02008R0340 — SK — 15.07.2018 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 340/2008

zo 16. apríla 2008

o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 107 17.4.2008, s. 6)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 254/2013 z 20. marca 2013,

  L 79

7

21.3.2013

 M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 211/2014 z 27. februára 2014,

  L 67

1

7.3.2014

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/864 zo 4. júna 2015,

  L 139

1

5.6.2015

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/895 z 22. júna 2018,

  L 160

1

25.6.2018
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 340/2008

zo 16. apríla 2008

o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIA POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovuje výška a pravidlá platby poplatkov vyberaných Európskou chemickou agentúrou (ďalej len „agentúra“) podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1. „MSP“ znamená mikro-, malý alebo stredne veľký podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES;

2. „stredný podnik“ znamená stredne veľký podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES;

3. „malý podnik“ znamená malý podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES;

4. „mikropodnik“ znamená mikropodnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES.KAPITOLA II

POPLATKY

Článok 3

Poplatky za registrácie predložené podľa článkov 6, 7 alebo 11 nariadenia (ES) č. 1907/2006

1.  Agentúra vyberá poplatok podľa odsekov 2, 3 a 4 tohto článku za každú registráciu látky podľa článku 6, 7 alebo 11 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Žiaden poplatok sa však nevyberá za registráciu látky v množstve od 1 do 10 ton, ak predloženie registrácie obsahuje všetky informácie vyžadované v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 podľa článku 74 ods. 2 uvedeného nariadenia.

2.  Ak predloženie registrácie látky v rozsahu od 1 do 10 ton neobsahuje všetky informácie vyžadované v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, agentúra vyberá poplatok podľa prílohy I k tomuto nariadeniu.

Agentúra vyberá poplatok za každú registráciu látky v množstve 10 ton a viac podľa prílohy I.

3.  V prípade spoločného predloženia vyberá agentúra znížený poplatok od každého registrujúceho podľa prílohy I.

Ak však registrujúci samostatne predloží časť príslušných informácií uvedených v článku 10 písm. a) bodoch iv), vi), vii) a ix) nariadenia (ES) č. 1907/2006, agentúra vyberá od registrujúceho poplatok za individuálne predloženie podľa prílohy I k tomuto nariadeniu.

4.  Ak je registrujúcim MSP, agentúra vyberá znížený poplatok podľa tabuľky 2 prílohy I k tomuto nariadeniu.

5.  Poplatky splatné podľa odsekov 1 až 4 sa zaplatia do 14 kalendárnych dní od dátumu, keď agentúra oznámila registrujúcemu faktúru.

Faktúry súvisiace s registráciou predregistrovanej látky, ktorá je predložená agentúre počas dvoch mesiacov predchádzajúcich príslušnej lehote na registráciu podľa článku 23 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa však zaplatia do 30 dní od dátumu, keď agentúra oznámila registrujúcemu faktúru.

6.  Ak platba nie je uskutočnená pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 5, agentúra stanoví druhú lehotu na platbu. Ak platba nie je uskutočnená pred uplynutím druhej lehoty, registrácia sa zamieta.

▼M1

7.  Ak bola registrácia zamietnutá z dôvodu, že registrujúci nepredložil chýbajúce informácie alebo nezaplatil poplatok pred uplynutím lehôt, poplatky zaplatené v súvislosti s touto registráciou pred jej zamietnutím nie sú vrátené ani inak pripísané registrujúcemu.

▼B

Článok 4

Poplatky za registrácie predložené podľa článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 2 alebo 3 alebo článku 19 nariadenia (ES) č. 1907/2006

1.  Agentúra vyberá poplatok podľa odsekov 2, 3 a 4 tohto článku za každú registráciu medziproduktu izolovaného na mieste alebo prepravovaného izolovaného medziproduktu podľa článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 2 alebo 3 alebo článku 19 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Žiaden poplatok sa však nevyberá za registráciu medziproduktu izolovaného na mieste alebo prepravovaného izolovaného medziproduktu v množstve od 1 do 10 ton, ak predloženie registrácie obsahuje všetky informácie vyžadované v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 podľa článku 74 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Poplatky podľa tohto článku sa vzťahujú iba na registrácie medziproduktov izolovaných na mieste alebo prepravovaných izolovaných medziproduktov predložené podľa článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 2 alebo 3 alebo článku 19 nariadenia (ES) č. 1907/2006. V prípade registrácií medziproduktov, pri ktorých sa vyžadujú informácie uvedené v článku 10 nariadenia (ES) č. 1907/2006, sa uplatňujú poplatky stanovené v článku 3 tohto nariadenia.

2.  Ak predloženie registrácie medziproduktu izolovaného na mieste alebo prepravovaného izolovaného medziproduktu v rozsahu od 1 do 10 ton neobsahuje všetky informácie vyžadované v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, agentúra vyberá poplatok podľa prílohy II k tomuto nariadeniu.

Agentúra vyberá poplatok za každú registráciu medziproduktu izolovaného na mieste alebo prepravovaného izolovaného medziproduktu v množstve 10 ton a viac podľa prílohy II.

3.  V prípade spoločného predloženia vyberá agentúra znížený poplatok od každého registrujúceho podľa prílohy II.

Ak však registrujúci samostatne predloží časť príslušných informácií uvedených v článku 17 ods. 2 písm. c) a d) alebo v článku 18 ods. 2 písm. c) a d) nariadenia (ES) č. 1907/2006, agentúra vyberá poplatok za individuálne predloženie od tohto registrujúceho podľa prílohy II k tomuto nariadeniu.

4.  Ak registrujúcim je MSP, vyberá agentúra znížený poplatok podľa tabuľky 2 prílohy II.

5.  Poplatky splatné podľa odsekov 1 až 4 sa zaplatia do 14 kalendárnych dní od dátumu, keď agentúra oznámila registrujúcemu faktúru.

Faktúry súvisiace s registráciou predregistrovanej látky, ktorá je predložená agentúre počas dvoch mesiacov predchádzajúcich príslušnej lehote na registráciu podľa článku 23 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa však zaplatia do 30 dní od dátumu, keď agentúra oznámila registrujúcemu faktúru.

6.  Ak platba nie je uskutočnená pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 5, agentúra stanoví druhú lehotu na platbu. Ak platba nie je uskutočnená pred uplynutím druhej lehoty, registrácia sa zamieta.

▼M1

7.  Ak bola registrácia zamietnutá z dôvodu, že registrujúci nepredložil chýbajúce informácie alebo nezaplatil poplatok pred uplynutím lehôt, poplatky zaplatené v súvislosti s touto registráciou pred jej zamietnutím nie sú vrátené ani inak pripísané registrujúcemu.

▼B

Článok 5

Poplatky za aktualizácie registrácie podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 1907/2006

1.  Agentúra vyberá poplatok podľa odsekov 2, 3 a 4 tohto článku za aktualizácie registrácie podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Agentúra však nevyberá poplatok za tieto aktualizácie registrácie:

a) zmena z vyššieho na nižší hmotnostný rozsah;

b) zmena z nižšieho na vyšší hmotnostný rozsah, ak registrujúci predtým zaplatil poplatok za tento vyšší hmotnostný rozsah;

c) zmena postavenia registrujúceho alebo jeho identity, ak to nezahŕňa zmenu právnej subjektivity;

d) zmena zloženia látky;

e) informácie o nových použitiach vrátane použití, ktoré sa neodporúčajú;

f) informácie o nových rizikách látky;

g) zmena v klasifikácii a označovaní látky;

h) zmena správy o chemickej bezpečnosti;

i) zmena usmernenia o bezpečnom používaní;

j) oznámenie, že sa musí vypracovať test uvedený v prílohe IX alebo X k nariadeniu (ES) č. 1907/2006;

k) žiadosť o sprístupnenie predtým dôverných informácií.

2.  Agentúra vyberá poplatok za aktualizácie hmotnostného rozsahu podľa tabuliek 1 a 2 prílohy III.

Za ostatné aktualizácie vyberá agentúra poplatok podľa tabuliek 3 a 4 prílohy III.

▼M1

Pri zmene v udelenom prístupe k informáciám v registrácii agentúra vyberá poplatok za položku, ktorá bola aktualizovaná, podľa tabuľky 3 a 4 v prílohe III.

V prípade aktualizácie v súvislosti so súhrnom štúdie alebo podrobným súhrnom štúdie agentúra vyberá poplatok za každý súhrn štúdie alebo podrobný súhrn štúdie, ktorý sa aktualizuje.

▼B

3.  V prípade aktualizácie spoločného predloženia vyberá agentúra znížený poplatok od každého registrujúceho predkladajúceho aktualizáciu podľa prílohy III.

Ak sa však časť príslušných informácií uvedených v článku 10 písm. a) bodoch iv), vi), vii) a ix), článku 17 ods. 2 písm. c) a d) alebo v článku 18 ods. 2 písm. c) a d) nariadenia (ES) č. 1907/2006 predloží samostatne, agentúra vyberá poplatok za individuálne predloženie podľa prílohy III k tomuto nariadeniu.

4.  Ak registrujúcim je MSP, agentúra vyberá znížený poplatok podľa prílohy III.

V prípadoch aktualizácií, ktoré zahŕňajú zmenu identity registrujúceho, sa však zníženie pre MSP uplatňuje iba vtedy, ak nový subjekt je MSP.

5.  Poplatky splatné podľa odsekov 1 až 4 sa zaplatia do 14 kalendárnych dní od dátumu, keď agentúra oznámila registrujúcemu faktúru.

6.  Ak platba nie je uskutočnená pred uplynutím lehoty podľa odseku 5, agentúra stanoví druhú lehotu na platbu.

Ak v prípade aktualizácií hmotnostného rozsahu podľa článku 22 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1907/2006 platba nie je uskutočnená pred uplynutím druhej lehoty, aktualizácia sa zamieta.

▼M1

Ak platba nie je uskutočnená pred uplynutím druhej lehoty v prípade ostatných aktualizácií, agentúra zamietne aktualizáciu. Pokiaľ o to žiadateľ požiada, agentúra predĺži druhú lehotu za predpokladu, že žiadosť o predĺženie bola predložená pred vypršaním druhej lehoty. Ak platba nie je uskutočnená pred uplynutím predĺženej lehoty, agentúra zamietne aktualizáciu.

7.  Ak bola aktualizácia zamietnutá z dôvodu, že registrujúci nepredložil chýbajúce informácie alebo nezaplatil poplatok pred uplynutím lehôt, poplatky zaplatené v súvislosti s touto aktualizáciou pred jej zamietnutím nie sú vrátené ani inak pripísané registrujúcemu.

▼B

Článok 6

Poplatky za žiadosti podľa článku 10 písm. a) bodu xi) nariadenia (ES) č. 1907/2006

1.  Agentúra vyberá poplatok podľa odsekov 2, 3 a 4 tohto článku za každú žiadosť podľa článku 10 písm. a) bodu xi) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

2.  Agentúra vyberá poplatok za každú informáciu, ktorá je predmetom žiadosti, podľa prílohy IV.

V prípade žiadosti týkajúcej sa súhrnov štúdií alebo podrobných súhrnov štúdií, vyberá agentúra poplatok za každý súhrn štúdie alebo podrobný súhrn štúdie, ktorý je predmetom žiadosti.

▼M1

3.  V prípade žiadosti, ktorá sa týka spoločného predloženia, vyberá agentúra znížený poplatok podľa prílohy IV. V prípade žiadosti predloženej vedúcim registrujúcim, agentúra vyberá znížený poplatok len od vedúceho registrujúceho podľa prílohy IV.

▼B

4.  Ak žiadosť predkladá MSP, agentúra vyberá znížený poplatok podľa tabuľky 2 prílohy IV.

5.  Za dátum doručenia žiadosti sa pokladá dátum, ku ktorému bol agentúre doručený poplatok vyberaný za žiadosť.

Článok 7

Poplatky za oznámenia podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006

1.  Agentúra vyberá poplatok podľa tabuľky 1 prílohy V k tomuto nariadeniu za každé oznámenie výnimky zo všeobecnej registračnej povinnosti pre technologicky orientovaný výskum a vývoj (ďalej len „PPORD“) podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Ak oznámenie predkladá MSP, agentúra vyberá znížený poplatok podľa tabuľky 1 prílohy V.

2.  Agentúra vyberá poplatok podľa tabuľky 2 prílohy V k tomuto nariadeniu za žiadosť o predĺženie výnimky zo všeobecnej registračnej povinnosti pre PPORD podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Ak žiadosť predkladá MSP, agentúra vyberá znížený poplatok podľa tabuľky 2 prílohy V.

3.  Poplatky splatné podľa odseku 1 sa zaplatia do 7 kalendárnych dní od dátumu, keď agentúra oznámila faktúru oznamujúcemu výrobcovi, dovozcovi alebo výrobcovi výrobkov.

Poplatky splatné podľa odseku 2 sa zaplatia do 30 kalendárnych dní od dátumu, keď agentúra oznámila faktúru výrobcovi, dovozcovi alebo výrobcovi výrobkov žiadajúcemu o predĺženie.

4.  Ak platba nie je uskutočnená pred uplynutím lehoty podľa odseku 3, agentúra stanoví druhú lehotu na platbu.

Ak platba nie je uskutočnená pred uplynutím druhej lehoty, oznámenie alebo žiadosť o predĺženie sa zamieta.

▼M1

5.  Ak oznámenie alebo žiadosť o predĺženie boli zamietnuté z dôvodu, že výrobca, dovozca alebo výrobca výrobkov nepredložil chýbajúce informácie alebo nezaplatil poplatok pred uplynutím lehôt, poplatky zaplatené v súvislosti s týmto oznámením alebo s touto žiadosťou o predĺženie pred ich zamietnutím nie sú vrátené ani inak pripísané osobe, ktorá podala oznámenie alebo žiadosť.

▼B

Článok 8

Poplatky za žiadosti podľa článku 62 nariadenia (ES) č. 1907/2006

1.  Agentúra vyberá poplatok podľa odsekov 2 a 3 tohto článku za každú žiadosť o autorizáciu látky podľa článku 62 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

▼M4

2.  Agentúra vyberá základný poplatok za každú žiadosť o autorizáciu látky podľa prílohy VI. Základný poplatok sa vzťahuje na žiadosť o autorizáciu pre jednu látku a jedno použitie.

Agentúra vyberá dodatočný poplatok podľa prílohy VI k tomuto nariadeniu za každé dodatočné použitie a každú dodatočnú látku, ktorá spĺňa definíciu skupiny látok stanovenú v bode 1.5 prílohy XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a na ktorú sa vzťahuje žiadosť. Pokiaľ sa na žiadosti podieľajú viacerí žiadatelia, nevyberá sa žiaden dodatočný poplatok.

Pokiaľ žiadateľmi podieľajúcimi sa na spoločnej žiadosti o autorizáciu sú subjekty rozličnej veľkosti, za uvedenú žiadosť sa vyberá príslušný najvyšší poplatok uplatniteľný pre ktoréhokoľvek z uvedených žiadateľov.

V prípade predloženia spoločnej žiadosti o autorizáciu žiadatelia vynaložia maximálne úsilie na rozdelenie poplatku spravodlivým, transparentným a nediskriminačným spôsobom, najmä pokiaľ ide o MSP.

Agentúra vystaví jednu faktúru na základný poplatok a všetky uplatniteľné dodatočné poplatky.

▼B

3.  Ak žiadosť predkladá iba jeden stredný podnik alebo dva alebo viac MSP, z ktorých najväčší podnik je stredný podnik, agentúra vyberá znížený základný poplatok a znížené dodatočné poplatky podľa tabuľky 2 prílohy VI.

Ak žiadosť predkladá iba jeden malý podnik alebo dva alebo viac MSP, z ktorých najväčší podnik je malý podnik, agentúra vyberá znížený základný poplatok a znížené dodatočné poplatky podľa tabuľky 3 prílohy VI.

Ak žiadosť predkladá iba jeden alebo viac mikropodnikov, agentúra vyberá znížený základný poplatok a znížené dodatočné poplatky podľa tabuľky 4 prílohy VI.

4.  Za dátum doručenia žiadosti sa pokladá dátum, ku ktorému bol agentúre doručený poplatok vyberaný za žiadosť o autorizáciu.

Článok 9

Poplatky za preskúmania autorizácií podľa článku 61 nariadenia (ES) č. 1907/2006

1.  Agentúra vyberá poplatok podľa odsekov 2 a 3 tohto článku za každé predloženie správy o preskúmaní podľa článku 61 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

▼M4

2.  Agentúra vyberá základný poplatok za predloženie každej správy o preskúmaní podľa prílohy VII. Základný poplatok sa vzťahuje na predloženie správy o preskúmaní pre jednu látku a jedno použitie.

Agentúra vyberá dodatočný poplatok podľa prílohy VII k tomuto nariadeniu za každé dodatočné použitie a každú dodatočnú látku, ktorá spĺňa definíciu skupiny látok stanovenú v bode 1.5 prílohy XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a na ktorú sa vzťahuje správa o preskúmaní. Pokiaľ sa na správe o preskúmaní podieľajú viaceré strany, nevyberá sa žiaden dodatočný poplatok.

Pokiaľ sa na predložení spoločnej správy o preskúmaní podieľajú subjekty rozličnej veľkosti, za uvedené predloženie sa vyberá príslušný najvyšší poplatok uplatniteľný pre ktoréhokoľvek z uvedených žiadateľov.

V prípade predloženia spoločnej správy o preskúmaní držitelia autorizácie vynaložia maximálne úsilie na rozdelenie poplatku spravodlivým, transparentným a nediskriminačným spôsobom, najmä pokiaľ ide o MSP.

Agentúra vystaví jednu faktúru na základný poplatok a všetky uplatniteľné dodatočné poplatky.

▼B

3.  Ak žiadosť predkladá iba jeden stredný podnik alebo dva alebo viac MSP, z ktorých najväčší podnik je stredný podnik, agentúra vyberá znížený základný poplatok a znížené dodatočné poplatky podľa tabuľky 2 prílohy VII.

Ak žiadosť predkladá iba jeden malý podnik alebo dva alebo viac MSP, z ktorých najväčší podnik je malý podnik, agentúra vyberá znížený základný poplatok a znížené dodatočné poplatky podľa tabuľky 3 prílohy VII.

Ak žiadosť predkladá iba jeden alebo viac mikropodnikov, agentúra vyberá znížený základný poplatok a znížené dodatočné poplatky podľa tabuľky 4 prílohy VII.

4.  Za dátum doručenia predloženia sa pokladá dátum, ku ktorému bol agentúre doručený poplatok vyberaný za predloženie správy o preskúmaní.

Článok 10

Poplatky za odvolania proti rozhodnutiu agentúry podľa článku 92 nariadenia (ES) č. 1907/2006

1.  Agentúra vyberá poplatok podľa prílohy VIII k tomuto nariadeniu za každé podanie odvolania proti rozhodnutiu agentúry podľa článku 92 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

2.  Ak odvolanie predloží MSP, agentúra vyberá znížený poplatok podľa tabuľky 2 prílohy VIII.

3.  Ak odvolacia rada považuje odvolanie za neprípustné, poplatok nie je vrátený.

4.  Agentúra vráti poplatok vybraný v súlade s odsekom 1 tohto článku, ak výkonný riaditeľ agentúry opraví rozhodnutie v súlade s článkom 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo ak sa o odvolaní rozhodne v prospech odvolávajúcej sa strany.

5.  Odvolanie sa pokladá za doručené odvolacej rade až vtedy, keď je agentúre doručený príslušný poplatok.

Článok 11

Iné poplatky

1.  Poplatok sa môže vyberať za administratívne a technické služby poskytované agentúrou na žiadosť účastníka, na ktoré sa nevzťahujú iné poplatky stanovené v tomto nariadení. Vo výške poplatku sa zohľadní vynaložená práca.

Poplatok sa však nevyberá za pomoc poskytovanú jej asistenčným pracoviskom a za podporu členským štátom podľa článku 77 ods. 2 písm. h) a i) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Výkonný riaditeľ agentúry môže rozhodnúť o nevyberaní poplatku od medzinárodných organizácií alebo krajín, ktoré agentúru žiadajú o pomoc.

2.  Poplatky za administratívne služby sú zaplatené do 30 kalendárnych dní od dátumu, keď agentúra oznámila faktúru.

3.  Ak platba nie je uskutočnená pred uplynutím lehoty podľa odseku 2, agentúra stanoví druhú lehotu na platbu.

Ak platba nie je uskutočnená pred uplynutím druhej lehoty, agentúra žiadosť zamietne.

4.  Ak nie je zmluvne dohodnuté inak, poplatky za technické služby sú zaplatené pred poskytnutím služby.

5.  Riadiaca rada agentúry zostavuje a po súhlasnom stanovisku Komisie prijíma klasifikáciu služieb a poplatkov.

Článok 12

Výhradní zástupcovia

V prípade výhradného zástupcu uvedeného v článku 8 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa posúdenie, či sa na MSP vzťahuje zníženie, vykonáva na základe informácií o počte zamestnancov, obrate a súvahe výrobcu mimo Spoločenstva, výrobcu prípravku alebo výrobcu výrobku zastupovaného v súvislosti s príslušnou transakciou týmto výhradným zástupcom vrátane relevantných informácií od prepojených alebo partnerských spoločností výrobcu mimo Spoločenstva, výrobcu prípravku alebo výrobcu výrobku v súlade s odporúčaním 2003/361/ES.

Článok 13

Zníženie a odpustenie poplatku

1.  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na znížený poplatok podľa článkov 3 až 10, o tom informuje agentúru v čase predloženia registrácie, aktualizácie registrácie, žiadosti, oznámenia, správy o preskúmaní alebo odvolania na ktoré sa vzťahuje platba poplatku.

2.  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na odpustenie poplatku podľa článku 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006, o tom informuje agentúru v čase predloženia registrácie.

3.  Agentúra môže kedykoľvek požiadať o dôkaz, že sú splnené podmienky na zníženie poplatkov alebo na odpustenie poplatku.

▼M1

Pokiaľ dôkazy predkladané agentúre nie sú v jednom z úradných jazykov Únie, musí byť priložený úradne overený preklad do jedného z týchto úradných jazykov.

▼B

4.  Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku, nemôže preukázať, že má nárok na takéto zníženie alebo odpustenie, agentúra vyberá plný poplatok, ako aj administratívny poplatok.

Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na zníženie, už zaplatila znížený poplatok, ale nemôže preukázať, že má na takéto zníženie nárok, agentúra vyberá rozdiel oproti plnému poplatku rovnako ako aj administratívny poplatok.

Článok 11 ods. 2, 3 a 5 sa uplatnia mutatis mutandis.KAPITOLA III

PLATBA ODMENY AGENTÚROU

Článok 14

Prevody prostriedkov členským štátom

1.  Časť poplatkov vybraných podľa tohto nariadenia sa prevádza príslušným orgánom členských štátov v týchto prípadoch:

a) ak príslušný orgán členského štátu oznámi agentúre záver hodnotiaceho postupu vo vzťahu k látke v súlade s článkom 46 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

b) ak príslušný orgán vymenuje člena výboru pre hodnotenie rizík, ktorý pôsobí ako spravodajca v súvislosti s autorizačným postupom vrátane preskúmania;

c) ak príslušný orgán členského štátu vymenuje člena výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu, ktorý pôsobí ako spravodajca v súvislosti s autorizačným postupom vrátane preskúmania;

d) ak príslušný orgán členského štátu vymenuje člena výboru pre hodnotenie rizík, ktorý pôsobí ako spravodajca v súvislosti s obmedzovacím postupom;

e) ak príslušný orgán členského štátu vymenuje člena výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu, ktorý pôsobí ako spravodajca v súvislosti s obmedzovacím postupom;

f) podľa potreby za iné úlohy vykonané príslušnými orgánmi na žiadosť agentúry.

Ak výbory uvedené v tomto odseku rozhodnú o vymenovaní spoluspravodajcu, prevod prostriedkov sa rozdelí medzi spravodajcu a spoluspravodajcu.

2.  Sumy za každú z úloh podľa odseku 1 tohto článku a maximálny podiel poplatkov, ktoré sa majú previesť príslušným orgánom členských štátov, ako aj všetky opatrenia potrebné na prevod stanovuje riadiaca rada agentúry po súhlasnom stanovisku Komisie. Pri stanovovaní súm, ktoré sa majú previesť, riadiaca rada agentúry dodržiava zásady hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti podľa článku 27 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002. Rovnako zabezpečuje, aby agentúra mala stále k dispozícii dostatok finančných zdrojov na vykonávanie svojich úloh, ako sú vymedzené v nariadení (ES) č. 1907/2006, so zreteľom na jej existujúce rozpočtové prostriedky a viacročné odhady príjmov vrátane dotácie od Spoločenstva, a zohľadňuje množstvo vynaloženej práce príslušných orgánov členských štátov.

3.  Prevody ustanovené v odseku 1 sa uskutočňujú až po sprístupnení príslušnej správy agentúre.

Riadiaca rada agentúry sa však môže rozhodnúť schváliť predbežné financovanie alebo predbežné platby v súlade s článkom 81 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

4.  Prevody prostriedkov ustanovené v odseku 1 písm. b) až e) sú určené pre príslušné orgány členského štátu ako náhrada za prácu spravodajcu a spoluspravodajcu a za akúkoľvek súvisiacu vedeckú i technickú podporu a nie je nimi dotknutá povinnosť členských štátov nedávať pokyny nezlučiteľné s nezávislosťou agentúry.

Článok 15

Ostatné odmeny

Pri stanovení výšky platieb na odmenu odborníkov alebo kooptovaných členov výborov za prácu vykonanú pre Agentúru v súlade s článkom 87 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006, riadiaca rada Agentúry zohľadňuje množstvo vykonanej práce a dodržiava zásady hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti podľa článku 27 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002. Rovnako zabezpečuje, že agentúra má k dispozícii dostatok finančných zdrojov na vykonávanie svojich úloh, ako sú vymedzené v nariadení (ES) č. 1907/2006, so zreteľom na jej existujúce rozpočtové prostriedky a viacročné odhady príjmov vrátane dotácie od Spoločenstva.KAPITOLA IV

PLATBY

Článok 16

Spôsob platby

1.  Poplatky sa platia v eurách.

2.  Platby sa uskutočňujú až po vydaní faktúry agentúrou s výnimkou platieb splatných podľa článku 10.

3.  Platby sa uskutočňujú prevodom na bankový účet agentúry.

Článok 17

Identifikácia platby

1.  Pri každej platbe sa v políčku pre odkaz musí uvádzať číslo faktúry s výnimkou platieb splatných podľa článku 10.

Platby splatné podľa článku 10 v políčku pre odkaz uvádzajú identitu odvolávajúcej sa strany/odvolávajúcich sa strán a, ak je k dispozícii, číslo rozhodnutia napadnutého odvolaním.

2.  Ak sa účel platby nedá zistiť, agentúra stanoví lehotu, v ktorej jej musí platiteľ písomne oznámiť účel platby. Ak agentúre nie je doručené oznámenie o účele platby v tejto lehote, platba sa pokladá za neplatnú a príslušná suma sa vracia platiteľovi.

Článok 18

Dátum platby

1.  Dátum, ku ktorému je plná výška platby pripísaná na bankový účet agentúry, sa pokladá za dátum uskutočnenia platby.

2.  Platba sa pokladá za uskutočnenú načas, ak je predložený dostatočný dokumentačný dôkaz, ktorým sa preukáže, že platiteľ dal príkaz na prevod na bankový účet uvedený na faktúre v príslušnej lehote.

Potvrdenie o prevodnom príkaze vydané finančnou inštitúciou sa považuje za dostatočný dôkaz. Ak sa však pri prevode vyžaduje použitie elektronickej bankovej platobnej metódy SWIFT, potvrdením o podaní prevodného príkazu je kópia správy SWIFT, opečiatkovaná a podpísaná riadne povereným pracovníkom finančnej inštitúcie.

Článok 19

Nedostatočná platba

1.  Lehota na platbu sa pokladá za dodržanú iba vtedy, ak bola včas zaplatená plná suma poplatku.

2.  Ak sa faktúra vzťahuje na skupinu transakcií, agentúra môže akýkoľvek nedoplatok prisúdiť ktorejkoľvek z príslušných transakcií. Kritériá na prisúdenie platieb stanovuje riadiaca rada agentúry.

Článok 20

Náhrada nadmerných platieb

1.  Modality náhrady nadmerných platieb, ktoré prevyšujú poplatok, platiteľovi stanovuje výkonný riaditeľ agentúry a uverejňujú sa na webovej stránke agentúry.

Ak je však nadmerná platba nižšia ako 100 EUR a dotknutá strana výslovne nepožiadala o vrátenie, nadmerná platba sa nevracia.

2.  Nie je možné započítať akékoľvek nadmerné platby do budúcich platieb agentúre.KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Predbežný odhad

Riadiaca rada agentúry pri príprave odhadu celkových výdavkov a príjmov na nadchádzajúci rozpočtový rok v súlade s článkom 96 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006 vyhotovuje špecifický predbežný odhad príjmov z poplatkov oddelene od príjmov z akýchkoľvek dotácií od Spoločenstva.

Článok 22

Preskúmanie

1.  Poplatky stanovené v tomto nariadení preskúmané vo vzťahu k miere inflácie meranej prostredníctvom európskeho indexu spotrebiteľských cien uverejneného Eurostatom podľa nariadenia (ES) č. 2494/1995. Prvé preskúmanie sa uskutoční k 1. júnu 2009.

▼M1

2.  Komisia bude zároveň priebežne skúmať toto nariadenie na základe nových dôležitých informácií, ktoré súvisia s východiskovými predpokladmi očakávaných príjmov a výdavkov agentúry. Komisia toto nariadenie preskúma do 31. januára 2015 a v prípade potreby ho zmení a doplní tak, aby boli zohľadnené najmä náklady agentúry a súvisiace náklady na služby poskytované príslušnými orgánmi členských štátov.

▼B

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M3
PRÍLOHA I

Poplatky za registrácie predložené podľa článkov 6, 7 alebo 11 nariadenia (ES) č. 1907/2006Tabuľka 1

Štandardné poplatky

 

Individuálne predloženie

Spoločné predloženie

Poplatok za látky v rozsahu od 1 do 10 ton

1 739  EUR

1 304  EUR

Poplatok za látky v rozsahu od 10 do 100 ton

4 674  EUR

3 506  EUR

Poplatok za látky v rozsahu od 100 do 1 000 ton

12 501  EUR

9 376  EUR

Poplatok za látky nad 1 000 ton

33 699  EUR

25 274  EURTabuľka 2

Znížené poplatky pre MSP

 

Stredný podnik

(individuálne predloženie)

Stredný podnik

(spoločné predloženie)

Malý podnik

(individuálne predloženie)

Malý podnik

(spoločné predloženie)

Mikropodnik

(individuálne predloženie)

Mikropodnik

(spoločné predloženie)

Poplatok za látky v rozsahu od 1 do 10 ton

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR

Poplatok za látky v rozsahu od 10 do 100 ton

3 038  EUR

2 279  EUR

1 636  EUR

1 227  EUR

234  EUR

175  EUR

Poplatok za látky v rozsahu od 100 do 1 000 ton

8 126  EUR

6 094  EUR

4 375  EUR

3 282  EUR

625  EUR

469  EUR

Poplatok za látky nad 1 000 ton

21 904  EUR

16 428  EUR

11 795  EUR

8 846  EUR

1 685  EUR

1 264  EUR
PRÍLOHA II

Poplatky za registrácie predložené podľa článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 2 a 3 alebo článku 19 nariadenia (ES) č. 1907/2006Tabuľka 1

Štandardné poplatky

 

Individuálne predloženie

Spoločné predloženie

Poplatok

1 739  EUR

1 304  EURTabuľka 2

Znížené poplatky pre MSP

 

Stredný podnik

(individuálne predloženie)

Stredný podnik

(spoločné predloženie)

Malý podnik

(individuálne predloženie)

Malý podnik

(spoločné predloženie)

Mikropodnik

(individuálne predloženie)

Mikropodnik

(spoločné predloženie)

Poplatok

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR
PRÍLOHA III

Poplatky za aktualizáciu registrácií podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 1907/2006Tabuľka 1

Štandardné poplatky za aktualizáciu hmotnostného rozsahu

 

Individuálne predloženie

Spoločné predloženie

Z hmotnostného rozsahu 1 – 10 ton na hmotnostný rozsah 10 – 100 ton

2 935  EUR

2 201  EUR

Z hmotnostného rozsahu 1 – 10 ton na hmotnostný rozsah 100 – 1 000 ton

10 762  EUR

8 071  EUR

Z hmotnostného rozsahu 1 – 10 ton na hmotnostný rozsah nad 1 000 ton

31 960  EUR

23 970  EUR

Z hmotnostného rozsahu 10 – 100 ton na hmotnostný rozsah 100 – 1 000 ton

7 827  EUR

5 870  EUR

Z hmotnostného rozsahu 10 – 100 ton na hmotnostný rozsah nad 1 000 ton

29 025  EUR

21 768  EUR

Z hmotnostného rozsahu 100 – 1 000 ton na hmotnostný rozsah nad 1 000 ton

21 198  EUR

15 898  EURTabuľka 2

Znížené poplatky pre MSP za aktualizáciu hmotnostného rozsahu

 

Stredný podnik

(individuálne predloženie)

Stredný podnik

(spoločné predloženie)

Malý podnik

(individuálne predloženie)

Malý podnik

(spoločné predloženie)

Mikropodnik

(individuálne predloženie)

Mikropodnik

(spoločné predloženie)

Z hmotnostného rozsahu 1 – 10 ton na hmotnostný rozsah 10 – 100 ton

1 908  EUR

1 431  EUR

1 027  EUR

770  EUR

147  EUR

110  EUR

Z hmotnostného rozsahu 1 – 10 ton na hmotnostný rozsah 100 – 1 000 ton

6 995  EUR

5 246  EUR

3 767  EUR

2 825  EUR

538  EUR

404  EUR

Z hmotnostného rozsahu 1 – 10 ton na hmotnostný rozsah nad 1 000 ton

20 774  EUR

15 580  EUR

11 186  EUR

8 389  EUR

1 598  EUR

1 198  EUR

Z hmotnostného rozsahu 10 – 100 ton na hmotnostný rozsah 100 – 1 000 ton

5 087  EUR

3 816  EUR

2 739  EUR

2 055  EUR

391  EUR

294  EUR

Z hmotnostného rozsahu 10 – 100 ton na hmotnostný rozsah nad 1 000 ton

18 866  EUR

14 150  EUR

10 159  EUR

7 619  EUR

1 451  EUR

1 088  EUR

Z hmotnostného rozsahu 100 – 1 000 ton na hmotnostný rozsah nad 1 000 ton

13 779  EUR

10 334  EUR

7 419  EUR

5 564  EUR

1 060  EUR

795  EURTabuľka 3

Poplatky za ostatné aktualizácie

Druh aktualizácie

Zmena identifikácie registrujúceho zahŕňajúca zmenu právnej subjektivity

1 631  EUR

Druh aktualizácie

Individuálne predloženie

Spoločné predloženie

Zmena v udelenom prístupe k informáciám v predložení:

Stupeň čistoty a/alebo identifikácia nečistôt alebo prísad

4 892  EUR

3 669  EUR

Príslušné hmotnostné pásmo

1 631  EUR

1 223  EUR

Súhrn štúdie alebo podrobný súhrn štúdie

4 892  EUR

3 669  EUR

Informácie v karte bezpečnostných údajov

3 261  EUR

2 446  EUR

Obchodný názov látky

1 631  EUR

1 223  EUR

Názov nezavedených látok, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006, podľa IUPAC

1 631  EUR

1 223  EUR

Názov látok, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006, používaných ako medziprodukty, vo vedeckom výskume a vývoji alebo v technologicky orientovanom výskume a vývoji, podľa IUPAC

1 631  EUR

1 223  EURTabuľka 4

Znížené poplatky pre MSP za ostatné aktualizácie

Druh aktualizácie

Stredný podnik

Malý podnik

Mikropodnik

Zmena identifikácie registrujúceho zahŕňajúca zmenu právnej subjektivity

1 060  EUR

571  EUR

82  EUR

Druh aktualizácie

Stredný podnik

(individuálne predloženie)

Stredný podnik

(spoločné predloženie)

Malý podnik

(individuálne predloženie)

Malý podnik

(spoločné predloženie)

Mikropodnik

(individuálne predloženie)

Mikropodnik

(spoločné predloženie)

Zmena v udelenom prístupe k informáciám v predložení:

Stupeň čistoty a/alebo identifikácia nečistôt alebo prísad

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Príslušné hmotnostné pásmo

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Súhrn štúdie alebo podrobný súhrn štúdie

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Informácie v karte bezpečnostných údajov

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Obchodný názov látky

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Názov nezavedených látok, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006, podľa IUPAC

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Názov látok, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006 používaných ako medziprodukty, vo vedeckom výskume a vývoji alebo v technologicky orientovanom výskume a vývoji, podľa IUPAC

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
PRÍLOHA IV

Poplatky za žiadosti podľa článku 10 písm. a) bodu xi) nariadenia (ES) č. 1907/2006Tabuľka 1

Štandardné poplatky

Informácia, v prípade ktorej sa vyžaduje dôvernosť

Individuálne predloženie

Spoločné predloženie

Stupeň čistoty a/alebo identifikácia nečistôt alebo prísad

4 892  EUR

3 669  EUR

Príslušné hmotnostné pásmo

1 631  EUR

1 223  EUR

Súhrn štúdie alebo podrobný súhrn štúdie

4 892  EUR

3 669  EUR

Informácie v karte bezpečnostných údajov

3 261  EUR

2 446  EUR

Obchodný názov látky

1 631  EUR

1 223  EUR

Názov nezavedených látok, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006, podľa IUPAC

1 631  EUR

1 223  EUR

Názov látok, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006 používaných ako medziprodukty, vo vedeckom výskume a vývoji alebo v technologicky orientovanom výskume a vývoji, podľa IUPAC

1 631  EUR

1 223  EURTabuľka 2

Znížené poplatky pre MSP

Informácia, v prípade ktorej sa vyžaduje dôvernosť

Stredný podnik

(individuálne predloženie)

Stredný podnik

(spoločné predloženie)

Malý podnik

(individuálne predloženie)

Malý podnik

(spoločné predloženie)

Mikropodnik

(individuálne predloženie)

Mikropodnik

(spoločné predloženie)

Stupeň čistoty a/alebo identifikácia nečistôt alebo prísad

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Príslušné hmotnostné pásmo

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Súhrn štúdie alebo podrobný súhrn štúdie

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Informácie v karte bezpečnostných údajov

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Obchodný názov látky

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Názov nezavedených látok, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006, podľa IUPAC

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Názov látok, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1907/2006 používaných ako medziprodukty, vo vedeckom výskume a vývoji alebo v technologicky orientovanom výskume a vývoji, podľa IUPAC

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
PRÍLOHA V

Poplatky za oznámenia PPORD podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006Tabuľka 1

Poplatky za oznámenia PPORD

Štandardný poplatok

544  EUR

Znížený poplatok pre stredný podnik

353  EUR

Znížený poplatok pre malý podnik

190  EUR

Znížený poplatok pre mikropodnik

27  EURTabuľka 2

Poplatky za predĺženie výnimky pri PPORD

Štandardný poplatok

1 087  EUR

Znížený poplatok pre stredný podnik

707  EUR

Znížený poplatok pre malý podnik

380  EUR

Znížený poplatok pre mikropodnik

54  EUR

▼M4
PRÍLOHA VI

Poplatky za žiadosti o autorizáciu podľa článku 62 nariadenia (ES) č. 1907/2006Tabuľka 1

Štandardné poplatky

Základný poplatok

54 100 EUR

Dodatočný poplatok za látku

10 820 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

48 690 EURTabuľka 2

Znížené poplatky pre stredné podniky

Základný poplatok

40 575 EUR

Dodatočný poplatok za látku

8 115 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

36 518 EURTabuľka 3

Znížené poplatky pre malé podniky

Základný poplatok

24 345 EUR

Dodatočný poplatok za látku

4 869 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

21 911 EURTabuľka 4

Znížené poplatky pre mikropodniky

Základný poplatok

5 410 EUR

Dodatočný poplatok za látku

1 082 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

4 869 EUR
PRÍLOHA VII

Poplatky za preskúmanie autorizácie podľa článku 61 nariadenia (ES) č. 1907/2006Tabuľka 1

Štandardné poplatky

Základný poplatok

54 100 EUR

Dodatočný poplatok za látku

10 820 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

48 690 EURTabuľka 2

Znížené poplatky pre stredné podniky

Základný poplatok

40 575 EUR

Dodatočný poplatok za látku

8 115 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

36 518 EURTabuľka 3

Znížené poplatky pre malé podniky

Základný poplatok

24 345 EUR

Dodatočný poplatok za látku

4 869 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

21 911 EURTabuľka 4

Znížené poplatky pre mikropodniky

Základný poplatok

5 410 EUR

Dodatočný poplatok za látku

1 082 EUR

Dodatočný poplatok za použitie

4 869 EUR

▼M3
PRÍLOHA VIII

Poplatky za odvolanie podľa článku 92 nariadenia (ES) č. 1907/2006Tabuľka 1

Štandardné poplatky

Odvolanie proti rozhodnutiu prijatému podľa:

Poplatok

článku 9 alebo 20 nariadenia (ES) č. 1907/2006

2 392  EUR

článku 27 alebo 30 nariadenia (ES) č. 1907/2006

4 783  EUR

článku 51 nariadenia (ES) č. 1907/2006

7 175  EURTabuľka 2

Znížené poplatky pre MSP

Odvolanie proti rozhodnutiu prijatému podľa:

Poplatok

článku 9 alebo 20 nariadenia (ES) č. 1907/2006

1 794  EUR

článku 27 alebo 30 nariadenia (ES) č. 1907/2006

3 587  EUR

článku 51 nariadenia (ES) č. 1907/2006

5 381  EUR