2009D0908 — SK — 01.12.2009 — 000.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE RADY

z 1. decembra 2009,

ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady

(2009/908/EÚ)

(Ú. v. ES L 322, 9.12.2009, p.28)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 344, 23.12.2009, s. 56  (908/2009)
▼B

ROZHODNUTIE RADY

z 1. decembra 2009,

ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady

(2009/908/EÚ)RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 16 ods. 9,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 236 písm. b),

so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady z 1. decembra 2009 o vykonávaní predsedníctva Rady ( 1 ), a najmä na jeho článok 2 tretí odsek a článok 4,

keďže:

(1)

Je potrebné ustanoviť opatrenia na uplatňovanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady (ďalej len „rozhodnutie Európskej rady“).

(2)

Tieto vykonávacie opatrenia zahŕňajú poradie, v akom budú vopred určené skupiny troch členských štátov postupne vykonávať predsedníctvo počas obdobia 18 mesiacov, pričom sa zohľadní skutočnosť, že od 1. januára 2007 jestvuje podľa rokovacieho poriadku Rady systém 18-mesačných programov dohodnutých medzi tromi predsedníctvami, ktoré vykonávajú túto funkciu v dotknutom období.

(3)

V súlade s článkom 1 rozhodnutia Európskej rady sa musí pri zložení skupín zohľadňovať rozmanitosť členských štátov a geografická rovnováha v rámci Únie.

(4)

Rozdelenie právomocí medzi členskými štátmi vo vnútri každej skupiny je ustanovené v článku 1 ods. 2 rozhodnutia Európskej rady. V obidvoch situáciách ustanovených v článku 2 ods. 1 tohto rozhodnutia sa podrobnosti upravujúce spoluprácu členských štátov v rámci každej skupiny určia vzájomnou dohodou dotknutých členských štátov.

(5)

Vykonávacie opatrenia by okrem toho mali zahŕňať osobitné pravidlá predsedníctva prípravných orgánov Rady pre zahraničné veci, ako je ustanovené v článku 2 treťom odseku rozhodnutia Európskej rady.

(6)

Väčšine týchto prípravných orgánov by mal predsedať zástupca vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“), zatiaľ čo ostatným by malo naďalej predsedať šesťmesačné predsedníctvo. Ak je predsedom takýchto orgánov zástupca vysokého predstaviteľa, môže sa uplatniť prechodné obdobie.

(7)

Prípravné orgány, ktorým nepredsedá šesťmesačné predsedníctvo, by sa mali tiež uviesť v tomto rozhodnutí, ako je ustanovené v článku 2 treťom odseku rozhodnutia Európskej rady.

(8)

Predsedníctvo prípravných orgánov neuvedených v tomto rozhodnutí sa bude vykonávať v súlade s článkom 2 rozhodnutia Európskej rady,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:Článok 1

Poradie, v akom členské štáty vykonávajú predsedníctvo Rady od 1. januára 2007, je ustanovené v rozhodnutí Rady z 1. januára 2007, ktorým sa určuje poradie pri vykonávaní predsedníctva Rady ( 2 ).

Rozdelenie tohto poradia predsedníctiev do skupín troch členských štátov v súlade s článkom 1 ods. 1 rozhodnutia Európskej rady je ustanovené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.  Každý člen skupiny uvedenej v článku 1 druhom pododseku po poradí predsedá počas obdobia šiestich mesiacov všetkým zloženiam Rady s výnimkou zloženia Rady pre zahraničné veci. Ostatní členovia skupiny pomáhajú predsedníctvu pri vykonávaní všetkých jeho právomocí na základe 18-mesačného programu Rady.

2.  Členovia skupiny uvedení v článku 1 sa môžu medzi sebou dohodnúť o iných úpravách.

3.  V obidvoch situáciách ustanovených v odsekoch 1 a 2 sa podrobnosti upravujúce spoluprácu členských štátov v rámci každej skupiny určia vzájomnou dohodou dotknutých členských štátov.

Článok 3

O poradí, v akom budú členské štáty vykonávať predsedníctvo od 1. júla 2020, rozhodne Rada pred 1. júlom 2017.

Článok 4

Predsedníctvo prípravných orgánov Rady pre zahraničné veci sa spravuje pravidlami vymedzenými v prílohe II.

Článok 5

Predsedníctvo prípravných orgánov uvedených v prílohe III sa vykonáva podľa uvedenej prílohy.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.
PRÍLOHA I

▼C1Nemecko

január – jún

2007

Portugalsko

júl – december

Slovinsko

január – jún

2008

Francúzsko

júl – december

Česká republika

január – jún

2009

Švédsko

júl – december

Španielsko

január – jún

2010

Belgicko

júl – december

Maďarsko

január – jún

2011

Poľsko

júl – december

Dánsko

január – jún

2012

Cyprus

júl – december

Írsko

január – jún

2013

Litva

júl – december

Grécko

január – jún

2014

Taliansko

júl – december

Lotyšsko

január – jún

2015

Luxembursko

júl – december

Holandsko

január – jún

2016

Slovensko

júl – december

Malta

január – jún

2017

Spojené kráľovstvo

júl – december

Estónsko

január – jún

2018

Bulharsko

júl – december

Rakúsko

január – jún

2019

Rumunsko

júl – december

Fínsko

január – jún

2020

▼B
PRÍLOHA II

PREDSEDNÍCTVO PRÍPRAVNÝCH ORGÁNOV RADY PRE ZAHRANIČNÉ VECI ( 3 )

Predsedníctvo prípravných orgánov Rady pre zahraničné veci v kategóriách 1 až 4 v nasledujúcej tabuľke sa vykonáva takto:

1) Kategória 1 (prípravné orgány v oblasti obchodu a rozvoja):

Týmto prípravným orgánom predsedá polročné predsedníctvo.

2) Kategória 2 (geografické prípravné orgány)

Týmto prípravným orgánom predsedá zástupca vysokého predstaviteľa.

3) Kategória 3 (horizontálne prípravné orgány, predovšetkým SZBP)

Prípravným orgánom predsedá zástupca vysokého predstaviteľa s výnimkou týchto prípravných orgánov, ktorým predsedá polročné predsedníctvo:

 pracovná skupina radcov pre vonkajšie vzťahy (RELEX),

 pracovná skupina pre boj proti terorizmu (medzinárodné aspekty) (COTER),

 pracovná skupina pre uplatňovanie špecifických opatrení na boj s terorizmom (COCOP),

 pracovná skupina pre konzulárne záležitosti (COCON),

 pracovná skupina pre medzinárodné právo verejné (COJUR) a

 pracovná skupina pre morské právo (COMAR).

4) Kategória 4 (prípravné orgány týkajúce sa SBOP)

Prípravným orgánom týkajúcim sa SBOP predsedá zástupca vysokého predstaviteľa ( 4 ).

Vysoký predstaviteľ a polročné predsedníctvo úzko spolupracujú, aby zabezpečili ucelenosť medzi všetkými prípravnými orgánmi Rady pre zahraničné veci.

Prípravným orgánom kategórie 3 a 4 naďalej predsedá polročné predsedníctvo počas prechodného obdobia nepresahujúceho šesť mesiacov od prijatia rozhodnutia Rady o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Pokiaľ ide o kategóriu 2, prechodné obdobie bude trvať najviac 12 mesiacov.

Podmienky vymenovania predsedov

Keď sa v rozhodnutí Európskej rady alebo v tomto rozhodnutí uvádza, že prípravnému orgánu (PBV a príslušným pracovným skupinám) predsedá zástupca vysokého predstaviteľa, zodpovedá za vymenovanie predsedu vysoký predstaviteľ. Predsedovia sa vymenúvajú na základe ich kompetencií, pričom sa zabezpečí primeraná geografická rovnováha a transparentnosť. Vysoký predstaviteľ zabezpečí, že osoba, ktorú zamýšľa vymenovať ako predsedu, bude požívať dôveru členských štátov. Ak daná osoba ešte nie je členom ESVČ, stane sa ním v súlade s náborovými postupmi ESVČ aspoň na obdobie svojho mandátu. Uplatňovanie tejto úpravy sa vyhodnotí v rámci správy o stave ESVČ plánovanej na rok 2012.1.  Prípravné orgány v oblasti obchodu a rozvoja

Výbor článku 207

pracovná skupina pre AKT

pracovná skupina pre rozvojovú spoluprácu (DEVGEN)

pracovná skupina pre EZVO

pracovná skupina pre tovar dvojakého použitia

pracovná skupina pre obchodné otázky

pracovná skupina pre komodity

pracovná skupina pre všeobecný systém preferencií

pracovná skupina pre prípravu medzinárodných konferencií o rozvoji/ Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii (UNCCD)/Konferencia OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD)

pracovná skupina pre humanitárnu a potravinovú pomoc

pracovná skupina pre vývozné úvery

2.  Geografické prípravné orgány

pracovná skupina pre Mašrek/Magreb (COMAG/MaMa)

pracovná skupina pre východnú Európu a Strednú Áziu (COEST)

pracovná skupina pre západný Balkán (COWEB)

pracovná skupina pre Blízky východ/Perzský záliv (COMEM/MOG)

pracovná skupina pre Áziu a Oceániu (COASI)

pracovná skupina pre Latinskú Ameriku (COLAT)

pracovná skupina pre transatlantické vzťahy (COTRA)

pracovná skupina pre Afriku (COAFR)

3.  Horizontálne prípravné orgány (predovšetkým SZBP)

pracovná skupina radcov pre vonkajšie vzťahy (RELEX)

skupina Nicolaidis

pracovná skupina pre globálne odzbrojenie a kontrolu zbrojenia (CODUN)

pracovná skupina pre nešírenie (CONOP)

pracovná skupina pre vývoz konvenčných zbraní (COARM)

pracovná skupina pre ľudské práva (COHOM)

pracovná skupina pre boj proti terorizmu (medzinárodné aspekty) (COTER) (1)

pracovná skupina pre uplatňovanie špecifických opatrení na boj s terorizmom (COCOP) (1)

pracovná skupina pre OBSE a Radu Európy (COSCE)

pracovná skupina pre Organizáciu Spojených národov (CONUN)

pracovná skupina ad hoc pre mierový proces na Blízkom východe (COMEP)

pracovná skupina pre medzinárodné právo verejné (COJUR, COJUR-ICC)

pracovná skupina pre morské právo (COMAR)

pracovná skupina pre konzulárne záležitosti (COCON)

pracovná skupina pre administratívne záležitosti a protokol SZBP (COADM)

4.  Prípravné orgány týkajúce sa SBOP

Vojenský výbor (VVEÚ)

pracovná skupina Vojenského výboru (PSVVEÚ)

politicko-vojenská pracovná skupina (PMG)

Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií (CIVCOM)

pracovná skupina pre európsku politiku zbrojenia

(1)   Otázka pracovnej skupiny pre boj proti terorizmu (medzinárodné aspekty) (COTER) a pracovnej skupiny pre uplatňovanie špecifických opatrení na boj s terorizmom (COCOP) sa bude riešiť v rámci rokovaní o pracovných štruktúrach SVV.
PRÍLOHA III

PREDSEDOVIA PRÍPRAVNÝCH ORGÁNOV RADY SO STÁLYM PREDSEDNÍCTVOM

Volení predsedovia

Hospodársky a finančný výbor

Výbor pre zamestnanosť

Výbor pre sociálnu ochranu

Vojenský výbor ( 5 )

Výbor pre hospodársku politiku

Výbor pre finančné služby

pracovná skupina Vojenského výboru (5) 

skupina pre kódex správania (zdaňovanie podnikov)

Predsedníctvo zabezpečuje Generálny sekretariát Rady

Bezpečnostný výbor

pracovná skupina pre informácie

pracovná skupina pre spracovanie právnych údajov

pracovná skupina pre elektronické komunikácie

pracovná skupina pre kodifikáciu právnych predpisov

pracovná skupina právnikov lingvistov

pracovná skupina pre nové budovy( 1 ) Ú. v. EÚ L 315, 2.12.2009, s. 50.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2007, s. 11.

( 3 ) Po 1. decembri 2009 by sa malo uskutočniť urýchlene preskúmanie rozsahu a organizácie pracovných štruktúr v oblasti zahraničných vecí, najmä pokiaľ ide o oblasť rozvoja. V prípade potreby sa pravidlá vykonávania predsedníctva preskúmaných pracovných skupín upravia v súlade so všeobecnými zásadami ustanovenými v tejto prílohe.

( 4 ) Vojenskému výboru (VVEÚ) a pracovnej skupine Vojenského výboru (PSVVEÚ) aj naďalej predsedá volený predseda, ako sa uvádza v prílohe III, rovnako ako pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

( 5 ) Pozri tiež prílohu II.