02008D0017 — SK — 28.05.2020 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 17. novembra 2008,

ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie

(ECB/2008/17)

(2008/893/ES)

(Ú. v. ES L 319 29.11.2008, s. 76)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/21 z 23. decembra 2015,

  L 6

5

9.1.2016

►M2

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/628 zo 4. mája 2020,

  L 146

11

8.5.2020
▼B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 17. novembra 2008,

ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie

(ECB/2008/17)

(2008/893/ES)Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

a) 

pod „Eurosystémom“ sa rozumie ECB a národné centrálne banky členských štátov, ktoré prijali euro;

b) 

pod „úlohami Eurosystému“ sa rozumejú úlohy zverené Eurosystému podľa zmluvy a štatútu ESCB;

c) 

pod „centrálnou bankou“ sa rozumie ECB alebo národná centrálna banka členského štátu, ktorý prijal euro;

d) 

pod „vedúcou centrálnou bankou“ sa rozumie centrálna banka zodpovedná za uskutočnenie spoločného obstarávacieho konania;

e) 

pod „hostiteľskou centrálnou bankou“ sa rozumie centrálna banka, ktorú určí Rada guvernérov ako hostiteľskú banku pre EPCO;

▼M2

f) 

pod „Riadiacim výborom EPCO“ sa rozumie riadiaci výbor zriadený Radou guvernérov na riadenie činnosti EPCO. Riadiaci výbor EPCO sa skladá z jedného člena z každej centrálnej banky, ktorý je vybraný spomedzi vedúcich zamestnancov so znalosťami a skúsenosťami v organizačných a strategických záležitostiach v rámci ich príslušnej inštitúcie a odborníkov na obstarávanie. Riadiaci výbor EPCO podáva správy Rade guvernérov prostredníctvom Výkonnej rady;

▼B

g) 

pod „spoločným obstarávacím konaním“ sa rozumie proces spoločného obstarávania tovaru a služieb, ktorý zabezpečuje vedúca centrálna banka v prospech centrálnych bánk, ktoré sa zúčastňujú na spoločnom obstarávacom konaní.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto rozhodnutie sa vzťahuje na spoločné obstarávanie tovaru a služieb centrálnymi bankami, ktoré sú potrebné na plnenie úloh Eurosystému.

2.  Účasť centrálnych bánk na činnosti EPCO a na spoločnom obstarávacom konaní je dobrovoľná.

▼M1

3.  Týmto rozhodnutím nie je dotknuté usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/280 ( 1 ).

▼B

Článok 3

Koordinačný úrad Eurosystému pre obstarávanie

▼M1

1.  EPCO vykonáva nasledujúce základné úlohy:

a) 

zisťuje potenciálne prípady spoločného obstarávania, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia alebo mimo neho na základe požiadaviek na obstarávanie, ktoré centrálne banky zasielajú EPCO;

b) 

v potrebnom rozsahu pripravuje a aktualizuje ročný plán obstarávania pre spoločné obstarávacie konanie založené na hodnotení uvedenom pod písmom a);

c) 

pripravuje spoločné požiadavky v spolupráci s centrálnymi bankami, ktoré sa zúčastňujú na spoločnom obstarávacom konaní;

d) 

podporuje centrálne banky v spoločnom obstarávacom konaní;

e) 

podporuje centrálne banky v obstarávaní, ktoré súvisí so spoločnými projektmi Európskeho systému centrálnych bánk, ak o to požiada centrálna banka, ktorá vedie projekt;

▼M2

f) 

podporuje centrálne banky pri činnostiach v oblasti správy zmlúv.

▼M1

EPCO môže vykonávať aj iné úlohy ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, najmä uľahčovať prijatie najlepších postupov obstarávania v rámci Eurosystému a rozvíjať infraštruktúru (napr. zručnosti, funkčné nástroje, informačné systémy, procesy), ktorá je potrebná pre spoločné obstarávanie.

▼M2

1a.  Hostiteľskou centrálnou bankou pre EPCO je jedna z centrálnych bánk. Rada guvernérov určí hostiteľskú centrálnu banku každých päť rokov.

▼B

2.  Hostiteľská centrálna banka poskytne materiálne a ľudské zdroje, ktoré sú potrebné pre EPCO na plnenie jeho úloh v súlade s rozpočtom schváleným Radou guvernérov tak, ako je uvedené v odseku 4.

3.  Hostiteľská centrálna banka po porade s Riadiacim výborom EPCO môže prijať pravidlá týkajúce sa vnútornej organizácie a administratívy EPCO, vrátane kódexu správania zamestnancov EPCO, s cieľom zaistiť čo najväčšiu integritu pri plnení ich povinností.

▼M1

4.  Centrálne banky financujú rozpočet EPCO v súlade s pravidlami prijatými Radou guvernérov, pričom tento rozpočet môže byť založený na finančnom rámci pokrývajúcom niekoľko rokov alebo na návrhu ročného rozpočtu, a môže zahŕňať stimuly na podporu vedenia projektov spoločného obstarávania.

▼B

5.  EPCO predloží výročnú správu o svojej činnosti Rade guvernérov prostredníctvom Riadiaceho výboru EPCO a Výkonnej rady.

6.  Činnosť EPCO podlieha kontrole Výboru interných audítorov v súlade s pravidlami prijatými Radou guvernérov. Týmto nie sú dotknuté pravidlá kontroly a auditu, ktoré sa uplatňujú alebo boli prijaté hostiteľskou centrálnou bankou.

▼M2

7.  Včas pred skončením každého päťročného obdobia uvedeného v odseku 1a uskutoční Riadiaci výbor EPCO hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania EPCO. Na základe tohto hodnotenia a s prihliadnutím na záujem ostatných centrálnych bánk byť hostiteľskou centrálnou bankou pre EPCO Rada guvernérov rozhodne, či je potrebné vykonať výberové konanie na novú hostiteľskú centrálnu banku.

▼B

Článok 4

Spoločné obstarávacie konanie

1.  Spoločné obstarávacie konanie sa považuje za potrebné na účely tohto rozhodnutia, ak: i) je odôvodnené očakávať, že spoločné obstarávanie tovaru a služieb bude znamenať výhodnejšie nákupné podmienky v súlade so zásadami efektívnosti nákladov a účinnosti, alebo ii) centrálne banky potrebujú prijať harmonizované požiadavky a normy vo vzťahu k takémuto tovaru a/alebo službám.

▼M1

2.  Po zistení potenciálnych prípadov pre spoločné obstarávacie konanie EPCO vyzve centrálne banky, aby sa zúčastnili na spoločnom obstarávacom konaní. Centrálne banky v dostatočnom predstihu informujú EPCO, či sa plánujú zúčastniť na spoločnom obstarávacom konaní a, ak je to tak, oznámia svoje obchodné podmienky EPCO. Ak sa uverejnenie oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania nevyžaduje, môže centrálna banka odstúpiť z účasti na spoločnom obstarávacom konaní, kým sa na účasť formálne nezaviaže. Ak sa vyžaduje uverejnenie oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, môže centrálna banka odstúpiť z účasti kedykoľvek pred uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

▼M2

3.  EPCO každoročne predkladá Rade guvernérov na schválenie aktualizovaný plán obstarávania pre spoločné obstarávacie konania vrátane uvedenia vedúcich centrálnych bánk. Aktualizovaný plán obstarávania, ktorý predloží EPCO, môže obsahovať označenie oblastí, v rámci ktorých sa môžu pred ďalšou aktualizáciou v stanovených hraniciach využívať ďalšie príležitosti na spoločné obstarávanie. Rada guvernérov rozhodne o pláne obstarávania a jeho implementácii po konzultácii s Riadiacim výborom EPCO.

▼B

4.  Vedúca centrálna banka uskutočňuje spoločné obstarávacie konanie v prospech centrálnych bánk, ktoré sa zúčastňujú na spoločnom obstarávacom konaní, v súlade s pravidlami obstarávania, ktoré sa vzťahujú na vedúcu centrálnu banku. Vedúca centrálna banka spresní v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, ktoré centrálne banky sa zúčastňujú na spoločnom obstarávacom konaní, ako aj štruktúru zmluvných vzťahov.

5.  Vedúca centrálna banka pripraví zadávaciu dokumentáciu a vyhodnotí žiadosti a ponuky v spolupráci s EPCO a inými centrálnymi bankami, ktoré sa zúčastňujú na spoločnom obstarávacom konaní.

6.  Vedúca centrálna banka uskutoční spoločné obstarávacie konanie v jazyku uvedenom v ročnom pláne obstarávania.

▼M2

Článok 5

Účasť iných inštitúcií

1.  Rada guvernérov môže vyzvať národné centrálne banky členských štátov, ktoré ešte neprijali euro, aby sa zúčastnili na činnosti EPCO a na spoločnom obstarávacom konaní za rovnakých podmienok ako sú tie, ktoré sa vzťahujú na centrálne banky Eurosystému. Rada guvernérov môže navyše vyzvať vnútroštátne orgány členských štátov, inštitúcie a orgány Únie alebo medzinárodné organizácie, aby sa zúčastnili na činnosti EPCO a na spoločnom obstarávacom konaní za podmienok, ktoré vo výzve stanoví Rada guvernérov. Každá takáto výzva sa týka len spoločného obstarávania tovaru a služieb na uspokojenie bežných potrieb centrálnych bánk a vyzvaných subjektov, a stanovené podmienky musia byť obdobné ako podmienky, ktoré sa uplatňujú na centrálne banky Eurosystému.

2.  Interné tlačiarne, ktoré sú v súlade s článkom 1 bod 2 písm. b) usmernenia (EÚ) 2015/280 (ECB/2014/44) samostatnými právnickými osobami a ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené v uvedenom ustanovení, sa môžu priamo zúčastňovať na spoločných obstarávacích konaniach a na účely tohto článku sa považujú za tlačiarne, ktoré sú súčasťou centrálnej banky v ich členskom štáte. Takáto účasť je obmedzená na spoločné obstarávanie tovarov a služieb, ktoré sú pre tieto interné tlačiarne nevyhnutné na plnenie úloh Eurosystému.

▼B

Článok 6

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.( 1 ) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/280 z 13. novembra 2014 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému (ECB/2014/44) (Ú. v. EÚ L 47, 20.2.2015, s. 29).