02007L0043 — SK — 14.12.2019 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY 2007/43/ES

z 28. júna 2007,

ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 182 12.7.2007, s. 19)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017

  L 95

1

7.4.2017


Opravená a doplnená:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625)
▼B

SMERNICA RADY 2007/43/ES

z 28. júna 2007,

ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa vzťahuje na kurčatá chované na produkciu mäsa.

Nevzťahuje sa však na:

a) chovy s počtom kurčiat nižším ako 500;

b) chovy iba s chovnými kurčatami;

c) liahne;

d) extenzívny chov kurčiat v halách a vo voľných výbehoch, tak ako je to uvedené v písmenách b), c), d), e) prílohy IV k nariadeniu Komisie (EHS) č. 1538/91 z 5. júna 1991, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (EHS) č. 1906/90 o určitých obchodných normách pre hydinové mäso ( 1 ), a

e) ekologicky chované kurčatá v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín ( 2 ).

2.  Smernica sa vzťahuje na chov v chovných zariadeniach určených zároveň na chov aj na šľachtenie kurčiat.

Členské štáty môžu prijať prísnejšie opatrenia v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Primárna zodpovednosť za pohodu zvierat zostáva na majiteľovi alebo správcovi zvierat.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  Na účel tejto smernice platia tieto vymedzenia pojmov:

a) „majiteľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo osoby, ktoré vlastnia chov kurčiat;

b) „správca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá za kurčatá trvalo alebo dočasne zodpovedá alebo ich má na starosti v zmluvnom alebo zákonnom zmysle;

▼M1

c) „príslušné orgány“ sú príslušné orgány v zmysle článku 3 bodu 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ►C1  (EÚ) 2017/625 ◄  ( 3 );

d) „úradný veterinárny lekár“ je úradný veterinárny lekár v zmysle článku 3 bodu 32 nariadenia ►C1  (EÚ) 2017/625 ◄ ;

▼B

e) „kurča“ je zviera druhu Gallus gallus, ktoré sa chová na produkciu mäsa;

f) „chov“ je miesto produkcie, v ktorom sa kurčatá chovajú;

g) „chovná budova“ je budova v chove, v ktorej sa chová kŕdeľ hydiny;

h) „využiteľná plocha“ je plocha s podstielkou, ktorá je kurčatám kedykoľvek prístupná;

i) „hustota zástavu“ je celková živá hmotnosť kurčiat, ktoré sú prítomné v chovnej budove v tom istom čase, na meter štvorcový využiteľnej plochy;

j) „kŕdeľ“ je skupina kurčiat, ktoré sú umiestnené a prítomné v chovnej budove v tom istom čase;

k) „denná miera úmrtnosti“ je počet kurčiat, ktoré uhynuli v chove v rovnakom dni, vrátane kurčiat utratených z dôvodov choroby alebo iných dôvodov, vydelený počtom kurčiat prítomných v chovnej budove v daný deň, vynásobený 100;

l) „súhrnná denná miera úmrtnosti“ je súčet denných mier úmrtností.

2.  Vymedzenie pojmu „využiteľná plocha“ v odseku 1 písm. h) v súvislosti s nepodstlanými plochami sa môže doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 11 na základe vedeckého posudku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín o vplyve nepodstlaných plôch na pohodu kurčiat.

Článok 3

Požiadavky na chov kurčiat

1.  Členské štáty zabezpečia, aby:

a) všetky chovné budovy spĺňali požiadavky uvedené v prílohe I;

b) príslušný orgán alebo úradný veterinár vykonával kontroly, monitorovanie a prijímal následné opatrenia vrátane tých, ktoré sú stanovené v prílohe III.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby maximálna hustota zástavu kurčiat v chove alebo chovnej budove nikdy nepresiahla 33 kg/m2.

3.  Odchylne od odseku 2 môžu členské štáty umožniť chov kurčiat pri vyššej hustote zástavu za predpokladu, že majiteľ alebo správca zariadenia okrem splnenia požiadaviek stanovených v prílohe I spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II.

4.  Ak sa odchýlka podľa odseku 3 udelí, členské štáty zabezpečia, aby maximálna hustota zástavu kurčiat v chove alebo chovnej budove nikdy nepresiahla 39 kg/m2.

5.  Ak sú splnené kritériá uvedené v prílohe V, členské štáty môžu povoliť, aby sa maximálna hustota zástavu uvedená v odseku 4 zvýšila najviac o 3 kg/m2.

Článok 4

Odborné vzdelávanie a usmernenia pre osoby zaobchádzajúce s kurčatami

1.  Členské štáty zabezpečia, aby správcovia, ktorí sú fyzickými osobami, absolvovali dostatočné odborné školenia týkajúce sa im zverených úloh a aby mali k dispozícii primerané odborné školenie.

2.  Odborné školenia uvedené v odseku 1 sa zameriavajú na aspekty pohody zvierat a týkajú sa najmä tém uvedených v prílohe IV.

3.  Členské štáty zabezpečia zavedenie systému kontroly a schvaľovania odborných školení. Správca kurčiat je držiteľom osvedčenia uznávaného príslušným orgánom dotknutého členského štátu, ktoré potvrdzuje absolvovanie takého odborného školenia alebo nadobudnutie skúseností rovnocenných s takýmto školením.

4.  Členské štáty môžu uznávať skúsenosti nadobudnuté pred 30. júnom 2010 za rovnocenné s účasťou na takomto školení a vydávať osvedčenia potvrdzujúce túto rovnocennosť.

5.  Členské štáty môžu stanoviť, aby sa požiadavky uvedené v odsekoch 1 až 4 vzťahovali aj na majiteľov.

6.  Majiteľ alebo správca poskytne pokyny a usmernenie o príslušných požiadavkách na pohodu zvierat vrátane požiadaviek týkajúcich sa metód utrácania používaných v zariadeniach osobám, ktoré zamestnávajú alebo najímajú na starostlivosť o kurčatá alebo ich odchyt a nakládku.

Článok 5

Označovanie kuracieho mäsa etiketou

Najneskôr do 31. decembra 2009 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o možnom zavedení osobitného harmonizovaného povinného systému označovania etiketou kuracieho mäsa, výrobkov a prípravkov z takéhoto mäsa, ktorý sa zakladá na súlade s normami pre pohodu zvierat.

Táto správa posúdi možné sociálno-ekonomické dosahy, vplyvy na hospodárskych partnerov Spoločenstva a súlad takého režimu označovania etiketou s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.

Súčasne sa so správou predložia aj návrhy príslušných právnych predpisov zohľadňujúce takéto posúdenia a skúsenosti, ktoré členské štáty získali počas uplatňovania dobrovoľných schém označovania etiketou.

Článok 6

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade

1.  Na základe vedeckého stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr 31. decembra 2010 správu o vplyve genetických parametrov na zistené nedostatky spôsobujúce nedostatočnú pohodu kurčiat. V prípade potreby sa spolu s touto správou môžu predložiť aj návrhy príslušných právnych predpisov.

2.  Členské štáty predložia Komisii výsledky zhromažďovania údajov založených na monitorovaní reprezentatívnej vzorky kŕdľov usmrtených počas obdobia trvajúceho najmenej jeden rok. S cieľom umožniť zostavenie relevantnej analýzy by mali byť odoberanie vzoriek a požiadavky na údaje uvedené v prílohe III vedecky podložené, objektívne a porovnateľné a mali by sa ustanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 11.

Je možné, že členské štáty budú na zber údajov na účely tejto smernice potrebovať finančný príspevok.

3.  Na základe dostupných údajov a s prihliadnutím na nové vedecké poznatky Komisia predloží najneskôr do 30. júna 2012 Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a o jej vplyve na pohodu kurčiat, ako aj o vypracovaní ukazovateľov pohody zvierat. Správa zohľadní rôzne podmienky a metódy chovu. Zohľadní aj sociálno-ekonomické a administratívne vplyvy tejto smernice vrátane regionálnych aspektov.

Článok 7

Kontroly

▼M1 —————

▼M1

2.  Členské štáty predložia Komisii do 31. augusta každého roka výročnú správu za predchádzajúci rok o kontrolách vykonaných príslušným orgánom na overenie dodržiavania požiadaviek tejto smernice. K správe sa priloží analýza najzávažnejších zistení prípadov nedodržiavania požiadaviek a národný akčný plán na zabránenie alebo zníženie ich výskytu v ďalších rokoch. Komisia predloží zhrnutia týchto správ členským štátom.

▼B

Článok 8

Usmernenia pre osvedčený postup riadenia

Členské štáty podporia vytvorenie usmernení pre osvedčený postup riadenia, ktoré budú obsahovať usmernenia pre súlad s touto smernicou. Podporí sa rozšírenie a používanie týchto usmernení.

Článok 9

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách za porušenie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich vykonávanie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty o nich upovedomia Komisiu najneskôr do 30. júna 2010 a bezodkladne jej oznámia každú dodatočnú zmenu a doplnenie, ktoré má na ne vplyv.

Článok 10

Vykonávacie právomoci

V súlade s postupom uvedeným v článku 11 možno prijímať opatrenia potrebné na zabezpečenie jednotného vykonávania tejto smernice.

Článok 11

Výbor

1.  Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín ( 4 ) (ďalej len „výbor“).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie uvedené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

Článok 12

Transpozícia

Členské štáty prijmú zákony, nariadenia a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

POŽIADAVKY UPLATNITEĽNÉ NA CHOVY

Okrem príslušných ustanovení v ostatných relevantných právnych predpisoch Spoločenstva sa uplatňujú tieto požiadavky:

Napájadlá

1. Napájadlá sa umiestnia a udržiavajú tak, aby sa minimalizovalo vyliatie ich obsahu.

Kŕmenie

2. Je potrebné buď zabezpečiť nepretržitú dostupnosť krmiva, alebo kŕmenie v stanovených časových obdobiach, pričom ho kurčatám nemožno odobrať viac ako 12 hodín pred plánovaným časom usmrtenia.

Podstielka

3. Všetky kurčatá majú stály prístup k podstielke so suchým a sypkým povrchom.

Vetranie a vykurovanie

4. Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie zabraňujúce prehrievaniu a podľa potreby kombinovaním vetrania a vykurovania zabezpečovať absorpciu nadmernej vlhkosti.

Hluk

5. Hladinu hluku je potrebné minimalizovať. Konštrukcia, umiestnenie, prevádzka a údržba ventilátorov, zariadení na kŕmenie alebo iného vybavenia sa musia udržiavať tak, aby spôsobovali čo najnižšiu možnú hladinu hluku.

Osvetlenie

6. Počas obdobia vyžadujúceho osvetlenie sú všetky budovy osvetlené intenzitou najmenej 20 luxov na úrovni očí kurčiat a osvetlených je aspoň 80 % využiteľnej plochy. V prípade potreby možno na základe rady veterinárneho lekára povoliť dočasné zníženie intenzity osvetlenia.

7. Je potrebné, aby počas siedmich dní od umiestnenia kurčiat do budovy a do troch dní pred plánovaným časom usmrtenia osvetlenie fungovalo v 24-hodinovom rytme vrátane časových období zatemnenia trvajúcich celkovo najmenej šesť hodín, v rámci ktorých aspoň jedno neprerušované obdobie zatemnenia trvá najmenej štyri hodiny okrem období, keď je osvetlenie tlmené.

Inšpekcia

8. Všetky kurčatá v chove je nutné najmenej dvakrát denne kontrolovať. Osobitná pozornosť by sa mala venovať príznakom naznačujúcim zníženú úroveň pohody zvierat a/alebo ich zdravia.

9. Vážne poranené kurčatá alebo kurčatá so zjavnými príznakmi zdravotnej poruchy, napríklad jedince s ťažkosťami s chôdzou, so závažnou brušnou vodnatieľkou alebo s ťažkými deformáciami, ktoré daným jedincom pravdepodobne spôsobujú utrpenie, sa primerane ošetria alebo okamžite utratia. V prípade potreby sa kontaktuje veterinárny lekár.

Čistenie

10. Po konečnej depopulácii a pred naskladnením nového kŕdľa hydiny do danej chovnej budovy sa časti budov, vybavení alebo nástrojov prichádzajúcich do styku s kurčatami dôkladne očistia a vydezinfikujú. Po konečnej depopulácii chovnej budovy sa musí všetka podstielka odstrániť a musí sa poskytnúť čistá podstielka.

Záznamy

11. Majiteľ alebo správca zariadenia vedie záznamy pre každú chovnú budovu s uvedením:

a) počtu naskladnených kurčiat;

b) využiteľnej plochy;

c) hybridu šľachtenia alebo druhu kurčiat, ak je známy;

d) pri každej kontrole počtu vtákov, ktoré sa našli mŕtve, s označením príčin, ak sú známe, ako aj počtu vtákov, ktoré sa utratili;

e) počtu kurčiat, ktoré ostávajú v kŕdli po odoslaní kurčiat na predaj alebo usmrtenie.

Tieto záznamy sa uchovávajú počas najmenej trojročného obdobia a sprístupňujú sa príslušnému orgánu pri výkone kontroly alebo v prípade iných požiadaviek.

Chirurgické zákroky

12. Je zakázané uskutočňovať akékoľvek chirurgické zákroky spôsobujúce poškodenie alebo stratu citlivej časti tela alebo zmenu štruktúry kosti z iných ako terapeutických alebo diagnostických dôvodov.

Členské štáty však môžu povoliť brúsenie zobáka, ak sú vyčerpané všetky ostatné opatrenia na zabránenie šklbania peria a kanibalizmu. V takýchto prípadoch sa brúsenie môže vykonávať iba po porade s veterinárnym lekárom a na jeho odporúčanie a uskutočňuje ho kvalifikovaný personál na kurčatách, ktoré majú menej ako 10 dní. Okrem toho členské štáty môžu povoliť aj kastráciu kohútikov. Kastráciu môžu pod veterinárnym dozorom uskutočniť len zamestnanci, ktorí absolvovali osobitné odborné školenie.
PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA VYUŽÍVANIE VYŠŠEJ HUSTOTY ZÁSTAVU

Oznámenie a dokumentácia

Uplatňujú sa tieto požiadavky:

1. Majiteľ alebo správca oznámi príslušnému orgánu svoj zámer využívať hustotu zástavu presahujúcu 33 kg/m2 živej hmotnosti.

Uvedie presný číselný údaj a informuje príslušný orgán o akejkoľvek zmene hustoty zástavu aspoň 15 pracovných dní pred umiestnením kŕdľa do chovnej budovy.

Ak to príslušný orgán požaduje, pripojí sa k tomuto oznámeniu dokument zhŕňajúci informácie obsiahnuté v dokumentácii požadovanej podľa bodu 2.

2. Majiteľ alebo správca vedie a má k dispozícii v rámci chovnej budovy súhrnnú dokumentáciu s podrobným opisom systémov produkcie. Táto dokumentácia obsahuje najmä informácie o technických detailoch chovnej budovy a jej vybavení, napr.:

a) plán chovnej budovy vrátane rozmerov plôch, na ktorých sa kurčatá nachádzajú;

b) systém vetrania, a ak je to relevantné, ochladzovania a vykurovania vrátane jeho umiestnenia, plán vetrania s podrobným uvedením parametrov cieľovej kvality ovzdušia, akými sú napríklad prúdenie vzduchu, jeho rýchlosť a teplota;

c) systémy kŕmenia a napájania a ich umiestnenia;

d) bezpečnostné systémy a zálohové systémy v prípade výpadku akéhokoľvek automatického alebo mechanického vybavenia nevyhnutného pre zdravie a pohodu zvierat;

e) bežne používaný typ podlahy a podstielky.

Dokumentácia sa na požiadanie poskytne príslušnému orgánu a pravidelne sa aktualizuje. Záznamy sa vedú najmä o technických kontrolách vetracieho a bezpečnostného systému.

Majiteľ alebo správca bez zbytočného odkladu oboznámi príslušný orgán s každou zmenou opísanej chovnej budovy, jej vybavenia alebo postupov, ktoré pravdepodobne ovplyvnia pohodu vtáctva.

Požiadavky na chovy – kontrola environmentálnych parametrov

3. Majiteľ alebo správca zabezpečí, aby bola každá chovná budova vybavená systémami vetrania, a ak je to potrebné, vykurovania a ochladzovania, ktoré boli navrhnuté, skonštruované a prevádzkujú sa tak, aby:

a) koncentrácia amoniaku (NH3) nepresahovala hladinu 20 ppm a koncentrácia oxidu uhličitého (CO2) nepresahovala hladinu 3 000  ppm pri meraní na úrovni hláv kurčiat;

b) v prípade vonkajšej teploty meranej v tieni presahujúcej 30 °C nepresahovala vnútorná teplota uvedenú vonkajšiu teplotu o viac ako 3 °C;

c) priemerná relatívna vlhkosť meraná vnútri chovnej budovy počas 48 hodín nepresahovala 70 % v prípade poklesu vonkajšej teploty pod 10 °C.
PRÍLOHA III

MONITOROVANIE BITÚNKU A NÁSLEDNÉ OPATRENIA

(podľa článku 3 ods. 1)

1.   Úmrtnosť

1.1. V prípade, že hustota zástavu je vyššia ako 33 kg/m2, sprievodná dokumentácia kŕdľa obsahuje všetky údaje o dennej miere úmrtnosti a súhrnnej dennej miere úmrtnosti, ktoré vypočítava majiteľ alebo správca, a údaje o hybride šľachtenia alebo druhu kurčiat.

1.2. Tieto údaje, ako aj počet brojlerov uhynutých pred príchodom sa pod dozorom úradného veterinárneho lekára zaznamenávajú a uvádza sa aj chov a chovná budova. Hodnovernosť údajov a súhrnnej dennej miery úmrtnosti sa kontroluje, pričom sa zohľadňuje počet brojlerov usmrtených na bitúnku a počet brojlerov, ktoré uhynuli pred príchodom na bitúnok.

2.   Prehliadka post mortem

V súvislosti s kontrolami vykonávanými podľa nariadenia (ES) č. 854/2004 úradný veterinárny lekár hodnotí výsledky prehliadky post mortem s cieľom určiť prípadné iné známky nedostatočnej pohody, napr. neobvyklú mieru kontaktnej dermatitídy, parazity a systémové choroby v chove alebo v chovnej budove chovu pôvodu.

3.   Oznámenie výsledkov

Ak miera úmrtnosti uvedená v odseku 1 alebo výsledky prehliadky post mortem uvedenej v odseku 2 poukazujú na zlé podmienky v oblasti pohody zvierat, úradný veterinárny lekár oznámi údaje majiteľovi alebo správcovi zvierat, ako aj príslušnému orgánu. Majiteľ alebo správca zvierat a príslušný orgán prijmú vhodné opatrenia.
PRÍLOHA IV

VZDELÁVANIE

Odborné školenia uvedené v článku 4 ods. 2 sa týkajú aspoň právnych predpisov Spoločenstva v oblasti ochrany kurčiat, a to najmä pokiaľ ide o:

a) prílohy I a II;

b) fyziológiu, predovšetkým potreby napájania a kŕmenia, správanie zvierat a vnímanie pojmu „stresové správanie“;

c) praktické aspekty starostlivého zaobchádzania s kurčatami a ich odchytu, nakládky a prepravy;

d) núdzovú starostlivosť o kurčatá a ich núdzové zabíjanie a utrácanie;

e) preventívne opatrenia biologickej bezpečnosti.
PRÍLOHA V

KRITÉRIÁ NA VYUŽÍVANIE VYŠŠEJ HUSTOTY ZÁSTAVU

(podľa článku 3 ods. 5)

1.   Kritériá

a) Monitorovanie chovu, ktoré vykonal príslušný orgán v priebehu posledných dvoch rokov, neodhalilo žiadne nedostatky vzhľadom na požiadavky tejto smernice a

b) monitorovanie majiteľom alebo správcom chovu sa uskutočňuje prostredníctvom usmernení pre osvedčený postup riadenia uvedený v článku 8 a

c) aspoň v siedmich po sebe nasledujúcich kontrolovaných kŕdľoch z chovnej budovy bola súhrnná denná miera úmrtnosti pod 1 % + 0,06 % vynásobená jatočným vekom kŕdľa v dňoch.

Ak príslušný orgán nevykonal v posledných dvoch rokoch žiadne monitorovanie chovu, musí sa vykonať aspoň jedno monitorovanie, aby sa skontrolovalo, či je splnená požiadavka uvedená v písmene a).

2.   Výnimočné situácie

Odchylne od bodu 1 písm. c) príslušný orgán môže rozhodnúť o zvýšení hustoty zástavu, ak vlastník alebo správca poskytol dostatočné vysvetlenie výnimočnosti povahy vyššej súhrnnej dennej miery úmrtnosti alebo preukázal, že príčiny sú mimo jeho sféry kontroly.( 1 ) Ú. v. ES L 143, 7.6.1991, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2029/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 29).

( 2 ) Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 394/2007 (Ú. v. EÚ L 98, 13.4.2007, s. 3).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ►C1  (EÚ) 2017/625 ◄ z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) ( ►C1  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 ◄ ).

( 4 ) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).