2008R0767 — SK — 18.10.2013 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2008

z 9. júla 2008

o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS)

(Ú. v. ES L 218, 13.8.2008, p.60)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009,

  L 243

1

15.9.2009

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 610/2013 z 26. júna 2013

  L 182

1

29.6.2013
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2008

z 9. júla 2008

o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. b) bod ii) a článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 1 ),

keďže:

(1)

Zo záverov Rady z 20. septembra 2001 a záverov zasadnutia Európskej rady v Laekene v decembri 2001, v Seville v júni 2002, v Solúne v júni 2003 a v Bruseli v marci 2004 vyplýva, že vytvorenie vízového informačného systému (VIS) je jedným z kľúčových podnetov v rámci politík Európskej únie zameraným na vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

(2)

Rozhodnutím Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) ( 2 ), sa VIS vytvoril ako systém na výmenu údajov o vízach medzi členskými štátmi.

(3)

V súčasnosti je potrebné vymedziť účel, funkcie a zodpovednosť, pokiaľ ide o VIS, a stanoviť podmienky a postupy pri výmene údajov o vízach medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť posudzovanie žiadostí o udelenie víza a príslušných rozhodnutí pri zohľadnení smerovania, ktoré pre vývoj VIS prijala Rada 19. februára 2004, a dať Komisii mandát na zriadenie VIS.

(4)

Počas prechodného obdobia by za prevádzkové riadenie centrálneho VIS, národných rozhraní a určitých aspektov komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym VIS a národnými rozhraniami mala byť zodpovedná Komisia.

Z dlhodobého hľadiska a po posúdení vplyvu, ktoré bude obsahovať podrobnú analýzu alternatív z finančného, prevádzkového a organizačného hľadiska, a po predložení legislatívnych návrhov Komisie by sa mal zriadiť stály riadiaci orgán zodpovedný za tieto úlohy. Prechodné obdobie by nemalo trvať viac ako päť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(5)

Účelom VIS by malo byť zlepšenie vykonávania spoločnej vízovej politiky, konzulárnej spolupráce a konzultácií medzi ústrednými vízovými orgánmi zjednodušením výmeny údajov o žiadostiach a o súvisiacich rozhodnutiach medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť konanie o udelení víza, predchádzať tzv. visa-shoppingu, uľahčiť boj proti podvodom a kontroly na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach, ako aj na území členských štátov. VIS by mal zároveň pomáhať pri identifikácii každej osoby, ktorá prípadne nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov, a uľahčiť uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov ( 3 ), a mal by prispieť k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti každého členského štátu.

(6)

Toto nariadenie je založené na acquis spoločnej vízovej politiky. Údaje, ktoré sa majú spracúvať vo VIS, by sa mali určiť na základe údajov, ktoré obsahuje jednotný formulár žiadosti o udelenie víz zavedený rozhodnutím Rady 2002/354/ES z 25. apríla 2002 o úprave časti III a vytvorení prílohy 16k Spoločným konzulárnym pokynom ( 4 ), a vzhľadom na informácie na vízovej nálepke ustanovenej nariadením Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúcim jednotný formát víz ( 5 ).

(7)

VIS by mal byť napojený na vnútroštátne systémy členských štátov, aby príslušné orgány členských štátov mohli spracúvať údaje o žiadostiach o udelenie víz a o udelených, zamietnutých, zrušených, odvolaných alebo predĺžených vízach.

(8)

Podmienky a postupy pri vkladaní, úprave a vymazávaní údajov a pri nahliadaní do údajov vo VIS by mali zohľadňovať postupy stanovené v Spoločných konzulárnych pokynoch k vízam pre diplomatické misie a konzulárne úrady ( 6 ) („spoločné konzulárne pokyny“).

(9)

Do VIS by mali byť začlenené technické funkcie siete pre konzultácie s ústrednými vízovými orgánmi, ako je ustanovené v článku 17 ods. 2 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach ( 7 ) („schengenský dohovor“).

(10)

Na zabezpečenie spoľahlivého overenia a identifikácie totožnosti žiadateľov o udelenie víza je potrebné spracúvať vo VIS biometrické údaje.

(11)

Je potrebné vymedziť príslušné orgány členských štátov, ktorých riadne oprávnení zamestnanci majú mať prístup k vkladaniu, úprave a vymazávaniu údajov alebo k nahliadaniu do údajov vo VIS na vymedzené účely v súlade s týmto nariadením a v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh.

(12)

Každé spracúvanie údajov VIS by malo byť úmerné sledovaným cieľom a potrebné na plnenie úloh príslušných orgánov. Príslušné orgány by pri používaní VIS mali zabezpečiť, aby sa rešpektovala ľudská dôstojnosť a bezúhonnosť osôb, ktorých údaje sa požadujú, a nemali by nikoho diskriminovať z dôvodu pohlavia, rasového či etnického pôvodu, náboženského vyznania či presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie.

(13)

Toto nariadenie by sa malo doplniť samostatným právnym nástrojom prijatým podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii, ktorý by sa týkal prístupu orgánov zodpovedných za vnútornú bezpečnosť do systému VIS na účely nahliadania.

(14)

Osobné údaje uložené vo VIS by sa mali uchovávať len po dobu nevyhnutnú na účely VIS. Údaje je vhodné uchovávať maximálne počas piatich rokov, aby bolo možné pri posudzovaní žiadostí o udelenie víz zohľadniť údaje o predchádzajúcich žiadostiach vrátane posúdenia dobrej viery žiadateľa a viesť evidenciu nelegálnych prisťahovalcov, ktorí mohli niekedy žiadať o udelenie víza. Kratšia doba by na tieto účely nepostačovala. Ak neexistujú dôvody na skoršie vymazanie, údaje by sa mali vymazať po piatich rokoch.

(15)

Mali by sa stanoviť presné pravidlá týkajúce sa zodpovednosti za zriadenie a prevádzku VIS a zodpovednosti členských štátov za vnútroštátne systémy a prístup vnútroštátnych orgánov k údajom.

(16)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa zodpovednosti členských štátov za škodu spôsobenú každým porušením tohto nariadenia. Zodpovednosť Komisie v prípade tejto škody upravuje článok 288 druhý odsek zmluvy.

(17)

Na spracúvanie osobných údajov členskými štátmi pri uplatňovaní tohto nariadenia sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( 8 ). Niektoré otázky týkajúce sa zodpovednosti za spracúvanie údajov, ochrany práv dotknutých osôb a dohľadu nad ochranou údajov by sa mali vyjasniť.

(18)

Na činnosť inštitúcií a orgánov Spoločenstva pri plnení ich úloh v rámci zodpovednosti za prevádzkové riadenie VIS sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov ( 9 ). Niektoré otázky týkajúce sa zodpovednosti za spracúvanie údajov a dohľadu nad ochranou údajov by sa však mali vyjasniť.

(19)

Zatiaľ čo vnútroštátne dozorné orgány zriadené v súlade s článkom 28 smernice 95/46/ES by mali monitorovať zákonnosť spracúvania osobných údajov členskými štátmi, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov ustanovený nariadením (ES) č. 45/2001 by mal monitorovať činnosť inštitúcií a orgánov Spoločenstva súvisiacu so spracúvaním osobných údajov vzhľadom na obmedzené úlohy inštitúcií a orgánov Spoločenstva vo vzťahu k samotným údajom.

(20)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a vnútroštátne dozorné orgány by mali navzájom aktívne spolupracovať.

(21)

Účinné monitorovanie uplatňovania tohto nariadenia si vyžaduje pravidelné hodnotenie.

(22)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá ukladania sankcií za porušenie ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie.

(23)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 10 ).

(24)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie.

(25)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to vytvorenie spoločného vízového informačného systému a vytvorenie spoločných záväzkov, podmienok a postupov výmeny údajov o vízach medzi členskými štátmi, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(26)

V súlade s článkami 1 a 2 protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, by sa Dánsko v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu malo do šiestich mesiacov od prijatia tohto nariadenia rozhodnúť, či ho bude vykonávať vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch.

(27)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis ( 11 ), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia Rady 1999/437/ES ( 12 ) o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode.

(28)

Mal by sa vytvoriť taký mechanizmus, ktorý umožní predstaviteľom Islandu a Nórska zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri vykonávaní jej vykonávacích právomocí. O takomto mechanizme sa uvažovalo v Dohode vo forme výmeny listov medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o výboroch, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí ( 13 ), ktorá je pripojená k dohode uvedenej v odôvodnení 27.

(29)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis ( 14 ), a následným rozhodnutím Rady 2004/926/ES z 22. decembra 2004 o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska ( 15 ). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(30)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis ( 16 ). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(31)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody podpísanej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/860/ES ( 17 ).

(32)

Mal by sa vytvoriť mechanizmus, ktorý umožní predstaviteľom Švajčiarska zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri vykonávaní jej vykonávacích právomocí. O takomto mechanizme sa uvažovalo vo výmene listov medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom, ktoré sú pripojené k dohode uvedenej v odôvodnení 31.

(33)

Toto nariadenie predstavuje akt založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisiaci v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003 a článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie vymedzuje účel a funkcie vízového informačného systému (VIS) vytvoreného na základe článku 1 rozhodnutia 2004/512/ES a s ním súvisiacu zodpovednosť. Stanovuje podmienky a postupy na výmenu údajov medzi členskými štátmi o žiadostiach o udelenie krátkodobých víz a o rozhodnutiach vydaných v tejto súvislosti vrátane rozhodnutí o zrušení, odvolaní alebo predĺžení platnosti víza s cieľom uľahčiť posúdenie týchto žiadostí a príslušných rozhodnutí.

Článok 2

Účel

Účelom VIS je zlepšiť vykonávanie spoločnej vízovej politiky, konzulárnu spoluprácu a konzultácie medzi ústrednými vízovými orgánmi uľahčením výmeny údajov o žiadostiach a súvisiacich rozhodnutiach medzi členskými štátmi s cieľom:

a) uľahčiť konanie o udelení víza;

b) predchádzať obchádzaniu kritérií na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti;

c) uľahčovať boj proti podvodom;

d) uľahčovať kontroly na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a na území členských štátov;

e) napomáhať pri identifikácii každej osoby, ktorá prípadne nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov;

f) uľahčovať uplatňovanie nariadenia (ES) č. 343/2003;

g) prispievať k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti členských štátov.

Článok 3

Dostupnosť údajov na predchádzanie teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie a vyšetrovanie

1.  Určené orgány členských štátov môžu mať v osobitnom prípade a po odôvodnenej písomnej alebo elektronickej žiadosti prístup k údajom uloženým vo VIS, ktoré sú uvedené v článkoch 9 až 14, ak existujú rozumné dôvody domnievať sa, že nahliadnutie do údajov vo VIS významne prispeje k predchádzaniu teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu alebo vyšetrovaniu. Europol môže mať prístup do VIS v rámci rozsahu svojho mandátu a ak je to potrebné pre plnenie jeho úloh.

2.  Nahliadnutie uvedené v odseku 1 sa vykoná prostredníctvom centrálneho prístupového bodu alebo bodov, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie prísneho súladu s podmienkami prístupu a postupmi ustanovenými v rozhodnutí Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) k nahliadnutiu určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania ( 18 ). Členské štáty môžu určiť viac ako jeden centrálny prístupový bod, tak aby boli zohľadnené ich organizačné a administratívne štruktúry pri plnení ich ústavných alebo právnych požiadaviek. Vo výnimočnom a naliehavom prípade môže centrálny prístupový bod alebo body prijať písomné, elektronické alebo ústne žiadosti a až následne overiť, či boli splnené všetky podmienky prístupu vrátane toho, či existoval výnimočný a naliehavý prípad. Následné overenie sa vykoná bez zbytočného odkladu po spracovaní žiadosti.

3.  Údaje získané z VIS podľa rozhodnutia uvedeného v odseku 2 sa neprenášajú ani neposkytujú tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. Avšak vo výnimočnom a naliehavom prípade sa môžu tieto údaje preniesť alebo poskytnúť tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii výlučne na účely predchádzania a odhaľovania teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov a za podmienok stanovených v uvedenom rozhodnutí. Členské štáty v súlade s vnútroštátnym právom zabezpečia, aby sa o takýchto prenosoch uchovávali zápisy, a na požiadanie ich poskytnú vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov. Prenos údajov zo strany členského štátu, ktorý údaje vložil do VIS, podlieha vnútroštátnemu právu tohto členského štátu.

4.  Týmto nariadením nie sú dotknuté akékoľvek záväzky podľa platného vnútroštátneho práva, ktoré sa týkajú oznamovania informácií o akejkoľvek trestnej činnosti odhalenej orgánmi uvedenými v článku 6 počas plnenia ich úloh zodpovedným orgánom na účely predchádzania relevantným trestným činom, ich vyšetrovania a stíhania.

Článok 4

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. „vízum“ je:

▼M1

a) „jednotné vízum“, ako je vymedzené v článku 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) ( 19 );

▼M1 —————

▼M1

c) „letiskové tranzitné vízum“, ako je vymedzené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 810/2009;

d) „vízum s obmedzenou územnou platnosťou“, ako je vymedzené v článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 810/2009;

▼M1 —————

▼B

2. „vízová nálepka“ je jednotný formát víz, ako je vymedzený v nariadení (ES) č. 1683/95;

3. „vízové orgány“ sú orgány, ktoré sú v každom členskom štáte zodpovedné za posúdenie a prijímanie rozhodnutí o žiadostiach o udelenie víza alebo rozhodnutí o zrušení či odvolaní víz alebo predĺžení platnosti víz vrátane centrálnych vízových orgánov a orgánov zodpovedných za udelenie víz na hraniciach v súlade s nariadením Rady (ES) č. 415/2003 z 27. februára 2003 o udeľovaní víz na hraniciach vrátane udeľovania týchto víz námorníkom na ceste ( 20 );

4. „formulár žiadosti“ je jednotný formulár žiadosti o udelenie víza uvedený v prílohe 16 k Spoločným konzulárnym pokynom;

5. „žiadateľ“ je každá osoba, ktorá podlieha vízovej povinnosti podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti ( 21 ), ktorá podala žiadosť o udelenie víza;

6. „členovia skupiny“ sú žiadatelia, ktorí sú zo zákonných dôvodov povinní vstúpiť na územie členských štátov alebo opustiť toto územie spoločne;

7. „cestovný doklad“ je pas alebo iný rovnocenný doklad, ktorý držiteľa oprávňuje na prekročenie vonkajších hraníc a do ktorého je možné vlepiť vízum;

8. „zodpovedný členský štát“ je členský štát, ktorý vložil údaje do VIS;

9. „overenie“ je proces porovnávania súborov údajov s cieľom potvrdiť deklarovanú totožnosť (kontrola porovnaním dvoch údajov);

10. „identifikácia“ je proces určenia totožnosti osoby prostredníctvom vyhľadávania v databáze podľa niekoľkých súborov údajov (kontrola porovnaním viacerých údajov);

11. „alfanumerické údaje“ sú údaje vo forme písmen, číslic, špeciálnych znakov, medzier a interpunkčných znamienok.

Článok 5

Kategórie údajov

1.  Vo VIS sa zaznamenávajú len tieto kategórie údajov:

a) alfanumerické údaje o žiadateľovi a o vízach, o udelenie ktorých bola podaná žiadosť, o udelených, zamietnutých, zrušených, odvolaných a predĺžených vízach, ktoré sú uvedené v článku 9 ods. 1 až 4 a v článkoch 10 až 14;

b) fotografie uvedené v článku 9 ods. 5;

c) daktyloskopické údaje uvedené v článku 9 ods. 6;

d) súvislosti s ostatnými žiadosťami uvedené v článku 8 ods. 3 a 4.

2.  Správy prenesené prostredníctvom infraštruktúry VIS, uvedené v článku 16, článku 24 ods. 2 a článku 25 ods. 2, sa do VIS nezaznamenávajú, a to bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie o zaznamenávaní operácií spracúvania údajov podľa článku 34.

Článok 6

Prístup na účely vkladania, úpravy a vymazávania údajov a nahliadnutia do údajov

1.  Prístup do VIS na účely vkladania, úpravy alebo vymazávania údajov uvedených v článku 5 ods. 1 v súlade s týmto nariadením je vyhradený výlučne riadne oprávneným zamestnancom vízových orgánov.

2.  Prístup do VIS na účely nahliadnutia do údajov je výlučne vyhradený riadne oprávneným zamestnancom orgánov každého členského štátu, ktoré sú príslušné na účely stanovené v článkoch 15 až 22, a to len v rozsahu, v akom sú tieto údaje potrebné na plnenie ich úloh v súlade s týmito účelmi a primerané k sledovaným cieľom.

3.  Každý členský štát určí príslušné orgány, ktorých riadne oprávnení zamestnanci majú prístup k vkladaniu, úprave a vymazávaniu údajov alebo k nahliadnutiu do údajov vo VIS. Každý členský štát bezodkladne predloží Komisii zoznam týchto orgánov vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 41 ods. 4, ako aj všetky zmeny a doplnenia tohto zoznamu. V zozname sa uvádza účel, na ktorý môžu jednotlivé orgány spracúvať údaje vo VIS.

Komisia do troch mesiacov po uvedení VIS do prevádzky v súlade s článkom 48 ods. 1 uverejní konsolidovaný zoznam v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak sa v tomto zozname urobia zmeny, Komisia uverejní raz do roka aktualizovaný konsolidovaný zoznam.

Článok 7

Všeobecné zásady

1.  Každý príslušný orgán oprávnený na prístup do VIS v súlade s týmto nariadením zabezpečí, že použitie VIS je nevyhnutné, vhodné a primerané v súvislosti s plnením úloh príslušných orgánov.

2.  Každý príslušný orgán zabezpečí, že využívaním VIS nediskriminuje žiadateľov o udelenie víza ani držiteľov víz z dôvodu pohlavia, rasového či etnického pôvodu, náboženského vyznania či presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie a že v plnej miere rešpektuje ľudskú dôstojnosť a bezúhonnosť žiadateľov o udelenie víza či držiteľov víz.KAPITOLA II

VKLADANIE A POUŽÍVANIE ÚDAJOV VÍZOVÝMI ORGÁNMI

Článok 8

Postupy vkladania údajov pri žiadosti

1.   ►M1  Ak je žiadosť prípustná podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 810/2009, ◄ vízové orgány bezodkladne vytvoria súbor so žiadosťou tak, že sa do VIS vložia údaje uvedené v článku 9, ak sa poskytnutie týchto údajov požaduje od žiadateľa.

2.  Pri vytváraní súboru so žiadosťou vízové orgány v súlade s článkom 15 skontrolujú vo VIS, či v ňom niektorý členský štát už zaregistroval predchádzajúcu žiadosť tohto žiadateľa.

3.  V prípade, že predchádzajúca žiadosť bola zaregistrovaná, vízové orgány prepoja každý nový súbor so žiadosťou s predchádzajúcim súborom so žiadosťou tohto žiadateľa.

4.  Ak žiadateľ cestuje v skupine alebo spolu s manželom/manželkou a/alebo deťmi, vízové orgány vytvoria súbor so žiadosťou pre každého žiadateľa a prepoja súbory so žiadosťami osôb, ktoré cestujú spolu.

5.  Ak sa zo zákonných dôvodov nepožaduje poskytnutie určitých údajov alebo sa údaje skutočne nemôžu poskytnúť, konkrétne políčko/políčka pre tieto údaje sa označia slovom „neuplatňuje sa“. Systém umožní v prípade odtlačkov prstov na účely článku 17 rozlišovať medzi prípadmi, keď sa nepožaduje poskytnutie odtlačkov prstov zo zákonných dôvodov, a prípadmi, keď ich skutočne nemožno poskytnúť; po uplynutí štyroch rokov táto funkcia zanikne, ak nebude potvrdená rozhodnutím Komisie na základe hodnotenia uvedeného v článku 50 ods. 4.

Článok 9

►M1  Údaje, ktoré sa majú uvádzať v žiadosti ◄

Vízové orgány vkladajú do súboru so žiadosťou tieto údaje:

1. číslo žiadosti;

2. informáciu uvádzajúcu, že o vízum bolo požiadané;

3. orgán, ktorému bola žiadosť podaná, vrátane jeho sídla, a informáciu o tom, či bola žiadosť podaná tomuto orgánu zastupujúcemu iný členský štát;

4. tieto údaje z formulára žiadosti:

▼M1

a) priezvisko, rodné priezvisko [predchádzajúce priezvisko(-á)], meno(-á) [krstné meno(-á)], dátum narodenia, miesto narodenia, krajinu narodenia, pohlavie;

▼B

b) súčasné štátne občianstvo a štátne občianstvo pri narodení;

c) druh a číslo cestovného dokladu, orgán, ktorý ho vydal, a dátum vydania a skončenia platnosti;

d) miesto a dátum podania žiadosti;

▼M1 —————

▼B

f) podrobné informácie o osobe, ktorá vyhotovila pozvanie a/alebo ktorá je zodpovedná za úhradu nákladov žiadateľa spojených s pobytom, a to:

i) v prípade fyzickej osoby priezvisko a meno a bydlisko tejto osoby;

ii) v prípade spoločnosti alebo inej organizácie názov a sídlo spoločnosti/inej organizácie, priezvisko a meno kontaktnej osoby v tejto spoločnosti/organizácii;

▼M1

g) cieľový(-é) členský(-é) štát(-y) a dĺžku predpokladaného pobytu alebo tranzitu;

h) hlavný(-é) účel(-y) cesty;

i) predpokladaný dátum príchodu do schengenského priestoru a predpokladaný dátum odchodu zo schengenského priestoru;

j) členský štát prvého vstupu;

k) adresu bydliska žiadateľa;

▼B

l) súčasné zamestnanie a zamestnávateľa; pre študentov: názov ►M1  vzdelávacej inštitúcie ◄ ;

m) v prípade maloletých osôb priezvisko a meno(-á) ►M1  osoby vykonávajúcej rodičovské práva alebo zákonného opatrovníka ◄ žiadateľa;

5. fotografiu žiadateľa v súlade s nariadením (ES) č. 1683/95;

6. odtlačky prstov žiadateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami Spoločných konzulárnych pokynov.

Článok 10

Údaje, ktoré sa dopĺňajú v prípade udelenia víza

1.  V prípade vydania rozhodnutia o udelení víza vízový orgán, ktorý vízum udelil, doplní do súboru so žiadosťou tieto údaje:

a) informáciu uvádzajúcu, že vízum bolo udelené;

b) orgán, ktorý vízum udelil, vrátane jeho sídla, a informáciu o tom, či ho tento orgán udelil v mene iného členského štátu;

c) miesto a dátum vydania rozhodnutia o udelení víza;

d) typ víza;

e) číslo vízovej nálepky;

f) územie, na ktorom je držiteľ víza oprávnený cestovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Spoločných konzulárnych pokynov;

g) dátum začiatku doby platnosti a koniec doby platnosti víza;

h) vízom povolený počet vstupov na územie, pre ktoré je vízum platné;

i) vízom povolenú dĺžku pobytu;

j) podľa vhodnosti informáciu o tom, že vízum bolo udelené na samostatnom liste v súlade s nariadením Rady (ES) č. 333/2002 z 18. februára 2002 o jednotnom formáte formulárov na pripojenie víza vydaného členskými štátmi osobám, ktoré sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré nie sú uznané štátom zostavujúcim formulár ( 22 );

▼M1

k) prípadne informáciu o tom, že sa vízová nálepka vyplnila rukou.

▼B

2.  Ak žiadateľ vzal späť svoju žiadosť alebo ďalej v súvislosti s podanou žiadosťou nekonal pred vydaním rozhodnutia o udelení víza, vízový orgán, ktorému bola žiadosť podaná, uvedie skutočnosť, že sa posudzovanie žiadosti z týchto dôvodov skončilo, a dátum tohto skončenia.

Článok 11

Údaje, ktoré sa dopĺňajú v prípade prerušenia posudzovania žiadosti

▼M1

Ak vízový orgán zastupujúci iný členský štát preruší posudzovanie žiadosti, doplní do súboru so žiadosťou tieto údaje:

▼B

1. informáciu uvádzajúcu, že posudzovanie žiadosti bolo prerušené;

2. orgán, ktorý prerušil posudzovanie žiadosti vrátane jeho sídla;

3. miesto a dátum vydania rozhodnutia o prerušení posudzovania žiadosti;

4. členský štát príslušný na posúdenie žiadosti.

Článok 12

Údaje, ktoré sa dopĺňajú v prípade zamietnutia udelenia víza

1.  V prípade vydania rozhodnutia o zamietnutí udelenia víza vízový orgán, ktorý udelenie víza zamietol, doplní do súboru so žiadosťou tieto údaje:

▼M1

a) informáciu uvádzajúcu, že udelenie víza bolo zamietnuté, a či ho tento orgán zamietol v mene iného členského štátu;

▼B

b) orgán, ktorý udelenie víza zamietol, vrátane jeho sídla;

c) miesto a dátum vydania rozhodnutia o zamietnutí udelenia víza.

▼M1

2.  V súbore žiadosti sa tiež uvedie(-ú) dôvod(-y) zamietnutia víza, ktorým je jeden alebo niekoľko z nasledujúcich dôvodov:

a) žiadateľ:

i) predloží falošný alebo pozmenený cestovný doklad;

ii) neodôvodnení účel a podmienky predpokladaného pobytu;

iii) neposkytne doklady preukazujúce, že má k dispozícii dostatočné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s pobytom vzhľadom na dĺžku predpokladaného pobytu, ako aj na návrat do krajiny pôvodu alebo pobytu alebo na tranzit do tretej krajiny, ktorá ho určite prijme, alebo ak nie je schopný nadobudnúť také prostriedky zákonným spôsobom;

▼M2

iv) sa na území členských štátov na základe jednotného víza alebo víza s obmedzenou územnou platnosťou už zdržiaval 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia;

▼M1

v) je osobou, o ktorej sa vytvoril záznam v SIS na účely odoprenia vstupu;

vi) sa považuje za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie, ako je vymedzené v článku 2 bod 19 Kódexu schengenských hraníc, alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek členského štátu, najmä ak v súvislosti s ním bol z takéhoto dôvodu vo vnútroštátnych registroch členských štátov vytvorený zápis na účely odoprenia vstupu;

vii) v prípade potreby neposkytne doklad o primeranom a platnom cestovnom zdravotnom poistení;

b) informácie poskytnuté v súvislosti s odôvodnením účelu a podmienok predpokladanej cesty neboli dôveryhodné;

c) úmysel žiadateľa opustiť územie členských štátov pred skončením platnosti víza nebolo možné zistiť;

d) nepreukázalo sa dostatočne, že žiadateľ nemohol požiadať o vízum vopred, čo by odôvodňovalo požiadanie o víza na hranici.

Článok 13

Údaje, ktoré sa dopĺňajú pri zrušenom alebo odvolanom víze

1.  Ak sa prijme rozhodnutie o zrušení alebo odvolaní víza, vízový orgán, ktorý prijal takéto rozhodnutie, doplní do súboru so žiadosťou tieto údaje:

a) informáciu uvádzajúcu, že vízum bolo zrušené alebo odvolané;

b) orgán, ktorý vízum zrušil alebo odvolal, vrátane jeho sídla;

c) miesto a dátum vydania rozhodnutia.

2.  V súbore so žiadosťou sa tiež uvedie dôvod(-y) zrušenia alebo odvolania, ktorými sú:

a) jeden alebo niekoľko dôvodov uvedených v článku 12 ods. 2;

b) žiadosť držiteľa víza o odvolanie víza.

▼B

Článok 14

Údaje, ktoré sa dopĺňajú v prípade predĺženia platnosti víza

▼M1

1.  Ak sa prijme rozhodnutie o predĺžení platnosti udeleného víza a/alebo v ňom stanovenej dĺžky pobytu, vízový orgán, ktorý predĺžil vízum, doplní do súboru so žiadosťou tieto údaje:

▼B

a) informáciu uvádzajúcu, že sa platnosť víza predĺžila;

b) orgán, ktorý platnosť víza predĺžil, vrátane jeho sídla;

c) miesto a dátum vydania rozhodnutia;

▼M1

d) číslo vízovej nálepky predĺženého víza;

▼B

e) dátum začiatku a skončenia predĺženej platnosti víza;

f) dobu predĺženia povolenej dĺžky pobytu;

▼M1

g) územie, na ktorom je držiteľ víza oprávnený cestovať, ak sa územná platnosť predĺženého víza odlišuje od územnej platnosti pôvodného víza;

▼B

h) typ predĺženého víza.

2.  V súbore so žiadosťou sa tiež uvedú dôvody predĺženia platnosti víza, ktorým je jeden alebo niekoľko z týchto dôvodov:

a) vyššia moc;

b) humanitárne dôvody;

▼M1 —————

▼B

d) vážne osobné dôvody.

Článok 15

Použitie VIS pri posudzovaní žiadostí

1.  Príslušný vízový orgán nahliadne do VIS na účel posúdenia žiadostí a vydania rozhodnutí súvisiacich s týmito žiadosťami vrátane rozhodnutia o zrušení víza, odvolaní víza, ►M1  alebo predĺžení víza ◄ v súlade s príslušnými ustanoveniami.

2.  Na účely uvedené v odseku 1 má príslušný vízový orgán prístup k vyhľadávaniu na základe jedného alebo niekoľkých z týchto údajov:

a) číslo žiadosti;

b) údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a);

c) údaje o cestovnom doklade uvedené v článku 9 ods. 4 písm. c);

d) priezvisko, meno a bydlisko fyzickej osoby alebo názov a sídlo spoločnosti/inej organizácie, uvedené v článku 9 ods. 4 písm. f);

e) odtlačky prstov;

f) číslo vízovej nálepky a dátum udelenia predchádzajúcich víz.

3.  Ak vyhľadávanie na základe jedného alebo niekoľkých údajov uvedených v odseku 2 ukáže, že údaje o žiadateľovi sú zaznamenané vo VIS, príslušný vízový orgán získa podľa článku 8 ods. 3 a 4 prístup do súboru(-ov) so žiadosťou a do prepojeného(-ných) súboru(-ov) so žiadosťou výhradne na účely uvedené v odseku 1.

Článok 16

Použitie VIS na účely konzultácie a vyžiadania dokumentov

1.  Na účely konzultácie žiadostí medzi ústrednými vízovými orgánmi v súlade s článkom 17 ods. 2 schengenského dohovoru sa žiadosti o konzultáciu a odpovede na tieto žiadosti podávajú v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2.  Členský štát, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti, prenesie žiadosť o konzultáciu spolu s číslom žiadosti do VIS a uvedie, s ktorým členským štátom alebo s ktorými členskými štátmi sa má konzultácia uskutočniť.

VIS postúpi žiadosť uvedenému členskému štátu alebo členským štátom.

Konzultovaný členský štát alebo členské štáty prenesú svoju odpoveď do VIS, ktorý ju poskytne členskému štátu, ktorý o konzultáciu požiadal.

3.  Postup stanovený v odseku 2 sa môže uplatniť aj na prenos informácií o udeľovaní víz s obmedzenou územnou platnosťou a iných správ týkajúcich sa konzulárnej spolupráce, ako aj na prenos žiadostí príslušnému vízovému orgánu o poskytnutie kópií cestovných dokladov a iných sprievodných dokladov k žiadosti a o poskytnutie elektronických kópií týchto dokladov. Príslušné vízové orgány bezodkladne odpovedia na žiadosť.

4.  Osobné údaje prenesené podľa tohto článku sa použijú výhradne na účely konzultácie ústredných vízových orgánov a na konzulárnu spoluprácu.

Článok 17

Použitie údajov na oznamovacie a štatistické účely

Výhradne na oznamovacie a štatistické účely a bez toho, aby bolo možné identifikovať jednotlivých žiadateľov, sú príslušné vízové orgány oprávnené nahliadnuť do týchto údajov:

1. informácie o víze;

2. príslušný vízový orgán vrátane jeho sídla;

3. súčasná štátna príslušnosť žiadateľa;

▼M1

4. členský štát prvého vstupu;

▼B

5. dátum a miesto podania žiadosti alebo vydania rozhodnutia týkajúceho sa víza;

▼M1

6. typ udeleného víza;

▼B

7. druh cestovného dokladu;

8. dôvody uvedené v každom rozhodnutí týkajúcom sa víza alebo žiadosti o udelenie víza;

9. príslušný vízový orgán, ktorý zamietol žiadosť o udelenie víza, vrátane jeho sídla, a dátum zamietnutia;

10. v prípadoch, v ktorých ten istý žiadateľ požiadal o udelenie víza viac ako jeden vízový orgán, tieto vízové orgány, ich sídlo a dátumy zamietnutia žiadostí;

▼M1

11. hlavný(-é) účel(-y) cesty;

▼B

12. prípady, keď nebolo možné získať údaje uvedené v článku 9 ods. 6 v súlade s druhou vetou článku 8 ods. 5;

13. prípady, keď sa zo zákonných dôvodov nepožadovalo poskytnutie údajov uvedených v článku 9 ods. 6 v súlade s druhou vetou článku 8 ods. 5;

14. prípady, keď osobe, ktorá nemohla poskytnúť údaje uvedené v článku 9 ods. 6, bolo zamietnuté udelenie víza v súlade s druhou vetou článku 8 ods. 5KAPITOLA III

PRÍSTUP INÝCH ORGÁNOV K ÚDAJOM

Článok 18

Prístup k údajom na účely overovania na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach

1.  Výhradne na účel overenia totožnosti držiteľa víza a/alebo pravosti víza a/alebo splnenia podmienok vstupu na územie členských štátov v súlade s článkom 5 Kódexu schengenských hraníc majú orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach podľa Kódexu schengenských hraníc v súlade s odsekmi 2 a 3 prístup k vyhľadávaniu podľa čísla vízovej nálepky v kombinácii s overením odtlačkov prstov držiteľa víza.

2.  Počas najviac troch rokov od spustenia prevádzky VIS sa vyhľadávanie môže vykonávať len podľa čísla vízovej nálepky. Po uplynutí jedného roka od spustenia prevádzky môže byť čas troch rokov skrátený v prípade vzdušných hraníc v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 3.

3.  V prípade držiteľov víz, ktorých odtlačky prstov nemožno použiť, sa vyhľadávanie uskutoční iba na základe čísla vízovej nálepky.

4.  Ak vyhľadávanie na základe údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že údaje o držiteľovi víza sú zaznamenané vo VIS, príslušný orgán hraničnej kontroly získa prístup k nahliadnutiu do nasledujúcich údajov v súbore so žiadosťou a v prepojenom súbore(-och) so žiadosťou podľa článku 8 ods. 4, a to výhradne na účely stanovené v odseku 1:

a) informácie o víze a údaje z formulára žiadosti uvedené v článku 9 ods. 2 a 4;

b) fotografie;

c) údaje vložené v súvislosti s udelenými, zrušenými, odvolanými vízami alebo vízami, ktorých platnosť bola predĺžená ►M1  ————— ◄ , ako sa uvádza v článkoch 10, 13 a 14.

5.  Ak nemožno overiť totožnosť držiteľa víza alebo vízum alebo ak sú pochybnosti o totožnosti držiteľa víza, pravosti víza a/alebo o cestovných dokladoch, riadne oprávnení zamestnanci týchto príslušných orgánov majú prístup k údajom v súlade s článkom 20 ods. 1 a 2.

Článok 19

Prístup k údajom na účel overovania na území členských štátov

1.  Orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na území členských štátov týkajúcich sa toho, či sú podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov splnené, majú prístup k vyhľadávaniu výhradne na účel overenia totožnosti držiteľa víza a/alebo pravosti víza a/alebo splnenia podmienok vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov, a to na základe čísla vízovej nálepky v kombinácii s overením odtlačkov prstov držiteľa víza alebo len podľa čísla vízovej nálepky.

V prípade držiteľov víz, ktorých odtlačky prstov nemožno použiť, sa vyhľadávanie uskutoční iba na základe čísla vízovej nálepky.

2.  Ak vyhľadávanie na základe údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že údaje o držiteľovi víza sú zaznamenané vo VIS, príslušný orgán získa výhradne na účely uvedené v odseku 1 prístup k nahliadnutiu do nasledujúcich údajov v súbore so žiadosťou a v prepojenom(-ných) súbore(-och) so žiadosťou podľa článku 8 ods. 4:

a) informácie o víze a údaje z formulára žiadosti uvedené v článku 9 ods. 2 a 4;

b) fotografie;

c) údaje vložené v súvislosti s udelenými, zrušenými alebo odvolanými vízami alebo vízami, ktorých platnosť bola predĺžená ►M1  ————— ◄ , ako je uvedené v článkoch 10, 13 a 14.

3.  Ak nemožno overiť totožnosť držiteľa víza alebo vízum alebo ak sú pochybnosti o totožnosti držiteľa víza, pravosti víza a/alebo o cestovných dokladoch, majú riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov prístup k údajom v súlade s článkom 20 ods. 1 a 2.

Článok 20

Prístup k údajom na účel identifikácie

1.  Výhradne na účely overenia totožnosti každej osoby, ktorá prípadne nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov, majú orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach v súlade s Kódexom schengenských hraníc alebo na území členských štátov týkajúcich sa toho, či sú podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov splnené, prístup k vyhľadávaniu podľa odtlačkov prstov tejto osoby.

Ak odtlačky prstov tejto osoby nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a/alebo písm. c). Toto vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 ods. 4 písm. b).

2.  Ak vyhľadávanie na základe údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že údaje o žiadateľovi sú zaznamenané vo VIS, príslušný orgán získa prístup k nahliadnutiu do nasledujúcich údajov v súbore so žiadosťou a v prepojenom(-ných) súbore(-och) so žiadosťou podľa článku 8 ods. 3 a 4, a to výhradne na účely uvedené v odseku 1:

a) číslo žiadosti, informácia o víze a orgán, ktorému bola žiadosť podaná;

b) údaje z formulára žiadosti uvedené v článku 9 ods. 4;

c) fotografie;

d) údaje vložené v súvislosti s udelenými, zamietnutými, zrušenými, odvolanými vízami alebo s vízami, ktorých platnosť bola predĺžená ►M1  ————— ◄ , alebo v súvislosti so žiadosťami, ktorých posudzovanie bolo prerušené, ako je uvedené v článkoch 10 až 14.

3.  Ak osoba má vízum, príslušné orgány majú prístup do VIS najskôr v súlade s článkami 18 alebo 19.

Článok 21

Prístup k údajom na určenie zodpovednosti za posudzovanie žiadostí o azyl

1.  Výhradne na účel určenia členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podľa článkov 9 a 21 nariadenia (ES) č. 343/2003 majú príslušné azylové orgány prístup k vyhľadávaniu podľa odtlačkov prstov žiadateľa o azyl.

Ak odtlačky prstov žiadateľa o azyl nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a/alebo písm. c). Vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 ods. 4 písm. b).

2.  Ak vyhľadávanie na základe údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že vo VIS je zaznamenaný údaj o udelenom víze, ktorého platnosť sa skončila najviac šiestich mesiacov pred dátumom podania žiadosti o azyl, a/alebo o víze, ktorého platnosť bola predĺžená do dátumu najviac šiestich mesiacov pred podaním žiadosti o azyl, príslušný azylový orgán získa prístup k nahliadnutiu do nasledujúcich údajov v súbore so žiadosťou, a pokiaľ ide o údaje manžela/manželky a detí uvedené v písmene g), prístup podľa článku 8 ods. 4, a to výhradne na účel stanovený v odseku 1:

a) číslo žiadosti a orgán, ktorý vízum udelil alebo predĺžil jeho platnosť, a informáciu o tom, či ho tento orgán udelil v mene iného členského štátu;

b) údaje z formulára žiadosti uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) a b);

c) typ víza;

d) doba platnosti víza;

e) dĺžka predpokladaného pobytu;

f) fotografie;

g) údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) a b) prepojeného(-ných) súboru(-ov) so žiadosťou, ktoré sa týkajú manžela/manželky a detí.

3.  Nahliadnuť do VIS podľa odsekov 1 a 2 tohto článku môžu iba určené vnútroštátne orgány uvedené v článku 21 ods. 6 nariadenia (ES) č. 343/2003.

Článok 22

Prístup k údajom na posúdenie žiadosti o azyl

1.  Príslušné azylové orgány majú prístup k vyhľadávaniu podľa odtlačkov prstov žiadateľa o azyl výhradne na účel posúdenia žiadosti o azyl v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 343/2003.

Ak odtlačky prstov žiadateľa o azyl nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a/alebo písm. c). Toto vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 ods. 4 písm. b).

2.  Ak vyhľadávanie na základe údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že údaj o udelenom víze je zaznamenaný vo VIS, príslušný azylový orgán získa prístup k nahliadnutiu do nasledujúcich údajov v súbore so žiadosťou žiadateľa a v prepojenom(-ných) súbore(-och) so žiadosťou žiadateľa podľa článku 8 ods. 3 a v prepojenom(-ných) súbore(-och) manžela/manželky a detí podľa článku 8 ods. 4, ak ide o údaje uvedené v písmene e), a to výhradne na účel uvedený v odseku 1:

a) číslo žiadosti;

b) údaje z formulára žiadosti uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b) a c);

c) fotografie;

d) údaje vložené v súvislosti s udelenými, zrušenými, odvolanými vízami alebo s vízami, ktorých platnosť bola predĺžená ►M1  ————— ◄ , ako je uvedené v článkoch 10, 13 a 14;

e) údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) a b) prepojeného(-ných) súboru(-ov) so žiadosťou, ktoré sa týkajú manžela/manželky a detí.

3.  Nahliadnuť do VIS podľa odsekov 1 a 2 tohto článku môžu iba určené vnútroštátne orgány uvedené v článku 21 ods. 6 nariadenia (ES) č. 343/2003.KAPITOLA IV

UCHOVÁVANIE A ZMENA A DOPLNENIE ÚDAJOV

Článok 23

Lehota uchovávania uložených údajov

1.  Každý súbor so žiadosťou je uložený vo VIS najviac päť rokov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o vymazaní údajov v článkoch 24 a 25 a ustanovenia o vedení zápisov v článku 34.

Táto lehota začína plynúť:

a) dňom skončenia platnosti víza, ak bolo vízum udelené;

b) novým dňom skončenia platnosti víza, ak bola platnosť víza predĺžená;

c) dňom vytvorenia súboru so žiadosťou vo VIS, ak došlo k vzatiu žiadosti späť, skončeniu alebo prerušeniu jej posudzovania;

d) dňom vydania rozhodnutia vízovým orgánom, ak bolo udelenie víza zamietnuté, ak bolo vízum zrušené, ►M1  ————— ◄ alebo bolo vízum odvolané.

2.  Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 VIS automaticky vymaže súbor so žiadosťou a prepojenie(-ia) s týmto súborom, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 a 4.

Článok 24

Zmena a doplnenie údajov

1.  Iba zodpovedný členský štát má právo zmeniť a doplniť údaje, ktoré preniesol do VIS, a to ich opravou alebo vymazaním.

2.  Ak má členský štát dôkaz, ktorý umožňuje predpokladať, že údaje spracúvané vo VIS sú nesprávne alebo že spracúvanie údajov vo VIS je v rozpore s týmto nariadením, bezodkladne o tom informuje zodpovedný členský štát. Takáto správa sa môže preniesť prostredníctvom infraštruktúry VIS.

3.  Zodpovedný členský štát skontroluje príslušné údaje a v prípade potreby ich bezodkladne opraví alebo vymaže.

Článok 25

Predčasné vymazanie údajov

1.  Súbory so žiadosťami a prepojenia uvedené v článku 8 ods. 3 a 4 súvisiace so žiadateľom, ktorý pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 23 ods. 1 nadobudne štátne občianstvo niektorého členského štátu, bezodkladne z VIS vymaže členský štát, ktorý príslušné súbory so žiadosťami a prepojenia vytvoril.

2.  Každý členský štát bezodkladne informuje zodpovedný členský(-é) štát(-y), ak žiadateľ nadobudol jeho štátne občianstvo. Takáto správa sa môže preniesť prostredníctvom infraštruktúry VIS.

3.  Ak súd alebo odvolací orgán zamietnutie udelenia víza zrušil, členský štát, ktorý udelenie víza zamietol, vymaže údaje uvedené v článku 12 bezodkladne po tom, ako rozhodnutie o zrušení zamietnutia udelenia víza nadobudne právoplatnosť.KAPITOLA V

PREVÁDZKA A POVINNOSTI

Článok 26

Prevádzkové riadenie

1.  Po uplynutí prechodného obdobia zodpovedá za prevádzkové riadenie centrálneho VIS a za národné rozhrania riadiaci orgán, ktorý je financovaný zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Tento riadiaci orgán v spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, že v centrálnom VIS a v národných rozhraniach sa po predchádzajúcej analýze nákladov a výnosov vždy využívajú najmodernejšie technológie.

2.  Riadiaci orgán zodpovedá aj za nasledujúce úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou medzi centrálnym VIS a národnými rozhraniami:

a) dohľad;

b) bezpečnosť;

c) koordinácia vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom.

3.  Komisia je zodpovedná za všetky ostatné úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou medzi centrálnym VIS a národnými rozhraniami, najmä:

a) úlohy týkajúce sa plnenia rozpočtu;

b) nadobúdanie a obnovovanie;

c) zmluvné záležitosti.

4.  Počas prechodného obdobia predtým, ako riadiaci orgán prevezme svoje povinnosti, zodpovedá za prevádzkové riadenie VIS Komisia. Komisia môže v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev ( 23 ), poveriť plnením uvedenej úlohy a úloh týkajúcich sa plnenia rozpočtu vnútroštátne orgány verejnej správy v dvoch rôznych členských štátoch.

5.  Každý vnútroštátny orgán verejnej správy uvedený v odseku 4 spĺňa tieto kritériá výberu:

a) musí preukázať, že má rozsiahle skúsenosti s prevádzkovaním rozsiahleho informačného systému;

b) musí mať hlboké odborné znalosti v oblasti servisných a bezpečnostných požiadaviek rozsiahleho informačného systému;

c) musí mať dostatok skúsených zamestnancov, ktorí majú vhodné odborné znalosti a jazykové schopnosti na prácu v prostredí medzinárodnej spolupráce, aké si vyžaduje VIS;

d) musí mať bezpečnú a na základe špecifických požiadaviek vytvorenú infraštruktúru zariadení, schopnú najmä zálohovať a zabezpečiť nepretržité fungovanie rozsiahlych systémov informačných technológií, a

e) jeho administratívne prostredie mu musí umožniť riadne plnenie jeho úloh a zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov.

6.  Komisia pred každým takýmto poverením uvedeným v odseku 4 a potom vždy v pravidelných intervaloch informuje Európsky parlament a Radu o podmienkach poverenia, jeho rozsahu a o poverených orgánoch.

7.  Ak Komisia počas prechodného obdobia poverí plnením svojich úloh podľa odseku 4 iný orgán, zabezpečí, aby takéto poverenie bolo v plnom rozsahu v súlade s obmedzeniami stanovenými inštitucionálnym systémom ustanoveným v zmluve. Zabezpečí najmä to, aby poverenie nepriaznivo neovplyvnilo platný kontrolný mechanizmus podľa práva Spoločenstva, či už prostredníctvom Súdneho dvora, Dvora audítorov, alebo európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

8.  Prevádzkové riadenie VIS pozostáva zo všetkých úloh potrebných na to, aby VIS fungoval v súlade s týmto nariadením 24 hodín denne, 7 dní v týždni, najmä z údržby a technického vývoja nevyhnutného na zabezpečenie toho, aby tento systém fungoval na uspokojivej úrovni operačnej kvality, najmä pokiaľ ide o čas potrebný pre konzulárne úrady na zistenie informácií z centrálnej databázy, ktorý by mal byť čo najkratší.

9.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev ustanoveného nariadením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ( 24 ), riadiaci orgán uplatňuje na všetkých svojich zamestnancov, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi VIS, vhodné pravidlá týkajúce sa služobného tajomstva alebo iné rovnocenné povinnosti mlčanlivosti. Táto povinnosť sa uplatňuje aj po odchode týchto zamestnancov z úradu alebo zamestnania alebo po ukončení ich činností.

Článok 27

Umiestnenie centrálneho vízového informačného systému

Hlavný centrálny VIS, ktorý vykonáva technický dohľad a správu, sa nachádza v Štrasburgu (Francúzsko) a záložný centrálny VIS, ktorý je schopný zabezpečiť všetky funkcie hlavného centrálneho VIS v prípade zlyhania systému, sa nachádza v Sankt Johann im Pongau (Rakúsko).

Článok 28

Vzťah k vnútroštátnym systémom

1.  VIS je prepojený s vnútroštátnym systémom každého členského štátu prostredníctvom národného rozhrania v dotknutom členskom štáte.

2.  Každý členský štát určí vnútroštátny orgán, ktorý príslušným orgánom uvedeným v článku 6 ods. 1 a 2 poskytuje prístup do VIS, a prepojí tento vnútroštátny orgán s národným rozhraním.

3.  Každý členský štát dodržiava automatizované postupy spracúvania údajov.

4.  Každý členský štát je zodpovedný za:

a) vývoj vnútroštátneho systému a/alebo jeho prispôsobenie VIS v súlade s článkom 2 ods. 2 rozhodnutia 2004/512/ES;

b) organizáciu, riadenie, prevádzku a údržbu svojho vnútroštátneho systému;

c) riadenie a pravidlá prístupu do VIS riadne oprávneným zamestnancom príslušných vnútroštátnych orgánov v súlade s týmto nariadením a zriadenie a pravidelnú aktualizáciu zoznamu týchto zamestnancov a ich profilov;

d) znášanie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s vnútroštátnymi systémami, a nákladov na ich prepojenie s národným rozhraním vrátane investičných a prevádzkových nákladov na komunikačnú infraštruktúru medzi národným rozhraním a vnútroštátnym systémom.

5.  Zamestnanci orgánov, ktorí majú právo na prístup do VIS, dostanú pred získaním oprávnenia na spracúvanie údajov uložených vo VIS vhodnú odbornú prípravu o predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti údajov a ochrany údajov a budú informovaní o všetkých relevantných trestných činoch a trestoch.

Článok 29

Zodpovednosť za používanie údajov

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby sa údaje spracúvali v súlade so zákonom, a predovšetkým, aby v súlade s týmto nariadením mali prístup k údajom spracúvaným vo VIS iba riadne oprávnení zamestnanci na plnenie svojich úloh. Zodpovedný členský štát predovšetkým zabezpečí, aby:

a) sa údaje zhromažďovali v súlade so zákonom;

b) sa údaje prenášali do VIS v súlade so zákonom;

c) údaje pri prenose do VIS boli správne a aktuálne.

2.  Riadiaci orgán zabezpečí prevádzku VIS v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími predpismi, ktoré sú uvedené v článku 45 ods. 2. Riadiaci orgán predovšetkým:

a) prijme opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti centrálneho VIS a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym VIS a národnými rozhraniami bez toho, aby boli dotknuté povinnosti každého členského štátu;

b) zabezpečí, aby k údajom, ktoré sú spracúvané vo VIS na plnenie úloh riadiaceho orgánu v súlade s týmto nariadením, mali prístup iba riadne oprávnení zamestnanci.

3.  Riadiaci orgán informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu o opatreniach, ktoré prijal podľa odseku 2.

Článok 30

Uchovávanie údajov VIS vo vnútroštátnych súboroch

1.  Údaje získané z VIS môžu byť uchovávané vo vnútroštátnych súboroch, len ak je to potrebné v konkrétnom prípade v súlade s účelmi VIS a v súlade s príslušnými právnymi predpismi vrátane tých, ktoré sa týkajú ochrany údajov, a nie dlhšie, ako je to pre daný konkrétny prípad potrebné.

2.  Odsek 1 sa nedotýka práva členského štátu na uchovanie údajov, ktoré vložil do VIS, v jeho vnútroštátnych súborov.

3.  Každé použitie údajov, ktoré nie je v súlade s odsekmi 1 a 2, sa považuje za zneužitie podľa vnútroštátneho práva každého členského štátu.

Článok 31

Oznamovanie údajov tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám

1.  Údaje spracúvané vo VIS podľa tohto nariadenia sa neprenášajú ani neposkytujú tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

2.  Odchylne od odseku 1 môžu byť údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b), c), k) a m) prenesené alebo poskytnuté tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii uvedenej v prílohe, ak je to v jednotlivých prípadoch potrebné na účely preukázania totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane účelov návratu a len ak sú splnené tieto podmienky:

a) Komisia prijala rozhodnutie o primeranej ochrane osobných údajov v dotknutej tretej krajine v súlade s článkom 25 ods. 6 smernice 95/46/ES alebo platí readmisná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou, alebo sa uplatňujú ustanovenia článku 26 ods. 1 písm. d) smernice 95/46/ES;

b) tretia krajina alebo medzinárodná organizácia súhlasí s použitím údajov len na účel, na ktorý boli poskytnuté;

c) tieto údaje sú prenesené alebo poskytnuté v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva, najmä readmisnými dohodami, a s vnútroštátnym právom členského štátu, ktorý údaje preniesol alebo poskytol, vrátane zákonných ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu údajov, a

d) členský(-é) štát(-y), ktorý(-é) údaje vložil(-i) do VIS, súhlasil(-li).

3.  Takéto prenosy osobných údajov tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám nemajú vplyv na práva utečencov a osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu, najmä pokiaľ ide o zásadu zákazu vyhostenia či vrátenia.

Článok 32

Bezpečnosť údajov

1.  Zodpovedný členský štát zabezpečí bezpečnosť údajov pred ich prenosom a počas ich prenosu do národného rozhrania. Každý členský štát zabezpečí bezpečnosť údajov, ktoré dostane z VIS.

2.  Každý členský štát prijme vo vzťahu k svojmu vnútroštátnemu systému potrebné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu s cieľom:

a) fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vypracovávania plánov pre výnimočné situácie na ochranu kľúčovej infraštruktúry;

b) odoprieť neoprávneným osobám prístup k vnútroštátnym zariadeniam, v ktorých členský štát vykonáva operácie v súlade s účelmi, na ktoré je VIS určený (kontrola prístupu k zariadeniam);

c) zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo odstraňovaniu nosičov údajov (kontrola nosičov údajov);

d) zabrániť neoprávnenému vkladaniu údajov a neoprávnenej kontrole, pozmeňovaniu alebo vymazaniu uložených osobných údajov (kontrola uloženia);

e) zabrániť neoprávnenému spracúvaniu údajov vo VIS a akémukoľvek neoprávnenému pozmeňovaniu alebo vymazávaniu údajov spracúvaných vo VIS (kontrola vkladania údajov);

f) zabezpečiť, aby osoby oprávnené na prístup do VIS mali prístup výhradne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a len s individuálnou a jedinečnou totožnosťou užívateľa a s tajnými spôsobmi prístupu (kontrola prístupu k údajom);

g) zabezpečiť, aby všetky orgány s právom na prístup do VIS vytvorili profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb s právom na prístup, vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov, a sprístupnili tieto profily vnútroštátnym dozorným orgánom uvedeným v článku 41 bezodkladne na ich žiadosť (osobné profily);

h) zabezpečiť, aby bolo možné overiť a stanoviť, ktorým orgánom sa môžu preniesť osobné údaje prostredníctvom zariadenia na prenos údajov (kontrola prenosu údajov);

i) zabezpečiť, aby bolo možné overiť a stanoviť, ktoré údaje sa spracovali vo VIS, kedy, kto a na aký účel ich spracoval (kontrola zaznamenania údajov);

j) zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazávaniu osobných údajov počas prenosu osobných údajov do VIS alebo z VIS alebo počas prepravy nosičov údajov, a to najmä vhodnými technikami šifrovania (kontrola prepravy);

k) monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením (vnútorný audit).

3.  Pokiaľ ide o fungovanie VIS, riadiaci orgán prijme opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v odseku 2 vrátane prijatia bezpečnostného plánu.

Článok 33

Zodpovednosť

1.  Osoba alebo členský štát, ktorý utrpel škodu v dôsledku nezákonnej operácie spracúvania alebo akéhokoľvek konania nezlučiteľného s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od členského štátu, ktorý je za vzniknutú škodu zodpovedný. Tento členský štát sa úplne alebo čiastočne zbaví svojej zodpovednosti, ak preukáže, že nenesie zodpovednosť za udalosť, ktorá bola príčinou vzniknutej škody.

2.  V prípade, že akékoľvek neplnenie si svojich povinností v zmysle tohto nariadenia zo strany členského štátu spôsobí škodu systému VIS, tento členský štát zodpovedá za túto škodu okrem prípadov, ak riadiaci orgán alebo iný členský štát neprijali primerané opatrenia na to, aby sa zabránilo vzniku škody alebo aby sa minimalizoval jej dosah.

3.  Nároky voči členskému štátu na náhradu škody uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa spravujú ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov žalovaného členského štátu.

Článok 34

Vedenie zápisov

1.  Každý členský štát a riadiaci orgán vedú zápisy o všetkých operáciách spracúvania údajov vo VIS. Tieto zápisy uvádzajú účel prístupu uvedený v článku 6 ods. 1 a v článkoch 15 až 22, dátum a čas, typ prenesených údajov podľa článkov 9 až 14, typ údajov použitých pri vyhľadávaní podľa článku 15 ods 2, článku 17, článku 18 ods. 1 až 3, článku 19 ods. 1, článku 20 ods. 1, článku 21 ods. 1 a článku 22 ods. 1 a názov orgánu, ktorý údaje vložil alebo vyhľadal. Každý členský štát okrem toho vedie zápisy o zamestnancoch, ktorí sú riadne oprávnení na vkladanie a vyhľadávanie údajov.

2.  Takéto zápisy sa môžu použiť iba na monitorovanie prípustnosti spracúvania údajov z hľadiska ochrany údajov, ako aj na zabezpečenie bezpečnosti údajov. Zápisy sú chránené pomocou primeraných opatrení pred neoprávneným prístupom a vymazávajú sa rok po uplynutí lehoty uchovávania uvedenej v článku 23 ods. 1, ak sa nevyžadujú na už začaté postupy monitorovania.

Článok 35

Vnútorné monitorovanie

Členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom VIS prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a spolupracoval, v prípade potreby, s vnútroštátnym dozorným orgánom.

Článok 36

Sankcie

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby každé zneužitie údajov vložených do VIS podliehalo účinným, primeraným a odrádzajúcim sankciám vrátane správnych a/alebo trestnoprávnych sankcií v súlade s vnútroštátnym právom.KAPITOLA VI

PRÁVA A DOHĽAD NAD OCHRANOU ÚDAJOV

Článok 37

Právo na informácie

1.  Zodpovedný členský štát poskytne žiadateľom a osobám uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. f) tieto informácie:

a) údaje o prevádzkovateľovi uvedenom v článku 41 ods. 4 vrátane jeho kontaktných údajov;

b) účel spracúvania údajov vo VIS;

c) kategórie príjemcov údajov vrátane orgánov uvedených v článku 3;

d) lehotu uchovávania údajov;

e) informáciu o tom, že zhromažďovanie údajov je povinné na posúdenie žiadosti;

f) informáciu o tom, že majú právo na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, a právo požadovať opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo požadovať vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú, ak boli tieto údaje spracované v rozpore so zákonom, ako aj právo na informácie o postupoch vykonávania týchto práv a kontaktné údaje na vnútroštátne dozorné orgány uvedené v článku 41 ods. 1, ktoré rozhodujú o sťažnostiach súvisiacich s ochranou osobných údajov.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa žiadateľovi poskytnú písomne po zhromaždení údajov z formulára žiadosti, fotografie a daktyloskopických údajov uvedených v článku 9 ods. 4, 5 a 6.

3.  Informácie uvedené v odseku 1 sa osobám uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. f) poskytnú na formulároch, ktoré tieto osoby podpíšu po tom, ako predložia doklady potvrdzujúce pozvanie, finančnú podporu a ubytovanie.

Ak takýto formulár podpísaný týmito osobami neexistuje, tieto informácie sa poskytnú v súlade s článkom 11 smernice 95/46/ES.

Článok 38

Právo na prístup, opravu a vymazanie

1.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť poskytovať iné informácie v súlade s článkom 12 písm. a) smernice 95/46/ES, každá osoba má právo na informáciu o údajoch zaznamenaných vo VIS, ktoré sa jej týkajú, a o členskom štáte, ktorý ich do VIS preniesol. Takýto prístup k údajom môže udeliť iba členský štát. Každý členský štát vedie zápisy o akýchkoľvek žiadostiach o takýto prístup.

2.  Každá osoba môže požiadať o opravu údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne, a o vymazanie údajov, ak boli zaznamenané v rozpore so zákonom. Zodpovedný členský štát vykoná bezodkladne opravu a vymazanie v súlade so svojimi zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi.

3.  Ak žiadosť ustanovená v odseku 2 bola podaná inému než zodpovednému členskému štátu, orgány členského štátu, ktorému bola žiadosť podaná, sa v lehote štrnástich dní skontaktujú s orgánmi zodpovedného členského štátu. Zodpovedný členský štát skontroluje v lehote jedného mesiaca správnosť údajov a zákonnosť ich spracúvania vo VIS.

4.  Ak sa preukáže, že údaje zaznamenané vo VIS sú nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, zodpovedný členský štát údaje opraví alebo vymaže v súlade s článkom 24 ods. 3. Zodpovedný členský štát bezodkladne vydá dotknutej osobe písomné potvrdenie o vykonaní opravy alebo vymazaní údajov, ktoré sa jej týkajú.

5.  Ak zodpovedný členský štát nesúhlasí s tvrdením, že údaje zaznamenané vo VIS sú nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, bezodkladne poskytne dotknutej osobe písomné vysvetlenie, prečo odmieta opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú.

6.  Zodpovedný členský štát dotknutej osobe tiež poskytne informácie vysvetľujúce kroky, ktoré môže táto osoba podniknúť, ak nesúhlasí s poskytnutým vysvetlením. Toto vysvetlenie obsahuje informácie o tom, ako podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom tohto členského štátu, a o akejkoľvek pomoci, ktorá je dostupná v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi tohto členského štátu, vrátane pomoci, ktorú poskytuje vnútroštátny dozorný orgán uvedený v článku 41 ods. 1.

Článok 39

Spolupráca pri zabezpečovaní práv na ochranu údajov

1.  Členské štáty aktívne spolupracujú pri presadzovaní práv stanovených v článku 38 ods. 2, 3 a 4.

2.  Vnútroštátny dozorný orgán v každom členskom štáte na požiadanie poskytne dotknutej osobe pomoc a poradenstvo pri výkone jej práva na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice 95/46/ES.

3.  Vnútroštátny dozorný orgán zodpovedného členského štátu, ktorý preniesol údaje, a vnútroštátny dozorný orgán členského štátu, ktorému bola podaná žiadosť, na tento účel spolupracujú.

Článok 40

Prostriedky nápravy

1.  Každá osoba má v každom členskom štáte právo podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom toho členského štátu, ktorý jej zamietol právo na prístup alebo právo na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, ako je stanovené v článku 38 ods. 1 a 2.

2.  V priebehu celého konania musí byť možné získať pomoc vnútroštátnych dozorných orgánov uvedenú v článku 39 ods. 2.

Článok 41

Dozor vnútroštátneho dozorného orgánu

1.  Orgán alebo orgány, ktoré určí každý členský štát a ktorým sa udelia právomoci uvedené v článku 28 smernice 95/46/ES (ďalej len „vnútroštátny dozorný orgán“), nezávisle monitorujú zákonnosť spracúvania osobných údajov uvedených v článku 5 ods. 1 zo strany príslušného členského štátu vrátane ich prenosu do VIS a z VIS.

2.  Vnútroštátny dozorný orgán zabezpečí, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky vykonal audit operácií spracúvania údajov vo vnútroštátnom systéme.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátny dozorný orgán mal k dispozícii dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.

4.  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov vo VIS určí každý členský štát orgán, ktorý sa považuje za prevádzkovateľa v súlade s článkom 2 písm. d) smernice 95/46/ES a ktorý má hlavnú zodpovednosť za spracúvanie údajov daným členským štátom. Každý členský štát oznámi tento orgán Komisii.

5.  Každý členský štát poskytne všetky informácie, ktoré požadujú vnútroštátne dozorné orgány, a poskytne im najmä informácie o činnostiach vykonaných v súlade s článkom 28 a článkom 29 ods. 1, zabezpečí im prístup k svojim zoznamom uvedeným v článku 28 ods. 4 písm. c) a k svojim zápisom uvedeným v článku 34 a umožní im neustály prístup do všetkých svojich priestorov.

Článok 42

Dohľad európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov kontroluje, či riadiaci orgán vykonáva činnosti spracúvania osobných údajov v súlade s týmto nariadením. Povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé štyri roky vykonal audit činností spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva riadiaci orgán. Správa o takomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, riadiacemu orgánu, Komisii a vnútroštátnym dozorným orgánom. Pred prijatím správy sa riadiacemu orgánu poskytne príležitosť sa k tejto správe vyjadriť.

3.  Riadiaci orgán poskytne európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov informácie, o ktoré požiadal, a zabezpečí mu prístup k všetkým dokumentom a svojim zápisom uvedeným v článku 34 ods. 1 a umožní mu kedykoľvek prístup do všetkých svojich priestorov.

Článok 43

Spolupráca medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.  Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich povinností a zabezpečujú koordinovaný dozor nad VIS a vnútroštátnymi systémami.

2.  V prípade potreby si v rámci svojich príslušných právomocí vymieňajú relevantné informácie, vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú ťažkosti pri výklade alebo uplatňovaní tohto nariadenia, analyzujú problémy súvisiace s vykonávaním nezávislého dozoru alebo s výkonom práv osoby, ktorej sa údaje týkajú, vypracúvajú zosúladené návrhy na spoločné riešenia akýchkoľvek problémov a podporujú informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

3.  Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa na tento účel stretávajú aspoň dvakrát do roka. Náklady na tieto stretnutia uhrádza európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý tieto stretnutia zároveň i zabezpečuje. Na prvom stretnutí sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné metódy vypracujú spoločne podľa potreby.

4.  Každé dva roky sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a riadiacemu orgánu spoločná správa o činnosti. Táto správa obsahuje kapitolu o každom členskom štáte, ktorú pripravil vnútroštátny dozorný orgán daného členského štátu.

Článok 44

Ochrana údajov v prechodnom období

Ak Komisia v prechodnom období poverí plnením svojich povinností iný orgán alebo orgány podľa článku 26 ods. 4 tohto nariadenia, zabezpečí, aby európsky dozorný úradník pre ochranu údajov mal právo a bol spôsobilý vykonávať svoje úlohy v plnom rozsahu vrátane možnosti vykonávať kontroly na mieste a vykonávať iné právomoci, ktoré mu boli udelené podľa článku 47 nariadenia (ES) č. 45/2001.KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 45

Uvedenie do prevádzky zo strany Komisie

1.  Komisia čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia uvedie do prevádzky centrálny VIS, národné rozhranie v každom členskom štáte a komunikačnú infraštruktúru medzi centrálnym VIS a národnými rozhraniami vrátane funkcií pre spracúvanie biometrických údajov uvedených v článku 5 ods. 1 písm. c).

2.  Opatrenia potrebné na technickú realizáciu centrálneho VIS, národných rozhraní a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym VIS a národnými rozhraniami sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 2, a to najmä na:

a) vkladanie údajov a prepojenie žiadostí v súlade s článkom 8;

b) prístup k údajom v súlade s článkom 15 a článkami 17 až 22;

c) úpravu, vymazanie a predčasné vymazanie údajov v súlade s článkami 23 až 25;

d) vedenie zápisov a prístup k zápisom v súlade s článkom 34;

e) konzultačný mechanizmus a postupy uvedené v článku 16.

Článok 46

Integrácia technických funkcií schengenskej konzultačnej siete

Konzultačný mechanizmus uvedený v článku 16 nahradí schengenskú konzultačnú sieť odo dňa, ktorý sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 3, ak všetky členské štáty využívajúce schengenskú konzultačnú sieť ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia oznámia prijatie právnych a technických opatrení na využívanie VIS na účely konzultácie o žiadostiach o udelenie víz medzi ústrednými vízovými orgánmi podľa článku 17 ods. 2 schengenského dohovoru.

Článok 47

Začiatok prenosu

Každý členský štát oznámi Komisii, že uskutočnil technické a právne opatrenia potrebné na prenos údajov uvedených v článku 5 ods. 1 do centrálneho VIS prostredníctvom národného rozhrania.

Článok 48

Začiatok prevádzky

1.  Komisia určí dátum začatia prevádzky VIS po tom, ako:

a) sa prijmú opatrenia uvedené v článku 45 ods. 2;

b) Komisia oznámi úspešné ukončenie komplexného testu VIS, ktorý vykoná Komisia spolu s členskými štátmi;

c) členské štáty po validácii technických opatrení oznámia Komisii, že uskutočnili technické a právne opatrenia potrebné na zhromažďovanie a prenos údajov uvedených v článku 5 ods. 1 do VIS pre všetky žiadosti v prvom regióne určenom v súlade s odsekom 4 vrátane opatrení na zhromažďovanie a/alebo prenos údajov v mene iného členského štátu.

2.  Komisia informuje Európsky parlament o výsledkoch testu uskutočneného v súlade s odsekom 1 písm. b).

3.  Komisia pre všetky ostatné regióny určí dátum, od ktorého bude povinný prenos údajov v článku 5 ods. 1, keď členské štáty oznámia Komisii, že uskutočnili technické a právne opatrenia potrebné na zhromažďovanie a prenos údajov uvedených v článku 5 ods. 1 do VIS pre všetky žiadosti v dotknutom regióne vrátane opatrení na zhromažďovanie a/alebo prenos údajov v mene iného členského štátu. Každý členský štát môže začať prevádzku v ktoromkoľvek z týchto regiónov aj pred týmto dátumom, ak oznámi Komisii, že uskutočnil všetky technické a právne opatrenia potrebné na zhromažďovanie a prenos aspoň tých údajov, ktoré sú uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b), do VIS.

4.  Regióny uvedené v odsekoch 1 a 3 sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 3. Medzi kritériá na určenie týchto regiónov patrí riziko nelegálneho prisťahovalectva, ohrozenia vnútornej bezpečnosti členských štátov a uskutočniteľnosť zhromažďovania biometrických údajov zo všetkých území tohto regiónu.

5.  Komisia uverejní dátumy začatia prevádzky v každom regióne v Úradnom vestníku Európskej únie.

6.  Žiadny členský štát nenahliadne do údajov, ktoré do VIS preniesli iné členské štáty, skôr, ako on samotný alebo iný členský štát, ktorý ho zastupuje, nezačne vkladať údaje v súlade s odsekmi 1 a 3.

Článok 49

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 51 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) ( 25 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

Článok 50

Monitorovanie a hodnotenie

1.  Riadiaci orgán zabezpečí zavedenie postupov na monitorovanie fungovania VIS vzhľadom na ciele, ktoré sa týkajú výstupov, nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality služby.

2.  Riadiaci orgán má na účely technickej údržby prístup k potrebným informáciám, ktoré sa týkajú operácií spracúvania údajov vykonávaných vo VIS.

3.  Dva roky po uvedení VIS do prevádzky a potom každé dva roky predkladá riadiaci orgán Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o technickom fungovaní VIS vrátane jeho bezpečnosti.

4.  Tri roky po uvedení VIS do prevádzky a potom každé štyri roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie VIS. Toto celkové hodnotenie zahŕňa posúdenie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi, posúdenie platnosti východiskových princípov, uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s VIS, bezpečnosti VIS, využívania ustanovení uvedených v článku 31 a vplyvu na budúce operácie. Komisia predloží hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Komisia pred koncom lehoty uvedenej v článku 18 ods. 2 podá správu o dosiahnutom technickom pokroku, pokiaľ ide o používanie odtlačkov prstov na vonkajších hraniciach, a jeho vplyve na dĺžku vyhľadávania podľa čísla vízovej nálepky v kombinácii s overením odtlačkov prstov držiteľa víza, vrátane toho, či očakávaná doba takéhoto vyhľadávania spôsobí neprimerané čakacie doby na hraničných priechodoch. Komisia postúpi hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade. Európsky parlament alebo Rada môžu na základe tohto hodnotenia vyzvať Komisiu, aby, ak je to potrebné, navrhla príslušné zmeny tohto nariadenia.

6.  Členské štáty poskytnú riadiacemu orgánu a Komisii informácie potrebné na vypracovanie správ uvedených v odsekoch 3, 4 a 5.

7.  Riadiaci orgán poskytne Komisii informácie potrebné na uskutočnenie celkového hodnotenia uvedeného v odseku 4.

8.  Počas prechodného obdobia, kým si riadiaci orgán nezačne plniť svoje povinnosti, je za vypracovávanie a predkladanie správ uvedených v odseku 3 zodpovedná Komisia.

Článok 51

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Uplatňuje sa odo dňa uvedeného v článku 48 ods. 1.

3.  Články 26, 27, 32 a 45, článok 48 ods. 1, 2 a 4 a článok 49 sa uplatňujú od 2. septembra 2008.

4.  Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 26 ods. 4 sa odkazy v tomto nariadení na riadiaci orgán považujú za odkazy na Komisiu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.
PRÍLOHA

Zoznam medzinárodných organizácií uvedených v článku 31 ods. 2

1. Organizácie OSN (napr. UNHCR);

2. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM);

3. Medzinárodný výbor Červeného kríža.( 1 ) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 7. júna 2007 (Ú. v. EÚ C 125 E, 22.5.2008, s. 118) a rozhodnutie Rady z 23. júna 2008.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 50, 25.2.2003, s. 1.

( 4 ) Ú. v. ES L 123, 9.5.2002, s. 50.

( 5 ) Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

( 6 ) Ú. v. EÚ C 326, 22.12.2005, s. 1. Pokyny naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2006/684/ES (Ú. v. EÚ L 280, 12.10.2006, s. 29).

( 7 ) Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor naposledy zmenený a doplnený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4).

( 8 ) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 9 ) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 10 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

( 11 ) Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

( 12 ) Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

( 13 ) Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 53.

( 14 ) Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

( 15 ) Ú. v. EÚ L 395, 31.12.2004, s. 70.

( 16 ) Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

( 17 ) Rozhodnutie 2004/860/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78).

( 18 ) Pozri stranu 129 tohto úradného vestníka.

( 19 ) Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1.

( 20 ) Ú. v. EÚ L 64, 7.3.2003, s. 1.

( 21 ) Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1932/2006 (Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006, s. 23, korigendum v Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2007, s. 10).

( 22 ) Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 4.

( 23 ) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).

( 24 ) Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 337/2007 (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 1).

( 25 ) Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.