02008L0068 — SK — 07.03.2018 — 014.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/68/ES

z 24. septembra 2008

o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 260 30.9.2008, s. 13)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

ROZHODNUTIE KOMISIE 2009/240/ES zo 4. marca 2009,

  L 71

23

17.3.2009

 M2

ROZHODNUTIE KOMISIE 2010/187/EÚ z 25. marca 2010,

  L 83

24

30.3.2010

 M3

SMERNICA KOMISIE 2010/61/EÚ Text s významom pre EHP z 2. septembra 2010,

  L 233

27

3.9.2010

 M4

ROZHODNUTIE KOMISIE 2011/26/EÚ zo 14. januára 2011,

  L 13

64

18.1.2011

 M5

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 2012/188/EÚ zo 4. apríla 2012,

  L 101

18

11.4.2012

 M6

SMERNICA KOMISIE 2012/45/EÚ Text s významom pre EHP z 3. decembra 2012,

  L 332

18

4.12.2012

 M7

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 2013/218/EÚ zo 6. mája 2013,

  L 130

26

15.5.2013

 M8

SMERNICA KOMISIE 2014/103/EÚ Text s významom pre EHP z 21. novembra 2014,

  L 335

15

22.11.2014

 M9

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/217 z 10. apríla 2014,

  L 44

1

18.2.2015

►M10

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/974 zo 17. júna 2015,

  L 157

53

23.6.2015

 M11

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/629 z 20. apríla 2016,

  L 106

26

22.4.2016

►M12

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/2309 Text s významom pre EHP zo 16. decembra 2016,

  L 345

48

20.12.2016

►M13

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 2017/695 zo 7. apríla 2017,

  L 101

37

13.4.2017

►M14

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2018/217 z 31. januára 2018,

  L 42

52

15.2.2018
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/68/ES

z 24. septembra 2008

o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa vzťahuje na prepravu nebezpečného tovaru cestnou, železničnou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou v členských štátoch alebo medzi členskými štátmi vrátane činností spojených s nakladaním a vykladaním, prechodu z jedného druhu dopravy na iný a zastávok, ktoré si vyžadujú okolnosti dopravy.

Nevzťahuje sa na prepravu nebezpečného tovaru:

a) vozidlami, vozňami alebo plavidlami, ktoré patria ozbrojeným silám alebo spadajú pod ich zodpovednosť;

b) námornými plavidlami na morských vodných cestách, ktoré tvoria časť vnútrozemských vodných ciest;

c) trajektmi, ktoré len prechádzajú cez vnútrozemskú vodnú cestu alebo prístav alebo

d) vykonávanú v plnom rozsahu v rámci hraníc uzavretej oblasti.

2.  Oddiel II.1 prílohy II sa nevzťahuje na členské štáty, ktoré nemajú železničný systém, a to dovtedy, kým sa takýto systém na ich území nezavedie.

3.  Členské štáty môžu do jedného roku od nadobudnutia účinnosti tejto smernice rozhodnúť o tom, že nebudú uplatňovať prílohu III oddiel III.1 pre jeden z týchto dôvodov:

a) nemajú žiadne vnútrozemské vodné cesty;

b) ich vnútrozemské vodné cesty nie sú spojené vnútrozemskou vodnou cestou s vodnými cestami iných členských štátov alebo

c) po ich vnútrozemských vodných cestách sa neprepravuje nijaký nebezpečný tovar.

Ak členský štát rozhodne o neuplatňovaní ustanovení prílohy III oddielu III.1, oznámi toto rozhodnutie Komisii, ktorá informuje ostatné členské štáty.

4.  Členské štáty môžu ustanoviť osobitné bezpečnostné požiadavky na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v rámci svojho územia, pokiaľ ide o:

a) prepravu nebezpečného tovaru vykonávanú vozidlami, vozňami alebo plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy, na ktorú sa nevzťahuje táto smernica;

b) používanie predpísaných trás vrátane predpísaných druhov dopravy, a to v odôvodnených prípadoch;

c) osobitné pravidlá týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru vo vlakoch osobnej prepravy.

Členské štáty informujú Komisiu o týchto ustanoveniach a ich odôvodneniach.

Komisia podľa toho informuje ostatné členské štáty.

5.  Členské štáty môžu regulovať alebo zakázať prepravu nebezpečného tovaru v rámci svojho územia výlučne z iných dôvodov ako z dôvodu bezpečnosti počas prepravy.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1. „ADR“ je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí uzavretá v Ženeve 30. septembra 1957, v znení zmien a doplnení;

2. „RID“ je Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru uverejnený ako dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (ďalej len „COTIF“) uzavretého vo Vilniuse 3. júna 1999, v znení zmien a doplnení;

3. „ADN“ je Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách uzavretá v Ženeve 26. mája 2000, v znení zmien a doplnení;

4. „vozidlo“ je každé motorové vozidlo určené na používanie na ceste, s najmenej štyrmi kolesami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h a jeho prípojné vozidlá s výnimkou vozidiel, ktoré sa pohybujú na koľajniciach, mobilných strojov a poľnohospodárskych a lesných traktorov za predpokladu, že sa pri preprave nebezpečného tovaru nepohybujú rýchlosťou presahujúcou 40 km/h;

5. „vozeň“ je každé železničné vozidlo bez vlastného pohonu, ktoré sa pohybuje na vlastných kolesách po železničných koľajach a používa sa na prepravu tovaru;

6. „plavidlo“ je každé vnútrozemské alebo námorné plavidlo.

Článok 3

Všeobecné ustanovenia

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, sa nebezpečný tovar neprepravuje, pokiaľ je to zakázané v prílohe I oddiele I.1, prílohe II oddiele II.1 alebo prílohe III oddiele III.1.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté všeobecné pravidlá prístupu na trh alebo pravidlá všeobecne uplatniteľné na prepravu tovaru, preprava nebezpečného tovaru sa povolí, ak sú splnené podmienky stanovené v prílohe I oddiele I.1, prílohe II oddiele II.1 a prílohe III oddiele III.1.

Článok 4

Tretie krajiny

Preprava nebezpečného tovaru medzi členskými štátmi a tretími krajinami je povolená, pokiaľ je v súlade s požiadavkami ADR, RID alebo ADN, ak nie je v prílohách uvedené inak.

Článok 5

Obmedzenia z dôvodov bezpečnosti dopravy

1.  Členské štáty môžu z dôvodov bezpečnosti dopravy, s výnimkou konštrukčných požiadaviek, uplatňovať prísnejšie ustanovenia týkajúce sa vnútroštátnej prepravy nebezpečného tovaru vozidlami, vozňami a plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy, ktoré sú registrované alebo uvedené do prevádzky na ich území.

2.  Ak členský štát v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti na svojom území usúdi, že platné bezpečnostné ustanovenia sa ukázali ako nedostatočné na to, aby obmedzili nebezpečenstvá spojené s dopravnými operáciami, a ak vznikne naliehavá potreba prijať opatrenia, členský štát v etape plánovania oznámi Komisii opatrenia, ktoré navrhuje prijať.

Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2, rozhodne o tom, či povolí implementáciu príslušných opatrení a o trvaní tohto povolenia.

Článok 6

Odchýlky

1.  Členské štáty môžu pre dopravné operácie vykonávané na ich územiach povoliť používanie iných jazykov, ako sú jazyky uvedené v prílohách.

2.  

a) Za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť, členské štáty môžu požiadať o odchýlky od prílohy I oddielu I.1, prílohy II oddielu II.1 a prílohy III oddielu III.1 pri preprave malých množstiev určitého nebezpečného tovaru na ich územiach s výnimkou stredne alebo vysoko rádioaktívnych látok za predpokladu, že podmienky pre takú prepravu nie sú prísnejšie ako podmienky stanovené v týchto prílohách.

b) Za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť, členské štáty môžu tiež požiadať o odchýlky od prílohy I oddielu I.1, prílohy II oddielu II.1 a prílohy III oddielu III.1 pre prepravu nebezpečného tovaru v rámci svojho územia v prípade:

i) miestnej prepravy na krátke vzdialenosti alebo

ii) miestnej železničnej prepravy po určitých stanovených trasách, ktoré tvoria súčasť vymedzeného výrobného procesu a sú prísne kontrolované za jasne stanovených podmienok.

Komisia v každom prípade preskúma, či boli splnené podmienky stanovené v písmenách a) a b) a rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2, či povolí odchýlku a doplní ju do zoznamu vnútroštátnych odchýlok uvedených v prílohe I oddiele I.3, prílohe II oddiele II.3 alebo prílohe III oddiele III.3.

3.  Odchýlky podľa odseku 2 platia na obdobie nepresahujúce šesť rokov odo dňa povolenia, také obdobie sa uvedie v rozhodnutí o povolení. Pokiaľ ide o existujúce odchýlky uvedené v prílohe I oddiele I.3, prílohe II oddiele II.3 a prílohe III oddiele III.3, za dátum povolenia sa považuje 30. jún 2009. Ak nie je uvedené inak, odchýlky platia na obdobie šiestich rokov.

Odchýlky sa uplatňujú bez diskriminácie.

4.  Ak členský štát požiada o predĺženie povolenia odchýlky, Komisia príslušnú odchýlku preskúma.

Ak sa neprijmú žiadne zmeny a doplnenia prílohy I oddielu I.1, prílohy II oddielu II.1 alebo prílohy III oddielu III.1 ovplyvňujúce predmet odchýlky, Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2 predĺži povolenie na ďalšie obdobie nepresahujúce šesť rokov odo dňa povolenia, takéto obdobie sa uvedie v rozhodnutí o povolení.

Ak sa prijmú zmeny a doplnenia prílohy I oddielu I.1, prílohy II oddielu II.1 alebo prílohy III oddielu III.1 ovplyvňujúce predmet odchýlky, Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2, môže:

a) vyhlásiť odchýlku za neplatnú a vypustí ju z príslušnej prílohy;

b) obmedziť pôsobnosť povolenia a v súlade s tým zmeniť a doplniť príslušnú prílohu;

c) predĺžiť povolenie na ďalšie obdobie nepresahujúce šesť rokov odo dňa povolenia, toto obdobie sa určí v rozhodnutí o povolení.

5.  Každý členský štát môže výnimočne a za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť, vydať na svojom území individuálne povolenia na vykonávanie dopravných operácií s nebezpečným tovarom, ktoré sú touto smernicou zakázané, alebo vykonávať také operácie za podmienok, ktoré sa líšia od podmienok ustanovených v tejto smernici, pod podmienkou, že tieto dopravné operácie sú jasne definované a časovo obmedzené.

Článok 7

Prechodné ustanovenia

1.  Členské štáty môžu na svojich územiach zachovať ustanovenia uvedené v prílohe I oddiele I.2, prílohe II oddiele II.2 a prílohe III oddiele III.2.

Členské štáty, ktoré zachovajú také ustanovenia, o tom informujú Komisiu. Komisia informuje ostatné členské štáty.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 3, sa môžu členské štáty rozhodnúť, že najneskôr do 30. júna 2011 nebudú uplatňovať ustanovenia prílohy III oddielu III.1. V takom prípade príslušný členský štát bude, pokiaľ ide vnútrozemské vodné cesty, naďalej uplatňovať ustanovenia smerníc 96/35/ES a 2000/18/ES platné 30. júna 2009.

Článok 8

Prispôsobenia

1.  Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie príloh vedeckému a technickému pokroku vrátane využívania technológií pre systém lokalizácie a sledovania v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, najmä s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia ADR, RID a ADN, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 3.

2.  Komisia podľa potreby poskytne finančnú pomoc členským štátom na preklad ADR, RID a ADN a ich úprav do ich úradných jazykov.

Článok 9

Výbor

1.  Komisii pomáha Výbor pre prepravu nebezpečného tovaru.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4, článok 5a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c) a článku 5a ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 1999/468/ES sú jeden mesiac, jeden mesiac a dva mesiace v tom istom poradí, ako sú uvedené.

Článok 10

Transpozícia

1.  Členské štáty najneskôr do 30. júna 2009 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 11

Zmena a doplnenie

Článok 6 smernice 2006/87/EC sa týmto vypúšťa.

Článok 12

Zrušenia

1.  Smernice 94/55/ES, 96/49/ES, 96/35/ES a 2000/18/ES sa týmto od 30. júna 2009 zrušujú.

Osvedčenia vydané na základe ustanovení zrušených smerníc zostávajú v platnosti do dňa skončenia ich platnosti.

2.  Rozhodnutia 2005/263/ES a 2005/180/ES sa týmto zrušujú.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

CESTNÁ DOPRAVA

▼M14

I.1.    ADR

Prílohy A a B k ADR uplatniteľnej s účinnosťou od 3. januára 2018, pričom výraz „zmluvná strana“ sa podľa potreby nahradí výrazom „členský štát“.

▼B

I.2.    Dodatočné prechodné ustanovenia

1. Členské štáty si môžu zachovať odchýlky prijaté na základe článku 4 smernice 94/55/ES do 31. decembra 2010 alebo dovtedy, kým sa príloha I oddiel I.1. nezmení a nedoplní tak, aby odrážala odporúčania OSN na prepravu nebezpečného tovaru uvedené v danom článku, ak k tomu dôjde skôr.

2. Každý členský štát môže na svojom území povoliť používanie cisterien a vozidiel vyrobených pred 1. januárom 1997, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, ale ktoré boli vyrobené v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami platnými do 31. decembra 1996, za predpokladu, že takéto cisterny a vozidlá sú udržiavané na požadovanej bezpečnostnej úrovni.

Cisterny a vozidlá vyrobené 1. januára 1997 alebo po tomto dátume, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, ale boli vyrobené v súlade s požiadavkami smernice 94/55/ES platnými ku dňu ich výroby, sa môžu naďalej používať vo vnútroštátnej doprave.

3. Každý členský štát, v ktorom je vonkajšia teplota obvykle nižšia ako – 20 °C, môže na svojom území uložiť prísnejšie normy, pokiaľ ide o prevádzkovú teplotu materiálov používaných na plastové obaly, cisterny a ich vybavenie určené na používanie vo vnútroštátnej cestnej preprave nebezpečného tovaru, kým nebudú do oddielu I.1. prílohy I k tejto smernici začlenené ustanovenia o vhodných odporúčaných teplotách pre dané klimatické pásma.

4. Každý členský štát môže na svojom území ponechať v platnosti ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici a ktoré sa týkajú odporúčanej teploty pre prepravu skvapalnených plynov alebo zmesí skvapalnených plynov, kým nebudú do európskych noriem začlenené a v oddiele I.1. prílohy I k tejto smernici uvedené ustanovenia týkajúce sa vhodných odporúčaných teplôt pre určené klimatické pásma.

5. Každý členský štát môže pre dopravné operácie, ktoré vykonávajú vozidlá registrované na jeho území, zachovať ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov platných k 31. decembru 1996 týkajúce sa zobrazenia alebo umiestnenia kódu núdzových opatrení alebo výstražného štítku namiesto identifikačného čísla nebezpečnosti stanoveného v oddiele I.1. prílohy I k tejto smernici.

6. Členské štáty si môžu ponechať vnútroštátne obmedzenia týkajúce sa prepravy látok obsahujúcich dioxíny a furány platné 31. decembra 1996.

▼M13

I.3.    Vnútroštátne odchýlky

Odchýlky pre členské štáty na prepravu nebezpečného tovaru v rámci ich územia na základe článku 6 ods. 2 smernice 2008/68/ES.

Číslovanie odchýlok: RO–a/bi/bii–ČŠ–čč

RO = cestná doprava

a/bi/bii = článok 6 ods. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

MS = skratka členského štátu

nn = poradové číslo

Na základe článku 6 ods. 2 písm. a) smernice 2008/68/ES

AT Rakúsko

RO-a-AT-1

Predmet: Malé množstvá všetkých tried okrem 1, 6.2 a 7.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 3.4.

Obsah prílohy k smernici: Preprava nebezpečného tovaru baleného v obmedzených množstvách

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Maximálne 30 kg alebo litrov nebezpečného tovaru, ktorý nepatrí do kategórie prepravy 0 alebo 1, vo vnútorných obaloch LQ alebo v obaloch spĺňajúcich podmienky ADR alebo vo forme masívnych predmetov, môžu byť balené spolu do odskúšaných škatúľ označených znakom X.

Koncoví používatelia ich môžu priniesť z obchodu a vrátiť späť, maloobchodníci ich môžu prenášať ku koncovým užívateľom alebo medzi svojimi vlastnými obchodmi.

Obmedzenie na jednu dopravnú jednotku je 333 kg alebo litrov a povolený obvod je 100 km.

Škatule musia mať jednotné označenie a zjednodušený prepravný doklad.

Uplatňuje sa iba niekoľko ustanovení pre nakladanie a manipuláciu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Poznámky:

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2022

BE Belgicko

RO–a–BE-1

Predmet: Trieda 1 – Malé množstvá.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.1.3.6

Obsah prílohy k smernici: 1.1.3.6 obmedzuje množstvo banských trhavín, ktoré sa môžu prepravovať bežným vozidlom, na 20 kg.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Prevádzkovatelia skladov vzdialených od zásobovacích miest môžu byť oprávnení prepravovať najviac 25 kg dynamitu alebo vysokovýkonných trhavín a 300 detonátorov (rozbušiek) v obyčajných motorových vozidlách s výhradou podmienok stanovených službou pre trhaviny.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2020.

RO–a–BE–2

Predmet: Preprava nevyčistených prázdnych kontajnerov, ktoré obsahovali produkty rôznych tried.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.1.6

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Údaj na prepravnom doklade „nevyčistené prázdne obaly, ktoré obsahovali produkty rôznych tried“.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Dérogation 6-97.

Poznámky: Odchýlka registrovaná Európskou komisiou ako č. 21 (podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES).

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2020.

RO–a–BE-3

Predmet: Prijatie RO–a–UK–4.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2020.

RO–a–BE–4

Predmet: Výnimka zo všetkých požiadaviek ADR pre vnútroštátnu prepravu maximálne do 1 000 použitých iónových detektorov dymu z domácností do zariadenia na spracovanie v Belgicku prostredníctvom zberných miest, ako sa predpokladá v scenári separovaného zberu detektorov dymu.

Odkaz na ADR: všetky požiadavky

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES:

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Domáce použitie iónových detektorov dymu sa nepredkladá regulačnej kontrole z rádiologického hľadiska, ak je typ detektora dymu schválený. Preprava týchto detektorov dymu konečnému užívateľovi je takisto oslobodená od požiadaviek ADR. [pozri 2.2.7.1.2 písm. d)].

Smernicou 2002/96/ES (o odpade z elektrických a elektronických zariadení) sa vyžaduje separovaný zber použitých detektorov dymu kvôli spracovaniu dosiek s plošnými spojmi a odstránenie rádioaktívnych látok z iónových detektorov dymu. Aby sa tento separovaný zber umožnil, navrhol sa scenár na stimulovanie domácností, aby priniesli použité detektory dymu na zberné miesta, odkiaľ sa môžu tieto detektory previezť do zariadenia na spracovanie niekedy prostredníctvom druhého zberného miesta alebo prechodného miesta skladovania.

Na zberných miestach budú k dispozícii kovové obaly, do ktorých sa dá zabaliť maximálne 1 000 detektorov dymu. Z týchto miest sa môže prepraviť jedno také balenie detektorov dymu spolu s inými druhmi odpadu na prechodné miesto skladovania alebo do zariadenia na spracovanie. Balenie musí byť označené nápisom „detektor dymu“.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Scenár separovaného zberu detektorov dymu je súčasťou podmienok na odstránenie schválených predmetov uvedených v článku 3.1.d.2 kráľovského dekrétu z 20. júla 2001: všeobecné nariadenie o radiačnej ochrane.

Poznámky: Táto odchýlka je potrebná na umožnenie separovaného zberu použitých iónových detektorov dymu.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2020.

DE Nemecko

RO–a–DE-1

Predmet: Zmiešané balenie a zmiešaný náklad automobilových súčiastok so zatriedením 1.4G spolu s určitým nebezpečným tovarom (n4).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 4.1.10 a 7.5.2.1.

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa zmiešaného balenia a zmiešaného nákladu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: UN 0431 a UN 0503 sa môžu nakladať v určitých množstvách uvedených vo výnimke spolu s určitým nebezpečným tovarom (výrobky súvisiace s výrobou automobilov). Nesmie sa prekročiť hodnota 1 000 (porovnateľná s 1.1.3.6.4).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Poznámky: Je potrebná výnimka, ktorou sa umožňuje rýchla dodávka bezpečnostných automobilových súčiastok v závislosti od miestneho dopytu. Vzhľadom na širokú škálu výrobkov nie je ich skladovanie v miestnych automobilových dielňach bežné.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–DE–2

Predmet: Výnimka z požiadavky na prepravný doklad a vyhlásenie odosielateľa pre určité množstvá nebezpečného tovaru podľa vymedzenia v 1.1.3.6 (n1).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.6.

Obsah prílohy k smernici: Obsah prepravného dokladu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pre všetky triedy okrem triedy 7: nie je potrebný žiadny dopravný doklad, ak množstvo prepravovaného tovaru neprevyšuje množstvá uvedené v 1.1.3.6.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Informácie na označeniach a bezpečnostných značeniach obalov sa považujú za dostatočné pre vnútroštátnu prepravu, pretože prepravný doklad nie je vždy vhodný, ak ide o miestnu distribúciu.

Odchýlka registrovaná Európskou komisiou ako č. 22 (podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES).

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–DE–3

Predmet: Preprava etalónov a palivových čerpadiel (prázdne, nevyčistené).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: ustanovenia pre čísla UN 1202, 1203 a 1223.

Obsah prílohy k smernici: Balenie, označovanie, doklady, dopravné a manipulačné pokyny, pokyny pre posádky vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Špecifikácia uplatniteľných predpisov a doplňujúcich ustanovení na uplatňovanie odchýlky; do 1 000 litrov: porovnateľné s prázdnymi nevyčistenými obalmi; nad 1 000 litrov: súlad s určitými predpismi pre cisterny; iba preprava prázdnych a nevyčistených obalov.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Poznámky: Zoznam č. 7, 38, 38a.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–DE–5

Predmet: Povolenie kombinovaného balenia.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2.

Obsah prílohy k smernici: Zákaz kombinovaného balenia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Triedy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolenie kombinovaného balenia pre predmety v triede 1.4S (nábojnice do malých zbraní), aerosóly (trieda 2) a materiály na čistenie a ošetrovanie v triedach 3 a 6.1 (čísla UN uvedené v zozname) ako súpravy, ktoré sa majú predávať v kombinovaných obaloch skupiny obalov II a v malých množstvách.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Zoznam č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

DK Dánsko

RO–a–DK–2

Predmet: Cestná preprava obalov obsahujúcich výbušné látky a obalov obsahujúcich rozbušky na tom istom vozidle.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 7.5.2.2.

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia o zmiešaných obaloch.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pri cestnej preprave nebezpečného tovaru sa musia dodržiavať pravidlá ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Poznámky: V praxi je potrebné, aby sa výbušné látky mohli nakladať spolu s rozbuškami na to isté vozidlo pri preprave týchto látok z miesta ich skladovania na miesto ich použitia a naspäť.

Keď sa zmenia dánske právne predpisy týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru, dánske orgány povolia takú prepravu za týchto podmienok:

1. Nebude sa prepravovať viac ako 25 kg výbušných látok zaradených do skupiny D.

2. Nebude sa prepravovať viac ako 200 ks rozbušiek zaradených do skupiny B.

3. Rozbušky a výbušné látky sa musia baliť oddelene do obalov schválených OSN v súlade s pravidlami uvedenými v smernici 2000/61/ES, ktorou sa mení smernica 94/55/ES.

4. Vzdialenosť medzi obalmi, ktoré obsahujú rozbušky, a obalmi, ktoré obsahujú výbušné látky, musí byť aspoň 1 meter. Táto vzdialenosť musí byť dodržaná aj po prudkom zabrzdení. Obaly obsahujúce výbušné látky a obaly obsahujúce rozbušky sa musia umiestniť takým spôsobom, ktorý umožňuje ich rýchle odstránenie z vozidla.

5. Musia byť dodržané všetky ostatné pravidlá týkajúce sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–DK–3

Predmet: Predmet: Cestná preprava obalov a predmetov obsahujúcich odpad alebo zvyšky nebezpečného tovaru určitých tried zozbieraného z domácností a podnikov na účely zneškodnenia.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: časti a kapitoly 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 a 8.2.

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia o zatrieďovaní, osobitné ustanovenia, ustanovenia o obaloch, postupy zasielania, požiadavky týkajúce sa konštrukcie a skúšania obalov, všeobecné požiadavky týkajúce sa dopravných jednotiek a zariadení na palube a požiadavky na výcvik.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vnútorné obaly a výrobky obsahujúce odpad alebo zvyšky nebezpečného tovaru určitých tried zozbieraného z domácností alebo podnikov na účely zneškodnenia sa môžu baliť spolu do určitých vonkajších obalov a/alebo združených zásielok a prepravovať s použitím špeciálnych postupov zasielania vrátane špeciálnych obmedzení týkajúcich sa balenia a označovania. Množstvo nebezpečného tovaru na vnútorný obal, vonkajší obal a/alebo na dopravnú jednotku je obmedzené.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Poznámky: Správca odpadu nemôže uplatňovať všetky ustanovenia oddielu I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES, keď sa odpad alebo zvyškové množstvá nebezpečného tovaru zbierajú z domácností a podnikov na účely prepravy s cieľom ich zneškodnenia. Odpad sa obvykle nachádza v obaloch, ktoré sa predali v rámci maloobchodného predaja.

Dátum uplynutia platnosti: 1. januára 2019.

FI Fínsko

RO-a-FI-1

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v určitých množstvách v autobusoch

Právny základ: Článok 6 ods. 2 písm. a) smernice 2008/68/ES.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: časti 1, 4 a 5.

Obsah prílohy k smernici: Výnimky, ustanovenia o obaloch, značenie a dokumentácia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

V autobusoch s cestujúcimi možno prepravovať malé množstvá určeného nebezpečného tovaru vo forme nákladu tak, aby celkové množstvo neprekročilo 200 kilogramov. V autobuse môže súkromná osoba prepravovať nebezpečný tovar uvedený v oddiele 1.1.3, ak je príslušný tovar zabalený na účely maloobchodného predaja a určený na jej vlastnú potrebu. Celkové množstvo horľavých kvapalín plnených v znova naplniteľných nádobách nesmie prekročiť 5 litrov.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Vyhláška fínskej agentúry pre bezpečnosť dopravy o cestnej preprave nebezpečného tovaru a nariadenie vlády o cestnej preprave nebezpečného tovaru (194/2002)

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–FI–2

Predmet: Opis prázdnych cisterien v prepravnom doklade

Právny základ: Článok 6 ods. 2 písm. a) smernice 2008/68/ES.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: časť 5, oddiel 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici:

Osobitné ustanovenia o preprave v cisternových vozidlách alebo dopravných jednotkách s viac ako jednou cisternou

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

Pri prázdnej preprave, nevyčistených cisternových vozidlách alebo dopravných jednotkách s jednou alebo viacerými cisternami označenými v súlade s bodom 5.3.2.1.3, môže byť posledná prepravovaná látka označená v prepravnom doklade látka s najnižšou teplotou vzplanutia.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Vyhláška fínskej agentúry pre bezpečnosť dopravy o cestnej preprave nebezpečného tovaru

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO-a-FI-3

Predmet: Bezpečnostné značenie a označovanie dopravnej jednotky pre výbušniny.

Právny základ: Článok 6 ods. 2 písm. a) smernice 2008/68/ES.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.3.2.1.1.

Obsah prílohy k smernici: Všeobecné ustanovenia o označovaní oranžovými tabuľami

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

Na dopravné jednotky (obvykle dodávkové automobily) prepravujúce malé množstvá výbušnín (maximálne 1 000 kg čistej hmotnosti) do kameňolomov a na pracoviská môže byť vpredu a vzadu pripevnená bezpečnostná značka vzoru č. 1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Vyhláška fínskej agentúry pre bezpečnosť dopravy o cestnej preprave nebezpečného tovaru

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

FR Francúzsko

RO–a–FR–2

Predmet: Preprava odpadu, ktorý vzniká pri starostlivosti zahŕňajúcej riziko infekcie a na ktorý sa vzťahuje UN 3291, s hmotnosťou nižšou ako 15 kg alebo rovnajúcou sa 15 kg.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: Prílohy A a B.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Výnimka z požiadaviek ADR na prepravu klinického odpadu predstavujúceho riziko infekcie, na ktorý sa vzťahuje UN 3291, s hmotnosťou nižšou ako 15 kg alebo rovnajúcou sa 15 kg.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–FR–5

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru vo vozidlách verejnej osobnej dopravy (18).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.3.1.

Obsah prílohy k smernici: Preprava cestujúcich a nebezpečného tovaru.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava iného nebezpečného tovaru ako tovaru triedy 7, ktorá je vo forme príručnej batožiny povolená vo vozidlách verejnej dopravy: uplatňujú sa iba ustanovenia týkajúce sa balenia, označovania a bezpečnostného značenia balíkov, uvedené v 4.1, 5.2 a 3.4.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Poznámky: V príručnej batožine je povolené prepravovať nebezpečný tovar určený len na osobnú alebo vlastnú profesijnú potrebu. Prenosné nádoby na plyn sú povolené pre pacientov s respiračnými problémami v množstve potrebnom na jednu cestu.

Dátum uplynutia platnosti: 28. februára 2022.

RO–a–FR–6

Predmet: Preprava malých množstiev nebezpečného tovaru na vlastnú zodpovednosť (18).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Povinnosť mať prepravný doklad.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava malých množstiev iného nebezpečného tovaru ako tovaru triedy 7, ktoré nepresahujú limity uvedené v 1.1.3.6, na vlastnú zodpovednosť nepodlieha povinnosti mať prepravný doklad stanovený v 5.4.1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Dátum uplynutia platnosti: 28. februára 2022.

RO–a–FR–7

Predmet: Cestná preprava vzoriek chemických látok, zmesí a výrobkov obsahujúcich nebezpečný tovar na účely dohľadu nad trhom

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: časti 1 až 9.

Obsah prílohy k smernici: Všeobecné ustanovenia, zatrieďovanie, osobitné ustanovenia a výnimky týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru baleného v obmedzených množstvách, ustanovenia týkajúce sa používania obalov a nádrží, postupy zasielania, požiadavky na konštrukciu obalov, ustanovenia týkajúce sa podmienok prepravy, manipulácie, nakladania a vykladania, požiadavky týkajúce sa prepravného vybavenia a prepravných operácií, požiadavky týkajúce sa konštrukcie a schvaľovania vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vzorky chemických látok, zmesi a výrobky obsahujúce nebezpečný tovar a prepravované na analýzu ako súčasť činností dohľadu nad trhom sa balia do združených zásielok. Musia spĺňať pravidlá týkajúce sa maximálnych množstiev vnútorných obalov v závislosti od druhu predmetného nebezpečného tovaru. Vonkajšie obaly musia byť v súlade s požiadavkami na pevné plastové škatule (4H2, kapitola 6.1 oddielu I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES). Vonkajšie obaly musia byť označené podľa časti 3.4.7 oddielu I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES a musia obsahovať text „Samples for analysis“ („Vzorky na analýzu“, po francúzsky: „Echantillons destinés à l'analyse“). Za predpokladu splnenia týchto podmienok preprava nepodlieha ustanoveniam oddielu I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Poznámky: Výnimka v časti 1.1.3 oddielu I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES neumožňuje prepravovať na analýzu vzorky nebezpečného tovaru, ktoré odoberajú príslušné orgány alebo nimi poverené subjekty. S cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad trhom Francúzsko zaviedlo postup vychádzajúci zo systému, ktorý sa dá uplatňovať na obmedzené množstvá, aby sa zaistila bezpečnosť prepravy vzoriek obsahujúcich nebezpečný tovar. Keďže nie je vždy možné uplatňovať ustanovenia obsiahnuté v tabuľke A, kvantitatívne obmedzenia pre vnútorné obaly sa definovali operatívnejším spôsobom.

Dátum uplynutia platnosti: 1. januára 2019.

HU Maďarsko

RO-a-HU-1

Predmet: Prijatie RO-a-DE-2

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Dátum uplynutia platnosti: 30. januára 2020

RO–a-HU-2

Predmet: Prijatie RO-a-UK-4.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Dátum uplynutia platnosti: 30. januára 2020.

IE Írsko

RO–a–IE–1

Predmet: Výnimka z požiadavky 5.4.0 ADR na prepravný doklad na prepravu pesticídov triedy 3 podľa ADR uvedených v bode 2.2.3.3 ako pesticídy FT2 (bod vzplanutia nižší ako 23 °C) a triedy 6.1 ADR uvedených v bode 2.2.61.3 ako pesticídy T6, kvapalné (bod vzplanutia najmenej 23 °C), v prípade, že množstvo prepravovaného nebezpečného tovaru nepresahuje množstvá uvedené v 1.1.3.6 ADR.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka na prepravný doklad.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Prepravný doklad sa nevyžaduje na prepravu pesticídov tried 3 a 6.1 ADR, ak množstvo prepravovaného nebezpečného tovaru nepresahuje množstvá stanovené v 1.1.3.6 ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Poznámky: Zbytočná, zaťažujúca požiadavka pre miestnu prepravu a dodávku takých pesticídov.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–IE–4

Predmet: Výnimka z požiadaviek kapitol 5.3, 5.4, 7 a prílohy B k ADR v súvislosti s prepravou plynových tlakových fliaš na dávkovacie činidlá (na nápoje), ak sa prepravujú na tom istom vozidle ako nápoje (pre ktoré sa majú používať).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.3, 5.4, 7 a príloha B.

Obsah prílohy k smernici: Označovanie vozidiel, dokumentácia, ktorá má tovar sprevádzať, a ustanovenia týkajúce sa prepravného vybavenia a prepravných operácií.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Výnimka z požiadaviek kapitol 5.3, 5.4, 7 a prílohy B k ADR pre tlakové fľaše na plyny používané ako dávkovače nápojov, ak sa tieto tlakové fľaše na plyny prepravujú na tom istom vozidle ako nápoje (na ktorých dávkovanie sa majú používať).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Hlavná činnosť spočíva v distribúcii balení nápojov, ktoré nie sú látkami podľa ADR, spolu s malým množstvom malých tlakových fliaš s príslušnými dávkovacími plynmi.

Predtým podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–IE–5

Predmet: Výnimka pre vnútroštátnu prepravu v rámci Írska z požiadaviek na konštrukciu a skúšanie nádob a z ustanovení o ich používaní obsiahnutých v kapitolách 6.2 a 4.1 ADR, v prípade tlakových fliaš a tlakových sudov na plyny triedy 2, ktoré absolvovali multimodálnu prepravu vrátane námornej prepravy, ak: i) tieto tlakové fľaše a tlakové sudy sú skonštruované, odskúšané a používajú sa v súlade s Kódexom IMDG; ii) tieto tlakové fľaše a tlakové nádoby sa opätovne nenapĺňajú v Írsku, ale vracajú sa nominálne prázdne do krajiny pôvodu multimodálnej prepravy, a iii) tieto tlakové fľaše a tlakové sudy sa distribuujú lokálne v malých množstvách.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.1.4.2, 4.1 a 6.2.

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia týkajúce sa multimodálnej prepravy vrátane námornej prepravy, používania tlakových fliaš a tlakových sudov na plyny triedy 2 podľa ADR a konštrukcie a skúšania týchto tlakových fliaš a tlakových sudov na plyny triedy 2 ADR.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ustanovenia kapitol 4.1 a 6.2 sa neuplatňujú na fľaše a tlakové sudy na plyny triedy 2, za predpokladu, že i) tieto fľaše a tlakové sudy na plyny sú skonštruované a odskúšané v súlade s Kódexom IMDG, ii) tieto fľaše a tlakové sudy na plyny sa používajú v súlade s Kódexom IMDG, iii) tieto fľaše a tlakové sudy na plyny boli prepravené príjemcovi prostredníctvom multimodálnej prepravy, vrátane námornej prepravy, iv) preprava týchto fliaš a tlakových sudov na plyny ku konečnému užívateľovi pozostáva iba z jedinej prepravnej cesty ukončenej v ten istý deň, od príjemcu multimodálnej dopravnej operácie uvedeného v iii), v) tieto fľaše a tlakové sudy na plyn sa opätovne nenapĺňajú v danom štáte a vracajú sa nominálne prázdne do krajiny pôvodu multimodálnej dopravnej operácie uvedenej v iii), a vi) tieto fľaše a tlakové sudy sa distribuujú lokálne v danom štáte v malých množstvách.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Plyny obsiahnuté v týchto tlakových fľašiach a tlakových sudoch sú plyny so špecifikáciou vyžadovanou konečným užívateľom, čo má za následok potrebu dovážať ich z oblastí, na ktoré sa nevzťahuje ADR. Vyžaduje sa, aby boli tieto nominálne prázdne tlakové fľaše a valce po použití vrátené do krajiny pôvodu, na účely opakovaného naplnenia osobitne špecifikovanými plynmi — nemajú sa opakovane plniť ani v Írsku a ani v žiadnej inej časti oblasti, v ktorej sa uplatňuje ADR. Hoci nie sú v súlade s ADR, sú v súlade s Kódexom IMDG a sú akceptované s ohľadom na tento kódex. Multimodálna preprava začínajúca sa mimo oblasti, na ktorú sa vzťahuje ADR, má byť ukončená v priestoroch dovozcu, odkiaľ sa tieto tlakové fľaše a tlakové sudy majú distribuovať konečnému užívateľovi miestne v rámci Írska v malých množstvách. Na túto prepravu v rámci Írska by sa vzťahoval zmenený článok 6 ods. 9 smernice 94/55/ES.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–IE–6

Predmet: Výnimka z niektorých ustanovení oddielu I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES o obaloch, označovaní a bezpečnostnom značení malých množstiev (nižších, ako sú limity v 1.1.3.6) exspirovaných pyrotechnických výrobkov zatrieďovacích kódov 1.3G, 1.4G a 1.4S triedy 1 podľa oddielu I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES označených príslušnými identifikačnými číslami látky UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 alebo UN 0507 pri preprave do najbližších vojenských kasární na účely zneškodnenia.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: časti 1, 2, 4, 5 a 6.

Obsah prílohy k smernici: Všeobecné ustanovenia. Zatriedenie. Ustanovenia o obaloch. Ustanovenia o zásielkach. Konštrukcia a skúšanie obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ustanovenia oddielu I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES o obaloch, označovaní a bezpečnostnom značení exspirovaných pyrotechnických výrobkov označených príslušnými číslami UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 alebo UN 0507 pri preprave do kasární alebo na strelnicu sa neuplatňujú za predpokladu, že sú dodržané všeobecné ustanovenia oddielu I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES o obaloch a v prepravnom doklade sú uvedené doplňujúce informácie. Odchýlka sa uplatňuje iba na miestnu prepravu malých množstiev týchto exspirovaných pyrotechnických materiálov do kasární alebo na strelnicu na účely bezpečného zneškodnenia.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Poznámky: Preprava malých množstiev „exspirovaných“ námorných pyrotechnických materiálov, najmä od vlastníkov výletných lodí a výrobcov lodí, do vojenských kasární na účel bezpečnej likvidácie spôsobovala ťažkosti, obzvlášť v súvislosti s požiadavkami na balenie. Odchýlka platí pre malé množstvá (nižšie, ako sú uvedené v 1.1.3.6) pre miestnu prepravu a vzťahuje sa na všetky čísla UN pridelené námorným pyrotechnickým materiálom.

Dátum uplynutia platnosti: 30. januára 2020.

RO–a–IE–7

Predmet: Prijatie RO-a-UK-4

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2022.

PT Portugalsko

RO-a-PT-3

Predmet: Prijatie RO-a-UK-4

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: –

Dátum uplynutia platnosti: 30. januára 2022.

SE Švédsko

RO-a-SE-1

Predmet: Prijatie RO-a-FR-7

Právny základ: Článok 6 ods. 2 písm. a) smernice 2008/68/ES (malé množstvá).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: časti 1 až 9.

Obsah smernice:

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky:

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2022.

UK Spojené kráľovstvo

RO–a–UK–1

Predmet: Preprava určitých nízkorizikových rádioaktívnych materiálov, ako sú hodiny, hodinky, detektory dymu, číselníky kompasov (E1).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: Väčšina požiadaviek ADR.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa prepravy materiálu triedy 7.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Úplná výnimka z ustanovení vnútroštátnych predpisov pre určité obchodné výrobky, ktoré obsahujú obmedzené množstvá rádioaktívneho materiálu. (Svietiace zariadenie určené na nosenie pre ľudí; v jednom vozidle alebo železničnom vozni maximálne 500 detektorov dymu na domáce použitie, pričom rádioaktivita žiadneho z nich nesmie presiahnuť 40 kBq; alebo v jednom vozidle alebo železničnom vozni maximálne päť plynom plnených tríciových osvetľovacích zariadení, pričom rádioaktivita žiadneho z nich nesmie presiahnuť 10 GBq).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Poznámky: Táto odchýlka je krátkodobým opatrením, ktoré sa už nebude vyžadovať, keď sa do ADR začlenia podobné zmeny predpisov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–UK–2

Predmet: Výnimka z požiadavky na prepravný doklad pre určité množstvá nebezpečného tovaru (iného ako tovaru triedy 7) podľa vymedzenia v 1.1.3.6 (E2).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.1.3.6.2 a 1.1.3.6.3.

Obsah prílohy k smernici: Výnimky z niektorých požiadaviek na určité množstvá na jednu dopravnú jednotku.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Prepravný doklad sa nevyžaduje pre obmedzené množstvá okrem prípadov, keď tvoria časť väčšieho nákladu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Poznámky: Táto výnimka je prispôsobená vnútroštátnej preprave, keď prepravný doklad nie je v prípade miestnej distribúcie zakaždým vhodný.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–UK–3

Predmet: Výnimka z požiadavky, aby boli vozidlá, ktoré prepravujú nízkoaktívny rádioaktívny materiál, vybavené protipožiarnym zariadením (E4).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.1.4.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka, aby boli vozidlá vybavené protipožiarnymi zariadeniami.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ruší sa požiadavka na vybavenie hasiacimi prístrojmi, ak sa prepravujú len balenia, ktoré sú predmetom výnimky (UN 2908, 2909, 2910 a 2911).

Požiadavka sa obmedzuje len v prípade, že sa prepravuje iba malé množstvo balení.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Poznámky: Preprava protipožiarneho zariadenia je v praxi irelevantná, pokiaľ ide o prepravu UN 2908, UN 2909, UN 2910, UN 2911, ktoré sa môžu často prepravovať v malých vozidlách.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–UK–4

Predmet: Distribúcia tovaru vo vnútorných obaloch maloobchodníkom alebo užívateľom (okrem tovaru tried 1, 4.2, 6.2 a 7) z miestnych distribučných skladov maloobchodníkom alebo užívateľom a od maloobchodníkov konečným užívateľom (N1).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 6.1.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Nevyžaduje sa, aby bola obalom pridelená značka RID/ADR alebo UN alebo aby boli inak označené, ak obsahujú tovar uvedený v zozname 3.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Poznámky: Požiadavky ADR sú nevhodné pre záverečné etapy prepravy z distribučného skladu maloobchodníkovi alebo užívateľovi alebo od maloobchodníka konečnému užívateľovi. Účelom tejto odchýlky je umožniť, aby sa vnútorné nádoby tovaru určeného na maloobchodnú distribúciu mohli prepravovať na záverečnom úseku miestnej distribučnej trasy bez vonkajšieho obalu.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–UK–5

Predmet: Povoliť rôzne „maximálne celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku“ pre tovar triedy 1 v kategóriách 1 a 2 tabuľky v 1.1.3.6.3 (N10).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.1.3.6.3 a 1.1.3.6.4.

Obsah prílohy k smernici: Výnimky týkajúce sa množstiev prepravovaných na jednu dopravnú jednotku.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Stanovujú sa pravidlá týkajúce sa výnimiek pre obmedzené množstvá a zmiešaný náklad výbušnín.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Poznámky: Povoliť rôzne množstvové limity pre tovar triedy 1, a to „50“ pre kategóriu 1 a „500“ pre kategóriu 2. Na účely výpočtu zmiešaných nákladov pre prepravnú kategóriu 1 sa multiplikačný faktor rovná „20“ a pre prepravnú kategóriu 2 sa rovná „2“.

Predtým podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–UK–6

Predmet: Zvýšenie maximálnej čistej hmotnosti výbušných predmetov prípustných vo vozidlách EX/II (N13).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 7.5.5.2.

Obsah prílohy k smernici: Obmedzenia množstiev prepravovaných výbušných látok a predmetov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Obmedzenia množstiev prepravovaných výbušných látok a predmetov.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Poznámky: Predpisy Spojeného kráľovstva povoľujú maximálnu čistú hmotnosť 5 000 kg vo vozidlách typu II pre skupiny znášanlivosti 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J.

Mnohé výrobky triedy 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J premiestňované v Únii sú veľké alebo objemné a presahujú dĺžku 2,5 m. Sú to primárne výbušné výrobky určené na vojenské účely. Obmedzenia týkajúce sa konštrukcie vozidiel EX/III (pri ktorých sa vyžaduje, aby boli uzavretými vozidlami) veľmi sťažujú nakládku a vykládku takých výrobkov. Niektoré výrobky by si vyžadovali špecializované nakladacie a vykladacie zariadenie na oboch koncoch trasy. V praxi takéto zariadenie existuje zriedkakedy. V Spojenom kráľovstve sa používa niekoľko vozidiel EX/III a bolo by mimoriadne zaťažujúce pre priemysel, ak by sa požadovala výroba ďalších špecializovaných vozidiel EX/III na prepravu tohto typu výbušnín.

V Spojenom kráľovstve vojenské výbušniny prepravujú prevažne komerční dopravcovia, a teda nemôžu využívať výnimku pre vojenské vozidlá uvedenú v smernici 2008/68/ES. Na vyriešenie tohto problému Spojené kráľovstvo vždy povolilo prepravu až 5 000 kg takýchto výrobkov vo vozidlách EX/II. Súčasný limit nie je zakaždým dostatočný, keďže jeden výrobok môže obsahovať viac ako 1 000 kg výbušniny.

Od roku 1950 došlo len ku dvom mimoriadnym udalostiam (obe sa stali v päťdesiatych rokoch) spojeným s detonáciou výbušnín s hmotnosťou presahujúcou 5 000 kg. Tieto udalosti boli spôsobené požiarom pneumatík a horúcim výfukovým systémom, ktoré spôsobili vznietenie opláštenia. K požiarom mohlo dôjsť aj v prípade menšieho nákladu. Nedošlo k žiadnym obetiam na životoch ani zraneniam.

Existujú empirické dôkazy, z ktorých vyplýva, že je nepravdepodobné, aby došlo k odpáleniu správne zabalených výbušných predmetov v dôsledku nárazu, napríklad v dôsledku zrážky vozidiel. Dôkazy vo vojenských správach a v údajoch o nárazových skúškach rakiet potvrdzujú, že na privodenie odpálenia nábojníc je potrebná nárazová rýchlosť väčšia, ako je nárazová rýchlosť dosiahnutá pri skúške pádom z výšky 12 metrov.

Súčasné bezpečnostné normy by nemali byť ovplyvnené.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–UK–7

Predmet: Výnimka z požiadaviek na dozor, pokiaľ ide o malé množstvá určitého tovaru triedy 1 (N12).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.4 a 8.5 S1(6).

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na dozor v prípade vozidiel prepravujúcich určité množstvá nebezpečného tovaru.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Stanovujú požiadavky na bezpečné parkovanie a dozor, nevyžadujú však, aby sa celý čas vykonával dozor nad určitými nákladmi triedy 1, tak ako sa to vyžaduje v kapitole 8.5 S1(6) ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Poznámky: Požiadavky na dozor podľa ADR nie sú vo vnútroštátnom kontexte vždy realizovateľné.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–UK–8

Predmet: Zmiernenie obmedzení pri prepravovaní zmiešaných nákladov výbušnín a výbušnín s iným nebezpečným tovarom vo vozňoch, vozidlách a kontajneroch (N4/5/6).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 7.5.2.1 a 7.5.2.2.

Obsah prílohy k smernici: Obmedzenia pre určité druhy zmiešaných nákladov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vnútroštátne právne predpisy nie sú natoľko obmedzujúce, pokiaľ ide o zmiešaný náklad výbušnín, za predpokladu, že takáto preprava sa dá uskutočniť bez rizika.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Poznámky: Spojené kráľovstvo chce povoliť určité zmeny pravidiel týkajúcich sa spoločnej prepravy výbušnín s inými výbušninami a výbušnín s iným nebezpečným tovarom. Každá zmena bude obsahovať obmedzenie množstva jednej alebo viacerých zložiek nákladu a bude povolená iba za predpokladu, že „sa prijali všetky reálne uskutočniteľné opatrenia s cieľom zamedziť tomu, aby sa výbušniny dostali do kontaktu s akýmikoľvek takýmito tovarmi alebo inak ohrozovali alebo boli ohrozované akýmikoľvek takýmito tovarmi“.

Príkladmi obmien, ktoré by Spojené kráľovstvo mohlo chcieť povoliť, sú:

1. Výbušniny, ktorým boli pri zatrieďovaní pridelené čísla UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 alebo 0361, môžu byť prepravované v tom istom vozidle s nebezpečným tovarom, ktorému bolo pri zatrieďovaní pridelené číslo UN 1942. Množstvo látky s číslom UN 1942, ktorej preprava bude povolená, sa obmedzí tak, že sa bude považovať za výbušninu 1.1D.

2. Výbušniny, ktorým boli pri zatrieďovaní pridelené čísla UN 0191, UN 0197, UN 0312, UN 0336, UN 0403, UN 0431 alebo UN 0453, sa môžu prepravovať v tom istom vozidle s nebezpečným tovarom (okrem horľavých plynov, infekčných látok a toxických látok) v dopravnej kategórii 2 alebo nebezpečným tovarom v dopravnej kategórii 3 alebo v akejkoľvek ich kombinácii za predpokladu, že celková hmotnosť alebo objem nebezpečného tovaru v dopravnej kategórii 2 nepresahuje 500 kg alebo 500 litrov a že celková čistá hmotnosť takýchto výbušnín nepresahuje 500 kg.

3. Výbušniny 1.4G sa môžu prepravovať s horľavými kvapalinami a horľavými plynmi v prepravnej kategórii 2 alebo nehorľavými, netoxickými plynmi v prepravnej kategórii 3 alebo v akejkoľvek ich kombinácii v tom istom vozidle, za predpokladu, že celková hmotnosť alebo objem nebezpečného tovaru po ich spočítaní nepresiahne 200 kg alebo litrov a že celková čistá hmotnosť výbušnín nepresiahne 20 kg.

4. Výbušné predmety, ktorým boli pri zatrieďovaní pridelené čísla UN 0106, 0107 alebo 0257, sa môžu prepravovať s výbušnými predmetmi skupiny zlučiteľnosti D, E alebo F, ktorých sú komponentmi. Celkové množstvo výbušnín čísel UN 0106, 0107 alebo 0257 nesmie presiahnuť 20 kg.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–a–UK–9

Predmet: Alternatíva osadenia oranžových tabúľ pre malé zásielky rádioaktívneho materiálu v malých vozidlách.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.3.2.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka osadenia oranžových tabúľ na malých vozidlách prepravujúcich rádioaktívny materiál.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povoľuje sa akákoľvek odchýlka schválená na základe tohto postupu. Požadovanou odchýlkou je:

Vozidlá musia byť buď:

a) označené štítkom podľa uplatniteľných ustanovení ods. 5.3.2 ADR; alebo

b) v prípade vozidla prepravujúceho najviac desať balení obsahujúcich neštiepny alebo štiepny vylúčený rádioaktívny materiál a tam, kde súčet dopravných indexov týchto balení nepresahuje 3, môžu byť alternatívne prepravované pod označením, ktoré je v súlade s požiadavkami uvedenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Poznámky:

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO-a-UK-10

Predmet: Preprava odpadu, ktorý vzniká pri starostlivosti zahŕňajúcej riziko infekcie a na ktorý sa vzťahuje UN 3291, s hmotnosťou nižšou ako 15 kg alebo rovnajúcou sa 15 kg.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: Všetky ustanovenia

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Výnimka z požiadaviek oddielu I.1 prílohy I na prepravu odpadu, ktorý vzniká pri starostlivosti s vystavením riziku infekcie a na ktorý sa vzťahuje UN 3291, s hmotnosťou nižšou alebo rovnajúcou sa 15 kg.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Táto odchýlka bola pôvodne vydaná na základe predpisu The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 v znení zmien.

Dátum uplynutia platnosti: 1. januára 2023.

Na základe článku 6 ods. 2 písm. b) bodu i) smernice 2008/68/ES

BE Belgicko

RO–bi–BE–4

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v cisternách na účely likvidácie spaľovaním.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 3.2.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Odchylne od tabuľky v kapitole 3.2 je za určitých podmienok povolené na prepravu kvapaliny reagujúcej s vodou, jedovatej, III, inak nešpecifikovanej, používať cisternový kontajner s cisternovým kódom L4BH namiesto cisternového kódu L4DH.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Dérogation 012002.

Poznámky: Toto nariadenie sa môže používať iba pri preprave nebezpečného odpadu na krátku vzdialenosť.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2020.

RO–bi–BE–5

Predmet: Preprava odpadu do závodov na zneškodňovanie odpadu.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.2, 5.4, 6.1 (staré nariadenie: A5, 2X14, 2X12).

Obsah prílohy k smernici: Zatrieďovanie, označovanie a požiadavky týkajúce sa balenia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Namiesto zatrieďovania odpadov podľa ADR sa odpady priraďujú do rôznych skupín (horľavé rozpúšťadlá, nátery, kyseliny, batérie atď.) s cieľom zabrániť nebezpečným reakciám v rámci jednej skupiny. Požiadavky na konštrukciu obalov sú menej reštriktívne.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Poznámky: Toto nariadenie sa môže využívať na prepravu malých množstiev odpadov do závodov na zneškodňovanie odpadu.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2020.

RO–bi–BE–6

Predmet: Prijatie RO–bi–SE–5.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2020.

RO–bi–BE–7

Predmet: Prijatie RO–bi–SE–6.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2020.

RO–bi–BE–8

Predmet: Prijatie RO–bi–UK–2.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2020.

RO–bi–BE–9

Predmet: Prijatie RO–bi–SE–3.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Dátum uplynutia platnosti: 15. januára 2018.

RO–bi–BE–10

Predmet: Preprava v tesnej blízkosti priemyselných areálov vrátane prepravy po verejných pozemných komunikáciách.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: Prílohy A a B.

Obsah prílohy k smernici: Prílohy A a B.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Odchýlky sa týkajú dokumentácie, bezpečnostného značenia a označovania balení, ako aj vodičského oprávnenia.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Poznámky: Nasledujúci zoznam obsahuje číslo odchýlky vo vnútroštátnych právnych predpisoch, povolenú vzdialenosť a príslušný nebezpečný tovar.

odchýlka 2-2001

:

300 m (triedy 3, 6.1 a 8) – dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2015.

odchýlka 6-2004

:

maximum 5 km (chemické látky v obaloch) – dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2015

odchýlka 7-2005

:

križovanie verejnej pozemnej komunikácie (UN 1202) – dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2015

odchýlka 1-2006

:

600 m (chemické látky v obaloch) – dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2015.

odchýlka 13-2007

:

8 km (chemické látky v obaloch) – dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2015.

odchýlka 2-2009

:

350 m (chemické látky v obaloch) – dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2015.

odchýlka 3-2009

:

maximum 4,5 km (chemické látky v obaloch) – dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2015.

odchýlka 5-2009

:

maximum 4,5 km (chemické látky v obaloch) – dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2015.

odchýlka 9-2009

:

maximum 20 km (látky triedy 2 v obaloch) – dátum uplynutia platnosti: 9. septembra 2015.

odchýlka 16-2009

:

200 m (IBC kontajnery) – dátum uplynutia platnosti: 15. januára 2018

Dátum uplynutia platnosti: 15. januára 2018.

DE Nemecko

RO–bi–DE–1

Predmet: Nevyžadovanie určitých údajov na prepravnom doklade (n2).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.1.1.

Obsah prílohy k smernici: Obsah prepravného dokladu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pre všetky triedy okrem tried 1 (okrem 1.4S), 5.2 a 7:

V prepravnom doklade nie je potrebné uvádzať žiadne údaje týkajúce sa:

a) príjemcu v prípade miestnej distribúcie (okrem úplného vyťaženia dopravného prostriedku a prípadu prepravy po určitých trasách);

b) množstva a druhov obalov, ak sa neuplatňuje 1.1.3.6 a ak je vozidlo v súlade so všetkými ustanoveniami prílohy A a B;

c) prázdnych nevyčistených cisterien, postačuje prepravný doklad k poslednému nákladu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Uplatňovanie všetkých ustanovení by nebolo pri dotknutom druhu prepravy prakticky možné.

Odchýlka registrovaná Európskou komisiou ako č. 22 (podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES).

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–DE–3

Predmet: Preprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1 až 5.

Obsah prílohy k smernici: Zatrieďovanie, balenie a označovanie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Triedy 2 až 6.1, 8 a 9: Kombinované balenie a preprava nebezpečného odpadu v obaloch a IBC kontajneroch; odpad musí byť zabalený vo vnútorných obaloch (tak, ako bol zhromaždený) a zatriedený do konkrétnych skupín odpadov (zamedzenie nebezpečným reakciám v rámci jednej skupiny odpadov); používanie osobitných písomných pokynov týkajúcich sa skupín odpadov a ako nákladného listu; zber odpadu z domácností a laboratórneho odpadu atď.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Zoznam č. 6*.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–DE–4

Predmet: Prijatie RO-bi-BE-1

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: —

Dátum uplynutia platnosti: 1. januára 2017.

RO-bi-DE-5

Predmet: Miestna preprava látky s číslom UN 3343 (nitroglycerín v zmesi, so zníženou citlivosťou, kvapalný, horľavý, inak nešpecifikovaný, s obsahom najviac 30 hm. % nitroglycerínu) v cisternových kontajneroch, odchylne od oddielu I.1 pododdielu 4.3.2.1.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 3.2, 4.3.2.1.1.

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia o používaní cisternových kontajnerov

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Miestna preprava nitroglycerínu (UN 3343) v cisternových kontajneroch na krátke vzdialenosti pri plnení týchto požiadaviek:

1.  Požiadavky na cisternové kontajnery

1.1. Môžu sa používať len cisternové kontajnery osobitne povolené na tieto účely, ktoré v ostatných ohľadoch spĺňajú ustanovenia o konštrukcii, vybavení, schvaľovaní konštrukčného modelu, testovaní, označovaní a prevádzkovaní uvedené v kapitole 6.8 oddielu I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES.

1.2. Uzatvárací mechanizmus cisternového kontajnera musí byť vybavený systémom na uvoľnenie tlaku, ktorý reaguje pri vnútornom tlaku 300 kPa (3 bary) nad normálnym tlakom tým, že odkryje otvor smerujúci nahor s plochou aspoň 135 cm2 (s priemerom 132 mm), kde sa tlak môže uvoľniť. Otvor sa po aktivovaní nesmie znovu uzavrieť. Ako bezpečnostné zariadenie možno použiť jeden alebo viac bezpečnostných prvkov s rovnakým spôsobom aktivovania a zodpovedajúcim otvorom na uvoľnenie tlaku. Konštrukčný typ bezpečnostného zariadenia musí úspešne prejsť typovou skúškou a schválením typu zo strany zodpovedného orgánu.

2.  Označovanie

Každý cisternový kontajner sa má na obidvoch stranách označiť výstražnou bezpečnostnou značkou v súlade so vzorom 3 uvedeným v oddiele I.1 pododdiele 5.2.2.2.2 prílohy I k smernici 2008/68/ES.

3.  Prevádzkové opatrenia

3.1. Musí sa zabezpečiť, aby bol nitroglycerín počas prepravy vo flegmatizačnom prostriedku rovnomerne rozložený a aby nemohlo dôjsť k návratu do nezmiešaného stavu.

3.2. Počas nakladania a vykladania nie je povolené ostávať vo vozidle alebo na ňom s výnimkou prítomnosti na účely obsluhovania nakladacieho a vykladacieho zariadenia.

3.3. Na mieste vykládky sa cisternové kontajnery majú úplne vyprázdniť. Ak to nie je možné, majú sa po vykládke pevne uzavrieť a zostať tak až do ich opätovného naplnenia.

Pôvodný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: odchýlka pre Severné Porýnie-Vestfálsko.

Poznámky: Týka sa to miestnej cestnej prepravy v cisternových kontajneroch na krátke vzdialenosti ako súčasti priemyselného procesu medzi dvoma určenými výrobnými prevádzkami. S cieľom vyrobiť farmaceutický výrobok výrobná prevádzka A v rámci prepravy vykonávanej v súlade s predpismi doručí do výrobnej prevádzky B roztok živice, horľavý (UN 1866), skupina obalov II, v 600 litrových cisternových kontajneroch. Tu sa pridá roztok nitroglycerínu a zamieša sa, čím vznikne lepkavá zmes obsahujúca nitroglycerín so zníženou citlivosťou, kvapalný, horľavý, inak nešpecifikovaný, s obsahom najviac 30 hm. % nitroglycerínu (UN 3343) na neskoršie použitie. Spätná preprava tejto látky do výrobnej prevádzky A sa takisto uskutočňuje v uvedených cisternových kontajneroch, ktoré príslušné orgány špeciálne skontrolovali a schválili na účely tejto osobitnej prepravnej operácie a sú označené cisternovým kódom L10DN.

Skončenie obdobia platnosti: 30. júna 2022.

RO-bi-DE-6

Predmet: Prijatie RO–bi–SE–6.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO-bi-DE-7

Predmet: Prijatie RO-bi-BE-10.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Dátum uplynutia platnosti: 20. marca 2021.

DK Dánsko

RO–bi–DK–1

Predmet: UN 1202, 1203, 1223 a trieda 2 – prepravný doklad sa nevyžaduje.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Prepravný doklad sa vyžaduje.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pri prepravovaní ropných produktov v triede 3, UN 1202, UN 1203 a UN 1223 a plynov v triede 2 v súvislosti s distribúciou (tovar sa dodáva dvom alebo viacerým príjemcom a vykonáva sa zber vráteného tovaru v podobných situáciách) sa prepravný doklad nevyžaduje za predpokladu, že písomné pokyny obsahujú popri informáciách požadovaných podľa ADR informácie o čísle UN, názve a triede.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Poznámky: Dôvodom existencie uvedenej vnútroštátnej odchýlky je to, že vývoj elektronického zariadenia umožňuje napríklad ropným spoločnostiam používanie takého zariadenia na účely nepretržitého prenosu informácií o zákazníkoch vozidlám. Keďže tieto informácie nie sú k dispozícii na začiatku prepravnej operácie a budú zaslané vozidlu počas prepravy, nie je možné – pred začatím prepravy – vystaviť prepravné doklady. Takéto druhy prepravy sú obmedzené na ohraničené oblasti.

Odchýlka pre Dánsko, pokiaľ ide o podobné ustanovenie podľa článku 6 ods. 10 smernice 94/55/ES.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–DK–2

Predmet: Prijatie RO–bi–SE–6.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, v znení zmien.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–DK–3

Predmet: Prijatie RO–bi–UK–1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, v znení zmien.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–DK–4

Predmet: Cestná preprava nebezpečného tovaru určitých tried zozbieraného z domácností a podnikov na neďaleké zberné miesta odpadu alebo do prechodných spracovateľských zariadení na účely zneškodnenia.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: časti 1 až 9.

Obsah prílohy k smernici: Všeobecné ustanovenia, ustanovenia o triedení, osobitné ustanovenia, ustanovenia o obaloch, postupy zasielania, požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov, ustanovenia týkajúce sa podmienok prepravy, nakladania, vykladania a manipulácie, požiadavky na posádky vozidiel, vybavenie, operácie a dokumentáciu a požiadavky týkajúce sa konštrukcie a schvaľovania vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Nebezpečný tovar z domácností a podnikov sa môže za určitých podmienok prepravovať na neďaleké zberné miesta odpadu alebo do prechodných spracovateľských zariadení na účely zneškodnenia. Súlad s rôznymi ustanoveniami sa dosiahne v závislosti od charakteru transportu a rizík, ktoré sa s ním spájajú, ako je množstvo nebezpečného tovaru na vnútorný obal, na vonkajší obal a/alebo na dopravnú jednotku a to, či preprava nebezpečného tovaru je alebo nie je len doplnkom hlavnej činnosti podniku.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Poznámky: Nie je možné, aby správcovia odpadu a podniky uplatňovali všetky ustanovenia oddielu I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES, keď sa odpad, ktorý môže obsahovať zvyškové množstvá nebezpečného tovaru, prepravuje z domácností a/alebo podnikov na neďaleké zberné miesta odpadu alebo do prechodných spracovateľských zariadení na účely zneškodnenia. Tento odpad tvoria zvyčajne obaly, ktoré sa pôvodne prepravovali podľa výnimky v oddiele I.1 pododdiele 1.1.3.1 c) prílohy I k smernici 2008/68/ES a/alebo boli súčasťou maloobchodného predaja. Výnimka v pododdiele 1.1.3.1 c) sa však neuplatňuje na prepravu na zberné miesta odpadu a ustanovenia oddielu I.1 kapitoly 3.4 prílohy I k smernici 2008/68/ES nie sú vhodné na prepravu odpadu tvoreného vnútornými obalmi.

Dátum uplynutia platnosti: 1. januára 2019.

EL Grécko

RO–bi–EL–1

Predmet: Odchýlka od požiadaviek na bezpečnosť nesnímateľných cisterien (cisternové vozidlá) s celkovou hmotnosťou menšou ako 4 tony používaných na miestnu prepravu plynového oleja (UN 1202), po prvý raz zaregistrovaných v Grécku medzi 1. januárom 1991 a 31. decembrom 2002.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17 až 6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na konštrukciu, vybavenie, typové schválenie, prehliadky a skúšky a označovanie nesnímateľných cisterien (cisternové vozidlá), snímateľných cisterien a cisternových kontajnerov a vymeniteľných cisternových nadstavieb, s plášťami vyrobenými z kovových materiálov, batériových vozidiel a viacčlánkových kontajnerov na plyn (MEGC).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Prechodné ustanovenie: Nesnímateľné cisterny (cisternové vozidlá) s celkovou hmotnosťou menšou ako 4 tony používané len na miestnu prepravu plynového oleja (UN 1202), po prvý raz zaregistrované v Grécku medzi 1. januárom 1991 a 31. decembrom 2002 a s hrúbkou plášťa menšou ako 3 mm, sa môžu naďalej používať. Má sa vzťahovať na miestnu prepravu v prípade vozidiel zaregistrovaných v uvedenom období. Toto prechodné ustanovenie bude účinné pre cisternové vozidlá, iba ak sú prestavané podľa odseku 6.8.2.1.20 a upravené podľa:

1. odsekov ADR týkajúcich sa prehliadok a skúšok: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5

2. Cisterny musia spĺňať požiadavky odsekov 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 a 6.8.2.2.2.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Požiadavky na konštrukciu, vybavenie, prehliadky a skúšky nesnímateľných cisterien (cisternových vozidiel) a snímateľných cisterien v obehu pre určité kategórie nebezpečného tovaru].

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2018.

ES Španielsko

RO–bi–ES–2

Predmet: Špeciálne zariadenie na distribuovanie bezvodého amoniaku.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 6.8.2.2.2.

Obsah prílohy k smernici: S cieľom zabrániť akejkoľvek strate obsahu v prípade poškodenia vonkajšieho príslušenstva (potrubia, bočné uzatváracie zariadenia) vnútorný uzatvárací ventil a jeho sedlo musia byť chránené pred nebezpečenstvom vyskrutkovania v dôsledku vonkajších pnutí alebo skonštruované tak, aby odolávali takým pnutiam. Plniace a vypúšťacie zariadenia (vrátane prírub alebo závitových zátok) a ochranné uzávery (ak nejaké sú) sa musia dať zabezpečiť proti akémukoľvek neúmyselnému otvoreniu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Cisterny používané na poľnohospodárske účely na distribúciu a aplikáciu bezvodého amoniaku, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1997, môžu byť vybavené vonkajším bezpečnostným príslušenstvom namiesto vnútorného bezpečnostného vybavenia za predpokladu, že takéto vybavenie poskytuje ochranu minimálne rovnocennú ochrane, ktorú poskytuje stena cisterny.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Poznámky: Typ cisterny vybavený vonkajším bezpečnostným príslušenstvom sa pred 1. januárom 1997 používal výlučne v poľnohospodárstve na aplikovanie bezvodého amoniaku priamo do pôdy. Rôzne cisterny tohto druhu sa dnes ešte vždy používajú. Už len zriedkakedy sa prepravujú po pozemných komunikáciách naložené, používajú sa výhradne na hnojenie na veľkých farmách.

Dátum uplynutia platnosti: 28. februára 2022.

FI Fínsko

RO–bi–FI–1

Predmet: Zmena informácií uvedených v prepravnom doklade pre výbušné látky.

Právny základ: Článok 6 ods. 2 písm. a) smernice 2008/68/ES.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.2.1a)

Obsah prílohy k smernici: Osobitné ustanovenia pre triedu 1.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

V prepravnom doklade je povolené použiť počet rozbušiek (1 000 rozbušiek zodpovedá 1 kg výbušnín) namiesto skutočnej čistej hmotnosti výbušných látok.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Vyhláška fínskej agentúry pre bezpečnosť dopravy o cestnej preprave nebezpečného tovaru

Poznámky:

Tieto informácie sa považujú za dostatočné na účely vnútroštátnej prepravy. Táto odchýlka sa uplatňuje najmä na miestnu prepravu malých množstiev pre odvetvie trhacích prác.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–FI–3

Predmet: Prijatie RO–bi–DE–1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy:

Dátum uplynutia platnosti: 28. februára 2022.

FR Francúzsko

RO–bi–FR–1

Predmet: Používanie námorného dokladu ako prepravného dokladu na prepravu na krátku vzdialenosť po vyložení plavidla.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Informácie, ktoré sa majú uvádzať v dokumente používanom ako prepravný doklad pre nebezpečný tovar.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Námorný doklad sa používa ako prepravný doklad v okruhu 15 km.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–FR–3

Predmet: Preprava stacionárnych skladovacích nádrží na skvapalnený ropný plyn (18).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: Prílohy A a B.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava stacionárnych skladovacích nádrží na skvapalnený ropný plyn podlieha osobitným pravidlám. Uplatniteľné len na krátke vzdialenosti.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO-bi-FR-4

Predmet: Prijatie Ro-bi-UK-2.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Dátum uplynutia platnosti: 30. januára 2022.

HU Maďarsko

RO–bi-HU--1

Predmet: Prijatie RO-bi-SE-3.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Dátum uplynutia platnosti: 30. januára 2020.

IE Írsko

RO–bi–IE–3

Predmet: Výnimka, ktorou sa povoľuje nakládka a vykládka nebezpečného tovaru, ku ktorému je priradené osobitné ustanovenie CV1 v 7.5.11 alebo S1 v 8.5, na verejnom mieste bez osobitného povolenia príslušných orgánov.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 7.5 a 8.5.

Obsah prílohy k smernici: Dodatočné ustanovenia týkajúce sa nakládky, vykládky a manipulácie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Nakládka a vykládka nebezpečného tovaru na verejnom mieste sú povolené bez osobitného povolenia príslušného orgánu v rámci odchýlky od požiadaviek 7.5.11 alebo 8.5.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: V prípade vnútroštátnej prepravy v rámci štátu je toto ustanovenie veľmi zaťažujúcim bremenom pre príslušné orgány.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–IE–6

Predmet: Výnimka z požiadavky uvedenej v 4.3.4.2.2, v ktorej sa vyžaduje, aby pružné plniace a vypúšťacie potrubia, ktoré nie sú trvalo pripojené na plášť cisternového vozidla, boli počas prepravy prázdne.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 4.3.

Obsah prílohy k smernici: Použitie cisternových vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Bubny na ohybné hadice (vrátane pevných potrubí spojených s nimi) pripojené k cisternovým vozidlám, ktoré zabezpečujú maloobchodnú distribúciu ropných produktov s identifikačnými číslami látky UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 a UN 1978, nemusia byť počas cestnej prepravy prázdne za predpokladu, že sa prijmú primerané opatrenia na zamedzenie akejkoľvek straty obsahu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Ohybné hadice namontované na cisternové vozidlá určené na zásobovanie domácností musia zostať stále plné, a to dokonca aj počas prepravy. Vypúšťací systém je známy ako systém „mokrého potrubia“, čo vyžaduje, aby merač a hadica cisternového vozidla boli naplnené, aby sa zabezpečilo, že zákazník dostane správne množstvo produktu.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–IE–7

Predmet: Výnimka z určitých požiadaviek 5.4.0, 5.4.1.1.1 a 7.5.11 ADR na prepravu voľne uloženého hnojiva UN 2067 na báze dusičnanu amónneho z prístavov k príjemcom.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.0, 5.4.1.1.1 a 7.5.11.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka na samostatný dopravný doklad so správnym celkovým množstvom pre konkrétny náklad, pre každú dopravnú jazdu; a požiadavka, aby bolo vozidlo vyčistené pred každou jazdou i po každej jazde.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Navrhovaná odchýlka s cieľom umožniť zmeny požiadaviek ADR týkajúcich sa dopravných dokladov čistenia vozidla; zohľadniť praktické záležitosti prepravy voľne loženého tovaru z prístavu k príjemcovi.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Ustanoveniami ADR sa vyžaduje: a) samostatný prepravný doklad s uvedením celkovej hmotnosti nebezpečného tovaru prepravovaného v rámci konkrétneho nákladu a b) osobitné ustanovenie „CV24“ o čistení v prípade každého nákladu prepravovaného medzi prístavom a príjemcom počas vykládky lode na prepravu voľne uložených materiálov. Keďže preprava je miestna a keďže ide o vykládku lode na prepravu voľne ložených materiálov spojenú s viacnásobnou prepravou nákladov (v ten istý deň alebo v dňoch nasledujúcich po sebe) tej istej látky medzi loďou na prepravu voľne ložených materiálov a príjemcom, mal by postačovať jeden prepravný doklad uvádzajúci približnú celkovú hmotnosť každého nákladu a nebolo by potrebné vyžadovať osobitné ustanovenie „CV24“.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO-bi-IE-8

Predmet: Preprava nebezpečných tovarov medzi súkromnými priestormi a iným vozidlom v bezprostrednej blízkosti priestorov alebo medzi dvoma časťami súkromných priestorov nachádzajúcimi sa v bezprostrednej blízkosti, ale navzájom oddelených verejnou pozemnou komunikáciou.

Odkaz na prílohu k smernici: Oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: Prílohy A a B.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na cestnú prepravu nebezpečného tovaru.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Neuplatňovanie pravidiel, ak sa vozidlo použije na prevezenie nebezpečného tovaru

a) medzi súkromnými priestormi a iným vozidlom v bezprostrednej blízkosti týchto priestorov alebo

b) medzi dvoma časťami súkromných priestorov nachádzajúcimi sa v bezprostrednej blízkosti, ale navzájom oddelených verejnou pozemnou komunikáciou,

za predpokladu, že ich preprava prebieha po najpriamejšej trase.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Poznámky: Rôzne situácie môžu nastať vtedy, ak sa tovar prepravuje medzi dvoma časťami súkromných priestorov alebo medzi súkromnými priestormi a pridruženým vozidlom, ktoré sú oddelené verejnou pozemnou komunikáciou. Táto forma prepravy nepredstavuje prepravu nebezpečných tovarov v bežnom zmysle, a teda sa ani nemusia uplatniť právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na prepravu nebezpečného tovaru. Pozri takisto RO–bi–SE–3 a RO–bi–UK–1.

Dátum uplynutia platnosti: 30. januára 2020.

NL Holandsko

RO–bi–NL–13

Predmet: Schéma prepravy nebezpečných odpadov z domácností z roku 2015.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 a 9.

Obsah prílohy k smernici: Výnimky pre určité množstvá, osobitné ustanovenia, používanie obalov, používanie nadbytočných obalov, dokumentácia; konštrukcia a skúšanie obalov, nakládka, vykládka a manipulovanie, posádka, zariadenia a vybavenie, prevádzka, vozidlá a dokumentácia, konštrukcia a schvaľovanie vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ustanovenia týkajúce sa prepravy malého zozbieraného domáceho nebezpečného odpadu ako aj domáceho nebezpečného odpadu z podnikov, ktorý sa odovzdáva vo vhodnom obale s objemom maximálne 60 litrov. Vzhľadom na malé množstvá vo všetkých týchto prípadoch a rôzny charakter rozličných látok nie je možné vykonávať prepravu v úplnom súlade s pravidlami ADR. V tomto zmysle sa zjednodušený variant, ktorý sa odchyľuje od viacerých ustanovení podľa ADR, riadi uvedeným režimom.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2015.

Poznámky: Režim bol vytvorený s cieľom umožniť jednotlivcom uložiť malý chemický odpad na jedno miesto. Dané látky preto obsahujú zvyšky, ako napríklad odpad z náterov. Úroveň nebezpečenstva sa dá minimalizovať výberom dopravného prostriedku zahŕňajúceho okrem iného použitie osobitných dopravných prvkov a nápisov „zákaz fajčenia“ plus žltého blikajúceho svetla jasne viditeľného pre verejnosť. Kľúčovou otázkou, pokiaľ ide o prepravu, je zaručenie bezpečnosti. To sa dá dosiahnuť napríklad prepravou látok v utesnených baleniach, aby sa zabránilo rozptýleniu alebo riziku, že budú unikať toxické výpary alebo že sa budú zhromažďovať vo vozidle. Vo vozidle sú namontované jednotky vhodné na skladovanie rôznych kategórií odpadu a na zabezpečenie ochrany voči posunu, náhodnému premiestneniu alebo nežiaducemu otvoreniu. Vzhľadom na rôznorodosť daných látok musí mať dopravca zároveň osvedčenie o odbornej spôsobilosti, a to bez ohľadu na malé množstvá prítomného odpadu. Z dôvodu nedostatku znalostí súkromných osôb o úrovniach nebezpečenstva spojeného s týmito látkami by sa podľa prílohy k uvedenej schéme mali zabezpečiť písomné pokyny.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

PT Portugalsko

RO–bi–PT–1

Predmet: Prepravné doklady pre UN 1965.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka na prepravné doklady.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Správne expedičné označenie, ktoré je potrebné podľa oddielu 5.4.1 RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) uvádzať v prepravnom doklade pre komerčné plyny bután a propán, na ktoré sa vzťahuje spoločná položka „UN 1965 zmes hydrokarbónových plynov, skvapalnená, inak nešpecifikovaná“ a ktoré sa prepravujú v tlakových fľašiach, sa môže nahradiť týmito inými obchodnými názvami:

„UN 1965 bután“ v prípade zmesí A, A01, A02 a A0 podľa opisu v pododdiele 2.2.2.3 RPE prepravovaných v tlakových fľašiach,

„UN 1965 propán“ v prípade zmesi C podľa opisu v pododdiele 2.2.2.3 RPE prepravovanej v tlakových fľašiach.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Despacho DGTT 7560/2004, 16 April 2004, under Article 5, No 1, of Decreto-Lei No 267-A/2003 of 27 October.

Poznámky: Uznáva sa dôležitosť zjednodušenia vypĺňania prepravných dokladov týkajúcich sa nebezpečného tovaru pre hospodárske subjekty za predpokladu, že to neovplyvní bezpečnosť týchto činností.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–PT–2

Predmet: Prepravné doklady pre prázdne, nevyčistené cisterny a kontajnery.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavka na prepravné doklady.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pri spiatočnej ceste prázdnych cisterien a kontajnerov, v ktorých sa prepravoval nebezpečný tovar, sa prepravný doklad uvedený v oddiele 5.4.1 RPE môže nahradiť prepravným dokladom vydaným na bezprostredne predchádzajúcu cestu slúžiacu na dodanie tovaru.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Despacho DGTT 15162/2004, 28 July 2004, under Article 5, No 1, of Decreto-Lei No 267-A/2003, of 27 October.

Poznámky: Povinnosť mať pri preprave prázdnych cisterien a kontajnerov, ktoré obsahovali nebezpečný tovar, prepravný doklad podľa RPE spôsobuje v určitých prípadoch praktické ťažkosti, ktoré sa môžu obmedziť na minimum bez vplyvu na bezpečnosť.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

SE Švédsko

RO–bi–SE–1

Predmet: Preprava nebezpečného odpadu do zariadení na zneškodňovanie nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: časti 5 až 6.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava obalov obsahujúcich nebezpečný tovar ako odpad sa musí vykonávať v súlade s ustanoveniami ADR, z ktorých sú povolené len niektoré výnimky. Výnimky nie sú povolené pre všetky druhy látok a predmetov.

Hlavné výnimky sú tieto:

Malé balenia (menej ako 30 kg) nebezpečného tovaru ako odpadu môžu byť zabalené v obaloch vrátane IBC kontajnerov a veľkých obalov bez toho, aby spĺňali ustanovenia oddielu I.1 pododdielov 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 a 6.6.5.4.3 prílohy I k tejto smernici. Obaly vrátane IBC kontajnerov a veľkých obalov netreba skúšať z hľadiska pripravenosti na prepravu pomocou reprezentatívnej vzorky malých vnútorných obalov.

Toto je povolené za predpokladu, že:

 obaly, IBC kontajnery a veľké obaly sú zhodné s typom, ktorý bol testovaný a schválený podľa skupiny obalov I alebo II v rámci uplatniteľných ustanovení oddielu I.1 pododdielov 6.1, 6.5 alebo 6.6 prílohy I k tejto smernici,

 malé balenia sú zabalené s absorpčným materiálom, ktorý zadržiava všetky voľné tekutiny, ktoré by mohli uniknúť do vonkajších obalov, IBC kontajnerov alebo veľkých obalov počas prepravy, a

 obaly, IBC kontajnery alebo veľké obaly pripravené na prepravu nemajú celkovú hmotnosť vyššiu, než je povolená celková hmotnosť uvedená na typovom označení vzoru UN pre skupiny obalov I alebo II v prípade obalov, IBC kontajnerov alebo veľkých obalov, a

 do prepravného dokladu sa vkladá táto veta: „Balené podľa časti 16 ADR-S“.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Poznámky: Oddiel I.1 pododdiely 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 a 6.6.5.4.3 prílohy I k tejto smernici sa ťažko uplatňujú, pretože obaly, IBC kontajnery a veľké obaly sa musia skúšať s pomocou reprezentatívnej vzorky odpadu, čo je ťažké predvídať vopred.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–SE–2

Predmet: Názov a adresa odosielateľa v prepravnom doklade.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.1.

Obsah prílohy k smernici: Všeobecné informácie vyžadované v prepravnom doklade

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa uvádza, že názov a adresa odosielateľa sa nepožadujú, ak sa prázdne, nevyčistené obaly vracajú ako súčasť distribučného systému.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Prázdne, nevyčistené obaly, ktoré sa vracajú, vo väčšine prípadov ešte stále obsahujú malé množstvá nebezpečného tovaru.

Túto odchýlku využívajú najmä priemyselné odvetvia pri vracaní prázdnych, nevyčistených nádob na plyn výmenou za plné.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–SE–3

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v tesnej blízkosti priemyselných parkov vrátane prepravy po verejných pozemných komunikáciách medzi rôznymi časťami priemyselných parkov.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: Prílohy A a B.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na cestnú prepravu nebezpečného tovaru.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava v tesnej blízkosti priemyselných parkov vrátane prepravy po verejných pozemných komunikáciách medzi rôznymi časťami priemyselných parkov. Odchýlky sa týkajú bezpečnostného značenia a označovania obalov, prepravných dokladov, vodičských oprávnení a osvedčenia o schválení v zmysle bodu 9.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Je niekoľko situácií, keď sa nebezpečný tovar prepravuje medzi areálmi nachádzajúcimi sa na opačných stranách verejnej pozemnej komunikácie. Táto forma prepravy nepredstavuje prepravu nebezpečného tovaru po súkromnej pozemnej komunikácii, a preto by sa mala uskutočňovať v súlade s príslušnými požiadavkami. Porovnaj aj s článkom 6 ods. 14 smernice 96/49/ES.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–SE–4

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru, ktorý zaistili orgány.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: Prílohy A a B.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na cestnú prepravu nebezpečného tovaru.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Odchýlky od predpisov možno povoliť vtedy, ak sú opodstatnené z dôvodov ochrany pri práci, rizika pri vykládke, predkladania dôkazov atď.

Odchýlky od predpisov sú povolené iba vtedy, ak je úroveň bezpečnosti za obvyklých prepravných podmienok uspokojivá.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Tieto odchýlky môžu uplatňovať iba orgány, ktoré zaistili nebezpečný tovar.

Táto odchýlka je určená na účely miestnej prepravy napríklad tovaru, ktorý zaistila polícia, ako sú výbušniny alebo ukradnutý majetok. Problémom v prípade uvedených druhov tovaru je, že človek si nemôže byť nikdy istý ich zatriedením. Navyše tovar je často nezabalený, neoznačený alebo neopatrený etiketou v súlade s ADR. Polícia každoročne vykoná niekoľko sto takých prepráv. V prípade pašovaných liehovín sa tieto musia prepraviť z miesta zhabania do skladovacieho zariadenia a potom do zariadenia na likvidáciu, pričom posledné dve uvedené zariadenia môžu byť od seba dosť vzdialené. Povolené sú tieto odchýlky: a) nie je potrebné každé balenie bezpečnostne značiť a b) nemusia sa používať schválené obaly. Každá paleta s takýmito baleniami však musí byť správne bezpečnostne označená. Musia sa splniť aj všetky ostatné požiadavky. Každoročne sa vykonáva približne 20 takýchto prepráv.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–SE–5

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v prístavoch a v ich bezprostrednej blízkosti.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Obsah prílohy k smernici: Doklady, ktoré sa majú prevážať v dopravnej jednotke; každá dopravná jednotka prevážajúca nebezpečný tovar musí byť vybavená osobitnou výbavou; schválenie vozidiel.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov:

Doklady (okrem vodičského oprávnenia) sa nemusia prepravovať v dopravnej jednotke.

Dopravná jednotka nemusí byť vybavená výbavou špecifikovanou v 8.1.5.

Ťahače nepotrebujú mať osvedčenie o schválení.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Porovnaj s článkom 6 ods. 14 smernice 96/49/ES.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–SE–6

Predmet: Osvedčenie o výcviku inšpektorov podľa ADR.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.2.1.

Obsah prílohy k smernici: Vodiči vozidiel musia absolvovať výcvikové kurzy.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Inšpektori, ktorí vykonávajú ročné technické prehliadky vozidiel, nemusia absolvovať výcvikové kurzy uvedené v kapitole 8.2 a nemusia byť ani držiteľmi osvedčení o výcviku podľa ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: V niektorých prípadoch môžu vozidlá testované v rámci technickej prehliadky prevážať nebezpečný tovar ako náklad, napríklad prázdne nevyčistené cisterny.

Požiadavky v kapitole 1.3 a v 8.2.3 sa naďalej uplatňujú.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–SE–7

Predmet: Miestna distribúcia látok s číslami UN 1202, UN 1203 a UN 1223 v cisternových vozidlách.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Obsah prílohy k smernici: V prípade prázdnych, nevyčistených cisterien a cisternových kontajnerov musí byť opis v súlade s 5.4.1.1.6. Názov a adresa viacerých príjemcov môžu byť zapísané v iných dokladoch.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: V prípade prázdnych, nevyčistených cisterien alebo cisternových kontajnerov opis v prepravnom doklade nemusí byť v súlade s 5.4.1.1.6, ak je množstvo látky v pláne nakládky označené 0. Názov a adresa príjemcov sa nevyžadujú v žiadnom doklade na palube vozidla.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–SE–9

Predmet: Miestna preprava týkajúca sa poľnohospodárskych lokalít alebo stavenísk.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 5.4, 6.8 a 9.1.2.

Obsah prílohy k smernici: Prepravný doklad; konštrukcia cisterien; osvedčenie o schválení.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Miestna preprava týkajúca sa poľnohospodárskych lokalít alebo stavenísk nemusí spĺňať niektoré nariadenia:

a) nevyžaduje sa vyhlásenie o nebezpečných tovaroch;

b) staršie cisterny/kontajnery, ktoré neboli skonštruované podľa kapitoly 6.8, ale podľa starších vnútroštátnych právnych predpisov, a namontované na vozňoch s posádkou, sa môžu naďalej používať;

c) staršie cisternové vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v kapitole 6.7 alebo 6.8, určené na prepravu látok UN 1268, 1999, 3256 a 3257, so zariadením alebo bez zariadenia na natieranie povrchu vozoviek, sa môžu naďalej používať na miestnu prepravu a v bezprostrednej blízkosti miest, na ktorých sa vykonávajú cestné práce;

d) osvedčenia o schválení pre vozne s posádkou a cisternové vozidlá so zariadením alebo bez zariadenia na natieranie povrchu vozovky sa nevyžadujú.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Vozeň s posádkou predstavuje pre posádku určitý druh obývacieho prívesu s miestnosťou pre posádku a je vybavený neschválenou cisternou/kontajnerom na motorovú naftu určenú na prevádzku lesných traktorov.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–SE–10

Predmet: Preprava výbušnín v cisternách.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 4.1.4.

Obsah prílohy k smernici: Výbušniny sa môžu baliť iba do obalov v súlade s 4.1.4.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Príslušný vnútroštátny orgán schváli vozidlá určené na prepravu výbušnín v cisternách. Preprava v cisternách je prípustná iba v prípade výbušnín uvedených v nariadení alebo na základe osobitného povolenia zo strany príslušného orgánu.

Vozidlo naložené výbušninami v cisternách musí byť označené a bezpečnostne značené v súlade s 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. a 5.3.1.4. Nebezpečný tovar sa môže nachádzať iba na jednom vozidle dopravnej jednotky.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4.

Poznámky: To sa uplatňuje iba na vnútroštátnu dopravu a v prípade, že je dopravná operácia vo veľkej miere miestneho charakteru. Dané predpisy platili už pred vstupom Švédska do Európskej únie.

Iba dve spoločnosti vykonávajú prepravu výbušnín v cisternových vozidlách. V blízkej budúcnosti sa očakáva prechod na emulzie.

Stará odchýlka č. 84.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–SE–11

Predmet: Vodičské oprávnenie.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.2.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa výcviku posádky vozidla.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Výcvik vodičov nie je povolený na žiadnom vozidle uvedenom v 8.2.1.1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Poznámky: Miestna preprava.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–SE–12

Predmet: Preprava zábavnej pyrotechniky UN 0335.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: príloha B, 7.2.4, V2 (1).

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia na používanie vozidiel typu EX/II a EX/III.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pri preprave zábavnej pyrotechniky UN 0335 sa osobitné ustanovenie V2 (1) v 7.2.4 uplatňuje iba pre čistý obsah výbušnej látky v množstve viac ako 3 000 kg (4 000 kg v prípade prívesu) za predpokladu, že zábavná pyrotechnika bola zaradená pod číslo UN 0335 v súlade s klasifikačnou tabuľkou štandardnej zábavnej pyrotechniky v 2.1.3.5.5 štrnásteho revidovaného vydania OSN.

Odporúčania na prepravu nebezpečného tovaru.

Také zaradenie sa uskutočňuje so súhlasom príslušného orgánu. Overovanie zaradenia sa vykonáva na dopravnej jednotke.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Appendix SSpecific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Poznámky: Preprava zábavnej pyrotechniky je časovo obmedzená na dve krátke obdobia v roku, a to na prelome roka a na prelome apríla a mája. Prepravu od odosielateľov do terminálov môže uskutočňovať súčasný vozový park vozidiel schválených v súlade s EX bez veľkých problémov. Distribúcia zábavnej pyrotechniky z terminálov do nákupných priestorov a prebytku nazad do terminálov je však obmedzená v dôsledku chýbajúcich vozidiel schválených v súlade s EX. Prepravcovia nemajú záujem investovať do takého schvaľovania, pretože ich výdavky sa im nevrátia späť. Tým sa celá existencia odosielateľov zábavnej pyrotechniky dostáva do ohrozenia, pretože nedokážu dostať svoje výrobky na trh.

Pri využívaní tejto odchýlky sa zatrieďovanie zábavnej pyrotechniky musí robiť na základe štandardného zoznamu v odporúčaniach OSN s cieľom dosiahnuť čo najaktuálnejšie zatriedenie.

Podobný typ výnimky platí pre zábavnú pyrotechniku UN 0336 začlenenú do osobitného ustanovenia 651, 3.3.1 ADR 2005.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO-bi-SE-13

Predmet: Prijatie RO-bi-DK-4.

Právny základ: Článok 6 ods. 2 písm. b) bod i) smernice 2008/68/ES (Miestna preprava na krátke vzdialenosti)

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: časti 1 až 9.

Obsah prílohy k smernici:

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky:

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2022.

UK Spojené kráľovstvo

RO–bi–UK–1

Predmet: Križovanie verejných pozemných komunikácií vozidlami prevážajúcimi nebezpečný tovar (N8).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: Prílohy A a B.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na cestnú prepravu nebezpečného tovaru.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Neuplatňovanie predpisov o nebezpečnom tovare na prepravu v rámci súkromných areálov oddelených pozemnou komunikáciou. V prípade triedy 7 sa táto odchýlka neuplatňuje na žiadne ustanovenia Predpisov o rádioaktívnom materiáli (cestná preprava) z roku 2002.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Poznámky: Takáto situácia môže ľahko nastať vtedy, ak sa tovar prepravuje medzi súkromnými areálmi nachádzajúcimi sa na oboch stranách pozemnej komunikácie. Nepredstavuje to prepravu nebezpečného tovaru po verejnej pozemnej komunikácii v obvyklom slova zmysle a v takom prípade by sa nemalo uplatňovať žiadne z ustanovení predpisov o nebezpečnom tovare.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–UK–2

Predmet: Výnimka zo zákazu pre vodiča alebo pomocného vodiča otvárať obaly s nebezpečným tovarom v rámci miestneho distribučného reťazca z miestneho distribučného skladu k maloobchodníkovi alebo ku konečnému užívateľovi a od maloobchodníka ku konečnému užívateľovi (okrem triedy 7) (N11).

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 8.3.3.

Obsah prílohy k smernici: Zákaz pre vodiča alebo pomocného vodiča otvárať obaly s nebezpečným tovarom.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Zákaz otvárania obalov je podmienený výhradou „pokiaľ to neoprávnil prevádzkovateľ vozidla“.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Poznámky: Pri doslovnom výklade môže tento zákaz v znení, v akom sa uvádza v prílohe, spôsobovať vážne problémy pri maloobchodnej distribúcii.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–UK–3

Predmet: Alternatívne ustanovenia o preprave v prípade drevených sudov obsahujúcich UN 3065 obalovej skupiny III.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: 1.4, 4.1, 5.2 a 5.3.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na balenie a bezpečnostné značenie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povoľujú prepravu alkoholických nápojov so skutočným objemovým alkoholickým titrom presahujúcim 24 % ale nepresahujúcim 70 % (skupina obalov III) v drevených sudoch neschválených UN bez výstražných nálepiek, s výhradou prísnejších požiadaviek na nakládku a vozidlo.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Poznámky: Ide o výrobok s vysokou hodnotou podliehajúci vládnej spotrebnej dani, ktorý sa musí premiestňovať medzi liehovarom a colnými skladmi v krytých zapečatených vozidlách opatrených vládnymi colnými pečaťami. Zmiernenie v súvislosti s balením a označovaním etiketami sa berie do úvahy v dodatočných požiadavkách s cieľom zaistiť bezpečnosť.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–UK–4

Predmet: Prijatie RO–bi–SE–12.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RO–bi–UK–5

Predmet: Zber použitých batérií na zneškodnenie alebo recykláciu.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES: Prílohy A a B.

Obsah prílohy k smernici: Osobitné ustanovenie 636.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povoľuje tieto alternatívne podmienky pre osobitné ustanovenie 636 kapitoly 3.3:

Použité lítiové články a batérie (UN 3090 a UN 3091) zozbierané a pripravené na odvoz na zneškodnenie medzi zberným miestom spotrebiteľa a prechodným spracovateľským zariadením spolu s nelítiovými článkami alebo batériami (UN 2800 a UN 3028) nepodliehajú iným ustanoveniam ADR, ak spĺňajú tieto požiadavky:

 sú balené v sudoch IH2 alebo v škatuliach 4H2 podľa skupiny obalov II vyhotovenie pre pevné látky,

 v každom balení je maximálne 5 % lítiových a lítiovo-iónových batérií,

 maximálna celková hmotnosť každého balenia neprekročí 25 kg,

 súhrn všetkých balení v jednej prepravnej jednotke neprekročí 333 kg,

 nepreváža sa žiadny iný nebezpečný tovar.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Poznámky: Zberné miesta pre spotrebiteľa sa zvyčajne nachádzajú v maloobchodných predajných priestoroch a z praktických dôvodov nie je možné vyškoliť veľký počet ľudí, aby triedili a balili použité batérie v súlade s ADR. Systém v Spojenom kráľovstve bude fungovať podľa pravidiel stanovených v akčnom programe Spojeného kráľovstva pre odpadové hospodárstvo a zdroje a bude zahŕňať vhodné balenia v súlade s ADR, ako aj príslušné pokyny.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

▼B
PRÍLOHA II

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

▼M12

II.1.   RID

Príloha k RID, uvedená v prílohe C ku COTIF, s účinnosťou od 1. januára 2017, sa rozumie tak, že výraz „zmluvná strana RID“ sa podľa potreby nahradí výrazom „členský štát“.

▼B

II.2.   Dodatočné prechodné ustanovenia

1. Členské štáty si môžu zachovať odchýlky prijaté na základe článku 4 smernice 96/49/ES do 31. decembra 2010 alebo dovtedy, kým oddiel II.1 prílohy II nebude zmenený a doplnený tak, aby odrážal odporúčania OSN na prepravu nebezpečného tovaru uvedené v tomto článku, ak to nastane skôr.

2. Každý členský štát môže na svojom území povoliť používanie vozňov a cisternových vozňov s rozchodom 1 520 mm/1 524 mm vyrobených pred 1. júlom 2005, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, ale ktoré boli vyrobené v súlade s prílohou II k SMGS alebo s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov platných k 30. júnu 2005, za predpokladu, že tieto vozne sú udržiavané na požadovanej bezpečnostnej úrovni.

3. Každý členský štát môže na svojom území povoliť používanie cisternových vozňov a vozňov vyrobených pred 1. januárom 1997, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, ale ktoré boli vyrobené v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami platnými k 31. decembru 1996, za predpokladu, že tieto vozne sú udržiavané na požadovanej bezpečnostnej úrovni.

Cisterny a vozne vyrobené 1. januára 1997 alebo po tomto dátume, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, ale boli vyrobené v súlade s požiadavkami smernice 96/49/ES uplatniteľnej v deň ich výroby, sa môžu naďalej používať vo vnútroštátnej doprave.

4. Každý členský štát, v ktorom je vonkajšia teplota obvykle nižšia ako – 20 °C, môže na svojom území uložiť prísnejšie normy, pokiaľ ide o prevádzkovú teplotu materiálov používaných na plastové obaly, nádrže a ich vybavenie určené na používanie vo vnútroštátnej železničnej preprave nebezpečného tovaru, pokiaľ nebudú do oddielu II.1 prílohy II k tejto smernici začlenené ustanovenia o vhodných referenčných teplotách pre dané klimatické pásma.

5. Každý členský štát môže na svojom území ponechať v platnosti ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici a ktoré sa týkajú referenčnej teploty pre prepravu skvapalnených plynov alebo zmesí skvapalnených plynov, pokiaľ nebudú do európskych noriem začlenené a v oddiele II.1 prílohy II k tejto smernici uvedené ustanovenia týkajúce sa vhodných referenčných teplôt pre určené klimatické pásma.

6. Každý členský štát môže pre prepravné činnosti, ktoré vykonávajú vozne registrované na jeho území, zachovať ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov platných k 31. decembru 1996, ktoré sa týkajú zobrazenia alebo umiestnenia kódu núdzových opatrení alebo výstražného štítku namiesto identifikačného čísla nebezpečnosti stanoveného v oddiele II.1 prílohy II k tejto smernici.

7. V prípade prepravy cez Lamanšský tunel môže Francúzsko a Spojené kráľovstvo uložiť prísnejšie ustanovenia, ako sú ustanovenia stanovené v tejto smernici.

8. Členský štát si môže ponechať a vytvárať ustanovenia platné pre železničnú prepravu nebezpečného tovaru z krajín a do krajín, ktoré sú zmluvnými stranami OSŽD na svojom území. Príslušné členské štáty prostredníctvom vhodných opatrení a povinností zaručia zachovanie úrovne bezpečnosti rovnajúcej sa úrovni stanovenej v prílohe II oddiele II.1.

Komisia bude o takýchto ustanoveniach informovaná a následne poskytne informácie ostatným členským štátom.

V priebehu desiatich rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice Komisia posúdi dosah ustanovení uvedených v tomto odseku. Komisia v prípade potreby spolu so správou predloží príslušné návrhy.

9. Členské štáty si môžu ponechať vnútroštátne obmedzenia týkajúce sa prepravy látok obsahujúcich dioxíny a furány platné 31. decembra 1996.

▼M13

II.3.    Vnútroštátne odchýlky

Odchýlky pre členské štáty na prepravu nebezpečného tovaru na ich území na základe článku 6 ods. 2 smernice 2008/68/ES.

Číslovanie odchýlok: RA–a/bi/bii–ČŠ–čč

RA = železnica

a/bi/bii = článok 6 ods. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

MS = skratka členského štátu

nn = poradové číslo

Na základe článku 6 ods. 2 písm. a) smernice 2008/68/ES

DE Nemecko

RA–a–DE–2

Predmet: Povolenie kombinovaného balenia.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2.

Obsah prílohy k smernici: Zákaz kombinovaného balenia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Triedy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolenie kombinovaného balenia pre predmety v triede 1.4S (nábojnice do malých zbraní), aerosóly (trieda 2) a materiály na čistenie a ošetrovanie v triede 3 a 6.1 (čísla UN uvedené v zozname) ako súpravy, ktoré sa majú predávať v kombinovaných obaloch skupiny obalov II a v malých množstvách.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Zoznam č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

FR Francúzsko

RA–a–FR–3

Predmet: Preprava pre potreby železničného dopravcu.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: Informácie o nebezpečných materiáloch, ktoré musia byť uvedené v nákladnom liste.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava množstiev, ktoré nepresahujú obmedzenia stanovené v 1.1.3.6 pre potreby železničného dopravcu, nepodlieha povinnosti vyhlásenia o naložení.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RA–a–FR–4

Predmet: Výnimka z bezpečnostného značenia niektorých poštových vozňov.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 5.3.1.

Obsah prílohy k smernici: Povinnosť pripevňovať bezpečnostné značky na steny vozňov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Bezpečnostne značené musia byť iba poštové vozne, ktoré prepravujú viac ako 3 tony materiálu tej istej triedy (okrem tried 1, 6.2 alebo 7).

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

SE Švédsko

RA–a–SE–1

Predmet: Železničný vozeň prepravujúci nebezpečný tovar ako expresný tovar/spešniny nemusí byť označený bezpečnostnými značkami.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 5.3.1.

Obsah prílohy k smernici: Železničné vozne prepravujúce nebezpečný tovar musia byť viditeľne označené bezpečnostnými značkami.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Železničný vozeň prepravujúci nebezpečný tovar ako expresný tovar/spešniny nemusí byť označený bezpečnostnými značkami.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Pre tovar určený ako spešnina v RID platia obmedzenia týkajúce sa množstva. Je to preto otázka malého množstva.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

UK Spojené kráľovstvo

RA–a–UK–1

Predmet: Preprava určitých nízkorizikových rádioaktívnych materiálov, ako sú hodiny, hodinky, detektory dymu a číselníky kompasov.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: Väčšina požiadaviek RID.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky týkajúce sa prepravy materiálu triedy 7.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Úplná výnimka z ustanovení vnútroštátnych predpisov pre určité obchodné výrobky, ktoré obsahujú obmedzené množstvá rádioaktívneho materiálu.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámky: Táto odchýlka je krátkodobým opatrením, ktoré sa už nebude vyžadovať, ak sa podobné zmeny nariadení IAEA začlenia do RID.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RA–a–UK–2

Predmet: Zmiernenie obmedzení pri prepravovaní zmiešaných nákladov výbušnín a výbušnín s iným nebezpečným tovarom vo vozňoch, vozidlách a kontajneroch (N4/5/6).

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 7.5.2.1 a 7.5.2.2.

Obsah prílohy k smernici: Obmedzenia pre určité druhy zmiešaných nákladov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Vnútroštátne právne predpisy nie sú natoľko obmedzujúce, pokiaľ ide o zmiešaný náklad výbušnín, za predpokladu, že takáto preprava sa dá uskutočniť bez rizika.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámky: Spojené kráľovstvo chce povoliť určité obmeny pravidiel týkajúcich sa zmiešavania výbušnín s inými výbušninami a výbušnín s iným nebezpečným tovarom. Každá obmena bude obsahovať obmedzenie množstva jednej alebo viacerých zložiek nákladu a bude povolená iba za predpokladu, že „sa prijali všetky reálne uskutočniteľné opatrenia s cieľom zamedziť tomu, aby sa výbušniny dostali do kontaktu s akýmkoľvek takýmto tovarom alebo ho inak ohrozovali alebo ním boli ohrozované“.

Príkladmi obmien, ktoré by Spojené kráľovstvo mohlo chcieť povoliť, sú:

1. Výbušniny, ktorým boli pri klasifikácii pridelené čísla UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 alebo 0361 môžu byť prepravované v tom istom vozidle s nebezpečným tovarom, ktorému bolo pri klasifikácii pridelené číslo UN 1942. Množstvo látky s číslom UN 1942, ktorej preprava sa má uskutočniť, sa obmedzí tak, že sa bude považovať za výbušninu 1.1D.

2. Výbušniny, ktorým boli pri zatrieďovaní pridelené čísla UN 0191, UN 0197, UN 0312, UN 0336, UN 0403, UN 0431 alebo UN 0453, sa môžu prepravovať v tom istom vozidle s nebezpečným tovarom (okrem horľavých plynov, infekčných látok a toxických látok) v dopravnej kategórii 2 alebo nebezpečným tovarom v dopravnej kategórii 3 alebo v akejkoľvek ich kombinácii za predpokladu, že celková hmotnosť alebo objem nebezpečného tovaru v dopravnej kategórii 2 nepresahuje 500 kg alebo 500 litrov a že celková čistá hmotnosť takýchto výbušnín nepresahuje 500 kg.

3. Výbušniny 1.4G sa môžu prepravovať s horľavými kvapalinami a horľavými plynmi v prepravnej kategórii 2 alebo nehorľavými, netoxickými plynmi v prepravnej kategórii 3 alebo v akejkoľvek ich kombinácii v tom istom vozidle, za predpokladu, že celková hmotnosť alebo objem nebezpečného tovaru po ich spočítaní nepresiahne 200 kg alebo litrov a že celková čistá hmotnosť výbušnín nepresiahne 20 kg.

4. Výbušné predmety, ktorým boli pri zatrieďovaní pridelené čísla UN 0106, 0107 alebo 0257, sa môžu prepravovať s výbušnými predmetmi skupiny zlučiteľnosti D, E alebo F, ktorých sú komponentmi. Celkové množstvo výbušnín čísel UN 0106, 0107 alebo 0257 nesmie presiahnuť 20 kg.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RA–a–UK–3

Predmet: Povoliť rôzne maximálne celkové množstvo na jednu prepravnú jednotku pre tovar triedy 1 v kategóriách 1 a 2 tabuľky v 1.1.3.1.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 1.1.3.1.

Obsah prílohy k smernici: Výnimky týkajúce sa charakteru dopravnej operácie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Stanoviť pravidlá týkajúce sa výnimiek pre obmedzené množstvá a zmiešaný náklad výbušnín.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Poznámky: Povoliť rôzne množstvové limity a multiplikačné faktory zmiešaných nákladov pre tovary triedy 1, a to „50“ pre kategóriu 1 a „500“ pre kategóriu 2. Na účel výpočtu zmiešaných nákladov, multiplikačné faktory musia byť „20“ pre prepravnú kategóriu 1 a „2“ pre prepravnú kategóriu 2.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RA–a–UK–4

Predmet: Prijatie RA–a–FR–6.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 5.3.1.3.2.

Obsah prílohy k smernici: Zmiernenie požiadavky na umiestňovanie nálepiek v prípade kombinovanej prepravy.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Požiadavka na umiestňovanie nálepiek sa neuplatňuje v prípadoch, ak sú nálepky na vozidle jasne viditeľné.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Poznámky: Tento predpis bol vždy vnútroštátnym právnym predpisom Spojeného kráľovstva.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RA–a–UK–5

Predmet: Distribúcia tovaru vo vnútorných obaloch maloobchodníkom alebo užívateľom (okrem tovaru tried 1, 4.2, 6.2 a 7) z miestnych distribučných skladov maloobchodníkom alebo užívateľom a od maloobchodníkov konečným užívateľom.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 6.1.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Nevyžaduje sa, aby bola obalom pridelená značka RID/ADR alebo UN.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Poznámky: Požiadavky RID sú neprimerané pre záverečné prepravné etapy z distribučného skladu k maloobchodníkovi alebo k užívateľovi alebo od maloobchodníka ku konečnému užívateľovi. Účelom tejto odchýlky je umožniť, aby sa vnútorné nádoby tovaru určeného na maloobchodnú distribúciu mohli prepravovať na železničnom úseku miestnej distribučnej trasy bez vonkajšieho obalu.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

Na základe článku 6 ods. 2 písm. b) bodu i) smernice 2008/68/ES

DE Nemecko

RA–bi–DE–2

Predmet: Preprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 1 až 5.

Obsah prílohy k smernici: Zatrieďovanie, balenie a označovanie.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Triedy 2 až 6.1, 8 a 9: Kombinované balenie a preprava nebezpečného odpadu v obaloch a IBC kontajneroch; odpad musí byť zabalený vo vnútorných obaloch (tak, ako bol zhromaždený) a zatriedený do konkrétnych skupín odpadov (zamedzenie nebezpečným reakciám v rámci jednej skupiny odpadov); používanie osobitných písomných pokynov týkajúcich sa skupín odpadov a ako nákladného listu; zber odpadu z domácností a laboratórneho odpadu atď.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Zoznam č. 6*.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

RA-bi-DE-3

Predmet: Miestna preprava UN 1381 (fosfor, žltý, pod vodou), trieda 4.2, skupina obalov I, v železničných cisternových vozňoch.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 6.8, 6.8.2.3.

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia pre konštrukciu cisterien a cisternových vozňov. V kapitole 6.8 pododdiele 6.8.2.3 sa vyžaduje typové schválenie pre cisterny prepravujúce látku UN 1381 (fosfor, žltý, pod vodou).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Miestna preprava látky UN 1381 (fosfor, žltý, pod vodou), trieda 4.2, skupina obalov I, na krátke vzdialenosti (zo Sassnitz-Mukranu do Lutherstadtu, Wittenberg-Piesteritzu a Bitterfeldu) v železničných cisternových vozňoch vyrobených podľa ruských noriem. Preprava tovaru podlieha dodatočným prevádzkovým ustanoveniam stanoveným príslušnými bezpečnostnými orgánmi.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Dátum uplynutia platnosti: 30. januára 2020 (povolenie predĺžené).

DK Dánsko

RA–bi–DK-1

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v tuneloch.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 7.5.

Obsah prílohy k smernici: Nakládka, vykládka a bezpečnostné vzdialenosti.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Tieto právne predpisy predstavujú alternatívu k ustanoveniam uvedeným v oddiele II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES, pokiaľ ide o prepravu v železničných tuneloch pevného spojenia cez prieliv Veľký Belt. Tieto alternatívne ustanovenia sa vzťahujú len na objem nákladu a vzdialenosť medzi nákladmi nebezpečného tovaru.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Poznámky:

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2022.

RA–bi–DK-2

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v tuneloch.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 7.5.

Obsah prílohy k smernici: Nakládka, vykládka a bezpečnostné vzdialenosti.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Tieto právne predpisy predstavujú alternatívu k ustanoveniam uvedeným v oddiele II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES, pokiaľ ide o prepravu v železničných tuneloch pevného spojenia cez prieliv Øresund. Tieto alternatívne ustanovenia sa vzťahujú len na objem nákladu a vzdialenosť medzi nákladmi nebezpečného tovaru.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Poznámky:

Dátum uplynutia platnosti: 28. februára 2022.

SE Švédsko

RA–bi–SE–1

Predmet: Preprava nebezpečného odpadu do zariadení na zneškodňovanie nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: časti 5 a 6.

Obsah prílohy k smernici: Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Preprava obalov obsahujúcich nebezpečný tovar ako odpad sa musí vykonávať v súlade s ustanoveniami tejto smernice, z ktorých sú povolené len niektoré výnimky. Výnimky nie sú povolené pre všetky druhy látok a predmetov.

Hlavné výnimky sú tieto:

Malé balenia (menej ako 30 kg) nebezpečného tovaru ako odpadu môžu byť zabalené v obaloch vrátane IBC kontajnerov a veľkých obalov bez toho, aby spĺňali ustanovenia oddielu II.1 pododdielov 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 a 6.6.5.4.3 prílohy II k tejto smernici. Obaly vrátane IBC kontajnerov a veľkých obalov netreba skúšať z hľadiska pripravenosti na prepravu pomocou reprezentatívnej vzorky malých vnútorných obalov.

Toto je povolené za predpokladu, že:

 obaly, IBC kontajnery a veľké obaly sú zhodné s typom, ktorý bol testovaný a schválený podľa skupiny obalov I alebo II v rámci uplatniteľných ustanovení oddielu II.1 pododdielov 6.1, 6.5 alebo 6.6 prílohy II k tejto smernici,

 malé balenia sú zabalené s absorpčným materiálom, ktorý zadržiava všetky voľné tekutiny, ktoré by mohli uniknúť do vonkajších obalov, IBC kontajnerov alebo veľkých obalov počas prepravy, a

 obaly, IBC kontajnery alebo veľké obaly pripravené na prepravu nemajú celkovú hmotnosť vyššiu, než je povolená celková hmotnosť uvedená na typovom označení vzoru UN pre skupiny obalov I alebo II v prípade obalov, IBC kontajnerov alebo veľkých obalov, a

 do prepravného dokladu sa vkladá táto veta: „Balené podľa časti 16 RID-S“

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by rail issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Poznámky: Oddiel II.1 pododdiely 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 a 6.6.5.4.3 prílohy II k tejto smernici sa ťažko uplatňujú, pretože obaly, IBC kontajnery a veľké obaly sa musia skúšať pomocou reprezentatívnej vzorky odpadu, čo je ťažké predvídať vopred.

Dátum uplynutia platnosti: 30. júna 2021.

Na základe článku 6 ods. 2 písm. b) bodu ii) smernice 2008/68/ES

DE Nemecko

RA-bii-DE- 1

Predmet: Miestna preprava látky UN 1051 (kyanovodíka, stabilizovaného, tekutého, s obsahom najviac 1 hm. % vody) v železničných cisternových vozňoch, odchylne od oddielu II.1 pododdielu 1 prílohy II k smernici 2008/68/ES.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 3.2, 4.3.2.1.1.

Obsah prílohy k smernici: Zákaz prepravy látky UN 1051 (kyanovodík), stabilizovanej, tekutej, s obsahom najviac 1 hm. % vody, v železničných cisternových vozňoch, cisternách vyhovujúcich RID).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: miestna železničná preprava po konkrétne vymedzenej trase ako súčasť stanoveného priemyselného postupu a prísne kontrolovaná za jasne určených podmienok. Preprava sa uskutočňuje v cisternových vozňoch, ktoré sú na tieto účely osobitne certifikované a ktorých konštrukcia a príslušenstvo sa nepretržite upravujú v súlade s najnovšími bezpečnostnými požiadavkami. Postup prepravy je podrobne regulovaný dodatočnými prevádzkovými bezpečnostnými ustanoveniami so súhlasom príslušných bezpečnostných a núdzových orgánov a monitorovaný príslušnými orgánmi dohľadu.

Pôvodný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97.

Skončenie obdobia platnosti: 1. januára 2023.

RA-bii-DE-2

Predmet: Miestna preprava látky UN 1402 (karbid vápnika), skupina obalov I, po stanovených trasách, v kontajneroch na vozňoch.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k smernici 2008/68/ES: 3.2, 7.3.1.1.

Obsah prílohy k smernici: Všeobecné ustanovenia o preprave voľne loženého materiálu. V kapitole 3.2 tabuľke A sa nepovoľuje preprava karbidu vápnika ako voľne loženého materiálu.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Miestna železničná preprava látky UN 1402 (karbid vápnika), skupina obalov I, po konkrétne vymedzenej trase ako súčasť stanoveného priemyselného postupu a prísne kontrolovaná za jasne určených podmienok. Náklady sa prepravujú v špeciálne vyrobených kontajneroch vo vozňoch. Preprava tovaru podlieha dodatočným prevádzkovým ustanoveniam stanoveným príslušnými bezpečnostnými orgánmi.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Dátum uplynutia platnosti: 15. januára 2024.

▼B
PRÍLOHA III

VNÚTROZEMSKÁ VODNÁ DOPRAVA

▼M12

III.1.   ADN

Priložené predpisy k ADN, uplatniteľné s účinnosťou od 1. januára 2017, ako aj článok 3 písm. f) a h), článok 8 ods. 1 a 3 ADN sa rozumejú tak, že výraz „zmluvná strana“ sa podľa potreby nahradí výrazom „členský štát“.

▼B

III.2.   Dodatočné prechodné ustanovenia

1. Členské štáty si môžu ponechať obmedzenia týkajúce sa prepravy látok obsahujúcich dioxíny a furány platné 30. júna 2009.

2. Osvedčenia v súlade s 8.1 oddielu III.1. prílohy III vydané pred prechodným obdobím alebo počas neho v súlade s článkom 7 ods. 2 sú platné do 30. júna 2016, pokiaľ na samotnom osvedčení nie je uvedené kratšie obdobie platnosti.

▼M10

III.3.    Vnútroštátne odchýlky

Odchýlky pre členské štáty na prepravu nebezpečného tovaru v rámci ich územia na základe článku 6 ods. 2 smernice 2008/68/ES.

Číslovanie odchýlok: IW–a/bi/bii–ČŠ–čč

IW = vnútrozemské vodné cesty

a/bi/bii = článok 6 ods. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

ČŠ = skratka členského štátu

čč = poradové číslo

Na základe článku 6 ods. 2 písm. b) bodu i) smernice 2008/68/ES

BG Bulharsko

IW–bi–BG–1

Predmet: Klasifikácia a prehliadky plavidiel na prepravu palív

Odkaz na oddiel III.1 prílohy III k smernici 2008/68/ES: Kapitola 1.15

Obsah prílohy k smernici: Ustanovenia kapitoly 1.15 Uznávanie klasifikačných spoločností vyžadujú, aby sa klasifikačné spoločnosti pre naplnenie týchto ustanovení upravujúcich uznávanie podrobili postupom uznávania špecifikovaným v oddiele 1.15.2.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Klasifikácia a prehliadka plavidiel na prepravu petrolejových výrobkov prevádzkovaných vo vodách bulharských riečnych prístavov alebo v iných oblastiach pod priamou jurisdikciou týchto prístavov vykonávaná klasifikačnou spoločnosťou, ktorá nie je uznaná podľa kapitoly 1.15 oddielu III.1 prílohy III k smernici 2008/68/ES, sa povoľuje za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Vyhláška č. 16 z 20. júna 2006 o manipulácii s nebezpečným tovarom a jeho preprave po mori a po vnútrozemských vodných cestách; Vyhláška č. 4 z 9. januára 2004 o uznávaní skúšobných spoločností na prehliadky lodí a ich vlastníkov).

Poznámky: Výnimka platí len pre plavidlá prevádzkované v oblastiach prístavov alebo v iných oblastiach pod priamou jurisdikciou týchto prístavov.

Dátum uplynutia platnosti: do 15. januára 2018