2008R0110 — SK — 22.02.2016 — 008.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 110/2008

z 15. januára 2008

o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89

(Ú. v. ES L 039 13.2.2008, s. 16)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008

  L 354

34

31.12.2008

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 164/2012 z 24. februára 2012,

  L 53

1

25.2.2012

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1065/2013 z 30. októbra 2013,

  L 289

48

31.10.2013

►M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 97/2014 z 3. februára 2014,

  L 33

1

4.2.2014

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 98/2014 z 3. februára 2014,

  L 33

3

4.2.2014

►M6

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 426/2014 z 25. apríla 2014,

  L 125

55

26.4.2014

►M7

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/210 z 10. februára 2015,

  L 35

16

11.2.2015

►M8

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/235 z 18. februára 2016,

  L 44

7

19.2.2016


Zmenené a doplnené:

►A1

ZMLUVA MEDZI

  L 112

21

24.4.2012


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 228, 1.9.2009, s.  47 (110/2008)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 110/2008

z 15. januára 2008

o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 1 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 2 ),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 stanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, popis a uvádzanie liehovín na trh ( 3 ) a nariadenie Komisie (EHS) č. 1014/90 z 24. apríla 1990 stanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá definovania, popisu a prezentácie liehovín ( 4 ) sa ukázali ako úspešné v oblasti regulácie liehovarníckeho odvetvia. Na základe najnovších skúseností je však potrebné objasniť pravidlá, ktoré sa uplatňujú na definíciu, popis, prezentáciu a označovanie liehovín, ako aj na ochranu zemepisných označení určitých liehovín, pričom sa zohľadnia tradičné výrobné metódy. Nariadenie (EHS) č. 1576/89 by sa preto malo zrušiť a nahradiť.

(2)

Liehovarnícke odvetvie je dôležité pre spotrebiteľov, výrobcov a sektor poľnohospodárstva v Spoločenstve. Opatrenia, ktoré sa vzťahujú na liehovarnícke odvetvie, by mali prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, predchádzaniu klamlivým praktikám, transparentnosti trhu a spravodlivej hospodárskej súťaži. Týmto spôsobom by opatrenia mali chrániť povesť, ktorú liehoviny Spoločenstva dosiahli v Spoločenstve a na svetovom trhu, a naďalej zohľadňovať tradičné postupy pri výrobe liehovín, ako aj zvyšujúce sa nároky na ochranu a informovanosť spotrebiteľa. Mala by sa zohľadniť aj technologická inovácia v kategóriách, kde táto inovácia prispieva k zvyšovaniu kvality, bez toho, aby ovplyvnila tradičný charakter dotknutých liehovín.

(3)

Výroba liehovín predstavuje dôležitý obchod pre poľnohospodárske výrobky Spoločenstva. Regulačný rámec by mal zdôrazniť túto silnú väzbu na poľnohospodárske odvetvie.

(4)

Na zabezpečenie systematickejšieho prístupu v právnych predpisoch, ktoré upravujú oblasť liehovín, by toto nariadenie malo stanoviť jasne definované kritériá na výrobu, popis, prezentáciu a označovanie liehovín, ako aj na ochranu zemepisných označení.

(5)

V záujme spotrebiteľov by sa toto nariadenie malo vzťahovať na všetky liehoviny uvedené na trh v Spoločenstve bez ohľadu na to, či sa vyrábajú v Spoločenstve, alebo v tretích krajinách. Na účely vývozu vysokokvalitných liehovín a s cieľom udržať a zlepšiť povesť liehovín Spoločenstva na svetovom trhu by sa toto nariadenie malo vzťahovať aj na liehoviny vyrábané v Spoločenstve na vývoz. Toto nariadenie by sa tiež malo vzťahovať na používanie etylalkoholu a/alebo liehovín poľnohospodárskeho pôvodu pri výrobe alkoholických nápojov a na používanie názvov liehovín pri prezentácii a označovaní potravín. Vo výnimočných prípadoch, ak to vyžaduje právo dovážajúcej tretej krajiny, by toto nariadenie malo v súlade s regulačným postupom s kontrolou umožniť udelenie výnimky z ustanovení príloh I a II k tomuto nariadeniu.

(6)

Vo všeobecnosti by sa toto nariadenie malo naďalej zameriavať na definície liehovín, ktoré by sa mali klasifikovať do kategórií. Tieto definície by mali naďalej dodržiavať tradičné kvalitatívne postupy, mali by sa však doplniť alebo aktualizovať, ak predošlé definície neexistujú alebo neboli dostatočné, alebo ak by sa mohli tieto definície vzhľadom na technický rozvoj vylepšiť.

(7)

S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov o surovinách použitých pri výrobe vodky najmä v členských štátoch, ktoré vyrábajú vodku tradičnými postupmi, malo by sa prijať ustanovenie, aby sa poskytovali primerané informácie o použitých surovinách, ak sa vodka vyrába z iných surovín poľnohospodárskeho pôvodu ako obilie a/alebo zemiaky.

(8)

Navyše etylalkohol, ktorý sa používa na výrobu liehovín a iných alkoholických nápojov, by mal byť výlučne poľnohospodárskeho pôvodu, aby tieto liehoviny a iné alkoholické nápoje splnili očakávania spotrebiteľov a aby boli v súlade s tradičnými postupmi. Tým by sa zabezpečil aj odbyt základných poľnohospodárskych výrobkov.

(9)

Vzhľadom na dôležitosť a zložitosť liehovarníckeho odvetvia je vhodné stanoviť osobitné opatrenia pre popis a prezentáciu liehovín, ktoré presahujú rámec horizontálnych pravidiel stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín ( 5 ). Tieto osobitné opatrenia by mali tiež zabrániť zneužívaniu pojmu „liehovina“ a názvov liehovín pre výrobky, ktoré nespĺňajú definície stanovené v tomto nariadení.

(10)

Toto nariadenie by malo pri zohľadnení tradičných procesov starnutia regulovaných členskými štátmi umožniť odchýlku, pretože je dôležité zabezpečiť, aby sa čas zretia alebo vek všeobecne uvádzali iba za najmladšiu alkoholickú zložku.

(11)

Pri uplatňovaní politiky kvality a s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň kvality liehovín a rozmanitosti v tomto odvetví by v súlade so zmluvou členské štáty mali mať možnosť prijať prísnejšie pravidlá ako tie, ktoré ustanovuje toto nariadenie, týkajúce sa výroby, popisu, prezentácie a označovania liehovín vyrábaných na vlastnom území.

(12)

Smernica Rady 88/388/EHS z 22. júna 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa látok určených na dochucovanie na použitie v potravinách a východiskových materiálov na ich výrobu ( 6 ) sa vzťahuje na liehoviny. Preto je v tomto nariadení postačujúce stanoviť pravidlá, ktoré ešte nie sú v tejto smernici upravené.

(13)

Je dôležité vziať náležitý ohľad na ustanovenia Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“), a najmä na jej články 22 a 23, a Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorá tvorí súčasť Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES ( 7 ).

(14)

Keďže nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ( 8 ) sa nevzťahuje na liehoviny, mali by sa v tomto nariadení stanoviť pravidlá na ochranu zemepisných označení liehovín. Mali by sa registrovať zemepisné označenia, ktoré označujú liehoviny ako liehoviny pochádzajúce z územia krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak možno danú kvalitu, povesť alebo inú vlastnosť liehoviny zásadne pripísať zemepisnému pôvodu.

(15)

V tomto nariadení by sa mal ustanoviť nediskriminačný postup registrácie, súladu, zmeny a možného zrušenia zemepisných označení tretej krajiny a EÚ v súlade s dohodou TRIPS, pričom by sa uznalo osobitné postavenie stanovených zemepisných označení.

(16)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 9 ).

(17)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na udelenie odchýlok z niektorých častí tohto nariadenia, ak tak vyžaduje právo dovážajúcej krajiny, ustanovenie maximálnej úrovne sladidiel na dotvorenie chuti, udelenie odchýlky z pravidiel týkajúcich sa označovania času zretia alebo veku, prijatie rozhodnutí týkajúcich sa žiadostí o registráciu, zrušenie a odňatie zemepisných označení, ako aj zmenu technickej dokumentácie, zmenu a doplnenie zoznamu technických definícií a požiadaviek, definícií liehovín klasifikovaných do kategórií a zoznamu registrovaných zemepisných označení a odchýlenie sa od postupu upravujúceho registráciu zemepisných označení a zmenu technickej dokumentácie. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia okrem iného vypustením niektorých týchto prvkov alebo doplnením tohto nariadenia novými nepodstatnými prvkami, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(18)

Prechod od pravidiel stanovených nariadením (EHS) č. 1576/89 k pravidlám v tomto nariadení by mohol spôsobiť ťažkosti, ktorými sa toto nariadenie nezaoberá. Opatrenia potrebné na tento prechod, ako aj opatrenia potrebné na riešenie praktických problémov, ktoré sa týkajú konkrétne liehovarníckeho odvetvia, by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES.

(19)

S cieľom uľahčiť prechod z pravidiel stanovených v nariadení (EHS) č. 1576/89 by sa mala povoliť výroba liehovín podľa uvedeného nariadenia počas prvého roka uplatňovania tohto nariadenia. Malo by sa tiež naplánovať uvádzanie existujúcich zásob na trh až do ich vyčerpania,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI, DEFINÍCIA A KATEGÓRIE LIEHOVÍN

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie ustanovuje pravidlá o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, ako aj o ochrane zemepisných označení liehovín.

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky liehoviny uvedené na trh v Spoločenstve bez ohľadu na to, či sa vyrábajú v Spoločenstve, alebo v tretích krajinách, ako aj na liehoviny vyrábané v Spoločenstve na vývoz. Toto nariadenie sa tiež vzťahuje na výrobu alkoholických nápojov na používanie etylalkoholu a/alebo destilátov poľnohospodárskeho pôvodu a na používanie názvov liehovín pri prezentácii a označovaní potravín.

3.  Vo výnimočných prípadoch, ak to vyžaduje právo dovážajúcej tretej krajiny, sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3 môže udeliť odchýlka z ustanovení príloh I a II.

Článok 2

Definícia liehoviny

1.  Na účel tohto nariadenia je „liehovina“ alkoholický nápoj, ktorý:

a) je určený na ľudskú spotrebu;

b) má špecifické organoleptické vlastnosti;

c) má obsah alkoholu minimálne 15 obj. %;

d) bol vyrobený:

i) buď priamo:

 destiláciou prírodne fermentovaných výrobkov s pridanými dochucovadlami alebo bez nich a/alebo

 macerovaním rastlinných surovín v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo destilátoch poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo liehovinách v zmysle tohto nariadenia alebo podobným postupom a/alebo

 pridaním dochucovadiel, cukrov alebo iných sladidiel uvedených v prílohe I bode 3 a/alebo iných poľnohospodárskych výrobkov a/alebo potravín do etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo do destilátov poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo do liehovín v zmysle tohto nariadenia;

ii) alebo zmiešaním liehoviny s jedným alebo viacerými:

 inými liehovinami a/alebo

 etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátmi poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo

 inými alkoholickými nápojmi a/alebo

 nápojmi.

2.  Nápoje zahrnuté v kódoch KN 2203 , 2204 , 2205 , 2206 a 2207 sa však nepovažujú za liehoviny.

3.  Minimálnym obsahom alkoholu stanoveným v odseku 1 písm. c) nie je dotknutá definícia výrobku v kategórii 41 v prílohe II.

4.  Na účel tohto nariadenia sú technické definície a požiadavky ustanovené v prílohe I.

Článok 3

Pôvod etylalkoholu

1.  Etylalkohol, ktorý sa používa pri výrobe liehovín a všetkých ich zložiek, nesmie byť v zmysle prílohy I k zmluve iného ako poľnohospodárskeho pôvodu.

2.  Etylalkohol používaný pri výrobe destilátov zodpovedá definícii stanovenej v bode 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.

3.  Etylalkohol, ktorý sa používa na riedenie alebo rozpúšťanie farbív, dochucovadiel alebo akýchkoľvek iných povolených prídavných látok, ktoré sa používajú pri príprave liehovín, musí byť poľnohospodárskeho pôvodu.

4.  Alkoholické nápoje neobsahujú alkohol syntetického pôvodu ani iný alkohol nepoľnohospodárskeho pôvodu v zmysle prílohy I k zmluve.

Článok 4

Kategórie liehovín

Liehoviny sa klasifikujú do kategórií podľa definícií ustanovených v prílohe II.

Článok 5

Všeobecné pravidlá týkajúce sa kategórií liehovín

1.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá ustanovené pre každú z kategórií 1 až 14 v prílohe II, liehoviny definované v nej:

a) sa vyrábajú alkoholovou fermentáciou a destiláciou získanou výlučne zo surovín stanovených v konkrétnej definícii príslušnej liehoviny;

b) neobsahujú pridaný alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený;

c) neobsahujú pridané dochucovacie látky;

d) obsahujú iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia;

e) sú sladené výlučne na dotvorenie konečnej chuti výrobku podľa prílohy I bodu 3. O maximálnej úrovni výrobkov použitých na dotvorenie chuti, uvedených v prílohe I bode 3 písm. a) až f), sa rozhodne v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 25 ods. 3. Zohľadnia sa konkrétne právne predpisy členských štátov.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá ustanovené pre každú z kategórií 15 až 46 v prílohe II, liehoviny definované v nich:

a) sa môžu získavať z akejkoľvek poľnohospodárskej suroviny uvedenej v prílohe I k zmluve;

b) môžu obsahovať pridaný alkohol, ako je definované v bode 5 prílohy I k tomuto nariadeniu;

▼M1

c) môžu obsahovať dochucovacie látky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách ( 10 ), a dochucovacie prípravky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia;

▼B

d) môžu obsahovať farbivo, ako je definované v bode 10 prílohy I k tomuto nariadeniu;

e) môžu sa sladiť, aby zodpovedali osobitným vlastnostiam výrobku podľa bodu 3 prílohy I k tomuto nariadeniu, a pri zohľadnení osobitných právnych predpisov členských štátov.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá ustanovené v prílohe II, ostatné liehoviny, ktoré nespĺňajú požiadavky kategórií 1 až 46:

a) sa môžu získavať z akejkoľvek poľnohospodárskej suroviny uvedenej v prílohe I k zmluve a/alebo potraviny vhodnej na ľudskú spotrebu;

b) môžu obsahovať pridaný alkohol, ako je definovaný v bode 5 prílohy I k tomuto nariadeniu;

▼M1

c) môžu obsahovať jedno alebo viacero dochucovadiel ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1334/2008;

▼B

d) môžu obsahovať farbivo, ako je definované v bode 10 prílohy I k tomuto nariadeniu;

e) môžu sa sladiť, aby zodpovedali osobitným vlastnostiam výrobku podľa bodu 3 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Právne predpisy členských štátov

1.  Pri uplatňovaní politiky kvality na liehoviny, ktoré sa vyrábajú na vlastnom území, a najmä na zemepisné označenia zapísané v prílohe III alebo na zavedenie nových zemepisných označení, členské štáty môžu v oblasti výroby, popisu, prezentácie a označovania stanoviť prísnejšie pravidlá ako tie, ktoré sú stanovené v prílohe II, ak sú zlučiteľné s právom Spoločenstva.

2.  Členské štáty nezakážu ani neobmedzia dovoz, predaj alebo spotrebu liehovín, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.KAPITOLA II

POPIS, PREZENTÁCIA A OZNAČOVANIE LIEHOVÍN

Článok 7

Vymedzenia pojmov

Na účel tohto nariadenia sú pojmy „popis“, „prezentácia“ a „označovanie“ vymedzené v prílohe I bodoch 14, 15 a 16.

Článok 8

Predajný názov

V súlade s článkom 5 smernice 2000/13/ES názov, pod ktorým sa liehovina predáva (ďalej len „predajný názov“), podlieha ustanoveniam tejto kapitoly.

Článok 9

Osobitné pravidlá týkajúce sa predajných názvov

1.  Liehoviny, ktoré spĺňajú špecifikácie pre výrobky definované v kategóriách 1 až 46 prílohy II, majú vo svojom popise, prezentácii a označovaní predajný názov, ktorý je im pridelený v tejto prílohe.

2.  Liehoviny, ktoré zodpovedajú definícii stanovenej v článku 2, ale nespĺňajú požiadavky pre začlenenie do kategórií 1 až 46 prílohy II, sa popisujú, prezentujú a označujú predajným názvom „liehovina“. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5 tohto článku, tento predajný názov sa nesmie meniť ani upravovať.

3.  V prípade, že liehovina zodpovedá definícii viac ako jednej kategórie liehoviny v prílohe II, môže sa predávať pod jedným alebo viacerými názvami uvedenými pre tieto kategórie v prílohe II.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 9 tohto článku a článok 10 ods. 1, sa názvy uvedené v odseku 1 tohto článku nepoužijú na akýkoľvek popis alebo prezentáciu žiadneho iného nápoja okrem liehovín, pre ktoré sú tieto názvy uvedené v prílohe II a zapísané v prílohe III.

5.  Predajné názvy sa môžu v súlade s kapitolou III doplniť alebo nahradiť zemepisným označením zapísaným v prílohe III alebo doplniť v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami iným zemepisným označením, pokiaľ to nespôsobí zavádzanie spotrebiteľa.

6.  Zemepisné označenia zapísané v prílohe III sa môžu iba doplniť, a to buď:

a) pojmami už používanými 20. februára 2008 pre zriadené zemepisné označenia v zmysle článku 20, alebo

b) v súlade s príslušnou technickou dokumentáciou stanovenou podľa článku 17 ods. 1.

7.  Alkoholický nápoj, ktorý nezodpovedá ani jednej z definícií uvedených v kategóriách 1 až 46 prílohy II, sa nemôže popisovať, prezentovať ani označovať priradenými slovami alebo výrazmi, ako napríklad „podobný“, „typ“, „štýl“, „vyrobený“, „chute a vône“ alebo inými podobnými pojmami s akýmikoľvek predajnými názvami stanovenými v tomto nariadení a/alebo zemepisnými označeniami, ktoré sú zapísané v prílohe III.

8.  Predajný názov liehoviny sa nesmie nahradiť žiadnou ochrannou známkou, názvom značky ani vymysleným názvom.

9.  Názvy uvedené v kategóriách 1 až 46 prílohy II sa môžu zapísať do zoznamu zložiek potravín za predpokladu, že zoznam je v súlade so smernicou 2000/13/ES.

Článok 10

Osobitné pravidlá, ktoré sa týkajú používania predajných názvov a zemepisných označení

1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2000/13/ES, používanie výrazu uvedeného v kategóriách 1 až 46 prílohy II alebo zemepisného označenia zapísaného v prílohe III v zloženom spojení alebo zmienka o ktoromkoľvek z nich sa pri prezentácii potraviny zakazuje, pokiaľ alkohol nepochádza výlučne z uvedenej liehoviny (uvedených liehovín).

2.  Používanie zloženého výrazu uvedeného v odseku 1 sa tiež zakazuje, ak liehovina bola zriedená tak, aby sa znížil obsah alkoholu pod minimálnu hodnotu, ktorá je určená na definíciu tejto liehoviny.

3.  Odchylne od odseku 1 ustanovenia tohto nariadenia nemajú vplyv na možné používanie výrazov „horký“ alebo „bitter“ pre výrobky, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje.

4.  Odchylne od odseku 1 a s cieľom zohľadniť zaužívané výrobné metódy zložené výrazy uvedené v kategórii 32 písm. d) prílohy II sa môžu používať pri prezentácii likérov vyrobených v Spoločenstve za podmienok, ktoré sú v nej uvedené.

Článok 11

Popis, prezentácia a označovanie zmesí

1.  Ak sa do liehoviny uvedenej v kategóriách 1 až 14 prílohy II pridal alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený alebo nezriedený, táto liehovina má predajný názov „liehovina“. Nesmie mať v žiadnej forme názov, ktorý je vyhradený v kategóriách 1 až 14.

2.  Ak je liehovina uvedená v kategóriách 1 až 46 prílohy II zmiešaná s:

a) jednou alebo viacerými liehovinami a/alebo

b) jedným alebo viacerými destilátmi poľnohospodárskeho pôvodu,

má predajný názov „liehovina“. Tento predajný názov sa musí jasne a viditeľne uviesť na poprednom mieste na etikete a nesmie sa meniť ani upravovať.

3.  Odsek 2 sa nevzťahuje na popis, prezentáciu ani označovanie zmesi uvedenej v tomto odseku, ak zodpovedá jednej z definícií uvedených v kategóriách 1 až 46 prílohy II.

4.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2000/13/ES, môže popis, prezentácia alebo označovanie liehovín, ktoré vznikli zo zmesí uvedených v odseku 2 tohto článku, uvádzať jeden alebo viacero výrazov uvedených v prílohe II, iba ak tento výraz netvorí súčasť predajného názvu, ale je len uvedený v rovnakom zornom poli v zozname všetkých alkoholických zložiek obsiahnutých v zmesi, pred ktorým je uvedený výraz „miešaná liehovina“.

Výraz „miešaná liehovina“ sa označuje jednotnými písmenami patriacimi do tej istej kategórie písma a farby ako výrazy, ktoré sa používajú pre predajný názov. Veľkosť písmen nesmie byť väčšia ako polovičná veľkosť písmen, ktoré sa použili pri predajnom názve.

5.  V prípade označovania a prezentácie zmesí uvedených v odseku 2, na ktoré sa podľa odseku 4 vzťahuje požiadavka uvádzania alkoholických zložiek, sa pomer každej alkoholickej zložky vyjadruje ako percentuálny podiel v zostupnom poradí použitých množstiev. Tento podiel sa rovná percentuálnemu podielu, ktorý sa udáva objemom čistého alkoholu obsiahnutého v celkovom obsahu čistého alkoholu podľa objemového percenta v zmesi.

Článok 12

Osobitné pravidlá týkajúce sa popisu, prezentácie a označovania liehovín

1.  V prípade, že popis, prezentácia alebo označovanie liehoviny udáva surovinu, ktorá sa používa na výrobu etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, každý použitý poľnohospodársky alkohol sa uvedie v zostupnom poradí podľa použitého množstva.

2.  Popis, prezentácia alebo označovanie liehoviny sa môže doplniť výrazom „zmes“„zmiešavanie“ alebo „zmiešaná“ iba v prípade, že sa liehovina podrobila sceľovaniu, ako je vymedzené v prílohe I bode 7.

3.  Bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek odchýlka prijatá v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 25 ods. 3, pri popise, prezentácii alebo označovaní liehoviny sa môže uviesť čas zretia alebo vek iba vtedy, ak sa vzťahuje na alkoholickú zložku s najkratším časom zretia, a za predpokladu, že liehovina dozrievala pod vnútroštátnou kontrolou alebo pod kontrolou, ktorá poskytuje rovnaké záruky.

Článok 13

Zákaz olovených uzáverov alebo fólie

Liehoviny sa nesmú skladovať na účely predaja ani umiestňovať na trh v nádobách vybavených uzatváracím zariadením pokrytým oloveným uzáverom alebo fóliou.

Článok 14

Používanie jazyka v popise, prezentácii a označovaní liehovín

1.  Údaje stanovené v tomto nariadení musia byť uvedené v jednom alebo viacerých úradných jazykoch Európskej únie takým spôsobom, aby konečný spotrebiteľ mohol ľahko porozumieť každému z týchto informačných údajov, s jedinou výnimkou, ak sa informácie poskytnú spotrebiteľovi iným spôsobom.

2.  Výrazy zvýraznené kurzívou v prílohe II a zemepisné označenia zapísané v prílohe III sa na etikete ani pri prezentácii liehoviny neprekladajú.

3.  V prípade liehovín, ktoré pochádzajú z tretích krajín, je povolené používať úradný jazyk tretej krajiny, v ktorej sa liehovina vyrobila, ak sú údaje stanovené v tomto nariadení uvedené aj v úradnom jazyku Európskej únie, tak aby konečný spotrebiteľ mohol ľahko porozumieť každej položke.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, v prípade liehovín vyrobených v Spoločenstve a určených na vývoz sa môžu údaje stanovené v tomto nariadení opakovane uviesť v inom ako úradnom jazyku Európskej únie.KAPITOLA III

ZEMEPISNÉ OZNAČENIA

Článok 15

Zemepisné označenia

1.  Na účel tohto nariadenia sa za zemepisné označenie považuje označenie, ktoré označuje liehovinu ako liehovinu pochádzajúcu z určitého územia, krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak možno pripísať danú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické vlastnosti liehoviny v podstatnej miere jej zemepisnému pôvodu.

2.  Zemepisné označenia, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sú zapísané v prílohe III.

3.  Zemepisné označenia zapísané v prílohe III sa nesmú stať druhovými.

Názvy, ktoré sa stali druhovými, sa nesmú zapísať do prílohy III.

Za názov, ktorý sa stal druhovým, sa považuje názov liehoviny, ktorý sa stal všeobecným názvom liehoviny v Spoločenstve, hoci sa týka miesta alebo regiónu, kde sa tento výrobok pôvodne vyrábal alebo bol uvedený na trh.

4.  Liehoviny, ktoré majú zemepisné označenie zapísané v prílohe III, musia byť v súlade so všetkými špecifikáciami technickej dokumentácie stanovenými podľa článku 17 ods. 1.

Článok 16

Ochrana zemepisných označení

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, zemepisné označenia zapísané do prílohy III sú chránené pred:

a) každým priamym alebo nepriamym komerčným použitím, ak ide o produkty, ktoré nie sú zahrnuté do registrácie, ak sú tieto produkty porovnateľné s liehovinou registrovanou pod zemepisným označením alebo ak toto použitie využíva povesť registrovaného zemepisného označenia;

b) každým zneužitím, imitáciou alebo pripodobením, hoci je uvedený skutočný pôvod produktu alebo je použité zemepisné označenie v preklade, alebo sprevádzané výrazmi, ako napríklad „ako“, „typ“, „štýl“, „výrobok“, „príchuť“, alebo iným podobným výrazom;

c) každým ďalším nepravým alebo zavádzajúcim označením, ak ide o provenienciu, pôvod, povahu alebo základné vlastnosti v oblasti popisu, prezentácie a označovania produktu, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa jeho pôvodu;

d) každým ďalším postupom, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

Článok 17

Registrácia zemepisných označení

1.  Žiadosť o zápis zemepisného označenia do prílohy III sa predkladá Komisii v jednom z úradných jazykov Európskej únie alebo sa k nim priloží preklad do jedného z týchto jazykov. Táto žiadosť sa náležite odôvodní a obsahuje technickú dokumentáciu uvádzajúcu špecifikácie, ktoré musí dotknutá liehovina spĺňať.

2.  Pokiaľ ide o zemepisné označenie v rámci Spoločenstva, žiadosť uvedenú v odseku 1 podáva členský štát pôvodu liehoviny.

3.  Pokiaľ ide o zemepisné označenia v rámci tretej krajiny, žiadosť uvedená v odseku 1 sa zašle Komisii buď priamo, alebo prostredníctvom orgánov dotknutej tretej krajiny spolu s dôkazom, že predmetný názov je chránený v jeho krajine pôvodu.

4.  Technická dokumentácia uvedená v odseku 1 obsahuje aspoň tieto hlavné špecifikácie:

a) názov a kategóriu liehoviny vrátane zemepisného označenia;

b) popis liehoviny vrátane základných fyzikálnych, chemických a/alebo organoleptických vlastností výrobku, ako aj špecifických vlastností liehoviny v porovnaní s príslušnou kategóriou;

c) definíciu dotknutej zemepisnej oblasti;

d) popis spôsobu získania liehoviny, a ak je to vhodné, originálnych a nemenných miestnych metód;

e) podrobnosti, ktoré potvrdzujú spojenie so zemepisným prostredím alebo zemepisným pôvodom;

f) všetky požiadavky stanovené Spoločenstvom a/alebo vnútroštátnymi a/alebo regionálnymi ustanoveniami;

g) názov a kontaktnú adresu žiadateľa;

h) akékoľvek doplnenie zemepisného označenia a/alebo akékoľvek osobitné pravidlo označovania v súlade s príslušnou technickou dokumentáciou.

5.  Komisia do dvanástich mesiacov od dátumu prijatia žiadosti uvedenej v odseku 1 overí, či je táto žiadosť v súlade s týmto nariadením.

6.  Ak Komisia rozhodne, že žiadosť uvedená v odseku 1 je v súlade s týmto nariadením, hlavné špecifikácie uvedené v technickej dokumentácii uvedenej v odseku 4 sa zverejnia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

7.  Do šiestich mesiacov od dátumu uverejnenia technickej dokumentácie môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, vzniesť námietku proti zápisu zemepisného označenia do prílohy III z dôvodu, že nie sú splnené podmienky stanovené v tomto nariadení. Námietka, ktorá musí byť náležite zdôvodnená, sa predloží Komisii v jednom z úradných jazykov Európskej únie alebo sa k nim priloží preklad do týchto jazykov.

8.  Komisia prijme rozhodnutie o zápise zemepisného označenia do prílohy III v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3 pri zohľadnení každej námietky vznesenej v súlade s odsekom 7 tohto článku. Toto rozhodnutie sa uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 18

Zrušenie zemepisného označenia

Ak sa už nedodržiavajú špecifikácie v technickej dokumentácii, Komisia prijme rozhodnutie, ktorým sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3 zápis ruší. Toto rozhodnutie sa uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 19

Homonymné zemepisné označenia

Homonymné zemepisné označenie, ktoré spĺňa požiadavky tohto nariadenia, sa registruje s náležitým zohľadnením miestneho a tradičného používania a skutočného rizika zámeny, najmä:

 homonymný názov, ktorý zvádza spotrebiteľa k presvedčeniu, že výrobky pochádzajú z iného územia, sa nezaregistruje, dokonca ani keď je názov presný, ak ide o jeho znenie pre skutočné územie, región alebo miesto pôvodu predmetných liehovín,

 základom používania registrovaného homonymného zemepisného označenia je jasné rozlíšenie v praxi medzi následne registrovaným homonymným názvom a názvom, ktorý je už v registri, so zreteľom na potrebu rovnako pristupovať k dotknutým výrobcom a nezavádzať spotrebiteľov.

Článok 20

Zavedené zemepisné označenia

1.  Pre každé zemepisné označenie zapísané do prílohy III 20. februára 2008 členské štáty predložia Komisii technickú dokumentáciu stanovenú podľa článku 17 ods. 1 do 20. februára 2015.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby táto technická dokumentácia bola prístupná verejnosti.

3.  Ak sa Komisii nepredloží žiadna technická dokumentácia do 20. februára 2015, Komisia v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 25 ods. 3 odstráni zemepisné označenie z prílohy III.

▼A1

4.  Lehota na predloženie technickej dokumentácie uvedená v odseku 1 sa uplatňuje aj na zemepisné označenia Chorvátska uvedené na zozname v prílohe III.

▼B

Článok 21

Zmena technickej dokumentácie

Postup ustanovený v článku 17 sa uplatňuje primerane, ak sa má technická dokumentácia uvedená v článku 17 ods. 1 a článku 20 ods. 1 zmeniť.

Článok 22

Overovanie dodržiavania špecifikácií v technickej dokumentácii

1.  Pokiaľ ide o zemepisné označenia v rámci Spoločenstva, overovanie dodržiavania špecifikácií v technickej dokumentácii pred uvedením výrobku na trh zabezpečuje:

 jeden alebo viac príslušných orgánov uvedených v článku 24 ods. 1 a/alebo

 jeden alebo viac kontrolných orgánov v zmysle článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá ( 11 ), ktorý vykonáva činnosť certifikačného orgánu pre výrobky.

Bez ohľadu na vnútroštátne právne predpisy náklady takéhoto overovania dodržiavania špecifikácií v technickej dokumentácii znášajú kontrolované subjekty.

2.  Pokiaľ ide o zemepisné označenia v rámci tretej krajiny, overovanie dodržiavania špecifikácií v technickej dokumentácii pred uvedením výrobku na trh zabezpečuje:

 jeden alebo viac orgánov verejnej moci určených treťou krajinou a/alebo

 jeden alebo viac certifikačných orgánov pre výrobky.

3.  Certifikačné orgány pre výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 dodržiavajú európsku normu EN 45011 alebo pokyn ISO/IEC 65 (Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy) a od 1. mája 2010 sú v súlade s nimi akreditované.

4.  Ak sa orgány uvedené v odsekoch 1 a 2 rozhodli overovať dodržiavanie špecifikácií v technickej dokumentácii, musia ponúknuť primerané záruky objektivity a nestrannosti a mať k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich funkcií.

Článok 23

Vzťah medzi ochrannými známkami a zemepisnými označeniami

1.  Ak by používanie ochrannej známky viedlo k akejkoľvek situácii uvedenej v článku 16, zápis ochrannej známky, ktorá obsahuje zemepisné označenie zapísané v prílohe III alebo sa z neho skladá, sa zamietne alebo zruší.

2.  S náležitým zreteľom na právo Spoločenstva používanie ochrannej známky zodpovedajúce jednej zo situácií uvedených v článku 16, o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zaregistrovaná alebo zavedená, ak túto možnosť stanovujú príslušné právne predpisy, v dobrej viere na území Spoločenstva buď pred dátumom vzniku ochrany zemepisného označenia v krajine pôvodu, alebo pred 1. januárom 1996, môže naďalej pokračovať bez ohľadu na registráciu zemepisného označenia, ak neexistujú žiadne dôvody vyhlásiť túto ochrannú známku za neplatnú alebo ju zrušiť, tak ako sa uvádza v prvej smernici Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok ( 12 ) alebo v nariadení Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva ( 13 ).

3.  Zemepisné označenie sa nezaregistruje, ak vzhľadom na dobrú povesť ochrannej známky, jej všeobecnú známosť a dĺžku používania v Spoločenstve by zápis do registra mohol zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočnú identitu výrobku.KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Kontrola a ochrana liehovín

1.  Členské štáty sú zodpovedné za kontrolu liehovín. Prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tohto nariadenia, a najmä určia príslušný orgán alebo orgány zodpovedné za kontrolu v súvislosti so záväzkami stanovenými v tomto nariadení v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004.

2.  Členské štáty a Komisia si navzájom oznámia informácie potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia.

3.  Komisia po porade s členskými štátmi zabezpečí jednotné uplatňovanie tohto nariadenia a v prípade potreby prijme opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

Článok 25

Výbor

1.  Komisii pomáha Výbor pre liehoviny.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5a a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Článok 26

Zmena a doplnenie príloh

Zmena a doplnenie príloh prebieha v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3.

Článok 27

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 2.

Článok 28

Prechodné a iné osobitné opatrenia

1.  V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 25 ods. 3 sa v prípade potreby prijmú opatrenia na zmenu a doplnenie tohto nariadenia s cieľom:

a) uľahčiť prechod od pravidiel stanovených v nariadení (EHS) č. 1576/89 k tým, ktoré stanovuje toto nariadenie, do 20. februára 2011;

b) umožniť odchýlky od článkov 17 a 22 v náležite odôvodnených prípadoch;

c) zaviesť symbol Spoločenstva na zemepisné označenia pre liehovarnícke odvetvie.

2.  V prípade potreby vyriešiť konkrétne praktické problémy, ako napríklad v určitých prípadoch uložením povinnosti uviesť miesto výroby na označení s cieľom zabrániť zavádzaniu spotrebiteľa a udržať a rozvíjať referenčné metódy Spoločenstva pre analýzu liehovín, sa prijmú opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

3.  Liehoviny, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, sa môžu naďalej vyrábať v súlade s nariadením (EHS) č. 1576/89 do 20. mája 2009. Liehoviny, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ale ktoré sa vyrobili v súlade s nariadením (EHS) č. 1576/89 pred 20. februárom 2008 alebo do 20. mája 2009, sa môžu naďalej uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.

Článok 29

Zrušenie

1.  Týmto sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1576/89. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

2.  Nariadenia Komisie (EHS) č. 2009/92 ( 14 ), (ES) č. 1267/94 ( 15 ) a (ES) č. 2870/2000 ( 16 ) sa naďalej uplatňujú.

Článok 30

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 20. mája 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

TECHNICKÉ DEFINÍCIE A POŽIADAVKY

Technické definície a požiadavky uvedené v článku 2 ods. 4 a článku 7 sú tieto:

1.  Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu

Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu má tieto vlastnosti:

a) organoleptické vlastnosti: jediná zistiteľná chuť pochádza zo suroviny;

b) minimálny obsah alkoholu: 96,0 obj. %;

c) maximálnu úroveň zostatkových látok:

i) celková kyslosť vyjadrená v gramoch kyseliny octovej na hektoliter 100 obj. % alkoholu: 1,5 ;

ii) estery vyjadrené v gramoch etylacetátu na hektoliter 100 obj. % alkoholu: 1,3 ;

iii) aldehydy vyjadrené v gramoch acetaldehydu na hektoliter 100 obj. % alkoholu: 0,5 ;

iv) vyššie alkoholy vyjadrené v gramoch metyl2propanolu1u na hektoliter 100 obj. % alkoholu: 0,5 ;

v) metanol vyjadrený v gramoch na hektoliter 100 obj. % alkoholu: 30;

vi) suchý extrakt vyjadrený v gramoch na hektoliter 100 obj. % alkoholu: 1,5 ;

vii) prchavé zásady, ktoré obsahujú dusík vyjadrený v gramoch dusíka na hektoliter 100 obj. % alkoholu: 0,1 ;

viii) furfural: nezistiteľný.

2.  Destilát poľnohospodárskeho pôvodu

Destilát poľnohospodárskeho pôvodu je alkoholická kvapalina, ktorá sa získava destiláciou po alkoholovej fermentácii poľnohospodárskeho výrobku alebo výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve, ktorá nemá vlastnosti etylalkoholu ani liehoviny, ale zachováva si vôňu a chuť použitej suroviny (surovín).

Ak sa odkazuje na použitú surovinu, musí sa destilát získavať výlučne z tejto suroviny.

3.  Sladenie

Sladenie znamená používanie jedného alebo viacerých z týchto výrobkov pri príprave liehovín:

a) polobiely cukor, biely cukor, extrabiely cukor, dextróza, fruktóza, glukózový sirup, cukrový roztok, invertný cukrový roztok, sirup z invertného cukru, ako je stanovené v smernici Rady 2001/111/ES z 20. decembra 2001 vzťahujúcej sa na niektoré cukry určené na ľudskú spotrebu ( 17 );

b) rektifikovaný koncentrovaný hroznový mušt, koncentrovaný hroznový mušt, čerstvý hroznový mušt;

c) karamel, ktorý je výrobkom získaným výlučne z kontrolovaného ohrievania sacharózy bez zásad, minerálnych kyselín alebo iných chemických prídavných látok;

d) med, ako je vymedzený v smernici Rady 2001/110/ES z 20. decembra 2001 o mede ( 18 );

e) sirup zo svätojánskeho chleba;

f) akékoľvek iné prírodné uhľovodíkové látky, ktoré majú podobný účinok ako tieto výrobky.

4.  Miešanie

Miešanie znamená kombinovanie dvoch alebo viacerých odlišných nápojov s cieľom vyrobiť nový nápoj.

5.  Pridanie alkoholu

Pridanie alkoholu znamená pridanie etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo destilátov poľnohospodárskeho pôvodu do liehoviny.

6.  Pridanie vody

Pri výrobe liehovín je povolené pridanie vody za predpokladu, že kvalita vody je v súlade so smernicou Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na využívanie a uvádzanie prírodných minerálnych vôd na trh ( 19 ) a smernicou Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojových zariadení ( 20 ) a že pridaná voda nezmení povahu výrobku.

Táto voda môže byť destilovaná, demineralizovaná, upravovaná alebo zmäkčená.

7.  Sceľovanie

Sceľovanie (egalizácia) znamená kombinovanie dvoch alebo viacerých liehovín patriacich do tej istej kategórie, ktoré sa líšia len malými rozdielmi v zložení spôsobenými jedným alebo viacerými z týchto faktorov:

a) spôsobom prípravy;

b) použitými destilačnými prístrojmi;

c) časom zrenia alebo starnutia;

d) zemepisnou oblasťou výroby.

Takto vyrobená liehovina patrí do tej istej kategórie liehoviny ako pôvodné liehoviny pred egalizáciou.

8.  Zrenie alebo starnutie

Zrenie alebo starnutie je proces prirodzeného priebehu určitých reakcií prebiehajúci vo vhodných nádobách, počas ktorého liehovina získava nové organoleptické vlastnosti.

▼M1

9.  Dochucovanie

Dochucovanie je používanie pri príprave liehoviny jedného alebo viacerých dochucovadiel, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1334/2008.

▼B

10.  Farbenie

Farbenie znamená, že pri príprave liehoviny sa používa jedno alebo viacero farbív, ako sú vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/36/ES z 30. júna 1994 o farbivách na použitie v potravinách ( 21 ).

11.  Obsah alkoholu udávaný objemom

Obsah alkoholu udávaný objemom znamená pomer objemového percenta čistého alkoholu prítomného v predmetnom výrobku pri teplote 20 oC k celkovému objemu tohto výrobku pri tej istej teplote.

12.  Obsah prchavých látok

Obsah prchavých látok znamená množstvo prchavých látok, okrem etylalkoholu a metanolu, obsiahnutých v liehovine získavanej výlučne destiláciou ako výsledok samotnej destilácie alebo opakovanej destilácie použitých surovín.

13.  Miesto výroby

Miesto výroby znamená miesto alebo región, kde sa uskutočnilo štádium výrobného procesu konečného výrobku, ktorým liehovina získala svoj charakter a podstatné konečné vlastnosti.

14.  Popis

Popis znamená výrazy, ktoré sa používajú na označení, prezentácii a na obale, na sprievodných dokladoch pri preprave nápoja; na obchodných dokumentoch, najmä na faktúrach a dodacích listoch, a v reklame výrobku.

15.  Prezentácia

Pod prezentáciou sa chápu výrazy použité na etikete a na obale vrátane reklamy a propagácie predaja, na vyobrazeniach a podobne, ako aj na obalovej nádobe vrátane fľaše a uzáveru.

16.  Označovanie

Označovanie znamená všetky popisy a iné odkazy, znaky, vzory alebo ochranné známky, ktoré odlišujú nápoj a ktoré sa objavujú na tej istej obalovej nádobe, vrátane uzáveru alebo visačky pripevnenej k obalovej nádobe a obalu, ktorý pokrýva hrdlo fľaše.

17.  Obal

Obal znamená ochranné balenie, ako napríklad papiere, kartóny a debny, ktoré sa používajú pri preprave a/alebo pri predaji jednej alebo viacerých obalových nádob.
PRÍLOHA II

LIEHOVINY

Kategórie liehovín

1.    Rum

a) Rum je:

i) liehovina vyrábaná výlučne alkoholovou fermentáciou a destiláciou melasy alebo sirupu, ktoré vznikajú pri výrobe cukru z cukrovej trstiny alebo zo zápary z cukrovej trstiny, musí mať menej ako 96 obj. % etanolu, takže destilát má rozoznateľné špecifické organoleptické vlastnosti rumu, alebo

ii) liehovina vyrábaná výlučne alkoholovou fermentáciou a destiláciou šťavy získanej z cukrovej trstiny, ktorá má aromatické vlastnosti špecifické pre rum a obsah prchavých látok rovnajúci sa 225 gramom alebo vyšší na hektoliter 100 obj. % alkoholu. Tento destilát možno uvádzať na trh s výrazom „poľnohospodársky“, ktorý určuje predajný názov „rum“ doplnený niektorým zemepisným označením francúzskych zámorských departmánov a autonómnej oblasti Madeira, registrovaným v prílohe III.

b) Minimálny obsah alkoholu rumu je 37,5 obj. %.

c) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

d) Rum sa nedochucuje.

e) Rum môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) Každé zo zemepisných označení uvedených v kategórii 1 prílohy III môže byť doplnené o slovo „traditionnel“ (tradičný), ak je rum vyrábaný destiláciou na menej ako 90 obj. % po alkoholovej fermentácii látok produkujúcich alkohol, ktoré pochádzajú výlučne z príslušného miesta výroby. Tento rum musí mať obsah prchavých látok rovnajúci sa 225 gramom alebo vyšší na hektoliter 100 obj. % alkoholu a nesmie byť sladený. Používanie slova „traditionnel“ nebráni používaniu výrazov „z výroby cukru“ alebo „poľnohospodársky“, ktoré sa môžu pridať k predajnému názvu „rum“ a k zemepisným označeniam.

Toto ustanovenie nemá vplyv na používanie slova „traditionnel“ pre všetky výrobky, na ktoré sa toto ustanovenie nevzťahuje, podľa ich vlastných špecifických kritérií.

2.    Whisky alebo Whiskey

a)  Whisky alebo whiskey je liehovina, ktorá sa vyrába výlučne:

i) destiláciou zápary vyrobenej zo sladových obilnín s nesladovanými zrnami iných obilnín alebo bez nich, ktorá je:

 nasýtená cukrami sladovou amylázou, ktorá sa v nej nachádza, s inými prírodnými enzýmami alebo bez nich,

 fermentovaná pôsobením kvasiniek;

ii) jednou alebo viacerými destiláciami na menej ako 94,8 obj. %, takže destilát má vôňu a chuť pochádzajúce len z použitých surovín;

iii) zrením konečného destilátu prebiehajúcim najmenej tri roky v drevených sudoch, ktorých objem nepresahuje 700 litrov.

Konečný destilát, do ktorého sa môže pridať iba voda a obyčajný karamel (na farbenie), si zachováva svoju farbu, vôňu a chuť, ktoré pochádzajú z výrobného procesu uvedeného v bodoch i), ii) a iii).

b) Minimálny obsah alkoholu whisky alebo whiskey je 40 obj. %.

c) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

d)  Whisky alebo whiskey nesmie byť sladená ani dochucovaná, ani obsahovať iné prídavné látky okrem obyčajného karamelu, ktorý sa používa na farbenie.

3.    Obilný destilát

a) Obilný destilát je liehovina, ktorá sa vyrába výlučne destiláciou fermentovanej obilnej zápary s nesladovanými zrnami a ktorej organoleptické vlastnosti pochádzajú z použitých surovín.

b) S výnimkou liehoviny „Korn“ je minimálny obsah alkoholu obilného destilátu 35 obj. %.

c) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

d) Obilný destilát sa nedochucuje.

e) Obilný destilát môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) Na to, aby obilný destilát mohol byť uvedený na trh s predajným názvom „obilné brandy“, musí byť získaný destiláciou na menej ako 95 obj. % z fermentovanej obilnej zápary s nesladovanými zrnami, pričom musí mať organoleptické vlastnosti pochádzajúce z použitých surovín.

4.    Vínny destilát

a) Vínny destilát je liehovina, ktorá:

i) sa vyrába výlučne destiláciou vína alebo vína obohateného destilátom z vína na menej ako 86 obj. % alkoholu alebo tiež opakovanou destiláciou destilátu z vína na menej ako 86 obj. %;

ii) musí obsahovať prchavé látky v množstve najmenej alebo prevyšujúce 125 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu;

iii) má maximálny obsah metanolu 200 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu.

b) Minimálny obsah alkoholu vínneho destilátu udávaný objemom musí byť 37,5 %.

c) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

d) Vínny destilát sa nedochucuje. To nevylučuje tradičné výrobné metódy.

e) Vínny destilát môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) Ak vínny destilát podliehal procesu starnutia, môže sa naďalej uvádzať na trh ako „vínny destilát“ za predpokladu, že proces starnutia trval minimálne tak dlho alebo dlhšie, ako je stanovené pre liehoviny definované v kategórii 5.

5.    Brandy alebo Weinbrand

a)  Brandy alebo Weinbrand je liehovina, ktorá:

i) sa vyrába z vínovice, pričom sa môže pridať vínny destilát destilovaný na menej ako 94,8 obj. % za predpokladu, že množstvo tohto destilátu nie je väčšie ako 50 % obsahu alkoholu konečného výrobku;

ii) zrela minimálne jeden rok v dubových nádobách alebo minimálne šesť mesiacov v dubových sudoch s objemom menším ako 1 000 litrov;

iii) obsahuje množstvo prchavých látok rovnajúce sa 125 gramom alebo vyššie na 100 obj. % alkoholu, ktoré pochádzajú výlučne z destilácie alebo opakovanej destilácie použitých surovín;

iv) má maximálny obsah metanolu 200 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny brandy alebo Weinbrand je 36 obj. %.

c) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

d)  Brandy alebo Weinbrand sa nedochucuje. To nevylučuje tradičné výrobné metódy.

e)  Brandy alebo Weinbrand môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

6.    Destilát z hroznových výliskov (matolín) alebo matolinovica

a) Destilát z hroznových výliskov alebo matolinovica je liehovina, ktorá spĺňa tieto podmienky:

i) vyrába sa výlučne z hroznových výliskov, ktoré sa fermentujú priamo po lisovaní a destilujú buď priamo vodnou parou, alebo fermentované po pridaní vody a následne sa destilujú;

ii) k hroznovým výliskom sa môžu pridať vínne kaly, pričom ich množstvo neprekročí 25 kg kalov na 100 kg použitých hroznových výliskov;

iii) množstvo alkoholu, ktoré pochádza z kalov, neprekročí 35 obj. % celkového množstva alkoholu v konečnom výrobku;

iv) destilácia sa musí uskutočňovať za prítomnosti samotných hroznových výliskov na menej ako 86 obj. %;

v) je povolená opakovaná destilácia na rovnaký obsah alkoholu;

vi) obsahuje prchavé látky v množstve, ktoré sa rovná 140 gramom na hektoliter 100 obj. % alkoholu alebo je vyššie, a má maximálny obsah metanolu 1 000 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu.

b) Minimálny obsah alkoholu destilátu z hroznových výliskov alebo matolinovice je 37,5 obj. %.

c) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

d) Destilát z hroznových výliskov (matolín) alebo matolinovica sa nedochucuje. To nevylučuje tradičné výrobné metódy.

e) Destilát z hroznových výliskov (matolín) alebo matolinovica môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

7.    Destilát z ovocných výliskov

a) Destilát z ovocných výliskov je liehovina, ktorý spĺňa tieto podmienky:

i) získava sa výlučne kvasením a destiláciou na menej ako 86 obj. % ovocných výliskov okrem hroznových výliskov;

ii) obsahuje minimálne množstvo prchavých látok 200 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu;

iii) maximálny obsah metanolu je 1 500 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu;

iv) maximálny obsah kyseliny kyanovodíkovej je 7 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu v prípade výliskov z kôstkového ovocia;

v) je povolená opakovaná destilácia na rovnaký obsah alkoholu podľa bodu i).

b) Minimálny obsah alkoholu destilátu z ovocných výliskov udávaný objemom je 37,5 %.

c) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

d) Destilát z ovocných výliskov sa nedochucuje.

e) Destilát z ovocných výliskov môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) Predajný názov obsahuje názov použitého ovocia, za ktorým nasleduje výraz „destilát z výliskov“. Ak sa liehovina vyrába z výliskov z viacerých druhov ovocia, predajný názov musí byť „destilát z ovocných výliskov“.

8.    Hrozienkový destilát alebo hrozienkové brandy

a) Hrozienkový destilát alebo hrozienkové brandy je liehovina, ktorá sa vyrába výlučne z destilátu získaného destiláciou zápary pripravenej alkoholovou fermentáciou extraktu sušených hroznových bobúľ odrody Corinth Black alebo alexandrijský muškát na menej ako 94,5 obj. % etanolu tak, že vôňa a chuť destilátu pochádza len zo surovín použitých na destiláciu.

b) Minimálny obsah alkoholu hrozienkového destilátu alebo hrozienkového brandy je 37,5 obj. %.

c) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

d) Hrozienkový destilát alebo hrozienkové brandy sa nedochucuje.

e) Hrozienkový destilát alebo hrozienkové brandy môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

9.    Ovocný destilát

a) Ovocný destilát je liehovina, ktorá:

i) sa vyrába výlučne z destilátu získaného alkoholovou fermentáciou z čerstvého jadrového ovocia, z čerstvého kôstkového ovocia alebo z čerstvého drobného ovocia, bobuľovitých plodov alebo rastlín alebo zo šťavy z takéhoto ovocia, s kôstkami alebo bez nich a následnou destiláciou;

ii) je destilovaná na menej ako 86 obj. % etanolu tak, že destilát získa vôňu a chuť odvodenú od destilovaných surovín;

iii) má množstvo prchavých látok rovnajúce sa 200 gramom alebo vyššie na hektoliter 100 obj. % alkoholu;

iv) v prípade destilátov z kôstkovín obsahujúcich najviac 7 gramov kyseliny kyanovodíkovej na hektoliter 100 obj. % alkoholu.

b) Maximálny obsah metanolu ovocného destilátu musí byť 1 000 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu.

Maximálny obsah metanolu v týchto ovocných destilátoch však je:

i) 1 200 gramov na hektoliter pri 100 obj. % alkoholu získaného z týchto druhov ovocia:

 slivky (Prunus domestica L.),

 mirabelky [Prunus domestica L. var. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

 bystrické slivky (Prunus domestica L.),

 jablká (Malus domestica Borkh.),

 hrušky (Pyrus communis L.) okrem hrušiek odrody Williams (Pyrus communis L. cv „Williams“),

 maliny (Rubus idaeus L.),

 černice (Rubus fruticosus auct. aggr.),

 marhule (Prunus armeniaca L.),

 broskyne [Prunus persica (L.) Batsch];

ii) 1 350 gramov na hektoliter pri 100 obj. % alkoholu získaného z týchto druhov ovocia alebo bobuľovitých plodov:

 hrušky Williams (Pyrus communis L. cv „Williams“),

 červené ríbezle (Ribes rubrum L.),

 čierne ríbezle (Ribes nigrum L.),

 jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.),

 baza čierna (Sambucus nigra L.),

 mirabelky (Cydonia oblonga Mill.),

 borievky (Juniperus communis L. a/alebo Juniperus oxicedrus L.).

c) Minimálny obsah alkoholu ovocného destilátu je 37,5 obj. %.

d) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

e) Ovocný destilát sa nedochucuje.

f) Predajný názov ovocného destilátu musí byť „destilát“ a pred týmto údajom musí byť uvedený názov ovocia, bobuľovitého plodu alebo rastliny, napríklad: čerešňový destilát alebo kirsch, slivkový destilát alebo slivovica, mirabelkový, broskyňový, jablčný, hruškový, marhuľový, figový, citrusový alebo hroznový destilát alebo iné ovocné destiláty.

Môže sa tiež nazývať wasser s názvom ovocia.

Názov ovocia môže nahradiť výraz „destilát“, pred ktorým je uvedený názov ovocia, výlučne v prípade týchto druhov ovocia alebo bobuľovitých plodov:

 mirabelky [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

 slivky (Prunus domestica L.),

 bystrické slivky (Prunus domestica L.),

 plod planiky (Arbutus unedo L.),

 jablká Golden Delicious.

V prípade rizika, že by konečný spotrebiteľ ľahko neporozumel jednému z predajných názvov, označenie musí obsahovať slovo „destilát“, podľa možnosti doplnené vysvetlením.

g) Názov Williams sa môže používať iba na predaj hruškového destilátu vyrobeného výlučne z hrušiek odrody Williams.

h) Kedykoľvek sa spolu destilujú dva alebo viaceré druhy ovocia, bobuľovitých plodov alebo rastlín, výrobok sa musí predávať pod názvom „ovocný destilát“ alebo ak je to vhodné, „rastlinný destilát“. Názov sa smie doplniť názvom každého druhu ovocia, bobuľovitého plodu alebo rastliny v zostupnom poradí použitého množstva.

10.    Destilát z jablčného vína a destilát z hruškového vína

a) Destilát z jablčného vína a destilát z hruškového vína sú liehoviny:

i) vyrábané výlučne destiláciou jablkového vína alebo hruškového vína destilovaného na menej ako 86 obj. % etanolu tak, že destilát získa vôňu a chuť pochádzajúcu z ovocia;

ii) ktoré majú množstvo prchavých látok rovnajúce sa alebo prevyšujúce 200 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu;

iii) ktoré majú maximálny obsah metanolu 1 000 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu.

b) Minimálny obsah alkoholu destilátu z jablčného vína a destilátu z hruškového vína je 37,5 obj. %.

c) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

d) Destilát z jablčného vína a destilát z hruškového vína sa nesmú dochucovať.

e) Destilát z jablčného vína a destilát z hruškového vína môžu obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

11.    Medový destilát

a) Medový destilát je liehovina:

i) vyrábaná výlučne fermentáciou alebo destiláciou medovej zápary;

ii) destilovaná na menej ako 86 obj. % tak, aby destilát mal organoleptické vlastnosti pochádzajúce z použitej suroviny.

b) Minimálny obsah alkoholu medového destilátu je 35 obj. %.

c) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

d) Medový destilát sa nedochucuje.

e) Medový destilát môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) Medový destilát sa smie sladiť iba medom.

12.    Hefebrand alebo destilát z výliskov

a)  Hefebrand alebo destilát z výliskov je liehovina vyrábaná výlučne destiláciou vínnych kalov alebo kalov z kvaseného ovocia na menej ako 86 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny Hefebrand alebo destilátu z výliskov je 38 obj. %.

c) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

d)  Hefebrand alebo destilát z výliskov sa nedochucuje.

e)  Hefebrand alebo destilát z výliskov môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) Predajný názov liehoviny Hefebrand alebo destilátu z výliskov sa doplní názvom používanej suroviny.

13.    Bierbrand alebo eau de vie de bière

a)  Bierbrand alebo eau de vie de bière je liehovina získaná výlučne priamou destiláciou pod bežným tlakom čerstvého piva s obsahom alkoholu menej ako 86 obj. % tak, že získaný destilát má organoleptické vlastnosti pochádzajúce z piva.

b) Minimálny obsah etylalkoholu liehoviny Bierbrand alebo eau de vie de bière je 38 obj. %.

c) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

d)  Bierbrand alebo eau de vie de bière sa nedochucuje.

e)  Bierbrand alebo eau de vie de bière môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

14.    Topinambur alebo destilát z jeruzalemských artičokov

a)  Topinambur alebo destilát z jeruzalemských artičokov je liehovina, ktorá sa vyrába výlučne fermentáciou a destiláciou hľúz jeruzalemských artičokov (Helianthus tuberosus L.) na menej ako 86 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny topinambur alebo destilátu z jeruzalemských artičokov je 38 obj. %.

c) Nepridáva sa alkohol, ako je definovaný v prílohe I bode 5, zriedený ani nezriedený.

d)  Topinambur alebo destilát z jeruzalemských artičokov sa nearomatizuje.

e)  Topinambur alebo destilát z jeruzalemských artičokov môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

15.    Vodka

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu poľnohospodárskeho pôvodu získaného po fermentácii s kvasinkami zo:

i) zemiakov a/alebo obilia alebo

ii) iných poľnohospodárskych surovín,

destilovaného a/alebo rektifikovaného tak, že organoleptické vlastnosti použitých surovín a vedľajšie produkty vytvorené pri kvasení sú selektívne redukované.

Po tomto procese môže nasledovať opakovaná destilácia a/alebo spracovanie s príslušnými prostriedkami na spracovanie vrátane spracovania aktivovaným dreveným uhlím na účely vytvorenia špeciálnych organoleptických vlastností.

Maximálne úrovne zostatkových látok pre etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu musia spĺňať úrovne uvedené v prílohe I okrem toho, že obsah metanolu nesmie prekročiť 10 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu.

b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 37,5 obj. %.

c) Jediné látky určené na dochucovanie, ktoré sa môžu pridať, sú prírodné zložené dochucovacie látky prítomné v destiláte, získané z vykvasených surovín. Výrobok môže okrem prevládajúcej chuti a vône získať aj iné špeciálne organoleptické vlastnosti.

d) V popise, prezentácii alebo označení vodky, ktorá sa nevyrobila výlučne zo suroviny alebo surovín uvedených v písmene a) bode i), sa uvádza „vyrobené z...“ a doplnené je to o názov suroviny alebo surovín použitých na výrobu etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu. Označovanie je v súlade s článkom 13 ods. 2 smernice 2000/13/ES.

16.    Destilát (pred ním je uvedený názov ovocia) získaný macerovaním a destiláciou

a) Destilát (pred ním je uvedený názov ovocia) získaný macerovaním a destiláciou je liehovina:

i) vyrobená macerovaním čiastočne vykvaseného alebo nevykvaseného ovocia alebo bobuľovitých plodov uvedených pod bodom ii) s možným pridaním maximálne 20 litrov etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu a/alebo destilačného výrobku pochádzajúceho z toho istého ovocia na každých 100 kg vykvaseného ovocia alebo bobuľovitých plodov, po ktorom nasleduje destilácia na menej ako 86 obj. %;

▼M6

ii) získaná z týchto druhov ovocia alebo bobuľovitých plodov:

 černice (Rubus fruticosus auct. aggr.),

 jahody (Fragaria spp.),

 čučoriedky (Vaccinium myrtillus L.),

 maliny (Rubus idaeus L.),

 červené ríbezle (Ribes rubrum L.),

 biele ríbezle (Ribes niveum Lindl.),

 čierne ríbezle (Ribes nigrum L.),

 trnka obyčajná (Prunus spinosa L.),

 jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.),

 jarabina oskorušová (Sorbus domestica L.),

 cezmíny (Ilex aquifolium a Ilex cassine L.),

 jarabina brekyňová [Sorbus torminalis (L.) Crantz],

 baza čierna (Sambucus nigra L.),

 egreše (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia),

 brusnice (Vaccinium L. subgenus Oxycoccus),

 brusnica pravá (Vaccinium vitis-idaea L.),

 čučoriedka kanadská (Vaccinium corymbosum L.),

 rakytník rešetliakový (Hippophae rhamnoides L.),

 ruža šípková (Rosa canina L.),

 ostružina morušková (Rubus chamaemorus L.),

 šucha čierna (Empetrum nigrum L.),

 ostružina arktická (Rubus arcticus L.),

 myrta obyčajná (Myrtus communis L.),

 banány (Musa spp.),

 mučenka jedlá (Passiflora edulis Sims),

 mombin sladký (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),

 mombin žltý (Spondias mombin L.),

 orech kráľovský (Juglans regia L.),

 lieska obyčajná (Corylus avellana L.),

 gaštan jedlý (Castanea sativa L.),

 citrusové plody (Citrus spp. L.),

 opuncia (Opuntia ficus-indica).

▼B

b) Minimálny obsah alkoholu destilátu (pred ním je uvedený názov ovocia) získaného macerovaním a destiláciou je 37,5 obj. %.

c) Destilát (pred ním je uvedený názov ovocia) získaný macerovaním a destiláciou sa nedochucuje.

d) Pokiaľ ide o označovanie a prezentáciu destilátu (pred ním je uvedený názov ovocia) získaného macerovaním a destiláciou, na popise, prezentácii alebo označení sa musí uviesť spojenie „získaný macerovaním a destiláciou“ písmom patriacim do toho istého druhu, veľkosti a farby a v rovnakom zornom poli ako spojenie „destilát (pred ním je uvedený názov ovocia)“ a v prípade fliaš na prednej etikete.

17.    Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny)

a)  Geist (s použitím názvu ovocia alebo použitej suroviny) je liehovina, ktorá sa získava macerovaním nekvaseného ovocia a bobuľovitých plodov uvedených v kategórii 16 písm. a) bode ii) alebo rastlín, orechov alebo iných rastlinných surovín, ako napr. bylín alebo ružových lístkov, v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, po ktorom nasleduje destilácia na menej ako 86 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny) je 37,5 obj. %.

c)  Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny) sa nedochucuje.

18.    Liehovina z horca

a) Liehovina z horca je liehovina vyrobená z destilátu horca, ktorý sa získa destiláciou fermentovaného koreňa horca s pridaním alebo bez pridania etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny z horca je 37,5 obj. %.

c) Liehovina z horca sa nedochucuje.

19.    Borovička

a) Borovička je liehovina, ktorá sa vyrába dochucovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo obilného destilátu a/alebo destilátu z obilia plodmi borievky obyčajnej a/alebo borievky cédrovitej (Juniperus communis L. a/alebo Juniperus oxicedrus L.).

b) Minimálny obsah alkoholu borovičky je 30 obj. %.

▼M1

c) iné dochucovacie látky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1334/2008, a/alebo dochucovacie prípravky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia, a/alebo aromatické rastliny alebo časti aromatických rastlín sa môžu používať ako doplnok, ale organoleptické vlastnosti borievok sa musia dať rozlíšiť, aj keď tieto sú niekedy zmiernené.

▼B

d) Borovička sa môže označovať aj predajnými názvami Wacholder alebo genebra.

20.    Gin

a)  Gin je liehovina dochutená borievkami, vyrobená aromatizáciou organolepticky vhodného etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu borievkami (Juniperus communis L.).

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny gin je 37,5 obj. %.

▼M1

c) iba dochucovacie látky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1334/2008, a/alebo dochucovacie prípravky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia, sa používajú na výrobu ginu, aby bola prevládajúca chuť borievky;

▼M5

d) Pojem „gin“ sa môže doplniť výrazom „dry“, ak neobsahuje pridané sladidlá v množstve presahujúcom 0,1 gramu cukru na liter finálneho výrobku.

▼B

21.    Destilovaný gin

a) Destilovaný gin je:

i) liehovina dochucovaná borievkami, vyrábaná výlučne opakovanou destiláciou organolepticky vhodného etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu príslušnej kvality s počiatočným obsahom alkoholu udávaným objemom 96 obj. % v destilačných zariadeniach tradične používaných pre gin za prítomnosti bobúľ borievky (Juniperus communis L.) a iných prírodných rastlinných prípravkov za predpokladu, že prevláda chuť borievok, alebo

▼M1

ii) zmes výrobku takejto destilácie a etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu s rovnakým zložením, čistotou a obsahom alkoholu; na dochucovanie destilovaného ginu sa môžu použiť aj dochucovacie látky a/alebo dochucovacie prípravky uvedené v kategórii 20 písm. c).

▼B

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny destilovaný gin je 37,5 obj. %.

c)  Gin získaný jednoduchým pridaním esencií alebo dochucovacích prísad do etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu nie je destilovaný gin.

▼M5

d) Termín „destilovaný gin“ sa môže doplniť výrazom „dry“, ak neobsahuje pridané sladidlá v množstve presahujúcom 0,1 gramu cukru na liter finálneho výrobku.

▼B

22.    London gin

a)  London gin je typom liehoviny destilovaný gin:

i) získaný výlučne z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu s maximálnym obsahom metanolu 5 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu, ktorého vôňa sa vytvára výlučne pomocou opakovanej destilácie v tradičných destilačných zariadeniach etylalkoholu za prítomnosti všetkých použitých prírodných rastlinných materiálov;

ii) ktorého výsledný destilát obsahuje najmenej 70 obj. % alkoholu;

iii) kde ďalší etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu musí byť v súlade s charakteristikami uvedenými v prílohe I bode 1, ale s maximálnym obsahom metanolu 5 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu;

iv) ktorý neobsahuje pridané sladidlá presahujúce 0,1 gramu cukru na liter výsledného výrobku ani farbivá;

v) ktorý neobsahuje žiadne pridané zložky iné ako vodu.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny London gin je 37,5 obj. %.

c) Výraz London gin sa môže doplniť výrazom „dry“.

23.    Liehoviny dochucované rascou

a) Liehoviny dochucované rascou sú liehoviny vyrábané dochucovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu rascou (Carum carvi L.).

b) Minimálny obsah alkoholu liehovín dochucovaných rascou je 30 obj. %.

▼M1

c) iné dochucovacie látky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1334/2008, a/alebo dochucovacie prípravky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia, sa môžu dodatočne použiť, ale chuť rasce musí prevládať.

▼B

24.    Akvavit alebo aquavit

▼M6

a)  Akvavit alebo aquavit je liehovina dochucovaná rascou a/alebo semenami kôpru, vyrábaná s použitím etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, dochucovaná destilátom rastlín alebo korenia.

▼B

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny akvavit alebo aquavit je 37,5 obj. %.

▼M1

c) Iné prírodné dochucovacie látky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1334/2008, a/alebo dochucovacie prípravky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia, sa môžu dodatočne použiť, ale chuť týchto nápojov musí do značnej miery pochádzať z destilátov semien rasce (Carum carvi L.) a/alebo kôpru (Anethum graveolens L.), pričom používanie esenciálnych olejov je zakázané.

▼B

d) Horké látky nesmú zjavne prevládať v chuti, obsah suchého extraktu nesmie prekročiť 1,5 gramu na 100 mililitrov.

25.    Liehoviny dochucované anízom

a) Liehoviny dochucované anízom sú liehoviny vyrábané dochucovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu prírodnými výťažkami badiánu (Illicium verum Hook f.), anízu (Pimpinella anisum L.), feniklu (Foeniculum vulgare Mill.) alebo inej rastliny, ktorá obsahuje rovnakú základnú dochucovaciu zložku, jedným z týchto postupov alebo ich kombináciou:

i) macerovaním a/alebo destiláciou;

ii) opakovanou destiláciou alkoholu so semenami alebo inými časťami uvedených rastlín;

iii) pridaním prírodných destilovaných extraktov rastlín s vôňou a príchuťou anízu.

b) Minimálny obsah alkoholu liehovín dochucovaných anízom je 15 obj. %.

c) Pri príprave liehovín dochucovaných anízom sa môžu použiť iba prírodné dochucovacie látky a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ , ktoré sú vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. b) bode i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 88/388/EHS.

d) Môžu sa použiť aj iné prírodné rastlinné extrakty alebo aromatické semená, len ak anízová chuť zostane prevládajúca.

26.    Pastis

a)  Pastis je liehovina dochucovaná anízom, ktorá obsahuje aj prírodné extrakty z koreňa sladkého drievka (Glycyrrhiza glabra spp.), čo spôsobuje prítomnosť farbív známych ako chalkóny, ako aj kyseliny glycyrizínovej v množstve minimálne 0,05 gramu a maximálne 0,5 gramu na jeden liter liehoviny.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny pastis je 40 obj. %.

c) Pri príprave liehoviny pastis sa môžu použiť iba prírodné dochucovacie látky a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ , ktoré sú vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. b) bode i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 88/388/EHS.

d)  Pastis obsahuje menej ako 100 gramov cukru na liter vyjadreného ako invertný cukor a obsah anetolu je minimálne 1,5 gramu a maximálne 2 gramy na liter.

27.    Pastis de Marseille

a)  Pastis de Marseille je pastis s obsahom anetolu 2 gramy na liter.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny pastis de Marseille je 45 % obj. vol.

c) Pri príprave liehoviny pastis de Marseille sa môžu použiť iba prírodné dochucovacie látky a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. b) bode i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 88/388/EHS.

28.    Anis

a)  Anis je liehovina dochucovaná anízom, ktorej charakteristická vôňa pochádza výlučne z anízu (Pimpinella anisum L.) a/alebo badiánu (Illicium verum Hook f.) a/alebo feniklu (Foeniculum vulgare Mill.).

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny anis je 35 obj. %.

c) Pri príprave liehoviny anis sa môžu použiť iba prírodné dochucovacie látky a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. b) bode i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 88/388/EHS.

29.    Destilovaný anis

a) Destilovaný anis je anis, ktorý obsahuje alkohol destilovaný za prítomnosti semien uvedených v kategórii 28 písm. a) a v prípade zemepisných označení živíc a ostatných aromatických semien, rastlín alebo ovocia za predpokladu, že tento alkohol tvorí najmenej 20 % z obsahu alkoholu liehoviny destilovaný anis.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny destilovaný anis je 35 obj. %.

c) Pri príprave liehoviny destilovaný anis sa môžu použiť iba prírodné dochucovacie látky a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. b) bode i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 88/388/EHS.

30.    Liehoviny s horkou chuťou alebo bitter

▼M1

a) liehovina s horkou chuťou alebo bitter je liehovina s prevažne horkou chuťou vyrábaná dochucovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu dochucovacími látkami, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1334/2008, a/alebo dochucovacími prípravkami, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia.

▼B

b) Minimálny obsah alkoholu liehovín s horkou chuťou alebo bitter je 15 obj. %.

c) Liehoviny s horkou chuťou alebo bitter sa môžu predávať aj pod názvami „amer“ (horký) alebo „bitter“ s ďalším výrazom alebo bez neho.

31.    Dochucovaná vodka

a) Dochucovaná vodka je vodka, ktorá získala prevládajúcu chuť odlišnú od chuti surovín.

b) Minimálny obsah alkoholu dochucovanej vodky je 37,5 obj. %.

c) Dochucovaná vodka môže byť sladená, sceľovaná, dochucovaná, vystavená zreniu alebo prifarbená.

d) Dochucovaná vodka sa môže predávať aj pod názvom prevládajúcej chuti so slovom „vodka“.

32.    Likér

a) Likér je liehovina:

i) ktorá má minimálny obsah cukru vyjadreného ako invertný cukor:

 70 gramov na liter čerešňových likérov, ktorých etylalkohol pozostáva výlučne z čerešňového destilátu,

 80 gramov na liter pre horcový likér alebo podobné likéry pripravené z vonných látok a chuťových látok získaných len z horca (enciánu) alebo podobných rastlín,

 100 gramov na liter vo všetkých ostatných prípadoch;

▼M8

ii) vyrábaná použitím etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu poľnohospodárskeho pôvodu alebo jednej alebo viacerých liehovín alebo ich zmesi, ktorá bola osladená a do ktorej bolo pridané jedno alebo viacero dochucovadiel, výrobky poľnohospodárskeho pôvodu alebo potraviny.

▼B

b) Minimálny obsah alkoholu likéru je 15 obj. %.

c) dochucovacie látky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1334/2008 a dochucovacie prípravky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia, sa môžu použiť pri príprave likéru; na prípravu nasledovných likérov sa však môžu použiť iba prírodné dochucovacie látky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1334/2008, a dochucovacie prípravky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia:

i) ovocné likéry:

 z čiernych ríbezlí,

 čerešňový,

 malinový,

 morušový,

 čučoriedkový,

 z citrusových plodov,

 z morušky,

 z ostružiny arktickej,

 brusnicový,

 z brusnice pravej,

 z rakytníka rešetliakovitého,

 z ananásu;

ii) rastlinné likéry na báze:

 mäty,

 horca,

 anízu,

 z paliny,

 bôľhoja.

d) Pri prezentácii likérov vyrobených v Spoločenstve, v ktorých sa používa etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, sa na vyjadrenie zavedených výrobných metód môžu použiť tieto zložené výrazy:

  brandy zo sušených sliviek,

  pomarančové brandy,

  marhuľové brandy,

  čerešňové brandy,

  solbaerrom, tiež nazývaný rum z čiernych ríbezlí.

Pokiaľ ide o označovanie a prezentáciu týchto likérov, zložený výraz sa musí uviesť na etikete v jednom riadku jednotným písmom rovnakého druhu a farby a slovo „likér“ sa musí uviesť v bezprostrednej blízkosti písmenami, ktoré nie sú menšie ako uvedené písmo. Ak alkohol nepochádza z uvedenej liehoviny, jeho pôvod sa musí uviesť na etikete v rovnakom zornom poli ako zložené spojenie a slovo „likér“ buď uvedením typu poľnohospodárskeho alkoholu, alebo slovami „poľnohospodársky alkohol“, pred ktorými bude vždy uvedené „vyrobené z“ alebo „vyrobené s použitím“.

33.    Crème de (za ktorým nasleduje názov ovocia alebo použitej suroviny)

a) Liehoviny známe ako crème de (za ktorým nasleduje názov ovocia alebo použitej suroviny) s výnimkou mliečnych výrobkov sú likéry s minimálnym obsahom cukru 250 gramov na liter vyjadreného ako invertný cukor.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny Crème de (za ktorým nasleduje názov ovocia alebo použitej suroviny) je 15 obj. %.

c) Na túto liehovinu sa vzťahujú pravidlá o dochucovacích látkach a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ pre likéry uvedené v kategórii 32.

d) Predajný názov sa môže doplniť výrazom „likér“.

34.    Crème de cassis

a)  Crème de cassis je likér z čiernych ríbezlí, ktorý obsahuje minimálne 400 gramov cukru na liter vyjadreného ako invertný cukor.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny crème de cassis je 15 obj. %.

c) Na liehovinu crème de cassis sa vzťahujú pravidlá o dochucovacích látkach a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ pre likéry uvedené v kategórii 32.

d) Predajný názov sa môže doplniť výrazom „likér“.

35.    Guignolet

a)  Guignolet je likér získaný macerovaním čerešní v liehu poľnohospodárskeho pôvodu.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny Guignolet je 15 obj. %.

c) Na liehovinu Guignolet sa vzťahujú pravidlá o dochucovacích látkach a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ pre likéry uvedené v kategórii 32.

d) Predajný názov sa môže doplniť výrazom „likér“.

36.    Punch au rhum

a)  Punch au rhum je likér, ktorého objem alkoholu pochádza výlučne z rumu.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny punch au rhum je 15 obj. %.

c) Na liehovinu punch au rhum sa vzťahujú pravidlá o dochucovacích látkach a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ pre likéry uvedené v kategórii 32.

d) Predajný názov sa môže doplniť výrazom „likér“.

37.    Trnkový gin

a)  Trnkový gin je likér vyrobený macerovaním trniek v liehovine gin s možnosťou pridania trnkovej šťavy.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny trnkový gin je 25 obj. %.

c) Pri príprave liehoviny trnkový gin sa môžu použiť iba prírodné dochucovacie látky a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ podľa definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bode i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 88/388/EHS.

d) Predajný názov sa môže doplniť výrazom „likér“.

▼M7

37a.    Liehovina aromatizovaná trnkami alebo pacharán

Liehovina aromatizovaná trnkami alebo pacharán je liehovina:

a) ktorá má prevládajúcu trnkovú chuť a získava sa maceráciou trniek (Prunus spinosa) v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu s pridaním prírodných extraktov anízu a/alebo destilátov anízu;

b) ktorá má minimálny obsah alkoholu 25 % obj.;

c) na ktorej výrobu sa použilo minimálne množstvo 125 gramov trnkových plodov na liter konečného výrobku;

d) ktorá má obsah cukru vyjadrený ako invertný cukor od 80 do 250 gramov na liter konečného výrobku;

e) ktorej organoleptické vlastnosti, farba a chuť pochádzajú výlučne z použitého ovocia a anízu.

Pojem „pacharán“ možno použiť ako obchodný názov len vtedy, keď sa výrobok vyrába v Španielsku. Ak sa výrobok vyrába mimo Španielska, pojem „pacharán“ možno použiť len ako doplnok k obchodnému názvu „liehovina aromatizovaná trnkami“ za predpokladu, že je doplnený slovami „vyrobené v …“, za ktorými nasleduje názov členského štátu alebo tretej krajiny výroby.

▼B

38.    Sambuca

a)  Sambuca je bezfarebný likér dochucovaný anízom:

i) ktorý obsahuje destiláty anízu (Pimpinella anisum L.), hviezdicového anízu – badiánu (Illicium verum L.) alebo iných dochucovacích bylín;

ii) s minimálnym obsahom cukru 350 gramom na liter vyjadreného ako invertný cukor;

iii) s obsahom prírodného anetolu najmenej 1 gram a najviac 2 gramy na liter.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny sambuca je 38 obj. %.

c) Na liehovinu sambuca sa vzťahujú pravidlá o dochucovacích látkach a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ pre likéry uvedené v kategórii 32.

d) Predajný názov sa môže doplniť výrazom „likér“.

39.    Maraschino, marrasquino alebo maraskino

a)  Maraschino, marrasquino alebo maraskino je bezfarebný likér, ktorého chuť a vôňa pochádza hlavne z destilátu čerešní maraska alebo z macerovania čerešní alebo častí čerešní v alkohole poľnohospodárskeho pôvodu s minimálnym obsahom cukru 250 gramov na liter vyjadreného ako invertný cukor.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny maraschino, marrasquino alebo maraskino je 24 obj. %.

c) Na liehovinu maraschino, marrasquino alebo maraskino sa vzťahujú pravidlá o dochucovacích látkach a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ pre likéry uvedené v kategórii 32.

d) Predajný názov sa môže doplniť výrazom „likér“.

40.    Nocino

a)  Nocino je likér, ktorého chuť a vôňa pochádza hlavne z macerovania a/alebo destilácie celých zelených vlašských orechov (Juglans regia L.) s minimálnym obsahom cukru 100 gramov na liter vyjadreného ako invertný cukor.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny nocino je 30 obj. %.

c) Na liehovinu nocino sa vzťahujú pravidlá o dochucovacích látkach a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ pre likéry uvedené v kategórii 32.

d) Predajný názov sa môže doplniť výrazom „likér“.

41.    Vaječný likér alebo advocaat, avocat alebo advokat

►C1  a) Vaječný likér alebo advocaat, avocat alebo advokat je dochucovaná alebo nedochucovaná liehovina, ktorá sa vyrába z liehu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátu a/alebo liehoviny a ktorej zložky sú kvalitný vaječný žĺtok, vaječný bielok a cukor alebo med. Minimálny obsah cukru alebo medu je ◄ 150 gramov na liter liehoviny vyjadreného ako invertný cukor. Minimálny obsah nezmiešaného vaječného žĺtka musí byť 140 gramov na liter konečného výrobku.

b) Odchylne od článku 2 ods. 1 písm. c) je minimálny obsah alkoholu vaječného likéru alebo liehoviny advocaat, avocat alebo advokat 14 obj. %.

▼M1

c) na prípravu vaječného likéru, advocaatu, avocatu alebo advokatu sa môžu použiť iba dochucovacie látky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1334/2008, a dochucovacie prípravky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia.

▼B

42.    Likér s vajcom

a) Likér s vajcom je dochucovaná alebo nedochucovaná liehovina získaná z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátu a/alebo liehoviny, ktorej charakteristické zložky sú kvalitný vaječný žĺtok, vaječný bielok a cukor alebo med. Minimálny obsah cukru alebo medu je 150 gramov na liter liehoviny vyjadreného ako invertný cukor. Minimálny obsah vaječného žĺtka musí byť 70 gramov na liter konečného výrobku.

b) Minimálny obsah alkoholu likéru s vajcom je 15 obj. %.

c) Pri príprave likéru s vajcom sa môžu použiť iba prírodné dochucovacie látky a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ podľa definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bode i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 88/388/EHS.

43.    Mistrà

a)  Mistrà je bezfarebná liehovina dochucovaná anízom alebo prírodným anetolom:

i) s obsahom anetolu najmenej 1 gram a najviac 2 gramy na liter;

ii) ktorý môže obsahovať aj destilát z aromatických bylín;

iii) bez prídavku cukru.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny mistrà je 40 obj. % a najviac 47 obj. %.

c) Pri príprave liehoviny mistrà sa môžu použiť iba prírodné dochucovacie látky a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ podľa definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bode i) a článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 88/388/EHS.

44.    Väkevä glögi alebo spritglögg

▼M1

a) väkevä glögi alebo spritglögg je liehovina vyrábaná dochucovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu dochucovadlom klinčekov a/alebo škorice pomocou jedného z týchto postupov: lúhovanie a/alebo destilácia, opakovaná destilácia alkoholu za prítomnosti častí vyššie uvedených rastlín, pridanie prírodných dochucovacích látok klinčeka alebo škorice, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1334/2008, alebo kombinácia týchto metód.

▼B

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny väkevä glögi alebo spritglögg je 15 obj. %.

▼M1

c) iné dochucovadlá, dochucovacie látky a/alebo dochucovacie prípravky, ako sú definované v článku 3 ods. 2 písm. b), d) a h) nariadenia (ES) č. 1334/2008, sa tiež môžu používať, ale chuť vymedzených korenín musí prevládať.

▼B

d) Obsah vína alebo vínnych výrobkov nesmie prekročiť 50 % konečného výrobku.

45.    Berenburg alebo Beerenburg

a)  Berenburg alebo Beerenburg je liehovina:

i) vyrábaná s použitím etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu;

ii) macerovaním ovocia alebo rastlín, alebo ich častí;

iii) ktorá ako špecifickú chuť a vôňu obsahuje destilát z koreňa horca (Gentiana lutea L.), z plodov borievky obyčajnej (Juniperus communis L.) a z vavrínových listov (Laurus nobilis L.);

iv) farby svetlohnedej až tmavohnedej;

v) ktorá môže byť osladená maximálne 20 gramami cukru na liter vyjadreného ako invertný cukor.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny Berenburg alebo Beerenburg je 30 obj. %.

c) Pri príprave liehoviny Berenburg alebo Beerenburg sa môžu použiť iba prírodné dochucovacie látky a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ podľa definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bode i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 88/388/EHS.

46.    Medový alebo medovinový nektár

a) Medový alebo medovinový nektár je liehovina, ktorá sa vyrába aromatizáciou zmesi fermentovanej medovej zápary a medového destilátu a/alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, ktorá obsahuje minimálne 30 obj. % fermentovanej medovej zápary.

b) Minimálny obsah alkoholu alebo medového alebo medovinového nektáru je 22 obj. %.

c) Pri výrobe medového alebo medovinového nektáru sa môžu použiť iba prírodné aromatické látky a ►M1  dochucovacie prípravky ◄ podľa definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bode i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 88/388/EHS za predpokladu, že chuť medu prevláda.

d) Medový alebo medovinový nektár sa smie sladiť len medom.

Iné liehoviny

1.  Rum-Verschnitt sa vyrába v Nemecku a získava sa zmiešaním rumu a alkoholu, pričom minimálne 5 % alkoholu obsiahnutého v konečnom výrobku musí pochádzať z rumu. Minimálny obsah alkoholu liehoviny Rum-Verschnitt je 37,5 obj. %. Ak ide o označovanie a prezentáciu výrobku Rum-Verschnitt, slovo Verschnitt musí byť uvedené v popise, prezentácii a označovaní písmenami rovnakého typu, veľkosti a farby ako slovo „Rum“, v tom istom riadku a v prípade fliaš na prednej etikete. V prípade, že sa tento výrobok predáva mimo nemeckého trhu, na etikete musí byť uvedené jeho alkoholické zloženie.

2.  Slivovice sa vyrába v Českej republike a získava sa pridaním maximálne 30 obj. % etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu do slivkového destilátu pred konečnou destiláciou. Tento výrobok musí byť opísaný ako „liehovina“ a môže tiež používať názov slivovice v rovnakom zornom poli na prednej etikete. Ak sa česká slivovice uvádza na trh Spoločenstva, na etikete musí byť uvedené jej alkoholické zloženie. Toto ustanovenie sa nedotýka používania názvu slivovice pre ovocné destiláty podľa kategórie 9.
PRÍLOHA III

ZEMEPISNÉ OZNAČENIAKategória výrobku

Zemepisné označenie

Krajina pôvodu (presný zemepisný pôvod je opísaný v technickej dokumentácii)

1.  Rum

 

 

 

Rhum de la Martinique

Francúzsko

 

Rhum de la Guadeloupe

Francúzsko

 

Rhum de la Réunion

Francúzsko

 

Rhum de la Guyane

Francúzsko

 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Francúzsko

 

Rhum des Antilles françaises

Francúzsko

 

Rhum des départements français d'outre-mer

Francúzsko

 

Ron de Málaga

Španielsko

 

Ron de Granada

Španielsko

 

Rum da Madeira

Portugalsko

▼M4

 

Ron de Guatemala

Guatemala

▼B

2.  Whisky/Whiskey

 

 

 

Scotch Whisky

Spojené kráľovstvo (Škótsko)

 

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky (1)

Írsko

 

Whisky español

Španielsko

 

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Francúzsko

 

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

Francúzsko

3.  Obilný destilát

 

 

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Luxembursko

 

Korn/Kornbrand

Nemecko, Rakúsko, Belgicko (nemecky hovoriaca komunita)

 

Münsterländer Korn/Kornbrand

Nemecko

 

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Nemecko

 

Bergischer Korn/Kornbrand

Nemecko

 

Emsländer Korn/Kornbrand

Nemecko

 

Haselünner Korn/Kornbrand

Nemecko

 

Hasetaler Korn/Kornbrand

Nemecko

 

Samanė

Litva

4.  Vínny destilát

 

 

 

Eau-de-vie de Cognac

Francúzsko

 

Eau-de-vie des Charentes

Francúzsko

 

Eau-de-vie de Jura

Francúzsko

 

Cognac

Francúzsko

 

(Názov „Cognac“ možno doplniť týmito výrazmi:

 

 

— Fine

Francúzsko

 

— Grande Fine Champagne

Francúzsko

 

— Grande Champagne

Francúzsko

 

— Petite Fine Champagne

Francúzsko

 

— Petite Champagne

Francúzsko

 

— Fine Champagne

Francúzsko

 

— Borderies

Francúzsko

 

— Fins Bois

Francúzsko

 

— Bons Bois)

Francúzsko

 

Fine Bordeaux

Francúzsko

 

Fine de Bourgogne

Francúzsko

 

Armagnac

Francúzsko

 

Bas-Armagnac

Francúzsko

 

Haut-Armagnac

Francúzsko

 

Armagnac-Ténarèze

Francúzsko

 

Blanche Armagnac

Francúzsko

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

Francúzsko

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Francúzsko

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Francúzsko

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Francúzsko

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Francúzsko

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Francúzsko

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

Francúzsko

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Francúzsko

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Francúzsko

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Francúzsko

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Francúzsko

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Francúzsko

 

Aguardente de Vinho Douro

Portugalsko

 

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portugalsko

 

Aguardente de Vinho Alentejo

Portugalsko

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portugalsko

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portugalsko

 

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portugalsko

 

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Bulharsko

 

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Bulharsko

 

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Bulharsko

 

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Bulharsko

 

Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya from Russe

Bulharsko

 

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

Bulharsko

 

Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/Muscatova rakya from Dobrudja

Bulharsko

 

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

Bulharsko

 

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo

Bulharsko

 

Vinars Târnave

Rumunsko

 

Vinars Vaslui

Rumunsko

 

Vinars Murfatlar

Rumunsko

 

Vinars Vrancea

Rumunsko

 

Vinars Segarcea

Rumunsko

5.  Brandy/Weinbrand

 

 

 

Brandy de Jerez

Španielsko

 

Brandy del Penedés

Španielsko

 

Brandy italiano

Taliansko

 

Brandy Αττικής/Brandy z Attiky

Grécko

 

Brandy Πελοποννήσου/Brandy z Peloponézu

Grécko

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy zo stredného Grécka

Grécko

 

Deutscher Weinbrand

Nemecko

 

Wachauer Weinbrand

Rakúsko

 

Weinbrand Dürnstein

Rakúsko

 

Pfälzer Weinbrand

Nemecko

 

Karpatské brandy špeciál

Slovensko

 

Brandy français/Brandy de France

Francúzsko

6.  Destilát z hroznových výliskov

 

 

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Francúzsko

 

Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Francúzsko

 

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Francúzsko

 

Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Francúzsko

 

Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Francúzsko

 

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Francúzsko

 

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Francúzsko

 

Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Francúzsko

 

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Francúzsko

 

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Francúzsko

 

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Francúzsko

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Francúzsko

 

Marc de Lorraine

Francúzsko

 

Marc d'Auvergne

Francúzsko

 

Marc du Jura

Francúzsko

 

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portugalsko

 

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portugalsko

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portugalsko

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portugalsko

 

Orujo de Galicia

Španielsko

 

Grappa

Taliansko

 

Grappa di Barolo

Taliansko

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Taliansko

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Taliansko

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Taliansko

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Taliansko

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Taliansko

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Taliansko

 

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Taliansko

 

Grappa di Marsala

Taliansko

 

Τσικουδιά/Tsikoudia

Grécko

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia z Kréty

Grécko

 

Τσίπουρο/Tsipouro

Grécko

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro z Macedónska

Grécko

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro z Tesálie

Grécko

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro z Tyrnavu

Grécko

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Luxembursko

 

Ζιβανία/Τζιβανία/ιβάνα/Zivania

Cyprus

 

Törkölypálinka

Maďarsko

9.  Ovocný destilát

 

 

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Nemecko

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Nemecko

 

Schwarzwälder Williamsbirne

Nemecko

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Nemecko

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

Nemecko

 

Fränkisches Kirschwasser

Nemecko

 

Fränkischer Obstler

Nemecko

 

Mirabelle de Lorraine

Francúzsko

 

Kirsch d'Alsace

Francúzsko

 

Quetsch d'Alsace

Francúzsko

 

Framboise d'Alsace

Francúzsko

 

Mirabelle d'Alsace

Francúzsko

 

Kirsch de Fougerolles

Francúzsko

 

Williams d'Orléans

Francúzsko

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Taliansko

 

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige

Taliansko

 

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

Taliansko

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Taliansko

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Taliansko

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Taliansko

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Taliansko

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Taliansko

 

Williams friulano/Williams del Friuli

Taliansko

 

Sliwovitz del Veneto

Taliansko

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Taliansko

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Taliansko

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Taliansko

 

Williams trentino/Williams del Trentino

Taliansko

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Taliansko

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Taliansko

 

Medronho do Algarve

Portugalsko

 

Medronho do Buçaco

Portugalsko

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Taliansko

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Taliansko

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Taliansko

 

Aguardente de pêra da Lousã

Portugalsko

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Luxembursko

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Luxembursko

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Luxembursko

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Luxembursko

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Luxembursko

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Luxembursko

 

Wachauer Marillenbrand

Rakúsko

 

Szatmári Szilvapálinka

Maďarsko

 

Kecskeméti Barackpálinka

Maďarsko

 

Békési Szilvapálinka

Maďarsko

 

Szabolcsi Almapálinka

Maďarsko

 

Gönci Barackpálinka

Maďarsko

 

Pálinka

Maďarsko,

Rakúsko (pre liehoviny z marhúľ výlučne vyrábané v spolkových krajinách: Dolné Rakúsko, Burgenland, Štajersko, Viedeň)

▼M5

 

Újfehértói meggypálinka

Maďarsko

▼B

 

Bošácka slivovica

Slovensko

 

Brinjevec

Slovinsko

 

Dolenjski sadjevec

Slovinsko

 

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

Bulharsko

 

Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Silistra

Bulharsko

 

Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Tervel

Bulharsko

 

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

Bulharsko

 

Pălincă

Rumunsko

 

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Rumunsko

 

Țuică de Valea Milcovului

Rumunsko

 

Țuică de Buzău

Rumunsko

 

Țuică de Argeș

Rumunsko

 

Țuică de Zalău

Rumunsko

 

Țuică Ardelenească de Bistrița

Rumunsko

 

Horincă de Maramureș

Rumunsko

 

Horincă de Cămârzana

Rumunsko

 

Horincă de Seini

Rumunsko

 

Horincă de Chioar

Rumunsko

 

Horincă de Lăpuș

Rumunsko

 

Turț de Oaș

Rumunsko

 

Turț de Maramureș

Rumunsko

▼A1

 

Hrvatska loza

Chorvátsko

 

Hrvatska stara šljivovica

Chorvátsko

 

Slavonska šljivovica

Chorvátsko

▼M3

 

Pisco (4)

Peru

▼B

10.  Destilát z jablčného vína a destilát z hruškového vína

 

 

 

Calvados

Francúzsko

 

Calvados Pays d'Auge

Francúzsko

 

Calvados Domfrontais

Francúzsko

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Francúzsko

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Francúzsko

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Francúzsko

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Francúzsko

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

Francúzsko

 

Aguardiente de sidra de Asturias

Španielsko

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

Francúzsko

▼M2

 

Somerset Cider Brandy (2)

Spojené kráľovstvo

▼B

15.  Vodka

 

 

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Švédsko

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Fínsko

 

Polska Wódka/Polish Vodka

Poľsko

 

Laugarício vodka

Slovensko

 

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

Litva

▼M2 —————

▼B

 

Latvijas Dzidrais

Lotyšsko

 

Rīgas Degvīns

Lotyšsko

 

Estonian vodka

Estónsko

17.  Geist

 

 

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Nemecko

18.  Gentian

 

 

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Nemecko

 

Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

Taliansko

 

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Taliansko

19.  Borovička

 

 

 

Genièvre/Jenever/Genever

Belgicko, Holandsko, Francúzsko [departmány Nord (59) a Pas-de-Calais (62)], Nemecko (nemecké spolkové krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a Dolné Sasko)

 

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

Belgicko, Holandsko, Francúzsko [departmány Nord (59) a Pas-de-Calais (62)]

 

Jonge jenever, jonge genever

Belgicko, Holandsko

 

Oude jenever, oude genever

Belgicko, Holandsko

 

Hasseltse jenever/Hasselt

Belgicko (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

 

Balegemse jenever

Belgicko (Balegem)

 

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Belgicko (Oost-Vlaanderen)

 

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie

Belgicko (Région wallonne)

 

Genièvre Flandres Artois

Francúzsko [departmány Nord (59) a Pas-de-Calais (62)]

 

Ostfriesischer Korngenever

Nemecko

 

Steinhäger

Nemecko

 

Plymouth Gin

Spojené kráľovstvo

 

Gin de Mahón

Španielsko

 

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Litva

 

Spišská borovička

Slovensko

 

Slovenská borovička Juniperus

Slovensko

 

Slovenská borovička

Slovensko

 

Inovecká borovička

Slovensko

 

Liptovská borovička

Slovensko

24.  Akvavit/aquavit

 

 

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Dánsko

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Švédsko

25.  Liehovina aromatizovaná anízom

 

 

 

Anís español

Španielsko

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Španielsko

 

Hierbas de Mallorca

Španielsko

 

Hierbas Ibicencas

Španielsko

 

Évora anisada

Portugalsko

 

Cazalla

Španielsko

 

Chinchón

Španielsko

 

Ojén

Španielsko

 

Rute

Španielsko

 

Janeževec

Slovinsko

29.  Destilovaný aníz

 

 

 

Ouzo/Oύζο

Cyprus, Grécko

 

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo z Mytiléné

Grécko

 

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo z Plomari

Grécko

 

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo z Kalamaty

Grécko

 

Ούζο Θράκης/Ouzo z Trákie

Grécko

 

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo z Macedónska

Grécko

30.  Liehovina s horkou chuťou/bitter

 

 

 

Demänovka bylinná horká

Slovensko

 

Rheinberger Kräuter

Nemecko

 

Trejos devynerios

Litva

 

Slovenska travarica

Slovinsko

▼M2

31.  Dochucovaná vodka

 

 

 

Bylinná vodka zo Severopodlesnej nížiny dochutená extraktom z tomkovice vonnej/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Poľsko

▼M5

 

Polska Wódka/Polish Vodka (5)

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka (5)

Poľsko

Litva

▼B

32.  Likér

 

 

 

Berliner Kümmel

Nemecko

 

Hamburger Kümmel

Nemecko

 

Münchener Kümmel

Nemecko

 

Chiemseer Klosterlikör

Nemecko

 

Bayerischer Kräuterlikör

Nemecko

▼M2

 

Irish Cream (3)

Írsko

▼B

 

Palo de Mallorca

Španielsko

 

Ginjinha portuguesa

Portugalsko

 

Licor de Singeverga

Portugalsko

 

Mirto di Sardegna

Taliansko

 

Liquore di limone di Sorrento

Taliansko

 

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Taliansko

 

Genepì del Piemonte

Taliansko

 

Genepì della Valle d'Aosta

Taliansko

 

Benediktbeurer Klosterlikör

Nemecko

 

Ettaler Klosterlikör

Nemecko

 

Ratafia de Champagne

Francúzsko

 

Ratafia catalana

Španielsko

 

Anis português

Portugalsko

 

Suomalainen Marjaliköör/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/

Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Fínsko

 

Grossglockner Alpenbitter

Rakúsko

 

Mariazeller Magenlikör

Rakúsko

 

Mariazeller Jagasaftl

Rakúsko

 

Puchheimer Bitter

Rakúsko

 

Steinfelder Magenbitter

Rakúsko

 

Wachauer Marillenlikör

Rakúsko

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Rakúsko

 

Hüttentee

Nemecko

 

Allažu Kimelis

Lotyšsko

 

Čepkelių

Litva

 

Demänovka Bylinný Likér

Slovensko

 

Polish Cherry

Poľsko

 

Karlovarská Hořká

Česká republika

 

Pelinkovec

Slovinsko

 

Blutwurz

Nemecko

 

Cantueso Alicantino

Španielsko

 

Licor café de Galicia

Španielsko

 

Licor de hierbas de Galicia

Španielsko

 

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

Francúzsko, Taliansko

 

Μαστίχα Χίου/Masticha z Chiosu

Grécko

 

Κίτρο Νάξου/Kitro z Naxosu

Grécko

 

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat z Korfu

Grécko

 

Τεντούρα/Tentoura

Grécko

 

Poncha da Madeira

Portugalsko

▼A1

 

Hrvatski pelinkovac

Chorvátsko

▼B

34.  Crème de cassis

 

 

 

Cassis de Bourgogne

Francúzsko

 

Cassis de Dijon

Francúzsko

 

Cassis de Saintonge

Francúzsko

 

Cassis du Dauphiné

Francúzsko

 

Cassis de Beaufort

Luxembursko

▼M7

37a.  Liehovina aromatizovaná trnkami alebo pacharán

Pacharán navarro

Španielsko

▼A1

39.  Maraschino/ Marrasquino/ Maraskino

Zadarski maraschino

Chorvátsko

▼B

40.  Nocino

 

 

 

Nocino di Modena

Taliansko

 

Orehovec

Slovinsko

Ostatné liehoviny

 

Pommeau de Bretagne

Francúzsko

 

Pommeau du Maine

Francúzsko

 

Pommeau de Normandie

Francúzsko

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

Švédsko

▼M7 —————

▼B

 

Inländerrum

Rakúsko

 

Bärwurz

Nemecko

 

Aguardiente de hierbas de Galicia

Španielsko

 

Aperitivo Café de Alcoy

Španielsko

 

Herbero de la Sierra de Mariola

Španielsko

 

Königsberger Bärenfang

Nemecko

 

Ostpreußischer Bärenfang

Nemecko

 

Ronmiel

Španielsko

 

Ronmiel de Canarias

Španielsko

 

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Belgicko, Holandsko, Francúzsko [departmány Nord (59) a Pas-de-Calais (62)], Nemecko (nemecké spolkové krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a Dolné Sasko)

 

Domači rum

Slovinsko

 

Irish Poteen/Irish Poitín

Írsko

 

Trauktinė

Litva

 

Trauktinė Palanga

Litva

 

Trauktinė Dainava

Litva

▼A1

 

Hrvatska travarica

Chorvátsko

(1)   Zemepisné označenie Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky sa vzťahuje na whisky/whiskey, ktorá sa vyrába v Írsku a v Severnom Írsku.

(2)   Zemepisné označenie „Somerset Cider Brandy“ musí sprevádzať predajný názov destilát z jablčného vína.

(3)   Zemepisné označenie „Irish Cream“ sa vzťahuje na príslušný likér vyrábaný v Írsku a v Severnom Írsku.

(4)   Ochranou zemepisného označenia „Pisco“ podľa tohto nariadenia nie je dotknuté používania názvu „Pisco“ v prípade výrobkov s pôvodom v Čile, ktoré sú chránené podľa dohody o pridružení medzi Úniou a Čile z roku 2002.

(5)   Tento produkt musí mať na etikete predajný názov „dochucovaná vodka“. Pojem „dochucovaný“ sa môže nahradiť názvom prevládajúcej príchute a vône.( 1 ) Ú. v. EÚ C 324, 30.12.2006, s. 12.

( 2 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2007.

( 3 ) Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2005.

( 4 ) Ú. v. ES L 105, 25.4.1990, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2140/98 (Ú. v. ES L 270, 7.10.1998, s. 9).

( 5 ) Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/168/ES (Ú. v. EÚ L 310, 28.11.2007, s. 11).

( 6 ) Ú. v. ES L 184, 15.7.1988, s. 61. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 7 ) Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

( 9 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

( 10 ) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34.

( 11 ) Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006.

( 12 ) Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím Rady 92/10/EHS (Ú. v. ES L 6, 11.1.1992, s. 35).

( 13 ) Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1891/2006 (Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 14).

( 14 ) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2009/92 z 20. júla 1992 stanovujúce analytické metódy Spoločenstva pre etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu používaný pri príprave liehovín, aromatizovaných vín, nápojov na báze aromatizovaných vín a koktailov z výrobkov z aromatizovaných vín (Ú. v. ES L 203, 21.7.1992, s. 10).

( 15 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 1267/94 z 1. júna 1994, ktorým sa uplatňujú dohody medzi Európskou úniou a tretími krajinami o vzájomnom uznaní určitých liehovín (Ú. v. ES L 138, 2.6.1994, s. 7). Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1434/97 (Ú. v. ES L 196, 24.7.1997, s. 56).

( 16 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 2870/2000 z 19. decembra 2000, ktorým sa stanovujú referenčné metódy analýzy liehovín v Spoločenstve (Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 20). Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2091/2002 (Ú. v. ES L 322, 27.11.2002, s. 11).

( 17 ) Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 53.

( 18 ) Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 47.

( 19 ) Ú. v. ES L 229, 30.8.1980, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

( 20 ) Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

( 21 ) Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.