2008R0657 — SK — 01.08.2013 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 657/2008

z 10. júla 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách

(Ú. v. ES L 183, 11.7.2008, p.17)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 966/2009 z 15. októbra 2009,

  L 271

10

16.10.2009

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 996/2011 zo 7. októbra 2011,

  L 264

25

8.10.2011

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 756/2013 zo 6. augusta 2013,

  L 211

1

7.8.2013


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 171, 1.7.2009, s. 48  (657/2008)
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 657/2008

z 10. júla 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciáchKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) ( 1 ), a najmä na jeho článok 102 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2707/2000 z 11. decembra 2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách ( 2 ), bolo niekoľkokrát podstatne zmenené a doplnené ( 3 ). Keďže sú potrebné ďalšie zmeny a doplnenia, toto nariadenie by sa malo v záujme prehľadnosti a racionálnosti zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(2)

Pomoc pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom by mala byť k dispozícii v škôlkach, iných predškolských zariadeniach, v základných a stredných školách. V súvislosti s bojom proti obezite a s cieľom poskytovať deťom zdravé mliečne výrobky by sa k týmto typom škôl malo pristupovať rovnako a mali by mať prístup k danému opatreniu. Na účely zjednodušenia riadenia by sa mala vylúčiť spotreba mlieka a mliečnych výrobkov žiakmi, ktorí sú v školských prázdninových táboroch.

(3)

S cieľom objasniť uplatňovanie schémy pomoci je potrebné zdôrazniť, že žiaci by mali využívať pomoc len v dňoch školského vyučovania. Celkový počet dní školského vyučovania, okrem prázdnin, by mal okrem toho potvrdiť orgán školstva alebo vzdelávacia inštitúcia každého členského štátu.

(4)

Zo skúseností vyplýva, že je ťažké dohliadať na používanie dotovaných mliečnych výrobkov pri príprave jedál podávaných žiakom. Okrem toho to nie je účinný spôsob, ako dosiahnuť vzdelávací účel programu. Používanie v rámci prípravy jedál by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom obmedziť.

(5)

Zoznam oprávnených výrobkov by sa mal rozšíriť a zjednodušiť a členským štátom by sa zároveň mala ponechať možnosť stanoviť si vlastný sortiment výrobkov v súlade s uvedeným zoznamom s cieľom zohľadniť rôzne spotrebné návyky týkajúce sa mlieka a určitých mliečnych výrobkov v Spoločenstve a reagovať na súčasné tendencie v oblasti zdravia a výživy.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby výrobky oprávnené na pomoc poskytovali vysokú úroveň ochrany zdravia, tieto výrobky by sa mali pripravovať v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín ( 4 ) a mali by mať identifikačnú značku, ktorá sa vyžaduje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu ( 5 ).

(7)

Na účely riadenia schémy pomoci a dohľadu nad ňou by sa mal stanoviť schvaľovací postup pre uchádzačov.

(8)

Miera pomoci pre rôzne oprávnené výrobky by sa mala určiť so zreteľom na mieru pomoci pre mlieko stanovenú v článku 102 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a na technické súvislosti medzi výrobkami.

(9)

Pri vyplácaní pomoci by sa mali špecifikovať požiadavky, ktoré majú žiadatelia spĺňať a stanoviť pravidlá podávania žiadostí, kontrol a sankcií, ktoré majú uplatňovať príslušné orgány, a pravidlá platobného postupu.

(10)

Podľa článku 102 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 poskytovanie pomoci je obmedzené na maximálne množstvo ekvivalentu 0,25 litra mlieka na deň a na žiaka. Mali by sa upresniť hodnoty ekvivalentov medzi mliekom a ostatnými jednotlivými výrobkami.

(11)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá dohľadu nad schémou pomoci s cieľom zaručiť, aby sa pomoc náležite odrážala v cene zaplatenej príjemcami a aby sa dodržalo pôvodne určené použitie dotovaných výrobkov.

(12)

Na ochranu finančných záujmov Spoločenstva je potrebné prijať primerané kontrolné opatrenia na zamedzenie nezrovnalostiam a podvodom. Tieto kontrolné opatrenia by mali zahŕňať úplné administratívne kontroly doplnené kontrolami na mieste. V súvislosti s takými kontrolnými opatreniami by sa mal upresniť ich rozsah, obsah, načasovanie a podávanie správ o nich s cieľom zabezpečiť spravodlivý a rovnaký prístup v členských štátoch so zreteľom na rozdielnu implementáciu schémy. Okrem toho by sa mali získať späť neoprávnene vyplatené sumy a ustanoviť sankcie s cieľom odradiť uchádzačov od podvodného konania.

(13)

V snahe zjednodušiť administratívnu prácu členských štátov by sa maximálne dotovateľné množstvo v rámci schémy pomoci malo vypočítať na základe počtu žiakov pravidelnej školskej dochádzky, tak ako je uvedený v evidencii uchádzača.

(14)

Skúsenosti ukázali, že príjemcovia si dostatočne neuvedomujú úlohu, ktorú Európska únia zastáva v školskom mliečnom programe. Úloha Európskej únie v podporovaní na základe schémy pomoci by sa preto mala zreteľne uvádzať v každej vzdelávacej inštitúcii, ktorá sa zúčastňuje na školskom mliečnom programe.

(15)

Komisii by sa mali na účely monitorovania každý rok zasielať určité informácie týkajúce sa školského mliečneho programu.

(16)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (ďalej len „pomoc“) podľa článku 102 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Príjemcovia pomoci

Príjemcami pomoci sú ►C1  žiaci pravidelnej školskej dochádzky ◄ týchto typov vzdelávacích inštitúcií: škôlky/iné predškolské zariadenia, základné a stredné školy, ktoré príslušný orgán členského štátu spravuje alebo uznáva.

Článok 3

Oprávnené výrobky

1.  Členské štáty môžu vyplácať pomoc na oprávnené výrobky uvedené v prílohe I. Môžu uplatňovať prísnejšie normy v súlade s požiadavkami na oprávnené výrobky uvedené v prílohe I.

2.  Vo francúzskych zámorských departmentoch sa môže mlieko ochutené čokoládou alebo inak, uvedené v prílohe I, pripravovať zo sušeného mlieka.

3.  Členské štáty môžu povoliť pridanie najviac 5 mg fluóru na kilogram do výrobkov kategórie I.

4.  Pomoc sa poskytuje na výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, len ak sú výrobky v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 852/2004 a nariadenia (ES) 853/2004, a najmä s požiadavkami týkajúcimi sa prípravy v schválenom zariadení a požiadavkami na označovanie identifikačnou značkou stanovenými v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 4

Miera pomoci

1.  Miery pomoci sa uvádzajú v prílohe II.

2.  Ak sa miera pomoci vyjadrená v eurách zmení, na všetky množstvá dodané počas daného mesiaca sa bude uplatňovať suma platná v prvý deň daného mesiaca.

3.  Ak sú dodané množstvá vyjadrené v litroch, na prevod na kilogramy sa použije koeficient 1,03.

Článok 5

Maximálne dotovateľné množstvo

1.  Členské štáty overia, že sa neprekročí maximálne množstvo 0,25 litra uvedené v článku 102 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, s prihliadnutím na počet dní školského vyučovania a počet žiakov povinnej školskej dochádzky počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o platbu, a na koeficient uvedený v článku 4 ods. 3 tohto nariadenia.

2.  Pri výrobkoch v kategóriách II až V uvedených v prílohe I sa na overovanie uvedené v odseku 1 použijú tieto ekvivalencie:

a) kategória II: 100 kg = 90 kg mlieka;

b) kategória III: 100 kg = 300 kg mlieka;

c) kategória IV: 100 kg = 899 kg mlieka;

d) kategória V: 100 kg = 765 kg mlieka.

3.  Na príjemcov uvedených v článku 2 sa pomoc vzťahuje len v dňoch školského vyučovania. Celkový počet dní školského vyučovania, okrem prázdnin, orgán školstva alebo vzdelávacia inštitúcia oznámi príslušnému orgánu členského štátu a v prípade potreby aj uchádzačovi. Žiaci nevyužívajú pomoc počas pobytov v prázdninových táboroch.

4.  Pomoc sa nevzťahuje na mlieko a mliečne výrobky, ktoré sa používajú na prípravu jedál.

Pomoc sa však môže vzťahovať na mlieko a mliečne výrobky, ktoré sa používajú na prípravu jedál v priestoroch vzdelávacej inštitúcie v prípade, že nedochádza k tepelnej úprave. Zohrievanie výrobkov uvedených v kategórii I písm. a) a b) prílohy I možno povoliť.

5.  Na účely odseku 4 so zreteľom na rozlíšenie výrobkov použitých pri tepelnej príprave a pri príprave za studena a/alebo pri priamej spotrebe sa môže použiť koeficient stanovený na základe množstiev použitých v minulosti a/alebo receptov, ak to príslušný členský štát akceptuje.

Článok 6

Všeobecné podmienky poskytnutia pomoci

1.  Žiadosť o pomoc je platná len vtedy, ak ju podá schválený uchádzač v súlade s článkami 7, 8 a 9 na dodávku výrobkov Spoločenstva uvedených v prílohe I.

2.  O pomoc môže požiadať:

a) vzdelávacia inštitúcia;

b) orgán školstva, pokiaľ ide o výrobky distribuované žiakom v rámci jeho pôsobnosti;

c) dodávateľ výrobkov, ak tak členský štát ustanoví;

d) organizácia pôsobiaca v mene jednej alebo viacerých vzdelávacích inštitúcií alebo jedného či viacerých orgánov školstva a osobitne zriadená na tento účel, ak tak členský štát ustanoví.

Článok 7

Schválenie uchádzačov

Uchádzačov o pomoc musí na tento účel schváliť príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza vzdelávacia inštitúcia, do ktorej sa výrobky dodávajú.

Článok 8

Všeobecné podmienky schválenia

1.  Schválenie sa udelí pod podmienkou, že uchádzač sa voči príslušnému orgánu písomne zaviaže, že:

a) výrobky sa použijú výhradne na spotrebu v súlade s týmto nariadením pre žiakov vzdelávacej inštitúcie alebo inštitúcií, pre ktoré sa o pomoc žiada;

b) vráti akúkoľvek neoprávnene vyplatenú pomoc pre príslušné množstvá v prípade zistenia, že výrobky neboli distribuované príjemcom uvedeným v článku 2, alebo pomoc, ktorá bola zaplatená na iné množstvá ako tie, ktoré sú stanovené v súlade s článkom 5;

c) sprístupní doklady príslušným orgánom na základe ich žiadosti;

d) sa podrobí akejkoľvek kontrole, o ktorej rozhodol príslušný orgán členského štátu, najmä preskúmaniu záznamov a fyzickej kontrole.

2.  Schválenia udelené podľa článkov 7, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 2707/2000 zostávajú v platnosti na účely tohto nariadenia.

Článok 9

Osobitné podmienky schválenia určitých uchádzačov

V prípade, že o pomoc žiada uchádzač uvedený v článku 6 ods. 2 písm. c) a d), musí sa písomne zaviazať, že okrem záväzkov uvedených v článku 8 povedie záznamy s názvami a adresami vzdelávacích inštitúcií alebo, ak to bude potrebné, orgánov školstva a o výrobkoch a množstvách predaných alebo dodaných týmto inštitúciám alebo orgánom.

Článok 10

Pozastavenie a odobratie schválenia

Ak sa zistí, že uchádzač o pomoc už nespĺňa podmienky stanovené v článkoch 8 a 9 alebo akékoľvek iné záväzky podľa tohto nariadenia, schválenie sa v závislosti od vážnosti nezrovnalosti pozastaví na jeden až dvanásť mesiacov alebo odoberie.

Toto ustanovenie sa neuplatní v prípadoch vyššej moci, alebo ak členský štát zistí, že táto nezrovnalosť nebola spáchaná úmyselne alebo z nedbalosti, alebo bola menej závažná.

V prípade, že sa schválenie odoberie, môže sa na žiadosť uchádzača obnoviť najskôr po uplynutí dvanástich mesiacov.

Článok 11

Žiadosti o platbu

1.  Žiadosti o platbu sa musia podať tak, ako to spresňuje príslušný orgán členského štátu, a musia obsahovať aspoň tieto informácie:

a) distribuované množstvá podľa kategórií a podkategórií výrobkov;

b) názov a adresu alebo jednoznačné identifikačné číslo vzdelávacej inštitúcie alebo orgánu školstva, ktorých sa informácie uvedené v písmene a) týkajú.

▼M3

2.  Členské štáty určia frekvenciu podávania žiadostí. Žiadosti sa môžu vzťahovať na obdobie jedného až siedmich mesiacov v rámci jedného školského roka, ktorý trvá od 1. augusta do 31 júla.

▼B

3.  Okrem prípadov vyššej moci sa musí žiadosť o pomoc, aby bola akceptovateľná, správne vyplniť a podať najneskôr posledný deň tretieho mesiaca nasledujúceho po konci obdobia, na ktoré sa vzťahuje.

Ak sa táto lehota prekročí o menej ako dva mesiace, pomoc sa predsa len vyplatí, ale znížená:

a) o 5 %, ak sa lehota prekročila o jeden mesiac alebo menej;

b) o 10 %, ak sa lehota prekročí o viac ako jeden mesiac, ale o menej ako dva mesiace.

4.  Suma uvedená v žiadosti sa musí podložiť písomnými dokladmi danými k dispozícii príslušným orgánom. Musí sa v nich osobitne uvádzať cena každého dodaného výrobku a prevzatie výrobkov musí byť potvrdené alebo doložené dokladom o platbe.

Článok 12

Platba pomoci

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 4, pomoc sa vypláca dodávateľom alebo organizáciám uvedeným v článku 6 ods. 2 písm. c) a d) len:

a) po predložení potvrdenia o skutočne dodaných množstvách alebo

b) na základe správy o kontrole vykonanej príslušným orgánom pred konečnou platbou pomoci, kde sa konštatuje, že podmienky na platbu boli splnené, alebo

c) v prípade, že to členský štát povolí, po predložení alternatívneho dôkazu, že množstvá dodané na účely tohto nariadenia boli uhradené.

2.  Príslušný orgán vyplatí pomoc do troch mesiacov odo dňa podania správne vyplnenej a prijateľnej žiadosti, v súlade s článkom 11, pokiaľ sa nezačalo administratívne vyšetrovanie.

Článok 13

Platba preddavkov

1.  Členské štáty môžu vyplatiť preddavok vo výške sumy požadovanej pomoci, a to po zložení záruky predstavujúcej 110 % výšky preddavku.

2.  Ak dodávateľ alebo organizácia uvedená v článku 6 ods. 2 písm. c) a d) požiada o vyplatenie preddavku, príslušný orgán ju môže vyplatiť na základe dodaných množstiev bez predloženia písomných dokladov uvedených v článku 12 ods. 1. Dodávateľ alebo organizácia doručí príslušnému orgánu do jedného mesiaca od vyplatenia preddavku doklady potrebné na konečné vyplatenie pomoci, pokiaľ príslušný orgán nevypracoval správu v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. b).

Článok 14

Monitorovanie cien

1.  Členské štáty podniknú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa výška pomoci náležite premietla v cene zaplatenej príjemcom.

2.  Členské štáty môžu stanoviť maximálne ceny, ktoré platia príjemcovia za jednotlivé výrobky uvedené v prílohe I, ktoré sa distribuujú na ich území.

Článok 15

Kontroly a sankcie

1.  Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto nariadením. Tieto opatrenia zahŕňajú úplnú administratívnu kontrolu žiadostí o pomoc, ktorá sa doplní o kontroly na mieste, v súlade s odsekmi 2 až 8.

2.  Administratívne kontroly sa vykonajú pri všetkých žiadostiach a zahŕňajú overenie podkladov vyžadovaných členskými štátmi v súvislosti s dodávkou výrobkov a dodržiavaním maximálnych množstiev na žiaka a na deň uvedených v článku 5 ods. 1.

Administratívne kontroly uvedené v prvom pododseku sa doplnia kontrolami na mieste zameranými najmä na:

a) ovplyvnenie ceny, ktorú zaplatí príjemca, poskytnutou pomocou;

b) záznamy uvedené v článku 9 vrátane finančných záznamov, ako sú faktúry za nákup a predaj a bankové výpisy;

c) použitie dotovaných výrobkov v súlade s týmto nariadením, najmä ak existujú dôvody na podozrenie z nezrovnalosti.

3.  Celkový počet kontrol na mieste vykonaných v každom období v trvaní od 1. augusta do 31. júla sa dotkne najmenej na 5 % všetkých uchádzačov uvedených v článku 6. V prípade, že počet uchádzačov je v danom členskom štáte nižší ako sto, kontroly na mieste sa vykonajú v priestoroch piatich uchádzačov. Ak je počet uchádzačov v danom členskom štáte nižší ako 5, vykoná sa kontrola u 100 % uchádzačov. Celkový počet kontrol na mieste vykonaných v každom období trvajúcom od 1. augusta do 31. júla okrem toho zahrnie najmenej 5 % pomoci distribuovanej na vnútroštátnej úrovni.

▼M3

4.  Kontroly na mieste sa vykonávajú počas obdobia školského roka od 1. augusta do 31. júla, na ktoré sa vzťahujú (obdobie N), počas 12 nasledujúcich mesiacov (obdobie N + 1) alebo počas oboch období.

Kontroly na mieste sa týkajú obdobia najmenej štyroch mesiacov školského roka, na ktorý sa vzťahujú (obdobie N).

Každá kontrola na mieste sa považuje za ukončenú, hneď ako je príslušná správa o kontrole podľa odseku 8 k dispozícii.

▼B

5.  Uchádzačov, ktorí sa podrobia kontrolám na mieste, vyberie príslušný kontrolný orgán so zreteľom na rôzne zemepisné oblasti a na základe analýzy rizika, v ktorej sa vezmú do úvahy najmä opakovaný výskyt chýb a zistenia kontrol vykonaných v minulých rokoch. V analýze rizika sa zohľadní aj rozdielna výška príslušnej pomoci a rôzny typ žiadateľov uvedených v článku 6 ods. 2.

6.  Ak uchádzač uvedený v článku 6 ods. 2 písm. b), c) a d) požiada o pomoc, kontroly na mieste vykonané v priestoroch žiadateľa sa doplnia o kontroly na mieste v priestoroch najmenej dvoch vzdelávacích inštitúcií alebo najmenej 1 % vzdelávacích inštitúcií uvedených na zozname žiadateľa, podľa toho, ktorý údaj je vyšší.

7.  Kontrolu možno ohlásiť vopred za predpokladu, že sa tým neohrozí účel kontroly, a to v lehote striktne obmedzenej na nevyhnutné minimum.

8.  Príslušný kontrolný orgán vypracuje kontrolnú správu o každej kontrole na mieste. V správe presne uvedie jednotlivé kontrolované položky.

Kontrolná správa musí byť rozdelená na tieto časti:

a) všeobecnú časť, ktorá bude obsahovať najmä tieto informácie:

i) režim pomoci, príslušné obdobie, kontrolované použitie, množstvá mliečnych výrobkov, na ktoré bola vyplatená pomoc a príslušnú finančnú sumu;

ii) meno zodpovednej osoby, ktorá sa zúčastnila na kontrole;

b) časť, v ktorej sú samostatne opísané vykonané kontroly a ktorá obsahuje najmä tieto informácie:

i) kontrolované dokumenty;

ii) povaha a rozsah vykonaných kontrol;

iii) poznámky a zistenia.

▼M3

Všetky správy o kontrole sa ukončia najneskôr 12 mesiacov po skončení obdobia školského roka od 1. augusta do 31. júla, na ktoré sa príslušné kontroly na mieste vzťahujú (obdobie N + 1).

▼B

9.  Pokiaľ ide o vrátenie neoprávnene vyplatených súm, primerane sa uplatňuje článok 73 ods. 1, 3, 4 a 8 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 ( 6 ).

10.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, uchádzač v prípade podvodu okrem vrátenia neoprávnene vyplatenej sumy v súlade s odsekom 9 zaplatí sumu, ktorá sa rovná rozdielu medzi pôvodne vyplatenou sumou a sumou, na ktorú má uchádzač nárok.

Článok 16

Plagát európskeho školského mliečneho programu

Vzdelávacie inštitúcie, ktoré distribuujú výrobky v súlade s týmto nariadením, vyrobia alebo dajú vyrobiť plagát v súlade s minimálnymi požiadavkami ustanovenými v prílohe III, ktorý trvale umiestnia na viditeľnom mieste pri hlavnom vchode do budovy, aby bol zreteľne čitateľný.

▼M2

Článok 17

Oznámenia

▼M3

1.  Do 31. októbra každého roka členské štáty predložia Komisii tieto informácie rozdelené podľa jednotlivých žiadateľov v súlade s vymedzením v článku 6 tohto nariadenia, pokiaľ ide o výrobky distribuované počas obdobia školského roka od 1. augusta do 31. júla, ktoré sa skončilo v predchádzajúcom kalendárnom roku:

▼M2

a) počet žiadateľov;

b) počet skontrolovaných žiadateľov;

c) počet vzdelávacích inštitúcií, ktorým uvedení kontrolovaní žiadatelia odovzdali výrobky oprávnené na pomoc Spoločenstva, a počet týchto vzdelávacích inštitúcií kontrolovaných na mieste;

d) počet kontrol zloženia výrobkov;

e) suma požadovanej, vyplatenej a na mieste kontrolovanej pomoci (v EUR);

f) zníženie pomoci po administratívnej kontrole (v EUR);

g) zníženie pomoci z dôvodu oneskoreného podania žiadosti podľa článku 11 ods. 3 (v EUR);

h) vrátená pomoc po kontrolách na mieste podľa článku 15 ods. 9 (v EUR);

i) sankcie uplatnené v prípade zneužitia pomoci podľa článku 15 ods. 10 (v EUR);

j) počet odobraných alebo pozastavených schválení uchádzačov podľa článku 10.

2.  Členské štáty poskytnú Komisii každý rok do 31. januára aspoň tieto informácie týkajúce sa predchádzajúceho obdobia trvajúceho od 1. augusta do 31. júla:

a) množstvo mlieka a mliečnych výrobkov, na ktoré sa poskytla pomoc, rozdelené na kategórie a podkategórie;

b) najväčšie prípustné množstvo;

c) výdavky EÚ;

d) približný počet žiakov zúčastnených na školskom mliečnom programe;

e) vnútroštátne doplnkové platby;

▼M3

f) odhadovaný počet detí, ktoré pravidelne navštevujú všetky školské zariadenia a ktoré sa zúčastňujú na školskom mliečnom programe;

g) odhadovaný počet detí, ktoré možno zaradiť do školského mliečneho programu.

▼M2

3.  Oznámenia uvedené v tomto nariadení sa podávajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 ( 7 ).

▼B

Článok 18

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 2707/2000 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 19

Prechodné ustanovenie

1.  Nariadenie (ES) č. 2707/2000 sa naďalej uplatňuje na dodávky uskutočnené pred 1. augustom 2008.

2.  Schválenia udelené v súlade s článkom 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2707/2000 sa naďalej uplatňujú do 31. decembra 2008.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA I

ZOZNAM VÝROBKOV OPRÁVNENÝCH NA POMOC SPOLOČENSTVA

Kategória I

a) tepelne upravené mlieko ( 8 );

b) tepelne upravené mlieko s čokoládou, ovocnou šťavou ( 9 ) alebo ochutené, obsahujúce minimálne 90 % hmotnostných mlieka uvedeného v písmene a) a obsahujúce maximálne 7 % pridaného cukru ( 10 ) a/alebo medu;

c) fermentované mliečne výrobky obsahujúce alebo neobsahujúce ovocnú šťavu (10) , ochutené alebo neochutené, obsahujúce minimálne 90 % hmotnostných mlieka uvedeného v písmene a) a obsahujúce maximálne 7 % pridaného cukru (10)  a/alebo medu.

Kategória II

Ochutené a neochutené mliečne výrobky s ovocím ( 11 ), fermentované alebo nefermentované, obsahujúce minimálne 75 % hmotnostných mlieka uvedeného v kategórii I písm. a) a obsahujúce najviac 7 % pridaného cukru ( 12 ) a/alebo medu.

Kategória III

Čerstvé a spracované syry s obsahom nemliečnych zložiek maximálne 10 % ( 13 ).

Kategória IV

Syry Grana Padano a Parmigiano Reggiano.

Kategória V

Syry, ktoré obsahujú maximálne 10 % nemliečnych zložiek a na ktoré sa nevzťahujú kategórie III a IV (13) .

▼B
PRÍLOHA II

Miery pomoci

a) 18,15 EUR/100 kg na výrobky kategórie I;

b) 16,34 EUR/100 kg na výrobky kategórie II;

c) 54,45 EUR/100 kg na výrobky kategórie III;

d) 163,14 EUR/100 kg na výrobky kategórie IV;

e) 138,85 EUR/100 kg na výrobky kategórie V.
PRÍLOHA III

Minimálne požiadavky na informačný plagát o európskom školskom mliečnom programe

Veľkosť plagátu: A3 alebo viac

Písmená: 1 cm alebo väčšie

Názov: Mlieko pre školy v Európskej únii

Obsah: So zreteľom na typ vzdelávacej inštitúcie musí mať aspoň toto znenie:

„Naša [typ vzdelávacej inštitúcie (napr. škôlka/predškolské zariadenie/škola)] poskytuje mliečne výrobky dotované Európskou úniou v rámci európskeho školského mliečneho programu.“

Odporúča sa zdôrazniť užitočnosť mlieka vo výžive detí a odporúčania v oblasti výživy detí.

Umiestnenie: Pri hlavnom vchode do budovy vzdelávacej inštitúcie, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný.
PRÍLOHA IVTabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 2707/2000

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1 písm. a), b) a c)

článok 2

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 3

článok 3 ods. 1 prvá veta

článok 3 ods. 1 druhá veta

článok 3 ods. 2, 3 a 4

článok 3 ods. 2, 3 a 4

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 3 druhý pododsek

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 3

článok 5

článok 5

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 2

článok 9 ods. 1

článok 9

článok 9 ods. 2

článok 10

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12 ods. 1 písm. a)

článok 12 ods. 1 písm. a)

článok 12 ods. 1 písm. b)

článok 12 ods. 1 písm. b)

článok 12 ods. 1 písm. c)

článok 12 ods. 1 písm. c)

článok 12 ods. 2

článok 12 ods. 2

článok 12 ods. 3

článok 13 ods. 1 a 2

článok 13 ods. 1 a 2

článok 13 ods. 3

článok 14 ods. 1 prvý pododsek

článok 14 ods. 1

článok 14 ods. 1 druhý pododsek prvá veta

článok 14 ods. 2

článok 14 ods. 1 druhý pododsek druhá a tretia veta

článok 14 ods. 2 a 3

článok 15

článok 15

článok 16

článok 16

článok 17

články 17 až 20

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV( 1 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

( 2 ) Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1544/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 64).

( 3 ) Pozri prílohu IV.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1243/2007 (Ú. v. EÚ L 281, 25.10.2007, s. 8).

( 6 ) Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.

( 8 ) Vrátane mliečnych nápojov neobsahujúcich laktózu.

( 9 ) Pridanie ovocnej šťavy v súlade so smernicou Rady 2001/112/ES z 20. decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu.

( 10 ) Na účely tejto kategórie sa pod pojmom cukor rozumejú položky uvedené pod číselnými znakmi KN 1701 a 1702. Vo výrobkoch uvedených v tejto kategórii sa používajú sladidlá v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v potravinách.

( 11 ) Na účely tejto kategórie mliečne výrobky s ovocím vždy obsahujú ovocie, ovocnú dužinu, ovocný pretlak alebo ovocnú šťavu. Na účely tejto kategórie sa pod pojmom ovocie rozumejú položky uvedené v kapitole 8 kombinovanej nomenklatúry. Ovocná šťava, ovocná dužina a ovocný pretlak sa používajú v súlade so smernicou Rady 2001/112/ES z 20. decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu.

( 12 ) Na účely tejto kategórie sa pod pojmom cukor rozumejú položky uvedené pod číselnými znakmi KN 1701 a 1702. Cukor pridaný k ovociu musí byť zahrnutý do pridaného cukru, ktorého celkové množstvo nesmie prekročiť 7 %. Vo výrobkoch v tejto kategórii sa použijú sladidlá v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v potravinách.

( 13 ) Výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto kategória, sú v súlade s požiadavkami v bode II prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.