2009L0065 — SK — 17.09.2014 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES

z 13. júla 2009

o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 302, 17.11.2009, p.32)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/78/EÚ Text s významom pre EHP z 24. novembra 2010,

  L 331

120

15.12.2010

►M2

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/61/EÚ Text s významom pre EHP z 8. júna 2011

  L 174

1

1.7.2011

►M3

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/14/EÚ Text s významom pre EHP z 21. mája 2013,

  L 145

1

31.5.2013

►M4

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/91/EÚ Text s významom pre EHP z 23. júla 2014,

  L 257

186

28.8.2014
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES

z 13. júla 2009

o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 1 ),

keďže:

(1)

Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) ( 2 ) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená ( 3 ). Keďže sa majú prijať ďalšie zmeny a doplnenia, v záujme jasnosti by sa táto smernica mala prepracovať.

(2)

Smernica 85/611/EHS podstatným spôsobom prispela k rozvoju a úspechu európskeho odvetvia investičných fondov. Avšak napriek zlepšeniam zavedeným od jej prijatia, a najmä v roku 2001, je stále jasnejšie, že je potrebné zaviesť zmeny do právneho rámca PKIPCP, aby sa prispôsobil finančným trhom 21. storočia. Zelená kniha Komisie z 12. júla 2005 o zlepšení rámca pre investičné fondy vyvolala verejnú diskusiu o spôsobe, akým by sa smernica 85/611/EHS mala zmeniť a doplniť, aby plnila tieto nové výzvy. Tento intenzívny konzultačný proces viedol k široko zdieľanému názoru, že uvedenú smernicu je potrebné podstatne zmeniť a doplniť.

(3)

Vnútroštátne právo, ktoré upravuje kolektívne investovanie, by malo byť koordinované so zámerom zbližovať podmienky súťaže takýchto podnikov na úrovni Spoločenstva za súčasného zaistenia účinnejšej a jednotnejšej ochrany pre držiteľa podielových listov. Takáto koordinácia uľahčí odstraňovanie obmedzení pri voľnom pohybe podielových listov PKIPCP v Spoločenstve.

(4)

So zreteľom na uvedené ciele je žiaduce, aby boli stanovené spoločné všeobecné pravidlá povolenia, dohľadu, štruktúry a činností PKIPCP, ktoré sú usadené v členských štátoch a informácií, ktoré sa musia zverejňovať.

(5)

Koordinácia právnych predpisov členských štátov by sa mala obmedziť na PKIPCP iné ako uzatvorené typy, ktoré podporujú predaj ich podielových listov verejnosti v Spoločenstve. Je vhodné, aby bolo PKIPCP umožnené v rámci ich investičných cieľov investovať do iných finančných nástrojov, než sú prevoditeľné cenné papiere, ktoré sú dostatočne likvidné. Finančné nástroje, ktoré sú oprávnené byť investičnými aktívami portfólia PKIPCP, by mali byť uvedené v tejto smernici. Výber investícií pre portfólio pomocou indexov je technikou riadenia.

(6)

Ak sa v niektorom ustanovení tejto smernice vyžaduje, aby PKIPCP konal, tak v prípadoch, ak je PKIPCP vytvorený ako podielový fond riadený správcovskou spoločnosťou a ak tento fond nemôže konať samostatne z dôvodu, že nemá vlastnú právnu subjektivitu, by sa toto ustanovenie malo chápať tak, že sa vzťahuje na správcovskú spoločnosť.

(7)

Podielové listy PKIPCP sa na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi ( 4 ) považujú za finančné nástroje.

(8)

Povolenie udelené správcovskej spoločnosti v jej domovskom členskom štáte by malo zabezpečiť ochranu investora a solventnosť správcovských spoločností s úmyslom prispieť k stabilite finančného systému. Prístup prijatý v tejto smernici znamená zabezpečiť potrebnú základnú harmonizáciu dostatočnú na zabezpečenie vzájomného uznávania povolenia a systémov obozretného dohľadu, umožňujúc poskytovanie jedného povolenia platného v celom Spoločenstve a uplatňovanie zásady výkonu dohľadu domovským členským štátom.

(9)

Aby sa zabezpečilo, že správcovská spoločnosť dokáže splniť záväzky vyplývajúce z jej činností a tak zabezpečiť stabilitu, vyžaduje sa počiatočný kapitál a dodatočný objem vlastných zdrojov. Aby sa vzali do úvahy trendy, osobitne tie, ktoré sa týkajú kapitálových nákladov na prevádzkové riziká v rámci Spoločenstva a ďalších medzinárodných fór, tieto požiadavky vrátane používania záruk by sa mali prehodnotiť.

(10)

Pre ochranu investorov je potrebné zabezpečiť vnútornú kontrolu každej správcovskej spoločnosti, najmä pomocou systému dvojčlenného manažmentu a primeranými mechanizmami vnútornej kontroly.

(11)

Správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v ich domovských členských štátoch by na základe zásady výkonu dohľadu domovským členským štátom mali mať možnosť poskytovať služby, pre ktoré im bolo udelené povolenie, v celom Spoločenstve zriaďovaním pobočiek alebo v súlade so slobodou poskytovať služby.

(12)

Pokiaľ ide o správu kolektívneho portfólia (správu uzavretých fondov/podielových fondov alebo investičných spoločností), povolenie udelené správcovskej spoločnosti v jej domovskom členskom štáte by jej bez toho, aby bola dotknutá kapitola XI, malo v hostiteľskom členskom štáte umožňovať vykonávať tieto činnosti: distribuovať prostredníctvom založenia pobočky podielové listy harmonizovaných uzavretých fondov/podielových fondov riadených touto spoločnosťou v jej domovskom členskom štáte; distribuovať podiely harmonizovaných investičných spoločností riadených touto spoločnosťou prostredníctvom založenia pobočky; distribuovať podielové listy harmonizovaných uzavretých fondov/podielových fondov alebo podielov harmonizovaných investičných spoločností riadených inými správcovskými spoločnosťami; vykonávať všetky ostatné funkcie a úlohy zahrnuté v činnosti riadenia kolektívneho portfólia; riadiť aktíva investičných spoločností založených v iných členských štátoch než jej domovský členský štát; vykonávať na základe mandátov v mene správcovských spoločností založených v iných členských štátoch, než je jej domovský členský štát, funkcie zahrnuté v činnosti riadenia kolektívneho portfólia. Ak správcovská spoločnosť distribuuje podielové listy vlastných harmonizovaných uzavretých fondov/podielových fondov alebo akcie vlastných harmonizovaných investičných spoločností v hostiteľských členských štátoch bez toho, aby založila pobočku, mala by podliehať len predpisom v oblasti cezhraničného uvádzania na trh.

(13)

So zreteľom na rozsah činnosti správcovských spoločností a aby sa zohľadnilo vnútroštátne právo a aby sa umožnilo týmto spoločnostiam dosahovať značné úspory z rozsahu, je žiaduce umožniť im tiež vykonávať činnosti riadenia portfólia investícií pre jednotlivých klientov (riadenie jednotlivého portfólia) vrátane riadenia dôchodkových fondov, ako aj niektoré špecifické vedľajšie činnosti súvisiace s hlavným podnikaním bez toho, aby tým bola dotknutá stabilita týchto spoločností. Mali by sa však ustanoviť osobitné pravidlá na zabránenie konfliktu záujmov, ak majú správcovské spoločnosti povolenie podnikať v oblasti riadenia kolektívneho portfólia aj individuálnych portfólií.

(14)

Činnosť riadenia individuálnych portfólií investícií je investičnou službou upravenou v smernici 2004/39/ES. Aby sa zabezpečil homogénny regulačný rámec v tejto oblasti, je žiaduce podriadiť správcovské spoločnosti, ktorých povolenie zahŕňa túto službu, podmienkam činnosti stanovenými v uvedenej smernici.

(15)

Domovský členský štát by mal mať v zásade možnosť stanoviť pravidlá prísnejšie než sú tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici, najmä pokiaľ ide o podmienky povolenia, požiadavky obozretného podnikania a informačné povinnosti a o prospekty.

(16)

Je žiaduce stanoviť pravidlá definujúce predpoklady, na základe ktorých správcovská spoločnosť môže na základe mandátov poveriť výkonom osobitných úloh a funkcií tretie osoby, aby sa zvýšila efektívnosť jej podnikania. Aby sa zabezpečilo správne fungovanie zásady výkonu dohľadu domovským členským štátom, členské štáty povoľujúce takéto poverenie by mali zabezpečiť, aby správcovská spoločnosť, ktorej udelili povolenie, nepoverila všetkými svojimi funkciami globálne jednu alebo viaceré tretie osoby, aby sa tak nestala len menom na poštovej schránke, a aby existencia mandátov nebránila účinnému dohľadu nad správcovskou spoločnosťou. Avšak skutočnosť, že správcovská spoločnosť poverila výkonom svojich funkcií, by nemala mať vplyv na záväzky tejto spoločnosti ani na záväzky depozitára voči držiteľom podielových listov a príslušným orgánom.

(17)

Komisia by mala mať možnosť preskúmať možnosti harmonizovania podmienok poverovania na úrovni Spoločenstva s cieľom zaručiť rovnaké podmienky a primeraný dohľad z dlhodobého hľadiska.

(18)

Zásada výkonu dohľadu domovským členským štátom si vyžaduje, aby príslušné orgány odňali alebo odmietli udeliť povolenie, ak faktory, ako napríklad obsah plánov činnosti, geografická distribúcia alebo činnosti skutočne vykonávané jasne naznačujú, že správcovská spoločnosť si zvolila právny systém jedného členského štátu, aby sa vyhla prísnejším normám platným v inom členskom štáte, v rámci územia ktorého zamýšľa vykonávať alebo už z väčšej časti vykonáva svoje činnosti. Na účely tejto smernice by správcovská spoločnosť mala mať povolenie v členskom štáte, v ktorom má registrované svoje sídlo. V súlade so zásadou výkonu dohľadu domovským členským štátom iba príslušné orgány správcovskej spoločnosti domovského členského štátu by mali byť považované za zodpovedné za výkon dohľadu nad organizáciou správcovskej spoločnosti vrátane dohľadu nad všetkými postupmi a zdrojmi potrebnými na výkon administratívnych funkcií uvedených v prílohe II.

(19)

Ak PKIPCP spravuje správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát PKIPCP, táto správcovská spoločnosť by mala prijať a stanoviť vhodné postupy a opatrenia na vybavovanie sťažností investorov, napríklad prostredníctvom primeraných ustanovení v distribučných podmienkach alebo určením kontaktnej adresy v domovskom členskom štáte PKIPCP, ktorá by zároveň nemusela byť adresou samotnej správcovskej spoločnosti. Takáto správcovská spoločnosť by tiež mala stanoviť vhodné postupy a opatrenia na sprístupnenie informácií na žiadosť verejnosti alebo príslušných orgánov domovského členského štátu PKIPCP, napríklad určením kontaktnej osoby spomedzi zamestnancov správcovskej spoločnosti, ktorá by sa zaoberala vybavovaním žiadostí o informácie. Od takejto správcovskej spoločnosti by sa však na základe práva domovského členského štátu PKIPCP nemalo požadovať, aby v tomto členskom štáte mala miestneho zástupcu na účely plnenia týchto povinností.

(20)

Príslušné orgány, ktoré udeľujú povolenie PKIPCP, by mali brať do úvahy štatút podielového fondu alebo stanovy investičnej spoločnosti, výber depozitára a schopnosť správcovskej spoločnosti riadiť PKIPCP. Pokiaľ má správcovská spoločnosť sídlo v inom členskom štáte, mali by sa môcť príslušné orgány spoľahnúť na osvedčenie vydané príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti o type PKIPCP, na riadenie ktorého má správcovská spoločnosť povolenie. Udelenie povolenia PKIPCP by nemalo byť podmienené dodatočnými kapitálovými požiadavkami na úrovni správcovskej spoločnosti, ani umiestnením sídla správcovskej spoločnosti v domovskom členskom štáte PKIPCP, ani umiestnením akýchkoľvek aktivít správcovskej spoločnosti v domovskom členskom štáte PKIPCP.

(21)

Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP by mali byť zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa zakladania a fungovania PKIPCP, ktoré by mali podliehať právu domovského členského štátu PKIPCP. Na tento účel by príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP mali mať možnosť získavať informácie priamo od správcovskej spoločnosti. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti môžu predovšetkým požadovať, aby správcovské spoločnosti poskytovali informácie o transakciách týkajúcich sa investícií PKIPCP povolených v tomto členskom štáte vrátane informácií obsiahnutých v účtovníctve a záznamoch o týchto transakciách a v účtoch fondov. Na nápravu akéhokoľvek porušenia pravidiel, ktoré spadajú do pôsobnosti príslušných orgánov hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti, by malo byť týmto orgánom umožnené spoľahnúť sa na spoluprácu príslušných orgánov domovského členského štátu správcovskej spoločnosti a v prípade potreby by mali mať možnosť konať priamo proti tejto správcovskej spoločnosti.

(22)

Domovský členský štát PKIPCP by mal mať možnosť stanoviť pravidlá týkajúce sa obsahu registra podielnikov PKIPCP. Organizácia správy a umiestnenia tohto registra by však mala zostať súčasťou organizačných opatrení správcovskej spoločnosti.

(23)

Domovskému členskému štátu PKIPCP je potrebné poskytnúť všetky prostriedky na nápravu akéhokoľvek porušenia pravidiel týkajúcich sa PKIPCP. Na tento účel by príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP mali mať možnosť prijať preventívne opatrenia a sankcie voči správcovskej spoločnosti. Ako krajné riešenie by príslušné orgány domovského členského PKIPCP mali mať možnosť požadovať od správcovskej spoločnosti, aby prestala riadiť PKIPCP. Členské štáty by mali zaviesť ustanovenia, ktoré sú v takomto prípade nevyhnutné na zabezpečenie riadneho riadenia alebo likvidácie PKIPCP.

(24)

Aby sa zabránilo arbitráži dohľadu a aby sa podporila dôvera v efektívnosť dohľadu zo strany príslušných orgánov domovského členského štátu, povolenie by sa nemalo udeliť, ak sa PKIPCP bráni v uvádzaní jeho podielových listov na trh v jeho domovskom členskom štáte. Ak je PKIPCP udelené povolenie, PKIPCP by mal mať možnosť slobodne si zvoliť členský štát (členské štáty), v ktorom (ktorých) sa budú uvádzať na trh jeho podielové listy v súlade s touto smernicou.

(25)

Aby sa ochránili záujmy akcionárov a zaručili sa rovnaké podmienky na trhu pre podniky harmonizovaného kolektívneho investovania, pri investičných spoločnostiach sa vyžaduje počiatočný kapitál. Investičné spoločnosti, ktoré určili správcovskú spoločnosť, však budú kryté pomocou dodatočných vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti.

(26)

Ak existujú uplatniteľné pravidlá o výkone činnosti a poverovaní funkciami a ak také poverenie správcovskou spoločnosťou je umožnené právom jej domovského členského štátu, investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie, by mali primeranie dodržiavať také pravidlá, či už priamo, ak tieto investičné spoločnosti neurčili v súlade s touto smernicou správcovskú spoločnosť, ktorá má povolenie, alebo nepriamo, ak takúto správcovskú spoločnosť určili.

(27)

Napriek potrebe konsolidácie medzi PKIPCP naráža zlúčenie PKIPCP v Spoločenstve na mnohé právne a administratívne ťažkosti. Preto je potrebné prijať ustanovenia Spoločenstva na uľahčenie zlúčenia PKIPCP (a ich podfondov) s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Hoci niektoré členské štáty uprednostňujú udelenie povolenia iba zmluvným fondom, malo by sa umožniť a každý členský štát by mal uznávať cezhraničné zlúčenie medzi všetkými typmi PKIPCP (zmluvnými, korporátnymi a podielovými fondmi) bez toho, aby musel vyžadovať zavedenie nových právnych foriem PKIPCP v ich vnútroštátnom práve.

(28)

Táto smernica sa vzťahuje na tie techniky zlučovania, ktoré sa najčastejšie používajú v členských štátoch. To neznamená, že všetky členské štáty musia zaviesť všetky tri techniky do svojho vnútroštátneho práva, ale že každý členský štát by mal uznať prevod aktív vyplývajúci z týchto techník zlučovania. Táto smernica nebráni PKIPCP, aby výhradne vo vnútroštátnom rámci používali aj iné techniky v situáciách, keď u žiadneho z PKIPCP, ktorých sa zlúčenie týka, nebolo oznámené cezhraničné uvádzanie jeho podielových listov na trh. Tieto zlúčenia však naďalej podliehajú príslušným ustanoveniam vnútroštátneho práva. Vnútroštátne pravidlá o kvóre by nemali diskriminovať medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými zlúčeniami, ani by nemali byť prísnejšie ako pravidlá ustanovené pre zlučovanie podnikateľských subjektov.

(29)

S cieľom chrániť záujmy investorov by členské štáty mali požadovať, aby navrhnuté zlúčenie PKIPCP, či už vnútroštátne alebo cezhraničné, podliehalo udeleniu povolenia ich príslušných orgánov. Pri cezhraničných zlúčeniach by príslušné orgány zanikajúceho PKIPCP mali povoliť zlúčenie tak, aby sa zabezpečila riadna ochrana záujmov podielnikov, ktorí skutočne prestúpia do iného PKIPCP. Ak sa zlúčenie týka viac ako jedného zanikajúceho PKIPCP a takéto PKIPCP sú usadené v rôznych členských štátoch, zlúčenie budú musieť povoliť príslušné orgány každého zanikajúceho PKIPCP vo vzájomnej úzkej spolupráci aj prostredníctvom vhodného zdieľania informácií. Pretože aj záujmy podielnikov nástupníckeho PKIPCP musia byť primerane chránené, mali by ich zohľadniť príslušné orgány domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP.

(30)

Rovnako by podielnici zanikajúceho aj nástupníckeho PKIPCP mali mať možnosť požiadať o odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov alebo, ak je to možné, premeniť svoje podielové listy na listy iného PKIPCP s podobnou investičnou politikou, ktorý spravuje rovnaká správcovská spoločnosť alebo iná spoločnosť s ňou prepojená. Toto právo by nemalo podliehať žiadnym dodatočným poplatkom, okrem poplatkov, ktoré si ponechávajú výlučne tieto PKIPCP na pokrytie poklesu investícií za každých okolností, ako sa ustanovuje v prospektoch zanikajúceho aj nástupníckeho PKIPCP.

(31)

Je potrebné zabezpečiť aj kontrolu zlúčenia treťou stranou. Depozitári každého PKIPCP zahrnutého do zlúčenia by mali overiť, či je spoločný návrh zmluvy o zlúčení v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto smernice a zmluvnými podmienkami podielového fondu PKIPCP. Depozitár alebo nezávislý audítor by mal v mene všetkých PKIPCP zahrnutých do zlúčenia vypracovať správu, v ktorej by overil metódy oceňovania aktív a pasív takýchto PKIPCP a metódu výpočtu výmenného pomeru stanoveného v spoločnom návrhu zmluvy o zlúčení, ako aj skutočný výmenný pomer a v prípade potreby hotovostnú platbu za podielový list. S cieľom obmedziť náklady spojené s cezhraničným zlúčením by malo byť možné vypracovať jednu správu pre všetky dotknuté PKIPCP, pričom by to mal byť štatutárny audítor zanikajúcich a/alebo nástupníckych PKIPCP, kto by dostal takúto možnosť. Z dôvodu ochrany investora by podielnici mali mať možnosť na požiadanie zadarmo získať kópiu takejto správy.

(32)

Je osobitne dôležité, aby boli podielnici riadne informovaní o navrhovanom zlúčení a aby boli ich práva dostatočne chránené. Hoci sú záujmy podielnikov zanikajúcich PKIPCP najviac dotknuté zlúčením, mali by sa chrániť aj záujmy podielnikov nástupníckych PKIPCP.

(33)

Ustanovenia o zlúčení v tejto smernici sa ustanovujú bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy o kontrole koncentrácií medzi podnikmi, najmä nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách) ( 5 ).

(34)

Voľné uvádzanie podielových listov na trh, ktoré vydali PKIPCP, oprávnené investovať až 100 % svojich aktív do prevoditeľných cenných papierov vydaných tým istým orgánom (štátom, miestnym orgánom atď.), by nemalo mať priamy alebo nepriamy vplyv na narušenie fungovania kapitálového trhu alebo financovanie členských štátov.

(35)

Definícia prevoditeľných cenných papierov nachádzajúca sa v tejto smernici sa uplatňuje len na účely tejto smernice a žiadnym spôsobom neovplyvňuje rôzne definície používané vo vnútroštátnych právnych predpisoch pre iné účely, ako napríklad dane. V dôsledku toho akcie a ostatné cenné papiere rovnocenné akciám vydaným inštitúciami, ako sú napríklad stavebné spoločnosti a priemyslové a podporné spoločnosti, ktorých vlastníctvo v praxi nemôže nikto previesť okrem ich emitenta, ktorý ich skúpi naspäť, nie sú obsiahnuté v tejto definícii.

(36)

Nástroje peňažného trhu obsahujú tie prevoditeľné nástroje, s ktorými sa zvyčajne obchoduje skôr na peňažných trhoch než na regulovaných trhoch, napríklad štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky miestnych orgánov, vkladové certifikáty, komerčné papiere, strednodobé zmenky a bankové akcepty.

(37)

Koncepcia regulovaného trhu v tejto smernici zodpovedá koncepcii v smernici 2004/39/ES.

(38)

Je vhodné umožniť PKIPCP investovať svoje aktíva do podielových listov PKIPCP, a iných otvorených podnikov kolektívneho investovania, ktoré taktiež investujú do likvidných finančných aktív uvedených v tejto smernici a ktoré pracujú na princípe rozloženia rizika. Je potrebné, aby PKIPCP alebo ostatné podniky kolektívneho investovania, do ktorých PKIPCP investuje, podliehali účinnému dohľadu.

(39)

Mal by sa uľahčiť rozvoj príležitostí pre PKIPCP investovať v PKIPCP a v ostatných podnikoch kolektívneho investovania. Základom je preto zabezpečiť, aby takéto investičné činnosti neoslabovali ochranu investorov. Z dôvodu zlepšených možností pre PKIPCP investovať do podielových listov iných PKIPCP a podnikov kolektívneho investovania, je potrebné stanoviť určité pravidlá o kvantitatívnych hraniciach, o zverejňovaní informácií a o predchádzaní kaskádovému javu.

(40)

Aby sa trhové trendy vzali do úvahy a pri zvažovaní zavŕšenia hospodárskej a menovej únie, je vhodné umožniť PKIPCP investovať do bankových vkladov. Aby sa zabezpečila primeraná likvidita investícií vo vkladoch, tieto vklady by mali byť splatné na požiadanie alebo majú mať právo byť vybrané. Ak sú vklady v úverovej inštitúcii, ktorej registrované sídlo sa nachádza v tretej krajine, úverová inštitúcia by mala podliehať pravidlám obozretného podnikania takým istým, ako sú tie, ktoré sú stanovené v práve Spoločenstva.

(41)

Okrem prípadu, keď PKIPCP investuje do bankových vkladov podľa svojho štatútu alebo zakladacej listiny, by malo byť možné umožniť všetkým PKIPCP držať si doplnkové likvidné aktíva, ako napríklad bankové vklady na videnie. Držanie takýchto doplnkových likvidných aktív môže byť odôvodnené okrem iného tým, aby sa kryli bežné alebo výnimočné platby; v prípade predaja na čas potrebný na reinvestovanie do prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu alebo do iných finančných aktív uvedených v tejto smernici alebo na obdobie nevyhnutne potrebné, ak sa kvôli nepriaznivým podmienkam na trhu pozastavuje investovanie do prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a do iných finančných aktív.

(42)

Z dôvodov obozretného podnikania je potrebné vyhnúť sa zo strany PKIPCP nadmernej koncentrácii investícii, ktorými sa vystavuje riziku protistrany, do toho istého subjektu alebo do subjektov patriacich do tej istej skupiny.

(43)

PKIPCP by mali mať vyslovene povolené investovať do derivátov finančných nástrojov, ako súčasť svojej všeobecnej investičnej politiky alebo pre účely zabezpečenia proti riziku, aby dosiahli stanovený finančný cieľ alebo rizikový profil uvedený v prospekte. Aby sa zabezpečila ochrana investorov, je potrebné obmedziť maximálnu možnú mieru angažovanosti súvisiacu s derivátmi nástrojov, aby nepresiahla celkovú čistú hodnotu portfólia PKIPCP. Aby sa zabezpečilo neustále povedomie o rizikách a záväzkoch vyplývajúcich z transakcií s derivátmi a aby sa kontrolovalo dodržiavanie limitov na investovanie, tieto riziká a záväzky by sa mali priebežne merať a monitorovať. Na záver, aby sa zabezpečila ochrana investorov pomocou poskytnutia informácii, PKIPCP by mali popísať svoje stratégie, techniky a limity na investovanie upravujúce ich operácie s derivátmi.

(44)

Je potrebné, aby boli opatrenia zamerané na riešenie potenciálneho nesúladu záujmov v produktoch konzistentné a ucelené vo všetkých relevantných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na finančný sektor, ak sa úverové riziko prenáša prostredníctvom sekuritizácie, so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií ( 6 ) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií ( 7 ). Komisia predloží príslušné legislatívne návrhy vrátane návrhov týkajúcich sa tejto smernice, aby po náležitom posúdení vplyvu týchto návrhov zabezpečila ich konzistentnosť a ucelenosť.

(45)

S ohľadom na mimoburzové (OTC) deriváty by sa mali stanoviť požiadavky týkajúce sa oprávnenosti zmluvných strán a nástrojov, likvidity a priebežného ohodnotenia pozície. Účelom takýchto požiadaviek je zabezpečiť primeranú úroveň ochrany investorov, veľmi podobnú tej, ktorú dostávajú, keď nadobúdajú deriváty, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch.

(46)

Operácie s derivátmi by sa nemali nikdy použiť na obchádzanie zásad alebo pravidiel stanovených v tejto smernici. S ohľadom na OTC deriváty mali by sa uplatniť dodatočné pravidlá rozloženia rizík, ak vznikne vystavenie sa riziku voči jednej protistrane alebo skupine protistrán.

(47)

Niektoré techniky riadenia portfólia pre subjekty kolektívneho investovania investujúce hlavne do akcií alebo dlhových cenných papierov sú založené na kopírovaní indexov akcií/alebo indexov dlhových cenných papierov. Je vhodné umožniť PKIPCP kopírovať dobre známe a uznávané indexy akcií alebo indexy dlhových cenných papierov. Preto môže byť potrebné zaviesť pružnejšie pravidlá rozloženia rizík pre PKIPCP investujúce do akcií alebo dlhových cenných papierov.

(48)

Subjekty kolektívneho investovania spadajúce do rozsahu tejto smernice by sa nemali využívať pre iné účely, než je kolektívne investovanie kapitálu získaného od verejnosti podľa pravidiel stanovených v tejto smernici. V prípadoch, ktoré určuje táto smernica, by mal mať PKIPCP možnosť mať dcérske spoločnosti len vtedy, ak je to potrebné pre účinné vykonávanie určitých činností v jeho mene; tieto činnosti sú tiež definované v tejto smernici. Je potrebné zabezpečiť účinný dohľad nad PKIPCP. Založenie dcérskej spoločnosti PKIPCP v tretej krajine by sa preto malo povoliť len v tých prípadoch a v súlade s podmienkami stanovenými v tejto smernici. Všeobecná povinnosť konať výhradne v záujmoch podielnikov a osobitne cieľ zvyšovať efektívnosť nákladov nikdy neospravedlňuje PKIPCP pri prijímaní opatrení, ktoré by mohli zabrániť príslušným orgánom účinne vykonávať ich funkcie dohľadu.

(49)

Pôvodné znenie smernice 85/611/EHS obsahovalo výnimku z percentuálneho obmedzenia hodnoty aktív, ktoré PKIPCP môže investovať do prevoditeľných cenných papierov vydaných tou istou osobou, ktorá sa uplatňuje v prípade dlhopisov, ktoré emituje alebo za ktoré ručí členský štát. Táto výnimka umožnila PKIPCP investovať do takýchto dlhopisov až 35 % ich aktív. Podobná výnimka, ale v menšom rozsahu je opodstatnená aj pri dlhopisoch súkromného sektoru, ktoré, aj keď za ne štát neručí, ponúkajú investorom zvláštne záruky podľa konkrétnych pravidiel, ktoré sa na ne vzťahujú. Je preto potrebné túto výnimku rozšíriť na všetky dlhopisy súkromného sektora spĺňajúce spoločne stanovené kritériá, pričom členským štátom sa prenechá úloha zostaviť zoznam dlhopisov, ktorým chcú v príslušných prípadoch poskytnúť výnimku.

(50)

Niekoľko členských štátov schválilo ustanovenia, ktoré umožňujú podnikom s nekoordinovaným kolektívnym investovaním, aby vložili svoje aktíva do takzvaného hlavného fondu. S cieľom umožniť PKIPCP využiť takéto štruktúry je potrebné oslobodiť zberné PKIPCP, ktoré chcú vložiť svoje aktíva do hlavných PKIPCP, od zákazu investovať viac ako 10 % ich aktív prípadne 20 % ich aktív do jedného fondu kolektívneho investovania. Takáto výnimka je oprávnená, pretože zberný PKIPCP investuje všetky alebo takmer všetky svoje aktíva do diverzifikovaného portfólia hlavného PKIPCP, ktorý sám podlieha pravidlám diverzifikácie PKIPCP.

(51)

S cieľom uľahčiť účinné fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany investorov v rámci Spoločenstva by mali byť povolené obidve štruktúry hlavná-zberná, ak sú hlavný a zberný fond usadené v tom istom členskom štáte alebo ak sú usadené v rôznych členských štátoch. S cieľom umožniť investorom lepšie pochopiť štruktúry hlavná-zberná a uľahčiť regulačným orgánom výkon dohľadu nad nimi najmä v cezhraničnej situácii, by žiaden zberný PKIPCP nemal mať možnosť investovať do viac ako jedného hlavného fondu. S cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany investorov v rámci Spoločenstva by samotný hlavný fond mal byť PKIPCP s povolením. S cieľom zabrániť neprimeranému administratívnemu zaťaženiu by sa ustanovenia o oznamovaní cezhraničného uvádzania na trh nemali uplatňovať, ak hlavný PKIPCP nezískava prostriedky od verejnosti v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom má sídlo, ale v tomto inom členskom štáte má iba jeden alebo viac zberných PKIPCP.

(52)

S cieľom chrániť investorov zberných PKIPCP by investície zberných PKIPCP do hlavného PKIPCP mali podliehať predchádzajúcemu schváleniu príslušnými orgánmi domovského členského štátu zberného PKIPCP. Schválenie sa vyžaduje iba pri prvom investovaní do hlavného PKIPCP, ktorým zberný PKIPCP prekračuje platné obmedzenie pre investovanie do iného PKIPCP. S cieľom uľahčiť účinné fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany investorov v rámci Spoločenstva by podmienky, ktoré sa musia splniť, a dokumenty a informácie, ktoré sa musia predkladať na schválenie investície zberného PKIPCP do hlavného PKIPCP, mali byť vyčerpávajúce.

(53)

S cieľom umožniť zberným PKIPCP, aby konali v najlepšom záujme svojich podielnikov a predovšetkým aby získali od hlavného PKIPCP všetky informácie a dokumenty potrebné na plnenie svojich záväzkov, by zberné PKIPCP a hlavné PKIPCP mali uzavrieť záväznú a vynútiteľnú dohodu. Ak však zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP spravuje rovnaká správcovská spoločnosť, malo by stačiť stanovenie interných pravidiel uvádzania na trh zo strany hlavného PKIPCP. Dohodami o vzájomnom poskytovaní informácií medzi depozitármi alebo medzi audítormi zberného PKIPCP a hlavného PKIPCP by sa mal zabezpečiť tok informácií a dokumentov, ktoré sú potrebné pre depozitára alebo audítora zberných PKIPCP na plnenie ich povinností. Táto smernica by mala zabezpečiť, aby depozitári alebo audítori pri plnení týchto požiadaviek neporušovali akékoľvek obmedzenia zverejňovania informácií alebo ochrany údajov.

(54)

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany záujmov investorov zberných PKIPCP by mali byť prospekty s kľúčovými informáciami pre investorov a všetky marketingové oznámenia upravené podľa osobitostí štruktúr hlavná-zberná. Investovanie zberných PKIPCP do hlavných PKIPCP by nemalo ovplyvniť schopnosť samotného zberného PKIPCP odkupovať alebo vyplatiť podielové listy na základe žiadosti podielnikov alebo konať v najlepšom záujme podielnikov.

(55)

Podielnici by podľa tejto smernice mali byť chránení pred účtovaním neprimeraných dodatočných nákladov prostredníctvom zákazu pre hlavný PKIPCP, aby účtovali zbernému PKIPCP poplatky za upisovanie a vyplatenie. Hlavný PKIPCP by však mal mať možnosť účtovať poplatky za upisovanie alebo vyplatenie iným investorom v hlavnom PKIPCP.

(56)

Konverzné pravidlá by mali umožniť, aby sa existujúce PKIPCP zmenili na zberné PKIPCP. Súčasne by mali dostatočne chrániť podielnikov. Keďže konverzia je základná zmena investičnej politiky, od zberných PKIPCP, ktoré prechádzajú konverziou, by sa malo vyžadovať, aby svojim podielnikom poskytovali dostatočné informácie, a tak im umožnili rozhodnúť sa, či si podržia svoje investície. Príslušné orgány by nemali od zberných PKIPCP vyžadovať, aby poskytovali viac informácií alebo iné informácie ako tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici.

(57)

Vždy, keď sú príslušné orgány domovského členského štátu hlavného PKIPCP informované o nezrovnalosti, pokiaľ ide o hlavný PKIPCP, alebo keď zistia, že hlavný PKIPCP nespĺňa ustanovenia tejto smernice, môžu v prípade potreby rozhodnúť o prijatí príslušných opatrení na zabezpečenie adekvátneho informovania podielnikov hlavného PKIPCP.

(58)

Členské štáty by mali jasne rozlišovať medzi marketingovými oznámeniami a povinným zverejňovaním údajov pre investorov ustanoveným touto smernicou. Povinné zverejňovanie informácií pre investorov zahŕňa kľúčové informácie pre investorov, prospekty a ročné a polročné správy.

(59)

Kľúčové informácie pre investorov by mali byť investorom poskytnuté ako osobitné dokumenty bezplatne a s dostatočným časovým predstihom pred upísaním PKIPCP s cieľom pomôcť im správne sa rozhodnúť o tom, kam investujú. Také kľúčové informácie pre investorov by mali obsahovať iba základné prvky pre takéto rozhodovanie. Charakter informácií, ktoré by mali byť obsiahnuté v kľúčových informáciách pre investorov, by mal byť v plnej miere harmonizovaný, aby sa zabezpečila primeraná ochrana investorov a porovnateľnosť. Kľúčové informácie pre investorov by mali byť stručné. Najvhodnejší spôsob, ako dosiahnuť jasnú a jednoduchú prezentáciu, ktorú požadujú retailoví investori a ktorá by mala umožniť užitočné porovnanie, najmä nákladov a rizikového profilu, ktoré súvisia s investičným rozhodnutím, je jeden dokument obmedzenej dĺžky, ktorý poskytne informácie v určenom poradí.

(60)

Príslušné orgány každého členského štátu môžu vo vyhradenej sekcii svojej internetovej stránky sprístupniť verejnosti kľúčové informácie pre investorov týkajúce sa všetkých PKIPCP povolených v danom členskom štáte.

(61)

Kľúčové informácie pre investorov by mali byť k dispozícii pre všetky PKIPCP. Správcovské spoločnosti alebo, ak je to vhodné, investičné spoločnosti by mali v súlade s použitou distribučnou metódou (priame predaje alebo sprostredkované predaje) poskytovať príslušným subjektom kľúčové informácie pre investorov. Sprostredkovatelia by mali poskytovať kľúčové informácie pre investorov zákazníkom a potenciálnym zákazníkom.

(62)

PKIPCP by mali mať možnosť predávať svoje podielové listy v iných členských štátoch s podmienkou uplatnenia oznamovacieho postupu založeného na lepšej komunikácii medzi príslušnými orgánmi členských štátov. Po prenose celého súboru oznámenia príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP by hostiteľský členský štát nemal mať možnosť brániť, aby na jeho trh vstúpil PKIPCP usadený v inom členskom štáte, ani by nemal spochybňovať povolenie udelené týmto iným členským štátom.

(63)

PKIPCP by mali mať možnosť predávať svoje podielové listy za podmienky, že prijmú opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo vyplatenie podielnikov, odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov a sprístupnenie informácií, ktoré sa od PKIPCP požadujú poskytovať.

(64)

S cieľom zjednodušiť cezhraničné uvádzanie podielových listov na trh PKIPCP by sa kontrola súladu opatrení na uvádzanie podielových listov na trh PKIPCP so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami uplatniteľnými v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP mala vykonávať po tom, ako PKIPCP vstúpil na trh v tomto členskom štáte. Táto kontrola by sa mohla týkať primeranosti opatrení na uvádzanie na trh, najmä primeranosti mechanizmov distribúcie a povinnosti podávať marketingové oznámenia korektným, jasným a nezavádzajúcim spôsobom. Táto smernica by nemala príslušným orgánom hostiteľského členského štátu brániť v tom, aby overovali či sú marketingové oznámenia, medzi ktoré nepatria kľúčové informácie pre investorov, prospekty a výročné a polročné správy, v súlade s vnútroštátnym právom pred tým, ako ich PKIPCP môže použiť, s výhradou, že táto kontrola nesmie byť diskriminačná a nesmie tomuto PKIPCP brániť v prístupe na trh.

(65)

Na účely posilnenia právnej istoty je potrebné zabezpečiť, aby PKIPCP, ktorý uvádza svoje podielové listy na trh na cezhraničnom základe, mal prostredníctvom elektronického zverejnenia a v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií ľahký prístup k úplným informáciám o zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach uplatniteľných v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP, ktoré sa osobitne týkajú opatrení prijatých pre uvádzanie podielových listov PKIPCP na trh. Zodpovednosť vo vzťahu k takémuto zverejneniu by mala podliehať vnútroštátnemu právu.

(66)

Na uľahčenie prístupu PKIPCP na trhy iných členských štátov by sa od PKIPCP malo požadovať, aby do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu PKIPCP alebo do jazyka schváleného jeho príslušným orgánom preložil iba kľúčové informácie pre investorov. V kľúčových informáciách pre investorov by sa mal bližšie uviesť jazyk(-y), v ktorom(-ých) sú k dispozícii ostatné dokumenty povinného zverejňovania informácií a ďalšie informácie. Za preklady by mal byť zodpovedný PKIPCP, ktorý by mal rozhodnúť, či je potrebný obyčajný alebo úradne overený preklad.

(67)

Na uľahčenie prístupu na trhy iných členských štátov je potrebné, aby sa zverejňovali poplatky za oznámenie.

(68)

Členské štáty by mali prijať nevyhnutné správne a organizačné opatrenia, ktoré umožnia spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi a príslušnými orgánmi iných členských štátov, vrátane dvojstranných alebo viacstranných dohôd medzi týmito orgánmi, ktoré by mohli stanovovať dobrovoľné poverenie úloh.

(69)

Je potrebné posilniť zosúlaď ovanie právomocí, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány, aby sa táto smernica rovnako presadzovala vo všetkých členských štátoch. Efektívnosť dohľadu by mal zaručiť spoločný minimálny súbor právomocí konzistentný s právomocami, ktoré sa príslušným orgánom udeľujú inými právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti finančných služieb. Členské štáty by navyše mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií, ktoré môžu zahŕňať trestnoprávne alebo občianskoprávne sankcie a správne opatrenia, ako aj správnych opatrení vzťahujúcich sa na porušenia tejto smernice. Členské štáty by mali tiež prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie vynucovania týchto sankcií.

(70)

Je potrebné upevniť ustanovenia o výmene informácií medzi príslušnými orgánmi jednotlivých štátov a posilniť povinnosti týkajúce sa pomoci a spolupráce medzi nimi.

(71)

Na účely cezhraničného poskytovania služieb by sa pre jednotlivé príslušné orgány mali v súlade s uplatniteľným právom stanoviť jasné právomoci, aby sa odstránili akékoľvek medzery alebo prekrývanie právomocí.

(72)

Ustanovenia v tejto smernici týkajúce sa účinného výkonu dohľadu príslušnými orgánmi zahŕňajú dohľad na konsolidovanom základe, ktorý sa musí vykonávať nad PKIPCP alebo podnikom prispievajúcim k jeho obchodnej činnosti v prípade, že tak ustanovujú právne predpisy Spoločenstva. V takýchto prípadoch orgány, ktoré sú kontaktované na účely žiadosti o udelenie licencie, musia byť schopné identifikovať orgány príslušné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad týmto PKIPCP alebo podnikom prispievajúcim k jeho obchodnej činnosti.

(73)

Zásada výkonu dohľadu domovským členským štátom vyžaduje, aby príslušné orgány odňali alebo odmietli udeliť povolenie v prípade, že faktory ako obsah programov činnosti, geografická distribúcia alebo činnosti, ktoré sú skutočne vykonávané, jasne naznačujú, že PKIPCP alebo podnik prispievajúci k jeho obchodnej činnosti sa rozhodol pre právny systém jedného členského štátu na účely vyhnutia sa prísnejším normám platným v inom členskom štáte, na území ktorého vykonáva alebo zamýšľa vykonávať väčšiu časť svojich činností.

(74)

Určité správanie sa, napríklad podvod alebo zneužívanie vnútorných informácií a postavenia, môže mať vplyv na stabilitu a integritu finančného systému dokonca aj vtedy, keď sa týka iných podnikov ako PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k ich obchodnej činnosti.

(75)

Je vhodné zabezpečiť možnosť výmen informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánmi alebo úradmi, ktoré v zmysle svojej funkcie pomáhajú posilňovať stabilitu finančného systému. Na účely zachovania dôvernej povahy odovzdávaných informácií, by však zoznam adresátov takýchto výmen mal zostať v rámci prísnych limitov.

(76)

Je potrebné bližšie uviesť podmienky, za ktorých sú povolené takéto výmeny informácií.

(77)

Keď je stanovené, že informácie sa môžu sprístupniť iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, tieto môžu tam, kde je to vhodné, podmieniť svoj súhlas splnením prísnych podmienok.

(78)

Mali by sa tiež povoliť výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi na jednej strane a centrálnymi bankami a inými orgánmi s funkciou podobnou funkcii centrálnych bánk, v ich postavení menových orgánov alebo v prípade, kde je to vhodné, aj inými verejnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad platobnými systémami na strane druhej.

(79)

Rovnaký záväzok zachovávania povinnosti mlčanlivosti týkajúci sa orgánov zodpovedných za udeľovanie povolení a dohľad nad PKIPCP a podnikmi, ktoré prispievajú k takému udeľovaniu povolení a dohľadu, a rovnaké možnosti výmeny informácií, ako sú tie, ktoré sa poskytujú orgánom zodpovedným za udeľovanie licencie a dohľad nad úverovými inštitúciami, investičnými spoločnosťami a poisťovacími spoločnosťami, by sa mal zahrnúť do tejto smernice.

(80)

Na účely posilnenia kontroly obozretného podnikania PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k ich obchodnej činnosti a ochrany klientov PKIPCP alebo podnikov podieľajúcich sa na ich obchodnej činnosti by sa malo stanoviť, že audítor by mal mať povinnosť okamžite informovať príslušné orgány vždy, ako je stanovené v tejto smernici, keď sa počas plnenia svojich úloh dozvie o skutočnostiach, ktoré majú pravdepodobne vážny dopad na finančnú situáciu alebo administratívnu a účtovnú organizáciu PKIPCP alebo podniku podieľajúceho sa na jeho obchodnej činnosti.

(81)

So zreteľom na účel tejto smernice je žiaduce, aby členské štáty zabezpečili, aby sa takáto povinnosť uplatňovala za každých okolností v prípadoch, kde sú takéto skutočnosti zistené audítorom počas plnenia jeho úloh v podniku, ktorý má úzke spojenie s PKIPCP alebo podnikom podieľajúcim sa na jeho obchodnej činnosti.

(82)

Povinnosť audítorov v prípade potreby oznamovať príslušným orgánom určité skutočnosti a rozhodnutia týkajúce sa PKIPCP alebo podniku podieľajúcemu sa na jeho obchodnej činnosti, ktoré zistia počas plnenia svojich úloh v subjekte, ktorý nie je PKIPCP ani podnikom prispievajúcim k obchodnej činnosti PKIPCP, nemení povahu ich úloh v tomto subjekte ani spôsob, akým musia vykonávať tieto úlohy v tomto subjekte.

(83)

Táto smernica by nemala mať vplyv na vnútroštátne predpisy o zdaňovaní, ani na opatrenia, ktoré môžu členské štáty zaviesť na zabezpečenie súladu s týmito predpismi na svojom území.

(84)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 8 ).

(85)

Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená na prijatie nasledujúcich vykonávacích opatrení. Pokiaľ ide o správcovské spoločnosti, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení stanovujúcich podrobnosti organizačných požiadaviek, riadenia rizika, konfliktov záujmov a pravidiel vykonávania činnosti. Pokiaľ ide o depozitárov, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení stanovujúcich opatrenia, ktoré majú depozitári prijať na plnenie ich povinností v súvislosti s PKIPCP riadenými správcovskou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte než je domovský členský štát PKIPCP, a náležitosti dohody medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou. Uvedené vykonávacie opatrenia by mali uľahčiť jednotné uplatňovanie povinností správcovských spoločností a depozitárov, ale nemali by byť podmienkou na uplatňovanie práva správcovských spoločností vykonávať činnosti, na ktoré im bolo udelené povolenie v ich domovskom členskom štáte, v celom Spoločenstve prostredníctvom založenia pobočiek alebo na základe slobody poskytovať služby vrátane správy PKIPCP v inom členskom štáte.

(86)

Pokiaľ ide o zlúčenie, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení, ktorých cieľom je podrobne uviesť obsah a formát informácií pre podielnikov a spôsob ich poskytovania.

(87)

Pokiaľ ide o štruktúry hlavná-zberná, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení, ktorých cieľom je stanoviť náležitosti dohody medzi hlavným a zberným PKIPCP alebo vnútorných pravidiel vykonávania obchodnej činnosti, obsah dohody o výmene informácií buď medzi ich depozitármi, alebo ich audítormi, vymedziť opatrenia vhodné na koordináciu načasovania výpočtu čistej hodnoty ich majetku a uverejnenia s cieľom zabrániť praktikám „market timing“, vplyvu zlúčenia hlavného fondu na udelenie povolenia zbernému fondu, typ protiprávneho konania pochádzajúceho od hlavného fondu, ktoré sa má oznámiť zbernému fondu, formát informácií a spôsob akým sa majú poskytnúť podielnikom v prípade konverzie PKIPCP na zberný PKIPCP a spôsob ich poskytnutia, postup ohodnotenia a auditu prevodu aktív zo zberného na hlavný fond a úlohy depozitára zberného fondu v tomto procese.

(88)

Pokiaľ ide o ustanovenia o zverejňovaní informácií, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení, ktorých cieľom je bližšie uviesť podmienky, ktoré sa majú splniť, keď sa prospekt poskytuje na trvalom médiu inom ako papier a prostredníctvom internetovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium, podrobného a vyčerpávajúceho obsahu, formy a prezentácie kľúčových informácií pre investorov so zohľadnením rôzneho charakteru alebo súčastí príslušných PKIPCP, a osobitných podmienok týkajúcich sa poskytovania kľúčových informácií pre investorov na trvalom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom internetovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium.

(89)

Pokiaľ ide o oznamovanie, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení, ktorých cieľom je bližšie uviesť rozsah informácií o uplatniteľných miestnych pravidlách, ktoré majú zverejniť príslušné orgány hostiteľského členského štátu, a technických podrobností o prístupe príslušných orgánov hostiteľského členského štátu k uloženým a aktualizovaným dokumentom PKIPCP.

(90)

Komisia by tiež okrem iného mala byť splnomocnená objasniť vymedzenia pojmov a zjednotiť terminológiu a rámcové vymedzenia pojmov v súlade s následnými právnymi predpismi o PKIPCP a súvisiacimi záležitosťami.

(91)

Keďže opatrenia uvedené v odôvodneniach 85 až 90 majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(92)

Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, keďže zahŕňajú prijatie predpisov so spoločnými prvkami uplatniteľnými na úrovni Spoločenstva, a preto z dôvodov rozsahu a dôsledkov týchto predpisov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(93)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s prepracovávanou smernicou. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sú nezmenené, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

(94)

Touto smernicou by nemali byť dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v časti B prílohy III.

(95)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva ( 9 ) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:OBSAH

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

KAPITOLA II

UDEĽOVANIE POVOLENÍ PKIPCP

KAPITOLA III

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

ODDIEL 1

Podmienky pre začatie podnikania

ODDIEL 2

Vzťahy s tretími krajinami

ODDIEL 3

Podmienky činnosti

ODDIEL 4

Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby

KAPITOLA IV

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA DEPOZITÁRA

KAPITOLA V

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INVESTIČNÝCH SPOLOČNOSTÍ

ODDIEL 1

Podmienky pre začatie podnikania

ODDIEL 2

Podmienky vykonávania činnosti

KAPITOLA VI

ZLÚČENIE PKIPCP

ODDIEL 1

Zásada, povolenie a schválenie

ODDIEL 2

Kontrola treťou stranou, informácie o podielnikoch a ostatné práva podielnikov

ODDIEL 3

Náklady a nadobudnutie účinnosti

KAPITOLA VII

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INVESTIČNEJ POLITIKY PKIPCP

KAPITOLA VIII

ŠTRUKTÚRY HLAVNÁ-ZBERNÁ

ODDIEL 1

Rozsah pôsobnosti a schválenie

ODDIEL 2

Spoločné ustanovenia pre zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP

ODDIEL 3

Depozitári a audítori

ODDIEL 4

Povinné informácie a marketingové oznámenia zberného PKIPCP

ODDIEL 5

Premena existujúcich PKIPCP na zberné PKIPCP a zmena hlavných PKIPCP

ODDIEL 6

Povinnosti a príslušné orgány

KAPITOLA IX

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INFORMÁCIÍ POSKYTOVANÝCH INVESTOROM

ODDIEL 1

Uverejňovanie prospektov a pravidelných správ

ODDIEL 2

Uverejňovanie ďalších informácií

ODDIEL 3

Kľúčové informácie pre investorov

KAPITOLA X

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PKIPCP

KAPITOLA XI

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PKIPCP, KTORÉ PREDÁVAJÚ SVOJE PODIELOVÉ LISTY V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE NEŽ V TOM, V KTOROM SÚ USADENÉ

KAPITOLA XII

USTANOVENIA O ORGÁNOCH ZODPOVEDNÝCH ZA POVOĽOVANIE A DOHĽAD

KAPITOLA XIII

►M1  DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI ◄

KAPITOLA XIV

VÝNIMKY, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ODDIEL 1

Výnimky

ODDIEL 2

Prechodné a záverečné ustanovenia

PRÍLOHA I

Vzory A a B

PRÍLOHA II

Funkcie zahrnuté v činnosti spoločnej správy portfólia

PRÍLOHA III

Časť A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Časť B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

PRÍLOHA IV

Tabuľka zhodyKAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

1.  Táto smernica sa uplatňuje na všetky podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (ďalej len „PKIPCP“) so sídlom na území členských štátov.

2.  Na účely tejto smernice a v súlade s článkom 3 sú PKIPCP podniky:

a) ktorých jediným účelom je kolektívne investovanie peňažných prostriedkov od verejnosti do prevoditeľných cenných papierov alebo do iných likvidných finančných aktív uvedených v článku 50 ods. 1 a ktoré funguje na princípe rozloženia rizík, a

b) ktorých podielové listy sú na žiadosť držiteľov odkúpené alebo vyplatené priamo alebo nepriamo z aktív takýchto podnikov. Úkony zo strany PKIPCP na zaistenie toho, aby sa hodnota ich podielových listov na burze výrazne nelíšila od čistej hodnoty ich aktív, sa považujú za rovnocenné s takýmto odkúpením alebo vyplatením.

Členské štáty môžu povoliť, aby PKIPCP pozostávali z niekoľkých podfondov.

3.  Podniky uvedené v odseku 2 môžu byť zriaďované v súlade so zmluvným právom (ako spoločné fondy riadené správcovskou spoločnosťou) alebo s predpismi o podielových fondoch (ako podielové fondy), alebo podľa predpisov o investičných spoločnostiach.

Na účely tejto smernice:

a) sa pod pojmom „spoločné fondy“ taktiež rozumejú podielové fondy;

b) sa pod pojmom „podielové listy“ PKIPCP rozumejú aj akcie PKIPCP.

4.  Na investičné spoločnosti, ktorých aktíva sú investované prostredníctvom dcérskych spoločností prevažne inak ako v prevoditeľných cenných papieroch, sa táto smernica nevzťahuje.

5.  Členské štáty zakážu PKIPCP, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, aby sa zmenili na také podniky kolektívneho investovania, ktoré tejto smernici nepodliehajú.

6.  Pokiaľ ustanovenia v práve Spoločenstva o pohybe kapitálu a články 91 a 92 a článok 108 ods. 1 druhý pododsek neustanovujú inak, žiadny členský štát nepoužije žiadne iné opatrenia v ktorejkoľvek oblasti pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ ide o PKIPCP usadené v inom členskom štáte alebo pre podielové listy vydané takými PKIPCP tam, kde tieto PKIPCP obchodujú so svojimi podielovými listami v rámci územia toho členského štátu.

7.  Bez toho, aby bola dotknutá táto kapitola, členský štát môže na PKIPCP usadené na jeho území uplatňovať na tomto svojom území požiadavky, ktoré sú prísnejšie alebo podrobnejšie než tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici za predpokladu, že sa týkajú všeobecného uplatnenia a nie sú v rozpore s ustanovením tejto smernice.

Článok 2

1.  Na účely tejto smernice sa uplatní toto vymedzenie pojmov:

a) „depozitár“ znamená inštitúciu poverenú úlohami uvedenými v článkoch 22 a 32 a podliehajúcu ostatným ustanoveniam stanoveným v kapitole IV a oddiele 3 kapitoly V;

b) „správcovská spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorej riadnym podnikaním je riadenie PKIPCP vo forme podielových fondov alebo investičných spoločností (spoločná správa portfólia PKIPCP);

c) „domovský štát správcovskej spoločnosti“ znamená členský štát, v ktorom má správcovská spoločnosť svoje registrované sídlo;

d) „hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti“ znamená iný členský štát, ako je domovský členský štát, na ktorého území má správcovská spoločnosť pobočku alebo poskytuje služby;

e) „domovský členský štát PKIPCP“ znamená členský štát, v ktorom bolo PKIPCP udelené povolenie v súlade s článkom 5;

f) „hostiteľský členský štát PKIPCP“ znamená iný členský štát, než je domovský členský štát PKIPCP, v ktorom sa obchoduje s podielovými listami PKIPCP;

g) „pobočka“ znamená miesto podnikania, ktoré je súčasťou správcovskej spoločnosti, nemá právnu subjektivitu a poskytuje služby, pre ktoré bolo udelené povolenie správcovskej spoločnosti;

h) „príslušné orgány“ znamená orgány, ktoré určuje každý členský štát podľa článku 97;

i) „úzke väzby“ znamenajú situáciu, za ktorej sú dve alebo viaceré fyzické alebo právnické osoby spojené buď:

i) „účasťou“, ktorá znamená vlastníctvo, priame, nepriame alebo prostredníctvom kontroly 20 % alebo viac hlasovacích práv alebo základného imania spoločnosti, alebo

ii) „kontrolou“, ktorá znamená vzťah medzi „materským podnikom“ a „dcérskym podnikom“, ako je určený v článkoch 1 a 2 siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy ( 10 ) a vo všetkých prípadoch uvedených v článku 1 ods. 1 a 2 smernice 83/349/EHS, alebo podobný vzťah medzi fyzickou alebo právnickou osobou a podnikom;

j) „kvalifikovaná účasť“ znamená priamy alebo nepriamy podiel v správcovskej spoločnosti, ktorý predstavuje aspoň 10 % základného imania alebo hlasovacích práv alebo ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie správcovskej spoločnosti, v ktorej existuje toto podiel;

k) „počiatočné imanie“ znamená fondy uvedené v článku 57 písm. a) a b) smernice 2006/48/ES;

l) „vlastné zdroje“ znamenajú vlastné zdroje uvedené v hlave V kapitole 2 oddiele 1 smernice 2006/48/ES;

m) „trvalé médium“ znamená každý prostriedok, ktorý umožňuje investorovi uchovávať informácie adresované jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie po dobu zodpovedajúcu účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

n) „prevoditeľné cenné papiere“ znamenajú:

i) akcie akciových spoločností a ostatné cenné papiere rovnocenné s akciami akciových spoločností („akcie“);

ii) dlhopisy a iné formy dlhových cenných papierov („dlhové cenné papiere“);

iii) akékoľvek iné obchodovateľné cenné papiere, s ktorými je spojené právo nadobudnúť akékoľvek takéto prevoditeľné cenné papiere upisovaním alebo výmenou;

o) „nástroje peňažného trhu“ znamenajú nástroje, s ktorými sa zvyčajne obchoduje na peňažnom trhu, ktoré sú likvidné a majú hodnotu, ktorú je možné kedykoľvek presne určiť;

p) „zlúčenie“ je operácia, pri ktorej:

i) jeden alebo viac PKIPCP alebo ich podfondov, teda „zanikajúce PKIPCP“, ukončia činnosť bez likvidácie a prevedú všetky svoje aktíva a pasíva na iný existujúci PKIPCP alebo na jeho podfond, teda „nástupnícky PKIPCP“, pričom sa ich podielnikom na výmenu vydajú podielové listy nástupníckeho PKIPCP, prípadne hotovostné platby, ktoré neprekračujú 10 % čistej hodnoty aktív týchto podielových listov;

ii) dva alebo viac PKIPCP alebo ich podfondov „teda zanikajúce PKIPCP“ ukončia činnosť bez likvidácie a prevedú všetky svoje aktíva a pasíva na PKIPCP, ktorý vytvoria, alebo na jeho podfond, teda „nástupnícky PKIPCP“, pričom sa ich podielnikom na výmenu vydajú podielové listy nástupníckeho PKIPCP, prípadne hotovostné platby, ktoré neprekračujú 10 % čistej hodnoty aktív týchto podielových listov;

iii) jeden alebo viac PKIPCP alebo na jeho/ich podfondy, teda „zanikajúce PKIPCP“, ktoré naďalej existujú až do uhradenia všetkých záväzkov, prevedú svoje čisté aktíva na iný podfond toho istého PKIPCP, na PKIPCP, ktorý tvoria, alebo na iný existujúci PKIPCP alebo na jeho podfond, teda „nástupnícky PKIPCP“;

q) „cezhraničné zlúčenie“ je zlúčenie PKIPC:

i) z ktorých sú aspoň dva usadené v rôznych členských štátoch alebo

ii) ktoré sú v tom istom členskom štáte do novovytvoreného PKIPCP usadenom v inom členskom štáte;

r) „vnútroštátne zlúčenie“ je zlúčenie PKIPCP usadených v tom istom členskom štáte, pokiaľ aspoň jeden z príslušných PKIPCP bol oboznámený podľa článku 93;

▼M4

s) „riadiaci orgán“ je orgán, ktorý má právomoc prijímať konečné rozhodnutia v správcovskej spoločnosti, investičnej spoločnosti alebo depozitári a ktorý vykonáva funkciu dohľadu a funkciu riadenia, alebo iba funkciu riadenia, ak sú tieto dve funkcie oddelené. Ak má podľa vnútroštátneho práva správcovská spoločnosť, investičná spoločnosť alebo depozitár rôzne orgány vykonávajúce osobitné funkcie, požiadavky stanovené v tejto smernici pre riadiaci orgán alebo riadiaci orgán v jeho funkcii dohľadu sa vzťahujú aj na tých členov iných orgánov správcovskej spoločnosti, investičnej spoločnosti alebo depozitára, ktorým je na základe uplatniteľného vnútroštátneho práva pridelená príslušná zodpovednosť, alebo sa namiesto toho vzťahujú na týchto členov iných orgánov správcovskej spoločnosti, investičnej spoločnosti alebo depozitára;

t) „finančný nástroj“ je finančný nástroj uvedený v oddiele C prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ( 11 ).

▼B

2.  Na účely odseku 1 písm. b) bude riadne podnikanie správcovskej spoločnosti zahŕňať funkcie uvedené v prílohe II.

3.  Na účely odseku 1 písm. g) všetky miesta podnikania založené v tom istom členskom štáte správcovskou spoločnosťou s hlavným sídlom v inom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku.

4.  Na účely odseku 1 písm. i) bod ii) sa uplatňuje toto:

a) dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti sa taktiež považuje za dcérsku spoločnosť materského podniku, ktorý je na čele týchto spoločností;

b) situácie, za ktorých sú dve alebo viaceré fyzické alebo právnické osoby trvalo spojené s tou istou osobou vzťahom kontroly, sa tiež považujú za úzke prepojenie medzi takýmito osobami.

5.  Na účely odseku 1 písm. j) sa berú do úvahy hlasovacie práva uvedené v článkoch 9 a 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ( 12 ).

6.  Na účely odseku 1 písm. l) sa primerane použijú články 13 až 16 smernice 2006/49/ES.

7.  Na účely odseku 1 písm. n) prevoditeľné cenné papiere vylučujú techniky a nástroje uvedené v článku 51.

Článok 3

Táto smernica sa nevzťahuje na nasledujúce podniky:

a) podniky kolektívneho investovania uzavretého typu;

b) podniky kolektívneho investovania, ktorý zvyšuje základné imanie bez propagácie predaja svojich podielových listov na verejnosti v rámci Spoločenstva alebo ktorejkoľvek jeho časti;

c) podniky kolektívneho investovania, ktorých podielové listy sa podľa zmluvných podmienok podielového fondu alebo podľa stanov investičnej spoločnosti môžu predať verejnosti len v tretích krajinách;

d) kategórie podniky kolektívneho investovania stanovené právnymi predpismi členských štátov, v ktorých sú takéto podniky kolektívneho investovania usadené, pre ktoré sú pravidlá stanovené v kapitole VII a článku 83 nevhodné z dôvodov ich investičnej a úverovej politiky.

Článok 4

Na účely tejto smernice sa má za to, že PKIPCP má sídlo vo svojom domovskom členskom štáte.KAPITOLA II

UDEĽOVANIE POVOLENIA PKIPCP

Článok 5

1.  Žiadne PKIPCP nesmú vykonávať činnosti, pokiaľ im nebude udelené povolenie v súlade s touto smernicou.

Takéto povolenie je platné vo všetkých členských štátoch.

2.  Podielovému fondu sa povolí činnosť, iba ak príslušné orgány jeho domovského členského štátu schvália žiadosť správcovskej spoločnosti o riadenie tohto podielového fondu, ako aj štatút podielového fondu a výber depozitára. Investičnej spoločnosti sa udelí povolenie, iba ak príslušné orgány jej domovského členského štátu schvália stanovy a výber depozitára a v prípade potreby žiadosť určenej správcovskej spoločnosti o riadenie tejto investičnej spoločnosti.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak PKIPCP nemá sídlo v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti, príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP rozhodnú o žiadosti správcovskej spoločnosti o riadenie PKIPCP v súlade s článkom 20. Udelenie povolenia nesmie byť podmienené požiadavkou, že PKIPCP musí riadiť správcovská spoločnosť so sídlom v domovskom členskom štáte PKIPCP alebo tým, že správcovská spoločnosť vykonáva nejaké činnosti v domovskom členskom štáte PKIPCP alebo výkonom ktorých poverila niekoho v tomto štáte.

4.  Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP nesmú udeliť povolenie PKIPCP, ak:

a) zistia, že investičná spoločnosť nespĺňa podmienky uvedené v kapitole V, alebo

b) správcovskej spoločnosti nebolo udelené povolenie na riadenie PKIPCP vo svojom domovskom členskom štáte.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 29 ods. 2, je správcovská spoločnosť alebo prípadne investičná spoločnosť do dvoch mesiacov po predložení kompletnej žiadosti informovaná o tom, či došlo k udeleniu povolenia pre PKIPCP.

Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP nesmú udeliť povolenie PKIPCP, ak riaditelia depozitára nemajú dostatočne dobrú povesť alebo nemajú dostatočnú prax aj vo vzťahu k typu PKIPCP, ktorý má byť riadený. Preto mená riaditeľov depozitára a každej osoby, ktorá ich vystrieda v tejto pozícii, sú bezodkladne oznámené príslušným orgánom.

Riaditeľmi sa rozumejú tie osoby, ktoré podľa zákona alebo zakladacej listiny zastupujú depozitára alebo ktoré rozhodujúcim spôsobom určujú politiku depozitára.

5.  Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP neudelia povolenie, ak právne dôvody (napríklad v ustanoveniach stanov alebo zakladacej listiny) bránia PKIPCP uvádzať jeho podielové listy na trh v jeho domovskom členskom štáte.

6.  Správcovská spoločnosť ani depozitár nesmú byť zmenené, ani nesmie dôjsť k zmene štatútov podielových fondov alebo stanov investičnej spoločnosti bez schválenia príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby úplné informácie týkajúce sa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktorými sa vykonáva táto smernica a ktoré sa týkajú zakladania a fungovania PKIPCP, boli ľahko prístupné na diaľku alebo elektronickými prostriedkami. Členské štáty zabezpečia, aby tieto informácie boli dostupné aspoň v jazyku, ktorý sa bežne používa v oblasti medzinárodných financií, aby sa poskytovali jasným a jednoznačným spôsobom a aby sa aktualizovali.

▼M1

8.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ( 13 ) môže vypracovať návrh regulačných technických predpisov na určenie informácií, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom v žiadostiach o povolenie PKIPCP.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼BKAPITOLA III

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍODDIEL 1

Podmienky pre začatie podnikania

Článok 6

1.  Prístup k podnikaniu správcovských spoločností podlieha povoleniu vydávanému príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti. Povolenie udelené správcovskej spoločnosti podľa tejto smernice platí pre všetky členské štáty.

▼M1

ESMA je informovaný o každom udelenom povolení a na svojich internetových stránkach zverejní zoznam správcovských spoločností s udeleným povolením a priebežne ho aktualizuje.

▼B

2.  Žiadna správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je riadenie PKIPCP povolených podľa tejto smernice, okrem riadenia iných podnikov kolektívneho investovania, ktoré nie sú zahrnuté v tejto smernici a pre ktoré správcovská spoločnosť podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním, ale ktorých podielové listy nemožno podľa tejto smernice uvádzať na trh v ostatných členských štátoch.

Na účely tejto smernice riadenie PKIPCP zahŕňa funkcie uvedené v prílohe II.

3.  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 môžu členské štáty povoliť správcovským spoločnostiam, aby okrem riadenia PKIPCP poskytovali aj tieto služby:

a) riadenie investičných portfólií vrátane portfólií dôchodkových fondov v súlade s mandátmi, ktoré dostali od investorov na základe ich vlastného uváženia pre jednotlivých klientov, ak takéto portfóliá zahŕňajú jeden nástroj alebo viaceré nástroje uvedené v oddiele C prílohy I k smernici 2004/39/ES, a

b) ako vedľajšie služby:

i) investičné poradenstvo týkajúce sa jedného alebo viacerých nástrojov uvedených v oddiele C prílohy I k smernici 2004/39/ES;

ii) úschova a správa v súvislosti s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania.

V žiadnom prípade nesmie byť správcovským spoločnostiam udelené povolenie podľa tejto smernice na poskytovanie len tých služieb, ktoré sú uvedené v tomto odseku alebo na poskytovanie len vedľajších služieb bez toho, aby im bolo udelené povolenie pre služby uvedené v prvom pododseku písm. a).

4.  Článok 2 ods. 2 a články 12, 13 a 19 smernice 2004/39/ES sa uplatnia na poskytovanie služieb uvedených v odseku 3 tohto článku správcovskými spoločnosťami.

Článok 7

1.  Bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné všeobecne uplatňované podmienky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, príslušné orgány nevydajú povolenie správcovskej spoločnosti, ak neboli splnené aspoň tieto podmienky:

a) správcovská spoločnosť má počiatočné imanie najmenej 125 000 EUR po zohľadnení nasledujúceho:

i) ak hodnota portfólií správcovskej spoločnosti presiahne 250 000 000 EUR, od správcovskej spoločnosti sa musí vyžadovať, aby poskytla dodatočný objem vlastných zdrojov, čo sa rovná 0,02 % sumy, o ktorú hodnota portfólií správcovskej spoločnosti presahuje 250 000 000 EUR, ale požadované celkové počiatočné imanie a dodatočný objem však nesmie presiahnuť 10 000 000 EUR;

ii) na účely tohto odseku sa za portfóliá správcovskej spoločnosti musia považovať tieto portfóliá:

 podielové fondy riadené správcovskou spoločnosťou vrátane portfólií, ktorých správou poverila tretie osoby, s výnimkou portfólií, ktorých riadením bola poverená tretími osobami,

 investičné spoločnosti, pre ktoré je správcovská spoločnosť správcovskou spoločnosťou vybranou na zastupovanie,

 ostatné podniky kolektívneho investovania riadené správcovskou spoločnosťou vrátane portfólií, ktorých správou poverila tretie osoby, s výnimkou portfólií, ktorých riadením bola poverená tretími osobami;

iii) bez ohľadu na objem takých požiadaviek nesmú byť vlastné zdroje správcovskej spoločnosti nikdy nižšie ako suma stanovená v článku 21 smernice 2006/49/ES;

b) osoby, ktoré skutočne riadia podnikanie správcovskej spoločnosti, majú dostatočne dobrú povesť a dostatočnú prax aj v súvislosti s typom PKIPCP riadeného správcovskou spoločnosťou, mená týchto osôb a každej osoby, ktorá ich vystrieda v tejto pozícii sú bezodkladne oznámené príslušným orgánom a o riadení podnikania správcovskej spoločnosti rozhodujú najmenej dve osoby spĺňajúce tieto podmienky;

c) k žiadosti o povolenie je pripojený obchodný plán stanovujúci aspoň organizačnú štruktúru správcovskej spoločnosti a

d) ústredie a sídlo správcovskej spoločnosti sa nachádzajú v tom istom členskom štáte.

Na účely prvého pododseku písm. a) členské štáty môžu povoliť správcovským spoločnostiam, aby nevytvorili až do 50 % dodatočného objemu vlastných zdrojov uvedených v písmene a) bode i), ak je v ich prospech zaručená rovnaká suma úverovou inštitúciou alebo poisťovňou; úverová inštitúcia alebo poisťovňa musí mať svoje sídlo v členskom štáte alebo v tretej krajine a podliehať pravidlám obozretného podnikania považovaným príslušnými orgánmi za rovnocenné tým, ktoré sú stanovené v práve Spoločenstva.

2.  Ak existujú úzke väzby medzi investičnou spoločnosťou a inými fyzickými alebo právnickými osobami, príslušné orgány udelia povolenie len vtedy, ak tieto úzke väzby nebránia účinnému výkonu funkcií dohľadu.

Príslušné orgány odmietnu udeliť povolenie aj vtedy, ak zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia tretej krajiny vzťahujúce sa na jednu alebo viac fyzických či právnických osôb, s ktorými má správcovská spoločnosť úzke väzby, alebo ťažkosti pri ich presadzovaní bránia účinnému výkonu ich funkcií dohľadu.

Príslušné orgány musia vyžadovať, aby im správcovské spoločnosti poskytovali informácie, ktoré od nich požadujú, na priebežné monitorovanie dodržiavania podmienok uvedených v tomto odseku.

3.  Príslušné orgány informujú žiadateľa do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti, či sa mu udelí alebo neudelí povolenie. Dôvody sa uvedú vždy, keď sa povolenie zamietne.

4.  Správcovská spoločnosť môže začať podnikať bezodkladne po tom, čo jej bolo udelené povolenie.

5.  Príslušné orgány môžu odňať povolenie udelené správcovskej spoločnosti podľa tejto smernice len vtedy, ak táto spoločnosť:

a) nezačne využívať povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa zriekne povolenia alebo skončila s činnosťou uvedenou v tejto smernici pred viac než šiestimi mesiacmi, ak daný členský štát nestanovil, že povolenie v takýchto prípadoch zaniká;

b) mala udelené povolenie na základe nepravdivých údajov alebo pomocou akýchkoľvek iných protiprávnych prostriedkov;

c) prestala spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené;

d) nedodržiava smernicu 2006/49/ES, ak jej povolenie zahŕňa aj služby riadenia portfólia podľa uváženia uvedené v článku 6 ods. 3 písm. a) tejto smernice;

e) závažne alebo systematicky porušuje ustanovenia prijaté na základe tejto smernice; alebo

f) spadá do ktoréhokoľvek z prípadov, keď vnútroštátne právne predpisy stanovujú odňatie.

▼M1

6.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku ESMA môže vypracovať návrh regulačných technických predpisov na spresnenie:

a) informácií, ktoré sa majú príslušným orgánom poskytnúť v žiadosti o povolenie správcovskej spoločnosti vrátane obchodného plánu;

b) požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na správcovskú spoločnosť podľa odseku 2 a informácií na účely oznamovania, ako sa ustanovuje v odseku 3;

c) požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na akcionárov a členov s kvalifikovanou účasťou, ako aj prekážok, ktoré môžu zabrániť efektívnemu výkonu funkcií dohľadu príslušného orgánu, ako sa ustanovuje v článku 8 ods. 1 tejto smernice a v článku 10 ods. 1 a 2 smernice 2004/39/ES v súlade s článkom 11 tejto smernice.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku ESMA môže vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov, ktoré sa majú použiť pri oznamovaní alebo poskytovaní informácií, ktoré je ustanovené v prvom pododseku písm. a) a b).

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 8

1.  Príslušné orgány neudelia povolenie na začatie podnikania správcovskej spoločnosti, pokiaľ nie sú informované o totožnosti akcionárov alebo členov, či už priamych alebo nepriamych, o fyzických alebo právnických osobách, ktoré majú kvalifikovanú účasť a o výške tejto účasti.

Príslušné orgány odmietnu udeliť povolenie, ak, berúc do úvahy potrebu zabezpečiť riadne a obozretné riadenie správcovskej spoločnosti, nie sú spokojné s vhodnosťou akcionárov alebo členov uvedených v prvom pododseku.

2.  V prípade pobočiek správcovských spoločností, ktoré majú sídlo mimo Spoločenstva a začínajú podnikať alebo podnikajú, členské štáty neuplatnia ustanovenia, ktoré vedú k priaznivejšiemu zaobchádzaniu, než sa poskytuje pobočkám správcovských spoločností, ktoré majú sídlo v členských štátoch.

3.  S príslušnými orgánmi iného členského štátu sa musí vopred konzultovať vydanie povolenia každej správcovskej spoločnosti, ktorá je jednou z týchto spoločností:

a) dcérskym podnikom inej správcovskej spoločnosti, obchodníka s cennými papiermi, úverovej inštitúcie alebo poisťovne s povolením udeleným v inom členskom štáte;

b) dcérskym podnikom materského podniku inej správcovskej spoločnosti, obchodníka s cennými papiermi, úverovej inštitúcie alebo poisťovne s povolením udeleným v inom členskom štáte, alebo

c) spoločnosťou kontrolovanou tými istými fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú inú správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, úverovú inštitúciu alebo poisťovňu s povolením udeleným v inom členskom štáte.ODDIEL 2

Vzťahy s tretími krajinami

Článok 9

1.  Vzťahy s tretími krajinami sa riadia podľa príslušných pravidiel stanovených v článku 15 smernice 2004/39/ES.

Na účely tejto smernice znamenajú pojmy „investičná spoločnosť“ a „investičné spoločnosti“ uvedené v článku 15 smernice 2004/39/ES pojmy „správcovská spoločnosť“ a „správcovské spoločnosti“. Pojem „poskytovať investičné služby“ uvedený v článku 15 ods. 1 smernice 2004/39/ES znamená pojem „poskytovať služby“.

▼M1

2.  Členské štáty informujú ESMA a Komisiu o akýchkoľvek všeobecných ťažkostiach, s ktorými sa PKIPCP stretávajú pri uvádzaní svojich podielových listov na trh v ktorejkoľvek tretej krajine.

Komisia čo najskôr preskúma takéto ťažkosti s cieľom nájsť primerané riešenie. ESMA jej pomáha pri vykonávaní tejto úlohy.

▼BODDIEL 3

Podmienky činnosti

Článok 10

1.  Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti musia vyžadovať, aby správcovská spoločnosť, ktorej udelili povolenie, stále dodržiavala podmienky stanovené v článku 6 a článku 7 ods. 1 a 2.

Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti nesmú klesnúť pod úroveň stanovenú v článku 7 ods. 1 písm. a). Ak sa tak však stane, príslušné orgány môžu, ak je to odôvodnené okolnosťami, poskytnúť takýmto spoločnostiam určitú lehotu, počas ktorej napravia svoju situáciu alebo ukončia svoje činnosti.

2.  Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti sú zodpovedné za dohľad nad obozretným podnikaním správcovskej spoločnosti, či už správcovská spoločnosť zriaďuje pobočku alebo poskytuje služby v inom členskom štáte alebo nie, bez toho, aby tým boli dotknuté tie ustanovenia tejto smernice, ktoré zverujú zodpovednosť príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.

Článok 11

1.  Kvalifikovaná účasť v správcovských spoločnostiach podlieha pravidlám stanoveným v článkoch 10, 10a a 10b smernice 2004/39/ES.

2.  Na účely tejto smernice znamenajú pojmy „investičná spoločnosť“ a „investičné spoločnosti“ uvedené v článku 10 smernice 2004/39/ES pojmy „správcovská spoločnosť“ a „správcovské spoločnosti“.

▼M1

3.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tejto smernice môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov na vytvorenie úplného zoznamu informácií, ako je ustanovené v tomto článku, s odkazom na článok 10b ods. 4 smernice 2004/39/ES, ktoré majú navrhovaní nadobúdatelia zahrnúť do svojich oznámení, bez toho, aby bol dotknutý článok 10a ods. 2 uvedenej smernice.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na určenie štandardných formulárov, vzorov a postupov pre spôsoby procesu konzultácií medzi dotknutými príslušnými orgánmi, ako je uvedené v tomto článku, s odkazom na článok 10 ods. 4 smernice 2004/39/ES.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 12

1.  Každý členský štát vypracuje pravidlá obozretného podnikania, ktoré musia správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v tomto členskom štáte, dodržiavať pri riadení PKIPCP povolených podľa tejto smernice.

Pri zohľadnení povahy PKIPCP riadených správcovskou spoločnosťou príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti vyžadujú najmä, aby každá takáto spoločnosť:

a) mala riadne administratívne a účtovné postupy, systémy kontroly a ochrany pre elektronické spracovanie údajov a primerané mechanizmy vnútornej kontroly, najmä, vrátane pravidiel pre osobné transakcie svojich zamestnancov alebo pre držanie alebo riadenie investícií vo finančných nástrojoch na investovanie na vlastný účet a pre zabezpečenie aspoň toho, aby sa každá transakcia, na ktorej sa PKIPCP zúčastňuje, mohla zrekonštruovať od jej zadania podľa strán v tejto transakcii, podľa jej povahy a času a miesta, v ktorom sa uskutočnila, a aby sa aktíva PKIPCP riadených správcovskou spoločnosťou investovali podľa stanov alebo zakladacej listiny a platných právnych predpisov;

b) bola štruktúrovaná a organizovaná tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia záujmov PKIPCP alebo klientov konfliktom záujmov medzi spoločnosťou a jej klientmi, medzi dvoma jej klientmi navzájom, medzi jedným z jej klientov a PKIPCP alebo medzi dvoma PKIPCP.

2.  Každá správcovská spoločnosť, ktorej povolenie obsahuje aj služby riadenia portfólií podľa uváženia uvedené v článku 6 ods. 3 písm. a):

a) nemá povolené investovať celé portfólio investora alebo jeho časť do podielových listov podnikov kolektívneho investovania, ktoré spravuje, ak na to vopred nezíska všeobecný súhlas klienta;

b) s ohľadom na služby uvedené v článku 6 ods. 3 podlieha ustanoveniam smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov ( 14 ).

▼M1

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 116, Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ opatrenia, ktorými vymedzí postupy a mechanizmy uvedené v odseku 1 druhý pododsek písm. a) a štruktúry a organizačné požiadavky na zabránenie konfliktom záujmov, ako je uvedené v odseku 1 druhý pododsek písm. b).

▼M1 —————

▼M1

4.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na určenie podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých Komisiou týkajúcich sa postupov, mechanizmov, štruktúr a organizačných požiadaviek uvedených v odseku 3.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 13

1.  Ak právo domovského členského štátu správcovskej spoločnosti povoľuje správcovským spoločnostiam na účely účinnejšieho podnikania spoločnosti poveriť tretie osoby vykonávaním jednej alebo viacerých ich funkcií v ich mene, treba dodržiavať všetky tieto podmienky:

a) správcovská spoločnosť musí vhodným spôsobom informovať príslušné orgány svojho domovského členského štátu; príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti musia bezodkladne postúpiť informácie príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP;

b) tento mandát nesmie brániť vykonávať účinný dohľad nad správcovskou spoločnosťou a najmä nesmie brániť správcovskej spoločnosti konať v najlepších záujmoch investorov, ani nesmie brániť tomu, aby bol PKIPCP riadený v najlepších záujmoch investorov;

c) ak sa poverenie týka riadenia investícií, mandát sa dá len podnikom, ktoré majú povolenie alebo sú registrované na účely správy majetku a podliehajú dohľadu nad obozretným podnikaním; poverenie musí byť v súlade s kritériami rozloženia investícií pravidelne stanovovanými správcovskými spoločnosťami;

d) ak sa mandát týka správy investícií a dáva sa podniku v tretej krajine, musí sa zabezpečiť spolupráca medzi príslušnými orgánmi dohľadu;

e) základnou funkciou správy investícií nesmie byť poverený depozitár ani žiaden iný podnik, ktorého záujmy môžu byť v rozpore so záujmami správcovskej spoločnosti alebo podielnikov;

f) musia existovať opatrenia umožňujúce osobám, ktoré vedú podnikanie správcovskej spoločnosti, kedykoľvek účinne monitorovať činnosť podniku, ktorý dostal mandát;

g) mandát nesmie brániť osobám, ktoré vedú podnikanie správcovskej spoločnosti, dať kedykoľvek ďalšie pokyny podniku, na ktorý sú prenesené úlohy, a odňať mandát s bezodkladnou účinnosťou, ak je to v záujme investorov;

h) so zreteľom na povahu úloh, ktoré sa majú poveriť, podnik, na ktorý sa delegujú funkcie, musí byť kvalifikovaný a schopný vykonávať dané funkcie a

i) v prospektoch PKIPCP musí byť uvedený zoznam funkcií, ktoré má správcovská spoločnosť povolené poveriť v súlade s týmto článkom.

2.  Záväzky správcovskej spoločnosti a depozitára nesmú byť dotknuté skutočnosťou, že správcovská spoločnosť poverila určitými funkciami tretie osoby. Správcovská spoločnosť nesmie poveriť svoje funkcie v takom rozsahu, aby sa stala len menom na poštovej schránke.

Článok 14

1.  Každý členský štát zostaví pravidlá činnosti, ktoré musia správcovské spoločnosti povolené v tomto členskom štáte stále dodržiavať. Tieto pravidlá musia zaviesť aspoň zásady stanovené v tomto odseku. Tieto zásady zabezpečia, že správcovská spoločnosť:

a) koná čestne a spravodlivo pri vykonávaní svojich podnikateľských činností v najlepšom záujme PKIPCP, ktorý spravuje, a v záujme integrity trhu;

b) koná s náležitými zručnosťami, obozretnosťou a starostlivosťou v najlepšom záujme PKIPCP, ktorý spravuje, a v záujme integrity trhu;

c) má a účinne používa zdroje a postupy, ktoré sú potrebné na riadny výkon jej podnikateľských činností;

d) snaží sa vyhýbať konfliktu záujmov, a ak sa mu nedá vyhnúť, zabezpečí, aby sa spravodlivo zaobchádzalo s PKIPCP, ktorý spravuje, a

e) spĺňa všetky regulačné požiadavky uplatňované na vedenie jej podnikateľských činností, aby sa podporovali najlepšie záujmy jej investorov a integrita trhu.

▼M1

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 116, Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby správcovská spoločnosť spĺňala povinnosti stanovené v odseku 1, najmä:

▼B

a) ustanoví vhodné kritériá čestného a spravodlivého konania s náležitými zručnosťami, starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme PKIPCP;

b) vymedzí zásady potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že správcovské spoločnosti účinne využívajú zdroje a postupy, ktoré sú nevyhnutné pre riadny výkon ich obchodnej činnosti, a

c) vymedzí opatrenia, o ktorých by sa dalo odôvodnene predpokladať, že ich správcovské spoločnosti prijmú na identifikáciu, zabránenie, vyriešenie alebo odhalenie konfliktu záujmov, ako aj na stanovenie vhodných kritérií určovania druhov konfliktov záujmov, ktoré by mohli poškodiť záujmy PKIPCP.

▼M1 —————

▼M1

3.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na určenie delegovaných aktov prijatých Komisiou, ktoré sa týkajú kritérií, zásad a krokov uvedených v odseku 2.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼M4

Článok 14a

1.  Členské štáty vyžadujú, aby správcovské spoločnosti zaviedli a uplatňovali politiky a postupy odmeňovania, ktoré sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a ktoré takéto riadenie rizík podporujú, a ktoré nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi, štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi PKIPCP, ktoré spravujú, ani nezhoršujú dodržiavanie povinnosti správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme PKIPCP.

2.  Politiky a postupy odmeňovania zahŕňajú pevné a pohyblivé zložky mzdy a dobrovoľné dávky dôchodkového zabezpečenia.

3.  Politiky a postupy odmeňovania sa uplatňujú na tie kategórie zamestnancov vrátane vrcholového manažmentu, zamestnancov prijímajúcich riziká, zamestnancov s kontrolnými funkciami a všetkých zamestnancov poberajúcich celkové odmeny, ktoré sú na úrovni odmien vrcholového manažmentu a zamestnancov prijímajúcich riziká, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na rizikové profily správcovských spoločností alebo PKIPCP, ktoré spravujú.

4.  Orgán ESMA vydá v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 usmernenia určené príslušným orgánom alebo účastníkom finančného trhu, týkajúce sa osôb uvedených v odseku 3 tohto článku a uplatňovania zásad uvedených v článku 14b. V uvedených usmerneniach sa zohľadnia zásady riadnych politík odmeňovania stanovené v odporúčaní Komisie 2009/384/ES ( 15 ), veľkosť správcovských spoločností a veľkosť PKIPCP, ktoré spravujú, ich vnútorná organizácia a povaha, rozsah a zložitosť ich činností. Pri vypracúvaní uvedených usmernení orgán ESMA úzko spolupracuje s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) (ďalej len „EBA“), zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 ( 16 ), s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami vypracovanými pre iné sektory finančných služieb, predovšetkým pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.

Článok 14b

1.  Správcovské spoločnosti pri stanovení a uplatňovaní politík odmeňovania podľa článku 14a dodržiavajú tieto zásady spôsobom a v rozsahu, ktorý zodpovedá ich veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti ich činností:

a) politika odmeňovania musí byť v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporuje ho, pričom nepodnecuje k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi, štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi PKIPCP, ktoré správcovská spoločnosť spravuje;

b) politika odmeňovania musí byť v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami správcovskej spoločnosti a PKIPCP, ktoré spravuje, a investorov v takýchto PKIPCP a zahŕňať opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov;

c) politiku odmeňovania prijíma riadiaci orgán správcovskej spoločnosti v jeho funkcii dohľadu a tento orgán prijíma a aspoň raz ročne preskúmava všeobecné zásady politiky odmeňovania a zodpovedá za ich vykonávanie a dohľad nad nimi; úlohy uvedené v tomto písmene vykonávajú len členovia riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej správcovskej spoločnosti nevykonávajú žiadne výkonné funkcie a ktorí majú skúsenosti v oblasti riadenia rizík a odmeňovania;

d) vykonávanie politiky odmeňovania sa aspoň raz ročne podrobí centrálnej a nezávislej vnútornej kontrole dodržiavania politík a postupov odmeňovania, ktoré prijal riadiaci orgán v jeho funkcii dohľadu;

e) zamestnanci v kontrolných funkciách sú odmeňovaní na základe plnenia cieľov súvisiacich s ich funkciami bez ohľadu na výkonnosť oblastí podnikania, ktoré kontrolujú;

f) nad odmeňovaním vrcholových zamestnancov vo funkciách v oblastiach riadenia rizík a dodržiavania súladu s predpismi vykonáva priamy dohľad výbor pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje;

g) ak je odmeňovanie viazané na výkonnosť, celková výška odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia, pokiaľ ide o výkonnosť príslušného jednotlivca a príslušnej obchodnej jednotky alebo dotknutého PKIPCP, a pokiaľ ide o ich riziká, a hodnotenia celkových výsledkov správcovskej spoločnosti, pričom sa pri hodnotení výkonnosti jednotlivca berú do úvahy finančné aj nefinančné kritériá;

h) hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje vo viacročnom rámci, ktorý je primeraný obdobiu držby odporúčanému investorom PKIPCP, ktoré správcovská spoločnosť spravuje, aby sa zabezpečilo, že proces hodnotenia vychádza z dlhodobejšej výkonnosti PKIPCP a jeho investičných rizík a že skutočná výplata výkonnostných zložiek odmeňovania sa rozloží na rovnaké obdobie;

i) garantovaná pohyblivá zložka odmeňovania je výnimočná a používa sa len v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov, pričom sa obmedzuje na prvý rok zamestnania;

j) pevná a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené a pevná zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať úplne pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeňovania vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky odmeňovania;

k) do platieb súvisiacich s predčasným ukončením zmluvy sa premieta výkonnosť dosiahnutá v priebehu obdobia a tieto platby sú navrhnuté tak, aby sa neodmeňovalo zlyhanie;

l) meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania alebo zoskupení pohyblivých zložiek odmeňovania zahŕňa komplexný mechanizmus úpravy na integráciu všetkých relevantných typov súčasných a budúcich rizík;

m) v závislosti od právnej štruktúry PKIPCP a jeho štatútu alebo zakladajúcich dokumentov pozostáva významná časť a v každom prípade minimálne 50 % akejkoľvek pohyblivej zložky odmeňovania z podielových listov dotknutého PKIPCP, rovnocenných vlastníckych podielov, alebo nástrojov viazaných na akcie, alebo rovnocenných nehotovostných nástrojov s rovnako účinnými stimulmi ako akýkoľvek z nástrojov uvedených v tomto písmene, okrem prípadov, keď správa PKIPCP predstavuje menej než 50 % celkového portfólia spravovaného správcovskou spoločnosťou, pričom v takom prípade sa uvedené minimum vo výške 50 % neuplatňuje.

Nástroje uvedené v tomto písmene podliehajú náležitej politike nerozdeľovania, ktorá je zameraná na zosúladenie motivačných prvkov so záujmami správcovskej spoločnosti a PKIPCP, ktoré spravuje, a investorov takýchto PKIPCP. Členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu zaviesť obmedzenia druhov a foriem týchto nástrojov, alebo prípadne zakázať niektoré nástroje. Toto písmeno sa uplatňuje na časť pohyblivej zložky odmeňovania odloženú v súlade s písmenom n), ako aj na neodloženú časť pohyblivej zložky odmeňovania;

n) významná časť a v každom prípade minimálne 40 % pohyblivej zložky odmeňovania sa odkladá na obdobie, ktoré je primerané z hľadiska obdobia držby odporúčaného investorom dotknutého PKIPCP, a je náležite zosúladená s povahou rizík daného PKIPCP.

Obdobie uvedené v tomto písmene predstavuje minimálne tri roky; odmena splatná v rámci odloženia sa neprideľuje vo väčšom rozsahu než na pomernom základe; v prípade pohyblivej zložky odmeňovania, ktorá predstavuje obzvlášť vysokú sumu, sa odkladá minimálne 60 % sumy;

o) pohyblivá zložka odmeňovania vrátane odloženej časti sa vypláca alebo prideľuje, len ak to umožňuje finančná situácia správcovskej spoločnosti ako celku a ak je to odôvodnené na základe výkonnosti dotknutého obchodnej jednotky, dotknutého PKIPCP a dotknutého jednotlivca.

Celková pohyblivá zložka odmeňovania sa vo všeobecnosti výrazne kráti, ak sa finančné výsledky dotknutej správcovskej spoločnosti alebo dotknutého PKIPCP zhoršia alebo dosiahnu záporné hodnoty, pričom sa zohľadňuje súčasná odmena, ako aj zníženie vyplácania súm zarobených skôr, a to aj prostredníctvom malusu alebo dohôd o vrátení (clawback);

p) politika dôchodkového zabezpečenia je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami správcovskej spoločnosti a PKIPCP, ktoré spravuje.

Ak zamestnanec odíde zo správcovskej spoločnosti pred dosiahnutím dôchodkového veku, správcovská spoločnosť bude počas piatich rokov držať dobrovoľné dávky dôchodkového zabezpečenia v podobe nástrojov uvedených v písmene m). V prípade zamestnanca, ktorý dosiahne dôchodkový vek, sa dobrovoľné dávky dôchodkového zabezpečenia vyplácajú tomuto zamestnancovi formou nástrojov uvedených v písmene m) a podliehajú päťročnému obdobiu nerozdelenia;

q) od zamestnancov sa požaduje, aby sa zaviazali, že nebudú využívať stratégie osobného hedžingu ani poistenia odmeňovania a zodpovednosti, ktorými by oslabovali účinky väzby na riziká, ktoré sú zakomponované do ich spôsobov odmeňovania;

r) pohyblivá zložka odmeňovania sa nevypláca prostredníctvom nástrojov ani metód, ktoré napomáhajú vyhýbaniu sa plneniu požiadaviek stanovených v tejto smernici.

2.  Orgán ESMA môže v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 žiadať od príslušných orgánov informácie o politikách a postupoch odmeňovania uvedených v článku 14a tejto smernice.

Orgán ESMA v úzkej spolupráci s orgánom EBA zahrnie do svojich usmernení týkajúcich sa politík odmeňovania ustanovenia o tom, akým spôsobom sa majú uplatňovať rôzne odvetvové zásady odmeňovania, ako sú napríklad zásady odmeňovania stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ ( 17 ) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ ( 18 ), ak zamestnanci alebo iné kategórie pracovníkov poskytujú služby, na ktoré sa vzťahujú rôzne odvetvové zásady odmeňovania.

3.  Zásady stanovené v odseku 1 sa uplatňujú na všetky požitky akéhokoľvek druhu vyplatené správcovskou spoločnosťou, na akúkoľvek sumu vyplatenú priamo zo strany samotného PKIPCP vrátane výkonnostných poplatkov, a na všetky prevody podielových listov alebo akcií PKIPCP v prospech tých kategórií zamestnancov vrátane vrcholového manažmentu, zamestnancov prijímajúcich riziká, zamestnancov s kontrolnými funkciami a všetkých zamestnancov poberajúcich celkové odmeny, ktoré sú na úrovni odmien vrcholového manažmentu a zamestnancov prijímajúcich riziká, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na ich rizikový profil alebo rizikový profil PKIPCP, ktoré spravujú.

4.  Správcovské spoločnosti, ktoré sú významné z hľadiska svojej veľkosti alebo veľkosti PKIPCP, ktoré spravujú, svojej vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti svojich činností, zriadia výbor pre odmeňovanie. Výbor pre odmeňovanie sa zriadi takým spôsobom, aby bol spôsobilý kompetentne a nezávisle posudzovať politiky a postupy odmeňovania a motivačné prvky vytvorené na riadenie rizík.

Výbor pre odmeňovanie, ktorý je v prípade potreby zriadený v súlade s usmerneniami orgánu ESMA uvedenými v článku 14a ods. 4 zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziko a riadenie rizík dotknutej správcovskej spoločnosti alebo dotknutého PKIPCP a ktoré má prijímať riadiaci orgán v rámci svojej funkcie dohľadu. Výboru pre odmeňovanie predsedá člen riadiaceho orgánu, ktorý v dotknutej správcovskej spoločnosti nevykonáva žiadne výkonné funkcie. Členovia výboru pre odmeňovanie sú členmi riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej správcovskej spoločnosti nevykonávajú žiadne výkonné funkcie.

Ak sa zastúpenie zamestnancov v riadiacom orgáne ustanovuje vo vnútroštátnom práve, výbor pre odmeňovanie zahŕňa jedného alebo viacerých zástupcov zamestnancov. Výbor pre odmeňovanie pri príprave svojich rozhodnutí zohľadňuje dlhodobé záujmy investorov a iných zainteresovaných strán, ako aj verejné záujmy.

▼B

Článok 15

Správcovské spoločnosti alebo v prípadne investičné spoločnosti prijímajú opatrenia v súlade s článkom 92 a stanovujú vhodné postupy a mechanizmy na zabezpečenie náležitého vybavovania sťažností investorov, ako aj toho, aby v prípade, že správcovská spoločnosť má povolenie v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát PKIPCP, nevznikli obmedzenia uplatňovania práv investorov. Tieto opatrenia umožnia investorom, aby mohli podávať sťažnosti v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov ich členského štátu.

Správcovské spoločnosti tiež stanovujú vhodné postupy a mechanizmy na sprístupnenie informácií na žiadosť verejných alebo príslušných orgánov domovského členského štátu PKIPCP.ODDIEL 4

Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby

Článok 16

1.  Členské štáty zabezpečia, aby správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie jej domovským členským štátom, mohla vykonávať na ich územiach činnosť, na ktorú jej bolo udelené povolenie, a to buď zriadením pobočky alebo na základe slobody poskytovať služby.

Ak správcovská spoločnosť s takýmto povolením navrhuje len uvádzanie podielových listov na trh PKIPCP, ktorý spravuje v súlade s prílohou II, v inom členskom štáte ako v domovskom členskom štáte PKIPCP a to bez toho, aby založila pobočku, a bez toho, aby navrhovala vykonávanie akýchkoľvek iných činností alebo služieb, takéto uvádzanie na trh podlieha len požiadavkám kapitoly XI.

2.  Členské štáty nesmú podmieňovať zriadenie pobočky alebo poskytovanie služieb žiadnej požiadavke povolenia ani žiadnej požiadavke na poskytnutie dotačného kapitálu ani žiadnemu inému opatreniu s rovnakým účinkom.

3.  Za podmienok stanovených v tomto článku môže PKIPCP v súlade s touto smernicou voľne určiť správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát PKIPCP, alebo byť takouto správcovskou spoločnosťou riadený, pokiaľ takáto správcovská spoločnosť spĺňa ustanovenia:

a) článku 17 alebo 18 a

b) článkov 19 a 20.

Článok 17

1.  Okrem dodržiavania podmienok uvedených v článkoch 6 a 7 musí správcovská spoločnosť, ktorá plánuje zriadiť pobočku na území iného členského štátu s cieľom vykonávať činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie, oznámiť túto skutočnosť príslušným orgánom svojho domovského členského štátu zodpovedajúcim spôsobom.

2.  Členské štáty musia vyžadovať, aby každá správcovská spoločnosť, ktorá plánuje zriadiť pobočku na území iného členského štátu, poskytla tieto informácie a dokumenty pri oznámení vykonávanom podľa odseku 1:

a) členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť plánuje zriadiť pobočku;

b) obchodný plán stanovujúci predpokladané činnosti a služby podľa článku 6 ods. 2 a 3 a organizačnú štruktúru pobočky zahŕňajúcu opis postupu riadenia rizík, ktorý uplatňuje správcovská spoločnosť; zahŕňa tiež opis postupov a opatrení prijatých podľa článku 15;

c) adresu správcovskej spoločnosti v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej môžu byť získané dokumenty, a

d) mená osôb zodpovedných za riadenie pobočky.

3.  Pokiaľ príslušné orgány v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti nemajú dôvod pochybovať o primeranosti administratívnej štruktúry alebo o finančnej situácii správcovskej spoločnosti berúc do úvahy očakávané činnosti, do dvoch mesiacov od získania všetkých informácií uvedených odseku 2 oznámia tieto informácie príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti a informujú aj správcovskú spoločnosť. Oznámia aj podrobnosti každého systému náhrad určeného na ochranu investorov.

Ak príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti odmietnu oznámiť informácie uvedené v odseku 2 príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti, musia dôvody tohto odmietnutia poskytnúť dotknutej správcovskej spoločnosti do dvoch mesiacov od prijatia všetkých informácií. Proti odmietnutiu alebo neodpovedaniu sa možno obrátiť s opravným prostriedkom na súdy v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti.

Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať služby kolektívneho riadenia portfólia uvedené v prílohe II, príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti priložia k dokumentácii odosielanej príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti osvedčenie o tom, že správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie podľa ustanovení tejto smernice, opis rozsahu povolenia správcovskej spoločnosti a podrobnosti o akýchkoľvek obmedzeniach typov PKIPCP, na riadenie ktorých bolo správcovskej spoločnosti udelené povolenie.

4.  Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti prostredníctvom pobočky na území hostiteľského členského štátu, musí spĺňať pravidlá ustanovené hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti v súlade s článkom 14.

5.  Príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním odseku 4.

6.  Skôr než pobočka správcovskej spoločnosti začne podnikať, príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti sa do dvoch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 2 pripravia na dohľad nad dodržiavaním pravidiel, ktoré spadajú do pôsobnosti týchto orgánov, správcovskou spoločnosťou.

7.  Na základe prijatia oznámenia od príslušných orgánov hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti alebo keď uplynie obdobie stanovené v odseku 6 bez toho, že by sa prijalo akékoľvek oznámenie od týchto orgánov, môže sa zriadiť pobočka a začať podnikať.

8.  V prípade zmeny akýchkoľvek údajov oznámených v súlade s odsekmi 2 písm. b), c) alebo d) je správcovská spoločnosť povinná podať písomné oznámenie o tejto zmene príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti a hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti najmenej jeden mesiac pred vykonaním zmeny tak, aby príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti mohli prijať rozhodnutie o zmene podľa odseku 3 a príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti tak mohli urobiť podľa odseku 6.

9.  V prípade zmeny v údajoch oznámených v súlade s odsekom 3 prvým pododsekom príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti informujú tiež príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.

Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti aktualizujú informácie obsiahnuté v osvedčení uvedenom v odseku 3 treťom pododseku a informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti vždy, keď dôjde k zmene rozsahu povolenia správcovskej spoločnosti alebo podrobností o akýchkoľvek obmedzeniach typov PKIPCP, na riadenie ktorých bolo správcovskej spoločnosti udelené povolenie.

▼M1

10.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov na určenie informácií, ktoré sa majú oznámiť v súlade s odsekmi 1, 2, 3, 8 a 9.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov pre poskytovanie informácií v súlade s odsekmi 3 a 9.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 18

1.  Každá správcovská spoločnosť, ktorá plánuje na území iného členského štátu na základe slobody poskytovať služby po prvýkrát vykonávať činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie, oznámi nasledujúce informácie príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti:

a) členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť zamýšľa vykonávať činnosť, a

b) obchodný plán stanovujúci predpokladané činnosti a služby uvedené v článku 6 ods. 2 a 3 a obsahujúci opis procesu riadenia rizika, ktorý uplatňuje správcovská spoločnosť; obsahuje tiež opis postupov a opatrení prijatých podľa článku 15.

2.  Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti do jedného mesiaca od ich prijatia zašlú informácie uvedené v odseku 1 príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.

Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti oznámia aj podrobnosti o každom uplatniteľnom systéme náhrad určenom na ochranu investorov.

Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosť kolektívneho riadenia portfólia uvedenú v prílohe II, príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti priložia k dokumentácii odosielanej príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti osvedčenie o tom, že správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie podľa ustanovení tejto smernice, opis rozsahu povolenia správcovskej spoločnosti a podrobnosti o akýchkoľvek obmedzeniach typov PKIPCP, na riadenie ktorých bolo správcovskej spoločnosti udelené povolenie.

Pokiaľ články 20 a 93 neustanovujú inak, správcovská spoločnosť môže potom začať podnikať v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti.

3.  Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti na základe slobody poskytovať služby, dodržiava pravidlá ustanovené domovským členským štátom správcovskej spoločnosti v súlade s článkom 14.

4.  Ak by sa mal obsah informácií oznámených v súlade s odsekom 1 písm. b) zmeniť alebo doplniť, správcovská spoločnosť je o tom povinná podať písomné oznámenie príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti a hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti skôr, než zmenu uskutoční. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti aktualizujú informácie obsiahnuté v osvedčení, ako sa uvádza v odseku 2, a informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti vždy, ak dôjde k zmene rozsahu povolenia správcovskej spoločnosti alebo podrobností o akýchkoľvek obmedzeniach typov PKIPCP, na riadenie ktorých bolo správcovskej spoločnosti udelené povolenie.

▼M1

5.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov na určenie informácií, ktoré sa majú oznámiť v súlade s odsekmi 1, 2 a 4.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom vytvoriť štandardné formuláre, vzory a postupy pre poskytovanie informácií v súlade s odsekmi 2 a 4.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 19

1.  Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva cezhraničné činnosť kolektívnej správy portfólia prostredníctvom založenia pobočky alebo na základe slobody poskytovania služieb, musí dodržiavať pravidlá domovského členského štátu správcovskej spoločnosti, ktoré sa týkajú organizácie správcovskej spoločnosti vrátane podmienok poverovania, postupov riadenia rizika, pravidiel obozretného podnikania a dohľadu, postupov uvedených v článku 12 a požiadaviek na správcovskú spoločnosť týkajúcich sa podávania správ. Tieto pravidlá nesmú byť prísnejšie ako pravidlá, ktoré sa vzťahujú na správcovské spoločnosti vykonávajúce svoju činnosť len vo svojom domovskom členskom štáte.

2.  Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním odseku 1.

3.  Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva cezhraničnú činnosť kolektívnej správy portfólia prostredníctvom založenia pobočky alebo v súlade so slobodou poskytovania služieb dodržiava pravidlá domovského členského štátu PKIPCP, ktoré sa týkajú zakladania a fungovania PKIPCP, najmä pravidlá, ktoré sa uplatňujú pri:

a) zakladaní PKIPCP a udeľovaní povolenia PKIPCP;

b) emisii a vyplatení podielových listov a akcií;

c) investičných politikách a obmedzeniach, vrátane výpočtu celkového rizika a zadlženia;

d) obmedzeniach týkajúcich sa vypožičiavania, požičiavania a nekrytých predajov;

e) ohodnotení aktív a účtovníctva PKIPCP;

f) výpočte emisnej alebo výplatnej ceny a chybách pri výpočte čistej hodnoty aktív a súvisiaceho odškodnenia investorov;

g) vyplatení alebo opätovnom investovaní výnosov;

h) požiadavkách pre PKIPCP v oblasti zverejňovania a informovania vrátane prospektu, kľúčových informácií pre investorov a pravidelných správ;

i) marketingu;

j) vzťahoch s podielnikmi;

k) zlučovaní a reštrukturalizácii PKIPCP;

l) ukončení činnosti a likvidácii PKIPCP;

m) v prípade potreby obsahu registra podielnikov;

n) poplatkoch za licenciu a dohľad týkajúcich sa PKIPCP a

o) vykonávaní hlasovacieho práva podielnikov a iných práv podielnikov súvisiacich s písmenami a) až m).

4.  Správcovská spoločnosť musí plniť povinnosti ustanovené v podmienkach fondu alebo v stanovách a povinnosti ustanovené v prospekte, ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 3.

5.  Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním odsekov 3 a 4.

6.  Správcovská spoločnosť rozhoduje o a je zodpovedná za prijímanie a vykonávanie všetkých opatrení a organizačných rozhodnutí ktoré sú potrebné na dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa zakladania a fungovania PKIPCP a povinností ustanovených v podmienkach fondu alebo v stanovách, ako aj povinností ustanovených v prospekte.

7.  Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti sú zodpovedné za vykonávanie dohľadu nad primeranosťou opatrení a nad organizáciou správcovskej spoločnosti tak, aby správcovská spoločnosť bola schopná dodržiavať povinnosti a pravidlá, ktoré sa týkajú zakladania a fungovania všetkých PKIPCP, ktoré spravuje.

8.  Členské štáty zabezpečia, aby správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v členskom štáte, neboli vystavené akýmkoľvek ďalším požiadavkám ustanoveným v domovskom členskom štáte PKIPCP v oblastiach, ktoré sú predmetom úpravy tejto smernice, okrem prípadov výslovne uvedených v tejto smernici.

Článok 20

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, správcovská spoločnosť, ktorá žiada o povolenie riadiť PKIPCP so sídlom v inom členskom štáte, predloží príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP tieto dokumenty:

▼M4

a) písomnú dohodu s depozitárom uvedenú v článku 22 ods. 2;

▼B

b) informácie o dohodách o poverení týkajúcich sa funkcií riadenia investícií a administrácie uvedených v prílohe II.

Ak správcovská spoločnosť už spravuje iný PKIPCP rovnakého typu v domovskom členskom štáte PKIPCP, postačuje odkaz na už poskytnuté dokumenty.

2.  Ak je to potrebné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel, za ktoré sú zodpovedné, môžu príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP požadovať od príslušných orgánov domovského členského štátu správcovskej spoločnosti objasnenia a informácie týkajúce sa dokumentov uvedených v odseku 1 a na základe osvedčenia uvedeného v článkoch 17 a 18 aj informácie, či typ PKIPCP, pre ktorý sa žiada povolenie, spadá do rozsahu pôsobnosti povolenia správcovskej spoločnosti. V prípade potreby poskytnú príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti svoje stanovisko do 10 pracovných dní od predloženia pôvodnej žiadosti.

3.  Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP môžu zamietnuť žiadosť správcovskej spoločnosti iba v týchto prípadoch:

a) správcovská spoločnosť nedodržiava pravidlá patriace do ich pôsobnosti podľa článku 19;

b) správcovská spoločnosť nemá povolenie príslušných orgánov svojho domovského členského štátu na riadenie toho typu PKIPCP, na ktorý požaduje povolenie, alebo

c) správcovská spoločnosť neposkytla dokumenty uvedené v odseku 1.

Pred zamietnutím žiadosti príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP konzultujú s príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti.

4.  Akékoľvek ďalšie podstatné zmeny dokumentov uvedených v odseku 1 oznámi správcovská spoločnosť príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP.

▼M1

5.  S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu tohto článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov na určenie informácií, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom v žiadosti o správu PKIPCP so sídlom v inom členskom štáte.

Komisia môže prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom stanoviť štandardné formuláre, vzory a postupy pre toto poskytovanie informácií.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 21

1.  Hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti môže na účely štatistiky vyžadovať, aby všetky správcovské spoločnosti s pobočkami na jeho území pravidelne podávali správy o ich činnostiach vykonávaných v tomto hostiteľskom členskom štáte príslušným orgánom tohto hostiteľského členského štátu.

2.  Hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti môže vyžadovať, aby mu správcovské spoločnosti podnikajúce na jeho území prostredníctvom založenia pobočky alebo na základe slobody poskytovať služby poskytovali informácie potrebné na monitorovanie dodržiavania pravidiel, ktoré spadajú do pôsobnosti hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti a ktoré sa na ne vzťahujú.

Tieto požiadavky nesmú byť prísnejšie než sú tie, ktoré tento členský štát kladie na správcovské spoločnosti s povolením v tomto členskom štáte pri monitorovaní dodržiavania tých istých noriem.

Správcovské spoločnosti zabezpečia, aby postupy a opatrenia uvedené v článku 15 umožnili príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP získať informácie uvedené v tomto odseku priamo od správcovskej spoločnosti.

3.  Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti zistia, že správcovská spoločnosť, ktorá má pobočku alebo poskytuje služby na jeho území, porušuje niektoré z pravidiel, ktoré spadajú do ich pôsobnosti, požiadajú danú správcovskú spoločnosť, aby s týmto porušovaním skončila, a informujú o tom príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti.

4.  Ak dotknutá správcovská spoločnosť odmietne poskytnúť hostiteľskému členskému štátu správcovskej spoločnosti informácie, ktoré patria do jej pôsobnosti, alebo neprijme potrebné opatrenia, aby skončila porušovanie uvedené v odseku 3, príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti o tom informujú príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti čo najskôr prijmú vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že dotknutá správcovská spoločnosť poskytne informácie požadované hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti podľa odseku 2 alebo skončila s porušovaním. Povaha týchto opatrení sa oznámi príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.

▼M1

5.  Ak napriek opatreniam prijatým príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti, alebo ak sa ukáže, že takéto opatrenia sú nedostatočné alebo v dotknutom členskom štáte nie sú dostupné, správcovská spoločnosť naďalej odmieta poskytnúť informácie, ktoré žiada hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti podľa odseku 2, alebo pokračuje v porušovaní zákonných alebo regulačných ustanovení uvedených v tom istom odseku, ktoré platia v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti, môžu príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti podniknúť tieto kroky:

a) po informovaní príslušných orgánov domovského členského štátu správcovskej spoločnosti prijať vhodné opatrenia vrátane opatrení podľa článkov 98 a 99 s cieľom predísť ďalšiemu protiprávnemu konaniu alebo ho sankcionovať a v potrebnom rozsahu zabrániť správcovskej spoločnosti, aby na ich území začala akékoľvek ďalšie transakcie; členské štáty zabezpečia, aby bolo na ich území možné doručovať právne dokumenty potrebné na takéto opatrenia týkajúce sa správcovských spoločností; pokiaľ je službou poskytovanou v rámci hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti správa PKIPCP, hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti môže od správcovskej spoločnosti žiadať, aby ukončila správu tohto PKIPCP; alebo

b) ak sa domnievajú, že príslušný orgán domovského členského štátu správcovskej spoločnosti nekonal primerane, upozorniť na túto záležitosť ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

6.  Akékoľvek opatrenie prijaté podľa odsekov 4 alebo 5 zahŕňajúce opatrenia alebo sankcie sa riadne odôvodní a oznámi danej správcovskej spoločnosti. Proti každému takémuto opatreniu možno podať opravný prostriedok na súd v členskom štáte, ktorý toto opatrenie prijal.

▼M1

7.  Skôr než začnú konať podľa postupu uvedeného v odseku 3, 4 alebo 5, príslušné orgány hostiteľského členského správcovskej spoločnosti môžu v naliehavých prípadoch prijať akékoľvek preventívne opatrenia potrebné na ochranu záujmov investorov a ostatných osôb, ktorým sa poskytujú služby. Komisia, ESMA a príslušné orgány ostatných dotknutých členských štátov sú o takýchto opatreniach informované pri najbližšej príležitosti.

Po porade s príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov môže Komisia rozhodnúť, že daný členský štát musí zmeniť alebo zrušiť tieto opatrenia bez toho, aby boli dotknuté právomoci ESMA podľa článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

8.  Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti sa pred odňatím povolenia správcovskej spoločnosti poradia s príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP. V takýchto prípadoch prijmú príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP vhodné opatrenia na ochranu záujmov investorov. Tieto opatrenia môžu obsahovať rozhodnutia na zabránenie danej správcovskej spoločnosti začať akékoľvek ďalšie transakcie na území tohto štátu.

Komisia každé dva roky vydá správu o týchto prípadoch.

▼M1

9.  Členské štáty informujú ESMA a Komisiu o počte a type prípadov, v ktorých zamietli udelenie povolenia podľa článku 17 alebo žiadosť podľa článku 20, a o opatreniach prijatých v súlade s odsekom 5 tohto článku.

▼B

Komisia každé dva roky vydá správu o týchto prípadoch.KAPITOLA IV

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA DEPOZITÁRA

▼M4

Článok 22

1.  Investičná spoločnosť a správcovská spoločnosť pre každý podielový fond, ktorý spravuje, zabezpečí, aby bol v súlade s touto kapitolou vymenovaný len jeden depozitár.

2.  Vymenovanie depozitára musí byť doložené písomnou dohodou.

V uvedenej dohode sa okrem iného upravuje tok informácií považovaných za nevyhnutné na to, aby depozitár mohol vykonávať svoje funkcie pre PKIPCP, pre ktorý bol vymenovaný za depozitára, ako sa stanovuje v tejto smernici a v iných relevantných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach.

3.  Depozitár:

a) zabezpečuje, aby sa predaj, emisia, odkúpenie, vyplatenie a zrušenie podielových listov PKIPCP vykonávali v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom a štatútom fondu alebo zakladajúcimi dokumentmi;

b) zabezpečuje, aby výpočet hodnoty podielových listov PKIPCP bol v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom a štatútom fondu alebo zakladajúcimi dokumentmi;

c) plní pokyny správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti, ak nie sú v rozpore s uplatniteľným vnútroštátnym právom alebo štatútom fondu alebo zakladajúcimi dokumentmi;

d) zabezpečuje, aby pri transakciách zahŕňajúcich aktíva PKIPCP boli všetky protiplnenia poskytované PKIPCP v obvyklých lehotách;

e) zabezpečuje, aby boli príjmy PKIPCP použité v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom a štatútom fondu alebo zakladajúcimi dokumentmi.

4.  Depozitár zabezpečí, aby boli peňažné toky PKIPCP riadne monitorované, a najmä, aby všetky platby, ktoré vykonávajú investori alebo ktoré sa vykonávajú v ich mene pri upísaní podielových listov PKIPCP, boli prijaté a aby sa všetky hotovostné prostriedky PKIPCP vložili na peňažné účty, ktoré sú:

a) zriadené na meno PKIPCP, správcovskej spoločnosti, ktorá koná v mene PKIPCP, alebo depozitára, ktorý koná v mene PKIPCP;

b) zriadené u subjektu uvedeného v článku 18 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice Komisie 2006/73/ES ( 19 ) a

c) vedené v súlade so zásadami stanovenými v článku 16 smernice 2006/73/ES.

Ak sú peňažné účty zriadené na meno depozitára, ktorý koná v mene PKIPCP, žiadna hotovosť subjektu uvedeného v písmene b) prvého pododseku a žiadna vlastná hotovosť depozitára sa na takéto účty nevkladá.

5.  Aktíva PKIPCP sa zverujú depozitárovi do úschovy takto:

a) v prípade finančných nástrojov, ktoré možno držať v úschove (custody), depozitár:

i) drží v úschove (custody) všetky finančné nástroje, ktoré možno registrovať na účte finančných nástrojov zriadenom v evidencii depozitára, a všetky finančné nástroje, ktoré možno fyzicky doručiť depozitárovi;

ii) zabezpečí, aby všetky finančné nástroje, ktoré možno registrovať na účte finančných nástrojov zriadenom v evidencii depozitára, boli registrované v evidencii depozitára na oddelených účtoch v súlade so zásadami stanovenými v článku 16 smernice 2006/73/ES, zriadených na meno PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti, ktorá koná v mene PKIPCP, tak, aby sa pri týchto účtoch dalo v súlade s uplatniteľným právom vždy jasne identifikovať, že patria PKIPCP;

b) v prípade ostatných aktív depozitár:

i) overuje, či tieto aktíva vlastní PKIPCP alebo správcovská spoločnosť, ktorá koná v mene PKIPCP, a to tak, že na základe informácií alebo dokumentov, ktoré predložil PKIPCP alebo správcovská spoločnosť, a na základe externých dokladov, ak sú k dispozícii, posúdi, či PKIPCP alebo správcovská spoločnosť, ktorá koná v mene PKIPCP, je vlastníkom;

ii) vedie v evidencii tie aktíva, v prípade ktorých je presvedčený, že sú vo vlastníctve PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti, ktorá koná v mene PKIPC, a priebežne túto evidenciu aktualizuje.

6.  Depozitár pravidelne poskytuje správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti komplexný zoznam všetkých aktív PKIPCP.

7.  Aktíva, ktoré depozitár drží v úschove (custody), tento depozitár ani žiadna tretia strana, ktorá bola poverená funkciou úschovy (custody), nepoužije na svoj vlastný účet. Takýmto použitím je akákoľvek transakcia s aktívami držanými v úschove (custody) vrátane, okrem iného, prevodu, poskytnutia ako zálohy, predaja a požičania.

Aktíva, ktoré depozitár drží v úschove (custody), možno použiť len za predpokladu, že:

a) aktíva sa použijú na účet PKIPCP;

b) depozitár vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti v mene PKIPCP;

c) aktíva sú použité v prospech PKIPCP a v záujme podielnikov; a

d) transakcia je krytá vysokokvalitným a likvidným kolaterálom, ktorý PKIPCP prijal na základe dohody o prevode vlastníckeho práva.

Trhová hodnota kolaterálu sa musí vždy rovnať aspoň trhovej hodnote použitých aktív zvýšenej o prémiu.

8.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade platobnej neschopnosti depozitára a/alebo akejkoľvek tretej strany nachádzajúcej sa v Únii, ktorá bola poverená úschovou (custody) aktív PKIPCP, nebolo možné aktíva PKIPCP, ktoré sa držia v úschove (custody), rozdeliť veriteľom tohto depozitára a/alebo tejto tretej strany, alebo ich speňažiť v ich prospech.

▼M4

Článok 22a

1.  Depozitár nepoverí funkciami uvedenými v článku 22 ods. 3 a 4 tretie strany.

2.  Funkciami uvedenými v článku 22 ods. 5 môže depozitár poveriť tretie strany len ak:

a) úlohami nie sú poverené so zámerom obchádzať požiadavky stanovené v tejto smernici;

b) depozitár môže preukázať, že existuje objektívny dôvod na poverenie;

c) depozitár využil pri výbere a vymenovaní tretej strany, ktorú zamýšľa poveriť plnením častí svojich úloh, všetky náležité odborné znalosti, starostlivosť a pozornosť a naďalej využíva všetky náležité odborné znalosti, starostlivosť a pozornosť pri pravidelnom preskúmavaní a priebežnom monitorovaní každej tretej strany, ktorú poveril plnením častí svojich úloh, a opatrení tretej strany v súvislosti s úlohami, ktorými bola poverená.

3.  Funkciami uvedenými v článku 22 ods. 5 môže depozitár poveriť tretiu stranu len vtedy, ak táto tretia strana nepretržite počas vykonávania úloh, ktorými bola poverená:

a) má štruktúry a odborné znalosti, ktoré sú náležité a primerané povahe a zložitosti aktív PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti konajúcej v mene PKIPCP, ktoré sa jej zverili;

b) pokiaľ ide o úlohy úschovy (custody), uvedené v článku 22 ods. 5 písm. a), podlieha:

i) účinnej regulácii obozretného podnikania vrátane minimálnych kapitálových požiadaviek, a dohľadu v dotknutej jurisdikcii;

ii) pravidelnému externému auditu, aby sa zabezpečilo, že finančné nástroje sú v jej držbe;

c) oddeľuje aktíva klientov depozitára od vlastných aktív a od aktív depozitára takým spôsobom, aby bolo možné kedykoľvek jednoznačne určiť, že patria klientom príslušného depozitára;

d) prijme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby v prípade platobnej neschopnosti tretej strany nebolo možné aktíva PKIPCP, ktoré drží tretia strana v úschove (custody), rozdeliť veriteľom tretej strany alebo speňažiť v ich prospech; a

e) spĺňa všeobecné povinnosti a dodržiava zákazy stanovené v článku 22 ods. 2, 5 a 7 a v článku 25.

Bez ohľadu na prvý pododsek písm. b) bod i), ak sa v právnych predpisoch tretej krajiny vyžaduje, aby určité finančné nástroje držal v úschove (custody) miestny subjekt, pričom žiadne miestne subjekty nespĺňajú požiadavky týkajúce sa poverenia stanovené v uvedenom písmene, depozitár môže svojimi funkciami poveriť takýto miestny subjekt len v rozsahu, v akom to vyžadujú právne predpisy uvedenej tretej krajiny, a len pokiaľ neexistujú miestne subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa poverenia, a len ak:

a) investori príslušného PKIPCP sú pred tým, ako investovali, náležite informovaní o skutočnosti, že je takéto poverenie potrebné z dôvodu zákonných obmedzení v právnych predpisoch tretej krajiny, o okolnostiach odôvodňujúcich poverenie a o rizikách súvisiacich s takýmto poverením;

b) investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť konajúca v mene PKIPCP dala depozitárovi pokyn poveriť úschovou (custody) takýchto finančných nástrojov takýto miestny subjekt.

Tretia strana môže tieto funkcie subdelegovať na inú stranu v prípade, že sú splnené rovnaké požiadavky. V takom prípade sa na príslušné strany mutatis mutandis uplatňuje článok 24 ods. 2.

4.  Na účely tohto článku sa poskytovanie služieb podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES ( 20 ) prostredníctvom systémov zúčtovania cenných papierov, ako sa vymedzuje na účely uvedenej smernice, alebo poskytovanie podobných služieb systémami zúčtovania cenných papierov tretích krajín nepovažuje za poverenie funkciami úschovy (custody).

▼B

Článok 23

1.  Depozitár má sídlo alebo je usadený v domovskom členskom štáte PKIPCP.

▼M4

2.  Depozitárom je:

a) národná centrálna banka;

b) úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ; alebo

c) iný právny subjekt, ktorému príslušný orgán udelil podľa právnych predpisov členského štátu povolenie na vykonávanie činností depozitára podľa tejto smernice, podliehajúci požiadavkám kapitálovej primeranosti, ktoré nie sú nižšie ako požiadavky vypočítané v závislosti od zvoleného prístupu podľa článku 315 alebo článku 317 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 21 ), a ktorý má vlastné zdroje vo výške minimálne počiatočného imania podľa článku 28 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ.

Právny subjekt uvedený v prvom pododseku písm. c) podlieha regulácii obozretného podnikania a priebežnému dohľadu a musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

a) má infraštruktúru potrebnú na to, aby mohol mať v úschove (custody) finančné nástroje, ktoré možno registrovať na účte finančných nástrojov, zriadenom v evidencii depozitára;

b) ustanoví primerané politiky a postupy postačujúce na to, aby sa zabezpečilo, že subjekt, ako aj jeho manažéri a zamestnanci, budú dodržiavať svoje povinnosti podľa tejto smernice;

c) musí mať zavedené spoľahlivé administratívne a účtovné postupy, mechanizmy vnútornej kontroly, efektívne postupy hodnotenia rizík a efektívne mechanizmy kontroly a zabezpečenia pre systémy spracovania informácií;

d) udržiava a prevádzkuje efektívne organizačné a administratívne mechanizmy s cieľom prijímať všetky primerané opatrenia určené na to, aby sa zabránilo konfliktom záujmov;

e) zabezpečí vedenie záznamov o všetkých službách, činnostiach a transakciách, ktoré vykonáva, pričom tieto záznamy musia byť dostatočné na to, aby príslušnému orgánu umožnili plniť jeho úlohy v oblasti dohľadu a vykonávať opatrenia na presadzovanie stanovené v tejto smernici;

f) prijíma primerané opatrenia na zabezpečenie nepretržitosti a regulárnosti vykonávania svojich funkcií depozitára, pričom využíva vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy, a to aj na vykonávanie svojich činností depozitára;

g) všetci členovia jeho riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu musia mať vždy dostatočne dobrú povesť, disponovať dostatočnými znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami;

h) jeho riadiaci orgán disponuje primeranými kolektívnymi znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami na to, aby dokázal porozumieť činnostiam depozitára a aj hlavným rizikám;

i) každý člen jeho riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu koná čestne a poctivo.

3.  Členské štáty určia, ktoré z kategórií inštitúcií uvedených v prvom pododseku odseku 2 sú oprávnené stať sa depozitármi.

4.  Investičné spoločnosti alebo správcovské spoločnosti konajúce v mene PKIPCP, ktoré spravujú, ktoré pred 18. marcom 2016 vymenovali za depozitára inštitúciu, ktorá nespĺňa požiadavky stanovené v odseku 2, vymenujú depozitára, ktorý tieto požiadavky spĺňa pred 18. marcom 2018.

▼M4 —————

▼M4

Článok 24

1.  Členské štáty zabezpečia, aby bol depozitár zodpovedný voči PKIPCP a voči podielnikom PKIPCP za straty spôsobené depozitárom alebo treťou stranou, ktorá bola poverená úschovou (custody) finančných nástrojov držaných v úschove (custody) v súlade s článkom 22 ods. 5 písm. a).

Členský štát v prípade straty finančného nástroja držaného v úschove (custody) zabezpečí, aby depozitár bez zbytočného odkladu vrátil finančný nástroj identického typu alebo zodpovedajúcu sumu PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti, ktorá koná v mene PKIPCP. Depozitár nenesie zodpovednosť, ak môže preukázať, že strata je dôsledkom vonkajšej udalosti, ktorú nemôže primerane ovplyvniť a ktorej následkom by sa napriek všetkej primeranej snahe o opak nedalo vyhnúť.

Členské štáty zabezpečia, aby bol depozitár takisto zodpovedný voči PKIPCP a voči investorom PKIPCP za všetky ostatné straty, ktoré utrpia v dôsledku toho, že depozitár úmyselne alebo z nedbanlivosti neplní riadne svoje povinnosti podľa tejto smernice.

2.  Na zodpovednosť depozitára podľa odseku 1 nemá vplyv žiadne poverenie uvedené v článku 22a.

3.  Zodpovednosť depozitára podľa odseku 1 sa nesmie vylúčiť ani obmedziť dohodou.

4.  Každá dohoda, ktorá je v rozpore s odsekom 3, je neplatná.

5.  Podielnici PKIPCP sa môžu domáhať zodpovednosti depozitára priamo alebo nepriamo prostredníctvom správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti za predpokladu, že to nevedie k duplicite nápravy ani k nerovnakému zaobchádzaniu s podielnikmi.

Článok 25

1.  Žiadna spoločnosť nemôže pôsobiť súčasne ako správcovská spoločnosť a ako depozitár. Žiadna spoločnosť nemôže pôsobiť súčasne ako investičná spoločnosť a ako depozitár.

2.  Pri plnení svojich príslušných funkcií konajú správcovská spoločnosť a depozitár čestne, spravodlivo, odborne, nezávisle a výlučne v záujme PKIPCP a investorov PKIPCP. Pri plnení svojich príslušných funkcií konajú investičná spoločnosť a depozitár čestne, spravodlivo, odborne, nezávisle a výlučne v záujme investorov PKIPCP.

Depozitár nesmie vykonávať činnosti týkajúce sa PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti konajúcej v mene PKIPCP, ktoré môžu vytvárať konflikty záujmov medzi PKIPCP, investormi PKIPCP, správcovskou spoločnosťou a ním samotným, ak depozitár funkčne a hierarchicky neoddelil výkon svojich funkcií depozitára od svojich ostatných potenciálne konfliktných funkcií a ak prípadné konflikty záujmov nie sú riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom PKIPCP.

Článok 26

1.  Podmienky nahradenia správcovskej spoločnosti a depozitára a pravidlá zabezpečenia ochrany podielnikov v prípade takého nahradenia sú stanovené právnymi predpismi alebo štatútom podielového fondu.

2.  Podmienky nahradenia správcovskej spoločnosti a depozitára a pravidlá zabezpečenia ochrany podielnikov v prípade takého nahradenia sú stanovené v právnych predpisoch alebo zakladajúcich dokumentoch investičnej spoločnosti.

▼M4

Článok 26a

Depozitár na požiadanie sprístupní svojim príslušným orgánom všetky informácie, ktoré získal pri výkone svojich úloh a ktoré môžu byť potrebné pre jeho príslušné orgány alebo príslušné orgány PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti.

Ak sú príslušné orgány PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti odlišné od príslušných orgánov depozitára, príslušné orgány depozitára informácie, ktoré získali, bezodkladne zdieľajú s príslušnými orgánmi PKIPCP a správcovskej spoločnosti.

Článok 26b

Komisia je v súlade s článkom 112a splnomocnená prijímať delegované akty, v ktorých bližšie určí:

a) náležitosti, ktoré je potrebné zahrnúť do písomnej dohody uvedenej v článku 22 ods. 2;

b) podmienky výkonu funkcií depozitára podľa článku 22 ods. 3, 4 a 5 vrátane:

i) typov finančného nástroja, ktoré sa zahrnú do rozsahu úloh depozitára spojených s úschovou (custody) v súlade s článkom 22 ods. 5 písm. a);

ii) podmienok, na základe ktorých môže depozitár vykonávať svoje úlohy spojené s úschovou (custody) finančných nástrojov registrovaných v centrálnom depozitári;

iii) podmienok, na základe ktorých má depozitár uschovávať finančné nástroje emitované na meno a registrované u emitenta alebo v registri v súlade s článkom 22 ods. 5 písm. b);

c) povinnosti týkajúce sa náležitej starostlivosti depozitárov podľa článku 22a ods. 2 písm. c);

d) povinnosť týkajúcu sa oddelenia podľa článku 22a ods. 3 písm. c);

e) opatrenia, ktoré má prijať tretia strana podľa článku 22a ods. 3 písm. d);

f) podmienky a okolnosti, za ktorých sa finančné nástroje držané v úschove (custody), považujú za stratené na účely článku 24;

g) čo sa rozumie pod vonkajšími udalosťami podľa článku 24 ods. 1, ktoré nemožno primerane ovplyvniť a ktorých následkom by sa napriek všetkej primeranej snahe o opak nedalo vyhnúť;

h) podmienky na splnenie požiadavky nezávislosti uvedenej v článku 25 ods. 2.

▼BKAPITOLA V

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INVESTIČNÝCH SPOLOČNOSTÍODDIEL 1

Podmienky pre začatie podnikania

Článok 27

Prístup k podnikaniu investičnej spoločnosti je podmienený úradným povolením vydaným príslušnými orgánmi domovského členského štátu investičnej spoločnosti.

Členské štáty určia právnu formu, ktorú musí mať investičná spoločnosť.

Sídlo investičnej spoločnosti sa nachádza v domovskom členskom štáte investičnej spoločnosti.

Článok 28

Žiadna investičná spoločnosť sa nemôže zapájať do iných činností, než sú činnosti uvedené v článku 1 ods. 2.

Článok 29

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ostatné všeobecne uplatňované podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, príslušné orgány domovského členského štátu investičnej spoločnosti neudelia povolenie investičnej spoločnosti, ktorá neurčila správcovskú spoločnosť, pokiaľ investičná spoločnosť nemá dostatočné počiatočné imanie najmenej 300 000 EUR.

Ak si investičná spoločnosť neurčila správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa tejto smernice, uplatňujú sa nasledujúce podmienky:

a) povolenie sa nesmie udeliť, pokiaľ k žiadosti o povolenie nie je pripojený obchodný plán stanovujúci aspoň organizačnú štruktúru investičnej spoločnosti;

b) riaditelia investičnej spoločnosti musia mať dostatočne dobrú povesť a dostatočnú prax aj v súvislosti s typom podnikania investičnej spoločnosti, a preto sa mená riaditeľov a každej osoby, ktorá ich vystrieda v tejto pozícii, musia bezodkladne oznámiť príslušným orgánom; o vedení podnikania investičnej spoločnosti musia rozhodovať najmenej dve osoby spĺňajúce tieto podmienky; a pod „riaditeľmi“ sa rozumejú tie osoby, ktoré podľa zákonných právnych predpisov alebo stanov zastupujú investičnú spoločnosť alebo ktorí rozhodujúcim spôsobom určujú politiku spoločnosti, a

c) ak existujú úzke väzby medzi investičnou spoločnosťou a inými fyzickými alebo právnickými osobami, príslušné orgány musia udeliť povolenie len vtedy, ak tieto úzke väzby nebránia účinnému výkonu funkcií dohľadu.

Príslušné orgány domovského členského štátu investičnej spoločnosti odmietnu udeliť povolenie aj vtedy, ak zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia tretej krajiny upravujúce jednu alebo viac fyzických či právnických osôb, s ktorými má správcovská spoločnosť úzke väzby, alebo ťažkosti pri ich presadzovaní zabraňujú účinnému výkonu ich funkcií dohľadu.

Príslušné orgány domovského členského štátu investičnej spoločnosti musia vyžadovať, aby im investičné spoločnosti poskytovali informácie, ktoré potrebujú.

2.  V prípade, že investičná spoločnosť neurčila správcovskú spoločnosť, investičná spoločnosť musí byť do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti informovaná, či sa jej udelí alebo neudelí povolenie. Dôvody sa uvedú vždy, keď sa povolenie zamietne.

3.  Investičná spoločnosť môže začať podnikať bezodkladne po tom, čo jej bolo udelené povolenie.

4.  Príslušné orgány domovského členského štátu investičnej spoločnosti môžu odňať povolenie vydané investičnej spoločnosti podľa tejto smernice len vtedy, ak táto spoločnosť:

a) nezačne využívať povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa zriekne povolenia alebo skončila so svojou činnosťou uvedenou v tejto smernici pred viac než 6 mesiacmi, pokiaľ daný členský štát nestanovil, že povolenie v takýchto prípadoch zaniká;

b) mala udelené povolenie na základe nepravdivých údajov alebo pomocou akýchkoľvek iných protiprávnych prostriedkov;

c) prestala spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené;

d) závažne alebo systematicky porušuje ustanovenia prijaté na základe tejto smernice, alebo

e) spadá do ktoréhokoľvek z prípadov, keď vnútroštátny zákon stanovuje odňatie.

▼M1

5.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tejto smernice môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť:

a) informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom v žiadosti o povolenie investičnej spoločnosti vrátane obchodného plánu; a

b) prekážky, ktoré môžu brániť účinnému výkonu funkcií dohľadu príslušného orgánu, ako sa stanovuje v odseku 1 písm. c).

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

6.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom vytvoriť štandardné formuláre, vzory a postupy pre poskytovanie informácií uvedených v odseku 5 prvý pododsek písm. a).

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼BODDIEL 2

Podmienky vykonávania činnosti

Článok 30

▼M4

Články 13 až 14b sa uplatňujú mutatis mutandis na investičné spoločnosti, ktoré si neurčili správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa tejto smernice.

▼B

Na účely článkov uvedených v prvom odseku, „správcovská spoločnosť“ znamená „investičná spoločnosť“.

Investičné spoločnosti môžu riadiť len aktíva svojho vlastného portfólia a za žiadnych okolností nesmú prijať žiadny mandát na riadenie aktív v mene tretej osoby.

Článok 31

Každý domovský členský štát investičnej spoločnosti zostaví pravidlá obozretného podnikania, ktoré majú investičné spoločnosti, ktoré si neurčili správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa tejto smernice, stále dodržiavať.

Príslušné orgány domovského členského štátu investičnej spoločnosti so zreteľom na charakter investičnej spoločnosti najmä vyžadujú, aby spoločnosť mala riadne administratívne a účtovné postupy, systémy kontroly a bezpečnosti pre spracovanie elektronických údajov a primerané mechanizmy vnútornej kontroly, a najmä pravidlá pre osobné transakcie svojich zamestnancov alebo pre držanie alebo riadenie investícií vo finančných nástrojoch, na účely investovania počiatočného imania, a aby sa aspoň zabezpečilo, aby sa každá transakcia, v ktorej sa angažuje spoločnosť, mohla rekonštruovať od jej zadania, podľa strán v nej zúčastnených, jej povahy a času a miesta, v ktorom sa vykonala, a aby sa aktíva investičnej spoločnosti investovali podľa stanov a platných právnych predpisov.

▼M4 —————

▼BKAPITOLA VI

ZLÚČENIE PKIPCPODDIEL 1

Zásada, povolenie a schválenie

Článok 37

Na účely tejto kapitoly sa pod PKIPCP rozumejú aj ich podfondy.

Článok 38

1.  V zmysle podmienok ustanovených v tejto kapitole a bez ohľadu na spôsob, akým sú PKIPCP založené, ako je ustanovené v článku 1 ods. 3, členské štáty umožnia cezhraničné a vnútroštátne zlúčenie, ako je ustanovené v článku 2 ods. 1 písm. q) a r), v súlade s jedným alebo viacerými technikami zlučovania uvedenými v článku 2 ods. 1 písm. p).

2.  Techniky zlučovania použité pri cezhraničnom zlúčení definovanom v článku 2 ods. 1 písm. q) musia byť stanovené v zákonoch domovského členského štátu zlučovaného PKIPCP.

Techniky zlučovania použité pri vnútroštátnom zlúčení definovanom v článku 2 ods. 1 písm. r) musia byť stanovené v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je PKIPCP usadený.

Článok 39

1.  Zlúčenie podlieha predchádzajúcemu povoleniu príslušnými orgánmi domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP.

2.  Zanikajúce PKIPCP poskytnú príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto informácie:

a) spoločný návrh podmienok navrhovaného zlúčenia riadne schválený zanikajúcimi PKIPCP a nástupníckym PKIPCP;

b) aktualizovanú verziu prospektu a kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho PKIPCP uvedené v článku 78, ak je usadený v inom členskom štáte;

c) vyhlásenie každého z depozitárov zanikajúcich PKIPCP a nástupníckeho PKIPCP s potvrdením, že podľa článku 41 overili súlad skutočností ustanovených v článku 40 ods. 1 písm. a), f) a g) s požiadavkami tejto smernice a so zmluvnými podmienkami alebo stanovami ich príslušných PKIPCP, a

d) informácie o navrhovanom zlúčení, ktoré plánujú zanikajúce PKIPCP a nástupnícky PKIPCP poskytnúť svojim podielnikom.

Táto informácia sa poskytne takým spôsobom, aby k nej mali prístup príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúceho i nástupníckeho PKIPCP v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov tohto členského štátu alebo týchto členských štátov alebo v jazyku, ktorý schvália uvedené príslušné orgány.

3.  Po skompletizovaní spisu príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP bezodkladne postúpia kópie informácií uvedených v odseku 2 príslušným orgánom domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP. Príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP a nástupníckeho PKIPCP zohľadňujú možný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zanikajúcich aj nástupníckeho PKIPCP, aby posúdili, či sa podielnikom poskytujú náležité informácie.

Ak to príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP považujú za potrebné, môžu písomne požiadať, aby boli objasnené informácie pre podielnikov zanikajúcich PKIPCP.

Ak to príslušné orgány domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP považujú za potrebné, môžu najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia kópií úplných informácií uvedených v odseku 2 písomne požiadať o to, aby nástupnícke PKIPCP upravili informácie, ktoré sa majú poskytnúť pre ich podielnikov.

V takomto prípade zašlú príslušné orgány domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP príslušným orgánom domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP vyjadrenie o svojej nespokojnosti. Informujú príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP o tom, či sú spokojné s tým, že upravené informácie sa poskytnú podielnikom nástupníckych PKIPCP v rámci 20 pracovných dní odo dňa takého oznámenia.

4.  Príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP povolia navrhované zlúčenie v prípade splnenia týchto podmienok:

a) navrhované zlúčenie je v súlade so všetkými požiadavkami článkov 39 až 42;

b) podľa článku 93 bolo oznámené, že nástupnícky PKIPCP môže uviesť svoje podielové listy na trh vo všetkých členských štátoch, v ktorých zanikajúce PKIPCP dostali povolenie alebo o ktorých bolo oznámené, že môžu uviesť svoje podielové listy na trh v súlade s článkom 93, a

c) príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP a nástupníckeho PKIPCP považujú navrhované informácie, ktoré sa poskytnú podielnikom, za vyhovujúce alebo od príslušných orgánov domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP nebolo doručené vyjadrenie nespokojnosti podľa odseku 3 štvrtého pododseku.

5.  Ak podľa posúdenia príslušných orgánov domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP nie je spis kompletný, najneskôr do 10 pracovných dní po získaní informácií uvedených v odseku 2 požiadajú o dodatočné informácie.

Do 20 pracovných dní od predloženia úplných informácií v súlade s odsekom 2 príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP informujú zanikajúce PKIPCP o tom, či zlúčenie bolo alebo nebolo povolené.

Príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP informujú o svojom rozhodnutí aj príslušné orgány domovského členského štátu nástupníckych PKIPCP.

6.  Členské štáty môžu v súlade s článkom 57 ods. 1 druhým pododsekom umožniť nástupníckemu PKIPCP výnimku z článkov 52 až 55.

Článok 40

1.  Členské štáty vyžadujú, aby zanikajúce a nástupnícky PKIPCP vypracovali spoločný návrh podmienok zlúčenia.

Spoločný návrh podmienok zlúčenia stanovuje tieto údaje:

a) určenie typu zlúčenia a zahrnutých PKIPCP;

b) kontext a odôvodnenie navrhovaného zlúčenia;

c) očakávaný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zanikajúcich a nástupníckeho PKIPCP;

d) kritériá prijaté na ohodnotenie aktív a prípadne aj záväzkov k dátumu pre výpočet výmenného pomeru uvedenému v článku 47 ods. 1;

e) metódu výpočtu výmenného pomeru akcií;

f) plánovaný termín nadobudnutia účinnosti zlúčenia;

g) pravidlá vzťahujúce sa na prevod aktív a výmenu podielových listov a

h) v prípade zlúčenia podľa článku 2 ods. 1 písm. p) bodu ii) a prípadne článku 2 ods. 1 písm. p) bodu iii) zmluvné podmienky alebo stanovy novovzniknutých nástupníckych PKIPCP.

Príslušné orgány nesmú požadovať, aby sa do spoločného návrhu podmienok zlúčenia zahrnuli akékoľvek ďalšie informácie.

2.  Zanikajúce PKIPCP a nástupnícke PKIPCP sa môžu rozhodnúť zahrnúť do spoločného návrhu zmluvy o zlúčení aj ďalšie podmienky.ODDIEL 2

Kontrola treťou stranou, informácie o podielnikoch a ostatné práva podielnikov

Článok 41

Členské štáty vyžadujú, aby depozitári zanikajúcich a nástupníckych PKIPCP overili súlad prvkov stanovených v článku 40 ods. 1 písm. a), f) a g) s požiadavkami tejto smernice a so zmluvnými podmienkami alebo stanovami svojich príslušných PKIPCP.

Článok 42

1.  Právne predpisy domovského členského štátu zanikajúceho PKIPCP udelia buď depozitárovi, alebo nezávislému audítorovi schválenému v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok ( 22 ) právomoc, aby overil tieto informácie:

a) kritériá prijaté na ohodnotenie aktív a prípadne aj záväzkov k dátumu pre výpočet výmenného pomeru uvedenému v článku 47 ods. 1;

b) prípadne hotovostnú platbu za podielový list a

c) metódu výpočtu výmenného pomeru, ako aj skutočný výmenný pomer určený k dátumu výpočtu výmenného pomeru uvedenému v článku 47 ods. 1.

2.  Na účely odseku 1 sa štatutárni audítori zanikajúcich PKIPCP alebo štatutárny audítor nástupníckych PKIPCP považujú za nezávislých audítorov.

3.  Kópia správ nezávislého audítora prípadne depozitára je na požiadanie bezplatne k dispozícii podielnikom zanikajúcich PKIPCP i nástupníckych PKIPCP, ako aj ich príslušným orgánom.

Článok 43

1.  Členské štáty požadujú od zanikajúcich a nástupníckych PKIPCP, aby poskytli primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení svojim podielnikom, aby im tak umožnili informovane sa rozhodnúť o vplyve návrhu na ich investície.

2.  Tieto informácie sa podielnikom zanikajúcich a nástupníckych PKIPCP poskytnú až potom, keď príslušné orgány domovského členského štátu zanikajúcich PKIPCP povolia navrhované zlúčenie podľa článku 39.

Poskytujú sa najmenej 30 dní pred posledným dátumom, keď je možné požiadať o odkúpenie alebo vyplatenie, alebo prípadne konverziu bez ďalších poplatkov, ako je uvedené v článku 45 ods. 1.

3.  Informácie, ktoré sa poskytnú podielnikom zanikajúcich a nástupníckych PKIPCP, zahŕňajú primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení, aby im umožnili prijímať informované rozhodnutia o možnom vplyve návrhu na ich investície a uplatňovať ich práva podľa článkov 44 a 45.

Zahŕňajú tieto údaje:

a) okolnosti a odôvodnenie navrhovaného zlúčenia;

b) možný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov, okrem iného informácie o prípadných podstatných rozdieloch v investičnej politike a stratégii, nákladoch, očakávanom výsledku, pravidelnom podávaní správ, možnom oslabení výkonnosti a prípadne výrazné varovanie investorov, že ich daňový režim sa v dôsledku zlúčenia mohol zmeniť;

c) akékoľvek osobitné práva, ktoré majú podielnici vo vzťahu k navrhovanému zlúčeniu, okrem iného napríklad právo na ďalšie informácie, právo dostať na požiadanie kópiu správy nezávislého audítora alebo depozitára a právo na bezplatné odkúpenie alebo vyplatenie, alebo prípadne konverziu svojich podielových listov v súlade s článkom 45 ods. 1 a posledný deň na uplatnenie tohto práva;

d) príslušné procesné aspekty a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti zlúčenia a

e) znenie kľúčových informácií pre investorov nástupníckych PKIPCP, ktoré sú uvedené v článku 78.

4.  Ak zanikajúce alebo nástupnícke PKIPCP boli oboznámené v súlade s článkom 93, informácie uvedené v odseku 3 sa poskytujú v úradnom jazyku alebo jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu príslušného PKIPCP, alebo v jazyku schválenom jeho príslušnými orgánmi. PKIPCP, ktoré boli požiadané o poskytnutie informácií, sú zodpovedné za vyhotovenie prekladu. Preklad musí zodpovedať obsahu originálu.

▼M1

5.  Komisia môže prijať prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ opatrenia na stanovenie podrobného obsahu, formátu a spôsobu poskytovania informácií uvedených v odsekoch 1 a 3.

▼M1 —————

▼M1

6.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na určenie podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých Komisiou týkajúcich sa obsahu, formátu a spôsobu, akým sa majú poskytovať informácie uvedené v odsekoch 1 a 3 tohto článku.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 44

Keď sa podľa vnútroštátneho práva členských štátov vyžaduje, aby zlúčenie PKIPCP schválili podielnici, členské štáty zabezpečia, aby takéto schválenie nevyžadovalo viac ako 75 % hlasov skutočne odovzdaných podielnikmi, ktorí sú prítomní alebo zastúpení na valnom zhromaždení podielnikov.

Prvý odsek sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek uznášaniaschopnosť ustanovená na základe vnútroštátneho práva. Členské štáty neuplatňujú na cezhraničné zlúčenia prísnejšie požiadavky na uznášaniaschopnosť ako na vnútroštátne zlúčenia, ani neuplatňujú prísnejšie požiadavky na uznášaniaschopnosť pri zlúčení PKIPCP, než pri zlúčeniach podnikateľských subjektov.

Článok 45

1.  Právne predpisy členských štátov ustanovujú, že podielnici zanikajúcich a nástupníckych PKIPCP majú právo na odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov bez akýchkoľvek iných poplatkov, ako sú poplatky, ktoré si PKIPCP odpočíta na pokrytie nákladov na stiahnutie investovaného kapitálu, prípadne právo na ich premenu na podielové listy v inom PKIPCP s podobnou investičnou politikou a pod správou rovnakej správcovskej spoločnosti alebo akejkoľvek inej spoločnosti, s ktorou je správcovská spoločnosť prepojená spoločným riadením alebo kontrolou alebo podstatným priamym alebo nepriamym podielom. Toto právo nadobudne účinnosť od okamihu, keď sú podielnici zanikajúcich PKIPCP a nástupníckych PKIPCP informovaní o navrhovanom zlúčení v súlade s článkom 43 a zaniká päť pracovných dní pred dátumom výpočtu výmenného pomeru podľa článku 47 ods. 1.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, môžu pri zlúčeniach medzi PKIPCP členské štáty odchylne od článku 84 ods. 1 povoliť príslušným orgánom, aby požiadali o dočasné pozastavenie alebo povolili dočasné pozastavenie upísania, odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov za predpokladu, že toto pozastavenie je zdôvodnené ochranou podielnikov.ODDIEL 3

Náklady a nadobudnutie účinnosti

Článok 46

Okrem prípadov, keď PKIPCP neurčil správcovskú spoločnosť, členské štáty zabezpečia, aby sa zanikajúcim alebo nástupníckym PKIPCP alebo žiadnemu z ich podielnikov neúčtovali žiadne právne, poradné alebo správne náklady spojené s prípravou a ukončením zlúčenia.

Článok 47

1.  Pre vnútroštátne zlúčenia stanovujú právne predpisy členského štátu dátum, kedy zlúčenie nadobúda účinnosť, ako aj dátum výpočtu výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho PKIPCP za podielové listy nástupníckeho PKIPCP a prípadne na určenie príslušnej čistej hodnoty aktív hotovostných platieb.

Pre cezhraničné zlúčenia sa tieto dátumy určia v právnych predpisoch domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP. V príslušných prípadoch členské štáty zabezpečia, aby sa tieto dátumy stanovili po schválení zlúčenia podielnikmi nástupníckych alebo zanikajúcich PKIPCP.

2.  Nadobudnutie účinnosti zlúčenia sa zverejní všetkými vhodnými prostriedkami spôsobom predpísaným právnymi predpismi domovského členského štátu nástupníckeho PKIPCP a oznámi sa príslušným orgánom domovského členského štátu zanikajúcich a nástupníckych PKIPCP.

3.  Zlúčenie, ktoré nadobudlo účinnosť podľa odseku 1, sa nesmie vyhlásiť za neplatné.

Článok 48

1.  Zlúčenie uskutočnené podľa článku 2 ods. 1 písm. p) bodu i) má tieto dôsledky:

a) všetky aktíva i pasíva zanikajúceho PKIPCP sa prevedú nástupníckemu PKIPCP alebo prípadne depozitárovi nástupníckeho PKIPCP;

b) podielnici zanikajúceho PKIPCP sa stávajú podielnikmi nástupníckeho PKIPCP a prípadne sú oprávnení na hotovostnú platbu, ktorá, a

c) zanikajúci PKIPCP zaniká nadobudnutím účinnosti zlúčenia.

2.  Zlúčenie uskutočnené podľa článku 2 ods. 1 písm. p) bodu ii) má tieto dôsledky:

a) všetky aktíva i pasíva zanikajúceho PKIPCP sa prevedú na novovzniknutý nástupnícky PKIPCP alebo prípadne na depozitára nástupníckeho PKIPCP;

b) podielnici zanikajúceho PKIPCP sa stávajú podielnikmi novovzniknutého nástupníckeho PKIPCP a prípadne sú oprávnení na hotovostnú platbu, ktorá neprekročí 10 % čistej hodnoty aktív ich podielových listov v zanikajúcom PKIPCP, a

c) zanikajúci PKIPCP zaniká nadobudnutím účinnosti zlúčenia.

3.  Zlúčenie uskutočnené podľa článku 2 ods. 1 písm. p) bodu iii) má tieto dôsledky:

a) čisté aktíva zanikajúceho PKIPCP sa prevedú na nástupnícky PKIPCP alebo prípadne depozitára nástupníckeho PKIPCP;

b) podielnici zanikajúceho PKIPCP sa stávajú podielnikmi nástupníckeho PKIPCP a

c) zanikajúci PKIPCP existuje naďalej, pokým sa neuhradia záväzky.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa stanovil postup, podľa ktorého by správcovská spoločnosť nástupníckeho PKIPCP potvrdila depozitárovi nástupníckeho PKIPCP, že prevod aktív, prípadne pasív, bol ukončený. Keď nástupnícky PKIPCP neurčil správcovskú spoločnosť, sám poskytne toto potvrdenie depozitárovi nástupníckeho PKIPCP.KAPITOLA VII

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INVESTIČNEJ POLITIKY PKIPCP

Článok 49

Ak PKIPCP pozostáva z viac než jedného podfondu, každý podfond sa na účely tejto kapitoly považuje za samostatný PKIPCP.

Článok 50

1.  Investície PKIPCP pozostávajú iba z jednej alebo viacerých z týchto možností:

a) prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých alebo obchodovaných na regulovanom trhu, ako je definované v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES;

b) cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu členského štátu, ktorý je uznávaný, otvorený pre verejnosť a funguje pravidelne;

c) cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov tretej krajiny alebo s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu tretej krajiny, ktorý je uznávaný, otvorený pre verejnosť a funguje pravidelne za predpokladu, že voľba tejto burzy alebo tohto trhu je schválená príslušnými orgánmi, alebo je trh určený zákonom alebo zmluvnými podmienkam fondu, alebo stanovami investičnej spoločnosti;

d) nedávno emitovaných cenných papierov za predpokladu, že:

i) podmienky emisie zahŕňajú záruku vo forme vyhlásenia, že bude vyhotovená žiadosť o prijatie na obchodovanie na burze alebo na inom regulovanom trhu, ktorý je pravidelný a je uznávaný a otvorený pre verejnosť za predpokladu, že výber burzy alebo trhu bol schválený príslušnými orgánmi alebo je uvedený v právnych predpisov a/alebo v zmluvných podmienkach podielového fondu, alebo v stanovách investičnej spoločnosti, a

ii) o prijatie uvedené v bode i) sa požiada do jedného roka od emisie cenných papierov;

e) podielových listov PKIPCP povolených podľa tejto smernice alebo ostatných podnikov kolektívneho investovania v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) a b) bez ohľadu na to, či sú usadené v členskom štáte, za predpokladu, že:

i) týmto ostatným podnikom kolektívneho investovania bolo udelené povolenie podľa právnych predpisov, ktoré stanovujú, že podliehajú dohľadu, ktorý príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP považujú za rovnocenný dohľadu stanovenému právom Spoločenstva a že spolupráca medzi orgánmi je dostatočne zabezpečená;

ii) úroveň ochrany podielnikov v týchto ostatných podnikoch kolektívneho investovania sa rovná úrovni ochrany, ktorá je stanovená pre podielnikov v PKIPCP, najmä že pravidlá o oddelení majetku, požičiavaní, vypožičiavaní a nekrytých predajoch prevoditeľných cenných papieroch a nástrojov peňažného trhu sú rovnocenné požiadavkám tejto smernice;

iii) podnikanie týchto ostatných podnikov kolektívneho investovania sa vykazuje v polročných a výročných správach, aby sa umožnilo hodnotiť aktíva a pasíva, výnosy a operácie v priebehu vykazovaného obdobia, a

iv) PKIPCP alebo ostatné podniky kolektívneho investovania, o ktorých nadobúdaní sa uvažuje, môže podľa zmluvných podmienok alebo stanov investovať do podielových listov iných PKIPCP alebo iných podnikov kolektívneho investovania v súhrne najviac 10 % aktív;

f) vkladov v úverových inštitúciách, ktoré sú na požiadanie splatné alebo majú právo byť vybrané, a tých, ktoré sa stanú splatnými najneskôr do 12 mesiacov za predpokladu, že úverová inštitúcia má svoje sídlo v členskom štáte, alebo ak má úverová inštitúcia sídlo v tretej krajine, za predpokladu, že podlieha pravidlám obozretného podnikania, ktoré príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP považujú za rovnocenné pravidlám stanoveným právom Spoločenstva;

g) derivátov finančných nástrojov vrátane rovnocenných nástrojov vyrovnávaných v hotovosti, obchodovaných na regulovanom trhu uvedenom v písmenách a), b) a c) alebo derivátov finančných nástrojov obchodovaných mimo burzy (OTC deriváty) za predpokladu, že:

i) podklad derivátu pozostáva z nástrojov obsiahnutých v tomto odseku, finančných indexov, úrokových mier, devízových kurzov alebo mien, v ktorých môže PKIPCP investovať podľa svojich investičných cieľov, ako sú stanovené v jeho zmluvných podmienkach alebo stanovách;

ii) protistrany pri transakciách s OTC derivátmi obchodovanými mimo burzy sú inštitúcie podliehajúce dohľadu nad obozretným podnikaním a patriace do kategórií, ktoré schválili príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP, a

iii) OTC deriváty podliehajú dennému spoľahlivému a overiteľnému oceneniu a môžu sa kedykoľvek predať, likvidovať alebo vyrovnať protiobchodom za svoju plnú cenu na základe podnetu PKIPCP, alebo

h) iných nástrojov peňažného trhu než sú tie, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu a ktoré patria do článku 2 ods. 1 písm. o), ak emisia alebo emitent takýchto nástrojov je sám regulovaný na účely ochrany investorov a úspor za predpokladu, že ich:

i) vydal alebo sa za ne zaručil ústredný, regionálny alebo miestny orgán alebo centrálna banka členského štátu, Európska centrálna banka, Spoločenstvo alebo Európska investičná banka, tretia krajina alebo v prípade spolkového štátu jeden z členov tvoriacich federáciu, alebo organizácia medzinárodného práva verejného, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov;

ii) vydal subjekt, ktorého všetky cenné papiere sa obchodujú na regulovaných trhoch uvedených v písmenách a), b) alebo c);

iii) vydala alebo sa za ne zaručila inštitúcia podliehajúca dohľadu nad obozretným podnikaním v súlade s kritériami definovanými právom Spoločenstva alebo inštitúcia, ktorá podlieha a dodržiava pravidlá obozretného podnikania, ktoré príslušné orgány považujú prinajmenšom za také prísne ako tie, ktoré sú stanovené v práve Spoločenstva, alebo

iv) vydali ostatné osoby patriace do kategórií schválených príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP za predpokladu, že investovanie do takýchto nástrojov podlieha rovnakej ochrane investorov, ako je stanovené v bodoch i), ii) alebo iii), a za predpokladu, že emitentom je spoločnosť, ktorej základné imanie a rezervy činia aspoň 10 000 000 EUR a ktorá predkladá a uverejňuje svoje ročné účtovné závierky v súlade so štvrtou smernicou Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcou z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy ( 23 ), je subjektom, ktorý v rámci skupiny spoločností, ktorá zahŕňa jednu alebo viac spoločností kótovaných na burze, je určený na financovanie skupiny alebo je subjektom, ktorý financuje zabezpečenie záväzkov cennými papiermi využitím bankovej likvidity.

2.  PKIPCP však:

a) nesmie investovať viac než 10 % svojho osobitného majetku do iných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, než sú uvedené v odseku 1, alebo

b) nesmie nadobúdať drahé kovy ani osvedčenia, ktoré ich zastupujú.

PKIPCP môžu mať doplnkové likvidné prostriedky.

3.  Investičná spoločnosť môže nadobúdať hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ktorý je nevyhnutný na prevádzkovanie jej činnosti.

▼M1

4.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov na spresnenie ustanovení týkajúcich sa kategórií aktív, do ktorých môže PKIPCP investovať v súlade s týmto článkom a delegovanými aktmi prijatými Komisiou, ktoré sa týkajú týchto ustanovení.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼M2

Článok 50a

S cieľom zabezpečiť medzisektorovú konzistenciu a odstrániť nesúlad medzi záujmom spoločností, ktoré „preskupujú“ úvery do obchodovateľných cenných papierov a iných finančných nástrojov (pôvodcov), a PKIPCP, ktoré investujú do týchto cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, prijme Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ opatrenia, v ktorých ustanoví požiadavky v týchto oblastiach:

a) požiadavky, ktoré musí zadávateľ splniť, aby PKIPCP mohol investovať do cenných papierov alebo iných finančných nástrojov tohto druhu emitovaných po 1. januári 2011, vrátane požiadaviek, ktoré zabezpečujú, aby si zadávateľ zachoval čistú ekonomickú zainteresovanosť vo výške najmenej 5 %;

b) kvalitatívne požiadavky, ktoré musí splniť PKIPCP, ktorý investuje do týchto cenných papierov alebo do iných finančných nástrojov.

▼B

Článok 51

▼M3

1.  Správcovská alebo investičná spoločnosť využívajú postup riadenia rizík, ktorý jej umožňuje kedykoľvek monitorovať a merať riziko pozícií a ich prínos k celkovému rizikovému profilu portfólia PKIPCP. Pri posudzovaní úverovej bonity aktív PKIPCP sa predovšetkým nesmie výhradne alebo mechanicky spoliehať na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach ( 24 )

▼B

Používajú postupy na presné a nezávislé ohodnotenie ceny OTC derivátov.

Pravidelne oznamujú príslušným orgánom svojho domovského členského štátu typy derivátov, riziká a kvantitatívne limity a metódy, zvolené na účely odhadu rizík spojených s transakciami v derivátoch nástrojov ohľadne každého riadeného PKIPCP.

▼M1

Príslušné orgány zabezpečia, aby sa všetky informácie získané podľa tretieho odseku a zhromaždené v súvislosti so všetkými správcovskými alebo investičnými spoločnosťami, nad ktorými vykonávajú dohľad, sprístupnili ESMA v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 a Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB) zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká ( 25 ) v súlade s článkom 15 uvedeného nariadenia na účely monitorovania systémových rizík na úrovni Únie.

▼B

2.  Členské štáty môžu povoliť, aby PKIPCP používal techniky a nástroje súvisiace s prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu za podmienok a v rámci limitov, ktoré stanovia za predpokladu, že tieto techniky a nástroje sa používajú pre účely účinného riadenia portfólia.

Ak sa tieto operácie týkajú používania derivátov, tieto podmienky a limity musia byť v súlade s ustanoveniami stanoveným v tejto smernici.

Za žiadnych okolností nesmú tieto operácie viesť k tomu, že sa PKIPCP odkloní od svojich investičných cieľov, ako sú stanovené v zmluvných podmienkach, stanovách alebo prospekte PKIPCP.

3.  PKIPCP zabezpečí, že jeho celkové vystavenie sa riziku súvisiace s derivátmi nepresiahne celkovú čistú hodnotu jeho portfólia.

Pri výpočte vystavenia sa riziku sa berie do úvahy aktuálna hodnota podkladových aktív, riziko protistrany, budúce pohyby na trhu a čas, ktorý je k dispozícii na likvidáciu pozícii. Toto platí aj pre tretí a štvrtý pododsek.

PKIPCP môže investovať ako súčasť svojej investičnej politiky a v rámci limitov stanovených v článku 52 ods. 5 do derivátov finančných nástrojov za predpokladu, že angažovanosť vo vzťahu k podkladovým aktívam spolu nepresiahne limity na investovanie stanovené v článku 52. Členské štáty môžu stanoviť, že ak PKIPCP investuje do derivátov finančných nástrojov založených na indexoch, tieto investície sa nemusia spájať na účely limitov ustanovených v článku 52.

Ak prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu zahŕňajú derivát, tento derivát sa berie do úvahy pri dodržiavaní požiadaviek tohto článku.

▼M3

3a.  Príslušné orgány, zohľadniac povahu, rozsah a komplexnosť činností PKIPCP, monitorujú primeranosť postupov správcovských alebo investičných spoločností týkajúcich sa úverového posúdenia, posudzujú využívanie odkazov na úverové ratingy, ako sú uvedené v odseku 1 prvom pododseku, v investičných politikách PKIPCP a v prípade potreby nabádajú na zmiernenie dosahu takýchto odkazov s cieľom obmedziť výhradné a mechanické spoliehanie sa na takéto úverové ratingy.

▼M1

4.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 116, Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ opatrenia, v ktorých uvedie:

▼M3

a) kritériá na posúdenie primeranosti postupu riadenia rizík, ktorý uplatňuje správcovská alebo investičná spoločnosť v súlade s odsekom 1 prvým pododsekom;

▼M1

b) podrobné pravidlá presného a nezávislého ohodnotenia ceny derivátov OTC; a

c) podrobné pravidlá týkajúce sa obsahu a postupu oznamovania informácií uvedených v odseku 1 tretí pododsek príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti.

▼M3

Kritériá uvedené v písmene a) prvého pododseku zaistia, aby sa predišlo tomu, že sa pri posudzovaní úverovej bonity aktív PKIPCP správcovská alebo investičná spoločnosť výhradne alebo mechanicky spolieha na úverové ratingy, ako sú uvedené v odseku 1 prvom pododseku.

▼M1

5.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na určenie podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých Komisiou, ktoré sa týkajú kritérií a pravidiel uvedených v odseku 4.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 52

1.  PKIPCP nesmie investovať viac ako:

a) 5 % svojich aktív do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných tou istou osobou alebo

b) 20 % svojich aktív do vkladov v tej istej inštitúcii.

Vystavenie sa riziku voči protistrane PKIPCP pri transakcii s OTC derivátmi nesmie prekročiť:

a) 10 % jeho aktív, ak je zmluvnou stranou úverová inštitúcia uvádzaná v článku 50 ods. 1 písm. f), alebo

b) 5 % jeho aktív v ostatných prípadoch.

2.  Členské štáty môžu zvýšiť 5 % limit stanovený v odseku 1 prvom pododseku najviac na 10 %. Ak ho zvýšia, celková hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré má PKIPCP v emitentoch, do ktorých investoval viac než 5 % svojich aktív, nesmie presiahnuť 40 % hodnoty jeho aktív. Toto obmedzenie neplatí pre vklady a transakcie s OTC derivátmi s finančnými inštitúciami, ktoré podliehajú dohľadu nad obozretným podnikaním.

Napriek jednotlivým limitom stanoveným v odseku 1, PKIPCP nesmie spájať žiadne z týchto operácií, v dôsledku ktorých by investoval viac ako 20 % svojich aktív do toho istého subjektu:

a) investície do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu emitovaných týmto subjektom;

b) vklady u tohto subjektu alebo

c) vystavenia sa rizikám vyplývajúcim z transakcií s OTC dohodnutými s týmto subjektom.

3.  Členský štát môže zvýšiť 5 % limit stanovený v odseku 1 prvom pododseku najviac na 35 %, ak prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu emituje alebo za ne ručí členský štát, jeho miestne orgány, tretia krajina alebo verejná medzinárodná inštitúcia, ktorých členom je jeden alebo viaceré členské štáty.

4.  Členské štáty môžu zvýšiť 5 % limit stanovený v odseku 1 prvom pododseku najviac na 25 % v prípade, ak dlhopisy emituje úverová inštitúcia, ktorá má svoje sídlo v členskom štáte a zo zákona podlieha osobitnému verejnému dohľadu určenému na ochranu držiteľov dlhopisov. Najmä sumy získané z vydania týchto dlhopisov sa investujú v súlade so zákonom do aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti dlhopisov dokážu kryť nároky vyplývajúce z týchto dlhopisov a ktoré v prípade zlyhania emitenta by sa prednostne použili na nahradenie istiny a ako platba vzniknutého úroku.

Ak PKIPCP investuje viac než 5 % svojich aktív do dlhopisov uvedených v prvom pododseku a emitovaných jedným emitentom, celková hodnota týchto investícií neprekročí 80 % hodnoty aktív PKIPCP.

▼M1

Členské štáty zašlú ESMA a Komisii zoznam kategórií dlhopisov uvedených v prvom pododseku spolu s kategóriami oprávnených emitentov v súlade so zákonmi a systémami dohľadu uvedenými v uvedenom pododseku na vydávanie dlhopisov spĺňajúcich kritériá stanovené v tomto článku. K týmto zoznamom musí byť pripojené oznámenie bližšie uvádzajúce charakter ponúkaných záruk. Komisia a ESMA tieto informácie bezodkladne postúpia ostatným členským štátom spolu so všetkými pripomienkami, ktoré považujú za vhodné, a sprístupnia tieto informácie verejnosti na svojich internetových stránkach. Tieto oznámenia môžu byť predmetom výmeny názorov v rámci Európskeho výboru pre cenné papiere uvedeného v ►M4  článku 112 ◄ .

▼B

5.  Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu uvedené v odsekoch 3 a 4 sa neberú do úvahy s cieľom uplatňovania limitu 40 % uvedeného v odseku 2.

Limity stanovené v odsekoch 1 až 4 sa nesmú spájať a teda investície do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných tou istou osobou alebo do vkladov alebo derivátov spojených s touto osobou uskutočnené v súlade s odsekmi 1 až 4 nesmú presiahnuť spolu 35 % aktív PKIPCP.

Spoločnosti, ktoré sú zahrnuté v tej istej skupine na účely zostavovania konsolidovaných účtovných závierok, ako je definované v smernici 83/349/EHS alebo v súlade s uznávanými medzinárodnými účtovnými pravidlami, sa považujú za jednu osobu na účely výpočtu limitov uvedených v tomto článku.

Členské štáty môžu povoliť kumulatívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v rámci jednej skupiny do výšky 20 %.

Článok 53

1.  Bez toho, aby boli dotknuté limity stanovené v článku 56, členské štáty môžu zvýšiť limity stanovené v článku 52 najviac na 20 % pre investície do akcií alebo dlhových cenných papierov vydaných tou istou osobou, ak podľa stanov alebo zmluvných podmienok cieľom investičnej politiky PKIPCP je kopírovať zloženie určitého indexu akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré sú uznané príslušnými orgánmi na základe toho, že:

a) jeho zloženie je dostatočne diverzifikované;

b) index predstavuje primeraný základ pre trh, na ktorý sa odvoláva, a

c) je uverejňovaný vhodným spôsobom.

2.  Členské štáty môžu zvýšiť limit stanovený v odseku 1 najviac na 35 %, ak je toto odôvodnené výnimočnými podmienkami na trhoch, najmä na regulovaných trhoch, kde vysoko prevažujú určité prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu. Investovanie do výšky tohto limitu je povolené len pre jedného emitenta.

Článok 54

1.  Bez ohľadu na ustanovenia článku 52 môžu členské štáty povoliť PKIPCP, aby investovali v súlade so zásadou rozloženia rizika až 100 % svojho osobitného majetku do rôznych emisií prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré vydáva alebo garantuje členský štát, jeden alebo viac jeho orgánov miestnej správy, tretia krajina alebo medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, ktorých členom je jeden alebo viac členských štátov.

Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP povolia takúto odchýlku iba vtedy, ak predpokladajú, že podielnici v PKIPCP majú zabezpečenú rovnakú ochranu ako podielnici v PKIPCP v súlade s obmedzeniami stanovenými v článku 52.

Takéto PKIPCP držia cenné papiere, ktoré boli vydané najmenej šiestimi emitentmi, pričom cenné papiere z jednej emisie toho istého emitenta nepresiahnu 30 % celkových aktív.

2.  PKIPCP uvedené v odseku 1 výslovne uvedú v zmluvných podmienkach fondu alebo stanovách investičnej spoločnosti členské štáty, orgány miestnej správy alebo medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, do cenných papierov ktorých investujú viac než 35 % svojho osobitného majetku a ktoré sami vydávajú alebo garantujú.

Zmluvné podmienky a stanovy schvália príslušné orgány.

3.  Každý PKIPCP uvedený v odseku 1 toto oprávnenie zreteľne vyznačí vo svojich prospektoch a marketingových oznámeniach a uvedie členské štáty, orgány miestnej správy alebo medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, do cenných papierov ktorých zamýšľa investovať alebo investoval viac než 35 % svojho osobitného majetku.

Článok 55

1.  PKIPCP môže nadobúdať akcie PKIPCP alebo iných podnikov kolektívneho investovania uvedených v článku 50 ods. 1 písm. e) za predpokladu, že najviac 10 % jeho aktív sa investuje do akcií jedného PKIPCP alebo iného podniku kolektívneho investovania. Členské štáty môžu zvýšiť limit najviac na 20 %.

2.  Investície urobené do podielových listov iných podnikov kolektívneho investovania než je PKIPCP nesmú spolu presiahnuť 30 % aktív PKIPCP.

Členské štáty môžu v prípade, ak PKIPCP získal podielové listy PKIPCP alebo podnikov kolektívneho investovania, stanoviť, že aktíva jednotlivých PKIPCP alebo iných podnikov kolektívneho investovania sa nemusia spájať na účely limitov stanovených v článku 52.

3.  Ak PKIPCP investuje do podielových listov ostatných PKIPCP alebo podnikov kolektívneho investovania, ktoré priamo riadi alebo na základe poverenia tá istá správcovská spoločnosť alebo iná spoločnosť, s ktorou je správcovská spoločnosť prepojená spoločným riadením alebo kontrolou alebo podstatným priamym alebo nepriamym podielom, táto správcovská spoločnosť alebo iná spoločnosť nesmie za upisovanie ani za vyplatenie účtovať poplatky na úkor investícií PKIPCP do podielových listov týchto druhých PKIPCP alebo podnikov kolektívneho investovania.

PKIPCP, ktorý investuje podstatnú časť svojich aktív do iného PKIPCP alebo do podnikov kolektívneho investovania, musí uviesť vo svojom prospekte maximálnu úroveň poplatkov za správu, ktoré sa môžu účtovať PKIPCP samotnému aj ostatným PKIPCP alebo podnikov kolektívneho investovania, v ktorých zamýšľa investovať. Vo svojej výročnej správe uvedie maximálny podiel poplatkov za správu účtovaných samotnému PKIPCP a inému PKIPCP alebo podnikom kolektívneho investovania, do ktorých investuje.

Článok 56

1.  Investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť konajúca za všetky podielové fondy, ktoré spravuje a na ktorú sa vzťahuje táto smernica, nenadobudne akékoľvek podiely viazané na taký podiel akcií s hlasovacími právami, ktorý by umožňoval vykonávať významný vplyv na riadenie emitujúceho orgánu.

Behom ďalšej koordinácie členské štáty vezmú do úvahy existujúce pravidlá vymedzujúce zásady stanovené v prvom pododseku v práve ostatných členských štátov.

2.  PKIPCP nemôžu nadobudnúť viac než:

a) 10 % akcií bez hlasovacieho práva toho istého emitenta;

b) 10 % dlhopisov toho istého emitenta;

c) 25 % podielových listov každého jednotlivého PKIPCP alebo iného podniku kolektívneho investovania v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) a b) alebo

d) 10 % nástrojov peňažného trhu jednotlivého emitenta.

Limitom stanoveným v písmenách b), c) a d) sa nemusí venovať pozornosť v čase nadobudnutia, ak sa v tom čase nedá vypočítať hrubý objem dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu alebo čistý objem cenných papierov v emisii.

3.  Členský štát nemusí uplatniť odseky 1 a 2 na:

a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré vydávajú alebo garantujú niektoré členské štáty alebo orgány jeho miestnej správy;

b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré vydávajú alebo garantujú tretie krajiny;

c) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré vydávajú medzinárodná organizácia verejnoprávneho charakteru, ktorých členom je členský štát alebo viac členských štátov;

d) akcie, ktoré tvoria podiel PKIPCP na základnom imaní spoločnosti tretej krajiny, ktorá investovala svoj majetok najmä do cenných papierov emitentov, ktorí majú sídlo na území tejto krajiny, ak podľa práva tejto krajiny predstavuje táto účasť pre PKIPCP jedinú možnosť investovať do cenných papierov emitentov tejto krajiny, alebo

e) akcie, ktoré má investičná spoločnosť alebo investičné spoločnosti na základnom imaní dcérskych spoločností podnikajúcich len v oblasti riadenia, poradenstva alebo marketingu v krajine, kde je usadená dcérska spoločnosť, s ohľadom na odkúpenie akcií na požiadanie držiteľa akcií výhradne v jeho alebo ich mene.

Výnimka uvedená v prvom pododseku písm. d) tohto odseku však platí len za predpokladu, že spoločnosť tretej krajiny bude vo svojej investičnej politike rešpektovať limity uvedené v článkoch 52 a 55 a odsekoch 1 a 2 tohto článku. Ak budú prekročené limity uvedené v článkoch 52 a 55, použije sa primerane článok 57

Článok 57

1.  PKIPCP nemusia dodržiavať limity stanovené v tejto kapitole, ak uplatňujú upisovacie práva spojené s prevoditeľnými cennými papiermi alebo nástrojmi peňažného trhu, ktoré tvoria časť ich aktív.

Pri zabezpečovaní dodržiavania zásady rozloženia rizika členské štáty môžu umožniť nedávno povoleným PKIPCP odchýliť sa z článkov 52 až 55 po dobu šiestich mesiacov po dátume ich povolenia.

2.  Ak sa limity uvedené v odseku 1 prekročia nezávisle od vôle PKIPCP alebo v dôsledku využitia práva na upísanie nových cenných papierov, mal by sa PKIPCP snažiť pri svojich nákupoch ako o prioritný cieľ dosiahnuť nápravu tejto situácie s ohľadom na záujmy ich podielnikov.KAPITOLA VIII

ŠTRUKTÚRY HLAVNÁ-ZBERNÁODDIEL 1

Rozsah pôsobnosti a schválenie

Článok 58

1.  Zberný PKIPCP je PKIPCP alebo jeho podfond, ktorý má odchylne od článku 1 ods. 2 písm. a), článkov 50, 52 a 55 a článku 56 ods. 2 písm. c) oprávnenie investovať aspoň 85 % svojich aktív do podielových listov iného PKIPCP alebo jeho podfondu („hlavného PKIPCP“).

2.  Zberný PKIPCP môže mať až 15 % svojich akcií v jednom alebo viacerých z týchto prostriedkov:

a) doplnkových likvidných aktívach v súlade s článkom 50 ods. 2 druhým pododsekom;

b) derivátoch finančných nástrojov, ktoré sa môžu použiť iba na účely zabezpečenia proti riziku, v súlade s článkom 50 ods. 1 písm. g) a článkom 51 ods. 2 a 3;

c) hnuteľnom a nehnuteľnom majetku, ktorý je nevyhnutný na priame prevádzkovanie činnosti, ak je zberným PKIPCP investičná spoločnosť.

Na účely súladu s článkom 51 ods. 3 zberný PKIPCP vypočíta svoje celkové riziko súvisiace s derivátmi finančných nástrojov kombináciou svojho vlastného priameho rizika podľa prvého pododseku písm. b):

a) so skutočným rizikom derivátov finančných nástrojov hlavného PKIPCP v pomere k investíciám zberného PKIPCP do hlavného PKIPCP alebo

b) s prípadným maximálnym celkovým vystavením sa riziku derivátov finančných nástrojov hlavného PKIPCP uvedeným v štatúte alebo zakladajúcich podmienkach fondu v pomere k investíciám zberného PKIPCP do hlavného PKIPCP.

3.  Hlavný PKIPCP je PKIPCP alebo jeho podfond, ktorý:

a) má medzi svojimi podielnikmi aspoň jeden zberný PKIPCP;

b) nie je sám zberný PKIPCP a

c) nedrží podielové listy žiadneho zberného PKIPCP.

4.  Pre hlavný PKIPCP sa uplatňujú tieto odchýlky:

a) ak hlavný PKIPCP má ako podielnikov aspoň dva zberné PKIPCP, neuplatňuje sa článok 1 ods. 2 písm. a), ani článok 3 písm. b), pričom hlavný PKIPCP má možnosť zvýšiť alebo nezvýšiť základné imanie od ostatných investorov;

b) ak hlavný PKIPCP nezvyšuje imanie z prostriedkov verejnosti v inom členskom štáte, než v ktorom je usadený, ale má iba jeden alebo viac zberných PKIPCP v tomto členskom štáte, neuplatňuje sa kapitola XI, ani článok 108 ods. 1 druhý pododsek.

Článok 59

1.  Členské štáty zabezpečia, aby investície zberného PKIPCP do daného hlavného PKIPCP, ktoré presahujú limit platný podľa článku 55 ods. 1 pre investície do iných PKIPCP, podliehali predchádzajúcemu schváleniu príslušnými orgánmi domovského členského štátu zberného PKIPCP.

2.  Zberný PKIPCP bude informovaný o tom, či príslušné orgány schválili investície zberného PKIPCP do hlavného PKIPCP alebo nie, do 15 pracovných dní od predloženia úplného spisu.

3.  Príslušné orgány domovského členského štátu zberného PKIPCP udelia povolenie, ak zberný PKIPCP, jeho depozitár a jeho audítor, ako aj hlavný PKIPCP spĺňajú všetky požiadavky ustanovené v tejto kapitole. Na také účely zberný PKIPCP poskytne príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto dokumenty:

a) zmluvné podmienky alebo stanovy zberného PKIPCP a hlavného PKIPCP;

b) prospekty a kľúčové informácie pre investorov podľa článku 78 za zberný a hlavný PKIPCP;

c) dohodu medzi zberným a hlavným PKIPCP alebo interné pravidlá uvádzania na trh podľa článku 60 ods. 1;

d) prípadne informácie, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom podľa článku 64 ods. 1;

e) ak majú hlavný PKIPCP a zberný PKIPCP rôznych depozitárov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 61 ods. 1 medzi ich príslušnými depozitármi, a

f) ak majú hlavný PKIPCP a zberný PKIPCP rôznych audítorov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 62 ods. 1 medzi ich príslušnými audítormi.

Ak je zberný PKIPCP usadený v inom členskom štáte ako je domovský členský štát hlavného PKIPCP, zberný PKIPCP poskytne tiež osvedčenie od príslušných orgánov domovského členského štátu hlavného PKIPCP, ktoré potvrdzuje, že hlavný PKIPCP je PKIPCP alebo jeho podfondom, ktorý spĺňa podmienky uvedené v článku 58 ods. 3 písm. b) a c). Zberný PKIPCP poskytne dokumenty v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov jeho domovského členského štátu alebo v jazyku schválenom príslušnými orgánmi.ODDIEL 2

Spoločné ustanovenia pre zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP

Článok 60

1.  Členské štáty požadujú, aby hlavný PKIPCP poskytol zbernému PKIPCP všetky dokumenty a informácie, ktoré potrebuje na splnenie požiadaviek uvedených v tejto smernici. Zberný PKIPCP na tento účel uzavrie s hlavným PKIPCP dohodu.

Kým nenadobudne účinnosť dohoda uvedená v prvom pododseku, zberný PKIPCP neinvestuje do podielových listov tohto hlavného PKIPCP viac, ako je limit stanovený v článku 55 ods. 1. Táto dohoda je k dispozícii na požiadanie a bezplatne všetkým podielnikom.

V prípade, ak sú hlavný a zberný PKIPCP riadené tou istou správcovskou spoločnosťou, dohodu môžu nahradiť interné pravidlá uvádzania na trh, ktoré zabezpečia súlad s požiadavkami v tomto odseku.

2.  Hlavný a zberný PKIPCP prijmú vhodné opatrenia na koordináciu načasovania výpočtu a zverejnenia ich čistej hodnoty aktív s cieľom zabrániť praktikám „market timing“ ich podielových listov podľa trhu a predísť tým možnosti arbitráže.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 84, ak hlavný PKIPCP z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť svojich príslušných orgánov dočasne zastaví odkúpenie, vyplatenie alebo upisovanie svojich podielových listov, každý z jeho zberných PKIPCP je takisto oprávnený v tom istom období ako hlavný PKIPCP zastaviť odkúpenie, vyplatenie alebo upisovanie svojich podielových listov bez ohľadu na podmienky ustanovené v článku 84 ods. 2.

4.  Ak sa hlavný PKIPCP likviduje, likviduje sa aj zberný PKIPCP, pokiaľ príslušné orgány jeho domovského členského štátu neschvália:

a) investície do výšky aspoň 85 % aktív zberného PKIPCP do podielových listov iného hlavného PKIPCP alebo

b) zmenu a doplnenie jeho zmluvných podmienok alebo stanov s cieľom umožniť, aby sa zberný PKIPCP mohol zmeniť na PKIPCP, ktorý nie je zberným PKIPCP.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa povinnej likvidácie, likvidácia hlavného PKIPCP sa môže uskutočniť najskôr tri mesiace po tom, ako hlavný PKIPCP informoval všetkých svojich podielnikov a príslušné orgány domovského členského štátu zberného PKIPCP o záväznom rozhodnutí o likvidácii.

5.  Ak sa hlavný PKIPCP zlúči s iným PKIPCP alebo sa rozdelí na dva alebo viac PKIPCP, zberný PKIPCP sa zlikviduje, pokiaľ príslušné orgány domovského členského štátu zberného PKIPCP neudelia povolenie, aby zberný PKIPCP:

a) aj naďalej zostal zberným PKIPCP hlavného PKIPCP alebo iného PKIPCP v dôsledku zlúčenia alebo rozdelenia hlavného PKIPCP;

b) investoval aspoň 85 % svojich aktív do podielových listov iného hlavného PKIPCP, čo nevyplýva zo zlúčenia alebo rozdelenia, alebo

c) zmenil svoje zmluvné podmienky alebo stanovy s cieľom zmeniť sa na PKIPCP, ktorý nie je zberným PKIPCP.

Žiadne zlúčenie alebo rozdelenie hlavného PKIPCP nenadobudne účinnosť, pokiaľ hlavný PKIPCP neposkytne všetkým svojim podielnikom a príslušným orgánom domovských členských štátov svojich zberných PKIPCP informácie uvedené v článku 43 alebo informácie s nimi porovnateľné do 60 dní pred navrhovaným termínom nadobudnutia účinnosti.

Pokiaľ príslušné orgány domovského členského štátu zberného PKIPCP neudelia schválenie podľa prvého pododseku písm. a), hlavný PKIPCP umožní zbernému PKIPCP odkúpiť alebo vyplatiť všetky podielové listy v hlavnom PKIPCP predtým, ako nadobudne účinnosť zlúčenie alebo rozdelenie hlavného PKIPCP.

▼M1

6.  Komisia môže prijať prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ opatrenia, v ktorých sa bližšie uvádza:

▼B

a) obsah dohody alebo interných pravidiel uvádzania na trh podľa odseku 1;

b) ktoré opatrenia uvedené v odseku 2 sú primerané a

c) postupy pre požadované schválenia podľa odsekov 4 a 5 v prípade likvidácie, zlúčenia alebo rozdelenia hlavného PKIPCP.

▼M1 —————

▼M1

7.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na určenie podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých Komisiou, ktoré sa týkajú dohody, opatrení a postupov uvedených v odseku 6.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼BODDIEL 3

Depozitári a audítori

Článok 61

1.  Členské štáty požadujú, aby v prípade, že hlavný a zberný PKIPCP majú rôznych depozitárov, uzavreli títo depozitári dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností obidvoch depozitárov.

Zberný PKIPCP neinvestuje do podielových listov hlavného PKIPCP, pokiaľ táto dohoda nenadobudne účinnosť.

Plnenie požiadaviek uvedených v tejto kapitole depozitárom hlavného PKIPCP či depozitárom zberného PKIPCP sa nepovažuje za porušenie pravidiel obmedzujúcich zverejňovanie informácií alebo týkajúcich sa ochrany údajov, ak sú takéto pravidlá stanovené v zmluve alebo akomkoľvek zákone, inom právnom predpise alebo správnom opatrení. Z takéhoto plnenia nevyplýva pre depozitára ani osobu konajúcu v jeho mene žiadna zodpovednosť.

Členské štáty požadujú, aby zberný PKIPCP, prípadne jeho správcovská spoločnosť, boli povinné poskytnúť depozitárovi zberného PKIPCP akékoľvek informácie o hlavnom PKIPCP, ktoré depozitár zberného PKICP potrebuje na splnenie svojich povinností.

2.  Depozitár hlavného PKIPCP okamžite informuje príslušné orgány domovského štátu hlavného PKIPCP, zberného PKIPCP alebo prípadne správcovskú spoločnosť a depozitára zberného PKIPCP o akomkoľvek protiprávnom konaní, ktoré zistí v súvislosti s hlavným PKIPCP a ktoré sa považuje, že má negatívny vplyv na zberný PKIPCP.

▼M1

3.  Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ prijať opatrenia, v ktorých sa určia:

a) údaje, ktoré majú byť zahrnuté v dohode podľa odseku 1, a

b) druhy protiprávneho konania uvedené v odseku 2, ktoré sa považujú za majúce negatívny vplyv na zberný PKIPCP.

▼M1

4.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na určenie podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých Komisiou, ktoré sa týkajú dohody, opatrení a druhov protiprávneho konania uvedených v odseku 3.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 62

1.  Členské štáty požadujú, aby v prípade, že hlavný a zberný PKIPCP majú rôznych audítorov, títo audítori uzavreli dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností obidvoch audítorov vrátane opatrení prijatých v záujme plnenia požiadaviek odseku 2.

Zberný PKIPCP neinvestuje do podielových listov hlavného PKIPCP, pokiaľ táto dohoda nenadobudne účinnosť.

2.  Vo svojej audítorskej správe audítor zberného PKIPCP zohľadní audítorskú správu hlavného PKIPCP. Ak zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP vedú účtovníctvo v rozdielnych účtovných rokoch, audítor hlavného PKIPCP vypracuje ad hoc správu k tomu istému dátumu, ako je dátum závierky zberného PKIPCP.

Audítor zberného PKIPCP informuje najmä o akomkoľvek protiprávnom konaní zistenom v audítorskej správe hlavného PKIPCP a o jeho vplyve na zberný PKIPCP.

3.  Plnenie požiadaviek uvedených v tejto kapitole audítorom hlavného PKIPCP či audítorom zberného PKIPCP sa nepovažuje za porušenie pravidiel obmedzujúcich zverejňovanie informácií alebo týkajúcich sa ochrany údajov, ak sú takéto pravidlá stanovené v zmluve alebo akomkoľvek zákone, inom právnom predpise alebo správnom opatrení. Z takéhoto plnenia nevyplýva pre audítora ani osobu konajúcu v jeho mene žiadna zodpovednosť.

▼M1

4.  Komisia môže prijať prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ opatrenia, v ktorých sa bližšie uvádza obsah dohody uvedenej v odseku 1 prvý pododsek.

▼BODDIEL 4

Povinné informácie a marketingové oznámenia zberného PKIPCP

Článok 63

1.  Členské štáty požadujú, aby prospekt zberného PKIPCP okrem informácií poskytnutých vo vzore A prílohy I obsahoval aj tieto informácie:

a) vyhlásenie, že zberný PKIPCP je zberný fond určitého hlavného PKIPCP a ako taký nepretržite investuje 85 % alebo viac svojich aktív do podielových listov tohto hlavného PKIPCP;

b) o investičných cieľoch a politike vrátane rizikového profilu a toho, či sa výsledky zberného PKIPCP a hlavného PKIPCP zhodujú alebo do akej miery a z akých dôvodov sa odlišujú, ako aj opisu investícií realizovaných v súlade s článkom 58 ods. 2;

c) stručný opis hlavného PKIPCP, jeho organizácie, investičného cieľa a politiky vrátane rizikového profilu a informácie o tom, ako je možné získať prospekt hlavného PKIPCP;

d) zhrnutie dohody uzavretej medzi zberným PKIPCP a hlavným PKIPCP alebo interných pravidiel uvádzania na trh podľa článku 60 ods. 1;

e) ako podielnici môžu získať ďalšie informácie o hlavnom PKIPCP a dohode uzavretej medzi zberným PKIPCP a hlavným PKIPCP na základe článku 60 ods. 1;

f) opis každej odmeny a náhrady výdavkov splatných zo strany zberného PKIPCP na základe jeho investovania do podielových listov hlavného PKIPCP, ako aj celkové náklady zberného PKIPCP a hlavného PKIPCP a

g) opis daňových dôsledkov na zberný PKIPCP, ak investujú do hlavného PKIPCP.

2.  Okrem informácií poskytnutých vo vzore B prílohy I výročná správa zberného PKIPCP obsahuje aj výkaz celkových nákladov zberného PKIPCP a hlavného PKIPCP.

Výročná a polročná správa zberného PKIPCP uvádza informáciu o tom, ako je možné získať výročnú a polročnú správu hlavného PKIPCP.

3.  Okrem požiadaviek ustanovených v článkoch 74 a 82 zberný PKIPCP pošle príslušným orgánom svojho domovského členského štátu prospekt, kľúčové informácie pre investora podľa článku 78 a všetky ich zmeny a doplnenia, ako aj výročnú a polročnú správu hlavného PKIPCP.

4.  Zberný PKIPCP zverejní v každom príslušnom marketingovom oznámení, že nepretržite investuje 85 % alebo viac svojich aktív do podielových listov tohto hlavného PKIPCP.

5.  Zberný PKIPCP dodá investorom na požiadanie a bezplatne prospekt, výročnú a polročnú správu hlavného PKIPCP v papierovej kópii.ODDIEL 5

Premena existujúcich PKIPCP na zberné PKIPCP a zmena hlavných PKIPCP

Článok 64

1.  Členské štáty požadujú, aby zberný PKIPCP, ktorý už vykonáva činnosti ako PKIPCP, prípadne aj ako zberný PKIPCP iného hlavného PKIPCP, poskytol všetkým svojim podielnikom tieto informácie:

a) vyhlásenie, že príslušné orgány domovského členského štátu zberného PKIPCP schválili investície zberného PKIPCP do podielových listov tohto hlavného PKIPCP;

b) kľúčové informácie pre investorov podľa článku 78 týkajúce sa zberného a hlavného PKIPCP;

c) dátum, od ktorého má zberný PKIPCP začať investovať do hlavného PKIPCP alebo, ak už doň investoval, dátum, ku ktorému jeho investícia presiahne limit platný podľa článku 55 ods. 1, a

d) vyhlásenie, že podielnici majú právo požiadať do 30 dní o odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov bez akýchkoľvek iných poplatkov okrem tých, ktoré si PKIPCP ponecháva na pokrytie poklesu investícií; toto právo nadobudne účinnosť od okamihu, keď zberný PKIPCP poskytne informácie uvedené v tomto odseku.

Tieto informácie sa poskytnú najneskôr 30 dní pred dátumom uvedeným v prvom pododseku písm. c).

2.  V prípade, že zberný PKIPCP bol v súlade s článkom 93 oznámený, informácie uvedené v odseku 1 sa poskytnú v úradnom jazyku alebo jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu zberného PKIPCP alebo v jazyku schválenom jeho príslušnými orgánmi. Zberný PKIPCP je zodpovedný za vyhotovenie prekladu. Preklad musí zodpovedať originálu.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby zberný PKIPCP neinvestoval do podielových listov daného hlavného PKIPCP viac, ako je limit uplatniteľný podľa článku 55 ods. 1 pred tým, než uplynie 30-dňová lehota podľa odseku 1 druhého pododseku.

▼M1

4.  Komisia môže prijať prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ opatrenia, v ktorých sa bližšie uvádza:

a) formát a spôsob poskytovania informácií podľa odseku 1; alebo

b) v prípade, že zberný PKIPCP prevedie všetky svoje aktíva alebo ich časť na hlavný PKIPCP ako výmenu za podielové listy, postup oceňovania a auditu takéhoto vecného vkladu a úlohu depozitára zberného PKIPCP v tomto procese.

▼M1

5.  S cieľom zaistiť jednotné podmienky uplatňovania, za ktorých sa poskytujú informácie, môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na určenie podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých Komisiou a týkajúcich sa formátu a spôsobu poskytovania informácií a postupov uvedených v odseku 4.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼BODDIEL 6

Povinnosti a príslušné orgány

Článok 65

1.  Zberný PKIPCP účinne monitoruje činnosť hlavného PKIPCP. Pri plnení tohto záväzku sa zberný PKIPCP môže spoliehať na informácie a dokumenty doručené od hlavného PKIPCP alebo prípadne od jeho správcovskej spoločnosti, depozitára a audítora, pokiaľ nie je dôvod pochybovať o presnosti týchto informácií.

2.  Distribučný poplatok, provízia alebo iná peňažná odmena, ktorú v súvislosti s investovaním do podielových listov hlavného PKIPCP prijme zberný PKIPCP, jeho správcovská spoločnosť alebo akákoľvek osoba konajúca v mene zberného PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti zberného PKIPCP, sa vloží do aktív zberného PKIPCP.

Článok 66

1.  Hlavný PKIPCP okamžite informuje príslušné orgány svojho domovského členského štátu o totožnosti každého zberného PKIPCP, ktorý investuje do jeho podielových listov. Ak sú hlavný PKIPCP a zberný PKIPCP usadené v rôznych členských štátoch, príslušné orgány domovského členského štátu hlavného PKIPCP okamžite informujú o takejto investícii domovský členský štát zberného PKIPCP.

2.  Hlavný PKIPCP si za investície zberného PKIPCP do jeho podielových listov ani za ich odpredaj neúčtuje poplatky za upisovanie alebo vyplatenie.

3.  Hlavný PKIPCP zabezpečí, aby všetky informácie, ktoré sa požadujú v súlade s touto smernicou, iného práva Spoločenstva, platného vnútroštátneho práva, zmluvných podmienok alebo stanov investičnej spoločnosti, boli včas k dispozícii zbernému PKIPCP alebo prípadne jeho správcovskej spoločnosti a príslušným orgánom, depozitárovi a audítorovi zberného PKIPCP.

Článok 67

1.  Ak sú hlavný PKIPCP a zberný PKIPCP usadené v tom istom členskom štáte, príslušné orgány okamžite informujú zberný PKIPCP o každom rozhodnutí, opatrení, zistení nesúladu s podmienkami tejto kapitoly alebo o akýchkoľvek informáciách oznámených na základe článku 106 ods. 1 týkajúcich sa hlavného PKIPCP alebo prípadne jeho správcovskej spoločnosti, depozitára alebo audítora.

2.  Ak sú hlavný PKIPCP a zberný PKIPCP usadené v rôznych členských štátoch, príslušné orgány domovského členského štátu hlavného PKIPCP okamžite oznámia každé rozhodnutie, opatrenie, zistenie nesúladu s podmienkami tejto kapitoly alebo informácie oznámené na základe článku 106 ods. 1 týkajúce sa hlavného PKIPCP alebo jeho správcovskej spoločnosti, depozitára alebo audítora príslušným orgánom domovského členského štátu zberného PKIPCP. Tieto orgány potom okamžite informujú zberný PKIPCP.KAPITOLA IX

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA INFORMÁCIÍ POSKYTOVANÝCH INVESTOROMODDIEL 1

Uverejňovanie prospektov a pravidelných správ

Článok 68

1.  Investičná spoločnosť a správcovská spoločnosť za každý podielový fond, ktorý spravuje, uverejňuje tieto informácie:

a) prospekt;

b) výročnú správu za každý finančný rok a

c) polročnú správu zahŕňajúcu prvých šesť mesiacov finančného roka.

2.  Výročná správa a polročná správa sa uverejňuje v nižšie uvedených lehotách, ktoré začínajú plynúť od konca obdobia, za ktoré sa podávajú:

a) do štyroch mesiacov, ak ide o výročnú správu, alebo

b) do dvoch mesiacov, ak ide o polročnú správu.

Článok 69

1.  Prospekt obsahuje informácie potrebné na to, aby si investori dokázali utvoriť informovaný úsudok o navrhovanej investícii, najmä o rizikách s tým súvisiacich.

Prospekt obsahuje, nezávisle od nástrojov, do ktorých sa investuje, jasné a ľahko pochopiteľné vysvetlenie rizikového profilu fondu.

▼M4

Prospekt obsahuje buď:

a) podrobnosti aktuálnej politiky odmeňovania vrátane, okrem iného, opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje; alebo

b) súhrnný prehľad politiky odmeňovania a vyhlásenie o tom, že podrobnosti aktuálnej politiky odmeňovania vrátane, okrem iného, opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje, sú dostupné prostredníctvom internetovej stránky vrátane odkazu na túto internetovú stránku, a že sa na požiadanie poskytne bezplatne papierová kópia.

▼B

2.  Prospekt musí obsahovať aspoň informácie stanovené v zozname A prílohy I, pokiaľ sa táto informácia už neuvádza v zmluvných podmienkach fondu alebo stanovách investičnej spoločnosti priložených k prospektu v súlade s článkom 71 ods. 1.

3.  Výročná správa obsahuje súvahu alebo výkaz aktív a pasív, podrobný výkaz príjmov a výdavkov za finančný rok, správu o činnostiach v rámci finančného roka a ostatné informácie uvedené v zozname B prílohy I, ako aj všetky významné informácie, ktoré umožnia investorom utvoriť si informovaný úsudok o vývoji činností PKIPCP a jeho výsledkoch.

▼M4

Výročná správa takisto obsahuje:

a) celkovú výšku odmien za finančný rok, rozdelenú na pevné a pohyblivé zložky odmeňovania, ktoré správcovská spoločnosť a investičná spoločnosť vyplatili svojim zamestnancom, počet príjemcov a prípadne akúkoľvek sumu, ktorú vyplatil priamo samotný PKIPCP vrátane akéhokoľvek výkonnostného poplatku;

b) súhrnnú výšku odmien, rozčlenenú podľa kategórií zamestnancov alebo iných pracovníkov uvedených v článku 14a ods. 3;

c) opis spôsobu výpočtu odmien a požitkov;

d) výsledok preskúmaní uvedených v článku 14b ods. 1 písm. c) a d) vrátane všetkých nezrovnalostí, ktoré sa vyskytli;

e) závažné zmeny prijatej politiky odmeňovania.

▼B

4.  Polročná správa obsahuje aspoň informácie uvedené v oddieloch I až IV zoznamu B prílohy I. Ak PKIPCP zaplatil alebo navrhuje zaplatiť predbežnú dividendu, čísla musia udávať výsledky po zdanení pre daný polrok a zaplatenú alebo navrhovanú predbežnú dividendu.

▼M1

5.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť ustanovenia týkajúce sa obsahu prospektu, výročných správ a polročných správ uvedených v prílohe I, ako aj formátu týchto dokumentov.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 70

1.  V prospekte sa uvedie, v ktorých kategóriách aktív má PKIPCP povolené investovať. Uvedie sa, či transakcie do derivátov finančných nástrojov sú povolené, v takom prípade obsahuje výrazné prehlásenie uvádzajúce, či sa tieto operácie môžu vykonávať s cieľom zabezpečenia alebo s cieľom napĺňania investičných cieľov, a možný dôsledok využívania derivátov finančných nástrojov na rizikový profil.

2.  Ak PKIPCP hlavne investuje do niektorej kategórie aktív definovaných v článku 50, inej než sú prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu alebo ak PKIPCP opakuje index akcií alebo dlhových cenných papierov v súlade s článkom 53, jeho prospekt, a ak je to potrebné, marketingové oznámenia uvádzajú výrazné prehlásenie upriamujúce pozornosť na investičnú politiku.

3.  Ak je hodnota čistých aktív PKIPCP pravdepodobne vysoko nestála vďaka zloženiu svojho portfólia alebo možným používaným technikám riadenia portfólia, jeho prospekt, a ak je to potrebné, marketingové oznámenia obsahujú výrazné vyhlásenie pútajúce pozornosť na túto charakteristiku.

4.  Na požiadanie investora poskytne správcovská spoločnosť aj doplňujúce informácie, ktoré sa vzťahujú na kvantitatívne limity, ktoré sa uplatňujú pri riadení rizík PKIPCP, so zvolenými metódami pre tento cieľ a s posledným vývojom hlavných rizík a výnosov kategórií nástrojov.

Článok 71

1.  Zmluvné podmienky fondu alebo stanovy investičnej spoločnosti tvoria neoddeliteľnú súčasť prospektu a sú k nemu priložené.

2.  Dokumenty uvedené v odseku 1 však nemusia byť priložené k úplnému prospektu za predpokladu, že investor je informovaný, že na požiadanie sa mu tieto dokumenty zašlú, alebo je informovaný o mieste v každom členskom štáte, v ktorom sa s podielovými listami obchoduje, kde môže do nich nahliadnuť.

Článok 72

Podstatné náležitosti prospektu sa aktualizujú.

Článok 73

Účtovné informácie uvádzané vo výročnej správe preverí jedna alebo viaceré osoby, ktoré sú na základe zákona oprávnené vykonávať audit podľa smernice 2006/43/ES. Správa audítora vrátane všetkých ohodnotení sa reprodukuje v úplnom znení vo výročnej správe.

Článok 74

PKIPCP zašlú príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP svoj prospekt a akékoľvek dodatky k nemu, ako aj svoje výročné a polročné správy. PKIPCP poskytne tieto dokumenty na požiadanie príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti.

Článok 75

1.  Prospekt a posledná zverejnená výročná a polročná správa sa na požiadanie bezplatne poskytnú investorom.

2.  Prospekt sa môže poskytnúť na trvalom médiu alebo prostredníctvom internetovej stránky. Na požiadanie sa investorom poskytne bezplatne jeho papierová kópia.

3.  Výročná a polročná správa sa sprístupní investorom spôsobom, ktorý sa bližšie uvádza v prospekte a kľúčových informáciách pre investorov v zmysle článku 78. Na požiadanie s investorom poskytne bezplatne papierová kópia výročnej a polročnej správy.

▼M1

4.  Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ prijať opatrenia, v ktorých sa vymedzujú osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť pri poskytovaní prospektu na trvalom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom internetovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium.

▼BODDIEL 2

Uverejňovanie ďalších informácií

Článok 76

PKIPCP uverejňujú emisný kurz, predajnú cenu, nákupnú cenu a výplatnú cenu svojich podielových listov vždy, keď sa vydávajú, odkupujú alebo vyplácajú, a to minimálne dvakrát za mesiac.

Príslušné orgány však môžu PKIPCP povoliť, aby tieto údaje uverejňovali raz za mesiac, ak to nepoškodí záujmy podielnikov.

Článok 77

Všetky marketingové oznámenia pre investorov sú jednoznačne identifikovateľné. Musia byť korektné, jasné a nezavádzajúce. Najmä akékoľvek marketingové oznámenia obsahujúce výzvu na kúpu podielových listov PKIPCP, ktoré obsahujú konkrétne informácie o PKIPCP, nesmú obsahovať vyjadrenie, ktoré je v rozpore s informáciami uvedenými v prospekte a s kľúčovými informáciami pre investorov v zmysle článku 78 alebo znižuje ich význam. Uvádza sa v nich, že prospekt existuje a že kľúčové informácie pre investorov uvedené v článku 78 sú k dispozícii. Takisto bližšie uvádzajú, kde a v ktorom jazyku môžu investori alebo potenciálni investori takéto informácie alebo dokumenty získať alebo ako k nim môžu získať prístup.ODDIEL 3

Kľúčové informácie pre investorov

Článok 78

1.  Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť a za každý podielový fond, ktorý spravuje, aj správcovská spoločnosť vypracovali krátky dokument s kľúčovými informáciami pre investorov. Uvedený dokument sa v tejto smernici označuje ako „kľúčové informácie pre investorov“. Slová „kľúčové informácie pre investorov“ musia byť v tomto dokumente jasne uvedené v jednom z jazykov uvedených v článku 94 ods. 1 písm. b).

2.  Kľúčové informácie pre investorov obsahujú príslušné informácie o základných charakteristikách príslušného PKIPCP, ktoré sa majú poskytnúť investorom tak, aby mohli správne pochopiť povahu a riziká ponúkaného investičného produktu a na základe informácií potom prijať investičné rozhodnutia.

3.  Kľúčové informácie pre investorov poskytujú informácie o týchto základných prvkoch týkajúcich sa príslušného PKIPCP:

▼M4

a) identifikačné údaje PKIPCP a príslušného orgánu PKIPCP;

▼B

b) krátky opis jeho investičných cieľov a investičnej politiky;

c) prehľad doterajších výsledkov, prípadne scenáre výkonnosti;

d) náklady a súvisiace poplatky a

e) profil z hľadiska rizika/výnosnosti investícií vrátane vhodného usmernenia a varovania pred rizikami súvisiacimi s investíciami do príslušného PKIPCP.

Tieto podstatné prvky musia byť zrozumiteľné pre investora bez toho, aby odkazovali na iné dokumenty.

4.  V kľúčových informáciách pre investorov sa jasne uvádza, kde a ako sa dajú získať ďalšie informácie o navrhovanej investícii, napríklad kde a ako možno na požiadanie a bezplatne kedykoľvek získať prospekt a výročnú a polročnú správu, ako aj jazyk, v ktorom sú takéto informácie k dispozícii investorom.

▼M4

Kľúčové informácie pre investorov obsahujú aj vyhlásenie o tom, že podrobnosti aktuálnej politiky odmeňovania vrátane, okrem iného, opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje, sú dostupné prostredníctvom internetovej stránky vrátane odkazu na túto internetovú stránku, a že sa na požiadanie poskytne bezplatne papierová kópia.

▼B

5.  Kľúčové informácie pre investorov sú napísané stručne a neodborným jazykom. Sú vypracované v spoločnom formáte umožňujúcom porovnanie a predkladané takým spôsobom, aby bolo pravdepodobné, že ich retailoví investori pochopia.

6.  Kľúčové informácie pre investorov sa s výnimkou prekladu použijú bez zmien alebo doplnení vo všetkých členských štátoch, v ktorých bolo oznámené, že PKIPCP môže uviesť svoje podielové listy na trh v súlade s článkom 93.

▼M1

7.  Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ opatrenia, v ktorých sa definuje:

a) podrobný a vyčerpávajúci obsah kľúčových informácií pre investorov, ktoré sa im poskytnú podľa odsekov 2, 3 a 4;

b) podrobný a vyčerpávajúci obsah kľúčových informácií pre investorov, ktoré sa im poskytnú v týchto osobitných prípadoch:

i) v prípade PKIPCP, ktoré majú rôzne podfondy, sa kľúčové informácie pre investorov poskytnú investorom upisujúcim určitý podfond vrátane informácií o tom, ako sa prechádza z jedného podfondu do iného a aké náklady sú s tým spojené;

ii) v prípade PKIPCP, ktoré ponúkajú rôzne triedy akcií, sa kľúčové informácie pre investorov poskytnú investorom upisujúcim konkrétnu triedu akcií;

iii) v prípade fondu zo štruktúry fondov sa kľúčové informácie pre investorov poskytnú investorom, ktorí sa upísali PKIPCP, ktorý sám investuje do iných PKIPCP alebo iných podnikov kolektívneho investovania v zmysle článku 50 ods. 1 písm. e);

iv) v prípade štruktúr hlavná-zberná sa kľúčové informácie pre investorov poskytnú investorom, ktorí sa upísali zbernému PKIPCP, a

v) v prípade štruktúrovaných PKIPCP, PKIPCP s chráneným kapitálom a iných porovnateľných PKIPCP sa kľúčové informácie pre investorov poskytnú, investorom so zreteľom na osobitné vlastnosti takýchto PKIPCP, a

c) osobitné podrobnosti týkajúce sa formy a prezentácie kľúčových informácií pre investorov, ktoré sa poskytnú investorom podľa odseku 5.

▼M1

8.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na určenie podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých Komisiou v súlade s odsekom 7 a týkajúcich sa informácií uvedených v odseku 3.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 79

1.  Kľúčové informácie pre investorov predstavujú predzmluvné informácie. Sú korektné, jasné a nezavádzajúce. Sú v súlade s príslušnými časťami prospektu.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby osobe nevznikla občianskoprávna zodpovednosť výlučne na základe kľúčových informácií pre investorov alebo ich prekladu, pokiaľ nie je zavádzajúci, nepresný alebo nezlučiteľný s príslušnými časťami prospektu. Kľúčové informácie pre investorov obsahujú jednoznačné varovanie v tomto ohľade.

Článok 80

1.  Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť a za každý z podielových fondov, ktorý spravuje, aj správcovská spoločnosť, ktorá investorom predáva PKIPCP priamo alebo prostredníctvom inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá koná v jej mene a na jej plnú a nepodmienečnú zodpovednosť, poskytla investorom kľúčové informácie pre investorov o takýchto PKIPCP v dostatočnom časovom predstihu pred navrhovaným upísaním podielových listov do takýchto PKIPCP.

2.  Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť a za každý z podielových fondov, ktorý spravuje, aj správcovská spoločnosť, ktorá investorom nepredáva PKIPCP priamo alebo prostredníctvom inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá koná v jej mene a na jej plnú a nepodmienečnú zodpovednosť voči investorom, poskytla na požiadanie kľúčové informácie pre investorov sprostredkovateľom, ktorí predávajú alebo radia investorom ohľadom potenciálnych investícií do takýchto PKIPCP alebo do produktov, ktoré znamenajú riziko v týchto PKIPCP. Členské štáty požadujú, aby sprostredkovatelia, ktorí predávajú alebo poskytujú poradenstvo investorom, pokiaľ ide o potenciálne investície do PKIPCP, poskytli kľúčové informácie pre investorov ich zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom.

3.  Kľúčové informácie pre investorov sa im poskytujú bezplatne.

Článok 81

1.  Členské štáty umožnia investičným spoločnostiam a za každý z podielových fondov, ktorý spravujú, aj správcovským spoločnostiam, aby poskytli kľúčové informácie pre investorov na trvalom médiu alebo prostredníctvom internetovej stránky. Na požiadanie sa investorovi bezplatne doručia v papierovej podobe.

Okrem toho sa aktuálna verzia kľúčových informácií pre investorov sprístupní na internetovej stránke investičnej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti.

▼M1

2.  Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ prijať opatrenia, v ktorých sa vymedzujú osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť pri poskytovaní kľúčových informácií pre investorov na trvalom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom internetovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium.

▼B

Článok 82

1.  PKIPCP pošlú svoje kľúčové informácie pre investorov a všetky ich zmeny a doplnenia príslušným orgánom svojho domovského členského štátu.

2.  Podstatné prvky kľúčových informácií pre investorov sa aktualizujú.KAPITOLA X

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PKIPCP

Článok 83

1.  Prijať úver nesmie:

a) investičná spoločnosť;

b) správcovská spoločnosť alebo depozitár v mene podielového fondu.

PKIPCP však môže nadobudnúť cudziu menu prostredníctvom úveru „back-to-back“.

2.  Členské štáty môžu odchylne od odseku 1 povoliť PKIPCP prijatie úveru, ak toto prijatie úveru:

a) je dočasné a predstavuje:

 v prípade investičnej spoločnosti najviac 10 % jej aktív alebo

 v prípade podielového fondu najviac 10 % hodnoty fondu, alebo

b) má umožniť nadobudnutie nehnuteľného majetku, ktorý je nevyhnutný na priame podnikanie a predstavuje v prípade investičnej spoločnosti najviac 10 % jej aktív.

Ak je PKIPCP oprávnený prijať úver podľa písmen a) a b), prijatie úveru nesmie presiahnuť 15 % jeho aktív spolu.

▼M1

3.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť požiadavky tohto článku týkajúce sa prijatia úveru.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 84

1.  PKIPCP na žiadosť podielnika odkúpi alebo vyplatí svoj podielový list.

2.  Bez ohľadu na odsek 1:

a) PKIPCP môže v súlade s platným vnútroštátnym právom, zmluvnými podmienkami podielového fondu alebo stanovami investičnej spoločnosti dočasne pozastaviť odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov;

b) domovský členský štát PKIPCP môže dovoliť svojim príslušným orgánom, aby v záujme podielnikov požadovali pozastavenie odkúpenia a vyplatenia podielových listov.

Dočasné pozastavenie uvedené v písmene a) prvého pododseku by sa malo umožniť len vo výnimočných prípadoch, pokiaľ to vyžadujú okolnosti a pokiaľ je pozastavenie odôvodnené so zreteľom na záujmy podielnikov;

3.  V prípade dočasného pozastavenia podľa odseku 2 písm. a) je PKIPCP povinný svoje rozhodnutie oznámiť bezodkladne príslušným orgánom jeho hostiteľského členského štátu a príslušným orgánom všetkých členských štátov, v ktorých uvádza na trh svoje podielové listy.

▼M1

4.  S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu tohto článku môže ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť podmienky, ktoré musí PKIPCP splniť po schválení dočasného pozastavenia odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov PKIPCP, ako je uvedené v odseku 2 písm. a), ak sa už rozhodlo o pozastavení.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 85

Pravidlá oceňovania majetku, ako aj pravidlá výpočtu predajnej či emisnej ceny a ceny odkúpenia či výplatnej ceny podielového listu PKIPCP ustanovujú platné vnútroštátne právne predpisy alebo štatút alebo zakladacie dokumenty investičnej spoločnosti.

Článok 86

Výnosy PKIPCP sa rozdelia alebo znovu investujú podľa zákona a zmluvných podmienok podielového fondu alebo stanov investičnej spoločnosti.

Článok 87

Podielové listy PKIPCP sa nevydajú, ak protihodnota čistej emisnej ceny neprejde do majetku PKIPCP vo zvyčajných lehotách. Toto ustanovenie nevylučuje rozdelenie bonusových podielov.

Článok 88

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 50 a 51, tieto subjekty nesmú poskytovať úvery alebo prevziať ručenie za tretie osoby:

a) investičná spoločnosť;

b) správcovská spoločnosť alebo depozitár konajúci za podielový fond.

2.  Odsek 1 nebráni subjektom v ňom uvedeným nadobúdať prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu alebo ostatné finančné nástroje uvádzané v článku 50 ods. 1 písm. e), g) a h), ktoré nie sú úplne splatené.

Článok 89

Vykonávať nekrytý predaj prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu ani ostatných finančných nástrojov uvedených v článku 50 ods. 1 písm. e), g) a h) nesmú:

a) investičná spoločnosť;

b) správcovská spoločnosť alebo depozitár konajúci v mene podielového fondu.

Článok 90

V práve domovského členského štátu PKIPCP alebo v zmluvných podmienkach sú uvedené odmeny a náklady, ktoré môže správcovská spoločnosť účtovať fondu, ako aj spôsob vyúčtovania týchto odmien a nákladov.

Právne predpisy alebo zakladajúce dokumenty investičnej spoločnosti stanovujú druhy nákladov, ktoré znáša táto spoločnosť.KAPITOLA XI

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PKIPCP, KTORÉ PREDÁVAJÚ SVOJE PODIELOVÉ LISTY V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE NEŽ V TOM, V KTOROM SÚ USADENÉ

Článok 91

1.  Hostiteľské členské štáty PKIPCP zabezpečia, aby PKIPCP mohli na základe oznámenia v súlade s článkom 93 uviesť svoje podielové listy na trh na ich územiach.

2.  V zmysle odseku 1 nevznesú hostiteľské členské štáty PKIPCP žiadne ďalšie požiadavky na PKIPCP, ani od nich nevyžadujú správne postupy týkajúce sa oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby úplné informácie týkajúce sa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré nepatria do oblasti pôsobnosti tejto smernice a ktoré sa osobitne uplatňujú na ustanovenia viažuce sa na uvedenie na trh podielových listov PKIPCP usadených v inom členskom štáte, boli v rámci ich územia ľahko dostupné aj na diaľku a elektronickými prostriedkami. Členské štáty zabezpečia, aby tieto informácie boli k dispozícii v jazyku, ktorý je bežný v oblasti medzinárodných financií, aby sa poskytovali jednoznačným a úplne jasným spôsobom a aby sa aktualizovali.

4.  Na účely tejto kapitoly PKIPCP zahŕňajú ich podfondy.

Článok 92

PKIPCP prijme v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnými v členskom štáte, kde sa ich podielové listy predávajú, opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, aby sa podielnikom v tomto členskom štáte zabezpečilo vyplatenie, odkúpenie a vyplatenie podielových listov a poskytovanie informácií, ktoré majú poskytnúť PKIPCP.

Článok 93

1.  Ak PKIPCP navrhne uvádzať na trh svoje akcie v inom členskom štáte, než je jeho domovský členský štát, najprv pošle oznámenie príslušným orgánom svojho domovského členského štátu.

V oznámení sa uvádzajú informácie o plánoch na uvádzanie podielových listov PKIPCP na trh v hostiteľskom členskom štáte a v prípade potreby aj informácie týkajúce sa tried akcií. V kontexte článku 16 ods. 1 musia obsahovať aj zmienku o tom, že PKIPCP je uvádzaný na trh správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje PKIPCP.

2.  Podľa odseku 1 priloží PKIPCP k oznámeniu najnovšiu verziu týchto dokumentov:

a) svoje zmluvné podmienky alebo stanovy, svoj prospekt, a ak je to vhodné, svoju poslednú výročnú správu a následnú polročnú správu preloženú v súlade s článkom 94 ods. 1 písm. c) a d), a

b) svoje kľúčové informácie pre investora podľa článku 78, preložené v súlade s článkom 94 ods. 1 písm. b) a d).

3.  Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP overia, či je úplná dokumentácia, ktorú predložil PKIPCP na základe odsekov 1 a 2.

Najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia a úplnej dokumentácie podľa odseku 2 odovzdajú príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP úplnú dokumentáciu uvedenú v odsekoch 1 a 2 príslušným orgánom členského štátu, v ktorom PKIPCP navrhuje uvádzať na trh svoje podielové listy. K dokumentácii priložia osvedčenie o tom, že PKIPCP spĺňa podmienky uložené touto smernicou.

Po odovzdaní dokumentácie príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP okamžite oznámia PKIPCP, že dokumentácia bola odovzdaná. Od dátumu tohto oznámenia môže PKIPCP vstúpiť na trh v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa oznámenie uvedené v odseku 1 a osvedčenie uvedené v odseku 3 poskytli v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií, pokiaľ sa domovský a hostiteľský členský štát PKIPCP nedohodnú na tom, že oznámenie a osvedčenie sa poskytnú v úradnom jazyku oboch členských štátov.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány akceptovali elektronický prenos a odovzdávanie dokumentov uvedený v odseku 3.

6.  Na účely postupu oznamovania ustanoveného v tomto článku príslušné orgány členského štátu, v ktorom PKIPCP navrhuje uvádzať svoje podielové listy na trh, nepožadujú žiadne ďalšie dokumenty, osvedčenia ani informácie iné, ako sú uvedené v tomto článku.

7.  Domovský členský štát PKIPCP zabezpečí, aby príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP mali prostredníctvom elektronických prostriedkov prístup k dokumentom uvedeným v odseku 2 a prípadne ku všetkým ich prekladom. Ďalej zabezpečí, aby PKIPC tieto dokumenty a preklady aktualizoval. PKIPCP informuje príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP o akýchkoľvek zmenách dokumentov uvedených v odseku 2 a oznámi im, kde sa tieto dokumenty dajú získať v elektronickej podobe.

8.  V prípade zmeny v informáciách týkajúcich sa mechanizmu určeného na uvádzanie na trh obsiahnutého v oznámení v súlade s odsekom 1 alebo zmeny týkajúcej sa triedy obchodovaných akcií je PKIPCP povinný o tom podať písomné oznámenie príslušným orgánom hostiteľského členského štátu pred vykonaním zmeny.

Článok 94

1.  Ak PKIPCP obchoduje so svojimi podielovými listami v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP, poskytne investorom na území tohto členského štátu všetky informácie a dokumenty, ktoré je na základe kapitoly IX potrebné poskytnúť investorom v ich domovskom členskom štáte.

Tieto informácie a dokumenty sa poskytnú investorom v súlade s týmito ustanoveniami:

a) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly IX, sa tieto informácie a dokumenty poskytnú investorom spôsobom, ktorý je predpísaný zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami hostiteľského členského štátu PKIPCP;

b) kľúčové informácie pre investorov uvedené v článku 78 sa preložia do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu PKIPCP alebo do jazyka schváleného príslušnými orgánmi tohto členského štátu;

c) informácie alebo dokumenty iné ako kľúčové informácie pre investorov uvedené v článku 78 sa podľa výberu PKIPCP preložia do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu PKIPCP alebo do jazyka schváleného príslušnými orgánmi tohto členského štátu alebo do jazyka bežného v oblasti medzinárodných financií, a

d) za vyhotovenie prekladov informácií a dokumentov podľa písmen b) a c), ktoré verne odrážajú obsah pôvodných informácií, je zodpovedný PKIPCP.

2.  Požiadavky ustanovené v odseku 1 sú uplatniteľné na všetky zmeny informácií a dokumentov, ktoré sú uvedené v tomto odseku.

3.  Frekvencia uverejňovania emisného kurzu, predajnej ceny, ceny odkúpenia alebo výplatnej ceny podielových listov PKIPCP podľa článku 76 podlieha zákonom, iným právnym predpisom a správnym opatreniam domovského členského štátu PKIPCP.

▼M1

Článok 95

1.  Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ prijať opatrenia, v ktorých sa bližšie uvádza:

a) rozsah informácií, ktoré sú uvedené v článku 91 ods. 3;

b) uľahčenie prístupu príslušných orgánov hostiteľského členského štátu PKIPCP k informáciám a dokumentom uvedeným v článku 93 ods. 1, 2 a 3 v súlade s článkom 93 ods. 7.

2.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania článku 93 môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom určiť:

a) formu a obsah štandardného modelu oznámenia, ktoré má použiť PKIPCP na účely oznámenia uvedeného v článku 93 ods. 1 vrátane uvedenia toho, ktorých dokumentov sa preklad týka;

b) formu a obsah štandardného modelu osvedčenia, ktorý majú používať príslušné orgány členských štátov uvedené v článku 93 ods. 3;

c) postup výmeny informácií a použitia elektronickej komunikácie medzi príslušnými orgánmi na účely oznamovania podľa článku 93.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 96

PKIPCP môže na účel výkonu svojich činností použiť rovnaké referenčné údaje o svojej právnej forme (napríklad investičná spoločnosť alebo podielový fond) pri svojom označení v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP, aké používa vo svojom domovskom členskom štáte.KAPITOLA XII

USTANOVENIA O ORGÁNOCH ZODPOVEDNÝCH ZA POVOĽOVANIE A DOHĽAD

Článok 97

▼M1

1.  Členské štáty určia príslušné orgány, ktoré majú vykonávať povinnosti stanovené v tejto smernici. Informujú o tom ESMA a Komisiu a uvedú pri tom akékoľvek rozdelenie povinností.

▼B

2.  Príslušné orgány sú štátnymi orgánmi alebo orgánmi stanovenými štátnymi orgánmi.

3.  Orgány domovského členského štátu PKIPCP sú oprávnené vykonávať dohľad nad PKIPCP a v prípade potreby aj v súlade s článkom 19. Dohľad nad zachovávaním ustanovení patriacich mimo oblasť pôsobnosti tejto smernice a požiadaviek ustanovených v článkoch 92 a 94 sú však oprávnené vykonávať orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP.

Článok 98

1.  Príslušné orgány dostanú všetky dohliadacie a prešetrovacie právomoci, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich funkcií. Tieto právomoci sa vykonávajú:

a) priamo;

b) v spolupráci s inými orgánmi;

c) v rámci zodpovednosti príslušných orgánov na základe poverenia subjektom, ktoré boli poverené úlohami, alebo

d) podaním návrhu príslušným justičným orgánom.

2.  Príslušné orgány majú podľa odseku 1 aspoň tieto právomoci:

a) prístup ku všetkým dokumentom v akejkoľvek forme a získanie ich kópie;

b) požadovať od každej osoby informácie a v prípade potreby predvolať osobu a požadovať od nej odpoveď s cieľom získať informácie;

c) vykonávať dohľad na mieste;

▼M4

d) požadovať:

i) v prípade, že to povoľuje vnútroštátne právo, existujúce záznamy prenosu údajov, ktoré má telekomunikačný operátor, ak existuje dôvodné podozrenie porušenia a ak takéto záznamy môžu byť relevantné pri vyšetrovaní porušení tejto smernice;

ii) existujúce záznamy telefonických rozhovorov alebo elektronickej komunikácie alebo iné záznamy prenosu údajov, ktorými disponujú PKIPCP, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti, depozitári alebo akékoľvek iné subjekty regulované podľa tejto smernice;

▼B

e) požadovať zastavenie každej praktiky, ktorá je v protiklade s ustanoveniami prijatými na vykonávanie tejto smernice;

f) požadovať zmrazenie alebo zaistenie majetku;

g) požadovať dočasný zákaz výkonu profesijnej činnosti;

h) požadovať poskytnutie informácií od investičných spoločností, správcovských spoločností alebo depozitárov, ktorým bolo udelené povolenie;

i) prijať opatrenia akéhokoľvek typu s cieľom zabezpečiť, aby investičné spoločnosti, správcovské spoločnosti alebo depozitári aj naďalej vyhovovali požiadavkám tejto smernice;

j) požiadať o pozastavenie emisie, odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov v záujme podielnikov alebo verejnosti;

k) odňať povolenie udelené PKIPCP, správcovskej spoločnosti alebo depozitárovi;

l) postúpiť záležitosti na trestné stíhanie a

m) povoliť audítorom alebo expertom vykonať kontrolu alebo vyšetrovanie.

▼M4

Článok 99

1.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu uvedené v článku 98 a právo členských štátov ustanoviť a ukladať trestné sankcie, členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa správnych sankcií a iných správnych opatrení, ktoré sa majú ukladať spoločnostiam a osobám v súvislosti s porušeniami vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, a prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zaistilo ich vykonávanie.

Ak sa členské štáty rozhodnú nestanoviť pravidlá týkajúce sa správnych sankcií za porušenia, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátne trestné právo, oznámia Komisii príslušné trestnoprávne ustanovenia.

Správne sankcie a iné správne opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty do 18. marca 2016 oznamujú Komisii a orgánu ESMA zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktorými sa transponuje tento článok, vrátane všetkých príslušných trestnoprávnych ustanovení. Členské štáty oznámia Komisii a orgánu ESMA bez zbytočného odkladu všetky ich následné zmeny.

2.  Ak sa členské štáty rozhodli v súlade s odsekom 1 stanoviť za porušenia ustanovení uvedených v uvedenom odseku trestné sankcie, zabezpečia, aby boli zavedené primerané opatrenia na to, aby príslušné orgány mali všetky právomoci potrebné na spoluprácu so súdnymi orgánmi v rámci ich jurisdikcie na získanie konkrétnych informácií týkajúcich sa vyšetrovaní trestných činov alebo trestných konaní začatých z dôvodu možného porušenia tejto smernice a na poskytnutie týchto informácií ostatným príslušným orgánom a orgánu ESMA s cieľom splniť svoju povinnosť vzájomnej spolupráce a spolupráce s orgánom ESMA na účely tejto smernice.

Príslušné orgány môžu, pokiaľ ide o uľahčenie vymáhania pokút, spolupracovať aj s príslušnými orgánmi iných členských štátov.

3.  Komisia ako súčasť svojho celkového preskúmania fungovania tejto smernice najneskôr do 18. septembra 2017 preskúma uplatňovanie správnych a trestných sankcií, a najmä potrebu ďalšej harmonizácie správnych sankcií stanovených za porušenia požiadaviek stanovených v tejto smernici.

4.  Príslušný orgán môže odmietnuť konať na žiadosť o informácie alebo na žiadosť o spoluprácu pri vyšetrovaní len za týchto výnimočných okolností, a to ak:

a) oznámenie relevantných informácií by mohlo nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť dožiadaného členského štátu, najmä v súvislosti s bojom proti terorizmu a inej závažnej trestnej činnosti;

b) je pravdepodobné, že vyhovením žiadosti by sa nepriaznivo ovplyvnilo jeho vlastné vyšetrovanie, činnosti presadzovania alebo prípadne vyšetrovanie trestného činu;

c) v súvislosti s tými istými činmi a proti tým istým osobám už bolo začaté súdne konanie pred orgánmi dožiadaného členského štátu; alebo

d) v dožiadanom členskom štáte sa už vyniesol právoplatný rozsudok v súvislosti s takýmito osobami za tie isté činy.

5.  Členské štáty zabezpečia, že ak sa na PKIPCP, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti alebo depozitárov vzťahujú povinnosti, v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, sa v súlade s vnútroštátnym právom môžu uplatniť správne sankcie alebo iné správne opatrenia voči členom riadiaceho orgánu a ďalším fyzickým osobám, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za porušenie.

6.  V súlade s vnútroštátnym právom členské štáty zabezpečia, aby vo všetkých prípadoch uvedených v odseku 1 správne sankcie a iné správne opatrenia, ktoré sa môžu uplatňovať, zahŕňali aspoň:

a) verejné vyhlásenie, v ktorom sa identifikuje zodpovedná osoba a povaha porušenia;

b) príkaz, ktorým sa požaduje, aby zodpovedná osoba upustila od tohto konania a zdržala sa opakovania tohto konania;

c) v prípade PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti, pozastavenie platnosti povolenia alebo odňatie povolenia PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti;

d) dočasný alebo v prípade opakovaných závažných porušení trvalý zákaz členovi riadiaceho orgánu správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti, alebo akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá sa berie na zodpovednosť, vykonávať riadiace funkcie v týchto alebo iných takých spoločnostiach;

e) v prípade právnickej osoby, maximálne správne pokuty vo výške aspoň 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k 17. septembru 2014, alebo vo výške 10 % celkového ročného obratu právnickej osoby podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom; v prípade, že je právnická osoba materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ ( 26 ), relevantným celkovým ročným obratom je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmu podľa príslušného práva Únie v oblasti účtovníctva podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom konečnej materskej spoločnosti;

f) v prípade fyzickej osoby, maximálne správne pokuty vo výške aspoň 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k 17.septembru 2014;

g) ako alternatíva k písmenám e) a f), maximálne správne pokuty vo výške aspoň dvojnásobku sumy požitkov vyplývajúcich z porušenia, ak takéto požitky možno určiť, a to aj vtedy, keď presahujú maximálne sumy uvedené v písmenách e) a f).

7.  Členské štáty môžu podľa vnútroštátneho práva splnomocniť príslušné orgány, aby okrem druhov sankcií uvedených v odseku 6 ukladali druhy sankcií, alebo aby ukladali pokuty, ktoré presahujú sumy uvedené v odseku 6 písm. e), f) a g).

▼M4

Článok 99a

Členské štáty zabezpečia, aby sa v ich zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach, ktorými sa transponuje táto smernica, ustanovili sankcie, najmä ak:

a) sa činnosti PKIPCP vykonávajú bez povolenia, čím sa porušuje článok 5;

b) sa činnosť správcovskej spoločnosti vykonáva bez predchádzajúceho povolenia, čím sa porušuje článok 6;

c) sa činnosť investičnej spoločnosti vykonáva bez predchádzajúceho povolenia, čím sa porušuje článok 27;

d) dôjde k priamemu alebo nepriamemu nadobudnutiu kvalifikovanej účasti v správcovskej spoločnosti alebo sa takáto kvalifikovaná účasť v správcovskej spoločnosti ďalej zvýši, v dôsledku čoho by podiel na hlasovacích právach alebo kapitálový podiel dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo taký podiel, že by sa správcovská spoločnosť stala jeho dcérskou spoločnosťou (ďalej len „navrhované nadobudnutie“) bez toho, aby boli písomne oboznámené príslušné orgány správcovskej spoločnosti, v ktorej sa nadobúdateľ snaží nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť, čím sa porušuje článok 11 ods. 1;

e) dôjde k priamemu alebo nepriamemu prevedeniu kvalifikovanej účasti v správcovskej spoločnosti alebo k zníženiu tejto kvalifikovanej účasti tak, že podiel na hlasovacích právach alebo kapitálový podiel by klesol pod úroveň 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na takú úroveň, že by správcovská spoločnosť prestala byť dcérskou spoločnosťou bez toho, aby boli písomne oboznámené príslušné orgány, čím sa porušuje článok 11 ods. 1;

f) správcovská spoločnosť získala povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami, čím sa porušuje článok 7 ods. 5 písm. b);

g) investičná spoločnosť získala povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami, čím sa porušuje článok 29 ods. 4 písm. b);

h) správcovská spoločnosť, keď sa dozvedela o nadobudnutí alebo prevode podielov na svojom kapitáli, následkom ktorých tieto podiely prekročia alebo klesnú pod niektorý z prahov uvedených v článku 11 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ, neinformuje príslušné orgány o týchto nadobudnutiach alebo prevodoch, čím sa porušuje článok 11 ods. 1 tejto smernice;

i) správcovská spoločnosť neinformuje aspoň raz za rok príslušný orgán o menách akcionárov a členov, ktorí majú kvalifikované účasti, a o veľkosti týchto účastí, čím sa porušuje článok 11 ods. 1;

j) správcovská spoločnosť neplní postupy a opatrenia, ktoré jej ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje článok 12 ods. 1 písm. a);

k) správcovská spoločnosť neplní požiadavky týkajúce sa jej štruktúry a organizácie, ktoré jej ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje článok 12 ods. 1 písm. b);

l) investičná spoločnosť nedodržiava postupy a opatrenia, ktoré jej ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje článok 31;

m) správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť nedodržiavajú požiadavky, ktoré sa týkajú poverenia tretích strán ich funkciami a ktoré im ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponujú články 13 a 30;

n) správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť nedodržiavajú pravidlá vykonávania činností, ktoré im ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponujú články 14 a 30;

o) depozitár neplní svoje úlohy v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponuje článok 22 ods. 3 až 7;

p) investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť pre každý z podielových fondov, ktoré spravuje, opakovane neplní povinnosti týkajúce sa investičných politík PKIPCP, stanovené vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa transponuje kapitola VII;

q) správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť neuplatňuje postup pre riadenie rizík alebo postup pre presné a nezávislé stanovenie hodnoty OTC derivátov, stanovené vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa transponuje článok 51 ods. 1;

r) investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť pre každý podielový fond, ktorý spravuje, opakovane neplní povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií investorom, ktoré jej ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponujú články 68 až 82;

s) správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť, ktorá uvádza podielové listy PKIPCP, ktorý spravuje, na trh v inom členskom štáte než domovskom členskom štáte PKIPCP, nesplní oznamovaciu povinnosť stanovenú v článku 93 ods. 1

Článok 99b

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zverejnili na svojej oficiálnej internetovej stránke každé rozhodnutie, voči ktorému sa neuplatnil opravný prostriedok a ktorým sa ukladá správna sankcia alebo opatrenie za porušenia vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, a to bezodkladne po tom, ako je osoba, ktorej bola sankcia alebo opatrenie uložené, o uvedenom rozhodnutí informovaná. Zverejnenie zahŕňa aspoň informácie o druhu a povahe porušenia a totožnosti zodpovedných osôb. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na rozhodnutia, ktorými sa ukladajú opatrenia, ktoré sú vyšetrovacej povahy.

Ak však zverejnenie totožnosti právnických osôb alebo osobných údajov fyzických osôb považuje príslušný orgán na základe individuálneho posúdenia uskutočneného v súvislosti s primeranosťou zverejnenia takýchto údajov za neprimerané, alebo ak zverejnenie ohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vykonali jeden z týchto krokov:

a) odložili zverejnenie rozhodnutia o uložení sankcie alebo opatrenia až dovtedy, kým pominú dôvody na nezverejnenie;

b) zverejnili rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia na anonymnom základe spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátnym právom, ak sa takýmto anonymným zverejnením zabezpečí účinná ochrana dotknutých osobných údajov; alebo

c) nezverejnili rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia v prípade, ak sa možnosti stanovené v písmenách a) a b) považujú za nedostatočné na zabezpečenie:

i) toho, aby sa neohrozila stabilita finančných trhov;

ii) primeranosti zverejnenia takýchto rozhodnutí, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa považujú za menej závažné.

V prípade rozhodnutia zverejniť sankciu alebo opatrenie na anonymnom základe sa zverejnenie relevantných údajov môže na primerané obdobie odložiť, ak sa predpokladá, že v priebehu tohto obdobia pominú dôvody na anonymné zverejnenie.

2.  Príslušné orgány informujú orgán ESMA o všetkých správnych sankciách uložených, ale nezverejnených v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom písm. c), a to aj o každom odvolaní sa proti týmto sankciám a o výsledku takéhoto odvolania. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány dostali informácie a konečný rozsudok v súvislosti s každou uloženou trestnou sankciou a predložia ich orgánu ESMA. Orgán ESMA udržiava centrálnu databázu sankcií, ktoré mu boli oznámené, a to výlučne na účel výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi. Uvedená databáza je prístupná len príslušným orgánom a aktualizuje sa na základe informácií, ktoré príslušné orgány poskytujú.

3.  Ak je rozhodnutie uložiť sankciu alebo opatrenie predmetom odvolania na príslušnom súdnom alebo inom orgáne, príslušné orgány na svojej oficiálnej internetovej stránke bezodkladne zverejnia aj túto informáciu a všetky následné informácie o výsledku takéhoto odvolania. Zverejní sa aj každé rozhodnutie o zrušení predchádzajúceho rozhodnutia o uložení sankcie alebo opatrenia.

4.  Príslušné orgány zabezpečia, aby každé zverejnenie v súlade s týmto článkom zostalo na ich oficiálnej internetovej stránke aspoň päť rokov od jeho zverejnenia. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou zverejnenia, sa ponechajú na oficiálnej internetovej stránke príslušného orgánu len na obdobie, ktoré je nevyhnutné podľa uplatniteľných predpisov o ochrane údajov.

Článok 99c

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri určovaní druhu správnych sankcií alebo opatrení a výšky správnych pokút zabezpečili, aby boli účinné, primerané a odrádzajúce, a zohľadnili všetky relevantné okolnosti, v prípade potreby vrátane:

a) závažnosti a dĺžky trvania porušenia;

b) miery zodpovednosti osoby zodpovednej za porušenie;

c) finančnej sily osoby zodpovednej za porušenie, napríklad podľa jej celkového obratu v prípade právnickej osoby, alebo ročného príjmu v prípade fyzickej osoby;

d) významu ziskov, ktoré dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila osoba zodpovedná za porušenie, ujmy, ktorú utrpeli iné osoby, a prípadne ujmy na fungovaní trhov či širšieho hospodárstva, ak ich možno určiť;

e) úrovne súčinnosti osoby zodpovednej za porušenie s príslušným orgánom;

f) predchádzajúcich porušení, ktorých sa osoba zodpovedná za porušenie dopustila;

g) opatrení, ktoré osoba zodpovedná za porušenie prijala po porušení s cieľom zabrániť jeho opakovaniu.

2.  Príslušné orgány pri vykonávaní svojich právomocí ukladať sankcie podľa článku 99 úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania a správne sankcie priniesli výsledky, o ktoré sa usiluje táto smernica. Zároveň pri vykonávaní právomocí v oblasti dohľadu a vyšetrovania a uplatňovaní správnych sankcií a opatrení v cezhraničných prípadoch koordinujú v súlade s článkom 101 svoje kroky, aby zabránili možnej duplicite a prekrývaniu sa.

Článok 99d

1.  Členské štáty zavedú účinné a spoľahlivé mechanizmy na podporu oznamovania potenciálnych alebo skutočných porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, príslušným orgánom vrátane bezpečných komunikačných kanálov na účely oznamovania takýchto porušení.

2.  Mechanizmy uvedené v odseku 1 zahŕňajú aspoň:

a) konkrétne postupy prijímania správ o porušeniach a následné kroky;

b) zodpovedajúcu ochranu zamestnancov investičných spoločností, správcovských spoločností a depozitárov, ktorí oznámia porušenia spáchané v rámci týchto subjektov, aspoň proti odplate, diskriminácii a iným druhom nespravodlivého zaobchádzania;

c) ochranu osobných údajov týkajúcich sa osoby, ktorá oznámi porušenia, a fyzickej osoby, ktorá je za porušenie údajne zodpovedná, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES ( 27 );

d) jasné pravidlá, ktorými sa zabezpečí, aby sa vo všetkých prípadoch vo vzťahu k osobám, ktoré nahlásia porušenie, zaručila dôvernosť, s výnimkou situácie, keď vnútroštátne právo vyžaduje zverejnenie v súvislosti s ďalším vyšetrovaním alebo následným súdnym konaním.

3.  Orgán ESMA poskytne jeden alebo viac bezpečných komunikačných kanálov na účely oznamovania porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica. Orgán ESMA zabezpečí, aby tieto komunikačné kanály boli v súlade s odsekom 2 písm. a) až d).

4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa oznamovanie zo strany zamestnancov investičných spoločností, správcovských spoločností a depozitárov uvedené v odsekoch 1 a 3 nepovažovalo za porušenie žiadneho obmedzenia zverejňovania informácií stanoveného v zmluve alebo v akomkoľvek zákone, inom právnom predpise alebo správnom opatrení a aby oznamujúca osoba nebola braná na zodpovednosť žiadneho druhu v súvislosti s takýmto oznamovaním.

5.  Členské štáty od správcovských spoločností, investičných spoločností a depozitárov požadujú, aby mali zavedené vhodné postupy pre svojich zamestnancov na interné nahlasovanie porušení prostredníctvom konkrétneho, nezávislého a autonómneho kanála.

Článok 99e

1.  Príslušné orgány poskytujú orgánu ESMA každý rok súhrnné informácie týkajúce sa sankcií a opatrení uložených v súlade s článkom 99. Orgán ESMA tieto informácie uverejní vo výročnej správe.

2.  Ak príslušný orgán zverejnil správne sankcie alebo opatrenia, tieto správne sankcie alebo opatrenia zároveň oznámi orgánu ESMA. Ak zverejnená sankcia alebo opatrenie súvisia so správcovskou spoločnosťou alebo investičnou spoločnosťou, orgán ESMA doplní odkaz na zverejnenú sankciu alebo opatrenie do zoznamu správcovských spoločností uverejneného podľa článku 6 ods. 1

3.  Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom určiť postupy a formuláre na poskytovanie informácií uvedených v tomto článku.

Orgán ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 18. septembra 2015.

Komisii sa v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

▼B

Článok 100

1.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali účinné a efektívne postupy vybavovania reklamácií a odškodnenia na účely mimosúdnych urovnaní spotrebiteľských sporov týkajúcich sa činnosti PKIPCP, pričom v prípade potreby sa obrátia na existujúce orgány.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami nebránilo orgánom uvedeným v odseku 1 v efektívnej spolupráci pri riešení cezhraničných sporov.

Článok 101

1.  Príslušné orgány členských štátov navzájom spolupracujú, keď to je potrebné, s cieľom plniť svoje povinnosti na základe tejto smernice alebo vykonávať svoje právomoci na základe tejto smernice alebo vnútroštátneho práva.

Členské štáty prijmú potrebné organizačné a správne opatrenia na uľahčenie spolupráce ustanovenej v tomto odseku.

Príslušné orgány využijú svoje právomoci na účely spolupráce aj v prípadoch, keď vyšetrovaný prípad nie je porušením žiadneho z platných nariadení v ich členskom štáte.

2.  Príslušné orgány členských štátov si navzájom okamžite poskytnú informácie požadované na účely plnenia svojich povinností na základe tejto smernice.

▼M1

2a.  V súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 príslušné orgány spolupracujú s ESMA na účely tejto smernice.

Príslušné orgány bezodkladne poskytnú ESMA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

3.  Ak má príslušný orgán jedného členského štátu odôvodnené podozrenie, že subjekty, ktoré nepodliehajú dohľadu tohto príslušného orgánu, konajú alebo konali v rozpore s ustanoveniami tejto smernice na území iného členského štátu, oznámi to čo najpodrobnejšie príslušným orgánom daného členského štátu. Orgány prijímajúce oznámenie prijmú potrebné opatrenia, informujú príslušný oznamujúci orgán o konečnom výsledku týchto opatrení a podľa možnosti aj o dôležitých predbežných výsledkoch. Týmto odsekom nie sú dotknuté právomoci príslušného oznamujúceho orgánu.

4.  Príslušné orgány členského štátu môžu od príslušných orgánov iného členského štátu požadovať spoluprácu pri výkone dohľadu, dohľadu na mieste alebo vyšetrovaní na území druhého členského štátu v rámci svojich právomocí na základe tejto smernice. Keď príslušný orgán dostane žiadosť týkajúcu sa previerky na mieste alebo vyšetrovania:

a) vykoná previerku alebo vyšetrovanie sám;

b) povolí požadujúcemu orgánu vykonať previerku alebo vyšetrovanie alebo

c) povolí audítorom alebo expertom vykonať kontrolu alebo vyšetrovanie.

5.  Ak sa previerka alebo vyšetrovanie vykonáva na území jedného členského štátu príslušným orgánom toho istého členského štátu, príslušný orgán členského štátu, ktorý požiadal o spoluprácu, môžu požiadať, aby bolo jeho pracovníkom povolené sprevádzať pracovníkov vykonávajúcich previerku alebo vyšetrovanie. Previerka alebo vyšetrovanie však bude podliehať celkovej kontrole členského štátu, na ktorého území sa vykonáva.

Ak sa previerka alebo vyšetrovanie vykonáva na území jedného členského štátu príslušnými orgánmi iného členského štátu, príslušné orgány členského štátu, na ktorého území sa previerka alebo vyšetrovanie vykonáva, môžu požiadať, aby bolo jeho pracovníkom povolené sprevádzať pracovníkov vykonávajúcich previerku alebo vyšetrovanie.

6.  Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa vykonáva previerka alebo vyšetrovanie, môžu odmietnuť poskytovať informácie ustanovené v odseku 2 alebo vyhovieť žiadosti o spoluprácu pri vykonávaní vyšetrovania alebo previerky na mieste ustanovenej v odseku 4, iba ak:

a) by takéto vyšetrovanie, previerka na mieste alebo výmena informácií mohli nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo verejný poriadok tohto členského štátu;

b) sa už začali súdne konania v súvislosti s rovnakými osobami a rovnakými činnosťami pred orgánmi tohto členského štátu;

c) tento členský štát už vyniesol rozsudok v súvislosti s rovnakými osobami a rovnakými činnosťami.

7.  Príslušné orgány oznámia požadujúcim príslušným orgánom každé rozhodnutie prijaté na základe odseku 6. Toto oznámenie obsahuje informácie o motívoch ich rozhodnutia.

▼M1

8.  Príslušné orgány môžu upozorniť ESMA na situácie, keď:

a) žiadosť o výmenu informácií podľa článku 109 bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote;

b) žiadosť o vykonanie vyšetrovania alebo previerky na mieste podľa článku 110 bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote alebo

c) žiadosť o povolenie pre svojich pracovníkov, aby mohli sprevádzať pracovníkov príslušného orgánu iného členského štátu, bola zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), môže ESMA v situáciách uvedených v prvom pododseku konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, čím nie je dotknutá možnosť zamietnutia žiadosti o informácie alebo o vyšetrovanie, ako sa ustanovuje v odseku 6 tohto článku, a možnosť ESMA konať v týchto situáciách v súlade s článkom 17 uvedeného nariadenia.

9.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie spoločných postupov spolupráce príslušných orgánov pri previerkach na mieste a vyšetrovaniach uvedených v odsekoch 4 a 5.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 102

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pracujú, alebo pracovali pre príslušné orgány, ako aj audítori a odborníci inštruovaní príslušnými orgánmi, boli viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Táto povinnosť znamená, že žiadne dôverné informácie, ktoré tieto osoby získajú v priebehu výkonu svojich povinností, nesmú byť sprístupnené žiadnej osobe alebo orgánu, s výnimkou súhrnnej alebo všeobecnej podoby tak, aby PKIPCP, správcovské spoločnosti a depozitári (podniky prispievajúce k podnikateľskej činnosti PKIPCP) nemohli byť individuálne identifikované; to neplatí pre prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo.

Avšak v prípade, ak je PKIPCP alebo podnik prispievajúci k podnikateľskej činnosti vyhlásený za nachádzajúci sa v konkurze alebo je nútene likvidovaný, môžu sa sprístupniť dôverné informácie, ktoré sa netýkajú tretích strán zainteresovaných do pokusov o záchranu v priebehu občianskoprávnych alebo komerčných konaní.

▼M1

2.  Odsek 1 nebráni príslušným orgánom členských štátov vymieňať si informácie v súlade s touto smernicou alebo inými právnymi predpismi Únie uplatniteľnými na PKIPCP alebo podniky, ktoré prispievajú k ich podnikateľskej činnosti, ani poskytovať ich ESMA v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 alebo ESRB. Tieto informácie podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti stanoveným v odseku 1.

▼B

Príslušné orgány, ktoré si vymieňajú informácie s inými príslušnými orgánmi podľa tejto smernice, môžu v čase komunikácie uviesť, že takéto informácie sa nesmú sprístupniť bez ich výslovného súhlasu, a v takom prípade sa takéto informácie môžu vymieňať len na tie účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.

3.  Členské štáty môžu uzatvárať zmluvy o spolupráci v oblasti výmeny informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín alebo s orgánmi alebo inštitúciami tretích krajín, ako je určené v odseku 5 tohto článku a v článku 103 ods. 1, iba ak je ochrana poskytnutých informácií zabezpečená povinnosťou mlčanlivosti aspoň tak, ako je uvedené v tomto článku. Takáto výmena informácií je určená na výkon dohľadu týmito orgánmi alebo inštitúciami.

Ak informácie pochádzajú z iného členského štátu, zverejnia sa iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a v prípade potreby len na účely, na ktoré tieto orgány udelili svoj súhlas.

4.  Príslušné orgány, ktoré dostávajú dôverné informácie podľa odsekov 1 alebo 2, môžu použiť tieto informácie iba v rámci výkonu svojich povinností na účely:

a) kontroly plnenia podmienok, ktorými sa spravuje prístup k činnosti PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k ich podnikateľskej činnosti, a na uľahčenie sledovania výkonu tejto podnikateľskej činnosti, správnych a účtovníckych postupov a vnútropodnikových mechanizmov kontroly;

b) ukladania sankcií;

c) podania správnych odvolaní proti rozhodnutiam príslušných orgánov a

d) súdnych konaní podľa článku 107 ods. 2.

5.  Odseky 1 a 4 nebránia výmene informácií v rámci členského štátu alebo medzi členskými štátmi, ak k výmene dôjde medzi príslušným orgánom:

a) a orgánmi s verejnou zodpovednosťou za dohľad nad úverovými inštitúciami, investičnými podnikmi, poisťovňami a inými finančnými inštitúciami alebo orgánmi zodpovednými za dohľad nad finančnými trhmi;

b) a orgánmi zapojenými do likvidácie alebo konkurzu PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k ich podnikateľskej činnosti alebo subjektov zapojených do podobných konaní alebo

c) osobami zodpovednými za vykonávanie zákonom stanovenej kontroly účtov poisťovní, úverových inštitúcií, investičných podnikov alebo iných finančných inštitúcií;

▼M1

d) ESMA, Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 ( 28 ), Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 ( 29 ) a ESRB.

▼B

Najmä odseky 1 a 4 nebránia príslušným uvedeným orgánom pri výkone funkcií dohľadu alebo sprístupňovaní informácií orgánom, ktoré spravujú systémy náhrad, ktoré sú potrebné pre výkon ich funkcií.

Informácie vymieňané podľa prvého pododseku podliehajú profesionálnemu utajeniu uloženému v odseku 1.

Článok 103

1.  Bez ohľadu na článok 102 ods. 1 až 4 členské štáty môžu povoliť výmenu informácií medzi príslušným orgánom:

a) a orgánmi zodpovednými za dohľad nad orgánmi zapojenými do likvidácie a konkurzu PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k obchodnej činnosti alebo subjektov zapojených do podobných konaní;

b) a orgánmi zodpovednými za dohľad nad osobami majúcimi na starosti vykonávanie zákonom stanovených auditov účtov poisťovní, úverových inštitúcií, investičných spoločností a iných finančných inštitúcií.

2.  Členské štáty, ktoré uplatnili výnimku ustanovenú v odseku 1, vyžadujú, aby boli splnené aspoň tieto podmienky:

a) informácie sú určené na výkon úloh dohľadu uvedených v odseku 1;

b) získané informácie podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti uloženým v článku 102 ods. 1 a

c) ak tieto informácie pochádzajú z iného členského štátu, zverejnia sa len s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a ak je to vhodné, výlučne na účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.

▼M1

3.  Členské štáty oznámia ESMA, Komisii a ostatným členským štátom názvy orgánov, ktoré môžu dostávať informácie podľa odseku 1.

▼B

4.  Bez ohľadu na článok 102 ods. 1 až 4 môžu členské štáty na účely posilnenia stability finančného systému vrátane jeho integrity povoliť výmenu informácií medzi príslušnými úradmi a úradmi alebo orgánmi zodpovednými podľa právnych predpisov za zisťovanie a vyšetrovanie porušení právnych predpisov v oblasti práva obchodných spoločností.

5.  Členské štáty, ktoré uplatnili výnimku ustanovenú v odseku 4, vyžadujú, aby boli splnené aspoň tieto podmienky:

a) informácie sú určené na výkon úlohy uvedenej v odseku 4;

b) získané informácie podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti uloženej v článku 102 ods. 1 a

c) ak tieto informácie pochádzajú z iného členského štátu, zverejnia sa len s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a ak je to vhodné, výlučne na účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.

Na účely písmena c) úrady alebo orgány uvedené v odseku 4 oznámia príslušným orgánom, ktoré uverejnili informácie, mená a presné vymedzenie zodpovednosti osôb, ktorým sa majú zaslať.

6.  Ak v členskom štáte úrady alebo orgány uvedené v odseku 4 vykonávajú svoju úlohu zisťovania alebo vyšetrovania za pomoci osobitne spôsobilých osôb menovaných na tento účel, ktoré nie sú zamestnané vo verejnom sektore, možnosť výmeny informácií, ktorá je ustanovená v tomto odseku, sa môže rozšíriť na takéto osoby za podmienok stanovených v odseku 5.

▼M1

7.  Členské štáty oznámia ESMA, Komisii a ostatným členským štátom názvy orgánov alebo subjektov, ktoré môžu dostávať informácie podľa odseku 4.

▼B

Článok 104

1.  Články 102 a 103 nebudú brániť príslušným orgánom, aby poskytovali centrálnym bankám a iným orgánom podobnej funkcie vo svojom postavení ako menové orgány, informácie určené na výkon ich úloh a nebudú ani brániť takýmto úradom alebo orgánom, aby oznamovali príslušným orgánom také informácie, ktoré môžu potrebovať na účely článku 102 ods. 4. Informácie získané v tejto súvislosti podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti uloženej v článku 102 ods. 1.

2.  Články 102 a 103 nebránia príslušným orgánom v oznamovaní informácií uvedených v článku 102 ods. 1 až 4 zúčtovaciemu ústavu alebo inému podobnému orgánu uznanému podľa vnútroštátnych právnych predpisov na zabezpečenie služieb zúčtovania alebo vyrovnania pre jeden z trhov jeho členského štátu, ak sa domnievajú, že je potrebné oznamovať tieto informácie na účely zaistenia riadneho fungovania týchto orgánov, pokiaľ ide o opomenutia alebo možné opomenutia zo strany účastníkov trhu.

Informácie, získané v tejto súvislosti, podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti uvedenej v článku 102 ods. 1.

Členské štáty však zabezpečia, že informácie získané na základe článku 102 ods. 2 sa nezverejnia za okolností uvedených v prvom pododseku tohto odseku bez výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré ich poskytli.

3.  Bez ohľadu na článok 102 ods. 1 a 4 môžu členské štáty na základe zákonných ustanovení povoliť poskytnutie určitých informácií iným oddeleniam svojich centrálnych vládnych správ zodpovedným za právne predpisy týkajúce sa dohľadu nad PKIPCP a spoločnosťami prispievajúcimi k ich podnikateľskej činnosti, úverovými inštitúciami, finančnými inštitúciami, investičnými podnikmi a poisťovňami a inšpektorom inštruovaným týmito oddeleniami.

Informácie však možno poskytnúť, iba ak je to potrebné z dôvodov dohľadu nad obozretným podnikaním.

Členské štáty však stanovia, že informácie získané na základe článku 102 ods. 2 a 5 sa zverejnia za okolností uvedených v tomto odseku iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli.

▼M4

Článok 104a

1.  Členské štáty uplatňujú smernicu 95/46/ES na spracovanie osobných údajov, ktoré sa v členských štátoch vykonáva podľa tejto smernice.

2.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ( 30 ) sa uplatňuje na spracovanie osobných údajov vykonané orgánom ESMA podľa tejto smernice.

▼M1

Článok 105

S cieľom zaistiť jednotné podmienky uplatňovania ustanovení tejto smernice, ktoré sa týkajú výmeny informácií, môže ESMA vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom určiť podmienky uplatňovania týkajúce sa postupov výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi a medzi príslušnými orgánmi a ESMA.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 106

1.  Členské štáty stanovia aspoň to, že každá osoba, ktorá bola schválená v zmysle smernice 2006/43/ES a vykonáva v PKIPCP alebo v podniku prispievajúcom k jeho obchodnej činnosti zákonom stanovený audit uvedený v článku 51 smernice 78/660/EHS, článku 37 smernice 83/349/EHS alebo článku 73 tejto smernice alebo akúkoľvek inú zákonom stanovenú úlohu, má povinnosť bezodkladne oznámiť príslušným orgánom akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie týkajúce sa toho podniku, o ktorom sa dozvedela počas vykonávania úlohy a ktorá by mohla spôsobiť niektoré z týchto problémov:

a) podstatné porušenie zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení, ktorými sa spravuje povolenie alebo ktoré osobitne upravujú výkon činností PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k obchodnej činnosti;

b) zhoršenie nepretržitého fungovania PKIPCP alebo podnikov prispievajúcich k obchodnej činnosti alebo

c) zamietnutie overenia účtov alebo vyjadrenie výhrad.

Táto osoba má povinnosť oznamovať akékoľvek skutočnosti a rozhodnutia, o ktorých sa dozvie v priebehu vykonávania úlohy v zmysle písmena a) v podniku majúcom úzke väzby vyplývajúce zo vzťahu kontroly s PKIPCP alebo podnikmi prispievajúcimi k obchodnej činnosti, v ktorom vykonáva túto úlohu.

2.  Poskytnutie akejkoľvek skutočnosti alebo rozhodnutia uvedeného v odseku 1 príslušným orgánom v dobrej viere osobami schválenými v súlade so smernicou 2006/43/ES nepredstavuje porušenie žiadneho obmedzenia v poskytovaní informácií stanoveného zmluvou alebo akýmkoľvek právnym predpisom alebo správnym opatrením a neznamená žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu takýchto osôb.

Článok 107

1.  Príslušné orgány písomne zdôvodňujú každé rozhodnutie, ktorým sa zamieta vydanie povolenia, alebo každé záporné rozhodnutie, ktoré bude vydané na vykonanie všeobecných opatrení vydaných na uplatňovanie tejto smernice, a musia ich oznámiť žiadateľom.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby každé rozhodnutie prijaté podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou bolo riadne odôvodnené a podliehalo právu podať na súd odvolanie, vrátane prípadov, ak sa neprijme žiadne rozhodnutie do šiestich mesiacov od podania žiadosti o udelenie povolenia, v ktorej sú uvedené všetky požadované informácie.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa jeden alebo viaceré z nižšie uvedených orgánov určených vnútroštátnymi právnymi predpismi mohli v záujme spotrebiteľov a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obrátiť na súd alebo príslušné správne orgány s cieľom zabezpečiť uplatňovanie vnútroštátnych opatrení na vykonávanie tejto smernice:

a) orgány verejnej moci alebo ich zástupcovia;

b) spotrebiteľské organizácie, ktoré majú oprávnený záujem o ochranu spotrebiteľov alebo

c) profesijné organizácie, ktoré majú oprávnený záujem o ochranu svojich členov.

Článok 108

1.  Iba orgány domovského členského štátu PKIPCP sú oprávnené prijať opatrenia proti tomuto PKIPCP, ak porušuje ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ako aj zmluvných podmienok podielových fondov alebo stanov investičných spoločností.

Orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP môžu však proti tomuto PKIPCP prijať opatrenia, ak porušuje zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia, ktoré platia v danom členskom štáte a nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice ani požiadaviek ustanovených v článkoch 92 a 94.

2.  Každé ustanovenie o zamietnutí povolenia na činnosť a každé iné závažné opatrenia prijaté proti PKIPCP alebo každé opatrenie na pozastavenie emisie, odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov sa ihneď oznámi orgánom hostiteľského členského štátu PKIPCP prostredníctvom orgánov domovského členského štátu PKIPCP a v prípade, že správcovská spoločnosť PKIPCP má sídlo v inom členskom štáte, informujú príslušné orgány jej domovského členského štátu.

3.  Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti a domovského členského štátu PKIPCP môžu prijať opatrenia proti správcovskej spoločnosti v prípade, že poruší pravidlá, ktoré spadajú do ich príslušnej právomoci.

4.  V prípade, že príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP majú jasné a preukázateľné dôkazy na to, aby sa domnievali, že PKIPCP, s ktorého podielovými listami sa obchoduje na území tohto hostiteľského členského štátu, porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení prijatých na základe tejto smernice, ktoré nedávajú právomoci príslušným orgánom hostiteľského členského štátu PKIPCP, postúpia tieto zistenia príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP, ktoré prijmú vhodné opatrenia.

5.  Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom PKIPCP alebo ak sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočné, alebo ak domovský členský štát PKIPCP nekoná v primeranej lehote a PKIPCP naďalej koná spôsobom, ktorý jasne poškodzuje záujmy investorov hostiteľského členského štátu PKIPCP, príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP môžu v dôsledku toho prijať niektoré z týchto opatrení:

a) po informovaní príslušných orgánov domovského členského štátu PKIPCP prijať všetky vhodné opatrenia potrebné na účely ochrany investorov vrátane možnosti zabrániť dotknutému PKIPCP v ďalšom uvádzaní svojich podielových listov na trh na území tohto hostiteľského členského štátu PKIPCP alebo

▼M1

b) v prípade potreby upozorniť na prípad ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č1095/2010.

Komisia a ESMA musia byť bezodkladne informovaní o akýchkoľvek opatreniach prijatých podľa prvého pododseku písm. a).

▼B

6.  Členské štáty zabezpečia, aby na ich území bolo možné zákonne doručovať právne dokumenty potrebné pre opatrenia, ktoré hostiteľský členský štát PKIPCP môže prijať ohľadom PKIPCP na základe odsekov 2 až 5.

Článok 109

1.  Ak prostredníctvom poskytovania služieb alebo zriadenia pobočiek správcovská spoločnosť pôsobí v jednom alebo viacerých hostiteľských členských štátoch správcovskej spoločnosti, príslušné orgány všetkých dotknutých členských štátov musia navzájom úzko spolupracovať.

Na požiadanie si musia zasielať všetky informácie týkajúce sa riadenia a podielov v týchto správcovských spoločnostiach, ktoré primerane uľahčia ich dohľad, a všetky informácie, ktoré primerane uľahčia monitorovanie týchto spoločností. Orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti spolupracujú najmä na zabezpečení toho, aby orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti dostali údaje uvedené v článku 21 ods. 2.

2.  Ak je to potrebné na účely výkonu právomocí dohľadu domovským členským štátom, príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti musia byť informované príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti o všetkých opatreniach, ktoré prijal hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti podľa článku 21 ods. 5, čo zahŕňa opatrenia alebo sankcie uložené správcovskej spoločnosti alebo obmedzenia činností správcovskej spoločnosti.

3.  Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti bez zbytočného odkladu informujú príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP o akýchkoľvek problémoch zistených na úrovni správcovskej spoločnosti, ktoré by podstatne ovplyvnili schopnosť správcovskej spoločnosti riadne vykonávať svoje povinnosti so zreteľom PKIPCP alebo o akýchkoľvek prípadoch neplnenia požiadaviek podľa kapitoly III.

4.  Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP bez zbytočného odkladu informujú príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti o akýchkoľvek problémoch zistených na úrovni PKIPCP, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť schopnosť správcovskej spoločnosti riadne vykonávať svoje povinnosti alebo plniť požiadavky tejto smernice, ktoré patria do právomoci domovského členského štátu PKIPCP.

Článok 110

1.  Každý hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti zabezpečí, aby v prípade správcovskej spoločnosti povolenej v druhom členskom štáte, ktorá podniká v rámci jeho územia prostredníctvom pobočky, mohli príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti po tom, čo informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti, samy alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorým dajú pokyny na tento účel, overovať priamo na mieste informácie uvedené v článku 109.

2.  Odsekom 1 nie je dotknuté právo príslušných orgánov hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti pri výkone ich úloh podľa tejto smernice, vykonávať overenie priamo na mieste v pobočkách zriadených na území tohto členského štátu.KAPITOLA XIII

▼M1

DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI

Článok 111

Komisia môže prijať technické zmeny tejto smernice v týchto oblastiach:

a) objasnenie definícií s cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tejto smernice v celej Únii alebo

b) zosúladenie terminológie a rámcové usporiadanie definícií v súlade s ďalšími aktmi o PKIPCP a súvisiacich záležitostiach.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku sa prijmú prostredníctvom delegovaných aktov ►M4  v súlade s článkom 112a ◄ .

▼M4

Článok 112

Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere zriadený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES ( 31 ).

Článok 112a

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 12, 14, 43, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 4. januára 2011.

Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 26b sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 17. septembra 2014.

Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 50a sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 21. júla 2011.

Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 51 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 20. júna 2013.

Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím týchto štvorročných období. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

▼M4 —————

▼BKAPITOLA XIV

USTANOVENIA O VÝNIMKÁCH, PRECHODNÉ USTANOVENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAODDIEL 1

Výnimky

Článok 113

1.  Iba na výlučné použitie dánskymi PKIPCP sa budú v Dánsku vydávať „pantebreve“ postavené na úroveň porovnateľných cenných papierov v súlade s článkom 50 ods. 1 písm. b).

2.  Bez ohľadu na ustanovenia článku 22 ods. 1 a článku 32 ods. 1 môžu príslušné orgány povoliť tým PKIPCP, ktoré mali k 20. decembru 1985 viac depozitárov v súlade so zákonmi jednotlivých štátov, naďalej zachovať tento počet depozitárov, ak majú tieto orgány záruku, že depozitári budú riadne plniť úlohy uvedené v článku 22 ods. 3 a článku 32 ods. 3.

3.  Bez ohľadu na ustanovenia článku 16 môžu členské štáty povoliť správcovským spoločnostiam, aby vydávali potvrdenia na doručiteľa, ktoré predstavujú cenné papiere na meno vydávané inými spoločnosťami.

Článok 114

1.  Investičné spoločnosti tak, ako sú definované v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2004/39/ES, s povolením vykonávať len služby stanovené v oddiele A bodoch4 a 5 prílohy k uvedenej smernici, môžu získať podľa tejto smernice povolenie na riadenie PKIPCP ako správcovské spoločnosti. V takom prípade sa takéto investičné spoločnosti vzdajú povolenia získaného podľa smernice 2004/39/ES.

2.  Správcovské spoločnosti s povolením udeleným do 13. februára 2004 v ich domovskom členskom štáte podľa smernice 85/611/EHS na riadenie PKIPCP sa na účely tohto článku považujú za správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie, ak právne predpisy tohto členského štátu stanovujú, že na to, aby začali takúto činnosť, musia dodržiavať rovnaké podmienky, ako sú v článkoch 7 a 8.ODDIEL 2

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 115

Do 1. júla 2013 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice.

Článok 116

1.  Členské štáty prijmú a najneskôr do 30. júna 2011 uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 2 druhým pododsekom, článkom 1 ods. 3 písm. b), článkom 2 ods. 1 písm. e), m), p), q) a r), článkom 2 ods. 5, článkom 4, článkom 5 ods. 1 až 4, 6 a 7, článkom 6 ods. 1, článkom 12 ods. 1, článkom 13 ods. 1 úvodnou vetou, článkom 13 ods. 1 písm. a) a písm. i), článkom 15, článkom 16 ods. 1, článkom 16 ods. 3, článkom 17 ods. 1, článkom 17 ods. 2 písm. b), článkom 17 ods. 3 prvým a tretím pododsekom, článkom 17 ods. 4 až 7, článkom 17 ods. 9 druhým pododsekom, článkom 18 ods. 1 úvodnou vetou, článkom 18 ods. 1 písm. b), článkom 18 ods. 2 tretím až štvrtým pododsekom, článkom 18 ods. 3 a 4, článkami 19 a 20, článkom 21 ods. 2 až 6, 8 a 9, článkom 22 ods. 1, článkom 22 ods. 3 písm. a), d) a e), článkom 23 ods. 1, 2, 4 a 5, článkom 27 tretím pododsekom, článkom 29 ods. 2, článkom 33 ods. 2, 4 a 5, článkami 37 až 42, článkom 43 ods. 1 až 5, článkami 44 až 49, článkom 50 ods. 1 úvodnou vetou, článkom 50 ods. 3, článkom 51 ods. 1 tretím pododsekom, článkom 54 ods. 3, článkom 56 ods. 1, článkom 56 ods. 2 prvým pododsekom úvodnou vetou, článkami 58 a 59, článkom 60 ods. 1 až 5, článkom 61 ods. 1 a 2, článkom 62 ods. 1, 2 a 3, článkom 63, článkom 64 ods. 1, 2 a 3, článkami 65, 66 a 67, článkom 68 ods. 1 úvodnou vetou a písmenom a), článkom 69 ods. 1 a 2, článkom 70 ods. 2 a 3, článkami 71, 72 a 74, článkom 75 ods. 1, 2 a 3, článkami 77 až 82, článkom 83 ods. 1 písm. b), článkom 83 ods. 2 písm. a) druhou zarážkou, článkom 86, článkom 88 ods. 1 písm. b), článkom 89 písm. b), článkami 90 až 94, článkmami 96 až 100, článkom 101 ods. 1 až 8, článkom 102 ods. 2 druhým pododsekom, článkom 102 ods. 5, článkom 107 a 108, článkom 109 ods. 2, 3 a 4, článkom 110 a prílohou I. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od 1. júla 2011.

Členské štáty uvádzajú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Je v nich aj vyhlásenie, že odkazy v súčasných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu 85/611/EHS sa považujú za odkazy na túto smernicu. Členské štáty určia, ako sa má vypracovať takýto odkaz a ako sa má formulovať toto vyhlásenie.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 117

Smernica 85/611/EHS zmenená a doplnená smernicami uvedenými v časti A prílohy III sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 2011 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v časti B prílohy III.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Odkazy na zjednodušený prospekt sa považujú za odkazy na kľúčové informácie pre investorov uvedené v článku 78.

Článok 118

1.  Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 1, článok 1 ods. 2 prvý pododsek, článok 1 ods. 3 písm. a), článok 1 ods. 4 až 7, článok 2 ods. 1 písm. a) až d), f) až l), n) a o), článok 2 ods. 2, 3 a 4, článok 2 ods. 6 a 7, článok 3, článok 5 ods. 5, článok 6 ods. 2, 3 a 4, články 7 až 11, článok 12 ods. 2, článok 13 ods. 1 písm. b) až h), článok 13 ods. 2, článok 14 ods. 1, článok 16 ods. 2, článok 17 ods. 2 písm. a), c) a d), článok 17 ods. 3 druhý pododsek, článok 17 ods. 8, článok 17 ods. 9 prvý pododsek, článok 18 ods. 1 okrem úvodnej vety a písmena a), článok 18 ods.2 prvý a druhý pododsek, článok 21 ods. 1 a 7, článok 22 ods. 2, článok 22 ods. 3 písm. b) a c), článok 23 ods. 3, článok 24, články 25 a 26, článok 27 prvý a druhý odsek, článok 28, článok 29 ods. 1, 3 a 4, články 30, 31 a 32, článok 33 ods. 1 a 3, články 34, 35 a 36, článok 50 ods. 1 písm. a) až h), článok 50 ods. 2, článok 51 ods. 1 prvý a druhý pododsek, článok 51 ods. 2 a 3, články 52 a 53, článok 54 ods. 1 a 2, článok 55, článok 56 ods. 2 prvý a druhý pododsek, článok 56 ods. 3, článok 57, článok 68 ods. 2, článok 69 ods. 3 a 4, článok 70 ods. 1 a 4, články 73 a 76, článok 83 ods. 1 okrem písmena b), článok 83 ods. 2 písm. a) okrem druhej zarážky, články 84, 85, 87, článok 88 ods. 1 okrem písmena b), článok 88 ods. 2, článok 89 okrem písmena b), článok 102 ods. 1, článok 102 ods. 2 prvý pododsek, článok 102 ods. 3 a 4, články 103 až 106, článok 109 ods. 1, články 111, 112, 113, 117 a prílohy II, III a IV sa uplatňujú od 1. júla 2011.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby PKIPCP nahradili svoj zjednodušený prospekt vypracovaný v súlade s ustanoveniami smernice 85/611/EHS s kľúčovými informáciami pre investorov vypracovanými v súlade s článkom 78 čo možno najskôr, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako 12 mesiacov po uplynutí lehoty na vykonanie všetkých vykonávacích opatrení vo vnútroštátnych právnych predpisov uvedenej v článku 78 ods. 7. Počas tohto obdobia príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP naďalej prijímajú zjednodušený prospekt v prípade PKIPCP, s ktorými sa obchoduje na území týchto členských štátov.

Článok 119

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

VZOR A1.  Informácie týkajúce sa podielového fondu.

1.  Informácie týkajúce sa správcovskej spoločnosti vrátane informácie o tom, či správcovská spoločnosť má sídlo v inom členskom štáte ako je domovský členský štát PKIPCP.

1.  Informácie týkajúce sa investičnej spoločnosti.

1.1.  Názov.

1.1.  Názov, právna forma, sídlo a ústredie, pokiaľ sa líši od sídla.

1.1.  Názov, právna forma, sídlo a ústredie, pokiaľ sa líši od sídla.

1.2.  Dátum založenia podielového fondu. Označenie dĺžky trvania, pokiaľ je obmedzená.

1.2.  Dátum registrácie spoločnosti. Označenie dĺžky trvania, pokiaľ je obmedzená.

1.2.  Dátum registrácie spoločnosti. Označenie dĺžky trvania, pokiaľ je obmedzená.

 

1.3.  Pokiaľ spoločnosť spravuje iné podielové fondy, označenie týchto iných fondov.

1.3.  V prípade investičných spoločností s rôznymi investičnými odvetviami, označenie odvetví.

1.4.  Označenie miesta, kde môžu byť získané stanovy investičného fondu, pokiaľ nie sú pripojené, a pravidelné správy.

 

1.4.  Označenie miesta, kde môžu byť získané stanovy, pokiaľ nie sú pripojené, a pravidelné správy.

1.5.  Krátke označenie daňového systému uplatňovaného na podielový fond, ktorý zodpovedá podielnikom. Podrobnosti o tom, či sa zrážky z príjmov a kapitálových ziskov vyplatených podielovým fondom podielnikom vykonávajú pri zdroji.

 

1.5.  Krátke označenie daňového systému uplatňovaného na investičný fond, ktorý zodpovedá podielnikom. Podrobnosti o tom, či sa zrážky z príjmov a kapitálových ziskov vyplácaných fondom podielnikom vykonávajú pri zdroji.

1.6.  Účtovné a distribučné údaje

 

1.6.  Účtovné a distribučné údaje

1.7.  Mená osôb uvedených v článku 73, ktoré sú zodpovedné za informácie o auditoch a účtovníctvo.

 

1.7.  Mená osôb uvedených v článku 73, ktoré sú zodpovedné za informácie o auditoch a účtovníctvo.

 

1.8.  Mená členov správnych, riadiacich a kontrolných orgánov a ich pozície v spoločnosti. Podrobnosti o ich hlavných činnostiach mimo spoločnosti, pokiaľ sú vo vzťahu k spoločnosti závažné.

1.8.  Mená členov správnych, riadiacich a kontrolných orgánov a ich pozície v spoločnosti. Podrobnosti o ich hlavných činnostiach mimo spoločnosti, pokiaľ sú vo vzťahu k spoločnosti závažné.

 

1.9.  Výška upísaného základného imania s označením splateného základného imania.

1.9.  Základné imanie.

1.10.  Podrobnosti o druhoch a hlavné charakteristiky podielových listov, najmä:

— povaha práva (vecné, osobné alebo iné) predstavovaná podielovým listom,

— pôvodné cenné papiere alebo osvedčenia poskytujúce dôkaz o vlastníckom práve; zápis v registri alebo na účte,

— charakteristiky podielových listov: na meno alebo na doručiteľa. Uvedenie akéhokoľvek označenia, ktoré môže byť stanovené,

— uvedenie hlasovacích práv podielnikov, pokiaľ existujú,

— okolnosti, za akých môže byť rozhodnuté o likvidácii podielového fondu, a postup likvidácie, predovšetkým čo sa týka práv podielnikov.

 

1.10.  Podrobnosti o druhoch a hlavné charakteristiky podielových listov, najmä:

— pôvodné cenné papiere alebo osvedčenia poskytujúce dôkaz o vlastníckom práve; zápis v registri alebo na účte,

— charakteristiky podielových listov: na meno alebo na doručiteľa. Uvedenie akéhokoľvek označenia, ktoré môže byť stanovené,

— uvedenie hlasovacích práv podielnikov, pokiaľ existujú,

— okolnosti, za akých môže byť rozhodnuté o likvidácii podielového fondu, a postup likvidácie, predovšetkým čo sa týka práv podielnikov.

1.11.  Ak je to vhodné, označenie búrz alebo trhov, na ktorých sú podielové listy kótované alebo kde sa s nimi obchoduje.

 

1.11.  Ak je to vhodné, označenie búrz alebo trhov, na ktorých sú podielové listy kótované alebo kde sa s nimi obchoduje.

1.12.  Postupy a podmienky emisie a predaja podielových listov.

 

1.12.  Postupy a podmienky emisie a predaja podielových listov.

1.13.  Postupy a podmienky pre odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov a okolnosti, za akých môže byť odkúpenie alebo vyplatenie pozastavené.

 

1.13.  Postupy a podmienky pre odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov a okolnosti, za akých môže byť odkúpenie alebo vyplatenie pozastavené. V prípade investičných spoločností s rôznymi investičnými odvetviami, informácie o tom, ako držiteľ akcií môže prejsť z jedného podfondu do druhého, a o poplatkoch uplatnených v takých prípadoch.

1.14.  Opis pravidiel určovania a používania príjmov.

 

1.14.  Opis pravidiel určovania a používania príjmov.

1.15.  Opis investičných cieľov podielového fondu vrátane jeho finančných cieľov (napr. nárast kapitálu alebo príjmov), investičná politika (zameraná na geografické oblasti alebo odvetvie priemyslu), akékoľvek obmedzenie týkajúce sa tejto investičnej politiky a označenie spôsobov a nástrojov alebo úverových právomocí, ktoré môžu byť použité pri riadení podielového fondu.

 

1.15.  Opis investičných cieľov investičného fondu vrátane jeho finančných cieľov (napr. nárast kapitálu alebo príjmov), investičná politika (zameraná na geografické oblasti alebo odvetvie priemyslu), akékoľvek obmedzenie týkajúce sa tejto investičnej politiky a označenie spôsobov a nástrojov alebo úverových právomocí, ktoré môžu byť použité pri riadení investičného fondu.

1.16.  Pravidlá ohodnotenia aktív.

 

1.16.  Pravidlá ohodnotenia aktív.

1.17.  Určovanie predajnej alebo emisnej ceny a cena odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov, predovšetkým:

— spôsob a čitateľnosť výpočtu vyššie uvedených cien,

— informácie, ktoré sa týkajú poplatkov vzťahujúcich sa na predaj alebo emisiu a odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov,

— prostriedky, miesta a čitateľnosť zverejňovania vyššie uvedených cien.

 

1.17.  Určovanie predajnej alebo emisnej ceny a cena odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov, predovšetkým:

— spôsob a čitateľnosť výpočtu vyššie uvedených cien,

— informácie, ktoré sa týkajú poplatkov vzťahujúcich sa na predaj alebo emisiu a odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov,

— prostriedky, miesta a čitateľnosť zverejňovania vyššie uvedených cien (1).

1.18.  Informácie týkajúce sa spôsobov, sumy a výpočtu odmeny splatnej podielovým fondom správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám a náhrada výdavkov podielovým fondom správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám.

 

1.18.  Informácie týkajúce sa spôsobov, sumy a výpočtu odmeny splatnej investičným fondom správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám a náhrada výdavkov investičným fondom správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám.

(1)   Investičné spoločnosti v zmysle článku 32 ods. 5 tejto smernice tiež uvedú:

▼M4

2.

Informácie týkajúce sa depozitára:

2.1.

Totožnosť depozitára PKIPCP a opis jeho úloh a konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť.

2.2.

Opis všetkých funkcií v oblasti úschovy, ktoré depozitár delegoval, zoznam subjektov, na ktoré sa funkcie delegovali a subdelegovali, a všetky konflikty záujmov, ktoré môžu na základe tohto delegovania vzniknúť.

2.3.

Vyhlásenie, že aktuálne informácie týkajúce sa bodov 2.1 a 2.2 budú investorom na požiadanie k dispozícii.

▼B

3.

Informácie týkajúce sa poradných firiem alebo externých poradcov v investíciách, ktorí vykonávajú poradenskú činnosť na základe zmluvy, ktorá je platená mimo aktíva PKIPCP:

3.1.

názov, právna forma, sídlo a ústredie, pokiaľ sa líši od sídla;

3.2.

hmotné ustanovenia zmluvy so správcovskou spoločnosťou alebo investičnou spoločnosťou, ktoré sa môžu vzťahovať na podielnikov, s výnimkou tých ustanovení, ktoré sa vzťahujú na odmeny;

3.3.

iné významné činnosti.

4.

Informácie týkajúce sa opatrenia na uskutočňovanie platieb podielnikom, odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov a sprístupňovanie informácií, ktoré sa týkajú PKIPCP. Také informácie musia byť v každom prípade k dispozícii v členskom štáte, kde má PKIPCP sídlo. Okrem toho, pokiaľ sa podielové listy uvádzajú na trh v inom štáte, také informácie sú k dispozícii, pokiaľ sa to týka tohto členského štátu v prospekte tu zverejnenom.

5.

Ďalšie informácie o investíciách:

5.1.

prípadné výsledky PKIPCP v minulosti – takéto informácie sa môžu zahrnúť alebo priložiť do prospektu;

5.2.

profil typického investora, pre ktorého je určený PKIPCP.

6.

Hospodárske informácie:

6.1.

Prípadné iné výdavky alebo poplatky, než sú poplatky uvedené v bode 1.17, rozlišujúc medzi poplatkami, ktoré má zaplatiť podielnik, a poplatkami, ktoré sa majú zaplatiť z aktív PKIPCP.

VZOR B

Informácie, ktoré musia byť obsiahnuté v pravidelných správach

I.   Stav majetku:

 prevoditeľné cenné papiere,

 bankové dlhopisy,

 iný majetok,

 celkový majetok,

 záväzky,

 čistá hodnota majetku.

II.

Počet podielových listov v obehu.

III.

Čistá hodnota majetku na jeden podielový list.

IV.

Portfólio s rozšírením na:

a) prevoditeľné cenné papiere, ktoré boli prijaté na oficiálny záznam na burze cenných papierov;

b) prevoditeľné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu;

c) novo vydané prevoditeľné cenné papiere uvedené v článku 50 ods. 1 písm. d);

d) ostatné prevoditeľné cenné papiere uvedené v článku 50 ods. 2 písm. a),

s analýzou podľa najvhodnejších kritérií s ohľadom na investičnú politiku PKIPCP (t. j. v súlade s hospodárskymi, geografickými a menovými kritériami) ako percentuálne vyjadrenie čistej hodnoty aktív; pri každom z vyššie uvedeného druhu investícií sa uvádza, aký pomer predstavuje v celkovom objeme aktív PKIPCP.

Údaje o zmenách v stave portfólia počas lehoty na podávanie správ.

V.

Údaje o vývoji majetku PKIPCP za obdobie, na ktoré sa vzťahuje správa, vrátane nasledujúcich údajov:

 výnosy z investícií,

 iné výnosy,

 výdavky na správu,

 výdavky na depozitára,

 iné výdavky a poplatky,

 čistý výnos,

 prerozdelenie a reinvestícia výnosov,

 zmeny kapitálového účtu,

 zvýšená alebo znížená hodnota investícií,

 akékoľvek iné zmeny, ktoré sa dotýkajú majetku alebo záväzkov PKIPCP,

 transakčné náklady, ktoré sú nákladmi vzniknutými PKIPCP v súvislosti s transakciami v jeho portfóliu.

VI.

Porovnávacia tabuľka za tri uplynulé rozpočtové roky vrátane uvedenia:

 celkovej čistej hodnoty majetku,

 čistej hodnoty každého podielu.

VII.

Údaje o hodnote záväzkov z činností PKIPCP za obdobie na podávanie správ v zmysle článku 51, ktoré sa musia diferencovať podľa kategórií transakcií
PRÍLOHA II

Funkcie zahrnuté v činnosti spoločnej správy portfólia

 Riadenie investícií.

 Správa:

 

a) právne služby a účtovníctvo riadenia fondu;

b) informácie zákazníkom;

c) oceňovanie a stanovovanie cien (vrátane daňových priznaní);

d) monitoring dodržiavania právnych predpisov;

e) udržiavanie zoznamu podielnikov;

f) rozdelenie výnosov;

g) vydávanie a vyplatenie podielových listov;

h) vybavovanie zmlúv (vrátane odosielania osvedčení);

i) uchovávanie záznamov.

 Odbyt.
PRÍLOHA III

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 117)Smernica Rady 85/611/EHS

(Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3).

 

Smernica Rady 88/220/EHS

(Ú. v. ES L 100, 19.4.1988, s. 31).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES

(Ú. v. ES L 168, 18.7.1995, s. 7).

Iba článok 1 štvrtá zarážka, článok 4 ods. 7 a článok 5 piata zarážka.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES

(Ú. v. ES L 290, 17.11.2000, s. 27).

Iba článok 1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/107/ES

(Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 20).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/108/ES

(Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 35).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES

(Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

Iba článok 66.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES

(Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

Iba článok 9.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/18/ES

(Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 42).

 

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 117)Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

85/611/EHS

1. októbra 1989

88/220/EHS

1. októbra 1989

95/26/ES

18. júla 1996

2000/64/ES

17. novembra 2002

2001/107/ES

13. augusta 2003

13. februára 2004

2001/108/ES

13. augusta 2003

13. februára 2004

2004/39/ES

30. apríla 2006

2005/1/ES

13. mája 2005
PRÍLOHA IV

Tabuľka zhodySmernica 85/611/EHS

Táto smernica

článok 1 ods.1

článok 1 ods.1

článok 1 ods.2 úvodná veta

článok 1 ods. 2 úvodná veta

článok 1 ods. 2 prvá a druhá zarážka

článok 1 ods. 2 písm. a) a b)

článok 1 ods. 2 druhý pododsek

článok 1 ods. 3 prvý pododsek

článok 1 ods. 3 prvý pododsek

článok 1 ods. 3 druhý pododsek

článok 1 ods. 3 druhý pododsek, písm. a)

článok 1 ods. 3 druhý pododsek, písm. b)

článok 1 ods. 4 až 7

článok 1 ods. 4 až 7

článok 1 ods. 8 úvodná veta

článok 2 ods. 1 písm. n) úvodná veta

článok 1 ods. 8 prvá, druhá a tretia zarážka

článok 2 ods. 1 písm. n) body i), ii) a iii)

článok 1 ods. 8 záverečná veta

článok 2 ods. 7

článok 1 ods. 9

článok 2 ods. 1 písm. o)

článok 1a úvodná veta

článok 2 ods. 1 úvodná veta

článok 1a bod 1

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 1a bod 2 prvá časť vety

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 1a bod 2 druhá časť vety

článok 2 ods. 2

článok 1a body 3 až 5

článok 2 ods. 1 písm. c) až e)

článok 1a bod 6

článok 2 ods. 1 písm. f)

článok 1a bod 7 prvá časť vety

článok 2 ods. 1 písm. g)

článok 1a bod 7 druhá časť vety

článok 2 ods. 3

článok 1a body 8 až 9

článok 2 ods. 1 písm. h) až i)

článok 1a bod 10 prvý pododsek

článok 2 ods. 1 písm. j)

článok 1a bod 10 druhý pododsek

článok 2 ods. 5

článok 1a bod 11

článok 1a body 12 a 13 prvá veta

článok 2 ods. 1 body i) a ii)

článok 1a bod 13 druhá veta

článok 2 ods. 4 písm. a)

článok 1a body14 a 15 prvá veta

článok 2 ods. 1 písm. k) a l)

článok 1a bod 15 druhá veta

článok 2 ods. 6

článok 2 ods. 1 písm. m)

článok 2 ods. 1 úvodná veta

článok 3 úvodná veta

článok 2 ods. 1 prvá, druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 3 písm. a), b), c) a d)

článok 2 ods. 2

článok 3

článok 4

článok 4 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 3

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 5 ods. 4 prvý pododsek písm. a) a b)

článok 5 ods. 4 druhý pododsek

článok 4 ods. 3 druhý pododsek

článok 5 ods. 4 tretí pododsek

článok 4 ods. 3 tretí pododsek

článok 5 ods. 4 štvrtý pododsek

článok 4 ods. 3a

článok 5 ods. 5

článok 4 ods. 4

článok 5 ods. 6

článok 5 ods. 7

článok 5 ods. 1 a 2

článok 6 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 3 prvý pododsek úvodná veta

článok 6 ods. 3 prvý pododsek úvodná veta

článok 5 ods. 3 prvý pododsek písm. a)

článok 6 ods. 3 prvý pododsek písm. a)

článok 5 ods. 3 prvý pododsek písm. b) úvodná veta

článok 6 ods. 3 prvý pododsek písm. b) úvodná veta

článok 5 ods. 3 prvý pododsek písm. b) prvá a druhá zarážka

článok 6 ods. 3 prvý pododsek písm. b) body i) a ii)

článok 5 ods. 3 druhý pododsek

článok 6 ods. 3 druhý pododsek

článok 5 ods. 4

článok 6 ods. 4

článok 5a ods. 1 úvodná veta

článok 7 ods. 1 úvodná veta

článok 5a ods. 1 písm. a) úvodná veta

článok 7 ods. 1 písm. a) úvodná veta

článok 5a ods. 1 písm. a) prvá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. a) bod i)

článok 5a ods. 1 písm. a) druhá zarážka, úvodná veta

článok 7 ods. 1 písm. a) bod ii) úvodná veta

článok 5a ods. 1 písm. a) druhá zarážka body i), ii) a iii)

článok 7 ods. 1 písm. a) bod ii) prvá, druhá a tretia zarážka

článok 5a ods. 1 písm. a) tretia a štvrtá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. a) bod iii)

článok 5a ods. 1 písm. a) piata zarážka

článok 5a ods. 1 písm. b) až d)

článok 7 ods. 1 písm. b) až d)

článok 5a ods. 2 až 5

článok 7 ods. 2 až 5

článok 5b

článok 8

článok 5c

článok 9

článok 5d

článok 10

článok 5e

článok 11

článok 5f ods. 1 prvý pododsek

článok 12 ods. 1 prvý pododsek

článok 5f ods. 1 druhý pododsek písm. a)

článok 12 ods. 1 druhý pododsek písm. a)

článok 5f ods. 1 druhý pododsek písm. b) prvá veta

článok 12 ods. 1 druhý pododsek písm. b)

článok 5f ods. 1 druhý pododsek písm. b) posledná veta

článok 5f ods. 2 úvodná veta

článok 12 ods. 2 úvodná veta

článok 5f ods. 2 prvá a druhá zarážka

článok 12 ods. 2 písm. a) a b)

článok 12 ods. 3

článok 5g

článok 13

článok 5 h

článok 14 ods. 1

článok 14 ods. 2

článok 15

článok 6 ods. 1

článok 16 ods. 1 prvý pododsek

článok 16 ods. 1 druhý pododsek

článok 6 ods. 2

článok 16 ods. 2

článok 16 ods. 3

článok 6a ods. 1

článok 17 ods. 1

článok 6a ods. 2

článok 17 ods. 2

článok 6a ods. 3

článok 17 ods. 3 prvý a druhý pododsek

článok 17 ods. 3 tretí pododsek

článok 17 ods. 4 až 5

článok 6a ods. 4 až 6

článok 17 ods. 6 až 8

článok 6a ods. 7

článok 17 ods. 9 prvý pododsek

článok 17 ods. 9 druhý pododsek

článok 6b ods. 1

článok 18 ods. 1

článok 6b ods. 2

článok 18 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 18 ods. 2 tretí pododsek

článok 6b ods. 3 prvý pododsek

článok 18 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 6b ods. 3 druhý pododsek

článok 18 ods. 3

článok 6b ods. 4

článok 18 ods. 4

článok 6b ods. 5

články 19 až 20

článok 6c ods. 1

článok 21 ods. 1

článok 6c ods. 2 prvý pododsek

článok 6c ods. 2 druhý pododsek

článok 21 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 21 ods. 2 tretí pododsek

článok 6c ods. 3 až 5

článok 21 ods. 3 až 5

článok 6c ods. 6

článok 6c ods. 7 až 10

článok 21 ods. 6 až 9

článok 7

článok 22

článok 8

článok 23 ods. 1 až 3

článok 23 ods. 4 až 6

článok 9

článok 24

článok 10

článok 25

článok 11

článok 26

článok 12

článok 27 prvý a druhý pododsek

článok 27 tretí pododsek

článok 13

článok 28

článok 13a ods. 1 prvý pododsek

článok 29 ods. 1 prvý pododsek

článok 13a ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 29 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 13a ods. 1 druhý pododsek prvá, druhá a tretia zarážka

článok 29 ods. 1 druhý pododsek písm. a), b) a c)

článok 13a ods. 1 tretí a štvrtý pododsek

článok 29 ods. 1 tretí a štvrtý pododsek

článok 13a ods. 2, 3 a 4

článok 29 ods. 2, 3 a 4

článok 13b

článok 30

článok 13c

článok 31

článok 14

článok 32

článok 15

článok 33 ods. 1 až 3

článok 33 ods. 4 až 6

článok 16

článok 34

článok 17

článok 35

článok 18

článok 36

články 37 až 49

článok 19 ods. 1 úvodná veta

článok 50 ods. 1 úvodná veta

článok 19 ods. 1 písm. a) až c)

článok 50 ods. 1 písm. a) až c)

článok 19 ods. 1 písm. d) úvodná veta

článok 50 ods. 1 písm. d), úvodná veta

článok 19 ods. 1 písm. d) prvá a druhá zarážka

článok 50 ods. 1 písm. d) body i) a ii)

článok 19 ods. 1 písm. e) úvodná veta

článok 50 ods. 1 písm. e) úvodná veta

článok 19 ods. 1 písm. e) prvá, druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 50 ods. 1 písm. e) body i), ii), iii) a iv)

článok 19 ods. 1 písm. f)

článok 50 ods. 1 písm. f)

článok 19 ods. 1 písm. g) úvodná veta

článok 50 ods. 1 písm. g) úvodná veta

článok 19 ods. 1 písm. g) prvá, druhá a tretia zarážka

článok 50 ods. 1 písm. g) body i), ii) a iii)

článok 19 ods. 1 písm. h) úvodná veta

článok 50 ods. 1 písm. h) úvodná veta

článok 19 ods. 1 písm. h) prvá, druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 50 ods. 1 písm. h) body i), ii), iii) a iv)

článok 19 ods. 2 úvodné slová

článok 50 ods. 2 úvodná veta

článok 19 ods. 2 písm. a)

článok 50 ods. 2 písm. a)

článok 19 ods. 2 písm. c)

článok 50 ods. 2 písm. b)

článok 19 ods. 2 písm. d)

článok 50 ods. 2 druhý pododsek

článok 19 ods. 4

článok 50 ods. 3

článok 21 ods. 1 až 3

článok 51 ods. 1 až 3

článok 21 ods. 4

článok 51 ods. 4

článok 22 ods. 1 prvý pododsek

článok 52 ods. 1 prvý pododsek

článok 22 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 52 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 22 ods. 1 druhý pododsek prvá a druhá zarážka

článok 52 ods. 1 druhý pododsek písm. a) a b)

článok 22 ods. 2 prvý pododsek

článok 52 ods. 2 prvý pododsek

článok 22 ods. 2 druhý pododsek úvodná veta

článok 52 ods. 2 druhý pododsek úvodná veta

článok 22 ods. 2 druhý pododsek prvá, druhá a tretia zarážka

článok 52 ods. 2 druhý pododsek písm. a), b) a c)

článok 22 ods. 3 až 5

článok 52 ods. 3 až 5

článok 22a ods. 1 úvodná veta

článok 53 ods. 1 úvodná veta

článok 22a ods. 1 prvá, druhá a tretia zarážka

článok 53 ods. 1 písm. a), b) a c)

článok 22a ods. 2

článok 53 ods. 2

článok 23

článok 54

článok 24

článok 55

článok 24a

článok 70

článok 25 ods. 1

článok 56 ods. 1

článok 25 ods. 2 prvý pododsek úvodná veta

článok 56 ods. 2 prvý pododsek úvodná veta

článok 25 ods. 2 prvý pododsek prvá, druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 56 ods. 2 prvý pododsek písm. a), b), c) a d)

článok 25 ods. 2 druhý pododsek

článok 56 ods. 2 druhý pododsek

článok 25 ods. 3

článok 56 ods. 3

článok 26

článok 57

články 58 až 67

článok 27 ods. 1 úvodná veta

článok 68 ods. 1 úvodná veta

článok 27 ods. 1 prvá zarážka

článok 27 ods. 1 druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 68 ods. 1 písm. a), b), c)

článok 27 ods. 2 úvodná veta

článok 68 ods. 2 úvodná veta

článok 27 ods. 2 prvá a druhá zarážka

článok 68 ods. 2 písm. a) a b)

článok 28 ods. 1 a 2

článok 69 ods. 1 a 2

článok 28 ods. 3 a 4

článok 28 ods. 5 a 6

článok 69 ods. 3 a 4

článok 29

článok 71

článok 30

článok 72

článok 31

článok 73

článok 32

článok 74

článok 33 ods. 1 prvý pododsek

článok 33 ods. 1 druhý pododsek

článok 75 ods. 1

článok 33 ods. 2

článok 75 ods. 1

článok 33 ods. 3

článok 75 ods. 3

článok 75 ods. 4

článok 34

článok 76

článok 35

článok 77

články 78 až 82

článok 36 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 83 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 36 ods. 1 prvý pododsek prvá a druhá zarážka

článok 83 ods. 1 prvý pododsek písm. a) a b)

článok 36 ods. 1 prvý pododsek, záverečné slová

článok 83 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 36 ods. 1 druhý pododsek

článok 83 ods. 1 druhý pododsek

článok 36 ods. 2

článok 83 ods. 2

článok 37

článok 84

článok 38

článok 85

článok 39

článok 86

článok 40

článok 87

článok 41 ods. 1 úvodná veta

článok 88 ods. 1 úvodná veta

článok 41 ods. 1 prvá a druhá zarážka

článok 88 ods. 1 písm. a) a b)

článok 41 ods. 1 záverečná veta

článok 88 ods. 1 úvodná veta

článok 41 ods. 2

článok 88 ods. 2

článok 42 úvodné slová

článok 89 úvodná veta

článok 42 prvá a druhá zarážka

článok 89 písm. a) a b)

článok 42 záverečná veta

článok 89 úvodná veta

článok 43

článok 90

článok 44 ods. 1 až 3

článok 91 ods. 1 až 4

článok 45

článok 92

článok 46 prvý odsek úvodná veta

článok 93 ods. 1 prvý pododsek

článok 93 ods. 1 druhý pododsek

článok 46 prvý odsek prvá zarážka

článok 46 prvý odsek druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 93 ods. 2 písm. a)

článok 46 prvý odsek piata zarážka

článok 46 druhý odsek

článok 93 ods. 2 písm. b)

článok 93 ods. 3 až 8

článok 47

článok 94

článok 95

článok 48

článok 96

článok 49 ods. 1 až 3

článok 97 ods. 1 až 3

článok 49 ods. 4

články 98 až 100

článok 50 ods. 1

článok 101 ods. 1

článok 101 ods. 2 až 9

článok 50 ods. 2 až 4

článok 102 ods. 1 až 3

článok 50 ods. 5 úvodná veta

článok 102 ods. 4 úvodná veta

článok 50 ods. 5 prvá, druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 102 ods. 4 písm. a), b), c) a d)

článok 50 ods. 6 úvodná veta a písm. a) a b)

článok 102 ods. 5 prvý pododsek úvodná veta

článok 50 ods. 6 písm. b) prvá, druhá a tretia zarážka

článok 102 ods. 5 prvý pododsek písm. a), b) a c)

článok 50 ods. 6 písm. b) záverečná veta

článok 102 ods. 5 druhý a tretí pododsek

článok 50 ods. 7 prvý pododsek úvodná veta

článok 103 ods. 1 úvodná veta

článok 50 ods. 7 prvý pododsek prvá a druhá zarážka

článok 103 ods. 1 písm. a) a b)

článok 50 ods. 7 druhý pododsek úvodná veta

článok 103 ods. 2 úvodná veta

článok 50 ods. 7 druhý pododsek prvá, druhá a tretia zarážka

článok 103 ods. 2 písm. a), b) a c)

článok 50 ods. 7 tretí pododsek

článok 103 ods. 3

článok 50 ods. 8 prvý pododsek

článok 103 ods. 4

článok 50 ods. 8 druhý pododsek úvodná veta

článok 103 ods. 5 prvý pododsek úvodná veta

článok 50 ods. 8 druhý pododsek prvá, druhá a tretia zarážka

článok 103 ods. 5 prvý pododsek písm. a), b) a c)

článok 50 ods. 8 tretí pododsek

článok 103 ods. 6

článok 50 ods. 8 štvrtý pododsek

článok 103 ods. 5 druhý pododsek

článok 50 ods. 8 piaty pododsek

článok 103 ods. 7

článok 50 ods. 8 šiesty pododsek

článok 50 ods. 9 až 11

článok 104 ods. 1 až 3

článok 105

článok 50a ods. 1 úvodná veta

článok 106 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 50a ods. 1 písm. a) úvodná veta

článok 106 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 50a ods. 1 písm. a) prvá, druhá a tretia zarážka

článok 106 ods. 1 prvý pododsek písm. a), b) a c)

článok 50a ods. 1 písm. b)

článok 106 ods. 1 druhý pododsek

článok 50a ods. 2

článok 106 ods. 2

článok 51 ods. 1 a 2

článok 107 ods. 1 a 2

článok 107 ods. 3

článok 52 ods. 1

článok 108 ods. 1 prvý pododsek

článok 52 ods. 2

článok 108 ods. 1 druhý pododsek

článok 52 ods. 3

článok 108 ods. 2

článok 108 ods. 3 až 6

článok 52a

článok 109 ods. 1 a 2

článok 109 ods. 3 a 4

článok 52b ods. 1

článok 110 ods. 1

článok 52b ods. 2

článok 52b ods. 3

článok 110 ods. 2

článok 53a

článok 111

článok 53b ods. 1

článok 112 ods. 1

článok 53b ods. 2

článok 112 ods. 2

článok 112 ods. 3

článok 54

článok 113 ods. 1

článok 55

článok 113 ods. 2

článok 56 ods. 1

článok 113 ods. 3

článok 56 ods. 2

článok 57

článok 114

článok 58

článok 116 ods. 2

článok 115

článok 116 ods. 1

články 117 a 118

článok 59

článok 119

príloha I, vzor A a B

príloha I, vzor A a B

príloha I, vzor C

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV( 1 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. januára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. júna 2009.

( 2 ) Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3.

( 3 ) Pozri časť A prílohy III.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

( 8 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 9 ) Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

( 10 ) Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

( 11 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi a ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

( 12 ) Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

( 13 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

( 14 ) Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22.

( 15 ) Odporúčanie Komisie 2009/384/ES z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 22).

( 16 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

( 17 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

( 18 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

( 19 ) Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26).

( 20 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).

( 21 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 22 ) Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87.

( 23 ) Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.

( 24 ) Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

( 25 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.

( 26 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 27 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

( 28 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

( 29 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

( 30 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 31 ) Rozhodnutie Komisie 2001/528/ES zo 6. júna 2001, ktorým sa zriaďuje Európsky výbor pre cenné papiere (Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45).