02007D0275 — SK — 14.12.2019 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

►M4  ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. apríla 2007

o zoznamoch zmiešaných výrobkov, ktoré majú podliehať kontrolám na hraničných kontrolných staniciach ◄

[oznámené pod číslom K(2007) 1547]

(Text s významom pre EHP)

(2007/275/ES)

(Ú. v. ES L 116 4.5.2007, s. 9)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 28/2012 z 11. januára 2012,

  L 12

1

14.1.2012

►M2

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 2012/31/EÚ z 21. decembra 2011,

  L 21

1

24.1.2012

►M3

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1196 Text s významom pre EHP z 20. júla 2016,

  L 197

10

22.7.2016

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2007 z 18. novembra 2019,

  L 312

1

3.12.2019


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 252, 19.9.2012, s.  58 (2012/31/EÚ)
▼B

▼M4

ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. apríla 2007

o zoznamoch zmiešaných výrobkov, ktoré majú podliehať kontrolám na hraničných kontrolných staniciach

▼B

[oznámené pod číslom K(2007) 1547]

(Text s významom pre EHP)

(2007/275/ES)▼M4

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zmiešaných výrobkov, ktoré majú pri vstupe do Únie podliehať úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach.

▼B

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto pojmy:

a) 

„zmiešaný výrobok“: potravina určená na ľudskú spotrebu, ktorá obsahuje spracované produkty živočíšneho pôvodu i produkty rastlinného pôvodu a zahŕňa tie, pri ktorých je spracovanie primárneho produktu neoddeliteľnou súčasťou finálneho produktu;

b) 

„mäsové výrobky“: výrobky, ako sú definované v bode 7.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

c) 

„spracované výrobky“: spracované výrobky uvedené v bode 7 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

d) 

„mliečne výrobky“: výrobky, ako sú definované v bode 7.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

▼M4

Článok 3

Úradné kontroly zmiešaných výrobkov uvedených v prílohe I

1.  Zmiešané výrobky uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 ( 1 ).

2.  Prvotný výber zmiešaných výrobkov na účely úradných kontrol uskutočňovaný na základe kombinovanej nomenklatúry v stĺpci 1 prílohy I sa spresňuje odkazom na konkrétne znenie alebo právne predpisy uvedené v stĺpci 3 prílohy I.

▼B

Článok 4

▼M4

Zmiešané výrobky, ktoré podliehajú úradným kontrolám

Úradným kontrolám podliehajú tieto zmiešané výrobky:

▼B

a) 

Zmiešané výrobky obsahujúce spracovaný mäsový výrobok.

b) 

Zmiešané výrobky, pri ktorých najmenej polovicu hmoty predstavuje akýkoľvek spracovaný výrobok živočíšneho pôvodu iný než spracovaný mäsový výrobok.

c) 

Zmiešané výrobky, ktoré neobsahujú žiadny spracovaný mäsový výrobok a pri ktorých menej ako polovicu hmoty predstavuje spracovaný mliečny výrobok, ak finálne produkty nespĺňajú požiadavky článku 6.

▼M1 —————

▼M4

Článok 6

Výnimka pre zmiešané výrobky

1.  Odchylne od článku 3 tieto zmiešané výrobky, ktoré neobsahujú žiadne mäsové výrobky, nepodliehajú úradným kontrolám:

a) 

zmiešané výrobky, pri ktorých iné spracované výrobky tvoria menej než polovicu ich hmoty, za predpokladu, že takéto výrobky:

i) 

sú trvanlivé pri teplote prostredia alebo celý ich obsah počas ich výroby jednoznačne prešiel úplným varom alebo procesom tepelnej úpravy, takže akýkoľvek surový produkt je denaturovaný;

ii) 

sú jednoznačne označené ako určené na ľudskú spotrebu;

iii) 

sú bezpečne zabalené alebo zapečatené v čistých nádobách;

iv) 

je k nim pripojený obchodný doklad a sú označené etiketou v úradnom jazyku členského štátu, takže tento doklad a označenie spoločne poskytujú informácie o charaktere, množstve a počte balení zmiešaných výrobkov, krajine pôvodu, výrobcovi a zložke;

b) 

zmiešané výrobky uvedené v prílohe II.

2.  Všetky mliečne výrobky obsiahnuté v ktorýchkoľvek zmiešaných výrobkoch však musia pochádzať len z krajín uvedených v prílohe I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 605/2010 ( 2 ) a musí sa s nimi zaobchádzať tak, ako sa uvádza v danej prílohe.

▼B

Článok 7

Zrušenie

Rozhodnutie 2002/349/ES sa zrušuje.

Článok 8

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od jedného mesiaca po dátume uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

▼M2
PRÍLOHA I

▼M4

ZOZNAM ZMIEŠANÝCH VÝROBKOV, KTORÉ PODLIEHAJÚ ÚRADNÝM KONTROLÁM PODĽA ČLÁNKU 3

V tomto zozname sa stanovujú zmiešané výrobky podľa nomenklatúry tovaru používanej v Únii s cieľom určiť, ktoré zásielky musia podliehať úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach.

▼M2

Poznámky k tabuľke:

▼M4 —————

▼M2

Poznámka ku kapitole

Tieto poznámky ku kapitole sú vysvetlenia vybrané v prípade potreby z poznámok k jednotlivým kapitolám kombinovanej nomenklatúry (KN) uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87.

Extrakt z vysvetliviek k harmonizovanému systému

Dodatočné informácie o jednotlivých kapitolách sa v prípade potreby vybrali z vysvetliviek harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie z roku 2007.

Stĺpec (1) – číselný znak KN

V tomto stĺpci sa uvádza číselný znak KN. Kombinovaná nomenklatúra, zavedená nariadením č. 2658/87, je založená na celosvetovom harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „HS“), ktorý vypracovala Rada pre colnú spoluprácu, teraz Svetová colná organizácia (ďalej len „WCO“), a ktorý bol zavedený medzinárodným dohovorom prijatým 14. júna 1983 v Bruseli a schváleným v mene Európskeho hospodárskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 87/369/EHS ( 3 ) (ďalej len „Dohovor o HS“). KN preberá položky a podpoložky HS zložené zo šiestich čísel, pričom iba siedme a ôsme číslo tvoria vlastné triedenie podľa tejto nomenklatúry.

▼M4

V prípade, že sa používa číselný znak pozostávajúci zo štyroch číslic: pokiaľ nie je stanovené inak, všetky výrobky, ktorým toto štvorčíslie predchádza alebo na ktoré sa vzťahuje, sa musia predložiť na úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach. Vo väčšine takýchto prípadov sa príslušné číselné znaky KN zahrnuté do systému TRACES uvedeného v článku 133 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625 rozdeľujú na šesťčíselný alebo osemčíselný znak.

▼M2

Ak sa iba pri určitých špecifikovaných výrobkoch v rámci ktoréhokoľvek štvorčíselného, šesťčíselného alebo osemčíselného kódu vyžaduje, aby sa predložili na veterinárne kontroly a neexistuje špecifické ďalšie rozdelenie tohto kódu v KN, tento číselný znak sa označí ako Ex (napríklad Ex  30 02 : veterinárne kontroly sa vyžadujú iba v prípade materiálu pochádzajúceho zo zvierat, vrátane sena a slamy a nie pre celú položku, podpoložku alebo číselný znak KN). Príslušné číselné znaky obsahuje aj systém TRACES.

Stĺpec (2) – Opis

Opis tovaru zodpovedá opisu v stĺpci s rovnakým názvom v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87. Bližšie vysvetlenie presného rozsahu Spoločného colného sadzobníka sa nachádza v najnovšej zmene a doplnení danej prílohy.

▼M4

Stĺpec (3) – Vymedzenie a vysvetlenie

V tomto stĺpci sa uvádzajú podrobnosti o predmetných produktoch a výrobkoch. Ďalšie informácie o zmiešaných výrobkoch zaradených do jednotlivých kapitol KN možno nájsť v najnovšej verzii Vysvetliviek ku Kombinovanej nomenklatúre Európskej únie ( 4 ).

▼M2

TABUĽKA

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, sa znenie opisu tovaru v stĺpci 2 považuje iba za orientačné, pretože tovar, na ktorý sa vzťahuje toto rozhodnutie, sa v rámci tejto prílohy určuje podľa číselných znakov KN.

Ak je pred číselným znakom KN symbol „Ex“, tovar, na ktorý sa vzťahuje toto rozhodnutie, sa určuje rozsahom číselného znaku KN a rozsahom príslušného opisu v stĺpci (2) a vymedzenia a vysvetlenia v stĺpci (3).

▼M4 —————

▼M2

KAPITOLA 15

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

Všeobecné poznámky

Všetky tuky a oleje pochádzajúce zo zvierat. Osobitné požiadavky na nasledujúce výrobky sú stanovené v prílohe XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011:

1. 

kafilerické tuky a rybí olej v riadku 3 tabuľky 1 oddielu 1 kapitoly I;

2. 

kafilerické tuky z materiálov kategórie 2 na určité účely mimo krmivového reťazca pre hospodárske zvieratá (napríklad na oleochemické účely) v rade 17 tabuľky 2 oddielu 1 kapitoly II;

3. 

deriváty tukov v riadku 18 tabuľky 2 oddielu 1 kapitoly II.

Deriváty tukov zahrňujú prvostupňové produkty pochádzajúce z tukov a olejov, ak sú v čistom stave vyrobené metódou stanovenou v bode 1 kapitoly XI prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Deriváty zmiešané s inými materiálmi sú predmetom veterinárnych kontrol.

Poznámky ku kapitole 15 (extrakt z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry (KN) uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87)

1. Do tejto kapitoly nepatria:

a) 

bravčový tuk alebo hydinový tuk položky 0209 ;

b) 

kakaové maslo, kakaový tuk a kakaový olej (položka 1804 );

c) 

jedlé prípravky obsahujúce v hmotnosti viac ako 15 % výrobkov položky 0405 (spravidla kapitola 21);

d) 

škvarky (položka 2301 ) alebo zvyšky položiek 2304 až 2306 ;

3. Do položky 1518 nepatria tuky alebo oleje alebo ich frakcie, len denaturované, ktoré sú zatriedené do položiek príslušných pre nedenaturované tuky, oleje a ich frakcie.

4. Mydlové kaly, olejové usadeniny a kaly, stearínová smola, glycerínová smola a zvyšky z tuku ovčej vlny patria do položky 1522 .

Extrakt z vysvetliviek k harmonizovanému systému

Do položky 1516 patria živočíšne a rastlinné tuky a oleje, ktoré prešli špecifickou chemickou premenou takého druhu, ako sa uvádza ďalej, ale inak sa neupravovali.

Do položky patria aj frakcie živočíšnych alebo rastlinných tukov a olejov upravené podobným spôsobom.

Hydrogenácia, ktorú ovplyvňuje uvedenie produktov do styku s čistým hydrogénom pri vhodnej teplote a tlaku v prítomnosti katalyzátora (zvyčajne jemne rozptýleného niklu), zvyšuje bod topenia tukov a zvyšuje konzistenciu olejov premenou nenasýtených glyceridov na nasýtené glyceridy s vyššími bodmi topenia.

▼M3

Položka 1518 nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo z rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté.

Do tejto časti okrem iného patrí aj použitý olej určený na vyprážanie, ktorý obsahuje napríklad repkový olej, sójový olej či malé množstvo živočíšneho tuku a ktorý je určený na použitie pri výrobe krmív pre zvieratá.▼M4

▼M2

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

1501

Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk iný ako položky 0209 alebo 1503 .

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

1502

Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako položky 1503

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

1503 00

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované ani zmiešané, ani inak upravené

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

1504

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo z morských cicavcov, tiež rafinované okrem chemicky modifikovaných

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

1505 00

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu)

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

1516 10

Živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

Ex  15 17

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje, alebo ich frakcie položky 1516

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1518 00 91

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516 .

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

Ex 1518 00 95

Nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a z rastlinných tukov a olejov a ich frakcie

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1518 00 99

Ostatné

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

1521 90 91

Surový včelí vosk a ostatné hmyzie vosky

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

1521 90 99

Včelí vosk a ostatné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farbené, iné ako surové

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1522 00

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2007 z 18. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o zoznam zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj seno a slamu, podliehajúce úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/275/ES (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2019, s. 1.).

KAPITOLA 16

Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

Všeobecné poznámky

Do tejto kapitoly patria zmiešané výrobky obsahujúce spracované živočíšne produkty.

Poznámky ku kapitole 16

1. Do tejto kapitoly nepatrí mäso, mäsové droby, ryby, kôrovce, mäkkýše ani ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované spôsobmi uvedenými v kapitole 2 alebo 3 alebo v položke 0504 .

2. Do tejto kapitoly patria potravinárske prípravky za predpokladu, že obsahujú viac ako 20 % hmotnosti párkov, salámy, mäsa, mäsových drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, alebo ich akékoľvek kombinácie. V prípade, že tieto prípravky obsahujú dva alebo viac vyššie uvedených výrobkov, zatriedia sa do položky kapitoly 16 zodpovedajúcej zložke alebo zložkám, ktorých hmotnosť prevláda. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na plnené výrobky položky 1902 ani na prípravky položky 2103 alebo 2104 .

Na prípravky obsahujúce pečeň sa ustanovenia druhej vety nevzťahujú na určenie podpoložiek v rámci položky 1601 alebo 1602 .▼M4

▼M2

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, mäsových drobov alebo krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

1603 00

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

Ex  16 04

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a náhradky kaviáru z rybacích ikier

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

Ex  16 05

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

(1)   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2007 z 18. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o zoznam zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj seno a slamu, podliehajúce úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/275/ES (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2019, s. 1.).

KAPITOLA 17

Cukor a cukrovinky

Poznámky ku kapitole 17 (extrakt z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry (KN) uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87)

1. Do tejto kapitoly nepatria:

b) 

chemicky čisté cukry (iné ako sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza) alebo ostatné výrobky položky 2940 ;▼M4

▼M2

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex  17 02

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2007 z 18. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o zoznam zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj seno a slamu, podliehajúce úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/275/ES (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2019, s. 1.).

▼M3

KAPITOLA 18

Kakao a kakaové prípravky

Všeobecné poznámky

Do tejto kapitoly patria živočíšne výrobky a zmiešané výrobky obsahujúce spracované živočíšne produkty.

Poznámky ku kapitole 18 [extrakt z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry (KN) uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87]

Do tejto kapitoly nepatria prípravky patriace do položiek 0403 , 1901 , 1904 , 1905 , 2105 , 2202 , 2208 , 3003 alebo 3004 .▼M4

▼M3

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

Ex  18 06

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2007 z 18. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o zoznam zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj seno a slamu, podliehajúce úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/275/ES (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2019, s. 1.).

▼M2

KAPITOLA 19

Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky

Všeobecné poznámky

Do tejto kapitoly patria zmiešané výrobky obsahujúce spracované živočíšne produkty a potravinové prípravky obsahujúce nespracované živočíšne produkty.

Do položky 1902 [cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako sú špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, cannelloni; kuskus, tiež pripravený] patria iba živočíšne produkty, ktoré obsahujú výrobky podpoložiek 1902 11 , 1902 20 , 1902 30 a 1902 40 .

Do položky 1902 patria varené alebo predvarené potravinárske prípravky obsahujúce živočíšne produkty, ako je stanovené pre zmiešané produkty v článkoch 4 – 6 rozhodnutia 2007/275/ES.

Poznámky ku kapitole 19 (extrakt z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry (KN) uvedené v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87)

1. Do tejto kapitoly nepatria:

a) 

okrem plnených výrobkov položky 1902 , potravinové prípravky obsahujúce v množstve väčšom ako 20 % hmotnosti párky, salámu, mäso, mäsové droby, krv, ryby alebo kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce alebo akúkoľvek kombináciu týchto výrobkov (kapitola 16);▼M3

▼M2

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex  19 01

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúp, krupice, škrobu alebo zo sladového výťažku, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 hm. % kakaa počítaného na úplne odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 hm. % kakaa počítaného na odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (2). ◄

▼M2

1902 11 00

Cestoviny nevarené, neplnené ani inak neupravené, vaječné

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (2). ◄

1902 20 10

Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak upravené, obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (2). ◄

1902 20 30

Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak upravené, obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti párkov, salámy a podobných výrobkov, z mäsa a mäsových drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (2). ◄

Ex 1902 20 91

Varené plnené cestoviny

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (2). ◄

Ex 1902 20 99

Ostatné [ostatné plnené cestoviny, nie varené]

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (2). ◄

Ex 1902 30

Cestoviny iné ako cestoviny podpoložiek 1902 11 , 1902 19 a 1902 20

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (2). ◄

Ex 1902 40

Kuskus

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (2). ◄

▼M3

Ex 1904 10 10

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením kukurice

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (2). ◄

▼M2

Ex 1904 90 10

Pripravené potraviny z ryže

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (2). ◄

▼M3

Ex  19 05

Pekárske výrobky

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (2). ◄

▼M2

(1)   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 443/2013 zo 7. mája 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 130, 15.5.2013, s. 17).

(2)   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2007 z 18. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o zoznam zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj seno a slamu, podliehajúce úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/275/ES (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2019, s. 1.).

KAPITOLA 20

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín

Všeobecné poznámky

Do tejto kapitoly patria zmiešané výrobky obsahujúce spracované živočíšne produkty a potravinové prípravky obsahujúce nespracované živočíšne produkty.

Poznámky ku kapitole 20 (extrakt z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry (KN) uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87)

1. Do tejto kapitoly nepatria:

b) 

potravinové prípravky obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti párkov, salám, mäsa, mäsových drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, alebo akúkoľvek kombináciu týchto výrobkov (kapitola 16).▼M4

▼M2

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

Ex  20 04

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

Ex  20 05

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2007 z 18. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o zoznam zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj seno a slamu, podliehajúce úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/275/ES (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2019, s. 1.).

KAPITOLA 21

Rôzne jedlé prípravky

Všeobecné poznámky

Do tejto kapitoly patria zmiešané výrobky obsahujúce spracované živočíšne produkty, ako sa stanovuje v prípade zmiešaných výrobkov v článkoch 4 – 6 rozhodnutia 2007/275/ES a potravinové prípravky obsahujúce nespracované živočíšne produkty.

Poznámky ku kapitole 21 (extrakt z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry (KN) uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87)

1. Do tejto kapitoly nepatria:

e) 

potravinové prípravky, iné ako výrobky opísané v položke 2103 alebo 2104 , obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti párkov, salám, mäsa, mäsových drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov alebo kombináciu týchto výrobkov (kapitola 16)

3. Na účely položky 2104 termín „homogenizované zložené potravinové prípravky“ znamená prípravky pozostávajúce z jemne homogenizovanej zmesi dvoch alebo viacerých základných zložiek takých ako mäso, ryby, zelenina, ovocie alebo orechy, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou 250 g. Pri aplikácii tejto definícii sa neberie do úvahy malé množstvo prísad pridaných na ochutenie, konzerváciu alebo ostatné účely. Tieto prípravky môžu obsahovať malé množstvo viditeľných kúskov prísad.

▼M3

Doplnkové poznámky

5. Ostatné potravinové prípravky, ktoré sú predkladané v nameraných dávkach, ako sú kapsuly, tabletky, pastilky alebo pilulky, a ktoré sú určené na použitie ako výživový doplnok, sa zatriedia do položky 2106 , ak nie sú špecifikované alebo zahrnuté inde.▼M4

▼M2

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

Ex 2103 90 90

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka a krupica a pripravená horčica – Ostatné

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

Ex  21 04

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

Ex 2105 00

Zmrzlina a ostatné podobné jedlé mrazené výrobky, tiež obsahujúce kakao

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2106 10

Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

Ex 2106 90 92

Ostatné potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hm. % mliečnych tukov, 5 hm. % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hm. % glukózy alebo škrobu

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2106 90 98

Ostatné potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

(1)   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2007 z 18. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o zoznam zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj seno a slamu, podliehajúce úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/275/ES (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2019, s. 1.).

KAPITOLA 22

Nápoje, liehoviny a ocot

Poznámky ku kapitole 22 (extrakt z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry (KN) uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87)

3. Na účely položky 2202 termín „nealkoholické nápoje“ znamená nápoje s objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 0,5 % obj. Alkoholické nápoje sa zatrieďujú do položiek 2203 až 2206 alebo položky 2208 , ako je vhodné.▼M4

▼M2

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex 2202 90 91

Ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009 , ktoré obsahujú menej ako 0,2 hm. % tuku získaného z výrobkov položiek 0401 až 0404

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2202 90 95

Ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009 , ktoré obsahujú najmenej 0,2 hm. % a najviac 2 hm. % tuku získaného z výrobkov položiek 0401 až 0404

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2202 90 99

Ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009 , ktoré obsahujú najmenej 2 hm. % tuku získaného z výrobkov položiek 0401 až 0404

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2208 70

Likéry a kordialy

►M4  Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2007 z 18. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o zoznam zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj seno a slamu, podliehajúce úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/275/ES (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2019, s. 1.).

▼M4 —————

▼M4

KAPITOLA 99

Mimoriadne číselné znaky kombinovanej nomenklatúry

Podkapitola II

Štatistické kódy určitých druhov pohybu tovaru

Všeobecné poznámky

Táto kapitola sa vzťahuje na zmiešané výrobky s pôvodom v tretích krajinách dodávané lodiam a lietadlám v Európskej únii v rámci colného režimu tranzit (T1).Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

Ex 9930 24 00

Tovar 1. až 24. kapitoly KN dodávaný lodiam a lietadlám.

Zmiešané výrobky určené ako dodávky lodiam, ako sa stanovuje v článku 77 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625.

Ex 9930 99 00

Tovar zatriedený inde, dodávaný lodiam a lietadlám.

Zmiešané výrobky určené ako dodávky lodiam, ako sa stanovuje v článku 77 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625.

▼M3
PRÍLOHA II

▼M4

Zoznam zmiešaných výrobkov, ktoré nepodliehajú úradným kontrolám podľa článku 6 ods. 1 písm. b)

V tomto zozname sa stanovujú zmiešané výrobky podľa nomenklatúry tovaru používanej v Únii, ktoré nemusia podliehať úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach.

▼M3

Poznámky k tabuľke:

Stĺpec 1 – Číselný znak KN

V tomto stĺpci sa uvádza číselný znak KN. Kombinovaná nomenklatúra zavedená nariadením (EHS) č. 2658/87 je založená na medzinárodnom harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „HS“), ktorý vypracovala Rada pre colnú spoluprácu, teraz Svetová colná organizácia (ďalej len „WCO“), a ktorý bol zavedený medzinárodným dohovorom prijatým 14. júna 1983 v Bruseli a schváleným v mene Európskeho hospodárskeho spoločenstva rozhodnutím 87/369/EHS (ďalej len „dohovor o HS“). KN preberá položky a podpoložky HS zložené najviac zo šiestich číslic, pričom iba siedma a ôsma číslica tvoria ďalšie podpoložky, ktoré predstavujú vlastné triedenie podľa tejto nomenklatúry.

▼M4

V prípade, že sa používa číselný znak pozostávajúci zo štyroch číslic: pokiaľ nie je stanovené inak, všetky zmiešané výrobky, ktorým toto štvorčíslie predchádza alebo na ktoré sa vzťahuje, sa nemusia predložiť na úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach.

▼M3

Ak sú živočíšne produkty obsiahnuté len v určitých vymedzených výrobkoch patriacich pod niektorý štvormiestny, šesťmiestny alebo osemmiestny číselný znak, pričom v KN neexistuje žiadne ďalšie osobitné členenie pod týmto číselným znakom, tento číselný znak sa označí výrazom ex [napríklad ex 2001 90 65 : veterinárne kontroly sa v prípade výrobkov uvedených v stĺpci 2. nevyžadujú].

▼M4

Stĺpec 2 – Vysvetlenia

V tomto stĺpci sa uvádzajú podrobnosti o zmiešaných výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje výnimka z úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach. Úradníci na hraničných kontrolných staniciach v prípade potreby musia posúdiť zložky zmiešaného výrobku a špecifikovať, či živočíšny výrobok obsiahnutý v zmiešanom výrobku je dostatočne spracovaný na to, aby neboli potrebné úradné kontroly stanovené v právnych predpisoch Únie.

▼M3Číselné znaky KN

Vysvetlenia

(1)

(2)

1704 , 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50

Cukrovinky (vrátane sladkostí) a čokoláda s obsahom menej ako 50 % spracovaných mliečnych a vaječných výrobkov a s úpravou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) tohto rozhodnutia

1902 19 , 1902 30 , 1902 40

Cestoviny a rezance nemiešané so spracovaným mäsovým výrobkom ani ním neplnené s obsahom menej ako 50 % spracovaných mliečnych a vaječných výrobkov a s úpravou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) tohto rozhodnutia

1905 10 , 1905 20 , 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 , 1905 40 10 , 1905 90 10 , 1905 90 20 , 1905 90 30 , 1905 90 45 , 1905 90 55 , 1905 90 60 , ex 1905 90 90 ;

Chlieb, koláče, sušienky, wafle a oblátky, sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky s obsahom menej ako 20 % spracovaných mliečnych a vaječných výrobkov a s úpravou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) tohto rozhodnutia

Do podpoložky 1905 90 patria iba suché a krehké výrobky.

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00

ex  16 04

Olivy plnené rybami (menej ako 20 % rýb)

Olivy plnené rybami (viac ako 20 % rýb)

ex 2104 10 a ex 2104 20

Polievkové bujóny a príchute v balení pre konečného spotrebiteľa s obsahom menej ako 50 % rybích olejov, rybej múčky alebo výťažkov z rýb a s úpravou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) tohto rozhodnutia

ex 2106 10 , ex 2106 90

Výživové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa s obsahom malých množstiev (celkovo menej ako 20 %) spracovaných živočíšnych produktov (vrátane glukosamínu, chondroitínu a/alebo chitozánu), iné ako mäsové výrobky( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).

( 2 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2010 z 2. júla 2010, ktorým sa stanovujú podmienky zdravia zvierat, podmienky verejného zdravia a podmienky veterinárnej certifikácie potrebné pre vstup surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 175, 10.7.2010, s. 1).

( 3 ) Ú. v. ES L 198, 20.7.1987, s. 1.

( 4 ) Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (Ú. v. EÚ C 119, 29.3.2019, s. 1), v znení zmien.