2008R0771 — SK — 15.06.2016 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 771/2008

z 1. augusta 2008,

ktorým sa stanovujú pravidlá organizácie a postupov odvolacej rady Európskej chemickej agentúry

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 206 2.8.2008, s. 5)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/823 z 25. mája 2016,

  L 137

4

26.5.2016
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 771/2008

z 1. augusta 2008,

ktorým sa stanovujú pravidlá organizácie a postupov odvolacej rady Európskej chemickej agentúry

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

Organizácia odvolacej radyOddiel 1

Odvolacia rada

Článok 1

Zloženie

1.  O každom odvolaní rozhodujú traja členovia odvolacej rady agentúry, ďalej len „odvolacia rada“.

Aspoň jeden člen má právnickú kvalifikáciu a aspoň jeden člen má technickú kvalifikáciu v súlade s nariadením (ES) č. 1238/2007.

2.  Predseda odvolacej rady alebo jeden z jeho náhradníkov predsedá všetkým odvolaniam.

3.  Predseda zabezpečuje kvalitu a súlad rozhodnutí odvolacej rady.

▼M1

4.  Na účely zabezpečenia spracovania odvolaní v primeraných lehotách môže predseda po konzultácii s riadiacou radou agentúry prideliť odvolanie ďalším členom alebo náhradníkom. Predseda môže v takých prípadoch určiť zastupujúceho predsedu

Článok 1a

Dohoda o zmieri

Predseda odvolacej rady môže v záujme konania vyzvať strany na dosiahnutie dohody o zmieri. Predseda v takom prípade vymenuje jedného člena, ktorý bude napomáhať pri dohode o zmieri. Predseda oznámi účastníkom konania rozhodnutie vymenovať jedného člena.

Ak účastníci konania dosiahnu dohodu o zmieri, príslušný jeden člen konanie ukončí a zhrnutie dohody o zmieri sa uverejní na webovej stránke agentúry. Ak v lehote dvoch mesiacov od prijatia rozhodnutia prideliť danú vec príslušnému jednému členovi nedôjde k dosiahnutiu dohody o zmieri, vec sa postúpi naspäť odvolacej rade.

Článok 1b

Späťvzatie odvolania

Keď je odvolanie vzaté späť, predseda konanie ukončí.

▼B

Článok 2

Vylúčenie členov

V prípade, že sa uplatňuje postup podľa článku 90 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1907/2006, pred prijatím rozhodnutia sa pozve príslušný člen odvolacej rady, aby uviedol svoje pripomienky týkajúce sa dôvodov akejkoľvek námietky vznesenej podľa článku 90 ods. 6 uvedeného nariadenia.

Až do prijatia rozhodnutia podľa článku 90 ods. 7 uvedeného nariadenia sa konanie prerušuje.

Článok 3

Nahradenie členov

1.  Odvolací výbor nahradí člena náhradníkom, ak sa ho rozhodne vylúčiť z konania v súlade článkom 90 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

2.  Predseda môže nahradiť akéhokoľvek člena odvolacej rady na jeho žiadosť náhradníkom v prípade dovolenky, choroby, neodvratných povinností uvedeného člena alebo z iných dôvodov, ktoré bránia uvedenému členovi zúčastniť sa na konaní. Kritériá výberu náhradníka sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 3.

Ak člen nemôže požiadať o nahradenie, predseda ho môže nahradiť z vlastnej iniciatívy.

Predseda môže zamietnuť žiadosť o nahradenie iba odôvodneným rozhodnutím.

Ak sa predseda nemôže zúčastniť na konaní, vymenuje svojho náhradníka. Ak tak predseda nemôže urobiť, jeho náhradníka vymenuje služobne starší člen z ostatných členov rozhodujúcich o odvolaní alebo v prípade, že ostatní členovia majú rovnakú dĺžku služby, starší člen.

3.  Ak k nahradeniu člena dôjde pred prerokovaním odvolania, konanie sa neprerušuje a nahradenie sa uskutoční bez vplyvu na akékoľvek už prijaté procesné kroky.

Ak k nahradeniu člena dôjde po prerokovaní odvolania, prerokovanie sa koná znovu, pokiaľ sa účastníci konania, náhradník a ostatní dvaja členovia rozhodujúci o odvolaní, nedohodnú inak.

4.  V prípade nahradenia člena je príslušný náhradník viazaný akýmkoľvek predbežným rozhodnutím prijatým pred daným nahradením.

5.  Neprítomnosť člena po prijatí konečného rozhodnutia odvolacej rady nebráni odvolacej rade vykonať zostávajúce procesné kroky.

Ak predseda nemôže podpísať rozhodnutie alebo vykonať ďalšie zostávajúce procesné kroky, tieto kroky uskutoční v mene predsedu služobne starší člen z ostatných členov rozhodujúcich o odvolaní alebo v prípade, že ostatní členovia majú rovnakú dĺžku služby, starší člen.

Článok 4

Spravodajca

1.  Predseda vymenuje jedného z ostatných členov rozhodujúcich o odvolaní za spravodajcu prípadu alebo plní túto funkciu sám s ohľadom na potrebu zabezpečiť rovnomerné pracovné zaťaženie všetkých členov.

2.  Spravodajca vykoná predbežné preskúmanie odvolania.

3.  Odvolacia rada môže na základe návrhu spravodajcu nariadiť akékoľvek z procesných opatrení stanovených v článku 15.

Vykonaním uvedených opatrení možno poveriť spravodajcu.

4.  Spravodajca pripravuje návrh rozhodnutia.Oddiel 2

Kancelária

Článok 5

Kancelária a tajomník

1.  Týmto sa zriaďuje kancelária pod záštitou odvolacej rady. Osoba vymenovaná za tajomníka podľa odseku 5 je vedúci kancelárie.

2.  Úlohou kancelárie je prijímať, zasielať a uchovávať dokumenty a vykonávať ďalšie služby stanovené v tomto nariadení.

3.  V kancelárii sa uchováva register odvolaní, do ktorého sa zadávajú odkazy na všetky odvolania a súvisiace dokumenty.

▼M1

4.  Pracovníci kancelárie tajomníka, vrátane tajomníka, sa nesmú zúčastňovať na žiadnom konaní agentúry, ktoré sa týka rozhodnutí, ktoré môžu byť predmetom odvolania podľa článku 91 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo podľa článku 77 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 ( 4 ).

5.  Odvolacej rade pomáha pri výkone jej povinností tajomník, ktorého vymenuje predseda.

Predseda má riadiacu a organizačnú právomoc dávať tajomníkovi pokyny, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa výkonu funkcií odvolacej rady.

▼B

6.  Tajomník overuje, či sú splnené lehoty a iné formálne podmienky týkajúce sa podania odvolaní.

7.  Všeobecné pokyny tajomníka sa prijímajú v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 3.KAPITOLA II

Konanie

Článok 6

Odvolanie

1.  Odvolanie obsahuje:

a) meno a adresu odvolávajúceho sa;

b) v prípade, že odvolávajúci sa vymenoval svojho zástupcu, meno a obchodnú adresu zástupcu;

c) adresu na doručovanie písomností, ak sa odlišuje od adries uvedených v písmenách a) a b);

d) označenie rozhodnutia, proti ktorému sa podáva odvolanie, a opravný prostriedok odvolávajúceho sa;

e) dôvody návrhu a skutkové a právne tvrdenia, na ktoré sa odvoláva;

f) podľa potreby povahu akýchkoľvek poskytnutých dôkazov a vyhlásenie vysvetľujúce skutočnosti, na podporu ktorých sa poskytujú dôkazy;

▼M1

g) podľa potreby uvedenie toho, ktoré informácie v odvolaní sa majú považovať za dôverné a z akého dôvodu;

▼B

h) údaj o tom, či odvolávajúci sa súhlasí so zasielaním písomností jemu alebo v prípade potreby jeho zástupcovi telefaxom, e-mailom alebo inými technickými prostriedkami komunikácie.

▼M1

2.  K odvolaniu sa musí priložiť doklad o zaplatení poplatku za odvolanie podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 340/2008 alebo prípadne podľa článku 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 564/2013 ( 5 ).

▼B

3.  V prípade, že odvolanie nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2, tajomník stanoví primeranú lehotu, v rámci ktorej ich má odvolávajúci sa splniť. Tajomník môže stanoviť takúto lehotu iba raz.

▼M1

Počas uvedenej lehoty neplynie čas na účely lehoty stanovenej v článku 93 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

▼B

4.  Ak sa zistí nezrovnalosť, ktorá pravdepodobne spôsobí neprípustnosť odvolania, tajomník bezodkladne zašle predsedovi odôvodnené stanovisko.

V prípade, že tajomník stanoví lehotu v súlade s odsekom 3, zašle takéto stanovisko po uplynutí uvedenej lehoty, ak nedošlo k náprave nezrovnalosti.

5.  Tajomník bezodkladne doručí odvolanie agentúre.

▼M1

Ak odvolávajúci sa nie je adresátom napadnutého rozhodnutia, tajomník informuje príslušného adresáta o podaní odvolania proti takémuto rozhodnutiu.

▼B

6.  Na internetovej stránke agentúry sa uverejní oznámenie, v ktorom sa uvedie dátum registrácie odvolania, ktorým sa začína konanie, mená a adresy strán, predmet konania, opravný prostriedok odvolávajúceho sa a zhrnutie dôvodov návrhu a hlavných podporných tvrdení.

▼M1

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, predseda rozhoduje o tom, či sa informácie uvedené odvolávajúcim sa podľa odseku 1 písm. g) majú považovať za dôverné, a zabezpečí, aby sa žiadne informácie považované za dôverné neuverejnili v oznámení. Praktické podrobnosti uverejnenia sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 3.

▼B

Článok 7

Vyjadrenie k odvolaniu

1.  Agentúra predloží svoje vyjadrenie k odvolaniu do dvoch mesiacov od doručenia odvolania.

Predseda môže vo výnimočných prípadoch túto lehotu predĺžiť na základe odôvodneného návrhu agentúry.

2.  Vyjadrenie k odvolaniu obsahuje:

a) v prípade, že agentúra vymenovala svojho zástupcu, meno a obchodnú adresu zástupcu;

b) dôvody a skutkové a právne tvrdenia, na ktoré sa odvoláva;

c) podľa potreby označenie dôkazov, ktoré navrhuje vykonať, a vyhlásenie vysvetľujúce skutočnosti, na podporu ktorých sa poskytujú dôkazy;

▼M1

d) podľa potreby uvedenie toho, ktoré informácie vo vyjadrení k odvolaniu sa majú považovať za dôverné a z akého dôvodu;

▼B

e) údaj o tom, či agentúra súhlasí, aby sa jej alebo prípadne jej zástupcovi písomnosti doručili telefaxom, e-mailom alebo inými technickými prostriedkami komunikácie.

3.  V prípade, že agentúra, napriek tomu, že bola riadne vyzvaná, nepredloží vyjadrenie k odvolaniu, konanie pokračuje bez vyjadrenia k odvolaniu.

▼M1

Článok 8

Vedľajšie účastníctvo

1.  Do konania pred odvolacou radou môže vstúpiť každá osoba, ktorá preukáže záujem na výsledku veci predloženej odvolacej rade.

Odchylne od prvého odseku a vo veciach týkajúcich sa hlavy VI kapitoly 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 členské štáty, ktorých príslušný orgán uskutočnil hodnotenie látky, môžu vstúpiť do konania bez toho, aby museli preukazovať svoj záujem o výsledok uvedenej veci.

2.  Návrh opisujúci okolnosti preukazujúce právo vstúpiť do konania musí byť podaný do troch týždňov od uverejnenia oznámenia uvedeného v článku 6 ods. 6.

3.  Vedľajšie účastníctvo sa obmedzuje na úplnú alebo čiastočnú podporu alebo úplné či čiastočné zamietnutie odvolacieho návrhu, ktorého sa domáha jeden z účastníkov konania.

Vedľajšie účastníctvo nezabezpečuje rovnaké procesné práva ako sú procesné práva účastníkov konania a vo vzťahu k hlavnému konaniu má doplnkový charakter. Ak je vec vyškrtnutá z registra odvolacej rady v dôsledku prerušenia konania zo strany niektorého účastníka konania alebo späťvzatia odvolania, prípadne v dôsledku dosiahnutia dohody o zmieri medzi účastníkmi konania, alebo ak je odvolanie vyhlásené za neprípustné, vedľajšie účastníctvo sa stane bezpredmetným.

Vedľajší účastníci konania musia prijať vec v stave, v akom sa nachádza v čase ich vstupu do konania.

4.  Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania obsahuje:

a) označenie veci;

b) mená účastníkov konania;

c) meno a adresu vedľajšieho účastníka konania;

d) v prípade, že vedľajší účastník konania ustanovil v súlade s článkom 9 svojho zástupcu, meno a obchodnú adresu zástupcu;

e) adresu na zasielanie písomností, ak sa odlišuje od adries uvedených v písmenách c) a d);

f) odvolací návrh podaný jedným alebo viacerými účastníkmi konania, na ktorého podporu žiada vedľajší účastník o povolenie na vstup do konania;

g) opis okolností preukazujúcich právo vstúpiť do konania;

h) informácie o tom, či vedľajší účastník konania súhlasí s tým, aby mu, alebo prípadne jeho zástupcovi, boli písomnosti zasielané telefaxom, e-mailom alebo inými technickými prostriedkami komunikácie.

Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania sa doručí účastníkom konania, aby mohli predložiť prípadné pripomienky k uvedenému návrhu predtým, než odvolacia rada prijme rozhodnutie v tejto veci.

5.  Keď odvolacia rada rozhodne o umožnení vstupu do konania, vedľajší účastník konania dostane kópiu všetkých procesných písomností doručených účastníkom konania, ktoré účastníci konania na uvedený účel predložili odvolacej rade. Z tejto komunikácie sa vylúčia prvky alebo dokumenty dôverného charakteru.

6.  Odvolacia rada rozhoduje o tom, či sa návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania prijme alebo zamietne.

V prípade, že odvolacia rada povolí vstup vedľajšieho účastníka do konania, predseda určí lehotu, počas ktorej môže vedľajší účastník konania predložiť svoje vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania.

Vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania obsahuje:

a) návrh na úplnú alebo čiastočnú podporu alebo úplné či čiastočné zamietnutie návrhov niektorého z účastníkov konania

b) dôvody a skutkové a právne tvrdenia, na ktoré sa odvoláva;

c) podľa potreby povahu všetkých navrhovaných dôkazov na podporu návrhu;

d) prípadne uvedenie toho, ktoré informácie v návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania sa majú považovať za dôverné a z akého dôvodu.

Po podaní vyjadrenia vedľajšieho účastníka konania stanoví predseda lehotu, v ktorej sa účastníci konania k nemu môžu vyjadriť.

7.  Vedľajší účastníci konania znášajú vlastné náklady konania.

Článok 9

Zastupovanie

Keď účastník konania alebo vedľajší účastník konania ustanovili svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť oprávnenie konať vystavené zastupovaným účastníkom konania alebo vedľajším účastníkom konania.

▼B

Článok 10

Predloženie procesných dokumentov

1.  Všetky podania musia obsahovať podpis a dátum.

2.  Na účely výpočtu lehôt sa dokument nepovažuje za podaný dovtedy, kým nebol doručený do kancelárie.

3.  Účastník konania alebo vedľajší účastník konania predkladá dokumenty tajomníkovi osobne alebo poštou. Odvolacia rada však môže povoliť, aby sa dokumenty účastníka konania alebo vedľajšieho účastníka konania podali telefaxom, e-mailom alebo akýmkoľvek inými technickými prostriedkami komunikácie.

Pravidlá, ktorými sa riadi využívanie technických prostriedkov komunikácie, vrátane využívania elektronického podpisu, sa prijímajú v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 3.

Článok 11

Prípustnosť odvolania

1.  Medzi dôvody, na základe ktorých sa rozhodne o neprípustnosti odvolania, patrí:

a) odvolanie nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. a) až d), článku 6 ods. 2 a článku 9 tohto nariadenia;

b) odvolávajúci sa prekročil lehotu na podanie odvolania stanovenú v článku 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

▼M1

c) odvolanie nie je podané proti rozhodnutiu uvedenému v článku 91 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012;

▼B

d) odvolávajúci sa nie je adresátom rozhodnutia napadnutého odvolaním ani nedokáže preukázať, že sa ho rozhodnutie priamo a osobne týka podľa článku 92 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

2.  Ak predseda nerozhodne o prípustnosti odvolania v rámci lehoty stanovenej v článku 93 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006, odvolanie sa postúpi odvolacej rade na preskúmanie dôvodov a prípustnosti. Rozhodnutie o prípustnosti tvorí súčasť konečného rozhodnutia.

Článok 12

Preskúmanie odvolaní

1.  Po prvej výmene písomných podaní sa nemôžu predložiť žiadne ďalšie dôkazy, pokiaľ odvolacia rada nerozhodne, že odklad v poskytnutí dôkazov je riadne odôvodnený.

2.  Po prvej výmene písomných podaní sa nemôže predložiť žiadny nový dôvod, pokiaľ odvolacia rada nerozhodne, že je založený na nových právnych alebo skutkových okolnostiach, ktoré vyjdú najavo v priebehu konania.

3.  V prípade potreby odvolacia rada vyzve účastníkov konania, aby predložili pripomienky k oznámeniam vydaným odvolacou radou alebo k oznámeniam druhého účastníka konania alebo vedľajších účastníkov konania.

Odvolacia rada stanoví primeranú lehotu na podanie pripomienok.

4.  Odvolacia rada oznámi účastníkom konania ukončenie písomnej časti konania.

Článok 13

Pojednávanie

1.  Odvolacia rada uskutoční pojednávanie, ak sa domnieva, že je to nevyhnutné, alebo ak to vyžaduje účastník konania.

Žiadosť o pojednávanie sa podáva do dvoch týždňov od oznámenia ukončenia písomnej časti konania účastníkovi konania. Túto lehotu môže predĺžiť predseda.

2.  Predvolanie na pojednávanie oznámi účastníkom konania kancelária.

3.  Ak sa účastník konania, ktorý bol riadne predvolaný na pojednávanie, nedostaví tak, ako bol vyzvaný, konanie môže pokračovať bez tohto účastníka konania.

▼M1

4.  Pojednávanie pred odvolacou radou je verejné, pokiaľ odvolacia rada nerozhodne z vlastného podnetu alebo na žiadosť niektorého účastníka konania inak, a to na základe vážnych dôvodov.

▼B

5.  Pojednávanie otvára a riadi predseda, ktorý je zodpovedný za jeho riadny priebeh.

Predseda a ostatní členovia môžu klásť účastníkom konania alebo ich zástupcom otázky.

6.  Tajomník je zodpovedný za vypracovanie zápisnice z každého pojednávania.

Zápisnicu podpisuje predseda a tajomník a predstavuje úradný záznam.

Pred podpísaním zápisnice sa svedkom alebo znalcom poskytne príležitosť na overenie a potvrdenie obsahu častí zápisnice, v ktorých sú zaznamenané ich dôkazy.

7.  Pojednávanie sa môže konať vo forme videokonferencie alebo pomocou inej komunikačnej technológie, ak sú k dispozícii technické prostriedky.

Článok 14

Používanie jazykov

1.  Jazyk, v ktorom bolo podané odvolanie, je jazykom konania o odvolaní.

Ak je odvolávajúci sa adresátom rozhodnutia, proti ktorému sa podáva odvolanie, odvolanie sa podáva v jazyku rozhodnutia alebo v jednom z úradných jazykov Spoločenstva použitých v dokumentácii, ktorá viedla k rozhodnutiu, vrátane všetkých informácií poskytnutých podľa článku 10 písm. a) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

2.  Jazyk konania sa používa v písomnej a ústnej časti konania a v zápisnici a rozhodnutiach odvolacej rady.

K akýmkoľvek podporným dokumentom v inom jazyku sa pripája preklad do jazyka konania.

V prípade príliš dlhých dokumentov sa preklady môžu obmedziť na výňatky. Odvolacia rada však môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania kedykoľvek požiadať o rozsiahlejší alebo úplný preklad.

3.  Na návrh účastníka konania a po vypočutí druhého účastníka konania môže odvolacia rada na celé konanie alebo jeho časť povoliť používanie iného úradného jazyka Spoločenstva, ako je jazyk konania.

4.  Na návrh vedľajšieho účastníka konania a po vypočutí účastníkov konania môže odvolacia rada povoliť vedľajšiemu účastníkovi konania, aby používal iný úradný jazyk Spoločenstva ako je jazyk konania.

5.  V prípade, že svedok alebo znalec uvedie, že sa nedokáže primerane vyjadriť v jazyku konania, odvolacia rada mu môže povoliť použiť iný úradný jazyk Spoločenstva.

6.  V prípade, že odvolacia rada povolí používanie iného jazyka, ako je jazyk konania, kancelária zabezpečí preklad alebo tlmočenie.

Článok 15

Opatrenia na zabezpečenie priebehu konania

1.  Odvolacia rada môže stanoviť opatrenia na zabezpečenie priebehu konania v ktoromkoľvek momente konania.

2.  Účelom opatrení na zabezpečenie priebehu konania je najmä:

a) zabezpečiť riadny priebeh konania a uľahčiť dokazovanie;

b) stanoviť body, ku ktorým majú účastníci doplniť svoje tvrdenia;

c) objasniť význam nápravy sledovanej účastníkmi konania, ich dôvody a tvrdenia, ako aj sporné skutočnosti;

▼M1

d) umožniť dosiahnutie dohody o zmieri medzi účastníkmi konania.

▼B

3.  Opatrenia na zabezpečenie priebehu konania zahŕňajú najmä:

a) kladenie otázok účastníkom konania;

b) výzvu účastníkov konania, aby sa písomne alebo ústne vyjadrili k určitým otázkam sporu;

c) vyžiadanie správ a informácií od účastníkov konania alebo tretích osôb;

d) žiadosť o predloženie dokumentov súvisiacich s vecou;

e) predvolanie účastníkov konania alebo ich zástupcov;

f) upozornenie na otázky, v prípade ktorých sa zdá, že majú osobitný význam, alebo na skutočnosť, že sa zdá, že určité otázky už nie sú viac sporné;

g) vyjadrenie pripomienok, ktoré môžu pomôcť udržať zameranie pozornosti na najpodstatnejšie skutočnosti počas konania.

Článok 16

Dôkazy

1.  V konaní pred odvolacou radou môžu medzi prostriedky zabezpečenia dôkazov patriť:

a) vyžiadanie správ a informácií;

b) predloženie listín a predmetov;

c) výsluch účastníkov konania alebo svedkov;

d) stanoviská znalcov.

Podrobné pravidlá vykonania dôkazov sa stanovujú v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 3.

2.  Ak sa odvolacia rada domnieva, že je nevyhnutné, aby účastník konania, svedok alebo znalec poskytli dôkazy ústne, predvolá príslušnú osobu, aby sa pred ňu dostavila.

3.  V prípade, že pred odvolacou radou má byť vypočutý svedok alebo znalec, táto skutočnosť sa oznámi účastníkom konania. Majú právo byť prítomní na výsluchu a klásť otázky svedkovi alebo znalcovi.

Účastníci konania môžu namietať proti znalcovi alebo svedkovi z dôvodu nedostatočnej spôsobilosti v súvislosti s odvolaním. V prípade, že bola vznesená takáto námietka, o veci rozhodne odvolacia rada.

4.  Každý znalec alebo svedok pred poskytnutím dôkazov podá vyhlásenie o akomkoľvek osobnom záujme, ktorý môže mať v danom prípade, alebo ak bol predtým zapojený ako zástupca jednej zo strán, alebo ak sa zúčastnil na rozhodnutí, ktoré je predmetom odvolania.

Ak znalec alebo svedok nepodá takéto vyhlásenie sám, účastníci konania môžu na to upozorniť odvolaciu radu.

5.  Námietka proti svedkovi alebo znalcovi sa podáva do dvoch týždňov odo dňa, keď bolo účastníkom konania doručené oznámenie o predvolaní svedka alebo vymenovaní znalca. Účastník konania uvedie dôvody svojej námietky a uvedie povahu akýchkoľvek dôkazov poskytnutých na jej podporu.

6.  Dôkazy každého svedka alebo znalca sa zaznamenajú v zápisnici.

Článok 17

Náklady na zabezpečenie dôkazov

1.  Svedkovia a znalci, ktorí sú predvolaní odvolacou radou a ktorí sa dostavia pred ňu, majú právo na primeranú náhradu cestovných výdavkov a výdavkov na stravovanie.

Svedkovia, ktorí sú predvolaní odvolacou radou a ktorí sa dostavia pred ňu, majú právo na primeranú náhradu strát na zárobku.

Znalci, ktorí nie sú členmi personálu agentúry, majú právo na odmenu za svoju prácu.

2.  Platby sa zaplatia svedkom po podaní dôkazov a znalcom po splnení ich povinností alebo úloh. Môže sa však vyplatiť aj záloha.

3.  Riadiaci výbor agentúry stanovuje pravidlá výpočtu súm a záloh, ktoré sa majú zaplatiť.

4.  V súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 3 a po dohode s riadiacou radou sa stanovia podrobné pravidlá o:

a) tom, kto znáša náklady, pokiaľ ide o vykonania dôkazov;

b) opatreniach pre akékoľvek platby úhrady, náhrady a odmien svedkom a znalcom.

5.  Pravidlá uvedené v odsekoch 3 a 4 v prípade potreby zohľadňujú porovnateľné pravidlá existujúce v iných oblastiach práva Spoločenstva.

▼M1

Článok 17a

Náklady

Účastníci konania znášajú vlastné náklady konania.

▼B

Článok 18

Právomoc

Ak odvolacia rada postúpi prípad príslušnému orgánu agentúry v súlade s článkom 93 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006, príslušný orgán je viazaný odôvodnením rozhodnutia odvolacej rady, pokiaľ nenastane zmena v okolnostiach.

Článok 19

Porady

1.  Na poradách týkajúcich sa odvolania sa zúčastňujú iba traja členovia odvolacej rady rozhodujúci o odvolaní pridelený. Rokovania sú a majú zostať tajné.

2.  Na porade každý člen prednesie svoj názor s odôvodnením.

Názor spravodajcu sa vypočuje ako prvý, a ak spravodajca nie je predsedom, názor predsedu ako posledný.

Článok 20

Hlasovanie

Ak je nevyhnutné hlasovanie, hlasy sa odovzdávajú v poradí stanovenom v článku 19 ods. 2 druhom pododseku. Ak je však predseda aj spravodajcom, hlasuje ako posledný.

Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov.

Zdržanie sa hlasovania nie je dovolené.

Článok 21

Rozhodnutia

1.  Rozhodnutie obsahuje:

a) údaj o tom, že rozhodnutie prijala odvolacia rada;

b) dátum vydania rozhodnutia;

c) mená zúčastnených členov odvolacej rady;

d) mená účastníkov a vedľajších účastníkov odvolacieho konania a ich zástupcov v konaní;

e) návrhy účastníkov konania na nápravu;

f) zhrnutie skutkového stavu;

g) odôvodnenie;

▼M1

h) uznesenie odvolacej rady, v prípade potreby zahŕňajúce uloženie náhrady nákladov na vykonanie dôkazov a rozhodnutie o vrátení poplatkov podľa článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 340/2008 alebo článku 4 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 564/2013.

▼B

2.  Rozhodnutie podpisuje predseda a tajomník. Podpisy môžu byť aj elektronické.

Originál rozhodnutia sa uchováva v kancelárii.

3.  Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania v súlade s článkom 22.

4.  K rozhodnutiu je pripojené oznámenie, že proti rozhodnutiu možno podať žalobu podľa článku 230 Zmluvy o ES a článku 94 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Oznámenie obsahuje lehotu na začatie uvedeného konania.

Nezahrnutie uvedeného vyhlásenia nemá za následok neplatnosť rozhodnutia.

5.  Konečné rozhodnutia odvolacej rady sa vhodnou formou uverejňujú v plnom znení, pokiaľ predseda nerozhodne inak na základe odôvodneného návrhu účastníkov konania.

▼M1

6.  Predseda rozhoduje, či sa informácie uvedené odvolávajúcim sa podľa článku 6 ods. 1 písm. g), agentúrou podľa článku 7 ods. 2 písm. d) alebo vedľajším účastníkom konania podľa článku 8 ods. 6 písm. d) majú považovať za dôverné. Predseda zabezpečí, aby sa v konečnom rozhodnutí neuverejnili žiadne informácie považované za dôverné.

▼B

Článok 22

Doručovanie písomností

Tajomník zabezpečí doručenie rozhodnutí a oznámení odvolacej rady účastníkom konania alebo vedľajším účastníkom konania.

Doručenie sa uskutočňuje jedným z týchto spôsobov:

1. doporučenou poštovou zásielkou spolu s potvrdením o dodaní;

2. osobným odovzdaním kópie príslušného dokumentu, ktorého prevzatie adresát potvrdí;

3. akýmkoľvek technickým prostriedkom komunikácie, ktorý má odvolacia rada k dispozícii, s ktorého prijatím na takéto účely súhlasil účastník konania alebo jeho zástupca.

Článok 23

Lehoty

1.  Procesné lehoty stanovené alebo určené na základe nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo tohto nariadenia na účely odvolacieho konania sa vypočítajú v súlade s odsekmi 2 až 6 tohto článku.

2.  Ak sa lehota vyjadrená v dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo rokoch viaže na určitú udalosť alebo úkon, deň, keď takáto udalosť nastala alebo bol urobený takýto úkon, sa do tejto lehoty nezapočítava.

3.  Lehota vyjadrená v týždňoch, mesiacoch alebo rokoch sa končí s uplynutím dňa, ktorý má v poslednom týždni, mesiaci alebo roku rovnaké pomenovanie alebo číslo, ako deň, keď nastala udalosť alebo bol urobený úkon určujúci počiatok plynutia lehoty.

Ak pri lehote vyjadrenej v mesiacoch alebo rokoch v poslednom mesiaci takýto deň chýba, lehota sa končí uplynutím posledného dňa mesiaca.

4.  Ak je lehota vyjadrená v mesiacoch a v dňoch, počítajú sa najprv celé mesiace a potom dni.

5.  Lehoty zahŕňajú oficiálne sviatky agentúry, soboty a nedele.

6.  Ak pripadne koniec lehoty na sobotu, nedeľu alebo na oficiálny sviatok agentúry, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok 24

Predĺženie a prekročenie lehoty

1.  Lehota určená podľa tohto nariadenia môže byť predĺžená orgánom, ktorý ju určil.

2.  Prekročenie lehoty nemá vplyv na akékoľvek právo účastníka konania, ak dotknutý účastník preukáže k spokojnosti odvolacej rady existenciu nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci.

Článok 25

Prerušenie konania

Odvolacia rada môže po vypočutí účastníkov konania na žiadosť účastníka konania alebo z vlastného podnetu prerušiť konanie.

Ak ktorýkoľvek z účastníkov konania podá námietku proti prerušeniu, dané rozhodnutie sa prijme odôvodneným rozhodnutím.

Článok 26

Opravy

Odvolacia rada môže po vypočutí strán i bez návrhu alebo na návrh účastníka konania podaný v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia opraviť chyby v písaní, počítaní alebo iné zjavné nepresnosti.KAPITOLA III

Záverečné ustanovenia

Článok 27

Vykonávacie opatrenia

1.  V súlade s postupom stanoveným v odseku 3 možno stanoviť ďalšie pravidlá procesnej povahy potrebné na účinné spracovanie odvolaní a pravidlá potrebné na organizáciu práce odvolacej rady, vrátane pravidiel týkajúcich sa prideľovania prípadov členom.

2.  V súlade s postupom stanoveným v odseku 3 možno prijať praktické pokyny pre účastníkov konania a vedľajších účastníkov konania a pokyny týkajúce sa príprav priebehu pojednávania pred odvolacou radou a podania a doručenia písomných podaní alebo pripomienok.

3.  Predseda a ostatní dvaja členovia vymenovaní v súlade s článkom 89 ods. 3 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 1907/2006 prijímajú pravidlá a opatrenia stanovené v tomto nariadení väčšinou hlasov.

Článok 28

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1354/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 1).

( 2 ) Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2007, s. 10.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 107, 17.4.2008, s. 6.

( 4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

( 5 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 564/2013 z 18. júna 2013 o poplatkoch splatných Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 19.6.2013, s. 17).