľ sa konania o námietkach neukončia s konečnou platnosťou inak;

b) počas lehôt stanovených vo vykonávacom nariadení.

3.  Vyhlásenie o rozdelení musí byť v súlade s ustanoveniami uvedenými vo vykonávacom nariadení.

4.  Vyhlásenie o rozdelení podlieha poplatku. Vyhlásenie sa nepovažuje za podané, pokiaľ sa nezaplatí poplatok.

5.  Rozdelenie sa stane účinným od dátumu zapísania do spisov týkajúcich sa pôvodnej prihlášky, vedených úradom.

6.  Všetky podané žiadosti a prihlášky a všetky zaplatené poplatky týkajúce sa pôvodnej prihlášky pred dátumom, keď úrad prijal vyhlásenie o rozdelení, sa tiež považujú za predložené a zaplatené vo vzťahu k rozdelenej prihláške alebo prihláškam. Poplatky za pôvodnú prihlášku, ktoré boli riadne zaplatené pred dňom prijatia vyhlásenia o rozdelení, sa nevracajú.

7.  Rozdelená prihláška si zachováva deň podania a deň práva prednosti a zachováva si senioritu pôvodnej prihlášky.

▼M1

9.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a) podrobnosti, ktoré má obsahovať vyhlásenie o rozdelení prihlášky uskutočnené podľa odseku 1;

b) podrobnosti o postupe vybavenia vyhlásenia o rozdelení prihlášky, aby sa zabezpečilo, že pre rozdelenú prihlášku sa vytvorí samostatný spis vrátane nového čísla prihlášky;

c) podrobnosti, ktoré má obsahovať zverejnenie rozdelenej prihlášky podľa odseku 8.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3ODDIEL 6

Zápis

▼M1

Článok 45

Zápis

1.  Ak prihláška spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení a ak v lehote uvedenej v článku 41 ods. 1 neboli podané žiadne námietky alebo ak boli námietky s konečnou platnosťou vzaté späť, zamietnuté alebo sa inak stali bezpredmetnými, ochranná známka a údaje uvedené v článku 87 ods. 2 sa zapíšu do registra. Zápis sa zverejní.

2.  Úrad vydá osvedčenie o zápise. Uvedené osvedčenie možno vydať elektronickými prostriedkami. Úrad vydá overené alebo neoverené kópie osvedčenia za poplatok, ak sa tieto kópie vydávajú inak ako elektronickými prostriedkami.

3.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať osvedčenie o zápise uvedeného v odseku 2 tohto článku, a jeho podobu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3HLAVA V

PLATNOSŤ ZÁPISU, OBNOVA ZÁPISU, ÚPRAVA A ROZDELENIE ►M1  OCHRANNÝCH ZNÁMOK EÚ ◄

Článok 46

Platnosť zápisu

►M1  Ochranná známka EÚ ◄ sa zapíše na obdobie 10 rokov odo dňa podania prihlášky. Zápis sa môže obnoviť v súlade s článkom 47 vždy o ďalších 10 rokov.

▼M1

Článok 47

Obnova

1.  Zápis ochrannej známky EÚ sa obnoví na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky EÚ alebo akejkoľvek osoby výslovne splnomocnenej majiteľom za predpokladu, že poplatky boli uhradené.

2.  Úrad informuje majiteľa ochrannej známky EÚ a každú osobu, ktorá má zapísané právo na ochrannú známku EÚ, o uplynutí platnosti zápisu aspoň šesť mesiacov pred uvedeným uplynutím. Neposkytnutie takejto informácie nemá za následok vznik zodpovednosti úradu ani vplyv na uplynutie platnosti zápisu.

3.  Žiadosť o obnovu zápisu sa podáva v lehote šiestich mesiacov pred uplynutím platnosti zápisu. Základný poplatok za obnovu zápisu a prípadne jeden alebo viacero poplatkov za každú ďalšiu triedu tovarov alebo služieb, ktoré nepatria do prvej triedy, sa tiež uhradí v tejto lehote. Ak táto podmienka nie je splnená, žiadosť sa môže podať a poplatky uhradiť v dodatočnej lehote šiestich mesiacov nasledujúcich po uplynutí platnosti zápisu, ak sa v tejto dodatočnej lehote uhradí dodatočný poplatok za oneskorenú platbu poplatku za obnovu zápisu alebo oneskorené podanie žiadosti o obnovu zápisu.

4.  V žiadosti o obnovu zápisu sa uvedie:

a) meno osoby žiadajúcej o obnovu;

b) číslo zápisu ochrannej známky EÚ, ktorá sa má obnoviť;

c) ak sa o obnovu žiada iba pre časť zapísaných tovarov a služieb, označenie tých tried alebo tých tovarov a služieb, pre ktoré sa žiada o obnovu zápisu, alebo tých tried alebo tých tovarov a služieb, pre ktoré sa o obnovu zápisu nežiada, zoskupených do tried podľa triedenia podľa Niceskej dohody, pričom sa pred každou skupinou uvedie číslo triedy uvedeného triedenia, ku ktorej táto skupina tovarov alebo služieb patrí, a uvedú sa v poradí tried uvedeného triedenia.

Ak sa zaplatí poplatok uvedený v odseku 3, považuje sa za žiadosť o obnovu zápisu, a to za predpokladu, že zahŕňa všetky potrebné údaje na identifikáciu účelu platby.

5.  Ak sa žiadosť podá alebo poplatok zaplatí iba vzhľadom na niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, zápis sa obnoví iba pre tieto tovary alebo služby. Ak zaplatené poplatky nestačia na pokrytie všetkých tried tovarov a služieb, pre ktoré sa žiada o obnovu zápisu, zápis sa obnoví, ak je jasné, na ktorú triedu alebo triedy sa majú vzťahovať. Ak iné kritériá nie sú, úrad vezme do úvahy triedy v poradí triedenia.

6.  Obnova zápisu nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni uplynutia platnosti existujúceho zápisu. Obnova zápisu sa zapíše do registra.

7.  Ak sa žiadosť o obnovu zápisu podá v lehotách stanovených v odseku 3, ale nie sú splnené iné podmienky obnovy zápisu stanovené v tomto článku, úrad oznámi zistené nedostatky žiadateľovi.

8.  Ak sa žiadosť o obnovu zápisu nepodá alebo sa podá po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 3 alebo ak sa poplatky nezaplatia alebo sa zaplatia až po uplynutí uvedenej lehoty, alebo ak sa nedostatky uvedené v odseku 7 neodstránia v tejto lehote, úrad rozhodne, že platnosť zápisu sa skončila, a oznámi to majiteľovi ochrannej známky EÚ. Ak sa rozhodnutie stane právoplatným, úrad známku z registra vymaže. Výmaz nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dátume skončenia platnosti zápisu. Ak sa poplatky za obnovu zápisu zaplatili, ale zápis obnovený nebol, poplatky sa vrátia.

9.  Jednu žiadosť o obnovu zápisu možno predložiť na dve alebo viacero známok po zaplatení požadovaných poplatkov za každú známku, ak sú vo všetkých prípadoch majitelia alebo zástupcovia rovnakí.

▼C3

Článok 48

Úprava

1.   ►M1  Ochranná známka EÚ ◄ sa nesmie v registri meniť počas platnosti zápisu ani pri obnove zápisu.

2.  Ak však ►M1  ochranná známka EÚ ◄ obsahuje meno a adresu majiteľa, každá ich úprava, ktorá neovplyvní podstatným spôsobom identitu pôvodne zapísanej ochrannej známky, sa môže na žiadosť majiteľa zapísať.

▼M1

3.  Žiadosť o úpravu obsahuje prvok známky, ktorý sa má upraviť, a taktiež tento prvok v už upravenej verzii.

Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať žiadosť o úpravu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼M1

4.  Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení požadovaného poplatku. Ak poplatok nebol zaplatený alebo nebol zaplatený v plnej výške, úrad o tejto skutočnosti informuje žiadateľa. O úpravu toho istého prvku vo dvoch alebo viacerých zápisoch toho istého majiteľa možno požiadať v jednej žiadosti. Požadovaný poplatok sa zaplatí za každý zápis, ktorý sa má upraviť. Ak požiadavky na úpravu zápisu nie sú splnené, úrad oznámi nedostatok žiadateľovi. Ak sa nedostatok v lehote určenej úradom neodstráni, úrad žiadosť zamietne.

5.  Zverejnenie zápisu úpravy obsahuje vyjadrenie ochrannej známky EÚ v upravenej podobe. Tretie osoby, ktorých práva môžu byť takouto úpravou dotknuté, môžu jej zápis napadnúť v lehote troch mesiacov po zverejnení. Na zverejnenie zápisu úpravy sa vzťahujú články 41 a 42 a pravidlá prijaté podľa článku 42a.

▼M1

Článok 48a

Zmena mena alebo adresy

1.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať žiadosť o zmenu mena alebo adresy podľa prvého pododseku tohto odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3

Článok 49

Rozdelenie zápisu

1.  Majiteľ ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ môže rozdeliť zápis vyhlásením, že niektoré tovary alebo služby zahrnuté v pôvodnom zápise budú predmetom jedného alebo viacerých rozdelených zápisov. Tovary alebo služby v rozdelenom zápise sa nesmú prekrývať s tovarmi alebo službami, ktoré ostanú v pôvodnom zápise, ani s tými, ktoré sú zaradené do iných rozdelených zápisov.

2.  Vyhlásenie o rozdelení nie je prípustné:

a) ak v prípade návrhu na zrušenie práv alebo na vyhlásenie neplatnosti podaného na úrad proti pôvodnému zápisu takéto vyhlásenie o rozdelení má účinok rozdelenia medzi tovarmi alebo službami, proti ktorým smeruje návrh na zrušenie práv alebo na vyhlásenie neplatnosti, kým sa rozhodnutie zrušovacieho oddelenia nestane konečným alebo pokiaľ sa konania právoplatne neukončia inak;

b) ak v prípade podania vzájomného návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti v súdnom spore pred ►M1  súdom pre ochranné známky EÚ ◄ takéto vyhlásenie o rozdelení má účinok rozdelenia medzi tovarmi alebo službami, proti ktorým vzájomný návrh smeruje, kým zmienka o rozsudku ►M1  súdu pre ochranné známky EÚ ◄ nebude zapísaná do registra podľa článku 100 ods. 6.

3.  Vyhlásenie o rozdelení musí byť v súlade s ustanoveniami uvedenými vo vykonávacom nariadení.

4.  Vyhlásenie o rozdelení podlieha poplatku. Vyhlásenie sa nepovažuje za podané, pokiaľ sa nezaplatí poplatok.

5.  Rozdelenie nadobúda účinnosť v deň jeho zapísania do registra.

6.  Všetky predložené žiadosti a prihlášky a všetky zaplatené poplatky týkajúce sa pôvodného zápisu pred dňom, keď úrad prijal vyhlásenie o rozdelení, sa tiež považujú za predložené alebo zaplatené vo vzťahu k rozdelenému zápisu alebo zápisom. Poplatky za pôvodný zápis, ktoré boli riadne zaplatené pred dátumom, keď bolo prijaté vyhlásenie o rozdelení, sa nevracajú.

7.  Rozdelený zápis si zachová deň podania a deň práva prednosti a seniority pôvodného zápisu.

▼M1

8.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a) podrobnosti, ktoré má obsahovať vyhlásenie o rozdelení zápisu podľa odseku 1;

b) podrobnosti o postupe vybavenia vyhlásenia o rozdelení zápisu, aby sa zabezpečilo, že pre rozdelený zápis sa vytvorí samostatný spis vrátane nového čísla zápisu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3HLAVA VI

VZDANIE SA, ZRUŠENIE A NEPLATNOSŤODDIEL 1

Vzdanie sa

Článok 50

Vzdanie sa

1.   ►M1  Ochrannej známky EÚ ◄ sa možno vzdať pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

2.  Takéto vzdanie sa deklaruje úradu majiteľ ochrannej známky písomnou formou. Účinnosť nadobúda až zápisom do registra.

3.  Vzdanie sa možno zapísať iba so súhlasom majiteľa práva zapísaného v registri. Ak bola zapísaná licencia, vzdanie sa bude zapísané do registra, iba ak majiteľ ochrannej známky preukáže, že držiteľa licencie informoval o svojom zámere; tento zápis sa vykoná po uplynutí lehoty predpísanej vykonávacím nariadením.

▼M1

5.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať vyhlásenie o vzdaní sa podľa odseku 2 tohto článku a druh dokumentov, ktorými sa preukazuje súhlas tretej osoby podľa odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3ODDIEL 2

Dôvody na zrušenie

Článok 51

Dôvody na zrušenie

1.  Práva majiteľa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a) ak sa nepretržite počas piatich rokov ochranná známka riadne nepoužívala v ►M1  Únii ◄ v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody; žiadna osoba však nemôže podať návrh na zrušenie práv majiteľa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ v prípade, ak sa počas obdobia medzi uplynutím päťročného obdobia a podaním návrhu alebo vzájomného návrhu skutočné používanie ochrannej známky začalo alebo obnovilo; začatie alebo obnova používania v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu alebo vzájomného návrhu, ktoré sa začalo najskôr po uplynutí nepretržitého obdobia piatich rokov nepoužívania, sa však nebude brať do úvahy tam, kde dôjde k prípravám na začatie alebo obnovu používania iba po tom, ako sa majiteľ dozvedel, že možno podať návrh alebo vzájomný návrh;

b) ak sa v dôsledku konania alebo nečinnosti majiteľa ochranná známka stane obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar alebo službu, pre ktoré je zapísaná;

c) ak je v dôsledku používania ochrannej známky jej majiteľom alebo s jeho súhlasom pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, ochranná známka spôsobilá klamať verejnosť, najmä pokiaľ ide o vlastnosti, kvalitu alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb.

2.  Ak dôvody na zrušenie práv existujú iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ►M1  ochranná známka EÚ ◄ zapísaná, práva majiteľa sa vyhlásia za zrušené iba pre tieto tovary alebo služby.ODDIEL 3

Dôvody na vyhlásenie neplatnosti

Článok 52

Absolútne dôvody neplatnosti

1.   ►M1  Ochranná známka EÚ ◄ sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a) ak bola ►M1  ochranná známka EÚ ◄ zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7;

b) ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.

2.  Ak bola ►M1  ochranná známka EÚ ◄ zapísaná v rozpore s ustanovením článku 7 ods. 1 písm. b), c) alebo d), nemôže byť vyhlásená za neplatnú, ak v dôsledku používania nadobudla po zápise rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.

3.  Ak dôvod neplatnosti existuje iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktorá bola ►M1  ochranná známka EÚ ◄ zapísaná, ochranná známka sa vyhlási za neplatnú len pre tieto tovary a služby.

Článok 53

Relatívne dôvody neplatnosti

1.   ►M1  Ochranná známka EÚ ◄ sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a) ak existuje staršia ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 ods. 2, a podmienky stanovené v odseku 1 alebo v odseku 5 daného článku sú splnené;

b) ak existuje ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 ods. 3, a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené;

c) ak existuje staršie právo, ako je uvedené v článku 8 ods. 4, a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené;

▼M1

d) ak existuje staršie označenie pôvodu alebo zemepisné označenie v zmysle článku 8 ods. 4a a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené.

▼M1

Všetky podmienky uvedené v prvom pododseku musia byť splnené v deň podania alebo v deň práva prednosti ochrannej známky EÚ.

▼C3

2.   ►M1  Ochranná známka EÚ ◄ sa vyhlási za neplatnú aj na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, ak používanie takejto ochrannej známky môže byť zakázané na základe iného staršieho práva podľa právnych predpisov ►M1  Únie ◄ alebo vnútroštátneho práva, ktorým sa spravuje ochrana, najmä:

a) práva na meno;

b) práva na osobný portrét;

c) autorského práva;

d) práva priemyselného vlastníctva.

3.   ►M1  Ochranná známka EÚ ◄ nemôže byť vyhlásená za neplatnú, ak majiteľ práva uvedeného v odsekoch 1 alebo 2 výslovne súhlasí so zápisom ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti alebo vzájomného návrhu.

4.  Ak majiteľ jedného z práv uvedených v odsekoch 1 alebo 2 predtým požiadal o vyhlásenie za neplatnú alebo vzniesol vzájomný návrh v konaní o porušení práv, nemôže predložiť nový návrh na vyhlásenie neplatnosti alebo podať vzájomný návrh na základe iného z uvedených práv, ktorého by sa bol mohol dovolávať na podporu svojej prvej prihlášky alebo vzájomného návrhu.

5.  Uplatní sa článok 52 ods. 3.

Článok 54

Obmedzenie práv v dôsledku strpenia

▼M1

1.  Ak majiteľ ochrannej známky EÚ strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky EÚ v Únii, pričom si bol tohto používania vedomý, nie je už ďalej oprávnený na základe staršej ochrannej známky žiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa neskoršia ochranná známka používala, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky EÚ nežiadalo v dobrej viere.

2.  Ak majiteľ staršej národnej ochrannej známky, ako je uvedené v článku 8 ods. 2, alebo iného staršieho označenia uvedeného v článku 8 ods. 4 strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky EÚ v členskom štáte, v ktorom je staršia ochranná známka alebo iné staršie označenie chránené, pričom si bol vedomý takéhoto používania, nie je už ďalej oprávnený na základe staršej ochrannej známky alebo iného staršieho označenia žiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa neskoršia ochranná známka používala, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky EÚ nežiadalo v dobrej viere.

▼C3

3.  V prípadoch uvedených v odsekoch 1 alebo 2 nie je majiteľ neskoršej ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ oprávnený brániť používaniu staršieho práva, aj keď sa toho práva už nemožno dovolávať proti neskoršej ►M1  ochrannej známke EÚ ◄ .ODDIEL 4

Následky zrušenia a vyhlásenia neplatnosti

Článok 55

Následky zrušenia a vyhlásenia neplatnosti

1.  Platí, že ►M1  ochranná známka EÚ ◄ nemá odo dňa podania návrhu na zrušenie alebo vzájomného návrhu účinky uvedené v tomto nariadení v rozsahu, v akom boli práva majiteľa zrušené. Skorší dátum, ku ktorému nastal jeden z dôvodov zrušenia, môže byť v rozhodnutí uvedený na návrh niektorého účastníka konania.

2.  Platí, že ►M1  ochranná známka EÚ ◄ nemá od začiatku účinky uvedené v tomto nariadení v rozsahu, v akom bola ochranná známka vyhlásená za neplatnú.

3.  S výhradou vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa buď uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej z nedbalosti alebo z nedostatku dobrej viery na strane majiteľa ochrannej známky, alebo bezdôvodného obohatenia, retroaktívny účinok zrušenia alebo neplatnosti ochrannej známky nemá vplyv na:

a) žiadne rozhodnutie o porušení práv, ktoré nadobudlo právoplatnosť a bolo vykonané pred rozhodnutím o zrušení alebo neplatnosti;

b) žiadnu zmluvu uzavretú pred rozhodnutím o zrušení alebo neplatnosti v takom rozsahu, v akom bola splnená pred týmto rozhodnutím; nárok na vrátenie súm splatných podľa príslušnej zmluvy však možno v rozsahu odôvodnenom okolnosťami uplatniť z dôvodov spravodlivosti.ODDIEL 5

Konanie pred úradom vo veci zrušenia alebo vyhlásenia neplatnosti

Článok 56

Návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti

1.  Návrh na zrušenie práv majiteľa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ alebo na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú môžu predložiť úradu:

a) ak sa uplatňujú články 51 a 52, všetky fyzické alebo právnické osoby a každá skupina alebo orgán zriadený na účely zastupovania záujmov výrobcov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorí majú na základe práva, ktorým sa takéto podávanie spravuje, procesnú spôsobilosť;

b) ak sa uplatňuje článok 53 ods. 1, osoby uvedené v článku 41 ods. 1;

c) ak sa uplatňuje článok 53 ods. 2, majitelia starších práv uvedení v danom ustanovení alebo osoby, ktoré sú oprávnené ►M1  na základe právnych predpisov Únie alebo práva príslušného členského štátu ◄ vykonávať predmetné práva.

2.  Takýto návrh sa podáva písomne a musí byť odôvodnený. Návrh sa nepovažuje za podaný dovtedy, kým sa neuhradí požadovaný poplatok.

▼M1

3.  Návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti nie je prípustný, ak o návrhu týkajúcom sa rovnakého predmetu a dôvodu žaloby a tých istých účastníkov konania rozhodol vo veci samej buď úrad, alebo súd pre ochranné známky EÚ podľa článku 95 a rozhodnutie úradu alebo daného súdu o uvedenom návrhu nadobudlo právoplatnosť.

▼C3

Článok 57

Preskúmanie návrhu

1.  Pri preskúmaní návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti úrad vyzve účastníkov konania tak často, ako to bude potrebné, aby predložili vyjadrenie v lehote stanovenej úradom k oznámeniam ostatných účastníkov konania alebo k tým, ktoré vydá samotný úrad.

▼M1

2.  Ak o to požiada majiteľ ochrannej známky EÚ, majiteľ staršej ochrannej známky EÚ, ktorý je účastníkom konania o neplatnosti, predloží dôkaz o tom, že počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich dňu návrhu na vyhlásenie neplatnosti sa staršia ochranná známka EÚ skutočne používala v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré majiteľ uvedenej staršej ochrannej známky EÚ uvádza ako dôvod svojho návrhu, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že staršia ochranná známka EÚ bola k tomuto dňu zapísaná najmenej počas piatich rokov. Ak ku dňu podania prihlášky ochrannej známky EÚ alebo ku dňu práva prednosti prihlášky ochrannej známky EÚ bola staršia ochranná známka EÚ zapísaná najmenej počas piatich rokov, majiteľ staršej ochrannej známky EÚ predloží okrem toho dôkaz o tom, že podmienky stanovené v článku 42 ods. 2 boli k tomuto dňu splnené. Ak sa takýto dôkaz nepredloží, návrh na vyhlásenie neplatnosti sa zamietne. Ak sa staršia ochranná známka EÚ používala iba pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania návrhu na vyhlásenie neplatnosti za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.

▼C3

3.  Odsek 2 sa uplatní na staršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a), pričom používanie v členskom štáte, v ktorom bola staršia národná ochranná známka chránená, sa nahrádza používaním v ►M1  Únii ◄ .

4.  Úrad môže, ak to považuje za vhodné, vyzvať účastníkov konania, aby uzavreli zmier.

5.  Ak preskúmanie návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti odhalí, že ochranná známka nemala byť zapísaná pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, práva majiteľa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ sa zrušia alebo sa známka vyhlási za neplatnú pre tieto tovary alebo služby. V opačnom prípade sa návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti zamietne.

6.  Záznam rozhodnutia úradu o návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti sa zapíše do registra, len čo sa stane právoplatný.

▼M1

Článok 57a

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, v ktorých určí podrobnosti postupu pri zrušení a vyhlásení ochrannej známky EÚ za neplatnú, ako je uvedené v článkoch 56 a 57, ako aj pri prevode ochrannej známky EÚ zapísanej na meno obchodného zástupcu, ako je uvedené v článku 18.

▼C3HLAVA VII

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Článok 58

Rozhodnutia, voči ktorým možno podať odvolanie

▼M1

1.  Proti rozhodnutiam všetkých rozhodovacích útvarov úradu uvedených v článku 130 písm. a) až d) a prípadne písm. f) možno podať odvolanie. Uvedené rozhodnutia nadobudnú právoplatnosť až dňom uplynutia lehoty na podanie odvolania uvedenej v článku 60. Podanie odvolania má odkladný účinok.

▼C3

2.  Proti rozhodnutiu, ktorým sa konanie nekončí, pokiaľ ide o jedného z účastníkov konania, možno podať odvolať iba spolu s odvolaním proti rozhodnutiu vo veci samej, pokiaľ takéto rozhodnutie nestanovuje možnosť samostatného odvolania.

Článok 59

Osoby oprávnené podať odvolanie a byť účastníkmi odvolacieho konania

Každý účastník konania sa môže odvolať proti rozhodnutiu, ktorým mu nebolo vyhovené. Ďalší účastníci uvedeného konania sú účastníkmi odvolacieho konania.

▼M1

Článok 60

Lehota na podanie odvolania a forma odvolania

1.  Odvolanie sa podáva písomne na úrade do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa považuje za podané až po zaplatení poplatku za odvolanie. Podáva sa v jazyku konania, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie, ktoré je predmetom odvolania. Písomné odôvodnenie odvolania sa podáva do štyroch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia.

2.  V konaní inter partes môže odporca vo svojom vyjadrení žiadať o zrušenie alebo úpravu napadnutého rozhodnutia v bode, ktorý nebol napadnutý odvolaním. Takéto podania strácajú účinok, keď odvolateľ v konaní nepokračuje.

▼C3

Článok 61

Preskúmanie rozhodnutí v prípadoch ex parte

1.  Ak je odvolateľ jediným účastníkom konania a ak oddelenie, ktorého rozhodnutie je napadnuté, považuje odvolanie za prípustné a dôvodné, musí mu vyhovieť.

2.  Ak sa rozhodnutie neopraví do jedného mesiaca po doručení odôvodnenia odvolania, odvolanie sa bezodkladne postúpi odvolaciemu senátu bez akýchkoľvek pripomienok týkajúcich sa veci samej.

▼M1 —————

▼C3

Článok 63

Preskúmanie odvolaní

1.  Ak je odvolanie prípustné, odvolací senát preskúma, či možno odvolaniu vyhovieť.

2.  Pri preskúmavaní odvolania odvolací senát vyzve účastníkov konania tak často, ako to bude potrebné, aby predložili vyjadrenie v lehote určenej odvolacím senátom k oznámeniam ostatných účastníkov konania alebo k tým, ktoré vydá samotný odvolací senát.

Článok 64

Rozhodnutia o odvolaní

1.  Po preskúmaní toho, či odvolaniu možno vyhovieť, odvolací senát rozhodne o odvolaní. Odvolací senát môže buď vykonávať všetky právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie, voči ktorému sa podáva odvolanie, alebo vec vrátiť tomuto oddeleniu na ďalšie konanie.

2.  Ak odvolací senát vráti vec na ďalšie konanie oddeleniu, voči ktorého rozhodnutiu bolo podané odvolanie, toto oddelenie je viazané právnym posúdením odvolacieho senátu, pokiaľ je skutkový stav rovnaký.

▼M1

3.  Rozhodnutia odvolacieho senátu nadobudnú právoplatnosť až dňom uplynutia lehoty uvedenej v článku 65 ods. 5 alebo ak bola v tejto lehote na Všeobecný súd podaná žaloba, dňom zamietnutia takejto žaloby alebo odvolania podaného proti rozhodnutiu Všeobecného súdu na Súdnom dvore.

▼C3

Článok 65

Žaloby pred Súdnym dvorom

▼M1

1.  Proti rozhodnutiu odvolacieho senátu o odvolaní možno podať žalobu na Všeobecnom súde.

▼C3

2.  Žalobu možno podať z dôvodu nedostatku právomoci, porušenia podstatných formálnych náležitostí, porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa ich uplatňovania alebo zneužitia právomoci.

▼M1

3.  Všeobecný súd má právomoc napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

▼C3

4.  Žalobu môže podať každý účastník konania pred odvolacím senátom, ak mu jeho rozhodnutím nebolo vyhovené.

▼M1

5.  Žaloba sa podáva na Všeobecnom súde do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia odvolacieho senátu.

6.  Úrad prijme opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Všeobecného súdu alebo v prípade odvolania proti uvedenému rozsudku, s rozsudkom Súdneho dvora.

▼M1

Článok 65a

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty s cieľom určiť:

a) formálny obsah odvolania uvedeného v článku 60 a postup na podanie a preskúmanie odvolania;

b) formálny obsah a formu rozhodnutí odvolacích senátov uvedených v článku 64;

c) vrátenie poplatku za odvolanie uvedeného v článku 60.

▼C3HLAVA VIII

▼M1

KOLEKTÍVNE ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE

▼C3

Článok 66

▼M1

Kolektívne známky Európskej únie

▼C3

1.   ►M1  Kolektívnou známkou Európskej únie (ďalej len „kolektívna známka EÚ“) ◄ je ►M1  ochranná známka EÚ ◄ , ktorá je takto označená už pri podaní prihlášky a je spôsobilá rozlišovať tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky, od tovarov alebo služieb iných podnikov. O kolektívne známky Spoločenstva môžu požiadať združenia výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb alebo obchodníkov, ktorí majú podľa práva, ktorými sa tieto spravujú, právnu spôsobilosť vo vlastnom mene mať práva a povinnosti všetkých typov uzatvárať zmluvy alebo vykonávať ostatné právne úkony a žalovať a byť žalovaní, ako aj právnické osoby, ktoré sa ►M1  kolektívne známky EÚ ◄ .

2.  Odchylne od článku 7 ods. 1 písm. c) označenia alebo údaje, ktoré môžu slúžiť v rámci obchodu na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, môžu predstavovať ►M1  kolektívne známky EÚ ◄ v zmysle odseku 1. Kolektívna známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretej osobe, aby používala v rámci obchodovania takéto označenia alebo údaje, za predpokladu, že ich bude používať v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode; najmä nemožno takúto ochrannú známku uplatňovať voči tretej osobe, ktorá je oprávnená používať zemepisný názov.

3.  Ustanovenia tohto nariadenia sa uplatnia na ►M1  kolektívne známky EÚ ◄ , pokiaľ články 67 až 74 nestanovujú inak.

Článok 67

Stanovy používania známky

1.  Prihlasovateľ ►M1  kolektívnej známky EÚ ◄ musí v stanovenej lehote predložiť stanovy používania tejto známky.

2.  V stanovách používania sú špecifikované osoby oprávnené používať známku, podmienky členstva v združení, a ak sú, aj podmienky používania známky vrátane sankcií. Stanovy používania známky uvedenej v článku 66 ods. 2 musia oprávňovať každú osobu, ktorej tovary alebo služby majú svoj pôvod v príslušnej zemepisnej oblasti, stať sa členom združenia, ktoré je majiteľom známky.

▼M1

3.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré majú obsahovať stanovy uvedené v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3

Článok 68

Zamietnutie prihlášky

1.  Okrem dôvodov zamietnutia prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ uvedených v článkoch 36 a 37 sa prihláška ►M1  kolektívnej známky EÚ ◄ zamietne aj vtedy, ak nebudú splnené ustanovenia článku 66 alebo 67 alebo ak stanovy používania budú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

2.  Prihláška ►M1  kolektívnej známky EÚ ◄ sa zamietne aj vtedy, ak bude existovať možnosť zavádzania verejnosti, pokiaľ ide o charakter alebo významnosť známky, a to najmä vtedy, keď je pravdepodobné, že sa bude považovať za niečo iné ako za kolektívnu známku.

3.  Prihláška sa nezamietne, ak prihlasovateľ v dôsledku zmeny stanov používania splní požiadavky odsekov 1 a 2.

▼M1

Článok 69

Pripomienky tretích osôb

Keď sa úradu predkladajú písomné pripomienky ku kolektívnej známke EÚ podľa článku 40, tieto pripomienky môžu byť založené aj na osobitných dôvodoch, na základe ktorých by sa prihláška kolektívnej známky EÚ mala zamietnuť podľa článku 68.

▼C3

Článok 70

Používanie známok

Používanie ►M1  kolektívnej známky EÚ ◄ akoukoľvek osobou, ktorá má oprávnenie túto ochrannú známku používať, spĺňa požiadavky tohto nariadenia za predpokladu, že budú splnené ostatné podmienky, ktoré toto nariadenie ukladá na používanie ochranných známok Spoločenstva.

Článok 71

Zmena stanov používania známky

1.  Majiteľ ►M1  kolektívnej známky EÚ ◄ musí predložiť úradu každú zmenu stanov používania.

2.  Zmeny sa neuvedú v registri vtedy, ak zmenené stanovy používania nespĺňajú požiadavky článku 67 alebo obsahujú jeden z dôvodov zamietnutia uvedených v článku 68.

▼M1

3.  K zmeneným stanovám používania možno predložiť tiež písomné pripomienky vyhotovené v súlade s článkom 69.

▼C3

4.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia nadobúdajú zmeny stanov používania účinnosť až odo dňa zápisu zmeny do registra.

Článok 72

Osoby, ktoré sú oprávnené podať žalobu pre porušenie práv

1.  Ustanovenia článku 22 ods. 3 a 4 týkajúce sa práv držiteľov licencie sa uplatňujú na každú osobu s oprávnením používať ►M1  kolektívnu známku EÚ ◄ .

2.  Majiteľ ►M1  kolektívnej známky EÚ ◄ je oprávnený vznášať nároky na náhradu škody v mene osôb, ktoré majú oprávnenie používať známku, ak tieto osoby utrpeli škodu v dôsledku neoprávneného používania známky.

Článok 73

Dôvody zrušenia

Okrem dôvodov zrušenia uvedených v článku 51, práva majiteľa ►M1  kolektívnej známky EÚ ◄ sa zrušia na základe návrhu podaného na úrade alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, ak:

a) majiteľ nepodnikne príslušné kroky, aby zabránil používaniu známky spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania, pokiaľ takéto existujú, uvedenými v stanovách používania, ktorých zmeny boli prípadne uvedené v registri;

b) spôsob, akým majiteľ známku používal, zapríčinil, že sa stala spôsobilou zavádzať verejnosť spôsobom uvedeným v článku 68 ods. 2;

c) zmena stanov používania známky bola uvedená v registri v rozpore s ustanovením článku 71 ods. 2, pokiaľ majiteľ známky ďalšími zmenami stanov používania nedosiahol súlad s požiadavkami týchto ustanovení.

Článok 74

Dôvody neplatnosti

Okrem dôvodov neplatnosti uvedených v článkoch 52 a 53, ►M1  kolektívna známka EÚ ◄ , ktorá bola zapísaná v rozpore s ustanovením článku 68, sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, pokiaľ majiteľ známky ďalšími zmenami stanov používania nedosiahol súlad s požiadavkami týchto ustanovení.

▼M1ODDIEL 2

Certifikačné známky EÚ

Článok 74b

Stanovy používania certifikačnej známky EÚ

3.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré majú obsahovať stanovy uvedené v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3HLAVA IX

KONANIEODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 75

Odôvodnenie rozhodnutí

V rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušní účastníci konania možnosť predložiť svoje vyjadrenie.

Článok 76

Preskúmanie skutočností úradom z úradnej moci

1.  V konaniach pred úradom úrad preskúma skutočnosti z úradnej moci; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania. ►M1  Úrad pri konaní o vyhlásenie neplatnosti podľa článku 52 obmedzí svoje preskúmanie na dôvody a argumenty predložené účastníkmi konania. ◄

2.  Úrad nemusí zobrať do úvahy skutočnosti ani dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.

Článok 77

Ústne konania

1.  Ak úrad usúdi, že ústne konania by mohli byť účelné, môžu sa konať buď z vlastného podnetu úradu, alebo na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka konania.

2.  Ústne konania pred prieskumovými pracovníkmi, námietkovým oddelením a oddelením pre správu ochranných známok a právne otázky nie sú verejné.

3.  Ústne konania vrátane doručenia rozhodnutia sú verejné pred zrušovacím oddelením a odvolacími senátmi, pokiaľ oddelenie, pred ktorým konania prebiehajú, nerozhodne inak v prípadoch, kde by pripustenie verejnosti mohlo predstavovať závažné a neoprávnené nevýhody, a to najmä pre niektorého účastníka konania.

▼M1

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, v ktorých stanoví podrobnú úpravu ústneho konania vrátane podrobných pravidiel používania jazykov podľa článku 119.

▼C3

Článok 78

Dokazovanie

1.  V rámci každého konania pred úradom je súčasťou spôsobu poskytovania alebo získavania dôkazov:

a) vypočutie strán;

b) vyžiadanie informácií;

c) predloženie dokladov a dôkazov;

d) vypočutie svedkov;

e) znalecké posudky;

f) písomné vyhlásenia, overené alebo potvrdené, alebo majúce podobný účinok podľa práva štátu, v ktorom bolo vyhlásenie zostavené.

2.  Príslušné oddelenie môže poveriť jedného zo svojich členov, aby preskúmal uvedené dôkazy.

3.  Ak úrad považuje za potrebné, aby niektorý účastník konania, svedok alebo expert podal svedectvo ústne, vydá pre príslušnú osobu predvolanie dostaviť sa na úrad.

4.  Jednotliví účastníci konania sú informovaní o vypočúvaní svedkov alebo expertov pred úradom. Majú právo byť prítomní a svedkom alebo expertom klásť otázky.

▼M1

6.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví dokazovanie.

▼M1

Článok 79

Doručovanie

5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví doručovanie.

▼M1

Článok 79b

Oznámenia určené úradu

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, v ktorých stanoví pravidlá týkajúce sa prostriedkov komunikácie vrátane elektronických prostriedkov komunikácie, ktoré majú účastníci používať v konaní pred úradom, a formuláre, ktoré úrad sprístupní.

Článok 79c

Lehoty

5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví výpočet a dĺžku lehôt.

▼C3

Článok 80

Zrušenie rozhodnutí

1.  Ak úrad urobil zápis do registra alebo vydal rozhodnutie, ktoré je postihnuté zrejmou procedurálnou chybou pripísateľnou úradu, úrad zabezpečí zrušenie zápisu alebo rozhodnutia. Ak existuje iba jeden účastník konania a zápis alebo akt sa dotýka jeho práv, nariadi sa zrušenie, aj keď chyba nebola pre daného účastníka konania zrejmá.

2.  Zrušenie uvedené v odseku 1 sa uskutoční z úradnej moci alebo na návrh jedného z účastníkov konania oddelením, ktoré vykonalo tento zápis alebo vydalo rozhodnutie. Zrušenie sa uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do registra alebo prijatia rozhodnutia, a to po vypočutí účastníkov konania a prípadných majiteľov práv k príslušnej ochrannej známke Spoločenstva, ktorí sú zapísaní v registri.

▼M1

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými upraví postup pri zrušení rozhodnutia alebo výmaze zápisu z registra.

▼C3

Článok 81

Uvedenie do predchádzajúceho stavu

1.  Práva prihlasovateľa alebo majiteľa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , alebo iného účastníka konania pred úradom, ktorý napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami nebol schopný dodržať lehotu voči úradu, sa na základe jeho žiadosti obnovia, ak priamym následkom tohto zmeškania je podľa ustanovení tohto nariadenia strata práva alebo opravného prostriedku.

2.  Žiadosť sa musí podať v písomnej podobe do dvoch mesiacov od odpadnutia dôvodu zmeškania lehoty. V rovnakej lehote sa musí uskutočniť zmeškaný úkon. Žiadosť je prípustná iba do jedného roka od uplynutia zmeškanej lehoty. V prípade nepodania žiadosti o obnovu zápisu alebo nezaplatenia poplatku za obnovu sa z lehoty jedného roka odpočíta ďalšie obdobie šiestich mesiacov uvedené v článku 47 ods. 3 tretej vete.

3.  Žiadosť musí byť odôvodnená a musí uvádzať skutočnosti na jej podporu. Nepovažuje sa za podanú, kým sa neuhradí poplatok za uvedenie do predchádzajúceho stavu.

4.  O žiadosti rozhodne oddelenie, ktoré je príslušné rozhodovať o zmeškanom úkone.

5.  Tento článok sa nevzťahuje na lehoty uvedené v odseku 2 tohto článku, článku 41 ods. 1 a 3 a článku 82.

6.  Uvedenie do predchádzajúceho stavu prihlasovateľa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ alebo jej majiteľa nemá účinky voči tretej osobe, ktorá v dobrej viere uviedla tovar na trh alebo poskytla služby pod označením, ktoré je zhodné s ►M1  ochrannou známkou EÚ ◄ alebo jej podobné počas obdobia medzi stratou práv z prihlášky alebo ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ a zverejnením oznámenia o obnove týchto práv.

7.  Tretia osoba, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie odseku 6, môže začať konanie tretej osoby voči rozhodnutiu o obnovení práv prihlasovateľa alebo majiteľa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ v lehote dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o obnovení týchto práv.

8.  Týmto článkom nie je dotknuté právo členského štátu poskytnúť uvedenie do predchádzajúceho stavu, pokiaľ ide o lehoty uvedené v tomto nariadení, ktoré musia byť dodržané voči orgánom tohto štátu.

Článok 82

Pokračovanie v konaní

1.  Prihlasovateľ ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ alebo jej majiteľ, alebo akýkoľvek iný účastník konania pred úradom, ktorý nedodržal úradom určenú lehotu, môže na základe žiadosti dosiahnuť pokračovanie v konaní za podmienky, že v čase predloženia žiadosti už zmeškaný úkon vykonal. Žiadosť o pokračovanie v konaní je prípustná, iba ak sa predloží do dvoch mesiacov po uplynutí zmeškanej lehoty. Žiadosť sa nebude považovať za podanú, kým sa nezaplatí poplatok za pokračovanie v konaní.

2.  Tento článok sa nevzťahuje na lehoty stanovené v článku 25 ods. 3, článku 27, článku 29 ods. 1, článku 33 ods. 1, článku 36 ods. 2, článkov 41 a 42, článku 47 ods. 3, článkov 60 a 62, článku 65 ods. 5, článku 81 a 112 na lehoty stanovené v tomto článku a na lehoty stanovené vykonávacím nariadením pre uplatnenie práva prednosti v zmysle článku 30, výstavnej priority v zmysle článku 33 alebo seniority v zmysle článku 34 po tom, ako bola prihláška už podaná.

3.  Oddelenie príslušné rozhodnúť o zmeškanom úkone rozhodne o žiadosti.

▼M1

4.  Ak úrad akceptuje žiadosť, platí, že k následkom nedodržania lehoty nedošlo. Ak bolo rozhodnutie prijaté v období medzi uplynutím uvedenej lehoty a žiadosťou o pokračovanie v konaní, útvar oprávnený rozhodnúť o zmeškanom úkone preskúma rozhodnutie, a ak je vykonanie samotného zmeškaného úkonu dostatočné, prijme iné rozhodnutie. Ak na základe preskúmania úrad dospeje k záveru, že nie je potrebné pôvodné rozhodnutie zmeniť, potvrdí uvedené rozhodnutie písomne.

▼C3

5.  Ak úrad žiadosť zamietne, poplatok sa vráti.

▼M1

Článok 82a

Prerušenie konania

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví pokračovanie v konaní pred úradom.

▼C3

Článok 83

Odkaz na všeobecné zásady

Ak neexistujú procesnoprávne ustanovenia v tomto nariadení, vo vykonávacom nariadení, v predpisoch o poplatkoch ani v rokovacom poriadku odvolacích senátov, úrad vezme do úvahy zásady procesného práva všeobecne uznávané v členských štátoch.

Článok 84

Premlčanie finančných záväzkov

1.  Práva úradu na úhradu poplatku sa premlčia uplynutím štyroch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom sa stal daný poplatok splatný.

2.  Práva voči úradu na vrátanie poplatkov alebo finančných súm uhradených nad rámec poplatku sa premlčia uplynutím štyroch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom takéto právo vzniklo.

3.  Lehota stanovená v odsekoch 1 a 2 sa preruší v prípade, na ktorý sa vzťahuje odsek 1, na žiadosť o úhradu poplatku a v prípade, na ktorý sa vzťahuje odsek 2, na základe odôvodneného písomného uplatnenia nároku. Po prerušení začne okamžite znovu plynúť a skončí sa najneskôr šesť rokov od konca roka, v ktorom sa pôvodne začala, pokiaľ sa medzitým nezačalo súdne konanie na vymáhanie práva; v takomto prípade sa lehota skončí najskôr jeden rok po tom, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.ODDIEL 2

Trovy konania

Článok 85

Trovy konania

1.  Neúspešný účastník konania o námietkách, konania o zrušenie, konania o vyhlásenie neplatnosti alebo odvolacieho konania, nahradí poplatky, ktoré vznikli druhému účastníkovi konania, ako aj bez toho, aby bol dotknutý článok 119 ods. 6, všetky trovy, ktoré vznikli tomuto účastníkovi konania nevyhnutne súvisiace s konaním, vrátane cestovného a stravného a odmeny pre zástupcu, poradcu alebo advokáta v rámci tarifných limitov stanovených pre každú kategóriu trov konania v zmysle podmienok stanovených vo vykonávacom nariadení.

▼M1

1a.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí maximálnu výšku trov nevyhnutných na konanie a skutočne vzniknutých úspešnému účastníkovi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

Pri určovaní tejto výšky v súvislosti s cestovným a stravným Komisia zohľadní vzdialenosť medzi miestom bydliska alebo podnikania účastníka, zástupcu, svedka alebo znalca a miestom ústneho pojednávania a štádium konania, v ktorom trovy vznikli, a pokiaľ ide o trovy zastupovania v zmysle článku 93 ods. 1, potrebu zabezpečiť, aby druhý účastník nezneužíval povinnosť znášať náklady na taktické účely. Stravné sa vypočíta v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovenými v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ( 6 ).

Neúspešný účastník hradí trovy konania len do výšky zodpovedajúcej nákladom jedného účastníka, prípadne jedného zástupcu.

▼C3

2.  Ak však každý účastník konania uspeje v niektorých bodoch a prehrá v ostatných bodoch alebo z dôvodov spravodlivosti, o rozdielnom rozdelení trov konania rozhodne námietkové oddelenie, zrušovacie oddelenie alebo odvolací senát.

3.  Účastník konania, ktorý ukončí konanie späťvzatím prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , námietok, návrhu na zrušenie, návrhu na vyhlásenie neplatnosti alebo odvolania, alebo neobnovením zápisu ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , alebo vzdaním sa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , nahradí poplatky a náklady vzniknuté ostatným účastníkom konania, tak ako je stanovené v odsekoch 1 a 2.

4.  Ak sa v určitom prípade nedospeje k rozsudku, trovy sú prenechané na vlastné rozhodnutie námietkových oddelení, zrušovacích oddelení alebo odvolacieho senátu.

5.  Ak účastníci konania dospejú pred námietkovým oddelením, zrušovacím oddelením alebo odvolacím senátom k dohode o úhrade trov konania iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich odsekoch, príslušné oddelenie vezme predmetnú dohodu na vedomie.

6.  Námietkové oddelenie alebo zrušovacie oddelenie, alebo odvolací senát stanoví výšku trov konania, ktoré sa majú zaplatiť podľa predchádzajúcich odsekov, ak sú trovy konania, ktoré sa majú zaplatiť, obmedzené na poplatky zaplatené úradu a na trovy zastupovania. Vo všetkých ostatných prípadoch register odvolacieho senátu alebo pracovník námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia stanoví výšku trov konania, ktoré budú uhradené na požiadanie. Žiadosť je prípustná iba do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, o ktoré sa požiadalo v súvislosti s trovami konania, ktoré majú byť stanovené. Takto stanovená výška sa môže na základe žiadosti podanej v rámci predpísanej lehoty preskúmať rozhodnutím námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia, alebo odvolacieho senátu.

Článok 86

Výkon rozhodnutí, ktorými sa stanovuje výška trov konania

1.  Každé právoplatné rozhodnutie úradu, ktorým bola stanovená výška trov konania, je vykonateľné.

2.  Výkon rozhodnutia sa riadi predpismi občianskeho práva procesného, účinnými v tom štáte, na ktorého území sa uskutočňuje. ►M1  Každý členský štát určí jeden orgán zodpovedný za overovanie pravosti rozhodnutia uvedeného v odseku 1 a oznámi jeho kontaktné údaje úradu, Súdnemu dvoru a Komisii. Tento orgán priloží k rozhodnutiu vyhlásenie vykonateľnosti, pričom jedinou formálnou náležitosťou je overenie pravosti rozhodnutia. ◄

3.  Ak sa tieto formality na žiadosť dotknutého účastníka konania splnili, môže tento účastník konania pristúpiť k výkonu rozhodnutia v súlade s vnútroštátnym právom tým, že vec predloží priamo príslušnému orgánu.

4.  O odklade vykonateľnosti rozhodnutia môže rozhodnúť len Súdny dvor. Súdy dotknutej krajiny však majú právomoc prerokúvať sťažnosti, ak sa výkon rozhodnutia uskutočňuje nezákonne.ODDIEL 3

Informovanie verejnosti a orgánov členských štátov

▼M1

Článok 87

Register ochranných známok EÚ

1.  Úrad vedie register ochranných známok EÚ, ktorý aktualizuje.

2.  Register obsahuje tieto údaje o prihláškach a zápisoch ochranných známok EÚ:

a) deň podania prihlášky;

b) číslo spisu prihlášky;

c) dátum zverejnenia prihlášky;

d) meno/názov a adresu prihlasovateľa;

e) meno a obchodnú adresu iného zástupcu, než je zástupca uvedený v článku 92 ods. 3 prvej vete;

f) reprodukciu známky s údajmi o jej povahe, a prípadne opis známky;

g) názvy tovarov a služieb;

h) údaje o uplatnení práva prednosti podľa článku 30;

i) údaje o uplatnení výstavnej priority podľa článku 33;

j) údaje o uplatnení seniority staršej zapísanej ochrannej známky, ako sa uvádza v článku 34;

k) vyhlásenie, že známka získala rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku spôsobu jej používania, na základe článku 7 ods. 3;

l) údaj, že známka je kolektívnou známkou;

n) jazyk, v ktorom bola žiadosť podaná, a druhý jazyk, ktorý prihlasovateľ uviedol vo svojej prihláške na základe článku 119 ods. 3;

o) dátum zápisu známky do registra a číslo zápisu;

p) vyhlásenie, že prihláška je výsledkom premeny medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, v súlade s článkom 161 tohto nariadenia spolu s dátumom medzinárodného zápisu podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu alebo dátumom, keď bolo zapísané územné rozšírenie na Úniu uskutočnené následne po medzinárodnom zápise v súlade s článkom 3ter ods. 2 madridského protokolu a podľa potreby s dňom práva prednosti medzinárodného zápisu.

3.  Register obsahuje aj tieto záznamy, pričom každý je doplnený dátumom zápisu takéhoto záznamu:

a) zmeny mena, adresy alebo štátnej príslušnosti majiteľa ochrannej známky EÚ alebo zmeny štátu, v ktorom má bydlisko alebo sídlo či podnik;

b) zmeny mena alebo obchodnej adresy iného zástupcu, než je zástupca uvedený v článku 92 ods. 3 prvej vete;

c) v prípade, ak bol vymenovaný nový zástupca, meno a obchodnú adresu tohto zástupcu;

d) zmeny a úpravy známky v súlade s článkami 43 a 48 a opravy chýb;

e) oznámenie o zmenách stanov používania kolektívnej známky na základe článku 71;

f) údaje o uplatnení seniority staršej zapísanej ochrannej známky, ako je uvedené v článku 34, podľa článku 35;

g) celkový alebo čiastočný prevod podľa článku 17;

h) zriadenie alebo prevod vecného práva na základe článku 19 a povaha tohto vecného práva;

i) exekúcie podľa článku 20 a insolvenčné konanie podľa článku 21;

j) udelenie alebo prevod licencie podľa článku 22 a prípadne aj druh licencie;

k) obnova zápisu podľa článku 47, dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť, a všetky obmedzenia podľa článku 47 ods. 4;

l) záznam o zistení uplynutia platnosti zápisu na základe článku 47;

m) vyhlásenia majiteľa ochrannej známky o späťvzatí alebo vzdaní sa podľa článkov 43 a 50;

n) dátum podania a údaje o námietkach podľa článku 41, návrhu podľa článku 56 alebo vzájomnom návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky podľa článku 100 ods. 4 alebo o odvolaní podľa článku 60;

o) dátum a obsah rozhodnutia o námietkach, návrhu či vzájomnom návrhu podľa článku 57 ods. 6 alebo článku 100 ods. 6 tretej vety, alebo o odvolaní podľa článku 64;

p) záznam o prijatí žiadosti o premenu podľa článku 113 ods. 2;

q) výmaz zástupcu zapísaného na základe odseku 2 písm. e) tohto článku;

r) zrušenie seniority národnej známky;

s) zmena položiek uvedených v písmenách h), i) a j) tohto odseku alebo ich výmaz z registra;

t) nahradenie ochrannej známky EÚ medzinárodným zápisom podľa článku 157;

u) dátum a číslo medzinárodných zápisov založených na prihláške ochrannej známky EÚ, ktorá bola zapísaná ako ochranná známka EÚ podľa článku 148 ods. 1;

v) dátum a číslo medzinárodných zápisov založených na ochrannej známke EÚ podľa článku 148 ods. 2;

w) rozdelenie prihlášky podľa článku 44 a rozdelenie zápisu podľa článku 49 spolu s údajmi uvedenými v odseku 2 tohto článku týkajúcimi sa rozdeleného zápisu, ako aj zoznam tovarov a služieb pôvodného zápisu v znení neskorších zmien;

x) zrušenie rozhodnutia alebo zápisu do registra podľa článku 80, ak sa zrušenie týka rozhodnutia alebo zápisu, ktorý bol zverejnený;

4.  Výkonný riaditeľ môže určiť, že s výhradou článku 123 ods. 4 sa do registra majú zapísať iné údaje, než sú údaje uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

5.  Register sa môže viesť v elektronickej podobe. Úrad zhromažďuje, triedi, zverejňuje a uchováva údaje uvedené v odsekoch 2 a 3 vrátane osobných údajov na účely stanovené v odseku 9. Úrad zabezpečuje ľahký prístup verejnosti k registru na účely nahliadania.

6.  Majiteľovi ochrannej známky EÚ sa oznámi každá zmena v registri.

7.  Úrad poskytuje na základe žiadosti a po uhradení poplatku overené alebo neoverené výpisy z registra.

8.  Spracúvanie údajov týkajúcich sa záznamov stanovených v odsekoch 2 a 3 vrátane osobných údajov sa uskutočňuje na účely:

a) správy prihlášok a/alebo zápisov podľa tohto nariadenia a aktov prijatých podľa neho;

b) vedenia verejného registra na účely nahliadania zo strany orgánov verejnej moci a hospodárskych subjektov a ich informovania s cieľom umožniť im vykonávať práva, ktoré sa im priznávajú týmto nariadením, a byť informovaný o existencii starších práv tretích osôb a

c) vypracúvania správ a štatistík, ktoré úradu umožňujú optimalizovať jeho činnosti a zlepšovať fungovanie systému.

9.  Všetky údaje týkajúce sa záznamov v odsekoch 2 a 3 vrátane osobných údajov sa považujú za údaje vo verejnom záujme a môžu k nim mať prístup tretie osoby. Z dôvodu právnej istoty je uchovávanie údajov v registri časovo neobmedzené.

▼M1

Článok 87a

Databáza

1.  Okrem povinnosti viesť v zmysle článku 87 register úrad zhromažďuje a uchováva v elektronickej databáze všetky údaje, ktoré poskytnú prihlasovatelia a žiadatelia alebo iní účastníci konaní podľa tohto nariadenia alebo aktov prijatých podľa neho.

2.  Elektronická databáza môže popri osobných údajoch zahrnutých v registri podľa článku 87 obsahovať ďalšie osobné údaje, pokiaľ sa vyžadujú podľa tohto nariadenia alebo aktov prijatých podľa neho. Zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie takýchto údajov slúži na účely:

a) správy prihlášok a/alebo zápisov podľa tohto nariadenia a aktov prijatých podľa neho;

b) prístupu k informáciám potrebným na ľahšie a efektívnejšie vedenie príslušných konaní;

c) komunikácie s prihlasovateľmi, žiadateľmi a inými účastníkmi konaní;

d) vypracúvania správ a štatistík, ktoré úradu umožňujú optimalizovať jeho činnosti a zlepšovať fungovanie systému.

3.  Výkonný riaditeľ určí podmienky prístupu k elektronickej databáze a spôsob, akým možno jej obsah s výnimkou osobných údajov uvedených v odseku 2 tohto článku, ale vrátane údajov uvedených v článku 87 sprístupniť v strojovo čitateľnej podobe, ako aj cenu za tento prístup.

4.  Prístup k osobným údajom uvedeným v odseku 2 je obmedzený a takéto údaje sa nesmú zverejniť, pokiaľ na to dotknutá osoba nedá svoj výslovný súhlas.

5.  Uchovávanie všetkých údajov je časovo neobmedzené. Dotknutá osoba však môže požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy po 18 mesiacoch od uplynutia platnosti zápisu ochrannej známky alebo skončenia príslušného konania inter partes. Dotknutá osoba má kedykoľvek právo na opravu nesprávnych alebo chybných údajov.

Článok 87b

Online prístup k rozhodnutiam

1.  V záujme transparentnosti a predvídateľnosti sa rozhodnutia úradu sprístupnia online na účely informovania verejnosti a nahliadania zo strany verejnosti. Ktorýkoľvek účastník konania, ktoré viedlo k prijatiu rozhodnutia, môže požiadať o vymazanie akýchkoľvek osobných údajov uvedených v rozhodnutí.

2.  Úrad môže na zvýšenie informovanosti verejnosti o veciach týkajúcich sa duševného vlastníctva a na podporu zbližovania praxe poskytnúť online prístup k rozsudkom vnútroštátnych súdov a súdov Únie, ktoré súvisia s jeho úlohami. Úrad dodržiava podmienky pôvodného zverejnenia týkajúce sa osobných údajov.

▼C3

Článok 88

Nahliadnutie do spisov

1.  Spisy týkajúce sa prihlášok ►M1  ochranných známok EÚ ◄ , ktoré ešte neboli zverejnené, nebudú sprístupnené na nahliadnutie bez súhlasu prihlasovateľa.

2.  Každý, kto dokáže, že prihlasovateľ ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ vyhlásil, že po zápise ochrannej známky si bude uplatňovať práva na ňu voči nemu, môže nahliadnuť do spisov pred zverejnením predmetnej prihlášky aj bez súhlasu prihlasovateľa.

3.  Po zverejnení prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ sa bude dať na požiadanie nahliadnuť do spisov týkajúcich sa predmetnej prihlášky a výslednej ochrannej známky.

▼M1

4.  Ak sa do spisov nahliada podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku, dokumenty týkajúce sa vylúčenia alebo námietky podľa článku 137, návrhy rozhodnutí a stanovísk a všetky ostatné interné dokumenty použité na účely prípravy rozhodnutí a stanovísk, ako aj časti spisu, v súvislosti s ktorými dotknutá osoba vyjadrila osobitný záujem na zachovaní ich dôvernosti pred podaním žiadosti o nahliadnutie do spisu, môžu byť z nahliadnutia vyňaté, pokiaľ nahliadnutie do týchto častí spisu nie je opodstatnené nadradeným oprávneným záujmom osoby žiadajúcej o nahliadnutie.

▼M1

5.  Nahliadnutie do spisov prihlášok ochranných známok EÚ a zapísaných ochranných známok EÚ sa týka originálu dokumentu alebo jeho kópií, alebo technických prostriedkov uchovávania, ak sa spisy uchovávajú týmto spôsobom. Výkonný riaditeľ určí spôsoby nahliadania.

6.  Ak sa uskutoční nahliadnutie do spisu podľa odseku 7, žiadosť o nahliadnutie do spisov sa považuje za podanú až po zaplatení požadovaného poplatku. Ak sa uskutoční nahliadnutie online prostredníctvom technických prostriedkov uchovávania, neplatí sa žiadny poplatok.

7.  Nahliadnutie do spisu sa uskutoční v priestoroch úradu. Na požiadanie sa nahliadnutie do spisu vykoná formou poskytnutia kópií archívnych dokumentov. Vydanie takýchto kópií je podmienené zaplatením poplatku. Na požiadanie a po zaplatení poplatku úrad tiež vydá overené alebo neoverené kópie prihlášky ochrannej známky EÚ.

8.  Do spisov, ktoré vedie úrad v súvislosti s medzinárodnými zápismi, v ktorých je vyznačená Únia, možno nahliadať na požiadanie odo dňa zverejnenia podľa článku 152 ods. 1 v súlade s podmienkami stanovenými v odsekoch 1, 3 a 4 tohto článku.

9.  S výhradou obmedzení ustanovených v odseku 4 môže úrad na žiadosť oznámiť informácie o ktoromkoľvek spise prihlásenej alebo zapísanej ochrannej známky EÚ pod podmienkou zaplatenia poplatku. Úrad však môže požadovať, aby sa využila možnosť nahliadnutia do spisu, ak to úrad považuje za primerané vzhľadom na množstvo informácií, ktoré sa majú poskytnúť.

▼M1

Článok 88a

Vedenie spisov

1.  Úrad vedie spisy ku každému konaniu týkajúcemu sa prihlášky ochrannej známky EÚ alebo zápisu ochrannej známky EÚ. Formu vedenia týchto spisov určí výkonný riaditeľ.

2.  Ak sa spisy vedú v elektronickej podobe, elektronické súbory alebo ich záložné kópie sa uchovávajú bez časového obmedzenia. Originálne dokumenty, ktoré podali účastníci konania a ktoré tvoria základ týchto elektronických súborov, sa zničia, keď od ich doručenia úradu uplynie doba, ktorú určí výkonný riaditeľ.

3.  Ak sa spisy alebo ich časti vedú v inej ako elektronickej podobe, dokumenty alebo dôkazy, ktoré sú súčasťou takýchto spisov, sa uchovávajú aspoň päť rokov od konca roku, v ktorom sa prihláška zamietla, vzala späť alebo sa považuje za vzatú späť, v ktorom sa úplne skončí platnosť zápisu ochrannej známky EÚ podľa článku 47, zapíše sa úplné vzdanie sa ochrannej známky EÚ podľa článku 50 alebo sa ochranná známka EÚ úplne vymaže z registra podľa článku 57 ods. 6 alebo článku 100 ods. 6

▼M1

Článok 89

Periodické publikácie

4.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a) dátum, ktorý sa považuje za deň zverejnenia vo Vestníku ochranných známok Európskej únie;

b) spôsob zverejňovania údajov o zápise ochrannej známky, ktoré sa nelíšia od údajov vo zverejnení prihlášky;

c) formy, v akých sa verejnosti môžu sprístupniť vydania úradného vestníka úradu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3

Článok 90

Administratívna spolupráca

►M1  1. ◄   Pokiaľ nie je v tomto nariadení alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovené inak, úrad a súdy alebo orgány členských štátov si na základe požiadania vzájomne pomáhajú formou oznamovania informácií alebo sprístupnenia spisov na nahliadanie. Ak úrad sprístupní spisy na nahliadanie súdom, úradom štátnych žalobcov alebo centrálnym úradom priemyselného vlastníctva, nepodlieha takéto nahliadanie obmedzeniam uvedeným v článku 88.

▼M1

2.  Úrad nevyberá za oznamovanie informácií alebo sprístupnenie spisov na nahliadanie nijaké poplatky.

3.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnú úpravu spôsobu, akým si úrad a orgány členských štátov majú navzájom vymieňať informácie a sprístupňovať spisy na nahliadanie, pričom v prípade sprístupnenia tretím osobám zohľadní obmedzenia vzťahujúce sa na nahliadanie do spisov týkajúcich prihlášok alebo zápisov ochranných známok EÚ podľa článku 88. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3

Článok 91

Výmena publikácií

1.  Úrad a centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov si vzájomne na požiadanie a na vlastné použitie zasielajú jednu alebo viacero kópií svojich publikácií bezplatne.

2.  Úrad môže uzatvoriť dohody týkajúce sa výmeny alebo poskytovania publikácií.ODDIEL 4

Zastupovanie

Článok 92

Všeobecné zásady zastupovania

1.  S výhradou ustanovení odseku 2 nemôže byť žiadna osoba prinútená k tomu, aby bola pred úradom zastupovaná.

▼M1

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 druhá veta tohto článku, fyzické alebo právnické osoby, ktoré nemajú bydlisko, sídlo, hlavné miesto podnikania ani skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Európskom hospodárskom priestore, musia byť zastúpené pred úradom v súlade s článkom 93 ods. 1 vo všetkých konaniach stanovených týmto nariadením okrem podávania prihlášky ochrannej známky EÚ.

3.  Fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo, alebo hlavné miesto podnikania, alebo skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Európskom hospodárskom priestore, môže pred úradom zastupovať zamestnanec. Zamestnanec právnickej osoby, ktorej sa tento odsek týka, môže zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú ekonomické prepojenia s prvou právnickou osobou, a to dokonca aj vtedy, ak tieto právnické osoby nemajú v Európskom hospodárskom priestore svoje bydlisko, sídlo ani svoje hlavné sídlo podniku, ani skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik. Zamestnanci zastupujúci osoby v zmysle tohto odseku predložia úradu na žiadosť úradu alebo prípadne na žiadosť účastníka konania podpísané splnomocnenie na založenie do spisu.

4.  Ak je viacero prihlasovateľov alebo ak viacero tretích osôb koná spoločne, vymenujú spoločného zástupcu.

▼C3

Článok 93

Oprávnení zástupcovia

▼M1

1.  Zastupovanie fyzických alebo právnických osôb pred úradom môžu vykonávať iba:

a) advokáti, ktorí sú oprávnení vykonávať činnosť na území jedného z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a majú svoje sídlo na území Európskeho hospodárskeho priestoru, v rozsahu, v akom sú oprávnení v rámci daného členského štátu konať ako zástupcovia vo veciach týkajúcich sa ochranných známok;

b) oprávnení zástupcovia, ktorých mená sú uvedené v zozname vedenom na tento účel úradom.

Zástupcovia konajúci pred úradom na žiadosť úradu alebo prípadne iného účastníka konania, predložia úradu podpísané splnomocnenie na vloženie do spisu.

2.  Do zoznamu oprávnených zástupcov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a) je štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru;

b) má svoje sídlo alebo miesto zamestnania v Európskom hospodárskom priestore;

c) je oprávnená na zastupovanie fyzických alebo právnických osôb v oblasti ochranných známok pred Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo alebo pred centrálnym úradom priemyselného vlastníctva členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade, že v dotknutom štáte toto oprávnenie nie je podmienené požiadavkou na osobitnú odbornú kvalifikáciu, osoby, ktoré žiadajú o zapísanie do zoznamu a ktoré konajú vo veci ochranných známok pred Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo alebo uvedenými centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva, musia túto činnosť pravidelne vykonávať aspoň počas piatich rokov. Táto požiadavka na výkon profesie sa však nevzťahuje na osoby, ktorých odborná kvalifikácia zastupovať fyzické alebo právnické osoby vo veciach týkajúcich sa ochranných známok pred Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo alebo uvedenými centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva je úradne uznaná v súlade s predpismi stanovenými daným štátom.

▼C3

3.  Zápis sa vykoná na základe žiadosti, ktorej súčasťou je osvedčenie dodané centrálnym úradom priemyselného vlastníctva dotknutého členského štátu, v ktorom bude uvedené, že podmienky ustanovené v odseku 2 boli splnené.

▼M1

4.  Výkonný riaditeľ môže udeliť výnimku z:

a) požiadavky podľa odseku 2 písm. c) druhej vety, ak žiadateľ predloží dôkaz o tom, že požadovanú kvalifikáciu získal iným spôsobom;

b) požiadavky stanovenej v odseku 2 písm. a) v prípade vysokokvalifikovaných odborníkov za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené v odseku 2 písm. b) a c).

5.  Osobu možno zo zoznamu oprávnených zástupcov vyčiarknuť na jej vlastnú žiadosť alebo ak už nie je spôsobilá zastupovať. Zmeny v zozname oprávnených zástupcov sa zverejnia v úradnom vestníku úradu.

▼M1

Článok 93a

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty s cieľom bližšie určiť:

a) podmienky a postupy vymenovania spoločného zástupcu uvedeného v článku 92 ods. 4;

b) podmienky, za akých musia zamestnanci uvedení v článku 92 ods. 3 a oprávnení zástupcovia uvedení v článku 93 ods. 1 predložiť úradu podpísané splnomocnenie, aby mohli vykonávať zastupovanie, a obsah uvedeného splnomocnenia;

c) okolnosti, za akých môže byť osoba vyčiarknutá zo zoznamu oprávnených zástupcov podľa článku 93 ods. 5

▼C3HLAVA X

PRÁVOMOC A KONANIE O ŽALOBÁCH TÝKAJÚCICH SA ►M1  OCHRANNÝCH ZNÁMOK EÚ ◄ODDIEL 1

▼M1

Uplatňovanie pravidiel Únie týkajúcich sa právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

▼C3

Článok 94

▼M1

Uplatňovanie pravidiel Únie týkajúcich sa právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

▼C3

1.  Ak nie je v tomto nariadení stanovené inak, tak ►M1  pravidlá Únie týkajúce sa právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach ◄ sa vzťahujú na konania týkajúce sa ►M1  ochranných známok EÚ ◄ a prihlášok ►M1  ochranných známok EÚ ◄ , ako aj na konania týkajúce sa súčasne prebiehajúcich a po sebe nasledujúcich žalôb na základe ►M1  ochranných známok EÚ ◄ a národných ochranných známok.

2.  V prípade konaní o žalobách a návrhoch uvedených v článku 96:

a) články 2, 4, článok 5 body 1, 3, 4 a 5 a článok 31 nariadenia (ES) č. 44/2001 sa neuplatnia;

b) články 23 a 24 nariadenia (ES) č. 44/2001 sa uplatnia s výhradou obmedzení v článku 97 ods. 4 tohto nariadenia;

c) ustanovenia kapitoly II nariadenia (ES) č. 44/2001, ktoré sa vzťahujú na osoby s bydliskom v členskom štáte, sa vzťahujú aj na osoby, ktoré nemajú bydlisko v žiadnom členskom štáte, avšak majú v ňom svoj podnik.

▼M1

3.  Odkazy na nariadenie (ES) č. 44/2001 v tomto nariadení podľa potreby zahŕňajú Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísanú 19. októbra 2005.

▼C3ODDIEL 2

Spory týkajúce sa porušenia práv a platnosti ►M1  ochranných známok EÚ ◄

Článok 95

▼M1

Súdy pre ochranné známky EÚ

▼C3

1.  Členské štáty určia na svojich územiach čo najobmedzenejší počet národných súdov a tribunálov prvého a druhého stupňa (ďalej len „ ►M1  súdy pre ochranné známky EÚ ◄ “), ktoré budú plniť funkcie im pridelené na základe tohto nariadenia.

2.  Každý členský štát oznámi Komisii do troch rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 40/94 zoznam súdov pre ►M1  súdov pre ochranné známky EÚ ◄ s uvedením ich názvov a ich miestnej príslušnosti.

3.  Každú zmenu vykonanú po oznámení zoznamu uvedeného v odseku 2, pokiaľ ide o počet, názvy alebo miestnu príslušnosť súdov, oznámia dotknuté členské štáty bezodkladne Komisii.

4.  Informácie uvedené v odsekoch 2 a 3 oznámi Komisia členským štátom a zverejní ich v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.  Pokým niektorý členský štát neoznámi zoznam stanovený v odseku 2, právomoc v prípade každého konania vyplývajúceho zo žaloby alebo prihlášky, na ktoré sa vzťahuje článok 96 a na ktoré súdy tohto štátu majú právomoc na základe článku 97, spočíva na súde daného štátu, ktorý má právomoc ratione loci a ratione materiae v prípade konaní, ktoré sa týkajú národnej ochrannej známky zapísanej v tomto štáte.

Článok 96

Právomoc súdov vo veciach porušenia práv a platnosti

►M1  Súdy pre ochranné známky EÚ ◄ majú výlučnú právomoc:

a) vo veciach všetkých žalôb pre porušenia práv, a pokiaľ to pripúšťa vnútroštátne právo, žalôb pre hrozbu porušenia práv z ►M1  ochranných známok EÚ ◄ ;

b) vo veciach žalôb na určenie, že nedochádza k porušovaniu práv, pokiaľ ich pripúšťa vnútroštátne právo;

c) vo veciach všetkých žalôb podaných na základe skutočností uvedených v ►M1  článku 9b ods. 2. ◄ ;

d) vo veciach vzájomných návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ na základe článku 100.

Článok 97

Medzinárodná právomoc

1.  S výhradou ustanovení tohto nariadenia, ako aj všetkých ustanovení nariadenia (ES) č. 44/2001 uplatniteľných na základe článku 94 konania vo veci žalôb a návrhov uvedených v článku 96 sa uskutočnia na súdoch toho členského štátu, v ktorom má odporca bydlisko, alebo pokiaľ nemá bydlisko v žiadnom členskom štáte, potom v tom, v ktorom má podnik.

2.  Ak odporca nemá bydlisko ani podnik v žiadnom členskom štáte, takéto konania sa uskutočnia na súdoch členského štátu, v ktorom má bydlisko žalobca, alebo ak nemá bydlisko v žiadnom členskom štáte, potom v tom, v ktorom má podnik.

3.  Ak nemá takéto bydlisko ani takýto podnik odporca ani žalobca, takéto konania sa uskutočnia na súdoch toho členského štátu, v ktorom má svoje sídlo úrad.

4.  Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1, 2 a 3:

a) článok 23 nariadenia (ES) č. 44/2001 sa uplatní, pokiaľ sa účastníci konania dohodnú na tom, že právomoc bude mať iný ►M1  súd pre ochranné známky EÚ ◄ ;

b) článok 24 nariadenia (ES) č. 44/2001 sa uplatní, ak odporca predstúpi pred iný ►M1  súd pre ochranné známky EÚ ◄ .

5.  Konania o žalobách a návrhoch uvedených v článku 96, okrem žalôb na určenie, že nedochádza k porušovaniu práv z ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , sa môžu uskutočniť aj pred súdmi toho členského štátu, na ktorého území došlo k porušeniu práv alebo hrozí, že k nemu dôjde, alebo na ktorého území došlo ku skutočnosti uvedenej v článku 9 ods. 3 druhej vete.

Článok 98

Rozsah právomoci

1.   ►M1  Súd pre ochranné známky EÚ ◄ , ktorého právomoc vychádza z článku 97 ods. 1 až 4, má právomoc rozhodovať o:

a) porušení práv, ku ktorému došlo alebo hrozí, že k nemu dôjde na území ktoréhokoľvek členského štátu;

b) skutkoch uvedených v článku 9 ods. 3 druhej vete, ku ktorým došlo na území ktoréhokoľvek členského štátu.

2.   ►M1  Súd pre ochranné známky EÚ ◄ , ktorého právomoc vychádza z článku 97 ods. 5, má právomoc iba vzhľadom na skutky spáchané alebo skutky, ktoré hrozia na území toho členského štátu, v ktorom sa daný súd nachádza.

Článok 99

Domnienka platnosti – obhajoba vo veci samej

1.   ►M1  Súdy pre ochranné známky EÚ ◄ zaobchádzajú s ►M1  ochrannou známkou EÚ ◄ ako s platnou, pokiaľ jej platnosť nebude spochybnená odporcom formou vzájomného návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti.

2.  Platnosť ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ nemôže byť spochybnená podaním žaloby na určenie, že nedochádza k porušovaniu práv.

▼M1

3.  Vo veciach žalôb uvedených v článku 96 písm. a) a c) je námietka týkajúca sa zrušenia ochrannej známky EÚ podaná inak ako formou vzájomného návrhu prípustná, pokiaľ odporca tvrdí, že by ochranná známka EÚ mohla byť zrušená z dôvodu, že sa táto známka v čase podania žaloby pre porušenie práv skutočne nepoužívala.

▼C3

Článok 100

Vzájomné návrhy

1.  Vzájomný návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti sa môže opierať iba o dôvody zrušenia alebo neplatnosti uvedené v tomto nariadení.

2.   ►M1  Súd pre ochranné známky EÚ ◄ zamietne vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, pokiaľ rozhodnutie prijaté úradom, týkajúce sa toho istého predmetu a toho istého žalobného dôvodu a zahŕňajúce tých istých účastníkov konania, už nadobudlo právoplatnosť.

3.  Ak bol vzájomný návrh podaný v rámci sporu, ktorého majiteľ ochrannej známky doposiaľ nie je účastníkom konania, tak o tejto skutočnosti bude informovaný a môže byť do konania pribratý ako účastník v súlade s podmienkami stanovenými vo vnútroštátnom práve.

▼M1

4.  Súd pre ochranné známky EÚ, na ktorý bol podaný vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú, nezačne s preskúmaním vzájomného návrhu skôr, než zainteresovaný účastník konania alebo súd informuje úrad o dni podania vzájomného návrhu. Úrad túto informáciu zaznamená do registra. Ak sa pred podaním vzájomného návrhu podal už na úrad návrh na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú, úrad o tom informuje súd, ktorý konanie preruší v súlade s článkom 104 ods. 1, až kým sa neprijme právoplatné rozhodnutie o návrhu alebo kým sa návrh nevezme späť.

▼C3

5.  Uplatní sa článok 57 ods. 2 až 5.

▼M1

6.  Ak súd pre ochranné známky EÚ vynesie rozsudok vo veci vzájomného návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú a tento rozsudok nadobudne právoplatnosť, kópiu rozsudku zašle úradu bezodkladne buď súd, alebo ktorýkoľvek z účastníkov vnútroštátneho konania. Úrad alebo ktorýkoľvek zo zainteresovaných účastníkov konania môže požadovať informácie o takomto zaslaní. Úrad uvedie rozsudok v registri a prijme opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s jeho výrokovou časťou.

▼C3

7.   ►M1  Súd pre ochranné známky EÚ ◄ , ktorý koná o vzájomnom návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, môže na žiadosť majiteľa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ a po vypočutí ostatných účastníkov konania prerušiť konanie a môže odporcu vyzvať, aby v lehote, ktorú určí, podal na úrade návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti. Ak návrh nepodá v tejto lehote, bude sa v konaní pokračovať; vzájomný návrh sa bude považovať za vzatý späť. Uplatní sa článok 104 ods. 3.

Článok 101

Uplatniteľné právo

1.   ►M1  Súdy pre ochranné známky EÚ ◄ uplatňujú ustanovenia tohto nariadenia.

▼M1

2.  Vo všetkých otázkach ochranných známok, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení, príslušný súd pre ochranné známky EÚ uplatní príslušné vnútroštátne právo.

▼C3

3.  Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, súd pre ►M1  ochranné známky EÚ ◄ uplatní procesné pravidlá, ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby týkajúci sa národnej ochrannej známky v tom členskom štáte, na ktorého území sa tento súd nachádza.

Článok 102

Sankcie

1.  Ak ►M1  súd pre ochranné známky EÚ ◄ zistí, že odporca porušil alebo hrozil, že poruší ►M1  ochrannú známku EÚ ◄ , vydá, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody tak neurobiť, príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v porušovaní alebo hrozbe porušovania ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ . V súlade so svojím vnútroštátnym právom taktiež prijme také opatrenia, ktoré sa budú zameriavať na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.

▼M1

2.  Súd pre ochranné známky EÚ môže uplatniť aj opatrenia alebo príkazy, ktoré sú dostupné podľa príslušného práva a ktoré považuje za primerané za daných okolností prípadu.

▼C3

Článok 103

Predbežné a ochranné opatrenia

1.  Na súdoch členského štátu vrátane ►M1  súdov pre ochranné známky EÚ ◄ sa môže podať návrh na vydanie takých predbežných opatrení, vrátane ochranných, vo vzťahu k ►M1  ochrannej známke EÚ ◄ alebo prihláške ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , ktoré možno uplatniť podľa práva daného štátu na národnú ochrannú známku, a to dokonca aj vtedy, ak na základe tohto nariadenia má právomoc konať vo veci samej ►M1  súd pre ochranné známky EÚ ◄ iného členského štátu.

2.   ►M1  Súd pre ochranné známky EÚ ◄ , ktorého právomoc vychádza z článku 97 ods. 1, 2, 3 alebo 4, má právomoc nariadiť predbežné a ochranné opatrenia, ktoré sú s výhradou konaní nevyhnutných na uznávanie a výkon na zák lade hlavy III nariadenia (ES) č. 44/2001 uplatniteľné na území každého členského štátu. Túto právomoc nemá žiadny iný súd.

Článok 104

Osobitné pravidlá týkajúce sa súvisiacich žalôb

1.  Ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, ►M1  súd pre ochranné známky EÚ ◄ , ktorý koná o žalobe uvedenej v článku 96, okrem žaloby na určenie, že nedochádza k porušovaniu práv, preruší konanie na vlastný podnet po vypočutí účastníkov konania alebo na žiadosť jedného z účastníkov konania a po vypočutí ostatných účastníkov konania, ak sa platnosť ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ už napadla pred iným ►M1  súdom pre ochranné známky EÚ ◄ na základe vzájomného návrhu alebo ak bol na úrade už podaný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti.

2.  Ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, úrad, ktorý koná o návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti, preruší konanie na vlastný podnet po vypočutí účastníkov konania alebo na žiadosť jedného z účastníkov konania a po vypočutí ostatných účastníkov konania, ak sa platnosť ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ už napadla na základe vzájomného návrhu pred ►M1  súdom pre ochranné známky EÚ ◄ . Avšak na návrh jedného z účastníkov konania pred súdom pre ►M1  súdom pre ochranné známky EÚ ◄ môže tento súd po vypočutí ostatných účastníkov konania konanie prerušiť. V takom prípade úrad pokračuje v prerušenom konaní.

3.  Ak ►M1  súd pre ochranné známky EÚ ◄ konanie preruší, môže na čas prerušenia nariadiť predbežné a ochranné opatrenia.

Článok 105

Právomoc ►M1  súdov pre ochranné známky EÚ ◄ druhého stupňa – ďalšie opravné prostriedky

1.  Proti rozsudkom ►M1  súdy pre ochranné známky EÚ ◄ prvého stupňa vydaným v konaniach o žalobách a návrhoch uvedených v článku 96 možno podať odvolanie na ►M1  súdov pre ochranné známky EÚ ◄ druhého stupňa.

2.  Podmienky, za ktorých možno podať odvolanie na ►M1  súde pre ochranné známky EÚ ◄ druhého stupňa, sa stanovia vnútroštátnym právom toho členského štátu, na ktorého území sa tento súd nachádza.

3.  Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa ďalších opravných prostriedkov sú uplatniteľné na rozhodnutia ►M1  súdov pre ochranné známky EÚ ◄ druhého stupňa.ODDIEL 3

Ostatné spory týkajúce sa ►M1  ochranných známok EÚ ◄

Článok 106

Doplnkové ustanovenia týkajúce sa právomoci iných vnútroštátnych súdov, ako sú ►M1  súdy pre ochranné známky EÚ ◄

1.  V členskom štáte, ktorého súdy majú právomoc podľa článku 94 ods. 1, konajú o iných žalobách ako sú uvedené v článku 96 súdy, ktoré by boli miestne a vecne príslušné, ak by išlo o žaloby týkajúce sa národnej ochrannej známky zapísanej v tomto štáte.

2.  Žaloby týkajúce sa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 96, pre ktoré nemá žiadny súd právomoc podľa článku 94 ods. 1 a odseku 1 tohto článku, sa môžu prerokúvať pred súdmi toho členského štátu, v ktorom má úrad svoje sídlo.

Článok 107

Povinnosť vnútroštátneho súdu

Vnútroštátny súd, ktorý koná o inej žalobe týkajúcej sa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , ako je uvedená v článku 96, zaobchádza s ochrannou známkou ako s platnou.

▼M1 —————

▼C3HLAVA XI

ÚČINKY NA PRÁVNE PREDPISY ČLENSKÝCH ŠTÁTOVODDIEL 1

Občianskoprávne žaloby na základe viac ako jednej ochrannej známky

Článok 109

Súčasné a po sebe nasledujúce občianskoprávne žaloby na základe ►M1  ochranných známok EÚ ◄ a národných ochranných známok

1.  Ak sa podajú žaloby pre porušenie práv zahŕňajúce rovnaký dôvod žaloby a medzi rovnakými účastníkmi konania na súdoch rôznych členských štátov, jedna na základe ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ a druhá na základe národnej ochrannej známky:

a) súd, ktorý nebol príslušný ako prvý, na vlastný podnet odmietne právomoc v prospech prvého súdu tam, kde sú príslušné ochranné známky zhodné a platné pre rovnaké tovary alebo služby. Súd, ktorý by mal odmietnuť právomoc, môže pokračovať v konaní, ak sa napadla právomoc druhého súdu;

b) súd, ktorý nebol príslušný ako prvý, môže pokračovať v konaní, ak sú príslušné ochranné známky zhodné a platné pre podobné tovary alebo služby a ak sú príslušné ochranné známky podobné a platné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

2.  Súd, ktorý koná o žalobe pre porušenie práv na základe ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , zamietne žalobu vtedy, ak bol vynesený konečný rozsudok vo veci samej pri uvedení takého istého dôvodu žaloby a medzi tými istými účastníkmi konania na základe zhodnej národnej ochrannej známky platnej pre rovnaké tovary alebo služby.

3.  Súd, ktorý koná o žalobe pre porušenie práv na základe národnej ochrannej známky, zamietne žalobu vtedy, ak bol vynesený konečný rozsudok vo veci samej pri uvedení takého istého dôvodu žaloby a medzi tými istými účastníkmi konania na základe zhodnej ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ platnej pre rovnaké tovary alebo služby.

4.  Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatnia na predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení.ODDIEL 2

Uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov na účely zákazu používania ►M1  ochranných známok EÚ ◄

Článok 110

Zákaz používania ►M1  ochranných známok EÚ ◄

1.  Toto nariadenie, pokiaľ nie je stanovené inak, neovplyvní právo existujúce na základe právnych predpisov členských štátov uplatňovať si nároky za porušenie starších práv v zmysle článku 8 alebo článku 53 ods. 2, pokiaľ ide o používanie neskoršej ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ . Nároky za porušenie starších práv v zmysle článku 8 ods. 2 a 4 sa však nemôžu už ďalej uplatňovať, pokiaľ majiteľ staršieho práva nemôže už požiadať o vyhlásenie, že ►M1  ochranná známka EÚ ◄ je neplatná v súlade s článkom 54 ods. 2.

2.  Toto nariadenie, pokiaľ nie je stanovené inak, neovplyvní právo začať konanie na základe občianskeho, správneho alebo trestného práva členského štátu alebo na základe ustanovení práva ►M1  Únie ◄ s cieľom zakázať používať ►M1  ochrannú známku EÚ ◄ v rozsahu, v akom môže byť zakázané používanie národnej ochrannej známky na základe práva tohto členského štátu alebo na základe práva ►M1  Únie ◄ .

Článok 111

Staršie práva, ktoré sa vzťahujú na určité územia

1.  Majiteľ staršieho práva, ktoré sa týka iba určitého územia, môže namietnuť voči používaniu ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ na území, na ktorom je jeho právo chránené v rozsahu, v akom to dovoľuje právo dotknutého členského štátu.

2.  Odsek 1 sa prestáva uplatňovať vtedy, ak majiteľ staršieho práva strpel používanie ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ na území, na ktorom je jeho právo chránené počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, uvedomujúc si takéto používanie, pokiaľ sa o ►M1  ochrannú známku EÚ ◄ nežiadalo v zlej viere.

3.  Majiteľ ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ nie je oprávnený namietať voči používaniu práva uvedeného v odseku 1, a to dokonca ani vtedy, ak sa už toto právo nemôže naďalej uplatňovať voči ►M1  ochrannej známke EÚ ◄ .ODDIEL 3

Premena na prihlášku národnej ochrannej známky

Článok 112

Žiadosť o uplatnenie národného postupu

1.  Prihlasovateľ alebo majiteľ ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ môže požiadať o premenu svojej prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ alebo ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ na prihlášku národnej ochrannej známky:

a) v rozsahu, v akom je prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ zamietnutá, vzatá späť alebo považovaná za vzatú späť;

b) v rozsahu, v akom ►M1  ochranná známka EÚ ◄ stratí platnosť.

2.  Premena sa neuskutoční:

a) ak sa práva majiteľa ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ zrušia na základe nepoužívania, pokiaľ v členskom štáte, pre ktorý sa žiada premena, nebola ►M1  ochranná známka EÚ ◄ uvedená do užívania, čo by sa považovalo za skutočné používanie podľa právnych predpisov daného členského štátu;

b) ak sa požaduje ochrana v členskom štáte, v ktorom sa v súlade s rozhodnutím úradu alebo v súlade s rozhodnutím vnútroštátneho súdu uplatňujú na prihlášku ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ alebo na ►M1  ochrannú známku EÚ ◄ dôvody zamietnutia zápisu alebo dôvody zrušenia alebo neplatnosti.

3.  Prihláške národnej ochrannej známky vyplývajúcej z premeny prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ alebo ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ sa v dotknutom členskom štáte prizná deň podania alebo deň vzniku práva prednosti takejto prihlášky alebo ochrannej známky a prípadne seniorita ochrannej známky tohto štátu uplatnená na základe článku 34 alebo 35.

4.  V prípadoch, keď sa prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ považuje za vzatú späť, úrad pošle prihlasovateľovi oznámenie o lehote troch mesiacov odo dňa tohto oznámenia, počas ktorej sa môže podať žiadosť o premenu.

5.  Ak bola prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ vzatá späť alebo ak ►M1  ochranná známka EÚ ◄ stratila platnosť v dôsledku zaevidovaného vzdania sa alebo neobnovenia zápisu, žiadosť o premenu sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď bola prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ vzatá späť alebo keď ►M1  ochranná známka EÚ ◄ stratila platnosť.

6.  Ak bola prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ zamietnutá rozhodnutím úradu alebo ak ►M1  ochranná známka EÚ ◄ prestala platiť v dôsledku rozhodnutia úradu alebo ►M1  súdu pre ochranné známky EÚ ◄ , žiadosť o premenu sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo povahu konečného rozhodnutia.

7.  Účinok podľa článku 32 zanikne, ak sa žiadosť nepodá včas.

▼M1

Článok 113

Podanie, zverejnenie a doručenie žiadosti o premenu

▼C3

1.  Žiadosť o premenu sa podáva úradu a sú v nej špecifikované členské štáty, v ktorých sa požaduje uplatňovanie postupu zapísania národnej ochrannej známky. Žiadosť sa nepovažuje za podanú dovtedy, kým sa neuhradí poplatok za premenu.

2.  Ak sa prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ zverejnila, tak prijatie každej takejto žiadosti sa zaznamená do registra ►M1  ochranných známok EÚ ◄ a žiadosť o premenu sa zverejní.

3.  Úrad preskúma, či požadovaná premena spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení, najmä v článku 112 ods. 1, 2, 4, 5 a 6 a v odseku 1 tohto článku, spolu s formálnymi podmienkami stanovenými vo vykonávacom nariadení. Ak sú tieto podmienky splnené, úrad postúpi žiadosť o premenu úradom priemyselného vlastníctva členských štátov, ktoré sú v nej uvedené.

▼M1

6.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a) podrobnosti, ktoré má obsahovať žiadosť o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ alebo zapísanej ochrannej známky EÚ na prihlášku národnej ochrannej známky podľa odseku 1;

b) podrobnosti, ktoré má obsahovať zverejnenie žiadosti o premenu podľa odseku 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3

Článok 114

Formálne požiadavky na premenu

1.  Každý centrálny úrad priemyselného vlastníctva, ktorému bola postúpená žiadosť o premenu, môže získať od úradu akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa žiadosti, umožňujúce úradu rozhodnúť o národnej ochrannej známke vyplývajúcej z premeny.

2.  Prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ alebo ►M1  ochranná známka EÚ ◄ doručená v súlade s článkom 113 nepodlieha formálnym požiadavkám vnútroštátneho práva, ktoré sa od požiadaviek uvedených v tomto nariadení alebo vo vykonávacom nariadení líšia alebo idú nad ich rámec.

3.  Každý centrálny úrad priemyselného vlastníctva, ktorému sa postúpi žiadosť, môže v lehote najmenej dva mesiace od prihlasovateľa požadovať:

a) poplatok za podanie národnej prihlášky;

b) predložiť preklad žiadosti a sprievodných dokumentov v jednom z úradných jazykov daného štátu;

c) uviesť doručovaciu adresu v danom štáte;

d) dodať vyjadrenie ochrannej známky v takom počte kópií, ktoré stanoví daný štát.HLAVA XII

ÚRADODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 115

Právne postavenie

1.   ►M1  Úrad je agentúrou Únie. ◄ Má právnu subjektivitu.

2.  V každom z členských štátov požíva úrad najrozsiahlejšiu spôsobilosť na právne úkony udeľovanú právnickým osobám na základe právnych predpisov daného štátu; môže najmä nadobúdať alebo scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok a môže byť účastníkom súdnych konaní.

3.  Úrad zastupuje ►M1  výkonný riaditeľ ◄ .

Článok 116

Personál

1.  Služobný poriadok úradníkov ►M1  Európskej únie ◄ (ďalej len „služobný poriadok“), Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov ►M1  Európskej únie ◄ a pravidlá prijaté na základe dohody medzi inštitúciami ►M1  Európskej únie ◄ , týkajúce sa nadobúdania účinnosti uvedeného služobného poriadku a podmienok zamestnávania, platia pre personál úradu bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 136 na členov odvolacích senátov.

▼M1

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže úrad využívať vyslaných národných expertov alebo iných pracovníkov, ktorí nie sú zamestnancami úradu. Správna rada prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví pravidlá vysielania národných expertov do úradu.

▼C3

Článok 117

Výsady a imunity

Protokol o výsadách a imunitách ►M1  Európskej únie ◄ sa vzťahuje ►M1  na úrad a jeho zamestnancov ◄ .

Článok 118

Zodpovednosť

1.  Zmluvnú zodpovednosť úradu riadi právo, ktoré sa vzťahuje na danú zmluvu.

2.  Súdny dvor je oprávnený vyniesť rozsudok na základe každej rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluve, ktorú úrad uzavrel.

3.  V prípade mimozmluvnej zodpovednosti nahradí úrad v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právo členských štátov každú škodu spôsobenú jeho oddeleniami alebo jeho pracovníkmi pri výkone svojich povinností.

4.  Súdny dvor má právomoc v sporoch týkajúcich sa náhrad škody uvedených v odseku 3.

5.  Osobnú zodpovednosť pracovníkov voči úradu upravujú ustanovenia uvedené v jeho služobnom poriadku alebo podmienkach zamestnávania.

Článok 119

Jazyky

1.  Prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ sa podáva v jednom z úradných jazykov ►M1  Európskej únie ◄ .

2.  Jazykmi úradu sú angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina.

3.  Prihlasovateľ musí uviesť druhý jazyk, ktorý je jazykom úradu a ktorého používanie akceptuje ako možný rokovací jazyk pri konaniach vo veci námietok, zrušení alebo neplatnosti.

Ak bola prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je jedným z jazykov úradu, úrad zariadi preklad prihlášky, ako je opísaná v článku 26 ods. 1, do jazyka uvedeného prihlasovateľom.

4.  Ak je prihlasovateľ ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ jediným účastníkom konania pred úradom, je rokovacím jazykom jazyk, ktorý sa použil pri podávaní prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ . Ak bola prihláška vypracovaná v inom jazyku, ako sú jazyky úradu, môže úrad zasielať písomné oznámenia prihlasovateľovi v druhom jazyku, ktorý prihlasovateľ uviedol vo svojej prihláške.

5.  Námietky a návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti sa podávajú v jednom z jazykov úradu.

6.  Ak je jazyk zvolený v súlade s odsekom 5 pre podanie námietok alebo pre návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti jazykom ochrannej známky alebo druhým jazykom uvedeným pri podávaní prihlášky, bude rokovacím jazykom tento jazyk.

Ak jazyk zvolený v súlade s odsekom 5 pre podanie námietok alebo pre návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti nie je ani jazykom prihlášky ochrannej známky, ani druhým jazykom uvedeným pri podávaní prihlášky, bude namietajúci účastník konania alebo účastník konania, ktorý žiada o zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, požiadaný, aby predložil na vlastné náklady preklad svojho podania buď do jazyka prihlášky ochrannej známky za predpokladu, že ide o jazyk úradu, alebo do druhého jazyka uvedeného pri podávaní prihlášky. Preklad sa predloží v lehote predpísanej vo vykonávacom nariadení. Jazyk, do ktorého bola prihláška preložená, sa potom stane rokovacím jazykom.

7.  Účastníci námietkového, zrušovacieho konania, konania o vyhlásení neplatnosti alebo odvolacieho konania sa môžu dohodnúť na tom, že rokovacím jazykom bude iný úradný jazyk ►M1  Európskej únie ◄ .

▼M1

10.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a) rozsah, v akom možno podporné dokumenty, ktoré sa majú použiť v písomnom konaní pred úradom, predložiť v akomkoľvek jazyku Únie, a potrebu predložiť preklad;

b) požadované normy vzťahujúce sa na preklady, ktoré sa predkladajú úradu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3

Článok 120

Zverejnenie a záznamy do registra

1.  Prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , ako je opísaná v článku 26 ods. 1, a všetky ostatné informácie, ktorých zverejnenie je predpísané týmto nariadením alebo vykonávacím nariadením, sa zverejnia vo všetkých úradných jazykoch ►M1  Európskej únie ◄ .

2.  Všetky záznamy do registra ►M1  ochranných známok EÚ ◄ sa vykonajú vo všetkých úradných jazykoch ►M1  Európskej únie ◄ .

3.  V prípade pochybností je autentické znenie v tom jazyku úradu, v ktorom bola podaná prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ . Pokiaľ bola prihláška podaná v inom úradnom jazyku ►M1  Európskej únie ◄ , ako je jeden z jazykov úradu, je autentické znenie v druhom jazyku uvedenom prihlasovateľom.

Článok 121

Prekladateľské služby potrebné na fungovanie úradu poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

▼M1 —————

▼M1

Článok 123

Transparentnosť

1.  Na dokumenty v držbe úradu sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ( 7 ).

2.  Správna rada prijme podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.  Proti rozhodnutiam prijatým úradom podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 možno za podmienok stanovených v článkoch 228 a 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi alebo žalobu na Súdnom dvore Európskej únie.

4.  Na spracúvanie osobných údajov úradom sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ( 8 ).

▼M1

Článok 123a

Bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností

Úrad uplatňuje bezpečnostné zásady zahrnuté v bezpečnostných predpisoch Komisie na ochranu utajovaných skutočností Európskej únie a citlivých neutajovaných skutočností stanovené v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 ( 9 ) a 2015/444 ( 10 ). Uplatňovanie bezpečnostných zásad sa okrem iného vzťahuje na ustanovenia týkajúce sa výmeny, spracúvania a uchovávania takýchto skutočností.

▼M1ODDIEL 1a

Úlohy úradu a spolupráca na podporu zbližovania

Článok 123b

Úlohy úradu

1.  Úrad má tieto úlohy:

a) spravuje a podporuje systém ochranných známok EÚ stanovený v tomto nariadení;

b) spravuje a podporuje systém dizajnov Európskej únie stanovený v nariadení Rady (ES) č. 6/2002 ( 11 );

c) podporuje zbližovanie postupov a nástrojov v oblasti ochranných známok a dizajnov v spolupráci s centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva v členských štátoch vrátane Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo;

d) vykonáva úlohy uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 ( 12 );

e) vykonáva úlohy, ktoré mu boli uložené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ ( 13 ).

2.  Úrad v súvislosti s úlohami, ktoré sú mu zverené v odseku 1, spolupracuje s inštitúciami, úradmi, orgánmi, úradmi priemyselného vlastníctva, medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami.

3.  Úrad môže poskytovať dobrovoľné služby mediácie s cieľom pomôcť účastníkom konania dosiahnuť zmierlivé riešenia sporov.

Článok 123c

Spolupráca na podporu zbližovania postupov a nástrojov

1.  Úrad a centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo navzájom spolupracujú v záujme podpory zbližovania postupov a nástrojov v oblasti ochranných známok a dizajnov.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, táto spolupráca zahŕňa najmä tieto oblasti činnosti:

a) vypracúvanie spoločných noriem prieskumu;

b) vytváranie spoločných alebo prepojených databáz a portálov na účely konzultácie, vyhľadávania a triedenia v celej Únii;

c) nepretržité poskytovanie a výmenu údajov a informácií aj na účely ich vkladania do databáz a portálov uvedených v písmene b);

d) stanovenie spoločných noriem a postupov s cieľom zabezpečiť interoperabilitu postupov a systémov v celej Únii a posilniť ich konzistentnosť, efektívnosť a účinnosť;

e) zdieľanie informácií o právach a konaniach v oblasti priemyselného vlastníctva vrátane vzájomnej podpory poskytovanej poradenským a informačným strediskám;

f) výmenu technickej expertízy a pomoci v súvislosti s oblasťami uvedenými v písmenách a) až e).

2.  Na návrh výkonného riaditeľa správna rada vymedzuje a koordinuje projekty v záujme Únie a členských štátov v súvislosti s oblasťami uvedenými v odsekoch 1 a 6 a vyzýva centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo, aby sa na nich zúčastnili.

Vymedzenie projektu zahŕňa konkrétne povinnosti a úlohy každého zúčastneného úradu priemyselného vlastníctva členských štátov, Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo a úradu. Úrad konzultuje so zástupcami používateľov najmä v štádiu vymedzovania projektov a hodnotenia ich výsledkov.

3.  Centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo môžu rozhodnúť o svojej neúčasti, obmedziť alebo dočasne pozastaviť svoju spoluprácu na projektoch uvedených v odseku 2 prvom pododseku.

Ak centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo využijú možnosti uvedené v prvom pododseku, poskytnú úradu písomné stanovisko, v ktorom odôvodnia svoje rozhodnutie.

4.  Po rozhodnutí o účasti na určitom projekte sa centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, účinne zapájajú do projektov uvedených v odseku 2 s cieľom zabezpečiť ich rozvoj, fungovanie, interoperabilitu a aktualizáciu.

5.  Na účely odseku 4 úrad poskytuje finančnú podporu na projekty uvedené v odseku 2 v rozsahu potrebnom na zabezpečenie účinnej účasti centrálnych úradov priemyselného vlastníctva členských štátov a Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo na uvedených projektoch. Táto finančná podpora môže mať formu grantov a nepeňažných príspevkov. Celková výška financovania nesmie presiahnuť 15 % ročného príjmu úradu. Príjemcami grantov sú centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo. Granty možno udeľovať bez výziev na predkladanie návrhov v súlade s rozpočtovými pravidlami uplatniteľnými na úrad a so zásadami postupov udeľovania grantov obsiahnutými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 ( 14 ) a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 ( 15 ).

6.  Úrad a príslušné orgány členských štátov navzájom spolupracujú na dobrovoľnom základe s cieľom podporovať zvyšovanie informovanosť o systéme ochranných známok a boj proti falšovaniu. Takáto spolupráca zahŕňa projekty zamerané najmä na vykonávanie stanovených noriem a postupov, ako aj na organizovanie činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Finančná podpora uvedených projektov je súčasťou celkovej výšky financovania uvedenej v odseku 5. Odseky 2 až 5 sa uplatnia primerane.

▼M1ODDIEL 2

Správna rada

Článok 124

Funkcie správnej rady

1.  Bez toho, aby boli dotknuté funkcie udelené rozpočtovému výboru v oddiele 5, má správna rada tieto funkcie:

a) na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom v súlade s článkom 128 ods. 4 písm. c) prijíma ročný pracovný program úradu na nasledujúci rok s prihliadnutím na stanovisko Komisie a prijatý ročný pracovný program zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

b) na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom v súlade s článkom 128 ods. 4 písm. e) a s prihliadnutím na stanovisko Komisie prijíma viacročný strategický program úradu vrátane stratégie úradu v oblasti medzinárodnej spolupráce v nadväznosti na výmenu názorov medzi výkonným riaditeľom a príslušným výborom v Európskom parlamente a prijatý viacročný strategický program zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

c) na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom v súlade s článkom 128 ods. 4 písm. g) prijíma výročnú správu a prijatú výročnú správu zasiela Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov;

d) na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom v súlade s článkom 128 ods. 4 písm. h) prijíma viacročný plán personálnej politiky;

e) vykonáva právomoci, ktoré sú jej zverené podľa článku 123c ods. 2;

f) vykonáva právomoci, ktoré sú jej zverené podľa článku 139 ods. 5;

g) prijíma pravidlá prevencie a riadenia konfliktov záujmov v úrade;

i) prijíma primerané vykonávacie pravidlá s cieľom vykonať služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov v súlade článkom 110 služobného poriadku;

j) vypracúva zoznam kandidátov podľa článku 129 ods. 2;

k) zabezpečuje primerané opatrenia nadväzujúce na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o internom alebo externom audite a hodnotení uvedených v článku 165a, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

l) pred prijatím usmernení týkajúcich sa prieskumu vykonávaného úradom a v iných prípadoch uvedených v tomto nariadení sa s ňou uskutočňujú konzultácie;

m) výkonnému riaditeľovi a Komisii poskytuje stanoviská a podáva žiadosti o informácie, ak to považuje za potrebné.

2.  Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku a s článkom 142 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a ktorým vymedzuje podmienky, za akých možno toto delegovanie právomocí menovacieho orgánu pozastaviť.

Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže na základe rozhodnutia dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a na subjekty, ktorým ďalej delegoval právomoc, a tieto právomoci vykonávať sama alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo iného člena personálu ako výkonného riaditeľa.

Článok 125

Zloženie správnej rady

1.  Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a z dvoch zástupcov Komisie a jedného zástupcu Európskeho parlamentu a ich príslušných náhradníkov.

2.  Členom správnej rady môžu podľa rokovacieho poriadku pomáhať poradcovia alebo experti.

Článok 126

Predseda správnej rady

1.  Správna rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Podpredseda z úradnej moci zastupuje predsedu v prípade, že predseda nemôže vykonávať svoje povinnosti.

2.  Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je štyri roky. Funkčné obdobie možno obnoviť raz. V prípade, že sa ich členstvo v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia skončí, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k rovnakému dátumu.

Článok 127

Zasadnutia

1.  Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda.

2.  Na rokovaní sa zúčastňuje výkonný riaditeľ, ak správna rada nerozhodne inak.

3.  Riadne zasadnutie správnej rady sa koná aspoň raz do roka. Okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť Komisie alebo jednej tretiny členských štátov.

4.  Správna rada prijme rokovací poriadok.

5.  Správna rada prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou svojich členov. V prípade rozhodnutí, ktoré je správna rada oprávnená prijímať podľa článku 124 ods. 1 písm. a) a b), článku 126 ods. 1 a článku 129 ods. 2 a 4, sa však vyžaduje dvojtretinová väčšina jej členov. V obidvoch prípadoch má každý člen jeden hlas.

6.  Správna rada môže vyzvať pozorovateľov, aby sa zúčastnili na jej zasadnutiach.

7.  Služby sekretariátu poskytuje správnej rade úrad.ODDIEL 3

Výkonný riaditeľ

Článok 128

Funkcie výkonného riaditeľa

1.  Úrad riadi jeho výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá správnej rade.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie, správnej rady a rozpočtového výboru, je výkonný riaditeľ pri výkone svojich povinností nezávislý a nesmie požadovať alebo prijímať pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného subjektu.

3.  Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom úradu.

4.  Výkonný riaditeľ má najmä tieto funkcie, ktoré môže delegovať:

a) vykonáva všetky nevyhnutné kroky vrátane prijímania interných administratívnych pokynov a zverejňovania oznámení s cieľom zabezpečiť chod úradu;

b) vykonáva rozhodnutia prijaté správnou radou;

c) pripravuje návrh ročného pracovného programu, v ktorom uvádza odhad ľudských a finančných zdrojov pre každú činnosť, a po porade s Komisiou ho predkladá správnej rade;

d) predkladá správnej rade návrhy podľa článku 123c ods. 2;

e) pripravuje návrh viacročného strategického programu vrátane stratégie úradu v oblasti medzinárodnej spolupráce a po porade s Komisiou a po výmene názorov s príslušným výborom v Európskom parlamente ho predkladá správnej rade;

f) plní ročný pracovný program a viacročný strategický program a správnej rade podáva správu o ich plnení;

g) pripravuje výročnú správu o činnostiach úradu a predkladá ju správnej rade na schválenie;

h) pripravuje návrh viacročného plánu personálnej politiky a po porade s Komisiou ho predkladá správnej rade;

i) pripravuje akčný plán nadväzujúci na zistenia vyplývajúce zo správ o internom alebo externom audite a z hodnotení, ako aj nadväzujúci na vyšetrovania OLAF-u, a dva razy do roka podáva Komisii a správnej rade správu o pokroku;

j) chráni finančné záujmy Únie prostredníctvom uplatňovania preventívnych opatrení na boj proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu, pomocou účinných kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí prostredníctvom vymáhania neoprávnene vyplatených súm a prípadne pomocou uplatňovania účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych a finančných sankcií;

k) pripravuje stratégiu úradu v oblasti boja proti podvodom a predkladá ju na schválenie rozpočtovému výboru;

l) v záujme zaistenia jednotného uplatňovania nariadenia postupuje rozšírenému odvolaciemu senátu (ďalej len „veľký senát“) v prípade potreby otázky týkajúce sa práva, a to najmä v prípade, ak odvolací senát vydal k týmto otázkam odlišné rozhodnutia;

m) vypracúva odhady príjmov a výdavkov úradu a plní rozpočet.

5.  Výkonnému riaditeľovi pomáha jeden alebo viacerí zástupcovia výkonného riaditeľa. V prípade neprítomnosti alebo indispozície výkonného riaditeľa ho v súlade s postupom stanoveným správnou radou nahradí zástupca výkonného riaditeľa alebo jeden zo zástupcov výkonného riaditeľa.

Článok 129

Vymenovanie výkonného riaditeľa a jeho odvolanie z funkcie a predĺženie funkčného obdobia

1.  Výkonný riaditeľ je zamestnaný ako dočasný zamestnanec úradu podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

2.  Výkonného riaditeľa vymenúva jednoduchou väčšinou Rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých správnou radou po uskutočnení otvoreného a transparentného výberového konania. Pred vymenovaním môže byť kandidát, ktorého vybrala správna rada, vyzvaný, aby vystúpil pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov. Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje úrad predseda správnej rady.

Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia Rady uznášajúcej sa na návrh správnej rady.

3.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto obdobia správna rada vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy úradu.

4.  Rada môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa raz a najviac o päť rokov, pričom zohľadní posúdenie uvedené v odseku 3.

5.  Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci svojho celkového funkčného obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na rovnaké miesto.

6.  Zástupca alebo zástupcovia výkonného riaditeľa sa vymenúvajú do funkcie alebo odvolávajú z funkcie podľa odseku 2 po porade s výkonným riaditeľom a prípadne so zvoleným výkonným riaditeľom. Funkčné obdobie zástupcu výkonného riaditeľa je päť rokov. Rada ho môže po porade s výkonným riaditeľom predĺžiť raz a najviac o päť rokov.

▼C3ODDIEL 4

Vykonávanie postupov

Článok 130

Príslušnosť

Na prijímanie rozhodnutí v súvislosti s postupmi stanovenými v tomto nariadení sú príslušní:

a) prieskumoví pracovníci;

b) námietkové oddelenia;

▼M1

c) oddelenie zodpovedné za register;

▼C3

d) zrušovacie oddelenia;

e) odvolacie senáty;

▼M1

f) akékoľvek iné oddelenie alebo osoba, ktoré na tento účel vymenoval výkonný riaditeľ.

▼C3

Článok 131

Prieskumoví pracovníci

Prieskumový pracovník je zodpovedný za prijímanie rozhodnutí v mene úradu v súvislosti s prihláškou ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , vrátane záležitostí uvedených ►M1  v článkoch 36, 37, 68 a 74c ◄ , s výnimkou prípadov, keď je zodpovedné námietkové oddelenie.

Článok 132

Námietkové oddelenia

1.  Námietkové oddelenie je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí vo veci námietok voči prihláške ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ .

2.  Námietkové oddelenia rozhodujú v trojčlennom zložení. Najmenej jeden člen musí mať právnické vzdelanie. V určitých špecifických prípadoch uvedených vo vykonávacom nariadení prijíma rozhodnutia jeden člen.

▼M1

Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví konkrétne druhy rozhodnutí, ktoré má prijímať jeden člen. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼M1

Článok 133

Oddelenie zodpovedné za register

1.  Oddelenie zodpovedné za register je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí v súvislosti so zápismi do registra.

2.  Je zodpovedné aj za vedenie zoznamu oprávnených zástupcov uvedeného v článku 93 ods. 2.

3.  Rozhodnutia oddelenia prijíma jeden člen.

▼C3

Článok 134

Zrušovacie oddelenia

1.  Zrušovacie oddelenie je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ .

2.  Zrušovacie oddelenia rozhodujú v trojčlennom zložení. Najmenej jeden z členov musí mať právnické vzdelanie. V určitých špecifických prípadoch uvedených vo vykonávacom nariadení prijíma rozhodnutia jeden člen.

▼M1

Článok 134a

Všeobecná právomoc

Rozhodnutia požadované podľa tohto nariadenia, ktoré nepatria do právomoci prieskumového pracovníka, námietkového oddelenia, zrušovacieho oddelenia ani oddelenia zodpovedného za register, prijíma ktorýkoľvek úradník alebo oddelenie, ktoré na tento účel určil výkonný riaditeľ.

▼C3

Článok 135

Odvolacie senáty

▼M1

1.  Odvolacie senáty sú zodpovedné za rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam prijatým podľa článkov 131 až 134a.

▼C3

2.  Odvolacie senáty rozhodujú v trojčlennom zložení, pričom najmenej dvaja členovia musia mať právnické vzdelanie. V určitých špecifických prípadoch prijíma rozhodnutia ►M1  veľký senát ◄ , ktorému predsedá ►M1  výkonný riaditeľ ◄ odvolacích senátov, alebo jeden člen, ktorý musí mať právnické vzdelanie.

▼M1

3.  Na účely určenia osobitných prípadov, o ktorých je príslušný rozhodovať veľký senát, by sa mala zohľadniť právna náročnosť alebo dôležitosť prípadu alebo osobitné okolnosti, ktoré to odôvodňujú. Takéto prípady môže postúpiť veľkému senátu:

a) orgán odvolacích senátov uvedený v článku 136 ods. 4 písm. a) alebo

b) senát zaoberajúci sa prípadom.

4.  Veľký senát je zodpovedný aj za predkladanie odôvodnených stanovísk k právnym otázkam, ktoré mu postúpil výkonný riaditeľ podľa článku 128 ods. 4 písm. l).

▼C3

5.  Na účely stanovenia, ktoré osobitné prípady spadajú pod právomoc jedného člena, by sa mal zohľadniť nedostatok náročnosti vznesených právnych alebo faktických vecí, obmedzená dôležitosť jednotlivého prípadu alebo absencia iných špecifických okolností. Rozhodnutie zveriť prípad jednému členovi prijíma v uvedených prípadoch senát zaoberajúci sa daným prípadom. ►M1  ————— ◄

▼M1

Článok 136

Nezávislosť členov odvolacích senátov

1.  Predseda odvolacích senátov a predsedovia senátov sa vymenúvajú v súlade s postupom stanoveným v článku 129 na vymenovanie výkonného riaditeľa na obdobie piatich rokov. Počas tohto obdobia nesmú byť odvolaní z funkcie, pokiaľ neexistujú vážne dôvody na takéto odvolanie a pokiaľ o tom nerozhodne Súdny dvor na návrh inštitúcie, ktorá ich vymenovala.

2.  Funkčné obdobie predsedu odvolacích senátov možno predĺžiť raz o ďalšie päťročné obdobie alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa tento vek dosiahne počas nového funkčného obdobia, v prípade, že správna rada predtým pozitívne zhodnotila výsledky jeho činnosti.

3.  Funkčné obdobie predsedov senátov možno predĺžiť o ďalšie päťročné obdobia alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa tento vek dosiahne počas nového funkčného obdobia, v prípade, že správna rada predtým pozitívne zhodnotila výsledky ich činnosti, a po porade s predsedom odvolacích senátov.

4.  Predseda odvolacích senátov má tieto riadiace a organizačné funkcie:

a) predsedá predsedníctvu odvolacích senátov (ďalej len „predsedníctvo“) zodpovednému za stanovenie pravidiel a organizovanie práce senátov;

b) zabezpečuje výkon rozhodnutí predsedníctva;

c) prideľuje prípady senátu na základe objektívnych kritérií určených predsedníctvom;

d) zasiela výkonnému riaditeľovi prehľad výdavkových požiadaviek senátov na účely vypracovania odhadu výdavkov.

Predseda odvolacích senátov predsedá veľkému senátu.

5.  Členov odvolacích senátov vymenúva správna rada na obdobie piatich rokov. Ich funkčné obdobie možno predĺžiť o ďalšie päťročné obdobia alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa tento vek dosiahne počas nového funkčného obdobia, v prípade, že správna rada predtým pozitívne zhodnotila výsledky ich činnosti, a po porade s predsedom odvolacích senátov.

6.  Členovia odvolacích senátov nesmú byť odvolaní zo svojich funkcií, pokiaľ neexistujú vážne dôvody na takéto odvolanie a pokiaľ o tom nerozhodne Súdny dvor, na základe návrhu, ktorý podala správna rada na odporúčanie predsedu odvolacích senátov a po porade s predsedom senátu, do ktorého dotknutý člen patrí.

7.  Predseda odvolacích senátov a predsedovia a členovia odvolacích senátov sú nezávislí. Pri svojom rozhodovaní nie sú viazaní žiadnymi pokynmi.

8.  Rozhodnutia prijaté veľkým senátom o odvolaniach alebo stanoviská k právnym otázkam, ktoré mu postúpil výkonný riaditeľ podľa článku 135, sú pre rozhodovacie útvary úradu uvedené v článku 130 záväzné.

9.  Predseda odvolacích senátov a predsedovia a členovia jednotlivých odvolacích senátov nesmú byť prieskumovými pracovníkmi ani členmi námietkových oddelení, oddelenia zodpovedného za register ani zrušovacích oddelení.

▼M1

Článok 136a

Predsedníctvo odvolacích senátov a veľký senát

1.  Predsedníctvo sa skladá z predsedu odvolacích senátov, ktorý mu predsedá, predsedov senátov a členov senátov, ktorých na každý kalendárny rok spomedzi seba volia všetci členovia senátov okrem predsedu odvolacích senátov a predsedov senátov. Počet takto zvolených členov senátov predstavuje štvrtinu členov senátov okrem predsedu odvolacích senátov a predsedov senátov, a tento počet sa v prípade potreby zaokrúhli nahor.

2.  Veľký senát uvedený v článku 135 ods. 2 sa skladá z deviatich členov vrátane predsedu odvolacích senátov, predsedov senátov, prípadne spravodajcu určeného pred postúpením veľkému senátu a členov vybraných rotačným spôsobom zo zoznamu mien všetkých členov odvolacích senátov okrem predsedu odvolacích senátov a predsedov senátov.

Článok 136b

Delegovanie právomocí

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví organizáciu odvolacích senátov vrátane zriadenia a úlohy predsedníctva, zloženia veľkého senátu a pravidiel postúpenia prípadov tomuto senátu, ako aj podmienky, za akých má rozhodnutia prijímať jeden člen v súlade s článkom 135 ods. 2 a 5.

▼C3

Článok 137

Vylúčenie a námietka

1.  Prieskumoví pracovníci a členovia oddelení zriadených na úrade alebo odvolacích senátov sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych konaniach, ak sú na nich osobne zainteresovaní akýmkoľvek spôsobom alebo ak boli v minulosti zainteresovaní ako zástupcovia jedného z účastníkov. Dvaja z troch členov námietkového oddelenia sa nemôžu zúčastniť na prieskume prihlášky. Členovia zrušovacích oddelení sa nemôžu zúčastniť na žiadnom konaní, pokiaľ sa podieľali na konečnom rozhodnutí v prípade konaní vo veci zápisu alebo námietkového konania. Členovia odvolacích senátov sa nemôžu zúčastňovať na odvolacích konaniach v prípade podieľania sa na rozhodnutí, ktoré je predmetom odvolania.

2.  Ak z jedného z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu člen oddelenia alebo odvolacieho senátu dospeje k záveru, že by sa nemal zúčastniť na žiadnom konaní, príslušným spôsobom informuje oddelenie alebo senát.

3.  Proti prieskumovým pracovníkom a členom oddelení alebo odvolacieho senátu môže mať námietky ktorýkoľvek účastník konania z jedného z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo v prípade podozrenia zo zaujatosti. Námietka nie je prípustná vtedy, ak účastník konania podnikne procedurálny krok, uvedomujúc si dôvod námietky. Žiadna námietka sa nemôže opierať o národnosť prieskumových pracovníkov alebo členov.

4.  Oddelenia a odvolacie senáty rozhodnú o krokoch, ktoré treba vykonať v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 bez účasti príslušného člena. Na účely prijatia takéhoto rozhodnutia člena, ktorý bol odvolaný alebo proti ktorému existovala námietka, nahradí v komisii alebo v odvolacom senáte jeho náhradník.

▼M1

Článok 137a

Mediačné centrum

1.  Úrad môže na účely článku 123b ods. 3 zriadiť mediačné centrum (ďalej len „centrum“).

2.  Každá fyzická alebo právnická osoba môže využívať služby centra na dobrovoľnom základe s cieľom dospieť po vzájomnej dohode k zmierlivému riešeniu sporu na základe tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 6/2002.

3.  Účastníci môžu využiť mediáciu na základe spoločnej žiadosti. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení príslušného poplatku. Výkonný riaditeľ stanoví výšku poplatku v súlade s článkom 144 ods. 1.

4.  V prípade sporov, v ktorých prebieha konanie pred námietkovým oddelením, zrušovacím oddelením alebo odvolacím senátom úradu, možno spoločnú žiadosť o mediáciu podať kedykoľvek po podaní námietok, návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti alebo odvolania proti rozhodnutiam námietkového alebo zrušovacieho oddelenia.

5.  Dotknuté konanie sa preruší a lehoty s výnimkou lehoty na zaplatenie príslušného poplatku sa prerušia odo dňa podania spoločnej žiadosti o mediáciu. Plynutie lehôt pokračuje odo dňa, od ktorého sa pokračuje v konaní.

6.  Účastníci sa vyzvú, aby si zo zoznamu uvedeného v odseku 12 spoločne vybrali mediátora, ktorý uviedol, že ovláda jazyk dotknutej mediácie. Ak účastníci nevymenujú mediátora do 20 dní od výzvy, mediácia sa považuje za neúspešnú.

7.  Účastníci sa s mediátorom dohodnú na podrobných pravidlách mediácie v dohode o mediácii.

8.  Mediátor mediačné konanie skončí, keď účastníci dosiahnu dohodu o riešení sporu alebo keď jeden z účastníkov vyhlási, že si praje ukončenie mediácie, alebo keď mediátor dospeje k záveru, že účastníci nedosiahli takúto dohodu.

9.  Mediátor informuje účastníkov a príslušný útvar úradu ihneď, ako sa mediačné konanie skončí.

10.  Diskusie a rokovania uskutočnené v rámci mediácie sú dôverné pre všetky osoby zúčastnené na mediácii, najmä pre mediátora, účastníkov a ich zástupcov. Všetky dokumenty a informácie predložené počas mediácie sa uchovávajú oddelene a nie sú súčasťou spisu akéhokoľvek ďalšieho konania pred úradom.

11.  Mediácia sa vedie v jednom z úradných jazykov Únie, na ktorom sa dohodnú účastníci. Ak sa mediácia týka sporov prebiehajúcich pred úradom, vedie sa v jazyku konania pred úradom, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.

12.  Úrad zostaví zoznam mediátorov, ktorí podporujú účastníkov pri riešení sporov. Mediátori musia byť nezávislí a mať príslušné spôsobilosti a skúsenosti. V zozname sa môžu uviesť tak mediátori, ktorí sú zamestnancami úradu, ako aj mediátori, ktorí nimi nie sú.

13.  Mediátori sú pri plnení svojich úloh nestranní a pred svojím vymenovaním oznámia akýkoľvek skutočný alebo domnelý konflikt záujmov. Členovia rozhodovacích útvarov úradu uvedených v článku 130 sa nesmú zúčastňovať na mediácii týkajúcej sa veci, v ktorej:

a) boli predtým akokoľvek zapojení do konania, ktorého sa mediácia týka;

b) sú osobne zainteresovaní na uvedenom konaní alebo

c) boli predtým zapojení ako zástupcovia jedného z účastníkov.

14.  Mediátori sa nezúčastňujú ako členovia rozhodovacích útvarov úradu uvedených v článku 130 na konaní, v ktorom sa pokračuje po neúspešnej mediácii.

15.  Úrad môže spolupracovať s inými uznávanými vnútroštátnymi alebo medzinárodnými orgánmi zaoberajúcimi sa mediáciou.

▼C3ODDIEL 5

Rozpočet a finančná kontrola

▼M1

Článok 138

Rozpočtový výbor

1.  Rozpočtový výbor má funkcie, ktoré mu boli pridelené v tomto oddiele.

2.  Na rozpočtový výbor sa primerane vzťahujú články 125 a 126, článok 127 ods. 1 až 4 a 5 v rozsahu, v akom sa týka voľby predsedu a zástupcu predsedu, a článok 127 ods. 6 a 7.

3.  Rozpočtový výbor prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou svojich členov. Pri rozhodnutiach, ktoré je rozpočtový výbor oprávnený prijímať podľa článku 140 ods. 3 a článku 143, sa však vyžaduje dvojtretinová väčšina jeho členov. V obidvoch prípadoch má každý člen jeden hlas.

Článok 139

Rozpočet

1.  Odhady všetkých príjmov a výdavkov úradu sa vypracúvajú na každý rozpočtový rok a uvádzajú sa v rozpočte úradu. Každý rozpočtový rok zodpovedá kalendárnemu roku.

2.  Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov, príjmy zahŕňajú celkové poplatky splatné podľa prílohy -I k tomuto nariadeniu, celkové poplatky stanovené v nariadení (ES) č. 6/2002, celkové poplatky splatné na základe madridského protokolu podľa článku 145 tohto nariadenia za medzinárodný zápis s vyznačením Únie a iné platby v prospech zmluvných strán madridského protokolu, celkové poplatky splatné podľa Ženevského aktu podľa článku 106c nariadenia (ES) č. 6/2002 za medzinárodný zápis s vyznačením Únie a iné platby v prospech zmluvných strán Ženevského aktu a v nevyhnutnom rozsahu subvenciu zapísanú do osobitného okruhu oddielu Komisia všeobecného rozpočtu Únie.

4.  Úrad každý rok vyrovná náklady, ktoré vznikli centrálnym úradom priemyselného vlastníctva členských štátov, Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo a iným príslušným orgánom, ktoré určia členské štáty, v dôsledku osobitných úloh, ktoré plnia ako funkčná súčasť systému ochranných známok EÚ v súvislosti s týmito službami a konaniami:

a) konania o námietkach a návrhoch na vyhlásenie neplatnosti pred centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov a Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo týkajúcich ochranných známok EÚ;

b) poskytovanie informácií o fungovaní systému ochranných známok EÚ prostredníctvom poradenských a informačných stredísk;

c) vymáhanie práv z ochranných známok EÚ vrátane opatrení prijatých podľa článku 9 ods. 4.

5.  Celkové vyrovnanie nákladov uvedených v odseku 4 zodpovedá 5 % ročného príjmu úradu. Bez toho, aby bol dotknutý tretí pododsek tohto odseku, správna rada na návrh úradu a po porade s rozpočtovým výborom určí kľúč na rozdelenie vyrovnania na základe týchto spravodlivých, nestranných a relevantných ukazovateľov:

a) ročný počet prihlášok ochranných známok EÚ pochádzajúcich od prihlasovateľov v každom členskom štáte;

b) ročný počet prihlášok národných ochranných známok v každom členskom štáte;

c) ročný počet námietok a návrhov na vyhlásenie neplatnosti predložených majiteľmi ochranných známok EÚ v každom členskom štáte;

d) ročný počet vecí začatých na súdoch pre ochranné známky EÚ určených jednotlivými členskými štátmi v súlade s článkom 95.

Na účely odôvodnenia nákladov uvedených v odseku 4 členské štáty predložia úradu do 31. marca každého roku štatistické údaje preukazujúce počty uvedené v písmenách a) až d) prvého pododseku tohto odseku za predchádzajúci rok, ktoré sa uvedú v návrhu predkladanom správnej rade.

V záujme spravodlivosti platí, že náklady orgánov uvedených v odseku 4 v každom členskom štáte zodpovedajú aspoň 2 % celkového vyrovnania poskytnutého podľa tohto odseku.

6.  Povinnosť úradu vyrovnať náklady uvedené v odseku 4, ktoré vznikli počas daného roka, sa uplatní, len pokiaľ v danom roku nevznikne rozpočtový deficit.

7.  V prípade rozpočtového prebytku a bez toho, aby bol dotknutý odsek 10, môže správna rada na návrh úradu a po porade s rozpočtovým výborom zvýšiť percentuálny podiel stanovený v odseku 5 na najviac 10 % ročného príjmu úradu.

8.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 až 7 a odsek 10 tohto článku a články 123b a 123c, ak sa počas piatich po sebe nasledujúcich rokov vytvorí značný prebytok, môže rozpočtový výbor na návrh úradu a v súlade s ročným pracovným programom a viacročným strategickým programom uvedeným v článku 124 ods. 1 písm. a) a b) rozhodnúť dvojtretinovou väčšinou o prevode prebytku vytvoreného od 23. marca 2016 do rozpočtu Únie.

9.  Úrad vypracuje pre Európsky parlament, Radu a Komisiu každé dva roky správu o svojej finančnej situácii vrátane finančných operácií uskutočnených podľa článku 123c ods. 5 a 6 a článku 139 ods. 5 a 7. Komisia na základe uvedenej správy preskúma finančnú situáciu úradu.

10.  Úrad vytvorí rezervný fond pokrývajúci jeden rok svojich operačných výdavkov na zabezpečenie kontinuity svojej činnosti a plnenia svojich úloh.

▼C3

Článok 140

Príprava rozpočtu

1.   ►M1  Výkonný riaditeľ ◄ vypracuje každý rok odhad príjmov a výdavkov úradu na nasledujúci rok a zašle ho rozpočtovému výboru najneskôr 31. marca každého roku spolu so zoznamom pracovných miest.

2.  Ak rozpočtové odhady počítajú so subvenciou ►M1  Únie ◄ , rozpočtový výbor postúpi tento odhad bezodkladne Komisii, ktorá ho ďalej postúpi rozpočtovému orgánu ►M1  Únie ◄ . Komisia môže pripojiť k odhadu svoje stanovisko spolu s alternatívnym odhadom.

3.  Rozpočtový výbor prijme rozpočet, ktorého súčasťou je zoznam pracovných miest úradu. Ak je súčasťou rozpočtových odhadov subvencia zo všeobecného rozpočtu ►M1  Únie ◄ , tak sa rozpočet úradu v prípade potreby upraví.

Článok 141

Audit a kontrola

1.  V rámci úradu sa vytvorí funkcia vnútorného audítora, ktorá sa vykonáva v súlade s príslušnými medzinárodnými normami. Vnútorný audítor vymenovaný ►M1  výkonným riaditeľom ◄ mu zodpovedá za overenie riadneho fungovania systémov plnenia rozpočtu a postupov úradu.

2.  Vnútorný audítor radí ►M1  výkonnému riaditeľovi ◄ v oblasti zaobchádzania s rizikami vydávaním nezávislých stanovísk ku kvalite systémov riadenia a kontroly a vydávaním odporúčaní na zlepšenie podmienok vykonávania operácií a podporou riadneho finančného hospodárenia.

3.  Za zavedenie vnútorných kontrolných systémov a postupov vhodných na vykonávanie úloh zodpovedá povoľujúci úradník.

▼M1

Článok 141a

Boj proti podvodom

1.  V záujme uľahčenia boja proti podvodom, korupcii a inému protiprávnemu konaniu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 ( 16 ) úrad pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a prijme primerané opatrenia týkajúce sa všetkých zamestnancov úradu podľa vzoru uvedeného v prílohe k uvedenej dohode.

2.  Európsky dvor audítorov má právomoc vykonávať na základe dokumentov a na mieste audit u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým úrad poskytol finančné prostriedky Únie.

3.  OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, a to v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ( 17 ) na účely zistenia, či v súvislosti s grantom alebo zmluvou financovanou úradom došlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, platí, že dohody úradu o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, jeho zmluvy, ako aj dohody a rozhodnutia o grantoch musia obsahovať ustanovenia, ktoré Európsky dvor audítorov a úrad OLAF výslovne oprávňujú vykonávať takéto audity a vyšetrovania v súlade s ich príslušnými právomocami.

5.  Rozpočtový výbor prijme stratégiu v oblasti boja proti podvodom, ktorá je primeraná rizikám podvodov, s prihliadnutím na analýzu nákladov a prínosov opatrení, ktoré sa majú vykonať.

▼C3

Článok 142

Kontrola účtov

1.  Každý rok najneskôr 31. marca ►M1  výkonný riaditeľ ◄ doručí Komisii, Európskemu parlamentu, rozpočtovému výboru a Dvoru audítorov účty o celkových príjmoch a výdavkoch úradu za predchádzajúci rozpočtový rok. Dvor audítorov ich preskúma v súlade s článkom 248 zmluvy.

2.  Rozpočtový výbor udelí ►M1  výkonnému riaditeľovi úradu ◄ vo veci rozpočtu absolutórium.

Článok 143

Rozpočtové ustanovenia

Po konzultáciách s Komisiou a Dvorom audítorov ►M1  Európskej únie ◄ rozpočtový výbor prijme interné rozpočtové ustanovenia, ktoré budú špecifikovať najmä postup pri tvorbe a plnení rozpočtu úradu. Pokiaľ je to zlučiteľné s osobitným charakterom úradu, rozpočtové ustanovenia vychádzajú z rozpočtových predpisov prijatých pre iné orgány zriadené ►M1  Úniou ◄ .

▼M1

Článok 144

Poplatky a platby a dátum splatnosti

1.  Výkonný riaditeľ určí výšku platieb za jednotlivé služby, ktoré poskytuje úrad, okrem tých, ktoré sú stanovené v prílohe -I, ako aj výšku platieb za Vestník ochranných známok Európskej únie, úradný vestník úradu a iných publikácií vydávaných úradom. Výška platieb sa stanoví v eurách a uverejní sa v úradnom vestníku úradu. Výška každej platby nesmie prekročiť sumu nevyhnutnú na pokrytie nákladov na túto špecifickú službu poskytovanú úradom.

2.  Poplatky a platby, ktorých dátum splatnosti nie je stanovený v tomto nariadení, sú splatné k dátumu doručenia žiadosti o službu, ktorej sa poplatok alebo platba týka.

Výkonný riaditeľ môže so súhlasom rozpočtového výboru určiť, ktoré služby uvedené v prvom pododseku nemajú byť podmienené zaplatením preddavku na príslušné poplatky alebo platby.

▼M1

Článok 144a

Úhrada poplatkov a platieb

1.  Sumy poplatkov a platieb splatné úradu sa uhrádzajú platbou alebo prevodom na bankový účet úradu.

Výkonný riaditeľ môže so súhlasom rozpočtového výboru určiť, aké iné konkrétne metódy úhrady okrem metód stanovených v prvom pododseku možno použiť, a to najmä prostredníctvom vkladov na bežné účty úradu.

Rozhodnutia prijaté podľa druhého pododseku sa uverejnia v úradnom vestníku úradu.

Všetky platby vrátane iných metód platby určených podľa druhého pododseku sa uskutočňujú v eurách.

2.  Pri každej platbe sa uvedie meno osoby uskutočňujúcej platbu a potrebné údaje, ktoré umožnia úradu okamžite zistiť účel platby. Poskytnú sa predovšetkým tieto informácie:

a) v prípade úhrady poplatku za prihlášku účel platby, t. j. „poplatok za prihlášku“;

b) v prípade úhrady poplatku za podanie námietok spisové číslo prihlášky a meno prihlasovateľa ochrannej známky EÚ, voči ktorému boli námietky podané, a účel platby, t. j. „poplatok za podanie námietok“;

c) v prípade úhrady poplatku za zrušenie a poplatku za vyhlásenie neplatnosti číslo zápisu a meno majiteľa ochrannej známky EÚ, voči ktorému návrh smeruje, a účel platby, t. j. „poplatok za zrušenie“ alebo „poplatok za vyhlásenie neplatnosti“.

3.  Ak sa účel platby uvedený v odseku 2 nedá zistiť okamžite, úrad požiada osobu, ktorá danú platbu uskutočnila, aby písomne oznámila jej účel v lehote, ktorú určí úrad. Ak daná osoba tejto žiadosti včas nevyhovie, platba sa bude považovať za neuskutočnenú. Uhradená suma sa vráti.

Článok 144b

Domnienky týkajúce sa dňa úhrady

1.  V prípadoch uvedených v článku 144a ods. 1 prvom pododseku sa za deň úhrady úradu považuje deň, keď sa suma platby alebo prevodu skutočne pripísala na bankový účet úradu.

2.  Ak možno použiť metódy úhrady uvedené v článku 144a ods. 1 druhom pododseku, výkonný riaditeľ určí deň, keď sa takéto úhrady majú považovať za uskutočnené.

3.  Ak sa podľa odsekov 1 a 2 poplatok považuje za uhradený až po uplynutí lehoty, v ktorej bol splatný, považuje sa táto lehota za dodržanú, ak sa úradu preukáže, že osoby, ktoré platbu uskutočnili v členskom štáte, riadne zadali v lehote, v ktorej sa mal poplatok uhradiť, bankovej inštitúcii príkaz na prevod sumy úhrady a zaplatili príplatok vo výške 10 % príslušného poplatku alebo poplatkov, najviac však 200 EUR. Príplatok sa neplatí vtedy, ak bol príkaz bankovej inštitúcii zadaný najneskôr 10 dní pred uplynutím lehoty splatnosti.

4.  Úrad môže od osoby, ktorá platbu uskutočnila, vyžadovať, aby predložila dôkazy o dni, ku ktorému bankovej inštitúcii uvedenej v odseku 3 zadala príkaz, a ak je to potrebné, zaplatila v lehote, ktorú určí, príslušný príplatok. Ak táto osoba uvedenú požiadavku nesplní alebo ak je dôkaz nedostatočný, alebo ak sa požadovaný príplatok neuhradí včas, považuje sa lehota splatnosti za nedodržanú.

Článok 144c

Nedostatočná úhrada a vrátenie zanedbateľných súm

1.  Lehota splatnosti sa v zásade považuje za dodržanú iba vtedy, ak sa poplatok uhradil včas v plnej výške. Ak sa poplatok neuhradí v plnej výške, uhradená suma sa po uplynutí lehoty splatnosti vráti.

2.  Ak je to však v čase zostávajúcom do uplynutia lehoty splatnosti možné, môže úrad osobe uskutočňujúcej platbu umožniť, aby uhradila chýbajúcu sumu, alebo ak je to opodstatnené, odpustiť nízke chýbajúce sumy bez toho, aby tým boli dotknuté práva osoby uskutočňujúcej platbu.

3.  Výkonný riaditeľ môže so súhlasom rozpočtového výboru upustiť od vymáhania splatnej sumy, ak suma, ktorá sa má vymôcť, je zanedbateľná alebo ak má takéto vymáhanie príliš neistý výsledok.

4.  Ak bola na úhradu poplatku alebo platby zaplatená vyššia suma, preplatok sa nevráti, ak ide o zanedbateľnú sumu a ak dotknutý účastník vrátenie výslovne nepožaduje.

Výkonný riaditeľ môže so súhlasom rozpočtového výboru stanoviť sumu, pri ktorej nedosiahnutí sa preplatok pri úhrade poplatku alebo platby nevráti.

Rozhodnutia podľa druhého pododseku sa zverejnia v úradnom vestníku úradu.

▼C3HLAVA XIII

MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS OCHRANNÝCH ZNÁMOKODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 145

Uplatňovanie ustanovení

Ak nie je v tejto hlave uvedené inak, toto nariadenie a jeho vykonávacie nariadenia sa uplatňujú na medzinárodné prihlášky ochranných známok podľa Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok prijatého v Madride 27. júna 1989 (ďalej len „medzinárodné prihlášky“ a „madridský protokol“), založené na prihláške ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ alebo na ►M1  ochrannej známke EÚ ◄ , a na zápisy ochranných známok v medzinárodnom registri vedenom medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodné zápisy“ a „medzinárodný úrad“), v ktorých je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ .ODDIEL 2

Medzinárodný zápis založený na prihláškach ►M1  ochranných známok EÚ ◄ a ►M1  ochranných známkach EÚ ◄

Článok 146

Podanie medzinárodnej prihlášky

1.  Podľa článku 3 madridského protokolu medzinárodné prihlášky založené na prihláške ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ alebo na ►M1  ochrannej známke EÚ ◄ sa podávajú na úrade.

2.  Ak je medzinárodná prihláška podaná skôr, ako sa ochranná známka, na základe ktorej má byť založený medzinárodný zápis, stane zapísanou ►M1  ochrannou známkou EÚ ◄ , prihlasovateľ žiadajúci o medzinárodný zápis musí uviesť, či má byť medzinárodný zápis založený na prihláške ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , alebo na ►M1  ochrannej známke EÚ ◄ . Ak má byť medzinárodný zápis založený na zapísanej ►M1  ochrannej známke EÚ ◄ , medzinárodná prihláška sa považuje za doručenú na úrad v deň zápisu ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ .

Článok 147

Forma a obsah medzinárodnej prihlášky

1.  Medzinárodná prihláška sa podáva v jednom z úradných jazykov ►M1  Európskej únie ◄ na formulári vydanom úradom. Ak prihlasovateľ pri podaní medzinárodnej prihlášky neurčí na tomto formulári inak, úrad korešponduje s prihlasovateľom v jazyku podania štandardným spôsobom.

2.  Ak je medzinárodná prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je jedným z jazykov, v ktorom sa môže podať medzinárodná prihláška podľa madridského protokolu, prihlasovateľ musí určiť druhý jazyk vybraný z jazykov podľa madridského protokolu. V tomto jazyku úrad predloží medzinárodnú prihlášku na medzinárodnom úrade.

3.  Ak sa medzinárodná prihláška podá v inom jazyku, ako je jeden z jazykov, v ktorom sa môže podať medzinárodná prihláška podľa madridského protokolu, prihlasovateľ preloží zoznam tovarov alebo služieb do jazyka, v ktorom sa má medzinárodná prihláška predložiť na medzinárodnom úrade podľa odseku 2.

4.  Úrad zašle medzinárodnú prihlášku na medzinárodný úrad čo najskôr.

5.  Podanie medzinárodnej prihlášky podlieha poplatku, ktorý sa platí úradu. V prípadoch uvedených v článku 146 ods. 2 druhej vete je poplatok splatný v deň zápisu ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ . Pokiaľ nebol zaplatený požadovaný poplatok, prihláška sa nepovažuje za podanú.

6.  Medzinárodná prihláška musí spĺňať príslušné podmienky ustanovené vo vykonávacom nariadení.

▼M1

9.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví formulár vrátane jeho prvkov, ktorý sa má použiť na podanie medzinárodnej prihlášky podľa odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3

Článok 148

Záznamy do spisov a do registra

1.  Dátum a číslo medzinárodného zápisu, ktorý je založený na prihláške ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , sa zapíšu do spisu tejto prihlášky. Ak sa prihláška zapíše ako ►M1  ochranná známka EÚ ◄ , dátum a číslo medzinárodného zápisu sa zapíšu do registra.

2.  Dátum a číslo medzinárodného zápisu, ktorý je založený na ►M1  ochrannej známke EÚ ◄ , sa zapíšu do registra.

▼M1

Článok 148a

Oznámenie o neplatnosti základnej prihlášky alebo zápisu

2.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých spresní jednotlivé skutočnosti a rozhodnutia, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa článku 6 ods. 3 madridského protokolu, ako aj rozhodujúci moment takýchto oznámení. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2 tohto nariadenia.

▼M1

Článok 149

Žiadosť o územné rozšírenie následne po medzinárodnom zápise

2.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobné požiadavky týkajúce sa žiadosti o územné rozšírenie podľa odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3

Článok 150

Medzinárodné poplatky

Akékoľvek poplatky, ktoré sa majú zaplatiť medzinárodnému úradu podľa madridského protokolu, sa platia priamo medzinárodnému úradu.ODDIEL 3

Medzinárodné zápisy s vyznačením ►M1  Európskej únie ◄

Článok 151

Účinky medzinárodných zápisov s vyznačením ►M1  Európskej únie ◄

1.  Od dátumu zápisu podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu alebo od dátumu následného vyznačenia ►M1  Európskej únie ◄ podľa článku 3 ter ods. 2 madridského protokolu má medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené ►M1  Európskej únie ◄ , ten istý účinok ako prihláška ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ .

2.  Ak sa neoznámi zamietnutie podľa článku 5 ods. 1 a 2 madridského protokolu alebo ak je takéto zamietnutie vzaté späť, má medzinárodný zápis ochrannej známky, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ , od dátumu uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako zápis ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ .

3.  Na účely uplatňovania článku 9 ods. 3 zverejnenie údajov o medzinárodnom zápise, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ , nahrádza podľa článku 152 ods. 1 zverejnenie prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ a zverejnenie podľa článku 152 ods. 2 nahrádza zverejnenie zápisu ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ .

Článok 152

Zverejnenie

1.  Úrad zverejní dátum zápisu ochrannej známky, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu, alebo dátum následného vyznačenia ►M1  Európskej únie ◄ podľa článku 3 ter ods. 2 madridského protokolu, jazyk, v ktorom bola podaná medzinárodná prihláška, a druhý jazyk určený prihlasovateľom, číslo medzinárodného zápisu a jeho dátum zverejnenia vo vestníku medzinárodného úradu, reprodukciu známky a čísla tried tovarov alebo služieb, pre ktoré sa žiada ochrana.

2.  Ak sa neoznámi zamietnutie medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ podľa článku 5 ods. 1 a 2 madridského protokolu, alebo ak sa takéto zamietnutie neskôr vezme späť, úrad zverejní tento údaj spolu s číslom medzinárodného zápisu a prípadne dátum zverejnenia tohto zápisu vo vestníku medzinárodného úradu.

Článok 153

Seniorita

1.  Prihlasovateľ žiadajúci o medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ , si môže uplatniť v medzinárodnej prihláške senioritu staršej ochrannej známky zapísanej v niektorom členskom štáte vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu alebo zapísanej podľa medzinárodných dojednaní, ktorá má účinok v niektorom členskom štáte, ako je stanovené v článku 34.

2.  Majiteľ medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ , si môže odo dňa zverejnenia účinkov tohto zápisu podľa článku 152 ods. 2 uplatniť na úrade senioritu staršej ochrannej známky zapísanej v niektorom členskom štáte vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu alebo zapísanej podľa medzinárodných dojednaní, ktorá má účinok v niektorom členskom štáte, ako je stanovené v článku 35. Úrad o tom upovedomí medzinárodný úrad.

▼M1

Článok 153a

Seniorita uplatnená pred úradom

6.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých podrobne upraví podrobnosti, ktoré má obsahovať uplatnenie seniority podľa odseku 1 tohto článku, a informácie, ktoré sa majú oznámiť podľa odseku 5 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼M1

Článok 154

Označenie tovarov a služieb a preskúmanie z hľadiska absolútnych dôvodov zamietnutia

1.  Medzinárodné zápisy, v ktorých je vyznačená Únia, podliehajú prieskumu ich súladu s článkom 28 ods. 2 až 4 a z hľadiska absolútnych dôvodov na zamietnutie rovnakým spôsobom ako prihlášky ochranných známok EÚ.

2.  Ak sa zistí, že medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia, nie je spôsobilý na ochranu podľa článku 28 ods. 4 alebo článku 37 ods. 1 tohto nariadenia v súvislosti so všetkými alebo niektorými tovarmi a službami, pre ktoré medzinárodný úrad vykonal zápis, úrad z úradnej moci vydá predbežné oznámenie o odmietnutí adresované medzinárodnému úradu podľa článku 5 ods. 1 a 2 madridského protokolu.

3.  Ak je majiteľ medzinárodného zápisu podľa článku 92 ods. 2 povinný byť zastúpený pred úradom, oznámenie uvedené v odseku 2 tohto článku obsahuje výzvu na vymenovanie zástupcu v zmysle článku 93 ods. 1.

4.  V oznámení o predbežnom odmietnutí sa uvedú dôvody, na ktorých je založené, a určí sa lehota, v ktorej môže majiteľ medzinárodného zápisu predložiť svoje vyjadrenie a v prípade potreby aj vymenovať zástupcu. Lehota začína plynúť dňom, v ktorý úrad vydal predbežné odmietnutie.

5.  Ak úrad zistí, že v medzinárodnej prihláške, v ktorej je vyznačená Únia, sa neuvádza druhý jazyk podľa článku 161b tohto nariadenia, úrad vydá z úradnej moci predbežné oznámenie o odmietnutí adresované medzinárodnému úradu podľa článku 5 ods. 1 a 2 madridského protokolu.

6.  Ak majiteľ medzinárodného zápisu neodstráni dôvod odmietnutia ochrany v určenej lehote či prípadne nevymenuje zástupcu alebo neuvedie druhý jazyk, úrad odmietne ochranu pre všetky alebo časť tovarov a služieb, pre ktoré je medzinárodný zápis zapísaný. Odmietnutie ochrany nahrádza zamietnutie prihlášky ochrannej známky EÚ. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa článkov 58 až 65.

7.  Ak úrad do začatia plynutia lehoty na podanie námietok podľa článku 156 ods. 2 nevydá z úradnej moci predbežné oznámenie o odmietnutí podľa odseku 2 tohto článku, zašle medzinárodnému úradu vyhlásenie, v ktorom uvedie, že skúmanie absolútnych dôvodov zamietnutia podľa článku 37 bolo ukončené, ale že proti medzinárodnému zápisu ešte môžu tretie strany podať námietky alebo pripomienky. Týmto predbežným vyhlásením nie je dotknuté právo úradu na opätovné začatie prieskumu absolútnych dôvodov zamietnutia na vlastný podnet, ktoré možno uplatniť do vydania konečného rozhodnutia o priznaní ochrany.

8.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať oznámenie o odmietnutí ochrany vydané z úradnej moci, ktoré sa zašle medzinárodnému úradu, a konečné oznámenia o konečnom priznaní alebo odmietnutí ochrany, ktoré sa zašlú medzinárodnému úradu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼M1

Článok 154a

Kolektívne a certifikačné známky

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými podrobne upraví konanie v prípade medzinárodných zápisov na základe základnej prihlášky alebo základného zápisu týkajúcich sa kolektívnej známky, certifikačnej známky alebo garančnej známky.

▼C3

Článok 155

Rešerš

1.  Bezodkladne po tom, ako úrad dostane oznámenie o medzinárodnom zápise, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ , vypracuje podľa článku 38 ods. 1 rešeršnú správu vo vzťahu k ►M1  Únii ◄ ►M1  ak sa žiadosť o rešeršnú správu podľa článku 38 ods. 1 podá úradu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia. ◄

2.  Bezodkladne po tom, ako úrad dostane oznámenie o medzinárodnom zápise, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ , zašle jedno jeho vyhotovenie centrálnym úradom priemyselného vlastníctva každého členského štátu, ktoré oznámili úradu, že budú vykonávať rešerš vo svojich registroch ochranných známok podľa článku 38 ods. 2 ►M1  ak sa žiadosť o rešeršnú správu podľa článku 38 ods. 2 podá úradu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia a v rovnakej lehote sa zaplatí poplatok za rešerš. ◄

3.  Článok 38 ods. 3 až 6 sa uplatňujú primerane.

4.  Úrad oznámi zverejnenie medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ , všetkým majiteľom starších ►M1  ochranných známok EÚ ◄ a prihlášok ►M1  ochranných známok EÚ ◄ , ktoré boli uvedené v rešeršnej správe vo vzťahu k ►M1  Únii ◄ podľa článku 152 ods. 1. ►M1  To platí bez ohľadu na to, či majiteľ medzinárodného zápisu žiadal, aby sa mu rešeršná správa EÚ zaslala, s výnimkou prípadu, keď majiteľ staršieho zápisu alebo prihlášky požiadal, aby sa mu oznámenie nezasielalo. ◄

Článok 156

Námietky

1.  Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ , podlieha námietkam rovnako ako zverejnené prihlášky ►M1  ochranných známok EÚ ◄ .

▼M1

2.  Oznámenie o námietkach sa podáva v lehote troch mesiacov, pričom lehota začne plynúť po uplynutí jedného mesiaca odo dňa zverejnenia podľa článku 152 ods. 1 Námietky sa považujú za riadne podané až po zaplatení poplatku za námietky.

▼C3

3.  Odmietnutie ochrany nahrádza zamietnutie prihlášky ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ .

▼M1

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 163a prijímať delegované akty, ktorými upraví postup pri podávaní a preskúmaní námietok vrátane potrebných oznámení adresovaných medzinárodnému úradu.

▼C3

Článok 157

Nahradenie ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ medzinárodným zápisom

Úrad na základe žiadosti zapíše do registra, že medzinárodný zápis nahradil ►M1  ochrannú známku EÚ ◄ v súlade s článkom 4 bis madridského protokolu.

Článok 158

Neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu

1.  Účinky medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ , môžu byť vyhlásené za neplatné.

2.  Žiadosť o neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ , nahrádza návrh na zrušenie podľa článku 51 alebo vyhlásenie neplatnosti podľa článkov 52 alebo 53.

▼M1

4.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré má obsahovať oznámenie adresované medzinárodnému úradu podľa odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3

Článok 159

Premena medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ , na národnú prihlášku ochrannej známky alebo na vyznačenie členských štátov

1.  V prípade, že sa medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ , zamietne alebo prestal byť účinný, môže majiteľ medzinárodného zápisu požiadať o premenu vyznačenia ►M1  Európskej únie ◄ na:

a) národnú prihlášku ochrannej známky podľa článkov 112, 113 a 114;

▼M1

b) vyznačenie členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou madridského protokolu, za predpokladu, že ku dňu, keď sa požiadalo o premenu, bolo možné vyznačiť tento členský štát priamo podľa madridského protokolu. Uplatňujú sa články 112, 113 a 114 tohto nariadenia.

▼M1

2.  Národná prihláška ochrannej známky alebo vyznačenie členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou madridského protokolu, ktoré vyplývajú z premeny medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, majú vo vzťahu k dotknutému členskému štátu dátum medzinárodného zápisu podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu alebo dátum rozšírenia na územie Únie vykonaného následne po uskutočnení medzinárodného zápisu podľa článku 3ter ods. 2 madridského protokolu, alebo deň práva prednosti tohto zápisu a prípadne senioritu ochrannej známky tohto štátu uplatnenú podľa článku 153 tohto nariadenia.

▼C3

3.  Žiadosť o premenu sa zverejní.

▼M1

10.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a) podrobnosti, ktoré majú obsahovať žiadosti o premenu uvedené v odsekoch 4 a 7;

b) údaje, ktoré obsahuje zverejnenie žiadostí o premenu podľa odseku 3.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3

Článok 160

Používanie ochrannej známky, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu

Na účely uplatňovania článku 15 ods. 1, článku 42 ods. 2, článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 57 ods. 2 dátum zverejnenia podľa článku 152 ods. 2 nahrádza dátum zápisu na účely stanovenia dátumu, od ktorého sa medzinárodne zapísaná ochranná známka s vyznačením ►M1  Európskej únie ◄ musí skutočne používať na území ►M1  Únie ◄ .

Článok 161

Premena

1.  S výhradou odseku 2 sa ustanovenia uplatniteľné na prihlášky ►M1  ochranných známok EÚ ◄ primerane uplatňujú na žiadosti o premenu medzinárodného zápisu na prihlášku ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ podľa článku 9 quinquies madridského protokolu.

2.  Ak sa žiadosť o premenu týka medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená ►M1  Európska únia ◄ a ktorého údaje boli zverejnené podľa článku 152 ods. 2, články 37 až 42 sa neuplatňujú.

▼M1

6.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, ktoré majú obsahovať žiadosti o premenu podľa odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 163 ods. 2.

▼C3HLAVA XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

▼M1 —————

▼M1

Článok 163

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre vykonávacie pravidlá. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( 18 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

▼M1

Článok 163a

Vykonávanie delegovania právomocí

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 42a, článku 43 ods. 3, článkoch 57a a 65a, článku 77 ods. 4, článku 78 ods. 6, článku 79 ods. 5, článku 79b ods. 2, článku 79c ods. 5, článku 80 ods. 3, článku 82a ods. 3, článkoch 93a a 136b, článku 154a ods. 3 a článku 156 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 23. marca 2016. Je osobitne dôležité, aby Komisia v súlade so zavedenou praxou uskutočňovala pred prijatím uvedených delegovaných aktov konzultácie s expertmi vrátane expertov z členských štátov.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v odseku 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 42a, článku 43 ods. 3, článkov 57a a 65a, článku 77 ods. 4, článku 78 ods. 6, článku 79 ods. 5, článku 79b ods. 2, článku 79c ods. 5, článku 80 ods. 3, článku 82a ods. 3, článkov 93a a 136b, článku 154a ods. 3 a článku 156 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

▼M1 —————

▼C3

Článok 165

Ustanovenia o rozšírení ►M1  Únie ◄

▼A1

1.  Odo dňa pristúpenia Bulharska, Českej republiky, Estónska, Chorvátska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska (ďalej len „nový členský štát“/„nové členské štáty“) sa ►M1  ochranná známka EÚ ◄ , ktorá bola zapísaná alebo prihlásená v súlade s týmto nariadením pred ich príslušným dňom pristúpenia, rozšíri aj na územie týchto členských štátov tak, aby mala v celom ►M1  Únii ◄ rovnaké účinky.

▼C3

2.  Zápis ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , o ktorej prihlášku sa žiada ku dňu pristúpenia, nesmie byť zamietnutý na základe žiadneho z absolútnych dôvodov na zamietnutie uvedených v článku 7 ods. 1, ak sú uplatniteľné výlučne z dôvodu pristúpenia nového členského štátu.

3.  Ak sa prihláška na zápis ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ podala počas šiestich mesiacov pred dňom pristúpenia, možno podať námietky podľa článku 41, ak sa pred dňom pristúpenia v novom členskom štáte nadobudla staršia ochranná známka alebo iné staršie právo v zmysle článku 8, za predpokladu, že sa nadobudla dobromyseľne a deň podania prihlášky, prípadne deň vzniku práva prednosti alebo deň nadobudnutia staršej ochrannej známky alebo iného staršieho práva v novom členskom štáte predchádza deň podania prihlášky, prípadne deň vzniku práva prednosti ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , ktorá je predmetom prihlášky.

4.   ►M1  Ochranná známka EÚ ◄ uvedená v odseku 1 nesmie byť vyhlásená za neplatnú:

a) podľa článku 52, ak sú dôvody neplatnosti uplatniteľné výlučne z dôvodu pristúpenia nového členského štátu;

b) podľa článku 53 ods. 1 a 2, ak sa staršie vnútroštátne právo zapísalo, prihlásilo alebo nadobudlo v novom členskom štáte pred dňom pristúpenia.

5.  Používanie ►M1  ochrannej známky EÚ ◄ , ako je uvedené v odseku 1, možno zakázať podľa článkov 110 a 111, ak sa staršia ochranná známka alebo iné staršie právo zapísalo, prihlásilo alebo nadobudlo dobromyseľne v novom členskom štáte pred dňom pristúpenia tohto štátu, prípadne ak má skorší deň vzniku práva prednosti, ako je deň pristúpenia tohto štátu.

▼M1

Článok 165a

Hodnotenie a preskúmanie

1.  Do 24. marca 2021 a potom každých päť rokov Komisia zhodnotí vykonávanie tohto nariadenia.

2.  V rámci hodnotenia sa preskúmava právny rámec pre spoluprácu medzi úradom a centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov a Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo, pričom osobitná pozornosť sa venuje mechanizmu financovania stanovenému v článku 123c. V rámci hodnotenia sa posúdi aj vplyv, účinnosť a efektívnosť úradu a jeho pracovných postupov. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát úradu a finančný dosah každej takejto zmeny.

3.  Komisia predloží hodnotiacu správu spolu s jej závermi vyvodenými z uvedenej správy Európskemu parlamentu, Rade a správnej rade. Výsledky hodnotenia sa zverejnia.

4.  Pri príležitosti každého druhého hodnotenia sa posúdia výsledky dosiahnuté úradom vzhľadom na jeho ciele, mandát a úlohy.

▼C3

Článok 166

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 40/94 zmenené a doplnené aktmi uvedenými v prílohe I sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 167

Nadobudnutie účinnosti

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Členské štáty vykonajú do troch rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 40/94 nevyhnutné opatrenia s cieľom vykonávania článkov 95 a 114.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA -I

VÝŠKA POPLATKOV

A. Výška poplatkov, ktoré sa podľa tohto nariadenia uhrádzajú úradu, je (v EUR):

1. základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 26 ods. 2):

1 000 EUR;

2. základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky EÚ podanú elektronicky (článok 26 ods. 2):

850 EUR;

3. poplatok za druhú triedu tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 26 ods. 2):

50 EUR;

4. poplatok za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 26 ods. 2):

150 EUR;

5. základný poplatok za prihlášku kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 26 ods. 2 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

1 800 EUR;

6. základný poplatok za prihlášku kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ podanú elektronicky (článok 26 ods. 2 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

1 500 EUR;

7. poplatok za druhú triedu tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 26 ods. 2 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

50 EUR;

8. poplatok za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 26 ods. 2 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

150 EUR;

9. poplatok za rešerš pre prihlášku ochrannej známky EÚ (článok 38 ods. 2) alebo pre medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia (článok 38 ods. 2 a článok 155 ods. 2): 12 EUR vynásobených počtom centrálnych úradov priemyselného vlastníctva uvedených v článku 38 ods. 2; uvedenú sumu a následné zmeny zverejní úrad v úradnom vestníku úradu;

10. poplatok za podanie námietok (článok 41 ods. 3):

320 EUR;

11. základný poplatok za obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 47 ods. 3):

1 000 EUR;

12. základný poplatok za obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky EÚ v prípade elektronického podania (článok 47 ods. 3):

850 EUR;

13. poplatok za obnovu zápisu druhej triedy tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 47 ods. 3):

50 EUR;

14. poplatok za obnovu zápisu každej ďalšej triedy nad dve triedy tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 47 ods. 3):

150 EUR;

15. základný poplatok za obnovu zápisu kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 47 ods. 3 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

1 800 EUR;

16. základný poplatok za obnovu zápisu kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ v prípade elektronického podania (článok 47 ods. 3 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

1 500 EUR;

17. poplatok za obnovu zápisu druhej triedy tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 47 ods. 3 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

50 EUR;

18. poplatok za obnovu zápisu každej ďalšej triedy nad dve triedy tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 47 ods. 3 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

150 EUR;

19. dodatočný poplatok za oneskorenú platbu poplatku za obnovu zápisu alebo oneskorené podanie žiadosti o obnovu zápisu (článok 47 ods. 3): 25 % oneskorene uhradeného poplatku za obnovu zápisu, najviac však 1 500 EUR;

20. poplatok za návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti (článok 56 ods. 2):

630 EUR;

21. poplatok za odvolanie (článok 60 ods. 1):

720 EUR;

22. poplatok za žiadosť o uvedenie do predchádzajúceho stavu (článok 81 ods. 3):

200 EUR;

23. poplatok za žiadosť o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ alebo o premenu ochrannej známky EÚ (článok 113 ods. 1, tiež v spojení s článkom 159 ods. 1):

a) na národnú prihlášku ochrannej známky;

b) na vyznačenie členských štátov podľa madridského protokolu:

200 EUR;

24. poplatok za pokračovanie v konaní (článok 82 ods. 1):

400 EUR;

25. poplatok za vyhlásenie o rozdelení zapísanej ochrannej známky EÚ (článok 49 ods. 4) alebo prihlášky ochrannej známky EÚ (článok 44 ods. 4):

250 EUR;

26. poplatok za žiadosť o zápis licencie alebo iného práva k zapísanej ochrannej známke EÚ [pred 1. októbrom 2017 pravidlo 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2868/95 a od uvedeného dátumu článok 22a ods. 2] alebo k prihláške ochrannej známky EÚ [pred 1. októbrom 2017 pravidlo 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2868/95 a od uvedeného dátumu článok 22a ods. 2]:

a) udelenie licencie;

b) prevod licencie;

c) zriadenie vecného práva;

d) prevod vecného práva;

e) exekúcia:

200 EUR za zápis, ak sa však žiada o viaceré zápisy v rámci tej istej žiadosti alebo v rovnakom čase, najviac 1 000 EUR;

27. poplatok za výmaz zápisu licencie alebo iného práva [pred 1. októbrom 2017 pravidlo 35 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2868/95 a od uvedeného dátumu článok 24a ods. 3]: 200 EUR za výmaz, ak sa však žiada o zrušenie viacerých zápisov v tej istej žiadosti alebo v rovnakom čase, najviac 1 000 EUR;

28. poplatok za úpravu zapísanej ochrannej známky EÚ (článok 48 ods. 4):

200 EUR;

29. poplatok za vyhotovenie kópie prihlášky ochrannej známky EÚ (článok 88 ods. 7), vyhotovenie kópie osvedčenia o zápise (článok 45 ods. 2) alebo vyhotovenie výpisu z registra (článok 87 ods. 7):

a) neoverená kópia alebo výpis:

10 EUR;

b) overená kópia alebo výpis:

30 EUR;

30. poplatok za nahliadnutie do spisov (článok 88 ods. 6):

30 EUR;

31. poplatok za vyhotovenie kópií spisových dokumentov (článok 88 ods. 7):

a) neoverená kópia:

10 EUR;

b) overená kópia:

30 EUR

plus za stranu nad 10 strán

1 EUR;

32. poplatok za oznámenie informácií uvedených v spise (článok 88 ods. 9):

10 EUR;

33. poplatok za preskúmanie určenia trov konania, ktoré sa musia nahradiť [pred 1. októbrom 2017 pravidlo 94 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2868/95 a od uvedeného dátumu článok 85 ods. 7]:

100 EUR;

34. poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky na úrade (pred 1. októbrom 2017 článok 147 ods. 5 a od uvedeného dátumu článok 147 ods. 4):

300 EUR.

B. Poplatky, ktoré sa uhrádzajú medzinárodnému úradu

I.   Individuálny poplatok za medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia.

1. Prihlasovateľ medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, je povinný zaplatiť medzinárodnému úradu individuálny poplatok za vyznačenie Únie v súlade s článkom 8 ods. 7 madridského protokolu.

2. Majiteľ medzinárodného zápisu, ktorý podá žiadosť o územné rozšírenie s vyznačením Únie následne po medzinárodnom zápise, je povinný zaplatiť medzinárodnému úradu individuálny poplatok za vyznačenie Únie v súlade s článkom 8 ods. 7 madridského protokolu.

3. Výška poplatkov podľa B.I.1 alebo B.I.2, ako ju stanovuje generálny riaditeľ WIPO podľa pravidla 35 ods. 2 vykonávacieho predpisu k madridskej dohode a protokolu, je ekvivalentom týchto súm vo švajčiarskych frankoch:

a) za individuálnu ochrannú známku: 820 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise;

b) za kolektívnu známku alebo certifikačnú známku: 1 400 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov alebo služieb.

II.   Individuálny poplatok za obnovu medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia

1. Majiteľ medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, je povinný zaplatiť medzinárodnému úradu ako súčasť poplatkov za obnovu medzinárodného zápisu individuálny poplatok za vyznačenie Únie v súlade s článkom 8 ods. 7 madridského protokolu.

2. Výška poplatkov podľa B.II.1, ako ju stanovuje generálny riaditeľ WIPO podľa pravidla 35 ods. 2 vykonávacieho predpisu k madridskej dohode a protokolu, je ekvivalentom týchto súm vo švajčiarskych frankoch:

a) za individuálnu ochrannú známku: 820 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise;

b) za kolektívnu známku alebo certifikačnú známku: 1 400 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise.

▼C3
PRÍLOHA I

Nariadenie zrušené v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 166)Nariadenie Rady (ES) č. 40/94

(Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 3288/94

(Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 83).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 807/2003

(Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

Iba bod 48 prílohy III.

Nariadenie Rady (ES) č. 1653/2003

(Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 36).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1992/2003

(Ú. v. EÚ L 296, 14.11.2003, s. 1).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 422/2004

(Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 1).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1891/2006

(Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 14).

Iba článok 1.

Príloha II časť 4 C I Aktu o prístúpení z roku 2003

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 342).

 

Príloha III bod 1.I Aktu o pristúpení z roku 2005

(Ú. v. EÚ L 157, 21.6.2005, s. 231).

 
PRÍLOHA II

Tabuľka zhodyNariadenie Rady (ES) č. 40/94

Toto nariadenie

články 1 až 14

články 1 až 14

článok 15 ods. 1

článok 15 ods. 1 prvý pododsek

článok 15 ods. 2 úvodné slová

článok 15 ods. 1 druhý pododsek úvodné slová

článok 15 ods. 2 písm. a)

článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a)

článok 15 ods. 2 písm. b)

článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. b)

článok 15 ods. 3

článok 15 ods. 2

články 16 až 36

články 16 až 36

článok 37

článok 38

článok 37

článok 39

článok 38

článok 40

článok 39

článok 41

článok 40

článok 42

článok 41

článok 43

článok 42

článok 44

článok 43

článok 44a

článok 44

články 45 až 48

články 45 až 48

článok 48a

článok 49

článok 49

článok 50

článok 50

článok 51

článok 51

článok 52

článok 52

článok 53

článok 53

článok 54

článok 54

článok 55

článok 55

článok 56

článok 56

článok 57

článok 57

článok 58

článok 58

článok 59

článok 59

článok 60

článok 60

článok 61

článok 60a

článok 62

článok 61

článok 63

článok 62

článok 64

článok 63

článok 65

článok 64

článok 66

článok 65

článok 67

článok 66

článok 68

článok 67

článok 69

článok 68

článok 70

článok 69

článok 71

článok 70

článok 72

článok 71

článok 73

článok 72

článok 74

článok 73

článok 75

článok 74

článok 76

článok 75

článok 77

článok 76

článok 78

článok 77

článok 79

článok 77a

článok 80

článok 78

článok 81

článok 78a

článok 82

článok 79

článok 83

článok 80

článok 84

článok 81

článok 85

článok 82

článok 86

článok 83

článok 87

článok 84

článok 88

článok 85

článok 89

článok 86

článok 90

článok 87

článok 91

článok 88

článok 92

článok 89

článok 93

článok 90

článok 94

článok 91

článok 95

článok 92

článok 96

článok 93

článok 97

článok 94 ods. 1 úvodné slová

článok 98 ods. 1 úvodné slová

článok 94 ods. 1 prvá zarážka

článok 98 ods. 1 písm. a)

článok 94 ods. 1 druhá zarážka

článok 98 ods. 1 písm. b)

článok 94 ods. 2

článok 98 ods. 2

článok 95

článok 99

článok 96

článok 100

článok 97

článok 101

článok 98

článok 102

článok 99

článok 103

článok 100

článok 104

článok 101

článok 105

článok 102

článok 106

článok 103

článok 107

článok 104

článok 108

článok 105

článok 109

článok 106

článok 110

článok 107

článok 111

článok 108

článok 112

článok 109

článok 113

článok 110

článok 114

článok 111

článok 115

článok 112

článok 116

článok 113

článok 117

článok 114

článok 118

článok 115

článok 119

článok 116

článok 120

článok 117

článok 121

článok 118

článok 122

článok 118a

článok 123

článok 119

článok 124

článok 120

článok 125

článok 121 ods. 1 a 2

článok 126 ods. 1 a 2

článok 121 ods. 3

článok 121 ods. 4

článok 126 ods. 3

článok 121 ods. 5

článok 126 ods. 4

článok 121 ods. 6

článok 126 ods. 5

článok 122

článok 127

článok 123

článok 128

článok 124

článok 129

článok 125

článok 130

článok 126

článok 131

článok 127

článok 132

článok 128

článok 133

článok 129

článok 134

článok 130

článok 135

článok 131

článok 136

článok 132

článok 137

článok 133

článok 138

článok 134

článok 139

článok 135

článok 140

článok 136

článok 141

článok 137

článok 142

článok 138

článok 143

článok 139

článok 144

článok 140

článok 145

článok 141

článok 146

článok 142

článok 147

článok 143

článok 148

článok 144

článok 149

článok 145

článok 150

článok 146

článok 151

článok 147

článok 152

článok 148

článok 153

článok 149

článok 154

článok 150

článok 155

článok 151

článok 156

článok 152

článok 157

článok 153

článok 158

článok 154

článok 159

článok 155

článok 160

článok 156

článok 161

článok 157 ods. 1

článok 162 ods. 1

článok 157 ods. 2 úvodné slová

článok 162 ods. 2 úvodné slová

článok 157 ods. 2 bod 2

článok 162 ods. 2 písm. a)

článok 157 ods. 2 bod 3

článok 162 ods. 2 písm. b)

článok 157 ods. 2 bod 5

článok 162 ods. 2 písm. c)

článok 157 ods. 2 bod 6

článok 162 ods. 2 písm. d)

článok 157 ods. 2 bod 7

článok 162 ods. 2 písm. e)

článok 157 ods. 2 bod 8

článok 162 ods. 2 písm. f)

článok 157 ods. 2 bod 9

článok 162 ods. 2 písm. g)

článok 157 ods. 2 bod 10

článok 162 ods. 2 písm. h)

článok 157 ods. 2 bod 11

článok 162 ods. 2 písm. i)

článok 157 ods. 2 bod 12

článok 162 ods. 2 písm. j)

článok 157 ods. 2 bod 13

článok 162 ods. 2 písm. k)

článok 157 ods. 2 bod 14

článok 162 ods. 2 písm. l)

článok 157 ods. 3

článok 162 ods. 3

článok 158

článok 163

článok 159

článok 164

článok 159a ods. 1, 2 a 3

článok 165 ods. 1, 2 a 3

článok 159a ods. 4 úvodné slová

článok 165 ods. 4 úvodné slová

článok 159a ods. 4 prvá zarážka

článok 165 ods. 4 písm. a)

článok 159a ods. 4 druhá zarážka

článok 165 ods. 4 písm. b)

článok 159a ods. 5

článok 165 ods. 5

článok 166

článok 160 ods. 1

článok 167 ods. 1

článok 160 ods. 2

článok 167 ods. 2

článok 160 ods. 3 a 4

príloha I

príloha II( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15).

( 3 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1).

( 4 ) Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 28.

( 5 ) Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15.

( 6 ) Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

( 7 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

( 8 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 9 ) Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

( 10 ) Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

( 11 ) Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 1).

( 12 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 129, 16.5.2012, s. 1).

( 13 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 5).

( 14 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

( 15 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

( 16 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

( 17 ) Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

( 18 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).