02007L0002 — SK — 26.06.2019 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES

zo 14. marca 2007,

ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire)

(Ú. v. ES L 108 25.4.2007, s. 1)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1010 z 5. júna 2019

  L 170

115

25.6.2019
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES

zo 14. marca 2007,

ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire)KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1.  Účelom tejto smernice je ustanoviť všeobecné pravidlá zamerané na zriadenie Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) na účely politík Spoločenstva v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.

2.  Inspire je založená na infraštruktúrach pre priestorové informácie, ktoré zriadili a prevádzkujú členské štáty.

Článok 2

1.  Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté smernice 2003/4/ES a 2003/98/ES.

2.  Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby bola ovplyvnená existencia či vlastníctvo práv duševného vlastníctva orgánov verejnej moci.

Článok 3

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „infraštruktúra pre priestorové informácie“ sú metaúdaje, súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov; sieťové služby a technológie; dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní; a koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené v súlade s touto smernicou;

2. „priestorové údaje“ sú všetky údaje s priamym alebo nepriamym odkazom na konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť;

3. „súbor priestorových údajov“ je identifikovateľná zbierka priestorových údajov;

4. „služby priestorových údajov“ sú operácie, ktoré sa môžu vykonať pri použití počítačovej aplikácie s priestorovými údajmi obsiahnutými v súboroch priestorových údajov alebo so súvisiacimi metaúdajmi;

5. „priestorový objekt“ je abstraktné znázornenie fenoménu zo skutočného sveta súvisiaceho s konkrétnou polohou alebo geografickou oblasťou;

6. „metaúdaje“ sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie;

7. „interoperabilita“ je možnosť kombinovania súborov priestorových údajov a možnosť interakcie služieb bez opakovaného manuálneho zásahu tak, že výsledok je koherentný a zvýši sa pridaná hodnota súborov údajov a služieb;

8. „geoportál Inspire“ je internetová stránka alebo jej rovnocenná obdoba, ktorá poskytuje prístup k službám uvedeným v článku 11 ods. 1;

9. „orgán verejnej moci“ je:

a) každý štátny alebo iný verejný správny orgán vrátane verejných poradných orgánov na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni;

b) každá fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca verejné správne funkcie podľa vnútroštátneho práva vrátane osobitných povinností, činností alebo služieb súvisiacich so životným prostredím a

c) každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má verejné povinnosti alebo funkcie vo vzťahu k životnému prostrediu alebo poskytuje verejné služby súvisiace so životným prostredím pod dohľadom subjektu alebo osoby uvedenej pod písmenom a) alebo b);

členské štáty môžu stanoviť, že na účely tejto smernice sa za orgán verejnej moci nepovažujú orgány alebo inštitúcie, keď vykonávajú súdnu alebo zákonodarnú moc;

10. „tretia strana“ je každá fyzická alebo právnická osoba iná ako orgán verejnej moci.

Článok 4

1.  Táto smernica sa vzťahuje na súbory priestorových údajov, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) týkajú sa oblasti, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc;

b) sú v elektronickom formáte;

c) uchovávajú ich alebo sú uchovávané v mene:

i) orgánu verejnej moci a boli vytvorené alebo prijaté orgánom verejnej moci, alebo sú spravované či aktualizované týmto orgánom a patria medzi verejné úlohy,

ii) tretej strany, ktorej bola v súlade s článkom 12 sprístupnená sieť;

d) týkajú sa jednej alebo viacerých z tém uvedených v prílohách I, II alebo III.

2.  V prípadoch, keď uchovávajú viaceré identické kópie rovnakých súborov priestorových údajov rôzne orgány verejnej moci, alebo ak sa uchovávajú v ich mene, táto smernica sa vzťahuje iba na referenčnú verziu, z ktorej tieto kópie pochádzajú.

3.  Táto smernica sa vzťahuje aj na služby priestorových údajov súvisiace s údajmi, ktoré sú obsiahnuté v súboroch priestorových údajov uvedených v odseku 1.

4.  Táto smernica neustanovuje povinnosť zhromažďovať nové priestorové údaje.

5.  V prípade súborov priestorových údajov, ktoré spĺňajú podmienku ustanovenú v odseku 1 písm. c), ale na ktoré vlastní tretia strana práva duševného vlastníctva, môže orgán verejnej moci konať podľa tejto smernice len so súhlasom tejto tretej strany.

6.  Odchylne od odseku 1 sa táto smernica vzťahuje na súbory priestorových údajov, ktoré uchováva orgán verejnej moci alebo ktoré sa uchovávajú v mene tohto orgánu, ktorý pôsobí na najnižšej úrovni štátnej správy v rámci členského štátu, iba ak má členský štát zákony alebo iné právne predpisy, ktoré vyžadujú ich zhromažďovanie alebo šírenie.

7.  Opis existujúcich tém údajov uvedených v prílohách I, II a III možno prispôsobiť v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3, aby sa zohľadnili meniace sa potreby priestorových údajov na podporu politík Spoločenstva, ktoré ovplyvňujú životné prostredie.KAPITOLA II

METAÚDAJE

Článok 5

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pre súbory a služby priestorových údajov vytvorili metaúdaje, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách I, II a III, a aby sa tieto metaúdaje aktualizovali.

2.  Metaúdaje obsahujú informácie o:

a) súlade súborov priestorových údajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1;

b) podmienkach, ktoré sa vzťahujú na prístup k súborom a službám priestorových údajov a na ich využívanie, a tam, kde to pripadá do úvahy, o zodpovedajúcich poplatkoch;

c) kvalite a platnosti súborov priestorových údajov;

d) orgánoch verejnej moci zodpovedných za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov a služieb priestorových údajov;

e) obmedzeniach prístupu verejnosti a dôvodoch takýchto obmedzení v súlade s článkom 13.

3.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli metaúdaje úplné a mali dostatočnú kvalitu na splnenie účelu ustanoveného v článku 3 ods. 6.

4.  Predpisy na vykonávanie tohto článku sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 22 ods. 2 do 15. maja 2008. Tieto predpisy zohľadnia príslušné existujúce medzinárodné normy a požiadavky užívateľov, najmä vo vzťahu k metaúdajom týkajúcim sa platnosti.

Článok 6

Členské štáty vytvoria metaúdaje uvedené v článku 5 v súlade s týmto časovým harmonogramom:

a) najneskôr 2 roky odo dňa prijatia vykonávacích predpisov v súlade s článkom 5 ods. 4 v prípade súborov priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách I a II;

b) najneskôr 5 rokov odo dňa prijatia vykonávacích predpisov v súlade s článkom 5 ods. 4 v prípade súborov priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohe III.KAPITOLA III

INTEROPERABILITA SÚBOROV A SLUŽIEB PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV

Článok 7

1.  Vykonávacie predpisy, ktorými sa ustanovia technické dojednania pre interoperabilitu a tam, kde je to možné, pre harmonizáciu súborov a služieb priestorových údajov a ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3. Pri vypracovaní vykonávacích predpisov sa zohľadnia príslušné požiadavky užívateľov, existujúce iniciatívy a medzinárodné normy na harmonizáciu súborov priestorových údajov, ako aj úvahy o uskutočniteľnosti a nákladoch a výnosoch. Ak organizácie zriadené podľa medzinárodného práva prijali príslušné normy na zabezpečenie interoperability alebo harmonizácie súborov a služieb priestorových údajov, tieto normy sa začlenia, a v prípade potreby sa uvedie odkaz na existujúce technické prostriedky, do vykonávacích predpisov uvedených v tomto odseku.

2.  Ako základ pre vypracovanie vykonávacích predpisov ustanovených v odseku 1 Komisia vykoná analýzu, aby sa zabezpečilo, že tieto predpisy sú uskutočniteľné a proporcionálne v zmysle ich pravdepodobných nákladov a výhod, a podelí sa o výsledky tejto analýzy s výborom uvedeným v článku 22 ods. 1. Členské štáty poskytnú Komisii na základe jej žiadosti informácie potrebné na vykonanie uvedenej analýzy.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov a zodpovedajúce služby priestorových údajov sprístupnili v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v odseku 1 do dvoch rokov od ich prijatia a aby boli ostatné súbory a služby priestorových údajov, ktoré sa stále používajú, prístupné v súlade s vykonávacími predpismi do siedmich rokov od ich prijatia. Súbory priestorových údajov sa sprístupnia v súlade s vykonávacími predpismi buď prostredníctvom prispôsobenia existujúcich súborov priestorových údajov, alebo prostredníctvom transformačných služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. d).

4.  Vykonávacie predpisy uvedené v odseku 1 sa vzťahujú na vymedzenie a klasifikáciu priestorových objektov dôležitých z hľadiska súborov priestorových údajov súvisiacich s témami uvedenými v prílohách I, II alebo III a na spôsob, akým sú tieto priestorové údaje georeferencované.

5.  Zástupcom členských štátov na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj ostatným fyzickým alebo právnickým osobám so záujmom o dotknuté priestorové údaje v súvislosti s ich úlohou v infraštruktúre pre priestorové informácie vrátane užívateľov, producentov, poskytovateľov služieb pridanej hodnoty alebo akýchkoľvek koordinačných subjektov sa poskytne príležitosť zúčastňovať sa na prípravných poradách o obsahu vykonávacích predpisov uvedených v odseku 1 pred ich prerokovaním vo výbore uvedenom v článku 22 ods. 1.

Článok 8

1.  V prípade súborov priestorových údajov zodpovedajúcich jednej alebo viacerým témam uvedeným v prílohe I alebo II spĺňajú vykonávacie predpisy ustanovené v článku 7 ods. 1 podmienky ustanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

2.  Vykonávacie predpisy sa zaoberajú týmito hľadiskami priestorových údajov:

a) spoločným rámcom pre jedinečnú identifikáciu priestorových objektov, podľa ktorej možno mapovať identifikátory podľa vnútroštátnych systémov s cieľom zabezpečiť medzi nimi interoperabilitu;

b) vzťahom medzi priestorovými objektmi;

c) kľúčovými vlastnosťami a zodpovedajúcim viacjazyčným odborným slovníkom obyčajne požadovaným pre politiky, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie;

d) informáciami o časovom rozmere údajov;

e) aktualizáciami údajov.

3.  Vykonávacie predpisy musia byť vypracované tak, aby sa zabezpečila jednotnosť medzi jednotlivými informáciami, ktoré sa vzťahujú na rovnakú polohu, ako aj medzi informáciami, ktoré sa vzťahujú na rovnaký objekt zobrazený v rôznych mierkach.

4.  Vykonávacie predpisy musia byť vypracované tak, aby sa zabezpečilo, že informácie pochádzajúce z rôznych súborov priestorových údajov sú porovnateľné, pokiaľ ide o hľadiská uvedené v článku 7 ods. 4 a v odseku 2 tohto článku.

Článok 9

Vykonávacie predpisy ustanovené v článku 7 ods. 1 sa prijmú v súlade s týmto časovým harmonogramom:

a) najneskôr do 15. mája 2009 v prípade súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I;

b) najneskôr do 15. mája 2012 v prípade súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách II alebo III.

Článok 10

1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky informácie vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s vykonávacími predpismi ustanovenými v článku 7 ods. 1, prístupné orgánom verejnej moci alebo tretím stranám v súlade s podmienkami, ktoré neobmedzujú využitie uvedených informácií na tento účel.

2.  S cieľom zabezpečiť, aby boli priestorové údaje týkajúce sa geografického prvku, ktorý sa nachádza na hranici dvoch alebo viacerých členských štátov, koherentné, členské štáty, ak je to vhodné, vzájomnou dohodou rozhodnú o znázornení a umiestnení takýchto spoločných prvkov.KAPITOLA IV

SIEŤOVÉ SLUŽBY

Článok 11

1.  Pre súbory a služby priestorových údajov, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje v súlade s touto smernicou, členské štáty zriadia a prevádzkujú sieť týchto služieb:

a) vyhľadávacie služby, ktoré umožňujú vyhľadávať súbory a služby priestorových údajov na základe obsahu zodpovedajúcich metaúdajov a zobraziť obsah týchto metaúdajov;

b) zobrazovacie služby, ktoré umožňujú prinajmenšom zobraziť, navigovať, priblížiť/vzdialiť, sledovať alebo prekrývať prehliadateľné súbory priestorových údajov a zobraziť informácie o legende a akýkoľvek príslušný obsah metaúdajov;

c) ukladacie služby, ktoré umožňujú ukladať kópie súborov priestorových údajov alebo častí týchto súborov, a ak je to možné, priamo vstupovať do týchto súborov;

d) transformačné služby, ktoré umožňujú transformovať súbory priestorových údajov na účely dosiahnutia interoperability;

e) služby, ktoré umožňujú spustenie služieb priestorových údajov.

Tieto služby zohľadňujú príslušné požiadavky užívateľov a sú ľahko použiteľné, dostupné verejnosti a prístupné cez internet alebo prostredníctvom iného vhodného telekomunikačného prostriedku.

2.  Na účely služieb uvedených v odseku 1 písm. a) sa zavedie prinajmenšom táto kombinácia kritérií vyhľadávania:

a) kľúčové slová;

b) klasifikácia priestorových údajov a služieb;

c) kvalita a platnosť súborov priestorových údajov;

d) stupeň súladu s vykonávacími predpismi ustanovenými v článku 7 ods. 1;

e) geografická poloha;

f) podmienky, ktoré sa vzťahujú na prístupnosť a používanie súborov a služieb priestorových údajov;

g) orgány verejnej moci zodpovedné za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov a služieb priestorových údajov.

3.  Transformačné služby uvedené v odseku 1 písm. d) sa kombinujú s ostatnými službami uvedenými v tomto odseku takým spôsobom, aby mohli byť tieto služby prevádzkované v súlade s vykonávacími predpismi ustanovenými v článku 7 ods. 1.

Článok 12

Členské štáty zabezpečia, aby orgány verejnej moci boli technicky schopné prepojiť svoje súbory a služby priestorových údajov so sieťou uvedenou v článku 11 ods. 1. Táto služba sa na požiadanie sprístupní aj tretím stranám, ktorých súbory a služby priestorových údajov sú v súlade s vykonávacími predpismi ustanovujúcimi povinnosti, najmä čo sa týka metaúdajov, sieťových služieb a interoperability.

Článok 13

1.  Odchylne od článku 11 ods. 1 môžu členské štáty obmedziť prístup verejnosti k súborom a službám priestorových údajov prostredníctvom služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. a), ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil medzinárodné vzťahy, verejnú bezpečnosť alebo národnú obranu.

Odchylne od článku 11 ods. 1 môžu členské štáty obmedziť prístup verejnosti k súborom a službám priestorových údajov prostredníctvom služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. b) až e) alebo k službám elektronického obchodu uvedeným v článku 14 ods. 3, ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil akékoľvek z týchto hľadísk:

a) dôvernosť konania orgánov verejnej moci, ak je takáto dôvernosť ustanovená právnym predpisom;

b) medzinárodné vzťahy, verejnú bezpečnosť alebo národnú obranu;

c) výkon spravodlivosti, možnosť každej osoby mať spravodlivý súdny proces alebo schopnosť orgánu verejnej moci viesť vyšetrovanie trestno-právnej alebo disciplinárnej povahy;

d) dôvernosť obchodných alebo priemyselných informácií, ak takúto dôvernosť ustanovuje vnútroštátne právo alebo právo Spoločenstva na ochranu oprávneného hospodárskeho záujmu vrátane verejného záujmu na zachovaní štatistickej dôvernosti a daňového tajomstva;

e) práva duševného vlastníctva;

f) dôvernosť osobných údajov a/alebo spisov týkajúcich sa fyzickej osoby, ak táto osoba nedala súhlas na zverejnenie týchto informácií, ak je takáto dôvernosť ustanovená vnútroštátnym právom alebo právom Spoločenstva;

g) záujmy alebo ochranu akejkoľvek osoby, ktorá požadované informácie poskytla dobrovoľne bez toho, aby k tomu bola povinná zo zákona alebo jej bolo možné na základe zákona túto povinnosť uložiť, ak táto osoba s uverejnením dotknutých informácií nesúhlasila;

h) ochrana životného prostredia, ktorého sa týkajú takéto informácie, ako napríklad miesto výskytu vzácneho druhu.

2.  Dôvody na obmedzenie prístupu ustanovené v odseku 1 sa vykladajú reštriktívnym spôsobom, pričom sa v jednotlivých prípadoch zohľadní, či poskytnutie prístupu slúži verejnému záujmu. V každom konkrétnom prípade sa verejný záujem, ktorému slúži zverejnenie, posúdi v porovnaní so záujmom, ktorému slúži obmedzenie alebo podmienenie prístupu. Členské štáty nemôžu na základe odseku 1 písm. a), d), f), g) a h) obmedziť prístup k informáciám o emisiách do životného prostredia.

3.  V rámci toho a na účely uplatňovania odseku 1 písm. f) členské štáty zabezpečia, aby boli splnené požiadavky smernice 95/46/ES.

Článok 14

1.  Členské štáty zabezpečia, aby služby uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) boli verejnosti prístupné bezplatne.

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť orgánu verejnej moci, ktorý poskytuje službu uvedenú v článku 11 ods. 1 písm. b), vyberať poplatky, ak takéto poplatky zabezpečujú uchovávanie súborov priestorových údajov a s tým spojené služby, a to najmä v prípadoch, ktoré zahŕňajú veľmi veľké množstvo často aktualizovaných údajov.

3.  Údaje sprístupnené prostredníctvom zobrazovacích služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. b) môžu byť vo forme, ktorá zabraňuje ich opätovnému využitiu na komerčné účely.

4.  Ak orgány verejnej moci vyberajú poplatky za služby uvedené v článku 11 ods. 1 písm. b), c) alebo e), členské štáty zabezpečia dostupnosť služieb elektronického obchodu. Na takéto služby sa môžu vzťahovať vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, dohody o udelení licencie uzavreté kliknutím alebo v prípade potreby i licencie.

Článok 15

1.  Komisia vytvorí a prevádzkuje na úrovni Spoločenstva geoportál Inspire.

2.  Členské štáty poskytujú prístup k službám uvedeným v článku 11 ods. 1 prostredníctvom geoportálu Inspire uvedeného v odseku 1. Členské štáty môžu poskytovať prístup k týmto službám aj prostredníctvom vlastných prístupových bodov.

Článok 16

Predpisy na vykonávanie, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto kapitoly jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3 a ustanovia najmä:

a) technickú špecifikáciu služieb uvedených v článkoch 11 a 12 a minimálne výkonnostné kritériá pre tieto služby, pričom sa zohľadnia existujúce požiadavky na oznamovanie a odporúčania prijaté v rámci právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia, existujúce služby elektronického obchodu a technický pokrok;

b) povinnosti uvedené v článku 12.KAPITOLA V

ZDIEĽANIE ÚDAJOV

Článok 17

1.  Každý členský štát prijme opatrenia na zdieľanie súborov a služieb priestorových údajov medzi svojimi orgánmi verejnej moci uvedenými v článku 3 bode 9 písm. a) a b). Tieto opatrenia umožnia týmto orgánom verejnej moci získať prístup k súborom a službám priestorových údajov a vymieňať si a využívať tieto súbory a služby na účely verejných úloh, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.

2.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 vylučujú akékoľvek obmedzenia, ktoré by mohli vytvoriť praktické prekážky, ktoré sa vyskytnú v momente použitia, pri zdieľaní súborov a služieb priestorových údajov.

3.  Členské štáty môžu povoliť orgánom verejnej moci, ktoré poskytujú súbory a služby priestorových údajov, aby na ne poskytli licenciu orgánom verejnej moci alebo inštitúciám a orgánom Spoločenstva, ktoré tieto súbory a služby priestorových údajov používajú, a/alebo aby za ne od uvedených orgánov a inštitúcií vyberali poplatky. Akékoľvek takéto poplatky a licencie musia byť v plnom rozsahu v súlade so všeobecným cieľom, ktorým je uľahčenie zdieľania súborov a služieb priestorových údajov medzi orgánmi verejnej moci. Ak sa vyberajú poplatky, tieto budú na minimálnej úrovni, ktorá je potrebná na zabezpečenie požadovanej kvality a poskytovania súborov a služieb priestorových údajov a primeranej návratnosti investícií, pričom sa v prípade potreby musia dodržať požiadavky na samofinancovanie orgánov verejnej moci, ktoré poskytujú súbory a služby priestorových údajov. Súbory a služby priestorových údajov poskytované členskými štátmi inštitúciám a orgánom Spoločenstva na účely plnenia ich oznamovacích povinností podľa právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa životného prostredia nepodliehajú žiadnym poplatkom.

4.  Dojednania o zdieľaní súborov a služieb priestorových údajov ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sú otvorené orgánom verejnej moci uvedeným v článku 3 bode 9 písm. a) a b) ostatných členských štátov a inštitúciám a orgánom Spoločenstva na účely vykonávania verejných úloh, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.

5.  Dojednania o zdieľaní súborov a služieb priestorových údajov ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sú otvorené na recipročnom a rovnocennom základe subjektom zriadeným medzinárodnými dohodami, ktorých stranami sú Spoločenstvo a členské štáty, na účely vykonávania úloh, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.

6.  Ak sa dojednania o zdieľaní súborov a služieb priestorových údajov ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sprístupnia v súlade s odsekmi 4 a 5, tieto dojednania sa môžu doplniť požiadavkami vnútroštátneho práva, ktoré podmieňujú ich použitie.

7.  Odchylne od tohto článku môžu členské štáty obmedziť zdieľanie, ak by sa ním ohrozil výkon spravodlivosti, verejná bezpečnosť, národná obrana alebo medzinárodné vzťahy.

8.  Členské štáty poskytnú inštitúciám a orgánom Spoločenstva prístup k súborom a službám priestorových údajov v súlade s harmonizovanými podmienkami. Vykonávacie predpisy, ktoré upravujú tieto podmienky a ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3. Tieto vykonávacie predpisy budú v plnom rozsahu dodržiavať zásady ustanovené v odsekoch 1 až 3.KAPITOLA VI

KOORDINÁCIA A DOPLŇUJÚCE OPATRENIA

Článok 18

Členské štáty zabezpečia, aby boli na rôznych úrovniach štátnej správy určené vhodné štruktúry a mechanizmy na koordinovanie príspevkov od všetkých, ktorí sú zainteresovaní na ich infraštruktúrach pre priestorové informácie.

Prostredníctvom týchto štruktúr sa koordinujú okrem iných príspevky užívateľov, producentov, poskytovateľov služieb pridanej hodnoty a koordinačných subjektov ohľadom určenia dôležitých súborov údajov, potrieb užívateľov, poskytovania informácií o existujúcich postupoch a poskytovania spätnej väzby o vykonávaní tejto smernice.

Článok 19

1.  Komisia zodpovedá za koordináciu Inspire na úrovni Spoločenstva a na tento účel jej pomáhajú príslušné organizácie, a najmä Európska environmentálna agentúra.

2.  Každý členský štát určí kontaktné miesto, zvyčajne orgán verejnej moci, zodpovedné za kontakty s Komisiou v súvislosti s touto smernicou. Toto kontaktné miesto bude podporované koordinačnou štruktúrou, pričom sa zohľadní rozdelenie právomocí a zodpovedností v rámci členského štátu.

Článok 20

Vykonávacie predpisy uvedené v tejto smernici v náležitej miere zohľadnia normy prijaté európskymi organizáciami pre normalizáciu v súlade s postupom ustanoveným v smernici 98/34/ES, ako aj medzinárodné normy.KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

1.  Členské štáty monitorujú zriaďovanie a používanie svojich infraštruktúr pre priestorové informácie. Výsledky tohto monitorovania trvalo sprístupnia Komisii a verejnosti.

▼M1

2.  Členské štáty každý rok najneskôr do 31. marca podľa potreby aktualizujú a uverejnia svoju súhrnnú správu. Tieto správy, ktoré zverejnia útvary Komisie s pomocou Európskej environmentálnej agentúry, obsahujú súhrnné údaje o:

▼B

a) koordinácii poskytovateľov z verejného sektora a užívateľov súborov a služieb priestorových údajov z verejného sektora a sprostredkovateľských orgánov, ako aj o vzťahu s tretími stranami a o organizácii zabezpečenia kvality;

b) príspevku orgánov verejnej moci alebo tretích strán k fungovaniu a koordinácii infraštruktúry pre priestorové informácie;

c) informáciách o využívaní infraštruktúry pre priestorové informácie;

d) dohodách o zdieľaní údajov medzi orgánmi verejnej moci;

e) nákladoch a výhodách vyplývajúcich z vykonávania tejto smernice.

▼M1 —————

▼B

4.  Podrobné predpisy na vykonávanie tohto článku sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.

Článok 22

1.  Komisii pomáha výbor.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

▼M1

Článok 23

Európska environmentálna agentúra každoročne uverejní a aktualizuje prehľad za celú Úniu na základe metaúdajov a údajov sprístupnených členskými štátmi prostredníctvom ich sieťových služieb v súlade s článkom 21. Prehľad za celú Úniu podľa potreby zahŕňa ukazovatele výstupov, výsledkov a vplyvov tejto smernice, prehľadové mapy za celú Úniu a prehľadové správy členských štátov.

Komisia najneskôr 1. januára 2022 a potom aspoň každých päť rokov vykonáva a zverejňuje hodnotenie tejto smernice a jej vykonávania. Uvedené hodnotenie sa okrem iného zakladá na týchto prvkoch:

a) skúsenosti získané pri vykonávaní tejto smernice;

b) informácie zhromaždené členskými štátmi v súlade s článkom 21 a prehľady za celú Úniu zostavené Európskou environmentálnou agentúrou;

c) príslušné vedecké a analytické údaje;

d) ďalšie informácie vrátane príslušných vedeckých a analytických údajov požadovaných na základe usmernení o lepšej právnej regulácii, najmä s využitím efektívnych a účinných postupov riadenia informácií.

▼B

Článok 24

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 15. mája 2009.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 25

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 26

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

TÉMY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 PÍSM. a), ČLÁNKU 8 ODS. 1 A ČLÁNKU 9 PÍSM. a)

1. Súradnicové referenčné systémy

Systémy pre jednotne referenčné priestorové informácie v priestore v podobe množiny súradníc (x, y, z) a/alebo zemepisnej šírky, dĺžky a výšky založených na geodetickom horizontálnom a vertikálnom východzom bode.

2. Geografické systémy sietí

Harmonizovaná sieť s viacúrovňovým rozlíšením so spoločným počiatočným bodom a štandardizovanou polohou a veľkosťou buniek siete.

3. Zemepisné názvy

Názvy oblastí, regiónov, lokalít, veľkomiest, predmestí, miest alebo osád alebo akéhokoľvek zemepisného či topografického prvku verejného alebo historického významu.

4. Správne jednotky

Správne jednotky rozdeľujúce oblasti, v ktorých členské štáty majú právomoc rozhodovať a/alebo vykonávajú túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a celoštátneho riadenia, oddelené správnymi hranicami.

5. Adresy

Poloha nehnuteľností založená na identifikátoroch obsiahnutých v adrese, obyčajne podľa názvu ulice, čísla domu, poštového smerovacieho čísla.

6. Katastrálne parcely

Územia vymedzené katastrálnymi registrami alebo rovnocennými registrami.

7. Dopravné siete

Cestné, železničné, letecké a vodné dopravné siete a s nimi súvisiaca infraštruktúra. Patria sem prepojenia medzi jednotlivými sieťami. Zahŕňajú tiež transeurópsku dopravnú sieť vymedzenú v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete ( 1 ) a budúcich revíziách uvedeného rozhodnutia.

8. Hydrografia

Hydrografické prvky vrátane morských oblastí a všetkých ostatných vodných útvarov a objektov vzťahujúcich sa k nim vrátane povodí riek a čiastkových povodí. Ak je to možné, v súlade s vymedzeniami pojmov ustanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva ( 2 ), a v podobe sietí.

9. Chránené územia

Oblasti vymedzené alebo spravované v rámci medzinárodných právnych predpisov, právnych predpisov Spoločenstva a právnych predpisov členských štátov na účely dosiahnutia osobitných ochranárskych cieľov.
PRÍLOHA II

TÉMY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 PÍSM. a), ČLÁNKU 8 ODS. 1 A ČLÁNKU 9 PÍSM. b)

1. Výška

Digitálne výškové modely zemského povrchu, ľadovcov a hladín oceánov. Patria sem pevninové vyvýšeniny, batymetria a pobrežná čiara.

2. Krajinná pokrývka (land cover)

Fyzikálna a biologická pokrývka zemského povrchu vrátane umelých povrchov, poľnohospodárskych oblastí, lesov, (polo)prírodných oblastí, mokradí, vodných útvarov.

3. Ortometria

Georeferencované obrazové údaje o zemskom povrchu buď zo satelitu alebo z leteckých snímačov.

4. Geológia

Geológia charakterizovaná na základe zloženia a štruktúry. Zahŕňa skalné podložie, zvodnené vrstvy a geomorfológiu.
PRÍLOHA III

TÉMY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 PÍSM. b) A ČLÁNKU 9 PÍSM. b)

1. Štatistické jednotky

Jednotky pre šírenie alebo využívanie štatistických informácií.

2. Stavby

Zemepisná poloha stavieb.

3. Pôda

Pôdy a podložia charakterizované podľa hĺbky, textúry, štruktúry a obsahu častíc a organického materiálu, kamenitosti, erózie, prípadne priemerným sklonom a predpokladanou schopnosťou zadržiavať vodu.

4. Využitie územia

Územie charakterizované podľa jeho súčasného a budúceho plánovaného funkčného rozmeru alebo socio-ekonomického účelu (napr. obytný, priemyselný, obchodný, poľnohospodársky, lesnícky, rekreačný).

5. Ľudské zdravie a bezpečnosť

Geografická distribúcia najčastejších ochorení (alergie, nádorové ochorenia, ochorenia dýchacích ciest atď.), informácie o vplyve na zdravie (biologické ukazovatele, pokles plodnosti, epidémie) alebo telesný či duševný stav ľudí (únava, stres atď.), ktoré priamo (znečistenie ovzdušia, chemikálie, oslabenie ozónovej vrstvy, hluk atď.) alebo nepriamo (strava, geneticky upravené organizmy atď.) súvisia s kvalitou životného prostredia.

6. Verejné a štátne služby

Patria sem verejné zariadenia, ako napríklad kanalizácia, nakladanie s odpadom, dodávka energie a dodávka vody, administratívne a sociálne štátne služby, ako napríklad verejná správa, miesta civilnej ochrany, školy a nemocnice.

7. Zariadenia na monitorovanie životného prostredia

Poloha a prevádzka zariadení na monitorovanie životného prostredia zahŕňa pozorovanie a meranie emisií, stavu zložiek životného prostredia a iných parametrov ekosystému (biodiverzity, ekologických podmienok vegetácie, atď.) vykonávané orgánmi verejnej moci alebo v ich mene.

8. Výrobné a priemyselné zariadenia

Priemyselné výrobné podniky vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ( 3 ), a zariadenia na čerpanie vody, bane, sklady.

9. Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry

Poľnohospodárske vybavenie a výrobné zariadenia (vrátane zavlažovacích systémov, skleníkov a stajní).

10. Rozmiestnenie obyvateľstva – demografia

Geografické rozmiestnenie obyvateľstva vrátane charakteristík obyvateľstva a úrovní činností zoskupené podľa siete, regiónu, administratívnej jednotky alebo inej analytickej jednotky.

11. Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy

Oblasti, ktoré sú spravované, regulované alebo využívané na podávanie správ na medzinárodnej, európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Patria sem skládky, ochranné pásma v okolí zdrojov pitnej vody, oblasti citlivé na dusík, regulované plavebné cesty na mori alebo na rozsiahlych vnútrozemských vodných plochách a tokoch, oblasti určené na skladovanie odpadu, oblasti s obmedzením hluku, oblasti, v ktorých je povolený prieskum a ťažba, oblasti povodí, príslušné jednotky na podávanie správ a oblasti správy pobrežných zón.

12. Zóny prírodného rizika

Citlivé oblasti charakterizované podľa prírodných rizík (všetky atmosférické, hydrologické, seizmické, vulkanické javy a ničivé požiare, ktoré môžu mať s ohľadom na ich polohu, závažnosť a početnosť vážny vplyv na spoločnosť), napr. záplavy, zosuvy pôdy a pokles terénu, lavíny, lesné požiare, zemetrasenia, sopečné výbuchy.

13. Atmosférické podmienky

Fyzikálne podmienky v atmosfére. Patria sem priestorové údaje založené na meraniach, modeloch alebo na kombinácii meraní a modelov vrátane miest meraní.

14. Meteorologické geografické prvky

Poveternostné podmienky a ich merania; zrážky, teplota, evapotranspirácia, rýchlosť a smer vetra.

15. Oceánografické geografické prvky

Fyzikálne vlastnosti oceánov (prúdy, slanosť, výška vĺn atď.).

16. Morské regióny

Fyzikálne vlastnosti morí a útvarov slanej vody rozdelených na regióny a podregióny so spoločnými vlastnosťami.

17. Biogeografické regióny

Oblasti s pomerne rovnorodými ekologickými vlastnosťami so spoločnými vlastnosťami.

18. Habitaty a biotopy

Geografické oblasti, pre ktoré sú charakteristické špecifické ekologické vlastnosti, procesy, štruktúra a (pre život dôležité) funkcie, ktoré fyzikálne podporujú organizmy žijúce na ich území. Patria sem suchozemské a vodné oblasti rozlíšené podľa geografických, abiotických a biotických prvkov, buď výhradne prírodné, alebo poloprírodné.

19. Výskyt druhov

Geografické rozdelenie výskytu živočíšnych a rastlinných druhov zoskupený podľa siete, regiónu, administratívnej jednotky alebo inej analytickej jednotky.

20. Zdroje energie

Zdroje energie vrátane uhľovodíkov, vodnej energie, energie z biomasy, solárnej energie, veternej energie atď., ak je to možné vrátane informácie o šírke a dĺžke rozlohy zdroja.

21. Zdroje nerastných surovín

Zdroje nerastných surovín vrátane kovových rúd, priemyselných nerastov atď., ak je to možné vrátane informácie o šírke a dĺžke rozlohy zdroja.( ) Ú. v. ES L 228, 9.9.1996, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

( ) Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím č. 2455/2001/ES (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1).

( ) Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).