2008R0376 — SK — 21.09.2015 — 008.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 376/2008

z 23. apríla 2008,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky

(kodifikované znenie)

(Ú. v. ES L 114 26.4.2008, s. 3)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 514/2008 z 9. júna 2008,

  L 150

7

10.6.2008

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 74/2010 z 26. januára 2010,

  L 23

28

27.1.2010

 M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 669/2011 z 12. júla 2011,

  L 183

4

13.7.2011

 M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1349/2011 z 20. decembra 2011,

  L 338

26

21.12.2011

►M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 418/2012 zo 16. mája 2012,

  L 130

1

17.5.2012

►M6

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M7

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014,

  L 255

18

28.8.2014

►M8

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1538 z 23. júna 2015,

  L 242

1

18.9.2015
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 376/2008

z 23. apríla 2008,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky

(kodifikované znenie)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami ( 1 ), a najmä na jeho článok 9 ods. 2, článok 12 ods. 1 a 4 a článok 18 a na príslušné články ostatných nariadení o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky ( 2 ), bolo opakovane ( 3 ) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Nariadenia Spoločenstva, ktorými boli zavedené dovozné a vývozné licencie, ustanovujú, že všetok dovoz poľnohospodárskych výrobkov do Spoločenstva a všetok vývoz poľnohospodárskych výrobkov zo Spoločenstva musí podliehať vydaniu týchto licencií. Preto by sa mal definovať rozsah týchto licencií a malo by sa výslovne určiť, že sa nevyžadujú na činnosti, ktoré nepredstavujú dovoz ani vývoz v užšom zmysle.

(3)

Keď výrobky podliehajú aktívnemu zošľachťovaciemu styku, príslušné orgány môžu v niektorých prípadoch povoliť uviesť tieto výrobky do voľného obehu buď s ďalším spracovaním, alebo bez neho. V takýchto prípadoch by sa kvôli zabezpečeniu správneho riadenia trhu mala vyžadovať dovozná licencia pre výrobky, ktoré sa skutočne púšťajú do voľného obehu. V prípadoch, keď bol výrobok prepúšťaný do voľného obehu vyrobený zo základných výrobkov, z ktorých niektoré boli dovezené z tretích krajín a niektoré boli kúpené v Spoločenstve, však treba brať do úvahy iba tie základné výrobky, ktoré boli dovezené z tretích krajín alebo vyrobené zošľachťovaním zo základných výrobkov z tretích krajín.

(4)

Cieľom dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady je dobré riadenie organizácie spoločného trhu. Niektoré činnosti sa týkajú malých množstiev a v záujme zjednodušenia administratívnych postupov by sa na tieto činnosti nemali vyžadovať dovozné a vývozné licencie.

(5)

Vývozné licencie sa nevyžadujú na zásobovanie plavidiel a lietadiel potravinami v Spoločenstve. Keďže zdôvodnenie je podobné, malo by toto ustanovenie platiť aj pre dodávky určené pre plošiny a plavidlá vojenského námorníctva a pre zásobovanie potravinami v tretích krajinách. Z tých istých dôvodov by sa licencie nemali vyžadovať ani na činnosti, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla ( 4 ).

(6)

Vzhľadom na medzinárodné obchodné zvyklosti týkajúce sa uvedených výrobkov alebo tovaru by mali byť povolené určité tolerancie, pokiaľ ide o množstvá dovážaných alebo vyvážaných výrobkov v porovnaní s množstvom uvádzaným na licencii alebo certifikáte.

(7)

Aby bolo možné na základe jednej licencie alebo certifikátu vykonať súčasne niekoľko činností, malo by sa prijať ustanovenie na vydávanie výpisov z licencií a certifikátov, ktoré majú rovnaký účinok ako licencie a certifikáty, z ktorých sú vyhotovené.

(8)

Podľa pravidiel Spoločenstva upravujúcich rôzne sektory, na ktoré sa vzťahuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov, dovozné a vývozné certifikáty a certifikáty s vopred stanovenou sadzbou, náhrady platia pre činnosti vykonávané v Spoločenstve. Toto opatrenie si vyžaduje prijať spoločné pravidlá vydávania a používania týchto licencií alebo certifikátov a vytvoriť formy a metódy Spoločenstva pre administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi.

(9)

Používanie postupov využívajúcich počítače postupne nahrádza ručné zadávanie údajov v rôznych oblastiach administratívnych činností. Preto by sa postupy využívajúce počítače a elektronické zariadenia mali dať využívať aj pri vydávaní a používaní licencií a certifikátov.

(10)

Nariadenia Spoločenstva, ktorými boli zavedené tieto licencie a certifikáty, ustanovujú, že sa majú vydávať po zložení záruky, ktorou sa ručí za to, že záväzok zabezpečiť dovoz alebo vývoz sa splní počas doby ich platnosti. Je potrebné definovať, kedy sa záväzok na zabezpečenie dovozu alebo vývozu splní.

(11)

V prípade licencií s vopred stanovenou sadzbou náhrady závisí druh použitej licencie od tarifnej klasifikácie výrobku. V prípade určitých zmesí nezávisia sadzby náhrad od tarifnej klasifikácie výrobku, ale od osobitných pravidiel ustanovených na tento účel. Preto ak nejaká zložka, na ktorú sa počíta náhrada platná pre zmes, nezodpovedá tarifnej klasifikácii tejto zmesi, na tieto dovážané alebo vyvážané zmesi by nemal existovať nárok na vopred stanovenú sadzbu.

(12)

Dovozné licencie sa niekedy využívajú na riadenie kvantitatívnych dovozných opatrení. Je to možné iba v tých prípadoch, keď sú za veľmi krátky čas k dispozícii informácie o rozsahu dovozu, ktorý sa realizoval na základe týchto licencií. V takýchto prípadoch nie je požiadavka na poskytnutie dôkazu o tom, že sa licencie použili, iba v záujme dobrého riadenia, ale stáva sa rozhodujúca aj pre riadenie týchto kvantitatívnych opatrení. Uvedený dôkaz sa poskytuje predložením kópie č. 1 licencie, a ak je to vhodné, výpismi z nej. Takýto dôkaz možno poskytnúť vo veľmi krátkom čase. Preto by sa mala stanoviť takáto lehota pre prípady, v ktorých na ňu odkazujú pravidlá Spoločenstva pre licencie používané na riadenie kvantitatívnych opatrení.

(13)

V niektorých prípadoch môže byť suma záruky potrebnej na vydanie licencie alebo certifikátu extrémne malá. V týchto prípadoch by sa pre zníženie administratívnej záťaže nemala vyžadovať žiadna záruka.

(14)

Keďže v praxi nemusí byť osoba, ktorá používa licenciu alebo certifikát, držiteľom alebo postupníkom, malo by sa v záujme právnej istoty a administratívnej účinnosti stanoviť, ktoré osoby sú oprávnené používať certifikát alebo licenciu. Na tento účel by sa mala stanoviť potrebná väzba medzi formálnym držiteľom a osobou, ktorá predkladá colné vyhlásenie.

(15)

Dovoznou alebo vývoznou licenciou sa udeľuje právo dovážať alebo vyvážať, a preto sa musí predložiť pri prijímaní dovoznej alebo vývoznej deklarácie.

(16)

Ak sa využívajú zjednodušené dovozné alebo vývozné postupy, možno upustiť od požiadavky na predloženie licencie colným orgánom alebo licenciu možno predložiť následne. Dovozca alebo vývozca však musí mať licenciu v ten deň, ktorý sa považuje za deň, keď bola prijatá dovozná alebo vývozná deklarácia.

(17)

V záujme zjednodušenia možno prijať pružnejšie pravidlá do takej miery, aby členským štátom umožňovali zaviesť zjednodušený postup administratívneho riadenia licencií, na základe ktorého si vývozné licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrady ponechá vydávajúci orgán alebo ak je to možné, platobná agentúra.

(18)

V záujme dobrého riadenia sa licencie alebo certifikáty a výpisy z licencií alebo certifikátov po vydaní už nesmú meniť ani dopĺňať. Pre prípad pochybností vyvolaných chybou, ktorú mohol urobiť vydávajúci orgán, alebo pre zrejmé nepresnosti týkajúce sa položiek uvedených v licencii, certifikáte alebo výpise by sa však mal zaviesť postup, na základe ktorého sa nepresné licencie, certifikáty alebo výpis môžu zrušiť a vydávať opravené dokumenty.

(19)

Ak sa s výrobkom nakladá v súlade s jedným zo zjednodušených opatrení stanovených v článkoch 412 až 442a nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ( 5 ), alebo v hlave X kapitole I dodatku I k Dohovoru o spoločnom postupe pri tranzite z 20. mája 1987, nie sú potrebné žiadne formality na colnici na hraničnom priechode v tých prípadoch, keď sa tranzit začína v rámci Spoločenstva a má sa skončiť mimo neho. V záujme administratívneho zjednodušenia by sa v prípade, že sa uplatňuje jeden z týchto postupov, mali prijať osobitné opatrenia na uvoľnenie záruky.

(20)

Môže sa stať, že z dôvodov, ktoré sú mimo sféry vplyvu príslušnej strany, nemožno vypracovať dokument predstavujúci dôkaz o opustení colného územia Spoločenstva, hoci výrobok uvedené územie opustil, v prípade činností stanovených v článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky ( 6 ), a dosiahol miesto určenia. Takáto situácia môže brániť obchodu. Za týchto okolností by sa mali iné dokumenty uznávať ako ekvivalentné.

(21)

Nariadenia Spoločenstva, ktorými boli zavedené príslušné licencie a certifikáty, ustanovujú, že celá záruka alebo jej časť má prepadnúť, ak sa v priebehu doby platnosti licencie alebo certifikátu dovoz alebo vývoz nevykoná alebo sa vykoná iba čiastočne. Mali by byť podrobne stanovené činnosti, ktoré treba za týchto okolností vykonať najmä v prípadoch, v ktorých bolo nesplnenie záväzkov spôsobené zásahom vyššej moci. V takýchto prípadoch sa môže záväzok na zabezpečenie dovozu alebo vývozu považovať za zrušený alebo ho možno predĺžiť počas platnosti licencie alebo certifikátu. Aby sa však zabránilo možnému narušeniu trhu, predĺženie by malo byť v každom prípade obmedzené maximálne na šesť mesiacov, ktoré sa počítajú od skončenia pôvodnej doby platnosti.

(22)

Pre zjednodušenie administratívnych postupov by sa mala v prípadoch, keď je celková suma, ktorá má prepadnúť, veľmi malá, vracať celá záruka.

(23)

Záruka zložená v čase vydania licencií alebo certifikátov sa má uvoľniť za predpokladu, že sa príslušným orgánom predloží dôkaz o tom, že príslušný tovar opustil colné územie Spoločenstva do 60 dní odo dňa, keď boli prevzaté vývozné deklarácie.

(24)

Môže sa stať, že záruka sa z rôznych dôvodov uvoľní aj bez toho, aby sa záväzok zabezpečiť dovoz alebo vývoz skutočne splnil. V takýchto prípadoch sa omylom uvoľnená záruka musí zložiť znovu.

(25)

Pre úplné využívanie možností vývozu poľnohospodárskych výrobkov s nárokom vyplatenia náhrady by sa mal zaviesť mechanizmus, ktorý povzbudí prevádzkovateľov, aby rýchlo vracali vydávajúcemu orgánu všetky licencie a certifikáty, ktoré nebudú využívať. Mal by sa zaviesť aj mechanizmus, ktorý povzbudí prevádzkovateľa, aby vrátil certifikáty vydávajúcemu orgánu hneď po skončení doby ich platnosti, aby sa nevyužité množstvá mohli čo najrýchlejšie znovu využiť.

(26)

Podľa článku 3 ods. 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá platné pre lehoty, dátumy a termíny ( 7 ), keď je posledným dňom nejakej doby štátny sviatok, sobota alebo nedeľa, doba sa končí uplynutím poslednej hodiny nasledujúceho pracovného dňa. Toto ustanovenie v určitých prípadoch spôsobí predĺženie doby používania licencií alebo certifikátov. Takéto opatrenie, ktoré bolo prijaté pre uľahčenie obchodu, nesmie spôsobiť zmenu ekonomických podmienok pre dovozné alebo vývozné činnosti.

(27)

V niektorých sektoroch spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov platí ustanovenie o čase na uváženie pred vydaním vývozných licencií. Účelom tohto času je umožniť zhodnotenie situácie na trhu, a ak je to vhodné, najmä v prípade ťažkostí, umožniť pozastavenie nevybavených žiadostí, čo vedie až k zamietnutiu týchto žiadostí. Malo by sa stanoviť, že takéto pozastavenie je možné aj v prípade licencií, o ktoré sa žiada podľa článku 47 tohto nariadenia, a po uplynutí času na uváženie nemožno žiadosť znova pozastaviť.

(28)

Podľa článku 844 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa môžu výrobky vyvážané na základe licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady kvalifikovať na zaobchádzanie ako s vráteným tovarom iba vtedy, ak sa dodržali pravidlá Spoločenstva platné pre licencie a certifikáty. Mali by sa stanoviť osobitné pravidlá uplatňovania systému licencií a certifikátov na výrobky, pri ktorých je pravdepodobné, že sa budú kvalifikovať podľa týchto ustanovení.

(29)

Podľa článku 896 nariadenia (EHS) č. 2454/93 má tovar pustený do voľného obehu na základe dovoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady nárok na systém vracania platieb alebo zliav z dovozných ciel, iba ak sa potvrdilo, že príslušné orgány podnikli potrebné kroky na zrušenie účinkov pustenia tohto tovaru do voľného obehu, pokiaľ ide o licenciu alebo certifikát.

(30)

Článok 880 nariadenia (EHS) č. 2454/93 stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania článku 896 tohto nariadenia, najmä to, že orgány zodpovedné za vydávanie licencií a certifikátov ich musia potvrdzovať.

(31)

Toto nariadenie by malo ustanoviť pravidlá potrebné na uplatňovanie článku 896 nariadenia (EHS) č. 2454/93. V niektorých prípadoch by malo byť možné dodržiavať nariadenie (EHS) č. 2454/93 bez odvolávania sa na potvrdenie uvedené v jeho článku 880.

(32)

Ak sa dovozné licencie a certifikáty používajú na priznanie prednostného práva na dovoz tarifikovaných kontingentov tovaru, vzniká riziko podvodu spočívajúceho v používaní falošných certifikátov, a to najmä v prípadoch, ak je veľký rozdiel medzi plným právom a právom obmedzeným alebo neexistujúcim. Aby sa riziko podvodu zmenšilo, treba vytvoriť mechanizmus kontroly pravosti predkladaných oprávnení.

(33)

V prípade, že sa dovozná licencia vzťahujúca sa na nejaký poľnohospodársky výrobok využíva aj na riadenie tarifnej kvóty, pre ktorú platia preferenčné opatrenia, tieto preferenčné opatrenia majú platiť pre dovozcov vykonávajúcich dovoz na základe licencie alebo certifikátu, ktorý musí v niektorých prípadoch sprevádzať dokument z tretej krajiny. Aby sa zabránilo akémukoľvek prekročeniu kvóty, preferenčné opatrenia sa musia uplatniť až do množstva, na ktoré bola vydaná licencia alebo certifikát. Pre uľahčenie dovozu by však mala byť povolená tolerancia stanovená v článku 7 ods. 4 za predpokladu, že je stanovená v tom istom čase a tá časť množstva, o ktorú je prekročené množstvo uvedené v licencii alebo certifikáte, ale v rámci tolerancie, nie je kvalifikovaná vzhľadom na preferenčné opatrenia a pri dovoze sa za ňu zaplatí plné clo.

(34)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskami všetkých príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY

▼M1

Článok 1

1.  S výhradou určitých výnimiek ustanovených v osobitných predpisoch Spoločenstva pre určité výrobky, najmä pre výrobky uvedené v nariadení Rady (ES) č. 3448/93 ( 8 ) a jeho vykonávacích pravidlách, sa týmto nariadením ustanovujú spoločné vykonávacie pravidlá systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady (ďalej len „licencie“ a „certifikáty“), ktoré sa zaviedli v časti III kapitolách II a III nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 ( 9 ) a v nariadení Rady (ES) č. 1493/1999 ( 10 ) alebo sa zavádzajú v tomto nariadení.

2.  Licencia alebo certifikát sa musí predkladať v prípade týchto výrobkov:

a) v prípade dovozu, keď sa výrobky deklarujú na prepustenie do voľného obehu:

i) výrobky uvedené v časti I prílohy II dovážané v rámci všetkých podmienok iných než colné kvóty, ak sa v prílohe neustanovuje inak,

ii) výrobky dovážané v rámci colných kvót spravovaných inými metódami než je metóda založená na chronologickom poradí podávania žiadostí, podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“, v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (ES) č. 2454/93 ( 11 ),

iii) výrobky dovážané v rámci colných kvót spravovaných metódou založenou na chronologickom poradí podávania žiadostí v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (ES) č. 2454/93, osobitne uvedené v časti I prílohy II k tomuto nariadeniu,

b) v prípade vývozu:

i) výrobky uvedené v časti II prílohy II,

ii) výrobky uvedené v článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, pre ktoré sa stanovila vývozná náhrada vrátane nulovej sumy alebo sa stanovila vývozná daň,

iii) výrobky vyvážané v rámci kvót alebo výrobky, pri ktorých sa musí predkladať vývozná licencia na prijatie v rámci kvóty, ktorú spravuje tretia krajina a ktorá bola otvorená v tejto krajine na dovážané výrobky Spoločenstva.

3.  Na výrobky uvedené v odseku 2 písm. a) bode (i), odseku 2 písm. a) bode (iii) a odseku 2 písm. b) bode (i) sa uplatňuje suma záruky a obdobie platnosti stanovené v prílohe II.

Na výrobky uvedené v odseku 2 písm. a) bode (ii), odseku 2 písm. b) bode (ii) a odseku 2 písm. b) bode (iii) sa uplatňujú osobitné vykonávacie pravidlá týkajúce sa obdobia platnosti a sumy záruky, ktoré sa ustanovujú v pravidlách Spoločenstva týkajúcich sa týchto výrobkov.

4.  Na účely systému vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady uvedených v odseku 1, keď sa určila náhrada za výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe II časti II a prevádzkovateľ nepožiadal o náhradu, od tohto prevádzkovateľa sa nebude požadovať, aby predložil licenciu alebo certifikát na vývoz príslušných výrobkov.

▼BKAPITOLA II

OBLASŤ PLATNOSTI LICENCIÍ A CERTIFIKÁTOV

Článok 2

Licencia alebo certifikát sa nesmie vyžadovať a nemusí sa predkladať, pokiaľ ide o výrobky:

a) ktoré sa nepúšťajú do voľného obehu v rámci Spoločenstva alebo

b) ktorých vývoz sa uskutočňuje:

i) v súlade s colným postupom, ktorý umožňuje dovoz oslobodený od príslušných ciel alebo poplatkov, ktoré majú rovnocenný účinok, alebo

ii) v súlade s osobitnými opatreniami, ktoré umožňujú vývoz oslobodený od vývozných ciel, ako je uvedené v článku 129 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

1.  Ak sa výrobky, ktoré podliehajú aktívnemu zošľachťovaciemu styku a neobsahujú základné výrobky uvedené v odseku 2 písm. a), púšťajú do voľného obehu, musí sa taká licencia vydať, ak tieto výrobky skutočne pustené do voľného obehu podliehajú dovoznej licencii.

2.  Ak sa výrobky, ktoré podliehajú každému z opatrení uvedených v odseku 1 a obsahujú:

a) jeden alebo viac základných výrobkov, ktoré splnili podmienky článku 23 ods. 2 zmluvy, ale už ich nespĺňajú, pretože boli zapracované do výrobkov prepustených do voľného obehu, a

b) jeden alebo viac základných výrobkov, ktoré nesplnili podmienky článku 23 ods. 2 zmluvy,

prepúšťajú do voľného obehu, potom bez ohľadu na článok 7 ods. 1 tohto nariadenia musí sa pre každý základný výrobok uvedený v písmene b) tohto odseku, ktorý sa skutočne používa a je výrobkom podliehajúcim dovoznej licencii, taká licencia vydať.

Dovozná licencia sa však nesmie vyžadovať v prípade, keď výrobok skutočne prepúšťaný do voľného obehu takejto licencii nepodlieha.

3.  V dovoznej licencii alebo licenciách, ktoré sa vydávajú pri prepúšťaní výrobku uvedeného v odseku 1 alebo 2 do voľného obehu, nemôže byť uvedená vopred stanovená sadzba náhrady.

4.  Pri vývoze výrobku, ktorý podlieha všetkým opatreniam uvedeným v odseku 1 a ktorý obsahuje jeden alebo viac základných výrobkov uvedených v odseku 2 písm. a), musí sa potom pre každý taký základný výrobok, ktorý je výrobkom podliehajúcim vývoznej licencii, taká licencia vydať.

Vzhľadom na tretí pododsek týkajúci sa vopred stanovených súm náhrad sa však vývozná licencia nesmie vyžadovať v prípade, že skutočne vyvážaný výrobok takejto licencii nepodlieha.

Pri vývoze zmiešaných výrobkov kvalifikovaných ako výrobky, ktoré sa na základe jednej alebo niekoľkých ich zložiek kvalifikujú pre vopred stanovenú sadzbu náhrady za vývoz, musí byť colný stav každej takejto zložky samostatným prvkom, ktorý sa musí zohľadňovať pri uplatňovaní systému licencií a certifikátov.

Článok 4

1.  Licencia sa nesmie vyžadovať a nemusí sa predkladať na účely činností:

a) stanovených v článkoch 36, 40, 44 a 45 a článku 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999 alebo

b) nekomerčnej povahy, alebo

c) uvedených v nariadení (EHS) č. 918/83, alebo

d) týkajúcich sa množstiev, ktoré neprekračujú hodnoty stanovené v prílohe II.

Bez ohľadu na prvý pododsek sa musí licencia vydať vtedy, keď dovoz alebo vývoz prebieha v rámci preferenčných opatrení, ktoré sú povolené na základe licencie.

Členské štáty prijmú bezpečnostné opatrenia proti zneužívaniu pri uplatňovaní tohto odseku najmä v prípadoch, keď sa na jednu dovoznú alebo vývoznú operáciu vzťahuje viac než jedna dovozná alebo vývozná deklarácia, ktoré sú zjavne neodôvodnené z ekonomických alebo iných dôvodov.

2.  Na účely odseku 1 „činnosti nekomerčnej povahy“ znamenajú:

a) dovozy, ktoré zabezpečujú súkromné osoby alebo ktoré sú im zasielané, za predpokladu, že tieto činnosti spĺňajú požiadavky oddielu II písm. D bodu 2 predbežných ustanovení kombinovanej nomenklatúry;

b) vývozy, ktoré zabezpečujú súkromné osoby, za predpokladu, že tieto činnosti spĺňajú mutatis mutandis požiadavky uvedené v písmene a).

3.  Členské štáty sú oprávnené nevyžadovať vývoznú licenciu ani licencie na výrobky a/alebo tovar, ktorý zasielajú súkromné osoby alebo skupiny súkromných osôb na účely ich voľného obehu na účely humanitárnej pomoci v tretích krajinách, v prípade, že sú splnené tieto podmienky:

a) strany, ktoré chcú využívať túto výnimku, nežiadajú o náhradu;

b) takéto zásielky sú príležitostnej povahy, obsahujú rôzne výrobky a/alebo tovar a ich hmotnosť nie je vyššia než celkovo 30 000 kg na jeden dopravný prostriedok a

c) príslušné orgány majú dostatočné dôkazy, pokiaľ ide o miesto určenia a/alebo použitie výrobkov a/alebo tovaru, a o náležitom vykonaní činnosti.

Do kolónky 44 vývozného vyhlásenia sa zapíše tento text: „Bez náhrady – článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 376/2008“.

Článok 5

Licencia alebo certifikát sa nesmie vyžadovať a nemusí sa vydať, keď sa výrobky prepúšťajú do voľného obehu podľa hlavy VI kapitoly 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktoré upravuje zaobchádzanie s vráteným tovarom.

Článok 6

1.  Vývozná licencia sa nesmie vyžadovať a nemusí sa vydať pri preberaní reexportnej deklarácie na výrobky, na ktoré vývozca predkladá dôkaz o tom, že na tieto výrobky bolo vydané priaznivé rozhodnutie o vrátení alebo zľave z dovozných ciel podľa hlavy VII kapitoly 5 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

2.  Keď sa pri vývoze výrobkov musí predkladať vývozná licencia a príslušné orgány prevezmú reexportnú deklaráciu pred rozhodnutím o žiadosti o vrátanie platby alebo zľavu z dovozných ciel, musí sa vydať vývozná licencia. Stanovenie sadzby náhrady za vývoz alebo poplatku vopred nie je prípustné.KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIAODDIEL 1

Rozsah licencií, certifikátov a výpisov

Článok 7

1.  Dovozná alebo vývozná licencia predstavuje povolenie a jej vydaním vzniká záväzok zabezpečiť dovoz, resp. vývoz na základe licencie a okrem prípadov zásahu vyššej moci počas doby jej platnosti stanoveného množstva príslušných výrobkov alebo tovaru.

Záväzky uvedené v tomto odseku sú primárnymi požiadavkami v zmysle článku 20 nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 ( 12 ).

2.  Vývoznou licenciou, v ktorej je vopred stanovená sadzba náhrady za vývoz, vzniká záväzok vyviezť na základe licencie a okrem prípadov zásahu vyššej moci počas doby jej platnosti stanovené množstvo príslušného výrobku.

V prípadoch, keď sa pri vývoze výrobkov musí predložiť vývozná licencia, vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady určuje právo vyvážať a oprávnenie na náhradu.

V prípadoch, keď sa pri vývoze výrobkov nemusí predložiť vývozná licencia, vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady určuje len oprávnenie na náhradu.

Záväzky uvedené v tomto odseku sú primárnymi požiadavkami v zmysle článku 20 nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85.

3.  V prípadoch stanovených v článku 47 a v prípadoch, keď je takáto požiadavka stanovená osobitnými pravidlami Spoločenstva pre príslušný sektor, vydaním licencie alebo certifikátu vzniká záväzok zabezpečiť dovoz z tej krajiny alebo vývoz do tej krajiny alebo skupiny krajín, ktoré sú uvedené v licencii alebo certifikáte.

4.  Keď je dovezené alebo vyvezené množstvo najviac o 5 % väčšie než množstvo uvedené v licencii alebo certifikáte, považuje sa za množstvo dovezené alebo vyvezené na základe danej licencie alebo certifikátu.

5.  Keď je dovezené alebo vyvezené množstvo najviac o 5 % menšie než množstvo uvedené v licencii alebo certifikáte, záväzok zabezpečiť dovoz alebo vývoz sa považuje sa splnený.

6.  Na účely odsekov 4 a 5, keď je licencia alebo certifikát vydaný s uvedením počtu kusov, výsledok výpočtu 5 % uvedený v licencii alebo certifikáte sa v prípadoch, keď je to možné, zaokrúhli na najbližší väčší celý počet kusov.

7.  V prípade, keď sa podľa článku 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 licencia alebo certifikát so stanoveným vývozným poplatkom alebo náhradou za vývoz použije v prvý pracovný deň po poslednom dni normálnej doby platnosti licencie alebo certifikátu, táto licencia alebo certifikát sa na účely vopred stanovených súm považuje za použitý v posledný deň jeho normálnej doby platnosti.

▼M1

8.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 3, obdobie platnosti dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady sa stanovuje pre každý výrobok v prílohe II.

▼B

Článok 8

1.  Záväzky vyplývajúce z licencií alebo certifikátov sú neprevoditeľné. Práva vyplývajúce z licencií alebo certifikátov môže prevádzať oprávnený držiteľ počas doby ich platnosti. Takýto prevod sa môže pre každú licenciu alebo certifikát, alebo výpis z licencie alebo certifikátu urobiť iba v prospech jedného postupníka. Musí sa týkať tých množstiev, ktoré ešte neboli dovezené alebo vyvezené na základe príslušnej licencie alebo certifikátu, alebo výpisu.

2.  Postupníci nemôžu svoje práva preniesť ďalej, ale môžu ich previesť späť na oprávneného držiteľa. Spätné prevody na oprávneného držiteľa sa musia týkať množstiev, ktoré ešte neboli dovezené alebo vyvezené na základe príslušnej licencie alebo certifikátu, alebo výpisu.

V takýchto prípadoch zapíše agentúra, ktorá vydala licenciu alebo certifikát, do kolónky 6 licencie alebo certifikátu jednu z položiek uvedených v prílohe III časti A.

3.  V prípade žiadosti o prevod, ktorú predloží oprávnený držiteľ, alebo žiadosti o spätný prevod na oprávneného držiteľa, ktorú predloží postupník, musí orgán, ktorý licenciu alebo certifikát vydal, alebo agentúra či agentúry, ktoré určil každý členský štát, zapísať do licencie alebo certifikátu či do výpisu z licencie alebo certifikátu tieto údaje:

a) meno a adresu postupníka alebo zápis uvedený v odseku 2;

b) dátum vykonania tohto zápisu potvrdený pečiatkou tohto orgánu alebo agentúry.

4.  Prevod alebo spätný prevod na oprávneného držiteľa nadobúda účinnosť odo dňa, keď bol vykonaný tento zápis.

Článok 9

Výpisy z licencií alebo certifikátov majú rovnaké právne účinky ako licencie alebo certifikáty, z ktorých sú vyhotovené v rámci limitov množstva, na ktoré sa tieto výpisy vydajú.

Článok 10

Licencie alebo certifikáty a výpisy, ktoré vydali orgány členského štátu, a zápisy a poznámky, ktoré tieto orgány urobili, majú v každom z ostatných členských štátov rovnaké právne účinky ako dokumenty, ktoré vydali orgány týchto štátov, a zápisy a doplňujúce záznamy, ktoré tieto orgány urobili.

Článok 11

1.  Keď sa licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady používa pri vývoze zmesi, táto zmes nesmie mať pri vývoze nárok na takto vopred stanovenú sadzbu, ak tarifná klasifikácia tej zložky, pre ktorú sa počíta náhrada platná pre zmes, nezodpovedá tarifnej klasifikácii zmesi.

2.  Keď sa licencia alebo certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady za vývoz používa pri vývoze tovaru zoskupeného do súborov, vopred stanovená sadzba platí iba pre tú zložku, ktorá má rovnakú tarifnú klasifikáciu ako celý súbor.ODDIEL 2

Žiadosť o vydanie licencií a certifikátov a ich vydávanie

Článok 12

1.  Žiadna žiadosť o licenciu alebo certifikát sa neprijme, pokiaľ nie je postúpená alebo podaná príslušnému orgánu na formulároch vytlačených a/alebo vyplnených v súlade s článkom 17.

Príslušné orgány však môžu akceptovať písomné dokumenty zaslané prostredníctvom telekomunikačného zariadenia a elektronické správy ako platné žiadosti za predpokladu, že obsahujú všetky informácie, ktoré by boli uvedené vo formulári, keby sa použil. Členské štáty môžu žiadať, aby za písomným dokumentom zaslaným prostredníctvom telekomunikačného zariadenia a/alebo elektronickou správou nasledovala žiadosť na formulári vytlačenom alebo vyplnenom v súlade s článkom 17, postúpená alebo doručená priamo príslušnému orgánu; v týchto prípadoch sa za deň podania žiadosti považuje deň, v ktorom písomný dokument zaslaný prostredníctvom telekomunikačného zariadenia alebo elektronická správa prišli na príslušný orgán. Touto požiadavkou nie je ovplyvnená platnosť žiadostí poslaných formou písomných dokumentov zaslaných prostredníctvom telekomunikačného zariadenia alebo elektronických správ.

V prípadoch, keď sa žiadosti o licencie alebo certifikáty predkladajú elektronicky, musia príslušné orgány členského štátu určiť, akým spôsobom sa má vlastnoručný podpis nahradiť inou metódou, ktorá by mohla byť založená na využití kódov.

2.  Žiadosti o licencie a certifikáty možno zrušiť iba listom, písomným dokumentom zaslaným prostredníctvom telekomunikačného zariadenia alebo elektronickou správou, ktorú príslušný orgán prevezme, okrem prípadov zásahu vyššej moci, do 13.00 hod. v deň podania žiadosti.

Článok 13

1.  V kolónke 16 žiadostí o licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrad a tiež samotných licencií musí byť uvedený 12-číselný kód výrobku prevzatý z nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov, pre ktoré sa využívajú náhrady za vývoz.

V prípadoch, keď je sadzba náhrady rovnaká alebo je potrebné určiť niekoľko kódov v rovnakej kategórii v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a v príslušných článkoch ostatných nariadení, ktorými sa upravuje organizácia trhu, sa však môžu tieto kódy zapísať do žiadostí o licencie a do samotných licencií spolu.

2.  V prípadoch, keď sú sadzby náhrad direfencované podľa miesta určenia, musia byť krajiny určenia alebo oblasti určenia podľa toho, o čo ide, uvedené v kolónke 7 žiadostí aj samotných licencií.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 prvý pododsek, v ktorom je definovaná skupina výrobkov uvedená v článku 4 ods. 2 prvom pododseku druhej zarážke nariadenia (ES) č. 800/1999, kódy výrobkov patriacich do tejto skupiny možno zapisovať do kolónky 22 žiadostí o licencie a licencií, pričom pred zápisom kódov sa uvedie poznámka „skupina výrobkov uvedená v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 800/1999“.

Článok 14

1.  Žiadosti obsahujúce podmienky, ktoré nie sú stanovené v pravidlách Spoločenstva, sa zamietajú.

▼M1

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 3, suma záruky uplatniteľná na licencie a certifikáty vydané na dovoz a vývoz sa stanovuje v prílohe II. V prípade stanovenia vývoznej dane sa môže uplatňovať dodatočná suma.

Žiadna žiadosť o licenciu alebo certifikát nebude prijatá, kým nebude najneskôr do 13.00 hod. v deň podania žiadosti zložená u príslušného orgánu primeraná záruka.

▼B

3.  V prípadoch, keď je suma záruky na licenciu alebo certifikát 100 EUR alebo menej, alebo keď sa licencia alebo certifikát vydá v mene niektorej intervenčnej agentúry, nevyžaduje sa žiadna záruka.

4.  V prípadoch, keď členské štáty využívajú výhody voliteľných možností uvedených v článku 5 nariadenia (EHS) č. 2220/85, sa suma záruky vyžaduje v deň skončenia lehoty dvoch mesiacov odo dňa ukončenia platnosti licencie.

5.  V prípade vývozných licencií vydaných pre vývoz do tretích krajín v súvislosti s operáciami potravinovej pomoci mimo Spoločenstva, ktorú poskytujú humanitárne agentúry schválené na tento účel vyvážajúcim členským štátom, sa nevyžaduje žiadna záruka. Tento členský štát musí okamžite poskytnúť Komisii informácie o schválených humanitárnych agentúrach.

6.  Pri uplatňovaní odsekov 3, 4 a 5 platí mutatis mutandis článok 4 ods. 1 tretí pododsek.

Článok 15

Žiadosti o licencie a licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrady, ktoré sa predkladajú v súvislosti s operáciou poskytovania potravinovej pomoci v zmysle článku 10 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve uzavretej ako súčasť Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, obsahujú v kolónke 20 aspoň jednu z položiek uvedených v časti B prílohy III k tomuto nariadeniu.

Krajina určenia sa uvádza v kolónke 7. Táto licencia platí len na vývoz v súvislosti s takýmito činnosťami potravinovej pomoci.

Článok 16

1.  Dňom, keď sa žiadosť o licenciu alebo certifikát podá, je deň, keď ju prevezme príslušný orgán, za predpokladu, že ju prevezme najneskôr o 13.00 hod. bez ohľadu na to, či sa žiadosť príslušnému orgánu priamo doručí, alebo zašle listom alebo písomným dokumentom prostredníctvom telekomunikačného zariadenia alebo vo forme elektronickej správy.

2.  Žiadosť o licenciu alebo certifikát, ktorú príslušný orgán prevezme buď v sobotu, nedeľu, vo sviatok, alebo v pracovný deň po 13.00 hod., sa považuje za podanú v prvý pracovný deň po dni, v ktorom bola skutočne prevzatá.

3.  Ak je na podávanie žiadostí o licencie alebo certifikáty stanovená lehota v trvaní určeného počtu dní a ak posledný deň tejto lehoty padne na sobotu, nedeľu alebo na sviatok, uvedená lehota sa končí v prvý nasledujúci pracovný deň o 13.00 hod.

Takéto predĺženie sa však nesmie zohľadňovať pri výpočte sadzieb stanovených v licencii alebo certifikáte alebo pri určení doby platnosti licencie alebo certifikátu.

4.  Časové lehoty stanovené v tomto nariadení sú uvedené v belgickom miestnom čase.

Článok 17

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 ods. 1 druhý pododsek a článok 18 ods. 1, žiadosti o licencie alebo certifikáty, licencie, certifikáty a výpisy z licencií a certifikátov sa musia vypisovať na formulároch, ktoré sa zhodujú so vzormi uvedenými v prílohe I. Tieto formuláre sa musia vypĺňať podľa pokynov, ktoré sú v nich uvedené, a v súlade s osobitnými ustanoveniami Spoločenstva platnými pre príslušný sektor výrobkov.

2.  Formuláre licencií a certifikátov sa musia zoradiť do súborov, ktoré obsahujú kópiu č. 1, kópiu č. 2 a žiadosť spolu so všetkými ďalšími kópiami licencie alebo certifikátu v tomto poradí.

Členské štáty však môžu požadovať, aby žiadatelia namiesto súborov formulárov stanovených v prvom odseku vyplnili iba formulár žiadosti.

Ak v dôsledku niektorého opatrenia Spoločenstva môže byť množstvo, na ktoré bola vydaná licencia alebo certifikát, menšie než množstvo, kvôli ktorému sa pôvodne podala žiadosť o licenciu alebo certifikát, potom sa množstvo, o ktoré sa žiadalo, a suma záruky, ktorá s tým súvisí, musia uvádzať iba vo formulári žiadosti.

Formuláre výpisov z licencií alebo certifikátov sa zoradia do súborov, ktoré obsahujú kópiu č. 1 a kópiu č. 2 v tomto poradí.

3.  Formuláre vrátane rozširujúcich listov sa musia tlačiť na biely papier bez mechanickej celulózy, upravený na písanie, s hmotnosťou najmenej 40 gramov na štvorcový meter. Papier musí mať rozmery 210 × 297 mm, pričom v rozmere dĺžky je povolená tolerancia + 8 alebo –5 mm; riadkovanie musí byť 4,24 mm (šestina palca); musí sa presne dodržiavať rozmiestnenie kolónok vo formulároch. Okrem toho obidve strany kópie č. 1 a tá strana rozširujúcich listov, na ktorej sa musia uvádzať prisudzované vlastnosti, musia byť vytlačené s gilošovaným vzorom na pozadí, pomocou ktorého sa odhalí každé falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami. Gilošovaný vzor na pozadí formulárov týkajúcich sa dovozu musí byť zelený a na formulároch týkajúcich sa vývozu musí byť tmavohnedý.

4.  Za vytlačenie formulárov sú zodpovedné členské štáty. Formuláre sa môžu vytlačiť aj v tlačiarňach, ktoré určí ten členský štát, v ktorom sú zriadené. V tomto druhom prípade musí byť na každom formulári vytlačený odkaz na schválenie členským štátom. Na každom formulári musí byť uvedený názov a adresa tlačiarní alebo značka, ktorá umožňuje určiť, v ktorých tlačiarňach bol vytlačený, a okrem formulára žiadosti a rozširujúcich listov aj individuálne sériové číslo. Pred týmto číslom sa uvádzajú nasledujúce písmená podľa toho, v ktorom členskom štáte bol tento dokument vydaný: AT pre Rakúsko, BE pre Belgicko, BG pre Bulharsko, CZ pre Českú republiku, CY pre Cyprus, DE pre Nemecko, DK pre Dánsko, EE pre Estónsko, EL pre Grécko, ES pre Španielsko, FI pre Fínsko, FR pre Francúzsko, ►M6   HR pre Chorvátsko, ◄ HU pre Maďarsko, IE pre Írsko, IT pre Taliansko, LU pre Luxembursko, LT pre Litvu, LV pre Lotyšsko, MT pre Maltu, NL pre Holandsko, PL pre Poľsko, PT pre Portugalsko, RO pre Rumunsko, SE pre Švédsko, SI pre Slovinsko, SK pre Slovensko a UK pre Spojené kráľovstvo.

V čase vydania môže byť na licenciách alebo certifikátoch a na výpisoch uvedené číslo vydania, ktoré prideľuje vydávajúci orgán.

5.  Žiadosť, licencie, certifikáty a výpisy sa vypĺňajú strojom alebo pomocou počítača. Musia byť vytlačené a vyplnené v jednom z úradných jazykov Spoločenstva, tak ako ustanovujú príslušné orgány vydávajúceho členského štátu. V prípade žiadostí však členské štáty môžu povoliť ich ručné vypĺňanie iba atramentom a veľkým tlačeným písmom.

6.  Pečiatky vydávajúcich orgánov a oprávnených orgánov sa musia dávať pomocou kovovej raznice, pokiaľ možno vyrobenej z ocele. Pečiatku vydávajúceho orgánu však možno nahradiť reliéfnou tlačou kombinovanou s vydierkovanými písmenami alebo číslicami.

7.  Ak je to potrebné, príslušné orgány príslušných členských štátov môžu vyžadovať, aby sa licencie alebo certifikáty a výpisy z licencií alebo certifikátov preložili do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov daného členského štátu.

Článok 18

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 17, licencie a certifikáty sa môžu vydávať a používať pomocou počítačových systémov v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré stanovili príslušné orgány. V ďalšom texte sa označujú ako „elektronické licencie a certifikáty“.

Obsah elektronických licencií a certifikátov musí byť zhodný s obsahom papierových licencií a certifikátov.

2.  V prípade, že oprávnení držitelia alebo postupníci licencií alebo certifikátov potrebujú používať ich elektronickú podobu v niektorom členskom štáte, ktorý nie je pripojený k počítačovému systému ich vydávania, musia požiadať o výpis z licencie alebo certifikátu.

Tieto výpisy sa musia vydať bez odkladu a bez dodatočných nákladov na formulári stanovenom v článku 17.

V členských štátoch, ktoré sú pripojené k počítačovému systému vydávania, sa takéto výpisy musia používať vo forme výtlačku na papieri.

Článok 19

1.  Keď sumy, ktoré sú výsledkom výmeny eur za sumy v národnej mene a ktoré treba uvádzať v licenciách alebo certifikátoch, obsahujú tri a viac desatinných miest, musia sa zapisovať iba prvé dve. Ak sa v týchto prípadoch číslica na treťom desatinnom mieste rovná 5 a viac, číslica na druhom desatinnom mieste sa zaokrúhli na najbližšiu jednotku nahor, a ak je číslica na treťom desatinnom mieste menšia než 5, číslica na druhom desatinnom mieste sa ponechá bez zmeny.

2.  Ak sa však sumy vyjadrené v eurách menia na libry šterlingov, odkaz na prvé dve desatinné miesta v odseku 1 sa chápe ako odkaz na prvé štyri desatinné miesta. Ak sa v týchto prípadoch číslica na piatom desatinnom mieste rovná 5 a viac, číslica na štvrtom desatinnom mieste sa zaokrúhli na najbližšiu jednotku nahor, a ak je číslica na piatom desatinnom mieste menšia než 5, číslica na štvrtom desatinnom mieste sa ponechá bez zmeny.

Článok 20

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 18, ktorý sa týka elektronických licencií a certifikátov, sa licencie a certifikáty musia vydávať najmenej v dvoch kópiách, z ktorých prvá kópia, nazývaná „držiteľova kópia“ a označená „kópia č. 1“, sa musí bez odkladu vydať žiadateľovi a druhú kópiu, nazývanú „kópia vydávajúceho orgánu“ a označenú „kópia č. 2“, si ponechá vydávajúci orgán.

2.  V prípade, že sa licencia alebo certifikát vydáva na menšie množstvo než to, na ktoré bola podaná žiadosť, vydávajúci orgán zapíše:

a) množstvo, na ktoré sa vydáva licencia alebo certifikát do kolónok 17 a 18;

b) sumu príslušnej záruky do kolónky 11.

Záruka, ktorá bola zložená na množstvo, na ktoré licencia alebo certifikát nebol vydaný, sa okamžite vráti.

Článok 21

1.  Ak oprávnený držiteľ licencie alebo certifikátu alebo jeho postupníci podajú žiadosť a predložia kópiu č. 1 príslušného dokumentu, vydávajúci orgán alebo agentúra či agentúry, ktoré určil každý členský štát, môžu vydať jeden alebo viac výpisov z licencie alebo certifikátu.

Výpisy sa vydávajú najmenej v dvoch kópiách, z ktorých prvá kópia, nazývaná „držiteľova kópia“ a označená „kópia č. 1“, sa musí vydať alebo poslať žiadateľovi a druhú kópiu, nazývanú „kópia vydávajúceho orgánu“ a označenú „kópia č. 2“, si ponechá vydávajúci orgán.

Vydávajúci orgán zapíše do kópie č. 1 licencie alebo certifikátu množstvo, na ktoré bol vydaný výpis, zväčšené o príslušnú toleranciu. Vedľa zapísaného množstva sa do kópie č. 1 licencie alebo certifikátu zapíše slovo „výpis“.

2.  Z výpisu z licencie alebo certifikátu sa nesmie urobiť žiadny ďalší výpis.

3.  Oprávnený držiteľ musí vrátiť kópiu č. 1 výpisu, ktorý sa už použil alebo ktorého platnosť sa skončila, tomu orgánu, ktorý vydal licenciu alebo certifikát, spolu s kópiou č. 1 tej licencie alebo certifikátu, z ktorého bol výpis urobený, aby orgán mohol upraviť zápisy v kópii č. 1 licencie alebo certifikátu podľa zápisov uvedených v kópii č. 1 výpisu.

Článok 22

1.  Kvôli určeniu doby platnosti sa licencie a certifikáty považujú za vydané v ten deň, keď bola podaná žiadosť o ich vydanie, pričom tento deň je zahrnutý do výpočtu tejto doby platnosti. Licencie a certifikáty sa však nesmú použiť dovtedy, kým nie sú skutočne vydané.

2.  Možno stanoviť, že licencia alebo certifikát má nadobudnúť platnosť v deň svojho skutočného vydania, pričom v takom prípade sa tento deň zahrnie do výpočtu doby platnosti licencie alebo certifikátu.ODDIEL 3

Používanie licencií a certifikátov

Článok 23

1.  Kópia č. 1 licencie alebo certifikátu sa predkladá tej colnici, na ktorej bola prevzatá:

a) deklarácia o prepustení do voľného obehu v prípade dovoznej licencie;

b) v prípade vývoznej licencie alebo certifikátu vopred stanovujúceho náhradu deklarácia týkajúca sa vývozu.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 800/1999, colnú deklaráciu musí vyplniť oprávnený držiteľ alebo ak existuje, postupník licencie alebo certifikátu, alebo ich zástupca v zmysle článku 5 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

2.  Kópia č. 1 licencie alebo certifikátu sa predkladá alebo necháva k dispozícii colným orgánom spolu s odovzdaním deklarácie uvedenej v odseku 1.

3.  Ak úrad uvedený v odseku 1 potvrdí a podpíše kópiu č. 1 licencie alebo certifikátu, musí ju vrátiť príslušnej strane. Členský štát však môže vyžadovať alebo dovoliť príslušnej strane, aby tento zápis do licencie alebo certifikátu urobila sama; v takom prípade tento zápis preskúma a potvrdí príslušný úrad.

4.  Ak dovážané alebo vyvážané množstvo nezodpovedá množstvu zapísanému v licencii alebo certifikáte, zápis v licencii alebo certifikáte sa musí opraviť tak, aby vyjadroval skutočne dovážané alebo vyvážané množstvo v rámci limitov množstiev, na ktoré sa licencia alebo certifikát vydal.

Článok 24

1.  Bez ohľadu na článok 23 členský štát môže povoliť, aby sa licencia alebo certifikát:

a) podávali vo vydávajúcom orgáne alebo úrade zodpovednom za vyplatenie náhrady;

b) v prípadoch, keď platí článok 18, uskladňovali v databáze vydávajúceho orgánu alebo úradu zodpovedného za vyplatenie náhrady.

2.  Príslušný členský štát musí určiť prípady, v ktorých sa uplatňuje odsek 1, a podmienky, ktoré musí príslušná strana splniť, aby mohla využívať postup ustanovený v danom odseku. Ustanovenia, ktoré prijme členský štát, musia okrem toho zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s certifikátmi vydanými v Spoločenstve.

3.  Členský štát rozhodne, ktorý orgán má vykonať zápis položky a potvrdiť licenciu alebo certifikát.

Zápis a jeho validácia a potvrdenie licencie alebo certifikátu sa však takisto pokladajú za vykonané, ak:

a) doklad, v ktorom sa spresňujú vyvezené množstvá, bol vyhotovený pomocou počítača; tento doklad sa musí priložiť k licencii alebo certifikátu a založiť s nimi do evidencie;

b) vyvezené množstvá boli zaznamenané do úradnej elektronickej databázy dotknutého členského štátu a medzi týmito informáciami a elektronickým certifikátom je prepojenie; členské štáty sa môžu rozhodnúť tieto informácie archivovať vo vytlačenej podobe elektronických dokumentov.

Za dátum vykonania zápisu sa pokladá dátum prevzatia deklarácie uvedenej v článku 23 ods. 1.

4.  V čase prevzatia colnej deklarácie musí príslušná strana zapísať do dokumentu deklarácie, že sa uplatňuje tento článok, a uviesť referenčné číslo použitej licencie alebo certifikátu.

5.  V prípade licencie alebo certifikátu, ktorým sa povoľuje dovoz alebo vývoz, sa môže tovar prepustiť iba vtedy, keď príslušný orgán informoval colnicu uvedenú v článku 23 ods. 1 o tom, že licencia alebo certifikát uvedený v dokumente deklarácie je platný pre príslušný výrobok a bol doplnený.

6.  V prípadoch, keď vyvážané výrobky nepodliehajú vydaniu vývoznej licencie, ale náhrada za dovoz bola stanovená prostredníctvom vývoznej licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrady za vývoz, ak v dokumente používanom v priebehu vývozu na preukazovanie nároku na náhradu nie je v dôsledku chyby uvedený tento článok a/alebo číslo licencie alebo certifikátu, alebo ak sú tieto informácie nesprávne, možno uviesť túto činnosť do súladu s príslušnými predpismi za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) orgán zodpovedný za vyplatenie náhrady má k dispozícii vývoznú licenciu s vopred stanovenou sadzbou náhrady na príslušný výrobok, platnú v deň prevzatia deklarácie;

b) príslušné orgány majú k dispozícii dostatočné dôkazy, ktoré im umožňujú určiť spojitosť medzi vyvážaným množstvom a licenciou alebo certifikátom, ktorý sa vzťahuje na tento vývoz.

Článok 25

1.  Zápisy do licencií, certifikátov alebo výpisov sa po ich vydaní už nemôžu meniť.

2.  V prípade, že presnosť zápisov do licencie, certifikátu alebo výpisu je pochybná, táto licencia, certifikát alebo výpis sa z iniciatívy príslušnej strany alebo príslušných orgánov príslušného členského štátu vráti vydávajúcemu orgánu.

Keď príslušný orgán považuje za potrebné vykonať opravu, stiahne výpis alebo licenciu, alebo certifikát, ako aj všetky výpisy vydané v predchádzajúcom období, a bez odkladu vydá buď opravený výpis, alebo opravenú licenciu či certifikát a opravené príslušné výpisy z licencie alebo certifikátu. Do každej kópie týchto nových dokumentov, na ktorej sa uvedie zápis „licencia (alebo certifikát) opravený dňa…“ alebo „výpis opravený dňa…“, sa znovu zapíšu všetky predchádzajúce zápisy.

Keď príslušný orgán nepovažuje za potrebné opraviť licenciu, certifikát alebo výpis, zapíše do nich text „overené dňa… v súlade s článkom 25 nariadenia (ES) č. 376/2008“ a dá svoju pečiatku.

Článok 26

1.  Oprávnený držiteľ musí vydávajúcemu orgánu na jeho žiadosť vrátiť licenciu alebo certifikát, alebo výpisy z licencie alebo certifikátu.

2.  V prípade, že sa sporný dokument vráti alebo uloží v súlade s týmto článkom alebo článkom 25, príslušné vnútroštátne orgány vydajú príslušnej strane na jej žiadosť potvrdenie o prevzatí.

Článok 27

Keď je priestor na licenciách, certifikátoch alebo výpisoch z licencií alebo certifikátov vyhradený pre zápisy nedostatočný, môžu orgány, ktoré vykonávajú tieto zápisy, pripojiť k licencii, certifikátu alebo výpisu jeden alebo viac rozširujúcich listov s podobným miestom pre zápisy, aké je vyhradené na zadnej strane kópie č. 1 uvedených licencií, certifikátov alebo výpisov. Tieto orgány umiestnia pečiatku tak, aby sa jedna jej polovica nachádzala na licencii, certifikáte alebo výpise z licencie či certifikátu a druhá na rozširujúcom liste. V prípade každého ďalšieho rozširujúceho listu musí byť pečiatka umiestnená podobným spôsobom na tomto a na predchádzajúcom liste.

Článok 28

1.  Ak existujú pochybnosti o pravosti licencie, certifikátu alebo výpisu či zápisov, alebo poznámok v nich, príslušné vnútroštátne orgány musia vrátiť pochybný dokument alebo jeho fotokópiu orgánom, ktoré sa zaoberajú kontrolou.

Dokumenty možno vracať aj kvôli náhodnej kontrole; v takom prípade sa vracia len fotokópia dokumentu.

2.  Keď sa pochybný dokument vráti v súlade s odsekom 1, príslušné vnútroštátne orgány vydajú príslušnej strane na jej žiadosť potvrdenie o prevzatí.

Článok 29

1.  Ak je to potrebné pre náležité uplatňovanie tohto nariadenia, členské štáty si musia vzájomne vymieňať informácie o licenciách, certifikátoch a výpisoch z licencií alebo certifikátov a o protiprávnostiach alebo prípadoch porušenia požiadaviek, ktoré sa ich týkajú.

2.  Členské štáty musia informovať Komisiu okamžite po tom, čo získajú poznatky o protiprávnostiach a prípadoch porušenia požiadaviek s ohľadom na toto nariadenie.

3.  Členské štáty oznámia Komisii názvy a adresy všetkých orgánov, ktoré vydávajú licencie alebo certifikáty či výpisy z licencií alebo certifikátov, vyberajú vývozné poplatky a vyplácajú náhrady za vývoz. Komisia tieto informácie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.  Členské štáty postúpia Komisii aj odtlačky úradných pečiatok, a ak je to vhodné, vzory reliéfnej tlače, ktorú používajú orgány oprávnené konať v týchto záležitostiach. Komisia o tom okamžite informuje ostatné členské štáty.ODDIEL 4

Vracanie záruk

Článok 30

Pokiaľ ide o dobu platnosti licencií a certifikátov:

a) záväzok zabezpečiť dovoz sa považuje za splnený a právo na dovoz na základe licencie alebo certifikátu sa považuje za uplatnené v deň prevzatia deklarácie uvedenej v článku 23 ods. 1 písm. a), ale vždy pod podmienkou, že príslušný výrobok sa skutočne prepustí do voľného obehu;

b) záväzok zabezpečiť vývoz sa považuje za splnený a právo na vývoz na základe licencie alebo certifikátu sa považuje za uplatnené v deň prevzatia deklarácie uvedenej v článku 23 ods. 1 písm. b).

Článok 31

Splnenie primárnej požiadavky sa preukazuje predložením dôkazu:

a) o prevzatí deklarácie uvedenej v článku 23 ods. 1 písm. a) a týkajúcej sa príslušného výrobku v prípade dovozu;

b) o prevzatí deklarácie uvedenej v článku 23 ods. 1 písm. b) a týkajúcej sa príslušného výrobku v prípade vývozu, okrem toho:

i) v prípade vývozu alebo dodávok, s ktorými sa zaobchádza ako s vývozom v zmysle článku 36 nariadenia (ES) č. 800/1999, sa vyžaduje dôkaz o tom, že výrobok do 60 dní odo dňa prevzatia vývoznej deklarácie, pokiaľ tomu nezabránil zásah vyššej moci, alebo v prípade dodávok, s ktorými sa zaobchádza ako s vývozom, dosiahol miesto určenia, alebo v ostatných prípadoch, keď opustil colné územie Spoločenstva. Na účely tohto nariadenia dodávky akýchkoľvek výrobkov určených výhradne na spotrebu na palube vrtných alebo ťažobných plošín vrátane pracovných postov poskytujúcich podporné služby pre tieto činnosti, ktoré sa nachádzajú v oblasti európskeho kontinentálneho šelfu alebo v oblasti kontinentálneho šelfu neeurópskej časti Spoločenstva, ale za trojmíľovým pásmom začínajúcim sa od základnej čiary, ktorá sa používa pri určovaní šírky teritoriálnych morských vôd členského štátu, sa považujú za dodávky, ktoré opustili colné územie Spoločenstva;

ii) v prípadoch, keď boli výrobky zaradené v rámci procedúry zásobovacieho skladu potravín ustanoveného v článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999, sa vyžaduje dôkaz o tom, že výrobok bol do 30 dní od prevzatia deklarácie o jeho zaradení pod tento postup, pokiaľ tomu nezabránil zásah vyššej moci, umiestnený v zásobovacom sklade potravín.

Ak však 60-dňová lehota uvedená v prvom odseku písm. b) bode i) alebo 30-dňová lehota uvedená v prvom odseku písm. b) bode ii) uplynie, záruka sa uvoľní v súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

Zábezpeka neprepadne podľa druhého odseku v prípade množstiev, na ktoré sa náhrada zníži v súlade s článkom 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999, za nedodržanie termínov uvedených v článku 7 ods. 1 a v článku 40 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Článok 32

1.  Dôkaz, ktorý sa vyžaduje podľa článku 31, sa poskytne takto:

a) v prípadoch uvedených v článku 31 písm. a) predložením kópie č. 1 licencie alebo certifikátu alebo ak existuje, kópie č. 1 výpisu alebo výpisov z licencie alebo certifikátu, doplnenej spôsobom uvedeným v článku 23 alebo v článku 24;

b) v prípadoch uvedených v článku 31 písm. b) a s výhradou odseku 2 tohto článku predložením kópie č. 1 licencie alebo certifikátu a prípadne kópie č. 1 výpisu alebo výpisov z licencie alebo certifikátu, potvrdenej spôsobom uvedeným v článku 23 alebo v článku 24.

2.  Okrem toho sa v prípade vývozu zo Spoločenstva alebo dodávok do miesta určenia v zmysle článku 36 nariadenia (ES) č. 800/1999, alebo zaradenia výrobkov pod opatrenia stanovené v článku 40 tohto nariadenia vyžaduje dodatočný dôkaz.

Tento dodatočný dôkaz sa poskytne takto:

a) keď sa ďalej uvedené činnosti vykonávajú vnútri príslušného členského štátu, tento dodatočný dôkaz sa ponechá na voľbu toho členského štátu, v ktorom:

i) bola vydaná licencia alebo certifikát;

ii) bola prijatá deklarácia uvedená v článku 23 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia a

iii) výrobok:

 opustil colné územie Spoločenstva. Na účely tohto nariadenia dodávky akýchkoľvek výrobkov určených výhradne na spotrebu na palube vŕtacích alebo ťažobných plošín, vrátane pracovných postov poskytujúcich podporné služby pre tieto činnosti, ktoré sa nachádzajú v oblasti európskeho kontinentálneho šelfu alebo v oblasti kontinentálneho šelfu neeurópskej časti Spoločenstva, ale za trojmíľovým pásmom začínajúcim sa od základnej čiary, ktorá sa používa pri určovaní šírky teritoriálnych morských vôd členského štátu, sa považujú za dodávky, ktoré opustili colné územie Spoločenstva,

 sa dodá do jedného z miest určenia vymenovaných v článku 36 nariadenia (ES) č. 800/1999 alebo

 sa umiestni do zásobovacieho potravinového skladu podľa článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999;

b) vo všetkých ostatných prípadoch sa dodatočný dôkaz poskytne:

i) predložením kontrolnej kópie T 5 alebo kópií uvedených v článku 912a nariadenia (EHS) č. 2454/93, alebo potvrdenej kópie alebo fotokópie tejto kontrolnej kópie T 5, alebo kópií, alebo

ii) osvedčením, ktoré vydá agentúra zodpovedná za vyplácanie náhrad, o tom, že podmienky článku 31 písm. b) tohto nariadenia boli splnené, alebo

iii) vo forme rovnocenného dôkazu stanoveného v odseku 4 tohto článku.

Ak je jediným účelom kontrolnej kópie T 5 uvoľnenie záruky, jej kolónka 106 obsahuje jednu z položiek uvedených v časti C prílohy III k tomuto nariadeniu.

Ak sa však používa výpis z licencie alebo certifikátu, náhradná licencia alebo certifikát, alebo náhradný výpis, v tejto položke sa uvedie aj číslo pôvodnej licencie alebo certifikátu a názov a adresa vydávajúceho orgánu.

Dokumenty uvedené v písmene b) bodoch i) a ii) sa musia posielať vydávajúcemu orgánu úradnou cestou.

3.  Ak sa po prijatí vývoznej deklarácie uvedenej v článku 23 ods. 1 písm. b) výrobok zaradí pod jedno zo zjednodušených opatrení stanovených v článkoch 412 až 442a nariadenia (ES) č. 2454/93 alebo v hlave X kapitole I dodatku I k Dohovoru z 20. mája 1987 o spoločnom postupe pri tranzite v prípade prepravy do miesta určenia alebo dodávky príjemcovi mimo colného územia Spoločenstva, zašle sa vydávajúcemu orgánu úradnou cestou kontrolná kópia T 5 požadovaná podľa odseku 2 písm. b) tohto článku. Do oddielu „J“ kontrolnej kópie T 5 sa pod záhlavie „Poznámky“ zapíše jedna z položiek uvedených v časti D prílohy III k tomuto nariadeniu.

V prípade uvedenom v prvom pododseku môže výstupná colnica povoliť zmenu a doplnenie zmluvy na prepravu, tak aby sa preprava končila v rámci Spoločenstva, iba vtedy, keď zistí, že:

a) ak už bola záruka uvoľnená, bola znovu zložená, alebo

b) príslušné orgány podnikli potrebné kroky, ktorými zabezpečili, aby sa záruka neuvoľnila.

Ak sa záruka uvoľnila bez toho, aby bol výrobok vyvezený, členské štáty podniknú vhodné opatrenia.

4.  Ak v dôsledku okolností mimo sféry vplyvu príslušnej strany nemožno vyplniť kontrolnú kópiu T 5 uvedenú v odseku 2 písm. b) do troch mesiacov po jej vydaní, môže príslušná strana požiadať príslušný orgán, aby ako ekvivalent prijal iné dokumenty, pričom uvedie dôvody pre túto žiadosť a predloží podporné dokumenty.

Podpornými dokumentmi, ktoré treba predložiť spolu so žiadosťou, sú dokumenty stanovené v článku 49 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 800/1999.

Článok 33

Na účely článku 37 nariadenia (ES) č. 800/1999 sa za deň prijatia deklarácie uvedenej v článku 23 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia považuje posledný deň mesiaca.

Článok 34

1.  Na žiadosť oprávneného držiteľa môžu členské štáty uvoľniť záruky v splátkach úmerných množstvám výrobkov, na ktoré bol predložený dôkaz uvedený v článku 31, za predpokladu, že predložený dôkaz svedčí o tom, že bolo dovezené alebo vyvezené množstvo, ktoré sa rovná najmenej 5 % množstva uvedeného v licencii alebo certifikáte.

2.  Pod podmienkou uplatnenia článkov 39, 40 alebo 47 v prípadoch, keď nebol splnený záväzok zabezpečiť dovoz alebo vývoz, prepadne časť záruky, ktorá sa rovná rozdielu medzi:

a) 95 % množstva uvedeného v licencii alebo certifikáte a

b) skutočne dovezeným alebo vyvezeným množstvom.

Ak sa licencia vydá s uvedením počtu kusov, výsledok vyššie uvedeného výpočtu 95 % sa v prípadoch, keď je to možné, zaokrúhli nadol na najbližší menší celý počet kusov.

Ak je však dovezené alebo vyvezené množstvo menšie než 5 % množstva uvedeného v licencii alebo certifikáte, prepadne celá suma záruky.

Okrem toho v prípadoch, keď sa celá suma záruky za danú licenciu alebo certifikát, ktorá by prepadla, rovná 100 EUR alebo menej, príslušný členský štát uvoľní celú sumu záruky.

V prípade, že bola celá suma záruky alebo jej časť neoprávnene uvoľnená, orgánu, ktorý vydal licenciu alebo certifikát, sa zloží znovu, pričom jej suma je úmerná príslušným množstvám.

Pokyn, aby sa uvoľnená záruka znovu zložila, však možno vydať len do štyroch rokov po vrátení záruky za predpokladu, že prevádzkovateľ konal v dobrej viere.

3.  Pokiaľ ide o vývozné licencie s vopred stanovenou sumou náhrady:

a) keď sa licencia alebo výpis z licencie vráti vydávajúcemu orgánu v priebehu prvých dvoch tretín jeho doby platnosti, príslušná suma záruky, ktorá má prepadnúť, sa zníži o 40 %. Na tento účel sa akákoľvek časť dňa počíta za celý deň;

b) keď sa licencia alebo výpis z licencie vráti vydávajúcemu orgánu v čase zodpovedajúcom poslednej tretine jeho doby platnosti alebo počas toho mesiaca, ktorý nasleduje po dni skončenia jeho platnosti, príslušná suma záruky, ktorá má prepadnúť, sa zníži o 25 %.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba na tie licencie a výpisy z nich, ktoré sa vrátia vydávajúcemu orgánu v priebehu toho roka GATT, na ktorý boli licencie vydané, a za predpokladu, že sa vrátia viac než 30 dní pred koncom toho roka.

Prvý pododsek sa uplatňuje, pokiaľ sa jeho uplatňovanie dočasne nepozastaví. Ak sa náhrada za jeden alebo viacero výrobkov zvýši, tak Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo v zodpovedajúcich článkoch iných nariadení o spoločnej organizácii trhov, môže pozastaviť uplatňovanie prvého pododseku na licencie, o ktoré sa žiadalo pred zvýšením náhrady a ktoré neboli vrátené vydávajúcemu orgánu do dňa predchádzajúceho dňu zvýšenia.

Licencie udelené podľa článku 24 tohto nariadenia sa budú považovať za vrátené vydávajúcemu orgánu k dátumu, keď tento orgán dostane žiadosť od držiteľa licencie o uvoľnenie zábezpeky.

4.  Dôkaz uvedený v článku 32 ods. 1 sa musí predložiť do dvoch mesiacov od skončenia platnosti licencie alebo certifikátu okrem prípadov, keď to nie je možné z dôvodu vyššej moci.

5.  Dôkaz uvedený v článku 32 ods. 2 tohto nariadenia, ktorý svedčí o opustení colného územia Spoločenstva alebo o dodávke do miesta určenia v zmysle článku 36 nariadenia (ES) č. 800/1999, alebo o zaradení výrobkov pod opatrenia stanovené v článku 40 tohto nariadenia, sa musí predložiť do 12 mesiacov od skončenia platnosti licencie alebo certifikátu okrem prípadov, keď to nie je možné z dôvodu vyššej moci.

▼M7 —————

▼B

8.  Príslušné orgány môžu upustiť od povinnosti predložiť dôkaz uvedený v odsekoch 4 a 5, ak už majú potrebné informácie.

9.  V prípadoch, keď je v niektorom ustanovení Spoločenstva odkazom na tento odsek stanovené, že táto povinnosť sa splní predložením dôkazu o tom, že výrobok bol dodaný do stanoveného miesta určenia, tento dôkaz sa musí predložiť v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 800/1999; ak sa takýto dôkaz nepredloží, záruka zložená za licenciu alebo certifikát prepadá úmerne s príslušným množstvom.

Aj tento dôkaz sa musí predložiť do 12 mesiacov odo dňa skončenia platnosti licencie alebo certifikátu. Keď však nemožno predložiť dokumenty vyžadované podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999 v predpísanej lehote, hoci vývozca konal s náležitou snahou, aby ich v tejto lehote získal, možno mu predĺžiť lehotu na predloženie týchto dokumentov.

10.  V prípade dovozných licencií, pre ktoré je v niektorom ustanovení Spoločenstva stanovené, že platí tento odsek, bez ohľadu na odseky 4 až 8 sa musí dôkaz o použití tejto licencie uvedený v článku 32 ods. 1 písm. a) predložiť do 45 dní odo dňa skončenia platnosti licencie okrem prípadov, keď to nie je možné z dôvodu vyššej moci.

V prípadoch, keď sa dôkaz o použití licencií stanovený v článku 32 ods. 1 písm. a) predloží po uplynutí predpísanej lehoty:

a) ak sa licencia použila pri zohľadnení nižšej tolerancie počas doby jej platnosti, 15 % celkovej sumy záruky uvedenej v licencii prepadne zrazením paušálnej sadzby;

b) ak sa licencia počas doby jej platnosti použila len čiastočne, prepadne tá časť sumy záruky, ktorá sa rovná:

i) rozdielu medzi 95 % množstva uvedeného v licencii a skutočne dovezeným množstvom plus

ii) 15 % tej sumy záruky, ktorá zostane po zrazení paušálnej sadzby podľa prvého bodu, plus

iii) 3 % tej sumy záruky, ktorá zostane po zrážkach vykonaných podľa prvých dvoch bodov, za každý deň, o ktorý sa prekročí lehota na predloženie dôkazu.ODDIEL 5

Strata licencie a certifikátov

Článok 35

1.  Tento článok sa uplatňuje v prípade, keď bola vopred stanovená sadzba náhrady za vývoz väčšia ako nula a príslušná licencia alebo certifikát, alebo výpis z licencie alebo certifikátu sa stratil.

2.  Orgán, ktorý vydal túto licenciu alebo certifikát, vydá na žiadosť držiteľa alebo postupníka v prípadoch prevodu licencie, certifikátu alebo výpisu z licencie, alebo certifikátu náhradnú licenciu alebo certifikát, alebo náhradný výpis s podmienkou, že je splnený druhý pododsek.

Príslušné orgány v členských štátoch môžu odmietnuť vydať náhradnú licenciu alebo certifikát, alebo náhradný výpis, ak:

a) žiadateľ nemá vlastnosti, ktoré by zaručovali rešpektovanie cieľov tohto článku; táto právomoc sa v každom členskom štáte vykonáva v súlade s princípmi upravujúcimi zákaz diskriminácie medzi žiadateľmi a slobodu obchodu a priemyslu, ktoré sú v tom štáte v súčasnosti platné;

b) žiadateľ nepreukázal, že urobil všetky vhodné bezpečnostné opatrenia, aby zabránil strate licencie, certifikátu alebo výpisu.

3.  Náhrada určená v súvislosti s vyhlásením verejnej súťaže sa považuje za vopred stanovenú náhradu.

4.  Náhradná licencia, certifikát alebo výpis musí obsahovať tie informácie a zápisy, ktoré sú uvedené v dokumente, ktorý nahrádza. Vydáva sa na také množstvo tovaru, ktoré sa po pripočítaní tolerančnej rezervy rovná pôvodne povolenému množstvu uvedenému na stratenom dokumente. Žiadatelia spresnia toto množstvo písomne. Ak informácie, ktoré má vydávajúci orgán, ukazujú, že množstvo, ktoré uvádza žiadateľ, je príliš veľké, musí sa primerane znížiť bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 druhý pododsek.

Do kolónky 22 náhradnej licencie, certifikátu alebo náhradného výpisu sa zapíše jedna z položiek uvedených v prílohe III časti E, podčiarknutá červenou farbou.

5.  Ak príde k strate náhradnej licencie alebo certifikátu, alebo náhradného výpisu, žiadna ďalšia náhradná licencia ani certifikát sa nevydá.

6.  Náhradná licencia, certifikát alebo výpis sa vydá pod podmienkou zloženia záruky. Suma tejto záruky sa vypočíta vynásobením:

a) sadzieb stanovených pre príslušné miesta určenia plus 20 % a

b) množstva, na ktoré sa má vydať náhradná licencia, certifikát alebo výpis, plus tolerančná rezerva.

Suma, o ktorú sa zvýši záruka, nesmie byť menšia než 3 EUR na 100 kilogramov čistej hmotnosti. Záruka sa zloží tomu orgánu, ktorý vydal pôvodnú licenciu alebo certifikát.

7.  V prípade, že množstvo výrobkov vyvezených na základe licencie alebo certifikátu a náhradnej licencie alebo certifikátu, alebo na základe výpisu a náhradného výpisu je väčšie ako množstvo, ktoré sa mohlo vyviezť na základe pôvodnej licencie alebo certifikátu, alebo výpisu, záruka uvedená v odseku 6, ktorá zodpovedá nadmernému množstvu, prepadá a náhrada sa tým považuje za vyplatenú.

8.  Okrem toho sa v prípadoch, keď sa uplatňuje odsek 7 a keď vývozný poplatok za nadmerné množstvo platí na deň prijatia deklarácie uvedenej v článku 23 ods. 1 písm. b), vyberá vývozný poplatok platný v tento deň.

Nadmerné množstvo:

a) sa určuje v súlade s odsekom 7;

b) je to množstvo, pre ktoré bola prijatá najnovšia deklarácia týkajúca sa pôvodnej licencie alebo certifikátu, výpisu z pôvodnej licencie alebo certifikátu, náhradnej licencie alebo certifikátu, alebo náhradného výpisu. V prípadoch, keď je naposledy vyvezené množstvo menšie než nadmerné množstvo, musí sa brať do úvahy vývoz alebo vývozy až do vyčerpania celého nadmerného množstva.

Na prípady upravené týmto odsekom sa neuplatňuje článok 3 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 120/89 ( 13 ).

9.  Pokiaľ záruka uvedená v odseku 6 neprepadla na základe odseku 7, musí sa uvoľniť 15 mesiacov po uplynutí doby platnosti licencie alebo certifikátu.

10.  Keď sa stratená licencia, certifikát alebo výpis nájde, nemôže sa používať a musí sa vrátiť tomu orgánu, ktorý vydal náhradnú licenciu, certifikát alebo výpis. Ak je v takom prípade množstvo uvedené v pôvodnej licencii, certifikáte alebo výpise rovnaké alebo väčšie ako množstvo, na ktoré bola vydaná náhradná licencia, certifikát alebo výpis, plus tolerančná rezerva, záruka uvedená v odseku 6 sa okamžite uvoľní.

Ak je však pôvodne povolené množstvo väčšie, príslušná strana môže požiadať o vydanie výpisu na také množstvo vrátane tolerančnej rezervy, ktoré sa rovná zvyšnej časti pôvodne povoleného množstva.

11.  Príslušné orgány členských štátov si vzájomne poskytujú informácie potrebné na uplatňovanie tohto článku.

Ak tieto orgány poskytujú tieto informácie prostredníctvom kontrolnej kópie T 5 uvedenej v článku 912a nariadenia (EHS) č. 2454/93 a vydanej na účely získania dôkazu o opustení colného územia Spoločenstva, musí sa do kolónky 105 kontrolnej kópie T 5 zapísať číslo pôvodnej licencie alebo certifikátu. Ak sa používa výpis z licencie alebo certifikátu, náhradná licencia alebo certifikát, alebo náhradný výpis, musí sa číslo pôvodnej licencie zapísať do kolónky 106 kontrolnej kópie T 5.

Článok 36

1.  S výnimkou prípadov uvedených v odseku 2 príslušný orgán odmietne vydať náhradnú licenciu alebo certifikát, alebo náhradný výpis vtedy, keď je vydanie licencií alebo certifikátov na príslušný výrobok pozastavené alebo keď sa licencie alebo certifikáty vydávajú v rámci množstvovej kvóty.

2.  Ak je držiteľ alebo postupník dovoznej alebo vývoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sumou náhrady schopný preukázať k spokojnosti príslušného orgánu, že sa licencia alebo certifikát, alebo výpis z licencie alebo certifikátu úplne nevyužil alebo sa využil len čiastočne a že sa už nemôže využiť najmä preto, lebo bol úplne alebo čiastočne zničený, ten orgán, ktorý vydal pôvodnú licenciu alebo certifikát, vydá náhradnú licenciu, certifikát alebo výpis na také množstvo tovaru, ak je to potrebné, aj vrátane tolerančnej rezervy, ktoré sa rovná množstvu, ktoré zvyšuje do pôvodne povoleného množstva. V tomto prípade platí prvá veta článku 35 ods. 4.

▼M2

Článok 37

Ak sa vydávajú náhradné licencie, certifikáty alebo výpisy, členské štáty ihneď oznámia Komisii tieto informácie:

a) sériové číslo vydaných náhradných licencií, certifikátov alebo výpisov a sériové číslo nahradených licencií, certifikátov alebo výpisov v súlade s článkami 35 a 36,

b) povahu a množstvo príslušného tovaru a vopred stanovenú sadzbu každej náhrady za vývoz alebo každého vývozného poplatku.

Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

▼B

Článok 38

1.  Ak sa licencia, certifikát alebo výpis z licencie alebo certifikátu stratí a stratený dokument sa využil úplne alebo čiastočne, vydávajúce orgány môžu výnimočne poskytnúť príslušnej strane duplikát licencie, certifikátu alebo výpisu z licencie alebo certifikátu vytvorený a potvrdený rovnakým spôsobom ako pôvodný dokument a na každej kópii jasne označený ako „duplikát“.

2.  Duplikáty sa nemôžu používať pri vykonávaní činností dovozu a vývozu.

3.  Duplikáty sa predkladajú tým orgánom, ktoré prijali deklaráciu uvedenú v článku 23, vystavenú na základe licencie, certifikátu alebo výpisu, alebo inému príslušnému orgánu určenému tým členským štátom, v ktorom sa tieto orgány nachádzajú.

4.  Príslušný orgán môže robiť zápisy do duplikátu a potvrdzovať ho.

5.  Takýmto spôsobom doplnený duplikát nahrádza stratenú kópiu č. 1 licencie, certifikátu alebo výpisu pri poskytovaní dôkazu na účely uvoľnenia záruky.ODDIEL 6

Vyššia moc

Článok 39

1.  V prípade, keď v dôsledku udalosti, ktorú prevádzkovateľ považuje za zásah vyššej moci, nemožno uskutočniť dovoz ani vývoz počas doby platnosti licencie alebo certifikátu, oprávnený držiteľ požiada príslušný orgán členského štátu, ktorý licenciu alebo certifikát vydal, buď o predĺženie doby platnosti licencie alebo certifikátu, alebo o zrušenie licencie alebo certifikátu. Prevádzkovatelia predložia dôkaz o tej okolnosti, ktorú považujú za zásah vyššej moci, do šiestich mesiacov od uplynutia doby platnosti licencie alebo certifikátu.

Ak dopravcovia nie sú schopní predložiť dôkaz v tejto lehote napriek tomu, že konali s náležitou snahou o to, aby ho získali a poslali, môže sa im poskytnúť ďalší čas.

2.  Žiadosti o predĺženie doby platnosti licencie alebo certifikátu, prevzaté viac než 30 dní po uplynutí doby platnosti, sa zamietajú.

3.  V prípadoch, keď sa okolnosti považované za zásah vyššej moci týkajú vyvážajúcej krajiny a/alebo krajiny pôvodu v prípade vývozu alebo dovážajúcej krajiny v prípade vývozu, možno uznať tieto okolnosti za takéto, iba ak ich príslušné krajiny včas a písomne oznámili vydávajúcemu orgánu alebo inej úradnej agentúre v tom istom členskom štáte.

Oznámenie od vyvážajúcej krajiny, krajiny pôvodu alebo dovážajúcej krajiny sa považuje za podané včas, ak žiadateľ v čase podania oznámenia nemohol predvídať okolnosti považované za zásah vyššej moci.

4.  O tom, či okolnosti považované za zásah vyššej moci predstavujú vyššiu moc, rozhodne príslušný orgán uvedený v odseku 1.

Článok 40

1.  Ak okolnosti považované za zásah vyššej moci predstavujú vyššiu moc, príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola vydaná licencia alebo certifikát, rozhodne buď o zrušení záväzku zabezpečiť dovoz alebo vývoz a uvoľnení záruky, alebo o predĺžení doby platnosti licencie alebo certifikátu na taký dlhý čas, aký možno považovať za potrebný pre všetky okolnosti prípadu. Takéto predĺženie nesmie prekročiť šesť mesiacov odo dňa skončenia pôvodnej doby platnosti licencie alebo certifikátu. Takéto predĺženie je možné po skončení platnosti licencie alebo certifikátu.

2.  Rozhodnutie, ktoré prijme príslušný orgán, sa môže líšiť od rozhodnutia, ktoré žiadal prijať oprávnený držiteľ licencie alebo certifikátu.

V prípade, že oprávnený držiteľ žiada o zrušenie licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrady, i keď bola táto žiadosť predložená viac než 30 dní po uplynutí doby platnosti licencie, príslušný úrad môže predĺžiť toto obdobie platnosti, ak je vopred stanovená sadzba spolu so všetkými úpravami nižšia ako okamžitá sadzba v prípade súm, ktoré treba vyplatiť, alebo väčšia než okamžitá sadzba v prípade súm, ktoré treba vybrať.

3.  Rozhodnutie zrušiť alebo predĺžiť dobu platnosti licencie sa týka iba toho množstva výrobku, ktoré nebolo možné doviezť alebo vyviezť v dôsledku zásahu vyššej moci.

4.  Ak sa doba platnosti licencie predĺži, vydávajúci orgán musí potvrdiť licenciu aj výpisy z nej a musí v nich urobiť potrebné úpravy.

5.  Bez ohľadu na článok 8 ods. 1 v prípade predĺženia doby platnosti licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrady nie sú práva vyplývajúce z tejto licencie prevoditeľné. Ak na to však okolnosti príslušného prípadu oprávňujú a ak sa o to žiada, musí sa takýto prevod povoliť súčasne s predĺžením.

▼M2

6.  Členské štáty oznámia Komisii prípady zásahu vyššej moci, ktoré sa u nich vyskytli, poskytnutím týchto informácií: povahu príslušného výrobku s jeho číselným kódom KN, operáciu (dovoz alebo vývoz), príslušné množstvo a podľa jednotlivých prípadov aj zrušenie licencie alebo predĺženie obdobia platnosti licencie s určením termínu ukončenia platnosti.

Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

▼B

Článok 41

1.  Ak po prípade zásahu vyššej moci prevádzkovateľ požiadal o predĺženie doby platnosti licencie s vopred stanovenou sadzbou vývozného poplatku alebo náhrady za vývoz a príslušný orgán ešte neprijal rozhodnutie o tejto žiadosti, prevádzkovateľ môže požiadať tento orgán o druhú licenciu. Táto druhá licencia sa vydá s podmienkami platnými v čase podania žiadosti s týmito výnimkami:

a) vydá sa najviac na množstvo nevyužité v rámci prvej licencii, o ktorej predĺženie doby platnosti sa žiadalo;

b) obsahuje preto v kolónke 20 jednu z položiek uvedených v prílohe III časti F.

2.  V prípade, že príslušný orgán rozhodne o predĺžení doby platnosti prvej licencie:

a) množstvo, na ktoré sa využila druhá licencia, sa musí zapísať do prvej licencie za predpokladu, že:

i) prevádzkovateľ, ktorý je oprávnený využívať prvú licenciu takýmto spôsobom, využil druhú licenciu a

ii) k tomuto využitiu prišlo v priebehu predĺženej doby platnosti;

b) záruka za druhú licenciu, týkajúca sa množstva uvedeného v písmene a), sa uvoľní;

c) v prípadoch, keď je to použiteľné, orgán, ktorý tieto licencie vydal, informuje príslušný orgán toho členského štátu, v ktorom sa využila druhá licencia, aby bolo možné opraviť vyplatenú alebo vybranú sumu.

3.  V prípade, že príslušný orgán príde k záveru, že neprišlo k zásahu vyššej moci, alebo keď podľa článku 40 rozhodne, že prvá licencia by mala byť zrušená, potom práva a povinnosti vyplývajúce z druhej licencie platia ďalej.KAPITOLA IV

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 42

1.  Výrobky, ktoré podliehajú systému vývozných licencií alebo ktoré sú kvalifikované pre systém vopred stanovených náhrad alebo iných súm platných pre vývoz, sa môžu kvalifikovať do režimu vrátenia tovaru podľa hlavy VI kapitoly 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92 iba vtedy, keď sú splnené tieto ustanovenia:

a) ak sa vývoz uskutočnil bez vývoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady, potom v prípade, že sa používa informačný list INF 3 ustanovený v článku 850 nariadenia (EHS) č. 2454/93, do jeho oddielu A sa musí urobiť jedna z položiek uvedených v časti G prílohy III k tomuto nariadeniu;

b) ak sa vývoz uskutočnil na základe vývoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady, uplatňuje sa článok 43.

2.  Ak sa vrátený tovar reimportuje:

a) cez colnicu v inom členskom štáte, než je vyvážajúci členský štát, dôkaz o splnení ustanovení článku 43 ods. 1 písm. a) alebo b) sa predloží formou informačného listu INF 3 ustanoveného v článku 850 nariadenia (ES) č. 2454/93;

b) cez colnicu v tom istom členskom štáte, dôkaz o splnení ustanovení odseku 1 písm. a) alebo článku 43 ods. 1 písm. a) alebo b) sa predloží v súlade s postupom, ktorý určia príslušné orgány príslušného členského štátu.

3.  Odsek 1 písm. a) sa neuplatňuje v prípadoch ustanovených v článku 844 ods. 2 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 43

1.  Ak sa záväzok zabezpečiť vývoz nesplní, členské štáty v prípadoch uvedených v článku 42 prijmú tieto opatrenia:

a) ak sa vývoz uskutočnil na základe vývoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady a platnosť tejto licencie alebo certifikátu neuplynula v ten deň, keď príslušná strana ohlásila svoj úmysel využiť ustanovenia článku 42 o vrátenom tovare, potom:

i) zápis v licencii alebo certifikáte týkajúci sa príslušného vývozu sa zruší;

ii) záruka týkajúca sa licencie alebo certifikátu sa v súvislosti s príslušným vývozom nesmie uvoľniť alebo ak už bola uvoľnená, musí sa zložiť znovu v tom orgáne, ktorý licenciu alebo certifikát vydal, vo výške úmernej príslušným množstvám a

iii) vývozná licencia alebo certifikát s vopred stanovenou sadzbou náhrady sa vráti oprávnenému držiteľovi;

b) ak sa vývoz uskutočnil na základe vývoznej licencie alebo certifikátu s vopred stanovenou sadzbou náhrady a platnosť tejto licencie alebo certifikátu uplynula v ten deň, keď príslušná strana ohlásila svoj úmysel využiť ustanovenia článku 42 o vrátenom tovare, potom:

i) ak záruka týkajúca sa licencie alebo certifikátu nebola v súvislosti s príslušným vývozom uvoľnená, táto záruka prepadá podľa pravidiel platných pre konkrétny prípad;

ii) ak bola táto záruka uvoľnená, oprávnený držiteľ licencie alebo certifikátu zloží v orgáne, ktorý túto licenciu alebo certifikát vydal, novú záruku týkajúcu sa príslušných množstiev a táto záruka prepadá podľa pravidiel platných pre konkrétny prípad.

2.  Odsek 1 neplatí, ak sa tovar vrátil v dôsledku zásahu vyššej moci, alebo v prípadoch uvedených v článku 844 ods. 2 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 44

1.  V prípadoch, v ktorých by záruka týkajúca sa licencie alebo certifikátu použitého pri vývoze výrobkov, ktoré boli reimportované v rámci systému nakladania s vráteným tovarom, mala podľa článku 43 prepadnúť, uvoľní sa na žiadosť príslušných strán, ak po reimporte nasleduje vývoz ekvivalentných výrobkov, ktoré patria do tej istej podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

2.  Operácia vývozu:

a) musí byť tá operácia, pre ktorú bola prijatá deklarácia:

i) najviac do 20 dní odo dňa prijatia reimportnej deklarácie za vrátený tovar a

ii) na základe novej vývoznej licencie, ak sa platnosť pôvodnej vývoznej licencie skončila pred dňom prijatia vývoznej deklarácie za ekvivalentné výrobky;

b) sa musí týkať výrobkov:

i) rovnakého množstva a

ii) určených tomu príjemcovi, ktorý je uvedený ako príjemca pôvodných vývozných zásielok, okrem prípadov uvedených v článku 844 ods. 2 písm. c) alebo d) nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Vývozca musí poskytnúť colnému úradu vývozu všetky potrebné vierohodné informácie o charakteristikách výrobkov a krajine ich určenia.

3.  Záruka sa uvoľní, keď sa orgánu, ktorý vydal licenciu alebo certifikát, predloží dôkaz o tom, že podmienky stanovené v tomto článku sa splnili. Takýto dôkaz pozostáva z týchto dokumentov:

a) deklarácie o vývoze ekvivalentných výrobkov alebo jej kópie, alebo fotokópie overenej príslušnými orgánmi, v ktorej je zavedená jedna z položiek uvedených v prílohe III časti H; pravosť tejto poznámky musí byť osvedčená pečiatkou príslušnej colnice odtlačenou priamo na príslušný dokument;

b) dokumentu, ktorý potvrdzuje, že výrobky opustili colné územie Spoločenstva do 60 dní od prijatia colnej vývoznej deklarácie okrem prípadu zásahu vyššej moci.

Článok 45

1.  Na účely článku 896 nariadenia (EHS) č. 2454/93 potvrdí orgán, ktorý vydal licenciu alebo certifikát, pri zohľadnení odseku 4 tohto článku, že boli prijaté opatrenia na odstránenie všetkých účinkov prepustenia tovaru do voľného obehu.

Dovozca poskytne orgánu, ktorý vydal licenciu alebo certifikát, informácie o:

a) názve a adrese rozhodovacieho colného orgánu uvedeného v článku 877 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktorému by sa malo poslať potvrdenie;

b) množstve a povahe príslušných výrobkov, dátume dovozu a čísle príslušnej licencie alebo certifikátu.

Ak licencia alebo certifikát nebol vrátený vydávajúcemu orgánu, dovozca ho predloží uvedenému orgánu.

Pred odoslaním potvrdenia uvedeného v prvom pododseku musí orgán, ktorý vydal licenciu alebo certifikát, zabezpečiť:

a) aby záruka vzťahujúca sa na príslušné množstvá už nebola uvoľnená a aby ani v budúcnosti nebola uvoľnená, alebo

b) ak bola záruka uvoľnená, aby bola znova zložená za príslušné množstvá.

Nesmie sa však vyžadovať, aby sa znovu zložila záruka za množstvá prevyšujúce to množstvo, pri ktorom sa záväzok zabezpečiť dovoz považuje za splnený.

Licencia alebo certifikát sa musí vrátiť príslušnej strane.

2.  Ak sa vrátenie platby alebo zľava z dovozných ciel zamietne, rozhodovací colný orgán o tom informuje ten orgán, ktorý vydal licenciu alebo certifikát. Záruka, ktorá sa vzťahuje na príslušné množstvo, sa musí uvoľniť.

3.  Ak sa platba dovozného cla vráti alebo sa poskytne zľava, zruší sa zápis v licencii alebo certifikáte týkajúci sa príslušného množstva, a to aj v prípade, že licencia alebo certifikát už nie je platný. Príslušná strana vráti licenciu alebo certifikát bezodkladne po skončení platnosti vydávajúcemu orgánu. Záruka, ktorá sa vzťahuje na príslušné množstvo, prepadne podľa pravidiel platných pre príslušný prípad.

4.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v prípadoch, keď:

a) výrobky musia byť z dôvodov zásahu vyššej moci reexportované, zničené alebo umiestnené do colného skladu alebo zóny voľného obchodu alebo

b) sa výrobky nachádzajú v situácii uvedenej v článku 900 ods. 1 písm. n) druhej zarážke nariadenia (EHS) č. 2454/93, alebo

c) pri predložení žiadosti o vrátenie platby alebo zľavu z dovozného cla ešte licencia alebo certifikát, v ktorom je zapísané dovezené množstvo, nebol vrátený príslušnej strane.

5.  Prvá veta odseku 3:

a) neplatí v prípade uvedenom v odseku 4 písm. b);

b) platí iba na žiadosť príslušnej strany v prípade uvedenom v odseku 4 písm. a).

Článok 46

1.  V prípade, že účinky prepustenia tovaru do voľného obehu boli odstránené a záruka za licenciu alebo certifikát prepadla podľa článku 45, záruka sa na žiadosť príslušnej strany uvoľní, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 2 tohto článku.

2.  Príslušná strana musí preukázať k spokojnosti príslušných orgánov, že do dvoch mesiacov od pôvodného dovozu bolo kvôli náhrade výrobkov, na ktoré sa uplatňuje článok 238 nariadenia (EHS) č. 2913/92, dovezené z tej istej vývoznej krajiny a od toho istého dodávateľa rovnaké množstvo ekvivalentných výrobkov, ktoré patria do tej istej podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

Článok 47

1.  Tento článok platí pre licencie s vopred stanovenou sadzbou náhrady za vývoz, o ktorých vydanie sa žiada v súvislosti s predbežným oznámením a oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania v dovoznej tretej krajine.

Výraz „predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania“ znamená verejné výzvy, ktoré vydávajú verejné agentúry v tretích krajinách alebo medzinárodné orgány, ktoré sa riadia verejným právom, na predkladanie ponúk v stanovenom termíne, vzhľadom na ktoré prijmú tieto agentúry alebo orgány rozhodnutie.

Na účely tohto článku sa ozbrojené sily uvedené v článku 36 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 800/1999 považujú za dovoznú krajinu.

2.  Vývozcovia, ktorí predložili alebo ktorí majú v úmysle predložiť ponuku ako odpoveď na predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania uvedené v odseku 1, môžu za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odseku 3, požiadať o jednu alebo viac licencií, ktoré im budú vydané s podmienkou, že bol prijatý ich návrh zmluvy.

3.  Tento článok sa uplatňuje, iba ak sú v predbežnom oznámení a oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania uvedené aspoň tieto konkrétne údaje:

a) dovážajúca tretia krajina a agentúra, ktorá vydala predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania;

b) konečný termín na predkladanie ponúk;

c) konkrétne množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahuje predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

Keď príslušná strana žiada o licenciu, oznámi tieto konkrétne údaje vydávajúcemu orgánu.

Žiadosť o licenciu sa nemôže predložiť skôr než 15 dní pred konečným termínom na predkladanie ponúk, ale musí sa predložiť najneskôr do 13.00 hod. v deň konečného termínu.

Množstvo, na ktoré sa žiada o licenciu alebo licencie, nesmie byť väčšie než množstvo uvedené v predbežnom oznámení a oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania. Tolerancie alebo voliteľné možnosti stanovené v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania sa nezohľadňujú.

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o konkrétnych údajoch uvedených v prvom pododseku.

4.  Bez ohľadu na článok 14 ods. 2, keď sa žiada o licenciu, nemusí sa skladať záruka.

5.  Žiadateľ do 21 dní po konečnom termíne na predkladanie súťažných návrhov, okrem prípadu zásahu vyššej moci, informuje vydávajúci orgán listom alebo písomným dokumentom zaslaným prostredníctvom telekomunikačného zariadenia, tak aby bol vydávajúcemu orgánu doručený najneskôr v deň skončenia 21-dňovej lehoty, o tom, že:

a) jeho návrh zmluvy bol prijatý;

b) jeho návrh zmluvy nebol prijatý;

c) nepredložil ponuku;

d) z dôvodov, ktoré nemožno pripísať jemu, nemá možnosť dozvedieť sa v stanovenej lehote výsledok predbežného oznámenia a oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

6.  Žiadosti o licencie sa neprijmú, ak v priebehu lehoty vydávania, ktorej podliehajú žiadosti o licencie na určité výrobky, bolo prijaté osobitné opatrenie, ktoré bráni vydávaniu licencií.

Žiadnym osobitným opatrením prijatým po uplynutí uvedenej lehoty nemožno zabrániť vydaniu jednej alebo niekoľkých licencií, ktoré sa majú vydať v súvislosti s príslušným predbežným oznámením a oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania, ak žiadateľ splnil tieto podmienky:

a) informácie uvedené v odseku 3 prvom pododseku sú doložené náležitými dokumentmi;

b) je predložený dôkaz o tom, že žiadateľova zmluva bola prijatá;

c) je zložená záruka potrebná na vydanie certifikátu a

d) je predložená zmluva alebo

e) ak je zdôvodnené, prečo nie je predložená zmluva, je predložená dokumentácia, ktorou sa osvedčujú záväzky voči druhej zmluvnej strane alebo stranám, uvedené v zmluve, vrátane potvrdenia od jej alebo ich bánk o tom, že finančná inštitúcia odberateľa otvorila neodvolateľný akreditív na dohodnutú dodávku.

Licencia alebo licencie sa vydávajú iba pre krajinu uvedenú v odseku 3 prvom pododseku písm. a). Na licencii alebo licenciách musí byť uvedený odkaz na predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

Celkovým množstvom, na ktoré sa vydáva licencia alebo licencie, musí byť to celkové množstvo, na ktoré bola žiadateľovi pridelená zmluva a na ktoré predložil zmluvu alebo dokumentáciu uvedenú v tomto odseku druhom pododseku písm. e); toto množstvo nesmie byť väčšie než množstvo uvedené v žiadosti.

Okrem toho, ak sa žiada o niekoľko licencií, nemôže byť množstvo, na ktoré sa licencia alebo licencie vydajú, väčšie než množstvo pôvodne žiadané pre každú licenciu.

Na účely určenia doby platnosti licencie sa uplatní článok 22 ods. 1.

Žiadna licencia sa nemôže vydať na také množstvo, na ktoré žiadateľovi nebola pridelená zmluva alebo pre ktoré žiadateľ nesplnil ktorúkoľvek z podmienok stanovených v tomto odseku druhom pododseku písm. a), b), c) a d) alebo a), b), c) a e).

Držiteľ licencie alebo licencií je primárne zodpovedný za vrátenie každej omylom vyplatenej náhrady, ak sa zistí, že licencia alebo licencie bola alebo boli vydané na základe zmluvy alebo záväzku uvedeného v tomto odseku druhom pododseku písm. e), ktorý nezodpovedá predbežnému oznámeniu a oznámeniu o vyhlásení metódy verejného obstarávania vydanom treťou krajinou.

7.  V prípadoch uvedených v odseku 5 písm. b), c) a d) sa nesmie vydať žiadna licencia v súvislosti so žiadosťou uvedenou v odseku 3.

8.  Ak žiadateľ o certifikát nedodrží ustanovenia odseku 5, nesmie sa mu vydať žiadna licencia.

Ak však žiadateľ predloží vydávajúcemu orgánu dôkaz o tom, že konečný termín na predkladanie súťažných návrhov bol odložený:

a) najviac o 10 dní, žiadosť zostáva v platnosti a lehota 21 dní na oznámenie konkrétnych údajov stanovených v odseku 5 začne plynúť s účinnosťou od nového konečného termínu na predkladanie súťažných návrhov;

b) o viac než 10 dní, žiadosť je už neplatná.

9.  Na uvoľnenie záruky sa uplatnia nasledujúce podmienky:

a) Ak úspešný uchádzač preukáže k spokojnosti príslušného orgánu, že agentúra, ktorá vydala predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania, zrušila zmluvu z dôvodov, ktoré nespôsobil účastník a ktoré sa nepovažujú za zásah vyššej moci, príslušný orgán uvoľní záruku v tých prípadoch, keď je vopred stanovená sadzba náhrady vyššia ako sadzba náhrady platnej v posledný deň platnosti licencie alebo sa jej rovná.

b) Ak úspešný uchádzač preukáže k spokojnosti príslušného orgánu, že ho agentúra, ktorá vydala predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania, zaviazala, aby prijal zmeny v zmluve z dôvodov, ktoré nespôsobil účastník a ktoré sa nepovažujú za zásah vyššej moci, príslušný orgán môže:

 uvoľniť záruku za bilanciu množstva, ktoré ešte nebolo vyvezené, ak je vopred stanovená sadzba náhrady vyššia ako sadzba náhrady platnej v posledný deň platnosti licencie alebo sa jej rovná,

 predĺžiť platnosť licencie o požadovanú dobu, ak je vopred stanovená sadzba náhrady nižšia ako sadzba náhrady platnej v posledný deň platnosti licencie alebo sa jej rovná.

Ak je však osobitnými pravidlami upravujúcimi určité výrobky stanovené, že doba platnosti licencie vydanej na základe tohto článku môže byť dlhšia než normálna doba platnosti takejto licencie a úspešný uchádzač sa nachádza v situácii uvedenej v prvej zarážke prvého pododseku, vydávajúci orgán môže predĺžiť dobu platnosti licencie za predpokladu, že nebude dlhšia než maximálna doba platnosti povolená podľa týchto pravidiel.

c) Ak úspešný uchádzač predloží dôkaz o tom, že predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo prijatá zmluva stanovovala toleranciu alebo opciu o viac než 5 % nadol a že agentúra, ktorá vydala predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania, sa teraz odvoláva na príslušnú klauzulu, záväzok zabezpečiť vývoz sa považuje za splnený v prípade, že vyvezené množstvo je najviac o 10 % menšie než množstvo, na ktoré bol vydaná licencia, s podmienkou, že vopred stanovená sadzba náhrady je väčšia ako sadzba náhrady platnej v posledný deň platnosti licencie alebo sa jej rovná. V týchto prípadoch sa sadzba 95 % uvedená v článku 34 ods. 2 nahrádza sadzbou 90 %.

d) Pri porovnávaní vopred stanovenej sadzby náhrady so sadzbou náhrady platnou v posledný deň platnosti licencie sa v prípadoch, kde je to použiteľné, zohľadnia ostatné sumy stanovené podľa pravidiel Spoločenstva.

10.  V osobitných prípadoch môžu byť udelené výnimky z pravidiel stanovených v odsekoch 1 až 9 na základe postupu ustanoveného v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo ak je to vhodné, v príslušných článkoch iných nariadení o spoločnej organizácii trhov.

Článok 48

1.  Ak sa pri dovoze výrobku musí predložiť dovozná licencia a táto licencia slúži aj na určenie, či pri týchto výrobkoch existuje nárok na preferenčné opatrenia, množstvá dovezené navyše oproti množstvu uvedenému v dovoznej licencii, ale v rámci tolerancie, sa nekvalifikujú na zaradenie pod preferenčné opatrenia.

Okrem prípadov, keď predpisy platné v konkrétnych sektoroch vyžadujú osobitný text, uvedie sa v kolónke 24 licencií a certifikátov jedna z položiek uvedených v prílohe III časti I.

2.  V prípadoch, keď licencie uvedené v odseku 1 slúžia aj na správu tarifnej kvóty Spoločenstva, nemôže byť doba platnosti licencií predĺžená tak, aby presahovala deň skončenia platnosti tejto kvóty.

3.  V prípadoch, keď sa príslušný výrobok nemôže dovážať mimo kvóty alebo keď sa dovozné licencie pre príslušný výrobok vydávajú na základe osobitných podmienok, v dovozných licenciách sa nestanoví žiadna tolerancia týkajúca sa nadmerných množstiev.

Do kolónky 19 licencie sa zapíše číslica „0“ (nula).

4.  Ak sa pri dovoze výrobku nemusí predložiť dovozná licencia a ak dovozná licencia slúži na administráciu referenčných opatrení vzťahujúcich sa na tento výrobok, v dovozných licenciách sa nestanoví žiadna tolerancia týkajúca sa nadmerných množstiev.

Do kolónky 19 licencie sa zapíše číslica „0“ (nula).

5.  Colná kancelária akceptujúca vyhlásenie o voľnom uplatňovaní si ponechá kópiu certifikátu alebo predloženého výpisu priznávajúceho právo na prednostný režim. Na základe analýzy rizík musia byť kópie minimálne 1 % predložených certifikátov, resp. minimálne dva certifikáty ročne za každú colnú kanceláriu odoslané na overenie pravosti tej organizácii, ktorá certifikát vydala a je na ňom uvedená. Ustanovenia v tomto odseku sa netýkajú elektronických certifikátov ani certifikátov, ktoré na základe nariadení Spoločenstva podliehajú inému druhu kontroly.

▼M2

Článok 48a

Oznámenia Komisii uvedené v článku 14 ods. 5, článku 29 ods. 2, 3 a 4, článku 37, článku 40 ods. 6 a článku 47 ods. 3 tohto nariadenia sa predložia v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 ( 14 ).

▼BKAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 49

Nariadenie (ES) č. 1291/2000 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 50

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

DOVOZNÁ LICENCIA

VÝVOZNÁ LICENCIA ALEBO CERTIFIKÁT S VOPRED STANOVENOU SADZBOU NÁHRADY

image

image

image

image

image

image

image

image

▼M5
PRÍLOHA II

ČASŤ I

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA POVOLENÍ – NA DOVOZ

Zoznam výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode i) a platné maximálne hodnoty v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d)A.  Obilniny [časť I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

1001 19 00

Tvrdá pšenica iná ako na siatie vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

5 000 kg

ex 1001 99 00

Špaldová pšenica, mäkká pšenica a súraž, iné ako na siatie, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

5 000 kg

1003 90 00

Jačmeň iný ako na siatie

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

5 000 kg

1005 90 00

Kukurica iná ako na siatie

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

5 000 kg

1007 90 00

Zrná ciroku iné ako na siatie

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

5 000 kg

1101 00 15

Múka z mäkkej pšenice a špaldovej pšenice

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

2303 10

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

2303 30 00

Pivovarské kaly, destilačné výpalky a odpad

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

ex 2308 00 40

Zvyšky citrusovej dužiny

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

2309 90 20

Produkty uvedené v doplňujúcej poznámke 5 ku kapitole 23 kombinovanej nomenklatúry

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.B.  Ryža [časť II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

30 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

1006 30

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

30 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

1006 40 00

Zlomková ryža vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

▼M8C.  Cukor [Časť III prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

Netto množstvá (1)

1701

Všetky výrobky dovezené za iných preferenčných podmienok ako colné kvóty. (2)

20 EUR/t

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 22 ods. 2

(—)

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(2)   S výnimkou preferenčného dovozu cukru s číselným znakom KN 1701 99 10 s pôvodom v Moldavskej republike, ako sa uvádza v rozhodnutí Rady 2014/492/EÚ, a preferenčného dovozu cukru s číselným znakom KN 1701 s pôvodom v Gruzínsku, ako sa uvádza v rozhodnutí Rady 2014/494/EÚ (Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 1).

(—)  Licencia alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

▼M5D.  Osivá [časť V prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

ex 1207 99 20

Semená odrôd konopy na siatie

 (2)

do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2, pokiaľ členské štáty neustanovia inak

(—)

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(2)   Nevyžaduje sa žiadna záruka. Pozri ďalšie podmienky v článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 507/2008.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.E.  Olivový olej a stolové olivy [časť VII prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

ex 0709 92 90

Olivy, čerstvé, na výrobu oleja

100 EUR/tona

60 dní odo dňa, keď bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

100 kg

0711 20 90

Olivy dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírenej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v danom stave nevhodné na priamu spotrebu, na výrobu oleja, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

100 EUR/tona

60 dní odo dňa, keď bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

100 kg

2306 90 19

Pokrutiny a iný odpad vznikajúci extrakciou olivového oleja, s obsahom väčším ako 3 % hmotnosti olivového oleja

100 EUR/tona

60 dní odo dňa, keď bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

100 kg

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.F.  Ľan a konopa [časť VIII prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

5302 10 00

Pravá konopa, surová alebo máčaná

 (2)

do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2, pokiaľ členské štáty neustanovia inak

(—)

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(2)   Nevyžaduje sa žiadna záruka. Pozri ďalšie podmienky v článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 507/2008.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.G.  Ovocie a zelenina [časť IX prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

0703 20 00

Cesnak, čerstvý alebo chladený, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

ex 0703 90 00

Ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.H.  Produkty zo spracovaného ovocia a zeleniny [časť X prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

ex 0710 80 95

Cesnak (2) a Allium ampeloprasum (nevarené alebo varené v pare alebo vriacej vode), zmrazené, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

ex 0710 90 00

Zeleninová zmes obsahujúca cesnak (2) a/alebo Allium ampeloprasum (nevarené alebo varené v pare alebo vriacej vode), zmrazené, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

ex 0711 90 80

Cesnak (2) a Allium ampeloprasum dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

ex 0711 90 90

Zeleninová zmes obsahujúca cesnak (2) a/alebo Allium ampeloprasum dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

ex 0712 90 90

Sušený cesnak (2) a Allium ampeloprasum a sušené zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (2) a/alebo Allium ampeloprasum, celé, sekané, krájané na plátky, drvené alebo v prášku, ale ďalej neupravované, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(2)   Patria sem aj produkty, pri ktorých slovo „cesnak“ tvorí len časť opisu. Medzi takéto pojmy patria okrem iného „sólo cesnak“, „sloní cesnak“, „jednostrúčikový cesnak“ alebo „cesnak pórový“.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.I.  Hovädzie a teľacie mäso [časť XV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

ex 0102 29 10 až ex 0102 29 99

0102 39 10

0102 90 91

Všetky produkty dovezené v rámci iných preferenčných podmienok než colné kvóty

5 EUR na hlavu

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0201 a 0202

Všetky produkty dovezené v rámci iných preferenčných podmienok než colné kvóty

12 EUR na 100 kg netto hmotnosti

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0206 10 95 a 0206 29 91

Všetky produkty dovezené v rámci iných preferenčných podmienok než colné kvóty

12 EUR na 100 kg netto hmotnosti

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

1602 50 10 , 1602 50 31 a 1602 50 95

Všetky produkty dovezené v rámci iných preferenčných podmienok než colné kvóty

12 EUR na 100 kg netto hmotnosti

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

1602 90 61 a 1602 90 69

Všetky produkty dovezené v rámci iných preferenčných podmienok než colné kvóty

12 EUR na 100 kg netto hmotnosti

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.J.  Mlieko a mliečne výrobky [časť XVI prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

ex kapitola 04, 17, 21 a 23

Všetko mlieko a všetky mliečne výrobky dovezené v rámci iných preferenčných podmienok než colné kvóty a s výnimkou syrov a tvarohov (číselný znak KN 0406 ) s pôvodom vo Švajčiarsku, dovezených bez povolenia, ako sa uvádza nižšie:

 

 

 

0401

Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlo

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0402

Mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0403 10 11 až 0403 10 39

0403 90 11 až 0403 90 69

Cmar, acidofilné mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo okyslené mlieka a smotany, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo, neochutené ani neobsahujúce pridané ovocie, orechy ani kakao

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0404

Srvátka, tiež zahustená alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlo; výrobky pozostávajúce z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo, ktoré nie sú špecifikované ani zaradené inde

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0405 10

0405 20 90

0405 90

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky s obsahom tuku viac ako 75 %, ale menej ako 80 %

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0406

Syry a tvarohy s výnimkou syra a tvarohu s pôvodom vo Švajčiarsku, dovezené bez povolenia

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

1702 11 00

1702 19 00

Laktóza a laktózový sirup

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

2106 90 51

Aromatizovaný alebo prifarbený laktózový sirup

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

Prípravky používané na výživu zvierat:

Prípravky a krmivá obsahujúce produkty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1234/2007 priamo alebo na základe nariadenia (ES) č. 1667/2006, s výnimkou prípravkov a krmív, na ktoré sa vzťahuje časť I prílohy I k uvedenému nariadeniu.

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.K.  Ostatné produkty [časť XXI prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

1207 99 91

Konopné semená na iný účel ako na siatie

 (2)

do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2, pokiaľ členské štáty neustanovia inak

(—)

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(2)   Nevyžaduje sa žiadna záruka. Pozri ďalšie podmienky v článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 507/2008.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.L.  Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu [časť I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

ex 2207 10 00

Nedenaturovaný etylalkohol s obsahom alkoholu 80 obj. % alebo viac, získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR/hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

100 hl

ex 2207 20 00

Etylalkohol a ostatné liehy, denaturované, s akýmkoľvek obsahom alkoholu, získané z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR/hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenaturovaný etylalkohol s menším obsahom alkoholu ako 80 obj. %, získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR/hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenaturovaný etylalkohol s menším obsahom alkoholu ako 80 obj. %, získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR/hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

100 hl

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

ČASŤ II

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA POVOLENÍ NA VÝVOZ VÝROBKOV, PRE KTORÉ KU DŇU PREDLOŽENIA ŽIADOSTI O POVOLENIE NEBOLA URČENÁ ŽIADNA VÝVOZNÁ NÁHRADA ANI VÝVOZNÁ DAŇ

Zoznam výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. b) bode i) a platné maximálne hodnoty v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d)A.  Obilniny [časť I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007] (1)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (2)

1001 19 00

Tvrdá pšenica, iná ako na siatie

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

5 000 kg

ex 1001 99 00

Špaldová pšenica, mäkká pšenica a súraž, iné ako na siatie

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

5 000 kg

1002 90 00

Raž iná ako na siatie

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

5 000 kg

1003 90 00

Jačmeň iný ako na siatie

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

5 000 kg

1004 90 00

Ovos iný ako na siatie

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

5 000 kg

1005 90 00

Kukurica iná ako osivo

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

5 000 kg

1101 00 15

Múka z mäkkej pšenice a špaldovej pšenice

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

500 kg

(1)   Ak sa neustanovuje inak v nariadení (ES) č. 1342/2003.

(2)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na vývoz v rámci preferenčných podmienok, v rámci colnej kvóty ani keď je určená vývozná daň.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.B.  Ryža [časť II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

500 kg

1006 30

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

500 kg

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na vývoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.C.  Cukor [časť III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave

11 EUR/100 kg

— pre množstvá prekračujúce 10 ton do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

— pre množstvá neprekračujúce 10 ton do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1 (2)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Ostatné cukry v pevnom stave a cukrové sirupy, neobsahujúce prídavné aromatické látky ani farbivá, ale nepatrí sem laktóza, glukóza, maltodextrín a izoglukóza

4,2 EUR/100 kg

— pre množstvá prekračujúce 10 ton do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

— pre množstvá neprekračujúce 10 ton do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1 (2)

2 000 kg

2106 90 59

Aromatizované alebo prifarbované cukrové sirupy, iné ako izoglukóza, laktóza, glukóza a maltodextrínové sirupy

4,2 EUR/100 kg

— pre množstvá prekračujúce 10 ton do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

— pre množstvá neprekračujúce 10 ton do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1 (2)

2 000 kg

(1)   Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na vývoz v rámci preferenčných podmienok ani v rámci colnej kvóty.

(2)   V prípade množstiev neprekračujúcich 10 ton nesmie príslušná strana použiť viac ako jedno takéto povolenie na ten istý vývoz.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

ČASŤ III

MAXIMÁLNE HODNOTY PRE VÝVOZNÉ POVOLENIA NA VÝROBKY, PRE KTORÉ KU DŇU PREDLOŽENIA ŽIADOSTI O POVOLENIE NEBOLA URČENÁ ŽIADNA VÝVOZNÁ NÁHRADA ANI VÝVOZNÁ DAŇ

Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať vývozné povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d)Opis, číselné znaky KN a kódy nomenklatúry pre vývozné náhrady

Netto množstvo (1)

A.  OBILNINY:

Pre každý výrobok uvedený v časti I prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007

5 000 kg

s výnimkou podpoložky:

 

—  0714 20 10 a 2302 50

(—)

—  1101 00 15

500 kg

B.  RYŽA:

Pre každý výrobok uvedený v časti II prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007

500 kg

C.  CUKOR:

Pre každý výrobok uvedený v časti III prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007

2 000 kg

D.  MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY:

Pre každý výrobok uvedený v časti XVI prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007

150 kg

E.  HOVÄDZIE A TEĽACIE MÄSO:

Pre živé zvieratá uvedené v časti XV prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007

jedno zviera

Pre mäso uvedené v časti XV prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007

200 kg

G.  BRAVČOVÉ MÄSO:

Číselné znaky KN: ako sa uvádzajú nižšie:

 

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.  HYDINOVÉ MÄSO:

Opis, číselné znaky KN a kódy nomenklatúry pre vývozné náhrady: ako sa uvádzajú nižšie:

 

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 kurčiat

0105 12 00 9000

0105 14 00 9000

2 000 kurčiat

0207

250 kg

I.  VAJCIA:

Kódy nomenklatúry pre vývozné náhrady: ako sa uvádzajú nižšie:

 

0407 19 11 9000

2 000 vajec

0407 11 00 9000

0407 19 19 9000

4 000 vajec

0407 21 00 9000

0407 29 10 9000

0407 90 10 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(1)   Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na vývoz v rámci preferenčných podmienok, v rámci colnej kvóty ani v prípade, keď bola určená vývozná daň.

(—)  Povolenie alebo certifikát sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

▼B
PRÍLOHA III

Časť A

Označenia uvedené v článku 8 ods. 2 druhom pododseku:

V bulharčine

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

V španielčine

:

Retrocesión al titular el …

V češtine

:

Zpětný převod držiteli dne …

V dánčine

:

tilbageføring til indehaveren den …

V nemčine

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

V estónčine

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

V gréčtine

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

V angličtine

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

Vo francúzštine

:

rétrocession au titulaire le …

▼M6

V chorvátčine

:

prava vraćena na nositelja dana [datum] …

▼B

V taliančine

:

retrocessione al titolare in data …

V lotyštine

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

V litovčine

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

V maďarčine

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

V maltčine

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

V holandčine

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

V poľštine

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

V portugalčine

:

retrocessão ao titular em …

V rumunčine

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

V slovenčine

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

V slovinčine

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

Vo fínčine

:

palautus todistuksenhaltijalle …

Vo švédčine

:

återbördad till licensinnehavaren den …

Časť B

Označenia uvedené v článku 15 prvom odseku:

V bulharčine

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

V španielčine

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

V češtine

:

Licence GATT — potravinová pomoc

V dánčine

:

GATT-licens — fødevarehjælp

V nemčine

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

V estónčine

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

V gréčtine

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

V angličtine

:

Licence under GATT — food aid

Vo francúzštine

:

Certificat GATT — aide alimentaire

▼M6

V chorvátčine

:

Dozvola u okviru GATT-a — pomoć u hrani

▼B

V taliančine

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

V lotyštine

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

V litovčine

:

GATT licencija — pagalba maistu

V maďarčine

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

V maltčine

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

V holandčine

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

V poľštine

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

V portugalčine

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

V rumunčine

:

Licență GATT — ajutor alimentar

V slovenčine

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

V slovinčine

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

Vo fínčine

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

Vo švédčine

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

Časť C

Označenia uvedené v článku 32 ods. 2 treťom pododseku:

V bulharčine

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

V španielčine

:

Se utilizará para liberar la garantía

V češtine

:

K použití pro uvolnění jistoty

V dánčine

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

V nemčine

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

V estónčine

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

V gréčtine

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

V angličtine

:

To be used to release the security

Vo francúzštine

:

À utiliser pour la libération de la garantie

▼M6

V chorvátčine

:

Upotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstva

▼B

V taliančine

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

V lotyštine

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

V litovčine

:

Naudotinas užstatui grąžinti

V maďarčine

:

A biztosíték feloldására használandó

V maltčine

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

V holandčine

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

V poľštine

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

V portugalčine

:

A utilizar para liberar a garantia

V rumunčine

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

V slovenčine

:

Použiť na uvoľnenie záruky

V slovinčine

:

Uporabiti za sprostitev varščine

Vo fínčine

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

Vo švédčine

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

Časť D

Označenia uvedené v článku 32 ods. 3 prvom pododseku:

V bulharčine

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

V španielčine

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

V češtine

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

V dánčine

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

V nemčine

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

V estónčine

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

V gréčtine

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

V angličtine

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

Vo francúzštine

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

▼M6

V chorvátčine

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima

▼B

V taliančine

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

V lotyštine

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

V litovčine

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

V maďarčine

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

V maltčine

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

V holandčine

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

V poľštine

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

V portugalčine

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

V rumunčine

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

V slovenčine

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

V slovinčine

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

Vo fínčine

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

Vo švédčine

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

Časť E

Označenia uvedené v článku 35 ods. 4 druhom pododseku:

V bulharčine

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

V španielčine

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

V češtine

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

V dánčine

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

V nemčine

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

V estónčine

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

V gréčtine

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

V angličtine

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

Vo francúzštine

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

▼M6

V chorvátčine

:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) — broj izvorne dozvole (potvrde) …

▼B

V taliančine

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

V lotyštine

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

V litovčine

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

V maďarčine

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

V maltčine

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

V holandčine

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

V poľštine

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

V portugalčine

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

V rumunčine

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

V slovenčine

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

V slovinčine

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

Vo fínčine

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

Vo švédčine

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

Časť F

Označenia uvedené v článku 41 ods. 1 písm. b):

V bulharčine

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

V španielčine

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

V češtine

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

V dánčine

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

V nemčine

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

V estónčine

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

V gréčtine

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

V angličtine

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

Vo francúzštine

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

▼M6

V chorvátčine

:

Dozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 376/2008; izvorna dozvola broj …

▼B

V taliančine

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

V lotyštine

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

V litovčine

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

V maďarčine

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

V maltčine

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

V holandčine

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

V poľštine

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

V portugalčine

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

V rumunčine

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

V slovenčine

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

V slovinčine

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

Vo fínčine

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

Vo švédčine

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

Časť G

Označenia uvedené v článku 42 ods. 1 písm. a):

V bulharčine

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

V španielčine

:

Exportación realizada sin certificado

V češtine

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

V dánčine

:

Udførsel uden licens/attest

V nemčine

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

V estónčine

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

V gréčtine

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

V angličtine

:

Exported without licence or certificate

Vo francúzštine

:

Exportation réalisée sans certificat

▼M6

V chorvátčine

:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde

▼B

V taliančine

:

Esportazione realizzata senza titolo

V lotyštine

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

V litovčine

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

V maďarčine

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

V maltčine

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

V holandčine

:

Uitvoer zonder certificaat

V poľštine

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

V portugalčine

:

Exportação efectuada sem certificado

V rumunčine

:

Exportat fără licență sau certificat

V slovenčine

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

V slovinčine

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

Vo fínčine

:

Viety ilman todistusta

Vo švédčine

:

Exporterad utan licens

Časť H

Označenia uvedené v článku 44 ods. 3 písm. a):

V bulharčine

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

V španielčine

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

V češtine

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

V dánčine

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

V nemčine

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

V estónčine

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

V gréčtine

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

V angličtine

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

Vo francúzštine

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

▼M6

V chorvátčine

:

Ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredbe (EZ) br. 376/2008

▼B

V taliančine

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

V lotyštine

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

V litovčine

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

V maďarčine

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

V maltčine

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

V holandčine

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

V poľštine

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

V portugalčine

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

V rumunčine

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

V slovenčine

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

V slovinčine

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

Vo fínčine

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

Vo švédčine

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

Časť I

Označenia uvedené v článku 48 ods. 1 druhom pododseku:

V bulharčine

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

V španielčine

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

V češtine

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

V dánčine

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

V nemčine

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

V estónčine

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

V gréčtine

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

V angličtine

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

Vo francúzštine

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

▼M6

V chorvátčine

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

▼B

V taliančine

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

V lotyštine

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

V litovčine

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

V maďarčine

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

V maltčine

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

V holandčine

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

V poľštine

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

V portugalčine

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

V rumunčine

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

V slovenčine

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

V slovinčine

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

Vo fínčine

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

Vo švédčine

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18
PRÍLOHA IVZrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000

(Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1)

 

Nariadenie (ES) č. 2299/2001

(Ú. v. ES L 308, 27.11.2001, s. 19)

iba článok 2

Nariadenie (ES) č. 325/2003

(Ú. v. ES L 47, 21.2.2003, s. 21)

 

Nariadenie (ES) č. 322/2004

(Ú. v. EÚ L 58, 26.2.2004, s. 3)

 

Nariadenie (ES) č. 636/2004

(Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 25)

 

Nariadenie (ES) č. 1741/2004

(Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 17)

 

Nariadenie (ES) č. 1856/2005

(Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2005, s. 7)

 

Nariadenie (ES) č. 410/2006

(Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2006, s. 7)

 

Nariadenie (ES) č. 1713/2006

(Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11)

iba článok 8

Nariadenie (ES) č. 1847/2006

(Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 21)

iba článok 4 a príloha IV

Nariadenie (ES) č. 1913/2006

(Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52)

iba článok 23

Nariadenie (ES) č. 1423/2007

(Ú. v. EÚ L 317, 5.12.2007, s. 36)

 
PRÍLOHA VTabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1291/2000

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 úvodná veta

článok 2 úvodná veta

článok 2 písm. a)

článok 2 písm. a)

článok 2 písm. b) úvodná veta

článok 2 písm. b) úvodná veta

článok 2 písm. b) prvá zarážka

článok 2 písm. b) bod i)

článok 2 písm. b) druhá zarážka

článok 2 písm. b) bod ii)

článok 3

článok 3

článok 5 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 4 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 5 ods. 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 4 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

článok 5 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 4 ods. 1 prvý pododsek písm. b)

článok 5 ods. 1 prvý pododsek tretia zarážka

článok 4 ods. 1 prvý pododsek písm. c)

článok 5 ods. 1 prvý pododsek štvrtá zarážka

článok 4 ods. 1 prvý pododsek písm. d)

článok 5 ods. 1 druhý pododsek

článok 4 ods. 1 druhý pododsek

článok 5 ods. 1 tretí pododsek

článok 4 ods. 1 tretí pododsek

článok 5 ods. 2 a 3

článok 4 ods. 2 a 3

článok 6

článok 5

článok 7

článok 6

článok 8

článok 7

článok 9 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 9 ods. 2

článok 8 ods. 2

článok 9 ods. 3 úvodná veta

článok 8 ods. 3 úvodná veta

článok 9 ods. 3 prvá zarážka

článok 8 ods. 3 písm. a)

článok 9 ods. 3 druhá zarážka

článok 8 ods. 3 písm. b)

článok 9 ods. 4

článok 8 ods. 4

články 10

články 9

článok 11

článok 10

článok 12

článok 11

článok 13

článok 12

článok 14 prvý a druhý odsek

článok 13 ods. 1 prvý a druhý pododsek

článok 14 tretí odsek

článok 13 ods. 2

článok 14 štvrtý odsek

článok 13 ods. 3

článok 15

článok 14

články 16

články 15

články 17

články 16

článok 18

článok 17

článok 19

článok 18

článok 20

článok 19

článok 21 ods. 1

článok 20 ods. 1

článok 21 ods. 2 prvý pododsek úvodná veta

článok 20 ods. 2 prvý pododsek úvodná veta

článok 21 ods. 2 prvý pododsek prvá zarážka

článok 20 ods. 2 prvý pododsek písm. a)

článok 21 ods. 2 prvý pododsek druhá zarážka

článok 20 ods. 2 prvý pododsek písm. b)

článok 21 ods. 2 druhý pododsek

článok 20 ods. 2 druhý pododsek

článok 22

článok 21

článok 23

článok 22

články 24

články 23

článok 25

článok 24

článok 26

článok 25

článok 27

článok 26

článok 28

článok 27

článok 29

článok 28

článok 30

článok 29

článok 31

článok 30

článok 32 ods. 1

článok 31

článok 33 ods. 1

článok 32 ods. 1

článok 33 ods. 2 prvý pododsek

článok 32 ods. 2 prvý pododsek

článok 33 ods. 2 druhý pododsek úvodné slová

článok 32 ods. 2 druhý pododsek úvodné slová

článok 33 ods. 2 druhý pododsek písm. a)

článok 32 ods. 2 druhý pododsek písm. a)

článok 33 ods. 2 druhý pododsek písm. b) úvodná veta

článok 32 ods. 2 druhý pododsek písm. b) úvodná veta

článok 33 ods. 2 druhý pododsek písm. b) prvá zarážka

článok 32 ods. 2 druhý pododsek písm. b) bod i)

článok 33 ods. 2 druhý pododsek písm. b) druhá zarážka

článok 32 ods. 2 druhý pododsek písm. b) bod ii)

článok 33 ods. 2 druhý pododsek písm. b) tretia zarážka

článok 32 ods. 2 druhý pododsek písm. b) bod iii)

článok 33 ods. 2 tretí pododsek

článok 32 ods. 2 tretí pododsek

článok 33 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 32 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 33 ods. 2 piaty pododsek

článok 32 ods. 2 piaty pododsek

článok 33 ods. 3 prvý pododsek

článok 32 ods. 3 prvý pododsek

článok 33 ods. 3 druhý pododsek úvodná veta

článok 32 ods. 3 druhý pododsek úvodná veta

článok 33 ods. 3 druhý pododsek prvá zarážka

článok 32 ods. 3 druhý pododsek písm. a)

článok 33 ods. 3 druhý pododsek druhá zarážka

článok 32 ods. 3 druhý pododsek písm. b)

článok 33 ods. 3 tretí pododsek

článok 32 ods. 3 tretí pododsek

článok 33 ods. 4

článok 32 ods. 4

článok 34

článok 33

článok 35 ods. 1

článok 34 ods. 1

článok 35 ods. 2

článok 34 ods. 2

článok 35 ods. 3 prvý pododsek úvodná veta

článok 34 ods. 3 prvý pododsek úvodná veta

článok 35 ods. 3 prvý pododsek prvá zarážka

článok 34 ods. 3 prvý pododsek písm. a)

článok 35 ods. 3 prvý pododsek druhá zarážka

článok 34 ods. 3 prvý pododsek písm. b)

článok 35 ods. 3 druhý pododsek

článok 34 ods. 3 druhý pododsek

článok 35 ods. 3 tretí pododsek

článok 34 ods. 3 tretí pododsek

článok 35 ods. 3 štvrtý pododsek

článok 34 ods. 3 štvrtý pododsek

článok 35 ods. 4 písm. a) prvá zarážka

článok 34 ods. 4

článok 35 ods. 4 písm. a) druhá zarážka

článok 34 ods. 5

článok 35 ods. 4 písm. b) úvodná veta

článok 34 ods. 6 úvodná veta

článok 35 ods. 4 písm. b) prvá zarážka

článok 34 ods. 6 písm. a)

článok 35 ods. 4 písm. b) druhá zarážka

článok 34 ods. 6 písm. b)

článok 35 ods. 4 písm. b) tretia zarážka

článok 34 ods. 6 písm. c)

článok 35 ods. 4 písm. b) štvrtá zarážka

článok 34 ods. 6 písm. d)

článok 35 ods. 4 písm. c)

článok 34 ods. 7

článok 35 ods. 4 písm. d)

článok 34 ods. 8

článok 35 ods. 5

článok 34 ods. 9

článok 35 ods. 6 prvý pododsek

článok 34 ods. 10 prvý pododsek

článok 35 ods. 6 druhý pododsek úvodná veta

článok 34 ods. 10 druhý pododsek úvodná veta

článok 35 ods. 6 druhý pododsek písm. a)

článok 34 ods. 10 druhý pododsek písm. a)

článok 35 ods. 6 druhý pododsek písm. b) úvodná veta

článok 34 ods. 10 druhý pododsek písm. b) úvodná veta

článok 35 ods. 6 druhý pododsek písm. b) prvá zarážka

článok 34 ods. 10 druhý pododsek písm. b) bod i)

článok 35 ods. 6 druhý pododsek písm. b) druhá zarážka

článok 34 ods. 10 druhý pododsek písm. b) bod ii)

článok 35 ods. 6 druhý pododsek písm. b) tretia zarážka

článok 34 ods. 10 druhý pododsek písm. b) bod iii)

článok 36 ods. 1

článok 35 ods. 1

článok 36 ods. 2 prvý pododsek

článok 35 ods. 2 prvý pododsek

článok 36 ods. 2 druhý pododsek úvodná veta

článok 35 ods. 2 druhý pododsek úvodná veta

článok 36 ods. 2 druhý pododsek prvá zarážka

článok 35 ods. 2 druhý pododsek písm. a)

článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhá zarážka

článok 35 ods. 2 druhý pododsek písm. b)

článok 36 ods. 3

článok 35 ods. 3

článok 36 ods. 4 prvý pododsek

článok 35 ods. 4 prvý pododsek

článok 36 ods. 4 druhý pododsek

článok 35 ods. 4 druhý pododsek

článok 36 ods. 4 tretí pododsek

článok 35 ods. 5

článok 36 ods. 5 prvý pododsek úvodné slová

článok 35 ods. 6 prvý pododsek úvodné slová

článok 36 ods. 5 prvý pododsek prvá zarážka

článok 35 ods. 6 prvý pododsek písm. a)

článok 36 ods. 5 prvý pododsek druhá zarážka

článok 35 ods. 6 prvý pododsek písm. b)

článok 36 ods. 5 druhý pododsek

článok 35 ods. 6 druhý pododsek

článok 36 ods. 6

článok 35 ods. 7

článok 36 ods. 7 prvý pododsek

článok 35 ods. 8 prvý pododsek

článok 36 ods. 7 druhý pododsek úvodné slová

článok 35 ods. 8 druhý pododsek úvodné slová

článok 36 ods. 7 druhý pododsek prvá zarážka

článok 35 ods. 8 druhý pododsek písm. a)

článok 36 ods. 7 druhý pododsek druhá zarážka

článok 35 ods. 8 druhý pododsek písm. b)

článok 36 ods. 7 tretí pododsek

článok 35 ods. 8 tretí pododsek

článok 36 ods. 8

článok 35 ods. 9

článok 36 ods. 9

článok 35 ods. 10

článok 36 ods. 10

článok 35 ods. 11

článok 37

článok 36

článok 38 prvý pododsek úvodná veta

článok 37 prvý pododsek úvodná veta

článok 38 prvý pododsek písm. a) úvodná veta

článok 37 prvý pododsek písm. a) úvodná veta

článok 38 prvý pododsek písm. a) prvá zarážka

článok 37 prvý pododsek písm. a) bod i)

článok 38 prvý pododsek písm. a) druhá zarážka

článok 37 prvý pododsek písm. a) bod ii)

článok 38 prvý pododsek písm. b)

článok 37 prvý pododsek písm. b)

článok 38 druhý pododsek

článok 37 druhý pododsek

články 39

články 38

článok 40

článok 39

článok 41

článok 40

článok 42 ods. 1

článok 41 ods. 1

článok 42 ods. 2 prvý pododsek úvodná veta

článok 41 ods. 2 prvý pododsek úvodná veta

článok 42 ods. 2 prvý pododsek písm. a) úvodná veta

článok 41 ods. 2 prvý pododsek písm. a) úvodná veta

článok 42 ods. 2 prvý pododsek písm. a) prvá zarážka

článok 41 ods. 2 prvý pododsek písm. a) bod i)

článok 42 ods. 2 prvý pododsek písm. a) druhá zarážka

článok 41 ods. 2 prvý pododsek písm. a) bod ii)

článok 42 ods. 2 prvý pododsek písm. b) a c)

článok 41 ods. 2 prvý pododsek písm. b) a c)

článok 42 ods. 2 druhý pododsek

článok 41 ods. 3

článok 43

článok 42

článok 44 ods. 1 úvodná veta

článok 43 ods. 1 úvodná veta

článok 44 ods. 1 písm. a) úvodná veta

článok 43 ods. 1 písm. a) úvodná veta

článok 44 ods. 1 písm. a) prvá zarážka

článok 43 ods. 1 písm. a) bod i)

článok 44 ods. 1 písm. a) druhá zarážka

článok 43 ods. 1 písm. a) bod ii)

článok 44 ods. 1 písm. a) tretia zarážka

článok 43 ods. 1 písm. a) bod iii)

článok 44 ods. 1 písm. b) úvodná veta

článok 43 ods. 1 písm. b) úvodná veta

článok 44 ods. 1 písm. b) prvá zarážka

článok 43 ods. 1 písm. b) bod i)

článok 44 ods. 1 písm. b) druhá zarážka

článok 43 ods. 1 písm. b) bod ii)

článok 44 ods. 2

článok 43 ods. 2

článok 45 ods. 1

článok 44 ods. 1

článok 45 ods. 2 úvodné slová

článok 44 ods. 2 prvý pododsek úvodné slová

článok 45 ods. 2 písm. a) úvodné slová

článok 44 ods. 2 prvý pododsek písm. a) úvodné slová

článok 45 ods. 2 písm. a) prvá zarážka

článok 44 ods. 2 prvý pododsek písm. a) bod i)

článok 45 ods. 2 písm. a) druhá zarážka

článok 44 ods. 2 prvý pododsek písm. a) bod ii)

článok 45 ods. 2 písm. b) prvý pododsek úvodné slová

článok 44 ods. 2 prvý pododsek písm. b) úvodné slová

článok 45 ods. 2 písm. b) prvý pododsek prvá zarážka

článok 44 ods. 2 prvý pododsek písm. b) bod i)

článok 45 ods. 2 písm. b) prvý pododsek druhá zarážka

článok 44 ods. 2 prvý pododsek písm. b) bod ii)

článok 45 ods. 2 písm. b) druhý pododsek

článok 44 ods. 2 druhý pododsek

článok 45 ods. 3

článok 44 ods. 3

článok 46 ods. 1 prvý pododsek

článok 45 ods. 1 prvý pododsek

článok 46 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 45 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 46 ods. 1 druhý pododsek prvá zarážka

článok 45 ods. 1 druhý pododsek písm. a)

článok 46 ods. 1 druhý pododsek druhá zarážka

článok 45 ods. 1 druhý pododsek písm. b)

článok 46 ods. 1 tretí pododsek

článok 45 ods. 1 tretí pododsek

článok 46 ods. 1 štvrtý pododsek úvodná veta

článok 45 ods. 1 štvrtý pododsek úvodná veta

článok 46 ods. 1 štvrtý pododsek prvá zarážka

článok 45 ods. 1 štvrtý pododsek písm. a)

článok 46 ods. 1 štvrtý pododsek druhá zarážka

článok 45 ods. 1 štvrtý pododsek písm. b)

článok 46 ods. 1 piaty pododsek

článok 45 ods. 1 piaty pododsek

článok 46 ods. 1 šiesty pododsek

článok 45 ods. 1 šiesty pododsek

článok 46 ods. 2, 3 a 4

článok 45 ods. 2, 3 a 4

článok 46 ods. 5 úvodné slová

článok 45 ods. 5 úvodné slová

článok 46 ods. 5 prvá zarážka

článok 45 ods. 5 písm. a)

článok 46 ods. 5 druhá zarážka

článok 45 ods. 5 písm. b)

článok 47

článok 46

článok 49 ods. 1 a 2

článok 47 ods. 1 a 2

článok 49 ods. 3 prvý pododsek úvodná veta

článok 47 ods. 3 úvodná veta

článok 49 ods. 3 prvý pododsek prvá zarážka

článok 47 ods. 3 písm. a)

článok 49 ods. 3 prvý pododsek druhá zarážka

článok 47 ods. 3 písm. b)

článok 49 ods. 3 prvý pododsek tretia zarážka

článok 47 ods. 3 písm. c)

článok 49 ods. 3 druhý pododsek

článok 47 ods. 3 druhý pododsek

článok 49 ods. 3 tretí pododsek

článok 47 ods. 3 tretí pododsek

článok 49 ods. 3 štvrtý pododsek

článok 47 ods. 3 štvrtý pododsek

článok 49 ods. 4 a 5

článok 47 ods. 4 a 5

článok 49 ods. 6 prvý pododsek

článok 47 ods. 6 prvý pododsek

článok 49 ods. 6 druhý pododsek úvodná veta

článok 47 ods. 6 druhý pododsek úvodná veta

článok 49 ods. 6 druhý pododsek písm. a) a b)

článok 47 ods. 6 druhý pododsek písm. a) a b)

článok 49 ods. 6 druhý pododsek písm. c)

článok 47 ods. 6 druhý pododsek písm. d)

článok 49 ods. 6 druhý pododsek písm. d)

článok 47 ods. 6 druhý pododsek písm. e)

článok 49 ods. 6 druhý pododsek písm. e)

článok 47 ods. 6 druhý pododsek písm. c)

článok 49 ods. 6 tretí až ôsmy pododsek

článok 47 ods. 6 tretí až ôsmy pododsek

článok 49 ods. 7

článok 47 ods. 7

článok 49 ods. 8 prvý pododsek

článok 47 ods. 8 prvý pododsek

článok 49 ods. 8 druhý pododsek úvodná veta

článok 47 ods. 8 druhý pododsek úvodná veta

článok 49 ods. 8 druhý pododsek prvá zarážka

článok 47 ods. 8 druhý pododsek písm. a)

článok 49 ods. 8 druhý pododsek druhá zarážka

článok 47 ods. 8 druhý pododsek písm. b)

článok 47 ods. 9 úvodná veta

článok 49 ods. 9 písm. a) až d)

článok 47 ods. 9 písm. a) až d)

článok 49 ods. 10

článok 47 ods. 3 piaty pododsek

článok 50

článok 48

článok 51

článok 49

článok 52 ods. 1

článok 50

článok 52 ods. 2

príloha I

príloha I

príloha Ia

príloha III časť A

príloha Ib

príloha III časť B

príloha Ic

príloha III časť C

príloha Id

príloha III časť D

príloha Ie

príloha III časť E

príloha If

príloha III časť F

príloha Ig

príloha III časť G

príloha Ih

príloha III časť H

príloha Ii

príloha III časť I

príloha II

príloha III časti A až I

príloha II časti A až I

príloha III časti K až N

príloha II časti J až M

príloha IV

príloha V( 1 ) Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6). Nariadenie (ES) č. 1784/2003 bude nahradené nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. júla 2008.

( 2 ) Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1423/2007 (Ú. v. EÚ L 317, 5.12.2007, s. 36).

( 3 ) Pozri prílohu IV.

( 4 ) Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 274/2008 (Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2008, s. 1).

( 5 ) Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).

( 6 ) Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 159/2008 (Ú. v. EÚ L 48, 22.2.2008, s. 19).

( 7 ) Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.

( 8 ) Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18.

( 9 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 10 ) Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

( 11 ) Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

( 12 ) Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.

( 13 ) Ú. v. ES L 16, 20.1.1989, s. 19.

( 14 ) Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.