02009L0126 — SK — 26.07.2019 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/126/ES

z 21. októbra 2009

o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach

(Ú. v. ES L 285 31.10.2009, s. 36)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA KOMISIE 2014/99/EÚ z 21. októbra 2014,

  L 304

89

23.10.2014

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019,

  L 198

241

25.7.2019
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/126/ES

z 21. októbra 2009

o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciachČlánok 1

Predmet úpravy

Táto smernica stanovuje opatrenia zamerané na zníženie množstva benzínových pár unikajúcich do ovzdušia pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1. „benzín“ znamená benzín vymedzený v článku 2 písm. a) smernice 94/63/ES;

2. „benzínové pary“ znamenajú akékoľvek plynné zlúčeniny, ktoré sa vyparujú z benzínu;

3. „čerpacia stanica“ znamená čerpaciu stanicu, ako je vymedzená v článku 2 písm. f) smernice 94/63/ES;

4. „existujúca čerpacia stanica“ znamená čerpaciu stanicu, ktorá je vybudovaná alebo pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo povolenie na prevádzku pred 1. januárom 2012;

5. „nová čerpacia stanica“ znamená čerpaciu stanicu, ktorá je vybudovaná alebo pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo povolenie na prevádzku 1. januára 2012 alebo po 1. januári 2012;

6. „systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár“ znamená zariadenie na rekuperáciu benzínových pár uvoľnených z palivovej nádrže motorového vozidla pri čerpaní pohonných látok na čerpacej stanici, ktoré prenáša tieto benzínové pary do skladovacej nádrže alebo späť do výdajného stojana za účelom opätovného predaja;

7. „účinnosť zachytávania benzínových pár“ znamená množstvo benzínových pár zachytených systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár v porovnaní s množstvom benzínových pár, ktoré by sa inak uvoľnili do ovzdušia pri neexistencii takéhoto systému, a je vyjadrená v percentách;

8. „pomer pary/benzín“ znamená pomer medzi objemom benzínových pár pri atmosférickom tlaku, ktoré prechádzajú cez systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár, a objemom dávkovaného benzínu;

9. „naložené množstvo“ znamená celkové ročné množstvo benzínu stočeného z mobilných zásobníkov na čerpacej stanici.

Článok 3

Čerpacie stanice

1.  Členské štáty zabezpečia, aby každá nová čerpacia stanica bola vybavená systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár, ak:

a) jej skutočné alebo plánované naložené množstvo je väčšie ako 500 m3 ročne alebo

b) jej skutočné alebo plánované naložené množstvo je väčšie ako 100 m3 ročne a nachádza sa na územiach s bytovou zástavbou alebo v priemyselných areáloch.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby každá existujúca čerpacia stanica, ktorá prechádza zásadnou rekonštrukciou, bola počas rekonštrukcie vybavená systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár, ak:

a) jej skutočné alebo plánované naložené množstvo je väčšie ako 500 m3 ročne alebo

b) jej skutočné alebo plánované naložené množstvo je väčšie ako 100 m3 ročne a nachádza sa na územiach s bytovou zástavbou alebo v priemyselných areáloch.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby každá existujúca čerpacia stanica s naloženým množstvom väčším ako 3 000  m3 ročne bola vybavená systémom II. stupňa rekuperácie benzínových pár najneskôr do 31. decembra 2018.

4.  Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú na čerpacie stanice využívané výlučne v súvislosti s konštrukciou a dodávaním nových motorových vozidiel.

Článok 4

Minimálna úroveň rekuperácie benzínových pár

▼M1

1.  Členské štáty zabezpečia, s účinnosťou od dátumu, od ktorého sa stanú systémy II. stupňa rekuperácie benzínových pár povinnými podľa článku 3, aby účinnosť zachytávania benzínových pár týchto systémov bola rovnaká alebo väčšia ako 85 %, ako potvrdzuje výrobca v súlade s normou EN 16321-1:2013.

▼B

2.  S účinnosťou od dátumu, od ktorého sa podľa článku 3 stanú povinnými systémy II. stupňa rekuperácie benzínových pár, v ktorých sa rekuperované benzínové pary prečerpávajú do skladovacej nádrže na čerpacej stanici, je pomer pary/benzín rovný alebo väčší ako 0,95, ale menší ako alebo rovný 1,05.

Článok 5

Pravidelné skúšky a informácie pre spotrebiteľov

▼M1

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa prevádzková účinnosť zachytávania benzínových pár systémov II. stupňa rekuperácie benzínových pár testovala aspoň raz za rok v súlade s normou EN 16321-2:2013.

▼B

2.  V prípade, že bol nainštalovaný systém automatického monitorovania, členské štáty zabezpečia, aby sa účinnosť zachytávania benzínových pár testovala aspoň raz za tri roky. Každý takýto systém automatického monitorovania automaticky zisťuje nedostatky v správnom fungovaní systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár a v samotnom systéme automatického monitorovania, upozorňuje na chyby prevádzkovateľa čerpacej stanice a automaticky zastaví tok benzínu z chybnej nádrže, ak sa chyba neodstráni do siedmich dní.

3.  Ak je na čerpacej stanici nainštalovaný systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár, členské štáty zabezpečia, aby sa na výdajnom stojane alebo v jeho blízkosti umiestnil symbol, nálepka alebo iné oznámenie, ktoré informuje spotrebiteľov o tejto skutočnosti.

Článok 6

Pokuty

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa pokút za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené pokuty musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do 1. januára 2012 a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek ich následnej zmene a doplnení.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia do 31. decembra 2014 preskúma vykonávanie tejto smernice, a najmä:

a) hranicu 100 m3 ročne, ktorá sa uvádza v článku 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) tejto smernice a v článku 6 ods. 3 smernice 94/63/ES;

b) záznam o plnení požiadaviek týkajúcich sa prevádzky systémov II. stupňa rekuperácie benzínových pár a

c) potrebu automatického monitorovacieho zariadenia.

Výsledky preskúmania oznámi Európskemu parlamentu a Rade a podľa potreby priloží legislatívny návrh.

▼M2

Článok 8

Technické úpravy

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a, ktorými sa menia články 4 a 5, s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku tak, aby bola zaručená konzistentnosť s každou príslušnou normou, ktorú vydá Európsky výbor pre normalizáciu (CEN).

Delegovanie právomoci uvedené v prvom odseku sa nevzťahuje na účinnosť zachytávania benzínových pár a pomer pary/benzín stanovené článku 4 ani na časové rozmedzia stanovené v článku 5.

▼M2

Článok 8a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( 1 ).

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

▼M2 —————

▼B

Článok 10

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou pred 1. januárom 2012. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.( 1 ) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.