2009L0067 — SK — 11.12.2013 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/67/ES

z 13. júla 2009

o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 222, 25.8.2009, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA KOMISIE 2013/60/EÚ Text s významom pre EHP z 27. novembra 2013,

  L 329

15

10.12.2013
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/67/ES

z 13. júla 2009

o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 1 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 2 ),

keďže:

(1)

Smernica Rady 93/92/EHS z 29. októbra 1993 o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách ( 3 ) bola podstatným spôsobom zmenená a doplnená ( 4 ). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 93/92/EHS je jednou zo samostatných smerníc systému typového schvaľovania ES stanoveného smernicou Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorá bola nahradenásmernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel ( 5 ), ktorou sa stanovujú technické požiadavky na dizajn a konštrukciu dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel týkajúce sa montáže zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu. Tieto technické predpisy súvisia s aproximáciou právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie systému typového schvaľovania ES, ktorý bol stanovený smernicou 2002/24/ES, na každý typ vozidla. Z tohto dôvodu sa ustanovenia smernice 2002/24/ES týkajúce sa systémov vozidla, komponentov a samostatných technických jednotiek dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel uplatňujú na túto smernicu.

(3)

V každom členskom štáte by mali zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu montované na dvoj- alebo trojkolesových vozidlách vykazovať určité technické charakteristiky stanovené záväznými predpismi. Je nevyhnutné vypracovať harmonizované požiadavky týkajúce sa montáže týchto zariadení, aby bolo možné uplatniť postup typového schvaľovania ES stanovený v smernici 2002/24/ES na každé takéto vozidlo.

(4)

Malo by sa stanoviť, že zariadenia na osvetlenie typovo schválené pre vozidlá kategórie M1 a N1 v súlade s príslušnými smernicami sa môžu namontovať aj na dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá. Mali by sa prijať opatrenia, ktoré by umožňovali nepovinnú montáž predných hmlových svetlometov, zadných hmlových svietidiel, spätných svietidiel a svetelných výstražných zariadení na trojkolesové mopedy a ľahké štvorkolky.

(5)

V záujme uľahčenia prístupu dvojkolesových motocyklov na trhy nečlenských štátov Spoločenstva by mala existovať rovnocennosť požiadaviek tejto smernice a požiadaviek predpisu Európskej hospodárskej komisie OSN č. 53 ( 6 ) (EHK OSN).

(6)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe VII časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:Článok 1

Táto smernica sa vzťahuje na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na všetky typy vozidiel, ako je uvedené v článku 1 smernice 2002/24/ES.

Článok 2

Postupy udeľovania typového schválenia komponentu ES vzhľadom k montáži zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá a podmienky voľného pohybu týchto vozidiel sú stanovené v smernici 2002/24/ES.

Článok 3

1.  V súlade s článkom 11 smernice 2002/24/ES sa týmto uznáva rovnocennosť požiadaviek tejto smernice pre dvojkolesové motocykle s požiadavkami predpisu EHK OSN č. 53.

2.  Orgány členských štátov, ktoré udeľujú typové schválenie komponentu ES, uznajú schválenia udelené podľa požiadaviek predpisu EHK OSN č. 53 ako aj značky typového schválenia komponentu ako alternatívu k zodpovedajúcim schváleniam, udeleným v súlade s požiadavkami tejto smernice.

Článok 4

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek príloh I až VI technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 smernice 2002/24/ES.

Článok 5

1.  Členské štáty nemôžu z dôvodov týkajúcich sa montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu:

 odmietnuť udeliť typu dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla typové schválenie ES alebo

 zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel,

ak montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu spĺňa požiadavky tejto smernice.

2.  Členské štáty musia zamietnuť udeliť typové schválenie ES akémukoľvek novému typu dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla z dôvodov týkajúcich sa montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak nie sú splnené požiadavky tejto smernice.

3.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Smernica 93/92/EHS, zmenená a doplnená smernicou uvedenou v prílohe VII časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe VII časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody v prílohe VIII.

Článok 7

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 8

Táto smernica je určená členským štátom.
ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I:

Definície a všeobecné požiadavky

Doplnok 1:

Plochy svietidiel, referenčná os a stred a uhly geometrickej viditeľnosti

Doplnok 2:

Definícia farieb svietidiel

PRÍLOHA II:

Požiadavky na dvojkolesové mopedy

▼M1 —————

▼B

Doplnok ►M1  1 ◄ :

Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ dvojkolesového mopedu

Doplnok ►M1  2 ◄ :

Osvedčenie o typovom schválení komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ dvojkolesového mopedu

PRÍLOHA III:

Požiadavky na trojkolesové mopedy a ľahké štvorkolky

Doplnok 1:

Viditeľnosť červených svetiel spredu a bielych svetiel zozadu

Doplnok 2:

Schéma usporiadania

Doplnok 3:

Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ trojkolesového mopedu

Doplnok 4:

Osvedčenie o typovom schválení komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ trojkolesového mopedu

PRÍLOHA IV:

Požiadavky na dvojkolesové motocykle

▼M1 —————

▼B

Doplnok ►M1  1 ◄ :

Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ dvojkolesového motocykla

Doplnok ►M1  2 ◄ :

Osvedčenie o typovom schválení komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ dvojkolesového motocykla

PRÍLOHA V:

Požiadavky na motocykle s postranným vozíkom

Doplnok 1:

Viditeľnosť červených svetiel spredu a bielych svetiel zozadu

Doplnok 2:

Schéma usporiadania

Doplnok 3:

Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ motocyklov s postranným vozíkom

Doplnok 4:

Osvedčenie o typovom schválení komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ motocykla s postranným vozíkom

PRÍLOHA VI:

Požiadavky na trojkolky

Doplnok 1:

Viditeľnosť červených svetiel spredu a bielych svetiel zozadu

Doplnok 2:

Schéma usporiadania

Doplnok 3:

Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ trojkolky

Doplnok 4:

Osvedčenie o typovom schválení komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ trojkolky

PRÍLOHA VII:

ČASŤ A: Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

ČASŤ B: Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

PRÍLOHA VIII:

Tabuľka zhody
PRÍLOHA I

DEFINÍCIE A VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

A.   DEFINÍCIE

Na účely tejto smernice platia tieto definície:

1.   Typ vozidla

vzhľadom k montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu znamená vozidlá, ktoré sa navzájom podstatne nelíšia v takých zásadných hľadiskách, ako:

1.1.

rozmery a vonkajší tvar vozidla:

1.2.

počet a umiestnenie zariadení;

1.3.

za „vozidlá rôznych typov“ sa taktiež nepovažujú:

1.3.1.

vozidlá, ktoré sa líšia v zmysle bodov 1.1 a 1.2, nie však tak, aby to súviselo so zmenou typu, počtu, umiestnenia a geometrickej viditeľnosti svietidiel predpísaných pre príslušný typ vozidla;

1.3.2.

vozidlá, na ktorých sú alebo nie sú namontované nepovinné svietidlá, typovo schválené ako komponent na základe smernice.

2.   Priečna rovina

je zvislá rovina kolmá na pozdĺžnu strednú rovinu vozidla.

3.   Nezaťažené vozidlo

je vozidlo bez vodiča, cestujúceho alebo nákladu, ale s plnou nádržou paliva a s bežným náradím.

4.   Zariadenie

je komponent alebo súbor komponentov vykonávajúcich jednu alebo niekoľko funkcií.

5.   Svietidlo

je zariadenie určené na osvetľovanie vozovky alebo na vyžarovanie svetelného signálu pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Zariadenie na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom a odrazové sklá sa takisto považujú za svietidlá;

5.1.   jednotlivé svietidlo

je zariadenie alebo časť zariadenia, ktoré má jednu funkciu, jednu svietiacu plochu a jeden alebo viac zdrojov svetla. Na účely montáže na vozidlo je „jednotlivé svietidlo“ taktiež akákoľvek zostava dvoch samostatných alebo skupinových svietidiel, identických alebo neidentických, majúcich tú istú funkciu, ak sú montované tak, že priemety ich svietiacich plôch na danú priečnu rovinu zaberajú najmenej 60 % plochy najmenšieho obdĺžnika, ktorý je opísaný k priemetom uvedených svietiacich plôch.

Ak sa požaduje schválenie, každé z týchto svietidiel sa schvaľuje ako svietidlo typu „D“;

5.2.   rovnocenné svietidlá

sú svietidlá, ktoré majú rovnakú funkciu a sú povolené v štáte registrácie vozidla; takéto svietidlá môžu mať odlišné charakteristiky od charakteristík svietidiel, ktoré boli na vozidle namontované pri jeho schválení pod podmienkou, že spĺňajú požiadavky tejto prílohy;

5.3.   samostatné svietidlá

sú svietidlá, ktoré majú samostatné svietiace plochy, zdroje svetla a puzdrá svietidiel;

5.4.   skupinové svietidlá

sú svietidlá, ktoré majú samostatné svietiace plochy a zdroje svetla, ale spoločné puzdro;

5.5.   združené svietidlá

sú svietidlá, ktoré majú samostatné svietiace plochy, ale spoločný zdroj svetla a spoločné puzdro svietidla;

5.6.   vzájomné zlúčené svietidlá

sú zariadenia, ktoré majú samostatné zdroje svetla alebo jediný zdroj svetla pôsobiaci za rozdielnych podmienok (napr. rozdiely optické, mechanické alebo elektrické), úplne alebo čiastočne spoločné svietiace plochy a spoločné puzdro svietidla;

5.7.   diaľkový svetlomet

je svietidlo používané na osvetlenie vozovky na veľkú vzdialenosť pred vozidlom;

5.8.   stretávací svetlomet

je svietidlo používané na osvetlenie vozovky pred vozidlom bez toho, aby neprimerane oslňovalo alebo obťažovalo vodičov prichádzajúcich z opačného smeru alebo iných účastníkov cestnej premávky;

5.9.   smerové svietidlo

je svietidlo používané na upozornenie ostatných účastníkov cestnej premávky, že vodič zamýšľa zmeniť smer vľavo alebo vpravo;

5.10.   brzdové svietidlo

je svietidlo upozorňujúce ostatných účastníkov cestnej premávky za vozidlom, že jeho vodič používa prevádzkovú brzdu;

5.11.   predné obrysové svietidlo

je svietidlo používané na označenie prítomnosti vozidla pri pohľade spredu;

5.12.   zadné obrysové svietidlo

je svietidlo používané na označovanie prítomnosti vozidla pri pohľade zozadu;

5.13.   predný hmlový svetlomet

je svietidlo používané na zlepšenie osvetlenia vozovky za hmly, sneženia, búrky alebo v mračnách prachu;

5.14.   zadné hmlové svietidlo

je svietidlo umožňujúce ľahšiu viditeľnosť vozidla zozadu v hustej hmle;

5.15.   spätný svetlomet

je svietidlo osvetľujúce cestu za vozidlom a upozorňujúce ostatných účastníkov cestnej premávky, že vozidlo cúva alebo bude cúvať;

5.16.   svetelný výstražný signál

je súčasná činnosť všetkých smerových svietidiel upozorňujúcich na zvláštne nebezpečenstvo, ktoré vozidlo dočasne predstavuje pre ostatných účastníkov cestnej premávky;

5.17.   svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

je zariadenie používané na osvetlenie priestoru určeného pre zadnú tabuľku s evidenčným číslom; môže sa skladať z rôznych optických prvkov;

5.18.   odrazové sklo

je zariadenie používané na označovanie prítomnosti vozidla odrazom svetla vyžarovaného zo zdroja svetla, ktorý nie je súčasťou tohto vozidla, pričom pozorovateľ je v blízkosti tohto zdroja svetla; na účely tejto prílohy sa za odrazové sklá nepovažujú tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom.

6.   Svietiaca plocha (pozri doplnok 1)

6.1.   plocha výstupu svetla svetelného zariadenia alebo odrazového skla

je celý vonkajší povrch alebo len časť vonkajšieho povrchu priesvitného materiálu podľa vyhlásenia výrobcu zariadenia (pozri doplnok 1) na výkrese v žiadosti o schválenie;

6.2.   svietiaca plocha zariadenia na osvetlenie (pozri body 5.7, 5.8, 5.13 a 5.15)

je kolmý priemet celého otvoru odrážača alebo v prípade svetlometov s elipsoidným odrážačom, kolmý priemet projekčnej šošovky do priečnej roviny. Ak nemá zariadenie na osvetlenie žiadny odrážač, platí definícia bodu 6.3. Ak plocha výstupu svetla pokrýva len časť celého otvoru odrážača, berie sa do úvahy len priemet tejto časti. V prípade stretávacieho svetlometu je svietiaca plocha obmedzená na strane svetelného rozhrania zrejmou stopou svetelného rozhrania na rozptylovom skle. Ak sú odrážač a rozptylové sklo vzájomne nastaviteľné, použije sa stredná poloha nastavenia;

6.3.   svietiaca plocha zariadenia na svetelnú signalizáciu okrem odrazového skla (pozri body 5.9 až 5.12, 5.14, 5.16 a 5.17)

je kolmý priemet svietidla do roviny kolmej k jej referenčnej osi a dotýkajúcej sa vonkajšej plochy výstupu svetla, pričom tento priemet je v tejto rovine ohraničený okrajmi tienidiel umiestnených v tejto rovine, pričom každé z nich umožňuje priechod iba 98 % celkovej svietivosti svetla v smere referenčnej osi. Na stanovenie dolného, horného a bočných limitov svietiacej plochy sa použijú len tienidlá s horizontálnym alebo vertikálnym okrajom;

6.4.   svietiaca plocha odrazového skla (pozri bod 5.18)

je kolmý priemet odrazového skla do roviny kolmej k jej referenčnej osi a ohraničenej rovinami rovnobežnými s touto osou, ktoré sa dotýkajú najkrajnejších častí povrchu odrazového skla odrážajúceho svetlo. Na stanovenie dolného, horného a bočných limitov svietiacej plochy sa použijú len horizontálne alebo vertikálne roviny.

7.   Zdanlivá plocha

pre určitý smer pozorovania je podľa požiadavky výrobcu alebo jeho riadne akreditovaného zástupcu kolmý priemet buď:

 okraja svietiacej plochy premietnutej na vonkajší povrch rozptylového skla (a – b) alebo

 plochy výstupu svetla (c – d)

do roviny kolmej k smeru pozorovania a dotýkajúcej sa najvzdialenejšieho bodu rozptylového skla (pozri výkresy v doplnku 1).

8.   Referenčná os

je charakteristická os svietidla, stanovená výrobcom (svietidla) ako referenčný smer (H = 0o, V = 0o) uhlov poľa pre fotometrické merania a na montáž svietidla na vozidlo.

9.   Referenčný stred

je priesečník referenčnej osi s plochou výstupu svetla, referenčný stred stanoví výrobca svietidla.

10.   Uhly geometrickej viditeľnosti

sú uhly, ktoré určujú oblasť minimálneho priestorového uhla, v ktorej musí byť zdanlivá plocha svietidla viditeľná. Táto oblasť je vymedzená výsečami gule, ktorej stred sa kryje s referenčným stredom svietidla a ktorej rovník je rovnobežný s vozovkou. Výseče sú určené vo vzťahu k referenčnej osi. Horizontálne uhly β zodpovedajú zemepisnej dĺžke, vertikálne uhly α zemepisnej šírke. Pri pozorovaní z nekonečna nesmie byť vo vnútri uhlov geometrickej viditeľnosti žiadna prekážka brániaca šíreniu svetla z ktorejkoľvek časti zdanlivej plochy svietidla.

Ak sa meria v blízkosti svietidla, musí sa na dosiahnutie rovnakej presnosti smer pozorovania rovnobežne posúvať. K prekážkam vo vnútri uhlov geometrickej viditeľnosti sa neprihliada, pokiaľ existovali už pri schválení typu svietidla.

Ak je po montáži svietidla ktorákoľvek časť zdanlivej plochy krytá ktoroukoľvek inou časťou vozidla, musí sa poskytnúť dôkaz, že časť svietidla nekrytá prekážkami ešte spĺňa fotometrické hodnoty predpísané na schválenie zariadenia ako optickej jednotky (pozri doplnok 1).

11.   Najvzdialenejší vonkajší okraj

na ktorejkoľvek strane vozidla je rovina rovnobežná s pozdĺžnou strednou rovinou vozidla kryjúca sa s vonkajším bočným okrajom vozidla, pričom sa neprihliada k prečnievaniu(-iam);

11.1.

spätných zrkadiel;

11.2.

smerových svietidiel.

12.   Celková šírka

je vzdialenosť medzi obidvoma vertikálnymi rovinami definovanými v bode 11.

13.   Vzdialenosť medzi dvoma svietidlami smerujúcimi tým istým smerom

je vzdialenosť medzi kolmými priemetmi obrysov oboch svietiacich plôch, definovanými pre príslušný prípad v bode 6, do roviny kolmej k referenčným osiam.

14.   Prevádzková kontrolka

je oznamovač udávajúci, či určité zariadenie, ktoré bolo uvedené do činnosti, funguje správne alebo nie.

15.   Kontrolka zapojenia obvodu

je oznamovač udávajúci, že určité zariadenie bolo zapnuté, ale neudáva, či funguje správne alebo nie.

▼M1

16.   denné svietidlo

17.   systémom zastavenia/štartu

18.   hlavný ovládací spínač vozidla

▼B

B.   VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE

1.

Zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu musia byť namontované tak, aby pri normálnych podmienkach používania a napriek otrasom, ktorým môžu byť vystavené, si zachovali stanovené charakteristiky a umožnili vozidlu splniť požiadavky tejto smernice. Nesmie byť najmä možné neúmyselné porušenie nastavenia svietidiel.

2.

Zariadenia na osvetlenie musia byť namontované tak, aby bolo možné vykonať ľahko ich presné nastavenie.

3.

Pre všetky zariadenia na svetelnú signalizáciu, namontované na vozidle, musí byť referenčná os svietidla kolmá na strednú pozdĺžnu rovinu vozidla v prípade bočných odrazových skiel a rovnobežná s touto rovinou v prípade všetkých ostatných zariadení na svetelnú signalizáciu. V každom smere je prípustná tolerancia 3o.

Navyše, musia byť pri montáži dodržané všetky osobitné pokyny stanovené výrobcom.

4.

Ak osobitné pokyny nie sú, skontroluje sa výška a nastavenie svietidiel s nezaťaženým vozidlom stojacim na rovnej vodorovnej ploche so strednou pozdĺžnou rovinou vo vertikálnej polohe a s riadidlami alebo volantom v polohe priamo vpred. Tlak v pneumatikách musí zodpovedať hodnotám stanoveným výrobcom pre príslušné podmienky zaťaženia.

5.

Ak osobitné požiadavky nie sú, musia svietidlá, ktoré tvoria dvojicu:

5.1.

byť na vozidle montované symetricky voči jeho strednej pozdĺžnej rovine;

5.2.

byť vzájomne symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine;

5.3.

plniť rovnaké požiadavky na farbu;

5.4.

mať v zásade identické fotometrické vlastnosti.

6.

Ak osobitné pokyny nie sú, môžu byť svietidlá s rôznou funkciou samostatné alebo skupinové, združené alebo zlúčené do jedného zariadenia za predpokladu, že každé z týchto svietidiel spĺňa požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú.

7.

Maximálna výška nad vozovkou sa meria z najvyššieho bodu a minimálna výška z najnižšieho bodu svietiacej plochy. Minimálna výška stretávacích svetlometov nad vozovkou sa musí merať z najnižšieho bodu rozptylového skla alebo odrážača, ak je tento vyššie.

8.

Ak osobitné požiadavky nie sú, nesmie žiadne svietidlo okrem smerových svietidiel a svetelného výstražného signálu vyžarovať blikajúce svetlo.

9.

Žiadne červené svetlo nesmie byť viditeľné spredu a žiadne biele svetlo okrem spätného svetlometu nesmie byť viditeľné zozadu. Táto podmienka sa overuje nasledovne (pozri výkresy k typom dvoj- a trojkolesových vozidiel uvedené v doplnku 1 k prílohám II až VI):

9.1.

pre viditeľnosť červeného svetla spredu: pri pohľade spredu nesmie byť červené svetlo priamo viditeľné pozorovateľom, ktorý sa pohybuje v zóne 1 v priečnej rovine, umiestnenej 25 m pred najprednejším okrajom vozidla;

9.2.

pre viditeľnosť bieleho svetla zozadu: pri pohľade zozadu nesmie byť biele svetlo priamo viditeľné pozorovateľom, ktorý sa pohybuje v zóne 2 v priečnej rovine, umiestnenej 25 m za najzadnejším okrajom vozidla.

9.3.

Zóny 1 a 2 videné pozorovateľom v príslušných rovinách ohraničené takto:

9.3.1.

vzhľadom k výške, dvoma horizontálnymi rovinami vo výške 1 m resp. 2,2 m nad vozovkou;

9.3.2.

vzhľadom k šírke, dvoma vertikálnymi rovinami, ktoré tvoria so strednou pozdĺžnou rovinou vozidla uhol 15o dopredu, resp. dozadu smerom von od vozidla. Tieto roviny zahŕňajú vertikálne priamky prieniku vertikálnych rovín rovnobežných so strednou pozdĺžnou rovinou vozidla a reprezentujúcich celkovú šírku vozidla a priečnych rovín reprezentujúcich celkovú dĺžku vozidla.

▼M1

10.

Elektrické zapojenia musia byť také, aby sa predné obrysové svietidlo alebo stretávací svetlomet, ak nie je žiadne predné obrysové svietidlo, zadné obrysové svietidlo a svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom, mohli zapínať a vypínať súčasne.

Vozidlo je vybavené buď:

 dennými svietidlami, alebo

 stretávacími svetlometmi, ktoré sa automaticky zapnú, keď sa aktivuje hlavný ovládací spínač vozidla.

11.

Ak osobitné požiadavky neexistujú, musia byť elektrické zapojenia také, aby sa diaľkový svetlomet, stretávací svetlomet a hmlové svetlomety nedali zapnúť, kým nie sú zapnuté aj svietidlá uvedené v prvom odseku bodu 10. Táto požiadavka však neplatí pre diaľkové a stretávacie svetlomety, keď ich optická výstraha spočíva v prerušovanom krátkodobom rozsvecovaní diaľkového svetlometu alebo v prerušovanom krátkodobom rozsvecovaní stretávacieho svetlometu alebo v striedavom krátkodobom prepínaní diaľkových a stretávacích svetlometov.

▼B

12.

Kontrolky

12.1.

Všetky kontrolky musia byť pre vodiča v normálnej jazdnej polohe dobre viditeľné.

12.2.

Ak sa vyžaduje kontrolka zapojenia obvodu, môže byť nahradená prevádzkovou kontrolkou.

13.

Farby svetiel vyžarovaných svietidlami

Farby svetiel vyžarovaných svietidlami sú tieto:

diaľkové svetlomety

:

biela,

predné odrazové sklo iné než trojuholníkové

:

biela,

stretávací svetlomet

:

biela,

smerové svietidlo

:

oranžová,

brzdové svietidlo

:

červená,

predné obrysové svietidlo

:

biela,

zadné obrysové svietidlo

:

červená,

predný hmlový svetlomet

:

biela/žltá,

zadné hmlové svietidlo

:

červená,

spätný svetlomet

:

biela,

svetelný výstražný signál

:

oranžová,

svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

:

biela,

bočné odrazové sklo netrojuholníkové

:

oranžová,

zadné odrazové sklo netrojuholníkové

:

červená,

odrazové sklo na pedáloch

:

oranžová.

Farby svetiel vyžarovaných svietidlami musia zodpovedať definícii v doplnku 2.

14.

Všetky zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu musia byť typovo schválené ako komponenty. V závislosti od nadobudnutia účinnosti harmonizovaných ustanovení týkajúcich sa zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu mopedov s motormi s výkonom maximálne 0,5 kW a maximálnou rýchlosťou nepresahujúcou 25 km/h môžu však byť takéto mopedy vybavené stretávacími svetlometmi a/alebo zadnými obrysovými svietidlami, ktoré neboli schválené. V takých prípadoch musí výrobca vyhlásiť, že príslušné zariadenia zodpovedajú norme ISO 6742/1. Špecifické dodatočné požiadavky budú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 smernice 2002/24/ES.

▼M1

15.

Vozidlá kategórie L1e a L3e môžu byť vybavené ďalšími zadnými a postrannými odrazovými prostriedkami a materiálmi, ak neznižujú účinnosť povinných zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu. Najmä batožinové priestory a sedlové brašne môžu byť vybavené odrazovými materiálmi, ak majú tú istú farbu ako zariadenie na osvetlenie na tomto mieste.

16.

Žiadne vozidlo nesmie byť vybavené pomocnými svetelnými zdrojmi emitujúcimi svetlo, ktoré sa dá priamo a/alebo nepriamo vidieť za normálnych jazdných podmienok, s výnimkou tých, ktoré sú na účely kontrol osvetlenia, kontroliek a indikátorov alebo priestoru pre cestujúcich.

17.

Ak je aktivácia automatického zapnutia hlavného svetlometu alebo denných svietidiel spojená s chodom motora, vykladá sa to tak, ako keby bola spojená s aktiváciou hlavného ovládacieho spínača. Vzťahuje sa to najmä na vozidlá s elektrickým alebo iným alternatívnym pohonným systémom a na vozidlá vybavené systémom automatického zastavenia/štartu motora.

▼B
Doplnok 1

Plochy svietidiel, referenčná os a stred a uhly geometrickej viditeľnosti

1. Svietiaca plocha2. Referenčná os3. Referenčný stred4. Uhol geometrickej viditeľneľnosti5. Plocha výstupu svetla6. Zdanlivá plocha odvodená zo svietiacej plochy7. Zdanlivá plocha odvodená z plochy výstupu svetla8. Smer pozorovania

Poznámka: Bez ohľadu na výkres sa zdanlivá plocha považuje za dotyčnicu k ploche výstupu svetla.
Doplnok 2

Definícia farieb svetiel

TRICHROMATICKÉ SÚRADNICEČervená

limit k žltej

y ≤ 0,335

limit k fialovej

z ≤ 0,008

Biela

limit k modrej

x ≥ 0,310

limit k žltej

x ≤ 0,500

limit k zelenej

y ≤ 0,150 + 0,640 x

limit k zelenej

y ≤ 0,440

limit k fialovej

y ≥ 0,050 + 0,750 x

limit k červenej

y ≥ 0,382

Žltá

limit k červenej

y ≥ 0,138 + 0,580 x

limit k zelenej

y ≤ 1,29 x – 0,100

limit k bielej

y ≥ – x + 0,940

y ≥ 0,440

limit k spektrálnej hodnote

y ≤ – x + 0,992

Oranžová

limit k žltej

y ≤ 0,429

limit k červenej

y ≥ 0,398

limit k bielej

z ≤ 0,007

Na overenie vyššie uvedených limitov sa použije zdroj s farebnou teplotou 2 856 K [norma A podľa Medzinárodnej komisie pre osvetlenie (CIE)].
PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA DVOJKOLESOVÉ MOPEDY

▼M1

1.

Vozidlá kategórie L1e musia spĺňať príslušné požiadavky predpisu EHK/OSN č. 74. Vozidla s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou ≤ 25 km/h musia spĺňať všetky príslušné požiadavky predpísané pre vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou ≤ 25 km/h.

1.1.

Ak pre vozidlá kategórie L1e nie sú osobitné požiadavky, musia byť vybavené zariadením na osvetlenie zadnej registračnej tabuľky.

1.2.

Ak v predpise EHK/OSN č. 74 nie sú osobitné požiadavky, môžu byť vozidlá kategórie L1e vybavené dennými svietidlami, ktoré sa aktivujú namiesto automaticky zapnutých hlavných svetlometov a ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v bodoch 6.15 až 6.15.7 prílohy III.

▼B

1.3.

brzdové svietidlo. Táto požiadavka neplatí na mopedy, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa časti B bodu 14 prílohy I;

1.4.

bočné odrazové sklá netrojuholníkové;

1.5.

zadné odrazové sklá netrojuholníkové;

1.6.

pedálové odrazové sklá iba v prípade, ak sú dvojkolesové mopedy vybavené nesklopnými pedálmi.

2.

Všetky dvojkolesové mopedy môžu byť navyše vybavené týmito zariadeniami na osvetlenie a svetelnú signalizáciu:

2.1.

diaľkový svetlomet;

2.2.

smerové svietidlá;

2.3.

svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom;

2.4.

predné obrysové svietidlo;

2.5.

predné odrazové sklá netrojuholníkové.

3.

Každé zo zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu uvedené v bodoch 1 a 2 musí byť namontované v zhode so zodpovedajúcimi ustanoveniami bodu 6.

4.

Okrem zariadení uvedených v bode 1 a 2 nesmie byť namontované žiadne iné zariadenie na osvetlenie a svetelnú signalizáciu.

5.

Zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu uvedené v bodoch 1 a 2 a typovo schválené pre motocykle v súlade so smernicou 97/24/ES alebo typovo schválené pre vozidlá kategórie M1 a N1 v súlade so smernicami 76/757/EHS, 76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS, 76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/538/EHS alebo 77/539/EHS, sú povolené aj pre mopedy.

6.

ŠPECIFICKÉ MONTÁŽNE POŽIADAVKY

6.1.   Diaľkové svetlomety

6.1.1.

Počet: jeden alebo dva.

6.1.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.1.3.

Umiestnenie

6.1.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 samostatný diaľkový svetlomet môže byť montovaný nad alebo pod, alebo na jednej či druhej strane iného predného svietidla: ak sú tieto svietidlá jedno nad druhým, musí byť referenčný stred diaľkového svetlometu umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 diaľkový svetlomet, ktorý je zlúčený s iným predným svietidlom, musí byť namontovaný tak, aby jeho referenčný stred bol umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak je však vozidlo vybavené aj samostatným stretávacím svetlometom namontovaným vedľa diaľkového svetlometu, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 dva diaľkové svetlomety, z ktorých je jeden alebo obidva zlúčený(-é) s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.1.3.2.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča priamo alebo nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.1.3.3.

Vzdialenosť medzi okrajom svietiacej plochy ktoréhokoľvek samostatného diaľkového svetlometu a okrajom stretávacieho svetlometu nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 200 mm.

6.1.3.4.

Vzdialenosť medzi svietiacimi plochami dvoch diaľkových svetlometov nesmie presiahnuť 200 mm.

6.1.4.

Geometrická viditeľnosť

Viditeľnosť svietiacej plochy, dokonca v zónach, ktoré sa nejavia ako osvetlené v smere uvažovaného pozorovania, musí byť zabezpečená vo vnútri rozbiehajúceho sa priestoru ohraničeného tvoriacimi priamkami dotýkajúcimi sa obrysu svietiacej plochy a zvierajúcimi s referenčnou osou svetlometu uhol najmenej 5o. Za východiskový bod uhlov geometrickej viditeľnosti sa považuje obrys priemetu svietiacej plochy na priečnu rovinu, dotýkajúcu sa prednej časti rozptylového skla svetlometu.

6.1.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

6.1.6.

Môže byť v skupine so stretávacím svetlometom a predným obrysovým svietidlom.

6.1.7.

Nesmie byť združený so žiadnym iným svietidlom.

6.1.8.

Môže byť zlúčený:

6.1.8.1.

so stretávacím svetlometom;

6.1.8.2.

s predným obrysovým svietidlom.

6.1.9.

Elektrické zapojenia

Diaľkové svetlomety musia byť rozsvietené súčasne. Pri prepnutí zo stretávacieho svetla na svetlo diaľkové musia svietiť všetky diaľkové svetlá. Všetky diaľkové svetlomety sa musia vypnúť súčasne po prepnutí z diaľkového svetla na stretávacie. Stretávacie svetlá môžu svietiť súčasne s diaľkovými svetlami.

6.1.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Modré neblikajúce kontrolné svetlo.

6.2.   Stretávacie svetlomety

6.2.1.

Počet: jeden alebo dva.

6.2.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.2.3.

Umiestnenie

6.2.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 samostatný stretávací svetlomet môže byť montovaný nad alebo pod, alebo vedľa iného predného svietidla: ak sú tieto svietidlá jedno nad druhým, musí byť referenčný stred stretávacieho svetlometu umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 stretávací svetlomet, ktorý je zlúčený s iným predným svietidlom, musí byť namontovaný tak, aby jeho referenčný stred bol umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla. Ak je však vozidlo vybavené aj samostatným diaľkovým svetlometom namontovaným vedľa svetlometu stretávacieho, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 dva stretávacie svetlomety, z ktorých je jeden alebo obidva zlúčený(-é) s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.2.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 500 mm a maximálne 1 200 mm nad vozovkou.

6.2.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla sa táto požiadavka považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča priamo alebo nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.2.3.4.

V prípade dvoch stretávacích svetlometov vzdialenosť medzi svietiacimi plochami nesmie presiahnuť 200 mm.

6.2.4.

Geometrická viditeľnosť

Určená uhlami α a β podľa časti A bodu 10 prílohy I:

α

=

15° hore a 10° dole,

β

=

45° vľavo a vpravo, ak je iba jeden stretávací svetlomet,

45° von a 10° dovnútra, ak sú dva stretávacie svetlomety.

Prítomnosť panelov alebo iných prvkov vybavenia v blízkosti svetlometu nesmie spôsobiť sekundárne efekty, ktoré by obťažovali ostatných účastníkov cestnej premávky.

6.2.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

6.2.6.

Môže byť v skupine s diaľkovým svetlometom a predným obrysovým svietidlom.

6.2.7.

Nesmie byť združený so žiadnym iným svietidlom.

6.2.8.

Môže byť zlúčený s diaľkovým svetlometom a s predným obrysovým svietidlom.

6.2.9.

Elektrické zapojenie

Prepínač na stretávacie svetlo musí vypnúť súčasne všetky diaľkové svetlá, zatiaľ čo stretávacie svetlá môžu zostať rozsvietené súčasne s diaľkovými svetlami.

6.2.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Zelené neblikajúce kontrolné svetlo.

6.2.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.3.   Smerové svetlá

6.3.1.

Počet: dve na každej strane.

6.3.2.

Usporiadanie: dve predné a dve zadné smerové svietidlá.

6.3.3.

Umiestnenie

6.3.3.1.

Vzhľadom k šírke:

6.3.3.1.1.

Pre predné smerové svietidlá platí súčasne toto:

6.3.3.1.1.1.

medzi svietiacimi plochami musí byť minimálna vzdialenosť 240 mm;

6.3.3.1.1.2.

musia byť umiestnené na vonkajšej strane vertikálnych pozdĺžnych rovín, ktoré sú dotyčnicami k vonkajším okrajom svietiacich plôch svetlometu(-ov);

6.3.3.1.1.3.

medzi svietiacimi plochami smerových svietidiel a najbližších stretávacích svetlometov musí byť vzdialenosť najmenej:

 75 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 90 cd,

 40 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 175 cd,

 20 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 250 cd,

 ≤ 20 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 400 cd.

6.3.3.1.2.

Vzdialenosť medzi vnútornými okrajmi svietiacich plôch zadných smerových svietidiel musí byť najmenej 180 mm.

6.3.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 350 mm, maximálne 1 200 mm nad vozovkou.

6.3.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: vzdialenosť smerom dopredu medzi priečnou rovinou, ktorá ohraničuje najzadnejší pozdĺžny okraj vozidla a referenčným stredom zadných smeroviek nesmie presiahnuť 300 mm.

6.3.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálne uhly: pozri doplnok 2.

Vertikálne uhly: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa môže však zmenšiť na 5°, ak sú svietidlá umiestnené nad vozovkou nižšie než 750 mm.

6.3.5.

Orientácia

Predné smerové svietidlá sa môžu natáčať s uhlom riadenia.

6.3.6.

Môžu byť v skupine s jedným alebo viacerými svietidlami.

6.3.7.

Nesmú byť združené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.3.8.

Nesmú byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.3.9.

Elektrické zapojenie

Smerové svietidlá musia byť zapínané nezávisle od ostatných svietidiel. Všetky smerové svietidlá na tej istej strane vozidla sa musia zapínať a vypínať tým istým ovládačom.

6.3.10.

Prevádzková kontrolka: nepovinná.

Môže byť optická alebo akustická alebo obojaká. Ak je optická, musí vyžarovať zelené blikajúce svetlo a musí byť viditeľná za všetkých obvyklých prevádzkových podmienok. Pri poruche ktoréhokoľvek smerového svietidla musí zostať zhasnutá alebo svietiť bez blikania, alebo výrazne zmeniť frekvenciu blikania. Ak je úplne akustická, musí byť zreteľne počuteľná a musí mať zhodné prevádzkové vlastnosti ako optická kontrolka.

6.3.11.

Iné požiadavky

Charakteristiky uvedené nižšie sa musia merať s generátorom napájajúcim len obvody nevyhnutné pre činnosť motora a svetelných zariadení.

6.3.11.1.

Po tom, čo sa uvedie do činnosti ovládač zariadenia na svetelnú signalizáciu, musí najneskôr do jednej sekundy nasledovať rozsvietenie svetla a najneskôr do jeden a pol sekundy prvé zhasnutie svetla.

6.3.11.2.

Pre všetky vozidlá, ktorých smerové svietidlá sú napájané jednosmerným prúdom:

6.3.11.2.1.

musí svetlo blikať frekvenciou 90 ± 30 ráz za minútu;

6.3.11.2.2.

smerové svetlá na tej istej strane musia blikať rovnakou frekvenciou a vo fáze.

6.3.11.3.

Keď je vozidlo vybavené smerovými svietidlami napájanými striedavým prúdom, pri otáčkach motora medzi 50 % a 100 % otáčok zodpovedajúcich maximálnej rýchlosti vozidla musia:

6.3.11.3.1.

svetlá blikať frekvenciou 90 ± 30 ráz za minútu;

6.3.11.3.2.

smerové svetlá na tej istej strane vozidla blikať buď súčasne, alebo striedavo. Predné svetlá nesmú byť viditeľné zozadu ani zadné spredu v zónach definovaných v doplnku 1.

6.3.11.4.

Keď je vozidlo vybavené smerovými svietidlami napájanými striedavým prúdom, pri otáčkach motora v rozmedzí medzi voľnobežnými otáčkami podľa výrobcu a 50 % otáčkami zodpovedajúcimi maximálnej rýchlosti vozidla:

6.3.11.4.1.

musí byť frekvencia blikania medzi 90 + 30 a 90 – 45 ráz za minútu;

6.3.11.4.2.

musia smerové svetlá na tej istej strane vozidla blikať buď súčasne, alebo striedavo. Predné svetlá nesmú byť viditeľné zozadu ani zadné spredu v zónach definovaných v doplnku 1.

6.3.11.5.

V prípade poruchy jedného smerového svietidla inej ako je skrat musí druhé svietidlo naďalej vyžarovať blikajúce svetlo alebo zostať rozsvietené, frekvencia sa však v tomto stave môže od stanovenej frekvencie líšiť.

6.4.   Brzdové svietidlá

6.4.1.

Počet: jedno alebo dve.

6.4.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.4.3.

Umiestnenie

6.4.3.1.

Vzhľadom k šírke: ak je iba jediné brzdové svietidlo, musí jeho referenčný stred ležať v strednej pozdĺžnej rovine vozidla, ak sú dve brzdové svietidlá, musia byť umiestnené symetricky k strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.4.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 250 mm, maximálne 1 500 mm nad vozovkou.

6.4.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla.

6.4.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 45° vľavo a vpravo.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť na 5°, ak je výška svietidla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.4.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.4.6.

Môžu byť v skupine s jedným alebo viacerými zadnými svietidlami.

6.4.7.

Nesmú byť združené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.4.8.

Môžu byť zlúčené so zadným obrysovým svietidlom.

6.4.9.

Elektrické zapojenie: musí sa rozsvietiť vždy, keď sa použije najmenej jedna prevádzková brzda.

6.4.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: zakázaná.

6.5.   Predné obrysové svietidlá

6.5.1.

Počet: jedno alebo dve.

6.5.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.5.3.

Umiestnenie

6.5.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 jedno samostatné predné obrysové svietidlo môže byť montované nad alebo pod, alebo vedľa iného predného svietidla; ak sú tieto svietidlá jedno nad druhým, musí byť referenčný stred predného obrysového svietidla umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 predné obrysové svietidlo, ktoré je zlúčené s iným predným svietidlom, musí byť namontované tak, aby jeho referenčný stred bol umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 dve predné obrysové svietidlá, z ktorých je jedno alebo obidve zlúčené s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.5.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 350 mm, maximálne 1 200 mm nad vozovkou.

6.5.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla.

6.5.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 80° vľavo a vpravo, ak je jediné predné obrysové svietidlo; 80° smerom von a 45° dovnútra, ak sú dve obrysové svietidlá.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť na 5°, ak je svietidlo nad vozovkou nižšie než 750 mm.

6.5.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môžu sa natáčať s uhlom riadenia.

6.5.6.

Môžu byť v skupine s ktorýmkoľvek predným svietidlom.

6.5.7.

Môžu byť zlúčené s ktorýmkoľvek predným svietidlom.

6.5.8.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.5.9.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Neblikajúce zelené kontrolné svetlo.

6.5.10.

Iné požiadavky: žiadne.

6.6.   Zadné obrysové svietidlá

6.6.1.

Počet: jedno alebo dve.

6.6.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.6.3.

Umiestnenie

6.6.3.1.

Vzhľadom k šírke: ak je jedno obrysové svietidlo, musí byť jeho referenčný stred umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla, alebo ak sú dve obrysové svietidlá, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.6.3.2.

Na výšku: minimálne 250 mm, maximálne 1 500 mm nad vozovkou.

6.6.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla.

6.6.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 80° vľavo a vpravo, ak je jediné predné obrysové svietidlo; 80° von a 45° dovnútra, ak sú dve obrysové svietidlá.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška svietidiel nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.6.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.6.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným zadným svietidlom.

6.6.7.

Môže byť zlúčené s brzdovým svietidlom alebo so zadným odrazovým sklom netrojuhloníkovým alebo s obidvoma.

6.6.8.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.6.9.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Jej funkcia môže byť prípadne zabezpečená kontrolkou pre predné obrysové svietidlo.

6.6.10.

Iné požiadavky: žiadne.

6.7.   Bočné odrazové sklo netrojuholníkové

6.7.1.

Počet na jednej strane: jedna alebo dve triedy IA ( 7 ).

6.7.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.7.3.

Umiestnenie

6.7.3.1.

Vzhľadom k šírke: žiadne osobitné špecifikácie.

6.7.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 300 mm, maximálne 900 mm nad vozovkou.

6.7.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: má byť také, aby zariadenie nemohlo byť za normálnych podmienok zakryté vodičom alebo spolucestujúcim, ani ich oblečením.

6.7.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálne uhly: 30° smerom dopredu a dozadu.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška odrazového skla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.7.5.

Orientácia: referenčná os odrazových skiel musí byť kolmá na strednú pozdĺžnu rovinu vozidla a musí smerovať von.

Predné odrazové sklá sa môžu natáčať s uhlom riadenia.

6.7.6.

Môže byť v skupine s inými signalizačnými zariadeniami.

6.8.   Zadné odrazové sklo netrojuholníkové

6.8.1.

Počet: jedno triedy IA (7) .

6.8.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.8.3.

Umiestnenie

6.8.3.1.

Vzhľadom k šírke: referenčný stred musí byť umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.8.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 250 mm, maximálne 900 mm nad vozovkou.

6.8.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla.

6.8.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 30° vľavo a vpravo.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška odrazového skla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.8.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.8.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.8.7.

Iné požiadavky:

Svietiaca plocha odrazového skla môže mať časti spoločné s ktorýmkoľvek iným zadným červeným svietidlom.

6.9.   Pedálové odrazové sklá

6.9.1.

Každý pedál dvojkolesového mopedu musí byť vybavený dvoma odrazovými sklami.

6.9.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.9.3.

Iné požiadavky

Svietiaca plocha odrazového skla musí byť osadená v jeho rámčeku. Odrazové sklá musia byť namontované do telesa pedálu tak, aby boli zreteľne viditeľné spredu ako aj zozadu. Referenčné osi odrazových skiel, ktorých tvar je prispôsobený telesu pedála, musia byť kolmé na os pedálu. Pedálové odrazové sklá sa montujú len na pedáli vozidla, ktoré môžu pomocou kľúk alebo podobných zariadení slúžiť ako prostriedky pohonu namiesto motora. Nemusia sa montovať na pedáloch, ktoré slúžia ako ovládače vozidla alebo iba ako stúpačky pre vodiča alebo spolujazdca.

6.10.   Predné odrazové sklá netrojuholníkové

6.10.1.

Počet: jedno triedy IA ( 8 ).

6.10.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.10.3.

Umiestnenie

6.10.3.1.

Vzhľadom k šírke: referenčný stred musí ležať v strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.10.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 400 mm, maximálne 1 200 mm nad vozovkou.

6.10.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla.

6.10.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 30° vľavo a vpravo.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška odrazového skla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.10.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

6.10.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.10.7.

Iné požiadavky: žiadne.

6.11.   Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

6.11.1.

Počet: jedno.

Svietidlo sa môže skladať z niekoľkých optických prvkov určených na osvetlenie miesta pre tabuľku.6.11.2.

Usporiadanie

right accolade Také, aby svetlo osvetľovalo miesto vyhradené pre tabuľku s evidenčným číslom.

6.11.3.

Umiestnenie

6.11.3.1.

Vzhľadom k šírke:

6.11.3.2.

Vzhľadom k výške:

6.11.3.3.

Vzhľadom k dĺžke:

6.11.4.

Geometrická viditeľnosť

6.11.5.

Orientácia

6.11.6.

Môže byť v skupine s jedným alebo viacerými zadnými svietidlami.

6.11.7.

Môže byť združené so zadným obrysovým svietidlom.

6.11.8.

Nesmie byť zlúčené s ktorýkoľvek iným svietidlom.

6.11.9.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.11.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Jej funkcia musí byť zabezpečená tou istou kontrolkou ako pre obrysové svietidlo.

6.11.11.

Iné požiadavky: žiadne.

▼M1 —————

▼B
Doplnok ►M1  1 ◄

Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ dvojkolesového mopedu

(Pripojí sa ku žiadosti o typové schválenie komponentu ES, ak sa predkladá oddelene od žiadosti o typové schválenie vozidla)

Referenčné číslo (uvedie žiadatel): …

Žiadosť o typové schválenie komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ dvojkolesového mopedu musí obsahovať informácie stanovené v nasledujúcich bodoch časti A prílohy II k smernici 2002/24/ES:

0.1,

0.2,

0.4 až 0.6,

8. až 8.4.
Doplnok ►M1  2 ◄

Názov orgánu

Osvedčenie o typovom schválení komponentu ES vzhľadom na montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ dvojkolesového mopedu

VZOR

Protokol č. … vydaný technickou službou … (dátum) …

Typové schválenie komponentu ES č. … Rozšírenie č. …

1.

Značka (obchodný názov) vozidla: …

2.

Typ vozidla: …

3.

Meno a adresa výrobcu: …

4.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je): …

5.

Povinné svetelné vybavenie montované na vozidle predvedenom na kontroly ( 9 ): …

5.1.

Stretávacie svetlomety

5.2.

Zadné obrysové svietidlá

5.3.

Bocné odrazové sklá netrojuholníkové

5.4.

Zadné odrazové sklá netrojuholníkové

5.5.

Pedálové odrazové sklá ( 10 )

5.6.

Brzdové svietidlá ( 11 )

▼M1

5.7.

Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

▼B

6.

Nepovinné svetelné vybavenie montované na vozidle predvedenom na kontroly (11) :

6.1.

Dialkové svetlomety: áno/nie ( 12 )

6.2.

Smerové svetidlo: áno/nie (12) 

▼M1

6.3.

Denné svietidlo: áno/nie (12) 

▼B

6.4.

Predné obrysové svietidlá: áno/nie (12) 

6.5.

Predné odrazové sklo netrojuholníkové: áno/nie (12) 

7.

Varianty: …

8.

Vozidlo predvedené na typové schválenie komponentu ES dňa: …

9.

Typové schválenie komponentu ES: udelené/zamietnuté (12) 

10.

Miesto: …

11.

Dátum: …

12.

Podpis: …
PRÍLOHA III

POŽIADAVKY NA TROJKOLESOVÉ MOPEDY A ĽAHKÉ ŠTVORKOLKY

1.

Všetky trojkolesové mopedy musia byť vybavené týmito zariadeniami na osvetlenie a svetelnú signalizáciu:

1.1.

stretávací svetlomet;

1.2.

predné obrysové svietidlo;

1.3.

zadné obrysové svietidlo;

1.4.

zadné odrazové sklá netrojuholníkové;

1.5.

pedálové odrazové sklá len v prípade, ak sú trojkolesové mopedy vybavené pedálmi;

1.6.

brzdové svietidlo;

1.7.

smerové svietidlá u trojkolesových mopedov s uzavretou karosériou;

▼M1

1.8.

svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom.

▼B

2.

Všetky trojkolesové mopedy môžu byť navyše vybavené týmito zariadeniami na osvetlenie a svetelnú signalizáciu:

2.1.

diaľkový svetlomet;

2.2.

smerové svietidlá u trojkolesových mopedov bez uzavretej karosérie;

▼M1

2.3.

denné svietidlo;

▼B

2.4.

bočné odrazové sklá netrojuholníkové;

2.5.

predný hmlový svetlomet;

2.6.

zadné hmlové svietidlo;

2.7.

spätný svetlomet;

2.8.

svetelné výstražné zariadenie.

3.

Každé zo zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu uvedené v bodoch 1 a 2 musí byť namontované v súlade so zodpovedajúcimi ustanoveniami bodu 6.

4.

Okrem zariadení uvedených v bode 1 a 2 nesmie byť namontované žiadne iné zariadenie na osvetlenie a svetelnú signalizáciu.

5.

Zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu uvedené v bodoch 1 a 2 a typovo schválené pre motocykle v súlade so smernicou 97/24/ES alebo typovo schválené pre vozidlá kategórie M1 a N1 v súlade so smernicami 76/757/EHS, 76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS, 76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/538/EHS alebo 77/539/EHS sú povolené aj pre trojkolesové mopedy a ľahké štvorkolky.

6.

ŠPECIFICKÉ MONTÁŽNE POŽIADAVKY

6.1.   Diaľkové svetlomety

6.1.1.

Počet: jeden alebo dva.

V prípade trojkolesových mopedov s maximálnou šírkou presahujúcou 1 300 mm sa však požadujú dva diaľkové svetlomety.

6.1.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.1.3.

Umiestnenie

6.1.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 samostatný diaľkový svetlomet môže byť montovaný nad alebo pod, alebo vedľa iného predného svietidla: ak sú tieto svietidlá jedno nad druhým, musí byť referenčný stred diaľkového svetlometu umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 diaľkový svetlomet, ktorý je zlúčený s iným predným svietidlom, musí byť namontovaný tak, aby jeho referenčný stred bol umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak je však vozidlo vybavené aj samostatným stretávacím svetlometom namontovaným vedľa diaľkového svetlometu, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 dva diaľkové svetlomety, z ktorých je jeden alebo obidva zlúčený(-é) s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.1.3.2.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča ani priamo ani nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.1.3.3.

Vzdialenosť medzi okrajom svietiacej plochy ktoréhokoľvek samostatného diaľkového svetlometu a okrajom stretávacieho svetlometu nesmie pre každú dvojicu svetlometov presiahnuť 200 mm.

6.1.4.

Geometrická viditeľnosť

Viditeľnosť svietiacej plochy, dokonca v zónach, ktoré sa nejavia ako osvetlené v smere uvažovaného pozorovania, musí byť zabezpečená vo vnútri rozbiehajúceho sa priestoru ohraničeného tvoriacimi priamkami dotýkajúcimi sa obrysu svietiacej plochy a zvierajúcimi s referenčnou osou svetlometu uhol najmenej 5o. Za východiskový bod uhlov geometrickej viditeľnosti sa považuje obrys priemetu svietiacej plochy do priečnej roviny, dotýkajúcej sa najprednejšej časti rozptylového skla svetlometu.

6.1.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

6.1.6.

Môže byť v skupine so stretávacím svetlometom a predným obrysovým svietidlom.

6.1.7.

Nesmie byť združený so žiadnym iným svietidlom.

6.1.8.

Môže byť zlúčený:

6.1.8.1.

so stretávacím svetlometom;

6.1.8.2.

s predným obrysovým svietidlom.

6.1.9.

Elektrické zapojenie

Diaľkové svetlomety musia byť rozsvietené súčasne. Pri prepnutí zo stretávacieho svetla na svetlo diaľkové musia svietiť všetky diaľkové svetlá. Všetky diaľkové svetlomety sa musia vypnúť súčasne po prepnutí z diaľkového na stretávacie svetlo. Stretávacie svetlá môžu svietiť súčasne s diaľkovými svetlami.

▼M1

6.1.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: povinná, ak je namontovaný diaľkový svetlomet (neblikajúca modrá kontrolka).

▼M1

6.1.11.

Iné požiadavky:

 diaľkové svetlomety vozidiel, ktoré majú tendenciu sklonu v rohoch, môžu byť vybavené horizontálnym systémom vyrovnávania sklonu (HIAS – horizontal inclination adjustment system) vymedzenom v bode 2.25. predpisu EHK/OSN č. 53, ak sú splnené všetky príslušné požiadavky tohto predpisu platné pre horizontálny systém vyrovnávania sklonu,

 kombinovaná hodnota maximálnej intenzity všetkých diaľkových svetlometov, ktoré sa dajú aktivovať súčasne, nesmie prekročiť 430 000 cd, čo zodpovedá referenčnej hodnote 100.

▼B

6.2.   Stretávacie svetlomety

6.2.1.

Počet: jeden alebo dva.

V prípade trojkolesových mopedov s maximálnou šírkou presahujúcou 1 300 mm sa však požadujú dva diaľkové svetlomety.

6.2.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.2.3.

Umiestnenie

▼M1

6.2.3.1.

Na šírku:

 jeden samostatný stretávací svetlomet môže byť namontovaný nad iným predným svietidlom, pod ním alebo vedľa neho. Ak sú tieto svietidlá jedno nad druhým, musí sa referenčný stred stretávacieho svetlometu nachádzať v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak sú tieto svetlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 jeden samostatný stretávací svetlomet, ktorý je zlúčený s iným predným svietidlom, musí byť namontovaný tak, aby sa jeho referenčný stred nachádzal v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak je však vozidlo vybavené iným predným svietidlom spolu so stretávacím svetlometom, musia byť referenčné stredy obidvoch svietidiel symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 dva stretávacie svetlomety, z ktorých nie je žiadny, alebo je jeden, alebo sú obidva zlúčené s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 ak sú stretávacie svetlomety dva, bočná vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi plôch výstupu svetla a najvzdialenejšími okrajmi vozidla nesmie prekročiť 400 mm.

▼B

6.2.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 500 mm a maximálne 1 200 mm nad vozovkou.

6.2.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla sa táto požiadavka považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča priamo ani nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.2.4.

Geometrická viditeľnosť

Je určená uhlami α a β podľa časti A bodu 10 prílohy I:

α

=

15° hore a 10° dole,

β

=

45° vľavo a vpravo, ak je iba jeden stretávací svetlomet,

45° von a 10° dovnútra, ak sú stretávacie svetlomety dva.

6.2.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

6.2.6.

Môže byť v skupine s diaľkovým svetlometom a predným obrysovým svietidlom.

6.2.7.

Nesmie byť združený so žiadnym iným svietidlom.

6.2.8.

Môže byť zlúčený s diaľkovým svetlometom a s predným obrysovým svietidlom.

6.2.9.

Elektrické zapojenie

Prepínač na stretávacie svetlo musí vypnúť súčasne všetky diaľkové svetlá, zatiaľ čo stretávacie svetlá môžu zostať rozsvietené súčasne s diaľkovými svetlami.

6.2.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Zelené neblikajúce kontrolné svetlo.

▼M1

6.2.11.

Iné požiadavky:

 stretávacie svetlomety vozidiel, ktoré majú tendenciu sklonu v rohoch, môžu byť vybavené horizontálnym systémom vyrovnávania sklonu (HIAS) vymedzeným v bode 2.25 predpisu EHK/OSN č. 53, ak sú splnené všetky príslušné požiadavky tohto predpisu platné pre horizontálny systém vyrovnávania sklonu,

 stretávacie svetlomety, ktorých najnižší bod plochy výstupu svetla je 0,8 m nad vozovkou alebo menej, sa nastaví na pôvodný cieľový sklon od -1,0 % do -1,5 %. Presnú hodnotu môže uviesť výrobca,

 stretávacie svetlomety, ktorých najnižší bod plochy výstupu svetla je medzi 0,8 m a 1,0 m nad vozovkou, sa nastaví na pôvodný cieľový sklon od -1,0 % do -2,0 %. Presnú hodnotu môže uviesť výrobca,

 stretávacie svetlomety, ktorých najnižší bod plochy výstupu svetla je 1,0 m nad vozovkou alebo viac, sa nastaví na pôvodný cieľový sklon od -1,5 % do -2,0 %. Presnú hodnotu môže uviesť výrobca,

 u stretávacích svetlometov so svetelným zdrojom s objektívnym svetelným tokom neprekračujúcim 2 000 lúmenov a počiatočným sklonom od -1,0 % do -1,5 % musí vertikálny sklon zostať medzi -0,5 % a -2,5 % za všetkých podmienok zaťaženia. Vertikálny sklon musí zostať medzi -1,0 % a -3,0 %, ak je počiatočný sklon nastavený od -1,5 % do -2,0 %. Môže sa použiť vonkajšie nastavovacie zariadenie, aby sa splnili požiadavky, ak nie sú potrebné žiadne nástroje s výnimkou tých, ktoré sa poskytujú s vozidlom,

 u stretávacích svetlometov so svetelným zdrojom s objektívnym svetelným tokom prekračujúcim 2 000 lúmenov a počiatočným sklonom od -1,0 % do -1,5 % musí vertikálny sklon zostať medzi 0,5 % a 2,5 % za všetkých podmienok zaťaženia. Vertikálny sklon musí zostať od -1,0 % do -3,0 %, ak je počiatočný sklon nastavený medzi 1,5 % a 2,0 %. Aby sa splnili požiadavky tohto bodu, môže sa použiť zariadenie, ktoré umožňuje meniť sklon svetlometov, ak je jeho činnosť plne automatická a čas odozvy je kratší ako 30 sekúnd.

▼M1

6.2.11.1.

Skúšobné podmienky:

 Požiadavky na sklon v bode 6.2.11 sa overujú takto:

 

 vozidlo s hmotnosťou v pohotovostnom stave a hmotnosťou 75 kg, ktorá simuluje vodiča,

 plne zaťažené vozidlo s hmotnosťou rozdelenou tak, aby sa dosiahlo maximálne zaťaženie náprav udané výrobcom za týchto podmienok zaťaženia,

 vozidlo s hmotnosťou 75 kg, ktorá simuluje vodiča, a dodatočne zaťažené tak, aby sa dosiahlo maximálne prípustné zaťaženie zadnej nápravy udané výrobcom; v tomto prípade však musí byť zaťaženie prednej nápravy čo najmenšie,

 pred každým meraním sa vozidlo trikrát rozkolíše a potom sa pohne dozadu a dopredu počas najmenej jednej úplnej otáčky kolesa.

▼B

6.3.   Smerové svietidlá

6.3.1.

Počet: dve na každej strane.

6.3.2.

Usporiadanie: dve predné a dve zadné smerové svietidlá.

6.3.3.

Umiestnenie

6.3.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 okraje svietiacich plôch, ktoré sú najďalej od strednej pozdĺžnej roviny vozidla, nesmú byť vzdialené od vonkajšieho obrysu vozidla viac než 400 mm,

 vnútorné okraje svietiacich plôch musia byť od seba vzdialené najmenej 500 mm,

 medzi svietiacimi plochami smerových svietidiel a najbližšieho stretávacieho svetlometu musí byť vzdialenosť najmenej:

 

 75 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 90 cd,

 40 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 175 cd,

 20 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 250 cd,

 ≤ 20 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 400 cd.

6.3.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 350 mm, maximálne 1 500 mm nad vozovkou.

6.3.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálne uhly: pozri doplnok 2.

Vertikálne uhly: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť na 5°, ak je výška svietidla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.3.5.

Orientácia

Predné smerové svietidlá sa môžu natáčať s uhlom riadenia.

6.3.6.

Môžu byť v skupine s jedným alebo viacerými svietidlami.

6.3.7.

Nesmú byť združené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.3.8.

Nesmú byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.3.9.

Elektrické zapojenie

Smerové svietidlá musia byť zapínané nezávisle na ostatných svietidlách. Všetky smerové svietidlá na tej istej strane vozidla sa musia zapínať a vypínať tým istým ovládačom.

6.3.10.

Prevádzková kontrolka: nepovinná

Môže byť optická alebo akustická alebo obojaká. Ak je optická, musí vyžarovať zelené blikajúce svetlo a musí byť viditeľná pri všetkých obvyklých prevádzkových podmienkach. Pri poruche ktoréhokoľvek smerového svietidla musí zostať zhasnutá alebo svietiť bez blikania, alebo výrazne zmeniť frekvenciu blikania. Ak je úplne akustická, musí byť zreteľne počuteľná a musí mať zhodné prevádzkové vlastnosti ako optická kontrolka.

6.3.11.

Iné požiadavky

Charakteristiky uvedené nižšie sa musia merať s generátorom napájajúcim len obvody nevyhnutné pre činnosť motora a svetelných zariadení.

6.3.11.1.

Po tom, čo sa uvedie do činnosti ovládač zariadenia na svetelnú signalizáciu, musí najneskôr do jednej sekundy nasledovať rozsvietenie svetla a najneskôr do jeden a pol sekundy prvé zhasnutie svetla.

6.3.11.2.

Pre všetky vozidlá, ktorých smerové svietidlá sú napájané jednosmerným prúdom:

6.3.11.2.1.

musí svetlo blikať frekvenciou 90 ± 30 ráz za minútu;

6.3.11.2.2.

smerové svetlá na tej istej strane musia blikať rovnakou frekvenciou a vo fáze.

6.3.11.3.

Keď ja vozidlo vybavené smerovými svietidlami napájanými striedavým prúdom, pri otáčkach motora medzi 50 % a 100 % otáčok, zodpovedajúcich maximálnej rýchlosti vozidla musia:

6.3.11.3.1.

svetlá blikať frekvenciou 90 ± 30 ráz za minútu;

6.3.11.3.2.

smerové svetlá na tej istej strane vozidla blikať buď súčasne alebo striedavo. Predné svetlá nesmú byť viditeľné zozadu ani zadné spredu v zónach definovaných v doplnku 1.

6.3.11.4.

Keď je vozidlo vybavené smerovými svietidlami napájanými striedavým prúdom, pri otáčkach motora medzi voľnobežnými otáčkami podľa výrobcu a 50 % otáčok, zodpovedajúcich maximálnej rýchlosti vozidla:

6.3.11.4.1.

musí byť frekvencia blikania medzi 90 + 30 a 90 – 45 ráz za minútu;

6.3.11.4.2.

musia smerové svetlá na tej istej strane vozidla blikať buď súčasne alebo striedavo. Predné svetlá nesmú byť viditeľné zozadu ani zadné spredu v zónach definovaných v doplnku 1.

6.3.11.5.

V prípade poruchy jedného smerového svietidla inej ako je skrat, musí druhé svietidlo naďalej vyžarovať blikajúce svetlo alebo zostať rozsvietené, frekvencia sa však v tomto stave môže od stanovenej frekvencie líšiť.

6.4.   Brzdové svietidlá

▼M1

6.4.1.

Počet:

 jedno alebo dve v prípade vozidiel s celkovou šírkou, ktorá neprekračuje 1 300 mm,

 dve v prípade vozidiel s celkovou šírkou, ktorá prekračuje 1 300 mm,

 môže byť namontované ďalšie brzdové svietidlo kategórie S3 alebo S4 (t. j. brzdové svietidlo umiestnené vysoko hore v strede), ak sú splnené všetky príslušné požiadavky predpisu EHK/OSN č. 48 platné pre montáž takýchto brzdových svietidiel na vozidlách kategórie M1.

▼B

6.4.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.4.3.

Umiestnenie

6.4.3.1.

Vzhľadom k šírke: ak je iba jediné brzdové svietidlo, musí jeho referenčný stred ležať v strednej pozdĺžnej rovine vozidla, ak sú dve brzdové svietidlá, musia byť umiestnené symetricky k strednej pozdĺžnej rovine vozidla. V prípade vozidiel s dvoma zadnými kolesami: medzi oboma svietidlami najmenej 600 mm. Táto vzdialenosť sa môže zmenšiť na 400 mm, ak je maximálna šírka vozidla menšia než 1 300 mm.

6.4.3.2.

Na výšku: minimálne 250 mm, maximálne 1 500 mm nad vozovkou.

6.4.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla.

6.4.4.

Geometrická viditeľnosť:

Horizontálny uhol: 45° vľavo a vpravo.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška svietidla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.4.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.4.6.

Môžu byť v skupine s jedným alebo viacerými zadnými svietidlami.

6.4.7.

Nesmú byť združené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.4.8.

Môžu byť zlúčené so zadným obrysovým svietidlom.

6.4.9.

Elektrické zapojenie: musí sa rozsvietiť vždy, keď sa uvedie do činnosti najmenej jedna prevádzková brzda.

6.4.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: zakázaná.

6.5.   Predné obrysové svietidlá

6.5.1.

Počet: jedno alebo dve.

V prípade trojkolesových mopedov s maximálnou šírkou presahujúcou 1 300 mm sa však požadujú dve predné obrysové svietidlá.

6.5.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.5.3.

Umiestnenie

▼M1

6.5.3.1.

Na šírku:

 jedno samostatné predné obrysové svetlo môže byť namontované nad iným predným svietidlom, pod ním alebo vedľa neho. Ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí sa referenčný stred predného obrysového svetla nachádzať v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak sú tieto svetlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 jedno samostatné predné obrysové svetlo, ktoré je zlúčené s iným predným svietidlom, musí byť namontované tak, aby sa jeho referenčný stred nachádzal v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak je však vozidlo vybavené iným predným svietidlom spolu s predným obrysovým svetlom, musia byť referenčné stredy obidvoch svietidiel symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 dve predné obrysové svetlá, z ktorých nie je žiadne alebo je jedno alebo sú obidve zlúčené s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 ak predné obrysové svetlá sú dve, bočná vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi plôch výstupu svetla a najvzdialenejšími okrajmi vozidla nesmie prekročiť 400 mm.

▼B

6.5.3.2.

Na výšku: minimálne 350 mm, maximálne 1 200 mm nad vozovkou.

6.5.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla.

6.5.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 80° vľavo a vpravo, ak je jediné obrysové svietidlo; 80° von a 45° dovnútra, ak sú dve obrysové svietidlá.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška svietidiel nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.5.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

6.5.6.

Môžu byť v skupine s ktorýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.5.7.

Môžu byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.5.8.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.5.9.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Neblikajúce zelené kontrolné svetlo.

6.5.10.

Iné požiadavky: žiadne

6.6.   Zadné obrysové svietidlá

6.6.1.

Počet: jedno alebo dve.

V prípade trojkolesových mopedov s maximálnou šírkou presahujúcou 1 300 mm sa však požadujú dve zadné obrysové svietidlá.

6.6.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.6.3.

Umiestnenie

▼M1

6.6.3.1.

Na šírku:

 jedno zadné obrysové svetlo musí byť na vozidle namontované tak, aby sa referenčný stred zadného obrysového svetla nachádzal v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 dve zadné obrysové svetlá musia byť na vozidle namontované tak, aby referenčný stred zadných obrysových svetiel bol symetrický voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 v prípade vozidla s dvoma zadnými kolesami a celkovou šírkou prekračujúcou 1 300 mm bočná vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi plôch výstupu svetla a najvzdialenejšími okrajmi vozidla nesmie prekročiť 400 mm.

▼B

6.6.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 250 mm, maximálne 1 500 mm nad vozovkou.

6.6.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla.

6.6.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 80° vľavo a vpravo, ak je jediné obrysové svietidlo; 80° von a 45° dovnútra, ak sú dve obrysové svietidlá.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška svietidiel nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.6.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.6.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným zadným svietidlom.

6.6.7.

Môže byť zlúčené s brzdovým svietidlom alebo zadným odrazovým sklom netrojuholníkovým alebo s obidvoma.

6.6.8.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.6.9.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Jej funkcia môže byť prípadne zabezpečená kontrolkou pre predné obrysové svietidlo.

6.6.10.

Iné požiadavky: žiadne.

6.7.   Zadné odrazové sklo netrojuholníkové

6.7.1.

Počet: jedno alebo dve triedy IA ( 13 ).

V prípade trojkolesových mopedov s maximálnou šírkou presahujúcou 1 000 mm sa však požadujú dve zadné odrazové sklá netrojuholníkové.

6.7.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.7.3.

Umiestnenie

▼M1

6.7.3.1.

Na šírku:

 ak je jedno zadné odrazové sklo, musí byť na vozidle namontované tak, aby sa jeho referenčný stred nachádzal v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 ak sú dve zadné odrazové sklá, musia byť na vozidle namontované tak, aby ich referenčný stred bol symetrický voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 ak sú dve zadné odrazové sklá, bočná vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi plôch výstupu svetla a najvzdialenejšími okrajmi vozidla nesmie prekročiť 400 mm.

▼B

6.7.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 250 mm, maximálne 900 mm nad vozovkou.

6.7.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla

6.7.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálne uhly: 30° vľavo a vpravo.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška odrazového skla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.7.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.7.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.7.7.

Iné požiadavky:

Svietiaca plocha odrazového skla môže mať časti spoločné s ktorýmkoľvek iným červeným svietidlom montovaným vzadu.

6.8.   Pedálové odrazové sklá

Každý pedál trojkolesového mopedu musí byť vybavený dvoma odrazovými sklami. Tie musia byť namontované tak, aby pracovné plochy boli na vonkajšej strane vlastného pedálu, kolmo na opornú plochu pedálu a aby ich optické osi boli rovnobežné s pozdĺžnou strednou rovinou vozidla.

6.8.1.

Počet: štyri odrazové sklá alebo skupiny odrazových skiel.

6.8.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.8.3.

Iné požiadavky

Svietiaca plocha odrazového skla musí byť osadená v jeho rámčeku. Odrazové sklá musia byť namontované do telesa pedálu tak, aby boli zreteľne viditeľné spredu ako aj zozadu. Referenčné osi odrazových skiel, ktorých tvar je prispôsobený telesu pedálu, musia byť kolmé na os pedálu. Pedálové odrazové sklá sa montujú len na pedáli vozidla, ktoré môžu pomocou kľúk alebo podobného zariadenia slúžiť ako prostriedky pohonu vozidla namiesto motora. Nemusia sa montovať na pedále, ktoré slúžia ako ovládače vozidla alebo iba ako stúpačky pre vodiča alebo spolujazdca.

6.9.   Bočné odrazové sklo netrojuholníkové

6.9.1.

Počet na jednej strane: jedno alebo dve triedy IA ( 14 ).

6.9.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.9.3.

Umiestnenie

6.9.3.1.

Vzhľadom k šírke: žiadne osobitné špecifikácie.

6.9.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 300 mm, maximálne 900 mm nad vozovkou.

6.9.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: musí byť také, aby zariadenie nemohlo byť za normálnych podmienok zakryté vodičom alebo spolucestujúcim alebo ich oblečením.

6.9.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálne uhly: 30° smerom dopredu a dozadu.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška odrazového skla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.9.5.

Orientácia: referenčná os odrazového skla musí byť kolmá na strednú pozdĺžnu rovinu vozidla a musí byť situovaná smerom von. Predné odrazové sklá sa môžu natáčať s uhlom riadenia.

6.9.6.

Môže byť v skupine s iným zariadením svetelnej signalizácie.

6.10.   Svietidlo na osvetlenia zadnej tabuľky s evidenčným číslom

6.10.1.

Počet: jedno.

Svietidlo sa môže skladať z niekoľkých optických prvkov určených na osvetlenie miesta pre tabuľku.6.10.2.

Usporiadanie

right accolade Také, aby svetlo osvetľovalo miesto vyhradené pre tabuľku s evidenčným číslom.

6.10.3.

Umiestnenie

6.10.3.1.

Vzhľadom k šírke:

6.10.3.2.

Vzhľadom k výške:

6.10.3.3.

Vzhľadom k dĺžke:

6.10.4.

Geometrická viditeľnosť

6.10.5.

Orientácia

6.10.6.

Môže byť v skupine s jedným alebo viacerými zadnými svietidlami.

6.10.7.

Môže byť združené so zadným obrysovým svietidlom.

6.10.8.

Nesmie byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.10.9.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.10.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Jej funkcia musí byť zabezpečená tou istou kontrolkou ako pre obrysové svietidlo.

6.10.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.11.   Predné hmlové svetlomety

6.11.1.

Ustanovenia totožné s ustanoveniami uvedenými v bodoch 6.7.1 až 6.7.11 prílohy VI.

6.12.   Zadné hmlové svietidlá

6.12.1.

Ustanovenia totožné s ustanoveniami uvedenými v bodoch 6.8.1 až 6.8.11 prílohy VI.

6.13.   Spätné svetlomety

6.13.1.

Ustanovenia totožné s ustanoveniami uvedenými v bodoch 6.9.1 až 6.9.10 prílohy VI.

6.14.   Svetelné výstražné zariadenie

6.14.1.

Ustanovenia totožné s ustanoveniami uvedenými v bodoch 6.10.1 až 6.10.4 prílohy VI.

▼M1

6.15.   Denné svietidlo:

6.15.1.

Počet:

 jedno alebo dve v prípade vozidiel s celkovou šírkou, ktorá neprekračuje 1 300 mm,

 dve v prípade vozidiel s celkovou šírkou, ktorá prekračuje 1 300 mm.

6.15.2.

Usporiadanie:

 Bez špecifických požiadaviek.

6.15.3.

Poloha:

6.15.3.1.

Na šírku:

 jedno samostatné denné svietidlo môže byť namontované nad iným predným svietidlom, pod ním alebo vedľa neho. Ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí sa referenčný stred denného svietidla nachádzať v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 jedno samostatné predné svietidlo, ktoré je zlúčené s iným predným svietidlom, musí byť namontované tak, aby sa jeho referenčný stred nachádzal v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak je však vozidlo vybavené iným predným svietidlom spolu s denným svietidlom, musia byť referenčné stredy obidvoch svietidiel symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 dve denné svietidlá, z ktorých žiadne nie je alebo jedno je alebo obidve sú zlúčené s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 vnútorné okraje plôch výstupu svetla musia byť najmenej 500 mm s výnimkou prípadov vozidiel s celkovou šírkou prekračujúcou 1 300 mm.

6.15.3.2.

Na výšku:

minimálne 250 mm a maximálne 1 500 nad vozovkou.

6.15.3.3.

Na dĺžku:

na prednej časti vozidla. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča ani priamo ani nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.15.3.4.

Vzdialenosť:

 Ak je vzdialenosť medzi predným smerovým svietidlom a denným svietidlom rovná alebo menšia ako 40 mm, elektrické spojenia denného svietidla na príslušnej strane vozidla môžu byť také, že buď:

 

 je vypnuté, alebo

 jeho svietivosť je znížená na úroveň neprekračujúcu 140 cd

počas celej doby aktivácie (cyklu zapnutia i vypnutia) príslušného predného smerového svietidla.

6.15.4.

Geometrická viditeľnosť:

 α = 10° smerom nahor a 10° smerom nadol,

 β = 20° vľavo a vpravo, ak je iba jedno denné svietidlo,

 β = 20° von a 20° dovnútra, ak sú dve denné svietidlá.

6.15.5.

Orientácia:

 dopredu; môže sa pohybovať podľa uhla riadenia každého riadidla.

6.15.6.

Elektrické zapojenie:

 všetky denné svietidlá sa musia rozsvietiť, keď sa aktivuje hlavný ovládací spínač; môžu však zostať vypnuté za týchto podmienok:

 

 ovládač automatického prevodu je v parkovacej polohe,

 parkovacia brzda je aktivovaná alebo

 pred prvým uvedením vozidla do pohybu po každej ručnej aktivácii hlavného ovládacieho spínača a pohonného systému vozidla,

 denné svietidlá sa môžu manuálne deaktivovať; je to však možné, len ak rýchlosť vozidla neprekračuje 10 km/h. Svietidlá sa automaticky znova aktivujú, keď rýchlosť vozidla prekročí 10 km/h alebo keď vozidlo prejde viac ako 100 m,

 denné svietidlá sa deaktivujú automaticky, keď:

 

 vozidlo sa zastaví pomocou hlavného ovládacieho spínača,

 predné hmlové svietidlá sú aktivované,

 svetlomety sú aktivované, s výnimkou prípadov, keď sa používajú na vydávanie krátkych prerušovaných svetelných výstrah a

 za podmienok okolitého osvetlenia nižšieho než 1 000 luxov, keď rýchlosť udávaná na tachometre vozidla je ešte jasne čitateľná (napr. keď osvetlenie tachometra je vždy zapnuté) a vozidlo nie je vybavené neblikajúcou zelenou kontrolkou v súlade s bodom 6.5.9 alebo určenou zelenou kontrolkou zapojenia obvodu pre denné svietidlo označenou príslušným symbolom. V tomto prípade stretávacie svetlomety a zariadenia na osvetlenie vyžadované v bode 11 časti B prílohy I sa súčasne automaticky aktivujú do dvoch sekúnd od doby, keď úroveň okolitého osvetlenia klesne pod 1 000 luxov. Ak podmienky okolitého osvetlenia potom dosiahnu úroveň najmenej 7 000 luxov, denné svietidlá sa automaticky znova aktivujú, zatiaľ čo stretávacie svetlomety a zariadenia na osvetlenie vyžadované v bode 11 časti B prílohy I sa súčasne deaktivujú do 5 až 300 sekúnd (t. j. je potrebné plne automatické zapnutie svetiel, ak vodič nemá viditeľný signál a podnet na aktiváciu normálneho osvetlenia za tmy).

6.15.7.

Kontrolka zapojenia obvodu:

 Nepovinné.

▼B
Doplnok 1

Viditeľnosť červených svetiel spredu a bielych svetiel zozadu

(pozri časť B bod 9 prílohy I a bod 6.3.11.4.2 tejto prílohy)

ZÓNA 1Viditeľnosť červeného svetla spredu

Obrázok 1

ZÓNA 2Viditeľnosť bieleho svetla zozadu

Obrázok 2
Doplnok 2

Schéma usporiadania

Smerové svietidlo – geometrická viditeľnosť

image
Doplnok 3

Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ trojkolesového mopedu

(Pripojí sa k žiadosti o typové schválenie komponentu ES, ak sa predkladá oddelene od žiadosti o typové schválenie vozidla)

Referenčné číslo (uvedie žiadateľ): …

Žiadosť o typové schválenie komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ trojkolesového mopedu musí obsahovať informácie stanovené v nasledujúcich bodoch časti A prílohy II k smernici 2002/24/ES:

0.1,

0.2,

0.4 až 0.6,

8. až 8.4.
Doplnok 4

Názov orgánu

Osvedčenie o typovom schválení komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ trojkolesového mopedu

VZOR

Protokol č. … vydaný technickou službou … (dátum) …

Typové schválenie komponentu ES č. … Rozšírenie č. …

1.

Značka (obchodný názov) vozidla: …

2.

Typ vozidla: …

3.

Meno a adresa výrobcu: …

4.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je): …

5.

Povinné svetelné vybavenie montované na vozidle predvedenom na kontroly ( 15 ): …

5.1.

Stretávacie svetlomety

5.2.

Predné obrysové svietidlá

5.3.

Zadné obrysové svietidlá

5.4.

Zadné odrazové sklá netrojuholníkové

5.5.

Pedálové odrazové sklá ( 16 )

5.6.

Smerové svetidlá trojkolesových mopedov s uzavretou karosériou

5.7.

Brzdové svietidlo

▼M1

5.8.

Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

▼B

6.

Nepovinné svetelné vybavenie montované na vozidle predvedenom na kontroly (16) :

6.1.

Dialkové svetlomety: áno/nie ( 17 )

6.2.

Smerové svietidlá: u trojkolesových mopedov bez uzavretej karosérie: áno/nie (17) 

6.3.

Bočné odrazové sklá netrojuholníkové: áno/nie (17) 

▼M1

6.4.

Denné svietidlo: áno/nie (17) 

▼B

7.

Varianty: …

8.

Vozidlo predvedené na typové schválenie komponentu ES dňa: …

9.

Typové schválenie komponentu ES udelené/zamietnuté (17) 

10.

Miesto: …

11.

Dátum: …

12.

Podpis: …
PRÍLOHA IV

POŽIADAVKY NA DVOJKOLESOVÉ MOTOCYKLE

▼M1

1.

Vozidlá kategórie L3e musia spĺňať všetky príslušné požiadavky predpisu EHK/OSN č. 53, s výnimkou bodu 5.14.9.

▼B

2.

Všetky dvojkolesové motocykle môžu byť navyše vybavené týmito zariadeniami na osvetlenie a svetelnú signalizáciu:

2.1.

predný hmlový svetlomet;

2.2.

zadné hmlové svietidlo;

2.3.

svetelný výstražný signál;

2.4.

bočné odrazové sklá netrojuholníkové.

3.

Každé zo zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu uvedené v bodoch 1 a 2 musí byť namontované v súlade so zodpovedajúcimi ustanoveniami bodu 6.

4.

Okrem zariadení uvedených v bode 1 a 2 nesmie byť namontované žiadne iné zariadenie na osvetlenie a svetelnú signalizáciu.

5.

Zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu uvedené v bodoch 1 a 2 a typovo schválené pre vozidlá kategórie M1 a N1 v súlade so smernicami 76/757/EHS, 76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS, 76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/538/EHS alebo 77/539/EHS sú povolené aj pre motocykle.

6.

ŠPECIFICKÉ MONTÁŽNE POŽIADAVKY

6.1.   Diaľkové svetlomety

6.1.1.

Počet: jeden alebo dva.

6.1.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.1.3.

Umiestnenie

6.1.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 samostatný diaľkový svetlomet môže byť montovaný nad alebo pod, alebo vedľa iného predného svietidla: ak sú tieto svietidlá jedno nad druhým, musí byť referenčný stred diaľkového svetlometu umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 diaľkový svetlomet, ktorý je zlúčený s iným predným svietidlom, musí byť namontovaný tak, aby jeho referenčný stred bol umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak je však vozidlo vybavené aj samostatným stretávacím svetlometom namontovaným vedľa svetlometu diaľkového, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 dva diaľkové svetlomety, z ktorých je jeden alebo obidva zlúčený(-é) s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.1.3.2.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča priamo ani nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.1.3.3.

Vzdialenosť medzi okrajom svietiacej plochy ktoréhokoľvek samostatného diaľkového svetlometu a okraja stretávacieho svetlometu nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 200 mm.

6.1.3.4.

Vzdialenosť medzi svietiacimi plochami dvoch diaľkových svetlometov nesmie presiahnuť 200 mm.

6.1.4.

Geometrická viditeľnosť

Viditeľnosť svietiacej plochy, dokonca v zónach, ktoré sa nejavia ako osvetlené v smere uvažovaného pozorovania, musí byť zabezpečená vo vnútri rozbiehajúceho sa priestoru ohraničeného tvoriacimi priamkami dotýkajúcimi sa obrysu svietiacej plochy a zvierajúcimi s referenčnou osou svetlometu uhol najmenej 5°. Za východiskový bod uhlov geometrickej viditeľnosti sa považuje obrys priemetu svietiacej plochy do priečnej roviny dotýkajúcej sa najprednejšej časti rozptylového skla svetlometu.

6.1.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

6.1.6.

Môže byť v skupine so stretávacím svetlometom a inými prednými svietidlami.

6.1.7.

Nesmie byť združený so žiadnym iným svietidlom.

6.1.8.

Môže byť zlúčený:

6.1.8.1.

so stretávacím svetlometom;

6.1.8.2.

s predným obrysovým svietidlom;

6.1.8.3.

s predným hmlovým svetlometom.

6.1.9.

Elektrické zapojenie

Diaľkové svetlomety musia byť rozsvietené súčasne. Pri prepnutí zo stretávacieho svetla na svetlo diaľkové musia svietiť všetky diaľkové svetlá. Všetky diaľkové svetlomety sa musia vypnúť súčasne po prepnutí z diaľkového na stretávacie svetlo. Stretávacie svetlá môžu zostať svietiť súčasne s diaľkovými svetlami.

6.1.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: povinná.

Modré neblikajúce kontrolné svetlo.

6.1.11.

Iné požiadavky: maximálna svietivosť diaľkových svetlometov, ktoré sa môžu zapnúť súčasne, nesmie presiahnuť 225 000 cd (hodnota podľa typového schválenia komponentu ES).

6.2.   Stretávacie svetlomety

6.2.1.

Počet: jeden alebo dva.

6.2.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.2.3.

Umiestnenie

6.2.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 samostatný stretávací svetlomet môže byť montovaný nad alebo pod, alebo na jednej či na druhej strane iného predného svietidla: ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí byť referenčný stred stretávacieho svetlometu umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 stretávací svetlomet, ktorý je zlúčený s iným predným svietidlom, musí byť namontovaný tak, aby jeho referenčný stred bol umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak je však vozidlo vybavené tiež samostatným diaľkovým svetlometom namontovaným vedľa svetlometu stretávacieho, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 dva stretávacie svetlomety, z ktorých je jeden alebo obidva zlúčený(-é) s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.2.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 500 mm a maximálne 1 200 mm nad vozovkou.

6.2.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča priamo ani nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.2.3.4.

V prípade dvoch stretávacích svetlometov nesmie vzdialenosť medzi svietiacimi plochami presiahnuť 200 mm.

6.2.4.

Geometrická viditeľnosť

Je určená uhlami αβ podľa časti A bodu 10 prílohy I:

α

=

15° hore a 10° dole,

β

=

45° vľavo a vpravo, ak je iba jeden stretávací svetlomet,

45° von a 10° dovnútra, ak sú stretávacie svetlomety dva.

Prítomnosť panelov alebo iných prvkov vybavenia v blízkosti svetlometu nesmie spôsobiť sekundárne efekty, ktoré by obťažovali ostatných účastníkov cestnej premávky.

6.2.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

Vertikálny sklon stretávacieho svietidla musí zostať medzi – 0,5 a – 2,5 % s výnimkou prípadu, ak je k dispozícii vonkajšie nastavovacie zariadenie.

6.2.6.

Môže byť v skupine s diaľkovým svetlometom a inými prednými svietidlami.

6.2.7.

Nesmie byť združený so žiadnym iným svietidlom.

6.2.8.

Môže byť zlúčený s diaľkovým svetlometom a inými prednými svietidlami.

6.2.9.

Elektrické zapojenie

Prepínač na stretávacie svetlo musí vypnúť súčasne všetky diaľkové svetlá, zatiaľ čo stretávacie svetlá môžu zostať rozsvietené súčasne s diaľkovými svetlami.

6.2.10

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Zelené neblikajúce kontrolné svetlo.

6.2.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.3.   Smerové svietidlá

6.3.1.

Počet: dve na každej strane.

6.3.2.

Usporiadanie: dve predné a dve zadné smerové svietidlá.

6.3.3.

Umiestnenie

6.3.3.1.

Vzhľadom k šírke:

6.3.3.1.1.

Pre predné smerové svietidlá platí súčasne toto:

6.3.3.1.1.1.

medzi svietiacimi plochami musí byť minimálna vzdialenosť 240 mm;

6.3.3.1.1.2.

musia byť umiestnené na vonkajšej strane vertikálnych pozdĺžnych rovín, ktoré sú dotyčnicami k vonkajším okrajom svietiacich plôch svetlometu(-ov);

6.3.3.1.1.3.

medzi svietiacimi plochami smerových svetiel a najbližšieho stretávacieho svetlometu musí byť vzdialenosť najmenej:

 75 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 90 cd,

 40 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 175 cd,

 20 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 250 cd,

 ≤ 20 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 400 cd.

6.3.3.1. 2.

Vzdialenosť medzi vnútornými okrajmi svietiacich plôch zadných smerových svetiel musí byť najmenej 180 mm za predpokladu, že sú splnené požiadavky časti A bodu 10 prílohy I dokonca aj vtedy, keď je namontovaná tabuľka s evidenčným číslom.

6.3.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 350 mm, maximálne 1 200 mm nad vozovkou.

6.3.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: vzdialenosť smerom dopredu medzi priečnou rovinou, ktorá ohraničuje najzadnejší pozdĺžny okraj vozidla a referenčným stredom zadných smerových svietidiel nesmie presiahnuť 300 mm.

6.3.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálne uhly: pozri doplnok 2.

Vertikálne uhly: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol sa môže zmenšiť až na 5°, ak je výška svietidla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.3.5.

Orientácia

Predné smerové svietidlá sa môžu natáčať s uhlom riadenia.

6.3.6.

Môžu byť v skupine s jedným alebo viacerými svietidlami.

6.3.7.

Nesmú byť združené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.3.8.

Nesmú byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.3.9.

Elektrické zapojenie

Smerové svietidlá musia byť zapínané nezávisle od ostatných svietidiel. Všetky smerové svietidlá na tej istej strane vozidla sa musia zapínať a vypínať tým istým ovládačom.

6.3.10.

Prevádzková kontrolka: nepovinná.

Môže byť optická alebo akustická alebo obojaká. Ak je optická, musí vyžarovať zelené blikajúce svetlo a musí byť viditeľná pri všetkých obvyklých prevádzkových podmienkach. Pri poruche ktoréhokoľvek smerového svietidla musí zostať zhasnutá alebo svietiť bez blikania, alebo výrazne zmeniť frekvenciu blikania. Ak je úplne akustická, musí byť zreteľne počuteľná a musí mať zhodné prevádzkové vlastnosti ako optická kontrolka.

6.3.11.

Iné požiadavky

Charakteristiky uvedené nižšie sa musia merať s generátorom napájajúcim len obvody nevyhnutné pre činnosť motora a svetelných zariadení.

6.3.11.1.

Po tom, čo sa uvedie do činnosti ovládač zariadenia na svetelnú signalizáciu, musí najneskôr do jednej sekundy nasledovať rozsvietenie svetla a najneskôr do jeden a pol sekundy prvé zhasnutie svetla.

6.3.11.2.

Pre všetky vozidlá, ktorých smerové svietidlá sú napájané jednosmerným prúdom:

6.3.11.2.1.

musí svetlo blikať frekvenciou 90 ± 30 ráz za minútu;

6.3.11.2.2.

musia smerové svetlá na tej istej strane blikať rovnakou frekvenciou a vo fáze.

6.3.11.3

Keď je vozidlo vybavené smerovými svietidlami napájanými striedavým prúdom, pri otáčkach motora medzi 50 % a 100 % otáčok zodpovedajúcich maximálnej rýchlosti vozidla musia:

6.3.11.3.1.

svetlá blikať frekvenciou 90 ± 30 ráz za minútu;

6.3.11.3.2.

smerové svetlá na tej istej strane vozidla blikať buď súčasne alebo striedavo. Predné svetlá nesmú byť viditeľné zozadu ani zadné spredu v zónach definovaných v doplnku 1.

6.3.11.4

Keď je vozidlo vybavené smerovými svietidlami napájanými striedavým prúdom, pri otáčkach motora medzi voľnobežnými otáčkami podľa výrobcu a 50 % otáčok, zodpovedajúcich maximálnej rýchlosti vozidla:

6.3.11.4.1.

musí byť frekvencia blikania medzi 90 + 30 a 90 – 45 ráz za minútu;

6.3.11.4.2.

musia smerové svetlá na tej istej strane vozidla blikať buď súčasne alebo striedavo. Predné svetlá nesmú byť viditeľné zozadu ani zadné spredu v zónach definovaných v doplnku 1.

6.3.11.5

V prípade poruchy jedného smerového svietidla inej ako je skrat musí druhé svietidlo naďalej vyžarovať blikajúce svetlo alebo zostať rozsvietené, frekvencia sa však v tomto stave môže od stanovenej frekvencie líšiť.

6.4.   Brzdové svietidlá

6.4.1.

Počet: jedno alebo dve.

6.4.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.4.3.

Umiestnenie

6.4.3.1.

Vzhľadom k šírke: ak je iba jediné brzdové svietidlo, musí jeho referenčný stred ležať v strednej pozdĺžnej rovine vozidla, ak sú dve brzdové svietidlá, musia byť umiestnené symetricky voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.4.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 250 mm, maximálne 1 500 mm nad vozovkou.

6.4.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla.

6.4.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 45° vľavo a vpravo.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška svietidla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.4.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.4.6.

Môžu byť v skupine s jedným alebo viacerými inými zadnými svietidlami.

6.4.7.

Nesmú byť združené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.4.8.

Môžu byť zlúčené so zadným obrysovým svietidlom.

6.4.9.

Elektrické zapojenie: musí rozsvietiť vždy, keď sa uvedie do činnosti najmenej jedna prevádzková brzda.

6.4.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: zakázaná.

6.5.   Predné obrysové svietidlá

6.5.1.

Počet: jedno alebo dve.

6.5.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.5.3.

Umiestnenie

6.5.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 jedno samostatné predné obrysové svietidlo môže byť montované nad alebo pod, alebo vedľa iného predného svietidla; ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí byť referenčný stred predného obrysového svietidla umiestnený na strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 predné obrysové svietidlo, ktoré je zlúčené s iným predným svietidlom, musí byť namontované tak, aby jeho referenčný stred bol umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 dve predné obrysové svietidlá, z ktorých je jedno alebo obidve zlúčené s iným čelným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.5.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 350 mm, maximálne 1 200 mm nad vozovkou.

6.5.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla.

6.5.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 80° vľavo a vpravo, ak je jediné predné obrysové svietidlo; 80° von a 45° dovnútra, ak sú dve obrysové svietidlá.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška svietidiel nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.5.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

6.5.6.

Môžu byť v skupine s ktorýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.5.7.

Môžu byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.5.8.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.5.9.

Kontrolka zapojenia obvodu: povinná.

Neblikajúce zelené kontrolné svetlo; táto kontrolka sa nepožaduje, ak je možné zapnúť alebo vypnúť osvetlenie prístrojového panelu len spoločne s obrysovým svietidlom.

6.5.10.

Iné požiadavky: žiadne.

6.6.   Zadné obrysové svietidlá

6.6.1.

Počet: jedno alebo dve.

6.6.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.6.3.

Umiestnenie

6.6.3.1.

Vzhľadom k šírke: ak je len jedno obrysové svietidlo, musí byť jeho referenčný stred umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla, alebo ak sú dve obrysové svietidlá, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.6.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 250 mm, maximálne 1 500 mm nad vozovkou.

6.6.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla.

6.6.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 80° vľavo a vpravo, ak je jediné obrysové svietidlo; 80° von a 45° dovnútra, ak sú dve obrysové svietidlá.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška svietidiel nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.6.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.6.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným zadným svietidlom.

6.6.7.

Môže byť združené so svietidlom na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom.

6.6.8.

Môže byť zlúčené s brzdovým svietidlom, zadným odrazovým sklom netrojuholníkovým alebo s oboma, alebo so zadným hmlovým svietidlom.

6.6.9.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.6.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Jej funkcia môže byť prípadne zabezpečená kontrolkou pre predné obrysové svietidlo.

6.6.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.7.   Predné hmlové svetlomety

6.7.1.

Počet: jeden alebo dva.

6.7.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.7.3.

Umiestnenie

6.7.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 predný hmlový svetlomet môže byť montovaný nad alebo pod, alebo na vedľa iného predného svietidla; ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí byť referenčný stred predného hmlového svetlometu umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 predný hmlový svetlomet, ktorý je zlúčený s iným predným svietidlom, musí byť namontovaný tak, aby jeho referenčný stred bol umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 dva predné hmlové svetlomety, z ktorých je jeden alebo obidva zlúčené s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.7.3.2.

Vzhľadom k výške: najmenej 250 mm nad vozovkou. Žiadny z bodov svietiacej plochy nesmie byť nad najvyšším bodom svietiacej plochy stretávacieho svetlometu.

6.7.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča priamo alebo nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.7.4.

Geometrická viditeľnosť

Je určená uhlami αβ uvedenými v časti A bode 10 prílohy I:

α

=

5° smerom hore a dole,

β

=

45° smerom vľavo a vpravo, v prípade svietidla, ktoré nie je umiestnené v strede, musí byť uhol dovnútra β = 10°.

6.7.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

6.7.6.

Môže byť v skupine s akýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.7.7.

Nesmie byť združený s akýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.7.8.

Môže byť zlúčený s diaľkovým svetlometom a s predným obrysovým svietidlom.

6.7.9.

Elektrické zapojenie

Predný hmlový svetlomet sa musí dať zapnúť a vypnúť nezávisle od diaľkových alebo stretávacích svetlometov.

6.7.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Zelené neblikajúce kontrolné svetlo.

6.7.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.8.   Zadné hmlové svietidlá

6.8.1.

Počet: jedno alebo dve.

6.8.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.8.3.

Umiestnenie

6.8.3.1.

Vzhľadom k šírke: jedno samostatné zadné hmlové svietidlo môže byť montované nad, pod alebo vedľa iného zadného svietidla; ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí byť referenčný stred hmlového svietidla v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak sú svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla. Zadné hmlové svietidlo zlúčené s iným zadným svietidlom musí byť montované tak, aby jeho referenčný stred ležal v strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.8.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 250 mm, maximálne 900 mm nad vozovkou.

6.8.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: vzadu na vozidle.

6.8.3.4.

Vzdialenosť medzi svietiacou plochou zadného hmlového svietidla a svietiacou plochou brzdového svietidla musí byť najmenej 100 mm.

6.8.4.

Geometrická viditeľnosť

Je určená uhlami α a β definovanými v časti A bode 10 prílohy I:

α

=

5° hore a 5° dole,

β

=

25° vľavo a vpravo.

6.8.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.8.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným zadným svietidlom.

6.8.7.

Nesmú byť združené s ktorýmkoľvek iným zadným svietidlom.

6.8.8.

Môžu byť zlúčené so zadným obrysovým svietidlom.

6.8.9.

Elektrické zapojenie

Svietidlo nesmie svietiť pokiaľ nesvieti jedno alebo viac z nasledujúcich svietidiel: diaľkový svetlomet, stretávací svetlomet alebo predný hmlový svetlomet.

Ak je namontovaný predný hmlový svetlomet, musí byť možné vypnúť zadné hmlové svietidlo nezávisle od predného hmlového svetlometu.

6.8.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: povinná.

Neblikajúce oranžové kontrolné svetlo.

6.8.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.9.   Svetelný výstražný signál

6.9.1.

Požiadavky totožné s požiadavkami uvedenými v bodoch 6.3 až 6.3.8.

6.9.2.

Elektrické zapojenie

Signál sa musí uviesť do činnosti samostatným ovládačom, ktorý umožňuje súčasné napájanie všetkých smerových svietidiel.

6.9.3.

Kontrolka zapojenia obvodu: povinná.

Červené blikajúce svetlo alebo ak nie je samostatná kontrolka, súčasná činnosť kontroliek špecifikovaných v bode 6.3.10.

6.9.4.

Iné požiadavky

Svetlo blikajúce frekvenciou 90 ± 30 ráz za minútu. Po tom, čo sa uvedie do činnosti zariadenie na svetelnú signalizáciu, musí najneskôr do jednej sekundy nasledovať rozsvietenie svetla a najneskôr do jeden a pol sekundy prvé zhasnutie svetla.

Svetelný výstražný signál musí byť možné uviesť do činnosti dokonca aj vtedy, keď je zariadenie pre spúšťanie alebo zastavenie motora v polohe, v ktorej je chod motora nemožný.

6.10.   Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

6.10.1.

Počet: jedno.

Svietidlo sa môže skladať z niekoľkých optických častí určených na osvetlenie miesta pre tabuľku.6.10.2.

Usporiadanie

right accolade Také, aby svetlo osvetľovalo miesto vyhradené pre tabuľku s evidenčným číslom.

6.10.3.

Umiestnenie

6.10.3.1.

Vzhľadom k šírke:

6.10.3.2.

Vzhľadom k výške:

6.10.3.3.

Vzhľadom k dĺžke:

6.10.4.

Geometrická viditeľnosť

6.10.5.

Orientácia

6.10.6.

Môže byť v skupine s jedným alebo viacerými zadnými svietidlami.

6.10.7.

Môže byť združené so zadným obrysovým svietidlom.

6.10.8.

Nesmie byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.10.9.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.10.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Jej funkcia musí byť zabezpečená tou istou kontrolkou, ktorá je predpísaná pre obrysové svietidlo.

6.10.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.11.   Bočné odrazové sklá netrojuholníkové

6.11.1.

Počet na jednej strane: jedno alebo dve triedy 1A ( 18 ).

6.11.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.11.3.

Umiestnenie

6.11.3.1.

Vzhľadom k šírke: žiadne osobitné špecifikácie.

6.11.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 300 mm, maximálne 900 mm nad vozovkou.

6.11.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: musia byť také, aby zariadenie nemohlo byť za normálnych podmienok zakryté vodičom alebo spolucestujúcim, ani ich oblečením.

6.11.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálne uhly: 30° smerom dopredu a dozadu.

Vertikálne uhly: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška odrazového skla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.11.5.

Orientácia: referenčná os odrazových skiel musí byť kolmá na strednú pozdĺžnu rovinu vozidla a musí smerovať von. Odrazové sklá vpredu sa môžu natáčať s uhlom riadenia.

6.11.6.

Môžu byť v skupine s inými zariadeniami svetelnej signalizácie.

6.12.   Zadné odrazové sklá netrojuholníkové

6.12.1.

Počet: jedno triedy 1A (18) .

6.12.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.12.3.

Umiestnenie

6.12.3.1.

Vzhľadom k šírke: referenčný stred musí ležať v strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.12.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 250 mm, maximálne 900 mm nad vozovkou.

6.12.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla.

6.12.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 30° vľavo a vpravo.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška odrazového skla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.12.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.12.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.12.7.

Svietiaca plocha odrazového skla môže mať časti spoločné s ktorýmkoľvek iným zadným červeným svietidlom.

▼M1 —————

▼B
Doplnok ►M1  1 ◄

Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ dvojkolesového motocykla

(Pripojí sa k žiadosti o typové schválenie komponentu ES, ak sa predkladá oddelene od žiadosti o typové schválenie vozidla)

Referenčné číslo (uvedie žiadateľ): …

Žiadosť o typové schválenie komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ dvojkolesového motocykla musí obsahovať informácie stanovené v nasledujúcich bodoch časti A prílohy II k smernici 2002/24/ES:

0.1,

0.2,

0.4 až 0.6,

8. až 8.4.
Doplnok ►M1  2 ◄

Názov orgánu

Osvedčenie o typovom schválení komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ dvojkolesového motocykla

VZOR

Protokol č. … vydaný technickou službou …, (dátum) …

Typové schválenie komponentu ES č. … Rozšírenie č. …

1.

Značka (obchodný názov) vozidla: …

2.

Typ vozidla: …

3.

Meno a adresa výrobcu: …

4.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je): …

5.

Povinné svetelné vybavenie montované na vozidle predvedenom na kontroly ( 19 ):

5.1.

Dialkové svetlomety

5.2.

Stretávacie svetlomety

5.3.

Smerové svietidlá

5.4.

Brzdové svietidlá

5.5.

Predné obrysové svietidlá

5.6.

Zadné obrysové svietidlá

5.7.

Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

5.8.

Zadné odrazové sklá netrojuholníkové

6.

Nepovinné svetelné vybavenie montované na vozidle predvedenom na kontroly (19) :

6.1.

Predné hmlové svetlomety: áno/nie ( 20 )

6.2.

Zadné hmlové svietidlá: áno/nie (20) 

6.3.

Svetelný výstražný signál: áno/nie (20) 

6.4.

Bočné odrazové sklá netrojuholníkové: áno/nie (20) 

▼M1

6.5.

Denné svietidlo: áno/nie (20) 

▼B

7.

Varianty …

8.

Vozidlo predvedené na typové schválenie komponentu ES dňa: …

9.

Typové schválenie komponentu ES udelené/zamietnuté (20) 

10.

Miesto: …

11.

Dátum: …

12.

Podpis: …
PRÍLOHA V

POŽIADAVKY NA MOTOCYKLE S POSTRANNÝM VOZÍKOM

1.

Všetky motocykle s postranným vozíkom musia byť vybavené týmito zariadeniami na osvetlenie a svetelnú signalizáciu:

1.1.

diaľkový svetlomet;

1.2.

stretávací svetlomet;

1.3.

smerové svietidlá;

1.4.

brzdové svietidlo;

1.5.

predné obrysové svietidlo;

1.6.

zadné obrysové svietidlo;

1.7.

svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom;

1.8.

zadné odrazové sklo netrojuholníkové.

2.

Všetky motocykle s postranným vozidlom môžu byť vybavené aj týmito zariadeniami na osvetlenie a svetelnú signalizáciu:

2.1.

predný hmlový svetlomet;

2.2.

zadné hmlové svietidlo;

2.3.

svetelný výstražný signál;

2.4.

bočné odrazové sklá netrojuholníkové;

▼M1

2.5.

denné svietidlo.

▼B

3.

Každé zariadenie na osvetlenie a svetelnú signalizáciu uvedené v bodoch 1 a 2 musí byť namontované v súlade so zodpovedajúcimi ustanoveniami bodu 6.

4.

Okrem uvedených zariadení uvedených v bode 1 a 2 nesmie byť namontované žiadne iné zariadenie na osvetlenie a svetelnú signalizáciu.

5.

Zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu uvedené v bodoch 1 a 2 a typovo schválené pre vozidlá kategórie M1 a N1 v súlade so smernicami 76/757/EHS, 76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS, 76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/538/EHS alebo 77/539/EHS sú povolené aj pre motocykle s postranným vozíkom.

6.

ŠPECIFICKÉ MONTÁŽNE POŽIADAVKY

6.1.   Diaľkové svetlomety

6.1.1.

Počet: jeden alebo dva.

6.1.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.1.3.

Umiestnenie

6.1.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 samostatný diaľkový svetlomet môže byť montovaný nad alebo pod, alebo vedľa iného predného svietidla; ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí byť referenčný stred diaľkového svetlometu umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine motocykla; ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine motocykla,

 diaľkový svetlomet, ktorý je zlúčený s iným predným svietidlom, musí byť namontovaný tak, aby jeho referenčný stred bol umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine motocykla. Ak je však motocykel vybavený aj samostatným stretávacím svetlometom namontovaným vedľa diaľkového svetlometu, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine motocykla,

 dva diaľkové svetlomety, z ktorých je jeden alebo obidva zlúčený(-é) s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine motocykla.

6.1.3.2.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča priamo alebo nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.1.3.3.

Vzdialenosť medzi okrajom svietiacej plochy ktoréhokoľvek samostatného diaľkového svetlometu a okrajom stretávacieho svetlometu nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 200 mm.

6.1.3.4.

Vzdialenosť oddeľujúca svietiace plochy dvoch diaľkových svetlometov nesmie presiahnuť 200 mm.

6.1.4.

Geometrická viditeľnosť

Viditeľnosť svietiacej plochy dokonca aj v zónach, ktoré sa nejavia ako osvetlené v smere uvažovaného pozorovania, musí byť zabezpečená vo vnútri rozbiehajúceho sa priestoru ohraničeného tvoriacimi priamkami dotýkajúcimi sa obrysu svietiacej plochy a zvierajúcimi s referenčnou osou svetlometu uhol najmenej 5°. Za východiskový bod uhlov geometrickej viditeľnosti sa považuje obrys priemetu svietiacej plochy na priečnu rovinu, dotýkajúcu sa prednej časti rozptylového skla svetlometu.

6.1.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

6.1.6.

Môže byť v skupine so stretávacím svetlometom a inými prednými svietidlami.

6.1.7.

Nesmie byť združený so žiadnym iným svietidlom.

6.1.8.

Môže byť zlúčený:

6.1.8.1.

so stretávacím svetlometom;

6.1.8.2.

s predným obrysovým svietidlom;

6.1.8.3.

s predným hmlovým svetlometom.

6.1.9.

Elektrické zapojenie

Diaľkové svetlomety musia byť rozsvietené súčasne. Pri prepnutí zo stretávacieho svetla na svetlo diaľkové musia svietiť všetky diaľkové svetlá. Všetky diaľkové svetlomety sa musia vypnúť súčasne po prepnutí z diaľkového svetla na svetlo stretávacie. Stretávacie svetlá môžu svietiť súčasne s diaľkovými svetlometmi.

6.1.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: povinná.

Modré neblikajúce kontrolné svetlo.

▼M1

6.1.11.

Iné požiadavky:

 diaľkové svetlomety vozidiel, ktoré majú tendenciu sklonu v rohoch, môžu byť vybavené horizontálnym systémom vyrovnávania sklonu (HIAS) vymedzenom v bode 2.25 predpisu EHK/OSN č. 53, ak sú splnené všetky príslušné požiadavky tohto predpisu platné pre horizontálny systém vyrovnávania sklonu,

 kombinovaná hodnota maximálnej intenzity všetkých diaľkových svetlometov, ktoré sa dajú aktivovať súčasne, nesmie prekročiť 430 000 cd, čo zodpovedá referenčnej hodnote 100.

▼B

6.2.   Stretávacie svetlomety

6.2.1.

Počet: jeden alebo dva.

6.2.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.2.3.

Umiestnenie

6.2.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 samostatný stretávací svetlomet môže byť montovaný nad alebo pod, alebo vedľa iného predného svietidla; ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí byť referenčný stred stretávacieho svetlometu umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine motocykla; ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine motocykla,

 stretávací svetlomet, ktorý je zlúčený s iným predným svietidlom, musí byť namontovaný tak, aby jeho referenčný stred bol umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine motocykla; ak je však motocykel vybavený aj samostatným diaľkovým svetlometom namontovaným vedľa svetlometu stretávacieho, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine motocykla,

 dva stretávacie svetlomety, z ktorých je jeden alebo obidva zlúčené s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine motocykla.

6.2.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 500 mm a maximálne 1 200 mm nad vozovkou.

6.2.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla, táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča priamo alebo nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.2.3.4.

Vzdialenosť oddeľujúca svietiace plochy dvoch stretávacích svetlometov nesmie presiahnuť 200 mm.

6.2.4.

Geometrická viditeľnosť

Je určená uhlami αβ špecifikovanými v časti A bode 10 prílohy I:

α

=

15° hore a 10° dole,

β

=

45° vľavo a vpravo, ak je iba jeden stretávací svetlomet,

45° von a 10° dovnútra, ak sú dva stretávacie svetlomety.

Prítomnosť panelov alebo iných prvkov vybavenia v blízkosti svetlometu nesmie spôsobiť sekundárne efekty, ktoré by obťažovali ostatných účastníkov cestnej premávky.

6.2.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

Vertikálny sklon stretávacieho svetla musí zostať medzi – 0,5 a – 2,5 % s výnimkou prípadu, ak je k dispozícii vonkajšie nastavovacie zariadenie.

6.2.6.

Môže byť v skupine s diaľkovým svetlometom a inými prednými svietidlami.

6.2.7.

Nesmie byť združený so žiadnym iným svietidlom.

6.2.8.

Môže byť zlúčený s diaľkovým svetlometom a inými prednými svietidlami.

6.2.9.

Elektrické zapojenie

Prepínač na stretávacie svetlo musí vypnúť súčasne všetky diaľkové svetlá, zatiaľ čo stretávacie svetlá môžu zostať rozsvietené súčasne s diaľkovými svetlami.

6.2.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Zelené neblikajúce kontrolné svetlo.

6.2.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.3.   Smerové svietidlá

6.3.1.

Počet: dve na každej strane.

6.3.2.

Usporiadanie: dve predné a dve zadné smerové svetlá.

6.3.3.

Umiestnenie

6.3.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 okraje svietiacich plôch, ktoré sú najďalej od strednej pozdĺžnej roviny, nesmú byť vzdialené od vonkajšieho obrysu vozidla viac než 400 mm,

 vnútorné okraje svietiacich plôch musia byť od seba vzdialené najmenej 600 mm,

 medzi svietiacimi plochami smerových svietidiel a najbližšieho stretávacieho svetlometu musí byť minimálna vzdialenosť:

 

 75 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 90 cd,

 40 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 175 cd,

 20 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 250 cd,

 ≤ 20 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 400 cd.

6.3.3.2.

Vzhľadom k dĺžke: vzdialenosť smerom dopredu medzi priečnou rovinou, ktorá ohraničuje najzadnejší pozdĺžny okraj vozidla, a referenčným stredom zadných smerových svietidiel nesmie presiahnuť 300 mm. Predné smerové svietidlo na postrannom vozíku musí byť pred osou postranného vozíka a zadné smerové svietidlo musí byť za osou postranného vozíka.

6.3.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálne uhly: pozri doplnok 2.

Vertikálne uhly: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška svietidla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.3.5.

Orientácia

Predné smerové svietidlá sa môžu natáčať s uhlom riadenia.

6.3.6.

Môžu byť v skupine s jedným alebo viacerými svietidlami.

6.3.7.

Nesmú byť združené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.3.8.

Nesmú byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.3.9.

Elektrické zapojenie

Smerové svietidlá musia byť zapínané nezávisle od ostatných svietidiel. Všetky smerové svietidlá na tej istej strane vozidla sa musia zapínať a vypínať tým istým ovládačom.

6.3.10.

Prevádzková kontrolka: povinná.

Môže byť optická alebo akustická alebo obojaká. Ak je optická, musí vyžarovať zelené blikajúce svetlo a musí byť viditeľná pri všetkých obvyklých prevádzkových podmienkach. Pri poruche ktoréhokoľvek smerového svietidla musí zostať zhasnutá alebo svietiť bez blikania, alebo výrazne zmeniť frekvenciu blikania. Ak je úplne akustická, musí byť zreteľne počuteľná a musí mať zhodné prevádzkové vlastnosti ako optická kontrolka.

6.3.11.

Iné požiadavky

Charakteristiky uvedené nižšie sa musia merať s generátorom napájajúcim len obvody nevyhnutné pre činnosť motora a svetelných zariadení.

6.3.11.1.

Po tom, čo sa uvedie do činnosti ovládač zariadenia na svetelnú signalizáciu, musí najneskôr do jednej sekundy nasledovať rozsvietenie svetla a najneskôr do jeden a pol sekundy prvé zhasnutie svetla.

6.3.11.2.

Pre všetky vozidlá, ktorých smerové svietidlá sú napájané jednosmerným prúdom:

6.3.11.2.1.

musí svetlo blikať frekvenciou 90 ± 30 ráz za minútu;

6.3.11.2.2.

musia smerové svetlá na tej istej strane blikať rovnakou frekvenciou a vo fáze.

6.3.11.3.

Ak má vozidlo montované smerové svietidlá napájané striedavým prúdom, musia pri otáčkach motora medzi 50 % a 100 % otáčok zodpovedajúcich maximálnej rýchlosti vozidla:

6.3.11.3.1.

svetlá blikať frekvenciou 90 ± 30 ráz za minútu;

6.3.11.3.2.

smerové svetlá na tej istej strane vozidla blikať buď súčasne, alebo striedavo. Predné svetlá nesmú byť viditeľné zozadu ani zadné spredu v zónach definovaných v doplnku 1.

6.3.11.4.

Keď je vozidlo vybavené smerovými svietidlami napájanými striedavým prúdom, pri otáčkach motora medzi voľnobežnými otáčkami podľa výrobcu a 50 % otáčok zodpovedajúcich maximálnej rýchlosti vozidla musí:

6.3.11.4.1.

byť frekvencia blikania medzi 90 + 30 a 90 – 45 ráz za minútu;

6.3.11.4.2.

musia smerové svetlá na tej istej strane vozidla blikať buď súčasne alebo striedavo. Predné svetlá nesmú byť viditeľné zozadu ani zadné spredu v zónach definovaných v doplnku 1.

6.3.11.5.

V prípade poruchy jedného smerového svietidla inej ako je skrat musí druhé svietidlo vyžarovať blikajúce svetlo alebo zostať rozsvietené, frekvencia sa však v tomto stave môže od stanovenej frekvencie líšiť.

6.4.   Brzdové svietidlá

6.4.1.

Počet: jedno alebo tri (na postrannom vozíku len jedno z nich).

6.4.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.4.3.

Umiestnenie

6.4.3.1.

Vzhľadom k šírke: bočná vzdialenosť medzi vonkajším okrajom svietiacich plôch najkrajnejších brzdových svietidiel a celkovou šírkou nesmie presiahnuť 400 mm. Ak je namontované tretie brzdové svietidlo, musí byť voči strednej pozdĺžnej rovine symetrické s brzdovým svietidlom, ktoré nie je namontované na postrannom vozíku.

6.4.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 250 mm, maximálne 1 500 mm nad vozovkou.

6.4.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla.

6.4.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 45° vľavo a vpravo. Tam, kde je brzdové svietidlo namontované na postrannom vozíku: 45° von a 10° dovnútra.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť na 5°, ak je výška svietidla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.4.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.4.6.

Môžu byť v skupine s jedným alebo viacerými inými zadnými svietidlami.

6.4.7.

Nesmú byť združené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.4.8.

Môžu byť zlúčené so zadným obrysovým svietidlom.

6.4.9.

Elektrické zapojenie: musí sa rozsvietiť vždy, keď sa uvedie do činnosti najmenej jedna prevádzková brzda.

6.4.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: zakázaná.

6.5.   Predné obrysové svietidlá

6.5.1.

Počet: dve alebo tri (len jedno na postrannom vozíku).

6.5.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.5.3.

Umiestnenie

6.5.3.1.

Vzhľadom k šírke: bočná vzdialenosť medzi vonkajším okrajom svietiacich plôch najkrajnejších predných obrysových svietidiel a najkrajnejším obrysom vozidla nesmie presiahnuť 400 mm. Ak je namontované tretie obrysové svietidlo, musí byť voči strednej pozdĺžnej rovine motocykla symetrické s obrysovým svietidlom, ktoré nie je namontované na postrannom vozíku.

6.5.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 350 mm, maximálne 1 200 mm nad vozovkou.

6.5.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla.

6.5.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 80° von a 45° dovnútra.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška svietidla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.5.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môžu sa natáčať s uhlom riadenia.

6.5.6.

Môžu byť v skupine s ktorýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.5.7.

Môžu byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.5.8.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.5.9.

Kontrolka zapojenia obvodu: povinná.

Neblikajúce zelené kontrolné svetlo: táto kontrolka sa nepožaduje, ak je možné zapnúť alebo vypnúť osvetlenie prístrojového panelu len spoločne s obrysovým svietidlom.

6.5.10.

Iné požiadavky: žiadne.

6.6.   Zadné obrysové svietidlá

6.6.1.

Počet: dve alebo tri (len jedno na postrannom vozíku).

6.6.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.6.3.

Umiestnenie

6.6.3.1.

Vzhľadom k šírke: bočná vzdialenosť medzi vonkajším okrajom svietiacich plôch najkrajnejších zadných obrysových svietidiel a najkrajnejším obrysom vozidla nesmie presiahnuť 400 mm. Ak je namontované tretie obrysové svietidlo, musí byť voči strednej pozdĺžnej rovine motocykla symetrické s obrysovým svietidlom, ktoré nie je namontované na postrannom vozíku.

6.6.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 250 mm, maximálne 1 500 mm nad vozovkou.

6.6.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla.

6.6.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 80° von a 45° dovnútra.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška svietidla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.6.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.6.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným zadným svietidlom.

6.6.7.

Môže byť združené so svietidlom na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom.

6.6.8.

Môže byť zlúčené s brzdovým svietidlom, zadným odrazovým sklom netrojuholníkovým alebo s obidvoma, alebo so zadným hmlovým svietidlom.

6.6.9.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.6.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Jej funkcia môže byť prípadne zabezpečená kontrolkou na predné obrysové svietidlo.

6.6.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.7.   Predné hmlové svetlomety

6.7.1.

Počet: jeden alebo dva

6.7.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie

6.7.3.

Umiestnenie

6.7.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 jeden samostatný predný hmlový svetlomet môže byť montovaný nad alebo pod, alebo vedľa iného predného svietidla; ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí byť referenčný stred predného hmlového svetlometu umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine motocykla; ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 predný hmlový svetlomet, ktorý je zlúčený s iným predným svietidlom, musí byť namontovaný tak, aby jeho referenčný stred bol umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 dve predné hmlové svetlomety, z ktorých je jeden alebo obidva zlúčené s iným predným svietidlom musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.7.3.2.

Vzhľadom k výške: najmenej 250 mm nad vozovkou. Žiadny z bodov svietiacej plochy nesmie byť nad najvyšším bodom svietiacej plochy stretávacieho svetlometu.

6.7.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča priamo alebo nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.7.4.

Geometrická viditeľnosť

Je určená uhlami αβ definovanými v časti A bode 10 prílohy I:

α

=

5° smerom hore a dole,

β

=

45° smerom von a 10° dovnútra.

6.7.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môžu sa natáčať s uhlom riadenia.

6.7.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.7.7.

Nesmie byť združené s ktorýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.7.8.

Môže byť zlúčené s diaľkovým svetlometom a s predným obrysovým svietidlom.

6.7.9.

Elektrické zapojenie

Hmlový svetlomet sa musí dať zapnúť a vypnúť nezávisle od diaľkových alebo stretávacích svetlometov.

6.7.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Zelené neblikajúce kontrolné svetlo.

6.7.11.

Iné požiadavky: žiadne

6.8.   Zadné hmlové svietidlá

6.8.1.

Počet: jedno alebo dve.

6.8.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.8.3.

Umiestnenie

6.8.3.1.

Vzhľadom k šírke: keď je namontované jedno hmlové svietidlo, musí byť vo vzťahu k strednej pozdĺžnej rovine vozidla namontované na strane, ktorá je protiľahlá strane požadovanej pravidlami cestnej premávky v členskom štáte, v ktorom má byť vozidlo registrované.

6.8.3.2.

Vzhľadom k výške: minimum 250 mm, maximum 900 mm nad vozovkou.

6.8.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: vzadu na vozidle.

6.8.3.4.

Vzdialenosť medzi svietiacou plochou zadného hmlového svietidla a svietiacou plochou brzdového svietidla musí byť najmenej 100 mm.

6.8.4.

Geometrická viditeľnosť

Je určená uhlami α a β definovanými v časti A bode 10 prílohy I:

α

=

5° hore a 5° dole,

β

=

25° vľavo a vpravo.

6.8.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.8.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným zadným svietidlom.

6.8.7.

Nesmie byť združené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.8.8.

Môže byť zlúčené so zadným obrysovým svietidlom.

6.8.9.

Elektrické zapojenie

Zadné hmlové svietidlo nesmie svietiť, pokiaľ nesvieti jedno alebo viaceré z nasledujúcich svietidiel: diaľkový svetlomet, stretávací svetlomet, predný hmlový svetlomet.

Ak je namontovaný predný hmlový svetlomet, musí byť možné vypnúť zadné hmlové svietidlo nezávisle od predného hmlového svetlometu.

6.8.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: povinná.

Neblikajúce oranžové kontrolné svetlo.

6.8.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.9.   Svetelný výstražný signál

6.9.1.

Požiadavky totožné s požiadavkami uvedenými v bodoch 6.3 až 6.3.8.

6.9.2.

Elektrické zapojenie

Signál sa musí uviesť do činnosti samostatným ovládačom, ktorý umožňuje súčasné napájanie všetkých smerových svietidiel.

6.9.3.

Kontrolka zapojenia obvodu: povinná.

Červené blikajúce svetlo alebo ak nie je samostatná kontrolka, súčasná činnosť kontroliek špecifikovaných v bode 6.3.10.

6.9.4.

Iné požiadavky

Svetlo blikajúce frekvenciou 90 ± 30 ráz za minútu. Po tom, čo sa uvedie do činnosti zariadenie na svetelnú signalizáciu, musí najneskôr do jednej sekundy nasledovať rozsvietenie svetla a najneskôr do jeden a pol sekundy prvé zhasnutie svetla.

Svetelný výstražný signál musí byť možné uviesť do činnosti dokonca aj vtedy, keď je zariadenie na spúšťanie alebo zastavenie motora v polohe, kedy je chod motora nemožný.

6.10.   Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

6.10.1.

Počet: jedno.

Zariadenie sa môže skladať z niekoľkých optických prvkov určených na osvetlenie miesta pre tabuľku.6.10.2.

Usporiadanie

right accolade Také, aby svetlo osvetlilo miesto vyhradené pre tabuľku s evidenčným číslom.

6.10.3.

Umiestnenie

6.10.3.1.

Vzhľadom k šírke:

6.10.3.2.

Vzhľadom k výške:

6.10.3.3.

Vzhľadom k dĺžke:

6.10.4.

Geometrická viditeľnosť

6.10.5.

Orientácia

6.10.6.

Môže byť v skupine s jedným alebo viacerými zadnými svietidlami.

6.10.7.

Môže byť združené so zadným obrysovým svietidlom.

6.10.8.

Nesmie byt zlúčené s akýmkoľvek iným svietidlom.

6.10.9.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.10.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Jej funkcia musí byť zabezpečená tou istou kontrolkou, ktorá je predpísaná pre obrysové svietidlo.

6.10.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.11.   Bočné odrazové sklá netrojuholníkové

6.11.1.

Počet na jednej strane: jedno alebo dve triedy 1A ( 21 ).

6.11.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.11.3.

Umiestnenie

6.11.3.1.

Vzhľadom k šírke: žiadne osobitné špecifikácie.

6.11.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 300 mm, maximálne 900 mm nad vozovkou.

6.11.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: musí byť také, aby zariadenie nemohlo byť za normálnych podmienok zakryté vodičom alebo spolucestujúcim, ani ich oblečením.

6.11.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálne uhly: 30° smerom dopredu a dozadu.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť na 5°, ak je výška odrazového skla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.11.5.

Orientácia: referenčná os odrazových skiel musí byť kolmá na strednú pozdĺžnu rovinu vozidla a musí smerovať von. Odrazové sklá vpredu sa môžu natáčať s uhlom riadenia.

6.11.6.

Môže byť v skupine s iným zariadením svetelnej signalizácie.

6.12.   Zadné odrazové sklo netrojuholníkové

6.12.1.

Počet: jedno triedy 1A (21) .

6.12.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.12.3.

Umiestnenie:

6.12.3.1

Vzhľadom k šírke:

 okraje svietiacich plôch najvzdialenejších od strednej pozdĺžnej roviny vozidla nesmú byť vzdialené od najkrajnejšieho obrysu vozidla viac než 400 mm,

 vnútorné okraje odrazových skiel musia byť od seba vzdialené najmenej 500 mm. Táto vzdialenosť sa môže zmenšiť na 400 mm, ak je maximálna šírka vozidla menšia než 1 300 mm.

6.12.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 250 mm, maximálne 900 mm nad vozovkou.

6.12.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla

6.12.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 30° von a 10° dovnútra.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť na 5°, ak je výška odrazového skla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.12.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.12.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.12.7.

Svietiaca plocha odrazového skla môže mať časti spoločné s ktorýmkoľvek iným zadným červeným svietidlom.

▼M1

6.13.   Denné svietidlo

6.13.1.

Počet:

 jedno alebo dve v prípade vozidiel s celkovou šírkou, ktorá neprekračuje 1 300 mm,

 dve v prípade vozidiel s celkovou šírkou, ktorá prekračuje 1 300 mm.

6.13.2.

Usporiadanie:

 Bez špecifických požiadaviek.

6.13.3.

Poloha:

6.13.3.1.

Na šírku:

 jedno samostatné denné svietidlo môže byť namontované nad iným predným svietidlom, pod ním alebo vedľa neho. Ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí sa referenčný stred denného svietidla nachádzať v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 jedno samostatné denné svietidlo, ktoré je zlúčené s iným predným svietidlom, musí byť namontované tak, aby sa jeho referenčný stred nachádzal v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak je však vozidlo vybavené iným predným svietidlom spolu s denným svietidlom, musia byť referenčné stredy obidvoch svietidiel symetrické voči pozdĺžnej strednej rovine vozidla,

 dve denné svietidlá, z ktorých žiadne nie je alebo jedno je alebo obidve sú zlúčené s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 vnútorné okraje plôch výstupu svetla musia byť najmenej 500 mm, s výnimkou prípadov vozidiel s celkovou šírkou prekračujúcou 1 300 mm.

6.13.3.2.

Na výšku:

 minimálne 250 mm a maximálne 1 500 nad vozovkou.

6.13.3.3.

Na dĺžku:

na prednej časti vozidla. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča ani priamo ani nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.13.3.4.

Vzdialenosť:

 Ak je vzdialenosť medzi predným smerovým svietidlom a denným svietidlom rovná alebo menšia než 40 mm, elektrické spojenia denného svietidla na príslušnej strane vozidla môžu byť také, že buď:

 

 je vypnuté alebo

 jeho svietivosť je znížená na úroveň neprekračujúcu 140 cd

 počas celej doby aktivácie (cyklu zapnutia i vypnutia) príslušného predného smerového svietidla.

6.13.4.

Geometrická viditeľnosť:

 α = 10° smerom nahor a 10° smerom nadol,

 β = 20° vľavo a vpravo, ak je iba jedno denné svietidlo,

 β = 20° von a 20° dovnútra, ak sú dve denné svietidlá.

6.13.5.

Orientácia:

 dopredu; môže sa pohybovať podľa uhla riadenia každého riadidla.

6.13.6.

Elektrické zapojenie:

 všetky denné svietidlá sa musia rozsvietiť, keď sa aktivuje hlavný ovládací spínač; môžu však zostať vypnuté za týchto podmienok:

 

 ovládač automatického prevodu je v parkovacej polohe,

 parkovacia brzda je aktivovaná, alebo

 pred prvým uvedením vozidla do pohybu po každej ručnej aktivácii hlavného ovládacieho spínača a pohonného systému vozidla,

 denné svietidlá sa môžu manuálne deaktivovať; je to však možné, len ak rýchlosť vozidla neprekračuje 10 km/h. Svietidlá sa automaticky znova aktivujú, keď rýchlosť vozidla prekročí 10 km/h, alebo keď vozidlo prejde viac ako 100 m,

 denné svietidlá sa v každom prípade automaticky deaktivujú, keď:

 

 vozidlo sa zastaví pomocou hlavného ovládacieho spínača,

 predné hmlové svietidlá sú aktivované,

 svetlomety sú aktivované, s výnimkou prípadov, keď sa používajú na vydávanie krátkych prerušovaných svetelných výstrah a

 za podmienok okolitého osvetlenia nižšieho než 1 000 luxov, keď rýchlosť udávaná na tachometre vozidla je ešte jasne čitateľná (napr. keď osvetlenie tachometra je vždy zapnuté) a vozidlo nie je vybavené neblikajúcou zelenou kontrolkou v súlade s bodom 6.5.9 alebo určenou zelenou kontrolkou zapojenia obvodu pre denné svietidlo označenou príslušným symbolom. V tomto prípade stretávacie svetlomety a zariadenia na osvetlenie vyžadované v bode 11 časti B prílohy I sa súčasne automaticky aktivujú do dvoch sekúnd od doby, keď úroveň okolitého osvetlenia klesne pod 1 000 luxov. Ak podmienky okolitého osvetlenia potom dosiahnu úroveň najmenej 7 000 luxov, denné svietidlá sa automaticky znova aktivujú, zatiaľ čo stretávacie svetlomety a zariadenia na osvetlenie, vyžadované v bode 11 časti B prílohy I, sa súčasne deaktivujú do 5 až 300 sekúnd (t. j. je potrebné plne automatické zapnutie svetiel, ak vodič nemá viditeľný signál a podnet na aktiváciu normálneho osvetlenia za tmy).

6.13.7.

Kontrolka zapojenia obvodu:

 nepovinné.

▼B
Doplnok 1

Viditeľnosť červených svetiel spredu a bielych svetiel zozadu

(pozri časť B bod 9 prílohy I a bod 6.3.11.4.2 tejto prílohy)

ZÓNA 1Viditeľnosť červeného svetla spredu

Obrázok 1

ZÓNA 2Viditeľnosť bieleho svetla zozadu

Obrázok 2
Doplnok 2

Schéma usporiadania

Dve smerové svietidlá vpredu a vzadu

image
Doplnok 3

Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ motocykla s postranným vozíkom

(Pripojí sa k žiadosti o typové schválenie komponentu ES, ak sa predkladá oddelene od žiadosti o typové schválenie vozidla)

Referenčné číslo (uvedie žiadateľ): …

Žiadosť o typové schválenie komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ motocykla s postranným vozíkom musí obsahovať informácie stanovené v nasledujúcich bodoch časti A prílohy II k smernici 2002/24/ES:

0.1,

0.2,

0.4 až 0.6,

8. až 8.4.
Doplnok 4

Názov orgánu

Osvedčenie o typovom schválení komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ motocykla s postranným vozíkom

VZOR

Protokol č. … vydaný technickou službou … (dátum) …

Typové schválenie komponentu ES č. … Rozšírenie č. …

1.

Značka (obchodný názov) vozidla: …

2.

Typ vozidla: …

3.

Meno a adresa výrobcu: …

4.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je): …

5.

Povinné svetelné vybavenie montované na vozidle predvedenom na kontroly ( 22 ): …

5.1.

Dialkové svetlomety

5.2.

Stretávacie svetlomety

5.3.

Smerové svietidlá

5.4.

Brzdové svietidlá

5.5.

Predné obrysové svietidlá

5.6.

Zadné obrysové svietidlá

5.7.

Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

5.8.

Zadné odrazové sklá netrojuholníkové

6.

Nepovinné svetelné vybavenie montované na vozidle predvedenom na kontroly (22) :

6.1.

Predné hmlové svetlomety: áno/nie ( 23 )

6.2.

Zadné hmlové svietidlá: áno/nie (23) 

6.3.

Svetelný výstražný signál: áno/nie (23) 

6.4.

Bočné odrazové sklá netrojuholníkové: áno/nie (23) 

▼M1

6.5.

Denné svietidlo: áno/nie (23) 

▼B

7.

Varianty: …

8.

Vozidlo predvedené na typové schválenie komponentu ES dňa: …

9.

Typové schválenie komponentu ES udelené/zamietnuté (23) 

10.

Miesto: …

11.

Dátum: …

12.

Podpis: …
PRÍLOHA VI

POŽIADAVKY NA TROJKOLKY

1.

Všetky trojkolky musia byť vybavené týmito zariadeniami na osvetlenie a svetelnú signalizáciu:

1.1.

diaľkový svetlomet;

1.2.

stretávací svetlomet;

1.3.

smerové svietidlá;

1.4.

brzdové svietidlá;

1.5.

predné obrysové svietidlo;

1.6.

zadné obrysové svietidlo;

1.7.

svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom;

1.8.

zadné odrazové sklo netrojuholníkové;

1.9.

svetelný výstražný signál.

2.

Všetky trojkolky môžu byť ďalej vybavené týmito zariadeniami na osvetlenie a svetelnú signalizáciu:

2.1.

predný hmlový svetlomet;

2.2.

zadné hmlové svietidlo;

2.3.

spätné svetlo;

▼M1

2.4.

denné svietidlo.

▼B

3.

Každé zo zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu podľa bodov 1 a 2 musí byť namontované v zhode so zodpovedajúcimi ustanoveniami bodu 6.

4.

Okrem zariadení uvedených v bode 1 a 2 nesmie byť namontované žiadne iné zariadenie na osvetlenie a svetelnú signalizáciu.

5.

Zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu uvedené v bodoch 1 a 2 a typovo schválené pre vozidlá kategórie M1 a N1 v súlade so smernicami 76/757/EHS, 76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS, 76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/538/EHS alebo 77/539/EHS sú povolené aj pre trojkolky.

6.

ŠPECIFICKÉ MONTÁŽNE POŽIADAVKY

6.1.   Diaľkové svetlomety

6.1.1.

Počet: jeden alebo dva.

Pre trojkolky s maximálnou šírkou presahujúcou 1 300 mm sa však požadujú dva diaľkové svetlomety.

6.1.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.1.3.

Umiestnenie

6.1.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 samostatný diaľkový svetlomet môže byť montovaný nad alebo pod, alebo vedľa iného predného svietidla; ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí byť referenčný stred diaľkového svetlometu umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 diaľkový svetlomet, ktorý je zlúčený s iným predným svietidlom, musí byť namontovaný tak, aby jeho referenčný stred bol umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla. Ak je však vozidlo vybavené aj samostatným stretávacím svetlometom namontovaným vedľa diaľkového svetlometu, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 dva diaľkové svetlomety, z ktorých je jeden alebo obidva zlúčený(-é) s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.1.3.2.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodičov ani priamo ani nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.1.3.3.

Vzdialenosť medzi okrajom svietiacej plochy ktoréhokoľvek samostatného diaľkového svetlometu a okrajom stretávacieho svetlometu nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 200 mm.

6.1.4.

Geometrická viditeľnosť

Viditeľnosť svietiacej plochy, dokonca v zónach, ktoré sa nejavia ako osvetlené v smere uvažovaného pozorovania, musí byť zabezpečená vo vnútri rozbiehajúceho sa priestoru ohraničeného tvoriacimi priamkami dotýkajúcimi sa obrysu svietiacej plochy a zvierajúcimi s referenčnou osou svetlometu uhol najmenej 5°. Za východiskový bod uhlov geometrickej viditeľnosti sa považuje obrys priemetu svietiacej plochy do priečnej roviny dotýkajúcej sa prednej časti rozptylového skla svetlometu.

6.1.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

6.1.6.

Môže byť v skupine so stretávacím svetlometom a inými prednými svietidlami.

6.1.7.

Nesmie byť združený so žiadnym iným svietidlom.

6.1.8.

Môže byť zlúčený:

6.1.8.1.

so stretávacím svetlometom;

6.1.8.2.

s predným obrysovým svietidlom;

6.1.8.3.

s predným hmlovým svetlometom.

6.1.9.

Elektrické zapojenie

Diaľkové svetlomety musia byť rozsvietené súčasne. Pri prepnutí zo stretávacieho svetla na svetlo diaľkové musia svietiť všetky diaľkové svetlá. Všetky diaľkové svetlomety sa musia vypnúť súčasne po prepnutí z diaľkového svetla na stretávacie svetlo. Stretávacie svetlá môžu zostať svietiť súčasne s diaľkovými svetlami.

6.1.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: povinná.

Modré neblikajúce kontrolné svetlo.

▼M1

6.1.11.

Iné požiadavky:

 diaľkové svetlomety vozidiel, ktoré majú tendenciu sklonu v rohoch, môžu byť vybavené horizontálnym systémom vyrovnávania sklonu (HIAS) vymedzenom v bode 2.25 predpisu EHK/OSN č. 53, ak sú splnené všetky príslušné požiadavky tohto predpisu platné pre horizontálny systém vyrovnávania sklonu,

 kombinovaná hodnota maximálnej intenzity všetkých diaľkových svetlometov, ktoré sa dajú aktivovať súčasne, nesmie prekročiť 430 000 cd, čo zodpovedá referenčnej hodnote 100.

▼B

6.2.   Stretávacie svetlomety

6.2.1.

Počet: jeden alebo dva.

Pre trojkolky s maximálnou šírkou presahujúcou 1 300 mm sa však požadujú dva stretávacie svetlomety.

6.2.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.2.3.

Umiestnenie

▼M1

6.2.3.1.

Na šírku:

 jeden samostatný stretávací svetlomet môže byť namontovaný nad iným predným svietidlom, pod ním alebo vedľa neho. Ak sú tieto svietidlá jedno nad druhým, musí sa referenčný stred stretávacieho svetlometu nachádzať v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 jeden samostatný stretávací svetlomet, ktorý je zlúčený s iným predným svietidlom, musí byť namontovaný tak, aby sa jeho referenčný stred nachádzal v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak je však vozidlo vybavené iným predným svietidlom spolu so stretávacím svetlometom, musí byť referenčný stred obidvoch svietidiel symetrický voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 dva stretávacie svetlomety, z ktorých nie je žiadny alebo je jeden alebo sú obidva zlúčené s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 ak sú stretávacie svetlomety dva, bočná vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi plôch výstupu svetla a najvzdialenejšími okrajmi vozidla nesmie prekročiť 400 mm.

▼B

6.2.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 500 mm a maximálne 1 200 nad vozovkou.

6.2.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča priamo alebo nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.2.4.

Geometrická viditeľnosť

Je určená uhlami α a β špecifikovanými v časti A bode 10 prílohy I:

α

=

15° hore a 10° dole,

β

=

45° vľavo a vpravo, ak je iba jeden stretávací svetlomet,

45° von a 10° dovnútra, ak sú stretávacie svetlomety dva.

Prítomnosť panelov alebo iných prvkov vybavenia v blízkosti svetlometu nesmie spôsobiť sekundárne efekty, ktoré by obťažovali ostatných účastníkov cestnej premávky.

6.2.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môže sa natáčať s uhlom riadenia.

Vertikálny sklon stretávacieho svetla musí zostať medzi – 0,5 a – 2,5 %, s výnimkou prípadu, ak je k dispozícii vonkajšie nastavovacie zariadenie.

6.2.6.

Môže byť v skupine s diaľkovým svetlometom a inými prednými svietidlami.

6.2.7.

Nesmie byť združený so žiadnym iným svietidlom.

6.2.8.

Môže byť zlúčený s diaľkovým svetlometom a inými prednými svietidlami.

6.2.9.

Elektrické zapojenie

Prepínač na stretávacie svetlo musí vypnúť súčasne všetky diaľkové svetlá, zatiaľ čo stretávacie svetlá môžu zostať rozsvietené súčasne s diaľkovými svetlami.

6.2.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Zelené neblikajúce kontrolné svetlo.

▼M1

6.2.11.

Iné požiadavky:

 stretávacie svetlomety vozidiel, ktoré majú tendenciu sklonu v rohoch, môžu byť vybavené horizontálnym systémom vyrovnávania sklonu (HIAS) vymedzeným v bode 2.25 predpisu EHK/OSN č. 53, ak sú splnené všetky príslušné požiadavky tohto predpisu platné pre horizontálny systém vyrovnávania sklonu,

 stretávacie svetlomety, ktorých najnižší bod plochy výstupu svetla je 0,8 m alebo menej nad vozovkou, sa nastaví na pôvodný cieľový sklon od -1,0 % do -1,5 %. Presnú hodnotu môže uviesť výrobca,

 stretávacie svetlomety, ktorých najnižší bod plochy výstupu svetla je od 0,8 m do 1,0 m nad vozovkou, sa nastaví na pôvodný cieľový sklon medzi -1,0 % a -2,0 %. Presnú hodnotu môže uviesť výrobca,

 stretávacie svetlomety, ktorých najnižší bod plochy výstupu svetla je 1,0 m nad vozovkou alebo viac, sa nastaví na pôvodný cieľový sklon od -1,5 % do -2,0 %. Presnú hodnotu môže uviesť výrobca,

 u stretávacích svetlometov so svetelným zdrojom s objektívnym svetelným tokom neprekračujúcim 2 000 lúmenov a počiatočným sklonom od -1,0 % do -1,5 % musí vertikálny sklon zostať medzi -0,5 % a -2,5 % za všetkých podmienok zaťaženia. Vertikálny sklon musí zostať od -1,0 % do -3,0 %, ak je počiatočný sklon nastavený medzi -1,5 % a -2,0 %. Môže sa použiť vonkajšie nastavovacie zariadenie, aby sa splnili požiadavky, ak nie sú potrebné žiadne nástroje s výnimkou tých, ktoré sa poskytujú s vozidlom,

 u stretávacích svetlometov so svetelným zdrojom s objektívnym svetelným tokom prekračujúcim 2 000 lúmenov a počiatočným sklonom od -1,0 % do -1,5 % musí vertikálny sklon zostať medzi -0,5 % a -2,5 % za všetkých podmienok zaťaženia. Vertikálny sklon musí zostať od -1,0 % do -3,0 %, ak je počiatočný sklon nastavený medzi -1,5 % a -2,0 %. Aby sa splnili požiadavky tohto bodu, môže sa použiť zariadenie, ktoré umožňuje meniť sklon svetlometov, ak jeho činnosť je plne automatická a čas odozvy je kratší než 30 sekúnd.

▼M1

6.2.11.1.

Skúšobné podmienky:

 Požiadavky na sklon uvedené v bode 6.2.11. sa overujú takto:

 

 vozidlo s hmotnosťou v pohotovostnom stave a hmotnosťou 75 kg, ktorá simuluje vodiča,

 plne zaťažené vozidlo s hmotnosťou rozdelenou tak, aby sa dosiahlo maximálne zaťaženie náprav udané výrobcom za týchto podmienok zaťaženia,

 vozidlo s hmotnosťou 75 kg, ktorá simuluje vodiča, a dodatočne zaťažené tak, aby sa dosiahlo maximálne prípustné zaťaženie zadnej nápravy udané výrobcom; v tomto prípade však musí byť zaťaženie prednej nápravy čo najmenšie,

 pred každým meraním sa vozidlo trikrát rozkolíše a potom sa pohne dozadu a dopredu počas najmenej jednej úplnej otáčky kolesa.

▼B

6.3.   Smerové svietidlá

6.3.1.

Počet: dve na každej strane.

Povolené je i jedno smerové svietidlo na každej strane.

6.3.2.

Usporiadanie: dve predné a dve zadné smerové svietidlá.

6.3.3.

Umiestnenie

6.3.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 okraje svietiacich plôch, ktoré sú najďalej od strednej pozdĺžnej roviny vozidla, nesmú byť vzdialené od vonkajšieho obrysu vozidla viac než 400 mm,

 vnútorné okraje svietiacich plôch musia byť od seba vzdialené najmenej 500 mm,

 medzi svietiacimi plochami smerových svietidiel a najbližšieho stretávacieho svetlometu musí byť minimálna vzdialenosť:

 

 75 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 90 cd,

 40 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 175 cd,

 20 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 250 cd,

 ≤ 20 mm pri minimálnej svietivosti smerovky 400 cd.

6.3.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 350 mm a maximálne 1 500 mm nad vozovkou.

6.3.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálne uhly: pozri doplnok 2.

Vertikálne uhly: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť na 5°, ak je výška svietidiel nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.3.5.

Orientácia

Predné smerové svietidlá sa môžu natáčať s uhlom riadenia.

6.3.6.

Môžu byť v skupine s jedným alebo viacerými svietidlami.

6.3.7.

Nesmú byť združené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.3.8.

Nesmú byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.3.9.

Elektrické zapojenie

Smerové svietidlá musia byť zapínané nezávisle od ostatných svietidiel. Všetky smerové svietidlá na tej istej strane vozidla sa musia zapnúť a vypnúť tým istým ovládačom.

6.3.10.

Prevádzková kontrolka: povinná.

Môže byť optická alebo akustická alebo obojaká. Ak je optická, musí vyžarovať zelené blikajúce svetlo a musí byť viditeľná pri všetkých obvyklých prevádzkových podmienkach. Pri poruche ktoréhokoľvek smerového svietidla musí zostať zhasnutá alebo svietiť bez blikania, alebo výrazne zmeniť frekvenciu blikania. Ak je úplne akustická, musí byť zreteľne počuteľná a musí mať zhodné prevádzkové vlastnosti ako optická kontrolka.

6.3.11.

Iné požiadavky

Charakteristiky uvedené nižšie sa musia merať generátorom napájajúcim len obvody nevyhnutné pre činnosť motora a svetelných zariadení.

6.3.11.1.

Po tom, čo sa uvedie do činnosti ovládač zariadenia na svetelnú signalizáciu, musí najneskôr do jednej sekundy nasledovať rozsvietenie svetla a najneskôr do jeden a pol sekundy prvé zhasnutie svetla.

6.3.11.2.

Pre všetky vozidlá, ktorých smerové svietidlá sú napájané jednosmerným prúdom:

6.3.11.2.1.

musí svetlo blikať frekvenciou 90 ± 30 ráz za minútu;

6.3.11.2.2.

musia smerové svetlá na tej istej strane blikať rovnakou frekvenciou a vo fáze.

6.3.11.3.

Ak má vozidlo montované smerové svetlá napájané striedavým prúdom, musia pri otáčkach motora medzi 50 % a 100 % otáčok, zodpovedajúcich maximálnej rýchlosti vozidla:

6.3.11.3.1.

svetlá blikať frekvenciou 90 ± 30 ráz za minútu;

6.3.11.3.2.

smerové svetlá na tej istej strane vozidla blikať buď súčasne alebo striedavo. Predné svetlá nesmú byť viditeľné zozadu ani zadné spredu v zónach definovaných v doplnku 1.

6.3.11.4.

Keď má vozidlo montované smerové svietidlá napájané striedavým prúdom, pri otáčkach motora medzi voľnobežnými otáčkami podľa výrobcu a 50 % otáčok, zodpovedajúcich maximálnej rýchlosti vozidla musia:

6.3.11.4.1.

svetlá blikať frekvenciou 90 + 30 a 90 – 45 ráz za minútu;

6.3.11.4.2.

musia smerové svetlá na tej istej strane vozidla blikať buď súčasne, alebo striedavo. Predné svetlá nesmú byť viditeľné zozadu ani zadné spredu v zónach definovaných v doplnku 1.

6.3.11.5.

V prípade poruchy jedného smerového svietidla, inej ako je skrat, a ak nie je vozidlo vybavené kontrolkou, musí druhé svietidlo naďalej vyžarovať blikajúce svetlo alebo zostať rozsvietené, frekvencia sa však v tomto stave môže od stanovenej frekvencie líšiť.

6.4.   Brzdové svietidlá

▼M1

6.4.1.

Počet:

 jedno alebo dve v prípade vozidiel s celkovou šírkou, ktorá neprekračuje 1 300 mm,

 dve v prípade vozidiel s celkovou šírkou, ktorá prekračuje 1 300 mm,

 môže byť namontované ďalšie brzdové svietidlo kategórie S3 alebo S4 (t. j. brzdové svietidlo umiestnené vysoko hore v strede), ak sú splnené všetky príslušné požiadavky predpisu EHK/OSN č. 48 platné pre montáž takýchto brzdových svietidiel na vozidlách kategórie M1.

▼B

6.4.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.4.3.

Umiestnenie

6.4.3.1.

Vzhľadom k šírke: ak je len jedno brzdové svietidlo, musí jeho referenčný stred ležať v pozdĺžnej strednej rovine vozidla, ak sú dve brzdové svietidlá, musia byť symetrické voči pozdĺžnej strednej rovine vozidla.

V prípade vozidiel s dvoma zadnými kolesami: vzdialenosť medzi oboma svietidlami musí byť najmenej 600 mm. Vzdialenosť sa môže zmenšiť na 400 mm, ak je maximálna šírka vozidla menšia než 1 300 mm.

6.4.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 250 mm, maximálne 1 500 mm nad vozovkou.

6.4.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla.

6.4.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 45° vľavo a vpravo.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť na 5°, ak je výška svetla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.4.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.4.6.

Môžu byť v skupine s jedným alebo viacerými inými zadnými svietidlami.

6.4.7.

Nesmú byť združené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.4.8.

Môžu byť zlúčené so zadným obrysovým svietidlom.

6.4.9.

Elektrické zapojenie: musí sa rozsvietiť vždy, keď sa uvedie do činnosti aspoň jedna prevádzková brzda.

6.4.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: zakázaná.

6.5.   Predné obrysové svietidlá

6.5.1.

Počet: jedno alebo dve.

V prípade trojkoliek s maximálnou šírkou presahujúcou 1 300 mm sa však požadujú dve predné obrysové svetlá.

6.5.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.5.3.

Umiestnenie

▼M1

6.5.3.1.

Na šírku:

 jedno samostatné predné obrysové svetlo môže byť namontované nad iným predným svietidlom, pod ním alebo vedľa neho. Ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí sa referenčný stred predného obrysového svetla nachádzať v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 jedno samostatné predné obrysové svetlo, ktoré je zlúčené s iným predným svietidlom, musí byť namontované tak, aby sa jeho referenčný stred nachádzal v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak je však vozidlo vybavené iným predným svietidlom spolu s predným obrysovým svetlom, musia byť referenčné stredy obidvoch svietidiel symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 dve predné obrysové svetlá, z ktorých nie je žiadne alebo je jedno alebo sú obidve zlúčené s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 ak predné obrysové svetlá sú dve, bočná vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi plôch výstupu svetla a najvzdialenejšími okrajmi vozidla nesmie prekročiť 400 mm.

▼B

6.5.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 350 mm, maximálne 1 200 mm nad vozovkou.

6.5.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla.

6.5.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 80° vľavo a vpravo, ak je jedno predné obrysové svietidlo; 80° von a 45° dovnútra, ak sú predné obrysové svietidlá dve.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť na 5°, ak je výška svietidla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.5.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môžu sa natáčať s uhlom riadenia.

6.5.6.

Môžu byť v skupine s ktorýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.5.7.

Môžu byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.5.8.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.5.9.

Kontrolka zapojenia obvodu: povinná.

Neblikajúce zelené kontrolné svetlo: táto kontrolka sa nepožaduje, ak je možné zapnúť alebo vypnúť osvetlenie prístrojového panelu súčasne s obrysovým svietidlom.

6.5.10.

Iné požiadavky: žiadne.

6.6.   Zadné obrysové svietidlá

6.6.1.

Počet: jedno alebo dve.

Pre trojkolky s maximálnou šírkou presahujúcou 1 300 mm sa však požadujú dve zadné obrysové svietidlá.

6.6.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.6.3.

Umiestnenie

▼M1

6.6.3.1.

Na šírku:

 jedno zadné obrysové svetlo musí byť na vozidle namontované tak, aby sa referenčný stred zadného obrysového svetla nachádzal v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 dve zadné obrysové svetlá musia byť na vozidle namontované tak, aby referenčné stredy zadných obrysových svetiel boli symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 v prípade vozidla s dvoma zadnými kolesami a celkovou šírkou prekračujúcou 1 300 mm bočná vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi plôch výstupu svetla a najvzdialenejšími okrajmi vozidla nesmie prekročiť 400 mm.

▼B

6.6.3.2.

Vzhľadom k výške: minimálne 250 mm, maximálne 1 500 mm nad vozovkou.

6.6.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla.

6.6.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálny uhol: 80° vľavo a vpravo, ak je jedno zadné obrysové svietidlo; 80° von a 45° dovnútra, ak sú dve zadné obrysové svietidlá.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť až na 5°, ak je výška svietidla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.6.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.6.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným zadným svietidlom.

6.6.7.

Môže byť združené so svietidlom na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom.

6.6.8.

Môže byť zlúčené s brzdovým svietidlom, zadným odrazovým sklom netrojuholníkovým alebo s oboma alebo so zadným hmlovým svietidlom.

6.6.9.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.6.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Jej funkcia môže byť prípadne zabezpečená kontrolkou pre predné obrysové svietidlo.

6.6.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.7.   Predné hmlové svetlomety

6.7.1.

Počet: jeden alebo dva.

6.7.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.7.3.

Umiestnenie

6.7.3.1.

Vzhľadom k šírke:

 predný hmlový svetlomet môže byť montovaný nad alebo pod, alebo vedľa iného predného svietidla; ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí byť referenčný stred predného hmlového svetlometu umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 predný hmlový svetlomet, ktorý je zlúčený s iným predným svietidlom, musí byť namontovaný tak, aby jeho referenčný stred bol umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 dva predné hmlové svetlomety, z ktorých sú jeden alebo obidva zlúčené s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla,

 okraje svietiacej plochy, najvzdialenejšie od pozdĺžnej strednej roviny vozidla, nesmú byť od najvonkajšieho obrysu vozidla vzdialené viac než 400 mm.

6.7.3.2.

Vzhľadom k výške: najmenej 250 mm nad vozovkou. Žiadny z bodov svietiacej plochy nesmie byť nad najvyšším bodom svietiacej plochy stretávacieho svetlometu.

6.7.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na prednej časti vozidla. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča priamo alebo nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.7.4.

Geometrická viditeľnosť

Je určená uhlami αβ definovanými v časti A bode 10 prílohy I:

α

=

5° smerom hore a dole,

β

=

45° vľavo i vpravo, v prípade svietidla, ktoré nie je umiestnené v strede, musí byť uhol dovnútra β = 10°.

6.7.5.

Orientácia: smerom dopredu.

Môžu sa natáčať s uhlom riadenia.

6.7.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.7.7.

Nesmie byť združené s ktorýmkoľvek iným predným svietidlom.

6.7.8.

Môže byt zlúčené s diaľkovým svetlometom a s predným obrysovým svietidlom.

6.7.9.

Elektrické zapojenie

Musí byť možné zapnúť alebo vypnúť predný hmlový svetlomet nezávisle od diaľkového alebo stretávacieho svetlometu.

6.7.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Zelené neblikajúce kontrolné svetlo.

6.7.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.8.   Zadné hmlové svietidlá

6.8.1.

Počet: jedno alebo dve.

6.8.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.8.3.

Umiestnenie

6.8.3.1.

Vzhľadom k šírke: ak je jedno zadné hmlové svietidlo, musí jeho referenčný stred ležať v strednej pozdĺžnej rovine vozidla alebo ak sú hmlové svietidlá dve, musia byť symetrické voči strednej pozdĺžnej rovine vozidla. V prípade vozidla s dvoma zadnými kolesami: musí byť vzdialenosť medzi svietidlami najmenej 600 mm. Táto vzdialenosť sa môže zmenšiť na 400 mm, ak je celková šírka vozidla menšia než 1 300 mm.

6.8.3.2.

Vzhľadom k výške: minimum 250 mm, maximum 1 000 mm nad vozovkou.

6.8.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: vzadu na vozidle. Ak je hmlové svietidlo jedno, musí byť na tej strane od strednej pozdĺžnej roviny vozidla, ktorá je protiľahlá strane obvyklého smeru premávky. Referenčný stred môže byť tiež umiestnený v strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

6.8.3.4.

Vzdialenosť medzi svietiacou plochou zadného hmlového svietidla a svietiacou plochou brzdového svietidla nesmie byť menšia než 100 mm.

6.8.4.

Geometrická viditeľnosť

Je určená uhlami α a β definovanými v časti A bode 10 prílohy I:

α

=

5° hore i dole,

β

=

25° vľavo a vpravo.

6.8.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.8.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným zadným svietidlom.

6.8.7.

Nesmie byť združené s ktorýmkoľvek iným zadný svietidlom.

6.8.8.

Môže byť zlúčené so zadným obrysovým svietidlom.

6.8.9.

Elektrické zapojenie

Svietidlo nesmie svietiť, pokiaľ nesvieti jedno alebo viac z nasledujúcich svietidiel: diaľkový svetlomet, stretávací svetlomet, predné hmlové svetlo.

6.8.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: povinná.

Neblikajúce oranžové kontrolné svetlo.

6.8.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.9.   Spätný svetlomet

6.9.1.

Počet: jeden alebo dva.

6.9.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.9.3.

Umiestnenie

6.9.3.1.

Vzhľadom k šírke: žiadne osobitné špecifikácie.

6.9.3.2.

Vzhľadom k výške: minimum 250 mm, maximum 1 200 mm nad vozovkou.

6.9.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: vzadu na vozidle.

6.9.4.

Geometrická viditeľnosť

Je určená uhlami αβ definovanými v časti A bode 10 prílohy I:

α

=

15° hore a 5° dole,

β

=

45° vľavo a vpravo, ak je jeden spätný svetlomet,

β

=

45° von a 30° dovnútra, ak sú dva spätné svetlomety.

6.9.5.

Orientácia: smerom dozadu.

6.9.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným zadným svietidlom.

6.9.7.

Nesmie byť združený s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.9.8.

Nesmie byť zlúčený s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.9.9.

Elektrické zapojenie

Spätné svietidlo nesmie svietiť, pokiaľ nie je zaradený spätný chod a zariadenie na vypnutie motora je v polohe, v ktorej motor nemôže pracovať. Nesmie byť možné, aby svetlo bolo rozsvietené alebo zostalo svietiť, ak jedna z týchto podmienok nie je splnená.

6.9.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

6.10.   Svetelný výstražný signál

6.10.1.

Požiadavky totožné s požiadavkami uvedenými v bodoch 6.3 až 6.3.8.

6.10.2.

Elektrické zapojenie

Signál sa musí uviesť do činnosti samostatným ovládačom, ktorý umožňuje súčasné napájanie všetkých smerových svietidiel.

6.10.3.

Kontrolka zapojenia obvodu: povinná.

Červené blikajúce svetlo alebo ak nie je samostatná kontrolka, súčasná činnosť kontroliek špecifikovaných v bode 6.3.10.

6.10.4.

Iné požiadavky

Svetlo blikajúce frekvenciou 90 ± 30 ráz za minútu. Po tom, čo sa uvedie do činnosti ovládač zariadenia na svetelnú signalizáciu, musí najneskôr do jednej sekundy nasledovať rozsvietenie svetla a najneskôr do jeden a pol sekundy prvé zhasnutie svetla.

Svetelný výstražný signál musí byť možné uviesť do činnosti dokonca aj vtedy, keď je zariadenie na spúšťanie alebo zastavenie motora v polohe, v ktorej je chod motora nemožný.

6.11.   Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

6.11.1.

Počet: jedno.

Svietidlo sa môže skladať z niekoľkých optických častí na osvetlenie miesta pre tabuľku.6.11.2.

Usporiadanie

right accolade Také, aby svetlo osvetľovalo priestor vyhradený pre tabuľku s evidenčným číslom.

6.11.3.

Umiestnenie

6.11.3.1.

Vzhľadom k šírke:

6.11.3.2.

Vzhľadom k výške:

6.11.3.3.

Vzhľadom k dĺžke:

6.11.4.

Geometrická viditeľnosť

6.11.5.

Orientácia

6.11.6.

Môže byť v skupine s jedným alebo viacerými zadnými svietidlami.

6.11.7.

Môže byť združené so zadným obrysovým svietidlom.

6.11.8.

Nesmie byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.11.9.

Elektrické zapojenie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.11.10.

Kontrolka zapojenia obvodu: nepovinná.

Jej funkcia musí byť zabezpečená tou istou kontrolkou, ktorá je predpísaná pre obrysové svietidlo.

6.11.11.

Iné požiadavky: žiadne.

6.12.   Zadné odrazové sklá netrojuholníkové

6.12.1.

Počet: jedno alebo dve triedy 1A ( 24 ).

V prípade trojkoliek, ktorých maximálna šírka presahuje 1 000 mm, sa však požadujú dve zadné odrazové sklá netrojuholníkové.

6.12.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.12.3.

Umiestnenie

▼M1

6.12.3.1.

Na šírku:

 ak je jedno odrazové sklo, musí byť na vozidle namontované tak, aby sa jeho referenčný stred nachádzal v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla;

 ak sú dve zadné odrazové sklá, musia byť na vozidle namontované tak, aby ich referenčný stred bol symetrický voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla;

 ak sú dve zadné odrazové sklá, bočná vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi plôch výstupu svetla a najvzdialenejšími okrajmi vozidla nesmie prekročiť 400 mm.

▼B

6.12.3.2.

Vzhľadom k výške: minimum 250 mm, maximum 900 mm nad vozovkou.

6.12.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: na zadnej časti vozidla.

6.12.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálne uhly: 30° vľavo a vpravo.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť na 5°, ak je výška odrazového skla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.12.5.

Orientácia: dozadu.

6.12.6.

Môže byť v skupine s ktorýmkoľvek iným svietidlom.

6.12.7.

Iné požiadavky:

Svietiaca plocha odrazového skla môže mať časti spoločné s časťami svietiacej plochy ktoréhokoľvek iného zadného červeného svietidla.

6.13.   Bočné odrazové sklá netrojuholníkové

6.13.1.

Počet na jednej strane: jedno alebo dve triedy 1A (24) .

6.13.2.

Usporiadanie: žiadne osobitné špecifikácie.

6.13.3.

Umiestnenie

6.13.3.1.

Vzhľadom k šírke: žiadne osobitné špecifikácie.

6.13.3.2.

Vzhľadom k výške: minimum 300 mm, maximum 900 mm nad vozovkou.

6.13.3.3.

Vzhľadom k dĺžke: musí byť také, aby zariadenie nemohlo byť pri normálnych podmienkach zakryté vodičom alebo spolucestujúcim, ani ich oblečením.

6.13.4.

Geometrická viditeľnosť

Horizontálne uhly: 30° smerom dopredu a dozadu.

Vertikálny uhol: 15° nad a pod horizontálu.

Vertikálny uhol pod horizontálu sa však môže zmenšiť na 5°, ak je výška odrazového skla nad vozovkou menšia než 750 mm.

6.13.5.

Orientácia: referenčná os odrazového skla musí byť kolmá na strednú pozdĺžnu rovinu vozidla a musí smerovať von. Odrazové sklá vpredu sa môžu natáčať s uhlom riadenia.

6.13.6.

Môže byť v skupine s iným zariadením svetelnej signalizácie.

▼M1

6.14.

Denné svietidlo

6.14.1.

Počet:

 jedno alebo dve v prípade vozidiel s celkovou šírkou, ktorá neprekračuje 1 300 mm,

 dve v prípade vozidiel s celkovou šírkou, ktorá prekračuje 1 300 mm.

6.14.2.

Usporiadanie:

 Bez špecifických požiadaviek.

6.14.3.

Poloha:

6.14.3.1.

Na šírku:

 jedno samostatné denné svietidlo môže byť namontované nad iným predným svietidlom, pod ním alebo vedľa neho. Ak sú tieto svietidlá nad sebou, musí sa referenčný stred denného svietidla nachádzať v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak sú tieto svietidlá vedľa seba, musia byť ich referenčné stredy symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 jedno samostatné denné svietidlo, ktoré je zlúčené s iným predným svietidlom, musí byť namontované tak, aby sa jeho referenčný stred nachádzal v pozdĺžnej stredovej rovine vozidla. Ak je však vozidlo vybavené iným predným svietidlom spolu s denným svietidlom, musia byť referenčné stredy obidvoch svietidiel symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 dve denné svietidlá, z ktorých žiadne nie je alebo jedno je alebo obidve sú zlúčené s iným predným svietidlom, musia byť namontované tak, aby ich referenčné stredy boli symetrické voči pozdĺžnej stredovej rovine vozidla,

 vnútorné okraje plôch výstupu svetla musia byť najmenej 500 mm s výnimkou prípadov vozidiel s celkovou šírkou prekračujúcou 1 300 mm.

6.14.3.2.

Na výšku:

minimálne 250 mm a maximálne 1 500 nad vozovkou.

6.14.3.3.

Na dĺžku:

na prednej časti vozidla. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak vyžarované svetlo neobťažuje vodiča ani priamo ani nepriamo cez spätné zrkadlá a/alebo iné odrážajúce plochy na vozidle.

6.14.3.4.

Vzdialenosť:

 Ak je vzdialenosť medzi predným smerovým svietidlom a denným svietidlom rovná alebo menšia ako 40 mm, elektrické spojenia denného svietidla na príslušnej strane vozidla môžu byť také, že buď:

 

 je vypnuté, alebo

 jeho svietivosť je znížená na úroveň neprekračujúcu 140 cd

 počas celej doby aktivácie (cyklu zapnutia i vypnutia) príslušného predného smerového svietidla.

6.14.4.

Geometrická viditeľnosť:

 α = 10° smerom nahor a 10° smerom nadol,

 β = 20° vľavo a vpravo, ak je iba jedno denné svietidlo,

 β = 20° von a 20° dovnútra, ak sú dve denné svietidlá.

6.14.5.

Orientácia:

 dopredu; môže sa pohybovať podľa uhla riadenia každého riadidla.

6.14.6.

Elektrické zapojenie:

 všetky denné svietidlá sa musia rozsvietiť, keď sa aktivuje hlavný ovládací spínač. Môžu však zostať vypnuté za týchto podmienok:

 

 ovládač automatického prevodu je v parkovacej polohe,

 parkovacia brzda je aktivovaná alebo

 pred prvým uvedením vozidla do pohybu po každej ručnej aktivácii hlavného ovládacieho spínača a pohonného systému vozidla,

 denné svietidlá sa môžu manuálne deaktivovať. Je to však možné, len ak rýchlosť vozidla neprekračuje 10 km/h. Svietidlá sa automaticky znova aktivujú, keď rýchlosť vozidla prekročí 10 km/h alebo keď vozidlo prejde viac ako 100 m,

 denné svietidlá sa v každom prípade automaticky deaktivujú, keď:

 

 vozidlo sa zastaví pomocou hlavného ovládacieho spínača,

 predné hmlové svietidlá sú aktivované,

 svetlomety sú aktivované, s výnimkou prípadov, keď sa používajú na vydávanie krátkych prerušovaných svetelných výstrah a

 za podmienok okolitého osvetlenia nižšieho než 1 000 luxov, keď rýchlosť udávaná na tachometre vozidla je ešte jasne čitateľná (napr. keď osvetlenie tachometra je vždy zapnuté) a vozidlo nie je vybavené neblikajúcou zelenou kontrolkou v súlade s bodom 6.5.9, alebo určenou zelenou kontrolkou zapojenia obvodu pre denné svietidlo označenou príslušným symbolom. V tomto prípade stretávacie svetlomety a zariadenia na osvetlenie vyžadované v bode 11 časti B prílohy I sa súčasne automaticky aktivujú do dvoch sekúnd od doby, keď úroveň okolitého osvetlenia klesne pod 1 000 luxov. Ak podmienky okolitého osvetlenia potom dosiahnu úroveň najmenej 7 000 luxov, denné svietidlá sa automaticky znova aktivujú, zatiaľ čo stretávacie svetlomety a zariadenia na osvetlenie vyžadované v bode 11 časti B prílohy I sa súčasne deaktivujú do 5 až 300 sekúnd (t. j. je potrebné plne automatické zapnutie svetiel, ak vodič nemá viditeľný signál a podnet na aktiváciu normálneho osvetlenia za tmy).

6.14.7.

Kontrolka zapojenia obvodu:

 nepovinné.

▼B
Doplnok 1

Viditeľnosť červených svetiel spredu a bielych svetiel zozadu

(pozri časť B bod 9 prílohy I a body 6.3.11.3.2 a 6.3.11.4.2 tejto prílohy)

ZÓNA 1Viditeľnosť červeného svetla spredu

Obrázok 1

ZÓNA 2Viditeľnosť bieleho svetla zozadu

Obrázok 2
Doplnok 2

Schéma usporiadania

Smerové svietidlo – geometrická viditeľnosť

image
Doplnok 3

Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie svetelnej signalizácie na typ trojkolky

(Pripojí sa k žiadosti o typové schválenie komponentu ES, ak sa predkladá oddelene od žiadosti o typové schválenie vozidla)

Referenčné číslo (uvedie žiadateľ): …

Žiadosť o typové schválenie komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ trojkolky musí obsahovať informácie stanovené v nasledujúcich bodoch časti A prílohy II k smernici 2002/24/ES:

0.1,

0.2,

0.4 až 0.6,

8. až 8.4.
Doplnok 4

Názov orgánu

Osvedčenie o typovom schválení komponentu ES vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ trojkolky

VZOR

Protokol č. … vydaný technickou službou … (dátum) …

Typové schválenie komponentu ES č. … Rozšírenie č. …

1.

Značka (obchodný názov) vozidla: …

2.

Typ vozidla: …

3.

Meno a adresa výrobcu: …

4.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je): …

5.

Povinné svetelné vybavenie montované na vozidle predvedenom na kontroly ( 25 ): …

5.1.

Dialkové svetlomety

5.2.

Stretávacie svetlomety

5.3.

Smerové svietidlá

5.4.

Brzdové svietidlá

5.5.

Predné obrysové svietidlá

5.6.

Zadné obrysové svietidlá

5.7.

Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

5.8.

Zadné odrazové sklá netrojuholníkové

6.

Nepovinné svetelné vybavenie montované na vozidle predvedenom na kontroly (25) :

6.1.

Predné hmlové svetlomety: áno/nie ( 26 )

6.2.

Zadné hmlové svietidlá: áno/nie (26) 

6.3.

Spätné svietidlo: áno/nie (26) 

6.4.

Svetelný výstražný signál: áno/nie (26) 

▼M1

6.5.

Denné svietidlo: áno/nie (26) 

▼B

7.

Varianty: …

8.

Vozidlo predvedené na typové schválenie komponentu ES dňa: …

9.

Typové schválenie komponentu ES udelené/zamietnuté (26) 

10.

Miesto: …

11.

Dátum: …

12.

Podpis: …
PRÍLOHA VII

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 6)Smernica Rady 93/92/EHS

(Ú. v. ES L 311, 14.12.1993, s. 1).

Smernica Komisie 2000/73/ES

(Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 20).

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 6)Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

93/92/EHS

1. mája 1995

1. novembra 1995 (1)

2000/73/ES

31. decembra 2001

1. januára 2002 (2)

(1)   V súlade s článkom 6 ods. 1 tretím pododsekom smernice 93/92/EHS:„Od dátumu uvedeného v prvom pododseku nesmú členské štáty z dôvodu montáže zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu zakázať uvedenie do prevádzky vozidlám, ktoré sú v súlade s touto smernicou.“

(2)   V súlade s článkom 2 smernice 2000/73/ES:„1.S účinnosťou od 1. januára 2002 nesmú členské štáty z dôvodov týkajúcich sa montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu:

— odmietnuť udeliť typu dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla typové schválenie ES alebo

— zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel,

ak montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu spĺňa požiadavky smernice 93/92EHS, zmenené a doplnené touto smernicou.2.S účinnosťou od 1. júla 2002 členské štáty musia odmietnuť udeliť typové schválenie ES akémukoľvek novému typu dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla z dôvodov týkajúcich sa montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak nie sú splnené požiadavky smernice 93/92/EHS, zmenené a doplnené touto smernicou.“
PRÍLOHA VIII

TABUĽKA ZHODYSmernica 93/92/EEC

Smernica 2000/73/ES

Táto smernica

články 1 a 2

 

články 1 a 2

článok 3 prvý pododsek

 

článok 3 ods. 1

článok 3 druhý pododsek

 

článok 3 ods. 2

článok 4

 

článok 4

článok 5

 

článok 6 ods. 1

 

 

článok 2 ods. 1

článok 5 ods. 1

 

článok 2 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 6 odsek 2

 

článok 5 ods. 3

 

články 6 a 7

článok 7

 

článok 8

prílohy I až VI

 

prílohy I až VI

 

príloha VII

 

príloha VIII( 1 ) Ú. v. EÚ C 151, 17.6.2008, s. 12.

( 2 ) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. júna 2009.

( 3 ) Ú. v. ES L 311, 14.12.1993, s. 1.

( 4 ) Pozri prílohu VII, časť A.

( 5 ) Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1.

( 6 ) E/ECE/TRANS/505/Add.52/Amend. 1.

( 7 ) V súlade s klasifikáciou uvedenou v smernici 76/757/EHS.

( 8 ) V súlade s klasifikáciou uvedenou v smernici 76/757/EHS.

( 9 ) Uviesť na samostatnom liste na každé zariadenie s riadnou identifikáciou typu zariadení spĺňajúcich požiadavky na montáž podľa tejto prílohy.

( 10 ) Iba u dvojkolesových mopedov s pedálmi.

( 11 ) S výnimkou mopedov, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa časti B bodu 14 prílohy I.

( 12 ) Nehodiace sa preciarknuť.

( 13 ) V súlade s klasifikáciou uvedenou v smernici 76/757/EHS.

( 14 ) V súlade s klasifikáciou uvedenou v smernici 76/757/EHS.

( 15 ) Uviesť na samostatnom liste na každé zariadenie s riadnou identifikáciou typu zariadení spĺňajúcich požiadavky na montáž podla tejto prílohy.

( 16 ) Iba u trojkolesových mopedov s pedálmi.

( 17 ) Nehodiace sa prečiarknuť.

( 18 ) V súlade s klasifikáciou uvedenou v smernici 76/757/EHS.

( 19 ) Uviesť na samostatnom liste na každé zariadenie s riadnou identifikáciou typu zariadení spĺňajúcich požiadavky na montáž podla tejto prílohy.

( 20 ) Nehodiace sa prečiarknuť.

( 21 ) V súlade s klasifikáciou uvedenou v smernici 76/757/EHS.

( 22 ) Uviesť na samostatnom liste na každé zariadenie s riadnou identifikáciou typu zariadení spĺňajúcich požiadavky na montáž podla tejto prílohy.

( 23 ) Nehodiace sa prečiarknuť.

( 24 ) V súlade s klasifikáciou uvedenou v smernici 76/757/EHS.

( 25 ) Uviesť na samostatnom liste na každé zariadenie s riadnou identifikáciou typu zariadení spíňajúcich požiadavky na montáž podľa tejto prílohy.

( 26 ) Nehodiace sa prečiarknuť.