2008D0798 — SK — 10.12.2008 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. októbra 2008

ktorým sa ukladajú osobitné podmienky vzťahujúce sa na dovoz výrobkov obsahujúcich mlieko alebo mliečne výrobky, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Číny, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/757/ES

[oznámené pod číslom K(2008) 6086]

(Text s významom pre EHP)

(2008/798/ES)

(Ú. v. ES L 273, 15.10.2008, p.18)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTIE KOMISIE z 9. decembra 2008,

  L 331

19

10.12.2008
▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. októbra 2008

ktorým sa ukladajú osobitné podmienky vzťahujúce sa na dovoz výrobkov obsahujúcich mlieko alebo mliečne výrobky, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Číny, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/757/ES

[oznámené pod číslom K(2008) 6086]

(Text s významom pre EHP)

(2008/798/ES)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín ( 1 ), a najmä na druhý pododsek jeho článku 53 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa ustanovuje možnosť prijať v záujme ochrany zdravia ľudí, zdravia zvierat alebo životného prostredia primerané núdzové opatrenia Spoločenstva v súvislosti s potravinami alebo krmivom dovezenými z tretej krajiny, ak sa takéto riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi.

(2)

Európska komisia bola nedávno oboznámená so skutočnosťou, že v detskom mlieku a iných mliečnych výrobkoch v Číne sa zistila vysoká úroveň melamínu. Melamín je chemický medziprodukt, ktorý sa používa pri výrobe aminoživíc a plastických materiálov a používa sa ako monomér a prídavná látka do plastických materiálov. Vysoká úroveň melamínu v jedle môže mať veľmi vážne škodlivé účinky na zdravie.

(3)

Dovoz mlieka a mliečnych výrobkov vrátane mlieka v prášku pochádzajúcich z Číny do Spoločenstva nie je povolený; avšak niektoré zložené výrobky (t. j. výrobky, ktoré obsahujú spracovaný výrobok živočíšneho pôvodu a tiež výrobok neživočíšneho pôvodu) obsahujúce spracované mliečne zložky sa mohli dostať na trhy Európskej únie.

(4)

Napriek tomu, že dostupné faktické informácie naznačujú, že nie sú dovážané žiadne zložené výrobky určené na osobitné výživové účely pre kojencov alebo malé deti, určité zložené výrobky, v závislosti od ich osobitného zloženia a predovšetkým podielu mliečneho výrobku v obsahu mohli byť predložené na dovoz bez toho, aby prešli systematickou hraničnou kontrolou podľa rozhodnutia Komisie 2007/275/ES zo 17. apríla 2007 o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES ( 2 ). Vzhľadom na to, že takéto výrobky sú primárnym a v niektorých prípadoch jediným zdrojom potravy pre kojencov a malé deti, je vhodné zakázať dovoz akýchkoľvek takýchto výrobkov pochádzajúcich z Číny do Spoločenstva. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli všetky takéto výrobky, ktoré sa vyskytnú na trhu, okamžite zničené.

(5)

Pokiaľ ide o iné zložené výrobky (ako napr. sušienky a čokoládu), ktoré sú iba malou časťou pestrej stravy, vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) na základe žiadosti Európskej komisie o posúdenie rizika súvisiaceho s prítomnosťou melamínu v zloženom výrobku stanovisko, v ktorom sa uvádza, že najväčšie riziko by predstavoval najhorší scenár, podľa ktorého by prípustný denný príjem (TDI) melamínu (0,5 mg/kg telesnej hmotnosti) mohol byť potenciálne prekročený v prípade detí, ktoré majú vysokú dennú spotrebu sušienok a čokolády obsahujúcich najvyšší podiel mlieka v prášku (ktorý sa pohybuje od 16 % do viac ako 20 %), s kontamináciou rovnajúcou sa najvyššej úrovni zistenej v mliečnom prášku z Číny.

(6)

Aby sa zabránilo riziku poškodenia zdravia, ktoré môže nastať v dôsledku vystavenia melamínu obsiahnutému v takýchto zložených výrobkoch, od členských štátov sa podľa rozhodnutia Komisie 2008/757/ES ( 3 ) vyžaduje zaistiť, aby všetky zložené výrobky obsahujúce najmenej 15 % mliečneho výrobku pochádzajúceho z Číny boli systematicky testované pred dovozom do Spoločenstva a aby všetky takéto výrobky, ktoré vykazujú obsah melamínu presahujúci 2,5 % mg/kg boli okamžite zničené. Melamín pochádzajúci z rôznych zdrojov, napr. z migrujúcich látok z materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, z použitia pesticídov atď., môže byť v krmivách a potravinách prítomný. Vzhľadom na dostupné údaje o výskyte je množstvo 2,5 mg/kg vhodné na rozlíšenie medzi nevyhnutnou bežnou prítomnosťou melamínu a neprijateľným falšovaním. Táto úroveň je reakciou aj na potrebu zaistiť vysoký rozsah bezpečnosti. Členské štáty oznámili, že pri určovaní presného obsahu mlieka alebo mliečneho výrobku v zložených výrobkoch sa vyskytli značné ťažkosti. V dôsledku toho nemá uvedená hodnota 15 % takmer žiadny význam pre rozhodnutie o tom, či zásielka podlieha požiadavkám na kontrolu pred dovozom. S cieľom zefektívniť a zjednodušiť postupy pre dovozné kontroly je teda vhodné ustanoviť požiadavku na vykonávanie kontrol bez ohľadu na presné množstvo mlieka alebo mliečneho výrobku v zložených výrobkoch.

(7)

Členské štáty by mali zaistiť, aby boli zložené výrobky, ktoré sa už nachádzajú v Spoločenstve primerane testované a stiahnuté z trhu v prípade, že je to nutné. Náklady na testy pri dovoze a náklady súvisiace s úradnými opatreniami v súvislosti s výrobkami, pri ktorých sa zistí, že nezodpovedajú príslušnej maximálnej úrovni, by mali byť uhradené prevádzkovateľom potravinárskeho alebo krmivárskeho podniku zodpovedným za výrobky.

(8)

Aby mohla Komisia včas zhodnotiť vhodnosť týchto opatrení, mali by ju členské štáty informovať o nepriaznivých výsledkoch prostredníctvom Systému včasného varovania pre potraviny a krmivá a mali by oznamovať priaznivé výsledky každé dva týždne.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:Článok 1

Na účely tohto rozhodnutia znamenajú odkazy na Čínu odkazy na Čínsku ľudovú republiku.

Článok 2

Kontrolné opatrenia

 

Členské štáty zakážu dovoz do Spoločenstva výrobkov obsahujúcich mlieko, mliečne výrobky, sóju alebo sójové výrobky na určité nutričné využitie pre dojčatá a malé deti v zmysle smernice Rady 89/398/EHS o potravinách na určité nutričné využitie, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Číny. Členské štáty taktiež zabezpečia, aby bol akýkoľvek takýto výrobok, ktorého prítomnosť na trhu sa zistí po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia, z neho okamžite stiahnutý a zničený.

 ◄

 

Členské štáty vykonávajú kontroly dokladov, totožnosti a fyzické kontroly vrátane laboratórnej analýzy pri všetkých zásielkach, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Číny, obsahujúcich bikarbonát amónny na účely použitia v krmivách alebo v potravinách a krmivá a potraviny obsahujúce mlieko, mliečne výrobky, sóju alebo sójové výrobky.

Členské štáty môžu vykonávať náhodné kontroly pred dovozom iných krmív a potravín pochádzajúcich z Číny, ktoré majú vysoký obsah bielkovín.

Týmito kontrolami sa má predovšetkým zistiť to, či prípadný obsah melamínu nepresahuje 2,5 mg/kg výrobku. Zásielky sa zadržiavajú dovtedy, kým nie sú dostupné výsledky laboratórnej analýzy.

 ◄

3.  Kontroly uvedené v odseku 2, prvom pododseku sa vykonávajú na kontrolných miestach, ktoré na tento účel priamo určia členské štáty. Členské štáty sprístupnia zoznam týchto kontrolných miest verejnosti a oznámia ho Komisii.

4.  Členské štáty oznámia akýkoľvek nepriaznivý výsledok laboratórnej analýzy uvedenej v odseku 2 prostredníctvom Systému včasného varovania pre potraviny a krmivá. Komisií oznamujú priaznivé výsledky každé dva týždne.

5.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby výrobky uvedené v odseku 2 a krmivá a prípadne aj potraviny s vysokým obsahom proteínu, ktoré sa už nachádzajú na trhu, boli podrobené kontrolám na vhodnej úrovni na účel určenia obsahu melamínu.

6.  Akýkoľvek výrobok, pri ktorom sa po kontrolách vykonaných v súlade s odsekmi 2 a 5 preukáže, že obsah melamínu presahuje 2,5 mg/kg, sa bezodkladne zničí.

7.  Členské štáty zaistia, že náklady, vynaložené na vykonávanie odseku 2 uhradí prevádzkovateľ zodpovedný za dovoz a že náklady úradných opatrení prijatých v súvislosti s výrobkami, pri ktorých sa preukáže, že nie sú v súlade s týmto rozhodnutím uhradí prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku zodpovedný za daný výrobok.

Článok 3

Predbežné oznámenie

▼M1

Prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia vopred oznámia na kontrolné miesta uvedené v článku 2 ods. 3 predpokladaný dátum a čas dodania všetkých zásielok, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Číny, obsahujúcich krmivá a potraviny obsahujúce mlieko, mliečne výrobky, sóju alebo sójové výrobky.

▼B

Článok 4

Preskúmanie opatrení

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí budú predmetom pravidelného opätovného hodnotenia na základe výsledkov kontrol vykonaných členskými štátmi.

Článok 5

Rozhodnutie 2008/757/ES sa zrušuje.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.( 1 ) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 2 ) Ú.v. EÚ L 116, 4.5.2007, s. 9.

( 3 ) Ú.v. EÚ L 259, 27.9.2008, s. 10.